NHOÙM PHAÙT TRIEÅN PHAÀN MEÀM SINH VIEÂN-HOÏC SINH ----------SSDG

----------

BAØI TAÄP MÔÛ ROÄNG 7

ÔCLIT (EUCLIDE)

V

aøo cuoái theá kyû thöù 4, toaøn boä kieán thöùc toaùn hoïc ñöôïc hoïc trong nhaø tröôøng Platoâng ñeàu ñöôïc taäp hôïp trong coâng trình cuûa Ôclit maø nhö ngöôøi ta sau naøy ñaùnh giaù: “ñoù laø maãu möïc cho haøng nghìn naêm”. Taäp “Cô baûn” cuûa Ôclit ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng thaønh töïu lôùn nhaát cuûa neàn vaên hoùa theá giôùi. Toaøn boä nhaân loaïi ñeàu ñaõ hoïc hình hoïc

theo taäp “Cô baûn”. Hieän nay trong moät soá tröôøng hoïc cuûa nöôùc Anh ngöôøi ta cuõng daïy moân hình hoïc theo baûn dòch taäp hoïc phoå thoâng ôû Anh goïi teân laø “Ôclit”. Thaät vaäy, Ôclit xöùng ñaùng ñöôïc nhaän vinh quang ñoù nhôø taøi naêng sö phaïm cuûa mình. Ôclit laø moät ngöôøi thaày vó ñaïi nhaát maø caû lòch söû toaùn hoïc ñeàu ghi nhaän.

ÔCLIT – NHAØ SÖ PHAÏM LOÃI LAÏC 1. Chuùng ta bieát gì veà cuoäc ñôøi cuûa Ôclit? OÂng daïy toaùn ôû Alecxaêngñri, giaø hôn Acsimet (vì Acsimet maát naêm 212 tröôùc Coâng nguyeân).
2. Ngöôøi ta keå laïi caâu chuyeän thuù vò sau ñaây: Moät

trong nhöõng hoïc troø baét ñaàu hoïc moân hình hoïc cuûa Ôclit ñaõ hoûi oâng nhö sau: “Toâi coù theå kieám ñöôïc gì neáu toâi hoïc thuoäc ñöôïc taát caû saùch cuûa ngaøi?”. Ôclit ñaõ goïi ngöôøi haàu laïi baûo: “Haõy cho anh ta 3 ñoàng vì anh ta muoán kieám ñöôïc tieàn baèng hoïc thuyeát cuûa ta”.

Nhôø vaäy maø nhöõng hoïc sinh trung bình ñeàu coù theå naém ñöôïc 4 quyeån ñaàu khoâng sôï gaëp phaûi nhöõng ñieàu raát khoù ngay töø ñaàu. lyù thuyeát hoøa aâm. coøn nhöõng vaán ñeà quan troïng khaøc thì trình baøy trong 4 quyeån ñaàu. moân lyù thuyeát hoøa aâm trong taäp “Thieát dieän coânic” vaø trong taäp “Hieän töôïng” oâng trình baøy thieân vaên theo quan ñieåm Platoâng nhö moät hoïc thuyeát veà maët caàu xoay ñeàu. Platoâng ñaõ nhaán maïnh laø muoán naém vöõng trieát hoïc phaûi naém vöõng boán moân khaùc laø: soá hoïc. . Phaûi thöøa nhaän raèng Ôclit coù khaû naêng baåm sinh tuyeät vôøi veà sö phaïm. Thaät theá. toaøn boä taùc phaåm cuûa oâng ñeàu phaûn aùnh truyeàn thoáng cuûa tröôøng phaùi naøy. thieân vaên. Ôclit laø ngöôøi keá tuïc tröôøng phaùi Platoâng. hình hoïc. Coøn nhieàu ví duï töông töï chöùng toû taøi naêng sö phaïm cuûa Ôclit.3. 4. Moät ví duï raát roõ veà ngheä thuaät sö phaïm ñoù laø saép xeáp vaán ñeà lyù thuyeát veà tæ leä raát khoù vaøo quyeån V cuûa taäp “Cô baûn”. Chính 4 khoa hoïc naøy ñeàu ñöôïc Ôclit trình baøy roõ raøng vaø saùng taïo trong caùc taùc phaåm cuûa mình. Hai moân soá hoïc vaø hình hoïc ñöa ra trong taäp “Cô baûn”.