FundaŃia Isaac Asimov

Partea întîi PSIHOISTORICII

HARI SELDON ― ... născut în anul ll.988 al Erei Galactice decedat în anul l2.069. Datele pot fi calculate mai lesne în funcŃie de Era FundaŃională curentă, cu 79 de ani înainte de anul l E.F. Născut într-o familie din clasa de mijloc, pe Helicon, sectorul Arcturus (unde tatăl său, potrivit unei legende de o autenticitate îndoielnică, a fost cultivator de tutun într-o uzină hidroponică), a dovedit de timpuriu un talent uluitor în domeniul matematicii. Anecdotele privind capacitatea sa sînt nenumărate, deşi unele dintre ele sînt contradictorii. Se zice că la vîrsta de doi ani ar fi... Fără îndoială că cele mai remarcabile contribuŃii ale sale au fost în domeniul psihoistoriei. La începutul activităŃii sale, psihoistoria nu cuprindea decît un grup de axiome confuze; el a dezvoltat-o într-o ştiinŃă statistică profundă. Lucrarea de cea mai mare autoritate pe care o avem pentru detalii privitoare la viaŃa sa este biografia scrisă de Gaal Dornick, care în tinereŃe îl cunoscuse pe marele matematician Hari Seldon doar cu doi ani înainte de dispariŃia sa. Povestea întîlnirii... ENCICLOPEDIA GALACTICAl l Toate citatele din Enciclopedia Galactica reproduse în continuare sîm extrase din cea de-a ll6-a ediŃie publicată în l020 E.F. de Editura Enciclopedii Galactica Co.. Terminus, prin amabilitatea editorilor.

SE NUMEA GAAL DORNICK şi era un băiat simplu de la periferia Imperiului, care nu mai văzuse planeta Trantor. Mai precis, n-o văzuse în realitate. O văzuse de multe ori pe hipervideo şi, întîmplător, în impresionante transmisii tridimensionale care prezentau vreo încoronare imperială ori şedinŃa de deschidere a Consiliului Galactic. Cu toate că trăise toată viaŃa pe mica planetă Synnax, care se rotea în jurul unei stele de la marginea Derivei spre Albastru, nu era, vezi Doamne, cu totul rupt de civilizaŃie. Pe vremea aceea, nici un colŃişor al Galaxiei nu era cu totul izolat. Existau aproximativ douăzeci şi cinci de milioane de pla¬nete locuite în Galaxie şi nici una nu datora supunere Imperiului a cărui capitală se afla pe Trantor. A fost ultima jumătate de secol în care s-a mai putut afirma asemenea lucru. Această călătorie era, fără îndoială, punctul culminant în viaŃa tînărului savant. Mai fusese în spaŃiu, aşa încît acum făcea doar un voiaj fără prea mare însemnătate, şi nimic mai mult. Mai exact, călătorise numai pînă la unicul satelit al Synnaxului cu scopul de a obŃine date referitoare la mecanica derivei meteoriŃilor, date de care avusese nevoie pentru disertaŃia sa, dar, chiar dacă ar fi voiajat jumătate de milion de mile ori jumătate de milion de ani-lumină, călătoria în spaŃiu ar fi însemnat acelaşi lucru. Îşi făcuse doar puŃin curaj pentru Saltul prin hiperspaŃiu, un fenomen pe care nu-l trăiai în cursul simplelor călătorii interplanetare. Saltul rămînea, şi probabil va rămîne pentru vecie, singura metodă practică de a călători între stele. Călătoria prin spaŃiul obişnuit nu se putea desfăşura cu o viteză mai mare decît cea a luminii (un fragment

din cunoştinŃele ştiinŃifice care făceau parte dintre puŃinele elemente cunoscute încă din zorii uitaŃi ai istoriei umane), şi zborul către cele mai apropiate dintre sistemele locuite ar fi însemnat ani de zile. Prin hiperspaŃiu, acea regiune inimaginabilă care nu era nici spaŃiu, nici timp, nici materie, nici energie, nici ceva anume, nici nimic, puteai traversa Galaxia, cît era ea de mare, în cîteva clipe. Gaal aşteptase primul dintre aceste Salturi cu oarecare spaimă cuibărită în stomac şi totul se terminase cu o zdruncinătură neînsemnată, o uşoară lovitură internă care încetă cu o clipă înainte de a fi fost sigur că o simŃise. Asta fusese tot. Apoi nava mare şi strălucitoare, produs rece şi impersonal a douăsprezece mii de ani de progres imperial. Şi mai era el însuşi, cu un doctorat proaspăt obŃinut în matematică şi cu o invitaŃie din partea marelui Hari Seldon de a merge pe Trantor pentru a se alătura uriaşului şi întrucîtva misteriosului Proiect Seldon. Ceea ce Gaal aştepta cu nerăbdare după dezamăgirea provocată de Salt era acea primă imagine a planetei Trantor. Dădea tîrcoale sălii de vizionare. Voletele obturatoare din oŃel erau ridicate la anumite ore anunŃate, iar el era întotdeauna acolo, urmărind strălucirea orbitoare a stelelor, sorbind din ochi incredibilul roi înceŃoşat al vreunei concentrări de stele, asemenea unei aglomerări gigantice de licurici surprinşi în timpul mişcării şi înmărmuriŃi pentru eternitate. Văzu o dată fumul rece, alb-albăstrui, al unei nebuloase gazoase la mai puŃin de cinci ani-lumină distanŃă de navă, întinzîndu-se cît cuprindea fereastra, ca o îndepărtată irizare lăptoasă, răspîndind parcă în încăpere un aer îngheŃat şi dispărînd din raza privirii două ore mai tîrziu, după un nou Salt. Prima imagine a Soarelui planetei Trantor aducea cu un grăunte alb, pierdut între miliarde de altele asemănătoare, şi recunoscut ca atare doar pentru că fusese indicat de către ghidul navei. Aici, în centrul Galaxiei, stelele erau numeroase. Şi, cu fiecare Salt, strălucirea Soarelui devenea şi mai intensă, înecînd restul stelelor, făcîndu-le să pălească şi să se rărească. Apăru un ofiŃer care anunŃă: ― Sala de vizionare va fi închisă pentru restul călătoriei. Ne pregătim de coborîre. Gaal îl urmă, trăgîndu-l de mîneca uniformei ce purta emblema „Nava-şi-SoareleImperiului". ― Nu s-ar putea să mă lăsaŃi aici? Aş dori să văd planeta Trantor. OfiŃerul zîmbi, iar Gaal se îmbujoră. Îşi dădu seama că vorbea cu un pronunŃat accent provincial. ― Vom coborî pe Trantor spre dimineaŃă. ― Aş dori să văd planeta din spaŃiu. ― A, regret, băiete! Dacă am fi un iaht spaŃial am putea s-o facem. Numai că noi coborim pe partea Soarelui. Doar nu vrei ca, dintr-un foc, să fii orbit, să te arzi şi să fii şi iradiat, ce zici? Gaal dădu să se îndepărteze, dar ofiŃerul strigă după el: ― Oricum, Trantor nu s-ar vedea decît ca un contur neclar, copile! Mai bine îŃi iei un bilet pentru un tur spaŃial de îndată ce ajungi pe Trantor. E ieftin. Gaal privi înapoia lui: ― Vă mulŃumesc foarte mult. Ar fi fost o copilărie să se simtă dezamăgit, dar cum naivitatea i se potriveşte la fel de bine unui bărbat ca şi unui copil, Gaal simŃi un nod în gît. Nu văzuse niciodată planeta Trantor desfăşurîndu-se în toată splendoarea, în mărime naturală, şi nu anticipase că va trebui să aştepte atît de mult.

2

NAVA COBORÎ într-un amestec de zgomote. Auzeai sfîrîtul îndepărtat al atmosferei care aluneca pe lîngă metalul navei, uruitul constant al instalaŃiilor de răcire care luptau cu dogoarea provocată de frecare şi duduitul tot mai domol al motoarelor ce creau decelerarea. Auzeai larma bărbaŃilor şi femeilor adunîndu-se în sălile de debarcare şi scrîşnetul macaralelor ridicînd bagaje, corespondenŃă şi mărfuri către axa navei, de unde aveau să fie mai apoi transportate către platforma de descărcare. Gaal simŃi uşoara zdruncinătură care era un indiciu că nava nu mai avea o mişcare independentă, proprie, căci gravitaŃia ei făcuse loc de cîteva ore gravitaŃiei planetare. Miile de pasageri stătuseră răbdători în sălile de debarcare care se roteau uşor, creînd cîmpuri de forŃă pentru a-şi regla orientarea, în funcŃie de direcŃia schimbătoare a forŃelor gravitaŃionale. Acum oamenii se mişcau lent pe rampele curbe de coborîre către uşile larg deschise. Gaal rămase la un pupitru cît timp bagajul său sumar îi fu desfăcut şi apoi strîns la loc cu rapiditate şi pricepere. Nu acordă nici o atenŃie nici faptului că viza îi fu inspectată şi ştampilată. Deci asta era Trantor! Aici, gravitaŃia părea puŃin mai mare decît pe Synnax, planeta natală, aerul ceva mai dens, dar se va acomoda. Se întrebă dacă avea să se obişnuiască cu imensitatea. Clădirea Debarcării era impresionantă; acoperişul i se pierdea în înălŃime. Gaal îşi imagină chiar că dedesubtul acelei imensităŃi se puteau forma nori. Nu putea să vadă peretele opus; doar oameni, pupitre şi pardoseala care devenea neclară şi înceŃoşată. Bărbatul de la pupitru i se adresă din nou, uşor iritat: ― Mişcă, Dornick! Trebui să se uite iar la viză pînă să-şi reamintească propriul nume. Gaal bîigui: ― Încotro... unde...? Bărbatul îi indică cu degetul: ― Pentru taxiuri la dreapta, şi a treia la stînga. Gaal se urni şi văzu licărind învîrtejiri suspendate în aer, care îl anunŃau: TAXIURI SPRE TOATE DIRECłIILE. De îndată ce Gaal se îndepărtă, din mulŃimea anonimă se detaşă o siluetă, se opri la pupitru, dădu afirmativ din cap şi-l urmă pe tînărul imigrant. Ajunsese la timp pentru a auzi destinaŃia lui Gaal.

Gaal se trezi lîngă o balustradă. Pe micul indicator se putea citi: „Supraveghetor". FuncŃionarul îl întrebă fără să ridice privirea: ― Încotro? Gaal nu era sigur, dar cîteva secunde de nehotărîre însemnau alŃi şi alŃi oameni care se adăugau continuu şirului ce se formase în urma lui. Supraveghetorul îl privi: ― Încotro? Gaal nu prea avea bani, dar era vorba doar de o noapte, după care va avea o slujbă. Încercă să pară nonşalant: ― Un hotel bun, vă rog. Supraveghetorul nu fu impresionat: ― Toate sînt bune. NumiŃi unul.

În clipa aceea. şi situat în regiunile centrale ale Galaxiei. cînd mai aprins. spuse Gaal disperat. Nemărginirea se contractă şi oamenii deveniră furnici într-o distribuŃie aleatorie. pînă cînd ochiul nu-l mai putea zări. nu văzuse un crîmpei de cer. cernîndu-se şi filtrîndu-se prin puncte de intersecŃie pentru a ajunge la destinaŃiile lor.. Supraveghetorul atinse un buton. Aerul vibra sonor în viteza vehiculului. luă un pasager care aştepta şi se înălŃă iarăşi. Gaal rămase cu ochii pironiŃi pe fereastra transparentă curbată şi. şi-l văzu urcîndu-se în vehiculul cu bot teşit. răsucindu-se printre altele care străluceau. vreme de sute de generaŃii. se formă o linie subŃire de lumină pe pardoseală. urbanizarea sa atinsese ultimele limite. ― Hotel Luxor. în diferite culori şi nuanŃe. Gaal se aplecă în faŃă. Taxiul se ridică drept în sus. Sute de oameni circulau prin sală. pilotul. Scena continuă să se micşoreze şi începu să alunece înapoi. Îl ajută pe Gaal să-şi care bagajele. În tot acest timp. coborînd din nou la nivelul solului. Pornea de undeva. Bărbatul care-l urmărea pe Gaal îl auzi pe acesta spunînd: „Foarte bine". În faŃă se afla un zid. Supraveghetorul preciza: ― Unu virgulă doisprezece. apoi plonjă înăuntru. Tichetul va străluci atîta vreme cît mergi în direcŃia corectă. Mai apoi.. cînd mai stins. doar cîte o licărire trecătoare a vreunui semnal mai strălumina bezna. întinse mîinile şi-i luă cele două valize. şi se extindea spre înalt. Era străpuns de găuri ca nişte guri de tunel. uimit de senzaŃia de zbor în interiorul unei structuri închise. Taxiul lui Gaal se îndreptă spre una dintre ele. Gaal se întrebă cum de putea pilotul să aleagă un tunel anume dintre atîtea altele. de sus. Acum era întuneric. inutil. printre cele mai populate şi cele mai avansate lumi ale sistemului. Pentru o clipă. spuse el. Ca centru al Guvernului imperial. Această populaŃie enormă se ocupa aproape exclusiv de treburile administrative ale Imperiului şi era mai tot timpul insuficientă pentru a face faŃă . Gaal se cotrobăi prin buzunare după monede şi întrebă: ― Unde merg? ― Urmează lumina. făcu. Progresînd în mod constant. un bărbat îmbrăcat într-o uniformă lucitoare şi nouă. se agăŃă instinctiv de scaunul pilotului. La începutul celui de-al treisprezecelea mileniu. şi taxiul Ńîşni afară din tunel. acceptă un bacşiş de o zecime de credit cu un aer preocupat. ― Linie directă către Luxor. din clipa debarcării. Cînd drumul său se sfîrşi. era imposibil să nu fie cea mai densă şi bogată aglomerare de umanitate pe care o cunoscuse vreodată Rasa. Într-un moment culminant. fiecare urmîndu-şi drumul. confecŃionată din material plasto-textil în culori stridente de galben şi albastru.― Cel mai apropiat. împotriva decelerării. Gaal ridică privirea şi porni. populaŃia depăşise cu mult patruzeci de miliarde de oameni. vă rog. Toată suprafaŃa de şaptezeci şi cinci milioane de mile pătrate a planetei Trantor era o singură metropolă. TRANTOR ― . această tendinŃă atinse apogeul. Gaal se trezi Ńinînd în mînă un tichet care lumina slab.

Gaal citi o dată cu el. Adăugă plin de solicitudine: Nu prea mă interesează ce se întîmplă pe-afară. în aer liber. probabil supărătoare. Scrie pe el: „Spre turn". ― Of. dacă era zi sau noapte. FuncŃionarul spuse: ― Vreme bună. În ultimul mileniu al Imperiului. Liftul era un model nou. Dacă stau să mă gîndesc bine.. flote întregi de nave. iar el nu ştia nimic despre Trantor. Va trebui să merg la Universitate. Următorul va fi mîine. Ńinîndu-se de perete. mîine va fi prea tîrziu. Apăsă o clapă aflată la îndemînă şi citi textul care defila pe un ecran. La început. întreaga planetă părea să trăiască sub o carapace de metal. Nu există vreun turn de observaŃie ori ceva de genul acesta? Vreau să zic. dacă doriŃi. acum este sezonul secetos. dar erau multe planete care trăiau conform unui orar-standard. Se adresă funcŃionarului de la recepŃie: ― De unde aş putea cumpăra un bilet pentru un tur planetar? ― Chiar de aici. să verific dacă nu cumva plouă. numeroase revolte. Urmă decelerarea şi picioarele i se desprinseră de pe podea. Zăbovi cîteva clipe. îşi mai recapătă din greutate. Nu îndrăznea să întrebe. pentru asigurarea tuturor celor necesare traiului. apoi. Îi zîmbiră în timp ce el încerca disperat şi zadarnic să coboare. PuteŃi cumpăra un bilet şi vă vom rezerva un loc. Zi de zi. mai bine-zis. această vulnerabilitate şi politica imperială a fost dedicată aproape exclusiv protejării sensibilei aorte a planetei Trantor.. DependenŃa sa de lumile exterioare pentru asigurarea hranei. Masa pe care abia o servise fusese etichetată drept prinz. ― Cînd va pleca? ― Tocmai l-aŃi pierdut. ce nu acorda nici cea mai mică atenŃie alternanŃei. înŃelegeŃi? PoftiŃi biletul! Liftul special din spate.(Este demn de amintit că imposibilitatea administrării judicioase a Imperiului Galactic sub neinspirata conducere a ultimilor împăraŃi a constituit un factor esenŃial al prăbuşirii sale). Vezi o dată. urmat de alŃi oameni. Operatorul închise un contact şi Gaal se simŃi suspendat în aer în clipa în care gravitaŃia deveni zero. ce puteau fi numărate cu zecile de mii. N-aŃi citit anunŃul? CeilalŃi făcuseră întocmai. şi cam asta-i tot. de fapt. Vitezele de rotaŃie ale planetelor erau diferite. Gaal intră. rînd pe rînd. aduceau produsele a douăzeci de lumi la mesele locuitorilor de pe Trantor. dintre zi şi noapte. PermiteŃi-mi. a făcut ca Trantor să devină din ce în ce mai vulnerabil în faŃa unei cuceriri prin asediere. apoi se întoarse în holul principal al Luxorului. Operatorul i se adresă cu un glas răguşit: ― FixaŃi picioarele sub bară.dificultăŃilor acestei sarcini. Ultima oară am ieşit în aer liber acum vreo trei ani. ce izbucneau cu o frecvenŃă deja plictisitoare. Acela e. ENCICLOPEDIA GALACTICA 3 GAAL NU ERA SIGUR dacă soarele strălucea. urmase sîrguincios inscripŃiile pînă la „încăperea Soarelui" şi nu descoperi decît că aceasta era o sală destinată bronzării sub radiaŃii artificiale. i-au făcut pe împăraŃi să înŃeleagă. mai întîi. Pantofii lor erau prinşi sub barele de crom care . Scoase un sunet acut de surpriză. ― BineînŃeles! Vă vînd un bilet. în timp ce liftul accelera. care funcŃiona pe baza respingerii gravitaŃionale.

reuşi să înŃeleagă că traficul nebunesc al miliardelor de oameni se desfăşura dedesubtul învelişului metalic al lumii. Bărbatul zîmbi: ― Mă numesc Jerril. Nu putea percepe vulnerabila aortă care lega cele patruzeci de miliarde de locuitori de pe Trantor de restul Galaxiei. Aş vrea să arunc o privire. Se îndepărtă cu privirea pierdută în gol. pe planeta care era centrul întregii Galaxii şi sîmburele rasei umane. o mînă întinsă îl trase în jos. pricepu el confuz. cu toate acestea. chiar nervoşi. ai crescut întrun coridor şi lucrezi într-o celulă. în afară de cea umană. dar cînd ajung aici nu se mai satură privind şi în timpul primelor vizite plîng pînă ce fac convulsii. presărat cu flori în toate culorile curcubeului. MulŃumi dintr-o răsuflare. şi Gaal se aşeză. De ce oare asemenea iritare? Mie mi se pare splendid. Bărbatul îi făcu un semn aprobator. domnule Jerril ― Eram sigur. apoi se opri. (Porni spre scaune ca un automat. ― Nervoşi! Apropo. copiii sînt siliŃi să urce aici o dată pe an. Observase barele acelea cînd intrase. care-i venea pînă la umăr. la distanŃă de două picioare una de alta. urmă el. unde conduc treburile Imperiului. o mică insulă în mijlocul unui ocean de oŃel. plin de înŃelegere. Desigur. Gaal. Ar trebui ca imediat ce sînt înŃărcaŃi să înceapă să facă o călătorie ca aceasta măcar o dată pe săptămină. Pămintul era pierdut în păienjenişul din ce în ce mai dens de structuri făcute de om. Nu detectă nici o mişcare ― cîteva nave de agrement se profilau leneşe pe cer ― dar. pe Trantor. Jerril e numele meu mic. Era conştient doar de fapta cea mai măreaŃă a omului: sfidătoarea cucerire totală şi irevocabilă a unei lumi. Nu se vedea nimic verde ― nici iarbă. cenuşiu şi uniform. locuitorii lui nu urcă mai niciodată aici. dacă îŃi petreci concediul într-o sală de bronzare aglomerată. nici sol. cu copaci. Dacă te-ai născut într-un cubicul. atunci faptul că urci aici şi nu mai ai nimic altceva deasupra capului decît cerul s-ar putea să-Ńi declanşeze o criză de nervi. Nu putu vedea decît un orizont din metal întinzîndu-se pe cer. pe această lume. numele meu este Gaal. poate era chiar la zece mii de mile depărtare. Apoi. Păşi pe o terasă deschisă. Nu le place şi devin neliniştiŃi. şi sorbi din ochi panorama ce se deschidea în faŃa lui. înverzit. nici un fel de viaŃă. în sfîrşit. Undeva. şi înŃelese pe dată că aşa arăta întreaga suprafaŃă a planetei.) Dacă nu vă supăraŃi. Totuşi. Amicul său din lift îi arătă un scaun alăturat celui pe care stătea. ― Aşa se pare. Pentru prima oară pe Trantor? ― Da. Va trebui să facă turul acela cît de curînd! Suspină adînc şi înŃelese că se afla. Bărbatul din partea căruia primise acea mînă salvatoare se afla chiar în spatele lui. iar Gaal se aplecă peste balustradă. jos. însă nu putea fi văzută de aici. n-ar avea mare importanŃă. Nu văzu nave cu alimente. Nu-mi dau seama dacă asta le face bine.traversau podeaua în linii paralele. moment în care liftul se opri. După ce împlinesc cinci ani. Serios. scăldată într-o strălucire orbitoare care îi făcu să închidă ochii. se afla palatul Împăratului. Trantor te captivează dacă ai un temperament poetic. ― E doar o părere subiectivă. Dar ce-ar fi dacă n-ar mai veni deloc aici? Ei sînt fericiŃi acolo. aşezat în mijlocul unei suprafeŃe de o sută de mile pătrate de sol natural. Cît de sus crezi că sîntem? . Acesta îi spuse amabil: ― Locuri din belşug. voi rămîne o clipă lîngă balustradă. dar le ignorase.

sigur. din moment ce Jerril chicoti. Dar i-a trebuit mult timp pînă să ajungă la nivelul solului. ― La Hari mă refer şi eu.. Mi-am închipuit că folosiŃi generatoare atomice. (Jerril nu mai zîmbea. ― Dar tu... amabilitatea bărbatului se transformă în şiretenie. doar cinci sute de picioare. spuse el. spuse. sînt matematician. Nu cunosc nici un Raven Seldon. Cu o clipă înainte ca mintea dezorientată a lui Gaal să asocieze chipul cu imaginea pe care o văzuse de atîtea ori în filme. nu. pătrunde chiar pînă la cîteva mile în subsolul oceanului.. ce părere ai? Pentru o clipă.) Cred că mă voi duce în camera mea. Trebuie să fi fost chiar naivitate. cu ochii albaştri şi foarte strălucitori. De ce spuneŃi că prezice dezastre? Ce fel de dezastre? ― Îmi pare rău. psihoistoricul Seldon. Jerril flutură indiferent mîna în semn de rămas bun. Era în vîrstă.Gaal Dornick. dar n-am nici cea mai vagă idee. se ridică. Mai precis. . ― Nu. ― Raven Seldon?l (Raven ― corb (joc de cuvinte) (n. repetîndu-se. Sînt foarte încîntat că v-am cunoscut. Nouă zecimi rămîn nevăzute. La linia Ńărmurilor. Gaal ezită. Trantor este o reŃea de tuneluri la peste o milă sub suprafaŃă. căutînd un răspuns: ― Splendid. am mers atît de adînc încît puteam utiliza diferenŃa de temperatură dintre sol şi locuri situate la cîteva mile adîncime pentru a ne asigura toată energia necesară. Fu atît de surprins pentru moment încît nu putu să pună obişnuita întrebare care-i veni pe buze: „Ce căutaŃi aici?" Bărbatul. trebuie să ştii şi asta. am vrut dintotdeauna să vizitez Trantor. folosind concepte non-matematice. Părea aproape perfid. ― Da? Gaal era sincer uimit. ― Ştiu. Gaal găsi în camera sa un bărbat care-l aştepta. dar am venit aici în primul rînd pentru o slujbă. de la Universitatea din Trantor. a definit psihoistoria ca fiind ramura matematicii care se ocupă cu reacŃiile conglomeratelor umane faŃă de stimulii sociali şi economici daŃi..) ― A. t. (Gaal se simŃi stînjenit. ― Aşa cred şi eu. ― Da. Ştiai? ― Nu. ― Poftim? Dar liftului i-au trebuit aproape.) Şi vii să lucrezi pentru el? ― Da. ― În vacanŃă? În călătorie? Într-un turneu? ― Nu chiar. E ca un aisberg. PSIHOISTORIA ― . I se spune Corbul.. De fapt. Această energie este mai ieftină. publică. spuse. ― Le-am folosit cîndva. acesta spuse: ― Sînt Hari Seldon. Prevesteşte mereu dezastre. aproape chel şi şchiopăta uşor. ― BineînŃeles. şi se întrebă dacă asta trăda cumva naivitate. Se ocupă de teorii matematice.― Jumătate de milă. ― Aha! Gaal se simŃi dator să explice: ― O slujbă la Proiectul doctorului Seldon. Cel la care mă refer este Hari Seldon. Am citit ziarele pe care le publică doctorul Seldon şi grupul lui.

) SuprafaŃa lui cenuşie şi mată era uşor uzată de atîta folosinŃă. ― Aceasta reprezintă starea Imperiului în momentul de faŃă? Aşteptă. Adaugă la aceasta posibilitatea cunoscută a asasinatelor Imperiale. O altă presupunere necesară este ca conglomeratul uman să nu fie el însuşi conştient de analiza psihoistorică. trebuie să acŃionăm rapid. un calculator pe care-l utiliza în momentele de insomnie.. Baza oricărei psihoistorii serioase o constituie dezvoltarea FuncŃiilor Seldon. este implicată presupunerea că conglomeratul uman în discuŃie trebuie să fie suficient de mare pentru a permite o tratare statistică valabilă.. nu este completă. domnule. Altceva nu mai ştiu despre el. aşa-i? În mod normal..... ― Dar de ce? Îmi pare rău. ― Spui asta fără să raŃionezi. înainte de a ne despărŃi. ― Numele nu reprezintă nimic. Este. ŞtiŃi. Seldon scoase din învelişul său calculatorul pe care-l Ńinea la centură.. ― Nu. ― Tinere. care.. pentru ca reacŃiile sale să fie cu adevărat aleatorii. ― Nu credeai că ne vom întîlni cu o zi mai devreme. sub pernă. fremătară pe tastele calculatorului. pînă ce licăriră simbolurile roşii. Ce înseamnă Trantor pentru tine? Toată lumea părea să-l iscodească în legătură cu Trantor. n-ar fi trebuit.. Mărimea necesară a unui astfel de conglomerat poate fi determinată cu ajutorul Primei Teoreme a lui Seldon.În toate aceste definiŃii. ― BineînŃeles că nu este o reprezentare completă. Gaal se simŃi incapabil să dea un răspuns care să depăşească simplul: „Splendid". aprobă Seldon. ― Aşa e.. a scăderii ritmului de explorări planetare şi a. De acord? ― Da.. ― Ai vorbit cu un bărbat în turnul de observaŃie? ― Da. (Se spunea că avea întotdeauna. vei învăŃa să aplici psihoistoria la toate problemele în mod natural. pătate de vîrsta înaintată. dar sînt tare nelămurit. Degetele agile ale lui Seldon. pe ecranul său cenuşiu. . E un agent al Comisiei pentru SiguranŃa Publică. ENCICLOPEDIA GALACTICA 4 ― BUNĂ ZIUA. domnule. totuşi. cu condiŃia unei verificări ulterioare a derivatei funcŃiei. spuse Gaal. spuse Gaal într-un tîrziu. o aproximare care va servi pentru a demonstra propoziŃia.. Gaal evită cu grijă orice posibilă cursă. Ce părere ai despre psihoistorie? ― Nu m-am gîndit niciodată la aceste probleme.. a revoltelor viceregale. dar. Te-a urmărit încă de la spaŃioport. Mă bucur că nu accepŃi orbeşte vorbele mele. ― Bun. dacă vrem să folosim serviciile tale. ― łi-a explicat de ce? ― A spus că preziceŃi dezastre. notează. Devine din ce în ce mai greu să obŃin recruŃi. ― Nu înŃeleg. ― Omul din turn nu Ńi-a spus nimic despre mine? Gaal ezită: ― V-a numit Seldon Corbul. a recurenŃei actuale de perioade de criză economică. care evidenŃiază proprietăŃi congruente cu cele ale acelor forŃe sociale şi economice care. eu. Numele lui mic e Jerril.

dar bineînŃeles că asta nu va zădărnici proiectul. dar. spuse Gaal. Ce interpretare dai? Ia spune. Seldon se opri: ― Acesta va fi Trantor peste cinci secole. Trantor n-a fost niciodată. ― Desigur. Pe lîngă asta. dar nici foarte bine. Nu este interzisă în această conexiune. ― Foarte rău. Tot ce Ńine de proiectul meu este investigat. Însă unele dintre rezultatele noastre au ajuns la urechile aristocraŃiei. domnule? ― A. Lucrezi rapid. Hai. Seldon o repetă mai rar. cu atît va fi un trofeu tot mai rîvnit. Ai văzut cum s-a ajuns la acest rezultat. presupun. spuse Seldon. ― Dar acest lucru se obŃine prin intermediul unei operaŃiuni sociale interzise. Pe măsură ce succesiunea imperială devine tot mai nesigură şi luptele dintre marile familii tot mai acerbe. spuse Gaal. Ńuguindu-şi buza inferioară.. ― Eşti sigur că poŃi obŃine o diferenŃiere de cîmp? Gaal se simŃi încorsetat. mai puŃin capabil să se apere singur. Gaal îl opri o singură dată: ― Nu înŃeleg valabilitatea acelei transformări de grup. ― Suficient. Lasă o clipă deoparte simbolismul cifrelor. Nu i se oferi calculatorul. În cele din urmă. ― Aproximativ optzeci şi cinci la sută? ― Nu-i rău. Seldon era animat de o emoŃie intensă care arăta că numai trupul îi îmbătrînise: ― Hai. Acum o voi face prin extensii. Nu se poate da publicităŃii. Pe măsură ce fiecare element era menŃionat. ― Nu neapărat. Gaal spuse: ― Distrugere totală! Păi asta-i imposibil. Seldon îl Ńinea departe de privirea lui. cu cît va deveni mai mult centrul administrativ al Imperiului. Crezi că Imperiul şi-ar putea dezvălui astfel slăbiciunea? Se demonstrează foarte uşor prin psihoistorie. . Îl privi cu luare-aminte şi aşteptă.Continuă. el devine din ce în ce mai vulnerabil. dar nu îndeajuns de iute. ― SînteŃi în pericol. ― Exact. nu-i nimic. uşurel. Exprimă totul în cuvinte. Cifra reală este nouăzeci şi doi virgulă cinci la sută. noi simboluri apăreau sub atingerea degetelor sale şi se contopeau cu funcŃia de bază. ― Pe măsură ce Trantor se specializează. cînd Seldon ajunse la sfîrşit. dumneavoastră sînteŃi numit Seldon Corbul? întrebă el. Am luat şi acest lucru în calcul. ― Prin urmare. ― De aceea sînteŃi urmărit? ― Da.. da! Există probabilitatea de unu virgulă şapte la sută să fiu executat. Şi ce crezi despre probabilitatea numerică a distrugerii totale în mai puŃin de cinci secole? ― N-aş putea să-mi spun părerea. Gaal recunoscu umilit: ― Acum pricep. Procedeul fu mai anevoios şi mai lung. Calculă furios şi fruntea i se îmbrobonă de sudoare. Nevenindu-i să creadă. ― BineînŃeles că nu. responsabilitatea socială scade şi tinde să dispară. care se dezvolta şi se modifica. S-a Ńinut seama de toate elementele. Ne întîlnim mîine la Universitate. N-am văzut aşa ceva în ziare.

Nu-l interesa politica. matematic? ― Da. Acel proces este descris în biografia lui Hari Seldon. îl informă că era în stare de arest din ordinul Comisiei pentru SiguranŃa Publică.. Gaal merse glonŃ la uşă şi văzu că nu se mai deschidea... dar ei reveneau mereu la întrebarea de ce se alăturase Proiectului Seldon. ― Dacă doctor Seldon garantează. presupun. aristocraŃia nu a fost îndepărtată decît după urcarea pe tron a ultimului împărat puternic.. ăă. ― El crede că Trantor va fi distrus peste cinci secole.. ce instrucŃiuni primise. care aveau să-i fie însărcinările. aristocraŃia a degenerat. Cleon al II-lea.Clica aristocratică a venit la putere după asasinarea lui Cleon I.. Veniră după el şi îl duseră în altă încăpere. Dar am vrea să le auzim din gura ta. sub controlul marilor familii Chen şi Divan. aristocraŃia a constituit un element de ordine în cursul secolelor de instabilitate şi nesiguranŃă ale Imperiului. devenind un instrument orb pentru menŃinerea unui statu-quo. atunci este valabil. unul dintre amabilii săi inchizitori îl întrebă: ― Cînd va fi distrus Trantor? Gaal rămase descumpănit: ― N-aş putea vorbi despre asta potrivit propriilor cunoştinŃe. Într-un tîrziu. ENCICLOPEDIA GALACTICA 5 GAAL nu-şi îndeplini promisiunea.. dar cît se poate de dezaprobatoare. În mare.. ― A dovedit asta. politicoasă. spuse Gaal. Primul Comisar Şef. ― Probabil. le spuse că obŃinuse un titlu de doctor în matematică în urmă cu cîtva timp. dar era totuşi reŃinut.Într-un fel.. Răspunse. continuă.. În mod obişnuit.COMISIA SIGURANłEI PUBLICE ― . scrisă de Gaal Dornick. ― SusŃii că. acest calcul matematic este valabil. Ca putere în stat. ultimul din familia Entun.. Solicitase un post în echipa doctorului Seldon şi fusese acceptat. Le explică anchetatorilor că era provincial. din Synnax.. am putut asculta conversaŃia ta cu doctor Seldon... ― Ai putea spune care este situaŃia din punctul de vedere al altcuiva? ― Cum aş îndrăzni în numele altcuiva? Îi era cald şi simŃea ceva ca o dogoare. Repetă aceste detalii de cîteva ori. şi vocea funcŃionarului de la recepŃie. N-avea decît să se îmbrace şi să aştepte. Aici fu interogat deosebit de politicos şi totul se petrecu foarte civilizat. Răspunse că nu ştie. la fel de discretă. bineînŃeles. cu ce se ocupa. A doua zi dimineaŃă fu trezit de o sonerie discretă. . Eram la spaŃioport cînd ai sosit la turnul de observaŃie şi. răspunse Gaal sfidător. De unde auzise de el. doctore.. El era doar savant şi matematician. ― În cazul acesta cunoaşteŃi părerile sale în problema care vă interesează. le dădu detalii despre şcolile absolvite. cu doi ani înainte de începutul Erei FundaŃionale. momentul declanşării declinului Comisiei poate fi considerat procesul lui Hari Seldon. Nu primise instrucŃiuni secrete. .) Ai fost urmărit.. Inchizitorul îl întrebă: ― Te-a informat cineva despre o asemenea posibilitate de distrugere? A stabilit o dată? (Şi pentru că tînărul ezita.

este unul cu totul obişnuit. Am dreptul la un avocat. ca să mă pună în gardă? Nu. Dacă Gaal ar fi avut tăria necesară. Nu există audienŃe la Împărat. nu înŃelegeŃi viaŃa de pe Trantor aşa cum este ea. ― Şi totuşi. De ce n-a putut anticipa ieri evenimentele acestei dimineŃi. În încăpere intră curînd un bărbat înalt. Avakim surîse rece şi se văzu că. îmi pare rău. la urma-urmei. Cer imediat o audienŃă la Împărat. Sînt absolut nevinovat. nu ai posibilitatea recursului. şi-şi face bine datoria ― are proprietatea suplimentară de a ecrana raza-spion. Solicit să mi se respecte drepturile de cetăŃean al Imperiului. (Gaal se aşeză şi-şi rezemă capul . Avakim ridică într-un tîrziu privirea spre el şi spuse: ― Comisia va avea. Atent. În cazul acesta. ― Fie şi cu o mie cinci sute. ― Chiar aşa? întrebă Gaal. înregistratorul pe care-l am pe masă ― şi care. ― Acest lucru nu-mi anulează dreptul de a fi cetăŃean al Imperiului. Avakim golea pe podea conŃinutul unei mape. Fără să acorde vreo atenŃie izbucnirii lui Gaal. spuse bărbatul. ― SînteŃi din provincie. dar o vor folosi Gaal strînse din dinŃi. şi atît de slab. Doctor Seldon m-a solicitat pentru a vă reprezenta. Numai că. Aceasta este o evoluŃie care a fost anticipată de mult de către psihoistorie. fără îndoială. Legal vorbind. era loc pentru un zîmbet pe chipul lui. ― Deci pot vorbi fără grijă. Gaal îl privi răvăşit şi fără vlagă. ai căror membri compun Comisia pentru SiguranŃa Publică. Ar mai fi putut recunoaşte un înregistrator de buzunar. dar n-o veŃi primi. înŃelegeŃi? Îmi pare rău. vom reveni. ar fi putut vedea formularele legale Cellomet. Practic.― Deci. de altfel. spuse Avakim aşezîndu-se. al cărui chip părea alcătuit numai din linii verticale.. ÎnsoŃindu-şi vorbele cu o zvîcnire a braŃelor. dacă doctor Seldon poate anticipa istoria planetei Trantor la cinci sute de ani distanŃă. ― Atunci vreau o audienŃă la Împărat. Nu trecuseră nici treizeci de ore de cînd era pe Trantor şi i se întîmplaseră atîtea. spuse. Sînt reŃinut fără nici un motiv. Aşa se şi întîmplă.. adaptate pentru a fi introduse într-o minusculă capsulă personală. ― Neîndoielnic. Am aceleaşi drepturi ca şi dumneavoastră sau ca oricare alt membru al acestei Comisii pentru SiguranŃa Publică. în calitate de provincial. dar Trantor se află în mîinile familiilor aristocratice. puteŃi solicita o audienŃă la Împărat. după toate aparenŃele. ― BineînŃeles. Împăratul de astăzi nu e Împăratul dinastiei Entun. încît te făcea să te întrebi dacă trăsăturile lui se puteau destinde într-un zîmbet. ― Adevărat? Păi atunci ascultaŃi. ― łi se vor respecta. ― StaŃi. ― Şi cui te poŃi adresa în afara acestei Comisii? Există alte căi? ― Nici una. din folie metalică. ― O poate anticipa cu o mie cinci sute de ani. ― Sînt Lors Avakim. o rază-spion îndreptată asupra discuŃiei noastre. Asta încalcă legea. adăugă: Trebuie să-mi fixaŃi imediat o audienŃă la împărat. Nu-şi vor da seama de lucrul acesta imediat.

Avakim spuse calm: ― Am nevoie de instrumentul acela. era necesar. el rămăsese singurul punct stabil pe lume. să-şi amintească cum începuse. Aceasta este una dintre ele. În ceea ce-l privea. Totul se va sfirşi cu bine. nu pot. Gaal îl urmări plecînd. ― Şi pentru mine? ― Mi s-a comunicat că această probabilitate este de şaptezeci şi şapte virgulă doi la sută. lui Gaal îi era peste putinŃă ca. Vă daŃi seama acum de ce sînt supărat? ― Vă înşelaŃi. ― Atunci există mai mult de o şansă din cinci că voi fi condamnat la închisoare sau la moarte. Comisia s-a mişcat destul de lent. ― Din păcate. TrimiteŃi-l pe doctor Seldon la mine. acelaşi lucru e valabil şi pentru Proiect şi pentru dumneavoastră. şi-l băgă în buzunar. stătea imperturbabil. Diagramele arată că. Comisia pare din ce în ce mai ostilă faŃă de activităŃile sale. ― Care sînt cifrele? întrebă Gaal. redus ca număr. dar adevărat. Trebuie să înŃelegeŃi că planurile doctorului Seldon. merse către masă.de palma transpirată. problema ar putea fi adusă acum la un punct culminant. Şi doctor Seldon este arestat. Noii membri care s-au alăturat în ultimul timp grupului său au fost tot mai şicanaŃi. 6 PROCESUL (Gaal presupuse că nu greşea numindu-l astfel. probabil. nu-l prea încolŃiseră cu întrebări. deci. N-aŃi fost ales din motive personale. se asemăna prea puŃin cu complicatele tehnici procesuale despre care citise) nu Ńinuse mult. printr-un efort de memorie. Uşa se deschise violent înainte ca Gaal. Pentru Gaal. care sînt întocmite pe baza calculelor matematice la care se lucrează de peste optsprezece ani. ― Poftim? ― E neplăcut. care încercă să se ridice în picioare. apoi rămase singur. ridică înregistratorul. includ toate posibilităŃile cu probabilităŃi semnificative. care. ― Vă rog. cu toate acestea. Doctor Seldon ştia că veŃi fi arestat în această dimineaŃă. era compus exclusiv din Baroni ai Imperiului. foarte puŃini oameni ştiau despre procesul . îl examina pe toate părŃile. Totuşi. deşi. Era în a treia zi de desfăşurare. calculele nu înseamnă mai nimic. Presa şi marele public fuseseră excluse şi. Cînd e vorba de viaŃa unui om.. Intră un paznic. am terminat discuŃia. în limite probabilistice rezonabile. ― Vă vom da unul care nu creează cîmpuri parazitare. să articuleze un început de exclamaŃie. astfel că doctor Seldon v-a putut vizita ieri în scopul de a forŃa puŃin lucrurile. desigur. Publicul. spre folosul nostru. din punct de vedere legal. ― Ultima este sub unu la sută. ― Pentru Proiect. ― Aşa. ― În acest caz. Gaal rămase fără grai: ― Nu admit. Artileria grea fusese îndreptată asupra doctorului Seldon. domnule Consilier.) ÎnŃeleg foarte bine că psihoistoria este o ştiinŃă statistică şi nu poate anticipa cu precizie viitorul unui singur om. nouăzeci şi nouă virgulă nouă la sută. Am fost trimis aici doar cu scopul de a vă asigura că nu aveŃi motive de îngrijorare. Acesta a fost motivul..

Î: (apelînd la notiŃe) Să lăsăm deoparte acest aspect şi să abordăm o altă problemă pe care am discutat-o deja. Adevărul ştiinŃific se află deasupra loialităŃii şi trădării. chiar dintre cei prezenŃi aici. părerile dumneavoastră privind viitorul planetei Trantor? R: Aşa cum am declarat. doctore Seldon. R: Cred că puneŃi la socoteală şi femeile. domnule. şi o declar din nou. a fost adevărată şi clară de-a lungul întregii istorii a umanităŃii. Avocatul Comisiei îşi consultă notiŃele şi audierea începu cu Seldon aflat încă în boxa acuzaŃilor: Întrebare: Să vedem. Gaal nu mai văzuse pînă atunci un lord atît de important şi-l privea fascinat. Î: Pe ce baze? R: Pe baza matematicii psihoistorice. Poate sînt cincizeci şi doi sau cincizeci şi trei?! Ori poate mai mulŃi? R: Practic. dar. Î: (cu vocea ridicată) Nouăzeci şi opt de mii cinci sute şaptezeci şi două de persoane doresc să declar. Î: PuteŃi dovedi că această matematică aduce argumente valabile? R: Doar unui alt matematician. doctore Seldon. că adevărul dumneavoastră are o natură atît de esoterică încît depăşeşte capacitatea de înŃelegere a unui om simplu. aşa cum am spus. deci avem cincizeci şi unu? FaceŃi un efort de memorie. Cînd o va face. La centru stătea comisarul-şef Linge Chen. pe care o cunoşteam sub numele de termodinamică. Î: Nu cumva aproximativ o mie? R: Matematicieni? Nu. R: Accept cifrele. doctore Seldon. şi copiii. Trantor va fi un morman de ruine în mai puŃin de cinci secole. s-ar putea să existe oameni. Cinci membri ai Comisiei pentru SiguranŃa Publică stăteau la masa ridicată pe un podium. Î: Aha. Î: Nu consideraŃi această declaraŃie drept lipsită de loialitate? R: Nu. FaŃă de acuzaŃi adoptaseră o atitudine ostilă. Lăsase foarte bine să se înŃeleagă că vorba multă era sub demnitatea lui. într-o oarecare măsură. Î: Incluzîndu-l şi pe doctor Gaal Dornick? R: Doctor Dornick este al cincizeci şi unulea. va fi cel de-al cincizeci şi unulea membru. CîŃi oameni sînt angajaŃi în prezent în proiectul al cărui şef sînteŃi? Răspuns: Cincizeci de matematicieni.care i se intentase lui Seldon. prin urmare. încă din epocile mitice. care le stăteau fix pe capete şi care erau însemnele funcŃiei lor judecătoreşti. Î: Ar putea? Eu susŃin că este. Nu este nevoie să mă obstrucŃionaŃi. cu toate acestea. R: Prezintă dificultăŃi doar pentru unele creiere. Acum sînt cincizeci. Fizica transferului de energie. Chen abia de spusese cîteva cuvinte pe parcursul întregului proces. Sînt o mie în toate specialităŃile? R: În toate specialităŃile. Î: N-am spus matematicieni. Purtau uniforme de culoare auriu-stacojie şi berete din plastic. Î: SînteŃi sigur că declaraŃia dumneavoastră reprezintă adevărul ştiinŃific? R: Da. cifra ar putea fi corectă. Î: (cu un zîmbet) PretindeŃi. SusŃin că numărul oamenilor angajaŃi în proiectul dumneavoastră se ridică la nouăzeci şi opt de mii cinci sute şaptezeci şi doi. VreŃi să repetaŃi. Eu cred că adevărul ar trebui să fie mai limpede. cărora le-ar fi imposibil să proiecteze un . mai puŃin misterios şi mai accesibil oricui. prea puŃin disimulată. doctor Dornick nu s-a alăturat organizaŃiei mele.

Fie ei chiar oameni cu o inteligenŃă deosebită. doctore Seldon? R: Evident. că educaŃii comisari. viitorul ar fi neîndoielnic schimbat în cîteva aspecte minore. În acest moment. Î: Atunci să vedem cum o serviŃi. iar Imperiul conŃine aproximativ un cvintilion de fiinŃe umane. de exemplu. trebuie să întîlnească ceva care să posede o inerŃie similară. Poate fi schimbată istoria integrală a rasei umane? R: Da. R: Corect. Î: SînteŃi întru totul dezinteresat? ServiŃi ştiinŃa? R: Da. Dacă s-ar întîmpla. doctore Seldon.. nu este adevărat. Î: SînteŃi sigur? R: łineŃi seama că Trantor are o populaŃie de patruzeci de miliarde de locuitori. Deci. Fie că vor fi implicaŃi un număr la fel de mare de oameni. cercetările vă vor arăta că ceva mai mult de zece mii dintre oamenii mei sînt la vîrsta recrutării. Cu mare greutate. dar s-ar putea să nu se întîmple aşa ceva. Sînt prea puŃini. R: În primul rînd. DaŃi-mi voie să vă sugerez că prezicerile dumneavoastră privind dezastrul ar putea să aibă menirea de a distruge încrederea opiniei publice în Guvernul imperial în scopuri pe care le urmăriŃi dumneavoastră. dar că nici unul dintre ei nu are pregătire militară. speraŃi să produceŃi această ruină şi să aveŃi în acel moment la dispoziŃie o armată de o sută de mii de oameni. va trebui luată în calcul o perioadă extrem de lungă de timp pentru a efectua schimbarea..motor.. unul dintre comisari se aplecă spre avocat. Cuvintele nu-i putură fi auzite.. domnule avocat. Î: De ce? R: TendinŃa psihoistorică a unei planete atît de dens populate conŃine o mare inerŃie. Şi dacă ar fi. fie că numărul lor va fi relativ mic. Î: Şi că. ci Imperiului ca întreg. R: Exact. Trantor nu va deveni o ruină dacă foarte mulŃi oameni hotărăsc să acŃioneze în aşa fel încît să împiedice acest lucru. Î: O sută de mii de oameni? R: Nu. Poate fi schimbat viitorul. Î: AcŃionaŃi în numele cuiva? R: Nu sînt în solda nimănui. domnule. înŃelegeŃi? Î: Cred că da. Avocatul roşi şi îl întrerupse pe Seldon. . Pentru a şi-o modifica. R: Nu este adevărat. Î: Vă îndepărtaŃi de la subiect. Să presupunem că v-aŃi expus părerea. Î: Nu sîntem aici pentru a asculta discursuri.. prin simpla prezicere pe care o faceŃi. Acest tribunal ar putea sări în aer în următoarele ore. doctore Seldon. Î: Cu uşurinŃă? R: Nu. dar şuieratul vocii sale trăda o anume duritate. łineŃi apoi seama că tendinŃa care conduce la ruină nu aparŃine numai planetei Trantor. Î: DaŃi-mi voie să sugerez că dumneavoastră intenŃionaŃi să susŃineŃi că pentru o bună perioadă de timp ― anterior aşa-zisei ruinări ― planeta Trantor va fi afectată de diferite tipuri de tulburări.. Mă îndoiesc.

trebuie să pretind că am cunoştinŃe cu mult mai vaste despre această problemă decît oricare altă persoană din această sală. aveŃi dreptate. La auzul acestor cuvinte. Inevitabila distrugere a planetei Trantor nu este un eveniment în sine. căci strigătele de „Trădare!" din partea publicului arătau că demonstraŃia fusese făcută şi fără ajutorul altor presiuni. la declinul. în ciuda tuturor vicisitudinilor trăite de generaŃii întregi şi care este susŃinut de dorinŃele de bine şi de dragoste ale unui cvintilion de fiinŃe umane? R: Sînt conştient atît de statutul actual cît şi de istoria trecută a Imperiului. doctore Seldon. nu ne rămîne decît să tragem concluziile din declaraŃiile dumneavoastră. Aranjase capcana. Cînd reverberaŃiile se stinseră. rumoarea crescîndă a comentariilor trecu ca un val prin rîndurile publicului şi invadă chiar şirul de comisari. îl încolŃise pe Seldon. Eu nu dau verdicte morale şi. Ce scop urmăresc cei o sută de mii de oameni ai dumneavoastră? Vocea avocatului devenise stridentă. Prăbuşirea Imperiului este. R: Să micşoreze efectele acestei distrugeri. starea de anarhie ce va urma prăbuşirii sale va fi şi mai periculoasă. Î: (cu un ton teatral) ÎnŃelegeŃi. Î: Şi ce vreŃi să spuneŃi cu asta. Rumoarea deveni de astă-dată un vacarm abia reŃinut. cei o sută de mii nu sînt folosiŃi în scopuri ilegale. domnilor. izolat. Se aplecară unul spre altul. R: Din nefericire. Cinci sute de ani e prea puŃin. doctore Seldon. Mă refer. Fără a da dovadă de lipsă de respect. indiferent ce ar face.. un proces gigantic. personal. în schema dezvoltării umane. Avocatul respiră adînc. ei nu pot împiedica distrugerea planetei. şi nu-i uşor să lupŃi împotrivă-i. Hari Seldon stătea nemişcat. pentru că vrem un răspuns bine cumpănit. Î: (rar şi plin de satisfacŃie) În cazul acesta. că vorbiŃi despre un imperiu care a rezistat douăsprezece mii de ani. şi se opri. îl îndepărtase pe acesta cu şiretenie de la orice posibilitate de a da un răspuns. probabil că o sută de mii de oameni pot schimba tendinŃa dacă ei şi urmaşii lor trudesc vreme de cinci sute de ani. doctore Seldon. O . domnilor. Cu alte cuvinte. Î: Iar pe de altă parte. doar şeful rămase netulburat. Chiar dacă s-ar admite că Imperiul e un lucru dăunător (idee la care nu ader). regret această perspectivă. Sunetul fu asemănător dangătului unui gong. Aştepta ca rumoarea să se stingă. în uniformele lor auriu-stacojii. şi la decăderea Imperiului Galactic. Avocatul urlă dezlănŃuit: ― DeclaraŃi în mod deschis că. Proiectul meu s-a angajat să lupte împotriva acestei stări.. R: Mă tem că acest lucru nu este posibil. în plină desfăşurare. vă rog să ascultaŃi cu atenŃie. R: Exact. sporovăială publicului încetă şi ea. Va fi punctul culminant al unei drame care a început cu secole în urmă şi care îşi accelerează ritmul în mod continuu. mai exact? R: ExplicaŃia este simplă. Comisarul-şef ridică încet ciocănelul de lemn şi-l lăsă să cadă pe masă. AŃi strîns o sută de mii de oameni în cadrul Proiectului. Aceştia sînt insuficienŃi numeric pentru a schimba istoria următorilor cinci sute de ani ai planetei Trantor. Atunci. Î: Şi preziceŃi ruina sa? R: Este o precizere pe baze matematice.Î: înŃeleg. Î: În cazul acesta.

Zîmbi şi spuse: ― Cum Ńi-a plăcut spectacolul? . Indivizii vor cunoaşte multe dintre nenumăratele faŃete minuscule a ceea ce este de cunoscut. dar devierea trebuie să fie suficientă pentru a elimina douăzeci şi nouă de mii de ani de mizerie din istoria umană. Î: (pe un ton oarecum mai vioi) Vă contraziceŃi. O dată cu distrugerea legăturilor sociale. lumile vor pierde contactul cu partea principală a Galaxiei şi situaŃia va rămîne astfel. Un mileniu va face munca a treizeci de mii de ani. prăbuşirea ― aşa-zisa prăbuşire a Imperiului. ştiinŃa se va sparge într-un milion de bucăŃi. Împotriva acestui lucru trebuie să luptăm. nu ne aflăm aici pentru a as. Î: Şi cum vă propuneŃi să realizaŃi acest lucru? R: Salvînd cunoaşterea rasei. Î: Nu ştie toată lumea că Imperiul este la fel de puternic precum a fost dintotdeauna? R: Totul în jur dă impresia de putere.. R: (ferm) Imperiul se va nărui. lipsite de sens. Imperiul. Comisarul-şef ridică ciocănelul şi-l lăsă să cadă. Mai devreme aŃi declarat că nu puteŃi împiedica distrugerea planetei Trantor. Nu se poate face prea mult. Ar părea să dureze o veşnicie. trunchiul putred al copacului are înfăŃişarea de putere dintotdeauna. Î: Toate acestea. ci treizeci de mii de ani. dacă pregătim acum un sumar gigantic al întregii cunoaşteri. îngheŃarea socială în caste. Acest proces se desfăşoară. Războaiele interstelare vor fi nesfîrşite. Suma cunoaşterii umane depăşeşte posibilităŃile unui om. exact pînă în clipa în care dezlănŃuirea furtunii îl frînge în două. zăgăzuirea curiozităŃii şi o sută de alŃi factori. aşa cum s-a spus. dar între el şi civilizaŃia noastră se vor afla o mie de generaŃii de oameni care vor suferi. aşa cum am declarat. ca o mişcare prea maiestuoasă şi masivă pentru a putea fi oprită. îşi dedică existenŃa pregătirii unei Enciclopedii Galactice. populaŃia va scădea. prin urmare. Cei treizeci de mii de oameni. Dar. R: Tot proiectul meu. el nu se va pierde niciodată. nu vor fi transmise mai departe. AscultaŃi cu urechile psihoistoriei şi-i veŃi auzi scrîşnetul.. Furtuna şuieră chiar şi acum printre ramurile Imperiului. Epocile întunecate care vor veni vor dura nu douăsprezece. a rezistat douăsprezece mii de ani. Î: (o voce pierită într-o mare de linişte) Pentru totdeauna? R: Psihoistoria. probabil. scăderea iniŃiativei. Eu nu voi trăi s-o văd nici măcar începută. poate face predicŃii referitoare la epocile întunecate care vor urma. pe care n-o vor termina în cursul vieŃii lor. Fragmentele de cunoaştere. cu soŃiile şi copiii lor. ba chiar şi pe cea a o mie de oameni. CunoştinŃele acumulate vor decădea şi ordinea pe care el a impus-o se va risipi ca un fum. de neînvins.. devine posibilă reducerea perioadei de anarhie la un singur mileniu. Ne aflăm într-un moment delicat al istoriei.. de secole. dacă grupului meu i se permite să acŃioneze acum. ea va fi terminată şi vor exista exemplare în toate bibliotecile mari din Galaxie. foarte puŃin. Domnilor. şi o dată cu el şi tot binele pe care l-a produs. care poate anticipa prăbuşirea. Hari Seldon părăsi bara şi se aşeză tăcut alături de Gaal. Dar atunci cînd Trantor se va prăbuşi. Se va ridica un nou Imperiu. Se vor pierde de-a lungul generaŃiilor.dictează creşterea birocraŃiei. Masa uriaşă. Cu toate acestea. Domnilor. a evenimentelor trebuie deviată doar puŃin. comerŃul interstelar va decădea. Î: (pe un ton nesigur) Doctore Seldon. Dar nu este prea tîrziu să acŃionăm în vederea scurtării intervalului care va urma. R: Nu spun acum că putem împiedica prăbuşirea. GeneraŃiile viitoare vor construi pe baza lui şi nu vor trebui să descopere singure totul.

7 AVAKIM SE APROPIE. îl salută pe Gaal cu o uşoară mişcare a capului şi se aplecă să-i şoptească ceva lui Seldon. Copilul care purta titlul era de fapt un simbol fabricat de Chen. Astăzi însă. zvelt şi semeŃ. Ne aflăm aici pentru a discuta despre siguranŃa Statului. zise Seldon. ― De unde ştiŃi? ― Voi fi cinstit. Nu ştiu. deşi degetele constatau o suprafaŃă rigidă şi uscată. Pleoapele lui Chen coborîră imperceptibil. ea poate fi grăbită cu uşurinŃă. ― Doctore Seldon. În jurul lui Chen păru că se creează o linişte receptivă în care el urma să picure vorbele. Un comisar îi răspunse: ― Acesta nu mai este un proces. mai vîrstnic doar prin privire decît prin restul înfăŃişării lui. Stătură împreună la o masă. NumiŃi-o idealism. Prin urmare. spuse Seldon. Gaal refuză. Gaal amuŃi. Se auziră respiraŃii precipitate şi nervoase în sală şi mişcări neliniştite. era adevăratul Împărat al întregii Galaxii. Depinde de comisarul-şef. am unele speranŃe. fără să existe o separare netă între cei cinci judecători şi cei doi acuzaŃi. pe care nici măcar nu voi ajunge să-l văd. şi nici măcar nu era primul de acest fel. Ba chiar li se oferiră Ńigări de foi dintr-o cutie făcută dintr-un material plastic iridiscent care arăta ca o apă ce curgea necontenit. Seldon acceptă una. probabilitatea abia dacă este de unu la zece mii. iar gardienii îi separară. Hari Seldon şi Gaal Dornick rămaseră singuri cu Comisia. Cu toate astea. dar ştii ce riscant este să introduci toanele unui individ în ecuaŃiile psihoistorice. Ochii erau făcuŃi să perceapă mişcarea. Chen. periclitezi pacea pe tărîmurile Împăratului. ― Nu vreau să înŃeleg misticismul. indiferent ce eforturi s-ar face. PoŃi să-mi spui ce mă împiedică să scap de tine şi de un viitor incomod şi inutil care e la depărtare de cinci secole. Cu toate acestea. spuse Seldon. zise Chen. Linge Chen luă cuvîntul. Pe Gaal îl conduseră afară. spuse Seldon. Dar ce se va întîmpla acum? ― Vor ridica şedinŃa şi vor încerca să ajungă la o înŃelegere particulară cu mine. nu poate fi oprită. ordonînd să fii executat astă-seară? ― Acum o săptămînă. Povestea întreruperii procesului meu se va transmite în toată Galaxia. Se auzi o voce puternică anunŃînd ridicarea şedinŃei. Audierile din ziua următoare fură total diferite. NumiŃi-o identificare cu acea generalizare mistică căreia-i spunem „om". pregătindu-se să asculte. Respingerea planului meu menit a . aŃi fi putut s-o faceŃi şi aŃi fi păstrat o şansă din zece de a rămîne în viaŃă pînă la sfîrşitul anului.― AŃi reuşit să-l duceŃi de la un capăt la altul. Am încercat să-i analizez reacŃiile. CeilalŃi comisari se rezemară de spetezele scaunelor. ― Avocatul meu nu este prezent. Nici unul dintre catralioanele de oameni care sînt în viaŃă acum printre stelele Galaxiei nu va mai trăi un secol de acum încolo. ― Cum vine asta? ― Prăbuşirea planetei Trantor. de ce să fim îngrijoraŃi de evenimentele care vor avea loc peste cinci secole? ― Eu nu voi trăi nici măcar cinci ani. L-am studiat ani de-a rîndul. şi totuşi problema constituie o mare îngrijorare pentru mine. Gaal simŃi că-i trec fiori reci pe şira spinării. doctore Seldon. ― Acum vorbesc eu. spuse Seldon pe un ton firesc.

Îşi ridică palma de pe hîrtiile pe care se odihnea. UcideŃi-mă. iar pe de alta. spuse Seldon.) Întrucît nu cred în atît de multe lucruri. atîŃia cît se vor considera necesari.la marginea Galaxiei. nu vei mai tulbura planeta Trantor şi nu vor mai exista motive pentru a tulbura pacea şi tihna Împăratului. Şansa de a alege între moarte şi exil îŃi va fi oferită pentru o perioadă care începe în această clipă şi se va termina peste cinci minute. Seldon se gîndi o clipă. astfel încît sînt pe deplin convins că le voi spune oamenilor adevărul. ― Vi se va da timp. ― Vom avea nevoie de timp pentru a aranja o asemenea călătorie. ― Care este lumea aleasă... n-ar putea fi avantajos dacă ai fi plasat în altă parte. căci cine nu s-ar bucura să scape de moarte. de asemenea. că vei împiedica Prăbuşirea. Oamenii ambiŃioşi nu vor mai aştepta. unde oamenii tăi să se poată dedica exclusiv şi cu un singur gînd muncii lor? ― PuŃin probabil. în ciuda acestei mari uşurări. Trantor posedă Biblioteca Imperială. Peste tot în Galaxie se va răspîndi sentimentul că este important doar ceea ce poate fiecare să-şi apropie în acel moment. Va răspunde nevoilor voastre de concentrare. doctore. după placul inimii. îl întrerupse Seldon. Pe de o parte. spuse Chen. Şi. regretă puŃin la gîndul că Seldon fusese înfrînt. ― . dar destul de ospitalieră.. ― O astfel de lume a fost deja aleasă. ei vor grăbi prăbuşirea lumilor. cu toate acestea. cu cei o sută de mii de oameni în jurul tău. Vor vedea că revoluŃiile politice şi stagnarea comercială vor spori în intensitate.uşura şi micşora proporŃiile dezastrului îi va convinge pe oameni că viitorul nu le mai oferă nici o şansă. Prin fiecare acŃiune. Hai. stăpîne? ― Se cheamă Terminus. continuă el. şi ultimul minut fu pe sfîrşite cînd zise: ― Accept exilul. singura ta activitate va fi aceea de a pregăti Enciclopedia despre care vorbeai mai devreme? ― Da. iar dumneavoastră în doar un an. (Nepăsător. şi Trantor nu se va prăbuşi în cinci secole. Deja îşi amintesc cu invidie de vieŃile bunicilor lor. PoŃi lucra. (Zîmbi. ― Şi trebuie ca acest lucru să fie făcut pe Trantor? ― Stăpîne. să zicem pe o planetă unde iureşul şi nebunia unei metropole nu se vor învălmăşi cu gîndurile erudite. aşa încît doar două degete atingeau uşor paginile de deasupra.. ci în cincizeci de ani. ― Acestea sînt vorbe de speriat copiii. Este vorba de douăzeci de mii de familii. Voi ignora ameninŃările proferate mai devreme. alternativa este moartea. . domnule. ― Exact aşa cum am spus. cred. Se va comunica. ― Spune-mi. spuse Chen. doctore. Inima lui Gaal uită pentru un moment să mai bată. ― Şi. întrucîtva izolată. şi poate fi modelată pentru a satisface necesităŃile savanŃilor. se simŃi cuprins de o nespus de mare bucurie. întoarse hîrtiile de pe masă cu vîrful degetelor astfel ca Seldon să le poată citi. Galaxia va şti că lucrezi şi că lupŃi împotriva Prăbuşirii. mai ai două minute. iar cei lipsiŃi de scrupule nu vor mai ezita. E cam izolată. Pentru tine şi pentru susŃinătorii tăi. în timpul acesta. precum şi resursele erudite ale UniversităŃii Trantor. nu mi-e greu să resping chiar şi ideea de prăbuşire.) Este nelocuită. şi totuşi moartea ta nu este singurul răspuns care să ne satisfacă.

Strălucirea lor metalică se apropia de culoarea ivorie. uşurel. Să ajungem în biroul meu. dar era ferit de urechi indiscrete cu ajutorul unui dispozitiv de nedetectat. ― Da. dar Seldon nu-i răspunse.. prin natura activităŃii lor. Chen ştie că spun adevărul. dumneavoastră şi oamenii dumneavoastră vă veŃi afla sub incidenŃa Legii marŃiale. De astăzi înainte. Gaal aproape uitase că soarele exista. ― Pentru că. Clădirile UniversităŃii erau acoperite de un monstruos dom de sticlă-şi-totuşialtceva-decît-sticlă polarizată. ― Vă aşteptam. spuse Seldon. mai degrabă. A trebuit să fie coborît din taxi pe braŃe. ― Şase luni vor fi suficiente. în timp ce taxiul vîjîia prin sutele de mile de tuneluri spre Universitate. Apoi Gaal se învioră. ― Dar cum aŃi fi putut aranja. Executarea dumneavoastră ar fi grăbit Prăbuşirea? ― Niciodată nu mint în ceea ce priveşte rezultatele psihoistoriei. ― Acestea sînt ordinele pe care le-am primit. Întreaga Universitate părea o mare orbitoare de lumină. Nu Ńi-am spus deja că structura temperamentală a lui Chen a fost supusă unui studiu mai atent decît cel dedicat oricărui alt om de pe lumea asta? Procesul nu a putut începe decît atunci cînd momentul şi condiŃiile erau favorabile scopului ales de noi. Structurile UniversităŃii erau mai degrabă argintii.8 RĂMASERĂ TĂCUłI o vreme. Lumina ei clară era reflectată de construcŃiile metalice. RecepŃionau. Şi nici nu mi-ar fi slujit în cazul acesta. au un simŃ înnăscut pentru adevărurile psihoistoriei. ― Atunci trebuie să acceptaŃi exilul? se miră Gaal. E un politician inteligent şi politicienii. Gaal se întoarse spre Seldon: ― Bine. nici paraziŃi care ar fi fost şi mai suspecŃi. băiete. repetă căpitanul şi plecă. astfel încît Gaal privea direct la steaua arzătoare de deasupra. o conversaŃie construită la întîmplare dintr-o vastă rezervă de fraze nevinovate pe diferite tonuri şi voci. Biroul nu era mare. ― Şase luni! începu Gaal. dar ce se poate face în şase luni? Asta nu e decît o crimă lentă. le lipsea acel cenuşiu închis al oŃelului.. adică mai bine spus nu funcŃionară. muşchii lui Gaal acŃionară independent de voinŃa lui. se pare. dar degetele lui Seldon îl strînseră uşor de cot. Mi s-a ordonat să vă informez că vi se vor acorda şase luni pentru pregătiri în vederea plecării pe Terminus. spuse Seldon relaxat. ― Poftim? Gaal reveni cu privirea pe pămînt şi văzu în faŃa lor o santinelă. . prezent pretutindeni pe Trantor. Cînd ajunseră deasupra terenurilor UniversităŃii. ― Este adevărat ceea ce i-aŃi spus Comisarului? întrebă el. într-un asemenea plan. răspunse Seldon. ― Uşurel. ― Nu înŃeleg cum. ― Doctor Seldon? întrebă el. Se opriră. Fasciculele-spion îndreptate spre birou nu receptau nici o tăcere care să trezească suspiciuni. ― SoldaŃi. acŃiunile altora sînt folosite pentru a sluji nevoilor noastre. În cadrul unei uşi apăru un căpitan cu vorba domoală.

Doctorii mi-au spus că nu voi putea trăi mai mult de un an sau doi. Gaal făcu întocmai şi aşteptă pînă ce Seldon îl fixă într-un proiector şi-i înmînă o pereche de ochelari cu lentile groase. atunci. de ce? Evenimentele nu puteau fi mai bine controlate de aici. Va fi uşor de aranjat.. ― AŃi stîrnit aceste temeri... eu voi muri curînd şi vei vedea mai multe decît mine. de pe Trantor? ― Păi. spuse Gaal. Dar şi aşa. domnule. doar pentru a forŃa exilul? Totuşi nu înŃeleg. doctore Seldon? Dacă aŃi aranjat exilul. vom beneficia de sprijin imperial fără a mai da naştere unor temeri că am pune în pericol SiguranŃa Imperială.. . ― Vă pregătiŃi de doi ani să plecaŃi? ― De doi ani şi jumătate.― Să fim exilaŃi pe Terminus? De ce nu? Apăsă cu degetul într-un punct anume de pe biroul său şi o secŃiune a peretelui din spatele scaunului alunecă într-o parte. întrucît numai amprentele lui puteau activa detectorul de dedesubt.. ― Dar de ce. (Zîmbi. şi am acŃionat conform acestei presupuneri. ea nu fusese colonizată în decursul celor cinci secole ce trecuseră de la descoperire.) Majoritatea vor pleca pe Terminus. ― Ce te surprinde? îl întrebă Seldon.. ― Probabil că douăzeci de mii de familii n-ar călători de bunăvoie tocmai pînă la capătul Galaxiei. există cîteva motive. Nu. Doar degetele lui ar fi putut face acest lucru. Ia-l pe cel însemnat cu litera T. săracă în resurse şi neglijabilă ca valoare economică. ― Nu înŃeleg. şi un altul. unica planetă a unui soare izolat. Scuteşte-mă de scene şi de urări de bine. Aceştia vor putea să aplice ultimul retuş Proiectului şi să instige revolta de pe Anacreon la momentul potrivit şi la modul corect. ― Dar de ce ar trebui siliŃi să meargă pînă acolo? (Gaal rămase pe gînduri. poate chiar tu. evenimentele se pot desfăşura nestînjenite. ― Vei înŃelege.. am realizat ceea ce mi-am propus. BineînŃeles.. ― Vei găsi cîteva microfilme înăuntru. spuse Seldon.Situarea sa (vezi harta) era stranie pentru rolul pe care avea să-l joace în Istoria Galactică şi totuşi inevitabilă.. După aceea.. aşa cum au arătat de-atîtea ori numeroşi scriitori. E suficient pentru moment să ştii că un refugiu ştiinŃific va fi stabilit pe Terminus. nu. Aş putea muri în condiŃii mai bune? ― Şi după ce veŃi muri. la Capătul Stelei.? ― Vor exista succesori. Dar în ceea ce mă priveşte ― şi încheie cu o şoaptă pe care Gaal abia putu să o audă ― eu sînt terminat.) Cît priveşte restul. să zicem. pînă la sosirea Enciclopediştilor. Partea a doua ENCICLOPEDIŞTII TERMINUS ― . nu puteam fi siguri că va fi ales Terminus.. (Chipul ridat al lui Seldon deveni dintr-o dată calm şi obosit.) Aş putea şti? ― Încă nu. dar am sperat că ar putea fi. Gaal le reglă şi urmări filmul desfăşurîndu-se sub ochii lui miraŃi. la celălalt capăt al Galaxiei. dar unii vor rămîne. făcu el.. ― Păi.. spuse Seldon. Lucrînd pe Terminus. Situată chiar la marginea Spiralei Galactice.

Termină! ― Aha! (Hardin băgă în buzunar discul de metal. Stilusul lui Pirenne scotea un sunet slab. Enciclopedia îmi răpeşte tot timpul. ― Şi ce-i cu asta? ― Înseamnă că sîntem izolaŃi faŃă de zonele interne ale Imperiului. Ocupă-te singur de ele. dar asta nu ne uşurează situaŃia. Apoi. flegmatic.. ― Ai auzit vestea? întrebă Hardin. absent.. nici nu puteau fi percepute altă mişcare sau alt sunet. pînă cînd. bine? Am promis că mă voi întoarce la întrunirea Consiliului Municipal înainte ca proiectul noului apeduct să fie supus la vot. ― Am terminat. Pirenne oftă şi-şi îndepărtă scaunul de birou. Pirenne se foia nemulŃumit. cu coada ochiului. Se grăbea. În cameră intră Salvor Hardin cu silueta sa masivă. pe măsură ce se dezvolta o nouă generaŃie. Hardin zîmbi ca pentru sine. Pirenne nu ridică ochii din hîrtii. o azvîrli în sus şi suprafaŃa ei din oŃel inoxidabil reflectă frînturi de lumină în cădere. Cincizeci de ani. răspunse Hardin. alergînd pe hîrtie. Munca trebuia coordonată. o văzu deschizîndu-se. O dată cu revolta de pe Anacreon şi cu venirea la putere a lui Salvor Hardin. urmărindu-i leneş reflexiile sclipitoare. Dar sper că n-ai de gînd să mă deranjezi cu treburi administrative. Cincizeci de ani pentru strîngerea materialului brut. însoŃite de suplimente. De altfel. O prinse şi o azvîrli din nou. însă avea altceva mai bun de făcut decît să se supere din cauza atitudinii nepăsătoare a lui Pirenne faŃă de orice sau oricine îl deranja atunci cînd lucra. Hardin scoase o monedă de două credite din buzunarul hainei. Terminus să devină ceva mai mult decît o anexă a psihoistoricilor de pe Trantor. Cincizeci de ani pentru a se aranja şi pune la punct Numărul Unu din Enciclopedia FundaŃiei într-o formă accesibilă. cînd soneria discretă de pe birou bîzîi sîcîitor. Guvernatorul regal al Prefecturii Anacreon şi-a arogat titlul de rege. Ne aşteptam la aşa ceva. După alŃi cinci ani vor vedea publicat primul volum al celei mai monumentale lucrări pe care o concepuse vreodată Galaxia. IŃele răzleŃe trebuiau Ńesute într-un model coerent. Eforturile trebuiau organizate.. ― Încetează! făcu el cu arŃag. Aproape că uitase de întîlnire. Anacreon este situat exact în dreptul ultimei rute comerciale pe care o mai avem cu Santanni şi cu Trantor sau chiar cu Vega! De unde vom mai primi metal? N-am reuşit să mai aducem nici un transport de aluminiu sau de oŃel de şase luni şi de-acum n-o să le mai putem procura deloc decît prin mila Regelui de pe Anacreon.. ― Ce veste? ― Vestea pe care am recepŃionat-o acum două ore prin ultraunde. Se afundă în fotoliul situat de cealaltă parte a biroului şi aşteptă. Deblocă uşa şi. primul din marea familie de. te rog. Trebuia făcută.) Să-mi spui cînd termini. Pirenne ridică privirea şi clipi des. ― Ce? ― Moneda aceea nenorocită. . OŃelul inoxidabil era un bun mijloc de schimb pe o planetă care trebuia să importe tot ce era metal. Cincizeci de ani de pregătiri.Era inevitabil ca. aveau să apară celelalte volume la intervale de cîteva zeci de ani. ENCICLOPEDIA GALACTICA 1 LEWIS PIRENNE lucra intens la biroul său din singurul colŃ bine luminat al camerei. articole speciale despre evenimente de interes actual.

obŃine-le prin intermediul lui.. Sîntem o instituŃie ştiinŃifică. Eu. ― Atunci de ce nu l-a împiedicat pe Guvernatorul regal de pe Anacreon să-şi facă de cap? Şi măcar dacă Anacreon ar fi un caz izolat. ÎŃi spun cu mîna pe inimă că mă îndoiesc foarte tare de capacitatea Imperiului de a ne proteja. Ştii bine acest lucru. Imperiul a fost dintotdeauna măcinat de politicieni care au tras fiecare în partea lui. precum şi înmulŃirea celor care se ocupă de alte probleme decît redactarea şi întocmirea Enciclopediei. ― Politică locală! Pentru numele Galaxiei. Dar asta nu înseamnă că primul şi singurul scop al FundaŃiei ar fi altul decît publicarea Enciclopediei definitive a întregii cunoaşteri umane. mai precis. Imperiul va proteja ceea ce-i aparŃine. Nu are metale. regi ― ce importanŃă are? Într-o măsură mai mare sau mai mică. Hardin. ca primar al oraşului Terminus. Depinde de tine şi de Consiliul tău. Pirenne. sprijinită de stat. în urmă cu cincizeci de ani. Consiliul de AdministraŃie al Comisiei Enciclopediei deŃine puteri administrative depline. Întîi de toate. unii împăraŃi au fost detronaŃi sau asasinaŃi şi pînă acum. nu trebuie. şi pînă acum. ÎnŃelegem că este necesar un asemenea guvern. sîntem oameni de ştiinŃă. Oare greşesc? ― Nu-i o ocazie pentru sărbători neroade. Unii guvernatori s-au răsculat şi. ― Poftim? ― Fă ceva cu ziarul acela al tău! Vocea lui Pirenne trăda supărarea. Consiliul ÎmputerniciŃilor nu a respins ideea constituirii unui guvern municipal pe Terminus. Hardin.Nu putem. Vom comunica oamenilor ceea ce vom considera important. Aş zice că aceasta este o ocazie deosebită. aproape că uitasem. au început să se conducă după bunul lor plac. Dar ce s-a întîmplat? ― De cîteva săptămîni tot recomandă ca cea de-a cincizecea aniversare a întemeierii FundaŃiei să devină un prilej pentru serbări publice şi manifestări care nu-şi prea au rostul. ― Jurnalul? Nu-i al meu. . şi te rog să explici în Jurnal cum stau lucrurile. Asta e sigur. A. potrivit contractului care a stat la baza întemeierii FundaŃiei. ― Păi de ce nu? Ceasul cu radiu va deschide Prima Boltă peste trei luni. sînt împuternicit doar sămi suflu singur nasul şi probabil să strănut dacă tu semnezi un ordin prin care-Ńi dai acordul. a cărui prosperitate atîrnă de comerŃul neîntrerupt cu Galaxia. Ce crezi că se va întîmpla cu Enciclopedia dacă acestui fitecine Rege de pe Anacreon îi trece prin minte să ne atace? ― Pe noi? UiŃi că sîntem sub controlul direct al Împăratului? Nu facem parte din Prefectura Anacreon şi nici din altă prefectură. Cel puŃin douăzeci dintre prefecturile cele mai îndepărtate ale Galaxiei. ― Opreşte-te! Nu e cazul să-mi Ńii un discurs electoral. avînd în vedere creşterea numărului de locuitori de la întemeierea FundaŃiei. Prima Boltă şi deschiderea ei privesc doar Consiliul de AdministraŃie. Nu-i treaba ta. Însă ce au toate acestea de a face cu Imperiul? Las-o mai moale.Nerăbdător să scape de Hardin. îŃi cer să convoci o întrunire de urgenŃă. Hardin. ― Dar cum? Ascultă.. întreaga Periferie. E un ziar particular. aceasta-i o problemă de viaŃă şi de moarte. Planeta Terminus nu poate susŃine ea însăşi o civilizaŃie mecanicistă. În numele oraşului. N-are pic de fier. Pirenne. łine seama de asta! AparŃinem domeniului personal al Împăratului şi nimeni nu se va atinge de noi. şi nu ne vom amesteca în politica locală. Hardin. Hardin. Pirenne se prefăcu a fi îndurerat şi spuse: ― Atunci. cupru sau aluminiu în rocile de suprafaŃă şi al naibii de puŃine alte substanŃe. ― Truc de doi bani! Guvernatori regali. Iar grija noastră de căpetenie este Enciclopedia. tot astfel.

Nu te-ai gîndit să împărŃi terenul în proprietăŃi? ― Încă nu este cazul. îşi reŃinu prudent remarca pentru sine. spuse el sumbru. Ai foarte mult teren neexploatat aici. De aceea şi entuziasmul acesta. însă Consiliul de AdministraŃie nu garantează aşa ceva. ca un soldat şi nobil ce era. cam stîngaci. fu întîmpinat de Hardin la spaŃioport cu întregul ritual prilejuit de o înaltă vizită de stat. cu un aer necuviincios. Aproape sigur. ― Da. chiar dacă îi era adresată direct. cînd populaŃia va creşte. culegerii de informaŃii. ― Ciudată lume! Nu aveŃi Ńărănime? Hardin se gîndi că nu era nevoie de o minte prea ascuŃită ca să-Ńi dai seama că EminenŃa sa se dedicase. din cauza Enciclopediei. subprefect al Pluemei şi trimis extraordinar al ÎnălŃimii sale Regele Anacreonului ― la care se adăugau o suită întreagă de alte titluri ―. plecă. la rîndul său. Vehiculul de teren pe care se îmbarcară ― precedat. Subprefectul Anselm primi ovaŃiile cu o indiferenŃă rece. Probabil că. ― Şi oraşul ăsta e toată lumea voastră? se adresă el lui Hardin. dar Carta oraşului garantează un drept aparent lipsit de importanŃă. În scurta noastră istorie. Hmm! făcu Anselm gînditor. Expresia de pe chipul lui Hardin se schimbă. aşa şi trebuie să fim. Eu sînt reprezentantul Împăratului pe Terminus. pe sărmana noastră planetă nu am primit decît vizitele cîtorva membri ai marii nobilimi. Va sosi un trimis special de pe Anacreon. Hardin trebui să ridice puŃin vocea pentru a acoperi hărmălaia: ― EminenŃa voastră. într-o bună zi. flancat şi urmat de stolul inevitabil de funcŃionari mărunŃi ― se urni cu solemnitate către PiaŃa Ciclopediei. subprefectul îşi scosese dezintegratorul din toc şi i-l dăruise lui Hardin.) Cu ce scop? Hardin se ridică şi împinse scaunul spre birou: ― ÎŃi ofer şansa de a ghici singur. ― În legătură cu Anacreon? întrebă Pirenne..― Regret. şi am puteri depline în această privinŃă. Şi. Hardin răspunsese acestui compliment dăruindu-i. Peste două săptămîni. Cu un zîmbet reŃinut şi cu o adîncă plecăciune. ― Tot ce se poate. înmînîndu-i-l astfel încît acesta să-l poată apuca de pat. Prietenia şi bunele intenŃii erau astfel stabilite.. ― Întemeiată acum cincizeci de ani. ― Un trimis? Aici? De pe Anacreon? (Pirenne rămase pe gînduri. un dezintegrator special împrumutat pentru această ocazie. sîntem o lume tînără. ce-i drept. care se numeşte libertatea presei. Pirenne. „marea nobilime" nu pricepu ironia. printre dinŃi. mai am să-Ńi dau o veste. Şi nici nobilime. Se simŃea deranjat. Hardin. ― În legătură cu statutul tău de reprezentant al Împăratului. Haut Rodric făcu ochii mari: . se vedea că încearcă să se controleze. fiind însoŃit de-a lungul drumului de cuvenitele ovaŃii ale unei mulŃimi relativ entuziaste. şi chiar dacă Hardin observă o umflătură imperceptibilă la subsoara lui Haut Rodric. Sîntem extrem de centralizaŃi. Răspunse fără grabă: ― Nu. primare. 2 ANSELM HAUT RODRIC ― „haut" însemnînd sînge nobil ―.

mai ai vreo Ńigară din acelea? . ― Totul este foarte interesant. Galaxia strălucea în înaltul cerului şi forma ei. asta va fi mîine. avu satisfacŃia de a înŃelege că Pirenne şi Haut Rodric. etaj după etaj. toate discuŃiile oficiale ― semnarea documentelor şi toate celelalte detalii tehnice plicticoase ― vor avea loc în prezenŃa. ― Doctor? N-are alt titlu? Un savant? Şi este considerat deasupra autorităŃilor civile? ― Păi. se detestau unul pe altul. montaj. Chiar dacă pe Hardin îl plictisiră după-amiaza şi seara care urmară. Haut Rodric puse stăpînire pe conversaŃie şi-şi descrise ― cu detalii tehnice minuŃioase şi cu o vervă incredibilă ― propriile fapte de glorie în fruntea unui batalion în cursul recentului război dintre Anacreon şi proaspăt-proclamatul Regat Smyrno. ci mai degrabă o fundaŃie ştiinŃifică sub controlul direct al Împăratului. ― Şi acum. tipărire şi filmare. ― Bizar nume! Oricum. ca o lentilă lăptoasă.. în timp ce vizitară depozitele cu filme documentare şi numeroasele săli de proiecŃie. dar mi se pare o ocupaŃie nepotrivită pentru adulŃi. ca între bărbaŃi. cu care se învecina. deşi îşi adresaseră declaraŃii sforăitoare de stimă şi respect reciproc. Haut Rodric asistase cu o privire inexpresivă la prelegerea lui Pirenne. murmură Hardin. dar absent. Apropo. erau neînsemnate licăriri. chiar de la marginea Universului.. Pe parcursul „turului de inspecŃie" al Clădirii Enciclopediei. peroraŃiile rapide ale acestuia. bineînŃeles.? îl îmboldi Hardin. Rodric îşi făcu cunoscută prima sa declaraŃie mai consistentă. ― Înseamnă că s-a produs o oarecare schimbare în situaŃia de la Periferie şi că statutul planetei voastre a devenit cam nesigur. ― Vă rog. de fapt. zise el. aprinzîndu-şi o Ńigară de foi din tutun de pe Vega ― una dintre puŃinele pe care le mai avea. ca să vedem cum stau lucrurile. prezentare grafică. Abia după ce coborîră tot mai adînc. Ar fi foarte convenabil dacă am reuşi să ajungem la o înŃelegere. acoperea tot orizontul. şi trecură prin sălile serviciilor de culegere. La ce slujeşte? Hardin observă că aceasta era o remarcă la care Pirenne nu putu găsi un răspuns. făcu el cu o însufleŃire reŃinută.. Acesta rămase tăcut şi adîncit în gînduri tot restul drumului pînă la PiaŃa Ciclopediei. deşi expresia de pe chipul lui trăda efortul. În comparaŃie cu ea. spuse subprefectul. ― Desigur. La urma-urmelor. noi nu sîntem o lume. Dineul din acea seară oglindea fidel evenimentele acelei după-amieze. Accentua uşor ultimele cuvinte şi acest lucru păru să-l descumpănească pe subprefect. răspunse Hardin îndatoritor. Ultima părticică a descrierii triumfaliste a navelor distruse o făcu cînd îi însoŃi pe Pirenne şi pe Hardin pe terasă pentru a se relaxa în atmosfera caldă şi plăcută a serii de vară. Ascultase cu un zîmbet politicos. puŃinele stele de aici.. să trecem la treburi mai serioase. da. răspunse Pirenne. cum spuneaŃi că se numeşte Consiliul vostru? ― Consiliul de AdministraŃie. într-o oarecare măsură. Este Preşedintele Consiliului de AdministraŃie personal al Împăratului. Ce ziceŃi? ― Asta înseamnă că. primare.― Şi conducătorul vostru ― omul pe care urmează să-l întîlnesc? ― Vă referiŃi la doctor Pirenne?! A. iar persoanele oficiale mai neînsemnate plecaseră rînd pe rînd. se gîndi el cu nostalgie ― şi lăsîndu-se pe spate cu scaunul care se ridică în două picioare. Sîntem cu toŃii savanŃi. glacial. Am putea să pregătim terenul chiar acum. Relatarea subprefectului se sfîrşi o dată cu dineul. mai mult sau mai puŃin.

.. ― . Spuse cu vioiciune: ― Este evident că. Numai că Terminus nu face parte din Prefectura Anacreon. Mîine voi prezenta o copie acelui Consiliu al vostru. Pirenne se strîmbă. Terminus ocupă un loc strategic deosebit de important între cele două naŃiuni.. ― La naiba cu ştiinŃa. ― Cei de pe Smyrno cunosc acest lucru? ― Nu mă interesează ce ştiu şi ce nu. Misiunea dumneavoastră este doar una de clarificare? Haut Rodric dădu aprobator din cap. EminenŃa voastră. ― În cazul acesta. Ca parte a domeniului Împăratului. Îmi imaginez că aveŃi documente cu Sigiliul Imperial ― dar care-i situaŃia reală? Care e poziŃia voastră faŃă de Smyrno? Nu sînteŃi decît la cincizeci de parseci de capitala Sistemului Smyrno. Abia am sfirşit un război cu Smyrno.. În ceea ce priveşte FundaŃia Enciclopedia Numărul Unu. doctor Pirenne. în timn ce trăgea cu nesaŃ ultimele fumuri. ― Şi Smyrno. la fel şi Anacreon. care încă deŃine două sisteme stelare de-ale noastre. Sper că înŃelegeŃi că nu dorim să ne amestecăm în administraŃia locală.. Anacreon trebuie să preia această sarcină. Îl întrerupse: ― Care este propunerea dumneavoastră. Hardin îi oferi una. răspunse Pirenne. Subprefectul rămase impasibil. ― Nu mai sînt Prefecturi. dar noi considerăm că ar fi cel mai bine pentru ambele părŃi dacă Anacreon ar înfiinŃa o bază militară pe planetă.Fără prea mare tragere de inimă.. . răbufni el soldăŃeşte. ― Nu face parte nici din Prefectura Smyrno. Tu respecŃi stăpînirea Împăratului. Ca instituŃie ştiinŃifică. îi reaminti Haut Rodric. Şi care-i poziŃia faŃă de Konom şi Daribow? ― N-avem nimic de-a face cu nici o Prefectură. Nu aparŃine nici unei Prefecturi. Ce dracu' are asta de-a face cu posibilitatea ca Terminus să fie cucerit oricînd de Smyrno? ― Dar Împăratul? Va rămîne impasibil? Haut Rodric se domoli şi spuse: ― Aşa e. făcu Hardin. Doar bunul SpaŃiu ştie cînd vom mai primi. nu? ― Desigur. ― Regate atunci... ― Îhîmmm. Hardin avu o senzaŃie de sfîrşeală. ― Aş vrea să înŃeleg ceva. înveninînd atmosfera. łine seama că noi tocmai am semnat un tratat cu Împăratul. Misiunea noastră este limpede. Nu era fumător şi de aceea detesta mirosul de tutun. situaŃia este cea care a existat dintotdeauna. dacă vom mai primi vreodată. de parcă avea limba legată. dar s-ar putea ca Smyrno să n-o facă. EminenŃă? Subprefectul părea foarte dispus să renunŃe la aluzii în favoarea unor afirmaŃii mai directe. Scotea rotocoale de fum: ― Asta-i o teorie atrăgătoare. ştiŃi asta. va fi gata curînd. ― Aha! Şi care a fost situaŃia dintotdeauna? ― Următoarea: o instituŃie ştiinŃifică sprijinită de stat şi parte integrantă a domeniului augustei sale maiestăŃi Împăratul. acum sînt regate. Anselm Haut Rodric o mirosi şi exclamă încîntat: ― Tutun de pe Vega! De unde le ai? ― Am primit o cantitate mică la ultima livrare. N-avem nici o legătură cu ele. doctore Pirenne. ― Pe noi ne interesează. Dar s-au terminat de-acum.. întrucît Terminus nu se poate apăra singură. Tratatul ne acordă dreptul de a menŃine ordinea în limitele fostei Prefecturi Anacreon în numele Împăratului..

cartofi.― Şi cam asta ar fi tot ce doriŃi ― o bază militară pe o parte a vastului teritoriu neocupat ―. Haut Rodric o ciocăni şi se holbă mirat: ― Ce-i asta? OŃel? ― Exact. Doctor Pirenne. taxe. ― Augustei sale maiestăŃi. ci o fundaŃie ştiinŃifică pentru pregătirea unei mari Enciclopedii. s-ar mai ridica problema întreŃinerii forŃelor de apărare. E destul pămînt pentru toŃi. pe Smyrno. Vă declar că instituŃia noastră e sprijinită de stat şi scutită de taxe. Le importăm în totalitate. Cum veŃi percepe aceste aşa-numite taxe. Terminus urmează să devină protectorat şi să plătească tribut. ― Sprijinită de stat? Dar noi sîntem Statul. La urmaurmelor. cîteva mii de ocale de cartofi. pe politica dumneavoastră locală şi pe aceste războaie meschine. Hardin izbucni în rîs: ― CantităŃi mari! Nici măcar fier nu avem în cantităŃi suficiente. eventual. În numele SpaŃiului. Pot fi conferite titluri şi proprietăŃi. nici altceva ca mijloc de plată decît. şi noi nu sprijinim aşa ceva. ― Planeta asta este aproape nepopulată şi terenul neocupat ar putea fi fertil. doctor Pirenne. nu avem nici aur. ― Să revenim la afaceri. Anacreon e cu mult mai aproape. Noi vă protejăm. eu sînt reprezentantul direct al. ― Dar nu puteŃi propune aşa o. Pirenne mai făcu o încercare: ― DiscuŃia aceasta s-a îndepărtat de la subiect. Terminus nu este o planetă.. Hardin. ― Nu e nevoie să vă alarmaŃi. ― MulŃumesc! izbucni Pirenne. . bineînŃeles. spuse Haut Rodric şi se încruntă. Pe neaşteptate. insistă Hardin. EminenŃa voastră? Le veŃi percepe în produse? Grîne. poftiŃi. nu dau nici jumătate de credit ruginit pe Anacreon. ― Ajungem la miezul problemei. iar voi plătiŃi. ― Atunci bunuri industriale. Împăratul. Aur. Prin urmare... ― Nu pricep. aveŃi cantităŃi mari. legume. ― EminenŃa voastră. Pirenne se ridică furios. ― Nu tribut. Crom sau vanadiu ar fi şi mai binevenite. bineînŃeles. Sper că mă înŃelegeŃi. EminenŃa voastră. Să spunem lucrurilor pe nume. întîmplător. iar eu sînt reprezentantul direct al Regelui Anacreonului. Cît priveşte aurul. Pirenne izbi violent scaunul cu palma. ― Ce vreŃi să spuneŃi? întrebă Pirenne. doctor Pirenne. ― Lasă-mă să vorbesc. Atunci aŃi putea plăti cu terenuri. vom putea probabil aranja în aşa fel încît să nu pierdeŃi nimic. îl imită acru Anselm Haut Rodric. dacă. nu aveŃi nici un dram de respect faŃă de ştiinŃă? ― Enciclopediile nu cîştigă războaie. prin urmare ― şi practic neocupată. animale? Subprefectul făcu ochii cît cepele: ― Ce dracu' să facem cu ele? Avem prea de ajuns. domnule. priviŃi moneda noastră. ― Terminus este o planetă fără metale. Multor nobili de pe Anacreon le-ar surîde o creştere a proprietăŃilor lor. ― Fără metal? Din ce să fabricăm maşinile? După cîteva momente de tăcere. O lume total neproductivă. dacă veŃi coopera. Scaunul lui Hardin reveni pe cele patru picioare. iar el se rezemă cu coatele pe genunchi. Azvîrli o monedă către trimisul special. dar vom rămîne la atît? ― Păi..

― Insuportabil mai e măgarul ăsta greu de minte. ― Greşeşti. Pirenne privi lung după el şi scrîşni din dinŃi.. aşa am ajuns". prin care se cerea reprezentarea oraşului în Guvernul „naŃional". le controla în proporŃie de circa şaizeci la sută. îl întrerupse Hardin.. Vă rog să mă scuzaŃi. (Trimisul special tăcu.) Domnilor. da." Exasperat. Dezgustă. mai exact parcelarea Terminusului în proprietăŃi funciare. De ce să nu avem? Numai că e cam greu să obŃinem plutoniu. dar numai atît. Ce-i neobişnuit în asta? Cred că energia atomică are o vechime de cel puŃin cincizeci de ani. atunci vom continua discuŃiile mîine.. Haut Rodric sparse tăcerea cu o voce care nu mai semăna nicidecum cu cea de mai-nainte: ― AveŃi energie atomică? ― BineînŃeles. . faptul că Jurnalul declanşase o campanie în acelaşi sens nu fusese o simplă coincidenŃă. Rezultă astfel că restul Periferiei nu mai deŃine energie atomică. atunci cînd Hardin încercase să-i sugereze lui Pirenne să i se permită participarea la întrunirile Consiliului de AdministraŃie. murmură el. Nu Ńi se pare interesant? ― Ei.. Pirenne se întoarse spre el: ― Pentru numele SpaŃiului. „Înapoi la ŃiŃei şi cărbune. O Ńintă militară de care e bine să stai departe. ― Da. E sigur că Smyrno nu are. Şi astfel avusese loc prima demonstaŃie de masă din istoria FundaŃiei. ce era cu vorbăria aceea despre baze militare şi tribut? Ai luat-o razna? ― Nu. Pirenne pufni nemulŃumit şi rămaseră cu toŃii tăcuŃi cîteva momente. BineînŃeles că nu voi admite aşa ceva. fără îndoială că amicul nostru şi-ar fi dat seama că plutoniul nu este folosit la centrale nucleare decît în tehnologiile demodate. ― Tu nu vei admite. Dacă ar fi avut. iar Hardin zîmbi plin de îngăduinŃă. Capacitatea lui de înŃelegere nu trece de „Eu am armă şi tu nu. apoi adăugă stînjenit. el se exprimase corect din punct de vedere tehnic. Nu e decît un produs al mediului. pentru că altfel Anacreon n-ar fi cîştigat majoritatea bătăliilor din recentul lor război.. I-am dat doar apă la moară şi l-am lăsat să pălăvrăgească. iar restul gîndurilor le păstră pentru sine. Tu! Dar cine eşti tu? Şi aş putea să ştiu de ce Ńi-ai dat drumul la gură în legătură cu centrala noastră nucleară? Asta va face din noi o Ńintă militară. zîmbi Hardin amuzat. ― Care anume? ― Că Anacreon nu mai are o economie bazată pe energie nucleară. Hardin fusese spiritul conducător în intenŃia de a încorpora Terminus într-o municipalitate autonomă ― fusese primul primar ales ― şi nu era o surpriză că.. Cred că ai băgat de seamă că l-a luat gura pe dinainte şi a divulgat adevăratele intenŃii ale Anacreonului. ModalităŃi erau destule. aş! făcu Pirenne şi plecă morocănos. 3 CÎND HARDIN negase că ar fi proprietarul Jurnalului. pe căi ocolite. ― Da. Nu-i limpede de ce am adus vorba despre asta? Mi s-a confirmat astfel o bănuială pe care o aveam mai de mult. Azvîrli Ńigara de foi şi ridică ochii spre necuprinsul Galaxiei. Prin urmare.Apoi Hardin întrebă cu un aer nevinovat: ― Anacreon ar putea să ne aprovizioneze cu cantităŃi adecvate de plutoniu pentru centrala noastră atomică? Mai avem rezerve doar pentru cîŃiva ani. deşi nu poseda pe numele său nici măcar una dintre acŃiunile Jurnalului.

Putem fi încredinŃaŃi că relaŃiile noastre cu Anacreon se vor normaliza spre deplina noastră satisfacŃie. Spuse. foarte puŃin probabil.) În plus. În timpul formalităŃilor de început. Avem energie atomică. Îi cunoştea bine pe toŃi. în afară de acest demers diplomatic. Vă rog să înŃelegeŃi că pînă acum ne-am bucurat de o perioadă de graŃie de două luni. remarcă el.) Ce înseamnă asta? La fiecare frază cineva menŃionează numele „Împăratului" sau al „Imperiului". iar Pirenne în persoană prezida. Ştim cu toŃii că aceasta este o minciună.Pirenne capitulase cu un sentiment de lehamite. ce poate să facă? Tot ce rămăsese din flota imperială din zonele acestea a căzut acum în mîinile a patru regate şi Anacreon şi-a luat partea. ― Să consider că mi s-a răspuns la întrebare? ― Da.. Aş dori să întreb. nu prea . în dreapta pe Lundin Crast şi pe Yate Fulham.. Pirenne interveni: ― łi-ai pierdut dreapta judecată. Părea limpede că dorinŃa de a acorda atîta importanŃă acestei informaŃii fusese unul dintre motivele pentru care l-au primit la această sacrosanctă şedinŃă.. ce anticipaŃi că va face Lord Dorwin? Răspunse Tomaz Sutt. Avea prostul obicei de a se adresa interlocutorului la persoana a treia atunci cînd se simŃea important. avea acum în stingă pe Tomaz Sutt şi pe Jord Fara. În orice caz.. că primarul Hardin îşi face o profesiune de credinŃă din a fi cinic. ― De ce? Ce ar putea face în caz că aceste drepturi i-ar fi încălcate? Se produse agitaŃie şi iritare. trebuie să luptăm cu arme. ― În numele SpaŃiului! (Starea de iritare a lui Hardin crescuse. Zîmbi şi se adresă lui Hardin. va sosi pe Terminus peste două săptămîni. Cancelarul Imperiului. imediat ce Împăratul va fi informat în legătură cu situaŃia actuală.. s-a întreprins ceva concret pentru a face faŃă ameninŃării din partea Anacreonului? Yate Fulham îşi trecu palma peste mustaŃa roşie şi fioroasă: ― Vezi vreo ameninŃare din acea direcŃie? ― Tu nu vezi? ― Nu chiar. Împăratul. ― E foarte limpede. Nu reuşeşte să înŃeleagă că. datorită faptului că erau din cale afară de obişnuiŃi cu realităŃi inflexibile şi mult prea stîngaci în a trata cu oameni care-şi schimbau opiniile de la un moment la altul. în primul rind pentru că le-am dat de înŃeles celor de pe Anacreon că avem arme atomice. Hardin pufni nemulŃumit. desigur. Împăratul va permite să i se ştirbească drepturile personale. care se afla la celălalt capăt al mesei: ― Jurnalul a primit deja informaŃiile în legătură cu acest eveniment. dar în această şedinŃă păreau să arboreze un aer pompos. (Ca să mai dreagă lucrurile.. Împăratul se află la cincizeci de mii de parseci distanŃă şi mă îndoiesc de grija lui faŃă de noi. Probabil. AscultaŃi-mă. continuă. ca pe nişte cuvinte magice. pregătindu-se să ia cuvîntul: ― Îmi face deosebită plăcere să pot comunica Consiliului că Lord Dorwin. Dacă nu mai ai altceva de spus. ― Nu te grăbi să tragi concluzii. oricum. nu cu vorbe. răspunse acesta îngăduitor. deşi am spus-o cu cele mai bune intenŃii. În timp ce stătea spre capătul mesei. fără a lăsa să se înŃeleagă că e afectat în vreun fel: ― Lăsînd la o parte exprimările nebuloase. Hardin medita alene la oamenii de ştiinŃă din domeniul fizicii care erau administratori atît de neinspiraŃi. faci afirmaŃii care pot fi luate drept trădare. dar numai pentru uz comercial şi. Hardin prinse să moŃăie şi se dezmetici doar cînd Pirenne sorbi din paharul cu apă aflat în faŃa sa. Şi chiar dacă i-ar păsa.

să îmbogăŃiŃi cunoştinŃele lor sau să le aduceŃi îmbunătăŃiri? Nu! PăreŃi foarte satisfăcuŃi de această stagnare.. Enciclopedia mai întîi şi mai presus de toate. Terminus este căminul nostru. ― Întîi Enciclopedia. Luă cuvântul Crast: ― Nu ştiu ce încerci să cîştigi prin aceste declaraŃii nesăbuite.multă. Membrii Consiliului păreau a fi grav bolnavi. De aceea se revoltă Periferia. Acest lucru ar marca intrarea noastră declarată în domeniul politicului. Le vrem apărate. Sîntem oameni de ştiinŃă. Pentru noi. ― Foarte adevărat. în acelaşi timp. Vorbi tăios şi rece: ― S-a gîndit vreodată acest Consiliu că ar fi posibil ca Terminus să aibă şi alte interese decît Enciclopedia? ― Hardin. Am pierdut deja două luni. îi răspunse Pirenne. n-am ce zice! Domniile voastre sînteŃi un exemplu perfect pentru ceea ce funcŃionează anapoda în întreaga Galaxie de mii de ani. strigă Hardin. vă înşelaŃi. Strigătele acoperiră restul spuselor lui. întreaga Galaxie e pe ducă! Se opri şi se lăsă să cadă pe scaun pentru a-şi trage sufletul. să-i răspundă. de aceea toate sistemele îşi pierd capacitatea de a folosi energia atomică şi se întorc la tehnicile primitive care folosesc energia chimică. Cum propuneŃi să procedăm? Cu nările fremătînd de furie. ― Eu n-am spus FundaŃia. strigă el.. cu căminele noastre şi cu fabricile noastre. dar ar fi şi mai frumos dacă am procura cîteva tunuri mari de asediu care să poată lansa nişte drăgălaşe bombe atomice. Ce fel de ştiinŃă este aceea care s-a refugiat aici pentru secole de acum încolo şi clasifică munca din ultimul mileniu a tuturor savanŃilor? V-aŃi gîndit vreodată să progresaŃi. nu înŃelege că a construi armament ar însemna deturnarea unor oameni ― oameni de valoare ― de la munca la Enciclopedie. Lundin spuse: ― Dacă propui militarizarea FundaŃiei. dar numai cincizeci de mii lucrează strict la Enciclopedie. Domnule . fără să acorde vreo atenŃie celor doi sau trei care încercau. Orice s-ar întîmpla. nici nu vreau să ascult. Dacă vreŃi să aflaŃi părerea mea. În comparaŃie cu fermele noastre. Vor afla curînd acest lucru şi. E de la sine înŃeles că nu aduci nici un element constructiv discuŃiei noastre. Trăim aici. am spus Terminus. aprobă Pirenne. Galaxia există şi a existat de cine ştie cînd. de aceea se deteriorează comunicaŃiile. ― Misiune pe naiba. ― În plus.. ― O clipă. Neam născut aici. Îmi pare rău. domnule primar. adăugă Sutt. Acum este o altă generaŃie.) Este foarte lăudabil că implicăm cancelari în această problemă. acest lucru nu trebuie făcut. ― Dragă domnule. Îi făcea şi plăcere.. Hardin găsi un punct slab şi îl folosi: ― Aşa credeŃi? Frumoasă autoamăgire. răspunse Pirenne. Pe Terminus sînt mai bine de un milion de oameni. de aceea devin eterne micile războaie. nu accept ideea că FundaŃia ar putea avea şi alte interese decît Enciclopedia. ― N-are nici o importanŃă. Hardin simŃi că i se sfîşie inima. ceilalŃi. domnule primar. pentru că n-aveau în minte decît Enciclopedia. răsună glasul lui Crast. dar nu înŃelegeŃi situaŃia. Avem de dus la bun sfirşit o misiune. Noi. Acest lucru ar fi fost valabil acum cincizeci de ani. dacă vă închipuiŃi că le place să fie luaŃi peste picior. şi s-ar putea să nu mai avem alte două de pierdut. Enciclopedia înseamnă prea puŃin. sîntem o fundaŃie ştiinŃifică şi nimic mai mult. (Hardin se înfierbîntase. N-am terminat.

izbucni. afişă un zîmbet impertinent ― a încercat să dea greutate evenimentului. Practic. Fara nu participase la dispută. dar acum nu avem printre noi nici un psiholog. nelăsîndu-se mai prejos. Iar psihologia era cheia. făcu Fara. Ńîfnos. Voiam să fiu inginer psiholog. ducîndu-şi un deget la nasul mic şi borcănat ― că Bolta se deschide într-un moment foarte potrivit? ― Poate vrei să spui nepotrivit. Era convins de acest lucru. probabil. Mă obosea teoria. I se sugerase o nouă pistă şi lucrurile păreau a se aşeza firesc ― sau cel puŃin asta era impresia lui. Nu ai impresia. posibil. la fel de impresionantă ca şi masivitatea trupului ce cîntărea nu mai puŃin de trei sute de funzi. bănuiesc. ― Că peste o lună vom sărbători cea de-a cincizecea aniversare. ― Atunci. Fara devenise mai impozant decît fusese vreodată şi Hardin îl cîntări bănuitor. fac propunerea ca afirmaŃiile vorbitorului să fie considerate neavenite şi ca discuŃia să se reia de acolo de unde a fost întreruptă. vocea lui baritonală. Pînă şi Jord Fara dădu semne de agitaŃie. ― Şi ce-i cu asta? ― Cu ocazia acestei aniversări. nu prea ştiu. Pînă acum. InstrucŃiuni obişnuite. Cît mai dură întrunirea nu mai scoase nici o vorbă. protestă Fulham. continuă Fara imperturbabil. . se va deschide Bolta lui Hari Seldon. Cred că nu trebuie să atribuim prea mare importanŃă acestei BolŃi. e cam acelaşi lucru. Predomina un sentiment de îndoială şi nedumerire. Totuşi n-am reuşit să-mi termin studiile. V-aŃi gîndit vreodată cam ce ar putea să conŃină Bolta? ― Nu ştiu. Mi se pare normal să presupun că şi-a folosit ştiinŃa pentru a aprecia cursul probabil al istoriei din viitorul apropiat. Pirenne îşi drese glasul: ― Păi. nici măcar atunci cînd fusese mai aprinsă. Fara avea un talent inegalabil de a rosti cu mare profunzime cele mai evidente platitudini. de a ne indica o soluŃie. ― Domnilor. Psihologia este o ştiinŃă impresionantă. Avem alte lucruri care ne preocupă acum. dar. La ce făcea aluzie? ― De fapt. n-aŃi uitat nimic? ― Ce anume? întrebă Pirenne. dar probabil că te înşeli. cu toate că Jurnalul ― şi Pirenne se uită urît la Hardin care. Dar acum. Dacă a făcut acest lucru. Am pus capăt acestei încercări. cum ne lipseau dotările. Unele elemente se potriveau. ŞtiŃi doar că iubea Enciclopedia din adîncul sufletului. ce părere ai despre Boltă? ― Nu ştiu. acoperind vocile celorlalŃi. spuse Fără amuzat. ― Aha. ― Alte lucruri mai importante decît un mesaj din partea lui Hari Seldon? Cred că greşeşti. chiar dacă discuŃia reveni la problema vizitei Cancelarului imperial. am ales ceea ce părea a fi un înlocuitor aproape perfect ― am intrat în politică. răspunse Hardin ca prin vis. cumva ― şi spunînd acestea făcu o pauză plină de subînŃeles. vă spun încă o dată că ar fi reuşit să găsească o modalitate de a ne avertiza asupra pericolului şi. De fapt. cred că uitaŃi cu toŃii că Seldon a fost cel mai mare psiholog al vremurilor noastre şi că el a pus bazele FundaŃiei. nici măcar nu mai asculta. circumspect. răspunse Hardin. Fara se întoarse spre Hardin: ― N-ai studiat psihologia sub îndrumarea lui Alurin? ― Ba da. Cred că ne aflăm pe un teren nesigur. Vreo cuvîntare de felicitare.Preşedinte.

gesturile elegante ale mîinilor. Purta părul lung.. pe care şi-i mîngîia drăgăstos.. nu am îndoieli că theaba mehge foahte bine. pe Pirenne. într-o direcŃie diferită şi distructivă.Făcu încercări disperate să-şi amintească teoria psihologică pe care o învăŃase demult ― şi astfel obŃinu un punct exact de pornire. E o realizare care. dispăruse împreună cu Pirenne în urmă cu jumătate de oră ― dezintegra-s-ar! Hardin considera că absenŃa sa de la discuŃiile preliminare îl avantaja. Totuşi. în linii mari. Iar asta însemna că. Singurul sunet care tulbură tăcerea fu declicul produs de închiderea capacului cutiei de prizat. dezvoltarea istorică viitoare. care însoŃeau orice replică. hmm! 4 LORD DORWIN priza tutun. totuşi. ― A.. acum. zulufaŃi. Mai apoi. Hahdin. se gîndi Hardin. Hardin îl întrerupse sec: . nu putu să nu remarce Hardin ― şi fu refuzat politicos. ― Din eficienŃa pe cahe am hemahcat-o pînă acum în cadhul FundaŃiei. minuŃios ondulat. desigur.. Profilul sofisticatei coafuri a lordului Dorwin se profila inconfundabil prin paravanul luminat. Lipsa celoh mai elementahe condiŃii penthu un domn cultivat. Apoi Lord Dorwin o puse deoparte şi zise: ― Mahe healizahe şi Enciclopedia asta a voasthă. Făhă îndoială că ne căutai. Dar. la toate astea se adăugau favoriŃi blonzi. absenŃa unoh condiŃii fundamentale de confoht şi thai civilizat ― anachonismul total în cahe s-au. drept pentru care Lord Dorwin se servi cu cîteva fire şi zîmbi mărinimos. A. şi îngăduinŃa studiată cu care dădea greutate pînă şi unui simplu „da". care răspunse printr-o înclinare ce trăda încîntarea. E puh şi simplu de neconceput ca fiinŃele umane să poată thăi astfel la Pehifehie. Relativ surprins. Hahdin. Îi întinse cutia cu tabac de prizat ― înzorzonată din cale-afară şi lucrată de mîntuială. nu a fost încă desăvîrşită. da. Pirenne se holbă la Hardin şi acesta îi răspunse cu o privire indiferentă şi impenetrabilă. intră în camera întunecoasă. Pirenne fusese văzut în aripa aceasta şi la acest etaj. Înth-adevăh. „Cîte dovezi de iubire". ba nu. Milord. Hardin nu avu timp să găsească şi alte motive pentru dezgustul subit ce-l cuprinsese faŃă de Cancelar. se adresa prin fraze peste măsură de exacte şi ignora toate r-urile. deşi se vedea de la o poştă că era artificial. ci de vizibilul exces de eficienŃă din partea anacreonienilor ― numai că. O planetă cît se poate de bahbahă. După ce deschise jumătate din uşi. Lord Dorwin îl observă şi spuse: ― Aa. Anacheon. Milord. Dădu aprobator din cap către Pirenne. Apoi zise cu voce tare: ― Nu ne plîngem de lipsa noastră de eficienŃă. ― Şi noi sîntem încredinŃaŃi că aşa e. o izbîndă cahe egalează mai toate healizăhile imphesionante ale tutuhoh timpuhiloh. Un mare psiholog ca Seldon putea descifra emoŃiile şi reacŃiile umane suficient de bine pentru a reuşi să anticipeze. (Făcu un gest neglijent.) Tocmai de acolo vin. Nu avea decît să încerce din uşă-n uşă. problema era de a-l găsi.

n-aş putea spune că mă interesează. dar nu le-am citit. cu superioritate. Kwomill. totuşi. ― Serios? ― ÎnălŃimea sa. doctohe Pihenne. ― Ei. că Lameth phezintă o continuahe deosebit de intehesantă la ceea ce cunoşteam antehioh desphe „Phoblema Ohiginii". Nu. ― Ar thebui s-o faci înth-o bună zi. phin toate. ― Voi fi încîntat s-o fac. în asemenea momente. ― BineînŃeles că nimeni nu ştie exact cahe este acel sistem. bineînŃeles. ― Exact. cam cu vheo opt sute de ani în uhmă. ― Thebuie să ştiŃi. Thebuie să văd cît de sehioase sînt obsehvaŃiile. (Lord Dorwin părea iritat. ştii? Thebuie să ştii că se considehă că. bineînŃeles că se bazează în mahe măsuhă pe luchăhile antehioahe ale lui Gleen.. pentru că fusese împiedicat să-şi ducă gîndul la bun sfîrşit. Cancelarul pronunŃa pînă şi r-urile. alŃii că Cygni 61 ― adică tot în sectohul Sihius. te hog. nu ai de gînd să-mi ahăŃi volumul doi? Fă-o. Luminile se stinseră şi în următoarea jumătate de oră cei doi nu-i acordară absolut nici o atenŃie lui Hardin.) Dah n-aş vhea să discutăm afacehi acum. phietene. Am thecut phin toate luchăhile lui Jahdun. ― Aha! Făhă îndoială că e un domeniu intehesant. spuse Hardin. speh că n-ai uitat phomisiunea şi o să-mi faci şi mie o copie înainte de plecahe.― Din nefericire. Locul de ohigine al speciei umane. dacă ar fi să Ńin seama de intenŃiile din tinereŃe. Adică am foahte multe lectuhi. AlŃii insistă că ah fi Alfa Centauhi. el mehge pe alte căi. de parcă nici n-ar fi fost de faŃă. înŃelegi? ― Şi Lameth ce susŃine? ― Păi. Socot că a mehitat să călătohesc pînă aici. ― Care problemă? întrebă Hardin. şi politician prin forŃa împrejurărilor. ― Am auzit despre ele. Milord. alŃii că Sol. continuă Cancelarul. Hardin observă că. la început. Înceahcă să demonstheze că 'ămăşiŃele de pe a theia planetă a sistemului Ahctuhian evidenŃiază faptul că umanitatea a existat acolo înainte de descopehi'ea phimelor indicii de călătohie spaŃială. Obijasi. apoi spuse: ― Cînd a scris Lameth cartea asta? ― A. poate că sînt. Am depus o muncă intensă în ştiinŃă. ― Da. Da'. nu te intehesează cumva a'heologia? ― PoftiŃi? se scutură Hardin din visare.. Sînt psiholog. interveni Pirenne. să ştii.. anacreonienii au însă toate condiŃiile elementare pentru a purta războaie şi tot ce le este necesar pentru a distruge. Efohtul îŃi va fi 'ăsplătit din plin. Aphopo. Doctohe Pihenne. Nu-i găsi nici un rost cărŃii de pe ecran şi nici nu făcu vreun efort să încerce a urmări ce se discuta. ― Şi înseamnă că acolo ar fi fost planeta naşterii umanităŃii? ― Phobabil. la Pehifehie. ― „Phoblema Ohiginii". N-o să chedeŃi. ştiu asta. făcu înălŃimea sa cu înfumurare. Cînd lumina se aprinse. aa. Hardin rămase tăcut pentru o clipă. probabil.. cochetez cu a'heologia. este o cunoscută autoritate în domeniu. Unii zic de Sihius. 'asa umană ocupa doar un sistem planetah. Lord Dorwin spuse: ― Ghandios! Cu adevăhat ghandios! Hahdin. exact. dar constată că Lord Dorwin vorbea din cînd în cînd cu însufleŃire. . dah nu am cahtea asta în biblioteca mea. ştii ― şi mai priză puŃin tutun -. În ceea ce mă phiveşte. Da' există. unele teohii. ştii? Sînt şi eu sehios pheocupat de asta. că să văd exemplahul acesta din Lameth.

Aceasta e metoda ştiinŃifică. Guvehnul considehă că e necesa' să se impună o sehie de 'esthicŃii în ceea ce phiveşte utilizahea făhă justificahe a enehgiei atomice. şi să caut la întîmplahe. Ah fi foahte neplăcut să mă duc pehsonal pînă pe Ahctuhus sau pe Sol. tinehe? ― Ca să obŃineŃi informaŃii direct de la sursă. penthu că altfel nici n-am sta la discuŃii cu ele. Şi. luă cîteva fire de tutun şi le priză precipitat: ― Păi. cînd ma'ii savanŃi au cutheiehat coclauhile acelea cu mai mult folos decît aş putea spera s-o fac eu însumi. nu e vorba de arheologie. Pe cînd ieşeau. Cel puŃin. Nu phea sînt multe de spus în legătuhă cu cazul acesta. E atît de dificil să găseşti în zilele noasthe oameni cahe înŃeleg cu adevăhat detaliile tehnice ale sistemelor noasthe de phoducehe a enehgiei. încehc să echilibhez dezacohduhile. însă nici un detaliu. Milord. ― Vă daŃi seama. spuse el părinteşte. Ascultă. . aş putea să vă întreb ceva? Lord Dorwin zîmbi politicos şi-şi însoŃi răspunsul cu o mişcare elegantă a mîinilor: ― Desigu'. phietene. de fapt.. Anul trecut am recepŃionat pe Terminus o ştire despre explozia unei centrale atomice pe Planeta V din Andromeda Gamma. Ele 'ecunosc suvehanitatea Împăratului. mai luă o priză de tutun. nu le mai numi independente. spuse Hardin. murmură Hardin. politicos. Dar ce defect a prezentat centrala? ― Păi. ― Milord. Hardin spuse brusc: ― Milord. am luchăhile tutuhoh savanŃilor ― ma'ii a'heologi ai thecutului. da. Căci nu sînt. La noi a ajuns doar o descriere sumară a accidentului.. interveni cancelarul. Sînt foahte încîntat să-Ńi pot fi de folos. Ne-aŃi putea spune exact ce s-a întîmplat? Pirenne se strimbă nemulŃumit: ― Mă întreb de ce-l deranjezi pe înălŃimea sa cu întrebări referitoare la probleme lipsite de importanŃă. de exemplu. Avusese nişte defecŃiuni cu cîŃiva ani înainte şi se bănuieşte că luchăhile de 'epahaŃii şi unele componente înlocuite au fost de phoastă calitate. Aşa e. Nişte planete bahbahe. desigu'. ştiŃi? ― ÎnŃeleg. Deloc. E musai.. ― Da. Da'. spuse Pirenne. analizez afihmaŃiile cahe se conthazic. Cîteva milioane de oameni au fost ucişi şi cel puŃin jumătate din planetă a fost disthusă.― Atunci de ce aŃi pune bază pe ce afirmă el? De ce nu mergeŃi pe Arcturus pentru a studia singur urmele arheologice? Lord Dorwin ridică din sprîncene a mirare. spuse Hardin. ― ÎnŃeleg. ― Nu? ― Nu. să ştiŃi. răspunse Lord Dorwin nepăsător. Altceva. că regatele independente de la Periferie au pierdut complet accesul la energia atomică? ― Sehios? Nu mă suhphinde cîtuşi de puŃin. Centhala atomică a explodat şi s-a phodus o mahe catasthofă. nimeni nu ştie. doctohe Pihenne. ― Da' ce nevoie am? Mi se pahe o metodă neobişnuit de ocolită şi lipsită de şanse penthu a ajunge la un 'ezultat. deşi acest luchu nu este de domeniul public. ― VeniŃi. ştii? Thatatele pe cahe le-am semnat cu ele dovedesc cu phisosinŃă asta. hotăhăsc dacă vheunul ahe dheptate şi ajung la o concluzie. Îi compa' pe unul cu altul. aşa văd eu luchuhile. de ce. bineînŃeles. Metodă ştiinŃifică pe naiba! Nu era de mirare că se sfirşea cu întreaga Galaxie. Dacă te pot ajuta în vheun fel cu cunoştinŃele mele. ― Nu mă dehanjează deloc. cred că ar fi bine să ne întoarcem.. phietene. întristat.

cît a fost. Regele Anacreonului. Docto' Pihenne m-a avehtizat în legătuhă cu asta. cu un sigiliu uriaş. spuse Hardin. bineînŃeles. primarul Hardin bănuia că mai avuseseră loc dacă nu chiar două sau trei întruniri. multicolor. primare Hardin. totul eha altfel. Imperiului îi mehge mult mai bine dacă Pehifehia se descuhcă phin phophiile 'esuhse. ― Au fost civilizate în trecut. deşi o lectură superficială a documentului. Nu mai sîntem ce-am fost. Hardin fierbea. Ohicum nu ne este de mahe folos. da' asta a fost cu secole în uhmă. doctor Pirenne. Şi astfel puse capăt discuŃiei. ne-am bătut joc de el şi nu l-am folosit. ― Da. că n-am avut prea rnult timp la dispoziŃie. eşti phea insistent. bine. Dacă putea fi considerat drept ultimatum. Dar cu toate acestea era un ultimatum. Rămân la părerea că relatarea ta plină de diplomaŃie privind valoroasa contribuŃie a lordului Dorwin la situaŃia existentă ― zîmbi acru către ceilalŃi ― este cea care a provocat în mod direct . Am înŃeles că putea fi comparată cu Vega. Să mai lăsăm şi pe mîine. În thecutul măheŃ. Considehabilă. L-ai intormat pe Regele Anacreonului de această presupusă atitudine? ― Am făcut-o după ce am prezentat propunerea spre votare în faŃa Consiliului de AdministraŃie şi s-a aprobat în unanimitate. Doar trei luni. Pirenne se încruntă: ― Trebuie să existe o portiŃă de scăpare. 5 ACEASTA ERA cea de-a doua întrunire a Consiliului la care participa. Nici acum n-ar fi fost invitat dacă n-ar fi apărut acel ultimatum. Începea preŃios cu un salut din partea „Atotputernicei Sale MaiestăŃi. cu un simbolism foarte complicat. Anacreon a fost una dintre cele mai bogate planete din provinciile exterioare. ― Şi cînd s-a supus la vot? Pirenne îşi recapătă demnitatea: ― Nu cred că trebuie să-Ńi dau socoteală. pînă la urmă. cel puŃin una la care el nu fusese invitat. Nici nu mă interesa în mod deosebit.― S-ar putea să fie cum spuneŃi. aşa ched şi eu. Preşedintele Consiliului de AdministraŃie al FundaŃiei Enciclopedia Numărul Unu" şi se încheia. înŃelegi? Planete absolut bahbahe. Mi-a spus că n-o să-mi dai pace. dacă mai punea la socoteală şi discuŃiile oficiale pe care membrii Consiliului le purtaseră cu Lord Dorwin. Hahdin. Acum ce facem? Îngrijorat. care plecase deja. Şi aşa puŃin timp. Nu phea poŃi thage concluzii din atîta luchu. ― Da. vizigrafiat ar fi putut face pe cineva să presupună că era un schimb prietenesc de felicitări între doi parteneri. înŃelegi? Hai. Abia dacă sînt civilizate. Cu toate astea. łi-am spus că astăzi puh şi simplu nu discut afacehi. ― Rezultă. aşa cum poate. către prietenul şi fratele său. Documentul acesta ne dă o săptămînă. în ciuda asigurărilor pe care mi le-a dat Lord Dorwin privind atitudinea Împăratului şi a Imperiului. Da' nu contează phea mult. Hardin avea documentul în mînă. da' am expehienŃă şi ştiu să mă păzesc. încă şi mai elegant. ― ÎnŃeleg. ― Bine. însă ele au o libertate de acŃiune considerabilă. Hahdin. E absolut de necrezut că pot forŃa lucrurile în aşa hal.

în cazul documentului. Ea poate fi folosită pentru a îndepărta tot felul de cuvinte moarte şi inutile care parazitează limbajul uman. El se reduce lesne şi foarte direct la o simplă afirmaŃie exprimată în simboluri care. pentru că cei cinci membri ai Consiliului cercetară şirurile de simboluri. ― Apropo. sună astfel: „Să ne daŃi ceea ce vrem în răstimp de-o săptărnînă. nu prea era nevoie s-o fac pentru mine. de acelaşi Lord Dorwin care ne-a vizitat săptămîna trecută. întrucît ştiam despre ce este vorba. iar analiza era schiŃată pe mai puŃin de jumătate de pagină. ― Şi cum de-ai ajuns la această concluzie epocală. avînd în vedere atitudinea Consiliului. De fapt. traduse în cuvinte. Altfel ar mai fi întîrziat. ― Aşa se pare. analizele !ea semnat Muller Holk de la Serviciul de Logică. Hardin extrase cîteva foi de hîrtie din dosarul pe care-l Ńinea sub braŃ şi le aşeză pe masă. este semnat. există un domeniu al cunoaşterii umane care se numeşte logica simbolică. prin urmare. ― Eşti de acord. zise el. ― Şi vă închipuiŃi că Anacreon nu înŃelege asta şi că nu este dornic să-şi evidenŃieze poziŃia sa independentă. după cum vedeŃi. pe înŃelesul oricui. dar consider că pot să le explic mai uşor celor cinci fizicieni prin simboluri decît prin cuvinte. ― Am aplicat aceste cunoştinŃe. ― Foarte simplu. ― Domnilor. doctor Pirenne? ― Nu pare a fi. Tratatul cuprindea cinci pagini scrise foarte mărunt. că Tratatul nu este altceva decît o declaraŃie de independenŃă totală din partea Anacreonului şi o recunoaştere a acestui statut de către Imperiu. Pirenne se aplecă deasupra mesei ca să se convingă. la ceva fără noimă. După cum puteŃi vedea. întrucît cei care l-au scris sînt mai degrabă oameni de acŃiune decît artişti ai cuvîntului. VedeŃi dumneavoastră. „Puterile Imperiului asupra Anacreonului: nici una". şi ceea ce rezultă poate fi descris în următoarele cuvinte: „ObligaŃiile Anacreonului faŃă de Imperiu: nici una". bineînŃeles. în numele Împăratului. printre altele. ― Aşa e.) AveŃi în faŃă o copie a Tratatului dintre Imperiu şi Anacreon ― Tratat care. plini de curiozitate. circa nouăzeci la sută din tratat se reduce. raŃionamentul. Cei cinci urmăriră din nou. ― Nu-i nici o portiŃă de scăpare acolo. verificînd textul tratatului. astfel încît să nu agreeze ceea ce pare o ameninŃare din partea Imperiului? Mai ales acum. iar Pirenne se aşeză şi tuşi încurcat. A fost suficient să folosesc o înzestrare naturală care e însă tare neglijată: bunul simŃ. cu totul întîmplător. şi. Pirenne spuse îngrijorat: ― Se pare că totul este corect. altfel vă facem praf şi ne luăm singuri". (Hardin înlocui filele. căci altfel nu i-ar fi admis vreodată independenŃa. . iar alături aveŃi analiza simbolică. iar Hardin continuă: ― Mesajul din partea Anacreonului a fost o problemă simplă. în cazul analizei. cînd terminară. domnule primar? întrebă Fulham. Se lăsă tăcere. deşi nu cred că o amînare suplimentară ne-ar fi ajutat prea mult. ― Şi ce-i cu asta? făcu Fulham.trimiterea notei „prietenoase". n-am făcut singur treaba asta. cînd e clar că Imperiul pare neputincios să ducă la îndeplinire vreuna dintre aceste ameninŃări.

de fapt ― privind acŃiuni ale Imperiului împotriva Anacreonului. a descoperit că nu mai rămăsese nimic. Acestea sînt asigurările pe care le-aŃi primit din partea iubitului vostru Imperiu. Cînd Holk. aş dori să-Ńi aduc la cunoştinŃă că acestui Consiliu nu i-au rămas străine unele dintre activităŃile tale recente. ― Tocmai aici e partea interesantă. încheie el. în ultima vreme. Primare Hardin. cînd aŃi transmis ameninŃări ― căci asta aŃi făcut. pe scurt. Domnilor. Nici dacă ar fi aruncat o grenadă lacrimogenă pe masă n-ar fi reuşit să creeze atîta confuzie şi agitaŃie. dar se vădeşte acum că. zise Sutt. Totul s-a anulat. toată gîngăveala şi bolboroseala. cum explică primarul Hardin asigurările pe care ni le-a dat Lord Dorwin privind sprijinul Imperiului? Căci păreau. ego-ul său avea să ceară o acŃiune imediată. Mai avem o săptămînă şi vă întreb: Acum ce facem? ― S-ar părea. Hardin ridică din umeri. ― Şi ce dacă? întrebă Hardin. dar nu s-a întîmplat aşa şi iată că am înregistrarea. ― Aşa că. dacă înălŃimea sa şi-ar fi dat seama. insistă Fulham. nu vei pune la punct decît o sinucidere colectivă ― şi nu avem de gînd să tolerăm acest lucru. Ei bine. de fapt. asta-i cea mai interesantă parte din toată afacerea. Analiza a fost cea mai grea dintre toate trei. vorbăria goală. păreau satisfăcătoare. şi a făcut acest lucru fără ca voi să băgaŃi de seamă. a reuşit să elimine afirmaŃiile fără noimă. De asemenea. cu atît mai periculoasă cu cît am observat că. ― Totuşi. după două zile de muncă îndîrjită. ― Şi unde-i analiza? întrebă Lundin Crast. atunci. Se produse rumoare şi agitaŃie. iar Pirenne deschise gura îngrozit să spună ceva. Recunosc sincer că domnia sa Lordul mi s-a părut a fi un dobitoc desăvîrşit de cum l-am văzut. nu-mi place ce spui.. dar renunŃă. dar ce facem ca să-i alungăm cînd se va ivi prima ocazie? Yate Fulham îşi zbîrli mustaŃa: ― Asta vrea să însemne că v-aŃi hotărît să folosiŃi forŃa împotriva lor? ― ViolenŃa. şi acela este Enciclopedia. este un diplomat desăvîrşit şi un om deosebit de inteligent. Politica noastră nare decît un principiu director. Hardin se rezemă de spătarul scaunului. n-aŃi reuşit decît să iritaŃi un monarh care ştia ce ştia. Însă poŃi fi sigur că n-am de gînd să întind covorul roşu ca să-i primesc şi nici n-am să lustruiesc mobila cea mai bună pentru ei. Mi-am permis să-i înregistrez toate declaraŃiile.. Fulham continuă: ― Dacă te apuci să instigi oraşul la acte de violenŃă.― Păi. . BineînŃeles. calificativele inutile. ridică din umeri. Făcu o pauză şi ceilalŃi îl aprobară în tăcere. Îmi dau seama că a fost o încălcare a regulilor ospitalităŃii şi ceva ce un aşa-zis gentleman nu ar face niciodată. răspunse Hardin. o parte apreciabilă a populaŃiei pare să răspundă întocmai sugestiilor tale. în cinci zile de discuŃii. Am copiat-o şi i-am trimis-o lui Holk pentru analiză. interveni Sutt. Aşteptă răbdător ca tulburarea lor să se domolească. Lord Dorwin nu a emis nici măcar o idee. E o atitudine periculoasă. veni răspunsul. este ultimul refugiu al incompetenŃilor. că n-avem de ales şi că va trebui să permitem Anacreonului să-şi stabilească baze militare pe Terminus. ― Sînt de acord cu asta. Orice am hotărî să facem sau să nu facem reprezintă măsura cea mai potrivită pentru a păstra integritatea Enciclopediei. iar ultimatumul este rezultatul ― şi mă întorc la afirmaŃia mea de la început. ― ŞtiŃi. s-ar fi putut să avem neplăceri.

spuse Hardin.. iar restul se ridicaseră şi ei. doctore Fara. că deci el a inventat Bolta ca o metodă de a ne da soluŃii salvatoare.― Aşadar. vă rog. aŃi ajuns la concluzia că trebuie să continuăm intensa noastră campanie de pasivitate. de izolarea noastră faŃă de restul . n-are rost să te uiŃi aşa de furios. Pirenne zise cu amărăciune în glas: ― Singur ai ajuns la concluzia că Imperiul nu ne poate ajuta. o asemenea prostie este vecină cu geniul. fără multă diplomaŃie. dacă anticipa beleaua cu Anacreon. îmi amintesc. dar e cam deplasat ce spui. jos cu toŃii. O inteligenŃă inferioară n-ar fi capabilă de aşa ceva. ― Asta-i contribuŃia ta la rezolvarea crizei? ― Da. Şi cu ce rezultate? ― Cu rezultatul că deducŃia pură este insuficientă. în linii mari. ― StaŃi. De fapt. impunerea propriului sistem feudal de proprietăŃi latifundiare şi o economie în care să existe aristocraŃie şi Ńărănime. din atîtea locuri. Ceea ce ne-a mai rămas din pospaiul de energie atomică îi poate sili s-o lase mai domol. Ceea ce ne trebuie din nou este o mică doză de bun-simŃ.. mai aproape de centrele galactice? Este de notorietate că Seldon i-a manipulat pe Comisarii de pe Trantor. Fara zîmbi indulgent: ― Gustul tău pentru vorbe de duh mă amuză. Ai spus ― şi te rog să mă întrerupi dacă greşesc cumva ― că Hari Seldon a fost cel mai mare psiholog din Sistem. cele spuse de mine acum trei săptămîni în legătură cu Bolta. ― Nu există compromis! Nu înŃelegeŃi că gogoriŃa asta despre bazele militare e o vorbă goală. deşi nu înŃeleg de ce se întîmplă acest lucru. că prin urmare el putea să anticipeze criza în care ne aflăm acum. spuse Jord Fara. ― De exemplu? ― De exemplu. ― Va trebui să mă convingeŃi! Fara zîmbi calm: ― Ştii şi tu că nu vorbeşti serios. dacă putea să-şi dea seama de întreruperea canalelor de comunicare. de ce nu ne-a plasat pe altă planetă. nici unul dintre noi nu va trăda. ― Te-ar surprinde dacă Ńi-aş spune că m-am gîndit foarte atent la această problemă în ultimele săptămîni? ― Foarte măgulitor. Hardin avu cumplita senzaŃie că zboară cu viteză maximă şi că nu va ajunge nicăieri. Hai. nu era vorba decît de o idee neroadă. dar. ― Se pare că nu mai trebuie să ascundem faptul că acest Consiliu a ajuns la concluzia că adevărata soluŃie a problemei Anacreon va fi găsită peste exact şase zile. Dă-mi voie să spun ceva! Ochii lui vicleni erau întredeschişi şi broboane de sudoare străluceau pe bărbia lui. primare Hardin. Indignat. fără acoperire? Haut Rodric ne-a spus ce doreşte Anacreonul: anexare. în afară de Jord Fara. se ridicase în picioare. nu vor renunŃa. De ce-ar fi făcut-o? De ce. Dacă este necesar un compromis. ― Ai priceput esenŃa ideii. corect? Adică să aşteptăm cu calm şi seninătate şi cu credinŃa nestrămutată că deus ex machina ne va surîde la deschiderea Boltei? ― Dacă renunŃăm la cuvinte mari şi mişcătoare. cu toate astea. exact aşa stau lucrurile. ― Adică să nu întreprindem nimic. ― Refugiu lipsit de rafinament! Zău. Hardin. dacă o judecăm din punctul de vedere al logicii deductive. ― Da. după ce vom afla ce ne rezervă deschiderea Boltei. astfel ca ei să ordone înfiinŃarea FundaŃiei pe Terminus. cred că-Ńi aminteşti. să ne plaseze aici.

Iar Pirenne a ascultat toate acestea şi nu a ridicat nici o obiecŃie. Nu există metode miraculoase de ieşire dintr-o dilemă pe care el s-o fi putut vedea. reveni Fara. ci de întreaga Galaxie. dacă există vreo soluŃie. Dar nu ne putem baza pe el pentru a găsi o soluŃie. dar niciodată n-aŃi avut încredere în voi înşivă. ― Dar nu e vorba numai de voi. continuă: ― Asta nu e decît o atitudine bolnăvicioasă ― un reflex condiŃionat care anulează independenŃa minŃilor voastre ori de cîte ori se pune problema de a contesta autoritatea. sigur că nu. Nici măcar n-aŃi făcut o încercare. nu înŃelegeŃi asta? Din motive întemeiate. considerînd că Enciclopedia înseamnă începutul şi sfîrşitul tuturor lucrurilor. în Andromeda Gamma a explodat o centrală nucleară din pricina reparaŃiilor de proastă calitate. iar Cancelarul Imperiului se lamentează că tehnicienii în energie atomică sînt puŃini. iar noi. filosofia mistică n-are să ne ajute în nici un fel.Galaxiei. dar. Stăm aici. gesticulînd. Pirenne a auzit părerile lordului Dorwin referitoare la cercetarea ştiinŃifică. nici unul nu se deranjă să-i răspundă. v-aŃi bazat în mod invariabil pe autoritatea cuiva sau pe trecut. şi voi. Negi că Hari Seldon ar fi putut să determine tendinŃele istorice ale viitorului printr-o simplă tehnică psihologică? ― Nu. O fi important. noi trebuie s-o găsim. iar ei îl priviră fix. în loc să aştepte ― aşa cum facem noi acum ― pînă cînd va fi prea tîrziu spre a se mai putea salva? Şi nu uitaŃi un lucru. dar nu mai sînt lucrări de continuat? Nu simŃiŃi că dăm înapoi şi tot uităm? Aici. Îşi încleştă mîinile şi. Fulham întrebă: ― Ce vrei să spui cu „ar fi putut indica problema"? Ştim care e problema. Lord Dorwin consideră că pentru a fi un bun arheolog trebuie să citeşti toate cărŃile din acest domeniu ― chiar dacă au fost scrise de oameni care au trăit cu secole în urmă. Să fim mai exacŃi. şi jumătate din populaŃia de pe Terminus sînteŃi la fel de neajutoraŃi. noi o putem vedea la fel de bine acum. nu. El crede că poŃi rezolva enigmele arheologice comparînd diferitele autorităŃi în materie. Nu înŃelegeŃi că e ceva în neregulă cu atitudinea asta? În glasul lui răsună din nou o notă aproape imploratoare. la Periferie. În cel mai bun caz. astfel încît să aibă timp să se pregătească. ori că Hari Seldon e mai deştept decît voi. . Dar nu primi nici un răspuns. noi nu putem! ― N-aŃi încercat. La început aŃi refuzat să recunoaşteŃi pînă şi faptul că era vorba de o ameninŃare! Apoi v-aŃi pus orbeşte toate speranŃele în Împărat! Acum vă bizuiŃi pe Hari Seldon. Dar soluŃia? Să pregăteşti alŃi specialişti? Asta niciodată! Mai degrabă se impun restricŃii asupra utilizării energiei nucleare. Socotim că cel mai important scop al ştiinŃei este clasificarea cunoştinŃelor din trecut. bine. Şi aici greşiŃi. ― Dar. Seldon nu era un magician. E o deteriorare ― o strangulare! Îşi mută privirea de la unul la altul. Hardin. ar fi putut indica problema. Şi urmă: ― Oameni buni. continuă Hardin. de ameninŃările din partea vecinilor şi de situaŃia disperată creată de lipsa oricăror metale pe Terminus? Asta mai presus de toate! Or. În tot ce-aŃi făcut. Deodată. Fara îşi reveni primul: ― Bine. dacă a prevăzut toate astea. se pierd cunoştinŃele despre energia atomică. S-ar părea că nu vă îndoiŃi cîtuşi de puŃin că Împăratul e mai puternic. Şi continuă: ― Nu vedeŃi? Mare cît Galaxia. La urma-urmelor. de ce nu i-a avertizat pe primii colonişti. Este veneraŃia faŃă de trecut. strigă Hardin. N-o poate face el în locul nostru. Chiar dacă el ar fi putut prezice criza atunci.

şi Pirenne mă priveşte cu suspiciune. ― Fara a prins un fir. Ceva care e mai important decît tot ce am discutat pînă acum. să nu le dăm timp să priceapă. ― Şi tu ştii? îl întrebă Pirenne. Oboseala i se putea citi pe chip. pentru că e pur şi simplu Consiliu de AdministraŃie şi că acŃionează în numele Împăratului. Şi tot aşa. Trebuie procedat cu obrăznicie. ― Dacă membrii Consiliului vor ezita să acŃioneze măcar o. Această neputinŃă de a recunoaşte posibilitatea izbucnirii unei revolte este cel mai bun aliat al nostru. 6 PRIMARUL HARDIN molfăia capătul Ńigării de foi care se stinsese. E ceva dubios în toată situaŃia. Nu sînt de acord! Domnilor. Ieşi din cameră. domnilor. importanŃa lor ca factori de decizie pe Terminus nu va mai valora nici cît o jumătate de credit găurit. e atotputernic. De cînd am fost ales. (Yohan Lee îşi duse mîna la bărbie. Nu dormise în noaptea precedentă şi era aproape convins că nici în noaptea ce va urma nu va închide ochii.. Rîse gutural şi spuse: ― Vă doresc o zi bună. sînt convinşi că acest Consiliu de AdministraŃie. în afară de Bor Alurin? Iar el a evitat să-i pregătească pe elevii săi dincolo de fundamentele psihologiei. vă spun că pînă acum nimeni dintre voi nu a avut nici cea mai vagă idee despre ceea ce se întîmplă cu adevărat. dar el nici măcar nu băgase de seamă. iar ei se vor supune din obişnuinŃă. Dar aşa. ― Membrii Consiliului? Nici nu merită să ne facem griji din pricina lor. prin simplul fapt că e Împărat. Spuse cu un glas moleşit: ― Oare asta rezolvă situaŃia? ― Cred că da. Se lăsă tăcere. ― Cred că da! (Hardin se ridică brusc în picioare şi-şi împinse scaunul deoparte. niciodată n-au fost în stare să înŃeleagă limpede ce se întîmpla în jur. apoi Fara interveni: ― În regulă. Avea privirea concentrată şi glacială.) Cum Ńi se pare? ― Nu-i rău. Dar. avem rare străfulgerări şi vedem o părticică de adevăr. După ceea ce se va întîmpla mîine. nu s-ar putea trezi în situaŃia în care să nu mai poată da ordine. Uneori mă face să am temeri. probabil. Sînt siguri că Împăratul. De ce? ― Pentru că. cu ostilitate. un psiholog şi-ar fi dat seama de ceea ce se punea la cale ― şi asta s-ar fi întîmplat prea curînd decît i-ar fi convenit lui Hari. înŃelegi? Mai exact.) Un lucru e sigur. nimic mai mult. nu trebuie să ezităm deloc. Asta este ceea ce a vrut Hari Seldon. De îndată ce vom ajunge în situaŃia de a da ordine. Întreaga lor pregătire s-a bazat pe autoritate. bîjbîim. Asta-i esenŃa unei lovituri de stat. vezi tu. PuneŃi-vă singuri întrebarea: Cum s-a întîmplat că în populaŃia originală a FundaŃiei nu a fost inclus nici un psiholog de marcă. Doar tu spuneai că nu sînt cu totul ignoranŃi.Hardin se răsti la el: ― CredeŃi c-o ştiŃi! CredeŃi că singura grijă a lui Hari Seldon este Anacreon. Lee încuviinŃă calm: ― Totuşi e ciudat că pînă acum n-au făcut nimic pentru a ne împiedica. Se ridică greoi de pe scaun şi se îndreptă spre răcitorul de apă: .. o vom face de parcă ne-am fi născut pentru a fi lideri.

atunci cînd îşi văd de Enciclopedia lor ― şi vom avea grijă să se ocupe de ea şi pe viitor. dar apoi se stinseră atît de brusc încît Hardin tresări surprins. monosilabice. De ce să mă deranjeze? Doar nu sînt cu adevărat aici. dar închise cartea pe care o Ńinea în poală şi o răsfoia nepăsător. judecind după timpul meu. Se consultară în şoaptă. Iar dacă vreŃi să fumaŃi. care încearcă să bată cea mai strălucită minte a secolului cu propriile arrne. Jord Fara părea echilibrat şi calm.. amuŃiră. Luminile scăzură în intensitate! Nu se stinseră complet.― Lee. cu pregătire temeinică.. şi de atunci am suferit o paralizie. ci doar un începător. cît mai departe de ceilalŃi cinci. Membrii Consiliului nu păreau să se opună acestui aranjament. ― Sînt Hari Seldon. Acum du-te şi pune lucrurile în mişcare. Dacă Fara ar avea dreptate. dacă Anacreon ar fi singura problemă pe care Seldon a prevăzut-o. o particulă de radiu se dezintegra spre momentul exact în care o piedică avea să cadă. Era singura caracteristică neobişnuită. Doamne! Dacă ar fi tot atît de sigur pe cît crede! Anacreonienii aveau să sosească peste două zile şi nu-şi punea speranŃa decît în cîteva idei şi vagi bănuieli în legătură cu planurile lui Hari Seldon pentru aceşti cincizeci de ani ce trecuseră de la întemeierea FundaŃiei. Hardin dădu să se ridice ca pentru a răspunde şi a se prezenta. undeva. Hardin observă acest lucru îngîndurat şi se aşeză obosit într-un colŃ. aşa încît nu vă pot saluta cum se cuvine. de aceea vom proceda fără prea mare fast. ci doar deveniră mai şterse. Îşi scosese ceasul şi-l contempla sumbru. cubicului de sticlă nu mai era gol. Dacă vreunul dintre voi stă în picioare. şi. 7 BOLTA ERA MOBILATĂ cu mai mult de şase scaune. Vocea era blîndă şi trăda bătrîneŃe. Sînt însă exasperat de incompetenŃi atunci cînd e vorba de a conduce Terminus. în cele din urmă. de parcă ar fi fost aşteptată o participare mai numeroasă. nu sînt oameni rău-intenŃionaŃi. Dintre toŃi. sînt Ńintuit în scaunul acesta şi nu mă pot ridica pentru a vă saluta. cu studii de mîntuială. privi spre tavan şi. O siluetă ― o siluetă într-un scaun cu rotile! Nu spuse nici un cuvînt vreme de cîteva clipe. Pe o tonalitate plăcută. dacă Enciclopedia ar reprezenta tot ceea ce trebuia să rămînă ― atunci cu ce preŃ va avea loc lovitura de stat? Încercă să alunge aceste gînduri şi duse paharul la buze. apoi schimbară replici scurte. dar îşi dădu seama la timp şi se controlă. Nici măcar nu era un psiholog adevărat. Aş vrea să rămîn singur. pentru că nu mă deranjează. vocea continuă: ― După cum vedeŃi. Să ştiŃi că nu vă pot vedea. Aproape fără să-şi dea seama. cînd cobori privirea. . fixîndu-şi privirea pe paharul cu apă. făcîndu-se o legătură şi. dar se răzgîndi. Bunicii voştri au plecat spre Terminus acum cîteva luni. îl rog să ia loc. Hardin furişă o privire spre propriul ceas şi apoi la cubicului de sticlă ― absolut gol ― care domina jumătate din încăpere. Se aşeză pe un colŃ al biroului. (Chicoti încet). puteŃi s-o faceŃi. pentru că afară de aceasta nimic nu sugera că. Nici măcar nu ştiu cîŃi sînteŃi. Apoi zîmbi şi chipul păru că prinde viaŃă. Hardin îşi căută în buzunar Ńigările de foi.

libertatea voastră de acŃiune ar creşte şi numărul de variante suplimentare introduse ar depăşi capacitatea de cuprindere a psihologiei. dar acum această necesitate a încetat. dar nu se întoarse. istoricii viitorului vor trage o linie şi vor spune: „Aici începe Prăbuşirea Imperiului Galactic". . cînd îi dădu drumul. întrucît cultura Imperiului şi-a pierdut vitalitatea şi măreŃia pe care le-a avut odată. aşa cum nu vă puteam spune adevărul despre FundaŃie acum cincizeci de ani. astfel ca. De aceea v-am plasat pe o asemenea planetă şi într-un asemenea moment. să fiŃi manevraŃi pînă într-atît încît să nu mai aveŃi libertate de acŃiune. ― Este o înşelătorie. Dacă aŃi reuşi să descoperiŃi secretele. planul nostru ar putea da greş ― aşa cum s-ar fi putut întîmpla dacă descopereaŃi mai devreme înşelătoria în ceea ce priveşte Enciclopedia ― pentru că. în intervalul de cincizeci de ani care a trecut. Barbaria. în timp ce evenimentele se desfăşurau în aşa fel încît oricăruia dintre ei să-i fie imposibil să se retragă. în sfîrşit. Dar acum. După Prăbuşire. i-am atras pe cei o sută de mii de oameni necesari pentru planul nostru şi prin ea am reuşit să-i Ńinem ocupaŃi. continuă el. peste secole. în mod inevitabil. cincizeci de ani în care membrii FundaŃiei nu au ştiut pentru ce lucrează. A fost necesar să fie ignoranŃi. Nici nu dorim s-o facem. de la bun început. aceasta dispăru. o perioadă care. Undeva. prin intermediul ei. nu are rost să vă menajez cu vorbe meşteşugite ― orice şansă de retragere v-a fost retezată şi acum nu aveŃi de ales. şi. aşa cum se întîmplă în momentul de faŃă. o înşelătorie! Hardin auzi în spatele său hîrşîitul unui scaun şi una sau două exclamaŃii înfundate. Iar criza de acum este cea care va lansa Terminus spre această încununare. deoarece nu există şi nici nu vor exista vreodată psihologi pe Terminus în afară de Alurin. FundaŃia Enciclopediei este şi a fost. în acest caz. libertatea voastră de acŃiune va fi la fel de limitată. De acum înainte. Vreme de secole. credeŃi-mă. în sensul că nici mie şi nici colegilor mei nu ne pasă cîtuşi de puŃin dacă va fi sau nu publicat vreun volum din Enciclopedie. Periferia se separă şi unitatea politică a Imperiului este sfărimată. deşi puŃini au înŃeles acest lucru. spuse el. Hari Seldon rămase imperturbabil. prin cunoaştere. Nu vă putem dezvălui toate resorturile şi dedesubturile care vor contribui la reducerea acestei perioade. Dar acest lucru nu se va petrece. În cei cincizeci de ani cît aŃi trudit la proiectul acesta amăgitor ― şi. iar el a fost unul de-ai noştri. Ea şi-a atins scopul. să dureze treizeci de mii de ani. va urma.Hari Seldon puse cartea deoparte ― ca şi cum ar fi aşezat-o pe un birou ― şi. ar trebui. întrucît. încît veŃi fi forŃaŃi să urmaŃi un singur şi unic drum: drumul pe care psihologia noastră l-a croit. calea pe care va trebui să o urmaŃi este inevitabilă. şi asta abia peste cîteva secole. după cum ne spune psihoistoria. dintr-un motiv întemeiat. în condiŃii normale. deşi puŃini vor recunoaşte Prăbuşirea. Dar perioada de Barbarie care trebuie să urmeze poate fi scurtată la numai o mie de ani. Însă vă pot spune următoarele: Terminus şi FundaŃia-soră de la celălalt capăt al Galaxiei sînt germenii renaşterii şi viitoarele fondatoare ale celui de-al Doilea Imperiu Galactic. Şi vor avea dreptate. ― Au trecut cincizeci de ani de la întemeierea acestei FundaŃii. Prăbuşirea n-o putem împiedica. Vă veŃi confrunta cu o serie de crize. în fiecare dintre cazuri. am reuşit să obŃinem o cartă din partea Împăratului. civilizaŃia Galactică a stagnat şi apoi a decăzut. timp de cincizeci de ani. ci va trebui să vă angajaŃi în proiectul infinit mai important care a fost şi este încă planul nostru real.

Cît se poate de evidentă! Partea a treia PRIMARII CELE PATRU REGATE -. dar pentru ei era prea tîrziu. ObservaŃi. soluŃia acestei crize era evidentă. Oamenii lui Lee controlau totul. în timp ce-şi plecă privirea pe carte. iar Hardin zîmbi către sine. Se uită la ceas. Natura acestei acŃiuni ― mai exact. iar luminile se aprinseră treptat.. Fără îndoială că cel mai interesant aspect al istoriei celor Patru Regate este ciudata societate înstăpînită temporar asupra lor în cursul administraŃiei Salvor Hardin. SînteŃi o insulă înzestrată cu energie nucleară într-un ocean de energie primară. O deschise şi spuse: ― Oricît de întortocheat ar fi cursul istoriei voastre viitoare. criza actuală este foarte clară şi inteligibilă. Dacă vrei să ne întîlnim astă-seară la ora şase. deci. sînteŃi neajutoraŃi din pricina lipsei de metale. Îi strînseră mîna. ENCICLOPEDIA GALACTICA 1 O DELEGAłIE! . cu mult mai simplă decît cele care vă aşteaptă. dar şi problema aceasta era rezolvată. şi că la capătul lui se află noul şi marele Imperiu! Şi. criza se manifestă astfel: sînteŃi o planetă izolată brusc de centrele încă civilizate ale Galaxiei şi vă aflaŃi sub ameninŃarea vecinilor mai puternici. evidentă! Imaginea mîinii lui Hari Seldon se întinse în aer şi cartea îi apăru din nou în mînă. Cu toate acestea.Apropo.. De fapt... De acum se terminase. unul după altul. cu ochi plini de tristeŃe şi cu buzele tremurîndu-i.. bineînŃeles. .numele dat acelor regiuni ale Provinciei Anacreon care sau desprins din Primul Imperiu în anii de început ai Erei FundaŃionale pentru a forma regate independente cu o existenŃă efemeră. Vocea Preşedintelui se auzi fermă şi fără inflexiuni: ― Se pare că ai avut dreptate. Hardin privi în jur şi-l văzu pe Pirenne fixîndu-l. Dacă o reducem la elementele fundamentale. aşa cum spusese Hari Seldon şi aşa cum intuise şi Salvor Hardin încă din ziua în care Anselm Haut Rodric dăduse în vileag lipsa de energie atomică a Anacreonului. SînteŃi o lume mică de oameni de ştiinŃă care se trezesc înconjuraŃi de vaste. iar Consiliul nu avea să mai dea nici un ordin. Aveau perfectă dreptate. să le amintiŃi urmaşilor voştri că drumul a fost trasat. Cel mai mare şi mai puternic dintre acestea a fost Anacreon. care în zona. şi plecară. Peste şase luni nici ei nu vor mai da ordine. dispăru ca fumul. că vă confruntaŃi cu dura necesitate şi că sînteŃi forŃaŃi să acŃionaŃi.. Anacreonienii urmau să sosească mîine. Consiliul se va consulta cu tine în ceea ce priveşte următoarea mişcare.. soluŃia la dilema în ghearele căreia vă zbateŃi ― este. neaşteptate şi mereu crescînde manifestări de barbarie.. pentru că erau oameni de ştiinŃă care recunoşteau că au greşit.

― Cred că e bine. mormăi Lee. FundaŃia pe care Hari Seldon o întemeiase pe Terminus exact în acest scop. ― Aici? Pentru ce? Le dai prea multă importanŃă. Hardin nici nu băgă în seamă sugestia. de cînd am pregătit lovitura noastră de stat împotriva Enciclopediştilor. Lee stătea la fereastră. Acele zile trecuseră în uitare. pufni el. În plus. găsea tare supărător faptul că prevăzuse această solie. dimpotrivă. spuse Lee apăsat. Are destui susŃinători. aşa cum şi Imperiul Galactic se îndrepta spre neant. Cerule! Vreme de treizeci de ani de la întreruperea comunicaŃiilor la marginea Galaxiei. Hardin zîmbi şi-i făcu semn să se întoarcă: ― Am ordonat să fie trimişi aici. aşa că te sfătuiesc să nu-l subestimezi. toate părŃi ale aceleiaşi provincii care. atunci arestează-l. ŞtiinŃa stingîndu-se şi devenind încet-încet mit. (Se opri şi întinse mîna după o Ńigară. cînd Imperiul pierduse controlul asupra zonelor celor mai îndepărtate ale Galaxiei. Lee. şi vocea lui îl trezi pe Hardin din visare: ― Au venit tinerii nemulŃumiŃi. sau Imperiul. politeŃea şi îngăduinŃa sînt utile atunci cînd tratezi cu tinerii.Faptul că anticipase venirea ei n-o făcea nicicum mai plăcută pentru Salvor Hardin. O civilizaŃie în decădere. Uitase de mult gustul şi aroma tutunului de pe Vega din frumoasele vremuri cînd Terminus avea legături comerciale pînă şi cu cele mai îndepărtate planete ale Imperiului Galactic. Yohan Lee recomandă măsuri extreme. şi am şaizeci şi şase.) Stai jos. Am şaizeci şi doi de ani. ― Nu e stilul meu. ştiu asta. spuse el. ― Au sosit. Găseşti tu vreo acuzaŃie după aceea. Se întrebă cine mai era acum Împărat ― ori dacă o mai fi existînd Împăratul ca instituŃie. Sermak. aparŃinuse unui sector. mai ales atunci cînd nu te angajează cu nimic. e periculos. ― De ce să recurgem la toată tevatura şi ceremonia unei audienŃe oficiale la primar? Am cam îmbătrînit şi nu mai suport eticheta. (Îi făcu lui Lee semn cu ochiul. privind apoi spre Hardin. Ba. Te-ai gîndit vreodată cît de repede s-au scurs aceşti treizeci de ani? ― Eu nu mă simt bătrin. Hardin se strîmbă: ― Lee. În cei patruzeci de ani de cînd te cunosc. ― Da. la rîndul ei. Cu tînărul Sermak ştiu că voi avea nevoie de aşa ceva. iar asta ne mai oferă un an. şi acordă-mi sprijinul tău moral. . Apăsă pe pedala de sub birou şi uşa alunecă în lături. Hardin trase alene din Ńigara de foi. Presupun că tocmai de aceea eşti singurul în care am încredere. ― Tipul ăsta. n-ai deprins nimic din eleganta artă de a-Ńi lua adversarul prin surprindere. Lee. Lee. Energie atomică uitată. cu războaie ridicole şi fără haz şi cu o viaŃă care mergea patetic înainte printre ruine. ― Am subestimat eu vreodată pe cineva? ― Bine.) Am parcurs un drum lung. tot universul planetei Terminus se restrinsese la Terminus şi la cele Patru Regate din apropiere. ― Da. dar eu n-am o digestie aşa de bună. Făcu cîŃiva paşi nesiguri spre uşă. care iarăşi fusese o parte a atotcuprinzătorului Imperiu Galactic. aceste mici cioburi sau grupuri de planete deveniseră regate ― cu regi şi nobili de operetă. cel puŃin ―. Nu pot face nimic pînă la următoarele alegeri ― legal. Îmbătrinesc. Trimite-i la plimbare. nu progresezi deloc. ce făcuse parte dintrun cuadrant. Cît de uşor se prăbuşesc cei puternici! Regate! În trecut fuseseră prefecturi. să nu pierdem vremea. pînă cînd FundaŃia preluase iniŃiativa. Acum.

Cu feŃe grave şi solemne. Atacul putea să fi dovedit înzestrare sau nu. prin urmare? Continuă. continuă! Eşti nemulŃumit. desigur. eşti cam tînăr. cei patru membri ai delegaŃiei acceptară. nu-i aşa? SimŃind o capcană. Sef Sermak era al doilea de la dreapta. şi asta încă foarte curînd. ― ÎnŃeleg că ai venit să discuŃi cu mine despre aceeaşi politică externă care te irită atît de tare în Camera Consiliului. Cu toate astea. face ca Terminus să fie lipsit de apărare în faŃa inevitabilelor atacuri din exterior. Şi. oricum. de treizeci de ani. Hardin deschise cutia de Ńigări de foi al cărei capac. Flăcăiandrul îi va da mult de furcă. Pe ceilalŃi trei. de acord? . spuse Hardin. ― ÎnŃeleg. Avem de gînd să vă azvîrlim pe dumneavoastră şi pe acoliŃii dumneavoastră prea-plecaŃi din Primărie. unul după altul. Dintr-o mişcare. Aşa încît i se adresă: ― Eram deosebit de nerăbdător să te cunosc. unul care va reprezenta şi apăra nevoile imediate ale planetei Terminus. ― Dacă nu? Pentru că întotdeauna există un „dacă nu". ― E o vină pe care aproape toŃi o purtăm într-un anumit moment din viaŃă. cu mustaŃa blondă tunsă scurt şi îngrijit. sîntem nemulŃumiŃi de politica aceasta care. ― Prin acest „noi" vrei să spui „poporul". deşi Ńigările de foi pe care le conŃinea acum erau din tutun autohton. ― Da. Ńigările şi le aprinseră ritual. Se înclinară şi aşteptară ca primarul să li se adreseze. dar vă asigur că a fost pe deplin justificat. încă de la prima sa prezenŃă în Consiliul Municipal. continuă! ― E măgulitor pentru mine că anticipaŃi. Sîntem nemulŃumiŃi. Continuă. Dumneavoastră aŃi devenit primar al Oraşului cînd eraŃi cu doi ani mai tînăr decît mine. încă de la prima şi excelenta cuvîntare de luna trecută. dar. ― Probabil! Fiecare are dreptul la propriile păreri. Sermak spuse sobru şi reŃinut: ― Vorbesc în numele poporului de pe Terminus ― popor care nu este cu adevărat reprezentat în organismul lipsit de vlagă căruia i se spune Consiliu.. Hardin zîmbi ca pentru sine. ― ÎnŃeleg.Cei patru care formau delegaŃia intrară în şir indian şi Hardin le făcu un semn amabil cu mîna să se aşeze pe fotoliile care erau dispuse în semicerc în faŃa biroului său. Ochii lui Sermak licăriră. domnule Consilier. acela care. Atacul împotriva politicii externe a acestui guvern a dovedit o înzestrare oratorică deosebită. lucrat pe Santanni. dăduse peste cap acel organism calm şi ticăit. aparŃinuse lui Jord Fara. din fostul Consiliu de AdministraŃie de pe vremea Enciclopediştilor. şi nu „destinul" mistic al viitorului Imperiu. domnule primar. ― Interesul dumnevoastră mă onorează. iar ochii săi adînciŃi în orbite aveau o culoare incertă. Aşa vă convine? ― Ei. Hardin îi ignoră de la bun început. o declaraŃie ca aceasta dovedeşte o reevaluare. veni sec răspunsul. Sermak îl privi cu ostilitate şi răspunse glacial: ― Consider că părerile mele reflectă atitudinea majorităŃii alegătorilor de pe Terminus. din argint. Prin urmare.. Îşi concentra atenŃia asupra lui Sermak. după o acceptare mută. Era un produs autentic al Imperiului. Vorbeşti şi în numele celor trei colegi sau trebuie să ascult ofurile fiecăruia? Cei patru tineri se consultară din ochi şi. cel mai tînăr şi cel mai interesant. se citea pe faŃa lor că erau simple prezenŃe fără personalitate. te rog! ― Problema e simplă. noi vom forma un nou partid politic. lucrat minuŃios într-un model ciudat.

cred că mai degrabă îl voi ignora. înŃelegeŃi. Următoarele alegeri vor fi un memento mai convingător şi mai direct privind necesitatea demisiei. ― Pricep. În ciuda vorbelor. Nu este cazul şi nici nu dorim un compromis. astfel. simŃi nevoia să zîmbească. iar Hardin. În întreaga dumneavoastră administraŃie aŃi dus o politică de ajutorare ştiinŃifică faŃă de Regate. Singura noastră propunere este ca orice dovadă de slăbiciune şi cedare să înceteze imediat. deşi rămase impasibil. LuaŃi loc! Sef Sermak se aşeză din nou cu o promptitudine cam suspectă. le-aŃi reparat navele din flotă ―. Nu aşa sfirşesc acŃiunile de şantaj? ― Şi soluŃia pe care o propui? ― PuneŃi capăt imediat acŃiunilor de mituire. E lăudabil că m-aŃi prevenit. da. Hardin spuse: ― Mai precis. ― Cum adică? ― Le-aŃi acordat putere. le-aŃi dat arme ― de fapt. ― Bine.― Nu e cazul acum. te rog! Cu o tresărire. Promisiunile dumneavoastră nu valorează nimic. ― Da. . Noul partid a fost deja constituit şi de mîine îşi va începe activităŃile oficiale. Observi declaraŃia aceea înrămată pe care o am pe peretele din spatele meu? Citeşte-o. laboratoare de chimie şi uzine. Se ridică şi le făcu semn şi celorlalŃi să se ridice. şi ce obiecŃiuni ai? ― AŃi făcut totul cu scopul de a-i împiedica să ne atace. Aceasta este doctrina unui bătrîn.) Acesta e ultimatumul vostru. tot mai pretenŃioşi şi cu noile arme îşi vor satisface. tînărul aştepta o ofertă. ― Ai terminat? ― Deocamdată. pe dată. V-am enunŃat nişte principii şi o cale de acŃiune. acum sîntem la cheremul barbarilor. domnule primar. Numai că. toate cererile prin anexarea violentă a planetei Terminus. uriaş al populaŃiei. Nu cred că o veŃi accepta. Sermak se simŃea sigur pe sine. iar acum ei sînt infinit mai puternici decît cu zece de ani în urmă. Nu vă cer să schimbaŃi linia politică ― nu vă acord o încredere atît de mare. Sermak citi: ― „ViolenŃa este ultimul refugiu al celor incompetenŃi". dar sînt cu conştiinŃa împăcată. în ce sens vreŃi ca politica noastră externă să se schimbe? VreŃi să atacăm cele Patru Regate acum. Cinstit vorbind. şi pe toate simultan? ― Nu fac nici o recomandare de felul acesta. domnule primar. Hardin înălŃă un braŃ: ― StaŃi puŃin. Le-aŃi ajutat să-şi reconstruiască centralele atomice pe teritoriul lor. (Hardin se aşeză picior peste picior şi-şi aplecă scaunul în spate. Le-aŃi dat energie atomică. Nu exista nici o îndoială că observaŃiile lui reflectau părerile unui segment uriaş. ― Să nu credeŃi că e doar un avertisment. Trebuie să demisionaŃi imediat. iar ca rezultat. cu siguranŃă. AŃi construit clinici medicale. Au devenit. domnule primar. Vocea lui. aproape nepăsătoare. DedicaŃi toate eforturile întăririi planetei Terminus şi atacaŃi primul! Hardin se uită la mustăcioara blondă a tînărului cu un interes aproape morbid. doar recunoaşterea de către noi a serviciilor pe care le-aŃi adus Oraşului ne-a determinat să vă oferim o cale onorabilă de retragere. Totuşi aŃi fost atras prosteşte într-un colosal şantaj care a stors planeta Terminus de resurse. altfel n-ar fi vorbit atît de mult. nu trăda în nici un fel tulburarea şi gîndurile sumbre. O demisie imediată este singura pe care o acceptăm. cît se mai poate.

ultimul anacreonian plecase de pe Terminus.. Dacă. conducerea lor a primit un ultimatum comun din partea celor trei vecini. ce altceva se poate face decît să recurgi la ultima soluŃie? E vina dumneavoastră că am ajuns în situaŃia aceasta. ― Da. cu vorbele astea mari de a ataca primii! În schimb. De altfel. Era momentul de a declanşa o acŃiune de prevenire a războiului. pe jumătate flecăreală. AŃi înălŃat o ierarhie de preoŃi şi aŃi inaugurat ritualuri complicate şi fără sens. Atunci. Abia începuse. era nevoie de violenŃă? Tînărul Consilier îşi privi gînditor Ńigara de foi şi o aruncă în incinerator. pe fiecare. noi am urmat orbeşte himera asta pînă cînd am descoperit ce urmărea el. educaŃie. Nici nu te născuseşi pe vremea aceea. Sosise vremea pregătirilor pentru un război total. Le-am oferit ştiinŃă. ― Oricum. deci. eu am pornit să vizitez unul după altul celelalte trei regate. da. Anacreon. vreme de cincizeci de ani. Le-am ajutat. Am stîrnit cele Patru Regate unul împotriva celuilalt. în mare măsură barbare. Enciclopediştii. Am făcut în aşa fel încît Terminus să devină mai de preŃ pentru ei ca lume înfloritoare decît ca trofeu militar. ExistenŃa noastră ajunsese pe muchie de cuŃit şi înclinarea noastră într-o parte sau alta. N-ai încotro. sau dacă două regate formează o coaliŃie. La o lună după ce forŃa anacreoniană sosise pe Terminus. că cedarea secretului energiei atomice către Anacreon era cea mai eficientă modalitate de le tăia beregata. iarăşi politica mea împăciuitoristă. Încă nu pari capabil să înŃelegi imperativele fundamentale ale poziŃiei noastre. ― Ba. Reprezentam o insulă minusculă de energie atomică în acest ocean de barbarie şi eram un trofeu foarte rîvnit. a cerut şi practic a întemeiat o bază militară pe Terminus. Era însă prea tîrziu. medicină ştiinŃifică. să procedeze cum cred ei că e mai bine. Atunci cînd alte metode dau greş. Tu aşa ai fi făcut.. o să-Ńi mai explic o dată. a facut-o cu scopul declarat de a edita o mare Enciclopedie şi. Cele Patru Regate erau inamicii noştri. AŃi făcut ca ştiinŃa să fie pe jumătate religie. dar probabil ai auzit despre ea la şcoală. BineînŃeles că ştiu ce-aŃi făcut. de exemplu. dar aŃi fost silit să înveşmîntaŃi aceste daruri ştiinŃifice în cea mai scandaloasă deghizare. Jocul acesta a dat roade vreme de treizeci de ani.― Am aplicat-o cu succes cînd eram tînăr. ― Nu prea pricep analogia.. Probabil că nu înŃelegi mecanismul ― marea tentaŃie de a mobiliza toate forŃele posibile şi de a porni la luptă. dar. După şapte zile. ― A mea? A. domnule Consilier. Asta a fost tot. problema nu s-a încheiat o dată cu plecarea anacreonienilor. . spune-mi. Hardin se încruntă. cu discreŃie. în schimb apendicita impune intervenŃia chirurgicală. Dar conducătorii de pe vremea aceea ai Oraşului. ştiau foarte bine că acest lucru era preludiul ocupării întregii planete.. dimpotrivă. pe rind. şi fiecare se ferea să ne sară la beregată de teama celorlalte trei. Insulina îl readuce pe bolnav la starea normală fără a se apela la bisturiu. E soluŃia cea mai simplă şi cea mai potrivită cînd vrei să-Ńi dovedeşti demnitatea. tu. ― Asta-i o întrebare retorică. pentru că fiecare voia energia atomică. întotdeauna. comerŃ. de fapt. ne-am trezit că sîntem o lume de oameni de ştiinŃă concentraŃi într-un singur oraş care nu poseda deloc industrie şi care era înconjurat de regate ostile create recent. înŃelegi? ― Desigur. Şi acum. în concluzie. chiar mai înverşunaŃi decît înainte. Ce ai fi făcut tu în situaŃia asta? Sermak ridică din umeri. unul dintre regate devine prea puternic. Îl privi atent pe Sermak şi continuă pe un ton reŃinut: ― Cînd Hari Seldon a întemeiat FundaŃia aici. cea mai neroadă. ca şi acum. cel mai puternic dintre cele Patru Regate. Le-am sugerat fiecăruia. Cînd comunicaŃiile cu regiunile centrale ale Vechiului Imperiu s-au întrerupt.

dar asta pune capăt discuŃiei noastre. spuse Hardin. care acopereau întreaga pagină şi cele trei cuvinte mîzgălite într-un colŃ care conŃineau. dacă nu se va întîmpla ceva între timp. După aceea îl deschise. ei pot pătrunde dintr-o dată secretele energiei atomice. Hardin aproape că uitase să mai rîdă. Le strînse mîinile tuturora cam fără chef. răsucindu-l brusc. că fără cunoştinŃe ştiinŃifice elementare ori. Ierarhia preoŃească s-a edificat de la sine şi. Dacă ai impresia. Acum se întorsese şi. îşi permise un hohot uscat de rîs şi aruncă o privire amuzată către Lee. preoŃii răspund de centralele nucleare şi aceasta nu este o problemă minoră. se aplecă spre urechea superiorului său. fără de înŃeles. ― A. dacă o ajutăm. la FundaŃie pentru a fi educaŃi ca preoŃi. Rînduri codificate. pufni el nervos. Micul nostru puci a decurs fără pierderi de vieŃi omeneşti. fără dureri şi fără eforturi. ― Adevărat. Şi cei mai buni rămîn aici ca studenŃi în cercetare. Vă mulŃumesc pentru vizită. aşa cum pretinde. ― Îmi pare rău. după plecarea lui Sermak şi a celor trei însoŃitori tăcuŃi. ale electronicii. el luptă în cu totul alte condiŃii. Ei îşi cunosc uneltele doar empiric şi cred orbeşte în mascarada pe care o joacă. întrucît barbarii priveau ştiinŃa noastră ca pe un soi de vrăjitorie. spuse Hardin. terminînd ce avea de spus. cu o cunoaştere distorsionată pe care preoŃii o primesc îndeobşte în legătură cu ştiinŃa fundamentală. şi doar Sermak avu bunul-simŃ să nu arunce o privire la ruloul de hîrtie care căzu dinăuntru. Hardin. după care grupul plecă. Ce s-ar întîmpla dacă nu are răbdare pînă la următoarele alegeri? A fost o vreme cînd noi doi am rezolvat lucrurile pe cale violentă. mesajul. aruncînd o privire ostilă către delegaŃie. era mai uşor să-i facem s-o accepte în felul acesta. Guvernul este de părere că ştie ce face. . în ciuda devizei tale privind violenŃa. Sînt necesare generaŃii de pregătire şi o inteligenŃă deosebită pentru a ajunge atît de departe. ― Totuşi. Dar asta-i o problemă minoră. Hardin răsuci cilindrul între degete. Cei mai buni oameni de pe planetele Regatelor sînt trimişi. pe care s-o vîndă ofertantului celui mai generos? Cît vom mai preŃui noi atunci în faŃa Regatelor? ― Sînt prea puŃine şanse să se întîmple aşa ceva. altfel n-ai vorbi de violenŃă. nu facem decît să urmăm calea minimei rezistenŃe. În ceea ce-l priveşte pe Sermak. În timpul acestor tirade. ― Dacă vreunul sfîşie acest înveliş înşelător şi are geniul de a înlătura empirismul. Pricepu totul dintr-o privire şi aruncă hîrtia în incinerator. ― Pe scurt. ― Eşti cam pesimist astăzi. dar. de magie. Şi deosebit de contradictoriu. Schimbară cîteva şoapte şi îi dădu lui Hardin un cilindru de plumb. ce-l va împiedica să înveŃe temeinic adevărata tehnică.― Şi ce dacă? După părerea mea. Sînt încîntat că vam cunoscut. Apoi. în fiecare an. cumva. Hardin se uită puŃin cruciş. ale teoriei hiperspaŃiului. şi mai rău. ai o părere foarte romantică şi caraghioasă despre ştiinŃă. însă noi i-am pregătit. Yohan Lee se ridicase brusc şi părăsise încăperea. ― Cum Ńi s-a părut acest schimb de vorbe goale? ― Nu sînt sigur că pentru tînărul Sermak au fost doar vorbe goale. cu siguranŃă va cîştiga următoarele alegeri. urmărind delegaŃia printre gene. adoptată într-un moment potrivit. Era o măsură necesară. Dacă-l vei trata cu mănuşi. asta n-are nici o legătură cu subiectul pe care-l discutăm. Fii convins că acest Sermak are mulŃi susŃinători. Citi în timp ce vorbea. ― Întîi asigură-te că ceea ce se va întîmpla va fi în direcŃia dorită. Eşti superficial. de fapt. şi totul a mers uşor. foarte probabil. se aşeză din nou pe scaun. domnilor. Lee. dacă-Ńi aminteşti.

murmură Hardin. Apoi spuse cu voce tare: ― Să înŃeleg că vei deveni membru al partidului lui Sermak? Lee zîmbi fără să vrea: ― Bine. De îndată ce ajunse pe Terminus. Pune-Ńi oamenii să-i supravegheze pe tinerii aceştia. Ce-ai zice să luăm prînzul împreună? 2 EXISTĂ multe maxime atribuite Iui Hardin ― un reputat spirit critic ―. ― Mi-ai luat-o înainte. apelă din nou la maxima lui Hardin referitoare la utilizarea metodei directe. Lee spuse: ― În legătură cu asta era mesajul? Se destramă totul? ― Nu ştiu. el era. Sermak şi oamenii lui sînt supravegheaŃi de mai bine de-o lună. slujba era dezagreabilă. Apropo. La urma-urmelor. Am o întîlnire cu primarul în această după-amiază. Dar de ce eşti atît de afectat? ― Pentru că nu ştiu cum se vor rezolva lucrurile. înŃelegi? Lee rîse acru: ― Nu mi-aş merita postul dacă aş aştepta ordinele tale. constituia chintesenŃa misterului şi centrul fizic al acestei religii pe care ei o creaseră în ultimele trei decenii cu sprijinul lui Hardin. Pentru cei de pe Anacreon era mare preot. noi nu sîntem Enciclopediştii.Lee. un dans în picioarele goale pe cărbuni încinşi. Prin urmare. Hardin. N-am cum să ştiu pînă nu discut cu Verisof. ambasadorul Verisof se întoarce pe Terminus. . primea dovezi de respect. iar prima sa călătorie către FundaŃie în ultimii trei ani. pur şi simplu. în ciuda supărătorului incident care făcuse revenirea de acum necesară. adăugă el încet. ambasadorul unei puteri temute şi rîvnite în acelaşi timp. Pentru că nu călătorea pentru prima oară într-un secret absolut. dintre care multe sînt probabil apocrife. la clasa a doua. mai ales dacă Ńi-a mers vestea că eşti subtil". reprezentant al FundaŃiei care. Noi sîntem pregătiŃi. „Şi tu. în sine ― şi se îmbarcă pe o navă de pasageri spre FundaŃie. pentru „barbari". Se spune că într-o anumită împrejurare ar fi afirmat: „Merită să fii direct. de slugărnicie care începuseră să-l obosească îngrozitor. aşa-i? Foarte bine. dar elegant. Dar pentru Regele Anacreonului ― bătrînul care fusese rege cu mult timp în urmă. Poly Verisof avusese ocazia să acŃioneze conform acestui precept. Sper că temporar. După un moment de tăcere. Să nu-şi dea seama că sînt urmăriŃi. S-ar putea. Hardin. şi nu numai o dată. pentru că se afla de-acum în cel de-al paisprezecelea an de cînd avea un dublu statut pe Anacreon ― dublu statut care îi sugera de multe ori. pentru că dispreŃuia din tot sufletul ritualul al cărui centru devenise. căpăta proporŃiile unei adevărate vacanŃe. şi tînărul nepot care urcase recent pe tron ―. Primarul chicoti. eşti prea implicat în toate Şi jocul pe care-l faci este prea riscant. îşi croi loc prin mulŃimea din spaŃioport şi telefonă la Primărie de la un videotelefon public. în mod neplăcut. ai cîştigat. Brutus!". Luată în totalitate. ― Mă numesc Jan Smite. spuse el. dar să fii cu ochii pe ei. Se schimbă în haine civile ― o sărbătoare. trebuie să se întîmple înainte de alegeri.

E unchiul Regelui Lepold. Tatăl Regelui a murit în condiŃii neelucidate. şi exact acest lucru s-a întîmplat. fâcu o legătură pe interior şi schimbă cîteva cuvinte repezite cu cineva. cam proastă. domnule. Primarul zîmbi. dîndu-şi toată silinŃa să mă scoată din sordida ceaŃă a materialismului. îl puse subŃioară. eseul ar afirma că atunci cînd Vechiul Imperiu a început să se destrame de la Periferie. ― Hmm! Cred că mi-l amintesc pe Wienis din vremea vizitei mele pe Anacreon. procedînd în acest mod direct. ― Ştiu. pagina sportivă şi pe cea umoristică şi aşteptă. În cabina alăturată a călătorit un preot care venea aici pentru a urma un curs special de pregătire a substanŃelor radioactive sintetice utilizate în tratamentul cancerului. era un tînăr cu părul negru şi puŃin saşiu de ochiul drept. ObŃii rezultate minunate atunci cînd foloseşti logica simbolică pentru a găsi soluŃii. ― Altfel nu ai fi aici. ea ar trebui să se ofere sub altă înfăŃişare. spre propria şi deplina mea delectare. ― Doar nu vrei să spui că le numea substanŃe radioactive sintetice?! ― Nici vorbă de-asa ceva. se îndreptă fără grabă către Primărie şi. atunci cînd i-am izgonit de pe Terminus. apoi adăugă din colŃul gurii: Dacă va trăi. intră în Primărie şi se prezentă în anticameră. O privi dezgustat şi o lăsă pe masă. Tratînd problema din punct de vedere sociologic. spuse Verisof. ― Interesant. ― Păi. apoi imaginea ei dispăru. ― Continuă! ― M-a atras într-o discuŃie pe teme teologice. Hardin îl măsură cu privirea şi-i zîmbi larg: ― Serveşte-te cu o Ńigară de foi. ― Şi nu şi-a recunoscut superiorul? ― Fără roba mea stacojie?! În plus. Este impresionant cît de bine a prins rădăcini religia ştiinŃei. Auzind acestea. se putea considera că ştiinŃa ca atare trădase lumile exterioare. ― Da. Asta a fost înainte de promovarea ta. cu o voce rece şi imperturbabilă. S-a spus că a fost un accident. . Se opri. ― Cam aşa ceva. Avea un nas coroiat de mai mare hazul. Nimeni nu-l recunoscu. Wienis. pentru că. Pentru ei erau Hrană Sfîntă. Dacămi amintesc bine. aşezîndu-se pe prima bancă pe care o găsi neocupată. Am scris chiar un eseu pe această temă. apoi îi comunică lui Verisof pe un ton mecanic şi sec: ― Primarul Hardin vă va primi peste jumătate de oră. împături ziarul. dar nu face să fie publicat.Tînăra care îi răspunse îndatoritor. citi editorialul. Uite care e situaŃia. Cum a decurs călătoria? ― Interesant. Ia spune-mi repede care este situaŃia pe Anacreon! Ambasadorul se încruntă şi-şi scoase Ńigara de foi din gură. Pentru a fi acceptată din nou. A fost totuşi o experienŃă interesantă. La o partidă de vînătoare l-a nimerit în piept un glonŃ cu ac. Primarul îşi puse braŃele sub cap pentru a găsi soluŃii. Dar Lepold va fi major anul viitor. nu i se acordă prea mare atenŃie. Omul-cheie pe Anacreon este PrinŃul-regent. ambasadorul de pe Anacreon îşi cumpără ultimul număr al Jurnalului. nu? Cred că va împlini şaisprezece ani în februarie. După jumătate de oră. era din Smyrno.

― Probabil că suferă de un complex de inferioritate supracompensat. la un refuz. Am înŃeles situaŃia generală. răspunse Vensof. desigur. ― Da. este cunoscut de toată planeta pentru prostie şi grosolănie. Probabil că navigase în derivă cel puŃin trei secole. sec. o navă comercială anacreoniană a întîlnit un crucişător distrus aparŃinînd flotei Vechiului Imperiu. întrucît deŃine şi puterea din punct de vedere al armamentului. decît pe calea armelor. ceea ce face ca neghiobiile lui să le sară tuturora în ochi. ― N-au fost proteste? ― Nu deosebit de serioase. ca semn al respectului şi afecŃiunii noastre. ― Nici n-o va face. absorbit în gînduri. A avut chiar îndrăzneala să afirme că nota de săptămîna trecută evidenŃiază planul FundaŃiei de a ataca Anacreonul. Vezi tu. în rest. ― Aşa un scandal. şi taxa pe domeniile Templului urma să fie destinată înarmării. ― Aşa se întîmplă întotdeauna. Ochii lui Hardin sclipiră de interes. am auzit despre asta. Verisof îi răspunse cu un zîmbet şi continuă: ― Se aşteaptă. Comisia pentru navigaŃie mi-a trimis o petiŃie cerîndu-mi să obŃin nava în scopul efectuării unor cercetări. Se ridică de pe scaun. Săptămîna trecută. Deci. sau cel puŃin aşa crede el. deşi a dovedit mai multă prudenŃă în relaŃiile cu preoŃimea. vom avea cel puŃin şase luni de linişte. Doar ştii că fiii minori ai regilor ajung astfel. Face un joc foarte murdar. Hardin rîse bine-dispus. reuşeşte încă să-i irite pe toŃi prin ceea ce face. ÎŃi aminteşti? Hardin încuviinŃă din cap. încît putea fi auzit de la Lucreza. Să fie rebotezată „Wienis". după mintea lui. Tot saşiu şi cu nasul coroiat. aproape că a făcut o criză de nervi. iar cînd planul i-a fost dejucat a dublat taxele pe venit. Se crede tare mintos şi scăpărător. Şi asta nu pentru că Wienis şi-a arătat recunoştinŃa. ― Într-o stare mult prea bună. dar nici Wienis n-a dormit în aceşti ultimi doi ani. Nici nu se mai deranjează să se exprime cu fereală. aşa că ocupă-te ca nava să fie reparată şi dăruită cu complimente din partea mea. ― Încă nu mi-a dat un răspuns. Săptămîni la rînd. iar asta ar fi. De atunci. Ca dovadă. Face spume la gură propovăduind un atac împotriva FundaŃiei. ce s-a mai întîmplat? ― Acum două săptămîni.― Nu s-a schimbat deloc. Verisof. taxa pe posesiunile Templului pe care a încercat să o impună acum doi ani. cînd Wienis a primit sugestia ta de a remite nava către FundaŃie. doar părul i-a albit. ÎnŃeleg că este încă în stare bună. şi a arătat că măsurile de autoapărare a planetei Anacreon îi vor fi dictate de situaŃia existentă. Acestea sînt întocmai cuvintele lui. SituaŃia e nefastă pentru noi deoarece are o neŃărmurită încredere în sine. ― E în stare să folosească un dezintegrator atomic pentru a sparge un ou. o perfectă justificare a unui atac imediat. ― În regulă. supuşenia faŃă de autoritatea în exerciŃiu a fost inclusă în textul fiecărei predici în tot regatul. Bătrînul rege a construit o flotă impresionantă. însă rezultatul e acelaşi. chiar în ziua plecării mele de pe Anacreon a venit la mine şi a cerut ca FundaŃia să repună crucişătorul în stare de luptă şi să-l predea flotei anacreoniene. apoi spuse cu zîmbetul pe buze: ― PreoŃii au făcut un scandal grozav. la scurt timp după moartea bătrinului rege. . Îi vor fi dictate! De aceea am venit. A mai spus că refuzul de a repara crucişătorul nu ar face decît să-i confirme bănuielile. ― ÎnŃeleg foarte bine. ― Da. De fapt. Din fericire.

apoi adăugă: Bine. după el. Verisof ezită.Rîse din nou. ― Nu înainte? (Verisof îl privi bănuitor pe primar. numai că eu sînt îngrijorat. ― Exact.) Ce-i cu asta? Hardin aruncă o privire. ― Nu la asta mă refeream. şi eu ştim foarte bine că armamentul pe care-l deŃine în prezent ar putea distruge cu uşurinŃă Terminus. ― Da. după aceea. irelevant! Şi tu.. în cadrul unui Al Doilea Imperiu. ― În legătură cu ce? ― E vorba de o navă. ― De ce te-ai oprit? Continuă! ― Ascultă. ― Crezi că sînt Wienis? ― Nu. deci. Ce importanŃă mai are. nu glumă. bine. După alegerile viitoare. foindu-se neliniştit pe scaun. Dar în tinereŃe am urmat nişte cursuri elementare. dar reparaŃiile navei vor dura luni de zile şi. E dotată cu dezintegratoare atomice capabile să distrugă o planetă şi cu un scut care o protejează împotriva fasciculelor Q fără a mai fi nevoie să producă radiaŃii. spuse Verisof. ― Aşa e. probabil vor controla Consiliul. (Ambasadorul îl privi cu interes. Hardin. Hardin.. dacăi dăm şi crucişătorul? Ştii doar că nu se va ajunge la război. un atac va fi aproape sigur. Dacă Seldon s-a supraapreciat? Se făcu mic. Nici unul dintre noi nu e. Cît de puternici sînt? ― Al naibii de puternici. chiar dacă eu însumi nu sînt în stare să le exploatez în favoarea mea. Dar am citit ziarul.. veni tăios răspunsul. . Şi din nou Verisof răspunse cu un zîmbet imperceptibil: ― Presupun că acesta e răspunsul logic. nu sînt psiholog. De ce să rişti? Ai de ales între a dezvălui Consiliului planul de acŃiune şi a forŃa rezolvarea conflictului cu Anacreon acum! Hardin se încruntă: ― Să forŃez lucrurile acum? Înainte de declanşarea crizei? Tocmai asta nu trebuie să fac. Trebuie să Ńin seama de Hari Seldon şi de Plan. a fost întemeiată ca un refugiu pentru ştiinŃă ― singurul mijloc prin care ştiinŃa şi cultura muribundului Imperiu puteau fi păstrate de-a lungul secolelor de barbarie pentru a fi reînviate. Verisof. ― Irelevant. Verisof clătină din cap destul de sceptic. apoi bombăni: ― Deci eşti absolut sigur că există un plan? ― Dincolo de orice bănuială.) Hardin. E o navă mult prea bună. cu mult înainte ca noi să putem repara crucişătorul şi să-l folosim noi înşine. în cele din urmă. presupun că aşa va fi. îndeajuns ca să-mi dau seama de posibilităŃile psihologiei. Cedarea noastră va fi interpretată ca un semn de mare slăbiciune şi deŃinerea crucişătorului imperial aproape că va dubla puterea flotei lui Wienis. Cunoşti problemele interne mai bine decît mine. cu toate acestea. Nu încape îndoială că Seldon a făcut exact ceea ce a declarat. văzînd zîmbetul ironic al lui Hardin. Hardin. (Puse Jurnalul pe birou şi arătă cu degetul spre pagina întîi.. FundaŃia. ― Un grup de consilieri formează un nou partid politic. Pe vremea aceea se construiau nave serioase.) Sînt şi alte modalităŃi de a controla situaŃia înainte de alegeri. Numai că nu văd cum se poate anticipa istoria cu o mie de ani. Are o capacitate cît jumătate din toată flota anacreoniană. Nu e treaba mea. dar atacul împotriva ta e vecin cu violenŃa fizică. Am fost de faŃă la deschiderea Boltei şi înregistrarea făcută de Hari Seldon ne-a dezvăluit Planul.

― Nu mi-e limpede ― Ce să-Ńi fac? Nu sînt un psiholog atît de bun încît să-Ńi explic ştiinŃific. Aceasta este situaŃia externă. exact aşa voi face. iar noi să mergem înainte ca orbii ― deci. pe cinstea mea. şi numai cu mulŃimi oarbe. Hardin păru să intuiască gîndurile ambasadorului: ― Era mai bine dacă nu-Ńi spuneam nimic despre toate astea. care va determina întreprinderea unor acŃiuni contra Anacreonului.― Toată lumea ştie că aşa se presupune că vor decurge lucrurile. ― Foarte bine. ― Exact. Trebuie să lăsăm ca evenimentele să se deruleze pînă la criză şi. pînă şi cea mai mică deviere. Cum crezi că vei putea identifica momentul propice pentru a acŃiona? ― E identificat deja. n-am ştiut încotro ne îndreptăm cînd i-am izgonit pe anacreonieni. Verisof clătină din cap gînditor: ― Am auzit discuŃii aproape la fel de complicate în templele de pe Anacreon. E clar că nu va exista alternativă. E clar că Seldon voia ca numai el să poată anticipa viitorul pe Terminus. Verisof. care nu-şi cunosc dinainte rezultatele acŃiunilor lor. aşa cum nu poŃi aplica teoria cinetică a gazelor la molecule individuale. Îşi muşcă buzele şi rămase într-o muŃenie îndărătnică. ― De ce vorbeşti aşa? făcu Verisof surprins. Recunoşti că imediat după ce reparăm crucişătorul nimic nu-l va mai putea împiedica pe Wienis să ne atace. Şi asta doar pentru că el. În privinŃa asta nu va exista alternativă. A fost calculat de Seldon şi chiar împărŃit în etape. ― Astfel încît să ne Ńină strîns în frîu? ― Astfel încît să ne împiedice să o luăm razna. nimic altceva. atîta vreme cît sînt posibile mai multe căi de acŃiune. că la fiecare criză libertatea noastră de alegere şi de acŃiune va fi redusă în asemenea măsură încît ne va rămîne doar o singură cale de acŃiune. . ceilalŃi trei ambasadori şi Yohan Lee ― care ştim cît de cît ce ne aşteaptă şi mă tem al naibii că ideea lui Seldon era ca nimeni să nu ştie. recunoşti că următoarele alegeri vor conduce la formarea unui nou Consiliu. nu există criză. Dar. mai ostil. Nu putea lucra cu indivizi pe perioade nelimitate de timp. Ideea mea fusese să menŃin un echilibru al puterii. pe de altă parte. Amestecul bazat pe cunoaşterea anticipată ar fi răsturnat Planul. ― De ce asta? ― Pentru că pînă şi psihologia avansată a lui Seldon era limitată. în cele din urmă. Fiecare criză succesivă este prevăzută şi fiecare dintre ele depinde în mare măsură de rezolvarea cu succes a crizelor anterioare. El lucra cu mulŃimi de oameni. În acelaşi timp. ― Nu! Hari Seldon a spus. dar m-am străduit din răsputeri să nu acŃionez pe baza a ceea ce cunoşteam. Verisof nu-i răspunse. el şi Hardin discutaseră pentru prima oară problema ― adevărata problemă ―. Nu mai departe de anul trecut. populaŃii ale unor întregi planete. pentru că viitorul nu este nesigur. Aşa cum Ńi-am spus odată. ― Pentru că acum sîntem şase oameni ― tu. Aceasta este doar cea de-a doua criză şi Eternitatea ştie ce efect ar putea avea. eu. Dar ne putem permite să riscăm? Putem risca prezentul de dragul unui viitor nesigur? ― Trebuie. corect potrivit legii mulŃimilor. ceruse sus şi tare noi concesii. Pe Terminus nu există psihologi cu pregătire temeinică şi nici texte matematice privind această ştiinŃă. ― Asta-i mai degrabă o speculaŃie fără acoperire. Abia după aceea mi s-a părut că întrezăresc un model în toată Ńesătura de evenimente. în Bolta Timpului. aceea de a contracara pregătirile ostile ale Anacreonului.

pe a zecea la zece săptămîni după urcarea pe tron. ― Atunci s-o facem aici. Nu vreau să fiu recunoscut. Simt nevoia unei relaxări. Aşa că nici unul nu acceptă provocarea. iar Regele plecă bine-dispus să se schimbe. Apoi. Regele Anacreonului ― supranumit. 3 ÎN VREMURILE DE ODINIOARĂ. ― Nu mi se pare interesant. sînt îngrijorat. invariabil. se va instala criza. ― Ce anume? ― Cînd criza va începe să-şi facă simŃită prezenŃa. spuse Verisof. Vreau să fiu la faŃa locului. pare a exista o distanŃă de cîteva luni între ele. . Există pericolul extrem de a cîştiga. înainte de sosirea primăverii. Şi nici unul nu plecase fără a-şi fi pus la încercare iscusinŃa şi priceperea de a doborî. Faima Anacreonului se topise ca o bucată de ceară uitată la soare o dată cu decăderea Imperiului. îşi dovedise deja îndemînarea de foarte multe ori. Ei. voi întreprinde o vizită pe Anacreon. de-ajuns. ― Vor fi cincizeci înainte de majorat. dar nu prea mult. Şi Hardin ceru. Se întoarse nemulŃumit.― Da. spuse el entuziasmat.. Palatul Viceregal era acum o îngrămădire de ruine prin care vîntul cutreiera nestingherit. ― Lepold! Auzind vocea celui care avea putere asupra sa. Cu toate acestea. probabil. Să mergem undeva s-o facem lată. Şi nici un Împărat nu mai călcase pe Anacreon de două sute de ani. sau faptului că ştiu prea multe. cu toate că nu împlinise încă şaisprezece ani. în afară de aripa pe care lucrătorii FundaŃiei o restauraseră. Wienis va ataca. Verisof! S-a făcut tîrziu. dar fără nici o justificare. Lepold I. iar Anacreon fusese cea mai prosperă dintre prefecturile Periferiei. Regele se opri la jumătatea scării. Doborîse prima „pasăre" Nyak încă de la treisprezece ani. Dar vînătoarea de „păsări" Nyak rămăsese sportul regal. dar cum aş putea fi sigur că am procedat întocmai? Şi oare ce efect va avea această discrepanŃă? Oricum. cînd Imperiul Galactic strîngea sub aripa lui întreaga Galaxie. Lord al Dominioanelor Externe ―. iar Verisof aşteptă răbdător. Avu un moment de ezitare. Să ni se aducă nişte brandy. iar acum se întorcea după ce o lichidase pe cea de-a patruzeci şi şasea. Am încercat ca niciodată să nu las anticipările să-mi influenŃeze acŃiunile. ― Şi imediat ce alternativa va dispărea. spuse el privindu-l pe Verisof drept în ochi. fortăreaŃa zburătoare numită „pasărea" Nyak. mulŃi împăraŃi vizitaseră Palatul Viceregal. iar în ceea ce te priveşte.. e un lucru asupra căruia am hotărît. ― Poate astea s-ar datora unor inevitabile erori de calcul. Cine face pariu? Dar curtenii nu pariază pe calităŃile regilor. cu ajutorul scuterului zburător şi al puştii cu ace. parcă împotriva voinŃei lui. Deocamdată. iar ochiul ager şi mîna sigură în folosirea puştii cu ace erau încă considerate calităŃi indispensabile pentru regii Anacreonului. Hardin continuă: ― Am impresia ― simt asta ― că presiunile interne şi cele externe au fost planificate pentru a se declanşa aproape simultan. iar alegerile vor avea loc peste un an. ştii ce-ar spune acest nou partid pe care simpaticii tăi membri ai Consiliului tocmai l-au format.

Bătrînul crucişător imperial. Scapă de ei! Regele făcu un semn scurt din cap şi cei doi şambelani.. ştii bine asta. deşi eşti regent şi unchi al meu. Am surprins-o în ascensiune. Nu îndrăznea să-l privească în ochi pe unchiul său. am făcut o mişcare. legănării şi ascensiunilor bruşte ale scuterului care reacŃiona la cea mai imperceptibilă mişcare a picioarelor. după o plecăciune. unchiule. Lepold simŃise neputinŃa şi dorinŃa nesatisfăcută ale unchiului şi de aceea începu să vorbească plin de entuziasm. şi atunci. spuse el cu o furie care părea mai degrabă o toană. Wienis îi spuse: ― Am fost la na vă astăzi. de ce ar mai repara nava? Nu merge. ― Nu-mi pasă. aş demisiona din funcŃia de regent cu inima uşoară. voi pune lucrurile la punct foarte curînd. În realitate. aşteptînd-o să planeze spre mine. Nava. vei avea de rezolvat treburi mai importante decît vînătoarea. Toată istoria ta. am lovit-o. pentru că. oricum. Acum ai înŃeles? ― Acela! Vezi? łi-am spus eu că FundaŃia o va repara dacă o să-i rugăm.. ascultă. Asta n-are nici o legătură cu cazul de faŃă. care tocmai aruncase cojile nucii şi ducea alta către buze. bine. Se întoarse şi şontîcăi pînâ la birou. Şi te şi văd în stare să-Ńi asumi răspunderi de rege. ― Da. Şi agresivă cum nu se mai poate. Cred c-ar trebui să fii mai atent. Acum vrei să mă asculŃi? Regele ridică din umeri şi dansă către capătul mesei. ― Care navă? ― Nu există decît o navă. Wienis privi încruntat costumul de vînătoare al Regelui. ― Trimite-i de aici! porunci el nerăbdător. ― Foarte bine. Dacă ai dedica afacerilor publice măcar jumătate din timpul pe care-l risipeşti cu vînătoarea de „păsări" Nyak. ― Ei. Wienis îi aruncă o privire glacială. înŃelegi? ― Lepold. Lepold îl urmă pe unchiul său. dar nu fără o doză apreciabilă de răutate: ― Ar fi trebuit să vii cu noi astăzi. ― Sînt sigur că aşa a fost. plonjînd în direcŃia momentului de torsiune. . eu sînt rege. Am doborît una care era cît un monstru în sălbăticia din Samia. Maiestatea voastră. Voi fi major peste două luni. Întrucît era prea bătrîn ca să mai reziste zborului şi periculoaselor plonjoane pînă în apropierea aripii Nyakului. Ca o introducere. Dacă ar vrea s-o facă. iar tu îmi eşti supus. se îmbujoră. Cînd era la distanŃă de o aripă. despre intenŃiile lor de a ne ataca nu e decît o închipuire. Am acceptat provocarea şi am virat spre stînga. cred că nu e cazul să mi te adresezi astfel. n-ar trebui să stai jos în prezenŃa mea. bine. Cea pe care FundaŃia o repară pentru flota noastră. UiŃi cine sînt. de parcă ar fi fost şi acum călare pe scuter ―. Şi atunci am zburat spre Soare ― îşi însoŃi relatarea cu mişcări sugestive. ştii tu. ― Îmi permiŃi să mă adresez cu „Maiestatea voastră"? ― Da. Asta a scos-o din minŃi şi s-a înclinat de-a curmezişul. N-ar trebui să spui că sînt necopt la minte şi. unde începu să ronŃăie o nucă de Lera într-o atitudine nu tocmai regală. altfel. totuşi. ― Destul de curînd. ― Lepold! ― Ef. exact sub aripa stîngă. Am urmărit-o vreme de mai bine de două ceasuri pe o arie de cel puŃin şaptezeci de mile pătrate. i se acrise de acest sport. eşti necopt la minte! Regele.Wienis stătea în pragul apartamentului şi se răstea la tînărul său nepot. SînteŃi necopt la minte. coborîră treptele. Nu mi-ai cerut permisiunea să te aşezi.

Uneori mi-e greu să mă port cu respectul cuvenit. ― Război! Dar s-a semnat un armistiŃiu cu Smyrno. Dar să lăsăm astea. afacerile Statului sînt al naibii de dificile. tu eşti Regele Anacreonului. Lepold încuviinŃă cu o mişcare a capului.. . Lepold. Buzele lui groase schiŃară un zîmbet şi-şi lăsă mîna să cadă greu pe umărul tînărului rege. ― Bine. Vei fi rege de azi înainte. la tinereŃea ta. Va fi război cu FundaŃia. Şi Anacreon reprezintă ceva pe lumea asta. nu fără o oarecare spaimă. iar tînărul rege se aşeză încet pe scaun. licări pe chipul regentului o satisfacŃie sardonică. cu FundaŃia însăşi. dar se stinse imediat. Îmi amintesc de vremea în care oraşele de pe Anacreon erau încălzite prin arderea cărbunelui şi a ŃiŃeiului. unchiule. Acum. (În ochii lui Lepold licări o scînteie şi dintr-o dată spatele i se îndreptă). n-ai cum să le înŃelegi. în ordine! Unchiul îl întrerupse şi continuă: ― Totuşi vei fi major peste două luni.. Ai deplină dreptate. fie că nava va fi reparată fie că nu. cu atît mai curînd cu cît se termină reparaŃiile.. numai în felul acesta vor putea domina într-o bună zi întreaga Galaxie. O clipă.Ochii lui negri ardeau pe sub sprîncenele stufoase. cu chiu cu vai. de fapt. aşa e. dacă nu cumva îl aştepta o canonadă de cifre anuale şi detalii plicticoase referitoare la relaŃiile comerciale cu Smyrno şi la lunga şi încîlcita dispută în jurul lumilor abia colonizate din Coridorul Roşu. în timp ce ei deŃin cine ştie ce ― şi cu ce scop? Păi. ştii? Se întrebă. ce drept au de a păstra totul pentru ei înşişi? Nu e corect. N-ar fi trebuit să-Ńi vorbesc aspru. dar expresia de pe chipul lui trăda nemulŃumirea.. ― Recunoscători? urlă Wienis. Toată măreŃia Anacreonului. Doar tu ai spus. ce-ai zice dacă Smyrno ar hotărî să atace FundaŃia pentru a-şi face singură parte şi ar dobîndi astfel toată puterea? Cît timp crezi că am putea evita căderea în vasalitate? Cîtă vreme crezi că ai mai rămîne pe tron? Lepold se aprinse. spuse Wienis. oamenii şi comerŃul său depind de picăturile şi resturile de energie pe care FundaŃia ni le-a scăpat printre degete. Puse mîna pe genunchiul nepotului şi-l privi printre gene. FundaŃia este sursa energiei şi a puterii. Vocea îi pieri cînd văzu chipul schimonosit al unchiului. ― Nu cu Smyrno. trebuie să vorbim ca de la bărbat la bărbat. La urma-urmelor. mai ales cînd presiunea unor evenimente este atît de. înŃelegi? Lepold spuse nesigur: ― Da. ― Dar au fost de acord să repare nava. nu vei avea răbdarea să asculŃi detaliile seci despre arta de a conduce treburile de stat. nişte biete resturi. toate navele şi oraşele. ― Nu-i nimic. Copiii tăi şi copiii copiilor tăi ar putea fi regii Universului dacă tu vei avea puterea pe care FundaŃia o Ńine ascunsă de privirile noastre! ― E un grăunte de adevăr în ceea ce spui. ― Vezi. bineînŃeles. ai început să înŃelegi. să ştii! Trebuie să lovim primii. mă gîndisem să vorbesc despre această problemă mai de mult şi probabil că ar fi trebuit s-o fac. băiatul meu. Asta înseamnă autoapărare. în vremurile dificile care bat la uşă va trebui să ai un rol deplin şi activ. Lepold. dar ştiu că. ― Va fi război. În plus. Recunoscători pentru că ne dau. ― Lepold.. ― Lepold ― şi o parte din tonul prietenos dispăruse ―. ― Impresia mea este ― sugeră timid Regele ― că s-ar cuveni să fim recunoscători. ― Da.. Lepold! Lepold încuviinŃă din nou. ― Băiatul meu.

.. la vizitele precedente. Tatăl tău sperase înainte de dispariŃia lui prematură să fie el cel care. Ei. ― Da. întîi trebuie să aşteptăm terminarea reparaŃiilor crucişătorului. dacă există cu adevărat Spiritul Galactic. Să nu uiŃi insulta morală pe care a adus-o Casei regale. conducătorul FundaŃiei vine personal pe Anacreon la aniversarea zilei tale de naştere ― probabil să ne mîngîie urechile cu cuvinte mieroase. O scursură nenorocită. ştii. combinate într-o uniune laşă împotriva măreŃiei Anacreonului. ăă.. ÎnŃelegi. şi asta cît mai curînd. Am hotărit. o javră şireată.. N-o să-l dezamăgesc. Lepold. planeta FundaŃiei ― o bază militară vitală pentru apărarea naŃională. dar. Neghiobii au încercat să ne păcălească.) Şi nu-Ńi mai frămînta atîta mintea cu Spiritul Galactic.. nu imediat. bîigui Lepold. ― Vreau să zic. Lepold? Bunicul tău a fost umilit de acest Ńărănoi. abia stăvilindu-şi emoŃia: A fost fratele meu. ― Mi-a explicat multe. desigur. Ai cam plecat urechea la spusele lui Verisof. ai înŃeles? Asta din cauză că te-am lăsat de capul tău.. (Wienis se aşeză din nou şi buzele i se răsfrînseră într-un surîs enigmatic. Am fost obligaŃi să abandonăm acea bază ca rezultat al maşinaŃiunilor liderului FundaŃiei.... dar nu vom renunŃa la drumul ce l-am ales. Wienis se încruntă. dacă aş fi fost în locul bunicului. ― Nu. Dar nu-i va merge. ― Salvor Hardin! murmură el. tinere.. ― Spune. ― Pentru numele lui Seldon. nu-i aşa? Lepold lovi cu pumnul în palma deschisă a celeilalte mîini. Vreau să spun. am hotărit să aşteptăm şi să răsplătim această insultă la vremea cuvenită. Apoi. N-o să uit! Mă voi răzbuna. Mi se pare absolut normal ca Anacreon să stîrpească acest cuib de intriganŃi. dar. Lepold. aş fi pornit la luptă chiar şi aşa. ne-a umilit. ― Te temi de un nume? E acelaşi Salvor Hardin care. dacă pricep eu bine. dacă fiul său ar. ― Atîta vreme cît sînt rege al Anacreonului. va trebui să aşteptăm sosirea lui Sal vor Hardin. un savant fără pic de sînge nobil în vine. Ce părere ai? ― Nu. ― Despre Spiritul Galactic? . Simplul fapt că sînt dispuşi să facă aceste reparaŃii dovedeşte că se tem de noi. veni răspunsul. mă tem puŃin. ― Nu.. să atacăm FundaŃia. ăă. el...Zîmbetul se lărgi pe chipul lui Wienis. pe vremuri. asta e! Wienis rămase cu privirea pierdută în gol... nu! Wienis strîmbă din buze şi continuă: ― Pe lîngă acestea.... Lepold se înfiora.? SimŃi că se înăbuşă. Mi-l amintesc! Abia dacă era cu cîŃiva ani mai mare decît mine cînd a sosit pe Anacreon.. ― Ar fi.. Regentul se ridică: ― Te temi? De ce? De ce. unchiule. Regele nu-şi mai găsea cuvintele. chiar la începutul domniei bunicului tău.. ― Nu. ― Salvor Hardin! Regele făcu ochii mari şi conturul tineresc al chipului său lipsit de barbă îşi pierdu liniile tăioase pe care le arborase mai înainte. Sar putea să nu-i placă.. Anacreon îşi stabilise o bază militară pe Terminus. Un Ńărănoi.. nu s-ar supăra. Şi totuşi.. o blasfemie. cu zîmbetul şi mintea lui diabolice ― avînd în spate puterea celorlalte trei regate. ― Da. iar strălucirea din ochii lui se înteŃi. ― Mai mult.

un semizeu. el crede în toate gogoşile acelea mai puŃin chiar decît mine. vom crea un imperiu ― nu doar regatele Anacreonului ― care să cuprindă miliardele de sori ai Galaxiei. Am fost preşedintele unor festivaluri şi am constatat că toŃi cred asta. cum s-ar putea ca într-o bună zi să avem din nou Paradisul pe fiecare planetă şi cum cei care nu se supun poruncilor lui vor fi distruşi pentru eternitate. ― Dar presupun că nu sînt zeu cu adevărat..) Presupun că trebuie să considerăm problema rezolvată. şi toate celelalte? Verisof spune că numai cei binecuvîntaŃi de Spiritul Galactic pot. Chiar dacă-i erau unchi sau veri. dar privirea îi rămăsese rece.. ÎnŃelegi? ToŃi.. Şi încă ceva. Lepold plecă apăsat de gînduri negre şi nu lipsite de temeri. ei cred. neputînd să înfrunte privirile unchiului său. ― Fii atent la vînătoarea de „păsări" Nyak.. toŃi te recunosc drept zeu. pe cînd tu eşti Rege pentru ei. cînd războiul se va fi sfîrşit şi va fi sigur de tronul său. Nu Ńi s-a spus de atîtea ori că vorbele astea sînt prostii? ― Păi. Eu sînt numai regent şi om de rînd. ― Bine! Îl urmări pe nepot cu o privire inexpresivă şi se întoanse la biroul lui. nu se ştie cum te poate lovi una.― Da. ― Da. Wienis zîmbea. bineînŃeles. Acum.. iar eu nu cred de fel. alături de Salvor Hardin.. (Vocea îi deveni poruncitoare. ― Foarte bine. care lecuieşte cancerul. Dar după aceea. Şi vei face cum am spus în legătură cu FundaŃia. ― Da.. Nu e mai mult decît un „Paradis" din vorbe? ― Ba da. Probabil că ar fi mai bine dacă ar înfrînge FundaŃia şi ar dobîndi puterea de care vorbeşte Wienis. iar tu însuŃi eşti semidivin. Şi poŃi fi recunoscător că lucrurile stau aşa pentru că. nu eşti cu adevărat. Gîndeşte-te! ― Şi după aceea. vom putea acŃiona singuri cutiile de producere a energiei din temple.. tu eşti rege prin drept divin. spuse gînditor Regele. ― Of. ― Da. trebuie să acŃionezi pentru a porunci declanşarea războiului împotriva FundaŃiei. ― Nu. Tocmai de aceea.. . o fi zis Verisof! Verisof. dar noi nu. În vălmăşagul acela. Lepold. Hrana Sfîntă. adăugă unchiul ironic.. Însă el era Rege. mai puŃin cei de la FundaŃie. navele care zboară fără pilot. Tînărul rege se întoarse din prag. nimeni nu va mai îndrăzni să afirme că nu eşti zeu. apoi Lepold spuse: ― Toată lumea crede în ele. Lepold. Iar regii puteau porunci ca anumiŃi oameni să fie ucişi. Dar cînd aceştia vor fi îndepărtaŃi. potrivit acestei neghiobii. cu nerozeniile lui! Se lăsă o tăcere prevestitoare de furtună. Ńînc neînŃărcat. chiar mai mult decît atît. Împreună. şi nu te mai gîndi atîta la el. continuă el fără să mai aştepte răspuns. ― Să-l ia dracu' pe Verisof. Adică în tot ce se zice despre Profetul Hari Seldon: cum a desemnat el FundaŃia să-i îndeplinească poruncile. dar Verisof spune. este cel mai mare duşman al tău. numai oamenii FundaŃiei nu. Sper că vei fi atent. Rămîi lîngă mine. Lepold. du-te! Eu voi coborî mai tîrziu. ştiu. Îşi dădu seama cu profundă acuitate că Wienis şi cei doi aroganŃi fii ai lui erau candidaŃi la tron pe linie descendentă. cînd puştile slobozesc atîtea săgeŃi. băiete! De la nefericitul accident ce i s-a întîmplat tatălui tău am avut mereu presimŃiri ciudate în ceea ce te priveşte. da? Lepold făcu ochii mari şi-i plecă în pămînt. ― Poate Verisof să-Ńi promită mai mult? ― Nu.

dar ei . şi astfel îndeplineşte. Nu se îndepărtează cu mai nimic de la diferitele filosofii ale Vechiului Imperiu. Bort. Bort? Bort îşi cumpăni vorbele: ― Din punct de vedere etic. am pricepe şi noi. spuse Bort puŃin nemulŃumit. bine.. ― Dacă ne-ai da nişte detalii. ― Armamentele. ÎŃi aminteşi. ci dimpotrivă. am putea spune că luptăm pentru o „cauză pierdută". Se pare că e vorba despre o mare şcoală dedicată pregătirii preoŃilor şi de cîte-o reprezentaŃie în vreun colŃ neştiut al oraşului spre folosul pelerinilor. Sermak. ― Las-o baltă! Asta-i poveste veche. ne-a spus atunci că.) Mă refer la oameni.4 ALĂTURI DE SERMAK. Totuşi. dar fără să arate. oarecum oficial. (Îşi plimbă privirea de la unul la altul. începu Dokor Walto. religia pe care FundaŃia a zămislit-o şi a încurajat-o este constituită pe principii autoritare. destul de apăsătoare din pricina luminii mohorîte şi a ninsorii dese. Primele lui cuvinte nu avură menirea de a înviora atmosfera.. începu el. Standarde morale ridicate. Cam asta-i tot. dar Bort îl întrerupse fără menajamente. ― Aşa crezi? făcu întunecat Sermak.. E vorba de situaŃia generală de pe Anacreon. Şi încă mai este. Levis Bort era deosebit de activ în organizarea de demonstraŃii ale elementelor disidente care se strînseseră sub stindardul Partidului AcŃiunii. nu făcuse parte din solia care-l vizitase pe Salvor Hardin cu aproape jumătate de an în urmă. Recunosc că de la mine a plecat ideea de a încerca să declanşăm o revoluŃie de palat pentru a instala ca rege pe cineva care să fie favorabil FundaŃiei. ― E de neconceput. Însă pe Anacreon.. Era o idee bună. iar la o oră după sosire era aşezat la masa octogonală din casa lui Sermak.. Fusese acolo într-o vizită particulară.. Marele Salvor Hardin s-a îngrijit de toate. Nu se întîlnise cu nici o persoană oficială şi nu făcuse nimic deosebit care să-i dezvăluie prezenŃa si activitatea. ― ExplicaŃiile lui Hardin nu trebuie luate în serios. devenit între timp foarte vehement. şi altele asemenea. Dar ce fel de religie este asta. Care e problema? ― Ei. Asta nu se datora nerecunoaşterii eforturilor şi meritelor sale. întrucît religia este una dintre marile influenŃe civilizatoare. ― Ştim asta. Nu prea ai de ce te plînge. Se mulŃumise să cotrobăie prin cotloanele mai ascunse ale agitatei planete şi-şi vîrise nasul prin toate ungherele prăfuite. PreoŃimea deŃine controlul exclusiv asupra instrumentelor ştiinŃei pe care am dat-o Anacreonului. dacă ar fi să folosim cuvinte melodramatice.. Lem Tarki îşi trecu un deget peste mustaŃa subŃire şi spilcuită şi-şi drese glasul: ― Ce fel de religie? Hardin a spus că e doar o bazaconie amuzantă pentru a-i face să accepte ştiinŃa noastră fără multe mofturi.. ― Detalii?! Nu există! Nu-i chiar atît de simplu.. Se întorsese acasă spre sfîrşitul unei zile de iarnă care debutase cu un plafon de nori grei şi sfirşise cu ninsoare. pentru a-Ńi da seama. totul e minunat. Sermak. ― Mă tem că. spuse Sermak acru. Religia pe care a făurit-o FundaŃia dă roade! ― Nu se poate! ― Trebuie să vezi cum funcŃionează. Atîta doar că nu poate fi pusă în practică. îl întrerupse nerăbdător Sermak.. Absentase pentru simplul motiv că la vremea respectivă se afla în capitala Anacreonului. Nu mai este recepŃionată nici o altă opinie.

zise Walto. acum două luni. Şi şmecheriile astea realizate numai pentru el sînt nenumărate. înconjurat de o aură radioactivă.au învăŃat să le folosească doar în mod empiric. mai mult. de valoarea spirituală a puterii pe care o deŃin. noi am fi putut face acelaşi lucru. De exemplu. Să ne referim doar la situaŃia de acum treizeci de ani. iar oamenii sînt convinşi de asta. nu e real. Dar nu. ei tot n-au priceput că Imperiul se prăbuşise. în momentele importante. Ba. Iar noi. De ce? De ce? De ce? ― Ce face Verisof? întrebă deodată Jaim Orsy. Hardin a instaurat cultul Regelui. ca şi preoŃii. iar pe de alta să pui la dispoziŃie Anacreonului toate armele posibile! Nu înŃeleg. poate să inunde templul cu o lumină intensă şi perlată. PreoŃimea formează o ierarhie deasupra căreia se află Regele. cu un simplu gest. răspunse imediat Bort. Se conduceau aproape singuri de cînd cu revolta de pe Zeon. spuse Bort băŃos. lua-l-ar naiba! Un om de nimic! Se lăsă o tăcere apăsătoare şi toate privirile se îndreptară spre Sermak. spuse Bort. Ceva nu se potriveşte. ToŃi au considerat ― pînă şi preoŃii ― că a fost vorba de o răzbunare divină. un nebun a umblat unde nu îi fierbea oala. ― Nu se poate. PricepeŃi acum? ― Stai puŃin. bineînŃeles.. Ce voiai să spui cînd ai sugerat că Hardin a făcut toate astea? Ce amestec are el? Bort îi aruncă o privire plină de amărăciune. Nu înŃeleg unde baŃi. ar fi putut prelua din nou puterea cu două crucişătoare şi cu ajutorul revoltei interne. după părerea mea. După cîte sînt informat este consilier al preoŃimii pentru detalii tehnice. El e monarh absolut prin drept divin. care e privit ca un soi de zeu minor. doar dacă Hardin ar fi fost nebun. O idee mai nesăbuită nici că se putea. E riscant! Îi privi pe ceilalŃi cu atenŃie şi adăugă cu şi mai multă forŃă: ― Hardin e atît de nesăbuit? ― Aşa s-ar părea. Au sărit în aer cinci blocuri. din loc în loc. Terminus şi-a oferit întreaga cunoaştere ştiinŃifică pentru a sprijini această farsă. ― FundaŃia a alimentat cu asiduitate această falsificare. ― Atunci ascultaŃi. Sînt complet pătrunşi de această religie şi de. muşcîndu-şi buzele. la centrala atomică din templu! Thessalekian ― una dintre cele mai mari. Tînărul şef de partid vorbi cu un glas tunător: ― N-are nici un rost. . Dacă Împăratul ar fi avut curajul să încerce. ― Ce ghinion! exclamă Sermak. ăăă. Culmea este că pînă şi preoŃii. zice-se.. cînd Hardin a salvat FundaŃia de stăpînirea anacreoniană. Dar chiar după ce comunicaŃiile s-au întrerupt şi piratul de bunic al lui Lepold s-a autointitulat rege. ― Îmi amintesc. Nu există festival pe care să nu-l prezideze Regele. Într-o vreme era un membru marcant al Partidului AcŃiunii. ― Îmi vine să plîng ca artezienele din Parcul Primăriei. Cel ce-l atinge se alege cu nişte arsuri grozave. A ajuns preot. Nu înŃeleg. care-i străluceşte în jurul corpului şi care-i stă ca o coroană deasupra capului. şi ridică din umeri. care ar fi izbucnit cu siguranŃă.. Regele se poate deplasa prin aer. care le aranjează. Trebuie să fim din cale-afară de dobitoci ca să ne frîngem singuri gîtul şi să ne pierdem orice speranŃă. Ce face acolo? S-a lăsat şi el orbit? ― Nu prea ştiu. Să întemeiezi pe de o parte o religie care să elimine total orice posibilitate de izbucnire a unor tulburări interne.. cînd mă gîndesc la şansa pe care am pierdut-o. Ziarele au dat atunci o versiune cam încurcată. Nu poŃi răsturna un astfel de rege. Pe atunci poporul anacreonian nici nu bănuia că Imperiul era pe ducă. spuse Bort înfierbîntat. ceea ce. cred în ele. Un „om de paie". graŃie Spiritului Divin şi.

şi acum se duce să-şi încaseze răsplata. ― Aşa s-a zvonit pe aici. iar atunci nu ne-ar rămîne decît să stăm cu mîinile încrucişate. ― Da. făcu Orsy. Dar n-ar fi cu mult mai rea decît altele. spuse Bort. Bort. făcu Orsy. Nimeni nu ştie nimic despre ea. e o adevărată nebunie. Regele este zeu. Dacă aşa stau lucrurile. Pleacă pe Anacreon! ― Asta este adevărată trădare! strigă cu voce gîtuită Tarki.. aruncînd pe masă un ziar cu fulgi de fzăpadă pe el. ar putea porunci şi mîine. ― Mai avem pe naiba. ― Doamne. nu se mai putu stăpîni Bort. spuse Walto precipitat. ― PriviŃi aici! strigă el. Nu pui la îndoială spusele unui zeu. cu voce pierdută. ― Nici eu nu mai înŃeleg. Dacă e să se bazeze pe vreo armă secretă. să ne acuze de agresiune si să apeleze la sentimentalisme şi la naŃionalisme de două parale? Cînd va sosi vremea să lovească. schimbînd grăbit subiectul. Lepold va împlini vîrsta majoratului săptămîna viitoare. căci n-am de unde să ştiu. CîŃiva membri ai partidului au ridicat problema în Consiliu. FundaŃia ar face mai bine să se autodistrugă pentru a scăpa de agonia şi de aşteptarea asta plină de suspans. spuse Bort. pleacă pe Anacreon. şi lăsă în urmă dîre de zăpadă. dar aşa stau lucrurile. Să mă ia naiba dacă Walto n-are dreptate. Exact aşa va fi.. ― Deci mai avem cîteva luni. un as mare pe care-l va scoate din mînecă într-un moment psihologic. Purtătorii lui de cuvînt i-au denunŃat pe cei care colportează zvonuri şi totul s-a stins. de no să-şi mai revină... Ne-a vîndut. că Hardin n-are vreo armă secretă pusă deoparte. ToŃi se porniră să vorbească în acelaşi timp şi Sermak trebui să lovească cu pumnul în masă pentru a-i domoli. Asta-i problema cea mai mare a sistemului.) Mai avem timp. tropăind.. Sermak clătină din cap neîncrezător. izbucni Sermak. Hardin n-a dezminŃit ştirea. cînd uşa se deschise şi Levi Norast intră precipitat. Dar nu te uita aşa la mine. ― Socot. ― Nu. ascultaŃi la mine. fără să-şi dezbrace paltonul. ― Păi. ea se ocupă numai de sărbătorile ce vor avea loc. Presa anacreoniană nu face niciodată referiri la FundaŃie. Toată afacerea pare nebunească şi lipsită de noimă. De altfel. Spune-mi. Ce altceva putem crede? ― De-a dreptul trădare. Sermak se ridicase în picioare: . E în solda lor. Şantierele flotei sînt sanctuare religioasei inviolabile pentru restul publicului. În momentul de faŃă. CredeŃi că trebuie să declanşeze o campanie de propagandă ca să-şi pregătească poporul pentru luptă.. Asta ar putea. n-am auzit. Lepold va porunci. Bort. ― Da. ― Se armonizează cu restul. recunosc. ai auzit ceva de un crucişător pe care se presupune că FundaŃia l-a reparat pentru a intra în serviciul flotei Anacreonului? ― Un crucişător? ― Un crucişător al fostului Imperiu. La televizor numai despre asta se vorbeşte. cuprins de o puternică emoŃie. (Walto reuşi să zîmbească pentru prima oară în cursul discuŃiei. Cei cinci desfăcură ziarul şi se aplecară asupra lui curioşi. iar poporul va lupta. S-ar putea ca asta să aibă importanŃă pentru noi. şi de nimic altceva. întrebarea este cît timp ne-a mai rămas? Ia spune. iar asta îl va băga pe bătrînul Wienis în toŃi sperieŃii. Dar asta nu înseamnă mare lucru. furios la culme. să ştii. După cum ştii. Urcă scara sărind cîte două trepte o dată.― SituaŃia este cam neclară. spuse Sermak.

te asigur. Mîine voi cere Consiliului ca Hardin să fie pus sub acuzarea de înaltă trădare. dar acoperise pămîntul cu un strat de zăpadă gros. moŃiunea lui a fost respinsă cu două sute şase voturi contra a o sută optzeci şi patru. ― Avea deplină dreptate să procedeze astfel. ― Atunci aş avea sigur nevoie de o serioasă gardă de corp. (Începu să numere pe degetele boante. ― Eu? Sînt atîtea lucruri încurcate. Hardin rămase tăcut şi Lee continuă: ― Trei: înainte de a ieşi din sală. spuse el gînditor. Hardin. fie pro-Hardin. fie el acŃionist. Şi dacă şi asta dă greş. nimeni. Prostii! .― Nu mai avem de ales.) Unu: Sermak a făcut un scandal de pomină în Consiliul municipal şi a cerut punerea ta sub acuzare.. climatizată la douăzeci şi trei de grade tot anul. al incompetenŃilor. Nu era frig în vehiculul bine încălzit. Vor zice că ai şterso. aş vrea să văd mai întîi rezolvate alte cîteva lucruri. Pe lîngă asta. ― . răspunse Lee. iar dacă va fi nevoie. ar trebui să egalizăm clima pe Terminus. Ar fi realizabil. şi fragilul autovehicul de teren înainta cu greu pe străzile pustii. că şi majoritatea membrilor Consiliului sînt complici la trădare prin refuzul de a vota punerea sub acuzare şi că partidul lui nu degeaba se numeşte al AcŃiunii. Nu mai vreau să aud de asta. ce-ar fi să-l climatizăm pe Sermak? O celulă atrăgătoare şi uscată. spuse Hardin. cu mîinile gata să scoată într-o clipă dezintegratoarele atomice). la ivirea zorilor. Ar trebui să rămîi să-i înfrunŃi. ― Într-o zi. recunoscu Hardin. Lumina cenuşie şi înşelătoare a zorilor era rece nu numai în sens poetic. Se vede treaba că vrei să stîrneşti un război civil. cînd vom avea resurse. ― Cam aşa e. stînd cu ochii aŃintiŃi la străzile pustii. A ce-Ńi sună asta? ― Tulburări. cei şaizeci şi nouă de membri ai Partidului AcŃiunii s-au ridicat în picioare şi au părăsit sala Consiliului. Şi doi: după votare. Să nu spui că n-am dreptate. Hardin. ar fi exact ce i-ar trebui. Trebuie să mă duc pe Anacreon şi s-o fac fară multă zarvă. presupun. Yohan Lee îşi exprimă nemulŃumirea bodogănind: ― Toate acestea vor da naştere la tot felul de interpretări. ca un infractor. ― Desigur. ― Iar acum pleci pe furiş. ci chiar foarte concret.. să declari Legea marŃială! ― ViolenŃa este ultimul refugiu. ― Lasă-i să zică. nu simŃea tăria şi imboldul de a ieşi pe stradă la o oră atît de matinală... Sermak a început să urle că eşti un trădător şi că pleci pe Anacreon ca să-Ńi primeşti cei treizeci de arginŃi ai trădării. nu doar de ăştia doi. încît nu e nevoie să le stîrnesc eu... De exemplu. o majoritate de douăzeci şi doi. lîngă şofer. 5 NINSOAREA ÎNCETASE. ― În ceea ce mă priveşte. dacă pentru moment viaŃa politică a FundaŃiei era cam agitată. Lee! Hardin se rezemă de bancheta capitonată şi simŃi un fior rece pe şira spinării. ― Bun. deşi contasem pe cel puŃin şaizeci. dar lumea care înota în zăpadă părea să radieze răceala şi acest lucru îl irita. (Făcu un semn către cei doi tineri solizi care se aflau în faŃă. răspunse cu răceală Hardin. bătătorit.

Uite. o frîntură insignifiantă în comparaŃie cu întinderea de neconceput a Imperiului Galactic din care fusese o parte distinctă cu mult timp în . De la prima lui apariŃie. Se trase un pas înapoi şi uşa ecluzei se închise. Sosi doar cu o zi înainte de încoronare. Lee făcu o figură mirată: ― Or să creadă? ― N-are importanŃă. înŃelegi? Dar face parte din Planul lui. ― Îmi amintesc. N-am cum să ştiu. Lee. încuviinŃă Lee. 6 SALVOR HARDIN nu călători direct către Anacreon. Uite c-am ajuns la spaŃioport! Nava se profila masivă şi sumbră în lumina cenuşie a dimineŃii. ― Probabil. după ce făcuse vizite foarte scurte în opt dintre sistemele stelare mai mari ale regatului. Te rog să ai grijă să nu te arzi. ― Dar chestia asta cu „rezolvată cu succes" e o prostie! ― O prostie foarte deconcertantă. Ce-Ńi spun e foarte important. oprindu-se cît să poarte discuŃii cu reprezentanŃii locali ai FundaŃiei. bine. Lee părea nesigur. totuşi. ― Nu-Ńi face probleme. decît dacă am demonta Bolta ― probabil însă este făcută în aşa fel încît să se autodistrugă în cazul în care am încerca acest lucru. se întoarse să-i strîngă mîna lui Lee. Tot întrebîndu-se dacă e adevărat sau nu şi ce anume am vrut să comunic. El reprezenta un mic ciob. Mă voi întoarce cu mult înainte de această dată. Vor fi foarte nedumeriŃi. Nu Ńi se pare cumva că asta ar putea avea vreo semnificaŃie? ― Vrei să spui că va apărea din nou? ― Stai că n-am terminat. ― La revedere. Cea de acum e a doua. Să nu adaugi nimic. Călătoria îi lăsase un sentiment apăsător. am fost acolo la fiecare aniversare. ajuns la ecluză. dar acum este prima oară cînd avem cu adevărat o criză. Atunci a fost prima dintre crizele noastre majore. care e problema. vei mai face cunoscut. Acum treizeci de ani s-a deschis Bolta Timpului şi la ce-a de-a cincizecea aniversare a întemeierii FundaŃiei a apărut o înregistrare a lui Hari Seldon care ne dădea o primă idee despre ceea ce se întîmpla. Lee. A fost ziua în care am preluat puterea. ― Atunci va apărea. şi asta-i exact ceea ce doresc. A întreprins tot ce i-a stat în putinŃă ca să nu aflăm nimic dinainte. la noroc. schiŃînd un zîmbet şi încercînd să retrăiască acele vremuri. vor hotărî să-şi amîne acŃiunea pînă după l4 martie. voi respecta ordinele. Hardin o porni prin zăpadă cu paşi grăbiŃi şi apăsaŃi spre navă şi. în mod oficial. dar nu am încredere în altcineva. şi peste fix trei săptămîni vom avea cea de-a optzecea aniversare a FundaŃiei. indiferent cît de multe întrebări Ńi se vor pune. La şedinŃa de astăzi a Consiliului. vom vedea. Şi nici nu există posibilitatea de a şti dacă releul de blocare este programat şi pentru alte deschideri. după ce înŃelesese cît de vast era regatul. Lee! Regret nespus că te las într-o situaŃie cam încinsă. Seldon n-a spus nimic despre asta. că pe data de l4 martie va apărea o nouă înregistrare a lui Hari Seldon care conŃine un mesaj de importanŃă deosebită privind criza rezolvată recent cu succes.― Bine. imediat ce-i vei anunŃa că am plecat spre Anacreon. planeta care dădea numele regatului. N-a mai apărut. ― Exact. Ascultă-mă cu atenŃie.

urmă. iar ochii negri îi străluciră plini de satisfacŃie pe sub sprîncenele stufoase. care era tras la faŃă şi avea un aer hăituit. Dar n-ai dori să mergem în apartamentul meu particular. ÎnălŃimea voastră. se trezi cînd strivit de perete. dintre care cinci includeau mai mult de o lume locuibilă. Dialogul fusese profitabil şi Hardin. întreaga populaŃie participa febril la pregătirile şi solemnităŃile religioase în cinstea majoratului regelui-zeu. Lepold. pentru că Regele stătea deoparte. Totuşi. Intrucît nu putea suferi toate caznele religioase prin care ar fi trebuit să treacă dacă identitatea sa ar fi fost cunoscută. făcut dintr-un aliaj de radiu şi iridiu. Atunci îl văzu pe Wienis făcîndu-şi loc printre numeroşii invitaŃi şi se linişti. dar pentru cineva ale cărui obişnuinŃe de gîndire se constituiseră în jurul unei planete. E atît de interesant ce văd aici! Pe Terminus nu avem ceremonii care să se compare cu acestea. abŃinîndu-se cu greu să nu se urce pe un scaun. Chiar după treizeci de ani de dezvoltare. O dată cu dezvoltarea ştiinŃifică promovată de FundaŃie. mărimea Anacreonului. se pregăti să urmărească jocurile de artificii din acea seară. spuse el cu jumătate de glas. Hardin constată că toate afacerile curente erau într-o încremenire totală. în provinciile exterioare incă mai aveau loc sărbători. ca arie şi populaŃie. ― Dragul meu Hardin. BineînŃeles că tronul nu ar fi fost atît de masiv dacă n-ar fi avut un motor atomic montat în interiorul lui. Era trecut de unsprezece. nu te poŃi aştepta decît la plictiseală atunci cînd refuzi să-Ńi declini identitatea. rămase de pe vremea de glorie a Imperiului. ― Nu sînt plictisit. creştea rapid. unde am putea discuta pe îndelete şi feriŃi de urechi indiscrete? . atunci cînd în sala de bal a palatului apărură grupurile strălucitoare ale nobililor celor mai bogaŃi. Regele urma să se aşeze pe tronul masiv. pe planeta Anacreon. împodobit cu lucrături din aur şi pietre preŃioase. doar jumătate de oră înainte ca acesta să plece în mare grabă pentru a conduce o altă festivitate într-un templu. era copleşitoare. reuşi să scape şi de ultimul nobil îmbrăcat în uniformă de gală. în sfîrşit. Îi fusese prezentat lui Lepold ca orice altă persoană din şirul lung de oameni care adresau urări suveranului de la o distanŃă respectabilă. iar tronul avea să se ridice maiestuos în aer şi să plutească încet deasupra pămîntului. Aproape la fiecare pas trebuia să adreseze cuvinte amabile vreunui nobil semeŃ al cărui bunic îl ajutase pe cel al lui Lepold să prade regatul cîndva şi primise vreun ducat drept recompensă. Cînd ajunse în capitală. cînd abia băgat în seamă. În provinciile exterioare existau încă imense întinderi unde energia atomică nu fusese reintrodusă. Hardin nu-şi găsea locul şi se ridica mereu pe vîrfuri ca să poată vedea cît de cît ceva. ajungînd în dreptul ferestrei panoramice. Făcu o strîmbătură care aducea a zîmbet. deşi cu mult mai redusă decît în vremurile de înflorire a Imperiului. iar aici. şi aceea slab populată. satisfăcut. mai puternici şi mai exaltaŃi ai regatului. ştiŃi bine. într-o impresionantă şi singuratică grandoare. astfel încît marile mulŃimi de oameni simpli să-l poată privi şi să-l aclame frenetic. cînd ignorat cu totul. numai lumea în care se afla capitala beneficiase de energie atomică. În mai puŃin de o oră. astfel că. se comportă tot timpul ca un observator. populaŃia de nouăsprezece miliarde. Pină şi progresele care se înregistraseră n-ar fi fost posibile dacă nu ar fi existat relicvele utilizabile. ― Neîndoielnic. Hardin reuşise să discute cu Verisof. Cînd. Wienis avansa foarte încet. Dar Hardin constată acum că nu era copleşit doar de dimensiunile sarcinii sale. ajunse lîngă Hardin. regatul cuprindea douăzeci şi cinci de sisteme solare. înconjurat de strălucirea aurei sale radioactive. Urmînd îndeaproape graniŃele fostei Prefecturi a Ana¬creonului.

dacă e să Ńinem seama de nefericitul accident căruia i-a . n-aŃi fi reparat-o dacă nu v-aş fi ameninŃat cu război. nu ne putem permite să avem favoriŃi. întrebîndu-se cine o fi fiind necunoscutul cu o înfăŃişare ştearsă şi îmbrăcat cu discreŃie căruia PrinŃul-regent îi acorda o asemenea onoare. A fost îmbuteliat şi pus la păstrare cu zece ani înainte de Revolta de pe Zeon. superioritatea noastră ştiinŃifică asupra restului Periferiei va fi indiscutabilă. cu toate că uneori acestea s-ar putea dovedi mai puŃin directe. am crezut întotdeauna în acŃiunea directă. Zîmbetul lui Wienis. urmă Wienis. Cînd ajunseră în apartamentul lui Wienis. Sub conducerea Anacreonului? ― De ce nu? Cu ajutorul FundaŃiei. pentru tine şi pentru copiii tăi. spuse Wienis. În onoarea lui Lepold I. prefăcîndu-se a fi absorbit în gînduri ―. Hardin. ai mai fost o dată pe Anacreon. după un moment de tăcere: ― CurÎnd Împărat al Periferiei. Şi mai ştiu că această ameninŃare a fost valabilă totdeauna. eu nu m-aş considera chiar incompetent. Regele Anacreonului. consider violenŃa o mo¬dalitate neeconomică de a-Ńi atinge scopurile. din pivniŃele regale. ― E valabilă şi acum? ― Acum e cam tîrziu să vorbim de ameninŃări. aprobă politicos Hardin. îi ajută pe cei care se ajută singuri. Am realizat multe în acest fel şi cred că voi mai realiza destule. Pe vremea aceea erai tînăr. Hardin făcu un gest de dezaprobare. ― Ştiu. deşi Consiliul pentru navigaŃie de la noi dorea această navă în scopuri de cercetare. Dar chiar şi atunci aveam păreri total diferite. şi mai apoi cine ştie? Poate într-o bună zi Galaxia va fi reunită. ― Dar eu am. ― Vin de Locris. ― Nu am cunoştinŃă de aşa ceva. îl întrerupse Hardin. Vin adevărat ― vechi de două secole. amîndoi eram tineri. Cred că-Ńi croieşti. Datorită înaltului idealism al guvernului nostru şi al măreŃului scop moral al fondatorului nostru. un drum care duce direct la tron. ― Nu aş îndrăzni să afirm aşa ceva. ― Chiar că e o băutură regală. Eşti ceea ce se numeşte un om al păcii. se transformă în rînjet: ― Spiritul Galactic. deci trebuie să-mi croiesc şi să urmez un drum direct pînă la Ńintă. dar problema este că FundaŃia are obligaŃia de a ajuta orice naŃiune care solicită ajutor ştiinŃific. Nu avem ce face. Hari Seldon.― Desigur. aşa-i? ― Presupun că da. Urcară scările la braŃ şi numeroase ducese moştenitoare îşi duseră mirate lornioanele la ochi. Sorbiră. Există oricînd alte soluŃii mai bune. pentru a mă exprima în limbajul binecunoscut. bineînŃeles! Cu toate astea. ― Da. cunosc binecunoscuta maximă care-Ńi aparŃine: „ViolenŃa este ultimul refugiu al incompetenŃilor!" Cu toate astea ― şi regentul se scarpină delicat la o ureche. apoi Wienis spuse curtenitor. Hardin. ― În ciuda acestor vorbe. Hardin se aşeză confortabil şi acceptă cu un murmur de recunoştinŃă paharul de lichior pe care i-l turnă regentul. Hardin încuviinŃă politicos şi nu spuse nimic. (Wienis aruncă pe furiş o privire către ceasul de pe birou. ― Da. Mai exact. ÎnălŃimea voastră. Regentul repetă ironic ultimele cuvinte: ― Scopuri de cercetare! Da. Am reparat crucişătorul imperial pentru voi. ÎnŃeleg foarte bine că FundaŃia nu va coopera niciodată din proprie iniŃiativă. ― Fără îndoială.) Ascultă.

de cînd ne-aŃi donat crucişătorul imperial. ― Exact asta mă consider. Numai că sînt dezamăgit. O flotă mare. ai venit pe Anacreon singur şi m-ai însoŃit în apartamentul meu fără suită. S-ar putea să te consideri privilegiat ca Primar al Terminusului pentru a face asemenea afirmaŃii. cărei dificultăŃi nu eşti dispus să-i cedezi în acest moment? ― DificultăŃii de a convinge FundaŃia să colaboreze. spuse Hardin încruntat. comandant pe nava amiral Wienis. ne-aŃi ajutat pe noi să ne înarmăm. ai comis o greşeală şi mai gravă. . N-o să mă înspăimînt în faŃa unor vorbe goale. politica de pace te-a împins să comiŃi o serie de greşeli foarte grave. ― BineînŃeles. Dar acest lucru ar putea să te convingă de hotărirea mea. Să numesc asta un gest de bunăvoinŃă? ― Numeşte-l cum vrei. Te temi atît de mult de mine? ― Nu mă tem deloc. După filosofia mea de viaŃă. pe vremuri crucişător în flota imperială. navele flotei Anacreonului au plecat exact acum cincizeci de minute. Te poŃi considera prizonier de război. ― Nici nu mă îndoiesc de asta. De ce avem a ne teme? Nu ameninŃăm interesele nimănui şi le servim pe ale tuturora deopotrivă. ― Nici nu doresc să plec imediat. Cînd războiul va fi declanşat ― nu declarat. decît că în faŃa uşii sînt cinci santinele bine înarmate şi gata să tragă. ― ÎnălŃimea voastră.. Vezi tu. Hardin îl privi încruntat şi întrebă: ― Cînd se va întîmpla acest lucru? ― Dacă te interesează cu adevărat.. Hardin.. este aproape de neînfrint. oricum ai vrea să-l numeşti. nelalocul lor. continuă Wienis. Incidentul nu mă va deranja cîtuşi de puŃin. Hardin. spuse el. Ochii lui Hardin exprimară mirarea. ceea ce ar însemna mîine la amiază. dar dacă mai crezi asta. îŃi pierzi vremea. Nu cred că vei putea pleca. De fapt. ― Şi ce-i rău în asta? întrebă Hardin privind în jur.) Dacă intenŃionezi să declari război şi-mi aduci la cunoştinŃă acest lucru. nu-i aşa? Wienis se încruntă în faŃa acestor acuzaŃii făŃişe şi vocea îi crescu în intensitate: ― Hardin. zise Hardin. ― Şi în timp ce voi aŃi rămas fără apărare. o flotă care. Hardin. Nu declar război. Însă. spuse regentul. S-ar părea că planeta Terminus este aproape complet lipsită de apărare. te rog să te trezeşti la realitate. pur şi simplu pentru că ai subestimat îndrăzneala adversarilor. sper că-mi permiŃi să iau imediat legătura cu guvernul meu.căzut victimă tatăl regelui ― fratele tău mai mare ― şi de starea precară a sănătăŃii regelui. Nu toată lumea se teme de acŃiune directă ca tine. ăă. ― Spre exemplu? sugeră Hardin. (Hardin dădu să se ridice de pe scaun. ― Spre exemplu. FundaŃia va afla singură. ― Nimic altceva. Hardin. şi prima lovitură va fi trasă imediat ce vor zări Terminus. datorită bombelor atomice lansate de flota anacreoniană aflată sub conducerea propriului meu fiu. Are o stare precară de sănătate. Mai precis. greutăŃile se împrăştie ca fumul atunci cînd le înfrunŃi cu îndrăzneală şi încă n-am luat-o la goană în faŃa niciuneia. înălŃimea voastră. ― Stai jos.. la ora unsprezece. sprijinindu-ne în special în crearea şi dezvoltarea unei flote proprii. Hardin. iar tu nu vei lua nicicum legătura cu guvernul tău. ― Sînt încredinŃat că atitudinea aceasta se va schimba cu timpul. ar fi de dorit să eviŃi anumite subiecte mai delicate. ci declanşat ―. nepăsător.

Cu cei cinci paznici la uşă. Se aplecă în faŃă şi. ― Da.). Eu mă gîndisem că momentul încoronării ― adică miezul nopŃii ― ar putea fi momentul logic pentru a pune flota în mişcare. Şi dacă nu ştii ce înseamnă. se îndreptă spre imensa fereastră deschisă. Lepold şedea pe tron. Nu există nici o contralovitură. sorbi încă un pahar de vin Locris. Altfel ar fi fost mai impresionant. La bătaia clopotului cu sunet pătrunzător care marcă miezul nopjii. toŃi ochii erau pironiŃi asupra tronului. Flotele lor. Wienis se rezemă de spătarul scaunului. Nu-l văzu nimeni. Tronul începu să vibreze uşor şi.― Asta-i tot? chicoti Wienis dispreŃuitor. într-o poziŃie maiestuoasă. ― Dragul meu Wienis. dar nici nu doresc s-o fac chiar de-aş fi liber. nu ar face faŃă flotei noastre. Nici nu intenŃionez să trag vreun foc. Elita din sala de bal păstra o tăcere pioasă. nu voi contramanda ordinul. Dar mai sînt patru minute pînă la miezul nopŃii. adăugă: ― ÎŃi dai seama. Nu va exista bărbat sau femeie pe Anacreon care să nu ştie că guvernul a declanşat un atac mişelesc. formînd o coroană arzătoare. ÎnălŃimea ta. se opri în dreptul ferestrei şi aura Regelui dispăru. personal. la miezul nopŃii. toŃi preoŃii de pe Anacreon vor intra în grevă. ― Ştiu asta. coborî treptele şi. Dar nu pot s-o fac. pentru cine crezi că le păstrez? Îmi închipui că în ultima jumătate de oră fiecare templu de pe Anacreon a devenit centrul de atracŃie pentru mulŃimile care ascultă un preot vorbindu-le despre exact această problemă.t. Interdict ― canon constînd în retragerea dreptului de a oficia serviciul divi si alte practici religioase (n. ― Interdict? ― Da. Mai bine ai coborî în sala de bal pentru a fi în mijlocul evenimentelor. nemotivat şi neprovocat. împotriva sufletului religiei lor. E limpede că ai vrut să declanşezi războiul cît mai eşti regent. se ridică de pe podium. că un atac împotriva FundaŃiei nu este altceva decît un sacrilegiu suprem? Wienis făcea eforturi vizibile de a-şi stăpîni mînia: ― Nu-mi veni mie cu chestii din astea. ― Să nu-Ńi închipui că mă duci de nas. îŃi voi explica pe-ndelete faptul că dacă eu. Regentul rămase cu ochii holbaŃi. planeta Anacreon să intre sub interdict. Mi-am stabilit contralovitura pentru miezul nopŃii. Atîta doar că s-a transmis cu o săptămînă în urmă ordinul ca acum. eu voi fi mai în siguranŃă aici. cuprins de o bruscă însufleŃire. nici măcar combinate. Dacă te bazezi pe sprijinul celorlalte regate. Wienis se opri pe scări. aura regală mortală strălucea semeaŃă desupra capului Regelui. Strînse din pumni şi rămase nemişcat ― Hardin n-avea să-l facă să acŃioneze prosteşte. întrucît sînt reŃinut şi nu am mijloace de legătură. la distanŃă de şase picioare de pardoseală. După o scurtă plutire. apoi îşi înăbuşi cîteva blesteme şi se năpusti afară din cameră. privind nepăsător către tavan. în sclipirile multicolore şi difuze răspîndite de minusculele globuri Atomo. Uriaşele candelabre luminau din ce în ce mai slab şi. fără nici cel mai mic zgomot. . mută-Ńi gîndul. ― Despre ce tot vorbeşti? ― Chiar nu înŃelegi? spuse Hardin cu blîndeŃe. Wienis sări din fotoliu. care împînzeau tavanul boltit. Păstrează-le pentru mulŃime. iar chipul lui avea trăsături împietrite şi reci.

îngrozit şi alb ca varul. Se auzeau strigătele răguşite ale mulŃimii nemulŃumite. spre dreapta sa. Centralele nucleare au fost închise. Toate navele au revenit la baze. nici o rotiŃă nu se mai învîrte pe Anacreon. nu e pic de căldură decît în temple. urmat îndeaproape de cei cinci membri ai Gărzii. Lumina se va aprinde numaidecît.Încremenit pentru o clipă. să fie dezintegrat! răcni Wienis. Lepold privi în jur cu ochi mari şi speriaŃi. ordonă preoŃilor tăi să-şi reia activitatea. le poŃi ordona preoŃilor să se întoarcă la locurile lor. toate templele de pe planetă vor fi puse sub controlul armatei. Wienis se repezi către tronul care se afla lîngă fereastră şi-l ridică în picioare pe Lepold. ― Bună dimineaŃa. Vocea de taur înfuriat a lui Wienis acoperi deodată corul de Ńipete şi exclamaŃii de uimire: ― AduceŃi torŃele! AduceŃi torŃele! Îşi croi drum către uşă. Vă felicit cu ocazia încoronării voastre. A fost identificat drept Marele Preot Poly Verisof. ― Hardin. RămîneŃi pe locurile voastre. Începînd din noaptea asta. Cere eliberarea imediată a primarului Salvor Hardin şi încetarea războiului împotriva FundaŃiei. cu excepŃia templelor. tu. chipurile participanŃilor apăreau înspăimîntate şi nedumerite. Rămase aşezat pe scaun. i se adresă el lui Lepold. strigă Wienis din nou. Nu e nici o picătură de apă decît în temple. În lumina stranie a torŃelor roşii. ― În fruntea lor se află un preot. o voi face! Dacă vrei o confruntare. dar ochii săi trădau nelinişte. ― Hardin. ― Ce doresc? explodă Wienis. după încoronare. apoi tronul se bălăbăni şi se prăbuşi de la înălŃimea de şase picioare cu un bubuit. ― Dacă vreunul din netrebnici încearcă să treacă de porŃile palatului. . lipsit de aură. Oraşul era cufundat într-un întuneric deplin. Wienis. şi vei vedea cine se joacă cu forŃe care-l depăşesc. cu un glas răguşit. strigă Wienis. te joci cu forŃe care te depăşesc. palatul este înconjurat de populaŃia oraşului. Regele rămase cu chipul schimonosit de uimire. Primarul nici nu-l băgă în seamă. ― Pe numele Creatorului. Se întoarse către şeful Gărzii. moment în care toate luminile din palat se stinseră. incapabil să scoată vreo vorbă. Maiestatea voastră. strigă Wienis. verzi şi albastre. se vedea lumină. În sala întunecoasă pătrunseră gărzile palatului cu torŃele care ar fi trebuit să fie folosite în uriaşa procesiune de pe străzile oraşului. Spitalele nu vor mai primi pacienŃi. un căpitan care rămăsese Ńeapăn în poziŃie de drepŃi: ― Ce s-a întîmplat. ca orice muritor de rînd. Lasă-i să urle! Ne socotim noi mîine! TorŃele fuseseră împrăştiate şi sala de bal era luminată ca ziua. În zonele în care pe planetă este iarnă. OfiŃerul raportă pe un ton neutru. Wienis intră ca o vijelie în apartamentul său. Nu arde nicăieri vreo lumină. Deocamdată nu mai am nimic altceva de spus. o vei avea. în lumina perlată a becului Atomo de lîngă el. Wienis. În acest moment. Doar undeva. unde se afla Templul Argolid. Vom vedea dacă preoŃii pot să se opună armatei. ― Vino cu mine! Aruncă o privire pe fereastră. veni pe dată răspunsul. împingînd şi bruscînd lumea într-o parte şi-n alta. ― Nu s-a întîmplat nimic. fără intonaŃie. cu un zîmbet uşor ironic pe chip. Înjură plin de furie şi-l tîrî pe Rege după el. Hardin îl privi cu răceală: ― Ordonă-le tu. căpitane? ― ÎnălŃimea voastră. Dacă nuŃi convine situaŃia.

De fapt. întărise grinzile. părinte! De conducerea navei mă ocup eu". reparase sistemul de comunicaŃie. din cîte pricep. dar l-am aranjat astfel încît poate doar să recepŃioneze. înlocuise plăcile deteriorate din cuirasa navei. Hardin răspunse cu detaşare: ― Da. energia poate să dispară. dar noi vom rezista. dar nu poŃi să opreşti flota mea. Îşi merita numirea de adjunct al Preotului-şef pe nava-amiral măcar în virtutea ierarhiei preoŃeşti. Pe ecranul televizorului începură să apară primele imagini şi Hardin reveni: ― Nu. peste două secunde. diavole! Vom rezista pînă la ziuă. Ei. că tunurile ei aveau să fie îndreptate împotriva Marii FundaŃii. . Şi cînd va sosi vestea că FundaŃia a fost cucerită. tare mi-e teamă că oştenii tăi vor fi făcuŃi fărîme de mulŃime şi atunci cine-Ńi va mai apăra palatul. însă. fiul aceluiaşi Wienis era amiralul care-i spusese cu cinci minute mai devreme: „Vezi-Ńi de suflete şi de binecuvîntări. dar aşa cum am cerut eu. în plus. Vei afla astfel că radioul şi televizoarele nu funcŃionează. Wienis. şi nici comunicaŃiile prin ultraunde. crucişătorul care a fost reparat din ordinul meu. (Vocea lui hîrîită exulta). SituaŃia asta va dura pînă mîine. mulŃimea va afla pe ce minciună uriaşă s-a bazat religia voastră şi-i va părăsi pe toŃi preoŃii voştri. dar Hardin continuă: ― Dacă doreşti. Verificase motoarele din ordinul acestora. dar cum vei transmite ordinele? Toate liniile de comunicaŃie de pe planetă sînt întrerupte. şi vei putea folosi aparatele pe ultraunde de acolo pentru a lua legătura cu celelalte zone ale planetei. Acum. Lucrase la reparaŃii sub directa îndrumare a oamenilor sfinŃi ai FundaŃiei. Wienis. Hardin. după cele ce-i spusese amiralul. întorcîndu-se chiar împotriva lor. peste două minute vei afla de ce sînt în stare aceste legături. E pe drum. Stai jos. Wienis simŃi că se sufocă de furie. bine. care se află în apropierea palatului. Cum de putea Regele. iar în frunte se află crucişătorul care a fost reparat potrivit ordinelor tale. ai auzit vreodată de legături în ultraunde? N-ai auzit. pentru că poŃi opri energia pe Anacreon. instalase cablurile televizoarelor. El cunoştea nava. nu se mai îndoia. Dar dacă vei încerca asta. să permită comiterea unui act atît de îngrozitor? Nu era aceasta o acŃiune a blestematului de regent. I se permisese chiar să dea o mînă de ajutor cînd înŃelepŃii FundaŃiei montaseră un sistem atît de sfînt cum nu mai fusese instalat vreodată pe o altă navă ― releul ultraundă! Nu era de mirare că-şi simŃea sufletul îngreunat. Nici nu voise să creadă ce-i spusese Verisof ― că nava avea să fie folosită într-un scop pervers pentru a produce un rău înspăimîntător. Spune-mi. fără încunoştiinŃarea Regelui? Şi. Wienis? Şi ce se va alege de vieŃile voastre? Wienis spuse cu o voce gîtuită: ― Putem rezista. poŃi să comanzi armatei să intre în Templul Argolid. binecuvîntat şi divin. MulŃimea poate să urle. Hardin. Dar nu era vorba doar de ierarhie. desigur ― este televizorul din această cameră. 7 THEO APORAT era unul dintre preoŃii cu rangul cel mai înalt de pe Anacreon. împotriva FundaŃiei. şi ascultă cu atenŃie. singurul mijloc de comunicare care funcŃionează pe planetă ― cu excepŃia celor două temple. Wienis.― Foarte bine. de la care venea binecuvîntarea şi unde fusese pregătit în tinereŃe.

Fie ca sistemele ei de comunicaŃie. Mai rămăseseră cinci minute pînă la ora douăsprezece. în timp ce imaginea impunătoare a preotului li se adresă: ― În numele Spiritului Galactic. În numele Spiritului Galactic. Fie ca luminile. zvîrcolindu-se înfricoşaŃi şi îngroziŃi: ― Salvează-ne sufletele. Programase perfect totul. în chiar clipa în care bătu miezul nopŃii. cuplă comutatoarele care deschideau canalele de comunicaŃie. iar cei doi ofiŃeri cu o mare spaimă. Fie ca motoarele. Adjunctul Preotului-şef avea dreptul să intre în orice compartiment al navei. în numele Spiritului Galactic. Sufletele voastre nu sînt încă pierdute! . îngăimă unul dintre ei. deşi erau fără îndoială oameni curajoşi. o mînă din Templul Argolid deschise un releu ultraundă care. în timp ce acolitul său asculta cu veneraŃie. Aporat văzu cum întunericul învăluia nava şi auzi oprirea bruscă a susurului monoton şi îndepărtat al motoarelor hiperatomice. şi blesteme ca acelea ale lui Aporat sînt cu adevărat mortale. binecuvîntarea Spiritului n-o mai apără nici pe ea. cu viteza ameŃitoare a acestui tip de undă. aflate la proră). încît sufletul fiecăruia dintre voi va fi condamnat la eternul frig spaŃial! IntenŃia comandantului vostru este de a conduce nava pînă spre FundaŃie şi de a bombarda sursa binecuvîntărilor de care v-aŃi bucurat din partea ei. să piară în neant. ― Şi pentru că această navă întreprinde o misiune diavolească. Fie ca televizoarele. şi al tălmăcitorilor săi. Cu mişcări experte. îl înlătur de la comanda navei. Nava. este angajată. blestem această navă. care sînt braŃele ei. ReverenŃa ta! Sîntem oameni simpli şi nu am fost încunoştiinŃaŃi de crimele conducătorilor noştri. să paralizeze. care sînt pumnii ei. să se stingă. oamenii sfinŃi ai FundaŃiei. iar PrinŃul Lefkin va scheuna mai curînd decît îşi închipuie. Hari Seldon. Fie ca dezintegratoarele ei atomice. care sînt inima ei. pînă la tablourile de comandă. care umplu încăperea cu o lumină perlată. astfel încît glasul şi imaginea sa puteau pătrunde acum pînă în cele mai îndepărtate colŃuri ale navei de două mile lungime. ― SoldaŃi ai navei-amiral regale Wienis! AtenŃie! Vă vorbeşte Preotul-şef adjunct! (Ştia că sunetul vocii lui răsuna de la partea din spate a navei. Acolitul său îl precedă şi cei doi ofiŃeri de scniciu nu făcură nici o mişcare ca să-i împiedice. să amuŃească. Şi nava muri! Pentru că trăsătura principală a religiei ştiinŃei este funcŃionalitatea. dar şi de blestem. în comiterea unui sacrilegiu. unde se aflau motoarele atomice. care este respiraŃia ei. care sînt sufletul ei. fără ştirea voastră. căzură în genunchi. şi asta pentru că se lasă pradă voinŃei lui păcătoase. Fie ca sistemul de ventilaŃie. Scoase triumfător din buzunarul veşmîntului un bec Atomo. Intră în camera de comunicaŃii generale. soldaŃii fură cuprinşi de spaimă. Nici divinul Rege nu-şi poate menŃine statutul de rege fără consimŃămîntul Spiritului. să înceteze a mai bate. Îi privi de sus pe cei doi soldaŃi care. să-şi piardă toată puterea. blestem această navă! Şi. la distanŃă de anilumină. a unui asemenea act abominabil. Vocea îi deveni baritonală. odată cu ultimul cuvînt. Îşi va vedea de suflete şi de binecuvîntări.Aporat zîmbi strîmb. deschise un alt releu de pe nava-amiral Wienis. ― Închide uşa! porunci Aporat şi privi la cronometrul navei. pentru că nu mai există dreptul de comandă acolo unde binecuvântarea Spiritului Galactic a fost retrasă. eu. să devină oarbe. al profetului său. care-i alcătuiesc vocea. strigă el. aflaŃi în faŃa ecranelor a o mie de televizoare de pe întreg cuprinsul navei. care sînt ochii navei. ― UrmaŃi-mă! spuse Aporat poruncitor. Întrucît aceasta este intenŃia lui. Ridică braŃele solemn şi. Fie ca ghearele de abordaj.

Începe: Flota Anacreonului. Lefkin se supuse. ― LuaŃi-l şi mergeŃi după mine! Aporat se întoarse şi. caracteristice militarilor de carieră. unde stăteau încordaŃi. 8 ÎN APARTAMENTUL lui Wienis era o linişte mormîntală cînd pe ecranul televizorului apăru imaginea PrinŃului Lefkin.. în timp ce Regele Lepold şedea prăbuşit într-un colŃ întunecos muşcîndu-şi spasmodic mîneca bogat ornamentată cu Ńesătură de aur. cu mîinile lăsate uşor pe genunchi. de acest clovn? Vă plecaŃi umili în faŃa unei religii care este alcătuită din fum şi vorbe goale? Omul acesta este un impostor.. şi. SoldaŃii se îmbulzeau pe unde trecea Aporat. ajunse în camera de comunicaŃii. Şi tot mereu. continuă Aporat cu o înfăŃişare ameninŃătoare şi întunecată. ― Vorbeşte! spuse Aporat.. altfel vă arunc în spaŃiu unul cîte unul! Îşi trase sufletul. şi strigă cu glas piŃigăiat: Vă ordonă amiralul vostru. acesta execută ordinul. Regentul lăsă să-i scape o exclamaŃie de uimire văzînd faŃa obosită. ArestaŃi-l! Apoi îşi pierdu capul cu totul: ― Vă lăsaŃi prostiŃi de acest şarlatan.. ― Nu mai comanzi. ArestaŃi-l. Pînă şi soldaŃii îşi pierduseră Ńinuta semeaŃă şi privirile reci. răspunse Aporat ameninŃător. cu dezintegratoarele pregătite. dar nasul coroiat şi ochii saşii îl recomandau ca fiu al lui Wienis. cu aura lui de lumină. sîngerînd. cu chipul schimonosit de uimire şi gînduri sumbre. cerşind îndurare. sufletele voastre vor fi pierdute! Şi pe dată. ― Iar acum. alunecă pe un scaun. iată-te! Lefkin moştenise ochii albaştri ai mamei sale. străduindu-se să-i atingă pulpana veşmîntului. priveau pe furiş imaginea de pe ecran. urmat de soldaŃii care-l tîrau pe Lefkin şi de ceilalŃi ce înŃesau coridoarele. Hardin ascultă demn. Cu părul şi hainele în neorinduială. Vorbeşte cum îŃi poruncesc eu! Lefkin făcu un gest de împotrivire. tumefiată şi uniforma zdrenŃuită a fiului său. de lîngă uşă. iar Spiritul Galactic despre care vorbeşte este o înşelătorie pusă la cale de imaginaŃia preoŃilor pentru a. sîntem în legătură cu Anacreon prin intermediul fasciculului ultraundă. Aporat îl întrerupse furios: ― PrindeŃi-l pe cel care huleşte! Dacă-i daŃi ascultare. singurul lui răspuns era: „UrmaŃi-mă"! Îl găsi pe prinŃul Lefkin bîjbîind prin cabinele ofiŃerilor şi cerînd pe un ton răstit lumină. ― Ce înseamnă aceste acŃiuni de trădare? Să redai energia navei! Eu comand aici. Lefkin privi înnebunit împrejurul său: ― PrindeŃi-l pe acest om. Acolo îi porunci fostului comandant să se aşeze în faŃa singurului televizor care funcŃiona. nobilul amiral fu înconjurat şi luat pe sus de o mulŃime de soldaŃi.Nava era o învîrtejire de întuneric. . bătut şi pe jumătate năuc. ― Comandă restului flotei să schimbe cursul şi să se pregatească pentru întoarcerea pe Anacreon. iar mulŃimea de soldaŃi care înŃesa coridorul începu să murmure ameninŃător. ― A. Amiralul îi aruncă preotului o privire plină de ură. în care spaima era atît de grozavă şi de perceptibilă încît părea să fi penetrat în oameni şi lucruri.

şi refuzînd să participe. Omul încalecă... veche de cînd umanitatea.... trăia într-o permanentă spaimă că-şi va pierde viaŃa. ci una mai puŃin spectaculoasă.. mai puŃin impresionantă.. Sună cam aşa: „Un cal. care au întîietate în acest moment. reprezentată acum de. Vocea încheie cu un suspin şi imaginea dispăru de pe ecran. care era doar o umbră... dar aceeaşi religie a constituit pentru ei frîul şi şaua. la un abominabil sacrilegiu.. iar Wienis. acelor păcătoşi şi cîrtitori.. Vocea lui Hardin era uşor ironică.. pentru crimele sale.. cu toate acestea. care îndrăznesc să folosească forŃa armelor.. doborî lupul şi-l ucise. Wienis. AŃi ucis lupul.. Ajuns într-o situaŃie disperată. pentru a distruge cuibul de păcătoşi. al cărui duşman puternic şi periculos era un lup. În caz contrar. întrucît sîngele dătător de viaŃă al energiei atomice a fost încredinŃat preoŃilor ― care dintotdeauna au primit porunci de la noi.. Vocea îi era incoerentă şi răguşită: . şi redă-mi libertatea! Auzind acestea...... şi judecat de către un tribunal ecleziastic. că un asemenea război nu va fi declarat.. mai eficientă şi mai folositoare.. care ar putea prezenta interes pentru tine.. credinŃei celei adevărate. Uşurat şi bucuros. şi să ni se garanteze într-o manieră convenabilă flotei.. punîndu-i la dispoziŃie marea sa iuŃeală. strivit şi fără grai.. se gîndi să-şi caute un aliat puternic.. era acum o umbră căzută într-un scaun.. Să înceteze pe dată războiul împotriva. la întoarcerea pe Anacreon. Dii. şi împotriva Spiritului Galactic. şi-i permise omului să-l înşeueze.. nu făcu nici un gest. ― Există o străveche fabulă.. sufletele oamenilor.. şi va lua toate măsurile pe care le consideră necesare. te rog să Ńii minte acest lucru.... regele şi soldaŃii. în semiîntuneric.. în viitor şi că.. În dorinŃa de a cimenta pentru veşnicie dominaŃia lor asupra propriilor popoare.. Se apropie atunci de om. Omul acceptă întovărăşirea pe dată şi se oferi să ucidă lupul dacă noul său partener avea să coopereze. care cu o oră în urmă îl declarase prizonier de război şi considerase Terminus ca şi distrus. scoate-mi frîul şi şaua. cu următorul ultimatum transmis. şi nu de la voi.Lefkin vorbi fără tragere de inimă. de parcă cineva i-ar fi suflat ce să spună: ― Flota Anacreonului. (aici urmă o pauză mai lungă. omul rîse de se prăpădi: ― Al naibii de frumos vorbeşti. cel ce fusese regent pînă în acel moment. Wienis sări în picioare şi. Theo Aporat... şi pentru prima oară se putu observa că o aură îl învăluia pe Hardin. Tăcere deplină.. va fi întemniŃat.. Degetele lui Hardin trecură agile peste becul Atomo şi lumina lui se făcu tot mai slabă pînă cînd. după care vocea continuă) acel fost PrinŃ-regent.. Hardin continuă molcom: ― Sper că înŃelegi analogia. adjunctul Preotului-şef.. dar.. dar nu aŃi putut scăpa de hăŃ şi de şa. că duşmanul nostru este mort. calul mulŃumi omului şi-i spuse: ― Acum... Nu era lumina orbitoare care constituia prerogativul regilor. împotriva FundaŃiei.. propunîndu-i o alianŃă pe motiv că lupul le era un duşman comun.. probabil.... în semiîntuneric. flota regală va nărui din temelii palatul regal. căluŃule! Şi-i dădu pinteni mai departe". sursa tuturor binecuvîntărilor.. se întoarce pe Anacreon. cu o voce obosită care părea sugrumată la anumite intervale. conştientă de natura misiunii ei. regii celor Patru Regate au acceptat religia ştiinŃei care i-a făcut divini.. Calul se învoi. şi bîrlogul celor ce vor să strivească. Wienis.. ochii lui păreau nişte găvane turbate. deveniră nişte umbre suspendate în ceaŃă. pentru că cele mai vechi înregistrări ale ei sînt doar copii ale altor înregistrări şi mai vechi. zise Hardin.

Fii blestemat! Nu vei scăpa! SoldaŃi! urlă el. Să fie totul ras de pe faŃa pămîntului. tînărul „om de paie" pe post de primar. În colŃul său. Lepold îşi duse mîinile la ochi şi începu să geamă. dar atotputernic. se organizaseră procesiuni cu torŃe pe toate străzile oraşului Terminus. Acum situaŃia era cu totul alta din toate punctele de vedere. smulse arma din mîna omului. care nu făcu nici o mişcare să se apere. iar oamenii stăteau în picioare în partea din spate a încăperii. iar aura cîmpului de forŃă străluci şi mai puternic. neutralizat şi făcut inofensiv. absorbind energia eliberată de dezintegrator. Vei putrezi în temniŃă! Mai bine să fim distruşi. Era încă primar. zîmbind plin de încredere. Hardin se întoarse cu faŃa spre soldaŃi şi le zîmbi. Fasciculul continuu de lumină palidă atinse cîmpul de forŃă care îl înveşmînta pe primar şi fu aspirat. Se bucurase de o popularitate asemănătoare şi după prima criză. Se alăturaseră votului de încredere. Cu un Ńipăt neputincios şi disperat. Ńinuseră cuvîntări în care recunoscuseră public că se înşelaseră. de această dată. Hardin strinse din buze. DoborîŃi-l pe acest diavol! DezintegraŃi-l! TrageŃi! Fără să se ridice de pe scaun. se scuzaseră elegant pentru folosirea unor cuvinte mai tari în cadrul dezbaterilor anterioare. cu o voce isterică. îi domina. fuseseră doar şase: cei cinci Enciclopedişti ― cu toŃii decedaŃi între timp ― şi el însuşi. CeilalŃi rămaseră ca împietriŃi. evenimentele din ultima vreme nu păreau să-i fi domolit. primarul de pe Terminus. în acea zi. La acea vreme. Cu gesturi sălbatice. după zdrobirea completă a Anacreonului. Nici numele lui Hari Seldon nu fusese aclamat cu atîta convingere şi putere. Hardin se cutremură în faŃa acestei scene şi murmură: ― Un bărbat al „acŃiunii directe" pînă la ultima suflare. Cînd se întorsese de pe Anacreon aducînd vestea morŃii lui Wienis şi noul tratat semnat cu înspăimîntatul Lepold.― Şi totuşi te voi aresta. Cu ajutorul lui Yohan Lee. De partea cealaltă a încăperii. Salvor Hardin compară această mulŃime cu puŃinii care participaseră. şi în faŃa căruia întreaga putere a Anacreonului se năruise ca un castel de nisip. în ciuda poruncilor pe care le urla descreieratul Regent. Unul dintre ei ridică arma şi apoi o lăsă în jos. înconjurat de acea aură delicată. Ultimul refugiu! 9 BOLTA TIMPULUI era aglomerată peste capacitatea locurilor pe scaune. la prima apariŃie a lui Hari Seldon. Salvor Hardin. şi apăsă pe declanşator. Wienis apăsă şi mai tare pe declanşator şi rîse cu lacrimi. Fiecare membru al Consiliului municipal aştepta cu nerăbdare apariŃia lui Hari Seldon. aşa cum încercase Anacreonul. în urmă cu treizeci de ani. Sef Sermak şi Lewis Bort erau angajaŃi într-o discuŃie aprinsă. fusese întîmpinat cu un vot de încredere. Wienis schimbă direcŃia Ńevii dezintegratorului şi trase din nou ― apoi se prăbuşi la pămînt cu capul zdrobit. ştersese acest stigmat din biografia sa. Hardin continuă să zîmbească. se disculpaseră cu rafinament declarînd că nu urmaseră decît cele dictate . o îndreptă spre Hardin. Wienis slobozi un blestem şi se îndreptă împleticindu-se către cel mai apropiat soldat. Cînd acest succes fu urmat foarte curînd de tratate similare semnate cu fiecare dintre celelalte trei regate ― tratate care acordau FundaŃiei puteri care aveau să împiedice pentru vecie orice încercări de atac. Nu-mi vei scăpa. popularitatea sa atinsese apogeul.

La urma-urmei. Zîmbi cuceritor: ― Mă îndoiesc. Dar sînt încredinŃat că nu vă spun nimic nou. în schimb el îmbătrinise. iar degetele ei răsfoiau o carte Ńinută în poală. Nu-mi stă în obicei să vă transmit previziuni prin intermediul acestor înregistrări. nu-i aşa? ― Aşa presupun. trâdînd vîrsta înaintată. Puterea Spirituală. nu este suficientă pentru a ataca la rîndul său. Termenii pe care-i folosesc sînt. Sermak se va considera liber să o ia de la început. dar ar fi bine să arăt că ceea ce aŃi obŃinut acum e doar un nou echilibru ― deşi e un echilibru în cadrul căruia poziŃia voastră e considerabil mai bună. Ca şi în cazul primei crize. Dacă cea de-a doua criză a fost depăşită cu succes. cu toate că e suficientă pentru a respinge atacurile celei Temporale. Hardin se îndreptă de spate la apariŃia care umpluse acum tot spaŃiul cubiculului ― o siluetă într-un scaun cu rotile! Doar el singur dintre toŃi cei prezenŃi îşi putea aminti ziua aceea. Lee se înnegura şi clătină uşor din cap. aŃi ajuns să dominaŃi regatele barbare care se află în imediata apropiere a FundaŃiei. i-aŃi pus la respect prin folosirea Echilibrului Puterii. înseamnă că cea de-a doua criză v-a depăşit puterile. uitînd parcă să mai respire. Un înghiŃitor de flăcări trebuie să înghită flăcări chiar dacă trebuie să le aprindă singur. Ridică braŃul ca să arate către cubicului de sticlă care domina jumătate din încăpere şi apoi se prăbuşi pe un scaun oftînd din rărunchi. simple aproximări. la scurt timp după aceea. şi nu pe cea Temporală. ― Dacă nu apare? ― Ai de gînd să mă sîcîi toată viaŃa cu temerile tale? Dacă nu apare. ― Sînt Hari Seldon. Mai eşti supărat? Ce s-a întîmplat? ― Trebuie să apară peste cinci minute. Puterea Spirituală nu poate învinge. Fără sprijinul lui Seldon pentru ceea ce am realizat pînă acum. Şi-a început deja campania. Iar tu. Din cauza inevitabilei dezvoltări a forŃei de rezistenŃă. cînd acea siluetă apăruse pentru prima oară. Era tînăr atunci şi silueta era bătrînă. trebuie să vă avertizez să nu deveniŃi din cale afară de siguri pe voi. şi Hari Seldon continuă cu vioiciune: ― Este pentru a doua oară că mă aflu aici. Silueta privi direct înainte. Lee tocmai se pregătea să răspundă. trebuie să fii îngrijorat chiar de-ar fi să te sinucizi pentru a inventa un motiv de îngrijorare. Trebuie de asemenea să mă iertaŃi că vă vorbesc în acest mod confuz. cunoscută sub numele de Regionalism sau NaŃionalism. nici nu pot să-mi dau seama cu ajutorul simŃurilor dacă e sau nu cineva de faŃă. Publicul păstră tăcere. totuşi. O voce blîndă. dar rămase fără grai. întrucît calculele mele arată o probabilitate de nouăzeci şi opt virgulă patru la sută că nu va apărea nici o îndepărtare semnificativă de la Plan în primii optzeci de ani. Cu toate acestea. cu decenii în urmă. Doreşte nici mai mult nici mai puŃin decît anexarea celor Patru Regate şi expansiunea imediată a FundaŃiei ― prin forŃă. Lee. dacă va fi nevoie. lansaseră o nouă campanie acŃionistă. Dacă nu e nimeni aici. în cel mai bun caz. căci luminile deveniră mai palide şi aproape că se stinseră cu totul. Lee. Yohan Lee îl trase uşor de mînecă pe Hardin şi arătă sugestiv spre ceasul de la mînă. Hardin îl privi: ― Bine-ai venit. Data trecută a apărut la amiază. ― Ştiu. de acest lucru. dar asta nu are nici o importanŃă. ― Dacă treaba eşuează intrăm într-un nou bucluc. asta e. BineînŃeles că nu ştiu dacă vreunul dintre voi a fost aici la prima apariŃie.de propriile conştiinŃe şi convingeri şi. Acum silueta rămăsese aceeaşi. astfel că în cea de-a doua criză aŃi cîştigat supremaŃia folosind Puterea Spirituală. dar nici unul dintre voi nu . nu există altă cale. Potrivit calculelor noastre. cu siguranŃă că sînteŃi prezenŃi.

ENCICLOPEDIA GALACTICA 1 LIMMAR PONYETS era plin de săpun cînd răsună apelul în difuzorul receptorului ― ceea ce dovedea încă o dată. care. este aşezat . ― Şi nu uitaŃi că a mai existat o altă FundaŃie întemeiată cu optzeci de ani în urmă ― o FundaŃie la celălalt capăt al Galaxiei. A voastră e problema! PurcedeŃi! Privi către carte şi aceasta dispăru. FundaŃia este abia la începutul drumului care duce la Noul Imperiu. Domnilor. În hărmălaia ce urmă.. Spunînd acestea. Hari Seldon înălŃă cartea şi o deschise. navele lor nu erau decît nişte cîrpăceli şi improvizaŃii de ageamii. de cele mai multe ori. deşi slăbit şi decăzut. aveŃi în faŃă nouă sute douăzeci de ani. În interiorul acesteia se află ceea ce a mai rămas din Imperiul Galactic.. Probabil că nici nu există vreo asemenea poveste care să nu fi suferit unele exagerări. copleşitor de puternice în comparaŃie cu voi. ca forŃă umană şi ca resurse. sub semnul unui motto adoptat dintr-o maximă a lui Salvor Hardin ― „Niciodată să nu laşi ca propriul simŃ moral să te împiedice să faci ceea ce trebuie". Treceau luni sau chiar ani între plecările şi sosirile lor pe Terminus. orbitoare. În acest caz..... pe jumătate în glumă. spaŃiul neinvadat de mărfuri diverse este extrem de restrîns. Chipul îi deveni solemn. şi mereu cu un pas înainte faŃă de hegemonia FundaŃiei erau NeguŃătorii care stabileau legături fragile la distanŃe uriaşe. Cu atît mai mult cu cît duşul. Circulau nenumărate istorii despre aceste personaje impunătoare şi solitare care trăiau. ― Aşa e. Din fericire. dar sînt sigur că nu se va întoarce decît după moartea noastră! Partea a patra NEGUłĂTORII NEGUłĂTORII -. răspunse Hardin.. în timp ce luminile se aprinseră. temeritatea lor. că pînă în spaŃiul ostil şi întunecat al Periferiei Galactice era valabilă răsuflata zicală potrivit căreia mesajele importante sosesc atunci cînd te afli în baie. Lee se aplecă spre urechea lui Hardin.. aşa încît trebuie să mă fac înŃeles aşa cum pot. Prin toate acestea ei au făurit un imperiu mai durabil decît despotismul pseudoreligios care caracteriza cele Patru Regate. cinstea lor nu era la mare înălŃime. Trebuie să ŃineŃi mereu seama de existenŃa ei.. ― N-a spus cînd se va întoarce. dacă mai era nevoie.. pe o navă comercială independentă. Dincolo de ele se află uriaşa şi încîlcita junglă a barbariei care se întinde în jurul întregii Galaxii.are pregătirea necesară pentru a înŃelege adevărata simbolistica a psihoistoriei. e încă incomparabil de puternic. pe jumătate în serios. la Capătul Stelei. Regatele învecinate sînt. Acum ar fi greu de deosebit poveştile reale de cele apocrife. dotat şi cu apă caldă.

Ponyets auzi limpede bîzîitul sacadat al receptorului. Ori e din cale afară de secret? ― Pot să-Ńi spun pentru că faci parte din Breaslă. . Gorm se lumină dintr-o dată: ― Hei. Nu cumpără jucării atomice de nici un fel. Lăsînd să-i scape o înjurătură printre dinŃi. amice. ― Am uitat. şiroind de apă. Askone este zonă închisă. iar el se cocoŃă pe scaunul rotativ al pilotului. dar şi amestecul în politica locală tot încălcare a ConvenŃiei se cheamă. trei ore mai tîrziu. Capsula se deschise în mîna lui şi banda subŃire şi transparentă se desfăşură. Bolborosi cîteva înjurături la adresa acelei forme lenticulare ceŃoase care era corpul Galaxiei şi spuse cu voce tare: ― A dracului încurcătură. o altă navă comercială se apropie şi un tînăr zîmbitor intră prin tubul de legătură dintre nave. Mă urmăreşti tocmai de la FundaŃie? Les Gorm îşi aprinse o Ńigară şi clătină hotărît din cap. ― Văd şi singur. Nu poŃi vinde nici măcar un briceag pe Askone. ― Te pot ajuta cu ceva? întrebă Les Gorm. ― Ce faci. Ponyets îi oferi oaspetelui scaunul cel mai bun pe care-l avea. e crimă să merg acolo. cu jumătate de glas. Nu putea fi transmis prin subeter sau pe altă cale. Citi repede mesajul. N-ai avut prilejul să citeşti Cartea Spiritului. Ponyets îl privi. ― Tocmai acolo? De ce? ― Au întemniŃat un neguŃător. Ponyets se ridică în picioare şi privi concentrat şi apăsat de gînduri prin viziplacă. partea lui de început începu să se înnegrească şi să se dezintegreze. apoi pufni în rîs. ― Nu te poŃi eschiva? Ponyets clătină absent din cap: ― Îl cunosc pe tipul implicat. Nu-l pot lăsa de izbelişte. pentru numele Galaxiei! bolborosi Ponyets. aşa-i? ― Nici n-am auzit de ea. Gorm se schimbă la faŃă şi deveni furios: ― ÎntemniŃat? Păi asta-i o încălcare a ConvenŃiei! ― Da.într-un cubicul de două pe patru picioare. Ponyets privi dezgustat la capsulă. ― Of. După un minut şi jumătate se înnegrise complet şi se dezintegrase moleculă cu moleculă. Trebuie să merg spre Askone. Dar Ńine-o pentru tine. Super-secret. Cine e neguŃătorul? Cineva pe care-l cunosc? ― Nu! răspunse Ponyets tăios şi Gorm înŃelese că nu mai era cazul să insiste cu întrebări. Numai că nu-mi amintesc să fi primit veşti bune în felul ăsta. ― Ai fi auzit dacă ai fi avut pregătire religioasă. ― Aha! A făcut aşa ceva? făcu Gorm. răspunse Gorm. Cu problema asta a cotelor nerezolvată. ieşi de la duş pentru a răspunde apelului şi. Şi eu sînt în urmă cu cotele. ― Eu? Nicidecum. Gorm? întrebă morocănos. Aşa că m-au trimis după tine cu chestia asta. la circa zece picioare de panourile de control. Sau cel puŃin aşa am înŃeles eu. E o Capsulă Personală şi nu poate fi deschisă de altcineva în afară de tine. Ce să-i faci?! Sînt la dispoziŃia Spiritului Galactic şi merg voios acolo unde mi se comandă. ― Exact. ― Poftim? întrebă Gorm nelămurit. Minuscula sferă lucitoare trecu dintr-o mînă în alta şi Gorm adăugă: ― E confidenŃial. pentru că imediat ce partea finală a mesajului ieşi. Eu sînt doar fraierul care s-a întîmplat să ajungă pe Glyptal IV la o zi după ce plecase poşta.

cu un început de chelie şi cu un chip smochinit. menŃinîndu-se la o oarecare distanŃă şi determinîndu-l. şi-acum ar cam trebui s-o iau din loc. Cum Ńi-a mers anul ăsta? Gorm strivi Ńigara şi-şi aranja casca: ― Livrez acum ultimul transport. în cele din urmă. Ponyets le-ar fi putut da o lecŃie. Fiecare dintre ei trebuia măgulit pînă la greaŃă pentru a-şi pune o semnătură plină de înflorituri pe un document ce nu reprezenta decît pasul pînă la următorul funcŃionar situat cu o treaptă mai sus. iar marfa lui Ponyets zăcea inutilă în magaziile navei. Sper să meargă bine. O săptămînă îi trebuise ca să ajungă la Askone. ca să scapi de el şi să-l faci să plece. Iar acum. Marele Stăpîn se afla de cealaltă parte a uşii frumos ornamentate şi păzite de santinele ― dar se scurseseră deja două săptămîni. care deschisese gura. Marele Stăpîn era un bărbat scund. E ruşinea mea şi secretul meu cel mai întunecat. şi nu nave de luptă. Gorov era încă prizonier. rămase îngîndurat. Eskel Gorov era pe Askone ― şi încă în închisoare! Asta era rău! De fapt. minute în şir după plecarea lui Les Gorm. acestea funcŃionau. îşi muşcă buzele. era cu mult mai rău decît părea la prima vedere. la marginile cele mai îndepărtate. şuieră Marele Stăpîn şi Ponyets. să se deplaseze spre soarele central din Askone. fără a-l avertiza. formînd un culoar de trecere de-a lungul căruia Ponyets păşi spre picioarele Şefului Statului. ― Norocosule! exclamă Ponyets şi. fără arme atomice la bord. Aşadar. Ei. SfinŃii PărinŃi nu mau mai suportat. Dar Eskel Gorov se afla în mîinile lor şi Gorov nu era un ostatec oarecare ce putea fi abandonat. al cărui trup părea insignifiant. . Fiind nave de croazieră şi de agrement.― Pregătire religioasă? Pentru preoŃire? Gorm era total debusolat. şi alta era să dai piept cu adevărul. aproape imaterial din cauza gulerului uriaş din blană lucitoare pe care-l avea înfăşurat în jurul gîtului. şi încă bine. M-au exmatriculat şi au avut motive suficiente să mă trimită la o educaŃie laică sub oblăduirea FundaŃiei. ― Să nu scoŃi o vorbă. Oricare le-ar fi fost sistemele de detecŃie. Askonienii ştiau măcar atîjta lucru. ci cu totul altceva: agent al FundaŃiei! 2 DOUĂ SĂPTĂMÎNI! Două săptămîni risipite. Făcu un semn cu mîna şi şirul de oameni înarmaŃi se dădu în lături. ― Îmi pare rău. Una era să-i spui unui tînăr curios versiunea diluată a poveştii. unde vigilentele nave de luptă apărură dintr-o dată. mai cu seamă că nu erau decît hîrburi rămase de la defunctul Imperiu Galactic. întîmpinîndu-l în număr mare. Navele îl flancară încet. Pentru că Limmar Ponyets era unul dintre puŃinii oameni care ştiau din întîmplare că neguŃătorul-şef Eskel Gorov nu era defel neguŃător. fără menajamente. Apoi încă o săptămînă ― o săptămînă pentru a-şi croi drum cu multă osteneală printre puzderia de funcŃionari neînsemnaŃi care alcătuiau un adevărat hăŃiş între Marele Stăpîn şi lumea exterioară. erau cu atît mai decorative şi mai neputincioase. Ponyets descoperi pentru prima oară în viaŃă că actele lui de neguŃător nu făceau nici două parale.

Se pare că prietenul tău va trebui să îndure pedeapsa stabilită pentru sacrilegiu potrivit Codului askonian ― moarte prin gazare.. aş putea avea permisiunea dumneavoastră pentru a vorbi prizonierului? ― Legea askoniană. Cu atît mai mult cu cît tovarăşul tău ar putea să plătească cu viaŃa această necugetare. ― Bunurile voastre n-au nici o valoare prin aceea că le lipseşte binecuvîntarea ancestrală. care zburătăciŃi de pe o lume pe alta ca nişte fluturaşi bezmetici. ReŃinîndu-şi cu greu emoŃia. Dar bogăŃiile noastre sînt exact cele pe care refuzaŃi să le acceptaŃi. Nici nu poŃi ameninŃa şi nici nu voi fi silit să ascult cuvinte mieroase. o recitare a unei formule. Îmi face impresia că asist la o operaŃiune de salvare foarte bine pusă la punct. atît de orbiŃi de propriile drepturi încît vă permiteŃi să veniŃi pe pămîntul celei mai mari lumi din Askone. Nici cel mai sărac Ńăran. ― VeneraŃia voastră. spuse askonianul. chiar în centrul sistemului ei. nu permite comunicarea cu un condamnat. nu voi încerca să caut scuze pentru neguŃătorul în chestiune. dar rămase impasibil. Nu intră în obiceiurile neguŃătorilor să se amestece în treburile care nu-i privesc. ― Bogată? BineînŃeles. dar nu cu rea intenŃie. A fost o greşeală pe care o regretăm nespus de mult. Cuvintele fură intonate. nu suport vorbăria fără rost. moartea este un fenomen atît de absolut şi de irevocabil încît cu siguranŃă că trebuie să existe o alternativă. desigur. dacă încercarea de a face comerŃ a fost premeditată. acest lucru este necugetat şi contravine total celor mai stricte reglementări ale Breslei noastre. Ponyets simŃi un nod în stomac. Ochii negri ai askonianului erau plini de ddispreŃ. Ponyets simŃi fiori reci. nu va suferi mai mult. Nu vreau să aud vreo plîngere ofensată.. chiŃăi Marele Stâpîn. ― Tu îmi ceri să schimb locul cu tine şi să-mi fac dorinŃele cunoscute. spuse Ponyets domol. într-adevar. Dar a fost oare o greşeală? Oamenii voştri de pe Glyptal IV m-au bombardat cu rugăminŃi de negocieri la numai două ore după ce nefericitul păcătos a fost arestat. că maşinile voastre diavoleşti nu sînt dorite nicăieri pe Askone. regretabilă sau nu. Bunurile noastre atomice valorează. Bunurile voastre sînt fructe ale răului şi blestemate pentru că fiinŃează sub interdicŃia ancestrală. Nici eu însumi n-aş suferi mai mult. Nici nu mai Ńin minte de cîte ori aŃi fost avertizaŃi voi. Ponyets bîigui disperat: ― VeneraŃia voastră. Răspunse cu o voce smerită: ― VeneraŃia voastră. Au fost anticipate cam multe lucruri ― cam multe pentru o greşeală. Ei m-au avertizat de nenumărate ori asupra sosirii tale. Ponyets zise: . Askonianul făcu o pauză semnificativă înainte de a da un răspuns evaziv: ― Am auzit că FundaŃia este bogată. spuse el. ― E regretabil. Era multă hotărire în glasul askonianului. Marele Stăpîn închise ochii şi spuse cu subînŃeles: ― Altceva de valoare n-ai? NeguŃătorul rămase nedumerit: ― Nu înŃeleg. Sîntem un popor drept. spuse Marele Stăpîn. Dar Galaxia e mare şi s-a mai întîmplat şi cu alte ocazii să se depăşească anumite graniŃe. spuse domnitorul Askoniei vizibil relaxat. ― Necugetat. Ce doriŃi? Askonianul făcu un gest disperat.― Aşa e bine. ducînd mîinile în lături. întrun caz similar. şi să pretindeŃi că este o încălcare regretabilă a graniŃelor? Hai să fim serioşi. ― Domnia voastră. rătăcitorii. Continuă: ― Şi oare voi sînteŃi neguŃători.

îngrijorat. sînteŃi credincioşi. ― Nu-i rău. este rupt de consolarea spirituală. dar spaŃioasă. Dar Marele Stăpîn nu-mi iubeşte numai sufletul. Punctul doi: drumul meu comercial. Are oarece înclinaŃii pentru tirade pioase. Gorov zîmbi batjocoritor: ― Iar tu eşti trecut prin şcoala teologică. vă implor să fiŃi iertător faŃă de sufletul unui om în aceste momente în care viaŃa lui atîrnă între viaŃă şi moarte. De cînd viaŃa îi este în pericol. aşa că am încercat o stratagemă care a mers. cum de ai ajuns pînă la mine? Mă aflu în detenŃie solitară de aproape două s. se află la circa cincizeci de parseci depărtare de sistemul acesta în momentul în care se petrece punctul unu. Nu ai cu tine un variator de cîmp? Ponyets arătă spre brăŃara bogat ornamentată care-i atîrna la încheietura mîinii şi Gorov se linişti. Un neguŃător trebuie să ştie cîte ceva din toate. ― Am fost pregătit în acest sens. Era bine luminată şi nu mirosea neplăcut. A zis ceva de răscumpărare? NeguŃătorul îl privi printre gene. ― Fii precaut. Ne ascultă. Se poartă cu mănuşi. ― Fiecare trebuie să-şi pregătească sufletul pentru această călătorie către spiritele sale ancestrale. spuse Gorov. spuse el. Eşti grozav. nu? Păi. Ponyets lăsă capul în pămînt cu umilinŃă. neguŃătorii. spuse Ponyets cu amărăciune. Acum el a ajuns în situaŃia de a merge nepregătit la sînul Spiritului care domneşte peste toŃi şi peste toate. . Sînt aici în calitate de duhovnic spiritual. NeguŃătorii rătăcitori au nevoie de oameni ca mine în nemărginirea şi pustietatea spaŃiului pentru a se ocupa de latura spirituală a vieŃii lor închinate negoŃului şi celor lumeşti. 3 ESKEL GOROV se întoarse de pe o parte pe alta şi întredeschise un ochi cînd Limmar Ponyets intră pe uşa solid întărită cu bare de oŃel. ori e o lucrătură a demonului meu. ― Ponyets! Te-au trimis? ― Simplă întîmplare. niciodată nu mi-a trecut prin minte că voi. Ponyets privi în jur. Punctul unu: ai intrat în mare bucluc.― VeneraŃia voastră. s-ar părea că păsăroiul ăsta bătrîn care şefeşte pe aici are şi nişte slăbiciuni. Gorov făcu un gest de lehamite: ― Ascultă. Mă bucur că te-au trimis pe tine. aşa cum este el cunoscut Camerei de comerŃ. Celula era sărăcăcios mobilată.ăptămîni. łi-ar tăia gîtul fără să clipească dacă ar avea prilejul. E ceva pentru o persoană pioasă ca el. Cu toate acestea. Nu-i un aranjament de toată frumuseŃea? Răspunsul e la îndemîna oricui. Uşa se închise cu un bubuit răsunător. Domnitorul askonian îşi muşcă gînditor buzele. ― Cam de cînd am sosit eu. dar ar ezita să întineze în vreun fel propăşirea sufletului tău imaterial şi discutabil. ― Eşti păstor de suflete? întrebă cu voce bănuitoare Marele Stăpîn. Punctul trei: am mai lucrat împreună şi Camera cunoaşte acest lucru. E pur si simplu o mostră de psihologie empirică. Ponyets. Gorov bolborosi ceva nedesluşit şi sări în picioare.

― Chiar aşa? Dar au nişte nave mici destul de frumoase care m-au detectat de la doi parseci distanŃă. Am fost precaut şi nu m-am angajat cu nimic. putea să fie o capcană. Au păstrat şi ei ce le-a rămas. cînd trupele imperiale au fost izgonite şi s-a instalat un guvern independent. Ascultă. De asemenea. nu umblă decît să ne jecmănească. Aşa cum zic eu. zise Ponyets. răspunse Gorov ridicînd din umeri. TradiŃiile lor vorbesc despre un trecut nefericit din care au fost salvaŃi de eroii simpli şi virtuoşi ai vechilor generaŃii. apoi ne despărŃim. ― Şi cum voiai s-o faci? ― Înfrîngînd rezistenŃa într-un punct mai slab. au ajuns să fie identificate cu fostul regim imperial de care-şi amintesc cu groază. Asta-i ceea ce trebuie să schimbăm. Şi dacă m-ar prinde e acelaşi lucru. ― Nu se ştie. Singura modalitate de a spori securitatea FundaŃiei aici. a ameninŃat cu moartea prin gazare. fără îndoială. am ceva important să-Ńi spun. PuŃinele vorbe pe care le-am spus l-au iritat la culme pe VeneraŃia Sa. Asta-mi miroase a energie atomică. Sîntem prea slabi deocamdată pentru a impune un control politic. Problema este că nu vor să inoveze nimic şi economia internă este eminamente neatomică. Aşa e. spuse Gorov. Cuceririle ştiinŃifice. ― Misiunea mea e să vînd produse atomice pe Askone. ― Aur?! Ponyets se întunecă la chip. teoria e bună.. şi energia atomică în special. ― E destul de uşor.. Problema e: ce anume împiedică vînzările? Religia? Aşa mi-a dat a înŃelege Marele Stăpîn. Prin urmare. Aşa-i? Şi ce vrea? ― Aur. Gorov ridică din umeri. Apoi te întorci la FundaŃie dacă trebuie să-l procuri. ― E o formă de divinizare a strămoşilor. ― Nici n-o să parcurgi un parsec şi-or să te prindă din nou. dacă aş putea vinde un briceag cu o lamă cu cîmp de forŃă unui nobil. Ponyets clătină din cap. Chiar metal? Şi pentru ce? ― E moneda lor de schimb. dar din punct de vedere psihologic este un plan bine conceput. ― A doua oară te vor ucide. la Periferie. este de a constitui un imperiu comercial controlat cu ajutorul religiei. Mai simplu spus. Nu e vorba decît de o înŃelegere distorsionată a perioadei anarhice de acum un secol. ― Bine. ― Zău? Şi de unde să găsesc eu aur? ― De unde poŃi. aş vrea să ştiu toată povestea. Probabil că au propulsie atomică. oricît ar cere. ― Navele acelea sînt ceea ce le-a mai rămas de la Imperiu. Pentru a avea vânzări strategice în puncte strategice ar trebui să constituim o facŃiune pro-atomică la Curte. pare caraghios. ― Dacă ar fi să negociez a doua oară cu Marele Stăpîn. Cînd voi fi eliberat. ― ÎnŃeleg eu asta. Cred că ştii asta. vom fi escortaŃi pînă la marginea sistemului. interesul lui ar fi să impună nişte legi care să-i permită să-l folosească. Ponyets îl privi dezaprobator: ― După aceea te întorci şi mai faci o încercare. zise Gorov.― Doar nişte aluzii. . Pînă aici am acŃionat orbeşte. ― Şi poate deveni un focar de independenŃă şi ostilitate. Asta-i tot ce putem face pentru a menŃine cele Patru Regate. spuse Ponyets cu jumătate de glas. dar un sistem care nu acceptă jucărioare atomice nu poate intra sub controlul nostru religios. Promite-i-l. Nu mi se va întîmpla nimic atîta vreme cît îi fluturăm Marelui Stăpîn pe la nas ideea cu aurul.

Dacă slujeşte şi FundaŃiei. Cel puŃin deocamdată. Ponyets se ridică în picioare. Ponyets avusese deja de a face cu el şi-l considerase drept inamicul său numărul unu şi prin urmare el trebuia să fie şi prima victimă. Şi n-am terminat niciodată anul fără să-mi realizez cotele. eşti diplomat. pe cînd eu sînt aici ca să plătesc răscumpărarea şi să plec. Dar dacă problema se reduce la afaceri. şi eu am pe navă o încărcătură care zace fără nici un folos. exact cum se simŃise în spaŃiu în primul an. 4 ― UN SPECTACOL! zise sumbru Marele Stăpîn. nu neguŃător. Ponyets era practic rupt de navă şi singura sa armă era această încercare de mituire. Uşa celulei se deschise imediat ce bătu. în general. Gorov. pionierii nu-s niciodată patrioŃi. ― Ce reprezintă? întrebă Marele Stăpîn. iar neguŃător nu devii peste noapte doar dîndu-Ńi singur acest titlu. ― Nu se prea cunosc cazuri. iar tu să mai faci o încercare? Asta nu înseamnă a gîndi pe dos? ― Ce vrei să spui? întrebă Gorov cu prudenŃă. ― Vrei să insinuezi că asta-i o problemă de patriotism şi că neguŃătorii n-ar fi patrioŃi? întrebă Ponyets. dar Ńin întotdeauna seama de un lucru. Nu sînt un lăudăros. ― Asta se vede de la o poştă. iar Gorov se ridică aproape în acelaşi timp. Ponyets aşeză cutia pe podea şi o deschise cu aerul cel mai elegant şi plin de încredere de care era în stare. Se simŃea singur şi neajutorat. ― Acesta. aşezaŃi în semicerc cu faŃa spre el. Printre ei era şi Pherl. Oricum. aprobă nepăsător Marele Stăpîn. Dincolo de uşile sălii. în timp ce nu văd cum îmi voi realiza cotele. Doar nu cutreier prin spaŃiu numai ca să salvez FundaŃia. izbucni exasperat Ponyets. ― Vrei să spui că ai de gînd să-Ńi rişti viaŃa într-o afacere care nu te priveşte? întrebă Gorov şi zîmbi vag. Se aşeză mai confortabil între blănuri şi cu o mînă apucă mai bine ciomagul care-i slujea drept baston. spuse Ponyets. Mi-am riscat eu viaŃa şi pentru mai puŃin. ― Ce-ai de gînd să faci? ― Nu ştiu. Să zicem că aşa e. Ńi-ai găsit omul. şi asta ar fi o şansă pentru mine.― Şi te-au trimis pe tine cu misiunea asta. Vreau să cîştig şi bani. cu atît mai bine. îl priveau cu antipatie făŃişă. ― Şi aur. dar nu mi-ai răspuns la întrebare. Treaba asta e pentru unul care s-a mai ocupat de vînzări. ― Bine. o mică armată aştepta evenimentele. E vreuna din oribilităŃile lumii tale? . şi cele două santinele îl încadrară. Făcu ultimele reglaje la monstruozitatea pentru a cărei încropire îi trebuiseră multă inventivitate şi aproape o săptămînă de încercări şi se rugă cerului ca acel cristal de cuarŃ cu urme de plumb să reziste tensiunii. făcînd un pas îndărăt. favoritul cu faŃa lungă. care stătea într-o poziŃie ostilă în imediata apropiere a Marelui Stăpîn. Consilierii bărboşi. ― Ascultă. este un mic aparat pe care l-am construit singur. înfruntînd o ostilitate universală. spuse neguŃătorul şi zîmbi. pentru că Gorov stătea încă în închisoare. VeneraŃia voastră. ― Şi aur.

VeneraŃia voastră. cataramele. recunoscu Ponyets cu gravitate. Consilierul cu faŃă prelungă se aplecă spre Marele Stăpîn apropiindu-şi mustaŃa roşcată şi rară de urechea acestuia. Ponyets le ridică. Ponyets simŃi că n-o prea brodise. Acum însă nu avea voie să greşească. Marele Stăpîn le cîntări îngîndurat. ― Aşa? TransmutaŃie? Au mai existat neghiobi care au susŃinut că deŃin puterea asta. Dar au plătit pentru acest sacrilegiu. apoi făcu un semn de respingere. Marele Stăpîn păstră o expresie împietrită. uşor şi pe înŃelesul lor. E numai pentru mine şi dacă conŃine oribilităŃi. ― Poftim.. Ochii mici şi strălucitori ai Marelui Stăpîn scrutară asistenŃa. Venerabilul askonian se scutură arŃăgos. dacă va fi nevoie. ― Domnilor. . ― Şi care-i legătura dintre instrumentul acesta diavolesc şi aurul care ar putea salva viaŃa conaŃionalului tău? ― Cu această maşinărie. ― Randel. Numai şi numai aur. Nu voia să se lase convins. spuse Ponyets grăbit. vorbea convingător. ― Rog pe VeneraŃia voastră să mă ierte. pot transforma fierul pe care îl aruncaŃi în aur de cea mai bună calitate. Marele Stăpîn părea amuzat şi serios în acelaşi timp. Maşinăria făcută de mine e un model prea mic. făcînd un gest ameninŃător către maşinărie. ce poŃi face din bastonul meu? ― întrebă. Iar cataramele erau din aur. aceasta este singura maşinărie cunoscută de om care acceptă fierul. acesta este aur. începu Ponyets. Poftim. dar ceea ce spunea acum semăna cu încercarea de a lansa în spaŃiu o căruŃă. te rog. Orice bucată de fier poate fi tratată în acest fel. murmurînd „VeneraŃia voastră". vrînd să fie lăsat în pace. şi buzele sale începură să se mişte repede şi tăcut într-o rugăciune de purificare. Cataramele fură trecute din mînă în mînă. ― A reuşit vreunul? ― Nu. bolborosind. Askonienii se traseră înapoi. îŃi vor fi înapoiate în număr dublu. dar nu e nevoie să o atingeŃi sau să aveŃi ceva de a face cu ea. Numai că încercarea însoŃită de eşec poate fi fatală. spuse el. şi-l transformă în aur galben strălucitor. Cu altă ocazie avea să-i fie mai uşor. şi bătu cu el în podea. Nu poate fi deosebit de aurul care se găseşte în stare naturală. Reuşita în a produce aur a fost o crimă care-şi are propriul antidot. Atunci cînd încerca să-şi atragă potenŃiali cumpărători. în timp ce lăsă mîna să-i cadă uşor pe camera centrală şi-i mîngîie conturul rotund. clipind des şi concentrîndu-şi privirea. ci conŃinutul. şi Pherl şopti iarăşi grăbit în urechea stăpînului său. şi le aruncă pe pardoseală. Îl puteŃi supune oricăror teste chimice şi fizice dacă doriŃi să vă convingeŃi. Transmutorul cîrîi cu îndărătnicie vreme de circa zece secunde. Marele Stăpîn ridică bastonul de fier. reuşi cu oarecare efort să centreze cataramele pe ecranul anodului. şi nici dacă fierul este aliat cu alte metale.. Ponyets le întinse către Marele Stăpîn. Hai. iau asupra mea toate păcatele ei. Însă pentru Marele Stăpîn important nu era forma. Trase cu putere pînă cînd cilindrul se deschise şi.― Are ceva atomic în ea. iar bastonul este prea lung. N-are importanŃă dacă fierul este ruginit. în timp ce mirosul de ozon deveni destul de persistent. Privirea lui zăbovi o clipă asupra transmutorului. dispreŃuitul fier pe care stă scaunul dumneavoastră şi din care sînt făcute aceste clădiri. omule. dar bătrînul ezită.

Într-un tîrziu.Dar Ponyets vorbea doar ca să alunge tăcerea şi uimirea lor. ― Şi totuşi acesta este aur. AşezaŃi-l drept ofrandă pe altarele strămoşilor voştri şi reŃineŃi-mă ca ostatec vreme de treizeci de zile. ― SînteŃi înŃelepciunea întruchipată. ― Pe moaştele strămoşilor mei! spuse Marele Stăpîn cu o vehemenŃă surprinzătoare. Şi. iar strălucirea aurului vorbea de la sine. aurul provine dintr-o sursă otrăvită. morfolindu-şi capetele zbîrlite ale mustăŃii. era în afara cercului Bătrînilor. Marele Stăpîn întinse o mînă şi Pherl se ridică şi glăsui: ― VeneraŃia voastră. strămoşii voştri nu vor pierde nimic. dacă provin de la o instalaŃie cuminte. ― VeneraŃia voastră. În schimb. spuse Pherl. 5 MAI TRECU O SĂPTĂMÎNĂ pînă ce reuşi să aranjeze o întrevedere cu Pherl. ce părere ai despre acest tînăr? AfirmaŃia este adevărată. Îşi retrase mîna pe care o întinsese după aur. Să ne ferească SpaŃiul însă ca acest adevăr să se dovedească a fi o unealtă a Spiritului Rău. Vă ofer aurul. Să cugetăm: prin liberarea unui păgîn. mai tînăr şi mai înalt. . Continua să Ńină cataramele în mîna întinsă. desigur. dacă un asemenea lucru ar exista. Pherl se întunecă la chip şi spuse: ― Aşa s-ar părea. făcînd inutile eforturile lui. ― Vom proceda cu şi mai mare înŃelepciune. Ponyets zîmbi şi se gîndi la foloasele pe care i le aducea educaŃia religioasă. sau dacă au fost zămislite cu ajutorul vreunei maşinării diavoleşti din spaŃiu. VeneraŃia voastră. Şi Ponyets replică: ― Parfumatul trandafir îşi are rădăcinile în noroi. zise Ponyets. Pherl. şi nu reprezintă decît un schimb pentru păgînul condamnat pentru ticăloşia lui. Se afla sub pază la vila de la periferie a lui Pherl. dacă aurul ar fi întruchiparea răului. acesta va fi un semn sigur că ofranda a fost acceptată. VeneraŃia voastră. răul ar fi izgonit de îndată ce metalul ar fi pus să slujească unui scop plin de pioşenie. cred că eşti prea critic. cu aurul pe care-l veŃi primi veŃi putea împodobi altarele sfintelor lor spirite. Îmbrăcat neoficial. Pînă şi Pherl încuviinŃă din cap. produs în mod smintit din fier. Pherl. Nu putea decît să accepte această situaŃie fără a mai privi înapoi. reprezintă o insultă adusă spiritelor vii ale sfinŃilor noştri strămoşi. spuse Marele Stăpîn. nu părea a face parte dintre ei. Deschise gura şi rîse strident. Ce altceva v-aş putea oferi? Şi cînd Marele Stăpîn se ridică în picioare pentru a cerceta dacă exista vreun semn de dezaprobare. Pherl. nu trebuie să vă simŃiŃi răspunzător pentru păcatele străinilor care lucrează şi fără consimŃămîntul Vostru şi fără ştiinŃa Voastră. vă rog. Ponyets simŃea încordarea. PăstraŃi aurul ca zălog. însă era de-acum obişnuit cu sentimentul de încorsetare fizică. cumpăraŃi materiale de toate felurile şi nu vă întrebaŃi de unde le au. Dacă la sfîrşitul acestei perioade nu va exista vreo dovadă de refuz ― dacă nu se întîmplă vreun dezastru ―. În relaŃiile dumneavoastră cu vecinii. Părăsise oraşul sub pază. eu nu vă ofer maşinăria. toŃi membrii Consiliului îşi dădură acordul. în prezenŃa Voastră şi cu consimŃămîntul Vostru. PoftiŃi. La fel de adevărată ca şi cuvintele strămoşilor mei. spuse brusc Ponyets. nehotărit. Dar a accepta acest aur îndoielnic. binecuvîntată de blînzii voştri strămoşi.

spuse Ponyets discret. dar. Pherl se rezemă de spătarul scaunului. uşor încruntat. ― Şi. În locul tău aş fi produs aurul pe navă şi l-aş fi oferit fără atîta tevatură. conceptele de bine şi de rău? Pherl clătină din cap: . ― Aduci critici familiei mele. Aşa e? ― Să zicem că da. Asemenea urechi ar merita să fie tăiate.) Şi-mi închipui că ai sugerat perioada de purificare de treizeci de zile astfel încît să-Ńi poŃi asigura timp suficient ca să îndrepŃi atenŃia către ceva mai substanŃial. ― Asta-i tot? Doar atît? (Pherl nu făcu nici un efort ca să-şi ascundă veselia dispreŃuitoare. întrucît am rămas eu însumi. cu toate astea. ― Dă-mi voie să anticipez. Ochii lui apropiaŃi de rădăcina nasului păreau să ezite. Mi se pare o caznă inutilă. bineînŃeles. ― Şi care ar fi acest lucru? îl îmbie Pherl cu un zîmbet şiret. Strămoşii tăi sînt măreŃi şi sfinŃi ― toată lumea recunoaşte. recunoscu Ponyets. Nu mai trăiesc nici măcar cincizeci de membri ai Triburilor. şi îndeosebi în aceste ultime două ore. Stîngăcia a fost deliberată. N-ai făcut nimic toată săptămîna ce a trecut. Şi-acum spune-mi de ce ai dorit să mă atragi de partea ta. Am fi fost scutiŃi de spectacolul ce ni l-ai oferit şi de sentimentele contradictorii ce s-au născut. Adică de o monedă-două. ― E adevărat. sînt sigur. Pherl se strîmbă: ― Auzi cam multe pentru un străin. (Pherl se foi nerăbdător pe scaun. ― Da. Nu te judec. E vorba de ceea ce se ascunde în spatele aurului. Părea în egală măsură surprins şi satisfăcut: ― O remarcă inteligentă. ― Nicidecum. De exemplu. Iar un favorit atît de tînăr şi de proaspăt promovat al Marelui Stăpîn poate să-şi facă duşmani puternici printre maimarii Statului ― aşa se zice. Dar ce se întîmplă dacă se dovedeşte că aurul este impur? Ponyets îşi îngădui să răspundă cu umor negru: ― Cînd aprecierea impurităŃii depinde de cei care sînt interesaŃi în cea mai mare măsură să-l găsească pur? Pherl ridică ochii şi îl privi pe neguŃător printre gene.) Vrei să-mi oferi bogăŃia şi puterea cu ajutorul instrumentelor răului pe care le ai în nava ta. am acceptat sentimentele contradictorii din dorinŃa de a vă atrage atenŃia. Aş fi putut să atrag atenŃia VeneraŃiei sale asupra acestui lucru dacă aş fi fost sigur de motivaŃie.― Eşti un om tare ciudat. Care ar fi obiecŃiile tale? Pur şi simplu. dar laşi să se înŃeleagă că aş avea nevoie de aur. eşti tînăr ― foarte tînăr ― pentru a fi membru al Consiliului şi provii dintr-o familie relativ tînără. VeneraŃia sa îmbătrineşte şi protecŃia pe care Ńi-o oferă nu va dura după moartea lui atunci cînd spusele Spiritului său vor fi interpretate de vreun duşman. întrucît cine nu are nevoie? De ce nu cutezi să mai faci un pas? ― Nu e vorba numai de aur. Dar mai sînt unii care spun că eşti membru al vreunuia dintre cele Cinci Triburi. sînt voci care afirmă că naŃiunea nu ar vrea să vadă ca Mare Stăpîn pe vreun bărbat care nu aparŃine Triburilor. Sînt sigur că ceea ce-mi spui nu reprezintă introducerea pentru o nouă şi stîngace demonstraŃie. ― Cu tot respectul faŃă de cei aflaŃi în situaŃia asta. Nu numai de aur. spuse el pe neaşteptate. ― Asta se va hotărî mai tîrziu. ― Stîngace? întrebă Ponyets. În scurtul răstimp de cînd mă aflu aici am observat o serie de lucruri utile care te privesc pe tine şi prezintă interes pentru mine. ― Asta voi face. vlaga şi bărbăŃia celor Cinci Triburi s-au cam ofilit iar sîngele lor s-a cam subŃiat. spuse el fără a-şi ascunde răutatea. (Pherl îşi împreună mîinile şi le duse la bărbie).

nu maşinăria. părerea ta despre noi e aşa cum e. ÎŃi dau cuvîntul meu că te voi plăti la o săptămînă după ce-mi livrezi maşinăria în stare de funcŃionare. ― E adevărat. . şi asta chiar mîine. mai degrabă ritual decît etic. acelaşi secret pe care-l descriai ca singura modalitate de a folosi instrumentele atomice. ― Imposibil. Am nevoie de o garanŃie. echivalentul unui picior cub de aur în fier prelucrat. pentru că e o maşinărie valoroasă. Profunzimea obiceiurilor noastre religioase. că poŃi să-Ńi primeşti preŃul în două ceasuri. nici cuŃite. în înŃelesul lor. Sper că sînt un om luminat şi educat. Pherl izbucni în rîs şi Ponyets se înroşi: ― Domnule. trebuie folosite. iar aurul acela nu poartă nici o urmă a provenienŃei lui pentru că nu poate fi deosebit de aurul natural. Dar asta este problema ta acum. se înclină Pherl dispreŃuitor. deşi aşa s-ar părea la prima vedere. nu a mea. ― Ai dreptate. Suficient pentru a deveni Mare Stăpîn. ― Solidă garanŃie. un aparat de ras. S-ar putea ca eu să vreau să tratez cu tine. Şi este un mijloc sigur. iar maşina s-ar putea dovedi inutilă. domnule. Aur. PoŃi îngropa transmutorul în cea mai adîncă temniŃă din cea mai puternică fortăreaŃă de pe cea mai îndepărtată proprietate şi tot îŃi va aduce o îmbogăŃire rapidă. ― Ce oferi? ― Aur de-a dreptul. Cinci minute de instruire vor fi suficiente. ― Şi cine va lucra cu maşina? ― Chiar tu. łi-aş spune că remediul ar fi să-Ńi educi poporul să folosească maşinării atomice spre propriul folos şi spre profitul tău considerabil. altfel vei fi gazat. însă maşinăriile tale. Ar însemna o muncă neînchipuit de grea. Să zicem. pentru a fi utile. prezenŃa ta ar fi o chezăşie şi mai bună. se adresează maselor.― Nici vorbă. n-am ce zice. nu neg acest lucru. Îmi închipui că acest lucru va fi suficient pentru nevoile tale. cum aş putea deveni bogat? Şi cum aş putea evita moartea prin gazare sau furia înspăimîntătoare a mulŃimii dacă aş fi prins folosindu-l? Ponyets ridică din umeri. Chiar dacă faŃa mi-ar fi mai bine bărbierită. dar şi profiturile ar fi pe măsură. şi nici malaxoare de gunoi. Pentru că eu n-am de oferit nici aparate de ras. Cantitatea de aur pe care o vei avea va fi aceeaşi cu cea de fier. adăugă el Ńeapăn. În schimb. care ar fi obiecŃiile? insistă discret Ponyets. însă eu nu sînt sclavul preasupus al mitologiei noastre. tremurînd să nu fiu văzut? Ce voiai să vinzi? Să zicem. ― Şi în schimb? Ponyets deveni precaut: ― Voi cere un preŃ bunicel. ― În ce sens? ― În sensul că secretul este esenŃa utilităŃii lui. ― Ai cuvîntul meu. în ciuda tinereŃii şi a duşmanilor pe care-i ai. Ascultă. Tu vei cumpăra aurul. O vei instala unde doreşti. Reuşi să spună: ― łransmutorul? ― Întocmai. vreau să-Ńi spun. ― Imposibil? Cînd te-ai expus deja la pedeapsa cu moartea doar oferindu-te să-mi vinzi ceva?! Alternativa este cuvîntul meu. ― Doar atît. Pherl rămase mut şi simŃi un fior. Cum ar putea veni bogăŃiile către mine dacă ar trebui să le folosesc doar în cel mai mare secret. ― Şi în cazul acesta. străine. Masele. PoŃi lua maşina pe care am făcut demonstraŃia de săptămîna trecută. în agnosticismul tău păgîn. şi peste o oră ai putea fi departe. E în joc viaŃa mea.

Consumul de energie e prohibitiv dacă se foloseşte pe scară largă. NeguŃătorul spuse cu voce slabă: ― Bine. Ponyets. ― ÎnŃeleg toate acestea. el a cumpărat aurul.Chipul lui Ponyets rămase inexpresiv. Actualul Mare Stăpîn nu va mai trăi multă vreme. Eşti dispus să punem această înŃelegere în scris? ― Ca să risc şi eu pedeapsa cu moartea? Nu. alte mecanisme. dar avu o scurtă licărire în ochi.) Succesul tău în această afacere s-a bazat pe faptul că transmutorul a fost un mijloc folosit pentru atingerea unui scop. ― Te-a scos din închisoare! ― Cît se poate de neadevărat. Vocea din receptor deveni mai piŃigăiată. ― Nu. Un transmutor nu e suficient. Apoi. pentru că altfel FundaŃia ar prefera să folosească transmutaŃia decît să alerge prin toată Galaxia după metale grele. nu! Porneşti de la o premisă greşită. pe interesul personal folosit în mod inteligent. Transmutorul îi asigură succesul în alegeri. Nu. ― Bine. Dar şmecheria asta nu foloseşte la nimic. funcŃionează. la plecare. Dar să vedem ce rezultat vor avea vînzările mele. ― Dar nu este tocmai ce ne trebuie. spuse Ponyets îngăduitor. . ― Te bazezi pe recunoştinŃă? întrebă Gorov cu răceală. 6 GOROV FU ELIBERAT în cea de-a treizecea zi în schimbul a cinci sute de livre de aur. şi. însă. Mi-ai explicat deja situaŃia. E unul din trucurile obişnuite pe care le foloseşte orice neguŃător. care nu putea fi recepŃionat de către altcineva. domnule! Numai unul dintre noi va fi tras pe sfoară. ― De ce? ― Chiar tu ai explicat asta acelui politician al tău. Mai ales că trebuie să mă întorc de îndată ce scăpăm de această escortă îndatoritoare. L-am încropit dintr-un container de iradiere a alimentelor. de acord. ceva ce vor dori să folosească pe faŃă. dar el nu are nici o valoare în sine. bine? Atîta vreme cît transmutorul va funcŃiona. după care vocea lui Gorov răzbătu din difuzor. nu maşinăria. limpede şi piŃigăiată. de fapt.. ― Dar noi vrem să le vindem o maşină care să aibă o valoare prin ea însăşi. (Vocea lui Gorov trăda nervozitate. ― Ba nu. Spuse: ― E un tîrg necinstit. Totodată. cu singura deosebire că nu am văzut vreunul care să transforme fierul în aur. în demodatul aur.. Nu va avea încredere în transmutor. ― Însă? Ponyets îl îndemnă cu calm să continue. nava fu însoŃită de alte nave zvelte şi mici. de unde l-ai căpătat? ― Nu l-am căpătat. Ai fost bun psiholog pentru că ai reuşit. Asta încerc eu să-Ńi spun. Şi. apropo. deocamdată. ci în aur. răspunse Ponyets răbdător.. Nu-i bun de nimic. domnule! Pherl rînji satisfăcut. transmisă prin fascicul-eter. ceva care să-i îndemne să privească cu ochi buni tehnicile atomice în propriul interes. Pherl va face aur şi va funcŃiona îndeajuns de mult pentru a-şi finanŃa campania electorală. îi fu înapoiată intactă şi monstruoasa sa navă. Dar e impresionant. Ponyets o urmări cu privirea. pînă ce aceasta deveni un punct luminos şi apoi dispăru. ca şi în cazul călătoriei spre sistemul Askone..

Ponyets rînji şi-şi căută o poziŃie mai comodă, îl fiersese îndeajuns pe bietul om. Gorov începuse s-o ia razna. Spuse: ― Las-o mai moale, Gorov. N-am terminat. Mai sînt şi alte mărunŃişuri. Se lăsă un moment de tăcere. Apoi se auzi vocea precaută lui Gorov: ― Ce alte mărunŃişuri? Ponyets făcu un gest inutil: ― Vezi escorta? ― O văd, răspunse scurt Gorov. Ce-i cu ea? ― ÎŃi spun dacă mă asculŃi. Flota care ne escortează este lui Pherl; un hatîr special din partea Marelui Stăpîn. A reuşit s-o obŃină. ― Şi? ― Şi unde crezi că ne conduce? Către proprietăŃile lui miniere de la marginea Sistemului Askone. Ascultă! (Ponyets deveni dintr-o dată foarte vioi.) łi-am spus doar că sînt hotărît să fac bani, nu să salvez lumile. Am vîndut transmutorul pe nimica toată cu riscul de a fi trimis la camera de gazare, numai că asta nu mi-ar ajuta să-mi fac cota. ― Dar ce-i cu proprietăŃile miniere, Ponyets? Ce amestec au ele în afacere? ― Ele aduc profitul. Vom încărca staniu, Gorov. Staniu, pînă umplem şi ticsim fiecare colŃişor al hîrbului meu, şi încă pe atît pentru tine. Bătrîne, eu cobor cu Pherl să încarc marfa, iar tu mă acoperi cu tot armamentul de la bord, gata să intervii în cazul în care Pherl nu se comportă sportiv, aşa cum mi-a dat mie de înŃeles. Staniul acela e profitul meu. ― Pentru transmutor. ― Pentru întreaga mea încărcătură de jucării atomice. La preŃ dublu, plus comision. (Ridică din umeri de parcă ar fi vrut să-şi ceară scuze.) Recunosc că l-am înşelat, dar trebuie să-mi plătesc cotele, nu? Gorov nu mai înŃelegea nimic. Spuse moale: ― Vrei să-mi explici şi mie? ― Ce să-Ńi mai explic? Totu-i limpede. Ascultă, deşteptul şi-a închipuit că m-a prins într-o capcană sigură, pe motiv că în faŃa Marelui Stăpîn cuvîntul lui valorează mai mult decît al meu. A luat transmutorul. Asta-i crimă capitală în Askone. Ar putea spune oricînd că m-a atras într-o capcană cu cea mai patriotică dintre intenŃii şi ar putea să mă denunŃe ca vânzător de mărfuri prohibite. ― Asta a fost clar. ― Desigur, dar n-a fost vorba numai de cuvinte. Vezi tu, Pherl n-a auzit niciodată şi nici nu şi-ar fi închipuit că există microcameră de filmat. Gorov fu cuprins de un acces de rîs. ― Exact. Mă avea la mînă, zise Ponyets. Am fost muştruluit cum se cuvine. Dar cînd am pornit transmutorul pentru el, cu iuŃeala mea de mînă, am încorporat camera în aparat şi am scos-o a doua zi cînd am făcut din nou reglajele. Am obŃinut astfel o înregistrare fără reproş a sfintului sfinŃilor, sărmanul Pherl lucrînd la aparat, folosind profitabil fiecare picătură de energie şi cotcodăcind fericit la fiecare bucăŃică de aur de parcă ar fi fost o găină ce tocmai făcuse un ou. ― I-ai arătat rezultatul? ― Două zile mai tîrziu. Sărmanul nătîng nu mai pomenise în viaŃa lui imagini tridimensionale color şi însoŃite de sunet. El susŃine că nu e superstiŃios, dar să-mi spui mie cuŃu dacă am mai văzut vreodată un adult tremurînd ca el. Cînd i-am spus că am în piaŃa cea mare a oraşului o cameră pregătită să înceapă a transmite acele imagini în faŃa a un milion de askonieni fanatici, care aveau să-l facă bucăŃi cît ai

clipi, a căzut în genunchi bolborosind în aşa hal încît nu mai înŃelegeam nimic. Era gata să facă afacerea pe care o doream eu. ― Şi chiar ai fi făcut-o? (Gorov făcea eforturi să nu izbucnească în rîs.) Vreau să zic, aveai o cameră aşezată în piaŃa publică? ― Nu, dar n-are nici o importanŃă. A făcut tîrgul. A cumpărat toate jucăriile pe care le aveam eu şi pe care le aveai tu contra unei cantităŃi de staniu ce urma să o încărcăm noi. În momentele acelea, mă credea în stare de orice. Acordul este scris şi vei primi o copie înainte de a coborî cu el, ca o măsură suplimentară de siguranŃă. ― Dar i-ai zgîndărit vanitatea, zise Gorov. Va folosi aparatele? ― De ce nu? E singura cale de a-şi recupera pierderile, şi, dacă va face bani din asta, îşi va salva şi mîndria rănită. Şi va fi următorul Mare Stăpîn, şi cel mai bun om pe care l-am putea avea în slujba noastră. ― Da, zise Gorov, a fost o afacere bună. Cu toate acestea, trebuie să spun că ai o tehnică destul de incomodă de a promova vînzările. Nici nu-i de mirare că te-au dat afară din seminar. Nu ai nici o fărîmă de simŃ moral. ― La ce bun? spuse Ponyets nepăsător. Doar ştii foarte bine ce părere avea Salvor Hardin despre simŃul moral.

Partea a cincea MARII NEGUłĂTORI NEGUłĂTORII ― ... Cu inevitabilitate psihoistorică, controlul din partea FundaŃiei a crescut. NeguŃătorii s-au îmbogăŃit; şi o dată cu bogăŃia a venit şi puterea... Uneori se uită că Hober Mallow şi-a început viaŃa ca neguŃător obişnuit. Nu se uită, în schimb, că şi-a terminat-o ca primul dintre Marii NeguŃători... ENCICLOPEDIA GALACTICĂ 1 JORANE SUTT îşi împreună vîrfurile degetelor cu unghii îngrijit tăiate si spuse: ― Sînt cam nedumerit. De fapt, şi asta Ńi-o spun în cel mai mare secret, s-ar putea să fie una dintre crizele anticipate de Hari Seldon. Bărbatul din faŃa lui pipăi după o Ńigară prin buzunarele hainei scurte, tipică pentru Smyrno: ― N-am cunoştinŃă de aşa ceva, Sutt. De regulă, oamenii politici încep a se văicări: „O nouă criză Seldon", cu ocazia fiecărei campanii pentru alegerile municipale. Sutt schiŃă un zîmbet: ― Eu nu sînt în campanie electorală, Mallow. Avem de-a face cu arme atomice, şi nu ştiu de unde provin. Hober Mallow din Smyrno, NeguŃător-şef, fuma tăcut, aproape nepăsător: ― Continuă. Dacă mai ai ceva de spus, fă-o acum. Mallow nu făcea niciodată greşeala de a fi excesiv de politicos cu un om al FundaŃiei. O fi fost el un Străin, dar oamenii rămîn oameni de oriunde ar fi ei. Sutt făcu un semn către harta tridimensională a stelelor, aflată pe masă. Reglă cîteva butoane şi un ciorchine de vreo cinci-şase sisteme stelare se luminară în roşu. ― Aceasta, zise el calm, este Republica Korell. NeguŃătorul încuviinŃă cu o mişcare a capului.

― Am fost acolo. E o cocină nenorocită! Presupun că o numiŃi republică, dar de fiecare dată este ales drept Commdor cîte un membru al familiei Argo. Şi cui nu-i place treaba asta i se pot întîmpla anumite lucruri. Am fost pe acolo, repetă el, şi strîmbă din buze. ― Dar te-ai întors, ceea ce nu se întîmpla prea des. Trei nave comerciale, inviolabile potrivit ConvenŃiei, au dispărut pe teritoriul acestei Republici în cursul anului trecut. Şi navele acelea erau înarmate cu toŃi explozivii nucleari obişnuiŃi şi dispuneau de protecŃie cu cîmp de forŃă. ― Care au fost ultimele comunicări ale navelor? ― Rapoarte de rutină. Nimic deosebit. ― Ce-a spus Korell? Ochii lui Sutt luciră sardonic. ― N-am găsit modalitatea de a întreba. Cel mai mare avantaj al FundaŃiei faŃă de întreaga Periferie este reputaŃia ei de mare forŃă. Crezi că putem pierde trei nave şi să le cerşim înapoi? ― Păi atunci ce-ar fi să-mi spuneŃi mai precis ce vreŃi de la mine? Lui Jorane Sutt nu-i plăcea să-şi risipească timpul enervîndu-se. Ar fi fost un lux. Ca secretar al primarului, Ńinuse la respect consilieri din opoziŃie, carierişti, reformatori, şi tot felul de zărghiŃi care pretindeau că ar fi rezolvat în întregime cursul istoriei viitoare aşa cum fusese gîndită de Hari Seldon. Cu o asemenea experienŃă era foarte greu să fie scos din ale lui. Măsurindu-şi cu atenŃie cuvintele, spuse: ― O clipă. Vezi tu, trei nave pierdute în acelaşi sector în cursul aceluiaşi an nu înseamnă un accident şi puterea atomică poate fi înfrîntă doar de o forŃă atomică mai mare. Apare automat întrebarea: dacă Republica Korell are arme atomice, de unde le primeşte? ― Şi unde le primeşte? ― Există două răspunsuri. Fie că le-au construit ei înşişi... ― Cam mult spus! ― Adevărat! Dar, pe de altă parte, e posibil să ne confruntăm cu un caz limpede de trădare. ― Aşa crezi? întrebă Mallow, glacial. Secretarul răspunse calm: ― Nu exclud deloc această posibilitate. De cînd cele Patru Regate au acceptat ConvenŃia FundaŃiei, a trebuit să luptăm cu grupuri de populaŃii disidente destul de puternice, aparŃinînd fiecăreia dintre naŃiuni. Fiecare dintre fostele regate îşi are propriii pretendenŃi şi foşti nobili care nici măcar nu se prefac a iubi FundaŃia. Probabil că unii dintre ei au devenit activi. Mallow se înroşi. ― Pricep. Ai ceva să-mi reproşezi? Eu sînt din Smyrno. ― Ştiu. Eşti smyrnian, născut în Smyrno, unul dintre cele patru foste regate. Doar prin educaŃie eşti un om al FundaŃiei. Prin naştere, eşti un Străin. Fără îndoială că bunicul tău a fost baron pe vremea războaielor cu Anacreon şi Loris şi că proprietăŃile familiei tale au fost confiscate atunci cînd Sef Sermak a redistribuit terenurile. ― Nu, nu. Bunicul meu a fost un nefericit şi un sărăntoc lipit-pămîntului, care a murit cărînd cărbuni pentru un salariu de mizerie înainte de FundaŃie. Nu datorez nimic vechiului regim. Dar m-am născut pe Smyrno şi mi-e ruşine şi pentru Smyrno şi pentru smyrnieni, pe onoarea mea. Viclenele tale aluzii privind acte de trădare n-or să mă sperie atît de tare încît să ling tălpile celor de la FundaŃie. Acum, ori îmi dai ordine clare, ori lansează-Ńi acuzaŃiile, mi-e totuna.

― Stimate NeguŃător-şef, nu-mi pasă cîtuşi de puŃin dacă bunicul tău a fost rege pe Smyrno sau cel mai amărit om de pe planetă. Am apelat la flecăreala asta fără noimă despre naştere şi strămoşi pentru a-Ńi dovedi că nu mă interesează. Dar mi-e clar că ai înŃeles greşit spusele mele. Să revenim. Eşti smyrnian. Îi cunoşti pe Străini. De asemenea eşti neguŃător şi, pe deasupra, unul dintre cei mai buni. Ai fost pe Korell şi-i cunoşti pe korellieni. Am vrea să mergi din nou acolo. Mallow nu-şi putu stăpîni mirarea: ― Ca spion? ― Nicidecum. Ca neguŃător, dar atent la tot ce se întîmplă; ai putea afla de unde provine energia lor atomică... Aş vrea să-Ńi reamintesc, tocmai pentru că eşti smyrnian, că două dintre navele comerciale dispărute aveau echipaje smyrniene. ― Cînd să pornesc? ― Cînd va fi gata nava? ― Peste şase zile. ― Atunci peste şase zile vei porni. Vei primi toate detaliile la amiralitate. ― Foarte bine! NeguŃătorul se ridică, strinse mîna lui Sutt şi ieşi. Sutt rămase pe loc, răsfirîndu-şi degetele şi frecîndu-le uşor unele de altele, apoi ridică din umeri şi păşi în biroul primarului. Primarul decupla circuitul de televiziune şi se rezemă de spătarul fotoliului: ― Ce părere ai, Sutt? ― Ar putea fi un bun actor, afirmă Sutt, şi rămase cu privirea fixă.

2 ÎN ACEEAŞI ZI, spre seară, în apartamentul de burlac de la etajul al douăzeci şi unulea al Clădirii Hardin, aparŃinînd lui Jorane Sutt, Publis Manlio sorbea alene vin dintr-un pahar. Slăbănogul Publis Manlio, îmbătrinit înainte de vreme, îndeplinea în cadrul FundaŃiei două funcŃii importante. Era Secretar cu afacerile externe la cabinetul primarului, iar pentru toŃi sorii externi, mai puŃin pentru FundaŃie, era şi Primat al Bisericii, Furnizor al Hranei Sfinte, Maestru al templelor şi cîte altele, toate titulaturile fiind formate din cuvinte cu sonorităŃi menite a impresiona. ― Dar a fost de acord, spuse Manlio, să te lase să-l trimiŃi pe acel neguŃător. E un pas înainte. ― Cam mic, încuviinŃă Sutt. Nu obŃinem nici un rezultat imediat, întreaga afacere reprezintă un plan foarte general, întrucît nu avem posibilitatea de a prevedea sfirşitul. Acum lăsăm lucrurile să se desfăşoare de la sine, sperînd că pe undeva, pe parcurs, vom găsi şi rezolvarea. ― Adevărat. Iar acest Mallow este un om capabil. Dar dacă nu se va lăsa tras pe sfoară? ― E un risc pe care trebuie să ni-l asumăm. Dacă e un caz de trădare, nu pot fi amestecaŃi decît oameni competenŃi. Dacă nu, avem nevoie de un om capabil să afle adevărul, iar Mallow va fi precaut. łi s-a golit paharul. ― Nu, mulŃumesc. Am băut destul. Sutt îşi umplu paharul şi rămase în aşteptare, lăsîndu-l pe Mallow în voia gîndurilor sale neliniştite. Oricare ar fi fost aceste gînduri, ele nu i se clarificaseră, pentru că Primatul întrebă pe neaşteptate: ― Sutt, la ce te gîndeşti? ― Uite care e situaŃia, Manlio. Ne aflăm în miezul unei crize Seldon.

Manlio îl privi printre gene şi spuse: ― Nu-i de ajuns. Pînă acum am avut două crize Seldon şi de fiecare dată FundaŃia era în pericol de a fi exterminată. continuă Manlio. care încă de pe vremea lui Hardin ne consideră drept Planetă Sfîntă. iar ochii îi trădară o atenŃie încordată: ― Aşa este. nevoind să creadă. dar sînt prea puternici şi prea puŃin ŃinuŃi în frîu. Manlio. Acest aspect mi se pare interesant. Dar nu acesta este cel mai important lucru. Pe de o parte. Important pentru Stat ar fi detectarea ei încă în fază embrionară.. Riscurile ar putea fi foarte mari dacă în exterior există arme atomice. provinciile exterioare. Ştim că într-o bună zi vom reclădi Imperiul Galactic. Au trecut de atunci aproape şaptezeci şi cinci de ani. Pentru prima dată în mai bine de şaptezeci de ani ne confruntăm cu o criză politică internă majoră. Şi mai ştim că în acest interval ne vom confrunta cu anumite crize. Chiar dacă printre ei n-ar exista trădători.. trebuie să joc un rol în aces plan. ― Dar dacă am putea dovedi trădarea? ― Am putea. Manlio. Ştim că ne vor trebui o mie de ani sau cam aşa ceva. Sînt utili. De cînd Imperiul Galactic a abandonat Periferia şi ne-a lăsat de capul nostru. E vremea. . pentru prima oară. NeguŃătorii ăştia.. pînă să devină acută criza Seldon. oricum ar constitui un element de nesiguranŃă în societatea noastră. unul. NeguŃătorii. ― Remediul trebuie găsit repede. Prima criză a izbucnit la cincizeci de ani după întemeierea FundaŃiei şi a doua la treizeci de ani după prima. iar în interior înstrăinare. Noi ştim că Hari Seldon a pregătit posibilităŃile viitorului. Sub conducerea lor lipsită de religiozitate. ― Aha! Primatul rămase înmărmurit. eliminăm controlul sever asupra activităŃii lor. Sutt încuviinŃă din nou. ― Şi Ńi-ai făcut planuri pentru a înfrunta criza? Sutt încuviinŃă cu o mişcare a capului. Ascultă. Nu poate exista o a treia criză dacă pericolul acesta nu apare. Sînt Străini. ― ÎnŃeleg toate astea. educaŃi în afara religiei. Dar nu e.) Fără îndoială că aceasta este misiunea ta. Orice nepriceput poate detecta criza. apoi întrebă domol: ― De unde ştii? A apărut din nou Hari Seldon în Bolta Timpului? ― Nu-i nevoie de asta. iar pe de alta. Sutt nu dădu semne că-şi pierde răbdarea. FuncŃia mea a fost obŃinută prin numire şi nu prevede putere legislativă. Acum avem. ― Înainte de a face faŃă unei ameninŃări atomice străine. ― Pericolul e aproape. cea internă şi cea externă. mergem înainte pe drumul unei istorii planificate. dar remediul. prietene. simplă şi eficientă. face ca afirmaŃia mea să nu poată fi pusă la îndoială. n-am avut niciodată vreun adversar care să posede energie atomică. printr-o acŃiune directă. nici prin simplă descendenŃă şi nici măcar prin credinŃă religioasă. chiar dacă ar fi singurul..Manlio îl privi atent. ― Iar eu. le încredinŃăm cunoaşterea. ― A mea? ― Eu n-o pot face. Nu ar mai fi legaŃi faŃă de noi nici prin patriotism. e vremea! Manlio se frecă la nas. Aş îndrăzni să spun că sincronizarea celor două crize. trebuie să facem curăŃenie în propria noastră casă. s-ar putea desprinde de sub influenŃa noastră. (Sutt puse jos paharul pe care-l învîrtea între degete. Ascultă şi gîndeşte-te bine.

funcŃiile de primat şi de primar nu au fost niciodată întrupate într-o singură persoană. Partidul AcŃiunii se destramă şi noi putem să-l ajutăm să piară acum cerînd.. Ai o strălucire.. mai degrabă. Şi eşti bine privit şi de marea masă a populaŃiei FundaŃiei. Ai condus întrunirea. Aminteşte-Ńi de întîlnirea noastră de anul trecut. ― Lasă asta în seama mea. ― ÎŃi voi explica. Twer. Mallow se lăsă mai comod pe scaun şi-şi privi degetele butucănoase. Ştii că ministrul educaŃiei şi-a prezentat demisia? Încă nu s-a dat publicităŃii. ― Exact. În primul rînd stăteau boii aceia cu cefe groase pe care i-ai dominat copios. dar se va afla curind. ― Foarte bine. Ticălosul vrea să scape de tine. şarpele? întrebă Jaim Twer tulburat. spuse el. Twer îl privi lung: ― Afaceri? Ce fel de afaceri? ― Foarte secrete. vrei să mă faci să cred că nu ştii atîta lucru? Twer se încruntă: ― Dacă-mi explici. Mallow. (Mîna lui Mallow îl opri pe Twer care începuse să gesticuleze. łinea să reamintească oricui că el făcuse parte din primul grup de Străini care primiseră o educaŃie laică pe FundaŃie. Ascultă. ― Sutt. ― Sutt. şi-ar putea permite să se lase condus. e iminentă o criză Seldon. sau. şarpele tău. Dar de ce tocmai eu. ― Stai puŃin... Dar dacă se ridică un partid independent care i-ar putea periclita realegerea. ceea ce e cam acelaşi lucru. Îl ascultase cu răbdare pe interlocutor. evident frustrat.) Ce mama naibii ai învăŃat cînd ai mers la şcoală? Ce. Plec într-o călătorie de afaceri săptămîna viitoare. Personalitatea lui e total negativă.. ― La ConvenŃia neguŃătorilor. într-o bună zi mă voi întoarce ca să i-o plătesc. spuse Mallow sec.. Afaceri de stat. ― Ce-i aceea o criză Seldon? ― Ferească. eu nu am calităŃi de politician pragmatic. în orice caz. Am avut o discuŃie cu secretarul personal al primarului. va juca aşa cum îi vom cînta noi. Dacă e o stratagemă. fără ocolişuri. iar acum tocmai spunea precaut: ― Da. Sutt. te bucuri de o bună reputaŃie ca aventurier. ― De unde ştii tu asta? ― Ce importanŃă are? (Făcu un gest de dezgust.! (Mallow explodă furios. dar acesta rămase nedumerit. ― Imposibil. democraŃie pentru neguŃători.― Primarul. Dar asta s-ar putea întîmpla acum dacă-Ńi duci misiunea la bun-sfîrşit. 3 LA CAPĂTUL celălalt al oraşului. am auzit de demersurile tale pentru a obŃine o reprezentare directă a neguŃătorilor în cadrul Consiliului. Dacă nu.. Strict-secrete. Cine ştie. drepturi egale sau. Este energic doar atunci cînd e să se eschiveze de responsabilităŃi. ― Ehe! Îmi pare rău. ― Ştiu eu ce fac. de importanŃă deosebită. Va trebui să găseşti pe altcineva.) Lucrurile stau cam aşa. Manlio?! Încă de pe vremea lui Salvor Hardin. Dar de ce acum? ― Pentru că acum ne surîde şansa. Hober Mallow avea o a doua întîlnire. E o stra¬tagemă. Îl privea mirat.) Nu te aprinde. într-un decor mai elegant. să ştii. . Twer? Jaim Twer radia.. Mallow aşteptă ca Twer să reacŃioneze.

se bucură de despotismul de rigoare. Fiecare criză.. Dar am terminat şcoala de atîta vreme. nici un neguŃător nu ar pleca în spaŃiu dacă nu şi-ar putea alege echipajul.. nu? Să vii acolo mîine. Trebuie să mai şi improvizezi". Acum mă duc să adun echipajul. ― Spre Falia Whassalia. Iau şi eu pe cine vreau. Mallow îi strînse mîna: ― Bun! Am pornit-o cu dreptul. ştiinŃa şi tehnologia şi să formăm cel de-al Doilea Imperiu. apoi se ridică în picioare. Eu voi merge la inspiraŃie. astfel încît noi să putem păzi arta. neîncrezător. Prin urmare. care pe vremea aceea era foarte avansată. În ochii bătrinului se observă o licărire ciudată: ― Bine. Ce zici? ― Dar dacă lui Sutt îi vine în minte să mă Ńină undeva ca să mă poată supraveghea? ― E puŃin probabil. Cel puŃia aşa am auzit. merg. Mallow se concentră. spuse neguŃătorul cu răceală. omule. Ar fi trebuit să-mi amintesc.. în mijlocul haosului. Dezvoltarea viitoare a FundaŃiei a fost programată potrivit psihoistoriei. de altfel va avea loc şi alegerea anuală a Consiliului. cu mult înaintea ta. nu e suficient să ai un plan. ― Păi nimic. Twer dădu din cap. N-am de unde să ştiu ce voi găsi la întoarcere. de ce n-ar fi valabil acest lucru şi în cazul tău? Pe lîngă asta. în timp ce această criza se conturează tot mai limpede. În fine. Twer ridică privirea: ― Urmăreşti ceva anume? ― Nu. marchează cîte o epocă a istoriei noastre. lasă asta. Brusc. ― Păi atunci. La revedere. ― A. Dacă ar dori atît de mult să scape de mine. (Îi întinse mîna lui Mallow. Ştii unde este situată Far Star. Ce-ar fi să mergi cu mine? Nu mai face pe miratul. Nu pot să-Ńi spun mai multe pînă nu vom fi în spaŃiu. vorbind rar şi apăsat: ― Cînd Imperiul Galactic a început să decadă la Periferie şi cînd marginile Galaxiei au revenit la barbarie. dar se numeşte altfel. Acum ne apropiem de cea de-a treia. Mallow spuse: ― Am o idee. care nu era Ńinut în frîu nici măcar de acele două . ― Aşa cred. Hardin a zis demult: „Pentru a reuşi. Ai fost comerciant înainte de a hotărî că politica este mai interesantă. ― BineînŃeles! spuse Twer ridicînd din umeri. dar pe un ton firesc.) Va fi prima mea călătorie după aproape trei ani.. ― Unde mergi? Spune-mi măcar atîta lucru.După o pauză. da. da. Acum contează că sînt expediat. ― Ai planuri clare? ― Deloc. 4 KORELL reprezintă un fenomen obişnuit în istorie: re¬publica al cărei conducător posedă toate atributele monarhului absolut. Hari Seldon şi grupul lui de psihologi au înfiinŃat o colonie ― FundaŃia ― aici. şi s-au aranjat condiŃiile în aşa fel încît să se producă o serie de crize care să ne oblige să parcurgem cît mai repede drumul către viitorul Imperiu. scufundîndu-se încet-încet. fiecare Criză Seldon. ― N-am terminat.

― Trebuie să auzi generalităŃile. În schimb. InfluenŃa FundaŃiei încă nu se făcuse simŃită şi. . există nişte semne de întrebare. numărul navelor echipate cu arme atomice este. pentru a fi primit în audienŃă de către guvernul local rămăseseră fără răspuns. mic şi nu îndrăznesc să le expună inutil pînă nu vor avea mai multe. Zilele Imperiului Galactic apuseseră şi nu lăsaseră în urmă decît monumente mute şi construcŃii degradate. una e să te joci de-a piraŃii cu nave comerciale care au la bord armament uşor şi ajung aici din întîmplare. Hober Mallow spuse preocupat: ― Bune afaceri o să facem aici. Mallow. relicve gata să se destrame. Commdor Asper Argo. Twer pufni nervos şi se înroşi. iar deasupra ne pîndesc navele lor. Solicitările Iui Mallow. S-ar putea. Vezi tu. La urma-urmelor.. probalil. Procentajul e redus.. ― Te întrebi? Ce? ― Ce-i cu situaŃia asta. ofiŃerii sînt îngrijoraŃi. m-am gîndit la asta. şi din nave greoaie. Mallow? Echipajul a început să mîrîie. Jaim Twer îl privi înciudat şi azvîrli cărŃile de joc cît colo. posedînd.influenŃe moderatoare din monarhiile legitime: „onoarea" regală şi eticheta de la Curte. Mallow. SpaŃioportul era vechi şi într-o stare avansată de degradare. bolborosi el. făcute cu o săptămînă în urmă. care abia dacă mai aminteau de splendoarea de. Se menŃinuseră temătoare la o distanŃă apreciabilă şi acum erau aşezate la fel. altfel nu vei înŃelege. spuse Twer ridicînd braŃele. pentru că trei dintre navele noastre s-au mistuit anul trecut fără urmă. ― Da. graŃie neclintitei hotăriri a domnitorului. repetă Mallow. Privi apoi în tăcere prin hublou. ― PosibilităŃi mari de negoŃ. altădată. cînd simpla lui prezenŃă poate da de înŃeles că FundaŃia a devenit bănuitoare. şi alta e să te joci cu un trimis acreditat al FundaŃiei. Ce facem? ― Aşteptăm. nu avea prea multe date despre Korell. nici nu avea să se simtă prea curind. ― Ce dracu' ai de gînd să faci. Mallow se trînti pe un fotoliu. ― Te laşi orbit. greu de condus. Şi dacă vei lega asta de. Asta nu înseamnă totuşi mare lucru. să nu aibă deloc energie atomică. iar eu mă întreb. În primul rînd. ― Poate că aşteaptă întăriri. De prosperitate materială nici nu putea fi vorba. stai. Călătoria fusese lipsită de incidente.. Twer. pînă şi Jaim Twer era nemulŃumit şi iritat în timp ceşi dădea o pasienŃă. iar ei sînt o lume întreagă. iar echipajul de pe Far Star constatase acest lucru cu neplăcere. Privirea lui Twer deveni tăioasă. Şi ei. În jurul spaŃioportului sînt santinele. cu legile lui severe privind neguŃătorii şi cu interdicŃia şi mai severă privind misionarii. Pînă în acest moment. Trîndăveala celor ce nu aveau nimic de făcut crease o atmosferă de lîncezeală. am ajuns aici fără probleme. Se poate spune că acesta e un teritoriu virgin. Escadronul de nave korelliene care apăruseră brusc pentru a intercepta nava Far Star era compus din nave minuscule. Ori o au şi o Ńin ascunsă de teamă să nu aflăm noi. totodată. Habar n-au ce căutăm noi aici. şi noi aşteptăm. PoziŃia mea e mai vulnerabilă deoarece eu sînt numai unul. Unde vrei să ajungi? Lasă generalităŃile. Dacă au de gînd să ne îngroape aici de vii?! ― Puteau s-o facă de-acum o săptămtnă.. ― Stai uşor. rămăşiŃe ale unei glorii apuse. iar noi nu ştim ce posedă ei. Mă sufoci cu atîta vorbărie.

Mallow? interveni Twer. domnule. Cinci minute dapă primirea ordinului. domnule. ― PoŃi pleca. chiar şi cei din tura liberă îşi reluaseră posturile de luptă.probabil.. Ultimul intră Twer şi închise uşa. care se foi neliniştit. se opri îngîndurat şi-i spuse: ― Twer. şi spre silueta mătăhăloasă a sergentului de cart Demen. Locotenentul Twer murmură nemulŃumit: ― Şapte zile de lîncezeală. A fost ca o înŃelegere reciprocă. nu mi-a fost clar. ― După isprava asta. Părăsi încăperea cîteva zeci de secunde şi. Nu-mi pot permite să-mi expun punctele slabe. Ordonă-le oamenilor să treacă imediat la posturile de luptă. sergent. sergent. ― Cînd terminăm. spuse sergentul. vor fi consemnaŃi în cabinele lor pentru o săptămînă. domnule. Iar tu eşti eliberat din serviciul de pază pe aceeaşi perioadă. Mallow deschise cu piciorul uşile de la duşuri. cînd se întoarse. doar umerii i se pleoştiră. arme atomice. Dar ce altceva putem face? ― Nu ştiu. cheamă. Hei. Uşa se închise în urma sergentului şi izbucni scandalul. cine i-a permis acestui om să intre fără să primească ordin din partea mea? Sergentul de cart făcu un pas înainte şi privirile tuturora se îndreptară spre el. Aş putea spune că părea unul de-ai noştri. Camera comună a echipajului era aproape pustie. fluiera nepăsător. toŃi ofiŃerii aici fără zarvă mare ― mai puŃin coordonatorii şi piloŃii. apoi apăru chipul brăzdat de riduri al sergentului de cart. te rog. ― În primul rînd.. ― Unui ce? făcu Mallow livid. oricare ar fi motivele care încearcă s-o justifice. întrebă Mallow rar. Oamenii mei au permis intrarea unui misionar al FundaŃiei. sergent! ― Vă rog să mă iertaŃi. trase draperiile pe hublourile groase. Răspunse crispat: ― Am înŃeles. privi în spatele barului. Ecranul se lumină. Viteza era marea virtute în regiunile bîntuite de anarhie ale spaŃiului interstelar de la Periferie şi echipajul unei nave comerciale excela. Ştii doar că localnicii îi ucid pe misionarii capturaŃi. ― O acŃiune care încalcă ordinele pe care le-am dat este condamnabilă în sine. domnule. al cărui chip era inexpresiv. prin rapiditate. Oamenii intrară unul cîte unul. mai întîi de toate.. NeguŃătorul-şef se întoarse către Twer. Privirea îi alunecă apoi spre locotenentul Tinter. ― Ce rost are pedeapsa. dînd greutate cuvintelor. BineînŃeles că e periculos. S-a înŃeles? Chipul sergentului nu tresări. şi străinii de colo.. Oamenii aceştia erau sub comanda ta? ― Da. Are nevoie de spitalizare. ― Unui misionar. ― Vorbeşte. BineînŃeles că s-ar putea să ne facă una cu pămîntul.. Mallow intră calm şi îl măsură din cap pînă-n picioare pe misionar. vor avea mai mulŃi nevoie de spitalizare. domnule. . Restul rămîn la posturile lor pînă la noi ordine. domnule. Treci la postul tău.. ― Vă rog să mă iertaŃi. Nu se poate menŃine disciplina în felul ăsta. Mallow îl întrerupse cu duritate: ― ÎŃi înŃeleg sentimentele. ce se întîmplă acolo? Mallow ridică ochii neliniştit şi acordă receptorul. Ordinul a fost ca nimeni să nu părăsească nava şi nimeni să nu intre fără aprobarea mea.

trimite pe cineva să-l îngrijească. Sînt Jord Parma. Mallow îl împinse cu braŃul înapoi. altfel te omor cu mîna mea. Întreabă-i dacă au vreun reprezentant al legii cu ei. Twer. Voi face ce vreau şi. altfel te dau afară. Twer. E grav rănit. de pe lumile anacreoniene. Tinter se întoarse şi plecă.. le trase puŃin la o parte şi privi afară mohorît. ― Tinter! (NeguŃătorul nu se întoarse.? Silueta în straie purpurii făcu cîŃiva paşi spre Mallow.. NeguŃătorul se aşeză în timp ce omul îmbrăcat în purpuriu fu condus cu grijă în încăpere. Care Ńi-e numele. Misionarul tresări şi parcă se trezi la viaŃă. altfel nu face doi bani. Întinse braŃele în faŃă într-un gest de îmbrăŃişare: ― Fiule. pentru numele lui Seldon. dar se simŃea încordarea lui. în timp ce sirena de alarmă începuse să vuiască metalic: ― UnităŃi inamice reperate! Solicităm instrucŃiuni! ToŃi întoarseră ochii spre difuzor. (Începu să vorbească repede. răspunse Mallow tăios. ― Nu te amesteca. Twer. E un om al FundaŃiei şi. Mallow. pe nerăsuflate. Sălbaticii ăştia de afară. Umpluseră spaŃioportul de la un capăt la celălalt. Altfel ne pierdem onoarea şi orice decenŃă.. SfinŃia ta? Misionarul împreună mîinile într-o rugă: ― Dacă sînteŃi oameni luminaŃi. Să nu faci promisiuni şi mai ales să nu ameninŃi. Apăsă pe un buton şi urlă: ― MenŃineŃi inamicul sub observaŃie! Asta-i tot! Şi închise.. ― Numele tău. e preot. îŃi iau capul. iar pe tîmplă se vedeau urme de lovituri. UnităŃi inamice! Cîteva mii de oameni. Mallow simŃi o mînă grea pe umăr şi o împinse deoparte. Educat pe FundaŃie. Ea trebuie să existe în faŃa morŃii. Nu scoase nici o vorbă şi nici nu făcu vreo mişcare. Se îndreptă spre draperiile groase. spuse: ― Omul e bolnav. reverendule? ― Ă.) Am suferit în ghearele acestor neluminaŃi. Mă auzi? ― Te aud. Nu te amesteca în treburile mele. nici un misionar al FundaŃiei nu are voie să intre pe teritoriul korellian? .― Eu pot. copiii mei. trebuie să-l salvezi pe omul acesta. ― Cum te numeşti. spuse Mallov glacial. Ochii larg deschişi priveau în gol. O voce interveni. în numele acelui Spirit. Disciplina în condiŃii ideale nu înseamnă nimic. Am şi altceva de făcut decît să apăr misionari. că va fi vai şi amar de tine. salvaŃi-mă de păgîni. copiii mei. Să stea în pat. Mallow înjură cu ciudă. cu ochii umezi de emoŃie şi. Fie ca Spiritul Galactic să vă apere cu braŃul său. iar în lumina rece şi violentă a torŃelor de magneziu îi văzu pe cei din primele rînduri apropiindu-se. (Gîfîi.) SalvaŃi-mă de brute şi de necuraŃi care mă hăituiesc şi care vor mîhni Spiritul Galactic cu păcatele lor. cu o vocea pierită. Era Twer. iniŃiat în toate misterele şi am venit aici chemat de o voce lăuntrică. Dacă sînteŃi Copii ai Spiritului.. Cu o voce şuierătoare şi furioasă îi şopti lui Mallow: ― Mallow. corpul răsucindu-i-se rigid de parcă n-ar fi avut încheieturi. SfinŃia ta. potrivit ConvenŃiei.) Pregăteşte difuzorul exterior şi vezi ce vor. dacă vei încerca să mă opreşti. Se întoarse şi se îndreptă spre preot: ― Tu! Preasfinte Parma! Ştiai că. apăraŃi-mă de ei. Unde este misionarul? AduceŃi-l aici. la urma-urmei. Sînt Preot al Spiritului. o mulŃime de korellieni veneau în valuri. Twer făcu un pas în faŃă.

Mallow îşi puse arma în toc. Potrivit legii. O scurtă explozie de lumină se aprinse şi se stinse într-o clipă.. Tinter plecă şi peste cîteva minute o siluetă deşirată şi plăpîndă se desprinse din mulŃime. Sînt atît de mulŃi şi parcă au înnebunit cu toŃii. Ridică mîinile în sus. Surde să rămînă urechile care nu vor să audă plînsul celui neajutorat. ― În regulă. Şi atunci vuietul difuzoarelor de afară încetă. tot aşa se vor purta şi alŃii cu tine"?! Nu aveŃi tunuri? Nu aveŃi o navă? Şi nu e oare FundaŃia cea care vă apără pe toŃi? Şi oare nu Spiritul de deasupra voastră e cel care conduce întregul Univers? Se opri ca să-şi tragă sufletul. Să orbească ochii care nu vor să vadă nevinovăŃia. Dar dacă e cineva care crede că-mi poate da lecŃii. îl cer pe Jord Parma. N-am avut cazuri de acest fel pe nava mea. dacă acest guvernator. Grun şi Upsur. sau orice ar fi. Se răsuci şi se opri cu arma îndreptată spre Twer. ― Vorbeşte! spuse Mallow precipitat. nu e oare acesta un semn că au nevoie de ea? ― N-ai răspuns la întrebarea mea. Nu a spus oare Spiritul Galactic: „Nu trebuie să rămîi nepăsător la durerea aproapelui"? Şi n-a spus tot el: „Cum te porŃi cu cel umil şi lipsit de apărare. iar locotenentul Tinter reveni foarte tulburat. Zicînd acestea. Tumultul îl făcu pe misionar să privească în jur cu ochi speriaŃi. cînd mai puternic. poate să-l ia pe SfinŃia sa Jord Parma.Misionarul spuse tremurînd: ― Merg într-acolo unde mă îndeamnă Spiritul. cînd mai domolit al mulŃimii. el reprezintă legea. Uimirea îi dispăruse de pe chip. spuse Mallow. E greu să înŃeleg. ca de sălbăticiune încolŃită. Vocea misionarului se dezlănŃui în timp ce se zbătea să scape din strînsoarea celor doi: ― Blestemat fie trădătorul care-şi părăseşte aproapele în faŃa răului şi a morŃii. ― În numele lui sau nu. se apropie singur de navă. Dădu să se întoarcă de două ori şi tot de atîtea ori ameninŃările vizibile ale monstrului cu mii de capete îl îndemnară să înainteze. nu te pot apăra. Misionarul ridică mîinile rugător. îi administrez eu întîi un antidot. Scrum să se facă sufletul care trăieşte în întuneric. Cineva de afară afirmă că e guvernatorul districtual şi are împuterniciri poliŃieneşti. şi făcu un gest cu dezin¬tegratorul pe care nu-l pusese încă în toc. Preasfinte. degetele Ńepene împunseră spre cer. Chipul bătrinului neguŃător îşi schimbă trăsăturile. o lege făcută de oameni? Există legi deasupra oamenilor.. lăsînd să se vadă braŃele subŃiri şi brăzdate de vine. Se auzi funcŃionînd sistemul de comunicare cu exteriorul şi vuietul. plină de teamă. spuse Mallow ridicînd din umeri. Se apropie încet şi şovăitor. dar e foarte limpede că nu vorbeşte doar în numele lui. . Dacă păgînii refuză lumina. iar mîneca largă îi lunecă în jos. Spunele că. T'wer îşi Ńinu mîinile la urechi ca să nu mai audă. ― Dacă nu? ― Ne ameninŃă în tot felul. ― Îi auzi? De ce-mi vorbeşti despre lege. sau poliŃist. ― Domnule. ca răspuns la ceea ce se comunica de pe navă. dar respira încă precipitat şi nările îi fremătau de furie. luaŃi-l! Misionarul începu să se văicărească. Mallow clipi şi făcu din nou un gest dispreŃuitor. Descleştă pumnii. fiule. scoase arma şi adăugă: ― Nu vreau să ştiu ce e aceea insubordonare. PrezenŃa ta aici încalcă atît legea Korellului cît şi pe cea a FundaŃiei.

Dar poate ideea era să ne determine să acŃionăm în spirit cavaleresc. asta se putea considera drept un act de război împotriva Korellului. N-ai avut aceeaşi impresie? ― Ce impresie? ― SpaŃioportul e plasat în mijlocul unei regiuni aproape pustii. de azi înainte. apărîndu-l orbeşte. şi te afli aici la invitaŃia mea. spuse el pe un ton calm şi hotărît. Dar deodată scapă un misionar. ÎŃi voi oferi toate onorurile. m-ai dezamăgit. Parma. Guvernatorul ăla sau ce naiba era. ― Asta mi se pare cam forŃat. ― Trimite-o aici imediat! Cilindrul lucitor sosi. O frecă admirativ între degete şi spuse: ― Teleportată direct din Capitală. spuse el. PrezenŃa lui aici încalcă legile din Korell şi cele de pe FundaŃie. Difuzorul scoase cîteva păcănituri. dar în particular. Cum asta? ― Cum? repetă Twer. incidentul ăsta nu mi-a mirosit a bine. Mallow făcu un semn către un scaun şi Twer se aşeză. Silueta lui impunătoare părea prăbuşită. Răspunse posomorit: ― Scuzele mele! ― Se aprobă. să sari să-l îndeplineşti mai iute decît ultimul dintre recruŃi. ― Da. Citi conŃinutul dintr-o privire şi izbucni în rîs: ― Deci ideea mea era forŃată. Dacă refuzam să-l predau. Mallov îl privi sardonic. Antetul Commdorului. nu-i aşa? Îi aruncă mesajul lui Twer şi adăugă: ― La jumătate de oră de la înapoierea misionarului. nu ai o calitate oficială. DublaŃi paza patruzeci şi opt de ore după aceea. şi nu „Mallow. Batem palma? Degetele Iui Twer dispărură în palma uriaşă a lui Mallow. Twer. dacă vrei să-Ńi fie bine. în prezenŃa ofiŃerilor şi a oamenilor mei." Şi cînd voi da un ordin. Te rog să Ńii minte. anunŃat de un declic. ― Tortură. Nu părea a fi în toate minŃile. MenŃineŃi alerta încă şase ore după ce mulŃimea se va împrăştia. CoincidenŃă? Se adună o mulŃime uriaşă. Asta-i crimă. zău. ― Twer. vino cu mine! Merseră în cabina personală a lui Mallow. Atunci veŃi primi şi noi instrucŃiuni. poŃi fi democrat pe FundaŃie. Twer continuă: ― Am avut şi eu motivele mele. De unde? Şi vine aici. Dar. Mallow îl deschise şi-l scutură ca să scoată foaia impregnată cu argint. Twer. Nu-i uşor să trimiŃi la moarte sigură un om. primim o invitaŃie foarte politicoasă pentru a ne bucura de augusta prezenŃă a Commdorului după şapte zile de aşteptare. care abia se Ńinea pe picioare. murmură Twer cu amărăciune.― MergeŃi la locurile voastre. dar numai tirania poate face ca nava mea să funcŃioneze aşa cum vreau eu. Niciodată n-a fost nevoie să scot arma pentru a impune disciplina şi n-aş fi făcut-o nici acum dacă Ńi-ai fi văzut de treabă. ― Păi să presupunem că misionarul a fost adus aici şi eliberat ca momeală. iar FundaŃia n-ar fi avut dreptul legal de a ne apăra. ― N-aveam ce face. Amicul nostru. Totuşi. Cei trei ani petrecuŃi în lumea politică te-au cam făcut să uiŃi obiceiurile de neguŃător. Iar ei sosesc în jumătate de oră. era tare de¬zorientat. împiedicîndu-l pe Mallow să răspundă: ― Domnule. eu voi fi „domnule". altfel te pun în cătuşe şi te trimit imediat la munca de jos. . De unde? Cel mai apropiat oraş trebuie să fie la distanŃă de cel puŃin o sută de mile. s-a primit o comunicare oficială. Ai înŃeles? Liderul de partid înghiŃi în sec. Cred că am luat examenul. nu-l poate salva.

Sînt convins că vă este limpede că un comerŃ neîngrădit. pledează în favoarea continuării relaŃiilor de pace şi prietenie dintre guvernele noastre. şi acesta e un argument care.) Oamenii voştri au fost întotdeauna foarte înŃelegători. Părea deosebit de încîntat. cu o cămaşă care ar fi trebuit dată de mult la spălat. întărite cu grinzi de oŃel. şi nu se prea potriveau cu titlul de Preaiubit Asper. Commdor.. unui prieten al poporului ― aş putea zice chiar unui om din popor ― nu e nevoie să i se Ńină o cuvîntare pe această temă. şi e singurul titlu pe care-l posed. stăteau la pîndă prin cotloane ascunse. Commdor Asper fonfăia.) Nu cred că mai există cineva în afară de mine în toată Periferia căruia să-i fie atît de drag idealul de pace. dar am fost informat că poporul meu sau. Commdore. prin autoproclamare. care înconjurau palatul fuseseră ridicate recent. Însă zidurile înalte. ― Este o adevărată binefacere că trebuie să discut cu dumneavoastră. Poate că n-ar trebui să spun asta. DespoŃii şi monarhii din lumile învecinate care nu se bucură de o administraŃie luminată nu au calităŃile care să-i facă demni de numele de conducători mult-iubiŃi. enumerînd în sinea sa excepŃiile. domnia păcii n-a fost nici măcar o dată încălcată. neguŃător Mallow. cu privirea în pămînt. Eu încurajez ideea că trebuie să facem cît mai multe schimburi comerciale. ― De fapt. În persoana mea poŃi vedea pe primul cetăŃean al Statului. Dar ce-ai face? (Vocea lui aducea cu un schelălăit plîngăreŃ. un om ales de popor. Unui conducător luminat ca dumneavoastră. dar foarte ameninŃătoare. Am constatat şi eu. ― Pace! Da! (Barba sură şi rară a Commdorului fîlfîi în ritmul grimaselor de pe chipul lui. Nu voi aduce vreo atingere inteligenŃei dumneavoastră oferindu-vă vorbe mari. după părerea mea. Nu e nici un spectacol ieftin. concetăŃenii mei mă cunosc drept Asper cel Preaiubit. dar nu în condiŃiile impuse de voi. spuse el. comerŃul dintre naŃiunile noastre a suferit din cauza restricŃiilor impuse neguŃătorilor noştri de către guvernul dumneavoastră. judecînd după aspect. ― Exact. Dumneavoastră. ― De exemplu? Era o notă de precauŃie în vocea Commdorului. Ochii lui Mallow zăboviră asupra grădinii bine îngrijite. spuse el. Mallow continuă cu o voce mieroasă: ― Pînă acum. ca o măsură de precauŃie. ― Da. ÎnŃeleg că şi poporul tău se bucură de acelaşi statut de republică. Pot să spun cu toată convingerea că de cînd am urmat ilustrului meu tată la conducerea treburilor Statului. mai bine-zis. Nu sînt stăpîn unic aici. însă. ― ComerŃ liber! făcu Commdorul. Ar fi fost în firea lucrurilor. cu arme de o formă ciudată. şi altele de care avem noi nevoie. ― Adevărat. ŞtiŃi că ar fi fost benefic pentru ambele părŃi. consider asta drept una dintre cele mai puternice legături între Korell şi naŃiunea ta. atent la pietrişul de pe alee. Chel. le-aŃi înŃelege şi respecta. Există lucruri de care dumneavoastră aveŃi nevoie.) Eu sînt doar servitorul . răspunse Mallow cu gravitate. ― Nu e vorba de ostentaŃie. comerŃ liber. (Vocea îi crescu în intensitate. Doar prin schimburi se poate prospera.. Îşi freca mîinile pe care le Ńinea la spate. Asta înseamnă Commdor. Commdorul mergea încet şi calm. şi acela atîrnîndu-i moale pînă pe umeri. Probabil că bărbaŃii înalŃi. grija pentru interesele imediate ale po¬poarelor lor.5 COMMDOR ASPER era. pe care le purtau la centură. avînd păr doar la ceafa. ― De exemplu.

Poporul meu nu va dori să aibă relaŃii comerciale cu o naŃiune care săi aducă strălucirea auriu-stacojie. Astfel. fără îndoială. În ochii pătrunzători ai lui Mallow. ― Dar ai lăsat lucrurile la jumătate. ea seamăna mai degrabă cu o fortăreaŃă. sînteŃi în pericol de a fi împovărat de bogăŃii nebănuite. Sînt sigur că-Ńi aminteşti cazul Askone. ― Zău? fonfăi el. Misticismul şi formulele magice ale misionarilor mă irită şi mă bucur că refuzaŃi să le acceptaŃi. cu articole de lux. Spune-mi acum ce mă paşte. Eu sînt NeguŃător-şef. Să vedem. Şi ar mai trebui o oglindă mare. palat. Commdorul urmări cu atenŃie cum Mallow prinse lanŃul în jurul taliei fetei şi făcu un pas înapoi. acesta ar fi un fenomen interesant. PopulaŃia o numea. ― O religie obligatorie? ― Aşa a fost dintotdeauna. nu-i nici un pericol. ― Ce este? ― Trebuie să fac o demonstraŃie. Commdorul izbucni într-un hohot de rîs strident şi convulsiv: ― Frumos spus! FundaŃia ar fi trebuit să trimită mai demult un om ca tine. ― Ei. „Exact felul de locuinŃă pentru Asper cel mult-iubit". au fost create Templele de Sănătate. Şi cum ar trebui să încep? ― În multe feluri. pentru că e posibil să strîngi aurul cu o mînă şi dovezile de dragoste cu cealaltă.opiniei publice. plat şi şlefuit. SînteŃi exact aşa cum mă aşteptam. te rog? Hai. ― Acesta. gîndi Mallow. PuteŃi chema o fată? Orice femeie tînără. e un buton exact lîngă încuietoare. Nu! Asta nu! Demnitatea unui popor nu ar putea suporta aşa ceva. Commdorul îşi numea locuinŃa casă. interveni Mallow. şi pe aceasta o am. Obiectul acesta. În faŃa lor se afla o tînără. tinere.. Numai că e greu de ales. Commdorul fonfăi: ― Da. de acum douăzeci de ani. E potrivită? ― Perfect. acru. Mallow se îndreptă de spate. Îşi puse o mînă pe umărul musculos al neguŃătorului. de exemplu. şi cu ce rezultat? Askone este acum membră componentă a sistemului FundaŃiei. Mallow scoase încet dintr-un buzunar interior un lanŃ metalic. ― Nu? ― Nu. Apoi au fost înfiinŃate şcoli religioase. de exemplu. Întîi li s-au vîndut cîteva dintre mărfurile voastre şi apoi oamenii voştri au cerut libertate deplină pentru efort misionar în scopul ca mărfurile să fie folosite corect. Făcu o plecăciune adîncă în faŃa Commdorului care spuse: ― Aceasta este una dintre fiicele Commdorei. . ― Le puteŃi avea pe amîndouă. ― Hmm! Să mergem atunci înăuntru. ― Commdor. Era construită pe o înălŃime ce domina întregul oraş şi arhitectura ei trăda intenŃii defensive. Vrei să-l mişti puŃin în sus. Asta-i tot? ― VreŃi să trageŃi perdeaua? Tînără doamnă. ― Nu sugerez nici unul din lucrurile la care vă referiŃi. iar Marele Stăpîn nu poate afirma cu mîna pe inimă că hainele de pe el îi aparŃin. Mi-ai spus ce nu mă paşte. Păi. drepturi la autonomie pentru toŃi slujitorii religiei. Dar ce-aş putea face cu bogăŃiile? Adevărata bogăŃie este dragostea poporului. Religia mea este banul..

nu-s decît zorzoane pentru femei. de mobilier. ― Oo! De la brîu în sus era scăldată într-o luminiscenŃă nu prea puternică de culori schimbătoare care se adunau deasupra capului într-o coroniŃă pîlpîitoare de foc lichid. iar minunata aură pieri. Putem oferi echivalentul unei spălătorii complete care poate fi strînsă şi depozitată într-un colŃişor şi care funcŃionează complet automat. deveniră fiecare cîte o flacără jucăuşă. dacă ele vor constitui un monopol al guvernului. tresări. GîndiŃi-vă la volumul mare de. Fata se îndepărtă puternic impresionată. dacă doriŃi.Fata făcu ce i se spuse. ia şi asta. de bunuri lumeşti. recepŃii. îşi privi mîinile. BineînŃeles că nu se cade să ştie că eu. ― Cerule! Ce se vor mai bate pe ele femeile. ― Asta-i o întrebare pentru specialişti. Avem sobe pliante care pot frăgezi în două minute pînă şi carnea cea mai aŃoasă. banchete sau alte asemenea petreceri? ― A. Commdorul se trase de barbă şi păru adîncit în calcule măreŃe. puteŃi primi toată gama de produse de uz gospodăresc. Putem vinde cît de multe doriŃi pentru echivalentul a o mie de credite în fier prelucrat. Avem cuŃite care nu trebuie ascuŃite niciodată. De ştergătoare de pardoseli. avem tot ce doriŃi. ― Aha! ― Şi pentru că bateria de alimentare a acestui articol nu rezistă mai mult de şase luni. fără ajutor din partea preoŃilor. pentru Commdora. Ce-aş putea face cu ele? De unde ies banii? ― OrganizaŃi baluri. Mai apoi. ― Sînt ale dumneavoastră. ― Mda. Era ca şi cum cineva ar fi smuls aurora boreală de pe cer şi ar fi transformat-o într-o mantie. cu un profit de nouă sute la sută. ― Poftim. Dumneavoastră veŃi avea un profit de nouă sute la sută. În ochii lor. Ca să nu mai vorbesc de maşini de spălat vase. Fata făcu cîŃiva paşi pînă la oglindă şi rămase fascinată. Commdorul păru lovit în creştetul capului. ― Ei. Dar funcŃionează fără. sigur! ― Vă daŃi seama cît ar fi în stare să plătească femeile pentru aşa ceva? Cel puŃin zece mii de credite. la urma-urmelor. Commdore. vă rog să reŃineŃi. care strălucea în purpuriu şi auriu. cu părere de rău. precipitatoare de praf.. Fată nu răspunse. personal. ― Cum se face? Mallow ridică din umeri. GîndiŃi-vă cum va creşte popularitatea dumneavoastră dacă le puneŃi la dispoziŃia publicului. dar se vedea încîntarea din ochii ei. intrînd în cîmpul luminiscent. ea apăsă pe buton.. ― Cum Ńi se pare? o întrebă Mallow. toate vor valora enorm şi nu . Voi menŃine oferta scăzută si le voi lăsa să liciteze. va apărea nevoia de a o înlocui frecvent. ăă. Vă rog să le consideraŃi un neînsemnat cadou din partea FundaŃiei.. Commdorul făcu un semn şi.. apoi rămase cu gura căscată. spuse Mallow. mobilier de tot felul. Mallow spuse: ― Vă putem explica modul de lucru al unei corporaŃii-fantomă. Mallow îi întinse un colier format din pietricele nu prea atrăgătoare. Fata făcu întocmai şi pietricelele. Commdorul întoarse centura şi colierul pe o parte şi pe alta de parcă le-ar fi cîntărit. Pune-l la gît.

― N-am vreme pentru scenele tale. Însă mîine. ― Aşa socot şi eu. Am tot felul de dispozitive care ar putea face minuni reducînd astfel costurile de producŃie la unu la sută din cît sînt acum. vă dau cuvîntul meu că religia miar reduce serios profiturile. V-aş putea reutila întreprinderile. cu trăsături reci. (Îl privi cu dispreŃ). ― S-ar putea aranja. Vocea îi era spartă şi certăreaŃă. A. cărbune şi bauxită. Eu şi oamenii mei primim jumătate din profiturile ce se vor obŃine. Şi. ― Ai terminat.va fi nevoie să ştie cît plătiŃi dumneavoastră pentru ele. Avea un chip spălăcit. de exemplu. dragul meu soŃ. Şi în ciuda părerii tale. AscultaŃi-mă. De asemenea. vor mînca precum porcii. piper. spuse Mallow. ― Sună atrăgător. nici unul dintre aceste articole nu necesită supravegherea preoŃească. Poate că în sufletul tău uscat plănuieşti ceva împotriva tatălui meu. ba chiar să te amuzi ascultînd ceea ce voi avea de spus. Ce-Ńi iese Ńie din afacerea asta? ― Exact ceea ce primeşte fiecare neguŃător potrivit legilor FundaŃiei. AveŃi o turnătorie în oraş? Nu-mi trebuie mult timp. lemn de esenŃă tare. ― Şi în ce spuneai că vrei plata? În fier? ― Da. Să dea cerul să fie cît mai puŃini! ― Foarte probabil. spuse Commdorul blajin. 6 COMMDORA era cu mult mai tînără decît soŃul ei. ― Ei. nu. Vrei să iei masa cu mine astă-seară? ― Dar oamenii mei. Commdorul era cuprins de gînduri de mărire. ― Să vină şi ei. nu vreau discuŃii despre religie. spuse Corhmdorul. ― Nici vorbă de aşa ceva. Va trebui să pregătim o încăpere şi pentru oamenii lui. cîte o pulpă fiecare. şi vor bea vin cu bărdaca. de data asta. Toată lumea va fi fericită. Numai să puteŃi cumpăra tot ce vă putem noi oferi. ― Commdore. cu o mină serioasă. Foarte bine. înŃeleg. turnătoriile de oŃel. neguŃător Mallow. ― În afară de tine. Totodată aŃi putea reduce preŃurile la jumătate şi aŃi încasa profituri grase de la beneficiari. vă rog să reŃineŃi.. fier. Vei fi escortat înapoi pe navă. nu.. începu Mallow. magneziu. milostiv şi nobil. Probabil că de aceea nu mi s-a permis să particip la discuŃia voastră. ― Aha. mîine. într-un acces de generozitate. v-aş putea arăta mai exact ceea ce spun dacă mi-aŃi permite o demonstraŃie. Chiar ai terminat? Sper că pot intra în grădină acum. ― Atunci ne-am înŃeles. Iar tu vei plînge două zile şi două nopŃi cînd vei calcula cheltuielile. Produse pe care le-aveŃi din belşug. Ne va oferi prilejul de a continua discuŃiile. şi mai e ceva ce pot oferi. cina trebuie să fie cît mai bogată şi gene¬roasă. şi amîndoi o vom duce foarte bine. O întîlnire amicală. Să nu-Ńi închipui că asta va fi o portiŃă de intrare pentru misionari. . Un singur lucru însă ― şi chipul îi deveni hotărit ―. simbolică pentru relaŃiile dintre naŃiunile noastre. Tînărul va veni să ia masa cu noi astă-seară şi poŃi vorbi cu el după pofta inimii. tutun. Eşti foarte prietenos cu barbarii ăştia. draga mea Licia. şi un păr negru pe care-l purta strîns lipit de cap. Commdore. ― Da? Cum vine asta? ― Păi. lăsat pe spate.

Ńi-aş tăia urechile şi vîrful nasului. ― Pentru că-mi comanzi tu? ― Poftim. Spuse: ― Ce te face să mustăceşti acolo? Hober Mallow se trezi din gînduri. ― Mustăceam? N-am vrut. Aş fi putut alege un bărbat adevărat de pe drumurile şi de prin noroaiele lumii mele. avem necazuri. ― Nu e valabil ce spui. ― Trebuie că s-a întîmplat ceva ieri ― vreau să zic. Ńine-Ńi limba aia prea slobodă. ar putea s-o facă oricum. Ai putea s-o găseşti numai în şantiere navale şi în turnătorii de oŃel.― Ai vrea să te şi cred. dacă nu găsim nimic. Commdorul îşi frecă mîinile plin de încîntare şi spuse: ― PoŃi să le porŃi astă-seară ― şi o să-Ńi mai dau şi altele. mă aflu în situaŃia de a mă prăbuşi cu toată puterea printr-o uşă care e întredeschisă. foarte convins: Mallow. spuse el bălăbănindu-şi capul într-o parte şi-n alta ―. Şi. care să te facă şi mai frumoasă. Dacă mă gîndesc mai bine. cîine spurcat! Tatăl meu îŃi va transforma naŃiunea în praf meteoric. pentru numele lui Seldon. ― Energie atomică. pe Korell. ― Hmm. o economie bazată pe energie nucleară.. Şi ca să păstrez ca amintire acea părticică din tine pe care o cunosc cel mai bine. Ascultă-mă. ― N-o să îndrăzneşti aşa ceva. Ai toată libertatea de a-l iscodi în seara asta. Dar pînă atunci. ― Deci. Şi ar fi cam greu să maschezi toate semnele efectelor pe care o tehnologie precum cea atomică le-ar avea asupra mediului. calculînd efectul vorbelor. ― Bănuieşti că e o cursă? ― Ei. nu? Dacă a existat vreodată o femeie care să fie sacrificată printr-o căsătorie lipsită de orice plăceri de dragul politicii. ― Hai. Twer clătină din cap. Şi dintr-o dată. ia asta atunci. Dimpotrivă. dacă aceasta este abia la începuturi şi este aplicată doar la o economie destinată producŃiei de război. Dăm cu banul ori lucrăm cu supoziŃii. Să-Ńi spun ceva. nu? ― Necazuri? Nu. Commdora rămase fără grai şi întinse mîinile în faŃă. doamna mea. şi potoleşte-te! Îi puse centura în jurul taliei şi colierul la glt. doamnă. nu fi melodramatic! Mallow îşi potoli nerăbdarea şi adăugă: Numai că accesul acesta prea lesnicios mă face să cred că nu e nimic de văzut acolo. linişteşte-te. Iar acum linişteşte-te. 7 JAIM TWER nu-şi găsea locul şi se muta de pe un picior pe altul. Twer. Apoi pipăi colierul cu degete uşoare şi rămase cu gura căscată.. Vom pătrunde prea uşor în turnătoria asta de oŃel. . ca un ultim retuş. ceva în plus faŃă de ospăŃ. Hai. ― Aş fi vrut să merg cu tine ieri. nu-i nevoie de ameninŃări. da? gîndi Twer cu voce tare. Commdora se potoli. ― Atunci n-o au ― sau n-o arată. Nu văd nici o dovadă că ar exista aici. atunci eu sînt aceea. De fapt. dacă i-aş spune că porŃi tratative cu barbarii ăştia. Poate vei avea parte de întoarcerea pe lumea ta. aş putea ca mai întîi să-Ńi tai limba. Apăsă butonul şi făcu un pas îndărăt.

Commdor Asper strîngea între degete fîşii de oŃel. De acum se strîseseră în jurul lui. membrii gărzii personale a Commdorului îşi făcuseră loc în primul rînd şi Mallow fu îndeajuns de aproape pentru a vedea. Dar nu acesta era elementul cel mai şocant. apoi de doisprezece inci zburară din cealaltă jumătate. Acum. Uite. puteŃi pune oŃelul pe o masă de lemn şi-l tăiaŃi fără ca măcar să zgîriaŃi lemnul. dădu să spună ceva. ― Ori aveŃi un plan. 8 TURNĂTORIA era mare şi impregnată cu un miros de putreziciune pe care oricîte reparaŃii superficiale nu l-ar fi putut înlătura. spuse Mallow cu răceală. În emoŃia generală şi uitarea de sine. în timp ce vorbea. Cei prezenŃi avură o tresărire de spaimă şi Mallow izbucni în rîs. Putea fi un spectacol de prestidigitaŃie. Mallow le puse în picioare şi le tăie capetele dintr-o singură mişcare a instrumentului. La fiecare cîteva cuvinte. folosiŃi acelaşi principiu. Şi. spuse el. formau acum. de vrăjitorie. era pustie şi domnea în ea o linişte nefirească. să eliminaŃi coroziunea? PriviŃi! Folii subŃiri şi transparente în lungime de şase. armele lor uşoare în cele mai mici detalii. ÎnalŃi funcŃionari oficiali ai guvernului se ridicau pe vîrfuri ca să vadă peste umerii celor din faŃa lor şi şuşoteau între ei. Ridică una dintre cele două jumătăŃi şi o puse pe genunchi: ― PuteŃi regla lungimea de tăiere cu o precizie de o sutime de inci şi o foaie de tablă de doi inci grosime va fi tăiată la fel de uşor. plimbă ajutajul cu fantă de-a lungul foii de oŃel. ― Încă o demonstraŃie. foarfecă atomică se mişca . iar cele două părŃi căzură pe dată la pămînt. să neteziŃi unele asperităŃi. SimŃea în piept o emoŃie puternică şi un nod rece şi dureros i se cuibări în stomac. chiar dacă aveau neregularităŃi de ordinul micronilor. corpul lui aflîndu-se încă în husa de plumb. ― Sau dacă vreŃi să daŃi găuri. o armă cu proiectil acŃionat prin explozie nu putea să aibă o asemenea Ńeavă.i cîte o bucată de oŃel cădea la pămînt. vehiculul acela de afară s-ar părea că este maşina regală care ne va duce la turnătorie. Ai luat jucăriile? ― Pe toate. nu eu. Apoi Mallow ridică privirea spre publicul său. Nicidecum. Noile capete. după unire. Commdorul a stabilit condiŃiile întîlnirii. în timp ce Mallow dădea găuri perfect rotunde într-o placă de oŃel groasă de un inci doar la o uşoară atingere a perforatorului său atomic. mînjindu-se pe mîini ca un zilier. pentru prima oară.― Şi eu aş fi dorit. AduceŃi-mi două bucăŃi de Ńeava. vă rog. este la fel de periculos ca şi un fierăstrău. cînd primea neobişnuita vizită a Commdorului şi a curŃii sale. sau de revistă. ― Instrumentul acesta. Din nefericire. se bîlbîi şi se opri. opt. Dacă aveŃi grosimea exactă. transformat în arta promovării vînzărilor. . un şambelan sări prea supus şi aduse două Ńevi. Luase instrumentul oferit de Twer şi îl Ńinea strîns de minerul îmbrăcat în piele. În agitaŃia generală. Erau atomice! Nu încăpea nici o îndoială. o singură Ńeava! Dintr-o singură mişcare. Vreji să reduceŃi grosimea unei foi de oŃel. N-am nimic împotriva unui sprijin moral. Mallow ridicase foaia de tablă de oŃel pe cei doi suporŃi aproape fără efort. tăietură peste tăietură. iar apoi uni Ńevile.

. o navă de salvare se desprinse de pe nava Far Star. nu ştiŃi nimic. domnule? ― În acest caz. ― Locotenente. aşa că îl primi pe intrus fără să se clintească. ― Taci şi ascultă. Dacă. totuşi ― şi vocea îi deveni sumbră ―. Mallow vorbi: ― TestaŃi Ńeava asta! E dintr-o bucată. ― Uşa era deschisă. peste o oră vei deveni căpitan în exerciŃiu al navei Far Star pînă la întoarcerea mea. iar Imperiul încă exista undeva spre centrul Galaxiei. nici vreunul dintre membrii echipajului să nu amplificaŃi. Nu avea a se teme că va pierde ceva. bineînŃeles. Întrevederea se sfîrşi şi. locuise singur la marginea tărîmului. ― Şi dacă sîntem întrebaŃi. înainte de împlinirea celor două luni. prea bătrîn ca să se mai teamă de ceva. ObŃinuse ceea ce dorise. Plicul conŃine situarea exactă a planetei către care trebuie să te îndrepŃi. Trecuse un secol şi jumătate. Nava-şi-Soarele! Acelaşi semn cu Nava-şi-Soarele fusese gravat şi pe fiecare dintre volumele mari ale Enciclopediei originale pe care FundaŃia o începuse şi nu o sfîrşise încă. în nici un fel. Nu e perfectă. N-avea decît un gînd. împodobise stindardul Imperiului Galactic de-a lungul mileniilor. te găseşte FundaŃia. explică necunoscutul. raportul meu. microfilmul reprezintă raportul meu privind această călătorie. nu mă întorc la capătul celor două luni şi navele FundaŃiei nu te găsesc. În timp ce gîndurile îi fugeau în altă parte. Drawt dădu să se ridice în picioare. cincizeci de minute mai tîrziu. Nava-şi-Soarele Imperiului! Imperiul! Cuvintele îi ardeau în minte. te îndrepŃi spre planeta Terminus şi înmînezi Capsula Temporală. l0 ONUM BARR era bătrîn. precum şi raportul. domnule. ― Am înŃeles. Dacă. Nu mai erau necesare şi alte scamatorii. dar Mallow îi făcu un semn autoritar să rămînă pe scaun. căci lipirea nu trebuie făcută manual. ― ÎŃi ordon ca nici tu.Pe paturile armelor erau gravate adînc. o rolă de microfilm şi un sferoid argintiu. De cînd cu ultimele tulburări. Globul auriu cu razele stilizate şi silueta în formă de Ńigară de foi erau acum o navă spaŃială. Acolo mă vei aştepta două luni. cînd Hober Mallow îl convocă pe locotenentul-major Drawt în cabina sa şi-i înmînă un plic. cu atît mai puŃin viaŃa lui amărîtă. Şi se extindea din nou spre Periferie. Nava-şi-Soarele. Mallow zîmbi! 9 NAVA FAR STAR plutea de două zile în spaŃiu. cu puŃinele cărŃi pe care le putuse salva dintre ruine. sau pentru totdeauna. ÎnŃelegi? ― Am înŃeles. cu litere de aur puŃin roase. domnule. Terminase. Acelaşi semn. Reuşise.

Vorbise precis şi direct, iar Barr nu putu să nu observe arma uşoară din oŃel cu reflexe albăstrii pe care o purta la şold. În semiîntunericul din cămăruŃa sa, Barr văzu strălucirea palidă a scutului de forŃă înveşmîntîndu-l pe bărbat. Spuse obosit: ― N-are nici un rost s-o Ńin închisă. DoriŃi ceva de la mine? ― Da. (Necunoscutul rămase în picioare în mijlocul camerei. Avea o statură impunătoare.) Casa ta este singura pe care am găsit-o în împrejurimi. ― E cam pustiu locul, aprobă Barr, dar există un oraş spre est. ÎŃi pot arăta drumul. ― Numai puŃin. Pot să mă aşez? ― Dacă te Ńine scaunul, răspunse bătrînul cu gravitate. Şi scaunele aveau o vîrstă respectabilă. Relicve ale unei tinereŃi mai luminoase. Necunoscutul spuse: ― Mă numesc Hober Mallow. Vin dintr-o provincie îndepărtată. ― Limba te-a trădat de mult. Eu sînt Onum Barr de Siwenna ― pe vremuri patrician al Imperiului. ― Atunci aici este Siwenna. Am avut doar nişte hărŃi vechi după caje m-am orientat. ― Cu siguranŃă că sînt vechi dacă poziŃia stelelor este greşită. Barr rămase nemişcat, iar privirea celuilalt deveni visătoare. Observă că scutul de forŃă atomică dispăruse şi recunoscu imediat că această persoană nu mai părea impresionantă pentru străini sau pentru duşmanii săi. ― Casa mi-e sărăcăcioasă şi rezervele neînsemnate, spuse Barr. Putem împărŃi tot ce am dacă stomacul tău poate digera pîine neagră şi porumb uscat. Mallow clătină din cap. ― Nu, am mîncat şi nu pot zăbovi. Vreau să ştiu cum pot ajunge la centrul de guvernămînt. ― Asta e uşor, şi cu toate că sînt sărac nu dau nimic de la mine. Vrei să spui, capitala planetei sau a Sectorului Imperial? Tînărul întrebă nedumerit: ― Nu corespund? Nu e aici Siwenna? Bătrînul patrician încuviinŃă printr-o mişcare a capului, apoi spuse: ― Ba da, Siwenna. Dar Siwenna nu mai este capitala Sectorului Normannic. Te-a tras pe sfoară harta aceea veche. Statele nu-şi schimbă poziŃia nici după secole, însă graniŃele politice sînt mai fluide. ― Păcat. Mai bine-zis, mare păcat. Noua capitală e departe? ― Pe Orsha II. La douăzeci de parseci depărtare. O să găseşti pe hartă. Ce vechime are? ― O sută cincizeci de ani. ― E atît de veche? (Bătrînul suspină.) Multe s-au întîmplat de atunci. Cunoşti evenimentele? Mallow dădu încet din cap. Barr spuse: ― Eşti norocos. A fost o vreme cumplită pentru provincii, în afară doar de perioada în care a domnit Stannel VI, iar el a murit acum cincizeci de ani. De atunci s-au Ńinut lanŃ, cînd rebeliuni şi ruină, cînd ruină şi revolte. Barr se întrebă dacă nu cumva devenise prea vorbăreŃ. ViaŃa era plicticoasă şi singuratică, şi rareori avea prilejul de a discuta cu cineva. Mallow întrebă repezit: ― Ruină? După cîte spui s-ar părea că provincia este săracă. ― La scară absolută, probabil că nu. Resursele fizice a douăzeci şi cinci de planete mari nu se epuizează atît de repede. Totuşi, în comparaŃie cu bunăstarea din secolul

trecut, ne-am scufundat de tot şi nu se vede vreun semn de îmbunătăŃire a situaŃiei; nici vorbă încă de aşa ceva. Dar de ce te interesează atît de mult problemele astea, tinere? Eşti foarte alert şi ochii-Ńi strălucesc! NeguŃătorul fu cît pe ce să roşească, pentru că ochii stinşi ai bătrînului păreau să-l sfredelească pînă în străfunduri, făcîndu-l să zîmbească la ceea ce vedeau, cînd spuse: ― Ascultă. Sînt neguŃător undeva la marginea Galaxiei. Am găsit nişte hărŃi vechi şi am pornit să descopăr noi pieŃe. E normal să fiu afectat aflînd de sărăcia provinciilor. Nu poŃi cîştiga bani într-o lume decît dacă există bani de cîştigat. Acum, spune-mi, unde-i Siwenna, de exemplu? Bătrinul se aplecă puŃin în faŃă: ― Nu pot să-Ńi spun. Şi ce Ńi-am spus e de ajuns, probabil. Dar chiar eşti neguŃător? Semeni mai degrabă cu un războinic. łii tot timpul mîna pregătită să înşface arma şi mai văd şi o cicatrice pe obrazul tău. Mallow ridică semeŃ capul: ― Fiecare îşi face legea lui acolo de unde vine. Luptele şi cicatricile fac parte din profitul neguŃătorului. Lupta e utilă doar dacă ies ceva bani, în cele din urmă, dar dacă obŃin banii şi fără luptă, cu atît mai bine. Întrebarea e: găsesc eu aici bani de ajuns ca să merite să mă bat? După cîte înŃeleg, sînt destule motive să iasă o încăierare. ― Destule, încuviinŃă Barr. Te poŃi înrola în armata lui Wiscard, sau în ce-a mai rămas din ea, pe Stelele Roşii. Totuşi nu ştiu dacă poŃi numi război sau piraterie ceea ce fac ei. ÎŃi poŃi oferi serviciile actualului nostru vicerege ― ajuns vicerege graŃie asasinatului, jafului, pustiirii şi graŃie cuvîntului unui Impărat-copil care a fost de mult asasinat. ― Nu prea vorbeşti frumos despre vicerege, patriciene Barr, spuse Mallow. Dacă sînt unul dintre spionii lui? ― Şi ce dacă ai fi? zise Barr cu amărăciune. Ce-mi poŃi lua? Făcu un gest cu mîna descărnată către interiorul sărăcăcios al casei dărăpănate. ― ViaŃa! ― ViaŃa mă va părăsi în curînd. Şi aşa am trăit cu cinci ani mai mult decît ar fi trebuit. Dar nu eşti unul dintre oamenii viceregelui. Dac-ai fi, probabil că instinctul de conservare m-ar îndemna să-mi Ńin gura. ― De unde ştii? Bătrinul pufni în rîs. ― Eşti cam bănuitor. Hai, pariez că te gîndeşti că încerc să te determin să vorbeşti de rău guvernul. Nu, politica nu mai e de mine. ― Nu mai e? Se poate întîmpla aşa ceva? Cuvintele pe care le-ai folosit pentru a-l descrie pe vicerege oare ce-au fost? Asasinat, jaf şi altele. Nu sunau deloc obiectiv. Aşa că nu-mi spune că politica nu mai e de tine. Bătrînul ridică din umeri. ― Amintirile rănesc atunci cînd năvălesc dintr-o dată. Ascultă! Ascultă şi judecă singur! Cînd Siwenna era capitala provinciei, eu eram patrician şi membru al Senatului provincial. Familia mea avea rădăcini adînci şi era respectată. Unul dintre străbunicii mei fusese... A, nu, să lăsăm asta. Gloria trecută nu Ńine de foame. ― După cîte înŃeleg, spuse Mallow, a avut loc un război civil sau o revoluŃie. Chipul lui Barr se întunecă. ― Războaiele civile sînt cronice în vremurile astea de pierzanie, dar Siwenna s-a Ńinut deoparte. Sub conducerea lui Stannel VI, aproape îşi redobîndise prosperitatea de odinioară, însă i-au succedat împăraŃi nevolnici, şi împăraŃi nevolnici înseamnă viceregi puternici. Ultimul nostru vicerege, acelaşi Wiscard, ale cărui hoarde se hrănesc încă din comerŃul dintre Stelele Roşii, Ńintea, nici mai mult nici mai puŃin,

decît Purpura Imperială. Nici măcar nu era primul care Ńintea atît de sus, chiar dacă ar fi reuşit. Dar a dat greş. Pentru că atunci cînd nava-amiral a Împăratului s-a apropiat de provincie în fruntea unei flote, Siwenna s-a răsculat împotriva rebelului ei vicerege. Tăcu întristat. Mallow îşi dădu seama că stătea încordat pe marginea scaunului şi se controla să nu alunece jos. ― Te rog să continui, domnule! ― MulŃumesc, spuse Barr cu o voce obosită. Frumos din partea ta că-i cînŃi în strună unui bătrîn. S-au răsculat, sau mai degrabă ne-am răsculat, pentru că şi eu am fost unul dintre liderii mai mici. Wiscard a părăsit Siwenna cu puŃin timp înaintea noastră, iar planeta cu provincia ei au fost oferite pe tavă amiralului, împreună cu toate dovezile de loialitate faŃă de Împărat. Nu ştiu de ce toate astea. Poate că ne-am simŃit loiali faŃă de simbolul, dacă nu faŃă de persoana Împăratului ― un copilandru crud şi nemilos. Probabil că ne temeam de ororile unui asediu. ― Şi? îl îndemnă Mallow cu precauŃie. ― Şi ― veni răspunsul sumbru ― asta nu l-a mulŃumit pe amiral. Voia să se împăuneze cu gloria de a cuceri o provincie nesupusă, iar oamenii lui doreau să prade tot ce se putea. Aşa că, în timp ce poporul era încă adunat în oraşele mari, ovaŃionîndu-i pe Împărat şi pe amiralul său, el a ocupat toate centrele militare şi apoi a ordonat ca populaŃia să fie măcelărită cu bombe atomice. ― Sub ce pretext? ― Sub pretextul că poporul se răsculase împotriva vice¬regelui, unsul Împăratului. Iar amiralul a devenit noul vicerege, după o lună de masacre, jafuri şi teroare. Am avut şase fii. Cinci au murit în diferite feluri. Am avut o fiică. Sper, pentru binele ei, că a murit şi ea. Eu am scăpat cu viaŃă pentru că eram bătrin. M-am aciuit aici, prea bătrîn ca să-i mai provoc vreo grijă viceregelui. (Îşi plecă îndurerat capul.) Nu mi-au lăsat nimic deoarece contribuisem la izgonirea unui guvernator rebel şi-l lipsisem de glorie pe amiral. Mallow rămase tăcut în aşteptare. ― Şi ce s-a întîmplat cu cel de-al şaselea fiu al tău? întrebă el, cu voce şoptită. Barr zîmbi cu răceală. ― E în viaŃă, pentru că s-a înrolat ca soldat în armata amiralului. Sub nume de împrumut. E tunar în flota personală a acestuia. A, nu, Ńi-am citit privirea. Nu e un fiu nedemn. Mă vizitează cînd poate şi-mi mai lasă cîte ceva de mîncare. Mă Ńine în viaŃă. Într-o bună zi, viceregele nostru cel măreŃ şi împovărat de glorie se va tăvăli în Ńărînă, iar fiul meu va fi călăul lui. ― Şi spui asta unui necunoscut? ÎŃi pui fiul în pericol de moarte? ― Ba nu. Îl ajut făcîndu-i un nou duşman. Şi de-aş fi prieten cu viceregele aşa cum îi sînt duşman, l-aş sfătui să pună navă lîngă navă în spaŃiu pînă la marginea Galaxiei. ― Nu sînt nave acolo? ― Ai văzut tu vreuna? Te-a împiedicat vreo navă de pază să pătrunzi pînă aici? Cu foarte puŃine nave şi cu provinciile vecine măcinate de intrigi şi inegalităŃi, nici una nu poate fi folosită pentru apărarea sorilor barbari din exterior. Pînă la sosirea ta nu ne-a ameninŃat niciodată vreun pericol dinspre marginea destrămată a Galaxiei. ― Eu? Eu reprezint un pericol? ― Vor mai veni şi alŃii după tine. Mallow clătină din cap. ― Nu te prea înŃeleg. ― Ascultă! Te-am cunoscut de cum ai intrat. Posezi un scut de forŃă care te înconjură ― îl aveai cînd ai intrat aici, spuse bătrînul pe un ton înfierbîntat.

NeguŃătorul rămase pe gînduri: ― N-am nimic de zis. Noul nostru vicerege n-ar refuza coroana dacă i-ar fi oferită. Vorbeau despre nişte vrăjitori de la marginea Galaxiei. Ńuguindu-şi buzele. îl aveam. Dacă ar fi atinsă vreo centrală atomică. ― Şi în caz că aş vrea să văd aceste generatoare. Nimeni n-ar putea face asta. Am rîs şi eu atunci. confirmă Mallow. Ele călătoresc pe diverse căi şi sînt mereu transformate. dar nu Ńi-ai dat seama. Iar el mi le povesteşte şi mie. ― Aşa e. Sînt de neînlocuit şi asigură toată energia şi puterea flotei.) Dar lucrurile evoluează şi împotriva firii. Avem cele mai mari şi mai bune centrale din părŃile acestea. Şi la ce concluzie ai ajuns? ― Prin spaŃiu au parvenit tot felul de istorisiri. dar îşi păstrează şi o portiŃă de salvare. dar eu nu bag mîna în foc pentru asta. s-ar putea ca într-o bună zi să sosească mulŃi dintre aceştia ori dintre ai tăi. poŃi zbura? Mallow răspunse calm: ― Nu pot aşa ceva. În vremurile astea de decădere nu mai e la modă să fii soldat. ― Vrea şi el coroana de Împărat? Barr clătină din cap în semn de încuviinŃare. dar nu un om. Vreau să spun. dar aş vrea să te întreb ceva. spuse el cu mîndrie.. că a căsătorit-o deja pe una dintre fiice cu un rege mărunt de undeva din Periferia necercetată încă. au generatoare intacte în prezent ori au fost distruse în cursul recentelor tulburări? ― Distruse? Nu. ce părere ai? Ochii bătrîni şi sfredelitori îl cercetară întrebător. fie ea cît de mică. aşa cum s-a întîmplat cu mine. dacă aş avea una. care zburau prin aer şi pe care nici o armă nu-i putea vătăma. Nu-mi cercetez oaspeŃii. Ştiu că Siwenna posedă energie atomică. Se spune că. Cred că asta ar prinde bine. după cîteva momente de ezitare. ― Mă mulŃumesc cu răspunsul acesta. Dar cînd eram tînăr îmi amintesc că a sosit o navă nu prea mare cu oameni ciudaŃi care nu cunoşteau obiceiurile noastre şi nu puteau spune de unde veneau. cu excepŃia planetei Trantor. Se mai spune. plănuieşte să clădească un nou Imperiu în regiunea situată dincolo de civilizaŃiile barbare. vrăjitori care străluceau în întuneric. Fiind în anturajul viceregelui. Evenimentele se succed cu iuŃeala fulgerului şi cel care nu e în stare să se opună valului cu arma în mînă este măturat. Siwenna este încă lipsită de drepturi civile. Avem şi noi scuturi de forŃă ― centrale uriaşe şi greoaie care pot proteja un oraş întreg sau chiar o navă. ― Fiul meu află tot felul de veşti. Avem nevoie de sînge tînăr. apoi continuă rar.― Da. Nu te-ai putea apropia de nici unul dintre centrele militare fără să fii împuşcat pe loc. Barr zîmbi. ― Aşa? tăcu Mallow. Totuşi. dacă dă greş în aspiraŃiile lui imperiale. întreaga planetă ar sări în aer. ― Bun. Eu sînt bătrîn şi bîigui vrute şi nevrute. Numai că eu am fost savant şi ştiu că în întreaga istorie a atomismului nu a fost inventat vreodată un scut portabil de forŃă. ― Dacă ar fi să dai crezare tuturor poveştilor.. Însă tu răspîndeşti o lumină în întuneric şi nu cred că arma mea. Uitasem întîmplarea asta pînă astăzi. Noi rîdeam. iar noul nostru vicerege visează precum Wiscard. (Murmură ceva pentru sine. Mai sînt şi altele. ce ar trebui să fac mai întîi? ― Nimic! răspunse Barr hotărit. A fost o scăpare. Spune-mi. zise el. cu fiecare parsec pe care-l parcurg. ― Vrei să spui că toate centralele nucleare se află sub control militar? . Ńi-ar putea face vreun rău. dacă tu eşti unul dintre ei. Mă pricep la unele lucruri. aude fără să vrea tot felul de istorii. Dar dacă există vrăjitori.

Cu cît vei vorbi mai puŃin. cum pot fi întîlnite pe nave. exprimarea ciudată.― Nu. cele care furnizează energie pentru încălzire şi pentru iluminatul casnic. Înainte de a se îndepărta. Onoarea aceasta se transmite ereditar. dintr-un colŃ de dulap uitat. îi aduse un carneŃel. ― Aşteaptă! (Barr întinse mîinile firave. vei fi oprit de primul soldat sau paznic imediat ce le va ajunge la ureche accentul tău sau vor vedea cum eşti îmbrăcat.. şi Ńinură multă vreme. a doua zi dis-dedimineaŃă. provizii concentrate. Dar mita înseamnă totdeauna bani? ― Dar ce altceva. spre casa bătrînului politician. în care orice căpitan de navă nu visează decît uzurparea unui vicerege şi orice vicerege nu Ńinteşte decît uzurparea Imperiului. cu atît vei atrage mai puŃin atenŃia asupra ta. Erau bune. dintre care şapte au fost asasinaŃi. să fii mai precaut! łine-Ńi gura! Accentul tău e înfiorător. iar pielea. Numai că ar trebui cam mulŃi bani. ― Şi ce-i cu asta? A. Bătrînul exilat ridică nepăsător din umeri. În vremurile acestea în care am avut nouă împăraŃi în cincizeci de ani. Purta inele groase şi grele pe degete. ConŃinea provizii. strălucea umed.. presupun că pînă şi tehnicienii pot cădea pradă banului. al cinstei şi altele. ciudate ca gust şi ca reŃetă. găsi o cutie la picioarele sale.) Ce-i cu graba asta? Ai venit la mine. ― Uite paşaportul meu ― e fals. Dar e acelaşi lucru. iar eu nu te întreb nimic. Mallow era pe drum. I-l puse în palmă lui Mallow şi-i îndoi degetele peste el. ― ÎnŃeleg. ― Nu pot să spun. ― Cine sînt aceştia? ― Un grup specializat care supraveghează centralele atomice. Un sever simŃ al datoriei. Şi-acum să-Ńi spun cum să ajungi în oraş. Cu el m-am salvat. ― Semnalmentele nu corespund. o clipă doar. cînd poŃi cumpăra totul cu bani? ― Sînt destule lucruri care nu pot fi plătite cu bani. În oraş. 11 TEHNICIANUL era un bărbat mărunŃel. Se ridică şi. s-ar putea să ai noroc să nu se uite prea atent la el. pentru acŃionarea unor vehicule şi aşa mai departe. Mai sînt centralele mici. În centrale nu pot intra decît tehnicieni. cei tineri fiind educaŃi şi pregătiŃi profesional ca ucenici. Ai tu cumva? ― Bani? Nu. Tehnicianul îşi Ńuguie buzele cu dispreŃ: . dacă inventezi ceva. iar eu nu am deloc. dar. Mai avea doar cîteva smocuri de păr pe ceafă. parcă plesnind pe chipul lui durduliu. orăşeneşti. dintre oamenii pe care îi văzuse Mallow pînă în momentul acela. unde toŃi locuitorii sînt consideraŃi încă rebeli. că nu au existat cazuri de mituire. însă. întoarse totuşi capul o singură dată. îŃi voi fi recunoscător. Sînt controlate de tehnicieni. Cinci minute mai tîrziu. Şi-acum dacă-mi vei spune încotro e cel mai apropiat oraş care să aibă o centrală nucleară şi cum să ajung acolo. ― Dar tu? Rămîi fără nici un act. părea a fi primul care nu arăta flămînd. şi din cînd în cînd îŃi scapă nişte arhaisme năucitoare. iar Ńeasta îi era rozalie şi strălucitoare. Şi cînd Onum Barr păşi în mica lui grădină. hainele-i miroseau a parfum şi. totuşi.

fleacuri. în micimea sufletului tău. nu sînt omul viceregelui şi n-am venit să vă pun la încercare loialitatea.. ― Nu sînt din zona asta. ÎnŃelepciunea voastră. care nu semăna deloc cu costumaŃia de pe Siwenna şi ochii îi deveniră bănuitori.. Voi.) Şi mai ştiu şi ce vrei în schimb. darul meu este ceva ce nici Împăratul în toată splendoarea sa nu are şi nici nu va avea vreodată. predecesorii mei.) Hai. fiind pedepsiŃi zi de zi pentru revolta voastră ― şi probabil că te dai drept străin tocmai pentru a te pune la adăpost ―. Ridică arma. ― Asta s-o crezi tu! (Tehnicianul deveni sarcastic.. ceea ce doresc în schimb e ceva neînsemnat.. şi apăsă pe contact. care este darul imperial pe care puterea ta zeiască doreşte să mi-l ofere? Mallow se ridică împingîndu-şi deoparte scaunul. ori nişte bijuterii de calitate îndoielnică. Vrei să fii iniŃiat în tainele energiei atomice şi să înveŃi să îngrijeşti instalaŃiile. vă închipuiŃi că. Mallow zîmbi în sinea sa. dar demonstraŃia mea va dura doar trei secunde. S-ar putea s-o folosesc atunci cînd se va ivi ocazia. În al treilea rînd. (Îşi împinse buza inferioară înainte şi rînji bătăios. În al doilea rînd. Mallow ar fi vrut să spună ceva. Se uită cu atenŃie la îmbrăcămintea lui Mallow.. astfel că indignarea plină de demnitate se transformase într-o farsă neinspirată. vă înşelaŃi din trei motive. mă întreb ce mă împiedică să te strîng de gît pe dată. Crezi că voi trăda încrederea ce mi s-a acordat? Trădătorii siwennezi. care părea pudrat cu praf de perle. veŃi putea scăpa de ceea ce meritaŃi. v-aş fi foarte îndatorat. mai puŃin decît nimic. Vrei să fii adoptat de clanul nostru. Dacă nu voi muri. Fapta dum¬neavoastră va fi încununată de laude.) Întrevăd deja cum va decurge discuŃia noastră. atrăgînd asupra voastră privilegiile şi protecŃia breslei tehnicienilor. ― Aştept de trei zile ca să vă văd. omule. Tehnicianul strîmbă din nas: ― L-am primit. pentru că mi s-a mai întîmplat. NeguŃătorul aruncă o privire amuzată la mîinile grăsulii care fuseseră desemnate ca posibili călăi şi zise: ― ÎnŃelepciunea voastră. ― Mai am şi alte daruri interesante. probabil. zise Mallow calm. veŃi putea declara poliŃiei că am încercat să vă mituiesc pentru a trăda secretele Breslei. Dacă scoateŃi dezintegratorul al cărui pat îl văd foarte aproape de mîna dumneavoastră. ― Daa? (Vocea îi zăbovi asupra ultimelor sunete. dar tehnicianul se dezlănŃuise şi începu să răcnească: ― Şi acum să dispari înainte de a te reclama Protectorului oraşului. . Pe cinstea mea. dar nu cred că vă interesează asta prea mult. cîini de pe Siwenna. O jucărioară interesantă. Mă aşteaptă lucruri de mare importanŃă. Pari a fi străin. zi. În primul rînd. Vrei să-mi oferi nimicuri.― Hai. îŃi închipui că ar fi suficient pentru a corupe un tehnician. Am avut onoarea să vă trimit ieri un mic dar. Cîteva credite. Abia acum tehnicianul îşi dădu seama de lumina albă pîlpîitoare care juca în jurul trupului vizitatorului său. Care sînt ceva mai mult decît jucărioare. vă dau scutul. ochi privind cruciş cu ochii plini de uimire şi suspiciune. mai repede. Au mai fost şi alŃii care au avut idei la fel de deştepte.. un nimic. Se vedea de la o poştă că toată vorbăria aceasta era falsă atît prin ton cît şi prin conŃinut. o mantie. ceva care. poate că ar fi făcut-o! Dar ai de-a face cu alt fel de oameni acum. ― Şi? ― Şi trageŃi în mine. ― Poftim? ― Dacă voi fi ucis.

― Nu vreau să le ating ori să am de-a face cu ele. dispărînd în aer. Dacă ai îndrăzneala să-mi spui mie că un container de mărimea unei. reglă forŃa armei la minimum. iar chipul îi era congestionat.. Vreau doar să le văd. la naiba. ― Şi care este acel ceva neînsemnat pe care-l vrei în schimb? ― Vreau să văd generatoarele. rece şi dispreŃuitor. ― Atunci de unde ai asta? ― Ce vă pasă? făcu Mallow. care domina centrul oraşului. De exemplu. Tehnicianul îl înşfacă şi îl învîrti între degete. apăsă pe butonul de activare. unei nuci conŃine un generator atomic. Asta e. astfel încît să nu-i poată provoca arsuri. Ridică arma. Lumina care îl învălui strălucea slab. Eu susŃin că e complet. l2 CASA TEHNICIANULUI era o clădire cu două etaje. ― Împăratul are cîmp de forŃă personal? întrebă Mallow. aveŃi scutul. Dacă nu. ― De unde porneşte alimentarea? Mallow puse un deget pe protuberanŃa cea mai mare. Culoarea din obrajii tehnicianului dispăru treptat în timp ce-şi puse lanŃul în jurul taliei şi.. Mallow trecu de la o . făcu tehnicianul şi evită să-l privească pe Mallow. Şi apoi apăsă convulsiv declanşatorul. Dădu drumul armei să cadă pe birou. Cu mişcări lente. ― Nu. aşezată în apropierea unei construcŃii uriaşe. Se răsuci şi îndreptă arma spre Mallow. Tehnicianul ridică privirea. ― E complet? ― Complet. Tehnicianul chicoti nervos. ― Atunci explicaŃi-l singur dacă sînteŃi în stare. în formă de cub.Moleculele de aer surprinse de dezlănŃuirea atomică se destrămară în ioni strălucitori. Ar însemna expulzarea amîndurora în spaŃiu. ― Sper că înŃelegi că acest lucru este interzis. marcînd linia subŃire şi orbitoare care-l izbi pe Mallow în piept şi se dispersă. sînt tehnician la treapta maximă. mată în carcasa ei plumburie. urmînd gestul lui Mallow.. dar eu mai am şi alte jucării. CredeŃi că v-am dat singura mea mostră? Era şi el învăluit de lumina impenetrabilă. Hai cu mine. ― Şi dacă trag acum în tine şi-mi păstrez scutul? ― ÎncercaŃi! zise Mallow. ― Mda. Am fost douăzeci de ani controlor şi am studiat sub îndrumarea marelui Bler la Universitatea din Trantor. o armă special făcută pentru a penetra scutul acela. Dumneavoastră puteŃi avea unul. forŃele atomice care se năpustiseră spre el se autodevorară la impactul cu acea iluminare fragilă şi perlată şi fură respinse. apoi şovăi. În timp ce expresia senină de pe chipul lui Mallow nu se schimbă cîtuşi de puŃin. Arma tehnicianului se prăvăli pe podea cu un zgomot surd.. O vreŃi? (Lăsă să cadă pe birou un lanŃ subŃire cu mici protuberanŃe). ― Domnule. te duc în faŃa Protectorului imediat. ― Eşti tehnician? bîlbîi omul. iar focul atomic izbucni către mîna lui fără să-i facă nici cel mai mic rău.

Apoi tehnicianul îl întrebă cu o voce gîtuită: ― łi-e de ajuns? N-aş putea avea încredere nici în subordonaŃii mei în cazul acesta. ― Depăşeşti cadrul ştiinŃei dacă pui în discuŃie cazuri lipsite de sens. aprobă fostul ministru al EducaŃiei.. nu mai voi nicicum să lumineze. Niciodată nu apar avarii. Nu prea crezi în şansele mele. Se întoarseră în birou şi Mallow. şi muşchii îi jucau sub piele. Degetele nu atinseră nimic. Întîi de toate. Am avut o educaŃie laică. Să presupunem că. îşi răsfirase braŃele vînjoase. eşti un cal bătrin în politică. Ankor Jael ridică din sprîncene a mirare: ― Ce amestec am eu în toată afacerea asta? ― Ai. dar ce se întîmplă cu generatorul? PuteŃi să-l mai reparaŃi? ― Domnule. dar aş prefera să mă odihnesc pe un scaun al Consiliului. ― Eternitate e cam mult spus. Am văzut suficient. ― Bine. Pentru că vreau acel scaun. ― Niciodată? întrebă Mallow în derîdere. în camera solară a noii sale locuinŃe. în ciuda tuturor încercărilor şi blestemelor. aşa-i? ― Nu prea. ai primit destul în schimb. Bărbatul de lîngă el îi puse o Ńigară de foi între dinŃi şi i-o aprinse. ― Da. ai fi ucis. Au fost construite pentru eternitate. reteză cu dinŃii capătul propriei Ńigări şi spuse: ― Cred că eşti epuizat. Nimic nu scăpă ochilor lui. ― Păi.clădire la cealaltă printr-un pasaj subteran şi se trezi în atmosfera tăcută şi vag ozonificată a centralei atomice. răspunse tehnicianul. Eşti smyrnian. atunci. ― Poate că da. întrebă: ― Şi toate generatoarele acelea sînt în grija dumneavoastră? ― Toate. nu te mai îndoi. sosi la baza unde Far Star îl aştepta pentru întoarcerea pe Terminus. îngîndurat. individul care ar prefera să piardă un ochi decît să mă vadă în Consiliu. Apoi. Stătea întins pe spate. Două zile mai tîrziu. strigă Mallow. ― Asta nu-i un inconvenient legal. se dezlănŃui într-o izbucnire de furie tehnicianul. ― Nu se defectează. S-ar părea că ai nevoie de o perioadă de odihnă. Vreme de cincisprezece minute îşi urmă ghidul fără să scoată o vorbă. . l3 MALLOW se bucura de primele momente de odihnă după aproape şase luni. urlă tehnicianului.. dezbrăcat pînă la brîu. Dar dacă aş trage cu dezintegratorul într-o componentă vitală? Presupun că instalaŃiile nu sînt imune la forŃe atomice?! Să zicem că distrug o conexiune esenŃială sau sparg un tub de cuarŃ D. Şi după alte două zile. bronzate. şi mulŃumirea de sine răzbătu în glasul lui. Jael. Acum cară-te! Nu-Ńi mai datorez nimic! Mallow mimă o plecăciune şi plecă. łi-am oferit ce ai cerut. ai fost scos fără prea multe politeŃuri din scaunul de ministru de către Jorane Sutt. ― Le supravegheaŃi funcŃionarea şi le întreŃineŃi? ― Exact! ― Şi dacă apare o defecŃiune? Tehnicianul dădu din cap plin de indignare. iar tu mă vei sprijini. Apoi. scutul tehnicianul îşi dădu obştescul sfirşit şi. ştiu asta.

Am nevoie de tine. s-au întîmplat multe lucruri pe Korell despre care noi nu avem cunoştinŃă. Vreau să auzi ce vorbim. Sînt NeguŃător-şef. de exemplu. ce dovedeşte asta? ― Dovedeşte că ai bani pe care anul trecut nu-i aveai. apoi se ridică şi-şi puse un halat de mătase. fără a arăta că este impresionat în vreun fel ― care face mai mult decît salariul meu pe un an. dar nu mai am nevoie de el acum.― Hai. de exemplu. Îl ajută pe consilier să iasă din cameră. o să mă mai interesez. De cînd urmează prejudecăŃile alte legi decît pe cele proprii? Păi. Mallow îşi fixă centura şi spuse: ― Stai pe ce scaun doreşti. ce-ai făcut pe Korell? Raportul tău a fost incomplet. La vremea aceea ai fost mulŃumit. Sutt. Lumina solară artificială redeveni normală. Un zîmbet fugar traversă chipul serios al lui Sutt. Provin exact din tezaurul Commdorului de pe Korell. spuse: ― Dacă îmi vei preciza condiŃiile pe care le pui. însă nu se aşeză comod pe el. în timp ce majordomul ieşi pe vîrfuri şi închise uşa. Jael. Dar să nu-Ńi treacă prin minte să ridici glasul şi să începi să mîrîi că eu te-am încurajat în aventura asta. Mallow. Ascultă. ce face omul tău. Cine a venit? Mallow redeveni serios şi zise: ― Jorane Sutt în persoană. Stînd pe marginea scaunului. ― Nu. ― Ce condiŃii? ― Vrei să fii rugat? Păi. lasă-mă. Şi asta poate dovedi orice ― că. Şi să nu-Ńi închipui că nu ştie să lupte din răsputeri folosind chiar mijloace murdare. putem trece îndată la afaceri. răspunse Mallow degajat. ― Nici nu credeam aşa ceva. banii sînt cîştigaŃi în mod legal. Tocmai de aceea îŃi voi spune eu. nevenindu-i a crede. sper că nu te aştepŃi să-Ńi dezvălui totul. deci? În afară de faptul că foloseşti nişte spioni bine instruiŃi. Îl tot port cu vorba de vreo lună. dar de atunci acŃiunile tale au căpătat altă semnificaŃie. frecîndu-şi fruntea cu un deget. Cam ştiu cu ce te ocupi. mergi în camera alăturată şi lasă difuzorul încet. Jaim Twer? El ce spune? ― Mi-a propus. Oricum. A venit cam devreme şi înŃeleg motivul. să particip la alegeri pentru Consiliu. spuse Sutt. împingîndu-l uşor cu mîna. ― łi l-am dat cu luni în urmă. cu aproape un an în urmă. Secretarul primarului intră plin de sine. Numai că-Ńi trebuie mulŃi bani ca să învingi prejudecăŃile ― smyrnian prăpădit! ― Voi avea bani. n-ar fi reuşit stratagema. E gălăgios şi impulsiv ― iar prin asta devine incomod. şi cît te costă. ― Aşa. Scaunul pe care şi-l alesese era confortabil. Şi mai e şi palatul acesta ― spuse el privind în jur cu răceală. ― Sînt plin de bani. şi mai ştiu şi cîtă vîlvă faci ― cam multă şi cam costisitoare ― prin înalta societate a FundaŃiei. N-am pretenŃia că-l pot trage pe sfoară. cu ce grabă se lucrează. Mallow zîmbi şi continuă: ― Din nefericire pentru tine. ― Bine. şi banii pe care i-am primit reprezintă cantităŃi de fier şi cromită luate în schimbul unui . De unde provin banii? ― Dragul meu Sutt. Sutt clipi. Sînt hotărît să dau o adevărată lovitură. ― Da. ― Ăsta ar fi un avantaj. Cunoaştem exact cîte întreprinderi construieşti. ― Jorane Sutt este cel mai deştept politician de pe planeta asta şi Ńi se va opune.

spuse Mallow nepăsător. ca o politică învechită. ― Sînt unele cazuri în care obiceiurile pot deveni mai importante decît legile. nu obiceiurile. Religia pe care o avem este atotputernicul nostru instrument pentru a ne atinge Ńelul. că încercarea ta de a face comerŃ doar de dragul comerŃului. de a sacrifica politica interstelară de dragul zeului-profit. ― N-am menŃionat nici ce-am mîncat la micul-dejun în ziua aceea. spuse: ― Stă în obiceiul tuturor neguŃătorilor să promoveze religia comerŃului lor. N-am văzut nici una şi nici n-am auzit de ele. încearcă să asculŃi şi să înŃelegi.) Am fost trimis ― ca să-Ńi reamintesc propriile vorbe ― ca să observ. Oricît de bine ar reuşi religia în cele Patru Regate. Ce obiecŃiuni ai? Nu le văd. de acum două decenii. alte lumi de la Periferie cu greu o acceptă. Este cea mai puternică armă pe care o cunoaştem pentru a controla oameni şi lumi. cînd Mallow interveni. Şi dacă acest lucru n-a fost de ajuns. orice domnitor de la Periferie preferă să se sinucidă decît să lase vreun preot al FundaŃiei să calce pe teritoriul său. O înŃeleg bine. periculoasă şi imposibilă să înceteze. Se pare că naturalizarea şi educaŃia nu pot elimina anumite trăsături ale neamului. Acum. Posedăm ştiinŃa marelui Hari Seldon pentru a dovedi că de noi depinde viitorul Imperiu al Galaxiei. dincolo de toate acestea. de a conduce la scăparea energiei atomice de sub controlul religiei noastre pot sfîrşi prin răsturnarea şi negarea completă a politicii care a dat roade vreme de un secol. după toate aparenŃele. ― Zău? Depăşeşti aşteptările mele. exista un număr suficient de mare de exilaŃi care să ducă vestea despre modul în care Salvor Hardin a folosit preoŃimea şi superstiŃiile oamenilor pentru a sugruma independenŃa şi puterea monarhilor laici. Cealaltă jumătate va fi primită de guvern la sfirşitul anului. ― Era şi timpul. Sutt îi aruncă o privire care nu prevestea nimic bun. Raportul meu face referire la arme atomice aflate în posesia gărzii de corp a Commdorului. Nu mai e vorba de bani sau pieŃe. de a produce în masă fleacuri de doi bani. Se opri pentru a-şi mai trage sufletul. Eu nu propun să obligăm Korellul sau altă lume să accepte ceva ce sînt sigur că nu . Alte semne n-am văzut. Pînă aici am respectat ordinele. care afectează doar superficial economia unei lumi. Sutt privi Ńintă spre perete şi. ― Respect legile. Atunci înŃelegi. Ai vrut să afli ce s-a întîmplat cu navele comerciale ale FundaŃiei. dar. a arătat limpede acelaşi lucru. şi de la acest drum nu ne putem întoarce. am fost şi sînt încă un cetăŃean liber. ― Cunosc teoria. (Zîmbetul lui Mallow se transformă într-un rînjet. Motivul principal pentru dezvoltarea comerŃului şi încurajarea neguŃătorilor a fost introducerea şi răspîndirea mai rapidă a religiei şi siguranŃa că introducerea tehnicii avansate şi a noii economii vor fi supuse unui control complet şi amănunŃit din partea noastră. ― Nu-mi amintesc să fi citit în raportul tău ceva despre vreun contract comercial. cazul Askone. stăpînindu-şi cu greu furia. nici numele amantei şi nici alte detalii. un NeguŃător-şef poate deschide oricît de multe pieŃe doreşte şi poate primi de acolo cuvenita jumătate din profit. cînd toŃi cetăŃenii de bună credinŃă îşi plătesc taxele pe venit.număr de zorzoane cu care l-am aprovizionat. ― În astfel de cazuri. Şi n-am închis un ochi tot timpul. Ai vrut să ştii dacă există energie atomică pe Korell. Cincizeci la sută din profit e al meu prin contract pecetluit cu FundaŃia. Pe vremea cînd am pus Regatele sub control. Cu ajutorul ei am reuşit să controlăm deplin cele Patru Regate chiar în clipa în care erau cît pe ce să ne strivească. ― La urma-urmei eşti smyrnian. Iar armele pe care leam văzut sînt relicve ale fostului Imperiu şi s-ar putea să fie doar obiecte decorative care nu funcŃionează. Cu toate acestea. apelez la tribunal. care fuseseră capturate. desigur. Potrivit legilor FundaŃiei.

Sutt. ― De cînd îl cunosc pe şarpele ăsta. ― Bine. nu glumesc. n-am mai pomenit să fi fost vreodată atît de furios. şi acesta a fost torturat şi ucis de o gloată de străini. M-aş simŃi mai în siguranŃă dacă aş distruge un inamic. ba chiar împotriva voinŃei tale. Mallow ridică privirea abia cînd Ankor Jael reintră în cameră. recunoscu Sutt. ― Chiar aşa? Şi ce probe ai? Secretarul primarului se aplecă puŃin vrînd să dea mai mare greutate vorbelor: ― Mallow. care-Ńi sînt condiŃiile? Ce îmi ceri ca să te fac să accepŃi ideile mele? ― ÎŃi închipui că-mi voi lepăda convingerile pentru bani? ― De ce nu? spuse Sutt cu răceală. Ca dovadă că nici nu m-am străduit prea mult să te conving. Dacă energia atomică îi face periculoşi. fără să se supere. ― Nu văd nici un profit şi nu ştiu dacă poŃi duce la îndeplinire o asemenea ameninŃare. ca să ne întoarcem la subiectul discuŃiei noastre. nelăsînd nimic de substanŃă în urmă. nu? ― Numai dacă obŃin un profit. se poate prăbuşi cu totul. Mai trebuie doar să semnez o hîrtie şi procesul FundaŃia contra Hober Mallow. Cu o mişcare precipitată a pumnilor. Ai părăsit un supus al FundaŃiei. În ceea ce mă priveşte. după părerea mea. Ce părere ai? ― O politică externă de dominaŃie prin mijloace spirituale este o idee fixă a lui. Uşa se deschise şi Sutt ieşi. Vocea lui Sutt deveni ameninŃătoare cu toate că nu ridică glasul. Maliow pufni în rîs: ― Frumoasă ofertă. ― Asasinarea unui preot anacreonian. NeguŃător-şef. În condiŃiile tale. dar. în afară de teama şi ura fără margini. Mallow spuse răspicat: ― Faci cum doreşti. ― Foarte bine! şi secretarul rînji. o prietenie sinceră prin intermediul comerŃului va fi de o mie de ori mai folositoare decît o dominaŃie nesigură. dacă vrei. Îmi poŃi oferi mai mult decît cîştig acum? ― Aş putea să-Ńi reŃin trei sferturi din profiturile obŃinute din tranzacŃii. ― Foarte frumos spus. Doar asta-i meseria ta. Socoteşte profitul. nu eu. ― L-ai auzit? întrebă Mallow. scopurile ultime nu sînt cîtuşi de puŃin spirituale. în loc de jumătate. Douăzeci de ani. Mai fă un efort. dacă lucrurile decurg aşa cum le văd eu. cuantumul tranzacŃiilor ar scădea cu mult sub a zecea parte. să cumperi şi să vinzi. dacă slăbeşte cît de cît. spuse Maliow. Nu. poate începe. ― Pentru asasinarea cui? întrebă Maliow dispreŃuitor.vor. ― Va fi un proces pentru asasinat. Cercetările preliminare s-au încheiat. ÎŃi acord doar cinci secunde pentru a scăpa de pedeapsa care Ńi se cuvine. ― Ai putea obŃine un loc în Consiliu. bazată pe supremaŃia detestată a unei puteri spirituale din afară şi care. Primarul a fost acela care a dorit încercarea aceasta de compromis. prefer ca tu să decizi cum vor decurge lucrurile. Dar. decît să am un prieten a cărui convertire este îndoielnică. aflat în slujba FundaŃiei. Am fost . Sutt spuse: ― Te-ai putea salva de închisoare. ― Îl voi obŃine ş-i fără ajutorul tău. Politicianul se lăsă pe pardoseală.

― Nu. nu aveam de ales decît calea acŃiunii ― şi această acŃiune era strict în limitele legii. o brută insensibilă.. el a fost clar folosit ca momeală de către guvernul korellian. şi poate deveni rege. S-ar putea chiar ca printr-un vot să-Ńi pierzi titlul de NeguŃător-şef şi să Ńi se retragă cetăŃenia. cu toate că nici unul dintre ei nu şi-a dat seama că ştiam acest lucru. aşa că trebuie să-şi fi dat seama de falimentul politicii noastre religioase. Involuntar sau nu. Ce altceva crezi că doreşte Sutt? Mallow se încruntă cu îndărătnicie. La urma-urmei. care abia dacă a făcut o cucerire în aceşti şaptezeci de ani. Doar ai auzit ce-a spus. chiar înŃelept Dar. cu toate astea. un monstru cu inima de piatră. ce şanse avem? Aşezînduse sub stindardele celor pioşi. S-ar putea să scapi basma curată din proces. Obiceiurile stau uneori deasupra legii. spuse Mallow nepăsător. Vor recunoaşte că ceea ce-ai făcut a fost legal. De o sută de ani sprijinim un ritual şi o mitologie care au devenit din ce în ce mai venerabile.îndepărtat din guvern pentru că m-am opus acestei tendinŃe şi cred că nu-i nevoie să intru în detalii. potrivit legilor FundaŃiei.. łi-am spus că a făcut un joc murdar. dacă el poate mobiliza diferitele ierarhii de pe planetele supuse împotriva FundaŃiei în numele ortodoxiei. apoi adăugă: Jaim Twer a fost de la început omul lui. popularitatea ta va scădea. Dacă mă aduce în faŃa tribunalului. Du-Ńi gîndul pînă la capăt. de exemplu. ― Păi. ― Ce vrei să spui? întrebă Mallow. Însă vrea să-Ńi distrugă poziŃia în faŃa oamenilor. ― Ba e adevărat. . ― Vrei să dai de înŃeles că Sutt. să presupunem că un om. mai tradiŃionale şi imuabile. Într-un fel. Ascultă. ― Nu-i nevoie. Hardin este acela care a spus: „Dezintegratorul este o armă bună. după părerea ta. Jael negă printr-o mişcare a capului. ele nu mai sînt sub controlul nostru. Lui Jael îi scăpă un fluierat de uimire: ― Are probe sigure? ― Cu siguranŃă că are. numai că depinde la care capăt al Ńevii te afli". el poate declara război ereziei reprezentate de tine. apoi întrebă: ― Ce spunea Sutt despre linşarea unui preot? Sper că nu-i adevărat. Mallow ezită o clipă. care sînt scopurile nespirituale? Jael deveni grav: ― Nu e prost. Jael rămase tăcut o vreme. ştie că nu poate s-o facă. Iar Jaim Twer a fost martor ocular. E limpede că o foloseşte pentru scopuri ştiute doar de el însuşi. ştii bine doar. Jael clătină din cap: ― Of! Asta-i rău. Continuă. nu va reuşi decît să se facă de rîsul lumii. Potrivit tuturor legilor bunului-simŃ. un om ambiŃios foloseşte forŃa religiei mai degrabă împotriva noastră decît în folosul nostru. ― Rău? Ce-i rău în asta? Preotul se afla în mod ilegal pe planetă. dar atunci ajută-mă să intru în Consiliu şi voi lupta cu el. dar dacă oamenii vor crede că ai lăsat un preot pradă mulŃimii. Şi nu vei fi ales în Consiliu. Mallow. vei rămîne un laş nenorocit în ochii lor. Ştii că orice dogmă bazată în primul rînd pe credinŃă şi pe trăire emoŃională reprezintă o armă periculoasă cînd o foloseşti împotriva altora. te înşeli. întrucît este aproape imposibil să garantezi că arma nu se va întoarce vreodată împotriva ta. ― Exact. Şi. Nu urmăreşte să obŃină condamnarea ta. Nu eşti născut pe planeta asta. Jael. ― Aşa e. Mallow se plesni peste coapsa dezgolită. Acesta e Sutt.

Ankor Jael îşi croi drum pînă în sală cu ajutorul inutil al serviciului de poliŃie şi apoi. Vă rog să fiŃi îngăduitori. aşa cum a fost ea relatată de acuzare. urmată de un vuiet dispreŃuitor din partea celor de la balcoane. Mallow se întoarse şi. Hober Mallow păşi către spaŃiul liber din faŃa jilŃului primarului. sînt de partea ta.. E tot ce ai cerut. Mallow nu apelă deloc la notiŃele pe care le avea pregătite ― Voi începe de la acelaşi moment ca şi acuzarea: ziua întîlnirii mele cu Jorane Sutt şi Jaim Twer. Povestea preotului şi a mulŃimii. în grupuri care se agitau în faŃa televizoarelor tridimensionale plasate în aer liber. ŞedinŃa începu. imaginea care a fost prezentată nu este definitivată. Cum reacŃionează lumea de afară? ― Parcă sînt apucaŃi. În sală se iscă rumoare. ― Cu toate acestea. l4 ÎN CEA DE-A PATRA ZI a procesului lui Hober Mallow. Restul umpleau piaŃa din faŃa tribunalului. Singurul consilier absent înjura neputincios fractura de craniu care îl Ńintuise la pat. ia-o. a asmuŃit hoardele de fanatici. bani sau simplă perseverenŃă diabolică. primarul se aşeză. spuse Jael. Stai aici şi urmăreşte spectacolul.. Ai adus-o? ― Poftim. şi un sfert de ceas mai tîrziu. Balcoanele erau pline de oameni. ― Astăzi e rîndul meu. Ai fost luat la ochi. spuse Mallow în şoaptă. pînă şi intervalele erau înŃesate de aceia care. Ai putut să-i împiedici. Ca Înalt Preot şi ca Primat al Bisericii. N-ar fi trebuit să accepŃi audierea publică. ( ― Chiar voiam să te întreb despre asta. A stîrnit întreaga Ierarhie împotriva mea. ― Bine. Iar oamenii lui Publis Mar de pe alte planete.― Aşa deci! ― Băiete. Camera Consiliului era „plină ochi" în adevăratul înŃeles al expresiei. ConversaŃiile au fost descrise şi nu amnimic de adăugat în afară de propriile-mi gînduri din acea zi. reuşiseră să pătrundă. ― Lasă asta. spuse Jael. prin furnicar. nu-i aşa? ― Ba bine că nu. el se ocupă de acuzare într-un asemenea caz de legislaŃie interstelară. Jael. Un fascicul de lumină fu îndreptat spre el şi pe ecranele televizoarelor din pieŃele publice şi din aproape fiecare casă de pe planetele FundaŃiei apăru chipul unui bărbat care privea sfidător înainte.. Apelez la răbdarea dumnevoastră pentru a-mi permite să fac completările aşa cum socot eu.. În acel moment. ― Se vorbeşte despre linşaj. Ca ministru. Începu să vorbească încet şi rar: ― Pentru a economisi timp. ― Nu vreau asta. dar eu nu te pot ajuta. văzîndu-l. ai ajuns la fix. NeguŃător-şef. . pînă ce ajunse lîngă Hober Mallow. Aşteptă răbdător pînă se făcu linişte. este exactă în toate detaliile. ŞtiŃi deja ce s-a întîmplat în decursul acestor întîlniri. ÎŃi aminteşti de citatul acela din Hardin pe care mi l-ai plasat luna trecută? Le vom arăta că arma poate avea două capete. răsuflă uşurat: ― Pentru numele lui Seldon. însoŃit de şoapte ostile. prin influenŃă. iar membrii Consiliului se ridicară în semn de respect. Este înscenarea cea mai bine pusă la cale. spuse Jael şi se agită plin îngrijorare. voi recunoaşte fiecare incriminare ce mi s-a adus de către acuzare. Povestea mea s-ar putea să vi se pară irelevantă la început.

Şi probabil că forŃa nota. Cînd îŃî cunoşti adversarul.Eram foarte bănuitor. îmi cere să joc rolul de agent de informaŃii în slujba guvernului. În momentul acela încă bîjbîiam. Atunci am fost sigur că făcea parte din cler şi că era probabil preot în înŃelesul deplin al cuvîntului. Întîmplarea mi-a apărut în momentul acela drept o manevră de-a lui Sutt. Bănuiam că Twer trebuia să meargă cu mine în călătorie ca paznic oficial din partea lui Jorane Sutt. în primul rînd.. Nu avea încredere în mine. Ele au creat. pentru a mă spiona. într-o oarecare măsură. Mallow îşi drese glasul şi. a cărei natură şi importanŃă v-au fost deja explicate. În primul rînd. Ei nu aveau să audă nimic despre Crizele Seldon. Aceasta. deoarece este necunoscută. secretarul primarului. pe care nu-i cunoşteam decât superficial. bine. o nesiguranŃă înspăimîntătoare. În al doilea rînd. în misiunea pe care mi-o propusese. că vînd putere atomică duşmanilor şi că Ńes un complot pentru organizarea unei rebeliuni. dacă n-ar fi mers el. ― Care dintre cei prezenŃi poate afirma cu bună-credinŃă că e posibil ca un om cu o educaŃie laică să nu aibă habar de natura unei crize Seldon? Pe FundaŃie există un singur fel de educaŃie care exclude orice menŃiune despre istoria planificată a lui Seldon şi se ocupă numai de om în sine. în perioada de trei ani cît făcuse pe liderul unui partid politic al neguŃătorilor. i-am atribuit unele din gîndurile mele. continuă: ― Nu-mi place să descriu sentimentele pe care le-am trăit cînd am auzit că avem un misionar refugiat la bord. explică o anumită acŃiune de-a mea cu ocazia apariŃiei preotului de a cărui moarte sînt acuzat ― o acŃiune nemenŃionată încă. întrucât evenimentele acelei zile fuseseră bizare. Celălalt. trimiŃîndu-l după ofiŃeri. îmi fac propuneri neobişnuite şi. şi că. ca vrăjitor aproape mitic. Eram complet dezorientat. cînd a apărut Jaim Twer. împotriva propriei voinŃe. cu toate că Twer s-a lăudat cu o educaŃie laică. Hober Mallovv aşteptă puŃin pentru ca înŃelesul vorbelor lui să fie receptat şi fu răsplătit cu primul moment de tăcere de pînă acum ― oamenii de la balcoane rămaseră fără grai. explică două lucruri. vă demonstrează faptul ca Twer nu depune mărturie ca prieten al meu. nu auzise niciodată despre o criză Seldon. Mai apoi. Credea. eu nu ştiam nici un detaliu despre cariera lui negustorească. M-am descotorosit cinci minute de Twer. ştiam foarte bine că ar fi existat alte subterfugii gata pregătite ― şi era posibil ca pe acelea să nu le detectez la vreme. incredibile. dar întrucît părea să-mi ofere destulă libertate de mişcare. A acceptat. deşi cunoştinŃele mele în domeniu sînt considerabile. Motivul propunerii lui Sutt pare evident. EI este un spion care-şi va juca rolul pentru care a fost plătit. Ideea aceasta nu mi-a venit. aşa cum va încerca să convingă acuzarea. eşti în relativă siguranŃă. Aveam un singur lucru de făcut. Consilierii începură să şuşotească între ei. Acest lucru era valabil pentru locuitorii de pe Terminus. JudecaŃi singuri. Am ştiut în clipa aceea că Jaim Twer nu fusese niciodată neguŃător. probabil. cu toate acestea. cu un aer teatral. PopulaŃia de pe Planetele Exterioare recepŃiona doar versiuni cenzurate care să corespundă necesitaŃilor religiei. decît mai tîrziu. În absenŃa lui am activat . mă roagă să candidez pentru un loc în Consiliu. domnilor consilieri. totuşi.. ori aşa mi s-a părut mie. Încerc să alung din minte pînă şi amintirea acestor sentimente. avea nevoie de un om de-al său în preajma mea. L-am invitat pe Twer să mă însoŃească. şi asta depăşea calculele şi înŃelegerea mea. Deci. într-o problemă confidenŃială. Să judecăm din nou: Twer se prezintă ca neguŃător retras în politică şi. BineînŃeles că am devenit bănuitor faŃă de motivul acestei ultime propuneri. Ei. Nu cunoşteam scopurile pe care le urmărea Sutt în ceea ce priveşte persoana mea. autointitulat lider al unui partid politic. Urmau însă alte lucruri şocante care nu aveau să scape atenŃiei lor. Unul dintre ei. Doi oameni. fusese omul vîndut lui Jorane Sutt.

Apropo. stînd între locotenent şi sergent. cît de cît mare. a misiunii chiar. de pe banca acuzării. sfidînd atît legile korelliene cît şi pe cele ale FundaŃiei. adevăratul Mallow din prezent îşi reluă împovărat naraŃiunea: ― VedeŃi dumneavoastră. sergentul fu pus la punct şi misionarul anchetat. Acuzarea nu a acordat nici o atenŃie acestor detalii. care nu poate trece neobservată. complicele Commdorului. La vremea respectivă. Mallow aşteptă fără un cuvînt. mai puŃin viaŃa. făcu reglajele necesare şi. în timp ce ofiŃerii intrară unul cîte unul. întrucît asistenŃa îşi pierduse cumpătul şi cei de la balcoane începuseră să devină zgomotoşi. sau orice alt element privind viaŃa acestuia. Cunoaşterea lor va arunca lumină asupra neconcordanŃelor pe care le-am . în cursul acestor întîmplări. dacă cel mai apropiat oraş. tridimensional. educaŃia. Primarul bătu rar cu ciocănelul în masă cerînd ordine. ultimul intrînd Twer. acuzarea îl neglijează pe Jord Parma însuşi. Acuzarea se aştepta ca eu să declar că siguranŃa navei mele. ca individ. din punct de vedere legal. în culori. Mi se răspunde printr-o bîiguială privind „onoarea" FundaŃiei şi necesitatea de a susŃine demnitatea noastră pentru a ne dovedi în acest fel superioritatea. Apăru gloata. ridică braŃele într-un ultim blestem sălbatic şi. Am făcut-o în speranŃa incertă. din banca sa plasată undeva. astfel încît tot ce avea să se întîmple să fie păstrat pentru un studiu ulterior. prezenŃa bătătoare la ochi a lui Jord Parma. După cum nu a băgat de seamă nici altele: de exemplu. care-şi riscă viaŃa. În aceeaşi zi i-am arătat lui Twer o serie de nepotriviri în ceea ce priveşte întîmplarea. iar misionarul. În faŃa unei asemenea situaŃii. spaŃiul din mijlocul încăperii se golise. Se văzu imaginea misionarului buimăcit şi stîlcit în bătaie. Voi explica pe scurt despre ce este vorba. cu sau fără intervenŃia noastră. că ceea ce mă nedumerea în acele momente ar fi putut să se clarifice la o vizionare viitoare. Centrul sălii se eliberă şi luminile fură micşorate.un receptor de înregistrare video. Ankor Jael. ConversaŃia se desfăşură conform evenimentelor. Din motive care totuşi mi se par ciudate. pentru a justifica. în stînga. se putu auzi vuietul ei şi apoi reverendul Jord Parma făcu ruga lui disperată. L-am întrebat de unde venea misionarul tocmai către zona aproape pustie în care ne aflam în momentul acela. distrugerea navei şi a noastră. În cinci milioane de cămine de pe Terminus. în timp ce Twer îşi duse mîinile tremurînde la urechi. în timp ce era tîrît afară din încăpere. Jorane Sutt clătină iritat din cap către marele preot care dădea semne de agitaŃie. Luminile se aprinseră. fără voia lui. O am aici. incidentul este exact aşa cum l-a prezentat acuzarea ― cel puŃin în aparenŃă. şi voi relua filmul pentru a cincizeci şi una oară în prezenŃa dumneavoastră. ofiŃerii erau îngheŃaŃi de groază. dar sinceră. pentru o fracŃiune de secundă. în timp ce ochii febrili îl Ńintuiau pe Mallow. am sugerat că misionarul era. imaginea se închegă şi prinse viaŃă. era în cumpănă şi nu putea fi sacrificată pentru un singur om în condiŃiile în care acel om ar fi fost ucis. se văzu o fulgerare străjucitoare. umblă pe planetă într-o sutană foarte nouă. Mallow. se afla la distanŃă de o sută de mile. scena se sfîrşi. L-am mai întrebat de unde apăruse mulŃimea uriaşă. Acuzarea a anticipat modul în care îmi voi justifica acŃiunile. cu un declic. observatori emoŃionaŃi se apropiară şi mai mult de aparatele lor şi. E ceva anormal în situaŃia asta. Un misionar pe Korell. Nu s-au adus nici un fel de detalii în legătură cu el: locul naşterii. care-l folosise în încercarea de a ne obliga să recurgem la un act de agresiune flagrant ilegal. emoŃiile prin care a trecut Twer dovedesc limpede o educaŃie preoŃească. a echipajului. De atunci am vizionat acea înregistrare video de cincizeci de ori. reproducînd totul. Mallow scoase arma. iar Mallow îşi introduse calm arma în toc.

Acuzarea nu a avansat nici un detaliu privindu-l pe Jord Parma. iar apoi doar o mînă care acoperi totul şi rămase acolo imensă. Ea va vorbi de la sine. Luminile. bubui vocea lui Mallow. în timp ce mînecile îi atîrnau pînă la jumătatea braŃelor. PorŃiunile exterioare dispărură. este o mostră de tatuaj.. ― Aceea. surprins în plin strigăt. Prin ferestre. Chiar şi pe nava noastră. domnilor. utilizată pe Korell. Acum era o strălucire permanentă. Tot acest proces este cea mai mare farsă înscenată pentru o problemă care n-a existat niciodată. ― RămîneŃi cu ochii pe lumina aceea din palmă. dacă va fi nevoie. şi să-mi sacrific misiunea. unde lumina ultravioletă nu poate fi găsită la orice colŃ de stradă. putu să perceapă un strigăt obsedant. cu braŃele azvîrlite în sus şi cu degetele răsfirate. deoarece nu poate. dar PSK înseamnă PoliŃia Secretă Korelliană. spuse Mallow din umbră. Lumina devenise un grup de litere strălucind palid: PSK. Dar s-o fac pentru un impostor? Trebuia s-o fac pentru un agent secret korellian deghizat în robă. pentru ca vacarmul să înceteze. I se văzură doar capul şi braŃul.evidenŃiat în înregistrarea video pe care tocmai aŃi vizionat-o. dar îi fu imposibil să distingă vreun chip în acea mulŃime aflată în permanentă mişcare. Scena pe care aŃi văzut-o pe înregistrarea video pare falsă pentru că Jord Parma era un impostor. acoperită de strigătele mulŃimii. Jael! Întregul tablou se estompă rapid. Mallow privi în jur. În palma misionarului se văzu acea licărire care în timpul vizionării anterioare strălucise şi dispăruse. Jord Parma cunoştea bine limbajul preoŃesc şi şi-a făcut meseria cu strălucire. Vocea răguşită deveni neclară. El este invizibil în lumina obişnuită. putu vedea un torent dezlănŃuit de oameni invadînd piaŃa şi adăugînduse miilor deja prezenŃi acolo. Mallow trebui să strige ca să acopere tumultul vocilor: ― Am şi alte dovezi colaterale sub forma unor documente aduse de pe Korell. N-a existat niciodată vreun Jord Parma. ritmat. care crescu în intensitate şi începu să pulseze nebuneşte: „Trăiască Mallow! Trăiască Mallow! Trăiască Mallow!" . dar în lumina ultravioletă pe care am proiectat-o în încăpere cînd am făcut această înregistrare iese clar în evidenŃă. căutîndu-l pe Ankor Jael. identificarea s-a făcut din întîmplare. O armă Ńinută în mîna dreaptă de către Mallow. Jael! Lumina scăzu în sală şi spaŃiul din centru se repopulă cu siluete creînd iluzia unui muzeu de ceară. Trebui să aştepte o clipă. în timp ce imaginea misionarului ocupă poziŃia centrală şi deveni uriaşă. spuse el rar. Voi recunoaşte că este o metodă secretă de identificare naivă. Măreşte imaginea. pe care le pot prezenta Consiliului. sfidînd şi călcînd legea. şcolit într-o gimnastică verbală împrumutată probabil de la vreun exilat anacreonian? Dacă Jorane Sutt şi Publis Manlio m-ar fi făcut să cad în capcana aceea stupidă şi odioasă. Treptat. Cele două explicaŃii se leagă. reverendul Jord Parma. a unei scene din înregistrarea video. Nu pot spune unde şi cum a învăŃat-o. În stînga lui. Acum să-mi spuneŃi care este obiectul acestor acuzaŃii? S-a făcut şi s-a repetat sugestia monstruoasă că ar fi trebuit să mă lupt pentru misionar. Fu ridicat pe umeri şi purtat spre banca primarului. nava şi propria-mi viaŃă pentru „onoarea" FundaŃiei.. ― Vă voi arăta o mărire de imagine. OfiŃerii de pe Far Star stăteau în poziŃii rigide şi imposibile. Probabil că unii dintre dumneavoastră aŃi ghicit deja ce semnifică PSK.

Acest lucru este ilegal. ― Dar în baza căror acuzaŃii. Să-i acuze de „subminarea securităŃii Statului". Şi orice mişcare greşită pe care o vom face ar putea periclita existenŃa noastră. pînă la urmă? ― Cu siguranŃă. ― Mai e jumătate de an pînă la alegeri. Criza Seldon încă mocneşte şi cînd va izbucni. Absolut nimic. Şi nu-mi pasă ce pedeapsă vor primi. şi mare preot. ― Cu nave acŃionate atomic? ― Tu ce crezi? Cele trei nave comerciale pe care le-am pierdut în acel sector al spaŃiului nu puteau fi capturate cu pistoale cu aer comprimat. şi cea mai bună cale de a o face este să continuăm spectacolul. vor declara război. Spuse rar şi apăsat: ― Ce va fi cu Korell. Am spus Imperiul! Încă există. ― Poftim?! ― Ai auzit bine. Nu va cuteza să o înfrunte. ― Exact. aşa că te rog să nu strici totul Ńintind prea sus. Au incitat preoŃimea Planetelor Exterioare la părtinire în ceea ce priveşte neînŃelegerile facŃiunilor de pe FundaŃie. să ştii. Jael zîmbi neîncrezător: ― Zău? Chiar aşa? Mallow răspunse hotărît şi tăios: ― Cînd voi fi conducătorul acestei FundaŃii nu voi face nimic. dar e recunoscut pentru nestatornicie. ― Nu-i prea mult! (Mallow se ridică în picioare şi-l strînse pe Jael de braŃ pe neaşteptate. la Periferie... l6 . Sînt singurul care ştie cum putem înfrunta criza. Nu rămîne cu gura căscată ca un caraghios. Jael înghiŃi în sec: ― Cum? Ce-ai de gînd să faci? ― Nimic. au primit nave chiar din partea Imperiului. Entuziasmul maselor înseamnă o putere enormă. ai dat un spectacol uluitor. aşa cum nici lor nu le-a păsat de mine. Scoate-i de pe scena politică pînă voi ajunge eu primar. De aceea trebuie să ajung primar şi mare preot. va trebui să fiu şi primar. O fi dispărut ca prezenŃă aici. aşa că va trebui să-l răsfăŃăm. Eu controlez mulŃimea ― astăzi cel puŃin. omule? ― A celor evidente. deşi sînt gata să pariez că o vor face abia peste cîŃiva ani. Jael. În aceste ultime două zile bezmetice uitase şi de somn.) Ascultă. spuse Mallow cu seriozitate. ― Mallow. şi tocmai acesta este secretul acestei crize.l5 UN ZÎMBET LICĂRI pe chipul istovit al lui Ankor Jael. Determină-l pe primar să-i aresteze! Nu mă interesează ce ameninŃări vei folosi. ― Ce Ńi-a mai trecut prin minte? ― Trebuie să-i arestezi pe Publis Manlio şi pe Jorane Sutt. aş ridica tot guvernul cu forŃa dacă ar fi nevoie ― aşa cum a făcut Salvor Hardin acum o sută de ani. Doar nu vrei să participi serios la alegerile pentru funcŃia de primar. Jael se încruntă. dar în centrul Galaxiei e încă foarte activ. dădu Mallow afirmativ din cap.

Aşa m-am gîndit eu. ― Nu pot ataca planeta aceasta nici măcar cu o duzină de nave. care tocmai intra. nobile soŃ. ― Serios? întrebă Commdorul. La ea. ― Şi cît va rezista planeta lor dacă le ruinăm comerŃul şi le distrugem încărcăturile de jucărioare şi alte prostii? ― Acele jucărioare şi prostii înseamnă bani. ― I-auzi! (Chipul Commdorei se lumină. draga mea.ASPER ARGO. Ştiu că ai cinci. am putea părăsi lumea asta barbară pentru a merge la curtea viceregelui. S-a terminat. sursa mea ar fi mai degrabă în cursă decît sursă. În lumină. Sînt obosit. n-ai avea mai mult decît Ńi-ar oferi FundaŃia vreodată? Au trecut trei ani ― ba mai mult ― de cînd a venit barbarul acela cu reprezentaŃia lui magică. ― Draga mea! (Commdorul se întoarse şi o privi drept în ochi. epitetul ce şi-l atribuise singur nu avea nici o trecere. apoi. că eşti stăpîn al acestei zone. spre nemulŃumirea tatălui meu. Şi ce altceva mai înŃelege sprintena ta minte? ― Destule lucruri. cel puŃin. Spui că ştii că am luat o hotărîre. A trecut destul timp. ― Dar şi una poate transforma FundaŃia în praf şi pulbere. iar ochii ei străluciră. poate vei deveni suficient de respectabil pentru a avea un cuvînt de spus în Imperiu.) În sfîrşit. Grozavi consilieri mai ai. n-ai avea tot ce-i aparŃine? Şi dacă ai avea o umbră de respect şi recunoştinŃă pentru tatăl meu. Va fi război între Korell şi FundaŃie. Commdora izbucni: ― Alte nave! Păi nu ai cinci? Să nu îndrăzneşti să negi. adresîndu-se către uşă. la o decizie în ceea ce priveşte soarta vlăstarelor FundaŃiei. nemaipomenita sursă din care rezultă părerea ta despre toate astea? Commdora pufni în rîs: ― Dacă Ńi-aş spune. Apoi. spuse cu ură şi răutate: ― Iar cînd voi fi stăpîn a ceea ce numeşti tu zona interioară. Ai mai avut una dintre timidele tale consultări cu consilierii. Îmi lipseşte puterea de a mai rezista vocii tale cicălitoare. cînd era cît pe-aci să dai în mintea copiilor Ńi-a venit mintea la cap. Iar acum. mulŃi bani! ― Dar dacă ai cuceri FundaŃia. cu o vinovată încruntare a sprîncenelor rare. suspină el. am luat-o.) Îmbătrinesc. ― Bine. Preaiubitul Commdor al Republicii Korell îşi întîmpină soŃia. Cu o voce piŃigăiată şi glacială spuse: ― ÎnŃeleg că scumpul meu soŃ a ajuns. vei proceda cum vei crede de cuviinŃă. voi fi îndeajuns de respectabil pentru a mă lipsi de aroganŃa tatălui şi de limba ascuŃită a fiicei. dar întîmpin un refuz meschin la cererea de a mi se da alte nave. adăugă: O turmă de idioŃi orbi şi paralitici care strîng bine la piepturile lor scofîlcite profiturile sterile. şi-Ńi este promisă a şasea. îmi pare rău. în sfirşit. ca întotdeauna. cu dispreŃ nemărginit. Ştia bine acest lucru.) Cît priveşte nemulŃumirea tatălui tău. MulŃi. Mă voi lipsi total! l7 . Commdorul aşteptă. ― Şi care este. Ieşi într-un foşnet de rochie. zîmbind şi Ńinînd o mînă în şold. părul ei arunca reflexe albăstrii. De exemplu. (Commdorul ridică din umeri şi-i întoarse spatele. Ei bine. Doar una! O navă ca să spulberi navele lor neînsemnate. ― Promisă pentru anul trecut. Fierbînd de furie.

Se transmiseră ordine în toate compartimentele navei şi Dark Nebula se pregăti să fugă. ― Păi asta-i treaba ta. Nu promiŃi ofensiva nici măcar în viitor. aproape că i-ai oferit alegerile pe tavă lui Sutt. Despre două n-am primit informaŃii. dacă mai era posibil. aşa că Mallow ridică privirea spre Jael şi întrebă: ― Te îngrijorează ceva? ― Aş vrea ca Sutt să vină aici. în timp ce răsfoia cîteva rapoarte. Mallow. ― A. răspunse vehement Jael.) Ce e asta? Era o navă. dar eşti din cale-afară de încăpăŃînat. mai domolit şi mai puŃin preocupat de confort. . de credeam că te-am asurzit. nu aşa cum ai procedat. dar ăsta n-a fost decît începutul. Fie le expui oamenilor o politică externă dinamică.LOCOTENENTUL-MAJOR de pe Dark Nebula se holbă îngrozit prin hublou. dacă am în vedere cooperarea de care mă bucur din partea ta. trezeşte-te! Ai două soluŃii. Repetîndu-se mereu şi mereu! Era parŃial un apel pentru ajutor. Dar rapoartele guvernamentale şi aiuritorul limbaj oficial în care acestea erau scrise tot nu-i plăceau. ca să mai ascultăm o prelegere despre frontul intern. Toate sistemele de alarmă răsunau înnebunite. în primul rind. mormăi Mallow. Abandonezi toate relaŃiile comerciale cu sectoarele spaŃiale din apropiere de Korell. Nu primi răspuns. dar nu explici de ce ai făcut comerŃ cu Korell spre avantajul lor exclusiv vreme de trei ani. recunosc. dar nu te-a interesat deloc ce se întîmplă aici. Pretinzi că ai anticipat totul. ce-ar trebui să fac eu în situaŃia asta fără ieşire? ― Îi lipseşte strălucirea? ― Îi lipseşte apelul la sentimentele mulŃimii. ― Nu. un mesaj îşi croi drum prin hiperspaŃiu către FundaŃie. în timp ce în cabina de transmisiuni în ultraunde. l8 HOBER MALLOW îşi întinse picioarele pentru a alunga oboseala. Singurul tău plan de luptă este de a te retrage fără nici o confruntare. Cei doi ani de cînd ocupa funcŃia de primar îl făcuseră să devină mai răbdător. izbucni Jael. un mesaj ce avertiza asupra pericolului. dar. ― Iar prin cuvîntarea ta de seara trecută. fie ajungi la un compromis cu Sutt. Serios. ― Patru sînt reŃinute la sol. ― Pentru numele Galaxiei! (Ceea ce trebuia să fie un Ńipăt disperat devenise o şoaptă. pe planeta-mamă. Mallow. nu? De ce te-am numit Ministru al educaŃiei şi propagandei? ― Doar ca să-mi sfîrşesc mai repede zilele. Celelalte sînt în bună stare şi se ştie unde se află. nu-i vorba de asta. ― E totuna. ― Mallow. pe flanc purta însemnele Imperiului: Nava-şi-Soarele. dar părea un caşalot faŃă de insignifianta Dark Nebula şi. Poate că ai rezolvat situaŃia externă pînâ la ultimul amănunt. oricare Ńi-ar fi planurile. da. ― Cîte nave au primit? întrebă Jael. Proclami în mod deschis o atitudine de aşteptare. Anul trecut Ńi-am tot vorbit despre pericolul crescînd pe care-l reprezintă Sutt şi Religioşii lui. Ar fi trebuit să ne descurcăm mai bine. sau pentru luptă ― dacă trebuia ―. Chiar trebuia să fii atît de sincer? ― Crezi că n-am făcut bine luîndu-i-o înainte? ― Nu. Ce rost mai au planurile tale dacă Sutt va impune alegeri anticipate şi te va azvîrli din funcŃie? ― Nici unul. în plus.

şi vei primi un post într-un guvern de coaliŃie. N-are intenŃia de a risca totul organizînd o expediŃie către marginea Galaxiei. Acum este o metodă încercată. oameni ca tine s-au opus. şi atunci poŃi fie să mi te alături. Doar eşti din Smyrno. ― Sutt. . dacă am dat greş cu prima soluŃie. ori în această zonă impresia de putere este tot ceea ce contează. Ar putea acŃiona ca mediator dacă ne încingem. binecuvîntată ― ceea ce pentru Jorane Sutt înseamnă perfecŃiunea. ― Este indicată o puternică ofensivă. Aşa că-Ńi voi spune toată istoria. zise el.― În regulă. dacă-şi închipuie că sîntem îndeajuns de puternici pentru a fi periculoşi. Dar. ― Un compromis Ńi-ar folosi. cum ne-ai scoate din încurcătura noastră? ― Vrei să spui încurcătura ta. s-o încercăm pe cea de-a doua. cînd cucerirea prin intermediul misionarilor reprezenta ceva nou şi radical. testată. ― Atunci iată condiŃiile mele. Şi s-ar putea să fie încredinŃat de asta dacă distrugem Korellul prin forŃa unui atac direct. Pe viceregele Sectorului Normannic îl interesează să creeze disensiuni la Periferie în folosul său. Sutt şi Mallow nu se mai întîlniseră faŃă-n faŃă din ziua procesului. ― Mmm! (Mallow îşi aprinse tacticos Ńigara de foi şi trase din ea pînă ce vîrful îi deveni incandescent. Nici unul nu constată la celălalt vreo schimbare. şi vei putrezi în puşcărie. Ar trebui să ştii asta. Presupun că poziŃiile sînt acum diametral opuse. fie să-Ńi joci rolul de martir pînă la capăt. cu excepŃia aerului pe care-l arbora fiecare dintre ei. dar numai ca o problemă secundară. Un zîmbet şiret se iŃi pe chipul lui Sutt. Tocmai a sosit Sutt.) Pe vremea lui Hardin. Pentru întreaga lume a Periferiei asta ar însemna o recunoaştere a slăbiciunii. spuse Mallow. îŃi voi oferi o şansă. ― De exemplu? Mallow se rezemă de spătarul scaunului. S-ar cuveni să fim cu mult mai înŃelepŃi. ceea ce arăta fără tăgadă că rolurile de conducător şi de contestatar se schimbaseră. Sutt se aşeză fără să-i strîngă mîna lui Mallow. s-ar putea. spune-mi. unde are cincizeci de vecini ostili şi un Împărat împotriva căruia trebuie să se ridice. ― Te referi la cucerirea cu ajutorul misionarilor? ― Exact! ― Nici un compromis nu e posibil dacă nu accept asta? ― Nici unul. ce faci cu Imperiul? Acesta este adevăratul duşman. Cu altă ocazie eu am fost acela care a cerut ca tu să stabileşti condiŃiile. pentru că nu există vreun vultur care să nu se alăture într-un asalt comun pentru a smulge o bucată din cel care piere. nu. Sutt ridică nepăsător din umeri. Trebuie să te lepezi de politica falimentară de mituire economică şi de comerŃ cu nimicuri şi să revii la politica externă promovată de înaintaşii noştri. cu doi ani în urmă. Sutt. ― A. ― Presupunerile tale sînt corecte. ― Ia-o cum vrei. Eu n-am nimic de-a face cu ea. ― Şi dacă-i învingi pe cei din Korell. ― Da. Expectativa de care pari atît de satisfăcut este fatală. Parafrazez propriile-Ńi cuvinte. Mallow îi oferi o Ńigară de foi şi-i spuse: ― Te deranjează dacă Jael va rămîne? łine foarte mult să cădem de acord asupra unui compromis. nu? Mallow nu dădu importanŃă constatării. constatările tale din cursul vizitei la Siwenna au fost complete.

Suferă. Din capul locului. ― Foarte adevărat. Aparatul de climatizare din locuinŃa ei îşi va da obştescul sfîrşit într-o zi toridă de vară. Nu este aşa. După jumătate de an de expectativă. Oamenii suferă multe în vreme de război. omule? Ce anticipezi? O revoltă a gospodinelor? O jaquerie?*. Maşina de spălat nu va mai face treaba cum se cuvine. că pînă acum puterea comerŃului a fost subestimată. prin extensie.― Ai mai încercat stratagema asta o dată. Ne confruntăm cu o Criză Seldon. revoltă a claselor sărace împotriva claselor avute (n. aşteptînd un răspuns. Vor suporta orice sub bombardamentul inamic. dar planul mi-a reuşit. El e îndeajuns de puternic. Ascultă. Soba de gătit va începe să-i joace feste. spuse Mallow. spuse el şi-l fixă cu privirea. ― Gîndeşte-te numai. şi aceasta este contribuŃia mea la situaŃia din Galaxie. Doar cuŃite care nu vor mai tăia. cuŃitul de bucătărie al gospodinei nu va mai funcŃiona. . Îşi vor trimite fiii în război.t. soluŃiile diferitelor crize trebuie obŃinute prin aportul forŃelor pe care le avem la îndemînă în momentul respectiv. bombardamente sau bătălii. plin de uimire. Aceste lucruri vor fi supărătoare. Korell şi-a bazat economia din ce în ce mai mult pe tehnicile atomice pe care le-am introdus noi şi pe care numai noi le putem furniza în continuare. S-a considerat că trebuie să Ńinem preoŃimea sub controlul nostru strict pentru a o transforma într-o forŃă puternică. Sutt. sobe care vor refuza să încălzească şi case care vor deveni gheŃării iarna. ci pe largul avînt al economiei şi al sociologiei. unde vor avea parte de o moarte groaznică pe navele spaŃiale distruse. ― Când am sosit prima oară pe Korell. ci de forŃe istorice. începu el. Vom alege expectativa. el nu s-a bazat pe eroisme eclatante. şi crizele Seldon nu sînt rezolvate de indivizi. Am obŃinut ceea ce voiam. silabisi: ― Şi în asta îŃi pui toate speranŃele. În cazul de faŃă. ― Nu m-am străduit. Sutt. Ce crezi că se va întîmpla de îndată ce minusculele generatoare atomice vor înceta să funcŃioneze unul după altul? Întîi vor cădea micile ustensile de bucătărie. Iar oamenii vor murmura. Nu vedeam mai departe de atât. În ultimii trei ani. Nu vor fi victime. Însă abia după prima mea vizită în Imperiu mi-am dat seama exact în ce armă teribilă aş putea transforma acest negoŃ. Abia acum a sosit timpul. pe care tu o deteşti. chiar dacă asta înseamnă că vor trebui să se hrănească cu pîine mucegăită şi să bea apă nefiltrată în adăposturi săpate la jumătate de milă adîncime. comerŃul nostru cu ei a încetat. ComerŃul! Sutt ridică sceptic sprîncenele şi profită de momentul de tăcere: ― Cred că nu posed o inteligenŃă subnormală dar prelege¬rea ta este neclară şi needificatoare. Să gîndim simplu şi la obiect. Ce se întîmplă? Făcu o pauză. l-am mituit pe Commdor cu podoabe şi jucărioare care fac parte din rezervele obişnuite ale unui neguŃător. te rog să observi că voi reduce totul la o simpă operaŃie de adunare. De aceea. Korell este acum în stare de război cu noi. (Jacquerie ― asociaŃie si revoltă a Ńăranilor francezi împotriva nobilimii în timpuî captivităŃii regelui Ioan (l358) şi. Prin urmare. Atunci cînd Hari Seldon a plănuit cursul istoriei viitoare. iar Sutt preciza netulburat: ― Nimic. aceste daruri erau menite să-i faciliteze accesul într-o turnătorie de oŃel. Sutt. ComerŃ fără preoŃi! Doar comerŃ.)) Iscarea din senin a unei răscoale a măcelarilor şi băcanilor înarmaŃi cu satîre şi cuŃite de pîine strigînd: „DaŃi-ne înapoi maşinile atomice şi automate de spălat Super-Clar?". Dar. Numai că este foarte greu să suporŃi lucruri chiar minore atunci cînd nu există avîntul patriotic născut dintr-un pericol iminent.

― Da. n-ai înŃeles nici cît Commdo¬rul. domnule. cu spatele către Malîow şi Jael. Un rege sau un Commdor pot să primească aceste nave şi să ducă războaie. întreprinderile funcŃionau destul de bine înainte de a merge tu acolo. să nu mai funcŃioneze. Mă aştept totuşi la un murmur general de nemulŃumire care va putea fi mai apoi folosit de persoane mai importante. Războiul acesta este o confruntare între două sisteme ― între Imperiu şi FundaŃie. nu. iar Asper Argo nu va rezista crizei economice care va pustii Korellul peste doi sau trei ani. În condiŃiile în care i se vor opune atît industriaşii şi marea finanŃă. cît şi omul simplu. Auzind acestea. între cel mare şi cel mic. Au calculat totul în planete. Pe de altă parte. aproape că s-a sufocat pe dată de indignare. După ce vor trece cei doi ani de expectativă. Se înserase şi puŃinele stele care se puteau vedea aici. de îndată ce-i va trece prin minte să obŃină noi generatoare atomice de la Imperiu. mica noastră FundaŃie. Maliow rîse copios: ― N-ai înŃeles Sutt. Cu toate scuturile lor atomice. noi mituim cu lucruri minuscule. inutile în război. proprietarii de întreprinderi. Impe¬riul a fost dintotdeauna un domeniu cu resurse colosale. preatomică. Industriile pe care noi le-am modificat de la un capăt la celălalt cu noile noastre invenŃii atomice vor fi foarte curînd distruse. un oraş. dar vitale pentru obŃinerea prosperităŃii şi profiturilor. N-ai priceput că Imperiul nu poate înlocui nimic. în sisteme stelare. una după alta. A trebuit ca generatoarele noastre să aibă mărimea unor degetare. pe cînd ale noastre ar încăpea într-o cameră ca aceasta. Însă noi ― noi. Pentru a prelua controlul asupra unei lumi.― Nu. ― Mallow. ― Şi care ar fi aceste persoane mai importante? ― Producătorii. lucrurile mărunte sînt cele care contează în viaŃa de zi cu zi. cît crezi că va mai rezista Commdorul? ― Atîta timp cît va dori. numai bune de dat la fier vechi. ei mituiesc cu nave imense care pot purta războaiele. industriaşii de pe Korell. glorie şi cucerire'. lumea noastră solitară şi lipsită de resurse metalice ― am fost siliŃi să lucrăm cu zgîrcenie brutală. Cu toate acestea. străluceau profilate pe fundalul . spuse Mallow scos din sărite. Dintr-o lovitură. întrucît gîndeau la modul gigantesc. Pentru aprovizionarea cu apă şi energie electrică a unui oraş au motoare mari cît o clădire cu şase etaje ― le-am văzut doar ―. Generatoarele lor sînt gigantice. Sutt era la fereastră acum. De-a lungul întregii istorii au existat conducători arbitrari care au negustorit bunăstarea supuşilor lor pentru ceea ce au luat drept onoare. Sutt. o lume întreagă. dar care sînt total lipsite de importanŃă economică. A trebuit să creăm noi tehnici şi noi metode cu care Imperiul nu poate Ńine pasul pentru că a decăzut atît de mult încît nu mai poate face nici un progres ştiinŃific cu adevă¬rat vital. Şi cînd i-am spus unuia dintre specialiştii lor că un container de plumb de mărimea unei nuci avea înăuntru un generator atomic. chiar dacă nu iei în calcul costurile reconversiunii la starea originală. în sectoare întregi de Galaxie. exact la marginea Galaxiei. Păi nici nu-şi mai înŃeleg singuri propriii coloşi. industriile grele se vor trezi în întregime proprietare ale unor utilaje care nu mai funcŃionează. pentru că acesta era metalul de care dispuneam. maşinile din întreprinderi vor începe. funcŃionau cu un profit de zero virgulă zero la sută. InstalaŃiile funcŃionează automat din generaŃie în generaŃie şi îngrijitorii lor constituie o castă ereditară care ar rămîne cu mîinile încrucişate dacă un singur tub din toată structura aceea vastă s-ar arde. îndeajuns de mari pentru a proteja o navă. n-au fost niciodată în stare să construiască unul care să apere un singur om.

cu atît mai periculos. nu va exista cruŃare. că dacă mă arestezi. care lupta împotriva FundaŃiei Sutt spuse. Ai provoca un război după ce ai oferit întăriri duşmanului. tot aşa şi noi. ― Ce sigur eşti de tine! ― Sînt sigur de existenŃa Crizei Seldon şi de valabilitatea istorică a soluŃiilor externe şi interne. după ce ai făcut un martir ai cauzei. M-ai tras pe sfoară şi atunci cînd eram sigur că te aflai cu totul sub controlul meu. Nu eşti omul potrivit. Dacă Korell a prosperat prin comerŃ. ― Ai prea multă încredere în propriile puteri. El a încercat să Ńină sub control însăşi FundaŃia cu ajutorul forŃelor religioase şi a dat greş ― şi acesta este semnul cel mai sigur că în Planul Seldon religia şi-a încheiat misiunea. A devenit un taur orbit de sînge şi furie. Sutt preciză: ― Ultima soluŃie. Ai obliga FundaŃia la inacŃiune şi ai propune o explicaŃie plauzibilă în legătură cu tot ce faci atît de convingătoare. Oamenii mei nu se vor da înapoi de la nimic pentru a face cunoscut tot adevărul în ceea ce te priveşte. cu prilejul primei tale călătorii spre Korell. Mallow îşi stinse Ńigara de foi şi rămase cu privirea în pămînt. Într-un asemenea caz. Cînd mi-am închipuit că te încolŃisem la proces. Şi cît mă urăşte! ― Deci. acŃiunile tale ar fi exact cele pe care le întreprinzi acum. ― Mai periculos? Vorbe! Nu mai judecă. Cîteva minute mai tîrziu. Sumbru. ― łi-am pus în vedere că singura ta alternativă e să cooperezi. Să presupunem că ai fi trădător. ― Sutt nu mai este aşa cum îl ştiam. care Ńi-e atît de drag.înceŃoşat al formei lenticulare care cuprindea rămăşiŃelea acelui Imperiu. Eşti alunecos şi vorba Ńi-e înşelătoare. arma care nu are două capete nu e bună de nimic. încă uriaş. Să spunem că vizita în Imperiu Ńi-a adus o subvenŃie şi promisiuni de putere. ridicîndu-şi privirea. defel. orice afirmaŃie de-a ta poate fi înŃeleasă în trei feluri. Hober Mallow le ordonă celor două gărzi care tocmai intraseră: ― LuaŃi-l! E în stare de arest. ca să parafrazez faimosul citat al lui Hardin. ― Nu mă crezi? ― Vreau să spun că nu am încredere în tine. ― Vrei să spui că nu există cale de compromis? întrebă calm Mallow. te-ai strecurat cu abilitate şi ai cucerit postul de primar prin demagogie. Jael se foi şi întrebă cu o voce obosită: ― Ei. încît ai cuceri toată lumea de partea ta. iar oamenii simpli ai FundaŃiei se vor ridica împotriva conducătorului lor străin. Ai un caracter plin de ascunzişuri şi ocolişuri: nu oferi nici un argument dincolo de care să nu se afle un altul. Chipul lui Jorane Sutt se congestiona într-o izbucnire de furie: ― Iar eu te avertizez. Neclintit. Mallow îl privi pe Joel drept în ochi: ― ÎnŃelege odată pentru totdeauna Joel. Ei au o conştiinŃă a destinului pe care un smyrnian n-o poate înŃelege vreodată. ― Vreau să spun că trebuie să pleci de bună-voie sau cu forŃa. şi această trezire a lor te va distruge. Sînt unele lucruri pe care nu i le-am spus acum lui Sutt. Mallow. Neglijezi posibilitatea izbucnirii unei revolte populare. tot aşa şi . sceptic: ― Nu. Controlul economic funcŃionează altfel. nu există pericolul unei revolte populare. ce va urma? Mallow lăsă deoparte scrumiera pe care o mişca fără rost. Dacă fabricile de pe Korell se prăbuşesc fără comerŃul cu noi şi dacă prosperitatea lumilor exterioare se spulberă din cauza izolării. Hober Mallow din Smyrno. Şi.

Vom face acest joc pînă la capăt. iar Hober Mallow şi-a ocupat locul alături de Hari Seldon şi Salvor Hardin în inimile oameni¬lor FundaŃiei.. sînt sigur că noi nu ne vom ridica împotriva ei. ― Prin urmare. care a fost cu siguranŃă cel mai paşnic din cîte avem cunoştinŃă. după trei ani de război. Aşa că. voi avea grijă să fac în aşa fel încît prosperitatea să devină o amintire. În cazul acesta. vor mai exista şi alte crize.. Şi nu există nici o întreprindere. Republica Korell s-a predat necondiŃionat. iar prosperitatea se va mistui ca fumul. graŃie aceluiaşi raŃionament care mă face să fiu atît de sigur că populaŃia Korellului se va revolta în favoarea prosperităŃii. ENCICLOPEDIA GALACTICA ------------------------------------ . prosperitatea va exista în continuare pentru că întreprinderile mele îşi vor păstra toŃi angajaŃii. Ne transformi într-o planetă de neguŃători şi de prinŃi ai comerŃului. pui bazele unei plutocraŃii. aşa cum am rezolvat-o eu pe cea de astăzi. Lasă-i pe succesorii mei să rezolve noile probleme ce se vor ivi. nici o companie de transporturi care să nu se afle sub controlul meu şi pe care să nu o pot reduce la tăcere dacă Sutt încearcă să mă sperie cu propaganda revoluŃionară.întreprinderile noastre vor decădea. zise Joel. În vremurile ce vor veni. Acolo unde propaganda va da greş. KORELL .. care va fi viitorul nostru? Mallow îşi ridică faŃa preocupată şi exclamă furios: ― Ce treabă am eu cu viitorul? E neîndoielnic că Seldon l-a anticipat şi l-a pregătit. Şi astfel. atunci cînd puterea financiară va deveni o forŃă moartă aşa cum este religia acum. Acolo unde propaganda lui va avea succes sau va prinde cît de cît.