ULOGA REGULATIVE U URBANISTIČKOM PLANIRANJU

U opštem smislu, regulativa definiše vrste, sadržaj i strukturu planskih dokumenata; Definiše način povezivanja i uskladjivanja svih zakona i podzakonskih akata u urbanističkom planiranju i srodnim oblastima; Definiše i promoviše javni interes npr. kroz kategorije: javnog gradjevinskog zemljišta, javnih površina i javnih objekata od opšteg interesa i dr.; Ne odredjuje detaljnije metodologiju izrade planskih dokumenata.

Zakon o eksproprijaciji. Osnovne oblasti od značaja za regulativu urbanističkog planiranja: Zakon o planiranju i izgradnji. Set Zakona u oblasti zaštite životne sredine (Zakon o sistemu zaštite životne sredine. Primena integrativnog pristupa doprinosi većoj efikasnosti procesa planiranja. . što doprinosti neuskladjenosti.INTEGRATIVNI PRISTUP I MEDJUSEKTORSKA POVEZANOST REGULATIVE URBANIZMA Integrativni pristup obavezuje uključenost i koordinisanost relevantnih oblasti u okviru procesa urbanističkog planiranja. kao i produženju i poskupljenju izrade planskih dokumenata. U našoj sredini nije u potpunosti primenjen. usložnjavanju procedura. sa Zakonom o gradjevinskom zemljištu. Zakon o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Zakon o Proceni uticaja na životnu sredinu).

.. Zakon o komunalnim delatnostima. Zakon o sportu. Zakon o kulturnim dobrima. Zakon o zaštiti оd požara. Zakon o vodama. Zakon o turizmu. Zakon o šumama. . Zakon o poljoprivrednom zemljištu.INTEGRATIVNI PRISTUP I MEDJUSEKTORSKA POVEZANOST REGULATIVE URBANIZMA Proširena lista oblasti od značaja za regulativu urbanističkog planiranja: Zakon o javnim putevima. Zakon o javnim službama... Zakon o nacionalnim parkovima...

POJAM PLANA Šta je plan? Plan je opis budućeg stanja ili razvoja i izražava namere nekog organa koji je plan izradio ili za koga je izradjen Plan = proces A public guide to community decision making A public document adopted by the government .

VRSTE PLANOVA prema: prostornom obuhvatu administrativnom obuhvatu nameni dominirajućem sektoru Obaveznost planova Hijerarhija planova Determinisanost planova Prostorni nivoi planova: nacionalni. strukturni (opštinski) ili gradski i lokalni . regionalni.

VRSTE PLANOVA Zakon o planiranju i izgradnji definiše dve grupe planova: prostorne i urbanističke planove PROSTORNI PLANOVI: Strategija prostornog razvoja (nacionalni plan) Šeme prostornog razvoja Prostorni plan područja posebne namene Regionalni plan Prostorni plan opštine .

VRSTE PLANOVA URBANISTIČKI PLANOVI: OPŠTI PLANOVI: generalni plan i plan opšteg uredjenja REGULACIONI PLANOVI: plan generalne regulacije plan detaljne regulacije OSTALI DOKUMENTI: urbanistički projekat akt o urbanističkim uslovima izvod iz plana .

. mreža naselja. Urbanistički planovi sadrže konkretnije kategorije kao što su: stanje izgradjenosti javnih.. postojeća regulaciona i nivelaciona rešenja (za planove nižeg reda). bonitet zemljišta. stanje izgradjenosti saobraćajne i komunalne infrastrukture. i dr. privatnih objekata. meteorološke / klimatske karakteristike. ambijentalne /spomeničke vrednosti.. tipovi zigradjenosti.PLANOVI I NIVO DETALJNOSTI Nivo planiranja / vrsta plana utiče na nivo / detaljnost informacija! Prostorni planovi sadrže opštije kategorije kao što su: geografski položaj. . nivo ekonomske razvijenosti. namena prostora. demografke karakteristike.

PROSTORNI NIVOI PLANOVA POVEZANOST PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA Hijerarhija planova Uslovljenost planova nižeg reda planovima višeg reda Obaveznost sprovodjenja (implementacije) od planova višeg reda ka planovima nižeg reda Relacija: odozgo-naniže (ne i obrnuto) .

Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini. 3. Sl. Sl. kao i uslovima i načinu stavljanja na javni uvid. Sl. uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje opštinska. odnosno gradska uprava. ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI. Pravilnik o sadržini. 4. Sl. Sl. Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvodjenja radova. 5. načinu izrade. Glasnik RS 60/03. Glasnik RS.IZVORI 1. Glasnik RS 12/04. Glasnik RS 75/03. Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata. . Glasnik RS 60/03. 47/03 2. načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana.

ekoplan. Zakon o kulturnim dobrima.IZVORI Zakon o eksproprijaciji. www. 2005.rs .org.gov. Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Zakon o javnim putevima.yu www. 1995. 1991. 2004. 1995. dec. Set Zakona u oblasti životne sredine .ingkomora. 1991. Zakon o javnim službama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful