‫בס"ד‬

‫בבא קמא פ"ח‬

‫שמות פרק כא‬
‫מותנָפלְַלמִשְכָב‪:‬‬
‫אואֶגְרֹ וףְלֹאיָ וְ‬
‫הוְאֶבֶן בְ‬
‫םהִכָהאִישאֶתרֵעֵ ב‬
‫)יח(ְכיְִירִיבֻאןֲנָשִיוְ‬
‫ו‬
‫פא ‪ :‬ס‬
‫פא יְרַ ֵ‬
‫בתו יִתןֵ וְרַ ֹ‬
‫רק שִ ְ‬
‫הַמַכֶה ַ‬
‫מִלשְעַנְ ותְונִקָה‬
‫קוםִתְהַלֵךְבַחוץעַ‬
‫)יט(אִםיָ וְה‬
‫דוָקֹיִםנָקֵם‪:‬‬
‫תוַשֵבֶטומֵתתַחַתיָ נ‬
‫)כ(ְכִייַכֶהאִישאֶתעַבְדו אואֶתאֲמָ ב‬
‫ו‬
‫)כא( אךְאִם יום אויומַיִיַםעֲמֹדלֹ יאֻקַםכִיכַסְפו הוא‪ :‬ס‬
‫שעָנֵכשַאֲשֶ ירָשִיתעָלָיו‬
‫הְָלֹיִאהְיֶה אסוןעָנויֵ‬
‫צוֲנָשִיוְםנָגְפואִשָההָרָוְהיָצְ יאְולָדֶי ו‬
‫)כב(ְכִייִנָ א‬
‫ו‬
‫לים‪:‬‬
‫שה וְנָתןַ בִפְלִ ִ‬
‫על הָאִ ָ‬
‫בַ ַ‬
‫פש ‪:‬‬
‫חת נָ ֶ‬
‫פש תַ ַ‬
‫הָתַתָה נֶ ֶ‬
‫אסוִןהְיוְֶנ‬
‫)כג(ְאִם י‬
‫ו‬
‫גל ‪:‬‬
‫חת רָ ֶ‬
‫גל תַ ַ‬
‫יד רֶ ֶ‬
‫חת ָ‬
‫יד תַ ַ‬
‫חת שןֵ ָ‬
‫חת עַיןִ שןֵ תַ ַ‬
‫)כד( עַיןִ תַ ַ‬
‫רה ‪ :‬ס‬
‫חבו ָ‬
‫חת ַ‬
‫רה תַ ַ‬
‫חבו ָ‬
‫צע ַ‬
‫חת פָ ַ‬
‫צע תַ ַ‬
‫יה פֶ ַ‬
‫חת כוְִָ‬
‫יה תַ ַ‬
‫)כה( כוְִָ‬
‫ויקרא פרק כד‬
‫)יג(ְדַבֵיְרקֹוָקאֶלמֹשֶהלֵאמֹר‪:‬‬
‫וַי‬
‫אשְורָגְמואֹתוכָל‬
‫תדֵיהֶםעַלרֹ ו‬
‫הַלשֹמְעִיםאֶיְ‬
‫הסָמְכוכָ‬
‫חוץמַחֲנֶוְ‬
‫תמְקַלֵלאֶלמִ לַ‬
‫)יד(הוצֵאאֶהַ‬
‫דה‪:‬‬
‫הָעֵ ָ‬
‫)טו(ְאֶלבְינִֵישְרָאֵתלְדַבֵרלֵאמֹראִישאִישכיְִיקַלֵאלֱלֹהָויְונָשָאחֶטְאו‪:‬‬
‫ו‬
‫)טז(נֹקֵבשֵיְםקֹוָק מותיומָתרָגויִםרְגְמו בוכָהלָעֵדָהכַגכֵָראֶזְרָבחְנָקְבושֵםיומָת‪:‬‬
‫וְ‬
‫מת ‪:‬‬
‫דם מות יו ָ‬
‫פש א ָ‬
‫כל נֶ ֶ‬
‫כה ָ‬
‫איש כיִ יַ ֶ‬
‫)יז( וְ ִ‬
‫פש ‪:‬‬
‫חת נָ ֶ‬
‫פש תַ ַ‬
‫נה נֶ ֶ‬
‫מה יְשַלְמֶ ָ‬
‫פש בְהֵ ָ‬
‫כה נֶ ֶ‬
‫)יח( ומַ ֵ‬
‫שה לו ֹ‪:‬‬
‫שה כןֵ יֵעָ ֶ‬
‫שר עָ ָ‬
‫מיתו כַאֲ ֶ‬
‫איש כיִ יִתןֵ מום בַעֲ ִ‬
‫)יט( וְ ִ‬
‫דם כןֵ יִנָתןֶ בו ‪:‬‬
‫בא ָ‬
‫שר יִתןֵ מום ָ‬
‫חת שןֵ כַאֲ ֶ‬
‫חת עַיןִ שןֵ תַ ַ‬
‫בר עַיןִ תַ ַ‬
‫חת שֶ ֶ‬
‫בר תַ ַ‬
‫)כ( שֶ ֶ‬
‫מת ‪:‬‬
‫דם יו ָ‬
‫כה א ָ‬
‫נה ומַ ֵ‬
‫מה יְשַלְמֶ ָ‬
‫כה בְהֵ ָ‬
‫)כא( ומַ ֵ‬
‫כם ‪:‬‬
‫וק אֱלֹהיֵ ֶ‬
‫יה כיִ אֲניִ יְקָֹ‬
‫רח יִהְֶ‬
‫גר כָאֶזְ ָ‬
‫כם כַ ֵ‬
‫יה לָ ֶ‬
‫חד יִהְֶ‬
‫פט אֶ ָ‬
‫)כב( מִשְ ַ‬
‫חוץמַחֲנוֶַיהִרְגְמואֹתואבֶוןבְנֵי‬
‫תמְקַלֵלאֶלמִ לַ‬
‫)כג(ְדַבֵרמֹשֶהאֶלבְינִֵישְרָאֵ ולַיוצִיאואֶהַ‬
‫וַי‬
‫שה‪ :‬פ‬
‫את מֹ ֶ‬
‫וק ֶ‬
‫וה יְקָֹ‬
‫שר צִָ‬
‫עשו כַאֲ ֶ‬
‫אל ָ‬
‫יִשְרָ ֵ‬
‫דברים פרק יט‬
‫)טו(לֹאיָקוםעֵדאֶחָדבְאִישלְכָלעָווןלְכָלחַטָאתבְכָלחֵטְאאֲשֶיֶרחֱטָאעַלפִישְנֵיעֵדִים אועַל‬
‫בר‪:‬‬
‫יקום דָ ָ‬
‫דים ָ‬
‫שה עֵ ִ‬
‫פיִ שְלֹ ָ‬
‫)טז(כִייָקוםעֵדחָמָסבְאִישלַעֲנות בוסָרָה‪:‬‬
‫יםַשֹפְטִיםאֲשֶ ירִהְביוַיָמִים‬
‫יבִפְניְֵיקֹוָלקִפְנהֵַיכֹהֲנוְִה‬
‫)יז(עָמְדושְנהֵָיאֲנָשִיםאֲשֶרלָהֶםהָרִ ל‬
‫וְ‬
‫הם‪:‬‬
‫הָ ֵ‬
‫שַושֹפְטִיםהֵיטֵוְבהִנֵהעֵדשֶקֶרהָעֵדשֶקֶרעָנָהבְאחִיו‪:‬‬
‫)יח(דָרְה‬
‫וְ‬
‫חיו ובִעַרְתהָָרָמִעקִרְבֶךָ‪:‬‬
‫לא ִ‬
‫עשות ְ‬
‫מם לַ ֲ‬
‫שר זָ ַ‬
‫תם לו כַאֲ ֶ‬
‫)יט( וַעֲשיִ ֶ‬
‫עודַדָבָרהָרָעהַזֶבְהקִרְבֶךָ‪:‬‬
‫אוְלֹ יאֹסִפולַעֲשות כ‬
‫יםשְמְ ועְויִרָ ו‬
‫)כ(ַנִשְארִ יִ‬
‫וְה‬
‫גל ‪:‬‬
‫גל בְרָ ֶ‬
‫יד רֶ ֶ‬
‫יד בְָ‬
‫פש עַיןִ בְעַיןִ שןֵ בְשןֵ ָ‬
‫פש בְנֶ ֶ‬
‫)כא(ְלֹאתָחוסעֵינֶךָ נֶ ֶ‬
‫ו‬
‫במדבר פרק לה‬
‫מולשְבֹתֵיכֶם‪:‬‬
‫טֹרֹתֵיכֶםבְכֹ‬
‫תִשְפלְָד‬
‫)כט(ְהָיואֵלֶהלָכֶלםְחֻקַמ‬
‫ו‬
‫תָרֹצֵ וחְַעֵדאֶחָדלֹיַאעֲנֶבהְנֶפֶשלָמות‪:‬‬
‫הֶפֶשלְפִיעֵדִייִםרְצַחאֶה‬
‫)ל(כָלמַכֵ נ‬
‫מת ‪:‬‬
‫למות כיִ מות יו ָ‬
‫שע ָ‬
‫שר הוא רָ ָ‬
‫פש רֹצֵחַאֲ ֶ‬
‫פר לְנֶ ֶ‬
‫קחו כֹ ֶ‬
‫לא תִ ְ‬
‫)לא( וְ ֹ‬
‫עד מות הַכֹהןֵ ‪:‬‬
‫רץ ַ‬
‫בא ֶ‬
‫בת ָ‬
‫לשוב לָשֶ ֶ‬
‫לטו ָ‬
‫עיר מִקְ ָ‬
‫אל ִ‬
‫לנוס ֶ‬
‫פר ָ‬
‫קחו כֹ ֶ‬
‫לא תִ ְ‬
‫)לב( וְ ֹ‬
‫אַחֲנִיפואֶתהָארֶץאֲשֶראתֶםבָהכִיהַדָם הויַאחֲנִיףאֶתהָארֶוְץלָארֶץלֹיְאכֻפַרלַדָם‬
‫)לג(ְלֹת‬
‫ו‬
‫פכו‪:‬‬
‫דם שֹ ְ‬
‫אם בְ ַ‬
‫בה כיִ ִ‬
‫שר שֻפַךְ ָ‬
‫אֲ ֶ‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫בבא קמא פ"ח‬

‫אְטַמֵאאֶתהָארֶץאֲשֶראתֶיֹםשְבִיםבָהאֲשֶראֲנִישֹכֵןבְתוכָהכִיאֲניְִיקֹוָקשֹכֵןבְתוךְ‬
‫)לד(ְלֹת‬
‫ו‬
‫אל‪:‬‬
‫בְניֵ יִשְרָ ֵ‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful