Büyük Türkçe Sözlük

Sürüm No: 1.0 Açı klama Farabi

(veya ağ nıiçine) bakmak zın * ne söyleyeceğ beklemek. ini * onun sözüne göre davranmak. ... (bir) hâl almak * bir duruma gelmek. ... canlı sı * düş künü. ... damgası vurmak nı * (biri için) kötü bir yargı varmak. ya ... -e kuvvet * herhangi bir ş ağ k verildiğ kullanı eye ı rlı inde lı r. ... fı ekmek yemesi lâzı rı n m * bir duruma eriş için pek çok emek vermesi, çalı mek ş gerekir. ması ... gözüyle bakmak * yerine koymak. ... ile beraber * ile birlikte. ... kim ... kim * yakı rı ş uygunsuzluğ belirtmeye yarar. ş lan eyin tı unu ... olsun, ... olsun, * sözü geçen her ş ey. ... süsü vermek * gerçeğ aykıolarak, kendisinde veya herhangi bir ş üstün bir nitelik veya değ varmıgibi e rı eyde er ş göstermek. ... ziyafeti çekmek * herhangi bir ş en iyi biçimde baş eyi armak, herhangi bir yönüyle doyurmak. ...-a veya ...-e gelince * sı gelince anlamı gelerek bir konu bittikten sonra sözü baş bir konuya geçirmeye yarar. ra na ka * ayrı k gösteren bir düş calı ünceye geçildiğ anlatı ini r. ...-a, ...-ya getirmek * birini bir duruma getirerek istediğgibi davranmak. i ...-den eylemek * yoksun bı rakmak. ...-ı / ...-inde değ nda il * bir ş söylenen niteliğ önem vermeyi anlatı eyin ine r. ...i tutmak * bir işyapacağve göreceğo zamana rastlamak. i ı i ...ikinci plâna düş mek * bir kimsenin veya topluluğ gözünde eski önemini, değ yitirmek. un erini

...ile beraber * -dı / -diğanda. ğ ı i * -dan / -den baş ka. * -dı / -diğhâlde. ğ ı i ...-ması ...-mesi bir olmak yla, * aynı anda, çabucacı birden. k, ...maya veya ...meye görsün (veya gör) * söz konusu fiilin doğ uracağsonuca kesinlik kazandı için kullanı ı rmak lı r. ...nıresmidir... n * bir durumun olacağkesin ve bellidir. ı 19 Mayı s 30 Ağ ustos * Zafer Bayramı . a a * (a:) Ş ma, hatı aş rlama, sevinme, acı üzülme, kı gibi duyguları ma, zma güçlendirir, cümlenin baş veya ı nda sonunda kullanı lı r. a/e * Çekimli fiilin sonuna gelerek anlamı pekiş tirir. -a- / -e-a / -e -a / -e *İ simden fiil türeten ek. * Yönelme durumu eki: dağ eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer. a, * Seslenme bildirir.

* Fiilden zarf türeten ek: yaza yaza, gide gide, koşkoş düş kalka, güle oynaya. Ünlü ile biten fiillerden a a, e sonra araya y sesi girer: yaş yaş bekleye bekleye, okuya okuya, yürüye yürüye. Bu ek göre, kala, geçe, sapa aya aya, örneklerinde kalı mı r. plaş ş tı a, A

* Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakı ndan kalıünlülerin düz ve geniş mı n olanı gösterir. nı * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde lâ sesini bildirir. * Su. * Yünden, dövülerek yapı kalı ve kaba kumaş lan n . * Bu kumaş yapı ş tan lmıyakasıve uzun üstlük. z * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan. * Eskiden derviş giydiğabadan yapı ş lerin i lmı önü açıhı , k rka. * Abla. * Anne.

ab aba

aba altı değ (sopa) göstermek ndan nek * yumuş görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak. ak aba gibi * (kumaş için) kaba ve kalı n.

aba güreş i * Aba giyilerek ve bele kuş bağ ak lanarak yapı bir tür güreş lan . aba vakti yaba, yaba vakti aba * kiş ihtiyaçları vaktinden önce ve ucuz olduğ zaman karş i, nı u ı lamalır. dı abacı * Aba yapan veya satan kimse. * Abadan giyecek yapan veya satan kimse. * Bedavacı , asalak. abacı kebeci, ara yerde sen neci? * "anlamadın bu iş ne karıyorsun?" anlamı kullanı bir söz. ğ ı e ş ı nda lan abacı lı k * Aba yapma veya satma iş i. * Abadan giyecek yapma veya satma iş i. abadî * Kalı ve açısaman renginde, yarı bir yazı ıı nca k mat kâğ türü. d abajur * Işı yere toplamak, doğ ı bir ğ rudan doğ gözlere vurması önlemek için kullanı lâmba siperi. ruya nı lan * Genellikle üzeri siperli masa lâmbası ayaklı veya lâmba. * Abajur yapan veya satan kimse.

abajurcu

abajurculuk * Abajurcunun iş i veya mesleğ i. abajurlu abaküs * Sayı boncuğ çörkü. u, abalı * Abası olan, aba giymiş olan. * Abajuru olan.

abandı rma * Abandı rmak iş i. abandı rmak * Bir kimsenin bir yere abanması sağ nı lamak. * Bir hayvanı çöktürmek. yere abandone * Dövüş emeyecek duruma gelen (boksör). abandone etmek * dövüş emeyecek duruma getirmek. abandone olmak * dövüş emeyecek duruma gelmek. abanî * Sarı rak dallı ş iş mtı nakı larla lenmiş tür beyaz, ipek kumaş bir . * Bu kumaş yapı ş tan lmı . * Abanmak iş i.

abanma

abanmak

* Eğ ilerek bir ş bir kimsenin üzerine kapanmak. eyin, * Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. * Bir ş veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. eyin * Birine yük olarak onun sı ndan geçinmeye bakmak. rtı * Abanozgillerin ağ sert ve siyah renkli tahtası ı r, .

abanoz

abanoz gibi * çok sert. abanoz kesilmek * sertleş dayanı lı artmak. erek klı ı ğ * kirden matlaş rengini kaybetmek. mak, abanozgiller * İ çeneklilerden, sı ülkelerde yetiş ve kerestesine abanoz denilen bir bitki familyası ki cak en . abanozlaş ma * Abanozlaş durumu alma. mak abanozlaş mak * Ağ ve benzeri maddeler uzun süre suda kalarak kararmak. aç * (insan) uzun süre güneş kalarak kararmak, yanmak. te abartı abartı cı * Bir ş olduğ eyi undan büyük veya çok gösterme huyunda olan (kimse), abartmacı , mübalâğ . acı abartılı cı k * Abartı olma durumu, abartmacı mübalâğ lı cı lı k, acı k. abartı lı * Olduğ undan fazla gösterilen, mübalâğ . alı * Abartma, mübalâğ a.

abartı lma * Abartı iş lmak i. abartı lmak * Abartmak iş konu olmak, mübalâğ edilmek. ine a abartız sı abartı ş abartma * Olduğ undan fazla gösterilmeyen, mübalâğ z. ası * Abartmak iş i veya biçimi. * Abartmak işmübalâğ i, a.

abartmacı * Abartı, mübalâğ . cı acı abartmacı lı k * Abartılı mübalâğ lı cı k, acı k. abartmak * Bir ş olduğ eyi undan büyük veya çok göstererek anlatmak, mübalâğ etmek. a

abartmalı * Abartı şmübalâğ . lmı , alı abartması z * Abartı lmamı abartmadan, mübalâğ z. ş , ası abası z abaş o * Alt, alttaki, aş ı ağ . * Gemiyi baş veya kı halatla karaya bağ tan çtan lama. abat * Bayı r, mamur. ndı * Ş rahat. en, abat etmek * mamur etmek, rahata kavuş turmak, zenginleş tirmek, gönendirmek. abat eylemek * abat etmek. abat olmak * mutlu olmak, rahata kavuş gönenmek. mak, abayı sermek * bir yere teklifsizce yerleş mek. abayı yakmak * gönül vermek, tutulmak, âş olmak. ı k Abaza Abazaca abazan * Kuzeybatı Kafkasya'da yaş bir halk ve bu halka mensup olan kimse. ayan * Abazalar tarafı kullanı dil. ndan lan * Karnı olan (kimse). aç * Uzun süre kadı z kalan (erkek). nsı * Abası olmayan, aba giymemiş olan.

abazan kalmak * uzun süre cinsel iliş bulunmamak, kadı z kalmak. kide nsı abazanlı k * Abazan olma durumu. Abbas yolcu * yola çı kacak kimse. Abbasî * Abbas bin Abdülmuttalib soyundan gelen, Bağ merkez olmak üzere Ön Asya ve Kuzey Afrika'da 750dat 1258 tarihleri arası hüküm süren sülâle. nda abd * Kul. * Köle. * Safevîler devrinde İ ran'da yaş Türk oymakları biri. ayan ndan

Abdal

* Anadolu'da yaş birtakı oymaklara verilen ad. ayan m abdal * Eskiden bazı gezgin derviş verilen ad. lere * Dilenci kı , üstü başperiş kimse. lı klı ı an * Bkz. aptal. abdala malûm olur * bir ş olacağ önceden sezen kimseler için ş yollu söylenir. eyin ı nı aka abdallı k * Abdal olma durumu. abdest * Müslümanları bazı n, ibadetleri yapabilmek için el, ağ burun, yüz, kol, ayak yı ı z, kama ve baş enseye ı el a, slak gezdirme, kulağtemizleme biçiminde yaptı arı ı kları nma. * İ yapma ve kalı bağ ı altma. drar n ı boş rsağ abdest almak * abdest yoluyla arı nmak. * namaz kı için gerekli yı lmak kama kuralları yerine getirmek. nı abdest bozmak * ayak yoluna gitmek. abdest bozulmak * yeniden abdest alma gereğortaya çı i kmak. abdest tazelemek * yeniden abdest almak. abdestbozan *Ş eritgillerden, vücudu yassı , birbirine kenetlenmiş umları boğ bulunan ve bazı metrelerce boyda olan bir sı bağ ı asalağ tenya, ş rsak ı , erit. abdestbozan otu * Gülgillerden, siyah ve yeşboya çı lan bir bitki (Poterium spinosum). il karı abdesthane * Abdest bozacak yer, ayak yolu, tuvalet. abdesti gelmek (veya olmak) * abdest bozmaya ihtiyaç duymak. abdesti kaçmak * abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak. abdestinde namazı nda * dindar. abdestinden ş üphesi olmamak * yaptı iş kusuru olmadını ğ te ı ğ kesin olarak bilmek. ı abdestini vermek * azarlamak. abdestli abdestlik * Abdest almıbulunan veya abdesti bozulmamıolan. ş ş * Abdest alı nacak yer. * Abdest alırken giyilen ve kolsuz hı nı rkaya benzeyen bir tür giyecek.

* Abdest almaya yarayan. abdestsiz * Abdest almamıveya abdesti bozulmuş ş olan. abdestsiz yere basmamak * din buyrukları titizlikle uymak. na abdiâciz * Alçak gönüllülük bildirmek üzere "ben" yerine kullanı lı r.

abdülleziz * Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetiş çok yık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). en llı * Bu bitkinin yemiş yenilen, tatlı yağ ürünü. gibi ve lı abece * Bkz. alfabe.

abece sı rası * Bkz. alfabe sı . rası abecesel * Bkz. alfabetik.

aberasyon * Sapı nç. abes * Akla ve gerçeğ aykı. e rı * Gereksiz, lüzumsuz, yersiz, boş .

abes bulmak * gereksiz, saçma saymak. abes kaçmak * uygunsuz düş mek. abesle uğ mak (veya abesle iş etmek) raş tigal * yersiz, yararsış z eylerle vakit öldürmek. abeslik abı hayat * Abes olma durumu. * Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağ layan bir su, bengi su.

abı hayat içmiş * yaşçok ilerlemiş ı olduğ hâlde genç görünen (kimse). u abı kevser * Cennette bulunduğ inanı Kevser ı ın adı una lan rmağ nı . abı ru * Yüz suyu. * Irz, namus, ş haysiyet. eref, * Anı t.

abide

abideleş me * Anı ma. tlaş

abideleş mek * Anı mak. tlaş abideleş tirme * Anı tı tlaşrmak iş i. abideleş tirmek * Anı tı tlaşrmak. abidemsi abidevî abis abiye * Bayanlarıözel gecelerde giydiğş giysi veya tuvalet. n i ı k abla * Bir kimsenin kendinden büyük olan kıkardeş z i. * Büyük kıkardeş saygı sevgi gösterilen kıveya kadı z gibi ve z n. * Genel ev veya randevu evi iş letmecisi kadı çaça, mama. n, * Yayvan ve dolgun yüz veya yüzü böyle olan (kimse). ablakça ablaklı k ablalı k * Ablak gibi, ablak tarzı nda. * Ablak olma durumu. * Abla olma durumu. * Anıbenzeri. t * Anı ilgili, anı anı benzer, anı tla tsal, ta t gibi. * Okyanusları çok derin yeri ve daha özel olarak, güneşş ın eriş n ığ ını emediğkesim. i

ablak

ablalıetmek k * abla gibi yakıve koruyucu davranı bulunmak. n ş ta ablâtif ablatya abli * Çı durumu. kma * Uzunluğ 150, geniş i 4-10 kulaç olan bir balıağ u liğ k ı . * Yarı serenleri sağ sola veya ortaya çevirmek için bunlarıucuna bağ bulunan donanı m a, n lı m.

abliyi kaçı rmak (veya bı rakmak) *şı aş rmak, soğ kanlı ı yitirmek, ipin ucunu kaçı uk lını ğ rmak. abluka * Bir ülkenin veya bir yerin dıdünya ile olan her türlü bağ sı kuvvet kullanarak kesme, kuş ş lantını atma, ihata.

abluka altı tutmak nda * ablukayı devam ettirmek. abluka etmek * genellikle denizden kuş atmak. * etrafı çevirmek, bulunduğ yerden ayı nı u rmak.

ablukaya almak * Bkz. abluka etmek. ablukayı rmak kaldı * abluka kararı ve uygulaması vazgeçmek. ndan ndan ablukayı yarmak * abluka bölgesini zor kullanarak yarıgeçmek. p abone * Önceden ödemede bulunarak süreli yayı alı olma iş nlara cı i. * Peş para ile bir ş belli bir süre için alı olan kimse. in eye cı * Bir yere gitmeyi alı k hâline getirmek. ş kanlı abone etmek * peş para ile belli bir süre için bir ş sürekli olarak almayı lamak. in eyi sağ abone olmak * peş para ile belli bir süre için bir ş sürekli olarak almayı in eyi önceden üstlenmek. abone yapmak * abone olmayı lamak.. sağ abonelik * Abone veya aboneler için kullanı labilecek kadar olan.

abonman * Bir satı veya kamu kuruluş ile alılar arası yapı anlaş cı u cı nda lan ma. aborda * Bir deniz teknesinin baş bir tekneye, bir iskeleye veya bir rı ma yanı vererek yanaş . ka htı nı ması aborda etmek * (gemi için) yanlaması yanaş na mak. abra * Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş , demir, çivi gibi ağ k, dara. ı rlı * Bir değ tokuş üste verilen ş iş ta ey.

abrakadabra * Eski çağ larda bazı hastalı iyi geldiğ inanı büyülü söz. klara ine lan * Sihirbazları sı kullandı büyülü söz. n kça ğ ı abrama abramak abraş * Alaca benekli. * (bitki yaprakları Klorofil azlından dolayı k renkte lekeleri olan. nda) ğ ı açı * Çilli, çopur yüzlü, açırenk gözlü, çapar. k * Deseni ve atkı bozuk halı sı . * Çarpı eğ düzgün olmayan. k, ri, * Ters, kaba, görgüsüz. abril * Nisan, april. abstraksiyonizm * Abramak iş idare. i, * (deniz taş için) Yönetmek, idare etmek. ı tları

* Bkz. soyutçuluk. abstre * Soyut, somut karş , mücerret. ı tı abstre sayı * Bkz. soyut sayı . absürt * Saçma.

absürt tiyatro * Bkz. saçma tiyatro. abu * Ş ma ve korku bildirir. aş abuhava *İ klim.

abuk sabuk * Akla, mantı uymayan, düş ğ a ünmeden söylenen, saçma sapan (söz). abuk sabuk konuş mak * saçma sapan söz söylemek. abuk sabukluk * Ciddiyetsizlik, saçmalı k. abuli abullabut *İ stenç yitimi, irade kaybı . * Hantal, kaba ve anlayı z (kimse). ş sı * Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

abullabutluk * Abullabut gibi davranma, abullabut olma durumu. abur cubur * Sı , tadı rası , yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen ş eyler. * İe yaramayan, boş ş . abus * Asısuratlı k , somurtkan (kimse). * Somurtkan, çatı ası(yüz). k, k * Niteliğbilinmeyen, garip, acayip. i * Aktinyum'un kı saltması . * Merak, kararsı k veya kuş anlatı zlı ku r.

Ac acaba

-acak / -ecek * Fiil çekim eki (gelecek zaman eki). * Fiilden isim ve sı yapma eki. fat Acar * Güneybatı Kafkasya'nıTürkiye sırı yakıbölgesinde yaş bir halk. n nına n ayan acar

* Atı gözü pek, yiğ kabadayı lmaz, kabı sı lgan, it, , yı na ğ maz. * Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. * Yeni. Acara * Bkz. Acar.

acarlaş ma * Acarlaş iş mak i. acarlaş mak * Acar duruma gelmek. acarlı k * Acar olma durumu.

acayibine gitmek * yadı rgamak, tuhafı gitmek. na acayip * Sağ duyuya, göreneğ olağ aykı, ş ı e, ana rıaş lacak, ş maya değ garip, tuhaf, yadı aş er, rganan, yabansı . * Ş ma anlatı aş r.

acayip olmak * yadı rganacak bir duruma girmek. acayipleş me * Acayipleş durumu. mek acayipleş mek * Baş mak, yadı kalaş rganacak bir duruma girmek. acayipleş tirme * Acayipleş tirmek iş i. acayipleş tirmek * Acayip, yadı rganacak bir duruma getirmek. acayiplik * Acayip olma durumu, yabansı gariplik, tuhaflı lı k, k. accelerando * Parçanıçalırken gittikçe hı n nı zlanacağ anlatı ı nı r. acele * Çabuk davranma zorunluluğ ivedi, ivecenlik. u, * Vakit geçirmeden, tez olarak.

acele acele * Çabuk çabuk, hı olarak, büyük bir çabuklukla. zlı acele etmek * çabuk davranmak, ivmek. * telâş etmek, sabı zlanmak. rsı acele işş e eytan karır ş ı * düş ünüp taş ı nmadan, ivedi olarak yapı iş iyi sonuç beklenmemesi gerektiğ anlatı lan ten ini r. aceleci * Tez iş gören, çabuk davranan, telâş, ivecen. lı acelecilik

* Aceleci olma durumu, ivecenlik. aceleleş tirme * Aceleleş tirmek iş i. aceleleş tirmek * Çabuklaşrmak. tı aceleye gelmek * çabuk yapı ğiçin gereken özen gösterilmemiş ldı ı olmak. aceleye getirmek * zaman darlından yararlanarak birini aldatmak veya bir işüstünkörü yapmak. ğ ı i Acem *İ . ranlı * İ özgü. ran'a * İ ülkesi. ran acem * Türk müziğ mi notası yakıbir perde. inde na n

Acem halayı * Güney Anadolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Acem kı gibi lı cı * hem birinden yana, hem ona karşolabilen. ı Acem lâlesi * Taşrangillerden, turuncu ve sarı kı renkte çiçekli, yık ve çok yık türleri olan, tohumla saksı ve tarlada llı llı da üretilebilen bir süs bitkisi, güneş topu. Acem pilâvı * Safran ve zencefil ile yapı İ usulü bir pilâv çeş lan ran idi. acemaş iran * Klâsik Türk müziğ kullanı ş makamları biri. inde lan et ndan acemborusu * Canlı rmı çiçekler açan bir süs bitkisi (Bigonia radicams). kı zı acembuselik * Klâsik Türk müziğ kullanı birleş bir makam. inde lan ik Acemce acemi * Farsça. * Bir iş yabancı olan, eli işalı in sı e ş mamı bir işbeceremeyen. ş , i * İinde, mesleğ ilerlememiş ş inde . * Bir yerin, bir ş yabancı. eyin sı * Saraya yeni alı ş nmıcariyelere verilen ad.

acemi ağ ası * Hareme yeni alı cariyelerin ağ . nan ası acemi çaylak * Tecrübesiz, toy, beceriksiz. acemi er * Askere yeni alı ve eğ dönemini henüz tamamlamamıer. nan itim ş

acemi ocağ ı * Osmanlı ordusuna kapı eri yetiş kulu tirmek için kurulan okul. acemi oğ lanı * Yeniçeri ocağ yetiş ı nda tirilmek üzere tutsaklardan veya devş yoluyla Hristiyanlardan toplanan çocuk. irme acemice * Toyca, beceriksizce. acemileş me * Acemileş durumu. mek acemileş mek * Beceriksizlik göstermek, bocalamak. acemilik * Acemi olma durumu, aceminin çekingenliğve ürkekliğ acemice davranı toyluk. i i, ş ,

acemilik çekmek * henüz alı ş ğbir iş zorluk çekmek, bocalamak. madı ı te acemilik etmek * düş üncesizce hareket etmek, acemice davranmak. acemkürdi * Klâsik Türk müziğ birleş bir makam. inde ik acemleş me * Acemleş durumuna gelmek. mek acemleş mek * Kültür ve medeniyet bakı ndan İ veya İ halkı örnek almak. mı ran'ı ran nı * Kendini İ gibi hissetmek veya İ gibi davranmak. ranlı ranlı acemleş tirme * Acemleş tirmek iş i. acemleş tirmek * Kültür veya medeniyet bakı ndan İ veya İ halkı örnek aldı mı ran'ı ran nı rmak, Acem kültürünü yaygı tı nlaşrmak. acente * Bir kuruluş malî veya ticarî iş un lerini kazanç karşğ yürüten ticarethane. ıı lında * Vapur ortaklı veya banka ş ğ ı ubesi. * Bir kurumun veya ş ubelerinin baş bulunan kimse. ı nda * Bir kuruluşbağ olmaksın sözleş a lı zı meye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya iş letmeyi ilgilendiren iş aracı eden, bunları iş lerde lı k o letme adı yapan kimse. na acentelik * Acentenin yaptı iş ğ . ı * Acente kuruluş u. * Acaba. * Acizler, güçsüzler, eli ermezler, düş künler. * Tat alma organı bazı nda maddelerin bı ğyakı durum, tatlı ı raktı ı cı karş . tı * Tadı nitelikte olan. bu * Keskin, hoşgitmeyen, ş a iddetli.

acep aceze acı

* Renk için, koyu. * Ağ, sancı rı . * Dı dan gelen bir etki ile dıorganlarda birdenbire oluş ve o etkilerin kalkması duyulan rahatsı k, ş arı ş an ile zlı ı rap. stı * Kıcı rı, üzücü, incitici, dokunaklı , korkunç. * Ölüm, yangı deprem gibi olaylarıyarattı üzüntü, keder, elem. n, n ğ ı * Acı olarak, acı vererek, acı duyurarak, üzüntü içinde. * Dokunaklı rı, üzücü olarak, üzüntü içinde. , kıcı

acı acı

acı aç ağ

* Sedef otugillerden, sı ülkelerde yetiş kabuğ ve odunu hekimlikte kullanı küçük bir ağ kavasya cak en, u lan aç, (Quassia amara). acı badem * Gülgillerden bir meyve ağ (Amygdalus amara). acı * Bu ağ n acı rak, keskin kokulu meyvesi. acı mtı acı badem kurabiyesi * İ ve ş rmik ekerle yoğ rularak üzerine acı badem konduktan sonra fında piş rı irilen bir çeş kurabiye. it acı bakla * Baklagillerden, acı taneleri suda tatlı tılarak yenilen otsu bir bitki, Yahudi baklası olan laşrı (Lupinus termis). acı bal acı k balı amarus). acı ceviz * Deli bal. * Sazangillerden, Avrupa'da ve ülkemiz göllerinde yaş ayan, 8-10 cm uzunluğ unda bir balı gördek (Rhodeus k,

* Genellikle Kuzey Amerika'da yetiş güzel görünüş bir ceviz türü. en, lü

acı çekmek (veya duymak) * ağ, sı duymak. rı zı * üzülmek, üzüntü içinde kalmak. acı dem çiğ * Zambakgillerden, 10-30 cm boyunda, ş yapraklı açırenk çiçekli, tohumları erit ve k romatizma tedavisinde kullanı zehirli bir çiğ türü, güz çiğ lan dem demi (Colchicum autumnale). acı elma * Bkz. ebucehil karpuzu.

acı gelmek * dokunaklı rı, üzücü gelmek. , kıcı acı görmüş * kötü günler yaş ş amı . acı yar hı * Bkz. ebucehil karpuzu.

acı karpuz * Bkz. ebucehil karpuzu. acı kavak * Dağ kavağveya titrek kavak (Populus tremula). ı acı kavun

* Bkz. eş hı . ek yarı acı kök * Loğ otu köklerinin kurutularak dövülmesiyle elde edilen acı toz. usa bir acı kuvvet * Sert, etkili, zorlu kuvvet. acı marul * Birleş ikgillerden, tadı , diş yapraklı acı li , sürgününden çı sütü uyuş kan turucu ve yatı rı olarak kullanı ş cı tı lan iki yık bir bitki (Lactuca virosa). llı acı meyan * Bkz. dikenli meyan. acı ot * Kuzey Anadolu dağ nıormanları yetiş toprak altı bilek kalı ğ kökü bulunan çok yık ların nda en, nda nlında ı llı ve otsu bir bitki (Tamus communis). acı canı rağçalmaz patlı kı ı * kötü durumda olan bir kimseyi yeni kötü durumlar etkilemez. acı z sakı * Çam sakı. zı acı söylemek * olumsuz bir davranı karşgerçeğolduğ gibi söylemek. ş a ı i u acı söz acı su acı tatlı * İ kötü. yi acı vermek * üzüntüye sebep olmak, incitmek. acı an yavş * Tüylü dalak otu. acı yitimi * Sinir bozukluğ çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı u, duyumunun birazın veya tamamın yok nı nı olması , analjezi. acı yonca * Kıl kantarongillerden, bataklıyerlerde yetiş kötü kokulu ve çok acı yaprakları zı k en, olan hekimlikte kullanı bir bitki (Menyanthes trifoliata). lan acı ca acılma kı * Acılmak iş kı i veya durumu. acılmak kı * Acı kmak iş konu olmak. ine acı klı * Acı racak, acı ndı verecek nitelikte olan, dokunaklı , koygun. * Oldukça acı . * Kiş onuruna dokunan gönlünü inciten söz. inin *İ çindeki minerallerin etkisiyle tadı olan kuyu veya pı suyu. sert nar

* Acı görmüş , kederli. , yaslı acı komedi klı * Eğ lendirici olmayı amaçlamayan, dramatik yönü ağ basan, duygusal bir oyun türü, trajikomik. ı r acı kma acı kmak düş ünür. acı rma ktı * Acı rmak iş ktı i. acı rmak ktı * Açlıduyması sebep olmak. k na * Aç bı rakmak, yeterince doyurmamak. acı lanma * Acı lanmak iş i. * Acı kmak iş i. * Açlıduymak, yemek yeme ihtiyacı k duymak. * Uzun süre bir ş yokluğ çeken kimse, o ş eyin unu eyden ne kadar çok elde etse, yine kendisine yetmeyeceğ ini

acı lanmak * Tadı olmak, acı mak. acı laş * Acıdurumda olmak, üzüntüye kapı lı lmak, üzülmek. acı ma laş * Acı mak iş laş i.

acı mak laş * Tadı bozulmak, acı olmak. * Dokunaklı duruma gelmek. * (konuş Kıcı bir durum almak. ma) rı, sert * Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek. acı tı laşrma * Acı tı laşrmak iş i. acı tı laşrmak * Acı duruma getirmek. bir acı lı * Acı lmıolan. katı ş * Acı olan, kederli. sı * Acı olma durumu. * Dokunaklı kederlilik, yaslı lı k, lı k. * Acıolma durumu. lı * Acı iş mak i. * Baş bir kimsenin veya canlın mutsuzluğ karşduyulan üzüntü, merhamet. ka nı una ı acı mak * Tadı duruma gelmek, acı mak. acı laş * Acı ağlı lı rıolmak. , * Baş nıacına ortak olmak veya durumundan üzüntü duymak. kasın sı

acı lı k

acı k lı lı acı ma

* Baş nıuğ ğveya uğ kasın radı ı rayacağkötü bir duruma üzülmek, merhamet etmek. ı * Bir ş vermeye kı eyi yamamak veya verdiğ elden çı ğ üzülmek. ine, kardına ı acı z ması * Acı katı maz, yürekli, merhametsiz.

acı zca ması * Acı z olarak, acı z bir biçimde, zalimce, zalimane. ması ması acı zlı ması k * Acı olma durumu, merhametsizlik, zulüm. maz acı k mı acı msı * Buğ tarlaları yetiş tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir. day nda en, * Acı yakı tadı ya n olan, tadı acı az olan, acı rak. mtı * Dokunaklı .

acı rak mtı * Acı . msı acı nacak * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek. acı ölmek ndan * açlı ölmek. ktan * çok acı kmak. acı rma ndı * Acı rmak iş ndı i. acı rmak ndı * Bir kimsenin acı na yol açmak, merhamete getirmek. ması acılacak nı * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek durumda bulunan. acılma nı * Acılmak iş nı i. acılmak nı * Acı nmak iş konu olmak. ine acı nma acı nmak * Acı nmak iş i. * Acı iş konu olmak. mak ine * Baş nıhesabı üzülmek, yazı kasın na klanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek. * Az acı mtı , acı rak. * Yaban turpu. acıçı sı kmak * olumsuz, kötü sonucu ortaya çı kmak. acıiçine (veya yüreğ çökmek (veya iş sı ine) lemek) * bir ş acını çok duymak. eyin sı pek

acı rak acı rga

* olmadan olacağdüş ı ünerek çok üzülmek. acına dayanamamak sı * bir kimse bir yakınıölümünden büyük üzüntü duymak. nın acını sı almak * acı ı gidermek. lını ğ * sıyı zı dindirmek. * kederini azaltmak. acını rı basmak sı bağna *ş ikâyet etmeden üzüntüye katlanmak. acını sı çekmek * yapı yanlıbir iş kötü sonucunu görmek. lan ş in acını karmak sı çı * (tat için) acı ı yok etmek. lını ğ * uğ ğmaddî veya manevî zararı ı radı ı karş layacak bir iş yapmak. * öç almak, intikam almak. acını sı görmek * bir yakını ölümünü görmek. nın acız sı * Tadı olmayan. acı * Ağ, sı duyulmayan. rı zı * Üzüntü, sıntı kı olmayan, kedersiz. * Acı iş tmak i veya biçimi. * Acı iş tmak i. * Acı vermek. lı k * Ağ ve sı duyması sebep olmak. rı zı na * Acı duygusu olan (kimse). ma * Acı iş mak i veya biçimi. acibe acil * Hiç görülmemişalılmamış ı veya yadı , ş ı ş aş , lacak rganacak ş ey. * İ ivedili. vedi,

acı tı ş acı tma acı tmak

acıcı yı acış yı

acil servis * (hastanelerde) Vakit yitirilmeden bakı lması gereken hastalarıilk tedavilerinin yapı ğyer. n ldı ı acil ş dilemek ifalar * hastanı kı sürede iyileş dileğ bulunmak. n sa mesi inde acilen aciyo * Hemen, hiç zaman yitirmeden, tez elden, gecikmeden, ivedilikle. * Bkz. acyo.

aciz

* Gücü bir iş yetmez olanıdurumu, güçsüzlük. e n * Beceriksizlik. * Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu. * Gücü bir iş yetmez olan, güçsüz. e * Beceriksiz.

âciz

âciz kalmak * çok uğ maya rağ o işyapamamak. raş men i âcizane * Söz söyleyen kimsenin kendi yaptı nı kları abartmamak için kullandı "acizlere yakı biçimde" ğ ı ş acak anlamı bir nezaket sözü. nda âcizleri âcizlik acube acul * Tez canlı tez, ivecen. , içi * Hı , çabuk. zlı acun * Dünya. acur acur * Bkz. ajur. * Alçak gönüllülük göstermek için "ben" zamiri yerine kullanı bir söz. lan * Beceriksizlik, güçsüzlük. * Tuhaf kimse.

* Kabakgillerden, kabuğ çizgili ve tüylü, sarı rak, yeşveya sarı u mtı il , üzeri yeşlekeli, irice bir çeş hı il it yar (Cucumis flexuosus). acurlu acuze acyo * Herhangi bir paranıgerçek değ n eriyle sürüm değ arası veya bir ticaret senedinin üzerinde yazı eri nda lı miktar ile indirimden sonraki tutarı nda doğ fark. arası an * Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alı komisyon. nan * Senetli kredi iş lemlerinde bankaları yaptı tahsilât. n kları acyocu * Borsa veya piyasada tahvil için çeş hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse. itli * Bkz. ajurlu. * Huysuz, çirkin, yaş kadı cadı . lı n, karı

acz içinde olmak * gücü yetmemek, becerememek. acze düş mek * çaresiz kalmak, elinden birş gelmemek. ey aç

* Yemek yeme ihtiyacı veya yemesi gereken, tok karş . olan ı tı * Yiyecek bulamayan, yoksul kimse. * Gözü doymaz, haris. * Çok istekli, çok hevesli. * Karnı doymamıolarak. ş -aç / -eç *İ simden isim ve sı yapma eki: bakr-aç, top-aç, kı vb. fat r-aç * Fiilden sı yapma eki: gül-eç vb. fat * Fiilden isim yapma eki: tı say-aç, sür-eç vb. ka-ç, aç acı na * aç olarak, bir ş yemeden. ey

aç açıkalmak k * yoksulluk içinde, evsiz barksıkalmak. z aç ayı oynamaz * kendisinden iş beklenilen kimseden emeğ karş ğesirgenmemelidir. inin ıı lı aç bı rakmak * yiyecek vermemek veya karnı doyurması engel olmak. nı na aç bîilâç * Sürekli olarak aç ve bakı z. msı * Sürekli olarak aç ve bakı z. msı

aç doymam, tok acı kmam sanı r * aç insan elde ettiğ inden çoğ ister, varlı insan ise var olanla yetinir gibi görünür. unu klı aç doyurmak * yoksulları beslemek. aç gezmektense tok ölmek yeğ dir * yoksulluk ölümden de beterdir. aç göz aç gözlü aç gözlü * karş . ı tı aç gözlülük * Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakı ş davranı doymazlı tamahkârlı tamah. acak ş , k, k, aç gözlülük * karş . ı tı aç gözlülük etmek * bir ş karşaş istek duymak, doyumsuzca davranmak, tamahkârlıetmek. eye ıı rı k aç gözünü, açarlar gözünü * "uğ ı uyanıbulunmak gerekir, yoksa umulmadıbir anda büyük zararlarla yüz yüze gelirsin" raş larda k k anlamı kullanı nda lı r. aç kalmak * karnı doyuramamak. nı * yoksulluğ düş a mek. * Gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris. * Mala veya yiyecek içecek ş eylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz.

aç karnı na * mide boş henüz birş yiyip içmemiş ken ey ken. aç kurt gibi (yemek, üş mek veya saldı üş rmak) * büyük bir istekle. aç susuz kalmak * yoksulluktan yaş ayamayacak bir duruma gelmek, yoksul bir duruma düş mek. aç tavuk kendini arpa ambarı sanı nda r * insanlar, yokluğ yoksulluğ çektikleri ş için olmayacak hayaller, düş kurar. unu, unu eyler ler açacak * Açmaya yarayan araç. * Anahtar. * Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki, açelya, azelya. * Açmak iş yapan. ini * Oynak kemiklerin arası ndaki açı geniş ları letmeye yarayan kasları genel adı n , büken karş . ı tı * Anahtar. * İtah açmak için yemekten önce içilen alkollü içki, aperitif. ş * Bkz. açalya. * Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğ runun oluş turduğ çıntı u kı . * Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çı iki yarı doğ kan m runun oluş turduğ geometrik biçim, u * Görüşbakı yön. , m,

açalya açan

açar

açelya açı zaviye.

açı ölçüm * Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik. açı cı * Açmak iş yapan. ini

açı alı ğ nmak a * görevine son verilmek. açı alma ğ a * bir görevliyi geçici bir süre iş alma. ten açı almak ğ a * görevine son vermek. açı çı ğ karmak a * iş inden çı karmak. açı çı ğ kmak a * belli olmak, anlaş ı lmak. * iş inden çı lmak. karı açı vurmak ğ a * belli etmek, ortaya çı karmak. * gizli bir durumu ortaya çı karmak.

açı çı ğ kmak ı * saklamakla görevli bulunduğ paranıveya malıeksik olduğ anlaş u n n u ı lmak. açını ğ kapatmak ı * eksiğ tamamlamak. ini açı k * Açı şkapalı lmı , olmayan, kapalı ı. karş tı * Engelsiz. * Örtüsüz, çı plak. * Boş . * Görevlisi olmayan, boş , görev), münhal. (iş * Aralı çok. ğ ı * İler durumda olan. ş * Kolay anlaş r, vazı ı lı h. * Gizliliğolmayan, olduğ gibi görünen. i u * Her türlü düş ünceyi hoş görüyle karş ı layabilen, etkisinde kalabilen. * (renk için) Koyu olmayan. * (kitap, resim, film için) Seviş sahnelerini bütün çı ğ anlatan. me plaklıyla ı * Kapalı olmayan (hava, iş yeri). * Belli bir yerin biraz uzağ ı . * Denizin kıdan uzakça olan yeri. yı * Doğ olarak, açı ru kça. * Bir ihtiyacıkarş n ı lanamaması durumu. açıaçı k k * Saklamaksın, gizli yer bı zı rakmaksın, içtenlikle. zı

açıağ k ı l * Koyunlarıve keçilerin barı rı kları açı etrafı duvar veya ölü çitlerle çevrili basit barı n ndıldı üstü k, taş nak. açıağ k ı zlı * Aptal, sersem, ahmak. açıalı k nla * baş ve övünç ile. arı açıartı k rma * Bir malısatında alılar arası fiyat artı yarına dayanan satı n ş ı cı nda rma ş ı ş . açıbilet k * Yolculuklarda dönüş tarihi kararlaşrı tılmamı belirli bir dönem için geçerli, gidiş ş , dönüş bileti.

açıbono k * Para hanesi boş rakı imza edilen bono. bı larak açıbono vermek k * sırsıyetki tanı nı z mak. açıbölge k * Gümrük sırlamaların olmadı bölge, serbest bölge, serbest mı ka. nı nı ğ ı ntı açıcelse k * Açıduruş k ma. açıciro k açıçek k * Üzerine para miktarı lmamı çek. yazı ş , açıdeniz k * Senet veya çek arkası kime ödeneceğbelirtilmeden imzalanma yoluyla yapı ciro. na i lan

* Denizin, kara suların dında kalan bölümü. nı ş ı * Yakıkaralarla çevrili olmayan deniz, engin. n açıdevre k *İ çinden sürekli akı geçmeyecek bir yalı m tkanla kesilmiş elektrik devresi. açıdolaş sistemi k ı m * Genellikle bütün eklem bacaklı ve birçok yumuş larda akçada bulunan atardamar ve kan boş undan luğ oluş açıbir dolaş sistemi. muş k ı m açıduruş k ma * Mahkemede herkesin duruş dinleyebileceğoturum. mayı i açıdüş k me * Yağ güreş pehlivanıkıüstü düş yenilmiş lması lı te n ç erek sayı . açıeksiltme k * Yaptılacak bir iş veya satıalı rı in n nacak bir malıucuza sağ n lanması iş için i yapacak veya malı satacak kiş iler arası fiyat düş nda ürme yarına dayanan iş ş ı lem. açıelli k * Cömert.

açıellilik k * Cömertlik. açıfikirli k * Olayları özellikle yenilikleri iyi anlayı gereğgibi karş ve p i ı layabilen, düş ündüğ olduğ gibi söyleyebilen ünü u (kimse). açıfikirlilik k * Açıfikirli olma durumu. k açıhava k * Bulutsuz hava. * Bahçe, park gibi yapı şolan yer. dı ı açıhava sineması k * Yazı veya iklimi elverişyerlerde sürekli olarak çalı üstü açı yanları n li ş an, k, kapalı sinema. açıhava tiyatrosu k * Yazı veya iklimi elverişyerlerde sürekli olarak çalı üstü açı yanları n li ş an, k, kapalı tiyatro. açıhece k * Ünlü ile biten hece.

açıhesap k * Peş para veya bono vermeden yapı alıveriş in lan ş . açıimza k * Üzeri boş rakı bir kâğ n altı dolduracak olana güvenilerek atı imza. bı lan ı dı na, lan açıiş k letme * Maden yatağ örten verimsiz topraklar kaldıldı sonra açıhavada yapı iş ı nı rı ktan k lan letme. açıkahverengi k * Kahverenginin bir veya birkaç ton açı. ğ ı açıkalp ameliyatı k * Kalbin içi açı lmadan önce dolaş sun'î kalp denilen bir aygı devredildikten sonra yapı kalp ameliyatı ı m ta lan . açıkalpli k

* Bkz. açıyürekli. k açıkalplilik k * Bkz. açıyüreklilik. k açıkapamak k * (bütçe) gider fazlası para sağ nı layarak gidermek. açıkapı rakmak k bı * gereğ inde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı rakmak, kesip atmamak. bı açıkapı k politikası * Yabancı malları ülkeye serbestçe sokma politikası bir . açıkapı k siyaseti * Açıkapı k politikası . açıkonuş k mak * gerçeğçekinmeden söylemek. i açıkredi k * Bankalarıgüvendikleri müş n terilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para. açıliman k * Bütün gemilerin formalite yönünden kolayca girip çı kları ktı liman. * Hava ş artları kolayca etkilenen liman. ndan açımaaş k ı * Görevinden alı birine yasaca tanı belirli bir süre içinde ödenen aylı nan nan, k. açımavi k * Mavinin bir ton açı. ğ ı açımektup k * Zarfı şrı yapı lmamımektup. tı ş * Yazı ğkimseye gönderilmeyip bası yoluyla açı ldı ı n klanan mektup. açıolmak k * (o yerde) kendisi her zaman iyi karş ı lanmak. açıordugâh k * Kı kurulan ordugâh. rda açıoturum k * Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konularıveya sorunlarıherkesin izleyebileceğbir biçimde açıolarak n n i k tartıldı toplantı ş ğ ı ı . açıoy k * Verenin adı gösteren ve konuş sorun üzerindeki düş nı ulan üncesini belli edecek yolda verilen oy.

açıöğ k retim * Ders konuları radyo ve televizyon gibi araçlarla yayı mlanan veya posta ile ilgililere ulaşrı öğ tılan retim yöntemi. açıönerme k *İ çerisinde değken bulunan ve bu değkenin alacağdeğ doğ u veya yanlı ğkesinleş önerme. iş iş ı erle ruluğ şı lı en açıpazar k * Gümrük kaydı olmayan, her devletin malı serbestçe satabileceğş veya ülke. nı i ehir açıpembe k * Pembenin bir ton açı. ğ ı

açıpoliçe k * Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe. açırejim k * Parlâmenter rejim. açısaçı k k * Göreneğ aykı derecede çı veya örtüsüz. e rı plak açısaçıkonuş k k mak * cinsî konularla ilgili sözler söylemek. açısarı k * Sarın bir ton açı. nı ğ ı açısayı k m * Bir seçim sonunda verilen oyları açıolarak sayı , aleni tadat. n k lması açıseçik k * Çok açı çok belirgin. k, açısenet k * Bkz. açıbono. k açısöylemek k * anlaş ı lmamıyönünü bı ş rakmadan anlatmak veya çekinmeden söylemek. açısözlü k * Her ş olduğ gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen. eyi u açısözlülük k * Açısözlü olma durumu. k açış k ehir * Düş saldısı karşsavunma önlemleri alı man rına ı nmamı içinde herhangi bir askerî hedef bulunmayan ve bu ş , durumu önceden ilân edilmiş olan ş ehir. açıtaş k ı t * Üstü örtülmemiş ı taş (araba, otomobil vb.). t açıteş k ekkür * Herhangi birine basıyoluyla edilen teş n ekkür. açıtohumlular k * Tohumları kozalak pulları üzerinde açıolarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrı ğiki büyük daldan biri. k ldı ı açıtribün k * Açıhavadaki spor müsabakaları seyircilerin oturduğ ve üstü kapalı k nda u olmayan bölüm. açıtutmak k * bir iş yerinin çalır durumunu sürdürmek. ş ı açıvermek k * gelir, gideri karş ı lamamak. * gizlenmek istenen bir olayı düş , bir ünceyi veya durumu elde olmayarak ortaya koymak, açı klamak. açıyara k açıyeş k il * Kapanmamı sürekli iş ş , leyen yara. * Yeş bir ton açı. ilin ğ ı

açıyürekle k * özü sözü bir olarak, hiçbir ş saklamaksın. ey zı açıyürekli k * Düş ündüğ olduğ gibi söyleyen, içi temiz, gizli yönü olmayan (kimse), samimî, açıkalpli. ünü u k açıyüreklilik k * Açıyürekli olma durumu, samimiyet, açıkalplilik. k k açızaman k * Tutkalı yüzeye sürüldüğ an ile pres edilip, sılması n ü kı gereken an arası geçen süre. nda açı ı kağ z açı kça * Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris). * Gizli bir yönü kalmaksın, kolay anlaşr bir biçimde. zı ı lı

açı kçası * Doğ rusu, açıolanı k , anlaşr biçimi, gizli kapaklı ı lı olmayan yanı . * Açıolarak. k açı kçı açı kgöz * Uyanıdavranarak çı nı layan, imkânlardan kurnazca yararlanması bilen. k karı sağ nı açı kgözlük * Açı kgözlülük. açı kgözlülük * Açı olanı durumu, açı kgöz n kgöze yakı ş davranı acak ş . açı klama * Açı klamak iş izah. i, * Borsada fiyat dalgalanmaları yararlanarak açı para kazanan (kimse). ndan ktan

açı klama cümlesi * Bir önceki cümleyle bağ kuran yani, demek ki, öyle ki gibi bağ cı baş lantı layılarla layan, söz konusu duygu veya düş ünceyi bütünleyen cümle. açı klama yapmak * herhangi bir konuyu aydı ğ kavuş nlı a turmak amacı konuş veya yazmak. yla mak açı klamak * Bir konuyla ilgili olarak gerekli bilgileri vermek, izah etmek. * Bir sorunla ilgili olarak aydı cı vermek, tavzih etmek. nlatı bilgi * Bir sözün, bir yazın ne anlatmak istediğ belirtmek, yorumlamak. nı ini * Açı söylemek, ifş etmek. kça a * Belirtmek, göstermek, açı vurmak, izhar etmek. ğ a açı klamalı * Birtakı açı m klamalarla anlaş ı , öğ lması renilmesi kolaylaşrı şizahlı tılmı , . açı klanan * Açı klamalar sonunda ortaya çı kması beklenen kavram. açı klanma * Açı klanmak iş i. açı klanmak

* Açı klamak işyapı i lmak, izah edilmek, ifş edilmek. a açı livası klar * İi gücü olmayan, boş kalan kimse. ş ta açı livası klar * iş i gücü olmayan, boş kalan kimse. ta açı livası klar olmak * iş bulamayarak iş ve kazançsıkalmak. siz z açı ma klaş * Açı mak durumu almak. klaş açı mak klaş * Açıduruma gelmek. k * Rengi açı lmak. açı tı klaşrma * Açı tı iş klaşrmak i. açı tı klaşrmak * Açıduruma getirmek. k * Rengini açtı rmak. açı klatma * Açı klatmak iş i. açı klatmak * Açı klaması sağ nı lamak. açı klayan * Açı klamalar sonucunda elde edilen kavram.

açı cı klayı * Bir sorunu gerekli açı ğ kavuş klı a turan. * Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açı klayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı anı ile lacaktı cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adın açı cıd ı r" nı klayısır. açı ş klayı * Açı klamak işveya biçimi. i açı ğ kavuş klı a turmak * (bir konu veya sorunu) aydı nlatmak, kapalı lı kurtarmak, anlaş r duruma getirmek. ktan ı lı açı k klı * Açıolma durumu. k * Uzaklı mesafe. k, * Örtüsüz, çı yer. plak * Boş geniş ve yer. * Bir yerin uzaklara kadar bakı labilecek ve bakanı içinde ferahlıdoğ n k uracak durumda olması . * Gerçeğolduğ gibi yansı durumu. i u tma * Bir söz veya yazı maksadı açıolması da n k özelliğ vuzuh. i, * Dürbün, fotoğ makinesi gibi optik araçlarda ağ çapışı girebildiğdelik. raf ı z , ığ ın i

açı k getirmek (veya kazandı klı rmak) * (bir konu veya sorunu) anlaş r duruma getirmek. ı lı açı kölçer klı * Bir mikroskobun açı ğ ölçmeye yarayan alet. klını ı açı bı kta rakmak

* iş görev vermemek, yersiz yurtsuz bı ve rakmak veya birkaç kiş birlikte sağ iye lanan bir iyilikten birini yararlandı rmamak. açı kalmak (veya olmak) kta * iş görev bulamamak, yersiz yurtsuz kalmak veya birkaç kiş birlikte eriş i bir iyilikten ve inin tiğ yararlanamamak. açı ktan * Bir yerin uzağ ı ndan. * Sı ve aş gözetilmeden, dı dan atayarak. ra ama ş arı * Emek ve para harcamadan.

açı (para) kazanmak ktan * emek ve sermaye olmadan para kazanmak. açı açı ktan ğ a * Belirgin olarak, göz göre göre. açı kazanmak ktan * emek ve sermaye koymadan kazanç sağ lamak. açı para almak ktan * bir iş veya mal için, kararlaşrı ş tılmıücret veya değ dında para almak. er ş ı açı tayin ktan * Derece ve belli bir sı gözetilmeksizin yapı atama. ra lan açı lama açı lı m ölçülür. * Açı lma. * Bir yı zla gök ekvatoru arası ldı ndaki uzaklı kuzeye doğ olanı , güneye doğ olanı eksi iş k; ru artı ru da aretiyle *İ leride, içlerinde en uygununun seçilebilmesi için, güç bir sahnenin çeş açı itli lardan çekiminin yapı . lması

açı saçı lı lmak p * (kadıiçin) çok açısaçıgiyinmeye baş n k k lamak. * (kadıiçin) eskisine göre ölçüsüz davranı n ş bulunmaya ba ş larda lamak. açı lı ş * Açı işveya biçimi. lmak i * Yeni bir yapın, yerin veya yeni bir kuruluş çalı nı un ş maya baş laması at. , küş

açı konuş lı ş ması * Herhangi bir toplantın açı nı lması rası yapı ilk konuş sı nda lan ma. açı töreni lı ş * Bir açıı lıkutlamak için yapı toplantı ş lan , resmiküş at. açı lma * Açı iş lmak i. * Bir film çekiminde karanlı baş p gittikçe aydı kta layı nlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. * Bir grupta, sı n jimnastik alı rmaları dağ k düzene girmesi. raları ş tı için ı nı * Çatlama. * Açmak iş lmak veya açmak iş konu olmak. i yapı ine * (renk için) Koyuluğ yitirmek. unu * Kendine gelmek, biraz iyileş mek, ferahlamak. * (gemi) Gitmek, uzaklaş mak. * Sılması kı , çekinmesi, tutukluğ kalmamak. u * (kuruluş için) İ kez veya yeniden iş baş lar lk e lamak.

açı lmak

* İini gereğ ş inden veya götürebileceğ inden geniş tutmak. * Geniş lemek, bollaş mak. * Delinmek, yı lmak. rtı * (sis, karanlı duman için) Dağ k, ı lmak, yoğ unluğ yitirmek. unu * Gereken güce ulaş mak. * Sı nı rrı, üzüntüsünü, sorunları birine söylemek. nı * (pencere, kapı için) Geçit vermek. , yol * Ayrı ya girmek. ntı * (yüzerken) Kıdan uzaklaş yı mak. açı m * Açma, açı , küş lı at. ş açı mlama * Açı mlamak iş teş ş i, rih, erh. açı mlamak * Bir sorunu veya konuyu ele alıen ince noktaları kadar gözden geçirerek anlatmak, ş etmek, teş p na erh rih etmek. açı mlanma * Açı mlanmak iş i. açı mlanmak * Açı mlamak iş konu olmak. ine açı rma ndı * Açı rmak iş ndı i. açı rmak ndı * Açı nması sağ nı lamak. * Bir cismin yüzeyini açarak bir düzlem üzerine yaymak. açım nı * Açı nmak iş inkiş i, af. * Bir cismin yüzeylerinin açı bir düzlem üzerine yayı . lı p lması * Açı nmak iş i. * Geliş mek. * (tohum, hastalıiçin) İ k çindeki yetenekler uyanarak amacı varmak, geliş na mek, inkiş etmek. af * Açı nsamak işistikş i, af.

açı nma açı nmak

açı nsama

açı nsamak * Bir yerin özelliklerini ortaya çı karmak için araşrma ve inceleme yapmak, istikş etmek. tı af açı ortay * Bir açı bölgeyi, ölçüleri birbirine eş olan iki açı bölgeye ayı doğ sal it sal ran ru. açı düzlemi ortay * İ düzlemli bir açı iki komş ve eş açı bölen düzlem. ki yı u it ya açı ölçer açı sal * Bkz. iletki. * Açı ilgili. ile

açı bölge sal * Açı iç bölgesinin birleş ile iminden oluş düzlem parçası an . açı çap sal * Ay ve Güneş gök cisimlerinin iki doğ arası gibi rusu ndaki açı . açı hı sal z * Hareket eden bir cismi duran bir noktaya birleş doğ parçasın birim zamanda taradı açı tiren ru nı ğ . ı açı ivme sal * Açı hın birim zamanda değen niceliğ sal zı iş i. açı sapma sal * Belli bir açı düzeyinde gerçekleş sapma. en açı uzaklı sal k * Gök cisimlerinin (yı z veya gezegen) birbirlerinin karş ma düzlemine göre uzaklı. ldı ı laş ğ ı açı yol sal * Hareket eden cismin birim zamanda gözlemciye göre aldı yol. ğ ı açı ş * Açmak iş i veya biçimi. * Bir kuruluş çalı u ş maya baş latma.

açıkonuş ş ması * Herhangi bir toplantı baş yı latmak için yapı ilk konuş lan ma. açı t açkı * Bir duvarda açıbı lmıbulunan kapı k rakı ş , pencere, kemerleme benzeri açı k. klı * Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleş parlatma, perdah. tirip * Demircilikte delik büyütmekte kullanı araç. lan * Anahtar ve her türlü açma aracı . * Açkı yapan (kimse), perdahçı . * Anahtarcı . * Açkı lamak iş i.

açkı cı

açkı lama

açkı lamak * Açkı parlatmak. ile açkı lanma * Açkı lanmak iş i. açkı lanmak * Açkı lmak, perdahlanmak. yapı açkı latma * Açkı latmak iş i. açkı latmak * Açkı i yaptı iş rmak, perdahlatmak. açkı lı * Açkı lmı perdahlanmı perdahlı yapı ş , ş , . açkız sı

* Açkı lmamı perdahlanmamı perdahsı yapı ş , ş , z. açlı öldürmek ğ ı * açlıhissini geçiş k tirmek, yatı rmak. ş tı açlı k * Aç olma durumu. * Kık. tlı * Yoksulluk. * Aş istek içinde bulunmak. ı rı

açlıçekmek k * yoksulluk içinde bulunmak. açlıgrevi k * Kendisine veya baş na yapı bir haksı ğprotesto için bir kimsenin aç durarak gösterdiğtepki. kaları lan zlı ı i açlı gözü (veya gözleri) kararmak (veya dönmek) ktan * çok acı kmak. açlı imanı ktan gevremek * çok acı kmak. açlı nefesi kokmak ktan * yoksulluk içinde bulunmak. açlı ölmek ktan * dayanı derecede acı lmaz kmak, çok acı kmak. açlı ölmeyecek kadar ktan * (yiyecek, içecek için) pek az (yemek, içmek). * gereğ inden az. açma * Açmak iş i. * Orman içinde ağ kesme veya yakma yoluyla tarı elverişbir duruma getirilen arazi. aç ma li * Bir çeş susamsı kalı yağ simit. it z, nca lı * Açma yapan veya satan kimse. açmak * Bir ş kapalı eyi durumdan kurtarmak. * Bir ş kapağ veya örtüsünü kaldı eyin ı nı rmak. * Engeli kaldı rmak. * Sarı şkatlanmı örtülmüş lmı , ş , veya iliklenmiş olan ş eyleri bu durumdan kurtarmak. * Oyarak veya kazarak çukur, delik oluş turmak. * Tı bir ş bu durumdan kurtarmak. kalı eyi, * Çevresini geniş letmek. * Birbirinden uzaklaşrmak. tı * Yarmak. * Düğ veya dolaş ş ş çözmek. ümü mıbir eyi * Bir kuruluş bir iş u, yerini, bir yeri iş veya ilk defa kullanı duruma getirmek. ler lı r * Bir aygı, bir düzeni vb.lerini çalır duruma getirmek. tı ş ı * Alıverişbaş ş i latmak. * Rengin koyuluğ azaltmak. unu * Yakı ş mak, güzel göstermek. * Ferahlıvermek. k * Bir konu ile ilgili konuş mak. * Savaş almak, fethetmek. la * Avunmak veya danı ş için söylemek. mak * Yapmak, düzenlemek.

açmacı

* Ayı rmak, tahsis etmek. * Sılganlını kı ğ , utangaçlını ı ğ gidermek. ı * Görünür duruma getirmek. * (hava için) Bulutlarıdağ n ı yla gök yüzü aydı lması nlanmak. * Geçit vermek. * İ dökmek. çini açmalı k açmaz * Satranç oyununda ş koruyan taş ahı lardan birinin yerinden oynatı lmaması durumu. *İ çinden zor çılı kı durum. r * (tulûatta) Karş ndakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylını ı sı ğ veren söz. ı açmaz halatı * Gemilerin limana bağ lanması sahilden esecek rüzgârla rı mdan uzaklaş ve htı maması kıya dikine için yı bağ lanan halat. açmaza düş mek * içinden çılması durumda kalmak. kı güç açmaza getirmek (veya düş ürmek) * düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak. açmazlı k * Açmaz olma durumu. * Ağ pek sı olma durumu, ketumiyet. zı kı açtı zı, yumdu gözünü ağ nı * öfkelenerek veya kı zarak ağ sözler söyledi. ı r açtı rma * Açtı rmak iş i. * Kiri çı karmak veya eş iyice temizlemek için kullanı her türlü madde. yayı lan

açtı kutuyu, söyletme kötüyü rma * kötü konuş abilecek birine, bildiklerini açı klama fı verilmemesi gerektiğ öğ rsatı ini ütler. açtı rmak * Açmak iş yaptı ini rmak. ad * Bir kimseyi, bir ş anlatmaya, tanı eyi mlamaya, açı klamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağ aç, düş ünce, iyilik, Ahmet, Ertuğ birer addı rul r. * Herkesçe tanı ş nmıveya iş itilmiş olma durumu, ün, nam, ş öhret. * Anı değ önem. lacak er, *İ sim. ad ad almak * Sayma, sayı lma. * kendisine ad verilmek. * ün kazanma.

ad bilimi

* Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî geliş dil ve kültür sorunları sı me, açından inceleyen bilim dalı . ad cümlesi * Bkz. isim cümlesi.

ad çekilmek * ad çekmek iş lmak. i yapı ad çekilmek * ad çekmek iş lmak. i yapı ad çekimi * Bkz. isim çekimi. ad çekme * Ad çekmek iş kur'a. i, ad çekmek * raslantı ve talihe bağ bir ayı yapmak için, her birinde birer ad yazı ş ı ya lı rma lmıkâğ tlardan birini çekmek, kur'a çekmek. ad çekmeye girmek * kur'aya tâbi olmak. * oyunun baş cı oyuncular arası alan seçimi, baş atıveya karş langında, nda lama ş ı ı hakkı öncelik lama için sağ layan iş . ad çektirmek * ad çekmek iş yaptı ini rmak. ad değ imi iş * Bkz. mecazimürsel. ad durumu * Bkz. isim hâli. ad gövdesi * Bkz. isim gövdesi. ad koymak * çağ ı veya anmak için bir canlı bir yere, bir ş ad vermek, adlandı rmak ya, eye rmak, isim koymak, tesmiye etmek. ad kökü * Bkz. isim kökü.

ad takmak * adlandı rmak, ad koymak. ad tamlaması * Bkz. isim tamlaması . ad vermek * ad koymak, adlandı rmak, tesmiye etmek. * bir işkimin yaptını i ğ söylemek. ı ad yapmak * isim yapmak. ada * Her yanı ile çevrilmiş parçası su kara . * Trafiğ açıbir yol üzerinde sola dönüş sağ e k leri layan, sağ tarafta veya yol ortası yer alan kaldım taş nda rı ı yla ayrı ş lmıalan. * Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapı topluluğ lar u. ada balı ğ ı * Bkz. amber balı. ğ ı

ada çayı * Ballı babagillerden, yurdumuzda çok yetiş tüylü ve beyazı rak yaprakları ı bir bitki (Salvia en mtı olan tı rlı oflicinalis). * Bu bitkiden yapı sı içecek. lan cak ada gibi gemi * pek büyük (gemi). ada soğ anı * Zambakgillerden, soğ ndan ilâç olarak yararlanı birtakı maddeler elde edilen çok yık bir bitki anı lan m llı (Urginea maritima). ada tavş anı * Evcil cinsleri de olan tavş yakıbir kemirici memeli (Oryetolagus cuniculus). ana n adabı eret muaş * Terbiyeli, ince davranmak için tutulması gereken yollar, davranıtöresi, davranıbilgisi, topluluk töresi, ş ş görgü. adacı k adacı lı k * Kavramları gerçek varlı olduğ kabul eden, kavram gerekliğ karş olarak, tümel kavramları n klar unu ine ı t n yalnı nesnelerin adları zca olduğ ileri süren görüşnominalizm. unu , adagio * Yavaş ı , ağ olarak. r * Bu biçimde çalı beste. nan adak * Adamak iş i veya adanı ş nezir. lan ey, adak adamak * bir dileğ gerçekleş amacı kurban kesip yoksullara dağ in mesi yla ı veya kutsal bir güce yönelik bir niyette tmak bulunmak. adaklama * Adaklamak durumu. * Küçük ada.

adaklamak * Küçük çocuk yürümeye baş lamak. adaklanma * Adaklanmak iş i veya durumu. adaklanmak * Niş duruma gelmek, niş anlı anlanmak. adaklı * Adağolan, adak adamıolan. ı ş * Niş , yavuklu, sözlü. anlı * Adak olarak ayrı ş lmı(hayvan). * Adak adanan yer. * Adağolmayan, adak adamamıolan. ı ş * Niş olmayan. anlı

adaklı k

adaksı z

adale

* Kas. adaleli * Kaslı , kasları kı miş sı, geliş . adalesiz adalet * Kassı z. * Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğ ruluk, türe. * Bu işuygulayan, yerine getiren devlet kuruluş . i ları * Herkese kendine uygun düş kendi hakkı eni, olanı verme.

adalet dağ ı tmak * kanunlarısaydı hakları n ğ ı sahiplerine vermek, tanı nmak. adalet divanı * Devletler arası ndaki birtakı hukuk anlaş kları bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslar arası m mazlı na mahkeme. adalet kapı sı * Hak ve hukukun aranması baş için vurulan merci, mahkeme. adalet mahkemesi * Bkz. adliye mahkemesi. adalet örgütü * Adliye teş . kilâtı adalet sarayı * Mahkemelerin bulunduğ büyük yapı u . adalete teslim etmek * sanı, adalet iş ğ ı leriyle uğ an kuruluş götürmek. raş a adalete teslim olmak * sanı adalet iş k, leriyle uğ an kuruluş gidip hakkı gerekli iş raş a nda lemin yapı nı lması istemek. adaletine sınmak ğ ı * (birinden) anlayı hoş ş görü, yakı k beklemek. , nlı adaletli * Adalete uygun düş veya adaletli olan, adil. en

adaletlilik * Adaletli olma durumu. adaletsiz * Adalete aykı düş veya adaleti olmayan. rı en

adaletsizlik * Adalete aykı davranı rı ş . adalı adalî * Ada halkı olan (kimse). ndan * Kas niteliğ olan; kasla ilgili olan, kası inde l. * Kasları geliş , adaleli, kaslı iyi miş . *İ nsan.

adam

* Erkek kiş i. * İ yetiş , değ kimse. yi miş erli * Birinin yanı ve iş bulunan kimse. nda inde * Birinin yararlandı, kullandı kimse. ğ ı ğ ı * Birinin sözünü dinleyen, nazı çeken kimse, kayıcı nı rı. * İ huylu, güvenilir kimse. yi * (belirsizlik zamiri yerine), Herkes, kim olursa olsun. * Görevli kimse. * (isim tamlamaları Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı nda) benimseyen. * Eşkoca. , adam adama (savunma) * futbolda, basketbolda karştakı oyuncusunu kollama, rahat hareket etmesini, sayı ı m yapması engelleme. nı adam akı llı * Bkz. adamakı. llı adam almamak * son derece kalabalıolmak. k adam azmanı * Çok iri yapıkimse. lı adam baş ı na * her kiş her birine. iye, adam beğ enmemek * herkesi değ görmek. ersiz adam boyu * Yaklaş olarak normal bir adam boyunda. ı k * İ boyunca. nsan adam değ ilim * herhangi bir durumun gerçekleş memesi hâlinde, kendisinin insan sayı lamayacağanlamı kullanı ant, ı nda lan göz dağsözü. ı adam etmek * eğ itmek, yetiş tirmek, topluma yararlı duruma getirmek. * bir yeri düzene sokmak veya bir ş işyarar duruma getirmek. eyi e adam evlâdı * İ bir ailenin iyi yetiş çocuğ yi miş u. adam gibi * terbiyeli, akı uslu. llı * adamlı insanlı yaraş yolda. ğ a, ğ a ı r * iyice. adam hesabı koymak na * birine değ vermek, saygı er göstermek. adam içine çı kmak * topluluğ karı a ş mak, değ insanları bulunduğ yerlere gitmek, eşdosta gitmek. erli n u e adam içine karı ş mak * değ bir topluluğ girmek, kendisine değ verilir olmak. erli a er adam kığ (veya yokluğ tlında ı unda) * işyarar kimselerin bulunmadı durumda. e ğ ı adam kullanmak

* iyi çalı rması bilmek. ş tı nı adam olmak * geliş büyümek, şmanlamak. mek, iş * iyi yetiş mek, iyi bir duruma gelmek. adam sarrafı *İ nsanlarıkarakterini çabuk anlayacak duruma gelmiş n kimse, insan sarrafı . adam sen de! (veya yalnıadam) z * bir iş önemsenmediğ anlatmak için söylenir. in ini adam sı na geçmek (veya girmek) rası * daha önce toplumda önemli bir yeri veya özel bir değ yokken artı kendisine önem ve değ verilmek. eri k er adam yerine koymak * adamdan saymak, varlını ğ kabul etmek. ı adama * Adamak iş i. adama dönmek (veya benzemek) * düzelmek. adamak * Bir dileğ gerçekleş amacı kurban kesip yoksullara dağ in mesi yla ı veya kutsal bir güce yönelik bir niyette tmak bulunmak, nezretmek. * Kutsal saydı bir ş uğ ğ ı ey runa kendini feda etmek, ant niteliğ söz vermek. inde * Ayı rmak. adamakı llı * Gereğ inden çok, iyice. adamakla mal tükenmez * büyük vaatlerde bulunanlar için alay yollu söylenir. adamca *İ nsana yaraş biçimde. ı r * İ sayı olarak. nsan sı

adamcağ ı z * Kendisine karşsevgi veya acı duyulan adam. ı ma adamcası na * Adamca. adamcı k * Yerilen, küçümsenen; acı (kimse). nan adamcı l *İ nsandan ürkmeyen, insana alı ş ş olan, insana sokulan, sı mı cakkanlı , munis.

adamcık llı * Adamcı l olma durumu. adamdan saymak * bir kimseye değ olmadı hâlde değ vermek, saygı eri ğ ı er duymak. adamı * (bir iş ustalı yapan. i) kla adamıadı kacağ canı ksı n çı ı na çı n

* Bkz. insanı adı kacağ canı ksı n çı ı na çı n. adamıalacası n içinde, hayvanıalacası ş n dında ı * Bkz. insanı alacası n içinde, hayvanı alacası ş n dında. ı adamıiyisi alıveriş (veya iş ı belli olur n ş te baş nda) * bir kiş iyi bir insan olarak değ iyi erlendirebilmek için alıveriş veya iş ı ahlâk dı davranı ş te baş nda ş ı ş larda bulunmaması gerekir. adamı çatmak na * Bkz. tam adamı çatmak. na adamı düş na mek * (yapı bir işgüzel bir rastlantı lacak ) sonunda anlayanı uzmanı verilmiş na, na olmak. adamı göre na * kiş arası ayrı k gözeterek. iler nda calı * herkesin yeteneğ uygun olarak. ine adamı bulmak nı * Bkz. tam adamı bulmak (veya adamı düş nı na mek). adamkökü * Bkz. adamotu. adamlı k *İ nsana yakı ş durum, tutum ve davranı acak ş . * Yabanlı k.

adamlısende kalsı k n * iyilik bilmese de sen yine iyilik et. * bu işnası i l olsa sana yaptı racaklar, bari kendiliğ inden yap da onurunu koru. adamotu adamsı z * Patlı cangillerden, geniş yapraklı , kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis). * Yardı sı hizmetçisiz. mcız, * Erkeksiz, kocası z.

adamsı k zlı * Adamsıolma durumu. z a'dan z'ye kadar * baş aş ı tan ağ bütünüyle. , Adana kebabı * Kı na bolca acı yması biber katı hazı larak rlanan ş köfte. iş adanma adanmak adap * Adanmak iş i. * Adamak iş konu olmak. ine * Töre. * Yol yordam, yol yöntem.

adap erkân * Yol yöntem.

adaptasyon * Uyarlama. * Bir eseri çevrildiğdilin, konuş i ulduğ toplumun yaş ş inançları uyarlama. u ayına, ı na * Uyma. adapte * Uyarlanmı ş .

adapte etmek * uyarlamak. adapte olmak * uymak. adaptör * Bir âletin çapları birbirinden farklı parçaları birini ötekine geçirebilmek için yararlanı bağ cı olan ndan lan layı. adaş adaşk lı adatepe * Adları olanlardan her biri. aynı * Adaş olma, aynı taş durumu. adı ı ma

* Genellikle tropikal bölgelerde görülen ve çevresindeki alçak alanlar üzerinde dik yamaçlarla bir ada gibi yükselen, aş mdan dolayı ı nı ortaya çı ş kmıtepe. adatma adatmak * Adamak iş yaptı ini rmak. adavet aday * Düş manlı yağ k. k, ı lı * Bir görev, bir iş kendini ileri süren veya baş için kaları tarafı ileri sürülen kimse. ndan * Bir iş yetiş için tirilmekte olan kimse, namzet. * Adatmak iş yaptı ini rmak.

aday adayı * Herhangi bir iş i yapmak, bir görevi yüklenmek için adaylıaş k aması kazanmak amacı baş nı yla vuran kimse. * Milletvekili ve senatör seçimlerinde, partinin adayı olmak için, partisinde yapı ön seçimlere adaylını lan ğ ı koyan kimse. aday göstermek * bir iş veya bir görev için birini aday olarak belirlemek: Anayasa. aday olmak * herhangi bir iş alı e nmak veya seçilmek için istekli olmak. adayavrusu * İ veya üç çifte kürekli küçük balı teknesi. ki kçı adaylını ğ koymak ı * bir iş veya göreve seçilmek için kendini ileri sürmek. adaylı k * Herhangi bir iş görev için kendini ileri sürme veya baş , bir kaları tarafı ileri sürülme, namzetlik. ndan * Bir görevde yetiş tirilme.

adcı

* Adcı öğ lı retisiyle ilgili olan. k * Bu öğ retiye bağ kimse. lı adcı lı k * Kavramları gerçek varlı olduğ kabul eden, kavram gerçekliğ karş olarak, tümel kavramları n klar unu ine ı t n yalnı nesnelerin adları zca olduğ ileri süren görüşisimcilik, nominalizm. unu , addan türeme fiil * Bkz. isimden türeme fiil. addedilme * Addedilmek iş i. addedilmek * Sayı lmak. addetme * Addetmek iş i.

addetmek * Saymak. addolunma * Addolunmak iş i veya durumu. addolunmak * Sayı lmak. adedî adem * Adetçe, sayı ca. * Yokluk, hiçlik, ölüm. * Osmanlı sözlerle birleş "-siz, -lik" anlamı kullanı ca erek nda lı r. * Dinî inançlara göre ilk yaratı insan ve ilk peygamber. lan *İ nsan, insanoğ adam. lu, *İ nsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan.

Âdem

Âdem baba *İ nsanlın babası Âdem. ğ ı , Hz. * Hapishanede çevresindeki mahkûmları haraca bağ layan kimse. * Afyonkeş . Âdem elması * Gı çıntı. rtlak kı sı Âdem evlâdı * Bkz. âdemoğ lu. Âdemci * Âdemcilik yanlı olan kimse. sı

Âdemcilik * XX. yüzyı baş simgeciliğ karşbir tepki olarak Rusya'da ortaya çı bir edebiyat akı . lı ı n nda e ı kan mı ademimerkeziyet * Yerinden yönetim. ademimerkeziyetçi * Yerinden yönetimci.

ademimerkeziyetçilik * Yerinden yönetimcilik. ademiyet âdemiyet * Yokluk. *İ nsanlı k. * Doğ dürüst insana yakır durum, adamlı ru ş ı k.

âdemoğ lu * İ denilen yaratı n hepsi. nsan kları âdemotu * Bkz. adamotu. adenit adese * Lenf düğ ümleri iltihabı . * Mercek. * Kovucuk. * Görüş derecesi, inceliğ i. * Sayı . * Herhangi bir sayı olan (ş tane. da ey), * Bir kimsenin yapmaya alı ş ş olduğ ş alı . mı u ey, ş kı * Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre. * Ay baş ı .

adet

âdet

âdet edinmek * bir ş alı k ve huy durumuna getirmek. eyi ş kanlı âdet görmek * (kadı ay başolmak. n) ı âdet olmak * öteden beri yapı olmak. lı r * bir ş gelenek durumuna gelmiş ey olmak. âdet yerini bulsun diye * gerekli görüldüğ için değ yalnıalılmıolduğ için. ü il, z ş ş ı u âdeta * Bayağ basbayağ hemen hemen, sanki. ı , ı , * Bayağyürüyüş ı le. * Sayı mı bakı ndan, sayı ca.

adetçe

adetimürettep * Bkz. tam sayı . adezyon kuvveti * Yan yana duran veya sürtünen iki cismin molekülleri arası ndaki çekiş kuvveti. adı (veya ismi) gibi bilmek * çok iyi bilmek.

adı batası (veya adı batası ca) * "yok olasıanlamı bir ilenme. " nda adı batmak * (sevilmeyen bir ş veya kimse için) unutulmak, adı lmaz olmak, artısözü edilmemek. ey anı k adı belirsiz * ünü olmayan, tanı nmayan, kim ve ne olduğ bilinmeyen. u adı okunmamak bile * birine hiç önem verilmemek. adı kmak çı * kötü bir ün kazanmak. * hakkı olmayan bir ün kazanma. adı kmıdokuza, inmez sekize çı ş * birinin bir kere adı ktı sonra onun hakkı çı ktan ndaki yaygıinanç artıkolay kolay düzelemez. n k adı deliye çı kmak * deli olmadı hâlde deli olarak tanı ğ ı nmak. adı duyulmak * tanı nmak, ünlenmek. adı geçmek * anı lmak, söz konusu olmak, ismi geçmek. * adı lmak. yazı adı rı kaldılmak * anı olmak, silinip gitmek. lmaz adı kalmak * bir kimse veya bir ş ortadan çekildikten, öldükten sonra dillerde yalnıadı ey z dolaş mak. adı ş karı mak * (kötü) bir iş birinin ilgisi bulunduğ söylenilmek. le u adı kötüye çı kmak * ünü kötü olarak yayı lmak. adı olmak * gereksiz, yersiz ünü olmak. adı sanı * bir kimsenin kimliğ i. adı üstünde * adı belli olduğ gibi. ndan u adı var * yaş amayan, yalnı hayalde var olan. zca

adı verilmek * ad takı lmak. adı l adı m * Zamir. * Yürümek için yapı ayak atı nıher biri. lan ş n ları

* Bir adı alı yol (bu uzunluk 75 cm sayı mda nan lı r). * Giriş hamle. im, * Bir gösterge ucunun eş olarak ayrı ş lmıyaylardan biri boyunca aldı yol. ğ ı * Ayakta temel duruş bir ayağ türlü yönlerde iki ayak boyu kadar ara ile yer değtirmesi. tan, ı n iş * Teknolojide iki diş arası li ndaki aralı k. adı adı m m * Ağ ağ yavaş ı ı r r, yavaş . adı adı gezmek m m * her yerini dolaş görmek. ı p adı adı izlemek m m * arkası izlemek. ndan * gizlice takip etmek. adı atmak m * yürümek için ayağ öne doğ uzatı basmak. ı nı ru p * bir iş ilk kez giriş e mek. adı atmamak m * gitmemek, uğ ramamak, aramamak. adı baş m ı * Birbirine yakıyerlerde, sısı n k k. adı nı rmamak mı attı * bir yere girmesine engel olmak. adı nı almak mı geri * baş ğbir iş geri dönmek. ladı ı ten adı mlama * Adı mlamak iş i. adı mlamak * Adı ölçmek. mla * Bir yerde ileriye geriye doğ giderek dolaş ru mak. adı nı mları açmak * yürürken hı zlanmak. adı nı mları seyrekleş tirmek * hı yürürken adı nı zlı mları yavaş latmak. adı nı klaşrmak mları sı tı * daha küçük ve çabuk adı atarak hı yurümek, ivmek, acele etmek. mlar zlı adı k mlı * Adı uzunluğ m unda olan. * Bir yerin çok uzak olmadını ğ belirtmek için kullanı ı lı r.

adı msayar * Yürüme sı nda gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğ anlayabilmek amacı ayağ rası unu yla a takı alet, pedometre. lan adı na * o ş veya o kimsenin yerinde olarak, namı onun hesabı eyin na, na.

adı ağ na almamak nı zı * dargı k, kı nlı kı nlıgibi bir sebeple bir kimseden hiç söz etmemek. nlı rgı k, zgı k

adı almak nı * ad takı lmak, ad verilmek. adı anmak (veya anmamak) nı * birinden söz etmek (veya etmemek). adı bağlamak nı ı ş * bir baş ndan adı söylemesini istemek. kası nı adı bozmak nı * andı uymamak, andı aykıdavranmak. na na rı adı kirletmek (veya lekelemek) nı * adın kötüye çı nı kması yol açmak. na adı koymak nı * karşğ veya fiyatı kararlaşrmak. ıı lını nı tı adı taş nı ı mak * birinin adı anı yla lmak, sahip olduğ adısorumluluğ yüklenmiş u n unu olmak. adı vermek nı * birinin adı bildirmek. nı * biri tarafı salıverildiğ söylemek. ndan k ini adı sanı yla yla * bilinen ün ve niteliğ iyle. adî * Sı radan, hiçbir özelliğolmayan. i * Aş ı bayağ alçak. ağ k, lı ı , * Adı uygunluk, beraberlik gerektirmeyen ve grup olarak yapı bir tür yürüyüş mda lan .

adî adı m

adî defter * Bir iş letmenin veya ticarethanenin yaptı iş ğ lemlerinin muhasebe kayı nı geçirildiğticarî defter. ı tların i adî kesir * Bayağkesir. ı adî suçlu adil * Basit suçları leyen kimse. iş * Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrı lmayan, hakkı yerine getiren, adaletli. * Hakka uygun, haklı . * Adalete uygun olarak, hakça. * Adîleş durumu. mek

adilâne adîleş me

adîleş mek * Adî bir duruma girmek, bayağ mak. ı laş adîleş tirme * Adîleş tirmek iş i. adîleş tirmek * Adîleş mesine yol açmak.

adîlik adisyon

* Bayağ k, düş ı lı üklük, aş ı ağ k. lı * (lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap.

adlandılma rı * Adlandılmak iş rı i. adlandılmak rı * Ad vermek işyapı i lmak. adlandı rma * Adlandı iş rmak i. adlandı rmak * Bir kimseyi veya bir ş kullanarak belli etmek, ad vermek, ad koymak, tesmiye etmek. eyi * Ad koyma, ad vermeyi sağ lamak, tesmiye etmek. adlanma * Adlanmak iş i.

adlanmak * Kendisine ad verilmek. * Kötü ün kazanmak. adlaş ma adlaş mak * Ad durumuna gelmek. adlaşrma tı * Adlaşrmak iş tı i. adlaşrmak tı * Ad durumuna getirmek. adlı * Adı olan. * Ünlü. * Adlaş durumu. mak

adlı yla adı * herkesin bilip tanığbiçimde. dı ı adlı sanlı * Ünlü. adlî * Adaletle ilgili.

adlî makam * Adalet iş lerinin görüldüğ ve sonuca bağ ğkamuya ait yönetim yeri. ü landı ı adlî merci * Adaletle ilgili sorunlarıçözümü için baş n vurulan resmî daireler. adlî polis * Adliye içerisinde güvenliğsağ p adlî iş yardı olan kolluk gücü. i layı lere mcı adlî sicil

* Bir kimsenin mahkûmiyetinin olup olmadını anlaş ğ n ı ı lması konulmuş için olan kayı t yöntemi. adlî tabip * Adlî tı görevli doktor. pta adlî tatil * Her yı Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arası kanunda yazıdurumlarıdında, hiçbir adlî iş l 20 nda, lı n ş ı lemin yapı ğsüre. lmadı ı adlî tı p adlî yı l * Tı n adalete yardı eden kolu; adaletin bu iş uğ an kuruluş bbı m le raş u. * Mahkemelerin bir yı l içindeki çalı süresi. ş ma

adlî zabı ta * Bir suç sonrası ğve suç delillerini adlî yetkililere sunan kolluk kuvveti. sanı ı adliye * Hukuk ve adalet iş lerini gören devlet kuruluş . ları * Hukuk ve âdalet iş lerinin görüldüğ resmî yapı ü . adliye encümeni * Adalet komisyonu. adliye mahkemesi * Anayasa mahkemesi, genel mahkemeler, askerî ve idarî mahkemeler dında kalan ve denetim mahkemesi ş ı olan Yargı ile hüküm mahkemeleri. tay adliye nezareti * Osmanlımparatorluğ İ unda adliye teş nıbağ olduğ en üst makam. kilâtın lı u adliye teş kilâtı * Yargı organları bu organlarıbirbirleriyle olan iliş ve n kilerini, derecelerini, görev ve yetkilerini düzenleyen ve yürüten mekanizmanıbütünü. n adliye vekâleti * Adalet bakanlı. ğ ı adliyeci adrenalin * Böbrek üstü bezlerinin etkili bir maddesi; hekimlikte damarları daraltma, bronş açma, kanamaları ları kesme gibi amaçlarla kullanı lı r. adres * Bir kimsenin arandında bulunabileceğyer, oturduğ yer. ğ ı i u * Gönderilen ş üzerine, alınıadı ve bulunduğ yeri bildirmek için yazı yazı eyin cın nı u lan . adres bı rakmak (göstermek veya vermek) * arandında bulunabileceğ oturduğ yeri bildirmek. ğ ı i, u adres defteri * Kiş ilerin kendilerine lâzı olan adresleri topladı defter. m kları adres kartı * Adres defteri. adres kitabı * Genellikle belli bir iş veya meslekte olanları iş ev adreslerini toplu olarak gösteren kitap. n ve * Adliye kuruluş meslek görevlisi. unda

adres makinesi * Posta gönderilerinin üzerine kâğ plâstik veya madenden, adres basan alet. ı t, adres rehberi * Adres defteri. adsı z * Adı olmayan, isimsiz. * Türklerde, ailesinden ayrı ğiçin artıonun adı taş ldı ı k nı ı onun adı anı hakkı yitirmiş mak, ile lmak nı olan ve ancak bir yararlıgösterince ad kazanabilen delikanlı k . adsıparmak z * Orta parmak ve serçe parmak arası ndaki parmak, yüzük parmağ ı . aerobik * Hı müzik temposu eş inde yapı vücudun çevikliğ ve hareketliliğ dayanan bir tür jimnastik. zlı liğ lan, ine ine aerobik solunum * Hücrede yalnımoleküler oksijenin kullanı ğbir solunum ş z ldı ı ekli. aerodinamik * Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanıyarattı etkiyi inceleyen bilim. n ğ ı * Aerodinamik bilim alanı ilgili. yla * Fizik biliminin gazlarıhareketini inceleyen dalı n . af * Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı ı bağlama. ş * Mazur görme veya görülme. * (görevden) çı lma. karı

af buyurun! * "affedersiniz" veya "affızı ederim" anlamı bir söz. nı rica nda af çı lmak karı * bir suçun bağlanması Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun çı ı ş için karmak. af dilemek * bağlanması istemek. ı ş nı af kapsamı alı na nmak * af kanununa girmek. afacan * Zeki ve yaramaz (çocuk). afacanlaş ma * Afacanlaş iş mak i. afacanlaş mak * Yaramazlaş yaramaz, ele avuca sı mak, ğ duruma gelmek. maz afacanlı k * Afacan olma durumu, yaramazlı k. afak * Ufuklar, dört bir taraf. afakan afakî * Bkz. hafakan. * Belli bir konu üzerine olmayan (konuş dereden tepeden. ma),

* Nesnel, objektif. afakîlik * Bkz. objektiflik. afal afal afallama * Ş kıbir biçimde. aş n * Afallamak iş i.

afallamak * Ş kı ktan sersemleş aş nlı mek. afallaş ma * Afallaş iş mak i. afallaş mak * Ş kı k içinde kalmak, ş ıp bir ş yapamaz olmak. aş nlı aş rı ey afallaşrma tı * Afallaşrmak iş tı i. afallaşrmak tı * Ş kı k içinde bı aş nlı rakmak, birini ş ıp bir ş yapamaz duruma sokmak. aş rı ey afallatma * Afallatmak iş i. afallatmak * Ş kı ğ düş aş nlı a ürerek sersemleş tirmek. afat afazi aferin * Okş alkı ama, ş lama, beğ enme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo. * Eskiden öğ rencilere verilen beğ enme ve takdir kâğ . ı dı aferin almak * değ görülüp beğ erli enilmek. aferist afet * Vurguncu, dalavereci, çı nı karı bilen, çı . karcı * Doğ n sebep olduğ yım. anı u kı * Kı ran. * Çok kötü. * Güzelliğile insanıaşna çeviren, aklı baş i ş kı nı ı alan kadı ndan n. * Hastalı n dokularda yaptı bozukluk. kları ğ ı * Afete uğ şafet görmüş ramı , . * Afetler, belâlar, kı ranlar. * Bkz. söz yitimi.

afetzede

affa uğ ramak * bağlanmak, affedilmek. ı ş affedersin veya affedersiniz

* özür dilemek için söylenir. * karşçı ı kmak için söylenir. affedilme * Bağlanma. ı ş affedilmek * Bağlanmak. ı ş affetme affetmek * Bağlama. ı ş * Bağlamak. ı ş * Hoş ile karş görü ı lamak, mazur görmek. * Görev veya iş çı ten karmak.

affetmemek * bağlamamak, hoş ı ş görmemek. affetmiş sin * "hiç de öyle değ yanı il", lı yorsun" anlamı kullanı nda lı r. affettirme * Affettirmek iş i. affettirmek * Bağlanması sağ ı ş nı lamak. affettuoso * Bir parçanıyumuş ve duygulu bir biçimde çalı ı anlatı n ak nacağ nı r. affeyleme * Affeylemek iş i. affeylemek * Affetmek. affı dilemek (veya istemek) nı * bir iş veya görevi yerine getiremeyeceğ nezaketle bildirmek. ini affıza sınarak nı ğ ı * "bağlayacağ za güvenerek" anlamı bir nezaket sözü. ı ş ı nı nda affolunma * Affolunmak iş i. affolunmak * Bağlanmak, affedilmek. ı ş Afgan * Afganistan halkı veya bu halkısoyundan olan kimse. ndan n * Afganistan'a ve Afganistan halkı özgü olan. na Afganlı * Afgan. afi * Gösteriş m, caka. , çalı

afi kesmek (satmak veya yapmak) * birine karşgösteriş ı yapmak, kabadayı etmek. lı k

afif afife afili afis

*İ ffetli. * Namuslu, iffetli, saygı er (kadı değ n). * Gösteriş çalı . li, mlı * Gümüş ğ n küçüğ balını ı ü.

afiş

* Bir ş duyurmak, tanı için hazı eyi tmak rlanan, çoğ resimli duvar ilânı u .

afiş asmak * duvarlara ilân yapı rmak. ş tı afiş yutmak * yalana dolana kanmak. afiş çi * Afiş yapan sanatçı . afiş çilik afiş e * Afiş yapma sanatı . * Açı çı şduyulmuş ğ kmı a , .

afiş etmek e * açı vurmak, belirtmek, duyurmak, dile düş ğ a ürmek, reklâm etmek. afiş olmak e * (bir kimse) bilinmeyen bir yönüyle tanı nmak. afiş leme * Afiş asma iş afiş i, lemek iş i.

afiş lemek * Afiş p duyurmak. ası * Nitelemek, göstermek. afiş kalmak te * (oyun için) ilgi görerek günlerce oynanmak. afiyet * Hasta olmama durumu, sağk, esenlik. lı

afiyet bulmak * iyileş sağğ kazanmak. mek, lını ı afiyet olsun * bir ş yiyip içenlere "yarası anlamı söylenen iyi dilek sözü. ey n" nda afiyet ş olsun eker * "yarası ağ tadı yensin'" anlamı söylenir. n, ı yla z nda afiyet üzere olmak * sağklı lı , rahat yaş amak.

afiyetle afoni aforizm

* ağ tadı keyifle. ı yla, z * Bkz. Ses yitimi. * Özlü söz, özdeyiş .

aforoz

* Hristiyanlı kilise tarafı verilen "cemaatten kovma" cezası kta ndan .

aforoz etmek * kilise birliğ inden çı karmak. * darı biriyle konuş lı p mamak, yakı olmaktan çı nı karmak, ilgiyi kesip uzaklaşrmak, adı duymak bile tı nı istememek. aforozlama * Aforozlamak iş i. aforozlamak * Aforoz etmek, kovmak. aforozlu afra tafra * Çalı m. * Çalı . mlı afralı tafralı * Çalı . mlı Afrika çekirgesi * Değ ik boyda ve renkte genellikle kuzey Afrika'da ekilmemiş iş arazilerde rastlanan zararsıbir çekirge z (Locusta migratona). Afrika domuzu * Çift parmaklı lardan, kalıderili, Afrika'da yaş ve yaban domuzuna benzer bir hayvan (Phacochoerus n ayan aethiopicus). Afrika menekş esi * İ çeneklilerden, tüylü yapraklı ki , mor, pembe, beyaz renkli çiçekleri olan, evlerde saksı yetiş da tirilen çok yık bir süs bitkisi (Saintpaulia ionantha). llı Afrikalı * Afrika kökenli olan kimse. * Afrikalı oyuncu. Afrikalı lı k * Afrikalı olma. afsun afsuncu * Büyü, füsun. * Büyücü, üfürükçü. * Aforoz edilmişkovulmuşuzaklaşrı ş , , tılmı .

afsunculuk * Afsuncunun yaptı iş ğ . ı afsunlama

* Afsunlamak iş i. afsunlamak * Büyülemek. afsunlanma * Afsunlanmak iş i. afsunlanmak * Büyülenmek. afsunlu Afş ar * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. uz aft aftos * Pamukçuk. * Oynaş , metres. * Büyülü, sihirli, füsunkâr.

afur tafur * Çalı m. afur tafura gelmemek * çalı satmadan hoş m lanmamak; böyle bir davranı karştepki göstermek. ş a ı afyon * Olgunlaş mamıhaş kapsüllerine yapı çizintilerden sı sonradan katı an süt; içinde morfin ve ş haş lan zan, laş kodein gibi çok uyuş turucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanı değ bir ilâç. lan erli afyon çekmek * keyif için afyon yutmak. afyon ruhu * Yatı rı olarak kullanı afyon tentürü. ş cı tı lan afyonkeş * Keyif için afyon yutan veya çeken (kimse), afyon tiryakisi. afyonkeş lik * Afyon çekmeye düş künlük. afyonlama * Afyonlamak iş i. afyonlamak * Afyon vererek uyuş turmak, uyutmak. * Telkin yoluyla doğ düş ru ünmeyi önleyerek zararlı yola sürüklemek. bir afyonlanma * Afyonlanmak iş i. afyonlanmak * Afyonlamak işyapı i lmak. afyonlu *İ çinde afyon bulunan. * Afyon yutmuş . * Dalgı uyuş , uyuş (kimse). n, muş uk

afyonu baş vurmak ı na * aş davranı ı rı ş larda bulunacak kadar öfkelenmek, ne yaptını ğ bilememek. ı afyonunu patlatmak * kendi keyfine dalmıolan birini öfkelendirmek. ş Ag aga * Ağ a. agâh * Bilir, bilgili, haberli, uyanı k. * Gümüş kı 'ün saltması .

agâh olmak * bilgi edinmiş olmak. agami aganta emir. agaragar * Deniz yosunları çı lan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanı bir tür ndan karı lan jelâtin, jeloz. agel * Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağ kları ladı , yünden örülmüş n çember bağ kalı . agitato * Bir parçanıcanlı coş çalı ı anlatı n ve kulu nacağ nı r. * Yı veya lâçka edilmekte olan bir halatı ve zincirin kı bir süre elde tutulup bı lmaması verilen sa n sa rakı için * Güney Amerika'da yaş ayan, mavi ve yeş metalik yansı bir kuş il malı .

aglütinasyon * Kümeleş im. aglütinin agnosi * Tanızlı sı k. agnostik * Bilinemezci. * Bilinemezcilikle ilgili. * Serumda meydana gelen antikor.

agnostisizm * Bilinemezcilik. agnozi * Duyularda herhangi bir bozukluk olmaması rağ sı sisteminin belirli bir yerindeki doku na men nav bozukluğ undan ileri gelen algı kaybı yokluğ veya u. Agop'un kazı bakmak gibi * aptal aptal bakmak. agora * Yunan klâsik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret iş lerini konuş için halkıtoplandı alan, mak n ğ ı halk meydanı .

agorafobi * Bkz. alan korkusu. agraf agrafi * Kanca, kopça. * Bkz. yazma yitimi.

agrandisman * Büyültme. agrandisör * (fotoğ lı Büyülteç. rafçı kta) agreje agreman agu * Süt çocukların neş nı elendikleri zaman çı kları kardı ses. agu bebek * Büyüdüğ hâlde bebekliğ özenen çocuklara alay yollu söylenir. ü e agucuk * Süt çocuğ u. * Süt çocuğ sevmek için söylenir. unu * Agulamak iş i. * Yeni doğ bebeklerin çı ğses. muş kardı ı * (yabancı ülkelerde) Doçent olmak için sı vermiş nav kimse, doçent. * Bir elçinin bir ülkeye atanması önce o ülkeden istenen uygun görme yazı. ndan sı

agulama

agulamak * (bebek) Agu agu diye ses çı karmak. aguş ağ * İ sicim, tel gibi ince ş plik, eylerden kafes biçiminde yapı ş lmıörgü. * Örümcek gibi birtakı hayvanlarısalgı yla oluş m n ları turdukları örgü. * Ülke yüzeyine yaygı tılmıörgü, ş nlaşrı ş ebeke. * Tuzak. * Oyun alanı ortadan ikiye bölen iple yapı ş nı lmıörgü. * Çaprazlama örgü ile yapı ve kale direkleri arkası gerilen örgü, file. lan na ağ * Donun veya pantolonun apıarası gelen yeri, apık. ş na ş lı ağ atmak (veya bı rakmak) * balıavlamak için denize ağ k salmak. ağ benek * Açı koyulu kahverengi ağ klı görünüş ünde olan, arpa yaprakları yerleş oldukça önemli zararlara yol na erek açan asklı mantar. * Bu mantarı ortaya çı ğekin hastalı. n kardı ı ğ ı ağ çekmek * Kucak.

* yakalanan balı toplamak için ağsudan çı kları ı karmak. ağ nesi iğ * Ağ örülmesinde kullanı iğ ı n lan biçiminde tahtadan veya plâstikten yapı ş lmıalet. ağ i ipliğ * Keten, kenevir, naylon gibi maddelerden ağ mı kullanı iplik. yapı nda lan

ağ ğ kayı ı * Balıağ nı ı kayı k ları taş yan k. ağ kepçe ağ kurdu * En çok elma ve erik gibi yemiş açları zarar veren bir kurt. ağ na ağ unu kurş * Balıağ nı k ları suda tutmaya yarayan zeytin çekirdeğbiçiminde delikli kurş madde. i un ağ mantarlar * İ ve hayvanlarda hastalı yol açan ve birçok türü içine alan ilkel bitkiler topluluğ nsan ğ a u. ağ tabaka ağ tonos * Gotik mimaride kullanı ş biçiminde parçalı lmı ağ , tonos. ağ torba * 25 cm geniş inde ve 50 cm uzunluğ liğ unda ağ yapı ş rmı yosunlarısuya dalı dan lmıkı zı n narak avlamada kullanı bir ip ve kayı makara yardı ile suyun yüzeyine çıp inebilen bir torba. lan, ktaki mı kı ağ yatak ağ a * Hamak. * Kık kesimde geniş rlı toprakları olan, sözü geçen, varlı kimse. klı * Halk arası sayı ve sözü geçen erkeklere verilen san. nda lan * Büyük kardeşağ , abey. * Okur yazar olmayan yaşca kiş lı ilerin adları birlikte kullanı san. yla lan * Osmanlımparatorluğ İ unda bazı kuruluş n baş bulunanlara verilen resmî san. ları ı nda * Göz yuvarların iç yüzeyinde görme sinirinin yayı nı lması beliren, ığ duyarlı ı bölüm, retina. ile şa ı , ağ msı * Balı lı kullanı ağ örülerek yapı uzun saplı kçı kta lan, dan lan sepet.

ağ borç eder, uş harç a ak * ağ para sıntıiçinde olup borç etse de, uş hâlden anlamaz ve bol harcamayı a kı sı ak, sürdürür. ağ kapı a sı * Yeniçeri ağ nıdairesi. asın ağ yamağ a ı * Yeniçeri ağ na bağ emir çavuş ası lı u. ağ ababa * Dede, ata. * Sanı a" olan babaya çocuğ "ağ unun sesleniş i. * Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse). * Bir kimsenin kendinden yaş büyük olan erkek kardeş ça i. * Kardeş olmayanlar arası da genellikle yaş büyük olanlara bir saygı nda ça sesleniş i olarak kullanı lı r.

ağ abey

ağ abeylik

* Ağ abey olma durumu. ağ abeylik etmek (veya yapmak) * Birini ağ abey gibi korumak, gözetmek. ağ çı keçinin dala bakan oğ ı aca kan lağolur * çocuklar ana ve babaları öğ ndan rendiklerini yapmaya özenirler. ağ çı pabucu yerde kalmaz aca ksa * davranı na engel olacak hiçbir takı sı ş ları ntı yok. ağ dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür aca * insan yapacağiş baş na değ kendine güvenmelidir. ı te kaları il, ağ kurt, insanı yer acı dert * kurt ağ nası acı l içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir. ağ aç * Gövdesi odun veya kereste olmaya elveriş bulunan ve uzun yı yaş li llar ayabilen bitki. * Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dalları yapı ndan lan. * Direk.

ağ arı aç sı * Düzgün kanatlı , kuyruğ unda yumurtlama hortumu olan, 3-4 cm boyunda ağ zararlı. aç sı ağ balı aç * Erik, kayı gibi ağ sı açlardan sı zamk. zan ağ biti aç * Yarı kanatlı m lardan, bitkiler üzerinde yaş ayan, sı cı böcek türü (Psylla). çrayı bir

ağ çileğ aç i * Ahududu. ağ ebegümeci aç * Ebegümecigillerden, boyu yüksek bir ot (Fr. lavatere). ağ kaplama aç * Konut duvarları yalı ve güzelleş nı tma tirme amacı ağ veya ağ ürünlerinden yararlanı yapı yla aç aç larak lan kaplama. ağ kavunu aç * Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetiş taç yaprakları en, mavimsi pembe, küçük bir ağ (Citrus aç medica). * Bu ağ n iri bir limon görünüş acı ündeki buruş kabuklu yemiş uk i. ağ kurbağ aç ası * Kurbağ agillerden, boyu 3-5 cm olan, sı yaprak yeş ağ rtı ili, açlara tı rmanan bir kurbağ türü (Hyla arborea). a ağ kurdu aç * Ağ açları kemirerek beslenen birtakı sinek kurtçukları verilen ad. m na ağ küpesi aç * Hatmi. ağ mantarı aç * Ağ biten bazitli mantarlara verilen ad. açta ağ minesi aç * Mine çiçeğ igillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiş tirilen, kı zı rmı, mor çiçekli bir ağ k (Lantana). aççı ağ mobilya aç

* Oturma, yemek yeme, çalı yatma vb. iş yapı nda kolaylıve rahatlısağ ş ma, lerin lması k k layan, parçaların nı büyük çoğ unluğ masif, lifli, yangalı tabakalı aç malzemeden yapı taş u ve ağ lan, ı nabilir veya sabit olarak kullanı eş lan ya. ağ nemi aç * Ağ bulunan su miktarın, aynı acımutlak kuru ağ ğ oranı açta nı ağ n ı ı rlına . ağ olmak aç * bir yerde ve ayakta çok beklemek. ağ oyma aç * Oyma baskı sanatları düz bir baskı ndan tekniğ i. ağ sakı aç zı * Reçine. ağ sansarı aç * Sansargillerden, sı koyu esmer, karnı rtı daha açı iyi tı k, rmanan, postu değ bir memeli türü (Martes erli martes). ağ yaş eğ aç iken ilir * çocuklar küçük yaş kolay eğ büyük insan kolay kolay eğ ta itilir, itilemez. ağ k aççı * Taflan gibi, dalları dibinden baş layarak çatallanan küçük ağ aç. ağ lı aççı k * Ağ yetiş aç tirme iş i.

ağ açdelen * Yuva yapmak için ağ açları oyan böcek. ağ açkakan * Serçegillerden, ağ kurtları geçinen bir kuş aç ile (Picus). ağ açkesen * Zar kanatlı lardan, kurtçukları çok gül fidanları en üzerinde yaş ayarak yapraklara zarar veren, kara renkli bir böcek (Hylotoma). ağ açlama * Ağ açlamak iş i. ağ açlamak * Ağ açlandı rmak. ağ açlandı rı lma * Ağ açlandılmak iş rı i. ağ açlandı rı lmak * Ağ duruma getirilmek. açlı ağ açlandı rma * Ağ açlandı rmak iş i. ağ açlandı rmak * Bir yeri ağ duruma getirmek. açlı ağ açlanma * Ağ açlanmak iş i. ağ açlanmak * Ağ duruma gelmek. açlı

ağ ma açlaş * Ağ mak durumu. açlaş * Bitki ş ekilleri gösteren ve akiklerde olduğ gibi maden filizlerinin gerek yüzeyinde gerek içlerinde rastlanan u tabiî desen. ağ mak açlaş * Ağ durumuna gelmek. aç ağ açlı ağ k açlı * Ağ olan. acı * Ağ öbeğ aç i. * Ağ bol olan (yer). acı

ağ klı açlı * Ağ açları olan (yer). bol ağ açsı * Ağ benzeyen, ağ andı aca acı ran. ağ z açsı * Ağ olmayan. acı

ağ alanma * Ağ alanmak iş i. ağ alanmak * Ağ tavrı narak çalı yapmak. a takı m ağ k alı * Ağ olma durumu. a * Kibar ve cömertçe davranı ş . -ağ / -eğ an en * Fiilden sı ve isim yapma eki: yat-ağ gez-eğ ol-ağ dur-ağ piş en vb. fat an, en, an, an, -eğ ağ n alnı anı terlemezse ı n burnu kanamaz rgadı * iş veren iş ile birlikte çalı çisi ş mazsa iş iş var gücüyle sarı çi e lmaz. ağ n eli tutulmaz anı * cömertliğ elinin açı ğ tartılmaz. i, klı, ı ş ı ağ k arı ağ arma * Ağ armak iş i. * Tan atma, ş sökme. afak ağ armak * Ak olmak, ak duruma gelmek, beyazlanmak, solmak. * Aydı nlanmak. ağ artı * Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklı k. * Süt, yoğ peynir, ayran gibi yiyecek ve içecekler. urt, ağ lma artı * Ağ lmak iş artı i. ağ lmak artı * Aklaş ş mırengi solmuş , .

* Temizlenmek, beyazlatı lmak. ağ artma * Ağ artmak iş i. * Kuyumculukta gümüş temizleme iş ü i. ağ artmak * Ak duruma getirmek, beyazlatmak. ağ beneklilik * Arpa bitkisinde görülen mantar hastalı (Pyrenophora). ğ ı ağ cı ağ k cı ağ lı cı k * Ağ balıtutma. ile k ağ da * Kaynatı çok koyu ve yapı bir macun durumuna getirilen pekmez veya limonlu ş eriyiğ larak ş kan eker i. * Ağ balıtutarak geçinen kimse. ile k * Palmiyelerde çiçeklerin dibinin çevresindeki telli kı n.

ağ yapmak da * vücuttaki fazla tüyleri ağ ile almak, temizlemek. da ağ dacı *Ş eker, tatlı helva yapı nda ağ hazı ve mı da rlayan iş çi. * Ağ ile vücuttaki fazla tüyleri veya kı temizlemeyi meslek edinmiş da lları kimse.

ağ dalanma * Ağ dalanmak iş i. ağ dalanmak * Ağ durumuna gelmek, ağ maya baş da dalaş lamak. * Ağ bulaş da mak. ağ ma dalaş * Ağ mak durumu. dalaş ağ mak dalaş * Ağ durumuna gelmek, ağ da dalanmak. * (sohbet) Tam tadı varı durum almak, koyulaş na lı r mak. ağ tı dalaşrma * Ağ tı iş dalaşrmak i. ağ tı dalaşrmak * Ağ durumuna getirmek. da ağ dalı * Ağ dalanmı ş . * (deyiş için) Bilinmeyen kelimelerle, anlaş ı güç, dolambaçlı lması cümlelerden oluş an. * Karmaş ı k. * Pekmez yapmaktan baş iş yaramayan üzüm. ka e * Ağ rmak iş dı i.

ağ k dalı ağ rma dı

ağ rmak dı

* Ağ na sebep olmak. ması * Aş ı ağinmek, yük veya terazide denge bozularak bir yanı ı ağ gelmek. r

ağ ı

* Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarı göre canlı öldürebilen na yı madde, zehir. ağağ ı acı * Zakkum. ağçiçeğ ı i * Zakkum. ağgibi ı * acı veren, çok etkileyen. * çok sert, keskin. ağotu ı * Baldı ran. ağ ı l * Koyun ve keçi sürülerinin gecelediğ çit veya duvarla çevrili yer. i, * Bazı ldı n, özellikle ayıçevresinde görülen geniş aydı k teker, ayla, hale. yı zları n ve nlı * Bazı görüntülerdeki çok ıklı ş cisimleri çevreleyen ıklı ı ş teker. ı * Ağverme, zehirleme. ı ağ ı lamak * Ağvermek, zehirlemek. ı * (bir ş Ağkatmak. eye), ı

ağ ı lama

ağ ı rma landı * Ağ ı rmak iş landı i. ağ ı rmak landı * Ağ duruma getirmek. ı lı ağ ı lanma * Ağ ı lanmak iş i.

ağ ı lanmak * Bilmeden veya farkı olmadan zehirli bir ş yemek veya içmekle zehirlenmek. nda ey ağ ma ı laş * Ağ mak durumu. ı laş

ağ mak ı laş * Ağ duruma gelmek. ı lı ağ oğ doğ ovada otu biter ı lda lak sa * Tanrı yarattınırı nı her ğ n zkı verir. ı ağ ı lı *İ çinde ağbulunan, zehirli. ı ağ böcek ı lı * Kıkanatlı n lardan, baş böcekleri yemesi bakı ndan yararlı böcek. (Carabus). ka mı bir ağ ı llanma * Ağ ı llanmak durumu.

ağ ı llanmak * Toplanı bir arada durmak. p * Çevresinde ağ denen hale oluş ı l mak, halelenmek. ağ ı m ağ ı mlı * Ayağ üstündeki tümsek yer. ı n * Üstü aş tümsek olan (ayak). ı rı

ağ düş ı na ürmek * tuzağ düş ı na ürmek. ağ ı nma * Ağ ı nmak iş i. ağ ı nmak ağ ı r * (hayvan) Yere yatıyuvarlanmak. p * Tartı çok çeken, hafif karş . da ı tı * Davranı yavaş ş ları olan. * Değ çok olan, gösteriş eri li. * Çapı , boyutları büyük. * Çetin, güç. * Tehlikeli, korkulu, vahim. * Sınt ı kı veren, bunaltı. cı * Dokunaklı , insanıgücüne giden, kıcı n rı. * Yavaş . * Ağ lı ı , ciddî. rbaş * (koku için) Keskin, boğ ucu. * (yiyecek için) Sindirimi güç. * Yoğ un. * (uyku için) Uyanı lması derin. güç, * Kık, alçak. sı * Güç iş sağ iten, ı r. * Ağ siklet. ı r * Acele etmeden. * Fazlası yla.

ağ ağ ı ı r r

ağ aksak yürümek (veya gitmek) ı r * pek yavaş olarak. ağ almak ı r * bir iş yavaş te davranmak. ağ araç ı r ağ ayak ı r * Ağ vası ı ta. r * Doğ urması n (gebe kadı yakı n).

ağ basmak ı r * ağ ğfazla gelmek. ı ı rlı * bir iş gücü ve etkisi üstün gelmek. te ağ basmak ı r * gücü, etkisi veya özelliğdaha üstün ve belirgin olmak. i * bir iş gücü ve etkisi üstün gelmek. te

ağ basmak ı r * bir kimse kâbusa uğ ramak. ağ canlı ı r * Çok yavaş yapan, çevik olmayan. iş * Varlı sıntı ğ kı veren sevimsiz. ı * Tembel. * Gebe (kadı n). ağ canlı ı r lı k * Hareketlerin yavaş olması mbık, tembelce davranıbiçimi. , hı llı ş ağ ceza ı r * Ağ hapis ve beş ldan yukarı hapis cezaları ı r yı olan .

ağ çekmek ı r * tartı ağ gelmek. da ı r ağ durmak ı r * ciddî, ağ lı ı , oturaklı ukkanlı rbaş , soğ hareket etmek. ağ elli ı r * Bkz. eli ağ ı r. ağ ellilik ı r * Eli ağ olma durumu. ı r ağ ezgi ı r * Çok ağ yavaş ı r, yavaşahenkli. ,

ağ gelmek ı r * gücüne gitmek, onuruna dokunmak. * yapı güç gelmek. lması ağ hapis cezası ı r * 2-24 yı l veya ömür boyu hapis cezası . ağ hastalı ı r k * Ölümle sona erebilecek gibi olan hastalı k. ağ hidrojen ı r * Döteryum. ağ iş ı r * Büyük tehlikeler yaratan ve fazla güç isteyen her türlü iş .

ağ iş ı itmek (veya duymak) r * kulakları iş iyi itmemek, kulakları iş az itmek. ağ kaçmak ı r * gücendirici olmak. ağ kayba uğ ı r ramak * maddî ve manevî büyük zarar görmek. ağ kayı ı p r * (savaş , deprem, sel gibi doğ afetlerde) Büyük kayı al p. * Maddî zarar. ağ küre ı r * Yer yuvarlağ n, yoğ ı nı unluğ ve katı ı olan bölümü, barisfer. u lı çok ğ

ağ ol! ı r

* ciddî, ağ lı ukkanlı rlı ı , soğ rbaş , sabı ol!. * acele etme, yavaş ol!.

ağ oturmak ı r * uslu durmak. ağ para cezası ı r * Bazı suçlara göre takdir edilen para cezası . ağ sanayi ı r * Üretim araçları yapan sanayi. ağ satmak ı r * nazlanmak, gönülsüz davranmak. ağ sı ı klet r * Bazı dalları yarı larıağ ğile sırlandılan kategori, baş ık. spor nda ş macı n ı ı nı rı rlı ağ rlı ağ söylemek ı r * acı , dokunaklı , sözler söylemek. ağ söz ı r ağ su ı r * Bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaş cıolarak kullanı içinde hidrojen atomları latısı lan, yerine döteryum izotopları bulunması sonucu oluş su (DO). an ağ top ı r * Güçlü, ünlü, tanı ş nmıkimse. ağ uyku ı r * Uyanı lması derin uyku. güç, * Kiş onuruna dokunan, dayanı inin lması söz. güç

ağ vası ı ta r * Motoru, ağ yük veya birden fazla römork taş ı r ı amacı güçlendirilmiş mak yla kamyon ve benzeri araç. ağ vası ehliyeti ı ta r * Ağ vası sürücülerine verilen kullanma belgesi. ı ta r ağ yağ ı r * Kalı yağ n . ağ lı ı rbaş * Davranı ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî. ş ları ağ lı ı lı rbaş k * Ağ lı ı rbaş olma durumu, vakar, ciddiyet. ağ ı rca ağ ı rdan * Ağ olarak. ı r ağ ı almak rdan * bir işgereken süre içinde bitirmemek. i * bir işgönülsüz, isteksiz yapmak, geciktirmek. i ağ ı rkanlı * Oldukça ağ ı r.

* Hippokrates'in ortaya attı ağ canlı soğ ğ ı ı r lı k, ukluk, kolayca duygulanmayıgibi nitelikleri kendinde toplayan ş kiş tipi. ilik * Bkz. ağ canlı ı r . ağ ı lı rkanlı k * Ağ ı rkanlı olma durumu. ağ ı rlama * Ağ ı rlamak iş ikram, izaz. i, * Gelin veya güvey karş rken çalı kı bir hava. ı lanı nan vrak

ağ ı rlamak * Konuğ saygı a göstererek onun her türlü rahatı, ihtiyacı sağ nı nı lamak, ikram etmek, izaz etmek. ağ ı rlanma * Ağ ı rlanmak iş i. ağ ı rlanmak * Ağ ı rlamak iş konu olmak. ine ağ ma ı rlaş * Ağ mak durumu. ı rlaş

ağ mak ı rlaş * (hava) Sıcı bunaltı bir durum almak, bozulmak. kı ve cı * (hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaş mak. * Yavaş lamak. * (gebe kadıiçin) Doğ n urması yaklaş mak. * Ağ lı ı rbaş olmak. * (yiyecek) Bozulmaya yüz tutmak. * Güçleş zorlaş mek, mak. * (organ için) Görevini yapamaz duruma gelmek. ağ tı ı rma rlaş * Ağ tı iş ı rmak i. rlaş ağ tı ı rmak rlaş * Bir ş ağ ması yol açmak. eyin ı rlaş na ağ ı rlatma * Ağ ı rlatmak iş i.

ağ ı rlatmak * Ağ ı rlamak iş yaptı ini rmak. ağ ğ altıdeğ ı ı rlınca n mek * çok değ olmak. erli ağ ğ (ortaya) koymak ı ı rlını * kimliğ ve kiş ini kabul ettirmek. ini iliğ ağ k ı rlı * Ağ olma durumu. ı r * Değ olma durumu. erli * Ağ lı ı lı rbaş k. * Tehlikeli olma durumu. * Sınt ı bunaltı durum. kı lı , cı * Orduda bir birliğ cephane, yiyecek ve eş yükleri. in ya * Çeyizini düzmek için güveyin geline verdiğpara, kalı i n. * Uyuş ukluk ve gevş durumu. eklik * Uykuda iken gelen ve insana boğ gibi bir duygu veren durum. ulur * Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluş turduğ bileş u ke.

* Takı . * Yük, külfet. * Sorumluluk. * Etki, yetki, baskı , güçlük. * Dikkati ve önemi bir ş üzerinde yoğ tı ey unlaşrmak. * Terazilerde tartma işyapı i lı bir kefeye konulan nesne. rken * Değ erlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağ n üzerinde ve belli oranda, fazladan bir değ anı er tanı nması . ağ k basmak (veya çökmek) ı rlı * gevş ve uyku gelmek. eklik * (uykuda) sıntıduruma girmek. kı lı * Ağ bir hava kaplamak, sessizlik oluş ı r mak. ağ k merkezi ı rlı * Bir cismin bütün noktaları ayrı etki yapan yer çekimi kuvvetlerinden oluş tek kuvvet na ayrı muş durumundaki bileş kenin uygulama noktası . * Bir iş en önemli bölümü. in ağ k olmak ı rlı * birine yük olmak, kendi masrafı baş na çektirmek, sıntı nı kası kı vermek. ağ klı ı rlı (değ er). ağ ı rsama * Ağ ı rsamak hareketi. ağ ı rsamak * Birine karşsoğ davranarak sıntı ı uk kı verdiğ anlatmak. ini * Bir işyavaş i yapmak, önemsememek, ilgilenmemek. * Bir işağ bulmak, yük saymak, yüksünmek. i ı r ağ ak ı rş * Yün, iplik eğ irilen iğağ tı için alt ucuna geçirilen yarı küre biçiminde, ortası i ı rmak rlaş m delik ağ veya aç kemik parça. * Teker biçiminde yassı nesne, kurs. ağ aklanma ı rş * Ağ aklanmak işveya durumu. ı rş i ağ aklanmak ı rş * Çı banda veya (ergenlik sı nda) memede ağ ak biçiminde bir tümsek oluş rası ı rş mak. ağ ı ş * Ağ işveya biçimi. mak i * (su buharın ve baş gazları Yerden havaya doğ çış yağ karş . nı ka n) ru kı, ı ı ı ş tı * Değ erlendirmelerde, herhangi bir konu veya evreye olağ n üzerinde ve belli bir oranda, fazladan tanı anı nan

ağ ı t

* Ölen bir kimsenin gençliğ güzelliğ iyiliklerini, değ ini, ini, erlerini, arkada bı kların acı nı büyük raktı nı ları veya felâketlerin acıetkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazı yazı u, mersiye. lı lan , sağ * Ağ lama, gelin olan bir kın arkası meziyetlerini sayıdökerek ağ zı ndan p lama. ağ yakmak (veya tutturmak) ı t * ağ söylemek, ağ düzmek. ı t ı t ağ ı tçı ağ lı ı k tçı * Ölüye ağ söylemek için para ile getirilen kimse, sağ ı t ucu. * Ağ nı iş ı n i veya mesleğ tçı i.

ağ ı tlama ağ ı z boş luk.

* Ölmüş anmak için düzenlenen törende okunan övgü. leri * Yüzde, avurtlarla iki çene arası ses çı nda, karmaya, soluk alı vermeye ve besinleri içine almaya yarayan p * Bu boş un dudakları luğ çevrelediğbölümü. i * Kaplarıveya içi boşeylerin açıyanı n ş k . * Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğ yer, munsap. ü * Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açıyanı k . * Birkaç yolun birbirine kavuş u yer, kavş tuğ ak. * Kesici aletlerin keskin yanı . * Bir dilin sırları nı içinde, bölgelere ve sıflara göre değen söyleyiş nı iş özelliğ i. * Birini yanı ltmak, kandı amacı dolambaçlı rmak yla birtakı sözler söyleme özelliğ m i. * Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. * Bazen "kez" anlamı gelir. na * Üslûp, ifade özelliğ i. * (tehlikeli ş için) Pek yakıyer. eyler n

ağ ı z

* Yeni doğ urmuş memelilerin ilk sütü.

ağ açmak ı z * söz söylemek, konuş mak. * azarlamak, paylamak. ağ açmamak ı z * tek bir söz olsun söylememek, susup kalmak. ağ açtı ı rmamak z * çok konuş baş nısöz söylemesine, konuş na engel olmak. arak kaların ması ağ ağ ı ı z za * ağ na kadar, tamamen. zı ağ ağ vermek (veya konuş ı ı z za mak) * iki kişbirbirine pek yakı durarak baş i n kalarıitmeyecek biçimde konuş iş mak. ağ alı ı ş ğ z kanlı ı * Çok söylendiğiçin bir sözü sısıkullanma durumu. i k k ağ aramak (veya yoklamak) ı z * öğ renmek istenilen ş söyletecek yolda dil kullanmak. eyi ağ birliğ ı z i * Bir konuda anlaş aynı arak biçimde konuş söz birliğ ma, i. ağ birliğetmek ı z i * bir konuda anlaş aynıekilde konuş arak ş mak, söz birliğetmek. i ağ birliğetmek ı z i * bir konuda anlaş aynı arak biçimde konuş mak, söz birliğetmek. i ağ burun birbirine karı ı z ş mak * dayak yeme sonunda yüzü, yara bere içinde kalmak. * yüzde aş öfke, üzüntü, yorgunluk gibi durumlarıizleri görünmek. ı rı n ağ dalaş ı z ı * Ağ kavgası ı atı bağş dil dalaş ı z , karş klı ş lı ma, rı ma, ı . ağ değikliğ ı iş i z

* Yemeğ çeş in idinde değiklik. iş ağ değtirmek ı iş z * önce söylediğ baş türlü anlatmak. ini ka ağ dil vermemek ı z * hiç konuş mamak, susmak. ağ dolusu ı z * Ağ n alabileceğkadar. zı i * (küfür için) Birbiri ardı birçok. nca, ağ kâhyası ı z * Birinin söyleyeceğsözlere karı kimse. i ş an ağ kalabalı ı z ğ ı * Birbirini tutmayan gereksiz sözler. ağ kalabalına getirmek ı z ğ ı * birini gereksiz sözler söylemek yolu ile ş ı aş rtmak. * söz söyleme becerisine sahip olma. ağ kavafı ı z * Karş ndakini kandı için gerekli gereksiz çok söz söyleyen. ı sı rmak ağ kavgası ı z * Karş klı ı ı ağ sözler söyleyerek yapı çekiş atı dil kavgası lı r lan me, ş ma, . ağ kokusu ı z * Bir kimsenin çekilmez davranı , istekleri, sözleri. ş ları ağ kullanmak ı z * duruma, ortama göre söz söylemek, sözünü amacı göre değtirmek. na iş ağ niş ı anı z * Yalnısözle yapı niş z lan anlanma. ağ satmak ı z * yüksekten atarak kendini övmek. ağ ş ı akası z * Sözle yapı ş lan aka. ağ tadı ı z * (ailede veya toplumda) Dirlik düzenlik, iyi geçinme veya rahatlı k. ağ tadı ı yla z * huzurla, rahatlıiçinde, içine sine sine, lezzetini duyarak. k ağ tamburası ı z çalmak * sözle avutmaya, oyalamaya çalı ş mak. ağ tatsı ğ ı z zlı ı * Bir topluluk içindeki geçimsizlik, huzursuzluk. ağ tı ı kamak z * konuş imkânı ma vermemek. ağ tüfeğ ı z i * Mermileri ş iddetle üflenerek fı lan bir çeş tüfek taslağ rlatı it ı . ağ tütünü ı z

* Keyif için ağ çiğ ı zda nenen bir tür tütün. ağ ünlüsü ı z * Geniz yoluna kaymadan çı ünlü, ağ l ünlü. kan ı zsı ağ yapmak ı z * birini kandı yanı amacı duyguları, düş rma, ltma yla nı üncelerini olduğ undan baş türlü gösterecek biçimde ka konuş mak. ağ yaymak ı z * açıve dürüst konuş k maktan kaçı nmak. ağ yer, yüz utanı ı z r * armağ alan, armağ verenin isteğ yerine getirmeye çalır. an anı ini ş ı ağ yoklamak ı z * Bkz. ağ aramak. ı z ağ dağ ı zda ı lmak * (genellikle hamur iş i için) iyi piş ve lezzetli olmak. miş ağ sakıgibi çiğ ı zda z nemek * bir söz veya düş ünceyi sısıtekrarlayıdurmak. k k p ağ ı zdan * Yazıolmayarak, sözle, sözlü, ş lı ifahî.

ağ ı ağ zdan ı za * Herkes birbirine söyleyerek. ağ ı ağ dolaş (veya geçmek) zdan za mak * herkes birbirine söylemek. ağ ı burun yakı kardeş karıyakı zdan n, ten n n * "insanıkendi yararı ş n her eyden önemlidir" anlamı kullanı nda lı r. ağ ı dolma zdan * (top veya tüfek için) Namlusu ağ ndan doldurulan. zı ağ ı kapmak zdan * baş ndan dinlemek yolu ile yarı yamalak birtakı bilgiler edinmek. kaları m m ağ ı zlama * Ağ ı zlamak iş i. ağ ı zlamak * Bir işkolaylamak. i * Bir parçayı yuvası geçirmek için önce yuvanıağ nı na n zı ayarlamak. * Bir boğ n veya bir limanıağ nı azı n zı ortalamak. ağ ı sakıolmak zlara z * herkesin diline düş mek. ağ ma ı zlaş * Ağ mak işveya durumu. ı zlaş i ağ mak ı zlaş * İ kan damarı ki , birbiri içine açı lmak. ağ ı zlı * Ağ herhangi bir biçimde olan. zı

ağ k ı zlı

* Bir ucuna sigara takı öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. lan, * Nefesli çalgı ağ gelen yer. larda za * Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapı kapak. lan * Kuyu bileziğ i. * Su tesisatı su alıvermeye yarayan vanalı nda p uç. * Hayvanıırması zararlı ş yemesine engel olmak için ağ na takı tel, deri gibi kafes. n sı na, bir ey zı lan * (dokumacı Çözgünün açı kapandı ve içinde mekiğ geçtiğyer. lı kta) lı p ğ ı in i * Telefon ve benzeri cihazlarda ağ yaklaşrı bölüm. za tılan * Bir ş baş ğyer. eyin ladı ı * Huni.

ağ kçı ı zlı * Ağ k yapan veya satan kimse. ı zlı ağ ı zotu ağ l ı zsı * Ağ ilgili. ı zla ağ l ünlü ı zsı * Bkz. ağ ünlüsü. ı z ağ z ı zsı * Ağ olmayan. zı * Yumuş huylu, sessiz. ak * Topları lemek için falyaya konulan ve barutun patlaması sebep olan madde. ateş na

ağ ağ ladı layacak * ağ lamak üzere olan. ağ lama ağ lamak * Üzüntü, acı , sevinç, piş manlı aldanma vb.nin etkisiyle göz yaşdökmek. k ı * Ağ budandında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak. aç ğ ı * Sı zlanmak, yakı nmak. * Bir duruma karşüzüntü duymak. ı ağ lamak para etmez * üzülmenin yararı olmaz. ağ lamaklı * Ağ gibi olan, üzüntülü. lar ağ lamaklı olmak * ağ layacak duruma gelmek. ağ lamalı * Ağ gibi olan, ağ lar layacak gibi. * Acı duygusu uyandı ma racak hâlde, sı zlamalı . ağ lamayan çocuğ meme vermezler a * hakkı araması bilmeyen kimsenin iş nı nı i görülmez. ağ lamsı ağ lanma * Ağ layacak gibi, ağ lamalı . * Ağ lanmak iş i. * Ağ lamak iş i.

ağ lanmak * Ağ lamak işyapı i lmak. ağ lantı * Hafif hafif ağ lama.

ağ gözden, sahte sözden kendini sakı lar n * "kendini acı ranlardan kork" anlamı kullanı ndı nda lı r. ağ ma laş ağ mak laş * Ağ mak iş laş i. * Birlikte ağ lamak. * Sı zlanmak.

ağ ağ lata lata * Sürekli ağ latarak, devamlı eziyet ederek, üzerek. ağ latı ağ cı latı * Ağ lamaya yol açan. ağ ş latı ağ latma ağ latmak * Ağ latmak işveya biçimi. i * Ağ latmak iş i. * Ağ laması yol açmak. na * Trajedi.

ağ ağ laya laya * Ağ layarak. ağ layanımalı n gülene hayretmez * birinden haksıolarak alı malı onu alana yararı z nan n olmaz. ağ cı layı ağ ş layı ağ lı * Ağbulunan. ı ağ ma * Ağ iş mak i. * Akan yı z, ş ldı ahap. * Sarkmak, aş ı inmek, eğ ağ ya ilmek, meyletmek. * Yükselmek, yukarı kmak. çı * Koyun ve keçi baş alı vergi, sayı vergisi. ı nan na m * Ağ namak iş i. * Ölünün ardı ağ ndan lamak için para ile tutulan kimse, ağ , yasçı ı tçı . * Ağ lamak işveya biçimi. i

ağ mak

ağ nam ağ nama

ağ namak

* (hayvan) Yere yatıyuvarlanmak. p

ağ namcı * Ağ vergisi toplayan kimse. nam ağ raz ağ rı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve ş iddetli acı . ağ kesici rı * Acı, sıyı yı zı dindirici (ilâç). ağ kesimi rı * Ağ duyusunun kendiliğ rı inden veya tedavi sonucu yok olması , analjezi. ağ sı rı zı * Rahatsı k veren acı zlı , sancı . ağkesen rı * Ağ duyusunu ortadan kaldı dindiren (ilâç vb.), analjezik. rı ran, ağlarda göz ağsı kiş öz ağsı rı rı, her inin rı * herkesi en çok ilgilendiren ş kendi derdidir. ey ağlı rı ağma rı * Ağyan, ağ sı rı rı olan. * Ağmak iş rı i. * Memeli hayvanlarda görülen ara konakçı kenelerin bulaşrdı ağma asalakları ileri gelen hastalı tı ğ rı ı ndan k. * Kötü niyet ve düş manlı klar.

ağma asalakları rı * Omurgalı lardan alyuvar asalağolarak yaş türlü biçimlerdeki sporlular topluluğ ı ayan u. ağmak rı * (vücudun bir yeri) Ağlı rıolmak. ağna gitmek rı * onuruna dokunmak veya gücüne gitmek. ağsı rı tutmak * (gebe kadıiçin) doğ sancı baş n um ları lamak. * (hasta bir organ) ağmaya baş rı lamak. ağsı rız * Ağsı rı olmayan. * Ağ vermeden. rı * Dertsiz, tasası z.

ağsıbaş kaş bağ rız ı na bastı lamak * kendine gereksiz yere iş karmak. çı ağtma rı ağtmak rı * Ağtmak iş rı i. * Ağması yol açmak. rı na

ağ sı ağ u

* Ağ görünüş ünde olan, ağ örülmüş gibi olan. * Ağ ı .

ağ ulamak * Ağ ulamak. ağ ustos * Yı 31 gün süren sekizinci ayı lı n .

ağ ustos böceğ i * Eş kanatlı lardan, erkeğyazıkarnın altı i n nı ndaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çı karan bir böcek, orak böceğ(Cicada plebeja). i ağ ustos böcekleri * Genç sürgünlerden öz su emerek tarı ve orman bitkilerine zarar veren birçok türün bulunduğ eş m u kanatlı familyası lar . ağ yar * Baş , yabancı eller. kaları lar,

ağ alı za nmaz (veya ağ alı za nmayacak) * söylenmesi ayı çirkin (söz, küfür). p, ağ almamak za * anmamak, sözünü etmemek. ağ düş za mek * dedikodu konusu olmak. ağ koyacak bir ş za ey * yiyecek bir ş ey. ağ tat, boğ feryat za aza * (yiyecek için) miktarı az olan. çok ağ açı zı k * Ş kı alı bön. aş n, k, * Hayranlı büyülenmiş kla, olarak. ağ açı(veya ağ bir karıaçı kalmak zı k zı ş k) * çok ş ı aş rmak, ş akalmak. aş ağ açıayran delisi (veya budalası zı k ) * yeni gördüğ her ş ş kı kla bakan, ş ı ü eye aşnlı aş ran. * saf, bön. ağ bir zı * Söz birliğetmiş i .

ağ bozuk zı * Sövmeyi alı ş k edinmiş kanlı olan, küfürbaz. ağ burnu yerinde zı * oldukça güzel, yakıklı ş . ı ağ çiriş zı çanağ dönmek ı na * ağ kuruyup acı mak. zı laş ağ dili bağ zı lanmak

* herhangi bir sebeple konuş amaz olmak. ağ dili kurumak zı * herhangi bir sebeple tükürük az olmak. ağ dili tutulmak zı * beklenmedik bir durum karş nda heyecanlanmak, hayranlıduymak. ı sı k ağ dolu dolu konuş zı mak * heyecanlı söylemek. söz ağ gevş zı ek * Sısaklamaz, sıtutmaz. r r ağ havada zı * çevresindekilerden habersiz, alı ş kı k, aş n. ağ kalabalı zı k * Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuş boş az. an, boğ ağ kara zı * Kara haber vermekten hoş lanan, ş ağ . om ı zlı * Bir yerde konuş ulanı yapı duyup görmesi istenilmeyen (kimse). veya lanı

ağ kenetli zı * Sıtutan, sısaklayan (kimse). r r ağ kilitli zı * Dudakları beyaz (at). * Sısaklayan. r ağ kulakları varmak zı na * çok sevinmek. ağ kulakları zı nda * çok sevinçli, mutlu. ağ kurumak zı * bir konuyu çok söylemek sebebiyle, ondan bı kmak. * içecek ihtiyacı duymak. ağ kurusun zı * felâket dileğ bulunanlara karşkullanı bir ilenme. inde ı lan ağ lâf (veya lâkı ) yapmak zı rdı * kolay konuş yeteneğolmak. ma i * inandıcı söyleme yeteneğolmak. rı söz i ağ oynamak zı * bir ş yemek. eyler * konuş mak. ağ pek zı ağ pis zı * Sıvermeyen, ketum. r * Sövmeyi huy edinmiş olan.

ağ sı zı kı * Bkz. ağ pek. zı ağ sulanmak zı

* imrenmek. ağ süt kokmak zı * çok genç ve toy olmak. ağ teneke kaplı zı (olmak) * çok sı veya çok acıeyleri kolaylı içebilen veya yiyebilenler için ş yollu söylenir. cak ş kla aka ağ torba değ ki büzesin zı il * herkesin dedikodu yapmasın önüne geçilemeyeceğ anlatı nı ini r. ağ var, dili yok zı * pek sessiz, kendi hâlinde. * konuş mayan, derdini anlatamayan. ağ varmamak zı * söylemeye, açı klamaya gönlü elvermemek. ağ yanmak zı *oş eyden büyük zarar görmek. ağ na (veya diline) kira istemek zı * söylemesi beklenen ş söylemekte nazlı eyi davranmak. ağ na (veya diline) sağk zı lı * bir sözü yerinde söyleyen kiş söylenir. ilere ağ na (veya önüne) bir kemik atmak zı * birini küçük bir çı göstererek susturmak. kar ağ na abdestle almak zı * o kiş anarken çok saygıdavranmak. iyi lı ağ na almak zı * söylemek. ağ na almamak zı * adı ağ na almamak. nı zı ağ na almamak zı * söz konusu etmemek, anmamak, söylememek. ağ na atmak zı * yemek için ağ koymak. za ağ na bakakalmak zı * sözlerine hayran olmak. ağ na baktı zı rmak * kendini zevk ile dinletmek. ağ na bir parmak bal çalmak zı * birini tatlı sözlerle veya çeş hediyelerle bir süre için kandı itli rmak, oyalamak. ağ na bir ş (veya bir çöp) koymamak zı ey * hiçbir ş yememek. ey ağ na bir zeytin verir, altı (veya ardı tulum tutar. zı na na) * yaptı küçük iyiliklere karşk büyük çı bekler. ğ ı ı lı kar ağ na burnuna bulaşrmak zı tı * bir işbeceremeyip berbat etmek, bozmak. i

ağ na düş zı mek * çok yaygıolarak bilinip konuş n ulmak. ağ na etmek zı * haddini bildirmek. ağ na geldiğgibi zı i * önünü sonunu düş ünmeden. ağ na geleni söylemek zı * nezaket dına çı ş karak ağ ve kıcı ı ı r rı sözler söylemek. * çok ve düş üncesizce konuş mak. ağ na gem vurmak zı * susturmak, söyletmemek. ağ na kadar zı * boş kalmayacak biçimde. yeri ağ na kilit takmak (veya vurmak) zı * susturmak. ağ na koymamak zı * yememek veya içmemek. ağ na lâyı zı k * bir yiyeceğ tadı in anlatı lı "sen de yesen, beğ rken enirsin" anlamı söylenir. ile ağ na sakıolmak zı z * dedikodusuna konu olmak. ağ na sürmemek zı * bir ş eyden hiç yememek. ağ na taş ş zı almı * söze karı p susanlar için kullanı ş mayı lı r. ağ na tı zı kamak * susturmak, fazla konuş na engel olmak. ması ağ na tükürmek zı * birini küçültmek üzere küfür olarak kullanı uygunsuz sözler sarf etmek. lan * birine benzemek. ağ na verilmesini beklemek (veya istemek) zı * çalı p, iş ş mayı lerinin baş kaları tarafı yapı nı ndan lması beklemek. ağ na vur, lokması al zı nı * yumuş huylu kimseye her istenileni kolaylı yaptı ak kla rabilme anlamı bir atasözüdür. nda ağ na yakı zı ş mamak * söylemesi ayı kaçmak, uygun düş p memek, yakık almamak. ş ı ağ nda bakla ı zı slanmamak * hiç sı r saklamamak. ağ nda bı zı rakmak * Bkz. lâf ağ nda kalmak. zı ağ nda büyümek zı * sevmediğ inden veya içi almadından yutamamak. ğ ı

ağ nda gevelemek zı * açı söylememek. kça ağ nda yaş zı kalmamak * bir düş üncesini bir kimseye birçok kez söylemiş olmak. ağ ndan zı * birisinden dinleyerek. * adı na.

ağ ndan baklayı karmak zı çı * Bkz. baklayı zı çı ağ ndan karmak. ağ ndan bal akmak zı * çok tatlı konuş mak. ağ ndan çı (veya çı sözü) kulağduymamak (iş zı kanı kan ı itmemek) * sözlerini tartmadan söylemek. ağ ndan çı zı kmak * bir sözü istemeden, farkı varmadan söylemek, söylemiş na bulunmak. ağ ndan çıçı zı t kmamak * hiçbir ş söylememek. ey ağ ndan dirhemle çı zı kmak * çok az konuş mak. ağ ndan dökülmek zı * açı söylemekten çekindiğş konuş ndan belli olmak. kça i ey, ması ağ ndan düş zı memek (veya düş ürmemek) * her zaman sözünü etmek. ağ ndan girip burnundan çı zı kmak * türlü yollara baş vurarak birini bir ş razı eye etmek, kandı rmak. ağ ndan hayıçı zı r kmazsa bari ş söyleme er * "lehte konuş muyorsun, bari aleyhte de konuş anlamı kullanı ma" nda lı r. ağ ndan kaçı zı rmak * istemediğhâlde boş i bulunup söyleyivermek. ağ ndan kapmak zı * birinin bildiğş i eyleri, ustalı konuş klı malarla ona sezdirmeden öğ renmek. * birinin konuş nı ması keserek kendi söze ba ş lamak. ağ ndan lâkı (veya lâf) almak (veya çekmek) zı rdı * karş ndakini konuş ı sı turarak birtakı gizli ş m eyleri öğ renmek. ağ ndan lokması almak zı nı * birinin hakkı ş ondan almak. olan eyi ağ ndan yel alsı zı n * ağ nı zı hayra aç. ağ nı zı (veya çenesini) tutmak * boş azlıetmemek. boğ k * kötü söz söylememe. * bir konuda arzu edilmeyen düş üncelerin açı çı ğ kması bir ş a nı ekilde önlemek.

ağ nı zı açacağ gözünü aç ı na * dikkatsiz kiş uyarmak için "dikkatli ol uyanıol!" anlamı kullanı ileri k nda lı r. ağ nı p gözünü yummak zı açı * öfke ile, sonunu düş ünmeden ağ na gelen bütün ağ sözleri söylemek. zı ı r ağ nı zı açmak * konuş maya baş lamak. * ağ sözler söylemeye baş ı r lamak. * alıalıbakmak. k k ağ nı zı açmamak * hiçbir söz söylememek, ses çı karmamak. ağ nı zı aramak (veya yoklamak) * Bkz. ağ aramak. ı z ağ nı çak açmamak zı bı * üzüntüsünden söz söyleyecek durumda olmamak. ağ nı zı bozmak * kaba sözler söylemek, küfretmek. ağ nı zı burnunu çarş amba çanağ (veya pazarı çevirmek ı na na) * kıp parçalamak, dövmek. rı ağ nı zı burnunu dağ ı tmak * birinin yüzüne ş iddetle tokat, yumruk indirmek. ağ nı zı dilini bağ lamak * birini konuş amaz duruma getirmek. ağ nı zı havaya (veya poyraza) açmak * umduğ elde edememek. unu ağ nı zı hayra aç! * kötü ihtimaller söz konusu edildiğ gerçekleş inde memesi dileğile söylenir. i ağ nı zı hayra açmak * Bkz. ağ nı zı hayra aç!. ağ nı zı kapamak * kendisine çı sağ kar layarak bir kimseyi susturmak. ağ nı zı kapamak (veya kilitlemek) * susmak, bir ş söylemek istememek. ey ağ nı zı kiraya vermek * kendini de ilgilendiren bir konuda düş üncesini söylememek. ağ nı zı koklamak * niyetini ve durumunu öğ renmek. ağ nı zı kullanmak (veya satmak) * birinin söylediklerini kendi düş üncesi gibi göstermeye çalı ş mak. ağ nı zı mühürlemek * konuş mamak, susmak. ağ nı zı öpeyim (veya seveyim) * sevindirici bir söz söyleyene "ne güzel söyledin" anlamı kullanı nda lı r.

ağ nı kı zı sı (veya pek) tutmak * sı r vermemek. ağ nıkamak zı tı * sözünü kesmek susturmak. ağ nı zı toplamak * söylemekte olduğ kötü söz veya küfürleri kesmek. u ağ nı zı yoklamak * birinin bir ş hakkı bildiğ kendisine sezdirmeden söyletmeye çalı ey nda ini ş mak. ağ nı içi yangı yerine dönmek zın n * ağ nıtadı zın bozulmak, tat alma duyusunu yitirmek. ağ nı içine baktı zın rmak * sözlerini seve seve ve dikkatli dinletmek. ağ nı içine girmek zın * çok yanaş mak, iyice sokulmak. * hayranlı büyük bir zevkle seyredip dinlemek. kla, ağ nı kaş ı bı lokması zın ı (kalı veya ğ ) olmamak * bir ş bir kimsenin uğ abileceğkonulardan olmamak. ey raş i * bir ş bir kimsenin sözünü edemeyeceğkadar değ olmak. ey, i erli ağ nı kokusunu çekmek zın * bir kimsenin çekilmez davranı na katlanmak. ş ları ağ nı mührü ile zın * oruçlu olarak. ağ nı payı (veya ölçüsünü) vermek zın nı * verilen karş kla bir kimseyi söylediğ veya yaptına piş etmek. ı lı ine ğ ı man ağ nı perhizi yok zın * ağ na geleni söyler. zı ağ nı suyu akmak zın * çok beğ istemek, imrenmek. enip ağ nıtadı zın bozulmak (veya kaçmak) * bir kimsenin kurulu düzeni dirliğbozulmak. i ağ nı tadı almak zın nı * o ş acı eyin tecrübesini geçirmiş bulunmak. ağ nı tadı bilmek zın nı * güzel yemeklerden anlamak. * her ş güzelini, iyisini bilmek, anlamak. eyin ağ nı tadı bilmek zın nı * güzel yemeklerden anlamak. * her ş güzelini, iyisini bilmek, anlamak. eyin ağ nı tadı kaçı zın nı rmak * bir kimsenin kurulu düzenini bozmak; neş esini, keyfini bozmak. ağ yla kuş zı tutsa... * ne yapsa, ne kadar çaba ve ustalıgösterse. k ah

* Sesin tonuna göre piş manlı öfke, özlem, beğ k, enme, sevgi gibi duygular anlatı r. * (a:h) Ağ, acı rı duyulduğ unda söylenir. * (â:h) İ lenme, beddua. ah alan onmaz * "kötülük ettiğiçin beddua alan iflâh olmaz" anlamı kullanı i nda lı r. ah almak * birinin ilenmesini üstüne çekmek.

ah çekmek * derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek. ah etmek * acı içini çekmek. ile * ilenmek.

ah vah etmek * piş manlını ğ , üzüntüsünü dile getirmek. ı ah yerde kalmaz * "kötülük cezasıkalmaz" anlamı kullanı z nda lı r. aha ahacı k * Dikkati çok yakıbir noktaya çekmek için kullanı n lı r. ahali * Araları aynı nda yerde bulunmaktan baş hiçbir ortak nitelik düş ka ünülmeksizin bir ülkede, ş ehirde veya semtte oturanları tamamı n . * Bir yerde toplanan kalabalı halk. k, ahar * Hattatlarıkâğ cilâlamak için kullandı niş ve yumurta akı yapı özel bir karım. n ı t kları asta ndan lan ş ı aharlama * Aharlamak iş i. * İte burada. ş

aharlamak * Ahar sürmek. aharlı ahbap * Kendisiyle yakı iliş kurulup sevilen, sayı kimse. n ki lan * Seslenme sözü olarak da kullanı lı r. ahbap çavuş lar * her vakit birlikte görülen ve birbirine çok bağ olan arkadaş için söylenir. lı lar ahbap çı kmak * önceden tanı ş ş olmak. mı ahbap kusuruna bakan ahbapsıkalı z r * "dostlarıufak tefek kusurları bakmamak gerekir" anlamı kullanı n na nda lı r. ahbap olmak * arkadaş olmak, dostluk kurmak, yakı k kurmak. nlı * Aharı olan, üzerine ahar sürülmüş olan.

ahbapça

* Dostça, içten, teklifsizce.

ahbaplı dökmek ğ a * yerli yersiz yakı k göstermek. nlı ahbaplı k * Ahbap olma durumu, ünsiyet. ahbaplıetmek k * arkadaşk etmek, arkadaş konuş lı ça mak. ahcar ahçı * Taş lar. * Aş. çı

ahçı ı baş * Aşbaş çı ı . ahçı lı k * Aşlı çı k.

ahde vefa (etmek) * (devletler hukukunda) devletlerin, katı kları ldı milletler arası antlaş malara uyma zorunluluğ unda oldukları nı belirten kural. * sözünde durma. ahdetme * Ahdetmek iş i.

ahdetmek * Bir ş yapmak için kendi kendine söz vermek. eyi * Yemin etmek. ahdî Ahdiatik * Antlaş maya göre olan, antlaş gereğolan. ma i * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan önceki kutsal kitaplar.

Ahdicedit * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan sonraki kutsal kitaplar. ahengi bozulmak * dirliğ düzeni bozulmak. i, ahenk * Uyum. * Uyuş anlaş ma, ma. * Çalgıeğ lı lence.

ahenk almak * uyumlu hâle gelmek. ahenk kaidesi * Bkz. ünlü uyumu. ahenk kurmak * uyuş sağ ma lamak, anla ş sağ ma lamak.

aheste aheste * Yavaş yavaşağ ağ usul usul. ahenksiz * Uyumsuz. ğ ı ahı ş m m ahı * Beğ enilecek. * Eğ lenceli. ahenktar aheste * Ahenkli. düzensizlik. ı ı r r. ahenk yapmak * çalgıeğ lı lence düzenlemek. ahenk vermek * düzeni. . düzenli. değ verilecek bir ş değ er ey il. ahı yerde kalmamak * yaptı ilenme er geç etkisini göstermek. uyumluluk. ahenk tahtası * Telli çalgı lardan üzerine teller gerilmiş bulunan kapak tahtası . * Yavaş ı . aheste beste * Yavaş yavaşağ ağ . ahenkleş tirmek * Ahenk sağ lamak. ağ r. . birliğsağ i lamak. ğ ı ahı tutmak * birinin ilenmeleri gerçekleş mek. soy. uyumu sağ lamak. ahenkli * Uyumlu.ahenk sağ lamak * düzene sokmak. ahenksizlik * Uyumsuzluk. ahı kmak çı * yaptı ilenme etkisini göstermek. Ahfeş keçisi gibi baş sallamak 'in ı nı * söylenen sözü anlamadan kafa sallayarak onaylamak. ahenklilik * Ahenkli olma durumu. düzensiz. * Eğ lencesiz. ahenkleş tirme * Ahenkleş tirmek iş i. ahfat * Torunlar. ı ı r r.

inin iş Ahi * Ahilik ocağ ı olan kimse. kı ş ı n yametin kopmak üzere bulunduğ günler veya yı u llar. bakı z. harap duruma getirmek. zaman. * Son zamanlarda. dağ k. ahı r * Evcil büyük baş hayvanları barı ğkapalı hayvan damı n ndı ı yer. ahretlik. ant. nsan lları ahir vakit ahir zaman * Son zaman. yakı nlarda. k * Son. * Devir.ahı ş m bir ş değ m ahı ey il * beğ enilecek. * İ ömrünün son yı . . ancak 2. son günlerde. Dünya Savaşsonları ı nda Sovyetler Birliğ değik bölgelerine sürülen Türkler. ahir zaman peygamberi * Müslümanlarca son peygamber olduğ inanı Hz. * Sonra. ahı çevirmek ra * bir yeri pis. son olarak. bir hayvanı ra bağ ra ahı lamak. ahı rlamak * (hayvan) Ahı uzun süre kalı hamlaş rda p mak. * Bkz. * (halk inanına göre) Dünyanıson günleri. ndan ahi Ahilik * Cömert. Ahı Türkleri ska * Gürcistan'ı Türkiye sırları yakıbölgelerinde yaş ş n nı na n amıolan. . * Bkz. ahı çekmek ra * bir sürüyü ahı kapamak. sonraki. ş ma nı ahilik ahir * Eli açıolma durumu. msı ı nı ahı rlama * Ahı rlamak i ş i. en sonra. değ verilecek bir ş değ er ey il. zanaatçı im . i * Antlaş ma. sonunda. ahı r. Muhammed. cömertlik. ahret. eli açı k. * Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu'da yüksek bir geliş gösteren esnaf. çiftçi gibi bütün çalı kolları içine alan ocak. una lan ahiren ahiret ahiretlik ahit * Kendi kendine söz vererek bir işüzerine alma.

ahitleş me * Ahitleş iş mek i. kendine uyulması ahlâk açından gerekli olan genel ve geçer kural. ahitname ahiz * Alma. m lara ahkâm kesmek * çekinmeden kesin yargı bulunmak. ahlâf ahlâk bilim. ş ı ahlâk dıcı ş lı ık * Ahlâk bilimine aykıdavranma. rı ahlâk yasası * Ahlâk iş lerini belirleyen. kötü gibi sorunları inceleyen. reseptör. ahitleş mek * Antlaş mak. ı ş ı u kendine konu edinen bilim. ahlâkça ahlâkçı * Ahlâk anlayına göre. halefler. * Ahlâk konuları inceleyen filozof veya bu konularla uğ an kimse. sı ahlâk zabı tası * Büyük ş halkın sosyal ve sağk durumunu koruyan. törelere dayanan bir davranıyasası tiren. . eslâf karş . yi ahlâk bilimi * Yarar. uymak zorunda bulundukları davranıbiçimleri ve kuralları ş . alı. * Birinin yerine geçenler. neyin uğ ş geliş runda savaş ı lmaya değ neyin hayata anlam kazandı ğ hangi davranın iyi ve hangisinin kötü olduğ gibi sorunları er. * Antlaş belgesi. nı raş * Her ş ahlâk açından değ eyi sı erlendiren kimse. rdı. ma. * Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranıkuralları tespit eden ve inceleyen ş nı * İ nitelikler. antlaş anlaş ma ma. güzel huylar. ahkâm yürütmek * (bir sözden) kendi anlayına göre sonuçlar çı ş ı karmak. kuş aklar. ahize * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren âlet. ahkâm çı karmak * kendi düş üncelerine dayanarak birtakı yargı varmak. mı alı ka cı ahkâm * Yargı hükümler. ş düzeni için çalı teş ehir nı lı ehir ş an kilât. etik. ı tı * Bir toplum içinde kiş ilerin benimsedikleri. lar. ahlâk değ ş ı erlerine bağlı lı kla. bilir bilmez konuş larda mak. iyi. * Kabul etme. ahlâk dı ş ı * Töre dı.

* Bu ağ n. * Bir karım içindeki parçalar. * Gülgillerden. doğ bilindiğiçin yapı zı ru i lması gereken iş ler. ahlâkî vazife * Kanunun zorlaması olmaksın. ı lanan ağ yaban armudu (Pirus piraster). armuda benzeyen ve ancak iyice olgunlaşktan sonra yenilebilen yemiş acı tı i. ahlâksı davranı na zca ş . ah etmek.ahlâkçı lı k * Ahlâkı araç değ bir amaç sayan öğ törecilik. k k raşrı ahmak . ahlât ahlâtı erbaa * Bedende bulunduğ var sayı dört öge. na * Dürüst davranmayan. ahlâklı * Ahlâk kuralları bağ. moralizm. ah çeker gibi ses çı ç karmak. * Ahlâk bilimi. * Kaba adam. abdala söz vermeye gelmez a * ahmağ gereğ a inden çok ilgi gösterirseniz sizi sı sıuğ tır. * İ çekmek. ahlâksı zca * Ahlâksıbiçimde veya tarzda. zca ahlama ahlamak ahlat * Ahlamak iş i. ş ı * Beden yapınıtemelini oluş sın turan ögeler. ahmağ yüz. na lı * Ahlâka uygunlukla. kötü huylu. ahlâklı lı k * Bir insanıveya bir insan grubunun iyi ve kötü açından davranıbiçimi ve ahlâkî düş ü. n sı ş ünüş * Ahlâk kuralları . reti. u lan ahlatı(veya armudun) iyisini (dağ ayı yer n da) lar * kendilerine yakı ş mayan güzel bir ş eline geçirenler için kullanı eyi lı r. ögeler. ahlâken ahlâkı yat ahlâkî * Ahlâka uygun. terbiyesiz. z ahlâksı k zlı * Ahlâksıolma durumu. aç. ahlâksı k etmek zlı * ahlâksı davranmak. kendi kendine yetiş üzerine armut aş en. ile ahlâksı z * Ahlâk kuralları uymayan. bunlara uygun davranan (kimse). z * Ahlâk kuralları uymama. bir il. yasaları uyum içinde olma. yol iz bilmez kimse. ahlâkla ilgili.

öbür ş a n ı 'ya i ahret adamı * Dünya iş lerinden el çekip sürekli ibadetle uğ an kimse. ahmaklaş ma * Ahmaklaş durumu. ş . aş p ahmaklaşrma tı * Ahmaklaşrmak iş tı i. * Dilsiz. sağ ve dilsiz. bön. budalalı anlayı zlı akı zlı az miş k. ahrette on parmağyakası olmak ı nda * kendisine karşsorumlu olan kimseden ahrette davacı ı olmak. aptalca. sı ahraz ahret dünya. aptal. nı i ahmak yerine koymak * bir kimseye aptalmı anlamazmıgibi davranmak.* Aklı gereğgibi kullanamayan. mak ahmaklaş mak * Ahmak duruma gelmek. ı r * Dinî inanı göre. budala. ahret yolculuğ u * Ölüm. ahretini yapmak (veya zenginleş tirmek) * hayı leri yaparak sevap kazanmak. ahmaklaşrmak tı * Ahmaklaş na sebep olmak. r iş ahretlik * Besleme kı z. * (ahmak'ça) Ahmağ yakır nitelikte. ahret suali * Gereksiz ve usandıcı rı soru. * Ahret kardeş i olan kadı nlardan her biri. ş ahmakça * Biraz ahmak. ması tı ahmaklı k * Zekâsı geliş olma durumu. aptallaşrmak. raş ahret kardeş i *İ nanç ve ibadette birbirinden ayrı lmayan ve bu iliş ahrette de sürdüreceklerini düş kiyi ünen kadı nlara verilen ad. aptallaş mak. ahreti (veya öbür dünyayı ) boylamak * ölmek. * Bir an için ş alayıbocalamak. insanı öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağve Tanrı hesap vereceğyer. lsı k. ahş a . ş k. a ş ı ahmakı slatan * Yavaş yavaş ince ince yağ yağ çisenti. ve an mur.

* Karı . kı zı rmı renkli. ince. polip. ahval * Durumlar. koca ve çocuklardan oluş topluluk. ahu parçası * Çok güzel. bir ğ ı * Genellikle burun zarı üzerinde çı bir çeş ur. ahzükabz * Kendine mal etme. vaziyetler. * Davranı ş lar. er eyler. * Ait olma durumu. tahtadan yapı ş lmı . sulu ve kokulu yemiş ağ çileğ i. kabul etmek. * çok güzel. ş kan * sömürmek amacı birçok iş konuya el atan. * Olaylar. ş . hâller. . zarif kadı n. ahtapot * Kafadan bacaklı lardan. aç i. yayı yla e. dokunaçlı mürekkep balı türü (Octopus). kan it ahtapot gibi * sı ı yapı kimse. ahu gibi ahu gözlü * Güzel gözleri olan. karaca. an * Aynı soydan gelen kimseler zinciri. aidiyet aile * Evlilik ve kan bağ dayanan. rnaş k. . * Kesenek. sı nları * Eşkarı . * Araları kandaşk veya hımlıbulunan kimselerin tümü. dikenli bir bitki (Rubus idaeus). m m. kardeş arası ler ndaki iliş kilerin oluş turduğ toplum u içindeki en küçük birlik.* İ n veya hayvanıgöğ ve karnı nsanı n sü içindeki organlar. ahzetme * Ahzetmek iş i. iliş kinlik. koca. çekici. nda lı sı k * Birlikte oturan hım ve yakı n tümü. * Güzel. çekici. karı ı na . * Bu bitkinin duta benzeyen. ahzetmek * Almak. ahududu * Gülgillerden. ahş ap * Ağ açtan. ahzüita * Alıverişalı satı aksata. ahu * Ceylan. lan. bağ ı ciğ gibi ş rsak. aidat * Ödenti. çocuklar.

kla i. ik. * Ailece. *İ lgilendiren. aile gazinosu * Sadece evlilerin girebildiğve birlikte eğ i lendikleri yer. u. aile bütçesi * Kı bir süre içinde bir iş sa çinin veya iş ailesinin hayat seviyesinde meydana gelen değmeleri belirlemek çi iş amacı yapı istatistik çalı . aile meclisi * Aile makamın görevini yerine getiren kan veya soy hımları en az üç kiş oluş heyet. birine düş mek. geliş i ev. en. ajan * Ailesi olmayan. yakı ş ı n. aile bahçesi * Ailelerin rahatlı gidebileceğ genellikle içkisiz yer. koca bazen de büyükler ve çocuklar arası ndaki uyum. görü. ailece ailecek ailelik * Aile sayınıbütünü. yla lan ş ması aile dostu * Ailece tanılan ve evlerine gidilip gelinen ahbap. . hayvan veya bitki topluluğ i u.* Aynı üzerinde anlaş ve birlikte çalı kimselerin bütünü. doğ kontrolu. için. iliş iliş ilgili. nı sı ndan iden an aile ocağ ı * Ailenin kurduğ yerleş i. -e düş kin. ünü ı yan aile saadeti * Genellikle karı . anlaş sevgi ve hoş ma. gaye an ş an * Temel niteliğbir olan dil. aile hukuku * Aileyi oluş turan kiş ilerin karş klı ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı ı hak lı . tiğ tirdiğ aile plânlaması * Ailede çocuk edinmeyi sırlama. birinin olmak. nı um aile reisi * Kanunlara göre aile yükümlülüğ taş kimse. sın ailesiz ailevî ait ait olmak * ilgilendirmek. * Aile ile ilgili. aile hayatı * Aile bireylerinin bütün iş lerini düzenli olarak ev içinde yapma durumu. aile adı * Soyadı . * Bütün aile birlikte.

* Bazıeylerde beyaz bölüm. bı tara-k. ı tı * Bu renkte olan. görmeyi derece derece azaltan beyaz nda ban muş . yat-ak vb. ç-ak. süt gibi ş eylerin rengi. iş ğ ı iş görevlisi. katarakt.* Bir devlet veya kuruluş gizli amaçları çalı kimse. ak demir * Dövme demir. ak ağ a ak Arap * Saraylarda hizmet gören hadı ağ nıbeyaz ı olanı m aların rktan . ş *İ simden isim türeten ek (küçültme eki): baş ben-ek vb. kara ve siyah karş . ele-k. ak benek benek. casus. ajurlu ak * Ajuru olan veya her yanı biçiminde iş ajur lenmiş bulunan. bir ortaklın veya bir devletin bazı lerini gören kimse. gözenekli. beyaz. * Ruhsal gerginliğ dı vurması in ş a . rahat. * Kar. * Unutulmaması gerekli notları için yazmaya yarayan takvimli defter. perde. un için ş an * Bir kimsenin. * Bir ticarî kuruluş tanı onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağ u tan. küre-k vb. * Temiz namuslu. n ajans * Haber toplama ve yayma iş uğ an kuruluş iyle raş . layan iş kolu. ak don kara don geçitte belli olur * Gözün saydam tabakası bir yara veya çı sonucunda oluş . gözenek. * Bu iş kolların çalı ğbüro. ajanda ajanlı k * Ajan olma durumu. * Sınt ız. * Fiilden yer isimleri türeten ek: dur-ak. temsilci. * Ajanıgörevi. kı sı * Beyaz leke. * Fiilden alet isimleri türeten ek: or-ak. ak basma * Ak su. andaç. ak basmak * Göze beyaz leke inerek görme yetisini yitirmek. nı ş ı tı ajitasyon ajur * Delikli örgü. -ak / -ek -ak / -ek -ak / -ek * Arap sözcüğ "zenci" anlamı da geldiğ ü na inden ası l Araplarısöz konusu olduğ anlatı istenirken n u lmak kullanı lı r. -ak.

sülümen. ak gözlü * Gözlerinin rengi pek açıolan ve nazarın hemen değ ine inanı (kimse). ayıkiş lar. turp. özellikle semiz otugillerde karş ı yosunumsu mantar (Albugo candida). ş algam. ak köpek kara köpek geçit baş belli olur ı nda * kimin ne olduğ deney veya sı sonunda anlaşr. ak pak * tertemiz. ak mı mı kara önüne düş görürsün ünce *ş imdiden boş düş una ünme. ak pak ak pas * Lâhana. ı lan laş ak sakaldan yok sakala gelmek * çok yaş p iyice kuvvetten düş lanı mek. ak sülümen * Cı ile klorun birleş olan. k nı diğ lan ak gün ağ r.* Bkz. omuriliğ dıtabakası an in ş . istavrit. abey. . karnabahar gibi bitkilerin kök dındaki bütün bölgelerine yerleş ş ı ebilen. * saçı sakalı armı ağ ş . çok zehirli. kara gün karartı artı r * mutlu bir yaş ş iyi dinç kı mutsuz bir yaş ş yı r. *İ zmarit. parlak. ak koyunun kara kuzusu da olur * iyi bir aileden kötü bir çocuk da çı kabilir.ş . beyaz bir toz. sonuç belli olduğ zaman anlarsı u n. ayıise pratı ak kan * Lenf. akı karası geçitte belli olur. u nav ı lı ak madde * Demet durumundaki sinir liflerinden oluş beynin iç. temiz. ak kan yangı sı * Adenit. lodos. va imi ak yazı lı * Bahtlı anslı . kları lan lan * Çoban yı zı ldı. * Bembeyaz. süblime. akabe * Güneyden esen rüzgâr. ak yel ak yem ak yı z ldı aka * Büyük kardeşağ . ak düş mek * (saç ve sakal) tek tük ağ armaya baş lamak. uskumru gibi balı n beyaz etinden yapı ve oltada kullanı yem.

* Çı modelden yapı ş plak lmıinsan resmi. su yolu. yazarlar. nı akaçlamak * Bir yerde birikmiş suları tmak. hemen ardı ndan. i. ardı ndan. akı * Bataklı akaç yoluyla kurutmak. * Bilimsel niteliğolan. dere. * Irmak. imi. akademi * Bilginler. çay. ı sı nı unu akaç * Bir yerde birikip kalan sıları iş sonunda geriye kalan artı . ark. * Yer altı oluğ su u. i akademisyen * Akademi üyesi. lar * Yüksek okul. akaçlama * Akaçlamak iştefcir. hemen arkadan. * Yer altı suları toplayan tesisat. mecra. küçük akarsu. lan akait akaju * Bir dinin öğ renilmesi gereken inançların ve tapı kuralların tümü veya bunları nı nma nı toplayan kitap. bir lem kları ş arı tmak için kullanı boru. akademicilik * Resim veya heykel çalı nda kurallara bağlı ş ması lı k. kları akaçlatma * Akaçlatmak iş i. * (su için) İ yeri. akaçlatmak * Akaçlama iş yaptı ini rmak. vinti * Eğ inişfazla olan yer. sarp ve zor geçit. akağ aç * Gürgengillerin. sanatçı kurulu. i akak . kerestesinden yararlanı beyaz kabuklu bir türü (Betula alba). akabinde * Arkası ndan. oluk veya baş araç. * Akarsu yatağ yatak. lan ka * Kanal. akademici * Kurallara bağ resim ve heykel çalı lı ş yapan kişveya sanatçı ması i . akacak kan damarda durmaz * herhangi bir zarar karş nda bunun kaçılmaz olduğ anlatarak avundurmak için söylenir. gereksiz nesneleri dı ya akı vı . * Maun. drenaj. * Maundan yapı ş lmı . ı . akademik * Akademi ile ilgili.* Tehlikeli.

ları üsle ik. Meryem ana asması (Clematis vitalba). vı akaryakıistasyonu t * Benzin. arız. meteor. sokucu veya emici knaz lı . aralı z. beyaz çiçek veren. yurdumuzda yetiş bir süs ve gölge ağ . güzel kokulu reçine. ksı akaryakı t * Benzin. akaret akarlar * Tı yapı gövdeleri halkası baş göğ birleş ağ yapı ırı. zamk. sonuçsuzluk. ban. tları ldı ı akasma * Düğ çiçeğ ün igillerden. sık. * Sürekli iş leyen çı fistül. * Baş sı k. tarla. z. lan aç * Baklagillerden. arızlı akamete uğ ramak * baş sı sonuçsuz kalmak. acınkine benzeyen. akasya * Baklagillerden. nda im * Tek sı elmastan veya inciden gerdanlı ra k. boya gibi maddelerinden cak itleri en yararlanı bir ağ (Acacia). * Sı üİ cak kelerde yetiş bir ağ en açtan (Hymenea) elde edilen katı . kül renginde. güzel kokulu öz suyu olan büyük bir ağ aç (Liquidambar orientalis). yapı bükülgen ve misk gibi kokulu ndan karı ş kan. bahçelerde süs çiçeğolarak yetiş i tirilen sarı bir bitki. salkı ağ (Robinia pseudoacacia). akan sular durmak * itiraza. ı z ları cı sı örümceğ imsiler takı . bağ mülk. * Kiraya verilerek gelir getiren ev. dükkân. dükkân gibi mülk. kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanları girince ateş lı na külçesi durumuna dönüş küçük gök cismi. gaz. akamet * Kırlı verimsizlik. akar * Kiraya verilerek gelir getiren ev. gibi akar amber * Asya ve Amerika'da yetiş odunu ceviz ağ nı en. ağ ş en ma. ahap. olan bir taş . en acı m acı . sı iklimlerde birçok çeş yetiş ve tanen. akarca * Kemik veremi. ı . söyleyeceğsöze yer kalmamak. gaz yağ mazot gibi sı durumunda olan yakacak. i akan yı z ldı * Güneş sistemine bağ. motorin gibi yakı n satı ğyer. mı akarsu * Yeryüzünde ve yer altı belirli bir yatak içinde. yaban lı cı asması . * Kesintisi olmayan. eğ boyunca sürekli veya zaman zaman akan su. * Kaplı ca.akala akamber * Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü. * Özellikle amber balınıbağ ğ n ı ı rsakları çı lan. * Küçük akarsu.

iyi uçan büyük kuş içine alan bir ve ları familyası . beyaz kabuklu. (Bemicla). nce . iri ve yı cı kuş rtı bir (Vultur monachus). akburçak akciğ er organ. sağ sollu iki parçalı üs nı lı * Baklagillerden. hava borucukların sonunu oluş nı turan kesecik. ile lan k * Akya balı. eti kı klı lçı . akbuğ day * Kurak iklime dayanı . geniş büyük olan. oldukça büyük. nda . beyazca. plevra. n ktı ı akciğ kesecikleri er * Akciğ lopçuğ er unun parçaları . rmak yı nda ayan. n akciğ lopçuğ er u * Birçok akciğ keseciğ birleş oluş er inin erek turduğ parça. bronş çuklarıson bölümü. başve boynu çı olan. ak renkli bir kuş (Egretta türü alba). akbaş * Yazı kutup bölgelerinde yaş n ayan. akbakla akbalı k * Kuru fasulye. dağk yerlerde yaş ı plak lı ayan. burçağ yakıbir bitki cinsi (Lathyrus sativus). * İ htiyar. * Göğ kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organın temeli olan. kın ı kılara göçen. yumurtası tarama yapı bir balı(Leuciscus). * Bkz. sarı ve sulu bir tür armut. ğ ı akbalı l kçı * Leyleksilerden. * Sazangillerden. ekmeklik buğ klı day. bataklı ı ve göl kıları yaş k. kı ve ince gagalı ş lı yı ı k sa . u akciğ peteğ er i * Akciğ erlerde solunumda gaz alıveriş sağ ş ini layan. leş beslenen. erin. etli akça pakça . n erle mı akça akça * Oldukça beyaz. siyah bacaklı yabanî bir tür kuşdeniz kazı . ı akciğ erliler * Karı bacaklı ndan yumuş akçalarıtek ciğ soluk alan bir takı . akbabagiller * Gündüz yı cı alt takı nı kanatları rtıları mın. akça armudu * İ kabuklu. akçe. akciğ zarı er * Göğ boş unun içini ve bu boş un içinde bulunan akciğ dını üs luğ luğ erin ş kaplayan ince zar. çok yüksekten uçarak le keskin gözleriyle çok uzakları görebilen. a n akciğ göbeğ er i * Akciğ iç yan yüzünün hemen arkası bronşsinir ve damarlarıgirip çı ğyer.akbaba * Akbabagillerden.

* Beyaz tenli. keşleme. yaprakların uzun. malî. akçalı * Paraya bağ. parayla ilgili. lam aç. . akdetme * Akdetmek iş i. n akçöpleme * Zambakgillerden. . güzel (kadı n). * Rengini atmı ağ ş ş armıiçinde ak renk bulunan. akdedilme * Akdedilmek durumu. ş akçı ma llaş * Akçı mak işveya durumu. llaş i akçı mak llaş * Akçı l duruma gelmiş olmak. rengini atmak veya atmıgibi olmak. akçaağ açgiller * İ çeneklilerden. bir yık veya daha uzun yaş llı ayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum). akdarı * Buğ daygillerden. lı akçe * Küçük gümüş para. * Her tür madenî para. akçı l akçı llanma * Akçı llanmak iş i. iş akçaağ aç * Akçaağ açgillerden süs ağ olarak da dikilen tahtası acı hafif ve sağ bir ağ isfendan (Acer). akçı llanmak * Akçı l duruma gelmek. Akdeniz mavisi * Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü. akdetmek . Akdeniz humması * Malta humması . geniş nı olması . akçık llı * Akçı l olanıdurumu. akçakavak * Akkavak. akdedilmek * Akdetmek işyapı i lmak. örneğakçaağ olan bir bitki familyası ki i aç . çiçeklerinin güzelliğdolayıyla bahçe çiçekleri arası i sı na giren zehirli bir bitki cinsi (Veratrum album). akça yel * Güneydoğ udan esen yel.

kanı . bir yla an ğy). eninde sonunda. akılı cı k * Akı olma durumu. ğ lan akı l * Düş ünme. * Hafı bellek. lan akı seyelân. akı karası ak kara * beyaz tenli. yazı anlatı n akı olma özelliğ selâset. ittifak gibi karş klı lanma anlamı ı Arapça sözlerle) Yapmak. kara gözlü. akı l. ı luğ z kapalı engele çarpması oluş bol sesli ünsüz (r. üt. k * Düş ünce. anlama ve kavrama gücü. akı karası geçitte belli olur * bir iddiadaki doğ un ancak deney veya sı sonunda belli olacağ anlatmak için söylenir. sonuç. * Herhangi bir kuvvet alanı belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiğvar sayı güç çizgileri. aksungur. güvem eriğ geyik dikeni (Rhamnus lı kta lan i. cathartica). l. * Öğ salıverilen yol. akılıölçeğ cı k i * Bir sınıbelli sı ktaki akılını vın caklı cı ı ölçmekte kullanı alet. akı ünsüz cı * Ciğ erlerden gelen havanı ağ boş undaki yarı n. okunabilen. i * Kolay söylenebilen. * Sonunda. ruluğ nav ı nı akı bet * (bir iş veya durum için) Son. nda. ve mı cı i. muahede. akı cı * Akma özelliğolan.* (mukavele. k m). i lan * Beyaz renkte olan dut. . . gel çengele takı l akı l * bir sorunun nası l çözümleneceğ düş ini ünememe durumu. anlamca açı(anlatı selis. us. an akdut akemi akgünlük akhardal * Hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanı hardal türlerinden biri (Sinapis alba). za. hekimlikte ve boyacı kullanı bir bitki cinsi. cı * Söz. akdoğ an * Kartalgillerden bir doğ türü. tı * Tütsü olarak yakı bir tür ağ sakı. * İ elemanlı ki mermer yapı rısı ş cı. lan aç zı akı betine uğ ramak * birinin içinde bulunduğ kötü duruma düş u mek. ı bağ lı taş yan akdiken * Hünnapgillerden. kara saçlı .

l dı ı sı . lı kan diş diş akı l doktoru * Psikiyatrist. ldı ı ra akı ş l dı ı * Akla. inanı lacak lmaz. lacak akı l almaz * inanı gibi olmayan. akı l erdirmek * anlamak. akı l hastahanesi * Akı l hastaların yatıldı hastahane. akı l erdirememek (veya ermemek) * ne olduğ anlayamamak. ünü akı l defteri * Hatı p yapı rlanı lması gereken ş eylerin yazı ğküçük defter. . akı yol (veya tarik) birdir l için * iyi düş ünülünce ayrı kimselerce varı sonuç hep aynır. herhangi birinin aklı gelebilir. irrasyonel. akı ş l danı mak * bir konuda birinin görüş sormak. akı l durdurmak * bir ş çok ş ı cı ey aş nitelikte olmak. gerçeğ uygun olmayan. insanıaş rtı şı rtmak. akı l etmek * herhangi bir önlem veya çareyi zamanı düş nda ünmek. muhtı defteri. akı i l diş * Yirmi yaş raları altlı sı nda üstlü ve sağ sollu.akı ldan üstündür l akı * bir kimsenin aklı gelmeyen bir çare. na na akı l almak * danı ş mak. akı l havsala almamak * akla mantı sı ğ ğ a mamak. görüş almak. ayrı lacak dı akı i değ l iş il * akla uygun değ doğ değ il. en içeride çı azı i. not defteri. ş lı ı k. gayriaklî. yirmi yaş i. akı l hocası * Birine yol gösterip akı reten kimse. ş ı akı ş lı l dıcı ık * Akı şdavranma yanlı görüşus dıcı irrasyonalizm. sı nı rrı çözmek. deli. ru il. sı nı unu rrı çözememek. l öğ * Herkese akı retmeye meraklı l öğ kimse. vaktinde hatı rlamak. akı l almamak * inanı gibi olmamak. ajanda. akla uygun gelmemek. nı rı ğ ı akı l hastası * Ruh hastası . e. * Us dı.

. akı l yürütmek * herhangi bir konuda fikir vermek. davranıbeklenmeyen (kimse). akliye. * kafa yormaya gerek yok. akı çı ldan kmak * unutulmak. yol göstermek. akı çı ldan karmak * düş ünmemek. akı l kutusu * Çok akı. lcı kla * Akı lı yana olan kimse. akı retmek. * Akla ve akı l yolu ile varı yargı inanma. zca ldan çı labileceğ savunan öğ rasyonalizm. akı lcı * Akı lı ilgili. ş akı yakıvar (veya akı izan var) l var. akı flı l zayığ ı * Deliliğ kadar varmayan akı e l bozukluğ u. akı ı nı l vermek. akı l terelelli * pek deliş kendisinden ciddî bir düş men. kartı ini reti. doğ un ölçütünü duyularda değ düş ruluğ il. lcı ktan akı lı lcı k * Akla dayanan. unutmak. rasyonalizm. akla aykı veya akı şhiçbir ş tanı lan ya rı l dı ı eyi mama davranı ve ş ı tutumu. n l var. ünmede ve tümden gelimli çı karmalarda bulan öğ retilerin genel adı . usçuluk. akı kalmak lda * akı yer etmek. llı akı retmek l öğ * nası l davranacağ göstermek. umudunu kesmek. llı akı l yormak * hatı rlamaya çalı ş zihnini zorlamak. l öğ akı ta değ baş r l yaş il. zeki kimse. usçu.akı olmamak l kârı * akı bir kiş yapacağiş llı inin ı olmamak. unutulmamak. rasyonalist. tadı * akı olma ile yaş olma arası ilgi yoktur. bazı llı lı nda küçükler büyüklerden daha akı olabilir. akliye. ünce. l öğ nda akı l kumkuması * Çok bilmiş kimse. akı l vermek * bir konuda yol göstermek. akı r ermemek l sı * bir iş niteliğ gizli yönlerini anlayamamak. in ini. mak. akı l kethüdası * Herkese akı retme merakı olan kimse. * Bilginin evrensellik ve zorunluluğ unun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değ yalnı akı il. lda akı tutmak lda * unutmamak. rasyonalizm.

. ru * Akla yakı doğ makul. llı k akıca llı * Akla yakı doğ olarak. yaramazlıetmeyerek. akı llı * Gerçeğiyi gören ve ona göre davranan. aptal. akı rmak llandı * Aklı kullanması sağ nı nı lamak. akı geçirmek ldan * bir ş yapmayı ünmek. llandı i. lı nı ş llar . akı çı ldan kmamak * unutamamak. n. llı akı köprü arayı llı ncaya dek deli suyu geçer * atak kiş i tehlikeyi göze alarak iş giriş ve çabuk sonuç alı e ir r. n. ey düş akı rma llandı * Akı rmak işdurumu. akı olmak llı * gerçeklere uygun davranmak. aş lacak akı pazara çı ş herkes yine kendi akı almı(veya akı gelin olmuşherkes kendininkini beğ lları karmı lar. uyanı k. * Akı olma durumu. akı düş llı ününceye kadar deli çocuğ (veya oğ unu lunu) everir * kendini akı sananlar çok kez akız diye tanı llı lsı nanlardan daha az baş gösterir. akı lsal * Düş ünceyi ve gerçeğsomut değ i erlerle birbirine bağ layan hakikati içine alan ş ey. dengeli.akı çı ldan kmak * unutmak. ru. enmiş ) * "insan kendi aklı baş nı nı kasınkinden üstün görür" anlamı kullanı nda lı r. arı akı geçinmek llı * kendini çok akı sanmak. ini * (alay yollu) Düş üncesiz. nı ı na akı llanma * Akı llanmak iş i. ı lan laş n ndan * Uslanmak. akı uslu llı * Akı olarak. akı durgunluk vermek llara * çok ş ı bir sey olmak. akı llanmak * Karş ı olaylarısonuçları yararlanarak davranmak. llı klı akılı llı k akılıetmek llı k * yerinde ve uygun davranmak. aklı baş getirmek. i * Karş ndakinin düş ı sı üncesizliğ belirtmek için söylenilen uyarma sözü. tasarlamak.

gerçeğgörüp ona göre davranmaya elveriş olmayan. lsı * Akızca yapı iş lsı lan veya davranı ş .akı lsallaşrma tı * Akı tı lsallaşrmak durumu. siyasette. forvet. akı mtoplar * Akü. eyi lsa akı z lsı * Aklı . baskı yapmak. ncı akı n akı lı ncı k . akümülâtör. * Akı olma durumu. düzensiz ş söylemek. n akı mcı * Belli bir akı bağ kiş ma lı i. akı n * Kalabalıbir ş arkası k eyin kesilmeyen bir geliş durumunda olması . üş mek. düş hayatı ortaya çı yeni bir görüş ünce nda kan . * Futbolda sayı yapmak amacı karştakı kalesine doğ genellikle topluca giriş saldı. cereyan. üş * düş ülkesine saldı man rmak. cereyan tarz. yöntem. akı zlı lsı k * Akız olma durumu. ı akı z baş cezası ayak çeker (veya akı z iti veya köpeğyol kocatı lsı ı n nı lsı i r) * düş üncesizlik veya tedbirsizlik yüzünden. hareket. akı lsallaşrmak tı * Bir ş akı duruma getirmek. amperölçer. ş kan ş ı iş * Sanatta. akı m * Akmak iş i. n akı ncı * Düş ülkesine akıyapan savaş. eyler akı ölçümü m * Bir akarsuyun veya kanalısu yolunda bir saniyede akan su hacmini ölçme. akı zlıetmek lsı k * düş üncesiz ve yersiz davranmak. yı rma. gereksiz yere gidip gelme zahmetine katlanı lı r. su gibi akı maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akı. akı derken bokum demek m * sözünü yolunca söyleyememek. * Düş toprakları tedirgin etme. hücum. çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapı baskı man na ldı lan n. * Hava. k akıetmek n * toplu olarak gitmek. * Debi. yer değ tirmesi. man n çı * Görevi karştarafa top sürmek ve sayı ı yapmak olan ön sı radaki oyuncu. * Bilinç dı olayları mantıve akla dayalı ş ı n k olarak açı klanması . anlayıkı i li ş t. yla ı m ru ilen rı * Kazak-Kı z Türklerinin saz ş rgı airlerine verdiğad. akı mölçer * Bir elektrik akı nış mın iddetini ölçmeye yarayan araç. i akıakı n n * Arkası kesilmeyen kalabalıöbekler durumunda.

akı cereyan. akı lı ntı * Akı sı ntı olan. akı ya kürek çekmek ntı * olmayacak bir iş runda boş çabalamak. uzun bir balıtürü. im. akı çağ ntı anozu * Akı ya kapı ş ntı lmıyengeç. akı ölçer ntı * Bir akarsuyun ve kanalıakı hını düzeyini ölçmeye yarayan alet. ş kan akı ş kanlaşrı tıcı * Akı duruma getirme özelliğolan. sürüp gitme. akı ş * Akmak işveya biçimi. n ru iş m. * Çam türü ağ açlarda bulunan reçinenin eriyerek akması . * Hastalısebebiyle vücudun bir yerinden sulu madde akması k . n ntı zı ve akı ya kapı ntı lmak * bir akı nıetki alanı girmek. i * Geçip gitme. * Akı n. akı ş kan * Kendilerine özgü bir biçimleri olmayı içinde bulundukları n biçimini alan ve yın oluş p kabı ğ ı turmayan (sı vı veya gaz). * Havanıveya suyun herhangi bir yöne doğ yer değtirmesi. * Eğ eğ meyil. ş kan i . akma. uğ una akıgitmek p * (zaman için) çabuk geçmek. akı ile birlikte sürüklenmek. ğ ı ndan ayan k akı ntı * Akmak iş i. tedirgin etmek. çam sakı. an akı bilimi ntı * Deniz akı ları inceleme konusu edinen bilim dalı ntı nı . akı ş kanlaş ma * Akı duruma gelme. * Vücudunda göze çarpacak bir çarpı k bulunan kimseler için kullanı klı lı r. zı akı nkayası * Kaya balıgiller familyası derin ve uzaklarda yaş ince. ntın na ntı * etki altı kalarak bir topluluğ davranına katı nda un ş ı lmak. olayı * Sı yapı rılarıağ yüzeylerine gereğ vı ş cı n aç tı inden çok sürülmesi ile oluş durum. ik.akı lıetmek ncı k * düş ülkesinde karşgüçleri yı rmak. iklik. man ı ldı akı rı ndık * Reçine. eğ meyilli. ş kan i akı ş kanlaşrılı tıcı k * Akı duruma getirme özelliğolma. ş kan akı ş kanlaş mak * Akı duruma gelmek. seyyal.

akil baliğ * Döl verebilecek duruma gelmiş olan. akı tmak * Akması sağ nı lamak. nı akil * Akı. n. durağ mazlı ı iş an. akidesi bozuk *İ nancı f olan (kimse). na akı tmalı * Alnı akı nda tması (hayvan). ağ güç eriyen ş ı zda eker. akması yol açmak. akik * Yüzük taş mühür gibi ş yapmakta kullanı türlü renklerde. daha çok akide ş ekeri yerine kullanı lı r. * Enli bilezik. saydam. akı ş kanlaşrmak tı * Akı duruma getirmek. akide. dökmek. akı ş k mazlı * Akı veya durağ maddenin durumu. eker rularak cık bir duruma getirilen hamurun kı n saç vı zgı üzerinde piş irilmesiyle yapı bir çeş tatlı lan it . llı * Bir ş inanarak bağ şinanç. erin. ş maz an akı tma * Akı iş tmak i. * Hayvanları özellikle atlarıalı nda bulunan ve burunları doğ uzanan beyaz leke. . olan akide akide *Ş ekerin kaynatı ağ durumuna getirilmesi yolu ile yapı ş larak da lmırenkli ve kokulu. akide ş ekeri * Bkz. ş ma i akı ş maz * Dıetkenlerin tesiriyle akı ş ş ğdeğmeyen. eyler lan. n nları na ru * Un. süt. din inancı eye lanı . ş kan akı k ş kanlı * Akı olma durumu. * Akı ş kanları niteliğ düzeltmek için yoğ n ini unlaş akı içinde parçacı n asısı sağ an mı kları ltını layan yöntem. parlak ve değ bir taş erli . akı ş malı * Akı özelliğolan. kalseduan kuvarsın bir türüdür. akil baliğ olmak .akı ş kanlaşrma tı * Akı ş kanlaşrmak iş tı i. ş veya pekmezle yoğ . zayı akideyi bozmak * doğ bilinen bir inanıveya gidiş ayrı ru ş ten lmak. yarı ı . ş kan akı ş ma * Kulağ hoş a gelen veya kolayca söylenen seslerin özelliğ i. yağyumurta.

* Bir cismin. ı z iyi miş lısıcı u. ağ burun. parlak bir yüzeyde görünmesi. tartılması yol açmak. baş sağ arı layamamak. * Akıca. göz etrafı ı z. kaba karık yapağ . yaprakların altı nı beyaz olan bir kavak türü. * rüş ispat etme yaş gelmiş tünü ı na olmak. lı tıp me akit vaadi * Ön sözleş me. ilgi veya tepki yaratmak. * Akkor olma durumu. akis * Iş veya ses dalgaların yansı bir yüzeye çarparak geri dönmesi. akilâne akim * Kır. kara damarlı kelebek sayı kalı bir (Aporia crataegi). akkavak akkefal * Söğ ütgillerden. kulak ve ayaklarda siyah lekeler bulunabilen. akçakavak. akim kalmak * sonuca ulaş amamak. * Bir ş baş bir ş üzerinde yarattı etki. baş sı arız. verimsiz. âkit * Bir işkarşklı i ı olarak kararlaşrıüstlerine alan taraflardan her biri. fakat kirli. su ğ ı akkelebek * Hemen bütün meyve ağ nda tomurcuk düş açları manı lan. akkaraman * Vücudu beyaz. . sözleş veya mukavele yapan.* döl verebilecek eriş duruma gelmiş kin olmak. akkor akkorluk * Iş saçacak beyazlı varı ı k ğ a ncaya değ ıtı ş in sı lmıolan. ile en lem. * Nikâh. eyin ka ey ğ ı * Evirme. ı * Sazangillerden bir cins tatlı balı (Alburnus). ş ı ı lı Orta Anadolu ve Doğ Anadolu'nun batı u kesimlerinde yaygı olarak yetiş n tirlen yerli bir tür koyun. döl veremeyen. iri ak kanatları n. sı veya ı cak lı ülkelerde yaş man ayan. ş ı na akit * Hukukî sonuç doğ urmak amacı iki veya daha çok kimsenin veya kuruluş karş klı birbirine uygun ile un ı ve lı irade beyanları gerçekleş iş sözleş mukavele. . akkarı ncalar * Ağ parçaları geliş . akkarı nca * Düz kanatlı lardan. sı * Sonuçsuz. bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi. me. kontrat. llı akis uyandı rmak * bir konunun üzerinde düş ünülmesine. akkirpani * Ak. iri baş. termit (Termes). yansı yankı ı k nı tı cı ma. Hollanda kavağ(Populus alba). ırı böcekler topluluğ termitler. evirtim. .

akla gelmedik * düş ünülemeyen. ı laş akla gelmez * hatı rlanamaz. nı * Bir dağ rasın yamaçları her biri. * Tadı artı için çay harmanı katı beyaz bir çay türü. lacak akla yakı n * aklı benimseyebileceğ aklıkabul edebileceğ n i.vb. güçlüklerle karş mak. * Baş lı arıgösterilmek. maile. düş ğ ı ünmediğş i eylerle daima karş abilir. i. yı cı kuş rtı bir .akkuş akkuyruk * Atmaca. ş kı ğ uğ aş nlı ratacak (ş a ey). akla fenalıvermek k * çok ş ı aş rmak. makul. n i. akla yatkı n * uygun. akıca. nı rmak na lan -akla / -ekle * Bazı fiillerin sı k çatı nı klı ları türeten ek: tart-akla. ibra etmek. akla gelmeyen başgelir a * insan ummadı. ı laş akla sı gibi ğ ar * aklı kabul edebileceğbiçimde. aklama belgesi * Alacak verecek kalmadını ğ gösteren belge. çı racak gibi olmak. n i akla sı ğ (veya sı mak ğ mamak) * inanı gibi olmamak. tebriye etmek. ibraname. llı akla zarar (veya ziyan) * çok ş ı aş lacak. erli * Suları bir denize veya göle gönderen bölge. ı aklamak * Suçsuz veya borçsuz olduğ yargına vararak birini temize çı u sı karmak. . sı nı ndan * Aklanmak iş i. zı ldı vanadan çı kmak. it-ekle. temizlenmek. aklama * Aklamak iş ibra. değ olarak nitelendirilmek. makul. akla karayı seçmek * (bir işbaş ncaya değ çok sıntı i arı in) kı çekmek. aklan aklanma aklanmak * Ak olmak.. akla hayale gelmez * inanı lmaz. düş ünülemez.

* Akı bulunan. kavrayamamak. aklı ka yerde olmak baş * baş ş düş ka eyler ünmek. . ağ armak. aklaş mak * Ak duruma gelmek. kendine gelmek. aş rı ı nı aklı kmak çı * titizlikle üzerinde durmak.* Bir dava sonunda temiz ve iliş çı iksiz kmak. aklevrek aklı * Tatlı levreğ su i. llı * doğ dürüst. aklı ı gelmek baş na * davranı nıyanlı ğ sezerek doğ yolu bulmak. beyazlaş mak. ş n ları şı lını ru * ayı lmak. aklı ı bir karıyukarı baş ndan ş (veya yukarı da) * düş ünmeden aklı geleni yapan. sorun üzerinde toplayamamak. * bir ş olabileceğ inanmamak. çok korkmak. ak renkli. beyazlaşrmak. aklı ı dağ lmak * düş ünceyi belli bir konu. aklaşrmak tı * Aklaş nı lamak. çok korku geçirmek. aklı durmak * düş ünemez bir duruma gelmek. na aklı ı gitmek baş ndan * çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağ ş ı ı aş nı rmak. aklı ı baş nda * sürekli akı davranan. temize çı kmak. ş ı aş rmak. aklı yerde olmak bir * düş ünülmesi gerekenden baş bir ş düş ka ey ünmek. ru aklı ı olmamak baş nda * iyi düş ünebilir durumda olmamak. beraat etmek. ması sağ tı aklen * Akı l icabı l gereğ . aklaş ma * Aklaş iş mak i. aklaşrma tı * Aklaşrmak iş tı i. aklı bokuna karı ş mak * korkudan ş ıp ne yapacağ bilememek. aklı almamak * anlayamamak. eyin ine * uygun bulmamak. akı ince. kusursuz.

* çok beğ enmek. tatmin olmak. ğ ı ünüş una aklı ra sı * Aklı nca. ndan um ey . aklı yatmak * anlamaya baş lamak. * Kadı n makyaj için yüzlerine sürdükleri beyaz bir sı. aklı ş karı mak * ne yapacağ bilememek. umduğ göre. aklı evvel * Akı geçinen. eyle raş aklı ayar tam * aklı yerinde. llı aklı bir ş olmak fikri eyde * bütün düş ündüğ bir konuda yoğ mak. aklı kesmek * bir ş olabileceğ inanmak. aklı oynatmak. beyazlı siyahlı . olacağ inanmak. aklı ra sı * aklı sandına göre. bayı lmak. llı * Ak olma durumu.aklı ermek * anlayabilmek. düş üne göre. sağ duyu sahibi olmayan. ş ı ı nı aş rmak. nları vı aklı k aklı gelen baş geldi ma ı ma * olması korktuğ ş oldu. nca. korkmak. aklı karalı * Akı karası ve olan. i n ş unu p aklı lmak takı * zihni bir ş uğ mak. ı na aklı vanadan çı zı kmak * delirmek. aklı sonradan gelmek * verdiğkararıyanlıolduğ anlayıvazgeçmek. bocalamak. ilerisini görememek. eyin ine aklı kesmemek * sonucu tahmin edememek. ü unlaş aklı gitmek *şı aş rmak. münasebetsiz. * akı olgunlaş lca mak. aklı kalmak * beğ enilen bir ş düş eyi ünmekten kendini alamamak. düzgün. * Kendisini en akı sanan. nı aklı evvel * Densiz.

aklı mda! söz. kı namak. aklı düş na mek * hatı rlamak. aklı esmek na * daha önce düş ünmemiş olduğ ş birden yapmaya karar vermek. aklı vurmak na * birden düş ünüvermek. bir düş ünceye saplanı kalmak. * olabileceğ inanmamak. aklı takmak (veya aklı takmak) na nı * sürekli olarak bir ş düş eyi ünmek. * düş ünmek. ine aklı ş ayı (veya ş arı na aş m aş m) * adı geçen kimsenin akı zca bir davranı bulunduğ anlatı lsı ş ta unu r. ey aklı sı rmak na ğ dı * bir ş olabileceğ inanmak. * bir ş yapmayı ünmek. aklı yelken etmek na * düş üncesizce davranmak veya aklı geleni hemen yapmak. aklı sı na ğ mamak * anlayamamak. kavrayamamak. aklı geleni yapmak na * her istediğ düş ini ünmeden yapmak istemek. eyi düş aklı getirmek na * hatı rlatmak. bir ş telkin etmek. ey * kararlaşrmak. anı msamak. çok istemek. u eyi aklı geleni söylemek na * rastgele konuş mak. tasarlamak. * kafası bir düş doğ nda ünce mak. p aklı turp sı m na kayı * birinin düş üncesini ve yaptını enmemek. aklı gelmek na * hatı rlamak. na . aklı koymak na * bir ş yapmaya kesin olarak karar vermek. tı aklı koymak na * bir kimse birine. ğ beğ ı aklı tükürmek na * birinin düş üncesini beğ enmemek. aklı uymak na * birinin uygun olmayan görüş göre iş üne yapmak. aklı eyin ine almak. * lâdes oyununa katı lanlardan biri ötekine bir ş verirken karş ey ı dakinin "unutmadı anlamı söylediğ m" nda i aklı birş gelmek na ey *ş üphelenmek. davranmak.

* unutmamak. yersiz iş yapmak. aklı kaçı nı rmak * delirmek. aş nca lsı ler . aklı tutmak ndan * bir ş düş ey ünmek. aklı ra. baş çı tan karmak. aklı baş yere vermek nı ka * konuş konudan baş bir ş düş olmak. hatı aklı çı ndan kmak * unutmak. hiç unutmamak. * ayartmak. aklı oynatmak nı * çı rmak. devş nı ı na irmek) * akı zca davranı lsı ş larda bulunmaktan kendini kurtarmak. aklı zoru olmak ndan * arada bir durum ve ş artlarıgerektirdiğgibi davranmamak.aklı nca * (küçümseme yollu) Düş üncesine göre. ulan ka ey ünür aklı çalmak nı * ilgisini aş derecede çekmek. ı rı aklı çelmek nı * niyetinden. kararı caydı ndan rmak. * gereksiz. aklı tutmak nda * öğ renmek. sı aklı kalmak nda * unutmamak. * hatı rlamak. l dı ler ı aklı peynir ekmekle yemek nı * ş kı ve akızca iş yapmak. bellemek. çok ş ı aş rtmak. ey düş aklı geçmek ndan * düş ünmek. aklı baş nı ı almak ndan * düş ünemeyecek bir duruma getirmek. aklı olsun! nda * unutma!. aklı çı ndan karmamak * devamlı rlamak. ey erek raş p aklı baş almak (veya toplamak. aklı geçirmek ndan * bir ş yapmayı ünmek. tasarlamak. ldı * akı şiş yapmak. n i aklı (bir ş bozmak nı eyle) * bir ş üzerine düş hep onunla uğ ıdurmak.

aklı ş ı nıaş rmak * yerinde olmayan bir iş yapmak. çam sakı. akı rı zı ndık. lla akliyeci akma hançer * Ortası oluklu hançer. * (bir kap veya bir yer) İ çindeki veya üstündeki sıyı zdı vı sı rmak. rasyonalizm. * Art arda ve toplu olarak gitmek. akmak * (sı maddeler veya çok ince taneli katı vı maddeler için) Bir yerden baş bir yere doğ gitmek. * Reçine. lcı k. ka ru * (bu gibi maddeler) Aş ı yere düş ağ ya. akmantar akmasa da damlar * çok değ bile. keçi mantarı (Agaricus campestris). * Akı ilgili. yersiz düş ünmek. akma * Akmak iş i. aklın terazisi bozulmak nı * akıca olmayan davranı llı ş bulunacak bir duruma düş larda mek. mek. akla dayanan. mak. kları * Akı l hastalı ile ilgili hastahane bölümü. * Sürüp gitmek. * Çabucak savuş ortadan kaybolmak. * (kumaş için) Yı p iplikleri erimeye baş pranı lamak. katı lmak. n ünce aklı selim aklî akliyat * Akı l yolu ile kazanı bilgiler. az çok bir gelir veya kazanç sağ ilse lar. . aklı takmak nı * sürekli olarak aklı ş uğ mak. * (sı bir madde için) Bir yerden çı vı kmak. aklı bin yaş nla a * akla yakıgörülmeyen bir düş ileri sürene söylenir. akma sırı nı * Malzemenin belirli bir gerilme uygulanması sırlı kalı deformasyona uğ yla nı ve cı raması belirlenen veya toplam uzamaya maruz kalması durumundaki mukavemeti. * (zaman için) Çabuk geçmek. lan akliye * Akı l hastalı ile ilgili hekimlik kolu. * Karı ş mak. * (boya için) Birbirine karı ş mak. * Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar. * Akı l hastalı uzmanı kları . bir eyle raş aklın köş nı esinden geçmemek * hiçbir zaman düş ünmemek. * Sağ duyu. kları * Akı lı usçuluk.

hesabı ı lı daha sonra görülmek üzere yapı kı ödeme. uyumsuz.akmaz * Durgun su. akordeoncu. akort etmek * çalgı n seslerini ayarlamak. akordiyon * Bkz. akort edilmiş . elde taş lara nan ı nabilir bir çalgı . akort * Bir çalgı doğ ses vermesi için ayarlama. gölet. lmıkı akordeoncu * Akordeon çalan kimse. * Kumaş larda makine ile yapı ş rma. akompanyatör * Bir parça çalı ğzaman ses veya bir âletle ona katı kimse. * Boğ otundan çı lan ve hekimlikte kullanı zehirli bir madde. akortsuz . ses veren araçları ayarlamak. akordu bozuk * Birbirini tutmayan. lan smî akordeon * Üstündeki düğ melere veya tuş basarak. akortlatmak * Akortlamak iş yaptı ini rmak. akordiyoncu * Bkz. ları akort yapmak * çalgı n tellerini. ndı ı lan lik akonitin akont * Bir borca karş k. akortlanma * Akortlanmak iş i. yı ru * Armoniyi sağ layan seslerin birleş mesi. akortlu * Akordu olan. metal dilcikleri titretme yolu ile çalı körüklü. akortlatma * Akortlatmak iş i. akordeon. ları nı akortçu * Piyano ve org gibi müzik aletlerini ayarlamayı meslek edinmiş kimse. akortlanmak * Akortlanmak işyapı i lmak. eş eden. akortsuz. düzenlemek. an karı lan akortlama * Akortlamak iş i.

k. kı k ve kalkıkuyruğ vrı k unda zehirli bir iğ olan böcek nesi (Scorpio). akort edilmemiş . sı ve nemli yerlerde yaş cak ayan. akraba * Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağ olan kimseler. akromatik . akran akranlı k * Akran olma durumu. yaş boydaşöğ ça ı t. i na ka bankada veya aracında açtılan kredi. akrobatlı k * Cambazlı k.* Akordu olmayan. arak nı akraba diller * Aynı dilden gelen diller. uyumsuz. hım. nlı akrabalı k * Akraba olma durumu. nda akortsuzluk * Ses düzensizliğveya ayarsı ğ i zlı. lı sı * Oluş yönünden aynı ma kaynağ dayanan ş a eyler. i mı * Cambazlı akrobatlı k. bir bankanı yükümlülüğ altı üçüncü bir kişyararı bir baş n ü nda. sı rı * Kredi mektubu. akraba çı kmak * önceden tanı ş madan veya bilmeden konuş akraba oldukları anlamak. akortsuzlaşrmak tı * Radyoda bir ayar frekansı sapma meydana getirmek. * Saatin iki ibresinden küçüğ ü. ı tlı akreditif * Belirli bir nicelikteki para için. akrep gibi * her fı rsatta sözleriyle baş nı kaları incitme veya onlara kötülük etme durumunda olan. ı * Radyoda gerçek ayar frekansı doğ değ arası ile ru eri ndaki sapma. yaş k. * Biri. Akrep * Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları nda yer alan burç. arası akrep * Akreplerden. * Yaş denk. diğ erinin sonucu olan ş eyler. örneğakrep olan takı . ana akraba olmak * evlilik yoluyla yakı k kurmak. Zodyak. * Cambaz. ür. akrepler akrobasi akrobat * Örümceğ imsilerin. . * Birbirini tutmayan.

iyi iş yi lemeyen. akromatik iğ iplik * Mitozun ilk evresi sonunda bütün hücrelerde beliren ve hücre boyaları pek boyanamayan iğ yla biçimindeki oluş um. inde vrak * Eski Yunan ve Lâtin ş ölçüsünde. en önemli yapı n ve tapı ları nakları bulunduğ iç kale. * (bir işGereğgibi yürümemek. akromatopsi * Bkz. muvaş tevş ş ah. iir sa aksak eş yüksek dağ çılmaz ekle a kı * eksik araçlarla sağklı yapı lı iş lmaz. ) i aksan * Bir ülkenin insanları veya bir çevreye özgü söyleyiş na özelliğ i. * Hafif topallamak. * Kımlar. . çene. burun gibi vücudun sivri kımları me sı ndaki kemiklerin kalı ması nlaş . * Vurgu. hafifçe topallayan. aksakal * Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. renksemez. geri kalmak. akromegali * Genel geliş bittikten sonra el. sı * Aksamak iş i. grup vurgusu. kelime vurgusu. * Türk müziğ oldukça kı bir usul. büyümesi veya uzaması . akromatin * Hücre çekirdeğiçindeki ince iplikçiklerden yapı şkromatin ile boyanmamıolan kromozomları i lmı . * Aksayan. n u akrostiş * Her dizenin ilk harfi yukarı aş ı doğ okununca ortaya bir söz çı dan ağ ya ru kacak biçimde düzenlenmiş manzume. * Ermişevliya. ih. * İ gitmeyen. aksanı bozuk * Bir dildeki kelimeleri doğ söyleyemeyen. ru aksata aksaklı k aksam aksama aksamak . ş oluş turan bölüm.* Beyaz ığçözümlemeden geçiren. aks aksak * Dingil. şı ı * Hücrede boyayı kabul etmeyen (bölüm). renk körlüğ ü. akropol * Eski Yunan ş ehirlerinde. sondan bir önceki hecesi kı olacak yerde uzun olan dize. * Aksak olma durumu.

ş ı * (bir ık veya bir ş Düz ve parlak bir yüzeye çarpıorada aynen görünmek. * Aksaması yol açmak. ı hapş k. eldiven. akselerograf *İ vmeyazar. ı rı . akseptans * Yabancı ülkelerde okuyacak öğ renciler için gönderilen kabul belgesi. * (ık) Bir yere vurmak. yankı p lanmak. aksatma aksatmak aksayı ş akse * Hastalınöbeti. mücevher gibi eş ya. aksesuar nesne. hazı * Aksesuar kullanması seven. tı aksık rı * Herhangi bir sebeple burun zarın gıklanması nı cı sonucu solunum kasların birdenbire kası yla ağ ve nı lması ı z burundan hı . * Poliçelerin üzerine "kabulümdür" biçiminde yazı altı larak imzalanan açı klama. i ğ ı çeş eş itli ya. * Evirmek. durumu. * Haberi. * Ulaş yayı mak. bir işgereğgibi yürütmemek. aksesuarcı * Aksesuarı rlayan kimse. tersine çevirmek. * (ığ Yansı şı ı) tmak. ulaşrmak. kemer. bir makinenin iş levine katı lmayan. k aksedir * Kaplaması mobilyacı kullanı açıkahve rengi öz odunlu olan bir ağ (Thuya occidentalist). aksatı ş * Aksatmak iş i veya biçimi. araç veya * Konunun gerektirdiğölçüde kullanı bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereğkullandı i lan. * Kadıgiyiminde giysiyi bütünleyen ayakkabı n . kriz. gürültülü soluk boş zlı alması .* "alma ve verme" Alıveriş ş . duyulmak. yaymak. nı aksetme aksetmek * Aksetmek iş i. ancak kendine özgü ayrı yararı bir bulunan alet. rma. na i i * Aksamak iş i veya biçimi. çanta. ş apka. aksı hapş olayı rma. lı kta lan. aksettirme * Aksettirme iş i. duyurmak. aksettirmek * (sesi) Yankı lamak. yansı ş ı ekil) p lanmak. lmak. * (ses) Bir yere çarpıgeri dönmek. * Bir aletin. k aç * Aksatmak iş i. yankı vermek. akselerometre *İ vmeölçer.

i aksi aksi aksi gibi aksi hâlde * yoksa. * Aksı aksı biçimi. nda aksiliğüstünde i . menfi. aksı rmak * Burun zarların gıklanması solunum kasların birdenbire kası nı cı ile nı lması üzerine. münasebetsiz" anlamı kullanı ler i nda lı r. aksileş mek * Huysuzlanmak. hapş rması ı rtmak. huysuzlanmak. huysuzluk etmek. aksileş me * Aksileş iş mek i. aksi * Ters. huysuz. sısıaksı hapş klı rı a . rma aksı rtmak * Birinin aksı na sebep olmak. ı z zlı gürültülü soluk boş altmak. lı k aksiliğtutmak i * güçlük çı karmak. rma. rı ı k k ran. zıkarş olumsuz. inatçı etmek. inadı direnmek. ters davranmak. aksi takdirde * yoksa. ı t. aksilenmek * Aksileş mek. aksilenme * Aksilenmek iş i. aksı rtma * Aksı rtmak iş i. ağ ve burundan hı . natçı rçı * Olumsuz bir biçimde. aksilik olarak. hapş ı rmak. * Uygun olmayan. * İ . t. aksi hâlde. rı aksıklıksıklı rı tı rı * Yaş. öyle olmazsa. ı . aksi tesadüf * "ş zlı bak" anlamı kullanı anssı ğ a nda lı r. hastalı . ters ve kı n olarak. zgı * istenmediğhâlde. lı klı aksış rı aksı rma * Aksı rmak iş i. aksi ş eytan * iş yolunda gitmediğzaman "ne kadar ilgisiz. hı n.aksıklı rı * Aksığ tutulmuşaksığolan.

elveriş in sizlik. kabukları eczacı kullanı bir söğ türü (Salix alba). aksiyon * Bir kuvvetin. katarakt. belit. inatçı huysuzluk. lı k. inatçı etmek. ters davranmak. am lı nan akş ahı sabah çayı am ra ra * hayatta yiyip içip yatmaktan baş kaygıolmayanlar için söylenir. aksilik çı kmak * engel ortaya çı kmak. aksöğ üt aksu aksungur * Söğ ütgillerden. reaksiyon. * İ etkinliğ veya iradesinin açı çı nsan inin ğ kması a . lı k aksine aksiseda aksiyom * Kendiliğ inden apaçıolan ve böyle olduğ için öteki önermelerin ön dayanağolan temel önerme. * Hisse senedi. * Akş vakti kı namaz. k u ı mütearife. aksilik etmek * güçlük çı karmak. ndan * Akdoğ an. huysuzluk etmek. hikâye. * Sermayenin belirli bir bölümü. bir düş üncenin ortaya çı kması . iş . ş lı aksilik * Terslik. aksoğ an akson * Sinir uyarmaları sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan. * Bir iş yolunda gitmemesi durumu. aksona * Vurgun hastalına karşuygulanan emniyet durakları ğ ı ı . aksülâmel * Tepki. pay senedi. * Oyunun teması geliş başca olay. uygunsuzluk. anı * Tersine. perde. * Gece. * Yankı . uyuş maya yanaş mamak. sinir hücrelerinin uzantı ndan en belirli ve nı ları uzun olanı . ak basma.* olumsuz davranı. ka sı akş akş am am . maddî bir etkenin. * Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. akş am * Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri. bu hareketten ortaya çı geliş kan im. geliş nı tiren lı im. * Hareket. * Ada soğ . lı kta lan üt * Gözdeki billûr cismin saydamlını ğ yitirerek ağ ı arması ileri gelen körlük.

nda. güneş battı sı in ğ ralar. ) akş sabaha ama * Neredeyse. akş kalmak ama * (işgecikmek. amcı akş lıetmek amcı k * akş lar içki içmek amacı bir araya gelmek. ı akş gazetesi am * Baskı öğ sı leden sonra. özellikle akş doğ yapı gazete.* Akş n olduğ ş dar zamanda. akş kadar ama * bütün gün. ması ama * Çalı ş maları daha yoğ olarak akş saatlerinde yapan. kı. ara vermeden. amı u u akş azadı am * Ders çış ders paydosu. amcı yla . * Yaşlıdönemi. nı un am akş lı amcı k * Akş olma durumu. bitmemek. ama ru lan akş güneş am i * Etkisi azalmıgün ığ ş şı ı. ş akş piyasası am * Akş üzerleri belli bir yerde yapı gezinti. lı k akş karanlı am ğ ı * Alaca karanlı k. simit. akş namazı am *İ kindi ile yatsı namazı nda kı namaz. Çulpan. am lan akş saati am * Akş vakti. içki ş kanlında ı * Çalı ş akş rastlayan. akş yeli am * Akş amları serin rüzgâr. esen Akş Yı zı am ldı * Venüs. iş portalarda akş doğ tezgâhta kalmımallarıucuz fiyatla satı ı ama ru ş n lı. akş am amleyin. akş simidi am *İ kindi üzeri çı lan sı susamlı karı cak. sa akş amcı * Akş amları içme alı ğ olan kimse. pek yakı kı bir zaman içinde. akş doğ ama ru * Gündüzün akş yakıbir zamanı ama n nda. arası lı nan akş pazarı am * Pazarlarda. ı akş ezanı am * Günün dördüncü namaz vaktini bildiren ezan.

akş amsefası * Gecesefası . akş amlatma * Akş amlatmak iş i. günü bitirmek. akş amlama * Akş amlamak durumu. amı akş amleyin * Akş saatlerinde. akş buldurmak veya ettirmek. am akş k amlı * Akş özgü olan. akş doğ akş yaklaş ı ama ru. akş amlatmak * Akş yaptı amı rmak. iş akş bulmak (veya akş etmek) amı amı * akş amlamak.akş amdan * akş olmak üzere iken. kaçılmaz sonuç pek yakı nı n. akş amları * Akş vakti. iş i. akş amdan sonra merhaba (veya sabahlar hayrolsun) * iş ten geçtikten. . akş n iş sabaha (veya yarı bı amı ini na) rakma * bu gün yapı lması gereken bir işertesi güne bı i rakmak sakı dı ncalır. amı * (ay) Dolun ay durumundan sonra geç doğ mak. am akş sabahlı amlı * Her akş ve her sabah. akş amlar (veya akş ş am erifler) hayrolsun! * akş vakti kullanı esenleme sözü. akş amdan kavur. akş amüstü * Güneş battı sı in ğ ralarda. akş amki * Akş olan. am * Her akş am. iyi akş am lan amlar!. akş vakti. akş doğ am ama ru. am akş amdan kalmı(veya kalma) ş * geceki sarhoş un mahmurluğ taş luğ unu ı yan. akş olduğ am am unda. te ama mek. am ı rken. akş amdan akş ama * Her akş üst üste. ama am akş k sabahlı amlı k * Nerede ise. amı * Akş bir yerde geçirmek. sabaha savur * kazandını ğ günü gününe harcayan tutumsuz kimselerin durumunu anlatmak için kullanı ı lı r. akş amlamak * Bütün günü bir yerde veya bir iş geçirerek akş eriş akş bulmak. akş için. olan olduktan sonra gösterilen ilgi için söylenir. akş yapı am am lan.

bir kaptan baş bir yere veya kaba geçirmek. ini aktarmacı lı k * Aktarma işaktarma iş uğ ma. aktarı lmak * Aktarmak iş konu olmak. * Dam kiremitlerini aktarıkıkları p rı yenileyen kimse. ev ilâçları . iyle raş aktarmak * Bir yerden. iktibas. ı ttan * bütçede bir bölümden baş bir bölüme ödenek geçirmek. satan kimse veya dükkân. i * Aktarı sattı ş n ğ eyler. zarf. aktarma yapmak * bir taş ötekine geçmek. * Voleybolda öbür oyuncularıvurması topu. i. akş ı n * Kı nda ve gözlerinde. i. * Bir taş baş bir taş geçme. ı n * Baharat. ı t. virman. ine aktarı m * Aktarma işnakil. ka aktarma etmek * aktarmak. ı . ağ üzerine yükselten oyuncu. ları * Bir hesaptan baş bir hesaba para havale etme. ka * Aktarmak işveya biçimi. gereçleri satan kimse veya dükkân. albino. ilk * Alı . bazen de derisinde doğ tan boya maddesi bulunmadı için her yanı olan lları uş ğ ı ak (hayvan veya insan) çapar. akş amüstü. ı ttan ka ı ta * Sürülmemiş tarlayı veya ikinci kez sürme. ka aktarmacı * Aktarma iş yapan kimse.akş amüzeri * Bkz. aktarı ş aktariye aktarlı k aktarma * Aktarmak iş i. ntı * Bir oyuncunun topu kendi takı ndan bir baş oyuncuya göndermesi. ı * Aktarı yaptı iş n ğ . ne. baharat. n için ı n * Görüntüyü bir bölgeden baş bir bölgeye ileten araç. mı ka * Arı bir kovandan ötekine geçirme. * Anadolu'da iğ iplik. kâğ tütün vb. akş k ı nlı aktar * Akş olma durumu. ka aktarı cı aktarı lma * Aktarı iş lmak i.

iktibas etmek. e * Bir kitabı . * Etken fiil. küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı . kiş çalı isel ş maları ve iş nı yapma yeteneklerini geliş tirmeyi sağ layan bilimsel yöntem. etkili olmak. ı tlar ka ı ta aktarması z * (taş için) Belli bir süre sonra inilip baş bir taş binilmesini gerektirmeyen. ilk *İ letmek. ka * Çatı kiremitlerini gözden geçirerek kık ve bozuk olanların yerlerine sağ rı nı lamları koymak. etken. çanı * Etkin. aktifleş mek * Canlı hareketli. aktif duruma gelmek. canlı . nı * Sürülmemiş tarlayı ve ikinci kez sürmek. bildirmek. * Bir ticarethanenin. aktifleş tirme * Aktifleş tirmek iş i. eyin iş * Bir kitaptan veya bir yazı bir bölümü almak. daha çok Kur'an'ı ı sonuna kadar okumak. çalı ş kan. * Bir tekniğ göre biçimlendirmek. tercüme etmek. hareketli. ortaklın para ile değ ğ ı erlendirilebilen mal ve hakların tümü. aktinoloji aktif fiil . aktavş an aktif * Bir cins iri çöl sı (Jaculus). aktinit * Aktinyum. toryum. ı tlar ka ı ta aktartma * Aktartmak işyaptı i rmak. nı * Etken. aktifleş me * Aktif duruma gelme. protaktinyum. plûtonyum. uyarlamak. aktif metot * Öğ rencilerin. aktifleş tirmek * Aktifleş mesini sağ lamak. amerikyum. aktif taş ı ma * Bir maddenin hücre zarı enerji harcanarak hücre içine veya dına taş ndan ş ı ı nması . aktif rol oynamak * etkili olmak. * Etkili. tulyum. aktif duruma getirmek.* Bir ş yolunu. baş ndan aktarmalı * (taş için) Belli bir süre sonra inilip baş bir taş binilmesini gerektiren. aktiflik * Etkinlik. yönünü değtirmek. dan * Bir dilden baş bir dile çevirmek. aktartmak * Aktarmak işyaptı i rtmak.

* Güneşş nıhem insan hem de bütün canlı üzerinde etkisini inceleyen bilim dalı ınların ı lar . * Azgı kı n (hayvan). * Olduğ undan baş türlü görünen kimse. ka ka * Kadıoyuncu. radyoaktif bir element. aktinyum * Atom numarası atom ağ ğ 227 olan. * Günün olayı konusu. yankı bilimi. ka aktöre * Ahlâk. ini aktüalizm * Geçmiş jeolojik olaylarıbugünkülere bakarak açı n klanabileceğ ileri süren öğ edimselcilik. ini reti. aktinyumlu * Özünde aktinyum bulunduran. * Kuvveden fiile geçmiş olan hâl (Aristo felsefesi). aktivite aktivizm aktör * Erkek oyuncu. yankı m. acil (hastalı k). ı ı rlı saltması Ac. * Etkincilik. ş imdiki. lı lanı akut *İ lerlemişş . inde akı mtoplar. veya * Etkinlik. . aktörlük * Aktörün görevi.Kı 89. akur akustik akümülâtör * Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden. ses dağ mı bir ı lı ı . n. n * Güncellik. * Edimsel. aktris aktüalite aktüalitesini kaybetmek * güncelliğ yitirmek. akuzatif akü * Yükleme durumu. istenildiğ bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz. * Kapalı yerde seslerin dağ m biçimi. kendini baş türlü gösterme. zgı * Fizik biliminin konusu ses olan kolu. iddetli. * Akümülâtörün kı lmıadı saltı ş . aktörün yaptı iş ğ . aktüel * Güncel. ı * Olduğ undan baş türlü görünme.

* Kanırengi. gövel (< gök-el). su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiğcam su kabı veya nı i . ğ zı ı * Yüze sürülen pembe düzgün. * Bir tür sı ve köstekli bı rmalı çak. ğ ı al bayrak (veya sancak) . al basmak * loğ albastı usa hastalına tutulmak. al (veya kanlı ) gömlek gizlenemez * gizli tutulması olmayan ş için söylenir. akvam akvarel akvaryum * Tatlı tuzlu su hayvanların. 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balı akbalı(Lichia amia). yuvarlak hücre. * Sulu boya resim. kı zı n zı rmı. al (veya alı n) * iş te. akvaryumcu * Akvaryum iş uğ an kimse. kıla çalan. hile. * (at donu için) Dorunun açı. al al * Aldatma. Al * Alüminyum'un kı saltması . doğ öz-el vb.aküpunktür * Vücudun belirli noktaları genellikle altıiğ batı yapı Çin'de yayı ş na n ne rarak lan lmıolan tedavi. akva * Kuvvetli./ -el*İ simden fiil türeten ek. * Bu renkte olan. iyle raş akvaryumculuk * Akvaryumcunun mesleğ i. tuzak. kıl. -al / -el *İ simden sı türeten ek: gen-el. süs bitkisi olarak yetiş tirilen. allı k. çiçeğdiş yüz şlerinin tedavisinde kullanı bir bitki i ve iş lan (Lilium candidum). k. güz-el (<gözel). vı nda akzambak * Zambakgillerden. akya balı ğ ı * Uskumrugillerden. sağ lam. fat -al. ufak pullu. * Süs balı beslemeciliğ ğ ı i. lökosit. düzen. * Kavimler. k akyuvar * Kan ve lenf gibi vücut sıları bulunan çekirdekli. elde eyler -al.

klı sı aş ala ala * Toplu olarak yapı iş lan lerde bağş söylenen ala ala hey! ünleminde geçer. k * Kekliğ boynundaki siyah halka. te" nda al takke ver külâh * uzun bir çekiş meden sonra. ş -ala-. * Yazı güneş n bulut arkası kaldında oluş gölgeli durum. it-ele-. parajin. boğ u lan al kiraz üstüne kar yağ ş mı * düş ünülmeyen. alaca. âlâ -ala. al gülüm ver gülüm * iki sevgilinin birbirine sevgi gösterisinde bulunmaları . al benden de o kadar * ben de aynı durumdayı veya ben de aynı üncedeyim. kiyi ala * Karık renkli. kov-ala. ehit al karı sı * Loğ usalara musallat olarak onları duğ sanı görüntü. * araları ndaki senli benli iliş sürdürerek. al kanlara boyanmak * yaralanmak.vb. rı arak ala alaya kalkmak * bağş gürültü etmeye kalkmak./ -ele* Fiilden sı k (tekerrür) çatıtüreten ek: çalk-ala-. * İ piş yi memişsuluca (yemek). yi. kak-ala-.* Türk bayrağ ı . ı * İ pek iyi. nda ğ ı an . lan ıı lını al kan * Doymuş alifatik hidrokarbonları genel adı n . al sana bir daha * yeni bir aksilik olunca bezginlik bildirmek için "iş anlamı söylenir. rı arak ala gün ala sulu * Yeni olgunlaş maya baş ş lamı(meyve). ş olmak. vur ötekine (veya birine) * hiçbiri işyaramaz. hepsi bir ayarda. beklenilmeyen ş eylerin de olabileceğ anlatı ini r. in * Alabalın kı lmıadı ğ saltı ş . çekiş çekiş e e. erli an al giymedim ki alı m nayı * "bu iş hiçbir ilgim olmadı için söylenen sözleri kendi üzerime almadı anlamı kullanı le ğ ı m" nda lı r. * bir kimseye yapı hizmetin hemen karşğ bekleme durumu. vurularak ölmek. silk-ele-. çok renkli. e al elmaya taş çok olur atan * değ kimselere sataş çok olur. . ş ı * Açıkestane renginde olan. elâ (göz). m düş al birini.

ı * Ara bozucu. * Bir serenin yatay durumdan düş duruma getirilmesi. soğ ve duru sularda yaş uk ayan. sandal vb. alabildiğ ine * Sırsı uçsuz bucaksı nı z. zı alabora * Geminin devrilecek kadar yan yatması . * Aş derecede. alabalı k * Ala balı kgillerden. ler alabros * Fı gibi dik kesilmiş rça (erkek saçı ). a alabanda iskele * Dümeni sol yana doğ sonuna kadar çevirme komutu. alabora olmak * tekne. eti turuncu ve lezzetli. sonuna kadar çevirmek. su ğ ı alabalı kgiller * Omurgalı hayvanlardan. llı alabaş * Turpgillerden. paylamak. dönek. . ru. * iş alt üst olmak. alabanda etmek * dümeni sağ veya sola. . ş algama benzeyen bir bitki. 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı balı (Trutta faris). * Olanca hı ile. * Balı toplamak için dalyan ağ n yukarı alı ğ ı ı nı ya nması . ş * İ piş yice memiş (yemek). ey * Selâmlamak için filika küreklerinin yukarı kaldılması ya rı . kemikli balı n bir familyası kları . deniz araçları devrilip ters dönmek. alabanda vermek * azarlamak.ala tav * Az tavlı yaş kuru olan (toprak). ru alabanda sancak * Dümeni sağ yana doğ sonuna kadar çevirme komutu. alabandayı yemek * adamakı azarlanmak. haş lamak. ı tı alabanda ateş * Geminin bir yanı bulunan toplarla birden ateş nda edilmesi komutu. z. yarı yarı ala tavlı * Bitkinin çimlenmesi için yeterli tavı bulmamı(toprak). gereğ ı rı inden çok. uz alabacak * Ayağsekili (at). alabanda * Deniz teknelerinin iç yanları . Ala Yuntlu * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. borda karş . uğ ursuz (kimse).

ş iliş alacakarga * Saksağ an. ldı n ları lan * Meyvelere. borçlu karş . açta an * Keklik. ş ı alaca düş mek * (meyve) olgunlaş maya baş lamak. ı ı tı * Birinden alacağolan kimse. rı nda alacağ olsun da ala kargada olsun ı m * alacaklı olmak iyi bir ş eydir. sazlı u ş ı klarda yaş bir kuş ayan türü (Ardeola ralloides). alacağolmak ı * birinden alı nacak parası olmak. en * Kötü huy. ı ey . eyi e ı lı alacak * Bir hesap gereğ daha alı ince nmamıolan para. verirken de güçlük çı rken k karan kimse. mal veya baş ş matlûp. * Ağ ilk olgunlaş meyve. * Aş ure. ğ ı alacağolsun! ı * "günün birinde ondan öcümü alım" anlamı göz korkutma sözü. uzunluğ 50 cm. ı alacaklı kmak çı * alacağvereceğ ı inden çok olmak. alacak verecek * alıveriş kisi. ki * Birkaç renkli iplikten yapı ş lmıdokuma. alacaklı olmak * birinden alacağbir ş bulunmak. alacaklı * Birinden alacağolan. alacağ ş ı ahin. kül rengi. alacabalı l kçı * Balı lgiller familyası kçı ndan. ş ndan ı an * İ veya daha çok renkli. * vakit darlından bir öneriyi kibarca geri çevirmek. akla kara karık. yarı doğ ktan nlı karanlı k. alaca karanlı k * Güneş madan önce veya battı hemen sonraki aydı k. alacağ tutmak ı na * bir ş vereceğ veya borca karş k saymak. bı rcıgibi kuş avlamak için kullanı iki renkli bez. daha çok üzüme düş ben. ş ka ey. * Para verilerek alı nacak ş ey.alaca * Birkaç rengin karımı oluş renk. alaca aş alaca bulaca * Çok karık renkli. vereceğ karga (veya kuzgun) na ine * alı kolaylıgösteren.

alafranga saat * Günü 24 saat sayarak. alacalı bulacalı * Çok karık ve çiğ ş ı renkli. layını ı sı alafranga tuvalet * Batı nda kapaklı tarzı . çardak. * Eriyen karlar arası yer yer toprak görünmek. alacalanma * Alacalanmak iş i. âdet ve hayatı uygun. miş * Alafranga saat. alacamenekş e * Hercaî menekş e. alacalanmak * Alaca bir duruma gelmek. alaturka karş . sı zarı alacalı * Alaca. rengârenk. alacalamak * Renk renk. renkten renge girmek. günün baş ş gece yarı 01 olarak kabul eden saat sistemi. alafrangacı * Alafranga hayatı benimsemiş olan. alacasansar * Benekli sansar türü. alacalı k * Alacalı olma durumu. itimiyle yetiş (kimse). Frenklerle ilgili. alacalandı rmak * Alaca duruma getirmek. alaçam alaçı k * Rengi kıla yakıbir çam türü (Picea excelsa). ndan * Herhangi bir heyecan dolayıyla benzi kı p bozarmak. alafrangacı lı k . alafranga alafranga müzik * Batı nda ve ölçülerinde yapı ş tarzı lmımüzik. zı n * Üzeri dal ve hası örtülmüş rla kulübe. na ı tı * Avrupa uygarlını ğ benimsemişAvrupa eğ ı . * Keçeden yapı çadı lan r. benek benek boyamak. alacalandı rma * Alacalandı rmak iş i. * Renkli ve renksiz kı n bütün vücutta düzenli ş lları ekilde dağ ı lmayarak büyük ve küçük parçalar hâlinde birleş mesiyle meydana gelen bir at donu. * Frenklerin töre. alaca bulaca. üzerine oturulabilen klozetli tuvalet.alacalama * Alacalamak iş i.

alâkadar etmek * ilgilendirmek. alâkalandı rma * Alâkalandı iş rmak i. alâka duymak * ilgi duymak. alâkalandı rmak *İ lgilendirmek. çök-elek vb. ilginç. alafrangalaş mak * Alafranga olmak.* Alafrangacı olma durumu. alafranga olma. alafrangalaşrma tı * Alafrangalaşrmak iş tı i. alageyik * Geyikgillerden. erkeklerinin boynuzları doğ kürek biçiminde geniş uca ru leyen. sın (Dama dama). alafranga davranmak. fat alâka *İ lgi. * Oğ saçı lan biçiminde kesilmiş (kadısaçı n ). postu benekli. alafrangalaş ma * Alafranga usulleri benimseme. * Gönül bağ ı . . alafrangalaşrmak tı * Alafrangalaş na sebep olmak. lgili. alâgarson * Kı kesilmiş sa saç. alâkadar olmak * ilgilenmek. ması alafrangalı k * Alafranga olma durumu. -alak / -elek * Fiilden sı türeten ek: yat-alak. alâkadar * İ ilgili bulunulan. alâkabahş *İ lgilendirici. alâkalanma * Alâkalanmak iş i. ilgi çeken. alâka çekmek (toplamak veya uyandı rmak) * ilgi çekmek. as-alak. Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaş bir cins geyik. ayan ğ ı alâimisema * Gök kuş ı ağ .

* Gönül bağ lamak. ötücü. alâkok alalama alalamak etmek. yası yayı tanı aret. * Beneklerle.alâkalanmak *İ lgilenmek. iri gövdeli. an. yakı k duymak. kamufle eyi u * Balıavlamakta veya yük taş k ı makta kullanı büyük kayı lan k. alamana * Rafadan. * Orman içinde düz ve ağ z yer. * Yemek listesinden seçilen. tabldot karş . kayran. alamana ağ ı * Kılardan uzak sularda avlanmak için iki alamana kayı tarafı kullanı uzunluğ 200 ile 250. niş aret. yı ğ ı ndan lan. rlanı alan * Düz. ilgisi olmayan. fiyatları ayrı ayrı hesaplanan (yemek). açıve geniş meydan. * Alalamak iş kamuflâj. anı hemen. iş iz. ı tı * Yemek listesinden yemek seçerek. alâmet * Belirti. * Büyüklük. ş ak. ilgisini kesmek. kestane kargası (Garrulus glandarius). ayıcı rı özellik. alâkart alâkası z alâkası k zlı *İ lgisizlik. harf gibi özel iş marka. i. alâkayı (veya alâkası) kesmek nı * ilgiyi. iliş kalmamak. ayrı kisi lmak. nlı * Bir ş çekici gelmek. saha. * Kargagillerden. ipş alâminüt yemek * Kolayca hazı p tüketilebilen yemek. maskelemek. çizgilerle veya renklerle bezeyerek bir ş bulunduğ çevreye uydurmak. u geniş i 7 ile 25 kulaç olan büyük ağ liğ . alâmetifarikalı * Alâmetifarikası olan. tüyleri alacalı kuş bir türü. zevk almak. düzlük. *İ lgisiz. irilik bakı ndan ş ı durumda olan ş mı aş lacak ey. * Ayıcı rı nitelik. alâminüt * Çarçabuk. alâmetifarika * Bazı ticaret eş üzerine konulan. * Saksağ an. açsı . ey alâkalı alakarga *İ lgili. o eş üreten veya satanı tan resim. nda. k yer.

* Açıdeniz. k * Uzaktan. agorafobi. p tı * kapı yere vurmak. yaklaş ktan ma. ma alan talan olmak * her biri bir yana dağ ı lmak. n. veya vı ş ı alaş ı mlama * Alaş ı mlamak iş i. alt üst etmek. P. . * Bir alı merceğ net bir görüntü sağ cı inin layabildiğderinlik ve geniş in bütünü. alarga durmak * uzak durmak. p alaş ı yukarı ağvur * çekişçekiş (pazarlı e e k). bazı ki durumlarda metallerle. yetkilerini elinden alıyerinden uzaklaşrmak. dayanabilecek duruma gelmek. yağ etmek. duran bir noktaya birleş doğ parçasın birim zamanda taradı alan. alan topu * Tenis. Te gibi elementlerden oluş metal an görünümünde katı sı karım. alargadan seyretmek * Uzaktan bakmak. saha. *İ çinde birtakı kuvvet çizgilerinin yayı ş m lmıbulunduğ var sayı uzay parçası u lan . mak alarga etmek * açıdenize çı k kmak. atmak. darmadağ k. uzaklaş mak. ş ı ı nı alan talan etmek * allak bullak etmek. engin. C. açı ktan. ı laş n n ldı ı alan hı zı * Hareket eden bir cismi. allak bullak. alargada durmak * uzakta durmak. alaş ı m * İ veya daha çok metalden. tiren ru nı ğ ı alan korkusu * Bazı ilerin alan. alârm * Bir tehlike olduğ unda bunu herkesin haber alması verilen iş için aret. dağ ı tmak. ilgisiz davranmak.* Bir konu veya çalı çevresi. * Eski Roma'da açıhava gösterisi yapı geniş k lan yer. ı alaş ı ağetmek * birini. i liğ * Yarı ş maları karş maları ve oyunlarıyapı ğyer. park. ğ ı alan talan * Karmakarık. engine açı lmak. karı ş istememek. ş ma * Yüz ölçümü. alârma geçmek * beliren tehlikeye karşdirenebilecek. sokak gibi yerlerde duydukları kiş ürkeklik hastalı. kovmak. * geri çekilmek. alarga * Açı geç.

alavereci . alavere * Bir ş elden ele geçmesi. alaş elementlerini eriterek katmak. andavallı . yöntemsiz. alaturkalaş ma * Alaturkalaş durumu. görenek. * Eski Türk gelenek. alavandalı * Bkz. i alaturkacı lı k * Alaturkacı olma durumu. töre ve hayatı uygun. mak alaturkalaş mak * Alaturka olmak. alaturka saat * Güneş batında 12'yi gösterecek biçimde ayarlanmısaat. ı m alaten alaturka * Cüzamlı . alavere tulumbası * Emme basma tulumbası . abraş . * Kargaş k. in ş ı ş alaturka tuvalet * Tuvalet ihtiyacı gidermek amacı çömelme usulüne göre yapı tuvalet.alaş ı mlamak * Çözen metale. düzenli bir iş yapmak. söyleyen. eyi * Vapurlarda bu biçimde taş işiçin bordalarda kurulan basamaklı ı i ma iskele. alaturka eser veren kimse. na ı tı * Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse). * Türk müziğ inden yana olan. yalanla dolanla iş görmek. nı yla lan alaturkacı * Alaturka bilen. alaturkalaşrmak tı * Alaturkalaş nı lamak. alı alavere dalavere yapmak (veya çevirmek) * hileli. alafranga karş . ması sağ alaturkalı k * Alaturka olma durumu. * Bu tür müziğseslendiren veya çalan. * Düzensiz. eyin * Bir ş elden ele vererek aktarma. alaturkalaşrma tı * Alaturkalaşrmak iş tı i. * Alaturka saat. alaturka müzik * Türk müziğ i. ezanî saat.

* Bütünü. müstehzi. * Çok kalabalı k. işş konusu yapmak. alay * Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. alay gibi gelmek * inanı gibi olmamak. . bir ş eğ ş eyle lenme. * Ses tonu. fazla sayı da. * Alay eden. * Genel olarak üç tabur (süvarilerde dört veya beş bölük) ve bunlara bağ birliklerden oluş asker lı an topluluğ u. alay geçmek * alay etmek. alaya almak * alay etmek. birlikte. göz tı alâyiş li . eksik vb. lence konusu yapmak. lacak alay malay * hep birden. davranıgibi yollarla biriyle. küçümseyen. alay alay alay * Kalabalıolarak. eğ lenmek. i aka âlâyı ile vâlâ * bütün gösteriş i ile. bir ş bir durumun. onu küçümseme. alay etmek * bir kimsenin. söz. alaycı lı k alayı olmak nda * iş i önem vermeyerek yapmak. * Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu. * Çok miktarda. i alaya çı kmak * askerî bir okulda baş gösteremeyerek kı gönderilmek. kusurlu. küçümseyerek eğ lenen.* Piyasada fiyatı ünce yükselir umuduyla mal alan ve fiyat yükselince malı düş satan toptancı . vurguncu. hepsi. arı taya alaybozan * Bir çeş fitilli tüfek. yönlerini küçümseyerek eğ eyin. k alay beyi * Albay rütbesinde jandarma alay komutanı . alâyiş * Gösteriş kamaşrma. spekülâtör. pek çok. alaya bozmak * alay niteliğvermek. gülünç. it alaycı * Alay etme huyu olan.

* Fı na kuş rtı ugillerden. usa humması . ciddî olmayan. üstünde kıllıveya kıl lekeler belirmek. Atlantik Okyanusu'nda yaş iri bir kuş (Diomedea ayan türü * Rütbesi yarbay ile tuğ general arası bulunan ve ası nda l görevi alay komutanlı olan üstsubay. nsan zık zı albasma albastı * Albastı . * Dökülen tohumlarla ertesi yı l kendiliğ inden çı tahısoğ vb. ı . kan l. albatr albatros exulans). zık zı alazlamak * Bir ş yüzünü alevden geçirmek. yakmak. li. 1 m uzunluğ unda. müstehzi. ı tı * Gösteriş görkemli. n albeni * Alı çekicilik. * Vücutta kıllıveya kıl lekeler belirmesi durumu. alaz alaz alaz alaza alazlama * Alazlamak iş i. * Alev. alazlanmak * Alazlamak iş konu olmak. miş * Gerekli okul eğ itimini görmeden kendini yetiş tirmiş olan (kimse). yalaz.* Gösteriş li. * Doğ sı nda temizliğ dikkat edilmemesi yüzünden loğ um rası e usanıtutulduğ ateş hastalı loğ n u li k. ğ ı albeni vermek * çekiciliğ artı ini rmak. alazlanma * Alazlanmak iş i. ine * İ derisi için. * Kaymak taş su mermeri. acı vermek. ve . * Alev alev. eyin * Sı zlatmak. albay albaylı k * Albay rütbesi veya albayıgörevi. alaylı alaysı * Alaya benzer. mektepli karş . miralay. küçümseyici. ilgi toplamak. albasma. alaylı * Erlikten yetiş subay. m. aleve tutmak. debdebeli. an * Alay edici. cazibe. hoş güzel göstermek.

alçak ses * Hafif ses. yapı madde. hayvanları doku ve sıları bulunan. alçak * Yerden uzaklı az olan. uzunçalar. cazibeli. * Herhangi bir konu ile ilgili kı açı sa klamalar verilerek resimler bası ş lmıolan kitap. alçacıdağ ben yarattı demek k ları m * çok kurumlu olmak. mlı albenisi olmak * çekiciliğbulunmak. durumlarda) Aş ı ağolanları kendisiyle eş tutan veya kendi değ olduğ it erini undan aş ı ağ gösteren (kimse). alçacı k * Çok alçak. * (boy için) Kı sa. nda. beyaza yakırenkte. fotoğ pul gibi ş raf. çekici. nda aret alçak gerilim * Düş voltajlı ük elektrik hattı . namert.albenili * Alı . i albinos albüm * Resim. kendini çok beğ enmek. birleş karbon. mütevazı . özellikle böbrek hastalı nda idrarda albümin bulunması kları durumu. . eyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter. * Akş ı n. n ş kan albümin iş eme * Birçok hastalı klarda. * Kalı ses. albüminli *İ çinde albümin bulunan. rezil hain. alçak kabartma * Heykel sanatı yüzeyden çıntı az olan kabartma. lı alçak bası nç * Barometrede 760 mm altı bulunan. * Bir sanatçın eserlerinin bir bölümünün yer aldı kaset. nı ğ ı albümin * Bitkilerin. kı sı alçak kavuş um * Kavuş umda gezegenin güneş yer arası bulunması le nda . kötü havaya iş olan hava durumu. n alçak yaylak . hidrojen ve kükürt n vı nda imi olan. * Bile bile en kötü. aş ı soysuz. eri alçak gönüllü * (makam. oksijen. yüksek karş . ğ ı ı tı * Aş ı ağ yüksek olmayan (yer). tekerçalar. * Değ ve gücü az olan elektrik potansiyeli. alçak gönüllülük * Alçak gönüllü olma durumu. azot. en ahlâksı davranı zca ş bulunan. ak tutma. larda ağ k. para vb. suda eriyen.

alçaltı ş * Alçaltmak işveya biçimi. normal tahı l ziraatı lan alanları bitişinde genellikle deniz seviyesinden yapı n iğ 900-1200 metre yükseklikteki yaylak. alçaltmak * Alçak duruma getirmek. * Değ azaltmak. i. zillet. erini alçarak alçı * Az alçak. ı laş alçaklaşrma tı * Alçaklaşrmak durumu. * Alçakça davranı ş ş enaat. alçakça * Oldukça alçak. tı alçaklaşrmak tı * Alçaklaş na sebep olmak. ağ laş ı laş * Alçalmak iş inme. taş nı irilip alçı p kalı * Bir ş üzerine alçı eyin dökülerek alı kalı nan p. yüksekten aş ı ru inmek. i alçaltma * Alçaltmak iş i. ması alçaklı k * Alçak olma durumu. bayağ ma.* Devamlı oturma bölgesinde. aş ı kimselere yaraş na. * Alçı ın piş toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde. * Alçak. nda n i * Düş künlük. . ağ k lı ı rcası alçaklaş ma * Bayağ mak durumu. alçalı ş alçalma alçaltı alçaltı cı * Küçük düş ürücü. hor görme. alçı ı taş . ı laş alçaklaş mak * Bayağ mak. zül. mezellet. * Toprağ çöküp oturması ı n . ağdoğ * (insan için) Değ azalmak. eri * Küçük düş ürme. alçalmak * Alçak duruma gelmek. * Kabarma alçalma olayı sularıindiğdönem. * Aş ı ma. cezir.

kanma. alçı lanmak * Alçı lamak iş konu olmak. alçı lama alçı lamak alçı latmak * Alçı kapattı ile rmak. i aldanma * Aldanmak iş i. lan * Üzeri ot veya kumla örtülmüş çukur. nı * Tavan ve duvarlarıalçı kaplanması çalı iş n ile nda ş çi. * Alçı şrmak. alçı cı * Alçı ı çı taş karan kimse. tuzak. * Alçı sarı ş ile lmıolan. bir yalana kanmak. n sı yla z uk aldatı cı aldatı lma * Aldatı iş lmak i. jips. yanı e larak ş ya lmak. soğ sebebiyle donmak.* Toprak içinde katman olarak bulunan ve piş toz durumuna getirilerek alçı irilip yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat. * Çabuk ve kolay aldatı kimse. lan itli dan lmıkalı alçı almak (veya koymak) ya * kılan bir kemiğgereğgibi kaynaması alçı batılmısargı sarmak. ı * Avunmak. * Bir hileye. sı vatmak. alçı lı *İ çinde alçı bulunan. * Düş rı ğ uğ kıklına ramak. aldanmak * Görünüşkapı yanlıbir yargı varmak. an * Alçı lamak iş i. * (bitkiler için) Havanıbirden ınması zamansıaçan çiçek. yanıcı i ltı. alçı pan * Tavan süslemelerinde kullanı ve çeş desenleri olan alçı yapı ş p. * Alçı sı ile vamak. aldatı lmak * Aldatma niteliğolan. . oyalanmak. ine alçı latma * Alçı latmak iş i. kandıcı rı. rı i i için ya rı ş ile aldanç aldangı ç aldanı ş * Aldanmak işveya biçimi. karı tı alçı lanma * Alçı lanmak iş i.

aldı rma aldı rmak * Almak iş yaptı ini rmak. * Getirtmek. kayı z. lâkayt. aldış rı * Aldı rmak işveya biçimi. tasası k. veya ine * Oyalamak. aldehit aldı * Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sı. aldı rtma * Aldı rtmak iş i. yalan söylemek. umursamayan. bu anlamı ancak olumsuz. ine aldatı ş * Aldatma işveya biçimi. ilgisizliğ inden. ş . * Vücuttan herhangi bir parçayı organı lısebebiyle operasyonla çı veya sağk kartmak. baş çı tan karmak. aldı rtmak * Aldı rmak iş baş na yaptı ini kası rmak. vı * (halk edebiyatı söylemeye baş . * Ayartmak. o ş niteliğbakı ndan yanlıbir kanı eyin eyin i mı ş vermek. * Bir ş görünürdeki durumu. * Aldı rmak iş i. gereğgibi uyanıolmayından yararlanarak onun i k ş ı zararı kazanç sağ na lamak. nda) ladı aldı abdest ürküttüğ kurbağ değ ğ ı ü aya memek * sağ ğyarar.* Aldatmak iş konu olmak. umursamayan. ilgisiz kalmak. avutmak. aldışz rı sı * Aldı rmaz. verdiğzararı ı ladı ı i karş lamamak. * Sı rmak. soru veya ş biçimlerinde kullanı er ile art lı r). eye tsı aldı rmazlı k * Aldı rmaz olma durumu. umursamamak. aldatmaca * Aldatmaya dayanan davranı aldatı oyun. * Karş ndakinin dikkatsizliğ ı sı inden. iğ etmek. değ vermek (bu fiil. ilgilenmemek. ilgi göstermemek. cı aldatmak * Beklenmedik bir davranı yanı ş la ltmak. * Birine verilen sözü tutmamak. . fal * (karı koca) Eş sadakatsizlik etmek. aldı rmamak. * Önem vermek. * Elindekini baş na kaptı kası rmak. ihanet etmek. ğ dı aldı rmaz * Bir ş önem vermeyen. kayı zlı lâkaydî. i aldış rıetmemek * önem vermemek. zlı tsı k. kötü yola sürüklemek. i aldatma * Aldatmak iş i.

* Her zaman görülen. * Okuma yitimi. * Hesaba sayarak. alem olmak * sembol olmak. alelâcele alelâde * Çok acele ederek. cihan. * Alelâde olma durumu. alemci . bambaş ka. ince. kurala uygun bir biçimde. * (yöntem gereğ yöntem üzere) Yol yordam gereğ i. madenden yapı ş yı z veya lâle lmıay ldı biçiminde süs. kaları * Ortam. tuhaf. çevre. kubbe. * Kendine özgü birçok niteliğbulunan ş veya farklı i ey davranıiçinde bulunan kimse. * Hele. * Minare. garip. düş ünce. ivedilikle. ş * Duygu. âlem * Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluş turduğ bütün. * Bayağ sı ı radan. . alelâcayip * Acayip üstü çok acayip. sancak direğgibi yüksek ş i eylerin tepesinde bulunan. alelâdelik alelhesap alelhusus alelumum * Genel olarak. düş gücü. evren. * Eğ lence. alelusul alem * Bayrak. alegorik aleksi * Alegori ile ilgili. âlem yapmak * sazlı sözlü eğ lenmek. * Aynı konu ile ilgili kimseler veya bu kimselerin uğ ların bütünü. baş . genellikle. en çok. * Durum ve ş artlar. çarçabuk. alelı tlak * Genel olarak. olağ an. özellikle. u * Dünya. bir yaş veya bir davranın daha iyi kavranması sağ antı ş ı nı lamak için göz önünde canlandıp rı dile getirme. raş nı * Hayvan veya bitkilerin bütünü. * Herkes.alegori * Bir görüntü.

kça. gizlemeden. alemdar * Bayrağveya sancağtaş bayraktar. koku gibi nesnelere karşhastalıderecesinde gösterdikleri canlı n m ı k aş tepki. uygun olur mu?. k klı alerji * Bazı ları birtakı yiyeceklere. ş r mı ı âlemin ağ torba değ ki büzesin zı il * Bkz. herkesin içinde. alesta beklemek * hazı r durumda beklemek. r. alesta durmak * tetikte beklemek. üniversel. * Önder. açı k. ı alenî * Açı ortada. na * eğ lenceye. ilâçlara. aleniyet * Açıolma durumu. alenîleş mek * Herkesçe bilinir duruma gelmek. meydanda. * Açı açı herkesin gözü önünde. âlemi var mı ? * yakık alı . alet . ş . alerjik * Alerji ile ilgili olan. herkesin içinde yapı k. * Herhangi bir maddeye veya kimseye karşolumsuz duyguları ı olan. ı rı * Bir kimseye veya bir ş karşolumsuz yönde duyulan aş duyarlı eye ı ı rı k. âleme dalmak * çevre ile ilgisini kesip iç dünyası kapanmak. evrensel. alenîleş me * Alenîleş iş mek i veya durumu. sancaktar. ı ı ı yan. alesta * Harekete hazı tetikte. elin ağ torba değ ki büzesin. zı il âlemş ümul * Dünya ölçüsünde. alerjisi bulunan. açı ktan ğ a. alesta tutmak * hemen kullanı labilecek durumda bulundurmak.* Camilerin kubbelerine. lan. minarelerine alem yapan veya takan kimse. zevkusefaya kapı lmak. toz. alessabah * Sabah erkenden. alenen alengirli * Gösteriş yakıklı li.

m * Hoş görülmeyen bir işyardı veya aracı e mcı olmayı kabul eden kimse. yanmaya baş lamak. uygulamaya yarayan özel araç. alev bacayı (veya saçağ sarmak ı ) * ateş bacayı sarmak. n ş dili. * Aş ateş k i. * Ateşsı k. lanmak. flâma. te alet olmak * bilerek bir çı karş ğveya bilmeyerek kötü bir iş aracı etmek. * Bir sanatı yapmaya. ateş bacayı sarmak. tehlikeli bir duruma gelmek. * Mı uçları takı küçük bayrak. lan alev makinesi * Düş üzerine alevli sılar püskürten taş man vı ı nabilir alet. aygı t. maş a. caklı vı m. alevlendirmek . * Vücut ısı sı herhangi bir sebeple artmıve bu sebeple kı ş ş zarmıolarak. . telâş mak. alaz. önüne geçilemez. * Bir makineyi oluş turan ve iş lemesine yardı eden parçalardan her biri. zrak na lan * Alevli olarak. alev gibi parlamak * canlış ıl olmak. ı m. un lerinde kullanı bir araç. e lı * Halife Ali yanlı olma durumu. kılcı . aletli jimnastik * Birtakı aletler kullanı yapı jimnastik. heyecana gelmek. öfkelenmek. alev almak * tutuş mak. alet edevat * Bu el iş veya mekanik bir işgerçekleş ini i tirmek için kullanı araçlar.* Bir el iş veya mekanik bir işgerçekleş ini i tirmek için özel olarak yapı ş lmınesne. kar ıı lı te lı k ta aletli * Aleti olan veya aletle yapı lan. ıl ş ıı alev kı zı rmısı * Alev rengi. alev lâmbası * Gaz veya benzinle çalı ucundan bir alev püskürterek yanan ve kurş boru iş ş an. alev saçağsarmak ı * bir olay. sı alev alev alevlendirme * Alevlendirmek iş i. lan alet etmek * bir iş birini uygun olmayan bir biçimde kullanmak. * coş heyecanlanmak. vası olmak. m larak lan alev * Yanan maddelerin veya gazlarıtürlü biçimlerde uzanan ıklı yalı yalaz. Alevî Alevîlik * Alevîliğ bağ (kimse).

alevlenmek * Alev çı karmaya baş lamak. onun için iyi olmamak. ı ş aleyhine dönmek * destek vermekten vazgeçip karşduruma geçmek. Türk alfabesinde bulunmayan x. alevlenme * Alevlenmek iş i. . * Kuzey Afrika'da ve İ spanya'da yetiş ve kâğ ip. *Ş iddetli. aleyhinde olmak * birine karşolumsuz duygu ve davranıiçinde bulunmak. halı mı kullanı bir bitki. hararetli. alfabe dı ş ı * Bir milletin alfabesinde bulunmayan harf. nda ı lı alfa alfa * Yunan alfabesinin birinci harfi. q harfleri gibi. * Bir iş baş cı in langı. . aleyh aleyhe dönmek * karşdurum almak. * Karş karş zı ı ı t. karş . öfkeli veya heyecanlı durum almak. ş iddetini artı rmak. t. bir * Parlamak.* Alevlenmesini sağ lamak. ı ı tçı aleyhtarlı k * Bir iş harekete veya düş e. tçı aleyhte olmak * karşdurum almak. karş lı ı ı k. selâmet üzerinize olsun" anlamı karş k. belirli bir sı göre dizilmiş raya belli sayı harflerin bütününe verilen ad. ı aleykümselâm * Arapça selâmünaleyküm selâmlama sözüne verilen "esenlik. * Zorlu. yapı nda lan alfa ınları ş ı * Radyoaktif maddelerin yaydı üç ından biri. w. ünceye karşolma. ı aleyhine olmak * bir işbirinin zararı olmak. ı ı aleyhinde (veya aleyhine) söylemek (veya bulunmak) * çekiş tirmek. karşduruma geçmek. alevli * Alevi olan. tutuş turmak. kları ş ı alfabe * Bir dilin seslerini gösteren. alevlenmiş . * Etkisini. . en ı t. da * Bir dilin harflerini tanı okuma öğ tarak renmeyi sağ layan kitap. çoğ altmak. na aleyhtar * Karşolan. yermek.

i algı lanmak * Algı lamak iş konu olmak. alacak. algı algı * Bir ş dikkati yönelterek. ı n na * Haş sütünü toplamakta kullanı kaş haş lan ı k. . algı lanma * Algı lanmak işveya durumu. * Rüş vet. * Bir olayı bir nesnenin varlını veya ğ duyum yolu ile yalıbir biçimde bilinç alanı almak. o ş bilincine varma. nikel bulunan ve çatal bı takı yapmakta kullanı gümüş bir alaş r. * Su yosunu. idrak etmek. ine algı latma * Algı latmak iş i veya durumu. kı n algı * Kazanç. * Alfa ınların tedavide kullanı na verilen ad.alfabe sı rası * Harflerin alfabedeki belirli düzene göre diziliş i. eye eyin algı çağ bı ı * Haş kozası çizmeye yarayan alet. alfabetik katalog * Eserleri yazarları soy adları veya adları göre sı sokan katalog. ş nı ı lması *İ çinde bakıçinko. * Eş ilkesini sağ itlik lamak için uyulan düzen. alfabe sı . rası alfaterapi alfenit alg algarina * Ağ bir ş denizden çı ı r eyi karmak veya denize indirmek iş kullanı büyük vinçli deniz teknesi. çak mı lan lü ı m. algı cı layı * Algı yetkisi olan. inde lan * Bazı gemilerin baş veya kıtarafı eğ olarak uzatı ş ç ndan ik lmıbulunan makaralı sa ve kalıdikme. alfabetik * Alfabe sı na göre dizilmiş rası . n na na raya alfabetik sı ralama * Bkz. idrak. haş nı algı lama algı lamak * Algı lamak işidrak etme. idrak edilmek. algı n . idrak ettirmek. * Vergi. algı latmak * Algı lamak iş birine yaptı ini rmak. i.

alı k * Akız. alı hareketlerini gerçekleş cı doğ ruya ş tı cı tiren. canlı . vurgun. alı moru mor al. * Kendisine bir ş gönderilen kimse. * sağklı lı . ebleh.. alı gözüyle bakmak cı * inceden inceye gözden geçirmek. kameraman. lı z. Orta Çağ ondalısayı i ndan da lan da k sistemine göre yapı ve lan son zamanlarda belirli herhangi bir kurala bağ bulunan her türlü hesap iş lı lemine verilen ad. Harezmli yolu. alı bulmak cı * müş bulmak. * telâş veya yorgunluktan yüzü kı rmı kesilmiş pkı zı (olarak). teri alı çı cı kmak * müş bulunmak. görme-y-eli vb. almaç.* Cı zayıhastalı . ş tı alı ç * Gülgillerden. gid-eli. -alı -eli / * ". mı alı ka * Ahize. yüzyı baş yaş ş lı ı n nda amıolan Türk matematikçilerinden Musaoğ Harezmli Mehmed'e Arapları lu n unvan olarak verdiğElharezmî adı batı yapı bir terim. klı * Birine gönül vermiş . alı kı ı girmek cı lına ğ * müş gibi davranmak. algoritma * IX. en aç * Bu ağ n mayhoş acı yemiş i. * Azrail. * Televizyon alısı doğ cını rudan çalı ran kimse. kameraman. * Görüntüleri alan cihaz. teri * istemek.-den beri" anlamı zarf-fiil eki: al-alı nda . kı rlarda yetiş yabanî bir ağ (Crataegus). * Eskimiş giyecek. görüntülerin filme alı nması sağ nı layan kimse. f. algler * Su yosunları . talip olmak. müş n teri. kamera. alıalı k k . teri alı kuş cı * Atmaca. kanlı alı cı * Satıalmak isteyen kimse. ı ğ geri ş ı alı yönetmeni cı * Alıyı rudan doğ çalı ran ve yöneten. budala.. ey * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren cihaz. tutkun. lsı alı k * Hayvan çulu. alı verici cı * Bağladını alan. sersem.

alı konulmak * Alı koymak iş konu olmak. bir ş karş nda aptallaş ş ı k ey ı sı ı aş p rmak. ş . -alı / -elim m * İ kipinin çokluk 1. * Gözü. çalı gurur. m. alısalı k k * Aptal. cazibe. çekici hareket. alı tı klaşrmak * Alıduruma getirmek. * Alı mak iş klaş i. * Birini. * Mani olmak. * Aptalca. alı satı m m * Satıalma ve satma iş alıveriş n i. tatil edilmek. * Kurum. menedilmek. rı * Mahrum etmek. m m alı mcı * Baş nıhesabı alacak toplayan veya kabul eden kimse. engel olmak. alı satı ofisi m m * Alı satı bürosu. yapmakta olduğ veya yapmak istediğiş geri tutmak. m. alı çalı m m * Gösteriş . alıalıbakmak k k * aptalca. gönlü çeken durum. ş kış kı aş n aş n. ş iş ldı ı i ube. alı satı bürosu m m * Alıveriş lerinin yapı ğveya düzenlendiğş yer. kişeki: al-alı gid-elim. kasın na . alı konulma * Alı konulmak iş i. baş stek i m. alı m * Almak iş i. aptallaş aş nlaş mak. la-y-alı bekle-y-elim vb. k alı k klı * Alıolma durumu veya alı bir iş k kça . ine alı koyma * Alı koymak iş i. ş kış kı aş n aş n. alı tı klaşrma * Alı tı klaşrmak iş i. ş kı mak. alı koymak * Bir süre için bir yerde tutmak.* Aptalca. u i ten * Ayıp saklamak. alı ma klaş alı mak klaş * Alıduruma gelmek.

alıteri dökmek n * çok emek vermek. alıyazı n sı * Yazgı . kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi. msı alı n * Yüzün. li. ar damarı çatlamı ş . paket vb. alı ndı alı lı ndı * Para veya baş bir ş teslim alı ğ gösteren belge. mlı alı çalı mlı mlı * Gösteriş güzel. nları nları kları n ten yası * Yapı cephe süsü. alı nmak . talih. cazibeli. kaş saçlar arası larla ndaki bölümü. makbuz. ş * Karş ı . gururlu. kı ı rı rı lan. ngan alı k nlı * Kadı n alı na taktı altıveya gümüş süs eş . çekici. mı * Kurumlu. arak. ön yüz. alıteri ile kazanmak n * hak ederek. çalı . alnı . kader. mukadderat.alı mlı * Alı olan. alı lı mlı k alı z msı * Alı olma durumu. alıteri n * Emek. ka eyin ndını ı * Yerine gitmesini sağ lamak için gönderenin ek bir ücret ödeyerek postaya alı karş ğ verilen ndı ı ı lında (mektup. * Bir ocakta her türlü ayak. çalı ş emek vererek kazanmak. cazibesiz. zahmetli bir iş görmek. baca. alı ngan * Aş duygulu. alı nganlı k * Alı olma durumu. alıdamarı n çatlamak * Bkz. galeri. * (bazıeylerde) Ön. alıçatı n sı * İ kaş arası n ortası ki ı n . çabuk gücenen. mlı * Alı olmayan. mı alı zlı msı k * Alı z olma durumu. larda alı nma * Alı nmak iş i.).

geçinememek. iktibas etmek. yayı lmak. alıvereceğolmamak p i * bir kimseyle hiçbir ilgisi olmamak. adapte olunmak. alıvermek p * yürek çarpı sı ntı geçirmek. alıverişçı ş e kmak * alı satı işiçin çarş gitmek. çekememek. alı yapmak. alı ntı * Bir yazı baş bir yazarı yazından alı ş ya ka n sı nmıparça. aktarmak. alı lamak ntı * Bir yazı baş bir yazarı yazından cümle veya cümleler almak.* Almak iş lmak. * İ ki. alıyürümek p * az zamanda çok ilerlemek. münasebet. ş ı ı unu rı * Elde edilmek. * Baş bir dilden alı ş ka nmıkelime. liş alıveriş ş yapmak * alı satı iş gerçekleş m m ini tirmek. alıfiyatı ş * Bir mal için alı karşğödenen para ve üretim gereçleri fiyatı m ıı lı . m m i ı ya alıveriş ş i kesmek * biriyle ilgisi kalmamak. ya ka n sı ntı alısatmaz görünmek p * ilgisiz görünmek veya davranmak. alı r almaz * hemen. mları i. çoğ almak. alık rlı alı ş * Duygusal uyarı alabilme yeteneğ idrak kabiliyeti. alıveriş ş * Alı satı iş m m i. i yapı * Bir sözün. alık ş ı * Herhangi bir duruma alı ş ş olan. mı alık olmak ş ı . bir davranın kendisine karşolduğ sanarak incinmek. alı lama ntı * Alı lamak iş ntı i. aktarma. kılmak veya öfkelenmek. derhal. alısattı olmamak p ğ ı * hiç ilgisi bulunmamak. artmak. alıverememek p * anlaş amamak. iktibas. * Almak iş i veya biçimi. * Uyarlanmak.

alı k edinmek ş kanlı * bir ş sürekli yapar olmak. bilinmeyen. alı ş ş kudurmuş beterdir mı tan * alılan bir ş ş ı eyden kolayca vazgeçilmez. * Alı ş iş mak i. mı * Yakı k. i kla * Yadı rgamaz duruma gelmek. huy hâline getirmek. hep biçimde gerçekleş sonucu beliren. alıklı bı ş ğ rakamamak. ş kı ş kanlı alı ş ma alı ş mak * Bir iştekrarlayarak kolaylı yapabilmek. mutat. mak. az rastlanan. itiyat edinmek. * Bir ş alı ş eye ş duruma gelinmek. mı alı n olmak ş kı * iyice alı ş hiç yabancı çekmemek. * Tutuş mak. ş kı alı ğ olmak ş kanlında ı * iyice alık bulunmak. ı ı alı ş kı alı n ş kı * Bir ş veya bir ş yapmaya alı ş eye ey ş olan. * Uyar duruma gelmek. sı * Etkisini yitirmek. ınmak. alı k. eyi alı ktan kopamamak ş kanlı * belli bir huydan vazgeçememek. mı alılmamı ş ı ş * Nadir. ehlîleş mek. lı k alı nlı ş k kı * Alı n olma durumu. alı ş kan * Alı n. * Evcilleş mek. itiyat. ünsiyet. nlı lı * İ ve dıetkilerle davranı n tekrarlanması aynı ç ş ş ları . alılmı ş ş ı * Her zamanki. ş kanlı alıklı ş k ı * Alık olma durumu. intibak etmek. huy. * Yapı lmaya alılmıdavranı ş ş ı ş . ş ı alı k ş kanlı * Bir ş alı ş eye ş olma durumu. uygun gelmek. ş mesi artlanmı ş davranı ş . arkadaşk. yanmaya baş lamak.* alı k durumuna gelmek. * Sürekli ister olmak. ş ı alılma ş ı alılmak ş ı * Alılmak iş ş ı i. . * Bağ lanmak.

Veli'nin külâhı Ali'ye giydirmek nı nı * birinden aldını ğ öbürüne. âlicenap * Cömert. ı ğ ı kası ini Ali'nin külâhı Veli'ye. yüksek. k * Hastalı .alı rma ş tı * Alı rmak iş ş tı i. ş ma. Ali kı baş ran kesen * çok zorba. ağ daki âli * Yüce. klı Ali'nin külâhı Veli'ye. ş ması * Uyar duruma getirmek. sakat. âlim alimallah âlimane âlimlik * Bilginlik. ş an. söylenen bir sözün doğ una inandı için kullanı na ruluğ rmak lı r. ötekinden aldın bir baş na vererek iş yürütmek. ş erefli. * Allah "Allah bilir" anlamı gelen bu söz. bilici. ı kası ğ da ı ini . ğ ı * Açızincirli (organik madde). lan * Vücudun biyolojik yönden geliş imini sağ layan çalı idman. egzersiz. temrin. âlicenaplı k * Âlicenap olma durumu. * Bir beceriyi. * Âlime yakı âlimin yaptı gibi. alı rmak ş tı * Alı na yol açmak. Ali Cengiz oyunu * "kurnazca ve haince düzen" anlamı kullanı nda lı r. alinazik * Közlenmiş can. bir baş ndan aldını ona vererek iş yürütmek. alifatik alil alim * Bilen. Ali kı baş ran kesen * zorba. Ali * Kişadı i olarak aş ı deyimlerde geçer. yoğ yma lan it * Bilgin. Veli'nin külâhı Ali'ye giydirmek nı nı * (bir kimse) birinden aldını ğ ötekine. bilgiyi kazanmak için yapı tekrar. sarı patlı msaklı urt ve kı ile yapı bir çeş yemek. * Onurlu.

alkıalmak ş * çok beğ enilmek.aliterasyon * Ş ve nesirde uyum sağ iir lamak için söz baş nda ve ortaları aynı ları nda ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanması . Bu rmıya çevirmiş olduğ bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliğvardı u i r. mükemmel. ran alkalölçer * Alkalilerin saflıderecesini belirtmeye yarayan cihaz. en iyi. alkalimetre * Bkz. uz * En güzel. * Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı maddelerde. rubidyum. m * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. . sezyum elementlerinin sağ ğmetaller. dağ ı tı ı tma. antiasit. alivre satı ş * Vadeli satı ş . alkıkopmak ş * birdenbire güçlü bir biçimde el çı lmak. asitlerin kı zı . ladı ı alkalik * Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan. alkıağ ş ası * Padiş alkı ahı ş lamakla görevli kimse. alkali metaller * Oksitlenmelerini sodyum. alivre * Ürün daha tarladayken. alkı ş * Bir ş beğ eyin enildiğ onaylandını ini. alkalimetre. kök rmısı alize Alka Evli alkali * Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yı l süresince düzenli esen birtakı rüzgârlar. kalevî. midye. lityum. alkı m * Gök kuş ı ağ . önceden pey verilerek yapı (satı tiğ lan ş ). alkalölçer. alkaloit * Özellikleri ile alkalileri andı organik madde. aliyyülâlâ alizarin * Kök boyası kı zı. k alkarna *İ stiridye. ı smı z demirden bir ağ . rpı alkıtoplamak ş . yetiş i zaman teslim edilmek üzere. alkı ş lama. potasyum. tarak gibi kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanı ağ kı lan. ğ anlatmak için el çı ı rpma. * Dağ m.

ispirto. renksiz sı. * Beğ enmek. ı rı kün alkolizm alkollü * Alkollü içkilere hastalıderecesinde düş olma durumu. alkıtufanı ş kopmak * sürekli ve coş alkıbaş kun ş lamak. en usta. ine alkil alkol * Alkol kökü. vı nı Allah * Kâinatta var olan her ş yaratısı eyin cı. yüze gülücü.* çok alkı ş lanmak. lması cı vı etanol. cı * Alkı olma durumu. yağ . yüksek sesle "yaş "var ol" gibi sözler ile birini alkı a". k kün * Alkolden yapı ş lmıveya içinde alkol bulunan. ş gibi sılarıveya pancar. alkolik * Alkollü içkilere aş derecede düş olan (kimse). *İ çkili. koruyucusu olduğ ve tek olduğ inanı yüce ve üstün varlı una una lan k. uçucu. ş lamak. alkı lı ş k çı alkı ş lama alkı ş lamak * Bir ş beğ eyin enildiğ onaylandını ini. * taraftar olmak belli bir görüş yana olmak. * Ş akçı akş . Allah Allah! * ş ma veya can sıntı anlatan bir ünlem. ş çı * Alkı ş lamak iş i. alkı ş lanma * Alkı ş lanmak iş i. C2H5OH. kokulu. Rab. alkolölçer * Sılardaki alkol oranı ölçmeye yarayan cihaz. ten alkı ş çı * Alkı ş layan (kimse). * Her türlü alkollü içki. Yaradan. Mevlâ. Tanrı . patates niş nış arap vı n astasın ekere dönüş türülmesi sonucu ortaya çı glikoz kan çözeltilerin mayalaş ş mıözlerinin damı tı yla elde edilen. ğ anlatmak için el çı ı rpmak. * Allah adı isim tamlamaları tamlanan kelimeyi güçlendirir. * Bira. alkıtutmak ş * el çı rparak veya topluca. dalkavuk. takdir etmek. bazı nda * En büyük. aş kı sı * Türk askerinin hücum narası . yanı. Allah (bin bir) bereket versin . etil alkol. alkı ş lanmak * Alkı ş lamak iş konu olmak.

Allah cezası vermesin (veya Allah cezası versin) nı nı * yarıaka.* bir kazanç karş nda durumundan hoş olmayı ı sı nut belirtir. usanç bildirir. Allah bir * yemin yerine kullanı lı r. aş Allah bağ lası ı n ş * (çocuğ sevdiğ Tanrı unu. rken Allah (veya Allahı m) * bir ş karş nda hayranlıveya yakarma bildirir. ey ı sı k Allah acını sı unutturması n * Tanrı acı unutturacak daha büyük bir acı bu yı göstermesin. esirgesin. Allah (seni) inandı n rsı * inanı lması kolay olmayan bir ş anlatı pek ey lı yemin yerine söylenir. Allah canı alsı nı n * ilenme sözü. Allah artı n rsı * (gerçek veya alay anlamı Tanrı nda) daha çoğ versin. kazanı öderim. unu Allah bir yastı kocatsı kta n * yeni evlenenlere "bir arada yaş n" anlamı söylenen bir iyi dilek sözü. Allah bir dediğ inden baş sözüne inanı ka lmaz * birinin çok yalancı olduğ anlatmak için söylenir. lmıolan haksı kları düzeleceğ inanmak gerektiğ zlı n ine ini anlatı r. * bana öyle geliyor ki. imdi rsam Allah belâsı versin nı * ilenme sözü. lanı nda Allah büyüktür * günün birinde hakkı alacağ kendine yapı ş nı ı na. Allah aratması n * yakılacak bir durumda "Tanrı nı daha kötüsünü göstermesin" anlamı kullanı nda lı r. bazen de gerçek öfke ile söylenen ilenme sözü. ş ş ma . Allah beterinden saklası (veya esirgesin) n * Tanrı daha kötü duruma düş ürmesin. Allah akı l fikir versin (veya Allah akı versin) llar * akı zca bir davranı bulunanlar için kullanı lsı ş ta lı r. Allah bahtı güldürsün ndan * (evlenecek kıiçin) mutluluk dileğ belirtir. ş ma. Allah bilir * belli değ il. yarıaş yollu. belâdan korusun. unu Allah aş na kı * birlikte söylendiğsözün anlamı göre ant vermek veya yalvarmak için "Allah'ı seversen" anlamı i na nı nda. ben de sana * ş sana borcumu ödeyecek param yok. ini) kazadan. z ini Allah bana.

ı laş Allah hakkı için * ant içmek veya ant vermek için kullanı lı r. n sı Allah dört gözden ayı n rması * "Tanrı . sağğ ı i Allah eksik etmesin * Tanrı yokluğ göstermesin. aile Allah dokuzda verdiğ sekizde almaz ini * alıyazı ne ise o olur.Allah dağ göre kar verir ı na * Tanrı herkese dayanabileceğölçüde sıntı i kı verir. çocuğ yetim veya öksüz bı u rakması anlamı bir iyi dilek sözü. Allah esirgesin (veya saklası n) * Tanrı korusun! Tanrı kötü durumla karş tı n!. . ğ ükredildiğ anlatı ı ini r. Allah derim * pek bozuk bir iş sorulan "ne dersin?" sorusuna karş"söyleyecek baş söz bulamı için ı ka yorum" anlamı nda kullanı lı r. ini Allah hoş olsun nut * bir kimsenin. doğ rusu. unu * birinin yaptı bir hizmet anı ğ ı lı onun için teş rken ekkür yollu söylenir. çok Allah hayı etsin rlı * genellikle bir olay baş cı "Tanrı urlu etsin" anlamı söylenir. Allah Halil İ brahim bereketi versin * Tanrı versin. bereket versin. kendisine iyiliğdokunan biri için kullandı bir iyi dilek sözü. ayası nda lan Allah göstermesin * Tanrı kötü bir durumla karş maktan korusun. Allah emeklerini eline vermesin * Tanrı emeklerini boşçı a karması n. n" nda Allah düş ma vermesin manı * anlatı bir kötülüğ büyüklüğ belirtmek için söylenir. Allah eksikliğ göstermesin ini * pek gerekli olan bir ş kusuru anlatı eyin lı böyle de olsa onun varlına ş rken. Allah dirlik düzenlik versin * Tanrı huzuru versin. Allah gecinden versin * "çok yaş n"' anlamı kullanı bir iyi dilek sözü. langında uğ nda Allah herkesin gönlüne göre versin * Tanrı herkesin dileğ yerine getirsin. i ğ ı Allah için * gerçekten. lan ün ünü Allah ecir sabı r versin * baş lı dileğolarak söylenir. ı rması laş Allah etmesin * olması istenilmeyen bir durumdan veya bir olaydan söz edilirken söylenir.

ya iyi olsun. * karşk beklemeksizin. ı lı Allah sağ gözü (veya eli) sol göze (veya ele) muhtaç etmesin * Tanrı kimseyi kimseye. Allah kuru iftiradan saklası n * bir suçlama karş nda bunun sı iftira olduğ anlatmak için söylenir. ı r Allah iyiliğ (veya lâyınıversin ini ğ ) ı * hoşgitmeyen bir davranıkarş nda hoş ile söylenir. Allah övmüş yaratmı de ş * çok güzel olanlar için söylenir. nları . rla Allah rı için zası * dilencilerin para isterken söyledikleri yalvarma sözü. Allah rahmet eylesin * ölüleri hayı anmak için söylenir. Allah ömürler versin * saygı gösterilen bir kimseye selâm veya teş ekkür olarak söylenir. a ş ı sı görü Allah kabul etsin * sevap sayı bir iş ldında söylenir. Allah rahatlıversin k * genellikle yatmaya gidilirken söylenen bir iyi dilek sözü. * ne olursun. nı u lı nca ma inde Allah kazadan belâdan saklası n * Tanrı n insanı 'nı türlü kötülüklerden koruması iyle söylenen bir iyi dilek sözü. kötü duruma düş ürmesin!. dileğ Allah kerim * Tanrı büyüktür. nı nda Allah kavuş tursun * birinin yakı. izin Allah korusun (veya saklası n) * Tanrı tehlikeye. bulunduğ yerden ayrı kalanlara kavuş dileğ bulunmak için söylenen söz. 'ya Allah kı ederse smet * Tanrı verirse. Allah müstahakı versin nı * (gerçek veya alay anlamı çış anlatan bir söz. Tanrı güvenmeli.Allah iki iyilikten birisini versin * (ağ hasta için) ya ölsün kurtulsun. en yakı na bile muhtaç etmesin. * onaylanmayan bir durumda alay yollu kullanı lı r. lan yapı ğ ı Allah kahretsin * "Tanrı cezası versin" anlamı bir ilenme sözü. nda) kı ma Allah ne verdiyse * yemek olarak evde ne varsa. ı sı rf unu Allah manda ş ğversin ifalı ı * çok veya ağ yemek yiyenler için ş yollu söylenir. ı r aka Allah mübarek etsin * kutlu olsun.

Allah selâmet versin * yola çı kanlara "Tanrı kazadan belâdan korusun" anlamı söylenen bir uğ nda urlama sözü. Allah vere de * iyi dilek anlatı r. n dileğ Allah tekrarı erdirsin na * tekrar bu günleri görün. ş Allah tamamı eriş na tirsin * herhangi bir iş veya olayı iyi sonuçlanması iyle söylenir. * yolda güçlük içinde bulunanlara iyi dilek sözü olarak kullanı lı r. gidersen git" anlamı kullanı nda lı r. kta Allah sonunu hayı r etsin * bir iş sonucu için kaygı in duyulduğ unda söylenen bir iyi dilek sözü. yaşlı kı göstermesin. çok hı yası rpalamak. ndan il u Allah yarattı dememek * kı ya dövmek. ey lma aka * dilenciyi savmak için söylenir. * birinden pek yana olmayan bir söz söyleneceğzaman onun adı önce getirilen giriş i ndan sözü. Allah versin * iyi bir ş ele geçirenlere memnunluk bildirmek için. yaradı tan olan yetenek veya özellik. bazen de takı ve ş için söylenir. Tanrı ktı ru tanı r. kul taksimi karş . Allah seni (veya sizi) inandı n rsı * doğ söylüyorum. Allah taksimi * eş gözetilmeden yapı paylaşrma. Allah utandı n rması * bir iş giriş e enlere söylenen baş dileğ arı i. Allah yapı sı *İ nsanlar tarafı değ de tabiatta olduğ gibi. Allah son gürlüğ versin ü * Tanrı lı sıntı . Allah yazdı bozsun ise . Allah var (veya Allah'ı var) * doğ rusunu söylemek gerekirse. * "keyfin bilir. itlik lan tı ı tı Allah taksimi * Eş gözetilmeden yapı paylaşrma kul taksimi karş . * uzaktaki tanıklar anı dı lı kullanı rken lı r. itlik lan tı ı tı Allah taksiratı affetsin nı * (ölüler için) Tanrı kusurları bağ lası nı ı n. Allah senden razı olsun * yapı bir iyilik karş nda "Tanrı lan ı sı seninle birlik olsun. iyiliğ senden esirgemesin" anlamı teş ini nda ekkür olarak kullanı lı r. lı ş Allah vermesin * bir ş olmaması ini anlatı eyin dileğ r. Allah vergisi * Tanrı vergisi.

i ndan ka Allah'a emanet * "Tanrı esirgesin" anlamı birini överken söylenir. Allah'ıevi n * cami. Allah'ı insanı bir yer çok. Allah'ıbelâsı n * varlı üzüntü veren. "bereket versin" gibi durumdan memnun olunduğ anlatı unu r. benden bir ş üp nan m ey umma" anlamı söylenir. Allah'a bir can borcu var * Allah'a vereceğcanı baş hiç kimseye bir borcu yok. yerine göre ant verme. ssı Allah'ı m! *ş iddetli bir duygulanma anlatan ünlem. Allah'ıgazabı n * çok sıntı kı veren ş ey. az * pek ı z ve kuytu bir yer. nda Allah'a emanet olun * ayrı n kalana söylediğbir esenleme sözü. lanı i Allah'a yalvar * kendi kusuru yüzünden güç bir duruma düş yakı kimseye "ben sana yardı edemem. zavallı (kimse).* gerçekleş istenmeyen bir olay veya durum için kullanı mesi lı r. ş irret. inde Allah ziyade etsin * (kahve ve yemekten sonra) "Tanrı rsı anlamı kullanı bir iyi dilek sözü. ğ ı Allah'ıbinası yı n nı kmak * kendini veya baş nı kası öldürmek. saf. ş ma veya usanç gibi aş duygular da anlatı r. Allah'ıemri n * kader. artı n" nda lan Allah'a (bin) ş ükür * "hamdolsun". . * insan gönlü. lanı i Allaha ı smarladı k * Ayrı n kalan veya kalanlara söylediğbir iyi dilek sözü. yalvarma için kullanı kı lmakla birlikte. Allah yürü ya kulum demiş * az zamanda çok para kazananlar veya iş çok ilerleyenler için söylenir. mescit. nda Allah'ı (veya Allah'ı) seversen nı * "Allah aşna" gibi. Allah'ı(veya Tanrı n) günü n 'nı * (bı nlıduygusu ile) hemen hemen her gün. kkı k Allah'ıadamı n * garip. Allah'ıcezası n * pek yaramaz.

ktı Allah'tan korkmaz * can yakı. düzeni bozulmak. cı z. dönek. insafsı acı z. .Allah'ıhikmeti n * beklenmeyen. yazı r!". zihnini) düş nı ünemez duruma getirmek. lı ş * Kendisinden hiçbir iş yararlıumulmayan saf ve zararsı(kimse). ş ı aş rmak. cı * Kendisine güvenilmesi doğ olmayan (kimse). sebebi anlaş ı lmayan veya ş ı ş için kullanı aş eyler lan lı r. allahsı k zlı * Tanrızlı sı k. ş ı bir durum alması kullanı in. n) aş lacak nda lı r. Allah'ı seversen nı * istek. ş ı * (aklı. utan. kimse. ulu allak * Sözünde durmaz. aldatı. Tanrız. * yaradı tan. kiş i. ması Allah'tan umut kesilmez * daha çok ağ hastalar için söylenilen "iyileş ı r ebilir" anlamı bir iyi dilek sözü. Allah'ıkulu n * insan. düzeni bozmak. ru allak bullak * Alt üst. . z. aşna ş mak. allama * Allamak iş i. dilek ve yalvarma amacı kullanı yla lı r. insafsı vicdansı ması z. Tanrı n varlına inanmayan. allak bullak olmak * çok karık duruma gelmek. ş ı allak bullak etmek * karmakarık bir duruma getirmek. karmakarık. ş ı * (akızihin) ş kı dönmek. nda Allahüâlem * Tanrı daha iyisini bilir anlamı kullanı nda lı r. Allahütealâ * Yüce Tanrı Allah. Allah'ıiş bak n ine * (bir iş bir olayı beklenmedik. 'nı ğ ı sı * Acı z. karı l. karmakarık olmak. altı ş ı üstüne gelmek. Allah'tan * iyi ki. allahlı k allahsı z * Tanrı tanı 'yı mayan. Allah'ı bulsun ndan * ben kendisine bir ş yapmayacağ yaptı kötülüğ cezası Tanrı ey ı m. te k z Allah'tan kork! * "yapma. ğ ı ün nı versin.

çok bilgili. * Satıalmak. allem * Bir işistediğduruma getirmek için "her türlü kurnazca çareye baş i i vurmak" anlamı allem etmek kallem yla etmek deyiminde geçer. * Bir ş elle veya baş bir araçla tutarak bulunduğ yerden ayı eyi ka u rmak. * Allaş iş mak i veya durumu. * Göz alı renkler ve ş cı eylerle süslenmiş . fethetmek. * Bir parçanıallegrodan biraz daha ağ çalı n ı nacağ anlatı r ı nı r. allâme kesilmek * her ş bilir görünmek. alma almaç almak . * Kadı n süs için yanakları sürdükleri al boya. * Yanı bulundurmak. neş zlı nacağ nı r. nda * Birlikte götürmek. eyi allâmelik * Allâme olma durumu. kaldı rmak. u eyi allanma allanmak * Süslenmek. donatmak" anlamı gelen allamak pullamak deyiminde geçer. ahize. * Allanmak iş i. * Alı . reseptör. * İ sı çine ğ mak. n * Ele geçirmek. * Al olma durumu. ntı * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren cihaz. * Al duruma gelmek. alı. allı allı pullu allı k * Üzerinde al renk bulunan. allaş ma allaş mak allegretto allegro * Bir parçanıcanlı eli ve hı çalı ı anlatı n . nları na * Almak iş i. iktibas.allamak allâme * "Süslemek. allâmelik taslamak * bilgisiz olduğ hâlde her ş bilir görünmek. na * Derin ve çok bilgisi olan. mı alı ka cı * Bir ş veya kimseyi bulunduğ yerden ayı eyi u rmak.

. çekmek. * Soldurmak. * Bir yeri savaş ele geçirmek. * (duşbanyo için) Yapmak. kullanmak. elde etmek. * Yutmak. kadıiçin) . * Gidermek. tı * İ sı çeri zmak. iş * . almamazlı k * Kabul etmeme durumu. n * Sürükleyip götürmek. Alman gümüş ü * Çinko. sarmak. * Alman halkı Almanya'ya özgü olan ş na. en Alman usulü * Bir topluluk için yapı harcamada giderlerin herkese eş olarak bölüş lan it türülmesi yöntemi. ş iş * (içecek veya sigara için) İ çmek. ten * Kazanç sağ lamak. * Kı saltmak. yok etmek. hafta. Almanca dil. * (motor) Çalı ş için gerekli olan elektrik veya yakı yararlanı ması ttan r duruma gelmek. eksiltmek. bakıve nikelden yapı gümüş andır bir alaş mayş r lan. yı lı n ka. * Yolmak. * (süre için) Değtirmek. Almanya. Alman papatyası * Orta Avrupa'da yetiş bir papatya türü (Anfhemis mobilis).* Kabul etmek. * Bürümek. * Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan. * (yol için) Gitmek. ile evlenmek. sı . içine çekmek. işbaş e latmak. iş * Temizlemek. m meteoroloji. istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim. * Baş lamak. * (erkek. Avusturya ile İ sviçre'nin bir bölümünde kullanı lan * Almanlarıkullandı dil. Almancı * Almanya yanlıolan (kimse). * Görevden. Alman * Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse. * Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çı karmak. ey. kanmak. * Örtmek. * (içeri) Götürmek. or. gibi anlamak. iletilmek. koymak. iş çekmek. ay gibi bölümlerinden baş bayram.. * Yerini değtirmek. * Kazanmak. * Çalmak. kaplamak. tehlikeli bir ş uğ eye ramak. * Göreve. ü rı ı m. * (ölüm sebebiyle) Ayrı lmak. * Kendine ulaşrmak.. almanak * Yı gün. la * (tat veya koku için) Duymak.. n ğ ı * Bu dile özgü olan. koparmak. yı . * Davranıveya makam değ tirmek. (mesafe) katetmek. l dönümü gibi belli günleri ve birtakı astronomi. * Zararlı .

alternatif. takdir etmek. inin ı na n olduğ inanmak. kötü talihi. i * Bir ş ön tarafı yüzü. almaş k ı klı * Dönüş ümlü ve düzenli sı ralanma. alnın akı nı ile * ayı planacak bir duruma düş meden. münavebe. u almaş ı k * İ veya daha çok ş sı ki eyin ralanmaları değiklik olan. una alnı öpmek ndan * beğ enmek. Almanlaşrmak tı * Almanlara özgü yaş ş ayıtarzı kazandı rmak. gibi Almanlaş ma * Almanlaş iş mak i veya durumu. eyin . Almanlaşrma tı * Almanlaşrmak iş tı i. Almancı lı k * Almancı davranma. almaş * İ veya daha çok ş sı ile değ tirilerek kullanı ki eyin ra iş lması kendiliğ veya inden değerek çalı . nda iş * Almaş olarak iş lı leyen. keş iş ş ması ikleme. alnın kara yazı nı sı * kötü kaderi. Almanlaş mak * Alman yaş ş nı ayıtarzı benimsemek. almaş yapraklar ı k * Sapı iki yanı karş klı il de aralı olarak bir sağ bir solda bitmiş n nda ı değ lı klı da. * Birinin doğ olması ru ötekinin yanlı ğ gerektiren iki önermenin oluş şı lını turduğ sistem. mütenavip. yapraklar. tertemiz. ması lan . almaş lı alnaç * Almaş niteliğolan. na alnı yazı ş nda lmıolmak * bir olayı kiş baş gelmesini Allah'ıbuyurmuş n. baş göstermiş arı olarak. alnı karı nı ş lamak * küçümseyerek meydan okumak. alo * Telefon konuş nda kullanı seslenme sözü. bı alnı kara sürmek na * bir kimsenin haksıyere kötü tanı z nması yol açmak. ön alnı k yüzü ak açı * çekinecek hiçbir durumu veya ayı olmayan. ş erefiyle.* Almanya'da çalı Türk iş ş an çisi.

b) nı * (kaynatma veya piş irmede) Yanan ocak. altı biçiminde kullanı ğ "bir ş etkisinde" anlamı verir. memeli bir hayvan (Lama glama pacos). * Bir ş yere bakan yanı karş .. fosfor gibi maddelerin. üst ı tı * Bir nesnenin tabanı . * Bir ş yere yakıbölümü. . * Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü. * Bu hayvanıyünü veya bu yünden dokunan kumaş n . ı * Dağ . alpaks alpinist alpinizm alplı k * Alp olma durumu. Alp yı zı ldı * Dağ n çok yüksek yamaçları yetiş bir çiçek (Paradisia liliastrum). * Yiğ kahraman. n * Alt kelimesi ". ları nda en alpaka * Çifte parmaklı takı nıdevegiller sıfı lar mın nından. ir ş ı alt bölüm * Yazı bölümlerin ayrı ğparçalardan her biri. nda" ldında ı eyin nı * Alt bir isimle tamlama kelime oluş turduğ unda a) önceki ismin kavramı etki veya yer anlamı na katar: Ayak altı (sıflamalarda) ikinci derecede olan.alogami alotropi alp * Bir çiçek tepeciğ baş bir çiçek tozu ile tozlanması inin ka . Güney Amerika'da yaş ayan. ayrı larda ldı ı m. lan . alt cins * Bir cins içinden ayrı ikinci derecede bir cins. * Karbon. nda alt alta üst üste * birbirleriyle itiş kalkır durumda.. * Kolayca bükülebilen alüminyum ve silisyum karımı ş . yiğ kahramanlı itlik. k. eyin n * Birkaç ş içinden bize göre uzak olanı eyin . fiziksel bakı mdan ayrı özellikler gösterebilmesi durumu. it. * (birkaç ş eyden) Yere yakıolan. ocak alevi. uzun tüylü. cı * Dağ lı cı k. na alanı * Alş ile uğ an kimse. eyin . Alp eren * Derviş . alş imi alş imist alt * Elementleri altı çevirmek isteyen bir iş . simya. simyacı imi raş . alt alta * Birbirinin altı olarak. * Mücahit.

. öbürü tikel olumsuz. içmek. nı n ndan * Belli bir konuyu ele almak amacı bir kurul içinden birkaç kişseçilerek oluş yla i turulan kurul. ş lerin alt güverte * Gemilerde güvertelerden altta bulunanı . ndan * Alt çene üzerinde sı ralanmıdiş biri. n lan alt geçit * Trafik akı nı mı kesmemek için bir yolun altı geçirilen yol. ı z alt etmek * üstünlük sağ lamak. alt deri * Üst derinin altı bulunan ikinci tabaka. alt tabaka * Tabakalardan altta bulunan. alt kat alt kurul alt olmak alt sıf nı * Bir sıf içinden ayrı ikinci derecedeki sıf. oynayabilen çene. alt karş ı t * Konusu ile yüklemi aynı olan. nı lan nı alt ş ube * Bir ş içinde kurulan ikinci derecedeki ş ube ube. alt damak * Damaklardan altta olanı .alt çene * İ ve hayvanlarda yiyecekleri çiğ nsan nemeye yarayan. yenmek. nda * Bazı gövde ve yaprakları üst derilerinin altı bulunan. * Böceklerin ağ sisteminde bulunan alt parça. n nda u kalı mıözel hipoderm. alt diş alt dudak * Dudaklardan altta bulunanı . hipoderm. alt ı rk * Aynı içinde yetiş ı rk tirme amacı ve çevreye bağ kalı na lı narak değme uğ lmıve bu yolla ı içinde iş ratı ş rk özellikle fizyolojik nitelikleri bakı ndan kalı sapma gösteren hayvan topluluğ mı tsal u. çoğ kez hücre zarları nlaş ş doku. sı nı getirmek. alt hava yuvarı * Dünyamı kuş atmosferin 10 km kalı ğ olan alt katmanı zı atan nlında ı . * Bir yapın veya aracıkatları altta bulunan bölümü. alt çene oynamak * yemek. biri tikel olumlu. * yenilmek. rtı yere alt familya * Bir familyanıiçinden ayrı ikinci derecede bir familya. karşkarş konmuş önermeden ı ı ya iki her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değ ildirler" gibi.

alt tür alt üst * Bir tür içinde ayrı ikinci derecedeki tür. ol. Moğ Mançu-Tunguz. lan * Çok karık ve dağ k. rahatsı k vermek. üzülmek. ş ı * zarar vermek. tı alt yazı * Gazete. kı * rahatsı zlanmak. ini alt yazı lı * Alt yazı bulunan (film. sonuç alı namayan iş için söylenir. * çok karık duruma getirmek. yılmak. ı . zlı alt üst olmak * çok karık duruma gelmek. raş Altayist Altayistik . ş ı ı nı alt üst böreğ i * Önce bir yüzü. alt yazı cı layı * Alt yazı lamak iş yapan (kimse). su. alt yazı lama * Alt yazı iş lmak i. alt üst etmek * alt yüzünü üst yüzüne getirmek. i lan * Altayistik ile uğ an kimse. * Türk. * iş daha sonrası in . için n * Toplumun ekonomik yapını turan ve insan bilincinden bağ z olarak biçimlenen üretim sı oluş ı msı iliş kilerinin hepsi. sı Altayca * Altay Türkçesi. elektrik gibi tesisatlarıhepsi. alt yanı kmaz sokak çı * sonu gelmeyen. Kore ve Japon dillerinin kendisinden türediğvarsayı ana dil. görüntü). kanalizasyon. yı kmak. ler alt yapı * Bir yapı gerekli olan yol. dergi gibi yayı nlarda çı resim ve fotoğ kan rafları klayan yazı açı . * huzursuz etmek. alt tarafı (veya yanı ) * geriye kalanı . sonra çevrilerek öbür yüzü kı larak piş zartı irilen börek. alt yazı lamak * Alt yazı hazı ları rlamak ve gerçekleş tirmek. ş ı * heyecanlanmak. * değ olup olacağ eri. düzenini bozmak. tedirgin olmak. * Yabancı dildeki bir filmin konuş maları çeviri olarak görüntünün altı veren yazı nı nda . üst yapı ı karş .alt takı m * Bir takı içinde kurulan ikinci derecedeki takı m m.

altı okka etmek * birini kolları ve bacakları tutup yukarı rarak sallamak veya götürmek. altı altı üstü kalay alay * içi dıgibi özenilmiş ş ı olmayan ş için söylenir. alternatif * Seçilebilecek bir baş yol. altı gen * Altı kenarlı çokgen. nda mı an m altı lı k * Altı bir arada. ka * Almaş ı k. üstüne uymaz. ğ ı altı lı * Altı parçadan oluş kendinde herhangi bir ş an. * Bu unvanı ı kimse. biri tümel olumlu. uğ an bilim dalı raş . e mekte sakı ncalar bulunduğ anlaş u ı lmak. Japon ve Korelilerin dil. * Dalgalı m). altı yol * Altı yolun birleş i yer. eyden altı bulunan. edebiyat. altı k * Konusu ile yüklemi aynı olan. biri tümel olumsuz. altı alabilen. 6. Vl. tane *İ skambil. mütedahil: "Kimi insanlar fanidir" önermesi "Bütün insanlar fanidir" lantı önermesinin altı olur. taş yan * Beş sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. Büyük Ayı n karş nda bulunan takı yı z. tiğ altı yemek dan * hastahanelerde hiç perhizi olmayan hastalara verilen tam yemek. biri tikel olumsuz iki önerme arası ndaki bağ durumu. müseddes. iş altı kaval. muş tane . 'nı ı sı m ldı altı ş karıbeberuhi * kı boylu olanlar için alay yollu söylenir. yöntem. üstü şhane iş * (giyim için) altı . mı altes * Prens ve prenseslere verilen ş unvanı eref .* Altay grubuna giren Türk. sa altı kaval üstü şhane iş * Bkz. ten nı ve yı * Beş bir artı ten k. eyler Altı Kardeş * Kuzey kutup yönünde. seçenek. altı kaval üstü şhane. iş ı t * Divan edebiyatı her bendi altı sradan oluş nazı biçimi. altı sı taneden oluş . Moğ Mançu-Tunguz. biri tikel olumlu. domino gibi oyunlarda üzerinde altıareti bulunan kâğ veya pul. kültür ve tarihleriyle ol. (akı alternatör * Dalgalı elektrik akı veren üreteç. ndan ndan kaldı altı olmak yaş * işbirtakı oyunlar karı e m ş böyle bir iş giriş mak.

altıgibi n * altı benzeyen. n çok altıleğ kan kusmak n ene * varlıiçinde hastalıveya sıntı k k kı çekerek yaş amak. çok altıbeş n ik * Bir elleriyle kendi bileklerini kavrayan iki kiş öteki elleriyle karşklı inin. 10640 C de eriyen. lan yası * Para getiren sanat veya meslek. element. nı u altısarı n sı * Altı rengini andı n ran. üstün nitelikte olan. prime time. altıkaplama n * Herhangi bir metal altı suyuna batılarak ince bir altıtabaka ile sarı altı benzetilmek. altıeli bı kesmez n çak * varlı veya değ kiş klı erli ilerin elini kimse bükemez. altısaat n *İ zlenme oranın en çok olduğ vakit. parası olan kimse. ı olarak birbirlerinin bileklerini lı tutmaları . ipeka (Cephaelis ipeca cuanha). en. değ i erli. n rı n larak na altıkeseğ n i * Yerden temiz külçe durumunda çı altı kan n. altıçağ n * En parlak ve mutlu çağ . atom ağ ğ196. sarı na . altıbabası n * Çok zengin. altıbilezik n * Altı yapı ş ndan lmıkola takı ve pek çok türü olan süs eş . altısuyu n .altı n * Atom sayı 79. altıkesmek n * çok para kazanıolmak. * Altı yapı ş ndan lmı . yüksek değ paslanmaz erli. * Altı yapı ş ndan lmısikke. r altıkökü n * Güney Amerika'da yetiş kusturucu niteliğolan bir kök. ş ları nan iliğ altıadı bakıetmek n nı r * kötü iş yaparak temiz ve parlak ününü karartmak. * Niteliğiyi olan. kı saltması Au. kıadı oldu n pul z dul * uygunsuz davranı yüzünden temiz tanı kiş i lekelendi. parası olan. i altıküpü n * Altı para biriktiren.9 olan. altıadı oldu. ler altıanahtar her kapı açar n yı * para olunca her güçlük yenilebilir. kolay iş sı ı ı rlı lenen.

mur u. özellikle plâtin sı sı muş ve altıgibi metalleri çözmekte kullanı bir karım. altıyı n l * Eş birlikte ulaşkları evlilik yı lerin tı 50. kalı kabuklu güzel bir kavun türü. lı altı Çapanoğ çı ndan lu kmak * giriş iş baş dert olacak bir durumla karş mak. ak altı etmek (veya kaçı na rmak) * yatağ veya donuna abdest etmek. n lan ş ı altıtopu n * güzel ve tombul olan kucak çocukları bir benzetme sözü olarak kullanı için lı r. baş ü armak. altıtutsa. sı beş sayını ra fatı rada inciden sonra gelen. becerememek. parayı üncesizce harcayıtüketmek. . ilen te a ı laş altı çapanoğ çı ndan lu kmak * bir iş baş dert olacak bir durumla. * turist. ı na altı nbaş altı ncı * Daha çok Ege bölgesinde yetiş yuvarlak. * kendini savunamamak. te a ı laş altı girip üstünden çı ndan kmak * malı . . altıyürekli olmak n * çok iyi niyetli olmak. yumuş huylu görünmek. altı duygu ncı * Ön sezi. ncı altı kalmak nda * ezilmek. parası olan. altı his ncı * Bkz. üzerine dikkati çekmek. altı kalkmak ndan * bir güçlüğ yenmek. bir sorunla karş mak. üstesinden gelememek. lı . düş p altı kalkamamak ndan * bir işbaş i aramamak. altı duygu. altıyağ n murcun * Bir tür kuşyağ kuş .* Bir kım konsantre nitrik asit ile üç veya dört kım konsantre hidroklorik asitten oluş . altıyumurtlayan tavuk n * mesleğ sanatı i. altı kalmamak nda * karşğ vermek. altı çizmek nı * (bir sözün) önemini belirtmek. gördüğ iyilik veya kötülüğ karşksıbı ıı lını ü ü ı z rakmamak. toprak olur (veya altı yapı elinde bakı n na ş sa r kesilir) * giriş i iş tiğ lerde büyük talihsizliklere uğ rayan kimsenin durumunu anlatı r. gelirli kimse. en. vurgulamak. nca * Altı sın sı sı .

ş ı * bir ş bulmak için aramadıyer bı ey k rakmamak. n nda * Altı fiş alan toplu tabanca. cak en acı * Bu ağ n kanarya sarırenginde. * Tabak veya bardak altı . birlikte. ş n alvarı * Altı sı veya kı n rma laptanla iş lenmiş çizgili ipek kumaş bu cins kumaş n üstünde bulunan sı ve ları rma iş lemeli yollar. * Özel diye alı bir ş genel bir kavramıaltı yer vermek. nda ş ar ı * İ bir tür palamut balı. nan eye. greyfrut (Citrus decumana). * Altlamak iş i. ri ğ ı * Ayrı renkte altı olan kumaş yolu . n na lan * Arabaya koş atları yolları ulan n kirletmemesi için kuyruğ unun altı yerleş na tirilen torba. her sı altlı k . ı na altı üstüne getirmek nı * söz veya tutumuyla çevreyi birbirine düş ürmek. revolver. altimetre altlama altlamak altlı * Altı olan. * Sarı n üstüne sarı sı ş kları lan rma erit. nlaş i altı mak nlaş * Altı durumu veya görünümü almak. karmakarık etmek. altlı üstlü * Altı üstü birlikte. altı ma nlaş * Altı mak işveya durumu. tadı msı acı sı acı meyvesi. uzun. z * İ çeneklilerden. dikenli ve kürecikler hâlinde sapları bir kaktüs türü (Trollius ranunculoides).altı ı nı slatmak * yatağ veya donuna küçük abdestini etmek. tan lan altı patlar altı ş ar altı z * Bir doğ umda dünyaya gelen altı (kardeş ). greyfrut. kımemesi. * Bu kumaş yapı gelin giysisi. ve * Alt ve üst katta olmak üzere. sı bölgelerde yetiş bir meyve ağ . her birine altı seferinde altı bir arada olan. tane ek * Altı sın üleş sayını tirme biçimi. . * Yükseklikölçer. n altı noluk * İlemeli kadış . * Hayvanlarıaltı yayı ot veya saman. altı ntop * Turunçgillerden. ki olan altı ntop altı parmak * Ellerinde veya ayakları altı parmağolan (kimse).

altmı ş * Elli dokuzdan sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. alüminyum . n *İ ffetsiz. alttan alta * gizlice. viyola. 60. nda lı r. cilveli (kadı n). ş sayı lan it altmıaltı bağ ş ya lamak * temelli olmayan bir çözümle durumu kurtarmıgörünmek. sı elli dokuzuncudan sonra gelen. ş * Altmıyaş olan veya görünen. alttan güreş mek * gizli gizli yenme yolları kollamak. alümina * Bkz. 20500 C de eriyen. an ı ak. oynak. el altı ndan. ş altmıdörtlük ş * Bir notanıaltmıdörtte biri değ n ş erinde olan nota. nı altunî alüfte alüftelik alümin * Suda çözünmeyen. çekiş mede yenilmek. beyaz bir toz olan alüminyum oksit (Al2O3). altta yok üstte yok * yoksul. LX. fakir. nı ve yı * Altı on. nda ş ı altmıncı ş ı * Altmısı nısı bildiren biçimi. * Altı renginde olan. her birine altmı her defası altmı bir arada olan. ş ı nda * Kemanla viyolonsel arası büyük keman. altta kalmak * herhangi bir çatı ş mada. alto altta kalanıcanı ksı n çı n * "herkes baş n çaresine baksı gücü yetmeyen ne olursa olsun" anlamı kullanı ı nı n. elli dokuzdan bir artı kere k. ş . alümin. altmıaltı ş * Altmıaltı almakla kazanı bir çeş iskambil oyunu. * Alüfte olma durumu. altmı ş ar * Altmısı nıüleş ş fatın tirme biçimi. alttan (veya aş ı almak ağ dan) * sert konuş birine karşyumuş olumlu davranmak. ş fatın ra rada altmı k ş lı *İ çinde altmıtane bulunan. * Kontralto.

gümüş 13. hedeflenen amacıdında. ama ne * ne hoş . ama * Çeliş ve tutarsıiki cümleyi birbirine bağ kili z lamaya yarar. dön-em vb. ş ı n ş ı amaç edinmek * bir amaca ulaş isteğ bulunmak. alveol * Akarsularıtaş p yı kları k. Kı saltması Al. ma inde .98 olan. * Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağ lar. âmâ amabile amaç amaç dı ş ı * Gaye dı. çekirdeksiz. * Para babası . * Niş yüzüğ an ü. * Gaye. * Kana al rengini veren. beyaz. baş bir cümleye bağ artlı inde ka lamaya yarar. * Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilir. amma. kil gibi çok ince taneli ş n ı ğ yı dı balçı eylerin kum ve çakı karı yla oluş yın. ferç. * Görmez. kör. ı ı rlı parlaklında. küçük hücre. * Hedef. * ş ı niteliğolan. alyans alyon alyuvar Am * Amerikyum'un kı saltması . * Alüminyumdan yapı ş lmı . lla ş ması an ğ ı * Torba biçiminde küçük boş veya geniş luk lemiş sı kım. * Eriş ilmek istenilen sonuç. alüvyon lı ğ . 6600 C de eriyen hafif bir ğ ı element. * Uyarma veya ş bir ifade niteliğ olan bir cümleyi. * Bir yargı veya bir buyruğ pekiş yı u tirmek için de kullanı lı r. am * Diş organı ilik . aş lacak i * Bir parçanısevimli ve cana yakı çalı ı anlatı n n nacağ nı r. alvere tulumbası * Emme basma tulumba. maksat.* Atom numarası atom ağ ğ26. -am / -em * Fiilden isim türeten ek: tut-am. alüminyum taş ı * Boksit. yuvarlak. eritrosit.

korku gibi duyguları belirtmek için kullanı lı r. amaçlama * Amaçlamak işhedef alma. i. amaçlı lı k * Amaçlı olma durumu. lem aman * Yardı istendiğ anlatı m ini r. aman dedirtmek (veya amana getirmek) * karşkoyan birini boyun eğ zorunda bı ı mek rakmak. amaçlamak * Bir amaca ulaş istemek. amalierbaa * Matematikte dört iş terimine verilen ad. mayı amaçlanma * Amaçlanmak iş i. amaçsı k zlı * Amaçsıolma durumu. ine amaçlı * Amacı olan. kaç-amak vb. aman bulmak * kurtulmak. gayesiz. * İler. * Çok beğ enmeyi anlatı Aman ne güzel ş Bu anlamda kullanı ğ buna da edatı getirilebilir. * Usanç ve öfke anlatı r. amaçsı z * Amacı olmayan. * Bir amaca yönelik. tutamak. r: ey! ldında ı da * Ş ma anlatı aş r.amaç gütmek * bir amacı gerçekleş tirmeye çalı ş mak. aman Allah (Allahı m) * ş ma. . * Rica anlatı r. * (bir iş Yapmaya hazı i) r. iş ş lemler. * Dikkat uyandı için kullanı rmak lı r. istihdaf. gayeli. * Fiilden isim türeten ek: bas-amak. amaçlanmak * Amaçlamak iş konu olmak. * Bir suçun bağlanmasın istenildiğ anlatı ı ş nı ini r. beğ aş enme veya beğ enmeme. z amade -amak amal âmâlı k * Âmâ olma durumu. zor durumda bı rakmak. istihdaf etmek.

acı z olarak. profesyonel karş . aması maması yok! * hiçbir özrün geçerli olamayacağ anlatı ı nı r. amansı zca * Öldürücü bir durumda. kâğ tahta. ambalâjcı * Ambalâj yapan kimse. göz açtı rmamak. unu amansı z * Aman vermez. yayı ı t.aman derim! * sakıha. amazon * (eski çağ n Amazonları benzetilerek) Erkek gibi. ambalâj yapmak * (bir ş bu gibi maddelerle paketlemek. nı ı ş aman vermemek * rahat bı rakmamak. öldürmemek. * Ata binen kadı n. m aman dilemek * önce direnirken zor karş nda boyun eğ canın bağ lanması dilemek. amanı n * Korkma ve ş ma sözü. * acı p öldürmek. lanabilir. aş amanname * İ devletlerinde düş slâm mana güvenlik içinde olduğ bildirmek üzere verilen belge. cana kıcı yı. sandı eyi) klamak. amana gelmek * önce direnirken zor karş nda boyun eğ ı sı mek. aması var * herkesin bilmediğsakı veya kusurları i ncası var. hevesli. . mayı aman zaman * Karş ndakini yumuş ı sı atmak için söylenen sözleri anlatı r. ambalâj * Eş sarmaya yarayan mukavva. amatör * Bir işpara kazanmak için değ yalnızevki için yapan kimse. * ele geçirilmeyen veya kaçan bir ş üzülmek boş çünkü her zaman benzeri sağ eye tur. z ı tı amatörlük * Amatör olma durumu. Amasya'nıbardağ biri olmazsa biri daha n ı . böyle bir iş n yapayı deme. amansıhastalı z k * Kanser. hiç acı mayan. ı sı ip nı ı ş nı aman vermek * canı bağlamak. i il. plâstik madde gibi malzeme. ması * Hoş görüsüz olarak. savaş ları na safları yer alan kadı nda n.

i amber * Amber balından ç ı lan güzel kokulu. * Bir malıserbest sürümünü engellemek için konulan yasak. * Eş taş iş yapan kurum veya ortaklı ya ı leri ma k. * bir malıserbest sürümünü engellemek. * Kum. ambalâjlamak * Ambalâj yapmak. sosyal alanlarda caydı amacı yaptım uygulamak. * Otomobili fazla gaz vermekten çalı hâle sokmak. lan çoğ * Genellikle tahı çok üretildiğyer. ekonomik. kaldı ambarlama * Ambar durumuna gelmek. ambale etmek * Birini düş ünemez duruma getirmek. ambalâjlama * Ambalâjlamak iş i. ş maz ambale olmak * Çok yorulup iş göremez. çakı yapı l gibi malzemesini ölçmekte kullanı ve her yanı unlukla 75 cm olan küp ölçek. * siyasî. eş n ğ ı * Geminin yük koymaya ayrı ş lmıyeri. amber ağ acı * Baklagillerden bir cins mimoza (Geum urbonum). kül renginde bir madde. ğ ı karı * Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı . ambar memuru. düş ünemez duruma gelmek. amber balı ğ ı .ambalâjcı lı k * Ambalâjcı olma durumu veya iş i. ambarda kurutma * Kapalı yerde. güçlü bir vantilâtör kullanı sağ bir larak lanan hava akı ile yeş ve sulu yemlerin kurutulması mı il . çok yormak. n ambargo koymak * gemilerin limanlardan hareketini yasaklamak. ambarlamak * Ambar işyapmak. bölge. n * bir mala el koymak. ambar * Genellikle tahı l saklanan yer. müsadere etmek. lı n i ambarcı * Ambara bakan görevli. * Yiyecek ve bazı yanısaklandı yer. ambargo * Bir devletin. gemilerin kendi limanları ayrı nı ndan lması yasaklama buyruğ u. rma yla rı ambargoyu kaldı rmak * ambargo ile ilgili yasaklamayı rmak. ambarcı lı k * Ambarcın gördüğ iş nı ü .

amberbaris * Sarı . iş ş mı çe. lı için lan * Amca olma durumu. en. amcalı k amcalıetmek k * birine amca gibi yakı k göstermek. pratik. ). * İbakı ndan. uygun. ötürük. boyu 25 m'ye kadar çı başbüyük. ş amele taburu * Genellikle yol yapı iş m lerinde görevli amelelerden oluş birlik. m m * yakı ndan beklediğilgi ve yardı görmeyen bir kimsenin artıyeni bir dilekte bulunmaya niyetli nları i mı k olmadını ğ anlatmak için söylenir. İ ran'da yetiş piş güzel bir koku veren. kestirme. diş çok yı cı balı ada balı (Catodon kan. amelimanda * İyapamaz durumda olan. an amelelik amelî * Amele olma durumu.* Balinagillerden. ğ ı macrocephalus). amber çiçeğ i * Amber ağ nıtoparlak. * Yaş erkeklere saygı kullanı seslenme. ş ameliyat . çalı amberbu amblem amboli * Hindistan'da. iş ş üstünde. iri ve uzun taneli bir tür pirinç. li. * Atardamarda kanıpı laş veya yağ n htı ması parçacı nıoluş sonucunda meydana gelen tı kların ması kanma. emekçi. rtı bir k. * İe dayanan. ince * Soyut bir ş bir kavramısembolü olan varlıveya eş belirtke. fı k büyüklüğ acın ndı ünde. altısarı renginde güzel kokulu çiçeğ n sı i. ishal. * Elveriş kolay. amele * İçi. edim. eyin. amca * Babanıerkek kardeş n i. ı li. yalnıdüş alanı kalmayıişdönüş uygulamalı z ünce nda p e en . cankurtaran (arabasıcankurtaran. tatbikî. n lu zı amel * Yapı iş lan . * Bir kimsenin dinin buyrukları yerine getirmek için yaptı . ı amcazade * Amcanı oğ veya kı. tatbikî. * Hareketle ilgili olan. ambülâns * Hasta arabası . nı kları * Sürgün. n k ya. nlı amcamla dayı hepsinden aldı payı m. fiil.

kaput bezi. Amerika'da yetiş bir ağ (Persea gratissima). r. iş amenajman * Devlete ve kiş ait ormanları önceden hazı p kabul edilmiş ilere n. Amerika ile ilgili olan. Amerika'da yetiş bir a ğ bilader ağ (Anacardium occidentale). laş i Amerikalı mak laş * Amerikalı n yaş ş nı ları ayıtarzı benimsemek. küçük bir memeli kürk hayvanı çok (Eriomys chincilla). ameliyat masası * Üzerinde ameliyat yapı özel donanı masa. amenna *İ nandıanlamı "öyledir". cak acı Amerika elması * Antep fı ğ stıgillerden. Amerikan bar . ş ler. Amerika armudu * Defnegillerden. hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptı müdahale.* Operatörün. Amentü * Kur'an surelerinden birinin adı . ğ ı * ç. Amerikan bezi biçiminde de kullanı lı r. ik ndan * Amerika'ya özgü. ameliye * Yapı iş lem. Amerikalı * Amerika Birleş Devletleri halkı olan kimse. ı en aç. lan mlı ameliyathane * Hastaları ameliyat edildiğyer. armuda benzer yemiş acı i. lan . Amerika bademi * Aselbent ve zamk gibi maddeler veren bir sı iklim ağ (Styrax americana). Amerika tavş anı * Kemiricilerden. Amerika üzümü *Ş ekerci boyası . en aç * Bu ağ n armuda benzer yemiş acı i. ameliyat geçirmek * ameliyat edilmiş olmak. arka ayakları uzun. amerikan * Pamuktan düz dokuma. * Tabiî kaynakları iş n letilmesi. ik ndan Amerikalı ma laş * Amerikalı mak işveya durumu. rlanı esaslara uygun olarak iş letilmesi. "doğ "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatı k ile ru". acı * Bu ağ n badem biçiminde çekirdekli. operasyon. n i ameliyatlı * Ameliyat edilmiş . Amerikan * Amerika Birleş Devletleri halkı olan kimse. İ faaliyetler.

dibi sivri. k * Toprak parçası . karnı ki geniş testi. ametal ametist amfi * Amfiteatr kelimesinin kı lmı. yeşrenkli bir silikat grubu. * Süs taşolarak kullanı mor renkte bir tür kuvars. amfor. n il amfibyumlar * Kurbağ ve semenderleri içine alan iki yaş ş omurgalı sıfı a ayı lı lar nı. amfiteatr * Dinleyicilerin oturduğ sı u. ı * Vücut organları bir bölümünün hava ile şmesi. otel veya evlerde içki için ayrı ş e. amerikyum * Atom numarası yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element. dar boyunlu. raş Amerikanvarî * Amerikalı yakı biçimde. * Amigonun yaptı iş ğ . Kı 95. lmıköş Amerikan bezi * Bkz. saltı ş ı amfibi * İ yaş ş. Amerikan salatası * Rus salatası . * Yunan ve Roma'da açıhava tiyatrosu. amerikan. esmer. raları arkaya doğ basamaklı ru olarak yükselen salon. * Çoğ unlukla spor yarı ş maları seyircileri coş nda turan kimse. amfizem amfor * İ kulplu.* Lokanta. saltması Am. amfora amigo amigoluk * Bkz. Amerikalı ya ş an gibi. Amerikanca * Amerika Birliş Devletlerinde kullanı İ ik lan ngilizce. Amerikanist * Amerikan tarihi ve kültürü ile uğ an bilimci. ı t). * Metal olmayan elementler. yla lan amfibol * Piroksenlere yakısiyah. ki ayı lı * Hem karada hem de suda hareket eden (taş yüzergezer. ı lan amfibi harekât * Kara ve deniz araçları yapı manevra. ndan iş .

* Sı radan. emreden. * Bir iş emir verme yetkisi olan kimse. amir gibi. halk deyiş zı iyle. * Amir olma durumu. vücudunun biçim değtirmesiyle oluş geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek mı iş an yer değtiren. * Bir hücreli hayvanları kök bacaklı sıfı giren bir takı . ş an * Amire yakır biçimde. ordudaki general rütbesine eş rütbedeki subay. tek değ hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluş ürünlerin genel adı erli an . * Amir gibi. amip * Amipler takı ndan. it amirallik * Amiral olma durumu. aminoasit * Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taş proteinlerin temel taşolan organik bileş ı yan. ş ı * Bkz. te amiral * Deniz kuvvetlerinde. âmin * "Allah kabul etsin" anlamı dualarıarası ve sonunda kullanı nda. n nda lı r. * Niş astayı parçalayarak ş ekere çeviren bir enzim. etken. akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğ alma. amipler amipli *İ çinde amip bulunan. sebep. üst. tatlı tuzlu sularda yaş bir hücreli canlı iş ve ayan (Amoibe). ğ ı amir * Buyuran. * Amiplerin yol açtı. n lar nına mı amirane amirce amiriita amirlik amiyane tabiriyle * halk ağ ile.amil amilâz amin * Yapan. * Amiralin makamı . ı ik. amit amitoz amiyane * Amonyağ hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluş birleş ı n an iklerin sıf adı nı . * Amonyaktaki hidrojen yerine. amire yakı biçimde. ita amiri. etmen. * Amip. bayağ ı . faktör. . * Kibarca olmayan.

amme * Halkıbütünü. amonyaklamak * Bazı yemlerin amonyak veya bir amonyum bileşi ile karı rmak veya doyurmak. iğ ş tı amonyum * Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleş kökü (NH4). n amme davası * Kamu davası . . azotlu gübrelerin en çok kullanı dı lanır. u ş adı amonyaklama * Amonyaklamak iş i. amnezi amnios * Hafı kaybı za . imi *İ çinde bu gazıeritilmiş n bulunduğ su. * Yanı getirildiğkelimenin anlamı aş lıkatarak ş ma veya hayranlıanlatı na i na ı k rı aş k r. nı r kaymağ lan ş adı ı . amnios suyu * Döl kesesini dolduran ve cenini içinde bulunduran sı. bellek yitimi. bununla beraber. amonyak * Azot ve hidrojen birleş olan. amme idaresi * Kamu yönetimi. ammada yaptıha! n * söylenen bir söze pek inanı ğ ve ş ı ğ anlatı lmadını aş ı ı ldını r. nı r ruhu.amma * Bkz. amme menfaati * Kamu yararı . amor * Bir çeş kumaş it . amoralizm * Ahlâk dıcı töre dıcı ş lı ı k. amma velâkin * Ancak. keskin kokulu bir gaz (NH3). im amonyum karbonat * Hamur kabartmada maya olarak kullanı karbonik asidin amonyum tuzu. * Döl kesesi. amme hukuku * Kamu hukuku. Ama. ş lı ı k. amme efkârı * Kamuoyu. amonyum sülfat * Sanayide sentez yolu ile elde edilen amonyum nötr sülfat. çağ vı nak. kamu.

dik. * Bu düzeni kuran öge. amplifikatör * Alçak veya yüksek frekanslı mlarıgerilimini. sallantı hareketleri en aza indiren. ı lı amorti etmek * bir giriş imde yatılan parayı rı zamanla yeniden kazanmak. amortisör * Motorlu araçlarda sarsı . üslûbu. il zca ampirist * Deneyci. cihaz. * Napoleon döneminde Fransa'da ve Avrupa'da yayı ş lmıolan yapı . yükselteç.amorf amorti * Biçimsiz. elektrik akı ile akkor durumuna gelerek ık verebilen bir iletkeni bulunan. ampul şe. Kı saltması A. yayları gereksiz hareketlerini gidermeye ntı gibi n yarayan düzen. amper * Elektrik akı nda ş mı iddet birimi. dikine. iş *İ çinde. giyim vb. yık kârdan ayrı belirli pay. amudufı karî . havası altı ş mı ş ı boş lmıcam *İ çinde çoğ kez zerk edilecek. yumuş atmalı k. na ı lı llı lan * Faizin iş lemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi. ampermetre * Amperölçer. gözleme dayanan. ampirizm * Deneycilik. nı amudî * Dikey. * Piyangoda ödenen para kadar ödenen karşk. mobilya. u vı ampütasyon * Bir organı kesip çı karma. sı durumda ilâç bulunan küçük veya büyük cam tüp. ampir ampirik * Bir kurama değ de yalnı deneye. amper saat * Bir amper ş iddetinde akı geçiren bir iletkenden bir saat içinde geçen elektrik miktarı m . * Herhangi bir bütünden bir parça kesme veya koparma. amuda kalkmak * iki eli üstüne dayanarak bacakları havada dikey tutmak. ş akı n iddetini veya gücünü artı rmaya yarayan araç. * Birden ödenerek faizinin iş lemesine son verilen tahvil. amortisman * Taş ı nmaz mallarıaş n ı nmaları karşk olarak. mölçer. amperölçer * Bir elektrik akı nış mın iddetini ölçmeye yarayan aygıakı t.

amut * Dikme. belirli bir kural altı nda hareket ederek bir yüzey oluş turmaya yaradını ğ anlatı ı r. lı ana baba yavrusu * nazlı büyütülmüş çocuk. * Fiilden sı türeten ek. i. u n. ayrı ler). bir tür ak asbest. z-an. * Yaş kadı saygıbir seslenme sözü olarak kullanı lı nlara lı lı r. * Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sı olarak geldiğ fat inde. u ana baba bir * aynı ve babadan olan (kardeş ana ler).* Omurga kemiğ bel kemiğ i. yer veya durum. amyant an an an * Zihin. lâhza. lan. -an / -en -an / -en ana *İ simden isim türeten ek: oğ ul-an > oğ kı kök-en vb. l. baba ayrı * anaları babaları olan (kardeş bir. fat * Kolayca bükülen ve ateş dayanan liflerden oluş . dik durumda. ana baba eline bakmak * ana ve babanıverdiğpara ile geçinmek. o çizginin. ı n ş ı * Temel. ana arı * Arı beyi. ana bilim dalı * Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlıdalları k . i * Dince aziz tanı bazı nlara verilen saygı nan kadı unvanı . * İ tarla arası ki ndaki sır. küfretmek. . e muş * Zamanıbölünemeyecek kadar kı bir parçası n sa . ana avrat düz (veya dümdüz) gitmek * sövmek. ana bir. n i ana baba günü * Çok kalabalı k. tehlikeli zaman. nı * Çocuğ olan kadı anne. * Yavrusu olan dişhayvan. asıesas. * Alacağ veya borcun. * Velinimet. ana baba * Ana ile babanı oluş n turduğ birlik. kı lı k. * Sınt ıkalabalı telâş. faizin dında olan bölümü.

ana dili ana direk * İ n çocukken anası nsanı ndan. dört bir yönünü çevreleyen kalıdıduvar. büyük ş ehir. lı ana kadı n * Bir ailede veya bir toplulukta en çok sayı kadı lan n. ekleme direklerde dipteki temel parça. baht kuramamı ş ) * kocası olmayan bir kadı kendi ne kadar zengin olursa olsun. un. ana çizgi ana dal * Ağ ağ k veya çalı gövdeden ilk çı ve bitkinin çatını turan dal. ana kitap * Bir bilim alanı yazı ş nda lmıtemel kitap. * Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleş yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen im olan ve genellikle ülkenin baş ülkelerle olan her türlü iliş ka kilerinin sağ ğen önemli kenti. ana fikir * Belirli bir konuda bir yazın temeli olan düş nı ünce.ana cadde *Ş ehirde ara sokaklarıaçı ğgeniş n ldı ı yol. ana kına taht kurar. taları ran ana deniz bilimi * Oş inografi. mutlu olamaz. ana kapı * Bir yapın süslü. aç. metropol. okyanus. büyük defter. evindekilerden ve soyca bağ olduğ topluluktan öğ lı u rendiğdil. ması ana doğ rusu * Dönen silindirin yan yüzünü oluş turan dikdörtgenin bir kenarı . umman. iyi n. * Belli bir kurala göre yürütülerek bir biçimin oluş na yarayan çizgi. * Bir ülkede büyük kentlerden herhangi biri. i * Gemilerde. . ana dil * Baş diller veya lehçeler türetmiş ka olan dil. metropol. kı ndan ta. * Dönen koninin yan yüzünü oluş turan dik üçgenin hipotenüsüne verilen ad. kıbahtı zı z kocadan arar (veya ana kına taht kurmuş zı . ana duvar * Bir yapın. nı sı ana kara ana kent * Yeryüzündeki beş büyük kara parçası her biri. k nı ana deniz * Kı birbirinden ayı engin deniz. büyük ön kapı. ana gibi yâr olmaz. nı n ş ana düş ünce * Temel fikir. aççı larda kan sı oluş ana defter * Ticarî bir kuruluş aylıve bilânço hesapları gösteren defter. defterikebir. Bağ gibi diyar olmaz dad * insanlar içinde bize ana kadar candan bağ dost yoktur. büyük ş landı ı ehir.

* Sınt ı güç iş alı kı ya. ana kubbe * Camilerde ayaklar veya ana duvar üzerindeki kasnağ oturtulmuş a kubbe. n * Arı beyi. holding. ana mektebi * Bkz. ün a mesi an ana kraliçe * Kralı annesi. nı ana sav ana sayaç * İ sürülerek savunulan düş leri üncelerin en belli baş olanı lı . laytmotif. n ş ı ca ana ortaklı k * Birçok ortaklın pay senetlerini elinde bulundurarak onları ğ ı denetimi altı tutan sermaye yatı nda rı m ortaklı. lere ş mamı nazlı ş . ana sanlı * Soyadı ana yönünden alan. ana motif * Bir sanat eserinde sısıtekrarlanarak ona özellik kazandı motif.ana kök * Tohumun çimlenmesinden sonra kökçüğ toprağ dalarak geliş sonucu oluş ilk kök. ğ ı ana rahmine düş mek * döl yatağ cenin oluş ı nda mak. n ana kuyu * bir ocakta ana çış havalandı kıve rmada kullanı kuyu. ı tı baş cı tesis edilen sayaç sistemi. lan ana kuzusu * Pek küçük kucak çocuğ u. ana kucağ ı * Ananı sevgi ve sevecenlikle dolu çevresi. büyütülmüş çocuk veya genç. langına ana sıfı nı * Genellikle beş ı bitirmiş yaş nı çocukları ilkokul öğ renimine hazı rlayan sıf. k k ran ana muhalefet *İ ktidarı dında sayı en üstün olan parti. anaokulu. ğ ı altan . nı ana sözleş me * Taraflar arası düzenlenen ilk ve temel sözleş me. ana saat saat. ana ş ehir * Ana kent. ana toplardamar * Kirli kanı kalbin sağ kulakçına boş iki büyük toplardamardan her biri. * Bir gözlem evi veya kurumda. saatler içinde en doğ giden ve öbür saatlerin ayarlanması kullanı ru nda lan * Belirli bir yerleş birimine veya bir ş verilen toplam gazıölçülmesi amacı ana dağ m boru hattı im ehre n yla.

ana vatan * Ana yurt. anaca anacı k * Küçük anne. önemli bölüm. sempatik anne. * İ kart. ana yön ana yurt anaçlaş ma * Anaçlaş iş mak i. anadan (yeni) doğ a dönmek (veya anadan yeni doğ gibi olmak) muş muş * dertsiz. deneyli. * Sevimli. * Kuzey. lk ana yüreğ i * Annelik duygusu. anaçlaş mak * Anaç duruma gelmek. . ana vatan. mı ana yarı sı * Teyze. baş buyruk. n ldı ı * Cadde. eyin tigi. doğ ve batı u yönlerinden her biri. uş anadan görme * annesinde gördüğ gibi. ana sevecenliğ i. anacı l * Anası düş (çocuk). ü * geleneksel. ü ana yapı * Bir yapı bütünü içinde yükseklik ve biçim bakı ndan göze çarpan. * İ yurt edinilen yer. * Kurnaz. lı bir anadan doğ ma * çılçı rı plak. anabolizma * Özümleme. z. na kün anaç * Yavru yetiş tirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağ aç. anaçlı k * Anaç olma durumu. ı na * Ana olarak. * Bir ş ilk kez yetiş göründüğ yer. bilgili. * doğ tan olan. ri. güney. tasası sağklı duruma gelmek. ana yol * Küçük yolları kendisine açı ğbüyük yol.

ahî. * Notalarımüzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunması sağ n nı lamak için portenin baş konulan iş ı na aret. lan komütatör. tası ı na Anadolulu * Anadolu halkı olan (kimse). inde anaforculuk * Anaforcu olma durumu. araç. anaforlu anagram * Bir kelimedeki harflerin yerini değ tirerek elde edilen kelime. * Somunları vidaları veya çevirerek sışrı gevş kı p tı etmek için kullanı çelik saplı lan araç. karş ksıolarak baş nıyararlanması imkân vermek.Anadolu * Ön Asya'nı bir parçası n olarak Türkiye'nin Asya kı nda bulunan toprağ verilen ad. ı z lı kasın na anaforcu * Yolsuz veya emeksiz kazanç peş olan (kimse). uzun saplı dirgen. anafordan * yolsuz veya emeksiz olarak. u rim. anafor * Bir engelle karş an su veya hava akı sın dönerek ve çukurlaş yaptı çevrinti. * Bir ş zembereğ kurmak için kullanı araç. sinirli. maderş matriarkal. yaba. . *İ stenilen yere veya aygı isteğ göre elektrik akı nıgeçmesini sağ ta. * Ananı egemen olduğ aile hayatı n u . açar. anaforlamak * Yolsuz veya emeksiz olarak kazanç elde etmek. alan ana na maderş ahîlik. burgaç. açkı p lan . kurgu. e mın lamak için kullanı düzen. anaerki * Soyda temel olarak anayı ve ailede çocukları klânı mal eden ilkel bir toplum düzeni. anaforlama * Anaforlamak iş i. ters akı ları ı laş ntını arak ğ ı ntı n oluş turduğ dönme. anaerkillik * Kadın üstünlüğ dayalı nı üne toplumsal örgütlenme düzeni. * Akı lı ntı cereyanlı . güç durum. eğ çevri. . yetiş ebilen. ndan anadut * Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan. anaerkil * Anaerki temeline dayanan. anafora kaptı rmak * emeksiz. iş anahtar * Bir kilidi açı kapamak için kullanı araç. ş ı * Yolsuz veya emeksiz elde edilen ş ey. girdap. anaerobik * Oksijensiz yerde yaş ayabilen. * Karmakarık. eyin ini lan * Ş yazmak ve çözmek için kararlaşrı ş ifre tılmıolan yol.

anahtar ağ ğ ı ı zlı * Mobilya kapakların ve çekmecelerin yüzlerine açı anahtar deliklerinin üzerine çivilenen paslanmaz nı lan çelik veya dökümden yapı ş lmıortası anahtara uygun. kolayca kullanı nı lamak için takı ğmaden. açacak. analı * Anası olan. delikli metal ve plâstik gereç. nı ı nı * Vesile. -anak / -enek * Fiil köklerinden isim türeten ek. kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hı zlıyapan kimse. analı kuzu kı kuzu nalı * Bkz. anahtarlı k * Anahtarları kaybolması önlemek. avı sararak ve sı nı karak öldüren yı (Eunectes lan murinus). anakonda * Boğ agillerden tropikal Güney Amerika'da yaş ayan. ı . araç. vası ta. eskimiş ı . satan veya onaran kimse. anahtar uydurmak * bir kilidi açmak için kendi anahtarı baş bir anahtar kullanmak. analı . lan n i lı anahtar taş ı * (yapılı Kemerlerin en üstündeki taşkilit taş cı kta) . anakronizm * Tarihe aykılı rı k. rsı k anahtarcı lı k * Anahtarcın yaptı iş nı ğ . * Kapı . ndan ka anahtar vermek * (tulûat tiyatrosunda) komiğ nükte yapma kolaylı vermek. anakronik * Çağgeçmişçağ uymaz. anahtar bitkiler * Mera üzerinde çok bulunan ve bunlarıdoğ bir ş n ru ekilde otlatı lmaları tüm meranıdoğ bir ş ile n ru ekilde otlanmıolacağkabul edilen bitki türleri.* Konserve kutuların kapağ keserek açmaya yarayan alet. a analaşrma tı * Analaşrmak iş tı i. e ğ ı anahtarcı * Anahtar yapan. ı anahtarı beline takmak * evde yönetimi ele almak. . deri ve n nı lması sağ ldı ı benzerinden yapı halka veya kı lan lı f. a . analaşrmak tı * Annedeki özellikleri kazandı rmak. * Çağ uymama. ş ı anahtar kelime * Bir kompozisyonda kullanı temanıifade edildiğbaşca kelimelerden biri.

bulgur ve kı ymanı yoğ n rularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile piş irilmesiyle hazı rlanan yemek. * Ana yerini tutan veya ana kadar yakı k gösteren kadı nlı n. * Analiz yapan cihaz. raş analizör analjezi analjezik analoji * Benzeş benzeş im. çözümleyici. ağkesen. n * Ana duygusu. anam babam * teklifsiz bir seslenme. k nlı analızlı kı * Salça. analist * Tahlil. analiz etmek * Çözümlemek. büyük küçük herkese karşkullanı teklifsiz bir seslenmek. n ı lan * Sese verilen tona göre ş ma. * Örnekseme. analizci * Analizle uğ an veya analiz yapan kimse. analitik analiz * Çözümlemeli. acı duyumunu yok etme. anamal . * Ağyı rı dindirme. benzeş meye dayanan.analı kuzu. * Üvey ana. acı yitimi. * Andışandış rı . analı k * Ana olanı durumu. beğ aş enme. acı . üzüntü gibi duygular anlatı r. me. kı kuzu nalı * annesi sağ olan çocuklarımutluluğ anlatı n unu r. analıetmek k * analıgörevini yapmak veya ana gibi yakı k göstermek. rı ma. analiz yapan kimse. anam! * Kadıerkek. * Anaca davranı ş . aygı t veya organ. tahlil etmek. * Bkz. kapital. su. * Sermaye. tuz. * Çözümleme. tahlil. analojik * Analoji ile ilgili. rı anam avradı olsun m * birini kesin olarak inandı rmak için söylenen çok kaba bir ant.

yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir mallarıbütünü. an'anesiz * Geleneğ sahip bulunmayan. nı * Anamalcı düzenini benimsemiş lı k . ananas * Ananasgillerden. * Geleneğ dayanan. * Ananeye bağ olan. puluçluk. anamalcı lı k * Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni. anapara anarş i * İletilen paranıfaiz katı ş n lmamıbütünü. kapitalist. sermayedar. e ananet an'anevi * Erkekte cinsel güçsüzlük. anamalcı * Üretim araçları özel mülkiyetinde bulunduran. bir iş razı e etmek için gereğ inden çok överek yumuş atmak amacı güdüldüğ baş na anlatı ünü kası rken kullanı lı r. * Kargaş baş luk. inde anarş ik . anamal sahibi. * Bir ticaret iş kurulması inin . a. cak en aç * Bu ağ n tadı acı . başzlı sı k. gelenekçi. sı ülkelerde yetiş ve örneğananas olan bitki familyası cak en i . kapitalizm. an'ane an'aneci * Gelenek. anan yahş baban yahş i. geleneksel. bu da sana öyle helâl olsun. ı boş * Anarş i niteliğ olan. sı ülkelerde yetiş bir ağ (Ananas sativus).sermaye. lı an'anecilik * Gelenekçilik. ananasgiller * Bir çeneklilerden. ş * Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu. ananıörekesi n * saçma bir söze karşverilen karşk. n anamal birikimi * Anamalcın elde ettiğartıdeğ bir bölümünü kendi kullanı büyük bölümünü anamalı nı i k erin rken na ekleyerek onu büyütmesi. e ananıak sütü gibi (helâl olsun) n * anamı sütü bana nası n l helâl ise. ı ı lı anaokulu * Öğ renim çağ henüz gelmemiş ile altı arası ı na iki yaş ndaki çocukları düzenine hazı okul rlayan eğ itim kuruluş u. kokusu çok beğ enilen meyvesi. i * birini.

anartri * Dil tutukluğ u. anarş istlik * Anarş olma durumu. anası emdiğsütü burnundan getirmek ndan i anası ağ nı latmak * bir kimseye çok eziyet etmek. bezdirmek. mı na anası (veya sarı turp msak). kını kenarı bak. * canı bezmiş ndan . çok sıntı kı çektirmek. eziyet çekmek. anası l * Kökten. iş ist i. ü . . anasın hâlini göz önüne alı nı rlarsa aldanmamıolurlar. anarş izm * Tarihî ş artlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldılması çalı öğ rı na ş an reti. anası bak. i ile * Anarş yanlıolan kimse. babasıalgam (veya soğ ş an) * ne olduğ belirsiz kimselerin çocuğ u u. bitkin duruma gelmek. bezini al na zı al. ş . anası doğ una piş etmek ndan duğ man * çok eziyet etmek. ası l olarak. anarş mek istleş * Anarş özelliğtaş ist i ı mak. çok üzmek. anası lamak ağ * çok sıntı kı çekmek. bütün aile. anası danası * soyu sopu. bir anası avradı sövmek na na * birinin anası ve karını nı sı amaçlayarak çirkin söz söylemek. anası bellemek nı * bir kimseye en büyük kötülüğ yapmak. ş anası doğ una piş ndan duğ man * çok tembel. izm sı anarş me istleş * Anarş mek iş istleş i veya durumu.anarş ist * Anarş ilgili olan. anası yerinde * bir gencin anası kadar yaş (kadı lı n). esaslı biçimde. anası lı kı klı * görüşdavranı huy vb. üş engeç. na * bir kın karakterini öğ zı renmek isteyenler. anası emdiğsüt burnundan (fitil fitil) gelmek ndan i * bir işyaparken çok sıntı i kı çekmek. bakı ndan anası benzeyen.

lan anatomi *İ nsan. anasın nikâhı istemek nı nı * bir ş değ eye erinden çok para istemek. r. hinoğ k luhin. anayasa okutan (kimse). çok açıgöz. anayasadan yana olan. anasın gözü nı * çok kurnaz. bunun için gam yeme (yemem)!. yargı güçlerinin nası lama l kullanı ı gösteren. kendisinden her türlü soysuzluk beklenebilen (kimse). yapı bitki (Pimpinella anisum). teş sı ve nı rih. gövde yapı. yürütme. nsan * Unsurlar. lacağ nı yurttaş n kamu hakları bildiren temel yasa. anasın körpe kuzusu nı * pek küçük kucak çocuğ u. dalavereci. ları nı kilâtı anayasacı * Anayasayı savunan. * Anasıolma durumu. * Anayasa konusunda yetkili olan. anası sat! (veya satayı nı m) * önem verme. kanunuesasî. * Anatomi dersi veren öğ retim üyesi. anasın ipini satmı(veya pazara çı ş nı ş karmı ) * ipsiz. ögeler. anası r anası z anası k zlı anason * Maydanozgillerden. teş esasiye kanunu. yasama. * Beden yapı.anası eş kovalası nı ek n! * sözü edilen kimse veya iş bı nlı dikkate almama ve umursamama anlatı için kkı k. raş anavaş ya * Göçücü balı n Akdeniz'den Karadeniz'e çı kları kması . anayasal . hayvan ve bitkilerin yapını organların birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. rma. aldı umursama. * Anası olmayan. anatomik * Anatomi ile ilgili. anatomici * Anatomi uzmanı . kokulu tohumu hamur iş lerinde ve rakı mı kullanı yurdumuzda ekimi yapı nda lan. anasın kı nı zı * anasın huyları nı kendisinde de görülen kı z. katavaş ya. sı sı * Bir ş oluş eyin umunda göze çarpan özel yapı . anayasa * Bir devletin yönetim biçimini belirten. z anatomist * Anatomiyle uğ an bilimci. * İ vücudunun anatomisi ile ilgili.

anca beraber. bir ş daha çoğ eyin unun. andış rı mak * (bir ş Baş bir ş andı ey) ka eyi rmak. "en çok". k k * Plâjiyoklâzlı yanardağ bir kültesi. * "Olsa olsa". birbirinden ayrı lmamaları gerektiğ anlatı ini r. * Belli bir bölgede sısıgörülen hastalı k k k. anca * Ancak. zlı andaval * Ahmak. saş n. bazen de çaça. andış rı ma * Andış iş analoji. yadigâr. . "daha çok". ançüez andaç andante andantino * Andante'den daha canlı . * En erken. kanca beraber * bir iş iki veya daha çok kimsenin. andış rı * Andı rmak işveya biçimi. sardalye veya tirsi balı ndan yapı tuzlu ve yağ ezme. bön. temsil. rı mak i. * Belli bir bölgede sısıgörülen. beceriksiz (kimse). ancak * "Yalnı sadece" gibi sırlama anlatı z. nı r. daha hı . anbean * Dakikadan dakikaya. i * İ ş arası bazı ki ey nda noktalardaki uygunluk. kları lan lı * Ajanda. beceriksiz. andı rma * Andı rmak iş i. * Yarı yavaşadagio ile andantino arası . "ama". benzerlik durumu. *İ ltibas. o iş te kötü de gitse. "yalnı gibi bir düş z" ünceye karş ikinci bir düş ı t ünceyi anlatı r. analoji. andemi andemik andezit andı k * Sı rtlan. kı andavallı * Bön ve görgüsüz.* Anayasa ile ilgili. aptal. gittikçe. ilerisinin olmadını ğ gösterir. * Anı . her an. * Genellikle hamsi. * (çoğ durumunda) Anı hatı ul lar. rat. "güçlükle" gibi. . ı * "Lâkin".

anekdot * Kı veya özlü anlatı olan güldürücü hikâye. * Uyuş turucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuları yok olması n . anele anemi anemik * Gemilerde türlü iş lerde kullanı bir tür demir halka. * Cı yerine bir maden kutu kullanmak temeline dayanan kadranlı va barometre. taahhüt etmek. angaje etmek * birini söz veya yazı bağ ile lamak. angaje olmak . çiçekli. anesteziyoloji * Duyum yitimi bilimi. endoskop. nemli yerlerde yetiş sarı en. duyum yitimi. anevrizma * Bir atardamarı bir noktası oluş ur biçimindeki gevş şkinliğ n nda an eme iş i.andı rmak * Anmak iş yaptı ini rmak. rı tı andı z * Yaprakları dikenli olan bir çeş ardı it ç. andoskop * Bkz. acı kokulu bir ot (İ ve nula). fı sa mı kra. andropoz * Erkeklerde yaş dönümü. çağşrmak. * Benzer yanları bulunmak. zlı * Kansı z. lan * Kansı k. anemon aneroit anestezi * Dağ lâlesi. en andıotu z * Birleş ikgillerden. endoskopi. angaje * Sözle veya yazıolarak bağ lı lanan. andoskopi * Bkz. anemometre * Yelölçer. anestezist * Anestezi uzmanı . * Servi ağ . acı * Kı rlarda yetiş yabanî bir otun kökü.

lantı angajmanlı * Bağ sı lantı. angajman * Yüklenme. Kı it ş ı nı saltması A. anı şmeş lmı . * Ördekgillerden. Anglikan *İ ngiliz kilisesine bağ olan (kimse). bağ . Anglikanizm *İ ngiliz kilisesinin tuttuğ inanç yolu. hur. ücret vermeden yaptılan iş a rı . lı * Harman zamanı fazla sap yüklemek için öküz ve at arabaların iki tarafı takı parmaklı nı na lan k. üstlenme. ğ ı * Savaş durumundaki bir devletin. *İ ngilizlere has olan. taahhüt. lda ele rkı * Ana dili İ ngilizce olan kimse. * Olağ anüstü durumlarda veya sıyönetimde devletin vatandaş ait ta ş el koyması kı lara ı tlara . hatıiçin yapmaya mecbur olmak. * Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptı zorunlu ücretsiz hizmeti. tüyleri kiremit renginde.* sözle veya yazıolarak bir ş bağ lı eye lanmak. angı ç angı n * Ünlü. angudî angut * Angut kuş unun renginde. sı Anglosakson * V. angajmansı z * Bağ sı lantı. ve VI. angarya * Bir kimseye veya bir topluluğ zorla. taahhüdü olmayan. taahhüdü olan. ran angaryaya koş mak * birini zorunlu olmadı hâlde bir iş çalı ğ ı te ş maya zorlamak. evcilleş tirilebilen bir yaban kuş (Casarca ferruginea). angajmansı k zlı * Angajmanı olmama durumu. u Anglofil *İ ngiliz yanlı. yüzyı Büyük Britanya'yı geçiren Cermen ı ndan oymaklara verilen ad. kendi suları ndaki yabancı devletin ticaret gemilerine el koyarak bir bunlardan yararlanması . * Usandıcı ktıcı rı. bı rı. angarya çekmek * bir işisteksizce. zorla yapı iş lan . u . i r angaryacı * Baş na ücretsiz iş kası yaptı kimse. ayan angström * Metrenin on milyarda biri değ erine eş olan ık dalgaları ölçme birimi. Angolalı * Angola'da yaş (kimse).

* Hatı ra. durumuna girme. * Anmak iş konu olmak. anı mak klaş * Hazıolma durumu. anış rı * Anı iş rma i veya biçimi. hatı ine rlamak. anı msatmak * Hatı rlatmak. * Anı klamak iş i. * Yaş ş anmıolayları anlatı ğyazı n ldı ı türü. r anı k klı anı ma laş * Anı mak işanı laş i. . anha minha * Aş ı ağyukarı . anı msatma * Hatı rlatma. anı mak laş * Anı niteliğkazanmak. rlı anı msama * Hatı rlama. anı k anı klama anı klamak * Hazı rlamak. i anı lma anı lmak * Anı iş lmak i. anı msamak * Hatı rlamak. anı msanmak * Hatı rlanmak. hatı ra.* Ahmak. taş yla al. anı ma klaş * Anı mak iş klaş i. * Hazık. anhidrit anı * Genellikle kaya tuzu ve alçı ı birlikte bulunan doğ susuz kalsiyum sülfat. kaba saba. anı msanma * Hatı rlanma. * Hazı r.

tlaşrı anı tılmak tlaşrı * Anı tı tlaşrmak durumuna getirmek. telmih. anı benzeyen. * Önemi ve değ çok olan eser. tsal Anı tkabir * Atatürk'ün mezarı . * (eş Bağ ek) ı rmak. anı t * Önemli bir olayı büyük bir kiş gelecek kuş veya inin aklarca tarih boyunca anı lması yapı göze için lan. bir rı tı . anı rmak ş tı * Bir ş açı söylemeyip üstü kapalı eyi kça anlatmak. rması sağ * Anı rmak iş ş tı i. ta anı z . anı tılma tlaşrı * Anı tılmak durumu.anı rma anı rmak anı rtı anı rtma * Anı iş rmak i. ü iyle anı tsı * Anı benzer. anı tsal * Anıniteliğ olan. * (küçük a ile) Tarih değ olan kiş eri ilerin mezarı olarak yapı anı erindeki yapı lan t değ . * Eş in anırken çı ğses. anı ma tlaş * Anı mak iş tlaş i. anı tı tlaşrma * Anı tı tlaşrmak iş i. anı tı tlaşrmak * Anıdurumuna getirmek. anı mezar. t t değ * Saygı sevgi ile anı duruma gelmek. ima etmek ihsas etmek. ü. eri anımezar t * Görkemli. abidevî. abideleş ve lı r mek. çarpacak büyüklükte. anı mak tlaş * Anıdurumuna gelmek. * Bir yazı veya ş bilinen bir olayı atasözünü anlatma veya çağşrma sanatı da iirde . abide. anı rtmak anı rma ş tı * Anı nı lamak. eğ rı kardı ı * Anı rtmak iş i. abideleş t tirmek. sembol niteliğ yapı inde . görkemli. anı eri kazanmak. dolaylı anlatmak. t inde ta * Büyüklüğ görünüş ve güzelliğ görenleri etkileyen.

anjiyo olmak * anjiyografi çektirmek veya yaptı rmak. . * Canlılı cı k. * Boğ mukozasın şmesi. zı * Bir anda gerçekleş tirilen hücum. birdenbire. * Bir anda oluveren. * Ansın. kaba. farenjit. zı * Sert. * Hemencecik. zı ı anı k zlı anî * Anı sökülmemiş zı tarla. ı m nı * Bir parçanıcanlı nacağ anlatı n çalı ı nı r. anî akı n anî hı z anîde anilin boyalar * Taş kömürü eterinden elde edilen. hunnak. * Bir andaki hı z. * Ekin biçildikten sonra sürülmemiş tarla. anjiyoloji * Dolaş organları inceleyen anatomi bölümü. animasyon * Canlandı rma. .* Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. anıbiçmek z * anı ve tarla kenarı zı ndaki otları biçmek. boğ yutak iltihabı az nı iş ak. anîden anif anilin * Ansın. bir anda. m lerinde. birdenbire. birden. anjiyografi * Damar içine x ınları geçirmeyen bir madde ş nga edildikten sonra damarları filminin alı ş nı ı ı rı n nması . apansı z. * Benzenden türeyen bir amin. animato animizm anjin anjiyo * Anjiyografinin kı saltması . fotoğ lı bası iş rafçı kta. boya sanayiinde kullanı organik boya lan cevheri. anıbozmak z * anı alt üst etmek için toprağyüzden sürmek.

tiftik keçisi. * Zeki. semantik. ması anladı arap olayı msa m * hiçbir ş anlamadı ey m. anlam bilimsel * Anlam bilimi ile ilgili. * Zekâ. * Anket yapan uzman. eklem kaynaş . araşrma yapmak. anket yapmak * bir konuda soruş turma. anlam aykılı rı ı ğ * Karş anlamlı ı t kelimelerin. sözlerin bir araya gelmesi. . * Bir önermenin.Anka * Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuşZümrüdüanka. sormaca. anlam bilimi * Dili anlam açından inceleyen bilim dalı sı . anket * Soruş turma. lan n rlattı ı ünce mana. anketçilik * Soruş turmacı lı k. bir düş nı üncenin veya eserin anlatmak istediğş i ey. tı anketçi * Soruş turmacı . Ankara kedisi * Uzun tüylü ve Ankara yöresinde yetiş kedi ı . bir davranıveya olgudan anlaş ş bunlarıhatı ğdüş veya nesne. en rkı ankastre * Bir oyuğ yuvaya yerleş a. tirilmiş (tesisat). bir sözden. anlak anlaklı anlam * Bir kelimeden. ş ı ey. anlam bayağ ması ı laş * Anlam kötüleş mesi. kırcıve ipek gibi yumuş kı olan ve Ankara yöresinde yetiş vı k ak lları tirilen evcil keçi türü. bir tasarın. semantik. fehva. Ankara keçisi * Uzun. . anketör ankiloz * Oynar eklemlerde oynaklın kalmaması eklemin iş ğ ı yla lemez duruma gelmesi. ankesörlü telefon * Kutulu telefon. anlam çı karmak * bir cümlede veya bir metinden yeni ve değ ik bir anlam yakalamak veya bulup çı iş karmak.

yilik * Sahip olmayı istemek. * Doğ ve yerinde bulmak. anlam daralması * Geniş kavramları bir kelimenin. n lması anlam iyileş mesi * Kötü ve olumsuz bir anlamı bir kelimenin zamanla iyi bir anlam kazanması olan . anlamlandı rma . kayması bayağ ması veya ı laş . sinonim. anlam geniş lemesi * Dar bir anlamda kullanı bazı lan kelimelerdeki anlamıilgili kavramlara yayı . eyi ş . isimden türeme fiil. aret ini sonuç niteliğ baş bir bilgi edinmek. i. anlamı gelmek (veya manaya gelmek) na * (bir anlam) bildirmek. bu kavramlar içinden tek bir anlam bildirmesi durumu. na ş anlamdaş * Eş anlamlı . anlam kötüleş mesi * Anlamı ve olumlu olan bir kelimenin zamanla kötü veya kötüye doğ giden bir anlam kazanması iyi ru . düş nı üncelerini sezebilmek. ya anlama * Anlamak iş vukuf. anlam değ mesi iş * Anlamı daralması n . * Bkz. yorumlamak.* yersiz ve gereksiz bir yargı varmak. yararlanmak. anlamazlı k * Bir ş anlamamı kavrayamamıgibi davranmak. * Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğ görme. anlam vermek * kendince bir yargı varmak. unu anlamak * Bir ş ne demek olduğ neye iş ettiğ kavramak. ru * Birinin duyguları. dileğ yerine getirilmesini istemek. anlam kayması * Yeni bir anlam vermek üzere kelimelerin gerçek anlamları kayarak kalı maları ndan plaş . bir söze. ilgilenmemek. yanlıdeğ ya ş erlendirmek. genel bir olan anlamdan özel bir anlama geçiş . eyi ğ ı ş . inin anlamamak * hoş lanmamak. müradif. anlamdaşk lı * Eş anlamlı lı k. söyleyenin aklı geçmeyen bir ndan anlam vermek. geniş lemesi. müteradif. ş anlamazlı gelmek ktan * bir ş anladı hâlde anlamamı farkı varmamıgibi davranmak. yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek eyin unu. isteklerini. inde ka * Sorup öğ renmek. anlamamazlı k * Anlamazlı k. * Bir ş üzerinde bilgisi bulunmak. ey * (olumsuz veya soru biçiminde) İ görmek.

ortaya çı ine kmak. gerçeğöğ in i renildi. anlamlı * Anlamı olan. anlamlı anlamlı * Anlamlı olarak. anlamlandı rmak * Anlamı açı nı klamak. . z zlı anlarsıya! n * açı klanmaması gereken bir olayı dolaylı yoldan anlatmak için kullanı lı r. önemli bir ş anlatmayan. karık. kimselerden biri. anlaş ı lmaz * Anlaş ı lması olan. mak i. zlaş anlamsı mak zlaş * Anlamsıduruma gelmek. anlaş ı k * Araları anlaş bulunan taraflardan. anlaş ma * Anlaş işuyuş itilâf. anlamsı z * Anlamı olmayan. anlam vermek. düş ey ündürücü. anlamsı tı zlaşrmak * Anlamsıduruma getirmek.* Anlamlandı iş rmak i. manası k. anlamlı lı k * Anlamlı olma durumu. anlamsı ma zlaş * Anlamsı mak durumu. bir ş demek isteyen. semantik. anlam kazandı rmak. manidar. anlaş Vehbi'nin kerrakesi. ı ı ldına anlaş Vehbi'nin kerrakesi ı ldı * iş iç yüzü. galiba. ı ldı anlaş ı lma * Anlaş ı iş lmak i. anlaş ı lmak * Anlamak iş konu olmak. belli olmak. ma. muğ güç ş ı lâk. z anlamsı k zlı * Anlamsıolma durumu. manalı . z anlamsı tı zlaşrma * Anlamsı tı zlaşrmak durumu. manası ey z. bir anlam verilemeyen. nda ma anlaş ı lan * anlaş ğ göre. anlaş Vehbi'nin kerrakesi ı ldı * Bkz. anlamsal * Anlamla ilgili.

ki n ı laş ünce arası lı k. zca ı rlı * Eserlerinde hikâye etmeye. ekonomik. ekspresyonizm. tahkiye. ine anlatı m * Anlatmak iş i. alanlarda yapı uzlaş ve bu uzlaş n tespit edildiğ lan ma manı i belge. * Anlatı iş lmak i. anlaş maya varmak * bir konuda birisiyle anlaş mak. anlatı * Hikâye etme. ile anlatı bilimi m * Üslûp yöntemlerini inceleyen edebî araşrma. uyuş mayı mayı mayı lamak. ma anlaş mak * Düş ünce. ünce bir . anlatı lmak * Anlatmak iş konu olmak. kültürel vb. ma. anlaş malı * Anlaş maya dayanan. tı anlatı tonu m * Anlatı mantıve düş özelliğ göre oluş ton. fı gibi ş kra eyleri anlatan kimse. ifade. sağ anlata anlata bitirememek * bir ş eyden çok söz etmek. antant. anlaş yapmak ma * anlaş belgesi düzenleyip imzalamak. amaç bakı ndan birleş mı mek. anlatı cı anlatı lma * Hikâye. * Bir duyguyu. uyuş itilâf. tahkiyeye ağ k veren (yazar). ı rlı anlatı lı mcı k * Bkz. bir düş ünceyi. ihtilâf. mazlı anlaşrma tı * Anlaşrmak iş tı i. övmek. uzlaş . bir konuyu söz veya yazı bildirme. duygu. anlaşrmak tı * Anlaş . anlatı mlı * Düş ve duyguyu güçlü ve canlı biçimde anlatan. anlaş k mazlı * İ veya daha çok tarafıkarş an düş ve amaçları nda ayrı uyuş k. inceleme. mazlı anlaş k çı mazlı kmak * bir konuda uyuş k söz konusu olmak. mda k ünce ine an anlatı mcı * Yalnı hikâye etmeye ağ k veren (eser). stilistik.* Devletler arası siyasî.

ferasetli. *İ nandı rmak. ı sı ğ ı ünü anma * Birini veya bir ş akla getirerek sözünü etme. ş lı anlayı z ş sı * Anlayı kıolan. zeki. ş lı ş sı zdı anlayıdinlemek p * (bir olayla ilgili olarak) iyice anlamak. i * Anlama yeteneğ feraset. anlattı rmak * Bir konu üzerinde bilgisini ölçmek. * Hoş görülü. ş tlı. * Anlatmak iş i. * Söylemek. zlı * Hoş görüsüzlük. izanlı ş ı .anlatı ş anlatma anlatmak * Anlatmak iş i veya biçimi. kalı kafalı ş t ı z. * Ayıcı nitelik olmak bakı ndan görüş rı bir mı . entelektüalizm. anlı k entelekt. izah etmek. açı klama yaptı rmak. anlayı ş * Anlamak işveya biçimi. anlattı rma * Anlattı rmak iş i. kalı kafalı vurdumduymazlı izansı k. ı zlı n lı k. zihniyet. anlı lı kçı k * Duyu ve irade karş nda anlın üstünlüğ ileri süren doktrin. yargı müdrike. oysa anlayı z kimselere ne söylense yararsı r. belirtmek. nakletmek. anlayı ş lı * Anlayı olan. gabavet. anlayana sivri sinek saz. i. ihtifal. gabi. zihniyet. * Bir konu üzerinde açı klamada bulunmak. hâlden anlama. anlayılı şk lı * Anlayı olma durumu. li. zihniye. gösteriş ünlü. takrir. sa * Duyu ve iradeden ayrı olarak düş ünülen bilme melekesi. * Hoş görme. lama. izan. anlayıgöstermek ş * istenilen veya söylenilen bir ş hoş eyi görüyle karş ı lamak. kafası kavrayı z. anlamayana davul zurna az * anlayı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler. * Kı süren. usa vurma. eyi * Ölmüş insanı rlamak için yapı tören. * Hoş görüsüz. z. k. bir an içinde olan. anlama gücü. telâkki. izansı ferasetsiz. vurdumduymaz. bilgi vermek. anlıanlı ş * Güzel. bir hatı lan . anlayı zlı ş k sı * Anlayıkığ kafası k. zekâ. ş sı n .

yla anonsör anorak * Başklı geçirmeyen spor ceket. anonim ş irket * En az beş inin kurduğ sermayesi hisselere bölünmüş her ortağ sorumluluğ sermayedeki hissesi kiş u. zikretmek. lmak ey. annelik * Anne olma niteliğveya durumu. bir haberi halka bildirmek. zı * Bir armağ gönlünü almak. su anorganik *İ norganik. anonim * Adı bilinmeyen. hatı rlamak. i annelik etmek * annelik görevini yapmak veya anne gibi ilgi ve yakı k göstermek. * Bir sözü ağ na almak. anonim ş irket. düzgün olmayan. duyurma. ra. k. anormal * Genel olan örneğ alılmı ve kurala aykıolan. . iyi hatı lan anmak * Birini veya bir ş akla getirerek sözünü etmek veya onu düş eyi ünmek. layan anonim ortaklı k * Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağ sorumluluğ sermayedeki payı sırlı ı n u yla nı bulunan ortaklı k.anma töreni * Bir kiş veya bir olayı rlamak için yapı tören. * Sı mikrobunu aş tma ı bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis). anmalı k anne anne olmak * (kadı çocuk sahibi olmak. * Anı için verilen ş hatı yadigâr. bergüzar. n) anneanne * Annenin annesi. rı k. gayritabiî. sunucu. lı . ve ı n u ile sırlı nı ortaklı anonim ortaklı k. sanı * Yaratısın adı cını bilinmeyen (eser). nlı anofel anomali * Sapaklı aykılı k. e. anons * Duyuru. anons etmek * sözle veya yazı bir durumu. ş ş ı a rı * Bkz. anla * Adlandı rmak. * Çocuğ dünyaya getiren kadı unu n.

mcı n ansefalit ansı ma ansı mak ansı z * Anlayı z. sanat dalları tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser. * Bir elektrolitte elektrik akı nıgelip bağ ğve içeri girdiğuç. . habersiz. * Bkz. yemin etmek. ğ ı * Bkz. anot ansefal * Kafatası içindeki beyin ve yardı organlarıhepsi.* Dengesi bozuk. ansiklopedi * Bütün bilim. ra rada. 'yı iyi. kan kardeş i. ant verdirmek * bir ş yapması bir kimseye ant içirmek. eyi için * Beynin irinsiz iltihaplı hastalı. ı * Değ ik alanlardaki bilgileri sistemli bir yöntemle bir araya getirme veya toplama iş iş i. yemin. anormalleş mek * Anormal duruma gelmek. eyi k doğ * Kendi kendine söz verme. ansın zı * Hiç hatı gelmedik bir sı birdenbire. anî olarak. eyi ant kardeş i * Bkz. * Her konuda biraz bilgi sahibi olan. anîden. ş sı lsı * Birdenbire. ansiklopedicilik * Ansiklopedicinin yaptı iş ğ . anı msamak. anormallik * Anormal olma durumu. deli. ansiklopedik sözlük * Alfabetik sı göre kelimelerin karş kları geniş biçimde veren. ant içmek (veya etmek) * bir ş yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek. bilgilik. anı msama. akı z. anormalleş me * Anormalleş iş mek i. artı mın landı ı i uç. ansiklopedik * Ansiklopedi ile ilgili. raya ı nı lı bir da ant * Tanrı veya kutsal bilinen bir kiş bir ş tanıgöstererek bir olayı rulama. nı ansiklopedici * Ansiklopedi hazı rlayan veya satan (kimse). özel adları içine alan sözlük türü.

yağ yemiş acı lı i. Antep fı ğ stıgiller ı * Ayrı yapraklı taç lardan. uzlaş mak. "çocukların başiçin" gibi sözlerle karş ndakini bir ş zorlamak. antet . antarktik * Güney kutupla ilgili. miş rt ş k Antep baklavası * Antep yöresinde yapı özel bir tatlı lan türü. ma. ma. rasın smı anten yükselteci * Anten ile alı arası yer alarak elektromanyetik dalgalarıgenliğ yükselten cihaz. iplikleri çı lmıve kafes ş karı ş eklini almıkumaş ş üzerine aynı iplikle renk verevine sarı yapı bir çeş el iş larak lan it lemesi. antant kalmak * anlaş mak. ince ve sert kabuklu. ı anterostomi * Bağ düğ ı rsak ümlenmesinin kesilip alı nması . antenli balı k * Göğ yüzgeçleri saplı üs . güney kutup yakında olan. kı nı ı ı sı eye antagonizma * Tezat. i stı acı ı Antep iş i * Gazi Antep yöresine özgü. nı anterosel * İ bağ nce ı fığ rsak tı. lması sağ * Duyarga. Antep fı ğ stı ı * Antep fı ğ stıgillerin örnek bitkisi. * Olta ş amandı nı alt ve üst kı nda bulunan ince uçlar.ant vermek * "Allah aşna. cı nda n ini antenli * Anteni olan. sı yüzgeçleri uzamıkemikli balıtürü. anterograf * Bağ kası ı rsak lmaları ölçmeye yarayan alet. tipik örneğAntep fı ğağ olan bir familya. anterit * İ bağ nce ı iltihabı rsak . stı ı aç * Bu ağ n. nı antarktik kara * Güney kutuptaki kara bölgesi. yurdumuzda Gazi Antep ve Siirt bölgelerinde yetiş yanlıolarak Ş ı en. antant * Anlaş uyuş mutabakat. anten * Boş yayı elektromanyetik dalgaları lukta lan toplayarak bu dalgaları transmisyon hatları n içerisinde yayı nı layan cihaz. itilâf. ş am fı ğda denilen bir ağ (Pistacia vera). iskeleti kemikleş .

antikacı . parazit gibi protein yapında madde. antiasit * Alkalik.* Kâğ veya zarf üstüne bası ş ve adres. birçok mikroba karşkullanı nda ı lan. sı antik * İ Çağ uygarlı lk daki klarla. * Genele. özellikle eski Yunan ve Roma uygarlı ile ilgili olan. acayip. ı antiemperyalizm * Emperyalizme karştutum. panzehir. nı antihijyenik * Sağk kuralları aykı olma. antifriz * Bir sıya katı ğ o sınıdonma derecesini düş vı ldında ı vın ürerek donması önleyen madde. ana hatlarda herhangi bir değiklik yapı iş lmamıve belli bir ekole ş göre isimlendirilen mobilya. kları antik çağ * Eski Yunan ve Roma uygarlı nıgeliş yayı ğçağ kların ip ldı ı . olağ geleneğ aykı. tuhaf. antiemperyalist * Emperyalizme karşolan. ana. kalevî. yatak çarş gibi bezlerin kenarları paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanları afı na n ikisi. lı na rı antijen *İ çerisine girdiğorganizma aracı ı antikor oluş i lıyla ğ umunu sağ layan bakteri. in larak lan antidemokratik * Demokrasiye aykıolan. örtü. streptomisin gibi maddelerin ortak adı . * Antik. üçü bir arada tire ile sarı yapı diş süs. antibiyotik * Bitkilerde. penisilin. e rı * Mendil. rı antidot * Bkz. sı diş ajur. özellikle küf mantarları bulunan veya sentezle elde edilen. larak lan diş çan i. a antika * Eski çağ lardan kalma eser veya tarihî değ olan eski eş eri ya. virüs. antika mobilya * En az yüz sene evvel imal edilmiş olan. ı t lmıad lı antetli * Başklı lı . * Bu çağ özgü olan. antibiyotik tedavisi * Bir veya birçok antibiyotiğ durdurucu veya öldürücü etkisinden faydalanı yapı tedavi. başk. davranıveya öğ ı ş reti. antetsiz * Başksı lı z. antialerjik * Alerjilerin önlenmesinde veya tedavisinde kullanı ilâçlarıözelliğ lan n i.

* Bu hayvanıderisinden yapı ş n lmı . ı antikası bilmek nı * en iyisini bilmek. çoğ unlukla bası harfleri alaş nda kullanı mavimtı beyaz renkte bir element. antinomi antipati * Çatı . rak saltması Sb. antikatot yaprak. zlı an. antipropaganda * Karşpropaganda. ı t * Antipati uyandı sevimsiz. Kı m ı mı lan. antikite * Tarihte İ Çağantik devir. lk . çok hı koş boynuzlu bir hayvan (Anthilopus). antikomünist * Komünizme karş ı . ya antikacı lı k * Antika eş veya eserlerle uğ ma iş ya raş i. ğ ı antikor antilop * Antiloplardan. * Karş duygu. haddede veya çekiç altı iş 51. ş kı * Sevimsizlik. ı ı rlı nda lenemeyen. soğ ukluk. 6300 C de eriyen. antiloplar * Geviş getiren memeli hayvanları bir familyası n . soğ ran. antimon * Atom numarası atom ağ ğ121. k z kardı ı * Bası azaltı ş elektrik boş tüpünde. * Hastalıetkenlerini zararsıduruma getirmek için vücudun çı ğmadde. katot ınları alan elektronik lâmbadaki genellikle metal ncı lmıbir alma ş nı ı antipatik antipatik bulmak * sevimsiz bulmak. kanı kaynamamak.76 olan.* Antika eş veya eser satan veya toplayan kimse. ı antisemit . * Tuhaflı k. antikalı k * Antika olma durumu. antikapitalist * Kapitalist rejime karşolan kimse. sı ülkelerde yaş cak ayan. antikomünizm * Komünizm aleyhtarlı. ı antikapitalizm * Kapitalizme karşolma. uk.

yazarları bestecilerin eserlerinden alı ş n. idmansı z. seçki. * Güçlükle tutuş koku. ta belgede belirtilen durum. * Ant içmiş veya ant içirilmiş . ı antitoksik * Antitoksin. ü antisepsi * Mikropları ilâçla öldürme yolları . muahede. alı rma yapmak. lan i antisiklon * Yüksek bası atmosfer kütlesi. antitoksin * İ giren toksinleri zararsıhâle getirmek için vücudun çı ğmadde. antlı antoloji *Ş airlerin. egzersiz. da * Baş ç yemeğ langı i. nmıseçme parçalardan oluş kitap.* Yahudilik aleyhtarlı. an antrakt antrasit antre * Ara. ş tı antrenmanlı *İ dmanlı . çine z kardı ı antlaş ma * İ veya daha çok devletin saldı ki rmazlı savaş ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve k. büyük bir ı vererek yanan bir tür taş sı kömürü. idman. ahitleş ma mek. güldeste. antlaş mak * Antlaş yapmak. antitez * Karşsav. methal. ğ ı antisemitist * Yahudilere karşdüş ı manca duygular besleyen ve Yahudilere karşayı edici tedbirler alı ı rt nması isteyen nı görüş bağ olan (kimse). pakt. antiseptik * Antisepsi yapmak için kullanı veya antisepsi özelliğolan (madde). . havanı sarmal biçimli hareketi için kullanı nçlı n lı r. antrenmansı z * Antrenmanı olmayan. e lı antisemitizm * Yahudilere karşdüş ı manca duygular besleyen ve Yahudilere karşayı edici tedbirler alı ı rt nması nı isteyenlerin görüş veya tutumu. antrenman * Bir spor dalı yapı alı rma veya hazı k çalı . * Bir yapı girip geçilen yer. nda lan ş tı rlı ş ması antrenman yapmak * spor amacı çalı yla ş mak. duman çı an. karmadan.

antropolog * İ bilimi uzmanı nsan . antrepoculuk * Antrepocunun yaptı iş ğ . deniz lâlelerinin sapları oluş nda nı turan kalsiyum karbonat birleş fosil. antropolojik * İ bilimiyle ilgili. ı antrkot antrok * Sırıiki kürek arası ve pirzolalıyerinden çı lan kemiğ ğn ı ndan k kartı inden sı lmıet dilimi. ş cı tı k. nsan antroponim * Kişadları inceleyen bilim dalı i nı . antropozoik * İ n belirmesi ve yayı nı nsanı lması niteleyen antropozoik devir teriminde geçer. antropoloji * İ n kökenini. nsan antropomorfizm * İ biçimcilik. antrparantez * Söz arası sı gelmiş istitrat. insan bilimsel. insansı . ş cı tı antrenörlük * Antrenörün işveya mesleğ çalı rılı i i. insansı lar. antropozoik devir * Antropozoik. toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim. yanı u. antropoitler * Bkz.antrenör * Bir spor dalı sporcuyu eğ yetiş ve çalı ran kiş çalı rı. yrı ş * Triyas devri katmanları bulunan. nda. derisi dikenlilerden. evrimini. bütün öbür yaratı n insan için yaratı ş n kları lmıoldukları söyleyen dinî nitelikli nı öğ insaniçincilik. nda iten. biyolojik özelliklerini. u antrepocu * Antrepo iş kimse. rası ken. ayak direyici. leten * Antrepoya bakan kimse. imli antropoit * Bkz. insan nsanı bilimi. reti. tiren ş tı i. natçı . antrepo * Gümrüklere gelmiş ticarî eş n konulduğ korunduğ yer. anut * İ . antroposantrizm *İ nsanı tabiatımerkezi sayan. ardiye.

ve aparey * Çeş parçalardan meydana gelen alet. k * Bir ş hiçbir kuş yer bı eyin. anüs yüzgeci * Balı klarda anüs bölgesinde tek olarak bulunan yüzgeç. . apala apalak apandis apandisit * Apandisin iltihaplanması . çok anî olarak. gürbüz. cak en aç * Bu ağ n yara tedavisinde kullanı reçinesi. açıbir biçimde görünmesi. * Sı ülkelerde yetiş bodur bir ağ (Sarcocolla). makat. zı * Abla. cihaz. aort apacı apaçı k apaçı k klı * Apaçıolma durumu. zı nlı k apak * Çok ak. eksin. * Çok açı çok belirgin. * Kalbin sol karı ğ ncından çı ve vücuda kı zı dağ büyük atardamar. acı lan * Rakı . ağ dan ya ru lan * Aparmak iş i. itli aparkat aparma * Boksta bükük kolla aş ı yukarı doğ atı yumruk. iri. ı n rsağ apansın zı * Birdenbire. ş rsak kıdeliğ erç. anyon anzarot * Negatif elektrikle yüklü iyon. ı r zlı ı * Sindirim kanalın doğ bağ nı ru ı denilen son bölümündeki çış i. kuya rakmaksın aydı k. k. rada. apar topar * Telâş acele ile. ı kan rmı kan ı tan * Çok acı .anüri anüs * İ nı drarı yapamama ş eklinde ağ bir böbrek rahatsı ğbelirtisi. * (bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul. apansı z * Hiç beklenmedik bir sı pek ansın. yaka paça. * Kör bağ ı ince bir parmak gibi olan son bölümü.

nda na ile * Böyle esen bir rüzgârla. ş kı aş n. kabadayı . açar. ayrıbacaklı nı k . nlı apaydı k nlı * Apaydıolma durumu. apartman * Birkaç katlı her katı bir veya birkaç daire bulunan yapı ve nda . apaş apatit apaydı n * Çok aydı k. * Çok az. * Bir avuç dolusu. * Bacakları aça yürüme. iş * (gemi) Apazlama rüzgârla gitmek. çalmak. n apayrı apaz * Büsbütün ayrı . al apaz apazlama apık ş ı . hayta. alıkaçmak. aça * Yorgun. ada. * Pupa ile orsa arası geminin omurgası 450 açı esen (rüzgâr).aparmak * Almak. * Apazlamak iş i. apıarası ş * İ bacağ arası kalan yer. * Anonim ortaklı klarda sermaye artımı yapı ödeme çağsı rı için lan rı. ki ı n nda apı ş ak * Bacakları açarak yürüyen. * İtahı ş açmak için yemekten önce içilen içki. * Yelken rüzgârla dolup şmek. apel aperitif apı ş * Butlarıiç tarafı bacak arası n . bambaş ka. alıgötürmek. p apart otel * Müş terilerin kendi yeme ve içme ihtiyacı karş nı ı layabilmek için gerekli malzemeler ile donatı ş ı z lmıbağ msı apartman veya villâ tipinde inşedilmiş a ancak otel gibi iş letilen konaklama tesisi. * Külhan beyi. içinde flüor veya klor olan doğ kalsiyum fosfat. iki . apazlamak * Avuçlamak. * Doğ kemik dokusunda bulunan. * Avuç. p * Gizlice almak. güçsüz.

* Hazı tetik. aplike * Düz veya desenli bir kumaş kesilmiş tan motiflerin bir baş kumaş iş ka a lenmiş durumu. * Apı rmak iş ş tı i. kapalı . r. * Çifte demir atarak döndükçe geminin bir alan içinde kalması sağ nı lamak. * Apı ş iş mak i. omuzluk. unu ş na lgı lgı apıp kalmak ş ı *şı aş rmak. nı rarak * Oturmak. büyük gözlü ağ lma. ayı * Ne yapacağ kestirememek. n eyin lı p e aposteriori * Deney sonucu ortaya çı (bilgi). apı rma ş tı apı rmak ş tı * Hayvanı yorarak yürüyecek gücünü bı çok rakmamak. sonsal. apotr . ş ı k. karanlı(söz veya yazı k ). * Hayvan yorgunluktan bacakları birbirinden ayı çöküvermek. * Giysilerin omuzları süs olarak takı parça. apolet * Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformalarıomuzları takı iş n na lan aretli parça. na lan apoletleri sökülmek * bir suç sebebiyle rütbesi indirilmek veya askerlikten atı lmak. * Derli toplu. . * Duvar ş amdanı .* Kuyruğ apıarası alarak yı n yı n giden (hayvan). bacakları rarak çömelmek. apokrif * Doğ ruluğ güvenilmez söz veya yazı una . apiko * Geminin. kan apoş i * Çember biçiminde. apokaliptik * Anlaş ı lmaz. apı k ş lı apı ş ma apı ş mak * Ağ . nı lan * Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazı klarla belirtme. telden yapı torbaya benzer. zinciri toplayı demirini kaldı p rmaya hazı r bulunması . duvar lâmbası . aport * Avıveya kendisine gösterilen ş üzerine atı getirmesi için köpeğ verilen buyruk. süslü. aplik aplikasyon * Uygulama. ş ı ı nı aş rmak. * Bir kumaş üzerine baş bir kumaş ka parçası veya bir danteli dikme yolu ile uygulayarak yapı süs.

aptalca. * Aprelemek iş i. . önsel. * Dokumacı boyacı cilâ olarak kullanı madde. havari. iş yitimi. mek apseleş mek * Yara irin bağ lamak. apraksi apre * Bkz. lev * Kumaş veya derinin cilâlanması . * Apresi olan. aptal olmak * aptal durumda bulunmak. apsent apsis * Pelinle kokulandılmısert bir içki. * Bir noktanıuzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı n . rı ş * Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanı baş ç noktası olan uzaklınıcebirsel değ n. ş ş . apreci apreleme aprelemek * Kumaş veya deriyi cilâlamak. abril. k. aval aval. yla apse * İ birikimi. zekâ yoksunu. alı ahmak. perdahlanması . apreli apresiz april apriori * Hiçbir denemeye dayanmayan ve akı l yordamı bulunup ortaya konan. mcı appassionato * Bir parçanıcoş n kunca çalı ı anlatı nacağ nı r. perdahlamak. lı kta lan * Apre yapan kimse. * Apresi yapı lmamı perdahlanmamıveya cilâlanmamı ş . koruyucu. aptal aptal aptal * Aptal gibi.* Yardı . apse yapmak. lı kta. * Nisan ayı . apse yapmak * bir doku içinde iltihap oluş mak. koordinat. azarlama. * Küçümseme belirten seslenme. çı rin ban. apseleş me * Apseleş durumu. * Zekâsı geliş pek memiş . langı na ğ n ı eri.

* (apta'lca) Aptala yaraş nitelikte. * Et kesimi yortusu. aptallaşrma tı * Aptallaşrmak işveya durumu. aptal gibi. ahmakça. bilmez sanmak (sanı lmak). aptesli * Bkz. abdestlik. abdestbozan. ahmaklaş klaş mak. abdestbozan otu. aptalca * Biraz aptal. * Bkz.aptal yerine koymak (veya koyulmak) * anlamaz. ı r aptalcası na * Aptala yakır biçimde. abdestli. ahmaklaşrmak. eyi aptallı k * Aptal olma durumu veya aptalca iş . apteshane * Bkz. kivi. ması tı aptallı vurmak ğ a * bir ş bilmez. . apteriks aptes * Bkz. tı i aptallaşrmak tı * Aptallaş na sebep olmak. aptal gibi. abdestsiz. aptal duruma getirmek. aptesbozan otu * Bkz. anlamaz gibi görünmek. aptallıetmek k * aptalca davranmak veya aptalca iş görmek. apteslik aptessiz apukurya apul apul * Tombul çocuklarıbacakları açarak salı salı yürüyüş n nı na na lerini anlatı r. abdesthane. ş ı aptallaş ma * Aptallaş iş mak i veya durumu. * Bkz. aptallaş mak * Zekâsı iş nı letemez olmak. aptesbozan * Bkz. Ar * Bkz. abdest. alı mak.

-ar. * İ olguyu. * Bir oyunda. Bu ekle k-ar./ -er* Belirli fiillere gelen geniş zaman eki: aç-ar. aralı boş mesafe. ğ a ara başk lı * Esas bölümün alt başkları anlatmak için kullanı lı nı lı r. an ş ı ara bozucu ./ -er* Fiilden ettirgen çatı türeten ek: çı k-ar-mak. bat-ar./ -er*İ simden geçiş fiil türeten ek. luk. * (basketbol ve voleybol için) Takı n oyun sı nda aldı birer dakikalıdinlenme ve talimat alma mları rası kları k süresi. lı * birinin sılmayı yana bı kı bir rakarak yalnıçı na baktı anlatı z karı ğ ı lı söylenir. n ı * Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi. ar yıdeğ kâr yı lı il. kalk-ar. haftayı m. na kları * Aralı k. rken ara * İ ş birbirinden ayı uzaklı açı k. biç-er. ar * Utanma. antrakt. geç-er. çı "menfaat" vb. suv-ar-mak vb. siz -ar. açar "anahtar". klı k. mola. utanç duymamak. ar belâsı * namus ve onuru için baş söz eder korkusu. ara bono * Arada ödenen olağ dı bono. fası ran la. -ar. ki eyi ran k. kası ar damarı çatlamı ş * utanç duyulacak ş eyleri hiç sılmadan yapan. yapı ş lmıisimler de vardıkeser. * Kiş ilerin veya topluluklarıbirbirine karşolan durumu veya ilgisi. utanç duyma. ar * Tarı alanları yüz metre kare değ m için erinde yüzey ölçü birimi. kı ar etmek * utanmak. iki olayı ki birbirinden ayı zaman. utanmaz. bir filmde dinlenme süresi. anlaş u mazlı yol açmak. r: kar -ar. ar ve hayâ perdesi yı lmak rtı * utanmamak.* Argon'un kı saltması . ara açmak * dostluğ bozmak./ -er*İ simden geçişfiil türeten ek: baş li -ar-mak. * Toplu jimnastik dizilmelerinde. ar namus tertemiz * utanması olmayan. * Futbol oyununun kı beş dakikalıiki devresi arası oyunculara verilen on beş rk er k nda dakikalıdinlenme k süresi. sı radakilerin birbirlerinden yanlaması olan uzaklı . yüzsüzlük etmek. çı yat-ar. gid-er-mek vb. ölç-er vb.

ara deniz * Okyanuslardan dar ve az derin boğ azlarla ayrı karalarıarası sokulmuş lan. tı dan inde ara kazanç * Malı bütünüyle devretmeden arada elde edilen kazanç. ara nağ me. ara seçim * Genel seçimler dında yapı ara dönem seçimleri. uzlaşrı. . yüzeylerin. arada önlem niteliğ verilen karar. mcı ara cümle * Birleş veya yalıcümlelerde anlamı ik n biraz daha açı klamak için araya giren iki virgül veya iki kı çizgi sa içinde verilen cümle. nan * Sısısöylenen söz veya açı sorun. ara kapı * İ yapı oda arası kolayca geçmek için açı kapı ki veya nda. k. k k lan ara nağ mesi * Bkz. ara kesit * Çizgilerin. ara bozuculuk * Ara bozucu olma durumu. ı na. ş ı lan ara sı cak * Soğ ve sı yemek servisi arası ikram edilen hafif sı yiyecekler. sözsüz çalı parça. klı ara bulma * Anlaş k durumunda bulunan kimseleri uzlaşrma iş mazlı tı i. uk cak nda cak ara sı navı * Üniversite ve yüksek okullarda yarı l içinde yapı sı yı lan nav. ara bulmak * anlaş amayanları tı uzlaşrmak. ara buluculuk etmek * ara bulmada yardı olmak. tı tıcı ara buluculuk * Uzlaşrılı tıcı k. lan . fitçilik. ara mal * Üretimde gerekli malı etmek için kullanı yarı lenmiş elde lan iş mal. ara konakçı * Asalağ geliş evreleri sı nda beslenip barı ğkonakçı ı n. köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde. me rası ndı ı lardan her biri. n na deniz.* Ara bozan (kimse). fesatçı . ara bulucu * Uzlaşran kimse. türkü. arkı tası na. katı cisimlerin birbirlerine rastladı ve kesiş kları tikleri yer. fesat. güftenin iki kı arası baş sonuna da gelebilen. ara kararı * Bir davanıbakı nı n lması kolaylaşrmak için yargı önce. ara nağ me * Ş . münafı müfsit. fitçi. münafı k.

zaman zaman. araba vapuru. n rakı ğ ı araba vapuru * Arabalı vapur. ara sokak * Ana yola açı ikinci derecedeki yol. * Araba yapma veya satma iş i. arabalı * Arabası olan. nda. arabacı * Arabayı süren kimse. * Araba yapan veya satan kimse. ı tı * Araba ile taş ş ı veya taş nmı ı nacak miktar. ara cümle.ara sı ra * Seyrek olarak. garaj. araba mezarlı ğ ı * Kullanı hâle gelmiş lmaz veya eski arabalarıbı ldı yer. motorlu veya motorsuz her türlü kara taş . araba araba * Arabalar dolusu. durmak. * arası arada. lan ara söz * Doğ rudan doğ konuş veya yazı konuyu ilgilendirmeyen dolaylı istitrat. ruya ulan lan söz. arabacı lı k * Araba sürme iş i. ara tümce * Bkz. bir işbir süre bı i rakmak. * Araba vapuru. * Araba dolduracak miktar. vapur. ara vermek * yeniden baş lamak için. araba devrilince yol gösteren çok olur * iş ten geçtikten sonra verilen öğ iş üdün değ yoktur. ara yerde ara yön * Dört ana yönden ikisi arası olan yönlerden her biri. nda araba * Tekerlekli. aç araba kullanmak * araba sürmek. okun dibinde ve iki yanı bulunan uçları koş kayı bağ nda na um ş ları lanan ağ bölüm. birçok arabalarla. . arabalı vapur * Arabaya taş vapur. ı yan arabalı k * Araba konulan yer. eri araba falakası * Çift atlı arabalarda.

araban * Klâsik Türk müziğ bir makam. arabankürdî * Klâsik Türk müziğ az kullanı ş inde lmıbirleş bir makam. Asya ve Afrika'nısı bölgelerinde yetiş kabukları n cak en. ik arabeskçi * Arabesk müzik sanatçı. münafı müzevir. müzevirlik. aracı koymak * bir kimseyi. * Üretici ile tüketici arası alı satı konusunda bağ kuran ve bundan kazanç sağ nda m m lantı layan kimse. ı ğ laş ı ini arabaş ı arabesk * Arap üslûbunda olan (ş ey). arabozanlı k * İ kiş arası ki inin ndaki dostluk veya geçimi bozma işmünafı k. mutavassı t. tı arabozan * İ kiş arası ki inin ndaki dostluğ veya geçimi bozan (kimse). yla raş * Piş ve dondurulmuş miş hamur yanı yenen tavuklu veya hindili çorba. . sı arabeskleş me * Arabesk durumuna gelme. Araplara özgü olan. * Arap dili ve edebiyatı uğ an kimse. ik arabası düze çı nı karmak * karş tı güçlükleri yenip iş kolay yürür hâle getirmek. * Arapça. fesatçı u . klı aracı * Uzlaşran. ayına ı arabanıtekerine taş n koymak * güçlük çı karmak. anlaş sağ tı ma layan kimse. inde arabanıön tekerleğnereden geçerse art tekerleğde oradan geçer n i i * çocuklar. büyüklerin yaş ş uyarlar. * Giriş bezeme. arabeskleş mek * Arabesk özelliğkazanmak veya arabesk durumuna gelmek. k. aççı Arabistik * Arap dili ve kültürü araşrmaları tı . arabizasyon * Araplaşrma. nda Arabist Arabistan defnesi * Dulaptal otugillerden. hekimlikte kullanı bir lan ağ k (Daphne gnidium). i. i Arabî * Araplarla ilgili. uzlaş sağ ma lamak için görevlendirmek.

ta. ları nı kları . eyi lan ey. araçsı k zlı * Araçsıolma durumu. yoluyla. bilâvası ruya lan tası ta. k zca n iş artları uyma na araçları olduğ savunan dünya görüş enstrümantalizm. * Taş ı t. kuramları mantıve ahlâk biçimlerinin yalnı hayatıdeğik ş n. arada çı karmak * baş iş arası bir işde yapı ka ler nda i vermek. * Bir sonuca ulaş için kullanı ş mak lan ey. doğ rudan doğ yapı veya olan. iğ aradan çı karmak * birçok iş birini yapı bitirivermek. lan * Kiş veya nesneler arası bağ sağ iler nda lantı layan ş vası ey. in m araç * Bir iş yapmakta veya sonuçlandı rmakta. aletli jimnastik. araçsı z * Araç kullanı lmadan. z arada bir * seyrek olarak. vası z. * Bir ş ulaş bir ş elde etmek için yararlanı kimse veya ş eye mak. arada kaynamak * karık bir durumda gereken ilgiyi görmemek. gücünden yararlanı nesne. ta. ş ı aradan * o zamandan bu zamana dek. vası . lantı tası aracı lı k * Aracın gördüğ iştavassut. nda * Mekke'nin doğ usunda. aradan çekilmek * iliş ini kesmek. tavassut etmek. arada kalmak * iki tarafı tı üzere araya girme dolayıyla güç duruma düş uzlaşrmak sı mek. unu ü. aracı etmek lı k * bir iş çözümünde araya girerek yardı etmek. ten p aradan kaldı rmak * iş yapma imkânı yok etmek. bağ kurarak. bilvası lan talı ta. hacı n. nı Araf Arafat * Cennet ile cehennem arası bir yer.aracı ı lıyla ğ * Aracı olarak. vası yla. araççı lı k * Düş ünme biçimlerinin. araçlı * Araçla yapı veya olan. vası nı ü . araçlı jimnastik * Bkz. kurban bayramın arife günü toplandı tepe.

ı rma. aş ı rmak. ndan lmak. iki dostun arası soğ na ukluk girmek. * İ taneli bezelye. * Beyaz. u. rsı * Hı zlı rsı k. k * Gitmek. seyrekleş klı tirmek. mıbir aralanma aralanmak * Biraz açı lmak. araklamak * Çalmak. yeş mavimsi gri renkte billûrlaş ş tür kalsiyum karbonat. nda lı klar araları kara kedi geçmek (veya araları kara kedi girmek) ndan na * iki dost birbirine gücenmek. * Aralanmak iş i. * Seyrelmek. çaresiz kalmak. aralıolmak. * İ ş arası açı k oluş ki ey nda klı turmak. il. benzer nitelikler çok az olmak. seyrekleş nı tirmek. * Pirinç ve ş kamından elde edilen bir tür rakı eker ş ı . n. aralama aralamak * Aralamak iş i. araklama * Araklamak işçalma. araları su sı ndan zmamak * birbirleriyle çok yakı sı fı arkadaşk kurmak. kıkı lı araları açmak nı * iki kişarası i ndaki dostluğ iliş bozmak. ri * Araklayan. -arak / -erek * Fiillerden zarf yapan ek. yarı açmak. hı z. araları iyi * dostlukları düzenli. lerin lmıince * Bir tür küçük zurna. eyini rı plak aragonit arak * Ter. kiyi . * Aralı duruma getirmek. * Bitkilerin fazla dal ve çubukları kesmek.Arafatta soyulmuş ya dönmek hacı * her ş kaybedip çılçı kalmak. uzaklaş yanı ayrı mak. araları dağ kadar fark olmak nda lar * araları her yönden büyük ayrı bulunmak. aş i. tiftikten yapı ş külâh. araka arakçı arakçı lı k arakı ye * Derviş giydikleri. çalan.

* Yarı k. k aralı kta * Öbür ş arası eyler nda. iyi tı ş tı aralatma * Aralatmak iş i. m m i aralıetmek k * aralamak. ra. * Kesik kesik. aralatmak * Aralıduruma getirtmek. üzerinde ve ğ ı yeri eş nda yapı araşrma iş yası lan tı lemi. tam kapanmamı açı ş . lı n . ran klı * Portenin paralel çizgileri arası ndaki boş luk. elverişdurum. geçenek. ilk * Ayakyolu. monolog gibi eğ nda lan lendirici oyun. klı * Sı vakit. lacak tı lemi nan arama kararı * Arama yapı labilmesi için hâkim tarafı verilmiş ndan karar. klı * Borsada hisse senetlerinin alı satı emirlerinin verildiğsüre. koridor. espas. * (bası lı Harfler veya satı arası mcı kta) rlar ndaki açı k. * Evin iki bölümü veya iki oda arası ndaki dar geçit. mesafe. kalı veya inceye doğ ayı uzaklı ka na ru ran k. ik nda klı * Dizgide kelimeler. biraz açtı k rmak. * Saklanan sanın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin ev.araları bozmak nı * iki kişarası i ndaki iliş bozmak. aralıvermeden. iş gibi yerlerde. * Bir sesi bir baş sesten. espaslı rlar nda klı ı . esrar gibi yasak ş araması kulu ü çak. eyler . arama * Aramak iştaharri. * Birbirine bitiş olan. * Toplu beden eğ itiminde art arda dizilenleri ayı açı k. i. aralı klı * Birbirine bitiş olmayan. aralı k * İ ş arası ki ey ndaki açı k. yarı açmak. barı rmak. bale. kiyi araları bulmak nı * birbirleriyle anlaş amayan iki kiş uzlaşrmak. arama tarama * Polisin kuş gördüğ kimseler üzerinde bı silâh. aralıvermek k * yeniden baş lamak için bir işkı süre ile bı i sa rakmak. arama emri * Yapı araşrma iş için yetkili organdan alı buyruk. aralı z ksı . araları açı k bulunan. * Uygun. * Yı 31 gün süren son ayı kânun. harfler veya satı arası açı ğolan. aralıoyunu k * Tiyatroda iki perde arası yapı koro. fı li rsat. * harfler arası veya satı arası boş bı nda rlar nda luk rakmak. araları açı k bulunmayan. ik nda klı * Sürekli.

u n ayan n * Arap halkı özgü olan ş na ey. * Aranı çözüm. * Düzenleme. özlemek. aramak * Birini veya bir ş bulmaya çalı eyi ş mak. * Eksikliğduyulmak. ile Aramca Aramîce aranı lma * Aranı iş lmak i veya durumu. * Araşrmak. kötü davranı ş larda bulunarak cezayı gerektirmek. aranje aranjman aranjör aranma * Aranmak iş i. arantı Arap . r * Bir ş yokluğ duyarak geri gelmesini istemek. * Bir yöntem bulmaya çalı ş mak. * Bu söz "düzenlemek" anlamı "aranje etmek" biçiminde kullanı nda lı r. i * Kendi üstünü aramak veya ortalı kendi kendine bir ş aramak. eyin unu * Önem verip istemek. fellâh. mak. arama yapmak * birini veya bir ş bulmaya çalı eyi ş taharri etmek. aramak taramak (veya arayı taramak) p * dikkatle aramak. ine * Söz konusu olmak. lan * Orta Doğ ile Kuzey Afrika'nıbüyük bir bölümünde yaş halk ve bu halkı soyundan olan (kimse). * Bkz. kta eyler * Ş koş art ulmak. aranı lmak * Aramak iş konu olmak. * Ş koş art ulmak. erli. tı * Ziyarete. * (küçük a ile) Zenci. * Samî dillerinin batı lehçelerini içine alan ve milâttan önceki dönemlerde kullanı ş lmıbulunan ölü bir dil. çok aramak. aranmak * Aramak iş konu olmak. * Koyu esmer veya kara. * Olumsuz. yoklamak. aramakla bulunmaz * çok değ ancak rastlantı ele geçer. Aramîce. ine *İ steklisi bulunmak. * Düzenleyici. hatısormaya gitmek.* Denizdeki mayı toplama veya yok etme iş nları lemi.

Araplı k * Arap olma durumu. Arapçalaşrma tı * Arapçalaşrmak iş tı i. Arap rakamları * Bugün kullandımısayı gösteren rakamlar. Araplaş ma * Araplaş durumu. arap saçı gibi * karmakarık. Arap gibi olmak * simsiyah olmak. ak. Arapsaçı * Çözümlenemeyecek kadar karık durum. mak Araplaş mak * Arap olmak. Araplı benimsemek. Arap zamkı * Akasyadan elde edilen bir zamk. Arap olayı m * (ş yollu) söylenen bir ş doğ una inandı aka eyin ruluğ rmak için kullanı lı r. Araplaşrmak tı * Arap kimliğ kazandı ini rmak. ler ş ı Arap tavş anı * Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus). ğ z ı ları Arap sabunu * Potasla yapı yumuş esmer bir sabun. Arapça * Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanı dil. * Arap dili özelliğkazandı i rmak. lan * Bu dile özgü olan. zamkı arabî.arap * Negatif fotoğ raf. ş ı arap saçı dönmek na * iş çok karıp çözümlenmesi güç bir duruma gelmek. ş ı Arapsaçı * Küçük. Arapçalaşrmak tı * Arapçaya çevirmek. yuvarlak ve çok sıyeş yaprakları uzadı aş ı ru sarkan bir tür süs bitkisi. lan. k il olan kça ağdoğ . kararmak. Arap uyandı (veya Arabıgözü açı ) n ldı * geçen bir olaydan ders alı ğ anlatı ndını ı r. ğ ı Araplaşrma tı * Araplaşrmak iş tı i.

kı ş ı yamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer. ı araşrı tılma * Araşrı iş tılmak i. inceleyen. birbirine darı lı sarsı lı ları lmak. mütecessis. arası (veya araları lmak (açıolmak veya bozulmak) ) açı k * arkadaşkları lmak. araşrmacı tı tı tı (kimse). araşrma tı * Araşrmak iş taharri. araşrılı tıcı k * Araşrınıyaptı iş tıcın ğ . geçimsizlik olmak. arkadaşk bağ kopmak. sı ı cağ cağsı ı na. * Çarş ı veya alıveriş larda ş bölgelerinde aynıi yapan esnafı bir arada bulunduğ bölüm. tı * Sürekli olarak. vira. araşrman. arası (veya iyi) olmamak hoş *oş eyden hoş lanmamak. araları gerginlik. arası geçmeden * vakit geçmeden. müstemirren. ara vermeden. ararot kamı ş ı * Maranta. iş n u araşrı tıcı * Araşran. tı i. * Bilim ve sanatla ilgili olarak yapı yöntemli çalı lan ş ma.ararot * Sı iklimlerde yetiş maranta adlı ş ve baş bitkilerin kökünden çı lan. çocuk maması cak en kamı tan ka karı yapmaya yarayan un. araşrma filmi tı * Herhangi bir bilimsel araşrmada alınısalt bir kayıaracı tı cın t olarak kullanı yla elde edilen film. arası (veya araları karı na na) ş mak * büyüyüp yetiş mek. arası umak soğ * aradan zaman geçerek önemini yitirmek. gözden. arası z arasta araş it * Yer fı ğ stı. araşrı tılmak * Araşrma yapı tı lmak. Arasat * Müslüman inanına göre. arkası kesilmeden. * Meraklı . nda arası olmamak * geçinememek. lması araşrma görevlisi tı . ı araşrı tı * Araşrma. geçirilmek.

yokluğ duyurmamak. eskisinin yerini doldurabilmek. aratmamak * yenisi. arayı cı * Bir ş aramayı edinen kimse. k arayı utmak soğ * zaman geçmek. asistan. karıklı kurban olmak. z e arayı açmak * aradaki uzaklıartmak. ş ğ ı a araya koymak * bir iş sözü geçer bir kimsenin aracı ı baş te lına ğ vurmak. * bir iş lı ona engel olacak baş bir ş çı yapı rken ka ey kmak. araya gitmek * harcanmak. eski yakı k. açı ş iyi ş tı * arası lmıkimse ile barı açı ş ş mak. araşrmacı tı * Bilim ve sanat alanları araşrma yapan kimse. nlı arayı yapmak * araları lmıiki kiş barı rmak. araya soğ ukluk girmek * dostluk bağgevş ı emek. inceleme ve deneylerde yardı olan ve yetkili organlarca nda lan tı mcı verilen görevleri yapan öğ retim yardı sı mcı. * Bilimde ve sanatta yöntemli çalı ş malar yapmak. eyi * Bir gerçeğortaya çı i karmak için aramalarda bulunmak. dostluk kalmamak. araya girmek * iki kiş arası inin ndaki bir işkarı e ş mak. araya vermek * yararsıbir işharcamak. * Arzu ettirmek. * Aratmak iş i. soruş turmak.* Yüksek öğ retim kurumları yapı araşrma. * Aramak iş bir baş na yaptı ini kası rmak. kaybolmak. eyi iş . istetmek. sormak. araşrmak tı * Birini veya bir ş bulmak için bir yeri gözden geçirmek. nda tı tı araşrmacı tı lı k * Araşrmacı tı olma durumu. tıcı aratı ş aratma aratmak * Aratmak iş i veya biçimi. unu araya almak * bir çevreye kabul etmek. araşrman. araşrman tı * Araşrı. * iki kiş uzlaşrmaya çalı iyi tı ş mak.

inde ik arazbar arazbarbuselik * Türk müziğ bir birleş makam. arazi açma * fundalı koruluk. arbalet arbede * Gürültülü kavga. * Türk müziğ bir birleş makam. yabancı gibi değ kâğ daha kârlı para erli ı tları görülen baş kâğ ka ı değtirme iş tlarla iş i. ş * Maden üzerine kazı yapmak ve çı kta çevrilen ş ma krı eyleri yontmak için kullanı çelik kalem. inde ik arazi * Yer yüzü parçası . * Belirtiler. ı laş arayısoranı p bulunmamak (veya olmamak) * kimsesi olmamak. . toprak. semptom. patı . yer. tetikli yay. * İ çürümeye yüz tutmuş aç.* Arama iş görevlendirilmiş iyle kimse. lan * Ardı l. çten ağ ardak ardaklanma * Ardaklanma iş durumu. görünmemeye çalı ş mak. arboretum * Botanik bahçesinde ağ ve benzeri bitkilerin dikimine ayrı ş aç lmıbölüm. yerey. arda * İaret olarak yere dikilen çubuk. sazlıyerleri temizleyerek tarı elveriş duruma getirme. arayı fiş i cı eğ * Bir tür donanma fiş i. k. çevreye uymak. rtı arbitraj * Hisse senedi. görüş lı alanı geniş olan küçük teleskop. i. nda ı arayı ş araz * Aramak iş i veya biçimi. arayısormak p * biri hakkı haber sormak veya birinin ziyaretine giderek ona karşilgi göstermek. k *İ linek. * Hastalıbelirtileri. tahvil. eğ arayıda bulamamak p * beklenmedik iyi bir durumla karş mak. k ma li araziye uymak * ortama. * Kundaklı . *İ stenilen yı zı ldı teleskop içine getirebilmek için büyük teleskoplara paralel olarak bağ.

karnı kuyruğ kara bir kuş rtı ak. * Musallat olmak. takı lmak. çatmak. * Sataş mak. ardı kadar açı na k * (kapı . ardıotu ç * Ardıağ nıküçük bitkisi. * Birisinin sı na ası rtı lmak. ksı ardı na ardı * Birbirlerini kovalayarak. yuvarlak kara yemiş ilâç olarak kullanı nı ş ı leri lan bir ağ k (Juniperus). arkası ra. pencere için) sonuna kadar açı k. ası lmak. ndan ardı lma ardı lmak * Ardı iş lma i. ardı nca * Hemen arkası ndan.ardaklanmak * (ağ açlarda) Mantarlarısebep olduğ çürümeye uğ n u ramak. ardı arası kesilmemek * aralı z olarak gelmek. tükenmek. i la . * Servigillerden. hemen ardı ndan. sı ardı (veya arkası düş na na) mek * arkası gitmek. peş bı ndan ini rakmamak. ardı l * Birinin ardı gelip onun yerine geçen kimse. öncel karş . kurt sayı nda lmaz * önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanları çok olduğ anlatı n unu r. ksı ardı kesilmek * arkası gelmemek. aççı ardıkuş ç u * Kara tavukgillerden. Avrupa ve Asya ormanları yaş nda ayan. ara vermeden. ardı ra. sı sı ardı yüz köpek havlamayan kurt. güzel kokulu yaprakları kın da dökmeyen. ardı (veya arkası ndan ndan) atlı kovalamak * bir işgereksiz bir telâş yapanlar için söylenir. aralı z. ndan ı tı * Bir çı mda varı sonuç. arkası ndan. ç acın ardırakı ç sı * Cin. halef. ardıardı n n * Geri geri. karı lan ardı l görüntü * Bir duyunun kaybolması sonra geriye kalan görüntü. u türü (Turdus pilaris). ardıra sı ardı ç * Peş inden. ardı ra. sı kahverengi.

a i. arefe günü * Bkz. durdurmak. ardı almak (veya getirmek) nı * bitirmek. ş . antrepo. peş bı ini rakmamak. argali * Boynuzlugillerden. ktan ğ ı ardık sayı ş ı lar * Bir. * Kayağ taşkayrak. ardı kesmek nı * arkası gelmemek. üç gibi birbiri ardı gelen sayı ndan lar.ardı sapan taşyetiş ndan ı mez * bir kimsenin çok hı gittiğ anlatmak için kullanı zlı ini lı r. iki. depo. atkı nda lan . arife. tamamlamak. büyük boynuzları yaban koyunu (Ovis ammon). ş ı ardiye * Genellikle ticaret eş nı yası saklamaya yarar yer. ardı bı nı rakmamak * Bkz. * Bkz. i ardiyeci arduaz arefe areometre * Sıölçer. olan . * Böyle bir yerde saklanı eş için ödenen ücret. ardık ş ı * Birbiri ardı gelen. lan ya * Ardiye iş leten kimse. arena * Amfiteatrıortası boğ güreş yarı oyun gibi türlü gösteriler yapı alan. ardıklı ş k ı * Ardık olma durumu. son vermek. ndan ardık görüntü ş ı * Bir duyunun kaybolması sonra da devam eden görüntü. vı argaç * Dokuma tezgâhları enine atı iplik. argaçlama * Argaçlamak iş i. Kuzeydoğ Asya'da yaş u ayan. ndan ardık olgular ş ı * Bir hastalı sonra görülebilen fakat hastalın kesin sonucu olmayan olgular. önlemek. argaçlamak * Dokumada argaç atmak. n nda. an . lan * Siyasî çekiş melerin geçtiğyer. arife günü. mütevali. * Ardiyeye bakan kimse.

* Söz argo durumuna gelmek. * Argıolma durumu. boğ . derbent. salyangoz kabuğ biçiminde kabuğ olan ve ahtapota benzeyen bir hayvan u u (Argonauta argo). havada %1 oranı bulunan. Kı saltması Ar. külhan beylerinin kullandı söz veya deyim. acı söylemek. f. * Keklik tutmakta kullanı tahtadan kapanları yan tarafları bağ lan. ğ ı argolaş ma * Argolaş özelliğgösterme. ş nmı katıksı . arı biti * Kör. ı * Serserilerin. arı sokmak gibi * iğ nelemek. söz arı kil . iş * Temiz. * Yabancıeylerden arı ş ş z. argonot * Kafadan bacaklı lardan. n * Geçit.argı n * Yorgun. argüman arı * Bir çış kıkümesinin değkenine verilen ad. bal ve bal mumu yapan. * Zar kanatlı lardan. mak i argolaş mak * Karş klı konuş ı argo lı mak. boğ dağ azı az.9 olan. ı ı rlı nda olmayan bir element. arı arı alacak çiçeğbilir bal i * iş bilen kimse nereye baş ini vuracağ bilir. aç argı k nlı argı t argo * Kullanı ortak dilden ayrı lan olarak aynı meslek veya topluluktaki insanları kullandı özel dil veya söz n ğ ı dağ ğ arcı. zı arı ı dalağ * Bal peteğ i. * Beceriksiz. ı * Günahsı z. saf. zayıbitkin. n na lanan ağ parça. rengi. kokusu ve tadı 18. halis. argon * Atom numarası atom ağ ğ39. z. kanatsı kılca renkli küçük sinek (Braula caeca). arı gibi * çok çalı ş kan. ı nı arı beyi * Her kovanda bir tane bulunan ana arı . münezzeh. iğ nesiyle sokan böcek (Apis mellifica).

* Fide veya fidan dikilen yer.* Porselen yapmakta kullanı bir çeş ak ve gevrek kil. arıemek k * İçinin. k arı klatma * Arı klatmak durumu. lar nına arı sili * Tertemiz. açıyerlerde yaş bir kuş k ayan (Merops apiaster). bozulan arkları temizleyip açmak. k arı ma klaş * Arı mak iş klaş i. arı k * Eti. sı ı zayı lı z. arı klamak * Arı(II) duruma gelmek. arı klatmak * Su yolu yapan kimse. arı mak klaş * Arı(II) olmak. ldı arı kovanı * Arı n içinde bal yaptı çeş maddelerden yapı ş ları kları itli lmıyuva. arıçekmek k * tı kanan. Kuzey Afrika. sı sarı kuş rtı . karşğödenmeyen emek. cı kuru. ska. arı ugiller kuş * Omurgalı hayvanlardan kuş sıfı giren bir familya. kanı arı u kuş * Arı ugillerden. lan it Arı Kovanı * Yengeç takı yı zı m ldı yöresinde bir yı z kümesi. ş ğ ı k er ğ ı ıı lı arı kçı arı klama * Arı klamak iş i. kaolin. * Genç iş arın baş çi nı ı ndaki bezlerden salgı ğazotu çok madde. arı kovanı iş gibi lemek * (bir yerin) gireni çı çok olmak. yetiş * Bal almak için arı tirme iş yetiş i. Orta Asya'da az ağ klı il. yağerimiş f. arı sütü arı cı arılı cı k arı k * Ark. ek süre içinde harcadı ve sonucunda artıdeğ yarattı. açlı . . karnı mavimsi yeş Güney Avrupa. ladı ı * Bal almak için arı tiren kimse.

k arı k klı * Zayık.* Arı(II) duruma getirmek. özleş tirmek. özleş me. arı rma ndı * Arı rmak iş ndı i. laş arı lanmak * Arı mak. flı skalı arı lama arı lamak arı lanma * Arı lamak iş tenzih. tenzih etmek. arı dokunmak na * utanç duymak. laş arı lar * Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaş ayan. ı * Arı lanmak durumu. arı lı k * Temizlik. özellikle karı ve arka ayakları llarla örtülü nları kı zar kanatlı familyası lar . zlı * Kovanları konulduğ yer. ş zlı ı * Günahsı k. i * Temizlenme. arı lı k arı nmak . arı ma laş * Arı mak durumu. arı mak laş * Arı duruma gelmek. tirme. arın yuvası kazı(veya çöp) dürtmek nı na k * tehlikeli kiş kı rtmak. * Bir ş herhangi bir ayıveya kusur bulunmadını eyde p ğ bildirmek. iyi ş kı arış nı arı nma * Arı nmak işveya biçimi. saflaş mak. vücutları . özleş mek. sı k. arı tı laşrma * Arı tı işözleş laşrmak i. * Katıksı k. arı ma. arı rmak ndı * Arı nması sağ nı lamak. * Sanat yoluyla duygularıarı n nması . kovanlı n u k. i. arı laş duruma gelme. * Ruhun tutkulardan temizlenmesi. arı tı laşrmak * Arı duruma getirmek.

iğ nı ldı ı arı tmak * Temizlemek. bemol ve bekâr iş aretlerinin ortak adı . arı tı cı * Arı özelliğolan. arı za * Engebe. arı zalanma * Arı zalanmak iş i.* Temizlenmek. alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanısoluna n m n konulan diyez. arı lı tı k cı arı tı m arı evi tı m *Ş eker. rafineri. yağ için) Arı iş rafinaj. arı z arıolmak z * bulaş sürekli görünür durumda olmak. * Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü. hidrokarbon kondanstların tabiî gazdan ayrı ğbirim. vb. k . arı ünitesi tma * Doğ gaz üretim kuyuları toplama hatları gelen gazı içerisindeki hidrojen sülfür. tasfiye etmek. karbondioksit ve al ndan yla n su buharo gibi hidrokarbon bileşi olmayan gazlarla. * Katıksıduruma getirmek. aksaklı k. arı ş arı ş arı ş * Araba oku. mak. arı yapmak za * Bozulmak. * sonradan ortaya çı kmak. ı * Rahatlamak. arı zalanmak * Arı aksaklıgöstermek. tasfiyehane. . * Bir notanısesini yarı ton yükseltmek. iş lemez duruma gelmek. petrol gibi maddelerin arı ğyer. * Katıksı arı ş z. * Aksama. duruma gelmek. ş z ı * Sonradan ortaya çı kan. * (petrol. * Arı iş tma i. za. tmak i arı tma * Arı iş tmak i. * Çözgü. * Bulaş ş mı musallat olmuş . tma i. tma i * Deterjan. tı ı ldı arı tı ş * Arı işveya biçimi.

m * Engebesiz. nını u * Soylular sıfı nı. *İ ran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleş halk veya bu halktan olan kimse. için) Aksayan. ön gün. arı z zası arı zî * Sonradan olan. arifane * Arif olana yakı yolda. aristokrasi * Ekonomik. * (Araç vb. mutlu. ş tan * Geçici. Aristoculuk * Aristotelesçilik. arioso Aristocu * Dramatik ve lirik bakı mdan yüksek bir anlatı gücü olan ağ başhava. en * Bu halkla ilgili. bozulmuş . aristokrat . m ı lı r * Aristotelesçi. * Özgür. bu halka özgü. ran * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş inde söylediğş . * Yarı yamalak. ş lı ş lı arif olan anlası(veya anlar) n * herkesin anlayacağkadar açısöylenmeyen bir sözün gerçek anlamı ı k nıkavrayanlar için söylenir. dı gelen. * Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İ grubuna verilen ad. * Aksamayan. düz. arife * Belirli bir günün. arya. idare edecek biçimde. * Çı plak. biçimde. hür.arı zalı * Engebeli. eğ reti. rahat. arifane ile * ortaklaş a. toplumsal ve siyasî gücün soylular sıfın elinde bulunduğ tarihî yönetim biçimi. varı . * Huzurlu. liğ i arkı Ari arî Ari dil aria arif * Çok anlayı ve sezgili (kimse). bozulmadan iş leyen. iş lemeyen. olayıbir önceki günü veya ona yakıgünler. ş acak * Yiyeceğortaklaşsağ i a lanan (toplantı ). n n arife günü * Dinî bayramlardan önceki gün.

aritmetik * Matematiğ konusu sayı bunlarıözellikleri ve iş in. Aristotelesçi * Aristotelesçilik yanlı olan kimse.7. ağalma. düzensiz. her yönü ile. lan aritmetik orta * Bir diziyi oluş turan sayı n toplamın. * Bu bilimle ilgili. * Belli bir taş r malıkullanı nı geri verilmek ş yla bedelsiz olarak bir kimseye bı lması ı nı n lmasın artı rakı . sı Aristotelesçilik * Yunan filozofları Aristoteles'in felsefesi. aritmetik iş lem * Aritmetik yoluyla yapı çözüm. reti ariz amik ariza arjantin * Enine boyuna. aritmi aritmik ariya ariyet * Eğ ödünç. * Ritimli olmayan. * Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe. dizinin terim sayına bölünmesiyle elde edilen sayı ları nı sı . * Kalp atı ndaki düzensizlik ve eş ş ları itsizlik. reti. gezimcilik. * Sancağ yelkeni veya sereni direkten aş ı ı . ariyeten * Eğ olarak.* Aristokrasi yanlı.5. n lemler olan kolu.3. ndan ark . lar. kla aristokratlı k * Aristokrat olma durumu. Arjantinli * Arjantin halkı olan. sı * Soylu. aritmetik dizi * Ardık terimleri arası ş ı ndaki ayrı değ meyen dizi: 1. dizisi aritmetik bir dizi olup ortak çarpan m iş denilen değmez oranı sayıdı iş 2 sır..9. ödünç olarak. aristokratik * Aristokratlı ilgili. * Büyük bira bardağ ı .. ndan * Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu. aritmetiksel * Aritmetik ile ilgili.

art arda. arka sokak * Ana yola açı ikinci derecedeki sokak. piston. arkada bulunan. kayı na ı rmak. arka yüz arkaç * Bir ş arkada kalan yüzü. iltimasçı . * Art. cetvel. * Geçmişgeride kalmızaman. yabancı davranmak. dayamak. kayı bulmak. ş arka (veya sı çevirmek rt) * eski ilgiyi göstermez olmak. rı cı arka çı kmak * bir kimseyi baş kaları karşkorumak. beden. * Arkada olan. * Dağ rtları davarlarıyatıldı düz. tmak ı lan k k. n arka vermek * desteklemek. gibi arka arka * Geriye doğ ru. * Önemsiz. arka müziğ i * Bir oyunda hareket ve sözlerin yanı ra etkiyi artı için hafifçe çalı müzik. dayanı mek. arka bulmak * bir koruyucu. * Koruyucu. peş . arka * Bir ş temel tutulan yüzünün tam ters yanı eyin . eyin rt * Geri kalan bölüm.*İ çinden su akı için toprağkazarak yapı açıoluk. arı hark. * Bir ş sı durumunda olan yüzeyi. kayıcı rı. lan arka teker * Araçlarıarka düzeninde yer alan tekerlek. kanal. eyin * Ağ ı l. rüzgâr almayan kuytu yer. . sı nda n rı ğ ı . arka plânda * Geride. arka arkaya vermek * birbirini korumak için birleş destek olmak. * Otururken sı n dayandı yer. rtı ğ ı * (insan için) Vücut. arka ayak * Hayvanlarda vücudun gerisinde bulunan ayaklardan biri. arka kapı çı dan kmak * okuldan baş sı kla ayrı arızlı lmak. sı rmak nan arka olmak * maddî. ş mak. manevî yönden destek olmak. arka arkaya * Hemen birbirinin arkası ndan.

inde raktı ı nları arkada kalmak * geriden gelmek. hempa. huyu ve düş te ünceleri birbirine uymak. dostça. lı arkadaşk etmek lı * bir iş birlikte bulunmak. yüklenmek. arkadaşyakır davranı omuzdaşk. korumak. gizlice. yâren. refik. arkada kalanlar (veya arkadakiler) * bir kimsenin öldüğ ünde veya bir yere gittiğ geride bı ğyakı . eş etmek. arkadaşk lı * Arkadaş olma durumu. * Konuş ve yazı dilde. * (ölen kimseye göre) dünyada bı rakmak. destek olmak. na * Bir kimseye güven vererek yardı etmek. el altı ndan. ı ş arkadaş sı canlı * arkadaşğ değ veren. arkada bı rakmak * bir ş eyden epey uzaklaş ş mıbulunmak. arkadaş ça * Arkadaş olarak. lar arkadaş olmak * bir kimseyle dostluk kurmak. refakat etmek. (söz * Güzel sanatlarda klâsik çağ öncesinden kalan. i. eskimiş veya eser). lı a er ları kün arkadaş il. te * Birbirlerine karşsevgi ve anlayıgösteren kimselerden her biri. arkadaş * Bir iş birlikte bulunanlardan her biri. lik arkaik * Arkaizmle ilgili. arkadan vurmak * bir kimse kendisine güvenen ve inanan birine gizlice kötülük etmek. arkaizm arkalama arkalamak * Arkası almak. * bir süre beraber bulunmak. m. arka taş değ ı * zarar veren arkadaş için söylenir. ünsiyet. * zaman bakı ndan geçmiş bı mı te rakmak. * Arkalamak işyardı müzaheret. m . ileri gidememek. müzaheret etmek. bir yapın özelliğ ldı dan ı dan nı i. içtenlikle. kullanı ulan lan mdan düş olan eski söz ve deyim. birlikte gitmek. içten olmak. a ş ı ş . dedikodusunu yapmak. geride kalmak. erce n nda arkadan arkaya * Gizli gizli. * değ ileride olanlarıarkası kalmak. belli etmeden.arkada bı rakmak * birinden daha ileri gitmek. geride kalmak. arkadan söylemek * kendisi bulunmadı bir yerde kimseyi çekiş ğ ı tirmek. müş * Kullanı ğçağ daha eski bir çağ kalma bir biçimin. arkadaş na çok düş olan kimse.

sı dayayacak yeri olan. arkalı k * Ev içinde giyilen kolsuz. ı * Soğ a karşgereğgibi giyinmemiş uğ ı i olma durumu. ğ rt ı arkası (veya sı ) yere gelmemek rtı * sarsı lmamak. ı kullandı arka yastı. * Koruyanı . lam eye arkası ra sı * arkası ndan. arkası almak na * sı na yüklemek. m arkalı arkalı ç * Arkalı k. taş rtı ı mak. arkalanmak * Kendisine yardı edilmek. bitirilmek. arkası olmamak * kayı racak kimsesi olmamak. arkası gelmek * devamlı olmak. arkalı rken kları ğ ı k. arkası kesilmek * tükenmek. koruyucusu. arkası ra sı * Ardı ndan.arkalanma * Arkalanmak iş i. destek olunmak. sı dayayacak yeri olmayan. rt * Sı nda yük taş hamalları yük taş rtı ı yan n. ndan . * (birini) gözden ayı rmayarak arkası gitmek. dayanağolan. arkası yufka * Sevilen bir yemeğ arkası baş bir yemeğ bulunmadını in ndan ka in ğ anlatmak için söylenir. güçlü olmak. sürekli olmak. ı arkalı klı * Arkalı. bir yerde durdurulmak. son bulmak. kalı bir tür kı hı nca sa rka. arkası düş (veya takı na mek lmak) * bir işsona erdirmek için sı çalı i kı ş mak. yerinden düş ürülememek. * desteğ sağ ini lamak. arkası bakmadan gitmek na * arkada kalanlarla hiç ilgilenmeden bir yerden ayrı lmak. ğ rt ı arkalı z ksı * Arkalı. peş inden. semer. arkası pek * Güçlü birine veya sağ bir ş güvenen. * Sı dayamaya yarar yer. arkası nmak alı * sona erdirilmek.

li arkeen arkegon * Kambriyumlardan önce oluş en eski yer katı an . baş zamana veya iş sonuna bı ka in rakmak. sözünden caymakta sakı görmeyenler için kullanı iş nca lı r. arkası sı nı vamak * okş amak. geriden gelmek. iltifat etmek.arkası (veya sı nda) yumurta küfesi yok ya! nda rtı * eski düş üncesini değtirmekte. ğ ı * Koruyanı olmayan. lk . arke arkebüz * XV. koruyucusu. i arkası dayamak nı * birinin koruyuculuğ güvenmek. yere arkaya bı rakmak (veya koymak) * sonraya. ı arkaüstü * Arkası gelecek biçimde. arkası (bir ş vermek nı eye) * dönmek. arkası dolaş (veya gezmek) nda mak * bir işyaptı için ilgili veya yetkili bir kimsenin uğ ğyerlere giderek görüş fı aramak. una arkası getirememek nı * baş ğbir iş ladı ı i sürdürüp sona erdirememek. una arkası (veya peş bı nı ini) rakmak * vazgeçmek. sonraya kalmak. * İ ana madde. arkası almak nı * bir iştamamlamak. dayanağolmayan. görüş fı aramak. arkaya kalmak * geride kalmak. yaptı me rsatı * birine çok ilgi duymak. yüzyı Fransa'da kullanı lda lmaya baş lanan. ertelemek. arkası z * Arkalı olmayan. arkası sürüklemek ndan * arkası gelmesini sağ ndan lamak. taş ı nabilir ateş silâh. övmek. i rmak radı ı me rsatı arkası ndan * birinin orada hazı r bulunmaması durumunda. arkası (birine) vermek nı * birinin koruyuculuğ güvenmek. arkası koş ndan mak * iş rmak için birinin arzusunu kollamak.

nda açı ilik * Kazı bilimci. * (olumsuz olarak veya olumsuz anlamlı cümlelerde kullanı Utanmak. nda armağ an . seren. mı arma donatmak * armayı yerine koymak. arkeolojik * Arkeoloji ile ilgili. sılmaz. kazı mı bilimi. limanda kı ş lamak. huysuz huyundan vazgeçmez arı * herkes kendi karakterine göre davranı bulunur. yerli arma soymak * hareketli olan armayı . ip. ş ta arma * Bir devletin. arkı t arkoz * Birleş iminde feldspat bulunan. armada armador * Donanma. arkeopteriks * Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili. yelken ve ip gibi donanı nı mı düzenleyen usta.organı . arkeolog arkeoloji * Eğ otları bazı yosunları bütün kara yosunları ve bazı k tohumlularda görülen diş relti nda. yağ ve kardan korumak amacı bir süre için sökmek. arkeoloji uzmanı bilgini. * Geminin yürümesine hizmet eden direk. su nda. ekil. kuzey kutup yakında olan. mur yla arma uçurmak (veya arma budatmak) * armayı rüzgâra kaptı rmak. lı r) * Köy evlerinde kapı n arkası konulan kalıkuş ları na n ak. utangaç. ı arktik arlanma arlanmak arlanmaz * Utanmaz. sılgan. * Geminin direk. kı arlı * Namuslu. nı * Arlanmak iş i. halat ve yelken takı . seren. veya * Tarih öncesi ve eski çağ lardan kalma eserleri tarih ve sanat bakı ndan inceleyen bilim. arlı ndan. armadura * Gemide direklere takıhalatları lamak için küpeş lı bağ tenin iç tarafı bulunan delikli ve çubuklu levha. harf veya ş ongun. kum taştüründen bir tortul kayaç. kı * Kuzey kutupla ilgili. bir hanedanıveya bir ş n ehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim.

armatür * Bir aletin ana bölümünü oluş turan kım. * Armut biçiminde olan. Ahlatı iyisini (dağ ayı yer. ayrı ş notada sesler çı karan küçük ağ çalgı. yurdumuzun her yerinde yetiş bir ağ (Pirus communis). ey. çiçekleri beyaz. an armonik * Armoni ile ilgili olan. armoni * Türlü sesler arası sağ nda lanan uyum. armoni orkestrası * Yalnıüflemeli çalgı z lardan oluş orkestra. ı ş armağ etmek an * birine bir ş armağ olarak vermek. ı z sı zı * Akordeon. * Fazla bön. * Bağ. ak. armudî armudiye * Armut biçiminde nazarlı olarak takı altı k lan n. * Ödül. armatörlük * Armatör olma durumu. * Armonika. * Bir bilim adamın emek verdiğdalda onu anmak için hazı nı i rlanan bilimsel eser. * Ticaret gemisi sahibi. ihsan. armonika * Yan yana sı ralanmıdeliklerden her biri üflenince. . mutlu etmek için verilen ş hediye. eyi an armalı armatör * Arması bulunan. sı * Bir mı sı iki kutbu arası kuvvet akı nı knatın nda. n da) lar armut * Gülgillerden. armudun iyisini (dağ ayı yer da) lar * Bkz. hediye etmek. armonyum * Taş ı nabilir küçük org. armoniler * Frekansı sesin frekansı tam katı sesler. yumuş ufak çekirdekli meyvesi. sulu. * Bir kondansatördeki iki iletken yüzeyden her biri. armut gibi .* Birini sevindirmek. letmeciliğ i. mıka. en. aç * Bu ağ n rengi sarı yeş kadar değebilen tatlı acı dan ile iş . ana ndan olan armonize * Tamamlayı sesler eklenmiş cı (müzik parçası ). * Gemi iş letme işgemi iş i. mı toplu bir duruma getirmek için bu kutuplar arası na yerleş tirilen demir parçası .

armut top * Boksörün çalı ş maları kullandı içi havalı şderi. mastı ğ ı çiçeğ i. nı arnika aroma * Bitki özlerinden veya yağ ndan elde edilen hoş ları koku. n ğ ı Arnavutlaş ma * Arnavutlaş mak. * Arnavutluk ve çevresinde yaş bir halk. aromatik * Öküz gözü. tı Arnavutlaşrmak tı * Arnavut kimliğ kazandı ini rmak. armut biçiminde olan bir süs kabağ ı . Arnavutlaş mak * Arnavut dilini ve kültürünü benimsemek. Arnavutluk * Arnavut olma durumu. ayan * Bu halka özgü olan (ş ey). n) * her ş kusur bulmak.* çok anlayı z. Arnavut kaldımı rı * Yollarda irili ufaklı larla geliş taş igüzel yapı kaldım. armuz Arnavut * Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtaların yan yana gelmeleri sonucu araları oluş nı nda turdukları çizgi. Arnavutlaşrma tı * Arnavutlaşrmak durumu. . armut kurusu * Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut. dı ı armutun sapı üzümün (veya kirazı çöpü var demek var. armut biçiminde top. kı zı Arnavut ciğ eri * Ciğ tavası er . Arnavut biberi * Acı rmı biber. sır gözü. ş sı armut kabağ ı * Ürünü. Arnavutlarıkullandı dil. Arnavut bacası * Çatı penceresi. bön. hiçbir ş beğ eye eyi enmemek. nda ğ ı . lan rı Arnavutça * Hint-Avrupa dilleri ailesine giren. * Arnavut halkın bütünü. armut piş zı düş ağ ma ! * bir iş hiç emek harcamaksın onun kendiliğ e zı inden olması bekleyenlerin durumunu anlatı nı r.

arpacı lı k arpağ an arpalama * Atlarıayakları görülen ve rahat yürümelerini önleyen bir hastalı n nda k. arpa ektim. * Müftü ve kazasker gibi din görevlilerine aylıyerine verilen giyecek. yiyecek gibi ş veya para.* Hoş kokulu. arpa tarlası . arpa ş ehriye * Arpa biçiminde dökülmüşehriye. bir su deposu eklenmesiyle oluş turulan. taneleri ekmek ve bira yapı nda kullanı hayvanlara yem olarak verilen. altma düzeni olan. i. arpacısoğ k anı * Tohumdan yetiş tirilen ve tohumluk olarak kullanı küçük soğ lan an. * Arpa biçiminde ş ehriye. ı z lı lanı * Arpa yetiş tirme veya alı satma iş p i. aromalı . yurdumuzda mı lan. arpacı kumrusu gibi düş ünmek * ne yapacağ bilmeyerek derin derin düş ı nı ünmek. tabanca gibi ateş silâhlarda namlunun en ileri bölümünde bulunan ve niş alı gezle birlikte li an rken göz ile hedef arası aynı üzerine getirilen küçük çıntı nda çizgi kı . llara arpa suyu * Bira. * Arpa konulan yer. sulamaya yarar araç. ş arpacı * Arpa alan ve satan kimse. darı ktı çı * ters sonuç veren iş için söylenir. ler arpa güvesi * Tahı dadanan bir güve türü. * Hayvanıdiş bulunan ve hayvan yaş kça silindiğiçin yaş belli eden bir niş n inde landı i ı nı an. * Yabanî arpa. arp * Bkz. k eyler * Baş k. maklı * Karş ksıyarar sağ lan yer veya kimse. arpacı k * Göz kapağ n kenarı çı küçük çı it dirseğ ı nı nda kan ban. * Tüfek. arozöz * Kamyon. ğ ı arpalı k * Arpa ekilen yer. . * Çok arpa yemekten ileri gelen bir hayvan hastalı. harp (II). arpa boyu kadar gitmek (veya yol almak) * pek az ilerlemek. * Bu bitkinin taneleri. arpa * Buğ daygillerden. çok yetiş tirilen bir bitki (Hordeum vulgare). araba gibi bir taş aracı doldurma ve boş ı t na.

acak ş lıklı rnaş . kı arslan * Aslan. arsı zlanmak * Arsı k etmek.7 olan. arsı k etmek zlı * utanmadan. arsı mak zlaş * Arsıduruma gelmek. lı ş rnaş arsı zca * Arsıgibi. sılmadan. arpçı arpej arsa arsenik * Atom numarası atom ağ ğ74. sılması lık. * Kolayca üreyebilen (bitki). arslanlı . arsı ulusal * Uluslar arası . atmosfer bası altı 4500 C de u ncı nda süblimleş maden filizlerinde çok yaygı bulunan. arsı z * Utanması kı olmayan. ş * Aç gözlü davranan (kimse). zı k.91. aç gözlü davranmak.arpalıetmek k * arpalıyapmak. yıı yüzsüz (kimse). arsı yakı biçimde. k arpalıyapmak k * bir kaynaktan sürekli olarak çı sağ kar lamak. kudurmak. Kı en. mak. yüzsüzce davranmak. yoğ 33. sı ı k. . z za ş an arsı zlanma * Arsı zlanmak iş i. n çan rnı saltması As. ş klı * Arp çalan kimse. z arsı k zlı * Arsıolanıdurumu veya arsı yakı z n za ş davranı yı ı k. sı arak. sı otu. arpası gelmek çok * coş azmak. arslanıadı kmı çakallar baş n çı ş . * Bir akort oluş turan seslerin birbiri arkası çalı ndan nması . zlı arsı ma zlaş * Arsı mak iş zlaş i. metal görünümünde basit element. yıarak. * Üzerine yapı lmak için ayrı ş yapı lmıyer. keser * haksı ğveya kötülüğ esas yapanıyerine bu konuda adı plâna çı kiş anlamı kullanı zlı ı ü n ön kan iler nda lı r. arsıarsı z z * Utanmaz bir biçimde. ı ı rlı unluğ 5.

* Keman yayı . eyin art arda * Birbirinin arkası ndan. * Bir ş öbür yüzü. * Arş idükün karıveya kı. ı arş iv arş ivci arş ivleme * Arş ivlemek iş i. * Tren. ı n ı n * Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan. tramvay gibi elektrikle iş leyen taş ı tlarda telden elektrik akı almaya yarayan. * Belgelik görevlisi veya uzmanı . troleybüs.* Osmanlı devletinde kullanı arslan baskıgümüş lan lı sikke. lk * Dokuzuncu kat gök. yukarı mı ya doğ uzanmıdemir yay. nda * Belgelik. arş saklamak. ivde art * Arka. geri. arş kadar. art avurt . ru ş arş etip arş ı âlâ arş ı n * İ örnek. arş arş e * Askerlikte "yürü" komutu. * Yaklaş olarak 68 cm ye eş olan uzunluk ölçüsü. ı k it arş ı nlama * Arş ı nlamak iş i. arş * İ dinî inanına göre göğ en yüksek katı slâm ş ı ün . arş ı nlamak * Arş ölçmek. sı zı * Avusturya hanedanı prenses. arş ivlemek * Arş kaldı ive rmak. arş k ı nlı arş idük arş es idüş * Arş ölçüsünde. adı mak. ı nla * Amaçsı geniş mlarla dolaş z. arş ivcilik * Arş ivcinin yaptı iş ğ veya görevi.

fazla bulunmak. hareket). art eteğ namaz kı inde l * çok temiz huylu kimseler için söylenir. ğ u . a ndan an ndan art bölge * Deniz kısı bulunan bir yerin gerisindeki bölge. ı n art damak ünsüzü * Ciğ erlerden gelen havanı dil sı yardı yla art damağ çeş noktaları bazen patlayarak. yında art damak * Damağ arka bölümü. art düş ünce * Bir düş üncenin arkası gizli tutulan ası ünce. nı * Art düş ünce. * Gözde iris ile billûr cismin arası ndaki boş luk. alan. ş ı k artakalma * Artakalmak iş i veya durumu. ta.* Avurdun arka bölümü. bazen de n rtı mı ı itli n nda sı zarak oluş turduğ ünsüz: k. . g. artağ an * Alılandan veya beklenilenden artıverimi olan. p. hinterland. * Geçmiş sanat veya edebiyat çırı sürdüren (sanatçı bir ğ nı ı . ş ı k * Çoğ fazlalaş artı . bereket. an. iş sı nı i. nda l düş art elden * birini oyalayı ondan gizli olarak. artçı lı k * Artçın görevi. art zamanlı * Evrim açından ele alı süre içinde birbirini izleyen. sı nan art zamanlı bilimi dil * Dil olayları değik zaman ve evrim açından ele alan dil bilimi. geriye kalmak. diyakronik. mlı artağ k anlı * Alılandan veya beklenilenden artıürün verme durumu. artakalmak * Artmak. art avurt ünsüzü * Dil ucunun art damağ çarpması oluş ve dilin yanları akan ses. bereketli. nı iş sı art zamanlı lı k * Değ ik zaman ve evrim açından incelenen dil olayların özelliğ diyakroni. art niyet art oda art teker * İ gücü sağ tici layarak bisikleti yürüten teker. artçı * Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğ güvenliğ sağ in ini lamak için arkadan gelmek üzere bı lan rakı kı dümdar.

artı çoğ ş alma.arter * Atardamar. pozitif. lda l. iş ş gücünün karşğolarak. * Artı klamak iş i. * Sırdan büyük. . artağ ş an. yeter. artı klamak * Yemekte artıbı k rakmak. * Toprağburgu ile delinerek açı ve suyu yükseğ fı ran kuyu. * Artılmak iş rı i. ı tı artı sayı * Kendisinden önce + iş bulunan. fı iş ). ek süre içinde harcadı ve sonucunda artıdeğ yarattı. daha fazla. . ödenen değ üzerinde ürettiğve iş ıı lı erin i verenin. sırdan büyük sayı areti fı . * Bir ş harcandı sonra onun artan bölümü. zait. ş ğ ı k er ğ ı ıı lı artıgün k * Artıyı k llarda ş ayı eklenen. sıya batı p akı n geçmesini ağ vı rı lı mı layan. artıdeğ k er * İçinin. * Katyon. artı * Toplama iş leminde + iş aretinin adı . dört yı bir gelen 29. ey ktan * Daha çok. karşğ ödemeksizin ıı lını sahip olduğ ek değ u er. karşğödenmeyen emek. ı lan e ş kı arterit artezyen artezyen kuyusu * Artezyen. artı mlı artı n artılma rı * Piş ştiğiçin miktarı ince iş i artmıgibi görünen. * Trafiğyoğ olan ana yol. gün. *İ çildikten. artı m * Artma. * Bundan böyle. ldı * Kalan veya artan bölüm. daha. i un * Atardamar bozukluğ u. artıemek k * İçinin. anot. ubat na lda artıyı k l artı klama * Dört yı bir gelen 366 günlük yıseneikebire. önünde artıareti bulunan (sayı eksi karş . pozitif sayı . artı uç artı k * Elektrikli çözümlemede. sonra. metal uçlardan artı yüklü olanı . yenildikten veya kullanı ktan sonra geriye kalan.

mlı * Artiste benzer biçimde. * Eğ lence yerlerinde gösteri yapan kimse. çoğ altmak. artı rma * Artı rmak iş i. * Eskisinden daha çok çoğ almak. artı ş artist gibi artistçe artistik artistlik artrit artroz arttı rma arttı rmak . * Gereğ harcandı sonra bir miktar geri kalmak. tasarruf etmek. * Genellikle ş bozucu. ince ktan * Değ yükselmek. * Yükseltmek.artılmak rı * Artı rmak iş konu olmak. sanatçı . * Eklem romatizması . n müzayede. fazlalaş eri mak. baş cı n i * Tutumlu davranıbiriktirmek. eyi rma i. alı . * Artist olma durumu. en ğ ı * Arttı rmak iş i. çoğ lmak. artist * Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse. ine altı artım rı * Bir ş idareli harcayarak onun bir bölümünü artı iştasarruf. sanatlı n i e . ş ta * Artmak iş i veya biçimi. * Müzayedede artı rma. ekil z. iltihapsı süreğ eklem hastalı. artist gibi. * Bir malı ka alıları verdiğfiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek. tezyit edilmek. * Artı rmak işyapı i lmak. güzel ve alı (kimse). * Alılar arası cı ndaki yarı ş maya dayanan ve en yüksek fiyatı sürene malıverilmesiyle biten yöntem. * boylu poslu. * Güzel sanatlarıgerektirdiğniteliğ uygun. artı çoğ ş m. artma * Artmak iş i. artı rmak * Artması sağ nı lamak. artma. artmak artmak * Büyük heybe. p * Herhangi bir davranı ileri gitmek. sanatkâr. * Artistin görevi.

nazı arya * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş inde söylediğ genellikle kendi içinde bütünlüğ olan parça. tüğ arz talep kanunu * Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi. arz dairesi * Bkz. bildirme. arzu duymak * birine veya bir ş karşistek duymak. arz * Sunma. geniş lik. arzuhâl * Dilekçe. sunu ve istem. * En. stek. arz etmek * sunmak. istida. jeoloji. yüzyı Arius adlı papazıkurduğ ve Hristiyan inanını tersine olarak İ n tanrı ı inkâr lda bir n u ş n ı sa'nı lını ğ eden mezhep.aruz * Hecelerin uzunluk ve kı k. ü Aryanizm * IV. * Yer. * saygı bildirmek. arz arz arzuhâl gibi (veya kadar) * bir mektubun çok uzun olduğ anlatmak için söylenir. yeryüzü. * Enine olan. arz derecesi * Bkz. * (büyük bir makama) Anlatma. n. unu . arzanî arziyat arzu * İ dilek. enlem. arz ve talep * Üreticinin piyasaya mal çı karması tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları ve . eye ı arzu etmek * yürekten istemek. * Heves. kapalı veya açı k değ salı lı k klı erlerine göre türlü ses kalı ndan oluş Divan pları an Edebiyatı m ölçüsü. enlem dairesi. * Yer bilimi. ile arz odası * Mevkii olan insanları halkla görüş ü oda. liğ i.

* Eskiden ihtiyarları baston yerine kullandı uzun sopa. * Sinir hastalı ile ilgili hekimlik kolu. as as * Kakı m. asabîleş mek * Kı zmak. arzuhâlcilik * Arzuhâl yazma iş i. asabîlik asabiye * Asabî olma durumu. arzusu kalmak * isteğyerine gelmemek. sinirsel. sinirlenmek. n kları asabî * Sinirli. mektup vb. * Sinirle ilgili. allerin. kları * Sinir hastalı ile ilgili hastahane bölümü. öfkelenmek. arzulamak * İ duymak. i As * Arsenik'in kı saltması . asabîleş me * Asabîleş iş mek i. asas kat as yön asabiyeci . eklendiğkelimenin daha aş ı fatın saltı ş ı i ağderecelisini anlatan yeni kelimeler türetmeye yarar. özlemek. yazan kimse. törenlerde taş kları nı ı dı bir tür ağ veya metalden değ aç nek. ı tları * Bir iş baş gelen (kimse veya ş te ta ey). istemek. arzulama * Arzulamak iş i. hükümdarları mareş n. sinirlilik belirtileri göstermek. kları * Sinir hastalı uzmanı kları . hevesini alamamak. hevesli. stek arzulu *İ stekli. asa * Bazı ülkelerde. *İ skambil kâğ nda birli. * Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğ eş parçalardan her biri. din adamların güç sembolü olarak. ü it * Ara yön.arzuhâlci * Para ile dilekçe. * Ast sı nıkı lmı.

* Baş nısı ndan geçinen (kimse). mak asalaklaş mak * Asalak duruma gelmek. * Bir görevde temelli olarak. *İ nsanları yükleri bir yapın bir katı ötekine veya yüksek yerlere çı p indiren elektrikle iş veya nı ndan karı ler * Kurul. ası l olarak. parazitoloji. n * Soyluluk. asansör boş u luğ * Binalarda asansörün iş lemesi için bı lan boş rakı luk. asansörcü * Asansörün bakı ve onarı nı m mı yapan kimse. tufeyli. * Bir canlın içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak. asalak parazit. soy gazlar.asabiyet asal * Sinirlilik. onun zararı yaş baş canlı nı na ayan ka . o görevin sahibi olan kimse. kripton. lı * Başca. * Otel ve hastahane gibi büyük kuruluş larda asansörün düzenli çalı nı layan kimse. temel niteliğ olan. ş ması sağ asap asar * Sinirler. . vekillik karş . asalaklı k asalet * Asalak olanıdurumu. ı tı * Kendi adı hareket ederek. asal sayı (lar) * Bölenlerinin kümesi iki elemanlı elemanlardan biri 1. kaların rtı asalak bilimi * Asalaklarıyapını ayını n sı. * Yapı eserler. esasî. asabî yapıolma. konakçı iliş ı yla kisini ve yaptı hastalı ğ ı klarla bu hastalı karşgiriş klara ı ilecek savaşkonu alan bilim dalı ı . asillik. ı tı * Yazı veya sözde bayağsöz ve deyim bulunmaması da ı durumu. yaş ş . ekti. öbürü sayın kendisi olan doğ sayı olan nı al (lar). asalaklaş ma * Asalaklaş durumu. vekâleten karş . asamble asansör araç. na asaleten asaleten atama * Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama. lar. * Bir görevi yüklenmiş olan. argon. lı inde asal gazlar * Atomların dıelektron halkaları nı ş tamamı veya geçici olarak elektrona doymuş yla olan gazlar (helyum. ksenon). neon.

nı unu asetilen aseton asfalt * Renksiz. sarı kokulu. * Birleş imine asetat karı rı ş ş lmı tı . lar. asetik asit * Sirkeye tadı ve özelliklerinden birçoğ veren asit. n nda lan ş ı . kolayca alev alıeter kokusunda bir sı. * Bu reçinenin elde edildiğağ (Styrax officinalis). eş lama baş zaman karş .asarı atika asayiş * Eski yapı eski eserler. baş sı ş ehrin düzenini korumakla da yükümlü olan 28. ı tı n * İ kullanmadan. senkron. acın çizilerek elde edilen bir reçine. düzenlilik. vı * Siyah renkte ş ekilsiz bir cins bitüm. ases * Gece bekçisi. saydam. baş sı asetat asetatlı asetik * Asetik asidin tuzu veya esteri. lan r. * Ana maddesi katran olan ve yollarıkaplanması kullanı karım. i aç * Eş zamanlı olmayan. ı nı rı ndan asenkron asepsi aseptik asesbaş ı * Yeniçeri ocağ ı ndaki askerî görevinin yanı ra. sirkeyle aynı özellikleri taş ı yan. u. asayiş berkemal * Güvenliğ yerinde olduğ anlatı in unu r. baş ve bitme anları ka olan (olaylar). msak ş ı * Birçok organik maddeyi eritmekte kullanı uçucu. * Sirkeyle ilgili. * Osmanlımparatorluğ İ unda yeniçeri ocağ n kaldılması önceki güvenlik görevlisi. asbest * Tremolitin bozulması oluş lifli. asbaş kan *İ kinci baş kan. kılmadan bükülebilen ve ateş niteliğdeğ meyen bir mineral. asbest yünü * Asbestin iş lenerek yün biçimine sokulmuş u. * Her türlü mikroptan arı ş nmı . aselbent * Hekimlikte ve koku yapı nda kullanı aselbent ağ nı kabukları mı lan. güvenlik. yalnııyardı ile aygı pansuman gereçleri gibi ş lâç z sı mı t ve eyleri mikropsuzlaşrma iş tı i. taş ndan an rı te i iş pamuğ kaya lifi. güçlü ve beyaz bir ık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz. * Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu. yadıkurun. ortanı n çorbacı ına verilen ad.

ması an n al asfaltlama * Asfaltlamak iş i. en düş . l) lı ta ası l nüsha * Bir yazma eserin veya belgenin kopyaların dayandı özgün biçimi. * Gerçek. ulaş ve kültür gibi da. en aş ı azı ağ en ndan. esas. asgarı terek müş * Herkes tarafı kabul edilen nokta. uyuş konu. örnek. üzerinde anlaş ndan maya varı husus. nesep. nda * Asmak iş i. lı ı m ihtiyaçları günün fiyatları nı üzerinden en az düzeyde karş ı lamaya yetecek ücret. asfaltlamak * Asfaltla kaplamak.* Asfaltlanmı ş . asfaltlanmak * Asfalt dökülmek. asgarî ücret * İçilere bir çalı günü karş ğolarak ödenen ve iş ş ş ma ıı lı çinin gı konut giyim. * Hz. eyin ı tı * Kök. kaynak. * Bir ş temelini oluş eyin turan. lan ulan asgarî * En az. * Soy. asısuratlı k * Hoş nutsuzluğ kı nlını unu. baş gelen. hakikat. * Ası lı . fat ası olmak (veya ası kalmak) da da * bir iş son verilmeyip öylece bı lmıolmak veya kalmak. ası -ası -esi / * Fiilden sı yapan ek. köken. zgı ğ yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüş yüzü olan. asfaltla kaplanmak. kopya karş . ük. * Minimum. asfaltit * Petrolün ayrı ş ile oluş ve çoklukta tortul kayaçlarıgözeneklerinde bulunan doğ bitüm. asfaltlanma * Asfaltlanmak iş i. sahabeler. nı ğ ı ası lar l sayı . sağk. ı lü ası l * Bir ş kendisi. lan ş * (a'sıBaşca. e rakı ş ası k * Somurtkan. ashap * Sahipler. ortak payda. * Aranı nitelikleri en çok kendinde toplamıolan. ana. gerçek olarak. Muhammed'in meclislerinde ve konuş maları bulunanlar. * Gerçeklik.

ası lı ası lı ş * Ası iş lmak i veya biçimi. * Sı an. ı etmek. * Israrla üzerine gitmek. ası m ası takı m m * Kadı n takı kları eş . * Asmak işyapı veya asmak iş konu olmak. idam edilmek. sı mak. ası lanmak * Bir ş eyden yarar sağ lamak. ası ş lmı adam * Salepgillerden. sonuna kadar mücadele etmek. ru z. * Birini tedirgin edecek kadar üzerine düş me. rı * Karşcinsin ilgisini çekmek için çarpı davranı ı cı ş larda bulunmak. zla * Boynuna ip geçirip sallandılarak öldürülmek. * Ası ş lmıolan. baş nda çiğ ası r * Yüzyı l. tavik. lmıbir karı ası z lsı ası ltı * Doğ olmayan. * Ası iş lmak i. ı * Asma iş i. ası olmak ntı * tebelleş olmak. intifa etmek. süspansiyon. çiçekleri ası ş insana benzeyen ve köklerinden salep çı lan bir bitki. ası llı ası lma ası lmak * Bir kökene dayanan. i lmak ine * Bir yere tutunup sarkmak. temelsiz. ey ı sı srar * Hı eline almak. i. * Tutup çekmek. tehir. ası lanma * Ası lanmak işintifa. nları ndı süs yası ası ntı * Bir işhemen yapmayı bekleterek geri bı i p rakma. rnaş asıkesmek p * (genellikle iş ı bulunan bir kimse için) yasayı neyerek sert davranmak. dayanaksı köksüz (haber). kların vı ş * Böyle bir sı karımı vı ş .* Sı veya üleş ra tirme eki almamıyalı sayı ş n lar. süspansiyon. tebelleş rnaş olan kimse. * Bir ş isterken karş ndakini tedirgin edecek derecede ileri gitmek üstelemek. * Çözünemeyen madde parçacı nıdibe çökmeden bir sı ortamda kalmıdurumu. . kökenli. ası l vurgu * Kelimenin aslı ndaki vurgu.

asık rlı asi * Yüzyık. bakımsı ş z. llı * Baş ran. ı kaldı asilik * Asi olma durumu. rsı lı * Un. ş zlı ı * Simetrik olmayan. asillik * Asil olma durumu. "kendine uydurmak" anlamı "asimile etmek" biçiminde kullanı nda lı r. kendine benzetme. soyluluk. baş rmak. asil * Soylu. ı asimilâsyon * Benzer hâle getirme. isyankârlı k. . kaldı * Hayı z. asilzade asilzadelik * Soyluluk. isyan etmek. * Soylu. * Soylu olma durumu. asimetri asimetrik * Simetrisi olmayan. asilik etmek * karşgelmek. dik baş. asileş mek * Karşgelmek. vekil karş . isyan etme. baş ı kaldı rmak. sonuş maz. kendine uydurma. * Benzeş me. asimile asimptot * Bir eğ giderek yaklaş ama sonuna kadar uzatı bile yaklaşğhâlde eğ kesmeyen doğ riye an. bakımsı k. özümleme.* Çağ . asalet. * Yüksek duygu ile yapı lan. * Bu söz "benzeş mek". et ve bamya ile yapı bir Arap yemeğ lan i. lsa tı ı riyi ru. aside asidimetre * Asitölçer. ası rlarca * Yüzlerce yı l. * Bir görevde temelli olan. isyan eden. ı tı asileş me * Asileş iş mek i.

asker olmak * askerlik ödevine baş lamak. asklı . * Bkz. ldı ş ı la. * Bir asidin özelliğ konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz. * Aynı zamanda asit ve alkol grupları içeren birleş nı iklere verilen ad. asidimetre. asit alkol asit borik * Bkz. yı man yı na asker gibi * disiplinli. disiplinli. sı askercilik * Askere yakır biçimde. lı * kılara ve en çok düş kıları asker indirme. tı asistanlı k * Asistan. düzgün. tahkimli bölge. asker kaçağ ı * Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağ ı ayrı veya oraya gitmekten kaçan kimse. ale * Askerlik görevi veya ödevi. borik asit. ndan lan asker ocağ ı * Askerlik ödevinin yapı ğkı ordugâh. fenol. tersane gibi hizmet yerlerine verilen ad.asistan * Yardı . z * Topluluk düzenine saygı olan. asker çı karmak * (bir devlet) belli kanunlara bağ olarak asker toplamak. gemi. asit fenik asitölçer ask askarit * Bağ solucanı ı rsak . asker * Erden mareş kadar orduda görevli bulunan herkes. tı n asit * Turnusolün mavi rengini kı zı çevirmek özelliğ olan ve birleş rmıya inde imindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluş turan hidrojenli birleş hamı ik. * Bkz. ini. * Ordunun yalnıer rütbesinde olan bölümü. sı * Yurdun korunması yolunda iyi dövüş mesini baş aran. asker tayı nı * Erlere verilen azı k. mcı * Araşrma görevlisi. z. askerce askerci * Asker yanlı. araşrma görevlisi olma durumu asistanıgörevi. ş ı .

. kanunları nda yürütmekle görevli sıf ve bu sıftan olan asker. lan askerlik yapmak * kanunlara göre yurttaş n yükümlü oldukları ları ordu ödevinde bulunmak. disiplini. askerî * Askerlikle ilgili. askerlik yoklaması * Askerlik ş ubelerine kayı kimselerin belirli zamanlarda yapı durum yoklaması tlı lan . nı nı askerî kaput * Askerlerin giydiğkalı kumaş üstlük. askerlik hizmeti * Orduda belirli bir sürede yapı yurt ödevi. * Bir tür çocuk oyunu. askere özgü. askerlik dairesi * Yurttaş askere alma iş ları leriyle görevli olan askerlik ş ubelerinin bağ bulundukları lı bölge dairesi. askerî ambargo * Bir ülkeyi cezalandı amacı askerî alanda yaptım uygulama. askeriye * Askerlik. askerlik etmek * askerlik yapmak. askerîleş tirmek * Asker yönetimine geçirmek. askerî inzibat * Askerî birlikler arası düzeni. askerlik * Asker olma durumu. askerîleş me * Askerîleş iş mek i. i n tan askerî rüş tiye * Askerî ortaokul. askerlik ödevi ordu hizmeti. askere alı nmak * askerlik ödevini yapmak için er eğ merkezine gönderilmek. rmak yla rı askerî ataş e * Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman.* Askerci olma durumu. itim askere çağlmak rı * askerlik ödevini yapmak için ş ubece istenmek. (bir ş askerlik niteliğkazandı eye) i rmak. kili i askerîleş tirme * Askerîleş tirmek iş i. askerlik niteliğkazanmak. askerîleş mek * Bir yer askerlikle iliş duruma gelmek. askere gitmek * askerlik ödevini yapmak için orduya katı lmak.

fener. arslan. erkekleri yeleli. u u çok koyu sarı renkli güçlü bir memeli türü. * bir işzamanı yapmayıbelirsiz bir zamana bı i nda p rakmak. * Artı eksiltme gibi resmî iş rma. ı lan * Kadı n kullandı altıdizisi veya zincirli mücevherat. sı askı almak ya * altı alıdesteğkalmayan yapı dikmelerle boş tutarak yılmaktan kurtarmak. nları ğ n ı * Düğ ünlerde geline yakı tarafı takı hediye. asklı * Sporları denen torbalar içinde oluş (mantar). kuyruğ 70 cm ve ucu püsküllü. Zodyak. meyve. * Saz ş airleri arası yapı deyiş ş üstün gelene verilmek için duvara ası kumaş nda lan yarında ı lan . boş p i yı lukta kı * oturmuş veya batmıbir gemiyi yüzdürmek için baş teknelere asarak kaldı ş ka rmak. lmıdizi * Yeni yapı yapı n çatına. . n * Hiçbir zaman. Afrika'da yaş ayan. ev sahibi tarafı usta için veya düğ arabaları düğ sahibi lan ları sı ndan ün na ün tarafı arabacı armağ olarak ası kumaş ndan için an lan . tabanca gibi ödül. askı ntı * Baş nısı ndan geçinen. askı çı ya kmak * ipek böceğkoza sarmak üzere dallara çı i kmak. * Hastahanelerde kık kol veya bacakları ası tutturulduğ araç. askı kalmak da * (bir işbir engel dolayıyla sonuca varamamak. it * Asklı mantarları sporuna verilen ad. lı p * Vestiyer. * Zodyak üzerinde. rı n larak u * Çay. askı çı ya karmak (veya çı lmak) karı * evlenecek kimselerin durumunu nüfus kayı nı bulunduğ yerde askı tların u yoluyla ilân etmek. ı z * Askı olan. kahve taş ı yarar kahveci tepsisi. ) sı askı lı askı lı k * Avcı n sı na taktı askı mı ları rtları kları takı . yı cı rtı. hiçbir biçimde. * Ası saklanacak sebze. Yengeç ile Baş burçları nda yer alan burcun adı ak arası . nları ndan lan * İ böceğ kozası sarması yanı konulan çalı rpı pek inin nı için na çı . * Gelinin oturacağyerin üstüne ası süsler.askı * Üzerine herhangi bir ş asmaya yarar nesne. ilânların ilgili daire duvarı belli bir zaman süresince asıdurması nı nda lı . kaların rtı * Karşcinsi rahatsıeden kimse. ey * Pantolon veya giysilerin düş mesini önlemek için omuzdan aş lan bağ ı rı . savsaklamak. askı bı da rakmak * sonuca vardı rmamak. * Gürbüz ve yiğ adam. ask an askospor asla Aslan aslan * Kedigillerden. uzunluğ 160 cm. maya * Saklanmak için tavana ası ş veya hevenk.

raca aslanca * Aslana yakır yolda. uygun bir durumda olması u iliğ gerekir. kokusuz çiçekleri olan bir bitki. aslangiller * Kedi cinsinden olan bütün et oburları içine alan hayvan familyası . aslan payı * Hak edilenden daha çok alı pay. *Ş irpençe. aslan gibi. aslı astarı (veya aslı ) olmamak aslı * yalan. lı ı aslan kesilmek * aslan gibi güçlü ve cesur duruma gelmek. güzel. itlik. aslanpençesi * Gülgillerden. eskiden hekimlikte terletici olarak kullanı bir bitki. yer pı lan rasası (Leonurus). eyden korkmayan. delikanlı için kullanı bir seslenme sözü. lsı . aslan yürekli * Çok yiğ hiçbir ş it. yiğ ş ı itçe. türlü renkte. aslı astarı * Esası ruluğ geçerliliğ . aslan yatağ ı belli olur ndan * bir kimsenin oturduğ yerin durumu. aslanağ zı * Sı otugillerden. nan aslan sütü * Rakı . lar lan aslanı ağ nda n zı * elde edilmesi çok güç. ası z olmak. sarı . güçlü ve yakıklı ş . mı aslı astarı * iç yüzü. aslankulağ ı * Bir sap üzerinde dizili sarı kı zı veya rmı çiçekli otsu bir bitki. doğ u. ı * sağğyerinde. aslan gibi * boylu boslu. aslen * Kök veya soy bakı ndan. aslanlı k * Yiğ cesaretlilik.aslan ağ zı * Havuz kenarları konulan ve ağ ndan su akan aslan biçiminde süs taş na zı ı . aslanı m! * gençler. onun kiş ini belli eder. beyaz çiçekli bir yabanî bitki (Alchemilla). i. aslankuyruğ u * Ballı babagillerden. gerçek ş ekli.

nı altı na asliye asma * Temel. * Asmagillerden. * Ası şası lmı lı . gerçek olduğ ortaya çı u kmak. * Soyu sopu. aslı nesli aslı k * Kır olan (kadıveya diş sı n i hayvan). asma asma bahçe * Ayak ve kemerler üzerine kurulan teraslardan yapı ş lmıbahçe. sarı renkte bir böcek. . altı kat. nan. lgan. * Asmak iş i. lan * Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis). aslî düş ünce * Ana fikir. asma bığ yı ı * Asma dalların çevresine tutunması yarayan yeşuzantı sülük. * Bu türün ince uzun. aslî nüsha * Bir yazın çoğ lması örneklik eden ilk nüsha. lan asma kat * Yapı genellikle tabanla birinci kat arası yapı basıtavanlı boş larda na lan. k . asma merdiven * Yukarı ucundan bir yere ası kullanı ip merdiven. uydurma. nı na il lar. aslı yok faslı * yalan. esas. larak lan asma yaprağ ı . asmalara zarar veren. dalları çardak üzerine yayı bitkilere genel olarak verilen ad.aslı kmak çı * gerçek olduğ anlaş u ı lmak. çoğ ka ı unlukla uzun ve yüksek köprü. msı asma kabağ ı * Kabakgillerden sürüngen veya sarı mevsimlik bir kabak türü (Lageneria vulgaris). asma köprü * İ baş ki ı ndaki ayaklardan baş dayanağolmayan. yükselmeye temel olan her aş ş an ğ ı aması . filoksera (Phylloxera vestatrix). sebze olarak kullanı ürünü. asma kilit * Kilitlenecek ş üstündeki halkalara geçirilip kapatı biçimde yapı ş eyin lacak lmıkilit. asma biti * Eş kanatlı lardan. aslî * Temel olarak alı esas olan. aslî maaş * Devlet dairelerinde çalı memurlara verilen aylın.

çağ laş daş mak. * Asma için ayrı ş veya toprak. Muhammed'in yaş ğzaman. çağ l. gibi aspidistra * Zambakgillerden. cı . da asrı saadet * Hz. asorti asortik asosyal * Sosyal olmayan. * Havadaki duman. gerçek olmayan. asmagiller * İ çeneklilerden. yaprakları rudan doğ topraktan çı bir süs bitkisi. emmeç. lmıyer asmolen asonans * Piş toprak. ekş rak ilâç. asparagas * Uydurma. asrîlik * Çağ llı cık. belli baş türü asma olan bitki familyası ki lı . birbirini tutar renk ve yapı olan. rı düş lan imtı aspur * Yalancı safran. * Üzerine takı nmak. gerçekmiş gösteren haber. adı ı asrî asrîleş me * Çağ llaş çağ laş cı ma. cüruf ve beton karımı yapı kiriş miş ş ndan ı lan . doğ ruya kan aspiratör aspirin * Ağ kesici ve ateş ürücü olarak kullanı beyaz renkli. asrîleş mek * Çağ llaş cı mak. idam etmek. birbirini tutar renk ve yapı olan. yabancı maddeleri emerek dı atan cihaz. daş ma. * Modern. * Asması olan.* Zeytinyağ ve etli dolma yapmakta kullanı körpe asma yaprağ lı lan ı . kuş anmak. asmak * Bir ş aş ı sarkacak biçimde bir yere iliş sarkı eyi ağ ya tirip tmak. da * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. * Bir kimseyi boğ ndan ip geçirip sarkı öldürmek. putrel nervürler arası konulan delikli tuğ na la. asmalı asmalı k * Yarı kafiye. genellikle saksı yetiş da tirilen. aynı m aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama ş eklinde uyak. her dizenin sonunda gelen. ş arı * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. azı tarak * Gitmek zorunda olunan bir yere özürsüz gitmemek veya görevi olan bir iş i özürsüz yapmamak. toz vb.

halat. ağ vb. ayakkabı ş gibi eylerde. astar sürmek (veya vurmak. astarlatma * Astarlatmak iş i. nan . astarlanmak * Astar geçirilmek. * Giyecek. çanta. * Alt. olmak. va * Gemicilikte bir ş sağ eyi lamlaşrmak için kullanı bez. rmak astarlı * Astar geçirilmiş . ı r. * Birinin buyruğ altı olan görevli. astarlatmak * Astar yaptı veya geçirtmek. nda nmıve . astarlanmı ş . kumaş veya derinin iç tarafı geçirilen ince kat.). astarlamak * Astar geçirmek. madun. * Bir gemiye yükleme veya boş altma için tanı süre. resim yapı lmadan önce sürülen boya. astar kaplama * Kontratablalarda kör ağ n biçim değtirmesini önlemek amacı iki yüzüne yapı rı kaplama katı acı iş yla ş lan tı . çekmek) * astar boyası boyamak. tı lan aç astar astar boyası * Boyacı ası lı kta l boyadan önce sürülen. astarlama * Astarlamak iş i. perde. elde edilen sonucun değ aş masraflı in ntı na lan erini mak. * Boyacı astar vurmak. lan * Üzerine resim yapı bezin veya duvarıyağ boyayı lacak n lı emmesi için. ile astarı yüzünden pahalı olmak * bir iş ayrı ları harcanı para veya emek. lı kta. astarlı zarf * İ yüzüne ince bir kâğ geçirilmiş ç ı t zarf. astar sürmek. kiri kapatmak ve sürülecek boyanıdayanı lını rmak için n klı ı artı ğ kullanı boya. astarlı k astarya * Astar olmaya elveriş(kumaş li vb. astarlanma * Astarlanmak iş i. ı n na * Sı veya boyadan önce vurulan kat.assai assolist ast * Birlikte kullanı ğterimin anlamı aş lıkazandır: Adagio assai çok yavaşçok ağ ldı ı na ı k rı rı . * Bir müzik programı daha çok en son olarak sahneye çı alanı tanı ş çok ünlü olan sanatçı nda kan. u nda * (birine göre) Rütbe veya kı demce küçük olan asker.

* Yı z falı uğ an kimse. astigmatizme tutulmuş (göz). i astragan * Karakul kuzusunun kırcıve parlak postu. felekiyat. ları ndan ğ ı astigmatizm * Gözün saydam tabakası meridyenlerin eş nda itsizliğyüzünden net görememe durumu. astronomi * Gök bilimi. * Bronş n daralması ileri gelen nefes darlı. ı i * acı z. astronomik * Gök bilimiyle ilgili olan. astatin * Astat. çok sert veya istediğgibi davranan kimseler için kullanı ması i lı r. astı m astı mlı * Astı olan. * Net görmeyen. * Atom numarası olan. * Aş çok yüksek. 85 ş yla ı manı Kı saltması At. ldı yla raş * Yı z falcı ı ldı lı. asteğ men * Orduda en küçük rütbeli subay. müneccim. ğ astrofizik astrolog astroloji astronom * Astronomi bilgini. vı k * Bu posttan yapı ş lmıolan. asteğ menlik * Asteğ rütbesi veya asteğ men menin görevi. müneccimlik. astı hastalına tutulmuş mı m ğ ı olan. * Gök fiziğ i.astası m astat * Öncüllerinden biri önceki tası n vargı durumunda olan bir ek tası mı sı m. * Asmak iş yaptı ini rmak. ı rı astronomik fiyat * Çok yüksek fiyat. . astı astı kestiğkestik ğ k. gök bilimci. bizmutun alfa ınları bombardı sonucu elde edilen yapay element. astı rma astı rmak astigmat * Astı iş rmak i.

gökyüzü. astsubay kı demli çavuş * Astsubaylın ikinci basamağ ğ ı ı . . rahat. astsubay kı demli üstçavuş * Astsubaylın dördüncü basamağ ğ ı ı . * Samî dilleri ailesine giren ve Milâttan önceki dönemlerde Ön Asya'da kullanı ş lmıolan ölü bir dil. nı astropikal * Tropikal bölgelere yakı fakat daha yüksek bir enlemde olan. aş * Piş irilerek hazı rlanan yemek.astronomik rakam *İ nsana ş kı k verecek derecede büyük rakam. mutfak. * Gök. Asya ile ilgili (olan). ayan * Asya'ya özgü olan. astsubay * Silâhlı Kuvvetler yasası göre astsubay okulları yetiş Silâhlı na nda erek Kuvvetlere katı astsubay çavuş lan tan astsubay kı demli baş çavuşkadar rütbesi olan asker. astsubaylı k * Astsubay olma durumu veya astsubayıgörevi. asudelik asuman Asurca Asyalı * Asya'da yaş kimse. astsubay çavuş * Astsubaylın ilk basamağ ğ ı ı . n. astsubay üstçavuş * Astsubaylın üçüncü basamağ ğ ı ı . aş nlı astronot * Uzay adamı . astsubay kı demli baş çavuş * Astsubaylın altı ve son basamağ ğ ı ncı ı . Asyalı lı k * Asyalı olma durumu. a astsubay baş çavuş * Astsubaylın beş basamağ ğ ı inci ı . * Huzur içinde olma. astronotluk * Uzay adamı olma durumu veya uzay adamın görevi. sakin. n asude * Sessiz. aş damı * Bazı bölgelerde yemek piş irilen yer. mutluluk.

mı kaları ı rı ğ laş ı i aş ı ağkalmamak * herhangi bir nitelik bakı ndan ondan geri olmamak. . gibi ş ı z aş ı mek ağdüş * düzeyi. aş ı ocağ * Yemek piş yoksullara dağ lan yer. * Daha küçük. aş ı ağ(falan) yukarı * bir kimsenin adın dilden düş nı ürmediğ onun pek gözde olduğ anlatı ini. aş ı r yeri (veya yanı ağkalı ) yok * nitelikleri bakı ndan baş yla karş tıldında eksiğolmayan. * Eğ bir yerin daha alçak olan yeri. miktarı . i aş ı ağgörmek * küçük görmek. i ük. mantarlar ve kara yosunları su dında fazla boy atmayan damarsıbitkiler. er * Aş ı yere doğ ağ ya. aş z ı tı hane. verilecek yemekleri hazı rlamak için geçici olarak mutfak gibi kullanı lan * Tekkelerde yemek piş irilen yer. * Bayağ adî. yer. eyin * Bir yere göre daha alçak yerde bulunan. mı aş ı ağkurtarmaz * bundan daha ucuza olmaz. yerleş bölgesi. aş ı ağbitkiler * Su yosunları . ağbir k aş ı ağmahalle * Yüksek bir yerleş bölgesine göre alçakta kalan yer. daha az. nma lı r. im im * Genel ev. lokanta. * bir hizmette çok kullanı kiş yakı olarak kullanı lan ice. aş ı ağ * Bir ş alt bölümü. * hamilelikte bazı yiyeceklere karşaş düş ı ı künlük göstermek. imli * Niteliğdüş kötü. rı * Para ile yemek yenilen yer. yı kmak. niteliğalçalmak. aş ı ağalmak * devirmek. hor görmek. çı * Yoksullara parasıyemek yedirilen veya dağ lan yer. unu r. çok arzulamak veya nefret etmek. değ yönünden daha az. irilip ı tı aş ı kepçeye paha olmaz taş nca * sış zamanlarda önemsiz ş kık ı eylerin değ çoktur. * daha aş ı durumu kendine lâyıgörmez. aş ermek. tiksinmek. ı . eri aş yermek * Bkz. denk olan. aş.aş erme aş ermek aş evi * Aş ermek durumu. ru. adî. * Düğ ve benzeri toplantı ün larda. beğ enmemek.

basamak. tükürsem bığ yım ı * iki karş ve aynı ı t derecede sakı durum karş nda karar verme zorluğ anlatı ncalı ı sı unu r. aş ı mak ağ laş * Aş ı duruma düş ağ k lı mek. tan a aş ı almak ağ dan * sert konuş bir kimseye yumuş bir dil kullanmak. ı k aş ı ağyukarı (yürümek) * bir baş bir baş (yürümek). merhale. * Önem veya değ bakı ndan gitgide yükselen bir sı basamaklarıher biri. aş ı ağyukarı * Tama yakı yaklaş olarak. aş ı ağ lamak * Değ erinden düş göstermek. ağ sı sı ağ sı sı aş ı ağ k lı * Aş ı ağolma durumu. benliğ yetersiz ve küçük görmesi. aş ı yukarı birlikte. mertebe. aş ı ağ samak * Bir kimseyi veya bir ş aş ı ve değ göstermek. inin ini aş ı kompleksi ağ k lı * Kendini olduğ undan yetersiz. paye. aş ı ağ lanma * Aş ı ağ lanmak durumu. aş ı ağ sama * Aş ı ağ samak iş i. aş ı ağ latma * Aş ı ağ latmak iş i. hor görmek. * Niteliğdüş adî. i ük. evre. alttan almak. yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu. aş ı ma ağ laş * Aş ı ağduruma düş mezellet. hafifsemek. eyi ağ k lı ersiz aş ı ağ sı aş ama * Aş ı ağtaraftaki. tezyif etmek. er mı ra n * Varı istenen bir amaca doğ geçilmesi gerekli dönemlerden her biri. adilik. aş ı ağ latmak * Aş ı ağ lamak iş uğ ine ratmak. aş ıyukarı ağ lı lı * Aş ı ve yukarıolan. an ak aş ı ağ lama * Aş ı ağ lamak iş i. lması ru . n. aş ı duygusu ağ k lı * Kiş gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle. me. tenzil etmek. ük * Küçültücü davranı ş larda bulunmak. rütbe.aş ı ağtükürsem sakalı yukarı m. aş ı ağ lanmak * Aş ı ağduruma düş ürülmek. hafife almak.

evi. irme veya * Onluklar. çine ş an na sı zı ş * Koyuca kı zı rmı. * Otoritenin en geniş ölçüde en üst mertebede olarak değ ik önem sı iş raları nda katı kesin bir biçimde arası ve dağ ğtoplumsal teş ı ı ldı kilâtlanıbiçimi. ahçı iren . aş arî aş çı aş baltası çı * Kemikli et kesmeye yarar küçük balta. * Aş (kimse veya bitki). çı çın * Yemek piş zanaatı bilgisi. kademeli. göz. * Yemek piş satan kimse. aş ar * Ondalı k. * Mutfak. kiremit rengi. aynı acı veya familyanıdaha iyi bir türünden alı dal. aş ı * Organizmada belli birtakı hastalı karşbağı k sağ m klara ı ıklı lamak için vücuda verilen. * Tarı ürünlerinden alı onda bir nisbetindeki vergiler. hiyerarş er mı i. o hastalın ş ğ ı mikrobuyla hazı rlanmıeriyik. aşboyası ı * İ karı demir hidroksit miktarı göre pas sarı. irip * Yemek yenilen dükkân. * Bir lokanta veya evde yemek piş irmekle görevli kimse. tomurcuk gibi n nan parçaları kaynaşrma işveya böylece eklenen parça. aş lokanta. aşbaşk çı ı lı * Aşbaşolma durumu. m nan * Ondalı k. * Yemek piş kimse. aş erat aş hane . aş amalı * Aş aması olan. kıl veya koyu esmer renk almıgevrek kil. aşkâğ ı ı dı * Aşolanlara verilen resmî belge. hiyerarş ş i.aş sı ama rası * Önem ve değ bakı ndan gitgide yükselen basamaklar dizisi. tı i * Bu eriyiğ uygulanması in . aşbaş çı ı * Birkaç aşnıbirlikte çalı ğyerde bulunanlarıbaş çın şı tı n ı . çı ı çı ı nı aşlı çı k * Aş olma durumu veya aşnıgörevi. ş * Bir ağ n dalı gövdesi üzerine. * Aş evi. ı aşolmak ı * aşyapı ı lmak. aşbaş n görevi. ı lı aşboyalı ı * Aşboyası ı renginde boyanmı ş .

ıklı ş yla ı ı aş ı cı aş lı ık cı * Aş nıyaptı iş ı n cı ğ . aşyapmak. ı ğ ı r âş k ı klı âş sı ı klı âş ı ktaş * Âş olanıdurumu. tutulmak. en na e * Dalgı kalender (kimse). lerini sazla söyleyen. ı k n * çok seveni. * Seviş bir çiftten kadı oranla genellikle erkeğ verilen ad. ı rma. ı k iyle aş kemiğ ı k i * Aş ı k. ı âş a Bağ sorulmaz ı ğ dad * bir ş çok istekli olan kimsenin. ayak bileğ bulunan küçük inde kemiklerden biri. çevresinde olup bitenlerle de ka ran nı i ilgilenmez. aş çatı nda. sevgilisinin kusurları görmediğgibi. eye ıı rı lı k * Halk içinde yetiş deyiş en. * Birbirleriyle seviş erkek ve kadı her biri. aş atmak (veya aş oynamak) ı k ı k * aş kemiğ oyun oynamak. sözlü ş geleneğ bağ halk ş iir ine lı airi. o ş elde etmedeki zorlukları saydını eye eyi hiçe ğ anlatı ı r. düş künü.aştaş ı ı * Taş durumundaki aşboyası ı . ı aş atmak ı k * yarıetmek. aş ı oturmak ı cuk ğ * iş olumlu bir biçim almak. * Ahbap. tutkun (kimse). aş ı k * Baldı r kemiğile eklemleş bileğ belli baş oynak merkezini oluş i erek in lı turan. yarı ş ş mak. gibi * Aşyapan kimse. * Yapı ları uzun mertek. âş ıgözü kördür ın ğ * kendisini aş kaptı kimse. âş ı kane * Âş a yaraş biçimde (olan). aşvurmak ı * bağı k veya tedavi amacı vücuda aşvermek. arkadaş bir seslenme. en ndan . i çok âş ı ı kesilmek ğ * tutku hâline getirmek. n. vurgun. âş ı k * Bir kimseye veya bir ş karşaş sevgi ve bağlıduyan. âş olmak ı k * sevmek.

ilkah. * Bitkilerin aşyoluyla üretilmesi. ı * Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağ n bir parçası anaç üzerine kaynaşrarak üretmek. * Dokunduğ cisimleri eriterek aş u ı nması yol açmak. na * (bir yere) Pek çok gidip gelmek. lanmıağ * Soğ a sı sı a soğ su katma. * Kendisine aşyapı ş ı lmı(bitki). etkilemek. uğ cak. uğ cak. aş m ı nı * Aş ı nmak iş i. ine aş ı latma aş ı latmak aş ı lı * Herhangi bir hastalı karşaş ğ a ıı ş lanmıolan (kimse). cağ uk * Bu yolla elde edilmiş . âş lıetmek ı k ktaş * karşklı mek. muaş ı seviş lı aka. ı seviş lı aş ı lama * Aş ı lamak iş i. aş ı lanmak * Aş ı lamak iş konu olmak. acı nı tı * Baş na hastalıgeçirmek. aş ı nma . kası k * Birtakı düş veya duyguları kası benimsetmek. telkin etmek. * Aş ı lamak iş yaptı ini rmak. lmak aş ı lmak aş ı m * Aş iş konu olmak. * Aş ı nmak iş i.âş lı ı k ktaş * Karş klı me. aş rmak ı ndı * Aş ı nmak iş uğ ine ratmak. mak ine * Erkek hayvanı diş çiftleş n isiyle mesi. * Aş ı latmak iş i. cağ uk aş ı lanma * Aş ı lanmak iş i. ı * Aş ı ş aç). m ünce baş na * Soğ a sı sı a soğ su katmak. aş ı lma * Aş ı durumu. * Yeni aş ı ş aç. * Erozyon. lanmı(ağ aş ı lamak * Organizmada bağ ı k yaratmak veya yerleş bir hastalı karşkoyabilmek için hazı ıklı ş miş ğ a ı rlanmıbir aş ş ı yı vücuda vermek. aşyapmak. aş rma ı ndı * Aş rmak iş ı ndı i.

* Aş olma durumu. erozyon. koparı lmaları eritilmeleri. sı ğ düş caklı vı i caklın ı mesine karş bir sıra ı n nı kadar erimiş olarak kalması durumu. aş lmak ı rı * Politika alanı sağ nda veya sol görüş en ateşve yıcı lerin li kı kanadı . * Eskimek. önem veren. aş ı rı * Alılan veya dayanı ş ı labilen dereceden çok daha fazla. * Bir ş gereğ eyin inden çok olanı . aş taş ı ı rı rı * Çok aş . itikal. * Beklenenin üstünde aş davranma eğ ı rı ilimi. düzleş kı ları mek. k aş erime ı rı * Erime noktası daha aş ı ıderecesine düş ndan ağbir sı mesine rağ birtakı ş men m artlar altı bir sını nda vın katı maması laş durumu. ı rı aş uç ı rı aş cı ı lı rı k aş lı ık rı aş lma ı rı * Aş lmak iş ı rı i. kı * Bir ş gereğ eye inden çok fazla bağ lanan. * Aş ş ı yer. * Çıntı silinmek. aş besi ı rı * Olağ anüstü nicelikte yemek yeme veya yedirme.* Yer kabuğ oluş unu turan kayaçları baş akarsular olmak üzere türlü dıetmenlerle yı lı yerinden n. * Gereğ inden fazla. rası lı ndı aş ı ntı aş ı r aş ı ramento * Çalma. eriyebildiğkadar eriyen bir maddenin. veya aş ı nmak * Birbirine sürtünerek incelmek. nmı * On sayı. taş n. ı rı . aş doyma ı rı * Belli sı ktaki bir sı içinde. aş bellem ı rı * Belleme yetisinin olağ anüstü bir durumda geliş olması miş . usandı rmak. ta ş pratı p. sı * Bir dinî tören sı nda veya cemaatle namaz kı ktan sonra Kur'an'dan okunan on ayetlik bölüm. müfrit. aş ı rma. fazla miktarda. yı pranmak. aş gitmek ı rı * ölçüyü kaçı rmak. çok. * Ötede. aş duyu ı rı * Herhangi bir duyu organı ve özellikle dokunma duyusuyla sağ yla lanan her tür uyarana karşolağ dıbir ı an ş ı duyarlıgösterme durumu. ötesinde.

intihal. aş ikâre aş ina * Açı belli ederek. kası eyi * Bir yazarıbaş bir yazarıeserinden konu veya biçim alması n ka n . arkadaştanık. * Küçük kazan. aş ı rma * Aş ı iş rmak i. lacak * Dağ geçidi. meydanda olan. aş ı rma. * Baş nıyazı ndan bölümler. * Bildik. aş z ı sı aş ı t aş ikâr aş etmek ikâr * açı klamak. kasın p gibi aş ı rmasyon * Çalma. p * Tehlike içinde bulunan bir ş acele kaçı eyi rmak. mı kaların ları sralar alıkendininmiş gösterme veya baş nı konuları p gibi kaların nı benimseyip değik biçimde anlatma. na * Çalıgötürmek.* Aş ı iş konu olmak. dost. aş kayı ı rma ş * Bir çarkı döndürmek için kasnaktan kasnağ geçirilen kuş biçimindeki kayıçember. aş ı rtı aş ı rtma aş ı rtmak * Aş iş ı rma i. dı . * Aş ı yer. kova. * Açı apaçı belli. a ak ş aş ı lı rmacı k * Baş na ait olan bir ş izinsiz alma. bakraç. kuytu yer. aş çatı nda ı k. aş ı rmak * Yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanı geçirmek. * Herhangi bir hastalı karşaş ğ a ıı lanmamıolan (kimse). aş olmak ikâr * belli olmak. rmak ine aş ntı ı rı * Aş lmıolan (ş ı ş rı ey). ş * Siper. ş * Kendisine aşyapı ı lmamı(bitki). k. * Aş ı iş yaptı rmak ini rmak. * Yapı ları uzun mertek. * Aş ı rmak. * Aş ı rtmak iş i. * Baş nıeserinden parçalar alıkendininmiş göstermek. kça. iş * Aş lmı ı ş rı . saklamadan. k. . belirginleş mek. ortaya çı kmak. belli etmek.

Aş ı lama. . aş mak * Bkz. dı aş k inalı * Birbirini bilme. * Derviş arası selâm sözü olarak kullanı ler nda lı r. * Ev. ş an aş lama aş lamak * Bkz. * Aş sevgi ve bağlıduygusu. aşk lı * Aş yapmak için hazı rlanan ve saklanan ş eyler. aş yapmak k * cinsel iliş bulunmak. tanık olan. seviş kide mek. coş eyi mak. * Çok. aş k göstermek inalı * ilgilenmek. ı rı lı k aş k aş etmek k * hı vurmak. * Benzerlerinden üstün. aş düş ka mek * âş olmak. * Kuş yuvası . * Sı gelince kullanı için saklanan yemeklik ş rası lmak eyler. aş ma . * Dövüldükten sonra savrularak temizlenen ve kurutulan buğ day. oturulan yer. ı sı nama. fazla. mesken. aş n kı * Belli bir süreyi aş şötesine geçmiş mı . ş k. bir tutumun çok beğ ş ı enildiğ bildirir. tanı tanıklı ma. nca ey aş olsun k * "Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranın. Aş ı lamak. ini * Beğ enilmeyecek bir davranı bir tutum karş nda kı ş . zahire. coş kunluk göstermek. * Aş iş mak i. dını ı aş iret aş iyan * Oymak.* Bilinen. sitem bildirir. zla aş olmayı meş olmaz k nca k * güçlü bir istek olmayı hiçbir ş elde edilemez. aş ncı kı lı k * Birey ve evrenseli birleş tirmeye çalı ahlâkî nitelikli Amerikan felsefesi. ı * Tanıklı gösterir davranı ş ğ ı ı ş . ı k aş gelmek ka * bir ş yapmak için büyük bir istek duymak. tanığ belli etmek. sevi.

ı ma lan * Satrançta. yük çekme veya taş gibi hizmetlerde kullanı memeli hayvan. * (erkek hayvan) Diş isiyle çiftleş mek. ey. ları inin nda kları anlatı r. it at binenin (veya iş bilenin). . aş günü ure * Aş urenin piş irildiğMuharrem ayın onuncu günü. üfte At at * Astatin'in kı saltması . * Görünmeden kaçmak. binme. kı kuş n lı ananı ç * her ş onu gereğgibi kullanması bilene yakır. kuru yemiş ş day. aş na * Aş ina. onun tutumuna göre davrandı nı n. aş üfte aş üftelik -at at anası * Bkz. bitmek. * Oynak. * Aşrmak iş tı i. atlar anası . na * (süre) Geçmek. * Atgillerden. i nı ş ı at binicisine göre kiş ner * insanları baş nda bulunan kiş etkisi altı kalarak. leri ekerle kaynatarak yapı bir tür tatlı lan . k k n. sona ermek. açısaçıkadı kokot. aş oz * Ahş gemilerin omurgaların uzunluğ ve iki yanı borda kaplamaların en dar yüzünü ap nı unca nda nı yerleş tirmek için açı keskin. aş fiş na ne * Gizli dost. aş ayı ure * Muharrem ayı . uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanı geçmek. her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş . sivri köş yuva. at baş(beraber) gitmek ı * eş durumda olmak. i nı aş urelik * Aş yapmada kullanı ure lan. lan eli aşrma tı aşrmak tı aş ure * Buğ nohut gibi taneleri. * Aş olma durumu. * Gizli dostluk. * Aş dağ ure ı tmaya yarayan süslü kap. * Aş iş yaptı mak ini rmak. *İ simden isim türeten ek (Arapça çokluk eki): gidiş gelir-at vb.* Yüksek. -at.

at cambazı * At alısatan kimse. at sineğ i * Atıtüyünün rengi. k at izi it izine karı ş mak * iyiyi kötüden ayı ramayacak kadar bir karıklıortaya çı ş k ı kmak. i i at pazarı eş osurtmuyoruz! nda ek * söyleneni dinlemeyene söylenen bir uyarma sözü. örneğat kestanesi olan bir bitki familyası ki i . at koş turacak kadar * pek geniş . * bildiğve istediğgibi davranmak. at koş turmak * çok genişalabildiğ rahat hareket edilebilecek yer ve ortam yaratmak. plâka gibi göğ takı ş için) pek büyük. göz hizası bulunan korumalı n um mı nda k. at kestanesi * At kestanesigillerden. sabit fikirlilik. at gözlüğ ü * Atlarıkoş takı nda. uların ldı ı at meydanı * At veya at arabaları uların yapı ğyer. at hı zı rsı gibi * kı kı lı yafeti ve tutumu güven vermeyen (adam). at oynatmak * atla hüner göstermek. ine at meydanı * at koş nı yapı ğmeydan. at olmaz (bulunmaz) * gerekli ş artlar her zaman bir arada bulunmaz. meydan olur (bulunur). elmas. at çalı ktan sonra ahın kapını ndı rı sı kapamak * iş ten geçtikten sonra önlem almaya kalkı iş ş mak. n . p * Sirklerde veya eğ lence yerlerinde. 15 ile 30 m yükseklikte. se lan eyler at olur. koş nı ldı ı at nalı kadar * (niş madalya. at kestanesigiller * İ çeneklilerden. * Çevresinde olup bitenleri iyi algı layamama. meydan olmaz (bulunmaz). değ erlendirememe. * yarı ş mak. geniş yapraklı . at üstünde hünerlerini gösteren kimse. at donu at gibi * vücudu iri yarı (kadı olan n). an. çiçekleri kokulu bir ağ (Aesculus aç hippocastanum). veya bulmak. * Bu ağ n kestaneye benzeyen yemiş acı i. at çevirmek * geri döndürmek. .

* Dedelerden ve büyük babalardan her biri. iş kalma. iş ş siz lemezlik. davranı cür'et. sır ve domuzlarıbacak ve ğ ı n kuyruk araları yaş nda ayan. e lan. ata et. atavizm. * Saldı. * Eski Türk devletlerinde. ahî. ama kullanma imkânı yok. at. k. rı rı . tayin etmek. * Tembellik. n lı m ataklı k atalet * Atak olanıdurumu veya atakça iş n . hamle. kanatları u büyük ve küt. atamak ataman * Birini bir göreve getirmek. pederş patriarkal. ite ot vermek * bir işters yapmak. * Ataya yakır davranı babalı ş ı ş . n. atak atak yapmak * akıyapmak. * Atı akı lı m. * Atamak iş tayin.* Çift kanatlı lardan. n buğ atalı k atama . * İsizlik. bir at var. meydan yok * yapacak güç var. yapmak. i atabek atabey * Bkz. atı yapmak. saldışhücum. ata * Baba. ataya çekme. * Soyda temel olarak babayı ve ailede çocukları alan baba soyuna mal eden topluluk düzeni. uzunluğ 8 mm kadar olan. i. * Geveze. ataerki ataerkil * Ataerki temeline dayanan. atak * Düş üncesizce her işatı cür'etkâr. kması atadan babadan görmek * gelenek hâlinde eskiden beri bilmek. yalancı . eklem bacaklı sinek türü (Hippobosca equina). * Eskiden Rus Kazaklarıbaş una verilen unvan. ş . özellikle Selçuklularda ş ehzadelerin eğ veya bağ z olarak bir eyaletin itimi ı msı yönetimi ile görevli vezir. uygulamak. pederş ahîlik. atabey. atacı lı k * Uzaklarda bulunan ve birçok kuş aktan beri görünmeyen birtakı özelliklerin yeni bir kuş birden m akta ortaya çı .

lmaz ataş ataş e * Bir elçiliğ bağ uzman. * Ataş görev yaptı yer. Atatürkçü * Atatürkçülük yanlı olan (kimse). mesel: Ayağ yorganı ı nı na göre uzat. . atari atarkanal atasözü * Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş oyun türü. egemenliğ kişözgürlüğ çağ olmayı i. bilime ve gerçeğ dayanan. ı atardamar * Kalbin sağ ncından akciğ karı ğ ı erlere. rı * Soy at yetiş tiricisi. * Su aygı. birbiri ile uyumlu amaçlar. bir * Spermayı idrar yoluna salan iki kanal. atavik * Atacı ilgili.atanma * Bir göreve getirilme. ı er ı yan ş iryan. uygulamalar ve ilkeler bütünü. sı Atatürkçülük * Atatürk'ün düş ve uygulamaları kaynaklanan. at sergileri gibi çalı inde lan uları ş malar. ate * Atacı lı k. evrensel ağ klı e ı . atanmak * Bir göreve getirilmek. geleceğ rlı e yönelik. ataraksiya * Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarı lmayan ruh dinginliğ acı olduğ kadar kı i. tayin edilmek. Türk Devleti'nin bağ zlıve bütünlüğ millî ünce ndan ı k msı ünü. lı kla atavizm atbalı ğ ı atçı atçı lı k * Soy at yetiş tiriciliğ yapı at koş . atanma yapmak * tayin etmek. daş amaçlayan. * Uzun deneme ve gözlemlere dayanı söylenmiş halka mal olmuş darbı larak ve söz. Atsan atı lmaz. tayin edilme. enin ğ ı * Tutacak. ataş elik * Ataş olma durumu veya makamı e . i ünü. akla. elçilik uzmanı e lı . ya u vanca karşda ilgisizlik. satsan satı vb. Kemalist. * Bu ilkeye bağlı lı k. sol karı ğ ncından vücudun diğ bölümlerine kan taş damar.

tutuş mak. örneğateş i böceğolan böcekler takı . muş * Isı veya piş için kullanı yer veya araç. nç. acı . hı hı rs. ı * Yanı cisimlerin tutuş yla beliren ı ve ık. coş acele davranmak. atelye aterina ateş * Bkz. * Tanrı maz. alev * Öfke. sılı baş kan yürümek.* Ateist. acele etmek. tanı ateş açmak * ateşsilâhla mermi atmaya baş li lamak. kta ş ı i ateş böcekleri * Kıkanatlı n lardan. * Gümüş ğ balı. ateş basmak * kı zarmak. od. heyecanlanmak. karanlı ıldama özelliğolan böcek (Lampyris noctiluca). ateist ateizm * Tanrı mazlı tanı k. tehlikeli bir durum almak. atölye. rmı. mak. k. ateş almak * yanmak. cı ması sı ş ı * Tutuş olan cisim. felâket. li * telâş lanmak. k k ateh getirmek * bunamak. ateş ğ balı ı * Sardalye. radı ı ateş bacayı (veya saçağ sarmak ı ) * bir olay. * Tehlike. * Büyük üzüntü. i mı ateş kmak çı . ateh * Bunama. * Kı zı renginde olan. bunaklı ihtiyarlıyüzünden alıduruma gelme. cı n lması * Vücut ısı sı. * Coş kunluk. tma irme lan * Patlayı silâhlarıatı . * (ateş silâh) patlamak. öfkelenmek. ateş almaya mı geldin? * uğ ğyerden hemen gitmeye kalkan kimseye sitem olarak söylenir. atefleksiyon * Döl yatağ n biçiminin bozulması ı nı . önüne geçilemez. kı p ı na ateş böceğ i * Kıkanatlı n lardan.

becerikli. ateş rmısı kı zı renginde çiçekler açan bir süs bitkisi (Salvia splendens). in * Çok canlı . ateş tüğ yeri yakar düş ü * bir acı onu çekenden baş tam anlayamaz veya aynı yı kası ölçüde üzülemez. n lan taş mak lan kayı ateş kesilmek * çok kı n davranı zgı ş larda bulunmak. * (sonradan) çok çalı hareketli ve becerikli olmak. ş kan. öfkeli konuş mak. cı ateş gibi * çok sı cak. ateş ğ kayı ı * Ateş ğavlamak için kullanı ve içinde ate ş lan kayı balı ı lan yakı k. li lan ş a ateş rmısı kı zı * Yanan ateş rengi. ş kan * kı rmı. ateş gemisi * Eski çağ larda düş gemilerini yakmak için özel bir biçimde yapı ş yakı maddelerle dolu gemi. in ateş olmayan yerden duman çı kmaz * küçük de olsa birtakı belirtilerin önemli olaylara iş olduğ anlatı m aret unu r. ateş etmek * ateşsilâhlarla mermi atmak. * zeki. ateş pahası * Çok pahalı . ateş kesmek * ateşsilâhlarla yapı atı son vermek. * Yangısöndürmede kullanı tulumbayı ı için kullanı büyük ve geniş k. çalı ve becerikli. meydanlarda ateş yakmak. ateş çiçeğ i * Ballı babagillerden. * çok öfkeli olmak. ateş saçmak . li ateş gecesi * Hristiyanlarda 24 Hazirana rastlayan Yahya yortusunun. ateş püskürmek. yangıçı n kmak. hareketli. ateş hattı * Savaş en ilerideki birliklerin ellerindeki silâhlarla ateş ta açabilecekleri hat. man lmı içi . ateş parçası * Ateş bir bölümü. pkı zı ateş yanmak gibi * ateş i yükselmek. ateş cirmi kadar yer yakar olsa * hasmıpek önemsenmediğ anlatı n ini r. bu ateş üstünden in atlamak ve çevresinde oynamak yolu ile kutlanan bir önceki gecesi.* Bkz. * Çok yaramaz (çocuk). ateş püskürmek *ş iddetli. çalı ş kan.

le * Fabrika. * Osmanlı ş larda enlikler için donanma fiş eklerini hazı rlayan kimse. i ateşuyandı i rmak * sönmek üzere olan ateş i canlandı rmak. * aş telâş ve sıntı düş ı rı a kı ya ürmek. coş mak. li ateş vermek e * ateş içine sokmak. ateş dı yağ rmak * ateşsilâhlarla aralı z mermi atmak. ı sı rı ateş tutmak e * az ıtmak. ateşçı i kmak (veya yükselmek) * (hasta için) vücut ısı andan çok artmak. ateşbaş vurmak i ı na * çok öfkelenmek.* çok kı zmak. sinirlenmek. ateş lası tuğ * Ocak. ateş vurmak e * bir yemeğpiş üzere ocağ koymak. ateş atmak e * bile bile çok tehlikeli bir işgiriş e mek. kundak sokmak. * bir yeri kasten yakmak. . ateş vermek * tutuş turmak. sı * üzerine ateş silâhla mermi atmak. ateş dayanı e klı * aş ıdan zarar görmeyen. e klı la. i mek a ateş vursa duman vermez e * pek cimri olanlar için söylenir. lokomotif gibi ateş iş le leyen yerlerde ocaklara kömür atı ateş sürekli yanması sağ p in nı layan ateş çi kimse. * bir ülkeyi savaş sokarak veya kargaşve karıklıyaratarak sıntı yıma uğ a a ş k ı kı ve kı ratmak. kun. ateş çilik * Ateş çinin iş i. soba gibi yerlerde kullanı ateşdayanı tuğ lan. ateş in * Ateş coş li. sı olağ ateşdüş i mek * (hasta için) ateşgeçmek veya azalmak. * Ateş hüner gösteren oyuncu. vapur. li ksı * çevresindekilere ağ sözler söylemek. ı r ateş ! ateş baz * ateş etmek için verilen komut. çok öfkelenmek.

yanmayı yı azaltmak. ateş ateş li li * Yoğ ve heyecanlı biçimde. i * acı. lan ateş li * Ateşolan. yakmak. leme i * Patlayı maddeleri ateş cı lemekte kullanı cihaz. ateş barut bir yerde durmaz le * biri kı biri erkek iki gencin bir yerde yalnıbaş na kalmaların sakı olduğ anlatmak için z. un bir . ş iddetlenmek.ateş (veya nârı yanmak ine na) * bir kimse yüzünden zarara uğ ramak. kış zı mak. ateş lenmek * Ateş lemek iş konu olmak. * derece ile ateşölçmek. bı ş ma. lı ı . li ateş letme * Ateş letmek iş i. * Cinsel istekleri güçlü olan. ateş kes * Savaş iki kuvvetin karş klı an ı olarak savaşdurdurması rakı mütareke. ine * Vücut ısı sı artmak. le raş ateş leme * Ateş lemek iş i. ateş lemek * Tutuş turmak. hararetli hararetli. coş kulu. i * Coş coş kun. ateş leyici * Ateş niteliğolan. ateş içinde ler * (hasta) çok ateş bir durumda. ateş letmek * Ateş lemek iş yaptı ini rmak. ateş almak ini * yüksek vücut ısı düş sını ürmek. z ları nı ncalı unu söylenir. turucu. cı * Kı rtmak. tüfek gibi patlayı maddeleri patlatmak. * Top. ateş lendirmek * Coş turmak. ş kı ateş lendirme * Ateş lendirmek iş i. ateş lenme * Ateş lenmek iş i. ateş oynamak le * pek tehlikeli bir iş uğ mak. kı rtmak. ş ş kı iddetlendirmek. * Coş mak. heveslendirmek.

atfetmek * Bir işveya bir sözü bir kimseye mal etmek. ihsan. yüklemek.ateş silâh li * Patlayı madde aracı mermi atan top. ı * Yalancı lsış uydurup söyleyen. ı lı * Süt veya yoğ çalkamaya yarar küçük yayı urt k. lmı atı . kayra. * Mal ederek. e ateş gömlek ten * acı . li ateş perest * Ateş tapan. cı ile ateş lik ateş lilik * Ateş olma durumu. isnat etmek. attını yi an ğ vuran kimse. atılı cı k atı f atı fet atı k atı k atıkâğ k ı t * Kâğ iş sürecinden veya kullanı ı leme t. * Yöneltme. yükleyerek. inayet. tüfek gibi silâh. eş içine alan. sıntıdurum. atısu k * Evlerde. yilik. tek parmaklı memeliler familyası . atı cı * İ niş alan. lütuf. yakı atgiller atı Üsküdar'ı alan geçti * fı n kaçılıartıyapı bir ş kalmadını rsatı rı p k lacak ey ğ anlatı ı r. çevirmek. liş * İ bağ. * Atları ekleri ve zebraları . ateş lan * Yalancı uydurmacı lı k. kı lı atfen atfetme * Atfetmek işisnat. i * Yöneltmek. cı * Bazı li silâhlar kullanarak yapı spor. iş yerlerinde kullanı mdan dolayı kirlenen ve bina dına sevkedilen pis su. lı k. üzüntü veren. ş ı atı l . ası z eyler * Atı olma durumu. * İ kili bulma. i. * Atı ş lan. * Ateş lan veya konulan yer. ı ş * Karş k beklemeden gösterilen sevgi. . çevirme. mdan sonra arta kalan ve kâğ veya karton üretiminde ve kâğ ı t ı t hamuru yapı nda tekrar kullanı kâğ veya karton parçaları mı lan ı t . dayanı lmaz.

* Patlamak. * abartmalı konuş mak. * Giriş ken. * Bir ş doğ birden gitmek. n tı ve * (kalp. * Silâhı doldurmaya yetecek veya en az bir atı yapabilecek barut miktarı m . * Konuş yazacak söz veya bilgi. * Atmak iş konu olmak. atı (veya atmak) tutmak p * bir kimse veya bir ş için kötü konuş ey mak. * Hı ilerleme. ine * Saldı rmak. savlet. lma i. ini atı lı mcı k atı k mlı * Atı nıişhallaçlı mcın i. hamle. eye ru ş ta * Bir iş giriş baş e mek. atı sağ kazı bağ nı lam ğ a lamak * eş ini sağ kazı bağ eğ lam ğ a lamak. iş yaramaz. * Atı iş lmak i. lgan atı lı m * İ atı atı iş leri lma. ş * Etkisiz. çarpı ş . u. atı k lganlı * Atı olma durumu. e * Bkz. acak. nabıiçin) Vuruş z . * İsiz. atı yapan. yla lan lı ş * Durumunu geliş tirme gücü gösteren. hamle. birden bir davranı bulunmak. atı lı mcı atı m atı ölümü arpadan olsun n * çok sevilen bir ş yapı ey lı veya sevilen bir yiyecek yenilirken sonuç kötü de olsa katlanı ı anlatı rken lacağ nı r. lı m atı lı ş atı lma atı lmak * Atı işveya biçimi. i * Bir silâhımermisini amaca ulaşrmak için gereken iş bilgi. aylak. hücum. * Atı bir ş gidebildiğuzaklı lan eyin i k. ditme iş yapan kimse. hamleci. atı lmak i lma. hallaç. süreduran. atı mcı * Pamuğ yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma. zla * Herhangi bir konuda ilerleme çabası . * Atmak iş i.* Tembel. . hücum etmek. lamak. atı ş * Atmak işveya biçimi. atı lgan * Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan. k. * Sayı kazanmak amacı yapı atı .

n ş ş ı * Saz ş airleri. * Kendisine dargıolan bir kimseye barıkmıgibi söz söylemek. nda lan * Dokumacı mekikle enine atı iplik kumaş en ipliğ lı kta lan ı n i. atkı * Soğ a karşomuzlara. veya beton destek. argaçlamak. * Eski. belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düş ürmek amacı karşklı yla ı deyiş lı söylemek. kadı ları ı n * Büyük yaba. * (yağ veya kar) Serpiş mur tirmek. atı rmak ş tı * Acele olarak yemek veya içmek. çevik. atı ş mak atı rma ş tı atı rma yeri ş tı * Ayaküstü yemek yenilen yer. atik atik atik tetik atiklik * Çabukluk. sı atkuyruğ u . * Çabuk hareket edebilen. uğ ı a.atıyeri ş atı ş ma * Silâh atma alı rmaları lan yer. * Çabuk davranan. ş tı yapı * Atı ş iş mak i. poligon. * Ağ kavgası ı z etmek. üst eş ik. atı rmalı ş tı k * Atı rmaya yarayan. * Saz ş airlerinin deyiş tartı le ş maları . atkı lı * Atkı olan. argaç. yandan iliklenen ince uzun parça. * Dokuma tezgâhları mekikle enine atı iplik. * Atı rmak iş ş tı i. * Kapı pencerelerin yapı nda üst tarafa konan ağ taş ve mı aç. çeviklik. atkı iplik atkı lama atkı lamak * Dokuma tezgâhları mekikle atkı nda atmak. * Atkı lamak iş i. baş sı veya boyna alı örtü. rta nan * Bazı n ayakkabı nda ve çocuk patiklerinde ayağ üstünden geçen. çevik. ş tı ati * Gelecek. eski zamanla ilgili.

* (bası Haberi zamanı verememek veya diğ gazetelerden öğ nda) nda er renmek. * Çocukları atlama oyunu. atlanı lma * Atlanı iş lmak i. * Okuma. ç. atlama taşyapmak ı * daha iyi bir yere geçmek için bir durumu veya bir kimseyi araç olarak kullanmak. * Yanı lmak. * Binmek.* Atkuyruğ ugillerden. * Yüksek bir yerden alçak bir yere. atlanma * Atlanmak iş i. zları nı ların na rı raktı saç atkuyruğ ugiller * Eğ otugillerden. rakı * Sıfı nıokumadan geçmek. atlama * Atlamak iş i. . atla arpayı dövüş türmek (veya dalaşrmak) tı * fesat karı rmak.70'e ayarlanabilen ve atlamalar için kullanı beden eğ i lan itimi aracı . * Çı kmak. inmek. atlandı rmak * Ata bindirmek veya binecek at vermek. atlanı lmak * Atlanmak. kök sapı ömürlü olan. * Bu biçimde en uzağ atlamak veya en yükseğaş amacı yarılan atletizm dalı a i mak yla ş ı . * Belirli bir yerden gerilip hıalarak yapı sı z lan çrama ile vücudu yerden kesip daha uzak bir yere kondurma veya belli bir yükseklikten aş ı rma. atlama tahtası * Daha iyi bir duruma geçmek için araç olarak kullanı yer veya kimse. ara bozanlıetmek. örneğatkuyruğ olan bir bitki familyası relti i u . sayı sayma gibi iş lerde bazı bölümleri bı p geçmek. atlamak * Bir engeli sı çrayarak veya fı rlayarak aş mak. atlama beygiri * Yüksekliğ1. ş tı k atladı Genç Osman! geçti * bir iş bittiğ veya tehlikenin atlatı ğ anlatı in ini ldını ı r. daha çok nemli yerlerde yetiş ve ilâç olarak kullanı bir en lan bitki (Equisetum arvense). lan atlama taş ı * Suyu geçerken üzerine basıatlamak için konulan büyük taşatlangı p . n atlambaç atlandı rma * Atlandı iş rmak i. ayaküstü gelecek biçimde kendini bı rakmak. yazı yazma. aldanmak. atlangı ç * Suyu geçerken üzerine basıatlamak için konulan büyük taşatlama taş p . ı . * Genç kı n saçları baş nıarkası toplayarak uç bölümünü kaldıp serbest bı kları biçimi.

isteyerek. i yapı e atlatma * Atlatmak iş i. * Bir konuyu açı klamak için hazı rlanmıresim veya levhalardan oluş kitap. i yapı atlar anası * İ yarı ri . * Kötü bir durumu geçiş tirmek.atlanmak atlanmak * Ata binmek veya at edinmek. tarih gibi konularda toplu bilgi ile vermek için bir araya getirilmiş rafya haritaları coğ derlemesi. * Savsaklamak. ş muş atlas çiçeğ i * Uzun ve sarkıyapraklı k . * Vücudu geliş . atlatmak * Atlamak iş yaptı ini rmak. miş . atlet gibi. ekler ezilir * büyüklerin çatı ndan küçükler zarar görür. atlas kemiğ i * Boyun omurların üstten birincisi. * (bası Baş ilgililerden önce bir haberin yayı nda) ka mlanması sağ nı lamak. raş atlet fanilâsı * Kolsuz erkek fanilâsı . atletik * Atletleri ilgilendiren. nda atlar tepiş arada eş ir. * Yüzü parlak. rafyası ekonomi. sıdokunmuş tür ipekli kumaş k bir . * Savmak. atlet * Atletizmle uğ an kimse. bir bölgenin fiziksel ve siyasî coğ n. atlas çiçeğ igiller * Kaktüsgiller. * istekle. biçimli. * Atlamak iş lmak. atlaya zı playa * atlayarak. * Aldatmak. parlak kı zı rmı çiçekler açan kaktüs. atlatı lmak * Atlatmak iş lmak veya bu iş konu olmak. nı atlatı lma * Atlatı iş lmak i. atlar nallanı kurbağ ayak uzatmaz rken alar * küçükler büyüklerin yanı hadlerini bilmelidir. erkeksi kadı n. ş ması atlas atlas * Dünyanı bir ülkenin.

* Binek atı kullanan asker veya asker sıfı nı. ağ k kaldı ve atma gibi. tı * Koymak. ilgisini kesmek. atma * Atmak iş i. z ı mı * (sıntı kı dolayıyla) Giyilen bir ş çı sı eyi karmak. bir kenara koymak. çki * Bilmeden. * (kalp. lı ç) * (top. * (yapı ş lmıkötü bir işbirine) Yüklemek. atma Recep. * Bir ş yere doğ bı eyi ru rakmak. söz * Çatlamak. * Yerleş tirmek. kestirerek söylemek. * Yay ve tokmakla ditmek. dı ya vermek. dı ya çı ş arı karmak. i * Sözle sataş mak. süvari. erini atmak . * Bir yerden baş bir yere taş ka ı mak. çevikliğ yetenekleri geliş i. din kardeş iyiz * söylediklerin hep yalan (veya abartma). ok gibi ş un. göndermek. ş arı * Patlayı maddelerle havaya uçurup yı cı kmak. * (zaman bildiren tümleçlerle) Geri bı rakmak. * Yalan veya abartmalı söylemek. kabartmak. atlı nca karı * İ bir karı türü (Ponera grandis). * (kurş gülle. nabıgibi kan dolaş ile ilgili organlar için) Vurmak. * Ata binmiş kimse. tı *İ stenilmeyen bir ş kendi malı eyi olmaktan çı karmak. tokat. ilgisini kesip uzaklaşrmak.den oluş bir bir lara lı an eğ lence aracı . bir eyi * Çı karmak. * Bir cismi bir yöne doğ fı ru rlatmak. * Yazıveya banda alı ş metinden bazı lı nmıbir bölümleri çı karmak. ri nca atlı kovalarcası na * gereksiz yere acele ederek. * Kullanı lması gelenek hâline gelmiş ş kullanmaktan vazgeçmek. kı Vurmak. yı lmak veya yapık olduğ yerden ayrı rtı ş ı u lmak. uçaklar vb. ava alı rı ş labilen küçük bir yı cı (Accipiter nisus). * Örtmek. * (sille. tek u.atletizm * Beden gücünü. * İ içmek. * Kovmak. tı rtı kuş * Sapan. atlı spor * At üzerinde yapı bütün sporları genel adı lan n . farkı z. atlı nca karı * Yere dikilmiş eksen çerçevesinde döndürülen askı takıoyuncak atlar. * Değ eksiltmek. ndayı atmaca * Kartalgillerden. eyleri) Hedefe iletmek. çarpmak. ı rlı rma baş yapı vücut çalı ı na lan ş maları . tirmeye yarayan koş atlama. * Uzatmak. * (bir kimseyi) Uzaklaşrmak. atlı * Atı olan. tüfek gibi silâhlar için) Patlatmak.

atom bombası * Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu enerji oluş temeline dayanan bomba. çevresinde elektronlar dolaş proton ve nötronlardan oluş pozitif an. * Haykı rmak. ması atom çağ ı * Atom enerjisinin insanlın hizmetine girdiğçağ ğ ı i . 76 cm uzunluğ nç lan. atmasyoncu * Uydurmacı . n ile muş k. er suyu. inin n sı atom reaktörü * Nükleer parçalanma sonucu oluş enerjiyi kontrol etmekte kullanı düzen. halka biçiminde adacı mercan ada. bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. * Götürmek. * Göndermek. bel. * Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası yuvarı . gaz . atol atom parçacı k. an lan . atmasyonculuk * Atmasyoncu olma durumu. *İ çinde yaş lan ve etkisinde kalı ortam. bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluş turan * (eski Yunan filozofları göre) Gerçeğ son. an elektron yüklü merkez bölümü. hava. palavracı (kimse). palavra. * Birkaç türü birleş çeş kimyasal birleş ince itli ikleri (molekülleri). atom çekirdeğ i * Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle. unda ve tabanıcm 2 olan cı l va sütununun ağ ğ(l kg 33 gr). na in k atom ağ ğ ı ı rlı * Herhangi bir atomun 16 sayı ile gösterilen oksijen atomuna göre ağ ğ sı ı ı rlı. yollamak. * Etkisi kaybolmak. bağ ı rmak. anı nan * Bası birimi olarak kullanı 150 C de deniz yüzeyinde. atmı k atmosfer * Erkeklerin cinsel organı salgı ndan lanan madde. meni. cevvî. ı ı rlı atmosfer bası ncı * Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptı bası ğ nç.* (renk için) Solmak. atom enerjisi * Atom çekirdeklerinin parçalanması veya hafif atomlarıkaynaş ndan oluş büyük enerji. alı ş mak. * Hava yuvarı . bı rakmak. artıbölünemez. atmasyon * Uydurma. ı atmosferik * Atmosferle ilgili. sahiplenmek. * Mercanları bir araya toplanması oluş . sperma. ndan n ması an atom numarası * Bir atom çekirdeğ içinde bulunan protonları sayı. * Söylemek.

ton ve makam temeline bağ kalmadan oluş ğ na ı lı turulan (beste). atom sayı sı * Bir atom çekirdeğ içerisinde bulunan protonlarısayı. * Altı n kı n'ı saltması . iş ları yla raş n şı tı lik. aktar. eğ cı lendirici. * Top oyunları topun karştakı oyuncuların vuruş oyun alanın veya kale çizgisinin arkası nda ı m nı uyla nı na * Karada. ilgi çekici gösteri. inin n sı atomal * Atomlarla ilgili olan. * Bir hayvanıbir baş hayvanı n ka yemek için yakalaması . sı * Atomla ilgili. attı tı kadar olamamak ğ rnak ı * bir kimsenin sözü edilenden daha değ ersiz olduğ anlatmak için kullanı unu lı r. in ntı nı m rası lan atraksiyon * Gazino gibi yerlerde yapı müş lan. terileri oyalayı. atölye resmi * Bir iş ayrı ları gösteren ve atölyede yapı sı nda kullanı 1/1 ölçüdeki teknik resim. . av * Atmak iş yaptı ini rmak. attar * Bkz. heykel sanatları uğ anlarıçalı ğyer. attı rma * Attı iş rmak i. atomculuk * Evrenin. satsan satı lmaz * işyaramadı veya sıntı e ğ ı kı verdiğhâlde vazgeçilemeyen ş ve kimseler için söylenir. denizde. bölünmez parçalarıkümelenmesinden oluş unu ileri süren öğ n tuğ reti. attı rmak Au aut geçmesi. * Yeni bir bestecilik çırı göre. atsan atı lmaz.atom santrali * Atomdan yararlanarak enerji elde eden fabrika. atomik atonal atölye * Zanaatçı n veya resim. atropin * Güzelavrat otundan çı lıhekimlikte kullanı zehirli bir ilâç. atomcu * Atomculuk yanlı (kimse). gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama iş i. karı p lan * Atomla ilgili olan. i eyler attan inip eş e binmek eğ * bulunduğ önemli görevden daha aş ı göreve alı u ağbir nmak.

na-v. * Avanak gibi. lı n ş ı ava çı kmak * avlanmak için gitmek. bön. * Halkıaş ı n ağtabakası . nda nı avadanlı k * Bir işyapmak. ğ ı aval aval avam * Aptal bir biçimde. avanakça davranı ş . tı av kuş u * Avlanı kuş lan . ş * olan olmuşiş ten geçmiş k yapacak bir ş yok. avanağ uygun düş biçimde. . zağ gibi ava yardı lıetmeye alı rı ş ar mcı k ş lmıköpek. av yasağ ı * Yı av dönemi dında kalan zamanda konulan yasak. * Halk. a en avanak avanakça avanaklı k * Avanak olma durumu. k avangart * Öncü. öd-ev. av mevsimi * Av dönemi. bir aracı i onarmak için kullanı alet takı .* Bu yollarla yakalanan hayvan. le-v. avanaklıetmek k * aptallıetmek. lan -av / -ev * Fiilden isim türeten ek: sı gör-ev. * Kolaylı kandılabilen veya aldatı kla rı labilen. avadancı * Eski Osmanlı sarayı bir sıf hademe. ödemeden sorumlu olanları ödememesi hâlinde üçüncü bir kiş alacaklı senet n inin lara bedelini ödeyeceğ iliş verdiğgüvence. artı ey av dönemi * Av hayvanların avlanması bu amaçla kullanı av araçların kullanı nıserbest olduğ yı nı veya lan nı lmasın u lı n belirli bölümü. aptal. kendisinden yararlanı kimse. lan mı aval * Ticarî senetlerde. iş türe-v vb. av avlanmı tav tavlanmı ş . iş . aptal aptal. avanak gibi davranmak. * Tuzağ düş a ürülen. . av köpeğ i * Tazı . ine kin i aval * Saflı sersemlik derecesine varan (kimse). kopoy.

ladı ı avantacı * Çı . öndelik. avantadan * bedavadan. çilik. ka yı lması * Kıya dayanı sandalıaçı yı larak n lması kürekçilere verilen komut. avans almak * öndelik almak. ş * Üzerinde döndüğ ve kendisini taş milden bağ z olarak çalı mekanizma.VI. beleş bedavacı karcı çi. için * İe yaramaz. avantüriyer * Serüvene atı maceracı lan. yüzyı arası Moğ llar nda olistan'da VI. Avar * Kuzeydoğ Kafkasya'da Dağ u ı Federe Cumhuriyeti'nde yaş halk. avaraya almak * o bölümün çalı nı ş ması durdurmak. . avantür * Serüven. avans vermek * öndelik vermek.IX. Avarca * Avarlarıkullandı dil. ü ı yan ı msı ş an avara avara avara kasnak iş lemek (veya dönmek) * hiçbir iş yaramadan boş e una. beleş ten. kâr. stan ayan * III. avans çekmek * öndelik çekmek. .avans * Alacağ sayı üzere önceden yapı ödeme. yararsı z. macera. peş ı na lmak lan inat. . avantajsı z * Yarar sağ lamayan. . emek vermeden sağ ğkazanç. avanta * Bir kimsenin. ey. yüzyı arası Orta Avrupa'da yaş ş llar nda amıhalk. lı k. kötü. avantaj * Üstünlük sağ layan ş yarar. * Bir geminin baş bir gemiden veya kıdan açı . yararlı (durum veya ş ey). avantacı lı k * Çı lı beleş bedavacı karcı k. avantajlı * Yarar sağ layan. n ğ ı avare .

engeller. tan avcı eri * Piyade mangası her ere verilen ad. iş güçsüz. aylak. * Bir ş büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çı eyi karan. avcı etmek lı k * avlanma ile uğ mak. avare olmak * iş güçsüz dolaş siz mak. k avarelik avarı z * İsizlik. avcı otu * Düğ çiçeğ ün igillerden. aylak dolaş siz. avazı ktı kadar çı ğ ı * çok yüksek sesle. avarya avaz avaz avaz (bağ ı rmak) * var gücüyle bağ ı rmak. * Avcı özgü olan. ü * Çeş sebeplerle dayanı lını esnekliğ kaybetmiş itli klı ı ve ğ ini yapağve yün. kokusuz. mek avareleş mek * Aylaklıetmek. baş . * Osmanlı önceleri yalnıolağ larda z anüstü durumlarda. lan avcı lı k * Avcı olma durumu veya iş i. baş . lara * Baş hayvanları ka yakalamakta usta olan (hayvan). ise * Bir deniz yolculuğ unda geminin veya yükünün gördüğ zarar. ş siz ı boş ı boş avare dolaş mak * iş iş güçsüz. tümsekler. nara. avcı * Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse. yüzey biçimleri.* İsiz. avareleş me * Avareleş durumu. tanı kimse. baş luk. sonraları sürekli olarak halktan toplanan vergi. nda avcı hattı * Savaş düş ta mana doğ dağ ru ı ön safta ilerleyen asker topluluğ larak u. raş . baş luk. parlak zehirli bir bitki (Adonis). siz ı boş mak. aylaklı ş ı boş k. * Kazalar. * Engebeler. ı * Yüksek ses. avcı ı uçağ * Düş uçakları düş man nı ürmek için kullanı uçak. avare etmek * bir kimseyi iş inden alı koymak. belâlar.

avlamak * Bir avı veya ölü olarak ele geçirmek. Amerika'dan dünyanıher yanı yayı ş n na lmıolan. avdetî avene averaj * Ortalama. * Sayı . avlanma * Avlanmak iş i. in avcunu yalamak * umduğ ele geçirememek. avcuna saymak * peş olarak ödemek. rakı su avisto avize * Ödenmesi gereken poliçelere yazı ve "görüldüğ lan ünde" anlamı gelen bir terim. avize biçiminde sarkı iri ve beyaz k. avcunun içinde tutmak * ona istediğ yaptı ini racak güçte olmak. diri * Tuzağ düş a ürmek. . av yeri. * Yardakçı lar. avdet etmek * dönmek. çiçekli bir süs ağ (Yucca glosiosa). kurnazlı kandı kla rmak. cam veya metal süslü aydı nlatma aracı . amdanlı . * Voleybolda karşoyuncularıboş raktı ve yetiş ı n bı ğ ı emeyeceğyere topu yavaş indirip sayı i ça alma. çok . bir ş çok iyi ve ayrı lı eyi) ntıolarak bilmek. billûr.avcu kaş ı nmak * halk inanına göre eline bir yerden para geçeceğanlaş ş ı i ı lmak. avize ağ acı * Zambakgillerden. ve na avdet * Dönüşgeri gelme. avlanmak * Avı olan yer. * (genellikle Musevîler için) İ dinine dönmüş slâm olan. farkı avgı n * Duvarda suyun geçmesi için bı lan delik veya üstü kapalı yolu. unu avcunun içi gibi bilmek * (bir yeri. geri gelmek. acı avlak avlama * Avlamak iş i. na * Tavana ası ş lan. lâmbalı . avcunun içine almak * bir kimseyi baskı etkisi altı almak.

av için dolaş mak. nda k. avlu avokado avrat * Bir yapın veya yapı nı grubunun ortası kalan üstü açı duvarla çevrili alan. avuç dolusu . lara lara lar Avrupalı * Avrupa'da yaş ayan. en n Avrupaî * Avrupalı vergi. ldı ı * Kadı n öteberi sattı pazar yeri. elin ı avuç (veya el) açmak * dilenmek. pek çok. * Elin iç tarafı . Avrupa ile ilgili (olan). * Avuçlayarak. * Elin yarı yumulmuş durumu. Avş ar avuç * Bkz. * Yarı yumulmuş alacağmiktar. Avrupa halkı olan kimse. laş Avrupalı mak laş * Avrupalı n düş ları ünce. ş antı nı Avrupalı lı k * Çağ olma. nda * (para için) Bol bol. * Karı . Avrupalı ma laş * Avrupalı mak. Avrupa kayı nı * Avrupa'da yetiş bir kayıtürü. Avrupalı gibi. * Amerikan armudu (Persea americana). * Kadı n. m avuç avuç * Her defası bir avuç. eş * Avlatmak iş yaptı ini rma. yardı istemek. Avrupalı benzer. avrat pazarı * Cariyelerin satı ğpazar. Afş ar. ava çı kmak. avlatma avlatmak * Avlanmak iş yaptı ini rmak. . para istemek.* Avlamak iş konu olmak. ine * Ava gitmek. nları kları avret * Ut yeri. ndan * Avrupa'ya özgü olan. davranıve yaş ları benimsemek. düş ve davranı batı daş ünce ş ta ölçülerinde bulunma.

avundurmak * Oyalanması sağ nı lamak. avunç * Acın hafiflemesi veya unutulması nı . * korkutucu büyük sözler söylemek. teselli etmek. korumayı meslek edinen ve bunun için yasanıgerektirdiğş n i artları ı kimse. yetinmek. avuntu. avuç içi * Elin parmak dipleri ile bilek arası ndaki iç bölümü. i. avukatlı k * Avukat mesleğ i. acını sı unutturmak. taş yan * Gerekmediğhâlde baş nısavunması üstlenen kimse. avurt * Yanağ ağ boş u hizası gelen bölümü. avuç içi kadar * pek küçük. * Avukatı yaptı iş n ğ . mahkemelerde. avuçla almak. dar (yer). teselli. avundurma * Avundurmak iş i. i kasın nı avukat tutmak * adlî iş lemleri gereğ yerine getirmek için bir avukata vekâletname verip onu görevli kı ince lmak. luğ iş avurt ünsüzü . * Bir ş uğ arak acını eyle raş sı unutmak.* (para için) Pek çok. *İ nsanı avutan ş teselli. müteselli olmak. teselli bulmak. avunma avunmak * Avunmak iş teselli. avuntu avurdu avurduna geçmek * çok zayı flamak. ey. avurt şirmek iş * yanağ iç tarafı ı n ndaki boş u su veya havayla doldurup şkin duruma getirmek. avuçlamak * Avuçla kavramak. sıntı kı lardan uzaklaş mak. * Oyalanmak. ı ı luğ n z na avurt satmak (veya avurt zavurt etmek) * beceremeyeceğş i eyleri becerebilecekmiş konuş gibi mak. avuçlama * Avuçlamak iş i. * Acını sı hafifletmek. boş savunma. avukat * Hak ve yasa iş lerinde isteyenlere yol göstermeyi. * (hayvan) Gebe kalmak. devlet dairelerinde baş kaların hakkı nı nı aramayı . ı * Gereksiz.

ay aydı hesap belli n. bel. yüksekten atan. açı ey k. lı n * Art arda gelen iki yeni ay arası geçen süre. yüksekten atmak. ağ veya aş rma. m avurtları çökmek (veya avurtları birbirine geçmek) * çok zayı ğyüzünden belli olmak. ay -ay / -ey * Birdenbire duyulan acı rı ş ı ürkme veya sevinç anlatı . dal. y * Fiilden isim ve sı türeten ek: ol-ay. teselli eden. * anlaş ı lmayacak bir ş yok. ine Ay * Yer yuvarlağ n uydusu olan gök cismi. inin u u Avustralyalı * Avustralya kökenli olan (kimse). yapa-y vb. el. * Avutan. kamer. * Avutulmak iş i. m Avustralya kara tavuğ u * Serçegillerden. gün-ey. a a ndan an ndan bal. . fat ay ağ ı lı * Ayı aylası n . i. -ay / -ey. al kelimelerindeki l ünsüzü gibi. Avusturyalı * Avusturya kökenli olan (kimse). avurtlama * Avurtlamak iş i. düz-ey. fladı ı avurtlu * Çalı satan. dene-y. avutucu avutulma avutulmak * Avutmak iş konu olmak. r. erkeğ kuyruğ lir biçiminde ve çok süslü bir Avustralya kuş (Maenura superba). nda * Bir ayıherhangi bir gününden ertesi ayıaynı n n gününe kadar geçen veya yaklaş 30 gün olarak kabul ı k edilen süre. *İ simden isim türeten ek: kol-ay. avutma avutmak * Avutmak iş teselli. * Çalı satmak.* Dil ucunun ön damağ veya art damağ çarpması oluş ve dilin yanları akan ses: Dil. teselli etmek. ı nı * Yı on iki bölümünden her biri. avurtlamak * Büyülenmek. sı veya kı sı) ş tı * Oyalamak. hesap ortada. * (bir kimsenin acını sıntınıYatı rmak. hale. yüz-ey vb.

çeş ay dede * (çocuk dilinde) Ay. n aya * Türk bayrağ ı ndaki ayça ve beşş yı zdan oluş simge. ay parçası (gibi) * (kadıveya kıiçin) çok güzel. n ay karanlı ğ ı * Bulutlar arkası kalan ayıyaydı hafif aydı k. görünüş balıbaş benzeyen. kta kta ay dönümü * Aybaş ı . * Bkz. 3 m boyunda. n z ay takvimi * Ayı gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim. n i ş ı * Ayı dolunay durumundaki parlak durumu. husuf. ğ ı ü k ı na Akdeniz'de yaş bir balıtürü. kamer takvimi. ay dedeye misafir olmak * gece açı yatmak. teber. tı için lan ak yapan araç. pervane balı. ınlı ldı ı muş . mehtap. kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan. ay evi ay gibi * Ayla. nda n ğ ı nlı ay modülü * Gözlem araçları içinde taş ay araşrmaları kullanı ve ay yüzüne yumuş iniş nı ı yan. ay yı z ldı ay yı lı * Ayı on iki kez yeni aydan yeni aya gelmesi için geçen süre (354 gün 8 saat). ay parçası . zı m ay çekirdeğ i * Ay çiçeğ tohumu. n Ay tutulması * Yer yuvarlağ n Güneş Ay arası girmesiyle. inin * Genellikle vakit geçirmek için içi yenen kuru yemiş idi. kemer balı (Mola mola). ay ığ şı ı * Ayı yeryüzüne verdiğık.ay balı ğ ı * Ay balıgillerden. klar mın mı ay balta * Ağ yarı daire biçiminde olan balta. Ay'ıyer yuvarlağgölgesinde kalması ı nı ile na n ı . geceyi açı geçirmek. ayan k ğ ı ğ ı ay balıgiller ğ ı * Kemikli balı takı nı çengel çeneliler alt takı na giren bir familya. ay harmanlanmak * ayıçevresinde ayla oluş n mak. ay örümceğ i * Ay modülü.

* Elin parmak dipleriyle bilek arası ndaki iç bölümü. iyle ayağuğ ı urlu * geldiğyere uğ getirdiğ inanı (kiş i ur ine lan i). avuç içi. ayağüzengide ı * hemen yola çı kmak üzere olan. telâşkapı a lmak. ayağ(veya ayakları ı ) suya ermek * bir gerçeğanlayarak aklı ı gelmek. ayağyerden kesilmek ı * ayağyere değ olmak. ı ta ayağyürüten başr ı tı * halkıdüzen içinde çalı nı takiler sağ n ş ması baş lar. yolu düş mek. dikilmek. * telâş lanmak. * (hasta) iyi olmak. ayak tabanı . * Yapraklarıdüz ve parlak bölümü. ayağ fı a rlamak * hı ayağ kalkmak. ayağ (veya ayakları kapanmak ı na na) * alçalı na yalvarmak. zla a ayağ kaldı a rmak * telâş heyecana düş ve ürmek. ayağdüze basmak ı * güçlükleri yenerek ilerisinden korkmayacak bir duruma girmek. u lması ğ i ı ayağ bağ ı na vurmak * önüne bir engel çı karmak. ı ş ayağ (veya bacağ geçirmek ı na ı na) * aceleyle bir ş giymek. rcası * bağlanmak için yalvarmak. ayağile (veya kendi ayağile) gelmek ı ı * kendi isteğ gelmek veya emek çekilmeden elde edilmek. iyileş mek. ayağ(veya ayakları ı ) dolaş mak * yürürken telâş ayakları tan birbirine takı lmak. ayağdüş ı mek * Bkz. n ayağ düş a mek * işilgisiz ve yetkisiz kimseler karı e ş mak. ayağ kalkmak a * ayakları üzerinde durmak. heyecanlanmak. . ı mez * bir taş binip yaya yürümekten kurtulmak. * saygı göstermek için oturma durumundan ayak üzeri durumuna geçmek. eyi ayağ bağ ı na olmak * (biri) bulunduğ yerden ayrı na veya yaptı işsürdürmesine engel olmak. i baş na ayağalı ı ş (veya alı mak ş mamak) * bir yere sürekli gitmek (veya gitmemek).

ayağ çabuk ı na * bir yere alılandan daha kı sürede gidip gelen. . * (birinin) iş yükselmesine engel olmak. ayağ (veya ayakları) altı almak ı nı nı na * tek bacağ (veya bacakları) kırı üzerine oturmak. fesleğ ister (veya takar) baş ı nda en ı na * yoksulluğ bakmayarak süs ve gösteriş una yapmak ister. ayağ gitmek ı na * alçak gönüllülük ederek veya saygı göstererek birinin yanı varmak. rı ayağ alamamak ı nı * ağ veya uyuş dolayıyla ayağ oynatamamak. rı ma sı ı nı * alılan bir yere gitmekten kendini alamamak. na ayağ ip takmak ı na * bir kimseyi çekiş tirmek. gitmeye üş enmek. gözetmeksizin birinin yanı gelmesini sağ na lamak. ş ı sa ayağ çağ ı na ı rmak * yanı gelmesini istemek. inde ayağ dolanmak (veya dolaş ı na mak) * baş na yapmayı kası tasarladı kötülük kendi baş gelmek. ayağ sı su mu. yürümesine engel olmak. soğ su mu dökelim? ı cak na uk * ender gelen bir konuğ yarı a sitem. ayağ donu yok. ş ı ayağ bağ ı nı lamak * engel olmak. yarı sevinçle söylenen söz. na ayağ çelme takmak ı na * biri yürürken ayakları na ayak uzatı düş arası p ürmek. yorulmadan yapmak. ayağ denk almak ı nı * baş nıkendisine yapması kaların ihtimali bulunan kötülüklere karşuyanıdavranmak. ayak iş lerini bı kmadan. ayağ kira istemek ı na * gelmeye nazlanmak. ayağ gelmek ı na * alçak gönüllülük göstererek birinin yanı gelmek. ayağ getirmek ı na * sı saygı ra. ayağ çekmek ı nı * sısıgittiğbir yere artıuğ k k i k ramaz olmak. ı nı nı vıp ayağ (veya ayakları) öpeyim ı nı nı * yalvarım. ayağ düş ı na mek * çok yalvarmak. na * emek çekilmeden elde edilmek. ayağ üş ı enmemek na * hamarat olmak. ilgiyi kesmek. ğ ı ı na * iş yapmakta olan birine engel olmak. ı k * dikkat.

ş ı ndan kaların * ölmek üzere olmak. ayağ n pabucunu baş giymek ı nı ı na * dengi olmayan bir kimseyle evlenmek.ayağ denk basmak ı nı * dikkatli ve uyanıdavranmak. sı boş * serbest davranması engelleyen iliş nı kilere son vermek. tı ayağ n bağ çözmek ı nı ı nı * karını amak. uğ ramamak. * değ bir kimseyi üstün bir yere geçirmek. ayağ kaydı ı nı rmak * bir yolunu bulup birini iş inden veya görevinden uzaklaşrmak. ayağ n (veya ayaklar) altı ı nı nda * (yüksek bir yerden) geniş alanı bir görür durumda. ayağ sürümek ı nı * verilen bir işağ i ı almak. ayağ n tozunu silmeden ı nı * henüz yoldan gelmiş ken. ayağ tek almak ı nı * bir iş iyi düş te ünüp dikkatli davranmak. ka lanı . ayağ nı ayağ yorganı göre uzatmak ı nı na * giderini gelirine uydurmak. ayağ n pabucu olamamak ı nı * değ ondan çok aş ı erce ağolmak. henüz dinlenmeden. ardı baş nı da gelmesine yol açmak. ayağ vurmak ı nı * ayakkabı ı yara etmek. * baş nı yere artıuğ kası bir k ramaz duruma getirmek. ayağ n (veya ayakların) altı öpeyim ı nı nı nı * "pek çok yalvarım" anlamı kullanı rı nda lı r. k ayağ giymek ı nı * ayakkabını sı giymek. ersiz ayağ n tozu ile ı nı * yoldan gelir gelmez. ayağ n bastı yerde ot bitmez ı nı ğ ı * uğ ğyere bereketsizlik. uğ radı ı ursuzluk getirir. ayağ n türabı ı nı olmak * bir kimse baş bir kimseye kul gibi bağ p onun her emrini yerine getirmek. tı ayağ kesmek ı nı * bir yere gitmez olmak. ayağ n altı almak ı nı na * tekme ile dövmek. mak * halk inanına göre bir kimsenin gelmesi. ayağ n altı karpuz kabuğ koymak ı nı na u * bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle iş inden uzaklaşrmak. rdan * bir yerden uzaklaş üzere bulunmak.

ayak ayak üstüne atmak * otururken bir bacağ ötekinin üstüne almak. * Birtakı ş m eylerin yerden yüksekçe durması sağ nı layan dayak. i * Aş ı ağdüzeyde. * Vücudun belden aş ı ağbölümü. nda an ı n ayak çekmek * kandı rmaya çalı ş mak. * girmek. * (bir yere veya mesleğ girmek. ı raktı n ı . ayak bileğ i * Baldı r kemikleriyle tarak kemikleri arası bulunan ve yedi kemikten oluş ayağ arka bölümü. uğ ramamak. ş ı aş ayak divanı * Olağ anüstü durumlarda o anda bulunulan yerde padiş n katı yla bir konuyu görüş ve karara ahı lması mek bağ lamak için yapı toplantı lan . ünde sa m mları baş nı ayak diremek * bir düş ünceyi. ayakta toplanan meclis. ayak basmak * bir yere varmak. sa * Yarı arş veya 30. ulaş mak. avutmak. * Bir doğ runun baş bir doğ ka ruyu veya bir düzlemi kestiğnokta. * Büyük bir ı a karı ikinci derecedeki akarsularıher biri. * Yürüyüş ağ k veya çabukluk derecesi. bir davranı sonuna kadar sürdürmek. ün ı rlı * Basamak.ayak * Bacakları bilekten aş ı bulunan ve yere basan bölümü. sı radan. * Halk edebiyatı uyak. * (buzdolabı ölçülerinde) İ ngiliz ölçüsü fut'un kübü alı narak hesaplanan değ er. uğ ramak. nda * Halk edebiyatı koş nda uklarda kı yedekli dizelere verilen ad. * 30. bağ e) lanmak. gelmek. * Herhangi bir zemin üzerinde ayağ bı ğiz. fut. kadem. ayak atmak * girmek. kendi tutumundan ş mamak. ı nı ayak bağ ı * Bir yere veya bir iş gidilmesine engel olan ş e ey. ayak atmamak * bir yere hiç gitmemek. ayak değtirmek iş * talim yürüyüş kı bir adı atmak yolu ile adı nı kalarınkine uydurmak.5 cm uzunluğ m ı n undaki ölçü birimi.4 cm değ erinde İ ngiliz uzunluk ölçüsü birimi. lan ayak iş i ayak izi * Birtakı getir götür iş m leri. bayağ ı . rmağ ş an n * Göl ayağ ı . destek veya bunlardan her biri. * Ayakta yapı sohbet. ayak basmamak * bir yere hiç uğ ramamak. * ilk kez gitmek. n ağ da * Bacak.

ayak satısı cı * Gezgin satı. yeri. karı . n lan lan * Ayak parmak uçların oluş nı turduğ dar dayanak yüzeyi. ve ş baş nı ı ayak vermek * âş atı ı ş k maları dinleyicilerden biri uyak belirtmek. ayak tutmak * mani yarı ş maları karş ndakine uyması nda ı sı gereken uyağvermek. ayak tarağ ı * Bkz.ayak keseri * Ayakta durarak ağ yontmaya elverişuzun saplı aç li keser. i ayak takı mı * Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayıyla toplum içinde aş ı sı ağdurumda olan kiş iler. an ğ ı zlın ı * Ayakta tedavi. ayak teri * Ayak parmakları ndan çı pis kokulu salgı arası kan . u ayak uydurmak * yürüyüş adı atını kalarınkine uydurmak. te m ş baş nı ı * kendi gidiş davranını kasınkine benzetmek. rmak ayakaltı * Gelip geçenlerin çok olduğ yer. ayak kirası * Bir haber veya eş getirene emeğ karşk verilen para. ayak topu * Futbol. ayak oyunu * Hile. ayak kirası . * Hizmet için bir yere gönderilen kimseye verilen ücret. nda ayak yalı n * Yalı ayak. ı ayak ucu * Yatanıveya yatı bir yerin ayak uzatı yönü. u ayakaltı almak na * hakir görülmek. gözden çı lmak. kandı için dalavere çevirmek. ayak teri. n ayak yapmak * birini aldatmak. ayak tedavisi * Ayakta oluş bir hastalın veya rahatsı ğ tedavisi. ya ine ı lı ayak makinesi * Ayak yardı ile iş mı letilen makine. tarak. rdan * gönderilen yere isteğile gitmemek. cı ayak sürümek * verilen bir işağ i ı almak.

* Ayakkabı lan yer. * Ayakkabı yapmaya elverişolan (deri. ayakkabı dolabı . i. cı ayakçı n * Dokuma tezgâhları atkı nda ipliklerini hareket ettirmek için ayakla bası tahta ayaklı lan k. . merdiven basamağ ı . isyan. çerçi. na ayakaltı dolaş nda mak * bir iş yaramadı hâlde herkesin iş engel olacak biçimde ortalı dolaş e ğ ı ine kta mak. ayaklama * Ayaklamak iş i. ayaklanma * Ayaklanmak iş i. kı ı kaldı yam. ğ ı * Çocukları cambazları ayakları takıyürüdükleri çifte sık. lan * Bir iş süresince tutulan hizmetçi. ayaklandı rma * Ayaklandı iş rmak i. ayaklanmak * (çocuk için) Yürümeye baş lamak. lâstik gibi dayanı maddelerden yapı ayak klı lan giyeceğ pabuç.ayakaltı bı nda rakmak * ezilmesine. toprakbastı nan . ayakkabı vurmak * (ayakkabı ) ayağzedelemek. * bazı davranı konuğ gitmeye zorlamak. n na p rı * Ayak iş lerinde kullanı kimse. korumamak. ş larla u ayakkabı lı k * Ayakkabı konulan yer. baş rma. * Gezici satı. ayağrahatsıetmek. kösele gibi ş li eyler). * Dokuma tezgâhı ayaklı. cın i. yok olması göz yummak. satı ayakkabılı cı k * Ayakkabınıiş pabuççuluk. ayakçı ayakkabı * Özellikle sokakta ayağkorumak için giyilen ve altı ı kösele. ayakbastı * Bir yere dı dan gelen insan ve eş ş arı yadan alı vergi. ı ı z ayakkabı cı * Ayakkabı yapan veya satan kimse. pabuççu. n. ayaklandı rmak * Ayaklanmak iş yaptı ini rmak. ayakkabı nı ları çevirmek * konuk ayakkabı nı ları gidiş yönüne doğ düzgün biçimde sı ru ralamak. ayakçak * Merdiven. ayaklamak * Ayakla ölçmek. * Birçok kimsenin cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karşgelmesi.

ayaklar baş lar ayak olmak . ayaklı mani * Cinaslı ayaklarla söylenen bir mani türü. ayakları (veya ayağ kara su (veya sular) inmek na ı na) * uzun süre ayakta kalmak veya yürümekten çok yorulmak. sorulan her soruya cevap verebilen kimse. değ kimseler ise en geride bı lmak. ayağ sürümek. * Uyanmak. istemeye istemeye gitmek.* (hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek. * Ayakçak. ersiz a erli rakı ayakları dolaş mak * yürürken ayakları birbirine takı lmak. ayakta . ayakları geri gitmek geri * bir yere gönülsüz. * Taban. baş ı kaldı rmak. ı n ğ ı * Ayak basacak yer. cin gibi çocuk. ayaklı ma koş * Halk ş iirinde müstezat tarzı söylenen deyiş nda . * Ayakla iş letilen. yaramaz. ı nı ayakları yerden kesmek nı * bir taş binerek yürümekten kurtulmak. ayaklı canavar * Çok hareketli. a p * (birçok kimse) Cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karşgelmek. gürültü yapmamaya özen göstererek yürümek. uyanıkalkmak. pedal. ı ta ayakların (veya ayağ n) ucuna basmak nı ı nı * çok yavaşsessiz. ayakları değ yere memek * çok sevinmek. * Ayağolmayan. . ı ayaksı z ayaksı zlar * Omurgalı hayvanlarda amfibyumlar sıfın en ilkel yapıtürlerini içine alan bir takı nı nı lı m. baş * değ kimseler baş geçip. p ayaklar altı almak na * önem verilmesi gereken ş eyleri hiçe saymak. ayaklı k * Ayakla iş letilen makinelerde ayağ bastı yer. çiğ nemek. ı * Bir destekle yere dayanan. ayaklı kütüphane * Pek çok konuda bilgisi olan. * Ayağ kalkıgitmeye davranmak. ayakları nısürümek * güçlükle yürümek. ayaklı * Ayağolan. isyan etmek. çok ş okumuş öğ ey ve renmiş olan.

kı * değ yitirmemek. k ayan olmak * belli olmak. . apaçı açıseçik. abdesthane. bilinir olmak. * Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiğdoğ i rultudaki alt yön. memiş nsanı kları nı alttı ı hane. ayakta durarak. a ş * Telâş. * Oturmadan. * İ n besin artı yla idrarı boş ğyer. erini ayakta tedavi * hastanı yatağ yatılması n a rı gerekli görülmeyerek kendisine ayakta yapı tedavi. eş ayan âyan * Belli. rtı ayar . . . ı rı n. ayandon * 18 Ocak'ta baş layan bir fı na. na.* Ayağ kalkmıdurumda. kı na. kenef. * Hazıyemek. ayakta tutmak * o ş sürekliliğ sağ eyin ini lamak. * İ gelenler. * bir kuruluş yaş un aması sağ nı lamak. ayakta kalmak * oturacak yer bulamamak. sa * Acele olarak. ayan beyan * Besbelli. * bozulması yılması çökmesine engel olmak. önemini korumak. ayakta uyumak * aş dalgı ş kı veya yorgun olmak. aş n ayaktan * (kesim hayvanları canlı için) olarak. heyecanlı lı . leri * Senato üyeleri. ayaktaş ayakucu ayaküstü * Arkadaşyoldaşhempa. kı sürede. * yılmamak. lan ayakta tutmak * oturtmak gerekirken oturtmamak. k. helâ. açı k. tuvalet. r ayaküzeri * Ayaküstü. çökmemek. kademhane. ayakyolu ayal * Karı . festfut.

cı ve musluk aksamı sışrmak amacı kullanı ağ açı ğayarlanabilen özel alet.* Bir aygın gereken işyapabilmesi durumu. * İleri birbiriyle çatı ş ş mayacak veya zamanı bitirecek biçimde düzenlemek. ayartılı cı k * Ayartını yaptı iş cın ğ . ayartı ayartı cı * Baş çı tan karma. ş ları * (altıve gümüş n için) Belli bir ayarı olmayan. n. ayarlı pense * Vida. doğ ruluğ e rulamak. ayarlı * (saat ve makine için) Ayarlanmı doğ çalı ş ru . nda * Kandı rmak. düzensiz. ayarsı k zlı * Ayarsıolma durumu. ı . birbirine uygun duruma getirilmek. ayarlanmak * Ayar edilmek. ı klı z ı ayarsı z * Ayarı lmamı ayarı yapı ş . n ğ ı ayarı bozuk * Belli bir ayarı olmayan. ş sağ ması lanmı düzeltilmiş ş . ayarlama * Ayarlamak iş i. ayarlamak * Bir ölçünün doğ unu belli bir örneğ göre düzeltmek. ayarlatma * Ayarlatmak iş i. ayarlatmak * Ayar ettirmek. doğ yoldan saptı ayartan. düzenli iş duruma getirmek. karakter veya aklı yerinde olmayan. ş ta * Değ derecesi. ler ayarcı * Esnafıkullandı ölçü aletlerini denetleyen görevli. * Bir aygıbelli bir iş tı yapabilecek duruma getirmek. er ayar etmek * (bir aygın) çalı nı tı ş ması düzeltmek. * Altı gümüş madenlerden yapı şeylerin saflıderecesi. gibi lmış k * Bir iş veya bir davranı gereken ölçü. * (altıve gümüş n için) Belirli bir ayarı olan. . düzenli. tı i * Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü. düzensizlik. vata nıkı tı yla lan. ru ran. * Davranı ölçüsüz. * Ahlâk. * Baş çı tan karan. doğ ru. ayarlanma * Ayarlanmak iş i. bozuk. z * Ölçüsüzlük.

rmak ayazlandı rmak * Ayazlanması sağ nı lamak. ukta * boş beklemek.ayartı lma * Ayartı iş lmak i. * Birini. * (hava ve gece için) Soğ uk. ş arı uk ayaz vurmak * (sebze ve meyveler için) donmak. ayazlanma * Ayazlanmak iş i. ayaz paşkol geziyor a * dı da çok soğ var. ayazlanmak ayaz . * Duru. rı ayazlandılmak rı * Ayazlanması lanmak. doğ yoldan saptı ru rmak. sağ ayazlandılmırakı rı ş * Halk inanına göre sı tedavisinde kullanı üzere rakın açı balkonda veya dı da bekletilmiş ş ı tma lmak nı larak ş arı hâli. ayartmak * Baş çı tan karmak. ayaza çekmek * kın kuru soğ artmak. eline bir ş geçmemek. sakin havada çı kuru soğ kan uk. ine ayartma * Ayartmak iş i. ayazlamak * (hava) Ayaza çevirmek. eline bir ş geçmemek. * Ayazda kalı üş p ümek. ş ı uk ayazda kalmak * soğ kalmak. ayazlandı rma * Ayazlandı durumu. * Boş beklemek. ayaz kesmek * uzun süre soğ kalıüş ukta p ümek. * Kandı rmak. yere ey ayazlama * Ayazlamak iş i. yere ey ayazlandılma rı * Ayazlandılmak durumu. çalı ğyerden ayıp baş nı yanı çalı ş ı tı rı kasın nda ş maya kandı rmak. ayartı lmak * Ayartmak iş konu olmak.

* Kolayca anlaş ı kadar açı(söz veya yazı vazı lacak k ). saydam. hilâl. âdet görmek. münevver. taraça. ay ay olarak. ayazlı k ayazma aybaş ı * Evlerde serinlemek için kullanı önü açıyer. n ğ ı * Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapı ş yı zlı alem. gün çiçeğ günebakan. ı * Kültürlü. okumuşgörgülü. ayda yı bir lda * çok seyrek olarak. * Bir sorun üzerine gereğkadar bilgi edinme. * Ayı ilk günü. aydemir aydı n * Iş alan. lan k . ünceli (kimse). mimarlı çizim için kullanı özel bir kâğ kta lan ı t. tahtaboşbalkon. sarı renkli çiçeğçok iri olan. karş na konulan eş ık kaynakların sayı ile orantıolarak aydı k görünmesi. ndan aybeay * Aydan aya. * Rumlarıkutsal saydı kaynak veya pı n kları nar. gündöndü (Helianthus annuus). ileri düş . lmıçörek. tenevvür. ayçöreğ i * İ tarçı ceviz konularak ay biçiminde yapı ş çine n. ayça * Ayı ilk günlerinde aldı yay biçimi. ay dönümü. tenevvür etmek. * Bu bitkinin yağ karı tohumu. n * Ayı ilk günü. aydı k. i . nlı * Bir sorun üzerine gereğkadar bilgi edinmek. çı lan ayçiçeğyağ i ı * Ay çiçeğ inden çı lan yağ karı . ayazlatma * Ayazlatmak iş i. ayazlatmak * Soğ bekletmek. ukta * Ayazda soğ utmak. n aybaşolmak ı * (kadın) ayda bir döl yatağ nı ı kan gelmek.* Ayazda bı lı soğ rakı p umak. ı sı it ş ı nı sı lı nlı aydı nlanmak * Aydı k olmak. * Yüzü yay biçiminde bir çeş keser. lmıay ldı süs. ıkl ı nlı ı k ş . ayçiçeğ i * Birleş ikgillerden. h. yurdumuzda çok yetiş i tirilen bir bitki. it aydı nlanma * Aydı nlanmak iş i. i. aydı nger * Parlak yüzeyli. i * Bir yüzeyin.

ş ı rı iş aydı nlatmak * Karanlı giderip görünür duruma getirmek. aygı n * Bitkin. * iri yarı cüsseli. lmıalet. cihaz. aydı k nlı * Bir yeri aydı nlatan güç. * Vücutta belirli bir görevin sağ lanması yarayan organlarıhepsi. vazı lacak k h. güçlü (kimse). aydı lmak nlatı * Aydı nlatmak iş konu olmak. saf. * Duyguda ölçüyü kaçı ş rmı . ş ı * Iş alan. na n * Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluş turulan ve bazı deneylerin yapı na yarayan takı belli lması m. bitkin. zlı aygı r deposu * Aygı n bakı ğbüyük ahı rları ldı ı r. . aygı r gibi aygı t * Birçok parçadan yapı ş cihaz. * Sahnelerin ıklandılması i. * Kötülükten uzak. in ay-gün yı lı * Hem ay evreleri değ imi hem de güneş gökyüzündeki görünen hareketi göz önüne alı iş in narak düzenlenmiş olan takvim yı lı . nlı * Bir sorunla ilgili gerekli bilgileri veren. ine aydı nlatma * Aydı nlatmak iş i. ı k. temiz. aydı lma nlatı * Aydı lmak iş nlatı i.aydı cı nlatı * Aydı k verici. * Bir yapın ortası gelen oda ve öbür bölümlerin ık alması damıortası zemine kadar açı nı na ş ı için. çok yorgun. n ndan lan boş luk. aygı r * Damı k erkek at. t. aydı kölçer nlı * Aydı kları nlı ölçmeye yarayan aygılüksmetre. ğ ı * Bir sorun üzerine bilgi vermek. ı k * Kolay anlaş ı derecede açıolan. ay-gün takvimi * Güneş görünen hareketlerine göre düzenlenen takvim. * Kendinden geçercesine âş vurgun. aygıbaygı n n * Güçsüz. ık. ayet * Kur'an surelerini oluş turan cümlelerden her biri.

ayı an boğ ayı cı * İ yarı ri . bir çocuğ el ş yapması gücünü onda denemesi karş nda kin a akası veya ı sı ayı plama yollu söylenir. * Memeli et oburlardan. beş mı parmaklı . uyanı ş lı k. kaba ve hoyrat (kimse). ler ayı yavrusu ile oynuyor * iri ve yetiş birinin ufak tefek birine. i. ları * Sarhoş u veya baygı ğgeçmiş luğ nlı ı olan. ayı pirincin taş ! kla ı nı * bir iş pek karık ve içinden çılmaz durumda olduğ anlatmak için kullanı in ş ı kı unu lı r. ayı ı bacağ * Çift yan yelkenlerden birini sağ birini soldan kullanma biçimi. küçük taneli yemiş veren. * kaba. yı za itibarı (veya minnetim) yok ldı m * bir ş en iyisine alı ktan sonra ondan aş ı eyin ş tı ağolanlar beni doyuramaz. ayı klamak ayılı cı k ayı giller ayı k . * Sarhoş u geçmiş biçimde. iş * Sert. ayı görmeden bayram etme * bir iş gerçekleş meden ona oldu gözüyle bakı sevinilmemelidir. * Ayını iş mesleğ cın i. ayı yürüyüş ü * Gergin kol ve bacaklarla dört ayak yürüme. * Kaba saba. ayı ğ balı ı * Fok. tüylü bir bitki (Arbutus uva ursi). ş sı * Ayı oynatmayı edinen kimse. dan. anlayı z (kimse). ayı içine alan bir familya. lı p ayı gülü * İ çenekliler sıfın düğ çiçeğ ki nı nı ün igiller familyası bir ş k türü (Peconia corollina).ayı * Memelilerin et obur takı ndan. ndan akayı ayı üzümü * Fundagillerden. ayı klama * Ayı klamak iş i. luğ bir * Anlayı. yurdumuzda boz türü na bulunan. tabanları basarak yürüyen. ayı gibi * iri yarı . ş sı ayı gördüm. ayını bı yüzüne vurmak * birinin kusurunu yüzüne söylemek. iri gövdeli hayvan (Ursus arctos). kaba ve anlayı z (kimse).

* Yaş varlı ayan klarda ortamış n artları en iyi uyan türlerin veya bireylerin üreyip kalması na . kendine gelmek.* Bir ş içinden. stı ayı klanmak * Ayı klamak iş konu olmak. baş na ayı ı kulağ * Çuha çiçeğ bir türü (Primula auricula). stek i m. inin ayı lı k * Kabalı kaba davranı k. ayı klanma * Ayı klanmak iş i. gereksiz veya istenmeyen taneleri veya maddeleri ayıp çı eyin e rı karmak. uyamayanları n yok olmasıı fa. çki bir u ağsı * Ayı ltmak iş i. . kişeki: yaz-ayı çiz-eyim. ayı lma ayı lmak * Ayı iş lmak i. işyaramayan. m. ayı k klı * Ayıolma durumu. uyanmak. oku-y-ayı bekle-y-eyim vb. ayı ltı ayı ltma ayı ltmak ayıon dördü n * Dolunay. * Bir görevde gereksiz görülenleri iş inden ayı rmak. Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf. ayı etmek lı k * kaba davranmak. * Ayı nı lamak. luk. * aş ölçüde sinir bunalı ı rı mları geçirmek. nlı * Aklı ı gelip gerçeğgörmek. ayı n * Arap alfabesinde on sekizinci. temizlemek. ayı bayı lı p lmak * birini kendinden geçercesine sevmek. ayı klatmak * Ayı klamak iş yaptı ini rmak. ine ayı klatma * Ayı klatmak iş i. k ayı kmak * Ayı lmak. kendine gelmek. lması sağ -ayı / -eyim m * İ kipi tekil 1. mahmurluk. * Sarhoş baygı k gibi bir durumdan kurtulmak. ş . aklı ı gelmek. . baş na i * İ içmiş kimsenin duyduğ baş rı ve sersemlik.

lan * Işı n ögelerine ayı özelliğolan. i. sı ayı lı ngacı k * Tütün kaçakçı ı lı. utanı durum veya davranı na rı lacak ş . birleş veya ayrıma uğ ime ş ı ratarak niteliklerini belirtmede kullanı madde. ş zca ı ayıyerler p * vücutta örtülü tutulması gereken yerler. bı * Ayı. ğ ayın kı türküsü var. tütün. miyar. ayı planma * Ayı planmak iş i. * Kusur. ş karş sı ayı çatlatmak nları * bu harfin gösterdiğArapçaya özgü sesi gı i rtlakta boğ umlamaya çalı ş mak. kusuru olan. * Utanç veren. ayı plama * Ayı plamak iş takbih. takbih etmek. ayı planmak * Ayı plamak iş konu olmak. kusuru olmayan. ayı ngacı * Tütün kaçakçı. * övünmek gibi olmasıama. ayı plamak * Kı namak. kı da Ahlat üstüne nı rk rkı * bir kimsenin hep aynıeyi veya hikâyeyi anlatması ında söylenir.ayıon dördü gibi n * yüzü çok güzel (kadıveya kı n z). ı yalı ğ rma i . rma i ayım rı * Cisimleri. ine ayı plı ayı z psı * Ayı. n ayı raç ayı ran ayıcı rı * Ayı özelliğveya gücü olan. bı ayı r söylemesi ptı * "bunu söylemek size karşsaygızlıolacak. eksiklik. ayı p * Toplumun ahlâk kuralları aykıolan. ayı nga * Kaçak tütün. ayıetmek (veya yapmak) p * yakıksı davranmak. ama söylemek zorundayı anlamı özür dilemek için ı sı k m" nda kullanı lı r.

lan ayı rtmanlı k * Ayı rtmanıgörevi. tı * Nitelik değ ikliğ anlamak. mayı mayı * Farklı davranmak. ayım yapmak rı * eş davranı bulunmamak. ayı vurmadan postunu satmak yı * henüz ele geçmemiş ş üzerinde hesap yapmak. aççı t ayı kaval çalmak ya * anlayı z bir kimseye bir ş anlatmaya çalı ş sı ey ş mak. e boyunda bir ağ k. n ayı t * Mine çiçeğ igillerden. mümeyyizlik. tahsis etmek. ayı edilmek rt * Ayı etmek iş konu olmak. hayı(Vitex agnus-castus). iş ini * Seçmek. * Birbirinden uzaklaşrmak. nüans. * (bir ş veya yeri) Bir ş veya kimse için kullanmayı ey ey belirlemek. temyiz etmek. Akdeniz çevresinde yetiş mavi. beyaz veya menekşrenginde çiçekler açan. ikilik ortaya atmak. fark gözetmek. soruları hazı n rlanması notlarıverilmesine kadar bütün değ ndan n erlendirme çalı ş maları na katı görevli. bir ey * Aynı cinsten olan ş arası eyler ndaki ince fark. saklamak. ayımlamak rı * Ayım yapmak. tefrik etmek. uzlaş bozmak. * Ayı rtmak iş i. fark gözetmek. eyi rt * Bölmek. it ş ta ayım yaratmak rı * farklı çı lı karmak. * Bir yeri bir engelle bölmek. k ayımlama rı * Ayım yapmak iş rı i. rt ine ayı etmek rt * Birkaç ş birbirinden ayı niteliğanlamak. eyi ran i ayı rtı ayı rtma ayı rtmak ayı rtman * Sı navlarda. * Ayı rmak iş yaptı ini rmak. * İ veya daha çok kimse arası ki ndaki anlaş . * Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak. farika. ayı rmaç ayı rmak * Bir ş benzerlerinden ayı etmeye yarayan durum veya öge. rı ayı rma * Ayı rmak iş i. . 1-2 m en. mümeyyiz.* Ayı rmak iş i.

ters gelmek. aykılamak rı * Dikey olarak gelmek. ş aylaklı k * Aylak olma durumu. * İsiz. aynı ayinicem aykı rı aykı doğ rı rular * Aynı düzlemde bulunmayan doğ rular. aykılama rı * Aykılamak iş rı i. boş ş gezen. ay ağ . muhalefet. ibadet. karş ters. aykılaş rı mak * Aykıduruma gelmek. î n in ldı. yapacak bir iş ta i olmamak. aykı olmak rı * ters olmak. * İsizlik. rı aykılı rı k * Aykıolma durumu. * Çapraz. ş ey aylak aylak olmak * boş olmak. ş ı ı lı * Bazı kutsal kiş ilerin başetrafı gösterilen ık çevresi. boş oturmak. düz yoldan ayrı lmak. aykı düş rı mek * uygun gelmemek. ı r * Mevlevî ve Bektaştekkelerinde kadıve erkeğ birlikte katı ğ dinî müzikli sohbet töreni. kestirmeden gitmek. ters düş mek. aylakçı * Temelli işolmayan iş i çi. aykı katmanlaş rı ma * Katmanları düzenli bir biçimde olmayan katmanlaş ma. avare. . ters. ı nda ş ı * İsiz. mugayir. aylakçı lı k * Temelli iş sahibi olmama durumu. ş ş ı a. hale. ru e ı t. * Mevlevî tekkelerinde okunan ağ bestelerin biçimi. bir ş yapmayarak.ayin * Dinî tören. avarelik. zı t olmak. mugayeret. avarelik. rı ayla * Ayı ve bazı ldı n dolayı n yı zları ndaki ık çevresi. aykılaş rı ma * Aykılaş iş rı mak i. * Gidilen yol üzerinde olmayıgidiş p yönüne ters düş en. iş sizlik. * Bütün noktaları düzlemde bulunmayan. ı * Alılmı doğ diye bellenmiş uygun olmayan.

kötü kokan bir ağ kokar ağ (Ailanthus glandulosa). * Ayı dolduran bir süre geçirmek. aylandı z * Sedef otugillerden. aylı * Üzerinde ay biçimi bulunan. sa ip ğ ı acı dikilen. aç aylanma * Aylanmak iş i. na aylı klı ayma aymak aymaz . aylıalmak k * bir aylıçalı karşğ para almak. k ş ma ıı lında aylıbağ k lamak * emekli olan veya baş sebeplerle çalı ka ş mayanlara her ay için belirli bir parayı ödemeyi üstlenmek. * Sürmek. aylı kçı * Aylı çalı kimse. iş güçsüz dolaş siz mak. aklı ı gelmek. ı ı kla lı * Aymak iş i. * Bir ay içinde olan veya bir ay süren. aydan beri var olan. aylarca kalmak. * Ayda bir kez yapı veya çı lan kan. çalı ş mamak. bir ay için. * Aylamak iş i.aylaklıetmek k * boş durmak. i * Çevresinde olup bitenlerin farkı varmayan. * .. * Kendine gelmek. aylı k * Birine. gafil. aç. görevi karş ğolarak veya geçimi için her ay ödenen para. maaş. mehtaplı şı ı . * Ay olarak.. ayı baş na lmak. aylı geçmek ğ a * çalı ş karş ğolarak her ay belirli bir para alı ması ı ı lı nacak bir iş baş e lamak. boş oturmak. devam etmek. * gündelikten veya ücretten kadroya geçmek. ka p z ğ kla ı * Aylıalan (kimse). aylıvermek k * aylıolarak üstlenilen parayı k ödemek. * Ay ığolan. kla ş an * Baş geliri olmayıyalnıaldı aylı geçinen kimse. aylanmak * Bir yerin çevresinde dolanmak. maaş ıı lı . aylama aylamak * Beklemek. * Gerçeğanlamak. k lı * Karş ğaylı ödenen. Avrupa'ya Çin'den getirilmişkı zamanda yetiş boy attı için bir gölge ağ olarak .

* Küreğ yassı bölümü. gaflet. yumurtamsı rmımsı . iş hile karı ran. aymaza yakı na ş durum. ine ş tı * Aynacın yaptı iş nı ğ veya aynacı ı olma durumu. * Parlak yüzlü. ğ ı * Akı ve anaforun birleş i yerde oluş su burgacı ntı tiğ an . * dümdüz ve parlak. in uç * (atlarda) Diz kapağ ı . cilâlı sı cam. * Bir olayı durumu yansı göz önünde canlandı olay. aynacı * Ayna yapan veya satan kimse. * Doğ ramacı ve yapılı çerçeve içine geçirilen tahta veya taş lı k cı kta levha. mısı ayna taş ı * Yapı t ve çeş gibi yerlere konan yazıveya yazız süslü taş . yakıksı çirkin. * (deniz için) kı ltız. ş . ayna tı ı rnağ * Aynayı duvara tutturmak için kullanı nikel veya kromla kaplanmımetal parçası lan ş .aymazlı k * Çevresinde olup bitenlerin farkı varamama durumu. aynası k zlı * Aynasıolma durumu. aynabakar * Büyük. yi * (Karagöz oyununda) Perde. biçimsiz. ran ey. yakıklı ş . * Işı tan. ı * Polis. na aynası z * Aynası olmayan. lı u n yazı ç ayna gibi aynacı lı k aynalı aynalıtahtası k * Sandalları kıtarafları oturanısı nı n ç nda n rtı dayaması yarayan tahta. yolunda. bir tan. acak ayn ayna * Göz. ı aynalı sazan * Üzerinde az sayı büyük pullar bulunan bir tür sazan balı. durgun. düz veya az yuvarlak kıbölüm. ters. * Aynası olan. varlı n görüntüsünü veren. * İ bir durumda. anı me lı sı levha. durum. ı yansı ğ kları ve rlı * Gemilerde iş aretçi erlerin kullandı dürbün. güzel. * Hileci. da ğ ı aynalı k * Geminin ve bağ bulunduğ limanıadı lan. a ş z. kı zı mavi renkli bir erik türü. z aynaz * Bataklı k. kötü. . * Hoş gitmeyen.

bununla birlikte. einsteiniyum. * Taş r veya taş ı nı ı nmaz üzerinde doğ rudan doğ egemenlik yetkisi veren ve herkese karşileri sürülebilen ruya ı * Aynı olma durumu. r * Hiçbir değiklik olmadan. aynı potada erimek * benzer konuları sorunları ve birlikte düş ünmek veya değ erlendirmek. il. aynı mı sonuca varmak. pkı.aynaz aynen aynı * Köy oyunları yöneten kimse. nı * Olduğ gibi. aynı lı k aynı sefa aynı yla aynî * Gözle ilgili. ayol ayraç * Daha çok kadı n kullandı bir seslenme sözü. aynı zamanda * Hem de. * Değ meyen. nları ğ ı * Yay ayraç. ş düş aynı ya çı kapı kmak * sonuç bakı ndan fark etmemek. araları ayrı olmayan. * Ayı edilemeyecek kadar benzeri özdeş tı sı rt i. lik. iş nda m aynı zı ağ kullanmak * aynıeyi söylemek. aynî aynî hak haklar. olduğ gibi. lik. aynı telden çalmak * aynıeyi söylemek. * Baş değ yine o. ı nması kolay eş ya. aynı ünceyi ileri sürmek. iş u * Kullanı lmaya veya harcamaya elveriş taş li. * Birleş ikgillerden. değ tirmeden. aynı u iş yla. . aynş tayniyum * Bkz. kası il. ş aynı yolun yolcusu * kötü sonları birbirine eş olan. çiçekleri sarı renkli bir kıbitkisi (Calendula arvensis). ayniyat ayniyet * Para olarak değ madde olarak verilen. * Aynı özdeş lı k. özdeş ayniyet.

ka * Yalnı tek baş olan. * (her biri) Ayrı olarak. ş nı bir ür mı ayrı çekmek baş * topluluktan ayrı kendi baş iş lı p ı yapmak. * aş bir cinsel arzu duymak. ayran budalası * Aptal. ı rı ayranı içmeye. budala. ası l konu ile ilgisi az olan bir bölüm sışrmak. atla (veya tahtı yok revanla) gider sı çmaya * yoksulluğ bakmadan gösteriş una yapmaya kalkanları gülünçlüğ anlatmak için kullanı n ünü lı r. ayrancı lı k * Ayran yapısatma iş p i. ı na ayrı ayrı * Birbirinden ayrı olan. ayrı m bası * Genellikle bir dergide yayı mlanmıbilimsel bir yazın ayrı broş olarak bası . sersem. ayran gönüllü * Çabuk âş olan. z. ayran delisi * Bön. iş * Her biri için. mak i ayranlaş mak * Ayran durumuna gelmek. yapı ayrı çanak yapraklı lar . na ayrı cinsten * Farklı da olan. ayranı kabarmak * öfkelenmek.ayraç açmak * söz veya yazı içine. ka. safdil. coş mak. değik. kı tı ayran * Süt veya yoğ yayı çalkalanarak yağalı ktan sonra kalan sulu bölüm. lan ayran ağ ı zlı * Aptal. sersem. heterojen. ayranı budur. * Baş baş türlü. ayrı * Yerleri bir olmayan. yarı sudur m sı * yapı bir iş yarı yamalak olduğ bildirilmek için kullanı lan in m u lı r. ı k ayrancı * Ayran yapan veya satan kimse. urt kta ı ndı * Yoğ urdu sulandı rarak yapı içecek. ayranlaş ma * Ayranlaş özelliğveya durumu.

istisna. çarpı k. ey ayrı yapmak seçi * birkaç ş arası fark gözetmek. ayrıotu k * Buğ daygillerden. ayrı z cası * Ayrı tutulmadan. müstesna. ağ iki . ayrı klı tutma. k * Düzgün ve uygun olmayan. kaları ve ayrı klı calı * Ayrı ğolan. ey nda ayrı yapraklı taç lar * Taç yaprakları birbirine bitiş olmayıyan yana yer almıbulunan bitkiler. * uyuş mamak. kaları ve ayrı k tanı calı nmak (veya göstermek) * baş ndan ayrı üstün tutmak. istisnası z. ayrı gayrı bilmemek (veya ayrı gayrı olmamak) sı sı * birbirinden hiçbir ş esirgemeyecek durumda olmak.* Çanak yaprakları birbirine bitiş olmayan bitkiler. * Baş na benzemeyen. na calı * Kur'a dı. ş ı * Ayrı olma durumu. kökü hekimlikte idrar söktürücu olarak kullanı yabanî bir bitki (Agropyrum repens). ayrı ksı calı z * Ayrı ğolmayan. . . müstesna. ş ı * Ayrıotu. * Ayrı önem verilerek. miş ayrı mek düş * birbirinden uzakta kalmak. imtiyaz. ayrıküme k * Ortak elemanları olmayan küme. bir * Bundan baş ka. kural dı olan. baş kaları benzemeyen. imtiyazsı z. . ayrı ç ayrı k * Yol kavş ı yolun ayrı ğyer. * Ayrı tutulan. ayrı k tanı imtiyazlı calı ı calı nan. ayrı kaları tutulan. ayrı ca * Ayrı olarak. istisnaî. müstesna. ayrı . ik p ş ayrı tutmak * farklı davranmak. ldı ı * Ayrı ş lmı . ayrı calı ayrı k calı * Baş ndan ayrı üstün tutulma durumu. ayrı tutulma. lan ayrı klı ayrı k klı * Ayrı tutulmuşbenzerlerine uymayan. ayrı k tanı calı ı calı nmayan.

* Ayrı olma durumu. ı yan lantı. ayrı ma laş * Ayrı mak iş teferrüt. ayrı lanma * Ayrı lanmak durumu. daire. ine * Bir yerden. ayrı duran. şı ın * Ayı rmak iş konu olmak. ya ve ya da ile gösterilen iliş iş ki. * Kaplamları birbirinden ayrı olmakla birlikte aynı n cinsin kaplamı giren kavramlar arası yakı na ndaki bağ . munfası l. odağ veya merkeze birleş a tiren doğ runun büyük eksen ile yaptı açı ğ . * Evlilik birliğ yargıkararı geçici bir süre için kaldılması inin ç ile rı . ilineklerin tözle bağ sı cı karş . * Düş ünce. ğ ı k zı z. ayrı yı ksı l * Yerin kendi yörüngesindeki günberi noktası art arda iki geçişarası ndan i ndaki süre farkı . parabol. * Birinden uzak düş me. * Bir biçmeden geçen beyaz ığ türlü renklerde görünmesi.. bir kimseden. ve ini ayrı lmak ayrı lmazlı k * Özelliklerin. ayrı lı ş ayrımak lı ş * Birbirinden ayrı lmak. ayrı mak laş * Benzerleri arası ayrı yeri ve önemi olmak. görüş veya duygu arası ndaki uymazlı mubayenet. ş ı töre ş lara rı ayrı ay ksı * Ayı yörüngesindeki en beri noktası art arda iki geçiş n ndan i arası ndaki süre farkı . ksı ayrı z ksı * Hiçbir ayrı olmadan veya hiçbirini ayrıtutmaksın. laş i. kendilerini taş nesnelerle. lantı ayrı ksı * Alılagelmiş ve davranı aykıolan. eksantrik. k. ayrıma lı ş * Ayrımak iş lı ş i veya durumu. ayrı lanmak * Ayrı duruma gelmek. istisnası bilâistisna. ayrı lma * Ayrı iş lmak i.* Bir konik (elips.. nda bir ayrı lı ayrı lı k * Ayrı ş lmıolan. kalılı k ı tı . ayrı lı ksı k * Ayrı olma durumu. teferrüt etmek. * (karı koca için) Evlilik birliğ bozmak. bir ş eyden uzaklaş mak. ı * Önermelerin birbirine bağ lanması leminde ya . * Ayrı iş lmak i veya biçimi. hiperbol) üzerinde hareket eden bir cismi.

ayrıklı ş k ı * Ayrık olma durumu. aynı mlı . * Bir tiyatro eserinde ana düş ünceye yardı olan kelime. ayrı zlı msı k * Ayrı z olma durumu. msı zlı ayrı ntı * Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri. eyi eyi ayrı z msı * Ayrı olmayan. tafsilât. fark. fark etmek. ayrı mlama * Senaryonun hazı rlanması geliş nda tirim ile çevrim senaryosu arası yer alan. mlaş i. lı ntı yla i. farklı mak. ayrı msamak * Bir ş anlamak. bir ş görmek. tafsilâtlı . cümle veya eş mcı ya. laş ayrı mak mlaş * Ayrı duruma gelmek. teferruatlı . eyleri birbirinden ayı ran özellik. i. ayrı lı mlı k * Ayrı olma durumu. değik. çeş çeş muhtelif. mlı laş ayrı mlı * Ayrı olan. ı ayrı ma mlaş * Ayrı mak iş farklı ma. ayrı lara inmek ntı * bir konuyu en küçük noktası kadar inceleyip araşrmak. farklı ma. olayı tamamlanmıbir parçası veren film bölüğ n ş nı ü. ayrık ş ı * Ayrı ş ş olan. malarıson biçimini aldı aş n ğ ama. ran * Ayrı noktası lma . teferruat. na tı ayrı lı ntı * Ayrı sı ntı olan. kalı * Alt bölüm.ayrı m * Ayı rmak iş tefrik. farklı mı nda m iş . ş ı ayrım ş ı * Ayrı ş iş mak i. * Bir kimse veya nesnenin bir baş yla karı rı kası ş lmaması sağ tı nı layan ayrı benzer ş lı k. detaylı . farksı z. baş k. fark. * Bir veya daha çok sahne içinde geliş tirilip. * Cinsleri ve türleri birbirinden ayı ana karakter. senaryonun sahne ve nda ayrı nıbelirlendiğ başca karakterlerin ayrı ları çizildiğ konuş mların i. farklı mlı lı k. . mufassal. detay. ayrı msama * Ayrı msamak iş i veya durumu. farklı ma. laş * Hücrelerin veya canlı organizmaları iş n levlerine veya yaş ş ayıtürlerine iliş yapı nitelik kazanması kin sal . laş * Bir iç kayanıkatı ması n laş sürecinde yer ve zamana göre ayrı n ortaya çı mları kması . it it. mı * Ayrı türden. farksı k. * Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri. araları ayrı bulunan.

yaprakların altı nı tüylü. * Ay ığolmayan (gökyüzü. ufak çekirdekli meyvesi. tahallül. ayva ayva göbekli * göbeğçukur olan (kimse). mak. a * Halk ş airleri belli bir ayak çerçevesinde karşklı ş ı atı lı mak. aysfild aysı z * Buzla. çiçekleri iri ve pembe. n iş i lan * Değ ken huylu. n ayrı ş mak ayrı rma ş tı * Ayrı rmak iş ş tı i. ayva kompostosu * Ayvadan yapı komposto. sarı acı renkte. * Gülgillerden.ayrı ş ma * Ayrı ş iş mak i. lan ayva tüyü * Vücuttaki ince. * Moleküllerin. sarı tüyler. türlü etkenler sebebiyle geçici olarak daha yalıatom veya moleküllere bölünmek. kararsı(kimse). na * Ayrı nı lamak. iş z aysberg * Buz dağ ı . orta yükseklikte bir ağ (Cydonia vulgaris). şı ı * İ düzlemin ara kesiti. ki ayş n ekadı * Kı ksı lezzetli bir tür taze fasulye. . i * Moleküller. n * Birbirinden ayrı lmak. ayrı rmak ş tı * Bütünün bozulması sebep olmak. türlü etkenlerle geçici olarak daha yalı atom ve moleküllere bölünmesi. i ayva hoş afı * Ayvadan yapı hoş lan af. . lan ayva marmelâdı * Ayva ve ş ekerden yapı ezme. lan ayva reçeli * Ayva ve ş ekerden yapı kokulu reçel. bankiz. gece). tüylü. ş ması sağ ayrı t aysar * Ayı etkisiyle huyunun değ tiğsanı (kimse). aytı ş mak * Atı ş mak. tartı ş münakaş etmek. birliğbozmak. lçı z. aç * Bu ağ n büyük. aytı ş ma * Aytı ş iş mak i. mayhoşdokusu sertçe.

az buz olmamak . içken. bekri. yayı lmak. nitelik.ayvadana ayvalı k ayvan * Yüksekliğ15-70 cm . ayyuka çı kmak * (ses için) yükselmek. ün * Göğ kuzey yarı küresinde bulunan bir takı yı zı en parlak yı zı ün m m ldın ldı. erkek. * Ayvazı görevi. mı * Uzun süreli. güç. * Dolandıcı rılı k. çok yık ve otsu bir bitki (Achillea nobilis). * Bir parça. azı msamak. llı * Ayva ağ nı çok bulunduğ yer. * Bir tarafı ş ya açıolan oda. soluk sarı i k çiçekli. sundurma. az az az buçuk az bulmak * yeterli görmemek. i ayvaz * Büyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerinde çalı rı uş ş lan ak. işbozulmak. süre bakı ndan eksiklik bildirir. kün. ayvazlı k ayyar ayyarlı k ayyaş *İ çkiye düş içkici. * Göğ en yüksek yeri. ikisi de bir. yavaş yavaş . sıtüylü. açların u * Teras. Az az * Azot'un kı lması gaz N kı saltı . ayyaşk lı ayyuk * Ayyaş olma durumu. umulandan veya gerekenden eksik. dı arı k ayvayı yemek * kötü duruma düş mek. ayvaz kasap hep bir hesap * ha öyle ha böyle. eş . ş ş ı ı tı * Nicelik. hilekâr. ile * Alılmıolandan. * Küçük ölçülerle. Bu saltması de gösterilir. * (dedikodu için) herkesçe duyulmak. tı * Koca. çok karş . biraz. az saymak. n * Dolandıcı rı.

serbest olarak gürültüden azade yaş ı boş amak. oldukça. azalma azalmak * Azalmak iş eksilme. erkin. aza çoğ bakmamak a * olanla yetinmek. tenakus.* (bir ş azı ey) msanacak kadar olmak. . azadelik * Azade olma durumu. erkin. * Üye. i. gerçekleş mesi. * Az denecek bir miktara inmek veya eskisinden az bir duruma gelmek. * azı msamak. * Azaltmak iş i. rslı çı aza * Organlar. az tamah çok ziyan getirir * hı ve pinti insan her zaman zararlı kar. * eğ düzeyi düş kalmı üretimi daha çok ilkel tarı dayanan. hafiflemek. n klı tüğ nı azade * Baş . vücut parçaları . az kaldı (veya az kalsı n) * bir iş olması in . ma al nı ince değ erlendiremeyen (ülke). ı az geliş miş * geliş gecikmiş mesi olan. doğ kaynakları gereğ itim ük ş . * Vücut parçası . serbestlik. az daha az değ il! * az kalsı neredeyse. az çok * Bir parça. ı boş * Baş . * Etkisini yitirmek. organ. n. aza sormuş "nereye?" "çoğ yanı demiş lar: un na" * küçük kazançları bile hep varlı kimselere düş ü inancı belirtir. bitmesi çok yakı olmadını nken ğ anlatı ı r. az günün adamı olmamak * çok yaş ş görmüş amıçok . az görmek * umduğ undan eksik bulmak. az gelmek * yetmemek. azaltma . azade azade * bir ş eyden kurtulmuşuzak. daha çok istemek. bulunmak. serbest. * birinin herhangi bir karakter bakı ndan göründüğ gibi olmadını mı ü ğ anlatmak için söylenir.

azar azar azar * Paylama. ine ı laş . * (Anadolu'nun birçok bölgesinde) Çiftlik uş ı ağ . i. tekebbür. azarlama * Azarlamak işpaylama. * Debdebeli. çok büyük. böbürlenmek. * Organik veya ruhî büyük sıntı kı . * Çalı kurum. * çok büyük sıntı uğ kı ya ramak. azarlanma * Azarlanmak işpaylanma. hafifletmek. lan azamî azap azap çekmek * ahrette ceza görmek. * Etkisini yitirmesine sebep olmak. * Anadolu beyliklerinde donanmadaki görevlerde kullanı asker. * Süreyi uzatarak. m azametli * Ulu. azap vermek * acı çektirmek. * Gururlu. azarlamak * Paylamak. m. azarlanmak * Azarlamak iş konu olmak. kötü sözle karş mak. tekdir etmek. . * Çalı . paylanmak. mlı * En büyük. kı rmak. azap * (Müslümanlı Dünyada günah iş kta) lemiş olanlara ahrette verilecek ceza. * Ululuk. * Debdebe. heybetli. en çok. * Gurur. azamet azamet satmak * büyüklük taslamak. * Görkemli. çalı satmak. i. yavaş yavaş az. heybet. üzmek. en yüksek. maksimum. * Görkem. büyüklük. ezinç.azaltmak * Az denecek bir miktara indirmek veya eskisinden az bir duruma getirmek. az * Küçük ölçülerle. kurumlu. azar iş itmek * azarlanmak.

n * Şmartmak. ı * Kötü davranıveya alı klara sürüklemek. na ile Azerîce azgı n * Azerbaycan Türkçesi. salı vermek. * Azat edilemez. ünü azat eylemek * azat etmek. * Oldukça az. azatlı * Azat edilmiş (cariye veya köle). Azerbaycanlı * Azerbaycan halkı olan kimse. * Açalya. * Okullarda paydos. ş azelya . * (köle ve cariyeler için) özgürlüğ geri vermek. ndan Azerî * Azerbaycan Cumhuriye'tinde ve güney Azerbaycan'da (İ ran'da) yaş Türk soylu halk veya bu halktan ayan olan kimse. rakı ş azat etmek * serbest bı rakmak. azatlı k * Azat olma durumu. Azerî halkı ilgili (olan). * Azat edilme vakti gelmiş olan (cariye. * Azmıolan. * Azması sebep olmak. na * Azgıduruma getirmek. ini rmak na azat * Serbest bı rakma. serbestlik. köle). azdılmak rı * Azması yol açmak. * Azerî halkı özgü olan. azarlatmak * Azarlamak iş yaptı veya azarlanması yol açmak. na azdı rma azdı rmak * Azdı rmak iş i. * Serbest bı lmıolan. azatsı z azca azdılma rı * Azdılmak iş rı i. yoldan çı ş ş kanlı karmak.azarlatma * Azarlatmak iş i.

gı da. ı rı azgı ma nlaş * Azgı mak iş nlaş i. azık cı * Çok az. harman zamanı önce biçilip savrulan ekin. k * Hemen yemek üzere. * (süre ve miktar için) Az olarak. ca azı k hükûmeti nlı * Mecliste çoğ unluğ olmayan bir partinin kurduğ hükûmet. u u . çok etkili. biraz. az bulmak. * (çocuk için) Çok yaramaz. az görmek. n ka ey azı k azı klı * Yiyecek. u sı nı azı k nlı karş . azı i. nda er öğ ütmeye yarayan diş ortak adı dişöğ lerin . ğ ı * Yoksulları doyuran. besin. n azık aş kaygız baş cı ı m sı ı m * derdim olması da baş bir ş istemem. * Cinsel istekleri aş olan. * Öküz arabaları ön ve arka yastı dingile bağ nda kları layan ağ çivi. aç azı a saymak (veya tutmak) çoğ * verilen küçük bir armağ çok ve değ kabul etmek. * Azıolarak ayrı veya hazı k lan rlanan yiyecekler. *Ş iddetli. ndan * Gözü bir ş eyden yı lmayan. * Azgıolma durumu. ekalliyet. yarası hemen kapanmayan. ı tı * Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakı ndan ayrı ötekilerden sayı az olanlar. korkunç. * Azıkoymaya yarayan kap veya torba. ekalliyet. daha fazlası istemek. azı msamak * Bir ş umulduğ eyin undan az olduğ yargına varmak. n * Cinsel istekleri aş laş ı mak. azgı n.* (ten için) Çabuk iltihaplanan. azgı mak nlaş * Azgıduruma gelmek. çoğ mı ve ca unluk * Bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayı az olan topluluk. azı k klı azı lı azı msama * Azı msamak iş i. rı azgı k nlı azı * Köpek diş lerinden sonra içeriye doğ alt ve üst çenenin iki yanı beş tane bulunan ve yiyecekleri ru. anı erli azı i diş * Azı . ütücü diş . * Azı olan. biraz.

yola çı kmak. ş ması azı tma azı tmak * Azgıduruma getirmek. karşdüş ı ünceye oy verenlerden daha az olmak. iddetlenmek. azimet etmek * gitmek. olarak. * Muziplik. azizlik etmek * muziplik etmek. . * Sevgide üstün tutulan. * Azı iş tmak i. * Kararlı kararlı lı kla. * Ermişeren. * Ermiş n. azim azimet * Bir iş engelleri yenme kararı teki . azimkârane * Kararlı . * Azı ş iş mak i. * Gidiş . muazzez. kararlı nda. ı azil * Görevden alma. azimli * Kararı tutumunda direnen. azit aziz * Azothidrik asit HN3 deki hidrojenin yerine bir kökün geçmesi ile türeyen birleş iklere verilen ad. n * Çırı çı ğ ndan karmak. . azı ş ma azı ş mak * Gittikçe kış ş zı mak. azı rmak ş tı * Azı na yol açmak. nı i * Aziz olma durumu. azledilme azize aziziye azizlik .azı kta kalmak nlı * bir toplulukta belli bir sorun üzerine oy verenler. azı rma ş tı * Azı rmak iş ş tı i. kadı * Sultan Abdülaziz'in ve devlet adamların giydiğfes.

kötülüğ artı kı kta ünü rmak. nlı azlolunma * Azlolunmak iş i. azmettirme * Azmettirmek iş i. çı karmak. azlolunmak * Görevinden alı nmak. azmanlaş mak * İ mek. * Kerestelik tomruk. görevinden çı lmak. i na . azmanlaş ma * Azmanlaş iş mak i. * Azı k. azledilmek * Görevden alı nmak. * (yara. * Bataklı k. rileş azmetme * Azmetmek iş i. * Taşnlı ileri gitmek. görevden almak. tehlikeli duruma gelmek. kocaman duruma gelmek. * Küçük su birikintisi. ı vb. * Az olma durumu. taş rmak mak. * İ ayrı n karı ndan doğ kı melez. gölcük. karı azma * Azmak iş i. ı r) k artı * (hayvanlar için) İ ayrı ki ı rktan doğ mak. rma. için) Etkili.* Azledilmek iş i. azletme azletmek azlı k * Azletmek iş i. * Bir görevliyi iş inden ayıp açı bı rı kta rakmak. azmak azmak azman azman kaya * Kaya balınıbir çeş ğ n ı idi. * (deniz. miş * Azma. azmettirmek * Bir suçu veya herhangi bir işkesinlikle yapması karar verdirmek. metis. için) Kabarmak. azmetmek * Bir iş engelleri yenmeye karar vermiş teki olmak. * (çamaş Artıağ lamaz duruma gelmek. k * Cinsel duyguları artmak. hastalıvb. * Çok geliş . ki ı rkı ş ması an.

" rı" k aznavur gibi * zalimce davranan. nına * Yeryüzünün herhangi bir noktası enleme bağ olmaksın meydana gelen olay. aznavur * Gürcüce. * Azotlu besin almayan bitki veya hayvanları dokuları n ndaki serbest azotu tespit etme iş i. sabı * Azotometre. kokusu. Kı saltması N. azotometre * Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygı t.azmıkudurmuş beterdir ş tan * "coş ve heyecana kapı ş kun lmıkimseyi zaptetmek zordur" anlamı kullanı nda lı r. azoik *İ çinde fosil bulunmayan (toprak). ı ı ya azvay * Sarı r. havada beş dört oranı bulunan. Azrail'le burun buruna gelmek * ölümle karşkarş gelmek. u n nı una lan Azrail'e bir can borcu olmak (veya kalmak) * nası öleceğ kabul etmek. ndan Azrail'in elinden kurtulmak * ölümden kurtulmak. bütün borçları kurtulmak. azotlama * Azotlamak iş i. iri "yarı"kıcısinirli. nda lı zı azol azonal azot * Atom numarası atom ağ ğ14. tadı 7. azotlu *İ çinde azot bulunan. asıyüzlü. sert kimse. ı ı rlı te nda olmayan element. rengi. aznif * Bir tür domino oyunu.008 olan. l olsa ini * hiç kimseye borcu kalmamak. azotlanmı ş * Azotlama iş yapı ş lemi lmı . . azotölçer Azrail * Tanrı buyruğ ile insanları canı almakla görevli olduğ inanı melek. * En eski jeolojik (sistem). azotlamak * Azotla karı rmak veya birleş ş tı tirmek. * Heterosiklik birleş iklerin önemli bir sıfı verilen ad.

rabzan babası * babalıgörevlerini yapmayan babalar için söylenir. u baba mirası * Babanıyaş ğdönemden kalan değ mal veya dost. cı * Gemi veya iskelede halatıtakı ğyuvarlak baş. iyi rbaş baba bucağ ı * \343 baba ocağ ı . * Ata. baba * Çocuğ dünyaya gelmesinde etken olan erkek. baba değ tı il. larda karı ı n nı rakı * Çatı merteğ i. baba hindi * İ ve iyi beslenmiş ri erkek hindi.B * Bor'un kı saltması . baba ocağ ı * Babadan. iri demir. Almanlar ise "si bemol"ü gösterirler. Be adı verilen bu harf. lı ı . babalıduyguları dolu kimse. ağ veya beton dikme. * Koruyucu. ses bilimi bakı ndan ötümlü. B gösterir. için kta baba olmak * (erkek için) çocuk sahibi olmak. * Basso kı saltması . * Bu gibi kimselere verilen unvan. * Tarikatlarıbazında tekke büyüğ n sı ü. m * babalar çocukları büyük fedakârlı katlanı ama çocuklar babaları fedakârlı bulunmazlar. dededen kalma mülk veya bir kimsenin içinde doğ büyüdüğ yaş ğev. için klara rlar. toprak ya da yurt. ı . baba bucağ baba yurdu. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde İ ngilizler b harfiyle "si" yi. up ü. dededen kalma ev. toprak. kurucu kimse. baba koruk (veya erik) yer. baba oğ bir bağ ı ş ul babaya bir salkı üzüm vermemiş luna bağlamıoğ ş . bir ülkeye veya bir topluluğ yararlı k ile a olmuş kimse. ağ lı yürekli. un * Çocuğ olmuş u erkek. olgun adam. * Silâh kaçakçı ı para aklama ve uyuş lı. yurt. baba baba adam * Yaş. k baba evi * Babadan. .kara ğ turucu madde ticareti gibi kirli ve gizli iş yapan çetenin baş ler ı . Ba * Baryum'un kı saltması . n adı ı erli baba nasihati * Bir babanıverdiğöğ n i üt. * Yaratı. oğ lunun diş i kamaş ı r * babanıyaptı kötü iş sıntını n ğ ı in kı sı çocuğ çeker. adı ı baba evi. çift dudak patlayısı mı cını b. * Türk alfabesinin ikinci harfi. n ldı ı lı aç * Kazı çı lan toprağ miktarı hesaplayabilmek için yer yer bı lan toprak dikme.

nı na kün babacı lı k * Devletin türlü sıflar üzerinde babalıederek bu sıflar arası denge kurmaya çalı nı k nı nda ş iş ması lemi. a n babaca babacan * Baba gibi. baba yadigârı * Babadan kalan. * (kadıiçin) Güçlü ve gösteriş iri yarı n li. baba ocağ ı . babacanca * Sevgi ve sevecenlikle. hoş . ru * ataları beri. . n u . görülü. babaya yakı n. iyi kalpli. babacı l * Babası çok seven. * Sevimli. * Cana yakı olgun. n Babaî Babaîlik * Babaîlik mezhebinden olan kimse. n rası taş yan. hoş n. cana yakı k. babacanlı k * Babacan olma durumu. nlı babacı k * Küçük baba. ndan babafingo * Yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanıüstünde bulunan en yüksek bölüm. babadan babaya * dedelere doğ zincirleme.baba tatlı sı * Bir çeş hamur tatlı. mak i babacanlaş mak * Babacan duruma gelmek. güvenilir (erkek). baba yurdu * Baba evi. n babacanlaş ma * Babacanlaş işveya durumu. * XIII. babası çok düş olan. sempatik baba. baba döneminde yapı şbabanıhatı nı ı lmı . babaç babaçko * Erkek kümes hayvanların en iri ve yaş olanı nı lı . paternalizm. ş it sı ambaba. babaanne * (çocuğ göre) Babanıannesi. yüzyı Baba İ lda shak'ıkurduğ mezhep. ru babadan oğ ula * torunlara doğ zincirleme. cana yakıolarak.

ca babaları z mı * bizden. babalı * Babası olan. babalanma * Babalanmak iş i. öfkesi her hâliyle belli olmak" anlamı geçer. * gücüm ancak bu kadarı yapmaya yeter. babalı babalı k * Zaman zaman sinir nöbeti geçiren. na babasın hayrı nı na * hiçbir çı gözetmeksizin." anlamı kullanı bir söz. nda babası çekmek na * her yönü ile tamamen babaya benzemek. z u lan lan. yetim. babalanmak * Babaları tutmak. * Diklenmek. * tekrarlanan iki emir kipi arası getirilerek iş sürekliliğ anlatmaya yarar. na in ini babamı (veya ustamı adı dıelimden gelen budur n n) Hır. n n * Yaş veya küçümsenen adamlara seslenme olarak kullanı lı lı r. kabadayı davranmak. * Üvey baba. öfkelenmek. kayıpeder. bir ş ı sı olsun. bizim kuş aktan öncekiler.babaköş * Ayaksıolduğ için yı sanı solucanla beslenen bir tür kertenkele (Anguis fragilis). babası rahmet okumak na * hakkı iyilik düş nda ünmemek. nda lan babası tutmak (veya babaları üstünde olmak) * gibi deyimlerde "çok öfkelenmek. * Kayıbaba. kar babasın oğ nı lu * her yönüyle babası benzeyen erkek çocuk. babalıetmek k * baba gibi davranmak. . babasın (veya babaların) çiftliğ nı nı i * bir malı kuruluş yalnı kendi çı veya u zca karları araç yapmak. babalıfı has iş k rı n ler * babasın parası geçinenlere sitem olarak kullanı nı ile lı r. nı babana rahmet * yapı bir iş davranıkarş nda "Allah senden razı lan . na babası z * Babası ölmüş çocuk. * Baba olma durumu. babam! * teklifsiz bir seslenme sözü.

ama değik. ı yapı nı i. babı nda. destek veya bunlardan her biri. lâğ maden ocağgibi yer altı ların hava deliğ ı m. i ve babayanilik * Babayani olma durumu. türlü türlü huyu var * daha küçük. oğ vale. ı nı bacak kadar * ufacı k. bacak * Vücudun kası tabana kadar olan bölümü. babayiğ it * Güçlü kuvvetli. Babî Babîlik * XIX. baca tomruğ u * Bacanıdamdan yukarı n bölümü. yüzyı İ lda. * Osmanlı hükûmeti. * Mert. babı ndan * Bkz. herkesten farklı ş klar. * "Bâb'a ait" Babîlik yanlı. babayiğ davranı kabadayı it itçe ş . bacak kalemi . ç iş ve Dıiş bakanlı ) ile Ş leri ş leri kları ûrayı Devlet (Danı dairelerinin bulunduğ yapı ş tay) u . * Su yolu. lı k. baca * Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan maden veya kâgir yol. * Bir giriş imde kendine güvenebilecek durumda olan. ı tları lan. baca kulağ ı * Ocağ iki yanı taş yapı ş ı n nda tan lmıufak raf. * Bazıeylerin yerden yüksekçe durması sağ ş nı layan dayak. Babı âli * Osmanlı imparatorluğ döneminde İ u stanbul'da sadaret (Baş bakanlı dahiliye ve hariciye nezaretleri (İ k). ktan * Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. bacak kadar boyu var. bacak bacak üstüne atmak * otururken bir bacağ ötekinin üstüne koyarak oturmak. babayiğ itlik * Babayiğ olma durumu. sı baca baş ı * Ocağ üstündeki taş ı n raf. ayak. babı nda * Konusunda.babayani * Gösteriş özentisi olmayan. *İ stanbul'da bu çevredeki bası n. kabadayı . korkusuz adam. * Oyun kâğ nda. ran'da Ali Muhammed Bab'ıkurduğ dinî öğ n u reti. huylar edinmiş iş alı kanlı .

bacası tütmez olmak * (aile için) dağ ı veya işbozulmak. rüzgâr. ı * Bacakları uzun olan. * Dost. * Zorla alı para. nı bacaklı yazı * İ ve okunaklı . ri yazı bacaklı k bacaksı z * Bacağolmayan. * Baç alma işveya görevi. baççı baççı lı k bad * Baç alan kimse. * Felemenk altına verilen ad. kı boylu. nan -baç * Fiilden isim türeten -maç/-meç ekinin türü. bacakları tutmamak * ayakların üzerine basıyürüyemeyecek duruma gelmek. * Özellikle hokey oyuncuların giydikleri deriden yapı ş nı lmıkoruyucu.* Kaval kemiğ i. abla. sı * Osmanlımparatorluğ İ unda gümrük vergisi. * Bir evde uzun zaman çalı ş lı nlara (daha çok yaş zenci kadı ş yaşkadı mı lı nlara) verilen unvan. bodur. bacakkı ran * Nemli bölgelerde yetiş yeş en ilimsi sarı çiçekli bir bitki (Narthecium). ndan lere ş an bacanak * Karı kardeş ları olan erkeklerden her biri. bacası tütmek * (aile için) yaş aması sürüp gitmek. uzun boylu. kı sa * Yaş ı büyük iş kalkı çocuklar için söylenir. ı * Bacakları sa olan. * Tarikat ş eyhlerinin karı. bacanaklı k * Bacanak olma durumu. arkadaş . lmak i bacı * Büyük kıkardeş z . haraç. nı p bacaklı * Bacağolan. bacakları kopmak * çok yorulmak. i * Yel. * Kıkardeş z . baç .

en aç * Bu ağ n yaş acı veya kuru yenilen yemiş i. bir tür yer elması . ş ekeri çok. badanalamak * Duvarları boyamak için sulandılmıkireç veya plâstik boya sürmek. badeli âş ı k * Düş ünde bir pirin elinden aş badesi içerek saz çalısöyleyen halk ş k p airi. * Birleş ikgillerden. badanası z * Badana edilmemiş . çöp ve samanla karık tahı rı ktan ş ı l taneleri. badanalatmak * Badanalamak iş yaptı ini rmak. yurdumuzun her yerinde yetiş ağ (Amygdalus communis). badas * Harman kaldıldı sonra yerde kalan toprak. rı ş badanalanma * Badanalanmak iş i. harman döküntüsü. badem * Gülgillerden. * Yüzüne çok pudra ve boya sürmüş olan (kadı n). badem ağ acı . badanalı * Badana edilmiş olan. * Badanası bozulmuş . badanalanmak * Badana yapı lmak. lan rı ş badana etmek (veya vurmak) * badanalamak. badanalatma * Badanalatmak iş i. *Ş arap. badat bade badehu badeli * Aş badesi içmiş k kimse. badanacı * Geçimini badana yapmakla kazanan kimse. ı badanalama * Badanalamak iş i.badana * Duvarları boyamak için kullanı sulandılmıkireç veya boya. * Ondan sonra. badanacı lı k * Badanacın yaptı iş nı ğ . badana yapmak. içki.

halat sargı. badem biçimindeki organ. bundan böyle. kösele gibi ş karı eyleri yumuş atmak için kullanı yağ lan . badem ş ekeri * İ bir ş tabakası kaplanmıiç badem. bademcik * Boğ n iki yanı birer tane bulunan. ş u badı saba badi * Sabah vakti esen ve ruhu okş ayan. badem içi * Bademin dıkabuğ alı ktan sonra kalan içi. gönle ferahlıveren hafif rüzgâr. bezelye gibi taze sebzelerde. * Halatı aş n ı nabilecek yerine sarı bez. k badem gözlü * Badem içi biçiminde iri göz. badem gibi * (salatalıiçin) taze ve gevrek. badem bahçesi. ı n nda yı badem ezmesi * Ezilmiş bademle yapı ş lan ekerleme. z lan badem parmak * Baş parmak.* Gülgillerden ilkbaharda beyaz ve pembe renkli çiçekler açan yüksekçe bir bitki. nce eker yla ş badem tı rnak * Badem biçiminde uzunca tı rnak. badem bık yı * Badem içi biçiminde üst dudağ her iki yanı yer alan bık. k * Ördek. çok * Badem biçiminde olan. ş u ndı badem kürk * Tilki postunun yalnıbacak kesiminden yapı kürk. * Badem ağ açları olan yer. azı nda bademli *İ çinde badem bulunan yiyecek. fasulye. lan sı . içinde tohumlarısı n ralanmıbulunduğ kabuk. badem (Amygdalus communis ve Prunus amygdalus). bademlik bademsi baderna badı ç * Bakla. badema bademci * Bundan sonra. * Badem satan kimse. badem yağ ı * Bademden çı lan ve deri.

badi badi yürümek (veya gitmek. * Kı boylu. mek badikleş mek * Ördek gibi sağ sol yalpa vurarak yürüme eğ göstermek. * İ iliş rabı lgi. palaz. * Kemikleri birbirine bağ lamaya. sicim. sa badikleme * Badiklemek iş i. koş mak) * ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek). düğ ümlenebilir nesne. * Tı lanmı dikdörtgen biçiminde değ taş raş ş . badminton * Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun. ş tel gibi eyi ka eye eyi lan erit. büyükçe su kabı . sa nek. bagaj kilidi * Bagaj kapağ kilitlemeye yarayan alet. ki. kan * Çöl. badya bagaj * Ağ geniş zı . yayvan. ı nı bagaj memuru * Toplu taş yerlerinde ve araçları bagaj iş ı m nda lerini yürütmekle görevli kimse. * Yolcu yükü. badiklemek * Ördek gibi iki yana sallana sallana yürümek. . erli . lam. n u * Otomobillerin yük konulabilen. * Düş gramajlı ük küçük boy ekmek. badik * Ördek. baget * İ kı değ nce. ta. vapur gibi taş ı tlarda yolcularıyüklerinin konulduğ yer. a ilimi badire badiye * Birdenbire ortaya çı tehlikeli durum. * Sargı . * Bageti olan. * Bağ deste. iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. genellikle arkada olan bölümleri. demet. bagetli bağ * Bir ş baş bir ş veya birçok ş topluca birbirine tutturmak için kullanı ip. badikleş me * Badikleş durumu. bagaj kapağ ı * Otomobillerde içine yük konulabilen bagajları kapatmaya veya kilitlemeye yarayan bölüm. * Tren.

ı lı i ten ini yapmalır. yemeye yüzün olsun a * kiş karş k beklediğiş istediğ alabilmek için gereken harcamaları i. * Deniz kaplumbağ nıkabuğ asın u. dı bağ an * Vakti gelmeden ölü doğ yavru. bağ çağ bı ı * Bağ bahçelerde yetiş meyve fidanları. zarf fiil: gül-e gül-e. uk kan erit ş tı * Bağ iş kullanı ş biçiminde bağ lama inde lan erit . * Kaplumbağ a. bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici ve en nı alet. bağ bak. * Bu iş yapı ğmevsim. ı bağ ksı cı z * Bağolmayan. bağ doku * Hücre sayı az. * Kaplumbağ kabuğ a u. daki bağ çubuğ u * Asma fidesi. bağ z. in ldı ı bağ budamak * bağ üzüm kütüklerini budamak. ş eytansaçı . bağ cı * Bağ tirip ürününü satan kimse. * Meyve bahçesi. bağ bozmak * bağ üzümlerini toplamak. bağ fiil bağ a * Fiillerin zarf olarak kullanı ş lan ekilleri. ulaç. u rı * Ur. bulunan. üzüm olsun. bağ bahçe * Bahçe gibi taş ı nmaz mal. koş -arak. sonbahar. * Ölü doğ kuzunun derisi. düş an ük. hücre arası sı maddesi çok ve genel olarak diğ dokuları er birbirine bağ layarak destek görevi yapan doku. yetiş * Bağ layan veya soğ haddehaneden çı metal ş bobinlere bant yapı ran (kimse). bağ k cı bağ klı cı * Bağolan. an bağ an boğ * Küsküt. ı sı bağ lı cı k . * Kaplumbağ kabuğ a undan yapı ş lmıveya bu kabuğ andır biçimde olan.bağ * Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğ toprak parçası u . otur-up vb. ı n bağ bozumu * Bağ ürünün toplanması da . güz.

bağ ı daş lmak * Bağ mak iş konu olmak. daş ine bağ ı daş m * Tutarlı tutarlı insicam. bağ ı k daş klı * Bağ ıolma durumu. bağ ı daş k * Her yeri aynı özelliğgösteren. kı üm bağ daş * Sağ ı uyluğ sol ayağsağ ayağsol un. bağ mak daş * Anlaş uzlaş mak. k. * Bağ kurup oturmak. lı k. kör düğ etmek. ı nı na bağ dama * Bağ damak iş i. un na bağ kurmak daş * bu biçimde oturmak. imtizaç etmek. bağ dalama * Bağ dalamak iş i. aç lmıçı va lan * Yapı kullanı çı larda lan ta. çelme atmak. daş k bağ ı daş lma * Bağ ı iş daş lmak i. bağ ı tı daş klaşrmak * Bağ ıduruma getirmek. daş i. nı bağ dadî * Ağ direkler üzerine çakı ş talara sı vurularak yapı (duvar veya tavan). i bağ ı ma daş klaş * Bağ ı mak durumu. homojen duruma gelmek. homojen. daş . *İ çinden çılmayacak bir duruma getirmek. homojenleş daş k tirmek.* Bağ tirme ve ürününü satma iş yetiş i. i bağ ı tı daş klaşrma * Bağ ı tı iş daş klaşrmak i. uymak. bağ dalamak * Düş ürmek için ayağ birinin ayakları takmak. bağ damak * Birkaç ş birbirine geçirerek bağ eyi lamak. mak. homojenlik. * Çocuk oyunları arkadaş nda olmak. bağ ma daş * Bağ mak iş imtizaç. daş klaş bağ ı mak daş klaş * Aynı özelliğgöstermek. Bağ dad'ı tamir etmek * karnı doyurmak. ı uyluğ altı alarak oturma biçimi. mütecanis.

bağ ı mlamak * Bir ş bağ altı sokmak. * Bir ş veya bir kimsenin gücü ve etkisi altı bulunma durumu. aretleri yazı ktan sonraki değ ldı eri. z. bağ nem ı l * Bir metre küp hava içinde bulunan su buharı ı ğ n. eyi ı na m nda bağ ı ma mlaş * Bağ ş iş ı mak i. sihir. tâbiiyet. bağ mazlı daş k * Uyuş k. mı ş n ı i. bağ değ ı er l * Bir aritmetik sayını önüne + ve . izafiyet. aynı ka zamanda kendine özgü bir kı ldanıda bulunan bir cismin mı ş ı görünürdeki bu kı ldanını niteliğ izafî.bağ maz daş * Uyuş tutarsı maz. * Bir sayın rakamları her birinin bulunduğ basamağ göre aldı değ izafî değ nı ndan u a ğ er. izafî. eyin nda bağ ı mlama * Bağ ı mlamak iş i. * Görece olma durumu. mla * Büyü. bağ ı l * Görece. bağ tı daşrmacı * Bağ tı lıyanlı kimse. daşrmacı k sı bağ tı lı daşrmacı k * Pek çok değik öğ iş retiyi birleş tirmeyi amaçlayan felsefî veya dinî öğ reti. * Kadı n âdet zamanı bağ kları nları nda ladı bez. bağ ı ldak * Beş ikteki çocuğ düş un memesi için beşe sarı bağ iğ lı lanan. * Baş çı cı tan karı. rölâtivite. ı er. bağ tı daşrma * Bağ tı iş daşrmak i.iş sın. mazlı bağ tıcı daşrı * Bağ ma sağ daş layan. kumaş yapı ş bağ p tan lmıenli . etkisi altı tutmak. * Baş bir cisme uyarak sürüklenen. bağ ı bağ ı cı * Büyücü. bağ k ı llı bağ ı m . geçimsizlik. bağ tı daşrmak * Bağ ması sağ daş nı lamak. aynıartlardaki havanıdoymuş buharın ağ ı rlını ş n su nı ağ ğ oranı ı ı rlına . * Farklı kökenlere sahip değ ik kültür özelliklerini birleş iş tirme veya kaynaşrma iş tı i.

hür. göreci. izafet. görecilik. bağ ı ntı * Bir nesneyi baş bir nesne ile uyarlı lan bağ ka kı . bağ lı ı ntı * Varlı baş bir ş varlına bağ bulunan. mı lı bağ lı ı k mlı * Bağ olma durumu. tâbiiyet. özgürlüğ özerkliğolmayan. rölâtif. müstakil. bağlı birliktelik gibi durumlarda toplayan görünüş yayı veya mları lı k. i bağ sı cümle ı ralı mlı * Anlam bakı ndan birbirine bağ olan ve özneleri. * Eş . yüklemleri ayrı cümle. tutumunu. eye ı mlı bağ ı mlı * Baş bir ş istemine.bağ ı mak mlaş * Bir ş veya bir kimseye tamamen bağ olmak. tâbi. ı llı * İ veya daha çok nitelik arası matematik iş ki nda lemleri yardı ile kurulan bağlıveya eş mı lı k itlik. bağ zlaş ı msı mak * Bağ z duruma gelmek. nispî. giriş ları imlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen. a. bağ ı n * İ aatta veya kazı rası toprağ çökmesini önlemek için yerleş nş sı nda ı n tirilen parça veya dayak. özellikle bilginin bağ lı ntı k ı olduğ ileri süren her türlü felsefe öğ ntı unu retisi. ı msı i. özgür. kavramları tasarı birlik. ı msı bağ zlı ı msı k * Bağ z olma durumu veya niteliğ istiklâl. rölâtivizm. ı msı bağ zlaşrma ı msı tı * Bağ zlaşrmak iş ı msı tı i. rölâtivite. bağ cı ı ntı * Bağ cı yanlıolan kimse. bağ z. ı lı ntı k sı bağ cı ı lı ntı k * Bağ lı öğ ı lı retisi. bağ vurmak ı n * kazı duvarların çökmemesi için bağ nı ı nlarla desteklemek. tümleçleri veya yüklemleri ortak olan cümle. rölâtivist. izafiye. lı bağ z milletvekili ı msı * Herhangi bir partinin adayı olmadan seçilen veya herhangi bir partiye bağ olmayan milletvekili. lı ı msı bağ z sı cümle ı msı ralı * Anlam bakı ndan birbirine bağ olduğ hâlde özneleri. izafî. ka eyin mı lı ü. gücüne veya yardı na bağ olan. * Herhangi bir kuruluş partiye bağ olmayan kimse. bağ zlaşrmak ı msı tı * Bağ z duruma getirmek. veya nitelik. görelik. mı lı u olan bağ zlaş ı msı ma * Bağ zlaş iş ı msı mak i. tümleçleri. göreli. ğ ka ı eyin ğ ı lı bağ lı ı lı ntı k . ı mlı bağ z ı msı * Davranı nı ş . bağ k. mutlak olmayan.

bağ ı ingini rsak * Çoğ unlukla sürgün ve karı ağsı beliren bağ n rı ile ı iltihabı rsak . görelilik. * Yüksek sesle azarlamak. ş amata. bağ ı iltihabı rsak * Sindirim organı oluş iltihabî durum ve buna bağ hastalı nda an lı k. ahş bağ yeleğ ı r i * Eskiden zı altı giyilen. bağş rı mak. ince bağ ve kalıbağ nı ı rsak n ı rsaktan oluş bölümü. bağ ş ı ma rı * Bkz. ş a bağ yanmak ı rı * üzüntü çekmek. bağ ı kazı sı rsak ntı * Kalı bağ n ı hastalı nda çı lan sümüksü madde. rölâtivite. bağ yolu ile baş bir ş bağ bulunma durumu. bağ ı rdak bağ ı rgan * Bağ p çağ tepkisini hemen ve sert bir ş ı rı ı ran. rsak kları karı bağ ı kurdu rsak * Omurgalı n ve de özellikle insanlarıbağ ı yaş asalak solucan. nda n . * çok susamıolmak. bağ ş ı mak rı * Bkz. * Ciğ bağ er. köseleden yapı ş rh na lmıyelek. ı gibi vücut boş rsak lukları bulunan organlarıortak adı a. * Gürültüyle. rmak i * Bağ ı ldak. bağ ı rma bağ ı rmak * Bağ ı iş rmak i. ş bağ p çağ ı rı ı rmak * öfkeyle bağ ı rmak. * Kendini belli etmek. an bağ ı rsak bağ ı askı rsak sı * İ bağ ı nce ı karnı arka bölümüne bağ rsağ n layan ve karızarın bir bölümünden oluş askı n nı an . * Sindirim organın mideden anüse kadar olan. ı ntı ka eye lı izafiyet. ları n ı nda ayan rsağ . çok acı duymak. bağş rı ma. ekilde dı vuran kimse. ş amata ederek. bağ ı r * Göğ üs. bağ ş ı rı * Bağ ı işveya biçimi.* Var olabilmek veya belirlenebilmek için. bağ ş ış ı çağ rı rı * Gürültü. * (insan) Yüksek ve gür ses çı karmak. * (ok yayı dağ ve için) Orta bölüm.

n ı rsakları asalak olarak yaş yuvarlak nda ayan solucan. geliş nı imini. bağ ı rsakları deş nı erim * "canı kı m. ı ş i. bir isteğ birinin aracı ı duyurmak. * Hibe etme. teberru.bağ ı otu rsak * Farekulağ ı . ı ş i. kusurundan doğ fı ı sı ş ı acak rsatları rmamak. karş k lı * Herhangi bir kötü davranıiçin ceza vermekten vazgeçmek. almak. muafiyet. bağ ı rtı * Bağ sesi. affetmek. gözdağvermek üzere kullanı na yarı nda ı lı r. ı ş * Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğ dında kalan. ayı n" gibi anlamlarda kullanı rması lı r. rmak bağ ı rtlak bağ ı rtma * Orta büyüklükte. alı nabilecek önlemleri ve yapı labilecek tedaviyi inceleyen tı dalı p . ün ş ı * Bazı mikroplara karşaşveya doğ yolla direnç kazanmıolan. bağ lamak ı ş * Bir mal veya hakkı ı beklemeden birine vermek. * Deyimlerde "Tanrı esirgesin. rması * Bir haberi. immünoloji. bağ lama ı ş * Bağlamak işaffetme. * Bağ ı rtmak iş i. teberru etmek. bağ lamamak ı ş * karş ndakinin yanlından. bağ ı solucanı rsak * Ortalama 25 cm boyunda. eti sevilen bir cins göçebe ördek (Querquedula). ıı al ş bağ ı k ıklı ş * Bir ödevin veya yükümlülüğ dında kalma durumu. askarit. lıyla ğ bağ ı ş * Bağlamak iş ı ş i veya biçimi. ün ş ı * Bazı mikroplara karşaşveya doğ yolla kazanı ş ıı al lmıdirenç durumu. ş * Görevden çekmek. bağ ı rtmak * Bağ ı na yol açmak. öldürürüm" anlamı korkutmak. insanları özellikle çocukları bağ n. * Bağ yapan kimse. i. ı rma bağ ı rtkan * Çok bağ p çağ ı rı ı huyunda olan (kimse). bağ çı ı ş bağ ı ık ş . bağ lanma ı ş * Bağlanmak işaffedilme. ı ş ey. bağ ı k bilimi ıklı ş * Bağı k olayların ortaya çı ş ıklı ş nı kma artları. muaf. acı kaçı madan değ erlendirmek. af. * Bağlanan ş hibe.

bağ lanmak ı ş * Bağlamak iş konu olmak. bent. mukavele. kontekst. bağ mak ı tlaş * Araları bağ yapmak. demet. affedilmek. iliş örgüsü veya bağ sı kiler lantı. sı fatları na bağ alan isim veya sı tamlaması arası laç fat . nda ı t bağ ı tlı * Bağ sözleş ile bağ ı tla. bağ öbeğ laç i * Bağ veya bağ z birbirine bağ laçla laçsı lanmıolan. * Bağ yapanlardan her biri. i bağ ı tlanmak * Bağ ile sonuçlanmak. * (herhangi bir olguda) Olaylar. lacı bağ tamlama laçlı *İ simleri. ı ş bağ ı t bağ ı tçı * Sözleş akit. âkit. ya. bağ yan cümle laçlı * Birleş cümlelerde ki bağ yla temel cümleye bağ ik lacı lanan yan cümle. ya da birer t: bağ r. * Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağ layan kelime türü. aynı ş nitelikte iki veya daha çok kelimeden oluş öbek. deste. veya. ş bağ kesen bağ laç * Makaslı böcek. me lanmıolan. bağ layı ı cı ş * Bağlayan. . ş ı * Bir ş iirdeki dörtlüklerin her biri. affolunmak. durumlar. me. raktım raktı) ı ı ladım ı ladı) ı rda) bağ lam * Cinsleri aynı birbirine yakıolan ş veya n eylerin bir arada bağ lanmı. ı t bağ ma ı tlaş * Bağ mak iş ı tlaş i veya durumu. bağ latmak ı ş * Bağlamak iş yaptı ı ş ini rmak. bağ latma ı ş * Bağlatmak iş ı ş i. bağ ğyerde otlamak ladı ı * Bkz. laçtı bağ grubu laç * Bağ öbeğ laç i. an bağ laçlı * Bağ olan. rabıVe. affa uğ ı ş ine ramak. bı ğ (bı ğ bağ ğ (bağ ğ yerde (çayı otluyorsun (otluyor). ı t bağ ı tlanma * Bağ ı tlanmak işveya durumu. kontrat.

* (bir iş için) Anlaş yapmak. * Oluş mak. nı erini bağ lama * Bağ lamak iş i. bağ lanma * Bağ lanmak iş i. içten bağ olmak. ey * Yalnı belli bir iş uğ mak. kontekst. zca le raş . bağ lamalı k * Bağ yapmaya yarayan. ka le raş * Sona erdirmek. lama bağ lamacı lı k * Bağ lamacın işveya mesleğ nı i i. bitirmek. lam bağ lamsal anlam * Bir sözün kullanı veya amaçlanan bağ göre anlam kazanması lan lama . tamamlamak. bağ lanak bağ m lanı * Bağ lacak ş bağ . lâç * Denk yapmak. ka * Düğ ümlemek. meydana gelmek. tahsis etmek. ma * Birinde bir ş karşilgi. istek uyandı eye ı rarak o ş ilgi. mları p ş bağ lamacı * Bağ lama yapan veya satan kimse. * (yara için) İ koyup bezle sarmak. * Gönlünü kazanmak. nan * Yapı duvarları larda birbirine bağ layan kirişputrel vb. * Bir iş veya kimse için ayı rmak. kendinden sonraki çekimli fiile veya fiilimsiye zaman ve kiş i bakı ndan uyan -ıekini almıfiil: Gelip gitti (Geldi ve gitti) Gülüp geçti (Güldü ve geçti) gibi. bağ ş lanı * Bağ lanmak iş i veya biçimi.* Bir dil birimini çevreleyen. değ belirleyen birim veya birimler bütünü. lantı * Bağ lanmak iş i veya biçimi. lı * Beklenen ş elde edilmez olmak. ondan önce veya sonra gelen. lanı ey. onun anlamı. * Bütün ilgisini bir yerde yoğ tı unlaşrmak. bağ lanmak * Bağ lamak iş konu olmak. lama bağ lamsal * Bağ ile ilgili. * Baş bir iş uğ amaz durumda olmak. bağ lama zarf fiili * Ve bağ görevinde kullanı lacı larak. * Uyulması zorunlu olmak. yakı k duyması sağ eye nlı nı lamak. * Üç çift telli olan ve mı zrapla çalı bir saz. paket yapmak. ine * Sevmek. irtibat. * Geçiş i engellemek. birçok durumda söz konusu birimi etkileyen. * (siyasî veya sosyal konularda) Yan tutma. bağ lamak * Bağ veya baş bir araçla tutturmak. . tutmak. * Bağ çalan kimse.

* Araları ortak çı bulunan devletler iliş nda kar kisi. siyasî yönden hiçbir bloka bağ olmayan (ülke). kolona ileten boru. bağ mak laş * Bir ş yapmak için birbirine antlaş veya sözleş ile bağ ey ma me lanmak. bağ lantı * İ veya daha çok ş birbiriyle bağ. tahsis edilmek. sebep gibi birbiriyle sı sıya bağ ve karşklı ı olan (nesne. ittifak etmek. müttefik. bağ cı layı ünlü. bağ kurmak lantı * irtibat sağ lamak. bağ ı laş mlı * Araları karş klı nda ı destek ve bağ lı bulunan. irtibatlı talı nda lantı . bloksuz. lı bağ sıülkeler lantız * Bağ sı k siyaseti izleyen ülkeler. nda lantı * Askerî. me bağ lı lantı * Araları bağ bulunan. laş k bağ ı laş m * Eş leme. bağ latma . bağ borusu lantı * Katlardaki pis ve kirli suları toplayan. bağ yapmak lantı * iliş kurmak. lantızlı bağ sı k lantızlı * Bağ sıolma durumu. bloksuz ülkeler. bağ ünlüsü lantı * Bkz. siyasî yönden hiçbir bloka girmeme siyaseti. kı kı lı ı bağ lı mlı bağ ı k laş klı * Bağ ıolma durumu. lantız i bağ ı laş k * Araları anlaş veya sözleş sağ nda ma me lanmıolan (kimse veya topluluk). lantız bağ sı k politikası lantızlı * Askerî. bağ cı layı ünsüz. bağ sı k siyaseti lantızlı * Bağ sıülkelerin izlediğsiyaset. anlaş sözleş yapmak. rabı .* Bir ş bir kimseye ayrı ey lmak. ş * Sonuç. irtibat. terim). bağ ünsüzü lantı * Bkz. iliş veya ilgili bulunması ki eyin lı ik . lı ı k mlı bağ ma laş * Bağ mak iş ittifak. bağ sı lantız * Araları bağ bulunmayan. * İ ş arası iliş sağ ki ey nda ki layan bağ . ki ma. * haberleş sağ me lamak. laş i.

* Uyulması zorunlu. biri olmadan öteki düş lı ünülemeyen iki ş bu iliş yönünden durumu.* Bağ latmak iş i. tutkun. nda ı ilgi. bağ kredi lı * Kredi açan ülkeden mal veya hizmet satıalı n nmasıartı sağ ş ile lanan kredi. bağlaş lı mak * İ ş arası karş klı ı olmak veya bağlıkurmak. lama i * Bağ lamaya ve birleş tirmeye yarayan: "Ve" bağ cı edattı layı bir r. * Bir kuruluş yetkisi altı bulunan. lı bağlaş lı ma * Bağlaş iş lı mak i. bağ cı layı ünsüz * Ünlü ile biten kelime kök ve gövdelerine ünlü ile baş layan bir ek eklendiğ araya giren y ünsüzü. * Sırlanmı sırlı nı ş nı. bağ cı layı ünlü * Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile baş layan eklerin getirilmesi sı nda ve kök ile eki rası birbirine bağ layan ünlü: al-ı aç-ı -r. bağ su lı bağk lı * Ağ hücre zarın emdiğve taş ğsu. gec-i-k-mek vb. bağ latmak * Bağ lamak iş yaptı ini rmak. bir düş ünceye. ı ntı * Organizmanıdeğik yapı n iş . kapalı . bağ cı layı * Bağ niteliğolan. açta nı i ı ı dı * Bağ yeri. eyin. üzüm bağ çok olan (yer). bir hatı saygı aş gibi duygularla bağ raya veya k lanan. ki bağlaş lı ı m * İ veya daha fazla değ ken arası ki iş ndaki bağ . bağ kalmak lı * uymak. * Gerçekleş bir ş gerektiren. merbutiyet. . mesi artı * Bir kimseye. büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş ş ı (erkek). özellik ve olayları görülen karş klı korelâsyon. lı * Birine karş sevgi. un nda * Bir halk inanına göre. ile nlı . ki ey nda ı bağ lı ntı lı k bağlı lı k * Bağ olma durumu. ı . * Kapatı ş lmıolan. vabeste. bağ lı * Bir bağ tutturulmuş ile olan. ı . tâbi olmak.-ğ lı i * Bağ bahçesi zengin ve bol olan (yer). tâbi. inde koruyucu ünsüz: okul-da-y-ı eski-y-ince vb. bağ olmak lı * tâbi bulunmak. ları bağk bahçelik. sadakat. bağlaş lı ı k * Biri ötekine bağ olarak var olan. m. -l-mak. saygı yakı k duyma ve gösterme. * Sadı k.

taassup. bir inanı aş ölçüde bağ p ondan baş bir düş ve inanıkabul etmeyen. zı ya bağ nı rı delmek * çok dokunmak. ı . mak bağ nazlaş mak * Bağ duruma gelmek. ş . bağ nazlaş ma * Bağ nazlaş durumu. rmak i bağ ş rı rıçağş * Gürültü. merhametli. bağ ı çağ rarak ı rarak. dertlenmek. bağ nı rı ezmek * üzülmek. ı rma. ş amata ederek. bağ kara rı *İ skete kuş unun bir türü (Saxicola torquata). bağ na taş rı basmak * sesini çı karmaksın her türlü acı katlanmak. bağ yufka rı * Yufka yürekli. * biriyle ilgilenerek onu koruyup kayı rmak.* Bkz. ş ı a rı lanı ka ünce ş ı mutaassı p. sıntı . hep birden bağ rması ı rtmak. acı kı çekmiş . içine iş lemek. * Gürültüyle. bağ na basmak rı * kucaklamak. bağ ş rı * Bağ ı işveya biçimi. bağ şçağş rı a rı a * Büyük gürültü ederek. bağ şrma rı tı * Bağşrmak işveya durumu. bağ ş rı ma * Bağş işbirlikte bağ rı mak i. bağ naz * Bir düş ünceye. bağ naz nazca davranı taassup. * Bir düş ünceye. rı tı i bağ şrmak rı tı * Bağ ı na yol açmak. Bağlaş lı ı m. bağ ş rı mak * Birlikte veya karşklı ı ı bağ lı rmak. bir inanı aş ölçüde bağ p ondan baş nı ünmeme durumu. yetiş tirmek. bağ z sı * Bağbulunmayan. ş ı a rı lanı kası düş bağ yanı rı k * Çok dert. naz bağ k nazlı * Bağ olma durumu. ş amata.

. İ lda muş ran'dan baş Avrupa ve Amerika'da da yayı ş din. baha biçmek * değ belirlemek. zencefil. ka lmıbir * Bir ş gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep. bahar noktası *İ lkbaharda gündüz gece eş i anı güneş gök ekvatoru çizgisi üzerinde bulunduğ nokta. i bahane bulmak * bir işyapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek. saman nezlesi. bahar * Kuzey yarı küre için.baha * Paha. ilkbahar. bahar bayramı * Genellikle mayıayın ilk günlerinde kutlanan bayram. çarpı ş malarda gücü ve yı lmazlıyla üstünlük kazanan veya yiğ gösteren (kimse). i. kıve yaz arası ş ndaki mevsim. s nı bahar dönemi * Yı kı sonra gelen ilk ayları lı ş n tan . itliğ nda in u baharat * Tarçı karanfil. eyi bahaneli * Bahanesi olan. sı * XIX. eyin bahane aramak * bir işyapmamak için sebep aramak. bahar nezlesi * Bkz. 21 Martta gündüz gece eş iyle baş m itliğ layarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten. erini bahadı r * Savaş larda. zencefil. * Gençlik çağ ı . Bahaî Bahaîlik bahane * Bahaîlik yanlı kimse. ğ ı itlik bahadık rlı * Bahadı r olma özelliğ durumu. . bahar * Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanı tarçı karanfil. * Bu mevsimde ağ açlarda açan çiçekler ve yapraklar. karabiber gibi maddelerin toplu adı n. maddeler. ilkyaz. i bahane etmek * herhangi bir ş sebep olarak ileri sürmek. yüzyı Babîlikten doğ olan. karabiber gibi lan n. bahanesiz * Bahanesi olmayan.

bahçeci * Çiçek. baharatçı lı k * Baharat satma iş i. bahçe domatesi * Tarla ve bahçelerde sun'î gübre kullanmadan.baharatçı * Baharat satan kimse. doğ olarak yetiş al tirilen domates türü. bahçe makası * Çeş ot ve bitkileri düzgün kesmek ve budamak amacı yapı bir makas türü. bahçe gibi düzenlenmiş yer. ları bahçemsi * Bahçeye benzeyen. * Bahçe yapma iş i. bostan. bahçeli * Bahçesi olan. itli yla lan bahçe nanesi * Bahçelerde yetiş tirilen bir nane türü. *İ çinde karabiber. karanfil. layan kaside. baharatlandı rmak * Baharat ile süslemek. bahçelik * Bağ . ı rı ş ta bahariye baharlı bahçe * Divan edebiyatı bahar tasviri ile baş nda. . lezzetlendirmek veya baharat ekmek. n * Sebze yetiş tirilen yer. m mı raş baharı ı vurmak baş na * (alay yollu) gençliğ verdiğcoş in i kuyla gereksiz veya aş davranı bulunmak. bahçeleri olan (yer). baharatlı * Baharatı olan. baharcı * Baharat alı satı yla uğ an (kimse). ağ ve sebze yetiş aç tirme iş uğ an kimse. baharatsı z * Baharatı olmayan. tarçı gibi bahar bulunan. bahçesiz * Bahçesi olmayan. * Çiçek ve ağ yetiş aç tirilen yer. bahçe kekiğ i * Bahçelerde özel yöntemlerle yetiş tirilen kekik. iyle raş bahçecilik * Bahçecinin iş i.

bahname bahrî bahrî bahriye * Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluş nıbütünü. mları * Mevlid'in bölümlerinden her biri. nda çı ey ma bahsetme * Bahsetmek iş i. n bahis açmak (veya açı lmak) * belli bir konuda konuş maya baş lamak (baş lmak). ların bahriye çifte tellisi * Hareketli bir halk oyunu ve ezgisi. mı bahçı vanlı * Bahçı bulunan. bahis mevzuu olmak * üzerinde konuş ulmak. bahriyeli * Deniz Kuvvetlerine bağ asker. . * Yalı nı çapkı. lı * Deniz Harp Okulu öğ rencisi. * Aruzdaki vezin takı ndan her biri. * Söz. bahis * Konuş ş konu. lanı bahis konusu * Söz konusu. * Bir kitabıbölümlerinden her biri. bahis tutuş mak * karşklı ı bahse girmek. * Görüş ünde veya iddiası haklı kacak tarafa bir ş verilmesini kabul eden sözlü anlaş nda çı ey ma. ş ları ş ı nı müş terek bahisçi.bahçı van * Geçimini bahçe ürünlerini yetiş satmakla sağ tirip layan kimse. ulan ey. resimlerin bulunduğ eser. bahse girmek * görüş ünde veya iddiası haklı kacak tarafa bir ş verilmesini kabul eden sözlü anlaş yapmak. söz konusu olmak. vanı bahçı k vanlı * Bahçı n yaptı iş vanı ğ . * Bir bahçenin düzenlenmesi ve bakı yla görevli kimse. lı bahisçi * Oyunlarda veya at yarı nda yarın sonuçları tahmin ederek bahis oynayan veya oynatan kimse. *İ çinde cinsel konularla ilgili açısaçıyazı n. ı bahir * Deniz. k k ları u * Denizle ilgili.

bahtı kapanmak * talihsizliğ uğ e ramak. bahtı kara * Mutsuz. ı ş bahş iş * Bir hizmet görene hakkı ayrı ndan olarak verilen para. bahtı küsmek na * talihsizliğ inden yakı nmak. bahsi kaybetmek * ileri sürülen. talih. bahtı lı bağ olmak * talihi kapalı olmak. kader. lı. aynı bahş etme * Bahş etmek iş i.bahsetmek * Bir konu üzerinde söz söylemek. * (kı için) evlenecek istekli çı zlar kmamak. bahsi kapamak * bir konu üzerindeki konuş mayı kesmek. nı unu i . bahtı olmak kara * sürekli olarak talihi yaver gitmemek. istenen sonuca ulaş mamak. ün ru u bahsi tazelemek * konuş mayı konu üzerine getirmek. * Ş mutluluk. baht * Olacakları kaçılmaz olduğ belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiğhayat tarzı n. ansı bahtı lmak açı * talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek. talihsiz. baht iş i * Talihe bı lmı talihe bağ iş rakı ş . bahş etmek * Bağlamak. ans. bahş (veya beleşatıdiş bakı iş ) n ine lmaz * para verilmeden sağ lanan bir ş ufak tefek kusurları hoş eyin nı görmelidir. mak. konuş sözünü etmek. mutsuz olmak. savunulan görüş yanlıolduğ ortaya çı ün ş u kmak. savunulan görüş doğ olduğ belli olmak. talih yüzüne gülmek. sunmak. bahtı k açı * Talihli. . bahtı k olmak açı * bir konuda ş yaver gitmek. bahsi geçmek * bir konu üzerinde konuş ulmuş olmak. bahsi kazanmak * ileri sürülen.

mutlu. nazı kanı ktan baş na r. * Bakmak iş yapan (kimse). * ş ma bildirir. kemik çıntı. bakakalmak * Ş kı ğ uğ p ne yapacağ bilmez durumda kalmak. bakanak * Geviş getiren hayvanları ayakların arkası n nı ndaki körelmiş rnak. bakalit bakalitli * Bakalit bulunduran. iyi bakakalma * Bakakalmak iş i veya durumu. talihsiz. aş * Bahtı olan. tı kı sı bakanlar kurulu * Baş bakan ve bakanlardan oluş kurul. bahtlı . * ş ma anlatı aş r. nı tirir. bahtlı bahtsı z * Bahtı olan. karı aç. mutsuzluk. odunundan kı zı rmı boya çı lan bir ağ bakkam (Haematoxylon campechianum). talihli. genellikle milletvekilleri arası ndan. uyarma gibi anlamları pekiş ğ ı ku. * Formaldehit ile bir fenolün yoğ ması unlaş sonucu elde edilen yapay reçine. * küçümseme bildirir. mutlu. hükûmet. * Hele. bakaç * Dürbün. an . vekil. ini * Hükûmet iş lerinden birini yönetmek için. bakalorya * (eskiden üniversite ve yüksek okullara girebilmek için lise öğ reniminden sonra verilen) Olgunluk sı . kötü bahtsı k zlı * Bahtsıolma durumu. mutsuz. bahtiyarlı k * Bahtlı olma durumu. z bahusus bak bak! bak! * iş te. aş nlı rayı a ı nı bakalı (veya bakayı m m) * içinde yer aldı cümlenin güvensizlik. kuş merak. üstelik.bahtiyar * Bahtı olan. navı bakam bakan * Baklagillerden. talihli. bakalit kaplamalı . baş bakan tarafı seçilerek ndan cumhurbaş nca onaylandı sonra iş ı getirilen yetkili. mutluluk. özellikle.

* Kurum ve kuruluş motorlu araçlarıonarı ğve korunduğ yer veya birim. darülâceze. iyi bir durumda kalması verilen emek veya emek verme biçimi. * Ait olduğ yı u l içinde toplanamayı ertesi yı kalan vergiler. p la bakı * Özellikle dağk yörelerde bir yamacı güneşş na. * Kalı lar. vekillik. bakar mını sız? * seslenme ünlemi. larda n ldı ı u bakı yapmak m * araç ve gereçlerin düzenli çalı ş için onarı nı ması mı yapmak. ğ ı bakar bakar kör * Gözleri sağ göründüğ hâlde göremeyen. lı n ınları ı ı bunun sonucu olarak da doğ ş al artları tespit eden durumu. * Kademe. * Bakmak iş konu olmak veya bakmak iş lmak. * olur ki. bakı yurdu m * Yoksul veya kimsesiz yaş ve sakatları barı rı bakı kları lı n ndılı p ldı yurt. ı dı bakarak bakarsı n bakaya * göre.bakanlı k * Bakan olanıdurumu ve görevi. iyle * Bir ş satıalmayı ünmeden yalnı bakarak ilgilenen (kimse). bakılı cı k * Bakmak iş i. bakara *İ skambil kâğ ile oynanan bir kumar. ine i yapı bakı m * Bir ş iyi geliş eyin mesi. için bakı lma bakı lmak bakı evi m * Bakı ihtiyacı kimselerin bakı kları ndı kuruluş ma olan ldı . nezaret. * Bakı iş lmak i. nı * Fal. * Falcı lı k. ntı * Askerlik çağ girenlerden son yoklamada bulunarak askere alı ş ı na nmıoldukları hâlde çağldı nda rı kları gelmeyen veya gelip de kı na gitmeden toplandı yerlerden veya yollardan savuş taları kları anlar. vekâlet. eyi n düş zca * Falcı . bakı cı * Bakmak iş görevlendirilen kimse. sır. . güneye veya kuzeye karşkonumunu belirleyen. barı kları . n * Bakanı yönetimi altı n ndaki kuruluş n bütünü veya bu kuruluş n bulunduğ yer. lam ü * Çok dikkatsiz (kimse). ları ları u * Öküz.

olacak ş mi? gibi ş ma anlatı ey aş r. zı renkli element. bakı ı r alaş mı * %1'in üzerinde çözünmüş elementlerin oluş turduğ bakı ı nı genel adı u r alaş mların . ş ş ı . yüzüstü bı lma durumu. * Bakı yapı ş rdan lmı . kolay dövülür ve iş olduğ sı i lenir undan eski çağ lardan beri türlü iş lerde kullanı kıl lan. yakı ğ göre ayar edilecek biçimde yapı ş kalkar gez. lmamı ş .95 olan. araşrmak. çevreye göz gezdirmek. ı ve elektriğiyi ileten. * Bakı nmak iş i. terk edilme. bakı r rengi . bakı zlı msı k * Bakı z olma. doğ serbest veya birleş olarak u ru ada ik bulunan. * Bakı yapı ş rdan lmıkap. ile bakı r çalmak * (bakı r kaptaki yemek) bakı r tuzları zehirli duruma gelmek.bakı mcı * Bakı iş yapan kimse. m ini bakı ndan mı * Bakıveya görüş sı ş açı. yönü. rı bakı r pası * Bakıüzerinde nemli havalarda oluş bakı r an r hidrokarbonat. niş ğ ı nlına ı lmıiner angâh. * İ bakı şüzerinde iyi çalılmı yi lmı . bakı r * Atom numarası yoğ 29. mlı bakı z msı * Özen gösterilmemişbakı . 10840 C ye doğ eriyen. bakı r oksit * Kimyasal formülü CuO veya Cu2O olan bakın oksit biçimi. bakı ndı bakı nma * Bak hele. bakı lı mlı k * Bakı olma durumu. değ erlendirme açı. ile bakı r kaplama * Demir benzeri madenlerin yüzeyinde bakıkatman oluş r turma iş lemi. bakı nmak * Bakmak iş lmak. i yapı tı * Muayene olmak. Kı saltması Cu. * Yeş çalar mavi renk. bakı ğ r çalı ı * Bakıtuzları zehirli duruma gelmiş r ile . msı rakı bakı ncak * Tüfeklerde hedefin uzaklına. unluğ 8. sı bakı mlı bakı k mlı * Filmin kartpostal büyüklüğ ünde cam bir perde üzerinde görünmesini sağ layan cihaz. -e göre.

ş z ı bakı ş ma * Bakı ş iş mak i. bakı ş mak * İ veya daha çok kimse birbirine bakmak. r rı bakı rlı bakı ş * Bakıiçeren maddeler. . bakımsı k ş zlı ı * Bakımsıolma durumu. (rengi) bakın rengine benzemek. bakıaçı ş sı * Bir olayda. konuyu. nda ş ı ey) arası ş ı ey). tenazur. n bakımlı ş ı * Bakımı ş bulunan. bakımlı ş . ki * Kaçamak ve gizli olarak birbirine bakmak. bakı rcı * Bakıiş r leyen veya bakıkap kacak satan kimse.* Kıla yakı kahverengi. * Eksen olarak alı bir doğ nan rudan. bakı ma rlaş * Bakı mak durumu. ı bakım ş ı * İ veya daha çok ş arası konum. bakımsı ş z ı * Araları bakım bulunmayan (iki ş veya iki yanı nda bakım olmayan (bir ş asimetrik. bakıatmak ş * kı bir sürede bakı geçmek. bakı r sülfat * Göz taş ı . simetri. asimetri. ı bakıksı ş z ı * Bkz. düş ünceyi belirli bir yönden inceleme. biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğ ki ey nda u. zı n * Bu renkte olan. bakı r tuzu * Bakısülfat. r bakı lı rcı k * Bakıkap yapma veya satma iş r i. rlaş bakı mak rlaş * Bakırengini almak. benzer noktaları ı olarak aynı karşklı lı uzaklı bulunan iki benzer kta parçanıbirbirine göre olan durumu. bakımsı ş z. göz taş r ı . r * Bakmak iş i veya biçimi. simetrik. bakı ı r taş * Malakit. sa p bakık ş ı * Bkz. görüş sı açı. mütenazı ı r.

kalı. bakire bakirelik bakirlik * Bakir olma durumu. il * Bir zinciri oluş turan halka veya parçalardan her biri. z. * Büyük bakkal dükkânı . ş lı bakiye * Artı artan. ntı * Yiyecek. * (toprak için) İ ş lenmemiş . * artakalan. cı * Bir ş eyden artan (miktar). ş . daimî. * Eskimemişyı . i m!" bakkaliye * Bakkal dükkânı satı ş nda lan eyler. el değ memiş bozulmamık. * Bakire olma durumu. bakkala bı rakma! * bir iş"bakalı diyerek savsaklamak isteyenlere söylenir. bakkam bakla * Bkz. k. * Kalı . baki kalmak * sürekli. bakir * Cinsel iliş bulunmamı(erkek). * Baklagillerden. pranmamı yeni. kide ş * El değ memişkullanı . geride kalan. ka * Bu gibi ş eylerin satı ğdükkân. düzensiz yazı dolu defter. bakkal bakkal çakkal * Bakkal ve benzeri iş uğ an esnaf için küçümseme sözü. mlı * bir ş eyden artmak.baki * Sürekli. ç * Bu bitkinin yeşürünü veya kuru tanesi. kalı olmak. z lan z. mtı . ş ı larla bakkal kâğ ı dı * Kalı ve kaba kâğ n ı t. bakla çiçeğ i * Sarı rak eflâtuna çalan beyaz renkte olan bitki. erdenlik. lmamı ş . lerle raş bakkal defteri * Karık. bakkallı k * Bakkalı iş n i. ldı ı * Cinsel iliş bulunmamıdiş kı kıoğ kı kide ş i. bakam. içecek ve baş ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse. kalan. taneleri badıiçinde bulunan bir bitki (Vicia faba). geri kalan. yurdumuzun her yerinde yetiş tirilen. lik. öteki.

baklamsı * Bakla biçiminde olan. ceviz. baklava açmak * baklava yapmak için gerekli olan ince yufkaları rlamak. baklava dilimi * Eş kenar dörtgen biçiminde olan. baklalı baklalı k * Baklası olan. akasya. nohut oda. bakla kadar * (bit. * Çok ince yufkadan yapı arası kaymak. bakla oda nohut sofa * Bkz. baklamsı meyve * Bkz. badem gibi ş konulan tatlı larak na stı eyler . bakliye. * At donları koyu ve iri lekeli kı ndan r. baklavacı lı k * Baklava yapma veya satma iş i. pire gibi küçük böcekler için) çok iri. bakla falı * Bakla taneleri ile bakı bir fal türü. lan bakla ı slanmamak * Bkz. iki çenekli ayrı içine taç yapraklı lardan büyük bir bitki familyası . keçiboynuzu gibi. baklagiller * Bakla. ağ nda bakla ı zı slanmamak. hazı baklava börek * (bir baş ş karş tıldında) çok kolay ve zevkli (iş ka eyle ı rı ğ laş ı ). baklavacı * Baklava yapan veya satan kimse. badı ç. * Bakla tarlası . badı pek çok sebze ve ağ çlı açları alan. fasulye. * Eş kenar dörtgen biçiminde olan nesne. baklan baklava * Anguta benzeyen kı zı rmı renkli bir çeş yaban kazı it (Otis tarda). fı k. * çok tokluk durumunda "baklava börek olsa yemem" biçiminde kullanı lı r. renk. bakla kı rı * Beyazı almı beyazlamaya yüz tutmuş çoğ ş . .* Bu renkte olan. bakla dökmek (veya atmak) * bakla ile fala bakmak. baklavalı *İ çinde baklava bulunan.

baklavalı k * Baklava yapı nda kullanı veya baklava yapmaya elverişolan. bakteri * Toprakta. silindirimsi. * (yer için) Yüzü bir yöne doğ olmak. . bakteriyoloji alanı çalı kimse. mı lan li baklayı zı çı ağndan karmak * sabrı tükenip o zamana kadar söylemediğş i eyleri söylemeye baş lamak. * Bkz. Benzemek. bakliyat bakliye bakma bakmak * Bakı bir ş üzerine çevirmek.*İ çinde baklava desenleri olan. ilgilenmek. bakterisit * Canlı n vücudunda veya laboratuar deneylerinde bakterileri fiziksel. nda ş an . * Renklerde. n i * Baklagillerden elde edilen ürün. * Yoklamak. andı rmak. baklagiller. çürüme. * açısöylemekten kaçı ğbir sorunu sonunda açı k ndı ı klamak. * Anlamak. bakterileri içine alan canlı lar. na * Baş bir ş ilgilenmeyip elindeki veya önündeki iş uğ ı ka eyle le raş olmak. bölünerek çoğ klorofilsiz. incelemek. bakterigiller * Bakterilere verilen ad. ru * Bir ş geliş veya iyi bir durumda kalması emek vermek. bir işyapmakla görevli olmak. geçindirmek. baksana! baksanı za! * seslenme için kullanı lı r. kimyasal etkiyle öldüren (etken). ) * (hasta için) Muayene etmek. eyin mesi için * Beslemek. ları bakteriyel * Bakterilerle ilgili. küresel. mayalanma veya hastalı yol açan. r bakraç * Çoğ unlukla bakı yapı küçük kova. bakteriyolog * Bakterilerle ilgili. * Bakmak iş i. ş ı ey * Aramak. rdan lan * Bir bakracıalabildiğmiktar. i i * Yapı labilmesi bir ş bağ bulunmak. * Önem vermek. denemek. canlı bulunan. * Bir işyapmak. bakteridi *Ş arbon hücresi gibi hareketsiz bakteri. * (bir işBirinden beklenmek. tedavi etmek. eye lı * Gözetmek. önem vererek üzerinde durmak. farkı varmak. suda. tek hücre canlı vrı alan. larda klara kı k biçimde olan. * dikkat çekmek sözü.

bakması sağ na nı lamak. bal çiçeğ i * Almaş yapraklı rmı veya kı zı çalar sarı ı k . ş zan ı sı * Ağ açlarıkabuğ n undan sı zarak pı laş besi suyu. iri ve tatlı kabak çeş (Cucurbita moschata). *ş üpheye yer bı rakmadan.bakteriyoloji * Bakterilerin ve genel olarak mikroplarıbiçimlerini. kı zı rmıya renkli çiçekli ağ k. bal kelebeğ i * Bal kovanları çok zarar veren bir böcek (Galleria mellonella). ak msı * Bu maddenin sanayide kullanı için yapay olarak hazı lmak rlanmı. htı an bal alacak çiçeğbilmek (veya bulmak) i * çı sağ kar lanabilecek yeri veya ş bilmek veya bulmak. beyinsiz kimse. bal * Özellikle bal arı nıbitki ve çiçeklerden topladı bal özünden yapı kovanları ların kları p. çi bir idi * Aptal. llı bal kabağ ı * İ turuncu. bal baş ı * En temiz bal. i baktı rma * Baktı iş rmak i. türü bal bal demekle ağ tatlı ı lanmaz z * sözde kalan dilek ve tasarı n iş ları bitirmede hiçbir etkisi olmaz. aççı bal dök de yala * bir yerin çok temiz olduğ anlatı unu r. eyi bal arı sı * Zar kanatlı lardan. bal dudaklı * Tatlı dilli. adamakı. koyu. ndaki petek gözlerine doldurdukları . çok iyi. baktı rmak * Bakması yol açmak. bal dudaklı . vı * Olgunlaş ş mıincirin. baktı alı kça r * güzelliğbirdenbire göze çarpmayan. n bakteriyolojik * Bakteri bilimi ile ilgili. bal gibi * pek tatlı . sı madde. bakteriyoskopi * Bakterilerin mikroskopla incelenmesi iş lemi. dına sı tatlı. rengi beyazdan esmere kadar değen tatlı iş . niteliklerini inceleyen bilim. bal dudak * Bkz. bal yapan eklem bacaklı (Apis mellifica). na bal mumu * Arı n peteklerini yapmak için karıhalkaları ndan salgı kları ları n arası ladı yumuş ve sarı madde. ş ı .

gürbüz (kimse. çocuk. için aret bal özlü * Bal özü bulunduran. ri.bal mumu gibi erimek * çok zayı flamak. nektar. balabanlı k * Balaban olma durumu. * Üç köş üç telli Rus halk sazı eli. . çocuk). yumurtalıve erkek organların dibinde bulunan ve bal özü çı k nı karan bez. bal mumu macunu * Mobilyadaki kusurlarıonarı nda kullanı toprak boya ile renklendirilmiş mumu. * Yavru. bal tutan parmağ yalar ı nı * imkânları geniş iş baş bulunan kimse bu imkânlardan az da olsa yararlanı bir in ı nda r. ları u bal rengi * Kahverengine çalan sarı renk. bal özü * Bazı çiçeklerin içinde bulunan. bal sağ mak * kovandan bal ürünü almak. balaban kuş u * Bataklı klarda yaş ayan. iş balaban * Atmaca veya doğ gibi yı cı kuş an rtı bir . * Bu renkte olan. bal bal mumu yapı rmak ş tı * unutulmaması iş edip dikkati çekmek. balı la benzer. balabanlaş ma * Balabanlaş durumu. n mı lan. eti yağ ve ağ iri bir kuş kçı lı ı r. irileş mek. bala balaban * İ büyük. bal özülük * Çiçeklerde bal özünü çı karan bezlerin bulunduğ organ. mak balabanlaş mak * Balaban duruma gelmek. u bal peteğ i * Arı n içine bal doldurduğ bal mumu levha. (Botaurus). balak balalayka * Bkz. . arı n bal yapmak için emdikleri tatlı vı ları sı. malak. * Ş man. bal özü bezi * Bitkilerin yaprak.

oselerde düzeltilmiş toprak üzerine döş enen taş rı . lan * Denge. da. tekerleklere gereğkadar balans pensi denen kurş parçası i un takarak denge sağ lama iş i. yla nan arkı * Soğ ve sı büyük bir sürtünme kat sayına sahip olan suya ve yağ dayanı . balans balans ayarı * Otomobilin sarsı nı lması önlemek için. iş mı balast gemi * Ambarları yük bulunmayan gemi. yavaş ı madde. pedavra. balans pensi * Arabaları tekerleklerindeki dengeli dönmeyi sağ n lamak için cant ile lâstik kenarı sışrı kurş na kı lan tı un parçası . romantik. yetiş * Arı tirme veya bal alı satma iş yetiş p i. yağ. su geçirmez. n balçı k *İ çinde çeş organik maddeler bulunan. matiz ve külhan beyi tipleri tarafı yabancı ndan ülkelerin tiplerine hitap ederken kullanı söz. an ş * Batı belirli danslara eş eden bir tür ş . tekerlek mili üzerine yerleş sağ tirilmiş m ay biçimindeki alet. lik arkı * Serbest biçimli. nda balast yem * Çok büyük miktarda ham selüloz ihtiva eden ve dolayıyla yoğ yemlerden çok daha düş sindirilebilir sı un ük besin maddeleri ihtiva eden ve hayvanlara tokluk hissi vermek amacı kullanı yem. balast direnç * Gerilimin büyük değimlerinde. mil. koyu toprak. da. daha çok killi. yapı çamur. * Karagöz. devredeki akı sabit tutmak için konulan direnç. kıkları * Safra. kiriş lan na enen * Demir yolları traverslerin altı ş nda na. lı * Eski Türklerde kiş anı için mezarın veya bazı inin lması nı kurganlarıetrafı dikilen taş n na . yla lan balat * Orta Çağ üç bentten oluş bir Batıiiri türü. * Kabzanı demir siperi. balar balast * Çatı i olarak kullanı ve kiremitlerin altı döş ince tahta. itli ş kan * Güçlük çı kartan. koyu. *İ çindeki kil oranı yüksek. nı veya balbal balcı balcı lı k balçak * Kabza. * Arı tirip bal alan veya satan kimse. uk cakta sı a klı aş nan * Motorlu araçlarda fren yapmayı layan. yarı balayı * Evlilik hayatın ilk ayı ilk günleri.balama * Orta oyununda Rum tipi. müzik araçları çalı veya ş olarak okunan eser. balata . muvazene.

balerin . * Bu tür gösteri yapan sanatçı topluluğ u. balçı klı baldı r * Bacağ dizden ayak bileğ kadar olan bölümü. en . * Maydanozgillerden. iş serseri. ı n ine * Bu bölümün yumuş ve şkin olan arka tarafı ak iş . ağ * Bu bitkiden çı lan zehir. hayvan e k tı sağğyönünden zararlı sinek türü (Stomaxys calcitrans). kan emen. lı ı bir baldı z baldo * İ ve dolgun taneli. baldıkara rı * Nemli yerlerde yetiş birçok eğ otu türünün ortak adı en relti . baldıçı rı plak * Ayak takı ndan. mı siz. ri k bale * Belli hafif figürlere. hastalıbulaşran. adı atı çoğ m ş lara. baldı rpatlatan * Güreş hasmı bir ayağ tutarak diz kapağ kadar büküp üzerine yüklenme oyunu. baldı k ranlı * Çok baldı yetiş yer. ran en baldı rgan * Baldı ran. baldı r kemiğ i * Baldı bulunan iki kemikten ince olanı rda . sinekgiller familyası ları ndan. karı * Balçı olan.balçıhurması k * Sandı bası kurutulan hurma (veya kuru incir). balçıhurması k . incik. karasineğ çok benzeyen. yüz suyu dökerek elde edilen kazanç. te n ı nı ı na baldı rsokan * Çift kanatlı n. (Conium maculatum). pilâvlıpirinç. baldı r bacak * Açısaçıgörülen kadıbacağ k k n ı . ş eytan tersi otu (Ferula assa-foetida). nemli yerlerde yetiş zehirli bitkilerin ortak adı u otu. * Erkeğ göre karını kıkardeş e sın z i. ğ ı baldı ran baldı ş ran erbeti * Acı çekerek. unlukla sahne düzenine ve müziğ dayalı e gösteri türü. baldı rak * Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aş ı bölümü. *Ş eytan otu. ağolan * Kı kayınıaş ı lı ç ş n ağuzanan parçası ı . karabaldı r. klara larak balçıinciri k * Kurutulmuş incir.

biçimli tombul. k balı k balı k * Omurgalı lardan. solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanlarıgenel adı n . * Solunum organların salgı ğ ağ nı ladı. balerinlik * Ası l mesleğbalerin olan kimse. lan * Suda piş kı kları klanmı incecik kılmıbalıile soğ yağhavuç. hazı rlanan bir çorba türü. . ldı ı balı çı ğ kmak a * balıavlamaya gitmek. bektaş ı taş mühresenk. balhane * Bal süzme ve paketleme iş lemlerinin yapı ğyer. * Zodyak üzerinde. suda yaş ayan. Kova ile Koç burçları nda yer alan burcun adı arası . ne zayıolan.* Bale yapan kıveya kadısanatçı z n . balıbilimci k * Balı sıfı inceleyen bilim adamı klar nını . balgümeci * Bal peteğ andı bir tür dikiş ini ran büzgüsü. iş f balıistifi k * Çok sış olarak bir yere dolmuş kık ı (insanlar). balıadam k * Deniz dibine inilebilecek donanı su altı çalı mla nda ş iş mayı edinen kimse. ı dı atı sümüksü madde. ç. balıeti k * Omurgalı lardan. ayan n ak k balıetinde k * Ne şman. tı nda klar nını balıçorbası k * Beyaz etli balı klardan yapı bir tür çorba. ı zdan ş arı lan balgam atmak * yapı lmakta olan bir iş veya bir konu üzerine kuş uyandı ku racak bir söz söylemek. balıkartalı k . suda yaş hayvanlarıyumuş ve açırenkli eti. balgam taş ı * Damarlı yarı ve saydam bir tür Kadı taş Hacı köy ı . i balet balgam * Bale yapan erkek sanatçı . yı ş k an. dalgı kurbağ adam. patetes ve domatesten irilip lçı ayı ş . a balıbaş kokar k tan * bir iş aksaklın baş olanlardan baş ğ anlatı te ğ ı ta ladını ı r. balıbilimi k * Su ürünleri araşrmaları özellikle balı sıfı inceleyen bilim. balgamlı * Balgamı olan. . Zodyak.

boğ k. balıyiyerek beslenen büyük bir kuş k (Ardea cinerea). su kıları yaş yı nda ayan. balı beslenen. balıtutkalı k * Balıendüstrisi artı ndan üretilen. yı cı (Pandion kla rtı kuş haliaetus). ı bal rı rlanan yumurtası . kçı n uk i azlı n balı yaka kçı * Kazaklarda boynu saran ve katlanabilen yaka. boynu ve gagası uzun. k * Balı lara özgü. lama ş cı tı balıtutmak k * balı avlamak. üremelerini sağ layan yumurta. * Çoğ unlukla mersin balını eritilmiş mumuna batılarak hazı ğ n. balı lgiller kçı * Leyleksiler takı nıbalı llar alt takı na giren bir familya. beyaz. yavaş k kları kuruyan. kları (Anamirta). k n lan balıyumurtası k * Balı n daha çok sıyerlere bı kları kları ğ raktı . balı kazağ kçı ı * Balı larısoğ ve nemli havalarda giydiğboğ ve yünlü kalıkazak. kla k * Uzun bacaklı lardan. balıyağ k ı * İ balıve deniz hayvanların sanayide kullanı yağ ri k nı lan ı . ğ ı balıunu k * Kurutulmuş ktan özel iş balı lemlerle elde edilen un. balıyiyen. ticarî merkez. kçı n ğ kları ı ş a u balısütü k * Yumurtlama sı nda erkek balı n çı ğbeyaz madde. rası kları kardı ı balıtabağ k ı * Balıkoymaya yarayan kap. kçı balı düğ kçı ümü * İleme baş cı yapı ve sonra kolayca çözülerek iş tersine de tutturulan düğ ş ş langında lan in üm ekli. balıpazarı k * Balı larıavladı balı n günlük ve taze olarak satı sunulduğ yer. azlı balı l kçı * Balı beslenen. balı kçı * Balıtutan veya satan kimse. k * Yayvan servis tabağ ı . mın kçı mı balı lı kçı k . ler balıotu k * Cava ve Malabar'da yetiş zehirli meyvesiyle balı sersemleterek avlamaya yarayan bir bitki en. fakat bağ gücü yüksek yapı rı. balıyemi k * Balıavlamada oltanı ucuna takı genellikle yiyecek türü madde.* Kartallardan. havyar. * Morina balınıkaraciğ ğ n ı erinden çı lan ve hekimlikte zayığ karşkullanı iyotlu. balıkavağ çınca k a kı * hiçbir zaman olmayacak iş için söylenir. vitaminli yağ karı flı a ı lan . kahverengi çizgili. su kıları yaş yı nda ayan.

buluğ ı ermiş ı na çağ na olan. göl ve ı rmaklarda balıyatağolan yer. ğ ı . balı kgözü * Ayakkabı n bağ ları geçirilen deliklerine ve kemer deliklerine takı maden. uzun gagalı kçı balı l cinsinden kuş familyası lar . * Balıüretme. yassı na . n için lan iş balı z ksı baliğ * Döl verme çağ eren. erinleş buluğ ermek. kemik gibi ş lan eylerden yapı ş lmı halka. uzun çubuk. * Yollarda sularıortada toplanmayarak iki yana akması yapı şkinlik. * Balı olmayan. k aş ı * Bir iş bir duruma. uzunca gagalı . balı kgözü objektif * Normal objektiflerden çok daha geniş yı ve görüntüyü dıbükey ayna görüntüsü biçiminde veren açı alan ş objektif türü. * erinlik çağ ermek. akı ı na mek. k balı klava * Deniz. yağve çubukları avlanan memeli hayvan. esnek. kları ş karı ğ uk a ı balı klama * (suya dalmada. soğ hava deposu olan yer. balı khane * Balı n toptan satı çı ldı. süslemek. ğ ı balı knefesi * Balinagillerin baş ı çı lan ve kozmetik maddeler ve süslü mumlar yapı nda kullanı bir yağ ndan karı mı lan . balı n kçı * Perde ayaklı lardan. bir harekete sonucunun ne olacağ düş e. suya balı klandı rma * Balı klandı rmak iş i. a l baliğ olmak. düz ve baş ağbir biçimde. uzun ve çatal kuyruklu. avlama iş k i. balina * Balinalardan. k ı balı klı * Balı olan. ağ ğ200 ton olan. deniz kıları yaş bir kuş yı nda ayan cinsi. dar. atlamada) Balıgibi gergin.* Balıtutma. uzunluğ 20 m. balı llar kçı * Çoğ unlukla uzun bacaklı . balı klandı rmak * Balıile doldurmak. ğ ı * Giysilerin dik ve düzgün durması bazı için yerlerine özellikle yakaları konulan sert. ı nı ünmeden giriş erek. balı yararlanma ve satma iş k ktan i. kadı u ı ı rlı ı için rga balı. baliğ olmak * bulmak. falyanos (Balaena mistycetus). balı klamak * Balı klama tarzı atlamak. deniz kı cı rlangı (Sterna hirundo). eriş mek. balı rtı ksı * Balıkı ğbiçiminde birbirine paralel ve çapraz çizgili kumaş k lçı ı deseni.

Romanya. dalgalanmak. Arnavutluk. Balkanolog * Balkanoloji uzmanı . Malkar. * Güzel süslü. sancı rı . imş * Su halkalanmak. esnek kemiksi bölümlerin adı ş . balkı ma balkı mak balkon . Slovenya. Sı rbistan. Balkar Balkarca balkı * Bkz. imş * Bir yapın genellikle üst katları dı ya doğ çı şçevresi duvar veya parmaklı çevrili bölümü. parı ldamak. * Balina takı ş lmıolan. kla * Örnek hayvanı balina olan. * Ş ek çakmak. * Balkı iş mak i. Yunanistan ve Trakya'yı alan bölge. Balkanoloji * Balkan ulusların dili. . * Parlamak. sancı rı mak. * Kesik kesik ağmak. balkan * Sarp ve ormanlısı dağ k ra lar. * Ağ. balkı r * Parı. balina yağ ı *İ spermeçet balinasın kafa sinüslerinde bulunan yağ nı . . Balkanlar * Hı rvatistan. nı nda ş arı ru kmı . Bulgaristan. balinalar balinalı balistik * Ateş silâhlarda barut gazın bası ile fı p hedefe varı li nı ncı rlayı ncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim. Bosna-Hersek. Malkarca. parlak. kutup denizlerinde yaş memeli hayvanlar familyası ayan .balina çubuğ u * Balinanı ağ na aldı suyu dı ya süzüp içindeki deniz hayvanları tutması yarayan ve üst çenesinin n zı ğ ı ş arı nı na iki yanı tarak diş gibi sı nda leri ralanmı boynuz dokusunda. Balkanlarla ilgili. içine Balkanlı * Balkan devletlerinden olan. Makedonya. tarihi ve kültürü ile uğ an bilim dalı nı raş . balina geçirilmiş olan (giysi). ltı * Ş ek. Balkanlı lı k * Balkanlı olma durumu. * Bkz. KaradağKosova.

lmı * Ballıhastalı olan. ballı börek * Çok lezzetli. balköpüğ ü * Açısarı k renk. mak. ballı k * Bal konulan kap. ğ ı * Ballı baba. ballandı rma * Ballandı rmak iş i. ballandı rmak *İ mrendirecek biçimde övmek. ik lardan oluş bir an familya. balkonumsu * Balkona benzer. k ğ ı . ballı börekli olmak * çok iyi anlaş mak.* Tiyatro ve sinema gibi büyük salonlarda asma kat. ballanma * Ballanmak iş i. atmosferde uçabilen. beyaz çiçekli ve çok yık otsu bir bitki (Lamiumalbum). ballı *İ çinde bal bulunan. ballandı ballandı ra ra * Ballandı rarak. düzenlemek. ballı baba * Ballı babagillerden. llı ballı babagiller * Nane. * Bağ larda görülen külleme hastalı. balon * Isı ş tı hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan. ballı pasta * Bal ile yapı ş lmıveya içine bal konmuş pasta. küre biçiminde araç. * Tatlı mak. ballanmak * Bal bulaş bal sürülmek. ballı darı *İ ncir. ve sı balo vermek * baloyu hazı rlamak. tatlanmak. ballı klı balo * Danslı resmî giyimli gece toplantı. olgunlaş laş mak. lâvanta çiçeğ kekik gibi kokulu bitkileri içine alan ve iki çenekli bitiş taç yapraklı i.

lan ı . * Karnı yuvarlak ve şkin. danslı yer. demir araç. * Odun kıcı rı. balon gibi. antiseptik ve besleyici özelliğolan (ilâç. balotaj baloz balsam * Bir seçimde adaylardan hiçbirinin. çadı kurup kaldı rası lı k k rları rmak. boynu dar cam kap. vakitli vakitsiz tedirgin etmek. musallat olmak. k balta olmak * direnerek bir ş istemek. aç .* Hava veya gazla doldurulmuşkauçuktan yapı çocuk oyuncağ . n ları * Önceleri sefer sı nda çalı ve ormanlıyerleri temizlemek. koru). balonvari * Balona benzer.). sonraları zlar ağ na bağ olarak sarayı kı ası lı korumak ve sarayı dıhizmetlerini yapmakla n ş görevli kimse. parçalamak. ası ey lmak. baltabaş * Baş bodoslaması omurga hattı dikey olarak çelik lâmadan yapı ş na lmı(gemi). balta balta değ memiş (girmemiş veya görmemiş ) * içinden hiç ağ kesilmemişsıve gür (orman. iş gibi kimselerin eğ çi lenmek için gittikleri içkili. yol açmak. belsem. . * Yangısöndürme kuruluş nda balta kullanan er. parfüm ve ilâçlarıyapı nda kullanı reçine. gerekli oyu sağ layamaması dolayıyla seçimin sonuçsuz kalması sı . * Küçük balon. * Gemici. iş balon lâstik * Bisikletlerde kullanı bir lâstik türü. baloncu baloncuk * Balon satan kimse. yarmak. * Kesmek. lan balon uçurmak * ilgililerin ne diyeceklerini ve nası l davranacakları anlamak amacı aslı nı yla olmayan bir haber yaymak. baltacı * Balta yapan veya satan kimse. balonculuk * Balon yapmak veya satmak iş i. yükleri bindirip indirmekle. balta vurmak * balta ile kesmek. ağ n mı lan balsamlı * Balsam içeren. baltacı k * Küçük el baltası . merhem vb. yontmak gibi iş kullanı ağ saplı lerde lan aç . * Bazı açlardan elde edilen. i balsı ra * Yapraklarıüzerinde oluş bir tür küf. n an * Bir tür kudret helvası .

bir sıntı kurtulmak. * Yolları açma ve düzenlemede balta ile donatı ş lmıasker sıfı nı. ı nı nda baltadan kurtulmak * kesilmemek. balyalama * Balyalamak iş i. Baltıdilleri k * Baltıülkelerinde konuş Hint-Avrupa dil grubu. i. k ulan baltrap balya * Çember ve demir tellerle bağ lanmıticaret eş . tlı kacak davranı bulunmak. kı dan baltayı a vurmak taş * farkı olmayarak birine dokunacak sözler söylemek. bir iş tlı i veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma. iş m ini balya yapmak * balyalamak. baltalamak * Balta ile kesmek. balyalanma * Balyalanmak iş i. balyalanmak * Balyalamak iş lmak. ini baltalı * Baltası olan. pot kı nda rmak. sabote etme. * Bir iş bilinçli ve kası olarak bozacak veya yı i. ş yası balya makinesi * Değ ik tarı ürünlerini ip ya da çember ile balyalama veya denkleme iş yapan alet. baltalama * Baltalamak iş sabotaj. * Bilinçli ve kası olarak. ş ta baltalayı cı * Baltalama hareketini yapan kimse. k k lan * Bir köyün odun ihtiyacı sağ nı laması izin verilen koruluk veya orman bölgesi. baltalayılı cı k * Baltalama iş yapan kimse. . denk yapmak. balyalamak * Balya yapmak. i yapı * Atılı hedef vazifesi gören plâkaları cı kta havaya fı rlatan yaylı alet. sabote etmek. * Sısıkesimi yapı orman. na baltalı k baltası kütükten çı kmak * bir engelden.* Değ irmen taş n ortası bulunan haç biçimindeki alet. Baltı k * Baltıdenizine kısı ülkeler ve bu ülkelerin halkı k yı olan .

değik. * Bu bitkinin hem taze. merdiven. uzun menzilli tunçtan top. bamya tarlası * Mezarlı k. bambul * Kurtçuk evresinde ekinlerin kökünü. mobilya. hezaren (Bambusa vulgaris). ergin evrede baş akları kemiren. bam teline basmak (veya dokunmak) * en çok kı ıeyi yapmak veya sözü söylemek. kahverengi. balyozla dövmek. * Osmanlımparatorluğ döneminde Frenk ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad. bambaş k kalı * Bambaş olma durumu. ı r balyoz gibi * çok ağ ezici (kol veya yumruk). ı n ndaki bölümü. .balyemez balyos balyoz * Eskiden kara ve deniz savaş nda kullanı orta çapta. ban * Osmanlımparatorluğ döneminde Macaristan ve Hı İ u rvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan. varyos. ları lan. k lerde lan. zacağş bambaş ka * Büsbütün baş apayrı iş farklı ka. balyozlama * Balyozlamak iş i. ş ı * Bu kamı yapı ş ş tan lmıolan. ı r. balyozlamak * Balyozla vurmak. kıkanatlı n böcek (Anisoplia austriaca). man en türü bamya * Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus). hem kurutularak yenilen ürünü. ban ağ acı . yanı mı lan ş . baston gibi birçok cak en. balyozlanma * Balyozlanmak işveya durumu. bambul otu * Sı ve ı cak lı bölgelerde yetiş otsu veya çalı bir bitki (Heliotropium). bam teli * Bazı sazlarda kalıses veren tel veya kiriş n . sı ülkelerde yetiş boyu 25 m kadar olabilen. ka bambu * Buğ daygillerden. eş n yapı nda kullanı bir tür kamıHint kamı. * Sakalı alt dudağ hemen altı n. i balyozlanmak * Balyoz ile dövülmek. . İ u * Taş kı ları rmak. kazıçakmak gibi iş kullanı çok iri ve ağ çekiç.

bançolaş ma * Bançolaş durumu. ile bandaj * Sargı sarma. in lacağ nı bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yı bin yaş n lan ası * birçok kimseler. üdü. meyvesinden kokusuz bir yağ elde edilen ağ (Moringa oleifera). bana * Ben zamirinin yönelme hâli ekli biçimi. aç * Sepetçi söğ sorgun.. ban otu * Asya. lokma. * Banal olma durumu. * Amerika zencilerinin çaldı gitar biçiminde. kendilerine kötülüğ dokunmayan kiş dokunmak istemezler. nda ı bana da . bandajlama * Bandajlamak iş i. bana bak! * "beni dinle" anlamı teklifsiz bir seslenme ve gözdağsözü. Kuzey Afrika ve Avrupa'nısı bölgelerinde yetiş zehirli ve otsu bir bitki (Hyoscyamus). aldı etmemek. * Herkesin kullandı. mak bançolaş mak * Banço durumuna gelmek. ğ ı ğ ı * Bayağ sı ı radan.* Asya'nıtropik bölgelerinde ve Afrika'nı kuzeyinde yetiş yaprakları n n en. herkesin anladı. madenî gövdesi olan beş ğ ı veya daha çok teli olan bir müzik banallik banço aleti. ile * Bağsargı .. bandajlamak * Sargı sarmak. ses cihazı bant üzerine kaydetmek. telek damarlı . çiçekleri salkı m durumunda. n cak en ban yağ ı * Hint yağ ı . demesinler * bir iş kesinlikle yapı ı belirtmek için söylenir. . bandajlatmak . banda almak * bir sesi. ey rı ş banak banal * Ekmek parçası . ü iye bana mın dememek sı * hiçbir ş etkili olmamak. . ile bandajlatma * Bandajlatmak iş i.

bandoculuk * Bandocu olma işveya durumu. badem ve benzerlerinin. bank . Sümerbank gibi belirtme grupları banka sözünün yerine kullanı nda lı r. inin ş bandrollü * Bandrolü bulunan. avazı ktı kadar bağ çı ğ ı ı rmak.* Sargı sardı ile rmak. Bangladeş li * Bangladeş ndan olan kimse. rı yla lan * Kurutulacak üzümün güneş serilmeden önce içine batıldı potaslı e rı ğ ı suyun konulduğ kap. bandı ralı * Bandı olan. mı zı bandocu * Bandoda görevi olan kimse. u bandı rmak * Banmak. rası bandı rma * Bandı iş rmak i. bando * Türlü üfleme ve vurgulu çalgı lardan oluş ve daha çok geçit törenlerinde kullanı mıkacı topluluğ an lan zı lar u veya takı . bangı r bangı lamak r ağ * yüksek sesle. * Etibank. niş ile kaynatı ş asta lmıüzüm suyuna veya baş bir tatlı ka ya batılması yapı sucuk. i bandrol * Paket veya şelerin ağ na konulan ş veya etiket. ini * Bayrak direğ tepesine süs olarak konulan uzun. gürültüyle. bangı r bangı ı r bağ rmak * yüksek sesle. bandı ra * Geminin hangi devlete ait olduğ gösteren bayrak. iş ı zları erit * Devletçe verginin kesildiğ gösteren etiket. * Çabuk kuruması renginin parlak sarı ve olması üzüm salkı nı inciri küllü veya potaslı k suya için mları veya ı lı daldıp çı rı karmak. kuran. bandaj yaptı rmak. halkı bani * Kurucu. bangı r bangı r * Yüksek sesle. bangıbangıbağ r r ı rmak. bangı rdama * Bangı rdamak iş i. * İ dizilmiş pe ceviz. kumaşerit. unu * Yabancı devlet bayrağ ı . mıkacı zı . bangı rdamak * Öfkelenerek yüksek sesle bağ p çağ ı rı ı rmak. hı karak ağ çrı lamak. mıka. * Yapan.

tarafı karı ı t * İyerlerinde üzerine eş koymaya elveriş iş ş ya li. lan ifreli bankacı * Bankacı iş lı lemleri ile uğ an veya bankada görevli kimse. banka defteri * Bkz. banka gibi * çok zengin (kimse). ndan bankamatik * Bankalarıpara iş n lemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine. * Para. bankaya yatı rmak * bankadaki hesabı para koymak. takibi için gelenle görevli arası konulmuş na tezgâh. * Banker olma durumu. k ldı ı banka cüzdanı * Banka hesabı olanlarısahip oldukları n küçük defter. * Bankacı iş lı leminin yapı ğyer. bankadan çekmek (veya almak) * bankadaki hesabı para almak. altıgibi taş r değ n ı nı erlerin ticaretiyle uğ an kimse.bank banka * Çoğ unlukla bahçelerde. banka kartı * Banka iş lemleri için otomatik makinede kullanı özel ş kart. bankiz * Buzla. . kredi.iskonto. na banker * Banka sahibi. * Bankacı . * Faizle para alıveren. değ belge. banka cüzdanı . * Bankacın mesleğ nı i. kasaları para. biriktirmek. banknot banko * Devlet bankası ndan piyasaya çı lan kâğ para. banka cüzdanı . eş saklayan nda erli ya ve daha baş ekonomik etkinliklerde bulunan kuruluş ka . ı bankerlik bankerzede * Banker ile olan iş kilerinde zarara uğ iliş rayan kimse. parklarda oturulacak sı ra. k raş bankacı lı k * Banka iş lemleri yapma iş i. raş * Çok zengin (kimse). banket *Ş ehirler arası yollarıiki tarafı yayalarıyürümesine ve taş n trafiğaksatmadan durabilmesine n nda n ı tları i yarayan çakı l veya toprak yol. kambiyo iş p lemleri yapan. * Bankerin yaptı iş ğ .

yassı . garanti olarak çı ı sal kacağtahmin edilen sayı . banlamak * Horoz ötmek. ensiz. ya ifre bant doldurmak * bir bandı kaydederek kullanmak. banko geçmek * Yarı ş veya toto. banko sayı * Sayı loto oyununda. ı ndı bantlama * Bantlamak iş i. ses bant zı mpara * Çekmeye dayanı . mparalama makinelerinde kullanı lan aş rma gereci. u * Talih oyunları oyunu yöneten kimse. loto gibi oyunlarda. banlama * Banlamak iş i. * Ses alma cihazları seslerin kaydı kullanı manyetik oksitli plâstik veya selüloz ş nda için lan erit. * Su altı tepeliğ i. nda * Talih oyunları ortada toplanan paranıhepsine oynandını nda n ğ anlatı ı r. * Katı ş sulu veya tuz. banko at * Yarı ş dereceye gireceğkesin olarak tahmin edilen at. deş etmek. banma banmak bant * Düz. bant çözmek * manyetik bir bant üzerine alı ş nmısesleri yazı aktarmak.* Talih oyunları oyunu yönetenin ortaya koyduğ para. * Bağ ı rmak. çevre. * Bantlama makinesi. ş bağ erit. dolay. ş merkezinden uzakta veya sırları yakıyerlerde bulunan inde ehir nı na n ş yöresi. eyi ş tı bantlayı cı * Bant yapan kimse. bir atı veya sayın kesin olarak tutturulacağ tahmin edip larda n nı ı nı iş aretlemek. * Yara üzerine yapı rı özel olarak hazı ş lan tı rlanmıilâçlı ş küçük ş erit. ehir banliyö treni *Ş ehirle banliyö arası iş nda leyen tren. bantlamak * Bantla iki ş birbirine tutturmak. banliyö * Genellikle oturma alanı niteliğ olan. larda i banko geçme * Banko geçmek durumu. biber gibi toz durumundaki maddelerin içine batıp çı bir eyi rı karmak. . bant yapı rmak. nda. * Banmak iş i. uzun kâğ veya bezden üretilmişgenellikle zı klı ı t .

lan banyo takı mı * Banyo odaları ı zemine serilen altı nda slak plâstik. * Banyodan henüz çı ş kimsenin durumu. baobap * Ebegümecigillerden. lan lan banyo kabini * Duş kabini. hamam. vı banyo bataryası * Sı ve soğ su ile duş lantını bir arada bulunduğ musluk takı . fiziksel veya kimyasal bir etki altı bir süre bulundurma iş nda lemi. * Duyarlı yüzeylerin iş lenmesinde belirli bir iş lemin gerektirdiğmaddeyi erimiş i olarak içinde bulunduran sı. lı * Konu. cak uk bağ sın u mı banyo almak * banyo yapmak. kanı * Banyo küvetinde yı kanma. banyolu *İ çinde banyo bölümü olan. husus. gövdesinin çevresi 20 m yi cak en. sı lan sı banyo küveti * Genellikle içine su doldurulup yı kanmaya elveriştekne.banttan vermek * genellikle radyo ve televizyonda banttan yararlanarak daha önceden alı ş sesi veya görüntüyü nmıbir yayı nlamak. aş abilen bir ağ (Adansonia digitata). * Arap gramerinde mastar çeş itlerinden her biri. sı ülkelerde yetiş çok yüksek olmamakla birlikte. banyo * Yapı larda. u banyo havlusu * Banyo sonrası kullanı ve özel olarak yapı havlu. kmıbir banyosuz * Banyosu olmayan. üstü havlu benzeri dokuma olan paspas. li banyo sabunu * Banyo yaparken vücudu yı kamak için kullanı sabun. banyo yapmak * yı kanmak. bar . içinde yı lan bölüm. banyo dolabı * Banyo için gereken bütün malzemenin içinde bulundurulduğ dolap. * (kitaplarda) Bölüm. * Vücudun bir bölümünü veya bütününü. * Tedavi amacı hazı ile rlanan ilâçlı su. banyo kazanı * Banyoyu ve suyu ıtmak için yapı özel kazan veya ıtma aleti. başk. aç bap * Kapı .

atınoktası kaleye doğ ve oluş ş rası ş ndan ru turulan baraja kadar belirlenen nizamî ara açı ğ klı. * Futbol veya hentbolda serbest atı yapacak oyuncunun önünde karştakı oyuncuların yanyana dizilip ş ı ı m nı oluş turdukları duvar. * Tahta. paslanmak. baraj mesafesi * Serbest atısı nda. gücünden yararlanmak amacı akarsu üzerinde yapı bent. * Hava bası birimi. barajı mak aş * herhangi bir sebeple konulmuş olan ş yerine getirip baş sağ artı arı lamak. k bar havası * Bar oyunları tek veya toplu olarak söylenen ezgi. çinko gibi hafif ş eylerden yapı ş lmı temelsiz eğ yapı . bar bar * Bağ ı fiili ile kullanı bağ ş öfkeli ve yüksek sesle olduğ anlatı rmak larak ıı rın unu r. ağ ritmli bir halk oyunu. ortada olmak. nda bar tutmak * bar oynamak için hazı rlanmak ve oyuna baş lamak. an * Halterde kaldılması rı gereken alet. . baraj * Suyu toplamak. * Bir salonda içki içmek için hazı rlanmıköş ş e. büğ yla lan et. duvar yapmak. kı çuha. en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuş u ularak oynanan. bar ateş i * Yoğ yaylı ateş un m i. içkili eğ lence yeri.* Anadolu'nun doğ ve kuzey bölgesinde. * Herhangi bir alanda baş yı arı tespit etmek için gerekli olan ş art. * Apaçıgörünmek. * Ayaküstü içki içilen meyhane. ı baraj yapmak (veya kurmak) * (futbol veya hentbolda kaleye yapı vuruş önlemek için) oyuncular kale önünü kapatacak biçimde lan ları sı ralanmak. ncı * Cam kaplarda oluş pas. baraka barakacı k * Küçük baraka. kebe. ı r bar * Danslı . reti . barak * Tüylü. bar bar bar bar bağ lamak * kir bağ lamak. llı * Bir cins tüylü av köpeğ i. baraj ateş i * Yoğ yaylı ateş un m i.

ucu kı k. bir tür fasulye. sı lan ş lı barbarlaş ma * Barbarlaş iş mak i. * Osmanlı sarayı genel olarak bostancı n. baltacı kapılarıgiydikleri. it barcı * Özellikle balkonlarda ı et piş zgara irmekte kullanı ve duvar içerisine gömülmüş lan ocak. kı zı rmı pullu. barbunya ve tekir türleri iyi bilinen bir familya. * Taneleri yuvarlak. barbekü barbunya * Barbunyagillerden. . uzunca başk. n. armatöre veya sigorta ortaklına bilerek verdikleri zarar. ilkel. barbarlı k * Barbar olma durumu. barbut * Zarla oynanan bir çeş kumar.baran barata * Yağ mur. ş * Kaba ve kı . * Kaptanı tayfaları gemi sahibine. rı cı * Kaba saba. kemikli bir balı(Mullus barbahı k s). barbarlaş mak * Barbar gibi davranmak. nı e lı baratarya barba barbakan barbar * Uygarlaş mamı ş . barbarizm * Bir sözün fonetik veya morfolojik yapında yapı büyük yanlı k. vücutları pullarla kaplı mı iri . kı zı barbunyagiller * Dikenli yüzgeçliler alt takı na giren. topluluk. . * Uygarlaş mamıkavim. barbaş ı barbata * Bar oyunları sı n sağ ı yer alan ve oyunun düzenini sağ nda ranı baş nda layan kimse. barbarca * Barbara yakı bir biçimde. kale u kı lı ş n korkuluğ u. * Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluş turduğ girintili çıntıdıduvarlarıüst bölümü. vrı lı * Bilim doktorların ve kardinallerin giydikleri dört köşkülâh veya başk. kı zı nda ları ve cı n rmı çuhadan yapı ş lmı . ş an * Kaba ve kı bir davranı rı cı ş la. n. oval veya yassı rmı benekli. * Kale duvarları düş nda mana ok atmak için açı ş lmıdelik. ğ ı *İ htiyar Rum meyhanecilerine seslenmek için kullanı lı r. beyaz etli.

ri bir bardakaltı * Bardağ konulduğ yeri kirletmemesi için kullanı genellikle örgü. taki * Devlet memurların maaş nıderece ve tutarları düzenleyen sistem ve çizelge. barçak * Kı kabzasın siperi. nı bardak * Su ve benzeri ş eyleri içmek için kullanı genellikle camdan yapı kap. lan * Bir bardağ alacağmiktar. ı t * Yemek öncesi yenilen bardak altı büyüklüğ ünde bir tür lâhmacun. * Barcın iş nı i veya mesleğ i. bardan bardan * Yük taş ı için kullanı çanta veya çuval. kâğ veya plâstik örtü. nı ların nı * Çok beyaz. * Fıcı çı keseri. lı ç nı barda * Dam ustaların kullandı. bardakçı * Bardak veya çömlek yapan veya satan kimse. leten barcı lı k * Barcı olma durumu. barça * Orta Çağ kullanı kürekli ve yelkenli taş gemisi. * Bir tür küçük ve tatlı incir. yaş bardacı k bardacıeriğ k i * Bardak eriğ i. baş n bir ucu çember parçası nı ğ ı ı nı biçiminde eğ öbür ucu keskin çekiç. da lan ı ma * Kalyon türünden küçük savaş gemisi. mak lan bardan bardan * Beyaz beyaz. lan. ı n ı * (bazı bölgelerde) Toprak testi. ı n u lan. ı rı ş bardağtaş ı ı rmak * sabrı tüketmek. bardak eriğ i * İ ve tatlı tür erik. bardaktan boş rcası yağ anı na mak * (yağ mur) çok ş iddetli yağ mak. bardo barem * Aygı diş ek çiftleş r ile i eş mesinden üretilen her yaş hayvan. ri.* Bar iş kimse. . bardağtaş damla ı ı ran * sabı r tüketen aş davranıveya durum.

küçük kervan. barı rmak ndı * Barı nması sağ nı lamak. çit. çine . papaz takkesi. kavga etmeme eğ ş çı ilimi. iki ayak üzerine tutturulmuş itli li çubuklu jimnastik aracı . * Çevresiyle uyumlu. barı ş * Barı ş iş mak i. * (soyut kavramlar için) Bir yerde etkili olmak. * Savaş bittiğ bir antlaş ı n inin mayla belirtilmesinden sonraki durum. melce. barı ş ı ş sever. * Kafile. barıyapmak ş * barıantlaş nı ş ması imzalamak. a bir ğ ı * Yerleş mek. ş çı barı l ş çı barı lı ş k çı * Barı olma durumu. sulhsever. * Bir tür süs iğ nesi. yası yası * Bahçe duvarı . * Barılacak yer. sulh. ev eş . sulhperver. * Barı amaçlayan. barfiks bargâh bargam barhana * Levreğ benzer bir balı e k. barıöngören. k * Uyum. dirlik içinde yaş amak.baret baret * İçilerin baş na giydikleri. barı . barıgörüş ş olmak * her türlü dargı ğunutarak barı nlı ı ş mak. * İ izinle girilen yer. * Göç eş . barı nmak * Doğ etkilerinden korunmak için kapalı yere sınmak. ş ları lmış * Küçük takke. geliş ortamı ecek bulmak. * Böyle bir antlaş madan sonra insanlıtarihindeki süreç. sulhçu. barı ş çı * Barı seven. karş klı ı anlayıve hoş ile oluş lı ş görü turulan ortam. göç. metal veya plâstikten yapı şapka. nı barı barı nak barı rma ndı * Barı rmak iş ndı i. barı nma * Barı nmak iş i. ş ı ş ı * Bkz. otağyüksek divan. * Çeş beden hareketleri yapmaya elverişyükseklikte. yaş amak için uygun ş artlar bularak oturmak. .

barıklı ş k ı * Barık olma durumu. barisfer barit baritin * Doğ baryum sülfat (BaSO4). ma. barı ş mak * İ taraf. öyle ise. barikatlama * Barikatlamak iş i. barı l. sulhçu. . barikat yapmak * çeş araçlarla bir engel oluş itli turmak. ş ı barı ş ma * Barı ş durumu. larak lan barikat barikat kurmak * engel oluş turmak. ağ küre. barı rma ş tı * Barı rmak iş ş tı i. ilse. dargıveya düş olmayan. araları ki ndaki dargı ğkaldı nlı ı rmak. sulhsever. uzlaş anlaş mak ma. baritli yı kama * Kalı ı ıve rektumun radyolojik iş nbağ n rsağ lemde baryum sülfatla doldurulması yı ve kanması . hoş kası ş n man görülü. anlaş mak. al baritli *İ çinde barit bulunduran. * Bkz. bari * Hiç olmazsa. barık olmak ş ı * sevecen ve hoş görülü davranmak. ı r * Baryum oksit (BaO) veya baryum hidroksit Ba(OH)2. barikatlamak * Barikat ile çevirmek. zevk almak. barı ş sever * Barı . sevecen. ş çı ş çı barı ş severlik * Barı ş sever olma durumu. uzlaş mak. * Keş ke. * Bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanı yapı engel. sulhperver.barık ş ı * Baş ile barıdurumunda bulunan. barı rmak ş tı * Barı ş maları sağ nı lamak. ara bulmak. * Sevmek. barikat yapmak. hiç değ o hâlde.

pistonlu bir tür ağ çalgı. ev bark. belirgin. mimarlıüslûbu. nda ı z sı * Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğ sağ ini lamak için kullanı açı kapanı lan lı r r engel. k . * Büyük sandal. engel. barograf * Bir hava taş nı uçarken izlediğyolun yüksekliklerini çizgi hâlinde göstermeye veya iş ı n tı i aretlemeye yarayan alet. içlerinden geldiğgibi söyledikleri ş . yükseklikölçer. k. * Kara yolların kenarları yapı korkuluk. * Basso ile alto arası ses veren. barok * M. i barklanmak * Ev sahibi olmak. * Bkz. i arkı * Ritmi üç zamanlı müzik eseri. nı na lan * Herhangi bir yolu kapamak için yapı engel. lan * Engelli at yarı nda üzerinden atlanması ş ları gereken yapay engel. barklanma * Barklanmak işveya durumu. barkot barlam barmen * Bar tezgâhtarı . bark barka barkarol * Venedik gondolcülerinin söz ve müziğönceden yazı i lmadan. bariyer bariz barizleş me * Barizleş iş mek i. baro baş kanı * Baro genel kurulunca en az on beş llıkı olan avukatlar arası seçilen ve baroyu temsil eden yık demi ndan baro üyesi. barizleş mek * Bariz duruma gelmek.bariton * Tenor ve bas arası ndaki erkek sesi. barmenlik * Bar tezgâhtarlı. ğ ı baro * Bir ş veya bir bölge avukatların bağ oldukları ehir nı lı meslek kuruluş u. * Bkz. evlenmek. * Açı göze çarpan. barlam.S 1600 ile 1750 yı arası lları ndaki klâsik sanatı izleyen resim. * Çizgi im.

sı barokçuluk * Barok sanat ve edebiyat görüş ilkelerini benimseyen akı ve m. sert. barparalel * Düş direkler üzerine paralel olarak tutturulmuş tahta çubuktan oluş jimnastik aracı ey iki muş . yüzyı arası lar nda larla nda ı tlı llar ndaki müzik reformunu oluş turan müzik. zgı * her an olay çı kacak yer veya kavgaya yol açacak durum. çı barut fısı çı gibi * çok kı n. biçimlerin serbestçe yaratı ndan duyulan coş önem veren. baron baronluk * Batı ülkelerinde vikont ile ş övalye arası soyluluk unvanı nda . * pek ekş i veya acı . * Baron olma durumu veya baronun görevi. barsam barsama barudî barut * Ateş silâhla bir merminin atı na veya herhangi bir aracı fı lması yarayan. doldurmaya ve muhafaza etmeye yarayan kutu. sinirli ve kinle dolu kimse. barut hakkı * Mermiyi istenilen uzaklı atabilmek için gerekli barut gazı ncı sağ ğ a bası nı lamaya yetecek miktarda barut. it ğ ı * Güzel kokulu yaprakları yemeklere konulan. katı li lması n rlatı na cı madde. çeliş kiden çekinmeyen edebiyat akı . * Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeş çarpan balı (Trachinus vipera). nane ve yaban kekiğ ortak adı inin . . mı barok müzik * Çalgı arası veya çalgı sesler arası karş klar kuran XVl-XVlll. barsak * Bağ ı rsak. fı. baroskop * Havanıiçinde bulunduğ cisimlerin ağ ğüzerine yaptı hafifletici etkiyi gösteren ve havası n u ı ı rlı ğ ı boş labilen bir fanus içinde terazisi bulunan fizik cihazı altı . * Koyu gri renkte olan. barokçu * Barokçuluk yanlı olan kimse. huysuz. barut gibi * öfkeli. patlayı. barut esmeri * Koyu esmer renkte olan (kimse). düş nda ünceden çok duyuma.* Batı edebiyatları dengeden çok harekete. aksi (kimse). abartmalı lması kuya . barometre * Bası nçölçer. etkileyici. * Gösterge. barut fısı çı * Barut koymaya.

bas bariton * Bası çı n kamadı ince tonlara çı ğ ı kabilen.78 olan. katı basit bir element. bas * En kalıerkek sesi. n sı bas (veya bas git) * çekil. barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı . u ada havada çabuk oksitlenen. git. yoğ sı unluğ 3. barutçuluk * Barut yapma veya alısatma iş p i. basamak * Merdiven. barut rengi * Koyu giri. gümüş renginde.barut kesilmek (veya olmak) * çok öfkelenmek. barutçu * Barut yapan kimse. barut kokusu gelmek * savaş tehlikesi sezilmek. baruthane * Barut yapı veya saklanan yer. bas tutmak * ince sesli çalgı tek perdeden eş etmek. baryum sülfat * Baritin. buna rağ basıindiğkalıve tok tonlara inemeyen sesi olan men n i n sanatçı . n * Sesi böyle olan sanatçı . * Merdiveni olan. * En kalısesli orkestra çalgı. lan barutla oynamak * tehlikeli iş uğ mak. defol!. yürü. Kı ve saltması Ba. baryum karbonat * Karbondioksidin. lara lik basak basaklı basaksı z * Merdiveni olmayan. . * Atom sayı 56. lerle raş barutluk baryum * Barut saklanan kap veya yer. bas bas * Bağ ı fiili ile kullanı bağ ş yüksek sesle olduğ anlatı rmak larak ıı rın unu r. doğ en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan.

* Kı uzantı okyanus ortası rtları kadar devam eden ve 4000-5000 m derinliğolan deniz dibi. * Dalyanıkapak yeri. k bası k klı * Basıolma durumu. kalı mı ı da eylere yazı . aş kerte. tâbi. lama * Merdivenin ayakla bası yüzeyi. bilinenden hiçbir değ ikliğolmayan. ı basar * Göz. algı yetisi. alçak. dergi gibi ş eyleri basan kimse. * (cebirde) Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti. * Çok yüksek olmayan. n basar basarî basarna basbayağ ı * Alılandan. basamak basamak olan. .* Bir yere çı karken veya bir yerden inerken bası ve art arda gelen. sı bası tı klaşrma * Bası tı iş klaşrmak i. *İ leriyi görme. k * Bir elipsin büyük ve küçük eksenleri arası ndaki farkı büyük eksene oranı n . basamak basamak * Yavaş yavaş (yükselme veya inme). . birbirinden belirli aralı lan klarla yükselen düz yüzeylerden her biri. * Derece. tasal dan sı na i bası * Resim kliş dökme harf. * Bir amaca ulaş için yararlanı kiş durum veya yer. her rakamın bulunduğ sı hane. ama. * (aritmetikte) On kuralı göre yazı ş sayın. * Bir cismin bir yanı kaldı yükseltme iş nı raçla i. ine mek basamaklı * Basamağolan. bası cı * Kitap. * Derece derece. resim çı karmak iş tabı i. laş ş . * Kık. mak lan i. bası tı klaşrmak * Basıdurumuna getirmek. taş p kullanarak makine yardı ile kâğ ve bez gibi ş esi. basamak yapmak * bir durumu daha yükseğ eriş için araç olarak kullanmak. lan * Görme ile ilgili. basılı cı k bası k * Bası olma durumu veya basınıiş cı cın i. ş ı iş i basen * Omurganıbel ile kalça arası n ndaki bölümü. na lmıbir nı nı u ra. * Bası ş lmı yassı mı .

lı n ile basıkartı n * Mesleğbasıiş olan kimselerin taş ğkimlik belgesi. bir konu veya çeş konular üzerinde açı itli klamada bulunmak için gazetecilerle yaptı toplantı ğ ı . * Bası sanatı . lmak i * Bası iş lmak i. matbaa. iş lan bası mcı * Bası evi iş kimse. matbuat. matbaacı m leten . bası n" anlamları kullanı terim. bası n * Gazete. lı k. bası dayanı lma mı * Dokusunu basarak ezmeye çalı dıetkilere ağ n gösterdiğdirenç. * Bası evinde bası şmatbu. * Bası işveya durumu. i.bası la * Bası lı provalarda "basız. basıbildirisi n * Bası yayı organları bilgi vermek amacı yetkili kurum veya kiş tarafı hazı n n na yla iler ndan rlanmıyazı ş lı açı klama. n nı ma unu bası lı * Bası yerleş larak tirilmiş . tipografya. dergi gibi belirli zamanlarda çı yayı n bütünü. bası lı ş bası lma bası evi m * Bası i yapı yer. basıyasağ n ı * Bası yayıorganların bir konu hakkı yayıyapması kıtlayıengelleme. basıdünyası n * Görsel ve yazıbasıorganları burada görevlilerin tümü. m lmı . yabancı temsilciliklerde basıile ilgili konuları n düzenleyen yetkili ve sorumlu kimse. bası lı mcı k * Bası evi iş m letme iş kitap basma iş matbaacı i. nı lsı nda lan bası vermek la * prova hâlindeki bir kitabıveya herhangi bir yazın bası uygun olduğ bildirmek. kan nları basıataş n esi * Resmî veya özel kurum ve kuruluş larda. i n leri ı ı dı basıözgürlüğ n ü * Görüş düş ve ünceleri bası ve yayıyoluyla açı n n klayabilme ve yayabilme hakkı . * Bası i. ş ş an acı i bası lmak bası m * Basmak iş konu olmak veya basmak işyapı ine i lmak. tabaat. mcı kta. n n nı nda n nı sı p . basıtoplantı n sı * Yetkili veya ilgili bir kimsenin. tabı iş .

basireti olan. anlayı kavrayıdikkat. bası rgama * Bası rgamak iş i. görü. ı rlı bası ş * Basmak iş i. basiretsiz . bası nçlama * Bası nçlamak iş i. bası nçölçer * Hava bası nı ncı ölçerek yer yükseltilerini ve hava değimlerini tespit etmek için kullanı alet. * önem vermeyerek uğ ramamak. tazyik. bası su nçlı * Bası yüklenerek fı rtı düzeyine getirilmiş tazyikli su. bası rganmak * Üzerine ağ k basmak. basireti bağ lanmak * iyi düş ünemez. na u eyi u mak. bası nçlı * Bası yüklenmiş nç olan. ı rlı * Kâbus çökmek. basıgitmek p * birdenbire gitmek. iş lan bası nçölçüm * Hava bası ölçümlerini inceleyen birim. bası rganma * Bası rganmak durumu. barometre. uzağgörebilen. n n u n ğ ncı ı * Akı ş kanları bası nı n ncı ölçen araç. aklı koyduğ ş yapmak üzere bulunduğ yerden uzaklaş çekip gitmek. ncı bası ölçer * Buharıveya herhangi bir gazıbulunduğ kabı yüzeyine yaptı bası belirleyen alet. uyanı k.bası nç * Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düş miktarı en . için nç lamak veya ayarlamak. nç ş lma kı su. ı . ş . kâbus çökmek. sağ i ı görülü. seziş . * Doğ görüşuzağgörüş ru . gerçeğgöremez bir duruma düş i mek. basiretli * Gerçeğgörebilen. bası nçlamak * Hava taş araçları insan organizması yeterli bası düzeyini sağ ı t nda. bası rgamak * Ağ k çökmek veya basmak. sağ klı ş . basil basiret * Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü. basıgeçmek p * önde gideni geçmek.

ndan basit renk * Biçmeden geçen beyaz ığ ayrı ğrenklerden her biri. yalıkelime. ana basit kelime * Anlamlı olarak daha küçük parçaya bölünemeyen. basket yapmak * basketbolda sayı kazanmak. *İ spanya'nıBask bölgesinde kullanı dil. kolay tarafı ndan. n basit kesir * Payı paydası küçük olan kesir.* Gerçekleri görebilmekten uzak. şı ldı ın ı basitçe * Basit olarak. bayağ görgüsüz. kök durumundaki kelime. basitleş mek * Basit duruma gelmek. basitleş me * Basitleş iş mek i. ileri ve uzak görüş olmayan. ntı tarak basitlik Baskça basket * Basketbolda kazanı sayı lan . * Bilgi ve görgüsü sırlı nı olan. * Süssüz. özelliğolmayan. basit faiz * Faizleri üzerine eklenmemiş paraya belli bir dönem sonunda verilen faiz. sade bir biçime döndürmek. basit * Yapı lması anlaş veya ı kolay olan. basite indirgemek * basitleş tirmek. * Her zaman rastlanan. basketbol * Basit olma durumu. olağ i an. basit cisim * Maddesi tek elementten oluş cisim. * Kolay. basiretsizlik * Gerçekleri. n lan . basitleş tirme * Basitleş tirmek iş i. karık olmayan. bayağ lması ş ı ı . gösteriş siz. sağ ı görüden yoksun olma. ı .basite irca etmek. muş basit cümle * Tek yargı bildiren cümle. sağ lü görüsüz. basitleş tirmek * Gereksiz ayrı lardan arı sade duruma getirmek. ileriyi ve uzağgörememe.

sı cı baskılı cı k * Baskınıiş cın i. * Hak ve özgürlükleri kıtlayarak zor altı bulundurma durumu. lı ş * Bası sı sayı. beklenmedik saldı. basketbolcu. mı baskıbasanı r n ndı . i lan ma baskı yapmak * bir kimseyi bir iş i yapmaya zorlamak. sı nda * Bir maddeyi sıp ezen alet. kıtlamak. sı baskı lı k baskı n * Bir masadaki kâğ n uçmaması üzerlerine konulan özel biçimdeki ağ k. ş lar plara * Matbaacı baskılerini yapan kimse. larak * Giysinin içine kı lıdikilen kenarı vrı p . tazyik. baskı kalmak da * yağ yağ ktan sonra toprağ üst kı sertleş tohumlar fidelenip toprak üstüne çı mur dı ı n smı erek kmak. basketbolculuk * Basketbol oynama veya oynatmak iş i. zor kullanmak. na basketbolcu * Basketbol oyuncusu. * Karştakı oyuncusunun hareketini ve sonuç alması engellemek amacı uygulanan yakı savunma ı m nı yla n durumu. lediğ n u lan zı * Kı süreli. baskı cı * İlenecek kumaş üzerine kalı resim basan kimse. kı * Belirli ruhî etkinlik ve süreçleri. ı tları için ı rlı * Suç iş i veya suçlularıbulunduğ sanı bir yere ansın girme. gerçekleş in lması tirilmesinde veya tamamlanması baskı turan güç. kazı resim. * Bir eserin bası tekrarlanan her bir kezi. zorluk bakı ndan) Üstün. sa rı * (sertlik. basketçi baskı * Basketbol oyuncusu. ünü sı baskı grubu * Bir iş yapı nda.* Beş kiş iki takı arası topu 3 m yükseklikteki karş klı er ilik m nda ı duran ağ lı geçirilmiş sepetten birine iki sokup sayı kazanmak esası dayanan bir oyun. * Bir eserin bası biçimi veya durumu. nda oluş baskı bı kalı * Kitap kapları süslemeler basmak için kullanı kalı na lan p. baskı resim * Gravür tekniğile yapı resim. pres. baskı nda tutmak altı * özgürlüğ engellemek. kiş isteğdında bilinçaltı itmesi veya bu itilenlerin bilince çı inin i ş ı na kması nı önleme durumu. baskı lı * Baskı olan. lı kta iş * Kıtlayı.

tülbent vb. * Üzerinde bası yapı ş ile lmırenkli biçimler bulunan pamuklu kumaş . * Terbiyesiz. . manı rıyla ı laş * bir yerde suç üstü yakalanmak. mı * İ kolu sı ile kalkıinebilen. saldıda bulunmak.* düş manı avlayısaldı taraf savaşkazanı gafil p ran ı r. rı baskıyapmak n * suç iş lendiğveya suçlularıbulunduğ sanı bir yere ansın girmek. ahlâksı z. baskıçı n kmak (veya gelmek) * (karş tı konusu olan kimseyi) geçmek. *İ skambil kâğ ile oynanan bir oyun. i n u lan zı * düş mana ansın saldı zı rmak. dergi. * Disiplinsiz. m mı * Pamuklu. * ansın konuk gelmek. * beklenmedik bir zamanda konuklar gelmek. üzerine kalı desen basan kimse. * Pamuklu. kumaş ş gibi eylerin baskı için hazı sı rlanan kalı p. basma * Basmak iş i. üzerine kalı desen basma iş pla i. tezek. basklârnet * Kalı sesli klârnet. * Bası ş lmı matbu. n baskül * Çoğ unlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardı yla tartmaya yarayan alet. üstünlüğ göstermek. zı baskı uğ na ramak * düş n beklenmedik bir saldısı karş mak. kitap gibi bası hazı ile rlanmıyazış ş lıeyler. ı rma laş ünü baskıvermek n * anî ve habersiz girmek. * Gazete. baskız büyümek sı * serbest bir eğ itimle yetiş mek. baskı ncı * Baskıyapan kimse. ortası veya uçları birine az çok yakı değmez bir noktaya ki ra p ndan ndan n iş dayanan kaldı raç. basmacı lı k * Basma alı satı . matbua. * Matbaacı lı k. tülbent vb. basmahane * Basma yapı iş lan yeri. pla * Bohça ile köylerde eş satan kadı bohçacı ya n. basmacı * Basma yapan veya satan kimse. * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan. . . n baskız sı * Hak ve özgürlükleri kıtlanmamı sı ş . ı dı * Gübre. basma kalı bı * Kitap.

. ilbiber. n * Bazı isimlerle birlikte sertlik. ı ı rlını nı eyin * (küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek. yük. baş tarda.basmak * Vücudun ağ ğ verecek biçimde ayak tabanı bir yere veya bir ş üzerine koymak. eyin p ı rlı basmakalı p * Özgünlüğ olmayan. kı tı * Kapı arkadan bastı için kullanı ağ dayak. basmakalı mak plaş * Basmakalıdurumuna gelmek. bastı yerde ot bitmez ğ ı * gittiğyere uğ i ursuzluk götürür. nane ve limon suyu kullanı yapı bir salata türü. * Bastı rma. kliş e. n * En kalısesli orkestra çalgı. * Bir ş üzerinde kalı mühür gibi bir araçla iz yapmak. baskı ı rlı . * Bası i yapmak. a * Çevreyi kaplamak. durumunu kontrol edememek. basso * En kalıerkek sesi. n sı bastana salatası * Domates. ey p. iş * Örtmek. aş lıanlamları yardı fiil olarak kullanı ık rı nda mcı lı r. * Bir kimse bir yaş girmek. * Bir ş etkisinde kalı eziklik. bürümek. mı l. * Bir ş üzerine kuvvet vererek itmek. gittiğyerin bereketini kurutur. kı k * (çocuk için) Yaramaz. p basmalı * Basma özelliğolan. bilineni tekrarlayan. * Kümes hayvanları kuluçkaya yatmak. * Baskıyapmak. curuf gibi maddeleri ezmeye ve sışrmaya yarayan alet. i basmalı k * Üzerine bası ş lacak ey. kaplamak. * Sışrarak yerleş kı tı tirmek. bastı bacak * Bacakları sa veya çarpı(kimse). * Yol yapı nda çakıkum. * Bası yaparak sı ve gazları nç vı itmek. * ş kı ktan nerede olduğ seçememek. eyi. maydanoz. yı rmak lan aç * Ağ k. aş nlı unu bastı k bastı rak bastık rı * Pestil. üzüntü ve ağ k duymak. * Bkz. çökmek. tabetmek. larak lan bastarda bastı * Kı ile piş yma irilmiş sebze. i bastı yeri bilmemek ğ ı * çok sevinmek. değ iklik göstermeyen. harcı ü iş âlem. taze soğ yeş an.

bastonsuz * Bastonu olmayan. aç lan * Geminin baş tarafı ndaki yatıdireğ (cı k in vadranı dı ya doğ uzanan parçası n) ş arı ru . köklerinde basur memelerine iyi gelen bir madde bulunan. * Ansın birinin yanı gitmek. bastı rmak * Basmak iş yaptı ini rmak. * Zararlı olayı bir önlemek. ünü * Bir kumaş kenarı kırı dikmek. üzerine iyice düş mek. bastika * Bir yelken serenine veya herhangi bir ağ açı delik. nda an ş ı ması baston francala * İ uzun ekmek. ı n nı vıp * Gidermek. ı basur otu * Düğ çiçeğ ün igillerden. an basur memesi * Anüste geniş meme gibi uzamıdamar yını leyip ş ğ . * Baskı yapmak. * Bastı . basur * Kalı bağ ıalt bölümünde ve anüste toplardamarları geniş n ı n rsağ n lemesiyle oluş varis. bastoncu * Baston yapan veya satan kimse.bastılma rı * Bastılmak iş rı i. * Ruh dünyası oluş tepkimelerin bilinç dına yansı . hemoroit. baston gibi (veya baston yutmuş gibi) * dimdik duran veya yürüyen (kimse). nce. zı na * Birdenbire ve pek çok etkisini göstermek. bastonlu * Bastonu olan. rmak ine bastım rı bastı rma * Bastı iş rmak i. bastonculuk * Baston yapma veya satma iş i. aca lan baston * Yürürken dayanmaya yarayan ağ veya metalden yapı araç. bastılmak rı * Bastı iş konu olmak. * (cevap için) Hemen yetiş tirmek. sarı çiçek açan küçük bir bitki (Ranunculus ficaria). * Üstünlüğ göstermek. * Kümes hayvanları kuluçkaya yatı nı rmak. basurlu . nemli ormanlarda biten.

* Bir topluluğ yöneten kimse. tohumları sabunculukta kullanı bir yağ ndan lan elde edilen. kafa. r baş rı ağsı * Baş ağması ta oluş rahatsı k. uğ tı raşrmak. * Deniz teknelerinde ön taraf. * Bir ş genellikle toparlakça ucu. esas. iş nan * Bir ş yakı veya çevresi. baş ık ağ rlı * Ağ sı ı klet. baş alamamak * çok uğ tı bir konu yüzünden vakit ve fı bulamamak. can sı kkı k kmak. hemoroitli. basya baş * Sapotgillerden. basübadelmevt * Ölümden sonra dirilme. en önemli. langı * Temel. mı nda ik * Güreş pehlivanları ayrı kları derecenin en yükseğ te n ldı beş i. Asya'da yetiş bir ağ (Basia). baş ağdüş aş ı mek * kiş inden kaybederek toplum içindeki durumu sarsı iliğ lmak. u * Baş ç. baş ağetmek aş ı * tersine çevirmek. raşran rsat baş almak * fı bulmak. * En uç. yüksek nokta veya en ön. vücudun üst veya önünde bulunan bölüm. * Arazide en yüksek nokta..* Basuru olan. * ". en aç * İ ve hayvanlarda beyin. baş rı ağtmak * tedirgin etmek. kulak. ı rı . nı ı yan indedir. ağ gibi organları nsan ı z kapsayan. baş n an zlı * Sürekli sıntı kı yaratan durum veya kimse. baş adlardan sonra ve nicelik anlatan kelimeden önce gelerek üleş ı na" tirme anlamı verir.. eyin * Bir ş uçları biri. baş ağgelmek aş ı * tepesi üstü düş mek. * Önem veya yönetim bakı ndan ileride olan. sarrafiye. bı nlıvermek. * Para değ tirirken verilen veya alı üstelik. göz. rsat baş ağ aş ı * Başaş ı ı ağgelmek üzere. eyin nı * "Başkelimesi birçok deyimde "öz varlı kendisi" anlamı taş bir zamir niteliğ " k. baş * Çı ban. baş rı olmak ağsı * sıntı kı vermek. baş ağgitmek aş ı . eyin ndan * Kasaplıhayvanlarda ve bazı k yiyeceklerde tane. ser. burun. en üstün anlamı birleş kelimeler yapar.

baş a bı baş rakmak * birinin. baş bezi * Mendil. ı na * baş vermek. sürekli zarar etmek. baş a (veya kafa kafaya) vermek baş * iki veya daha çok kimse bir kenara çekilip konuş mak. beraber yaş amak. bir ş veya bir kimseyle yalnıkalması sağ eyle z nı lamak. baş çevirtmek * başarkaya doğ döndürtmek. baş ağgitmek aş ı * iş ters gitmek. üzüntü veren. ndan kla baş döndürmek * baş dan. sevinçten çok mutlu duruma getirmek. nlı baş döndürücü . ı rı * baygı k verici. baş döndürücü * (çabuklukta) olağ anüstü. baş çanağ ı * Kafa tası . baş belâsı * Sınt ı kı . ak * birine veya bir ş bağ eye lanmak. eyle z baş a olmak baş * birlikte bulunmak. gururdan. aş heyecanlandı arı ı rı rmak. baş a kalmak baş * biriyle veya bir ş yalnı kalmak. baş çekmek * ön ayak olmak. baş çağ bı ı * Ustura. aş . bit. baş a baş * Birlikte. baş baş * çocukları"Allaha ı n smarladı anlamı ellerini baş na götürmelerini sağ k" nda ları lamak için söylenir. baş biti * Bkz.* sürekli zarar görmek veya kötüleş mek. * dayanı ş mak. beraberce. baş bulmak * (alıveriş kazanç bı ş te) rakmak. intisap etmek. leri baş lamak bağ * baş bir örtü örtmek. ı ru * birinin arkası hayranlı bakmak.

baş kaldı rmamak * Bkz.* Ş kı serseme çevirici. baş mak koş * bir işbaş i armak için çalı ş mak. baş olmak göz * evlenmek. başve kı üzerinde inip kalkmak. baş nereye giderse. baş dönmesi * Göz kararıdüş gibi olma. gücü yetmek. arı baş gelmek * yenmek. baş kazanmak (kazanmamak). istersen soğ başol ol an ı * küçük bir iş de olsa. her iş onları te örnek tutarlar. ortaya çı kmak. eyi baş mek eğ * saygı göstermek için baş erek selâmlamak. ayak da oraya gider * küçükler büyüklerin izinde gider. yönetime karşgelmek. baş kesmek * selâm için baş mek. baş kaldı rmak * ayaklanmak. baş göstermek * belirmek. kaldı i. kol kılıyen içinde kılı r rı r * aile içindeki. kabarmak. yaş arken sağ iken. tan ı çı baş rı fes içinde. baş olmak önemlidir. eğ * direnmekten vazgeçip buyruk altı girmek. baş kaldı ı nı rmamak. zuhur etmek. vuku bulmak. baş etmek göz * evlendirmek. baş etmek (veya edememek) * gücü yetmek (yetmemek). baş da. aş na. te ta baş olan boş olmaz . na yat baş elde iken * ölmeden. mazlı lara dı baş komak (koymak) * bir ş uğ ey runa ölümü göze almak. ı * iyice coş mak. arkadaş arası lar ndaki uyuş klar yabancı duyurulmamalır. inkı etmek. p ecek baş edebilmek * bir kimseyi yola getirmeye veya bir ş yapmaya gücü yetmek. isyan etmek. eğ baş ç vurmak kı * baş gelen dalgalarla gemi. baş kaldı rma * baş rmak işisyan.

baş örtü. erini baş üstünde tutmak * çok iyi ağ ı rlamak. el üstünde tutmak. baş tutmak * elebaşolmak. bitkiler) baş bağ day ak lamaya baş lamak. k) baş yakmak * kötü duruma düş ürmek. k k lan. rotadan çı kmak. değ hiç yitirmeyen eser. baş örtüsü * Bkz. baş lı sağğ ı * Ölen bir kimsenin yakı na söylenen ilgi ve yakı k anlatan söz. baş oluş ak mak. kayı döndürmek. ve ı lanı ı rlanı baş üstüne * bir dileğ yerine getirileceğ içtenlikle belirtmek için "peki" anlamı kullanı söz. baş tutamamak * rüzgâr. yapıı rtı lındaki veya yükseliş ş indeki bir bozukluk sebebiyle gemi dümene uymamak. baş üstünde yeri var * büyük bir saygı ilgi ile karş r veya ağ r. nları nlı baş sallamak * karş ndakinin her sözünü uygun bulur görünmek. * (buğ vb. ı sı baş tacı * Çok sevilen. kları dı baş yarma * Vida yapı nda kullanı olan perçinlerin baş na tornavida yerleri açmak iş mı lacak ları i.* bir yerde baş olan kimse taş ğdeğ dolayıyla o yere gelmiş ı ı er dı sı tir. çevirmek. in ini nda lan baş vermek * (çı olgunlaş ban) mak. ı baş ucu * Yatı bir yerin baş lan konulan yönü veya yakı. fı na yüzünden. * (gemi. * iş ı baş ndaki kiş iş inin i çoktur. çok yüksek tutulan (kimse veya ş ey). baş yapmak * (kuaför) saç bakı ve tuvaleti yapmak. kol kılı yarı (kılı r r) rı kürk (yen) içinde r * aile içindeki kiş ilerin anlaş mazlı aile içinde kalmalır. . baş etmek tacı baş etmek tacı * çok sevmek ve saymak. nları nlı baş lı dilemek sağğ ı * ölen bir kimsenin yakı na ilgi ve yakı k anlatan söz söylemek. nı baş kitabı ucu * Sısıyararlanı ana bilgileri veren. m baş lı rı börk (fes) içinde.

na * birinin güç duruma düş mesine yol açmak. baş baş a * birinden üstün olmadan. baş çı a kmak * güçlükler çı karan biriyle olan iş kendi istediğyolda sonuçlandı ini. baş güreş a mek * yağ güreş en usta pehlivanlar baş lı te. dengeli olarak. buğ yulaf gibi ekinlerin taneleri taş kı klı ı day. ş baş aç ağ * Boyuna dikey yönden kesilmiş olan ve yı l halkaları çember biçiminde görüntü veren ağ aç.baş ğ yastı ı * Yatakta baş altı konulan yastı ı na n k. * en üstün sonucu elde etmek için mücadele vermek. arası . it baş baş a gelmek * eş olmak. baş akçı * Tarlalarda kalmıbaş ş akları bağ veya larda dökülmüş meyveleri toplayan kimse. baş toplamak ak * tarlalarda kalmıbaş ş akları bağ veya larda dökülmüş meyveleri toplamak. baş vermek a * değ tokuş iş yaparken üste bazıeyler vermek. baş k akçı . ş baş bağ ak lamak (veya tutmak) * arpa. buğ yulaf gibi ekinlerde baş oluş day. baş çı a kmak * bir ş gücü yetmek. baş baş a * Eş durumda. baş gelmek a * (kötü bir duruma) uğ ramak. baş gelen çekilir a * çaresiz durumlara düş üldüğ ünde insanıkendini üzüntüye kaptı p bu durumlara katlanmasın olağ n rmayı nı an ve doğ bulunduğ anlatı ru unu r. baş yemek (baş yemek) ı nı * birinin ölümüne veya yok olması sebep olmak. Baş ak baş ak * Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi burçları nda bulunan burcun adıZodyak. ak mak. it baş baş a noktası * bir yabancı paranı veya değ kâğ n piyasa değ ile üstünde yazıdeğ aynı n erli ı dı eri lı erin olması durumu. * Tarlalarda. * Arpa. i rabilmek. pehlivanlıiçin yarı k ş mak. ı yan lçı baş . bağ larda dökülmüş veya tek tük kalmıolan ürün. denk olmak. eye baş geçmek a * en üstün yeri almak.

n baş aktrislik * Baş aktrisin işveya mesleğ i i. baş aktris * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli kadıoyuncu. muvaffakı arı yetsiz. muvaffakı yet. muvaffakı arı yetli. arı baş m arı * Elde edilen bir baş . bağ larda kalmıdöküntüleri toplamak. baş altı * Yağ güreş pehlivanları ayrı ğbeş lı te n ldı ı derecenin ikincisi. * Baş göstermeyerek. arı * Bir sporcunun yapabileceğen iyi derece. * Baş lı biçimde. baş aklanmak * Baş bağ ak lamak. arı . baş lı arı * Baş gösteren. baş aklama * Baş aklamak iş i. * Baş lamayan. arı baş sı arız baş sıolmak arız * baş sağ arı layamamak. baş lmak arı * Baş ile sona ermek. baş aktörlük * Baş aktörün işveya mesleğ i i. ş baş aklanma * Baş aklanmak durumu. tutmak. arıbir arı baş lma arı * Baş lmak iş arı i. baş göstermek (veya kazanmak) arı * baş armak. * Baş göstermeyen. ka baş aktör * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli erkek oyuncu.* Çiçeklerde baş ı turan çiçek demeti veya topluluğ ağoluş u. baş aklı * Baş ı (ekin). baş aklamak * Tarlalarda. ağolan * Arka ucu baş biçimde olan (ok). baş göstererek. * Baş lmı üstesinden gelinmiş arı ş . * Gemilerde tayfa ve erlerin baş taraftaki koğ ları uş . . baş gösterememek. performans. takat sırı i nı. baş arı * Baş armak işveya baş lan iş i arı . muvaffakı arı yetsiz.

baş çavuş * Astsubay baş çavuş .baş sı ğ uğ arızlı ramak a * baş sıolmak. miş ğ ı ı * Çiçeklerin erkek organları çiçek tozunu taş torbacı haş nda ı yan k. nda mı ta baş karakter at * Bir melezde her zaman ortaya çı karakter. * Osmanlımparatorluğ İ unda savaş zamanı ka birliklerden ayrı bir araya getirilerek oluş baş lı p turulan birliğ in veya milis güçlerinin komutanı . baş çı * İçi baş ş ı . hâkimiyet. n * Baş bakanı makamı n . muvaffakı arız yetsizlik. ş ı tı baş bayi baş buğ * Bir dağ m iş bütün bayilerin bağ bulunduğ ana bayi. n baş at * Benzerleri arası güç ve önem bakı ndan baş gelen. arız baş sı k arızlı * Baş sıolma durumu. . baş bakan * Hükûmet baş . bakanlar kurulunun baş kabinenin baş baş kanı ı . baş k çı . efe. * Baş bakan ve görevlilerinin çalı ğdaire. i baş asistan * En üst derecedeki asistan. baş çavuş luk * Astsubay baş çavuş rütbesi. baş asistanlı k * Baş asistan olma durumu. * Baş asistanıgörevi. baş arma * Baş armak iş i. kan. hâkim. kuzu. sır başsatan kimse. at baş k yasası atlı * Irk karı nda güçlü öz yapın sonraki soylardan üstün geldiğ kanı ş ması nı ini tlayan yasa. dominant. * Çiğ veya piş koyun. kan baş k atlı * Baş olma durumu. baş armak * Bir işistenilen biçimde bitirmek. . ı vekil. ı inde tı lı u * Eski Türklerde başbaş komutan. * Yeniçeri ocağ n çavuş ı nı u. baş bakanlı k * Baş bakan olma durumu ve baş bakanıgörevi. muvaffak olmak.

baş eser * Kendi türünde en mükemmel eser. baş fiyat baş gardiyan * Gardiyanlarıbaş n ı . baş eksper * Eksperlerin baş ı . * Baş garsonun işmetrdotellik. ş yapı aheser. * Yeniçeri bölüklerinin en kı demsiz subayı erlerinin en kı ve demlisi.baş ş danı man * Danı ş manlarıbaş n ı . baş kâtip. baş dümeni * Gemi veya teknelerin baş yerleş ı na tirilen ve iyi bir manevra sağ layan dümen. baş hekimlik * Baş hekimin görevi. baş garson * Garsonlarıbaş metrdotel. baş hekim * Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim. baş tabip. baş hakem * Yarı ş veya oyunu yöneten hakemlerin baş mayı ı . baş efendi * Devlet dairelerinde kı demli memur. danı manı i baş dekorcu * Dekorcuları baş dekor hazı n ı . baş eski * En kı demli kimse. * En iyi ürün için tespit edilen fiyat. baş t. baş garsonluk * Baş garson olma durumu. n ı . rlamada en üst sorumlu. baş ş danı manlı k * Baş ş n işveya görevi. . i. * Baş hekimin makamı . baş dizgici * Bir bası evindeki dizgicilerin baş baş m ı mürettip. baş dekorculuk * Baş dekorcunun işveya mesleğ i i. baş dizgicilik * Dizgicilerin baş ı . baş gedikli * En yüksek rütbeli astsubay. baş dümenci * Dümencilerin baş ı . . sertabip. sermürettip.

* birini yandaş olarak kazanmak. başdinç ı * Kaygız ve tasası sı olmayan. hemş baş hostes * Hava yolları hosteslerin en deneyimlisi ve yapı sefer boyunca hizmetten sorumlu kimse. gururlu. bahtı k. başdara düş ı mek * sıntı girmek. sıntıdurumda. ğ mek. başbelâda ı * çözülmesi güç. kı ya başdaralmak ı * (para yönünden) sıntı darlı düş kı ya. baş hemş irelik * Baş ire olma durumu. . ı laş başbütün ı * eş i hayatta olan (karı koca). açı başdimdik ı * Onurlu. a başdarda kalmak ı * parası ktan dolayıkı da olmak. başdertte ı * çözülmesi güç. üzücü bir durumla karş mak.baş hemş ire * Bir klinik veya hastahanede hemş ireleri yönetmekle görevlendirilmiş hemş ire. zlı sıntı başderde girmek ı * sıntıbir duruma düş kı lı mek. * Evli. başbağ ı lanmak * biri evlendirilmek. sıntıbir durumda. veya başçatlamak ı * başçok ağ mak. nda başbağ ı lı * Serbest olmayan. nda lan başaçı ı k * Örtü veya ş ile başörtülmemiş apka ı . ön ayak olmak. başağmak ı rı * bir iş dolayı ten sorumlu duruma düş mek. kı lı başdevletli ı * Talihli. kendi yanı tutmak. kı lı başbelâya girmek (veya uğ ı ramak) * sıcı kı. ı rı başçekmek ı * herhangi bir konuda önde gitmek.

ı sı baştaşdeğ ı a mek * ağ bir durum kendisine ders olmak. kı nlı üzüntüyle. başhoş ı olmamak * bir ş eyden hoş lanmamak. ünce ş ı başyastı düş ı ğ mek a * yorgunluktan veya güçsüzlükten uykuya dalmak. "annenizin başiçin" gibi sözlerde değ bir kiş ı ı erli i ortaya konarak kullanı ant lan veya yalvarma sözü. a başhavada ı * sevinçli. ı rı başüstünde yeri olmak ı * her zaman iyi karş ı lanmak. ayağ n altı yerin çekilmesi gibi bir duygu gelmek. başyastıyüzü görmemek ı k * yatağ yatıuyumamıolmak. * para veya mevki sebebiyle ş ıp ş aş ı rı marmak. başkazan gibi olmak ı * baş ı çok ağ ve uğ nda rı ultulu bir sersemlik olmak. zor durumda kalmak. bunalmak. yanı ı nı ndan * sıntı kı yaratan bir durum karş nda bunalmak. başönünde ı * uslu. başsılmak (veya sış ı kı kı mak) * herhangi bir güçlük karş nda kalmak. başkalabalı ı k * yanı bir işkonuş nda i amayacak kadar çok kimse var. ı sı * görkemli bir ş karş nda ş ı ey ı sı aş rmak. başiçin ı * "çocuğ umuzun başiçin". ağ ı rlanmak.başdönmek ı * insana. başnâra yanmak ı * baş uğ kası runa büyük bir zarara uğ ramak. çevrede gözü olmayan. başgöğ ermek (veya değ ı e mek) * beklenmeyen bir mutluluğ ermek. eş n dönmesi. ı r baştutmak ı * gürültüden veya üzüntüden başağmak. ı sı başsıya gelmek ı kı * herhangi bir güçlük karş nda bunalmak. unu (dağ * Sevdadan veya içkiden sarhoş . başyerine gelmek ı . başdumanlı ı * Doruğ sis bürümüş ). * bir düş veya davranı uygun bulmak. rgı kla. a p ş başyerde ı * utançla.

baş bir hâl gelmek ı na * kötü bir duruma uğ ramak. srar baş belâ açmak ı na * kötü bir olay dolayıyla dert sahibi olmak. başyukarda ı * onurlu. söz dinler (kimse). * Kargaş . na lmısivil çı * Düzensiz topluluk. ı nı baş gözüm üstüne ı m * belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatı r. kötü bir duruma düş ı laş mek. * Baş örtmeden. ı etmek. kendi havası bı veya na rakmak. karık. baş ı kabak * Saçı dökülmüş veya dibinden kesilmiş . ı boş baş ı bozuk * Askerlerin arası katı ş savaş . seve seve. ş . altı ş anı eni baş luk ı boş * Baş olma durumu. eye lı * Bağ lanmamı serbest bı lmı ş . görüş olmamak. tedirgin etmek. sı baş belâ almak ı na * bir sorunla karş mak. baş belâ olmak (veya kesilmek) ı na * sıntı kı vermek. sı baş bı ı boş rakmak * üstünde hiçbir baskı denetim bulundurmamak. kibirli. rakı ş . disiplinsizlik. * Düzensiz davranı düzensizlik. baş kalmak ı boş * baskı nda bulunmamak. p baş ı boş * Bir ş veya kimseye bağ olmayan. baş beraber ı mla * memnunlukla. baş sağ ı n olsun * yakı ndan birini toprağ vermiş kimseye söylenen ilgi ve yakı k anlatan söz. başyumuş ı ak * Uysal. musallat olmak. başzapt olunmamak ı * binicisini alıgötürmek. * ölüm ihtimalini bildirmek için kullanı lı r. karı . * Yönetimsiz. denetimsiz. alı ş ı kı baş ı bozukluk * Baş ı bozuk olma durumu. .* zihin yorgunluğ geçmiş u olmak. nları a bir nlı baş balta kesilmek (veya olmak) ı na * sürekli istemek. inat etmek. içinden çılamayan. kendini beğ enmiş . baskız.

ı laş * beklenmedik. baş ekş ı na imek * ağ yük olmak. in * bir işyapmaya baş i lamak. eyi baş çalsı ı na n * birine verilmek istenilen bir ş öfke ve nefretle geri çevrildiğ anlatmak için söylenir. baş geçirmek ı na * baş giymek. baş dünyanı belâsı sarmak ı na n nı * büyük felâket getirmek. baş gelmek ı na * bir görevin baş gelmek. ş ta baş dert etmek (veya açmak) ı na * bir ş üzüntü konusu yapmak. nefretle geri vermek. baş çı ı kmak na * birinden yüz bulup ona karşpek ş kça davranmak.baş buyruk ı na * kimseden izin almaksın dilediğgibi davranan. raşrı bir e . ı ı marı baş çorap örmek ı na * birine. eyi baş devlet kuş konmak ı na u * beklemediğbüyük bir nimeti ele geçirmek. eyi ı na baş geçmek ı na * görevi altı bulundurmak. baş iş ı açmak na * uğ tıcı üzücü bir iş çı raşrı ve in kması yol açmak. ı na * bir ş öfke ile birisinin baş vurmak. çok yüz vermek. ı r * üstüne kalmak. nda * bir iş yönetimini ele almak. eyin ini baş çı ı karmak na *ş ı martmak. aş bir rtı ı laş baş güneş ı na geçmek * güneş çarpmak. kaldı baş dolamak ı na * musallat etmek. haberi olmadan kötü duruma düş ürücü davranı bulunmak. zı i baş çalmak ı na * bir ş öfkeyle. ı na * kötü bir durumla karş mak. i baş dikmek ı na * birini veya bir ş korumak için bir kimseyi görevlendirmek. eyi * bir içeceğkabı i yukarı rarak sonuna dek içmek. ş ı cı olay veya durumla karş mak. na baş iş karmak ı çı na * istenilmeyen veya uğ tıcı iş yol açmak.

lan i baş kalmak ı na * istemediğhâlde bir işyapmak veya bir kimseye bakmak zorunluğ ile karş mak.baş iş kmak ı çı na * boşgitmeyen ve beklenmedik bir iş a veya olayla karş mak. baş oturmak ı na * Bir işyapmaya baş i lamak. ı laş baş kakı etmek ı na nç * yapı bir iyiliğsürekli olarak söyleyerek bı rmak. işkoyulmak. baş beklemek (veya durmak) ı nda * yanı durup gözetlemek. i i u ı laş baş kan çı ı na kmak * öfkelenmek. baş olmak ı nda * aynıkı lı sıntıdurumda bulunmak. * gerçekleş meyecek ş düş eyler ünerek vakit geçirme. eğ lence peş koş inde mak. ilgi göstermek. e baş sarmak ı na * birine musallat etmek. baş kavak yeli esmek ı nda * (genç için) sorumluluk duygusundan uzak. baş vurmak ı na * (içtiğiçki) ne yaptını i ğ bilemez bir duruma düş ı ürmek. ı rı baş yı ı kmak na * harap etmek. nda baş değ ı nda irmen çevirmek * gürültü ile tedirgin etmek. ağ ndan lokması al ı na zı nı * uysal ve sessiz kimseler için kullanı lı r. baş vur. zor durumda bı rakmak. kontrolünü yitirmek. lan i ktı baş kakmak ı na * yapı bir iyiliğyüzüne vurarak birini üzmek. baş karalar bağ ı na lamak * çok kederlenmek. baş taç etmek ı na * çok değ vermek. er baş taş mek (veya yağ ı na düş mak) * felâkete uğ ramak. baş ı nda * (bir ş sı önde olanı eyin) rada . baş olmak ı nda * yöneticisi olmak. hiddete kapı lmak. * (gaz veya sı caktan) başağmak. baş paralansı ı nda n * yapı bir iyilik çok söylendiğ o iyiliğ artıistenmediğ belirten bir söz. önde geleni. lan inde in k ini . zevk.

u baş ı aş ı ndan ağkaynar sular dökülmek * üzüntülü veya kötü bir olay karş nda birdenbire büyük bir sıntı ı sı kı duymak. kötü sonuçlar verecek bir duruma itmek. ı baş alamamak ı nı * bir ş eyden kurtulamamak. baş belâya sokmak ı nı * birini. baş ağtmamak (veya baş zı rı ı rı nı ı ağtmayayı nı m) * uzun uzun anlatı bir sorunu sonuca bağ lan larken sözün uzadını ğ anlatmak için söylenir. lması i * sürdürülmesi gereksiz görülen bir bağlı bir iliş son vermek. tı baş ağtmak ı rı nı * gereksiz sözlerle birini bunaltmak. ğ kiye baş ı büyük iş giriş (veya kalkı ndan lere mek ş mak) * gücünün üstünde olan iş kalkı lere ş mak. savuş i mak. cezalandılmaktan korkmak. * bir iş birini tedirgin etmek. ı boş baş boş rakmak ı nı bı * yalnıveya serbest bı z rakmak. . ı na baş bağ ı nı lamak * birini niş anlamak veya evlendirmek. baş alıgitmek ı p nı * izin almadan ve gideceğyeri bildirmeden gitmek. rı baş ı savmak ndan * bir istekte bulunanı sözde bir sebeple uzaklaşrmak.baş torbası ı nda eksik * eş gibi bir adam. baş luktan kurtarmak. baş ı aş n olmak ndan kı * iş çok olmak. baş ateş yakmak ı nı lere * baş büyük bir dert almak. baş bir yere bağ ı nı lamak * birini bir işyerleş e tirmek. iş sizlikten. baş ı geçmek ndan * daha önce aynı duruma uğ ş ramıolmak. ek baş ı almak ndan * kurtulmak. baş beklemek ı nı * gözetlemek. baş ı kesmek ndan * yapı istenmeyen bir işbaş engellemek. sorumluluğ atmak. uğ tı için raşrmak. i pek baş ı atmak ndan * yapı güç bir işyapmaktan kendini kurtarmak. lı a. lması i tan baş ı korkmak ndan * hayatı kaygı ndan duymak.

sakin kalmak. kık ı baş koltuğ ı nı unun altı almak na * ölümü göze alarak bir işgiriş e mek. i ksı * iyileş ememek. kı lı baş dik tutmak ı nı * onurunu korumak. . baş kurtarmak ı nı * canı korumak. baş kaş ı nı ı vakti olmamak (veya baş kaş maya ı nı ı yacak vakti olmamak) * arada en ufak baş bir iş ka yapamayacak kadar sış durumda bulunmak. baş ezmek ı nı * bir daha kötülük edemeyecek duruma getirmek. baş döndürmek ı nı * mutluluktan yarı sarhoş duruma getirmek. baş nâra yakmak ı nı * birini ağ bir zarara uğ ı r ratmak. baş taş taş vurmak ı tan a nı * çaresiz kalarak çok piş olmak. yataktan çı kamamak. n) nı p ı na baş uçurmak ı nı * Bkz. baş ortaya koymak ı nı * bir iş giriş e irken ölümü göze almak. baş gözünü yarmak ı nı * bir işkötü yapmak. sis bürümek. man baş toplamak ı nı * (kadı saçı toplayıbaş bir çeki düzen vermek. baş duman almak ı nı * sis kaplamak. baş çı ı karmak nı * (bitki için) filizlenmeye baş lamak. * kendine hayran bı rakmak. kellesini uçurmak. baş derde sokmak ı nı * sıntıbir duruma girmek veya getirilmek. bir iş i i istenildiğgibi yapmamak. baş sokmak ı nı * barı nacak bir yer bulmak. baş kaldı ı nı rmamak (veya kaldı ramamak) * bir işaralı z sürdürmek.baş çatmak ı nı * baş rını ağsı önlemek için alnı üstünden arkaya doğ eş ve benzeri ş n ru arp eyleri çepeçevre bağ lamak. baş dinlemek ı nı * sessiz. nı * geçimini sağ layacak bir duruma gelmek. i baş istemek ı nı * öldürülmesini istemek.

özge.baş vermek ı nı * kendini feda etmek. . değik görünmek. ı baş n altı çı ı nı ndan kmak * birinin hilesiyle yapı lmak. rolü i. uyarını sı dinlememek. e ş ı onu baş olmak ka * farklı olmak. iş baş kaca * Ayrı ca. na baş n altı ı nı nda * yastını altı ğ n nda. kiş baş ı kalaş m * Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değmesi. er baş iş mu? ka i yok * Bu iş ne diye karıyor? Bu iş ilgilendirmez. baş kafiye * Dize baş nda aynı ları kelime olmamak kaydı aynı yla sesleri veren kelimelerden oluş kafiye. m ini baş n derdine düş ı nı mek * baş bir ş ilgilenmeyecek kadar sıntıdurumda bulunmak. bilinenden ayrı nesne ve kimse için teklik veya çokluk olarak baş . baş n çaresine bakmak ı nı * kimseden yardı görmeden kendi iş kendi yapmak. iş . ka eyle kı lı baş n dikine gitmek ı nı * kendi düş ve görüş ünce ünün en iyi olduğ inanarak kimsenin öğ una üdünü. * "Ayrı üstelik bir yana" anlamları -dan / -den baş biçiminde kullanı ca nda ka lı r. lan ı ş baş imam baş ka * Bilinenden ayrı iş farklı . metamorfizm. ş ş ş ı ı ı ü * Konu edilen. istihale. baş yemek ı nı * yok olması sebep olmak. an * Birden çok imam bulunan camilerde yönetici durumundaki imam. baş kası kaları biçiminde kullanı lı r. * Nitelik yönünden alılmın dında bir üstünlüğ olan. baş n etini yemek ı nı * karş ndakini bezdirinceye. baş yakmak ı nı * güç bir duruma sokmak. özveri. bı rı ı sı ktıncaya kadar sürekli konuş veya söylemek. baş kahraman * Bir eserde baş oynayan kiş baş i. baş biri ka * diğ bir kimse. mak baş n gözünün sadakası ı nı * başgelecek bir belâyı a savmak veya önlemek için yapı bağ. değ ik.

. herhangi bir kimse. istihale etmek. baş kası baş kâtip * Diğ bir ş s. metamorfoz. baş vekili kan * Baş n iş görmesi için yerine bı ğveya yetki verdiğkimse. * Bir resmî dairede veya kuruluş çalı kâtiplerin baş baş ta ş an ı yazman. iş * Kötüleş mek. un. baş k kalı baş kan * Bir topluluğ bir toplantın veya bir derneğ baş bulunan kimse. bozulmak. baş karakter * Oyunun önde gelen aslî karakteri . ş ı iş iş baş kâtiplik * Bir resmî dairede veya kuruluş çalı kâtiplerin baş baş ta ş an ı yazman. kana m baş k kanlı * Baş olma durumu. veya u. değ iklik. ka baş rı kaldı * Ayaklanma. istihale. baş kentlik . nı in ı nda * Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin baş ı . kan baş k makamı kanlı * Baş n odasın bulunduğ veya oturduğ yer. kan * Baş n görevi veya makamı kanı . riyaset. kanı nı u u baş k sistemi kanlı * Devlet yönetiminde tek bir kiş baş ğ hükûmet etme ve devleti yönetme esası bağ siyasî inin kanlında ı na lı sistem. farklı kazanmak. * Alılana benzememe. iş lı k * Biçim değtirmek. reis. kanı ini raktı ı i baş yardı sı kan mcı * Baş yardı eden sorumlu ve yetkili kimse. er ahı eri. baş k etmek kanlı * bir toplantı topluluğ baş olarak yönetmek. e mek. .baş ma kalaş * Baş mak iş kalaş i. reislik. baş tı kalaşrma * Baş tı iş kalaşrmak i. baş kent * Baş ş ehir. aslî tipi. diğ ötekisi. isyan. baş mak kalaş * Baş bir varlı niteliğ dönüş ka ğ a. * Embriyon evresinden ergin olana değ bir hayvanı geçirdiğbiçim ve yapı iş in n i değimleri. değ ik olma durumu. değmek. baş tı kalaşrmak * Baş bir duruma getirmek.

serdar. n inin için lan baş eye kurulmak köş * saygıkiş ayrı yere oturmak. deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan. Baş kurtça * Baş Türkçesi. ayan veya n * Bu halka özgü olan. baş meridyeni lama * Boylamlarıhesabı baş ç olarak kabul edilen meridyen. baş konakçı * Asalağ en iyi geliş i. ş la nda . kahraman. Baş kurt * Rusya'daki Baş kurdistan Federe Cumhuriyeti'nde yaş Türk halkı bu halkısoyundan olan kimse. kurt baş lâhana * Yaprakları kı sı. ta baş kumandan. dolayıyla en çok yararlandı ve yaş ı n tiğ sı ğ ı amaktan hoş ğkonakçı landı ı . olan * Bir eserin veya bir oyunun en önemli kiş baş isi. yuvarlak baş lâhana (Brassica oleracea). baş komutan * Savaş bir devletin bütün kara. katedral. baş konsolosluk * Baş konsolosun görevi. baş e köş * Bir yerde en saygı kiş veya büyüklerin oturması ayrı yer. n nda langı baş vuruş lama u * Futbolda oyuna ilk baş lamada veya her golden sonra topu santrada yeniden oyuna sokmada yapı vuruş lan . baş lama! * (hoş olmayan bir söz veya davranı ilgili olarak) "tekrarlama" anlamı emir.* Baş olma durumu. bu halkla ilgili. baş kumandanlı k * Baş komutanlı k. kent baş kesit * Ağ n boyuna dikey yönde kesilmesi sonunda yı acı l halkaların çember biçiminde görüntü verdiğyüzey. n ilere lan baş kumandan * Baş komutan. baş konsolos * En yüksek derecedeki konsolos. baş komutanlı k * Baş komutanıgörevi. lı baş lama * Baş lamak iş i. nı i baş kilise baş i kiş * Piskoposluk makamı büyük kilise. * Baş konsolosun makamı . n * Baş komutanımakamı n .

ı * Olmak. fı sın. ine * Baş mak. in. ı baş baş lı ı na * Baş ş ka eylerden ayrı olarak kendi baş tek baş ı na. baş lanma * Baş lanmak iş i. * Çalır. oluş mak. belirtmek. baş lı * Başolan. ladı ı baş lma lanı * Baş lmak iş lanı i. * Görünmek. * Etkisini gösterme. baş ş layı * Baş lamak iş i veya biçimi. baş latmak * Baş laması yol açmak.nin ilk bölümü. . in eyin ladı ı * Sır sayını sayı rusundaki yeri. ortaya çı kmak. baş lmak latı * Baş latmak iş lmak. baş ğnokta veya tarih olarak kabul etmek. e mek. bir hayatıvb. doğ * Parametrelenmiş yayıuçları biri. baş gelen. n * Ön söz veya girişmukaddime. ta . baş lanmak * Baş lamak iş konu olmak. ması baş cı layı * Bir ş öğ ey renmeye yeni baş layan (kimse). müptedi. i. oluş baş lma latı * Baş lmak iş latı i. başca lı * En önemli. iş yürür duruma girmek. baş ç noktası langı * Bir iş veya ş baş ğyer. ı na. doğ mak. bir n ndan baş ç tutmak langı * bir iş bir dönemin. ş ler.baş lamak * Bir iş giriş harekete geçmek. i yapı baş latma * Baş latmak iş i. * Hoş olmayan bir davranı koyulmak. baş lmak lanı * Baş lanmak. na * (birinin) Kötü konuş na yol açmak. ş a baş ç langı * Bir iş bir dönemin.

öğ baş mubassı r * Gözetmenlerin başolan kimse. * Bir yazın. * Camilerde. baş maklı k * Padiş n anne. serpuş ı . külâh. baş mal * Anamal. anteti olan. kıkardeşkıve hasekilerine bağ ahı z . sermaye. bir kitabıbölümlerinin baş konulan ve konuyu kı tanı yazı nı n ı na saca tan . ı baş muharrir * Baş yazar. çı lan ayakkabı bekçilik eden kimse. arpalı k. nı lı u sı başk atmak (veya koymak) lı * bir yazı başk olarak ad bulmak. paş * Başk yapan veya satan (kimse). baş misafir * En değ konuk. lı baş makale * Baş . karı lara baş makçı lı k * Baş makçın iş nı i. erli baş muallim * Baş retmen. evlenirken. satan kimse. lı ı baş mabeyinci * Osmanlı sarayı mabeyincilerin baş nda ı . n na * Tablalarıveya iş n parçaların düzgün kalması sağ nı nı lamak amacı baş ile tarafları takı parça.başk lı * Genellikle başkorumak için giyilen nesne. öğ baş muallimlik * Baş retmenlik. paş makçı . giriş bölümünde. na başkçı lı başklı lı * Başğolan. yazı baş makçı * Ayakkabı yapan. takke. baş mak * Ayakkabı mak. başksı lı z * Başğolmayan. serlevha. na lan * Tekerlek parmakların çakıolduğ kım. antet. lı ı * Antetli. sermuharrir. damadıkaynatası ödemesi görenek olan para. bir direğ tepeliğ in i. * (camide) Ayakkabı konulan yer. z lanan ödenek. . a * Bir sütunun. evlenirken damat kaynatası para veya mal vermek. ya lı başk vermek lı * bazı bölgelerde. has. kapital. top. * Hayvan koş umunun baş geçirilen bölümü. * Bazı bölgelerde. .

baş oda * Geleneksel Türk evinde özellikle konuklarıağ n ı rlandı büyük ve özenli döş ğ ı enmiş oda. ı baş müdür * En üst düzeydeki müdür. öğ baş örtü * Kadı n saçları örtmek için kullandı örtü. na n kanı baş nokta * Baş ç noktası langı .baş muharrirlik * Baş yazar olma durumu. ı baş müsevvit * Yazı müsveddeleri hazı rlayan ve adı müsevvit denen memurlarıbaş . baş müdürlük * Baş müdürle yönetilen kuruluş . müdür. baş örtülü * Baş baş ile örtmüş ı nı örtü olan (kadı n). * Baş müdürün çalı ğdaire. rolü ran baş oyunculuk * Baş oyuncu olma durumu. ş ı tı baş müfettiş * En üst düzeydeki müfettiş . baş retmenlik öğ * Baş retmen olma durumu. baş murakı k plı * Baş murakın yaptı iş bı ğ . baş oyuncu * Bir filmde veya tiyatro eserinde baş canlandı oyuncu. baş mühendislik * Baş mühendisin yaptı iş ğ veya görev. . baş retmen öğ * (ilkokullarda) Yönetimden sorumlu olan öğ retmen. eş nları nı kları arp. baş mühendis * En üst düzeydeki mühendis. baş mürettiplik * Baş mürettibin yaptı iş ğ . ı baş mürettip * Baş dizgici. baş murakı p * En üst düzeydeki denetçi. baş müfettiş lik * Baş müfettiş olma durumu. sermürettip.

üstün durumda olmak. . * Bir devletin yönetim merkezi olan ş devlet merkezi. in baş gelmek ta * önde olmak. erksizlik. * Baş nı görevi veya makamı savcın . baş rejisör * Baş yönetmen. anarş ve i. baş piskopos * Katoliklerde piskoposlarıbaşolan din adamı n ı . baş rol * Baş oyuncunun rolü. * Baş papazısorumluluğ n unda olan bölge. baş savcı * En üst düzeydeki savcı . * Bir filmin veya bir tiyatro eserinin baş isini canlandı iş kiş rma i. ı kanı * Yasası hükûmeti olmayan topluluk. baş rahip * Manastı rlarda en kı demli ve yönetimden sorumlu rahip. ı * Yöneticisi. başz sı * Başolmayan. baş papazlı k * Baş papazıgörevi ve makamı n . baş parmak * El ve ayakta bulunan en kalı parmak. baş ehir. baş rejisörlük * Baş yönetmenlik. başzlı sı k başehir ş baş (veya baş ta ı bulunmak nda) * bir iş yöneticisi olmak. baş rahiplik * Baş rahibin görevi.baş papaz * Bazı kiliselerin papazları öteki papazlara göre bir üstünlük veren unvan. baş lı savcı k * Baş savcı olma durumu. baş piskoposluk * Baş piskoposun görevi ve makamı . n baş pehlivan * Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan. na. baş olmayan. kent. baş pehlivanlı k * Baş pehlivan olma durumu. kanı * Başveya baş bulunmama durumu.

özen göstermeden.baş gitmek ta * en ileri durumda bulunmak. düzen bozucu. baş kalmı(veya kalma) tan ş * baş tarafı kullanı ş kası ndan lmı . gemi baş karaya vurup oturmak. baş tan * baş ı alarak. bütünüyle. baş i ı savma veya atma. ı sı ı nı baş kara gitmek (veya etmek) tan * sonunu düş ünmeyerek hesapsı batarcası yaş z. baş sona tan * Daima. baş savmacı tan * Bir işyapmamak veya savsaklamak için bahane bulma. na amak. isyancı . uzun taş lerin oluş kiriş turduğ bölüm. ndan baş savmacı tan lı k * Bir işyapmamak için bahane bulma iş i i. baş taban * Yunan ve Roma mimarlı nda. baş tabiplik * Baş hekimlik. her zaman. baş taş ta ı mak * çok saygı göstermek. baş savma tan * üstünkörü. bir kez daha. kötü yola sürüklemek. u baş tabip * Baş hekim. bütünü. baş maz tanı * Asi. baş baş tan a * Tamamen. pek çoğ almak. baş mazlı tanı k * Anarş izm. yeniden. doğ yoldan saptı ru rmak. . hepsi bir arada. * Baş ı sonuna kadar. baş aş tan mak * pek çok olmak. ndan baş çı tan karmak * ayartmak. baş kara etmek tan * batma tehlikesi karş nda. baş çı tan kmak * ahlâkı bozulmak. ndan baş aş ı tan ağ * Hepsi. sütunlarıüstüne oturan ve iki sütun arası kları n ndaki uzaklın üstünü örten ğ ı büyük. bir uçtan öbür uca kadar.

tankaragiller familyası ndan. vekil baş vurdurma * Baş vurdurmak iş i veya durumu. müracaat etmek. i. bir baş tarda * Osmanlı donanması yer alan kadı cinsinden bir tür savaş nda rga gemisi. Kuzey Afrika. baş vurdurmak * Baş işyaptı vuru i rmak. baş vekillik * Baş olma durumu. semtürreis. n baş ülke baş üstü * Sömürge imparatorlukları sömürgelere egemen olan ülke. n u baş vekâlet * Baş bakanlı k. nda * Geminin ön bölümünde çapanı bulunduğ yer. türü baş tankaragiller * Omurgalı hayvanları ötücü kuş takı ndan yüz kadar kuş n. baş teknisyenlik * Baş teknisyenin görevi. ufkun i üstünde olanı . baş teknisyen * En yüksek düzeyde bulunan teknisyen. Avrupa ve Asya'da yaş ayan. çesitli renklerde olabilen bir kuş (Parus maior). baş vurmak * Bir iş yapı in lması bir kimsenin aracı ı istemek veya bir iş bir ş için lını ğ te eyden yararlanmak amacı ona el yla atmak. baş vekil * Baş bakan. baş ucu * Bir yerin düş eyinin gök küreyi kestiğnokta. lar mı türünü içine alan geniş familya. sal ğ ı baş uzman * En yüksek düzeyde bulunan uzman.baş tankara * Ötücü kuş takı nı baş lar mın. ı . baş uzaklı ucu ğ ı * Gökyüzünde verilen bir nokta veya yı zıbaş noktası ldın ucu ndan açı uzaklı. i baş noktası ucu * Yeryüzündeki bir gözlem noktası geçen düş doğ ndan ey rultusunun gökyüzünü deldiğiki noktadan. müracaat etmesini sağ lamak. * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağkullanmak. baş vurma * Baş vurmak iş müracaat. müracaat ettirmek. * Baş uzmanı görevi. baş uzmanlı k * Baş uzman olma durumu.

ldı ldı baş yönetmen * Bir filmde veya tiyatro oyununda en üst düzeyde yönetmenlik yapan kimse. ı ma. baş yazar * Bir gazete veya derginin baş ları yazan kimse. baş kâtiplik. * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağkullanma. baş t yapı *Ş aheser. * Baş yazarıgörevi. baş baş yaver * Yaverlerin başolan kimse. baş yemek * Geleneksel Türk mutfağ çorbadan sonra gelen en önemli yemek. i. . baş vurulmak * Baş yapı vuru lmak.baş vuru * Baş vurmak iş müracaat. cı mazlı ü . baş yukarı * Bir yer altı kuyusunun üst kı na geçmeyi sağ smı layan geçit. baş vurucu * Bir iş baş için vuran kimse. baş mcı yardı * Bir kurum veya kuruluş görevli amirin yardı ları en üst düzeyde olanı ta mcı ndan . kararda yetki üstünlüğ olanı hakem. n baş yazı * Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı makale. ı baş yaverlik * Baş yaver olma durumu. baş yazarlı k * Baş yazar olma durumu. bilgiye ulaş referans. sermuharrir. baş yazmanlı k * Baş yazman olma durumu. anlaş k durumunda. bat . baş baş yazman * Bir dairedeki yazmanları baş baş n ı kâtip. baş rejisör. * Baş yazmanıgörevi veya makamı n . ı nda baş ldı yı z * Çift yı zlarda büyük olan yı z. baş vurulma * Baş vurulmak durumu. baş yönetmenlik * Baş yönetmenin iş i veya mesleğ i. * Baş yaverin görevi veya makamı . baş cı yargı * Oyunu yöneten yargılardan. . baş yazı nı muharrir. müracaatçı . müracaat edilmek.

uçarken deniz kı cı andı bir tür kuş rlangını ran (Glareda). imş lmı ucu . bataklı rt klarda yaş bir kuş ayan türü. rı ğ ı rakı ğ ı * İlerin zamanı ve gereğ yapı ğyer. * Uygunsuz ve kötü. * Hayıgelmez. rengi kahverengiye çalan siyah. bataklı klarda yaş ayan. * Eline geçen parayı ran. ş ı bataklıardı k cı * Bataklıve sıbitki örtülü yerlerde yaş küçük ve ötücü kuş k k ayan (Acrocephahus palustris). * Kötü durum. li yı nda en llı batar * Zatürree. sı tüyleri pas rengi olan. uzun kanatlı . ayan batakçı l batakçı lı k * Batakçı olma durumu. batakhane * Gidenlerin dolandıldı veya kötü bir durumda bı ldı yer.* Kurş boruları ağ nı un n zı açmakta kullanı ş irden yapı ş sivri bir çeş takoz. it bata çı ka * Güçlükle zorlukla. bataklıkuş k ları * Omurgalı hayvanlardan hem tavuksulardan. bataklı kları klarda yaş (bitki. yarar sağ r lamaz. ğ ı . en bataklıkı cı k rlangı * Kı gagalı sa . bataklı klarda yetiş bir bitki. ishak kuş (Asio u flammeus). içinden çılmaz iş kı . pamuk otu (Eriophorum). lan. * Bataklı olan (yer). batağ saplanmak a * içinden çılması bir durumda olmak. hayvan). hem yağ kuş nı mur ları içine alan kuş sıfı lar nı. bataklıketeni k * Papirüs familyası ndan. batı * Bataklı seven. bataklıbaykuş k u * Baykuş giller familyası ndan. bataklıgazı k * Metan. 30 cm uzunluğ unda bir çulluk türü (Gallinago gallinago). ş nda ince lmadı ı bataklı bataklı k * Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge. batakçı * Borcunu ödememeyi alı k hâline getirmiş ş kanlı olan (kimse). batmı ş . kı güç batak * Üzerine bası çöken çamurlaş ş nca mıtoprak. ahlâk dı durum. batak çulluğ u * Çullukgillerden. bataklınergisi k * Avrupa ve Kuzey Amerika'da güneşsu kıları yetiş çok yık bir bitki (Caltha palustris).

batarya * En küçük topçu birliğ i. davulcu. batı ma lı laş * Batı mak işgarplı ma. garbî. garpçı yanlı olan . garp. batı l itikat. * Çürük. ş an bateri baterist batı * Yeryüzündeki başca dört yönden güneş battı yön. * Güneş 22 Martta ve 23 Eylülde battı nokta. bu yönle ilgili. yüzyı beri kullanı ve Oğ sı nda ldan lan uzcaya dayanan Türk dili. batı l * Doğ ve haklı ru olmayan. * Birkaç aygın bir araya getirilerek belirli biçimde eklenmesinden oluş takı tı an m. * Batı uygarlını ğ benimsemiş ı bulunan (kimse). batarya ateş i * Bir bataryada bulunan toplarıhep birden ateş n düzenine geçmesi. * Batı sı kimse. batı l inanç * Doğ üstü olaylara. garplı ndan . gün indi. davul. * Batarya ile çalı (radyo. kehanetlere aş derecede bağ boş a l dı ı ı rı lı inanç. bataryalı * Batarya ile güçlendirilmiş veya desteklenmiş . batı lı * Batı ülkeleri veya batı bölgesi halkı olan (kimse). laş . batı l itikat * Boş inanç. * Bulunulan yere göre güneş battı yönde olan bölge. telefon vb. batarya kutusu * Bataryanı bütün olarak taş n ı nması sağ nı layan sandı k. * Orkestrada vurma çalgı takı . temelsiz. lı laş i. lar mı * Bateri çalan kimse. garp. in ğ ı batı bloku * Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin oluş turduğ blok. lı in ğ ı * Bu yönde olan. garpçı lı k. gizli ve akı şgüçlere. u Batı Türkçesi * Hazar Denizinin batındaki Türk dünyası XIII. batı cı batılı cı k batı k * (gemi için) Batmı ş . * Batı sı yanlı olma durumu. in ğ ı * (siyasî anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika.). * Savaş gemilerinde borda topları bunlarıbulunduğ güverte parçası ve n u .

garplı ı lı k. batı k lı lı * Batıolma durumu. maydanoz. laşrma. lı * Batı uygarlını ğ benimseme. ı larak batılma rı * Batı rı iş lmak i. garplı mak. * Su üstü araçları çelik kablo ile bağ na lanmı negatif yüzebilirliğbulunan dalıküresi. niye *İ çrek. * Batmak iş i veya biçimi. * Göbek. garplı tı laşrmak. Batı nî * Batı mezhebinden olan kimse. lan. * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan (giysi). * Kumaşderi veya kâğ süslemede kullanı bir yöntem. i ş * Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanı araç. dövülmemiş ceviz içi. batması sağ vın ak nı lamak. bati batik * Yavaş ı . larak yapı taze asma yaprağveya lahanaya sarı tüketilen bir salata tütü. çalı ş mada. kuş ak. soğ domates. lan batı ş batisfer batiskaf . batı tı lı rmak laş * Batı ması sağ lı laş nı lamak. ş . batı rma batı rmak * Batı iş rmak i. Batı nîye * Görünürdeki olaylarıardı gizli gerçeklerin bulunduğ kabul eden tarikatlara verilen ad. ağ r. tahin ve limon suyu kullanı an. rmak ine * Yok edilmek. * Bir iş sermayeyi yitirmek. * Mahvetmek. nane. görüş anlayı izledikleri temel ilkeleri benimsemiş ve ş ta olmak. laş batı tı lı rma laş * Batı tı lı rmak iş garplı tı laş i. ı t lan * Bu yöntemle hazı rlanmıkumaş ş . . n nda unu batık rı * Köftelik bulgur. * Sınıveya yumuş bir maddenin içine gömülmesine yol açmak. tirip * Kirletmek. te * Bir kimseyi çekiş iyice kötülemek. batı n * Karı n. batılmak rı * Batı iş konu olmak.batı mak lı laş * Özellikle Avrupa ülkelerinin düş üncede.

müflis.batkı batkı n * Batkı k. nlı * Borçları ödeyemez duruma düş iflâs etmiş nı en. nı i ile n batma * Batmak iş i. çökme. ra. inkı kı raz. * (tedirgin etmemesi gereken ş için) Tedirgin etmek. * Yok olmak. * Bir gök cisminin (Ay. * Saplanmak. tuzlu çubuk. incitmek. bozulmak. battal olmak * kullanı lamaz. ş ş ı * Harman makinesi. . lan batöz batsat * Ara sı seyrek olarak tek tük. battı k yan gider balı * iş kötü gittiğ göre artıistenildiğgibi davranı ler ine k i labilir. * Yılma. * Alılmıolandan büyük. * Çökmek. flâs * Kirlenmek. battal * İe yaramaz. iş yaramaz duruma gelmek. ldı n ü sı na * İ etmek. kullanı ş lmaz. u kalı battaniyeli * Battaniyesi olan. lan.) ufkun altı inmesi. * Dokunmak. iflâs. * Daha kötü bir duruma uğ ramak. eyler * Hoş gitmeyen bir duruma uğ a ramak. yı z için) Dünyanı dönüş dolayıyla ufkun altı inmek. battal edilmek * kullanı lamaz duruma getirilmek. . kı i * Miktarı bölgelere ve tartı ş lacak eylere göre değ en eski bir ağ k ölçüsü. . yok olma. battal etmek * kullanı lamaz bir duruma getirmek. vın * (GüneşAy. harman dövme makinesi. batkı k nlı * Borçları ödeyemediğmahkeme kararı tespit ve ilân olunan tüccarıdurumu. ldı na batmak * Bir sınıüstünde iken içine gömülmek. (kimse). iflâs. e battaniye * Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanı çoğ yünden dokunmuş nca örtü. * Yılmak egemenliğsona ermek. GüneşYı z vb. iş ı rlı batman batonsale * Tuzlu hamurdan yapı ince uzun çubuk.

çok . uygunsuz olmak. hiçbir özelliğbulunmayan. * Her zamanki gibi olan. köpeklerini ava alı rmak için kullandı yapay kuş ları ş tı kları vb. * 200 ile 2000 m arası derinliğolan (deniz). * Bavlı iş mak i.batur batyal bav bavcı * Bahadı r. lı * Kibar olmayan. * Çok iyi. tı * Avcı n. * Gerçekten. bavulcu * Bavul yapan veya satan kimse. banal. ı laş * Parası . çok. * Ş ve köpek gibi hayvanları lı alı ran kimse. pekâlâ. basit adî. ahin avcı a ş ğ tı bavlı * Ava alı rı ş ş lmı(hayvan). bayağkaçmak ı * (söz. içine eş konulan büyük çanta. ndan bay bay * Bey yerine kullanı bir unvan. malı olan. * Ş ve köpeğava alı rmak. Bavyeralı * Bavyera halkı olan (kimse). ya bavlı ma bavlı mak bavul bavul ticareti * Gümrüksüz ve vergisiz ithaline izin verilen eş yabancı yayı ülkelerden satıalı bavul veya çantalarla yolcu n p. nda i * Hayvanı lı alı rma iş avcı a ş ğ tı i. lan * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. bavullu * Bavulu olan. beraberinde sırdan geçirerek iç piyasada değ nı erlendirmek iş i. oldukça. k bayağ ma ı laş * Bayağ mak durumu. amiyane. bayağ ı * Aş ı pespaye. bayağkesir ı * Ondalıolmayan kesir. i * Hemen hemen. epey. ahin i ş tı * Yolculukta. âdeta. sı radan. davranı giyiniş ş . için) yakı ş mamak. zengin (kimse). ağ k.

ik bayatîbuselik * Bayatî makamın buselik beş veya dörtlüsü ile sona ermesinden oluş bir birleş makam.bayağ mak ı laş * Bayağbir durum almak. bayatlamak * Bayat duruma gelmek. m lan * Kadıözel adları n yerine kullanı lı r. ini bayatlatma * Bayatlatmak iş i. uz bayatı bayatî * Azerî ve Türkmen halk ş iirinde mani türüne verilen ad. bayatsı mak * Bayatlamaya yüz tutmak. ini . . bayan * Hanı yerine kullanı bir unvan. bayağ tı ı rmak laş * Bayağ ması sebep olmak. tazeliğ yitirmek. * Güncelliğ önemini. baygı n * Bayı şkendinden geçmiş lmı . bayatlatmak * Tazeyken kullanmayıbayatlaması bekletmek. * Bayatlamaya baş ş lamı . inde ş ak lisi lması lmıeski bayat bayatîaraban * Araban ve bayatî makamları oluş ndan turulan bir birleş makam. Bayat * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. * Gönül vermiş . ı ı bayağ tı ı rma laş * Bayağ tı ı rmak iş laş i. p için bayatlı k bayatsı * Bayat olma durumu. * Klâsik Türk müziğ uş dörtlüsüne buselik beş katı yla yapı ş bir makam. . bayağbir duruma girmek. * Süzgün. nı lisi an ik bayatlama * Bayatlamak durumu. . * Taze olmayan. özelliğ yitirmiş söylenmiş ini. * Eşkarı . çok . ı laş na bayağ k ı lı * Bayağolma durumu veya bayağ davranı ı ı ca ş .

lması sağ lması bayı rma lttı * Bayı rmak işveya durumu. bayı nı lamak. k. çok sevmek. * Bayı ltacak gibi etkide bulunan. koza yapamama durumu. * Yılmı dökülmüş ğ ş ı . * çok heyecanlanmak. kla baygıdüş n mek * çok yorulmak. kendinden geçmek. n * (göz için) Süzülmek. baygı k nlı * Baygı olma durumu. severek. baygı mak nlaş * Baygı duruma gelmek. bayı bayı la la *İ steyerek. yorgunluk gibi etkenlerle dayanma gücünü yitirmek. kendini kaybetmek. çevreye göz gezdirmek. . baygı ma nlaş * Baygı mak iş nlaş i. vücudun kı ldanamaması mı gibi fizyolojik aksamalarla beliren kendinden geçme durumu. cak. * Sı açlı susuzluk. hayat ş artların uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalılmıolan. lttı i bayı rmak lttı * Bayı na yol açmak. n * Çok hoş lanmak.*İ nsanı kendinden geçirir gibi olan. kendinden geçme. n bayı lmak * Baygı duruma girmek. telâş lanmak. bayı na yol açmak. ödemek. lması lması sağ bayı r ndı mamur. uyur gibi olmak. bayıcı ltı * Bayı ltan. baygı ntı * Baygı k. nlı * İ böceklerinin sindirim organları görülen ve yemden kesilmelerine yol açan bir hastalı bu sebeple pek nda k. baygı k geçirmek nlı * bayı lmak. kan ı n mı . * (yer için) Geliş güzelleş ip mesi. bayı ltmak * Bayı nı lamak. istekle. baygıbaygıbakmak n n * kendinden geçmiş ş bir ekilde. çok isteyerek. bayı lma * Baygı duruma girme. nı ş ş ı . n * Duyumlarıdurması dolaş nıve solunum görevlerinin duraklaması n . bayı ltma * Bayı ltmak iş i. * Vermek. * hayranlı seyretmek.

bayı rlaşrmak ndı tı * Bir yeri bayı r duruma getirmek. ndı bayı rlaşrma ndı tı * Bayı rlaşrmak işimar etme. rtı gece ların . ndı tı i. ümran. bayı r turpu * İ bir turp türü (Cochlearia armoracia). in ldı ı * Baş kulak yerinde iki sorgucu bulunan. * Bu iş yapı ğyer. ri * Kaba. bayı ağ r aş ı * Tepeden düze doğ ru. ine lan baykuş giller . bayı u r kuş * Çalı bülbülü. * Bir maddeyi sürekli satma iş i. Bayı ndur bayı r * Küçük yokuş . ru. bayi bayilik * Bazı maddeleri satma izni olan kimse. ndı * Bayı r duruma getirme işimar. bayı r yukarı * Tepeye doğ yokuş ı yönelerek. ndı bayı rlaş ndı ma * Bayı rlaş durumu. baş na bayı ma rlaş * Bayı mak durumu. yı cı kuş nıgenel adı ı nda.Bayı r ndı * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. ndı i. uz baykuş baykuş gibi * uğ ursuzluk getirdiğ inanı kimseler için söylenir. dükkân veya kuruluş . * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. ndı mak bayı rlaş ndı mak * Bayı r duruma gelmek. ndı bayı rlı ndık * Bayı r olma durumu. rlaş bayı mak rlaş * (yer ve yol için) Dikleş mek. imar etmek. terbiyesiz erkek. uz bayı rcı ndı * Bayı r duruma getirici.

daha büyük olan ve çoğ unlukla baş bir renkte ve ka yuvarlakça olan taç yaprağ ı . açı kapatı kol. etki altı bı nda rakmak. puhu gibi yıcı ları itli rtı kuş içine alan kuş familyası lar . . ı baypas ameliyatı * Kalpte tı kanmıbir damarı beslediğbölgeye kan akını rmak için o bölgeye eklemek için yapı ş n i ş artı ı lan damar ameliyatı . * Devre dı bı ş rakma. * Öncü. baylan * Nazlıı k (biçimde). * Simge. bayrağyarı indirmek ı ya * millî yas ilân etmek için bayrağdireğ yarına kadar indirmek. kandı rmak.ş marı baylanlı k * Zenginlik. * Baymak iş i. ı e bayrak dikmek * bayraklı sopayı yere saplamak. baylanma * Baylanmak iş i.* Büyüklükleri çeş olan kukumav. bayrak merasimi * Bkz. * bir ülkü yolunda toplanmaya çağ ı rmak. bayrak gibi * kendini belli edecek bir biçimde. mideyi bulandı nlı rmak. bayrak töreni. * Aldatmak. bayma baymak * (yiyecek) Baygı k vermek. ş ı marmak. iş ı klı ve. inde rı lı p lan bayrak açmak * gönüllü asker toplamaya giriş mek. baypas * Damar aktarma. özelleş tirilmişgenellikle dik dörtgen biçiminde kumaş . * Gerektiğ indirilip kaldılan. midede ezinti yapmak. belli bir topluluğ veya bir kuruluş simgesi olarak kullanı renk ve biçimle un un lan. ı in sı bayrak * Bir milletin. bayrak çekmek (veya asmak) * bayrağbir direğ veya ipe takmak. * Şmarı k. . ş * Gemilerde güvertenin en yüksek direğ i. * Baklagil çiçeklerinde diğ erlerinden daha üstte bulunan. bir bir bayrak direğ i * Bayrak asmak için hazı rlanmıuzun direk. baylanmak * Nazlanmak. sembol. . naz.

bayram alayı * Bayram günlerinde padiş ahlarıcamiye gidiş geliş rası yapı tören. üzerine bayrak çekilmiş ı bulunan (yer). bayram çocuğ u * Bayram dolayıyla süslenmişdonatı şsevinçli çocuk. muş bayram değ seyran değ eniş beni niye öptü il. rçı k bayraklaş ma * Bayraklaş işveya durumu. * Bayram günü doğ çocuk. il. diken veya satan kimse. tem * gösterilen bu ilginin. bir görüş yayı nda öncü olarak çalı mı ün lması ş mak. neş e. bu yakı ğ bir sebebi olacak. ş evval. askerlik. bayrak yarı ş ı * Atletizmde dört sporcudan oluş ekibin araları paylaşkları an nda tı mesafelere baş larken elden ele geçirmek yoluyla bir sopayı . bayram * Millî veya dinî bakı mdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler. yol göstermek. * Sevinç. * Özel olarak kutlanan gün. bayraktar * Bayrağtaş kimse. bayrağdüş ı ürmeden yaptı koş kları u. bayrakaltı * Ordu hizmeti.bayrak töreni * Bayrak karş ndaki saygı ı sı duruş u. lmı . * Bkz. n ve sı nda lan bayram ayı * (Hicrî takvime göre) Ramazandan sonra gelen ay. bayraktarlı k * Bayraktarı görevi. * Bayrak yapan. sı . n bayraktarlıetmek k * öncülük etmek. bayrakları açmak * bağ p çağ ı rı ı rarak. * Bayrak asmaya uygun direk. bayrakçı * Bayrak çeken kimse. ı ı yan bayraktarlını ğ yapmak ı * bir akı n. mak i bayraklaş mak * Bayrak değ kazanmak. bayraklı k * Bayrak olmaya uygun kumaş . nlın ı bayram etmek (veya yapmak) . eri bayraklı * Bayrağolan. eli bayraklı . hı nlıetmek.

Bayramîlik * Bayramî tarikatı . konu ile hiçbir ilgisi olmayacak biçimde ters anlamak. eker bayram tebriğ i * Bayramı kutlamak için yazı gönderilen kart veya birine yapı ziyaret. bayramlıağ k ı z . nadir olarak. bayram havası * Neş sevinçli bir ortam. lan sa bayramda seyranda * seyrek olarak. arada sı rada. nadiren. Bayramî * Hacı Bayram Veli'nin tarikatı girmiş na olan kimse. n ğ ı bayram haftası mangal tahtası nı anlamak * sözü. n ladını ı lan bayram yeri * Bayram günlerinde çocuklar için kurulan açıeğ k lence yeri. bayramdan bayrama * çok seyrek olarak. n ndan lı nan bayram ş ekeri * Özellikle dinî bayramlarda konuklara ikram edilen ş veya çikolata. bayram koçu gibi * gösteriş ve zevksiz bir biçimde süslenmiş li olan.* çok sevinmek. lan. bayram ziyareti * Dinî bayram günlerinde. bayram hediyesi * Bayram günleri karşklı tek yanlı ı veya lı verilen armağ an. bayramıkutlandı gün. bayram namazı * Dinî bayramlarıilk gününde sabah namazı sonra kı özel namaz. bayramı kutlamak için yapı kı ziyaret. lı p lan bayram topu * Dinî bayramlarıbaş ğ duyurmak için atı top. ndan bayramlaş ma * Bayramlaş iş mak i. nı bayramlı k * Bayramda kullanı bayrama özgü olan. bayramlıad k * Birisi tarafı hakaret yollu kullanı sözün kendisine ait olduğ bildirmek için kullanı ndan lan unu lı r. bayramlaş mak * Birbirinin bayramı kutlamak. * Bayramî tarikatı olma durumu. * Bayramlarda verilen armağ an. eli. bayram günü * Bayrama rastlayan.

baytar * Hayvan hastalı hekimi. * Çarş pazar. m. esas. sert. kları baytarlı k baz * Baytarımesleğ n i. ra. * Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan. kadim. yı cı kuş ahin rtı bir . bayramüzeri * Bkz. kimi vakit. * Bazı olan (tuz) veya bazıözelliklerini taş (madde). * Ara sı arada bir. mak. lan baza * Mobilyanıuzunluğ n unca konulan dar ayak. bir çeş yanardağ it kültesi. Bayramüstü. baysal baysallı k * Huzur ve refah içinde olan. bazal bazalt bazar bazen bazı . bayramüstü * Bayrama yakı n. * Taban. kı dem. bayramlıağ nı k zı açmak * kaba konuş küfretmek. çok n ı yan * Koyu renkli. * Dolap gövdesinin zemine düzgün oturması yarayan çerçeve ş na eklindeki kaide. * Birtakı kimi.* küfür. kimi vakit. baz losyon * Cildin esnek ve sağklı lı görünmesini sağ lamak ve özellikle yağ ciltlerin parlak görüntüsünü gidermek için lı kullanı bir tür losyon. * Bir asitle birleş bir tuz oluş ince turan madde. * Ara sı arada bir. ı . * Huzur ve refah içinde bulunma durumu. esasî. baysungur * Ş cinsinden. bayrı bayrı lı k * Bayrı olma durumu. esas. * Temel. ra. veteriner. * Pazarlı alıveriş k. ş .

üç salona ayrı ş ra lmı dikdörtgen . smı m kı sı * Ortadaki yüksek. bazit * Bazit mantarları üreme organı n . mı baziçe * Oyun. bebe aspirini * Berilyum'un kı saltması . yahu. * Tatlı bol. bazlama * Sacda piş irilmiş yuvarlak pide. n na bazik (tuz). biçiminde kilise. Be be be bebe * Bebek. uç kı nda yarı çembere benzeyen bir çıntı olan Roma mahkemesi. bazı (veya bazı) ları sı * birtakı . * Baz niteliğgösteren. bazlamaç bazlaş ma bazuka . * (teklifsiz konuş mada) Ey. bazidiyospor * Bazitli mantarlarısporları verilen ad. yanlardakiler daha alçak olmak üzere içi. * Dikdörtgen biçiminde. ra. su ile birleş baz etkisi gösteren. hey. küçük çocuk. bazitli mantarlar * Sporları bazitlerin içinde bulunan mantarlar grubu. * Roketatar. iki sı sütunla. fakat baz oranı normal tuza göre yüksek olan bazik oksitler * Çoğ oksijen bakı ndan zayı u mı f olan. * Bir maddenin baz durumuna gelmesi. sı n * Bazlama. kimisi. kalıgözleme. bazı dingil döner bazı teker * karşklı kilerde her iki tarafa da zaman zaman söz söyleme hakkı ar anlamı kullanı ı iliş lı doğ nda lı r. i * Birleş iminde asit ve baz ağ ğoranı ı ı rlı normal tuza göre az. bazilika * Kral sarayı . * Türk alfabesinin ikinci harfinin adı . asitlerle birleş tuzları ince ince veren oksitler.bazı bazı * Ara sı arada bir.

bebeğ yakır biçimde. bebeklik * Bebek olma durumu. * Yeni doğ yavrunun yetiş an kinlerin bakı na sürekli olarak bağ olduğ dönem. k. becerikli . bebek beklemek * (kadı gebe durumda bulunmak.den yapı insan biçiminde oyuncak. karş klı değtirme. beceri * Elinden iş gelme durumu. * Kiş yatkı k ve öğ inin nlı renime bağ olarak bir iş arma ve bir iş amaca uygun olarak sonuçlandı lı i baş lemi rma yeteneğ maharet. n bebekçe * Bebek gibi. becelleş mek * Cebelleş mek. ustalı maharet. * Plâstik. 0-2 yaş grubunda bulunanları ölümü. e ş ı bebek ölümü * Çeş hastalı itli klardan. budala. larda bebek * Meme veya kucak çocuğ u. * Göz bebeğ i. bebecik * Küçük veya acı nacak durumda olan bebek. iş ı yer lı iş becelleş me * Becelleş iş mek i. karşklı değtirmek. e ş ı bebekleş me * Bebekleş iş mek i. bebeklik etmek * bebek gibi davranı ş larda bulunmak.* Küçük çocuklara içirilmek üzere. bebekleş mek * Şmarı davranı ı kça ş larda bulunmak. mı ı mlı u * Bebek gibi davranı ş larda bulunma. n) bebek gibi * çok güzel (kadı n). i. bücür erkek. Beberuhi * Karagöz oyunundaki kambur cücenin adı . * (küçük b ile) Sevimsiz. * Yaş yakı ı na ş mayacak davranı ş bulunan kimse. bez vb. tahta. * Yer değ me. iş ı yer lı iş becayiş becayiş etmek * değik yerdeki görevliler. yapı lması alı rmalara yatkıolması güç ş tı n durumu. * Vücudun. * bebeğ yakır biçimde. lan * Sevgi sesleniş i olarak kullanı lı r. ilâcı olarak yapı ş özel lmıaspirin.

usta olmayan. tavuk büyüklüğ ı plak. rak ünde. Beç tavuğ u * Tavukgillerden. bedaheten * Birdenbire. bedavadan * Bedava olarak. becermek * Güç görünen bir iş veya duruma çözüm bulmak. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. beceriksiz * Becerisi olmayan. k * Bir konuda hazı ksıkonuş rlı z abilme yeteneğ i. ı z. mahir. ş an bedavacı lı k * Bedavacı olma durumu.* Becerisi olan. na * Birini öldürmek. ustalı maharet. ansın. eyi lmaz * Irzı geçmek. * Gerekli. becerme * Becermek iş i. k. * Bir ş kullanı duruma getirmek. kirletmek. Beçene bedahet * Besbelli. * İ acele. bozmak. beceriksizlik * Beceriksiz olma durumu. üstesinden gelmek. vedi. elinden iş gelen. küçük bir kuş (Passer). evcil bir hayvan (Numida meleagris). bedava * Karş ksı parası emeksiz. mak . kirletmek. bedavalaş ma * Bedavalaş durumu. becet becit * Serçegillerden. uz bedava sirke baldan tatlır dı * masrafsıveya emeksiz elde edilen ş z eylere herkes istek gösterir. lı z. beceriklilik * Becerikli olma durumu. apaçıolma durumu. maharetli. bedavadan ucuz * çok ucuz. başküçük ve çı tüyü mavimtı kül renginde. lüzumlu. bedavacı * Her ş bedavadan sağ eyi lamaya çalı (kimse). düş zı ünmeksizin. usta.

bahtsı talihsiz. bedbahtlı k * Mutsuzluk. intizar etmek. bedbinleş me * Bedbinleş iş mek i. kötümserliğ kapı e lmak. * Asısuratlı k . bedbinleş mek * Kötümserleş mek. beddua sinmek * ilencin tutması yüzünden. kötümser olmak. bedbin etmek * üzmek. bedbinlik bedçehre * Kötümserlik. bedbin olmak * ümitsizliğ düş e mek. z. k. beddua beddua etmek * ilenmek. ı r * Mutsuz. bedbinleş tirmek * Kötümser. karamsarlı pesimizm. karamsar. ilenç. karamsar duruma getirmek. karamsar olmak. karamsarlı sokmak. * Kötü yüzlü. zlı bedbin * Kötümser. i bedduası tutmak . *İ lenme. bedbaht etmek * üzmek. bedbaht olmak * üzülmek. bedayi bedbaht * Estetik yönü ağ basan güzellikler. bahtsı k. suratsı z. ümitsizliğ düş ğ a e ürmek.bedavalaş mak * Bedava duruma gelmek. birinin işsürekli ters gitmek. bedavası na * Bkz. lânetlenmiş . pesimist. bedavaya * Çok ucuza. bedavadan. bedbinleş tirme * Bedbinleş tirmek iş i.

* Askerlik yapmamak veya yapı süreyi kı lacak saltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para. * Bedel verdiğiçin kı süre hizmet gören asker. . bedel ödenilen. erli. bedel tutmak * kendi yerine askerlik yapması birini para ile tutmak. i sa bedelsiz ithalât * Yurt dındaki iş ş ı çilerin veya geçici görevle yurt dına giden kamu görevlilerinin dönüş ş ı lerinde kendi mesleklerinin icrası kiş kullanı için getirdikleri mallar için yapı düzenleme. kları sa bedelsiz * Bedeli olmayan. kasın na ile * Uş hizmetçi. başkol ve bacak dında kalan bölümü. lı ı yla veya z beden terbiyesi * Spor iş lerinden sorumlu makam. * Çok değ bedeli belirlenemeyen. beden cezası * İ vücudu üzerine uygulanan ceza. bedelli askerlik * Askerlik çağ gelmiş ı na gençlerin belirlenen miktardaki parayı ödeyerek yaptı kı süreli vatanî görev. kı er. beden eğ itimi. ak. * Bir ş yerini tutabilen karşk. vücut. ndan bedel * Değ fiyat. * Baş nıadı ve onun parası hacca giden kimse. bedence bedenci bedenen * Bedeniyle. bedenî * Beden bakı ndan. eyin ı lı * Eş denk. nsan beden eğ itimi * Vücudu güçlendirmek ve sağğkorumak amacı araçlı araçsıhareketler yapma. için bedel vermek * askerlik yapmamak veya kı süre yapmak için devlete para ödemek. veya isel m lan beden * Canlı klarımaddî bölümü. ymet. varlı n * Vücudun. bedel ödenilmeyen. çoban. ş ı * Kale duvarı . * Bedelci. sa bedelci bedelli * Bedeli olan. * Bkz. vücuduyla. gövde. fiilen. . bedduası almak nı * biri tarafı kendisine ilenilmek.* ilenci yerine gelmek. it. mı * Beden eğ öğ itimi retmeni.

n bedirik * Temizlenip taranmıve eğ ş rilmeye hazıduruma getirilmiş veya pamuk topağ yumağ r yün ı . bedenli * Bedeni olan. * Kötülük isteyen. çadı yaş göçebe. bednam . ayıon dördü. * Estetik bilimi. * Bedevî olma durumu. ı . mek bedirleş mek * Ay bedir durumunu almak. beğ enilen. bediîleş me * Bediîleş iş mek i. * (büyük b ile) Bedevîlik tarikatı olan derviş ndan . yüzyı kurulan bir Sünnî tarikatı lda . * Güzellik ölçülerine uyan. * Besbelli. * Kazak Türklerinde bir hastalın iyileş için yapı tören. kötü yürekli. * (büyük b ile) XIII. ğ ı mesi lan bedevîlik bedhah bedihî bediî bedirlenme * Bedirlenmek durumu. *İ çinde değ eş alıp satı kapalı ı erli ya nı lan çarş . bediîleş mek * Bediî duruma gelmek. bediiyat bedik bedir * Dolunay. gözü gönlü okş ayan. bedensel. * Estetik. bedirlenmek * Dolunay biçimini almak.* Bedenle ilgili. bedirleş me * Bedirleş durumu. bedirlenmek. bedenî. * Parlak ve sağklı lı görünmek. güzel sanatlar. apaçı k. bedensel bedesten bedevî * Bedenle ilgili. rda ayan * Böyle bir hayat sürdüren kimse. * Çölde.

* Bey. rma * Beğ enme duygusu veren. begüm beğ beğ ence beğ endi * Bkz. pek çok çeş bulunan sı ülke bitkisi ve itleri cak (Begonia). beğ endirmek * Beğ enilmesini. * Beğ enmek iş i. beğ enilen. * Güzeli çirkinden ayı yetisi. begonyagiller * İ çeneklilerden. i beğ enilmek * İ ve güzel bulunmak. ı rı * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. n beğ enilir beğ enilme * Beğ enilmek işveya durumu. zevk. tma sı * Son derece. kötülüğ ile dillere düş ü en. beğ eniş beğ enme * Beğ enme. * Övücü tanı yazı. a beğ enirlik * Beğ enme durumu.* Kötü ün kazanan. dekoratif yaprakları renkli çiçekleri olan. bedük * Çam sakı. yi * Sevilmek. beğ endirme * Beğ endirmek iş i. * Hint prenseslerine verilen unvan. aş . zı begayet Begdili begonvil begonya * Begonyagillerden. uz * Akdeniz bölgesinde yaygıbir çiçek. hoş gitmek. . zevk. beğ eni * Güzel veya çirkin yargını sı verdiren duygu. örneğbegonya olan bir bitki familyası ki i . hünkârbeğ endi. reçine. pek çok. takriz. gusto. hoş görünmesini sağ lamak. beğ enilir olma durumu.

behiş t behre behresiz beis * Engel. yi * Benzerleri arası birini seçip ayı ndan rma. yi * Kuş duymak. bîbehre. beis görmemek * sakı zarar görmemek. kuş ile karş ku ku ı lamak. * Kötülük. hisse. * (duygular için) Hayvanca. kı ma lan * Dört ayaklı hayvan. * Payı . beğ enmezlik * Beğ enmeme. ne olursa olsun. * Onaylamamak. beğ lik * Beylik. behavyorizm * Davranı lı ş k. zarar. beğ enmemek * İ veya güzel bulmamak. nca. hor görmek. * Çış bildirmek için kullanı bir ünlem. nasip. * Sarı çalan açıkahverengi. uymazlı k. behey behime behimî behimîlik * Behimî olma durumu. hayvana yakır biçimde olan. yok. * Onaylamak. tasvip etmek. nasibi.beğ enmek * İ veya güzel bulmak. beis yok bej * zararı önemi yok. ya k * Cennet. ş ı . * Pay. uçmak. çı behemehal * Her hâlde. beğ enmeyen kını zı (veya küçük kınıvermesin zı) * bir durumun beğ enilmemesi karş nda. beğ ı sı enmeyenin umursanmadını ğ anlatı ı r. kabul etmek. hissesi olmayan. ne yapıyapı mutlaka. * Küçümsemek. iyi veya güzel bulmama. p p. beher * Her bir.

cı k. * Doğ k. z lan z zlı * Saflı temizlik. iş ı bekâra karı aması boş kolaydı r * bilgi ve tecrübesi olmayan bir kimsenin işhafife alması i . bek * Sert. gözcü. gereğ değ ince erlendirememesi tâbiîdir. ı * Çulluk. sı ini bekâr odası * Bekârları taş n. * Hava gazı lâmbasın ucu. mek. katı lam. . sağ bek bek beka * Savunucu.* Bu renkte olan. * Evli olduğ hâlde ailesinden ayrı u . bekçilik * Bekçinin yaptı iş ğ . radan gelmiş çilerin kalacağoda. bekâret * Kıoğ kıolma durumu. * Bekârlarıyaş ğmüstakil ev. n adı ı bekârlı k * Bekâr olma durumu. * Sanat ve düş üncede özgünlük. z ayan bekâr kalmak (veya yaş amak) * evlenmemek. yenilik. bekârlısultanlı k k * evlenmeden tek baş yaş ı na amanı daha iyi olduğ anlatı n unu r. . kı k. yalnıyaş kimse. tazelik. erdenlik. eyi bekçi kalmak * koruyucu. bekas bekçi * Bir ş veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse. masumluk. * Evlenmemiş kimse. k. evlenmemiş olmak. denetleyici olarak beklemek. önemsememesi. bekar bekâr * Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota iş areti. beka bulmak * ölmezlik erdemine ulaş ölümsüzleş mak. * ölüm veya boş anma dolayıyla eş yitirmek. allı bekârhane * Bekârlarıkalması ayrı ş n için lmıveya düzenlenmiş oda. nı * Kalılı ölmezlik.

muhafaza etmek. * Vakit öldürme. eyi) bekinme * Bekinmek iş i. bekinmek * İ etmek. * Bir ş bir kimseyi gözetmek. beklemek * Bir iş oluncaya. ansın. zı beklenmek * Beklemek iş konu olmak. tı kanmak. mak. tı kamak. ile görüş öncesinde oturulan yer. in * Süre tanı acele etmemek. bekle yârin köş esini! * yakı gerçekleş i sanı nda eceğ lmayan umutlar karş nda söylenir. istemek. ı sı bekleme * Beklemek iş i. * Karş ı ı lması laş ihtimali bulunmak. direnmek. me bekleme yeri * Bir kimseyi veya taş beklemek için ayrı bölme. durmak. bekleme salonu. * Ummak. beklenme * Beklenmek durumu. * Aramak. bekleme odası * Bir kimseyi veya bir taş beklemek için gelenlerin oturdukları ı tı yer. beklenmedik * Birdenbire. beklenilme * Beklenilmek iş i veya durumu. bekleme salonu * Doktor. beklemeli * Sıfta kalıderslere devam etmeyen (öğ nı p renci). beklenilmek * Beklenmek. eyi. avukat vb. biri gelinceye değ bir yerde kalmak. nat * Kapanmak. * Bekitmek iş i. ine beklenmez * Beklenmeyecek durumda olan. korumak. bekleme odası ı tı lan . bekitme bekitmek * Kapamak.bekçilik etmek * (bir ş bekleyip korumak. .

unu ik beklenti * Bir olgunun sonunda gerçekleş beklenen ş mesi ey. bektaş îkavuğ u * Büyük ve güzel çiçekler veren. i bekri bekrilik Bektaş î * Hacı Bektaş Veli'nin tarikatı girmiş na olan kimse. bekletmek * Beklemek iş birine yaptı ini rmak. * Bektaştarikatı olma durumu. ı iklimlerde yetiş bir kaktüs (Echinocactus). Bektaşüzümü î * Taşrangillerden bir çalı kı (Ribes grossularia). Bektaşdedesi î * Bektaştarikatı daha üst makamlarda bulunan ve yönetimde sorumluluk taş derviş î nda ı yan .beklenmezlik * Beklenmeme durumu. lı k en Bektaş îlik * Bektaş tarikatı î . î ndan bel *İ çkiye düş içkici. *İ çkiye düş künlük. * Bekleş iş mek i veya durumu. * Bu çalın mayhoşnohut büyüklüğ nı . Bektaşsı î rrı * Çok gizli tutulan sı r. bekleş me bekleş mek * Birlikte veya karşklı ı beklemek. ine i yapı bekletme * Bekletmek iş i. lı . lı bekletilme * Bekletilmek iş i veya durumu. * Bireyin belli ş ve durumlarıalacağbiçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki ön görüş art n ı ü. ünde. bekleyiş * Beklemek işveya biçimi. . beklenmeden lan in olduğ anlatan birleş fiil. Bektaşbabası î * Bektaştarikatı olan derviş î ndan . ayyaşk. ak veya kara yemiş i. ayyaş kün. bekletilmek * Bekletmek iş konu olmak veya bekletmek iş lmak. beklenmezlik fiili * -acağ ı /-eceğbiçimindeki sı i fat-fiil ekine tutmak fiili getirilerek yapı ve iş istenmeden.

a bel kündesi * (güreş Ellerin arkadan gelip hasmıgöbeğüzerinde kilitlenmesi yolundaki kündeleme. bel bel * Atmı meni. bel bağ lamak * birisinin kendisine yardı olacağ inanmak. mcı ı na bel bel * Durgun. * Bir ş varlı ile ilgili en önemli bölümü. k. sı nda * Geminin orta bölümü. salı salı rı rı na na. nsan üsle n nda ş * Bu bölümün. bel kemiğ i * Omurga. temel. belden sağ sola bükmek. bel ağ sı rı * Bel çevresinde oluş ve duyulan ağ. anlamsıbakmayı z anlatan bel bel bakmak deyiminde geçer.* İaret. * Dağ rtları geçit veren çukur yer. iş vermek. ş bel * İ bedeninde göğ karıarası daralmıbölüm. uzun saplı ı . bel kı rmak * gövdeyi. bel kemeri * Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan. rtı na * Hayvanlarda omuz başile sa ğ arası ı rı . ayakla bası yeri tahta. güvenmek. sı n altı rastlayan bölgesi. ucu sivri kürek lacak veya çatal biçiminde bir tarı aracı m . ı bel etmek * iş koymak. sperm. eyin ğ ı bel kı kı ra ra * kıta kıta. * Toprağkazmaya veya kirizma yapmaya yarayan. esas. bel * Ses ş iddetiyle ilgili birim. kumaş veya metalden yapı özel bağ lan . bel bellemek * toprağbelle kazmak. bel gevş i ekliğ * Cinsel gücü yitirme. bel fı ı tı ğ * Bel bölgesinde fı tı k. aret aret bel evlâdı * (bir kimsenin) Öz çocuğ ı . an rı bel bağ ı * Bel kemeri. deri. te) n i .

rsat belâ çı karmak * kavga çı karmak. nları * -den dolayı . * Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak. rma i. musallat olmak. kı güç. * (istenmedik bir davranı zorlayan) Etki. yorum gerektirmeyen. yapmacı uzak. -den sebebiyle. üzücü.bel soğ ukluğ u * Üreme organların akı ıve bulaş bir hastalı. nı tiğ belâlı * Yorucu. ncalı * Büyük zarar ve sıntı yol açan olay veya kimse. kı ya * Hak edilen ceza. retorik. belâ *İ çinden çılması sakı durum. klı belâlar mübareğ i * istenilmeyen. * Bir ş gizli olan derin anlam. belâgatsiz * Belâgati olmayan. hiçbir yanlıve eksik anlayı yer bı ş ş a rakmayan.ş * Yolsuz kadı n zorba dostu. belâhat * Alı k. can sıcı kı. düzgün anlatma sanatı ktan . ı bel vermek * (duvar gibi dik ş eyler) dı ya veya (tavan gibi yatay ş ş arı eyler) aş ı doğ kamburlaş ağ ya ru mak. kı ve belâ okumak * birine beddua etmek. * Söz sanatları inceleyen bilgi dalı nı . belâgat * İ konuş sözle inandı yeteneğ yi ma. belâsı belâsı bulmak nı * hak ettiğcezayı i görmek. ş a belâ aramak * kavga çı karmak için fı aramak. . eyde belâgatli * Belâgati olan. * Kavgacı irret. belâya çatmak (girmek veya uğ ramak) * beklenmedik bir belâ ile karş mak. * destek olmak. nı nt lı ı cı ğ ı bel soğ ukluğ uğ una ratmak * bir iş veya bir söze gereksiz yere karı onun akını e ş arak ş sektirmek. belâ kesilmek * birisine sıntı eziyet vermek. kaçılan bir durumun gerçekleş i bildirilirken alay yollu söylenir. ı laş belâya uğ ramak .

* Bu teş n bulunduğ bina. çevre. özel kanunlarla belediye meclisince verilen görevleri. * Yerleş ik. ı laş belâyı n almak satı * göz göre göre belâyı üstüne çekmek. kanı belediye sarayı * Belediyeye ait bütün iş yapı ğve büroları bir arada bulunduğ büyük yapı lerin ldı ı n u . su ve esnafı denetimi gibi kamu n hizmetlerine bakan. yer. belediye meclisi toplu bulunmadı zaman. belediyeci * Belediye iş görevlisi. tüzel kiş i olan teş ndan iliğ kilât. tetkik eden ve karara bağ ğ ı layan organ. üyeleri halk tarafı seçilen. kalıkumaş n . belediye * İ ilçe.* çok kötü bir durumla karş mak. im nlatma. yı belediye polisi * Zabı görevlisi. belediye encümeni * Belediye kanununda belirtilmiş görevleri yerine getiren. ndan belde *Ş ehir. beledî *Ş ehirle ilgili. ki arası Belçikalı * Belçika halkı olan (kimse). belediye encümeni ve belediye memurları oluş kuruluş ndan an . * Mekân. bucak gibi yerleş merkezlerinde temizlik. leri . belediye çavuş u * Zabı iş ta lerinde üst görevli. belediye baş . * Bir tür pamuklu. belediye teş kilâtı * Nüfusu iki binden fazla olan yerleş yerlerinde hükûmet kararı kurulan. beldeitayyibe * Medine ş ehri. ta belediye reisi * Belediye baş . kilâtı u belediye baş kanı * Belediye teş nı kilâtı yöneten kimse. belediye meclisi * Belediye tüzel kiş ine tanı yetkileri kendinde toplayan organ. belce * İ kaş . belediye suçları * Belediye buyrukları ve yasakları aykıdavranı na na rı ş lar. belediye im yla kanı meclisi. aydı l. iliğ nan belediye nikâhı * Medenî kanuna göre kılan resmî nikâh.

tı belemir * Orta Anadolu'da tarlalarda yetiş çiçekleri mavimsi renkte bir yık bir bitki. belek * Kundak. belertmek * Gözlerini. lı z beleş (veya bahş) atıdiş (veya yaş bakı iş n ine ı na) lmaz * bedava gelen ş kusur aranmaz. eyde beleş çi beleş çilik * Parasıgeçinmeyi seven. belenmek * Kundaklanmak. * Bulanmak. * Bulamak. u) * Beşe yatıp bağ iğ rı lamak. llı i. belenme * Belenmek iş i. * Belertmek iş i. iğ beleme * Belemek iş i. * Dağ üzerindeki yüksek geçit. kantaron (Cephalaria syriaca). belediyelik * Belediyeyle ilgili. * Beşe konulan yatak. ı z. bulaşrmak. peygamber çiçeğ mavi en. belediyelik olmak * belediye ile ilgili bir iş i olmak. bulaş mak. lüpçü. belemek * (çocuğ Kundaklamak. çok beleş * Karş ksı emeksiz. akı görünecek biçimde açmak. yüksek yer. belen * Bel. dik dağ yolu. parasıelde edilen. çi . * Tepe. * Beleş olma durumu. bayı r. bedavacı z . örtülmek. belermek belertme * (göz için) Akı belirecek biçimde açı iyice lmak. çocuk bezi.belediyecilik * Belediye iş leri. belerme * Belermek iş i.

i. yansı belgeselci * Belgesel. doküman. belgelenme * Belgelenmek iş i. vesika. lı belge almak * (iki yı l aynını üst üste kalan öğ sıfta renci) okuldan uzaklaşrı tılmak. ş an * Belgesel niteliğ indeki eserleri seven veya bunlarla ilgilenen (kimse). belgelendirme * Belgelendirmek iş i. raf. ine * İ yı üste aynı nı kalan öğ ki l üst sıfta renci okuldan çı lmak. belgelendirmek * Belge göstererek belirtmek. belgegeçer * Yazı bilgi ve belgelerin telefon sistemi vası yla bir yerden bir yere iletilmesini anı sağ lı . okuldan çı lmak. tevsik etmek. belgelemek * Bir olgunun doğ olduğ belge ile göstermek. . film vb. fotoğ resim. * Belge niteliğbulunan (ş dokümanter. karı belgeli * Belgesi olan. film çeken veya bunun üzerinde çalı (kimse). beletmek belge * Kundaklatmak. faks. tası nda layan araç. karş ksı ı z. ortaya çı ru unu karmak. belgelik belgesel belgesel film * Hayattan alı herhangi bir olguyu. karı belgeci * Belgesel filmler yapan. kendi tabiî çevresi ve akı içinde veya gerçeğ en yakı biçimde nan ş ı e n hazı rlanmıyapay bir yerde iş ş leyen. * Bir gerçeğ tanı k eden yazı e klı . para vermeden elde etmek. ki l üst nı ğ ı nı * Belge ve yazı n saklandı yer.beleş konmak e * emek. belgeleme * Belgelemek iştevsik. yöneten sinemacı . belgelenmek * Belgelemek iş konu olmak. i ey). arş ları ğ ı iv. belirli bir amacı tan film. * Emek vermeden. * Belge niteliğtaş film veya televizyon programı i ı yan . beleş ten beletme * Beletmek iş i. * İ yı üste sıfta kaldı için okula devam etme hakkı yitirerek belge alan.

aret belgisiz sı fat * Bkz. ru ka * Evet. bir iş lı k yapamayacak duruma düş mek.belgeselcilik * Belgeselcinin yaptı iş ğ . iş edilemeyen. belâgatli. * Bir önermeyi tanı tlamak için gösterilen ve daha önce doğ diye kabul edilen baş önerme. . beli çökmek * kamburlaş mak. zavallı . niş eyi ran iar. ünüş inanı ayıcı ve ş taki rı özellik. beli * Senet. belgit burhan. ş alâmet. belirsizlik sı . ş iar. * Belgin olma durumu. an. belirli olan. beli bükülmek * yaşlıyüzünden güçsüz kalmak. fatı belgisiz zamir * Bkz. belgin belginlik belgisiz * Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. * Belirli olmayan. belgili * Belgiye dayanan. belik . belgileme * Belgilemek iş i. beli bükük * Beli bükülmüşgüçsüz. sarahat. belirsizlik zamiri. * Duyuşdüş . gayrimuayyen. belgisizlik * Belgisiz olma durumu. beli gelmek * cinsel birleş sı nda salgı almak. hüccet. sarih. me rası boş beliğ * Belâgati olan. ı belgi * Bir ş benzerlerinden ayı özellik. belgilemek * Belgi ile göstermek. beli açı lmak * küçük aptesini tutamaz olmak.

nı * Bir kavramı rı bir öge ekleyerek sırlamak. besbelli. . n nı inin. belirginleş me * Belirgin duruma gelme.yaslanmak. * Bir kavramı anlamın. belirginlik * Belirgin olma durumu. tayin etmek. i. irkilmek. belinlemek * Birden uyanarak çevresine korku ile ş kış kı bakmak. belikleme * Beliklemek iş i. sın nı nı i. belirginleş tirme * Belirgin duruma getirme. içeriğ yapınıveya sırların tam olarak belirlenmesi iş gerektirim. kapsam bakı ndan daraltmak. belirlemek * Belirli duruma getirmek.* Saç örgüsü. k. belirginleş tirmek * Belirgin duruma getirmek. belinden gelmek * birinin dölü olmak. ayı cı nı mı ı tı belirlenim * Belirli duruma gelme iş i. sırlamak. belirli kı lmak. belini kı rmak * birini bir ş yapamaz duruma getirmek. belini doğ rultmak (veya doğ rultamamak) * yeniden durumunu düzeltmek. belik belik * Örgü örgü. beliklemek * Saçları örmek. açı bariz. sarih. özünü oluş turan ögeleri açı klayarak tanı mlamak. belinleme * Belinlemek iş i. örgü hâlinde. belirginleş mek * Belirgin duruma gelmek. * Yeni bir kavramı . determinasyon. eyi belini vermek * dayamak. . genellemek karş . belirleme * Belirlemek iştayin. aş n aş n belirgin * Belirmiş durumda olan. belini bükmek * çaresizlik içinde bı rakmak.

indeterminizm. belirli nesne * Belirtme durumu ekini almı geçiş fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu. az çok belli olan. belirlenmezci * Belirlenmezcilik yanlı olan (kimse). ş . n iradesinin nedensellik yasası bağ olmadını na lı ğ savunan görüş ı . mek i belirleş mek * Belirgin duruma girmek. ünce * İ görünür ve anlaşr bir durum almak. indeterminist. görülen geçmişBu zaman Türkçede -dı / -tı ekiyle karş r. belirli geçmiş * Fiilin belirttiğkavramı içinde bulunan zamandan önce olup bittiğ kesinlikle bildiren kip. meçhul. müphem. gülmüş lamıgibi. muayyen. görülmeyen geçmiş . determinizm. belirlenme * Belirlenmek iş i. kesin bir biçim almak. sı belirlenmezcilik * Nedensellik yasası bağ olmayan. i nda * Bilinmeyen. * Bir düş veya durum için. belirsiz belirsiz geçmiş * Fiilin belirttiğkavramı içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğ baş ndan duyarak veya belirsiz i n. . (-di) (-ti) ı lanı . li belirlilik * Belirli olma durumu. gayrimuayyen. * (önce belli veya görünür olmayan bir ş için) Ortaya çı ey kmak. tebarüz etmek. -di'li geçmiş i n. tebellür etmek. içinde bulunduğ ş ı u artlarla belirlenmediğ insanıözgür ini.belirlenimci * Belirlenimcilik yanlı olan (kimse). * İ iradesinin hiçbir ş bağ olmadını nsan arta lı ğ . ini . indeterminizm.Aldı . sı belirlenimcilik * Her olayıbaş olaylarıgerekli ve kaçılmaz bir sonucu olduğ ileri süren öğ gerekircilik. yice ı lı * Belirli olmayan. ağ ş . bir sebebe bağ na lı lanmayan olay ve durumlarıda bulunduğ öne n unu süren görüş . belirlenmek * Belirli duruma getirilmek. * Niteliğhakkı tam bir bilgi edinilemeyen. ini kası olarak bildiren kip. uçtu vb. -miş geçmiş 'li . determinist. belirme belirmek * Belirmek iş tebellür etme. tezahür etmek. belirli * Açıve kesin olarak sırlanmıveya kararlaşrı ş k nı ş tılmıolan. belirleş me * Belirleş işveya durumu. n ka n nı unu reti. i. biçti. Türkçede bu zaman -mı/ -miş ş ekiyle kurulur: Gelmiş . belirli belirsiz * Yarı belirgin durumda. gerekirci.

an. müphemiyet. her. belirsizlik zamiri *İ smin yerini belirsiz. sarih meful. u. n k ya. * Belirtilmiş olan. sarih. niş niş lması m ey. belirtken * Bir özlü sözle birlikte kullanı iş lan aret. eyin. kabataslak tutan zamir: bazı. çiçeğ kokusu gibi. birtakı filan vb. . birkaç.belirsizlik * Belirsiz olma durumu. * Tamlayan. belirten belirti belirtik belirtilen * Tamlanan. k. tamlananı yalı genellikle üçüncü kişiyelik eki alan ve çoğ kez tür kavramı i u veren isim tamlaması : Ankara kedisi. birçoğ azıherkes. * Gösterge. tamlananı -in sı üçüncü kişiyelik eki alan ve belirli bir kavram taş tamlama: i ı yan Doğ n kalemi. ane. belirtili nesne * Belirtme durumundaki nesne. * Belirli kı görüş lma. birkaçı sı . m. n belirtisiz tamlama * Tamlayanı n durumda olan. * Soyut bir ş bir kavramısembolü olan varlıveya eş amblem. Tuz Gölü gibi. bildirme. belirtilmek * Belirtmek iş konu olmak. * Belirtilmemiş olan. belirli kı lı nan. * Açı belli. belirsizlik sı fatı *İ simleri yaklaş kabataslak belirten sı bazı ı k. belirtili * Belirtisi olan. an'ı in belirtilme * Belirtilmek iş i. belirtisiz nesne * Yalı durumdaki nesne. ine belirtisiz * Belirtisi olmayan. fat: . belirtili tamlama * Tamlayanı (-nin) takı. biri vb. belirtme durumu belirtme . tasrih. belirteç * Zarf. * Bir olayı veya durumun anlaş n ı na yardı eden ş alâmet.

Birinci dönem. * Doğ olabileceğgibi. beliye belki * Muhtemel olarak. ya . belit * Kendiliğ inden apaçıve bundan dolayı k öteki önermelerin ön dayanağsayı temel önerme. Kaç öğ renci? Hangi ev? Üç çocuk gibi. belli ve kesin olmayan. programı iş değ meyen verileri. belladonna * Güzelavrat otu. bellek * Yaş ananları renilen konuları . * Belitlemek iş i. yanlıda olabilen. u belkili * Olası muhtemel. lmak ğ ı bellek kaybı * Bellek yitimi. n belitken belitleme * Belitler sistemi. nı belitlenebilirlik * Belitlenebilen kuram. ru i ş lı . olası ihtimalî. tebarüz ettirmek. belki de * ş da olabilir. lı . belirtmek * Açı klamak. akı l. * Belitleme kuramı ortaya koymak. arcı * Bir bilgisayarda.. yükleme i . ş durumu.. n n ı belirtme sı fatı * Bir ismi gösterme. ı lan aksiyom: "Tüm. hafı dağ k. bunları geçmiş iliş n le kisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü. akuzatif. ihtimal. ya. bellek karıklı ş ğ ı ı * Kelimelerin doğ anlamı hatı ru nı rlayamamak veya ilk olarak görülen bir ş önce gördüğ sanma eyi ünü duygusuna kapı biçiminde beliren bir ruh hastalı. yı belirtme grubu * Tamlamalardan daha geniş kelime dizisi: Kalıbir kitabısüslü cilt kapağbir belirtme grubudur. * Felâket. öğ . parçalarıher birinden büyüktür" sözü bir belittir.* Yüklemi geçişbir fiil olan cümlede fiilin doğ li rudan etkilediğ-i (-ı -ü) ekini almıisim. sayı belirsizlik bakı ndan belirten sı Bu kapı veya mları fat: . imci belitlemek * Belgeye dayanarak ortaya koymak. Yazı okudum. mütearife. za. . * Tümden geliş bir bilime esas olacak belit sistemi. * Olsa olsa. keder. belleğ yitirmek ini * bellek kaybı uğ na ramak. olabilir ki. i hâli. tasa. yapı iş gerekli olan ara sonuçları lacak için toplayan bölüm. Evi gördüm. -u. soru.

lda * Sanmak. belli * Beli olan. ğ ı * Belleğ kı bir süre durup iş in sa lememesi. zahir. ikâr. anlaş bedihî. ortada olan. yapı a. yarı bellisiz. haş . * Gizli olmayan. belletmen * Orta öğ retimde etütleri denetleyen kimse. ğ ı * Bellemek yetisi. müzakereci. belli etmek * açı klamak. belli olmak . bellenmek * Bellenmek (I) iş konu olmak. hissettirmek. * Bellemek iş i. ı lı * sezdirmek. * Belirli. tı belletme * Belletmek iş i. muayyen. malûm. * Önemli. * Bilim kurumların çalı nı ş maları ilgili yazı haberlerin yayı ile ve mlandı dergi. belli * Bilinmedik bir yanı olmayan. çok az belli olan. * At ve benzeri hayvanlarısı na vurulan keçe. yarı belli. belletici. belli belirsiz * Zorlukla seçilebilen. meş veya kalıkumaş n rtı in n parçası k. ine belleten belletici * Çalı rı.bellek yitimi * Büyük sarsı veya humma yüzünden belleğ bozulması kaybolması ntı in veya biçiminde beliren ruh hastalı. bellenmek * Bellenmek (II) iş konu olmak. öğ retmek. öğ ş cı retici. duyulabilen. aş ı lan. belletmek * Bellemesini sağ lamak. bellemek * Bel denilen araçla toprağiş ılemek. iyice görünür anlaşr duruma getirmek. muayyen. bellem belleme belleme bellemek * Öğ renip akı tutmak. öğ ine renilmek. belli baş lı * Belirli.

apaçı rı rı k. muayyeniyet. sen * özel iliş kilerimiz sürüp gittikçe (senin bana iş düş in er). bencil * Yalnıkendini düş z ünen. * Belli olmayan. * Bkz. sakalda beliren beyazlı k. bilinemeyen. üm bencil olmak . açı klanmak. benbenci * Kendini çok öven. iyi * Kiş öbür varlı iyi klardan ayı bilinç. ş bellilik bellisiz belsem * Belli olma durumu. balsam. bembeyaz * Çok beyaz veya her yanı beyaz. benbencilik * Benbenci olma durumu. bence benci * Kendini beğ enen. kendi çı karları herkesinkinden üstün tutan. bemol * Bir sesin yarı ton kalı tılacağ gösteren nota iş m nlaşrı ı nı areti. kibirli. tende bulunan ufak.* anlaş ı lmak. a * Kuş yavrusuna taş ğyem. ben ş mı ahı (veya ş eyhimi) bu kadar severim * ben bundan daha çok özveride bulunamam. nı * Bencillik öğ retisine inanan. ma * Saçta. ben hancı yolcu oldukça . bedahet. bellik * İaret. hodbin. hodkâm. hep kendinden söz eden. ran * Bir kimsenin kiş ini oluş iliğ turan temel öge. egoist. megaloman. * En çok üzümde görülen olgunlaş belirtisi. apak. gururlu. hodpesent. * Böylece kalı tılmı(ses). * Bana göre. kendini her konuda üstün gören. * Pıl pıl. ben ben bu iş yokum te * ben bu iş karı e ş mam. ben * Olta veya tuzağ konulan yem. düş ündüğ gibi. ego. marka. un ı ı dı * Tekil birinci kiş gösteren zamir. koyu renkli leke veya kabartı u uş . nlaşrı ş ben * Çoğ doğ tan.

bencilik * Benci olma durumu. bendegî * Kulluk. köleye ait. benden söylemesi * ben üzerime borç saydım ş söyledim. * İ n bütün eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş nsanı olduğ buna göre ahlâklı ı da yalnı kendini unu. . hodbinlik. rken lan bendezade * Bendenin oğ lu. hodpesentlik. bendehane * Bendenin. egoizm. kölenin evi. kölelik. bende * Kul. * Kendi benini ve çı nı karı hayatımutlak ilkesi yapan anlayı n ş . egoistlik. köle. bencilleş mek * Bencil duruma gelmek. * Menekş e. bencillik * Bencil olma durumu. egoizm. bendeniz cennet kuş u * kendini tanı tı kullanı bir deyim. benden günah gitti * Bkz.* bencilce davranı bulunmak. bencillik etmek * bencil davranmak. bendir benefş e * Alaturka çalgı aleti. lın ğ zca koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğ ileri süren öğ unu reti. benden de al o kadar * Bkz. köleler. bendegân * Kullar. ş ı bencileyin * Benim gibi. al benden de o kadar. benden söylemesi. * Köle ile ilgili. ş ta bencilce * Bencile yakır biçimde. bencilleş me * Bencilleş iş mek i. ğ eyi ı bendeniz * alçak gönüllülükle ben yerine ve "köleniz'" anlamı kullanı nda lı r. kendimi suçlu saymam.

ebedî. ey * Güneş lekeleri yöresinde görülen. ebedîlik. sonsuz yaş niteliğkazandı ama i rmak. ama kimseye kötülüğ dokunmayan kiş uğ mamalır. benekli köpek balı ğ ı * Kara benekli. küçük boyda bir cins köpek balı (Scylliorhinus canicula). ndan bengi su * İ sonsuz hayat verdiğ inanı ve efsanelerde geçen su. ölümsüz. bengilik * Zamanla ilgisi. * Sonsuz ve ölçülmez zaman. abı çene ine lan hayat. ebedîleş mek. inin ini ü. * Ölmezlik. baş cı sonu olmayan varlı langı ve k. hep kalacak olan. parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluş bölüm. benekli * Ufak lekeleri bulunan. mek i benekleş mek * Benek benek durum almak.benek * Herhangi bir ş üzerindeki ufak leke. ölümsüzleş ama i mek. ölümsüzleş tirmek. bengileme * Bengilemek iş i. bengileş me * Bengileş iş mek i. puan. bengilemek * Bengi kı lmak. insanlar. beneklenmek * Benek oluş mak. muş beneklenme * Beneklenmek iş i. beni sokmayan yı bin (yıyaş n lan l) ası * zararlı olduğ bilinen. fekül. * Sonu olmayan. bengileş mek * Sonsuz yaş niteliğkazanmak. ulları benibeş er *İ nsan. ebedîleş tirmek. nokta. beniçincilik . ğ ı bengi bengi * Ege ve Güney Marmara bölgesinin halk oyunları biri. u ü iyle raş dı beniâdem * Âdemoğ . benekleş me * Benekleş işveya durumu. beniçinci * Kiş benliğ merkez sayma görüş benmerkezci.

benze sahip olan. una benim oğ bina okur. benildeme * Benildemek iş i. i beniz * Yüz rengi. senli benli. ınmak. benizli * Benzi bulunan. benim diyen * kendine güvenen. inin ini ü. benli benli * Teninde ben bulunan. benimseme * Benimsemek iş sahip çı tesahup. benliğ inden çı kmak . beniz geçmek * benzi solmak. döner döner yine okur lum * "çok çalı na karşk verimli ve yararlı ş ması ı lı olmuyor" anlamı kı nda nama veya eleş belirtmek için tiri kullanı lı r. * Bir ş birine bağ eye. benildemek * Belinlemek. güçlü olduğ inanan. benimseyiş * Benimsemek işveya durumu. benimsetmek * Birinin benimsemesini sağ lamak. benimsemek * Bir ş kendine mal etmek. benlenmek * Ben oluş mak. sahip çı eyi kmak. i. * Bkz. benliğyoğ i urmak * kiş i oluş iliğ turmak. benimsenmek * Benimsenmek iş konu olmak.* Dünyada kiş benliğ merkez sayan felsefe görüş benmerkezcilik. tesahup etmek. benlenme * Benlenmek iş i. ine benimsetme * Benimsetmek iş i. egosantrizm. kabullenmek. lanmak. sı benimsenme * Benimsenmek iş i. kma.

iliğ iliğ benlik çatı ş ması * Benliğ ön plâna çı in kması baş ile gösteren çatı . ğ ı benlik yitimi * Kiş duygusunun ve benlik bilincinin yitirilmesi ile beliren ruh hastalı. kiş i. ş ğ iliğ ı ey.* kendine benzemez olmak. * Kanun maddesi. kiş ini üstün görme. * Kendi kiş ine önem verme. ş n ları inin i. benlik * Bir kimsenin öz varlı. bent olmak * bağ lanmak. ahsiyet. * Benlikçilik yanlı olan (kimse). t. benmerkezcilik * Beniçincilik. kâğ tları ları . gurur. andı rmak. bent * Bağrabı . hep kendinden söz etme durumu. tutulmak. gibi görünmek. * Suyu biriktirmek için önüne yapı set. bent etmek * kendine bağ lamak. hep kendinden söz eden (kimse). onu kendisi yapan ş kendilik. sı benlikçilik * Her konuda hep kendini ileri sürme. bütün davranı nı ilkesi yapan kiş niteliğ egotizm. benzemez *İ skambil veya okey oyununda farklı ı n veya taş n bir araya gelmesi. kitaplarda kendi içinde bütünlük oluş turan bölüm. benmari * Bir kabı kaynar suya oturtmak yolu ile içindekini ıtmak veya eritmek yöntemi. büğ lan et. benzeme * Benzemek iş i. sı benmerkezci * Beniçinci. benzemek * İ kişveya nesne arası birbirini andı ki i nda racak kadar ortak nitelikler bulunmak. benlik ikileş mesi * Öznenin kiş ini iki veya daha çok bilinç merkezine bölen ve tek kiş çeş kiş iliğ ide itli ilikler durumunda beliren bir ruh hastalı. sı * Bağ lam. * Kendi benliğ geliş inin imini. * Gazete yazı. * Sanını sı uyandı rmak. benzemeklik * Benzer olma durumu. ş ması benlik davası * Her ş kendi düş eyi üncesine uydurmak ve her ş söz sahibi olmak çabası eyde . ilik ğ ı benlikçi * Her konuda hep kendini ileri süren. kibir.

abih. bih. * Bir kelimede bir sesin baş bir sesi kendisine benzetme etkisi: yurt-daş yurttaş anba > çarş ka > . abih benzeş mezlik * Bir kelimede bulunan aynı benzeri seslerden birinin değikliğ uğ veya iş e raması . dublör. ran benzer ş ekiller * Kenarların uzunlukları ndaki oran değ memekle birlikte karşklı ları it olan ş nı arası iş ı açı eş lı ekiller. çarş amba. * Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde ası l oyuncunun yerine çı yapı yüz bakı ndan bu oyuncuyu kan. ekmekten (ekmeknda ten). * Bkz. -dan eklerindeki ünsüz veya ünlüler gibi. benzersizlik * Benzersiz olma durumu. * Nitelik. müş abehet. aslı kopya edilmişteş ndan . nda abih. me i benzeş im * Bazı ortak yönleri olan iki ş arası ey ndaki benzeş me. -ten. disimilâsyon: Kı nnap > kı attar > aktar. * İ üçgende köş ki elerinin eş lenmesine göre karş klı larıeş karşklı ı açı n ve lı ı kenarlarıorantından doğ lı n sı an benzersiz * Benzeri olmayan. benzeş oranı im *İ ş ki eklin kenarların arası nı ndaki oran. müş olmak. benzeş im. ey). rnap. benzeş en * Ünlü veya ünsüz benzeş melerinde etki altı kalan ünsüz veya ünlü: Sütçü (süt-çü). o + bir < öbür gibi. benzeş * Birbirine benzeyen. * Benzerlik gösteren. benzeş ik * Benzeş özelliğgösteren. benzeti * Benzetme. benzer. eş siz. *İ ş ki eklin kenarların uzunlukları ndaki oran değ memekle birlikte. karş klı ların eş bulunması nı arası iş ı açı nı it lı durumu. benzeş me * Benzeş iş mek i.benzen benzer * Maden kömürü katranı çı lan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı ndan karı . müş nazir. kehribar > kehlibar gibi. araları benzerlik bulunan. odalardan (oda-lar-dan) kelimelerinde bulunan -çü. benzeş mek * Birbirine benzemek. benzeri benzerlik durum. ve mı andı kimse. . benzeş lik * Benzeş olma durumu. * Benzer olma durumu. görünüş yapı mı bir baş na benzeyen veya ona eş ve bakı ndan kası olan (ş müş mümasil.

* Dövmek. sahteci. unu benzetici * Benzeterek yapan.65 olan. solmak. ğ leri ı benzetilme * Benzetilmek iş i. eyde ka eye * Kötü bir duruma getirmek. . yağ ihtiyaçları karş n gibi nı ı layan. eyin ka eye benzeyiş sizlik * Benzeş memek durumu. benzetmek * Benzer duruma getirmek. o niteliğeksiksiz taş bir ş örnek olarak gösterme iş teş eyin ini i ı yan eyi i. benzi sararmak * yüzünün rengi solmak. benzeyiş * Bir ş baş bir ş benzemesi durumu. ine benzetiş * Bir ş baş bir ş benzetmek iş eyi ka eye i veya biçimi. benzinlik. yolculara dinlenme ve alıveriş ş imkânı veren tesis. benzetmek gibi olması n * kötü bir sona uğ ş ramıbirinden veya bir ş eyden söz ederken. orijinaline bakarak yapan ve benzeti olduğ belirten ressam. benzi atmak (veya uçmak) * ansın yüzünün rengi sararmak. * Bir ş baş ş benzeyen yönler bulmak. ona benzetilen kimse veya ş için kötü bir ey duygu beslenilmediğ anlatı ini r. özgül ağ ğyaklaş 0. benzin istasyonu * Araçlarıbenzin. benzetilmek * Benzetmek iş konu olmak. bozmak. benzetici ressam * Büyük sanatçı n üslûbunda çalı ları ş yaptı iş orijinal eser diye satan sahteci ressam. * Bir ş neteliğ anlatmak için. uçucu. vı * Benzen. kopyacı . benzi uçmak * yüzü sararmak. benzin * Petrolün damılması elde edilen. zı benzi kül gibi olmak * yüzünden kan çekilmek.benzeti ressamı * Büyük sanatçı n yaptı nı ları kları. benzin pompası * Benzinlikte araç depoları benzin koyma ve verilen benzin tutarı gösterme aracı na nı . bih. renksiz. yüzü sararmak. arak. benzetme * Benzetmek iş i. kendine özgü kokusu tı ile ı ı rlı ı k bulunan bir sı.

borçsuzluk. * Benzinle çalı (motor. benzinleme * Benzinlemek işveya durumu. bir arada. canlanmak. lan benzol beraat * Benzin ve tolüen karımı akaryakı ş bir ı t. yarı takı n aynı yı ş ma) mları sayı alması sonuçlanmak. -e karş ı n. benzin istasyonu. lan benzincilik * Benzincinin işveya mesleğ i i. ş an beraat etmek * aklanmak. * Baş a kalma durumu. * Aynı düzeyde. * -e rağ men. benzinli benzinlik * Benzin satı yer. baş baş a kalmak. yarı için) takı aynı yı ş ma mlar sayı almak veya denk gelmek. beraberinde * yanı nda. vereceğolmama durumu. i benzinlemek * Benzin dökerek yakmak. benzinde kan kalmamak * kansı k sebebiyle yüzü sararmak. berabere bitmek * (oyun. beraber * Birlikte. yla berabere kalmak * (oyun. * Bir nesneyi benzine bulamak. zlı benzine kan gelmek (veya benzi kanlanmak) * sağklı lı duruma gelmek. baş beraberlik müziğ i . beraatı zimmet * Borcu. temize çı kmak.). makine vb. i beraatı zimmet ası r kdı * tersi ispatlanmadı insanları suçsuz sayı kça n lmaları ilkesini anlatı r. baş baş a gelmek. * Aklanma.benzinci * Benzin satı yer veya benzin satan kimse. beraberlik * Birlikte olma durumu. beraber olarak. beraberce * Birlikte.

Akdeniz'de yaş çok ayan. patent. . * Osmanlımparatorluğ İ unda bir göreve atanan. * Çirkin. Berat Gecesi. kirlenmek. beğ enilmeyen. Berat Kandili * Bkz. berber * Saç ve sakalıkesilmesi. * bozulmak. lam * Seçilmişseçme. niş veya ayrı k verilen kimseler için an calı çı lan padiş buyruğ karı ah u. * Bozuk. san. ı berceste * Sağ ve lâtif.* Orkestra. taranması yapı n ve lması iyle uğ an veya bunu meslek edinen kimse. * Sanat değ yüksek anlamlar taş dize. berbat * Kötü. berbat olmak * kötü duruma gelmek. kuyruğ unun çatalı uzun olan. tan. mı berber çı ı rağ * Berber ustasın yanı yetiş nı nda tirilmek üzere çalı çocuk. lan lı özel berber salonu * Büyük berber dükkânı . iş raş * Bu iş yapı ğdükkân. * Darmadağ bakı z. gecesine rastlayan kandil in lıyla ğ i aban nı gecesi. ndan n . oynar başklı koltuk. ş an berber dükkânı * Berber. Muhammed'e peygamberliğ Cebrail aracı ı bildirildiğş ayın 15. eti yenilen bir balı(Serranus k anthias). aylıbağ k lanan. berbat etmek (veya eylemek) * kötü duruma getirmek. berber koltuğ u * Berberler için yapı hareketli. periş viran. Berat Gecesi * Hz. ı n. koro veya oda müziğ olduğ gibi birçok sesin oluş inde u turduğ müzik. * bozmak. msı an. berber bataryası * Berber dükkânları lâvaboya su akması sağ nda nı layan deve boynu biçimindeki musluk takı . u berat * Bir buluş bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. Berberî berberlik * Berberin yaptı iş ğ . eri ı yan * Kuzey Afrika'daki Cezayir bölgesinde Berberistan halkı veya bu halkısoyundan olan kimse. in ldı ı berber balı ğ ı * Hanigillerden.

bereleme * Berelemek iş i. bereketlilik * Bereketli olma durumu. ongunluk. verimli. ve lı bereket * Bolluk. i berelenmek * Bereli duruma gelmek. 'ya ükür bereket versin * para alan kimsenin söylediğiyi dilek sözü. berelemek * Bereli duruma getirmek. . bereketli ola! (veya olsun!) * yemek yemekte olanlara veya ürünlerini devş irenlere söylenen iyi dilek sözü. yassı sipersiz başk. bereketli * Bol. serseri. ezik. 9-18 Mart arası görülen kocakarı uğ nda soğ u. * İ ki. msı bere * Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluş çürük. ı boş * Pis. berelenme * Berelenmek işveya durumu. gürlük. neyse ki. bereketsizlik * Bereketsiz olma durumu. sürüp giden.berdelacuz * Halk tahminine göre. * Yağ mur. bereketlenme * Bereketlenmek işveya durumu. bereket ki (veya bereket versin ki) * iyi ki. feyz. teselli bulması . feyezan. i * bir kimsenin bir durumdan hoş nutluğ anlatması unu . artmak. an * Herhangi bir ş görülen çizik. iyi bir rastlantı yi olarak. bakı z. Tanrı ş ki. i bereketlenmek * Çoğ almak. berduş * Baş . eyde bere * Yuvarlak. bozuk. bereketsiz * Kendinden beklenen yararlı sağ ğ layamayan (ş ı ey). berdevam * Sürmekte olan.

kabukları reçel yapı ve esans çı lan meyvesi. berenarı * Ş böyle. * Yararsı boş z. ş sı berhane gibi * gereğ inden çok büyük (ev). * Beresi olan. acı ndan lan karı bergüzar berhane * Anmak için verilen hatı armağ yadigâr. an. az çok. berhava etmek * havaya uçurmak.bereli bereli * Beresi olan. * Beride olan ş veya kimse. beriberi * Genellikle Uzak Doğ ülkelerinde B vitamini eksikliğ u inden ileri gelen bir hastalı k. * Bu uzaklı bulunan. . ey beril . biraz. yaş * Mutlu. kta * Çı durumundaki kelimelerden sonra getirilerek bir iş baş cı gösterir. aç * Bu ağ n. . * Büyük. ı . beri * Konuş n önündeki iki uzaklı kendisine daha yakıolanı anı ktan n . beriki * Beride olan. öyle bergamodî * Sarı pembe renginde olan. kullanı z ev. kma in langını beribenzer * Sı radan bayağ alelâde. harap. yok etmek. msı bergamot * Turunçgillerden bir ağ (Citrus bergamia). oldukça. canlı ayan. a berhayat berhudar * Hayatta olan. berhava olmak * patlama yolu ile havaya uçmak. * boşgitmek. berhudar ol! * "iyi günler göresin" anlamı dilek olarak kullanı nda lı r. berhava * Havaya verilmişuçurulmuş . . ra. * bitirmek.

mak i berraklaş mak * Berrak duruma gelmek. pekiş mek. sa berraklaş ma * Berraklaş işveya durumu. berjer * Arkası kabarıve yüksek oturacak yeri geniş k koltuk. * Dizlere kadar inen dar ve kı pantolon. tı berkitmek * Sağ lamlaşrmak. 29700C de eriyen. * Sağ lam. pek iyi. katı . berkinme * Berkinmek işveya durumu. i berkinmek * Berkimek.* Doğ altı billûrlar durumunda bulunan. k bermuda bermutat * Alılagelen biçimde. katı lı k. tahkim etmek. yanları karnı nce rtı k ve beyaz. Kı saltması Be. atom ağ ğ9. havanıetkisine karşince bir oksit tabakası kaplı n ı yla element. tı berklik * Sağ k. Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz'de bol bulunan bir balıtürü (Merluccius merluccius). zümrüt gibi bazı larıbirleş u ı ı rlı taş n iminde bulunan. saydam. * Pekiş tirilmek. güç kazanmak. berk * Sert. amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. sı açıkahverengi. ada gen u il berilyum * Atom numarası yoğ 4. takviye etmek. berkimek * Sağ lamlaş mak. ortalama 30-40 cm boyunda. berlam * İ pullu. durulaş mak. açı nlı k. lamlı * Sertlik. ı ı rlı Kı saltması Bk. berkelyum * Atom numarası atom ağ ğ294 olan. .84. unluğ 1. her zaman olduğ gibi. berkitme * Sağ lamlaşrma. aydı k.013 olan. berkemal berkime * Mükemmel. çoğ yeş renkli berilyum ve aliminyum silikat. * Berkimek iş i. takviye. 97. ş ı u berrak * Duru. temiz. tahkim.

* Anlaş ğ göre. uzun uzadı açıolarak. öyle bertaraf etmek * ortadan kaldı rmak. burkulmak. berri * Kara ile (toprakla) ilgili. * Berelenmek yaralanmak. k * Bir yana. i bertilmek *İ ncinmek. k. bertafsil bertaraf * Açı klamalı . besbeter beselemek * Bkz. karasal. yok edilmek. burkulmuş . eselemek beselemek. ş dursun. * Bertilmek işveya durumu. k. durulaşrmak. lı k. * Yiğ yararlı itlik. ı ı ldına ı lı * Çok kötü. duruluk. bertme * Bertmek iş i. besbelli * Açı apaçı çok belli. gidermek. k. bertik * Yara. çürümek. bertmek berzah besalet * Bertilmek. ya. * Morarmak. bere. çürük. . anlaşyor ki. tı * Açı net ve kolay anlaş r duruma getirmek. * Deride mor leke. *İ ncinmiş .berraklaşrma tı * Berraklaşrmak iş tı i. bertaraf olmak * ortadan kalkmak. stak. bertilme besbedava * Pek ucuz. ı lı berraklı k * Berrak olma durumu. * Kı dar dil. berraklaşrmak tı * Berrak duruma getirmek.

* Besini olan. * Bir ş istenilen durumda tutmak ve oturtmak için kullanı takoz gibi ş eyi lan eyler. besi dokusu * Besi doku.beserek * Tüylü ve damı k erkek deve. beslenmeye elveriş her tür madde. davar gibi hayvanları ğ ı besleyerek semirten. n * Yumurta akı maddesi. varlını ğ sürdürmek için gerekli ş ı ey. satan kimse. nda an * Sır. lan * Semiz. besinli besinsiz . dalı * Besini olmayan. * Yenilebilir. ı besihane besili besin * Besi yapı yer. esermek besermek. gı . yeterli besin almayan. dası besinsizlik * Bitkilerin damarları dolaş besleyici su. besi dokulu * Besi dokusu olan. besi dokusuz * Besi dokusu olmayan. gı z. semirtilmiş . azı gı li k. * Yaş amak. da. besi * Yaş atmak ve geliş tirmek için gereken besinleri yedirip içirmek iş i. besi hayvanı * Beslenmek amacı yavru iken alı veya besiye çekilen hayvan. zlı besermek * Bkz. yla nan besi merası * Besleme değ oldukça yüksek mera bitkileri ile kaplı ve gerektiğ ilâve yemler de verilerek eri olan inde özellikle kesime gönderilecek hayvanlarıfazla canlı ık kazanmaları otlatı kları al veya sun'î verimli n ağ rlı için ldı doğ mera. besi örü * Tohum çimlenirken yeni çı bitkiyi beslemeye yarayan ve embriyonun çevresine yayı ş kan lmıbulunan besleyici maddelerin bütünü. besi suyu besici besicilik * Besicinin yaptı iş ğ . besi doku * Tohumlarıiçinde embriyonu çevreleyen bölüm.

beslenme çantası * Anaokulu ve ilköğ retim okulların öğ nı rencilerinin beslenme saatinde yiyeceklerini içinde bulunduran çanta. gı zlı dası k. beslenilme * Beslenilmek işveya durumu. çevresini veya altı desteklemek. * Bir duyguyu gönülde yaş atmak. . mları sı besleme bası n * Çı uğ kar runa. k. * Bir ş korumak veya sağ eyi lamca durması sağ nı lamak için. * Maddî yardı yapmak. oysun gözünü * nankörlük edenler için söylenir. * Eklenmek. çoğ altmak.* Besinsiz olma durumu. * Yetiş tirmek. evlâtlı besleme. tı * Herhangi bir kuruluş onun maddî yardı dolayıyla körü körüne destekleyen. besleme gibi * giydiğ kendine yakı ramayan (kı ini ş tı z). herhangi bir kuruluş veya iktidardaki güçlerin görüş un lerini savunan bası n. ş tı besle kargayı . hizmetçi. * Besleme olarak. * Yedirmek. * Semirtmek. besiye çekmek * hayvanı semirtmek için çalı rmadan beslemek. mı beslenme bozukluğ u * Bazı organ ve dokularda veya organizmanıbütününde ş veya çalı düzensizliğmeydana getiren. * Vücut için gerekli besin maddelerinin alı . katı lmak. ahretlik. u. * Evlâtlıolarak alı ev iş k nan. * Beslemek iş i. n ekil ş ma i bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması . doldurmak. lerinde çalı rı kı ş lan z. beslemek * Yiyecek ve içeceğ sağ ini lamak. beslek besleme * Besleme. beslenen beslengi * Sönümsüz. nı pekiş tirmek. i beslenilmek * Beslenmek iş konu olmak. desteklemek. m beslemelik * Besleme. ine beslenme * Beslenmek iş i. * Hizmetçi. besleme kı z * Besleme.

raş beslenme eğ itimi * Besin maddelerinin özellikleri. yiyecek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar. nda lan * Besmele çekmeden. nda beslenmek * Kendini beslemek. besmele çekmek * bismillahirrahmanirrahim sözünü söylemek. p * Bkz. ilköğ retim okulu gibi eğ kurumları yemek yenilen yer. besteci bestekâr * Beste yapan kimse. . besmelesiz * Çocuklar için "piç" anlamı kullanı bir sövgü.beslenme eğ itimcisi * Beslenme eğ itimi ile uğ an uzman. kompozitör. inceleyen yetkili. ucuz ve dengeli beslenmenin lı yolları konuları leyen bilim dalı gibi iş . beste bağ lamak * bestelemek. beste yapmak * bir müzik eseri yaratmak. besli besmele * "Acı ve esirgeyen Tanrı n adı anlamı gelen ve bir işbaş yan 'nı ile" na e larken söylenilen Arapça bismillahirrahmanirrahim sözünün kı saltması . insan vücudunun geliş mesinde yiyeceklerin etkisi ve görevi. ilköğ retim okulu gibi eğ kurumları yemek yeme zamanı itim nda . itim nda beslenme saati * Anaokulu. besleyici * Besleyen. bestekâr. i besletmek * Beslemek iş baş na yaptı ini kası rmak. beslenme odası * Anaokulu. mugaddi. * Besteci. * Beslemek iş konu olmak. eri * Yüz ve boyunda güneş lekelerini azaltıölü hücreleri atan krem türü. ine besletme * Besletmek işveya durumu. besin değ yüksek. beste * Bir müzik eserini oluş turan ezgilerin bütünü. iyi beslenmenin sağk yönünden önemi. beslemeye yarayan. beslenme uzmanı * Beslenmenin genel özelliklerini kitle çapı ele alan. besili.

birkaç. bestesi yapı ine lmak. atı zarlardan birinin beş lan . V. bestelenme * Bestelemek iş i.besteleme * Bestelemek iş i. bestelenmiş . * Beste olma durumu. bestelenmek * Bestelemek iş konu olmak. beş kardeş *Ş amar. beş milyonluk * Beş milyon liralıbütün kâğ para. inde ik bestesiz bestseller beş * Bestesi olmayan. beş beter * Besbeter. görme. tat alma duyuları . tokat. beş altı beş ağbeş aş ı yukarı * Bkz. * Çoksatar. k ı t . iş itme. pencüyek. sıflı * Biraz. bestelemek * Beste yapmak. bestenigâr * Klâsik Türk müziğ en eski birleş makamlardan biri. . * Bkz. bin k ı t beş bir beş dört beş duyu * Dokunma. üç aş ı yukarı ağ beş . beş binlik * Beş liralıbütün kâğ para. nı ve yı * Dörtten bir fazla. bir parça. pencüdü. 5. * Dörtten sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. besteli bestelik * Bestesi olan. öbürünün dört benekli yüzünün üste gelmesi. koklama. * Beş nı ilkokul. beş iki * Bkz. * Oyunda.

* Beş sın üleş sayını tirme biçimi. yüz k ı t *İ çinde beş tane bulunan. beşyı bık beş er beş er * İ muş ri mula. her birine beş defası beşbir arada. pencüse. beş para almamak * hiç para almamak. bedenle ilgili. lı ı . beş eriyet . . her nda i beş ş ar er aş * insan her zaman yanı labilir. on paralıetmek. müjde. a beş parası z * parası yoksul. lı nan beş yüzlü * Beş yüzü olan cisim. lu. beş yüzlük * Beş liralıbütün kâğ para. * Günün belirli beş vaktinde kı namaz. beş erî *İ nsanoğ ile ilgili. bir u ler nda itli lı klar beş üç beş vakit * Bkz. kusurları ğ çı açı kmak. beş parmak bir olmaz * ana ve babaları olduğ hâlde kardeş arası çeş farklı bulunur. k beş paralıolmak k * alçalmak. *İ nsanoğ insan. * Beş on santim ölçülerinde biçilmiş ve kereste. yi tu.beş on * Az sayı biraz. da. beş coğ erî rafya *İ nsanlarıyerleş bulunduğ yöre ile ilgisini ve o yörenin veya yerin türlü olayları inceleyen coğ n ik u nı rafya kolu. lu * Bedensel. iş yaramaz. muş erim. eri e beş paralı k * Değ ersiz. z. aş ı bayağ ağ k. beş para etmez * hiçbir değ yok. beş paralıetmek k * Bkz. yüz beş aret * İ haber.

sayını ra fatı rada beş kol inci * Bir ülkede gizli olarak. k. beş ik * Süt çocukları yatı nı rmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan. eyin up tiğ * Yüz üstü yatı geriye bükülü ayak bileklerini ellerle kavrayarak karıüzerinde baş ayak yönünde ş ta. insancı sı l. ik * Beş beş sı er er ralanmı ş . beş ibirlik. sı dördüncüden sonra gelen. beş ikçi beş iklik * Beş yapan veya satan kimse. beş n erinde olan altı n. fonksiyonunu yapmak. ik beş ikörtüsü * İ yana akı sı çatı ki ntı olan . * Ambalâjlanacak malıbiçimine uygun olarak alta konulan parça veya parçaları tümü. insancık. man ş an beş iz .*İ nsanlı insanoğ . beş salı ik ncak * Bayram yerinde kurulan bir tür salı ncak. beşini sallamak iğ * çocukluğ undan veya çok eskiden tanı büyümesine hizmet etmek. hümanizm. ölünceye kadar. ş beş kertme ik * Daha beş iken anası ikte babası ndan niş tarafı anlanma. mak. * Bir ş doğ geliş i yer. hümanist. beş eriyetçilik * Beş eriyetçi olma işveya durumu. ik * Beş olmaya uygun. beş etmek iklik * beş vazifesini. ulları beş eriyetçi * Beş eriyet yanlı(kimse). * Beş kenarlı çokgen. beş ibiryerde * Bkz. beş inci * Beş sın sı sı . n n beş kertiğ ik i * Daha beş iken anası ikte babası ndan niş tarafı anlanmıkimse. düş için çalı örgüt. beş mezara kadar ikten * bütün hayatı boyunca. i llı beş erli beş gen beş ibirlik * Kadı n süs için takı kları altılira değ nları ndı . tahta veya demirden yapı ş lmısallanıbir çeş r it küçük karyola. n ve sallanma.

beş parmak otu * Gülgillerden. taş . beti bereketi gelmek. * Tabaklanmamıham deri. er lı p beş me * Her çubuğ ayrı beş u ayrı renkte olan. * Beş la oynanan bir tür çocuk oyunu. bet * Beti benzi atmak. "çehre" anlamı ikileme oluş nda turur. bet * Kötü. i bir tane beş simit gibi kurulmak lik * kendine değ vererek bir yere yayı oturmak. i kez * Bir ş sayını e çı eyin sı beş karmak. gülümser. kurt pençesi (Potentilla en. beti benzi uçmak. beş alabilen. * Bkz. beş pençe beş taş beş uş * Güler yüzlü. beş li * Beş parçadan oluş kendinde herhangi bir ş an. * Tahmis. iş ı t * Divan edebiyatı beş nda dizeli bölümlerden oluş manzume. beş lik * Beş para. beş lemek * Bir işbeş yapmak. konu ile ilgili aynı nda ölçüde bir çift dizenin bağ lanması oluş yla an manzume. muhammes. yol kıları ve çayı yı nda rlarda yetiş sürgüne karşkullanı bir bitki. beş * Beş renkte dokunmuş çubuklu kumaş . *İ skambil. beşş yı z biçiminde bir deniz hayvanı pençe (Uraster). kentet. beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte. * Beş arada olan. * Bet bereket kalmamak. * Çı kçı krı tezgâhın kütüğ nı ü. * Halk edebiyatı üçlemeli bir bende. yollu bir çeş kumaş it . beti bereketi kaçmak gibi deyimlerde bereket kelimesi ile birlikte "bolluk" anlamı ikileme oluş nda turur. beş leme * Beş lemek iş i.* Beş arada doğ (kardeş i bir an ler). ş beş me beş parmak * Derisi dikenlilerden. tuhaf. çirkin. ı lan reptans). eyden beş tane bulunan. domino gibi oyunlarda üzerinde beş areti bulunan kâğ veya pul. için lan * Beş müzisyenin çaldı caz orkestrası ğ ı . ınlı ldı ı . beş izli * Beş tanesi bir arada olan. muş * Beş veya beş ses müzik aracı yazı müzik eseri. beş kuruş veya beş değ lira erinde olan akçe. beş parmak. güleç.

yice beter etmek * daha kötü duruma getirmek. beterleş mek * Beter duruma girmek veya o durumda bulunmak. mektup. kları ş ı betatron * Elektronları zlandı elektromanyetik bir araç. hayvan ve doğ ögeleri bulunan (resim veya heykel). beterin beteri var * çok kötü bir duruma düş kimse. inin ü beta * Yunan alfabesinin ikinci harfi -B. betim * Betimlemek iş betimleme. tlaş betik betili * Yazıolan ş kitap. beti bereketi kalmamak (veya kaçmak) * azalmak. bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı eyi. çabuk tükenmek. dikleş ı mek. figüratif sanat.bet beniz kalmamak * yüzü sararısolmak. ş bet suratlı * Yüreğ kötülüğ yüzünden belli olan. hı ran betelemek * Bkz. solmak veya beti benzi uçmak) * herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak. dı beterleş me * Beterleş iş mek i veya durumu. betelenmek * Karşgelmek. tasvir. beti * Resim ve heykel sanatları varlı n biçimi. figüratif. lı ey. beter * İ kötü. nda kları beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak. tezkere. korkmak. bir kötülük yapacakmıgibi durmak. i. etelemek betelemek. a betili sanat * Doğ n görünen biçimlerini iş anı leyen sanat. . p bet bet bakmak * kötü kötü bakmak. . kafa tutmak. *İ çinde insan. bundan daha kötü durumları da bulunduğ düş en n unu ünerek teselli bulmalır. beta ınları ş ı * Radyoaktif cisimlerin yaydı üç ından biri. pusula. * Bir ş bir kimseyi. kı mak.

mak betonlaş mak * Beton duruma gelmek. a betisiz sanat * Beti kullanmayan nonfigüratif sanat. betimlemeli dil bilgisi. ı rlı betimlemek * Bir nesnenin. betoniyer * Beton karma makinesi. betonkarar * Beton karma makinesi. klı * güçlü. nonfigüratif. lam. betonlaş ma * Betonlaş durumu. betimlemeci * Betimlemeye ağ k veren. tasvirî dil bilgisi. dayanıı layı ması an kl . i. k ile betimlenme * Betimlenmek durumu. demirli beton. betonarme * Yapı gücü. betimlenmek * Betimlemek işyapı i lmak. hayvan ve doğ ögeleri bulunmayan (resim veya heykel). da i rmak betoncu * Yapı beton dökme iş larda leriyle uğ an usta veya iş raş çi. sert. ı nı betine gitmek * gücüne gitmek. kendine özgü belirtilerini tam ve açıbiçimde söz veya yazı anlatmak. sı betimsel * Betimle ilgili. betimleyici * Betimleme yanlı. betimsel dil bilgisi * Bir dilin belirli çağ inceleyen dil bilgisi. kları . üroloji. betisiz *İ çinde insan. beton gibi * çok sağ dayanı . tasvirci. esnekliğartı için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi. çakı maddelerle karı mı l gibi ş sonucu oluş sert. beton * Çimentonun su yardı yla kum. bağ cı yapay yış ğı ım.betimleme * Betimlemek iş tasvir. bevliye * İ yolları drar hastalı . tasvirî. kendine yedirememek. tasvir etmek.

beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak) * demeç vermek. cı * Mahalle okulları hademe. beyaban beyan * Söyleme.bevliyeci * İ yolu hastalı hekimi. bey armudu * İ kokulu ve tatlı armut türü. fatların na bey (veya paş gibi yaş a) amak * bolluk içinde yaş amak. * Zengin. beyan etmek * bildirmek. ileri sürmek. . bildiri. ı tı * Bu renkte olan. beyaz adam . * Bir eserde. * Erkek sı nıhemen arkası eklenir. nda bey * Günümüzde erkek adları sonra kullanı saygı ndan lan sözü. plutokrasi. kanı * Komutan. beyanat * Demeç. el mi yaman. ı tları * Boy gibi küçük bir toplumun veya küçük bir devletin baş . ri. bey mi yaman. *İ skambil kâğ nda birli. duyguları hayallerin doğ ve değ n. bey kardeş * erkekler için seslenme sözü. bir bey erki * Zengin erki. bunları anlatı nda tutulacak yolları n mı konu edinen bir edebiyat bilgisi dalı . el mi yaman * Bkz. rktan * (baskı Normal karalı görünen harf çeş da) kta idi. drar kları bevliyecilik * Bevliyecinin işveya mesleğ i i. beyaz * Ak. beyanname * Bildirge. * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. * Eşkoca. as. * Çöl. uş erlerini. söylemek. bay. anlatmak. düş üncelerin. ürolog. bevvap * Kapı. bey mi yaman. ileri gelen kimse. bildirme. * Beyaz ı olan kimse. kara karş .

. * Avrupalı . balıvb. beyaz dizi * Genellikle sevgi konuları basit bir biçimde iş nı leyen romanlardan oluş dizi. * Beyaz Rusya halkı olan kimse. kları beyaz cam * Televizyon ekranı . beyazı rak mtı * Beyaza çalar renk. beyaz oy * Onaylayı oy. bulaş makinesi gibi ev aletlerine toplu olarak verilen ad.* Beyaz ı mensup olan kiş rka i. ı ldı ı * Sinema. beyaz kömür * Akarsulardan elde edilen elektrik gücü. Beyaz Rus * Ekim ihtilâlinde komünist kıl yönetimden kaçan Rusyalı zı kimse. kan dı. beyaz baston * Görme özürlülerin yürürken kullandı madenî çubuk. beyaz zehir * Eroin. beyazı msı * Beyaza çalan. çamaş makinesi. beyaz peynir * Beyaz renkli bir tür peynir. kokain gibi sı olmayan uyuş vı turucu madde. an beyaz eş ya * Buzdolabı . yı beyaz ı rk * Avrupa. Kuzey Amerika. cı beyaz perde * Göstericiden çı görüntülerin üzerinde yansığ sinema filminin oynatı ğyüzey. k beyaz etmek (veya beyaza çekmek) * yazı temize çekmek. beyaz iş * Beyaz pamuklu veya keten kumaş üzerine beyaz veya renkli ipliklerle yapı sarma iş lar lan . beyaz kitap * Bir sorunu aydı nlatmak ve savunmak için bir kurum veya hükûmetçe yayı mlanan kitap. Güney ve Batı Asya ile Kuzey Afrika'da yaş ve teninin rengi açıolan ı ayan k rk. ı r ı k beyaz et * Tavuk. ndan beyaz sabun * Beyaz renkli bir tür sabun. beyaz ş arap * Sadece beyaz üzüm ş ndan yapı ş ı rası lan arap. etlere verilen genel ad.

* Çocukları babaları kullandı saygı n için ğ ı sözü. artı beyazsinek * Özellikle pamukları üzerinde üreyerek bitkinin öz suyunu emen ve kuruması sebep olan bir sinek türü. nı n lan beygir * At. ağ armak. beyazlı k * Beyaz olma durumu. beygirli . * Dokunan kumaş n renk tonları açan veya beyazlatan ve kumaş üzerindeki lekeleri gideren (kimse). ağ lmak. beyazlatı cı * Daha beyaz duruma getiren kimyasal madde. esmerin tadı * esmerleri övmek için söylenir. beyazlanma * Beyaz duruma gelme. ı yan. ları nı lar beyazlatı lmak * Beyaz duruma getirilmek. beygir gücü * Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü. beyefendi * Saygı belirtmek için erkek adların sonuna getirilen veya bu adlarıyerine kullanı san.beyazıadı n . artı beyazlatma * Beyazlatmak işağ i. beyazlatmak * Beyaz duruma getirmek. mak i beyazlaş mak * Beyaz duruma getirmek. artma. ş lı lan beybaba * Yaş erkeklere teklifsizce sesleniş lı biçimi. ağ arma. üstüne binilen at. ağ artmak. beygirci * Beygir besleyen veya kiraya veren kimse. n na beyaztilki * Tilkinin kık tüyünden yapı kürk. beyazlanmak * Beyaz duruma gelmek. * Ağ . * Yük taş araba çeken. * Atlama beygiri. * (kâğ lı Parlaklın iyileş ı kta) tçı ğ ı tirilmesi için hamur bileş enlerinin renginin az veya çok oranda değtirilmesi iş veya giderilmesi. beyazlı * Beyazı bulunan. beyazlaş ma * Beyazlaş işveya durumu.

* Bir ş yönetmede önemli görevi olan kimse. boş boş gereğyokken. luğ beyin omurilik sısı vı * Örümceksi zarla ince zar arası ndaki boş bulunan beyinle omuriliğçepeçevre saran sı. k ş beyin cerrahîsi * Hastahanelerde beyin konusunda ameliyat yapabilen bölüm. düş üncesi yüksek düzeyde olan kimse. dört boş undan her biri. beslenen bölgenin çalı ş maz duruma gelmesi. ve bilinç merkezlerinin bulunduğ organ. beyhude yere * boş yere. beygir için. beyhude * Boş una. * Beygir gücünde. lukta i vı beyin orağ ı * Beynin iki lopu arası ndaki zar. beyin yı kamak . kafa içinin. dimağ u . beyin cerrahı * Beyin konusunda uzmanlıyapmıcerrah. beyin takı mı * Bir kurum veya kuruluş yönetiminde etkin rol oynayan kimseler. beyin * Kafatasın üst bölümünde beyin zarı örtülü. beygirlik * Beygire ait. usa vurma. eğ itimi. * Muhakeme. iki yarı yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluş duyum nı ile m an. u una.* Beygiri olan. zihin jimnastiğ i. eyi * Bilgisi. beyin karı kları ncı *İ çinde beyin-omurilik sısı vı bulunan. beyin kanaması * Beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçı dı kan sı ndan ş arı zması sonucu. beygirsiz * Beygiri olmayan. z. miş ile n beyin jimnastiğ i * Bkz. beyin göçü * İ düzeydeki meslek ve bilim adamları uzmanlarıbir baş geliş ülkede yerleş çalı leri ile n ka miş ip ş amacı mak ile kendi ülkelerinden ayrı . i beyhudelik * Beyhude olma durumu. un beyin üçgeni * Beynin alt tarafı ndaki üç kı mlı vrı yuvarlak çıntı kı . * Yararsı anlamsı z. lması beyin gücü * Bir ülkede ileri düzeyde iyi yetiş olan meslek ve bilim adamları uzmanlarıfikir gücü.

* Beyne benzeyen. emirlik. . p. içinde beyit olan. * Anlam bakı ndan birbirine bağ iki dizeden oluş ş parçası mı lı muşiir .* insanı . * Rahat yaş ama. beynamaz * Namazsı namaz kı z. it beylik fın has çı r rı karı * devlet görevlisi olmanı insana birçok kazançlar sağ ğ ş yollu anlatmak için söylenir. n ladınıaka ı beylik söz * Herkesin kullandı. * Akız. ğ ı ş beylikçi * Divanı kaleminin baş ı . düş llı ünceli. korteks. * Herkesin kullandı. çok bilinen. * Beyinle ilgili. beyin zarları * Beyni üst üste saran üç zar. mirî. mlı beyinsel beyinsi beyinsiz beylerbeyi * Sancak beylerinin baş ı . uluslar arası . enternasyonal. * Devletle ilgili. * Beyni olmayan. herkesin bildiğ basmakalı ğ ı i. devlete özgü olan. * Beyni olan. düş lsı üncesiz. beyitli * Beyti bulunan. * Hükûmet. * Bir çeş küçük ve ince asker battaniyesi. devlet malı olan. baş yönde düş ve davranı ka ünür r duruma getirmek amacı çeş yollarla etkilemek. beyit * Ev. emaret. lmayan. etkisi kalmamısöz. beyiye * Bkz. kendine özgü düş ve dünya görüş yabancı tı ünce üne laşrmak. satı k. beynelmilel * Milletler arası . beyincik beyinli * Kafatasın art bölümünde ve beynin altı hareket dengesi merkezi olan organ. dimağ nı nda. beylik * Bey olma durumu. çe. * Merkeze tam bağ olmayarak bir beyin yönetimi altı lı ndaki ülke. * Akı. pis (kimse). yla itli beyin zarı * Beyni üst üste saran zar.

delil. sarsı lmak. a beynine girmek * herhangi bir konuda birisini yönlendirmek. kanı tutamak. cı k. * zihninde birden bir düş doğ ünce mak. beynine vurmak * (içki etkisiyle) ne yaptını ğ bilemez duruma gelmek. beytülmal * Devlet hazinesi. beyyine * Bir olayı doğ n ruluğ ortaya koyabilen yöntem. cı beynelmilelcilik * Milletlerin sosyal sıfları nda uygunluk olması birlikte davranı gerektiğ savunan görüş nı arası ve lması ini . uluslar arası. ı beynini kemirmek * rahatsı k vermek. huzurunu kaçı zlı rmak. bunamak. baş ndan beyni sulanmak * düzgün düş ünemez olmak. cı k. beyni atmak * Bkz. düş ünemez olmak. beyzade . bunalmak. ey beyni karı ncalanmak * zihin yorgunluğ undan düş ünemez olmak. rı beyni sı çramak * aklı ı gitmek. t. it beysbolcu * Beysbol oynayan ve oynatan (kimse). ikna etmek. beyni bulanmak * sersemlemek. beyninde ş ekler çakmak imş * çok üzülmek. beyni kaynamak * aş sı ı caktan sersemlemek. beysbol * Dokuzar kiş iki takı arası bir top ve sopayla oynanan. unu * Duruş sı nda bir düş ma rası ünceyi gerçekleş tirmek için baş vurulan belge. * Bey oğ lu. beyninden vurulmuşdönmek a * beklenmedik bir durum karş nda olağ ı sı anüstü bir üzüntü ve ş kı ğ uğ aş nlı ramak. beyninde * Arası nda.beynelmilelci * Bkz. Amerika Birleş Devletlerinde yaygıbir ilik m nda ik n çeş oyun. * kötü bir ş sezinlemek. tepesi atmak. milletler arasılı uluslar arasılı enternasyonalizm.

nı bez tüyler * Bitkilerde salgı karan tüyler. *İ çinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ayı salgı turan organ. * Bezden yapı ş lmı . . beze beze bezekçi . bez * Pamuk veya keten ipliğ inden yapı dokuma. * Yumurta akı pudra ş ve ekeri ile yapı bir çeş kuru pasta. çaput. bezdirmek * Bı rmak. ziynet. * Herhangi bir iş kullanı dokuma. çı bezci * Bez yapan veya alı satan (kimse). * Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri. bezdirme * Bezdirmek iş i. bezdirilme * Bezdirilmek iş i veya durumu. bı nlıvermek. ban an iş * Bez (I). usandı ktı rmak. nazlı kimse. beyzadelik * Soyluluk. lan * Pamuktan. beyzî * Yumurta biçiminde. * Usanç veren. lan it bezek * Süs. bezmesine yol açmak. kkı k beze * Yara veya çı sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluş şkinlik. gudde. için lan * Geliş igüzel kumaş parçası . düz dokuma. * Herhangi bir cins kumaş . bezdirilmek * Bezmesine sebep olmak. * Hamur topağ pazı ı . söbe.* Soylu kimse. rarak oluş bez bez bağ lamak * bebeklere altları kirletmesinler diye bez koymak. oval. p bezcilik bezdirici * Bezcinin iş i veya mesleğ i. * Özenle büyütülmüş .

tı cı bitki (Pisum sativum). . * Bezelemek iş i. bezetmek * Bezeme yaptı rmak.* Duvar ve tavanları boyayıbirtakı resim veya ş p m ekillerle süsleyen kimse. süs. ı bezemek bezemeli * Süslü. donatmak. bezemek. * Süslemek. ine * Kendini bezemek. bezeyici * Bezekleme yapan ressam. süslenmiş i . bezeklemek * Süslemek. * Bezenme işveya biçimi. bezen bezeniş bezenme * Bezek. * Süsleme. dekoratör. bezeme bezemeci * Bezeme yapan oymacı nakkaş veya . bezelemek * Hamur topağyapmak. i bezelye * Baklagillerden. yurdumuzun her yanı yetiş nda tirilen. süslenmek. süsleyen ş ey. bezekli bezeleme * Bezeğolan. süsletmek. * Süs. ı bezeli * Bezeğolan. süslü. nakkaş . bezekli. süslenmek. tezyin. tezyin etmek. bezetme * Bezetmek iş i. bezekleme * Bezeklemek iş i. i * Bezenmek iş i veya durumu. rmanı bir * Bu bitkinin yuvarlak tanesi. dekoratif. * Gelinleri süsleyen kadı n. bezemecilik * Bezemecinin yaptı iş ğ . bezenmek * Bezemek iş konu olmak.

bezir yağ ı . bezginleş me * Bezginleş iş mek i. bezik * İ üç veya dört kiş ki. * Bir çocuk oyunu. bez. bezginleş mek * Bezgin duruma gelmek. bezmek durumuna gelinmek. ini * Yahudilere verilen ad. tülbent gibi eş ahı ı yaları lamak ve bunları sağ korumakla görevli kimse. bezirgânlı k * Bezirgâna yakır davranı ş ı ş . bezirgânbaş ı * Padiş n kullanacağçuha. * Alıveriş çok kâr amacı güden kimse. * Süs. bezir yağsürmek. . bezirleme * Bezirlemek iş i. ş te nı * Mesleğ sadece kazanç için kullanan kimse. yorgunluk. ı bezleme * Bezlemek iş i. bezek.bezeyiş bezgi bezgin * Bezeme iş i veya biçimi. * Bezmek iş konu olmak. usanç. bezginlik * Bezgin olma durumu. ine * Keten tohumu. nda ı tla it ı dı bezilme bezilmek bezir * Bezilmek iş i. bezi herkesin arş na göre vermezler ı nı * genel kurallar kiş ilerin isteklerine göre bozulmaz. bezirlemek * Bezir yağile yağ ı lamak. bezir yağ ı * Keten tohumundan çı lan ve yağ boya yapmak için içine renkli maddeler katı çabuk kurur bir yağ karı lı lan. * Yaş veya iş ama görme isteğ yitirmiş ini . ile . * Bkz. bezirgân * Tüccar. bezlemek * Bez veya kumaş örtmek veya kaplamak. i arası 96 kâğ oynanan bir çeş iskambil kâğ oyunu.

manifaturacı alı . ı k inin nda * Bu kemikle oynanan bir oyun. çocuğ belemek. bezginlik getirmek. bıp usanmak. bılgan. bı gibi çak * ince. bı atmak çak * bir hedefe bı fı çak rlatmak. un na u bezm * İ meclisi. bıl cı * Aş kemiğ altı bulunan küçük bir kemik. n tirip lan * Bir sap ve çelik bölümden oluş kesici araç. kı * Bez dokusunda olan.* Çocuğ altı bez koymak. dost toplantı. * Bezgin duruma gelmek. bı bı cı cı * (çocuk dilinde) Yı kanma. lı k. bezi andı ran. lan ı zlı * Jilet. bezzazlı k * Kumaş satma işmanifaturacı i. çı * Bezmek iş i. bı altı yatmak çak na * (insan için) ameliyat olmak. bı bı a gelmek çak çağ * bı birbirine saldı çakla racak kadar zorlu kavga etmek. * Genellikle benzinliklerde bulunan otomobil yı kama aleti ve yeri. çki sı bezme bezmek bezsi bezzaz * Kumaş p satan kimse. bı bı yapmak cı cı * yı kanmak. . * Bkz. bı çekmek çak * üzerindeki bı ı çağbirden ele alarak birine saplamaya hazı rlanmak. an * Çeş kesme iş itli lerinde kullanı keskin ağ araç. bırgan cı bı çak * Boru biçimindeki maden parçalarıiçini düzleş parlatmakta kullanı alet. keskin. * ameliyat etmek. bılgan cı bır bır cı cı * Sürekli ve çok konuş için kullanı ma lı r. * bı çaklamak.

bı k çaklı . bı silmek çak * bir işbitirmek. bı gibi saplanmak çak * (sancı rı . bı çaklanmak * Bı çaklamak iş konu olmak. çakla * bı çaklamak. bı kını çak nı kesmez * kötüler yararlandı kimselere kötülük etmekten çekinirler. çok yakı(aralı n k). çakla * Bı yaralamak. dil yarası onulmaz * hakaret. bı çaklı * Bı ı çağolan. bı yarası çak onulur. konuş sohbet) birden bitmek. bı çakçı * Bı ve daha baş kesici araçlar yapan veya satan kimse.bı gibi kesilmek çak * (söz. bı çaklamak * Bı kesmek. kları bı sı çak rtı * Bı ıkeskin olmayan ters yanı çağ n . i bı vurmak çak * bı kesmek. çak ka bı lı çakçı k * Bı ve benzeri ş çak eyleri yapma veya satma iş i. * Çok az (fark). bı kemiğ dayanmak çak e * çekilen sıntı k katlanı kı artı lamayacak bir duruma gelmek. * birdenbire ve tamamen ortadan kaldı rmak. ine bı çaklatma * Bı çaklatmak iş i. çakla bı çaklanma * Bı çaklanmak iş i. bı saldı çakla rtmak ve yaralatmak. ma. bı gibi kesmek çak * çok keskin olmak. bı çaklama * Bı çaklamak iş i. ağ) birden ve güçlü olarak gelmek. ağ söz gibi gönül kıcı ı r rı davranı n hiçbir zaman unutulmayacağ anlatı ş ları ı nı r. bı yemek çak * bı çaklanmak. duruvermek. bı çaklatmak * Bı saldıyı çakla rı tahrik etmek.

n rnak an bı çkı * Tahta veya ağ biçmekte kullanı karşklı sapı ve iki kiş aç lan. çkı bı n çkı * Külhanbeyi. boyları ve kenarları düzgün ve eş olarak nı nı it düzelten iş yeri. bı tozu çkı * Doğ ramacı bı dan çı ve çoklukla yakacak olarak kullanı toz ve talaş lı çkı kta kan lan . ı iki lı olan i tarafı kullanı büyük testere. çkı aç * Bı yapısatan kimse. bılmak kı * Usanı lmak. bış kı bış kı ma * Bış iş kı mak i. * Bı n olma durumu. bı hane çkı * Bı evi. bı evi çkı * Tomruklardan kalas. cesur. * Hayvanlarıtı kökünde oluş yara. bı cı çkı * Bı ile ağ ve tahta kesen kimse. ş an it * Saraç bı ı çağ . çkı p * Sel veya dere yatağ ı .* Bı koyacak yer. çak li bık çı bılgan çı * Azmı yayı ş ş lmı(yara). lı k bı nlı çkı k bık dı bılma kı * Bılmak iş kı i. kalaslardan daha ince tahtalar kesen. bış kı mak * Bı işveya biçimi. . gözü pek. * Korkusuz. çak * Bı yapmaya elveriş (maden). * Bağ budamaya yarayan diş bı li çak. bı nlaş çkı mak * Kabadayı taslamak. ndan lan * Motorla çalı bir çeş güçlü testere. bı nlaş çkı ma * Bı nlaş iş çkı mak i. yürekli. kabadayı . bıp usanmak kı * çok bezmek. kma i . çkı * Kı ve tı sa knaz.

kkı k bı rma ktı * Bı rmak iş ktı i. me kı bı ldama ngı . dolgunca. benekli. * Dayanamaz duruma gelmek. alı (kadı sa mlı n). * Tekrarlanması . bı ntı kkı * Bı duygusu. boz renkli. bı rı ktıcı * Bı nlıverici. l önce. bı nlıvermek. eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix). sürüp gitmesi yüzünden bir ş eyden doygunluk veya yorgunluk duyarak onu istemez duruma gelmek. ş . bı r ldı * Geçen yıbir yı l. usanmak. yurdumuzda en çok güzün. bı rmak ktı * Bı na yol açmak. zedelenmek. kma bı kma bı kmak * Bı kmak iş i. bunalmak. bı nlı kkı k * Çok bı ş kmıolma durumu.* Karş klı ı olarak birbirinden bı lı kmak. bı nlıgelmek kkı k * bı kmak. bı nlıvermek kkı k * bir ş sürekli tekrarlayarak karş ndakini usandı eyi ı sı rmak. usandı kması kkı k rmak. bı rcıeti ldı n * Bı rcıkuş ldı n unun saka ve avcı beğ larca enilen kı zı rmı eti. yumuş amak. etli butlu. usanmak. bı ldak ngı * Kafatası kemikleş meden önce kemiklerin birleş yerlerinde bulunan kırdak bölümü. bı rcıgibi ldı n * kı boylu. bı n kkı * Çok bı şusanmı bezmiş kmı . lkı i bı mak lkı * Bozulmak. bık bık llı llı * Çok tombul. bı rcı ldı n * Tavukgillerden. bı l bı l ngı ngı * Dolgun ve pelte gibi titrek. erimek. . bı ma lkı * Bı mak işveya durumu.

ine bı m rakı bı ş rakı * Bı rakmak iş i. bı lmak rakı * Bı rakmak iş konu olmak. nesne vb. yı * Özgürlük vermek. titremek. * Salı verme. ması sağ * Boş amak. artıuğ mamak. korunmak için vermek. hürriyetine kavuş nı lamak. artı rmak. * Eski bulunduğ yerini veya durumunu değtirmemek. raş k raş * (bık veya sakal) Uzatmak. mütareke yapmak. * Bir işbaş bir zamana ertelemek. * Bakı lmak. terk etmek.) Kalmak. ş ma karş klı rakmak. bı ki rak * saymasak. bı ş rakı ma * Karş klı rakmak iş ateş mütareke. ateş yapmak. * Sarkı tmak. kiş * Bir alı ktan veya bir iş vazgeçmek. bı ldamak ngı * (et ve sı için) Yumuş k veya şmanlısebebiyle oynamak. görevlendirmek. kes. terk. lı kes bı t rakı bı rakma * Tereke. ş kanlı ten * Uğ maz olmak. . * (ölen. i ka * Unutmak. bı ş rakı mak * Savaş çarpı gibi durumları ı bı ma. nı kası * Yapık olan bir ş yapıklı kurtulmak. ş ı ey ş ktan ı * (bulunduğ veya dokunduğ yerde) Oluş u u turmak. * Bı rakmak iş i. in unu. * Ayrı lmak. hesaba katmasak da. bı rakmak * Elde bulunan bir ş tutmaz olmak. bı lma rakı * Bı lmak iş rakı i veya durumu. * Yanı almamak. yanı götürmemek.* Bı ldamak iş ngı i. ayrı birinden iş i. * Bir iş sorumluluğ yükümlülüğ baş na vermek. * Sıf geçirmemek. * Kötü bir durumda terk etmek. meydana getirmek. * Bı rakma iş i veya biçimi. kta. nı * Bir pazarlı belli bir fiyata vermeyi kabul etmek. terk edilmek. ı bı lı i. vı aklı iş k bı Allah'ı seversen rak nı * bir kimse veya nesnenin değ ersizliğ belirtmek için kullanı ini lı r. ünü kası * Engel olmamak. na nda * Sahiplik hakkı baş na vermek. lan . döndürmek. u iş * Saklamak. eyi * Koymak.

büyüklerinin boyu 2 m yi bulan. klitoris. sarı tutunmaya yarayan sürgün. raş bık yı * Üst dudak üzerinde çı kı kan llar. bı rmak raktı * Bı rakması sağ nı lamak. * Ufak çocuk. na bırak tı * Kı rlarda yetiş yabanî bir otun dıdikenli tohumu. bı z zbı bı k zdı bır zı * Davula sol elle vurulan ince değ nek. * Balı klarda deri uzantı. nlı nı nda olan . en ş ı bığterlemek yı ı * bığyeni yeni çı yı ı kmaya baş lamak. iş bı rma raktı * Bı rmak iş raktı i. lı p bık altı gülmek yı ndan * birinin durumuna belli etmemeye çalı gülümsemek. bıkları almak yı ele * delikanlı çağ girmek. bığ tı etmiş yı ı yınıraş ı olan. bıklı k yı balı * Sazangillerden. bığ balta kesmez olmak yını ı * kimseden korkusu olmamak. bı rakması yol açmak. bıklanmak yı * Bığçı yı kmak. * Kadı k organın üst yanı cinsel zevk duyumu noktası bölüm. m yla yı nı vı bıklanma yı * Bıklanmak iş yı i. sı * Asma gibi bitkilerde. lı ı k na bıklı yı * Bığolan. k bıksı yı z * Bığolmayan. ş arak bık bı yı rakmak * bık uzatmak. bığ silmek yını ı * bir işolmuş i bitmiş sayarak onunla uğ maktan vazgeçmek. ı ı ladım ı ladı) ı rda) * uzun süredir hiçbir ilerleme ve değiklik göstermiyor (veya göstermiyorsun). eti sevilen bir balı(Barbus fluviatilis). yı bık burmak (veya bükmek) yı * çalı yapmak amacı bıkları kırmak. bığ tı etmemiş yı ı yınıraş ı olan.bı ğ (bı ğ bağ ğ (bağ ğ yerde (çayı otluyorsun (otluyor) raktım raktı). bıklı ı yı duruma gelmek.

en * Bu bitkinin. llı biberleme * Biberlemek iş i. biberli * İ biber katı ş çine lmı . bîbaht bîbehre biber * Bahtsı kadersiz. * Biber yetiş tirilen yer. * Biber konulan küçük kap. na lan iş biberlik biberon . biberlemek * Biber serpmek. * Osmanlımparatorluğ İ unda padiş ölünce tahta geçecek oğ ah lunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul ve tasdik edilmesi. biber gibi * çok acı . pay almamı ş . biber turş usu * Yalnı uzun yeşbiberden yapı ş u. * Bir kimsenin egemenliğ tanı ini ma. biat edilmek * birinin egemenliğtanı i nmak.) çok acı mak. Akdeniz çevresinde çok yetiş güzel kokulu yaprakları dökmeyen. * Acı . biber salçası * Kı zı rmı biberden yapı ş lmısalça. nı mavi renkli. zca il lmıturş biberiye * Ballı babagillerden. tazeyken sebze olarak yenilen veya kurutulup baharat olarak yararlanı ürünü. biber katmak. * Payı olmayan. amansı gaddar. z. ini mak. z. zalim. çiçekleri soluk en.Bi bîaman biat * Bizmut'un kı saltması . kötü talihli. * Genellikle süt çocukları süt ve sulu yiyecekleri içirmekte kullanı emzikli şe. yurdumuzda çok yetiş bir bitki (Capsicum annuum). * Patlı cangillerden. biber gibi yanmak * (deri. * Hoş görüsüz. lan biber atmak * içine biber koymak. biat etmek * birinin egemenliğ tanı kabul etmek. çok yık bir bitki (Rosmarinus officinalis). göz vb.

bibliyografik * Kaynakla ilgili. bibliyografi * Bibliyografya. bibi bibliyofil bibliyograf * Bibliyografya uzmanı .bibersiz * İ biber katı çine lmamı ş . lı k. kaynakça. bibliyografya * Kaynaklar. zavallı çaresizlik. n z i. * Acız. bici bicik bicili bîçare * Çaresiz. bîçare olmak * çaresiz kalmak. bîçarelik biçem * Biçare olma durumu. itli lan yası biblo gibi * ufak tefek. * Meme. meme baş ı . * Bkz. kitap düş k künlüğ ü. bibliyoman * Bibliyomanisi olan (kimse). cicili bicili. bibliyomani * Hastalıderecesine varan kitap sevgisi. zarif (kı z). * Üslûp. k. kaynakları bilen uzman. bibliyotekçi * Kütüphaneci. biblo * Çeş maddelerden yapı heykel. vazo gibi zarif küçük süs eş . sı * Babanıkıkardeş hala. . * Kitapsever. cici bici. * Bkz. zavallı (kimse). bibliyotek * Kitaplı kütüphane.

biçime sokmak (veya biçim vermek) * bir ş biçimlendirmek. * Biçmek iş yapan (kimse). biçim birimi * Kelimelere gramer bakı ndan biçim veren. ine biçilmiş kaftan * bütünü ile uygun. ş ı ekilci. rası. belli bir biçime girmek. formaliteci. ini * Biçicinin işveya mesleğ i i. tutum. ekil.biçenek * Her yı l belirli bir süre otlatı ktan sonra yeniden geliş bitkilerin biçilerek değ ldı en erlendirildiğtabiî çayı i r. * Manzumelerin kuruluş uyak düzenlerine göre olan dıgörünüş ş ve ş ü. punduna getirmek. hem de bağ durumuna getiren makine. biçim bilimi * Yapı bilimi. biçimcilik * Biçime sı sıya bağlı kı kı lı k. ş ekillenmek. formalist. fı nı biçimleme * Çeş maddelerin biçimsel imkânları birbirleri arası itli ile ndaki düzen iliş kilerini araşrma iş tı i. ekil. mı u biçimci * Biçimcilik yanlı olan (kimse). yalnıbiçim üzerinde duran. taneleri ayı samanı lam veya balya durumuna getiren makine. davranıveya belli biçimin dına çı ş ş ı ş ş kmayan (kimse). biçerbağ lar * Ekini hem biçen. eyi biçimine getirmek * sı nı rsatı bulmak. * Özü. çoğ ek durumunda olan öge. sı * Alılmıkural. döven. biçime ağ k veren görüş i z ı rlı . ekil. morfoloji. en uygun durumunu yakalamak. * Biçilmek iş i. morfem. bağ biçici biçicilik biçilme biçilmek * Biçmek iş konu olmak. biçimlendirilme . * Biçmek iş i. içeriğyeterince önemsemeden. ş . biçim * Dıgörünüşş ş . * Tarz. biçim biçim almak * biçimlenmek. elveriş (iş li ). biçerdöver * Ekin biçen. * Herhangi bir ş benzeri. * Yakık alan ş uygun ş ş ı ekil. ran. eyin * Sanat ve edebiyat eserlerinde dıgörünüşform.

ekle eklî. biçimi bozulmak. ş eye ekillendirmek. ş zlı ı biçiş biçki * Biçmek işveya biçimi. ş ait. amorf. eye biçimlendirme * Biçimlendirmek işş i. ekillenme. biçimlendirilmek * Bir ş biçim verilmek. biçimsiz * Kendine özgü bir biçimi olmayan.* Biçimlendirilmek iş i. mıbir biçimsizleş me * Biçimsizleş iş mek i. biçimlenmek * Bir ş belli bir biçim kazanmak. mevzun. biçimsizlik * Biçimsiz olma durumu. biçimsellik * Biçime uygun olma durumu. ş formel. na en. ş ekilsiz. ş ı * Biçime dayanan. biçimselleş tirmek * Biçimsel duruma getirmek. i * Dikilecek kumaşbelli bir modele ve ölçüye göre kesme sanatı ı . yla biçki dikiş yurdu * Halka açıterzilik mesleğ öğ k ini retme ve uygulama yeri. biçimlendirmek * Bir ş belirli bir biçim vermek. * Ortamı uygun düş yakık alan. * Bir kuramı biçimsel bir kurama dönüş türmek. yakıksı ş z. biçimi bozuk. * Kötü. yakıksı k. ı * Kendine özgü billûrlaş ş biçimi olmayan (madde). biçimle ilgili. ekillendirme. biçimlenme * Biçimlenmek iş ş i. biçimli * Biçimi güzel olan. * Çirkinlik. ş ey ekillenmek. biçki dikiş kursu * Terzilik mesleğ öğ ini retmek amacı verilen kurs. biçki yapmak . hoş olmayan. biçimsizleş mek * Biçimsiz duruma gelmek. biçimsel biçimselleş tirme * Biçimselleş tirmek iş i.

metal veya plâstikten. biçmek * Belli bir biçim vererek kesmek. tı rpanla. biçkici biçme * Kumaşbelli bir modele göre biçen (kimse). * Yaylı ateş öldürmek. * Yontulmuş taş yapı ı . biçtirmek * Biçmek iş yaptı ini rmak.* dikilecek kumaşbelli bir modele ve ölçüye göre kesmek. langı bide bidon bidoncu bienal * Yı ı. slâm ndan kan iş lar * Sonradan türeyen ş ey. yanal ayrıları eş ve paralel doğ it tı da it rulardan oluş çok düzlemli cisim. iki yı bir olan. ı * Ekini. nları nı vı kları * Bedenin belden aş ı ağbölümlerini yı kamakta kullanı tuvalet aracı lan . * Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eş iki çokgenden. Muhammed zamanı sonra ortaya çı değik yargı ve ilkeler. *İ lgisiz. an ur. ı * Biçmek iş i. bîdar bid'at * İ dininde Hz. * İ sı maddeler konulan. * Dikilecek kumaşbelli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek. k. bidayet * Baş lama. otu orakla. l aş rı lda biftek bîgâne * Izgara veya tavada piş irilen dana eti dilimi. baş ç. * Bîgâne olma durumu. plâstik veya çinkodan yapı şçoğ çine vı lmı unlukla silindir biçiminde kap. bîgânelik bigudi . makine ile kesmek. fiyat) Koymak. * Bidon satan kimse. boru biçiminde küçük araç. er. * Yabancı . . * Uyanı uyumayan. biçtirme * Biçtirmek iş i. ı biçki yurdu * Biçki ve dikiş okulu. * Kadı n saçları kırmak için kullandı . sac. menş prizma. m iyle * (değ paha.

tersine. sonradan. aklı ı olmayan. ksı m lmadan.bîgünah bîhaber bihakkı n * Suçsuz. gerçekten. erdenlik. bilâder ağ acı * Amerika elması . * Değ olmayan maden veya taş erli lardan yapı ş . sonraları . * Bîkes olma durumu. n ı durumu. lı bilâr * Katranlı ldan yapı ve kalafat iş kı lan lerinde kullanı bir tür macun. * Hakkı hakkı ile. bilâkaydüş art * Kayı z ve ş z olarak. bikarbonat * Hidrojen karbonatlarıgenel adı n . bîkes bîkeslik bikini * İ parçalı n mayosu. * Habersiz. bilâhare * Sonra. olarak. ki kadı bikir * Kı k. * Bir kuruluş veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taş r ve un ı nı taş ı nmaz varlı ile bunları lamak için kullanı öz ve yabancı kları sağ lan kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge. z. lan . umutsuz. deli. bilâistisna *İ stisnası ayrı z. bîhuş bîilâç * Ş kı sersem. * Giriş herhangi bir iş belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçlarıkarşklı ilen te. lâçsı bijon anahtarı * Araba tekerleklerinin somunları sökmek için kullanı alet. ayrı yapı z. bilgisiz. zlı * Kimsesiz. baş nda * İ z. daha sonra. aksine. aş n. süs eş . tam tersine. tsı artsı sı zı bilâkis bilânço * Tersine olarak. çaresiz. lmıtakı yası bîkarar * Kararsı tereddütlü. herhangi bir kıtlama olmaksın. günahsı z. nı lan bijuteri * Kuyumcunun yaptı değ takı n tamamı ğ erli ı ları .

rudan doğ ruya. ine bildirim * Yazıolarak yapı açı lı lan klama. n ldı ı ı t. * Bu açı klamanı yapı ğkâğ ihbarname. bildirilme * Bildirilmek iş i veya durumu. araçsı aracız. * Bilimsel bir konu üzerine yazı açı lan klama. bağ oldukları lı vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi. eskiden beri. hep . beyanname. rı ş ru i ş ı bildiğ okumak ini * herkes ne derse desin bildiğ istediğgibi davranmak. ş tı nı bildim bileli (veya bildik bileli) * öteden beri. .. ihbar tazminatı ı . beyanname. bildirge * Bir kimsenin resmî bir kuruluş herhangi bir durumu bildirmek için verdiğçizelge. duyurulmak. dolaysı doğ tası z. haber verilmek.bilârdo * Yeş çuha kaplı masa üzerinde. tebliğtebligat. bildiğ yedi mahalle bilmez ini * bir kimsenin çok kurnaz. i bildiğ yapmak ini * verilen öğ ütleri dinlemeyerek tutumunu sürdürmek.-in hepsi. bildirim ödencesi * Süresi belli olmayan sürekli iş sözleş melerinin daha önce bildirim yapı lmaksın yürürlükten kaldılması zı rı sebebiyle yükümlü olanlarca karştarafa verilmesi zorunlu olan ödence.. a i * Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda. dı bildik çı kmak * birbirlerini eskiden bildiklerini veya ailece tanı kları anlamak. il bir i bilârdocu * Bilârdo oynayan veya oynatan kimse. tebliğ . bildiğ inden ş mamak (veya kalmamak) aş * hiçbir etkiye aldı etmeyerek doğ bildiğdavranı sürdürmek. sı z. çok bilmiş olduğ anlatı unu r. bilcümle * Bütün. bilâvası ta * Vası z. bildiriş . bildik * Tanık. fil diştoplarla ve isteka ile oynanan bir oyun. bildiri * Resmî bir makam. tebliğ . bildirilmek * Bildirmek iş konu olmak. i. bilârdoculuk * Bilârdo salonunu iş letme veya oynama iş i. kurum veya bir topluluk tarafı herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazı ndan lan yazı .

bildirme * Bildirmek iş beyan. ifade etmek. düş ünülerek. . lan bileğtaş i ı * Bı çakı çak. bilerek aldanmıgörünme. lan ş bileğ altıbileziğolmak inde n i * Bkz. * Aynı zamanda. gel-ir. * (giysi eteğiçin) yalnıayaklar görünecek kadar (uzun). önceden tasarlayarak. * Üstelik. gel-ecek gibi. isteyerek. letiş me. . haberleş komünikasyon. imdiki zaman. gelecek zaman kipleri: Gel-di. bildiriş me * Bildiriş işveya durumu. i z bileğ hakkı inin ile * kendi gücü ve kendi çalı ş ile. gelmişgel-iyor. ması . geniş zaman. makas gibi kesici araçları bilemekte kullanı ince taneli sarıist. bildirme cümlesi * Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle. da. belirli geçmiş . kasten. bile bile * Bilerek. bildirmek * Herhangi bir ş haber vermek. ş bilecen * Her ş bilen. * Bilgiçlik taslayan. bileğ i * Kesici araçları bilemek için kullanı alet. n i bileğ güvenmek ine * gücüne veya hünerine güvenmek. ukalâ. i bildiriş im * İ im. dahi. kolunda altıbileziğolmak.* Bildirmek işveya biçimi. * Anlatmak. bile bile lâdes * Kötü bir durumu öyle gerektiğiçin kabullenmiş i görünme. eyi * Herhangi bir konuda bilgi vermek. bile * Birlikte. i. her ş eyi eyden anlayan. bildirme kipleri * Belli zaman kavramı veren. bilecenlik * Bilecen olma durumu. belirsiz geçmişş . kar için) ayakları içine gömülecek biçimde. bileğ kadar (veya bileklerine kadar) ine * (çamur. de. mek i bildiriş mek * Bir duygu veya düş ünceyi iş aretle veya sesler dizgesiyle bildirerek anlaş mak.

basit olmayan. bilemedin (veya bilemediniz) * en çok. keskin duruma getirilmek. konsantre olmak. kol kuvveti. aş derecede istemek. ayakla bacağ birleş i bölüm. * Güçlendirmek. en fazla. kasten. mürekkep faiz. kuvvet. kimyasal an ı msı nitelikler gösteren (madde). etkisini artı rmak. ine * Bir iş yoğ bir biçimde hazı e un rlanmak. ik . kalı n. keskinleş tirmek.bilek * Elle kolun. * Ses ve görüntünün birlikte yer aldı film parçası ğ ı . mürekkep. ı iki i lı ini bilek kuvveti * Beden kuvveti. bilek gibi * (saç veya akarsu için) gür. keskin duruma getirmek. bilek gücü * Kol kuvveti. bilek güreş i * Karş klı kişdirseklerini dayayarak birbirlerinin bileğ bükmek. bilek saati * Bileğ takı küçük saat. bilemek * Kesici aletleri zı mpara veya bileğtaş keskinleş i ı nda tirmek. bilenme bilenmek bilerek bileş en bileş ik * Birleş oluş . * Hı rslanmak. ı n tiğ * Güç. * Bilemek iş konu olmak. bileş faiz ik * Süre tarihine dek birikmiş faizlerin ana paraya eklenmesiyle elde edilen toplam üstünden ödenen faiz. ı rı * isteyerek. * Bilenmek iş i. bilek damarı * Nabı z. erek muş * Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluş ve bunlardan bağ z fiziksel. * Oyunlarda bileğ incinmesini önlemek için bileğ takı meş sargı in e lan in . e lan bileklik bileme * Bilemek iş i. * Bir bileş oluş ke turan kuvvetlerin her biri. bileş kap ik * Birleş kap.

bileş tirici * Bileş tirmek iş yöneten kimse. lence yerlerine girme.bileş kaplar ik * Birleş kaplar. * Bilet satan görevli. ulaş araçları binme veya bir talih ı m na oyununa katı imkânı veren belge. lma nı bilet kesmek * bileti koparı alıya vermek. mek i. it * Bileş iş terekküp. * İ veya daha çok vektörün. bazı ik iki cinsleri uçucu yağ veya süt taş bir familya. muhassala. biletli biletme biletmek * Bileti olan. * Bileş sonucu oluş cisim. ı yan bileş im * İ veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş ki turma. çiçekleri kömeç durumunda toplu olarak bulunan. me an * Bileş işveya durumu. bilet satmak. * Bilemek iş yaptı ini rmak. ndan bileş önerme ik * En az iki önermeden oluş yeni önerme. bilet * Para ile alı konser. paralel kenar kuralı uygun olarak geometrik toplamı almak. * Biletmek iş i. terekküp etmek. terkip. mek i bileş ke bileş me bileş mek * İ veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş ki turmak. geometrik ki na nı toplam. sinema. bileş tirme * Bileş tirmek iş i. an bileş ikgiller * Bitiş yapraklı çeneklilerden. tiyatro gibi eğ nan. * Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluş unu belirleyen verilerin tamamı tuğ . ik bileş kesir ik * Payı paydası eş veya payı na it paydası büyük olan kesir. bileş tirmek * Bileş mesini sağ lamak. ini * Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eş olan tek kuvvet. p cı biletçi biletçilik * Bilet satma iş i. .

ması kan ünce * Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradı temel düş ğ ı ünceler. ş bilfarz * Tutalı ki. makinelerle yapı iş lan lemlerin düzenli biçimde yürütülmesi. * Kesici aletleri bilemeyi iş edinmiş olan kimse. * Bilgi. sır ve güvenilirlik bakı ndan inceleyip araşran nda nı mı tı felsefe dalı . araşrma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek. hakim. bilgi almak. sayalı ki. bilgi toplamak . vukuf. manı bilgi * İ aklın erebileceğolgu. iyi ahlâklı . . iş ş edinerek. bilgi kuramı * Bilginin temelini. i * Bilezik takmıolan. m m i. vukuf. nsan nı i * Öğ renme. lmı . silindir. e lan * İ borunun ucunu birleş ki tirmeye yarayan halkaya benzer parça. * Bilgeye yaraş (biçimde). bilezik * Bileğ süs için takı halka. * Mobilyaları ayak altları takı kare. söz geliş diyelim ki. genel olarak dökme demirden yapı ş lmı uçları k ve esnek halka.biletsiz bileyici bileyicilik * Bileti olmayan. cı * Bileyicinin yaptı işzağ lı ğ . tı * İ zekâsın çalı nsan nı ş sonucu ortaya çı düş ürünü. açı * Kelepçe. epistemoloji. bilim alanı uygulanan yöntemleri. lama. * Motor pistonları yağ na. * (biliş imde) Kurallardan yararlanarak kiş veriye yönelttiğanlam. dikdörtgen. * Bir durumu öğ renmek. özellikle sıntı önleme gibi amaçlarla yerleş zı yı tirilmiş . * Bilgili. bilezikli * Bileziğolan. vukuf. pirinç veya nikel kaplı demirden yapı şiki ucu delik gereç. zağ . malûmat. cı ı k. bilgi iş lem * Özellikle bilgisayar vb. inin i * İolarak. malûmat. malûmat. olgun ve örnek (kimse). hikmet. kesik koni ve benzeri ş n na lan ekilli. sempozyum. gerçekten. bilgi ş öleni * Belli bir konunun tartıldı bilimsel toplantı ş ğ ı ı . hâkimane. malûmat. * Bilim. * (İ Çağ lk felsefesinde) Kendini tanı n bilgisi. soğ utma. gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad. bilfiil bilge bilgece bilgelik * Bilge olma durumu ve niteliğ i. ı r bilgi edinmek * öğ renmek.

bilgin bilgince bilginlik bilgisayar * Çok sayı aritmetiksel veya mantı iş da ksal lemlerden oluş bir işönceden verilmiş programa göre an i. ğ ı bilgisayarlamak * Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse). * Bilgisiz olduğ hâlde bilgili görünmek isteyen. bilgili * Bilgi sahibi olan. haberdar etmek. bildirerek. u bilgiç bilgiç bilgiç * Bilgisi olduğ göstererek. * Bilgine yakır. sofizm. i bilgilendirme * Bilgilendirmek iş i veya durumu. öğ renmek. tiri mı * Baş nı ltmak için doğ olmadı bilinerek yapı uslamlama ve çı kası yanı ru ğ ı lan karsama. bilgilenmek * Bilgi sahibi olmak. bilgilik * Ansiklopedi. * Bilerek. âlim. safsatacı lı k. unu bilgiçlik * Bilgiç olma durumu. * Bilgisayar programcı. . ş ı nda. kompüter. elektronik beyin. bilgicilik * Antik Yunan felsefesinde eleş akı . * Bilgin olma durumu. bilgili geçinen kimse. haberli. bilgilenme * Bilgilenmek iş i veya durumu. p ran bilgisayarcı * Bilgisayar alı satı sı m mcı. sı mcıveya bilgisayarcı lı k * Bilgisayar ticareti veya uzmanlı. malûmatlı . bilgici * Sofist. yapı sı mühendisi. bilgilendirmek * Bir konuda bilgi sahibi olması sağ nı lamak. * Bilgili kimse. bilgin geçinmek.* değik yer ve kaynaklardan sağ iş lanan bilgileri bir araya getirmek. bir yapısonuçlandı elektronik araç. bilgiçlik satmak (veya taslamak) * bilmediğhâlde bilir görünmek. bilgin tavrı bilgin gibi.

ilimcilik. deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten n yararlanarak yasalar çı karmaya çalı düzenli bilgi. bili bili bili bilici bililtizam * Bile bile. ilim. en çok. * Belli bir konuyu bilme isteğ inden yola çı belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araşrma kan. mahsus. bilim adamı * Bilimsel çalı ş malarla uğ an kimse. raş bilim dı ş ı * Bilime aykı. biyonik. varsayı nı tı felsefe dalı mları araşran . u bilgiyazar * Elektronik sistemle dizgi yapan alet. her ş eyden önce. gayriilmî. ilkelerini. * Tavuk gibi kümes hayvanları çağ nı ı için çı lan ses. ş an * Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. an bilim kurgusal * Biyoloji ve elektrikle ilgili olan.* Bilgisayara geçirmek. baş özellikle. cehalet. bilim kurgu * Çağ bilim verileriyle düş daş gücünden oluş film. bilhassa * Hele. bilgin. malûmatsı cahil. bilgisayarlaş mak * Bilgisayar düzeniyle donatı lmak. bilgisiz bilgisizlik * Bilgi sahibi olmayan. rı bilim kadı nı * Bkz. bilerek ve isteyerek. bilim * Evrenin veya olaylarıbir bölümünü konu olarak seçen. bilimci bilimcilik * Bilginin. bilim adamı . âlim. rmak karı * Bilen. . roman vb. tı süreci. malûmat. z bilimsel * Bilgin. bilim kuramı * Bilimlerin koydukları ünsel sorunları düş inceleyen ve tek tek bilimlerin yöntemlerini. ta. z. bilime uymaz. * Bilgi. * Bilgisiz olma veya bilgi yokluğ durumu. temeli olarak yalnıbilim yöntemine önem verme.

bilimsel toplantı * Uzmanları katı ile gündemi bilimsel konuları oluş n lı mı n turduğ toplantı u . na bilimsellik * Bilimsel olma durumu. araşrı ve bağ z düş tıcı ı msı ünce. n * Dimağ . * Algı bilgilerin zihinde duru ve aydı k olarak izlenme süreci. ş bilinçlendirme * Bilinçlendirmek iş i. ş ve nlı uur. bilimsizlik * Bilimsiz olma durumu bilimsizce iş . baskı nda tutulan isteklerle bunlara bağ düş nsan altı lı üncelerden oluş ve bilince ulaş an amayan bölümü. bilimselleş tirmek * Bilimin metotları uygun duruma getirmek. bilimsel deneycilik * Her bilginin deneyle veya gözlemle doğ rulanabileceğ sı ini. uur. nanabileceğ savunan felsefe akı . bilim yöntemlerine uygun olmayan gayriilmî. bilime dayanan.* Bilimle ilgili. za bilinçaltı * Bilinç dı olmakla birlikte. bilinçlendirmek . temel görüş . * Kiş aklı geçenlerin birinci kişağ ndan yansılması inin ndan i zı tı . ini mı bilimsel düş ünce * Bilim temeline dayanan özgür eleş tirici. bilinç dı ş ı * Bilinçsizce yapı iş etkinliklerin bütünü gayriş lan ve uur. Marxçı lı k. dilendiğzaman kapsamı ş ı i ndakilerin bilince çağlabildiğzihin bölgesi. * Bir toplumdaki ruhî etkinliklerin veya ruhî durumlarıbütünü. bilimsel sosyalizim *İ htilâlci sosyalizm. bilinç * İ n kendisini ve çevresini tanı yeteneğ ş nsanı ma i. bilinç kaybı * Hafı yitimi. ilmî. * Temel bilgi. bilimselleş tirme * Bilimselleş tirmek iş i. bilincine varmak * anlamak. bilincini yitirmek * bilincini herhangi bir sebeple yitirmek. ş rı i uuraltı tahteşuur. bilimsiz * Bilime. * İ ruhunun. bilinç akı ş ı * Düş üncelerin arka arkaya birbirini izlemesi. kavramak.

öğ renilmek. * Tanrı n ve evrenin nereden türediğ bilinmediğ ve bilinemeyeceğ ileri süren öğ lâedriye. bilinmedik * Bilinmeyen. 'nı inin ini ini reti. ş k uurluluk. agnostik. anlaş ine ı lmak. * Nesne. ş uursuz. bilinçli * Bilinci olan. bilinmezlik * Bilinmez olma durumu. uurlu. * Belli olmaz. bilinmeyen (nicelik). meçhul. olay ve iş karşuyanıbulunmama durumu. * Eleş tirmeli bir biçimde. malûm. * Bilinci olmayan. ş uurlanmak. bilinçlilik bilinçsiz bilinçsizlik * Biliçsiz olma durumu. bilinmedik. ş lere ı k uursuzluk. . bilinçle yapı ş lan. bilinen bilinme * Değ belli olan nicelik. olay ve edimlere uyanıbulunma durumu. bilinemez * İ aklı bilinemeyen ş nsan yla ey. ş uursuz. eri * Bilinmek iş i. * Bilinçli olma durumu ş uurluluk. bilinemezcilik * Bilginin bağ lı ı olduğ ve bundan dolayı olmadına inanan öğ ntı una salt ğ ı reti. ş uursuzluk. kendi etkinliğ farkı olan. bilinmek * Bilmek iş konu olmak. * Kendi etkinliğ eleş ini tirmeli bir biçimde sezmeyen. bilindik * Bilinen. kulu. bilinemezci * Bilginin bağ lı ı olduğ inanan (kimse). eri bilinmez * Anlamı ve anlaş gizli ı lması olan. ş inin nda uurlu. bilinçlenmek * Bilinçli duruma gelmek. bilindik. * Nesne. muğ güç lâk. kuş meçhul. bilinmeyen * Değ belli olmayan. bilinçle yapı lmayan.* Bilinçli duruma getirmek. ntı una * Tanrı n ve evrenin nereden türediğ bilinmediğ ve bilinemeyeceğ ileri süren öğ 'nı inin ini ini retiyi benimseyen (kimse). bilinçlenme * Bilinçlenmek iş i. lâedri. agnostisizm.

bilirkiş i raporu * Bilirkiş hazı ş inin rlamıolduğ rapor. u bilirkiş ilik * Bilirkiş yaptı iş inin ğ . dı biliş kmak çı * tanı önceden tanıolmak. .bilir * "Anlar". kları * Duru ve temiz kesme cam. informatik. ile erek ik fat bilir bilmez * yarı bilgi ile. vukuf. bilistifade * Yararlanarak. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş imde kullanı ve özellikle elektronik aletler aracı ı lan lı ile ğ düzenli bir biçimde iş lenmeyi ön gören bilim. * Biliş iş mek i. biliş * Canlın. bir nesne veya olayıvarlına iliş bilgili ve bilinçli duruma gelmesi. ehlivukuf. eksper. kristal. m ini bilirkiş i * Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaş ğçözümlemek için kendisine baş mazlı ı vurulan kimse. lı mak. tanık. billâhi * Tanrı ant içerim" anlamı bir ant. * Öğ renmek. bilisizlik * Bilisiz olma durumu. ehlihibre. * Biliş alanı uzman kiş im nda i. sibernitik. dost. biliş ağ im ı * Teknik. cahillik. * Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düş üncesine baş vurulan kimse. u biliş imci biliş me biliş mek * Karş klı ı olarak birbirini tanı muarefesi olmak. uzman. cahil. im biliş teknolojisi im * Biliş imde kullanı bütün araç ve gereçlerin oluş lan turduğ sistem. ı bilisiz * Öğ renim görmemiş . bilip bilmediğ göz önüne almadan. ehlihibre. * Billûrdan yapı ş lmı . 'ya nda * "İ olsun" anlamı kullanı nan nda lı r. billûr * Bazı cisimlerin aldı geometrik biçim. mak. ehlivukuf. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş sistemi. nı n ğ ı kin * Bildik. "sayar". ş biliş im * Teknik. "yapar" anlamları isimlerle birleş birleş sı kurar.

* (ses için) pürüzsüz. mercimek biçim ve büyüklüğ nda. ran. gerdan. göğ üs). ündeki saydam cisim. koloit karş . irisin arkası mercek görevini yapan. netlik kazanmak. ey. muamma. bilmece çözmek * bilmecenin cevabı bulmak. billûr cisim * Gözde. bilmeden * bilmeyerek. ı lı mamak. billûrsu bilme bilmece * Bir ş adı anmadan. * Belirgin duruma gelmek. billûr gibi * çok duru. kristalleş mek. * Herhangi bir cisim moleküllerinin bazı ve kimya değmeleriyle geometrik biçim alması fizik iş . ı nı bilmediğbeş i vakit namaz * her ş pek iyi bilir. * Genellikle billûrdan yapı ş ya satan dükkân. billûr gibi. billûrlaş mak * Billûr durumuna gelmek. * çok beyaz ve pürüzsüz (kol. * sonucun ne olacağ kestiremeden. * Bol ıklı rı rı ş . * Diyalize uğ rayarak çözümlenen madde. eyi nda . billûrlu *İ çinde billûr bulunan. pıl pı parlayan (yer). ı tı * Bilmek iş i. billûrlaşrma tı * Billûrlaşrmak iş tı i. nı bilmece gibi konuş mak * açı anlaşr biçimde konuş k. billûr durumunda yoğ unlaş mak. ı l * Billûra benzeyen.* Koç yumurtası . billûriye * Billûrdan yapı ş lmıveya billûrla ilgili. billûrlaşrmak tı * Billûr durumuna getirmek. * Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. çok temiz (su). billûrî * Billûra benzer. lmıeş billûrlaş ma * Billûr durumuna gelme. * Bilinmeyen ş muamma. * Bir ş ne olduğ eyin unun bilincine varma. kristalleş me. anlamı bir söz. billûru andı kristaloit. niteliklerini üstü kapalı eyin nı söyleyerek o ş ne olduğ bulmayı eyin unu dinleyene veya okuyana bı rakan oyun.

elinden gelmek. bilmezlikten gelmek. karşk olarak. teçhil etmek. sı düş rası rası ünce. sizlere de. cehalet. nda im. ş ma. bilsat * Kuruluş ş lar. bilmezlik * Bilmez olma durumu. nasıne) l. rlamak. çok bilmiş . ş bilmünasebe * Sı gelince. eyi * Bkz. tecahül etmek. . *İ nanmak. * Saymak. bilmezleme * Bilmezlemek iş teçhil. farz etmek. bilmezlik. bilmezlikten gelme * yazarı bildiğbelli olan bir ş bilmez veya baş türlü bilir görünecek yolda bir anlatısanatı n. * önemli veya anlatı gerekli görülmeyen ş için kullanı lması eyler lı r. kim. bilgileş bencmarking. bilgiçlik taslayan. bir ş bilmez göstermek. kavramaz. size de. i eyi ka ş . "edemez" anlamları kullanı nda lı r. * Geniş zamanıolumsuz birinci tekil kiş olarak bilmem biçiminde kullanı duraksama. * Sorumlu tutmak. hatı rbilmez. bilmiş * Her ş bilir geçinen. nı bilmem hangi (veya bilmem kaç. * Bazen "iş gelmek". bilmemek * birlikte kullanı ğfiilin bir türlü gerçekleş ldı ı emediğ anlatı ini r. * Sanmak. bilmez * Anlamaz. bilmezlemek * Bir kimseyi. bilmezlikten gelmek * bilmiyor görünmek. irketler arası bilgi satma. * -a/-e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleş fiiller oluş ik turur. bilmemezlik * Bilememe durumu. nda * Bir iş yapmaya alı ş ş olmak. lı ı lı * (davranıtöresinde) Ben de. i. n isi lı nca aş tereddüt anlamı verir. * Anlamak. "uygun bulmak" anlamı da kullanı ine nda lı r. mı * Tanı hatı mak. bilmezlenmek * Bilmiyor gibi görünmek.bilmek * Bir ş anlamıveya öğ eyi ş renmiş bulunmak. kadirbilmez gibi sözlerle "yapamaz". tecahülüarifane. var saymak. * Bir bilim veya sanat dalı yeterli olmak. bilmukabele * Karş klı ı olarak. ey bilmezlenme * Bilmezlenmek iş i.

rmak bin iş bir baş çi.. * (birinin) Aracı ı araçla. öğ ütlerden çok daha etkilidir. dokuz yüz doksan dokuzdan bir artı k. ünce iş bin kat * Pek çok. kı yaslanmayacak ölçüde. yaprak ve çiçek iş rma lenmiş giysi veya örtü. bin piş olmak man * çok piş olmak. .. sürekli olarak düş değ tirmek. misket. nı ve yı * Bir isimden önce geldiğ aş lıve çokluk bildirir. ve göbeklerdeki yataklara yerleş tirilen. dolaylı ruya . kamu. bin dallı * Çoğ unlukla mor kadife üzerine sı ile kabartma dal. bin derde deva * pek çok işyarayan. bin kalı girmek ba * birbirine benzeyen birçok iş yapmak. ğ rudan doğ olmayarak. toprak. * Taş . bin nasihatten bir musibet yeğ dir * yaş ş anmıolaylar. man * Milyar. bilyon bin * On kere yüz. cam gibi ş eylerden yapı ş lmıküçük yuvarlak. bilyeli yatak * Bisiklet. olacak bir kimse gerekir. . -in hepsi. bin can ile * çok isteyerek.bilumum bilvası ta bilye * Bütün. e kı yı bin dereden su getirmek * birini kandı için birçok sebep ileri sürmek. bilyeli * Bilyesi olan. gene de onu kendisinden daha iyi bilen bulunabilir. dil dökmek. bin bir ayak bir ayak üstüne * herkesin ayakta olduğ kalabalı u k. maden. aş ı nmayı enerji yitimini önlemek için. her sıntı gideren. inde ı k rı bin bilsen de bir bilene danı ş * bir insan bir ş ne kadar iyi bilirse bilsin. * Bu sayın adı bu sayı gösteren rakam. doğ lı ile. hep. çoğ unlukla çelikten. M. * Motorlu taş ı tlarda dönme veya sürtünme etkilerini azaltmak. gönülden. küçük yuvarlak. çok sayı da. 1000. eyi bin bir * Pek çok. otomobil gibi taş n tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacı içine çelik bilye yerleş ı tları yla tirilmiş bölüm. çı * her iş baş e.

a * (bir düş sistemine göre) kurmak. olan eyi) nda z bindirilme * Bindirilmek işveya durumu. i bindirilmek * Bindirmek işyapı i lmak. * Rütbesi yüzbaşile yarbay arası bulunan ve ası ı nda l görevi tabur komutanlı olan subay. kendi eliyle yok etmek. büyük zorlukla. ı ı nı binde bir * çok seyrek olarak. . binaenaleyh * Bundan dolayı . bina etmek * yapmak. bina * Yapı . bin zahmetle * çok zor. -diğiçin. ğ ı binbaşk ı lı * Binbaşrütbesi veya binbaş n görevi. bunun üzerine. * Çatı . bindirim * Fiyat artı zam. * Arapça fiil çatını sı konu edinen bilim ve kitap. bindirimli * Fiyatı rı ş artılmızamlı . . bindiğdalı i kesmek * (kendisine gerekli ve yararlı ş farkı olmadan yararsıduruma getirmek. bindi * Destek. i * Dayanarak. bundan ötürü. bindirilmiş kuvvetler * Motorlu taş ı bindirilmiş tlara asker birlikleri. -den ötürü. dayamak. beynamaz. bunun için.bin tarakta bezi olmak * birçok iş uğ mak. çok iş * (memnunluk bildirmek için kullanı söz) çok yaş lan a!. hamil. inş etmek. yapmak. bînamaz binbaş ı * Bkz. kurmak. . ünce binaen * -den dolayı . rma. le raş bin türlü bin yaş a! * Birbirinden çok farklı değik.

lan. bini çı ta. oturtmak veya içine yerleş tirmek. binmeye yarayan. her birine bin. katmak. binek atı * Sadece binmek. bindirmek * Bir kimseyi bir ş üzerine çı eyin kartmak. * Kapı . binmesini sağ lamak. nda * Kemerler üzerine oturtulmuş kubbe ile kemerlerin arası kapatan üçgen biçimindeki kubbe parçaları nı ndan * Binme iş i. kanatları kapanı kalan aralı örtebilmek için bu kanatlarıkenarı çakı nca ğ ı n na lan bini aş mak * çok fazla olmak. ahş parçaların durumu. nda bininci * Bin sayınısı sı . sın ra fatı rada binicilik binilme binilmek . basit mekanizmalı kilit. ndan ka ı ta * Eklemek. çı na lacak karma yerine gitmek için kendilerine ayrı deniz araçları lan na binmeleri. * Birbiri üzerine gelerek eklenen levha. bini bir paraya * pek çok ve ucuz.bindirme * Bindirmek iş i. ğ ı * Ata binilerek yapı spor. gezmek veya binicilik sporu için yetiş tirilen at. binin yarı beş (o da bizde yok) sı yüz * çok düş ünceli görünen birine ş yollu "aldı aka rma!" anlamı söylenir. sı dokuz yüz doksan dokuzuncudan sonra gelen. * Binmek işyapı i lmak. bindirme kilit * Gövdesi kutu biçiminde olan. ap nı * Çı karma harekâtı katı birliklerin. * (taş Baş ı t) tarafı baş bir taş çarpmak veya bir yere vurmak. * Ata binme ustalı. lan * Binilmek iş i. kapak veya kapın arkası doğ nı na rudan vidalanan. binek * Binmeye ayrı şey ve daha çok at. * pek çok yapı pek çok olan. dolap gibi ş eylerin. kiremit. lmış * Üzerine binilen. binici * Binen. binek taş ı * At veya arabaya binmek için üstüne çılan yüksekçe taş kı . * Bin sayınıüleş sın tirme biçimi. * Ata iyi binen kimse. biner bingi her biri. her defası bini bir arada olarak.

* Yüksek aş amalı bilginlerin ve yeniçeri subayların giydikleri cübbe. binek hayvanı Kullanmak. korkusuz. * Atlı alayda giyilen giysi. öbürünün üstünde olmak. için) * İistenilmeyen veya beklenilmeyen bir biçim almak. pla biomekanik * Biyoloji.biniş * Binmek işveya biçimi. gözü pek. * Binmek iş i. biniş me biniş mek binit binit binlerce binlik * Bin liralıkâğ para. uçak. * Fiyat artmak. ı tta * (bisiklet motosiklet. * Sonuç olarak. * Üstüne binilen hayvan. binme binmek * Yüksek bir ş veya bir hayvanıüstüne çıp ayakları sallandı oturmak. binnetice binyı l biokütle * Bin yıiçine alan zaman dilimi. * Eklenmek. sakı nmaz. ki * Kas kiriş birbiri üstüne binmek. n biomedikal * Hem biyoloji hem de tı ilgili olan. otomobil gibi bir taş yer almak. ı k iş * Bin tanesi bir arada olan. içine konulduğ oyuk gözlü tahta. katı lmak. leri * Kık bir kemiğ iki parçası rı in birbiri üstüne gelmek. . fına atı rı lmadan önce. u * Birçok bin. * Biniş durumu. binek atı . nı * Üniversite öğ retim üyelerinin giydikleri cübbe. pek çok. * Hamur durumundaki ekmeklerin. k ı t * Yaklaş olarak üç litrelik büyük şe. ş ı lan bîperva * Çekinmez. eyin n kı nı rarak * Bir yere gitmek için tren. lı * Belirli zamanda sırları nı belirli bir biyotopta bulunan canlı organizmalarıtoplam kütlesi. fizyoloji ve tıkonuları mekanik kanunlar yöntemiyle irdeleme. ş * Bir ş sış yanı ey kı arak ndakinin üstüne çı kmak. mek * İ parçadan biri. p nı biomikroskop * Kendine özgü bir ık ile kullanı çift göz mercekli mikroskop. vapur. i * Atlı alay. nihayet.

bir sürü. i bir ara * Kı bir süre. i bir an * Çok kı bir süre için kullanı sa lı r. * Değ önem bakı ndan birbirinden farksı birbirine eş birbirine benzer. beraberce. olabildiğkadar tez. yı * Bu sayı kadar olan. bir * Sayı n ilki. z nda * baş birinin yardı olmaksın. fazla. pek çok. rk l hatı vardı bir ağ ı zdan * hep birlikte. bir fincan kahvenin kı yı rı r. müş a terek. kömür gibi bazıeylerin ölçü birimi. onunla övünülmemelidir. it. er. te * Odun.. yalnı z. bir acı kahvenin kı yı rı r rk l hatıvardı * Bkz. bir (veya bir de) * hem . mları z. * Toplu bir durumda. bir ağ ı çıp bin dile yayı zdan kı lı r * ortaya atı bir söz çok çabuk yayı lan lı r. bir (veya sağelinin verdiğ öbür (veya sol) elin duyması ) ini n * yapı bir iyilik gizli tutulmalı lan .. korkmadan. ları * Bu sayı gösteren rakam 1. birlikte.. hem. * Ancak. bir araba bir arada . . m * tek baş bulunan kimsenin istediğyerde barıp rahat edebileceğ anlatı ı na i nı ini r. yanı kimse bulunmadan. fat ı na i * (tekrarlanarak) Bir kez.. * Sadece. sa * Geçmiş bir zaman.. ğ ı * Tek. bir abam var atarı nerede olsam yatarı m. toplu olarak. bir (veya tek baş ı na) * yalnıolarak. * Birleş ik. I. ka mı zı bir . istek veya kesin olmayan anlamlar katar. bir * Ortaklaşolan.. bir an önce * Bir ara. bir alay bir âlem * Kendine özgü bir niteliğolan. .* Çekinmeden. * Herhangi bir varlı belirsiz olarak gösterir. hep birden. * Eşaynı boyda. * Birçok. * Sı veya zarf durumunda baş geldiğkelimelere kuvvet. ş * Pek çok.

ayrı * Olduğ gibi. hepyek. bir ayak üstünde bin yalan söylemek (veya bir ayak üstünde kı yalanı belini bükmek) rk n * çok kı sürede pek çok yalan söylemek. bir atı k barutu olmak (veya kalmak) mlı * bir konuda yapabileceğçok az ş bulunmak. bir bardak suda fı na koparmak rtı * önemsiz. çok az. bir de Allah bilir * sıntıdurumlarda söylenilen bir deyim. bir aş ı yukarı ağbir * amaçsıolarak gidip gelmeyi anlatı z r. ka ünüş bir baltaya sap olmak * belirli bir iş sahibi olmak. kı lı bir biçimine getirmek * çözüm yolu bulmak. bir ayağçukurda olmak ı * yaş ayacak çok az zamanı kalmıolmak. bir arpa boyu (gitmek veya yol almak) * çok az. çok yaş ş lanmıolmak. sa bir baba dokuz evlâdı besler. her çocuk babası bakı nı u na lması ötekinden beklediğiçin sıntı kalı i kı da r. bir araya getirmek * toplamak. bir araya gelmek * bir yerde toplanmak. bir bir bir bir * Birer birer. nı nına bir ben. küçük bir sorunu büyütmek. buluş mak. ayrı . tam tamı eksiksiz. i eyi bir avuç * Bir avuç dolduracak kadar.bir aralı k * Bir ara. u na. * Az. . bir baş (veya uçtan) bir baş (veya uca) tan a * bir yerin bir sırdan öbür sırı kadar. ka le. ş bir ayak önce (evvel) * bir an önce. * Bkz. bir baş ı na * Tek baş ı na. bir bakı ma * Baş bir görüş baş bir düş le. dokuz evlât bir babayı beslemez * çok çocuğ olan baba.

ünce iş bir damla . lı p bir dalda durmamak * sısıiş k k veya düş değ tirmek. * Biraz. bir çift söz * Bir iki söz. * çapkı kimseler için kullanı n lı r. bir bu eksikti * sıntıbir durum varken bir yenisinin çı kı lı kması üzerine söylenir. kapalı u muş tohumlulardan bir bitki sıfı nı. * Hele. i baş bir çuval inciri berbat etmek * düzelmekte olan bir durumu yersiz. bir iki. bir boyda * Boyları it. bir çı da rpı * bir ele alı ele alıalmaz. bir çift sözü olmak * söyleyecek bir ş eyleri bulunmak. ş ş larla bir daha * bir kez daha. r bir çiçekle bahar (veya yaz) olmaz * küçük. yapı bir çekirdek geri kalmamak * bütünüyle denk olmak. bir daha yüzüne bakmamak * darı ilgiyi kesmek. * hiçbir zaman. baş baş tan a. bir çokları * çok sayı olan (kimse veya ş da ey). ş ta. bir çatı nda (olmak veya bulunmak) altı * aynı içinde. bir çenekliler * Oğ ulcuğ bir çenekten oluş . bir çenetli * Kapsüllü yemiş tek parçalı lerin olanları . bir çift * Bir takı m.bir boy * Bir kez. bir çöplükte iki horoz ötmez * bir yerde iki kiş olmaz. yanlıdavranı bozmak. çabucak. eş bir boydan bir boya * Bir yerin bir ucundan öbür ucuna kadar. güzel bir belirti ile doyurucu sonuca ulaş ı lmaz.

bir dediğ iki etmemek ini * her istediğ hemen yapmak. * (çocuk için) Çok küçük. * "ilk önce". bir kereye özgü olarak. "hele" anlamı da kullanı nda lı r. bir dikili ağ olmamak acı * evi veya mülkü olmamak. ğ ı . bir dediğiki olmamak i * her istediğyapı i lmak. mek bir dolu * Birçok. birazcı k. kı akı çı rk llı karamazmı ş * bazen bir kimsenin yaptı yersiz bir işbirçok kimse tarafı düzeltilemez. le raş bir dirhem et bin ayı örter p * biraz kilo almak bazen insanı güzelleş tirir. bir deri bir kemik (kalmak) * çok zayı flamak. tutarsıkonuş z mak. bir deli kuyuya bir taş atar. ndan bir derece (veya bir dereceye kadar) * biraz. * Bir kereye özgü olan. ini bir defa * Olup bitti anlatan cümlelere katı lı r. * umulanı veya beklenilenin dında bir durumu anlatan cümlelerin baş gelir. bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğ nemek * verimi az. n ş ı ı na bir dediğbir dediğ tutmamak i ini * söyledikleri birbirine uymamak. . bir don bir gömlek * yarı plak. bir de * ve olana katarak. bir dirhem * Çok az. bir defalı k * Bir kere yapmaya yetecek kadar.* Çok az. bir defada * ara vermeksizin. çı bir dostluk kaldı ! * az bir mal kalı satıları kullandı bir özendirme deyimi. nca cı n ğ ı bir dudağyerde bir dudağgökte ı ı * masallardaki dev gibi korkunç ve çirkin. zahmeti çok olan bir iş uğ mak. fazladan. bir dokun bin ah iş (dinle) kaseifağ it furdan * insanları konuş turmak için biraz dertlerini deş yeter.

bir göz ağ larken öbür göz gülmez * keder veya sıntı kı varken dostlar. bir gecelik * Bir gece için. * yardı arak iş daha kolay baş lı mlaş ler arı r. k bir elin sesi çı kmaz * bir davanıbir kiş n i tarafı savunulması ndan etkili ve yeterli değ ildir. bir eli yağ bir eli balda (olmak) da * varlıve bolluk içinde olmak. yarı bu n sı sı * birbirlerine çok benzeyen kimseler için kullanı lı r. bir elini bı p ötekini öpmek rakı * aş saygı ı rı göstermek. bir göz gülmek * hem gülüp hem ağ lamak. nda ş bir fincan (veya bir acı ) kahvenin kı yı rı r rk l hatı vardı * iyilik küçük de olsa unutulmaz. sı an bir gün evvel * olabildiğkadar çabuk. i . bir gözeli * Yapı tek bir hücreden oluş (hayvan veya bitki). bir el bir eli yı iki el bir yüzü yı kar. bir elle verdiğ öbür elle almak ini * yapar göründüğ bir iyiliğ sağ ğbir çı ödetmek. bir elden * aynı kimse tarafı ndan. ancak aynı üzerinde bulunan (bitki). sı ndı i ayrı kök bir fende kazıkakmak k * bir bilgi veya bilim dalı saplanmıkalmak. ük bir gömlek fazla eskitmiş olmak * birinden daha yaş ve daha görmüş lı geçirmiş olmak. bir evcikli * Mır. tek hücreli. * bir merkezden. ü i. ladı ı karla bir elmanıyarı o. kar * bazı durumlarda yardı sıiş lmayacağ anlatı mcız yapı ı nı r. bir gece içinde olup biten. akrabalar eğ lenmemelidir. sı an bir gözeliler * Yapı tek bir hücreden oluş hayvanlar veya bitkiler. bir el * (ateş silâh için) bir kez atı li m. bir geceye ait. fı k gibi erkek ve dişorganları çiçeklerde. ceviz.bir düziye * Sürekli olarak. bir gömlek aş ı ağ * bir derece daha düş (birinden).

biraz. iyice. hiçbir zaman. i bir hücreli * Bkz. bir hoş olmak *şı aş rmak. lı ş bir hayli * Epey. bir hoş u olmak luğ * bir rahatsı ğ bir neş zlı. duraksamadan. ne e bir iki * Birtakı bazı parça. bir gözeli. . bir içim su (gibi) * (kadıiçin) çok güzel. kötü bir durum karş nda söylenir. karş ndakine vakit bı ı sı rakmadan. a sa bir güzel * Çok iyi. çok. ı sı bir kafada * aynı üncede. bir atıta. bir hamlede * Çabucak. düş bir kalem * Bir an için. tek tür. fenalıgelmek. bir da. bir iki demeden (demeye kalmadan) (veya bir iki derken) * duraksamadan. bir günlük beylik beyliktir * hoşgiden bir durum. usanmak. m. n bir iğ bir iplik olmak ne * Bkz. bezmek. çok az sayı birkaç kez.bir günden bir güne * hiç. ölmek. benzer. iş * kazaya uğ ramak. . iğ ipliğ dönmek. bir hoş eylemek * hüzünlendirmek. * hüzünlenmek. * Aynı . k * huyu değ mek. bir hâl olmak * bir ş çok tekrarlanması eyin yüzünden bitkin duruma gelmek. kı da sürse çekici ve güzeldir. ı esizliğolmak. bir iş aretine bakmak * bir işyapmak için hazıbeklemek. garip. bir hoş * Tuhaf bir ş ekilde. i r bir iş oldu tir * istenmeyen.

bir kalem geçmek * boş vermek. daş bir kenarda durmak * gerektiğzaman kullanmak üzere hazı tutmak. bir kı bin kişister. bir kalemde * birden ve toptan. arak. * Bir kez. bir kerecik * Bir defaya mahsus olarak. * bir karı kocanıçocukların. bir kapı çı ya kmak * aynı sonuca varmak. dı r eder her gece yla rdı * sıntı yalnı k yüzünden iki dost (bile) birbiriyle dalaş anlamsıkonuş kı veya zlı ı r. patı . bir karı ş * Çok kı sa. bir kazanda kaynamak * anlaş mak. uyuş bağ mak. telâş rtı olmak. bir karıbeberuhi ş * çok kı boylu kimse. bir kişalı zı i i r * güzel ş herkes ister. bir defa. a a. bir koş u * Koş koş koş çabucak. ancak bir kiş kı olur. . en ş larla e bir koltuğ iki karpuz sı a ğ maz * aynı zamanda birden çok iş ilgilenmek baş için sakı dı le arı ncalır. eyi iye smet bir kol çengi (olmak) * ş sözler ve davranı çevresine neşsaçanlar için söylenir. i bir Köroğ bir Ayvaz lu. bir an için göz ardı etmek. yakı nıyanları bulunmadını hiç çocukları n nı nların nda ğ veya ı olmadını ğ anlatı ı r. iş bir kararda bir Allah * insan talihinin her an değebileceğ ve bunun olağ karş iş ini an ı lanması öğ nı ütler. belli durumunu değtirmeden. bir kı yamettir gitmek (veya kopmak) * çok fazla gürültü. * Çok az. z ur. mak. ama o. i rda bir kere * Aslı nda. bir koyundan iki post çı kmaz * birinden. bir kaş suda boğ ı k mak * bir kimseye çok kı zmak veya çok öfkelenmek. sa bir karı bir koca. gücünün yetmediğbir özveriyi beklememek gerekir. bir karar * Aynı durumunu koruyarak.

birçok. bir numaralı * Birinci. e eri bir paralıetmek k * çok utanacak. bir lokma bir hı rka * hayatta azla yetinmeyi. bir parça * Biraz. baş gelen. nan * Çok küçük (çocuk). birçok yerlere. çok az. bir katı misli. yeknesak. inde lmak bir köş koymak eye * saklamak. bir numara * Tek. bir kulağ ı girip öbür kulağ ndan ı çı ndan kmak * söylenen söze önem vermemek.bir köş atmak eye * gerektiğ kullanı için bir yere koymak. bir bir o yana. değ olmamak. m . i bir ölçüde * Biraz. bir nebze * Çok az. çeş yönlere. azık. birinci. bir kurş atı un mı * kurş unun gidebileceğuzaklı i k. bir mum al da derdine yan * baş yla uğ acağ kendi durumunu düş kaları raş ı na ün. bir nefeste * (söz ve içecekler için) Ara vermeden. itli bir olmak * bir araya gelmek. iş birliğyapmak. bir postum var atarı nerede olsa yatarı m. ta bir o kadar * Ne kadar varsa o kadar daha. bir nice * Bir hayli. cı bir parmak * Parmak ucuyla alı miktar veya parmak ucuyla alarak. biriktirmek. derviş geçinmeyi anlatı çe r. . bir papel etmemek * hiç bir iş yaramamak. bir parça. belli oranda. bir örnek * Aynı biçimde olan. işyaramaz bir duruma düş e ürmek. bir bu yana * rastgele.

e bir ş ş eyin uyuu vukuundan beterdir * söylenti veya dedikodu olayıgerçekleş n mesinden daha kötüdür. değ erlendirmede yanı lmak. ifade etmek. bir ş sanmak ey * (bir kimseyi. bir ş söylemek ey * konuş mak. z kalmaz.* istediğ yere gider. lca m llı bir tane . bir ş (veya bir ş olmak eyler ey) * huyu. i bir sözünü iki etmemek * birinin her istediğ hemen yerine getirmek. anlatmak. olduğ undan baş türlü düş ka ünerek hayal kıklına uğ rı ğ ı ramak. bir tahtası eksik * akı eksik. bir sımlıcanı kı k olmak * çok cı ve güçsüz olmak. iş * bayı gibi olmak. ardı na. inden. bir ş eyler. ardı bir solukta * Çabucak. kı kesmek gerektiğ söylenir. yekten. bir söyledi pir söyledi * uzatmadan. hemen. sa bir söyle on dinle * az konuş çok dinlemek yaralı up olur. da. yeni huylar edinmek. bir ş bir yeri) gerçeğ eyi. im im rı bir pul etmemek * hiç değ olmamak. çok kı bir sürede. çarçabuk. bir ş benzememek eye * işyarar durumda olmamak. ini bir sürü * Çok sayı pek çok. * belirtmek. lı r k * ölmek. durumu. birden fenalıgelmek. bir ş eyler * daha fazla açı klamamak. gereğgibi söyledi. sa inde bir tahtada * bir defada. tutumu değmek. iki sı n çekirge. lı z bir sı ra * Üst üste. sonunda yakalanı n çekirge (veya üçüncüsünde avucuma düş çekirge) çrarsı çrarsı rsı ersin * birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çı karak yapanı kötü bir duruma düş suçlu cezası ürür. bir sı n çekirge. eri bir pula satmak * bir kimseyi bir çı uğ kar runa harcamak. yarı akı. istediğ biçimde davranım.

kuvvete yükseltme. bir tutmak (veya bir görmek) * eş saymak. bir tuhaflı olmak ğ ı * kendini iyi hissetmemek. llı bir terimli * Araları yalnıçarpma. bir torba kemik * çok zayı f. hariç tutulursa. bir yastı kocamak kta * (karı koca birlikte) uzun bir ömür sürmek. yapı ı in lmasın lmamasın da aynı nı derecede kötü olduğ belirtir. bölme. bir yana dünya bir yana * bir varlı çok değ verildiğ anlatmak için kullanı ğ a er ini r. bir varmıbir yokmuş ş * bir masala baş larken. bir yandan (yanda) * bir taraftan (tarafta). eş görmek. hiçbir yolla. hem . bir vakitler * Geçmiş zamanda. bir yaş daha girmek ı na *ş imdiye değ görmediğş ı in i aş lacak yeni bir ş karş mak. kök alma iş nda z lemleri yapı olan (nicelikleri gösteren lacak terim).. nda * masal gibi geçip gitmiş k hayal olmuş . eyle ı laş . eskiden. benimsememek. bir tek atmak * bir kadeh içki içmek. bir yana * -den baş sayı ka. it it bir türlü * (tekrarlı kullanı ğ ldında) iş yapı nıda. bir yakadan baş karmak çı * bir çatı nda dirlik düzenlik içinde yaş altı amak. bir tarafa bı rakmak (veya koymak) * önemsememek. bir temiz * Adamakı. artı ..* Biricik. bir taş iki kuş la vurmak * bir davranı birden çok yararlı ş la sonuca ulaş mak. vaktiyle. hem. "eskiden" anlamı söylenen bir tekerleme. unu * hiçbir biçimde. lmazsa. bir tanem * Sevgi sözü. bir yastı baş ğ a koymak * (karı koca) evli bulunmak. ertelemek. yegâne.

arpa suyu. rarak lan bira bardağ ı * Bira içmek için yapı ş bardak. biraz * Kı bir süre için. il. bir zamanlar * Zamanı vaktiyle. dost. p * Çok bira içen (kimse). nda. lmıözel bira mayası * Mayalanmıdurumdaki biranıyüzünden alı bir tür mantar.bir yın ğ ı * birçok. pek çok. i birahaneci * Birahane iş leten kimse. eskiden. bir yiyip bin ş ükretmek * kötü durumda olanlara bakarak kendi durumunun değ bilmek. bir sürü. bir yol tutturmak * bir davranı bir tutum biçimi belirlemek. ş n nan biracı * Bira yapısatan kimse. * Belirli bir süre. erini bir yol * Bir kez. * "Yahu. sa * Yeterince değ yeter ölçüde değ il. vaktiyle. * Masonları birbirlerine verdikleri ad. arkadaş anlamı seslenme olarak kullanı " nda lı r. çok az. biraz. biralı k * Bira yapmakta kullanı lan. * Erkek kardeş . aynı zamanda da çabuk hazı rlanan bazı cak veya soğ yemeklerin sı uk yenildiğyer. * Pek az. n birahane * Genel olarak sadece bira içilen. * Az miktarda. birazdan biracı lı k birader birazcı k . i rmak bir zaman * Geçmiş zamanda. * Bira yapma ve satma iş i. ş . bira * Arpa ile ş erbetçi otunu mayalandı yapı bir içki. eskiden. bir yolunu bulmak * bir işsonuçlandı için çare bulmak. çok değ il.

müteaddit. birbirine kötülük etmek. birbirine düş mek * araları lmak. sayı belirsiz. kün birbirinin ağ na tükürmek zı * bir sorunda. birbirini tutmaz * birbiriyle ilgisi olmayan. bir olayda sözleş gibi. birçok birden * Oldukça çok. birdenbire . tutarsı z. na. olay çı nı nı karmak. mak. ağ birliğyapmak. birbirine girmek * kavga etmek. sı * Bir defada. birazı * Bir parça. * Ansın. beraberce. * Tekçilik. monist. * karı ş mak. hemencecik. sı birbiri için yaratı ş lmıolmak * birbiriyle çok iyi anlaş mak. bir hayli. araları bozmak. raş birbirinin ağ na girmek zı * birbirine çok düş olmak. birbiri üstüne gelmek * arkası arkası ara vermeden. birbirini yemek * iki veya daha çok kimse birbiriyle uğ mak. birbiri * Karş klı ı olarak biri ötekini. öteki de onu.* Az sonra. için) dolaş çözülmeyecek duruma gelmek. lı * Biri diğ erinin yanı ra. hepsi bir arada. birbirine katmak * araları açmak. zı * Birlikte. * Tekçi. dövüş mek. birbirinin gözünü oymak * araları aş geçimsizlik olmak. * (iplik vb. monizm. nda ı rı birci bircilik birçoğ u * Çok sayı olan kimse veya ş da ey. araları anlaş k çı açı nda mazlı kmak. miş ı z i birbirinin gözünü çı karmak * kı ya dövüş yası mek.

* İ toplulukları oluş nsan nı turan. bireş im * Parçalarıveya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleş n tirilmesi. nohut. * Genellikle fertlerin çevresini aş bireylerin bilincinden bağ z olan. kullanı tohumun belli bir katı day. * Toplumları turan ve düş oluş ünsel. uygun. i birebir gelmek * etkisini hemen ve kesin olarak göstermek. sı . na. iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanlarıher n biri. ı lı bire bir eş leme * İ kümenin elemanları nda.. nedenden etkiye. bire bin katmak * çok abartmak. soy oluş ı karş . her birer birer * Her biri ayrı olarak. birdirbir * Oyuncuları birbirinin üstünden atlayarak oynadı bir oyun. abartmak. bire beş katmak * eklemek. bire bin katmak.* Ansın. * Bir türün kapsamı giren somut varlı içine k. fert. ı msı * Bireş yolu ile elde edilen. *İ stenildiğgibi. sentetik. fert. hemencecik. bireysel duruma. birey oluş * Yumurtanıdöllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine kadar geçirdiğgeliş evrelerinin bütünü. bire bir * Verilen ölçüdeki karş k. lan kadar ürün vermek. birebir * Etkisi kesin olan. im . miktar. terkip. birer ikiş er * Tek veya birkaçı birlikte olarak. duygusal. sentez. bir elemana karş bir eleman alı ki arası ı . küllîden cüz'îye. n i im ontogenez. insanları benzer yanları kendinde taş n nı ı makla birlikte. zorunludan olası ilkeden onun uygulanması genel yasadan ndan ı k ya. k. an * Element veya baş maddeleri bir araya getirerek.. kendine özgü ayı rı cı özellikleri de bulunan tek can. beklenmedik bir sı zı rada. tı birey üstü * Tek bir bireyi aş an. birer * Bir sayınıüleş sın tirme sayıfatı birine bir. vermek * (buğ arpa. narak yapı eş lan leme. sun'î olarak bileş cisimler oluş ka ik turma. an. fasulye gibi ürünler için) toprak. * Doğ bilgisinde türü oluş a turan tek varlı klardan her biri. * Yalı karmaş olana. öncülden varı sonuca giden düş lan ünme biçimi. bireş imli birey * Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlı fert. n kları bire . * Bu biçimde oluş bütün. sentez.

ferdiyet. ı msı iliğ me bireyleş tirme * Bireye özgü kı lma. tek. özelliklerin. iyi ran biri * Bir tanesi. baş kaları ayı ndan rmak. * Yüklem durumunda olan bir isim takı nı belirtileni olarak kullanı ğ mın ldında. * Bağ z kiş e varan geliş süreci. biri eş biri beş ikte ikte * ufak cocuğ çok olan kimseler için söylenir. kı yamet ondan kopar * bir ş eyden yalnıbir veya birkaç kişyararlanı baş na yararlanma imkânı z i r da kaları verilmezse bundan büyük sorunlar çı kar. biri çok olmak * haddini aş karş ndakini usandı arak ı sı rmak. i. bireyselleş tirmek * Bir ş ayrı eyi olarak. bireysel olarak göz önüne almak. * Bilinmeyen bir kimse. politikalarıgenel adı n . ferdî. il yan . belirtenin hor görüldüğ ı ünü anlatı r. i nı * Bireycilikten yana olan. bireysel bireyselleş tirme * Bireysel duruma getirme. ş lan n * Bireyi benzerlerinden ayı niteliklerin bütünü. mesinden. * Eş benzeri. ferdiyetçilik. ferdiyet. a eyi *İ nsanlarıdoğ toplumsal ve tarihî geliş n al. * Ancak ortaklaş ve genel olarak var olan ş bireylere uygulama ve yayma. ran * Bireyle ilgili olan. * Bir kiş benzerlerinden ayı özelliklerin bütünü. ferdiyetçi. kendine özgü olan ş eylerin. yegâne. bireyleş me * Türle ilgili bir örneğ bireyde gerçekleş in mesi. bireyleş tirmek * Bireye özgü kı lmak. ünü r. tek kı özellikler veya bunlarıtek biçimi. . tek. bireycilik * Bireylerin yararları toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğ tutum veya nı reti. bireysellik * Birey olma olgusu. * Bütüne. tek olana üstünlük tanı görüş ferdiyetçilik. bireye özgü olan. birice biricik * En fazla. bireysel olanı n çekilip çı lması karı .bireyci * Kişhakları savunan. individüalizm. genele değ de. individüalizm. u biri yer biri bakar. bireylik * Bir kimseyi dıgözlemciler gözünde benzersiz. bireye. * Tamlanan olarak kullanı bazı tamlamaları tamlayanıküçümsendiğ hor görüldüğ anlatı lan isim nda n ini. ikincisi olmayan ve çok sevilen.

ş * Toplumları kültürel varlı nıgeliş geniş n kların ip lemesi ve uygarlıdüzeyinin yükselmesi süreci. ğ ı birikiş birikiş me * Birikiş iş mek i. biriktirme * Biriktirmek iş tasarruf. mur nı i birikmek * Toplanı yılmak. k * Mal ve paranıtoplanıçoğ n p alma süreci. lı birimler bölüğ ü * Birden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayı bölüğ lar ü. birileri birim * Bazı kimseler. tasarruf etmek. vahit. birincası f . belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğ bağ larla tanı u ı ntı mlanan ayrı nitelikli öge. yarar sağ lama gibi sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek. deneyler sonucu elde edilmişeylerin bütünü. p ğ ı * Birbirine eklenip çoğ almak. birikinti birikinti konisi * Dağk bölgelerden veya yamaçlardan sularıgetirdiğkum veya taş lı n i parçaların bir düzlükte oluş nı turduğ u yelpaze biçimindeki yın. * Bir kümenin her elemanı bir çokluğ oluş veya u turan varlı n her biri. bir yerde toplanıyılma. birikiş mek * Bir yere toplanmak. i iş * Herhangi bir kuruluş alt bölümlerden her biri. bir araya gelmek. birikme * Toplanı yılma. oluş turduğ yapı u içinde. * Bir ş parayı eyi. biriktirmek * Toplayı yı p ğ mak. ünite. i. * Öğ renme. koleksiyon yapmak. ünite. * Bir yerde kendi kendine birikmiş olan ş ey. birimci ekonomi * Birime bağ ekonomi. kları * Bir niceliğölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değmez parça. ölçülü kullanarak artı rmak.birikim * Birikme. biriktirim * Biriktirme. p ğ ı * Birikme iş i veya biçimi. taki * Dilin. p ğ ı * Gözlemler. * Herhangi bir aş ı sürecinde veya taş işyapı nma ı i ma lı alüvyonlu maddelerin bı lması rken rakı . birikme havzası * Kar ve yağ suların biriktiğbölge.

rası * (ulaş araçları Mevki. esas. az sayı az. sın ra fatı * Zaman. tevhit. nda * bir işyaptı için yanı ayakta durmak. birisi * Bilinmeyen bir kimse. susturmak. eyin nda birinin çanı ot tı na kmak (tı kamak veya tı kanmak) * sesini çı karamayacak. orun. birinci gelmek (veya çı kmak) * birçokları nda en iyi olarak seçilmek. arası birinci olmak * baş gelmek. ana. birincivası f * Birleş ikgillerden. iden birkaç birkaçı birleme * Çok olmayan. ı k llı ı . da. kötülük edemeyecek bir duruma getirmek (getirilmek). 'nı ini . hekimlikte kullanı bir bitki. ta birinci orun * (tren. dıkabuk. birisinden biri * içlerinden biri. birincilik * Birinci olma durumu. yüz yüze iliş kilere dayanan iki veya daha çok insandan meydana gelen topluluk. vapur. ı m nda) nı birinci çağ * Yeryüzünün yaklaş üç yüz milyon yık çağ paleozoik. birincil grup *İ çten. uçak vb. * Bir etme. meyve dı. samimî. tek duruma getirme. * (çoğ durumda) Ş ul ampiyonluk için yapı yarı lan ş malar. rada. * Tanrı n birliğ dile getirme. ra mı kaları * Sı önem sı nda en üstün olan kimse. rada. lerin ş ş ı birincil * Sı önemde ilk yeri alan. birkaç kiş herhangi biri. lan birinci * Bir sayınısı sı . i rmak nda * bir ş yanı ve ayakta beklemek. sıf. * Az sayı olan kimse veya ş da ey. birinin baş dikilmek ı na * birinin yanı uzaklaş ndan mamak. yer.* Birleş ikgillerden hekimlikte kullanı bir bitki. temel.) Birinci mevki. birinci zar * Yemiş derisi. önde gelmek. onu denetim altı bulundurmak. sı bakı ndan baş ndan önce gelen. lan birinden) buz gibi soğ umak * birinden tiksinmek.

* Tanrı n birliğ dile getirmek. kelime türünün değmesi. sim mı ı p en hissetmek. zikretmek. hissetmek (< hiss etmek).birlemek * Bir etmek. ayakkabı ayak kabıdelikanlı (< ). sevecekmiş i (sev-ecek-miş sev-ecek + i-mişsev-er-se (sev-erse < ) < sev-er + ise) gibi. birleş im * Birleş iş mek i. hasta olmak. * Döllenmek için erkekle dişhayvanı bir araya gelmesi. birleş kelime ik * Ses düş mesi. kaybolmak. . 'nı ini * Ondalısayı k sistemine göre yazı bir tam sayı sağ sola doğ ilk sayın bulunduğ basamak. gecekondu ik plaş ş zı ş kaçtı gibi. birleş zaman ik * Yalı zamanlı çekimli bir fiilin -di (i-di). * Bir araya gelmişbirleş olan. bakakalmak. i n * Birleş iş mek i. üzerindeki ekin görevini kaybetmesi veya anlam iş kayması dolayıyla araları ek girmeyerek kalı mıiki veya daha çok sözden oluş kelime: pazartesi (< pazar sı na plaş ş an ertesi). tedavi etmek gibi. buluş mek i yapı ulmak. başehir. tek duruma getirmek. miş birler birleş en birleş ik birleş cümle ik * Birkaç yan cümle veya ara cümle ile bir temel cümleden kurulan cümle. ) birleş oturum ik * Bir arada yapı oturum. kaptı . birleş kaplar ik * Alt tarafları değ ik boyut ve kesitlerde borularla birleş ndan iş tirilmiş sistem. i birleş ilmek * Birleş iş lmak. birleş kap ik * Alt tarafı birleş ndan tirilmiş kaplardan her biri.). inikat. kaçtı kaçtı gibi. * Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları . bildirdiğzaman: Sevdiydi (sevdi-y-di <sevdi+i-di). -miş n ve (i-miş -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak . ses türemesi. müttehit. birleş fiil ik * İ soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakı ndan kaynaş bütünleş fiil: Reddetmek. birleş ilme * Birleş ilmek işveya durumu. lan da dan ru nı u * Birbirini kesen. birleş değ me eri birleş me . lan birleş oy pusulası ik * Seçime katı bütün partilerin adayları ayrı gösteren oy pusulası lan nı ayrı . bir araya gelinmek. en ru. bir noktada kesiş (doğ yay). birleş isim ik * Birleş kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalı mıisim: Aslanağ . (<deli kanlı kaptı (< kaptı ).

görüş olmak. miş * Bağlı benzerlik. vahdaniyet. birlikte * Bir arada. birsam birtakı m birun * Osmanlı sarayı Harem dairesinin ve Enderun'un dında kalan bölüm. * Sanrı . * Bir taneden oluş . birleş tirme * Birleş tirmek işveya durumu. . muş * Birleş . * Belirsiz olarak çokluğ anlatı(nitelediğisim çokluk biçimde olur).* Basit bir cismin bir atomu ile birleş ebilecek olan hidrojen atomların en yüksek miktarı nı . * Cinsel iliş bulunmak. birleş mek * Ayrı tek bir bütün durumuna gelmek. * Uzlaş mayı layan. domino gibi oyunlarda bir iş aretini taş kâğ veya pul. kide birleş tirici * Birliğsağ i layan. iken * Buluş bir araya gelmek. * Yanı beraberinde. halüsinasyon. bir olma durumu. birlik olmak * bir işyapmak için anlaş i mak. bir arada olma durumu. birliktelik * Birlikte olma durumu. dört dörtlük. tabur. mak. lı k. i birleş tirmek * Bir araya getirmek. kimi. lantı * Belli bir topluluğ yararları korumak için kurulmuş un nı dernek. te * Aynı amaç çevresinde toplanmak. as. * Kaynaş mak. beraberce. vahdet. bir tane alabilen. nda ş ı biryan * Tandı susuz piş rda irilen kebap. nda. birli birlik *İ skambil. biryan pilâvı * Biryan yağile piş ı irilen pilâv. alay gibi bir bütün sayı topluluk. bağ . ı yan ı t * Tek. bazı u r i . i n * En büyük değ erdeki nota. birlikten kuvvet doğ ar * toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağ lar. vahdet. * Uyuş aynı mak. * Askerlikte bölük. sağ * İ veya daha çok nesnenin birleş ki mesini sağ layan. lan * Konunun bir ana düş çevresinde toplanması ünce . * Bölünmezliğiçeren yalı bütün.

tatlı ekmek türü. insan ve memeli hayvanlarıvücudunda asalak olarak yaş böcek. bismillah demek * bir iş uğ olması i ile baş e urlu dileğ lamak. k lan * İ kahve. bisikletsiz * Bisikleti olmayan. m lar mı n ayan kehle (Pediculus). bistro bisturi * Neş ter. küçük lokanta. bisikletli * Bisikleti olan. biryancı * Biryan yapan veya satan kimse. belirten söz. çok küçük.biryan yağ ı * Tandı susuz piş rda irilerek yapı kebaptan çı yağ lan kan . bisülfat bisülfür biş ek biş i * Çörek. çifttekerci. * Yayıdövmede kullanı araç. çifttekercilik. * Sı racagillerden. bir bit * Yarı kanatlı alt takı na giren. bisiklet * Tekerleğ ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taş çiftteker. in ı t. gevrek kuru pasta türü. e larken söylenen veya ş ı korku gibi duyguları aş rma. en ufak. bisikletçilik * Bisikletle yapı spor. ş veya tuzla yapı ince. lan * Bisiklet satma. eker lan bismillâh * "Allah'ıadı anlamı bir işbaş n ile" nda. lmıdar bisikletçi * Bisikletle spor yapan kimse. birçok çeş bulunan ve kuzey yarı kürede yetiş bir bitki. itleri m en * Hidrojenli sülfatlara verilen ad. * Molekülünde iki kükürt atomu bulunduran birleş ik. onarma iş i. süt. çkili . bisküvi * Un. bisiklet yolu * Trafikte bisikletlerin geçmesine ayrı ş yol. bit kadar bit otu * en küçük.

biteviye. ı lan bit yeniğ i * Bir iş gizli kalmıkötü ve aksak yanı kulu bir nokta. * Toprağ bitki yetiş ı n tirme gücü. bitek bitelge bitevi biteviye * Aynı biçimde. bitirilmek * Bitirmek iş konu olmak. namütenahi. k bitik * Yorgunluk veya hastalı gücü kalmamı ktan ş . yansı davranı z zca ş . yorgun. * Bol ve iyi bitki yetiş tiren. münteha. in ş . bitimsiz bitirilme * Sonu olmayan. yorgun düş mek. * Son. kuş bîtap * Bitkin. bîtap düş mek * çok yorulmak. sırlandılı belirlenmeyen. nı rı p * Bitirilmek durumu. bitimli * Sonu olan.ekli. bîtaraflı k * Yansıolma durumu. bitiklik bitim * Bitmek iş i. bîtaraf * Yansı tarafsı z. sonlu. * Durumu kötü. nihayet. biteviyelik * Aynı biçimde sürüp gitme durumu. ine . biti kanlanmak * sıntı kı içinde yaş bir kiş ayan i para ve varlıyönünden güçlenmek.* Bitlere karşkullanı bir madde. dolaş ş ı ı k. mümbit. * Yapık. verimli (toprak). sürekli olarak. flora. z. fena. bitey * Bitki örtüsü. * Bitik olma durumu. * Bkz.

bitme. i. ik bitiş iklik bitiş imli bitiş ken * Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değikliğ uğ iş e ramayan (dil). mahvetmek. kahve. * Onulmaz duruma getirmek. bitirmiş bitiş çanak yapraklı ik lar * Çanak yaprakları birbirine bitiş bulunan bitkiler. bitirimhane * Kumar oynanan yer. kumarhane. * Bir bilim dalı veya baş bir alanda bilginin doruğ ulaş ş nda ka una mı(kimse). bitirim yeri * Kumarhane. barbut oynatan kimse. bitirimci * Barbut kahvesi iş leten. tüketmek. bitiş * Bitmek işveya biçimi. yer). * Güçsüz düş ürmek. kumarhane. tamamlamak. ik * Bitiş ken.sona erdirmek. yandaki. lan * Yaman. çok beğ enilen. miş bitiş taç yapraklı ik lar * Taç yaprakları birbirleriyle yandan bitiş olan bitkiler. yormak. * Yan. i bitiş ik * Birbirine dokunacak kadar yakı mıveya yan yana olan. sona erme. * Bilgili. bitiş dil ken * Kelime kökleri değ meyen. ini ik bitirmek * Bitmesini sağ lamak. mezuniyet. bitiriş yemi * Et üretimi için beslenen hayvanlara belirli bir devreden itibaren besi sonuna kadar yedirilen ve enerji değ eri daha yüksek olan karma yem. bitkin duruma getirmek. eklerle türetilen dil. iş bitiş kenlik * Bitiş olma durumu. a * Barbut oynatı yer. . açı kgöz.bitirim * Çok hoş giden (kimse. bitirme * Bitirmek işitmam. komş u. ken * Bitiş olma durumu. sonuçlandı rmak. nlaş ş * Yandaki ev. bitirme fiili * Etmiş biçimindeki sı fat-fiille ve olmak yardı sı yapı ve fiilin. zeki. yardı fiilin iş ettiğzamandan mcıyla lan mcı aret i önce olup bittiğ anlatan birleş fiil. iltisakî.

mek i. çiçek veya fidan biti gibi böceklerin ortak adı rmı i. aç . nı ktan ğ ı sona eren. bitki * Bulunduğ yere kökleriyle tutunup geliş döl veren ve hayatı tamamladı sonra kuruyarak varlı u en. bitki bilimi * Bitkileri inceleyen bilim kolu. botanikçi. bitkimsi * Bitkiye benzer. tiren bitkimsi hayvanlar * Mercan. sünger gibi bitki görünümünde olan hayvanlar. bitki coğ rafyası * Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğ rafya bilimi. bitki topluluğ u * Benzer doğ olaylara ve yaş koş na uymuşbelirli bir görünüş ş al ama ulları . bitki bitleri * Bitkiler üzerinde yaş ayan. bitiş tirme * Bitiş tirmek iş i. bitkiyi andır. almıbitkilerin bir araya gelmiş durumu. kı z böceğ ağ biti.* Yeni bir kelime türetmek için köklere ek getirme özelliğ i. bitkin . bitiş tirmek * Bitiş mesini sağ lamak. bitki bilimi uzmanı raş . ağ gibi canlı n genel adı aç ları . bitiş me * Bitiş iş ittisal. nebat. bitkici bitkicilik * Bitki yetiş tirme iş i. flora. mek i bitkileş mek * Bitki durumuna gelmek. bitki örtüsü * Bir bölgede yetiş bitkilerin topu. bitkileş me * Bitkileş işveya durumu. bitki bilimci * Bitki bilimiyle uğ an. bitey. en bitki patalojisi * Bitki hastalı nı kları inceleyen bilim dalı . ot. bitiş mek * Birbirine dokunacak kadar yanaş mak. yosun. rı * Bitki yetiş kimse. bitki sütü * Süt görünüş ünde bitki öz suyu. botanik.

güçsüz kalmak. nebatî. * Kendi bitlerini ayı klamak. bitler * Kanatlı alt sıfı giren. larak rlanan ceviz büyüklüğ ünde bir yemek. * Bitlenmek iş i. bitkinlik * Bitkin olma durumu. * Bitki. bitkisel hayat * Hastalıveya kaza sebebiyle bilinçsiz ve hareketsiz duruma gelen kiş hayatı k inin . çok zayı flamak. * Çok yorulmak. ağ yapı sokup emmeye elveriş memelilerde yaş ve kanla beslenen bir lar nı na ı ları z li. her ş isteklisi bulunduğ anlatı e eyin unu r. * Birinin bitlerini ayı klamak. bitkisel kazein * Küspe ve sı yağ kları elde edilen azotlu madde. yumurta ve baharat kullanı hazı sı yma. * Çok sevmek. mı bitli * Üstünde bit bulunan. bitmek bitmek tükenmek bilmemek . . saç gibi ş için. bayı lmak. bitlenmek * Üzerinde bit üremek. çok yorgun. bitleme bitlemek bitlenme * Bitlemek iş i. tüy. * Sona ermek. bitkiden elde edilen. * Beklenmedik zamanda ortaya çı kmak. * Cimri. bitki cinsinden olan.* Gücü tükenmiş olan. bitkisel * Bitki ile ilgili. vı artı ndan bitkisel yağ * Bitkilerden değik yöntemler kullanı elde edilen yağ iş larak . bitli kokuş * üstü başkirli. ayan böcek takı . bitme bitmek * Bitmek iş i. pirinç. Bitlis köftesi * Yağz kı köftelik bulgur. * Tükenmek. çıp yetiş eyler kı mek. beğ enmek. bitli (veya kurtlu) baklanıda kör alısı n cı olur * işyaramaz da olsa. vücut temizliğ bakmayan (kadı ı ine n). yağnar.

bir ucu pistona. alev ve koyu duman çı kararak yanan.* bir türlü sonu gelmemek. ı t ları mı vb. * Makinelerde. t . sı . uçsuz bucaksı z. * Biyesi olmayan. nlı bitümlü bîvefa * Sevgisine bağ olmayan. biye geçirilmemiş olan. karbon ve hidrojen bakı ndan çok zengin tabiî mı yakımaddelerinin genel adı sakı. * Bir çeş ardırakı. lan. * Genellikle giysinin yaka. kullanı tabiî ıda katı unluğ bire yakı koyu kestane renginde madde. sonu gelmeyen. li. antı olan bitpazarı * Eski eş n alıp satı ğpazar. * Yaprakları halka diziliş daha çok akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi. eksilmemek. küçük hareketli çubuk. elbette. bitmez tükenmez (veya bitip tükenmez) * hiç bitmeyen. vefası lı z. bitümleme * Bitümlemek iş i. varlı n i . bitüm * Keskin bir koku. biyesi olan. etek çevresine kendi kumaş ı veya baş kumaş geçirilen ince ş ndan ka tan erit. bitmiş i bitnik * pazarlı bir ş son fiyatı kta eyin . biyoelektrik * Canlı klarıürettiğelektrik. biyaprak biye biyel biyelcik * Küçük biyel. bitümlemek * Belirli bir kalı kta bitüm ile örtmek. kömür tozundan briket yapı nda nda. * Genel davranı ve hı ş ları rpanî giysileri ile toplum hayatı kopma eğ gösteren ve toplum dında bir ndan ilimi ş ı yaş sı genç. kol. öbür ucu volanı çeviren kaldı geçirilmiş raca bulunan hareketli çubuk. yer zı * Yol kaplaması kâğ ve çatı n su geçirmez duruma getirilmesinde. * Doğ olarak. biyeli biyesiz * Biye geçirilmiş . yanı nı ldı ı bittabi bitter * Bir çeş acı it bira. it ç sı * Acı çikolata. yoğ u n. tabiatı tabiî. *İ çinde bitüm bulunan veya bitümün bütün özelliklerini gösteren. al ile.

lar nı biyonik * Biyoloji ve elektronikle ilgili olan. tı biyokimya * Hücreden en geliş organa kadar canlı miş dokuları inceleyen ve bunları turan maddeleri araşran bilim oluş tı dalı . biyograf biyografi * Hayat hikâyesi yazarı . biyoloji uzmanı raş . biyojeografi * Bitki ve hayvanları yeryüzü üzerindeki dağ mı ve bunun sebeplerini inceleyen bilim. hâl tercümesi. dirim bilimi. biyoloji n ı nı lı coğ rafyası . * Biyoloji ile ilgili. dirim bilimsel. tercüme-i hâl. n biyografik * Biyografi ile ilgili. . biyoenerji * Biyokütlenin kimyasal dönüş ümüyle elde edilen enerji. * Okulda biyoloji dersini veren öğ retmen. * Dirim kurgu. * Hayat hikâyesi. ayıevrelerini inceleyen bilim. biyoloji biyolojici biyolojik * Bitki ve hayvanları doğ geliş üreme gibi yaş ş n ma. biyopsi biyopsi yapmak * parça almak. biyosfer * Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi. * Fizyolojide geçen fiziksel olaylarıbilimi.biyoelektronik * Moleküler biyolojinin hücrelerin yapına giren moleküller arası geçerli elektrostatik güçlerini inceleyen sı nda bölümü. biyometeoroloji * Canlı üzerinde hava olayların etkisini inceleyen bilim. gübre gazı cı . biyokatalizör * Canlı dokuları hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandı veya n ran kolaylaşran madde. * Mikroskopta yapını sı incelemek amacı canlı bir doku parçası yla dan alma. dirimsel. biyolojik fizik. biyofizik biyogaz * Ahı r gübresinden elde edilen yanı gaz. biyolog * Biyoloji ile uğ an kimse. me.

zda ş ları z dı biz kı kiş birbirimizi biliriz rk iyiz. usanmı bezginlik getirmiş ş . aramı yabancı kimse olmaksın. it * Çoğ birinci kişzamiri. bizar olmak * usanmak. na m . bazen teklik birinci kiş i zamiri ben yerine kullanı lı r. el kaptı diye k ilik * bizim işyaramaz diye vazgeçtiğ e imizi baş kaları erli buldu. z zda bir zı biz bize benzeriz * aramı fark yok. lmı . bizden * Bizim tarafı zda olan (kimse). bizar etmek * tedirgin etmek. . bize de mi lolo? * iş içinde bir iş in olduğ bilmez miyiz sanı unu yorsunuz?. bezmiş . bizcileyin * Bizim gibi. * Bize göre. değ biz bize * Yalnıbiz. ince sivri uçlu bir tür çuvaldı z. akrabamıbaş nı z. biz * Ülkemiz suları yaş bir mersin balı türü. bizatihi bizce * Kendiliğ inden. onun öyle bir üstün durumu olmadını ndan rı ğ biliriz.biyoş imi biyotit biz * Organ dokuları ndaki kimyasal olayları inceleyen kimya kolu. ul i * Resmî konuş mada. * Katı ş dikerken iğ geçirecek yeri delmek için kullanı çelikten yapı şsivri uçlu ve ağ saplı bir eyi ne lan. yardı eder. z kaları rahatça içtenlikle. özünden. * Bir çeş kara renkli mika. kendinden. özelliklerimiz veya tutum ve davranı mıaynır. tı ğ . nda ayan ğ ı ip biz attıkemik diye. kendisi. ş (Acipenser nudiventris). usandı rmak. bizim gelin bizden kaçar. ı bîzar * Tedirgin. tutar ellere baş açar ı nı * bize yabancı duran yakımı dostumuz. mı bizdenlik * Bizden olma durumu. * (bazı yazarlar için) Ben zamirinin yerine kullanı lı r. biz araç. bı kmak. * birbirimizi çok yakı tanız. aç * Maraş inde kalı karton parçaların iğ kı iş n nı neyi rmaması sağ nı lamak ve delik delmek iş leminde kullanı lmak üzere hazı rlanmıtahta saplı ş .

* (futbolda kaleci) topu yakalamak. blokaj * Bloke etmek iş i. kocalarıkarı ndan söz ederken kullandı söz.3° C de eriyen. hareketini durdurma. durdurmak. . üzerine beton dökülmesiyle yapı dolgu. blâstulâ blender blok * Yumurta hücresi embriyon olurken morulânı geliş içi boş n erek yuvarlak biçime girmesi durumu. bir bütün oluş turan. bizleme bizlemek bizlengiç bizmut * Atom sayı 83.8 olan. kendisi. * Kadı n kocaları nları ndan. çine kâğ tları * Birbirine bitiş büyük yapı ik lar. * Sivri taş n toprak zemine dikine çakı ları larak. ş tı * Amerika'da yaş bir cins hörgüçlü yaban öküzü. yoğ sı ı ı rlı unluğ 9. * Hareketine engel olma. u zı msı kılgan ve katı element. 271. lan * Bankacı bir varlın yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi tarafı kullanı lı kta ğ ı ndan lamaması durumu. * İ resim veya yazı ı konulan karton kap. * Voleybolda. ğ ı u bloke etmek * kullanı nı lması önlemek amacı el koymak. yla * savaş durumundaki bir ülkenin dıülkelerle iliş ş kisini engellemek.bizimki * Bizim olan. * Piş irmeden önce malzemeyi kesip karı ran elektrikli alet. atom ağ ğ209 olan. bloklaş ma . blok inş aat * Birbirine bitiş yapı yapı ik lan lar. morulâ. file üstünde karşoyuncunun topu sert vururken. önünde iki veya üç kiş elleri ile ı inin oluş turdukları perde. * Ucu çivili değ nek. * Ucu çivili değ nekle hayvanı dürtmek. Kı rı bir saltması Bi. kılı beyaz renkli. * İ olarak kullanı ve ası lâç lan l maddesi bizmut olan karım. bizimle ilgili olan. * kapatmak. ş ı bizon bizzat * Kendi. * Bizlemek iş i. bloke bloke çek * Keş tarafı anlaş ideci ndan mazlın çözümüne kadar ödemenin durdurulduğ çek türü. ı r * Birden çok bölümü bir araya getirilmiş olan. * Politik çı karları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğ u. ş ahsen. n ları kları * Yakıçevremizde olan bir kimseden söz ederken kullanı n lı r. * Kullanı lması önlenmişel konulmuş . ayan * Kocaman ve ağ kitle.

r. bağ sı lantız. yalnıGüney Amerika'da yaş z ayan. yı nını lanlar takı nıbir bölümü. knatı kuş ı ka boca .* Bloklaş iş mak i. tan lan n * Boagillerden. lantızlı blöf *İ skambil oyunları elindeki kâğ nda ı olduğ tları undan baş gösterme davranı. ka ş ı * Karş ndakini yanı ı sı ltarak veya yı rarak bir iş caydı için söylenen ası z söz veya takılan aldatı ldı ten rmak lsı nı cı tavıkuru sı. makara tiresi gibi sarıbulunduğ silindirden mı tı tel lmı lı u oluş aygı an t. boagiller * Avları yutmadan önce uzun gövdeleriyle sarısı nı p karak boğ ve ezen sarı yı an lgan lanları kapsayan zehirsiz yı lanlar familyası . genellikle ince kumaş yapı veya iplikten örülen kadıgiysisi. mın * Makara. r takı blöfçü blûcin * Giysi yapı bir tür mavi. lan * Kadı n boyunları aldı yı biçiminde dar ve uzun kürk. kaba pamuklu kumaş lan . bloksuzluk * Bloksuz davranma. kı blöf yapmak * karş ndakini yanı ı sı ltarak veya yı rarak bir iş caydı için aslı ldı ten rmak olmayan söz söylemek veya aldatı cı tavı nmak. raf * (kâğ ve karton için) Tampon silindiri veya mihver boru etrafı sarı ş ıveya kartonun sürekli ı t na lmıkâğ t uzunluğ u. * Fotoğ filmi rulosu. çok iri. boalar bobin * Sürüngenler sıfın. *İ çinden elektrik akı geçebilen yalı ş ile bu telin. blûz boa * Vücudun üst bölümüne giyilen. zehirsiz. nları na kları lan * Blöf yapan (kimse). ı nı li ş an bobinaj * Bir filmi veya mı slı ağbir makaradan baş bir makaraya sarma. bobin kıcı rı * Dağ k iplik bobinlerini düzelten ve boyamaya elveriş biçime getiren makinede çalı (kimse). bloknot bloksuz * Yaprakları kolayca çı labilecek biçimde yapı ş defteri. tan lan blûm * Bir tür iskambil oyunu. * Bu kumaş yapı (giysi). bağ sı k. güçlü bir yı (Boa constrictor). kartı lmınot * Hiçbir bloka girmemiş olan. bloklaş mak * Blok durumuna gelmek. boyun kürkü.

çekilecek ş bağ bulunduğ ı r eyin lı u urganı kendi üzerine saran çı k. nı ve ç ndan ya aç bodoslama * Bodoslamak iş i. orsa veya rüzgâr üstü karş . genellikle güneş görmeyen (oda). boduç bodur * Ağ veya topraktan yapı ş aç lmıküçük testi. bocalamak * (gemi) Rüzgâra karşgidemeyerek sürüklenmek. bodrum * Bir yapın yol düzeyinden aş ı kalan bölümü. baş taraftan. ı nı z bocalatma * Bocalatmak iş i. poca. bodoslamak * Açı klamak. . rüzgâr üstü. belirtmek. bodoslamadan * Ön taraftan. kararsıolmak. dökmek. ı tı boca alabanda * Boca etme komutu. sa'nı um * Domuz.* Geminin rüzgâr almayan yanı . krı bodoslama * Gemi omurgasın baş kıtarafı yukarı uzanan ağ veya demir direklerden her biri. ı nı * (birden çevirip) boş altmak. ileri sürmek. ne yapacağ bilememek. boca etmek * geminin baş bocaya rüzgâr almayan tarafa çevirmek. na boci * Ağ yük taş ı r ı yarayan. nı ağ da bodrum gibi * basıtavanlı k . bocalama * Bocalamak iş i. * Enine göre boyu kı ve tı sa knaz. bocuk * (Ortodokslarca kutlanan) İ n doğ yortusu. bodrum katı * Bir yapın zemin katın altı olan ve oturulabilen en alt katı nı nı nda . bocurgat * Ağ yükleri çekmek için manivelâ ile döndürülen ve döndürüldükçe. bocuk domuzuna dönmek * çok semiz ve besili olmak. iki kalıve küçük tekerleğolan el arabası maya n i . ı * Bir iş tutulması te gereken yolu kestirememek. bocalatmak * Bocalaması yol açmak.

ğ ı boğ ak boğ k alı boğ otu an * Düğ çiçeğ ün igillerden. bodurluk * Bodur olma durumu. Koç ile İ kizler burçları nda yer alan burcun adı arası . vücudu iyi geliş (delikanlı miş ). sa ndan bodurlaş ma * Bodurlaş işveya durumu. bodur tavuk her gün (veya her dem) piliç * kı boylular oldukları daha genç görünürler. Boğ a boğ a boğ gibi a * Zodyak üzerinde. * geliş memek. zlı ğ ı * çok güçlü görünen. kurtboğ otu (Acunitum nda an napellus). boğ güreş a i * Daha çok İ spanya ve Meksika'da. yla lan boğ ada * Küllü veya sodalı ile çamaş yı su ı kama. özellikle kökünde akonitin adı bir zehir bulunan bitki. . boğ anak boğ asak * Boğ gelmiş aya veya boğ isteyen inek. boğ asamak * (inek) Boğ istemek veya boğ gelmek. özel olarak yetiş tirilmiş ayı boğ yenmek amacı yapı gösteri. * Damı k erkek sır. nce * Sağ anak. * Anjin. * Boğ olarak kullanı için ayrı bir yaş a lmak lan ı yukarı ndan erkek sır. mak i bodurlaş mak * Bodur duruma gelmek. bodur pas * Arpa yaprakları yerleş ve seyrek olarak yurdumuzda da görülen ilkel mantar (Puccinia hordei). a aya boğ ası * İ bez. r * Yı kanmak üzere hazı rlanmıçamaş n üzerine sı kül suyu süzme iş ş ı rı cak i. \343 Zodyak. bora. na en * Bu mantarı yol açtı hastalı n ğ ı k.bodur kalmak * boyu uzamamak. a boğ asama * (inek) Boğ asamak iş i veya durumu. astar.

* Yiyeceğiçeceğsağ i i lanan kimse. yarası bereketli olsun" anlamı yemek yiyenlere söylenir. imik. iş boğ iş azı lemek * durmadan bir ş yemek. * Yeme içme. ca z nı boğ açı azı lmak * iş artmak. keleye çekmek. boğ durmaz az * yeme içme ihtiyacın baş ihtiyaçlar gibi geri bı lamayacağ anlatı nı ka rakı ı nı r. azı rı * imrenmekten boğ şmek. . boğ derdi az * geçim için uğ ma. ki arası * İ kara arası ki ndaki dar deniz. raş * yemek piş irme. iltihaplanmak. boğ inmek azı * bademcikleri şmek. açları ı boğ boğ (veya gı gı a) gelmek az aza rtlak rtlağ * zorlu kavga etmek. boğ açmak az * ağ n dibini kazarak toprağkabartmak.boğ çekmek aya * (inek) boğ ile cinsel iliş bulundurmak. na. hazı rlama sıntı . boğ ola az * "afiyet olsun. * Yedirip içirme yükümü. lan boğ meselesi az * Geçim derdi. derbent. a kide boğ az * Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluş turan organlar. azıiş boğ tokluğ az una * ayrı ücret verilmeden yalnıkarnı doyurarak. boğ olmak az * boğ ağmak. iaş e. n. eyler boğ kurumak azı * çok susamak. boğ içinde kavga var az * aş bir biçimde açlını ı rı ğ gidermeye çalı ı ş anlar için söylenir. iş üm za n * İ dağ nda dar geçit. kı ları boğ dokuz boğ az umdur * bir söz iyice düş ünmeden söylenmemelidir. * Ş e. boğ kavgası az * Geçim için yapı didinme. güğ gibi kaplarda ağ yakıdar bölüm. tahı boğ düğ azı ümlenmek * üzüntüden boğ tı azıkanmak.

ine. ine boğ na dizilmek azı * (üzüntü. gibi tahı boğ na durmak azı * yediğş yutamamak. boğ ndan * Gaddarca. nı boğ nı azı sevmek * yiyip içmeye düş olmak. boğ ndan kesmek azı * yiyip içmede çok tutumlu davranmak. . sesi çı kmamak. boğ na indirmek azı * fazla ve geliş igüzel yemek. boğ na dikkat etmek azı * yiyeceğ içeceğ özen göstermek. lüzumundan fazla. ini boğ nda kalmak azı * ağ ndaki lokmayı zı üzüntü dolayıyla yutamaz duruma gelmek. ı rı boğ na sarı azı lmak * üstüne yürümek. sı boğ ndan artı azı rmak * yiyeceğ inden kıp parası artı sı nı rmak. kaygı sebeplerle) isteksiz yemek. iş kesilmek. boğ ndan geçmemek azı * sevdiğbir kimsenin yokluğ veya yoksulluğ dolayıyla bir yiyeceğyalnıbaş yemekten üzüntü i u u sı i z ı na duymak. kan dökerek öldürmek. azı yında lan boğ azlama * Boğ azlamak iş i. i eyi boğ na düş azı kün * yiyip içmeyi çok seven (kimse).boğ na bir yumruk tı azı kanmak (veya gelip oturmak) * konuş amaz olmak. boğ na kadar azı * pek çok. boğ nda düğ azı ümlenmek * söylemek istediğ heyecan veya üzüntü yüzünden diyememek. boğ azkesen * Bir boğ savunmak için deniz kısı yapı hisar. sıntı kı vermek. boğ nı rtmak azı yı * olanca gücüyle bağ ı rmak. boğ azlamak * Hayvan veya insanı azı keserek öldürmek. kün boğ nıkmak azı sı * bunaltmak. aş ölçüde. boğ nı azı doyurmak * karnı doyurmak.

boğ durulma * Boğ durulmak iş i.boğ azlanma * Boğ azlanmak iş i. sarmak. * Tamamı kaplamak. iş . boğ azlatmak * Boğ azlamak iş yaptı ini rmak. boğ durmak * Boğ iş yaptı mak ini rmak. boğ durtmak * Boğ durmak iş birine yaptı ini rmak. alkol derecesi düş lması ük bir tür rakı . yı na * El. * (motorlu taş ı tlarda) Fazla yakımotoru çalı duruma getirmek. * İ dut. boğ azlatma * Boğ azlatmak iş i. tahsı boğ durma * Boğ durmak iş i. i yapı boğ ma azlaş * Boğ mak iş azlaş i. boğ mak * Bir canlı. boğ azlanmak * Boğ azlamak iş konu olmak veya boğ ine azlamak iş lmak. ip veya benzeri ile bir ş çepeçevre sı eyi kmak. boğ durtma * Boğ durtmak iş i. boğ azlı * Boğ olan. ktan tı yla elde edilen. ş maz . boğ maca * Çoğ unlukla çocuklarda nöbet nöbet öksürüklerle görülen bulaş bir hastalı ı cı k. t. bir kimseyi bir ş fazlası eriş peş eyin na tirmek veya uğ ratmak. iş z. i yapı boğ ma * Boğ iş mak i. azı * Çok az yemek yiyen. boğ mak azlaş * Birbirini boğ azlamak veya kı ya dövüş yası mek. * Silik bir duruma getirmek. yla * Peş e yapmak. boğ durulmak * Boğ durmak iş lmak. bastı rmak. boğ macalı * Boğ macaya tutulmuş olan (kimse). kuru üzümün mayalandı sonra ilkel araçlarla damı ncir. azı * Çok yemek yiyen. i tahlı boğ z azsı * Boğ olmayan. soluk alması engel olarak öldürmek. yemek isteğçok olan.

um boğ boğ mak mak * boğ boğ um um. boğ um * Boğ ulmuşsılmıyer. boğ ucu * Boğ özelliğolan. * Geliş mesine engel olmak. ma i * Solunumu güçleş tiren. sı ş boğ boğ uk uk * Boğ bir biçimde. boğ umlama * Boğ ulmak iş i. boğ boğ ula ula * Boğ ulacakmıgibi. mak ine * Havası ktan ölmek. boğ umlamak * Boğ durumuna getirmek. boğ maklı * Boğ makları olan. boğ uk boğ ulmak * Boğ iş konu olmak. * Çok sı sıntı cak. kıklaş uk sı mak. ş . kı veren. boğ bir biçimde. . nce n ğ ı boğ boğ um um * Çok boğ umlu. zlı * Bunalmak.* Bir durumu baş bir durum yaratarak örtmeye çalı ka ş mak. um boğ umlanma * Boğ umlanmak iş i. ş uk boğ ulma * Boğ ulmak iş i. * Bunaltmak. * Kılmı(ses). * (renkler için) Uygun düş memek. kı ş * Parmak veya kamısaz gibi bitkilerin şkince bölümü. iş * İ damarlarıveya sinirlerin yumak gibi toplandı yer. boğ maklı kuş * Toygar kuş unun bir türü. kık kık. boğ uklaş mak * (Ses) Boğ duruma gelmek. boğ mak * Boğ yeri. uk sı sı boğ uklaş ma * Boğ mak iş uklaş i. .

eyler e . ı luğ z tuğ n kak. ı z itli rayarak ses olarak çı . um mak. bohçacı lı k * Bohçacın iş nı i. lan it bohçacı * Bohça içinde dokuma eş gezdirip satan kadı ya n. bohçalama * Bohçalamak iş i. umu * Zor soluk alma. bohçalamak * Bir ş bohça içine koyup sarmak. boğ untuya getirmek * birini bunaltış ı p aş rtmak yolu ile kendisinden. * İ ip kakı tiş ş mak.* Ciğ erlerden gelen havanı ağ ve burundaki çeş nokta ve bölgelerde engellemeye uğ n. telâffuz. bir iş veya mal karşğolarak çok miktarda para çekmek. çı mahreç. * Bir ş değ eyi erinden çok yükseğ satma iş vurgunculuk. * Sınt ı kı . uş i boğ ulmak uş * Boğ mak işyapı uş i lmak. te nı mı p bohçası koltuğ almak nı una . boğ sı uk. e i. ı luğ z tuğ itli boğ umlanma noktası * Ağ boş unda seslerin oluş u noktalarıher biri. um um * Bir ses çı karmak için ses yolunun herhangi bir yerinde daralma veya kapanma olmak. boğ umlanmak * Boğ oluş boğ boğ olmak. boğ ulma uş * Boğ ulmak işveya durumu. * Ufak ve seçme tütün dengi. donuk. dövüş mek. . boğ umlu boğ untu * Boğ olan. * Boğ mak iş uş i. eyi * Güreş rakibin kol ve ayakları üst üste getirerek kı ldayamaz hâlde alttan kavrayıkucaklamak. ıı lı boğ unuk * Kık. bohça * İ çamaş elbise gibi ş koyup sarmaya yarayan dört köş kumaş çine ı r. * Sınt ı kapalı kı lı . kması boğ umlanma bölgesi * Ağ boş unda seslerin oluş u çeş bölgelerden her biri. ihtikar. bohça böreğ i * Bohça biçiminde sarı bir çeş börek. boğ ma uş boğ mak uş * Birbirinin boğ na sarı azı lmak.

berbat etmek. kötülüğ görülen ş kı ü eylere karşbir sövgü sözü olarak söylenir. bok canı olsun na * bılan. her işkarı e e ş an. iş son vermek. . güzel görünür. çok berbat. kara çalmak. ine bohçası toplamak nı * eş nı yası toplamak. bok yemek * yakıksıbir iş ş z ı yapmak. bok atmak * (birine) leke sürmek. bok yemenin Arapçası * yakıksı ğ büyüğ ş zlın ı ı ü. bok böceğ i * Kıkanatlı n lardan. genellikle otçul memeli hayvanlarıgübrelerinde yaş ve bokla beslenen böcek n ayan (Geotrupes stercorarius). burnunu sokmaması gerekir. ş kı * (kaba konuş mada) Hor görülen. ey runa boka nispetle tezek amberdir * çok kötü bir ş yanı ondan daha az kötü olanı eyin nda. bok yedi baş ı * burnunu her işsokan. bohem * Yarını ünmeden günü gününe tasası derbeder bir yaş şolan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse nı düş z. * Güç durum. bok * Dı . a kan ey ntı bok üstün bok * çok kötü. bohçası koltuğ vermek nı una * kovmak.* kendi isteğ ayrı iyle lmak. z. eyi) bok karı rmak ş tı * bir işbozacak biçimde davranmak. bok yemek düş mek * birinin bir iş karı e ş maması . i. ı bok etmek * (bir iş bir ş bozmak. bok yoluna gitmek * yararsı gereksiz bir ş uğ yok olmak. i bok püsür * hoşgitmeyen. boklama * Boklamak iş i. tiksinilen. bohem hayatı * Baş yaş ş ı boş ayı . ayı ı veya topluluk). can sı ş ve onun ayrı ve pürüzleri.

boklu bokluk * Boku olan. boklaş ma * Boklaş durumu. zı eye ı bokunda boncuk bulmak * birine hak etmediğhâlde çok değ vermek. derme çatma. * Belirli kurallara uyularak yapı yumruk dövüş yumruk oyunu. bokuyla kavga etmek * çok sinirli ve geçimsiz olmak. bol . kı ı. boksör * Boks oynayan kimse. yararsı z. ş arap. i) boklanma * Boklanmak durumu. lan ü. ş ı t karş tı * Özel bir cam içinde likör. boku bokuna * boş boş yok yere. meyve ve maden suyu karı rı hazı ş larak tı rlanan içki. u una. * Korindon. yumruk oyuncusu. mak boklaş mak * Kötü bir duruma girmek. * Kötü durum. pislenmek. eye bol * İ girecek ş boyutları daha büyük veya geniş çine eyin ndan olan. boks boksit boksörlük * Boksörün işveya mesleğ i i. pis. * Pislik. her ş öfkelenir olmak. boku çı kmak * bir iş veya durum tatsı mak. dar karş . ı tı * (nicelik bakı ndan) Olağ mı andan veya alılandan çok. i er bokunu çı karmak * bok etmek.boklamak * (bir yeri veya bir iş Kötü bir duruma getirmek. zlaş bokun soyu (veya bok soyu) * kılan veya tiksinilen bir ş karşsövgü olarak söylenir. boktan * temelsiz. boklanmak * Kötü bir duruma gelmek.

* Yahudi kadı. k. bolarmak * Bol duruma gelmek. bol keseden * bol bol. * Dökük. bol bulamaç * Bol bol. çokça. çok. * Kı ve kolsuz kadıceketi. geniş lemek. zenginlik. * Cömert. saçı apş . bolca * Oldukça çok. eli açı zengin gönüllü. * Bollaş mak. . ş al. bolluk. * Bu dansımüziğ n i.bol bol * Fazla. ndan bollanma * Bol duruma gelme. büyük miktarda. sa n * Ağ ritmli bir İ ı r spanyol dansı . nı bolalma bolalmak bolarma bolero boliçe Bolivyalı * Bolivya halkı olan. sıntı düş kı ya meden. * Oldukça geniş . mak i bollaş mak * Bol durumda olmak. bol paça * Geniş paçalı . bol doğ ramak * (parası) saçı savurmak. nı p bol kepçe * Servis sı nda yiyeceğbol bol dağ rası i ı tma. bollanmak * Bol duruma gelmek. ölçüsüz. * Bolarmak iş i veya durumu. pek çok. bol bolamat * Refah. * Bolalmak iş i veya durumu. bollaş ma * Bollaş işveya durumu.

* bir olay birdenbire ortaya çı karak herkesi ş ı aş rtmak. ı nı Bolş evik * Bolş eviklik yanlıkimse. sağ göz alı. eyin u * Her ş bol olduğ (yer). cı kı maddelerle doldurulmuş . ş (öğ mı bomba gibi patlamak * öfkelenerek. sı * Bolş eviklikle ilgili olan. geniş letmek. it * Canlı cansıhedeflere atı içi yakı ve yıcı veya z lan. bombalamak .bollaşrma tı * Bollaşrmak iş tı i veya durumu. bollaşrmak tı * Bol duruma getirmek. bollatmak * Bol duruma getirmek. bom bomba * Bir çeş kumar. eyin u * Fazlalı k. bolometre * Iş mölçer. çı * Bomba biçiminde. li * Büyük fı veya varil. bombalama * Bombalamak iş i. yüzyı ları doğ ve Lenin tarafı geliş l baş nda an ndan tirilen komünist hareket. bombacı * Bomba kullanan veya yapan kimse. ş . gösteriş lam. * Her ş bol olduğ zaman. bombacı lı k * Bombacın işveya mesleğ nı i i. bolluk * Bol olma durumu. * iyi hazı rlanmı çok çalı ş renci). nı lan bomba gibi * iyi. Bolş eviklik * Rusya'da XX. cı ateş silâh. n bomba * Yan yelkenlerin alt yakası gerip açmak için kullanı yatay seren. Bolş evizm * Bolş eviklik. kalıdemirden kap. komünistlik. bollatma * Bol duruma getirme. birdenbire ve yüksek sesle bağ p çağ ı rı ı rmak. cı li. türlü büyüklükte patlayı.

çoğ unlukla havadan. * Patlı cangillerden. kabarı k. bombok * Çok kötü. bonbon *Ş ş eker erbeti içinde kaynatı üzeri ş lı p ekerle kaplanmımeyve. çok berbat. turucu ve zehirli. bombalanma * Bombalanmak iş i. bombardı etmek man * top ateşveya bomba ile bir yere saldı i rmak. ı r bombardı uçağ man ı * Bombalama iş kullanı uçak. * bir kimseyi ağ sözlerle paylamak. iş klı bombe bezi * Ayakkabı sayaların burun bölümlerine içten dikilen bir kumaş nı türü. bombe * Ş kin. ş bonbon ş ekeri * Bkz.* Belli bir hedefe. bir veya iki yık otsu bir bitki (Hyoscyamus llı * Çok boz. klı ı bombesiz * Bombesi olmayan. bomba atmak. bonbon. hekimlikte kullanı uyuş lan. iş i. tamamen boş . iş k. bonboncu * Bonbon yapan veya satan kimse. bomboz bon otu niger). . ine bombalatma * Bombalatmak iş i. bombalatmak * Bombalamak iş yaptı ini rmak. bombardı man * Topa tutma. * Bombalama. inde lan bombardon * Bandoda en kalısesi veren. bomboş * Büsbütün. nefesli çalgı n . kabarı tümsekli. pistonlu. bombeli * Ş kinliğ kabarı ğolan. * Ş kinlik. bombalanmak * Bombalanmak iş konu olmak.

boncuklanı ş * Boncuklanmak işveya durumu.bonbonculuk * Bonbon yapma veya satma iş i. boncukluk * Boncuk olmaya elveriş (nesne). boncuk mavisi * Yeş çalan bir mavi. boncuk fasulye * Bir tür iri taneli fasulye. lan. ter boncuk biçiminde yuvarlak taneler oluş ı . boncuk * Cam. bel kemiğ iki yanı aş ı doğ uzanan ve yumuş ğ k n inin ndan ağ ya ru aklı ı dolayıyla beğ sı enilen et bölümü. boncuklaş ma * Boncuklaş iş mak i. boncukçuluk * Boncukçunun işveya mesleğ i i. boncuklaş mak * Boncuk biçimini almak. çoğ yuvarlak ve renkli süs tanesi. li boncuksuz * Boncuğ olmayan. boncuklanmak * Gözyaş çiy. li . lan lı * Kasaplıhayvanlarda karnıiçinde. boncukla süslenmiş u . bonfilelik * Bonfile yapmaya elveriş (et). taşsedef. mak. tahta. boncukçu * Boncuk yapan veya satan kimse. boncuk gibi * küçücük (göz). boncuklu * Boncuğ olan. u bone bonfile * Düz veya kı mlı çeş yumuş kumaş maddeden yapı başk. u boncuk boncuk * boncuk gibi yuvarlak taneler durumunda. ile boncuk tutkalı * Boncuk biçiminde glüten tutkalı . vrı her it ak vb. i boncuklanma * Boncuklanmak iş i. delik. plâstik gibi maddelerden yapı ortası .

temiz iş ı. belirli bir paranı belirli bir kimseye ödeneceğ belirten senet. oyuna girmek için ortaya konması gereken en az miktar. yi * Eli açı cömert. * Genellikle arkası yağ getiren sert ve geçici yel. bono * Belirli bir sürenin sonunda. süs eş oyuncak vb. süresi dolmadan. cömertlik. ı yla kâğ dı bop * Poker oyununda. n. sert rüzgârlı soğ havalı ve uk . * Uzun siyah ceketle. atom ağ ğ10. bopluk bopstil * Bop tutarı olma.8 olan. çizgili pantolondan oluş erkek giysisi. bora bora gibi * çok sert. sert.45 u olan basit element. nda * Züppece giyiniş biçimi. satı büyük mağ yası lan aza. * Bu biçimde giyinen kimse. * İlenmemiştaşk. borak boraks boralı boran * Rüzgâr ş ek ve gök gürültüsü ile ortaya çı sağ yağlı olayı imş kan nak ı hava ş . eli açı k. ndan mur . ekilmemiş ş . an * İ yürekli. öfkeli. tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan. eksiğ paraya çevirmek. bonkör bonkörlük * İ yüreklilik.bonjur * Günaydı n. k. * Yoğ unlaş ş borik asitten türeyen sodyum tuzu. yoğ sı ı ı rlı unluğ 2. ndını ı p bonservis * Çalı ğyerden ayrı ş ı tı lı görevini iyi yaptını rken ğ belirtmek amacı birine verilen belge. Kı saltması B. ş iddetli. borani * Bor (I). ine bono vermek * borç alı ğ gösteren vadeli senedi imzalayıteslim etmek. lı (toprak). mıbir * Yağ murlu. yi klı bonmarş e *İ çinde her türlü giyim. bor bor * Atom sayı 5. ini bono kı rmak rdı * bir bonoyu.

borç etmek * borçlandı rmak. borazancı * Borazan çalan kimse. borç para almak. borazancı ı baş * Birçok borazancın başolan borazancı nı ı . borç bini aş mak * (borç) pek çok olmak. borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak) * borcunu ödeyip bitirmek. gerekliğ yükümlülük. borç borç almak * daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir ş almak. vecibe. borç harç . * Pancar. borca batmak. * Birine karşbir ş yerine getirme. borca batmak * çok borçlu olmak. borazancı lı k * Borazancın iş nı i. * Bu boruyu çalan kimse.* Pirinçli. nda borcunu bilmek (veya saymak) * bir ş yapmayı ey yerine getirilmesi gereken bir iş olarak değ erlendirmek. borç gı ı çı rtlağ na kmak * Bkz. borç * Ödenmesi gerekli para veya baş bir ş ka ey. yumurtalı yoğ ve urtlu ı spanak veya benzeri sebze yemeğ i. ey borç altı girmek na * borç para almak. borasit * Sert billûr veya yumuş beyaz kütle durumunda bulunan magnezyum boratı ak . boru. borca almak * veresiye almak. borca girmek * borçlanmak. . an * Üfleyerek çalı perdesiz çalgı nan. lâhana ve et veya krema konularak yapı sebze çorbası lan . altı kalkı ndan lamayacak duruma gelmek. ı eyi i. borcunu bilmek * borcunu zamanı öder olmak. borat borazan * Bor asidi ile bir oksidin birleş mesinden oluş tuz.

borç yiyen kesesinden yer * borçla alıveriş ş yapan. nda * Bir ş birinin yardı yla elde etmiş eyi mı olan. rı i borçlandılmak rı * Borçlanması yol açı na lmak. borçlu çı kmak * görülen hesapta vereceğkalmak. borçlanma * Borçlanmak iş istikraz. benzi sararı r * borç kiş öldürmez. borç almıolan. borçlandı rma * Borçlandı iş rmak i. borçlu bulunmak (veya olmak) * borçlu duruma düş mek. i. na borçlu * Borcu olan. ıı lını artı ey * Manevî bir yükümlülük altı girmek. borçluluk dengesi * Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş ş dıborç ve alacakları gösteren durum veya belge. borçlu duruma getirmek. i borçlu ölmez. ş * Bir yüküm altı bulunan. borç edilmek. verecekli. ancak hasta edecek kadar üzer. nı . borçlanmak * Karş ğ sonra vermek ş yla birinden para veya bir ş almak. borç yemek * borçla geçinmek. borçlandı rmak * Borçlanması yol açmak. borç yapmak * borç olarak almak. iyi borçluluk * Borçlu olma durumu. kiş daha çok çalı iyi ş maya zorlar. borç ödemekle (veya vermekle). ama aldı nıkarşğkesesinden çı kların nı kların ıı lı kacaktı r. aldı nıparası hemen vermez. borç yiğ kamçıdı idin sır * borç. na borçlanı lma * Borçlanı işveya durumu.* Borçlanarak veya benzeri yollara baş vurarak. borçlandılma rı * Borçlandılmak işveya durumu. medyun. yol yürümekle tükenir * birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir. lmak i borçlanı lmak * Borca girilmek.

borik borik asit Bornova misketi * Bir çeş üzüm. lmıgiyecek. beyaz. n ntı nı bordür * Kaldımları kenarları bulunan taş rı n nda lar. na * Bordan türeyen bir asit ve anhidrite verilen ad. borda fenerleri * Gemilerde biri (solda) kı zı (sağ yeşolarak iki yanda yakı fenerler. rmı. ru lanan halat. borda bordaya * yan yana. borda etmek * yandan yanaş mak. borikli borina *İ çinde borik asit bulunan. tuvalet ve mutfak gibi ı zeminlerde duvar döş slak emeleri arası konan motifli bir tür fayans. bordalamak * Gemiyle bir baş gemiye borda bordaya gelmek veya kazayla ona çarpmak. ş tortusu rengi. bordro * Bir hesabıayrı ları gösteren çizelge. biri da) il lan borda hattı * Donanma gemilerinin bir sı ve paralel olarak gitmek için aldı durum. kı . * Etkisi az. * (genellikle giyim kuş malzemesindeki) Kenar süsü.borçsuz * Borcu olmayan. it bornoz * Banyodan çı karken kurulanmak için kullanı önden açı havludan yapı ş lan. borda * Geminin veya kayın yanı ğ ı . k. n * Banyo. * Dört köşyelkenlerin yan yakaları alt tarafa doğ bağ e na. geniş sa kollu bir üstlük. sedef görünümde bir madde. * Kuzey Afrika'da Berberîlerin giydikleri başklı lı . arap * Bu renkte olan. asit borik. borçsuz harçsı z * Hiç borç yapmadan. ka bordo * Mora çalan kı zı rmı renk. am * Cilt kapağ ı ndaki kalıçizgiler. rada kları bordalama * Bordalamak iş i. borçsuzluk * Borçsuz olma durumu. .

açı * Nefesle çalı perdesiz madenî çalgı nan . borsa simsarı * Müş ile borsa acenteleri arası aracı yapan kimse. borsacı lı k * Borsacın işveya mesleğ nı i i. . boru çiçeğ i * Çan çiçeğ i. teri nda lı k borsa tahtası * Borsada alı satı fiyatların ilân edildiğpano. borazan. boru çiçeğ igiller * Çan çiçeğ igiller. tlı nı lan borsa oyunu * Borsada oynanan hava oyunu. lan . oluş n boru askı sı * Her tür borunun ası nda kullanı lâma demiri veya çelik çemberlerden yapı askı lması lan.borsa * Bazı tüccarlarıve özellikle sarraflarla değ kâğ ve tahvil alıveriş uğ anları alı satı ve n erli ı t ş iyle raş n m m değim amacı devlet denetimi altı iş iş yla nda yaptı yer. nı boru çalmak * borazan öttürmek. boru ağ ı * Tesisatı turan borularıbütünü. önem verilmeyecek ş değ ey il. uzun ve dar silindir. alıp satı hisse senedi. içi boş ka vı . erli ı t. küçümsenecek. uçları k. boru değ (veya boru mu bu?) il * azı msanacak. m m nı i borsacı * Değ kâğ para ve tahvil üzerine borsa oyunu yapan kimse. borş boru * Bir yerden baş bir yere sı veya gaz aktarmaya yarayan. boru bileziğ i * Soba boruların ek yerine geçirilen süslü çember. an borsa kâğ ı dı * Borsada kayı. kları borsa acentesi * Müş teriden aldı alıve satıemirlerini borsada yerine getirip karş ğ komisyon alan kimse. * Tatula. borsa değ eri * Borsada arz ve talebe göre oluş fiyat. kları ş ş ıı lında borsa cetveli * Borsada belirlenen fiyatları gösteren günlük bülten. boru hattı * Borç (II).

yetkisi olmak. bostan bekçisi * Bostanı koruyan ve kollayan kimse. p * Boru montajı çalı kimse. en. ı tı merkezlerine doğ gaz taş al ı nması amacı tesis edilen boru ş yla ebekesi. kı landı ı boru yolu * Petrolü. diş açma gibi iş lemler için borunun sıca bağ ğalet. boruk borulu borusu ötmek * sözü geçmek. * Kavun ve karpuza verilen ortak ad. payplayn. bostan kebabı * Patlı ve yeş can illikler ile kuğ inceliğ toprak tencerede piş u inin irilmesiyle yapı kebap.* Doğ gaz arı ünitesinden alı gazı bir veya daha fazla dağ m merkezlerine veya tüketim al tma nan n. borumsu * Boru biçiminde olan. nda ş an * Dağ larda yetiş kokulu. boylu boslu. borusu tutmak (veya üstünde) * (zenciler için) ağ köpürerek kriz geçirmek. boru kabağ ı * Boğ umsuz. çı ğyerden baş yere akı boru tesisatı ktı ı ka tan . * Bkz. lan bostan korkuluğ u . boru gibi uzun su kabağ ı . bostan bozuntusu * Korkak. e bostan dolabı * Sebze bahçesini sulamak için bir at bağ lanarak diklemesine dönen kovalarla kuyudan su çı karmaya yarayan dolap. süpürge ve yakacak olarak kullanı bir ot türü. lan * Borusu olan. boru kelepçesi * Boruyu duvara tespit etmekte kullanı gereç. * Sebze bahçesi. işyaramaz adam. çok öfkelenerek etrafa saldı zı rmak. lan boru mengenesi * Kesme. * Kavun. borucu * Boru yapısatan kimse. kar ladı ı nı bos boslu bostan * Bkz. karpuz tarlası . borusunu çalmak * çı sağ ğkimsenin davası gütmek. boy bos. yüreksiz.

boş (veya boş gezmek veya gezinmek ta) * iş güçsüz dolaş siz mak.* Kuş ürkütüp yaklaşrmamak için tarlaya dikilen kukla. bir kazançla çı ten kmak. bostan patlı canı * Az çekirdekli. n * söylenmesi sakı olan bir ş söyleyivermek. boş ak dik durur baş * bilgisiz olan üstün görünmek için kası lı r. ey * İsiz. z. * Görevlisi olmayan (iş . m * iş bı siz rakmamak. bostancı lı k * Bostan iş leriyle uğ ma. ları tı * Kendisinden beklenilen görevi yapmayan veya kendisinden çekinilmeyen güçsüz kimse. . yiyecek gibi ş eylerle) yardı etmek. boş p dolu tutmak (vurmak) atı * umutsuz olarak giriş bir işiyi sonuç vermek. * Anlamsı z. z boş ür böğ * Bkz. ncalı eyi boş kmak çı * umduğ gerçekleş u memek. boş bulunmak * dikkatsiz ve dalgıbulunmak. li boş *İ çinde. ine bostancı ı ocağ * Bostancı n bağ oldukları ları lı ocak. sonuç vermemek. e * Bilgisiz. ilen . iri ve yuvarlak bir patlı türü. üstünde hiç kimse veya hiçbir ş bulunmayan. nı bostanlı k * Bostan olmaya elverişyer. raş * Osmanlı tarihinde sarayıkorunması ve ş n na ehrin güvenliğ bakmakla görevli olan erlerden her biri. * Verimsiz. görev). boş rakmamak bı * (para. boş kmamak çı * bir iş az da olsa. böğ ür. boş bakmak boş * amaçsı anlamsıve bilinçsizce bakmak. ş * Bir iş yaramayan. * Yapı iş lacak i olmayan. boş rakmak bı * bir yerde kimse oturmamak. raş * Bostancın görevi. münhal. can bostancı * Bostan iş leriyle uğ an kimse. boş kalmak.

dar. sı i anma kâğ . in sı boş i boş olmak * evlilik birliğsona ermek. lâf olsun diye söylenmiş ünce söz. ğ ı ı lı boş mek düş * (kadı ş hükümlerine göre kocası ayrı n) eriat ndan lmak. boş (veya olsun) ol * erkeğ karını amak için söylediğsöz. siz an boş gezmekten bedava çalı ş yeğ mak dir * çalı ş insanı mak tembellikten kurtarı r. boş lâf * Gereksiz. biçimci inanma. boş kafalı * akı z veya bilgisiz. çalı siz ş mamak. siz boş dipsiz ambar kile * Bkz. boş oturmak * hiçbir iş uğ ı i. boş koymak * yoksun bı rakmak. verimsiz. işyaramayan ş e ekilde konuş ma. ey boş durmak * iş kalmak. z boş inanç * Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan. * iş kalmak. raşolmamak. ı dı boş kalmak * kimse oturmamak. dipsiz kile boş ambar. ayrı isteyen kocanı karına gönderdiğboş eriat lmak n. boş i anmak. boş gezenin boş kalfası * iş güçsüz dolaş kimse. le raş * birinin yaptına karş k olarak bir harekette bulunmak. boş küme * Hiçbir ögesi olmayan küme.boş dönmek * hiçbir ş elde edemeden geri gelmek. bilgisine dayanarak anlatmak. boş gözlerle bakmak * anlamsıbakmak. boş konuş mamak * gerçekleri söylemek. lsı boş ı kâğ dı * Eski ş hükümlerine göre. boş söz * Bir düş anlatmayan. mahrum etmek. . boş durmamak * her zaman bir iş uğ mak. batı l itikat.

ndan boş altaç boş altı * Bir kabıiçindeki havayı altmaya yarayan araç. boş m alı * Boş almak iş deş i. boş yerine vurmak * böğ ürlerine vurmak. açı lmak. boş vermek * aldı rmamak. nı boş çı a kmak * (umut. boş almak * Boş duruma gelmek. rahatlama. * Derdini. sıntını kı sı birine anlatarak ferahlamak. arj. gerçekleş memek. altı i boş lmak altı * Boş altmak iş konu olmak. olumlu bir sonuca ulaş e amamak. * Derdini birine açarak ferahlama. altı boş lma altı * Boş lmak işveya durumu. rölântiye almak. ş arak ş ı boş almak a * askı almak. i. ş arı * Gevş emek. içinde bir ş kalmamak. inhilâl etmek. ya * (motorlu araçlarda) vites kolunu vitesten kurtarmak. * Elektrik yükünün baş bir iletkene geçiş ka i veya sı düş fı ra mesi. dökülmek. boş alma * Boş almak iş inhilâl. boş gitmek a * (harcanan emek. boş yere * Boş una. düş gibi ş ünce eyler) sonuç vermemek. * Boş m. para) hiçbir iş yaramamak. deş olmak.boş torba ile at tutulmaz * çı veya karş k gösterilmeden bir kimse bir yere bağ kar ı lı lanmaz. arj * (hayvan) Bağ ı kurtulmak. boş çı a karmak * olumlu bir sonuç alı nması engellemek. boş zaman * Çalı geçirilen saatler dında kalan süre. kı ı sı ndında ı boş vermek a * boş geçirmek. ey * Dı ya akmak. boş koysan dolmaz. doluya koysan almaz a * içinden çılamayan güç bir durum karş nda kalı ğ söylenir. ine boş m altı . hava boş n boş altma makinesi.

ndaki idrarı ve ter. * Gevş etmek. boş anma davası * Eş lerden birinin evlilik birliğ son verecek kararı etmek için açtı dava. boş atmak * Boş amak iş yaptı ini rmak. altı ey) zla * (kapalı yerde bulunan insanlar) Birden dı çı bir ş kmak. * Sı lmak kurtulmak. arı * Dertlerini. * Sindirimden sonra bağ ı rsaklarda kalan posanı idrar torbası n. * (baskı nda gergin duran bir ş Birden ve hı kurtulmak. * (karı kocayı stekleri üzerine kanunlara uyarak ayı ile )İ rmak. nı * Çok ağ lamak. ndan * Birdenbire ve bol bol akmak. * Derdini dökmek. * Eş lerden birinin boş anma ilâmı alması evlilik birliğ son bulması yla inin . boş altma * Boş altmak iş i. * Kusmak. ine elde ğ ı boş anma ilâmı * Mahkemenin boş anmayı kesin hükme bağ ğ belirterek verdiğresmî belge.* Boş altmak iş i. * Sistemlerin çalı ş abilmesi için sürekli olarak gereken boş altma iş lemleri. boş altma havzası * Suları ı a veya göle veren yerlerin bütünü. . yrı boş atma * Boş atmak iş i. * Karı ile arası sı ndaki nikâh bağ bozmak. boş ama * Boş amak iş i. * (hayvan) Başğ lından. aile kisini kesmek. boş m organı altı * Vücuttan dı atı ş arı lması gereken maddeleri toplayı boş p altan organ. nı rmağ boş altmak * Boş duruma getirmek. ı nı boş rma andı * Boş rmak işveya durumu. andı i boş rmak andı * Boş anması sağ nı lamak. ladını ı i boş anmak * (karı koca) Mahkeme kararı birbirinden ayrı ve ile lmak. * Bir silâhta ne kadar mermi varsa hepsini arka arkaya patlatmak. * Dökmek. boş anma * Boş anmak iş i. açmak. boş amak * Kanunlara göre iki eş iliş . koş takı ndan veya bağ ı um mı ı kurtulmak. sümük gibi n salgı n vücuttan dı atı . yakı nmaları anlatmak. tükürük. boca etmek. ifrağ ları ş arı lması .

al yanaklı saçlı . vakum. an boş azlı boğ k * Boş az olma durumu. . boş una * gereksiz. çukur. Boş naklarla ilgili olan. ablak yüzlü güzel. boş altaç. boş az boğ * Saklanması gereken ş eyleri söyleyiveren. lgi boş luk * Oyuk. siz boş boş u una * Gereksiz yere. boş tulumbası luk * Bkz. kapanmamıyer. boş lama * Boş lamak iş ihmal. ş * Kesinti. nafile. * Eksiklik. ihmal etmek. boş una. * Yerli yersiz konuş (kimse). yararsıyere. boğ boş azlıetmek boğ k * gereksiz. Boş nakça * Çoğ unlukla Bosna-Hersek Cumhuriyet'inde yaş Bosna Müslümanların kullandı dil. kopukluk. Boş nak * Bosna halkı veya bu halk ısoyundan olan kimse. siz boş kalmak ta * iş kalmak. boş lamak * Bı rakmak. sı r saklayamayan. düş üncesiz konuş mak. *İ çinde hiçbir cisim bulunmayan uzay.boş rma attı * Boş iş yaptı atma ini rtma. * İ göstermemek. yersiz. * Boş geçen süre. beyhude. * Yetersizlik. yoksunluk duygusu. ayan nı ğ ı Boş k naklı * Boş olma durumu. Boş güzeli nak * Sarı . boş rmak attı * Boş iş yaptı atma ini rtmak. geveze. nak boş gezmek ta * iş olmak. boş z yere. i. ndan n * Boş naklara özgü olan. boş luklu serpme * Zı mpara üretiminde tanecikler arası %50 boş kalacak biçimde düzenlenen tane yapı rma iş nda luk ş tı lemi.

i ldı ı k botanik parkı * Otsu ve çalı bitkiler ve değik ağ türleri ile düzenlenmiş türü iş aç . nebatat. ı tı * Uzunluk. birbirleriyle kan akrabalı bulunduğ inanarak evlenmeyen. dinlenme ve gezme amacı halka açı yla k geniş alan. boylanmak. geliş mek. boy beyi boy bos * Boyun en saygı ve lider kimliğ sahip kiş n ine isi. k. boylanmak. boy bos yerinde * uzun ve biçimli. beyhude. değ er. için * Süre. kabile. * Bir ş tabanı en yüksek noktası ndaki uzaklı eyin ile arası k. ş ı boy abdesti * İ dininin gerekli bulduğ durumlarda ve biçimde yı p abdest alma.boş una bot * Boş yere. itli . gereksiz. * Bitki bilimi. * Bir yüzeyde. botanikçi boy * Bitki bilimci. toplumsal ve ğ ı una ekonomik iliş kilerini anaerkil. kapalı ayakkabı . * Vücudun yapı bakı ndan biçimi. * Destan. en sayı iki kenar arası lan ndaki uzaklı en karş . boy atmak * boyu uzamak. tevekkeli. * Ağ plâstik veya kauçuktan yapı ş aç. boy boy * Çeş büyüklük ve nitelikte. lmıküçük sandal. boy aynası *İ nsanı bütünüyle gösteren büyük ayna. deniz kısı yı. bot botanik botanik bahçesi * Otsu veya çalı bitkilerin yetiş türü tirildiğve incelemelerinin yapı ğhalka açıbahçe. * Kumaş ölçü. sı mı * Geçerlilik. boy * Ortak bir atadan türediklerine. * Uzun konçlu. klân. yararsıyere. slâm u kanı boy almak (veya sürmek) * boyu uzamak. * Yol. ı rmak. ataerkil anlayı uygulayan geleneksel topluluk. gusül. nafile. * Uzaklı k. z * Küçük gemi.

ş yanı lan * Renk. boya çekmek * boyuna büyümek. boyacı . sürmek) * boyamak. kurutulan tohumları veya çemen yapı nda kullanı bir mı lan bitki (Trigonella faenum-graecum). ğ boya * Renk vermek. boy bos. boy menteş e * Düz yaprak menteşbenzeri 1. * gösteriş yapmak. acak * suya dalarak boyu ile suyun derinliğ ölçmek. boy ölçüş mek * yarı ş mak. (su) insan boyunu geçmemek. boya kullanmak * boyanmak. boy vermemek * sıolmak. boy vermek * (su) insan boyunu aş kadar derin olmak.50 cm uzunluğ e unda menteş e. lan * Aldatı görünüş cı . ini * büyümek. boya tabakası *Ş ablonlarısulu kenar kapatısı kaplanması n cı ile . boya kalemi * Resim yapmak için kullanı değik renkli kalem. boya kutusu * İ çeş renkli kalemleri ve fı çine itli rçaları koymaya yarayan kutu. boya fı rçası * Boya sürmek veya resim yapmak için kullanı değik tür ve ölçülerde fı lan iş rça. * Yazmak için kullanı mürekkep.75-3. boya vurmak (veya çekmek. makyaj yapmak. boy otu * Baklagillerden. çiçekleri mavi. sarı beyaz renkli. lan boya tutmak * (boyanan nesne) iyi boyanı r olmak. lan iş boya kökü * Bitki köklerinden elde edilen tabiî boya. boy pos * Bkz. boya tabancası * Sı boyayı vı püskürtmek için kullanı alet. dıetkilerden korumak için eş n üzerine sürülen veya içine katı renkli madde.boy göstermek * görünmek. uzamak.

boyacı küpüne girmiş gibi * çok boyalı n. aş ı ı r ağ lamak. boyanma . ş rı ş .* Boya satan kimse. boyalanma * Boyalanmak durumu. * Renkli yazma veya mendil. ğ * Boya satı dükkân. * (kadıiçin) Yüzünü çok boyamıolan. boyama kazanı * Örgü yünlerinin veya ipliklerin boyanma iş leminin yapı ğbüyük tekne. rarak * Ağ söz söylemek. leri lan boyalama * Boyalamak iş i. kadı boyacı sandı ğ ı * Ayakkabı boyacı nıboya. omuza ası taş ğ ı larak ı nabilir bir çeş küçük sandı it k. boyana * Boyna. boyalanmak * Boya sürülmek. lan boyacı küpü * Bir iş kolayca ve çabucak yapı in lamayacağ anlatmak için boyacı ı nı küpü mü bu? boyacı küpü değ ki il (hemen daldıp çı n) gibi deyimlerde kullanı rı karası lı r. boyalamak * Geliş igüzel boya sürmek. * Boyacın yaptı iş nı ğ . * Rengi boya ile sonradan verilmiş olan. lı meslek edinen kimse. boyalı * Boya sürülmüşboyanmıveya boyaya batılmı . fı cilâ gibi gereçlerini koydukları müş ların rça. kupon veya çekiliş rafa ve lerle armağ dağ bası an ı tan n. boyama * Boyamak iş i. makyajlı n ş . itici boyamak * Boya sürerek veya boyaya batı renk vermek. boyalı n bası * Okuyucunun ilgisini çekmek için renkli fotoğ yazı haberden çok yer veren. ldı ı boyama kitabı * Küçükleri eğ nitelikte içinde boyanacak resimler bulunan kitap. ı boyahane * Boya iş yapı yer. * Renkli. boyacı lı k * Boya yapma veya satma iş i. * Boyama iş boyacı ı ini. ve terinin ayağ basıayakkabını ı nı p sı boyattı.

yalnı serbest. boyası k zlı * Boyasıolma durumu. boyayı cı * Boyama özelliğolan. i boyar madde * Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren doğ veya yapay renkli madde. * Kendi kendini boyamak. * Tuna bölgesinde. i boyca boydak * Yükü olmayan yaya. * Bekâr. boyatmak * Boyamak iş yaptı ini rmak. ey boyar boyar * Boyama özelliğolan madde. makyaj yapmak. boyanmak * Boyamak işyapı i lmak. yüzüne boya sürmek. boydan boya * Bir uçtan öbür uca kadar. al * Hücre öz suyu içinde eriyik durumunda bulunan renkli madde. boyatı lmak * Boyamak işyaptılmak. . Rusya'da soylulara verilen unvan. boya sürdürülmek. * Boy bakı ndan. makyajsı n ş z. boya sürdürmek. boydaş * Aynı boyda olan. * Boya veya renkli bir ş sürülmek. mı boydaşk lı * Boydaş olma durumu. boyası atmak * boyası solmak. ş ı alma. * (kadıiçin) Yüzünü boyamamıolan. * Akran. * Renksiz. Transilvanya'da. z boyatı lma * Boyatı iş lma i.* Boyanmak iş i. boyası z * Boya sürülmemiş . z. boyar madde. boykot * Bir iş bir davranı yapmama kararı i. i rı boyatma * Boyatmak iş i.

boykotçu * Boykot yapan veya boykota katı kimse. ş ı almak. boylu boslu. * Batmak. boylam * Yeryüzündeki herhangi bir noktanımeridyen dairesiyle baş ç olarak alı Greenwich gözlem evinin n langı nan meridyen dairesi arası ndaki açı eri. kı sa .* Bir kimse. boylu poslu * Bkz. boylanı ş * Boylanmak iş i veya biçimi. sağ * Boyu olan. çı kmak. lan boykotçuluk * Boykot yapma iş i. * Düş mek. tul. boylamak *İ stemeyerek bir yere gitme durumunda kalmak. boykotaj * Boykot etmek iş i. değ boylama * Boylamak iş i. * Destan söylemek. bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaş için her türlü iliş kesme. mak kiyi boykot etmek * bir iş bir davranı yapmama kararı i. gösteriş ı li. boylanma * Boylanmak iş i. boyu uzunluğ i unca. boyluca boyna * Uzun boylu gibi olan. boylu boyunca * Boyu uzanabildiğkadar. yakıklı ş . boylaması na * Boyu doğ rultusunda. içindeki suyun ıtı ı sı lması lanan depo. boyler boylu * Kalorifer kazanın sı ğ nı caklından yararlanarak. boylanmak * Boyu uzamak. * Boyu benzerlerinden uzun olan. boylu boslu * Uzun boylu. * Sandalı çtan yürüten kı kürek. anlatmak. * Yükselmek.

hacamat etmek. acı rı ş . boynuz dikmek * (kadı baş erkekle iliş kurarak kocası aldatmak. n) ka ki nı boynuz eğ mek * istemeyerek uymak. karştarafıgücünü kabul etmek. boynu bükük * Üzgün. ı nı boynuz * Bazı hayvanlarıbaş bulunan. boynuz çekmek * boynuz kullanarak kan çekmek. * (bitki için) canlı ı yitirmek. boynunu vurmak * baş keserek öldürmek. kı k veya çatallı bir vrı korunma organı . zavallı m . i boynunu bükmek * acı rı. zimmetine geçirmek. * Kurş borudan kol alma iş un leminde kullanı demirden yapı ş lan lmıalet.boyna etmek * sandalı çtan tek kürekle yürütmek. * Bu organdan yapı ş lmı . gebersin. ı n boynuz isterken kulaktan olmak . kı boynu altı kalsı nda n! * ölsün. uzun. ndıcı * bir durumu. boynunu uzatmak * her ş her cezaya razı eye. sı boynu eğ ri * herhangi bir sebeple birine karşdirenecek veya söz söyleyecek durumda olmayan. eyi boynuna geçirmek * bir ş kendine mal etmek. lını ğ boynunu kı rmak * çekip gitmek. eyi boynunda kalmak * bir sözü iletmediğveya birine ödenecek parayı i ödemediğiçin üzerinde borç kalmak. bir iş i ister istemez kabul etmek. boynuna almak * bir ş borç veya ödev olarak üzerine almak. tı n ı nda rnaksı maddeden. boynu armut sapı dönmek na * çok zayı flamak. olmak. nacak ve yardı bekler durumda. ı boynu kı ince olmak ldan * haksıolduğ anlaş ğ verilecek her cezaya razı z u ı ı ldında olmak. kılmı kimsesiz. boynu eğ ri * Asmaları yeni sürgünlerini yiyen veya kemiren bağ n zararlı. çaresiz bir durumda kalmak. boynuna * üstüne.

boynuzlaş ma * Boynuzlaş işveya durumu. nda . * (erkek için) Karı veya bir kadı yakı tarafı aldatı sı n nı ndan lmak. boynuzlama * Boynuzlamak iş i. kurtçuğ meş ağ u e açları yaş bir böcek (Carambyx). sır ve antilopları ğ ı içine alan. içi boş olan boynuzları sürekli kalan ve dallı olmayan. taktı rmak) * (koca) karı baş bir erkekle iliş kurarak aldatı sı ka ki lmak. mak i boynuzlaş mak * Boynuz durumuna girmek.olmak. koyun. * Karınıveya kadıyakı ndan birinin iffetsizliğ göz yuman (erkek). omurgalı n memeliler sıfı ları nı . boysuz * Boyu benzerleri arası kı olan. boyu (bosu) devrilsin (veya devrilesi) * "ölsün" anlamı ilenç sözü. boyunca. karıveya bir kadıyakı tarafı aldatı sı n nı ndan lmak. boynuzsuz * Boynuzu olmayan. boynuzlu * Boynuzu olan (hayvan). boynuzlanmak * Boynuzu çı kmak. nda sa boyu * (bir isim tamlaması tamlanan olduğ nda unda) süresince. n nı ka boynuzlanma * Boynuzlanmak iş i veya biçimi. boynuz gibi. boynuzluteke * Kıkanatlı n lardan. mükemmelini ararken mevcut olanı yitirmek. * (kadıiçin) Kocası baş bir erkekle aldatmak. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan boynuz kulağgeçmek ı * bir konuda daha sonra yetiş enler yetenek bakı ndan eskileri geçmek. boynuzlugiller * Keçi. boynuzlamak * (hayvan) Boynuzu ile vurmak. boynuzlatma * Boynuzlatmak iş i. * Boynuz batılmak. boynuz yarası rı almak. mı boynuz takmak (veya takı nmak. boynuzlatmak * Erkek. sın n nları ine * Troleybüs. * daha iyisini. süsmek. nda ayan boynuzsu * Boynuza benzer.

boyu bacadan mı tı aş? * daha evlenecek yaş değ ta il. na. sı nda li boyun bağ ı * Gömlek yakasın altı geçirilip süs olarak bağ nı ndan lanan uzun. nı boyun kı rmak * saygı duyulan bir kimse karş nda. boyun kesmek * baş eğ ı mek. huyu huyuna * karı veya arkadaş arası her bakı koca lar nda mdan uygunluk olması gerekir. uzunlaması tulânî. ü boyunca çocuğ olmak u * yetiş çocuğ olmak. güğ gibi kapları veya vida. ayakta iken başöne bükmek. katlanmak. ı sı ı boyun olmak * kefil olmak. na boyuna * Ene dik olarak. nı boyunca * Boyu veya uzunluğ kadar. vecibe. kravat. durmaksın. boyun vermek * buyruk altı girmek. zı boyuna bosuna bakmadan * fizik yapını gereğ geliş sın ince memiş olması göz önünde bulundurmadan.boyu (veya boyuna. te) n ı nı na p boyunduruğ vurmak a * baskı na almak. kin u boyunduruğ atmak (veya almak) a * (güreş hasmıbaş koltuk altı alıboynuna kol dolamak. boyun * Gövdenin baş omuz arası kalan bölgesi. boyun eğ mek * isteyerek veya istemeyerek uymak. la nda * Ş e. * (bo'yuna) Ara vermeden. altı . nda boyun borcu * Yapı lması gereken ödev. boyun bükmek * Bkz. boyunca) beraber * kendi boyu kadar. enlice kumaş parçası . u * Sürdüğ zaman kadar. boyunca. boyun bir karıuzadı ş * gereğolmayan o iş i i yapmakla sanki yükseldin anlamı söylenir. boynunu bükmek. cı gibi araçları dar olan üst bölümü. boyu boyuna. süresince. iş üm n vata n * Sorumluluk. * Dağ rtları geçmeye elveriş alçak yer.

an. sı boyunun ölçüsünü almak * kendi yetersizliğ beceriksizliğ anlamak. . lik. geniş kapsam kazanmak. ldı ı ları verdiğbahş. mı * Nitelik. aç * Zulüm ve zorbalıbaskı. boz bulanı k * Çok bulanı k. içerik. * Açı lmamı sürülmemiş ş . * Doğ ruları yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alı üç doğ n. * Mengenenin üst yanı ndaki kemer biçimli bölüm. (toprak). boz yel * Boyutu olan. esaret. geniş kapsam. * Boyutu olamayan. veya beton kirişlento. geniş kapsam ve içerik kazandı lik. * Durum. beklediğyakı ğgörememek. kasın sı nda boyunduruk parası * Bir mahalleden veya köyden baş yere gelin götürülürken. ini. boyunluk * Boyuna sarı ş boyun sargı. boyunlu * Boynu olan. kaynatanı gelinin ayrı ğyerin delikanlı na ka n. . ş . buut. boz madde * Sinir hücrelerinden oluş beyinde dı omurilikte iç tabaka. lan ey. lik. rmak. boyutlandı rma * Boyutlandı iş rmak i.boyunduruk * Çift süren veya arabaya koş hayvanları birlikte yürümelerini sağ ulan n lamak için boyunları geçirilen bir na tür ağ çember. k sı * Güreş hasmı baş koltuk altı alıboynuna kol dolama oyunu. boyunduruk altı girmek na * baş nıbaskı altı kalmak. te n ı nı na p * Kapı pencere gibi açı klarıüzerine konulan ağ taş veya klı n aç. ini i nlı ı boyut * Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanı . boyutlu boyutsuz boz * Açıtoprak rengi. boyut kazanmak * yeni bir durum. geniş ve lik derinlikten her biri. nan rultudan uzunluk. k * Bu renkte olan. i iş boyunlandı rmak * Kapsam kazandı rmak. boyut katmak * baş veya yeni bir görüş sı ka açı vermek.

lan bozarı k bozarma * Bozarmıolan. bozdurulma * Bozdurulmak iş i veya durumu. bozum olmak. ham tarla. bozdur bozdur harca * çok az olan ş için alay olarak kullanı eyler lı r. bozacı lı k * Boza yapma veya satma iş i. tatlı mayhoş lan veya içecek. bozacı * Boza yapan veya satan kimse. bozahane * Boza yapı yer. iş bozayı * Tehlikeli bir cins ayı .* Lodos. bozdurmak * Bozmak iş yaptı ini rmak. bozdurma * Bozdurmak iş i. ç u bozca * Rengi boza çalan. i bozdurtmak * Bozdurmak. rengini atmak. boza olmak * utanmak. renk değtirmek. boza gibi * (sılar için) koyu ve bulanı vı k. ş . bozarmak * Rengi boz olmak. day lları itilmesiyle yapı koyuca. an * Yeniçeriler tarafı kullanı ve atlarıeyerlerinde asıduran altı ndan lan n lı toplu gürz. bozdurtma * Bozdurtmak işveya durumu. lı k bozdoğ an * Bir doğ türü (Falco aesalon). bozdurulmak . * İlenmemişçalı toprak. mır. darı sı buğ gibi tahı n hamurunun ekş . boza * Arpa. bozbakkal * Karatavukgillerden. ş * Bozarmak iş i veya durumu. boz renkli ardıkuş (Turdus pil ris).

* Bozgun olanı durumu. nda bozlak * Orta ve Güney Anadolu'nun birçok bölgelerinde bir türkü ezgisi. açsı al bozkıkedisi r * Genellikle bozkı rlarda yaş yabanî kedi (Otocolobus manul). lan. bozkıtavuğ r u * Bağ ı rtlak. n bozkı r * Kurakçı l otsu bitkilerden oluş sı ve ı an. ı * Yenilen bir ordunun. * Morali bozulmuş . * Bu ezgiyle söylenen. bozkı ma rlaş * Bozkı mak iş rlaş i veya durumu. ğ lı bozma * Bozmak iş i. bozlama bozlamak * (deve) Bağ ı rmak.* Bozmak işyaptılmak. klı * Bozlamak eylemi. * Bu durumda bulunan. * Biçimi ve kullanı ı iş lı değtirilmiş ş . ı nda en bozgun * Bir toplulukta karş klı ı güvenin bozulması beliren karıklı lı ile ş k. konusu acı türküler. bozguna uğ ramak (veya vermek) * yenilip periş olmak. bozgunculuk * Bozguncuya yakır davranı ş ı ş . i rı bozgeven * Yurdumuzda Erciyes dağ yetiş bir geven türü (Astragalus microcephalus). çökmüş lgı . hezimete uğ ramak. ayan bozkıkoyunu r * Asya koyunu (Ovis vignei). dağ an ı lmak.). düzen bağ yitirerek asker onurunun gerektirdiğbütün bağ bozması ı nı i ları . bozmacı * Eski ş eyleri alıbozarak parça parça satan kimse. step. hezimet. bozguncu * Bozgunluk yaratan (kimse. yı n. bozgunluk * Bozgun. * Çı k koparmak. bozkı mak rlaş * Bozkı r durumuna gelmek. bozkurt * Birçok Türk destanı yer alan kutsal hayvan. p . cak lı iklimlerde geniş man alanlara yayı ağ z doğ bölge. güç vb.

düzeni bozuk olan. * İ ve değ niteliğ yitirmek. bozguna uğ ramak. * (bir organ) Görevini yapamaz duruma gelmiş . * Geçersiz bir duruma getirmek. lûp * Altı paraya çevirmek. * Bozulmuş olan. yenilemeyecek duruma gelmek. nı * Bağ veya bostanıson ürününü toplamak. küçük değ para. yenmek. bozuk düzen * Düzensiz. bozuk para * Ufak birimlere ayrı ş lmıpara. bozuk gibi. zlına ı * Aklı yitirecek derecede bir ş düş olmak. * Kı n. bozrak bozuk * Rengi boza çalan. bozdurmak. * Bozuk olma durumu. * Bir yerin. içerlemek. sıntı zgı kı lı . mağ etmek. k. bozuk para gibi harcamak * değ düş erini ürecek biçimde bir kimseden yararlanmaya kalkı ş mak. lını iş ş * Bı rakmak. ekş imek. huzursuz. ndan bozuk çalmak * canıkı ş sılmı yüzü ası ş . . * Bozguna uğ ratmak. bozukça bozukluk * Biraz. bozuk bozulma bozulmak * Bozmak iş konu olmak. dağ ı tmak. bir ş düzenini karı rmak. ş ı * Türk halk müziğ inde. * Sağğ yitirip zayı lını ı flamak. * Kötü duruma getirmek. * Dağ ı lmak. erli * Kötümser. zarar vermek. bozördek * Tatlı sularda bulunan bir tür ördek. lmıolmak. nı eye kün * Biçimini ve kullanıı değtirmek. eyin ş tı * Dokunmak. ufaklı bozuk. ufaklı bozuk para. * Büyük parayı birimlere ayı ufak rmak. ine * (yiyecek için) Kokmak. k. bağ lamadan biraz büyük ve meydan sazı küçük dokuz telli bir saz. * Bir paranı ufak birimlere ayrı ş n lmıdurumu. * Bir kimseyi beklemediğbir davranıkarş nda bı i ş ı sı rakarak veya sözünü yalana çı kararak küçük düş ürmek. * Madenî. yi erli ini * Bir ş kı eye zmak.bozmak * Bir ş kendisinden beklenilen iş eyi i yapamayacak duruma getirmek. karık. * Bozulmak iş i. n * Kı ğ zarar vermek. gergin. bozuk.

bozumca bozuntu * Kurş renginde iri bir kertenkele. a gibi bozuş ma * Bozuş iş mak i. böbrek taş ı * Böbreklerde oluş taş an . i bozum * Bozulmak iş utangaçlı mahçupluk. bozum etmek * utandı rmak. bir eyin * Kendinde bulunması gereken nitelikleri taş ı mayan kimse veya ş ey. kuyruğ kalıve kı zehirsiz ve zararsıbir yı (Eryx). inde sı böbrek yağ ı * Kasaplıhayvanları böbreklerinin çevresinde oluş yağ k n an . bozum havası * Utangaçlı mahcupluk. olan. karşklı ı bozulma içinde. bozuş mak * Araları lmak. bozum olmak * utanmak. bozuntuya vermemek * bir kimsenin hoş gitmeyen bir durumunda fark etmemiş davranmak. bozuş ukluk * Bozuk durumda. idrar salan. utanacak duruma düş mek. z lan böbrek biri. ı u n sa. böbür * Kandaki zararlı maddeleri süzen. bozuntuya uğ ramak * ş kı ğ kapı aş nlı a lmak. mahcup etmek. böbrek üstü bezi * Böbreklerin üstünde bulunan. lik. mahcup olmak. böbreksi * Böbrek biçiminde olan. açı bozuş uk * Araları lmı bozulmuş açı ş . başküçük. * Ş kı ğ düş aş nlı a me. hormon niteliğ salgı olan bez (II).bozuluş * Bozulmak işveya biçimi. i. döküntü. k. un * Bozulmuş ş kalan bölümleri. yenilmiş k. omurganısağ sol yanı bulunan çift organlardan her n ve nda . lı bozyürük * Üstü hafif benekli.

* Böbürlenme. böcek bilimi * Böceklerin yapını ayını hastalıyapı niteliklerini inceleyen bilim dalı sı. kı kı . nına ayan mı böcekhane * Böceklik. kurulmak. derisi benekli. entomoloji. ta böcekçil * Böcek yiyen. * Böcü. n muş hayvan sıfı ere. karada yaş hayvanlar takı . sı ülkelerde yaş cak ayan. böcekçiller * Omurgalı hayvanlardan memeliler sıfı giren. böcek kabuğ u * Mor ile yeş arası ve metal parlaklında olan renk. böbürlenme * Böbürlenmek iş i. nı. . entomolojist.* Memelilerden. sindirmeye elveriş olan bitkilerin ortak li adı . kurt ve tılıdında kalan küçük hayvancı verilen ad. böbürlenmek * Övünerek kabarmak. böcek bilimci * Böcek bilimi uzmanı . böcek yiyen. çoğ ve baş üs. uzunluğ 30-40 cm kadar olan. böcekle beslenen (hayvan veya bitki). böcek çı karmak * ipek böceğyetiş i tirmek. rtı ş n ı klara *İ stakoza benzer. böcek gibi * ufak tefek ve esmer (çocuk). böcekkapan * Örnek bitkisi drosera olan ve bazı organları böcek yakalamaya. böbürtü böce böcek * Eklem bacaklı n. kibir. yaş ş ve ı k cı . böceklenme * Böceklenmek iş i. haş * Kelebek. altı ları bacaklı u kanatlı vücutları . yı cı rtı hayvan (Hyrax syriensis). böbürlenmek * çok böbürlenmek. sarı u renkli. böceklenmek *İ çinde veya üstünde böcek üremek. * Böbürlenme. böcekbaş ı * Osmanlımparatorluğ İ unda zabı görevlisi. göğ karıolarak eklemlerden oluş . yenilen bir deniz hayvanı sa skaçlı . il nda ğ ı * Bu renkte olan.

soluk sarı renkli. l) böcü * Kurt. * Bu bitkinin önce kı zı olgunlaş kararan mayhoş rmı iken ı nca yemiş i. göğ ve karıolarak üç bölgeye ayrı duyargaları baş üs n lan. böğ ürtü . * Böcek. ayakları ağ ikiş yla ı z parçaları çift olan eklem bacaklı sıfı üçer lar nı. kanatları er. zehirli bir örümcek türü. deve) Bağ ı rmak. boş ür. böcelenmek * (tahı Böceklenmek. * İ böceğyetiş pek i tirilen yer. böceklenmiş . manda. böğ ürme * Böğ ürmek iş i. böğ ürtmek * Böğ ürtmek iş yaptı ini rmak. hortlak vb. böğ ürmek * (öküz. p lan böceksiz *İ çinde böcek bulunmayan. böcekhane. diken dutu (Rubus caesus). birer. böğ * Eklem bacaklı lardan. ğ a böcül böcül * Gözlerini iki yana oynatarak (bakmak). böğ * Yan taraf. böğ ürtlen * Gülgillerden.böcekler * Vücutları . böğ ür * İ ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arası nsan ndaki bölümü. * (insan) Anlaş ı bir biçimde yüksek sesle bağ lmaz ı rmak. yol kenarları kendiliğ nda inden yetiş dikenli ve çok yık bir çalı en llı . gibi hayalî bir varlı verilen ad. böcekli böceklik *İ çinde veya üstünde böcek bulunan. ların u böğ ürtme * Böğ ürtmek iş i. böceksavar * Evdeki zararlı böcekleri savıöldürmekte kullanı ve ilâç püskürten sprey. bahçe çitlerinde. böğ ürtlenlik * Böğ ürtlen çalı nı çok olduğ yer. * Çocukları korkutmak için söylenen ve hayalet. böğ böğ üre üre * Bağ ı rarak. böcelenme * Böcelenmek iş i veya durumu.

iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğ veya üzerinde yaş nı idarî e. * Ulusal veya uluslar arası yarı bir ş mada ilk dereceyi alan. böğ ürüş * Böğ ürmek iş i veya biçimi. sı ran * Bölmek iş lemi. taksim. * Kalı ağ gövdesinden odun veya tekne yapmak için ayrı tomruk. in na * Bir niceliğiki veya daha çok eş parçaya ayı i it rmak. böldürmek * Bölmek işyaptılmak. rma. parçalamak. ine ayan insanlarıaynı n soydan gelmiş olmaları göre belirlenen toprak parçası ntı na . i rı bölen * Bir bölme iş leminde bölünen sayın kaç eş parçaya ayrı ğ gösteren sayı nı it ldını ı . "a/b" anlatı . * Bölme ile ayrı ş lmıolan. * Birliğ bozulması yol açmak. ş ampiyon. birinci olan (kimse). * Cins kavramları tür. taksim. u. bölmeç bölmek * Ambalâj içinde bulunan malları birbirinden ayı rmaya yarayan koruyucu parça. n aç lan bölme iş areti * Bölme iş leminin yapı ı ifade eden bölü "/" iş lacağ nı areti. * Böke olma durumu. su baskı. * Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayı rmak. nı belli bölgeci * Belli bir bölgenin çı karları çalı (kimse). yangı gibi durumlarda. nahiye. * Gemilerin içinde.* Böğ ürme sesi. ara kapı kapanı arı n veya hasarı nı n lar nca zanı n yayı nı lması önlemek için kullanı birbirlerinden ayrı ş lan lmıyerler. ş ampiyona. mı ka. alanı küçük oda veya kımlara ayı ince duvar veya tahta perde. * Bölmek iş ayı parçalama. alt tür kavramları ayı iş nı na rmak i. "a bölü b" diye okunur. * Salon. güçlü kimse. böke * Kahraman. * Büyük bir yeri. oda veya sofa gibi büyük bir yerden ayrı ş lmıdaha küçük yer. taksim etmek. için ş ma bölgesel bölme * Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan. i. * Vücut yüzeyinde sırları herhangi bir bölüm. * Bölme iş lemini gösteren iş aretin "/" okunuş taksim. bökelik böldürme * Böldürmek iş i. bölge * Sırları veya ekonomik birliğ toprak. mı bölmeli bölü . için ş an bölgecilik * Belli bir bölgenin çı karları çalı durumu. ş ampiyonluk.

ini * Bir topluluğ birliğparçalama. * Bir siyasî partinin birliğ parçalamayı ini . un * Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlıdalı eğ sağ k nda itim layan birimlerinden her biri. bölümlendirmek * Bir ş bölümlere ayı eyi rmak. i. sıflanmak. * Hizip. kım. * Çağdevir.* Bir bayağkesrin gösteriliş pay ile payda arası konulan yatay çizginin okunuş "a/b" kesri "a bölü ı inde na u. departman. nı bölümlendirme * Bölümlendirmek iş sıflandı i. n sı * Bir kuruluş yönetim birimlerinden her biri. i bölümlenme * Bölümlenmek işveya durumu. bölük pörçük * Bütünlüğ sağ ü lanamamıdurumda. ğ . nı rma. it kümelere ayı rmak. sıflandı nı rmak. bölünebilme . nı bölümlemek * Birçok ş arası birbirine eş veya benzer olanları ey nda. departman. ları n an bölümleme * Bölümlemek iş sıflama. . ı bölük * Bir bütünden ayrı ş lmıolan parça. i bölümlenmek * Bölümlemek iş konu olmak. bölümleniş * Bölümlenmek işveya biçimi. * Canlı n bölümlenmesinde filumlarıbir araya gelmesiyle oluş birlik. sı * Saç örgüsü. turan ve öbür birliklerin temeli sayı birlik. * Bölme iş sonunda elde edilen sayı lemi . lan * On kuralı göre yazı bir tam sayın. mı bölük bölük * Parçalara ayrı şkım kım. sağ sola doğ üçer üçer ayrı basamakları her bir üçlü na lan nı dan ru lan ndan takı . seksiyon. parça parça. ş bölükbaş ı * Yeniçeri ordusunda üst rütbeli bir görevli. kım. bölücü * Bölme iş yapan. kı smî. sıflamak. bölen. bozmayı amaç edinen kimse. bölücülük * Bölücünün yaptı işara bozuculuk. fesatçı u. lmı sı sı . münafı k. tasnif. bölüm * Bir bütünü oluş turan parçalarıher biri. b" diye okunur. tasnif etmek. bölme amacı olan. ine nı bölümsel * Bölünme ile ilgili. * Takı mlardan oluş üçü veya dördü bir tabur oluş an. i nda .

bölüş türmek * Bölüş iş yaptı mek ini rmak. payı almak. * Bölünmek iş i. bölünmek * Bir bütün. n * Zigotun bölünmesinden sonra embriyonda ortaya çı ve az çok birbirine benzeyen parçalarıher biri. ma. * Fraksiyon. bölüş mek * İ veya daha çok kimse araları herhangi bir ş paylaş ki nda eyi mak. bölüntüler * Bir bütünün ayrı ş lmıolduğ bölümler. taksimat. halkalara ayrı ş lmıolan. parçalara ayrı lmak. bölüntü * Bölünmüş parça. bölünmezlik * Bölünmez olma durumu. taksim etmek. * Budala. kan n bölütlenme * Döllenmiş yumurtanı blâstulayı turuncaya dek art arda bölünmesi. belli bir büyüklüğ varı eş bölümlere ayrı çoğ e nca it lı alması p . eş lması gereken miktar veya sayı . * Hücrelerin. u bölünüş * Bölünmek işveya biçimi. üleş mek. belirli bölümlere. z bölünen * Bölme iş lemine uğ lan sayı it bölümlere ayrı ratı . i * Bölüş iş mek i. * Yarı toplu olarak koş ş ta arken birbirinden ayrı lma.* Kalansıbölünür olma durumu. bölünmez * Parçalanamaz. saf. * Bölüş paylaş me. nı bölüş türme * Bölüş türmek iş i. i bölüş bölüş me * Bölmek işveya biçimi. ayrı lamaz. n oluş bölütlü bön * Bölütlere. halka. bölüş üm bölüt * Eklem bacaklı n vücudunu oluş ları turan yan yana dizili parçalarıher biri. . bölüngü bölünme * Fraksiyon.

börttürmek * Börtmek işyaptılmak. yma. börek için ayrı ş li lmıolan. * Börtülmek iş i. safça. itli börtük börtülme * Haş lanarak veya ateş biraz kı larak piş olan (ş te zartı miş ey). luk. n * Yağ murdan veya soğ uktan korunmak için giyilen ucu sivri boş külâh. bön bön bakmak * anlamayarak. saflı k. saf (bir biçimde). börekçi * Börek yapan veya satan kimse. * Açı ş lmıhamurun veya yufkanıarası peynir. i rı börtü böcek * Çeş böcekler. * Genellikle hayvan postundan yapı başk. bönlük börek * Bön olma durumu. börtmek * Az piş irmek. . böreklik börk * Börek yapmaya elveriş olan. bönleş me * Bönleş iş mek i. kı ı n na.bön bön * Budala ve safca bakarak. spanak gibi ş konularak piş eyler irilen çeş itli biçimlerde hamur iş i. budalalı aptallı sersemlik. börttürme * Börttürme iş i. aptallaş mak. lan lı börkenek * Geviş getiren hayvanları midelerinin ikinci bölümü. börekçilik * Börek yapma veya satma iş i. aş n aş n bönce * Budala. börtme * Börtmek iş i. k. haş lamak. börek açmak * börek yapmak için hamurdan ince yufkalar hazı rlamak. ş kış kıbakmak. k. bönleş mek * Bön duruma gelmek.

. *İ çinde "ne". "nası gibi sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğ l" inde. * Bunun gibisi. bu biçimde. nda * Bu kasttan olan kimse. i * Bu bitkinin sebze olarak yararlanı yeş ürünü. böyle böyle * Böylelikle. * Bu yolda. böyle baş böyle tı a. böylesi böylesine * Aş bir biçimde. buna benzer. bu biçimde. böylelikle. lan il * Bösmek iş i. bir rkı * Hint kastları ilk kast. böyle gelmiş böyle gider * her zaman böyle olmuş . böylemesine * Bu biçimde. böylelikle. gene de böyle olacak. böylecene * Böylece. paçalı tavuk ı . bu yolda. raş * kiş yaraş iş ilere an lemler uygulanı r. ine börülce * Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeğkoyu benekli tohumu (Vigna sinensis). böylelikle * Bu yolda yürüyerek. * Sonunda. * Bu derece. ı rı Br brahma Brahman * Brom elementinin kı saltması . böylece * Tam böyle. infilâk etmek. sonunda. o cümlede anlatı ş hoş lan eyin karş ı lanmadını ona ş ı ğ anlatı ğ veya ı aş ı ldını r. * Bir madde birdenbire gaz durumuna gelerek patlamak. bösme bösmek böyle * Bunun gibi. bu biçimde olanı .börtülmek * Börtmek iş konu olmak. Brahmanizm * Brahmanlı k. * İ yapı bacakları ri lı . tüylü.

tutturulan asıyatak. * Briket yapan veya satan kimse. kı kafalı nı sa sa . branda * Gemilerde tayfa ve erlerin yattı dikdörtgen biçiminde. hey" anlamı kullanı nda lı r. kavkı kabuklu. ten kan n rtı brakisefal * Kafatasın ön alt eksenine göre kı olan (kimse). yaş a!. * İ direkli. kol. * Ş kı k. yaylı araba. i nda brifing brik brik * Bir konuda özet olarak verilen bilgi veya açı klama. birkaç top taş gemi. u braket * Dikiş çı kitapları sı na makine ile bez geçirme. brezil brı çka briç * Önde çok yüksek bir oturma yeri. * Doğ çimento ile lâvlı al . Brehmen breş * Bkz. kömür tozu ve katran tortusundan bası elde edilen. ki ı yan * (bilim için) Dal. arkada da boylaması yerleş na tirilmiş oturacak yerleri bulunan dört tekerlekli. lı branda bezi * Keten ve pamuk ipliğ inden sıve sağ dokunmuş k lam bez. hafif * Dört kişarası oynanan bir iskambil oyunu. karı * Üstü kapalı ş kı olarak kullanı tek atlı . branş bravo bre * "Ey. Brahmanizm. lı . kemikli kıntı n kaynaş yla oluş kütle. * "Vay" gibi ş ma anlatı aş r. rı ları ması muş * Bir tür yapay mermer. coş anlatı aş nlı ku r. briketçi . * Linyit. * Baklagillerden bazı açlarıkı zı ağ n rmı boya çı lan odunu. * "Be" yerine kullanı lı r. briket * Linyit ve kömür tozundan bası elde edilen yakı nçla t.Brahmanlı k * Kalım yoluyla geçen bir kast bölünmesine dayalı tı toplumsal bir kuruluş içeren Hint dini. tuğ biçimli yapı nçla la malzemesi. kın zak ı lan . seren yelkenli. * Tekrarlanan iki emir kipi arası getirilerek iş sürekliliğ anlatı na in ini r. * Aferin. yaylı arabası at . astarlanmıbezden yapı halatlarla bir yere ğ ı ş lan. Brahman.

haş il lanarak yemeğhazı i rlanan bir tür sebze.briketçilik * Briketçinin iş i veya mesleğ i. brizbiz brokar * Sı veya gümüş lemeli bir tür ipekli kumaş rma iş . ları ndan bronş it * Bronş bronş ve çukları iltihaplanması n . deniz suları az.909 olan.97 olan kı zı u rmı renkli. rmak lan briyantinli * Briyantinle süslenmiş . bronzlaş ma * Bronzlaş iş mak i. * Pencerelerin çerçevesine. briyantin * Saçı parlatmak ve yatı için kullanı güzel kokulu bir madde. bronz gibi * tunca benzeyen. bromürlü * Yapında bromür bulunan. içeriden tutturulan ince perde. briketlemek * Briket hâline getirmek. bronz * Tunç. ı ı rlı nda göllerde çok miktarda bulunan. zehirli sı bir element. bazı 35. bronş çuk * Bronş n uç dalları her biri. brokkoli brom * Küçük. tunç renginde olan. yoğ unluğ 2. briyantin sürünmüş . briketleme * Briketlemek iş i. Kı vı saltması Br. bronzlaş mak * Bronz rengini almak. broş . pis kokulu. sı bronş * Soluk borusunun akciğ erlere giden iki kolundan her biri ve bunlarıdalları n . an bromür * Bromhidrik asidin tuzu veya eteri. * Atom numarası atom ağ ğ79. bromhidrik asit * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş HBr aside verilen ad. bromhidrik * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş an. yeşyumrular hâlinde olan.

bu gözle * bu anlayı ş la. bu kadar * bu denli. bu haysiyetle * bu bakı mdan. biçimlerine girer. . bu günlerde * içinde bulunduğ umuz zamanda.* Kadı n takı kları iğ nları ndı süs nesi. rası bu (veya ş kadar u) * bir sayı sonra gelerek o sayı artımiktarı dan dan k bildirir. bu abdestle daha çok namaz kı r lı nı * bir tutum veya davranın etkisinin sürekli olacağ anlatı ş ı ı nı r. broş ür * Sayfa sayı az. bu cümleden * bunlar arası bunlar gibi. bu arada * Bu süre içinde. zamanda veya söz zincirinde en yakıolanı n gösterir. * Diploma. Çokluk biçimi bunlar). bu birkaç gün içinde. çeş idinden. nda. ş . bunda. brülör brüt * Sı yakıkolayca yanabilecek taneciklere ayı püskürten araç. bundan. lan ı rlı bu * Yerde. ş ahadetname. beraber. bu gidiş le * bu biçimde. bu kabilden * gibi. vı tı rarak * Kesintisi yapı lmamı kesintisiz (para). sı brovning bröve * 7. bu tarzda. küçük kitap.65 mm lik otomatik tabanca. bu kabil * bu gibi. * Kabı darası karı ile çı lmadan tartı (ağ k). * Birlikte. bu türlü. risale. Bruxelles lâhanası * Bkz. * En yakı bulunan bir varlı veya biraz önce anı bir ş iş yolu ile belirtmek için kullanı (Çekim nda ğ ı lan eyi aret lı r sı nda bunu. Brüksel lâhanası . yakmaç. buna. Brüksel lâhanası * Ceviz büyüklüğ ünde bir lâhana türü. Frenk lâhanası (Brassica oleracea gemmifera).

lan bubi bucak * Küçük bir dokunma ile patlayan. buçuk buçuklu budak * (sayı üleş ve tirme sı ndan sonra gelir. tek baş kullanı fatları ı na lmaz) .. *İ lçelerin. * Kesirli. bu arada. kamufle edilmiş bombadan oluş bubi tuzağteriminde geçer.. bunun için. ve yarı m. her yanda. * Dalı gövde içindeki baş ç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert bölüm. bu kez. çeliş ş ları iyor. budak özü * Taze sürgün. acı * Dal. kutu. bu meyanda * Bkz. bu sefer * Bu defa. bu türlü * böyle. nahiye. bu meyanda * Bu arada. n langı budak deliğ i * Tahtalardaki budak yerinin çı lması sonra açı boş karı ndan lan luk. bucak bucak aramak * her yerde aramak. an ı * Kenar.bu kadar kusur kadı zı da bulunur kında * üzerinde durulmaya değ meyecek kadar küçük bir kusurdur. bucak bucak * Her yerde. bucak bucak kaçmak * bir olay. e. . bu sı a kar mı cağ dayanı r? * aş harcamalarla eldeki imkânları tükeneceğ anlatı ı rı n ini r. buat * Elektrik akı devrelerinde birleş mı tirme yapmak veya akı bir veya daha fazla kollara ayı için mı rmak kullanı araç. bu ne perhiz bu ne lâhana turş usu! * sözleri ve davranı birbirini tutmuyor. bu biçimde. köş yer. * Ağ n dal olacak sürgünü. bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri. bu yüzden * bundan dolayı . her tarafta. bir durum veya bir kimseyle karş mamaya çalı ı laş ş mak.

yla aç. * Bir ş aş ölçüde düş eye ı rı kün. ine budatma * Budatmak iş i. budatmak * Budamak iş yaptı ini rmak. budaklanmak * Budak sürmek. * Zekâca geri olan kimse. ş ı budalacası na budalalaş ma * Budalalaş iş mak i. budaklı * Budağolan. azaltmak. budanmak * Budamak iş konu olmak. budala gibi davranmak. nı dalları kı nı saltmak. lsı budama budamak * Daha çok ürün almak veya düzgün bir biçim vermek amacı ağ asma gibi bitkilerin dalları kesmek. Buddhist * Buddhizm dininden olan kimse. * Budalaca yapı iş lan . eyi budanı ş * Budanmak iş i veya biçimi. * Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dalları kesmek. budalalı k * Budala olma durumu. budalalıetmek k * akı zca davranmak. budalalaş mak * Budala duruma gelmek. budanma * Budanmak iş i. budalaca.budaklanma * Budaklanmak iş i. budalaca * Budalaya yakır (biçimde). te) nı u * Bir ş eksiltmek. . budala budala * budala gibi. nı * (güreş Rakibinin ayakları bir ayak oyunu veya vuruş ile yerden kesmek. * Budamak iş i. ı budala * Zekâca geri. dallanmak.

*İ çinde bulunduğ umuz gün. . içinde bulunduğ umuz zamanda. budunsal bugün * Kavmî. * bugün yaş ayanlardan gelecek kuş aklara. Buddhist. "ş iyi bil ki" anlamı kullanı unu nda lı r. derhal. bugünkü tavuk yarı kazdan iyidir nki . salt varlı koyarak onun insanda arzu biçiminde ileş bir düş ğ ı belirdiğ bundan da ı rabı doğ unu. daha sonra baş nıda baş gelebileceğ hatı ı na kasın ı na ini rlatmak için söylenir.Buddhizm * Tabiatüstü kiş miş tanrı üncesi yerine. ı raptan kurtulmak için var olmaktan vazgeçmek gerektiğ ileri süren. etnolog. * bugüne değ in. budun bilimi * Etnoloji. nda. ı rkiyat. bugünkü günde *ş imdi. Buddha'nı ileri sürdüğ mistik dünya görüş ve din. bugünden tezi yok * hemen ş imdi. budun betimci * Etnograf. * Ulus. bugün bana ise yarı sana n * bugün birinin baş gelen kötü bir durumun. dil ve kültür ortaklı bulunan. *İ çinde bulunduğ umuz çağzaman. bugüne bugün * "unutma ki". *İ çinde bulunduğ umuz günde. bugünden yarı na * az zaman sonra. ini. * Araları töre. budun kavim. millet. stı n duğ stı ini Hindistan ve Çin'de yaygı olan. budun bilimsel * Etnolojik. bugünkü * Bugüne özgü. kavmiyat. n n ü ü Budist * Bkz. budun bilimci * Budun bilimi uzmanı . bugün yarı n * çok yakı nerede ise. bugün yapı lan. bugün olan. ş imdiki ş artlarda. etnik. boy ve soy bakı ndan da birbirine bağ insan topluluğ nda ğ ı mı lı u. budun betimi * Etnografya.

buğ daysı meyve. ndan lmayacak derecede kaynaş ş mıolan tohum izlenimi veren bir kuru meyve. k buğ biti day * Yarı kanatlı m lardan. buğ daysı tane * Bkz. * Bu mantarı buğ ve benzeri bitkilerin yaprakları oluş n day nda turduğ hastalı u k. day akları an * Bu mantarı yol açtı hastalı n ğ ı k. buğ ra * Erkek deve. sı k r otları . arpa. ş . çavdar. k buğ sürmesi day * Buğ baş ndan oluş ilkel mantar (Tilletia tritici). pirinç. pancar tarlaları yaş göçücü bir kuş k nda ayan (Luscinia svecica cyanecula). mır. buğ daygiller * Bir çeneklilerden. ekin biti (Sitophilus granarius). iki hörgüçlü deve. buğ rengi day * (ten için) Açıesmer. kamı bambu olan. vücudu yeş başsiyah. bugünlük yarı k nlı * çok yakı olması nda beklenen ş için söylenir. il. ı bir buğ güvesi day * Tahı zarar veren küçük bir kelebek (Tinea granella). ekinlere zararlı böcek. buğ daysı meyve * Çok ince olan kabuğ zarı ayrı u. buğ benizli day * Açıesmer. . eyler buğ day * Buğ daygillerin örnek bitkisi (Triticum). la buğ pası day * Pas mantarı gillerden asalak bir mantar (Puccinia graminisi). buğ baş verince orak pahaya çı day ak kar * ihtiyaç duyulan ş değ kazanı ey er r. örneğbuğ yulaf. buğ daysı tohum * Bkz. ayrıve çayı i day. bugünlük * Bugün için. * Bu bitkinin baş aktan ayrı ş lmıtanesi. buğ daycı l * Bataklıyerlerde. buğ unu day * Yabancı maddelerinden temizlenmiş tavlanmıbuğ ve ş dayları tekniğ uygun olarak öğ n ine ütülmesiyle elde edilen bir ürün.* sağ lanmıbir kazancıumulan daha büyük bir kazanca feda edilmemesini öğ ş n ütler. çiçekleri baş durumunda büyük bir bitki familyası ak . buğ daysı meyve. patates. buğ daysı * Buğ andı dayı ran.

buğ ulama * Buğ ulamak iş i. sarı k anı msak. buğ tutmak. caklı ı ş buhar * Isı etkisiyle sılarıve bazı ları dönüş vı n katı n tükleri gaz durumu. buharlaş u mak. uya * Bazı yemekleri buğ ile piş u irmek. n ş lı buğ buğ ulu ulu * Nemli. . buğ tıcı ulaşrı * Suyu buğ durumuna getirmek için kullanı (araç). domates. na buğ ş ulanı * Buğ ulanmak iş i veya biçimi. uda miş buğ ulamak * Buğ udan geçirmek. cak cak. * Süzgün. buğ buğ ul ul * Buğ çı u kararak. lı buğ ur * Buğ ra. dalgı bakı olan (göz). buğ üstünde usu * sı sı sı ğazalmamıdurumda. ma. dolu dolu.buğ u * Isı etkisiyle gaz durumuna geçen sı. kekik ve baharat kullanı hiç su konmadan hazı larak rlanan bir et yemeğ i. buğ ulanma * Buğ ulanmak iş i. vı * Soğ bir cisim üzerinde ince bir tabaka durumunda yoğ mısı. k sı lan yanı cak u i buğ evi u buğ kebabı u * Et. * Buğ piş (yemek). arpacısoğ . tephirhane. u buğ ma ulaş * Buğ mak iş buharlaş ulaş i. u lan buğ ulu * Üzerinde buğ bulunan. yaş. buğ mak ulaş * Buğ durumuna gelmek. buğ u ulanmı ş . buğ ulandı rmak * Buğ ulanması yol açmak. buğ ulandı rma * Buğ ulandı rmak iş i. uk unlaş ş vı * Hastalıdolayıyla mikroplu sayı eş n sı buğ ile temizlendiğyer. buğ ulanmak * Üzerinde buğ oluş buğ ile kaplanmak. u mak.

tebahhur. ş an buharlı tma ı sı * Buharıtaş ğıdan yararlanarak yapı ıtma. ş an buharlı ütü * Çı ğbuharla kuru çamaş ütülemeye hazıduruma getiren ütü. buharlayı cı * Buhar hâline getiren (makine vb.). * Bir sıyı damlacı durumunda damı vı ince klar tmak. m. tiren buharlaşrma tı * Buharlaşrmak iş tı i. ulaş buharlaş noktası ma * Bir sınıkaynatı sonucunda buhar durumuna geçme derecesi. kardı ı ı rları r buhran * Bunalı bunluk. buharlı * Buharı olan. vın lma buharlaş mak * Buhar durumuna dönüş mek. kriz. ş an buharlı tren * Buhar gücüyle çalı tren.buhar kazanı * Buhar elde etmekte kullanı kazan. buharlaşrmak tı * Bir sıyı vı kaynatarak buhar durumuna getirmek. m . kalorifer dairelerinde buhar akını ı sı ş kesmeye ve dengelemeye yarayan alet. kaybolmak. buhar olmak * yok olmak. nlaş buharlaşrı tıcı * Buharlaş iş ma lemini gerçekleş alet. ı buharlaş ma * Buharlaş iş buğ ma. buhran geçirmek * bunalı geçirmek. hayaller içinde kalmak. * Buhar gücü ile çalı ş an. buhar makinesi * Buhar bası yla iş ncı leyen makine. mak i. buhar valfı * Buharlı nma sisteminde. buğ mak. buharlı gemi * Buhar gücüyle çalı gemi. tebahhur etmek. lan buhar kurutucusu * Buhar içerisindeki su damlacı nı ran ve kuru buhar elde edilmesini sağ kları ayı layan araç. n ı ı dı sı lan sı buharlı makine * Buharla çalı makine. ulaş * Dalgı mak.

* Kaçmaması hayvanları ayağ takı zincir. 20-30 cm boyunda. buhurdanlı k * Buhur yapmak için kullanı araç. a ı bukağ ı lı * Ayağ bukağbulunan. bukalemun türlerini içine alan bir familyası . lan lan buhurumeryem * Tavş ankulağ siklâmen. ı . bukanak buke * Ayak. lan aç buhurdan * Buhurluk. bilek. bukağ ı lamak * (hayvan için) Ayağ bukağtakmak. * Güzel koku. görüş değ tiren kimse. hareketleri yavaş . maddeler. kaya keleri (Chamaeleo iş chamaeleon). tütsü. ı ünü iş bukalemun gibi renkten renge girmek * sürekli düş değtirmek. renk değtirmesiyle ünlü sürüngen türü. ünce iş bukalemungiller * Sürüngenler sıfın renklerini bulundukları nını yerin rengine uyduran. n ı na ı lacak bukalemun * Bukalemungillerden. ı bukağ ı lama * Bukağ ı lamak iş i. için n ı na lan bukağvurmak ı * bukağtakmak. buji * Patlamalı motorlarda gazı tutuş turmaya yarayan elektrikli araç. bukağ k ı lı * Hayvanlarıayağ bukağtakı yer. buhranlı * Bunalı . rayiha. mlı buhur * Dinî törenlerde yakı kokulu ağ vb.buhrana tutulmak * buhran geçirmek. ı nda ı * Bilekleri beyaz olan (hayvan). bukağ ı * Ağ cezalı n ayakları takı ucuna pranga bağ ı r ları na lı p lanan demir halka. lan buhurluk *İ çinde tütsü için kullanı maddeler yakı kap. . demir köstek. * Çı na göre davranını karı ş .

bir ş bir kimseyi) bulmak eyi. bir nesneyi baş bir maddeye ka batı rmak. bukleli (saç). bula bula bunu (onu. oradan buradan toplanmı ş ı ş . bukran bul bula bulamaç bulamak * Bir nesnenin her yanı bir ş değ nı eye direrek üstünü onunla kaplamak. pı nar. * Genellikle üzüm ş nıkaynatı ile yapı koyu pekmez. * Bu iplikten dokunmuş (giyecek). * Kirletmek. vrı vrı bukleli * Kı mları (saç).buket bukle * Çiçek demeti. bulandıcı rı * Bulantı veren. vrı olan buklesiz buklet * Kı mları vrı olmayan (saç). bukle bukle * Kı m kı m. * Kaynak. * Saraçlarıkullandı yün kı ntı. bulanması sağ na nı lamak. * Küçük lüle durumunda. amca veya dayı sı karı. bulada bulak bulama * Büyük piliç. lan itli * Karık. kı mlı vrı saç. nefret uyandı ran. n ğ ı rpı sı * Yalnıiki geniş z yüzü testere ile düzeltilmiş tahta. * Tiksindirici. vı * Bu koyulukta yapı çeş hamur yemekleri. * var olanları en değ n ersizini seçmek. ı n rası lması lan * Sulu. * Bükülmüş iplik. * kötü bir raslantı anlatmak için kullanı yı lı r. . * Bulamak iş i. bulandılmak rı * Bulandı iş lmak. rmak i yapı bulandı rmak * Bulanması yol açmak. * Yenge. cık hamur.

uygunsuz iş yapan. i * Bulanmak iş i. k bulanı ma klaş * Bulanı mak işveya durumu. kapalı . bulaş ı k * Yiyecek veya içecekte kullanı yı lan kanmamımutfak eş veya kap kacak. lan bulaş deniz ı k . kası an. bulantı vermek * (içini. bulaş sri. çok duru olmayan. unu * Parlaklını açı ğ yitirmek. ki eyi ş tı bulanı k * Bulanmıolan. sataş alı ğolan kimse. * Yapı sulu. ş ) z. Donuk. k bulanı tı klaşrmak * Bulanıduruma getirmek. her yanı ş kaplanmak. k bulanı k klı * Bulanıolma durumu. anlamsı fersiz. ine bir eyle * Duruluğ yitirmek. * İ etki. bulanmak * Bulamak iş konu olmak. ş kan. klaş i bulanı mak klaş * Bulanıolmak. ntı bulaş adam ı k * Yolsuz. duru olmayan. bulaş hastalı ı cı k * Mikrop yolu ile yayı hastalı lan k. k * (bakı için. ler ma ş kanlı ı bulaş bezi ı k * Bulaş ı yı kları kamak için kullanı bez. * Açıseçik görünmeyen. sı * Karı ş mak. bulantı * Midede duyulan ve insana kusacak gibi bir duygu veren durum. z.* İ veya daha çok ş birbirlerinden fark edilmeyecek biçimde karı rmak. mide içi) Bulantıolmak. k bulanı ş bulanma * Bulanmak işveya biçimi. ş * Bulutlu. ş yası * Bulaş ş mıolan. ğ ve klını ı ı * (iç. midesini) bulandı rmak. net olmayan. bulaş ı cı * Birinden baş na geçen. kalı . bulanı kça * Biraz bulanıolan. * Niteliğtam anlaş i ı lmayan.

ş kanlı ı bulaş k kanlı * Bulaş olma durumu. bulaş suyu ı k * Bulaş yı ı karken kullanı su. otel gibi yerlerde bulaş yı ş la. nda nda ı cı k bulaş iş ı k * Yolsuz. ı kamaya ayrı özel bölüm. bulaş makinesi ı k * Bulaş yı ı kamaya yarayan alet. k lan bulaş k ı klı * Bulaş olma durumu. k) . ey *İ stenilmeyen bir madde bir ş sürülmek. kan bulaş ma * Bulaş iş mak i. lan. k bulaş makinesi tuzu ı k * Bulaş makinelerinde suyun içinde veya yı ı k kananları üzerinde kireç kalı ları yok eden kimyasal n ntı nı bileş im. sirayet etmek. kçı bulaş ı khane * Kı okul.* Mayıtehlikesi olan deniz. * Sataş kavga etme alı ğolan. kirli iş . tuzu bulaş tozu ı k * Bulaş ı yı kları karken kullanı temizleme ve arı özelliğbulunan toz. uygunsuz. ı k bulaş eldiveni ı k * Bulaş yı ı karken kullanı plâstikten yapı şgeçirimsiz eldiven. tma i bulaş ı kçı * İi kirli kapları kamak olan kimse. ma. k lan lmı bulaş gemi ı k * Tayfaları veya içindeki yolcular arası bulaş hastalıbulunan gemi. bulaş mak * Bir nesne. k lan bulaş suyu gibi ı k * (sulu yiyecek ve içecekler için) kötü hazı rlanmı tadı olmayan. lmak i bulaş ı lmak * Bulaş iş konu olmak. ş yı bulaş lı ı k kçı * Bulaş nıiş ı n i. yapı tı ı ş kan. mak ine bulaş kan * Bulaşğyerden kolay temizlenemeyen. n bulaş deterjanı ı k * Bulaş tozu. eye * (hastalı Geçmek. ş . ı k bulaş ı lma * Bulaş ı işveya durumu. üzerine sürülen bir ş yüzünden kirlenmek.

bulgari * Dört telli bağ lama. *İ stemeden veya rastlantı sonucu bir iş karı e ş mak.* Çatmak. Bulgaristanla ilgili olan. netice. mak. bulaşrı tılmak * Bulaşrmak iş konu olmak. tı Bulgaristanlı * Bulgaristan halkı olan ( kimse). burnu bası alt çenesi üsttekinden uzun. n n * Bulgaristan'a özgü olan. buldurma * Buldurmak iş i. Bulgarca * Bulgar dili. sataş tedirgin etmek. bı ı yıp ran. Bulgar * Slâvlarıgüney kolundan olan bir halk veya bu halkısoyundan olan kimse. tı karı . molosus hibernicus). tı ine bulaşrma tı * Bulaşrmak işveya durumu. buldozer * Önündeki geniş çakla toprağsırıengebeleri kaldı tekerlekli veya tı llı yol makinesi. tı i bulaşrmak tı * Bulaş na yol açmak. buldurmak * Bulmak iş yaptı ini rmak. ması bulatmak buldok * Köpekgillerden. buldurtmak * Bulması veya buldurması sağ nı nı lamak. iri ve güçlü bir köpek türü (Canis familiaris k. buldurtma * Buldurtmak iş i. ndan bulgu * Var olduğ hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çı u karma iş bu iş sonunda elde edilen ş i ve in ey. * Bulaşrmak. buldumcuk olmak * bir ş sonradan ulaş ş eye ı ı nca marmak. bulaşrı tılma * Bulaşrı iş tılmak i veya durumu. * Araşrma verilerinin çözümlenmesinden çı lan bilimsel sonuç. rtı bir buldukça bunar (veya bulmuş bunuyor) da * bulduğ yetinmiyor da daha çoğ istiyor. uyla unu buldumcuk * Sonradan görme.

bulgurlanma * Bulgur taneleri gibi küçük parçalara ayrı lma.* Vücuttaki iş levsel bir bozukluğ hastalın belirlenmesine yarayan olgu veya olay. araz. bulgurlu pilâv * Bulgurla piş irilen pilâv. soğ tereyağve salça kullanı hazı an. bulgur çorbası * Domates. ve bulgur * Kaynatı kurutulduktan ve kabuğ çı ldı sonra kılan buğ lı p u karı ktan rı day. bulgurcuk * Güneş yüzeyinde teleskopla seçilebilen küçük. dairesel görünüş parçacı lü klardan her biri. bulguya ait. bulgurlu köfte * İ bulgurla yoğ nce rulmuş köfte. rencilerin kendilerinin bulması sağ nı layan öğ retim yöntemi. * Güneş yüzeyinde bulgurcuk denilen taneciklerin kaynaş olayı ması . ğ ı bulgulama * Bulgulamak iş i. nakıgibi lerle raş aka bulgusal * Bulguyla ilgili. * Yeni olayları bilgileri bulma yöntemi ve öğ ve retisi. bullak bulma * Bkz. bulgulamak * Yeni olayları bilgileri bulmak. ı larak rlanan bir çorba türü. taze biber. bulgurluk * Bulgur yapmaya elveriş li. an bulgur bulgur * Bulgur tanesi gibi. i . * Sert ve ufak taneler durumunda yağ kar. * Bulmak iş i. . un. bulgurcu * Bulgur yapan ve satan kimse. bulgusal yöntem * Öğ retilmek istenen ş öğ eyi. bulgur. semptom. bulgurlamak * Bulgur tanaleri gibi küçük parçalara ayı rmak. bulgurculuk * Bulgurcunun işveya mesleğ i i. Bulgurlu'ya gelin mi gidecek? * gereğyokken ivedi ve sürekli olarak dikiş ş iş uğ anlara ş yollu söylenir. allak bullak. ebe bulguru. bulgurlama * Bulgurlamak iş i.

* Eksik etmemek. nan bulup buluş turmak * çaba göstererek sağ lamak. ı laş eyi * Kaybedilen bir ş yeniden ele geçirmek. lk ey *İ stenilen ş kavuş eye mak. * Sağ lamak. e. buluş * Bulmak işveya biçimi. aratarak buldurmayı amaç edinen oyun. * Bir yer. * Hatı rlamak. * Gazları . * İ kez yeni bir ş yaratmak. * (kabahat. * Bulunmaz. * Arayarak veya aramadan. icat etmek. erinlik. bir noktaya eriş ulaş mek. * Konu. eyle. bulunmak * Bulmak iş konu olmak. * Bir ş bulan. ine * Herhangi bir durumda olmak. buluntu * Kazı araşrmalarla ortaya çı lmıolan. ya * Seçmek. bir buluş eyi yapan kimse. bulundurma * Bulundurmak iş i. duygu. bir ş bir kimse ile karş mak. bulûğ ı çağ * Ergenlik çağ ı . radyoaktif mineralleri. i * İ defa yeni bir ş yaratma. manyetik dalgaları nları bulmaya yarayan araç. bunlarıiş inde yeni bir yol tutma. * Herhangi bir görüş bir yargı varmak. nail olmak. eyi * Varlı bilinmeyen bir ş ortaya çı ğ ı eyi karmak. uygun saymak. eş benzersiz. bulunmaz Hint kumaş ı * çok az bulunduğ ve çok değ olduğ sanı ş u erli u lan ey. temin etmek. bulûğ ermek a * erinleş mek. kusur için) Yüklemek. bulunma * Bulunmak iş i. nı yrı n leniş . güç bulunan. bazen de rast gelinerek bulunan eski çağ veya tı karı ş lardan kalma eş ya. detektör. suç. keş fetmek. mayı . lk ey * Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaş veya yöntem geliş ma tirme. * Cezaya uğ ramak. * Sokakta bulunup alı çocuk. icat. mak. icat. bir ş elde etmek. bulucu bulûğ * Erin olma. siz. * (bir yerde) Olmak. düş ve hayalde baş ünce kaların etkisinden sı larak. hazı nı r bulunması sağ nı lamak.bulmaca bulmak * Çeş biçimlerde düzenlenen ve düş itli ündürerek. bulundurmak * Var olması. yaratmak. * Eriş mek. kâş if. baliğ olma.

bulutlanma * Bulutlanmak iş i. ngan bulvar . bulutlanmak * Bulutlarla kaplanmak. bir * Kavuş mak. ı lı lan buluş ma * Buluş iş mak i. buluş turmak * Bir araya gelmelerini sağ lamak. endiş e. nebülöz. buluş mak * Bir araya gelmek. ş . bulutsu bulutsuz buluttan nem kapmak * en küçük bir ş eyden alı nmak. yla an. ş ı * Uzayda ekseni çevresinde yavaş dönen.buluş hakkı * Bir buluş veya o buluş uygulama alanı kullanma hakkın bir kimseye ait olduğ gösteren belgeye un u nda nı unu karş k kazanı hak. ı laş * Önceden belirlenmiş yer ve zamanda bir araya gelmek. buluş yeri ma * Buluş ulacak yer. bulut gibi * çok sarhoş . kları yla lan ğ ı * Herhangi bir ş eyden oluş yoğ yın. buluş ulmak * Buluş iş lmak. çok alı olmak. hüzünlenmek. mak i yapı bulut * Atmosferdeki su damlacı ve buz taneciklerinin görülebilir yoğ kları unluk kazanması oluş biçimleri. net olmayan. karş mak. açı berrak. kı n gaz ve tozlardan oluş gök varlı. an un ğ ı * Keder. * Kederlenmek. ça zgı muş ğ ı * Bulutu bulunmayan. k. bir araya getirmek. * Üzerinde bulut varmıgibi bulanıgörünen. yükseklikleri ve yol açtı hava olayları birbirinden ayrı yınlar. bulutlu * Bulutlarla kaplanmı bulutlanmı ş . buluş turma * Buluş turmak iş i. ş k * (bellek için) Karık. buluş ulma * Buluş ulmak iş i. bulutçuk * Küçük bulut.

kta me iş * Çoğ unluğ iliş satı alma gücünün durması ş erlerinin düş a kin n . kriz. ateh getirmiş ş olan (kimse). * Bir hastalı iyileş veya ölümle sonuçlanan. çalı gücünün azalması ş ma gibi sebeplerle ortaya çı iktisadî durum. buhran. bun * Sınt ı kı . biraz bunak. bunak gibi. sıntı kı veren. iyice buruş olan. bunalı mlı * Gerginlik. kriz. lı f. gerginliğolan. bunaklı k bunalı m * Doğ bir süreçte birdenbire oluş aykılı bunluk. muş bumbuz * Çok soğ uk. ı rsağ er. * Bunağ benzer. matuh.* Ş içinde ağ . kriz. uzun bez kı uğ ve kları lan. bumlamak * Lâstik tı rnakların janta iyi oturmaması dolayı n iç lâstik üzerine basması nı ndan jantı sonucu lâstik patlamak. yma. a * Bunağ yakır (bir biçimde). bumerang * Kı k bir sopaya benzeyen ve fı ldında geri dönen. bumburuş uk * Çok. rsağ * Bu bağ a ciğ kı pirinç veya bulgur doldurularak yapı yemek. bunalı geçirmek m * herhangi sebeple oluş bunalı yaş an mı amak. al an rı k. i . buhran. lan * Soğ un girmesini önlemek için kapı pencere aralı na takı içi pamuk dolu. bunak bunakça * Bunamıolan (kimse). bumlama * Bumlamak iş i. bunalı düş ma mek * ruhî bakı mdan gerginlik veya sıntı kı içine girmek. a ş ı * Bunak olma durumu. yeniden raktı nı seçip alarak. ağ vrı rlatı ğ ı açtan yapı bir av aracı lma . bumbar * Büyükbaş küçükbaş ve hayvanları kalı bağ ı n n ı . kan * Ruhî yönden sonucu tehlikeli olabilecek durum. satıdeğ mesi. i bunalı ş * Bunalmak işveya biçimi. iyilerini seçmeye baş ş önce beğ lamı ken enmeyip bı kları da sonradan. ş buna değ (idi) buna değ di medi (idi) diyerek * birçok ş arası ey ndan. buna * Bu zamirinin yönelme eki almıdurumu. birdenbire olan fizyolojik değiklik. geniş ehir açlı cadde. * Tehlikeli sonuç doğ urabilecek gerginlik.

bunayı ş bunca * Bunamak iş i veya biçimi. bundan iyisi can sağğ lı ı * bu en iyisidir. çok. kı . kı. . bunda bir iş var * olayıbir iç yüzü. bunalmak * Soluk alması güçleş mek. genellikle tahtadan yapı şveranda ile çevrili ev. alkolizm gibi dısebeplerden veya yaşlı damar tı ş lı k. durumun gizli bir yönü var. bunda * Bu zamirinin kalma durumu. ev. çok tedirgin olmak. * Bu kadar. bunamak * Frengi. * Çok sılmak. * Genellikle tahtadan yapı ş katlı lmı tek . alkolizm gibi dısebeplerden veya yaşlı damar tı ş lı k. buncağ ı z * Bunun gibi. bunaltma * Bunaltmak iş i. iç kı sı bunaltı cı * Boğ sıcı kı veren. ucu. kma ş bundan böyle * bundan sonra. bu denli. kı bunaltı * Sınt ı sıntı. * Epey. n bundan * Bu zamirinin çı eki almıdurumu. kanması iç sebeplerden ileri gelen. ateh.bunalma * Bunalmak iş i. bunaltmak * Bunalması yol açmak. na bunama * Frengi. daha iyisi olamaz. bungalov * Hindistan'da tek katlı . kanması iç sebeplerle zihnî bağ kopmak. lmı . bunaltı lmak * Bunalması yol açı na lmak. sıntı bunaltı lma * Bunaltı iş lmak i veya durumu. zihnî gibi bağ nıkopması ı n ntı . gibi ı ntı ateh getirmek.

buracı kta burada buradayı diye bağ m ı rmak * göze çarpacak bir yerde bulunmak. koku gibi havada yayı ş için) Pek çok.bungun * Sınt ı kı lı . lan eyler burası * Bu yer. bunun burası * dikkati çekmek için "burasıanlamı kullanı " nda lı r. * Kalma ve çı durumları orta hecenin düş ü ve burda. * Beğ enmemek. * Bunalı sıntı m. * Güçlü esen rüzgâr. ul ş bunlu bunluk bunmak bunu * Bu zamirinin belirtme eki almıdurumu. buralı * Bu memleketli. burdan biçimlerinin kullanı ğda görülür. buram buram * (duman. una bura * (bu ve ara kelimelerinden) Bu yer. . ş bunun * Bu zamirinin tamlayan durumu. * Sınt ı kı lı . burağ an buralar * bu yerler. n * Bu yerde. azı msamak. bu yerin halkı ndan. * Bunun böyle olduğ bakmayarak. bura. kı . bungunlaşrmak tı * Bungun hâle getirmek. bununla birlikte * Buna ek olarak. küçümsemek. buradan * Buradan. bunlar * Bu zamirinin çoğ eki almıdurumu. kma nda tüğ ldı ı * Çok yakıve belirli bir yeri gösterir.

tı ı burdurma * Burdurmak iş i. keskin. Boğ İ i a. Akrep. * Tel ve bitkisel halatlarıpus (2. * Baklagillerden. Baş Terazi. burgu ile delinmek. delik açmak. . ır. çelik alet. dört köşveya çok köş kale çıntı. ndan e eli kı sı * Zodyak üzerinde yer alan on iki takı yı za verilen ortak ad. burgaç burgata burgu * Anafor. ine burgulu * Burgusu olan. burç * Kale duvarları daha yüksek. telleri germeye yarayan mandal. n * Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takısarma. burdurmak * Burmak iş yaptı ini rmak. Balı eş aralı ak.54 cm) olarak çevresini belirten birim. ı ğ ak. m ldı * Ökse otu. tirbuş pa on. lı * Tı çekmeye yarayan.burcu * Güzel koku. Oğ Kova. burgulanmak * Burgulamak iş konu olmak. lan llı * Bu bitkinin mercimeğ benzeyen tanesi. ve rı ş burgulama * Burgulamak iş i. burgacı k * Bkz. kizler. k) it klarla dağ ldı kuş \343 Zodyak. e burç burçak burçlar kuş ı ağ * Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiğve üzerinde on iki burçun (Koç. ucu sivri ve helis biçiminde demir alet. burcumak * Güzel koku yaymak. * Yerin orta ve derin katmanları inebilmeyi sağ na layan delici alet. yivli. burgu makarna * Burgu biçiminde dökülmüş fınlanmımakarna. kargacıburgacı k k. girdap. burgulamak * Burgu ile delmek. pek güzel. taneleri hayvan yemi olarak kullanı yık bir yem bitkisi (Vicia ervilia). Yay. lak. Aslan. burgulanma * Burgulanmak iş i. yuvarlak. Yengeç. * Telli sazlarda. tı burcu burcu * (koku için) Güzel güzel.

burjuva *Ş ehirlerde yaş ayan. nda e burma * Burmak iş i. * Orta sıftan olan kimse. * Eğ rilmek için bükülmüş yün. burlesk * Sanat alanı ve özellikle edebiyatta rastlanan. * Sarıburma tatlınıbir adı ğ ı sın . burjuvazi burkma * Burkmak iş i. ine * Vücuttaki organlardan biri birdenbire kendi eklemi üzerinde dönmek. komikliğ dayanan bir tür. * Burkulmak. ini * Üzücü. * Üzüntü duymak. kent soylu. * Hadı etme. . burkulmak * Burkmak iş konu olmak. m diş * Musluk. özel imtiyazlardan yararlanan ş ehirli. * Burgulanmamıolan. ş an burjuvalı k * Burjuva olma durumu. burjuvaya yakı biçimde. * Burulmuş . ş burgusuz * Burgusu olmayan. burkmak * Burarak çevirmek. üzmek. * Acı vermek. eyi * Burjuva sıfı nı. * Burkma iş yapan. burkulma * Burkulmak iş i.* Burgulanmıolan. nı burjuva edebiyatı * Orta sıf halk kesimine hitap eden edebiyat. ş burhan * Kanı t. * Bir ş iki ucundan tutup ekseni çevresinde çevirerek bükmek. * Yaş burularak kurutulan ot. * Belgit. kent soyluluk. burkucu burmak . nı burjuvaca * Burjuva gibi. iğ etme. burularak yapı şkı lmı lmı vrı ş . iken * Kuru incir. * Burularak yapı ş lmıbilezik.

çok huysuz olmak.* Hadı etmek. kaçamak bulamayacağduruma getirmek. * Üzmek. ünü * umduğ bulamamak. burnu havada (veya kaf dağ ı (olmak) nda) * çok kibirli (olmak). bağ ı Sancı rsak) mak. burnunda (veya gözünde) tütmek * çok özlemek. burnundan solumak * çok öfkelenmiş olmak. i burnu yere düş almaz se * kendini beğ enmiş . iğ etmek. burnu kılmak rı * büyüklenemez duruma gelmek. i ey. burnundan (fitil fitil) gelmek * elde ettiğgüzel ş sonradan gelen üzüntüler üzerine kendisine zehir olmak. burnu havada * kendini çok beğ enmiş (olmak). burnaz * İ ve uzun burunlu. m diş * Ağ kekre tat vermek. burnu sürtülmek (veya burnu sürtmek) * sıntı kı çektikten sonra daha önce beğ enmediğbir durumu kabul etmek. burnu büyük * kibirli. uzaklaş ndan mamak. ini . na ı burnunu çekmek * sümüğ çekmek. büyüklenmek. burnuna girmek * birine çok sokulmak. burnundan yakalamak * birini yönetimi altı almak. ri burnu bile kanamamak * tehlikeli bir durumdan yara bere almadan kurtulmak. gururundan vazgeçmek. za * (mide. burnundan düş bin parça olmak en * çok asısuratlı k olmak. sıntı kı vermek. burnundan ayrı lmamak * yanı gitmemek. kibirli. burnundan kı rmamak l aldı * kendisine hiç söz söyletmemek. burnu büyümek * kibirlenmek. burnunu kı rmak * birini güç durumda bı rakarak büyüklenmesini veya direniş yok etmek. amacı ulaş unu na amamak.

burnunu sı canı kacak ksan çı * çok zayıve güçsüz kimseler için kullanı f lı r. * Tadı kekre olan. buruk * Burulmuş olan. üt i burnunun direğkılmak i rı * çok pis bir koku duyarak tedirgin olmak. burnunu sokmak * gerekmediğhâlde her iş karı i e ş mak. * Alı narak küskünlük gösteren. burnunun ucundan ötesini (veya ilerisini) görmemek * kı ünceli olmak. ödenen aylıpara. burs * Bir öğ rencinin öğ renimini yapması bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artı veya rması belli bir süre devlet için veya özel kuruluş larca. burnunun dikine (veya doğ rusuna) gitmek * öğ dinlemeyerek kendi bildiğgibi davranmak. burnunun dibi * çok yakı. buruntu. gücenmiş (kimse). kibirlenmek. n n burslu burssuz burtlak buru * Sancı . * Burs almayan. bursu olmayan. k * Bu amaçla vakfedilmiş paranıveya malıgeliri. acı * Burs alan. buruklaş ma . çalı yer. nı burnunun dibine sokulmak * çok yaklaş mak. bursu olan. burukça * Tadı biraz buruk olan. lı lı k buruk buruk * Buruk bir biçimde. burnunun direğsı i zlamak * (maddî veya manevî) çok acı duymak. iyice yaklaş mak. * çok öfkelenmek. * Uygun olmayan ş artlar sonucu dönerek büyüyen ağ n kerestesi. t düş burnunun ucunu görmemek * çok sarhoş olmak. burnunun yeli harman savurmak * büyüklenmek. * Taşk. çok üzülmek.

buruklaş mak * Buruk durum almak. buruk gibi. burum burum * Burulmak fiili ile birlikte "çok fazla burulmak" anlamı kullanı nda lı r. beğ enmemek. buruksu burulma burulma dayanı mı * Elyafı bükerek kı nı rmaya çalı kuvvete karşağ n gösterdiğdirenç. lı yı ş * Kibir. mak. * Sancı ağmak. enfiye. * Küskünlük. burun perdesi * Burun boş unu ikiye ayı bölme. ş * Karanı özellikle yüksek ve dağk kılarda. luğ burun kanadı * Burun deliğ yan tarafı inin ndaki kabarıbölüm. ş an ı acı i burulmak * Ekseni çevresinde döndürülmek. küçümsemek. kekrelik. türlü biçimlerde denize uzanmıbölümü. burun * Alı üst dudak arası bulunan.* Buruklaş iş mak i veya durumu. luğ ran burun şirmek iş * kibirlenmek. doğ lan. burun boş lukları * Burun deliklerinden yukarı ru açı mukozayla kaplı luklar. önem vermemek. a * Burulmak iş i. k burun kırmak vı * önem vermemek. ı sı burun bükmek * beğ enmemek. burun deliğ i * Burnun iki boş undan her biri. * karş nda hissetmek. gücenmiş lik. . boş burun buruna * Birbirine çok yakı ve yüz yüze. büyüklenme. rı * Alı narak küskünlük göstermek. * Buruğ benzer. gücenmek. burun otu * Burna çekilen tütün. * Bazıeylerin ön ve sivri bölümü. birbirlerine çok yaklaş ı laş mak. n burun buruna gelmek * beklenmedik bir anda karş mak. çıntı iki delikli koklama ve solunum organı nla nda kı lı . n. burukluk * Buruk olma durumu. .

i. pek düzgün olmayan. burunlamak * Dı ş lamak. burunlu * Herhangi bir biçimde burnu olan. n na burunluk burunsalı k * Burunsak. uk buruş ukluk * Buruş olma durumu. . Burundili * Burindi halkı olan (kimse). burunsak * Hayvan yavrusunun anası süt emmesini önlemek için burnuna geçirilen başk. hoş lanmamak. buruş mak * Düzgünlüğ bozulmak. * Burunsak. üzerinde kış ve katlamalar olmak. buruş turma * Buruş turmak iş i. kibirli. uk buruş uk * Gerginliğ düzgünlüğ kalmamıburuş olan. ı buruş uksuz * Buruş u olmayan. * Çıntı olan. ü ş muş buruş ukça * Biraz buruş olan.burun yapmak * üstünlük taslamak. ü rık ı * (ağ ı Kekrelik duymak. sancı ı bozukluğ . buruntu * Buru. ndan lı * Hayvanlarıburunları geçirilen ip. kı sı * Kendini beğ enmişonurlu. zda) * Tiksinmek. bağ rsak u. uk * Ciltte oluş kış muş rık. a. aş ı ağ lamak. ndan burunduruk * Hayvanları nallarken ırmaması dudakları kı rmaya yarayan kı yavaş sı için nı stı skaç. buruş buruş * Çok buruş . uğ busbulanı k . muş buruş ma * Buruş iş mak i. buruş turmak * Buruş duruma getirmek.

butlan * Batı l olma durumu.* Çok bulanı k. inde buselikaş iran * Klâsik Türk müziğ birleş bir makam. ş but * Vücudun kalça ile diz arası ndaki bölümü. ş lı zlı * Çalı rmaya yarayan düğ ş tı me. * Geçersizlik. öpme. n. nı ik butafor * Oyun için gerekli sahne eş . * Uzunluk. buse * Öpücük. buyot buyruğ altı girmek u na * bir kimse baş bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak. öpüş . etli bölümü. buyma buymak * Buymak iş i. buton buydurmak * Dondurmak. haksı k. * Çok üş ümek. hükümsüzlük. yası butaforcu * Oyun için gerekli sahne eş nı yası yapan uzman. * Yanlı k. ka buyruk . butik butikçi butikçilik * Butik iş letme iş i. * Hayvanları bacakların gövdeye bitiş olan dolgun. * Giyim ve süs eş satı dükkân. * Yatakta ınmak için kullanı sı su torbası sı lan cak . buselik * Klâsik Türk müziğ on üç basit makamdan biri. inde ik busines klas * İlik orun. buut * Boyut. yası lan * Butik iş leten kimse. çok üş ütmek. * Soğ uktan donarak ölmek.

girmek. buyruk kulu * Emir kulu. vezir. * Gelmek. emretmek. buyurma * Buyurmak iş i. buyur? * anlamadı sözünüzü tekrarlar mını m. beylerbeyi gibi yüksek devlet görevlilerince yazı buyruk. sız?. * Çok soğ bir etki uyandı ş veya kimseleri anlatmak için kullanı uk ran ey lı r. nda buyur buyur etmek * "buyurun" diyerek konuğ saygı içeri almak veya sofraya çağ u ile ı rmak. emir veren. * söyleyiniz. emreden (kimse). eylemek' anlamı yardı fiil olarak kullanı nda mcı lı r. buyrulmak * Buyurmak işyapı i lmak. buz * Donarak katı duruma gelmiş su. * Buyurun anlamı bir hitap sözü. * Almak. buz alanı * Buzla. nı * Söylemek. buyrukçu * Buyuran. lan *İ rade. buyrultu * Sadrazam. buyuru * Buyruk. ferman. geçmek. buyurun cenaze namazı na! * hiç beklenmedik kötü bir durum karş nda. ş yollu üzüntü anlatı ı sı aka r. buyurganlı k * Buyurgan olma durumu. emir. gitmek. buyurgan * Sısıbuyruk veren. emrediniz. ş ta cı * Egemenlik. buyurucu * Buyruk. demek. buz bağ lamak . * 'Etmek. buyurmak * Bir ş yapı nı yapı eyin lması veya lmaması kesin olarak söylemek. emir. buyruk verir gibi konuş k k an. düş üncesini bildirmek.* Belirli bir davranı bulunmaya zorlayı söz. buyrulma * Buyrulmak iş i.

buzağ ı lamak * (sır için) Yavrulamak. buz gibi * çok soğ uk. lı buz kalı bı * Suyun belli biçimlerde donması sağ nı layan özel kap. ı buzağ ı lı * Buzağ olan. buz yalağ ı * Yüksek dağ larda kalı kar ve buzulun birlikte oluş cı turduğ arkası yanları önü açı çember biçimli u. vı buz dağ ı * Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akı larla yer değtiren büyük buz parçası ntı iş . sır ı buzağ ı lama * Buzağ ı lamak iş i. buzağ ı * Sütten kesilmemiş ğ yavrusu. arada soğ kan. etkisi çok az olacak bir iş yapmak. buzağ mak ı laş * Buzağdurumuna gelmek. ı sı buzcu * Buz satan kimse. ve dik. i * (et için) temiz ve yağ. buzla kaplanmak. * (kötü nitelikler için) kesin bir gerçeğbelirtir. ukluk yaratan durum. buz duvarı * Samimî olmamaktan ortaya çı arzu edilmeyen. buz durumuna gelmek. ğ ı buzağ ma ı laş * Buzağ mak iş ı laş i.* (sılar için) yüzeyi donmak. buz torbası * Tedavi amacı kullanı ve içinde buz parçaları yla lan bulunan plâstik bir torba. ı sı buzağ z ı sı * Buzağ olmayan. çukurluk. . donmak. ı sı buz kesmek * çok üş ümek. üzülecek bir durum karş nda donakalmak. buz kesilmek * buz gibi soğ umak. *şı aş lacak. * çok üş ümek. * bir kimseye etki yapmayan sözler söylemek. buz üstüne yazı yazmak * süresi. k. buz tutmak * (sı için) üstünde buz oluş vı mak. aysberg.

* Buz içinde tutularak. uk ş an buzhane * Buz yapı yer. buz tutmak. baş nda ağ ya ru ı ı r r iş cumudiye. buzla * Deniz suyunun donması kutup bölgelerinde oluş buz alanı yla an . buzlar çözülmek * buzlar erimeye ve kı rı lmaya baş lamak. utulan kap veya dolap. buzlu * Buz tutmuş bağ ş .buzculuk buzçözer * Buzcunun iş i veya mesleğ i. . dargı k. göl veya ı rmaklarda ulaş öteki gemilere kolaylaşrmakta kullanı buzları rarak yol ı mı tı lan. kı açmak için yapı ş lmıgemi. lan * Soğ hava deposu. bankiz. nı * Bağ lamaya benzer. glâsyolojist. * Buğ ulanmıgibi olan. uk buzkı ran * Donmuş deniz. donmayı önleyen alet. saydam olmayan. ş buzlu cam * Saydamlı giderilmiş ğ ı cam. buzlanma * Buzlanmak iş i. bozuk düzen çalı bir Yunan çalgı. * aradaki soğ ukluk. buzluğ an buzluk * Üzerinde buz eksik olmayan yüksek dağ tepesi. buz lamıolan. aysfild. buzlanmak * Buzla kaplanmak. nan sı buzuki buzul * Kutup bölgelerinde veya dağ ları aş ı doğ ağ ağ yer değtiren büyük kar ve buz kütlesi. içine buz katı soğ larak utulmuş . * Televizyon ekranı . buzlaş mak * Buz durumuna gelmek. buzdolabı * Yiyecek ve içecek gibi ş eyleri soğ olarak saklamaya yarayan. nlı buzlaş ma * Buzlaş iş mak i. * Buzu çözen. gerginlik ortadan kalkmak. buzul bilimci * Buzul bilimi uzmanı . defroster. * Yiyecek ve içecekleri soğ utarak saklamak için kullanı buzla soğ lan. motorla çalı dolap. * Buzdolabın içinde buz yapan bölme.

bücürleş mek * Bücür duruma gelmek. buzullaş mak * Buzul durumuna gelmek. üzerleri çok kez parılı çizikli taş moren. n ldı ı buzul kar * Bir buzulun oluş nda temel olan katı mıkar kümesi. buzul seli * Buzulun erimesiyle oluş sel. Edi ile Büdü. lı p i büfeci * Büfe iş kimse. an buzul taş * Buzullarıtaş p biriktirdikleri. eylerin satı tüketildiğyer. glâsyoloji. sa bücürleş me * Bücürleş iş mek i. bücürlük Büdü büfe * İ sofra takı nıkonduğ dolap. altı rastlayan bölümü erimekten koruyan ve böylece buzdan bir ayak na üzerinde kalan kütle. * Bkz. buzul çağ ı * Dördüncü zamanı yeryüzünün bugünkünden daha büyük bölgelerinin buzullarla örtülü bulunduğ n. * Buzulu olmayan.buzul bilimi * Fizikî coğ rafyanıbuzulları yeryüzündeki iş n ve levlerini konu alan bölümü. n ı yı ltıveya lar. u dönemi. bodur (kimse). ı na n ş arı buzul masası * Çevresindeki buzlar erirken. larda u * İ yiyecek türü ş çki. buzullu buzulsuz bücür * Buzulu olan. buzul dönemi * Buzullarıyayı ğdördüncü zaman. . çine mların u * Toplantı yiyecek ve içeceklerin konulduğ masa. buzullaş ma * Buzul durumuna gelme. * Geçmiş larda ve ş geniş çağ imdi veya dar bir bölgenin buzullarla örtülmesi olayı . * Ufak tefek ve kı boylu. leten * Bücür olma durumu. ması laş ş buzul kaynağ ı * Buzulun eriyerek toprağ altı inen suyunu dı ya veren kaynak. pleistosen.

u * Dönemeç. * Bükülmüş kaytan veya iplik. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. lü rdan. * Akarsu kıları yı ndaki verimli tarlalar. vı * Sertçe çevirmek. i * Eğ mek. pistonlu müzik araçların adı nı .büfecilik Bügdüz büğ e * Büfe iş letme iş i. büklüm büklüm * Çok büklümlü. * Böğ ürtlen. kı m kı m. vrı şeylerin oluş turduğ kat. * Suyu önüne bent yaparak toplamak. * Oynak kemikleri arası ndaki açı daraltan kasları genel adı ları n . açan karş . viraj. bük. * Su birikintisi. gölcük. bük * Ovada veya dere kısı çalı diken topluluğ yında ve u. bakı perdeli veya lü. büken büklük büklüm * Bükülmüşkı lmış . kırmak. bükmek . uz * Büve. * Vücudun bir bölümünü yanı ndaki bölüm üzerine kırma. ı tı * Akarsu kıları yı ndaki verimli tarlalar. iftira etmek. vrı vrı bükme * Bükmek iş i. büğ rü bühtan * Bkz. bühtan etmek * kara çalmak. lü. * Büğ emek iş i. * Dönemeç. eğ büğ ri rü. * Kara çalma. lü. büğ elek büğ eme büğ emek büğ et * Büve. vı * Birkaç tel ipliğburarak sarmak. iftira. büğ lü * Küçük büğ soprano büğ alto büğ bariton büğ olarak dört türü bulunan.

insirafî. bakı ndan iş air. aç kalı ekil bükücülük * Bükücünün işveya mesleğ i i. iir bükünme . katlanmak. kelime köklerinin baş içinde veya sonunda türlü değ ikliklerin ı nda. * Döndürmek. vrı * (iplik. * Bükülmüşeğ . ilmiş olan. bükülgenlik * Bükülgen olma durumu. eyin yeri. * Bir ş bükülmüş kat. kı m. bükük bükülgen * Kolay eğ bükülen. büktürme * Büktürmek iş i. * Bükülmüş olan. bükünlü * Türetmede ve çekimde kelime kökleri değikliğ uğ iş e rayan (dil). bükümü olan. bükümü olmayan. yün vb. kırtmak. * Yönelmek. bükülüş * Bükülmek iş i veya biçimi. vı bükücü * Ağ veya kontraplâkları pla veya elle bükerek ş veren kimse.* Katlamak. ine * (iplik için) Eğ rilmek. bükün * Gramer görevleri ve yapı mı bakı ndan. ilip * Bükünlü. iş olması . büktürmek * Bükmek iş yaptı ini rmak. bükümlü bükümsüz * Bükülmemiş olan. için) Bir defada eğ rilmiş miktarı ip . bükülmek * Bükmek iş konu olmak. ş ş gibi. bükünlü dil * Gramer görevleri ve yapı mı kelime köklerini değ tiren dil: Arapça fail. fiil. büküm * Bükmek iş i. bükülme * Bükülmek iş i. bükülü * Bükülmüş olan. * Eğ ilmek. insiraf.

viraj. neş konuş eyle mak. * Sesi çok güzel olan kimse. akı bülbülü altı kafese koymuş "ah vatanı demiş n lar. bülbül çanağ ı * Çok ufak (kâse). itiraf etmek. büküş bülbül * Karatavukgillerden. vrı * Ağdan. rı * Dönemeç. bülbülleş mek * Bülbül gibi ötmek veya ş mak. n ı na bülbülyuvası * Daire biçiminde. bükülmek. * Dergi. sesinin güzelliğile tanı ş i nmıolan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos). yine de yurdunu özler. bükünmek * Kı lmak. büküntü * Bükme sonucu oluş biçim veya iz. sancı kı rı dan vranmak. i. sı bülbülleş me * Bülbülleş iş mek i. bülbül gibi konuş (veya okumak) mak * kolaylı konuş okumak. . bülbül gibi söylemek * hiçbir ş saklamadan bildiklerini söylemek. * Bükmek iş i veya biçimi. ey bülbül gibi ş mak akı * güzel sesle. bülbül gibi bilmek * çok iyi öğ renmiş olmak. bülbül kesilmek * bir etki veya baskı nda çokça konuş altı mak.* Bükünmek iş i. ortası çukur ve bu çukur yere piş tikten sonra dövülmüş Antep fı ğkonulan bir tür stı ı hamur tatlı. an * Bağ ı rsakta olan ağ. m" * kiş yurdu dında ne kadar zengin olursa olsun. sı bülten * Özel veya resmî kurum ve kuruluş veya yetkili kiş lar ilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayı mlanan duyuru. ş ı bülbülün çektiğdili belâsı i * ilerisi düş ünülmeden söylenen söz insanıbaş dert açabilir. kla mak. bülbülkonağ ı * Bir tür hamur tatlı. bülbül gibi konuş turmak (veya söyletmek) * itiraf ettirmek.

bürokratik * Kı rtasiyecilikle ilgili. ş an * Kı rtasiyeci. * Yazı masası . mı * Baş örtüsü. bünyece bürgü bürgülü büro * Çalı odası hane. * Kamu yönetimi. güçlü etkilemek. bürülü bürüm * Bürünmüş . kaplamak. nce * Bürgüsü olan. bürokrat * Devlet dairesinde çalı görevli. * İ perde. ş ey. * Ham ipekten dokunan bir tür iç çamaş kumaş ı rı ı . * Atkı . kuruluş . bürünme . bürümcek * Koza gibi yumaklanmış şey. örtmek. sı * Yapı . * Çok. * Kamu yönetimi ile ilgili. yazı * Danı ve yazı lerinin yürütüldüğ iş ş ma iş ü yeri. bürümek * Sarmak. * Çarş af. * Bürülmüş .bünye * Vücut yapı. bürüme * Bürümek iş i. * Bölüm. bürokrasi * Kı rtasiyecilik. ş ma . ş ube. * Bünye olarak. basmak. bürümcük * Ham ipekten dokunmuş giysi kumaş ı . dürülmüşkatlanmıolan ş . istilâ etmek. * Soğ ukluk. bünye bakı ndan. bürudet bürük * Duvak.

büsbütün *İ yiden iyiye. büten bütün * Olefin grubundan C4H8 formülünde iki hidrokarbonun adı . * Parçalanmamı ş . tamamı temelli. içine alan sanat ürünü. * Heykeltı lı baş göğ bazen de omuzları raşkta ı sü. ine * Sarı nmak. bürünmek * Bürümek iş konu olmak. bütüncü ekonomi . omuzlarla birlikte göğ üsten yukarı bölümü. bütünü. büst * Vücudun. bütçeleme * Bütçelemek iş i. ntı yla * Devlet ve öteki kuruluş veya topluluklarıbelirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama n niceliklerini önceden belirleyen. t olarak yararlanı HC formülündeki lan hidrokarbür gazı . * Birlik. * Çok sayı varlıve nesnelerin hepsi. biryan. bütün bütün * Büsbütün. lması bütçe açı ğ ı * Bütçede belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu. ğ ı giderlerini tür ve ayrı ları gösteren çizelge. yla. e büryan * Bkz. tamlı k. bir kuruluş bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladı gelir ve un. pirinç. karımı rı ı irilen bir pilâv türü. soğ domates. bütçe yı lı * Bir bütçenin uygulanmaya baş ğgünden ertesi yı ladı ı l aynı güne kadar geçen süre. büryan pilâvı * Kemiksiz koyun eti. * Bir görünüşgirmek. tamamı yla. biryancı . bütçelemek * Bütçe yapmak veya hazı rlamak. bütan * Metal bidonlar içinde az bir bası altı sılaş yakı nç nda vı an. iyice. bütçe * Devletin. . bütün bütüne * Bütün olarak.* Bürünmek iş i. örtünmek. daki k * Ufaklı bozukluk olmayan (para). onaylayan ve bu iş lemlerin yapı na izin veren kanun veya karar. * Eksiksiz. k. büryancı * Bkz. tam. baharat ve yağ ş yla fında piş an. tamamen.

bozuk paraları büyük para durumuna getirmek. ikmale kalmak. ikmal. tamamlatmak. bütünler açı * Ölçülerinin toplamı 180° ye çı nı karan açı lardan her biri. bütünleyen * Bütün durumuna getiren. * Bütün niteliğ olan. bütünleyici * Bütünleme iş yapan. mütemmim. tamamlama. a bütünlenme * Bütünlenmek işveya durumu. nı ve um. * Ufak. * Bütünleme sı . ikmal edilmek. tamamlamak. bütüncüllük * Bütüncül olma durumu. ine bütünler * Bütün durumuna getiren veya bütün durumuna getirmek için eklenen. bütünleme * Bütünlemek iş bütün. i. bütünletmek * Bütün durumuna getirmek. navı bütünleme sı navı * İ ve orta dereceli okullarla üniversite ve yüksek okullarda bütünlemeye kalan öğ lk renciler için genellikle yaz tatili veya dönem sonunda açı sı ikmal imtihanı lan nav. bütüncül * Totaliter. tamamlanmak. inde . bütünlemeye kalmak * bir öğ renci yarı l veya öğ yı retim yısonunda bir veya birden çok dersten bir kez daha sı girmek üzere lı nava baş sı ğ uğ arızlı ramak.* Ekonominin bütün alanları kapsayan yapı oluş makro ekonomi. mütemmim. bütünletme * Bütünletmek iş i. . bütünleş me * Bütünleş iş mek i. total. tek parça durumuna getirme. bütünlemeli * Bütünleme sı na girmesi gereken (öğ navı renci). bütünlemek * Eksiksiz duruma getirmek. bütünleş mek * Bütün duruma gelmek. bütünle ilgili. ini bütünlük bütünsel * Bütün olma durumu. i bütünlenmek * Bütünlemek iş konu olmak.

* Daha çok sırlara saldı onlarıkanı emen. lmıbir büyü yapmak * büyü yolu ile etki altı almaya veya aldı na rmaya çalı ş mak. sihir. lan büyü * Tabiat kanunları aykısonuçlar elde etmek iddiası olanları baş na rı nda n vurdukları iş ve davranı gizli lem ş lara verilen genel ad. küçük karş . büyüğ yakı e n. büvelek büvet büvet * (istasyon. * Karşdurulmaz güçlü etki. ı ey nda arak büyük abdest * Dı . ş kı büyük abdesti gelmek * göden bağ ı boş ı nı altma gerekliğ duymak. ı k. Büğ et. a . aş * Niceliğçok olan. tiyatro. büyük gibi. büve bovis). * Önemli. ortalamayı an. bağ ı . büyüğ ümsü * Büyüğ yakır. büyücek büyücü * Büyü yapan kimse. ı tı * (soyut kavramlar için) Çok.bütünsellik * Bütün olma durumu. ı büyü bozmak * yapı ş büyüyü etkisiz duruma getirmek. * Bkz. i * Yetiş belli bir yaşgelmiş kin. rsağ ini büyük aile . vıltı yla tedirginlik yaratan sokucu sinek (Hypoderma ğ ı ran. büyüklere özgü. lmıbir büyü bozulmak * yapı ş büyü etkisiz duruma getirilmek. benzerlerinden daha fazla olan. büyücülük * Büyücünün yaptı işsihirbazlı ğ . * Çevresindekileri çabuk ve güçlü olarak etkileyen kimse. sinema gibi yerlerde) Yiyecek ve içecek satı küçük büfe. afsun. sihirbaz. kaka. büyük (söz) söylemek * yapacağbir ş hakkı kesin konuş övünmek. * Biraz büyük. füsun. n nı zıları * Büve. e ş ı büyük * (somut nesneler için) Boyutları . i * Üstün niteliğolan.

* Büyük elçinin makamı .50 C ye çı nç nda caklını ı karmak için gereken ı miktarı sı . büyük ana * Büyük anne. güçsüzleri ezer. büyük söz söylemek. büyük elçilik * Büyük elçi olma durumu. un k nı büyük elçi * Üstün aş amalı elçi. n büyük atardamar * Kalbin kası lması karı klardaki kanı ile ncı bütün vücuda taş ana atardamar. büyük anne ile bunlarıevli oğ ndan. büyük balıküçük balı yutar k ğ ı * güçlüler. ı yan büyük baba * Annenin veya babanıbabası n . nine. kilokalori. büyük hanı m * Yaş kadı lı n.50 C den 15.* Büyük baba. majüskül. gelinlerinden ve çocukları oluş aile. büyük dalga * (radyo yayı için) Uzun dalga. . nı büyük defter * Ticarî bir kuruluş aylıve bilânço hesapları gösteren defter. yüceltmek. büyük kalori * 1 atmosfer bası altı 1 kg suyun sı ğ 14. büyük çember * Bir kürenin merkezinden geçen bir düzlemde ara kesiti olan çember. büyük anne * Annenin veya babanıannesi. büyük görmek (bilmek veya tutmak) * kendini veya baş nı kası olduğ undan üstün saymak. büyük kan dolaş ı mı * Kalbin sürekli kası gevş lı p emesiyle kan ve lenfin vücudun büyük bölümünü dolaş . ması büyük lâf etmek * Bkz. lerin ı nda n ı laş ı büyük boy * Normal ölçülerden daha büyük. dede. büyük harf * Özel adlarla cümle baş gibi yerlerde kullanı ve büyük yazı özel biçimli harf. ları lan lan. büyük baş derdi büyük olur ı n * büyük iş baş bulunanları karş acağgüçlükler de çoktur. n ulları ndan an büyük amiral * Bazı ülkelerde kara ordusunda mareş denk sayı donanma subayların en yüksek aş ale lan nı aması ndaki amiral.

büyük terim * Kapsamı daha geniş olan son uç önermesinin yüklemi görevini taş terim. küçükle küçük olmak * her yaş durumdaki kiş karşdostça. büyük tansiyon * Kan bası nı yüksek olması ncın . n n ince bir ünlü varsa sonraki hecelerin de ince ünlülerle sürüp gitmesi kuralı : Çocuklaş denizcilik gibi. a ini büyük ş ehir * Ana kent. cemaziyülevvel. büyük ünlü uyumu * Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde kalıbir ünlü varsa. Dübbüekber. arkadaş davranmak. tersi bir durumun baş gelmemesi dileğ belirtir. * Oldukça önemli. dede. ı u) sonra kalı ince ünlülerden (e.büyük lokma ye büyük söyleme * baş aramayacağ sonuçlandı ı n. kuralı . büyük peder * Büyük baba. büyük yemin etmek * bir ş yapmamak konusunda en kutsal ş üzerine ant içmek. * büyük bir tehlikeyi göze alarak bir işgiriş e mek. ondan sonra gelen bütün hecelerin kalı ünlülerle. büyük önerme * Tası n öncüllerinden büyük olanı mı . i. eyi eyler Büyükayı * Kuzey yarı kürede yedi yı zdan oluş takı yı z. Yedigir. ı yan büyük tövbe ayı * Ay takvimin beş ayı inci . mak. ö. büyük oynamak * çok para koyarak kumar oynamak. rebiyülevvel. büyükçe * Biraz büyük. ü) sonra ince ünlülerin gelmesi n . majör. o. ş a u büyük mevlit ayı * Ay takviminin üçüncü ayı . büyük sözüme tövbe! * bir konuda çok kesin konuş ulduğ unda. ramayacağ bir konuda kesin sözler söyleme. büyükle büyük. büyük sesli uyumu * Kelimede kalıünlülerden (a. ve ilere ı ça büyüklenme . m ldı muş m ldı büyükbaş * Sır. büyük ünlü uyumu. büyük para * Çok para. n. ı n büyük mağ aza * Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satı sunulduğ yer. manda gibi hayvanları niteliğ belirtmek için kullanı ğ ı n ini lı r.

p büyüklük taslamak * kendini üstün görmeye çalı ş mak. büyülemek * Büyü ile etki altı almak. büyüksemek * Büyük olduğ kabul etmek. büyüklük göstermek * gönül ululuğ göstermek. büyülenmek * Büyülemek iş konu olmak. e büyükten büyüğ e * mirası önce büyüğ o ölünce kalanlarıen büyüğ geçmesi kuralı n e. büyüklenmek * Kendini büyük göstermek. u büyüklük hastalı ğ ı * Kendini olduğ undan daha büyük ve önemli görme. kibirlenmek. büyüklük taslamak. birini kendine bağ na lamak. büyüleyiş . büyükseme * Büyüksemek iş i. ululuk. büyüklü küçüklü * Büyük küçük hepsi bir arada. büyüklerin ellerinden. i büyüleyici özellik * Sürekli büyüleyici ve etkileyici olma. megalomani. ekber evlât hakkı . büyüleme * Büyülemek iş i. n üne . çekici niteliğolan. büyüklük * Büyük olma durumu. gösterme hastalı. * Büyüklere yaraş bağ layı davranı ı ı cı r ş ş . büyüleniş * Büyülenmek işveya biçimi. na * Etkisi altı almak. i büyülenme * Büyülenmek iş i. teshir etmek. ine büyüleyici * Etkileyen. küçüklerin gözlerinden öpmek * sevgi ve saygı göstermek. unu büyüksü * Büyük gibi. ğ ı büyüklük satmak * gururlanıüstünlük taslamak. büyümüş benzer. böbürlenmek.* Kendini büyük gösterme. kibir.

büyümek * Organizmanıbütününde veya bu bütünün bir bölümünde. * Büyü gücü olan. bakmak. * Artmak. * Abartmak. büyütmek. ş iddeti artmak. . boyutlar artmak. a büyütülme * Büyütülmek iş i. büyütülmek * Büyütmek iş lmak. raf rma lemi. * Birisi tarafı yetiş ndan tirilmiş kimse. * Organizmanıbütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutlarıartması n n . sihirli. büyüklerinki gibi olan. i büyülteç * Fotoğ ve resim büyültmeye. büyülü * Kendisine büyü yapı ş lmı(kimse). büyüme * Büyümek iş i. * Uzakta duran cisimlere dürbün veya benzeri bir araçla bakı ğ cismi gören açın çı gözle ldında ı nı plak bakı ğzamanki açı oranı ldı ı ya . mübalâğ etmek. eyler ini * Abartmak. eskisinden büyük duruma gelmek. ması ş ları ı na büyüsel büyüteç * Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaşrı mercek. büyütme * Büyütmek iş i. yaş ı lanmak. büyültüp basmaya yarayan aygı agrandisor. * Yaşartmak. büyültmek * Bir ş büyük duruma getirmek. eyi * (resim. * Önem ve değ kazanmak. * Sayı artmak.* Büyülemek işveya biçimi. büyültme * Büyültmek iş i. pertavsı tıcı z. büyütken doku * Sürgen doku. irileş n mek. i yapı büyütürlük * Büyü ile ilgili olan. er büyümüş küçülmüş de * (çocuk için) konuş ve davranı yaş uymayan. güçlenmek. geniş letmek. büyütmek * Büyük duruma getirmek. * Yetiş mek. * Yetiş tirmek. harita gibi ş için) Daha büyük örneğ yapmak. raf t. * Fotoğ ve resimlere boyut kazandı iş agrandisman. ca * Geniş lemek.

büzülme * Büzülmek iş i. i büz * Künk. * Büzmek iş birine yaptı ini rmak. sışrarak veya kı m yaparak bir ş alanı ve hacmini küçültmek. büzme * Büzmek iş i. lması * Toplanarak büzülmüş . dedikodu yapı na engel olmak. * Dikiş kumaş bir ucundan istenilen yere kadar geçirilen bir ipliğ çekilmesi ile oluş kumaş te ı n in an. cesaret. zı lan * Buruş turarak. büzülmek * Büzmek işyapı i lmak. kafadar. büzdürmek * Büzmek.* Aş laşrma. * Korku. * Ağ büzülerek kapatı (kese. büyüye kapı (veya tutulmak) lmak * yapı büyünün etkisinde kalmak. kı tı vrı eyin nı * Kapatmak. torba vb. anüs. ş kı k. büyüyüş * Büyümek işveya biçimi. büzgüsüz * Büzgüsü olmayan. soğ gibi etkenlerle bir kenara sinmek. ini büzgülemek * Büzgü ş eklini vermek. bir ş o kimsenin çekiciliğ lan eyin inden kurtulamamak. büzgülü * Büzgüsü olan. vrı büzgüleme * Büzgülemek iş yapmak. bir kenara çekilmek.). ı n bolluğ azaltan sı küçük kı m. büzmek büzük büzüktaş * Kafa dengi arkadaş . n ı n rsağ i * Yüreklilik. ı tı rı büyütüş * Büyütmek iş i veya biçimi. büzülerek dikilmiş olan. * Kalı bağ ısona erdiğyer. büzgen büzgü * Kası vücuttaki herhangi bir deliğaçan veya kapayan çember biçimindeki kasları genel adı larak i n . aş nlı uk . büzdürme * Büzdürmek iş i. unu k.

* Elektrik kapasitesinin kı lması saltı . karş ksı fazladan. dil adları k-ça. "-a göre" anlamı zarf türetir: Onlar-ca. büzüş . türetir: Alman-ca. sert-çe vb. C * Türk alfabesinin üçüncü harfi. irret n. baypas. * Romen rakamları 100 sayını nda sı gösterir. -çacı k cadaloz * Çok konuş huysuz ve ş (kadı kocakarı an. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde do sesini gösterir. günler-ce. "bakı ndan" anlamı zarf türetir: Para-ca. biz-ce. soluk-ça. yar ranarak yapı çoğ kez sarı lan. ı * Bkz. büzüş mek * Büzülerek alan hacmini küçültmek. u msaklı tah açı yiyecek. -ca / -ce. para vermeden alı ş bedava. onna k-ça. lı cacı k cacı k * Yoğ ayran içine hı veya marul doğ urt. i büzüş me * Büzüş iş mek i. na ca vb. * Karbon'un kı saltması . ev-ce. iş cı * Bir tür ot. -ça / -çe * Sı fatlardan küçültme sı fatları türeten ek: Sarın-ca. esmer-ce. üstelik. -ça / -çe * Vurgusuz zarf eki: Kı sa-ca. açı mert-çe vb. topluluk beraberlik anlatan zarflar türetir: Aile-ce. sayı eş bildiren zarflar türetir: Yüzyı ca itlik llar-ca. Rus-ça. İ ngiliz-ce. usul-cacıvb. cabadan * Bedava olarak. kış rı mak.büzülüp oturmak (kalmak) * bir kenarda çekingen bir tavı oturmak.. ş ı caba * Bir ş ödemeden. binler-ce vb. ben-ce. yaş vb. -ca / -ce. ). . yavaş k. * Fazla olarak. ey nan ey. ı z. aylar-ca. -cacı/ -cecik k * Zarf türeten ek (vurgusuz): hemen-cecik. c. rla büzülüş * Büzülmek işveya biçimi. "tarafı ndan" anlamı zarf türetir: Bakanlı hükümet-çe vb. büzüş ük by-pass C * Büzülerek yüzey veya hacmi küçülmüş olan. kış müş rık. Ca * Kalsiyum'un kı saltması . Ce adı verilen bu harf ses bilimi bakı ndan ötümlü katık diş diş mı ş ı eti ünsüzünü gösterir. "kadar" anlamı zarf türetir: Bun-ca. köy-ce vb. iyi-ce. cadalozlaş ma . mı na -ca na sen-ce vb. Türkçe vb.

cadı * Geceleri dolaş insanlara kötülük ettiğ inanı hortlak. ı atafatlı k. . ş ı z ğ ı eyi irret. * Bu mantarıyol açtı bitki hastalı. * Ş in bir kolu ve bu koldan olan kimse. * Çok güzel göz. cafcaflı Caferî cağ cağ . * Karık. cav. gibi cadı süpürgesi * Emeçleri özellikle dal uçları ndaki kabuk altı sı bir ağ nda kı örerek çekirdekli yemiş açların ağ nı çiçeklenmesine. çirkin. atafat. ihtiyar kadı n. * Büyük bez veya deri torba. dolayıyla meyve verimine engel olan asklı sı mantar (Taphrina cerasi). cadı mak laş * (kadı Çirkinleş huysuzlaş n) ip mak. k. cadı gibi cadı kazanı * dedikodunun. ehir caddeyi tutmak * herhangi bir sebeple bir yoldan geçişengellemek. kapamak.* Cadalozlaş iş mak i. . i * (korkulu bir durumda) baş alıgitmek. cadalozlaş mak * Cadaloz gibi davranmak. arak ine lan * Huysuz. tı başdağ nı rnakları uzun ve pis kadı için kullanı nlar lı r. iîliğ * Parmaklı korkuluk. n u cadı ma laş * Cadı mak iş laş i. fesadıçok olduğ yer. ya ş ı ş . cadalozluk * Cadaloz olma durumu. cadde * Ş içinde ana yol. * Gösteriş fazla ş ş li. cadı lı k * Cadı yakır davranı huysuzluk. cadı etmek lı k * huysuzluk etmek. * Ağ kalabalı ile bir ş elde eden. cadı davranmak. n ğ ı ğ ı cafcaf * Gösterişş . * Bitki bakı zlı yabanîleş msı ktan mek. gürültülü patı lı ş ı rtı tehlikeli. * çok becerikli. uzaklaş ı p nı mak. * saçı ı ık.

banyo. * Cahil olma durumu. i rası tirildiğ i cağk lı sehpa. caka * Gösteriş m. -çak / -çek * Küçültme isimleri türeten ek: Yavru-cak. yerinde sayı yakık olan. * Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan. k. çalı satmak. töre veya baş bakı ka mdan iş lenmesinde. ş ı * Cahil gibi. duşbanyo vb. m caka yapmak * gösteriş davranmak. bilgisizlik.cağ * Lavabo. ini * gençlik. toyluk. cahil * Öğ renim görmemiş . cahiliyet cahillik * Cahillik. kuzu-cak vb. okumamı bilgisiz. * Gençlik. yasa. yapı nda sakı olmayan. k nı layan zemindeki delik. bilgisizlik. toy (delikanlı kı veya z). * Cahilce. çalı lı k. -cak / -cek. ş ı cahillik etmek * bilgisizliğ göstermek. * Dokumacı çözgü makinesinde çözgü ipliğbobinlerinin desen ve renk sı na göre yerleş lı kta. fiyakalı li durumda olmak. cahile yakır (biçimde). cahilâne cahilce cahiliye * Araplarda Müslümanlı önceki çağ ktan . kabadayı fiyaka. cahile yakır (biçimde). * Deneysiz. caka satmak * gösteriş yapmak. caiz * Din. yerlerde atısuyun akması sağ . cakacı lı k . lan. bilgisi olmamak. ş . deneysizlik ve bu yüzden iş lenen kusur. ş ı caize *Ş airlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafı kendilerine verilen bahş. yapı iş lması nca lı lenmesine izin p verilen. genç. toyluk. cahil kalmak * bilgi edinememek. * Yol yiyeceğ azı i. deneysizlik yüzünden kusur iş leme. . * Hamam. ndan iş * Yazı bir sözün olduğ gibi tekrarlandını da u ğ göstermek için alt hizası konulan tı biçimindeki ı na rnak noktalama iş areti. uygun. cakacı * Caka yapmayı seven.

Kalvenci. * Pencere.5-2. * Kadeh. * Cakası olan. . nda iş sı cam evi * Cam takma iş yapı dükkân. saydam. lan * arkası görünen. camcı leri lan . düzme.5 cm arası değen ince ve başz tel çivi. ile lan cam suyu . caka ile yapı gösteriş lan. ş effaf. kanatları na camsı .* Cakacı olma durumu veya cakalı davranı ş . elma. cansı z. ı cam mozaik * Renkli taş parçaları yerine cam parçaları yapı mozaik. e açları zarar veren. * Bkz. Kalvencilik. cam çivisi * Yaklaş çapları mm. sahte. * Çerçevelerde camıyerleş n tirilmesi için açı yiv. çeken. hortumları körelmiş kelebekler familyası . kayı kavak. çekici. * Cakası olmayan. cam gibi cam göz cam kanatlı lar * Kurtçukları . saydam ve çabuk kılı te lan rı cisim. klı calip Calvinci * Celp eden. * Aç gözlü. Calvincilik * Bkz. içki. cam * Soda veya potas katı ş lmısilisli kumun ateş eritilmesiyle yapı sert. cakalanmak * Caka satmak. cakalı cakası z calî * Yapmacı . cam macunu * Camı yuvası tutturmak ve yalı k sağ na tkanlı lamak amacı kullanı bezir yağve üstübeç karımı ile lan ı ş . cakalanma * Caka satma. meş ve gürgen ağ n. tamahkâr. * (göz için) donuk. * Gözü takma olan. li. r * Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapı şsı lmı rça. boyları ı k 1 1. ndan lan cam resim * Renkli camları kesilip birbirlerine kurş çubuklarla bağ n un lanması yapı süs veya resim.

p tiren * Usta. heyecan verici gösterileri yapan kimse. dönebilen elmas parçası camı ile çizerek kesmeye yarayan araç. * At alısatan veya yetiş kimse. u sı tı nda lan camadan * Çapraz düğ meli. camcı elması * Ucundaki küçük. üzerinde dengeye dayanan. hileci. suyu bol. camlı ran k. ipek veya sı iş rma lemeli bir tür kı yelek. at. * At alısatma veya yetiş p tirme iş i. n i i. * Ser (II). k. * Kurnaz. * Gözlük. bükülebilir cam liflerinin oluş turduğ ıve ses yalımı kullanı madde. n nı cambazlı k * Cambazıişveya mesleğ akrobatlı akrobasi. bisiklet vb. * Osmanlı Devletinde atlı ve savaş olan larda padiş n önünde düş ahı mana karşilk saldıya geçen birlik. * Kurnazlı hilecilik. vitrin. bir veya daha çok bölüme ayı cam bölme. camadan vurmak * fazla rüzgâra karşyelkeni kasmak. ağ n böceklere ve ateş direncini artı renksiz n acı e ran cam yuvası * Cam evi. camcı lı k * Cam alı satma veya takma iş p i. ı camadanı etmek fora * bağ koyuverip kılmıyelkeni açmak. * Bir yeri. cambaz akrobat. becerikli kimse. ı rı cambazhane * Cambazlarıoyunları gösterdikleri yer. * Evin içini pencereden gözetleyen kimse. cambul cumbul * (yemek için) Çok sulu. * Evin içini pencereden gözetleme. * Göstermelik. camcı * Cam ticaretini veya cam takmayı meslek edinmiş kimse. * Hamamlarda soyunulan camlı yer.sı. * Yerde ve tel. ları sı ş camadanlı * Camadan giymiş olan. camekân . sergen. sa * Dört köşyelkenleri boğ yüzeylerini küçültme iş e arak i. camcı macunu * Cam ile çerçeve arası ndaki aralı kapatmakta kullanı ve kaba üstübeçle bezir yağ kları lan ı yapı ndan lan hamur. satı ş lı eylerin sergilendiğcamlı k i bölme veya yer. vı * Potas veya sodanıkuvars ile eritilmesinden elde edilen. k. cam yünü * Çok ince. tehlikeli.

her ş parçalayıdağ kıp eyi p ı tmak. camgöbeğ i * Yeş çalar mavi renk. camı z cami cami * Toplayan. eti lezzetli bir tür köpek balı (Galeius ğ ı camgüzeli * Evlerde süs olarak yetiş tirilen. camı çerçeveyi indirmek * etrafı rı dökmek. boyu bir buçuk metre kadar olan. * Cansı z. yerinde * yaş ğhâlde güzelliğbozulmamı(kadı landı ı i ş n). camekânsı z * Camekânı olmayan. su sırı ğ . pembe. cam takmak. * Camlamak iş i. kı zı rmı çiçekler açan bir tür kı çiçeğ(Impatiens sultanı na i ). ile * Bu renkte olan. kömüş ı . * Müslümanlarıhep birlikte namaz kı için toplandı yer. camlaş ma * Camlaş iş mak i. olan camekânlı kutu * Televizyon. zümre. . camlanmak * Cam takı lmak. camlaş mak * Cama benzer duruma gelmek. çine cami yılmı ama mihrabı kı ş . * İ alan.camekânlı * Camekanı (yer). * Donmuş . n lmak kları camlama camlamak * Cam geçirmek. * Manda. * Deniz kısı yakı yaş yına n ayan. bir araya getiren. camlanma * Camlanmak iş i. camia camit * Topluluk. içinde bulunduran. camgöz canis).

dirlik. * Yakı k duygusu belirten bir seslenme sözü. * İ ve hayvanlarda yaş nsan amayı ladına ve ölümle vücuttan ayrı ğ inanı madde dı varlı sağ ğ ı ldına ı lan ş ı k. * İ n kendi varlı. can dostu. nsanı ğ ı * Gönül. * Güç. i. camlı * Cam takı şcam geçirilmişcamı lmı . camlı k * Camlı çerçeve ile bölünmüş yer. can alıcan vermek p * ölüm sıntı ve acı içinde bunalmak. can bayı lmak * iç geçmek. sevimli. laş ş camsı z can * Camı olmayan. camlı k köş * Saraylarda veya bahçelerde soğ uktan korunmak için camla örtülmüş salon. can atmak can baş üstüne * istenilen ş büyük bir memnunlukla yapı ı anlatı eyin lacağ nı r. soğ sı nda billûrlaş p biçimsiz olarak kan sı uma rası mayı katı mıdurumu. . * Yaş hayat. ama. oda. can acı sı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan ş iddetli acı . sebze gibi bitkileri dıetkenlerden korumak için yapı ş ş lmıküçük limonluk. camsı * Cam gibi saydam. en çarpı. sevilen. can alacak nokta (veya yer) * bir ş en önemli yeri. ş irin. * Bektaş ve Mevlevîlikte tarikat kardeş îlik i. nlı * Çok içten. * Çiçek. özü. can baş sı ı çramak na * çok korkmak. camlatmak * Cam taktı rmak. olan. .camlatma * Camlatmak iş i. eyin can alı cı * En önemli. takatsizlik göstermek. cama benzer. cı * Azrail. * Kiş birey. * Yerin içinden yüze çı erimiş cak maddelerin. camekân. kı sı sı can arkadaş ı * Bkz.

pek içten. can borcunu ödemek * ölmek. can derdine düş mek * ölüm korkusuna kapı lmak. kıkı ). baş a baş * herkesin kendi canın. tükenmek. * sona ermek. ey ı sı n klı ı ğ can derdinde olmak * zor bir durumdan kurtulmaya çalı ş mak. can boğ azdan gelir (veya geçer) * insan yiyeceğ önem vererek güçlenebilir veya yemeden yaş ine amak mümkün değ ildir. ini lamak. kendi baş n kaygına düş ü bir tehlike anı anlatı nı ı nı sı tüğ nı r. in can dayanmamak * bir ş karş nda insanıdayanı lı elden gitmek. ğ kanı ı yla ı rı can çekiş mek * ölmek üzere bulunmak. sı na * baş nıyiyeceğ içeceğ sağ kasın ini. n can çabası * varlını tlama amacı aş gayret. bunalma hâli. i z can ciğ er * Çok yakı sı fı. can bunaltı sı * Aş üzüntü sebebiyle canısılma. bitmek. ı rı n kı can cana. can cümleden aziz * insanıkendisi herkesten önce gelir.can beraber * Çok sevgili. can beslemek * kaygızca yiyip içip rahatı bakmak. * birbirini seven iki kişbir arada yalnıolarak. can ciğ kuzu sarması er * içli dı. can çekiş mektense ölmek yeğ dir * bir iş çeş sıntı üzüntülerle karş ı olağ te itli kı ve ı p laş anüstü gayret harcamaktansa o iş vazgeçmek daha ten iyidir. pek içten (arkadaş n. candan. için can damarı basmak na * bir iş en önemli yönü üzerinde durmak. ş lı can ciğ olmak er * birbiriyle çok yakıarkadaş n olmak. can damarı * En önemli veya hassas nokta. bir ş yaş eyin aması en önemli araç. can direğ i . huyları vazgeçirmek mümkün değ ndan ildir. can çı kmayı (veya çı nca kmadan) huy çı kmaz * insanı ş kları alı kanlı ndan.

can havli * ölüm korkusu. . davranı karş nda söylenir. * ölüm korkusundan doğ güçlü bir tepki ile. can noktası * En önemli husus. can eriğ i can evi * Genellikle yeş ilken yenen sert.* Kemanıiçinde. can kaygına düş sı mek * her ş eyden vazgeçip sadece kendi hayatı koruma veya kurtarma çabası olmak. can kurban. can havli. gücü tükenmek. yer. n arası can dostu * Pek içten dost. can düş manı * Aş düş ı manlıgüden kimse. * En duyarlı yürek. güçlenmek. can feda * Çok imrenilen iyi veya güzel ş eyler. can evinden vurmak * en etkileyici yönünden saldı rmak. öldürmeyi bile düş düş rı k ünen man. ş lar ı sı can gelmek * canlanmak. can olmak * sevimli. an can kalmamak * bitkin bir duruma gelmek. hoş görünmek. alt ve üst kapakları nda dikili duran çubuk. vurgulanması gereken yer. can havli ile.. can gözdesi * Sevgili.. nı nda can korkusu * Bkz. can kulağ ı * çok yakıdost. can korkusu * Ölüm korkusu. n rdaş can kulağile dinlemek ı * büyük bir dikkatle dinlemek. sulu bir tür erik. sı . * Yüreğ altı in ndaki bölge. can kurban * Can feda. can kuş u * Ruh.

* canlanması yol açmak. na * bir ş çok istemek. kkı k can sohbeti *İ çtenlikle konuş çok yakıdostlar bir arada söyleş dertleş an n ip me. can sevecek bir ş ey * hoşgidecek bir ş a ey. zlı anı cana * Sevgiliye hitap sözü. eyi can yakmak * zulmetmek. üzücü. can tahtası * Göğ kemiğ üs i. cana yakı k nlı . can yeleğ i * Bkz.can pahası na * canı vererek veya tehlikeye koyarak. cana yakı n * Sevimli. nı sı tüğ şı tı can sağğ lı ı * İ n sağ sağklı nsanı ve lı olması . eziyet etmek. * ruha güç vermek.). cankurtaran yeleğ i. * bir kimseyi büyük zarar ve ziyana sokmak. cana kı ymak * öldürmek. cana minnet saymak (veya bilmek) * bir lütuf olarak kabul etmek. * üzmek. can sıntı kı sı * yapı bir iş lacak olmamaktan ve hiçbir ş oyalanma imkânı eyle bulunamadı için duyulan tedirginlik. ğ ı bunalı m. can yoldaş ı * Yalnı ktan kurtulmak için birlikte yaş lan (kimse vb. cana can katmak * yaş gücünü artı ama rmak. can vermek * ölmek. acı vermek. can sı kmak * bı nlıvermek. can sıcı kı * Üzüntü yaratan. nı can pazarı * Herkesin kendi canın kaygına düş ü ve kendini kurtarmaya çalı ğbir durum.

kötü ruhlu. ması * Köpek balı. ilgiyle. gönül verilmiş olan kadı sevgili. canavar gibi olmak. candanlı k * Candan olma durumu. yürekten. en canavarlaş ma * Canavarlaş iş mak i. . canavarlaş mak * Canavar gibi davranmak. *İ çtenlikle. candan candan *İ çtenlikli bir biçimde. *İ çten. arı * Acı z. saldı * çok fazla. tarı bitkilerine zarar veren asalak bir bitki familyası ik iki m . tiz ses çı karan alet. yı cı rtı hayvan. gönülden. candan yürekten * içtenlikle. candan geçmek * ölmek. ğ ı canavar düdüğ ü * Taş ı tlarda bulunan. n. lan canavar otugiller * Bitiş taç yapraklı çeneklilerden. canavar otu * Canavar otugiller familyasın örnek türlerinden olan ve kenevirle tütün köklerinin asalakları biri nı ndan sayı çiçekli bitki (Orobanche ramosa). ürkütücü bir durum almak. . areti lan canavar gibi * iri yarı rgan. * Haş . samimî. canavar * Masallarda sözü geçen yabanî. canavarlı k * Canavar gibi davranma. * Korkunç. canavar kesilmek * hı nlaş rçı mak. yaramaz çocuk. n canan * Gönülden sevilen.* Cana yakı olma durumu. * Kurt. zalim (kimse). istekle. * (tasavvufta) Tanrı . canavarca * Canavar gibi. cancağ ı z candan * Cancağ m sözünde sevgi ve teklifsizlik. cancağ isterse deyiminde ise önemsemezlik anlatı ı zı ı zı r. domuz gibi cana kı yaban hayvanı yan . * Acı ses çı acı karan ve uzaklara kadar tehlike iş vermek için kullanı düdük. canavara uygun düş biçimde.

çok heyecanlanmak. * üzülmek. canfes * Üzerinde desen bulunmayan. tok. z canı zı (veya boğ na) gelmek ağna azı * büyük bir tehlike karş nda ölecekmiş bir korkuya kapı ı sı gibi lmak. canı çekmek * bir ş istemek. rs zlı canı cebinde * zayı f ahlâklı kimse. cangı l cungul * Hayvanlara takı çanları veya baş maden eş n çı ğkaba sesleri anlatı lan n ka yanı kardı ı r. * aş duygulanmak.candarma * Jandarma. parlak. istek duymak. ı rı canı burnuna (veya burnundan) gelmek * bir ş yaparken çok zorluk çekmek. ey canı burnunda olmak * çok yorgun ve bezgin olmak. canı mak acı * çarpma. eyi canı kası çı ca! * "büyük zarara veya kötülüğ uğ n. arzulamak. kulak tı rmalayan. * Bu kumaş yapı ş tan lmı . inde lmıbir ik . periş olsun. ölsün" anlamları kullanı bir ilenme sözü. canı na (veya içine) sı canı ğ mamak * sabıı k göstermek. acı . tahammül etmemek. cengel. tüyler ürpertici. ı a. canhı raş * Yürek paralayan. vurma vb. için) lı azalı ğ * içi ezilmek. canı ölçmek cana * baş na yapı ş kendine yapı gibi düş kası lacak eyi lacak ünmek. canı çekilmek * (vücudun herhangi bir organı canlı ı r gibi olmak. canfes gibi yaprak * (asma ve dut yaprakları ince. canı cehenneme * sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir. e rası an nda lan canı kmak çı * Türk müziğ çok az kullanı ş birleş makam. ipekli kumaş . ince dokunmuş . * Bu biçimdeki gürültü. rahatsıolmak. * Karıklı kargaş ş k. taze ve sinirsiz yaprak. sonucu acı duymak. için) canfeza cangı l * Bkz.

çok sevilen bir ş zarar gelecek diye kaygı eye lanmak. * ümit ve ümitsizlik arası kalıheyecanlanmak. canı istemek * heves duymak. canı isterse * (olumsuz bir cevap karş nda) "kabul etmezse etmesin!" anlamı kullanı ı sı nda lı r. nda p canı gelmek * yeniden canlanmak. * yarı üzülmek. çok isteyerek. bir iş zarar görmek. canı oynamak ile * tehlikeli iş uğ mak. canı gitmek * özen gösterilen. nda canı gitmek gelip * ayı bayı lı p lmak. * acı deneme geçirmek. canı ksı çı n! * "ölsün. kı ya ya canı tez * Beklemeye dayanamayan. canı yerine gelmek. bir te . rsı canı yanan eş attan yüğ olur ek rük * zarara veya kötülüğ uğ e rayan kimse acını karmak için aş çaba harcar. gebersin" anlamı bir ilenme sözü. canıkı sılmak * içi sılmak. kı ya ı klı canı olsun! sağ * üzülmeye gerek olmadını ı ğ karştarafa bildirmek için kullanı ı lı r. lerle raş canı uğ mak ile raş * ağ hasta olmak. canı pek * Acı sıntı karşdayanı . canı sevmek gibi * çok güçlü bir sevgiyle bağ lanmak. * çok yı pranmak. * ölmek. yarı öfkelenmek.* çok yorulmak veya çok zorluk çekmek. canıkkı sı n * keyfi kaçmı ş . kı i * keyfi kaçmak. ya. canı tatlı * Sınt ı ve acı katlanmak istemeyen. * büyük sıntı düş kı ya mek. yapacak bir işolmamaktan tedirginlik duymak. sabı z. sı çı ı rı canı yanmak * çok acı duymak. canı gönülden (veya canı yürekten) * içtenlikle. ölüm döş inde can çekiş ı r eğ mek.

m) er canı sokakta bulmadı mı m * tehlikeye veya herhangi bir sıntı katlanmaya hiç niyetim yok. bana göre hava hoşanlamı kullanı in " nda lı r. ad canı düş na kün * kendine iyi bakan. * sevgi seslenişolarak kullanı i lı r. * kendini öldürmek. gücünü kazanmak. kı ya canı n içi mı *ş efkat veya sevgi sesleniş i. kendini koruyan. ğ kı yı kaları ı canı yürekten * Bkz. ı nca laş u canı okumak na * berbat ve periş etmek. an canı rahmet na . canı kı na ymak * acı madan öldürmek. ndan canı geçmek.canı yerine gelmek * yorgunluğ geçmek. batmak. canı acı na mamak * kendini düş ünmeden. çok değ verilen. * (ca:nı çok güzel. canı iş na na lemek (veya canı kâr etmek) na * çok etkilemek. canı ezan okumak na * bir kimsenin hakkı gelmek. canı değ na mek * çok hoş lanmak. canı m! * hoş nutsuzluk anlatı r. sen bilirsin. kendine bakmadan yaş amak. u lını ı canı mu? yok * birinin katlandı sıntı baş na örnek göstermek için söylenir. canı çı n diyor sanmak m m ksı * birinin en gönül okş cı ayı sözleri bile kendisine dokunmak. canı gönülden. canı kasdetmek na * intihara kalkı ş mak. canı ciğ m erim * içten bir sevgi sesleniş i. * ruhu ş olmak. * birini öldürmeye hazı rlanmak. ı rı canı minnet na * beklenilmeyen iyi bir durumla karş ı duyulan memnunluğ anlatmak için söylenir. * gücünden fazla iş görerek aş derecede kendini yormak. sağğ . canı dese. öldürmek. canıisterse! n * "dilediğ gibi olsun.

canı sı nı kmak * keyfini bozmak. canı almak nı * (Tanrı ) öldürmek. canı geçmek ndan * ölmek için hazı r olmak. neş kaçı esini rmak. bezmek. çok sevmek. canı (bir yere) dar atmak nı * bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sınmak. ey * bir ş çok düş olmak. bı kmak. * birini öldürmeyi istemek. ğ ı canı acı nı tmak * birine acı vermek. * canı verdirecek kadar memnun etmek. fazla çalı rmak. canı çı nı karmak * hı rpalamak. canı tükürdüğ na ümün (veya üfürdüğ ümün) * kı nlıve öfke belirtir.* "Alllah rahmetini esirgemesin" anlamı kullanı nda lı r. usanmak) * ölümü göze alacak kadar sıntı kı içinde olmak. eye kün canı yakmak nı . çok yormak. kı ya canı bağlamak nı ı ş * öldürülmesi gerekirken vazgeçmek. nı * sıntı sokmak. canı burnundan getirmek nı * çok yormak. canı tak demek (veya etmek) na * dayanamaz duruma gelmek. lı ı ini canı vermek nı * kendini feda etmek. canı susamak na * ölmek istemek. canı sokakta bulmak nı * sağğkorumak gerektiğ anlatan bir söz. yı prandı rmak. ş tı canı cehenneme göndermek (veya yollamak) nı * öldürmek. canı diş almak (veya takmak) nı ine * her tehlikeyi göze alarak iş giriş e mek. canı bezmek (veya bı ndan kmak. zgı k canı yandım (veya yandımı na ğ ı ğ n) ı * sevgi. * hiçbir ş esirgememek. sabrı kalmamak. canı yetmek na * katlanamayacak duruma gelmek. hayranlıveya öfke gibi türlü duygular anlatı k r.

amandı ra. cankurtaran salı * Deniz kazaları kullanı üzere gemilerde bulundurulan sal. * bir kimseyi. ı ı ya cankurtaran kulübesi * Dağ geçitlerinde tipiden veya soğ uktan korunmak icin sınak olarak yapı ş ğ ı lmıkulübe. cani canice canilik canip * Yan.* acı verecek biçimde cezalandı rmak. kı . çok sıntı zarara sokmak. çok sevmek. cankurtaran düdüğ ü * Cankurtaran çanı . * Cinayet iş lemiş olan kimse. cankurtaran * Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı ı taş maya özgü araç. büyük simit veya yelek biçiminde ı lan yapı ş lmıaraç. yacı * Cani gibi. taraf. kı ve canın derdine düş nı mek * canı baş bir ş düş ndan ka ey ünemeyecek kadar sıntı olmak. cankurtaran yeleğ i * Yelek biçiminde yapı ş lmıcankurtaran aracı . ambülâns. caniye yakır (biçimde). ş ı * Cani olma durumu. * Havuz veya plâjda yüzme bilmeyenleri uyaran. cankurtaran ş amandı rası * Denize düş enlerin kolayca belirlenip kurtarı lmaları denize bı lan ve kazaya uğ için rakı rayanlarıbulup n kendilerini göstermeleri için kullanı parlak renkli. kı da canın içine sokacağgelmek nı ı * çok hoş lanmak. yanan veya batma tehlikesi ile karşkarş kalan gemileri kurtarmaya yarayan gemi. cankurtaran gemisi * Karaya oturan. nda lmak cankurtaran sandalı * Deniz kazaları veya gemi batmak üzere iken insanları nda kurtarmaya yarayan motorlu. filika. gemilere belli etmek için kullanı çan ğ ı lan (veya düdük). caniyane * Cani gibi. kürekli sandal. canice. cankurtaran yok mu! * ölüm tehlikesi karş nda yardı isteme sözü. fosforlu ş lan. cankurtaran simidi * Suda boğ ulma tehlikesine karşkullanı ve sudan hafif maddelerden. tehlikeden koruyan ve onları kurtaran kimse. cankurtaran çanı * Tipili veya sisli havalarda sınacak veya yönelecek yeri yolculara. ı sı m .

* Bir canlı resim veya ş filmi için hareketliliğsağ ema i layan tek tek resimleri yapan sanatçı . hareketli. diri. ntı na sı canlandı rma * Canlandı rmak iş i. f. yaş ayan. u canlandıcı rı * Canlı veren. canlandılmak rı * Canlandı rmak iş konu olmak. canlanma * Canlanmak iş i. hayat dolu. * Yaş p yer değ tirebilen yaratı hayvan. tarak canlandı rmak * Canlanması sağ nı lamak. yerlerde yemek sı nda bir veya birkaç müzisyenin çalgı sesleri ile parçaları rası ve seslendirmesi. .cankurtaranlı k * Cankurtaran olma durumu. * Güçlü. ayı iş k. canlanmak * Gücü artmak. var gücüyle. * Geçmiş yaş bir olay veya durum yeniden hatı te anan rlanmak. lı k. ine canlandım rı * Ortada kalan kalı ları göre bir eserin ana tasarına uygun olarak yeniden çizimi. canlı kazandı lı k lı k ran. lokal vb. canlanması yol açmak. dirilik getirmek. diri duruma gelmek. * Heyecanla. ş canlı model * Figürlerle süslü veya heykeltı lı yararlanı kadı veya erkek. lına ğ * Yoğ unluk. * Etkinliğartmak. ileş * Geçmiş olayıgeliş bir n mesini ve sonucunu aynı biçimde yansı sunma. i * Depreş mek. canla baş la * Seve seve her türlü yorgunluğ göze alarak. * Kiş tirme. * Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sı nda hareket duygusu verebilecek biçimde rası düzenleme ve filme aktarma iş i. canlı * Canı olan. (birinin) kı ı girmek. hareketlilik kazanmak. na * Yaş atmak. canlı cenaze * Çok zayıbir deri bir kemik kalmıkimse. etkinlik kazandı rmak. canlı canlı * Diri diri. * Canlı tazelik. canlandılma rı * Canlandılmak iş rı i. raşkta lan n canlı müzik * Gazino. etkili. henüz ölmemiş . canlandıcı rılı k * Canlandıcı rı olma durumu.

hilozoizm. . hareketlilik. sönük. cansıcansı z z * Cansıolarak. özveriyle. canlı n yayı * (televizyon ve radyo için) Daha önceden herhangi bir gereç üzerine tespit edilmemiş cı tespit edildiğ . nı cantiyane * Kantiyane. nı ine ş . cansı z * Canı yitirmişölmüş nı . z z cansıdüş z mek * hastalıveya yorgunluk yüzünden bitkin bir duruma gelmek. * Çocukta bir düş biçimi olarak bütün cisimlerin canlı ünce olduğ inanma. * Neş elilik. cansiparane * Canı verircesine. * İ uyandı lgi rmayan. alıyla i anda yapı yayı lan n. mecalsiz. * Canlı olmayan (varlı camit. z cansı tı zlaşrma * Cansı tı iş zlaşrmak i. cansı tı zlaşrmak * Cansıduruma getirmek. k). unu canlı resim * Bir hareketi parçaları ayıp bunlarıelle yapı resimlerinin alıyla tek tek çevrilmesine dayanan ve na rı n lan cı gösterimde sürekli bir hareketi ortaya koyan film tekniğ i. capcanlı . * Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatıilkesi olduğ ileri süren öğ n unu reti. * Güçsüz. cansı k zlı * Cansıolma durumu.canlı özdekçilik * Evrenin temeli olarak düş ünülen maddenin canlı olduğ savunan doktrin. cansı mak zlaş * Cansıduruma gelmek. k cansıhedef z * İ ve hayvan dında kalan hedef. canlılı cı k * Olup bitenin ruhlar alanın gizli güçlerince yönetildiğ inanan ilkel anlayıanimizm. cansıgibi. z * Hareketsizlik. z * Bir diş canlı in dokusunu yok etmek. * Durgun. * Bağ z bir ruhî varlın insanda ve doğ nesnelerinde yerleş olduğ inanan ilkel dinî görüş ı msı ğ ı a ik una . nsan ş ı cansı ma zlaş * Cansı mak iş zlaş i. una canlı lı k * Canlı olma durumu.

haykı rmak. car * Bazı yerlerde kadı n kolları örttükleri veya boydan boya örtündükleri çarş zar. nları na af. * Geveze. cariyeniz (veya cariyeleri) * eskiden. (bir car * Çağ. lan cari para cari ücret cariye * Geçerli olan. lı rdı * aynı maksatla genç kadı nlardan söz edilirken onları anlatan kelimelere bir unvan gibi getirilirdi. * Akan.* Çok canlı biçimde). söz söylenen kimseye aş bir saygı ı rı göstermiş olmak için kadı tarafı "ben" zamiri yerine nlar ndan kullanı . carcar carcur * Bkz. yürürlükte olan. cari masraf * Belirli bir dönemde yapı harcamalar. yürürlükte bulunan para. * Olagelen. cariyelik etmek * cariye gibi hizmet etmek. ilân. imdat. geçen. her konuda efendisinin isteklerine bağ bulunan genç kadı halayı lı n. car etmek * nara atmak. cariyelik * Cariye olma durumu. * İgücü piyasası iş ş nda gücünün. cari hesap * İ taraf arası sürüp giden alacak verecek iş ki nda lemlerinin tutulan hesabı . car car * Çok ve yüksek sesle. carlama * Carlamak iş i. tellâl ile duyurma. na * Fermuar. ş arjör. carlamak . ilân etmek. k. yaygaracı . gürültülü bir biçimde (konuş ma). rı * Tehlike durumu. * Yabancı ülkelerden kaçılıözgürlükten yoksun edilen. alıp satı rı p nı labilen. carcur carcur cari * "Geliş igüzel konuş mak" anlamı gelen carcur etmek deyiminde geçer. yardı m. arz ve talebe göre belirlenen fiyatı .

ı tlı casusluk etmek * casus olarak çalı ş mak. nara atmak. hiç tüyü olmayan. casus casusluk * Casus olma durumu. cascavlak * (baş için) Çok saçsı çok tüysüz. (II) cart * Sert bir ş yı lı çı ses.* Bağ ı konuş rarak mak. abartısöz. cart kaba kâğ ı t * yüksekten atana veya çalı bir tavıtakı karşsöylenen hafifseme ünlemi. rı plak. haykı lân rmak. cavalacoz * Değ ersiz. cartayı çekmek * ölmek. ey rtı rken kan * Carı olan. lı cart curt etmek * göz korkutmak veya övünmek amacı abartıkonuş yla lı mak. cav * Bkz. * Yellenme. önemsiz. (II) cart cart ötmek * kendini beğ enmiş davranı ve buyururcası söz söylemek. carlı carsı z * Carı olmayan. z. bir ş la na cart curt * Gerekli gereksiz yerde söylenen. çaş ı t. * Çılçı örtüsüz. cavlak . çok söylemek. cascavlak kalmak * bütün imkânları elinden alı ş nmıolarak ortada kalmak. çağ (II). cavlağçekmek ı * ölmek. mlı r nana ı carta cartadak cartadan * Cartadak. çaş k. * İ etmek. duyurmak. derme çatma. * Birdenbire ve gürültü ile. * Bir devletin veya bir kimsenin sı nı kasın hesabı öğ rları baş nı na renmeyi üstüne alan kimse.

yı lma sesi. ndan caygı n * Vazgeçip iş ardı bı in nı rakan. cavlaklı k * Cavlak olma durumu. gürültü. cayı ş * Caymak işveya biçimi.* Çı tüysüz. * Caydı işveya biçimi. tüyünü dökmek. rmak i cayı r r cayı * Bir cismin çabuk ve ş iddetle yandını rtı ğ anlatmak için kullanı ğ . rtı cayı vermek rtı * gürültü ile gözdağvermek. caydı rmak * Cayması sağ nı lamak. caydıcı rılı k * Caydıcı rı olma durumu. cayı rdama * Cayı rdamak iş i. i . *Ş iddetli. caydılmak rı * Cayması lanmak. sözünden döndürücü. çı kalmak. kararı döndürülmek. plak * Ölmek. cayı rdatmak * (nesneler için) Sert. caydıcı rı * Kararı ndan. * Kavlamak. vazgeçirilmek. vazgeçirmek. çı k. etkili olarak. plak. ı cayı yı rtı basmak (veya cayı koparmak) rtı * birdenbire bağ p çağ ı rı ı rmaya baş lamak. yı ldını ı ı lı r. dönek. cayı rdamak * (nesneler için) Ses çı kararak yanmak veya yılmak. uzun. sağ ndan caydış rı caydı rma * Caydı iş rmak i. gürültülü ses çı kartmak. cayı rtı *Ş iddetli yanma. rtı cayı rdatma * Cayı rdatmak iş i. kararı döndürmek. plaklı cavlama cavlamak cavlamak * Cavlamak iş i.

albeni. * Cazgı r olma durumu. cazibedar * Çekiciliğolma. ndan * Baş çta Kuzey Amerika zencilerinin müziğiken sonraları langı i bütün dünyada benimsenen bir müzik türü. * Çekim. mek cazibeleş mek . i caz takı mı * Caz müziğçalan orkestranıbütün çalgı . i mlı cazibeleş me * Cazibeleş durumu.cayma caymak caz * Caymak iş i. * Alı alı lı çekicilik. * Güreş olan pehlivanları ecek yüksek sesle izleyicilere tanı ve duaları okuyarak onları tan nı alana süren kimse. i cazcı cazcı lı k cazgı r * Caz müziğçalan veya besteleyen kimse. * Sözünden. i n ları cazbant * Caz müziğçalan orkestra. alı . na cazı rtı cazibe * Cazı rdama sesi. * Fitneci. nı cazı rdama * Cazı rdamak iş i. i * Cazcın iş nı i veya mesleğ i. m. cazibe kanunu * Yer çekimini belirten kurallar bütünü. kararı dönmek. cazı rdamak * Caz diye ses çı karmak. * Caz müziğçalan orkestra. vazgeçmek. cazı rdatmak * Cazı rdaması yol açmak. cazgık rlı cazı r r cazı * (bir cismin kaynama ve yanması belirtirken) Güçlü ve sesli olarak. mlı k. cazı rdatma * Cazı rdatmak iş i.

r cazı Cb * Kolombiyum'un kı saltması . alı z. ı ı rlı * Çekici olmayan. li. albenili. bebekleri eğ nı lendirmek için çı lan ses. cazipli caziplik * Cazip olma durumu. ağ ğolan. alı duruma getirmek. cazipleş tirmek * Cazip duruma getirmek. alı duruma gelmek. mlı * Önemli. cazı r. mlı cazibeli * Çekici. * Kucak çocukları. cazlı cazsı z * Cazı olan. * Yabancı devlet elçiliklerine ait arabaları plâkaları kullanı kı n nda lan saltma. msı * İ uyandı çekici. elveriş lgi ran.* Çekici. n rt üs nı ndan * Kadmiyum'un kı saltması . * Çekici. * Cazı olmayan. cazibesiz cazip cazipleş me * Cazipleş durumu. alı . . cazipleş tirme * Cazipleş tirmek durumu. albenili. mlı cazibeleş tirmek * Çekici. karı * Kemanısı ve göğ tahtası iki yanı C harfi biçiminde çenten oyuklar. mek cazipleş mek * Cazip duruma gelmek. mlı cazur cazur * Bkz. alı . ce ce * Türk alfabesinin üçüncü harfinin adı . cc Cd CD Ce * Seryum'un kı saltması .

açıgöz (kadı k n). tı kulu ndan nı cebel * Dağ . cebeci * Yeniçeri ordusunda silâh yapan. tartı ş mak. nda atlı * Aynı dönemde illerdeki atlı inzibat kuvveti. ekime elveriş olmayan yer. cebelleş me * Cebelleş iş mek i. * ("büyük kudret" anlamı kayarak) Merhametsizlik. cı * Kudret sahibi. * Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yı z kümesi. * Sahipsiz.-ce -ce * Bkz. * Bkz. -ca / -ce (II). savaş rası tı zeamet sahiplerinin dirlikleri oranı göre İ u sı nda mar. zorba. * Acı z. cebe * Zı rh. * Silâh. münakaş etmek. cebbar * Zorlayı. * Ekilmemiş tarla. Tanrı . a cebellezi * Hakkı olmayan bir ş kendisine mal edip cebine koyma. çekiş raş mek. savaş ordunun silâh ve mı ta cephanesini ulaşran yaya kapı ocakları bir sıf asker. z. cebi para görmek * parası yokken para kazanmaya baş lamak. ldı * Becerikli. -ca / -ce (I). boş toprak. 'nı eyin * (tasavvufta) Allah'a varmanıüçüncü basamağ n ı . eyi cebellezi etmek * cebine indirmek. züğ parası ürt. ce demeye mi geldin? * "Bu kadar az oturmaya mı geldin?" anlamı kullanı nda lı r. cebin . zorba. li cebeli * Osmanlımparatorluğ döneminde. cebelleş mek * Uğ mak. zorbalı ndan k. cebine indirme. savurgan. ması cebi delik * Tutumlu olmayan (kimse). onaran ve bakı ile görevli bulunan. cebi delik (kimse) * para tutmayan. merhametsiz. na yanları götürmekle yükümlü bulundukları asker. ceberut * Tanrı n her ş üstünde olan kudreti.

cebretmek * Zorlamak. cebren cebretme * Cebretmek iş i. cı k. cebine indirmek (veya atmak) * (para için) hakkı olmadı hâlde kendine mal etmek. mukavva veya tenekeden yapı şüzeri bezle rı lan lmı . * Artı eksi gerçek sayı bunlarıyerini tutan harfler yardı yla nicelikler arası genel bağ lar ve larla. cebir kullanmak * bir işyaptı için zora baş i rmak vurmak. cebriye * Yazgılı kadercilik. cebirsel ifade * Cebirsel deyim. kendini tutma. ğ ı cebini doldurmak * karş tı elveriş durumlardan yararlanarak bol para kazanmak. lar cebirsel formül * Cebirsel deyim. n. zı nda . larak rı * Zorla. cebrî * Zorla yapı zor kullanı yaptılan. fatalizm. cebirsel deyim * Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde. cebirsel * Cebirle ilgili. bunlara bağ bir büyüklük ölçüsünü çı lı karmak için gerekli iş lemleri gösteren ve birbirine cebirsel iş aretlerle bağ lanan harf ve sayı bütünü. koaptör. zoraki. ı ğ laş ı li cebir cebir * Zor. cebire * Kık kemikleri yerinde tutmak için kullanı tahta. süyek. ceddine lânet (veya yedi ceddine lânet!) * "soyun sopunla birlikte Tanrı cezanı versin!" anlamı ilenme bildiren söz. zorlayı ş . zor kullanarak. n mı nda lantı kuran matematik kolu. * Alı yüz.* Korkak. cebrinefs * Kendini zorlama. kaplanan levha. lan. cebrî yürüyüş * Bir yere kuvvet yetiş tirmek veya düş mandan önce varmak için yapı sı yürüyüş lan kı . cebinden çı karmak * ondan çok üstün olmak.

ş ı cehennem * Dinî inanı göre. cehennem hayatı * Büyük sıntı üzüntülerle dolu yaş ş kı ve ayı . cefa çekmek (veya görmek) * üzüntü. eziyet. bravo" veya "Tanrı senden razı olsun" anlamı kullanı nda lı r. ı r . cehennem gibi * çok sı cak. guş a. ranı ı na lan * Çok büyük sıntı kı . kötülük yapanlarıöldükten sonra ceza görecekleri yer. cehdetme * Cehdetmek iş i. kı ya. eziyet etmek. bilmezlik. cehdetmek * Çalıp çabalamak. ş cefaya katlanmak * sıntı üzüntüyü sabı karş p tahammül etmek. eziyet. Cedî cedit cedre * Guatr. cefa * Büyük sıntı kı . cefakâr * Cefalı . rpı cehalet * Bilgisizlik. cehennem kütüğ ü * Cehennemde yanmaya yaraş kimse. ş lara n * Çok sıntıyer. sıntı kı çekmek. kı lı cehennem azabı * Cehennemde uğ lacağ inanı ceza. cefalı kı ya katlanan. sıntı * Sınt ı eziyete katlanmıveya katlanan. cefakeş cefalı * Cefa çeken. . * Oğ burcu. tamu. cefa etmek * üzmek. üzgü.ceddine rahmet! * "aferin. lak * Yeni. kı veya rla ı layı ceffelkalem * Hiç düş ünüp taş ı nmadan. bir çı da.

kollu giysi. cehennemin bucağ(veya dibi) ı * çok uzak yer. * Çaba. * Üzücü. ipek gibi ş eyleri eğ iplik durumuna getirmeye yarar araç. * Pamuk. istediğyere kadar gitsin. k * Hamamıocağ külhan. * Aş üzüntü ve sıntı ı rı kı çekilen yer hâlini almak. Jaketatay. cehennem taş ı * Gümüş nitrik asitte ergitilmesiyle elde edilen.cehennem ol * defol!. cı cehennemi boylamak * (sevilmeyen kimse için) ölmek. cehennemlik * Öldükten sonra yerinin cehennem olacağsanı cehenneme lâyı(kimse). cehennem gibi. mek cehennemleş mek * Cehenneme dönmek. havaya dayanı . çabalama. * Modern ekmek fınları ateş bulunduğ en sı bölüm. acı z kimse. * Bkz. bilmezlik. i nda cehennemî * Cehennemle ilgili. -cak / -cek. meli. cehennemin dibine gitmek * (kılan kimse için) defolup gitmek. meyve. yakı. korkum yoktur" anlamı sövme. zı cehennemleş me * Cehennemleş durumu. ıkta bozulmayan beyaz kristal. ması cehenneme kadar yolu var * "defolsun. ceht -cek * Bkz. rı nda in u cak cehil cehre cehri * Bilgisizlik. . * Kök boyası gillerden. kabuk veya odunundan güzel kı zı elde edilen bir kök (Rhamnus rmı renk infectorius). ün klış ı cehennem zebanisi * Zalim. ceket ceketatay * Erkeklerin ve kadı n giydiğ genellikle önden düğ nları i. n ı . kalçayı örten. yün. cehennem olmak * defolmak. ı lan. iğ irip .

* Hı n.celâdet celâl * Yiğ kahramanlı itlik. Galata. keçi. celî yazı * (Arap harfleriyle) Uzaktan okunacak biçimde istif edilmiş sülüs levha yazı. kı nlı zgı k. ması cellâtlı k * Cellâdıgörevi. * Öfke. * Büyüklük. zalim. * Tanrı n sı ndan biri. 'nı fatları cellât * Ölüm cezası çarptılanları na rı öldürmekle görevli olan kimse. celâllenme * Celâllenmek iş i. katı ması yürekli. keçi. ululuk. n * Katı yüreklilik. kı zmak. coş rçı kun. * Avcı çantası . celp . * Celâlli gibi. * Açı aş k. İ brahim Paşve Edirne sarayları alıp türlü devlet hizmetleri için aday olarak a na nı yetiş tirilen genç. ikâr. ulu. iri sı celil * Çok büyük. cellât gibi * acı z. * Acı z. zalimlik. celâlliye benzer. * Parlak. sır gibi kesilecek hayvanlarıticaretini yapan kimse. cilâlı . kolaylı suç iş kla leyen. sır gibi kesilecek hayvanlarıticaretini yapma iş ğ ı n i. k. na da kı Celâlîlik * Celâlî olma durumu. Celâlî * İ olarak Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıp devlete isyan eden Bozoklu Derviş lk kı Celâl'in adamları ve ondan yana olanlara. celâllenmek * Öfkelenmek. celâllice celbe celep * Koyun. celeplik celî * Koyun. celâlli * Sert ve öfkeli (kimse). ğ ı n * Topkapı . sonraları türeyen bütün eş yaya verilen ad.

cem'an * Cansı cansıvarlı zlar. celp etmek * kendine çekmek. cemaatsiz * Cemaati olmayan. * getirmek. ı dı rı celse * Oturum. celseyi tatil etmek * oturuma ara vermek. kendi üzerine çekme. cemaat ne kadar çok olsa (veya cami ne kadar büyük olsa) imam gene bildiğ okur ini * bir yetkili kimse. çağ belgesi. ndan klara rı * Askerlik ödevini yapmaya çağ ı rma. çevresindekilerin düş üncesi ne olursa olsun kendi istediğ yapmaya çalır. çağ belgesi. ini ş ı cemaate uymak * içinde bulunulan bir topluluğ uyarak davranmak. cemaatleş me * Cemaatleş işveya durumu. cemaatsizlik * Cemaatsiz olma durumu. celseyi açmak * oturumu açmak.* Getirtme. edilene veya tanı gönderilen çağ belgesi. cemaatle namaz kı lmak * imama uyarak namaz kı lmak. cemaat * Bir imama uyup namaz kı kiş lan iler. mek i cemaatleş mek * Cemaat hâline gelmek. a cemaatimüslimin * Müslüman halk. celpname. * İ kalabalı. celp kâğ ı dı * Çağ kâğ . rı ı dı rı celpname * Celp kâğ . * Mahkeme tarafı dava edene. cemadat cemal * Yüz güzelliğ i. nsan ğ ı * Bir dinden veya bir soydan olanlarıtopluluğ n u. . z klar. cemaatli * Cemaati olan.

büyük tövbe ayı . cemil cemile cemilendirme * Çoğ ullandı iş rma i. teki cembiye * Bir çeş eğ kama. cemiyet * Dernek. çokluk hâline getirmek. cemaziyülevvelini bilmek * bir kimsenin herkesçe bilinmeyen. * Toplama. hepsinin tamamı . (bir ş eyin) hepsi. * Topluluk. cemetme * Cemetmek iş i. toplam olarak. cemilendirmek * Çoğ ullandı rmak. bir araya getirmek. geçmiş kötü bir yönünü veya kötü durumunu bilmek. * Tanrı n sı ndan biri. * Bir olayı kiş kutlama amacı bir araya gelen topluluk. cemi * Bütün. * Çoğ çokluk. * Birbirine uygun veya zı t anlamlı kelimeleri tenasüp veya tezat sanatları yoluyla bir araya getirme. hep. veya iyi yla . cemaziyülevvel * Ay takviminin beş ayı inci . cembiyesiz * Cembiyesi olmayan. * (erkek için) Güzel.* Toplayarak. toplum. küçük tövbe ayı . cemaziyülâhı r * Ay takviminin altı ayı ncı . hepsi. * Toplama. ul. n * Gönül alı davranı cı ş . cemilenme * Çoğ ullanma iş i. (bir ş eyin) tümü. cemetmek * Toplamak. it ri cembiyeli * Cembiyesi olan. cem'an yekûn * Toplam olarak. * Düğ ün. cemilenmek * Çoğ ullanmak. hançer. 'nı fatları * (kadıiçin) Güzel.

ndan * Saygı . pazı .cemiyetli cemre yükseliş i. Tanrı . derli toplu. ş * Cenaze töreni. * Kol. sonra suda ve en sonra toprakta oluş u sanı sı k tuğ lan caklı cemre düş mek * sı k yükselişo hafta içindeki günde baş caklı i lamak. cenah * Kuş kanadı . cenaze levazı matı * Ölünün kefenlenmesi sı nda gerekli olan malzemeler. ı nı * Ş ayı birer hafta aralı ubat nda klarla önce havada. gömmek. rma cenaze duası * Cenaze defnedilirken okunan dua. ezmek gibi iş kullanı mekanizma. rlanmıinsan ölüsü. cenbiye * Ağ eğ bir tür Arap bı ı zı ri çağ . taraf. ndan lan cenazeyi kaldı rmak * ölüyü gömmek üzere götürmek. onur ve büyüklük anlamı kullanı yla lı r. rası cenaze merasimi * Cenaze töreni. hoş lmayan kimse veya ş lanı ey. cendere * Bir ş sı eyi kmak. Cenabı hak * Allah. cenaze namazı * Cenaze gömülmeden önce musalla taş n üstüne konan tabutun önünde kı namaz. ı nı lı nan cenaze töreni * Cenaze namazı mezara kadar yapı dinî tören. cenaze gibi * benzi sararmı ş . pres. * Savaş düzenindeki ordunun iki yanı her biri. lerde lan * Manevî baskı . cenabet * Cünüp. dağ k olmayan. cenaze alayı * Ölüyü kaldı töreni veya bu törende yer alan veya cenazeyi izleyen topluluk. * Yan. cenap cenaze cendereleş me . * Kefenlenip tabuta konmuşgömülmeye hazı . * Pis. kötü. * Cemiyet içinde geçen.

altı Cenevizli * Ceneviz (bugünkü Cenova ş Cumhuriyeti halkı olan kimse. * Atı ş mak. cenk * Savaşkavga. kavga. kan. cenkleş me * Cenkleş iş mek i. çı * İ dövüş dövüş savaş vuruş yi en. kan. kavgacı çı . iyilik yapanları günahsı n. kla mın mı . dövüş çı k. cendereleş mek * Manevî baskı nda mücadele etmek. . cenkleş mek * Savaş mak. cenk etmek * savaş mücadele etmek. * Cenkçi olma durumu. * Çok güzel. altı cendereye sokmak * manevî baskı na almak. cennet balı ğ ı * Cennet balıgillerden.* Cendereleş iş mek i. mek. kanlı çülük. cengâverce * Cengâvere yakır biçimde. huzur veren yer. çü. cennet balıgiller ğ ı * Kemikli balı r takı nı kefallar alt takı na giren bir familya. zları a acakları yer. öldükten sonra sonsuz bir mutluluğ kavuş ş lara n. çekiş münakaş etmek. a cennet * Dinî inanı göre. uçmak (II). ma nı ş müş ceninisakı t * Düş ük. * Büyük çaba. cenkçi cenkçilik * Savaş. ş ı cengâverlik * Savaşlı savaş k. mavi yeşzemin üzerine bakı ğ ı il r rengi çizgili tropikal balı(Macropodus k viridiauratus). ehri) ndan cengâver * Savaş. mak. na * Ana rahminde doğ zamanı tamamlayamamıveya vaktinden önce düş çocuk. çekiş raş me. cengel cenin * Otlarla ve sıağ k açlarla örtülü geniş Hindistan ormanları verilen ad. uğ .

nda cennet gibi * güzel. * Henüz pek küçükken ölen bebek. centilmenlik antlaş ması * Hukukî ve resmî olmayan. . bakı (yer). mek cennetleş mek * Cennet durumuna girmek. tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda). anı r. cennetmekân. bakı . * Güney. i cennet taamı * Tadı güzel olan yemek veya yiyecek. rahat yaş lıbakı bir yer durumuna gelmek. * Cennetin güzellikleriyle donanmak. ancak taraflarıkarş klı n ı güvenlerine dayanan sözlü antlaş lı ma. cennetlik * Öldükten sonra yerinin cennet olacağ inanı (kimse). mlı cennet kuş u * Cennet kuş ugillerden. alı kadı mlı n. yi lı lı . cennet kuş ugiller * Omurgalı hayvanlardan kuş sıfın bir familyası lar nını . kibar (erkek). ş ı centilmenlik * Centilmen olma durumu. güzel bir yer durumuna getirmek. * Güzel. çok cennete çevirmek * temiz. centilmence * Centilmene yakır (bir biçimde). güneye özgü olan. * Centilmene yakır davranı ş ı ş . cennet öküzü * Yüreğtemiz ama budala denecek kadar saf kimse. * Güneyli. centilmen * İ arkadaşk eden. mlı cennete dönmek * güzel. cenubî cenup cenuplu * Güneyle ilgili. güney. ı na lan * (ölmüş kimse için) Yeri cennet olan.cennet biberi * Zencefilgillerden karabiber tadı bir bitki. saygı görgülü. mlı cennetleş me * Cennetleş durumu. cennetmekân * Cennetlik.

savaşhazı a rlanmak ve baş lamak. cep telefonu * Cebe sı ğ abilecek küçüklükte olan. cep takvimi * Cepte taş ı nabilecek küçük boy takvim. cephe * (yapı larda) Yüz. istek çevresinde sağ lanan beraberlik. için cep harçlını karmak ğ çı ı * günlük masrafı karş nı ı layacak kadar kazanç sahibi olmak. ş an ı nan cep harçlı ğ ı * Bir kimseye ufak tefek gündelik harcamaları ı karş laması verilen para. alanın manı kan * Trafiğkolaylaşrmak için yaya kaldımları veya yollarda yapı cep biçimindeki taş yanaş yeri. kablosuz telefon. i tı rı nda lan ı t ma * Kablosuz telefon. alnaç. ı n ü * Yan. taş ı nabilir. giysinin belli bir yeri açı içine yerleş ey larak tirilen astardan yapı ş lmıtorba veya giysinin üzerine konulan parça ile yapı ş lmıyer. yön. cep televizyonu * Çok küçük boyutları veya cebe sı olan ğ abilecek küçüklükteki televizyon. nı * Savaş nıbir yerinde düş n geriletilmesiyle ortaya çı taktik durum. * Üzerinde savaş sürdüğ bölge. . cephe açmak * savaş olmayan bir bölgede. cepçilik cephane * Yankesicilik.cep * Genellikle bir ş koymaya yarar. ı nan cep sözlüğ ü * Cepte taş ı nabilecek ve günlük ihtiyaca hemen cevap verebilecek küçük sözlük. cep defteri * Cebe sı ğ abilecek büyüklükteki defter. çökertme. cep saati * Cepte taş saat. cep feneri * Pille çalı ve cepte taş küçük fener. ğ abilecek boyda" anlamı verir. * Belli bir düş ünce. cebe girecek biçimde küçük kitap. cı cephaneci * Kara. taraf. * Belirtisiz isim tamlaması sı tamlayan görevinde "cebe sı yapında. * Ateş silâhlarla atı için hazı li lmak rlanan her türlü patlayı madde. cephanelik * Cephanenin saklanması yarar kapalı korunmuş na ve yer. cep kitabı * Cepte taş ı nacak. deniz ve hava birliklerinde cephanelik görevlisi veya sorumlusu olan kimse. cepçi * Yankesici.

alanın cepheden cepheye koş mak * durmadan.cephe almak * hası durumu takı m nmak. cer hocası * Taş imamlıyaparak para ve erzak toplayan genç medrese öğ rada k rencisi. kendi malı ödemek. cebine indirmek. cepheleş mek * Bir düş ünce. ğ a cephelenme * Cephelenmek iş i. ceplemek * Kazanmak. * Yara. sürükleyerek götürme. bir sa. lmak cepheden hücuma geçmek * dolaş yollara sapmadan. ndan cer * Çekme. taraflı . cephelenmek * Cephe oluş turmak. direnmek. yı bilmemek. cerahatlenme * Cerahatlenmek iş i. . doğ ı k rudan doğ konuyu ele alarak birine karşçı ruya ı kmak veya mücadeleyi açı ktan açı yapmak. bir düş ünceye karşolmak. rin cerahatli * İ toplamı irinli. cepten vermek * kendi kesesinden. cepheleş me * Cepheleş iş mek i. cerahatlenmek * (yara) İ toplamak. cepten aramak * bir kimseyi cep telefonundan aramak. cerahat *İ rin. harçla iş yı ve lenmiş tür kı yakasıüst giysisi. bir istek çevresinde birlik oluş turmak. rin ş . z * Ceplemek iş i. ı cephe gerisi * Savaş nıgerisinde kalan bölge. değik cephelerde savaş iş mak. * Kolları rtmaçlı uzun. cepheli cepken cepleme * Yönlü.

ceren cereyan * Ceylan. olmak. ceriha cerime . * Bir ş geliş olma durumu. kla rı söz * Baş tarafı yapı veya kaza sonucu ortaya çı zararı kası ndan lan kan ödeme. cereyanlı * Akı lı ntı . * Akı m. ceride * Gazete. * Bir yöne doğ akma. * Beceriklilik. * Kurnazlı hilekârlı k. k. rin ş . * Akı . * (bir düş ünce. aynı eğ görüş paylaş kimselerin oluş ü an turduğ hareket. karş klı k pencere veya kapı nda meydana gelen hava akı sı kalı üş bir ı açı lı arası ntında p ütmek. cerh etmek * yaralamak. dilli. cerbeze * Güzel konuş ma. * çürütmek. * Aynı ilimde olan. hareketi içinde yer almak. * Cereme. akı akı . mlı cerh * Yaralama. * Süvari kolu. mı cereyan etmek * geçmek. cereyana kapı lmak * elektrik akı yla çarpı mı lmak.cerahatsiz * İ toplamamı irinsiz. * Tutanak. u cereyan çarpmak * elektrik akı na tutulup etkisinde kalmak. ş ı p * bir eğ bir görüş ilim. kolaylı ve inandıcı söyleyen. ru ş ntı . * Yara. girginlik. * suyun akı içinde kalısürüklenmek. veya iddia için) Çürütme. yapı lmak. cereyanda kalmak * kapalı yerde. cerbezeli cereme ceremesini çekmek * baş nıyol açtı zararı kasın ğ ı ödemek. kayı t defteri. inanç. eyin me. * Girgin.

yiğ yürek ve göz inin u itlik. cerrar * Çekici. davranı güç almak. cerrah * Operatör. irilik. ldan yüzyı kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse. cesamet cesametli * Kocaman.Ö. * Güç veya tehlikeli bir işgiriş e irken kiş kendinde bulduğ güven. . * Çekinmezlik. cesaret pekliğ i. lganlı * Büyüklük. Bohemya ve Polonya'nıbatı n bölümünü kapsayan Cermanya'da M. ş tan cesaret etmek * korkulması gereken bir işkorkmadan giriş göze almak. iyileş * Cerrahlı ilgili. kla * Hekimliğ ameliyatla tedavi yapan dalı in. iri. cerre çı kmak * (medreselerde okuyan softalar) para ve erzak toplamak için belli aylarda köylere dağ p imamlıveya ı lı k müezzinlik yapmak. 3. sactan kı larak sı vrı yapı ş lmımenteş e. yüzyı 9. cerrahlı k * Cerrah olma durumu veya cerrahımesleğ n i. * Zorla para alan (kimse). cerrahî cerrahî müdahale * Ameliyat. sürükleyici.Cermen * Bugünkü Almanya'yı . k * Dilenci. Cermence * Cermen dili. lgı ğ ı cesaret göstermek * yürekli davranmak. atı k. yüreklenmek. . yüreklilik. e mek. la Cermen dilleri * Kuzey Avrupa'da konuş ve Hint-Avrupa dil ailesi içinde yer alan diller. ulan cermen menteş e * Bina kapı ile pencerelere takı ve yaprakları ları lan menteş uzunluğ e unun yarı kadar olan. * Savaş araçları donatı ş yla lmıkalabalıordu. cesaret almak (veya bulmak) * herhangi bir durumdan. * Önemsiz yaraları tiren kimse. cesaret gelmek * yı nlı gitmek.

ceset cesim * Büyük. itlendirme. itlenme. cesaretlendirmek * Yüreklendirmek. cesaretlenme * Cesaretlenmek iş yüreklenme. * Çekingen. yiğ itçesine. ı cesarete gelmek * yı nlı gitmek. yiğ it. yüreklenmek. korkutmak. cesaretlendirme * Cesaretlendirmek işyüreklendirme. yüreklilik. cesaret vermek. birini yüreklendirmek. cesurca * Yürekli.cesaret vermek * birinin yı nlını lgı ğ gidermek. ceste ceste * Azar azar. "kım kım" anlamı sı sı ndaki ceste ceste ikilemesinde geçer. cesaretlendirilmek * Yüreklendirilmek. ceste * "Azar azar". lgı ğ ı cesaretini kı rmak * yürekliliğ gidermek. yüreklice. . naaş . cesaretlilik * Cesaretli olma durumu. cesaretlenmek * Yı nlı gitmek. yürekli. kocaman. yiğ lgı ğ ı itlenmek. i. yürekliliğ ve atı ğ bir araya getirmek. cesaretli * Hiçbir ş eyden korkusu olmayan. yiğ i. yüreklenmek. iri. cesaretsizlik * Cesaretsiz olma durumu. ini cesaretini toplamak * kendine güven duygusunu. cesur cesurane * Cesaretle. yiğ i. cesaretli. yiğ itlendirmek. cesaretsiz * Yüreksiz. yüreksizlik. ini lganlını ı cesaretlendirilme * Cesaretlendirilmek iş yüreklendirilme. * Ölü vücut.

dereceli veya derecesiz. * Liste. plâstikten veya madenden yapı ş ru lmıaraç. cevaplandılma rı * Cevaplandılmak işyanı rı rı i. ı sı i ı lı cevabî cevahir * Cevap niteliğ olan. * iyi sonuç vermek. çizelge. cevaben * Cevap olarak. tlandılma. ya ı lı tlamak. cevahirci cevap * Mücevher alısatan kimse. yakut gibi değ taş mücevher. * Ark. büyük baba. iyi sonuç alı nmak.* Cesura yakı biçimde. inde * Elmas. cevap vermek * karşk olarak bildirmek veya söylemek. lganlı cet * Dede. erli lar. cevaplamak * Bir soruya. bir isteğ bir söz veya yazı karş k vermek. ı lı cevabı dikmek (veya dayamak. cevaplama * Cevaplamak iş i. p * Bir soruya. yapı rmak) ş tı * kesin. ş an cesurluk * Yüreklilik. ata. yanı e. cevap kâğ ı dı * Sı navlarda sorulan soruları cevapların bulunduğ kâğ n nı u ı t. * Atı k. cevap hakkı * Bir kimsenin ş yla ilgili bası yayıorganları çı haberlere karş k olarak ya düzeltme ya da cevap ahsı n n nda kan ı lı verme hakkı . ya ı lı t. * Doğ çizgileri çizmeye yarayan. cevap anahtarı * Sı navlarda sorulan soruları çözülmüş n biçimi. yanı e. ı lı * ihtiyacı ı karş lamak. cesur gibi. tahtadan. bir isteğ bir söz veya yazı verilen karşk. * Atalardan beri. karşk olarak. . soyca. gözü pek olma durumu. su kanalı . mücevherci. cetbecet cetvel çizgilik. ters ve karş ndakinin beklemediğbir karş k vermek. cevahir yumurtlamak * cevher yumurtlamak.

karş ğ vermek. i. u rı ktan * Cevheri olan. gezinme. * Eziyet. cevaz vermek * hoş görmek. en aç (Juglans regia). gevher. ceviz kı rmak * yanlıtutum veya davranı bulunmak. niş acı lı astalı yemişkoz. zin. yanı rmak. ı z. eyin nı ı ı lını tlandı cevaplı *İ çinde cevap bulunan. erli ini cevherli cevhersiz cevir ceviz * Cevizgillerin örnek bitkisi olan. yanı. * İ yetenek. uzun ömürlü. cevapsı z * Cevabı verilmemişkarşksı yanı z. erli. * Cevheri olmayan. cevelân cevher * Dolaş dolanma. gezinti. uygun bulmak. ceviz içi * Cevizin kabuğ kıldı sonra kalan iç. gövdesi kalı kerestesi değ yurdumuzda çok yetiş ağ n. eyin * Değ süs taş mücevher. ma. maya. * Bir ş özü. cevher yumurtlamak * değ sözler söylediğ sanarak saçmalayanlar için alay yollu söylenir. üzgü. cevaplandı rma * Cevaplandı rmak iş yanı rma. cefa. yanı rı lı tlandılmak. hata yapmak. tlandı cevaplandı rmak * Bir ş cevabı. lı tsı cevapsıbı z rakmak * karşğ herhangi bir cevap vermemek. . tlı cevaplı telgraf * Cevabın ücreti bir ş sorup cevap almak için telgraf gönderen kimse tarafı önceden ödenmiş nı ey ndan olan telgraf türü. ş ş ta . yi * Töz.cevaplandılmak rı * Bir ş cevabı ı ı eyin . bir tepki göstermemek. * Ceviz ağ nıkerestesinden yapı ş acın lmı . i. erli ı . * Bu ağ n yağ. karşğverilmek. ıı lında cevaz * İ müsaade.

cevretmek * Eziyet etmek. na. . cevval * Davranı çabuk ve kesin olan. suçluya) para cezası verdirmek. sı ceylânca ceza * Ceylân gibi. ş ları kı . na ceza almak * öğ renci cezalandılmak. memeli hayvan.cevizgiller * Örneğceviz olan. hareketlilik. üne. zarif. gazal (Gazella dorcas). ceza alanı * (futbol. bakı lı ceylân gibi * yapıince ve uyumlu. *İ kizler burcu. çöllerde yaş ayan. de) Bir oyuncunun bilerek yaptı kural dı davranın penaltı cezalandıldı veya ğ ı ş ı ş ı ile rı ğ ı kalecinin topu elle tutması izin verilen alan. * manevî bakı mdan iş lenen suçun ağ ğ çekip sıntı üzüntü içinde kalmak. ceviz katı ş lmı . cevizlik cevretme * Ceviz ağ nıçok olduğ yer. i tanı ince bacaklı nan. antına. taçsıiki çeneklilerden bir bitki familyası i z . ceza çekmek * hapiste yatmak. ş ları cevvaliyet * Çabukluk. rı * (görevli. ceylân bakı ş lı * Süzgün ve tatlı ş. sıntı veren uygulama. boynuzlugiller familyası ndan. * Uygun görülmeyen tepki ve davranı önlemek için üzüntü. ı ı rlını kı ve . cevvî Cevza ceylân * Çift parmaklı lardan. cevizî cevizli * Cevizi olan. çok hı koş gözlerinin güzelliğile zlı an. ceza atı ş ı * Ceza vuruş u. acı * Suç iş leyen bir kimsenin yaş sı özgürlüğ malları onuruna karşdevletin koyduğ sırlama. acın u * Cevretmek iş i. * Cevizden yapı ş lmıveya cevizi andı ran. atmosferik. ceylâna uygun biçimde. ı u nı * Atmosfer ile ilgili. hentbol vb.

ceza kesmek. ı r kanı ceza sahası * Bkz. * hükmedilen cezayı bitirmek. kin. ceza kesmek * (görevli) para cezası yazmak. cezalı * Cezalandılmı(kimse). cezalandılmak. cezası çekmek nı * yaptı bir kusur veya tedbirsizliğ zararı uğ ğ ı in na ramak. rı cezalandı rma * Cezalandı iş rmak i. ceza vermek * cezalandı rmak. ceza yemek * cezalandı rı lmak. ceza alanı . cezalandılma rı * Cezalandılmak iş rı i. * para cezası ödemek.ceza evi * Hükümlülerin içinde tutuldukları . cezalandı rmak * Bir kimseye veya varlı ceza vermek. cezalanmak * Cezaya çarpı lmak. rı ceza hukuku * Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları