IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2011.

GODINU

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

1

SADRŽAJ:

1. 2. 3.

Uvodne napomene ............................................................................................................. 3 Strateške smjernice nacionalne politike razvojne suradnje .......................................... 3 Institucionalni i proračunski okvir.................................................................................. 5

4. Sektorski i geografski prioriteti .......................................................................................... 8 5. Bilateralna SRP .................................................................................................................. 11 5.1. Zemlje u regiji JIE ...................................................................................................... 11 5.2. Pomoć nestabilnim zemljama kao investicija u mir ................................................. 14 6. Multilateralna SRP ............................................................................................................ 17 6.1. Podrška međunarodnim organizacijama i agencijama Ujedinjenih naroda i drugim međunarodnim i regionalnim organizacijama ................................................... 17 7. Humanitarna pomoć .......................................................................................................... 17 8. Brojčani pregled ................................................................................................................. 20 9. Zaključak ............................................................................................................................ 23

2

1. Uvodne napomene
Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2011. godinu, treće je takvo izvješće koje Vlada dostavlja Saboru na usvajanje prema članku 10. Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu. Politika razvojne suradnje izuzetno je značajan izraz solidarnosti sa zemljama u potrebi, a Republika Hrvatska, koja je donedavno i sama bila primateljica pomoći, ovoj politici pridaje sve veći značaj. Za mladog donatora poput Hrvatske, 2011. godina bila je obilježena s novim izazovima poput konsolidacije nacionalne politike razvojne suradnje, njezinog usmjeravanja u geografske i sektorske prioritete, pronalaženje kreativne i inovativne niše na globalnom tržištu, te uključivanje u oblikovanje politike razvojne suradnje i humanitarne pomoći Europske unije. Odlukom OECD/DAC-a od listopada 2011. godine, Hrvatska je izbrisana s liste zemalja primateljica pomoći1 te je tako ušla u kategoriju privilegiranih skupina zemalja donatora što podrazumijeva preuzimanje značajnih obveza, u području kreiranja politike, ali i osiguravanja odgovarajućih resursa (ljudskih i materijalnih) za njezinu provedbu. Tijekom 2011., Hrvatska se je po prvi put uključila u Busanski proces o učinkovitosti razvojne pomoći na globalnoj razini, na razini Europske unije pridružila se članicama EU-a u oblikovanju europskih politika međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći, pokrenula konzultacije s bilateralnim i multilateralnim partnerima, pružila žurne humanitarne odgovore u kompleksnim krizama uzrokovanim ljudskim ili prirodnim djelovanjem, te nastavila s osnaživanjem nacionalne koordinacije, jačanjem institucionalnih i administrativnih kapaciteta za potrebe planiranja, provedbe i izvještavanja o službenoj razvojnoj pomoći (u daljnjem tekstu: SRP).

2. Strateške suradnje

smjernice

nacionalne

politike

razvojne

Politika razvojne suradnje sastavni je dio hrvatske vanjske politike koja je u koordinaciji s relevantnim sektorskim politikama usmjerena na dijeljenje blagostanja, suzbijanje siromaštva, ostvarivanje Milenijskih ciljeva razvoja, rješavanje problema sukoba, migracija, epidemija i sličnih globalnih izazova, a da pri tome ne stvara ovisnost o pomoći i ostale povezane negativne učinke razvojne pomoći. Usmjerena je na postizanje održivog i uključivog razvoja utemeljenog na zaštiti ljudskih prava, posebice najranjivijih skupina (žena, djece te ostalih diskriminiranih skupina, poput LGBT-zajednice i dr.) s posebnim naglaskom na sveobuhvatni pristup za zemlje pogođene sukobom.

1

Odluka OECD/DAC odnosi se na razdoblje od siječnja 2011. godine.

3

U cilju postizanja djelotvornosti SRP, inicirano je njezino strateško usmjeravanje u nekoliko ključnih zemalja partnera u prioritetnim regijama: 1) Jugoistočna Europa (primarno Bosna i Hercegovina); 2) Južni Mediteran te 3) Afganistan i nekoliko ključnih sektora SRP poput: obrazovanja (prevencija konflikta, konfliktna i post-konfliktna demokratska tranzicija), javnog zdravstva, društveno-ekonomskog razvoja i razvoja civilnog društva. Hrvatska posebnost i dodana vrijednost obuhvaća znanja i ekspertizu koja su stečena u procesu konfliktne i post-konfliktne demokratske tranzicije, te su od posebnog interesa za brojne zemlje koje se suočavaju sa sličnim izazovima. U okviru pregovaračkog Poglavlja 30. Vanjski odnosi, Republika Hrvatska je potvrdila kako će nakon pristupanja Europskoj uniji biti spremna sudjelovati u politici razvojne suradnje Europske unije u skladu s odredbama Ugovora o osnivanju EU-a (članci 177. – 181.a) i pripadajućim zaključcima Europskog vijeća i Vijeća Europske unije, te drugim izjavama i dokumentima Europske unije (primjerice Europski dogovor o razvoju Europski konsenzus o humanitarnoj pomoći). Temeljem Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu i Nacionalne strategije za razdoblje 2009. do 2014. godine, Hrvatska provodi politiku razvojne suradnje sukladno smjernicama Odbora za razvojnu pomoć / Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD/DAC). Kroz provedbu politike razvojne suradnje Republika Hrvatska na globalnoj razini doprinosi ispunjavanju Milenijskih ciljeva razvoja. Osnovna načela kojima se rukovodi hrvatska razvojna suradnja jesu slijedeća: Djelotvornost - programi službene razvojne pomoći usklađeni su s načelom djelotvornosti pomoći sukladno Pariškoj deklaraciji o djelotvornosti pomoći iz 2005. godine. Transparentnost - raspodjela financijskih sredstava i nadzor podliježu objektivnim kriterijima na temelju načela pravilnog upravljanja. Politika se provodi u suradnji s drugim relevantnim tijelima, nevladinim organizacijama, privatnim sektorom, akademskom zajednicom i drugim sudionicima. Komplementarnost / komparativne prednosti - razvojna pomoć usmjerava se na područja u kojima imamo specifična znanja i iskustvo koji mogu najučinkovitije pridonijeti razvoju zemlje partnera. Našu razvojnu pomoć usklađujemo i koordiniramo s drugim donatorima kroz bilateralne, regionalne i multilateralne okvire. Sudjelovanjem na Četvrtom forumu na visokoj razini o djelotvornosti pomoći u Busanu te ostalim relevantnim forumima na temu razvojne suradnje i humanitarne pomoći u okviru Ujedinjenih naroda i Europske unije, Republika Hrvatska se profilira kao mlada zemlja donator koja poštuje ključna načela za djelotvornost razvojne pomoći: lokalno vlasništvo, usklađivanje politika s razvojnim prioritetima zemlje partnera, izbjegavanje raspršenosti i nekoordiniranosti te stvaranje okvira za rezultate. Iz vlastite perspektive zemlje primateljice pomoći i naučenih lekcija ne želimo ponavljati iskušane greške nedjelotvorne pomoći.

4

Za učinkovitu provedbu politike međunarodne razvojne suradnje, pored tijela državne uprave, potrebno je aktivno uključivanje svih dionika društva: organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti, akademske zajednice, parlamenta i privatnog sektora. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u ulozi koordinatora ukupne razvojne suradnje poziva partnere na pronalaženje inovativnih i kreativnih rješenja koja će prepoznati mogućnosti, preuzeti rizike te prikupiti odgovarajuće materijalne i ljudske resurse. Ministarstvo ima odgovornost stvaranja regulatornog i zakonodavnog okvira u području međunarodne razvojne suradnje dok je dostizanje promjena te rješavanje konkretnih problema zajedničke budućnosti, odgovornost svih segmenata društva.

3. Institucionalni i proračunski okvir
Donošenjem Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (Narodne novine 146/08, u daljnjem tekstu: Zakon), u prosincu 2008. godine, postavljen je normativni temelj za provođenje aktivnosti na području službene razvojne suradnje i humanitarne pomoći Republike Hrvatske. U veljači 2009. godine Republika Hrvatska je donijela Nacionalnu strategiju razvojne suradnje za razdoblje od 2009. do 2014. godine (Narodne novine 24/09) kojom je osiguran okvir za provođenje aktivnosti razvojne suradnje u petogodišnjem razdoblju. U okvirima postojećeg normativnog okvira nastavljene su aktivnosti u cilju unaprjeđenja institucionalnog okvira za pružanje službene razvojne pomoći, usmjerene prema tranziciji i transformaciji Hrvatske iz zemlje primateljice razvojne pomoći u zemlju donatora. Člankom 8. Zakona, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova određeno je za koordinatora međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći pri čemu su zamijećeni slijedeći nedostaci: nekoherentnost pri planiranju projekata razvojne suradnje što doprinosi geografskoj i sektorskoj rascjepkanosti ukupne SRP; nekonsolidirani proračun namijenjen razvojnoj suradnji što doprinosi trendu opadanja SRP; nedostatna evaluacija provedenih projekata što doprinosi smanjenoj djelotvornosti SRP te nedostatak jače koordinacije između tijela državne uprave sa organizacijama civilnog društva u planiranju i provedbi službene razvojne pomoći. Ministarstvo je kroz mehanizam Međuresorne radne skupine za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć iznijelo prijedloge za unaprjeđenje djelotvornosti SRP na način da se okrupnjeni projekti/programi usmjere u nekoliko ključnih zemalja partnera u području Jugoistočne Europe, zemalja Južnog Mediterana i Afganistana i da se uspostavljanjem posebne aktivnosti namijenjene razvojnoj suradnji doprinese djelotvornosti i većoj vidljivosti SRP Republike Hrvatske u partnerskim zemljama. Nadležna tijela upozorena su i na obvezu koordiniranja svojih aktivnosti s MVEP-om, i to u pogledu planiranja, provedbe, nadzora i izvješćivanja budući da se do tada de facto provodila jedino odredba o planiranju i izvješćivanju i to s nedostatnom dinamikom i preciznošću. Proces osnaživanja međuresorne koordinacije, osim u pitanjima usklađenijeg planiranja i izvještavanja o provedbi SRP-a, svakako bi trebao doprinijeti i postizanju usklađenosti politika za razvoj na nacionalnoj razini čime se smanjuje rizik negativnih učinaka koje pojedine javne politike mogu imati na politiku razvojne suradnje odnosno osnažuje njihov pozitivni sinergijski učinak.

5

Što se tiče volumena SRP-a, Europska unija je zajedno s 27 država članica, najveći donator u svijetu odnosno doprinosi više od polovice ukupne razvojne pomoći na globalnoj razini (2011. godine 53,1 milijarda eura). Prema očekivanjima Europske komisije, Republika Hrvatska trebala je dosegnuti razinu izdvajanja za razvojnu pomoć od 0,17% bruto nacionalnog dohotka (BND) do 2010. godine, kako je predviđeno za nove države članice, te bi do 2015. godine trebala dosegnuti razinu izdvajanja od 0,33% BND-a. Ukupno izdvajanje za razvojnu pomoć Republike Hrvatske u 2011. godini iznosilo je 108.616.163,37 kuna2 odnosno 0,03% BND3, za ukupno 573 projekata i programa međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Usporedbe radi, postotak SRP-a u odnosu na BND nekih novih članica Europske unije iznosi kako slijedi: Češka 0,13%, Mađarska 0,11%, Estonija 0,12%, Poljska 0,08%, Slovenija 0,13% i Slovačka 0,09% (podaci OECD/DAC za 2011.) Navedeni iznos predstavlja smanjenje od 436,07% u odnosu na 2010. godinu, uz napomenu kako je 2010. godini, službena razvojna suradnje bila ad hoc prirode i nije imala održivi karakter, budući su velikoj inflaciji službene razvojne pomoći doprinijeli prijevodi pravne stečevine Europske unije u vrijednosti od 8 milijuna eura, koje je Vlada Republike Hrvatske donirala šest zemalja u regiji: Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu i Albaniji. Ukoliko se oduzme vrijednost prijevoda pravne stečevine Europske unije, de facto SRP Republike Hrvatske u 2011. godini iznosila je 10.536.819,65 kuna manje u usporedbi s 2010. godinom, odnosno pokazuje realno smanjenje od 8,84%. Donosimo pregled SRP prema ukupnom volumenu SRP u nadležnosti pojedinih tijela u 2011. godini: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (23,69%); SDURF (16,13%); Ministarstvo unutarnjih poslova (12,34%); Ministarstvo financija (9,20%) ; Ministarstvo kulture (7,80%);Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (7,73%); Ministarstvo znanosti i obrazovanja (5,92%); Vlada RH (5,82%) i Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (3,59%).

2 3

Opširnije u Poglavlju 8. – Brojčani pregled . Prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, bruto nacionalni dohodak u 2011. godini iznosio je 326.063.401.382,43 kuna.

6

SLUŽBENA RAZVOJNA POMOĆ PREMA NADLEŽNOM TIJELU U 2011. GODINI (U POSTOTCIMA)

4. Sektorski i geografski prioriteti
Republika Hrvatska je u 2011. godini SRP usmjeravala prema zemljama Jugoistočne Europe, primarno prema Bosni i Hercegovini. Zatim, razvojna suradnja usmjerena je u Afganistan, zemlju u kojoj je prisutan značajan broj pripadnika hrvatskih oružanih snaga te zemlju koja zauzima prvo mjesto na listi najmanje razvijenih zemalja u svijetu (Least Developed Countries, LDCs). Tematski prioriteti sukladno odredbama Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. obuhvatili su prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije (uspostava i provedba demokratskih struktura, stvaranje uvjeta za tržišno gospodarstvo), iskustva u procesu pristupanja Europskoj uniji vezana za pregovore u poglavljima koja se odnose na socijalnu uključenost, stvaranje uvjeta za korištenje pretpristupnog fonda IPA, razvoj civilnog društva i druge reformske procese za usklađivanje društva sa standardima Europske unije, prijenos iskustava proizašlih iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti (razminiranje, stambeno zbrinjavanje, forenziku, fizički i psihički oporavak, pomirenje), obrazovanje, obuku stručnjaka i osoblja, zdravstvo te zaštitu okoliša. SRP je bio prvenstveno usmjeravana u tri sektora: društveno-gospodarski razvoj; obrazovanje i zdravstvo. Sektor društveno-ekonomskog razvoja uključivao je projekte: obnove razrušenih stambenih jedinica povratnika u ratom pogođenim područjima, obnovu stambenih jedinica za mlade obitelji i darovanje građevinskog materijala, zatim obnovu objekata javne namjene i komunalne infrastrukture, pomoć u izgradnji lokalnih cesta, sufinanciranje projekata javne namjene – obnova crkava, studentskih centara i dječjih vrtića. Sektor obrazovanja uključivao je projekte: obuke i razmjene znanja i iskustava u specifičnim područjima: ruralnog razvoja, sudjelovanje u mirovnim misijama u cilju očuvanja mira i sigurnosti te sprječavanje sukoba, zaštita okoliša i obrana od prirodnih katastrofa, uključivanje većeg broja djece u škole najsiromašnijih zemalja te promicanje poduzetničkog znanja. Zdravstveni sektor bio je usmjeren najvećim dijelom na pružanje stručne pomoći u zemljama Jugoistočne Europe, Afrike i Bliskog Istoka. Osim toga unaprjeđivani su zdravstvena infrastruktura, te radni uvjeti u jedinicama primarne zdravstvene zaštite.

8

SLUŽBENA RAZVOJNA SURADNJA PO SEKTORIMA U 2011. GODINI

SLUŽBENA RAZVOJNA POMOĆ PO GEOGRAFSKIM PRIORITETIMA U 2011. GODINI

5. Bilateralna SRP
5.1. Zemlje u regiji JIE
U okviru razvojne suradnje koja je ostvarena bilateralnim kanalima s državama u regiji Jugoistočne Europe, tijekom 2011. godine primarno su financirane sljedeće države i projekti: Bosna i Hercegovina je u 2011. godini tradicionalno bila najveći primatelj razvojne pomoći. Pomoć Bosni i Hercegovini iznosila je 38.976.319,46 kuna ili 35,88% ukupnog SRP-a. Provedeno je ukupno 379 projekta u različitim sektorima. Pomoć BiH-u fokusirana je na prenošenje iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, procesa pristupanja Europskoj uniji, reforme zdravstva, razvoja civilnog društva i procesa usklađivanja društva sa standardima Europske unije. Prenošena su hrvatska iskustva proizašla iz specifičnih ratnih i poslijeratnih okolnosti (razminiranje, stambeno zbrinjavanje izbjeglica i prognanika, sudska medicina, rehabilitacija i pomirenje). Nastavljen je višegodišnji program doniranja osnovnog građevinskog materijala za obnovu i izgradnju oštećenih ili uništenih obiteljskih kuća u iznosu od 16,9 milijuna kuna. Nastavljeno je višegodišnje financiranje značajnog projekta poput obnove Kliničke bolnice Mostar i projekta razvoja Sveučilišta Mostar. Izgrađeni su, obnovljeni te opremljeni brojni vjerski i kulturni objekti, uključujući škole, gimnazije, kazališta, muzeji i domovi kulture, te sanirana infrastruktura u određenim područjima. U sklopu aktivnosti Poticaja za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine koje se provode temeljem Sporazuma o posebnim odnosima između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine, tijekom 2011. godine utrošeno je 16 milijuna kuna za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata u Bosni i Hercegovini. U sektoru zdravstva i socijalne skrbi uloženo je u nabavu i isporuku informatičkokomunikacijske opreme i drugu infrastrukturu u Kliničkoj bolnici Mostar. Provedeni su brojni projekti namijenjeni kućnoj njezi starih i bolesnih te djeci s poteškoćama u razvoju, domovima zdravlja, domovima za starije i nemoćne te programima rehabilitacije. U sektoru znanosti, obrazovanja i sporta nastavljena su ulaganja u razvoj Sveučilišta u Mostaru, opremanje obrazovnih ustanova, izgradnju i očuvanje medija i jezika. U sektoru poduzetništva nastavljen je rad Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Europe - South East European Centre for Enterpreneurial Learning (SEECEL) koji je osnovan kao neovisna institucija 2009. Godine, potpisivanjem ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske gospodarske komore. Model partnerstva putem Ministarstva poduzetništva i obrta i poslovnog sektora pohvaljen je od strane Europske komisije kao najnapredniji oblik suradnje koji je u suglasju svih preporuka vezanih za unaprjeđenje poduzetništva. Slijedom preporuka Europske komisije i Glavne uprave za proširenje, uz prvotnih 7 zemalja (Albanija, BiH, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonije i Srbija) SEECEL-u je pridružena i osma članica, Turska. Ujedno, Ministarstvo poduzetništva i obrta koordiniralo je program „Podrške razvoju konkurentnosti“, uključujući razvoj klastera zajedno s Ministarstvom financija BadenWurttemberga u okviru EU Strategije za dunavsku regiju. Dunavska strategija je program za

11

mikroregiju u kojem sudjeluje osam članica EU te šest nečlanica Unije: Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Ukrajina i Moldavija u kojima je značajno iskustvo Hrvatske koja prednjači u poticanju suradnje i razmjene znanja u području malog i srednjeg poduzetništva, te jačanju poduzetništva i konkurentnosti ruralnih područja. U području razvoja civilnog društva organizirana je razmjena i prijenos znanja i iskustava zemljama u regiji i šire. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (NZRCD) i DEŠA – Dubrovnik (humanitarna i mirotvorna organizacija) provodili su projekt „Znanjem do bolje budućnosti“ s ciljem pružanja razvojne pomoći organizacijama žena u području održivog razvoja te jačanju veza među predstavnicima lokalnih zajednica. Najveći pad SRP-a dogodio se upravo u Bosni i Hercegovini. Razloge za navedeni pad potrebno je potražiti u značajnom smanjivanju proračunskih sredstava odnosno u nerazmjeru između planiranih sredstava i njihovoj realizaciji. Primjerice, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi kroz poticaj za zdravstvo u Federaciji BiH u okviru nabave i isporuke informatičko-komunikacijske opreme i izvođenja radova na kompletiranju infrastrukture novoizgrađene građevine KB Mostar, planiralo je provedbu projekta u vrijednosti od 22.641.686,00 kuna, dok je tijekom 2011. utrošeno samo 3.741.134,96 kuna.

