MSS V 01 02 03 04 05 06

HOÏ VAØ TEÂN Laâm Quang Phuù Traàn Khieát Töôøng Nguyeãn Caùt Vöôïng Trònh Thanh Tuøng Toâ Vuõ Hoaønh Chöông Ngoâ Tuaán Duy

ÑIEÅM THI 100 90 85 100 75 95

Field: tröôøng Baûng döõ lieäu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful