PANTONE 1665 CVU

± WKOL« UMG

wU« ¡e'«

5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

5DK W˜
rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

WKOL« UMG
wU_« ‰Ë_« nBK
wU« ¡e«

ÊuHRL«
sŠ wLKŠ

å UÎIM ò rK dLŽ

fKŠ UN

…—œ«už qBO

åZ¼UM*« ed ò VOD« bLŠ√

5DK WËœ w rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  —d

Â≤∞∞≤≠≤∞∞± wÝ«—b« ÂUFK UNÝ—«b w »U²J« «c¼ f¹—bð

∫ ÂUF« ·«dýù«
Z¼UM*« WM' fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ Æœ
Æ Z¼UM*« ed ÂUŽ d¹b ≠ 5ÝU¹ Õö Æœ

∫ WOÐdF« WGK« ÃUNM* wMÞu« o¹dH«
åU³zU½
Î ò Í—uM« œ«uł bL× Æœ Æ√

åUIM
Î
ò WOLý uÐ√ vOŽ Æœ

VOD)« bLŠ√

—uHG« b³Ž 5√

“U³« dOOð

œU?L?Š q?O?KšÆœ

ÊU?A?š uÐ√ .dJ« b³Ž Æœ

Ê«b?OLŠ wKŽ

å «—dI
Î
ò rK dLŽ

»u³NÞ vM
 U
dŽ Èu$ Æœ

s??J?« 5?√ ÆœÆ√ ∫

w?L?K?Ž d?¹d%
dLŽ« uÐ√ ‰U√ ¨gH)« l¹œË ∫ r‡‡‡‡OLB²«
bLŠ√ ÂUBŽ¨ Ê«b¹uÝ w½UNð ∫ Âu‡‡‡‡‡‡‡Ý—
w¹b« W³¼ ∫ W‡‡‡‡‡‡ŽU³D«
hL(« uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdðË wM ·«dý≈

WO
d« WOU« WF
D«
‡¼ ±¥≤≤ØÂ≤∞∞≤
Z¼UM*« edØ rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l³D« ‚uIŠ lOLł c
5DK ≠ tK« «— …dO³« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« ed
©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fU ©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
E-mail: PCDC@PALNET.COM

bON9
·«b?¼_« b?Š√ Z?¼U?M?L?« d?¹u?D?ð Ÿu?{u? U?N?ðQ?A½ cM rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë XF{Ë
w? s?Þu« wŠUMł sOÐ Z¼UML« bOŠu²Ð Îö?F?  √b?Ð WNł s wN ¨UNKLF WO−Oð«d²Ýô«
ÂbI²K …UŽ«d U¼«u²× YOŠ s Z¼UML« w WKI½ Àb×ð Èdš√ WNł s˨…ežË WHC«
wF¹dA²« fK−L« q³ s wMODKH« ÃUNML« WDš —«d≈ cMË ÆwLKF«Ë włuuMJ²«
◊u?D?
?« W?žU?O? X?K?L?ý qŠ«d vKŽ WD 
« cOHMð vKŽ qLFð …—«“u«Ë ¨Â±ππ∏ ÂUŽ
sO¹uÐd²« s lÝ«Ë ŸUD „«dý≈ w …—«“u« WÝUOÝ oË ¨—«dù«Ë ¨nOQ²«Ë ¨WC¹dF«
ÆlL²−L«  UŽUD rEF s sOHRL«Ë
r?ð w?²?« ”œU??«Ë ‰Ë_« s?OHB« V² s WO½U¦« WF³D« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë ÂbIð
¡U?M?Ð —u?B?« i?F?Ð q?¹bFðË ¨WO×O{u²«  UU{ù«Ë¨ W¹uGK«  U³¹uB²« iFÐ ‰Ušœ≈
V² ÃU²½≈ w¼Ë WO½U¦« WKŠdL« …—«“u«  e−½√ tH½ Xu« w¨Ê«bOL«  Uþu×K vKŽ
WœUI« Àö¦«  «uM« w Èdš_« ·uHB« ULN³IFð ·uÝ s¹cK« lÐU«Ë w½U¦« sOHB«
Êü« q_« qE¹Ë ¨·uHB« lOL− XKL²« b‡ Z¼UML« WDš ÊuJð pcÐ˨ˇ« Ê–SÐ
ª—u√ ¡UOË√Ë ¨sOLKFË ¨s¹d¹bË ¨sOdA s Ê«bOL« w W¹uÐd²« …œUOI« vKŽ «œuIF
Î
v?Ë_« W?M??« w V²J« d³²Fð YOŠ ¨rNz«—¬Ë rNðUþu×K ¡«bÐ≈Ë ¨WF³D« Ác¼ ÕU−½ù
Æ…b¹b−« aM« WŽU³Þ bMŽ p– …UŽ«dL ¨WO³¹d−ð U 
½
Î
v??≈ d??¹b??I? ²? «Ë d?J?A?« q?¹e?−?Ð Âb?I?²?ð Ê√ ô≈ U?N?F??¹ ô r?O?K?F?²?«Ë W?O?Ðd?²?« …—«“Ë Ê≈
¨ WI¹bB«Ë¨ WOÐdF« ‰Ëb«Ë ¨ W UšuJ½uO« Ë ¨WOËb«  ULEML«Ë ¨ UÝRL«
ÆŸËdALK wUL«Ë ¨wMH« UNLŽb W Uš UJO−KÐË UOUD¹≈ w²uJŠ Ë
¨WC¹dŽ ◊uDš ‚d s∫tFu VŠ ö
Î  ¨WOMODKH« WOMÞu« ÊU−K« …—«“u« dJAð UL
¨»U²J« WA?UM qLŽ  Uý—Ë w? W—UAË —«d≈ Ë rOJ?×ðË d¹d×ð ÊU−Ë ¨n?OQð ‚dË
Æ—uM« v≈ tł«dš≈ vKŽ qLŽË ¨wMÞu« ŸËdAL« «c¼ “U−½≈ w „—Uý s qË

rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
Z¼UM*« ed
 ≤∞∞≤ ‡ w½U¦« Êu½U

W bI
¨s¹b«
Ò ÂuÚÓ¹ v≈ tÐ—ÚÓœ vKŽÓ —UÝ
Ó s?
Ú ÓÓË ¨t³×
Ú 
Ó ÓË t¬ vKŽÓÓË ¨5*UF
Ó KÚ WÎLÓŠ
Ú —Ó ÀuF

³ÚL«
Ó vKŽÓ Âö
Ô ]?«Ë …ö
Ô ]B«Ë ¨5LUF«
Ó »
= —Ó tKÒ bÔLÚ(«
Ó
¨bFÚÐÓËÓ
WÎL?
Ó ł
Ó dÚðÓ ¡ÓUłbÚ ÓËÓ ÆWO]ÐdÓFÓ« WG?ÓKÔÒ« V
 ²ÔÔ WKÓ
 KÝ
 w? ‰ÔË]_
Ó «»
Ô U²JÚ« uÓ¼ÔËÓ ¨5D
Ú K W?ÓËÚœÓ w w
= Ý
 UÝ_
Ó « ‰Ë]_
Ó «n
= B
] « cOö²?Ó WKÓOL'
Ó « UM²G?ÓÔ »
Ô U² «cNÓ
Æ Ô wMÞu« o¹dH« ÁeÓ−
Ó ½Ú√Ó ÍcÓÒ« UNÐ«œ¬ËÓ WO]ÐdÓFÓÚ« WGÓK^« Ã
 UNMÚL WC
Ó ¹dFÓ« ◊
 uD

Ô KÚ
 UuÝ

d«Ë
ÔÒ —uÓBK
ÔÒ  WÏFÓÝ«Ë
 WÏŠU
Ó  X
Ú B
Ó B
=

Ô Ó ªw
= ÝUÝ
 _«
Ó ‰
 Ë]_«
Ó n
= B«
] cOö

²Ó w
^ KIÚFÓ«Ë
Ú Í
^ dLÚFÔ«Ú Èu²Ó
Ú LÔ«Ú »U²
 JÚ« «c¼ w w
Ó ŽË—
 bÚ ÓËÓ
Ó ŽË— ULÓ ÆrNÔ¼U³
w
Ó ²½«Ú »
Ô c−
Ú ðÓÓË ¨rNÔHÓÞ«u
 ŽÓÓË rNÔ½«b
Ó ł
Ú ËËÓ cOö

] ‰UO
²«
Ó š
Ó dO¦
Ô ²Ó
Ú ðÓ  UuÝ

ÔÒ —ÓuÓB«
d«Ë
^ Ê]_
Ó ÓË ª …¡«d
Ó IÚ« vKŽÓ cOö
Ó
] bÔŽU
²«
 Ôð w²«]
uÓ¼Ô Âu?
Ú O«
Ó q
Ô HÚÞ
 bÚFÔ¹Ó rÚKÓÓ Æ…Ód?OG
Ó WÎO]łUł
 “Ô WιÓd?Ú Ó rUF
Ó «Ú s
Ó  X
Ú KÓFÓÓł w?²«ÓÒ W¦¹b
Ó ×
Ó «Ú ‰UB
 ðô«
= q?zUÝËÓ q
 FÚHÐ ¨iFÚÓÐ v?KŽÓ tC
 FÚÐÓ rUF
Ó «Ú ÔÕU?²H½«Ú tO

ÆX
Ú ŽÓu]MÓðÓËÓ WÓdFÚL«
Ó —ÔœUB
 Ó t¹ÚbÓÓ  
Ú œÓb]FÓðÓ bÚIÓÓ ¨WÌIÓO={
Ó …ÌdÓz«œ
 œËb
 ÔŠ w ô≈ ÈdÓ¹ ô Íc«] jO
Ô ³«
Ó Ã
Ô –U
 «
Ò q
Ô HÚD«
= p
Ó –

ô v²ÒÓŠ ¨r?Nð«b¼UA
Ó ÔÓË rNðU?ŽuL
Ú Ó s
Ú ÓË ¨cOö

]²?K WO]K=×
Ó LÓ«Ú WÓ¾?O³«Ú s
Ó  …UI
Î ²Ó?
Ú Ô WÔO]B
= M«
] tÔðÔœU
] ÓÊu?JðÓ ÊÚÓ√ vKŽÓ »U²
 JÚ« «c?¼ w UMd
Ú Š
Ó ËÓ
Æ rN²M√ …œUF
Ó Ú« w lÔ³ÓDÚÓð w²«] W×OB
Ó
HÓ«Ú WGKUÐ


cš_«Ë
 WOUF«
Ò
 ²«
dOÐUF
] „d²


cOö
]²« bOÓÐ U½cÚš
Ó √ÓÓË ¨Í
Ò uGÓK«
ÔÒ »«d
 ²žô
Ú UÚÐ «ËdFÔA
Ú ¹Ó
WO]ÐU−¹ù«


 U¼U−
=
ðô«Ë
 OÓI«Ú ”
r?
 dÚÓž v≈ WÌÓœU¼
 …ÌdOB
Ó Ó h
Ì B
Ó  ËÓ√ ¨WDÓЫd
 ²ÓÔ  UŽu{
Ì
uÚÓ q
 JÚÓý vKŽÓ »U²
 J«Ú ”Ë—
Ô
œÔ ÊuJ
Ó ðÓ ÊÚÓ√ U½bÚNÓ²Ół«
Ú ËÓ
Æ WDO×
Ó *«Ô …—ÓËU
 −L«
Ô  U¾O³

Ú« v≈ ©rN²Ý
Ó —ÓbÚÓÓË rN²OÚЮ
Ó cOö

] WU)«
²K
]
W¾O³
Ó «Ú s
Ó  UMł
Ú —ÓÒbÓðÓ˨cOö
Ó
] ”
²«
 uH
Ú Ó½ w
 zU²
Z?
 ½Ó s
Ú ÓË ¨s¹d
Ó šü«
Ó
 —U?−Óð s s¹bOH
»
Ó
²Ó?
Ú Ô ¨WGÓK«
^ rOK
 F?ÚÓð w ©WÓO³O
] d
= Ó²?« WO]KOK
 ×
Ú ÓÒ²?«® WÓł
Ó ËÓœÓeÚLÔ«Ú WI¹d
Ó ]D?« »U²
 JÚ« «c¼ w U½b?
Ú LÓ²ÓŽ«
Ú b ÓËÓ
ÆfHÚM«
ÓÒ rKÚŽËÓ WOÓÐdÚ²«
ÓÒ ¡UL
Ô KÓÔŽ UN¹d−
Ú Ô¹ w²«] ÀU×

ÐÚ_«Ë
Ó  UÝ«—

=
b«
Ó OÚÓÐ UM ÚdÓÒÓÓË ¨WGÓÔÒK« w UN½«—
s
 ËÓœÓ …dÓ¦ÚÓ ÓË ¨UNLÝ
Ú —ÓÓË UNIDÚ½Ô WuN
Ó 
Ô  UF
Î ³ÚÓð ”—ÚbU
] Ð UNðU
 dÓŠ
Ó ËÓ WG
 K^«Ú ·Ëd

Ô ‰
Š
 ËUM
Ô Óð w WÏ×
Ó {«Ë

WϹӃÚÔ— UMÓ X
Ú ½U
Ó ËÓ
 B
q
Ú HÓÚ« vKÓŽ UM
Ú dÓŠ
Ó ÓË ¨sOÚ²ÓMÓO=K«
] ¡UO«Ë


Ë«u«
 −
b¹d
Ú ²Ó «d
Î š
= QÓ²ÓÔ UÎUš
]
Î Ó U½œÚdÓÚ√ÓÓË ¨¡UO« lÓÓ t
U½UJ
Ó HÚ½Ó ¡w
Ó A«
] UMÎKÚFÓÓ p
Ó c
 ÓË ¨sOÚK«
= Ë«Ë Ë b=L«
Ó Ë«Ë

Æ5zb²Ó³ÚL«
Ô cOö²« vKŽÓ —u
Ô _«
Ô j
Ó K²Ó

Ú Óð ô v²ÒÓŠ ¨rÝ
Ú ÓÒd« w tNÓÐUA
 ²ÓLÔ«Ú ·
 dÔŠ
Ú _«
Ó s
Ó OÚÐÓ
bÔ¹d−
Ú ðÓ r?
] ŁÔ ¨ WÏO]z«d
   U³¹—
Ï
Ú ðÓ p
b?
Ó – wKðÓ¨”—Úb]« q
Ô LÓł
Ô U?NOÚKÓŽÓËÓ WŁÓœÓU×?LÔÚ« WŠ
Ó uÚKÓÐ √ÔbÓ³?ÚMÓÓ ¨»U²JÚ« ”Ë—œÔ WOÓM?ÚÐ w WϲÓÐUŁË WÏ×?
Ó {
 «Ë WÏO]−
 NÓMÚÓ U?MÓ X
Ú ½ÓUËÓ
W?ÐU²J« vKŽ Ï U³¹—bð rŁ ¨ UNOKŽ Ï U?³¹—bðË Wd(«

Ôb¹d& rŁÔ¨b¹d−?
Ú ²]« vKŽÓ  
Ï U³¹—bÚðÓ r]ŁÔ ¨ UdÓ×?
Ó Ú« i
 FÚÐÓ W³ÓŠ
Ó UBLÔÐ ”
 —Úb]UÐ œu?BIÚLÓÚ« ·
 dÚ×
Ó Ú«

Ì —ÚœÓ q
] Ô UMLÚ²Óš
Ó ËÓ ¨U¼u³
Ó ²ÓÚ« w²Ò«  
 «œdÓHÚLÔ« ‰ULFÚ²Ý
Ú « vKŽÓ cOö²]« …bÓŽÓUÔ w Èd³ÚÔ WÌO]L=¼Ó√Ó s
Ú  tÔÓ UL ªdO³F²]K Èdš
Ú √Ô WÌŠ
Ó uÚKÓÐ ”
Ì —ÚœÓ q
= Ô w w
Ó ðQ½Ó ÊÚ√Ó U½dÚŁÓ¬ËÓ
Æ”—Úb]« w  
Ú œÓ—ÓËÓ w²]« ·
 —UFLÓ«ËÓ  
 «—UNLÓÚ« i
 FÚ³Ó  
Ï UIO³DÚðÓ UNO q
Ì LÓŽÓ W Ó—ÓuÓÐ
5LK=FLÔ«Ú Ê]Ó√ w WÎIÓKÓDÚÔ WÎIÓŁ o
Ô ¦½Ó s
Ô ×
Ú ½ÓÓË ¨5LK=FÓLÔ«Ú vKÓŽÓ ‰
 Ë]_«
Ó ÂU
 ILÓ«Ú w n
Ô ]uÓ²Ó¹Ó rOK
 FÚ²«
] Z
 ¼UM
 Ó w WO]MOD
 
Ú KÓH«
 WÐÓd−
Ú ²«
] ÕU−
Ó ½Ó Ê]SÓ ¨bFÚÐÓËÓ
 Ó— ‰uÚIÓÐ ÊuK
‰uÝ
Ó LÓFÚOÓÝ
Ó ÓË ¨—«b² «ÚËÓ W̽U
Ó QÓÐ WÓMOH
Ó ]« ÊËœuI¹Ó ·
Ó uÚÝ
Ó ÓË ¨WO]MOD
 K
Ú H«Ú WÐÓd−
Ú ²«
] Ác¼ ÕU−½Ú≈ WÓËU×
Ó Ô w «b
Î NÚÔł «Ëdš
 b]¹Ó s
Ú Ó 5OMOD
 
Ú KÓH«

Æ©¶® tK«
Ò ‰uÝ
Ô —Ó ‚
Ó bÓÓ åtÔMÓI²Ú¹Ô Ê√
Ú ö
Î LÓŽÓ rÚÔbÔŠ
Ó √Ó q
Ó LÓŽ «–≈ V
^ ×
 Ô¹ tK«
Ò ÊÓÒ≈ ò ∫©rKÓÒÝ
Ó ËÓ tOÚKÓŽÓ tÔÒK« vKÒ®
Ó tK«
Ò
Ú NðUÓþu?×KÚÓ .b?
r?
 IÚ²ÓÐ U?MOÚK?ÓÓŽ «uK
?
Ó ³Ú¹Ó Òô√ U½œö?
 Ð w r?OKFÚ]²?«ËÓ WOÓÐd?
 ²U
] Ð 5?
Ó LÒ²ÓN?ÚL«Ë
Ô —u
 _«
Ô ¡U?OËÚ√ÓËÓ W¹]u?
 ÐÓdÚ²«
ÓÒ …d?ÓÝ
Ú Ô_« v≈ tÔł
] u?
Ó ²Ó½Ó  ÂU?²)« wË
Æ sÞ
Ó uÓ«Ú WÔ×
Ó KÓB
Ú Ó tO UL Ád¹u
 DÚðÓËÓ q
 LÓF«
Ó ¡«d
 ŁÚ≈  qł√ s
Ú  rÚNðUŠ«d

² «ÚËÓ
oOu²« wË tK«Ë

ÊuHR*«

WU _«

dA l«d« ”—b«

±∏

WUEM«

dA fU« ”—b« 

UOÒM
Ó ËÓ
W] d=
Ú s
Ó ËÓ
Ô 
Ô «
dOÚ
Ú ÷
Ô —ÚÓ√
Ó «

dA ”œU« ”—b«

”b
Ô Ú« v≈Ô W
Ô KÓ—
Ú I

dA sU « ”—b«

dA lU« ”—b«

 ËÓ h 
U UJ
Ï B
Ó  

≤ 
¥

dU*« V
]
Ô KÓF
Ú «

dA lU« ”—b«

∏¥

…d]
Ú
Ô «
Ó Ú«Ë »«
Ô dG
 c«
 «
w
Ú
] d^N
Ò 

ÊË dAF« ”—b«

π∂

ÊË dAF«Ë ÍœU(« ”—b«


WO]U 
Ú≈ U UCÓ

±∞∂
±∞∏

W 

Ó —Ób
Ú L
Ó Ú« v≈ œuF
Ô ÓÔ rOK
Ô
Ó

ÊË dAF«Ë w
U « ”—b«

±±¥

rO]
Ó L
Ô KÓOÚÓ
Ô Ú« wÔ W

ÊË dAF«Ë YU « ”—b«

±≤∞

WÓMOJ
Ú …Ôd]N«Ë
Ú Ô bOF
Ú L«
Ô
Ó

ÊË dAF«Ë l«d« ”—b« 

Ud=H
Ó Ó
Ô

±≤∏
±≥∞

ÕuH
Ú
Ú L
Ó Ú« Â
Ô uÚOÓ«

ÊË dAF«Ë fU)« ”—b«

±≥∂

W] U W
Ï F
Ó «
Ó d
Ô

ÊË dAF«Ë ”œU« ”—b«

WFU« …bu«

≥¥
¥∂
µ∏

…dUF« …bu«

≥≤

WF U« …bu«

¥

WM U« …bu«

 
UO]uK 

Ô

WœU« …bu« 

U‡ uL«

bOA½

WUE
Ó M«
]
r?? ?I?Ó ? ??
Ó
Ó ? ? t?Ô ? ?O?Ó ? ?L?? ?Š
] ? ?« s?
Ú _

w?? L? ??
 n?
Ô ? =E?? ½Ó√Ô
Ú ? ?ł ÎU?? L? ?z«œ

v?L?×?
Ó 
Ú ðÔ w??Ó ÷«d?_«
Ú s?

U?? ?ËÚœÓ w?? ? M? ? ?O?Ô ? ? ŽÚ√Ó Ôn?? ?=E?? ? ½Ó√Ô

Êu?? ? −? ? ?F?Ú ? ? ÓËÓ Ì…U?? ? ?ýd?Ú ? ? H?Ô ? ? Ð

w?? ? ½U?? ? M? ? Ý
Ô ? ?=E?? ? ½Ó√Ô
Ú √Ó ]q?? ? Ô n?

¡U?? C? ?O?Ú ? ÐÓ ÎU?? L? ?z«œ v?? I? ?³?Ú ? ²?Ó ? Ó

¡U?? ? ?Ó ÕU?
Ó ? ³? ?Ó U?? N? ?ÔH?? =E?? ½Ó√Ô

rUÝ tOłË


Ó œU«
Ò …ÔbÓŠ
Ú uÓ«Ú

 UOÒuKÝ
Ô
W½U
Ó
Ó _«

±¥

W UE
Ó M«
]

±µ

dA
Ó ŽÓ l
Ó Ð«d«
Ò ”
Ô —Úb«
]

W½U
Ó
Ó _«
nBIÚ v≈ `U


b
L
Ú 
«
ÔÔ  V
Ó ÓÚ Ó
Ó
Ó ¼Ó–Ó
±

dOBŽÓ WÓ³ÓKÚŽÔÔ `
Ú
Ó ÈdÓ²Óý«
Ô U

U l œ
lzU³
 KÚÔ `
Ô
Ó ÓÓ
‘Ëd Ô …ÓdÓA
Ó ŽÓ

¥

±¥

XDÓIÓÝ
‘Ëd
I
Ú 
«
Ô
Ó
Ô

lzU³
 «Ú s
Ó
¥

lzU³
 KÚ ‘Ëd
Ó
IÔ«Ú `
Ô U œUŽ
Ó √Ó
µ

t²½U
Î U lÔzU³
 «Ú dÓJÓý
Ó
Ó Ó√ vKŽÓ U×

µ

 U³¹—bÚðÓ
WKÓLÚ−
∫√dÓIÚ½Ó r]ÔŁ ¨W³ÓÝUMLÔ«Ú …—u
Ô B½Ó ±
Ò
Ó OÚÐÓ q
Ó B«Ë
Ô «Ú s

 B
 IÚÓ v≈ Ô `
 V

Ó —ÓbÚLÓÚ« n
Ô U
Ó ¼Ó–Ó

 DÓIÓÝ
lzU³
 «Ú s
IÔ«Ú X
Ó  ‘Ëd
Ó
Ô

zU³«Ú dJÓý

t²½U

Ó
vK
Ž
Î
U× 
U 

Ô
l
Ó
Ó
Ó
Ó Ó

lzU³KÚ ‘Ëd
Ó
IÔ«Ú `
Ô U œUŽ
Ó √Ó

‘Ëd Ô …ÓdÓA
Ó ŽÓ lzU³
 KÚÔ `
Ó lÓ ÓœÓ
Ô U

Ú
dOBŽÓ WÓ³ÓKÚŽÔÔ `
Ó ÈdÓ²Óý«
Ô U

∫√dÓIÚ½Ó r]Ł¨
Ô …—uB
×
Ó ½Ó
Ó ×
Ó lÔC
Ó
Ú LÓ«Ú WLÓKJÓKÚ WKÓŁULLÔ«Ú WLÓKJÓ«Ú X
Ú ðÓ UÎDÒš


Ó —ÓbÚLÓÚ« nBIÚÓ v≈ Ô `
Ô U V
Ó ¼Ó–Ó


Ô`
Ô U

dOBŽÓ WÓ³ÓKÚŽÔÔ `
Ú
Ó ÈdÓ²Óý«
Ô U

dOBŽÓ

‘Ëd Ô …ÓdÓA
Ó ŽÓ lzU³
 KÚÔ `
Ó lÓ ÓœÓ
Ô U

‘Ëd Ô
lzU³«Ú

XDÓIÓÝ
lzU³«Ú s
I
Ú 
«
Ó  ‘Ëd
Ô
Ó
Ô
 œUŽ
lzU³KÚ ‘Ëd
IÔ«Ú `
Ô U
Ó √Ó
Ó
zU³«Ú dJÓý
t²½UÓ√ vKŽ U×

Î 
U
l
Ó
Ô
Ó
Ó Ó

œUŽ
Ó √Ó
dÓJÓý
Ó

∫√dÓIÚ½ÓËÓ ¨ d
Ó œuLFÓÚ« w tÔ³ÔÝUM¹Ô ULÐ sLÓ¹Ú_«
Ó œuLFÓÚ« w U q
Ô B½Ó ≥
Ó ¹Ú_«

`
Ô U œUŽ
Ó √Ó


Ó —ÓbÚLÓÚ« nBIÚÓ v≈
lzU³KÚ ‘Ëd
Ó
IÔ«Ú

dOBŽÓ WÓ³ÓKÚŽÔ

 V
Ô`
Ô U
Ó ¼Ó–Ó
Ô lzU³«Ú dÓJÓý
Ó
‘Ëd
IÔ«Ú XDÓIÓÝ
Ó
Ô

t²½U
Î U
Ó Ó√ vKŽÓ U×
Ó

lzU³
 KÚÔ `
Ó lÓ ÓœÓ
Ô U

lzU³
 «Ú s
Ó 

U
`
Ú
Ô Ô Ó ÈdÓ²Óý«

‘Ëd Ô …ÓdÓA
Ó ŽÓ

 dÚŠ
sOA«
Ó b¹d
Ô −
Ú ðÓ
Ò ·

‘Ëd Ô

g
Ò ŽÔ

…dÓA
Ó ŽÓ

‡ý

dJÓý
Ó
‡ý

·d× Ê]√Ó Z²MÚ²Ó½Ó

∫sOÚ²ÓOÓðü« sOÚðÓ—u
B«
5
A«
Ò
Ò
Ó
ÚÓ
Ô Ú

‡ý

…dÓA
Ó ŽÓ ¨ dÓJÓý
Ó
‘Ëd Ô ¨ g
Ò ŽÔ

‡ý

 U³¹—bÚðÓ
 dÚŠ
∫wðQÚ¹Ó ULO 5
 A
Ò « ·
Ó ½Ó ±
Ó ‰ÓuÚŠ
Ó …ÎdÓz«œÓ lÔC

‡ ◊ ’ ÷

» ’

‡ý ” ’ ‡ý Ê ‘

  UL
 KJÓÚ« w 5
 dÚŠ
∫WOÓðü«
 A«
Ò ·
Ó uÚŠ
Ó ½Ó ≤
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œÓ lÔC

Ÿ—Uý

gLA
Ú 

vHA
Ú Ó

‘«d

d−
Ó
Ó ý

 Ó ½Ó ≥
 LÔ«Ú WLÓKJÓ«Ú ‰
∫WHÓU
Ó uÚŠ
Ó …ÎdÓz«œ lÔC

‘«d

”«d

‘«d

‘«d

lLÚý
Ó

lLÚý
Ó

lÚœÓ

lLÚý
Ó

dÓÓ–Ó

dÓJÓý
Ó

dÓÓJý
Ó

dÓJÓý
Ó
∫5A«
Ò ·
Ó dÚŠ
Ó ÊÔu=KÓ½Ô ¥


π

œUB«
Ò ·dÚŠ
Ó b¹d
Ô −
Ú ðÓ

’UH Ú√Ó


h
I
Ó
Ò

dOBŽÓ

‡

`U
‡

·d× Ê]√Ó Z²MÚ²Ó½Ó
œUB«
∫sOÚ²ÓOÓðü« s
 OÚðÓ—u
B«
Ò
Ò
Ó
ÚÓ
Ô Ú

’ ‡
dOBŽÓ ¨ `U

’UH ÚÓ√ ¨ h
I
Ó
Ò

±∞

‡

 U³¹—bÚðÓ
 Ó ‰ÓuÚŠ
∫wðQÚ¹Ó ULO œUB
Ó ½Ó ±
Ó …ÎdÓz«œÓ lÔC
Ò « ·dÚŠ

‡ ◊ ’ ÷

» ’

‡ý ” ‡ ‡ý Ê ‘

∫WOÓðü«  ULKJÓÚ« w œU
 B«
Ó uÚŠ
Ó ½Ó ≤
Ò ·dÚŠ
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œÓ lÔC

hIÓ


`U

mLÚ
Ó

ÕU³B
Ú 

’u

∫WHÓULÔ«Ú WLÓKJÓ«Ú ‰ÓuÚŠ
Ó ½Ó ≥
Ó …ÎdÓz«œÓ lÔC


Ó dÓ Ó

÷
Ó dÓ Ó

’dÓ Ó


Ó dÓ Ó

VFÚ
Ó

VFÚ
Ó

VFÚ
Ó

VFÚý
Ó

 uÚ
Ó

 uÚÓ

 uÚ
Ó

 uÚ
Ó

ÂuÚ
Ó

ÂuÚ
Ó

ÂuÚ
Ó

ÂuÚ½Ó
∫œUB«
Ò ·
Ó dÚŠ
Ó ÊÔu=KÓ½Ô ¥


±±

VOdÚ²«
] ËÓ qOK
Ú ²«
]
Ô ×

∫q
Ô KÒ×
Ô √ÔdÓIÚÓ½ ±
Ó ½Ë¨

`U

dOBŽÓ

‘Ëd Ô


∫√dÓIÚ½Ó˨
Ó V
Ô ÒdÓ½Ô ≤

· ‡ ‡
Ó
Ú ‡
ÆÆÆÆÆÆÆ

l‡ ‡½Ó ‡
Ú ‡
Ó

… —Ó ‡ý
Ó ‡Ž
Ó

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

∫√dÓIÚ½ÓËÓ ¨ V
Ô Ò dÓ½Ô ≥

Ÿ—

WÞÓ

͜
»—

dÚý
Ô
W Ó
`
l½
dÐ
±≤

U


WÐU²
Ó J«Ú
∫jÓIM«
Ô B½Ó ±
^ s
Ó OÚÐÓ q

∫V²ÔJÚ½ÓËÓ ¨bÔK=IÓ½Ô ≤

fLý
........

dOBŽ
........

‡

........ ........

‡ý

........ ........

∫‰U¦LÚ« w UL
Ó ⁄«d
Ô LJÚ½ÔËÓ ¨√ÔdÓIÚ½Ó ≥
Ó HÓ«Ú q


Ô dÚðÓ


Ô dÚ¹Ó

ÆÆÆ

»dÓA
Ú ¹Ó

ÆÆÆ

bFÓ»B
Ú dÓ¹ÓA
Ú ¹Ó

u¼u¼

ÆÆÆ

wKÒB
Ó ¹Ô

±≥

  Ó dÚðÓ bOF
∫…bOH
Ó Ô WÎKÓLÚł
Ô ÊÓu=JÓMÔ dÌDÚÝ
Ó q
Ô ½Ô ¥
=
Ô  ULK
Ó VOð

U
`
ÔÔ

Èd²Óý«
Ú

WÓ³ÓKÚŽÔ

dOBŽÓ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
U ‘Ëd


…ÓdÓA
Ž
l

œ

l
zU³
Ú
K 

`
Ô
Ó Ó
ÔÔ
Ó ÓÓ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

 _«
 LÔ«Ú k
∫VÝUMLÔ«Ú ⁄«d
 HÓÚ« w …—uB
×
Ó s
Ó HÚKÓ«Ú lÔC
Ó ½Ó µ
Ó  V
Ó
Ú LÓ«Ú ÿUH
Ó ÝUM

¡UH
Ô

…—u
Ó

g
= FÔ«Ú

ÆWÐÓœ]RÓÔ Ô …ÔcOL
Ó KÚð ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≠±
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w —uH
Ú FÔÚ« ≠≤
Ô B
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ô —uB
MÚÓ rÓÝ
Ô
Ó —Ó ≠≥

±¥

¡öù«
∫ôuI
Î MÚ Ó ¡ö
Î Ú≈ WÓOÓðü«  ULKJÓ«Ú V
Ô ²ÔJÚ½Ó

…dA
Ó ŽÓ

dOBŽÓ

‘Ëd Ô

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

∫ UþuH×
Ú Ó

˚ ∫vUFÓÓð ‰U

˝

 —ÚÓ_« w Ô ¡Ôw
å¡UL«
Ó tOÚKÓŽÓ vH
Ò Ê≈
Ó
Ú ¹Ó ô tÓK«
] ò ∫vUFðÓ ‰U
] w ôËÓ ÷
Ú ý
©µ /Ê«dLŽ ‰¬®

±µ

dO³FÚ²«
]
∫UιÒuHÓý
Ó UÎOÒH
Î FÚðÓ …—u
Ú ËÓ «dO³
^ w ULÒŽÓ dÔ³ÒFÓ½Ô
Ó B«

±∂

qLÓŽÓ WÔÓ—ÓËÓ
ÆÆÆÆÆ
∫rÝ
= V
Ú d«
] vKŽÓ  U¼U−ðô«
Ô ²ÔJÚ½Ó ±

»d
Ú žÓ

‚dÚý
Ó
ÆÆÆÆÆ
∫ ULKJÓUÚÐËÓ ÂU
 —Ú_UÐ
Ó lLÚ−
Ó ½Ó wðQÚ¹Ó ULO V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≤
Ó «Ú WÓ−O²

Ω≥ ´ ∑
ÆÆÆÆÆÆ Ω WŁö
Ó ÓŁ ´ WFÓ³ÚÝ
Ó

Ω¥ ´ ≥
ÆÆÆÆÆÆ Ω WFЗ
Ó ŁÓ
Ó Ó√ ´ WŁö
∫‰U¦LÚ« w ULÓ
ULNÔ³Ô²ÔJÚ½ÓËÓ ¨s
 OÚ²ÓOÓðü« s
 OÚ²L
 {
Ú ÓQÐ wðQÚ½Ó ≥
Ó KJÓ«Ú œ«b

nOÚ
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆ


¡U²ý
dOB
»dÚžÓ

 LÚ]A« ©‰«® ‡Ð √ÔbÓ³ÚðÓ w²«Ò  UL
 KJÓ«Ú —ÓuÓ
∫WO]
Ó ÊuÚKÓUÐ
Ú ÊÔu=KÓ½Ô ¥
Ô dLÓŠ
Ú _«

»U³Ú«

…dzU]D«

d² Ób«
]

W³ÓKÚFÔÚ«
±∑

”QÚJÓÚ«

fLÚA«
]

dA
Ó ŽÓ f
Ó U «Ú ”
Ô —Úb«
]

WÓUEM«
]

±µ

XKÓš
Ó œÓ
WÓ ÓdÚžÔ …Ôd¹b
Ó LÔÚ«
‰Ë]_«
Ó n
= B«
]
±

…Ôd¹b
Ó LÔ«Ú XŁÓb]×
Ó ðÓ
W UE
Ó M«
] sŽÓ

WÔLÓK=FÓLÔ«Ú X³ÓŠ
] —Ó

…d¹b
Ó LÔUÚÐ

±∏

W UE
Ó M«
] ŸÓ—Úœ œuK
Ô  
Ú cÓš
Ó √Ó
Ô š
¥

W½UŠ
Ó dÚ Ó ŸÓ—Úb«
Ô X
Ú FÓ Ó—Ó
= œuK
Ô š
µ

ÊUL¹ù« s
] XHÓ²Ó¼Ó
Ó  WÔ UE
Ó M«
] ∫ U³
Ô UD«

±π

 U³¹—bÚðÓ
∫√dÓIÚ½Ó r]ÔŁ ¨W³ÓÝUMLÔ«Ú …—u
Ô B½Ó ±
Ò ËÓ WKÓLÚ−
Ó OÚÐÓ q
Ó B«
Ô «Ú s

ÊUL¹ù« s
] XHÓ²Ó¼Ó
Ó  WÔ UE
Ó M«
] ∫ U³
Ô UD«

W UE
Ó M«
] sŽÓ …Ôd¹b
Ó LÔ«Ú XŁÓb]×
Ó ðÓ

W UE
Ó M«
] ŸÓ—Úœ œuK
Ô  
Ú cÓš
Ó √Ó
Ô š

XKÓš
‰Ë]_«
Ó n
L
Ú 

«
= B«
] WÓ ÓdÚžÔ …Ôd¹b
Ó œÓ
Ó Ô

W½UŠ
Ó dÚ Ó ŸÓ—Úb«
Ô X
Ú FÓ Ó—Ó
= œuK
Ô š

Ð WÔLK=FL«Ú X³Š—
…d¹b
L
Ú 
U
Ó Ô
Ó ÓÔ
Ó] Ó

≤∞

∫√dÓIÚ½Ó r]Ł¨
Ô …—uB
×
Ó Ó½ ≤
Ó ×
Ó lÔC
Ó
Ú LÓ«Ú WLÓKJÓKÚ WKÓŁULLÔ«Ú WLÓKJÓ«Ú X
Ú ðÓ UÎDÒš

XKÓš
‰Ë]_«
Ó n
L
Ú 

«
= B«
] WÓ ÓdÚžÔ …Ôd¹b
Ó œÓ
Ó Ô
Ð WÔLK=FLÚ« X³Š—
…d¹
b
L
Ú 
U
Ó Ô
Ó ÓÔ
Ó] Ó
XŁÓb×Óð
WÓ UE]M« sŽÓ Ô…d¹b
L
Ú 
«
Ó Ô
] Ó
W UE
Ó M«
] ŸÓ—Úœ œuK
Ô  
Ú cÓš
Ó √Ó
Ô š
WÓ½UŠdÚÓ ŸÓ—Úb«
= œuK
Ô Ôš ÚXFÓÓ —Ó

W½UŠd
Ó Ó

ÊUL¹ù« s
] XHÓ²Ó¼Ó
Ó  WÔ UE
Ó M«
] ∫ U³
Ô UD«

ÊUL¹ù«

XKÓš
Ó œÓ
…d¹
Ó bL«
Ô
W UE
Ó M«
]
œuKš
Ô

 ¹Ô ULÐ s
 ½Ó ≥
∫√dÓIÚ½ÓËÓ ¨d
Ó œuL
 FÓÚ« w tÔ³ÔÝUM
 LÓ¹Ú_«
Ó œuL
 FÓÚ« w U q
Ó ¹Ú_«
Ô B

ÊUL¹ù« s
Ó  WÔ UE
Ó M«
]
 ŽÓ
W UE
Ó M«
] s
W UE
Ó M«
] ŸÓ—Úœ

 KÓš
…Ôd¹b
Ó œÓ
Ó LÔ«Ú X
WÔLÓK=FÓLÔÚ« X³ÓŠ
] —Ó
…Ôd¹b
Ó LÔÚ« XŁÓb]×
Ó ðÓ
œuK
Ô Ôš Ú ÓcÓš√Ó
œuK
Ô X
Ú FÓ Ó—Ó
Ô š
∫ U³
] XHÓ²Ó¼Ó
Ô UD«

‰Ë]_«
Ó n
= B«
] WÓ ÓdÚžÔ

…d¹b
Ó LÔUÚÐ
W½UŠ
Ó dÚ Ó ŸÓ—Úb«
=
≤±

¡U«Ú ·dÚŠ
Ó b¹d
Ô −
Ú ðÓ

Œ«d

a³ÓDÚÓ

Œ

Œ

WK
Ú ½Ó

œuKš
Ô

‡š

‡š

 Ê]√Ó Z²MÚ²Ó½Ó
¡U«Ú ·dÚ×
∫sOÚ²ÓOÓðü« s
 OÚðÓ—u
B«
Ò
Ó
Ô Ú
Ó

Œ ‡š
WKÓ
Ú ½Ó ¨œuKš
Ô
Œ«d ¨a³ÓDÚÓ

≤≤

‡š
Œ

 U³¹—bÚðÓ
∫wðQÚ¹Ó ULO ¡UÚ« ·dÚŠ
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó Ó½ ±
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

»

ÿ

Â

Ã

Œ

ÿ

‡š

Ê

Œ

∫wðQÚ¹Ó ULO ¡UÚ« ·dÚŠ
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó Ó½ ≤
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

qOKš
Ó

œuKš
Ô

XKÓš
Ó œÓ

Œ

∫WHÓULÔ«Ú WLÓKJÓ«Ú ‰ÓuÚŠ
Ó ½Ó ≥
Ó …ÎdÓz«œÓ lÔC

‰Uš

‰Uš

‰UÝ

‰Uš

qOÚÓ
qOKš
Ó

qOÚš
Ó
qOKš
Ó

qOÚš
Ó
qOKš
Ó

qOÚš
Ó
qOKł
Ó


Ô


Ô


Ô


Ô
∫¡U«Ú ·
Ó dÚŠ
Ó ÊÔuK
= ½Ô ¥

Œ
≤≥

¡UE«
Ò ·dÚŠ
Ó b¹d
Ô −
Ú ðÓ

ÿuH×
Ú Ó
ÿ

WK]EÓ

·dÚþÓ

ÿ

ÿ

·d× Ê]√Ó Z²MÚ²Ó½Ó

∫WOÓðü« …Ó—u
B«
¡U
E«
Ò
Ò
Ó
ÚÓ
Ô Ú

‡þ
ÿuH×
Ú Ó ¨WK]EÓ¨·dÚþÓ

≤¥

ÿ

 U³¹—bÚðÓ
 E«
 dÚŠ
∫wðQÚ¹Ó ULO ¡U
Ò ·
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ±
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

»

ÿ

Â

Ã

Œ

ÿ

‡š

Ê

Œ

∫wðQÚ¹Ó ULO ¡UE«
Ò ·dÚŠ
Ó uÚŠ
Ó Ó½ ≤
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œÓ lÔC

ÿuH×
Ú Ó

·dÚþÓ

W UE
Ó M«
]

ÿ

∫¡UE«
Ò ·
Ó dÚŠ
Ó ÊÔu=KÓ½Ô ≥

ÿ
≤µ

VOdÚ²«
] ËÓ qOK
]
Ú ²«
Ô ×
∫q
Ó ½Ô˨
Ó √ÔdÓIÚ½Ó ±
Ô K=×

Œ«d

œuKš
Ô

W UE
Ó ½Ó

∫√ÔdÓIÚ½ÓËÓ ¨V
Ô
=dÓ½Ô ≤

— ‡ Ú ÿ
Ô

· Ë

ÆÆÆÆÆÆ

— ‡š
Ó

ÆÆÆÆÆÆÆ

· ‡¹ ‡þ ‡½Ó

ÆÆÆÆÆÆÆ

∫√ÔdÓIÚ½ÓËÓ ¨V
= ½Ô ≥
Ô
d

d

b
w
nz


r
≤∂

  UL
 KJÓÚ« vKŽÓ n¹dF

 bÚ½Ô ¥
∫√dÓIÚ½Ó˨
²«
Ô š
] ©‰«® q
Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ó˨
Ó WOÓðü«

rðUš

·Ëdš
Ó

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆ

·dÚþÓ

qþ

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆ

e³Úš
Ô
ÆÆÆÆÆ
dHÚþÔ

ÆÆÆÆÆ

WÐU²
Ó J«Ú
∫ jIÓM«
Ô B½Ó ±
^ s
Ó OÚÐÓ q

≤∑

∫V
Ô ²ÔJÚ½ÓËÓ ¨bÔK=IÓ½Ô ≤

n¹dþÓ

ÆÆÆÆÆÆÆ

qOKš
Ó

j
Ó
Ò š

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆ

∫√ÔdÓIÚ½ÓËÓ ¨‰U
 ¦LÚ« w UL
Ó W³ÓÝUMLÔÚ« WLÓKJÓUÚÐ ⁄«d
Ô LJÚ½Ô ≥
Ó HÓ«Ú q


…—U
Ô LÚðÔ w
] Ð p
Ó EÒMU
Ó ¼

…—U
Ô LÚ¹Ô uÓ¼Ô
] Ð p
Ó EÒMU

¼
—uþUMU
Ò ÐÆÆÆÆ w
Ó


—uþU
MU
] Ð dÔEÔMÚ¹Ó uÓ¼Ô


U¼dÓ Uþ√Ó rÔK=IÓðÔ w
Ó ¼

ÁdÓ Uþ√ÓÆÆÆÆÆ uÓ¼Ô


aODÒ³«ÚÆÆÆÆ w
Ó ¼

aODÒ³«Ú q
Ô ÔQÚ¹Ó uÓ¼Ô

≤∏

∫…bOH
=
Ô  ULK
Ó VOð
Ó Ô WÎKÓLÚł
Ô ÊÓu=JÓMÔ dÌDÚÝ
Ó q
Ó dÚðÓ bOF
Ô ½Ô ¥

n
= B«
]

…Ôd¹b
Ó LÔ«Ú

‰Ë]_«
Ó

 KÓš
X
Ó œÓ

WÓ ÓdÚžÔ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
 
Ú cÓš
Ó Ó√

W UE
Ó M«
]

œuK
Ô
Ô š

ŸÓ—Úœ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
∫‰U¦LÚ« w UL
Ó WOÓðü«  ULKJÓ«Ú œ«b
 {
Ú QÓÐ wðQÚ½Ó µ

qOÐÓ

.dÓ


ÆÆÆÆ qš«œ
ÆÆÆÆ

ÂU√Ó

ÆÆÆÆ

`
Ó Ð—Ó
∫ UþuH×
Ú Ó

å ÊUL¹ù« s
Ò ‰uÝ
Ó
Ó M«
Ó tK«
Ô —Ó ‰U
Ó  WÔ UE
] ò∫ ≠ rÓK]ÝÓËÓ tOÚKÓŽÓ tÔÒK« vKÒ≠
≤π

dO³FÚ²«
]

∫WOÓðü« …—u
Ò w —Ëb
Ó B«
Ô ¹Ó ULÒŽÓ dÔ³=FÓ½Ô

≥∞

qLÓŽÓ WÔÓ—ÓËÓ
 ½Ó ±
∫ tðu
 OÓ×
Ô B
Ú 
Ó ËÓ Ê«u
Ó OÚÐÓ q
Ó Ú« s

¡«u Ô
dOz“Ó
ÕU³½Ô

WŁö
Ó ŁÓ˨¡U
Ô L²ÓA
Ú ðÓ ’Uý
Ú √Ó WŁö
Ó ŁÓ ¡UL
 ËÓbÚ−
Ó Ú« ·dÚŠ
Ó vKÓŽÓ q
Ó Ý
Ú √Ó ‰
Ó Ú« w V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≤
∫‰ËÓbÚ−
Ò ·dÚŠ
Ô L²ÓA
Ú Óð ’Uý
Ú √Ó
Ô O]³Ó Ô u¼Ô ULÓ
¡UE«
Ó Ú« w Ô s
Ó vKÓŽÓ q

ÿ

Œ

’Uý
Ú √Ó ¡ULÝ√
Ô

’Uý
Ú √Ó ¡UL
Ô Ý√
Ú

wLEÚ½Ó

bUš

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ
≥±

bOA½Ó

VKÚÓI« w ”
Ô bÚIÔ«Ú
»d?Ú ? ? I?Ô ? ? «Ë
Ú b?? ? F?Ú ? ? ³?Ô ? ? Ú« w?? ? 

V?? ? ÚK?? ? I?Ó ? ? Ú« w?? ? ”
Ô b?
Ú ? ? I?Ô ? ? «Ú


Ô b?
Ú ? ? ? ? Ô U?? ? ? ?¹ p?? ? ? ?O?Ú ? ? ? ? ³?] ? ? ? ?Ó

»—Úb?
] ? ? ? ? ?« v?? ? ? ? K? ? ? ? ?ŽÓ U?? ? ? ? ½≈Ò

ÍœU?? ? ? ? ?−? ? ? ? ? Ú√Ó ]q?? ? ? ? Ô
U?? ? ? ? ?¹

Íœ«b?? ? ? ? ? ? ? ł
Ó —ÚÓ√ U?? ? ? ? ? ? ? ?¹
Ú √Ó ÷


Ô b?
Ú ? ? ? Ô U?? ? ? ¹ œu?
Ô ? ? ? ?F? ? ? ?ÓM?? ? ? Ý
Ó

Íœ«u?? ? ?«Ë
Ú q?? ? ? N?Ú ? ? ? ?
] ? ? ? K? ? ? ?

wŽd³« Ãd

≥≤

WFÓÐU«
Ò …ÔbÓŠ
Ú uÓ«Ú

 UOÒMÞ
Ó ËÓ

±∂

±∑

dOÚ
Ó «Ú ÷
Ô —Ú√Ó

±∏

”bÚIÔÚ« v≈Ô WÔKÓŠ
Ú —
≥≥

W¹]d=×
Ô ÞÓËÓ
Ô «Ú s


W¹]dÒ׫
Ô ÞÓËÓ
Ô s

dA
 «
Ó ŽÓ ”
Ó œU
Ò ”
Ô —Úb«
]

±∂

s−
Ó  ¡U
Ú ł
Ó
Ú «
= s
Ô ËÓ X
Ó dÓš
±

Î
Ó ¡U
«dO¦
Ú Š
Ó ËÓ Â^√Ô X
Ó dÓ

≥¥

s−
 
Ó HÓ²ÓŠ«
Ó  ¡U
Ô Ð Ê«dO
Ô −Ú« q
Ú «
= s
Ó ËÓ ÃËd
Ú

XU
s
L
¹

Ó
Ã
d 

O
Ý∫
Â
Ô

Ó
Ú
Ó
Ú
Ô
Ó
Ó
Ô
^
LJÚ½ÔË ¨Ÿu³Ý√Ô bFÐ
UM²ÓŠ
d 

q
Ô
Ó
Ó Ú
Ó
Ú Ó ÚÓ

ÆtK«
Ò ¡Uý
Ó ÊÚ≈
¥

≥µ

 U³¹—bÚðÓ
WKÓLÚ−
∫√dÓIÚ½Ó r]ÔŁ ¨W³ÓÝUMLÔ«Ú …—u
Ô B½Ó ±
Ò
Ó OÚÐÓ q
Ó B«Ë
Ô «Ú s

Î
Ó ¡U
«dO¦
Ú Š
Ó ËÓ Â^√Ô X
Ó dÓ

¨Ÿu³Ý
Ô XU
Ó
Ô LÓ¹Ú√Ó Ã
Ú OÓÝ∫
Ú √Ô bFÚÐÓ s
Ô dÔ
Ó Â^_«
tK«
] ¡Uý
Ô LJÚ½ÔËÓ
Ó ÊÚ≈ UM²ÓŠ
Ó dÚÓ q

s−
Ó  ¡U
Ú ł
Ó
Ú «
= s
Ô ËÓ X
Ó dÓš

s−
 
Ó HÓ²ÓŠ«
Ó  ¡U
Ô Ð Ê«dO
Ô −Ú« q
Ú «
= s
Ó ËÓ ÃËd
Ú

≥∂

 LÔ«Ú WLÓKJÓ«Ú X
∫√dÓIÚ½Ó˨
×
Ó ½Ó ≤
Ó ×
Ó lÔC
Ó …—uB
Ó
Ú LÓ«Ú WLÓKJÓKÚ WKÓŁUL
Ú ðÓ UÎDÒš

s−
Ó  ¡U
Ú ł
Ó
Ú «
= s
Ô ËÓ X
Ó dÓš

¡UËÓ

Î
Ó ¡U
«dO¦
Ú Š
Ó ËÓ Â^√Ô X
Ó dÓ

Î
«dO¦

s−
 
Ó  ¡U
Ô Ð Ê«dO
Ô −Ú« q
Ó HÓ²ÓŠ«
Ú «
= s
Ó ËÓ ÃËd
Ú

ÃËd
Ô Ð

Ÿu³Ý
Ô XU
Ô LÓ¹Ú√Ó Ã
Ú OÓÝ∫Â
Ú √Ô bÓFÚÐÓ s
Ô dÔ
Ó _«
tK«
Ò ¡Uý
Ô LJÚ½ÔËÓ
Ó ÊÚ≈ UM²ÓŠ
Ó dÚÓ q

s
Ô LÓ¹Ú√Ó
q
Ô LJÚ½Ô ËÓ

∫√dÓIÚ½Ó r]ÔŁ ¨s
 OÚ²ÓKÓŁUL²ÓL«
 OÚ²ÓKÓLÚ−«
Ô B½Ó ≥
Ó OÚÐÓ q
Ô s
Ô s

s
Ô XU ≠
Ô LÓ¹Ú√Ó Ã
Ú OÓÝ∫Â
Ô dÔ
Ó _«
UM²ÓŠ
Ô LJÚ½ÔËÓ ¨Ÿu³Ý
Ó dÚÓ q
Ú √Ô bÓFÚÐÓ

tK«
Ò ¡Uý
Ó ÊÚ≈

s−
Ó  ¡U
Ú ł
Ó ≠
Ú «
= s
Ô ËÓ X
Ó dÓš
s
Ô XU ≠
Ô LÓ¹Ú√Ó Ã
Ú OÓÝ∫Â
Ô dÔ
Ó _«
LJÚ½ÔËÓ Ÿu³Ý
ÊÚ≈ UM²ÓŠ
Ó dÚÓ q
Ú √Ô bÓFÚÐÓ
Ô
tK«
Ò ¡Uý
Ó

ÃËd
Ó HÓ²ÓŠ«
Ô Ð Ê«dO
Ô −Ú« q
Ú ≠
s−
Ó  ¡U
Ú «
= s
Ó ËÓ

Î
Ó ¡U
«dO¦
Ú Š
Ó ËÓ Â^√Ô X
Ó dÓ ≠

Î
Ó ¡U
«dO¦
Ú Š
Ó ËÓ Â^√Ô X
Ó dÓ ≠

ÃËd
Ó HÓ²ÓŠ«
Ô Ð Ê«dO
Ô −Ú« q
Ú ≠
 ¡UË
s− 
«
s
Ú = Ó Ó Ó

s−
Ó  ¡U
Ú ł
Ó ≠
Ú «
= s
Ô ËÓ X
Ó dÓš

≥∑

Ë«u« ·dÚŠ
Ó b¹d
Ô −
Ú ðÓ

ËdÚł
Ó

uÚœÓ

ÕuÚÓ

¡U?ËÓ

Ë

Ë

Ë

Ë

·d× Ê]√Ó Z²MÚ²Ó½Ó
∫ÓWOÓðü« …Ó—u
B«

Ë«u
Ú 
«
^
Ó
ÚÓ
Ô Ú

Ë
ËdÚł
Ó
ËÓ
Ó ¨uÚœÓ ¨ÕuÚ¨¡U

≥∏

Ë

 U³¹—bÚðÓ
∫wðQÚ¹Ó ULO Ë«u
 «Ú ·dÚŠ
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ±
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

‡Ð

‡¹

Ë

Í

Ë

Õ

Ë

∫wðQÚ¹Ó ULO Ë«u
 «Ú ·dÚŠ
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½ÓÓ ≤
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

ËdÚÝ
Ó

uKÚŠ
Ô

œôËÚ√Ó

bÓËÓ

Ë

∫Ë«u«Ú ·
Ó dÚŠ
Ó ÊÔu=KÓ½Ô ≥

Ë
≥π

 dÚŠ
¡UO«Ú ·
Ó b¹d
Ô −
Ú ðÓ

ÍbÚł
Ó

w³ÚþÓ

Í

Í

ÊuLOÚÓ

b¹Ó

‡¹

‡‡¹


 ½Ó
∫sOÚ²ÓOÓðü« s
 OÚðÓ—u
Ò ¡UO«Ú ·dÚ×
Ó B«
Ó  Ê]√Ó Z
Ô ²MÚ²Ó
Ú

Í ‡‡¹

ÊuLOÚÓ ¨b¹Ó
ÍbÚł
Ó ¨w³ÚÓþ

¥∞

‡¹
Í

 U³¹—bÚðÓ
∫wðQÚ¹Ó ULO ¡UO«Ú ·dÚŠ
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ±
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

‡Ð

‡¹

Ë

Í

Ë

Õ

Ë

 dÚŠ
∫wðQÚ¹Ó ULO ¡UO«Ú ·
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½ÓÓ ≤
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

Íd−
Ú ¹Ó

w³ÚþÓ

XOÚÐÓ

Í

V²ÔJÚ¹Ó

∫¡UO«Ú ·
Ó dÚŠ
Ó ÊÔu=KÓ½Ô ≥

Í

VOdÚ²«
] ËÓ qOK
]
Ú ²«
Ô ×
∫qK=×
Ó ½ÔËÓ ¨√ÔdÓIÚ½Ó ±

ÊU¹œÚË

“uÚł
Ó
¥±

¡UËÓ

∫√dÓIÚ½Ó˨
Ó V
Ô =dÓ½Ô ≤

œ Ë — ËÔ

Ê « Ë ‡Ú √Ó

Ê Ë ‡ ‡¹Ú ‡Ó

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ
∫√ÔdÓIÚ½ÓËÓ ¨V
= ½Ô ≥
Ô d


Í—
w

bŽ
œ—
b

‡³Ú¹Ó

uÚ Ó

WÐU²J«
∫√dÓIÚ½ÓËÓ ¨jIÓM«
Ô B½Ó ±
^ s
Ó OÚÐÓ q

∫V²ÔJÚ½Ë
Ó ¨bÔK=IÓ½Ô ≤

œË—ËÔ

bOËÓ

Í

Ë

ÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆ

ÆÆÆ

¥≤

∫√dÓIÚ½ÓËÓ ¨wU «Ú ÊUJ
 LÓÚ« w ¡UO
Ó ½Ó ≥
Ó «Ú Ë√Ó Ë«u
Ó «Ú lÔC

·ÆƇ
Ó

W‡ÆƇׇ

“ÆƇ
Ó

…œÓ—ÚÆÆ

ÊuðÆÆ“Ó

W ÓÆƇš
Ó

∫WOÓðü«  ULKJÓ«Ú œ«b
Ú √Ó V
Ó {
Ô ²ÔJÚ½Ó ¥

ÆÆÆÆÆÆÆÆ 5L¹Ó ÆÆÆÆÆÆ dOB Ó

ÆÆÆÆÆÆ iOÓÐÚ√Ó

 ¹Ô U ËÓ ‰
 ½Ó µ
ÊÓu=JÓMÔ w½U¦«
] œuL
 FÓÚ« w UN³ÔÝUM
 Ë]_«
Ó œuL
 FÓÚ« w WÌLÓKÓ ÒqÔ s
Ô B
Ó OÚÐÓ q
∫ WKÓLÚł
Ô

c¹cÓ

sÞÓuÓ«Ú

e¹eŽÓ

XOÚ³Ó«Ú

qOLł
Ó

ŒuÚ
Ó «Ú

¡öù«
Ú
∫ ôuI
Î MÚ Ó ¡ö
Î ≈
Ú wðQÚ¹Ó U V
Ô ²ÔJÚ½Ó ±

Ÿu³Ý
Ô LÓ¹Ú√Ó Ã
Ú OÓÝ
Ú √Ô bÓFÚÐÓ s
Ô dÔ
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
¥≥

dO³F²«
]

dO³FÚ²«
]
∫WOÓðü« …—u
Ò w —Ëb
Ó B«
Ô ¹Ó ULÒŽÓ dÔ³=FÓ½Ô

¥¥

qLÓŽÓ WÔ Ó—ÓËÓ
∫ UN³Ô²ÔJÚ½ÓËÓ ¨Ë«u
 «Ë
Ú ¡UO«Ú w
 ÓdÚŠ
Ô L²ÓA
Ú ðÓ ¡UO
Ú √Ó WÓFÓÐÓ—ÚÓ√ wLÒ
Ó vKŽÓ q
Ó ý
Ó Ô½ ±

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

 dÚŠ
∫Ë«u«Ú ·
Ô L²ÓA
Ú ¹Ó —U−
 ý
Ú _«
Ó s
Ì ½√Ú WŁö
Ó ŁÓ ¡UL
Ó  Ÿ«u
Ó vKŽÓ UNLÔÝ«
Ú q
Ó Ý
Ú √Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫WÓHU LÔÚ« WLÓKJÓ«Ú ‰
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó Ó½ ≥
Ó …ÎdÓz«œ

WLÓOÚš
Ó

bOŽ

dOÚÞÓ

XOÚÐÓ

ÕuÚÓ

“uÚÓ

‰u

bŽuÚ Ó

∫wðQÚ¹Ó ULO ¡UO«Ú ‰
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó Ó½ ¥
Ó …ÎdÓz«œ

d¹ÚœÓ

.—

¡UOÚ Ó
¥µ

Ôw
Ô ³ÚþÓ

Íd−
Ú ¹Ó

dOÚ
Ô —Ú√Ó
Ó Ú« ÷

dÓA
Ó ŽÓ l
Ó ÐU«
] ”
Ô —Úb«
]

w Ò√Ô s
Ó
Ó ¹ÚÓ√∫ ¡UO{ ‰U
ø —cMÚ Ô U¹
±

DIÚÓð w Ô√∫ —cMÚ ‰U
n
Ò
Ô Ó
Ô
½U³«

s

d
²Ž
e«
Ë
a
Ó
Ó ]
Ó Ó ]
Æ ÷—Ú_«
Ó

½U³« Â_«
 dC
a
Ô
Ó ] ^
ÓÓ Š
Ú √Ó
«b
Î O=ł
Ó tÔ²ÚKÓ
Ó žÓËÓ ¨dÓ²ÓŽÚe«Ë
]
Æ

¥∂

±∑

½U³« s  U«d
 e³š

d²ÓŽÚe«
Ë
a
Î

Ó

Â
Ô

Ó
Ú
]
^
]
Ó ÓÓ
¥

¨d²ÓŽÚe«
 ½U³«

Ú√Ó s
Ó
Ó√Ó
] ËÓ a
Ú  Ô —ÔcMÚ ÔËÓÔ ¡UO
] ’«d
Ô { q
°U¼c]ÓÓ√ U ∫ôU ËÓ
µ
XU
 «
dÔ²ÓŽÚe«
«c¼∫
Â
Ô

Ó
] ËÓ a
Ô ½U³
]
^

ÆU?NOÚKÓŽÓ UEU×Ó ÷—Ú_«
Ó s
Ó

¥∑

 U³¹—bÚðÓ
WKÓLÚ−
∫√dÓIÚ½Ó r]ÔŁ ¨W³ÓÝUMLÔ«Ú …—u
Ô B½Ó ±
Ò
Ó OÚÐÓ q
Ó B«Ë
Ô «Ú s

÷—Ú_«
Ó s
Ô XU
Ó
Ó  dÔ²ÓŽÚe«
] ËÓ a
Ô ½U³«
] «c¼∫Â^_«
ÆUNOÚKÓŽÓ UEU×Ó
s
Ô Ô —ÔcMÚ Ô ‰U
Ó
] ËÓ a
Ó ½U³«
Ô DIÚðÓ w Ò√∫
] n
Ó  dÓ²ÓŽÚe«
Æ÷—Ú_«
Ó

ø—cMÚ Ô U¹ w Ò√Ô s
Ó ¡UO
Ó
Ó ¹Ú√∫
Ô { ‰U
a½U³«

Ú√Ó s
Ó
Ó√Ó
Ú  Ô —ÔcMÚ ÔËÓÔ ¡UO
] ’«d
Ô { q
°U¼c]ÓÓ√ U ∫ôU ËÓ ¨d²ÓŽÚe«
] ËÓ
Æd²ÓŽÚe«
 ½U³«
Î
Ú√Ó Â^_«
Ô  eÓ³Óš
] ËÓ a
Ó  U«d
Ó
] s
tÔ²ÚKÓ
Ô  dÓC
Ó Š
] ËÓ a
Ó ½U³«
Ó žÓËÓ ¨dÓ²ÓŽÚe«
] Â^_«
Ú √Ó
Æ«b
Î O=ł
Ó
¥∏

 LÔ«Ú WLÓKJÓ«Ú X
∫√dÓIÚ½Ó˨
×
Ó ½Ó ≤
Ó ×
Ó lÔC
Ó …—uB
Ó
Ú LÓ«Ú WLÓKJÓKÚ WKÓŁUL
Ú ðÓ UÎDÒš

ø—cÚM Ô U¹ w Ò√Ô s
Ó ¡UO
Ó
Ó ¹Ú√∫
Ô { ‰U
 «
Æ÷—Ú_«
Ó s
Ô Ô —ÔcMÚ Ô ‰U
Ó
] ËÓ a
Ó ½U³
Ô DIÚðÓ w Ò√∫
] n
Ó  dÓ²ÓŽÚe«

 dC

Æ«b
Î O=ł
t
²
Ó
K 

ž
Ë
¨
d
²
Ž
e«
Ë
a
½U³ 
«
Â
Ô

Ú
Ó
Ó
]
Ó
Ó Ô Ó Ó Ó Ú Ó
] ^
ÓÓ Š
Ú √Ó
Æd²ÓŽÚe«
 ½U³«
Î
Ú√Ó Â^_«
Ô  eÓ³Óš
] ËÓ a
Ó  U«d
Ó
] s
 «
 q
¨d²ÓŽÚe«
 ½U³

Ú√Ó s
Ó
Ó√Ó
] ËÓ a
Ú Ô —ÔcMÚ ÔËÓÔ ¡UO
] ’«d
Ô {
°U¼c]ÓÓ√ U ∫ôU ËÓ
÷—Ú_«
Ó s
Ô XU
Ó
Ó  dÔ²ÓŽÚe«
] ËÓ a
Ô ½U³«
] «c¼∫Â^_«
ÆUNOÚKÓŽÓ UEU×Ó

{
¡UO
Ô
cMÚ

ÔÔ Ô
 dC
ÓÓ Š
Ú √Ó
Î
U«d
Ú √Ó
d²ÓŽÚe«
]
÷—Ú_«
Ó

 ¹Ô ULÐ s
 ½Ó ≥
∫ √dÓIÚ½ÓËÓ ¨d
Ó œuL
 FÓÚ« w t³ÔÝUM
 LÓ¹Ú_«
Ó œuLFÓÚ« w U q
Ô B
Ó ¹Ú_«

Æ«b
Î O=ł
] ËÓ Ó tÔ²ÚKÓ
Ó žÓËÓ ¨dÓ²ÓŽÚe«
ø—cMÚ Ô U¹ w Ò√Ô ∫ôU ËÓ ¨d²ÓŽÚe«
] ËÓ a½U³« °U¼c]Ó√U
Ó 
÷—Ú_«
Ó s
Ó  dÓ²ÓŽÚe«
] ËÓ a
Ó ½U³«
] Æd²ÓŽÚe«
 ½U³«
] ËÓ a
Ó  ] s

s¹Ú√∫
Ó ¡UO
Ó Ô { ‰U
nDIÚðÓ w Ò√∫
Ô Ô —ÔcMÚ Ô ‰U
Ó  «
 dÓC
a
Ô  
Ó Š
Ó ½U³
] Â^_«
Ú √Ó U«d
Ú√Ó Â^_«
Ô  eÓ³Óš
Î
Ó -

ÆUNOÚKÓŽÓ UEU×Ó ÷—Ú_«
Ó s
Ó  -

d²ÓŽÚe«
Ô XU
Ó ] ËÓ a
Ô ½U³«
] «c¼∫Â^_«

s
Ó
Ó√Ó Ú  Ô —ÔcMÚ ÔËÓÔ ¡UO
Ô { q

’«d
Ú√Ó
¥π

‰«]c« ·dÚŠ
Ó b¹d
Ô −
Ú ðÓ

–U²Ý
Ú √Ô

cHÔMÚ Ô

—cMÚ Ô

V¼Ó–Ó


 ½Ó
∫WOÓðü« …Ó—u
Ò ‰«c«
Ò ·dÚ×
Ó B«
Ó  Ê]√Ó Z
Ô ²MÚ²Ó
Ú


cMÚ ¨V¼–Ó
–U²Ý

Ô
¨c
H
M

¨—
Ô
Ú
Ô
Ú
Ô
Ó

µ∞

 U³¹—bÚðÓ
 dÚŠ
∫wðQÚ¹Ó ULO ‰«
 c«
Ó uÚŠ
 lÔC½
Ó Ó ±
Ò ·
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

÷

Õ

‡{

 

 

»

 dÚŠ
∫‰«c«
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ≤
Ò ·
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

…—Ëb
Ó MÚÐÓ

c¹cÓ

d¹b Ô

—ËcÐÔ

œôËÚ√Ó

∫WHÓU LÔ«Ú WLÓKJÓ«Ú ‰
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ≥
Ó …ÎdÓz«œ

–UF Ô

–UF Ô

–UF Ô

œUF Ô

—cÚÐÓ

—cÚÐÓ

—bÚÐÓ

—cÚÐÓ

…dÓÔ

…—Ó–Ô

…—Ó–Ô

…—Ó–Ô

dOB½Ó

d¹c½Ó

d¹c½Ó

d¹c½Ó
∫ ‰«c«
Ò ·
Ó ÊÔu=KÓ½Ô ¥
Ó dÚŠ


µ±

·dŠ b¹d−ðÓ
œUC«
Ò
ÚÓ Ô Ú

÷—Ú√Ó

i
ÔdÚ¹Ó

÷

÷

¡UO{
‡{

œUC« ·d× Ê]√Ó Z²MÚ²Ó÷
∫s
 OÚ²ÓOÓðü« s
 OÚðÓ—u
B«
Ó Ò
ÚÓ
Ô 
Ú ½Ó
Ò

÷ ‡{
¡UO{

‡{

÷—Ú√¨i
Ó

ÔdÚ¹Ó

÷

µ≤

 U³¹—bÚðÓ
∫wðQÚ¹Ó ULO œU
 C«
Ò ·dÚŠ
Ó uÚŠ
 lÔC½
Ó Ó ±
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

÷

Õ

‡{

 

 

»

∫œUC«
Ò ·dÚŠ
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ≤
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

ÂU

WŽUM

ŸU{

»dC
Ú ¹Ó

WŽU{—

÷

 LÔ«Ú WLÓKJÓ«Ú ‰
∫WHÓU
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ≥
Ó …ÎdÓz«œ

nOÚÓ{

nOÚÓ{

nOÚÓ{

nOÚ
Ó

»dÚÓ{

»—ÚœÓ

»dÚ{
Ó

»dÚ{
Ó

÷dÚÓ

œdÚ

÷dÚÓ

÷dÚ Ó
∫ œUC«
Ò ·
Ó dÚŠ
Ó ÊÔu=KÓ½Ô ¥

÷
µ≥

VOdÚ²«
] ËÓ qOK
]
Ú ²«
Ô ×
∫qK=×
Ó ½ÔËÓ ¨√ÔdÓIÚ½Ó ±

‰UC½

V¼Ó–Ó

÷—Ú√Ó

∫√dÓIÚ½ÓËÓ ¨V
Ô =dÓ½Ô ≤

÷ —= ‡ Ó ‡ Ô

÷ —Ó ‡ Ó ‡Ú «

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

¡ « ‡¹ ‡{
ÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫√ÔdÓIÚ½ÓËÓ ¨V
= ½Ô ≥
Ô d

ŸÓ

iÔ


Ó
»
Ó

dÚ¹Ó
i
Ô
µ¥

«–

WÐU²
Ó J«Ú
∫ √dÓIÚ½ÓËÓ ¨jIÓM«
Ô B½Ó ±
^ s
Ó OÚÐÓ q

∫√dÓIÚ½ÓËÓ ¨bÔK=IÓ½Ô ≤

»Ëc¹Ó

÷—Ú√Ó

÷

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆ

ÆÆÆ

 ËÓ WLÓKJÓ«Ú s
 ½Ó ≥
∫U¼b={
Ô B
Ó OÚÐÓ q

dÓC
Ó Š
Ó

œuÓÝ
Ú √Ó

iOÓÐÚ√Ó

lO—Ó

i¹dŽÓ

»Už
Ó

  Ô ð=dÓ½Ô ¥
∫√dÓIÚ½Ó˨…
Ó bOH
Ó Ô WÎKÓLÚł
Ô ÊÓu=JÓMÔ dDÚÝ
Ó q
= Ô  ULKÓ V

œUŽ
v≈
Ô ÐUÒC«
j
XOÚ³Ó«Ú
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
”d²ÓHÚ Ô
V
Ô Ê«u
=
Ô OÓŠ
Ô zÚc«
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
µµ

¡öÚù«

∫ ôuI
Î MÚ Ó ¡ö
Î Ú≈ wðQÚ¹Ó U V
Ô ²ÔJÚ½Ó

½U³« «c¼

÷—Ú_«
Ó s

d
²
Ž
e«Ë
a
Ó Ô ÓÚ ] Ô ]

dO³FÚ²«
]
∫WOÓðü« …—u
Ò w —Ëb
Ó B«
Ô ¹Ó ULÒŽÓ dÔ³=FÓ½Ô

‡O¹

µ∂

qLÓŽÓ WÔ Ó—ÓËÓ
∫t½«u
Ó Ú√Ó V
Ó
Ô ²ÔJÚ½ÓËÓ ¨5D
Ú KÓ rÓKÓŽÓ ÊÔu=KÓÔ½ ±
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‡ √
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆƇ »
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‡ Ã
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‡ œ
 LÔÚ« ÊuÚKU
 ÝUM
∫…—u
] V
] Ð ÊÔu=KÓ½Ô ≤
^ X
Ó ×
Ó B«
Ú ðÓ ÊÓuÚK«
Ô ²ÔJÚ½ÓËÓ ¨V

“uÚ Ó

qHK
Ô Ô

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

…—Ëb
Ó MÚÐÓ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

 KJÓ«Ú s
 M«
∫…—uB
×
Ó LÓ−
Ô LJÚ½Ô ≥
Ó  WÌLÓKJÓÐ WÓB
Ó U
Ò q
Ó
Ú LÓÚ«  UL
Ô Ú« q

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w ”U
Ò ÂuB
Ô M«
Ô ¹Ó

lÔ³ÚC«
]

”d²ÓHÚ ÔÔ Ê«u
Ô OÓŠ
Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

 «Ë«d
Ú 
C
Ô
Ó Ú«

…bOH
Ó Ô ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÊUC Ó—Ó

µ∑

”bÚIÔÚ« v≈Ô WÔKÓŠ
Ú —

dÓA
Ó ŽÓ s
Ó  U¦«
Ò ”
Ô —Úb«
]

XIÓKÓDÓ½«Ú
”bÚIÔÚ« v≈ …Óe]žÓ s
d«
Ú  WÔKÓŠ
Ú =
±

œuLFÓ«Ú »UÐ
Ó
Ô «c¼∫rÔK=FÓLÔÚ« ‰U

µ∏

±∏

w cO ö
²«
Ô
] ‰Óu]−
Ó ðÓ
”bÚIÔ«Ú ‚«uÝ√
Ú

w cO ö
²«
Ô
] vKÒ
Ó
vB Ú_«
Ó b−
Ú LÓÚ«
¥

∫rÔK=FÓLÔÚ« ‰U
Ó
UM²ÓËÚœÓ WÔLÓUŽ ”
Ô bÚIÔ«Ú

cO ö
²«
Ô
] bÓ¼Uý
Ó
…dÓ
Ú B«
] WÓ³] Ô

µ

cO ö
²«
Ô
] —«“
Ó

W UO
Ó I«Ú WÓOM
Ó
Ó ∂

µπ

 U³¹—bÚðÓ
∫√dÓIÚ½Ó r]ÔŁ ¨W³ÓÝUMLÔ«Ú …—u
Ô B½Ó ±
Ò ËÓ WKÓLÚ−
Ó OÚÐÓ q
Ó B«
Ô «Ú s

”bÚIÔ«Ú ‚«uÝ√
²«
Ô
] ‰Óu]−
Ú w cO ö
Ó ðÓ
UM²ÓËÚœÓ WÔLÓUŽ ”
Ú rÔK=FÓLÔÚ« ‰U
Ó
Ô bÚIÔ«∫

vBÚ _«
Ó b−
Ô
]²« vKÒ
Ó
Ú LÓÚ« w cO ö


”bÚIÔÚ« v≈ …Óe]žÓ s
Ú  WÔKÓŠ
Ú d«
= XIÓKÓDÓ½«Ú

…dÓ
²«
Ú B«
] WÓ³] Ô cO ö
Ô
] bÓ¼Uý
Ó

œuLFÓ«Ú »UÐ
Ó
Ô «c¼∫rÔK=FÓLÔÚ« ‰U
W UO
²«
Ô
] —«“
Ó I«Ú WÓOM
Ó
Ó cO ö
Ó
∂∞

 L«
∫√dÓIÚ½Ó r]Ł¨…
Ô —uB
×
Ó ½Ó ≤
Ó ×
Ó lÔC
Ó
Ú LÓ«Ú WLÓKJÓKÚ WKÓŁUL
Ô WLÓKJÓ«Ú X
Ú ðÓ UÎDÒš


”bÚIÔÚ« v≈ …Óe]žÓ s
Ú  WÔKÓŠ
Ú d«
= XIÓKÓDÓ½«Ú

XIÓKÓDÓ½«Ú

œuLFÓ«Ú »UÐ
Ó
Ô «c¼∫rÔK=FÓLÔÚ« ‰U
”bÚIÔ«Ú ‚«uÝ√
²«
Ô
] ‰Óu]−
Ú w cO ö
Ó ðÓ

rÔK=FÓLÔÚ«

vB Ú_«
Ó b−
²«
Ô
] vKÒ
Ó
Ú LÓÚ« w cO ö

vB Ú_«
Ó

”bÚIÔ«Ú

…dÓ
²«
Ú B«
] WÓ³] Ô cO ö
Ô
] bÓ¼Uý
Ó

W³] Ô

W UO
²«
Ô
] —«“
Ó I«Ú WÓOM
Ó
Ó cO ö
Ó

WÓOM
Ó
Ó

UM²ÓËÚœÓ WÔLÓUŽ ”bÚIÔ«∫
Ú rÔK=FÓLÔÚ« ‰U
Ó

‰U
Ó

∫d
Ó œuLFÓÚ« w tÔ³ÔÝUM¹Ô ULÐ s
 LÓ¹Ú_«
Ó œuLFÓÚ« w U q
Ô B½Ó ≥
Ó ¹Ú_«

W UO
Ó I«Ú WÓOM
Ó
Ó
UM²ÓËÚœÓ WÔLÓUŽ ”
Ô bÚIÔ«Ú

XIKÓDÓ½«

s

W
Ó
K
Š
d«
Ú Ô Ú =
Ó Ú

œuLFÓ«Ú »UÐ
Ô
…dÓ
Ú B«
] WÓ³] Ô
”bÚIÔÚ« v≈ …Óe]žÓ
”bÚIÔ«Ú ‚«uÝ√
Ú
vB Ú_«
Ó b−
Ú LÓ«Ú

w cO ö
²«
Ô
] ‰Óu]−
Ó ðÓ

«c¼ ∫rÔK=FÓLÔÚ« ‰U
Ó
w cO ö
Ô
]²« vKÒ
Ó
cO ö
²«
Ô
] b¼Uý
Ó
ÔcO ö]²« —«“
Ó
∫rÔK=FÓLÔ«Ú ‰U
Ó
∂±

·UI«Ú ·dÚŠ
Ó b¹d
Ô −
Ú ðÓ

‚uÐ

o¹dÐÚ≈

h
Ò IÓ

rKÓ Ó

·d× ÊÓÒ√Ó Z²MÚ²Ó½Ó

∫s
 OÚ²ÓOÓðü« s
 OÚðÓ—u
B«
·UI
Ú 
«
Ò
Ó
ÚÓ
Ô Ú

‚ ‡
h
Ò IÓ ¨rKÓ Ó
‚uÐ ¨o¹dÐ≈Ú


∂≤

 U³¹—bÚðÓ
 «Ú ·
 dÚŠ
∫wðQÚ¹Ó ULO ·UI
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ±
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

‚ Ë

∫wðQÚ¹Ó ULO ·UI«Ú ·dÚŠ
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½ÓËÓ ¨√ÔdÓIÚ½Ó ≤
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

vB Ú_«
Ó

”bÚIÔÚ«

W³] Ô

‚«uÝ
Ú √Ó

XIÓKÓDÓ½Ú«

 LÔ«Ú WLÓKJÓ«Ú ‰
∫WHÓU
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ≥
Ó …ÎdÓz«œ

VKÚ
Ó

VKÚ Ó

VKÚ Ó

VKÚ Ó

dÚI
Ó

dÚIÓ

dÚH

dÚI
Ó

ÂbÓ Ó

ÂbÓ½Ó

ÂbÓ Ó

ÂbÓ Ó

 Ó
q ö

 Ó
qö

 Ó
qö

 Ó
qö
∫·UI«Ú ·
Ó dÚŠ
Ó ÊÔu=KÓ½Ô ¥


∂≥

·UJ«Ú ·dÚŠ
Ó b¹d
Ô −
Ú ðÓ

„U³Òý
Ô

pLÓÝ
Ó


W
Ó MÓJÚ

VKÚ
Ó

·d× ÊÓÒ√Ó Z²MÚ²Ó½Ó

∫s
 OÚ²ÓOÓðü« s
 OÚðÓ—u
B«
·UJ
Ú 
«
Ô
Ó Ò
ÚÓ
Ô Ú


WMÓJÚ ¨VKÚ
Ó
„U³Òý
Ó
Ô ¨pLÓÝ

∂¥

 U³¹—bÚðÓ
∫wðQÚ¹Ó ULO ·UJ«Ú ·dÚŠ
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ±
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

Â

·


 dÚŠ
∫wðQÚ¹Ó ULO ·UJ 
«Ú ·
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½ÓËÓ ¨√ÔdÓIÚ½Ó ≤
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

pK Ó

„ULÝ
Ú √Ó

WOM
Ó
Ó

dJ]Ý
Ô

”QÚ
Ó

 LÔ«Ú WLÓKJÓ«Ú ‰
∫WHÓU
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ≥
Ó …ÎdÓz«œ

”QÚ
Ó

”QÚÓ

”QÚÓ

”QÚ
Ó

…dÓIÓÐÓ

…dÓJÓÐÓ

…dÓJÓÐÓ

…dÓJÓÐÓ

dO³Ó

dO³Ó

dO³ŽÓ

dO³
Ó

…—Ó–Ô

…dÓ
Ô

…dÓ
Ô

…dÓ
Ô

∫·UJ«Ú ·
Ó dÚŠ
Ó ÊÔu=KÓ½Ô ¥


∂µ

VOdÚ²«
×
²«
] ËÓ qOK
]
Ú
Ô
∫qK=×
Ó ½ÔËÓ ¨√ÔdÓIÚ½Ó ±

”QÚJÓ«Ú

‚«uÝ
Ú √Ó

”bÚIÔ«Ú

∫√ÔdÓIÚ½ÓËÓ ¨V
= ½Ô ≤
Ô d

W‡ ‡Ý
Ó ‡¹ ‡½ ‡
Ó

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

W‡ ‡Ð] ‡ Ô

” « Ë ‡ √Ó

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
∫√ÔdÓIÚ½ÓËÓ ¨V
= Ô½ ≥
Ó V
Ô ²ÔJڽ˨
Ô d

œ
Â

qz
»—
bz

uI¹Ó


∂∂

U

WÐU²J«Ú
∫√dÓIÚ½ÓËÓ ¨jIÓM«
Ô B½Ó ±
^ s
Ó OÚÐÓ q

∫ √dÓIÚ½ÓËÓ ¨bÔK=IÓ½Ô ≤

VðU

ÆÆÆÆÆÆ

qzU

ÆÆÆÆÆ ÆÆÆ ÆÆÆ

ÔqL²ÓA
Ú ¹Ó Íc«] ËÓdLÓŠ
Ó ÊuÚKÓUÚÐ ·UI«Ú ·dÚŠ
Ô L²ÓA
Ú ¹Ó Íc«] ¡Ów
] ÊÔu=KÓ½Ô ≥
Ú _«
Ó vKŽÓ q
Ú A«
∫ dC
Ó ÊuÚKÓUÚÐ ·UJ«Ú ·dÚŠ
Ó vKŽÓ
Ú _«
Ó š

VKÚ
Ó

5JÒÝ

VMÓŽ

ÒpHÓ 

WŠU
Ó HÒðÔ

»—U

∂∑

W³ÓFÚJÓ«Ú

rKÓ Ó

∫qOLł
>
Ó Ð V
Ó j
Ô ²ÔJÚ½Ó ¥

W UO
²«
Ô
] —«“
Ó I«Ú WÓOM
Ó
Ó cO ö
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
  UL
 KJÓ«Ú s
 LÔ«Ú WLÓKJÓUÐ
∫ WOÓðü«
Ú ⁄«d
Ô LÚ½Ó µ
Ó W³ÓÝUM
Ó HÓ«Ú ú

”bÚIÔ«Ú

—uÝ
Ô

vBÚ _«
Ó bÔ−
Ú LÓÚ« W UO
Ó I«Ú WÔOM
Ó
Ó

Æs
 OÚ²ÓKÓ³ÚIÚ« vË√ ÆÆÆÆÆÆÆ
ÆWO]ÐdÓŽÓ WÏM¹b
Ó Ó ÆÆÆÆÆÆÆ
Æ.bÓ ”
 bÚIÔ«Ú ÆÆÆÆÆÆÆ
Æ»UDÒ
 ÐÚ dÓLÓŽÔ b−
Ó Ú« s
Ú Ó »
Ó dÚ Ô ÆÆÆÆÆÆÆ

∂∏

¡öÚù«

∫ôuI
Î MÚ Ó ¡ö
Î ≈
Ú V
Ô ²ÔJÚ½Ó ±

 bÚI«

 Ý
²«
Ô ‚«u
Ô
] ‰Óu]−
Ú Ó√ w cO ö
Ó ðÓ

∫ «—uE
Î MÚ Ó ¡ö
Î Ú≈ wðQÚ¹Ó U V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≤

”bÚÔ

»U²

WKÓUŠ

∫ UþuH×
Ú Ó


b−
Î OÚÓ Áb³ÚFÓÐ ÈdÝ
Ó
Ó  ö
Ó ³ÚÝ
 ×
Ú LÓ«Ú v≈ «d
Ó «Ú b−
Ú LÓ«Ú s
Ú Ó√ Íc«] ÊU×
Ô ò∫vUFðÓ ‰U
åvBÚ_«
Ó
©±Ø¡«dÝù«®

∂π

dO³FÚ²«
]
∫WOÓðü« …—u
Ò w —Ëb
Ó B«
Ô ¹Ó ULÒŽÓ dÔ³=FÓ½Ô

∑∞

qLÓŽÓ WÔ Ó—ÓËÓ
¨s
 LÓ¹Ú_«
Ó œuL
 FÓÚ« w ·UI«Ú ·dÚŠ
Ô L²ÓA
Ú Óð w²« ÊbÔLÔ«Ú ¡UL
Ó vKŽÓ q
Ó Ý
Ú √Ó V
Ô ²ÔJÚÓ½ ±

 dÚŠ
∫d
Ó œuL
 FÓÚ« w ·UJ 
«Ú ·
Ô L²ÓA
Ú ðÓ w²« ÊbÔLÔ«ÚËÓ
Ó ¹Ú_«
Ó vKÚŽÓ q

X¹ÚuÓJÔ«Ú

UJÒŽÓ

 «Ú oA
…dÓ¼UI
Ú Óœ

ÂdJuÞ
Ó
”bÚIÔ«Ú

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫UN³Ô²ÔJÚ½Ó˨
Ó œ«b
 {
Ú QÓÐ wðQÚ½Ó ≤
Ó WOÓðü«  ULKJ«

ÆÆÆÆÆÆÆ q¹uÞÓ
ÆÆÆÆÆÆÆ ‚œU
ÆÆÆÆÆÆÆÆ dO¦
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆ
∑±

ËÒbÔŽÓ

bOA½Ó

p¹b«Ë
]
Ò V
Ô KÓFÚ¦«
r?? ? ? ? ? zU?? ? ? ? ? ? t?? ? ? ? ? ÒK?? ? ? ? ? ? t?Ô ? ? ? ? ? ½]√Ó

ÎU?? ? ?u?
Ú ? ? ¹Ó V?
Ô ? ? ?ÓK?? ? ?F?Ú ? ? ?]¦?? ? ?« r?
Ó ? ? ?ŽÓ“Ó

r?? ?zU?? ?  r?
Ó u?
= ? ? Ô ?? ?Ú« d?? ? N?Ú ? ?þÓ ‚
Ú ? ? Ó

ÎU?? ? ? M? ? ? ?O? ? ? ?L? ? ? Ý
Ó ÎU?? ? ? J? ? ? ?¹œ È√—ÓËÓ

r?? ? ? ? U?? ? ? ? ?? ? ? ? ? Ô Êü«
Ó U?? ? ? ? ½ÓQ?? ? ? ? ? Ó

w?? M? H?Ú ? C?? ²?Ó ? Ý«
Ú Ôp?? ¹œ U??¹ ∫Ó‰U?? 

r?? ? ? ? zU?? ? ? ? ?L? ? ? ? ?Š
Ó ËÓ Ì—u?? ? ? ? ?O? ? ? ? ?ÞÔËÓ

ÌÃU?? ? ?łœÓ q?? ? ? Ú√Ó Ús?? ? ? ŽÓ ÔX?? ? ?³?Ú ? ? ? ðÔ

r?? ?ÝU?? ?Ð f?? H?Ú ? ?M?] ? « s?
] ? ?¾?? ?L?
Ó ? ÚD?? ?Ô

t?? ? ? ?O?Ú ? ? ? ?Ó≈ Ôp?? ? ? ¹b?
Ò ? ? ? ?« Ój?? ? ? ?³?Ó ? ? ? ?¼Ó

ÂœU?? ? ?½ s?? ? ?O?Ú ? ? ?ÓM?? ? ? O?Ú ? ? ?F?Ó ? ? ?«Ú l?
Ó ? ? ?«œ

t?Ô ? ? ?ÚM?? ? ? V?
Ô ? ? ?ÓK?? ? ?F?Ú ? ? ]¦?? ? ?« U?? ? ?½b?
Ó ? ? ? Ó

r?? ?ŁU?? ł p?? ?¹b?
Ó ‚
Ó u?
Ò ? ?« —b?
Ú ?
Ú ? ? Ó

v?? ? ×? ? {
Ú √Ó ‚
 d?Ú ? ?³?Ó ? ?«Ú l?? ?L?
Ú ? ?ÓK?? ? ÓËÓ

…dB½ bUš

∑≤

WMÓU¦«
Ò …ÔbÓŠ
Ú uÓ«Ú

 U¹UJŠËÓ Ô h
Ó 
Ô B

±π

dUL«Ú V
]
Ô KÓFÚ¦«

≤∞

…d]−
Ó Ú«Ë »«d
Ô GÔ«Ú

≤±

wc«
] d^N«Ú
Ò

∑≥

dUL«Ú V
]
Ô KÓFÚ¦«


dA
Ó ŽÓ l

Ó ÝU²«
Ô —Úb«
]

…dÓ−
] p¹
Ô b«
Ó KÚš
Ó V
Ó A«
Ó KÓFÚ¦«
Ò È√—Ó
] n
±

r
Ô b«
Ó š
Ô Ú« w p¹
Ó œÓ
Ò q

∑¥

±π

U¹ n
] »
Ó ðÓ ô∫‰U
Ó ËÓ ¨V
Ô KÓFÚ¦«
Ó dÓ²Ó«Ú
Ú
nOF{
Ó Ô “u−
Ô ŽÓ U½QÓÓ ¨wI¹b
Ó

¨V
Ó b]
Ó
] p¹
Ô b«
Ò ‚
Ó KÓFÚ¦«
 ÃdšË
r
Ú 

«
s
Ô Ó Ó ÓÓ
¥

p¹b« vKŽ VKÓF¦«
tÐ p  

Ó

Ë
¨
Ó Ó Ú Ó
Ò
Ó Ô Ú ] rÓ−
Ó ¼Ó
µ

∑µ

 U³¹—bÚðÓ
WKÓLÚ−
∫√dÓIÚ½Ó r]ÔŁ ¨W³ÓÝUMLÔ«Ú …—u
Ô B½Ó ±
Ò
Ó OÚÐÓ q
Ó B«Ë
Ô «Ú s

n
Ó ËÓ ¨V
] »
Ú
Ó ðÓ ô∫‰U
Ô KÓFÚ¦«
Ó dÓ²Ó«Ú
nOF{
Ó Ô “u−
Ô ŽÓ U½QÓ Ó ¨wI¹b
Ó U¹

tÐ p
] rÓ−
Ó 
Ó ÚÓ√Ë ¨p¹b«
Ò vKŽÓ V
Ô KÓFÚ¦«
Ó ¼Ó

…dÓ−
] n
] p¹
Ô b«
Ó KÚš
Ó V
Ó A«
Ó KÓFÚ¦«
Ò È√—Ó

r
] p¹
Ô b«
Ô Ú« s
Ó  Ã
Ó Ë¨
Ó b]
Ó
Ó dÓš
Ó V
Ó KÓFÚ¦«
Ò ‚

r
Ô b«
Ó š
Ô Ú« w p¹
Ó œÓ
Ò q

∑∂

 LÔ«Ú WLÓKJÓ«Ú X
∫√dÓIÚ½Ó r]Ł¨
Ô …—uB
×
Ó ½Ó
Ó ×
Ó lÔC
Ó
Ú LÓ«Ú WLÓKJÓKÚ WKÓŁUL
Ú ðÓ UÎDÒš

…dÓ−
Ô b«
Ó KÚš
Ó V
] n
] p¹
Ó A«
Ó KÓFÚ¦«
Ò È√—Ó

V
]
Ó KÓFÚ¦«

r
Ô b«
Ó š
Ô Ú« w p¹
Ó œÓ
Ò q

Ô b«

Ò

U¹ n
Ó ËÓ ¨V
] »
Ú
Ó ðÓ ô∫‰U
Ô KÓFÚ¦«
Ó dÓ²Ó«Ú
nOF{
Ó Ô “u−
Ô ŽÓ U½QÓ Ó ¨wI¹b
Ó

»
Ó dÓ²Ó«Ú

r
] p¹
Ô b«
Ô Ú« s
Ó  Ã
Ó V
Ó b]
Ó
Ó dӚ˨
Ó KÓFÚ¦«
Ò ‚
p¹b« vKŽ VKÓF¦« r−¼
tÐ p
Ó  

Ó

Ë
¨
Ó Ú Ó
Ò
Ó Ô Ú] Ó Ó Ó

r
Ô «Ú
vKŽÓ

∫√dÓIÚ½ÓËÓ ¨d
 FÓÚ« w tÔ³ÔÝUM¹Ô ULÐ s
 LÓ¹Ú_«
Ó œuL
 FÓÚ« w U q
Ô BÓ½ ≥
Ó ¹_«
Ú œuL

wI¹b
Ó U¹ n
Ú
Ó ðÓ ô ≠
r
Ô Ú« s
Ó  Ã
Ó ËÓ ≠
Ó dÓš

V
] p¹
Ô b«
Ó KÓFÚ¦«
Ò È√—Ó ≠

nOF{
Ó Ô “u−
Ô ŽÓ ≠

Ôp¹b«
Ó š
Ó œÓ ≠
Ò q
∫‰U˨
] »
Ó V
Ô KÓFÚ¦«
Ó dÓ²Ó«Ú ≠

…dÓ−
] n
Ó KÚš
Ó ≠
Ó A«

U½QÓ Ó ≠

r
Ô Ú« w ≠

V
] p¹
Ô b«
Ó b]
Ó ≠
Ó KÓFÚ¦«
Ò ‚

tÐ p
Ó 
Ó Ú√ÓËÓ ¨p¹b«
Ò vKŽÓ ≠

V
] rÓ−
Ô KÓFÚ¦«
Ó ¼Ó ≠
∑∑

¡U¦«
Ò ·dÚŠ
Ó b¹d
Ô −
Ú ðÓ

À«d×
Ú 

YK]¦ÓÔ

VKÓFÚŁÓ

‡Ł

‡Ł

À

 s
∫sOÚ²ÓOÓðü«
Ò  ·dÚ×
 OÚðÓ—u
Ò ¡U¦«
Ó B«
Ó  Ê]√Ó Z
Ô ²MÚ²Ó
Ú ½Ó

À
YK]¦ÓÔ ¨ VKÓFÚŁÓ
À«d×
Ú 

‡Ł

‡Ł
À

∑∏

 U³¹—bÚðÓ
∫wðQÚ¹Ó ULO ¡U¦«
Ò ·dÚŠ
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó Ó½ ±
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

 

À

Ÿ

À

»

‡Ł

∫wðQÚ¹Ó ULO ¡U¦«
Ò ·dÚŠ
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ≤
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

À«d×
Ú 

WOÓ½ULŁÓ

WŁö
Ó ŁÓ

VKÓFÚ¦«
]

À

∫WÓHU LÔ«Ú WLÓKJÓ«Ú ‰
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ≥
Ó …ÎdÓz«œ

À«d×
Ú 

À«d×
Ú 

»«d×
Ú 

À«d×
Ú 

YOÚÓ

nO

YOÚÓ

YOÚÓ

dLÓÝ
Ó

dLÓÓŁ

dLÓÓŁ

dLÓŁÓ

dLÓÓŁ

dLÓÓŁ

dLÓÓŁ

dLÚðÓ
∫¡U¦«
Ò ·
Ó dÚŠ
Ó ÊÔu=KÓ½Ô ¥

À

∑π

VOdÚ²«
] ËÓ qOK
]
Ú ²«
Ô ×
∫qK=×
Ó ½ÔËÓ ¨√ÔdÓIÚ½Ó ±

À«d×
Ú 

YK]¦ÓÔ

VKÓFÚŁÓ

∫√ÔdÓIÚ½¨
Ó V
Ô =dÓÔ½ ≤

Ê

«

‡¹ ‡Ł

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

— ËÚ

‡ŁÓ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

 ËÚ

‡ŁÓ

ÆÆÆÆÆÆÆ

∫√ÔdÓIÚ½ÓËÓ ¨V
= Ô½ ≥
Ô ½Ó˨
Ô ²J
Ó V
Ô d

XÐ

»
Â

uÚŁÓ

Y
s

WÐU²
Ó J«Ú
∫jÓIM«
Ô BÓ½ ±
^ s
Ó OÚÐÓ q

∏∞

∫¡U¦«
Ò ·
Ó dÚŠ
Ó bÔK=IÓÔ½ ≤

ÂuÚŁÓ
ÆÆÆÆÆ

VKÓFÚŁÓ
ÆÆÆÆÆ

À
‡Ł
ÆÆÆ ÆÆÆ
∫qOLł
>
Ó Ð V
Ó j
Ô ²ÔJÚ½Ó ≥

qOLł
]
Ó »
Ô uÚ¦«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
∫ w½U¦«
 FÓÚ« w UNœ«d
 ÔËÓ ‰
 Ë]_«
Ó œuL
 FÓÚ« w WLÓKJÓ«Ú s
Ô BÓ½ ¥
Ó OÚÐÓ q
Ò œuL

ÊU³FÚŁÔ


Ó √Ó

YOÚÓ

 Ó
fÐö

»UOÚŁ

vF Ú√Ó

¡öÚù«

∫ ôuI
Î MÚ Ó ¡ö
Î ≈
Ú wðQÚ¹Ó U V
Ô ²ÔJÚ½Ó ±

VKÓFÚ¦«
] p¹
Ô b«
Ò È√—Ó
∫ «—uE
Î MÚ Ó ¡ö
Î ≈
Ú wðQÚ¹Ó U V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≤

VKÓFÚ¦«
] p¹
Ô b«
Ó b]
Ó
Ò ‚
∏±

 UþuH×
Ú Ó
 KÓFÚ¦K] Ê√
åÎ UM¹œ V
]

ÎUuÚ¹Ó s
] þÓ s
Ú ÓÔ ¡v
Ú Ô ò
Ô D

©w uý bLŠ√®

dO³FÚ²«
]
∫WOÓðü« …—u
Ò w —Ëb
Ó B«
Ô ¹Ó ULÒŽÓ dÔ³=FÓ½Ô

∏≤

qLÓŽÓ WÔ Ó—ÓËÓ
∫¡U¦«
Ò ·dÚ×
Ú WŁöŁ
Ó ¡UL
Ó Ð √ÔbÓ³ÚðÓ ¡UO
Ó ý√
Ó Ý
Ú √Ó V
Ô ²ÔJÚÓ½ ±

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

∫¡U¦«
Ò ·dÚ×
Ú √Ó WŁö
Ó ŁÓ ¡UL
Ó Ð wNÓ²ÓMÚðÓ ¡UO
Ó ý
Ó Ý
Ú √Ó V
Ô ²ÔJÔÓ½ ≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

 dÚŠ
∫¡U¦«
Ò ·
Ô L²ÓA
Ú ðÓ ’U
Ì
Ú √Ó WŁöŁ
ý
Ó ¡UL
Ó vKŽ q
Ó Ý
Ú √Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≥

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

 LÔ«Ú ⁄«dHÓÚ« w wðQÚ¹Ó ULÒ  WÌLÓKÓ q
∫ VÝUM
ÓÒ Ô lÔC
Ó ½Ó ¥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‡UÚÐ Õö
Ó dÓŠ
Ô HÓ«Ú À
Ó

dO¦ Ó

ÆÍœöÐ w ÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰UI
Ô ðd
Ô ³Ô«Ú

—ULŁ

Æ ÕUHÒ²«ÆÆÆÆÆÆÆÆ
vKOÚÓ X
^
Ú HÓDÓÓ

À«d×
Ú 

∏≥

…d]−
Ú »«d
Ó «Ë
Ô GÔ«Ú

 ”
ÊËdA
Ú F«
Ô —Úb«
]

Î ý
«b¹b
Ó UA
Î DÓŽÓ »«d
Ó DŽÓ
Ô GÔ«Ú g
±

…Îd]ł
Ó »«d
Ô GÔ«Ú bÓł
Ó ËÓ
qOKÓÔ ¡U
Ô UNO

Ô»«dÔG«Ú ‰ÓÓËUŠ
Ú Ó¹ ÚÊ√Ó ≥
ÚrKÓÓ Ó»ÓdA
lDÓ²Ú¹Ó

∏¥

≤∞
±π

¡ULÚ« v≈ q
Ô B¹Ó n
Ó OÚÓ ∫»«d
Ô GÔ«Ú dÓJ] Ó
¥

»«d
Ó √Ó
Ô GÔ«Ú cÓš
×Ú« wIKÚ¹ µ
…Ó—U−
Ó
Ô
…d]−
Ó Ú« w
»«d
Ó ËÓ ¨¡UL
Ô GÔ«Ú »
Ó dý
Ô «Ú lÓHÓðÓ—«
Ú

∏µ

WKÓ¾Ý
Ó  U³¹—bÚ²«Ë
Ó
] WKÓ¾Ý
Ú _«
Ú _«
DŽ Íc«] U ≠±
ø«b¹b
Î ý
Î DÓŽÓ g
Ó UA
Ó Ó
ø»«dGÔ«Ú bÓł
Ó ËÓ «–U ≠≤
ø»«dGÔ«Ú ‰
Ó ËUŠ
Ó «–U ≠≥
ø»«dGÔ«Ú dÓJ]Ó «–ULÐ ≠¥
׫ wIKÚ¹ »«dGÔ«Ú cÓš
ø…—U−
Ó √Ó s
Ó
ÔÔ
Ó ¹ÚÓ√ ≠µ
wIÚK¹Ô »«d
Ó bÓŠ
Ó √Ó ÊÚ√Ó bÓFÚÐÓ À
Ô GÔ«Ú cÓš
Ó «–U ≠∂

ø…d]−
Ó Ú« w …—U−
Ó ×«Ú

 U³¹—bÚðÓ
∫√dÓIÚ½Ó r]Ł¨…
Ô —uB
×
Ó ½Ó ±
Ó ×
Ó lÔC
Ó
Ú LÓ«Ú WLÓKJÓKÚ WKÓŁULLÔ«Ú WLÓKJÓ«Ú X
Ú ðÓ UÎDÒš

Î ý
«b¹b
Ó UA
Î DÓŽÓ »«d
Ó DŽÓ
Ô GÔ«Ú g

»«d
Ô GÔ«Ú

qOKÓÔ ¡U
Ô UNO …Îd]ł
Ó »«d
Ô GÔ«Ú bÓł
Ó ËÓ

Ô ¡U
Ô
‰ÓËUŠ
Ó

lD²Ó
Ú ¹Ó ÊÚ√Ó »«d
Ú ¹Ó rÚKÓ Ó »
Ó dÓA
Ô GÔ«Ú ‰ÓËUŠ
Ó
¡ULÚ« v≈ q
Ó OÚÓ ∫»«d
Ô B¹Ó n
Ô GÔ«Ú dÓJ] Ó

…d]−
Ó √Ó
Ó Ú« w …Ó—U−
Ó ×Ú« wIKÚ¹Ô »«d
Ô GÔ«Ú cÓš
»«dGÔ«Ú »
Ó ËÓ ¨¡UL
Ó dý
Ô «Ú lÓHÓðÓ—«
Ú
∏∂

n
Ó OÚ Ó
wIKÚ¹Ô
lÓHÓðÓ—«
Ú

 ¹Ô ULÐ s
 ½Ó ≤
∫√dÓIÚ½ÓËÓ ¨d
Ó œuL
 FÓÚ« w t³ÔÝUM
 LÓ¹Ú_«
Ó œuL
 FÓÚ« w U q
Ô B
Ó ¹Ú_«

»«d
Ó DŽÓ
Ô GÔ«Ú g

qOKÓÔ ¡U
Ô UNO ≠
¡ULÚ« v≈ q
Ô B¹Ó ≠

…Îd]ł
Ó »«d
Ô GÔ«Ú bÓł
Ó ËÓ

Î ý
«b¹b
Ó UA
Î DÓŽÓ ≠
…d]−
Ó Ú« w …Ó—U−
Ó ×Ú« ≠
»«dGÔ«Ú »
Ó ËÓ ≠
Ó dý
lD²Ó
Ú ¹Ó rÚKÓÓ ≠

»
Ú ¹Ó ÊÚ√Ó »«d
Ó dÓA
Ô GÔ«Ú ‰ÓËUŠ
Ó
n
Ó »«d
Ó OÚ ∫
Ô GÔ«Ú dÓJ] Ó
wIKÚ¹Ô »«d
Ó √Ó
Ô GÔ«Ú cÓš
¡U
Ú
Ô LÚ« lÓHÓðÓ—«

∏∑

 dÚŠ
sOÚGÓ«Ú ·
Ó b¹d
Ô −
Ú ðÓ

⁄U³
Ú √Ó

mLÚ
Ó

¡UG³]ÐÓ

»«džÔ

m‡

‡G‡

‡ž


 ½Ó
∫WOÓðü« —ÓuÓB«
 OÚGÓ«Ú ·dÚ×
ÔÒ s
Ó  Ê]√Ó Z
Ô ²MÚ²Ó
Ú

⁄ m‡ ‡G‡ ‡ž
»«džÔ
¡UG³]ÐÓ
mLÚ
Ó
⁄U³
Ú √Ó

‡ž
‡G‡
m‡

∏∏

 U³¹—bÚðÓ
 dÚŠ
∫ wðQÚ¹Ó ULO s
 OÚGÓ«Ú ·
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ±
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

Â

‡ž

 

Ê

‡G‡ ‰

Ÿ

»

  UL
 KJÓÚ« w s
 dÚŠ
∫ WOÓðü«
 OÚGÓ«Ú ·
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ≤
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

mLÚÓ

⁄«dÓ

»dGÚÓ

‰eMÚÓ

»«džÔ

∫WHÓU LÔ«Ú WLÓKJÓ«Ú ‰
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ≥
Ó …ÎdÓz«œ

WLÓOÚÓž

WLÓOÚÓž

WLÓOÚÓš

WLÓOÚžÓ

»dÓŽÓ

»dÓŽÓ

»dÚžÓ

»dÓŽÓ

rGÓ½Ó

rGÓ½Ó

rGÓ½Ó

rFÓ½Ó

mÓ³Ó½Ó

lÓ³Ó½Ó

mÓ³Ó½Ó

mÓ³Ó½Ó

∫sOÚGÓ«Ú ·
Ó dÚŠ
Ó ÊÔu=KÓ½Ô ¥


∏π

VOdÚ²«
] ËÓ qOK
]
Ô ×
Ú ²«
∫qK=×
Ó ½ÔËÓ ¨√ÔdÓIÚ½Ó ±

»dGÚÓ

Í“Už

»«džÔ

∫√dÓIÚ½Ó˨
Ó V
Ô =dÓ½Ô ≤

W‡ ‡Ó ‡¹Ú ‡žÓ

⁄ « ‡Ð ‡
Ú √Ó

» Ë — ‡žÔ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

∫√dÓIÚ½ÓËÓ ¨V
Ô ²ÔJÚ½ÓËÓ ¨V
Ô =dÓ½Ô ≥

V
V 
Vz

q
Ó
Ó Ý
dÓÓ

‡žÓ

V
Ó Ó
»
À
r‡
π∞

‡OÚÓž

WÐU²
Ó J«Ú
∫jIÓM«
Ô B½Ó ±
^ s
Ó OÚÐÓ q

∫√dÓIÚ½ÓËÓ ¨bÔK=IÓ½Ô ≤

mLÚ
Ó

⁄«dÓ

»«džÔ

‡ž

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
∫ `{«Ë j
>
Ó Ð V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≥

Æ »dGÚLÓÚ« …ö
Ó
Ó wKÒB
Ó ½Ô
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
 KJÓ«Ú s
∫ ”—Úb«
Ô LÚ½Ó ¥
Ó  wðQÚ¹Ó ULO ⁄«d
Ó HÓ«Ú ú
] w …œ—«u
Ó «Ú  UL

Æ«b¹b
Î ý
Ó UA
Î DÓŽÓÆÆÆÆÆÆÆ g
Ó DŽÓ
Æ…d]−
Ó √Ó
Ó Ú« w ÆÆÆÆÆÆÆ wIKÚ¹Ô »«d
Ô GÔ«Ú cÓš
ÆÆÆÆÆÆÆÆ »
Ó ËÓ ¨ ÆÆÆÆÆÆÆlÓHÓðÓ—«
Ó dý
Ú
π±

 ÝUMLÔ«Ú ⁄«d
∫V
 HÓÚ« w WOÓðü«  ULKJÓ«Ú s
Ó ½Ó µ
Ó  ÌWLÓKÓ q
] Ô lÔC

ÆqOLł
Ô OÓŠÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
Ó Ô Ê«u
Ó

»«d
Ô GÔ«Ú

ÆœuÓÝ

Ú √Ó Ô dÔzUÞÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

¡U
Ô LÚ«

Æ …UO×
Ó
√ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
Ó «Ú ”UÝ
Ô

Ô‰«eGÓ«Ú

¡öÚù«

∫«—uE
Î MÚ Ó ¡ö
Ú ½Ó
Î ≈
Ú wðQÚ¹Ó U V
Ô ²ÔJ

»dÓA
Ú ¹Ó ÊÚ√Ó »«d
Ô GÔ«Ú ‰ÓËUŠ
Ó
∫ UþuH×
Ú Ó

å
 —Úb«
åq
Ó ËÓ »
Ú ÓËÓ ¨bł
Ú Ó
] vKŽ —UÝ
Ó s
Ó ËÓ b]ł
Ó s
©—uŁQ ‰u ®

π≤

dO³FÚ²«
]
∫WOÓðü« …—u
Ò w —Ëb
Ó B«
Ô ¹Ó ULÒŽÓ dÔ³=FÓ½Ô

π≥

qLÓŽÓ WÔ Ó—ÓËÓ
 
 ½Ó ±
∫ w½U¦«
Ò œuL
 FÓÚ« w tðu
 Ë]_«
Ó œuL
 FÓÚ« w Ê«uO
 ×
Ô B
Ó ËÓ ‰
Ó OÚÐÓ q
Ó «Ú s

qON
Ó
dOz“Ó


Ó
Ó _«
dO UBFÓ«Ú

ÕUO

qO
Ó Ú«

WÓeÓÚ“Ó

p¹b«
Ò

∫sOÚGÓ«Ú ·
Ô dÚŠ
Ó UNO WLÓKJÓÐ wðQÚÓ½ ≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫Ê«uOÓŠ
Ó rÔÝ«
Ú
ÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ÊU½≈Ú rÔÝ«
Ú

π¥

∫ rNÔÝ
Ó Ð UNOÚÓ≈ —UA
 LÔÚ« …—u
Ò ¡«eł
Ú _U
Ó B«
Ú √Ó ¡UL
Ó Ý
Ú √Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≥

πµ

ÊËdA
Ú F«ÚËÓ ÍœU×«Ú ”
Ô —Úb«
]

w
] d^N«Ú
Ò c«

d¼U d^N«Ú ŸUł
Ó
±

 œÓ—UÞ
Ϋ—u dÚ Ó Ô dÔ¼U
Ó

Ád×
Ó š
Ó œÓ
Ú ł
Ô w Ô —u
Ô dÚ Ó q

π∂

≤±

 dÓJ] Ó
ÃÔd
 ¹Ô nÚ ∫
ÓO dÔ¼U

Î Ó
Ú −
Ô Ú« sÓ «—u d


Ó ËÓ
WÓFÓDÚ Ô dÔ¼U lÓ{

Ô
Ó √Ó s³Úł
Ô «Ú ÂU
Ú −

¥

µ

Ϋ—u  dÚ Ó —ÓQÚHÓ«ÚÔ d¼U
Ô È√—Ó
Ád×
Ú ¹Ó
Ú łÔ s ÃÔdÔ

s³Ú−
Ó ÔQÚOÓÔ —u
Ó
Ô Ú« q
Ô dÚ Ó Ã
Ó dÓš

tÐ p
 rÓ−
Ó 
Ó Ú√Ó˨
Ó Ì—u dÚ Ó vKŽÓÔ dÔ¼U
Ó ¼Ó

π∑

WKÓ¾Ý
Ó  U³¹—bÚ²«Ë
Ó
] WKÓ¾Ý
Ú _«
Ú _«
ø ŸUł Íc]« d=N«Ú rÔÝ«
Ú U≠±
ød¼U œÓ—UÞ
Ó «–U ≠≤
ø—u dÚ Ó q
Ó œÓ s
Ó š
Ó ¹ÚÓ√ ≠≥
ød¼U dÓJ] Ó «–ULÐ ≠¥
¼U l{Ë «–U ≠µ
ød×

Ú 
«
ÂU
Ó

d
Ú Ô Ó ÔÔ
Ó Ó Ó
 ≠ ∂
ø—u dÚ Ó Ã
d
š
«–UL
Ó
Ó Ó
s³Ú−
Ó UbÓMŽ
Ú Ô dÔ¼U q
Ô «Ú q
Ô dÚ Ó Ã
Ó dÓš
Ó ÔQÚOÓ Ô —u
Ó FÓ Ó «–U ≠∑

 U³¹—bÚðÓ
∫√dÓIÚ½ÓËÓ ¨d
Ó œuLFÓÚ« w t³ÔÝUM¹Ô ULÐ s
 LÓ¹Ú_«
Ó œuL
 FÓÚ« w U q
Ô BÓ½ ±
Ó ¹Ú_«

tÐ p
Ó 
Ó Ú√Ó˨
Ó Ì—u dÚ Ó vKŽÓ ≠

d^N«Ú ŸUł
Ó ≠

d¼U ≠

Ó š
Ó œÓ ≠
Ô —u
Ô dÚ Ó q
œ—UÞ

Ô d¼U
Ô
Ó

Î
Ó Ã
Ós «—u d
Ú ¹Ô n
Ó OÚÓ ≠
Ô d

Ú −
Ô Ú«
Ϋ—u d ≠
Ád×
Ú ł
Ô w ≠

Ì ³Úł
Ú −
Ô Ú« ÂU
Ó √Ó s
Ô WÓFÓDÚ≠

 dÓJ] Ó ≠
∫Ô dÔ¼U
Ó ËÓ ≠
Ô dÔ¼U lÓ{
Ó ≠
Ô —u
Ô dÚ Ó Ã
Ó dÓš
d¼U rÓ−
Ó ¼≠
Ó

s³Ú−
Ó ÔQÚOÓ ≠
Ô Ú« q
π∏

¡UN«Ú ·dÚŠ
Ó b¹d
Ô −
Ú ðÓ

Ád×
Ú ł
Ô

tÐ p
Ó √
Ó

dNÚÔ

d¼

Á

t‡

‡N‡

‡¼


 ½Ó
∫WOÓðü« —ÓuÓB«
ÔÒ ¡UN«Ú ·dÚ×
Ó  Ê]√Ó Z
Ô ²MÚ²Ó
Ú

Á t‡ ‡N‡ ‡¼
d¼
dNÚÔ
tÐ p
Ó 
Ó Ú√Ó
Ád×
Ú ł
Ô

‡¼
‡N‡
t‡
Á

ππ

 U³¹—bÚðÓ
∫wðQÚ¹Ó ULO ¡UN«Ú ·dÚŠ
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½Ó ±
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

Á

t‡

‡N‡

À

‡¼

 

»

∫wðQÚ¹Ó ULO ¡UN«Ú ·dÚŠ
Ó uÚŠ
 lÔC
Ó ½ÓËÓ ¨√ÔdÓIÚ½Ó ≤
Ó ‰
Ó …ÎdÓz«œ

tOKÚŽÓ

Ád×
Ú ł
Ô

—u dÚ Ó


d¼U


dN«

‡¼

∫¡UN«Ú ·
Ó dÚŠ
Ó ÊÔu=KÓ½Ô ≥

‡¼
t‡

‡N‡
Á
±∞∞

VOd²«
×
²«
] ËÓ qOK
]
Ú
Ô
∫qK=×
Ó ½ÔËÓ ¨√ÔdÓIÚ½Ó ±

d¼U

Ád×
Ú ł
Ô

rý U‡¼

∫√ÔdÓIÚ½ÓËÓ ¨V
= ½Ô ≤
Ô d

—Ò ‡N‡ ‡Ú «

t?‡ ‡¹ ‡Ð ‡½Ó

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

¡ « Ë ‡¼Ó
ÆÆÆÆÆÆ
∫√ÔdÓIÚ½ÓËÓ ¨ V
= Ô½ ≥
Ô ²ÔJÚ½Ó Ë¨
Ó V
Ô d

·œ
»—Ô

rý
»—

‡NÚ¹Ó

nð

͜

‡NÚÔ
‡NÚ½Ó

œ
±∞±

‡NÚÓ
‡NÚ Ó

WÐU²
Ó J«Ú
∫√dÓIÚ½ÓËÓ ¨jIÓM«
Ô B½Ó ±
^ s
Ó OÚÐÓ q

∫V²J
Ô ½ÓËÓ ¨bÔK=IÓ½Ô ≤

dNÚÔ

Èb¼Ô

ÆÆÆÆ ÆÆÆ

Á

t‡

‡N‡

ÆÆÆ ÆÆÆ ÆÆÆ

‡¼

ÆÆÆ

 LÔÚ« WLÓKJÓ«Ú X
∫ WHÓU
Ó ½ÓËÓ ¨√ÔdÓIÚ½Ó ≥
Ó ×
Ó lÔC
Ú ðÓ UÎDÒš


Ú ÐÓ

dNÚþÓ

d¼U

d¼Uý


tO

tÔFÓÓ

dNÚý
Ó

dNÚ½Ó

d¼UÝ d Uþ
v≈

±∞≤

tÓ

¡öù«
Ú
∫qOLł
>
Ó Ð V
Ó j
Ô ²ÔJÚ½Ó ±

d¼U d^N«Ú rÓ−
Ó ¼Ó

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫ UþuH×
Ú Ó

å
å UN]_«
Ô Â«b
 Ú√Ó X
Ó ×
Ú ðÓ WÔM]−
Ó Ú«
—uŁQÚ Ó ‰
Ï uÚ Ó

±∞≥

dO³FÚ²«
]
∫WOÓðü« …—u
Ó ÒB« w —Ëb
Ô ¹Ó ULÒŽÓ dÔ³=FÓ½Ô

±∞¥

qLÓŽÓ WÔ Ó—ÓËÓ
∫ ¡UN«Ú ·dÚŠ
Ô L²ÓA
Ú ðÓ Ì U½«uOÓŠ
Ó ŁÓ ¡UL
Ó vKŽÓ q
Ó WŁö
Ó Ý
Ú √Ó V
Ô ²ÔJÚÓ½ ±

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

Ì

∫wðQÚ¹Ó ULÒ q
Ó LÓKJÓÐ wðQÚ½Ó ≤
Ó Ð √ÔbÓ³ÚðW
Ò Ô vKŽ ¡UN«Ú ·dÚ×

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Ê«uOÓŠ
Ó rÔÝ«
Ú

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

© bÓËÓ ® ÊU½Ú≈ rÔÝ«
Ú

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

©XMÚÐ ® ÊU½Ú≈ rÔÝ«
Ú

∫V²ÔJÚ½ÓËÓ ¨UιҜuL
 ŽÓËÓ UÎOÒIÔ√Ô √ÔdÓIÚÓ½ ≥

ÆÆÆÆÆÆ

œ

»

ÆÆÆÆÆÆ

œ

Ÿ

ÆÆÆÆÆÆ

Â

ÆÆÆÆ ÆÆÆÆ ÆÆÆÆ
±∞µ

bOA½

W¹]d=×
Ô Ú« dÔ−
Ú Ó
d?? Ó¦??Ú√ÓËÓ s??O?Ú ?³?] ?Š
Ô Óp??²?Ô ? ³?Ú ?³?Ó ?Š
Ú √Ó

d³?ÓÚÓ_« w?MÞÓËÓ U¹ p
Ó K?ł
Ú Ó√ s

—b?
Ú Óp?? ?zU?? I? ?³?Ó ? ? d?Ó ? šü«
Ó ËÓ
Ó ? √

t?Ô ? ?L?
Ô ? ?Ô¦?? ?Ú√Ó Óp?? ?Ыd?? ?²?Ô ? ? ÎU?? ?³?] ? ?Š
Ô

d?C
Ó š
Ó Ó dÓL?
Ó „uŽ
Ó —Ó“Ó
Ú _U
Ó Š
Ú _«

÷—Ú_«
Ó ¡U?
Ó Ôƒ«b?? N?Ó ? ?ý
Ô
Ô ? ?M? ? Ð√Ó „

dÓcÚ¹Ô w?ŠË— s vKžÚ√Ó q
Ú ¼Ó

Íb?M?ÚŽ U? v?K?žÚ√Ó p?
Ó ²?ÔL?
Ú K?ÓÝ
Ú √Ó

WA¹d« wLKŠ bL×

±∞∂

WFÓÝU²«
Ò …ÔbÓŠ
Ú uÓ«Ú

WO]½U½Ú≈ U¹UCÓ

≤≤

WÝ
Ó —ÓbÚLÓÚ« v≈ œuF
Ô ¹ÓÔ rOK
Ô Ý
Ó

≤≥

rO]
Ó LÔÚ« w Ô WÔKÓOÚÓ

≤¥

WMOJ
Ó
Ú L«Ú …Ôd]N«ÚËÓÔ bOF
Ô Ý
Ó
±∞∑


Ó —ÓbÚLÓÚ« v≈ œuF
Ô ¹Ó Ô rOK
Ô Ý
Ó

ÊËdA
Ú F«ÚËÓ w½U¦«
Ò ”
Ô —Úb«
]

 œU×
dOÚÝ
 Ô rOK
Ó d]FÓðÓ
Ó À
Ô Ý
Ó ÷
±

vHA
Ú LÓ«Ú rOK
Ó š
Ó œÓ
Ô Ý
Ó q

±∞∏

≤≤

cOö
²«Ë
Ô
] rÔK=FÓLÔÚ« —«“
Ó
ÔcOö²«
] cÓš
Ó √Ó
rOKÝ
b«
Ó v≈ ”Ë—
^
Ó

vHA
Ú LÓÚ« w ULOK
Î Ý
Ó

¥

WÝ—bLÚ« v≈ rOKÝ lł—

„d=×
² 

w
Ý
d 

Ô
vK
Ž
Ó
Ó Ô > Ú
Ó Ó ÓÚ Ó
ÔÔ Ó Ó Ó Ó

µ


 
rOKÝ
Ú
LÔ«Ú ‰U
Ó Wö
Ó Ý
Ó vKŽÓ tKÒ bÔLÚ×
Ó «∫d¹b
Ó

Ž —cÓ×«Ú —cÓ׫Ú

Æo¹dD«
—u³
Ž
b
M
Ú
]
Ô Ó Ó Ó Ó Ó

±∞π

WKÓ¾Ý
Ó
Ú _«
∫UιÒuHÓý
Ó WOÓðü« WKÓ¾Ý
Ó s
 ŽÓ VO−
½Ô ±
Ú _«
Ô

ø”—Úb«
uÚÓ U ≠±
] Ÿu{
Ô
øvHA
Ú LÓ«Ú rOK
Ó š
Ó œÓ rÓ ≠≤
Ô Ý
Ó q
øtÔÓ ÁÔƒö
Ô Ô“ UNÓb]Ó w²«] …ÔbÓŽU
Ó LÔÚ« U ≠≥
øUUF
Î Ô Ô rOK
Ú ¼Ó ≠¥
Ô Ý
Ó bÓËÔ q
tušœ bMŽ tzö“ —uFý
øn
B«
v≈
Ò ]
Ó n
Ó OÚÓ ≠µ
Ô Ó Ú
Ó Ô Ô Ô ÊU
 X
 ½U
…Ó—Uý
 B
 L«
Ó ½Ó ≤
Ó …Ô—U³
Ó «–≈ h
] 
Ó L«
Ó ≈ËÓ ¨W×O×
Ó
Ó F«
Ô ÊUJ
Ó w © ® …Ó—Uý
Ó ≈ lÔC
∫W×O×
 B
 L«
Ô F« X
Ú Ó½U «–≈ h
] 
Ó L«
Ó
Ô ÊUJ
Ó w ©x®
Ó dÓOÚžÓ …—U³

©
©

®
®

ÀœU× rOKÝ ÷
dOÚÝ
Ô Ô Ó Ó d]FÓÓð ≠√ ≠±
Ó
‚dÓžÓ ÀœU× Ô rOK
Ó d]FÓðÓ ≠»
Ô Ý
Ó ÷

©

®

vHA
Ú LÓ«Ú rOK
Ó š
Ó œÓ ≠√≠≤
Ô Ý
Ó q

©

®

©

®

©

®

vHA
Ú LÓ«Ú w ULOK
Î Ý
Ó rÔK=FÓLÔ«Ú —«“
Ó ≠»

©
©

®
®

rOKÝ
b«
²«
Ô
] cÓš
Ó Ó√ ≠√≠¥
Ó v≈ ”Ë—
Ó
^ cOö
rOKÝ
b«
²«
Ú  ”Ë—
Ô
] cÓš
Ó √Ó ≠»
Ó s
Ó
^ cOö
±±∞

vHA
Ú LÓ«Ú ÊULK
Ó š
Ô Ý
Ó œÓ ≠»
Ó q
XOÚ³ÓÚ« w ULOK
Î Ý
Ó rÔK=FÓLÔ«Ú —«“
Ó ≠√≠≥

©

® „d=×
Ó ²ÓÔ w
> ÝdÚÔ vKŽÓ WÝ
Ó —ÓbÚLÓÚ« v≈Ô rOK
Ô Ý
Ó lÓł
Ó —Ó ≠√ ≠µ

©

®

sOÚðÓ“U
Ó JÒŽÔ vKŽÓ WÝ
Ó —ÓbÚLÓÚ« v≈ Ô rOK
Ô Ý
Ó lÓł
Ó —≠»
Ó

 U³¹—bÚðÓ
∫dC
Ó š
Ó ÊuÚKU
] Ð WÓOÓðü« ·
Ó ÊÔu=KÓ½Ô ±
Ú _«
Ó dÔŠ
Ú _«

À   » √
Œ Õ Ã

∫WOÓðü« q
 LÓ−
Ó  © Œ ¨Õ ¨Ã ¨À ¨ 
Ô Ú« s

¨» ¨√ ® …Ó—ÓuB×ÚLÓÚ« ·
Ó œÔd=−
Ó dÔŠ
Ú _«
Ó ½Ô ≤
ÆdOÚÝ
 Ô rOK
Ó d]FÓðÓ
Ó ÀœU×
Ô Ý
Ó ÷

ÆvHAL
Ú «Ú rOK
Ó š
Ó œÓ
Ô Ý
Ó q
Æ„d=×
Ó ²ÓÔ wÝ
> dÚÔ vKŽÓ WÝ
Ó —ÓbÚLÓÚ« v≈Ô rOK
Ô Ý
Ó lÓł
Ó —Ó
Æo¹dD«
] —u³
 ŽÔ bÓMÚŽ —ÓcÓ×
Ó «Ú —ÓcÓ×
Ó «Ú
 dÔŠ
 ULKJÓÚ« WOÓðü« qLÓ−
∫UN³Ô²ÔJÚ½ÓËÓ¨‰ËÓbÚ−
Ó vKŽÓ qÔL²ÓAÚðÓ w²]«  
Ú ²ÓÚ½Ó ≥
Ó Ú« w WMO]³ÓLÔÚ« ·
Ú _«
Ô Ú« sÓ Ã
Ô d

Æo¹dD«
] —u³
 ŽÔ bÓMÚŽ —ÓcÓ×
Ó «Ú —ÓcÓ×
Ó «Ú
±±±

ÀœU× rOKÝ ÷
Æd
O
Ý

Ì
ÚÓ
Ô Ô Ó Ó d]FÓðÓ
Æ„dÒ×
Ó ²ÓÔ w
Ò ÝdÚÔ vKŽÓ WÝ
Ó —ÓbÚLÓÚ« v≈ Ô rOK
Ô Ý
Ó lÓł
Ó —Ó

Œ

Õ

Ã

ÆÒnB«
Ó š
] WÓÓdÚžÔ rÔK=FÓLÔ«Ú q
Ó œÓ
À
 
»

 LÔ«Ú WLÓKJÓUÚÐ ⁄«d
∫”—Úb«
 dU
Ô LÚ½Ó ¥
Ó HÓ«Ú ú
] v≈ Ÿuł
^ Ð W³ÓÝUM

ÆdOÚÝ
Ó d]FÓðÓ
Ó ÆÆÆÆÆÆÆÔ rOK
Ô Ý
Ó ÷
Æ„d=×
Ó ²ÓÔ ÆÆÆÆÆ vKŽÓ WÝ
Ó —ÓbÚLÓÚ« v≈ Ô rOK
Ô Ý
Ó lÓł
Ó —Ó
Æ o¹dD«
] —u³
 ŽÔ ÆÆÆÆ —ÓcÓ×
Ó «Ú —ÓcÓ×
Ó «Ú
∫qOLł
> 
Ó Ð V
Ó j
Ô ²ÔJÚ½Ó µ

vHA
Ó œÓ
Ú LÓ«Ú rOK
Ô Ý
Ó q
Ó š
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆ
∫ «—uE
Î MÚÓ ¡ö
Î Ú≈ wðQÚ¹Ó U V
Ô ²ÔJÚ½Ó ∂

rOKÝ
Ó Wö
Ó Ý
Ó vKŽÓ tKÒ bÔLÚ×
Ó «Ú
∫ UþuH×
Ú Ó

å
å W«b
] WKÓ−
] w
Ó M«
Ó FÓÚ« w Ë ¨ WÔö
Ó «
] w½ÒQÓ²«
—uŁQÚÓÔ ‰
Ô uÚÓ

±±≤

dO³FÚ²«
]
∫WOÓðü« …—u
Ò w —Ëb
Ó B«
Ô ¹Ó ULÒŽÓ dÔ³=FÓ½Ô

±±≥

Ô U¦«
Ò ”
rO]
Ô —Úb«
]
Ó LÔÚ« wÔ WÔKÓOÚÓ ÊËdAÚF«ÚËÓ Y

±±¥

≤≥

WHÓUŽÓ Ì¡U²ý WKÓOÚÓ w
dÐU Â=√Ô ‰ÓeMÚÓ —UD
 Ú_«
Ó ÁUO
Ú dÓLÓžÓ
Ô   
s¹—uŽcÚÓ ÌdÐU Â=√Ô ‰UH
Ô ÞÚ√Ó ‚U
Ó √Ó
‰UHÞÚ_«
Ó ¡UJ
Ô −Ú« lÓLÝ
Ó ÐÔ Ê«dO
Ó
 Ê«dO−«Ú ŸdÝ√Ó
dÐU Â=√Ô …bÓŽU
L
Ó Ô Ô
Ó ÓÚ
t²OÐ v≈ ‰UHÞÚ_«
Ó Ê«dO−Ú« bÔŠ
Ó √Ó
Ó
ÚÓ
Ó √Ó cÓš
ÌVFð bFÐ
Ìb¹bý
 Â^√Ô X
dÐU
Ó
K
ł
Ó
Ú
Ó Ó
ÓÓÓ ÚÓ
jzU×Ú« vKŽÓ WIÓK]FÓLÔÚ« UN²OÚÐÓ …—u
v≈ ÌdÐU Â^√Ô  
Ú dÓEÓ½Ó
Ó
ÆU U¹ w UMOÚIÐÓ UM²ÓOÚÓ ∫ÌdÐU Â^√Ô X
Ó
Ú U
Þ œ—
Æ U U¹ v≈ U
M
Ý
∫UN
K
H
Î uÚ¹Ó œuF
Ô
Ú ]Ó
Ô ÓÓ
±±µ

WKÓ¾Ý
Ó  U³¹—bÚ²«Ë
Ó
] WKÓ¾Ý
Ú _«
Ú _«
∫UιÒuHÓý
Ó WOÓðü« WKÓ¾Ý
Ó s
 ŽÓ VO−½Ô ±
Ú _«

 Â=√Ô ‰UH
øs¹—uŽÚcÓ dÌÐU
Ô ÞÚ√Ó ‚U
Ó Ó√ «–UL ≠±
 Â=√Ô ‰UH
ørN²ÓKÓOÚÓ dÌÐU
Ô ÞÚÓ√ vCÓ n
Ó OÚÓ ≠≤
 Â=√Ô …ÔdÓÝ
s
Ó ≥
Ó JÔ
Ô JÔ
Ú ½U
Ó s¹
Ó √≠
Ú ðÓ ÊÚ√Ó q
Ú ðÓ dÌÐU
Ú √Ô X
Ó ³ÚÓ s
ørO]
Ó LÔ«Ú w
  «—U³

 ½Ô ≤
∫UιÒuHÓý
Ó WÓOÓðü«
F«Ú g
Ô UM

 Â^√Ô s
ÆWOÓUŽÌW¹UMÐ w lЫd«
 ÐUÒD« w dÌÐU
Ô JÔ
Ò o
Ú ðÓ ≠±
 Â=√Ô X
Ædł
Ò w tOÚÓ≈  
Ú —Uý
Ô OÚÐÓ ≠≤
] RÓÔ …—u
Ó B«
Ó Ó√ Íc«] dÌÐU
Æ…bÓŽU
 bU
Ó B
] bÓ²Ó¹Ó rÚÓËÓ ¨w
Ô −Ú« q
Ó ð«] ≠≥
Ó LÔKÚ «uKš
= ½bÓLÓÚ« ŸU
= Ð Ê«dO
 U³¹—bÚ²«
]
 «—ÓU³FÚ« w ©’ ¨ ‘ ¨ ” ¨ “ ¨ — ¨ – ¨ œ® ·
 dÔŠ
 
Ó ‰ÓuÚŠ
Ó ½Ó ±
Ú _«
Ó …ÎdÓz«œÓ lÔC
∫WOÓðü«

ÆdÌÐU Â=√Ô ‰ÓeMÚÓ —UD
 Ú_«
Ó ÁUO
Ú dÓLÓžÓ
Ô   
 Â=√Ô ‰UH
Æs¹—uŽcÚÓ dÌÐU
Ó √Ó
Ô ÞÚ√Ó ‚U
±±∂

 Â^√Ô X
Ì FÓðÓ bÓFÚÐÓ
ÆdÌÐU
Ó V
Ú
Ó KÓł
Ó b¹bý
Æt²OÚÐÓ v≈ ‰UH
Ó ÞÚ_«
Ó Ê«dO
 −Ú« bÔŠ
Ó √Ó
Ó √Ó cÓš

∫…bOH
Ó s
= Ô  ULKÓ VOð
Ó  dÌDÚÝ
Ó Ô WÎKÓLÚł
Ô ÊÓu=JÓMÔ WÓOÓðü«dDÔÝ
Ú _«
Ó q
Ó dÚðÓ bOF
Ô ½Ô ≤

‰ÔUHÞÚ√Ó

dÌÐU Â=√Ô


Ó U √

s¹—uŽcÚÓ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
bÓŽUÝ
Ó

Ê«dO−Ú«

 Â]√Ô
dÐU

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
¡UJ
Ó ÐÔ

lÓLÝ
Ó

‰UHÞÚ_«
Ó

Ê«dO
Ô −Ú«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫ ⁄«dHÓÚ« w UN³Ô²ÔJÚ½Ó˨
= Ô s V
Ó  ÌWŽuL
Ó WÎLÓKÓ WOÓðü« ·Ëd×
Ô Ú« s
Ó −
Ú Ó q
Ô =dÓ½Ô ≥

ÂÂŒÍ
Ò

»’«—

ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ
±±∑

— ’Ë …
ÆÆÆÆÆÆÆÆ

 dÚŠ
Ì ULK À
w UN³Ô²ÔJÚ½ÓËÓ ¨5
 
Ô L²ÓA
Ú ðÓ  
Ó öŁÓ ”
 —Úb]« s
Ó  Ã
Ú ²Ó
Ò « ·
Ó vKŽÓ q
Ô d
Ú ½Ó ¥
 UFÐ]dÓLÔÚ«
∫WOÓðü«  

 UFÐ]dÓLÔÚ« w UN³Ô²ÔJÚ½ÓËÓ ¨¡UDÒ« ·
 dÚŠ
Ì ULK À
 
Ô L²ÓA
Ú ðÓ  
Ó öŁÓ ”
 —Úb]« s
Ó  Ã
Ú ²Ó
Ó vKŽÓ q
Ô d
Ú ½Ó µ
∫WOÓðü«

∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö
Î Ú≈ V
Ô ²ÔJÚÓ½ ∂

s¹—uŽÚcÓ dÌÐU Â=√Ô ‰UH
Ô ÞÚ√Ó ‚U
Ó √Ó
 …Ó—U³
∫”—Úb«
Ô ³C
Ú ½Ó ∑
Ú œÓ—ÓËÓ ULÓ WÓOÓðü«
] w  
Ó F«Ú j

jzU׫ vKŽ WIKFL« UN²OÐ …—u v≈ dÐU Â√  dE½
 
∫tÔÔdFÚ½Ó w
Ó Ô rÓÝ«
> MOD
Ú KÓ rÌO]
Ú V
Ô ²ÔJÚ½Ó ∏

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

±±∏

dO³FÚ²«
]
∫WOÓðü« …—u
Ò w —Ëb
Ó B«
Ô ¹Ó ULÒŽÓ dÔ³=FÓ½Ô

±±π

WÔMOÓJ
Ú L«Ú …Ôd]N«ÚËÓÔ bOF
Ô Ý
Ó

ÊËdA
Ú F«ÚËÓ lЫ
Ô d«
Ò ”
Ô —Úb«
]

±≤∞

≤¥


 ðÔ X
 ½Ú√∫
Ô ‰U

ÊÚ√Ó 5
Ó t Ò_
Ó ³Ò×
Ó Ë¨
Ó XOÚ³ÓÚ« v≈Ô bOF
Ô Ý
Ó œUŽ
Ó
Æq ÚÓ_« w wI³ÓÞÓ q
Ó L Ú√Ô
 «Ú Ê]_¨
Æ¡«cGÚ« v≈ ÃU²
Ó rÚFÓ½∫
Ô
Ó ÂÒ_«
Ô ×
Ú ¹Ó rÓ
Ú −
 bÔŽÓ√∫ bOFÝ
Æ◊dÚA
Ó L Ú√Ô ÊÚQÓÐ „
Ó Ð wI³ÓÞÓ q
Ó
øbOFÝ
Ó ÞÔdÚÓý U ∫ÂÒ_«
Ô
Ó U¹ p
Ædš¬
Î ³ÓÓÞ wMODFÚðÔ Ê√∫bOF
Ý
Ó UI
Ú
Ó
ø«–UL∫ ÂÒ_«
Ô
ÆWI¹
 OÚKÓł
Ó b×
Ó «Ú w s
Ú d«
= …—u
Ó JÚ Ó Ì…d]N tÔ Ób=
ÓÔ√ v²ÒŠ∫
Ó bOFÝ
Ó
ÂÓb=IÓðÔ ÊÚ√Ó f
Ô
Ó ³Ó]D« «c¼ cÚš¨W
Ô IÓ«u ∫
Ó MÚÓð ô˨UN o
Ô ÂÒ_«
Æ ¡UL
Ó «Ú UN
Æw ÒÔ√ U¹ pÓ «d
Î JÚÔý∫ bOFÝ
Ó
±≤±

WKÓ¾Ý
Ó  U³¹—bÚ²«Ë
Ó
] WKÓ¾Ý
Ú _«
Ú _«
∫UιÒuHÓý
Ó WOÓðü« WKÓ¾Ý
Ó s
 ŽÓ VO−
½Ô ±
Ú _«
Ô

øbOFÝ
Ó ¹ÚÓ√ v≈ ≠±
Ó œUŽ
Ó s
øXOÚ³«
Ô Ô bOF
Ó t=_
Ó v≈ œUŽ
Ó 5Š
Ô Ý
Ó Ó‰U «–U ≠≤
 ½Ú√∫UN
 ÓU «–U ≠≥
ÊÚÓ√ 5³Ò×ðÔ X
Ó Ó ‰U
Ó 5Š
Ô X
Ó ÌbOF
Ó  Â^_«
øqÚÓ_« w wI³ÓÞÓ q
Ó LÚ√Ô
øÂUFD«
] o
Ó LJÚ¹Ô v²ÒŠ
Ó dÓ²ÓÚý« «–U ≠¥
Ó ³ÓÞÓ q
Ó Ô bOF
Ô Ý
Ó ◊
øÂUFD«
] s
Ó  dÓš¬
Ó ÎUI³ÓÞÓÔ bOF
Ô Ý
Ó b¹d
Ô ¹Ô «–UL≠µ
 IÓ «Ë
 KÓÞÓ vKŽÓ Â^_«
øbOFÝ
Ô X
Ó q¼ ≠∂
Ó V
ø«bOF
Î Ý
Ô  dÓ]–Ó «–ULÐ ≠∑
Ó Â^_«

∫UιÒuHÓý
Ó WÓOÓðü«  «—U³F«Ú g
Ô UM½Ô ≤

 ¹ÔÔ q
Æ«dO¦
Î Ó ÂUF
] V
Ô HÚÞÔ bOF
Ó D«
^ ×
Ô Ý≠√
Ó
±≤≤

Ær
Ú −«Ú ¡UM³Ô r^NÔ ÂUF
Ô ]D« ≠»
 o
ÆbŠ«Ë
Ì ³ÓÞÓ s
Ú ¹Ó ô tÔ½]_
Ó dÓš¬
Î ³ÓÞÓ t=√Ô s
Ó
Ú  lÔ³ÓA
Ó UI
Ú Ô bOF
Ô Ý
Ó V
Ó KÓÞ≠‡ł
ÆVKÚJÓKÚ o
] bOF
Ó ³ÓD«
Ô Ý
Ó ÂÓb
Ò ≠œ
Æ¡UL«Ú »
Ú ðÓ ô …Ôd]N«≠‡¼
Ú
Ô dÓA

 U³¹—bÚðÓ
 dÔŠ
Ì dÚŠ
 KÓ Ã
¨⁄ ¨Ÿ ¨ÿ ¨◊ ¨÷®∫WOÓðü« ·
Ó s
= Ô  UL
Ó ·
Ú ²Ó
Ú _«
Ó q
Ô d
Ú ½Ó ±
∫©„ ¨‚ ¨·

ÆXOÚ³ÓÚ« v≈Ô bOF
Ô Ý
Ó œUŽ
Ó
ÆqÚÓ_« w wI³ÓÞÓ q
Ó LÚ√Ô ÊÚ√Ó 5
Ó ³Ò×ðÔ X½√Ú
ÆXOÚ³ÓÚ« v≈Ô bOF
Ó Š
Ô Ý
Ó dÓC
Ó
Æ »dGÚLÓÚ« bÓFÚÐÓ Âö
] q
ÔÒ ×
Ô E«
Ô ¹Ó

±≤≥

Ì dÚŠ
 WKÓLÚ−
¨lÐ]dÓÔ w ·
] Ô lÔC
Ó ½ÓËÓ ¨WOÓðü«
×
Ó
Ú ²Ó
Ó q
Ô KÚ WÓ½Óu=JÓLÔÚ« ·Ëd
Ô Ú« Ã
Ô d
Ú ½Ó ≤
 ²ÓLÔ«Ú  UFÐ]dÓLÔ«Ú lÔC
∫wðü« ‰U¦
 LÚ« wÔ `
] uÓÔ uÓ¼Ô ULÓ ÌiFÚÐÓ ‚
Ó FÚÐÓ WÓNÓÐUA
Ó ½ÓËÓ
Ó uÚÓ UNC
Ô {

bN²Ó−
Ô KÚðÔ bÔL]×
Ú ÔÔ cOL
Ó Ô

  œ
‡¼ à – Í ‰   œ Õ

Â
Â
ÂÒ
Â

Ó LÚ√Ô ÊÚQÓÐ „bÔŽ√Ó
◊dÚA
Ó Ð wI³ÓÞÓ q

∫hM«
Ô JÔA
Ú ½Ó ≥
] w œÓ—ÓËÓ ULÓ wðQÚ¹Ó U q

Æ¡«cG« v≈ ÃU²×¹ r '« Ê_¨ rF½∫ Â_«

±≤¥

 LÔÚ« ⁄«d
 lÞUI
 LÓÚ« s
 M«
∫V²ÔJÚ½ÓËÓ ¨√dÓIÚ½ÓËÓ ¨VÝUM
 HÓ«Ú w WOÓðü«
Ó ½Ó ¥
Ó  h
Ó U
Ò lÓDÓIÚLÓÚ« lÔC

rz

dÐ

dŠ

‚œ

`

U

Í—

r

`Ð

∫‰U¦LÚ« w ULÓ q
Ô LJÚÔ½ µ

·uËÔ

n«Ë

n
Ó ÓËÓ

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆ

dÓNÓþÓ

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆ

f
Ó KÓł
Ó

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆ

bÓLÓ
Ó

±≤µ

∫‰U¦LÚ« w ULÓ q
Ô LJÚ½Ô ∂

…œ«b
Ó Š

œ«bŠ
Ò

ÆÆÆÆÆÆ

—U−
Ò ½Ó

ÆÆÆÆÆÆ

·«dÒ
Ó

∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö
Î Ú≈ wðQÚ¹Ó U V
Ô ²ÔJÚ½Ó ∑

øbOFÝ
Ó ÞÔdÚÓý U
Ó U¹ p
∫qOLÚł
> 
Ó Ð V
Ó j
Ô ²ÔJÚ½Ó ∏

 Ó «d
wÒÔ√ U¹ p
Î JÚý
Ô
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫vUFðÓ ‰U
Ó ∫ UþuH×
Ú Ó

å
å«d
Î
]
Ú ¹Ô d
Ú FÔ«Ú lÓÓ Ê≈
©∂Ø ÕdA« ®

±≤∂

dO³FÚ²«
]

dO³F²«
]

∫WOÓðü« —uÓB«
Ô ¹Ó ULÒŽÓ dÔ³=FÓ½Ô
^ w —Ëb

±≤∑

bOA½Ó

w²Ý
Î ËÓ
Ó —ÓbÚÓ U¹ UŽ«œ
w?? ? ? ½«u?? ? ? š
Ú ≈ U?? ? ? ?¹ ÎU?? ? ? Ž«œËÓ r?
] ? ? ? ŁÔ

w?? ? ²? ? Ý
Ó —Ób?
Ú ? ? U?
Ó ? ? ¹ ÌÂö?? ?Ý
Ó Ôn?? ? Ú√Ó

w?? ½U??
? ËÓ w?? ³? ?ÚK?? Ó s?
Ô
Ú ?Ô d?Ô ? ÚJ?? ý

w?? ?M?Ò ? ? w?? ?U?? ?G? ?Ú« Í–U?? ?²? ? Ý
Ô ËÓ
Ú _

ÊU?? ? ?ÞËÚÓú?? ? ? Ϋd?? ? ?š
Ú Ô– v?? ? ?I? ? ?³?Ú ? ? ?½Ó

Ô b?
Ô ? ? ŽÚËÓ w?? ? ²? ? ?Ý
Ó —Ób?
Ú ? ? Ó U?? ? ¹ «c?? ? ¼

w?½ö?š s?
w?ÐU?×?
Ú ŽÆÆ
Ú √Ó s?
Ú ŽÓ
Ó

Ô Ô ‚«d?? ?ËÓ Ô »U?
Ô ? ?ÔJ?? ?O?Ó ? ?Ý
Ô ? ?O? ? ž Êu?
Ó

Žu?
w??½U??Ò¦??« n?
?
B?
? 

«
w?
? 

U?
?
½
b?
?
Ô
Ú ?Ó
= ]

 p?? ? O? ?  U?? ?M? ? ÓË
u?
?
?
K?
Ú
?
?
Š
¡U?
?
?
I
?
?
ÔÔ Ô ÔÔ
Ó


‰«eÒ½Ó bUš

±≤∏

…dÓýUF«Ú …ÔbÓŠ
Ú uÓ«Ú

 Ud=HÓ²ÓÔ

≤µ

Õu²HÚLÓÚ« ÂÔuÚOÓ«Ú

≤∂

WUŽ
] Ô WÔFÓł«d
Ó Ô
±≤π

Õu²HÚLÓ«Ú ÂÔuÚOÓ«Ú

ÊËdA
Ô U«Ú ”
Ô —Úb«
]
Ú F«ÚËÓ f

ÎUŠu²HÚÓ ¡UI
Î  WÔÝ
Ó —ÓbÚLÓÚ« XU
Ó √Ó
±

rKÓFÓ«Ú bOA
^ bÓA
Ó ½Ú√Ó
Ó ½Ó »ö
Ô D«


Ó —ÓbÚLÓ«Ú WÓLÓKÓd¹b
Ô LÔÚ« vIÚ√Ó

±≥∞

≤µ


Ô bÔłU vIÚ√Ó
»öD«
^ WÓLÓKÓ
¥

 dÓ

 ö
WKOL
Ó ł
Ò D«
^ i
Ô FÚÐÓ ÷
Ó dÓŽÓ
Ó WÎO]Š
Ú Ó »
µ

ÎUÐU² Èu−
Ú
Ú dÓ²Óý«
Ú ½Ó  
 dFÚÓ s
V²ÔJÔ«Ú ÷
Ú

 ö−
Î B
Ú
Ó  Ô ÂUA
Ó ÓËÓ UB
Ô ¼ Èd²Óý«

Ò
±≥±

WKÓ¾Ý
Ó
Ú _«
∫UιÒuHÓý
Ó WOÓðü« WKÓ¾Ý
Ó s
 ŽÓ VO−
½Ô ±
Ú _«
Ô

øÕu²ÚHLÓÚ« Âu
 OÓUÚÐ wMFÚÓ½ «–U ≠±
øÕu²HÚLÓÚ« ¡UIKÚ« w 5Ł
Ó b=×
Ú Ó ≠≤
Ó ²ÓLÔÚ« ‰ÔË]√Ó s
ø»ö
Ò D«
^ rÝU
Ó b]×
Ú Ó ≠≥
Ú Ð À
Ó ðÓ s
øÕu²HÚLÓÚ« ÂuÚOÓÚ« w »öD«
^ ÂÓb] Ó «–U ≠¥
ø»ö^D« UNÐ ÂU
½Ó „UM
Ó ¼Ô q
Ú ¼≠
Ô
Ó Ô WÔO]ŽULł
Ó Ô  UÞUA
Ó µ
øÕu²HÚLÓÚ« ÂuÚOÓÚ« w WÝ
 —Uš
 s
Ó —Uý
Ú ¼≠
Ó Ô bÔŠ
Ó —ÓbÚLÓÚ« Ã
Ó √Ó „
Ó q
Ó ∂

 U³¹—bÚ²«
]

∫s
 OÚ²ÓOÓðü« s
 OÚðÓ—U³
Ó F«Ú s
Ó  ©Í

¨Ë ¨‡¼ ¨Ê ¨Â ¨‰® ·
Ó «Ã
Ó dÔŠ
Ú ²Ó
Ú _
Ô d
Ú ½Ó ±

rKÓFÓ«Ú bOA
^ bÓA
Ó ½Ú√Ó
Ó ½Ó »ö
Ô D«
 ö
Ò −
Î B
Ú
Ó  Ô ÂUA
Ó ÓËÓ UB
Ô ¼ Èd²Óý«

±≥≤

ÎU³OðdÚðÓ WγÓð]dÓÔ lÌÐ]dÓÔ w
Ì·dŠ
] Ô lÔC
Ó ½ÓËÓ ¨UN
ËdŠ
Ô K=×
Ó q
Ô v≈ WÓOÓðü«  ULKJÓ«Ú q
Ó ½Ô ≤
∫wðü« ‰U¦L
 Ú« w
ULÓ ¨dšü«

Ó ËÓ ·
Ó
Ó uÚ
Ó lÓÐ]dÓLÔÚ« UMFÚ{
Ô dÚ×
Ó Ú« —Ód]JÓðÓ «–≈˨UÎOÒI
Ô√Ô

Íb«Ë  
Ô bÚŽUÝ
Ó bIÓÓ
œ
œ

Í Ë

  Ÿ

«
« ” œ ‚Ó —ÓbÚLÓ«Ú WÓLÓKÓ d¹b
Ô LÔÚ« vI√Ú

∫ a
= 
] j
Ó Ð WÓOÓðü« WÓKÓLÚ−
Ú M«
Ô Ú« V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≥

 U
ÎUŠu²HÚÓ U
Î uÚ¹Ó WÔÝ
Ó —ÓbÚLÓ«Ú X
Ó √Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

±≥≥

∫ Už«dHÓÚ« w
UN³Ô²ÔJÚ½ÓËÓ ¨”
 —Úb«
Ó  ©‰«® ‡Ð WÓ
Ód]FÓLÔ«Ú  ULKJÓ«Ú Ã
Ú ²Ó
] s
Ô d
Ú ½Ó ¥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫ «—uE
Î MÚÓ ¡ö
Î Ú≈ wðQÚ¹Ó U V
Ô ²ÔJÚ½Ó µ

ø WO]HOÚB«
Ó ù« wCIÚðÓ n
Ó OÚÓ
] …Ó“Uł

±≥¥

dO³FÚ²«
]
∫WOÓðü« …—u
Ò w —Ëb
Ó B«
Ô ¹Ó ULÒŽÓ dÔ³=FÓ½Ô

±≥µ

WUŽ
] Ô WÔFÓł«d
Ó Ô

ÊËdA
 «
Ú F«ÚËÓ ”
Ò ”
Ô —Úb«
]
Ô œU

≤∂

Î dÚðÓ WγÓð]dÓÔ UNEÔHÓ×
×
∫ UÎO¦Ò²ÓÐÚ√Ó U³Oð
Ó
Ú ½ÓËÓ WO]ÐdÓFÓ«Ú ·Ëd
Ô «Ú √ÔdÓIÚ½Ó ±

’ ‘ ” “ — – œ Œ Õ Ã À   » √
Í Ë ‡¼ Ê Â ‰ „ ‚ · ⁄ Ÿ ÿ ◊ ÷
∫UNLÓÝ«
= Ô X
q
Ó ×
Ú Ì…—u
Ó
Ú ðÓ V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±≥∂

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±≥∑

 s
 q
ÂU—Ú_«
Ó WKÓÐUI
 š
Ó d«
Ó —Ô q
Ô HÚÞ
Ó Ý
Ú  WÓUÝ
Ó Ô ‰ö
= √ÔdÓIÚ½Ó ¨Áb«Ë v≈ WÎUÝ
Ó —ÚÓ√ ≥
∫WKLÚ−
Ô «Ú V
Ô ²ÔJÚ½ÓËÓ ·Ëd×
Ô ÚUÐ

÷ ’ ‘ ” “ — – œ Œ Õ Ã À …/ 
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥
È/« Í Ë ‡¼ Ê Â ‰ „ ‚ · ⁄ Ÿ ÿ
≤π ≤∏ ≤∑ ≤∂ ≤µ ≤¥ ≤≥ ≤≤ ≤± ≤∞ ±π ±∏ ±∑
≤≤ ≤∏ ≤≥ ±

≤± ≤π ≥ ±≥ ≤¥
≤∏ ≤ ±

» √
≤ ±

±∂

≤π ≤µ ±

≤π ≤∏

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫w¼ WÔKÓLÚ−
Ô «Ú
∫WOÓðü« ÂU
Ó Â«b
Ó š s
Ú ²ÝU
Ú 
 —Ú_«
 
Ú Ð WÓKÓLÚł
Ô ÊÔu=JÓÔ½ UNU—Ú√ÓËÓ WIÓÐU«
Ò ·Ëd(«
Ô ‰ö

±∞ ≤ ±∏ ±

≤µ ±

≤∏ ±≤ ≤∞ ≤µ

≤∏ ≤± ∂

≤µ ≤¥

≤µ ±∏

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫w¼ WÔKÓLÚ−
Ô «Ú
±≥∏

WO]zU−

Ì KÓ UNMÚ ÊÔu=JÓ½Ô ¨·Ëd

 ·Ëd
 N«
×U
²Ó
×
Ó
Ó Ô WÔŽuL
Ô Ð 5MOF
Ú Ô  UL
Ô Ú« s
Ó −
Ú Ó UM¹ÚbÓÓ ¥
∫‰U¦LÚ« w
ULÓ ©≥® r— V¹—bÚÓð w
d]Ó ULÓ UNU—Ú√ÓËÓ

5−Ý
Ó
ÆÆÆÆÆÆ

dOÝÓ√ vMFÚLÓÐ

Ω≤µ´≤∏´µ´±≤ ©±

W¹«—
Ó vMFÚLÓÐ

Ω≤¥´≤≥´±∏ ©≤

ÆÆÆÆÆÆ

jOA
Ú ½Ó f
Ô JÚŽÓ Ω≤µ´≤π´≤≥´±≤´≤≤ ©≥

ÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆ

5D

Ú KÓ WÔLÓ UŽ
tK«Ò ‰uÝ
Ô —Ó
Ê«uÚ_«
Ó Ós

Ω±≤´∏´≤±´≤≥´± ©¥
Ω∏´≤¥´∂´≤¥ ©µ
Ω±µ´≤∏´≤´± ©∂

∫√dÓIÚ½ÓËÓ ¨UNMÚŽÓ dÔ³=FÓðÔ w²«] —uÓBUÐ
WÓOÓðü«  «—U³F«Ú q
Ô B½Ó µ
^

·UFÝ
Ú ≈ …Ô—U
Ó OÒÝ
Ó
—u«e«
Ò Â«b
Ú ²Ý«
Ô 
Ú Ô ŸuM
Ô LÚÓ
WUE
Ú U×MÔ
Ó ]M« vKŽÓ k
…UALÔ«Ú d^LÓÓ
Ô bÚ²«
]
Ô ŸuM
Ô LÚÓ 5š
±≥π

∫ qLF« «c¼ “U$≈ w r¼UÝ

∫ W¹—«“u« Z¼UM*« WM'
5¼Uý 5¼Uý ≠
hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
Í“U−Š UOÝu ‡

b¹UJ« w׳ ≠
5ÝU¹ ou ≠
d¹“u« VM¹“≠
W½—U“ œUNł ≠

·UŽ bOFÝ Æœ ≠
Wž«e« bOË ≠
wA× qOKš ≠
g³Š VM¹“ ≠

hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
WK−Š uÐ√ lOD ≠
rFM*« b³Ž tK« b³Ž Æœ ≠
5ÝU¹ Õö Æœ ≠

∫ WOÝUÝ_« WKŠdLK …b¹b'« V²J« —«d
≈ WM'
ÍËU1d« bL× Æœ ≠
…œu ‰UC½ ≠

—UBF« ¡UMÝ ≠

Í“U−Š UOÝu ≠
Í—u−M(« bL× ≠

…b³ uÐ√ qOKš ≠
w½öOJ« U1— ≠
b¹“ uÐ√ wKŽ ≠

©UOz—®
Î
5ÝU¹ Õö Æœ ≠
©Î«—dI® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
f?OLš bUŠ ≠

∫wÝUÝ_« ‰Ë_« nBK WC¹dF« ◊uD)« qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«
`— uÐ√ WLÝUÐ ≠
s¹b« dU½ W¹dOš ≠
…—UMý œUFÝ ≠

 u “ ÂUN≈ ≠

nÝu¹ uÐ√ …dO√ ≠

WK× ÊuBž ≠

f¹uŽ WH¹—“ ≠

Õö WKOLł ≠

W½uŠ dU½ ≠

Ê«b?¼Ë ‰UL ≠

f¹u uÐ√ rUÝ ≠

d?LO bL× ≠

qBÐ —uBM ≠

—U?−M« bL× ≠

…b¹UFÝ wKŽ ≠

q?O?Kš ‰ULł ≠

’UBI« nÝu¹ ≠

ÍdJ³« Wuš ≠

œuL× dUŽ ≠

ÍdB*« ÂU9 ≠

rUÝ rO¼«dÐ≈ ≠

WAO−Š uÐ√ rO¼«dÐ≈ ≠

V?OD)« bLŠ√ ≠

VOD)« …œuLŠ ≠

dOIH« W×OLÝ ≠

∫wÝUÝ_« ‰Ë_« nB« »U² s w½U¦« ¡e−K qLF«  Uý—Ë w Êu—UA*«
—b?Ð nOHŽ ≠

nDKý ÂU²Ð≈ ≠

WŠd
uÐ√ bOŠË ≠

ÊU²O³Ý —uNA ≠

VOD)« œ«R

dU½ UNÝ ≠

ÊUOKŽ sŠ ≠

Ê«ËbŽ WAzUŽ ≠

—uBM bLŠ√ ≠

Í—UDŽ ÈuKÝ ≠

»uD —UB²½≈ ≠

s¹b« Õö w?×З bL× ≠
Í“U−Š ¡U
Ë ≠

∫ WOÐdF« WGK« ÃUNM rOJ% WM'
Íœ«u?K??« s??Š Ɯƫ ≠

W?²? uÐ√ œuL× Æœ ≠

tK« bL×Ð w½U¦« ¡e'« -

w?Łu?žd?³?« n?O?DK« b³Ž Ɯƫ ≠

PANTONE 1665 CVU

± WKOL« UMG

wU« ¡e'«

5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful