‫בס"ד‬

‫ד‬
‫שמות פרק כב‬
‫םְנָיִם‪:‬‬
‫יםִשְמֹוְרגֻנַבמִבֵיתהָאִישאִיִםמָצֵהאַגַנָיְבשַלֵש‬
‫)ו(כִייִתֵןאִישאֶלרֵעֵהוכֶסֶף אוכֵלִ ל‬
‫דומְלֶאכֶתרֵעֵהו‪:‬‬
‫הים אִםלֹאשָלַחיָבִ‬
‫)ז(אִםלֹיִאמָצֵהאַגַנוְָנבִקְרַבבַעַהלַבַיִתאֶל הָאֱלֹ ִ‬
‫הים יָבֹאדְבַר‬
‫)ח(עַלכָלדְבַרפֶשַעעַל שורעַלחֲמורעַלשֶהעַשלַלְמָהעַלכָאלֲבֵדָהאֲשֶ ירֹאמַרכִי הואזֶהעַד הָאֱלֹ ִ‬
‫םְנַיִלםְרֵעֵהו‪ :‬ס‬
‫הים יְשַלֵש‬
‫אֱלֹ ִ‬
‫שר יַרְשיִעןֻ‬
‫הם אֲ ֶ‬
‫שְניֵ ֶ‬
‫סנהדרין‬

‫ויקרא פרק יב‬
‫)א(ְדַבֵיְרקֹוָקאֶלמֹשֶהלֵאמֹר‪:‬‬
‫וַי‬
‫הִטְמָא‪:‬‬
‫מים כִימֵניִדַתדְותָת‬
‫עת יָ ִ‬
‫מאה שִבְ ַ‬
‫כר וְטָ ְ‬
‫דה זָ ָ‬
‫שה כיִ תַזְריִעַויְָלְ ָ‬
‫מר אִ ָ‬
‫לא ֹ‬
‫אל ֵ‬
‫אל בְניֵ יִשְרָ ֵ‬
‫בר ֶ‬
‫)ב( דַ ֵ‬
‫םשְמִינִייִמולבְשַערָרְלָתו‪:‬‬
‫)ג(ובַיוהַ‬
‫אתְמֵטיָהֳרָה‪:‬‬
‫הַלמִקְדָשלֹאתָבֹאעַדמְלֹ י‬
‫רה בְכָלקֹדֶשלֹאתִגָ ועְאֶ‬
‫שב בִדְמיֵ טָהֳ ָ‬
‫מים תֵ ֵ‬
‫שת יָ ִ‬
‫שים יום ושְלֹ ֶ‬
‫)ד( ושְלֹ ִ‬
‫רה ‪:‬‬
‫על דְמיֵ טָהֳ ָ‬
‫שב ַ‬
‫מים תֵ ֵ‬
‫שת יָ ִ‬
‫שים יום וְשֵ ֶ‬
‫יםכְנִדָתָה וְשִ ִ‬
‫מאה שְבֻעִַ‬
‫לד וְטָ ְ‬
‫בה תֵ ֵ‬
‫אם נְקֵ ָ‬
‫)ה( וְ ִ‬
‫ויקרא פרק ד‬
‫אעָשֶינָבִהשְגָגָ והְאשֵם‪:‬‬
‫תקֹוָאקֱלֹהָיואֲשֶרלֹתֵ‬
‫טאוְעָשָהאחַתמִכָלמִצְויְ‬
‫שיא יֶחֱ ָ‬
‫שר נָ ִ‬
‫)כב( אֲ ֶ‬
‫מים ‪:‬‬
‫כר תָ ִ‬
‫זים זָ ָ‬
‫עיר עִ ִ‬
‫תָרְבָנו שְ ִ‬
‫ההֵבִיאאֶק‬
‫)כג( אוהודַעאֵלָיוחַטָאתואֲשֶרחָטָאבָוְ‬
‫תָעֹלָלהִפְניְֵיקֹוָקחַטָאת הוא‪:‬‬
‫ירשָחַטאֹתובִמְקוםאֲשֶיִרשְחַטאֶה‬
‫אשַשָעִ וְ‬
‫)כד(סָמַךיְָדועַלרֹ ה‬
‫וְ‬
‫חָעֹלָה‪:‬‬
‫סודִזְבַה‬
‫מושְפֹךְאֶליְ מ‬
‫חָעֹלָ והְאֶתדָ יִ‬
‫נת מִזְבַה‬
‫אתאֶצְבָ ועְונָתַןעַל קַרְ ֹ‬
‫םַחַטָ בְ‬
‫חַכֹהֵןמִדַה‬
‫)כה(לָקַה‬
‫וְ‬
‫אתוִסְלַח לו‪ :‬פ‬
‫פר עָלָהיוַכֹהֵמןֵחַטָ וְנ‬
‫חשְלָמִים וְכִ ֶ‬
‫בֶבַהַ‬
‫הַירמִזְבֵחָכהְחֵלֶ ז‬
‫)כו(ְאֶתכָלחֶלְ יבַוקְטִ‬
‫ו‬
‫אעָשֶינָ והְאשֵם‪:‬‬
‫תקֹוָקאֲשֶרלֹתֵ‬
‫תִמִצְויְ‬
‫טאבִשְגָגָהמֵעַםהָארבֶַץעֲשֹתָהאחַמ‬
‫חת תֶחֱ ָ‬
‫פש א ַ‬
‫אם נֶ ֶ‬
‫)כז( וְ ִ‬
‫בה עַלחַטָאתואֲשֶרחָטָא‪:‬‬
‫מה נְקֵ ָ‬
‫זים תְמיִ ָ‬
‫רת עִ ִ‬
‫יאָרְבָנו שְעיִ ַ‬
‫)כח( אוהודַעאֵלָיוחַטָאתואֲשֶרחָטָוְאהֵבִ ק‬
‫קוםָעֹלָה‪:‬‬
‫תַחַטָאתבִמְ ה‬
‫אתשָחַטאֶה‬
‫אשַחַטָ וְ‬
‫)כט(סָמַךְאֶתיָדועַלרֹ ה‬
‫וְ‬
‫הַדמִזְבֵחַ‪:‬‬
‫חָעֹלָ והְאֶתכָלדָמָיִהשְפֹךְאֶליְסו‬
‫נת מִזְבַה‬
‫חַכֹהֵמןִדָמָבְהאֶצְבָ ועְונָתַןעַל קַרְ ֹ‬
‫)ל(לָקַה‬
‫וְ‬
‫פר עָלָהיוַכֹהֵן‬
‫וק וְכִ ֶ‬
‫חה לְריֵחַניִחֹחַליַקָֹ‬
‫טיר הַכֹהןֵ הַמִזְבֵ ָ‬
‫מים וְהִקְ ִ‬
‫בח הַשְלָ ִ‬
‫על זֶ ַ‬
‫לב מֵ ַ‬
‫סר חֵ ֶ‬
‫שר הו ַ‬
‫סיר כַאֲ ֶ‬
‫בה יָ ִ‬
‫כל חֶלְ ָ‬
‫את ָ‬
‫)לא( וְ ֶ‬
‫פ‬
‫לח לו‪:‬‬
‫וְנִסְ ַ‬
‫מהיְבִיאֶנָה‪:‬‬
‫בה תְמיִ ָ‬
‫יאָרְבָלנוְחַטָאת נְקֵ ָ‬
‫בש יָבִ ק‬
‫אם כֶ ֶ‬
‫)לב( וְ ִ‬
‫תָעֹלָה‪:‬‬
‫תשָחַטאֹתָלהְחַטָאתבִמְקוםאֲשֶיִרשְחַטאֶה‬
‫אשַחַטָאוְ‬
‫)לג(סָמַךְאֶתיָדועַלרֹ ה‬
‫וְ‬
‫הַדמִזְבֵחַ‪:‬‬
‫חָעֹלָ והְאֶתכָלדָמָיִהשְפֹךְאֶליְסו‬
‫נת מִזְבַה‬
‫אתאֶצְבָ ועְונָתַןעַל קַרְ ֹ‬
‫םַחַטָ בְ‬
‫חַכֹהֵןמִדַה‬
‫)לד(לָקַה‬
‫וְ‬
‫פר‬
‫ירַכֹהֵןאֹתהַָםמִזְבֵחָהעַלאִשיְֵיקֹוָק וְכִ ֶ‬
‫חשְלָמִוְיםהִקְטִ ה‬
‫ירַאֲשֶריוסַרחֵלֶהבַכֶשֶמבִזֶבַהַ‬
‫הָסִ כ‬
‫)לה(ְאֶתכָחלֶלְבָ י‬
‫ו‬
‫לח לו‪:‬‬
‫טא וְנִסְ ַ‬
‫שר חָ ָ‬
‫טאתו אֲ ֶ‬
‫על חַ ָ‬
‫ליו הַכֹהןֵ ַ‬
‫עָ ָ‬
‫ויקרא פרק ד‬
‫)א(ְדַבֵיְרקֹוָקאֶלמֹשֶהלֵאמֹר‪:‬‬
‫וַי‬
‫תֵהֵנָה‪:‬‬
‫העָשָהמֵאחַמ‬
‫אעָשֶינָוְ‬
‫תקֹוָקאֲשֶרלֹתֵ‬
‫רֶפֶשכִתיֶחֱטָבִאשְגָגָהמִכֹלמִצְויְ‬
‫)ב(דַבֵראֶלבְינִֵישְרָאֵללֵאמֹ נ‬
‫מיםלַיקֹוָלקְחַטָאת‪:‬‬
‫קר תָ ִ‬
‫פר בןֶ בָ ָ‬
‫ַ‬
‫טא לְאשְמַתהָעוְָםהִקְרִיבעַלחַטָאתואֲשֶרחָטָא‬
‫אם הַכֹהןֵ הַמָשיִחַ יֶחֱ ָ‬
‫)ג( ִ‬
‫)ד(הֵבִיאאֶתהַפָראֶלפֶתַחאֹהֶלמועֵלדִפְניְֵיקֹוָוְקסָמַךְאֶתיָדועַלרֹאשהַפָוְרשָחַטאֶתהַפָלרִפְניְֵיקֹוָק‪:‬‬
‫וְ‬
‫חַכֹהֵהןַמָשִיחמִַדַםהַפָוְרהֵבִיאאֹתואֶלאֹהֶלמועֵד‪:‬‬
‫)ה(לָקַה‬
‫וְ‬
‫תַקֹדֶש‪:‬‬
‫יםִפְניְֵיקֹוָקאֶתפְנֵפיָרֹכֶה‬
‫תֶצְבָעובַדָוְםהִזָהמִןהַדָםשֶבַפעְעָמִ ל‬
‫)ו(טָבַהלַכֹהֵןאֶא‬
‫וְ‬
‫מים לִפְניְֵיקֹוָקאֲשֶברְאֹהֶלמועֵ ודְאֵתכָלדַםהַפָיִרשְפֹךְאֶל‬
‫רת הַסַ ִ‬
‫בח קְטֹ ֶ‬
‫רנות מִזְ ַ‬
‫)ז(נָתַהןַכֹהֵןמִןהַדָםעַל קַ ְ‬
‫וְ‬
‫עד‪:‬‬
‫הל מו ֵ‬
‫תח אֹ ֶ‬
‫שר פֶ ַ‬
‫לה אֲ ֶ‬
‫בח הָעֹ ָ‬
‫יסוד מִזְ ַ‬
‫ְ‬
‫תַחֵלֶהַבמְכַסֶהעַהלַקֶרֶ ובְאֵתכָהלַחֵלֶבאֲשֶרעַהלַקֶרֶב‪:‬‬
‫אתָרִיםמִמֶנואֶה‬
‫)ח(ְאֶתכָלחֵלֶבפַהרַחַטָ י‬
‫ו‬
‫יותסִירֶנָה‪:‬‬
‫תיֹתֶרֶתעַהלַכָבֵדעַהלַכְלָ יְ‬
‫יםְאֶהַ‬
‫הַלכְסָלִ ו‬
‫תַחֵלֶבאֲשֶערֲלֵיהֶןאֲשֶרעַ‬
‫תְאֶה‬
‫)ט(ְאֵתשְתהֵַיכְלָיֹ ו‬
‫ו‬
‫חָעֹלָה‪:‬‬
‫םַכֹהֵןעַמלִזְבַה‬
‫יםִקְטִירָה‬
‫חשְלָמוְִה‬
‫שורֶבַהַ‬
‫)י(ַאֲשֶריורַםמִ ז‬
‫כ‬
‫אשוְעַכלְרָעָוְיוקִרְבופִרְשו‪:‬‬
‫)יא(ְאֶת עורהַפָ ורְאֶתכָלבְשָרועַלרֹ ו‬
‫ו‬
‫חוץמַחֲנֶהאֶלמָקוםטָהוראֶלשֶפֶהךְַדֶשוְֶןשָרַףאֹתועַלעֵצִיםבָאֵשעַלשֶפֶהךְַדֶשֶן‬
‫)יב(ְהוצִיאאֶתכָלהַפָראֶלמִ לַ‬
‫ו‬
‫רף‪ :‬פ‬
‫יִשָ ֵ‬
‫אעָשֶינָ והְאשֵמו‪:‬‬
‫תקֹוָקאֲשֶרלֹתֵ‬
‫שגוְנֶעְלַםדָבָמרֵעֵינֵהיַקָהָ ולְעָשואחַתמִכָלמִצְויְ‬
‫אל יִ ְ ו‬
‫דת יִשְרָ ֵ‬
‫כל עֲ ַ‬
‫אם ָ‬
‫)יג( וְ ִ‬
‫תוִפְנֵיאֹהֶלמועֵד‪:‬‬
‫טאתְהֵבִיאואֹ ל‬
‫קר לְחַ ָ ו‬
‫פר בןֶ בָ ָ‬
‫ַ‬
‫יבוַקָהָל‬
‫הַחַטָאתאֲשֶרחָטְאועָלֶויְההִָקְרִ ה‬
‫)יד(נודְעָה‬
‫וְ‬
‫תדֵיהֶםעַלרֹאשהַפָלרִפְניְֵיקֹוָוְקשָחַטאֶתהַפָלרִפְניְֵיקֹוָק‪:‬‬
‫)טו(סָמְכזוִקְנֵהיָעֵדָהאֶיְ‬
‫וְ‬
‫יאַכֹהֵהןַמָשִיחמִַדַםהַפָראֶלאֹהֶלמועֵד‪:‬‬
‫)טז(הֵבִ ה‬
‫וְ‬
‫יםִפְניְֵיקֹוָקאֵתפְנהֵַיפָרֹכֶת‪:‬‬
‫םהִזָהשֶבַפעְעָמִ ל‬
‫)יז(טָבַהלַכֹהֵאןֶצְבָעומִןהַדָוְ‬
‫וְ‬
‫חָעֹלָהאֲשֶר‬
‫סודִזְבַה‬
‫עד וְאֵתכָלהַדָיִםשְפֹךְאֶליְ מ‬
‫הל מו ֵ‬
‫שר בְאֹ ֶ‬
‫וק אֲ ֶ‬
‫שר לִפְניֵ יְקָֹ‬
‫נת הַמִזְבֵחַאֲ ֶ‬
‫על קַרְ ֹ‬
‫דם יִתןֵ ַ‬
‫)יח( ומןִ הַ ָ‬
‫עד‪:‬‬
‫הל מו ֵ‬
‫תח אֹ ֶ‬
‫פֶ ַ‬
‫הַירמִזְבֵחָה‪:‬‬
‫בוָרִיםמִמוְֶנוהִקְטִ‬
‫)יט(ְאֵתכָלחֶלְ י‬
‫ו‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬
‫ד‬
‫םַכֹ והְֵנןִסְלַחלָהֶם‪:‬‬
‫פר עֲלֵהֶה‬
‫)כ(עָשָהלַפָכרַאֲשֶרעָשָהלְפַהרַחַטָאתכיֵַןעֲשֶה לו וְכִ ֶ‬
‫וְ‬
‫אתַקָהָל הוא‪ :‬פ‬
‫תוַאֲשֶרשָרַףאֵתהַפָרהָרִאשוןחַטַ ה‬
‫השָרַףאֹ כ‬
‫חוץמַחֲנֶוְ‬
‫)כא(ְהוצִיאאֶתהַפָראֶלמִ לַ‬
‫ו‬

‫סנהדרין‬

‫דברים פרק יב‬
‫)כו(רַקקָדָשֶיךאֲָשֶ ירִהְיולְונךְָדָרֶיךתִָשָאובָאתָאֶלהַמָקוםאֲשֶיִרבְחַיְרקֹוָק‪:‬‬
‫דם זְבָחיֶךָיִשָפֵךְ עַמלִזְבַיְחקֹוָאקֱלֹה וֶיְךהַָבָשָרתֹאכֵל‪:‬‬
‫תָֹלֹתֶיהךַָבָשָוְרהַדָםעַמלִזְבַיְחקֹוָאקֱלֹהֶיךָ וְ ַ‬
‫)כז(עָשִיע‬
‫וְ‬
‫ויקרא פרק כג‬
‫כת ‪:‬‬
‫הָלאֶזְרבְָיחִשְרָאֵ ילֵשְבו בַסֻ ֹ‬
‫תָמִיםכָ‬
‫בוִבְעַ י‬
‫כת תֵשְ ש‬
‫)מב( בַסֻ ֹ‬
‫מִץצְרָיִםאֲניְִיקֹוָאֱקלֹהֵיכֶם‪:‬‬
‫םֵאֶרֶ‬
‫סכותהושַבְתִיאֶתבְינִֵישְרָאֵבלְהוצִיאִיאותָמ‬
‫עורֹתֵיכֶםכִי בַ ֻ‬
‫)מג(ְמַעַיןֵדְדֹ‬
‫ל‬
‫תֹעֲדיְֵיקֹוָקאֶלבְינִֵישְרָאֵל‪ :‬פ‬
‫)מד(ְדַבֵרמֹשֶהאֶמ‬
‫וַי‬
‫ויקרא פרק כא‬
‫תבְגָדִיםאֶתרֹאשולֹיִאפְרָועבְגָדָיו‬
‫דוִלְבֹשאֶהַ‬
‫המִלֵאאֶתיָ ל‬
‫דולֵאֶחָיואֲשֶר יוצַקעַלרֹאשושֶמהֶַןמִשְחָ ו‬
‫וְ)י(הַכֹהֵןהַגָ מ‬
‫רם‪:‬‬
‫לא יִפְ ֹ‬
‫ֹ‬
‫מת לֹ יאָבֹאלְאבִיוולְאִמולֹיִאטַמָא‪:‬‬
‫שת ֵ‬
‫כל נַפְ ֹ‬
‫)יא(ְעַל ָ‬
‫ו‬
‫שמות פרק כג‬
‫אה כָ זלְכורְךָאֶלפְנֵיהָאדיְֹןקֹוָק‪:‬‬
‫יםַשָנָה יֵרָ ֶ‬
‫שְעָמִ ב‬
‫)יז(שָלֹפ‬
‫לב חַגִיעַדבֹקֶר‪:‬‬
‫אִזְבַחעַלחָמֵץדַזםִבְחִויְלֹ יאָלִין חֵ ֶ‬
‫)יח(לֹת‬
‫לב אִמו‪:‬‬
‫לְדִי בַחֲ ֵ‬
‫אְבַשֵ ג‬
‫תקֹוָאקֱלֹהֶיךָלֹת‬
‫)יט(רֵאשִיתבִכורֵאידְמָתְךתָָבִיאבֵייְ‬
‫ויקרא פרק ה‬
‫לואַגִיוְדנָשָאעֲונו‪:‬‬
‫אוָדָעאִם י‬
‫)א(נֶפֶשכִתיֶחֱטוְָאשָמְעָה קולאלָהוְהואעֵד אורָאה י‬
‫וְ‬
‫מא‬
‫והוא טָ ֵ‬
‫מנו ְ‬
‫לם מִ ֶ‬
‫מא וְנֶעְ ַ‬
‫רץ טָ ֵ‬
‫לת שֶ ֶ‬
‫מאה או בְנִבְ ַ‬
‫מה טְ ֵ‬
‫לת בְהֵ ָ‬
‫מאה או בְנִבְ ַ‬
‫יה טְ ֵ‬
‫לת חַָ‬
‫מא או בְנִבְ ַ‬
‫בר טָ ֵ‬
‫כל דָ ָ‬
‫גע בְ ָ‬
‫שר תִ ַ‬
‫פש אֲ ֶ‬
‫)ב( או נֶ ֶ‬
‫שם‪:‬‬
‫וא ֵ‬
‫ְ‬

‫הואָדַ ועְאשֵם‪:‬‬
‫הֶעְלַםמִמֶנווְ י‬
‫)ג( אוכִייִגַבעְטֻמְאתאדָםלְכֹלטֻמְאתואֲשֶיִרטְמָאבוְָנ‬
‫הואָדַ ועְאשֵם‬
‫הֶעְלַםמִמֶנווְ י‬
‫אוְהֵיטִיבלְכֹלאֲשֶיְרבַטֵאהָאדָבִםשְבֻעוְָנ‬
‫אוֶפֶשכִתיִשָבַלעְבַטבִֵאשְפָתַיִלםְהָרַע ל‬
‫)ד( נ‬
‫לה‪:‬‬
‫חת מֵאֵ ֶ‬
‫לא ַ‬
‫ְ‬
‫תֵאֵ ולְֶההִתְוַדָהאֲשֶרחָטָאעָלֶיהָ‪:‬‬
‫)ה(הָיָהכיִֶיאְשַםלְאחַמ‬
‫וְ‬
‫תכִפֶרעָלָהיוַכֹהֵן‬
‫יםְחַטָאוְ‬
‫אוְעִירַתעִזִ ל‬
‫אןִשְבָה ש‬
‫מוַיקֹוָקעַלחַטָאתואֲשֶרחָטָנאְקֵבָהמִןהַצֹ כ‬
‫)ו(הֵבִיאאֶתאֲשָ ל‬
‫וְ‬
‫טאתו‪:‬‬
‫מֵחַ ָ‬
‫אתאֶחָלדְעֹלָה‪:‬‬
‫ההֵבִיאאֶתאֲשָמואֲשֶרחָטָאשְתֵיתֹרִים אושְנֵיבְנֵייונָלהַיקֹוָקאֶחָלדְחַטָ וְ‬
‫)ז(ְאִםלֹאתַגִיעיַָדודֵישֶוְ‬
‫ו‬
‫פוְלֹיַאבְדִיל‪:‬‬
‫המָלַקאֶתרֹאשומִמולעָרְ ו‬
‫)ח(הֵבִיאאֹתָםאֶהלַכֹ והְֵןהִקְרִיבאֶתאֲשֶלרַחַטָאתרִאשונָ ו‬
‫וְ‬
‫הַדמִזְבֵחחַַטָאת הוא‪:‬‬
‫םמָצֵהאֶליְסו‬
‫קיר הַמִזְבֵחַוְהַנִשְארבַדָיִ‬
‫על ִ‬
‫טאת ַ‬
‫דם הַחַ ָ‬
‫זה מִ ַ‬
‫)ט( וְהִ ָ‬
‫תַשֵניִַיעֲשֶהעֹלָכַהמִשְפָוְטכִפֶרעָלָהיוַכֹהֵמןֵחַטָאתואֲשֶרחָטוְָנאִסְלַח לו‪:‬‬
‫)י(ְאֶה‬
‫ו‬
‫שמות פרק יג‬
‫הֶַץכְנַעֲנִכיַאֲשֶנרִשְבַעולְְלךַָאֲבֹתֶיונךְָתָנָהלָךְ‪:‬‬
‫יה כיִ יְבִאֲךָ יְקֹוָקאֶלאֶר‬
‫)יא( וְהָָ‬
‫יאנְוקֹומִָקמִצְרָיִם‪ :‬ס‬
‫פת בֵיןעֵינֶיךָכִביְחֹזֶקיָדהוצִ י‬
‫לטוטָ ֹ‬
‫)טז(הָיָהלְאותעַיָלדְכָה ו ְ‬
‫וְ‬
‫דברים פרק ו‬
‫)ח(ְשַרְתָםלְאותעַ ילָדֶ וךְָהָיו‬
‫וק‬

‫פת‬
‫לְטֹטָ ֹ‬

‫בֵיןעֵינֶיךָ‪:‬‬

‫דברים פרק יא‬
‫)יח(שַמְתֶםאֶדתְבָרַיאֵלֶהעלְַלבַבְכֶ וםְענַַלפְשְכוֶקםְשַרְתֶםאֹתָםלְאותעַיֶלדְכֶ וםְהָיו‬
‫וְ‬

‫פת בֵעיןֵינֵיכֶם‪:‬‬
‫לטוטָ ֹ‬
‫ְ‬

‫מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יג‬
‫)ט(‪...‬על ידך ובין עיניך מה בין עיניך ארבע אף על ידך ארבע ת"ל לאות ולא ארבע לאות ולא שלש לאות ולא שתים ר'‬
‫יהודה אומ' כשם שאות אחת מבפנים כך אות אחת מבחוץ אמ' ר' יוסי חזר בו ר' יהודה ומודה ר' יהודה במי שיש לו שתי‬
‫תפילין שלראש ואין לו שליד שמביא את העור וחופה את אחת מהן ועושה אותה שליד‪...‬מכלל שנא' על ידך ובין עיניך מה‬
‫על ידך אות אחת אף בין עיניך אות אחת ת"ל טוטפות טוט' טוט' טוט' הרי ארבע טוטפות אמורות יכול יתן בארבע>ה<‬
‫מקומות ת"ל ולזכרון בין עיניך ]מלמד שנותנם במקום אחד‪ .‬רבי אומ' בשני[ מקומות כת' טוטפות ]במקום אחד כת'‬
‫טטפת[ מלמד שנותנין במקום אחד‪...‬‬
‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬
‫ד‬
‫מכילתא דרבי ישמעאל בא ‪ -‬מסכתא דפסחא פרשה יז‬
‫והיה לך לאות על ידך זה כרך אחד של ארבע פרשיות והדין נותן הואיל ואמרה תורה תן תפילין ביד תן תפילין בראש מה‬
‫בראש ארבע טוטפות אף ביד ארבע טוטפות תלמוד לומר והיה לך לאות על ידך כרך אחד של ארבע פרשיות יכול כשם‬
‫שביד כרך אחד כך בראש כרך אחד והדין נותן הואיל ואמרה תורה תן תפילין ביד תן תפילין בראש מה ביד כרך אחד אף‬
‫בראש כרך אחד ת"ל לטוטפות לטוטפות הרי ארבע טוטפות אמורות או יעשה ארבע כיסין של ארבע פרשיות ת"ל‬
‫ולזכרון בין עיניך כיס אחד של ארבע פרשיות‪:‬‬
‫סנהדרין‬

‫‪3‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