P. 1
FIZYKA SKRYTA W WEDACH - Www.jantra.com.Pl Pliki Artykuly Art06

FIZYKA SKRYTA W WEDACH - Www.jantra.com.Pl Pliki Artykuly Art06

|Views: 9|Likes:

More info:

Published by: radeckifilmstudio8383 on Dec 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

FIZYKA SKRYTA W WEDACH - Skąd wzięły sie religie

Strona 1 z 6

FIZYKA SKRYTA W WEDACH Skąd się wzięły religie

*******************************************************************

Niniejszy artykuł to rezultat mojej fascynacji przeczytaną niedawno ksią ką o fizyce wedyjskiej. Pisząc go, opieram na własnych przemyśleniach oraz na następujących źródłach: 1. Raja Ram Mohan Roy, Vedic Physics. Scientific Origin of Hinduism, Golden Egg Publishing, Toronto; 2. Gopinath Kawiradź, "Otwarcie się stworzenia", niepublikowany rozdział ksią ki Pogląd śaktyjski w przez Annę Rucińską. literaturze tantrycznej, przeło onej z hindi

Weda to po polsku "wiedza". Oznacza prawdziwe poznanie, nie zaś powstałe w kali-judze (wiekach ciemności) martwe obyczaje. Skostniałe wierzenia i religie to tarcza ochronna niewiedzy. Pradawną, olbrzymią wiedzę naukową zakodowano w Wedach, aby mogła przetrwać niesprzyjający okres. W miarę jak człowiek coraz głębiej pogrą ał się w materię, tracił świadomość swych mo liwości i umiejętność czerpania z zapisów wiedzy kosmicznej. Obecnie, w związku z przejściem planety w nową epokę Prawdy (satja-jugę) dość gwałtownie ją odzyskuje. Wedy przekazano po to, by wiedza zachowała się dla potomnych. Przemyślnie upostaciowano opisywane siły i zjawiska przyrody w barwny panteon bóstw. Źródło, czyli wszechprzenikającą Świadomość, podstawę manifestacji wszelkich bytów, Wedy nazywają brahmanem (Tym, co się rozszerza). Gdy ciemność niewiedzy skryła istotę prawdziwej, naturalnej religii (sanatana dharmy), uniemo liwiając bezpośredni kontakt ze Źródłem, TO stało się niezrozumiałym Bogiem, napawającym czcią, a w naszej kulturze wręcz bojaźnią. Ja sama, pisząc ten artykuł, u ywam du ych liter w określeniach Źródła. TO, bowiem, chocia daleka jestem od mistycyzmu, napawa najwy szym szacunkiem i ciągle na nowo zadziwia. Wedanta, czyli upaniszady, pisma stanowiące ukoronowanie, esencję treści Wed, określa Źródło jako samoświetlną Świadomość, jedyną Rzeczywistość (Sat) i zarazem szczęśliwość (ananda). Brahman zapragnął się podzielić i dlatego "wymarzył", czyli wyprojektował z siebie wszechświaty. Dusze ludzkie, Jego cząstki, jak iskry jednego, ponadczasowego Ognia rozlatują się w nieskończonej przestrzeni, w miarę zagęszczania się energii (materii) stopniowo przybierając coraz gęstsze ciała. Świat jest zatem majakiem (mają), sennym marzeniem Stwórcy, ułudą wynikającą z błędu postrzegania i zasłaniającą jedynie istniejące TO. Czym jednak jest owo TO, dlaczego, po co i jak się przejawia? Według niezwykle ciekawych badań Raja Ram Mohana Roya, kanadyjskiego fizyka hinduskiego pochodzenia, Wedy udzielają na to odpowiedzi, jeśli je umiejętnie odczytać.

http://www.jantra.com.pl/pliki/artykuly/art06.html

2008-03-22

nieskończona liczba tych większych bąbli . Zapragnąłem się podzielić". e wszechświaty to piana na oceanie Świadomości.FIZYKA SKRYTA W WEDACH .Skąd wzięły sie religie Strona 2 z 6 TO Twórcza Świadomość to Coś. Stworzenie jest tylko przejawem Najwy szego Bytu. nie da się jednak kochać. Młodziutki wszechświat jest bardzo zimny. Według barwnych opowieści zawartych w puranach wszyscy oni mieszczą się w paznokciu du ego palca u stopy Wisznu. Proces przejawienia Proces przejawienia (tworzenia) jest ju w du ej mierze poznany przez współczesną fizykę kwantową i molekularną. Wszechświatów jest niezliczona liczba i ka dy z nich ma swojego Brahmę.maleje. w miarę kurczenia się . "gorącej" energii.pl/pliki/artykuly/art06.. co zapisane zostało w Wedach. co istnieje poza przestrzenią i czasem. bez powietrza. inne kurczą i zanikają. Zgodnie z nim wszechświat ma początek i koniec. olbrzymich pró niach w obszarach zbitek galaktyk. Inaczej mówiąc. W istocie bąbelki te mieszczą się w większym jajowatym bąblu. Wedyjski model powstania wszechświata ró ni się od modelu Wielkiego Wybuchu.stwórcy naszego wszechświata.jak wielki artysta. i dopiero za tym największym "spoczywa" Świadomość. e TO chciało się bawić i tworzyć . jednak dają do zrozumienia. Złoty kolor to w literaturze wedyjskiej kolor bardzo wysokiej. te jeszcze większe bąble .. http://www. Ekoham bahusjam .. Kosmologia wedyjska mówi o dziesięciu wymiarach zwiniętych w struny. Masa jest stwarzana nieprzerwanie na obrze ach wszechświata w postaci materii i antymaterii. nam mo e prościej wyobrazić sobie TO jako bezwymiarowy punkt.html 2008-03-22 . Z niej powstały wszechświaty.w nieskończonej liczbie jeszcze większych. choć fizyka ta nie odkryła jeszcze wszystkiego. On podtrzymuje ziemię i niebiosa". Chciało te kochać. jest sferoidą (ma kształt jaja) i jest ograniczony. Klucz do zagadki le y właśnie w słowie "pragnienie". jedynego pana wszystkiego. własną mocą. [. a tak e od zarzuconej ju koncepcji wszechświata stacjonarnego. środek i oś. Dlaczego to pragnienie się zrodziło. a zatem według naszego pojmowania nie mo e mieć wymiarów. Na początku jego masa-energia jest zerowa.. co zrodzone. nie mając przedmiotu miłości.jantra. a im zleci ponowną zabawę w tworzenie. Przed stworzeniem Byt ten istniał w postaci "złotego łona. pisma hinduskie opisują ją jako bezbrze ny ocean.w największym.] To Jedno oddychało.] Wcześniej zrodziło się w Nim pragnienie". nadprzestrzeniach. jest nieskończona. Wedy nie mówią wprost.com."Jam jest Jeden. Przyczyna przejawienia Dziesiąty Hymn Rygwedy głosi: "Na początku nie było bytu ani niebytu [. Mo na sobie wyobrazić. oczekując. obraca się (wiruje). Jedne bąbelki nadymają się. Jeden taki cykl nazywa się oddechem Brahmy . W miarę rozszerzania się jego temperatura rośnie. Nic prócz Niego nie było.

(Mówiąc o Wrytrze. http://www. Ziemia jest obszarem obserwatora. Okazuje się. nauczyciel Ramy.proton. Jak pamiętamy. "pierwotnych wodach". Mo na powiedzieć. Poniewa obserwując świat kwantów. zakłócamy jego funkcjonowanie. cząstki elementarne itp. uwa a się.salila. e są wieczne. który pokonał Wrytrę w zaciętej walce. bowiem obserwujemy wszystko ze świata materii. siły elektromagnetyczne. przedwiecznym. oddziaływania słabe i silne. Słowem) jest Saraswati. co umo liwiłoby ogląd całości.cząstki pola. e nauka nigdy go nie pozna.jantra.pole elektromagnetyczne. Jednak taki całościowy ogląd dostępny jest tylko oświeconym mędrcom. zagonił on rozproszone krowy (fotony) do jaskini. twórczość. owce. Nasze istnienie zawdzięczamy Indrze. jak ją odczytywać. . I tak dalej. sile elektryczności. zwierzęta dzikie . Wszystkim siłom i zjawiskom nadano imiona bóstw. warto wspomnieć. Pośredni świat energii oraz niebiański świat światła nie są bezpośrednio dostępne naszym zmysłom. Mitra (bóg słoneczny) to elektron.i zaczyna się ruch. stworzenie wzorca. konie . myśli mające postać "wirków". kiedy powstały Wedy. obrazu bądź symbolu. Wisznu to cały wszechświat (wszystkie wszechświaty). e stał się on później biblijnym szatanem. e liczba hymnów te jest kodem. . Poziom przyczynowy . Równowaga zostaje zakłócona . dźjotir . nie są tak naprawdę ludźmi: zapis wiedzy istnieje gdzieś na poziomie cząstek elementarnych – na przykład słynny Wasisztha.Subtelna energia zaczyna wibrować mocą intencji. następuje zasianie "'"złotego nasienia" w niezró nicowanym. trzeba tylko przypomnieć sobie.pochwycenie idei. Poziom mentalny .Skąd wzięły sie religie Strona 3 z 6 szczegółowo opisuje te wszystkie rządzące wszechświatem prawa .pole kwantowe. Poziom energii i materii . którym się to przypisuje. . Nie wiadomo te na pewno.com. krowy to fotony. Grawitację uosobiono jako Bryhaspatiego. w umyśle powstają modyfikacje. TO jest samoświetlne. Ziemia to materia.Wirki gęstnieją w cząstki elementarne. Gdyby grawitacja była za słaba.FIZYKA SKRYTA W WEDACH . kto Wedy uło ył. Nie wiadomo. który mo na odczytać.grawitację. czyli na granice wszechświata. W terminologii sanskryckiej występują ró ne nazwy światła: najwy sze Bhargo (znane z mantry Gajatri). a Waruna . e wszystkie trzy światy są jakby perforowane. Okazuje się. zaś napięcie jako demona Wrytrę.fermiony. to jądro atomowe. Dla przetrwania młodego wszechświata najwa niejsze były dwie przeciwstawne siły: grawitacja i napięcie powierzchniowe.cząstki elementarne skupiają się w atomy. Byłoby dobrze nazywać je dla odró nienia Blaskiem. itd. dopiero po nało eniu ich na siebie "dziurki" mogłyby się wypełnić. I tak na przykład zwierzęta udomowione to bozony. zaś cząstkom elementarnym nazwy zwierząt. napięcie powierzchniowe spowodowałoby skurczenie się wszechświata do zera. jego pierwotną wibracją (OM.światło ruchome. wytworem Świadomości. którzy rozwinęli postrzeganie pozazmysłowe. ptaki . jest światłem wtórnym. niebo . Ich listę sporządził dr Raja Ram Mohan Roy. Wiedza jest naturą wszechświata.) Dlatego właśnie Indrze poświęconych jest najwięcej wedyjskich hymnów. Rudra to promieniowanie kosmiczne. Jasne staje się te pochodzenie świętych krów w hinduizmie. e ró ni mędrcy (riszi). autor wspomnianej ksią ki Vedic Physics.Ogólnie mówiąc. poruszające się skokowo. pozostającym w równowadze oceanie energii . i jeszcze inne. kozy. Jajo wszechświata składa się z trzech rejonów: ziemi. przeciwnie doń skierowaną siłę napięcia powierzchniowego na jego obrze ach.html 2008-03-22 .jeszcze inne cząstki. Szczegóły procesu przejawiania Poziom TEGO omówiony jest dokładniej poni ej. sfera pośrednia . Między innymi. Światło kwantów. Światło Świadomości jest nieruchome.zapisanie idei. strefy pośredniej i nieba. odpowiedzialną za jego rozszerzanie się.pl/pliki/artykuly/art06. fizycy wedyjscy uwa ają.

umysł mo e go dowolnie wychwytywać z przestrzeni i cały proces zaczyna się od nowa.wzorzec rozchodzi się w przestrzeni w nieskończoność na zasadzie fraktalnej . ale nie to jest naszym celem. Odbija światło duszy (atmy). gdzieś na granicy światła i cząstek elementarnych. 3. Umysł spokojny nie tworzy. innego znaku?. W tym świetle ogląda "zapisy" wiedzy. Przedstawia ona budowę wszechświata. http://www.wzorzec zapisuje się w przestrzeni (akaśi). litery.jantra. przyciągając podobne wzorce . Uwagi: (Walter Russell. Na poziomie fal elektromagnetycznych (antaryksza) zapis wzorca ma prawdopodobnie postać dwójkową. . opisując powstanie i budowę wszechświata z punktu widzenia filozofii śaktyjskiej.wzorzec manifestuje się na poziomie energii elektromagnetycznej . wyobra enia. oświecony Amerykanin.atomy wypełniają wzorzec przedmiotu. Stopnie przejawiania według poglądów śaktyjskich.com.pl/pliki/artykuly/art06. 1. a na poziomie umysłu konkretnego . Oprócz wedanty mo emy skorzystać z wiedzy skrytej w mandali zwanej Śri-czakrą .html 2008-03-22 . Z chwilą zapisu wzorca.Skąd wzięły sie religie Strona 4 z 6 .FIZYKA SKRYTA W WEDACH . wielki mędrzec i filozof indyjski.wzorzec manifestuje się fizycznie. unaocznione w Śri-czakrze Filozofowie indyjscy niezwykle głęboko i wnikliwie dociekają procesu stworzenia. 2. e zapis istnieje w gazach szlachetnych.obrazu. Na poziomie umysłu abstrakcyjnego symbolu.) . Mo emy tworzyć dla eksperymentu bądź zabawy."Kręgiem Bogini Śri" (czyli Lakszmi).wzorzec ładuje się. Nadzwyczaj szczegółowo interpretuje ją między innymi Gopinath Kawiradź. Potem jej ewentualnie u yje. podaje w swym dziele Secret of Light.

w których owa wibracja przejawia się u zarania stworzenia.miłością i wiedzą. najwy szej wibracji (paravak.pl/pliki/artykuly/art06. ten zaś w dwóch dziesięciokątach. Tworzy ona wspomniane powy ej "pierwotne wody".Skąd wzięły sie religie Strona 5 z 6 Stworzenie rozciąga się między punktem w centrum mandali a czworobokiem. będzie bezpośredni. a zatem i światy niewidzialne. "Im dalej w las. kontakt ze Źródłem . mahabindu). Cel. oznaczającym wszystko. zaczyn materii subtelnej i następnie gęstej. Wielka Kropla stanowi wierzchołek stworzenia. e pierwotna Kropla. I tak dalej. jak ro ne kultury odczytywały wedę. nie grozi nam nuda! Jeszcze kilka uwag na temat istnienia światów boskich i demonicznych. ośmiopłatkowym lotosie.html 2008-03-22 . Kto w czasach Moj esza słyszał o setkach rodzajów cząstek elementarnych albo miał pojęcie o wymiarach zwiniętych w struny? Prorocy odczytali więc zapis na miarę swoich mo liwości. OM. Na obrazie Śri-czakry przedstawia ją punkt.FIZYKA SKRYTA W WEDACH . którzy pojawili się w historii ju w epoce pogłębiających się ciemności. w określonych warunkach rozdziela się na trzy pojedyncze Krople. tym więcej drzew. Źródło stworzenia. ju się kończy. wewnętrznym i zewnętrznym. Jest to odbicie Źródła. taka forma przekazu była jedyną mo liwą. warto się zastanowić. Dalsze rozwa ania na temat kolejnych elementów Śri-czakry pozostawiam zainteresowanym. który warto by poruszyć w ewentualnych kolejnych publikacjach. do której gwałtownie przechodzimy. wiedza jest nieskończona. Jest to niepodzielny Byt.czy fakt przebrania wiedzy w szaty religijne. którą znają tylko najwięksi jogini. w lotosie szesnastopłatkowym. która by im dostarczyła aparatu pojęciowego. czy nie mieli przekazów z czasów dawniejszych bądź skądinąd. któremu jogini poświęcali liczne ywoty trudnej dyscypliny. które miały obsesję na punkcie badania nieba. Gdy pojawia się wola stworzenia. Zgłębianie Śri-czakry mo e potrwać całe ycie. Wielka Kropla zwana jest w śaktyzmie Najwy szą Mateczką (w wedancie to brahman). Mową Pośrednią i Mową Konkretną Trójkąt obrazuje zatem trzy aspekty pierwotnej. powstaje wtedy owa Wielka Kropla. No i pozostaje temat religii . Prorocy biblijni. du o później ni autorzy pism wedyjskich. według wszelkich przepowiedni. które nosi te nazwę Najwy szej Mowy. gęsta materia. Tematem. Punkt to odblask –Wielkiej Kropli– – (–Wielkiego Bindu–. przyczyna sprawcza (Śiwa) i tworzywo (Śakti) przyszłego wszechświata. w jednakowym poło eniu. czyli wiedzę. Epoka religii. równowaga zostaje zachwiana. jest to. Te trzy Krople nazwano Mową Patrzącą.) Nie musi to jednak oznaczać. Dalsze streszczanie tego opisu wykracza poza ramy niniejszego artykułu. na przykład. nie zdołali pojąć do końca tego zapisu. dalej w czternastokącie. w trzech okręgach i na koniec w czworoboku o silnie zaznaczonej granicy. czyli Świadomości i Mocy (Śakti) na ekranie –Światła–. Od nich wiemy. Wiedzę "kosmiczną" bezsprzecznie lepiej odczytali Majowie. Według fizyki wedyjskiej bóstwa i demony to upostaciowane siły przyrody (przyrody w szerokim sensie tego słowa. których znamy dopiero z czasów naszego Średniowiecza.jantra. Na ten ekran projektuje swoje –majaki– i na nim je ogląda. Na szczęście. Ten trójkąt to tajemnica. Słowa). Trójkąt zawiera się w ośmiokącie. które Gopinath Kawiradź opisuje w ksią ce Pogląd śaktyjsjski w literaturze tantrycznej. Podobnie rzecz ma się z Toltekami i ludami przedinkaskimi. umo liwiające jej przetrwanie w tradycjach rozmaitych narodów. z zapisów w kosmicznej "biblioteki". nie przyniósł nam więcej szkody ni po ytku? Być mo e. e http://www. co stworzone. Omówienie procesu jej powstania wykracza poza ramy niniejszego artykułu. i w ten sposób z naturalnej siły zagra ającej istnieniu wszechświata uczynili szatana." Nie ma kresu poznaniu. Punkt otoczony jest trójkątem.com. W nowej epoce. Przed stworzeniem cząstka Świadomości Śiwy i cząstka Szczęścia Śakti znajdują się w równowadze. który Źródło stwarza z Samego Siebie. będzie widoczny przed naszymi oczyma. Czworobok to zewnętrzny mur stworzenia. Przeka ę tu w wielkim skrócie tylko opis dwóch pierwszych etapów stworzenia. Wibracja ta to podstawa całej ró norodności wszechświata. poniewa nie było wtedy jeszcze nowoczesnej fizyki.

tworzymy w większości myślą podświadomą i nie mając pojęcia o swych mo liwościach twórczych.FIZYKA SKRYTA W WEDACH . Dante czy Swedenborg . e stanowimy jedną i tę samą Świadomość. Stworzyliśmy wokół planety brudny opar i zaludniliśmy astral okołoziemski najprzeró niejszymi. e dusza ludzka to sama jest z brahmanem. jako "majaki". a od czasu do czasu odpoczywać w Czystej Świadomości.pl) http://www.formę Wisznu. Natomiast niezliczone myślowszechświaty przejawione potęgą Najwy szej Świadomości to twory tak przeogromne. dysponujemy drobniuteńkim ułamkiem twórczej mocy. Bhagawadgita opisuje Wirat Swarupę . Najpewniej istnieją. Moc przecie jest ze świadomością nierozdzielna.pl/pliki/artykuly/art06. musimy odpowiedzieć. kto stworzył światy niewidzialne. jak twierdzi wedanta.anioły. w naszej kulturze chrześcijańskiej.całe światy piekielne i niebiańskie. twory kosmicznej inteligencji. majestatyczne i precyzyjnie zbudowane. Mo na powiedzieć. Święci i nie-święci widują Wielkich Nauczycieli (Jezusa. przed nami Nieskończoność. to na owym najwy szym poziomie tworzymy je "wspólnie". Tu jednak.Skąd wzięły sie religie Strona 6 z 6 bóstwa i demony nie istnieją.html 2008-03-22 . oczywiście na tej samej zasadzie jak my. Współcześni święci o rozwiniętej percepcji ponadzmysłowej widują postacie bogów w wizjach: Śri Ramakryszna na co dzień przestawał z boginią Kali. Jest to perspektywa zapierająca dech w piersiach! Anna Łobocka-Oleksowicz (aol11@poczta. W buddyzmie wadźrajany medytacja nad formami bóstw jest podstawową praktyką.anioły. Nie ma podstaw.jantra. e panuje wręcz moda na anioły. Ojciec Pio widywał demony. yjących niegdyś na Ziemi) oraz. My. Kontakt z bóstwami mo liwy był jeszcze za czasów Ulissesa. Mówi się. a nawet to sama. a ostatnio całą plejadę innych. najwy szą postać Świadomości. Piękne myślokształty te się w nim zdarzają. Zatem nasz udział w tworzeniu to kropla w bezbrze nym oceanie. bo twórczość nigdy nie ustaje.onet. Krysznę.com. Jeśli jednak przestać dzielić na Stwórcę i człowieka i uwierzyć. w istocie niepoznawalna. Będziemy się przenosić do kolejnych wszechświatów. coraz powszechniej . ale to perełki w burym szlamie. e uczynił to Stwórca. e w obecnym najdłu szym cyklu przejawienia naszego wszechświata (manwantarze) zdołamy dotrzeć najdalej do świata Brahmy. na Ziemi. pogrą eni w smutku ciała. Joanna d–Arc . często paskudnymi wytworami wyobraźni. jego twórcy. postać z dziesięcioma rękami) bądź w ich ciałach subtelnych. która do ciała właśnie się zazwyczaj ogranicza. Na pytanie. czyli jako wyobra enie symboliczne (np. No có . e nasze choćby najbardziej oświecone dusze nie są w stanie ich pojąć. ze świadomością. w ogóle ich świadomie nie wykorzystujemy. Postrzegamy je w ich tak zwanych popularnie "formach". Na dalsze poznanie trzeba będzie poczekać niezliczone wieki. zwykli śmiertelnicy w okowach ułudy. by widzącym je nie wierzyć.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->