12

SLUŽBENA RAZVOJNA POMOĆ BOSNI I HERCEGOVINI U 2011. GODINI

Za mlade diplomate Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Kosova, Srbije i Turske, u sektoru obrazovanja i unaprjeđenja institucionalnih kapaciteta, u organizaciji Diplomatske akademije MVEP-a, u Zgrebu je proveden posebno krojeni stručni seminar na temu "Hrvatski pristup EU: naučene lekcije za regiju JIE". Na drugom mjestu po dodijeljenoj bilateralnoj SRP u zemljama Jugoistočne Europe nalazi se Srbija s 974.334,69 kuna, odnosno 0,90% ukupnog SRP-a. Provedeni su projekti u području obrazovanja s posebnim naglaskom na proces pristupanja EU, vanjske trgovine i zaštite kulturne baštine. Možemo istaknuti projekt Centra za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ Ministarstva unutarnjih poslova RH koji, je u suradnji s Nacionalno-kriminalističkim tehničkim Centrom u Beogradu drugu godinu za redom organizirao projekt "Europsko mentorstvo za forenzičku akreditaciju EMFA2“ – u kojem akreditirani laboratoriji pomažu neakreditiranim laboratorijima u implementaciji sustava upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnoj normi ISO 17025. Makedoniji je tijekom 2011. godine upućeno 644.080,00 kuna SRP-a za projekte u području obrazovanja s posebnim naglaskom na proces pristupanja EU, vanjske trgovine i razvoja civilnog društva. Za istaknuti je projekt osnaživanja kapaciteta Uprave za EU poslove Republike Makedonije koji je proveo Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU. Kosovu je pružen SRP u iznosu od 234.456,02 kuna, a provedeni su projekti u području obrazovanja, s posebnim naglaskom na proces pristupanja EU te jačanje institucionalnih kapaciteta za djelovanje i razvoj organizacija civilnog društva. Za istaknuti je projekt Centra za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ Ministarstva unutarnjih poslova RH koji, je u suradnji s Policijskom službom Kosova proveo projekt jačanja kapaciteta u području vještačenja za najsloženija kaznena djela. U Crnoj Gori provedeni su projekti ukupne vrijednosti od 161.076,60 kuna u područjima obrazovanja s posebnim naglaskom na proces pristupanja EU, osnaživanja rodne ravnopravnosti, vanjske trgovine i prevencija sukoba. Za istaknuti je projekt osnaživanja rodne ravnopravnosti kao doprinos demokratizaciji zajednice organizaciji Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (NZRCD) ii Centar za ženske studije, Zagreb. U području regionalne suradnje, s posebnim naglaskom na proces pristupanja EU kao i suradnje s organizacijama civilnog društva, provedeni su projekti u ukupnom iznosu od 1.221.694,01 kuna.

5.2. Pomoć nestabilnim zemljama kao investicija u mir
Slabe državne strukture, nasilje, siromaštvo, kršenje ljudskih prava, trgovina ljudima, oružjem i narkoticima umanjuju životne mogućnosti ljudi koji žive u tim zemljama. Održivi razvoj zahtjeva minimalnu razinu sigurnosti. Stoga je pri oblikovanju razvojne politike za nestabilne zemlje potrebno razviti koordinirane i usklađene diplomatske, sigurnosne i razvojne strategije koje se međusobno isprepliću i nadopunjuju. U nestabilnoj zemlji poput Afganistana razvojnu suradnju potrebno je razumjeti kao rizičnu investiciju: ukoliko je uspješna, ona snažno doprinosi ostvarenju političke, gospodarske i

14

društvene koristi – za lokalno stanovništvo, za zemlje partnere i za međunarodnu zajednicu. U takvim nestabilnim okruženjima razvojnu suradnju može se opisati kao dividendu mira. Pri tome je preporučljivo primjenjivati pristup koji je osjetljiv na sukobe i koji ih nastoji izbjegavati. Republika Hrvatska je u tome uspješna još od 2007. godine kada je inicirala razvojnu suradnju u Afganistanu, uglavnom na lokalnoj razini, na kojoj su uvažavane specifične lokalne prilike što je omogućavalo fleksibilnu i promptnu prilagodbu u često vrlo promjenjivom i nestabilnom okruženju. Razvojna suradnja Hrvatske i Afganistana dio je ukupnih napora Vlade RH u pružanju podrške Vladi Islamske Republike Afganistan. Započela je 2005. godine u okviru Provincijskog tima za obnovu, (Provincial Reconstruction Team, PRT), čime je potaknuto stvaranje mreže između sigurnosne, diplomatske i razvojne sastavnice RH. Razvojna pomoć kanalizirana je u okviru Provincijskog tima za obnovu (PRT), kroz civilnovojnu suradnju (CIMIC), kroz obuku policijskih afganistanskih snaga u sklopu EUPOL-a i POMLT-a i kroz projekte multilateralnih organizacija (IOM i WFP). Bilateralni projekti provedeni su u bliskoj suradnji s nadležnim vlastima (pokrajinskim i lokalnim, u skladu s provedbenim programima) i lokalnom zajednicom (na temelju utvrđenih potreba na terenu). Do danas Hrvatska je u Afganistanu provela više od 42 projekata te je pružila službenu razvojnu pomoć u vrijednosti od oko 2,95 milijuna USD. Pomoć je koncentrirana u tri prioritetna sektora: 1) Izgradnja države: od 2007. godine dva policijska službenika RH uključena su u misiju EUPOL koja obučava afganistanske policijske službenike za reformu i ustroj policijskog sustava, te četiri policijska službenika u sklopu POMLT-a; 2) Obrazovanje: izgradnja i oprema namještajem osnovne škole u Homaro Faroqu za 250 djece (dječaci i djevojčice); višegodišnja potpora programu UN-ovog Svjetskog programa za hranu (WFP) za osiguravanje prehrane školske djece i njihovih obitelji, izgradnja zaštitnog zida oko osnovne škole, donacija nastavnog materijala i ostale opreme za škole; 3) Zdravstvo: izgradnja vodenih crpki; 4) Razvoj malog poduzetništva: razvoj obrtničkih zanimanja. Tijekom 2011. Hrvatska je u Afganistanu provela sedam projekata ukupne vrijednosti od 1.305.312,98 kuna čime Afganistan nakon 2009. godine ponovno zauzima drugo mjesto ključne zemlje partnera. Projekt izgradnje i opremanja osnovne škole u selu Homaro Faroq u vrijednosti od 761.750,00 kuna, predstavlja uspješnu primjenu "sveobuhvatnog pristupa" koji je povezao vojnu, diplomatsku i razvojnu sastavnicu. U okviru programa „Mali projekti, znakoviti efekti“ hrvatski diplomat, zamjenik predstavnika PRT u Feyzabadu u suradnji s nadležnim vlastima u okrugu Tagab u izoliranom dijelu

15

pokrajine Badakšan, gdje do sada nije bila prisutna niti jedna zemlja donator, opremio je sa 200 školskih klupa dvije škole za djecu. Korist od navedenog projekta je višestruka budući se pridonijelo podizanju lokalnih proizvodnih kapaciteta te razvoju obrtničkog zanimanja. U skladu s prioritetima zadanima Nacionalnom strategijom, Republika Hrvatska je tijekom 2011. godine usmjerila SRP prema najnerazvijenijim zemljama u Sub-saharskoj Africi. U Etiopiji je proveden projekt s ciljem potpore izgradnji škole u vrijednosti od 200.000,00 kuna. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odgovorno je za provedbu hrvatskih programa službene razvojne pomoći u okviru svoje nadležnosti te je, slijedom rečenoga, dodijelilo 4 stipendije za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljicama razvojne pomoći, tj. Namibije, Kenije i Republike Mauricijusa za sveučilišni studij medicine, veterine i strojarstva.

U studenom 2011. godine održana je svečana primopredaja novoizgrađene osnovne škole lokalnoj zajednici u Homaro Faroqu u Afganistanu, projekta koji je realiziran u okviru razvojne pomoći Republike Hrvatske Islamskoj Republici Afganistan. Izgradnja osnovne škole u selu Homaro Faroq u predgrađu Mazar-e-Sharifa na sjeveru Afganistana omogućena je na temelju inicijative Vlade Republike Hrvatske, slijedom iskazanih potreba lokalne zajednice i nadležnog afganistanskog Ministarstva obrazovanja. Svrha projekta bila je omogućiti pristup osnovnom obrazovanju za 250 djece u objektu koji raspolaže s pet učionica i drugim potrebnim prostorima, što će koristiti djevojčice i dječaci iz Homaro Faroqa i obližnjih afganistanskih sela. Homaro Faroq je naselje od preko pet tisuća stanovnika, mahom povratnika iz izbjeglištva u susjednim zemljama. Do sada na tom području nije bilo nijedne izgrađene škole, a nastava na tom području u proteklom razdoblju odvijala se u tri šatora koji su služili kao učionice. U aktivnostima koordinacije i izvedbe ovog projekta sudjelovalo je Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, u suradnji s Ministarstvom obrane.

16

6. Multilateralna SRP
6.1. Podrška međunarodnim organizacijama i agencijama Ujedinjenih naroda i drugim međunarodnim i regionalnim organizacijama Za potrebe pružanja razvojne i humanitarne pomoći, odgovarajući na globalne izazove, u kojima su se tehnički i financijski kapaciteti međunarodnih organizacija pokazali sveobuhvatnijim i učinkovitijim u odnosu na postojeće nacionalne kapacitete i resurse, razvojna i humanitarna pomoć usmjeravana je putem Svjetskog programa za hranu (World Food Programme, WFP), Fonda Ujedinjenih naroda za djecu (United Nations Children Fund, UNICEF) i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Hrvatska je osigurala obvezne i dragovoljne doprinose međunarodnim organizacijama u sustavu Ujedinjenih naroda, drugim međunarodnim organizacijama i agencijama te BrettonWoods institucijama koji se dijelom ili u cijelosti prikazuju kao SRP. Za međunarodne i regionalne organizacije kroz obvezne i dobrovoljne doprinose, koji se ubrajaju u SRP, izdvojeno je ukupno 37.756.060,59 kuna. Uplaćeni su doprinosi sljedećim institucijama i tijelima: Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA); Međunarodna organizacija rada (ILO); Međunarodna organizacija za migracije (IOM); Ujedinjeni narodi (UN); Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP); Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCC); Konvencija Ujedinjenih naroda za suzbijanje dezertifikacije (UNCCD); Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO); UN-ov Odjel za mirovne operacije (UNDPKO); Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO); Organizacija za industrijski razvoj Ujedinjenih naroda (UNIDO); Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO); Svjetska trgovinska organizacija (WTO); Svjetska zdravstvena organizacija (WHO); Europska komisija (EK); Europska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja (EPPO); Međunarodna udruga za ispitivanje sjemena (ISTA); Vijeće za regionalnu suradnju (RCC).

7. Humanitarna pomoć
Planiranje i provedbu humanitarne pomoći Republika Hrvatska usklađuje s međunarodnim načelima za humanitarno djelovanje, sadržanim u Načelima i dobroj praksi humanitarnog donatorstva (GHD – Good Humanitarian Donorship) te sukladno Europskom dogovoru o humanitarnoj pomoći.

17

Humanitarno djelovanje Republike Hrvatske usmjereno je na ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda te na programe rane obnove u post-konfliktnim okruženjima. Zaštita najranjivijih skupina – posebno žena i djece – te promicanje humanitarnih načela žarište su humanitarnog djelovanja Republike Hrvatske. Humanitarne aktivnosti bile su usredotočene u tri tematska područja: 1) učinkovita i pravodobna zaštita i pružanje pomoći najugroženijim skupinama izloženih krizi (primarno ženama i djeci); 2) sektor humanitarnog razminiranja; 3) rehabilitacija žrtava humanitarnih kriza (primarno djece) u Hrvatskoj. Tijekom 2011. godine, Republika Hrvatska je pružila humanitarnu pomoć za potrebe saniranja posljedica nakon: prirodnih nepogoda, poput tsunamija u Japanu, potresa u Turskoj i suše u Rogu Afrike, te nakon oružanog sukoba u Libiji, u ukupnom iznosu od 6.247.746,00 kuna.

Vlada Republike Hrvatske, od 09. do 23. kolovoza 2011., osigurala je sredstva za provedbu projekta psihosocijalne rehabilitacije dvadeset i petero japanske djece u dobi od 11 i 12 godina, u pratnji šest odraslih osoba (majki i učitelja). Djeca su stigla u Hrvatsku iz Sendaija, grada koji je u ožujku 2011. godine najteže pogođen posljedicama razornog potresa i tsunamija. Projekt je provelo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem. Uz sponzorstvo Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita djeca su upoznala hrvatsku prirodnu i kulturnu baštinu, dok su im volonteri Gradskog društva Crvenog križa Osijek kroz igre i radionice, približili hrvatsku kulturu, jezik i običaje. Usprkos jezičnim preprekama, ostvareni su nezaboravni kontakti između japanskih i hrvatskih vršnjaka kroz zajedničku igru, škole plivanja i gimnastike te su organizirane radionice o izradi japanskih origamija i hrvatskih suvenira.

18

Neposredno nakon završetka sukoba u Libiji, Hrvatska je uputila dvije humanitarne pošiljke u Libiju. Nastavno na to proveden je projekt u području humanitarnog razminiranja. Time je ostvarena poveznica između humanitarnog i razvojnog segmenta te je pored neposrednog spašavanja života odgovoreno i na razvojne potrebe stanovništva za srednjoročno i dugoročno razdoblje (Linking Relief Rehabilitation and Development, LRRD).

U studenom 2011. godine, u libijskom gradu Bengaziju izvršena je službena primopredaja druge humanitarne pošiljke u okviru akcije slanja humanitarne pomoći Vlade Republike Hrvatske libijskom stanovništvu. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija koordiniralo je cjelokupnu akciju slanja humanitarne pomoći iz Hrvatske pomorskim putem u Libiju te osiguralo sredstva za pokrivanje pripadajućih transportnih troškova. Pošiljka uključuje donaciju vrijednih lijekova tvrtke Belupo d.d. iz Koprivnice te donaciju sanitetskog materijala koju je osiguralo Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. U provedbi humanitarnih projekata Vlada Republike Hrvatske surađivala je s nacionalnim provedbenim partnerima poput Hrvatskog Crvenog križa (Japan i Turska), Hrvatskog Caritasa (Rog Afrike), Hrvatskog centra za razminiranje i Zaklade „Hrvatska bez mina“ (Libija), te s međunarodnim partnerima (WFP/UNHAS u Libiji) i UNICEF (Rog Afrike). Klimatske promjene, porast broja stanovništva, degradacija okoliša, nedostatak vode te ubrzani rast cijena hrane stvaraju sve veći pritisak na učinkovito provođenje humanitarnih operacija te zahtijevaju ulaganje dodatnih napora za pronalaženjem inovativnih rješenja, posebice u području sprječavanja i stvaranja otpornosti na krize. U području sprječavanja rizika od nepogoda i stvaranja otpornosti na krize bit će potrebno dodatno osnažiti i usmjeriti planiranje odgovarajućih programa humanitarne pomoći Republike Hrvatske, posebice u postkonfliktnim i nestabilnim okruženjima. U politiku razvojne suradnje, u koju spadaju razvojna i humanitarna politika, potrebno je uključiti smanjivanje rizika od nepogoda, izgradnju otpornosti i odgovora na nepogode jer time ostvarujemo pametno ulaganje i učinkovitu razvojnu suradnju odnosno doprinosimo održivom i uključivom razvoju trećih zemalja.4
4

Rezultati znanstvenih istraživanja pokazuju kako jedna novčana jedinica uložena u smanjivanje rizika od nepogoda ostvaruje uštedu od sedam novčanih jedinica koje je potrebno potrošiti za oporavak od krize.

19

Vezano uz ciljeve humanitarne politike, pored promicanja humanitarnih načela i načela dobre humanitarne prakse, zaštite najranjivijih skupina, posebno žena i djece, uz pružanje žurnih odgovora na krize prouzročene prirodnim ili ljudskim djelovanjem, smatramo potrebnim dugoročno se usmjeriti na krize produženog djelovanja, odnosno programe rane obnove u post-konfliktnim i nestabilnim okruženjima te time povezati humanitarnu i razvojnu dimenziju, u cilju njihove održivosti.

8. Brojčani pregled
Republika Hrvatska je tijekom 2011. godine pružila 108.616.163,37 kuna odnosno oko 14.610.382,61 milijuna eura za 573 bilateralnih, multilateralnih i regionalnih projekata SRP. Bilateralna SRP u tom razdoblju iznosio je ukupno 58.735.680,32 kuna, što je 54,08% od ukupnog iznosa za SRP, dok je multilateralna SRP (dobrovoljni i obvezni doprinosi unutar sustava Ujedinjenih naroda, doprinosi međunarodnim organizacijama i mirovnim misijama) iznosio 37.756.060,59 kuna ili 40,17% ukupnog SRP-a dodijeljenog u 2011. godini. SRP je tako iznosilo 0,03% bruto nacionalnog dohotka (BND) u 2011. godini. Prema izvješću iz 2010. godine, SRP Republike Hrvatske bio je usmjeravan u 40 država, dok je prema podacima iz 2011. godine SRP bio usmjeravan u 19 država. Iako navedeno ukazuje na smanjivanje raspršenosti po broju država, kojima je pružen SRP, isti je još nedovoljno usredotočen i okrupnjen. Navedeno bi doprinijelo djelotvornosti i većoj vidljivosti SRP-a Republike Hrvatske kako u međunarodnoj tako i u domaćoj javnosti. Također, u svjetlu skorog članstva u Europskoj uniji, SRP će biti potrebno snažnije koordinirati u okviru EU-a. Specifikacija SRP-a koji je Republika Hrvatska pružila tijekom 2011. godine prikazana je u Tabeli 1.

TABELA 1 Države partneri u bilateralnoj razvojnoj suradnji u 2011. godini (prema SRP-u u apsolutnim i relativnim omjerima) ZEMLJA Međunarodne i regionalne organizacije Bosna i Hercegovina Administrativne troškove Japan Afganistan Srbija Kenija Makedonija Višedržavna suradnja IZNOS 43.632.737,05 kn 38.976.319,46 kn 14.978.355,68 kn 4.097.710,00 kn 1.305.312,98 kn 974.334,69 kn 784.500,00 kn 664.080,00 kn 623.694,01 kn % 40,17 35,88 13,79 3,77 1,20 0,90 0,72 0,61 0,57

20

Libija Turska Etiopija Somalija Kosovo Tanzanija Crna Gora Kolumbija Namibija Mauricijus Palestina Kina Moldavija UKUPNO

554.036,00 kn 500.000,00 kn 453.500,00 kn 250.000,00 kn 234.456,90 kn 200.000,00 kn 161.076,60 kn 100.000,00 kn 76.000,00 kn 38.000,00 kn 7.050,00 kn 5.000,00 kn 0,00 kn 108.616.163,37 kn

0,51 0,46 0,42 0,23 0,22 0,18 0,15 0,09 0,07 0,03 0,01 0,00 0,00 100,00

Od sveukupnog iznosa službene razvojne pomoći Republike Hrvatske, koji uključuje razvojnu i humanitarnu pomoć, na humanitarnu pomoć odnosi se sljedeće: ZEMLJA Japan Kenija Turska Libija Etiopija Somalija UKUPNO IZNOS 4.097.710,00 kn 746.500,00 kn 500.000,00 kn 400.036,00 kn 253.500,00 kn 250.000,00 kn 6.247.746,00 kn % 65,59 11,95 8,00 6,40 4,06 4,00 100,00

Specifikacija konkretnih projekata provedenih u pojedinim partnerskim zemljama nalazi se u Dodatku Izvješća.

21

SLUŽBENA RAZVOJNA POMOĆ U OKVIRU BILATERALNE I HUMANITARNE POMOĆI TE DOPRINOSI MEĐUNARODNIM I REGIONALNIM ORGANIZACIJAMA U 2011. GODINI

Tijekom 2011. godine SRP je usmjeren u šest regija kako slijedi: 1. Jugoistočna Europa (ukupno 407 projekata u vrijednosti od 41.510267,65 kuna, odnosno 38,22% ukupnog SRP-a) 2. Afrika (ukupno 11 projekata u vrijednosti od 2.573.744,01 kuna, odnosno 2,63% ukupnog SRP-a) 3. Bliski Istok (ukupno jedan projekt u vrijednosti od 7.050,00 kuna, odnosno 0,01% ukupnog SRP-a) 4. Azija/Pacifik (ukupno 18 projekata u vrijednosti od 5.408.022,98 kuna, odnosno 4,98% ukupnog SRP-a) 5. Latinska Amerika (ukupno 1 projekt u vrijednosti od 100.000,00 kuna, odnosno 0,09% ukupnog SRP-a) Projekti koji pokrivaju više geografskih područja (ukupno 9 projekata u vrijednosti od 623.694,01 kuna, odnosno 0,57% ukupnog SRP-a). Projekti iz sektora kulture ne mogu se podvesti pod tematske prioritete navedene u Nacionalnoj strategiji što ukazuje na neusklađenost planiranja sa strateškim okvirom razvojne suradnje na nacionalnoj razini. Tijekom 2011. godine, ukupno 411 projekata obuhvatilo je jedan ili više tematskih prioriteta, dok 159 projekata, čija je ukupna vrijednost iznosila 7.862.000,00 kuna ili 7,24% ukupne razvojne suradnje nije obuhvatilo niti jedan od tematskih prioriteta definiranih u Nacionalnoj strategiji. Ukupno 33 projekta i programa razvojne suradnje obuhvatili su prioritet prijenosa iskustava iz pristupnih pregovora s EU i reformskih procesa za usklađivanje društva s EU-standardima, odnosno 3,85% od ukupnog broja svih projekata. U provedbi SRP-a tijekom 2011. godine, 411 projekata ili 72,11% svih projekata moglo se podvesti pod jedan ili više Milenijskih razvojnih ciljeva dok 159 projekata, odnosno 27,89% svih projekata, nije obuhvatilo niti jedan Milenijski razvojni cilj.

9. Zaključak
Uslijed globalne financijske i gospodarske krize većina zemalja donatora je tijekom 2011. godine značajno reducirala SRP te je time prekinut trend dugogodišnjeg povećanja SRP-a. Iako EU27 i dalje zadržava vodeću ulogu globalnog donatora koji pruža više od polovice ukupnog SRP-a (u vrijednosti od 53,1 milijarde eura), 2011. godina (nakon 1997. godine) predstavlja prvi značajan pad SRP-a na razini EU-a5 te u slučaju pojedinih država članica EU6, s obzirom na postavljene ciljeve povećanja SRP-a u odnosu na bruto nacionalni dohodak.
5

EU27 je u 2011. ostvario skupni SRP u iznosu od 0,42% od BND-a, dok je postavljeni cilj za 2010. godinu bio 0,56% od BND-a. 6 Od „starih“ država članica EU-a zadani cilj od 0,7% od BND-a ostvarili su jedino Luksemburg, Švedska, Danska i Nizozemska. Od „novih“ članica zadani cilj za 2010. od 0,17% od BND-a ostvarili su jedino Cipar i Malta dok preostale nove članice to nisu uspjele.

23

Pad SRP-a Republike Hrvatske u 2011. godini značajnije odstupa od pada u novim državama članicama EU-a, pri čemu treba uzeti u obzir da se značajan dio odstupanja odnosi na aktualno nesudjelovanje Hrvatske u EU fondovima, u koje će Republika Hrvatska početi uplaćivati nakon stupanja u članstvo Europske unije, čime će se hrvatski SRP značajno povećati. Uz proračunska ograničenja uslijed gospodarske i financijske krize, elementi koji su također doprinijeli padu SRP-a jesu strukturalni nedostaci poput: nekoherentnog strateškog planiranja ukupne SRP, nekonsolidirani proračun namijenjen razvojnoj suradnji te nedovoljno prepoznavanje od strane nadležnih tijela što se sve ubraja u SRP. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je kroz mehanizam Međuresorne radne skupine za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć iznijelo prijedloge za unaprjeđenje djelotvornosti SRP: a) okrupnjene projekte/programe usmjeriti na nekoliko ključnih zemalja partnera; b) koordinirati aktivnosti s MVEP-om, i to u pogledu planiranja, provedbe, nadzora i izvješćivanja. Ispravljanje uočenih nedostataka jest važno u cilju ostvarivanja vjerodostojnosti prema: a) partnerskim zemljama u kojima ostvarujemo učinkovite rezultate i b) hrvatskim poreznim obveznicima kojima pružamo transparentan uvid u trošenje proračunskih sredstava namijenjenih SRP. Službena razvojna pomoć predstavlja samo jedan od načina inozemne pomoći, ali je u kriznim vremenima, kada opadaju ostali oblici financiranja, poput stranih i domaćih investicija, međunarodne trgovine, otpisa dugova, doznaka migranata i ostalih privatnih izvora financiranja, njezina uloga tim značajnija. Stoga je odgovornost zemalja donatora da upravo u vrijeme krize demonstriraju odgovornost i vjerodostojnost prema najpotrebitijima.

24

DODATAK

POPIS PROJEKATA NA PODRUČJU

SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI

REPUBLIKE HRVATSKE

INOZEMSTVU

ZA 2011. GODINU

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

SKRAĆENICE
DPPI (RCC) Inicijativa za pripremljenosti i sprječavanje katastrofa u Jugoistočnoj Europi DGU EPPO ERI SEE FAO HAMAG HHI IAEA ILO IOM ISTA OHCHR OIF PA PBF RCC MF MINGORP MK MOBMS Državna geodetska uprava Europska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja Inicijativa za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Europi Organizacija za hranu i poljoprivredu Hrvatska agencija za malo gospodarstvo Hrvatski hidrografski institut Međunarodna agencija za atomsku energiju Međunarodna organizacija rada Međunarodna organizacija za migracije Međunarodna udruga za ispitivanje sjemena Ured visokog povjerenika za ljudska prava Međunarodna organizacija Frankofonije Pravosudna akademija Fond Ujedinjenih naroda za izgradnju mira Vijeće za regionalnu suradnju Ministarstvo financija Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Ministarstvo kulture Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
2

MORH MPO MPRRR MRRŠVG MVPEI MZOPUG MZOŠ MZSS NZRCD RAI SDURF UNCCD UNDEF UNDP UNDPKO UNEP UNESCO UNFCC UNFPA UNHCR UNICEF UNIDO UNIFEM

Ministarstvo obrane Ministarstvo poduzetništva i obrta Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Regionalna antikorupcijska inicijativa Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju EU Konvencija Ujedinjenih naroda za suzbijanje dezertifikacije Fond Ujedinjenih naroda za demokraciju Program Ujedinjenih naroda za razvoj UN Odjel za mirovne operacije Program Ujedinjenih naroda za okoliš Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime Fond Ujedinjenih naroda za stanovništvo Visoko povjerenstvo Ujedinjenih naroda za izbjeglice Fond za djecu Ujedinjenih naroda Organizacija za industrijski razvoj Ujedinjenih naroda Razvojni fond Ujedinjenih naroda za žene
3

UNITAR UNSIA UNVFVT UZUVRH VRH WFP WIPO WTO

Institut Ujedinjenih naroda za izobrazbu i istraživanje Posebne inicijative Ujedinjenih naroda o Africi Dobrovoljni fond Ujedinjenih naroda za žrtve mučenja Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske Svjetski program za hranu Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo Svjetska trgovinska organizacija

4

SADRŽAJ:
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI.................................................................................................... 6 AFGANISTAN ................................................................................................................................... 10 BOSNA I HERCEGOVINA .............................................................................................................. 13 CRNA GORA ..................................................................................................................................... 63 ETIOPIJA ........................................................................................................................................... 66 JAPAN ................................................................................................................................................. 68 KENIJA ............................................................................................................................................... 71 KINA ................................................................................................................................................... 72 KOLUMBIJA ..................................................................................................................................... 73 KOSOVO ............................................................................................................................................ 74 LIBIJA................................................................................................................................................. 76 MAKEDONIJA .................................................................................................................................. 78 MAURICIJUS .................................................................................................................................... 82 MOLDOVA......................................................................................................................................... 83 MEĐUNARODNE I REGIONALNE ORGANIZACIJE .............................................................. 84 NAMIBIJA .......................................................................................................................................... 94 PALESTINA ....................................................................................................................................... 95 SOMALIJA ......................................................................................................................................... 96 SRBIJA ................................................................................................................................................ 97 TANZANIJA....................................................................................................................................... 99 TURSKA ........................................................................................................................................... 100 VIŠEDRŽAVNA SURADNJA ........................................................................................................ 101

5

ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majki-rodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Datum početka projekta

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Datum završetka projekta

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

454.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

Seminar o javnoj nabavi u okviru UNDP

2

1

21.2.2011

7.055,00

DA

26.2.2011

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

455.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

Konferencija o razvojnoj suradnji u okviru Svjetske banke Studijsko putovanje u Finsku i Estoniju

2

1

3.4.2011

9.285,00

DA

8.4.2011

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

456.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

2

1

31.5.2011

11.414,00

DA

2.6.2011

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

457.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

Dan Udruga u Puli Sastanak s provedbenim partnerom projekta izgradnje doma zdravlja u Letnici, Kosovo Seminar o reformama u sigurnosnom sektoru Sastanak humanitarnog segmenta ECOSOC-a

2

1

27.5.2011

300,20

DA

28.5.2011

1, 2, 3

2

8

458.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

2

1

31.5.2011

5.222,00

DA

2.6.2011

1, 2, 3

2

8

459.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

2

1

28.6.2011

8.877,00

DA

1.7.2011

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

460.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

2

1

18.7.2011

3.321,00

DA

21.7.2011

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

6

461.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

Psihosocijalna rehabilitacija japanske djece u RH

2

1

9.8.2011

1.478,70

DA

15.8.2011

4

5

8

462.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

Sastanak ECHO o dobrim praksama humanitarne pomoći

2

1

5.10.2011

9.377,00

DA

6.10.2011

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

463.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

Sastanak GHDShare Zajednička radionica s IFCom pod nazivom "Turizam kao pokretač razvoja" Sudjelovanje predstavnika Sierra Leona na zajedničkoj radionici u organizacija MVPEI s IFC-om pod nazivom "Turizam kao pokretač razvoja" Sudjelovanje predstavnika Čada na zajedničkoj radionici u organizaciji MVPEI s IFC-om pod nazivom "Turizam kao pokretač razvoja" Godišnja skupština WFP

2

1

9.10.2011

4.024,00

DA

11.10.201 1

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

464.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

2

1

26.10.2011

1.924,20

DA

29.10.201 1

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

465.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

2

1

26.10.2011

3.507,00

DA

29.10.201 1

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

466.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

2

1

26.10.2011

17.614,26

DA

29.10.201 1

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

467.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

2

1

10.11.2011

8.184,00

DA

12.11.201 1

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

468.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

Godišnja skupština IFC-a 4. Forum na visokoj razini o učinkovitosti razvojne pomoći Europskim razvojni dani Plaće djelatnika Odjela za međunarodnu razvojnu suradnju

2

1

15.11.2011

2.732,00

DA

16.11.201 1

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

469.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

2

1

27.11.2011

24.434,00

DA

2.12.2011

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

470.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

2

1

14.12.2011

6.242,00

DA

17.12.201 1

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

471.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

2

1

1.1.2011

601.405,10

DA

31.12.201 1

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

7

472.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

Plaća diplomata u Afganistanu Obračun putnih naloga Obračun putnih naloga Obračun putnih naloga Obračun putnih naloga Obračun putnih naloga Provizija i swift Troškovi inobanke Provizija i swift Troškovi inobanke Provedba humanitarne pomoći Japanu Provedba razvojnih projekata na Kosovu Provedbu humanitarne pomoći Libiji Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama Sudjelovanje na sastancima u tijelima UN-a Sudjelovanje na sastancima regionalnih inicijativa Sudjelovanje na bilateralnim sastancima Materijalni troškovi za 43 policijskih službenika koji su bili upućeni u mirovne operacije Plaće za 43 policijskih službenika koji su bili upućeni u

2

1

1.1.2011

411.056,80

DA

31.12.201 1

4

5

8

473.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi Administrativni troškovi Administrativni troškovi Administrativni troškovi Administrativni troškovi Administrativni troškovi Administrativni troškovi Administrativni troškovi Administrativni troškovi Administrativni troškovi Administrativni troškovi

2

1

1.1.2011

66.327,84

DA

31.12.201 1 31.12.201 1 31.12.201 1 31.12.201 1 31.12.201 1 31.12.201 1 31.12.201 1 31.12.201 1 31.12.201 1 31.8.2011

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

474.

MVPEI

910

91010

2

1

1.1.2011

27.555,63

DA

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

475.

MVPEI

910

91010

2

1

1.1.2011

24.918,64

DA

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

476.

MVPEI

910

91010

2

1

1.1.2011

7.354,17

DA

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

477.

MVPEI

910

91010

2

1

1.1.2011

53.285,09

DA

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

541. 542. 543. 544.

MK MK MK MK

40000 910 910 910

40000 91010 91010 91010

2 2 2 2

1 1 1 1

1.1.2011 1.1.2011 1.1.2011 1.1.2011

933,43 36,86 100,00 52,36

NE NE NE NE

5 5 5 5

1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6

8 8 8 8

555.

MVPEI

910

91010

4

1

13.03.2011

307.765,32

NE

5

5

8

557

MVPEI

910

91010

2

1

1.1.2011

174.882,32

NE

31.12.201 1

5

1

8

556.

MVPEI

910

91010

Administrativni troškovi

2

1

1.7.2011

309.805,32

NE

31.12.201 1

5

2

8

410.

MZOPUG

910

91010

Administrativni troškovi

3

2

1.1.2011

507..000,00

DA

31.12.201 1

5, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8

411.

MZOPUG

910

91010

Administrativni troškovi

3

2

1.1.2011

148.000,00

DA

31.12.201 1

5, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 7, 8

412.

MZOPUG

910

91010

Administrativni troškovi Administrativni troškovi

3

2

1.1.2011

208.000,00

DA

31.12.201 1 31.12.201 1

3, 5, 7

1

1, 7, 8

413.

MZOPUG

910

91010

1

2

1.1.2011

135.000,00

DA

5, 7, 8

1

7, 8

571.

MUP

910

91010

Administrativni troškovi

2

2

1.1.2011

4.360.426,64

NE

31.12.201 11

4

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

572.

MUP

910

91010

Administrativni troškovi

2

2

1.1.2011

7.509.458,80

NE

31.12.201 1

4

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

8

mirovne operacije

UKUPNO

14.978.355,68

9

AFGANISTAN
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majkirodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDSa, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Datum objave i odluke javnog natječaja

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

436.

MORH

111

11110

Obrazovanje, razina nije specificirana

Donacija školskih ploća

Za potrebe škole u selu Gur-e Mar, distrikt Nare Shahi u provinciji Balkh izvršena je donacija deset školskih ploča Za potrebe škole i lokalne zajednice izgrađen je vodotoranj u selu Fiazabad, distrikt Nar-e Shahi u provinciji Balkh Donacija vojne i druge opreme pripadnicima ANA Kandaka koje mentoriraju pripadnici Kandak OMLT HRVCON i to: lampaši petroleske, vojne beretke

2

1

-

4.589,57

NE

4, 5

5

2

Projekt je pokrenut i završen u cilju potpore zaštiti snaga i izgradnje međusobnog povjerenja između stanovnika sela i hrvatskih snaga raspoređenih u području distrikta Projekt je pokrenut i završen u cilju potpore zaštiti snaga i izgradnje međusobnog povjerenja između stanovnika sela i hrvatskih snaga raspoređenih u području distrikta Projekt je pokrenut od strane OS RH / MORH i ogledao se kroz donaciju vojne i druge opreme pripadnicima ANA Kandaka koji mentoriraju pripadnici Kandak OMLT HRVCON i to lampaši petrolejski, vojne beretke

437.

MORH

140

14031

Opskrba vodom i pročišćavanje

Vodotoranj

2

1

-

28.684,81

NE

4, 5

5

1, 2, 4, 5, 6

438.

MORH

152

15210

Vlada i civilno društvo. Općenito

Donacija opreme

2

1

Odluka Povjerenstva za imovinu VRH 11.3.2008

62.800,00

NE

4, 5

5

1, 8

10

439.

MORH

152

15210

Vlada i civilno društvo. Općenito

Donacija opreme

440.

MORH

152

15210

Vlada i civilno društvo. Općenito

Donacija opreme

Donacija vojne i druge opreme pripadnicima ANA MO School u Kabulu i to: ulošci za jakne i hlače, lampaši petrolejke, prostirači terenski i bunde stažarske Donacija materijalnih sredstava (4 komada velikih šatora, 8 polja šatora M-70, 320 beretki)

2

1

Odluka Povjerenstva za imovinu VRH 11.3.2008

219.149,00

NE

4, 5

5

1, 8

Projekt je pokrenut od strane OS RH / MORH i ogledao se kroz donaciju vojne i druge opreme pripadnicima ANA MP School u Kabulu i to: ulošci za jakne i hlače, lampaši petrolejski, prostirači terenski i bunde stražarske.

2

1

Odluka MO od 2.6.2011

113.339,60

NE

4, 5

5

1, 8

Donacija afganistanskim selima CAMP SAKHI i ALA CHAPAN

478.

MVPEI

112

11220

Osnovno obrazovanje

Izgradnja škole

Izgradnja škole u selu Homaro Faroq u pokrajini Balkh

2

761.750,00

5

5

2

Projekt je proveden u roku od 7 mjeseci (od početka planiranja do primopredaje objekta). Prema dostupnim informacijama, stranim renomiranim razvojnim agencijama u Afganistanu provedba sličnog projekata zahtjevala je veće troškove i dulji vremenski rok. Pored uspješne koordinacije diplomatske (MVPEI), vojne (MORH) i razvojne komponente (MVPEI), ključnim se pokazala i uključenost privatnog sektora, jedne hrvatske tvrtke koja je uz razmjerno skroman budžet i kratak vremenski rok odradila kvalitetan projekt. U provedbi projekta osigurano je lokalno vlasništvo odnosno participacija afganistanskog stanovništva, putem angažiranja malih poduzetnika u izgradnji objekta i pripadajućeg školskog namještaja (što je jedno od bitnih načela međunarodne razvojne suradnje). Uključivanje Hrvatske vojske u provedbu razvojnog projekta doprinijelo većoj vidljivosti i prihvaćenosti od strane lokalnog stanovništva, te posljedično njihovoj sigurnosti.

11

479.

MVPEI

321

32130

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva (SME)

Mali projekti, znakoviti efekti

Poticaj obrtničkih zanimanja (izrada 200 školskih klupa za ukupno 400 učenica)

2

2

115.000,00

5

5

1, 2

Konkretna korist od navedenog projekta je trostruka budući se za izradu navedenih klupa angažirao mali poduzetnik iz tog okruga i time pridonijelo podizanju proizvodnih kapaciteta na lokalnoj razini. S druge strane za izradu navedenih klupa poduzetnik je angažirao šegrte iz okolnih okruga i naučio ih raditi na obradi metala i drveta što pridonosi razvoju obrtničkog zanimanja. Kao krajnju korist ističemo opremanje škola siromašnijeg dijela te pokrajine i unaprjeđenje obrazovanja

UKUPNO

1.305.312,98

12

BOSNA I HERCEGOVINA
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majkirodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Datum objave i odluke javnog natječaja

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

415.

HBOR

240

24010

Financijska politika i administrativno upravljanje

10. međunarodna izvozna konferencija

Konferencja u organizaciji HBORa s ciljem prjenosa iskustava i znanja o poticanj izvoznih poslova

2

1

-

7.500,00

NE

1, 2, 5

1

8

416.

HBOR

240

24010

Financijska politika i administrativno upravljanje

Sastanak s delegacijom IRBRS-a (Investiciono razvojna banka Republike Srpske)

Prijenos iskustava i nanja o financiranju ivoznih poslova i razvitak gospodarstva

2

1

-

4.000,00

NE

1, 2, 5

1

8

105.

MK

220

22030

Komunikacije

Izdavanje glasila

Izdavanje glasila, Udruga gluhih i nagluhih "Sluh", Mostar

2

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

8

13

107.

MK

220

22030

Komunikacije

Izdavanje magazina Status

Izdavanje magazina Status, Udruga građana "Dialog", Mostar

2

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

8

26.

MK

220

22030

Komunikacije

Projekt Kulturno povijesna baština Hrvata

Projekt Kulturno povijesna baština Hrvata, Hrvatska radio-televizija, Kiseljak

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

8

37.

MK

220

22030

Komunikacije

Izdavanje Hrvatskog glasnika

Izdavanje Hrvatskog glasnika, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Tuzla Izdavanje časopisa Osvit, Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne, Mostar Izdavanja vodiča "Ljubuški u srednjem vijeku", Matica hrvatska, Ljubuški Izdavanje časopisa Gradovrh, Matica hrvatska Tuzla, Tuzla Izdavanje časopisa, Matica hrvatska Široki Brijeg, Široki Brijeg

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

8

4.

MK

220

22030

Komunikacije

Izdavanje časopisa Osvit

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

8

68.

MK

220

22010

Komunikacije

Izdavanja vodiča "Ljubuški u srednjem vijeku"

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

8

70.

MK

220

22030

Komunikacije

Izdavanje časopisa Gradovrh

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

8

71.

MK

220

22030

Komunikacije

Izdavanje časopisa

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

8

74.

MK

220

22030

Komunikacije

Edicija "Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga"

Edicija "Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga", Matica hrvatska Sarajevo, Sarajevo

2

1

14.7.2011

100.000,00

DA

5

1

8

82.

MK

220

22030

Komunikacije

Zbornik o Ruđer Boškoviću

Zbornik o Ruđer Boškoviću, Muzej i galerija, Neum

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

8

14

83.

MK

220

22030

Komunikacije

Izdavanje časopisa Hercegovina

Izdavanje časopisa Hercegovina, Narodna knjižnica Mostar, Mostar

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

8

99.

MK

220

22030

Komunikacije

Potpora izdavačkoj djelatnosti

Potpora izdavačkoj djelatnosti, Savez slijepih HercegBosne, Mostar

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

8

267.

MZOS

220

22030

Komunikacije

Zbornik radova 800 godina franjevačkog reda

Zbornik radova 800 godina franjevačkog reda, HKD "Napredak, Glavna podružnica Tuzla, Tuzla

2

1

14.7.2011

50.000,00

DA

5

1

8

274.

MZOS

220

22010

Komunikacije

Hrvatska enciklopedija BiH II svezak

Hrvatska enciklopedija BiH II svezak, Hrvatski leksikografski institut BiH, Mostar

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

8

280.

MZOS

220

22030

Komunikacije

Tiskanje znanstvenog časopisa

Tiskanje znanstvenog časopisaKatolički bogoslovni fakultet Sarajevo, Sarajevo

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

8

288.

MZOS

220

22030

Komunikacije

Izdanje "Nauka krstjanskoga" fra Matije Divkovića

Izdanje "Nauka krstjanskoga" fra Matije Divkovića, Kulturno - povjesni institut Bosne Srebrene

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

8

15

298.

MZOS

220

22030

Komunikacije

List "Školarac", mjesečnik za učenike

List "Školarac", mjesečnik za učenike, Naklada M Design

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

8

121.

MK

111

11120

Obrazovanje, razina nije specificirana

Opremanje biblioteke i čitaonice

Opremanje biblioteke i čitaonice, Udruženje Bosanski Dubočac, Derventa

2

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

123.

MK

111

11120

Obrazovanje, razina nije specificirana

Sanacija doma mladih

Sanacija doma mladih, Udruženja građana "Sveti Rok", Kotor Varoš

2

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

126.

MK

111

11110

Obrazovanje, razina nije specificirana

Nabava knjiga

Nabava knjiga, Ustanova za kulturu "Knjižnica i kino Čapljina", Čapljina

2

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

20.

MK

111

11110

Obrazovanje, razina nije specificirana

Nabava knjiga

Nabava knjiga, Gradska biblioteka, Travnik

2

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

21.

MK

111

11110

Obrazovanje, razina nije specificirana

Nabava knjiga

Nabava knjiga, Gradska knjižnica, Busovača

2

14.7.2011

30.000,00

5

1

2

22.

MK

111

11110

Obrazovanje, razina nije specificirana

Nabava knjiga

Nabava knjiga, Gradska knjižnica Vitez

2

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

234.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Edukativne radionice za djecu

Edukativne radionice za djecu, Caritas Rkt. Biskupskog ordinarijata, Banja Luka

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

16

235.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Opremanje jaslica

Opremanje jaslica, Caritas Vrhbosanske Nadbiskupije, Sarajevo

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

238.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Podizanje kvalitete nastavnog procesa

Podizanje kvalitete nastavnog procesa, Deseta OŠ Bijela, Brčko

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

5

1

2

239.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Prenamjena vanjske terase

Prenamjena vanjske terase, Dječji vrtić, Odžak

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

240.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Unutarnje uređenje prostora

Unutarnje uređenje prostora, Dječji vrtić "Bare", Jajce

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

241.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Nabava opreme za igraonicu

Nabava opreme za igraonicu, Dječji vrtić "Ciciban" Prozor - Rama, Prozor - Rama

2

1

14.7.2011

10.000,00

DA

5

1

2

242.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Opremanje prostorija vrtića

Opremanje prostorija vrtića, Dječji vrtić "Čitluk", Čitluk

2

1

14.7.2011

70.000,00

DA

5

1

2

243.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Izmjena dotrajale kuhinje

Izmjena dotrajale kuhinje, Dječji vrtić "Leptirići", Glamoč

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

244.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Nabava opreme za učionicu

Nabava opreme za učionicu, Dječji vrtić "Mali princ" Livno, Livno

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

17

245.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Postavljanje željezne ograde

Postavljanje željezne ograde, Dječji vrtić "Pahuljica", Kupres

2

1

14.7.2011

10.000,00

DA

5

1

2

246.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Gradnja jaslica

Gradnja jaslica, Dječji vrtić "Pčelica" Orašje, Orašje

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

247.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Sanacija objekta i nabava opreme

Sanacija objekta i nabava opreme, Dječji vrtić "Snoopy" Vitez, Vitez

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

5

1

2

248.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Nabava opreme za kuhinju

Nabava opreme za kuhinju, Dječji vrtić "Stolac", Stolac

2

1

14.7.2011

15.000,00

DA

5

1

2

249.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Izmjena vanjske stolarije

Izmjena vanjske stolarije, Dječji vrtić "Vareš", Vareš

2

1

14.7.2011

15.000,00

DA

5

1

2

250.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Sanacija sanitarnih čvorova

Sanacija sanitarnih čvorova, Dječji vrtić Čapljina, Čapljina

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

251.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Unutarnje opremanje vrtić

Unutarnje opremanje vrtić, Dječji vrtić Domaljevac, Domaljevac

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

252.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Nabava slikovnica

Nabava slikovnica, Dječji vrtić Grude, Grude

2

1

14.7.2011

10.000,00

DA

5

1

2

18

253.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Nabava strojeva i opreme

Nabava strojeva i opreme, Dječji vrtić Neum, Neum

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

5

1

2

254.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Nabava opreme

Nabava opreme, Dječji vrtić Tomislavgrad, Tomislavgrad

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

255.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Sanacija podova

Sanacija podova, Dječji vrtić Vitez, Vitez

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

256.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Opremanje škole

Opremanje škole,Dvanaesta OŠ Ulice, Brčko

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

277.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Nabava tehničke opreme

Nabava tehničke opreme, Jedanaesta OŠ Zovik, Brčko

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

278.

MZOS

112

11240

Osnovno obrazovanje

Nabava postavljanje ograde

Nabava postavljanje ograde, JU Dječji vrtić "Radost" Kreševo, Kreševo

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

279.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Izgradnja i opremanje Centra, Opće gimnazije i OŠ

Izgradnja i opremanje Centra, Opće gimnazije i OŠ, JU Katolički školski centar "Ivan Pavao II.", Škola za Europu, Opća gimnazija Bihać

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

281.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Nabava računalne opreme

Nabava računalne opreme, Katolički ŠC "Petar Barbarić", Travnik

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

19

282.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Odgojno obrazovni rad s djecom

Odgojno obrazovni rad s djecom, Klanjateljice Krvi Kristove, Glamoč

2

1

14.7.2011

15.000,00

DA

5

1

2

289.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Nabava didaktičkih sredstava

Nabava didaktičkih sredstava, MZ Biletići, Čitluk

2

1

14.7.2011

15.000,00

DA

5

1

2

290.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Sanacija i obnova OŠ

Sanacija i obnova OŠ, Mz Borčane, Tomislavgrad

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

291.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Uređenje škole

Uređenje škole, MZ Crne Lokve, Kočerin

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

292.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Renoviranje učionice

Renoviranje učionice, MZ Eminovo selo, Tomislavgrad

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

5

1

2

293.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Izgradnja ograde oko igrališta

Izgradnja ograde oko igrališta, MZ Jenjić, Orašje

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

294.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Adaptacija OŠ

Adaptacija OŠ, MZ Krehin Gradac, Čitluk

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

295.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Izgradnja osnovne škole

Izgradnja osnovne škole, MZ Osoje, Posušje

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

296.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Rekonstrukcija osnovne škole

Rekonstrukcija osnovne škole, MZ Podbila, Posušje

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

297.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Uređenje igraonice za djecu

Uređenje igraonice za djecu, MZ Straža, Podorašje

2

1

14.7.2011

10.000,00

DA

5

1

2

20

301.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Izgradnja OŠ

Izgradnja OŠ, Općina Kiseljak, Kiseljak

2

1

14.7.2011

90.000,00

DA

5

1

2

302.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Obnova osnovne škole

Obnova osnovne škole, Općina Neum

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

306.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Nabava glazbenih instrumenata

Nabava glazbenih instrumenata, Osnovna glazbena škola K.K. Kotromanić", Žepče

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

308.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Zamjena pokrova na školi

Zamjena pokrova na školi, OŠ "13. rujna" Jajce, Jajce

2

1

14.7.2011

90.000,00

DA

5

1

2

309.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Rekonstrukcija školske dvorane

Rekonstrukcija školske dvorane, OŠ "Antuna Branka i Stanislava Šimića", Drinovci

2

1

14.7.2011

50.000,00

DA

5

1

2

310.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Izmjena vanjskih otvora

Izmjena vanjskih otvora, OŠ "Bijakovići", Bijakovići

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

311.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Sanacija krova na aneksu škole

Sanacija krova na aneksu škole, OŠ "Busovača" Busovača

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

312.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Obnova školske dvorane

Obnova školske dvorane, OŠ "Čerin", Čerin

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

313.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Nabava lektirnih naslova

Nabava lektirnih naslova, OŠ "Dubravica", Vitez

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

21

314.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Nabava didaktičkih sredstava i pomagala

Nabava didaktičkih sredstava i pomagala, OŠ "Fra Grga Martić", Ozimica

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

315.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Ugradnja PVC poda

Ugradnja PVC poda, OŠ "Fra Lovro Karaula", Livno

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

316.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Uređenje mokrih čvorova

Uređenje mokrih čvorova, OŠ "Gromiljak, Gromiljak

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

317.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Izmjena dotrajalih otvora

Izmjena dotrajalih otvora, OŠ "Ilići", Mostar

2

1

14.7.2011

70.000,00

DA

5

1

2

318.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Sanacija mokrih čvorova

Sanacija mokrih čvorova, OŠ "Kaonik", Busovača

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

319.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Nabava učioničkog namještaja

Nabava učioničkog namještaja, OŠ "Kiseljak", Kiseljak

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

320.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Adaptacija školske kuhinje

Adaptacija školske kuhinje, OŠ "Kruševo", Mostar

2

1

14.7.2011

70.000,00

DA

5

1

2

321.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Rekonstrukcija područne škole

Rekonstrukcija područne škole, OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Kakanj, Kakanj

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

322.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Nabava lektirnih naslova

Nabava lektirnih naslova, OŠ "Novi Travnik", Travnik

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

22

323.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Sanacija mokrih čvorova

Sanacija mokrih čvorova, OŠ "Stolac", Stolac

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

324.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Izmjena podova

Izmjena podova, OŠ "Stolac", Stolac

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

325.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Izmjena dotrajalih otvora

Izmjena dotrajalih otvora, OŠ A.B. Šimića, Mostar

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

326.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Nabava računala

Nabava računala, OŠ A.G. Matoša Vidovice, Vidovice

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

5

1

2

327.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Renoviranje sanitarnih jedinica

Renoviranje sanitarnih jedinica, OŠ Bila, Bila

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

328.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Opremanje kabineta informatike

Opremanje kabineta informatike, OŠ Braća Jezerčić Divičani, Jajce Opremanje kabineta informatike, OŠ Braće Radića, Domaljevac

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

329.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Opremanje kabineta informatike

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

5

1

2

330.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Rekonstrukcija unutarnjih vrata

Rekonstrukcija unutarnjih vrata, OŠ Cim Mostar, Mostar

2

1

14.7.2011

70.000,00

DA

5

1

2

331.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Opremanje školske knjižnice

Opremanje školske knjižnice, OŠ Drvar, Drvar

2

1

14.7.2011

15.000,00

DA

5

1

2

332.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Opremanje učionica

Opremanje učionicaOŠ fra Franjo Glavinić Glamoč, Glamoč

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

23

333.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Opremanje nastavnih kabineta

Opremanje nastavnih kabineta, OŠ fra Ilije Starčevića, Tolisa

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

334.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Ugradnje nove stolarije

Ugradnje nove stolarije, OŠ fra Jeronima Vladića Ripci, Prozor-Rama

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

335.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Izmjena krova na dvorani

Izmjena krova na dvorani, OŠ Franice Dall'Era Vir, Posušje

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

336.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Opremanje školske knjižnice

Opremanje školske knjižnice, OŠ Ilije Jakovljevića Mostar, Mostar

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

5

1

2

337.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Nabava lektire

Nabava lektire, OŠ Ivana fra Frane Jukića, Usora Nabava didaktičke opreme, OŠ Ivana Gundulića, Mostar Dogradnja objekta, OŠ Ivana Mažuranića, Tomislavgrada Rekonstrukcija školskog objekta, OŠ Ivana Mažuranića, Posušje

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

338.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Nabava didaktičke opreme

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

339.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Dogradnja objekta

2

1

14.7.2011

90.000,00

DA

5

1

2

340.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Rekonstrukcija školskog objekta

2

1

14.7.2011

90.000,00

DA

5

1

2

341.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Opremanje knjižnice

Opremanje knjižnice, OŠ Ivana Brlić Mažuranić, Ljubuški

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

24

342.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Nabava knjiga za knjižnicu

Nabava knjiga za knjižnicu, OŠ Kruševo, Mostar

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

5

1

2

343.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Uređenje informatičkog kabineta

Uređenje informatičkog kabineta, OŠ Lipanjske zore, Čapljina

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

5

1

2

344.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Oprema za školsku knjižnicu

Oprema za školsku knjižnicu, OŠ Marka Marulića Prozor, Prozor

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

345.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Nabava školskog namještaja

Nabava školskog namještaja, OŠ Nova Bila Travnik, Travnik

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

346.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Opremanje učionice za informatiku

Opremanje učionice za informatiku, OŠ Orašje, Orašje

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

347.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Opremanje informatičkog kabineta

Opremanje informatičkog kabineta, OŠ Ruđera Boškovića Donja Mahala, Donja Mahala

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

348.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Sanacija oštećenja na fasadi

Sanacija oštećenja na fasadi, OŠ Stjepana Radića Oštra Luka, Bok

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

349.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Sanacija školske fasade

Sanacija školske fasade, OŠ Stjepana Radića Prisoje, Tomislavgrad

2

1

14.7.2011

50.000,00

DA

5

1

2

25

35.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Opremanje škole suvremenim nastavnim sredstvima

Opremanje škole suvremenim nastavnim sredstvima, OŠ Vareš, Vareš

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

350.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Opremanje kabineta kemije

Opremanje kabineta kemije, OŠ Tina Ujevića, Vitina

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

352.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Sanacija fasade

Sanacija fasade, OŠ Vitez, Vitez

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

353.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Sanacija krovišta

Sanacija krovišta, OŠ Vladimira Nazora, Odžak

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

354.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Rekonstrukcija dijela krova

Rekonstrukcija dijela krova, OŠ Žepče, Žepče

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

387.

MZOS

112

11220

Osnovno obrazovanje

Opremanje škole

Opremanje škole, Udruga roditelja i nastavnika OŠ "Zidine-RAVNE" Brčko, Brčko

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

275.

MZOS

122

12261

Osnovno zdravstvo

Sportom protiv droge

Sportom protiv droge, HŠK "Čapljina lasta", Čapljina

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

6

1

193.

MZSS

122

12230

Osnovno zdravstvo

poticaj za zdravstvo u Federaciji BiH

otplata kredita za KB Mostar

1

2

kredit,

3.741.134,96

DA

6

1

1,4,5,

229.

MZSS

121

12230

Osnovno zdravstvo

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Županijska bolnica Orašje - Nabava vozila hitne pomoći

2

1

14. srpnja 2011. godine

50.000,00

NE

6

1

1,4,5

26

425.

HC

160

16010

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkovom i ljudima u BiH

Kućna njega starih i nemoćnih osoba u BiH

2

1

-

500.000,00

NE

-

1

-

Neophodno

1.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja i opremanje kulturnog središta

Izgradnja i opremanje kulturnog središta, Bratovština sv. Nikole Tavelića, Buna, Mostar

2

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

10.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Restauratorski radovi u crkvi

Restauratorski radovi u crkvi, Franjevački samostan Duha Svetog, Fojnica

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

100.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Rekonstrukcija spomen parka u Živinicama

Rekonstrukcija spomen parka u Živinicama, Savez udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja, Tuzla

2

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

101.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Festival animiranog filma

Festival animiranog filma, Studio Neum, Neum

2

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

102.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Spomen obilježje Diva Grabovčeva

Spomen obilježje Diva Grabovčeva, Udruga "Jelašac" Rumboci, Prozor, Prozor-Rama

2

14.7.2011

15.000,00

DA

-

1

-

103.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Aleja hrvatske ćirilice

Aleja hrvatske ćirilice, Udruga "Stećak", Široki Brijeg Održavanje filmskog festivala Dani hrvatskog filma, Udruga filmski festival "Dani hrvatskog filma", Orašje

2

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

104.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Održavanje filmskog festivala Dani hrvatskog filma

2

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

27

106.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja spomenobilježja

Izgradnja spomenobilježja, Udruga građana "Čelebić92", Livno

2

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

108.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Promocija lokaliteta nekropole Boljuni

Promocija lokaliteta nekropole Boljuni, Udruga građana "Neveš" Boljuni

2

14.7.2011

15.000,00

DA

-

1

-

109.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Dovršenje obnove kapelice

Dovršenje obnove kapelice, Udruga građana "prisoje", Prisoje, Tomislavgrad

2

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

11.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Zaštita spomeničke građe

Zaštita spomeničke građeFranjevački samostan Guča Gora Nabava narodnih nošnji, Udruga građana "Stijena", Ravno

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

110.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava narodnih nošnji

2

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

111.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje doma kulture

Uređenje doma kulture, Udruga građana Stolno mjesto, Kraljeva Sutjeska, Zenica

2

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

112.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Održavanje smotri izvornog folkora

Održavanje smotri izvornog folkora, Udruga hrvatskih amaterskih kulturno umjetničkih drustava BiH, Mostar Uređenje spomenparka, Udruga hrvatskih stradalnika "Grabovica '93", Grabovica, Mostar

2

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

113.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje spomenparka

2

14.7.2011

70.000,00

DA

-

1

-

28

114.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje kazališne dvorane

Uređenje kazališne dvorane, Udruga maldih "Enter", Vitez

2

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

115.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava narodnih nošnji

Nabava narodnih nošnji, Udruga mladih, Par Selo, Dubrave, Tuzla

2

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

116.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Podizanje spomenobilježja

Podizanje spomenobilježja, Udruga organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO-a Izgradnja spomenika, Udruga za poticanje ruralnog razvoja Crne Lokve, Kočerin, Široki Brijeg Projekt spomenpark i muzeja, Udruga za promicanje i zaštitu kulturnih i tradicijskih vrijednosti Lug Poljica, Tomislavgrad Izgradnja etno kuće, Udruga za zaštitu i očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja Široki Brijeg, Široki Brijeg Obnova porušene crkve, Franjevački samostan Petrićevac, Banja Luka

2

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

117.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja spomenika

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

118.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Projekt spomenpark i muzeja

2

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

119.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja etno kuće

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

12.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova porušene crkve

2

14.7.2011

80.000,00

DA

-

1

-

122.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Zaštita spomenika

Zaštita spomenika, Udruženje građana "Klisa", Srebrenica

2

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

29

124.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Održavanje likovne kolonije

Održavanje likovne kolonije, Umjetnička kolonija, Čapljina

2

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

125.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje dvorane za kazalište

Uređenje dvorane za kazalište, Ustanova "Založba kralja Tomislava", Čapljina

2

14.7.2011

140.000,00

DA

-

1

-

127.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Zaštita matičnih knjiga

Zaštita matičnih knjiga, Vrhbosanska nadbiskupija, Sarajevo

2

14.7.2011

100.000,00

DA

-

1

-

128.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova katedrale u Sarajevu

Obnova katedrale u Sarajevu, Vrhbosanska nadbiskupija, Sarajevo

2

14.7.2011

140.000,00

DA

-

1

-

129.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje prostora

Uređenje prostora, Zajednica županijskih zajednica udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, Mostar

2

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

13.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Dovršetak obnove samostana

Dovršetak obnove samostana, Franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja, Konjic

2

14.7.2011

100.000,00

DA

-

1

-

130.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Sanacije crkve na Radešinama

Sanacije crkve na Radešinama, Župa Bezgrešnog začeća BDM, Jablanica

2

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

131.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Sanacija stare crkve u Posušju

Sanacija stare crkve u Posušju, Župa Bezgrešnog začeća BDM, Posušje

2

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

30

132.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja crkve u Neumu

Izgradnja crkve u Neumu, Župa Gospe od zdravlja, Neum

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

133.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova župne crkve

Obnova župne crkve, Župa materinstva BDM, Hrvatska Tišina, Bosanski Šamac

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

134.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Dokumentacja za obnovu crkve spomenika kulture

Dokumentacja za obnovu crkve spomenika kulture, Župa Presvetog Trojstva Blagaj Buna, Mostar Obnova rodne kuće R. Boškovića, Župa Rođenja BDM, Ravno Obnova crkve sv. Petra na Zaplaniku, Župa rođenja BDM, Trebinje Obnova crkve u Bukovici, Župa sv. Ante Padovanskog, Buturović Polje, Konjic

2

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

135.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova rodne kuće R. Boškovića

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

136.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova crkve sv. Petra na Zaplaniku

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

137.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova crkve u Bukovici

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

138.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Sanacija župne kuće

Sanacija župne kuće, Župa sv. Ante Padovanskog, Lukavac

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

139.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Sanacija crkve

Sanacija crkve, Župa sv. Ante Padovanskog, Raskrižje, Ružići, Grude

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

14.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Zaštita matičnih knjiga

Zaštita matičnih knjiga, Franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja, Kraljeva Sutjeska

2

14.7.2011

80.000,00

DA

-

1

-

31

140.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Zaštita matičnih knjiga

Zaštita matičnih knjiga, Župa sv. Ante Padovanskog, Sivša, Usora

2

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

141.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova crkve

Obnova crkve, Župa sv. Antuna Padovanskog, Gornja Močila, Bosanski Brod Obnova stare župne kuće u Gradnićima, Župa sv. Blaža, Gradnići, Čitluk Uređenje dvorane, Župa sv. Ranje Asiškoga, Gradac Posiški, Posušje, Broćanac

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

142.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova stare župne kuće u Gradnićima

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

143.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje dvorane

2

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

144.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava narodnih nošnji

Nabava narodnih nošnji, Župa sv. Ilije Proroka, Stolac

2

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

145.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje etno muzeja

Uređenje etno muzeja, Župa sv. Ilije Proroka, Doljani, Jablanica Obnova župne crkve, Župa sv. Ilije Proroka, Kruševo, Mostar Ugradnja orgulja, Župa sv. Ilija Proroka, Stolac

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

146.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova župne crkve

2

14.7.2011

70.000,00

DA

-

1

-

147.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Ugradnja orgulja

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

148.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Zaštita matičnih knjiga

Zaštita matičnih knjiga, Župa sv. Ilije Proroka, Veljaci, Vitina, Ljubuški

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

149.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Adaptacija crkve

Adaptacija crkve,Župa sv. Ivana Glavosijeka, Gradina, Čitluk

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

32

15.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Sanacija muzeja

Sanacija muzeja, Franjevački samostan sv. Luke, Jajce

2

14.7.2011

80.000,00

DA

-

1

-

150.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Dovršetak obnove crkve u Bijeloj

Dovršetak obnove crkve u Bijeloj, Župa sv. Ivana Krstitelja, Konjic

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

151.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja crkve sv. Ive u Podmilačju

Izgradnja crkve sv. Ive u Podmilačju, Župa sv. Ivana Krstitelja, Podmilačje, Jajce

2

14.7.2011

80.000,00

DA

-

1

-

152.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova crkve u Stjepan Krstu

Obnova crkve u Stjepan Krstu, Župa sv. Ivana Krstitelja, Stejpan Krst, Berkovići, Stolac Obnova župne crkveŽupa sv. Ivana Krstitelja, Travnik

2

14.7.2011

70.000,00

DA

-

1

-

153.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova župne crkve

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

154.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje dvorane

Uređenje dvorane, Župa sv. Josipa, Zenica

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

155.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova crkve u Zavidovići

Obnova crkve u Zavidovići, Župa sv. Josipa Zavidovići

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

156.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Opremanje crkve

Opremanje crkve, Župa sv. Josipa, Sarajevo

2

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

157.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje Centra za mlade

Uređenje Centra za mlade, Župa sv. Josipa, Špionica, Srebrenik

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

33

158.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Dovršetak obnove crkve

Dovršetak obnove crkve, Župa sv. Juraja mučenika, Derventa

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

159.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova crkve

Obnova crkve, Župa sv. Juraja Mučenika, Morančani, Ljubače, Tuzla

2

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

16.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova crkve

Obnova crkve, Franjevački samostan sv. Petra i Pavla, Mostar Obnova baroknog oltara, Župa sv. Juraja Mučenika, Vitez Zaštita matičnih knjiga, Župa sv. Marka Evanđelista, Klobuk, Ljubuški Zaštita matičnih knjiga, Župa sv. Paškala, Vitina, Ljubuški Obnova crkve u Jesenici, Župa sv. Petra i Pavla, Mostar Obnova crkve u Bosanskoj Gradiški, Župa sv. Roka, Bosanska Gradiška Izgradnja crkve u Hotnju, Župa sv. Josipa radnika Domanovići, Čapljina

2

14.7.2011

100.000,00

DA

-

1

-

160.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova baroknog oltara

2

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

161.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Zaštita matičnih knjiga

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

162.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Zaštita matičnih knjiga

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

163.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova crkve u Jesenici

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

164.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova crkve u Bosanskoj Gradiški

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

165.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja crkve u Hotnju

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

34

166.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja pastoralnog centra

Izgradnja pastoralnog centra, Župa sv. Josipa radnika, Domanovići, Čapljina Obnova župne kuće, Župa Svih Svetih, Drežnica, Mostar

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

167.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova župne kuće

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

168.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova Gospinog svetišta

Obnova Gospinog svetišta, Župa Uznesenja BDM Komušina, Slatina, Teslić

2

14.7.2011

80.000,00

DA

-

1

-

169.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova crkve

Obnova crkve, Župa Uznesenja BDM Suho Polje, Kupres

2

14.7.2011

80.000,00

DA

-

1

-

17.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje muzeja "Vrata Bosne"

Uređenje muzeja "Vrata Bosne", Franjevački samostan Tolisa

2

14.7.2011

80.000,00

DA

-

1

-

170.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Zaštita matičnih knjiga

Zaštita matičnih knjiga, Župa Uznesenja BDM, Gornji Vakuf Uskoplje, Uskolje Obnova crkve u Čajniču, Župa Uznesenja BDM, Nevesinje

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

171.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova crkve u Čajniču

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

172.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova crkve u Nevesinje

Župa Uznesenja BDM, Nevesinje

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

173.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova župne kuće

Obnova župne kuće, Župa Uznesenja BDM, Stup, Sarajevo

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

174.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Sanacija crkve

Sanacija crkve, Župni ured BDM, Kotor Varoš

2

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

35

175.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova katedrale u Mostaru

Obnova katedrale u Mostaru, Župni ured Marije Majke Crkve - Katedrala, Mostar

2

14.7.2011

140.000,00

DA

-

1

-

176.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Sanacija crkve

Sanacija crkve, Župni ured Seonica, Mesihovina, Tomislavgrad, Seonica Sanacija krovišta crkve, Župni ured Srca Marijina, Humac, Skopaljska Gračanica, Uskoplje Obnova crkve u Drenovi, Župni ured sv. Ante Padovanskog, Prnjavor Opremanje crkve, Župni sv. Ivana Krstitelja, Bijelo Brdo, Derventa

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

177.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Sanacija krovišta crkve

2

14.7.2011

80.000,00

DA

-

1

-

178.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova crkve u Drenovi

2

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

179.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Opremanje crkve

2

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

18.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja kulturnog centra

Izgradnja kulturnog centra, Franjevački samostan, Tuzla

2

14.7.2011

140.000,00

DA

-

1

-

180.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova župne kuće

Obnova župne kuće, Župni ured Uznesenja BDM, Sanski Most

2

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

19.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja muzeja

Izgradnja muzeja, Franjevački samostan, Kreševo

2

14.7.2011

80.000,00

DA

-

1

-

2.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje doma kulture u Orašju

Uređenje doma kulture u Orašju, Centar za kulturu, Orašje

2

14.7.2011

70.000,00

DA

-

1

-

36

23.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Zaštita knjižne građe

Zaštita knjižne građe, Hercegovačkofranjevačka provincija, Mostar Festival amaterskog stvaralaštva, Hrvatska glazbena unija, Široki Brijeg

2

1

14.7.2011

100.000,00

DA

-

1

-

24.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Festival amaterskog stvaralaštva

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

25.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava knjiga

Nabava knjiga, Hrvatska knjižnica, Ljubuški

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

27.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje kazališne dvorane

Uređenje kazališne dvorane, Hrvatsko amatersko kazalište, Travnik

2

1

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

28.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Sanacija zgrade

Sanacija zgrade, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Vitez

2

1

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

29.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Potpora programu rada

Potpora programu rada, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Bihać

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

3.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje Centra

Uređenje Centra, Centar za kulturu, Odžak

2

1

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

30.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje Hrvatskog doma

Uređenje Hrvatskog doma, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Bugojno

2

1

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

31.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje doma kulture

Uređenje doma kultureHrvatsko kulturno društvo Napredak, Busovača

2

1

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

37

32.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje prostora

Uređenje prostora, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Gornji Vakuf Uskoplje Opremanje Hrvatskog doma, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Gradačac Književna manifestacija Šopovi dani, Kulturno društvo Napredak, Jajce

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

33.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Opremanje Hrvatskog doma

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

34.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Književna manifestacija Šopovi dani

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

35.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava opreme

Nabava opreme, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Konjic

2

1

14.7.2011

15.000,00

DA

-

1

-

36.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Adaptacija doma kulture

Adaptacija doma kulture, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Kreševo

2

1

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

38.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava opreme za tamburaški orkestar

Nabava opreme za tamburaški orkestar, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Tuzla

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

39.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava opreme

Nabava oprema, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Vareš Obnova Hrvatskog doma, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Zavidovići

2

1

14.7.2011

10.000,00

DA

-

1

-

40.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova Hrvatskog doma

2

1

14.7.2011

70.000,00

DA

-

1

-

41.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje dvorane

Uređenje dvorane, Hrvatsko kulturno društvo "ZloselaKupres", Kupres

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

38

42.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova zgrade

Obnova zgrade, Hrvatsko kulturno sportsko društvo Kornica, Bosanski Šamac

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

43.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava narodne nošnje

Nabava narodne nošnje, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo "Crnač", Široki Brijeg

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

44.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava instrumenata

Nabava instrumenata, Hrvatsko kulturnoumjetničko društvo "Dinara", Livno Sanacija prostora, Hrvatsko kulturno društvo "fra Jozo Križić", Roško Polje, Tomislavgrad Program zaštita kulturne baštine, Hrvatsko kulturnoumjetničko društvo "Husino", Husino, Tuzla

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

45.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Sanacija prostora

2

1

14.7.2011

15.000,00

DA

-

1

-

46.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Program zaštita kulturne baštine

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

47.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava narodnih nošnji

Nabava narodnih nošnji, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo "Luke", Višići, Čapljina

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

48.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava narodnih nošnji

Hrvatsko kulturnoumjetničko društvo "Pjevat ćemo dok i jedan traje" Jare, Široki Brijeg

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

49.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava opreme

Nabava opreme, Hrvatsko kulturnoumjetničko društvo "Studenčica", Studenci, Ljubuški

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

39

5.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Prezentacija tradicijske baštine

Prezentacija tradicijske baštine, Društvo za digitalizaciju kulturne baštine, Široki Brijeg

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

50.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava narodnih nošnji

Nabava narodnih nošnji, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo "Tihaljina", Tihaljina, Ljubuški

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

51.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava narodnih nošnji

Nabava narodnih nošnji, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo, Turčinovići, Široki Brijeg

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

52.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava narodnih nošnji

Nabava narodnih nošnji, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo, "Sveta Kata", Grude Zatštita glazbene tradicije, Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" Srebrenik Sanacija krovišta, Hrvatsko narodno kazalište, Mostar

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

53.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Zaštita glazbene tradicije

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

54.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Sanacija krovišta

2

1

14.7.2011

100.000,00

DA

-

1

-

55.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Potpora radu društva

Potpora radu društva, Hrvatsko pjevačko društvo "Nada", Banja Luka

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

56.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Održavanje smotre izvornog folklora

Održavanje smotre izvornog folklora, Izvorna folkorna grupa "Sloga" Guča Gora Nabava knjiga, Javna ustanova Opća biblioteka, Žepče

2

1

14.7.2011

15.000,00

DA

-

1

-

57.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava knjiga

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

40

58.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje speleploškog centra

Uređenje speleološkog centra, Javno poduzeće "Vjetrenica-Popovo Polje", Ravno

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

59.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Manifestacija Dani filma u Mostaru

Manifestacija Dani filma u Mostaru, Kazališno-filmska udruga "Oktavijan", Mostar

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

6.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Sanacija samostana

Sanacija samostana, Družba sestara milosrednica sv. Vinka, Tomislavgrad

2

1

14.7.2011

100.000,00

DA

-

1

-

60.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Održavaje Mediteran film festival

Održavaje Mediteran film festival, Kino video klub Amater, Široki Brijeg

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

61.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava narodnih nošnji

Nabava narodnih nošnji, Kulturnoumjetničko društvo "Kamešnica", Podhum, Livno

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

62.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava narodnih nošnji

Nabava narodnih nošnji, Kulturnoumjetničko društvo "Herceg Stjepan", Ljubuski

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

41

63.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Sanacija krovišta doma kulture

Sanacija krovišta doma kulture, Kulturno-umjetničko društvo "Kralj Tomislav", Tolisa, Orašje

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

64.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava narodnih nošnji

Nabava narodnih nošnji, Kulturnoumjetničko društvo "Mokro", Mokro, Široki Brijeg

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

65.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje prostora

Uređenje prostora, Kulturno-umjetničko društvo "Tribanj", Bila, Livno

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

66.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava narodnih nošnji

Nabava narodnih nošnji, Kulturnoumjetničko-društvo "Usorski običaji, Usora

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

67.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje Lutkarskog kazališta

Uređenje Lutkarskog kazališta, Lutkarsko kazalište Mostar, Mostar

2

1

14.7.2011

80.000,00

DA

-

1

-

69.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Manifestacija Mostarsko proljeće

Manifestacija Mostarsko proljeće, Matica hrvatska Mostar, Mostar

2

1

14.7.2011

120.000,00

DA

-

1

-

42

7.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Dogradnja samostana

Dogradnja samostana, Franjevačka udruga Masna Luka, Rakitno, Posušje

2

1

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

72.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje prostora

Uređenje prostora, Matica hrvatska Grude, Grude

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

75.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja doma kulture

Izgradnja doma kulture, Mjesna zajednica Amići, Vitez

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

-

1

-

76.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova doma kulture

Obnova doma kulture, Mjesna zajednica Drijenča, Šibošnica, Tuzla

2

1

14.7.2011

70.000,00

DA

-

1

-

77.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje doma kulture

Uređenje doma kulture, Mjesna zajednica Letka, Tomislavgrad

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

78.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Zaštita i očuvanje spomenika

Zaštita i očuvanje spomenika, Mjesna zajednica Mesihovina, Tomislavgrad

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

79.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Dovršenje spomen-obilježja

Dovršenje spomenobilježja, Mjesna zajednica Radojčiči, Maglaj

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

43

8.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Stalni postav sakralne zbirke

Stalni postav sakralne zbirke, Franjevački muzej i galerija Gorica, Livno

2

1

14.7.2011

100.000,00

DA

-

1

-

80.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova doma kulture

Obnova doma kulture, Mjesna zajednica Uništa, Bosansko Grahovo

2

1

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

81.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova doma kulture

Obnova doma kulture, Mjesna zajednica, Izbično, Široki Brijeg

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

84.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava knjiga

Nabava knjiga, Narodna knjižnica Mostar, Mostar

2

1

14.7.2011

70.000,00

DA

-

1

-

85.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava knjiga

Nabava knjiga, Narodna knjižnica Posušje, Posušje

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

86.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava knjiga

Nabava knjiga, Narodna knjižnica Rama Prozor, Prozor-Rama

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

87.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava knjiga

Nabava knjiga, Narodna knjižnica Široki Brijeg, Široki Brijeg

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

88.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava knjiga

Nabava knjiga, Narodna knjižnica Grude, Grude

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

44

89.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje gradske knjižnice

Uređenje gradske knjižnice, Narodne sveučilište Kiseljak, Kiseljak

2

1

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

9.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Stalni muzejski postav

Stalni muzejski postav, Franjevački samostan Duha Svetog, Fojnica

2

1

14.7.2011

120.000,00

DA

-

1

-

90.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje dvorane doma kulture

Uređenje dvorane doma kulture, Narodno sveučilište Livno, Livno

2

1

14.7.2011

80.000,00

DA

-

1

-

91.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje muzeja i knjižnice

Uređenje muzeja i knjižnice, Opatija Marija Zvijezda, Banja Luka

2

1

14.7.2011

70.000,00

DA

-

1

-

92.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava knjiga

Nabava knjiga, Opća biblioteka Vareš, Vareš

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

93.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje doma kulture u Brezniku

Uređenje doma kulture u Brezniku, Općina Domaljevac, Šamac

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

94.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Projekt "Rijeka Trebižat"

Projekt "Rijeka Trebižat", Općina Ljubuški, Ljubuški

2

1

14.7.2011

70.000,00

DA

-

1

-

95.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova doma kulture

Obnova doma kulture, Općina Ravno, Ravno

2

1

14.7.2011

60.000,00

DA

-

1

-

45

96.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje prostora Otvorene kuće

Uređenje prostora Otvorene kuće, Otvorena kuća, Modriča

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

-

1

-

97.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova samostana

Obnova samostana, Samostan Bezgrešne kraljice Karmela, Stup, Sarajevo

2

1

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

98.

MK

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Opremanje etnograske zbirke

Opremanje etnograske zbirke, Samostan-duhovni centar Karmel sv. Ilije, Prisoje, Tomislavgrad

2

1

14.7.2011

70.000,00

DA

-

1

-

233.

MZOS

160

161061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obrazovanje mladih kroz unapređenje uvjeta treniranja

Obrazovanje mladih kroz unapređenje uvjeta treniranja, Atletski klub "Brotnjo" Čitluk, Čitluk

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

236.

MZOS

160

16010

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Realizacija centralnog grijanja

Realizacija centralnog grijanja, Centar za socijalni rad Vareš, Vareš

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

237.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Kreativne radionice elektronike

Kreativne radionice elektronike, Centar za tehničku kulturu, Mostar

2

1

14.7.2011

90.000,00

DA

-

1

-

46

260.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja športske dvorane

Izgradnja športske dvorane, Franjevačka klasična gimnazija, Visoko

2

1

14.7.2011

110.000,00

DA

-

1

-

266.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja nogometnog igrališta

Izgradnja nogometnog igrališta, Gimnazija Marka Marulića, Tomislavgrad

2

1

14.7.2011

100.000,00

DA

-

1

-

268.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Adaptacija napretkove knjižnice "Mijo Poljak"

Adaptacija napretkove knjižnice "Mijo Poljak", HKD "Napredak" Sarajevo, Sarajevo

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

-

1

-

269.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Postavljanje parketa u dvorani

Postavljanje parketa u dvorani, HKK Zrinjski, Mostar

2

1

14.7.2011

70.000,00

DA

-

1

-

270.

MZOS

160

16010

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Edukativni rad s mladima

Edukativni rad s mladima, HKO "Kruh sv. Ante Sarajevo, Sarajevo

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

271.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja odgojno - školsko športskog centra

Izgradnja odgojno školsko - športskog centra, HNK Tomislav, Tomislavgrad

2

1

14.7.2011

70.000,00

DA

-

1

-

272.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Opremanje učionice

Opremanje učionice, Hrv. Glazbeno pjevačko društvo HRVOJE, Mostar

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

-

1

-

47

273.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Obnova dokumentacije o Domovinskom ratu

Obnova dokumentacije o Domovinskom ratu, Hrvatska zajednica Herceg Bosna, Mostar

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

-

1

-

276.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Opremanje igraonice

Opremanje igraonice, Igraonica "Framica" Bugojno, Bugojno

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

283.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Projekt rada s djecom

Projekt rada s djecom, Konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

299.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnje športske infrastrukture

Izgradnje športske infrastrukture, NK Kamešnica Podhum, Livno

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

-

1

-

303.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja športsko - kulturnog centra

Izgradnja športsko kulturnog centra, Općina Orašje, Orašje

2

1

14.7.2011

150.000,00

DA

-

1

-

307.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Očuvanje kulturne baštine

Očuvanje kulturne baštine, Osnovna glazbena škola "Tomislavgrad", Tomislavgrad

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

-

1

-

48

355.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava opreme za športsku dvoranu

Nabava opreme za športsku dvoranu, Salezijanska zajednica sv. Ivana Bosca Žepče, Žepče

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

376.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja doma

Izgradnja doma, Taekwondo klub "Poskok", Posušje

2

1

14.7.2011

70.000,00

DA

-

1

-

377.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Pokrivanje igrališta dodatnim sadržajima

Pokrivanje igrališta dodatnim sadržajima, Teniski klub "Mostar", Mostar

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

379.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Registracija prognanika

Registracija prognanika, Udruga "Kraljica Katarina", Banja Luka

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

-

1

-

380.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izrada registra Hrvata

Izrada registra Hrvata, Udruga "Sarajevo-moj dom", Sarajevo

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

381.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Prikupljanje građe o stradalim Hrvatima

Prikupljanje građe o stradalim Hrvatima, Udruga "Vječni spomen-memento", Neum

2

1

14.7.2011

50.000,00

DA

-

1

-

382.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Nabava opreme

Nabava opreme, Udruga GANGANET, Široki Brijeg

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

49

385.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izgradnja športske staže

Izgradnja športske staže, Udruga KOREKTIV, Široki Brijeg

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

386.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Opremanje uredskih prostorija

Opremanje uredskih prostorija, Udruga mladih Par Selo Dubrave, Tuzla

2

1

14.7.2011

10.000,00

DA

-

1

-

388.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Izmjena PVC otvora na kućama

Izmjena PVC otvora na kućama, Ustanova "Majčino selo", Međugorje

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

389.

MZOS

160

16061

Ostala socijalna infrastruktura i usluge

Uređenje i opremanje športske dvorane

Uređenje i opremanje športske dvorane, Župa sv. Ilije Proroka Stolac, Stolac

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

-

1

-

304.

MZOS

311

31110

Poljoprivreda

Nastavak edukacije poljoprivrednika

Nastavak edukacije poljoprivrednika, Organizacija za istraživanje, ruralni razvoj i prirodnu okolinu - ERRDO, Banja Luka

2

1

14.7.2011

15.000,00

DA

5

1

50

435.

SDURF

730

73010

Pomoć za obnovu i rehabilitaciju

Program pomoći Vlade RH za pomoć Hrvatima u BiH

Povratak Hrvata u BiH kroz pomoć u obnovi obiteljskih kuća i infrastrukture za održivi povratak

2

1

-

16.960.921,50

NE

4

1

8

Program pomoći je dio višegodišnjeg programa koji se provodi u suradnji s nadležnim provedbenim BiH partnerima. Sredstva osigurana u Državnom proračunu su namjenski utrošena

120.

MK

321

32130

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva (SME)

Radionica umjetničkih rukotvorina

Radionica umjetničkih rukotvorina, Udruga "Izvorno Vareško", Vareš

2

14.7.2011

15.000,00

DA

1, 2, 3

1

8

73.

MK

321

32130

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva (SME)

Potpora programu rada

Potpora programu rada, Matica hrvatska Orašje, Orašje

2

1

14.7.2011

15.000,00

DA

1, 2, 3

1

8

262.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Opremanje obrazovne ustanove

Opremanje obrazovne ustanove, Gimnazija fra Dominika Mandića, Široki Brijeg

2

1

14.7.2011

80.000,00

DA

5

1

2

263.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Nastavak izmjene otvora

Nastavak izmjene otvora, Gimnazija fra Grge Martića Mostar, Mostar

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

51

264.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Izmjena školskog namještaja i obnova dvorišta

Izmjena školskog namještaja i obnova dvorišta, Gimanzija Livno, Livno

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

5

1

2

265.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Opremanje obrazovne ustanove

Opremanje obrazovne ustanove, Gimnazija Ljubuški, Ljubuški

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

5

1

2

284.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Opremanje kabineta kemije

Opremanje kabineta kemije, KŠC - Opća realna gimnazija Sarajevo, Sarajevo

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

285.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Opremanje kabineta informatike

Opremanje kabineta informatike, KŠC OŠ Sarajevo, Sarajevo

2

1

14.7.2011

25.000,00

DA

5

1

2

286.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Opremanje školskih kabinet

Opremanje školskih kabinet, KŠC Petar Barbarić - OŠ Travnik, Travnik

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

287.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Opremanje info laboratorija

Opremanje info laboratorija, KŠC Srednja med. škola, Sarajevo

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

300.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Nabava školskog namještaja

Nabava školskog namještaja, Opća gimnazija KŠC-a Banja Luka, Banja Luka

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

52

305.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Nabava instrumenata

Osnovna glazbena škola "Grude", Grude

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

357.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Nabava školskog namještaja i opreme

Nabava školskog namještaja i opreme, Srednja ekonomska škola Livno, Livno

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

358.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Nabava računalne opreme

Nabava računalne opreme, Srednja elektrotehnička škola R.B., Mostar

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

359.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Opremanje informatičke učionice

Opremanje informatičke učionice, Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar, Mostar Praktična nastava u školi, Srednja prometna škola Mostar, Mostar

2

1

14.7.2011

26.000,00

DA

5

1

2

360.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Praktična nastava u školi

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

361.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Opremanje informatičkog kabineta

Opremanje informatičkog kabineta, Srednja strukovna škola Jajce, Jajce Nabava školskog inventara, opremanje kabineta za mehatroniku, sanacija sanitarnih čvorova, Srednja strukovna škola S.S. Kranjčevića Livno, Livno

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

362.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Nabava školskog inventara, opremanje kabineta za mehatroniku, sanacija sanitarnih čvorova

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

363.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Postavljanje PVC poda

Postavljanje PVC poda, Srednja škola fra Martina Nedića, Orašje

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

53

364.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Nabava vozila za učenike s posebnim potrebama

Nabava vozila za učenike s posebnim potrebama, Srednja turističkougostiteljska škola, Mostar

2

1

14.7.2011

90.000,00

DA

5

1

2

365.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Promjena krova na školi

Promjena krova na školi, SŠ "Čapljina", Čapljina

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

366.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Obnova i opremanje učionica

Obnova i opremanje učionica, SŠ "Stolac", Stolac

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

367.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Adaptacija krova školske zgrade

Adaptacija krova školske zgrade, SŠ "Tin Ujević", Glamoč

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

368.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Opremanje kabineta biologije

Opremanje kabineta biologije, SŠ A.B. Šimića, Grude

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

369.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Nabava školske knjižnice lektirama

Nabava školske knjižnice lektirama, SŠ Busovača, Busovača

2

1

14.7.2011

20.000,00

DA

5

1

2

37.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Rekonstrukcija grijanja

Rekonstrukcija grijanja, SŠ Prozor, Prozor

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

370.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Opremanje kabineta za elektrotehniku i računalstvo i knjižnice

Opremanje kabineta za elektrotehniku i računalstvo i knjižnice, SŠ Novi Travnik, Novi Travnik

2

1

14.7.2011

30.000,00

DA

5

1

2

372.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Rekonstrukcija i opremanje učionice

Rekonstrukcija i opremanje učionice, SŠ Uskoplje, Gornji Vakuf - Uskopplje

2

1

14.7.2011

35.000,00

DA

5

1

2

54

373.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Edukacija i rehab. programi

Edukacija i rehab. Programi, STK Mostar, Mostar

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

375.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Obnova pastoralnog centra

Obnova pastoralnog centra, Školske sestre Franjevke Krista Kralja Mostar, Mostar

2

1

14.7.2011

90.000,00

DA

5

1

2

378.

MZOS

113

11320

Srednjoškolsko obrazovanje

Izmjena elektroinstalacija

Izmjena elektroinstalacija, Treća osnovna škola Mostar, Mostar Opremanje laboratorija i učionice, Agronomski i prehrambenotehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar

2

1

14.7.2011

50.000,00

DA

5

1

2

231.

MZOS

114

111420

Tercijarno obrazovanje

Opremanje laboratorija i učionice

2

1

14.7.2011

40.000,00

DA

5

1

2

232.

MZOS

114

111420

Tercijarno obrazovanje

Izgradnja kiparske depadanse

Izgradnja kiparske depadanse, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, Mostar

2

1

14.7.2011

150.000,00

DA

5

1

2

257.

MZOS

114

11420

Tercijarno obrazovanje

Osnivanje fakulteta

Osnivanje fakulteta, Farmaceutski fakultet Sveučilište u Mostaru, Mostar

2

1

14.7.2011

100.000,00

DA

5

1

2

258.

MZOS

114

11420

Tercijarno obrazovanje

Nabava opreme za studij informacijskih znanosti

Nabava opreme za studij informacijskih znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar Stipendiranje studenata geodezije, Fondacija za stipendiranje studenata, Mostar

2

1

14.7.2011

80.000,00

DA

5

1

2

259.

MZOS

114

11420

Tercijarno obrazovanje

Stipendiranje studenata geodezije

2

1

14.7.2011

70.000,00

DA

5

1

2

55

356.

MZOS

114

11420

Tercijarno obrazovanje

Nabava i ugradnja kolektora

Nabava i ugradnja kolektora, SC Sveučilišta u Mostaru, Mostar

2

1

14.7.2011

100.000,00

DA

5

1

2

374.

MZOS

114

11420

Tercijarno obrazovanje

Uspostava multimedijalne dvorane

Uspostava multimedijalne dvorane, Sveučilište "Vitez", Travnik Praktična škola inovatorstva, Udruga Herpatent Bročanac, Posušje

2

1

14.7.2011

90.000,00

DA

5

1

2

383.

MZOS

114

11430

Tercijarno obrazovanje

Praktična škola inovatorstva

2

1

14.7.2011

90.000,00

DA

5

1

2

384.

MZOS

114

11430

Tercijarno obrazovanje

Pomaganje učenika i studenta u školovanju

Pomaganje učenika i studenta u školovanju, Udruga "Hrvatski radiša" Banja Luka, Banja Luka

2

1

14.7.2011

4.000,00

DA

5

1

2

453.

MPOLJ

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

Stručna pomoć

Prijenos iskustava

2

1

-

5.520,00

DA

1, 2, 3, 4

1

8

Prijenos hrvatskih iskstava

391.

Nacional na zaklada za razvoj civilnog društva (NZRCD ) i DEŠA Dubrovni k, humanita rna i mirotvor na organiza cija

151

15160

Vlada i civilno društvo. Općenito

Znanjem do bolje budućnosti

Cilj projekta je razvojna pomoć organizacijama žena u području održivog razvoja te jačanju veza među predstavnicima lokalnih zajednica

2

1

Poziva za iskaz interesa raspisan 20.8.2010., zaključen 21.9.2010., a odluka je donesena 1. 12.2010.

89.140,00

DA

1, 2, 3

1

3

Korištenje primjera dobre prakse i prijnos iskustava iz Republike Hrvatske

192.

MZSS

121

12191

Zdravstvo, općenito

poticaj za zdravstvo u Federaciji BiH

za rekonstrukciju i opremanje rodilišta u ŽB Livno

2

1

1.718.103,00 kn

DA

6

1

4,5

56

197.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Caritas biskupske konferencije Sarajevo - Razvoj strukture kućne njege

2

1

14. srpnja 2011. godine

30.000,00

NE

6

1

1,4,5

198.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Caritas RKT biskupskog ordinarijata Banja Luka - Kupovina patronažnog vozila

2

1

14. srpnja 2011. godine

50.000,00

NE

6

1

1,4,5

199.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Centar za socijalni rad Implementacija psihologijskog testiranja

2

1

14. srpnja 2011. godine

20.000,00

NE

6

1

1,4,5

200.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih - Opremanje ambulante

2

1

14. srpnja 2011. godine

50.000,00

NE

6

1

1,4,5

201.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Dom za starije osobe Banja Luka Nabava medicinskog materijala

2

1

14. srpnja 2011. godine

30.000,00

NE

6

1

1,4,5

202.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Dom zdravlja Mostar - Nabava imunokemijskog analizatora

2

1

14. srpnja 2011. godine

50.000,00

NE

6

1

1,4,5

57

203.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Dom zdravlja Grude - Nabava sanitetskog vozila

2

1

14. srpnja 2011. godine

70.000,00

NE

6

1

1,4,5

204.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Dom zdravlja Kupres - Sanacija sanitarnih čvorova

2

1

14. srpnja 2011. godine

40.000,00

NE

6

1

1,4,5

205.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Dom zdravlja Odžak - Zamjena dotrajale stolarije

2

1

14. srpnja 2011. godine

40.000,00

NE

6

1

1,4,5

206.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Dom zdravlja Orašje - Nabava aparata za ultrazvuk

2

1

14. srpnja 2011. godine

50.000,00

NE

6

1

1,4,5

207.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Dom zdravlja Ravno - Nabava RTG aparata

2

1

14. srpnja 2011. godine

40.000,00

NE

6

1

1,4,5

208.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Dom zdravlja Široki Brijeg - Nabava mjernih instrumenata

2

1

14. srpnja 2011. godine

40.000,00

NE

6

1

1,4,5

58

209.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Dom zdravlja Tomislavgrad Nadogradnja bolničkog stacionara

2

1

14. srpnja 2011. godine

50.000,00

NE

6

1

1,4,5

210.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Dom zdravlja Vitez - Nabava stomatološke stolice

2

1

14. srpnja 2011. godine

40.000,00

NE

6

1

1,4,5

211.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Dom zdravlja Vitez -Sanacija fasadne stolarije

2

1

14. srpnja 2011. godine

40.000,00

NE

6

1

1,4,5

212.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Duhovno humanitarna udruga "Kap ljubavi" - Nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja

2

1

14. srpnja 2011. godine

20.000,00

NE

6

1

1,4,5

213.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Hrvatska bolnica "Fra Mato Nikolić" Nabava opreme za odjel ginekologije i pedijatrije

2

1

14. srpnja 2011. godine

100.000,00

NE

6

1

1,4,5

214.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Humanitarna udruga "Fra Didak Buntić"Čitluk Zdravstvena skrb i pomoć starijim i bolesnim osobama

2

1

14. srpnja 2011. godine

40.000,00

NE

6

1

1,4,5

59

215.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

JU Dom zdravlja Kiseljak - Izmjena vanjske stolarije

2

1

14. srpnja 2011. godine

40.000,00

NE

6

1

1,4,5

216.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

JU Dom zdravlja Novi Travnik Nabava UZV aparata

2

1

14. srpnja 2011. godine

50.000,00

NE

6

1

1,4,5

217.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Juvenilno dijabetičko društvo Mostar - Pomoć za nabavu reagensa

2

1

14. srpnja 2011. godine

10.000,00

NE

6

1

1,4,5

218.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Juvenilno dijabetičko društvo Mostar -Pomoć djeci dijabetičarima

2

1

14. srpnja 2011. godine

40.000,00

NE

6

1

1,4,5

219.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Klub liječenih alkoholičara Rehabilitacija liječenih alkoholičara

2

1

14. srpnja 2011. godine

40.000,00

NE

6

1

1,4,5

220.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Udruga "Sarajevomoj dom" - Pomoć starijim i iznemoglim osobama

2

1

14. srpnja 2011. godine

40.000,00

NE

6

1

1,4,5

60

221.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Udruga branitelja i invalida domovinskog rata Opremanje terapijske radionice

2

1

14. srpnja 2011. godine

25.000,00

NE

6

1

1,4,5

222.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Udruga građana dijabetičara Nabava medicinske opreme

2

1

14. srpnja 2011. godine

30.000,00

NE

6

1

1,4,5

223.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Udruga građana Majke Terezije Pomoć socijalno ugroženim osobama

2

1

14. srpnja 2011. godine

20.000,00

NE

6

1

1,4,5

224.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Udruga građana za zdravi život "Agata" Čapljina Palijativna skrb

2

1

14. srpnja 2011. godine

50.000,00

NE

6

1

1,4,5

225.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom (umjetnom pužnicom) i drugim slušnim oštećenjima Grupna terapija u rehabilitaciji slušno oštećene djece

2

1

14. srpnja 2011. godine

40.000,00

NE

6

1

1,4,5

226.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Udruženje građana Klisa - Pomoć starima i bolesnima

2

1

14. srpnja 2011. godine

20.000,00

NE

6

1

1,4,5

61

227.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Veronikin rubac, Banja Luka Pomoć osobama treće životne dobi

2

1

14. srpnja 2011. godine

35.000,00

NE

6

1

1,4,5

228.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Odluka o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata iz područja zdravstva u 2011. godini

Župa materinstva BDM - Ambulanta "Centar mira"

2

1

14. srpnja 2011. godine

30.000,00

NE

6

1

1,4,5

UKUPNO

38.976.319,46

62

CRNA GORA
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majki-rodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

182.

MVPEI

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

bilateralne konzultacije

Bilateralne konzultacije s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore, o raznim pitanjima iz područja europskih integracija, a posebice o procesu vođenja pregovora o pristupanju RH EU.

2

1

8.000,00

NE

2., 3., 5.

1

8

Iznimno korisno za prijenos iskustava RH o procesu pregovora s EU. Bilateralne konzultacije na ciljani način omogućuju pružanje tehničke pomoći o odabranim temama sukladno iskazanom interesu korisnika projekta.

63

393.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (NZRCD) i Centar za ženske studije, Zagreb

151

15160

Vlada i civilno društvo. Općenito

Ženski doprinos demokratizaciji zajednice

Cilj projekta je razvojna pomoć u području rodne ravnopravnosti te prijenosu znanja usmjerenog razvijanju međusektorske suradnje

2

1

105.576,60

NE

6

1

3

Korištenje primjera dobre prakse i prijnos iskustava iz Republike Hrvatske

417.

HBOR

240

24010

Financijskapo litika i administrativn o upravljanje

10. međunarodna izvozna konferencija

Konferencja u organizaciji HBORa s ciljem prjenosa iskustava i znanja o poticanj izvoznih poslova

2

1

2.500,00

NE

1, 2, 5

1

8

Sudjelovanjem predstavnika ustanova iz Crne Gore na ovoj konferenciji izravno se doprinosi poboljšanju suradnje s ustanovama iz Crne Gore, te se prenose iskustava I znanja o financiranju izvoznih poslove čime se povećava njihovo znanje I učinkovitost.

434.

SDURF

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU u Crnoj Gori

Prijevod Smjernica za upravljanje projektim ciklusom

2

1

20.000,00

NE

2

1

-

Projekt je opravdan jer prospješuje međusobnu suradnju RH i Crne Gore

64

445.

MUP

150

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

Međunarodni tečaj za upućivanje u mirovne misije, Policijska akademija u Danilovgradu, Crna Gora (sukladno postojećem sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o bilateralnoj policijskoj suradnji potpisanom u Budvi 17.3.2011)

Obuka 17 policijskih službenika za upućivanje u mirovne misije proširenje kapaciteta zemalja jugoistočne Europe na području angažmana policijskih službenika u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama

2

1

25.000,00

NE

5

1

8

Aktivnost je u potpunosti uspješno provedena te je MUP RH zadovoljan s provedbom aktivnosti

565.

MVPEI

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

bilateralne konzultacije

Posebice o procesu vođenja pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

2

1

8 000 kn

NE

2., 3., 5.

1

8

Iznimno korisno za prijenos iskustava RH o procesu pregovora s EU. Bilateralne konzultacije na ciljani način omogućuju pružanje tehničke pomoći o odabranim temama sukladno iskazanom interesu korisnika projekta.

UKUPNO

161.076,60

65

ETIOPIJA
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majki-rodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

427.

VRH

720

72010

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć

Ethiopia Drought Response Hrvatski Caritas

4

1

253.500,00

NE

6, 7

2

1, 4, 5, 6

Sredstva su utrošenja za: nabavku sjemena i sadnica, obnovu stočnog fonda, pročišćavanje vode i brana, bušenje bunara i navodnjavanje u Etiopiji , što je preporuka međunarodne humanitarne zajednice.

66

570.

MVPEI

112

11220

Osnovno obrazovanje

Škole za Afriku

Aktivnosti ovog programa usmjerene su na pomoć djeci u Etiopiji i Ruandi s namjerom izgradnje i obnove škola i sanitarnih prostorija, osiguranja pitke vode, te nabavu školskih knjiga za djecu bez roditeljske skrbi i onu koja žive u osobito teškim životnim uvjetima.

2

2

200.000,00

DA

5

2

2

Izdvajanja prema najmanje razvijenim zemljama (LDCs) predstavljaju prioritet razvojne politike EU, čemu RH kao zemlja potpisnica Milenijske deklaracije i buduća članica europske zajednice teži, a što ujedno potvrđuje provedbom ovakvih projekata razvojne pomoći koji među ostalim doprinose ispunjavanju ciljeva naznačenih u Nacionalnoj strategiji razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu RH za razdoblje 2009. do 2014. godine.

UKUPNOu

453.500,00

67

JAPAN
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majki-rodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Datum objave i odluke javnog natječaja

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

187.

Ličko senjska županija

720

72010

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć stanovnicima Japana

Hhumanitarna pomoć stanovnicima Japana povodom tragedije uzrokovane razornim potresom i tsunamijem

4

1

20.000,00 kn

NE

6, 7

5

1, 7, 8

Projekt je u potpunosti opravdan

188.

Grad Gospić

720

72010

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć stanovnicima Japana

Hhumanitarna pomoć stanovnicima Japana povodom tragedije uzrokovane razornim potresom i tsunamijem

4

1

Zaključak Kl: 402-01/11 -01/55, Urbr:2125/0102-11-03 od 30.03.2011.

20.000,00 kn

NE

6, 7

5

1,7,8

Projekt je u potpunosti opravdan

68

189.

Grad Otočac

720

72010

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć stanovnicima Japana

Hhumanitarna pomoć stanovnicima Japana povodom tragedije uzrokovane razornim potresom i tsunamijem

4

1

Rješenje Kl: 402/0111-01/12, Urbr: 2125/02-0311-2 od 31.03.2011.

20.000,00 kn

NE

6, 7

5

1,7,8

Projekt je u potpunosti opravdan

190.

Općina Vrhovine

720

72010

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć stanovnicima Japana

Hhumanitarna pomoć stanovnicima Japana povodom tragedije uzrokovane razornim potresom i tsunamijem

4

1

Odluka Kl:402-01/1110/01, Urbr: 2125/0902/11-2 od 29.03.2011.

20.000,00 kn

NE

6, 7

5

1,7,8

Projekt je u potpunosti opravdan

191.

Općina Plitivčka Jezera

720

72010

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć stanovnicima Japana

Hhumanitarna pomoć stanovnicima Japana povodom tragedije uzrokovane razornim potresom i tsunamijem

4

1

Odluka Kl:402-01/1101/81, Urbr: 2125/1102/11-02 od 30.03.2011.

20.000,00 kn

NE

6, 7

5

1,7,8

Projekt je u potpunosti opravdan

428.

Primorskogoranska županija

720

72010

Humanitarna pomoć

Pomoć stradalima od potresa i plimnog vala u Japau putem Hrvatskog Crvenoga križa

Jednokratna financijska pomoć namijenjena stradalima od potresa i plimnog vala u Japanu putem Hrvatskog Crvenog križa

4

1

2.5.2011

70.000,00

NE

6

5

1

Primorsko-goranska županja snažno podržava aktivnosti vezane uz ublažavanje siromaštva i gladi te pružanje humaitarne pomoći za ublažavanje posljedica prirodnih katastrofa i humanitarnih kriza, u skladu s svojim mogućnostima

69

558.

VRH

720

72010

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć doznačena putem Hrvatskog Crvenog križa

2

1

15.3.2011

3.500.000,00

NE

6

5

,8

559.

VRH

720

72010

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć

Humanitarni projekt psihosocijalne rehabilitacije 25 japanske djece u pratnji 5 roditelja

2

1

15.3..2011

427.710,00

NE

4

5

8

S ozbirom na pozitivne učinke ovog projekta, preporuča se nastavak projekata iz područja fizičke i psihičke post-traumatske rehabilitacije stanovništva pogođenog izvanrednim krizama (kao u slučaju Japana), odnosno, krizama produženog djelovanja. Hrvatskoj se time pruža prilika za profiliranje unutar međunarodne humanitarne zajednice, kao zemlje “domaćina” zdravstvenoga oporavka u sklopu humanitarnih projekata fizičke i psihičke posttraumatske rehabilitacije.

UKUPNO

4.097.710,00 kn

70

KENIJA
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majki-rodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

195.

MZOS

114

11420

Tercijarno obrazovanje

Stipendija za jednog učenika

Stipendija za jednog učenika

2

2

38.000,00

DA

5

2

2

-

426.

VRH

720

72010

Humanitarna pomoć

Humnitarna pomoć

Kenya Emergency Appeal Hrvatski Caritad

4

1

746.500,00

NE

6, 7

2

1, 4, 5, 6

Donaciju je od strane OMRSa potrebno procijeniti neučinkovitom. Putem sredstava javnog komuniciranja Hrvatskog Caritasa, naknado se saznaje da je donacija VRH upotrijebljena za: nabavku sjemena i sadnica, obnovu stočnog fonda, pročišćavanje vode i brana, bušenje bunara i navodnjavanje u Etiopiji i Keniji (umjesto glađu najugroženijoj Somaliji), zemljama u kojima u vrijeme odobravanja donacije nije bila izražena humanitarna kriza te područjima pretežito katoličkog stanovništva, a što je protivno načelima dobre humanitarne prakse.

UKUPNO

784.500,00

71

KINA
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majki-rodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

419.

HBOR

240

24010

Financijskapolitika i administrativno upravljanje

Sastanak s delegacijom CDB-a

Razmjena znanja i iskustava u financiranju izvoznih poslova, mogućnost zajedničke suradnje

2

1

5.000,00

NE

1

5

8

420.

HBOR

240

24010

Financijskapolitika i administrativno upravljanje

Potpisivanje sporazuma o suradnji s CDB-om

Razmjena znanja i informacija, suradnja na zajedničkim projektima hrvatskih i kineskih gospodarstvenika

2

1

0,00

NE

5

5

8

UKUPNO

5.000,00

72

KOLUMBIJA
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majkirodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodni mi regionalnim organizacijam a; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

568.

MVPEI

152

15250

Spriječavanje sukoba, pomirenje, mir i sigurnost

Projekt razvojne pomoći s ciljem izgradnje sustava protuminskog djelovanja u Kolumbiji

Cilj projekta, obuka kolumbijske strane za pripremu procedura predlaganja i donošenja normativno pravnih akata koji reguliraju protuminsko djelovanje

2

1

100.000,00

DA

4

6

8

U okviru projekta predložene su standardizirane mjere, metode, procedure, alati, oprema, lokacije ispitnih poligona i baze podataka za procjenu i akreditaciju opreme koja se koristi u humanitarnom razminiranju. Ovim projektom osigurano je lokalno vlasništvo nad projektnim rezultatima, kolumbijska strana osposobljena je za poduzimanje daljnjih koraka u uspostavi nužnog pravnog okvira u području razminiranja

UKUPNO

100.000,00

73

KOSOVO
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majki-rodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Datum objave i odluke javnog natječaja

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

429.

UZUVRH

151

15110

Studijski posjet izaslanstva Republike Kosovo

Ured za udruge Vlade RH ugostio je 30. svibnja 2011. izaslanstvo parlamentarnog odbora za europske integracije i Zaklade za civilno društvo iz Republike Kosovona njihovom studijskom putovanju. Tijekom studiskog posjeta članovi izaslanstva iz Republike Kosovo upoznati su sa postojećim pravnim i institucionalnim okvirom za djelovanje i razvoj organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj te sa budućim planovma i smjernicama daljnjeg razvojne suradnje i još veće uključenosti organizacija civilnog drustva kao strateškog partnera u procesu pristupanju EU. Tom prilikm predstavljena struktura, aktivnosti, zadaće i uloga Ureda za udruge Vlade RH, Savjeta za razvoj civilnog društva te su upoznati sa zadaćama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, te drugim tijelima kao i modelima sudjelovanje organizacija civilnog društva. Također su upoznati sa mogućnostima i načinima financiranja organizacija civilnog društva iz nacionalnih i EU sredstava.

2

1

-

0,00

DA

5

1

8

74

443.

MUP

150

15110

Pružanje usluge vještačenja Policijskoj službi Kosova od strane Centra za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" MUP-a RH na temelju Ugovora o forenzičkim laboratorijskim ispitivanjima, sklopljenim između MUPa RH i Policijske službe Kosovo

Kvalitetna provedba vještačenja za najsloženija kaznena djela počinjena na teritoriju Kosova

2

2

Centar za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" MUP-a, nastavio je u 2011. godini sa pružanjem usluge pomoći i provedbe vještačenjapolicij skoj službi Kosovo na temelju Ugovora o forenzičkim laboratorijskim ispitivanjima, sklopljenim između MUP-a RH i Policijske službe Kosovo, budući je Ugovor produžen do 26.5.2012. godine

234.456,90

NE

2, 4

1

8

Projekt, odnosno suradnja traje već 5 godinu za redom i to skoro u svim područjima vještačenja. Centar s ovime, pored financijske koristi za MUP RH, dobiva izvrsnu referencu i afimira se kao vodeći forenzični Centar u ovom dijelu Europe

UKUPNO

234.456,90

75

LIBIJA
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majkirodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Datum objave i odluke javnog natječaja

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

441.

MORH

720

72010

Humanitarna pomoć

Donacija opreme

Donacija sanitetskog materijala iz pričuve OS RH (MI klase VIII)

4

1

Odluka MO od 9.9.2011

135.036,00

NE

6

2

8

Sanitetski materijal doniran u sklopu pružanja humanitarne pomoći stanovništvu Libije

560.

VRH

720

72010

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć

Lijekovi kupljeni putem postupka javne nabave

2

1

265.000,00

NE

6

2

1, 4

Projekt je proizveo pozitivne učinke u bilateralnim odnosima RHLibija, budući je uključio visokovrijedne specijalizirane lijekove izrijekom navedene od libijske strane kao prioritetne, i to zbog isteka zaliha dotičnih lijekova, prioritetnih potreba za njihovom primjenom zbog nastavka oružanih sukoba te nemogućnosti nabavke istih od strane dobavljača Ministarstva zdravstva Libije u odgovarajućim rokovima.

76

561.

VRH

152

15250

Spriječavanje sukoba, pomirenje, mir i sigurnost

Razminiranje

Projekt edukacije o opasnostima mina u suradnji sa Zakladom Hrvatska bez mina

2

1

154.000,00

NE

4

2

8

Projekt se pokazao učinkovitim. Kao evaluacijski kriteriji uzeti su u obzir volatilna i rizična situacija u post-konfliktnoj Libiji te ostvareni rezultati s potencijalom dugoročne suradnje. Projekt je rezultirao potpisivanjem sporazuma između dviju zaklada s dogovorom o provedbi daljnjih edukacija libijskog stanovništva, instruktora i pirotehničara. Također je dogovorena poslovna suradnja s libijskim partnerom u obliku uspostave službenih odnosa između libijskog Centra za protuminsko djelovanje i HCR-a u području obuke libijskih stručnjaka, upravljanja protuminskim djelovanjem i kontroli kvalitete.

UKUPNO

554.036,00

77

MAKEDONIJA
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majkirodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

183.

MVPEI

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

radni posjet

25. veljače 2011. godine u MVPEI održan je radni posjet izaslanstva Tajništva za europske poslove Republike Makedonije. U sklopu radnog posjeta održan je sastanak i tehničke konzultacije s voditeljima i članovima Pregovaračke skupine za pojedina poglavlja EU pregovora.

2

1

20.000,00

NE

2., 3., 5.

1

8

Iznimno korisno za prijenos iskustava RH o procesu pregovora s EU.

184.

MVPEI

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

predavanje

Izlaganje predstavnika MVPEI na regionalnoj konferenciji: Članstvo u Europskoj uniji – Izazovi prilikom promjena Ustava država jugoistočne Europe, 1. prosinca 2011. u Skopju.

2

1

600,00

NE

2., 3., 5.

1

8

Iznimno korisno za prijenos iskustava RH o procesu pregovora s EU.

78

390.

SDURF

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

Priručnik nacionalnog IPA koordinatora za pripremu IPA TAIB godišnjih programa u Republici Hrvatskoj

Priručnik nacionalnog IPA koordinatora za pripremu IPA TAIB godišnjih programa u Republici Hrvatskoj, Priručnik procedura za nadzor nad provedbom i evaluacijom programa Europske unije te pripadajući prilozi.

2

1

177.840,00

NE

2

1

8

22. travnja 2011. godine Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF) primio je dopis iz Republike Makedonije, Kabineta zamjenika premijera, kojim se traže Priručnik nacionalnog IPA koordinatora za pripremu IPA TAIB godišnjih programa u Republici Hrvatskoj, Priručnik procedura za nadzor nad provedbom i evaluacijom programa Europske unije te pripadajući prilozi izrade što kvalitetnijih dokumenata u Republici Makedoniji.

392.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (NZRCD) i Zelena mreža aktivističkih grupa Dubranec

151

15160

Vlada i civilno društvo. Općenito

Obrazovanje za održivi razvoj

Cilj projekta je razvojna pomoć u području prenošenja znanja i vještina iz permakulture

2

1

104.360,00

NE

7

1

7

Korištenje primjera dobre prakse i prijnos iskustava iz Republike Hrvatske

418.

HBOR

240

24010

Financijska politika i administrativno upravljanje

10. međunarodna izvozna konferencija

Konferencja u organizaciji HBOR-a s ciljem prjenosa iskustava i znanja o poticanju izvoznih poslova

2

1

5.000,00

NE

1, 2, 5

1

8

Sudjelovanjem predstavnika ustanova iz Makedonije na ovoj konferenciji izravno se doprinosi poboljšanju suradnje s ustanovama iz Makedonije, te se prenose iskustava I znanja o financiranju izvoznih poslove čime se povećava njihovo znanje I učinkovitost.

79

432.

UZUVRH

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

Posjet izaslanstva Republike Makedonije

Ured za udruge ugostio je delegaciju iz Makedonije - iz Odjela za suradnju sa udrugama Vlade Repubike Makedonije te predstavnike organizacija civilnog društva Makedonije - u okviru njihovog studijskog posjeta Hrvatskoj i Sloveniji financiranog projektom EU "Tehnička pomoć Odjelu za suradnju sa udrugama". Svrha posjeta bila je upoznavanje s iskustvima i praksama Hrvatske na području provedbe programa i projekata za sektor civilnog društva u Hrvatskoj , u cilju razvoja civilnog dijaloga i međusektorske suradnje državnih institucija i organizacija civilnog društva. Predstavnici Ureda za udruge predstavili su, osim institucionalnog i pravnog okvira za suradnju s organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj, i sustav provedbe projekata i programa za sektor civilnog društva iz portfelja Ureda za udruge koji se financiraju iz europskih fondova, s naglaskom na hrvatska iskustva u izgradnji kapaciteta za provedbu, kao i prakse u kvalitetnom upravljanju europskih alokacija za potporu doprinosa organizacijama civilnog društva u pretpristupnom razdoblju

2

1

0,00

DA

1, 2, 5

1

8

433.

SDURF

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

Jačanje kapacieta Uprave za EU poslove Republike Makedonije

SDURF je Makedonskoj Upravi za EU ustupio dva priručnika o svom radu

2

1

355.680,00

NE

2

1

8

Projekt je opravdan jer prospješuje međusobnu suradnju RH i Republike Makedonije

566.

MVPEI

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

radni posjet

25. veljače 2011. godine u MVPEI održan je radni posjet izaslanstva Tajništva za europske poslove Republike Makedonije. U sklopu radnog posjeta održan je sastanak i tehničke konzultacije s voditeljima i članovima Pregovaračke skupine za pojedina poglavlja pregovora.

2

1

20 000 kn

NE

2., 3., 5.

1

8

Iznimno korisno za prijenos iskustava RH o procesu pregovora s EU.

80

567.

MVPEI

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

predavanje

Izlaganje predstavnika MVPEI na regionalnoj konferenciji: Članstvo u Europskoj uniji – Izazovi prilikom promjena Ustava država jugoistočne Europe, 1. prosinca 2011. u Skopju.

2

1

600,00

NE

2., 3., 5.

1

8

Iznimno korisno za prijenos iskustava RH o procesu pregovora s EU.

431.

UZUVRH

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

Doprinos na konferenciji o financiranju OCD

Predstojnik Ureda za udruge sudjelovalo je na međunarodnoj konferenciji prezentacijom u sklopu dvije panel rasprave o javnom financiranju organzacija civilnog društva

2

1

0,00

DA

5

1

8

UKUPNO

664.080,00

81

MAURICIJUS
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majki-rodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

573.

MZOS

114

11420

Tercijarno obrazovanje

Stipendija za jednog učenika

Stipendija za jednog učenika

2

2

38.000,00

DA

5

2

2

-

UKUPNO

38.000,00

82

MOLDOVA
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majkirodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

431.

UZUVRH

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

Doprinos na konferenciji o financiranju OCD

Predstojnik Ureda za udruge sudjelovalo je na međunarodnoj konferenciji prezentacijom u sklopu dvije panel rasprave o javnom financiranju organzacija civilnog društva

2

1

0,00

DA

5

1

8

UKUPNO

0,00

83

MEĐUNARODNE I REGIONALNE ORGANIZACIJE
Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodni mi regionalnim organizacijam a; 4. Humanitarna pomoć) Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majki-rodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

230.

MZSS

40000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

Međunarodna članarina Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO)

Međunarodna članarina Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) Godišnji doprinos programa UN-a za okoliš (UNEP) za provedbu rada programa Doprinos RH Regionalnom Trust Funu za zaštitu Mediterana od onečišćenja (NEP-a) za provedbu programa rada

3

2

1.613.884,49

DA

6

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 4, 5

395.

MZOPUG

4000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

UNEP

3

2

176.335,76

DA

7

1, 2, 3, 4, 5, 6

7

Obveza iz članstva

396.

MZOPUG

4000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

UNEP / MAP

3

2

399.439,79

DA

7

1, 2, 4

7

Obveza iz članstva u sporazumu

84

397.

MZOPUG

4000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

EMEP

Doprinos RH EMEP Trust Fundu za provedbu EMEP protokola o nadzoru emisija hlapivih organiskih spojeva ili njihovih prekograničnih strujanja uz LRTAP konveciju

3

2

27.465,63

DA

7

1, 3

7

Obveza iz članstva u sporazumu

398.

MZOPUG

4000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

Konvencija o pravu na pristupu informacijama pravosuđu u pitanjima zaštite okoliša (Arhuška konvencija) Konvencija o procijeni utjecaja na okoliš u prekogranično m kontekstu (Espoo)

Doprinos za Arhušku konvenciju ua provedbu rada Arhuške konvencije i aktivnosti

3

2

32.061,05

DA

7

1, 3

7

Dobrovoljni doprinos

399.

MZOPUG

4000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

Doprinos RH za provedbu programa rada Espoo konvencije i aktivnosti

3

2

14.868,41

DA

7

1, 3

7

Dobrovoljni doprinos

400.

MZOPUG

4000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

Stockholmska konvencija o trajnim organskim onečošćavali ma (POPs)

Godišnji doprinos General Trust Fundu POPs konvencije za provedbu programa rada Konvencije o POPsovima i aktivnosti

3

2

15.394,65

DA

7

1, 2, 3, 4, 5, 6

7

Obveza iz članstva u sporazumu

401.

MZOPUG

4000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

Baselska konvencija o nadzoru prekogranično g prijevoza opsanog otpada i njegovog odlaganja

Godišnji doprinos Trust fundu Baselske konvencije za provedbu programa rada Baselske Konvencije i aktivnosti

3

2

15.647,79

DA

7

1, 2, 3, 4, 5, 6

7

Obveza iz članstva u sporazumu

85

402.

MZOPUG

4000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

Okvirna konvencija UN-a o klimatskim promjenama

Godišnji doprinos Trust fundu UNFCCC za provedbu programa rada UNFCCC konvencije i aktivnosti

3

2

55.311,74

DA

7

1, 2, 3, 4, 5, 6

7

Obveza iz članstva u sporazumu - ukupno 61% ubraja se u SRP

403.

MZOPUG

4000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

Kyoto Protokol

Trust fund UNFCCC za provedbu programa rada Kyoto protokola o aktivnosti

3

2

37.873,42

DA

7

1, 2, 3, 4, 5, 6

7

Obveza iz članstva u sporazumu - ukupno 61% ubraja se u SRP

404.

MZOPUG

4000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

UNFCCC International Transaction Log

Godsišnja članarina za Međunarodni dnevnik transakcija (ITL) za provedbu programa rada i uvođenje aktivnosti

3

2

145.396,82

DA

7

1, 2, 3, 4, 5, 6

7

Obveza iz članstva u sporazumu - ukupno 61% ubraja se u SRP

405.

MZOPUG

4000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

Europska mreža Savjeta za zaštitu okoliša i održiv razvoj

Godišnja EEAC članarina za provedbu programa rada i uvođenje aktivnosti

3

2

48.322,33

DA

7

1, 3

7

Obveza iz članstva

406.

MZOPUG

4000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

UNECE

Doprinos za provedbu UNECE Strategije obrazovanja za održiv razvoj pomoć za provedbu Strategije u zemljama korisnicama SRP

3

2

13.232,88

DA

5, 7

1, 3

7

Dobrovoljni doprinos ukupno se 89% ubraja se u SRP

86

407.

MZOPUG

4000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

IMPEL mreža za provedbu i kontrolu provedbe okolišnog zakonodavstv a

Godišnja članarina za IMPEL za provedbu programa rada IMPEL-a i jačanje kapaciteta u zemljama korisnicama SRP

3

2

22.302,61

DA

7

1, 3

7

Obveza iz članstva

408.

MZOPUG

4000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

Program prioritetnih aktivnosti / Centar za regionalne aktivnosti UNEP / MAP

Financiranje domaćinstva PAP/RAC-a temeljem Ugovora imeđu RH i UNEP o Centru za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija - provedba programa PAP/RAC-a i aktivnosti Godišnja članarina za UNCCD konvenciju za provedbu programa rada i konvencije Doprinos očuvanju okoliša Doprinos poticanju iskorištavanja potencijala na području energetske učinkovitosti i ublažavanja klimatskih promjena, korištenje sredstava GFC-a

3

2

200.000,00

DA

7

1, 2

7

Obveza iz ugovora

409.

MZOPUG

4000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

UN konvencija za borbu protiv dezertifikacije

3

2

27.357,87

DA

7

1, 2, 3, 4, 5, 6

7

Obveza iz članstva u sporazumu

421.

HBOR

40000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

Članarina za UNEP FI

3

1

20.460,00

NE

7

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8

Obveza iz članstva

422.

HBOR

40000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

Međunarodni klub za financiranje razvoja (International Development Finance Club IDFC)

3

1

0,00

NE

7

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8

87

446.

MUP

40000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

6. Međunarodni tečaj UN (UNPOC) za policijske službenike koji se upućuju u mirovne misije

Nastavljajući procese specijalističke izobrazbe policijskih službenika koji se upućuju u mirovne misije UN-a, MUP RH je u vremenu od 26.9. do 7.10.2011. godine U Valbandonu, proveo 6. Međunarodni tečaj UN (UNPOC), za policijske službenike koji se upućuju u mirovne misije, na kojem su osim službenika MUP-a RH, sudjelovali i policijski službenici iz Slovenije, Slovačke i Srbije (specijalistička izobrazba policijskih službenika koji se upućuju u mirovne misije UN-a) Sudjelovanje policijskih službenika MUPa u mirovnim misija: UN-a na Haitiju, Istočnom Timoru i Cipru (14 policijskih službenika); EU na Kosovo i Afganistanu (5 policijskih službenika); NATO/ISAF POMLT (12 policijskih službenika)

3

2

58.026,55

NE

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

8

Aktivnost je u potpunosti uspješno provedena te je MUP RH zadovoljan s provedbom aktivnosti.- Aktivnost odnosno nastavak procesa specijalističke izobrazbe policijskih službenika koji se upućuju u mirovine misije UN-a, planirana je I u 2012. godini

447.

MUP

40000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

UN misije Haiti, Istočni Timor, Cipar, EU misije Kosovo, Afghanistan, NATO/ISAF, Afganistan

3

2

261.580,92

NE

5

1, 5, 6

8

Aktivnost je u potpunosti uspješno provedena te je MUP RH zadovoljan s provedbom aktivnosti. Kontinuirani nastavak sudjelovanja policijskih službenika u mirovnim misijama 6% se ubraja u SRP

88

449.

MPOLJ

40000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

FAO

Doprinos

3

2

292.036,03

DA

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Pomoć zemljama u razvoj - 51% se ubraja u SRP

450.

MPOLJ

40000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije

FAO

Doprinos

3

2

395.619,86

DA

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Pomoć zemljama u razvoj - 51% se ubraja u SRP Razmjena iskustava na tehničkoj razini u zaštiti bilja Razmjena iskustava na tehničkoj razini i uvođenje standarda

451.

MPOLJ

40000

40000

EPPO

Doprinos

3

2

161.470,91

DA

5

1, 3

2, 7

452.

MPOLJ

40000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije

ISTA

Doprinos

3

2

38.201,73

DA

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

2, 7

480.

VRH Središnji državni ured ua eHrvatsku Središnji državni ured ua eHrvatsku MFIN

40000

40000

PHARE 2006 Program

PHARE 2006 Program

3

1

473.956,39

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Europska komisija proračun

481.

40000

40000

CIP ICT sudjelovanje

CIP ICT sudjelovanje

3

1

806.542,99

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Europska komisija proračun

482.

40000

40000

CIP ICT sudjelovanje

CIP ICT sudjelovanje

3

1

1.923.765,58

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Europska komisija proračun

483.

40000

40000

Dunavska komisija Međunarodna organizacija za migracije Ujedinjenih naroda

Dunavska komisija Međunarodna organizacija za migracije Ujedinjenih naroda

3

1

1.051.170,25

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

484.

MFIN

40000

40000

3

1

237.610,91

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

485.

MFIN

40000

40000

3

1

1.477.069,46

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 12% se ubraja u SRP

486.

MFIN

40000

40000

Ujedinjenih naroda

Ujedinjenih naroda

3

1

111.300,66

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 12% se ubraja u SRP

487.

MFIN

40000

40000

Ujedinjenih naroda

Ujedinjenih naroda

3

1

16.379,52

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 12% se ubraja u SRP

488.

MFIN

40000

40000

Ujedinjenih naroda

Ujedinjenih naroda

3

1

8.189,76

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 12% se ubraja u SRP

89

489.

MFIN

40000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

Međunarodna organizacija za intelektualno vlasništvo (World Intelectual Property Organization

Međunarodna organizacija za intelektualno vlasništvo (World Intelectual Property Organization

3

1

135.276,64

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

490.

MFIN

40000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije

IAEA

IAEA

3

1

513.536,95

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 33% ubraja se u SRP Članarina - 33% ubraja se u SRP Članarina - 33% ubraja se u SRP Članarina - 33% ubraja se u SRP

IAEA

IAEA

3

1

16.536,96

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

491.

MFIN

40000

40000

492.

MFIN

40000

40000

IAEA

IAEA

3

1

91.255,27

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

493.

MFIN

40000

40000

IAEA

IAEA

3

1

10.274,60

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

494.

MFIN

40000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije

Svjetska meterološka organizacija (World Meteorological Organisation) UN Geneva General Fund Central European Initiative - CEI

Svjetska meterološka organizacija (World Meteorological Organisation) UN Geneva General Fund Central European Initiative - CEI

3

1

19.390,12

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 4% ubraja se u SRP

495.

MFIN

40000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije

3

1

68.248,00

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

496.

MFIN

40000

40000

3

1

146.179,64

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

497.

MFIN

40000

40000

UNESCO

UNESCO

3

1

660.353,22

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 60% ubraja se u SRP

498.

MFIN

40000

40000

UNESCO

UNESCO

3

1

417.613,61

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 60% ubraja se u SRP

499.

MFIN

40000

40000

International maritime Organisation

International maritime Organisation

3

1

479.429,81

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

500.

MFIN

40000

40000

OSCE

OSCE

3

1

512.175,02

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 74% ubraja se u SRP Članarina - 74% ubraja se u SRP Članarina - 74% ubraja se u SRP

501.

MFIN

40000

40000

OSCE

OSCE

3

1

560.240,15

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

502.

MFIN

40000

40000

OSCE

OSCE

3

1

15.571,18

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

90

503.

MFIN

40000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije

OSCE

OSCE

3

1

3.523,71

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 74% ubraja se u SRP

504.

MFIN

40000

40000

OSCE

OSCE

3

1

6.820,65

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 74% ubraja se u SRP

505.

MFIN

40000

40000

OSCE

OSCE

3

1

2.744,44

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 74% ubraja se u SRP

506.

MFIN

40000

40000

Svjetska trgovinska organizacija

Svjetska trgovinska organizacija

3

1

1.852.475,57

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

507.

MFIN

40000

40000

MONUSCO

MONUSCO

3

1

44.575,45

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 6% ubraja se u SRP

508.

MFIN

40000

40000

MONUSCO

MONUSCO

3

1

90.342,84

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 6% ubraja se u SRP

509.

MFIN

40000

40000

MINURSO

MINURSO

3

1

3.118,27

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 6% ubraja se u SRP

510.

MFIN

40000

40000

UNIFIL

UNIFIL

3

1

31.633,16

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 6% ubraja se u SRP

511.

MFIN

40000

40000

UNMIK

UNMIK

3

1

2.134,94

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 6% ubraja se u SRP

512.

MFIN

40000

40000

UNIDO

UNIDO

3

1

393.138,10

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

513.

MFIN

40000

40000

IHFFM

IHFFM

3

1

2.074,53

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

514.

MFIN

40000

40000

UNMIL

UNMIL

3

1

7.067,53

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 6% ubraja se u SRP

515.

MFIN

40000

40000

MINUSTAH

MINUSTAH

3

1

30.047,50

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 6% ubraja se u SRP

516.

MFIN

40000

40000

MINUSTAH

MINUSTAH

3

1

13.439,15

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 6% ubraja se u SRP

517.

MFIN

40000

40000

UNOCI

UNOCI

3

1

15.844,44

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 6% ubraja se u SRP

518.

MFIN

40000

40000

UNOCI

UNOCI

3

1

30.215,62

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 6% ubraja se u SRP

91

519.

MFIN

40000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije

UNMIS

UNMIS

3

1

3.636,96

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 6% ubraja se u SRP

520.

MFIN

40000

40000

UNMIS

UNMIS

3

1

27.919,88

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 6% ubraja se u SRP

521.

MFIN

40000

40000

RCC

RCC

3

1

590.316,00

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

522.

MFIN

40000

40000

MARRI

MARRI

3

1

186.039,24

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

523.

MFIN

40000

40000

UNAMID

UNAMID

3

1

99.864,95

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 6% ubraja se u SRP

524.

MFIN

40000

40000

UNMIT

UNMIT

3

1

4.304,86

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 6% ubraja se u SRP

525.

MFIN

40000

40000

UNMIT

UNMIT

3

1

7.057,76

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 6% ubraja se u SRP

526.

PU

40000

40000

IPA 2010

IPA 2010

3

1

50.277,80

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

527.

PU

40000

40000

IPA 2010

IPA 2010

3

1

158.956,74

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

528.

PU

40000

40000

IPA 2010

IPA 2010

3

1

8.635,86

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

529.

PU

40000

40000

IPA 2010

IPA 2010

3

1

9.599,59

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

530.

MINGORP

40000

40000

OECD

OECD

3

1

174.630,63

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

531.

MINGORP

40000

40000

ILO

ILO

3

1

2.126.313,74

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

532.

MINGORP

40000

40000

ILO

ILO

3

1

2.124.343,17

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

533.

MINGORP

40000

40000

IPA I 2011

IPA I 2011

3

1

8.838.432,73

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

534.

MINGORP

40000

40000

IPA I 2011

IPA I 2011

3

1

1.670.764,49

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

92

535.

MINGORP

40000

40000

Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije Međunarodne i regionalne organizacije

IPA I 2011

IPA I 2011

3

1

5.054.102,37

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

536.

MINGORP

40000

40000

IPA I 2011

IPA I 2011

3

1

3.498.089,93

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

537.

MINGORP

40000

40000

IPA I 2011

IPA I 2011

3

1

561.812,25

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

538.

MINGORP

40000

40000

IPA I 2011

IPA I 2011

3

1

1.686.546,00

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

539.

Hrvatska akreditacija agencija Hrvatska akreditacija agencija

40000

40000

Međunarodne članarine

Međunarodne članarine

3

1

64.260,00

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

540.

40000

40000

Međunarodne članarine

Međunarodne članarine

3

1

43.747,20

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina

545.

MK

40000

40000

UNEP Trust fund

UNEP Trust fund

3

1

71.359,03

NE

7

1, 2

7

Članarina

546.

MK

40000

40000

UNEP Trust fund

UNEP Trust fund

3

1

14.460,43

NE

7

1, 2

7

Članarina

547.

MK

40000

40000

UNEP Trust fund

UNEP Trust fund

3

1

19.503,07

NE

7

1, 2

7

Članarina

548.

MK

40000

40000

UNEP Trust fund

UNEP Trust fund

3

1

10.840,47

NE

7

1, 2

7

Članarina

549.

MRRŠVG

40000

40000

ISTA

ISTA

3

1

30.190,35

NE

7

1, 2

7

Članarina

550.

MMPV

40000

40000

UPU

UPU

3

1

45.491,78

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 16% ubraja se u SRP

551.

MMPV

40000

40000

UPU

UPU

3

1

1.603,82

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Članarina - 16% ubraja se u SRP

552.

MMPV

40000

40000

UNECE

UNECE

3

1

47.731,63

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Doprinos - 89% ubraja se u SRP

553.

MMPV

40000

40000

UNECE

UNECE

3

1

48.350,49

NE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Doprinos - 89% ubraja se u SRP

UKUPNO

43.632.737,05

93

NAMIBIJA
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majki-rodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

195.

MZOS

114

11420

Tercijarno obrazovanje

Stipendija za dva učenika

Stipendija za dva učenika

2

2

76.000,00

DA

5

2

2

-

UKUPNO

76.000,00

94

PALESTINA
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majkirodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Datum početka projekta

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Datum završetka projekta

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

554.

MZSS

121

12110

Zdravstvo, općenito

Medincinska rehabilitacija jednog djeteta u pratnji majke

Medincinska rehabilitacija jednog djeteta u pratnji majke

2

1

7.050,00

NE

6

4

4

UKUPNO

7.050,00

95

SOMALIJA
Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć) Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majki-rodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broJ

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

563.

MVPEI

720

72010

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć putem UNICEF Hrvatska za djecu Roga Afrike

2

1

250.000,00

NE

6

2

1, 4, 6

UKUPNO

250.000,00

96

SRBIJA
Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majki-rodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

424.

HBOR

240

24010

Financijska politika i administrativno upravljanje

Međunarodna konferencija za male i srednje poduzetnike i inovacije

Razmjena znanja o mogućnosti razvitka MSP, predstavnici HBOR-a održali predavanje

2

1

6.000,00

NE

1, 2

1

8

Ova prezentacija održana je s ciljem predstavljanja načina rada HBOR-a I dijeljenja znanja na području poticanja utemeljenja I razvitak malih I srednjih poduzetnika.

97

444.

MUP

150

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

ENFSI European Mentorship for Accreditation: Croatia - Serbia; Pružanje usluge edukacije djelatnika Nacionalno kriminalističko tehničkog Centra u Beogradu, Srbija u postupku implementacije sustava upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnoj normi ISO 17025

Krovna organizacija forenzičnih instituta, ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), čiji punopravni član je i Centar, po drugi puta organizira projekt "European Mentorship for Forensic Accreditation" EMFA2 - akreditirani laboratoriji pomažu neakreditiranim laboratorijima u implementaciji sustava upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnoj Normi ISO 17025. Centar se prijavio za sudjelovanje u ovom projektu kao mentor laboratorij Nacionalno kriminalističko tehničkom Centru

2

2

950.834,69

NE

5

1

8

Centar je vrlo zadovoljan s projektom jer samo sudjelovanje u projektu u smislu laboratorija - mentor je iznimna čast i obveza, a s obzirom na želju Centra da se afirmira kao vodeći nacionalni forenzični Centar u ovom dijelu Europe, sudjelovanje u ovom projektu izvrsna je potvrda kvalitete rada Centra

448.

MPOLJ

311

31120

Poljoprivreda

Manifestacija "Dužijanca", Hrvatski kulturni centar "Bunjevačko kolo", Subotica

Družijanca je svetkovina završetka žetve s tradicijom preko 90 godina

2

1

10.000,00

DA

5

1

7

Prenošenje znanja, očuvanje tradicije i običaja

423.

HBOR

240

24010

Financijska politika i administrativno upravljanje

10. međunarodna izvozna konferencija

Konferencja u organizaciji HBOR-a s ciljem prjenosa iskustava i znanja o poticanju izvoznih poslova

2

1

7.500,00

NE

1, 2, 5

1

8

Sudjelovanjem predstavnika ustanova iz Srbije na ovoj konferenciji izravno se doprinosi poboljšanju suradnje s ustanovama iz Srbije, te se prenose iskustava I znanja o financiranju izvoznih poslove čime se povećava njihovo znanje I učinkovitost.

UKUPNO

974.334,69

98

TANZANIJA
Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć) Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost) Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majkirodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

569.

MVPEI

122

12250

Osnovno zdravstvo

Financijska potpora Izgradnji kapaciteta za praćenje epidemije i kontrolu HIV-a kao programska potpora Kolaborativnom centru Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za praćenje epidemije HIV-a koji djeluje pri Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar

Kolaborativni centar Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za praćenje epidemije HIV/AIDS-a koji djeluje u sklopu Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ pruža edukaciju iz područja epidemiološkog praćenja HIV/AIDS-a te tehničke pomoći zemljama Istočne Europe, Afrike i Bliskog Istoka u kojima je HIV značajan zdravstveni, a i gospodarski problem.

2

2

200.000,00

DA

6

2

6

Ovaj projekt pokazuje doprinos RH u ispunjavanju 6. Milenijskog cilja razvoja kojim se planira do 2015. prepoloviti broj zaraženih HIV/AIDSom, odnosno preokretanju trenda njegovog širenja. Izdvajanja prema najmanje razvijenim zemljama (LDCs) predstavljaju prioritet razvojne politike EU, čemu RH kao zemlja potpisnica Milenijske deklaracije i buduća članica europske zajednice teži, a što ujedno potvrđuje provedbom ovakvih projekata razvojne pomoći koji među ostalim doprinose ispunjavanju ciljeva naznačenih u Nacionalnoj strategiji razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu RH za razdoblje 2009. do 2014. godine.

UKUPNO

200.000,00

99

TURSKA

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majki-rodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

562.

VRH

720

72010

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć za stradale od potresa putem Hrvatskog Crvenog križa

2

1

500.000,00

NE

6

4

1, 4, 8

UKUPNO

500.000,00

100

VIŠEDRŽAVNA SURADNJA
Doprinos u ostvaranju Milenijskih razvojnih ciljeva (1. Iskorjenjivanje siromaštva i gladi; 2.Osiguranje osnovnog obrazovanja; 3.Promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena; 4. Smanjenje smrtnosti djece; 5. Poboljšanje zdravlja majki-rodilja; 6. Borba protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti; 7. Osiguranje održivosti okoliša;8. Razvijanje globalne suradnje za razvoj)

Redni broj

Nositelj projekta

DAC 5 Kod

CRS KOD

Sektor

Naziv projekta

Opis projekta

Vrsta pomoći (1. Zajam; 2. Bespovratna sredstva; 3. Doprinosi međunarodnim i regionalnim organizacijama; 4. Humanitarna pomoć)

Priroda podnošenja zahtjeva (1. Novi zahtjev; 2. Produženje zahtjeva)

Iznos realiziranjih financijskih sredstava financiranih u 2011. godini

Projekt planiran Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2011. godinu (DA/NE)

Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji (NN.24/09) (1. prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, 2. iskustva iz pristupnih pregovora EU; 3. reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima; 4.prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti; 5. obrazovanje, obuka stručnjaka i osoblja; 6. zdravstvo; 7. zaštita okoliša i energetska učinkovitost)

Geografsko područje (1.JIE; 2. Afrika; 3: Istočna Europa; 4. Bliski Istok; 5. Azija/Pacific; 6. Latinska Amerika

Ocjena opravdanosti projekta (opisno)

194.

MPO

250

25010

Poduzetništvo I druge usluge

REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ PODUZETNlCKIH KOMPETENCIJA ZA ZEMLJE JUGOISTOCNE EUROPE - South East European Centre for Entrepreneurial Learning SEECEL

Glavna zadaca Regionalnog centra je rad na sustavnoj promociji i razvoju poduzetnicke kulture poduzetnickog ucenja u zemljama Jugoistocne Europe s ciljem jacanja konkurentnosti malih i srednjih gospodarstava sto je u suglasju s prioritetima Europske Unije.

2

2

400.000,00

DA

1, 2, 3, 5

1

1, 8

Od 2004. godine Hrvatska sudjeluje u EU procesu "European Charter for SME for Western Balkans countries Europska povelja za malo gospodarstvo"/ sba Policy Index gdje zajedno s ostalim zemljama iz regije, podnosi izvjesce prema Europskoj komisiji o razvoju poduzetnickih kapaciteta kroz 10 poglavlja. Prema rezultatima Povelje Hrvatska je vodeca zemlja u regiji, a akcije i projekti poduzeti od strane Ministarstva poduzetnistva i obrta proglaseni su primjerima najtaotje prakse.

101

181.

MVPEI i UNDP HRVATSKA

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

„Potpora provedbi nacionalnih razvojnih prioriteta RH“

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj organiziraju pružanje tehničke pomoći zemljama JI Europe s ciljem prenošenja znanja i iskustava RH stečenih tijekom pregovaračkog procesa o pristupanju EU.

2

2

48.000,00

NE

2., 3., 5.

1

8

Provedbom ovog projekta na uspješan se način prenose hrvatska iskustva i znanja iz područja europskih integracija, i s tim povezanim reformama državnim službenicima zemalja Jugoistočne Europe. Osim toga, nedavno završeni hrvatski pristupni pregovori bili su vođeni po novoj i bitno zahtjevnijoj metodologiji, što je relevantno i primjenivo za buduće pregovore s drugim zemljama JIE pa su hrvatska iskustva iz tog procesa od značajne koristi zemljama JIE. Provedbom ovog tradicionalnog međunarodnog projekta iz područja diplomacije I diplomatskog obrazovanja na uspješan način se stranim diplomatima iz zemalja JIE prenosi razmjena iskustva I znanja iz područja europskih integracija.

185.

MVPEI

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

Dubrovački diplomatski forum

14. DDF "EU and Its Neighbours: Prospects and Challenges"

2

1

16.000,00

DA

5

1

8

186.

MVPEI

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

Jednotjedni seminar za diplomate sa Zapadnog Balkana i Turske

"Croatia's Accession to the EU: Lessons for the Region"

2

1

20.000,00

DA

5

1

8

394.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (NZRCD) i Mirovna grupa mladih "Dunav" Vukovar

151

15160

Vlada i civilno društvo. Općenito

Suradnja danas partnerstvo sutra

Cilj projekta je razvojna pomoć u području prijenosa iskustava u uspostavljanju modela suradnje i umeržavanja s organizacijama mladih

2

1

84.908,00

NE

6

1

8

Korištenje primjera dobre prakse i prijnos iskustava iz Republike Hrvatske

102

414.

MZOPUG

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

Održavanje seminara "Održivi razvitak u praksi"

Prijenos znanja i iskustva (knowhow) na području održivog razvitka. Uručen je priručnik za trenere i koordinatore edukacija za održavanje radionica - održivi razvoj u praksi, kako bi se slične razvijale u njihovim državama. Predstavnica Ureda za udruge sudjelovala je na konferenciji doprinosom u vidu prijenosa znanja, iskustava i hrvatske dobre prakse na temu suradnje tijela javne vlasti s organizacijama civilnog duštva

1

1

1.524,01

DA

5, 7

1

7

Dobrovoljni doprinos

430.

UZUVRH

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

Sudjelovanje na konferenciji o "Unapređenje suradnje vlada i OCD, za učinkoviti lokalni razvoj

2

1

0,00

DA

5

1

8

442.

MP

151

15130

Vlada i civilno društvo. Općenito

Međunarodna konferencija "Nacionalni europski sudac / državni odvjetnik uloga centra za stručno usavršavanje"

Sklapanje multilateralnog sporazuma o suradnji Pravosudne akademije s pravosudnim centrima u vidu razmjene iskustava

2

1

5.262,00

DA

5

1

8

potpisan sporazum PA s pravosudnim centrima regije – jačanje kapaciteta pravosudnih centara kroz slanje njihovih službenika, razmjena informacija, internih akata centara obrazovnih materijala i publikacija

103

564.

MVPEI i UNDP HRVATSKA

151

15110

Vlada i civilno društvo. Općenito

„Potpora provedbi nacionalnih razvojnih prioriteta RH“

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj organiziraju pružanje tehničke pomoći zemljama JI Europe s ciljem prenošenja znanja i iskustava RH stečenih tijekom pregovaračkog procesa o pristupanju EU.

2

2

48.000,00

NE

2., 3., 5.

1

8

Provedbom ovog projekta na uspješan se način prenose hrvatska iskustva i znanja iz područja europskih integracija, i s tim povezanim reformamama, državnim službenicima zemalja jugoistočne Europe. Osim toga, nedavno završeni hrvatski pristupni pregovori bili su vođeni po novoj i bitno zahtjevnijoj metodologiji, što je relevantno i primjenjivo za buduće pregovore s drugim zemljama JIE pa su hrvatska iskustva iz tog procesa od iznimne koristi zemljama JIE.

UKUPNO

623.694,01

104