Pravilnik o posebnoj obuci i polaganju strucnog ispita iz oblasti zaštite od poţara

B) SPECIJALISTICKI PROGRAM ZA LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE ZAŠTITE OD POŢARA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM B1) PREVENTIVNA ZAŠTITA OD POŽARA B1.4) Mere zaštite od požara na mašinskim instalacijama 4. Mere zaštite od požara pri zavarivanju: stalna mesta za zavarivanje; privremena mesta za zavarivanje; mere zaštite od poţara na mestima za zavarivanje; sigurnosna armatura – zadrţaci plamena; projektovanje i izvodenje instalacije za zavarivanje po objektu; konstrukcija I sigurnosni uredaji skladišnih boca sa zapaljivim gasovima za zavarivanje; konstrukcija I sigurnosni uredaji instalacije za razvod zapaljivim gasovima za zavarivanje; sertifikacija instalacija i uredaja; ispitivanje instalacija i uredaja za zavarivanje. V) SPECIJALISTICKI PROGRAM ZA LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE ZAŠTITE OD POŢARA SA STECENIM SREDNJIM OBRAZOVANJEM V1) PREVENTIVNA ZAŠTITA OD POŽARA 6. Mere zaštite od požara pri zavarivanju: uredenje stalnih mesta za zavarivanje; uredenje privremenih mesta za zavarivanje; mere zaštite od poţara na mestima za zavarivanje; sigurnosna armatura - zadrţaci plamena; izvodenje instalacije za zavarivanje po objektu; konstrukcija I sigurnosni uredaji skladišnih boce sa zapaljivim gasovima za zavarivanje; konstrukcija I sigurnosni uredaji instalacije za razvod zapaljivim gasovima za zavarivanje; redovno ispitivanje instalacija i uredaja za zavarivanje.