1

NGÂN VANG TIẾNG TƠ LÒNG
Nguyên Tác: The Sound of Music
Tác Giả: Maria Von Trapp
Bản Dịch: Vân Anh
2

PHẦN HAI: T

CƯƠNG NĂM:

CN Ế TẾ L G?

Ðúa bé khi sinh ra nãng khoáng 2 ký 3.

Sinh duoc ba ngày, bé duoc mang dên môt nhà thò nhó cúa giáo xú, tai dây qua bí
tích rúa tôi Cha Wasner dã nhân bé vào dàn chiên cúa Chúa. Bé duoc dãt tên là
Joannes Georg. Ðó là ngày Lê Vui Mùng dâu tiên cúa gia dình chúng tôi tai dât
nuóc Mÿ.

Tù ngày thú 10 sau khi sinh, không biêt sao ngày cüng nhu dêm bé cú khóc thám
thiêt suôt cho dên khi chúng tôi mòi bác sÿ tói nhà. Bác sÿ nói cháu bé yêu quý cúa
chúng tôi không có làm sao cá. Cháu chi dói mà thôi. Tôi cám thây mình xâu hô và
có lôi. Lúc dó tôi thây thât là kinh khùng khi nhân ra rãng tôi cân cho cháu uông
nuóc cam – cam tuoi vãt, và chuôi chín xay nhuyên. Theo cách nuôi con thông
thuòng bên Âu Châu thì nuôi con nhu thê khác nào nhu giêt con. Thê nhung
Joannes là dúa bé nguòi Mÿ, nên bé chóng quen da vói nuóc cà rôt, cái xanh, các
thú nuóc trái cây, và thê là chúng tôi không còn nghe tiêng cháu khóc nüa.

Các tuân lê tiêp theo, cuôc sông chúng tôi có su thay dôi rât thú vj. Cá bao nhiêu
tháng qua, chúng tôi tùng sông tù túng nhu trong môt chiêc hôp vây, ngày nào cüng
nhu ngày nào hêt trong khách san này dên khách san khác. Bây giò thì chúng tôi
doàn tu lai sông chung môt nhà. Mây bé gái ròi khói truòng nôi trú vê nhà sông, và
chúng tôi nay có nêp sông gia dình riêng. Các cháu gái lón thay nhau dám dang viêc
bêp núc cùng các viêc nhà khác. Martina thì giúp tôi sãn sóc cháu bé mói sinh. Cô
Anne là y tá tré dê thuong dã huóng dân chúng tôi cách thúc nuôi con theo lôi Mÿ
này. Chãng han nhu cách sú dung tã lót. Bên Âu Châu thì các chiêc tã lót hình
vuông. Ban gâp chéo lai cho chiêc tã thành hình tam giác ba góc, và chúng ta quân
vào con tré rôi thãt buôc vào chân cúa nó. Còn ó tai Mÿ này, các chiêc tã thì hình
thoi, và khi ban quân vào dúa bé xong, phái còn dùng kim bãng mà gài giü các dâu
môi. Cá ngay dên nuóc cam vãt cüng phái mât môt thòi gian thì tôi mói quen vói
cách sú dung ra sao.

Hâu nhu ngày nào chúng tôi cüng có ban hüu mòi di sinh hoat bên ngoài: gia dình
ông bà Albretch, gia dình ông bà Crawford, gia dình ông bà Drinker. Ho dân gia dình
chúng tôi di tham du các buôi Nhac Hôi vào các buôi tôi ngày Thú Sáu; dên thãm
Hoc Viên Franklin; tham quan Viên Báo Tàng Nghê Thuât; cùng nhau cuõi ngua
qua Công Viên Fairmount; dên du da tiêc tai hêt nhà nhà nguòi này dên nhà nguòi
kia.
3

Qua bà Drinker mà chúng tôi làm quen duoc vói Truòng Ravenhill, nên tù dây các
bé gái có thê di hoc ó ngay truòng này. Không giông nhu truòng hoc tai Bronse,
truòng này toa lai ó ngay vùng ven thành phô, duoc bao boc bói các vuòn cánh
rông lón. Chãng bao nhiêu lâu, Rosemarie và Lorli dã làm quen duoc vói các Dì
Phuóc và các ban hoc mói.

Vân dê tiêp theo là chúng tôi së phái làm gì? Trong sô tiên chúng tôi kiêm duoc qua
các buôi nhac hôi, chúng tôi phái chi ra môt sô lón trá tiên vé tàu mà ông Wagner dã
úng truóc cho chúng tôi, thú dên là chi phí ãn uông hãng ngày, và tiên muón Thính
Ðuòng Thành Phô dê trình diên nhac hôi. Theo hop dông dâu tiên, chúng tôi nhân
trình diên 40 buôi nhac hôi, mà chúng tôi chi mói thuc hiên xong 18 buôi. Ông
Wagner nói là các buôi còn lai có thê dê dàng lên ljch trình ngay sau Lê Giáng Sinh
nêu nhu không bj gián doan vdo viêc tôi nghi dê sinh em bé. Vê chuyên này chúng
tôi không có thê làm gì duoc hon. Thê nên hop dông ây duong nhiên là phái châm
dút.

Ðàng khác, chúng tôi dên Hoa Ky theo Visa du ljch, và së hêt han vào tháng Ba nãm
tói. Các ban bè khuyên chúng tôi nên xin gia han dê ó lai thêm. Chúng tôi dã nôp
don xin gia han ngay sau Lê Giáng Sinh. Ai cüng nói vói chúng tôi rãng dây chi là
thú tuc bình thuòng cho có lê: don xin gia han thì bao giò cüng duoc châp thuân.
Hon nüa diêu kiên trong Visa chi cho phép chúng tôi kiêm tiên qua các nhac hôi mà
thôi. Sô tiên còn lai cúa chúng tôi có thê giúp chúng tôi sông cho dên mùa hè, có
diêu là phái sông rât là tãn tiên.

Rôi chuyên gì së xây ra?

Chúng tôi gôm cha Wasner, Georg và tôi, dã cùng nhau tháo luân rât nhiêu vào
nhüng ngày này, thê nhung chãng di dên giái dáp nào cá. Ðiêu mà tât cá chúng tôi
có thê làm theo phân vu cúa mình lúc này là: di tìm Nuóc Thiên Chúa.

Vào môi buôi sáng chúng tôi di bô dên nhà thò cúa giáo xú, và tai dây chúng tôi
tham du thánh lê do cha Wasner cú hành.

Thòi tiêt tù tháng 12 dên tháng 3 thì không dê chju dôi vói chúng tôi. Cãn nhà thì
khá nhó dôi vói môt gia dình dông nguòi nhu chúng tôi, mà tiên nghi trong nhà thì
quá thô thiên, hâu nhu mãt nào cüng thiêu thôn cho dù dã duoc các bàn bè giúp dõ
khá nhiêu. Lý do don gián là gia dình chúng tôi quá dông nguòi. Xét chung, chãng
bao giò chúng tôi duoc ãn no. Vá lai khi nguòi ta dói thì lai hay dê dàng nôi nóng,
nhât nüa lai vào thòi diêm ai cüng nhìn thây tuong lai còn mù mjt bât an. Chính vì
vây, viêc di tìm Nuóc Thiên Chúa bãng cách dón nhân lây moi cánh huông vói thái
dô vui vé và thât lòng, bói vì còn biêt bao nhiêu nguòi khác còn nghèo khô hon
chúng tôi rât nhiêu phái không?

4

Môt hôm, ông Wagner bât ngò dên nhà chúng tôi, mang theo bán hop dông cho 40
buôi trình diên khác. Ðúa bé dã sinh ra rôi, ông nói có lë không còn vân dê gì nüa.
Thê là chúng tôi vui vé ký bán hop dông thú hai tai Hoa Ky. Cuôc luu diên së bãt
dâu vào tháng Chín. Chúng tôi cám thây gánh nãng dã cât di khói vai cúa mình. Thê
là tù tháng Chín tró di chúng tôi cám thây an toàn rôi, thê còn tù bây giò dên tháng
Chín thì sao dây? Các ban bè trân an chúng tôi là không sao vì có thê trình diên dây
dó môt vài buôi nhac hôi nho nhó. Vá lai chi có môt tháng nüa thôi, nên chúng tôi có
thê nhò vào dây là sông tam qua ngày.

Thê nhung, lá tho djnh mênh bông dên vói chúng tôi vào môt buôi sáng. Só Di Trú
và Quôc Tjch Hoa Ky dã tù chôi don xin gia han cu trú cúa chúng tôi, dông thòi
chúng tôi phái ròi khói Hoa Ky trê nhât là ngày 4 tháng Ba. Thuc su dây là môt con
gió lôc dü dãn. Khi dên dên dây chúng tôi dã rút bó moi chiêc câu phía dàng sau,
bói vì chúng tôi không bao giò dám nghï dên viêc phái tró vê quê nhà, thê mà bây
giò thì dât nuóc Hoa Ky lai không cho phép chúng tôi ó lai.

Bây giò phái làm sao?

Thuc su lúc dó dôi vói moi nguòi dêu là con sôc manh dên nôi chãng ai nói nên lòi
và cüng chãng biêt nghï ra duoc diêu gì dê nói cá. Ai nây âm thâm nuôt di nôi thât
vong và niêm lo so.

Môt diêu mà chúng tôi biêt chãc chãn là: chúng tôi phái tù giã dât nuóc này. Cân
phái có nhiêu thòi gian mói có thê mua vé cho cá gia dình cùng di vói nhau trên môt
chuyên tàu. Ðoc báo chúng tôi biêt rãng con tàu Normandie së ròi bên cáng New
York vào ngày 4 tháng Ba. Georg liên lac vói vãn phòng hàng hái Nuóc Pháp và dã
mua duoc 12 vé hang ba dê dáp dên bên cáng Southampton. Sau khi mua vé,
chúng tôi chãng còn lai duoc bao nhiêu tiên. Vây chúng tôi së sông thê nào tai
Southampton?

Chúng tôi nhó lai cách dây khoáng môt nãm, ông bàu nhac hôi tai Ðan Mach có dê
nghj chúng tôi ký hop dông so khói cho cuôc luu diên tai các nuóc vùng
Scandinavia: hai buôi ó Copenhagen, hai buôi ó Oslo, và hai buôi ó Stockholm.

- Vây thì chúng ta thú liên lac vói nguòi quán lý dó xem ông ta có thê tiêp
nhân chúng ta hay không?

Chuyên này chúng tôi phái liên lac bãng diên tín, mãc dù diên tín vào thòi diêm này
rât là dãt dó vào thòi diêm ây. Sau dó là thòi gian chò tin hôi âm. Nêu nhu ông ta
không nhân lòi thì sao dây?

Viêc cân làm tiêp theo là chúng tôi phái thanh toán các vât dung trong nhà: hoàn trá
lai các thú dã muon nhu muôm nïa, chãn mên và giuòng. Gia dình ông bà Crawford
bãng lòng cho chúng tôi muon cái gác xép dê tôn giü nhüng thú công kênh mà
5

chúng tôi không muôn mang di rôi lai mang vê trên tàu hai lân. Nhu vây chúng tôi
phái phân các thú thành hai loai: môt loai "có thê mang theo mình¨, và môt loai "có
thê dê lai¨ theo nhu Hedwig goi ý. Có diêu là chãng ai cám thây vui vé gì, mà ai nây
dêu làm phân công viêc cúa mình trong lãng lë.

Vào khoáng hai ngàn nãm truóc, chuyên tuong tu dã xây dên cho môt nhóm nguòi
ròi bó dât nuóc mình qua ý muôn chây theo huóng môt vì sao: dó là Ba Nhà Vua
Thánh Thiên. Khi môi vj vua báo cho dân chúng là mình sãp súa lên duòng dãng
trình môt chuyên di xa, mong tìm thây môt Vj Vua mói Giáng Sinh, thì ban bè các
ông lãc dâu không tán thành:

- Mong rãng ngài së hôi hân vê chuyên dó.

Thê rôi, các ông di theo huóng cúa ánh sao ây suôt bao nhiêu tuân bao nhiêu tháng
tròi, thì dãt chân dên dât nuóc Do Thái, và sau khi tiên vào dên tân Thành Ðô
Jerusalem – thì bông dung ngôi sao dân duòng biên mât. Các vua cú nghï là mình
sãp súa tói noi mà mình muôn dên, thê nhung bông dâu lai thây mình mù mjt trong
bóng tôi. Dân dja phuong dâu có ai biêt gì vê Vj Vua mói sinh. Thê nên nhüng lòi
nói hôm nào "Mong rãng ngài së hôi hân vê chuyên dó¨ hay thoáng hiên trong dâu
các ông.

Thuc su các vua ây duòng nhu bj cám dô dê nói lên lòi hôi tiêc là giá mình dùng ròi
khói quê mình thì tôt hon. Thê nhung sau khi Thiên Chúa thú thách niêm tin và lòng
kiên nhân cúa các ngài, Thiên Chúa lai thuong giúp các ngài. Các ngài lai duoc
Thiên Chúa chi duòng dân lôi: ngôi sao lai xuât hiên, và "khi nhìn thây ngôi sao các
vua rât dôi vui mùng.¨

Ðây là câu chuyên chúng tôi dê câp dên vào ngày 1 tháng Ba. Cho tói ba ngày
truóc khi phái ròi bên cáng, chúng tôi vân chua nhân duoc câu trá lòi tù bên Âu
Châu gói lai. Vào chính lúc này tình trang thât là hoàn toàn den tôi, không nhìn thây
ánh sao nào hêt. Chúng tôi liên chon các vua làm các Thánh quan thây cúa chúng
tôi.

Và quá dúng là nhu vây. Ngay sáng hôm sau, chúng tôi nhân duoc tò diên tín vói
lòi lë nhu sau: "MOÌ SU ÐÃ SÄN SÀNG CHO BUÓÌ TRÌNH DÌÈN ÐÀU TÌÊN VÀO
NGÀY 12 THÁNG BA TAÌ COPENHAGEN.¨

Các nguòi ban dáng tín cân cúa chúng tôi giúp khóa lai nhà cúa và dân gia dình
chúng tôi dáp chuyên xe lúa thãng dên cáng New York. Riêng gia dình Drinkers thì
cho tài xê lái xe cúa ho chó Georg, dúa bé và tôi di theo.

Tai thành phô New York, chúng tôi tât cá tam trú tai nhà ông Carleton Smith, và tù
dây chúng tôi di thãng ra bên cáng dê lên tàu. Sau nhüng vòng tay ôm hôn tam biêt
6

vói lòi câu chúc này no, sau nhüng tiêng nói vong theo vói nhüng bàn tay vây chào,
con tàu Normandie tù tù tiên ra biên cá bao la. Chãng mây chôc các nhà choc tròi
cúa thành phô biên mât trong màn suong mù vàng úa, và chúng tôi thuc su dang
lên duòng truc chi dên Âu Châu.

Con tàu Normandie! Môt con tàu quí phái! Môt con tàu vói doàn thúy thú ljch thiêp ky
diêu! Dù chúng tôi di vé hang ba, thê nhung ban giám dôc hái hành trên tàu phá bó
thông lê, và dãc biêt uu dãi chúng tôi tôt dep ó múc tôi da. Chúng tôi duoc phép di
lai bât cú chô nào trên tàu mà chúng tôi muôn. Chúng tôi duoc mòi dùng büa tai
phòng ãn dành cho các khách du ljch. Vê viêc ôn diên, chúng tôi duoc dành cho môt
cãn phòng hôi hoa trên lâu cúa các hành khách hang nhât, sát canh thúa vuòn xinh
dep mùa dông. Các phòng hang ba trên tàu Normandie thuc ra còn tiên nghi hon
các phòng cúa chúng tôi trên con tàu American Farmer truóc dây rât nhiêu, mà dê
thuong nhât dó là thái dô cúa doàn thúy thú và nhân viên trên tàu. Cung cách cu xú
cúa các nam nü nhân viên, các nguòi phuc vu quá u ljch thiêp dên nôi chuyên hái
hành chi kéo dài có bôn ngày ngãn ngúi thôi mà làm cho chúng tôi quên hãn mình là
nhüng nguòi ty nan nghèo nàn dang dôi diên vói môt tuong lai mù mjt. Trên con tàu
Normandie, chúng tôi duoc dôi xú nhu các nghê sÿ nôi tiêng. Nhiêu nguòi dã biêt
vê Buôi Nhac Hôi tai Thính Ðuòng Thành Phô. Chúng tôi duoc mòi trình diên môt
buôi da hôi loai bó túi cùng vói Nhac Sÿ ông tiêu là ông René Le Roy. Tiêc sâm
banh duoc thêt dãi miên phí sau dó. Chính con tàu tuyêt diêu nhu môt giâc mo.
Tâm múc con tàu tiên nghi dên nôi chi mât chùng 8 phút dông hô cho tôi cùng vói
Joannes di tù phòng mình lên tói boong trên cùng dê hóng mát khi nào mình muôn.
Tôi lai thích tu hói mình: không biêt bao lâu nüa thì cái thành phô này tói duoc Âu
Châu. Sau khi chúng tôi làm quen duòng di lôi buóc: dên nhà nguyên thì lâu 1, dên
phòng xinê thì lâu 2, và dên hô boi là lâu 3, thì cüng chính là lúc chúng tôi phái khãn
gói guóc lên bên cáng Southampton. Cuôc hành trình bôn ngày cüng dú dê chúng
tôi tao nên môi cám tình dôi vói thúy thú doàn và các nhân viên trên tàu dê rôi sau
dó môt ít nãm khi nghe tin con tàu Normandie gãp nan khúng khiêp tai New York,
chúng tôi ai nây dêu ngâm ngùi nhu dúng truóc cánh tang thuong dang xây dên
cho nguòi ban thân thiêt nhât cúa mình.Sign up to vote on this title
UsefulNot useful