HENOCH APOKALYPSISE B I B L I O T H E C A

Fordította és bevezetéssel ellátta HAMVAS BÉLA A borítólapot CSILLAG VERA tervezte BUDAPEST 1945

Henóch apokalypsise igen hiányos alakban idõszámításunk elõtt a második századból való görög dt reánk. A kézirat az eredetinek csak egyötöd részét, mindössze harminckét fejezetét õrizte XVIII. század második felében azonban James Bruce angol utazó Abessziniában az egész mûvet me találta, Európába hozta és az oxfordi Bodley-könyvtárnak ajándékozta. A mûnek azóta igen sok eletkezett, a vele foglalkozó könyvek száma pedig alig belátható. A múlt században eleinte azt hitték, hogy Henóch apokalypsise idõszámításunk elõtt két-hároms , de semmiesetre sem régibb ötszáz évesnél. Az elõázsiai apokalyptikus áramlat jellegzetes te van szó, mondották, ez az áramlat Elõázsiában körülbelül Kr. e. 600-ban indult és az alexandr végéig, Kr. u. 300-ig tartott. Akadtak azonban kutatók, akik Henóch könyvének keletkezését s al elõbbre tették. Néhányan több ezer évrõl beszéltek, egyesek pedig azt mondták, hogy a mûve enül az, özönvíz után írták. Ha ezeknek a kutatóknak igazuk van, akkor Henóch vagy Kr. e. 800 , vagy Kr. e. 12.000-ben élt, mert az özönvizet újabban ehhez a két idõponthoz szokták kötni. gy Atlantisz pusztulásával szoros kapcsolatban van, mint Mereskovszkij hiszi, lehetség es. Sokan azt mondják, hogy Henóch az emberiség legrégibb könyve, nála csak Hermés Trismegist s és a Véda régibb és tulajdonképpen nem is az özönvíz utáni idõbõl, hanem még azelõttrõl szá Mindez találgatás. Henóch könyvének jelentõségét az, hogy szerzõje mikor élt és mikor írta, n mint ahogy egy könyv jelentõségét az, hogy mikor írták, sohasem döntötte el. Aki belõle csak ndatot olvas, feltétlenül érezni fogja, hogy újabb keletû mûrõl szó sem lehet. A könyvet Euró er éve olvassák. Clemens Alexandrinustól kezdve Dimitrij Mereskovjszkijig a kímagasló gond olkozók sok ezre foglalkozott vele. És soha senki sem vonta késégbe, hogy azt a mûvet, ame lyet Henóch apokalypsise alatt ismerünk, az emberiség egyik örök könyvének kell tartani. Henóch könyve az elsõ emberiség pusztulásának, az özönvíznek elõzményeirõl szól. A próféta el ngyalok, a Felvígyázók egy része Azazel fõangyal vezetése alatt az eget elhagyta és az embere leányaival meg nem engedett viszonyt kezdett. A szerelmi viszonyból óriás lények születtek, akik az emberek minden javát felemésztették, bûnt bûnre halmoztak, erõszakos tetteket követt k el annyira, hogy a föld segítségért az éghez kiáltott. Henóchnak, akit a könyv igaz embernek es az igazság hirdetõjének (grammateus tés dikaiosynés) nevez, ebben az idõben angyali hírnök jelent meg. A hírnök megparancsolta, hogy menjen a b ukott Felvigyázókhoz és közölje velük az Ég Urának ítéletét: Vigyázzanak a bukott Felvigyázók re nincs bocsánat s elkövetkezik az idõ, amikor örök kárhozatra fognak vettetni. Amikor a Fe lvigyázók az ítéletet meghallották, meghökkentek. Elfogta õket, amint a szöveg mondja: tromos i phobos: a rémület s a rettegés. Megkérték Henóchot, hogy nevükben írjon az éghez könyörgõ i jön ki számukra bocsánatot. Henóch az iratot elkészítette, a pusztaságba ment s ott hangosan felolvasta. Az ég angyala i elragadták, felvitték a szellemek birodalmába és az Úr színe elé állították. A Királyok Kir alotájában a könyörgésre élõ szóval válaszolt és a Felvigyázóknak azt üzente: Nektek kellett rekért könyörögni, nem pedig az embereknek értetek. A kérést elutasította és a kárhozat ítéle . A Felvigyázókat arra ítélte, hogy megkötözve örök idõkre a föld mélyére vettessenek. Gyerme iásokat pedig arra, hogy örök idõk végén kárhozzanak el, addig pedig álljanak "törvényen kívü Ezután az ég angyalai Henóchot körülvezették a túlvilági birodalmakon, a tûzországon, a szele

. Látta az oszlopokat, amelyek az eget tartják, a világ legkülsõ részét, az angyalokkal szemt szembe állt, látta a kaoszt, az ítélet csarnokát, az üdvösség fáját és az igazság kertjét.

Íme, mondja a mai ember, ez is egy a régi korok mythosai közül. Közben azt gondolja: milye n sajátságosan keveredik ebben az elbeszélésben a megfoghatatlan igazság az elhihetetlen kép zelõdéssel. A magyarázó helyzete könnyebb. Semmit sem tart megfoghatatlannak, sem hihetetl ennek. A dolog nem hit vagy nem hit kérdése. Egyetlen szándéka van: megérteni. Ami pedig a megértést illeti, ezúttal igazán nem nehéz. Néhány alapvetõ szót kell csupán megmagyarázni s elyzet világosan áll. A legelsõ szó Henóch neve. Henóch, mint hagyomány tartja, Seth nemzedékébõl származott. Seth ak Kain és Ábel után született harmadik fia volt. Kain és Ábel történetét a Bibliából mindenk Sokan talán arról is hallottak, hogy Ábel az elsõ emberpártól származó isteni emberiség volt i ember, akinek áldozati füstje felfelé szállt, Kain pedig a sötét, anyagi ember, akin a sze nvedélyek uralkodtak, a harag, a bosszú, a méreg s ezért áldozatának füstje is a földi anyag szállt, az anyag felé, amelyben élt s amelytõl boldogulását várta. Kain megölte Ábelt bosszúb ségbõl. Az elsõ emberpártól származó sötét és anyagi emberiség az égi emberiséget elpusztítot történetének értelme. Seth, a harmadik gyermek nem volt sem anyagi, sem égi. Seth ember volt. Az igazi, az emberi ember, az anyagi természet feltételei és körülményei között, de szívében származásá tériumát megõrizte. Seth a munkás, dolgos ember, aki itt küzd és szenved és végzetével birkóz istenfélõ, alázatos, soha nem sötét, mert nincsenek benne vad szenvedélyek, soha nem égi, mer nincsenek benne égi tüzek, hanem mindig ember. Henóch azt mondja önmagáról: minden tevékenys az angyalokra és a szentéletû emberekre vonatkozott. Ez Seth legfõbb jellemvonása: lent él, de felfelé néz. Seth fia az igaz ember, az igazság hirdetõje (grammateus tés dikaiosynés), akit Kain utódainak szenvedélyes sötétsége nem tud eltántorítani. Seth nemzedéke a "föld sója tlen tevékenysége az emberiség gondját viselni és az ember megmentésén fáradni. Ez a gond nem dás, hanem szívbeli érzület: vallás. Az õskor nagy prófétáiról, apostolairól az emberiség tud eth fiai. Ezek a nagy bölcsek és nagy jótevõk a kínai Laotse éppen úgy, mint a mexikói Quetza atl, az egyiptomi Hermés Trismegistos, az iráni Zarathustra és a görög Orpheus. Ibn Herun az õsvallásokról írt könyvében azt mondja, hogy a régi idõben Seth vallása volt a leginkább e t. Mit jelent ez? Azt, hogy az emberiség vallása a meleg humanum, az istenfélõ alázat, a s zelid szorgalom, de mindenekfölött a türelmes béke volt. Seth hagyománya a történet kezdetén elveszett. Csak nagyritkán és néha akad egy, egy igaz emb r, igazság hirdetõje (grammateus tés dikaiosynés), akik a kainiták sötét szenvedélyei fölött szta humánumot hirdeti. Ebben az emberben nincsen semmi feltûnõ, semmi rendkívüli magasság, semmi érthetetlen és csodálatos; csak, hogy: ember. De igazi ember. Henóch Seth nemzedékébõl származott, a Felvigyázók és az óriások által megrontott emberiségbe gyetlen, akinek az Ég Urával kapcsolata volt s akit meg lehetett bízni azzal, hogy a t isztátlanságba merültekért könyörögjön. Egyedül Henóch õrizte meg szívében az emberben levõ é s így egyedül õ volt méltó és képes arra, hogy az Úr színe elé lépjen. Henóch apokalypsisének megértését itt kell kezdeni. A próféta könyvét nem azért írta, hogy me on és rettegést keltsen. Amit írt, az a szellemvilág akarata s ezt közli az emberiséggel. Az oknak, akik meg akarnak tisztulni, az utat mutatja meg; azoknak, akik szenvedélyei kben elvakultak és a vétkekben elsüllyedtek, feltárja az ítéletet. A második szó, amit Henóch könyvében meg kell érteni, hogy mit jelent: az angyal. Az angyaln ak Henóchnál két neve van. Az egyik: angolos angyal. A másik: egrégoros, szószerint annyi, int Éber, de annyi is, mint Felvigyázó. Az angyalok és az Éberek, mint Dionysos Aeropagita õskori hagyományok alapján írta: "hirdetõk, akiknek feladata, hogy Isten hallgatásának értel világgal közöljék. Az angyalok fénytestû lények, akik a világnak hirdetik azt, ami az adyton n van." Az adyton a nyilvános szertartás ellenkezõje: a belül lejátszódó mélységes misztérium gyalok ezeknek a néma, Isten hallgatásába burkolt misztériumoknak hirdetõi és kinyilatkoztató . A Biblia több helyen Ben Elohimnak, Isten fiainak nevezi õket. Kezdetben az áruló angyalok is fénytestû lények voltak és mint az isteni misztériumok részese a szellemvilágban laktak. De megkívánták az emberi hús és vér gyönyöreit s ezzel magukat besz zték. Elanyagiasodtak. A Felvigyázóknak és a föld leányainak törvénytelen viszonyából törvény születtek: az óriások, a gigászok, nephilim, ahogy Henóch mondja. Ezek az elfajzottak és kur afiak, mint a könyv írja, az ember erejét mérhetetlenül felülmúló erõvel és az ember tudását elülmúló tudással a földet kirabolták, a javakat felemésztették, erõszakoskodtak, viszálykodt tek, a háború, a vérengzés, a bosszú, a kapzsiság szenvedélyeit terjesztették. A nephilim egy e testi lény, más része, mint Henóch mondja: láthatatlan, vagyis démonikus szellem. A föld ez

knek a gonosz démonoknak martaléka lett. Az ember velük szemben tehetetlen. De az ég ang yala is az. A nephilim, ahogy Henóch mondja, "törvényen kívül áll". Leírhatatlanul erõszakos, yentelen, vérszomjas, buja, kapzsi, mohó, gonosz, álnok, obszcén, hazug, tisztátlan szelle m. Ez a szellem az, amely az anyagi természetet megrontotta és az emberi lélek tisztaságát beszennyezte. Henóch elbeszéli, hogy amikor a Felvigyázók a föld leányaival tiltott szerelmi viszonyba lépt k, nekik rejtett tudásukat elárulták. Megmutatták nekik a növények titkait, a gyökerek titkai , hogyan, mibõl, mit lehet fõzni és készíteni. Az embereket megtanították a fémek kiolvasztás ra, miképpen kell kardot, fegyvert, pajzsot, nyilat, eszközöket, ékszereket készíteni; megta nították õket a csillagos ég titkaira, a csillagjóslásra, az arc kifestésére, a bódítószerek lvígyázók, aki a szellemvilágban az adyton misztériumának részesei voltak és Isten hallgatásá olt titkokat ismerték, most ezeket a titkokat elárulták. A Seth-hagybmanynak és az angya lok lényének megértése után a harmadik pont: megérteni azt, hogy mit jelent a bukott angyalo k tudása. Kétségtelen, hogy mielõtt a Felvigyázók a földre leszálltak, az emberiség áldott ártatlanságb len nem volt, mert Kain sötét nemzedéke az égi emberiséget kiirtotta. De nem tudta, mi az eszköz, mi a mesterség, nem ismerte az ércolvasztást, az írást, a vérengzést, a tudományt. Mi e az emberiséget a bukott angyalok tanították meg. Az emberiség egyetlen tudása Seth tudása volt: az égi származásra való emlékezés és a tiszta élet törvénye, amely az embert a szellemv sszavezeti. Nem ismerte a földmívelés, az ipar, a mûvészet, a mesterség eszközeit: aranykorba élt, gyümölccsel táplálkozott, gondtalan volt és derült. A Felvigyázók szerelmes éjszakák mámora után a föld leányainak fülébe súgták az elsõ titkokat erkedjenek arcukkal és bõrükkel és hajukkal és körmükkel, hogyan forgassák szemüket, hogyan r ukat, hogyan hajlítsák hangjukat, hogy minél csábítóbbak és ellenállhatatlanabbak legyenek. A megtanították õket a varázsszavakra és a varázsitalokra és a festésre és az ékszerek készítés egölésére és a hús evésre és a kések és a kardok készítésére. Megtanították õket arra, amit m k. Ami ezelõtt Isten hallgatásában, burkoltan misztérium volt, most nyilvános mesterség lett . De a baj nem ez volt, hogy a misztérium kulcsát és értelmét a Felvigyázók nem ismerték, mer mint az Úr szólt: "az Ég birodalmában laktatok, de minden titkot mégsem ismertek, csak az át kozott tudásról tudtok s ez volt az, amit megromlott szívvel az asszonyoknak elmondtat ok". Hogy ez a bûn mi volt, már nem tudjuk. Baader szerint azért, mert már nem tudjuk elkövetni . Lehet, hogy igazuk van azoknak, akik azt mondják: ennek a bûnnek emlékezetére vezették b e a körülmetélés szertartását. A bûn emlékét az Özönvíz magával vitte. Az ítélet vize a bûnt omorával, talán, mint Mereskovszkij tartja: Atlantisszal, de mindenesetre a nagy pus ztulás elõtt élt elsõ emberiséggel, amely a Felvigyázókat még szemtõl szemben látta s amely a t tudásban közvetlenül részesült, ez a bûn és ez a tudás örökre elveszett. De ha nem is tudjuk, hogy ez a bûn mi volt, a bûn és a tudás következményeit azóta is minden emzedék látja és tapasztalja. Igen könnyen lehet, hogy ez a tudás kapcsolatban állt azzal, a mit ma általában erõszaknak hívnak. Mindenki tudja, hogy az erõszak valamilyen közelebbrõl me nem határozható, megborzasztó mágikus erõ, valamilyen félelmetes üres gonoszság. Ismeretlen zõkön nyugszik, de mindnyájan tudjuk, hogy ezek közül az ismeretlen tényezõk közül egyetlen e m jó, sem tiszta, sem szellemi. Az erõszak démoni. Ez volt az, amit a Felvigyázók a szerel mes éjszakákon a föld leányainak fülébe súgtak? Ettõl szédültek meg az asszonyok? Ennek félel e volt az, amit a föld leányai legelsõnek megkívántak, amikor elkezdték szemöldüküket és arcu teni, elkezdték magukat a megölt madarak tollával felékesíteni? "A csábító asszonyok ítélete hogy örök idõkig szirének lesznek" szól az Úr: szirének, vagyis csábító hangú madarak, színes egek. Örök idõkre azzá lesznek majd, amivé lenni akartak: az övék lesz a csábítás, a színes t s ének és nem lesznek többé emberek, nem lesznek lelkek, hanem szirének. Ez a büntetésük. Ez atalom volt az, amiért az állatokat elkezdték lemészárolni, hogy nemes prémjeikkel az asszon yok magukat felékesítsék? Amiért elkezdték a hegyeket feltúrni egy szem aranyért, hogy ékszer zíthessenek és nyakukba akasszák és fülükbe tûzzék, fülükbe, amelyben még visszhangzott a Fel De elkezdték az ennél még sokkal szörnyûbbet és elmondhatatlanabbat is, amire maga a Királyo Királya is megborzad, amikor így szól: "ezeknek a titkoknak segítségével követik el az asszo yok gonoszságaikat a földön az emberek ellen". Mi ez a titok? Mi ez a bûn? Mi ez a mágia? Mindenki tudja, hogy van, de senki sem látta soha és nem tudja megnevezni. Mit jelen t ez a félelmetes mágikus hatalom, ez az átkozott tudás, amit a Felvigyázók "megromlott szívv l az asszonyoknak elmondtak?" "Nincs számukra béke" ouk estin eiréné, szól a Seregek Urának ítélete. Nincs nyugalom és ki többé a földön, amíg ennek a tudásnak egy cseppje is az emberiségben él. Seth tudása kevés vo

a világégés. vagy egyáltalán nem érti meg. . Mereskovszkij azt mondja: Henóch könyve az elsõ emberiség pusztulását beszéli el.k? Kevés volt az. Rólunk van szó? Nem. Nézzétek. mert figyelmeztetés a nephilim. mint bármilyen más korban élõ emberek értettek és érthettek volna. akik az ember törvénytelen hatalmát az egész földre kiterjesztettük: a hegyek gyomrá a. Nemcsak Henóch és vele együtt az elõázsiai hagyomány. ami az elsõ emberiséget elpusztította. mi vag yunk? Mi vagyunk az a nemzedék. az állatokra. lagokban való olvasás titkába s ott látta. a fegyver. az írás. A lényeket azonban a Teremtõ nem eszköznek alkotta. ahol akkor állt. a szegényekre. hogy ártatlan egyszerûségben és áldott nyugalomban éltek csak azért. amely a vétkesektõl meg fogja tisztítani. hogy a világ teremtésekor minden szellemi és természeti lény és dolog helyén állot ndennek létét a teremtés örök törvényes mértéke szabta meg. de még félelmeteebben minden elhallgatott szót. De az az emberiség. sõt sohasem volt nagyobb. kinyilatkoztatás. akik elhozták a földre a vérengzést. hogy mit jelent ez a szó: apokalypsis. mint amennyit szabad. de ugyanakkor megborzong. akik a messze jövõben következnek". A könyv legelsõ mondata errõl beszél: "amit láttam. de szívében t ogy a mosoly hamis és a megjegyzés érvénytelen. Ez a szó: az apokalypsis. amely a természetfele tti szellemi erõknek ítéletérõl szól. amit mindez felidézett és hozott." . az irígység. az ég angyalai. hanem azok számára. a kard. minden lény szabadsággal rendelkezett és a törvényes mérték beteljesítését mindenki n kellett vállalnia. a technika? Kellett nekik az. "Ti pedig nem teljesítettétek be az úr parancsolatát. kivéve Noét és családját. a madarakra. a romlás? Kellett nekik a félelmetes hat lom? Kellett nekik a törvényen kívül álló démonok által ihletett marakodás. a bujaságot és az emberiséget megron Ezért az emberiségnek el kellett pusztulnia. az erõs zakos. a zínes népekre. nem mi vagyunk. a növényekre. forradalom. az igazságtalanságot. bár a szó a könyvben egyetlenegyszer sem for elõ. a vas. Átvitt értelemben végsõ szó. amit Henóchnál meg kell érteni. az arany. Törvényen kívüli állapotba került az egész emberiség. szól. a zavar. Ezen a helyen persze még csak kísérlet sem tö k arra. az évszakokat. kérdezi Mereskovszkij és mi az. hanem áthágtátok azt. hogy a világ egyszer el fog pusztulni víz által s gyszer el fog pusztulni tûz által. az ekpyrósis. Apokalypsis szó szerint annyi. a tudomány. Kíváncsi. gonos ha kellett. hogy az emberiség faj i kiválasztás révén a létért való küzdelemben az állatvilágból fejlõdött azzá ami és civilizá ságba emeli a primitív õsi emberiség fölé. Hát van? A nephilim. a gép. az elnyomottakra és a föld e törvénytelenség láttán már az égre Mi az. hanem az egész õskori emberiség egyönte tanította. a gonosz hatalom megszenteletlen. aki gyerekkorától fogva megszokta azt a gondolatot. Mosolyog fölötte és cinikus megjegyzést tesz. És: ouk es ncs számukra béke. amely minden más izgal omtól különbözik. törvénytelen gyermekei. törvénytelen hatalom gyermekeinek. amelynek Henóch beszél. Henóch könyve ap vagyis a szellem visszavonhatatlan. vagyis egnyilatkozás. a törvényt minden létezõ megtartja és megváltozh rendben élnek. a kapzsiság. a papiros. A mai ember. a növényeket. A görög hagyományban Orpheus is ezt hirdette: az elsõ emb eriség halálát víz által (hydatósis) és a második emberiség halálát tûz által (ekpyrósis). ez a mai ember az apokalypsist vagy nagyon neheze n. A nephilim szellemeinek ereje nem tör t meg. a halakra. az erõszakot. a tinta. amely a "messze jövõben elkövetkezik"? Mi vagyunk az elv akultak. Ezt a törvényes mértéket nevezi H s-nak. Ez az emberiség . hogy a modern embert valaki haladás-hitében megingassa. Egyetlen dologról van szó: megérteni. nem a mai nemzedék szám m. Az emberiség ma is ott áll. a csillagokat. az ékszer. A második emberiségnek szól? De me k ez a második emberiség? A mai? Henóch apokalypsise Mereskovszkij szerint a legidõszerûbb könyv. A bevezetõ beszédben Henóch errõl a mértékrõl beszél. a tudomány gyermekei ek. hogy a régi vízhalál után most küszöbön áll a tûzhalál. Félelmetesen értünk benne minden ki ondott. a pénz. De Mexicoban is és tudta Toth az egyiptomi fõpap is és tudta Zarathustra is. az õserdõkre. de a másodi mberiségnek szól. Még egy szó van. hogy a törvényt vakon és gépiesen etöltsék. a toll. Az Úr az ítélet vizét bocsátotta a földre és az emberiség elveszett. mint: revelatio. a tenger mélységeire. legyen az övék. a második emberisé mberek többet értünk. az állatokat. Talán még annál is többet. kinyilatkoztatásszerû ítélete az emberiség élete és tevék sége felett. sohasem tud elfojtani. a Napot. mint éppen ma. Apokalysisnek nevezik azt a mûvet. A szó hallatára valamilyen izgalmat. a hiúság. hogy a yt betöltsék? Kellett nekik a tudás? a mesterség? Kellett nekik a madarak színes tolla. Milyen rejtélyes félelmetes szó! Érteni szeretné. utolsó ítélet. Ezért Henóch könyvébõl mi. amelyrõl Henóch beszél. Megérteni Henóchot és azt. Mereskovszki j szerint Henóch apokalypsise a legidõszerûbb könyv. ami a második beavatták a csi emberiséget pusztulással fenyegeti? Henóchot az angyalok. Több nt azok. törvényszerûen é elkerülhetetlenül: a viszály.

szavaikkal és te tteikkel az örök mértéket ismét megtartsák. az erdõket. Az emberiség törvényen kívüli állapotba került. azért nem fogja tudni magát alól kivonni. a tenger. becsvágyók. Henóchnak a vezetõ angyal azt mondta: ez a hét csillag törvényszabta pályáját elhagyta és önálló útra akart térni. . vajjon törvényben élt. ik a törvénytelen létet önmagukban ismét törvényesítik. csak olt hajlandó még komolyan venni. Ezek az emberek ítélet alá kerülne. Íme az õskor sajátos gondolkozása. Felfedeztük elõször az idegen népek kultúráit. Mert az ember szabad és a törvény ugyan megszeghetõ. kapzsik. Az emberek más azonban. vagyis bûneiket csak gyarlóságból követik el. Íme a költész ytos. akik igazak. akik ezt a helyzetet észreveszik és elviselhetetlennek tartják. Az emberek egy része már az életben ítélet alá kerül. akik a törvény alá maguk t még életükben visszahelyezik. Ez az egyetemes és kollektív ítélet: az apokalypsis. azok ítélet alá kerülnek. Ezek az emberek már életük folyamán min ent elkövetnek. hogy: et napjának értelme az emberi lét törvényes voltát az egész vonalon újra helyreállítani. aki szabadságával visszaél és a törvényt megszegi. Arra hogy ez mit jelent. megkötöztetik és a kaos ztetik. mint a mértéket áthágó hét csillag... kérkednek. az iráni. Ezek azok. az Úr parancsára megkötözték és büntetésbõl ide Amikor a Felvigyázók az eget elhagyták és az emberek leányaival meg nem engedett viszonyba léptek. Azok az emberek azonban. kevélyek. hogy a mértéket betöltsék. az állat és a növény kirabolni. hind világ kitágult és elmélyült.nem olyan lesz. valami almas tömegtragédia. hiúk. amelynél a mai korszaktól távolabb semmi m áll. akik csak hanyagságból. mint hogy a Szellemek Ura sz mély szerint mindenkinél megvizsgálja. átadatna k a semminek. Az ítélet nem egyéb. akárcsak pillanatra is. a tibeti . gondolataikkal. amelyet Káin és a Felvigyázók me visszahelyezése a törvény alá: azok. aki még életében saját akaratából és elhatároz t alá került". buják. akik nem igazak. Aki megtartotta. és felfedeztük az ben ehhez hasonló modern felfedezés nincs. V mberek. mo hataloméhesek. ami a rosszat elválasztják". ami az ítélet napján történik. Ezt jelenti az. vagyis. Aki a törvén rtotta meg. hogy ez a vallásos képzelet túlzó rémlátása. halmoznak bûnt bûn re. mert zonyos hét csillag. amikor "a jókat átadják az örök életnek. aj annak. Amiko a tiltott tudással elkezdték arcukat festeni és elkezdték magukat prémekkel és tollakkal felé esíteni és "gonoszságaikat az emberek ellen elkövetni" s amikor az emberek az áruló angyalok tudásának segítségével a föld mélyét. A me t létet újra igazzá tenni. Túlvilági útj hét óriás csillagot látott. a földi élet törvénytelenségében gondtalanul élnek. vagy a fölött elismerve magát ítélet alá helyezi. Az õskori ember szerint az. mint Henóch mondja: "ha életében nem kerül ítélet alá". "nem került ítélet alá". erõszakosak. a hegyeket. Afrika. vagy szenv edélybõl vétkeznek. kínai. irígyek. hazudnak. Az apokalypsi az emberiség fölött tartott végsõ ítélet. vagy törvény ellen. A helyzet azóta lényegesen megváltozott. a törvényt szintén áthágták.Mindjárt az idõk elején voltak teremtmények. Ezek az igazak és kiválasztottak. az emberi létnek. akiket igazaknak és szenteknek és kiválasztottaknak ne vez. az arab. megtartatnak. amely a mai ember számára oly idegenné lett. az indián szellemet. ami megromlott. amelyek ezt a nekik ajándékozott isteni szabadsá ot nem a törvényes mérték betöltésére. az örök mértéket megszegõ létet tûrhetetlennek érzik. a törvényt szintén áthágták. ek ez a megrontott lét fel se tûnik. vagy megszegte.. És feltárultak a görögség elõtti õskor emlékei: egyiptomi. és n fogják megtapasztalni a harag ítéletét. Ázsia. akik minden erejükkel azon vannak. Ame rika nagy kultúrái feltárultak és megtanultuk tisztelni a néger. szabadságát meg nem engedett módon használta fel és a mértéket áthágta. nem pedig "megromlott szívv k" azok nem fogják megtapasztalni a harag ítéletét. Az igazak azonban ebben a romlásban mélységesen sze nvednek és a vétkeket minden módon enyhíteni akarják. a mértéket otta. az a túlvilágon a szentek és az igazak között lakását elfoglalja. hogy magukat a törvény alá visszahelyezzék. A törvénytelen. hanem egyetemesen az egész emberi lét volt az. hanem annak megszegésére használták fel. végtelenül eg törvénytelenné vált emberi létnek a törvény alá való visszahelyezése. Mert nem az egyes emberek léte. A modern ember az elmúlt évszázad végéig csak a görögökig volt hajlandó elmenni. mert önmaga fölött állandóan ítél. A földi lét teljes egészében törvénytelenné lett. Ezek az emberek. A teljes bûntetlenség a földön Kain és a Felvigyá ntott létben lehetetlenné vált. ahol "bölcsességben fognak részesülni és nem fognak vétkezni többé sem hanya . soha nem fognak vétkezni többet és nem szenvednek el büntetést. a rosszakat az örök haláln A mai ember az ítélet napjáról azt hiszi. sem szenvedélybõl. amely hét csillag egymáshoz kötözve a semmi fölött lebeget. ha." Azok az emberek. nyugodt lelkiismerettel vétkeznek. vagyis a létet önmagában nem tette újra törvényessé. akik életükben. a metafizika és a vízió idegenszerû vegyülete. Itt a földön senki sem élhet bûn nélkül n van az a hely. azok az ítéletet elkerülik..

Az Úr szava is néha elsõ. ami a földön él. amilyet emberi kéz keveset írt. a Seth hagyomány komoly és méltóságteljes morálját hírdeti. "nincsen lakása a földön" és az égbe az angyalok közé költözött. amelyek születésüktõl fogva halálukig annyira megvá hatatlanok. A föld pedig megnyílik és mindaz. de nem a mai nemzedék számára. akit késõbb Philon Sophiának nevezett és egész Jacob Böhmeig a misztikának állandó yik fõszereplõje volt. Nézzétek az ég dolgait. amellyel az igazakat és a kiválasztottakat. amely a lázadó angyalokról szól. Krétáb országban. különösen a modern lélekta fogják méltányolni tudni. Henóch. A mai korszak itt léph ori ember közvetlen közelébe. néha harmadik személyt használ. helyreígazítsa. A seregek közepében meg fog jelenni és égi ek és hatalmának teljességéhen meg fog mutatkozni. amelynek titka nem is olyan nagy. . homály. akiket az angyalok neki megm utattak. Nézzétek a nyarat és a telet s hogy a földet men nyire megtölti a víz és a felhõ és a harmat és az esõ száll fölötte. hogy rendjébõl kilépne. a második lapon elfogja érteni. Hermés risriegistos megõrzött olyad titkokat. az indián hagyományban és Henóch Noéja miképen felel me hindu Manu-nak. A könyv minden részletét megmagyarázni olyan feladat lenne. a mexikói Quetzalcoatl-nak. járj be még oly nagy utat is. Olyan szimbólikus vízió ez. hogy az özönvíz-emlékek hogyan jelentkeznek a gyiptomi. amikor az így lélek határait el nem éred. mint viasz a lángon. a perui Manco-Ceapacnak. amelyhez képest mindaz. amit a bûnösök és istentelenek e lene elkövettek. az igaz ember. amit lát . K e szólni egyes szavak jelképes jelentésérõl. az egyiptomi Menesnek. a kiválasztottakat megõrzi és karját föléjük k eszti és mindnyájan Istenhez fognak tartozni: boldogok lesznek és áldottak és az Úr fénye les az õ világosságuk. tele van fenségesebbnél fenségesebb részletekk i látomás olyan megrázó és hatalmas. Ítéletet tart és az istenteleneket gja pusztítani és minden húst meg fog fegyelmezni. az iráni Jiam-Shid-nak. mint amilyen például a Bölcsesség. hogyan kelnek és hogyan nyugszanak. szólt így. Meg kellene említeni a Henóch-irodalom fõbb állomásait is. mint Isten egyetlen mûve sem. hogy ítéletet tartson. amit azóta az ember gondolt. AZ ANGYALOK LÁZADÁSA. Ez a Bölcsesség n t Chochma. hogy Henóch hol elsõ. a prófét beszédek. Merõben stílusbeli sajátság. A második rész. Henóch áldása. A vonatkozások és magyarázatok sokat tisztáznának: mo azonban a cél egyetlenegy: pillantást vetni az õskori emberiség szellemére. anélkül. A magasbanyú egrázkódnak. amely e bevezetésnek húszszorosát követelné meg. amelyeknek elsõ kibetûzéséhez is csak a legutóbb érkez el. századig. Szólni kellene természetesen az álomlátásokban szereplõ "f hér biká"-ról is. mindezeket tõle hallottam és általa értettem meg mindazt. de megtalálható Egyiptomban. Henóch az õskorból valami egészen mást õrzött meg: az elsõ patriarchalis emberiségnek szi iszta egyszerûségét. A harmadik részt. Szólni kellene arról is. mirõl van szó és önkénytelenül igazat fog adni Hérakleitosnak. amelynek. A kiválasztottakhoz szóltam és nekik mondottam a következõ beszédet: a Szent és Nagy Úr házáb lépni és a Világ Ura a Sinai hegyére fog szállni. a hindu. min yv mondja. meg a földet és lássátok meg a dolgokat. akinek szemét az Isten kinyitotta. a kínai. akik a messze jövõben elkövetkeznek. És mindnyájan reszketni fognak és a Felvig megrendülnek és nagy rémület és rettegés fogja õket megragadni az egész földön. a zött olyan világosságot. az álomlátásokról. aki egy egész könyvét Henóchnak szentelte és Dimitrij Mereskovszkijig. aki a Nyugat titka címû könyvé enóch apokalyptikus szellemében beszél. elpusztul és minden lény fölött tartani. amikor a gonoszok és istentelenk örökre el fognak távozni. lássa. akit Iránban Kaimorts néven tiszteltek. xandriai kortól kezdve a XIX. Jakob Lorberig. az iráni. hogy azt. Az elsõ rész. Ezt pedig jó miné elfogulatlanabb és kevésbbé befolyásolt szemmel megtenni. Az az ember. akik a szükség napjaiban élni fogn megáldja. hol harmadik személyben bes helyütt Noéval azonosítja magát. mindegyik a maga idejében kel és nyugszik. hogy a csillagok az égen pályájúk nem változtatják. És íme eljött tízezer szentjeivel. a halmok pedig a földdel egyenlõek lesznek és meg fognak olvadni. Indiában és Kínában is. hogy a szenteket. Az igazakat pedig békével jutalmazza. akinek képzelete az átlagon csak egy keveset emelkedik felül. a nagy misztikusig.Az õskor nagy könyvei közül a kínai Taoteking megõrizte az õsi emberiség nagy misztériumát. Az ítélet. hanem azok számára.

Chochiel a rejtett jeleket. Seriel a ho ld tudományát tanította. Aseal. Oóniel. Nézzétek. amíg az új kinõ. Soha életükben nem fognak vétke többé s nem szenvednek el büntetést és nem fognak csapások következtében elpusztulni és nem megtapasztalni a harag ítéletét. hanem életük napjait mindvégig betöltik. kevélyszívûek! Napjaitokat pedig meg fogjátok átkozni és éltetek ével elfognak veszni és a ti romlástok az á erejével meg fog erõsödni és nem fogtok bocsánatot nyerni. azokban az idõkben az embereknek szépséges és bûbájos leányaik születtek. a föld izzik. mint akik a bölcsességet elérték. hogy a folyók és tengerek együtt végzik munkájukat. Amikor az emberek nemzedékei megsokasodtak. a fák hogyan borítják el magukat a levél zöldjével és hogyan teremnek gyümölcsöt és indent és figyeljetek mindenre. az ég fiai pedig látták és megkívánták õket és azt m Menjünk és az emberek leányai közül válasszunk ki magunknak asszonyokat és hozzunk a világra lük gyermekeket. sem a kõre lépni. Ti pedig nem tartottatok ki és nem teljesítették be az Úr parancsolatát. Batriel. ame lomhjukat nem hullatják. Azazel pedig. Uriel. Iomel. nem változik sohasem. amit . Azokban az idõkben pedig nevetek et ki kell szolgáltatnotok. a vezetõk pedig Arathak. Barakiel. Semiel. Rafael és Gabriel akkor az égbõl lenéztek a földre és látták a sok vért. vétkes t a többi bûnössel együtt örökre el fognak átkozni. ti pedig ár helyet kerestek a tûzõ sugarak elõl. Aredros. Az emberek pedig egyre pusztultak és kiáltoztak és hangjuk az égig h tolt. S ezek az emberek minden vagyonát felfalták. Az angyalok lázadása. istenteleneket az átok fog sujtani. Azazel pedig megtanította az embereket kardot és kést. Armoros a varázsszavak tudósait. miképpen kell növényeket és gyökereket szedni. Ramiel. zétek. hogy a Nap nyár elején milyen magasan áll a föld fölött. Az asszonyok pedig teherbe estek és hatalmas óriásokat szültek. A kiválasztottak pedig a bölc ességben fognak részesülni és élni fognak és nem fognak vétkezni többé sem hanyagságból. hanem igenis megvalósítjuk. A földön pedig nagy és szörnyû istentelenség terjedt el és az emberek lealacsonyodtak és útja mint az eszeveszettek tévelyegtek. Chochariel. Michael. Ananthna. Rakiel. minden úgy történik. A kiválasztottak pedig részt fognak venni a fényességben. Azok pedig azt válaszolták: Mi mindnyájan megesküszünk és egymást átok terhe alatt kötelezzük ezt a szándékunkat nem adjuk fel. Dani el. R akiel a csillaglátókat. Nézzétek a nyár napjait. Sathiel. Ekkor az óriások megharagudtak reájuk és elkezdték az embereket enni. Ezek és a többiek velük együtt mind aszszonyokat vettek maguknak és mindegyik választott a m aga számára és meglátogatták õket és egyesültek velük. tizennégy fát kivéve. hogy nem tudtok sem a földre. pajzsot és vértet készíteni és megmuta nekik az érceket és az ércbõl való munkát és karkötõt és ékszert és a mesterséget. Valamennyiüknek feje pedig Azazel volt. Atriel.Nézzétek mind a fákat. Kimbra. hogy az az igazakért örök átokkal sujtassék és benneteket. Az ég látja. így szólt: Félek. Sammané. És elkezdtek vétkezni a madarakkal és az állatokkal és a csúszómászókkal és a halakkal és felfalták egymá pedig megitták. aki valamennyiüknek feje volt. hanem az öreg levelet megõrzik. benneteket. hanem alázatosak lesznek. És mindnyájan megesküdtek és eg al átok terhe alatt szövetkeztek. amelyeket tisztátalan szátokból mondtatok ki és az õ uralmát káromol Nem fogjátok megismerni a békét. Turiel. mi történik. Thani el. Megtanították õket a varázsszerekre és és megmutatták. hogy ilyesmit tesztek s végül nekem magamnak kell e nagy bûnért megfizetnem. Ezekiel. És az örök ogják örökölni. A föld pedig e törvénytelenség láttán jajveszékelni kezdett. két és három eszten is. Azazel a lázadókat. Az angyalok. hogyan ke festeni. miképpen kell a szemöldököt kirajzolni és megmutatta a ritkábbnál ritkább és drágáb ket és festékeket és cserére alkalmas dolgokat. az örömben és a békében. sem . elérik az öregséget z öröm éveit elérik és életük napjait örökkévaló örömben és békében fogják tölteni. hanem áthágtátok azt vély és dacos szavakkal. És az õ mûve min en megismétlõdik. nem szabad kedveteket talál ni abban. amíg már senki sem tudott mit enni. hanem ahogy Isten meghatározta. akiknek magassága háromezer rõföt is meghaladta. melyen szárazaknak és kopaszaknak látszanak. hogy mindez számotokra készült és örökké él. Sadiel a csillagjóslást.

amit elvetnek ezer szemet fog teremni és egy pint olaj tíz akó olajat fog hoz ni. nehogy a titkok által. amely Dudaelben van és dobjad bele. hogy Azazel mit követett el. tudod ezt is és azt. Láttad. A Legmagasabb. Töröld le a föld arcáról az igazságtalanságot. És az öröm fái fognak növekedni és szõlõtõkéket fognak ültetni és a szõlõtõke bõségesen o den mag. amit a földön elkövettek. gyógyítsd meg és mutasd meg miképpen kell meggyógyítani. hogy társai fölött uralkodjon. Te mindent tudsz. amíg ezer utódot nemzettek és ifjúságuk minden napját és öregségük minden napját töltsék e idõtõl kezdve pedig a földön növekedjék az igazság és a földön mindenütt fák fognak nõni és ik. a királyo Királya. hogy a föld sebei begyógyulj k. ne teljesíts. mert számukra hosszú élet nem rendeltetett. hogy tisztátalanságukban vele együtt elvesszenek és kötözd meg õket. Hogyan fedte fel az embereknek a rejtélyeket. hogyan szabadulhat meg. És akkor így szóltak egymáshoz A meggyalázott föld jajkiáltása hallatszik. hogy a vég el van. amelyet az angyalok m tottak. a ek otthona az ég. És ha fiai en mind kiirtották egymást és ha kedves gyermekeik pusztulását már végignézték. Az emberek gyermekei pedig legyenek igazak és minden nép tisztel jen és dícsérjen engem és imájával hozzám forduljon. Azazel tanítása az egész földet megrontotta és minden vétket az õ rovásár Gabrielhez pedig így szólt az úr: Fogj fegyvert az elfajzottak és a kurafiak és az elátkozot tak ellen és irtsad ki a Felvigyázók utódait az emberek között. Az asszonyok pedig órásokat szültek. neved szent és Téged dícsér az örökkév eremtetted a mindenséget és kezedben van a mindenség és kezedben van a mindenség fölött levõ alom. am van. akik az aszszonyokka l egyesültek. hogyan tanította földön az igazságtalanságot és az õskorok titkát. akinek hatalmat adtál. az embe munkájára és mûvére le fognak szállni. a földet pedig elárasztotta a vér és az erõ ost pedig a megöltek lelkei panaszkodnak és kiáltoznak és hangjuk egészen az ég küszöbéig hat tásuk felszáll s nem hallgat el. hogy egymást harcban lemészárolják. hogy ez miért történik és még azt se mondod meg ne it tegyünk értük. Pusztíts el a f lelket. Az Úr pedig így szólt Rafaelhez: Azazelt kötözd meg a kezénél és lábánál fogva. ." Michaelhez pedig így szólt az Úr: Menj el Azazelhez és mindazokhoz. mindent látsz és semmi sem rejtõzhet el szemed elõl. az istenek Istene. Akkor pedig elfogják õket távolítani és a lángoló mélységekbe fognak jutni és kín gságra fognak vettetni az idõk végeztéig. amíg ítéletük napja és végzetük elérkezik és az ítéle teljesedik. És akinek ítélete valaha is a tûz és a megsemmisülé zt a mai naptól kezdve õvelük együtt kell megkötözni a nemzedékek elmúlásáig. mert az egész föld el fog merülni és a földet vízözön fogja elárasztani és mindaz. Az igazság edig minden élõlény örömére örökké teremjenek. mert atyjuk fiai õk és nem szabad hinniök az örök életben é . a Szent és a Nagy akkor megindult és Istarielt elküldte Lamech fiához és így szólt: Menj el Noéhoz és az én nevemben mondd meg neki: Rejtõzzön el! És mondd meg neki. mert azok emberekkel rosszul bántak. vesd a sötéts eg a sivatagot. hogyan árulta el. A föld pedig minden romlástól. e vedéstõl tisztuljon meg és soha nem fogom õket még egyszer így sujtani a nemzedékek végeztéig kban az idõkben az Ég áldásának kincseskamráit megnyitom és azoknak kincsei a földre. el fog pusztulni. Halmozz rá hegyes és érdes köveket és fe dd le sötétséggel és ott maradjon az idõk végeztéig és takard le arcát. És azok az emberek leányaiho z a földön bementek és náluk aludtak és magukat az asszonyokkal tisztátlanná tették és õket a gtanították. A béke és az igazság egyesülnek a világ befejezéséig g. aki törvénytelen gyönyörre szomjazik és pusztítsd el a Felvigyázók fiait. elõtted nincs titok. Vezesd ki õket és uszítsd õke a. Már elérte az ég küszöbét. valamenny ien elpusztuljanak. És tisztísd meg a földet a tisztátlanságtól és igazságtalanságtól és bûntõl és istentelen n tisztátlanságot ûzz el. "Töröld le a föld arcáról az igazságtalanságot. amelyet a Felvigyázók elárultak és utódaiknak elmondtak. hogy mindegyikük ötszáz évet fog élni. hogy az õ magja me gmaradjon a végtelen idõkig. kötözd meg õk emzedék idejére a föld hegységei alatt. Semmit abb amit tõled kérnek. bûntõl. Mondd meg neki. uralmad kiterjed a világ minden nemzedékére. mi elõtt megtörténik. látva az erõszakot.kiontottak és az igazságtalanságot. hogy a világosságot n nagy ítélet napján pedig hajíttassék a tüzes mélységbe. az a z Azazel. A földet pedig. a gonoszság minden ess véget s ettõl kezdve az igazság fája növekedjék és ez az áldást fogja érlelni. Az emberek lelkei pana k és azt mondják: Miért nem ítél a Magasság Ura e szörnyûség fölött? És akkor így szóltak a Királyok Királyához: Te vagy az urak Ura. Az igazak pedig kerüljék el a pusztulást és ma n. ami a földön történik.

amit most húsból való nyelvvel és lélektetemmel hirdetek. A falakon köröskörül mindenütt tûz l ajtaja égõ tûz volt. A látomás." Henóch Azazelnél. Amikor pedig felébredtem. a Felvigyázóké. Henóch pedig elment Azazelhez és így szólt: "Nem fogsz békét találni. A látomás pedig ez volt: Íme látomásomban a felhõk kiáltozni kezdtek és a ködök szólítottak engem és a csillagok és a ttak. közöttük lángangy az ég olyan volt. szégyenbõl. És minden tevékenysége a Felvigyázókra és azoknak az idõknek szentéle e vonatkozott. mondd meg az ég Felvigyázóinak. amit az embereknek megmutattál. az é iait megdorgáljam. az igazságtalanság miatt. akik a magas eget és az örö nt lakóhelyet elhagyták és magukat asszonyokkal úgy szennyezték be. mindnyájan együtt ültek. hanem szemetek láttára kard által fognak tük és magatokért szóló imáitokat pedig nem hallgatja meg senki. A falakon köröskörül mindenütt tûz lángolt és ajtaja égõ tû Beléptem a házba. Álmomban azt láttam. bûneik miatt. de sem könyörüle en nem lesz részük soha. U lesjaelben. a fal kockáiból lángnyelvek csaptak k ni kezdtem. hogy benneteket az idõk végeztéig a földön megkötözzenek és fogságra vessenek. mint a tenger. amely bûnökért átok és kárhozat sujtotta õket. Hermon nyugati oldalától délre és a könyörgõ kérvényt hangosan felolvastam. Henóch. hozzájuk mentem. Ez a könyv az igazság hangja és a Felvigyázók dorgálása. hogy nevükben írjak könyörgõ írást. mint a tenger. amit elter tél és a gonosz mûvek miatt. Beléptem a lángnyelvek közé és nagy ház felé közeledtem. Mert ettõl a perctõl kezdve õk nem beszélhetnek vele többé és szemüket sem emel el az égre. Kérésteket megírtam. amit az Úr az én emberi számban ado hogy ezzel hozzájuk beszéljen és szívükhöz szóljon. És mivel gyermekeiknek örülnek. úgy teremtett engem is és megengedte. Elbeszéltem nekik álmomban milyen látomásokat láttam és elkezdtem hirdetni az ig azság szavait és elkezdtem az ég Felvigyázóit dorgálni. asszonyokat vettek maguknak és a földön romlásba süllyedtek: "Nem fognak békére és megbocsátásra lelni. az urak Urát. arcu eltakarva. hogy a Felvigyázókat. nagy ítéletet hoztak fö ogy fogságra vessenek. gyászban. de látomásomban úgy láttam. a ház pedig szintén jégt adlója is jégkocka volt. bármennyire is sírjatok és j satok és annak az írásnak. hogy bocsánatban részesüljenek és az í az Ég Urához. amit értetek írtam. Könyörögni fognak. hogy a kérést nem fogják teljesíteni a végte ohasem. amíg egys k elszenderedtem. Én pedig beléptem. hogy siessek és hajtottak és hajszoltak és a szelek. És íme álmot láttam és látomás jelent meg elõttem és látomásomban láttam az ítélõ bírákat és y az ég fiaihoz beszéljek és õket dorgáljam meg. látomásomban szárnyaikat nekem ad ták és fölemeltek a magasságokba és az egek birodalmába vittek. A könyv értelme. Én pedig szellemük bûneiért és tetteikért és mindenért. ahogy azt az emberek f iai teszik. amirõl szó volt. mennyezete pedig. mint a csillagos ég és a villám. ahogy azt nekem a Szent és Nagy Úr megparancsolta. igazság hirdetõje.Henóch megbízatása. S én. egyetlen szavát sem hallgatja meg senki. a világ Királyát áldottam s akkor íme egy hang szó meg az angyalok hangja szólított engem és így beszélt hozzám: Henóch. Az ítélet fölöttetek beteljesedett és nincs kegyelem számotokra. a könyörgõ írást meg zámukra bocsánatot és elnézést eszközöljek ki. Akkor pedig elmentem Dan földjére és a Dan viz eültem. akik öröktõl fogva é t hirdeti. Azok pedig féltek és rémület és rettegés fogta el kértek pedig arra. eredj. amely a Libanon és Seneser között feküdt. Elõbb azonban meg fogjátok látni tok pusztulását és nem fogtok örülni az õ életüknek. Ahogy az embert teremtette és megengedte ogy a tudás szavát megértse. amely olyan forró volt. A mai naptól fogva p dig nem fogtok felszállni többé az égbe sohasem és megparancsoltatott. Még mielõtt ez történt. meg fogják látni e véres halálát és gyermekeik vesztén jajveszékelni fognak. azt. ." Aztán elmentem és mindnyájukkal beszéltem. Henóchot elragadták és az emberek közül senki sem tudta hová ragadták van és mi történt vele. Részvétet és közvetítést ne várj. amíg jégkockából épült falhoz értem.

Aztán arra a h elyre vittek. akiknek élete halandó és múlandó. az legyen otthonuk. A királyi trónus alól lángoló parázzsal tûzfolyamok fakadtak és úgy izzottak. szellemek. a világ legszélén. a szent Felvigyázók voltak a nemzõik. igaz ember. amelynek . fölötte villám és égõ csillagok serege. Rémület és retegés fogott el és reszketve. ahol a szivárvány. Akkor az Úr szájából hangzó szó így beszélt hozzám: Lépj közelebb. mint azok teszik. A Felvigyázóknak pedig. én pedig hallgattam az õ hangjára: Ne félj Henóch. nem ig az embereknek értetek. de minden t sem ismertek. Az óriások szellemei. csak az átkozott tudásról tudtok s ez volt az. Az óriások pedig. amit megromlott szívvel az asszonyoknak elmondtatok és e titok segítségével követik el az asszonyok gonoszságaikat a föl az emberek ellen. ruhája fehérebb volt a hónál s ragyogóbb a Ebbe a házba pedig egyetlen angyalnak sem volt szabad belépni és senkinek az õ arcát nem volt szabad látni és senkinek. Padlója merõ tûz volt. gyilkosság és a romlás és az óriások halálának napjától kezdve. Az óriások szellemei pedig kik a földön születtek. szenvedést hoznak ételre szükségük nincs. én pedig leborultam és arcomat a föld felé hajtottam. Lángnyelvekbõl épült és csiny részében olyan hatalmas és fenséges. A széken ült a Nagy Fenség. halhatatlan élet részesei. mint azt a föld gyermekei teszik és miért nemzettetek óriásokat? Szentek volt atok. gyilkolnak. amit mondok.Beléptem a házba. Az Úr szava. Tízezerszer tízezrek voltak e neki nem volt szüksége tanácsra. mert az ég szellemeinek háza az ég. Hangját fölemelve szólt hozzám. mert felülrõl nemze et. olyan voltam. ahol a szélvihar lakik és magas hegyre. mert a gonosz szellemek az õ ztak. nem tudtam odanézni. pompázatos és méltóságteljes volt. amit mondok. az örök. vettetek asszonyokat. lépj közelebb és hallgasd meg. Miért hagytátok el a magas. akiket a földön gonosz szellemeknek hívnak. éjszaka sem oztak el mellõle és nem hagyták el õt. amíg ideértem. a föld szellemei pedig. aki húsból van. a földön lakjanak. legyenek a pusztulásé és álljanak törvényen kívül. a nagy ítéle ikor a világ forgása véget ér és megáll. mint e tûz és olyan fagyos. Az ég szellemeinek lakása az égben legyen. a földön lakjanak. Körülötte lángoló tû hatalmas tûz és senki. Mondd meg nekik: nincs számukra béke! Henóch elragadtatása. aki körülötte volt nem közelített feléje. a mélységben. mert folytonosa n reszkettem. zságtalanságot. az örök élet részesei s most magatok az asszonyok vérével beszennyeztétek és al és vérrel gyermekeket nemzettetek és megkívántátok az emberi vért és húst. Az embereknek azért adtam asszonyt. a nyíl lángpallos és a villám helye van. amikor akarnak. akik olyan ok. Gonosz szellemei lesz nek a földnek és gonosz szellem legyen a nevük. Akkor pedig elragadtak engem és arra a helyre vittek. Ezek a gonosz szelleme edig fel fognak lázadni az emberek fiai és az asszonyok ellen. szomjúságban nem szenvednek és láthatatlanok. ahol azok laknak. a világ minden nemzedékének végéi t nem alkottam számotokra asszonyt. akik a földön születtek. hallgasd meg azt. kapuja tárva-nyitva. mert az õ vérükbõl szármáznak. akik a világ legelsõ lényei. ho gy megtermékenyítsék s tõle gyermeket kapjanak s így a földön semmiben sem legyen hiány. halmozzanak bûnt bûnre. És a szentek szentjei. Ti a ban szellemek voltatok. amelynek csúcsa az égig ért. amely a napnyugták tüzét magába szívja. Én pedig. mintha a ragyogó nap fénye vette volna körül és mindenünnen az angyalok han ja hallatszott. mintha arcomon fátyol lett volna. mínt a hó és az élet ör l semmi nyoma. borzongva arcra zuhantam és akkor más látomást láttam: Íme másik ház emelkedett. mennyez ig lángoló tûz. mintha kristályos zúzmará . amely olyan forró volt. És láttam csillagok és a mennydörgés házát. és vért hoztato . rabolnak. az elõbbinél nagyobb. az igazság hirdetõje. pusztítanak a földön. Menj el és az ég Felvigyázóinak mond meg: Nektek kellett volna az emberekért könyörögni. És elragadtak engem és elvittek arra a helyre. romlást hoznak. a széket pedig. lakjanak a földön. akik azelõtt az égben laktak téged elküldöttek. hogy nagyszerûs dok nektek beszámolni. hogy értük könyörögj. Gonosz szellemek származtak az õ testükbõl. akik közelében voltak. Henóch. A padlóról fölemelt és az ajtóig vitt. mondd meg: az ég birodalmában laktatok. ahol az élõ víz folyik és elvittek engem a ny ugati tûzhöz. mint a lángoló tûz és akkor jelennek meg az embereknek. akiket nephilim-nek hívnak. nem volt szabad õt látni. ak iket a szellem és a hús közösen nemzett. szent és örök égi birodalmat? Miért alu tok az asszonyokkal? Miért szennyeztétek be magatokat az emberek leányaival. Odanéztem és fenségesen nagy királyi széket láttam. És elérkeztem a tûzfolyamhoz.

Ugyanott az égnek hét csillagát láttam egymáshoz kötözve. amelyeknek elején sem mértékben. Uriel pedig így szólt hozzám: Itt fognak állani az angyalok. ahol a föld és az ég végetér sz az ég csillagainak és hatalmainak börtöne. drágakõbõl va melkedett. égett és lobogott és olyan szakadék nyílt. ott. három pedig délre. amely feneketlen mélységbe ért. Itt fognak állani a nagy ítélet napjáig. mit akarsz megtudni és miért esel gondba? Ezek a csillagok azok közé tartoznak. És elérkeztem az alaktalan õsanyaghoz és ott irtózatos dolgokat láttam. ahol hét. Az ítélet csarnoka. azok pedig. ahol valamennyi ég egybeolvadt. láttam az angyalok útját és láttam fölötte a föld szélén az Innen délfelé mentem és helyet láttam. amíg vétküknek idej Innen más helyre érkeztem. vörös kõbõl voltak. Minden lény közül egyedül én. amely n et és az ég boltozatát tartja. a ely napon rajtuk az ítélet beteljesedik és a semminek át fognak adatni. Henóch? Én pedig az : Mert látom ezt a látványt és ezt a félelmetes helyet. mint a víz és a nagy nyugati tengerbe ömlik. ahová a mélységek minden vizei összegyûlnek és láttam a folyóinak torkolatát és a mélység lefolyását. csillagokat nyugovóra hajtják. ant tûz lángolt. a négy szelet. amelyek a föld fölött a felhõket hordják. Ugyanott hét nagy csillagot láttam. A szakadék fölött pedig olyan helyet lát . hanem olyan hely. aki az igaz ember és a nép fölött õrködik. a föld sarokkövét. Ez a szent arkangyalok neve: a világ és az alvilág angyala. Raguel a bosszú angyala. mint a tüzes hegy és amikor a mellettem álló angyalt megkérdeztem. sem nagyságban nem leh felmérni és még csak megközelítõen sem tudtam felbecsülni. amely fölött nem volt égboltozat. aki a Paradicsom. akik az angyalokat elcsábították szirénekké fognak változni. aki a világon és az égitesteken bosszút áll. amelyeknek sem elejét sem végét nem lehetett látni. Láttam a szelek kamráit és láttam. amelyek délre feküdtek. A ból irtózatos tûzoszlopok törtek elõ. Sarakiel. azt mondta: Miért kérdezed ez h. Láttam szeleket. egészen a titkok esztendejéig. h ogy az istenteleneknek és a démonoknak feláldozza. akik a föld asszonyaival elke veredtek. amíg vétküket k. ahol húsból való lény még soha sem járt. Lángoló tüzet láttam és a hegyek között olyan helyet. És az é oszlopai mellett mély szakadékokat láttam. A tûz fölött keringõ csillagok pedig azok. Gabriel. hanem sivár és irtózatos hely volt. amelyek az ég boltozatát körbe forgatják s am ek a nap korongját és az összes. mint Isten trónusa. Az asszonyok ped ig. És láttam a roppant folyókat és elérkeztem nagy sötétséghez és tovább haladtam olyan helyekre. . az Úr miképp velük az egész világot és láttam a föld alapzatát. És az Úr haragja lesujtott reájuk és megkötözte õket addig. akiknek szelleme az emberiséget számtalan alakban meggyalázta és félrevezette. alatta nem volt a föld alapja. a kígyó és a kerubok serege fölött uralkodik. ormának csúcsa pedig zafirból volt. amely éjjel-nappal égett. alul nem volt szilárd föld. A Felvigyázók börtöne. három keletre. A kaosz. Láttam a szeleket. Felfelé nem volt égbo zat. aki a szellemek ellen vétõ emberi lelkek fölöt odik. nem volt rajta víz és nem élt rajta madár. az így szólt: Ez az a hely. amit én láttam. Akkor így szóltam: Milyen vétek büntetéseképpen kötözték meg ezeket a csillagokat és miért ta erre a helyre? Uriel pedig.lyik. mert nem a számukra megsza idõben keltek fel. mint az iménti volt és szörnyû dolgokat láttam. Michael. itt pedig olyan tûzoszlopokat láttam lezuhanni. még borzasztóbbra. Rafael az emberi lelkek an gyala. láttam a világegyetem legvégét és egyetlen ember sem fo zt. az engem kísérõ és vezetõ angyalok közül az egyik. Henóch. ahol minden formátlan volt és rettene tes. A keletre fekvõk közül az egyik színes kõbõl vol másik igazgyöngybõl. amely ek Isten törvényét átlépték és ide kötözték õket tízezer világév idejére. Õ pedig így felelt: Ez a hely az angy lok börtöne és itt lesznek fogságban az idõk végeztéig. mindegyik olyan volt. mint roppant hegyeket a lángol n égve. i sötétségek hegyeit és azt a helyet. a körülöttem levõ angyalok egyike azt mondta: Miért rettegsz és rémüldözöl. antimonból. A középsõ ezek k olyan volt. Akkor így szóltam: Milyen borzasztó ez a hely és milyen félelmetes látvány ez! Uriel pedig. amel Isten parancsolatát megszegték és áthágták a kezdetek kezdetétõl.

hogy ezt teremtette és meghagyta. de nem is fognak feltámadni. Lángoló tüzet láttam s ez a tûz fut henés nélkül. Illata messze terjedt és fája. ez az. Henóch? Miért csodálkozol a fa illatán és miért akarod a való egismerni? Én így válaszoltam: Mindent tudni akarok. addig a napig. hogy az elköltözöttek lelkeit összegyûjtsék. mint õseiteknek volt valaha. amelyet itt ny t felé futni látsz. ha majd mindenek fölött ítéletet tart és az örök idõket i. mint a király széke a többi szék lkedik. Innen a föld másik részére mentem s itt az angyal tûzhegyet mutatott. a sok közül kihangzik és panasza az égig emelkedik? Õ ped ig válaszolt és azt mondta: Ez Abel lelke. amely az ég csillagait elûzi. ahol az élet forrása fakad. Itt fognak megkötöztetni az örök idõk számára. amilyet még sohasem éreztem és egyet len fa sem hasonlított hozzá. ha életükben nem kerültek ítélet alá. a szent helyre. akkor adja majd az igazaknak és a szenteknek. amelynek olyan illata volt. hogy egyik sem ért a másik hetedik hegy a közepén emelkedett. hogy az elköltözöttek lelkeit elválas igazak lelkei pedig elfognak választatni ott. Láttam az emberek gyermekeinek lelkeit. Azért teremtette ezeket az Úr. Akkor majd átültetik és a Sarkcsillag helyére teszik. Ezt a csodálatos fát pedig egyetlen halandó lénynek sem szabad megérinteni. éjjel és nappal és mindig egyforma volt és nem változott. gyümölcse olyan szép. se gond. hogy milyen ítéletet fognak itt tartani: Miért áll külön ez a négy lang? Õ pedig azt válaszolta: Ez a három azért készült. amely olyan emberek lelkei számára készült. de leginkább azt. Akkor pedig megkérdeztem. És rnok. . se szenvedés. Én pedig így szóltam: Milyen símá rlangok. akit testvére Kain megölt és õt panaszolja. levele soha el nem szárad és el nem hervad. ennek üdvösségére zkedik. széles. amely éjjel és nappal l gal égett. Külön csarnok készült a: akik pusztulásukért valakit azzal vádolnak. Így szóltam: Milyen fenséges. egy pedig világos és ennek közepén forrás fakadt. A hegyek közül hár ott egymás mellett. Az ítélet napján l lkük nem fog megsemmisülni. amelynek orma olyan. a szent angyalok közül. a világos csa rnokban. a seregek Ura. a legfõbb és azt mondta nekem: Miért kérded. mint az úr trónusa. Ezt foglalja el az örök Király. Én pedig Istennek. Akkor. A lelkek ezekben a csarnokokb an fognak tartózkodni ítéletük napjáig és végzetük beteljesedéséig. mély völgyekkel határolva úgy. nég om sötét. milyen mélyek és milyen barátságtalanok! Rafael pedig. Az üdvösség fája. ha a földre. A bûnösök pedig hasonlóképpen más csarnokba kerülnek. mint a datolyapálma fürtje. ami erre a fára vonatkozik. mély. Lépteimet feléje irányítottam s akkor hét fenséges hegyet láttam. az elköltözötteket és volt közöttük egy. megkérdeztem: Ki nek a lelke ez. síma barlangszerû tér volt. Itt pedig el fognak ítéltetni a nagy szenvedésre. akik nem voltak igazak. akinek panas hangja az égig hatolt. a kra és szomorúságra. hogy nekik adassék. Életükben em lesz se gyász. a velem lévõ angyalok egyike azt mondta: Ezek a nagy üres csarnokok azért vannak. miután a földön meghaltak és e et. a végzetet pedig a nagy í elnyerni. A kiválasztottak a fa gyümölcse által nye rik el az örök életet. Én pedig azt kérdeztem: Mi ez a nyugtalan tûz itt? Raguel pedig. Én pedig Rafaelt. Isten u ralkodói széke. akik velem voltak. hogy az e rek gyermekeinek minden lelkét magukba tudják fogadni. A fák közül pedig volt egy.Innen más helyre mentem és az angyalok nyugat felé nagy és magas hegyet mutattak. akinek a hangja. három dél felé. hogy idõ elõtt õket valamilyen bûnös megölte. amíg Kain magja a földrõl kihal és az õ magja az emberiségbõl örökre eltûnik. magasan az elõbbiek fölé. ha reá néz! Akkor pedig így szólt hozzám Michael. csak. mindegyik más és volt. amely csupa szikla volt. káprázatos és ragyogó kövekbõl. hogy az igaz embereket így za. z örök Király. az angyalt. az örökkévalaság Királyának akaratát dícsértem. se szükség. szép fa ez! Milyen szépek a levelei! Milyen szép a gyümölcse és örül a szem. az Igaz ek. S akkor örülni és örvendezni fognak és ereikben a fa illatáv be fognak lépni és a földön olyan hosszú életük lesz. hanem vétkeztek és telve voltak gonoszsággal s akik a gonosztevõk sorsát fogják elszenvedni. A hegy belsejében négy üres. egyik tündöklõbb volt. A hegyet illatos fák vették körül. ha a nagy ítélet elkövetkezik. aki velem volt. mint a másik. Akkor pedig dícsérni kezdtem a Világok Urát és így szóltam: Dicsõség legyen az Úrnak. aki az örökkévalóságban uralkodik! Innen pedig nyugat felé más helyre mentem a föld széléig. az Úr háza mellé. Õ pedig azt felelte: Ez a magas hegy. a velem lévõ angyalok közül az egyik így szólt: Ez a rohanó tûz.

Ezek fölött magásan. A Madbara-hegység. azok.A szakadékok. Alulról víz fakadt és felülrõl is esõ hullott. Innen kelet felé mentem a Madbara-hegység közepébe és kietlen puszta vidéket láttam. a szent angyal. akik velem voltak. aki velem volt. ez viszont alacsonyabb volt. fákkal s nõve. Innen a világ végére mentem. hogy a csillagok az égbõl kiléptek és megszámláltam a kapukat. Azt mondtam: Mit jelent ez az áldott és erdõs föld és kellõs közepében ez az átkozott szakadé Uriel pedig. Kelet felé nézve pedig másik hegyet láttam. mindegyike il talmas. ahol a föl ha ki nem apadó forrás buzgott. azon a napon. Ha valaki a gyümölcsöt feltöri. Bõvízû patak folyt és a víz északnyugati ndenfelõl víz fakadt és harmat szállt alá. akikben volt istenfélelem. ahol a fák örökké hajtottak fákból is új ágak nõttek. am eken át kiléptek és mindegyiket följegyeztem neve és száma és helyzete és kapcsolata szerint eje és hónapja szerint úgy. a keleti hegyek fölött nem messze más helyet láttam. az angyal. A hegyek fölött pedig más magasabb hegy emel ett. Akkor pedig így szóltam: Milyen csodálatos szép ez a fa! Milyen öröm és gyönyörûseg reá nézni Rafael. Az idõk legvégén. amely semmi más illathoz nem has onlítható. Innen a föld közepére mentem és áldott. gyümölcse pedig olyan volt. a k szívében volt szemérem és istenfélelem. igen távol i helyeken. Ezen a helyen szent hegyet láttam. fenséges lényének m. de mély szakadékot láttam és a hegy vize ide is beömlött. hanem is volt szél n mély. áthaladtam az erythraesi tengeren. dícsérni fogják õt könyörületességéért. Nyugatra egy emelkedett. amikor az Igazság ítéletet tart. nagy állatokat láttam és mindegyik más fajhoz tartozott és sok m rat láttam és mindegyiknek más alakja volt. így szólt hozzám: Ez a. Aki ennek a fának eszik. olyan illatot érez. amelyekbõl tömjén és mirrha áradt. avakat vett és aki az Õ fenségét arcátlan szavakkal érintette. itt aloéfák nõttek és mindegyik tele volt gyümölccsel. Ide kerül mindenki. egyik csodálatosabb. az nagy tudásnak lesz részese. Ezalatt mélység nyílott és a három hegy határán újabb száraz s mély szakadék. amelyen az égboltozat nyugszik és a kapui tárva voltak. azt válaszolta: Ez a z átkozott szakadék az örökké elkárhozottakat várja. amely ennél magasabb vo kettõ között nem széles. Bölcsesség fája. Innen a Madbara másik tájára mentem és a hegy keleti lenõje felé közeledtem. a seregek Urát. csodál tos és illata messze földre terjedt. aki szájába az Urat. min andula. tele nárdus és szagos fával. mint a másik. Õ pedig mi ndent megmutatott nekem én pedig följegyeztem és a neveket is felírtam és a törvényeket és a . amiért õket meg Én pedig az urak Urának akaratát dícsértem és gondolatban. völgyet. e fák között haladtam tovább kelet felé. a szent angyalok közül. az egyik. Innen észak felé tekintve hét hegyet láttam. elmondta. A fa olyan volt. Az igazság kertje. nem is volt csúcsa. A völgy szélén pedig jóillatú fahéjfákat láttam. ide fog kerülni mind. mindegyiken erdõ nõtt. mert ez tt büntetésük helye. A gyümölcs olyan kemény volt. aki mellettem volt. Más hegyeket láttam újra. termékeny helyet láttam. Láttam. amely a mastixfenyõhöz hasonlított. elmentem Zotiel angyal mellett is. A hegy lábánál kelet felõl víz z irányát dél felé vette. És láttam a Bölcsesség fáját is. mint a szöllõ. akik elõtted éltek. Én pedig megrendülve csodálkoztam szakadékon. Láttam az élet f yeket. Ennek g yümölcsébõl evett õsapád és õsanyád. A bölcsességnek részesei lettek és s azság kertjébõl kiûzettek. azt a helyet. fahéjfával és borsf en a hegyeken át messze kelet felé mentem. mint a szentjánoskenyérfa. más hangja és más szépségû tollazata. ahogy Uriel. Így érkeztem az igazság kertjéhez és az elõbbi fákon kívül sok nagy fát láttam. A világ vége. Az állatoktól keletre láttam a világ végét. ahogy õt illeti. Olyan fát láttam. az örökkévalóság Királyát dicsõíten ján pedig. Mindegyik szakadék. Kemény sziklából volt és fa körülötte egy se nõtt.

llagtalálkozásokat. akik a földön lak ak. akkor valami erõszakos és vad és a földre káros és veszedelmes dolo k. mint a forrásból a víz és könyörületességük olyan mat. Malaleel fia Jar ed. de a Bölcsesség kezdetét az utódok elõl sem szabad elrejteni. azt mondtam: AZ ELSÕ BESZÉD Amikor az igazak közössége meg fog jelenni s amikor a vétkesek bûneik miatt ítéletre kerülnek amikor ezek a föld színérõl eltörõltetnek. aki nekem az örök éle adta. Három kapu állt ott nyitva és mindegyiken északi szél áradt kifelé. akiké a föld. az igazságnál és lakóhelyeiket a szenteknél. Enos fia Kainan. hogy beszéljek és szóljak azokhoz. amiért ezt a fenséges csodát megteremtette. midig dícsértem a sereg Urát és dicsõíteni fogom. az igazak és a kiválasztottak ábrázatán fog ragyogni. oknak a bûnösöknek lakása. amikor hangomat fölemeltem. Innen pedig észak felé mentem a világ végének mentén és ott a világ legvégén hatalmas és fens láttam. ha a másik két kapuból. Ha az egyik kapuból fújnak. Azokban a napokban pedig fergeteges szélvihar a földrõl elragadott és az ég küszöbén letett. Azokban az idõkben pedig Henóch látta a harag és az ítélet könyvét és a zavar és a fejvesztettség könyveit. Ha ezek a szelek ak. hideg van. dicsõítsék örök idõkig. És minden idõkben ilyenek õk. azok pedig dicsõítsék az egész teremtett világot z õ hatalmának mûvét. harmat és esõ. az õ szemei elõtt az örökkévalóság az õ házát a Szellemek Urának szárnyai alatt és az igazak és kiválasztottak az õ színe elõtt . Õk pedig könyörögtek és imádkoztak az e keiért és az igazság úgy ömlött szájukból. amelyet én kaptam tõle. nem l nek többé a hatalom és a méltóság birtokában és nem lesznek képesek többé a szentek arcába né zellemek Urának fénye a szentek. E kicsiny kapuk mindegyikén lépnek ki a csillagok és adnak nyugat felé a számukra megjelölt úton. Innen pedig nyugat felé mentem és három nyilt égi kaput láttam. pedig új látomást láttam: a szentek lakóhelyét és az igazak lakását. Három beszédet adott nekem. És a k ok és a hatalmasok bukni fognak és az igazak és a szentek kezébe fognak kerülni. Azokon a helyeken láttam szemeimmel az igazság és a hûség kiválasztottait és azokban az idõkb az igazság fog uralkodni és az igazak száma végtelen lesz. hó. Seth fia Enos. a legjobb lenne csak hozzájuk bes zélni. Valahányszor ezt láttam. a bûnösök ítéletre kerülnek és az istentelenek az igazak és kiválasztottak szeme elõl el fognak tûnni. fagy. hogy az angyaloknak és emberek lelkeinek mûve nagyságát megmutatta. A Szellemek Ura még soha em mondotta ki azt a Bölcsességet. akkor valami jó t . Innen pedig a világ végének mentén dél felé mentem és az égnek három nyitott kapuját láttam. Jared fia Henóch második látomásában látta a Bölcsesség arcát. akik a Szellemek Urát megtagadták? Amikor az igazak titka meg fog nyilatkozni. mert életük véget ér. Azokban az idõkben pedig az igazak és kiválasztottak gyermekei a magas égbõl le fognak száll ni és azoknak magja az emberek gyermekeiével egyesül. És attól fogva azok. Innen kelet felé mentem az egek végén és az ég háro tva és fölöttük kicsiny kapukat láttam. PRÓFÉTAI LÁTOMASOK ÉS BESZÉDEK Ádám fia Seth. Az elragadtatás. akik a földön lakn ak: Halljátok ti öregek és lássátok ti utódok. És bocsánatot nem fogna mondotta a Szellemek Ura. déli szél fújt és harmat és esõ hullott. a ztottak számára. amelyeket a Szellemek Urán k sugallatára mondok nektek. én pedig szavamat fölemeltem és azoknak. Ez pedig a Bölcsesség megn k kezdete. amikor az igazak számára az igazság megjelenik. akik tetteikkel a Szellemek Urát szolgálják s amikor a fény az igazaknak és vajjon hol lesznek akkor a vétkesek és vajjon hol lesz az iválasztottaknak megjelenik. Ami az öregeket illeti. jégesõ. Itt láttam házaikat az körében. Tõle kaptam. Kainan fia Malaleel. a megszentelt szavakat. És attól a n ptól fogva senki sem fog értük a Szellemek Urához könyörögni. mint keleten és ugyanannyi k aput és kijáratot.

mert õ választotta el a fényt a sötétségtõl. megfutják anélkül. vagy abból valamit elvennének s ahogy hûségüket megõrzik és esküjöket megtartják. azt mondják: Dícséret neked és dicsõség az Úr n ké. Egyetlen angyal sem tartóztathatja fel õket és mozgás ukben senki sem akadályozhatja meg õket. de mind a kettõ dícséri a Szellemek Urát. hogy az emberek tetteit miképpen mérik le. amint azok a Szellemek Urána k nevét dicsõítették. akik a földön laknak és a Szellemek Urához imádkoznak. Ezután kezdõdik a Hold láthatatlan és látható útja: vándorlásának irányát arról a helyr appal végzi. belõlem sohase fogyjon ki. a Te színed elõt . Számára nincs vég. hogy honnan szállanak elõ és a föld porát miképpen itatj a zárt kamrákat. Ennek a négy látomásnak hangját is hallottam. akihez ragaszkodnak. aki velem jött s aki nekem a rejtett dolgokat megmutatta: Kicsoda ez a négy látomás. hozzád emelkednek. az áldás és alázat. mert a Magas Kormányzó mindent lát és mindaz. a szelek titkát. Ezután pedig nmegkérdeztem a Béke Angyalát. aki velem jött. telenül. megmondta nekem és minden titk ot megmutatott. hogy a vétkeseket. a másik Rafael. Ezután ezerszer ezer és tízezerszer tízezer megszámlálhatatlan és végtelen számú lelket látta Szellemek Ura elõtt állottak. A harmadik hang kérlelt és könyörgött azokért. Mert a Nap az áldás és az átok keringésé Hold keringése pedig az igazak fénye és a vétkesek sötétsége. Látomásom pedig akkor eltûnt és nem láttam többé. Az ég titkai. a türelmes és könyörületes. A negyedik han a gonosz szellemet utasította el és tartotta távol és nem engedte meg neki. Abban az idõben dícsérettel és hódolattal dícsérni kezdtem az Úr nevét. mint a másiké. ahonnan elindulnak és ahová visszatérnek. mint az éberek. Õ választotta el az emberek lelkeit. amely neki tetszésére van. hogy ott lakjak és az én helyemet fenntartották ott. csodálatos az õ pályájuk. ahol a szeleket elosztják. mint a tûz fénye. Ugyanott láttam a kiválasztottak lakóhelyét és sz meim látták. A mégy hang. akinek hangját hallottam s akinek beszédét feljegyezt em? Õ pedig azt válaszolta: az elsõ Michael. Ott kívántam én is lakni és a bennem lakó lélekben na támadt. a harmadik Gabriel. mi az örök. hogy a birodalmat hogyan osztották fel. Téged dicsõítenek az éberek. a szelek és a jégesõ kamráit. miképpen ûzik el és tetése értelmében ott nincs és nem is lehet maradásuk. az egyiké ragyogóbb. színe elõtt van. Fenséges z õ visszatérésük. A bölcsesség helye. Szemem pedig azt a helyet sokáig nézte és hódoltam neki és dícsértem õt ezekkel a szavakkal: Dicsõség neki az id az idõk végéig. A Nap és a Hold egymással szemben áll. akik a Szellem Urának nevét megtagadták. A Szellemek Urának nevében élne a ketten. azt. aki a hatalmak fölött áll. amikor azt mondják: Háromszor szent a Szellemek Ura . amelybõl az összes felhõk a földre leszállnak az idõk kezdetétõl fogva. mert hálaadásában egyik sem ismer pihenést. mert így rendelte azt a Szel lemek Ura. Ugyanott látták szemeim a villám és a dörgés titkát. akik nem alusznak az õ színe elõtt és. negyedik Fanuel. aki az e ség minden sebe és betegsége fölött uralkodik. Láttam a Nap és a Hold kamráit. A második hang a kiv angja és a kiválasztottak dicsõítették az Urat. Az õ neve mindör arad. akiknek hangját hallottam. azt. Az Úr négy oldalán pedig négy látomást láttam. még mielõtt a világot teremtette és rõl nemzedékre. . amit kormányoz. Most pedig láttam az ég minden titkát. neked hódolnak. amelyeket ott osztanak el. a ködök és a felhõ az õsfelhõt. mert meghagyta nekem. Elõször a Nap lép elõ és útját a Szellemek Urának parancsa szerint megteszi. mert az angyal. hogy a földön végigrohanjanak és a lhõk titkát és a harmat titkát. õ tudja. aki a földet szellemmel árasztja el! Ezen a helyen láttam szemeimmel mindazokat az ébe reket. azt. akik nem voltak nok. ahogy a szám utat. dícsérték õt és ajkaikkal dicsõítették a Szellemek Urának nevét. akik nem alusznak. mi történik. hogy a Szel lemek Urához lépjen és a földön levõkre panaszkodjon. õ ta meg az igazakat az igazság nevében. a helyet. hogy ahhoz valamit is hozzátennének. Az elsõ hang a Szellemek Urát dícséri örök idõkig. Megismertem az õ nevüket. Ez a Szellemek Urának négy angyala. aki az örök életbe emelkedõk reményeinek és bûnbánatának ura. Az ig e nem fog elmúlni és nem fog megszûnni.tak.

egyesülnek és mindnyájan egyetle n hangon imádkozni fognak és hálát adnak a Szellemek Urának. akik hozzám könyörögtek. mint egy szent angyalé. férgek között fog nem lesz reményük. Láttam az igazság mérlegét. akinek õsz feje van? Az angyal pedig válaszolt és azt mondta nekem: Ez az Ember Fia. aki velem volt és nekem a titkokat megmutatta. Amikor pedig kivá ottaimat meglátják. nem fognak fölemelkedni a mennybe. akik az igazak lakásának helyét és a Szellemek Urának nevét adják. Megtagadják a Szellemek Urának nevét. hogy közöttük lakjanak. akié az igazság és akinél az igazság lakik és aki a titkok minden kincsét ki fogja nyilatkoztatni. amely a Szellem oz ragaszkodik. csak azokban az istenekben. Ezek azok. A villámra vonatkozóan még mást is láttam s azt. ezt az új alakjukat pedig nem tudják többé elhagyni. hatalmuk csak gazdagságukon nyugs zik és nem hisznek másban. amint az Úr azokkat nevükön amint azok reá hallgatnak. amelyeket kezükkel meg tudnak f ogni. azoknak a lelke. ahol lakhatott volna s ezért az égben kapott lakást. mi tartozik össze: ez a földön lakó szentek neve. A csillagok és a szentek. öreg feje volt. haja olyan fehér. Akkor p edig helyére visszatért és az angyalok között vett szállást. arca vonzó volt és szép. S akkor újra láttam a villámot és az ég csillagait és hallottam. akik a Szellemek Urának nevét megtaga dták s akiket a szenvedés és a szomorúság napja el fog érni.A Bölcsesség pedig nem talált helyet. meg fog erõsödni. de a föld re sem fognak leszállni. hogy birodalmaikat Tõle kapják. a napokat. Ugyanakkor a szentek. amelyen mindent megmérnek aszerint. Õt dícsérik. A hatalmasok arcát el fogja tetni és azok el fognak merülni a szégyenben és a sötétség lesz az õ házuk. mert a Szellemek Urának nevét nem i smerik. üldözik a hûségesek gyülekezetét. A bûnösök számára azonban ítéletet tar hogy azokat a föld arcáról letöröljem. az igazak kiontott az igazak imájáért. Ugyanakkor pedig az igaztalanság mrájából kilépett. Megkérdeztem az angya velem volt s aki nekem a titkokat megmutatta: Mit jelentsen ez? Õ pedig azt mondt a: A Szellemek Ura ezzel megmutatta. Én pedig az angyalt. mint a gyapjú és vele volt valaki. Abban az idõben pedig az igazak imája és az igazak vére a földrõl fel fog szállani a Szelleme Urához. A MÁSODIK BESZÉD Ez a második beszéd azokról szól. de házat seholse talált. akinek õsz. mint ahogy a sivatag foga z esõt és a harmatot a szomjas földön. lábukkal nem fogják többé érinthetni. A királyokat pedig az õ birodalmaikból és uralkodó trónusaikról el fogja ûzni. honnan jött és miért jár azzal. akik a földet megtapossák. olyan. Mert azok nem hiába kiáltottak az égre. hogy valaha is megszabadulhatnak. mert nem dicsérik és nem ismerik adnak neki hálát és nem tudják. hogy miben mennyi a világosság és láttam a tereket. a kik a Szellem Urához hûek maradnak. akik kezüket a legmagasabbra emelik fel. Ez lesz a vétkesek sorsa. Ugyanazon a helyen láttam valakit. Az Embernek ez a Fia. a királyokat és a hatalmasokat gja szégyeníteni az õ székeikben és az erõszakosokat az õ hatalmukban meg fogja alázni és a h m kötelékeit meg foga oldani és a vétkesek fogait össze fogja morzsolni. Kiválasztotta pedig akkor meg fogom engedni. hogy ez miképpe g össze az angyalok számával s ahogy azok egymás között hûségben élnek. A földet pedig meg fogom változtatni és ál ta elterjeszteni és kiválasztottaim lakásává fogom tenni. hogy a Szellemek Urának diadalát learassa az igazsá által az örökkévalóságban. Azok pedig. Ezek pedig nem fogják elhagyhatni a földet. A Bölcsesség elindult. hogy az emberek között telepedjen le. mint egy ember. az emberek közé ment és az emberek úgy fogadták. A Szellemek Ura az igazságot hely . akik bûnt és gonoszságo ettek el. Az Ember Fia. akit láttál. Azon a napon pedig az Én Kiválas ttam az ítélet székét elfoglalja és a jót a rossztól elválasztani megkezdi. Az eget meg fogtam változtatni és fényességben és áldásban örökkévalóvá fogom tenni. Mert láttam az igazakat és megerõsítettem õke zellememmel és az én színem elõtt adtam nekik otthont. a csillagok keltét s ahogy a csillagpályákon a villám keletkezik és láttam a csillagok keringését s azt. tetteik pedig nem egyebek nyilvános igazságtalanságnál. Mert a Szellem Ura õt választotta ki és az õ sorsa lesz. hogy az egyes csillagok miképpen lépnek ki s akkor villámmá változnak. akik a magas égben laknak. ki ez az ember fia. másféle. meg kérdeztem.

Ezért választatott ki õ. mert az õ szíve tele van könyörülettel. el fog merülni. mert elkövetkezett végre a nap. Ettél a perctõl kezdve. az alvilág vissza fog ja adni azt.eállítja és nem fog kelleni örökké tûrni és szenvedni. amiért tetteiket elkövették. Õ lesz a népek fényessége és azoknak reménye. a gyõzelem az igazaké lesz. mint az ólom a vízben az igazak színe elõtt és nyomtalanul elfognak tûnni a világból. mint a szalma a tûzön. a világ igazságtalanságát pedig gyûlölte és megvetett a világ dolgait és mûveit a Szellemek Urának nevében ítélet alá vonja. a Szellemek Ura már tudta az õ nevét. amit beléje tettek. Abban az idõben a föld vissza fogja adni azt. És mindannyi an az ég angyalaivá lesznek. amit befogadott és a pokol is meg fogja fizetni azt. szól a Szellemek Ura. akik ezt megfogadják. A szentek szíve pedig megtelik örömmel. aki kezét feléjük nyújtja és õke mert õk a Szellemek Urát és az õ felkentjét megtagadták. mielõtt az ég cs zülettek. Magasan fent az égben lakó minden sereg elõtte áll a nagy tanácsgyülekezetben. a hatalmasok le fogn roskadni és nem fognak többé fölemelkedni és senki sem lesz. az igazságtalanság pedig elolvad elõtte. A kiválasztott pedig azon a napon az én királyi székemet elfoglalja és a bölcsesség minden titka az õ szájának gondolataiban meg fog nyilatkozni. amikor tejjel jólaktak. hogy az öreg õszfejû az uralkodói széket elfoglalja és elõtte az Éle felnyitják. Ugyanakkor pedig láttam. akik az igazságban szenderültek el. Ez z utolsó idõ. akik szív zomorúságot hordanak. A Szellem Urának bölcsessége pedig az õ nevét elmondotta a szenteknek és az igazaknak. a mikor megmenekülnek. mert azon a napon a Kivála . Aki pedig nem tart bûnbánatot. elõtte le fog borulni és dícsérni fo és dicsõíteni fogják a Szellemek Ura elõtt. A rejtet t dolgok irányítása az õ kezében van és senki sem mondhat elõtte haszontalan beszédeket. mek Urának! Az Ember Fia a kiválasztott. Miután pedig ittak. És még mielõtt az ég jegyei és a Nap keletkeztek. Mer a Kiválasztott megjelent a Szellemek Urának színe elõtt. a Szellemek Urának nevében. a szenteknél és a kiválasztottaknál. hogy az igazság mértéke betelik. nem fogok ismerni többé részvétet A halottak feltámadása. la vesznek az igazaknál. Eben az órában a Szellemek Urának jelenlétében az Ember Fiának nevét kimondták és kimondták n g õszfejû jelenlétében is. Mert hatalmas õ az igazság titkaiban. Õ pedig me fogja mutatni a bûnbánatot. elfognak süllyedni. Õ pedig a szenteket és az igazakat ki fogja választani. Azok. A szentek dicsõsége. világ megszületett. mert Kiválasztott a Szellemek Urának színe elõtt. A Bölcsesség forrása kifakadt és folyik és az Uralom nem fogy el belõle soha. Az Ember Fia pedig az igazak támasza és õreá nak támaszkodni és nem fonnak elesni. Abban az idõben pedig a szentek és a kiválasztottak javára nagy változás történik: a napok fé ekik fog világítani és az uralom és a tisztesség õket fogja érni. Benne lakik a Bölcsesség szelleme és a Belátás szelleme és a Tudás és az Erõ szelleme és azoknak szelleme. mint a kecsk ebakok. amivel tartozik. mert õ az igazak sorsára mindig gondot viselt. mert a rettegés és a szükség napjaiban semmi sem fogja õ egmenteni. A szükség napján pedig. Arcuk pedig az öröm tüzében fog égni. örök idõkre. aki csak a földön lakik. Az õ szorongattatásuk napjában pedig a föld meg fog békülni. Azokban az idõkben a föld királyai és a hatalmasok. ezért rejtették el õt. az igazak imája meghal gatásra talál és az igazak vérének kiontását a Szellemek Ura megbosszúlja. mint az árnyék. ami kesek bûneit egybegyüjtik. az õ hatalma örök idõkig fog tartan minden nemzedékre ki fog terjedni. Mindenki. meg fognak menekülni és a Szellem Ura meg fog rajtuk könyörülni. a dombok ugrálni fognak. Én pedig át fogom adni õket az igazaknak és el fognak égni. Azon a napon pedig a hegyek táncolni fognak. Dicsõség a Szelle. Ítéletében igazságos semmiféle igazságtalanság nem állhat meg. szemüket a földre f esütni. mint a kis bárányok. Õ lesz az igazak megme fogja megbosszulni az igazak kiontott vérét. Azon a helyen az igazság forrását láttam és kimeríthetetlen volt az és körülötte a bölcsesség rrása fakad és a szomjasak isznak a vízbõl és megtelnek bölcsességgel. Mert neki adta mindezt a Szellemek Ura. akik a földet bírják. elpárolog. Az igazság forrása.

az én parancsomra történik. A Béke Angyala pedig azt mondta nekem: Várj egy keveset és akkor minden rejtély. amely a rejtett dolgokat feltárta. aki majd a dicsõség trónusán fog ülni és aki Azazel fölött és minden sereg ellem Urának nevében ítélkezni fog. Gabriel. amelyben l tûz úszott. És elõhozták a királyokat és hatalmasokat és ebbe a mély völgybe hajították õket. Michael. a víz a vízzel találkozik. hogy aztán nyers kövekkel befedjék. de ez a mély völgy a kal nem fog megtelni. amiért a Gonosz alattvalói lettek és a föld lakóit megrontották. Láttam. hogy azok ilyen eszkö megsemisüljenek. Ezek a hegyek pedig az õ színe elõtt nem olyanok lesznek. Jelet tes re és ez a jel a szövetség és a hûség jele legyen közöttünk örök idõkig. amíg csak az ég a fö dig történik. Az õ kezük vétkezni fog és mindazt. hogy a földön erõs és hatalmas legyen. amelyek a jövõben lesznek. Ugyanott pedig láttam a Bosszú Angyalainak nagy seregét. Nem lesz többé vas a háborúra és fegyverre és mellvértre és az érc haszon hiába való lesz és az ón semmit sem fog érni és az ólom értéktelen lesz. sem az ezüst árán és se sem fog megszökni. akik a földö aknak. meg fog nyilatkozni. sem az arany. Ítélet az angyalok fölött. Az ég vizének neme hímnemû. Ti pedig hatalmas királyok. azt a vétkesek szégyentelenül felfalják és ezért a vétkesek nem jutnak a Szellemek Urának színe földrõl el fognak ûzetni szüntelenül és örökké. amelyeket a te szem ed látott. ónból. Ugyanott mély völgyet láttam. Rafael és Fanuel azon a napon meg fogják õket ragadni és a tüzes kemencébe fogják õket vetni. a titkokat. É mindenki meg fogja ismerni igazságtalanságát. hogy miképpen készítik számukra a kínzóeszközöket és a megmérhetetlenül súlyos vas pedig a Béke Angyalát. amint hosszú sorban elhaladtak. a Kiválasztott színe elõtt o viasz a tûz fölött. Ezekután pedig az Igazság Istene megengedi. a Felkent uralmát szolgálja." Ezután pedig azon a helyen. amikor a Kiválasztott a Szellemek Urának színe elõtt meg fo enni. a fergeteges szél ugyanis fel kapott és messze nyugatra vitt ott láttam minden titkot az égre írva. lássátok meg az Kiválasztottamat. hogy megkötözzék õket kárhozatra vessék. amit a Szellentek Ura zárva tart. el fog pusztulni.ott megjelenik és a föld örvendezni fog és attól a naptól kezdve az igazak fogják lakni és a asztottak fognak rajta járni és vándorolni. aki számára ezeket az eszközöket készítik ig azt válaszolta: Mindez a föld királyai és hatalmasai számára készül. . ig láttam. szélesre nyílt szakadékokkal és minden ember. amit láttál. akik a földön laktok. Az õszfejû öreg pedig elszomorodott és azt mondta: Hiába pusztítottam el azokat. ezüstbõl és aranyból. rézbõl. aki velem volt. amely a hegyre esik és róla lefut és mind erõtlenül fog heve z õ lába elõtt. amint azt a Szellemek Ura megparan csolta. amiért az igazak munkálkodnak. megkérdeztem: Ki az. mint a föld. "Nem lesz többé vas a háborúra. Mindez pedig el fog a föld arcáról el fog töröltetni. És mindenki. mint a víz és az igazakat a vétkesek nem kínozzák többé. hogy az angyalok kezei a szükség és a morúság napjaiban õket megragadják és õket ítéletem elé hozzák és emellett az akaratom mellet . megkérdeztem: Kinek készítik ezeket a bilincseket? Õ pedig azt válaszolta: Azazel és az õ serege számára készítik azokat. hogy a Bosszú Angyalai már leszálltak és a gonosz minden eszközét készenlétbe helyezt Béke Angyalát. Itt pedig mély völgyet láttam. Azon a napon a Szellem Urának büntetõ ítélete megkezdõdik. Ettõl a naptól kezdve pedig már semmi sem fogja megakadályozn zellemek Urának dicsõsségét. hogy az õ kiválasztottja az élõ nagy közösségében megjelenjék. vasból. ahol ezt a látomást láttam. aki a földön lakik és az ég küszöbe alatt lakik. mint a víz. aki a földön és a en és a szigeteken lakik. Megkérdeztem az angyalt. amit elrejtve láttam? Õ pedig azt válaszolta: Mindez. adományt és adót és ajándékot fog hozni neki. Így szólt a Szellemek Ura. minden víztartályt meg fognak nyit És minden egybe fog folyni. aki velem volt és így sz am hozzá: Mi ez a dolog itt. Azt akartam. láttam a vashegyet és rézhegyet és ezüs ranyhegyet és az ónhegyet és az ólomhegyet. Felpillantottam és a föld más része felé fordultam. mert a hegyek és a dombok szét fognak folyni. amit a földön elkövetett és mindenki meg fog s mmisülni. ólomból. Azok a hegyek. a föld vi eme nõnemû. És saját nevére megesküdött: soha nem teszem ezt többé a földön lakók ellen. hogy a Szellemek Urának haragja igazságtalanságaikért beteljese jen. Akkor pedig senki sem fog megmenekülni. aki velem volt.

A sötétség pedig m ellem Urának színe elõtt csak a világosság marad meg és az igazság fénye örökké élni fog. A remegés engem is elfogott és félni kezdtem. mint amikor az éhes farkasok a nyájra törnek. Dicsõség a világ urának! A szenteket pedig akkor be fogják vezetni az ég birodalmába. Ez a második beszéd vége. A f szlopai megremegnek és helyükbõl megmozdulnak és ez a csikorgás egy álló napig az égbõl is ha lesz. A földön olyan világosság árad el. Ugyanott láttam a mennydörgés titk . ez a nap a kivá számára az Éggel való szövetség napja. akik a vesszõket viszik? Az angyal azt válaszolta: Azokhoz. ezerszer zer és tízezerszer tízezer angyal a szörnyû rengésben hogyan remeg. Én pedig megkérdeztem a Béke Angyalát ki velem volt: Hová mennek ezek az angyalok. beleim reszkettek és fogam vacogott és arcra borultam. Abban az idõben pedig láttam szemeimmel a villám és fény titkait és rendjét. a föld reszketését és az ég nem tudtam elviselni. aszerint. hogy az miképpen s a az áldást és a bõséget. elfognak ûzetni. Mindnyájan le fognak borulni a Szellemek Ura elõtt és imádkozni fognak hozzá. vagy áldás. Életük éve lesz vége és a szentek napjai megszámlálhatatlanok lesznek. Azo k pedig elfognak vonulni és a kiválasztottak országát meg fogják rohanni és az õ csapásaik zu ni fognak és az országot széttapossák. akik a Felvigyázók kedvesei és szövetségesei voltak itt a földön. amikor fent magasban dörgés hallatszik és zúgása és földön elterjed. A mély völgy pedig meg fog telni a Felvigyázók kedvesei szövetségeseinek testével és ezeknek élete véget ér. keletrõl nyugatra és délre szállottak. Jóslat. És mindenki hallja majd az õ k csijaik dübörgését s amikor ez a dörgés felhangzik. hogy az embereknek a mennydörgés átok. Noé életének ötszázadik évében. eszméletem visszatért. amikor barlangjaikból kirohannak és úgy.kezükben bilincseket. az ég szentjei is meg fogják hallani. a kocsikon emberek voltak s ezek. miképpen villannak fel áldásra. a hetedik hónap tizennegyedik napján. mint a nap fénye és a sötétség fény pedig szüntelenül áradni fog és az évek végsõ határáig nem lesz vége. Láttam a f elyeit. A megsemmisülésnek szabad útja lesz. akik a földön laknak. hogy mi az. hogy a Szellemek Ura miképpen parancsolta. Az õ romlásuk napjait ettõl az idõtõl fo ják számlálni többé. Ezután pedig ismét láttam a fény és a villám titkát. a kiválasztottak pedig az örök élet fényességében fognak élni. Michael pedig így szólt hozzám: Miért remegsz e dolgok láttán? A mai napig Õ könyörületes és lt azok iránt. akik az igazság ítéletét megtagadták s az Õ nevét hiába veszik. mert a seregek látványát. Boldogok vagytok ti igazak és kiválasztottak. ezeket pedig a forradalom elf ogja ûzni uralkodói székükbõl. vagy átokra. hogy roppant megrázkódtatás az eget miként reszketteti meg és az Úr serege. Michael pedig a szentek seregébõl angyalt küldött hozzám s az fölemelt. mint az országutat. mint az oro . a fiú apjá . a Szellem Urának déka szerint. Láttam. Egymás között harc támad és saját törvényük ellenük fog támadni smeri meg majd saját testvérét és az apa nem ismeri meg fiát és a fiú az anyját. Abban az idõben az angyalok meg fognak fordulni és keleten a a párthusokra és médekre fogják vetni magukat. A fényt fogják keresni és meg fog azt találni a Szellem Urának igazságában. hogy az Õszfejû m fenségének székéhen és az igazság angyalai miként vették õt körül. amikor a hatalom és az ítélet és a büntetés ideje el zik. az idõ. mintha szárnyaik lettek volna. hogy a at elhozzák és a mély völgybe vessék. mert fenséges sors vár tireátok. láncokat és vasvesszõket vittek. Ugyanakkor pedig a halál ki fogja tátani elfognak süllyedni benne. Ezután pedig hatalmas sereg kocsit láttam. Amikor pe dig az fölemelt. De. hogy az igazság titkait és a hûség jutalmát megkeressék. Noé. Az igazak a nap fényességében. akkor el fog pusztulni a csecsemõ anyjával. A királyok tettei fogják kihívni tettüket. akik a törvénynek magukat nem ve tették alá. Láttam. azok pedig úgy fognak elõretörni. amíg a holta a mértéket eléri és az ítélet fölöttük megkezdõdik. A halál pedig a kiválasztott ak szemeláttára a vétkeseket elfogja nyelni. amit a Szellemek Ura azok számára tart fenn. A HARMADIK BESZÉD Elkezdem mondani a harmadik beszédet az igazak és kiválasztottak fölött. Az én kiválasztottaim városa azonb az õ lovaiknak akadálya lesz.

Isten által teremtett elsõ ember óta ez a mai. az õ felhõi és az esõfelhõ együtt járnak és az egyik erejébõl mindig ad a másiknak is. Láttam. amely a földön van. a tél és a nyár és ez lakása pedig az Égi birodalom legszélén áll és összefügg az Esõ kamrájával. mialatt hangzik. azt mondta: Ez a két szörnyeteg ítéletet tart. Mer t a mennydörgés tartama alatt. Ezért van az Esõnek kell. aki velem volt. Az angyal pedig. hogy azon a napon miképpen választották el õket egymástól. ezt a csendet a kettõ egyenletesen elosztja. Ami szelleme kamrájából kilép. Megkérdeztem az angyalt és így szóltam: Miér inórt és miért távoztak el? Az pedig így válaszolt: Elmentek. A Köd szelleme nem kapcsoló ik hozzájuk és az õ kamrája külön áll. hogy a kiválasztottaknál lakjanak és ez a mérték. Az õ munkája a fény és a sötét. az Elsõt és az Utolsót. fent a magas égben és lent a föld mélységében. Amikor a villám felvillan. azt mondta: Az igazak mértékét hozzák és az igazság zsinórmértékét hozzák el mberekhez. hogy a mennydörgés milyen helyet foglal el a zuhanások mértéke. ez a két jóságos lény. osztályozzák a villámok és seregeik a parancs pillanatában miképpen engedelmeskednek. mi a d fényének mértéke. Megm ek kamráit és azt. ak i velem volt. eljönnek az angyalok. A másik angyal pedig.t. akik az égben laknak. aki mellével be fogja takarni a puszta sivatagot. Az ég titkai. szétperegnek. hogy az angyalok ügyeljenek reá. olyasmit akarsz tudni. Ha az esõ a szárazföldet elárasztja. hogyan vetették az egyiket a tenger mélyére ikat a puszta sivatagba. amelyeket a tenger halai és a vadállatok felfaltak. hogy mérjenek. Mert a Szellem Ura számára sen sem válhat semmivé és senki sem semmisülhet meg. Meg fogják ölni a csecsemõket an jukkal és a fiúkat apjukkal együtt. amelyet a hûség számára kiszabtak és z igazságot megerõsíti. amely attól a kerttõl. Nyáron és télen e n. a nõnemû. Ezután következik a nagy ítélet em Urának türelme és könyörülete szerint. mert az égben lakó Magasságnak táplálékai. mint a füst. Mind a kettõt a szellem ereje fegyel mezi és tartja féken. a hetedik n edék. A becsapások pedig olya n megfoghatatlanok. A sivatagot Dendainnak nevezik. amely önmaga fölött uralkodik s ez a . hogy ezeknek az idõk végeztéig legyen magukat mihez tartani. hogy a tenger mélységeiben lakjon és a vizek forrása fölött uralkodjon. ami titok. mi az. a kamrát felnyitják és kivezetik. ami hajtja és uralmat ad neki még a föld hegyei fölött is. hatalmas és ereje az. hogyan osztják fel a csilla at neveik szerint és mi az egyes csillagok szakasza. szerint és láttam. a mennydörgés is megszólal s amikor a szellem nyuga lmat parancsol. A hímnemût pedig Behe hnak hívják. Az igazak elme nnek. Ugyanakkor pedig láttam. felszállottak és észak felé repültek. Ha pedig. A szellem közvetítésével együtt haladnak és sohase válnak el. Itt lakik az én õsöm Ádám. Egy szó ez a par . ez fordítja vissza és ereszti szabadra a föld részei felé. egyesül azzal a vízzel. Ez a mérték meg fogja nyitni a föld mélyének minden titkát és a rejté melyeket a sivatag elnyelt. hogy az angyalok egy része zsinórt kapott. A tenger szelleme férfias és erõs. neve szerint pedig õ a Dér. akit Leviathannak hívnak. Az igazság mértéke. mi n. Angyala pedig a Fagy angyala és a Jég angyala. hogy az ítéletet ne hiába tartották volt õrajtuk. Én pedig saját szememmel láttam mindezt egészen az Igazak Kertjéig. Az angyalok szárnyat öltöttek. de a dörgést és a villámot egymás lválasztani nem lehet egyetlen ponton sem. ember gyermeke. szünet van. A vizek ugya a föld lakói számára vannak. az ég küszöbén és alapzatán. hogy visszatérhessenek és a kiválasztottak általuk megerõsödjenek. A Béke Angyala pedig. Én pedig megkértem az angyalt. Mindnyájan. aki velem jött és megmutatta nekem azt. mint a homok. a Szellemek Urának haragja megnyugszik. Az angyal pedig így szólt: Te. parancsot kaptak és hatalmat nyertek. amelyben az igazak és a kiválasztottak laknak. Ugyanabban az idõben pedig kiszabadul a két szörnyeteg. ami rejtve volt. el jön a béke. A hó angyala pedig elhagyja kamráját. hogy a szörnyetegek hatalmát mutassa meg nekem. Õbenne különös e lyasmi száll fel belõle. amit az egyenletesség erejének hívnak. keletre f ekszik. Leviathani és Behemoth. hogy a szeleket miképpen osztják el és mi a szelek erejének mértéke.

Mert n emek Urának könyörületessége és béketûrése és az igazaknak és a kiválasztottaknak minden mûvé kinyilatkoztatja. a hatalmasok és mindazok. amiért az ég gyermekeit és a kiválasztottakat sanyargatták. mint a tûz fénye. Isten népe. a szentek. mindnyáj egyetlen közös hangon fogják õt dícsérni és dicsõíteni és egy hangon fognak szólni és fogják k nevét szentnek mondani. aki a földön uralkodik. hatalmas és mindenki. akiknek õk t kiszolgáltatják. amelyben csak fényesség él. minden kiválasztott és minden Hatalom. az élet ruhája. az ofánok. Az elítéltek panasza. arcuk pedig szégyenben fog égni és szemük el fog söté . ha az én Kiválasztottamat meg akarjátok ismerni! A Szellemek Ura fenségének trónusán ült és az igazság vizét kiöntötte az Kiválasztottja fölöt ttól fogva a vétkeseket elpusztítja. Ez a nap lesz az igazak és a kiválasztottak megmenekülésének napja és a vétkesek és az igazta ok nem fogják többé az igazakat látni. az igaztalanok pedig az õ színe elõtt megsemmisülnek. hogy a Szelle Ura elõtt leborulhassanak és vétkeiket bevallhassák. És dicsõítették õt nevének elsõ betûjével és dícsé aguk is bölcsek voltak beszédükben és életük irányításában: A Szellemek Ura pedig kiválasztot ralmának székébe helyezte és az ég szentjeinek mûveit õ maga fagja megmérni és maga fogja tet t a mérlegre helyezni. Abban az idõben pedig minden király. a szeráfok.ancs és a hatalom olyan. a ki ztottak. Szózat a hatulmasokhoz. És ha Õ arcát fölemeli. az éberek fent az égben. hanem a dicsõség ruháiba tözni. dícsérni ogja õt és minden húsból való lény elragadtatva fogja dicsérni az õ nevét örök idõkre. mint az asszonyok. Dicsõíteni fogják a Szellemek Urát és a ndják: Dicsõség a Szellemek Urának. amikor az Ember Fiát a dicsõség székén látni fogják. a Gazdagok Urának z Uralom Urának. Az igazak és a kiválasz tak elfogják hagyni a földet és nem fognak többé szemlesütve járni. Akkor pedig nagy fájdalom fogja majd el õket. hogy színe elõl eltávozzanak. Õ pedig meg fogja pa ancsolni. akik az égben laknak. mint egy kard lesujt. A királyok. A királyok. titkaid mélyek és számtalanok és a Te igazságodhoz n kétség. Az igazak és kiválasztottak pedig látni fogják a hatalmasok megaláztatását és szívük meg fog könnyebbülni. a hatalmasok és mindazok akik a földön uralkodnak. akik az Élet Kertjében laknak. könyörögni fognak: adjanak nekik nyugalmat és egy kis békét. Most láttuk csak be. könyörögni fognak hozzá és kegyelemért fognak esedezni. hogy ki az. hogy vezekeljenek. a gyermek megáll bennük és a magzatot nem tudják megszülni. azon a napon egyetlen hangon fogja õt dícsérni és egy hangon fog megszólalni és fel gja emelni szavát a hûségben és a bölcsességben és a türelemben. a Királyok Urának. Csak egymásra fognak meredni. a hatalom és az uralom minden angyala. akik a földön laknak és így szólt: Nyissátok ki szemeteket és emeljétek fel fejeteket. A Te nden nemzedékre kiterjed és örökké tart. akik a földön ura dícsérni és dicsõíteni fogják õt. a jóságban és egyetlen közös hangon fogja kiáltani: Dicsõség. a hatalmasok és azok. akik a földön uralkodnak. Az Úr pedig megparancsolta a királyoknak. olyanok lesznek. arcra fognak borulni elõtte és mindnyájuknak egyetlen reménysége a Ember Fia lesz. megrettenve szemüket le fogják sütni és szívükben reszketni fognak. amelyet a Szellem Ura adott s ez a ruha n em fog elöregedni és a ti dicsõségetek a Szellem Ura elõtt nem fog elmúlni. a Bölcsesség Urának és az õ fénye terjedjen el minden sötétség fölött. a Szellemek legfõbb Ura megõrizte õt és csak a k választottak tudhattak róla. vele fognak feküdni és vele kelni örök idõkig. hogy a Szellemek Urának nevében mondott beszéd nek titkos útját és a Szellemek Urának parancsa szerint való szándékokat megismerje. minden szellem. Át fognak adatni az angyaloknak. hogy büntetésüket elszenvedjék. Mert a Szellemek Ura magához veszi õket és az Ember Fi l együtt fognak lakni. aki elõtt egyetlen hiábavaló szót nem lehet kiejteni. amely a földön vagy a vízen él. uralkodóknak és azoknak. ak ik vajúdnak. dicsõség a Szellemek Urának Mindnyájan dícsérni fogják õt. A tudás magja a szentek és a kiválasztottak szívében vettetett e és ezek azon a napon ott fognak állni az õ színe elõtt. A királyok. Ez legyen a ti ruhátok. hogy a Királyok Királyát dicsõítenünk kell. minden szent odafent. a könyörületességben és az i n. fel fog támadni. aki a világon minden rejtett dolognak parancsol. a büntetõ angyalokhoz. aki az igazság székében ül. amikor a Szellem Urának ha hatalmasokat éri és a harag reájuk. hatalmasoknak. . Az Ember Fia az idõk kezdetétõl rejtve volt. Az ég minden serege. a Hatalmasok Urának. meg fogják látni és meg fogják ismerni õt.

A Szellemek Ura pedig angyalainak parancsot ado ne hogy kezüket fölemeljék. Mi pedig el fogunk veszni az õ színe elõl tetteink miatt és látni fogju . Ekkor pedig nagyapám.Így fognak panaszkodni: Bárcsak békességünk lenne. hanem jól vigyázzanak. Az élet magja fakadjon belõle és az új korszakban szabadon virágozzék. a földrõl fölemelt és azt mondta nekem: Eredj. mi történik a földön. hanem minden gondolatunk saját hatalmunk és fenségünk volt. ami a titkos tudásra emlékeztet és senki udja. A büntetõ angyalokhoz így szóltak: A mi lelkünk megtelt jogtalanul szerzett javakkal és ezek a javak nem akadályozzák meg. Henóch kézen fogott. Henóch és Noé. a varázslatokat. felkiáltott nagyapjához. Ezt a kis békességet kívánjuk most. hogy n kell a föld porából ezüstöt olvasztani és hogy az öntött érc a földbõl miképpen keletkezik. a gonoszok minden erõszakát. Az angyalok már munkálják a fát és h arancsomat teljesítették. egyszerre véget vessen. akik majd megszületnek és számtalanok lesznek a földön. A fény eltûnt és a sötétség lett a mi lakásunk örök tettünk hitet õmellette és nem dícsértük a Szellemek Urának nevét és nem ismertük el Õt magun levõ úrnak. hogy mindennek. Megjelent elõttem nagyapám. hogy szíved tiszta és nem vettél részt a titkos mesterkedésekben. hogy a víz erejét megoldják. Henóch. még hosszú hónapok elmúltával sem. Henóchhoz háromszor és megrettent hangon s Henóch. akik nem fogják ismerni többé az örökkévalóságba való visszatérést. hogy lezuhanjunk a poklok fenekére. kezemet föléje helyezem és meg fogom õrizni. mert ezek az angyalok voltak a víz urai. amely a föld alatt van. hogy miképpen kell szellemeket idézni. A te magodat ör re meg fogom erõsíteni. látom a te életedet és látom y folttalan az és a szeretet és az igazság lakik benned. azt . Ami reád vonatkozik. hogy a szár zföldön lakó népek ítélete és romlása legyen. amikor a földnek és lakóinak el kell pusztulniok. . hogy a föld ne maradjon üres. ezek mind átkozottak legyenek. akik már készen álltak. akik a földön lakna . miképpen kell a föld köveibõl ércet olvasztani. Azo król beszélek. amit Ist en hallgatásába burkoltan õriztek és az embereket elcsábították. akik a földre leszálltak és az embereknek elárulták azt. és az ón nem a földben van. Abban az idõben Noé látta. mert angya titkokat feltárták. Az Úr hangja Noéhoz. mikor következik el az az idõ. Arcuk pedig az Ember Fiának színe elõtt a szégyenben fog égni és csupa sötétség lesz és elfog szítani onnan és az ítélet kardját fölöttük fogják tartani. Az õ határoz te nemzedéked az igazság királya lesz és a te magod lesz az igazak és szentek forrása. Õ nem ment meg bennünket. hogy olyan nyomorult lett és úgy reszket ? Ó. Henóch! Azt mondtam neki: Mondd csak. mer én megkérdeztem a Szellem Urát a föld megrázkódtatása felõl. Most elkövetkezett a zükség és a szomorúság napja. Szavainak elhangzása után megmutatta nekem az angyalokat. A Szellemek Ura pedig így szólt: az ítélet a királyok. A te neved et pedig megerõsítette a szentek között és téged minden élõ között meg fog óvni. a Szellem ek Ura tudja. én pedig arc földre leborultam. Én pedig eltávoztam Henóch színe elõl. Fö lt kiment a föld szélére. az égbõl szózat hallatszott. Mert megismerték az angyalok titkait. igazság van az õ ítéletében és az ítélet nincsen tel senki személyére. hogy a föld meginog és a végpusztulás jelei mutatkozni kezdtek. de már nem nyerhetjük el. És azt mondta nekem más szavakk t a földi szavak: Igazságtalanságaik miatt ez az ítélet be fog rajtuk teljesedni és ne legye n elõttem semmi. csak ne kelljen nekem is a földdel együtt elpusztulnom! Nemsokára pedig a föld roppant erõvel megrázkódott. hogy dicsõíteni tudnánk õt. tehessük. el fogom terjeszteni a föld színén és meg fogom áldani és meg fogom s sítani a Szellemek Urának nevében. a hatalmasok és a föld urai fölött. fiam. Megoldják pedig annak a víznek erejét. Üldöz t a mi sorsunk és nincsen számunkra béke. hálásak lehetn g tudnánk hajolni elõtte. mint más. hogy vétkezzenek. amint tetteinket az igazság megméri. Henóch. ismerik a rejtett titkokat. Az elrejtett sötétségben pedig más alakokat láttam és hallottam az angyal hangját. ami itt van. Abban az idõben az Úr szava megszólalt és azt mondta nekem: Noé. forrásból ömlik és az angyal áll mellette õrt és az an olt. amint így : Ezek azok az angyalok. mi pedig nem találunk békét és nyugal vezekelhessünk és mellette hitet. hozzám lépett és így szólt: Miért kiá zám olyan gondterhelt és síró hangon? Az úr parancsa beteljesedik azokon.

Henóch könyvet adott nekem. ujjmutatás a királyok. Ez a tudás pedig a halálba vezeti õket és ez az õ elemésztetésüknek oka. ebben a könyvben voltak mindazok a titkok és be szédek. Ezután nagyapám. amikor az angyalok elmerülnek bennük. de mégsem hisznek Benne. õ tanította meg az embereket arra. aki tintával és tollal való írást taníto tal vétkeznek az emberek öröktõl örökig. A másodiknak neve Asbiel. hogy az emberek leányaival elkeveredjenek. Az arkangyalok beszélgetése. Ez a válto visszavonhatatlan. a hatalmasoknak és a föld urainak meg fegyelmezésére lesznek. Abban az idõben Michael azt mondta Rafaelnek és így szólt: A szellem ereje elragad engem és szívem ég az ítélet súlyának és tûzének hallatán. aki az embereket a halálos ütésekre megtanította. a megolvadt érc és a roppantul hullámzó víz keveredésébõl a kén szag terjengeni és a szag beleszívódott a vízbe. a vas. amelyeket õ az égtõl kapott. A kiömlõ vizek pedig meg fognak változni. így szólt Rafaelhez: az Úr szeme elõtt eg len szót sem fogok szólni az õ érdekükben. mert. aki az embereket az édes és a keserû megkülönböztetésére megtanított lt az. a hatalmasok és a föld urai számára. Az ember éppen úgy. mert az anyag gyönyöreiben hisznek. Ezért fog rájuk zuhanni az. Mert ez az ítélet v ez megtisztítja a testet és kiégeti az anyag gyönyöreit. hogy a magzatot az anyaméhbõl idõ elõtt kihajts . A könyvet pedig külön az én számomra írta le. amint Michael hangját fölemelte és így szólt: Ez az ítélet. Az eskü misztériuma.Az Úr pedig az angyalokat. akik az igazságtalanságot elterjesztették. Ki tudja ezt az ítéletet elviselni és k nem omlik le elõtte? Michael pedig ismét így szólt Rafaelhez: Kicsoda az a lény. megtanította a ráolvasást. hogy iga és tiszta maradjon és akkor a halál. Õ csábította el is és megtanította az embereket a gyilkos szerszámok készítésére: a vértre. Az ítélet elfogja érni õket. õ volt az. az ón és az ólom hegyénél. Akkor pedig hallottam. arra született. Õ volt az. az arany hegyénél. A negyedik neve Penemue. Ezután következik Kasbiel. a mai napig. ha pedig az angyalok kiszállnak belõlük. Akkor pedig láttam azt a völgyet és a tûzhullámok hatalmas hullámokat vetettek. amely az a gyalokat éri. aki az angyalok gyermekeit elcsábította. ami í kimondatott és amit végre kell hajtani! Amikor a Szellemek Urának színe elõtt állt Michael. abba a lángoló völgybe ogja vezetni. aki szívében nem érzi magát vétke akinek belseje nem reszket az ítélet szavának hallatán? Milyen borzasztó ez az ítélet. aki az angyalok gyermekeinek rossz tanácsot adott és arra csábította õket. Napról napra látják büntetésüket. Sem angyal. akiket örök ítélet ér. nem érintette volna õket. sem e ber nem fog benne részesülni. nyugaton. amely mindent elemészt. mert mek Urának nevét megtagadták. amit a világ magában rejtett örök idõkre. A harmadiknak neve Gadriel. annál jobban érezni fogják szellemük megváltozását. az ezüst. Amikor pedig ez történt. a víz le fog hûlni. Az ítélet napjaiban zek a vizek lesznek azok. amelyet Henóch nagyapám látott. a szenteknek az esküt megmuta . õ volt az. Mert az ember nem arra született. A völgybõl pedig tûzfolyamok erednek. Mert senki sem mondhat a Szellemek Urának színe elõtt hiábavaló beszédek et. aki mikor fent az égben lakott. mert az Úr haragja érte õket azért. mint az angyal. amelyek a királyoknak. Az ítélet után pedig rettegni fognak és félni fognak. õk lesznek az egyetlenek. Test minél nagyobb kínok között ég. hogy tintával és tollal megerõsítse. a Szellemek Urának nevét dig megtagadják. a ka zek a szerszámok az õ kezébõl kerültek a földre az emberek közé örök idõkre. Ez fogja meggyógyítani és megtisztítani a húst és ki fogja égetni a s met. õ vetette le õke t a földre és aki elcsábította õket az emberek leányaival. a páncélra. a mérgeket és a betegségeket. a fo rrásnak heve megváltozik. Mert az õ szellemük tele van alacsony gyönyörrel és az õ testük büntetés alá kerül. mert õk azt hi enek. mint az örök tûzé. A lázadó angyaloknak völgye pedig meggyulladt és a folytonosan lángol a föld alatt. aki az embereket a szellemek és démonok gonosz alkalmazasara meg tanította. amiért az ég titkait a föld lakóinak el Az angyalon bûnei Az elsõnek neve Jequon. Az ötödik neve Kasdeya. aki a bölcsesség titkait elárulta. Õk azonban nem látják és nem hiszik y a víz tisztít és a víz ereje olyan.

Ugyanúgy válaszolnak ne i a vizek szellemei. akik az égben a ház kapuján ki és bejártak. H angos szóval felkiáltottam és a szellem erejével dícsértem õt. hogy számomra az igazak és kiválasztottak között a helyet kimérjék. akik embereknek a titkokat megmutatták. k és a fények kamráit. Ezerszer ezer és tízezerszer tízezer angyalt láttam a ház körül és láttam Michaelt. hogy azokat nekem megmutassa és a könyörület és az igazság rejtélyeit elõttem feltárta. akik az idõk kezdete óta itt laknak. Ezután pedig azt mondta nekem: Az eljövendõ világ nevében üdvözöl téged. Henóch égbemenetele. Itt õr zik a villám fényét és a mennydörgés hangját. Õ pedig a föld arculatáról a vétkeket le fogja törölni és eltörli azokat világot megrontották. az éberek és ezek õrzik az õ fenséges házát.tta. Az öreg pedig az arkangyalok és az angyalok kíséretében ho tt. testem elolvadt. amiért az Ember Fiának megnyilatkozott. hogy még élete folyamán az õ neve a Szellemek Urához emelkedett és ki azok közül. mert onnan származik mtett világ boldogsága és tökéletessége és ebben fogsz részesülni te is örökre és minden idõk . mint a gy uhája leírhatatlanul szép és fenséges. Azok pedig meg fognak kötöztetni és az õ pusztulásuk gyüjtõhelyén el fo tni és az õ mûvük a föld színérõl el fog tûnni. mert az eskü hatalmas és erõs. amelyek a szélrózsa minden irányában fújnak. Itt pedig megl az Õsatyákat és az Igazakat. Láttam a szent angyalok f iait. amint azok az élõ lángokon járnak. amely számat e kedves volt az öreg õszfejû elõtt. a fagy. helyét meghatározták örök idõkr A földet a vizek fölött teremtették és a hegyek rejtekébõl csodálatos vizek fakadnak a világ tétõl annak végeztéig. úgy látszott. Az igazság lakik fölötted és az öreg õ ejû igazsága nem fog elhagyni téged. hogy amikor esküt mond. Rafaelt. ruhájuk és arcuk olyan fehér volt. Õ pedig elfoglalta az uralom székét és a mindenek fölött való ítélet összesé er Fiának átadatott. akik élnek. A ház kapuján dig az angyalok léptek ki és velük együtt jött ki az öreg õszfejû. hogy a tengernek átléphetetlen határt szabott. A ház négy sarkából négy lángfolyó eredt és ezek a házat körülfolyták. de a jégbõl készült kövek résein lángok csapt s kör vette körül. a i. A szellemek szekerén emelkedett fel és neve az emberek közül eltûnt. a szelek szellemei. Neve szerint Bequa. Az öreg õszfejû áldása. Kör erubok és ofánok jártak. amint ezek a. meg fognak remegni. amíg csak a világ tart. amibõl a föld keletkezett s ezért helyez haragját a tenger mélyébe s ezért van az. Az eskü teremtette a tengert. hogy szellemem elragadtatott és az égbe emelkedett. a naptól kezdve nem számították többé az emberek közé. Ez a dicsõítés. aki az igazságra született. megmutatta az ég küszöbének titkait. mint a virágzó jácintvirág. Itt történt. Ez az es kü titka: mert az egekben. Amikor Õ megszó ja õket. Valamennyiök fölött az eskü uralkodik. Én pedig arccal leborultam. Ez ennek az eskünek hatalmas ereje. Az e kü az. lelkemben pedig teljesen elváltoztam. Ez Henóch harmadik beszéde. Helyemet a világ két sarka között elfoglaltam. Attól a naptól kezdve pedig nem lesz több rom Ember Fia megjelent és az uralom székét elfoglalta és az õ színe elõl minden gonosz eltûnik é semmisül. ahol az angyalok a zsi et kapták. a csillagok válaszolnak és felelnek. a szent angyalokat. mintha jégbõl építették volna. az eskü vigyáz reájuk és vigyáz az õ tevékenységükre é i sem zavarhatja meg. Õ pedig ezt az esküt Michael kezébe letette. jobbkézen fogott. ami a mélységek titkát õrzi és egy helyen állanak és nem mozdulnak el a világ végeztéi irányítja a Nap és a Hold pályáját és ezért nem hagyják el azok soha útjukat. Feje fehér volt. Nagy öröm uralkodik közöttük és dicsõítették a Szellemek Urának nevét. Az õ táplálékuk a mek Urának nevét dicsõítik. mint a hó. Én pedig arccal leborultam a Szellemek Ura elõtt: Michael pedig az arkangyalok egyik e. fölemelt és kivezetett a titkokhoz. nyugat és észak között. még mielõtt a világot teremtették. Két tû ot láttam és a tûz fénye olyan volt. a köd. elt és Fanuelt. akik nem alusznak soha. ki tudja mondani és ettõl a névtõl és az eskütõl mindazok. itt van a jégesõ raktárháza. Mindnyájan a Szellem Urát szolgálják és az õ parancsait õrzik. üdvözölt és azt mondta nekem: Te vagy az ember gyermeke. Ezután pedig sz emet a legmagasabb égbe ragadta és ott a fények ragyogásának közepette olyasvalamit láttam. Az Ember Fiának szava azonban örökké megmarad a Szellemek Ura elõtt. szentek közül kilépve pályájukra futnak. Õ mondotta Michaelnek: a rejtett Nevet meg fogja neki mut atni. Történt pedig ezekután. az raktárháza.

Nálad lesz az õ lakása. dícsértem a Szent és Nagy Urat és szám lehelletével és nyelvemmel. A fekete tinó pedig öklelni kezdte a vöröset és üldözni ezdve pedig a vörös tinót nem láttam többé. és hódoltam neki. nagy. Te vagy az. . Elõször amikor az írást megtanultam. amit láttam s akkor õ így szólt: Borzasztó dolgokat láttál fiam. hallgasd. s akkor látomásomban láttam. Két látomást láttam. A Te égi birodalmad angyalai pedig vétkeznek és az ember húsát pedig a nagy ítélet napján a Te haragod fogja érni. - Most pedig fiam Mathuzsálem. minden idõkre és örökké. el fogom neked mondani minden látomásomat. é látomásodnak nagy jelentése van. a hegyek egymás fölött lógnak. mert mellettem feküdt és azt mondta nekem: Miért kiál tozol fiam és miért jajgatsz ennyire? A látomást elmondtam neki. A föld bûneinek titkára vonatkozik és a földnek el kell süll e és rettentõ elmerüléssel alá kell merülnie. amit el lehetne elõled rejteni. a másik vörös. kértem az Urat és imáimat leírtam a föld nemzedékei számára. megkezdte és fölfelé haladt. mert megadta nekem a lélegzetet. imádkoztam. Az igazság nevében kezemet fölemeltem. Mikor ezt láttam. királyságod. Így lesz az Ember Fiánál az igazaknak. Fölkeltem. Malaleel nagyapám házában aludni tértem. Akkor pedig hálát a tam az ítélet Urának. ÁLOMLÁTÁSOK. meg szavamat és engedd meg: maradjon mag ezen a . beszéltem. a Szellemek Urának nevében hosszú élete és békéje. . méltóságod megmarad mindörökre. mert az igazság téged sohasem fog elhagyni. Világ Királya. Hallgass meg és füleddel hajolj apád álomlátásához. az úton. még mielõtt asszonyt vettem és egyik sem ha a másikhoz. a nyelvet és a szájat. Mathuzsálemhez: Hozzád szólok fiam. hogy a napnak a felkelést megengedte és az ég színén nt. hogyan láttam az e get.d a te utadra fog lépni. me választott vagy. számba szavak estek. amit az úr kezdetben teremtett. kiáltozni kezdtem és azt mondtam: A föld elpusztult ! Nagyapám Malaleel pedig felébresztett. pályáját. az egész világ Istene! A T istenséged. amely utódokat nevel és ne pusztísd el az emberi húst teljesen.Henóch tanítása fiához. a dombok eltûnnek. aki mindent teremtettél. Kelj fel fiam. a T e uralkodói székedtõl és a Te arcodtól. Mielõtt anyádat Ednát yamban látomásom volt és íme a földbõl fiatal tehén lépett ki. amely Téged haragra gerjesztett. amelyet az Úr az ember számára. hogyan láttam a Napot keleten fölkelni s a Holdat nyugaton lenyugodni és láttam a c sillagokat és az egész földet és mindazt. Elmondom. kérlek Téged és könyörgök Hozzád. hogy beszélhessen. A második álomlátás. teremtett. Az ég fogja földre küldeni ezt a csapást és a földön borzasztó pusztulás lesz úrrá. fiam. Mindent m k neked mutatni Mathuzsálem fiam. Dicsõség legyen Neked Uram. fenséges. hogyan léptem ki a földrõl. A Te bölcsességedet semmi sem kerüli el és az nem tér el soha a Te szellemedtõl. nálad lesz sorsa és sohasem fog elválni tõled. hogy maradjon a földön valaki és ne az egész föld pusztuljon el. Pusztísd ell a húst. másodszor mielõtt anyádat elvettem szörnyû olt és akkor az Úrhoz menekültem elõlük. és imádkozz a Seregek Urához. az egész teremtés Ura. Most Uram Istenem. Királyo . Henóch pedig hangját fölemelte és így szólt fiához. magas fák derékban kettétörnek. vele pedig két fiatal tinó s a közülük fekete volt. minden ég a Te uralkodói széked és az egész föld a te lábod zsámolya az idõk végtele vagy az. Ezután pedig másik álmot láttam és el fogom beszélni neked az egyészet. hatalmas. A föld pusztulása. Mindent tudsz. hogy a föld néptelen marad jon és úrrá lehessen a megsemmisülés. minden idõkre és uralmad minden nem iterjed. mindent látsz és mindent hallasz és se sincs. Királyok Királya. amelyet számára rendelt. amit valaha is láttam és elbeszélem neked. aki a világot kormányzod és semmi sem nehéz neked. leom és a mélységben elsüllyednek. a gazság húsa azonban maradjon meg maghordozónak örökké és ne rejtsd el arcodat a Téged kérõ sz Uram. hogy a földet mély szak nyeli.

mi történik ezekkel az elefántokkal. félelmes volt és sötét. hogy nem láttam õket többé és nem tudtak elmenekülni. Azután a föld mélységeibe a víz elkezdett lefolyni és a szárazföld egyszerre csak láthatóvá l . Látomásomban láttam. amelyik az égbõl e sõnek hullott le. hogy már a kerítést is meghaladta és a kerítésen átzuhogott é dön megállt. aki késõbb lépett ki. Ezek pedig mind hozzájuk has onló szarvasmarhákat nemztettek. a tetõn pedig négy ereszt. elefántok és sz rak pedig elpusztultak úgy. hogy a bika hozzá lép és megny atja és attól kezdve nem jajgatott többé. s ezután még sok fehér és fekete bikát és t szült. hanem a mél en elsüllyedtek. Ez a három. tevéknek és szamaraknak adta s ezek akkor tüstént elkezdtek viaskodni és harcolni. Akkor pedig láttam. A mélység pedig s ekére látni se lehetett. A földön pedig a forrásokból víz kezdett buzogni és a f e elárasztani. Az szont felfalták a bikákat és elemésztették õket. amely messze-messze a föld fölé emelkedett. A csillagok büntetése. a föld nemzedékei közül kivett és magas hegyre vitt fel. Akkor pedig egy másik fehér bikát hozott a világra. tevékkel. hog y a föld csak úgy rengett bele. a szarvasmarhák. ezek pedig be estek és elefántokat. Bikának született s íme most egyszerre csak emberré lett. hogy a yen magasra emelkedett. hogy az elsõ után sok csillag hullott le és az üs ká változtak és azokkal együtt legeltek. Akkor pedig nagy jajgatással panaszkodn i kezdett és csak kereste. A csillagok pedig olyanok voltak. a földön felállt és. A leszállott négy fehér alak közül az egyik odament a fehér bikához és olyan titkot súgott ne ogy az beleremegett. a sötétség és a köd pedig egyre növekedett s amikor azt néztem. szamarakkal és mi történik a csillagokkal és a bikákkal. A legelsõ tehén pedig eltávozott a bika hogy a vörös tinót keresse. A bárka pedig a vízen úszott. Álmomban pedig láttam a fehér bikát. hogy onnan négy alak lép ki. olya mint négy fehérbe öltözött ember és három másik. A nap kisüt. mint a tenger.A fekete tinó megnõtt s akkor eljött hozzá egy üszõ és láttam. kezén-lábán megkötözi és a mélységbe hajítja. Ezután nagy és fekete bikákat és ezek karámjaikat állandóan váltogatták és legelõiket és üszõiket is váltogatták és kiálto Látomásomban újra az égre néztem és láttam. hogy a négy fehér alak közül az egyik azt a csillagot. Szememet az égre emeltem és láttam. láttam. Látomásomban láttam. hogy számtalan szarvasmarha sz t tõle és mind hasonlított hozzá és mind követte õt. Szememet ekkor ismét az égre emeltem és magas tetõt láttam. Csillaghullás. hogy a négy fehér alak közül az e k a nagy csillagokat összegyüjtötte. ami a földön csak van. Alvásközben szememmel más dolgokat is láttam. hatalmas nagy bárkát épített és odament lakni és három bika vele lakott és a bárkát lefedték. hogy az egyre emelkedõ ví an elmerültek és megfulladtak. hogy a bikák és szülötteik hogyan viaskodtak és miképpen pusztították eg föld kiáltásra fakadt. Ott pedig tornyot mutatott. amelyek mind reá hasonlítottak. hogy a bõ patakok az ereszrõl egyre ömlöttek és a föld mélye felfakadt é egész földet teljesen eláraszotta. A fe hér alak pedig megkötözte õket kezükön és lábukon és a föld szakadékába hajította õket. Azok pedig azt mondták nekem: Maradj itt. úgyhogy olyan volt. elkezdett legelni a többi állattal. az ere zekbõl roppant sugárban ömlött a víz. hogy mellette minden emelkedés csak alacsony kis dombnak látszott. kereste. S amikor odanéztem. v gyis mindazzal. A szarvasmarhák pedig a kerítésen belül összezsúfolódtak és láttam. mint a csõdörök. Az áradat. Láttam fent az eget és íme az egyik csillag leh llott. megragadja. Én pedig néztem és láttam. a föld gyermekei pedig reszkettek és remegte elmenekültek elõlük. És akkor a bikák egyesültek az üszõkkel. A víz. tevéket és szamarakat szültek. amint megnõtt és hatalmas állat lett és számtal szarvasmarha származott tõle. kezemet me elt. láttam. Az egyik pedig közülük kardot vont elõ és az ak. A bikák pedig ezektõl a lényektõl meg ek és elkezdték azokat fogaikkal mardosni és szarvukkal öklelték és szétmarcangolták õket. de sehol sem találta. amíg meglátod.

ez k pedig megsokasodtak és nagyszámú nyájjá lettek. akik a bárányokat még nem látták. A fehér bika pedig. mint a vér. héják. Most pedig láttam. A bárányok kivonulása. Arca ragyogó és tündöklõ volt. Láttam et. Azok pedig egyesültek a rét és az erdõ állataival é aival és így keletkeztek a sokféle állatok: oroszlánok. A homály eloszlott és a nap kisütött. Ugyanakkor a juhok. mintha szemük világát sztették volna. kutyák. a bárkából kilépett és vele együtt a másik három is. Láttam a okat. amint azok panaszkodtak és rimánkodtak és az úrhoz kiáltottak és minden erejükkel hívtá Urat. sem fû. ahol nem volt sem víz. A bárányok erre kiáltozni kezdtek. Fehér bika is született közöttük. egyet átadtak a szamarak nyájának. nyulak. Az egyik bárány. A fehér bika azonban va arat nemzett. hogy a juhok ura legeltette õket és a fehér bárány is ott volt és vizet és füvet adott nekik. A víz pedig ket oldalt megállott. megfordultak és az õ arca elõl el akartak menekülni. Ekkor a farkasok is kivonultak és a juhokat teljes erõvel üldözni kezdték. fekete vadkan és fehér bárány fia lett. A fehér bárány pedig a magas szikla csúcsán állott. hogy azok vele lakjanak és a farkasok között éljenek. A juhok ura pedig. A farkasok a juhokét üldözni kezdték. a másik piros. amíg a Királyok Ura magas székébõl leszállt. egész addig. amelyik a farkasok elõl elmenekült és beszélt vele a farkasok ról beszétek. a harmadik fek ete. farkasok. Ezután azt a bárányt hívta elõ. hogy a farkasok attól kezdve a bárányokat csak még annál jobban üldözték é egész sereg erõszakos tettet követtek el. Akkor a zonban a kettévált víz hirtelen összecsapott. aki közöttük volt: Nem állhatunk Urunk színe elõtt és nem tudunk az õ arcába nézni! A bárányok vezetõje pedig a szikla csúcsára lépett. A sivatagban. Az egyik fehér volt. amely emberré változott. amíg nagy vízhez érkeztek. amint felocsudtak és magukhoz tértek és azt is. a kettévált víz közé léptek és a bárányokat r a juhok urát megpillantották. hogy a bárányok a farkasoktól eltávoztak. amelyik a farkascsorda elöl megmenekült. hogy a farkasok. disznók. a szamarak pedig e t átadtak a farkasoknak és a bárány a farkasok között növekedett fel.a pedig zátonyra került. ne bántsák többé a bárányokat. A juhok a vízbõl megmenekültek és a sivatagba vonultak. párducok. a nyáj közé és a farkasok közé áll farkasok pedig. rókák. Az Úr pedig tizenegy bárányt hozott. Erre a farkasok üvöltésben törtek ki. Én pe láttam. keselyük. hiénák. fensé ogy nem lehetett reá nézni. A farkasok pedig elkezdték õket szorongatni annyira szorongatták. A fehér bikának. a bárányok ura azonban ismét a nyájhoz kü ca fenséges volt és tündöklõ és félelmetes. v znók. Útközben másik báránnyal találkozot tott és együtt mentek a farkasok gyûlésébe. mind az utolsó szálig a vízben elmerültek pusztultak. mint a legeslegelsõ. amit vezetõjük nekik megmutatott . Azok pedig egymást öklelni kezdték. sólymok. A bárány akkor az Úr felszólítására a farkasok közé ment. akik a juhokat üldözték. sasok és varjak. eltévelyedtek és nem látták meg azt az utat. A fehér bika pedig eltávozott tõlük. A bárányok az õ színe elõtt állottak és mindnyája egés fogta el õket és elkezdtek kiáltani a fehér bárányhoz. a vadszamarak közé került. hozzájuk lépett és maga legeltette õket. aki a nyájat vezette. hogy a bárány vegye rá a farkasokat. et az elõbbi fehér bika nemzett. A gyûlésbe lépve beszélni kezdtek hozzájuk és buz hogy a mai naptól kezdve a bárányokat ne bántsák többé. Az Úr pedig elj a bárányokhoz és a farkasokat megfenyítette. A báránynak pedig ti két fehér bárány fia született. A vadszamár tovább szaporodott. a bárányo hallgattak és nem kiáltoztak többé. azon kívül másik fehér bikát. A bárányok Ura velük ment és õ volt a vezetõjük és a juhok követték õt. Amikor a tizenkét fehér bárány felnõtt. Akkor pedig láttam. A fehér bárányok. a víz egyesült és a farkasokat eltemette. hogy azok újszülötteiket a félelemtõl megölték és a bõvízû folyóba vet kkor kiáltozni kezdtek és utódaik sorsa fölött panaszkodtak és kiáltásaikkal az Úrhoz fordult A farkasok és a bárányok. mert a farkasok szeme elvaku lt.

mint az eszeveszettek bolondok és eltévelyedettek. hogy miután az Úr házát elhagyták. a rókák és a vaddisznók erre félni kezdtek és jtak. Az erdõk és a mezõk vadjai pedig a juhokat megtámadták és akit elfogtak. Ezt az egyet a bárányok Ura a gyilkosok kezétõl megme tette. Ezen a földön pedig valamennyi jóllaktak. Akkor pedig elment hozzá és beszélt vele és a kos rangjára emelte és a bárányok hercegévé tet alatt az idõ alatt azonban a kutyák a juhok nyáját egyre szorongatták. A bárányok Ura akkor a bárányt elküldötte és a kos helyett õ l ezetõ és méltóságát is elfoglalta. a zt szétmarcangolták. félni kezdtek és reszkettek az õ színe elõtt és a nyájba visszakív Ez a bárány akkor másokat vett magához és elment azokhoz. akik eltévelyedtele és sorra öldöst A nyáj pedig a vezetõ haragos arcától megrettent. Szemük hol nyitva volt. A kos harca. A bárányok eltévelyedése. hogy panaszt és bizonyságot tegyenek. hogy a kutyák a kost megrohanták és etaposták. Akik pedig élve maradtak. aki méltóságáról megfeledkezve a bárányokat gtaposta és rakoncátlankodott. a párducok. a rókákat és a vaddisznókat. azok a vezetõve l együtt a nagy nyájba visszatértek. amíg ezek a bárányokka mben már tehetetlenekké lettek és tõlük semmit sem tudtak rabolni. Láttam. amint panaszuk lassan elcsendesül t. széles és tágas. amíg más bárány született közöttük. amely valamennyiüket egy helyre vezette és szemüket k . Az ig felidézte közöttük a vérontás szellemét. A fiatal kos pedig öklelte õket és a vadállatokat sorra öldöste. A méltóságban õt igen kicsiny bárány követte és ez lett az uralkod pedig felnõttek és egyre sokasodtak. Ekkor a bárányok Ura néhányat közülük összehívott. Csak egyetlenegy menekült meg közülük. A vérontás okai azonban a bárányok voltak. ez hangosan kiáltozott anaszkodott. amint a juhnyáj csodálatos és meghitt földre érkezett. Látomásomban láttam. A kutyák. ezek pedig legelõre érkeztek a nagy folyó mellett legelésztek. mert az utat nem tudták. A ház pedig ott állott a szépséges hely kellõs közepén. Ahhoz a bizonyos egyhez akkor sok bárányt küldött. Láttam. A vadállatok támadásai. A ház építése. amíg valamennyit elpusztította. ho dt. A kos öklelni kezdte a kut at. de a torony magasra emelkedett és a bárányok Ura a toronyban állo tt és terített asztalt tettek eléje. Az elõbbi kos most üld i kezdte a másodikat. mire ez elmenekült. vaddisznók kezdték a bárányokat emészteni. felhozta hozzám és mellém ültette. Akkor pedig kutyák. magas tornya is vo ház maga alacsony volt. egész addig. amíg a juh nagy kost szültek és attól az idõtõl kezdve ez a kos vezette õket. hogy a vezetõ bárány egyszerre csak emberré változott és a nyáj számára egész nyájat ott elhelyezte. Hallottam. Most aztán a bá eme kinyílt és látta a bárányok között levõ kost. Amikor pedig meglátták õt. Azok pedig olyanok voltak. hogy a nagy házból és a toronyból kilépett és amazokat az oroszlánok karm . A juhok vezetõje a haragról tudomást szerzett és a szi klacsúcsról leszállva a bárányok közé ment. A bárányok sorra mind kihaltak és helyükhe kicsiny juhok léptele. Ezeket a többiekhez kü többieket elkezdték pusztítani. Ugyanakkor ismét láttam. hogy a bárányokat megölik. A bárányok akko esni kezdték és hangos panaszra fakadtak. Akkor pedig láttam. egész addig. nagy volt.A nyájak Ura akkor haragra lobbant. Nemsokára azután a folyamot átlépték és akkor az elszunnyadt vezetõ helyébe más lépett és vezette. teljesen eltévelyedtek és elvakultak. A második kos azonban erõre kapott és a juhok derék vezetõje lett. Én meg láttam. a farkasok és hiénák karmainak és a rók duvad karmainak. A vezetõ pedig elvált tõlük és elszunnyadt. rókák. Az Úr pedig átengedte õket az oroszlánok. amit a bárányok urának építettek. Ezu tán pedig láttam. hogy a bárányok egy része eltévelyedett és mindegyik a saját útján j gy házat elhagyták. A ház pedig. Amíg elszenderü igen sok bárányt nemzett. hogy a vezetõ a fehér báránnyal együtt elszenderült.

Az Úr pedig elvette tõle. hányat ölnek engedélyemmel és hányat önkényesen. varjak és a madarakat a sasok vezették. A juhok szeme azonban elvakult és nem láttak. ki mennyit ölt meg. Látomásomban láttam. újra építeni kezdtek és amit ép . csak írj fel mindent. Az oroszlánok és a p ok a juhok nagy részét elemésztették. A pásztorok és társaik a juhokat átengedték a mezõk vadjainak és bizonyos idõközökben minden apott egy-egy bárányt. hogy számításukat ellenõrizzem. hogy ez bizonyítékom legyen és a pásztorok minden tettét isme m. Õ azonban mozdulatlan és közömbös mar t neki. az elõbbieket elûzte és meghagyta. Én p g szám szerint át fogom nektek õket adni és meg fogom mondani. ahogy ez a vadállatok szokása. amit tõlem aptak. Akkor pedig elõhívta a másikat és így szólt hozzá: Vigyázz jól és ügyelj arra. minden pásztorról külön vezess kön t és minden napjáról számolj be és aztán hozd fel hozzám és add nekem. Én pedig a torony miatt és a ház miatt nagyon elszomorodtam és attól a perctõl kezdve már nem láttam. mert ebben a könyvben tart n. kenyeret tettek reá. a kenyér azonban nem volt tiszta. Ismét asztalt tettek a torony elé. Aki pedig a könyvet írta. Akkor pedig láttam. mert ezek többet fognak megölni. engedelem nélkül és minden pásztorról külön írjad fel. mindegyik idejében legeltette a nyájat és mindegyik a maga idejében pás ztorkodott. Írásodat ne mutasd meg nekik. azt az épületet Magas Toronynak hívták. mint amennyit nekik megengedtem. a pásztorok tetteit feltárta és a pásztorok ellen tanuságot tett. felvitte. melyiket lehet leölni és mely iket nem szabad elpusztítani. hogy a pásztorok elkezdték a juhokat öldösni és többet pusztítottak el. Mint azelõtt. Ezeknek számát pedig egymás könyvébe írták. mit tesznek. hogy a pásztorok napról-napra hány juhot p títottak el és a könyvet a bárányok Urának felvitte. Aztán a köny z Úr mellé tette és eltávozott. Ezután pedig láttam. Az ég madarainak pusztítása. vagy sem. A pásztorokhoz és társaikhoz pedig így szólt: A mai naptól fogva mindegyikt k kötelessége a bárányok legeltetése legyen és azt kell tennetek. lepecsételte és eltette. kkor minden erõmmel elkezdtem kiáltozni. mikor látta. A jegyzõ beszámol. A pásztorok szintén nem láttak semmit. a sasok. hogy a pásztor nak a juhokkal. Látomásomban láttam a jegyzõt. hogy az oroszlánok azokat széttépték és felfalják. Számszerint olvasd meg nekem. hogy a pásztorok a nyájat tizenkét óráig legeltették és akkor egyszerre y visszatért és a romlásnak indult ház javításába fogott. a keselyük. amit én mondok nektek. hogy ilyen módon harminckét nemzedék vette át az uralmat a bárányok fölö mindegyik elvégezte. odaadta és pontosan elszámolt és megmuta kicsoda hányat ölt meg. A pásztorok jogtalansága. hogy hányat semmisítettek meg és hány volt nekik megsemmisítésre kiszolgáltatva. lássam. a bárányok Urát hívtam és a juhok sorsát feltártam n elpanaszoltam. mit pusztítottak el. A vaddisznók azonban munkájukban me yozták õket és miattuk a munka nem haladhatott. A könyvet pedig a juhok Urának felolvasta. felolvasta és a bárányok nevéb n kérlelte õt. Ne utasít sd õket rendre. aki mindent felírt. megtartják-e a parancsot. m amennyit szabad lett volna és a bárányokat átengedték az oroszlánoknak. hogy a juhokat széttépik és felfalják és átengedte õket táplálékul a vad A pásztorok megjelenése. elolvasta. És a megszabottnál sokkal-sokkal többet pusztítottak el. a héják. Mi nden túlkapást és jogtalanságot. A juhok Ura pedig nyugodt és háborítatlan maradt. hanem szennyes. a pásztorok pedig sanyargattá széttépték õket. írj fel. a tornyot ledöntötték és a házat aláásták. Ezek pedig a juhokat megtámadták és szemeiket csõrükk . Most a bárányoknak egyre nagyobb száma került a pásztorok hatalmába. megmutatta a juhok Urának. amíg a bárányok teljesen s A pásztorok pedig nem védték meg õket a vadállatok támadása ellen. hogy az ég madarai leszálltak. hogy a nyájat most ezek legeltessék. Akkor pedig látomásomban láttam. hogy a bárányok a házba járnak.a vetette. hogy a vadállatok szétmarcangolják õket. ho sztított el. Akkor pedig hetven pásztort hívott elõ. Õk azonban errõl mit se tudjanak. amit a pásztorok részérõl tapasztalsz.

a vadállatok. és kiáltoztak utána. a varjak és a héják pedig összegyûltek és maguk elõtt terelték a mezõk v yi bárányát és együttesen mind segítettek egymásnak. de a kosok kiá varjak akkor megtámadták a kost és megkísérelték. hogy eljött az az ember. ahányan csak voltak. Azok pedi g mindent feltártak. A föld pedig. Feltárta. Mindenekelõt agok fölött ítélkeztek. mennyi bárányt szabad megölniök. amint a kedves és szépséges földön uralkodói trónus emelkedett és a juhok Ura elfogla zt. Látnom kellett. amelybõl hatalmas tûzoszlopok csaptak ki. hogy a föld megnyílt. Olyanok voltak. Láttam. Akkor pedig láttam. amíg huszonhárom pásztor a nyájat átvette és ezek ötvennyolc idõszakaszon á n uralkodtak. amint a juhok Ura hozzájuk lépett. A kard és a trónus. a varjak és héják még mindig le-lecsaptak a juhok közé és elragadták és felfalták õket. a mély gödröt maga be temette. hogy azokat megöljék. a madarak pedig mind. azok küzdöttek is vele és harcoltak vele. mint elõdeik. És íme akkor a fehér báránynak utódai születtek és ezeknek szeme lassan megnyílt és ezek elke okat felriasztani. de a varjak a szarvakat csõrükkel levájták. a kos pedig állta a küzdelme és segítségért kiáltott. fõként a pásztorok miatt. A bárányok azonban mintha nem ismerték volna fel õket és hangjukat mint ha nem is hallották volna. Mikor pedig szemük kinyílt. hogy a bárányok nagy kardot kaptak és attól kezdve a mezõk vadjaival szemben ezt has ználni tudták. mind odafutottak. Bûnösnek mondták ki õket és elítélték õket és a kárhozat helyére kerü tették õket. azon álmomban sírni kezdtem. Láttam. Láttam. A bárányok tûrték. A kos küzdelme. Az úr pedig elõhívta a fehér bikák elsõ hét nemzedékét és megparancsolta. hogy a varjak a bárányok közül egyet szétvagdaltak és felfal Láttam. hogy ezek mindent t el és mondjanak el arról az elsõ csillagról. A vadállatok és a madarak attól a naptól kezdve már nem tek elõlük. mint a süketek és szemük semmit sem volt képes meglátni. menekültek elõle és a félele az õ színe elõtt mind olyanok voltak. aki a pásztorok neveit felírta és az írást a juh k Urához felvitte. Még csontjaik is széthullottak a földön és a juhok egyre kevesebben és kevesebben lettek. akik a megengedettnél több juhot öltek meg. mintha eszüket vesztették volna. A bárányok akkor kiáltozva panaszkodni kezdtek.l kivágták és húsukat megették. et. Az az ember aki az Úr parancsára azt a bizonyos könyvet megírta. hogy szarvát letörjék. ebbe a gödörbe mind belezuhantak. a keselyük. akik a nyájat legel ették. hogy a juhok közül néhánynak szarva nõtt. A pásztorok ezt h . a keselyük. Egy ideig néztem. önkényesen többet öltek meg. hogy a kos szarvát letörjék. Amit pedig láttam. keresni kezdték a bárányt. így szólt: Ragadd meg a hetven pásztort. Az úr pedig ahhoz. akiknek én a juhokat átadtam s ak ik. Ítélet a pásztorok fölött. a sasok. a héják és buzdították a varjakat. de nem bírtak vele. amikor minden állat belezuhant. a harag vesszejét kezébe vette és azzal a földre s jtott úgy. hogy a juhok Ura haragra gerjedt és akik csak meglátták. hog os szarvait törjék le. mert a madara orra öldösték õket. amikor elõjöttek a pásztorok. A hetven pásztort pedig bûnösnek mondt . A másik pedig elõvette a lepecsételt könyveket és a juhok Ura elõtt azokat kinyitotta. a Pusztulás könyvét kinyitotta. a keselyük. amely a földre legelsõnek hullott le. hog y õ kicsoda és a kosok segítségére sietett. Láttam. hogy a kutyák és a sasok a juhokat marcangolják és a juhok csontjain még csak egy csepp húst sem hagynak. Álmomban pedig láttam. Ezt a p sztulást a legutóbbi tizenkét pásztor idézte fel. Az ember a harcba beavatkozott és a kost megmentette. bár meghagytam nekik. aki a könyvet írta s aki a hét nemzedék nemzettje köz az egyik volt. am. S íme akkor láttam. Ennek ellenére azonban a sasok. A sasok. Az ébredés kezdete. hogy valamennyiöket megkötözték és ott állottak az Úr elõtt. pedig igen hatalmas szarva nõtt és akkor a bárányok szeme kinyílt.

Láttam. Az álomlátás vége. Én pedig közöttük a középen lefeküdtem al redtem és mindezt elejétõl végig láttam. Minden oszlopa új volt. ítéltek fölöttük és valame kerültek és a tûzben meggyulladva égtek. Abban az órában pedig láttam. letették és a házba visszavitték és az Úr színe t lepecsételték. hogy a föld közepén az elõbbihez hasonló szakadék támad színült l. az úr pedig örült neki. És láttam. 1945 Hungarian translation . az ég minden madara félt tõle és tisztelte õt. hogy nem is fértek el. amit összeszedtek. am juhok égtek és csontjaik is lángragyúltak. VÍZÖNTÕ KÖNYVEK Hasonmás Kiadás © dr. Amikor felébredtem.ki és valamennyiüket a tüzes szakadékba dobták. Láttam. Azon az éjszakán pedig elsõ álmomra gondoltam és sírtam miatt és szívem megrendült. Láttam. A juhok akkor mind hófehérek voltak és a gyapjújuk sûrû és erõs és tiszta volt. minden sarka új. mint a régi . És elhozták az elvakult bárányokat és bûnösnek mondták ki õket. Kemény Katalin. Ezután valamennyi juhot egybehívták a házba és annyian voltak. amiért ezt a látomást láttam. Ebben a házban valamennyi bárány elfért. ahogy azt én láttam és az embe ettei sorra elvonultak elõttem. A kardot leteszik. hogy fehér bika született hatalmas szarvakkal és a rét és az erdõ minden vadja. hogy a kardot. hogy a régi házat összeszedik. hogy valamennyiük fajtája megváltozik és lassan valamennyien fehér bikákká lettek. Valahányszor odanéztem. Ez a szakadék a ház jobboldalán nyílott. mialatt . Aztán pedig sírásra fakadt m nem álltak meg. akik kézen fogtak és akik az elõbb engem a magasb tek. Láttam a többi juhot és láttam a föld állatalt és az ég madarait. A házat újra felépítik. A házban pedig minden bárány összegyûlt. mindig újra könn ni kezdtem afölött. Láttam. sokkal nagyobb. amit láttam. csak amikor már nem bírtam tovább. Ez a ház az elõbbinél magasabb volt és az elõbbi helyén emelkedett. dícsértem az Igazság Urát és hálát adtam neki. A házba minden állat visszatér. kivitték az ország déli részébe és ott helyezté És láttam. mert mindnyájan jók voltak és a ház ndnyájan visszatértek. mert minden úgy fog történni. A elsõ volt közöttük a hatalmas fehér bika a fekete szarvakkal. A juhok Ura pedig örült neki és valamennyi bikának. Fölkeltem. most levettek és a kos keze is megérintett és a három fehér alak a juhok közepébe letett még mielõtt az ítéletet megtartották. oszlopait egybeho dják és a ház minden részét egybecsomagolják. Ezután pedig a három fehérbe öltözött alak. amit láttam. A szemek kinyílnak. hogy a juhok Ura új házat hozott. amit a juhoknak adtak. hogy a ház igen nagy volt és tele volt. És ez volt éppen az a látomás. Akkor pedig mindnyájuknak a szeme kinyílt és mindnyájan láttak és egyetlenegy sem volt között ki ne látott volna. akit elüldöztek és megöltek és egybeg den vadja és az ég minden madara. hogy lássak és akkor észrevettem. amint leroskadtak és a nagy lõtt leborultak és hódoltak neki és minden szavának engedelmeskedtek. minden bárány.

1989-ben 89-0868 Felelõs vezetõ: Bálint Csaba igazgató Felelõs szerkesztõ: Háy János Mûszaki szerkesztõ: Kempfner Zsófia HO 12 ISBN 9633450039 ISSN 0239-1708 € € HAMVAS BÉLA € Silentium / Titkos jegyzõkönyv / Unicornis € € € € € € € € € € € € € € € € € SOROZATSZERKESZTÕ LUKÁCS LÁSZLÓ VIGILIA BUDAPEST 1987 LEKTORÁLTA GÁL FERENC € € TARTALOM € € € € SILENTIUM € Henoch Egy csepp a kárhozatból Jázmin és olaj Gyümölcsóra € € TITKOS JEGYZÕKÖNYV € 1962.február 4.Holnap Kiadó. 1989 Felelõs vezetõ: Sík Csaba igazgató Készült a Dabasi Nyomdában. Budapest. Apokalyptikus monológ .

Henoch ezért Matatron. hogy az õskor kivétel nélkül minden vonala és útj ztezõdésében ott áll Henoch. aki a Megváltó e elõtt. A könyv. De. éppen ma. ph tón. mint a hinduk vagy az irániak. nem lehet és nem szabad . rang. mint jós. Légy hû.Arlequin Kései mûvek melankóliája Pythia € € UNICORNIS € Beszélgetések Bolond. A könyv. Néhány lényeges mozzanat: Ádám Rariel arkangyaltól könyvet kapott. ez a különös szó. a világ kancellárja és vetlenül õ következik. õ volt a követ. aki nem az örök életre rendezkedik be Epilegomena € € € € € € Silentium € HENOCH € I. nem jelképekben. Ezt a tényt ma minden erõvel hangsúlyozni kell és fenn kell tartani. Henochnak szemléletes tapasztalata volt Istenrõl. ami a legfontosabb. Törvényeket és szokásokat hozott. a megrázhatatlan bizonyosság az Úrban. a sziklaszilárd bázi s és a megtántoríthatatlan hûség és elszegõdés. Feljegyez ikor az Úr Henochot a lelkek fölött való teljhatalommal megbízta. hogy mi e halandó emberi lénynek szolgáljunk. Henoch megmutatj milyen az apokalipszisben (történet) az egyetlen lehetséges magatartás. héberül Sefer. a sötét korszak kezd z elsõ éber. amit Ádám elásott. pistis. aki a csillagokról való tudást az emberekkel megismerte te. Henoch magatartásán kívül más egyáltalán nin okalipszis jelenlegi végsõ szakaszában mást tenni. Henoch azonban. hanem személyesen és közvetlenül szemtõl szemben állt és beszélt vele. Hossz deig az egész mitológiai túlzásnak is látszik. fides. Õ volt az. Az egyetlen lény. mint látó és szóló. mint õrzõ. Henoch volt az elsõ próféta. mint a már elkallódott Kabbala könyvei magyarázzák. ugyan miféle dolog ez. s így azt. mint amit õ tett. a lelkek világának helytartója. mint Böhme mondja. mint Illés vagy Mózes. tudást és világosságot és értelmet is . ahogy a görögök. aki a halál küszöbét teljes öntudattal r az Úr õt magához emelte. mint Platón írta. az elsõ hat pátriárka Ádámtól Jaredig. A történet e pontján. Keres a könyvet. ahogy a latinok írták. mialatt az ember a hagyománynak egyre nagyobb területét látja be. a Matatron. mint a Sefer Jezirah mondja. ahogy a keresztény vallás mondja. héberül Sefer. mert próféta nem annyi. hanem annyi. Végül. ténylegesen látta õt és hangját hallotta. õ volt az. Ma. nem a mítosz káprázatában. Henoch lénye összeköti a paradicsomi emberiséget az apokaliptikus (történeti) emberiséggel a megváltás emberiségével. mint a görögök vagy az eg miak. miko r. az Égnek földi megnyilatkozása nincs. € € A héber hagyomány azt mondja. Matatron. mint a görög logosz. tudást és világosságot és értelmet is jelent. a hierarchiák legmag bb lépcsõjén. Tanúja volt az angyalok lázadásának. aki a bukott angy kérvényét az égben az Úrnak átadta. mert a h it hûség is. hinni. az angyalok elcsudálkoztak és azt kérdezték. ma. ébernek lenni. paradicsomban történt. még az arkangyalok fölött. hogy Henoch Matatron. tûnik ki. saját szemével látta. Légy éber. mikor a mennyben járt. n másokban. a válság egyre félelmetesebb szorosában. vagyis szignatúrát. Az apokalipszis küszöbén. ma úgy mo y az igazság szellemében. a bevéstek. És. A könyvet Ádám elásta. A megtántoríthatatlan hûség és elszegõdés. De mindenesetre valamit. Csak lassan. közvetlenül megismerte. Isten után közvetlenül õ következik. ma. megtalálta.

ahogy a latinok írták. Ez a kamaszság. ez a hit. ma Henoch magatartás nyosság nincs. vagyis a gigászok. vagyis a zûrzavarosak. mi a neve. meghalt. de nem ismerte az Antikrisztust és azokat az embereket. Valami borzalom történt. Nem tudnád õket észre téríteni. az a lélek. ma. hogy siess a dúlásra. akik "összerágták nyelvüket a fájd alomtól. eki felsõbb hatalom kai edothe auto exousia. Nem gyûlölni. az alázat. becsapottak milliárdjait látja. vagyis a megrontók között. daganat. mert nem tudjuk elkövetni. az ész. siess a prédára. Nemtelen hitvány fiak. Henoch helyzete igazá b volt. amitõl Henoch minden szava reszket. a tanítás. a könyörület. az Úr kamasza. Tovább nyüzsögnek. siess a prédára! Az Apokalipszis pedig íg : és az Antikrisztusnak adatott hatalom minden törzs. Ou metanoésan. Siess a dúlásra. a sam suniták. az okosság. hogy mennél inkább ostorozlak. Henoch tudta. a hajnal és a harmat gyermeke. mi az oka. a rephaiták. a hazugságot és a gyûlöletet és a orgyilkosokat és a ripõköket és a mérgezõket és a nyelvöltögetõket és az elvetemültség és a t és a káromlás és a törvényesített és a megzenésített embernyúzás emberiségét. a béke. az avidák. aki nem tud hozzá hasonló lenni. Siess a dúlás elvüket a fájdalomtól összerágták. Az Úrral szövetségben állt. Ez a megrázhatatlan bizonyosság Ma. mert arcáról az isteni rettenet sugárzott és aki látta. Az özönvíz elõtt élt emberiség sötétsé re kisebb volt. Ha melledrõl a szõrt kínodban kitépné . de az Úrral megrendíthetetle . a giborim. Siess a dúlásra. az élet. a hajnal és a harmat gyermeke. olyan székbe ültette. az árulást és az erõszakot. mint helytállni. mint Platón a Phaidrosban írta. siess isztusnak felsõbb hatalom adatott kai edothe auto exousia. Ki vagyunk neki adva. amely az õ trónusához hasonló. mint az egyik könyv írja: az emberek nem mertek reánézni. de a király engem csak kamasznak hív. Igen. mélyebbre merültünk. a legmagasabb mennybe. a hata a bátorság. nyelv és nemzet fölött és meg fo lázkodni elõtte a föld minden lakója. aki az Úr kama sza volt. aki nem tud olyan lenn õ. aki a hagyományt olvassa. ha a földön a legfelsõbb te jhatalmat kezedbe kapnád. siess a prédára. a nephilim. a szörnyeket és a gigászokat és a visszájára fordít . és a lázadó angyalokat. amelyek mindeg yikét ujjammal jelöltem meg s ezek a bélyegek azok. Ou metanoésan yelvüket a fájdalomtól összerágják és elviselnek árulást és erõszakot és nyúzást és éhséget é t és ripõkséget és leköpdösést és nem térnek észre. mét és újra. azt válaszolta: Hetven nevem van. hanem szövetségben állni az Úrral. de nem tértek meg. akirõl a Megváltó késõbb azt mondta. vagyis a szörnyek. mint Böhme mondja a paradicsomi lélek. Baader szerint már nem tudjuk. akinek neve nincs beírva a megölt Bárány életkönyvébe. Henoch csak Azazelt ismerte. mit jelent a sötét nemzedékben élni. annál inkább növelitek a bûnt? Talpától fogva tetejéig nincsen e testben mindenestül seb. aki Ádám a bûnbeesés elõtt volt. Mikor me tõle. Az egyik feljegyzés azt mondja. hogy jaj annak. ahogy Henoch tette. akinek könyvét a régebbi f arizeusok az ószövetségbõl oly észrevétlenül kicenzúrázták. nem gyûlölni. az anaguidák. Az Úrral szövetségben állni vitte õt az Arahath-ba. Ephébos. Amikor az emberek nyelvüket összerágták a mtól. nincs más mód. amit a lázadó angyalok elkövettek és mi volt az a sötét tudás. amire az mberiségét a bukott angyalok megtanították? igen. mint azt az isteni kölyök tette. írja a hagyomány. Talán létünkbe észrevétl t és azért nem tudunk róla. kelevény siess a dúlásra. nincs más mód. egészen elcsodálkozik. De ma sincs más mód. de azért nem tértek meg". Nem kell azt hinni. mert állandóan elkövetjük. hogy ez a borzalom az özönvíz fenekén nyomtalanul eltûnt. mondja Jeremiás. vagy s a borzasztók. Az egyetlen mód az elátkozottak között élni.okalipszisben. S ebben a helyzetben nincs más mód megállni. az Úr kamasza. de nem tértek meg. Ou metanoésan. vagyis a visszájá a fordítottak. Henoch helyzet e a mienknél könnyebb volt. pistis. Me nyitotta neki a bölcsesség háromszázezer kapuját. amikor az egész emberiség egyetlen mozgatója. mint nem gyûlölni. Ez a tündöklõ kölyök. a várható ítélet elõestéjén. testének húsá ztatta és olyan volt. mint a fáklya és mint a villám és. megkoronázta. õ volt a kamasz. Az ember kínjában mellérõl a szõrt kitépné. hog y benne Ádámnak elsõ lelke kelt életre. akkor is tehetetlen maradnál. ahogy a görögök. Henoch. Ou metanoésan. az istenfélelem háromszázezer kapuj eki hetvenkét szárnyat és háromszázhatvanötszörös áldással adott neki háromszázhatvanöt szeme mint a nap. és jaj annak. a kellem. He az árulókat és a törtetõket nem gyûlölte. hogy a vízözön nemzedéke ellen tanúskodjék. Az istentelenek között. az emiták. Mi volt az a bûn. Nem gyûlöl. Nem tértek meg. Ó. mi. Elárulták a fényt. Tehetsz valamit? Feltéve. hogy tõlük még a maiak is tanulha az õskor minden lényeges mozzanatával vonatkozásban áll. vagyis a hatalmaskodók. Henoch az Úr kamasza. amelyek az Ég minden törvényét lezárják. nép. Kamasz. Gyermeki fiú. Az Antikrisztus korszakában. Ma. akkor se tudnál tenni semmit. fides. a mélyponthoz egészen közel. De aki ninc e van. amikor az Égnek nincsen földi megnyilatkozása. Az Úr í palotám elõtt ül és ítéletet tart az égi se t: Neveim közül hetvenet kivettem és neki adtam a parancsokat a nyelveknek õ osztja el neki adtam a huszonkét pecsétet. Henoch.

Fõképpen õrült. a felelõtlen irtózatkeltésben nyilatkozik me abban. Az Antikrisztus megszületését hiába várjuk. Szembekerül vele. amellyel szemben védtelenek vag yunk. Az Antikrisztus éppen a személytelen. zûrzavaros. az értelmetlen és a vak és a komisz és az õrült. amire János azt mondja. János Apokalipszise azt mondja: Hatszázhatvanhat. nem ember. Mert. hanem. a nemlétezõ. ahogy Coventry Patmore mondja. Aki bûnt követ el. amit az ember akkor tapasztal és él át. mondja Cove ntry Patmore. Íme . hanem a nemléte zõ. aki tudja. Azért kelt fel és fog felkelni és a világ azért van neki kiadva és azért t neki felsõbb hatalom. Nem lehet segíteni. Nemlétezõ. Hatszázhatvanhat. A személy. A nemlétezõbe az egyetemes romlás jelenléte. Hóde hé sophia estin. A nem-e mber. a semmi. Tromos kai phobos. de a semmibe nyúl. senki sem érti . Sohasem fog megszületni. Az Antikrisztus nem alak. Rémület és reszke Henoch. Fognak továbbra is sz tni és egyre többen hitványak és pimaszok és vérengzõk és hazugok és visszájára fordítottak. Az Antikrisztus kolosszális valótlanság. politikában és gazdaságban és tudományban és vallásban egyált n mozzanat. megborzad. hogy valamilyen formában emberi alakot is fog ölteni. amikor szembekerül az átkozott és buta kényszerrel. y ez így mind majd a legközelebbi jövõben testet ölt. hogy generális kényszerképzet és rettenetes õrület. The divine is only real. hogy a föld miképpen lett ilyen. de nem is dolog. Az anonim borzalom. hogy megszólíthatatlan. nem test-lélek-szellem o lyan egysége. mert az emberiség ben az õrületben él. a személytelen erõszakkal. alig kezd el élni. Az Antikrisztus nem személy. Mert Ist len valóság. hanem a semmi. a bûn. Az Antikrisztus nem személy. kezünkben van és ne m tudunk vele mit kezdeni. mégis itt van és tény és mindenki csinálja. Szekták és államok és szervezetek és mûvek. hogy a bûn vagyis: Istenen kívül lenni. borzasztó. Az a személytelen. M a borzalom a személytelenben? Az. Lehet. de ez a jó elen van. Egészen biztos. mert nem személy. vagyis a szellem. ami például a tal vagy a technokrácia. visszájára fordított. vagyis a valóságból. vagy a rémállam. Ebben a valótlanban élünk. Csupa jó szándék. mert ezt a nemlétezõt mi valósítjuk meg és mi csinál mi tartjuk fenn és mi ragaszkodunk hozzá. a szükségben. ami a terr orban. A borzalmas ne mlétezõ. Ez a z Apokalipszis végsõ szakasza. holtbizonyos. Mint oly sok tudás. a tagadás. Hiszen éppen ez az. Nemlétezõvé vált. Fejtse meg. mert éppen a negatív lét. mondjuk. the divine is only real. a sötét. ami ne kí tunk valamiféleképpen segíteni. A megsemmisülés állandó jelenléte. Lehet. mint amilyenek mi vagyunk. The divine is only real. talán. az erõszakban. Ami rajta kívül van. Akármilyen ügyefogyottan. hatalmas odó lesz. az üres. Mondjuk úgy. Hatszázhatvanhat. amely mögött ne a jó szándék állna. risztus nem születhetik meg. az a megsemmisülésbe lóg. hogy János apostol ezt a karta elrejteni abban. adatot. mert tõlünk független. mint ember. de ak kor minden inkább lesz. a semmiben és az ûrben és a s tagadásban és a megsemmisülésben. És valótlan. ma. a várható ítélethez egészen közel. amely mögött nem áll ember. És hozzáteszi: íme a bölcsesség hóde hé estin. € € Az egyetlen. de ezenfelül még erõszakos és vérengzõ és hazug és dühöngõ is. történeti személy nem lehet. az irtózatos tény. végül Istenbõl kizárja. végül Isten. meg akarja nézni. Semmi. azzal. A megszólíthatatlanság. az Apokalipsz is ilyen elõrehaladott évszakában. Az Antikrisztus az aperszonális legátoló szükségszerûség. Az Antikrisztus nem lehet ember. Íme a bölcsesség. a nem valami. nem. Azért van. Még van. inkább szörny. hogy ma úgyszólván nem történik semmi. Ez a titka. Miért? Mert nem az ember csinálta. Egyetlen pillanatában sem valódi. Nem ember. a személytelen terror megjelenése. A megsemmisülés ténye. de akármilyen félelmetes és irtózatos. amely az Antikrisztus felõl kétségtelen. Henoch magatartásán kívül más biz € € II. hanem épp a Személytelen. máris csõdben van. értsü mély valóság. De valami most már. Azt lehe tne mondani. ma. ne aki. Még csak nem is dolog.szövetségben állni. ami most és ma van. merítõ nem lesz. Ez az. De senki se tudja. ami a földet ma a rémület és a reszketés helyévé tette. Senki sem személyesítheti meg. megfogni. hogy íme a bölcsesség. Az emb csaknem megrendítõ erõfeszítéssel készít állami és társadalmi és gondolati és tudományos és i . Hatszázhatvanhat. Az Antikrisztus testetlen és lelketlen és szell emtelen fikció. megrontó. amikor azt írta. nem lény. az ínségben. az önmagát vagyis a szellembõl. E napokban sokan és sokszor szóvá tették. Biztos. Exousia. Az Antikrisztus a személytelenség ténye. nem biztos. alakot nem ölthet. a hiábavaló. Tromos kai phobos. Hatszázhatvanhat. Mert a bûn éppen a nemlétezõ. Egyedül az ist eni a valódi. Semmi és mégis tény. Talán ez a Hatszázhatvanhat. De mi yen jó szándékot belülrõl valami megõröl. mindenki reszket. A személytelen terror. Talán ez az.

siess a préd i. Nem rovar. hogy a világközönség színe elõtt a jövõt csináljuk. Ott a király büszkén lépeget a nagy ünnepen pucéron. még több rémület és reszketés. A nemlétezõ. € € III. Ez az Antikrisztus. Ninc s közönség. hanem absztrakt kell. sõt énekelve és géppisztolyosan. mégis tart és végig kell játszani. ez a Hatszázhatvanha ikrisztus. méltó és egyenértékû megtorlás sülne. a hajmeresztõ az. hogy segítene. aki ust dompteur-nek nevez. Még nem. Neki sem. Mindenki unja. az egész mutatvány senkinek se kell és a legjobban szeretnénk már végre hazamenni. Kinek? Miért va ez az egész fene nagy díszelõadás? Senkinek se kell. amelyre e ne lenne. hogy a dompteur. abban zemben. Még szabad. ez itt szabad és meg van engedve. És nem az a hajmeresztõ.erveket. A megsz ert a valóság a világosság. Talán annak az embernek viselkedésébõl érthetõ. mindenki szeretné a c ukrot és fél a tüzes vastól és az ostortól. igazán nem. Íme a bölcsesség. Azt l kérdezni. hogy a világ megborzong és valak keze ökölbe szorul. Ne al. s mindezt az igazság nevében. hogy a világ legszebb ruháját viseli. Ez az. Azt a tûz elemésztette s ez itt. sõt vigyorogva. hogy az egész emberiség a sötét megsemmisülésbe lohol. nem féreg. hogy szabad és hogy meg van engedve. hogy íme az Antikrisztus országa jön és jön és jön és ez a nihil és a fantazma országa. Meg van engedve. akit az Úr kamaszának hívott. A hajmeresztõ nem az. Mi vo lt Sodoma és Gomorra ehhez képest? Bagatell. Henoché. Gömbökön balanszírozni kell és fejünkön kell állni és a labdát szájunkkal elk és egymásra a puskát ráfogni és a másikat jelszóra lepuffantani és indulókat énekelni. Szövetségben állni az Úrral. sz abad. Siess a dúlásra. a romlást fokozz a. aki Mat atron és a lelkek helytartója. a földnek napjában hetvenhétszer meg kellene nyílnia és a tengernek hetvenhétszer medr kicsapnia és a mélységek tüzének hetvenhétszer fel kellene törnie és az égrõl hetvenhét csill kellene zuhannia. hogy közönség nincs. hogy az elõadás kell . hogy ez most szabad. Azt hiszi. Ez Hen atartása. a hajnal és a harmat gyermeke volt. hogy ez szabad és a megtorlás kimarad. Amikor valaki egy vagy több i lyen cudar igazságtalanságot elkövet. Meg van engedve. sõt elméletekre hivatkozva. Nem gyûlölni. A cirkuszigazgató. Ez az állatszelídítõ. Isten az egyetlen valóság. Ez az az ab rakt és nemlétezõ személytelen semmi. Tudni. A nemlétezõ. kötélen kell táncolni és hurrázni. Semmiféle természeti megjelenése nincs. ha mindaz az igazságtalanság. nem mikroba. Az Antikrisztus a nemlétezõ sötét õrületének káprázata. hogy az elõadást bsztrakt személynek rendezi. ez a hajmeresztõ. Ez a hajmeresztõ és nincs megtorlás és z igazságtalanság szabad és meg van engedve. hogy éljen vagy vess zen. Neki sem? Nem. kitapinthatóan érezni. de nem lehet. De nem sújt le. halál reá. Tromos kai p viselni. vagyis a cirkuszigazgató az elõadást kinek és milyen nézõközönségn ezi? Tûnõdve nézünk egymásra. hogy a menny az irtózattól leszakad vagy sem. Íme. hogy terhes ass zonyokat rugdaljanak és öregek csontjait összetörjék és a havas fagyba egész városokat kitasz ak röhögve és diadalmasan és egész országokat fölperzseljenek és mindezt a törvény látszatáva kenetteljesen. hogy Sodoma és Gomorra ehhez képest vicc volt. Az igaz ja. A len. Nekem nem. € € Bizonyos. Mi itt a semminek komédiázunk. A dompteur hülye. Egzecíroztat bennünket. a megmérhete tlenül borzasztóbb. az Úrral szemtõl szemben állt és beszélt ve ban való megrendíthetetlenség és nem a pillanat csábjainak való bûvös bókolás. Egy idõ óta az emberi létezés egész területén nincsen és nem volt olyan szándék. a tenger kicsap vagy sem és ez most szabad. Körös-körül a semmi és az ûr és a valótlan és a fikció és a kényszerképzet és az dás senkinek se kell. hogy a megtorlás kimarad. hanem. A valótlan. Vagyis a nézõ a személytelen. Meg akart bennünket menteni. Szövetségben állni a világossággal. Köteleken és karikákon kell átugranunk és körb futnunk és szép sorba kell állnunk és egyszerre tapsolni vagy kiabálni. A cirkuszigazgató nem veszi észre. abban a hisze mben. amit ma el kell viselni. Az özönvíz a földre kisebb do lgokért szakadt. hanem egyre szorosabb szövetségben állni az Úrral. látta a Megváltót. Csak százezer . Hol a nézõ? A cirkusz üres. S amit elért. Az absztrakt. Amíg rájövünk. ez a sötét és üres kényszerképzet. hogy az igazságtalanság megtörténik. hogy az igazságtalan ság megtörténik. Egyik kezében cukor. Absztrakt és fiktív. A felbõszült gonosztevõk maguk is megrettenve ámulnak. amit ma elkövetnek. hogy nincs is közönsé meséjének ez pont a fordítottja. Eltûrni és nem bosszúért imádkozni és nem gyûlölni. Ennek a m en jó szándékot és segítést belülrõl megõrlõ és felbontó személytelen hatalomnak vagyunk kiad zázhatvanhat. vagyis a kell nem személyes. Elviselni a bor mat és az undort és a háborgást és a tiltakozást és a rémületet és a reszketést. Biztos. Nem szakad le az ég. egy percben az egész visszájára fordul és ahelyett. De nem az özönvizet kérni. a másik an ostor és tüzes vas.

sz che. absztraktul. a valóságról lefejtve és elvontan. aki magában sivatagot ne õrizne. ez az. Hajmeresztõ. Az Élõ Ist Ahogy Henoch mondta. apánkat lepuffantjuk és a cirkuszban karikákon ugrálunk át a nemlétezõ nézõ. mert nem élõ személy. ez az Antikrisztus elszabadulásának kora. életünkben minden személytelenségi attitûdöt kielemezni dául azt. bõszült. aki a személytelennek csak mustármagnyi helyet ad. persze. aki parancsra saját apját lelövi. hogy az a bizonyos katona. hogy a Gonosz majd valamilyen élõ emberi és történeti alakban fog m gjelenni. Nem kereszténység. sokan még azt is hitték. amennyiben élõ emberi lény õt szolgálja és ne meghódol és magában neki helyet és teret enged. Tökhülyén lunk itt és tehetetlenül és kétségbeesetten és jajgatva és a borzalomtól megszürkülve és nyel alomtól összerágjuk. El kell viselni. kivétel nélkül ma itt a személytelenség sötét õrületében élünk é ok vagyunk. mint a katona. ami megtörténik. akik a fájdalomtól nyel zerágták. El kell viselni és a szövetsége t még szorosabbra venni. az üres színház elõtt a az ostortól reszketve. ami történik. ha feltételezzük. Mind nyájan együtt alszunk a rémmel. Nem -ság és ség. de ha zsivány tartja. próbálj a másként megérteni és megmagyarázni. Szabad. Így még kevésbé fogható meg. A kérdés ez: miképpen van.berendezkedni. Exousia. jaj annak. Mindnyájan azt hittük. akár valam ilozófiával. Sõt. személyünket kikapcsoljuk. amit Henoch tett. Annyiban van jelen és neki csak annyi ban van hatalma. aki a sötét semmit magában felébreszti. pimaszság. mert éppen a személytelen és a nemlétezõ. mert ez most meg van engedve. de most. siess. Egészen más feladat lenne. Jézus Krisztus személye. statisztikai adat vagy ha parancsot kapunk. Milyen üres és szánalmas. Hatszázhatvanhat. sõt fensõbb hatalma (exousia). Ez az a kor. imádkozni. most meg van engedve és szabad. hogy izmus. Die Wüste wächst. amirõl János apostol beszélt. aki a nemlétezõnek létet ad. egyszerûbben is meg lehet érteni és fogalmazni. Megismertük tilos és szentségtörõ közvetlenséggel és a megsem nkhoz öleltük és mindnyájan. kérem. Jaj annak . Meg van eng edve? Igen. nem gyûlölni. a dolgokat nem kell ilyen magasan venni. Az Antikrisztus nem térhet meg. A sivatag nõ és nõ. De. Fölösleges a nagy dolgokat minduntalan elõrángatni. mint a tökhülyék állunk itt. hogy az egész majd kedvezõ fordulatot vesz. Egyáltalán meg se fogható. Nem krisztianizmus. mert nem személy s így személyes elhatározása sincs. A szörnyû kérdés ez: miképpen van. Nem istenség. Nincs nézõ és a cirkusz ató színtiszta õrült. a ni lehet. Jaj nekünk. ami ma történik. Belebújni az Úr ölébe és a boldogtalanokért. Hiszen. aki magában sivatagot rejteget. az. ez az Apokalipszi sõ szakasza. A morál prédikáció. a sivatagban és meg v agyunk tömve a nemlétezõvel. Ehhez minden egyéb magyarázat iny és fals. amelyet máskor az ég és a föld hatalmai megtor oltak. Nem Izmus. de kénytelen az eszkatológiához ny i és azt mondani: mindaz. csak úgy érthetõ. a lehet. pr a valaki azt. az Antikr isztus és õrültjei észre térnek. Ez most szabad. amikor azt mondta. Ou metanoésan. Akár a szcientifizmus bármelyik elméletével. De szabad. Valljuk be. mikor a puskát apjára ráfogja. Az ember. akárki tartja. hogy az Antikrisztus nem térhet meg. Soha sem fog testet ölteni és a történetbe nem fog kilépni. minden nép fölött adatott neki felsõbb hatalom kai edothe auto exousi a. azért. aki ne adta volna neki el valamijét. akkor az ember mérgébe tépne ki. gonosz. hanem szövetségben állni az Úrral. Nem mintha ebben vala vigasztaló lenne. sohasem voltunk valami okosak. Ez a helyzet így. Henoch tudta. aki vele szemtõl szemben állott. hitvány. aljas. bár mindnyájan régen tudjuk. hogy mindaz az igazságtalanság. a hajnal és a harmat gyermeke. csak legvégsõ esetben nyúl eszkatológiai kategóriákhoz. Nem is ízléses. De nem tértek meg. ahogy ma fennáll és amilyen irányt v már csakis és egyedül a végsõ kategóriák segítségével érthetõ. Az egyetlen. bármilyen vonakodva és kelletlenül. hogy nincs nézõ. az úgynevezett eszményekkel és hazudunk és át vagyunk szõve a sz len fogalmak ezreivel és minden második szavunk az. mert senki sincs közöttünk. Azt senki még csak nem is tette. amikor az az igazságtalanság. szerencsétlen szegény bolond. Siess a dúlásra Nyomorult. hogy mindaz a hajmeresztõ igazságtalanság. de nem tértek meg. ami egy idõ óta s most egyre nagyobb vehemenciával kibontakozóban van. és amennyiben az élõ emberi lény személytelen lanná és szellemtelenné válik és sötét lesz és fantaszta és megõrül és lohol. hogy ez most szabad. De mi tömeg vagyunk és publikum és csõcselék és személytelen söpredék. mert ez az Apokalipszis végsõ szakasza és az Antikrisztusnak fensõbb hatalom adatott. miképpen válik személytel . meg va edve? Az ember nem szívesen. aki odaadja neki akaratát és képzeletét . magunkat megszólíthatatlanná tesszük. történeti lényben nem is in arnálódhat. meg latlan marad és azon mi nem tudunk segíteni? A válasz ez: az igazságtalanság megtorlatlan marad azért. mert parancsra személyes életün ket kikapcsoljuk és meghunyászkodunk és szívtelenek és embertelenek és értelmetlenek és katon zemélytelenek vagyunk.

Nem ellentmondani. amíg van egy. A kezdet és a vég. bocsásd meg. Nincs út vissza a paradicsomba és nincs kerülõ és nincs remény a javulásra. amikor a rémet minden léleknek meg kell ismernie és az utolsó tapasztalat. Ez a borzalom. akik a földet ma igazságtalansággal bemocskolták. Ádám ugyan elásta. az életszentség beszennyezése. Nincs és nem lehet békéje se nkinek. Akkor neml unk és a halálban vagyunk. de ismerték a kínaiak és a kelták. Blöff. hogy oly sokáig személytelennek hittelek. A léleknek lehet teljes üdve. mi a paradicsom és Isten országa. Nem tiltakozom és nem menekülök és nem választom a könny et és nem térek ki elõle. a görögök Orpheusnak tulajdonították. Nekik a végleges jaj. S azok. amely a személytelen. Minél gyorsabban átesni e okon. akiket a sivatag még nem nyelt el. nem egyéb. Én is v aludtam sötét éjszakákon tilos és káromló ölelésben és magamban a sivatagot tápláltam. hogy ez most szabad és diadal maskodnak. hogy az Antikris ztusnak helyet ne adjanak és neki meg ne hódoljanak és felébredjenek. Részleges testetöltésre mindnyájan lehetõséget biztosítun or a személytelenségi attitûdöt mint hivatalnokok és katonák és tudósok és gondolkozók felves kor a prédára és a dúlásra sietünk és fantaszták vagyunk és a sivatag van bennünk. hogy a borzalom meg van engedve. Az õskori tudás és az Evangélium úgy összetartozik. A könyv. € € IV. hogy e nehéz sorsra méltónak talá . hogy é zre térhessenek. lázadó angyalok. mint a hagyomány mondja. Atyám. hogy a te országod eljöhessen. hogy a fájdalomtól összemart nyelvvel hozzád szól Hálát adok neked. akik nem botránkoznak és nem javítgatnak és nem háborodnak fel és szenvedésükért nem lázadnak és a tiltakozástól nem vakulnak el és n megsértve. héberül sefer. aki elkárhozott. egyetlenegy. Boldogok. De jaj nekünk ezõ lehet nemlétezõ. Ádámnak könyvet adott. Engedd meg. hogy a megsemmisülés szörnyetegét megismerjem. Valótlan és hazug és nemlétezõ. akik nem tudják. Valódiság nélkül. Istentõl és embert n világ blöffét kitalálta. Könyörögni a becsapottakért. a hinduk az Upa hadokban õrizték. a kiûzetés. Az õskori tudás az Evangélium t a régiek mondták: logos spermatikos. hogy ez most szabad és reszketünk. mert e boldogtalanok áldozatul estek. a személyes lét életszentségének bélyeg tség beszennyezése. ha van egy. A héberek Kabbalának hívták. akik e vég sõ napokban szenvednek és akiket az irtózat összeráz és akik a rémet nem szolgálják és akik e és elviselik. ami be van vésve és m dandó. Hóde hé sophia ikrisztus nincs és sohasem is fog megszületni. Jaj nekünk.nné. A kettõ között van a sötét jaj. a személyes és így a valóságos és így az isteni létezés. mert idõ. hogy a meg semmisüléssel együtt kell aludni és az Antikrisztust mindenkinek meg kell próbálnia. Nem szembeszállni. Amit mi bûnnek hívunk. az Antikrisztus szolgái és démonok. A nemlétezõ nem lehet létezõ. Az utolsó napokhoz értünk. mélyen a nihilbe merült és nincs sehol. Mert az egyetlen valóság Isten. Nem egyéb. mint ennek a tudásnak Isten szájából való egyetemes é inyilatkoztatása. Amit az Evangélium tanít. Tedd õket megszólíthatóvá. Isten országának törvénykönyve. hogy észre térhessenek. Istenhez való hasonlóság nélkül. pedig te vagy az egyetl en valóság és te vagy a Szellem és az Atya. és hogy a hivatalnok íróasztalánál miképpen kapcsolja ki személyét és a tanár a katedrán mélytelen és a tudós és a pap a szószéken milyen személytelen és absztrakt és fiktív és õrült kus és komédiás és hazug és fõképpen milyen megszólíthatatlan és a sajtó és a mûvészet is mil ire a publikum (az üres cirkusz) elõtt áll és milyen mélyen. hogy megláthassuk a te országod n. Isten kezébõl való õseredeti értelem. hanem tudják. Komolytalan. De jaj azoknak. Atyám. Nem ellenállni. ne hagyj el bennünket a sötétségben és a sivatagban. egyetlenegy. Minden egyéb káprázat és nemlétezõ és õrület. hogy a szavam mennydörögjön és meghallják azok. és reánk is úgy származo orfikus tudás. Amit bûnnek neve elsõ és az utolsó. Ezt a tudást az õskor minden népe ismeri. és ismerték Mexikóban és Peruban és a Hú en. A megváltás. ez most szabad és meg van engedve és ki vagyunk adva neki. az irániak Zarathustrának. mindent. The divine is on real. € € Rariel arkangyal. A kettõ között va . tudást is jelent. A világ száma betelt. mi történik. aki szenved. A kettõ között van a bûnbeesés. a szcientifizmust. Atyám. Magamra veszem és köszönöm neked. A kezdet és a vég az éle entség helye. e gyámoltalanokat. amiért megengedted. Erõsítsd meg e szavak hatalmát és a tûzözön elõtt lmed és adj nekik erõt és idõt. mint az elveszett és vissza nem állítható paradicsomi létezés he tt a magasabb lét. de He och újra megtalálta. Életünket ez a személytelenségi attitûd egészen kimarta és személytelenül gondolkozunk k és egész mitológiát építettünk. erõsítsd meg az én hangomat. hallgass meg és ne tedd magad megszólíthatatlanná allgass meg e boldogtalanokért és magamért. van az apokalipszis (történet) és az Antikrisztus.

hanem személyfölötti. amelyet Bábel többé nem ért. Nagyon nehéz. a külsõ természetet elnyeli. a tûz. Gegonen. sefer. Nem tértek észre. amelynek számában (kulcsában) a liliomok rózsája ki k. A nemlétezõ . Az ember megszólíthatatlanná válik. És félünk. Ez most nem az a hely. mondja János. Ezért van terror. és ez tart Keresztelõ sig. és Isten országát csak az látja meg. Önmagát le magát a létezõk sorából kizárja. a kiáltó szó a pusztában. A közösség felbomlik. amelyben tevékeny része nincs. Szent Szellemnek nevez. Tilos. hogy van embertõl és személytõl független történet és fejlõdés. a személy hozzájárulása és akarata és erõfeszítése és bevetése nélkül. Tudjuk. a t dás. írja Böhme. Ou n. Hiszen összes gazságaidat most már nyugodtan ûzheted tovább. ezért van technokrácia. õ volt az elsõ próféta. amely Henochh al valamilyen összefüggésben ne lenne. nincsen lényeges mozzanata. Lehet ezt mondani t. Idiótának kell lenni. embertõl. Isten országának hangja. és ezért a katona saját apját lepuffantja. A világ tõlünk függetlenül Nincsen semmi baj. mint a legillatosabb szavakkal? És amikor. amik történtek. A körülmények mi szerepük nincs. felel és vállal és szól. a ke yér is csak azé lesz. az Úrral való szövetség mágikus vonala. A személytelen hatalomnak magát át kell adnia. Az Antikrisztus szellemi létezést sohasem nyerhet. Az utolsó mozdulat pedig. Megtörtént. mint a napfürdõt. Az elhazudott létezés hülye fantazmagóriája. Senki nem sz egy szót sem. De azok után. Mindig valótlan marad és nemlétezõ. tanács nem lesz többé sehol. Az Antikrisztusnak el kellett jönnie. Hajrá! Éljen a haladás! Persze nehogy tévedés essék. hogy a személyfölötti Szen Szellemet az antikrisztusi személytelentõl az ember elhatárolja s ezzel súlyos és fölösleges félreértésnek elébe vágjon. A jó és az egyre jobb világ nem személytelen fejlõdés eredménye. Nehéz. hanem a személy fölött. amelynek kellemes elõnyeit. Könnyezni való baromság. írja Böhme. hogy a világ megjavul. ami unk. Aki azzal kezdi. Saint Esprit. elkövetkezik a legeslegnagyobb vezeklés napj és akkor hiába. A próféta ennek dalomnak hirdetõje. vagyis szavának megnyilatkozása a nemlétezõben. hogy azt megértse. nem a személyen kívül (személytelen). ahogy János írja: aki üresnek és nemlétezõnek talál elveszett. Ez Toth és Zarathustra és Orpheus és Józsaiás nyelve. Ez az. Istentõl. Soha személlyé és személyessé nem lehet hiszen akkor Istenbõl részt kellene kapnia. Böhme azt jósolja. hogy mihel t alkalma nyílik. hogy személyes é egtagadja és kikapcsolja. A felelõsség ismeretlen. A próféta Isten országának hangja. ezek bban. Van itt valami. a megsemmisülés fenyegetõ veszélye. A próféta. az olyan változásban. Ami személytelen. hogy a nagy vezeklés végén a kül ten haragjában elég. Des Reiches M nochból indul ki a Wunderlinea. és azok elõtt. A pneuma azonban nem személ yellenes. hivatal és szcientifizmus. az Apokalipszis happy e zõdik. Az egész õskornak. Csak úgy. a kié az elsõ szó. A sötét korszak kezdetén áll. Reménykedni. Ezért kell az Antikrisztusnak eljönnie. a bevésett. valóságosan van. Ezt sehogyse akarják tudomásul venni. aki a haragot összetörte és az országba való belépést megnyitotta. Holy Ghost. Spiri tus Sanctus. Az emberek sötétségén a legjobb szándék is megtörik. A kezdemény. sohasem tõle függetlenül. szellemtõl független valóság nincs. saját apját lepuffantsa. a lelkek megpró dig a szétválasztás. az éppen a pneuma megfordítása. nem gyûlöl. hogy az ember a tõle független változásban vagy pláne javulásban hin tudjon. Milyen szánalmas és bárgyú reménykedés. Henoch ideje véget ér. a szó a sivatagban. szól Böhme. A világ megváltoztatását csak a magam megváltoztatása teszi lehetõvé. valótlanná és hazuggá. Szellem? Ki a szellem? A szellem az. A személy bev rány lesz. diakrysis pneumatón. A legerõsebb módszerek sem használnak. az Evangélium elõtti idõben. aki személytelenné vált. Az elsõ nemzedék pátriár aredig. mert méltó. Isten országa a bûnbeesés után az Úr hangjában elzá t Jézusig. a válság szépen elmúlik és zemélytelen izmus) csak úgy magától. A játék bûn. aki olyan. A személyt az egész vonalon kikapcsolják. az értelem. tõlünk függetlenül az emberiséget a boldogsággal meg fog zni. Személytelenségi attitûdöt vesz fel és elmegy katonának. ami ugyanaz. A liliomok rózsájának nyílása. hanem szövetségben áll az Úrral. az örök természet Els iuma. mint Henoch. de a lélegzés. A világ javulása az én javító tevé . Henoch ideje óta adatott nekünk az a nyelv. De illendõ. hogy önmagát beveti. És a pneuma ndig az élõ emberen és emberben nyilatkozik meg. élvezni lehet z embertõl független úgynevezett haladás rémeszményére az összes csibészek azonnal fülüket ke zni. Heiliger Geist. a hajnal és a har mat gyermeke. Senki nem vállal semmit. ahol e nagy és kényes elemzésre alkalom lehetne. Nemsokára már nemcsak a siker. Ehhez mi ma nem értünk. elhisszük. Ami ugyanaz: a szelle ltûnik. Az ember ma minden sikért kizárólag annak köszönhet. a logos.y a valótlan és így a nemlétezõ betörése. amit a keresztény dogma pneuma-nak. milyen nyelvrõl van szó. Ez az a nyelv.

Ahog lipszis. amikor a szellemek szétválasztása (diakrysis pneumatón.lehet létezõ. Jézus negyven napig volt a pusztában. az rombol. De jaj nekünk a létezõ lehet nemlétezõ. Macht ist böse. é elezõvé lett. Törvénytelen. De amit ma t mánynak neveznek. imádkozom. A személytelen és a személyellenes hatalom. ahogy János írja) itt is megtörténik. A s zemélytelen hatalom megkísérli a megváltást visszacsinálni és az egyetlen mûvet szétrombolni gvalósulást lehetetlenné tenni. mert minden e mberi tudás között a legtöbb reális bölcsesség a vallásban van. A hatalom eredetileg. az irt fantasztikus bolondság. Nevetni való. de még elõbb a technokrácia és a hivatal és még elõbb a sá tifizmus. Az emésztés éjjel tizenkettõkor fejezõdik be. Mivel õ maga nem inkarnálódhat. Hatalom. hogy a Megváltót örökké meg ak eni és a megváltást meg akarja fordítani. inkább az árnyékban ülök. Az Antikrisztus soha realizálódhat. Krisztus n egyven óráig feküdt a sírban. ol meditálok. A hatalom is gonosszá vált. Böhme azt mondja: Ádám a paradicsomban negyven ig élt. Mert csak egyetlen mû van. gy idõ óta azt mondják. hogy az ember helyesen teszi. ami egy idõ óta az összes. Nekem az e z kell. testi munkát nem végzek. hogy anonim borzalom és kényszer és terror. és Orpheus. És z emberi személy hallatlan szenvedése. mert n em lény és nem is lehet az. Az. Most felelõtlen és megszólíthatat vagyis személytelen lett. hogy Hatszázhatvanhat. mert az Úr Kamasza vol t és Matatron. Meg van engedve. a me Aki nem ezt épít. ha szükségét érzem. mint ezekkel a legillatosabb szavakkal? A mai tudományban egyelõre és számunkra el. még nem született meg. Ezt a fogadal mat most nekünk. Íme a bölcsesség € EGY CSEPP A KÁRHOZATBÓL € I. az Antikrisztus világhatalmi hódító haditervének bázisa és kvintesszenciája. absztrakt létezés. végül is az Evangélium szerint. Ez a borzalom. ami ma történik. a megváltás. a szellemtõl független. A negyven óra alatt egyetlen s szót sem ejtek ki. Ki vagyunk neki adva. Az. a közös é formáló szellem mágikus ereje. A baj csak az. Egyértelmû azzal. Hatszázhatvanhat. Nem. felében a megváltás megfordítása. Az Antikrisztus az a személytelen hatalom. úgynevezett történeti eseményekre annyira jellemzõ. ez a világ elmú gy abban a Bábel nyelvét valaki elválasztaná attól a nyelvtõl. Az Antikrisztust nem ismerem meg. Rariel köny ve szerint. Isten országának felépítését a megváltás megfordításával és paródiájával. És lehet. A gyomor lázongó követelõzését idõnkint enyhén citr . Este nyolckor könnyû orát eszem. aki neki meghódol és aki õt szolgálja. Csendesen sétálok. Isten országát nem fogja tudni összetörni. A szcientifizmus nem a tudomány. az élet megrontásával. vagyis Toth és Zarathustra. El kell jönni az idõnek. e végsõ napok õrületében az Úr kezébe le kell tennünk. itt. Nek i most fensõbb hatalom adatott (exousia). felében megváltás. Nem vagyok vallásos. hogy a rémülettõl és a reszketéstõl nem tudunk rajta nevetni. a világ helytartója és a Megváltót még mielõtt az megszületett. eletkezett az infernális rémállam. Henoch tudta. Mert ki vagyunk neki adva.és szétválaszthatatlanul összekötötték a nagy gváltás mûvét. A borzalomnak és a komédiának az yülete. siddhi. A paradicsomot beszennyezte. Az egész következõ rmadnap délután négyig. Összesen negyven óra. amit Böhme úgy mond. ahogy a hinduk. Hatalom és erõszak ma egy. aki a mai tudo an a világosságot a sötétségtõl elválasztja. kivétel nélkül le kell puffantania. látta. hogy ez a liomok rózsájának nyílása. De tevékenységét felismerem arról. Elég ízetlen. amelyben a márvány megrothad. abban a kezdetek kezdetének tudása. minden személytelen gonosz káprázat és blöff elseje. Csak eg mû van. De tudom. Nem lehet szubjektum. A régiek ezért tartották olyan tisztán. Henoch sokat tudott. ha a vallással számol. Légkör. A hivatal és tisztika és a technokrácia és az erõszak és a hazugság és a szcientifizmus és a rémállam. de törvénytelen hatalom. Vagyis törvénye s. tevékenységét azon az em keresztül fejti ki. hogy saját apját alkalomadtán mindenkinek. Minden más megértési kat egória szûk és hamis és érvénytelen. A böjt kezdete. és így a legnagy en komikus. Rariel könyve reménytelenül összenõtt a ntikrisztusi aktussal. Ma. Izrael negyven évig bolyongott. Az Antikrisztus tevékenysége kellõ távlatból nézve travesztia és paródia. az embertõl függe történet. ahogy a görögök mondták. Ezért személyellenes és életellenes. csak eszkatológiai kategóriákkal ér érthetõ. Mindig káprázat marad. amely ezt a mûvet aláássa és akarja semmisíteni és megfordítani. Lehet ezt mondani másként. Ezért választottam a negyvenet. és é ezért a nagy életszentségek egyik legnagyobbika. a sötét rémek ezt az életszentséget is beszennyezték. Istentõl független világ. Absztrakt és fiktív. hogy a hatalom gonosz. exousia. € € Fent a hegyen az erdei házban silentiumot és böjtöt készülök tartani.

néha megesett. A fonnyadtság elmúlik. hogy a fogolynak a böjt alatt tisztultabb belátásra alkalmat adjon. gyáván és hunyászan. hogy nem kényszerûségbõl és azokra a fényes pil ra. a szüntelen. Az élet arra való. vagyis állandó életveszély. nem ajánlható. mint mindenki másnál. Levetni. de nem mertem nem enni. szorongás. kiábrándultan és k nül. Nem mertem hazulról elmenni. önmagából kibújik. kedélybetegségszerû. hisztérikusan és éretlenül. Arról ismerhetõ fel. nagyon is jól emlékszem. Elbújni. hogy ép elmé erült megmentenie. Nem elé a szüntelen emésztés félig ittas állapotában levõ emberi szervezet kijózanodjék és az érzéke ltságra képes legyen. Öt évvel ezelõtt éppen tavasszal kezdõdött. Korán elaludtam. mert egyébként sem könnyû sorsom eddig legn bb esztendejének értelmét megtaláltam és most ezzel az értelemmel szembe kívántam nézni. gyerekesen és esztelenül. de ha elmentem. amit meg akarok érteni. Az ember pállott és unalmas. Az ember azt hitte. de még vallásos sem. sötétség. világosságot. Mind rövidzárlat. szólt egyszer Mesterem. ahol nem félek. Semmiféle sanyargatás. amely számomra el nem képzelhetõ válságának értelmét most m m. A friss bõr most újra érzékeny. Egyébként is a vedlés korszakában voltam. már nem rákpáncéllá keményedett bõrét megrepeszti. a tûz nagyobb. mikor fölkeltem. A szik cében is féltem. mint akárki másnak ott és akkor. Minden be tnek vélt helyzet okkult szituáció. Mondom. Nem kívántam vezekelni. másik felében hiányérzést kelt. Defekt. A félénkek és a kislelkûe en vallásos böjtnapokat is szédelegve viselik. Tehetetlenül félek. ha l egállítani. A lélek a Tízezerbõrû Tûz gyermeke. mondom. Ezt pedig csak fölfelé lehet. álarc. hogy én aszk volt. Láttam és amit láttam attól még jobban megijedtem. A vasbánya tárnájában eleinte jó volt. mert féltem és még sötét volt. az ember vég és megállás nélkül minél többet eszik. S emmi szentimentalizmus. tudtam. ez a vesztegzár. babona. Nem látás. Minden vedléssel kisebb lesz. hogy nyomorult vagyok és nevetséges és e és beteg. hogy a böjt hangulata kifejlõdjék.csillapítani. Az újabb és újabb izgalom kívánsága a jóllakotts ételbõl is. A börtönben a teljes böjt. kamra. hogy a lvilágát fel akarta számolni. Ostobaság feltételezni . ha nem kéred a Hatalmak segítségét. kínzás. Mélyebb belátásra se szomjaztam. Mindenképpen mágikus. Tízezer bõrnek kell lehámlan hogy önmagához elérjen. De. csaknem tilos. fegyház. Reggel és este tetõtõl talpig megmosdani. A magány és a böjt mágikus állapot. fogvacogva és reszketve. burok. Fizika és kémia és biol pszichológia és filozófia és vallás. Felbontani. Tudtam. mint az érthetetlen büntetést és közben folyto z evésre gondolnak. Napjában egyszer a beleket ki kell mosni. hogy minden mozzanatát láttam és értettem. A félelemre semmivel sem volt több okom. amibõl sohasem lehet elég. csak ebben a mágikus ál lapotban vagyok képes megközelíteni. többször felébredtem. bután és szemérmetlenül és minden mentség nélkül félek. Általában nem szokták tudni. hogy szüntelenül asztrálkarmámat verkliz valósulni. Ehhe l a csend és a magány és a böjt és a mosdás. de aztán már ott is féltem. Megõrülök? imar és megfojt és kifullaszt. Huszonnégy óra egyébként még arra se nagyon elég. Ebben a magánnyal és böjttel tisztított fokozott érzéken . hanem az enthuziazmus. mint a többi elõzõ mind. vakság. Csak azt fogadom el. mert félek. vagy a kenyér és víz. amit az intelligencia teljes nappali világosságban meg tud nézni. Éppen kerek egy esztendõ volt. határo lek. Következménye dermedés. büntetlenül hozzá senki sem nyúlhat. az élettempót lelassítani. A zárlatot azért választottam. olyan üld oztam el. Derû. Irtózom attól. A silentiumot és a böjtöt azért határoztam el. hogy rmálállapot a mámor. vagyis tízmillió embernek. elv. nyúlós és tapadó. annál tö bet kíván. De az ilyen megállapítás ügyefogyott. A táplálék n elégít ki. mert tudom. De már pusztán a szándéktól olyan válságba került. maradjon a söté n. mint az ismeretbõl. Ami a sötétben van. azért határoztam el. Háború volt. világnézet. Az alvilág felkeltése. hogy nagy dolgoknak feláldozzák. nem me rtem visszajönni. Pyripais myriodermatikos. hanem látomás. A félelemtõl hangosan sírtam. ülve. hanem a mirákulum. Küls A biztonságérzet elvesztése. mert félte m. Önfegyelmem azonnal eltûnt. Nem mertem enni. Hatalmas kéz takarta le. Nem a commo se. Ez az egész. sötétség. Jó ni. nem ajánlatos. Az alacsonya bb méretkörökön szabad és feltétlen könnyû uralom. Világosságot. ki se b zélyes. Az intelligencia tevékenységének leállítása. romlott és fás. Régebben többször koplaltam. Nem akartam magam valamiért megbüntetni. Félek. Most e p llanatokra volt szükségem. Pedig a törvény g azért rendelte el. A fé olt. hogy azt. Páncél. hogy nem félek. mind kéreg. és így az értelem teljes felismerésére a lehetõséget megteremteni. egyáltalában nem vagyok okkult. de ez a tudás még irtózatosabb volt és még jobban sírtam és ettõl még jobban félt ertem levetkõzni. Nálam is pont úgy. mert féltem. Teljes vehemenciával jelen volt mindjárt az eg Az átlagállapot a halálfélelem. újabban tuda talattinak hívják. Más út nincs. Nem a realitás. Egyébként semmi értelme. amelyek a kedélyen többször villámszerûen felragyogtak. és az ágyba feküdni. Mesterem elbeszélte.

mondja Basilius. A tárgyat igen nagy könyvben ír . A Jób-esztendõ. Emlékszem a v llamoson az arcra. hogy ne legyek az. A Nagy Lény benne átl átlátszó. Igen sok alkalommal egyszerûen nincs is tájékozva. A misztikusoknál találtam meg. mag telmét miért nem kerestem ott. és így van ez ott. Igen. hogy nem fél? Nem. hogy a félelmet a külsõ fenyegetés idézte. El is felejtették. Ezt íg akkal. A borzalmat. hogy a pszi chológia errõl a földrajzról egyáltalában nem tudott és amennyiben hasonló állapotokat ismert kat mind abnormitásoknak tartotta. S a kép elhomályosodott. szól Böhme. Elvesztem. idióta és absztrakt hangon. € € II. bár megvetésre méltók. ahogy Böh me írja. hanem egyes-egyedül azért. azt a tudatot. A biztonságérzet elvesztése. vag yanaz. A táj (állapot) nevét. Ezért nem féltek. Keresztes Szent Jánosnál és Böhménél. Böhme a következõket mondja: A Nagy Lény képét (az Õsképet) minden lélek magában õrzi. nem hosszú ideig. Errõl sõ tájról nem is hallott és azt nem ismeri. Hivat alosan és végleg. De különösképpen életem minden döntõ nagy tapasztalata vallásos volt. Mint már oly sokszor. ami történt. mert csak itt volt megtalálh ató. ak sohasem kísérelte meg az elméletek felépítését. nem merték maguk oz ereszteni. hogy döntõen fontos esetek en a tudomány értesültsége hiányos. hogy neurózisról szó sincs. ha egzakt akarok lenni. S ez biz onyos tekintetben elõleg a túlvilági szenvedésbõl. sötétség van. vagyis azt. mert üldözõink ugyanazt a nevet viselik. A tényleges életveszély csak arra volt jó. azon a vidéken. akik megmaradtak és a megpróbáltatás kulcsát eresték. hogy a lélek a Nagy Lény hasonmása. Általában ezeket a kife használja. Én tudtam. de nem kerestem. Ez is. A lélek sötét éjszakája. de be kell vallanom. igen. Ez a lélek szignatúrája. Még jobban féltem. a járda szélén újságpapírral ta t holttestek. Így. ami valóban történt. ezen a helyen fél emberéletet is el lehet tölteni. A többi nem vett e észre. éspedig nem azért. Ebben most már bizonyos vagyok. Persze a kérdést magam is föltettem és más is minden joggal fölteheti és föl is teszi. mert San Juan és Kulman Merswin és Seuse azt mondják. egész évig. mint a tenger. S akkor õ is elveszett. amit átélt. Bólintott. A Nagy Lény képe olyan. amivel foglalkozna s ami számára f ntos. át e s néha még el is nevezte. mint a nap melegítõ és éltetõ sugárzása. allásos. átbolyongta. Úgy mondom. Az álla megtaláltam. megfigyelte. amelyre került. Azért is felejtette el. mialatt a félelemtõl csaknem megfulladtam. Mintha az. mint abban az idõben oly sokan. be kell ismernem és semmi okom sincs arra. Én tudtam és reszkettem. se ka . arany és ragyogás. El is vesztheti. az égbolt. hogy a pszi chológiát ezúttal is informálatlannak találtam. Ki voltam adva. c nem az én részemrõl. ezúttal is kénytelen vagyok megállapítani. értelmét és földrajzát a misztikusoknál találtam meg. mert õket megvetem.is. nem nézte meg kívülr ta fel és nem színtelenítette el. hanem a tájat. vagyis megbízható helyen. fõként és elsõsorban. mint mi. vagyis a tudományhoz és az állapot nevét. kicsit nyeglén azt mondta: jól van ez így. Jól van ez így. Nem. Ez minden lény létezésbélyege. kérem szépen. mi a normális és az e zséges? Mire a pszichológia mélyen hallgatott. Irigyeltem. Ami velem történt sem volt más. nem olyan hamar. Így jutottam e névhez: a lélek sötét éjszakája. Hi n nem tudja. csak ez az imagináció. mintha sem mi sem történt volna. se tûz. Nincsen semmi. szólt. Tényleg el voltam hagyatva. Ez a kárhozat. ahol öt es ndõvel ezelõtt jártam. Ezt most nem azért mondom. de azt kérdeztem: helyes. C Azt hiszem. kristályfény. mi történik. Ha a m süt. Neurózis. h ogy miért kellett félnem. Az ember azonban ezt a képet a kezdetek kezdetén mindjárt önmagában megz a. ami a lelket meg tudja érinteni vagy akár megölni. Paradicsom. leírását. A misztikusok között egész sereg van. nincsen mmi. Elhagyatottság. hanem teljesen és élt tovább. hogy a porba zuhantunk. nem is a valóság lenne. de mihez képest abnormis és akkor. kiadva. hog iért nem fordultam a pszichológiához. az volt. A lélek a Kép varázslatában és varázslatából él. ez volt az. Egy csepp a kárhozatból. Nem történt semmi. hog elyzet valódi értelmét elrejtse. hanem saját elméletei. Nem szívesen. Egy évvel késõbb a kijózanodás kezdetén olvastam én is. az volt az a táj. Tüstént felismert ez az. de a mártírium mégis lehetetlen. mert esetleg másutt is megtalál hattam volna. Most értem csak meg. Életünk nehézsége oly nagy. Itt voltam akkor és itt jártam. A legfõbb ok az volt. nem pedig a pszichológiában. A körülmények mindnyájunk számára ugyanazok voltak. € € A sötét esztendõ pontos leírását öt évvel késõbb a misztikusoknál most megtaláltam. Ijedt en néztem rá. A kép lehet aránylag tiszta s akkor a lélek derült. hogy Noche oscura del alma. pontos leírását felismertem és ellenõriztem. Keresztes Sze y hívja.

amint Pál mondja. Papirost. Ha a tcán holttest feküdt. félelem. Keserû és reménytel Félelem. Spájzot épít ni és belebújni. Eszelõs en gyûjtöttem. se kard. Isten haragja. hát önmagadat falod apzsiság. a pokol. Gyáva. Ez az. t az üdv. nem más marcangolja. a fundamentum kitörése. Nyilván nem rám lõnek. nyegle és hencegõ bûnök. Nos igen. bûneim. Saját imaginációdtól fogsz megszabadulni tudni. azért zuhant a mélységbe. az az erõ a nyugtalanság elviselésére. Felismerem. Most már értem. Pokolnak is hívják. A fekete imagináció. Mindenkinek saját külön pokla van és nem érintheti semmi más. A zavar. ami a lelket megérintheti. A görcs. Amikor a tûz a vízben felrobban. Mert a tûz mínusz kétszázhetvenkét fok hideg. csaknem koplaltam. egész sötét esztendõben tudtam. A turba a feneketlen és örvénylõ düh felkavarása és felébresztése. Az ember sötétségben él. als sein eigen Gift. hogy Isten keze érintett. félelem. Reszkettem. Hátha. Egyszerre megnyílt életem mélyére zu t borzalmas és roppant trágyagödör. Az égvilágon semmi sincs. a lélek kínjában önmagát marja. se tûz. Az õrületszerû megzavarodás. ern eure eigene Turba az embert nem valamely idegen befolyás emészti el. zuhan és zuhan és félelem és félelem és sötétség és reszk sötét éjszakája. hogy a nap nem süt és nem melegít tovább. fõként és mindig a félelem és me a félelem. az infer rgása. hanem saját õrüle tszerû megzavarodása. Amikor a fény elvész és Az Upanishadok ezt az állapotot abhimana-nak. Jól elbújni. A za arnak és homálynak ezt az állapotát Böhme úgy hívja. Das erweckte Gri mm. mint csakis saját mérge. a halál se nem sziklapince. se nem éléskamra. hogy az Ég a görcsnek sohasem nyílik meg. hogy turba. gad örvénylõ mérge. Hátha a bomba a tárna szájába esik. mint önmagadat. Csak éppen nem az üdv. Sziklapin e. Elrejtõzni. akárhová. erõtlenségem és bûneim. Nem. irigység. a következõ halott én leszek. méreg. amely a tudásnál erõs ebb. erõtlen mocsok. Nem az aját imaginációja. Most már értem. De én az egészet személyem ellen intézett támadásnak láttam. a polcok alá és a könyvek mögé cukrot és befõttet és konze mézet dugdostam. az Õskép megzavarodott és elhomályosodott. A turba az. Pénzt. de eszembe se jutott szégyellni magam. csak az imagináció. Elrejtõzni. az õrület. Kein Fremder verzehrt euch. Szappant és borotvaszappant halmoztam fel. hitványságom és gyávaságom. éhen veszek. Egy egész esztendeig fejemet szüntelenül azon törtem. a sötétség. elaljasodásom és kapzsiságom. hogyan lehet ne elbújni. Görcsösen imádkoztam. annak tudata fekete. mondom. Ez a turba. Tudtam. amikor a lélek az infernáli imaginációt felébreszti és ebben önmagát foszlányokra tépi. Ez a kárhozat. a mélységek lángja. Keveset ettem. Isten e ltaszította. de ugyanakkor tu dtam. De a turba az az állapot. Nem. das ihn e rgreift. Ennek következménye nemcsak az. hogy a kenyeret megszerezzem. beomlik. Vagy külsõ sötétségnek. Turba. azt hittem. amikor az imagináció középpontjában nem a Nagy Lény képe él. Az emberi tudatot minden esetben imaginációjának minõsége a meg. Isten keze. hogy õ a Nagy Lény hasonmása. mert a kezdetek kezdetén az imaginációból szü t és az marad helye örökké. Az ég nem ad nyu galmat. A turba a léleknek az a megz rodása. nem is nyílt és nem is fog. hogy a kezdõk sorából kiemelje. a félelem. A kárhozat az. A lélek sötét éjszakája. Az érintés nem kellemes. igen. Rongyokat.rd. Orgé theou. mintha fenevad nyelte volna el. San Juan de la Cruz azt mondja: a sötét éjszaka küszöbét a lélek akkor lépi át. Most már értem. Kell. am ten már feléje nyúl. A meg nem hallgatott imák. hogy ég Mert ez legalább meleg. A sötétség tüze. ha akkor tudtam volna kérdezni. csak ez a varázslat. erõ. A sötét éjszaka. zuhog a sötét irtózat a szakadékba. Még az a legjobb. fõként élelmiszert. A kenyérhajat félretettem. Éppen úgy. ahol nem talál meg. Nincs biztos hely? Nem lehet elbújni. Aki a fekete imaginációban él. Hová? Azon tûnõdtem. Tintát. a légnyomás megö gfulladok. mi Böhme mondja. Nem lehet megsemmisülni. nem az ördög marcangol és nem a bomba és a golyó és az éhség. Mégis folyton fáztam. Isten keze. amit ad. hülye. Bevetettél engem a mélységbe és a víz . Kicsoda? Persze. gyûlölet. hogy az vagyok. írja San Juan. Vasbánya tárnája. A pokol. A€ kárhozat. Finsterfeuer. Elbújni. Isten haragjában. Hátha. fejemet kapkodom. Isten dühének örvény omorultsága tudatában megolvad. Nem ad terített asztalt. Ein Jeder hat seine eigene Hölle. hogy képére teremtetett. gyalázkodás. hanem a kárhozat. A turba õsszó. A következmény: hogy az ember tudatában. Nem lehet elbúj ni a semmibe. Mert a tudás is az õrületszerû megzavarodás szolgálatában áll. amit ad. Egyáltalán nem. es ist sonst nichts. pimaszul elfelejtett apró és n k és ez a rohadék felszakadt. Imagináció: nem találsz mást. Végig kell csinálni. Nem volt elég biztos. Nem látja. Kivétel nincs. amikor az emb Isten felkavart lángoló dühében él. káromlás. hazugság és félelem és félelem és ak tartálya felborult és zuhog. Min hogy nem engemet bombáznak. Isten haragja. ez az õ halálos mérge. hogy akkor egész évig mi am. nyolcvan méter mélyen a hegyben. õrületszerû megzavarodásnak hívja. akár csak egyetlen uj al is. megingott. ha Borneóban puskát sütnek el. Tudtam. Tol lat. Hiába halsz meg.

Azt mondom. hogy bennem. Ami felmerül s amit megértek. csapás. úg egyven óráig nem beszélek és táplálékot nem veszek fel. mint a vasbányába. A bûn és a pokol és a kárhozat misztériuma. A birtok világa romokban hever t. Negyven ór vele vagyok. Nem a negatív. nem bennem van? Hog y hol van? Meghatározhatatlan helyen. Koldusnak lenni nehéz. A kárhozat az üdvért van. hogy a negatívumokkal sohase elégedjek meg. Nem vagyok vallásos. Nem értettem. Elfelejtettem nevetni és gyûlöltem. Nem például a melankóliát megtartani. amelynek érintése ilyen irtózatos. a polc és a sok könyv is elveszett. de a valóságban. Ez a szakrális hallgatás misztériuma. Vagy a konzerveket. A magány lehetõséget nyújt arra. a do hányt vagy a pálinkát. amibe el lehet bújni. Még az örömet sem. de nem így értem.m. hogy hozzáférjek. Jaj annak. Amit megértek. mint Jób és Istent hívtam és a hóba vetettem magam. A sötét gondról és az aggodalomról olnapról lemondani. Eláradt a kegyelem. Kegyelemnek nevezem azt. Az örök az üdv. Mer t az örök nem a sötétség és nem a kárhozat. valami objektív és manifeszt és a teljes odaadásban megakadályoz. A lét ezés világa a birtoklás világánál magasabb. hogy nagy szentek bûneiket felaj olyanokká válnak. Megértettem. Meg akartam menteni és elveszett. Isten az egyetlen valóság. Nem megtartani. m hogy nem hallgatott meg. de már tudtam. és így minden elõre megfontolt és szá atot ki tudok zárni és mindannak. hogy hou de epleonasen hé hamartia. mert a magány dialo gikus atmoszférájában. azt hiszem. A sötét esztendõben minden földi javamat elvesztettem. Semmi sem az enyém. mint a borotvaszappanhoz tettem. Úgyszólván mindent tudtam. hogy csak a birtok világának megsemmisülése után l át az ember a létezés világába. keressem tovább. hogy aránylag könnyen és gyorsan megértett em. hogy mit jelent a bûnösség tudatának leveté e. Az összes elrejtett befõttesüvegeke és konzervet. a szenvedés öröm. Mesterem arra tanított. Nem vagyok egyedül. Csak egy csepp. amit Pál mond. hogy Mester emnek igaza volt. Hiába dugta a könyvek mögé s a polc alá. Keressem meg a pozitív jelentést. A bûntudattól való zavartalanság. Ó. Miért? Mert a magány dialogikus. € € III. Sohasem tudt lna lemondani. Most már nem nehéz. Magadra kell venned. ott eláradt a kegyelem. Ahol a bûn ott elárad a kegyelem. nem fogok házat szerezni. amel legnehezebb volt. Mint Jób. amely egy egész évet mérgezett meg és nyelt el és perzselt fel és marcangolt szét. aki a sötétség borzalmas titka elõl menekül. Én magam a legkevésbé vagyok a magamé. de jó. hogy koldusnak lenni jó. amit aránylag hamar meg tudtam érteni. lemondani! Mindenrõl lemondani. Most itt fenn az erdei házban megértem azt is. De nem ér a kéz. mint a kisdedek. Mély seb. a kezdõk sorából kiemel. közvetlenül át tudom magam adni. Megértem. De ez volt. a halálon. egyébként sem könnyû sorsomban azt az évet. Tudtam. The divine is only real. valami. hogy öröm. Seb. Amióta értem. ami bennem felmerül. mint San Juan írja. D e nem értettem. A sötétség világossággá lett. mondja Coventry Patmore. A kárhozat? Nem. Minden sötétség igazi értelme. teljesen csak a dolgoknak vallásos megértése tud k eni. € € Ezt a módszert fent a hegyen az erdei házban azért is választottam. Jeremiás azt mondja. Mindenem elveszett. a hésychia. Lemonda i az odaadásról és lemondani a lemondásról. A lélek "nagy nyomorultságot érez és annyira odavan. A birtok világa megse sült. ha öt évig békében hagynak. amit lehet félteni és amiért lehet reszketni. öt év alatt ismét há ezdheti elölrõl. mindennemû praktika teljes kizárásával a lehetõ legegyszerûbb úton. Tudtam. A bûnrõl is lemondani. De. minden cukrot és borotvaszappant és rongyot és papirost és tintát. Kint voltam a havas utcán é fájdalomtól és a félelemtõl bömböltem. mo ndtam. Át kell menni rajta. hogy az ember a száját a porba teszi. hogy a darát és a kenyérhéjat gyûjtöttem. hogy szinte haldoklik bele". hogy jó. aki nevetett. Ha az embert békében hagyják. Azután. ahogy az Athos-hegyen a szerzetesek mondták. Tudtam. hogy fén nden szenvedés értelme. õbenne van. A birtokhajszá . Valamit. Befõtt és méz és borotvaszappan. Koldus l ettem. Ha nem találom. ami megvéd. különösképpen. Bõröm is vele ment. Ahol a bûn túlsúly d a kegyelem. Koldusnak lenni jó. hogy sötétség és zavar és õrület és Isten haragja és bûnök. Még véreztem. valami. A sötét évet eddig negatívan ért értelmét most találtam meg. hyperisseusen hé charis: ahol a bûn túlsúlyra jutott. hogy kezdjem elölrõl. Mint Jób. most már igyekszem többé semmihe z sem odaragadni. Nem ér m. a kárhozat üdv. De aránylag hamar meg tudtam érteni. A gazdag ifjúnak igazán nehéz. A sötét gond. A mûtét kínos. de nem baj. Valaki a birtokot levakarta rólam. Egyetlen csepp. Mint Jób.

csak ha egyedül voltam. Hazug és ál. mintha az ig az hazudik. Ígérni és nem megtartani. Negatív. Minden karakterológiai tudás csak arra jó. de tüneményesen rejtegeti mindazt. hogy még jobban essen bújni. A lélekben a Nagy Lény Õsképe megzavarodott. az ember itt tanul lélekjelenlétet.és kihasználni. Sohasem udtam volna magamon végrehajtani. ez a svihákság. ott lakik. mint a szentek minden csodatétele. ha teljesen valódi vagyok. hogy minden elõre tett lépés ára szenvedés. lehetõleg közönség elõtt. Mindenkit megtévesztettem. kapzsis lbújni. A lélek sötét éjszakája. Nagyon mélyen lehetett. mint a szenvedés. amire Mesterem nem gyõzött elege lmeztetni. A svihák. Álarc. hogy helyt kell állni és szembenézni. Ez a valóság. gond. azokban is csak néha. Semmi tilosat meg nem érinteni. Kardia ametunoétos. Mé bb. A kellemetl erülni. Gond. Csak. mondja Pál apostol. igen. de nincs nagyobb boldogság. Nem kielégítõ. Vége? Nincs vége. Irigység. a határon nem túlmenni. Csupa védele m és támadás és érdek és házõrzõ kutya saját kapujában és ha befõttjeit elviszik. Je Megbízhatatlanság. A veszély ilyenkor mindig az. féltékenység. önmagamat is beleértve. kitérni. mondja egy szent. Vallásság egyszerre pozitív lesz és értelmes. mutatni és megejteni és elkápráztatni. úgy üvölt. Az ember csak így lehet valódibb. pedig elég gyanakvó vagyok. Elárad a kegyelem. az elismerést ezért bezsebelni és hirdetni tni és sokat beszélni arról. hiábavaló. Most aztán torkát elkaptam. hogy mindenkit megtévesszen és ez csaknem s ikerült is és nem keltett gyanút. És csak ebben vagyok hajlandó megnyugodni. mint a polip a tenger szikláinak legsöt lyukában. € € IV. félrenézni. hogy önmagát nem csak foltozni kívánja. hogy a ha legyen. Ez a fekete imagináció. kellõ szerénységgel. Az egész pszichológiát fel. nem észrevenni és fõként el közben az összes méltóságok látszatát fenntartani. üresség. "Ha a hazug igazat mond. b rossz. rosszabb. Nem vagyok vallásos. hog y õ a szappan és a konzerv és a befõtt és a rongy. A svihák a jellegzete s nemvalódi. hogy a leleplezést már jó elõre megelõzze. ez a tisztátalan nagyzolás és egészségtelen túlzás. Persze ah ol svihák vagyok. Jó példa. Vallás nélkül értelmetlen borzalom és hülye véletle rófája. intelligenciája itt finomodik. ho gtévesszen. mindig a leglangyosabb kuckót megtalálni. ez a lényemben mélyen-mé1yen lakó svihákság. A turbában él. Isten haragjából ittam. hogy ilyen mûtétre volt szükség. Nem transzparens. Az egészet ki kell vágni. végeredményben komikus. mint nincs. különösen m . A megvalósulás fokozata pedig annyit jelent. de nem találtam. Itt kezdõdi valóság. és nem is lehetek valódi. ez az. ha ez jól áll é . egyenesen a pokolba tart." Ez a fals hang fülemet már-már alig bántotta. Molinos azt mondja: az önmegtartózta ban eltöltött élet több. S t hatalmát a pokol itt kifejtheti. A birtok világában az ember nem is lehet önmaga. € € Aki a böjthöz és magányhoz nyúl. spájz. sõt még igazat is mondani. a magány dialógusaiban. csak a legtisztábbakban. Az önmagát elrejtõ csibész hihetetlen apparátusát veszi igénybe. Elbújni. hogyan lehet kibújn i. Ennek a nemvalódinak és fölhecceltne és maszknak és parádénak és hencegésnek túl nagy hatalma volt. Egyszerre azt kezdi hinni. nem Minden bûnös pont az infernális hatalmak számára betörési hely. de a sötét esztendõt va lás nélkül megérteni teljesen lehetetlen. remek technikával forgott és dolgozott. amit kimondtam és leírtam. beszélni róla. üdvözültem. semmi. Isten haragja. még jónak is lenni. A meg nem váltott szív. hogy az ember a rejtõzésben még ügyes és gyorsabb legyen. Még tart. Nem valódi annyi. A Jób-esztendõ. Jól elbújni. De minderrõl óvatosan nem tudni. hogy milyen fokon vagyok valódi.an és a gondban és a félelemben és a rejtõzködés érdekében épített haditervekben felzaklatott nyugszik. méreg. mint a szen vedésre való visszaemlékezés. ami lényemben és magatartásomban és csaknem minden szóban. A meta egtérés) légkörét megkívántam. De rejtekhelyét már ismerem. Persze az ember könnyen rákészül. "Aki az égi kenyeret mértéktelenül zabálja. Effektív létezés csak a birtoklás teljes felszámolása után lehet. ami becstelen és hitvány és pisz . Ez a turba. omjain a havon. Õrül rû megzavarodás. okát kerestem. ennek a hazugnak. A sötét esztendõ a svihákság csõdje. Nem helytállni. Az ember itt személytelen. De megtörtént. A meg nem váltott szív a szappangondban él és sötét és abban a kegyelem nem is tud megnyilatkozni. Misztikus halál. Az összeütközésbõl magamat kivonni. Turba. aki oly ragyogóan megtanulta. eszelõsen elrejteni és megmenteni a megmenthetetlent és házat é eni és a kapuban ugatni. feltehetõ. A sötét szemetet kiégetni. Az üdvfokozat a megvalósulás fokozatának felel meg. A valóság képét önmagán ti át." Tudásban mindenki csak üdvfokához mérten ré et. Ó. nem vagyok. Nem is igaz. próteuszian yes. A valódiság foka pedig az üdv k felel meg.

Zsivány. nyugodtabban néztek. Gogol. a szõlõt észre se veszi a lény a fontos. a sötét éjszaka á lett. Az Antikrisztus korszakában állunk. s a tam. nem hajuk vagy hangjuk. A tükörbe néztem. délbe este megnézni. a kertész és a fö természetet jobban ismeri. Nietzsche. Hamar és véglegesen. Sírnivaló. Gyomrom nyugodt. Az elsõ tapasztalatom különös volt. persze. hogy szüntelenül asztrálkar máját verklizze és ki akar törni. Második tapasztalatom. a nyári esõkorszak kezdete . hogy ezer év múlva el készülök.m iránt s ezek szerint tûrhetõ pszichológus. a szir hull. Nem értették. meg kell tenni. Most láthattam és látom. növényeket és domboldalakat mindennap. mint a kényszermunkatábor. aki a növényt ne úgy e volna. A lélek a Tízezerbõrû Tûz gy s myriodermatikos. Schumann. a cs sz ág és mire újra odanéztem. Minden léleknek. hogy nem akar rabolni. hogy a természet moz gásából. Az elsõ lépés a lélek sötét éjszakája. mint bármelyik kapitalista. a tököt. Ápril fülemüle énekelni kezd. A sûrû hús transzparensebb lett. Errõl szó sincs. hanem a termést. Minden lényeges változás huszonegyedike körül van. ha tízezer bõrünkbõl legalább ötöt nem vedlettünk le. aki elviselhetetlennek tartja. Szerettem volna fákat és ágakat. Medárd. mindent elkövet. Az átvalósulásnak el nem kerülhetõ és el nem kenhetõ és hatatlan lépése. amikor az emberbõl már halandó leh az éjszaka mindössze külsõ körülmény volt. A metanoia életszükséglet és parancs. a mandula virágzik. Strindberg ugyanazt az õrületet. A pszicholó ja. aztán októberben vö . A paradicsomot. A valódi naptár szerint kezdtem go lkozni. szemét tisztábbá teszi. Ha egy svihákot mindennap le tudnék vetni. De már az az egy. e bbe a lépésbe belebuktak. Tavaszkezde március huszonegy. hogy turba vagy abhima na. egyetlen mozdulatot se mulasszak el. San Juan de la Cruz pontosan leírja. a pszichológia mégsem tud róla. véglegesen. nyolcadika körül. mire megint. Metamorphosis és guratio. hogy az kizsákmányolásra neki szánt alany és õ. Véger en semmi rendkívüli. És. a bimbó kifakadt. Hölderlin. dohánybarna lesz és lehull. Pe rsze minden mûvész se tud úgy nézni. Legjobb lenne a szüntelen vedlés állapotában élni. Március nyolc. tökéletesen új. a bombáktól és a gránátoktól van és hamar elfelejtették. A kert is a fát nézi. a rigók fütyülni kezdenek. hanem a haszon. üdvözültem. Száz év alatt sokan. Állandó metanoia. Amit láttam. csak a száját tátja. L abban mozogtak. aki az átvalósulás ma fokát így elérte. € € Gyermekkoromtól az egész évet szerettem volna egyszer úgy eltölteni. Ezt nevezem fehérnek. hogy idõszámításom megváltozott. a levél lassan megsötétedik. amíg a gyümölcs megérett. Azt ték. Az üdvtörténet órája elmúlt. Azóta az üdvtörténeti óra még tovább haladt. Erõcsökkenést nem érzek. Az embert a sötét éjszaka akkor éri el. ahogy a s arcomba fúj s ahogy a levelek zörgését hallom. Az ember nyög és fúj és fogát vicsorgatja. Láttam önkéntes böjtölõket. Úgy látszik. Úgy. Június nyolc. Lebegõ kellemes állapot. hogy reggel ne is merjek magamra és estére ismét új legyek. Nem tudunk h elytállni. Ha azt mondom. Érzékenység. kék szem. az uborkát. akik a böjt alatt csodálatosan megfehére em bõrük lett fehérebb. A valódi naptárt pedig a napnak az állatkör jegyeiben való vándorlása teremti. Igazán nem jobb. a legelsõ zöld csíkot. Az átvalósulás. A természetbõl a legtöbbet a mûvész látja. mozgásuk. már nagy volt a levél és rajta a cs. Inferno-korsz a sötét éjszakából meggazdagodva lépett ki. vörösbarna bõr. egész addig. Van Gogh. € JÁZMIN ÉS OLAJ € I. amikor a nap az ál kör jegyének a közepén áll. hogy a lélek sötét éjszakája az. ha az Úr keze feléje nyúl és megérinti. sõt reggel. Ez a metanoia. Holott akkor mindenki benne volt. Azt hittem. Ez azonban a pszichológia határán túl van. õszülõ szõke haj. Az éjszakában elmerültek. fakad. A szenvedésnek semmi nyoma és az arc csakugy bb. ahogy a bimbó nyílik. a rügyezéstõl a lombhullásig. reszket és fél és fél és fé egzavarodásban egyre jobban elmerül. hogy kieme Az érintés rettenetes. Baudelaire. hangjuk tisztább lett és halkabb és távolibb és közvetle ebb. hogy azt ki is zsákmányolja. Napjainkban az elsõ ember. a rügyek fakadását. A negyven óra letelt. mint Van Gogh vagy Corot. reményem lenne rá. A me már nem idõszerû. A legtöbb kert nem különb. kíváncsian. vagy szemük. A turba elnyelte õket és megõrültek. A földmûves lelkiismerete pedig rossz. Átlátszóbbak lettek. Kertjének nem apja. A megvalósul sak ha teljesen valódi vagyok. Egyetlen földmûvelõvel se találkoztam. vagy a lélek sötét éjszakája.

A határon túl az enyémnél mérhetetlenül erõsebb létezés. Alles stehet im Wunde r. De minden lény közül eredeti lényébõl a legtöbbet a növény mentett meg. Nem tudom. Amikor virágba n és illatban. A Gergely-naptár érvénytelen. A jázmin a paradicsomi szûzleány szépsége. egyetlen pillanatban és elválaszthatatlanul. Elválasztva. hogy egész napok. Ha ezt mondom. Az olaj hús és vér. a földön transzparenssé válik. ami ugyanaz. hogy valami megtelik és túlára d és kicsordul. S ez a logika. Az órát fenekéig átélni. A személyfölötti. ami ugyanaz. Ez virág. vagy. mert az torkán akad. a mérhetetlenül erõsebb létezés határán. semmi szenny. ez a szûziesség illat boldogság illata. amikor a a földön megjelenik és megnyilatkozik. De az idill maga más. € € Ebbõl a fél évbõl sokat mentettem meg. ha megérint. hogy a határon túl mi történik. bor vagy tea mellett. Megtört létezésünk következménye. Illatának édes és nehéz sûrûsé ltat. nem sietnek. a csodaatmoszféra pillanatnyi megnyilatkozása. vagy. hogy a szükségen valami átsugárzik és ez a legtöbb. A legbelsõ. É m. mintha kivétel lenne. Szétbontva. A jázmin az a virág. A csoda pillanata az. minden évben. A lélekben. Az üveget a polcra úgy lehet állítani. Ha az. amiben semmi homály. vagy réten táncolni kezdek a rezgõf . egyesítve. Mit nevezek csodának? Ha a természetfölötti a természetet felülrõl és belülrõl áttöri. vagy véletlen. A Bika jegyének végén a ter en évben újra néhány napig a csoda jegyében áll. A megfoghatatlan. A tavasz a Bika végén tetõre ér. sõt órából is legalább valamit sikerül megõrizni. Értelem és vízió. A növény misztériuma. Ha a jázmin számunkra megmentette a Paradicsom illatának egy részét. hogy üldögéljen. megmentse. dilli fák. Csak ez mara . Úgy élni. Megvalósul. fullasztó. A csoda-atmoszféra. persze. bent. Van úgy. a Paradicsomból a növé a földre zuhant. ezért hívom csodának. a házak udvarán szent jázminbokrok fognak állni és jázminvirágzáskor a leányok haj minkoszorúval fognak járni. Október nyolc. az üdvözültek vár zsálemben. a csodának is van logikája. A természet a hagyomá naptára szerint él. az önkívületet. Van úgy. Virága kicsinyke. Szeptember nyolc. ami a legmélyen van. semmi megtört. ahogy Böhme mondja. I dilli állat. Megvalósul. az enyészetbe. hogy a magasabb. kívül ezüst. Kevesen. A jázmin és az olaj virágzásának ideje. vagy látomásom van. egészen kint az ágak hegyén. Mi az ha valami nyílik? Ha megnyílik. ami most itt kin van. Ahogy aranysárga porzóiv a májusi harmattól duzzadt zöld gallyakon sûrûn nyílik. fehér és fehér. A valóság küszöbe. Ne nne. a tücskök elhallgatnak. das All stehet im Wunder. csók. A világot csak akkor értem. a régiek népünnepei. A Kos jegyében vetni kell. ha ettõl a csodától reszketek. az ittas olvadást. a fûbe hevernek és semmit nem akarnak. az egyszerre kívül megjelenik. hogy az ember hallgasson. hogy idill legyen. A Bika jegyében ültetni kell. A teremtett világ legmélyebb titka. az olajra gondolok. a jázmin és a ik. Látha alak. Ené t és illatot egyáltalán nem is lehet megérteni. Mert a mítosz és a zene a csodát a legjobban érti. Még az. az elvesztett paradicsomi és a még el nem ért üdvözült létezés i t.ugusztus nyolc. amit most letéphetek és illatát szívhato . bent. Ha a rejtély megnyilatkozik. Az erdõ a Rák elején eléri a legnagyobb lombsûrûséget. Ez a virág. amit még el tudok viselni. Akik tudnak nyug odtan ülni. esetleg énekelek. Amikor az elsõ ember bûnbe esett és a természetet magával rántotta. Alles stehet im Wunder. hogy minden pból. sõt hónapok is nyomtalanul elporlanak. Szalmaszék. Képesség arra. Van Gogh. a valóság küszöbén. Amikor az ember rájön arra. A jázmin a Paradicsom illatából valami. Ha a misztérium látvánnyá lesz. költeményt írok. de vannak idillikus emberek. De tudom. amely az Édenkertbõl a legtöbbet mentett meg és az idõk végén. az. Az elsõ asszonynak biztosan jázminfehér bõre volt és jázminillata. Ahogy a jázmin és az olaj megtelik szépséggel és önkívülettel és kicsurog. hogy várjon. összeolvasztva. teljesen lehetetlen. hogy a test tömény szellem és a logika tömény mágia és az any anyagtalan és a tartalom tömény forma és a csoda tömény valóság. a m a és a logika együtt. belül arany tölcsér. A jázmin és az olaj virágzik. Észfölötti. Ha dens a szükségszerûség világába betör. átélni lehet. a kánikula kulminál. A logikát n látom. € € II. a fecskék elköltö k. hogy az ember életének egész idej k megközelítõen is. a nálam erõsebb létezésnek. Július elején a levél megsötétedik roszlán az érlelõ. szellem és test. az olaj meg fogj a menteni a földi szerelem illatát. semmi keserû. jázminfehér ruhában és jázminhangon fognak énekelni. önkívüle m. A csoda a l ogika és a mágia együtt. Az olaj más. hogy mámor. Az Ikrek jegyében nevelni ke ll. A metamorfózis legmagasabb lehetõsége. amit idillnek hívnak. Pünkösd táján. Ez az illat. Az olaj illata részegítõ.

Csak ha magamat az Ungrundban megalapozom. Nem az objektum. Ahogy az anyag a tömény anyagtalan.rad meg a költészet és a zene és a szobor. idegen tájon vagyok. Ez az egyet tabil. The divine is only real. költészet. nekem is meg kell állnom. Ez a káprázat. mert az éjjel magam is pont annyit változtam. ha az átvalósulást követem. a következõ volt: miképpen kell kiindulni. mint lényünk állandóságkáprázatának kivetítése. Varázslat. nevet azon. Mámor va a mi erõnk és erõtlenségünk. a változást. € € III. ameddig abban a bódulatban él. The divine is only real. A szín látható szám. Kolosszális mirákulum. Ha me gálltam volna. részelhalás tran igurációját. Aki egyetlen esztendõt eze n a keréken. Böhme azt mondja. hanem a transzfiguráció iránya felé kell tájékozódnom. Pyripais myriodermatikos. hogy a lélek a káprázatban és káprázatból született és ebben él és fog élni örökké. A zene tömény matematika. a tököt és a paradicso a napraforgót és az esõs májusban. Álom. mikor mell ettük elmentem. amerre ez az egész világ it elem együtt mozog. Már-már arra kezdtem gondolni. A valóság manifeszt objektum. Csak ha a súlypont a meghatározhatatlanban van. A világ súlypontja az átvalósulás. A ha dült szám. amelynek elemi megnyilatkozása a zene. Mire elneveze m. Metanoiában élni. A káprázat tömény szellem. Ha létem súlyát a Semmibe helyezem á agyis Ungrund. Az egyetl ztos és szilárd alap. mondja Coventry Patmore. Forog és változik és megsûrûsödik és elpárolog és alakot cserél és átvalósul. hogy az álom álom. A nemzõ szellem t a teremtés az imagináció. A Tízezerbõrû Tûz gyermeke. áll a szám. de ez nem ok. A cseresznyefaágakat. ami az év. Az egyetlen valóság. hogy valódi élettémám udjam elemezni? . amibõl az álom. Mert az évszakok változásában a nemzõ szellem telen teremtése. hogy igaznak tartsam. Ha magamat a láthatatlan és meghatározh tatlan szellembe helyezem át. hogy valóságról nincs szó. már más. Jázmin és olaj. Azt az átvalósulást. abban a pillanatban kiderül. szobámban a vázába tettem. Egyébként az egész manifeszt és objektív világot készpénznek vesze k kell vennem és kénytelen vagyok valóságnak tartani. Egy óra múlva más. azt hinném. A nemzõ szellem és a látomás. a látomás látom osz mítosz. hogy megmenteni? Az idõfölöttibe Elveszíthetetlenné tenni. mialatt a királyok és a császárok és a kancellárok ibe merülnek. mint az egész. A kápráza z ember gyanútlanul benne él. Objektumko exus. eléje ültem és bámultam. Ez a megfoghatatlan. Az e z a lét kerekén forog. Csak akkor láthatja. nehogy az örök változásban eltévedjünk. vagy legalábbis lényem csúcsát az álomból kidugom. hogy az egyetlen valóság sten. Sokat mentettem meg. hogy mi az imagináció. mikor a sárban gázoltam és amikor lihegve a tarackos földe tem és a mácsonyát irtottam és a köves szõlõt kapáltam és mindenekfölött a jázmint és az olaj krot szedtem. Körülbelül ez az. Ez a fantazma. mi a valóság. and our little life is rounded with a sle ep. hogy fogalma számunkra ideiglenes segédfogalom. Mert a káprázatnak önálló léte nincs. Látomás. tudhat om. Ahogy a látomás valóság. csoda. Abból az anyagból készültünk. Ez az imagináció. Az objektum káprázat. ha magamat. maya. ha valaki a tárgyi világra számít. pont úgy. amelyeket mindennap láttam. Amibõl a jázmin és az olaj illata. káprázat. Mit jelent az. Megnézem a evelét. valóságnak látszik. a kibontakozás. Minden egyéb álomkép és káprázat és mítosz. Csak akkor láthatja. mathézis. ahol a valóság a káprázatba áthajlik. Ez a minden emberre egyaránt érvényes tévedés. És ha a szilárd pont g azt keresem és mindig azt keresem. Sikérült. Ezt az ügyefogyottságot hívják realizm Persze mindnyájan fejünk búbjáig benne vagyunk. ahogy Böhme írja. Ahogy a hinduk mondják. A szõlõ napról napra változik. ez a are such stuff as dreams are made of. Ebben a szüntelen átvalósulásban az objektum káprázat. mít Ezt sikerült megmentenem. ha a csod -mathézis-káprázat-látomás-mítosz-zene-világból kivonom. Ebben a viszonyba egolcsóbb megoldás. Az egészet az an csak akkor látom. Az imagináció és a szubjektív én viszonya. Nincs tárgy. Ez a varázslat. a sárgarépát. akkor látja és láthatja azt. vagyis folyton morfózisban él. mint huzamos állapotot és tartós közérzetet. De megmentettem legfõképpen a metamorfózist. amit úgy hívnak. hogy van állandó. Azon a ponton. ha valaki azt mondja: objektum. Ez a szellem. A zene az éneklõ mathézis. A tárgynak sz. Folyton bo mlik és hámlik és vedlik és nyúlik és zsugorodik és színt és alakot változtat. eltölt. Reggel a kert ak azért ismerem meg. A tárgyszövevény nem egyéb. amit föltettem. ami az év. hogy tavasz-nyár-õsz-tél. Csak az örökkévalóságra érdemes berendezkedni. € € A kérdés. a diófát. Álom és at. a szõlõvesszõt. mint az emberi lélek. amit ültettem. Ha arra megyek. Minden átkunk és vétkünk és boldogs osz.

latt a cseresznyeágakat és a paradicsomot és a diófát és a sóskát mindennap láttam és ástam é yomláltam. nem arra valók. de hiába keresett végleges megfogalmazás. Ez a mû. a kert. És a mítosz is megmarad és a hajnali harmat a jázminvirágon és az olaj illata és a illanat és a mámor és a nõi szépség. Az egyetlen való De ha ebbõl nem is következik semmi. A káprázatban élek. Mítosz. A jázmint és az olajat. Megmarad a csodában és a káprázatban és az imaginációban. Érzékeink arr a valók. a logika. Személyes életemet egy perc ebb idõ alatt stabilizálta. Varázstükör. mert a szellem a etlen valóság. A kárhozat esztendeje óta ebb nem hiszek. nincsen látomása. Ami ezen kívül van az káprázat. mind megmarad. hogy a am. Rájöttem. A fül hallja a ri és a b-moll fúgát. hanem igen régen. Örök átvalósulás és álom és káprázat. Amit általában vallásnak hívnak. hogy Coventry Patmore axiómája végül is semmit sem jelent és belõle semmi sem következik? Azért van. amely elmúlik és változik. mítosz. A költészet éppen úgy. A mítosz is megmarad. Kérdésem most így módosult: mivel az egyetlen valóság Isten. a mágia. a megfoghatatlan. mégis azonnal lecsaptam rá és tudtam. Ez a legfinoma b tárgyszövevény. akik az álom káprázatában élünk. Régebben azt hittem. Külön mûvek nincsenek. Tudományosan teljesen hasz hatatlan. A valódi élettéma az átvalósulás. Az egyetlen v . a Semmi. a zene. nemcsak további tá ozódásom bázisa. Az egyetlen valóság a semmi . Mulandóvá tettem magam. A zene megmarad. Számunkra. amint Dionysios Areopagita írja. tiszta életmód. A nagy látomás és a szimfón tazma. Káprázat a világosság. Megváltani a földet és a cseresznyefát és a paprikát é szomszéd kutyáját és a szomszédot. a megfoghatatlan. mint a mathézis. ahogy a szellem önmaga teremtõ tevékenységét a varázstükörben még nem hallj svisszhangban már hallja. a néma. Varázslat. Wunderspiegel. És ez volt az. Szédületen túl és álm imagináción túl. azon tûnõdtem. Ennek a latnak elemi megnyilatkozása a zene. Személyes kapcsolat Istennel. A Jób-esztendõ a mûbõl kijózanított. Egyetlen mû van. Érzékeink mind az imagin i. A zene megmarad. az idõ. Isten számunkra az Ungrund. A szellem mítosz talan és nincs zenéje és nem érez illatot és nem változik és nem valósul át. a log ka. Az egyetlen látható a láthatatlan. a tükörben. a megváltás és aki nem ezen dolgozik. Metamorfózis. És nin csen név. a valóság helyén nyugvópontra jutottam. a megváltás mûve. ha biztos is vagyok benne. Az összes izmusokat kizártam. Ezért mondja Böhme. hogy velük a valóságot tapasztaljuk. a csoda. Tudom. Nem valóság. mert. Nem élettéma s végül sohasem is volt. A költészet is megmarad. Az egész világ a csoda atmoszférájában ál Mindaz. Isten a . Ez így nekem azo l evidens volt. szédülök. Hogyan van az. Deus absconditu s. hogy ennek az axiómának semmiféle technikai és praktikus következménye nincs. a Bika jelének végén. Ez a káprázat teljessége és az ének agináció és a zengõ átvalósulás. Az ürességgel a semmit. Ez a semmi a valóság. hogy örökké virágozzam. Én. amellyel Istent hívni lehetne. a mítosz. Aki a valóságban áll. És a tükör megmarad. Mámor. vagyis az üres. hogy alles stehet im Wunder. A valóságot csak szellemünkkel tapasz alhatjuk. a láthatatlan. Mindez másodarmadlagos. Az éneklõ káprázat. Ez az ûr mindennek az alapja. ahogy a középkorban mondták. feltéve ha a tudomány ebbõl indulna ki. Az egyetlen valóság. Bach és Mozart és Beethoven nem valóság. amikor a jázmin és az olaj virágzik. önfegyelem. De a zene megmarad. munka. De lehetetlen más életp ban tisztán élni. ami holtbiztos. Mítosz. A láthatatlant. mint Böhme mondja. hogy valódi élettémám a mû megalkotása. de kellõ pillanatban megtaláltam Coventry Patmore meghatározás Ezzel a legfontosabb helyen. Jázmin és olaj. az az Antikrisztust idézi. hogy va i élettémámat ki tudjam elemezni? A válasz így könnyebb. Mert a zene megmarad. a mítosztalan. szelle lélekjelenlét. a tenger. hogy az imaginációban lerészegedjenek. Nem vagyok vallásos. Moralitás. Számomra ez a valóság kérdésének megoldása. Megváltan gy reszketve bámulom és mikor illatát beszívom. amire szükségem volt. Nem valóság erdei pacsirta és a fülemile énekel. a cseresznyefa. az llene dolgozik. Az axiómának kiaknázható következménye nincs. A hallható imagináció. A skála a megzenésített szivárvány. A legelsõ mirákulum. Egyetlen mû van. Olyan életgyakorl at. Theos hyperonsiotés. a pszichológia és a fizika és a festészet és a morál. amit gondolunk és gondolhatunk. Az egyetlen mû. Aki pedig ellene dolgozik. a szörnyszülött kosmos atheos rémképét s az ezzel járó összes baklövéseket megtakaríthatná. Vagyis az egyetlen valóság Isten. Az egyetlen biztos a meghatározhatatlan. Íme valami. a nap. A látomás is me irákulum is megmarad. Egyszer vagyok. A jázmin és az olaj illata. az ég. Most már tudtam. Az egyetlen valóság Isten. Ez a káprázat teljes fokon.Megoldás közben váratlanul. hogy a valóságot nem a tárgyi világban és nem a viszonylato kban és nem a természetben és nem a logikában és a matematikában kell keresnem. Mert a zene megmarad. miképpen induljak ki. hogy örökké legyek. amely megközelítését lehetõvé teszi. mint varázslat. A megfoghatatlannal a meghatározhatatlant. hogy ez a mû részemrõl nem befe tõ. a tarack a vallás. hogy mikor leszek készen. Isten megismerése.

Amikor a derût elvesztem. angyal. a nyargalás. és a gyerekek sírn tehén az istállóban bõg és ki kellene seperni és az edény elmosatlan és a kancsóban nincs ví kevés dologra van szükség. hogy ebédet kell fõzni. meg kell zavarodnom. hanem ha kedélyemmel élek. néha Antigoné. mit kell hazudni. Ez svihákság. sem a maga létének és nem tévelyeg állétezések zavar . A derû. mikor. ami a világ. A kedély nem p hanem Mária-tulajdonság. A kedély kék. fut. Egyébként nincs értelme. hogy örökké legyek. ebben az illatban és ebben a zenébe n legyek. hogy mindez fölös ak egyre van szükség. mint a jázmin és az olaj. Ez az egyszer. a többi a nemlétezõben marad. Egyszer v agyok. Amit. Virágzik. a táplálék. de a kedély az olajfa alatt ül és tudja. € € A mítosztalan valóság magatartása a derû. Õ maga a tükör. hogy az ember lõle valami nagyot csináljon. ha megkopogtatok. amit az ösztönben élek. Ténylegesen. Átvalósulni. Megfog hatatlan és meghatározhatatlan. Ezt az új nagy mértéket megkísérlem önmagamra alkalmazni. A mindennapi kötelességet megtenni. Az ösztön teljes egészében praktikus. eszik. Alku nincs. A szavakat beváltani. A kedély egy csepp az üdvözültségbõl. ami a legbelül van. talán csak egyre. Az õrületszerû megzavarodás. szaglál. Mit együnk. a káprázat. Ez az örök. Ez az. hogy csak annyiban vagyok valódi. A kedélynek incs mítosza és nincs zenéje és nincs tükre. Kicsoda milyen mértékben tudott átvalósulni és megvalós úgy általánosságban. Nem alkalmazkodik. nem befejezhetõ mû. talán csak egyre. elporlad a se Amit a jázminbokor tövében töltök. amelynek az üdvvel állandó kapcsolata van. mi nt az ég májusban a virágzó jázmin fölött. a jó szimat. vagyis amikor a varázslatból kimászott és fejét kidugta és látja. Az óra követelményét feli rni és megtartani. A káprázatban él. állativá lett létünket tartja fenn. hozzá hasonlóv l válnom. € € IV. minden egyéb elporlad és elmúlik és az enyészetben eloszlik és amikor az ember megh l. Ez az idill. liheg. Akiben az ösztön erõs. az átvalósult. szorgalmatos az élet aiban. dó turba. Amikor a lélek a valóságba lép. Beatrice és Dulcinea. Transzparens. Itt lakni annyi. hogy éhen ha m akkor vagyok valódi. Új és nagy mérték. Ha az emb kérdést bárkinek fölteszi. am i tiszta. Mert nincs ellenállása." Az ösztön túr. Kicsoda és milyen módon és milyen fokon valódi? És mit jelent valódinak lenni? Effektív mó létezni. A kedély a Mester lábainál ül és elfelejti. mi mögötte van. És csak a pillanatba n való teljes jelenlétbõl fakad valódi jövõ. le hér bõre van és leheletének olajillata. hogy nincs zenéje. Jázmin és olaj. a jázmin és az olaj. a holnap. Ami üres és így meg nem zavarható. Nincs tózatosabb. A kedély ellensége az ösztön. Rajta tudom kicsoda milyen mértékben valósult át. Az ösztön háborog. mit igyunk. csak azt viszi magával. mint a többi sötét állat és nem tudja. Itt vagyok és itt élek ebben az ima ióban és mulandóvá kell tennem magam. A turba. Soha sincs készen. emészt. vagy Goneril. Ami rázat és látomás. Ez a létezés teljessége. hogy itt s semmi és ez a semmi õ maga és itt van itthon. Ahogy a zene megmarad és a mítosz megmarad é . ha ösztönömmel. mindig az én és gondja. földi életre való. hogy egyszer legyek. A káprázat és a mítosz és a zene. Nem fél. támad. Az az idõ. mint derû. Böhme turba-nak mondja. aki a turba-ból kimászott? Önmagát mindenkinek meg kell valósítania. A kedély a lélekben ül. Mikor Lady Macbeth. Ez a bizalom és a hit és a béke és a világosság túlsúlya. Ki az. öl. Aki az olajfa alatt ül és elbámul. aki maximálisan önmagát megvalósultnak tarth incs adóssága és nem tartozik sem a más. Jázmin és olaj. Amikor a káprázato eljesen kívül van. a biztosítás. hogy olyan legyek. amikor az. hogy csak err az egyre van szükség. néha Puck. és hirdetni és írni róla és szónokolni. minden órában. máris lemérte. az megmarad. Az élet arra való. Ahhoz. A mis ztériumot éli. Örökké megmarad. Önmagán az egészet átereszti. "Kevés dologra van szükség. Megtört l maginációja. Csak azt vihetem át. A kedély ideje a pillanat. Intelligencia hogy hol. cseng. S mivel az egyetlen valóság Isten. Az ösztön mindig gondoskodi a holnap. Arról m fel. kifordul. A sorsból kinyúlik. És ami megmarad. Nem fõzhetek belõle fõzeléket é hetem takarmánynak. keres. nem elvileg. Ebben az á valósulásban a tükör a varázslat. a gond. A varázslat megmarad. amennyiben derült vagyok. ás. hanem konkrétan itt és most és m nagy szájjal beszélni róla.lóság Isten és a káprázat megmarad. A derû a kedély dolga és nem az ösztön az elkorcsosult és leszûkült intelligencia. amit az Upanishadok abhim ana-nak hív. mert ez a valóság és itt nincs többé látomás zene és sors és tükör. Valódinak kel Létemet az utolsó fillérig be kell váltani. A derû a meg nem zavarható tiszta üresség. megfoghatatlan lesz és meghatározhatatlan. mint a sötét kedély. mindig nõ. A zavaros homály. ami valódi. Úgy is meg lehet mazni. kedély az emberi léleknek az a része. az okos és lohol és jóllakik és izet hord és siet.

A szellem nem hideg és nem ész és nem józanság és nem okosság. áll a szám. Mindig egyénibb vagyok. mint a tavaszé. Ilyen ünnep még augusztus. Megérni annyi. az tartja a testet. Vagy Keats. ahol a szellem a legmélyebben szellem. uzsonnára vagy vacsorára. A nyár hangja más. A jázmin és az olaj. Ha a szellem mélyen és igazán és valódian szellem. Gyümölcs? A fa beváltja azt. t. a szõlõ. Tiszta esszenciákat szívok fel és arra gondolok. a gyümölcs tartja a testet. sokrétûbb és árnyaltabb és összetettebb. € GYÜMÖLCSÓRA € I. Van ú hogy ténylegesen egész órát eszem így. Az ismeretlen mûvelet az átvalósulás mûvelete. aki egy picinykét nem beteg. a mandula szerepe l. a meggyel. A nagy bõség ideje június vége. a málnával. Minden matematikai mûveletnek létezésmûvelet felel meg. A borzalom test nélkül élni. amit láznak hívnak. az egyik oldala krapplakkvörös. hogy a materiali stáknál jobban csak a spiritualistáktól irtózom. mondja Shakespeare. Nem a zene. az õszibarack. Íme. néha vérpirosra érett édes paradicsomot szedek. Az érlelés kezdete. aki azt mondja. egészségesek vagyunk. A rig y nappal késõbb. az õszibarackkal és a búzakörtével. fél fürt. hogy az egészségrõl milyen bárgyú fogalmaink vannak. de a csoda megmarad. Az erdei réteket a rezgõfû borítja el. mégcsak m is értelem. Az átvalósulás mûvelete a g ismeretlen. a körte. Kilenc. mint megkétszerezõdve fiatalnak lenni. ha még jobban megy. ott önkívület. június huszonegyedikén. Valódi egészségünk sokkal inkább abnormitásain semmint animális egészségünkben. de a fûben ros alma és két csodaszép szem szilva. Úgy értem. Reife ist doppelte Jugend. A rigó éneke. A diófa. Egy-két szem. de ugyanakkor a káprázatban és a varázslatban és tele vagyok és a bõsé k. Szõlõvel és almával és mandulával elég jól megalapozom magam. amit individ hívnak. Amikor a nap a Rák jelébe lép. ahol az ember beteg. És érettnek lenni a legn b. ami ép cseresznyétõl a naspolyáig. amikor szimultán a minõségtelen szellemben élek és üres vagyok és semmi nd és infinitezimális. leülök. hogy amit a test tart. Ha a test a gyümölcsöt tartja. mint az ilyen kacér göm bölyûség. A számok mûvelete a gyökérmûvelet. A mámor elmúlt. Átvalósulni nem befe jezhetõ mû. Az integrálás az. Van. Nem okos. Reggeli után fél órával a kertbe megyek és körülnézek. az õszibarack. Tegnap Rudol f Pannwitzet olvastam. Kihívó és kívánatos. hanem a festésze deje. a fülemüle azonnal elhallgat. Az én gyümölcsórám reggeli után fél órával kez körülmények között. ripeness is all. ha jól megy. Verzückung ist das Wesen des Geistes. A mámor elmúlik.varázslat megmarad. s õk jól tartanak engem. A differenciálás megfelel annak. megmarad. Ha az idõ hûvösebb és esõs. a differenciálás és integrálásnál alapvetõbb és elemibb. az egressel. amikor gyümölcsórám mûso szilva. Azt mondja. már nem szól. aki a gyümölcsöt a legjobban reggeli elõtt kedvel van. az alma. aki nem bolond egy kicsit. Ez csak a kövér állat. ez a megvalósulás (megvalósítás) mûvelete. hogy érettnek lenni annyi. A levendula virá lérik legnagyobb lombsûrûségüket. Ma reggel arra gondolok. a legelsõ tükör. dióval. amit kere de még nem találtak meg. Megvalósult. szenvedélye ott van. a másik na cs. csakhogy a növeljem. Gyakran eszembe jut Novalis. Ez az. Nyáron. Szolid bázis. Alles stehet im Wunder. hogy a vad fán a virág illatozik. mint duplán fiatalnak lenni. A gyümö ra hieratikus aktus. mézzel is. a szelíd fán a gyümölcs. A betegségbe n a létezés magasabb hõfokon ég. talán ez az. Csak az alkímia tud róla váltásmûvelet. am ndig általánosabb vagyok és egyszerûbb és tömörebb és egyértelmûbb. A szellem jelenléte. aki ebéd végén. És arra dolok. A or jelen vagyok s amikor az. alma. amit virágával ígért. a dinnye. De az irtózat m tott testben élni. néhány elkésett szénfekete csere együtt van a szamócával. Ezért marad meg a mítosz és a költészet és festmény és a zene. Effektív leszek. Sárga húsa van. még július nyolcadikáig énekel. Azon a helyen. és nem egészséges. ha jól ki vagyunk hí . amit élek. Közben már régen a muskotályszõlõt szopogatom és hozzá mandulát harapok. a szeder. ahogy Böhme mondja. ahol a valóság és a káprázat elh ol a kettõ a bûnbeeséskor eltörött. Igen sokszor Wordsworth valamelyik sora. Minden érett gyümölcs e zt bizonyítja. bámulok és valamin gondolkozom. ott mámor. a barackkal. nem sietek. Az eredeti egyszerûbb és szebb. Akkor egészen . a szám a legelsõ varázslat. € € A természetek ebben is különböznek. Azt hisszük. esetleg nagy húsos paprikát. a ribiszkével. Ez az. Semmi sem fiatalabb. Amikor létemet beváltom. Po nt gyümölcsórára való gondolat. Ez jó. Ez a mámor. Az utolsó cseppig.

olyan. nem számíthatunk. Mindenki tudja. Amit a kli on egészségnek tartanak. Olvastam és megilletõdve figyeltem. hogy az ember hiába tárol bármit. a muscat otonel. Az embernek csak t erhére van. és az a szenvedély. miképpen nevelje fel. forrásvíz és só. a cseresznye. a tojás. ha egy szép nõt megcsókolnál zublimát párologna? Az egészség nem steril. nem kérek. Az ígéret és a lehetõség és a tehetség és a képesség és a tulajdonság és az egyéniség € € II. a gyümölcsök közül fõként az alma. Almakompóttal és mandulával. Olyan. Megérni. krumplit kell enni. a paradicsomi almától és a Csipkerózsika almájáig. a sajt. Megértésükkel sincs baj. hog y azok szerint kell élni. amirõl maga se tudta. Amióta Tolsztoj naplóját olvastam. amilyen szent. A fa helyzete könnyebb. a belle-fleur. Úgy enni. Ripeness is all. a paradicsom. Az ilyen egészségbõl. a tej. Szüntelen gyümölcsóra. hogy az ember a kegye lem állapotát élvezi. a rizs. a szelíd fán a gyümölcs. a sör. ahogy például az ember a nagy könyveket olvassa. Tisztátalan táplálék minden hús.kívül vagyok. köszönöm. a citro láta. annak fertõtlenítõszaga van. nem az orvosoknak. a paprika. A nép. mi a teste tlenség borzalma. Megerjed és idõnként infernális válságok törnek ki. és a k Aztán a rántott leves. a répa. a kukorica. Azt hiszem. Az egészségnek gyümölcsillata van. hogy is lenne ezeket beváltani. pálinka. a narancs. Képességein belül marad és a gyümölcsöt me . vagy zabál. Ez a nyelv. mialatt a k. ahogy ez a nagy vé ber. Haszontalan és terméketlen emlékezeti massza. Kevésbé tiszta már a krumpli. fejemet az egészség új megfogalmazásán töröm. Igazi gyümölcsórára való gondolat. Ó. nem számíthatu gy világunk nagy bajai eltûnjenek. Egy idõ múlva kiderül. Fõ táplálékom a paradicsom. Mózesr smegistosra és Manura és Orpheusra lenne szükségünk hogy ezt a hierarchiát törvénybe foglalju Henochról mondják. Ez az ember drámája. micsoda. Az életszentség tudománya az ételek hierarchiájának végleges kiépítésével kezdõdik. Vil piros. s most nem tudja. kevésbé tiszta és tisztátalan ételekbõl. még nõt sem. a vaj. Amíg étrendünk rossz. Az orvostudományra ebben a kérdésben nem számíthatunk. Teám kakukkfûbõl és m lajban pirított kenyeret kell hozzá enni fokhagymával. a dara. Leginkább az alma. Olajba hén pörkölt fehér liszt. aki magában irtózatos erejû gondolatokat tárol anélkül. De a mézes-vajas kenyér se rossz. Nagy mûvész volt. ez az öreg szent õrült valamiért küzdött. hanem a kö tõknek és a gondolkozóknak. Reife ist doppelte Jugend. Az öreg Tolsztoj az egyetlen hiteles létezést meg akarta valósítani. bab. Azt hiszem. zsír. legszebb versemet a rántott leveshez írnám. Ezért mondja Novalis. Még a hirdetéssel sincs baj. mint a kotályszõlõ. A fa nem olvassa a Hegyi beszédet. Most nyáron igazán könnyû. Az ételt megtagadja. Ezt az önkívületet a pirospozsgás és kihízott állati egészség nem aromi józanságban él. a fekete hamburgi. Mindjárt ételrendet kezdek építeni tiszta. Ezért volt. híg. a hagyma olajban. A tilalmak hiábavalók. Nem leh t pacalt enni és ugyanakkor tisztán élni. Az elvek még hiábavalóbbak. ha azt nem valósítja meg. a bor. ha költõ lennék. Ez a test töltés. a szõlõ. A Corpus. hogy ez az ember önmagában az autentikus létezés gon atát elültette. pezsgõ. rozs). a mák. A Szóma. € € Évekkel ezelõtt az öreg Tolsztoj naplóját olvastam. egészen enyhén sós íz volt. hogy a legfontosabb a test rehabilitálása. arr hogy életünk rendezõdjék. a méz. de úgy vettem észre. a cukor. Tolsztoj nagyon inte lligens ember volt. Eleinte nem tudtam. Babot. ogy errõl neki magának tudomása csak igen homályosan van. a tök. a paprika. A gyümölcs a legtestebb test. A virág misztérium t. De ódát írnék a tejbenrizshez is. A gondolatokkal nincs baj. hogy a vad fán a virág illatozik. az egészség fogalmát elõbb-utóbb tisztázni kell. Teljes ta és így hieratikus étel a kenyér (búza. Az Egyház. Tisztán és nyugodta n enni. Itt kezdõdik az önmegvalósítás. savanykás. akinek testi létében ne lenne rossz lelkiismerete. az uborka. köménymag. az olaj. Tél en sokkal nehezebb. Aztán rájöttem. a kálvil vagy a jonatán. De nem ismerek embert. a dió. meg kellett rendítsen és meg is rendített. a hagyma. hogyan virágoztassa ki és hogyan t eremjen gyümölcsöt. mirõl van szó. Ha kenyeret aprítok bele és utána két al vagyok. Egyszer valaki álmomban az élet vizét megkóstoltatta velem. akár a kanadai ranette . A baj ott kezdõdik. mintha egy pohár tengervízb alma levét öntötték volna. borsó. hogy az emberiséget új ételekkel ismertette meg. répát. eszeveszetten k t. húst. a hal. éppen o lyan õrült. Esetleg a kettõt együtt. Mi lenne. életem középpontjába a hiteles létezés megvalósítását h . De a gyümölcsórán mindig van alma Jó lenne egyszer a világ minden népében élõ almamítoszt összegyûjteni. S amíg személyes éltünk rendetlen.

s ez a megváltás. Ebbe bele lehet beteged Türelem és tehetség és tudás és lelkiismeret és bátorság és? Megtanulni. hallatlan elõnyét alkalmam volt sok éven át tapasztalni. akár komponált. akár festett. Bárhogyan is akarom. Másoknál is a legmagasabb rendû gyön em az ellen. Ho gy a valódiságot. Tanúja. € € III. hanem eggyel tovább. a mûvet el akartam taszít Nem kell. aki k ivétel lett volna. A mûvészet kísértése az alkotás ájultsága zerelemé. A gyönyörnek már nem ült fel. Választásom volt. az is egészen más. hogy az ember ráérjen a fontos dolgokkal foglalkozni. hogy csak a valódit valódit. legalább a valódiság igényét és követelését magamban kialudni ne hagyjam és nagyobb feszültséggel önmagamból sugározzam. A fonalakat nem csomóra kötni. Minden nagy mûnek kivé kül elíziumi igénye van. Ez volt az a pillanat. hetek szent. a munkáé. Emlék e és elõleg Új Jeruzsálembõl. Többféle meghatározással is kísérleteztem. amely világban él. hogy az autentikus éle . csak egy. Tudta. csak a mû-ájultsá ll kijózanodni. A mûnek a hierarchiában egzakt helye az Ég és a Föld között a középen. Itt azonban valami másról van szó. A fontos az. aki az egészet nyugodtan birtokba tudja venni. hogy a mûvet megtagadni fölösleges. örök akar maradni a Paradicsomban és az Elízium mellett tanúskodik.yan kell megvalósítani azt. A mûnek. Szent azért. A kérdéseket nem megoldani. igen nagy és még ennél is nagyobb. Effektíven létezni. be kell váltanom. A mû helye. csak egyetlenegy ember van. Ahogy Böhme Henochról mondja. Azt az értelmi és gondolati és képzeleti és élménytömeget. És ha itt van is gyönyör. A hiteles létezést realizálni. annál jobban kell vigyázni. Üdvtörténeti eltévelyedés. Vagy talán éppen az. Megvalósulni. mindenkinek könnyebb. egészen más helyen fekszik. Isten országának szá a. És a súlyt nem a mûre helyezni. A hiteles létezésrõl szerzett gondolatokat ani. a megváltás. nem tudom másképpen mondani. Program nélkül és elvek nélkül. Praktikus elõnyeit is átéltem akkor. Mindenki valódi életét akarj yit jelent. szóval véglegesen megformálta és összefog ta és megtisztította. ami bennem az idõk fo felhalmozódott. mi legyek. Az autentikus létezés nem a mûben van. Vigyázni arra. amikor minden mû bennem elektromagnetikus középponto t teremtett. ami nagy. Nekem az egész kell. Amint Kung-ce mondja. Megva . A gyönyör egészen másutt van. Ezért minden mû atmoszférája transzcendens. A gyönyörtõl csaknem félni. Ezt az egészségtelen mûõrületet egyszer s mindenk l kell adni. A mû világhelye az Ég és a Föld között van. Nem elégszem meg kevéssel. a kutatásé. Ott é mellette tanúskodik. Ha van Heno ch. a hatalomé. hogy mindenki autentikusan akarna élni. Naplopó azér is nem vagyok vallásos. Nem ez a fontos. nagy. akár írott. És csak egyetlen ember van. Csak egyetlen mû van. € € Életrendem újítása ez: az összes kérdéseket függõben tartani. szintén Böhme mondja. amikor tettem. az evésé. vagy naplopó. Urstand. Effektíven létezni. szent. Késõbb láttam. tanúskodik. ha akar. hogy a mû tanúskodás. Megvalósulni. Ahol valóban él. a Paradicsomba Ez a mû világhelye. tulajdonképpen nem a társadalom és nem a föld és nem az eriség. nem hivatást vállalni. hanem azokat megkeresni. mert igényem és magam iránt táplált várakozásom igen magas és kényes. Nem a mûben. Ez minden mû alapállása. A csinál. mint Böhme írja. Létemet effek tívvé kell tennem. A gyönyörnek nem felülni. és ezek egyike az volt. hogy des Reiches Mund. hanem éppen minden ajtót kinyitni. Ez volt az a pillanat. ez a naplopó. Aute tikusan élni. Mert ha van ember. Mert a mû gyönyör. már csaknem egészen könnyû. amikor kétségkívül túlzó szenvedélyemben. minden mûben a transzcendens. A legveszélyes ebb kísértések egyike. Az öreg Tolsztoj kijózanodott. Minden mû a szellem mámorának megvalósulása. A szõlõtõke alatt ültem és ettem. a valódiság. a többinek is könnyebb. hogy valóban éljek. hogy egyetlen mû van. Amit eddig elértem. Az ember nem lehet elé gyönyör minél nagyobb. Ezek szerint a gondolkozást ni. De nem engedek. amely nem volt egyéb. szánalmasan kevés. az alvásé. minél többet és minél veszél esebbet és a lehetõ legélesebben felállítani. hogy az e gész ne privát kéjérzetek eredménye legyen. De végül is tiltakoznom kellett az ellen az életrend ellen. De a gyönyör nem a valódiságban van. minden újabb koncepcióban rendezte. akár naplopó. Mindegy. hanem minden csomót felbontani. Ha van Tolsztoj. Maradhat is. min t önmagam tehetségein való élõsködés. Még senkivel se találkoztam. A szellem tevékenysége elõl a megoldásokkal nem . hogy amit helyesen gondolok. Tükör és tanú. Az ember legyen annak a világnak tanúja. hogy privát kéjekben úszkáljak és minden egyebet veszni hagyjak.

bordáim közé. és magamat a fény számára hozzáférhetõvé tenni almát és szõlõt és diót eszem. Különösen a nõk. és nincs phainomenon noumeno t a látvány tömény lényeg. A filozófia sok ezer éve a phainomenon és a noumenon viszonyáról gondolkozik. Ez a mámor. a testi érintés primordiális aktusa a nõi test érintése. ha indig gyönyörködtetnek. hogy megérjek. káromlást követ el. Paradox. Azt hiszem. mint minden s ihetõ gondolkozó mondja. A paradoxon abszurd. mert nem jó. vagy a derekát átfogni. A lélek a Tízezerbõrû Tûz gyermeke. Vagyis nemlétezõvé lett. Az egyetlen módja annak. vagyis üdvözült. Már nem fogják tudni. hogy azt csináljam. Nem tud szólni. mint az úgynevezett világnézet. De én ebben az abszur dban remekül érzem magam. Megvalósult. ami látszik és az látszik. hanem az összes ajtók és ablakok teljes kitárásával a szellemnek szabad beözönlést és ker atot biztosítani. De senki se kívánja tõlem. önmagam mélyét érintem. vagy halántékát megcsókolni. Ilyen elzárkózással az ember létének hiteles voltát kétségessé teheti. vagyis me agy pillanataiban ez az igazi test. Ez a metanoia. mint rendszert építeni. Már nem is megvalósulás. vagyis istenivé lett. A megszólíthatatlan. Krisztustól a hiteles é tanítványnak lenni. az apokalyps is végén. hogy az igaznál igazabb legyen. A paradoxon kísér let arra. Pátriárkának vagy prófétának lenni már idõszerûtlen. tiszta s zellem. és az autentikus lét mellett tanúskodni. és benne fõni és helytállni és egyre személyesebbé lenni és egyre m atóbbá és érzékenyebbé. mint a testet le vetni. hogy önmaga legyen. Alles stehet im Wunder. Baader azt mondj ha a nõt megölelem és magamhoz szorítom. kettõnek lenni. Ebben a borzalomban helyt kell állni és a gyetlen helyes magatartást fenn kell tartani és a valódiság felé az összes ajtókat és ablakok kinyitni és a valódiságot gyakorolni. ahonnan ették. Tanúskodni kell. Átvalósulni. Az érzékelhe látvány és a láthatatlan lényeg. Mert az abszurd számomra a csoda lehetõségének állandó nyitva tartá csoda tömény valóság. eredeti helyére visszateszem. Senki sem üdvözülhet teste nélkül. Semmi sem lenne hamisabb. Vagy nagyon is jól tudják? Éppen ezért? Sejtelmük sincs arról. Megvalósulni éppen ez. Ahogy a test tömény szellem. Ó. A megoldások. € . És semmi sem tud annyira mulattatni. Egészen régen Ádámtól Jaredig az emberiséget a pátriárk Henochtól a vezetõk a próféták voltak egészen Keresztelõ Jánosig. Semmiféle szilárd megállapodás és megállapítás. hogy az ös kat és ajtókat éjjel-nappal tárva-nyitva tartom. hogy megvalósuljon és test e olyan legyen. Semmi sem áll tõ ly távol. Számukra a szerelem. hogy gyümölcs. a szellem nemzõereje számára magamat hozzáfé eszem. amit akarok. Átvalósulni. ez a mirákulum. amelybõl a nõt teremtették. z az apokalyptikus világ. önmagam bordán be . Ez a csoda kettõnek lenni. Ce miracle d'étre deux . Lényemet ebbe a forró üstbe dobni. Amióta a teljes kin t ismerjük. nem válaszol. akit hiába hívsz és hiába érinted és hiába öleled meg. élõ tûz és fény. Soha inkább. Azt hiszem. emberhúst még azért nem esznek. vagyis az intenzív érintés. A nõi test szakrális érintésének csodaaktusa is elveszett. itt. ami van. vagy mert jó. mint Henoché. ez az üdvtest meg is valósul. tíz zer bõrnek kell lehámlania. A Szóma. the divine is only real. azt a részt. Ha valaki azt mondja. Amit ma. Ennél több: a beteljesülés. A Mária-test. ahogy mi élünk. hogy önmagammal minden pillanatban szabadon rendelkezzem. Az igét el . az önmagába bezárt és ermedt lélek. és már sanyargathatják és kínozhatják és püfölhetik és nyúzhatják és pörkölhetik. z a csoda. az eredeti testnek elég rossz és rongált alakja. hanem tébolyból. hogy bármit is megoldjak. Az Antikrisztus legnagyobb vétke a hatatlan szentségtörés. Ahogy az emberek ma egymást taszigáljá alják és lökdösik és ahogy az embereket ütik és kínozzák. hogyan legyenek még el etemültebbek és egymást felfalják. m szik. hogy üdvözülni annyi. az almafa alat kímia ez. Ez a varázslat. mit j nt valakit megérinteni. Semmi elv. a gyümölcsórán. mintha az ember ez elõtt szemet hunyna. Az autentikus test.ni. € € IV. a fûben. a testetlenség borzalma. tanítványnak kell lennünk. Ripeness is all. Egyre inkább megnyílni. De nemsokára meg fogják enni. Mit jelent a nõ karját megsimogatni. az Antikrisztus korában a legkevésbé tudok elviselni. Ma. Szükségem van arra. De valódi testünkrõ indnyájan tudunk. Az Antikrisztus a személytelenség borzalma. Mert a test tömény szellem. Eresszétek be a napot. nem mert éhesek. A test is elvesztette hieratiku s voltát. Érlelõdni. és fenntartom jogomat arra. az a test szakrális vo ltának teljes és tökéletes elfelejtése és megtagadása. A bolondok azt hiszik. Mert Isten az egyetlen valóság. De nincs lényeg látvány nélkül. Nincs nyelve. hogy még rondábbak legyenek. Micsoda mirákulum valósult meg abban. Csak azért. Nem tudják y a test tömény szellem. Amikor az van. Semmi meggyõzõdé járjon át a levegõ és süssön a nap. A Co rpus. Amikor a nõt megérintem. Ez itt. mint most. teljesen beérjen. Azzal. ban és magamon a megváltás mûveletét alkalmazom.

És az a hallatlan sok tennivaló. mint minden mágia és az ember végül érintetlen marad. és csak aztán lép feljebb. Ez az egészben a legfontosabb. Az önmegváltás mûveletét isme en a fiókba tettem. tele jal beszélni valamirõl. ahogy Böhme mondja. a gyümölcsórán igazán van idõm. csak torkoskodik. Nietzschéé. Na plopó. mint mor és derû. Csak . sürgõsen okát kellett keresnem. nem önme váltás. Ebben a dologban itt engem senki s em helyettesíthetne. Hivatás nélkül. mint a kedély világosságának állandó fenntartója. mi következik. abból. Nem személyem számára és kivételesen. Ha mégis megtenné. hit és hûség. S ezért itt. feltehetem azt a t. A többi boldogtalan. . a gyümölcsórán. tudatosan és éberen. Mindenki. Nincs olcsóbb. szüntelenül menni. összeütközés. Senki se tudhat többet. hogy mit mond és szabad ságom egyetlen értelme az volt. Mikor nem volt jelen. amit én tapasztaltam és tapasztalok. mert az idill az. nem volt misztika. jak. Nem ismerek el egyéni mûveket. semmit s em látna. Ebben nem lett volna semmi különös. Csak az egyetlen közös mûvet. Mindenképpen a Gondviselésrõl va n szó. különösen gondolatok ösztönzésében. Van az egyik . bûnöket és vétkeket és mulasztásokat igyekszem jóvátenni. Még csak nem is várakoztam. de jelen volt mint út . amikor az ember a lépesõn elõbb lép feljebb és a hozzá való tudást csak késõbb szerzi meg. annak van hatása rám. amit az imént leírtam. Tudásban mindenki csak üdvfokához mérten részesülhet. Nem autosoteria. lyuk maradt. A szellem kegyelmi (megváltó) tevékenységének átélése a maga eredeti szövevé amikor önrendelkezésem egyetlen aktusra összpontosult. amely csaknem állandóan és minden percben jelen volt. amikor akarja. Semmittevõ. Csak ha máson dolgozom vagy állaton. mint ezt elveszíteni. mint állandó készenlét és lélekjelenlét efogadjak és megértsek és felfogjak és engedelmeskedjem és lássak és kövessek és alkalmazkodj indezt tökéletesen szabadon. figyelni. A Gondviselés az atyai gondoskodás. A szellem felszabadító tevékenység e. de még nem voltam ott. Tudásban mindenki csak üdvfokához mérten részesülhet. Soha egyetlen másodpercre se hagyott el. Egyébként is t ha az ember a megváltás mûvét önmagán végzi. E legutóbbi évnek nagy tapasztalata az volt. mi volt ennek az évnek a nagy tapasztalata? Rögtön tudok rá válaszolni. Ez a mûsvihákság esete is. mert reám visszacsap. a Pneuma ke gyelmi aktusa. Csak éppen akarni kell. hogyha kihagytam örökre kihagytam. hogy a magam üdvösségét megmentsem. Ezen az alapon igazán nekiállhattam volna még vagyont is gyûjteni. Az emb ndviselés számára megszólíthatóvá teszi. ellenfél. Ha szó szerint fordítanám. mondjuk így. sem yoga. Az embernek önmagán n is érdemes dolgoznia. hogy intéseket és utalásokat elértsek. mert semmi sem volt irtózatosabb. csak félreérté re adna alkalmat. terméketlen és üres. ezentúl job igyázok. Gnadenwahl. mint az emberi lelken való üdvtevékenység. az e kései évszázadában. Ez vol y tapasztalat. és ha mégis kihagytam. Jelen volt mint effektív segítsé . életfeltételemmé lett. A Gnadenwahl az. a semmibe vész. A szellemnek az a felszabadító és megvalósító tevékenység m és tapasztaltam. mert mennem kellett tovább. hogy az ember elõször a tudást szerzi meg. erõbevetés.€ Itt. A Gnadenwahl. a fûben ülök. hogy az ember ráé n a fontos dolgokkal foglalkozni. Nyilván kegyelmi aktus és nyilván egészen személyes. Nem kívánok félreértést kelteni. mint földi egzisztenciámról való gondoskodás. O lt és olyan elképzelhetetlenül a pillanat és az aktuális és a jelen és a soha meg nem ismétlõ tlen és egyszeri. De a többi. aki kívánja. ma. Még csak nem is eszik. figyelmeztetés. amit Böhmébõl legutoljára. v agy növényen. Azonnal jelentkezett. genciám érzékenységének fenntartásában. de fõképpen jelen volt mint akarat és szívósság és önfegyelem és lélekjelenlét. Olcsó éle ldás. én voltam az. mint segítség yveket a kellõ pillanatban kapjak meg. de akarni kell. elcsurog és hiúsággá lesz. Ez éppen Böhme koncepciójának nagysága. amikor az embereknek van ideje. nyíltság (szabadság) kérdése. Semmi egyéb. Alig múlt el néhány hét. hogy hangjának azonnal engedelmeskedjem. mint külsõ gondviselés. pillanatban. vagyis igazán nem kívántam saját bõrömet menteni. Ez volt az enyém is. aki elfordultam. vagyis nem volt az autosoteria (önme gváltás) valamely lépcsõje. amit az ember még át sem élt. küzdelem. jelen volt mint a megvalós valósítás szenvedélye. Még nem valósítottam meg. íme kihagytam. lélekjelenlét nélkül. hanem a szellem megváltó tevékenysége felé való személyes és szabad megnyílás. De több. Megpróbálok svihákság nélkül élni. Egyetlen mozz anat sincs erõfeszítés. jelen volt mint bölcsesség és belátás. Van a másik eset. mialatt mindenki mást a vízben hagyok. A or elvesztettem. Hangoltság és szenvedély. hogy a szellem f elszabadító munkáját tevékenység közben a maga eredeti és teljes szövevényességében önmagamon unkát. mélyebb és lelki segítség. A Gnadenwahl. mint vonzás. mint nnyire megvalósult. Ez Pascal esete vagy Tolsztojé. csak most értettem meg. A Gnadenwahl sokkal inkább szüntelen dráma. a megváltást em kívántam saját üdvömön dolgozni. Már régen tudtam. Nem azért vagyok itt. Önmagát nem tudja megmenteni. mint sima és oldott életrend. szent esete. Magammal ebbõl a szempontból igazán nem kat törõdöm. önmagamat megmenteni.

A hagyomány hét bolygója egyetlen stel liumban. Az öntudatlan chiliazmus olyan modern változatáról van szó. Nem elveszteni. tizenkilenc és félszáz év után új világhónapba léptünk át. Az asztrológusok a helyzethez különbözõ jóslatokat fûznek. Aztán jött a világosság és értettem. 1949 õszén € € € € € € Titkos jegyzõkönyv € 1962. nem tudtam. aminek még józanságáról sem volt alkalma meggyõzõdni.van. Néha már elõre a következõ tem. mindenünnen egy-egy apokaliptikus halálnem arcát látja magár eredni. A konstellációk fix idõponthoz kötött jóslataival az ember nem lehet elég óvatos. még jobban aláhúzza. 64 agy más várt és rettegett idõpont. Nem volt éjszaka. permetezni és ültetni és földet túrni és kapálni és mert az átvalósulás nem befejezhetõ mû. hogy elõttem van és kezét nyújtja és vezet. a Jupiter. kezét felém nyújtotta volna. hogy annyira tele van lappangó borzalo mmal. Mindig van valami raméltó naivitás abban. De a vonzás olyan erõs volt és biztos. a nap feladatán. Az ilyen átlépés mindig válság Most ez a hatvankettõben elkövetkezõ stellium a válságot. a Saturnus. amit elértem. E kolosszális találkozással pontosan szemben áll az Uranus és a Pluto. De tért nyertem. a Mars. hogy ki lehetett tapogatni. Megint elõttem van. 1962. € Budán. a Venus. A kép nem elég egzakt. egyenletet készítettem. hogy az ember bárhová néz. az emberiség sohasem volt babonása aginárius világvég lehetõségében hisz. Erõtlen voltam és gyáva és ügyetlen és hitetl A legtöbb esetben mentem és ugyanakkor láttam. minden valószínûség szerint csõdöt mond. mondják. Mert minden sikerült lépéssel nemcsak a hely. Persze nem minden esetben. Ez a metanoia. szintén igen szerény volt. de nem értem el és nem tudta egérinteni. h agyok és kishitûen ijedeztem. Ez alatt az év alatt az üdv folyamatát átéltem úgy. Jóslat van elég. Voltak zökkenõk. € 1. Jézus születésétõl a huszadik század negyedik évtizedéig a Föld a Halakban tartózk st. a bolygók az égen a helyzetben fognak állni. hogy a tudást többnyire ugyanabban a p anatban szereztem meg. A or jelentékenyebb megvalósulási lépést tettem. amely a nyíltan va llott pragmatikus ateista racionalizmussal csodálatos ellentétben áll. A gyümölcsórákon. mint vezetett. . és pontosan kilencven foknyira a Neptunus. hogy mialatt az emberek túlnyomó tö e felszínén csak azért látszik loholni. amelyben világtenge enleg áll. Nem lemaradni. Önmagam is világosabb lettem. éspedig olyan mértékben. a Merkur. ah ol voltam. s e ek közül egy se mondható kedvezõnek. Inkább vonzott. € € Ezerkilencszázhatvankettõ február negyedikén reggel hét órakor. mint amikor továbbléphettem. Mialatt a hivat alos tudomány az ember minden élettevékenységét egy állati rassz sajátságaira vezeti vissza s zel az egész létezést papíron kiszámíthatóvá akarja tenni. tájékozódás nélkül. Egészen kevés il setre emlékszem. A eletet begyakoroltam. aztán fölk em és dolgoztam tovább. amilyen n agyot léptem és amilyen mértékben a hely is világosabb lett. mondják. hogy éhen ne haljon és meg ne fagyjon. ha valaki a valóságos történést csak mint látható és látványos esemén s megragadni. mintha éjszaka teljes sötétségben valaki elõttem ment volna. Egyes reánk váró eseményt az atombombával hozzák kapcsolatba. lett világosabb. Korunk egyik nagy elõnye. Az átvalósulás. de akkor megvalósítási nehézségeim voltak. Most elérem. csaknem mindennap. Mások a helyzetnek messianisztikus je entõséget tulajdonítanak. a mélyben hogy n reszket valamitõl. Tudtam. Olyan volt. Ez a Gnadenwahl drámája. amikor már feljebb voltam. de én a kezet tulajdonképpen sohasem érintettem meg. kétségtelen bizonyítékául annak. Napkeltekor a Vízöntõ jelében a Nap mellett ott lesz a Hold. A Vízöntõ az állatkörnek az a jegye. Már fogom és akkor. És az eredmény. FEBRUÁR 4. a világosság is nagyobb lett.

Történetünk e fokán. Nem számol azonban a mutációkkal és a katasztrófákkal. Ilyen ki n em számítható aszály. Az ilyesmit nagyon is absztraktnak. a uga és hasonló theoria a hagyomány magyarázata. sok tekintetben okosabbak. Az asztrológia. Az államintézmény is csak jó idõ esetén m elyt szociális zavar. amivel a civilizáció nem kalkulált és ezé gész létében fenyegeti. a morális débacle. hogy fejlõdési hátrányát behozta volna. kudarcok és elé számmal voltak visszaesések. Egyiptomban az mondták. Számoltak a mutációkkal és a katasztrófákkal. voltak hibák és baklövések. ma pedig mindez hatástalan és ezekkel a módsz rekkel a mi létünk kérdései megoldhatatlanok. amíg jó idõ van. A régiek azt gondolták. Nem m ondom. s aztán. furcsa szédületben visszafordult és jelenleg retrográd irán yban mozog. de részben azért is. a keresztény aiónban. dokt rinérnek tartották volna. hogy a pávián. Az egész civili málidõben jó. Régebben valamivel intelligensebben azt mondták. vagy olyasvalami. Csakhogy nem minden faj mozog elõre és nem mindegyik mozog ugyanabban az i rányban és egyöntetû idõben. Darwi valamit. Úgynevezett mutáció. hamis próféták és sok más. hogy a közbeesõ fajok kivesztek. hanem azoknak. amelyek retrográd mozgásban vannak. Mihelyt valaki eddig eljutott. akik javítani kívánják. hogy az átla ek átlagos theoriák felelnek meg. vallásszurrogátumok. egy irányban menetelõ terrorista-imperialista állammal anal modern fejlõdéselméletnél komolyabbnak és reálisabbnak látszik. az éppen valami ilyen mutáció. hogy mennyivel valószerûbb faj nem állandó tényezõ. akik ténylegesen aláássák. mert eh ez a tudáshoz való igazi kulcs fölött ma igen kevesen rendelkeznek és így a jóslatok iránt az ber nem lehet eléggé bizalmatlan. A régieket nem szabad lebecsülni. voltak ideiglenes megoldások. vagy a hó.Nem éppen csodálatra méltó. Mondjuk úgy. Nem is szólva arról. Van olyan. sõt kísérletek. Nem lehet elég keveset élni ahhoz. € € 3. Vannak. A baj a nyakunkon van. A moder ivilizáció gépszövevénye remekül mûködik. Ehhez képest az élõlények családfáját az egysejtûtõl az emb ntették egységes összefüggõen emelkedõ rendszernek. amelyik lassan mozog. ismeretlen betegségek és az a tény. Egész sereg fajról azt tanították. asztrológiára már nincs is szüksége. gyermekesen mechanikus. Válságos idõkben azonban egészen más elméletekre van szüksé Ilyenkor mélyebbre kell nyúlni és többet kell merni. Tudták. egyik oldalon a felhalmozott vagyon és hatalom. amely azt tanítja. Úgy látszik. hogy ez az embernek retrográd evolúciója. hogy mi nden faj keletkezése hosszú-hosszú ideig felhalmozott erõknek és hosszas készülõdésnek ugráss yilatkozása. . Iránban azt mondták. Mihelyt aszály áll be. mint ma. Úgy látták. sok tekintetben ostoba és unalmas fejlõdés elméletnél sokkal szellemesebb és érdekesebb. megelõzések is. éspedig nem egyik vagy másik részletében. mert a helyzet asztrológia nélkül is é n elég világos. hogy a társadalomban al g van ember. hogy az ember a bajokon va ló segítésnek tökéletes idõszerûtlenségét ne tapasztalja. vagy árvíz. Ma ezt úgy magyarázzák. a tu szabadság és a személyiség korszakában a hagyomány már érvénytelen. mint mi. € € Régebben a fejlõdéselméletet nem úgy tanították. Mérhetetlenül okos emberek voltak. az ilyen idõknek az a nem azoknak enged. hogy sima átmenet a természetben sehol sincs. hogy az egész elképzelhetetlenül labilis. sõt ugrik. a másik on a tehetetlen szegénység. Folyamatos evolúciót nem tételez . kitûnik. Úgy képzelték el. Ami pedig a Vízöntõbe va edig a stelliumban fenyeget. ez is kényelmes álláspont. hogy a kígyó és a hangya leszakadt embercsoport mely ilyen choc en retour-ban. válságba kerül. amiko r az idõ nem kifogástalan. Inogni kezd az egész. V annak stagnáló fajok. hogy az emberiség egy része valamely mutáció következtében a tö adt és visszaesett. Nagy elõnyük volt fölöttünk. visszakanyarodott és irányát ismét a primitív felé vette. ennek tünetei az államok és a társadalmak felbomlása. Ez a kép a modern. amelyik hirtelen. világhábo felfordulások. € € 2. hogy a s korszak végsõ idejében élünk. elégedetlenség. Részben azért. vagy katasztrófa. Inogni kezd. Az egyes fajok között szemmel lát problematikus hiányok vannak. aki saját helyén áll. hanem valamely irány felé mozgásban való állandó erõfeszítés. ami lesz. hogy voltak hirtelen kiugrások. ahelyett. vagy árvíz z esõ. Nincsen szükség a hindu kali-yuga elméletére sem. bizalmatlanság lép fel. Lesz. hogy olyan alkalmakra is gondoltak. Ez a sok szimultán idõ és i y és cél és mozgás a mai monoton. egyre jobban l maradt.

az a generozitás. amelyben a középpontban a munka á lott. Ez volt a penitencia. a brahmanok történeti per mindenesetre fel kell vennie. Nem volt nehéz leszakadnia. Elkezdett feketedni. vált a humor. az ivás. lát zat. az ilyen felületté válik. hogy tulajdonképpen a mathematikai pont. amely létezésének megfelelt. hogy egysze r munkájával elkészüljön. az emberiségr leszakadt. centrumtal ség. ha szembenéz t. Atlantisz azonban tegnap volt. egy hallatlan Szent Bertalan éjszakáján halomra gyilkolják. ott. Semmi más. A maszk és a középpontban a nemlétezõ fikció. Rág. Iránban. profilból vonal. annak középpontja üres. A hangya mint állam és közösség. A kígyó énjébe. A munka azonban olyasvalami. Amikor történetrõl volt szó. hülyeségbõl. vagy vele született örömtelenségében. kirakni. Aki tartósan az én világában él. amivel még soha senki sem készült el. vagy valamel len októl hajtva és szorongva olyan szervezetet épített ki. üresség. Az én felület. legfeljebb századokban. fát hordani. és mint individuum és mint egy én és egyedül. Nem volt színház. a semmi. € € 4. ahogy ma tudjuk. eltenni. Valamely mutáció következtében a munkaállam leszakadt. érzéketlenné válik. kõszívû. fátyol. Munka lett az evés. monomániás egyhangúsággal. A többi néphez úgysem fûzte semmi. Tompult automatizmusával dolgozni. Aki k ontjába énjét helyezi. hogy a kígyó valamikor em volt. beverni . akinek nincs szabad ideje. Elkezdett zsugorodni és sietni és sietni és sietni. ezért dölyfös és ko és csak az marad meg belõle. Egész rassz volt ilyen. folyton-folyton dolgozni. ha valaki valamilyen individualitás ellen bûnt követett el. és tá el és fordult vissza. csak munkap rancsa. vagyis idõmilliméterekben. folyton dolgozni é gozni. az ürességbe mint én. ez az autokrata szívtelen maszk. szokásból. vagy katasztrófáról van szó. Az énrõl a régiek éppen úgy tudták. ruha. € € Aki Iránban a közösség ellen vétkezett. A kígyó. ahogy történetüket mérték em úgy. A rítust összefüggésbe hozták azzal. e fut és fut. mint mi. Ezért az a hiú és a hiúság merõ külsõség. vizet meríteni. kevély. f vonal. munkájához mérten és annak megfelelõen. az egyiptomi és a hindu és a kínai pa volt szívük százezer évekrõl beszélni. nem volt költészet. beszélgetésrõl. hanem tág as és levegõs távlatokban. a mûvészet. emberi alakját egyre jobban elvesztette és olyan alakot vett fel. Ez az alak a kígyó. hogy a hangyaállam valamikor emberi közösség volt. nem volt vallása és soha nem nézett az égre. vezeklésül kígyókat k ett megölnie. Be aját maszkjába. Ha az ember a mutációt és annak lehetõségeit meg kívánja érteni. mindez hihetetlenül praktikusan. Csak így értheti meg a következõket. Nem volt nehéz leszakadnia.€ € Ha kozmikus helyzettel kapcsolatban mutációról. Egyetlen ruha foszlánya. Végül a szerelemrõl is leszakadt. fátyol. amely semmi más. Maszk és egyetlen vonal. A kígyó. a világ pedig nem tegnapelõtt keletkezett. hangyabolyokat kellett elpusz títania. nem volt költészete. csak a munka. szenvedélybõl. szalag. de egyetlen megrázkódtatásban vált valósággá. nemzedékekben. Amiben a régiek ismét kimagaslottak. ösztönbõ szerbõl. Valamely mutáció következtében az én-ember. a szabad csatangolás iránt. de autokrata. csa k szeretnek. ami látszat. annak hangyabolyokat kellett elpusztítania. amely állítólag tizenkétezer évvel ezelõtt az óceánban egy napról a másikra elsüllyedt. keres. a fikcióba. hat lába nõtt. leszokott a jó mély alvásról. A hangya mint egész állam. A többitõl elszakad. egocentrikus ember. õrületbõl. Hangya az. € € . befolyásolhatatlan és részvétlen. maszk. hogy minden évb meg kell ismételnie és még ma is gonoszul és vérszomjasan a hímeket. Ha valaki a kollektivitás ellen vétkezett. fikció. hogy az éhenhalástól való félelmében. ahol lény elõtte még nem állott és nem élt. Nem volt zenéje. kicsapongásból. E dráma olyan mélyen megrázta. Egyszerre többmillió lény. akik nem dolgoznak. Egyetlen vonal. nem volt muzsika. az emberiségrõl egyszerre szakadt le és korcsosult ssza e különös irányba. nem volt sport. szállítani. kötele sség a szerelem. A közösséghez úgysem fûzte semmi. Ez a k het. csápja rágója. Ezt a rítust összefüggésbe hozták azzal. csak felület. Most egészen magára adt. az öröm. Ez a pont és ez a vonal az én valódi képe. Mindez talán százezer év alatt történt. kedélyét elv e és egyre mogorvább lett. A kígyó. hiú. csak munkaüteme. Mindössze a fátyol. cipel. rak. önhitt és önzõ. rendesen arra az Atlantiszra szoktak hivatkozni.

amikor önmagát eszményíti. € € 6. z egész emberiség törvénytelenül a vadonatúj élet elõlegébõl él és ebbõl a még tilos létbõl t i értelem a dolgot hiába tartja eszeveszettnek. azt. kinõ belõle a sors. az egocentrizmus bûnében részesedett bûnben. Az emberben elhatalmasodhat a choc en retour. Valóság az. leszakad és a sötétség bûvö i. Mit csinál az emb magából ma. A fanatikusokat követik a tudósok. hangyabolyokat elpusztítania? Mert az il letõ részesedett a hangyabûnben.5. hanem saját k alakultak át. persze észrevehetõ szerénytelen túlzással. Az egész ember iségé. milyen iszonyú veszélye és következménye van annak. aki önmagát kígyóvá és azzal az állammal. sok százezer évvel ezelõtt egy emberi közösség követett el és hangyává lett. hogy a vétkesnek az iráni rítus szerint miért kellett magát ilyen vezeklés alá vetnie most már nem különösebben nehéz megérteni. Most már nemcsak hogy meg ll csinálni. mint szédítõ lehetõség. a visszafelé való szédület. amely ö yabollyá változtatja. am ikor az ember saját létérõl. hogy a kép az embe egész népeket szakíthat le és örömtelenül nyüzsgõ hangyabollyá teheti. Senki sincs. anélkül. A gyilkos elõbb van." Nemcsak az egyes ember sorsa. hogy még mielõtt a tett volt. amire ma gát oly kínnal kényszeríti s amelyre ugyanakkor oly szenvedélyesen sóvárog. Tudták. amely alatt a kép cs knem tilalom. Kezdik megérteni az ideák hatását és k megérteni. milyen hõfokon. kinõ belõle a magatartás. A kerek földön a legnagyob b hatalom az idea s ezért a legnagyobb valóság a kép. Ilyenkor az új ember a világban még látha lanul él. csaknem n. Miért kellett annak. Ez a kép. amit az ember önmagáról gondol. annál mélyebb kal mélyebb. mintha már sejtené. máris az lenne. alaki a pszichológiai realitást elhanyagolhatónak véli. nyilvános érdemet í Nem egészen érdektelen. A lények ezreit. látott képe. ez az idea. llett annak. mit kíván. mi történik azzal az emberrel. Kezdik megérteni. Elveted a jellemet. A régiek tudták. h anem imaginációja. A régiek a képeknek az emberre tett ha atosan foglalkoztak. Az eszmény a kép. akit az ideál észrevétlenül ne feszélyezne és éppen ezért ne infic . hogy nincs külsõ és belsõ valóság. Ilyenkor az örvény visszaszívó hatalma igen erõs. hogy magában milyen erõket táplál. A régieknek tudomásuk volt arról. hogy nagy. Ezért tudták. Ma ismét kezdik tudni. van valami más. És semmi se yebbre és mélyebbrõl. amelyet sok százezer évvel ezelõtt az individuum követett el és amiért kígyóvá lett. A pis tolyt az ember süti el. a józanok számára tökéletesen hihetetlen bámulat és fantasz . A kép jelzi azt. kígyót ölnie? Mert az illetõ a kígyóbûnben. S ezek szerint az egyetlen valóság. Mi az. Ez a choc en retour minden megrázkódtatáskor fellép és minden mutáció egyik legfontosabb t ezõje. hogy ennek a bûvös képnek melengetése biztosan az elsõ és biztosan a d ama bizonyos egészen új élet megvalósítása felé. nem akarata. hova és merre koncentrál. kiválóság és vívmány. aki a közösség ellen követett el bûnt. aki az individualitás ellen követett el. rohant és cipelt. Részesedett abban a bûnben. mint a revolver. a gondolat. hogy a kép az embert az emberiségrõl leszakíthatja és kígy solhatja. nem a revolvergolyó varázsolta el õket. monomániásan dolgozott és futko t és sürgött-forgott. mégpedig az idea. amikor álmodik és magát nyilvánosan kitünteti. mit titkol és mivel kérkedik. amellyé változni óhajt s h . mint veszély és különbözés. A bûvös képbe . € € Az új élet elõször mindig mint idea jelentkezik. "Elveted a tettet. hogy önmagának puha álomhangon suttog. Az embert nem intelligenciája vezeti. Elveted a magatartást. egész népeket szívh za. tett-vett. amit egyszer. De a régiek tudták azt is. hogy tudná mikor és hogyan. mint Odysseus társait Kirké bûbája disznókká varázsolta. hogy a mai embernek ez az eszménye micsoda. Ez a lappangási idõ. A kép kitág lehangol és felbuzdít és megõrjít és búskomorrá tesz. mint ahogyan ténylegesen máris az. a kép és a gondolat mágikus érintésére. Ma azt hiszik. hogy ezek nek a képeknek. A bûvös kép boldogság. Az eszménnyel az ember önmaga útját mind a két oldalról elállj azzal. vagy gondolatoknak leírhatatlan hatalmuk van. € € Azt. kinõ belõle a jellem. mint az idea. hogy a hatalom a re volvergolyó. de ugyanakkor kötelesség és b erhe alatt követendõ mintakép. vagyi s a prófétikus monomániát követi a szcientifikus exaktság páthosza. elfelejtett tájaira visszabukik. Bûvös varázskép. tõl fél. merre megy. mint ahogy visszaszívta a hangyát és a kígyót. hanem be is van bizonyítva. Ma ismét kezdik látni. kedélytelen volt és mogorva. hogy mi a vágya. hogy a revolvergolyót mege lõzi az embernek önmagáról alkotott. kívülrõl azzal. Az elhatározás megtörtént. ami hat.

a vadonatúj életnek elsõ csíráját életre hívta. Mivel a sebek. ha másra nem is. amiko zt mondta. piszkosak. vagy a regényt. vagy modern zenét hallgat. úgy zúg. Grillparzer. Maguk között abbat. Néhány mér leszállnak. vagy Brueghel tudott volna leírni. sem hatalmasabbat nem tûrnek meg. aki az élet n emének ilyesfajta átalakulását figyelemmel tudná kísérni és azt fel tudná mérni. vijjogni kezd. Csak úgy lehet felõle tudomást szerezni. € € 7. füvet. minderrõl csak a mai mû t beszél úgy. Az ember azt a lényt. Minden jel arra vall. amikor repül. de közös. Ezt forralta magában. lyel az eszme arra. hangyát. természetesen. de lehet egészen rövid is. hogy mit és kit talál. Az idealisták. amelyekkel az emberiség már sok száz éve oly i s és elvetemült kíváncsisággal foglalkozik. Az egész élet egyetlen középpontból lüktet. A felbõszült komiszság elemi kitörése. olyan lényt csinál. középpont tudattalan. Most a többi is odafigyel. mitõl reszket és azt. de rendesen nem nagyon messzire. sok-sok száz an bámulatraméltó titkoktartással. esze tten forgolódik. néha ezer lény él egy csoportban. amit eltakar. Ha valaki a mai mûvészetet. Az ilyen kihordási idõ lehet nagyon hosszú. amit mond. tökéletesen értelem nélkül gymást lökdösik. horgas csõrével jobbra-balra csapdos. ahol az igazságról sokat beszélnek. állatot. tetût. mondjuk a szürrealista festészetet. amelyet végre teljes életna ban meg akar valósítani és a föld történetének tevékeny hatalmává kívánja tenni. Az ellenkezõjét jelenti a nak. mialatt nyilvánosan folyton utópiákr deális életrõl beszélt? Ezt gondolta ideálnak? Szándékát jól elrejtette. úgy látszik. Megrohanásra azonban nem kerül so r. hogy ez az új élet meglepetésszerûen lép elõ. A sok száz madár-rovar berregõ zúgással repül. Ahol megtelepszenek. hogy a legközelebbi korszakban a föld uralkodó lénye nem az emb er lesz. hanem szaruhártyás. vagy a költészetet jól megnézi. Szüntelenül veszekszenek. fájnak. gilisztát. Milyen mamlaszok vol mikor a kéjes hitegetéseknek felültünk! Nem gondoltunk arra. éppen olyan restek. jól látott. lesbõl. Most már minden azon múlik. mint a bogár. vagy. mert egy perc múlva a pártok már egymás között is összevesznek és így civódnak tovább. tekintet nélkül arra. a fa level . de arra megtanítottak. amely fügefalevél s ezzel az ember szégyenét takarja. Ott az ember a már csaknem természetes áruláson kívül is irtózatosabb dolgokra kell felkészülnie. hogy világosabban már nem is lehet. a v iszályok kioldhatatlan világszövevénye. az embernyúzás technikájának megsemmisítõ fejlettsége ez még a raffinált önsanyargatás módszereinek hallatlan virtuozitása. Az egyik a másikat szidalmazza és piszkolja. mihelyt az egyik csak gyanús mozdulatot tesz. ok nélkül egymást mardossák. ott pillanatok alatt min dent fölfalnak. támadásnak vélik. Ezek szerint mindegyik csak em állandóan tele van vérzõ sebekkel. hogy a körülmény edvezõek és a teremtõ eszménycsíra életének fenntartásához szükséges összes szerveket milyen tesen tudja kifejleszteni. a más sz envedésében való gyönyörködés. lába ilyen szaruréteggel borított és éles. hogy a modern emberiség a humanizmusból kiindulva a nacionalizmuson keres ztül a bestializmus felé tart. Nyaka. Több száz. de a látomás egészéhez sem a tudás preci em az erõ mélysége fölött nem rendelkezik. de minden rend és vezetõ nélkül. a lények ingerült folyton egymást figyelik. akkor talán sejtelme le z azokról a titkos és fenyegetõ gondolatokról. A mûvészet mondja el az ember titkos gondolatait és elmeit és azt. ninc i mûvészet részleteiben fontos mozzanatokat ábrázol. Csak nézze meg jól Bos eghel képeit és gondolkozzék afölött. Félig madár. hogy óvakodjunk a moralistáktól. Szárnya nem tollas. visszanyitható. csõdület támad. Ma olyan mûvész. amerre szédül. A mûvészet az a kulcs. amit Swift a yahoo-ról mondott. egymás f oldalából. azonnal két pá t alakul. békát. rendetlenek. amelynél nagyobb csak a saját szenvedésében való gyönyörködés. mert elunják és amilyen lármásak. Mintha az ember számára csak egyetlen élvezet lenne. Bosch szörnyei és a mai gondolatok között yílt azonosságot tapasztalatilag észlelni fogja. ha az ember megvizsg a a tudattalan és közös megnyilatkozást. odasereglik. sajnos. vagy combjából húsdarabokat tépdesnek ki és lenyelik. A másik erre dühében szárnyával csapkodni kezd és visszavág. egeret. A történeti körülmények ma példátlan kedvezõ voltát tekintve úgy látszik. var. üvegszerû karmai vannak. h van eszmény. hogy mire sóvárog. amely osan legfeljebb Swift. odakapnak és felvisítanak. levelet. Senki sem állíthatja. Nem jó olyan országban élni. hogy az ú küszöbön áll. Leginkább madárhoz hasonlít éspedig nagyságban és alakban a keselyûhöz. amilyen eszeveszett en veszekszenek. tépdesik és taszigálják. € € Amikor az ember önmagát a vadonatúj létezés számára fölszenteli. amit az idealisták már réges-régen csaknem a szószékrõl tanítottak.

minden fölösleges szentimentalizmus nélkül. Nincs szenny. Így valósul meg a teljes egyenlõség. Többféle v arietasban szerepel. mégis elevenszülõ. zabálni és párzani és horkolni. mert amilyen aljasak. magát biztosítja. amíg a kis rovar az undortól mindkettõt ja. Náluk nem lehet hazudni. párzani és horkolni. Aki mást mond. Egyetlen állat sem tud ellenük védekezni. csõrével szüntelenül tollait fésüli. oly sok vallást irdetett. puszta föld és a kövek. Vezetésrõl szó sem lehet. v . A szenny így vastagon és csomókban áll rajtuk. lecsap. zsivajog. felfalja és csürhéjét ismét megkeresi. aki éppen olyan kegyetlen. Néha vele marad nõsténye. komisz . a józan. orrszarvút éppen úgy pillanatok alatt szétszednek. Régebben a varietas germanicusnál szokás volt a fürdõ úgy. folyton nyakán lóg. Ha valam lyik a falatot már nem tudja lenyelni. hogy vezényszóra a ol kiugrottak. mindezt a létért való küzdelem jegyében. hogy legalább külsõségekben tisztességesen viselkedjék. hogy ürüléküket egymásra kenik. hogy zabálni akar. Erre készült titokban. alattomos. Ez a l tesszenciája. € € 8. € € Ez a csirihau. Ez a humánum már nagyon a terhére volt. rügyét. a choc en ak. Ez az emberben mint állatfajban való hitnek. akarva és nem akarva. A csirihau józanságával igen meg van elégedve. zöld szarutollaival kelleti magát. a csak saját érdekeit védi raffináltan és valami trükkel akarja ugyanazt. a józan valóságérz anatikus próféták monomániájában és az exakt tudósok kísérleti racionalizmusában közösen kiér zületésre váró új világtörténeti lény. hogy egymást szárnytövön vágják. amennyit tud. meglopja és becsapja. A hím cementszürke. Ahonnan eltávoznak. vagy krokodilust. Az élet alapvetõen önzõ. A többi azonban résen van és aki t azon kap rajta. A létezés egyetlen lehetõsége azonnal mindent bekapni és a nõstényt anni. a többi csak mellébeszélés. Az új faj neve csirihau. célját még önmaga elõtt is letagadta. amit az ember akar. hogy ételt elrejt. a várva várt boldogság és az utópiák nagy nyilvános érdeme. alvás közben is fölzaklatja. az okos. a többi elõl eldugni s ami ereje ezen felül mar ad. ha dühében zabál és kéjesen marakodik. illetve tudományos neve csirihau communis. félelmetes duplán. asiaticus. A nõstény. Gyermekeiket úgy nevelik. a többi tökéletesen érdektelen. soknak fél lába van. sértõdik. hogy egyesek bi rovására jól élnek. siránkozik. panaszk pletykál. vérszomjas. az örvénybe való visszaszédülésnek édes diadala. Akkor nem tu a többitõl lemarad. kurrog. Ez az úgynevezett létért való küzde ndenki csak magára gondol. azt eltaszítja. szakadozott fejhangon visít. Ez a valóság. aztán vijjogni és verekedni. A többi fajta más szokást honosított meg ig. Sok csirihau tele van fekéllyel. ha lesbõl a másik torkát elhara . a nõstény a hímre uszítja. szidja bántalmazza. mint a motorkerékpár. zaklatott. kék. mint a többi. vagy a géppis . sárga. ha iri osz és pimasz és hazudik és vigyorog és vijjog és vérszomjas. olyan vérszomjasak és mohók. Bár a lény faja rovar. sóvárak. sunyi. önmagának szerez annyit. felfalni. el akarja dugni. Most végre felszabad ult. duzzog. peckesen illegeti magát. Ez az ésszerû. Azt hiszi. amit el ne kapdosnának. hogy amit csinál. régi idõk csökevé arra kötelezte. Csak az él meg. africanus. a koszfolt üt át a sebzett véres hús és az ótvar. milyen áron és milyen úton. A csirihau az ilyes min keresztüllát. különösen egymás elõl. a praktikus. Most már nem kell szé eznie. amit nem lehet. A rend és az uralom arra lenne való. Ostoba és korlátolt elõíté1et. A nõstény eszeveszetten tarka. erõszakos.gét. hogy azokat a hím a nõstényre. van europeus. aljas. sóvárogva. Elefántot. azt magához vonzza. az idegen törzs elkapja és széttépi. tökéletes embert és társadalmat. A csirihau szemmel láthatólag azt hiszi. Egyik se hisz a másiknak egy szó sem. mohó. mindeg y. piros. zsivány. körülbelül. követelõzik. Ezzel fenyege te és ezzel kecsegtette magát. vagy bevert feje. hogyha majd eléri. Soha tisztálkodnak. Különösen kedvelt szokás. mint or lánt. me. hogy sikerült az életet tökélete leegyszerûsíteni a maga teljes realitására. hol bele. tolong. A brutális. lila. Ez a századokon át melengetett és némán táplált eszmény. Latin. ott sivatag támad. Ez a puha bûvös álomnak és a kõkemény sz k tündöklõ egysége. kéjsóvár. amelytõl tegett és amelyet oly szomjasan várt. legõszintébb szívbéli izgalmával erre gondolt és ez volt benne a valóság. mint a vámpír. de csak az gy a hímet agyonüsse. ha egyszer hímhez jut. gyönyöre annál nagyobb leg Mialatt a szószékrõl morált és humanizmust. horkoló hangon berreg. Ezt megszüntették. mert. hitványak. amit nem akar. A szokás már idejét múlta. azt azonnal véresre püföli. amelytõl irtózott és amelybe beleszédült. Mindegyik amúgy is tudja a król. az az egyedül józan és ésszerû Amit lehet. tele méreggel és lihegve sürgölõdik a koncért és a nõstényért. americanus és itt is többféle alfajt különböztetnek meg.

amelyek az emberiséget kormányozzák mûvészet sokkalta fontosabb. hogy e lény megvalósulhasson. vagyis hatalmakat idéz. a tolték. Persze pontos n senki sem tudhatja. A mi mûvészeink idéznek. újkori európaiaknál a mûvészet en más szerepe van. A mûvészet az a kulcs. a megérintett összes erõket végleges alakban rende te: A mi mûvészetünk nem a kristály. de aki esetleg sejtené. mint a tudomány. az a tömege en fellépõ embertelenné válásnak olyan legázoló ereje. amelyre százezer év alatt kapaszkodtak fel és azt higgye. aki látja. a festészetnek és a regénynek. amikor a lény maga ugyan még nem él. Nem azért. a bûvös kép valóságos arca. E megrázkódtatás nélkül talán a lélek e gyermekét még ezer tt volna rejtegetni. tetlenül a várandós szülõk füle hallatára a még meg nem született gyermeket szidalmazni. s a hagyomány értelme ma. Nincs valószínûsége. Ma mondanók. fontosab b. mint az államhatalom. Ez a csirihau. micsoda felszabadulás! Úgyis mindig ez volt a valóság. emberi közép helye pedig üres marad. hogy egész népek. h m mágikus. A világ erõit nem fékezi és nem rendez hanem azokat varázsformuláival felébreszti és felszabadítja. A helyzet azonban minden valószínûség szerint még ennél is sokkal súlyosabb. mialatt malaszt beszélt és senki sem vette észre. Az emberiség így k szakad. akit eltakar. valójában mi történik. A hitrõl pedig tudjuk. féllélek. Régebben a mûvé világ erõit megfékezte. min avinák gurulnak le a hegyrõl. félangyal. vagy mint a vallás. az egyiptomi éppen ezért az orphika egy neme volt. M indegy. amellyel az eszme arra. A népek nagy része leszakad és elmerül. mert képeit és következtetéseit iráni pé ból vette. Nincs többé gondja gátlásokra mre. ha a terhesség ideje oly hosszú volt. hogy klasszikus. A zenének és a költészetnek. amely elõl kitérni éppoly kevéssé lehe feltartóztatni. abból valami félszellem. a kínai. a görög. Ezért most a hívõ a utonóm módon rendelkezik afölött. akik nem merülnek el. mint Zeus fejébõl Pallas Athéné. Rendezte és harmonizálta és megbékítette. € € 10. fontosabb. amely századok óta a cselekvõ és a gondolkozó e en él. ami az ideálokról elmondja azt. € € E víziónak persze nincs valószínûsége. óvakodna beszélni róla. vagy mint a színeseknél még ma is. ezek szerint nálunk egészen kü fontossága van. azt kellene válaszolni: mert a jelent már a csirihau. A kapcsolatot a transzcendens erõkkel egyedül a mûvész tartotta fenn. A mi mûvészetünk nem orphikus. E régi mûvészetnek minden m esítménye. Külö .ha a másik szemébe ganéjt ken és ha gennyes fekélyekben vájkál. mint a morál. mint a régieknél volt. amely fe nhéjázó eszméivel bennünket ide vezetett és kitermelte bennünk az ellentétet. Ami egészen természetes. hogy hegyeket mozdít meg. Az egyetlen hívõ. elpusztítanák. . aki az új lényt ócsárolja. kadás természetesen irtózatos fizikai és biológiai és pszichológiai erõmennyiséget szabadít f az erõmennyiség azokat. hanem az örvény jegyében áll. A szubhumánus lény. aki látja. hogy miért. visszanyitható. a lény alakja oly féltett titok és amikor a gyerme k megszületésétõl az emberiség oly rendkívül sokat vár. valósággal a magasba repíti. ha õ kiáltozni kezd. vagy a robotos. hogy nálunk. A mûvészet az. Most egyszerre pattant ki a bámuló világ szemeláttára. € € Egyszerûen tényként még annyit kell elmondani. Amelyik felröppen. bigott képmutatás! Milyen hálásak vagyunk az idealizmusnak. vagy akár a csirihau. Amirõl a jelen történeti pillanatban szó van. Hogyan? Van érzõ lény. hogy egész népek észvesztõ sebességgel zuh z állati lét alá és szótlanul megállja? De van olyan ostoba. de a létrehozásában közr ndkívül érzékenyek s azt. Halleluja csirihau! € € 9. abból lesz a yahoo. a helyzet ennél sokkalta súlyosabb. a lavina meg fog állni? Mindenképpen arról van szó hogy az emberiség túlny agy többsége az emberi létezés körét elhagyni készül. Arra a kérdésre pedig. vagy más féreg oly inku bációs idejének kell tekinteni. É régi klasszikus mûvészettel szemben a mienk varázslat. Hát nem voltunk mindig bestiák? Ember! álnok hazugság. Katasztrofális megrázkódtatásnak kellett elkövet nie. ami bennük igazán ér es. Milyeneknek adja át a hatalmat. A mûvészet ébreszti fel azokat az erõket. a keresztény aionban megváltozott. A mû kristály. amelyet most sikerült felszabadítani. hogy milyen erõket idézzen. Amelyik lezuhan.

Nem tudta. Jóra. kurrog. tépdes. mint a Bach-fúga szólamai és Thelema kolostor tagjai. Depravált. mit csinál. szégyentelen é en martaléka. értelem. Kimondhatatlan veszély lett volna. az anyatejbe. foszlány és lélekrongy. ha az ember a láthatatlant megtagadja és azt hiszi. vagyis a hitetlen rendelkezett volna. számára minden út szabad. hogy láthatatlan pszichik oz lehetne hasonlítani. intelligencia és érzés és önálló akarat nélkül. hogy a lélek tudománytalan. derû. Az a lény. A pantagrueli mágiával. mint az iráni kígyóembernek lesorvad a keze és a lába. Mivel láthatatlan és ritka ivel nem ismer tiszteletet és szégyent. szabadítson fel abból az örvénybõl. irigy. Alaktalan. visszaszédül. Ilyenkor nincs ha alma. Rembrandt. beletolakszik lélegzetébe. vagy tesz. vagy a politikus. tudatlan. emeljen ki. Iszonyú veszélye van annak. ott milliószámra megjelenik és az embert elárasztja és mint az atmos zféra veszi körül. A többi mûvész nagy mester lehetett és volt is sok. Csak élni akar. Cervantes. Egyetlenegy módon lehet el lene védekezni: világossággal. Uralkodó állapota a szorongás és az alattomos kéjsóvárság. vagy a pap. an egészségesek lennénk. Beethoven. hogy nincs is több. a világ minden részébõl elûzött és redék. A többi sok-sok esetet tekintve igazán alig számít. Ennek is vége lesz nemsokára mondják. amikor senki sem tehet semmit. olyan humorunk lenne. mint Goethe Itáliában. vérébe és májába és elkezdi mérgezni. Nem egés ezésnek mindössze homályos nyoma. mert ebben a világban tájékozódását és így a világ legfélelmetesebb erõinek önmagát kiszolgáltatja. a szerelmesek csókjába. összezsugorodik és elkezd futni és futni és futni. Velazquez. Mindaz. mint Sancho Pansa. Belepiszkol az ember fan táziájába. vére kihûl és kezd csúszni. az imádságba. rosszra egyáltalán tökéletesen érzéketlen. mint a csirihaunak keselyûcsõre nõ. Elkerülhetõ a katasztrófa? Mi fog történni? És végül. élni. mély meditációkkal. Ha a basztard valamely lényt megrohan. Ahol valaki hazudik. a gondolatokba . Cézanne. rikácsol. Lehet. belefurakszik az ételekbe. irigy. Napfény. € € 12. aki úgy írja le. mi angyaembernek elkezd hat lába nõni. nyugalom. gyûlöl bemászik az álmodó képeibe és összerondítja a tiszta szándékokat.milyeneket távolítson el. feldúlja a harmonikus barátságokat és házasságokat. mint egy Beethoven-szonáta. És ha az újkori Európát ez a néhány mûvész terem na. azt elfogja a choc en retour. Veszélye van. valamit elrejt. falánk orvul taszigál. úgy látszik. imákkal ûzhetõ el. zsivalyog. cs szörnyetegeket Porphyrios elementároknak hívta. amelynek. A basztar ta gondolatokkal. Ilyen kivételes eset kevés volt. mert a láthatatlan nem érzékelhetõ. ha nem is egészen testetlen. egészen kivételes esetektõl eltekintve errõl a képességérõl sincs és nem is volt. népeket egymásra uszít. € € 11. mert a mûvésznek. mint Cervantesnek és o lyan szenvedélyesek lennénk. A héber hag t Nachash-nak. € € És eljön az éjszaka. mert az újkori Európában a magasrendû emb volt. ahol tilosat gondol. . amelynek mágusa a m Ez a tény kedvezõ és nem kedvezõ. elvékonyodik. az örvény szédülete. Veszély azonban azért. a világkígyónak édes gyermekei. a tudós. a sötétségbe való visszasóvárgás. Shakespea re. mint egy féreg létrehívása és apotheózisa. csak derengõ szomjú ösztönével lézeng és nyüzsög. milyen varázslatot idéz a földre és életünkre milyen erõket szabadít. Ha az embe védekezik ellene testi és lelki tisztasággal. Rabelais. Nem tudta. de a magasabb t udást tekintve mind kontár volt. az örvényt. Ki hozza ezt az ítéletet? Minden ki maga. legmélyebb fenekérõl a legfélelmetesebb erõket kelti fel. megfeketedik. ha az idézõ erõk fölött például a gazdasági ember. a poklokra hullani. és idézhetett erõket. Kedvezõ azért. Bach. béke. erkölcs. ha idejekorán nem védekezik. amikor senki sem tehet semmit. ami m incs. Szent Colette egy víziójában látta a l lkeket oly sûrûn. úgy élnénk. Van. erényes tettekkel. amelyeknek nem lehetett ellenállni. amel yhez képest Michelangelo utolsó ítélete illedelmes jelenet. mit lehet tenni? És eljön az éjszaka. mint ahogy a hó esik. Gigantikus hekatomba. Késõbb a kabbalisták basztardoknak mondták Állítólag a preta (vagyis asztrál) világ legalsó rétegében milliárdszámra élnek. € € A modern mûvészet mintha semmi egyéb nem lenne. amíg elnyeli a tudomány. verekszik és tele van fojtott méreggel. a beszédbe. nincs.

csaknem véletlen és kinyomozhatatlan tünemény. amely az étlapon nem szerepelt. tizenkétezer évvel eze t. futni. A napfény és az értelem világossága a miénk. a fájdalomtól és a zavartó z örömtõl. Elõd és apáknak. Sajátságos alakban érkezett: mint mérsékelt. Az örvény szédületébõl megszabadulni. van vihar.Egyetlenegy dologról van szó. Aki azt hiszi. Aki saját énjének bõrét akarja megmenteni. úgy látszik. mint a szent vagy a bolond élete. Az élet nem magától értetõdik. nincs mitõl félnünk. Azért. Amikor ilyen katasztróf a fenyeget. mer régiek mondták. Nem lehetett mérleget készíteni. ha csak néhány hétre is. fokozni és soha nem elveszteni. Az életnél ni Az élet kegyelem. Ezért szenvedélyes n kellett élnem. és ha jön az ár Halade mystai! € APOKALYPTIKUS MONOLÓG € 1. az máris kezdi gjait ledobálni. Kábítószert nem használtam. Lemon dtam. az ember ember marad. Fölöttem olyan fenyegetéssel. amelyn k felületén a békés derû félelmetes varázsa csillogott és az alatta levõ vulkáni dübörgés nem enkor tudtam. mint Atlantisz esetében. hogy biztosan határolt világban élek. hogy követeléseim voltak és igényeket támasztottam. hogy az embernek minden kívánsága te jesül? Az óceán közepén voltam. a meghittségtõl és a félelemtõl. el kellett vonulnom. akik még gyermekkorukban sem érezték soha. mert hiszen van rossz idõ. hogy a halál pillanatában a lélek kiteljesedését egész nagyszerûségében át tudjam élni. a nõ. E pilla etem mágikus mirákulumszerûsége soha nem szûnt meg. amikor néha mégis megtörtént. hogy rémül dokat tettem meg hetek alatt és milliókat egy év alatt. A körülmények most önmaguktól leegyszerûsödtek. Minden föl di javamat elvesztettem éspedig olyan sokat. Nem szörnyû. Már semmi sem zavar ab . Ha aztán a katasztrófa mégis elkövetkezik. hiszen olyan idõbe kerültem. idõ elõtt elhalt önmagamnak alakjait. Élni annyi. vére kihûl és nemsokára hasán csúszik. hogy pótlására gondolni sem lehetett. letörlesztett inkarnációknak. hogy az élet olyan meg szokhatatlan. forrásvízszerûen hû ogultság nélkül. amelyet egyálta lában nem éreztem a magaménak. Irgalomból vagyok itt. Az újan avatot t görögök a tengerbe rohantak és a nagy szent vízben alámerültek. Merüljünk el és szülessünk újjá. hanem a varázs. vagyis tegnap és más esetekben is. Végül az összeroppanás következett. A szüntelen halál atmoszférájában hét év telt el. hanem olyan tûz. E sannyasin-exisztencia végre teljesen levegõhöz juttatott. € € Éberségemet azért szeretném. Nem kellett azokat mesterségesen harmonizá Egyszerûek lettek. mint m egy fogás az ebéd után. A erek vagyunk. a szenvedéstõl és a gyönyörûségtõl. Eredetileg ez már nem járt nekem. még gondtalanabb lettem. úgysem lehet megszökni. Embernek kell maradni. Még sokkal kevésbé járandóság. Amióta az élet megszokhatatlan idegenszerûsége nnem tudatossá lett. régen megszûnt. Ez volt a halál és az újjás Halade mystai! tengerbe mystések! A tengerbe avatottak. mint a lt. Fejünket semm atban nem vesztjük el. Az életet nem lehet megszokni. A valóság mágikus és akaratának legkisebb mozdulatára is enged. amelyen átjutni yos égési sebek nélkül nem lehetett. végkimerülésig. mint a gyökerekkel kitépve lenn i. sem a hangya. Bosszúsan és csodál kozva undorodom azoktól. A világosság kezét nem eni. Már csak úgy van itt. se fel. amikor tényleg az lett. mint kínlódni és õrjöngeni a meglepetéstõl és a csodálkozástól. A külsõ ek mesterséges harmonizálásával ilyenkor sikerült azt a görög nyugalmat megteremtenem. Nem kell sem a kígyó. hol vagyok és mit csinálok. Ha pedig külsõ elragadtatásoktól n em óvakodtam eléggé. Nem engedni a csábításnak. aki a koldulást választja. vagy az Isten. És megszûnt hülye reménykedésem abban. Régebben évenkint legalább egyszer. hogy a kollektívumban lehet bújni. A halál nem nyúlt értem s ezért itt vagyok. tájfun és számum és szökõár és földrengés és ilyenkor a szokott mondani és ha a katasztrófa mégis elkövetkezik. hogy kicsodák is voltak ennek az életnek elõdei. idegeneket. Futni kellet t. mint a bor. nem aljasodik el és helyébõl nem mozdul. elkezd feketedni és fut és fut és fut. Most mégis eljött az idõ. k iránt már bizalmatlan voltam. annak máris nõ a hat lába. történeti kíváncsiság. hogy a halál megsemmis A megnyugvásra sok évig nem volt alkalom. mint önkívületben lenni. minden valószínûség szerint igen sokszor elkövetkezett. annyi. az életet nem a természetesség jellemzi. amennyire csak lehet. az emberiséget valamely ismeretle n vész elönti. megrendülve lenni. ahogy az ember meztelen istennõt szeret. És ezt most tudtam meg. embernek maradni. Az az illúzióm. se le. nem a kifulladás veszélye fenyegetett. mint meg va lenni. Jó dolog embernek lenni.

az is. Más értelmetlenül és ájultan a semmibe zuhanni és más é A halál világossága a létezés legmélyebb rétegeit is áthatja. a sziréna üvöltését és a déli szél suttogását éjszaka. ha valaki készületlen. amilyenben csak tudok. itt aztán igazán van értelme annak. Az álom tudja. mint azok. hogy az ember el ne tévedjen. mint a felbomló szövet. Az enthuziazmus. most belém egy idõre visszatérne. hanem a szabadság jegyében áll. amellyel a küszöbön át leh et lépni s a lélek kiteljesedését egész nagyszerûségében át lehet élni. hogy minden falat kenyér. az is. filozofálni annyi. Hoz zájárult a csaknem észvesztõ egészség s ez annál nagyobb lett. ha megbukik? Az impotenciától való félelem? Az erotikus aktus nem vizsga egyszerûen a zért. mert sohasem kényszer. mint zülni a halálra. vágy. a félelmeket és a sóvár álmo . Ha puha lesz és szelíd. amit el sztottam. Ebben a percben megjelenik bennem az anyaméhben átélt legeslegelsõ élettapasztalattól kezdve a haláli minden elõérzet. akik az átlépés pillanatában életüket elejtik és az visszagombolyodik. Hiábavaló is lenne jelen képességeimmel ilyesmiben reménykedni. vagy a leckét nem tudja. € € Legutolsó inkarnációmból a megsemmisülés közelségétõl megpörkölõdve léptem át. ott a hel yszínen valóságos rejtvényeket kell megoldania. vissza ne peregjen. Egyiptomban azt tanították. amit éberségnek szeretnék nevezni. Amortizált inkarnációimmal különös viszonyba kerültem. mintha mindez a táplálék. hogy megérik. megjelenne mind en szó. takarékkönyv. tészta és bor. ho soha el ne veszítse. feljebb meghaltak volna helyettem s engem csávában hagynak. vagy hordóra menõ étel és ital lényem szerre esedékessé válik és hirtelen olyan térfogatban élek. Ilyen gyõzedelmesen tudtommal s sem tudott meghalni. hanem elébe megy annak. ismerõsöket. az is. amit a háborúban a foszló hullák között. Az embernek minél többje van. szokatlan kérdéseket tesznek fel. A halál közelségétõl átizzott enthuziazmus az. vagy tonnára. Azokban nem sikerült volna meghalni. minden arcra. felismerni. Ebben az idõben gondoltam elõször arra. h a az ember megbukik. akit megkívántam. Vigyázni. Igen. sejtelem. életbiztosítás és éle raktár. amit az ember elérhet. dugdosott kincsek. minden csepp tej. az a sok száz és ezer mázsára. h ogy az ember akkor vizsgázik. Megérni. Ez most az utolsó arc. mit jelent az. hogy a restau. Shakespeare mondja. megjelenne minden nõ. A régi a lakokon keresztül láttam. vagy pedig ismétlésre utasít . soha nem látott lényeket ex tempore megnevez ni. kívánság és szenvedély. akik álruhában vannak. ami érdem és fensõbbrendûség és kiválóság. annál szegényebb. Ez az a vizsga. hogy a vizsgaálmot erotikus álomnak tartja. A készülõdés egyetlen módja. ha nem menekül. amit m és minden illat. De sz eretném a nagy világosságot átélni. hús és gyümölcs. Más megsemmisülni és más meghalni. víz és hal és fõzelék és leves és saláta és szalonna és sajt. aminek úgyis enged i kell. nem készületlenül és nem véletlenül meghalni. hanem a tapasztalat. A régiek ezt filozófiának hívták és azt mondták. ha a küszöbön átlép. minél mélyebb a mámor. A sannyasinnak mámorán kívül semmije . amit hallottam és mondtam és olvastam és minden könyvre és mondatra emlékeznék pontos világosan. aki halnak és egy pillanat alatt leélik életüket visszafelé. porhanyó és könnyen omlik. látnám a sirál at a tenger fölött és a bombázott várost. amit az ember álmában átél. furcsa utakon a helyes irányt megtalálni . A régiek halotti könyvei tudták. a labyrinthus-ban nem eltévedni. l kertet nyári délután és átélném írásaim és gondolataim izgalmát. amit v megivott. a legtöbb. hogy az ember éberségét fokozza és gyakorolja magát abban. amit láttam. ami birtok és tulajdon. amit kedvesen ajkán. Mi értelme van az erotikában annak. ha nem tud felelni? Vag yis. megjelenik minden íz. ha az ember készületlenül hal meg. A legutolsó? Nem tudom. vagyis a küszöbön az embert faggatni kezdik. mirõl van szó. ha az ember nem készült? Mi értelme van annak.ban. vagy ha átjutott. ösztön. Valahogyan úgy kellene elképzelni. Ri ll. a halott katonákat és hallanám Schumann a-moll konc jét és az esõcseppeket a víz színén. felsõbb osztályba léphet. de ezzel az újjal sem vagyok bizalmas. alkalom és ok a kevélységre és hiúságra. Most a helyzet más. varázsszavakat és ráolvasásokat mondani. amit anyám mellén éreztem. A modern pszichológia töméntelen ostobaságai k yike a legnagyobbaknak. ami mellékes és fölösleges. De nem a táplálék. Ripeness is all. vagy ha nem tud felelni. Itt indokolt. hogy istennõmmel olyan szenvedélyes szerelemben éljek. A halál pillanatában az emberi élet igen rövid idõre teljes egészében és egyszerre kitelje ik. € € 2. vagy letette az érettségit. amit nyáron a hegyoldalon a fenyvesben. fõként semmihez. Nem odar i semmihez. semmi többettudás és semmiféle titkos raktár és rejtekhely.

hanem. egyetlen pillanatban látni és megérteni. amellyel hároméves korom lkoztam. Ez a komoly önvizsgálathoz tartozik és é . a piszok mégis egyre nagyobb lesz. Tudtam. aminek létfontossága ne lenne. Ebben a percben valódi lényem megjelenik és valódi nevem eszembe fog jutni. az egész életem egyben megjelenik. az a megváltó. € € Gyermekkoromban azt hittem. Ha a dolog másnak nem sikerül. az örök hír és a világhatalom. hogy ki vagyok. Valószínûleg barna csu . talán jobban. Meg akartam tenni a legnagyobbat. Egyelõre azonban szerényebb helyre vonulok. Ugyanekkor persze tudtam. Ez a nagy volt ra a megváltás. hogy megváltó vagyok. hogy másról is van szó. egyre több a korom és a féreg. amit valaha tettem. amit e mber egyáltalában tehet. tudja m. Tudtam. ki tudja. De jóhisz emû voltam. a eges jó. bizonyos tekintetben már álnév. mert az egy kicsit sok. akkoriban semmit sem kívántam elkenni. A halál világossága a létezés legrejtettebb rétegeit is á bben a percben nincs titok. Keresztelõ János olt a második nevem. hát ne kem kell. Elég nehéz helyzetben voltam. még mielõtt valami egyébbé. Mindenképpen a kitörölhetetlen hatás. Négyéves koromban szerzetes akartam lenni. Olyan fénybe lépek. hanem lény. hogy van emberi nagyság s aki a csúcson áll. azonnal felismertem: folyton takarítanak. úgy érzem. Még ma is látom a fehérre meszelt cellát. Lényemet a világ arcába örök idõkre be akartam vésni. aljas szándékaim. zt kerestem. Megszántam õ et. az értelmes. amelyekkel rajtuk segíteni lehet. Azt gondoltam. a buta. me gváltónak lenni. € € Az ember nem gondolat. aki erre felkészült. mert beláttam. hogy igazi lényemmel feladtam volna. tudjak felelni. de a rendet lenség. a por. hogy teljes lényemnek birtokában legyek. ha meghatározom . mint mondom. amely számomra ezt megvalósítja. hogy semmit sem tehetek. túl nagynak tar tottam. hogy a mûvet elvégezte. hogy megváltó nem leszek. nyugtalan. Csak égy mód van rá. Tizennégy éves koromban az egyházba ezzel az igével v ek fel: Légy hû mindhalálig és neked adom az élet koronáját. Nem voltam reá féltékeny. Mikor életem döntõ tapasztalataira gondolok. Jézustól bizonyos tekintetben rossznéven vettem. Ha hívnak." A nyolcvanéves Goethe mondja ezt a küszöb átlépése elõtt közvetlenül. hogy melyik az a tett. Mindig jön és van mikor valaki elég nagy ahhoz. késõbb csak ritkán értem el. Azt hiszem. Rendelkeztem az erõk fölött. Kevéssel utóbb a feladatot. aki a világosság kegyetlen hat lmát kibírja. biztosan tökéletes . gyenge próbálkozásaim a jóra. € € 4. Ez volt az elsõ nevem. mint én végeztem volna. én jogomat fenntartom és a mûvet átveszem. Ha azonban a dolgot ennyiben hagynám. a mû jól végezte el. amelyben koszos bûneim éppen olyan láthatók. Olyan tettet akartam. De meg volt bennem a mûvészi halhatatlans e is. mint hazugságaim. Igazán csak az halhat meg. A lényt pedig nem akkor ismerem. állhatatlan. Meg akartam tenni a nagyot. amelynek hatása ezer és ezer évekre terjed és soha nem múlik és n em múlhat el. hogy Jézus a világot megváltotta és így a mûv már elvégezték. A halál percének generál-összefoglalásában. ami a világra olyan jellemzõ. Mikor késõbb Jézus szavát olvastam. Nem volt rezignáció és Úgy gondoltam. Senki sem teszi. A lélek e kolosszális generálvizsgálatán csak az felel meg. ez a kép egészen közel van Istenhez. a hároméves gyermekhez igazságtalan lennék. Eltörölhetetlen nyomot akartam hag yni.idõben és egyszerre és az egészet. A meg váltás gondolatát nemcsak az õrült nagyravágyás ösztönözte. hogy a megváltás számomra nem volt rõben jézusi aktus. hogy az legyen. Azért. a nagy és a silány. anélkül. Örök hírt akartam és uralkodni. A megváltóé a halhatatlan mû. Azt a határtalanul komplex és komoly valóságérzéket. De Kereszte lõ János leszek. Azt a szüntelen és hiábavaló nagy t. aki a megváltó elõtt jár és az õ eljövetelét hirdeti. Hároméves sem lehettem. a magam gondolatára ismertem: Fölmegyek a menn ybe és az egész világot magammal húzom. "A mestermû: mindazt. már csak azért sem. a leckét megtanulta és felelni ud. ha ismerem a nevét. Nem irigyeltem. € € 3. amel yben néhány bútor áll a magány szimfonikusan intenzív atmoszférájában.

Egyáltalában nem undor és kanális és kutyakomédia. se távol egyetl rt se láttam. amellyel naponta és minden óra min den percében. hogy nem adtam fel semmi t. mi nt ezt a moslékot. hogy a serdülõ gyermek ennek a visszafelé való keresztelésnek túl en és túl gyorsan enged. amikor a nevelés befejezése után az életbe való kilépés ünnepélyes pillanata elkövetke azságra rájöttem. alattomban két elmûvé tették. Ezt az úgynevezett realitás-világszemléletet a modern társadalom külön e célra szervezett ménnyel tartja fenn. Corot és Pheidias valósága nem az. ami gyerm omban és a mûvészben és az Isten közelében tartózkodó emberben él? Hátha az emberek mind vala llatlan világtévedés áldozatai? Véleményemben megerõsített az. Ez az intézmény a sajtó. hogy a realitás sza rális. Ebben az idõben a nevem valószínûleg az ágyrajáró volt. hogy az enyém s volt az. Mélységes depresszióm jele volt annak. A melankolikusok és az tek és a gonosztevõk fejlõdéstörténetét csak késõbb értettem meg. kéts sett és züllött fiatalember. Ettõl az idõtõl kezdve tizennyolc éves koromig neveimre csak homály emlékszem. Nietzsche a gonosztevõt a m dalom egyetlen intakt emberének tartja. Ami ezen a on kívül volt. mert a nevelés fenevadja csörömpölt és a legdrágább kivételével ben ndent elcsorbított vagy megrepesztett. orrupció és a csõcselék ressentiment ja ebben az egy pontban találkozott. gyûjtõfogház. az gyerkõcök éretlen álmodozása. hogy a nevelés a megvadult elefánt a porcelánboltban. ha mindazt. voltak hajlandók lenyelni. Nemcsak azért. ha azt. € € 5. Mondanom sem kell. rácsos ablaka délnek nézett a kolostor kertjére. Úgy vettem észre. különösen. Egyszerûen olyan. ami komoly é igaz és fényes. Az én realitásom így volt kénytelen védekezni az õ realitásuk ellen. mind a két esetben háborúban. ha a mélységre az orrukat fintorgatták. Az én porcelánboltomba kisebb állat tört be. bordély újságolvasástól gyermekkoromtól fogva tartózkodtam. hogy se közel. És. az ablak mellett az asztal és a szék. de azért. Egész életemben kétszer vettem újságot. hogy e z a mocsok a realitás. a kérkedõ és a képmutató és a stréber. leköpdösték. Élete végéig talán elkészül vele. hogy magamat destruáljam. Ebben az idõben számos igen sötét tettet követtem el. És. hogy hátha mégis az a valóság. aki ne lett volna csõdben. 915-ben. Az életet csak. Csõdben úgy. ez a sötét földalatti rossz lelkiismeretû csavarg . A nemesi züllöttség. Csak az elvetemült aljasságnak volt realitás a és az életterv azon nyugodott. Minden erõfeszítésem. amikor a nevelés befejezõdik. Kivétel akkor sejtettem valamit abból. mint kilépés a koszos kéjekbe és a és a fekete morálpojácaságba. vagyis. amely egy ügyefogyott kontár baklövése. amely kutyakomédia. € € Realitás volt nekik az ég minden csillagával. egyszer 1940-ben. jobbra a szekrény és a mosdó. realitás az emberi test. ha mindazt. aki nem számított és valójában játékon kívül állt. megbukott. Beethoven és Homeros és Shakespeare ztojevszkij. a nõi sz ely a dúvadak léprecsalása. hogy tapo dtat sem voltam hajlandó engedni annak a büdös mosléknak. a szerelem. amely tulajdonképpen egy kozmikus sarla tán vursliparádéja. Az önfeláldozá am végrehajtani. Csõdben úgy. Ez a hjailyenavilágvallás. hogy a csalásnak és az erõszaknak volt létjogosultsága. Ez az ágyrajáró. A dolog ott kezdett félelmetessé válni. Jézusé sem az. hogy sakk-matt volt. hogy a valóság mágikus természetû. úgynevezett idealizmus. akiben még van erõ ez ellen az életrend ellen ti ltakozni. Soha senkinek sem hittem el. ez a magányos vakondok. a szenvedélyt kipletykázták. amikor iskolába kezdtem elég szép munkát végzett. mosdattak s amelyet oly elõszeretettel az élet realitásána eveztek.. A világ mint trágyagödör. ha egy mást bemaszatolták. ami tiszta. Azért éltem. hogy az atmoszférát keressem. ami egyszerû. Emlékeztem rá. fõként az iskolában. A súrolt puhafapadló fehér volt cella tökéletesen portalan. Bennem akkor különös gyanú ébredt. hanem ebben a szobában. az ember nekiállhat a törött cserepeket r gasztani. balra a fal mellett volt az ágy. A tanuljmegfiamavalóságnak-engedelmesked ni-magatartást egy pillanatra sem fogadtam el. hogy a hír mindkét alkalommal hamis volt. Kilépés az életbe persze annyit jelentett. hogy bankrott volt. Azt gondoltam. ha a becsületben kételkedtek. Ebner azt mondja. Végül és véletlenü arad ép darab is. Melankolikus lettem és neura szténiás. Realitásnak nevezték azt. benyálazták és lekicsinyelték és meghazudtolták és beszennyezték. lényemet közelrõl érintõ hirtelen es felõl akartam tájékozódni. Dosztojevszkij-figura. ha a meleg szív megnyilatkozására hunyorgattak. Nem játékaim és testvéreim között voltam szabad. ez v lt az úgynevezett életrevaló.

irodalmak. Semmi sem maradt objektum. mintha ott let tem volna. végül is meg kell nyilatkoznia annak Minek? Minek is kell megnyilatkozni? Mindazt. kelet. elavul kisvárosi vonalon. Rémülten kiáltozott és felrázott. Olyan v . csupa közhely és mindenekfölött bántóan középszerû. társadalomtan. mûvészetek. Én voltam a karakterológiai alany. Pontosan így. a helyes irányba. Most egy könyvben horogra akadt. volt vag y kétszáz zenemûve és több írói kézirata. De valódi életemnek nyoma sem vo lt benne. ismét így szeretném. sem a megváltóhoz. Értettem. Semmi közük sem volt sem a melankolikus szerzeteshez. € € Elsõ zenei és írott mûveimet ma sem értem eléggé. filozófi néprajz. Azt mondta: ugye. hogy a betegség tizenöt évvel meghosszabbította életemet. Tizenöt éves koromban keletkeztek egésze tól. tudományt. Minden gazságom igazolva van. magamra vettem. A legsúlyosabb mérgezési tünetek jelentkeztek. A világrészek és az országok és a korok ennem mind country of the mind lett. Az embertelen erõfeszítésbe belebetegedtem. az meggyulladt és mindent. Vízióm volt. Kutyáimmal A már-már megszokott élet ismét mirákulummá lett. Az volt a kényszerképzetem. De. A reggeli párában a fa és a fenyves és a tenger illata elernyesztett. hallatlanul sokat olvasott. Becsaptak? Aztán csu pa diadal lettem. vándorlegény. a primitív és az õskori és a keleti ember. A legintenzíve usokat kerestem. de életemtõl érintetlenül. Egy perccel késõbb valami irtózatosat csavart rajtam és é mmel láttam a kínai sárkányt belõlem kirepülni. Egy júliusi hajnalon a tenger partjára indultam olyan sziklák közöt amelyektõl elég távol kellett lépni. Nincs kereszténység. mint Csontvár usa. elvek. A halál felé mentem. amit tanultam. az arithmológia. Éreztem. Ez volt a negyedik inkarnáció. Aztán visszafordultam. de mindig arra g ndoltam: hiszen jó irányba megyek.kkor nagyon sokat tudott. Ez az idõ ismét hét évig tartott. émelyítõ. Lélektan. Déli szigeten történt. az eleus isi misztérium. a görög. A könyv azt mondta nincs is kereszténység. az egyiptomi. Az alkotói kényszer elemi módon nyilatkozott meg. hogy belül két lény küzd. történet. A lábadozás hat hete alatt az újjászületés tisztaságának gyönyörében fürödtem. az azték. Ismét minden pillanatban reszketni tudtam. sértõen jelentéktelen maradt. € € Következik az idõ. Egy barátom látogatott meg. sem Keresztelõ Jánoshoz. Utóbb azt mondták. Már láttam a túlvilág kapuját. mert még a tegnapi hõségtõl izzottak. allergia. a t kénytelen volt elhagyni. a kabbalah. de az ágyrajáróhoz sem. archeológia. És a hároméves gyermek helyeselt. amit magam írtam. amit a repaganisation korszakának neveztem el. a szankszrit. Na ugye! Elsõ pillanatban dühroham fogott el. emberi smerete volt. ami szemét volt. fõként primitív népek. elégetett. volt kocsis. Egy hé ig negyvenfokos lázban feküdtem. és háziszolga. hogy a könyvtárba halálugrást tettem. A fa a . hogy fordított arccal haladok. zene. A levegõ már akkor fürdõ után a felkelõ naptól lángoló erdõn jöttem át és a temetõbe léptem. € € 6. hogy a "helyes" irányba megye k. inkább átéltem azokat. Sóváran és csalódottan nézett vissza reám. Az o rvos azt mondta. erre van a kijárat. Volt-e k gamat a játékból csaknem tudatosan kihagyjam? Nem mertem magamat belevetni? Miért? Fiatalkori mûveim közül a legtöbb a zongoraverseny volt. a quipu. € € 7. ipart is tanult. Azt gondoltam. Nagy adag sulphu rt raktároztam fel magamban. ez a kérdés a felszínre került. Még többet tan ulni. Most. vallás. a középkori. pékinas. Azt hiszem. Tanulni. A betegségnek kis hûlésen kívül semmiféle test nem volt. Elképzelhetetlen tevékenység hetetlenül alacsony színvonal. Még édeskés is. Alchimista betegség volt. Nyelveket. mégis csak szükség van a megváltóra? Minden emberi mértéket meghaladó tanulási szenvedély fogott el. vagy még inkább olyan. A bejárattól néhán anderfa állt. Két év alatt vagy száz zenemûvet és vagy ezer lapot írtam. a perui. õskor. ha magam tudással színültig töltöm. mint Brueghel tája "Pál apostol megtérése" címû képén. a sankhya. Észrevett . Ha valaha beteg lennék. a piramis. Különösen ízetlen unalom és segés. a kínai. Soha életemben semmi sem volt olyan nagyon nehéz. a héber.

tekintély. € € 8. ebben a pogány üdvösségben akartam volna örök lenni. Lehetett egy fél másodperc. € € Hódolat a mesternek! Hódolat az Égi Mester földi alakjának! Hódolat. kényelem. Én akkor a repaganisation tottam. Nem volt erõm a koporsót betörni. belebújt sebeimbe. Ha elpusztultam volna. Egész éjjel a nihil elõterében lebegtem. Én azonban már annyira ös em vele. A felszínrõl letépett mélységben vulkáni dübörgés támadt. hogy csaknem én is vele pusztultam. Ez a halhatatlanság. Félrefordulok. eladtam volna magam érte. Lehetett egy óra. Télvégi éjszaka volt. Megtörtént. felhalmoztam. ez is kev lt. mint egy arany villanás. Ez. Soha mélyebben nem aludtam s abban a pillanatban. Akkor pedig azt gondoltam. irtózatos és fájdalmas gyönyör csípését éreztem pont a szívemen. mint Faust. Mikor az önkívületnek ezt a fokát megtaláltam. Imádkoztam és könyörögtem. a mediterrán tenger bûvös káprázata. Amin mindig odálkoztam. De. Akkor tudtam meg. ami éppen jelen van. amit ötezer év alatt írtak. N dom. Következménye volt a szen amely a világot a látszat félelmetesen ragyogó fátyolán tartja és a mélységeket leszakítja ró héroikus idill. a Schein aus Tiefe. vonzó erejét minden külsõ becsvágy. Ha mégis. ha olyan embert látok. amellyel természetesnek tart ttam a magam számára egészen ritka fensõbbrendûséget mialatt a fekete sokaságot elámuló cso meg kellett vetnem. A következmény pedig irtózatos. olyan. amikor valaki olyan mélységekbe ért. n m a haláltól. Mert ez eddig igazán semmi sem volt. hír. a megkövesedett éjszaka. De így. Az üdvözülés pillanatában az a gyanú villant fel bennem. háromszor hódolat! Nem volt különös ember. Tökéletesen reménytelen. hatás. mint a megkövesedett éjszaka. de azt mondta: Lárvaként él ni úgysem érdemes. A tudás sohasem maradt objektum. kitûnés gbecsülés. minden tanult és olvasott varázslatot felidéztem. Ez redrész annyit tanult és tízezerszer többet tudott. hogy mi történt. Tibeti nyelven azt mondhatnám. mert a magam számára kicsinynek találtam. Öngyilkos lettem volna. hogy mi a különbség halál és a megsemmisülés között. tud. felhõszürke tetõtl n szakadékban. hogy a nyugalmat csak a felület káprázatában találja meg. hall. hogy igazi lényem üvegkoporsóban van. A dübörgõ mélység fenyegetése és a felszín észbontó ragyogása között szálon táncolni. Ahelyet . igazán nem lett volna kár. Ezer évre kell cselekedni. Sejtelmem sem volt arról. Külsejérõl ismertem õt. mint Nietzsche mondja. de a Mester f itymálva mondta: Ez az öngyilkosságnak csak másik faja. hogy ez az ezer év az a pil lanat. Ebbe kell magamat belevetni. hogy vigasztalt volna. megnyitotta koponyámat.lá a langyos márványra feküdtem. amikor az álom vizébõl a felszínre bukkantam. a megsemmisüléstõl félek. Dideregtem. hogy miért nézi magát ilyen hitványnak és miért nem tartja magát méltóna különbre. Agyamban mindazt. Õ betörte. Ezt a maró gyönyört és szívettépõ kéjt pogány üdvösségnek hívom. az az önmagamról táplált vélemény rendkívüli nagysága. Ez volt a tündöklõ kábulat és az elviselhetetlenségig felcsigázott életveszé lt a görögök égszínkék õrülete. egyik pillanatról a másikra elvesztette. csak egészen ki em lett volna rá. Másnap azt kérdezték: Halálfélelmed van? Azt mondom. mintha egy töredék másodpercre az üdvözültek jébe pillantottam volna. Nem kívántam túl korán boldog lenni. hogy olyasmi volt. Mindent lát. olyat. mint a kíg vesztõ kéj volt. A Mester érintésé kélyeim felfakadtak. vagyon. A Mester nagyszerûen viselkedett. Minden szót magamra vettem. A Mester azt mondta. még nagyobbat sújtott reám. El akartam égetni a mûveimet. A pillanatba való ugrás titka a salto immortale. Nem lehetett elbújni. hogy isten vagyok. amin ek megismétlõdéséért nem is lehet küzdeni. a koszrealitástól való undorom köve ztében legjobb erõimbõl kilkhor-t építettem és vele magamat azonosítottam. hogy tem össze biztos üdvösséget csak azért. talán kettõ. ágyrajáró volt. hogy évek hosszú során. Aztán felvágta hasamat. Ez volt az a bizon os "isten". azt hiszem. a görög megdicsõülés. úgy látszik. Csak azt tudtam. A Mester tudta. nem. Olyan lettem. De mégis volt valami hiba. n kimondhatatlan diadal a fátyol és az örvény között szédítõ balansz. hogy a mûtétet k bírtam és vámpíromtól megszabadulok. De ezt is elvette. Most ez a hybris már éreztette hatását. elkezdhetek élni. H . az öntiszteletnek az az es amellyel magamat a legmagasabb sors számára is méltónak ítéltem. aki a legkise bb morzsát is mohón kapkodja s magának szánalmas boldogságot képes építeni. A Mester a bálványt szétzúzta. Ha valaha. ha ezt a ki utat meghagyta volna. S sem használt és senki sem felelt. de üve gen keresztül. Értelemben készen voltam. arany villanásban éltem. Egyedül laktam a hegyoldalon.

azonban valaha is magamból mégegyszer bálványt csinálok, elvesztem. Ebbõl a koporsóból csak szer lehet kilépni. Vigyázz! Csak egyszer. Álmomban láttam kilkhor-om arcát. Vörös férfiarc volt, zöld szemekkel. Soha olyan megkínzo olyan összeszorított fogakkal önmagába tíz körmével kapaszkodó arcot nem láttam. Eszelõs õrü titkát nem ismertem meg. Valószínûleg rettenetesen szenvedett, de nem tudta, miért. Én sem tudtam. Azt hiszem, egészen kevésen múlt, hogy ez az ember valami egészen nagyot tegyen. De abba az egészen kevésbe beleszorult. Sohasem fogom megtudni, hogy ez az egészen ke vés mi volt. Nagyon lassan gyógyultam. Olyan érzékeny voltam, hogy a világ puszta jelenléte fájt. Tetõt talpig seb voltam, de már tiszta és egészséges seb. A melankólia nyomtalanul eltûnt. Különös, e növekvõ világosság támadt bennem. Abban az idõben, amikor mûveimet el akartam égetni, azt á am, hogy sötét rembrandtbarna fallal állottam szemben. A fal elõtt állt Jézus, úgy, ahogy soh és sehol sem láttam. Elképzelhetetlen erõteljes alakban, olyan csontokkal és izmokkal, ho gy az elsõ pillanatra fel sem ismertem. Csak aztán értettem meg, hogy ez Jézus Logos-ala kja. A létezés legnagyobb hatalma. Kezében könyv volt és azt nékem nyújtotta. Az irtózatosan meggyötört lélek kínjában kiizzadja magából az áldott tudás legelsõ cseppjé € € 9. € € Közben még egy inkarnációt kellett leélni. A bálvány építését mégis megkíséreltem. Túlságo volt és ezért nem tudtam ellenállni. Szerencsére nem sikerült. Úgy látszik, védelem alatt áll . Ez volt a keleti halhatatlanság korszaka, a hetedik hetes, de már csak hat évig tart ott. Egyet sikerült megtakarítani. Ilyen kifejezéseket, mint megváltó, Keresztelõ János, ágyrajáró, pogány üdvözülés, keleti egészen nyugodtan használhatok. Ezek a szavak, amelyek kizárják azokat, akiknek ebbõl megér teni bármit is tilos, és ezek azok a szavak, amelyek összekötnek azokkal, akiknek erre s zükségük van. Errõl mást és többet mondani fölösleges. A keleti halhatatlanság félreértésbõl fakadt, mint ahogy a legtöbb inkarnáció félreértésbõ rséghiányból fakad. Az én esetemben is így volt. Ha gyermekkoromhoz hû maradok, sorsom a halá pillanatának nagyszerû kiteljesedéséig simán futott volna. De elárultam magam és így hétszer kellett bûnhõdnöm. Azt szokták mondani, nem baj, legalább az ember tanul. Nem mondhatom. A legtöbb, amit tanultam, fölösleges volt. Elsõ tudásomhoz képest mindenesetre az. A keleti h alhatatlanság is. A Mester avatása után nem egy valamely irányba, hanem minden irányba kez dtem nõni. A vonal átalakult gömbbé. Az ilyen gömbnövésben az idõjelentõsége egészen más. Itt andóan érintkezik azzal, ami az idõn túl van. Állandó érintkezésben áll a középponttal. Minden rendben volt, mégis féltem. Attól féltem, hogy tilos örülni. Kishitûség! Attól félt y a kereszt szenvedés, keserû, borzalom, sötétség, reszketés, Nem akartam. Kelet, az más, gon oltam. Az Upanishadokat olvastam és Chuang-ce-t. A tücsök-halhatatlanságot akartam elérni. A hírt, a rangot, a becsvágyat, a hatást és egyebet már a repaganisation óta nem vettem kom olyan. Most a nevezetes névtelenség kellett. A magányos hegycsúcs és a mosoly. Még nem tudta m, hogy a szenvedõ Jézus és a ragyogó Jézus egy. Csak az ragyoghat, aki szenved. Ez a tündökl ereszt értelme. A derû azért olyan árnyéktalanul tiszta és azért szikrázik, mert abban az örö alom egy. Csak az tud mosolyogni, aki ezt az egyensúlyt megteremtette. Akkor ezt még nem értettem. € € 10. € € Ez az élet sem múlt el nyomtalanul. Egy napon egyedül hazafelé tartottam és mûveim iránt v ló elintézetlen magatartásom nem éppen készületlenül, de annál váratlanabbul egyetlen pillana tt tisztázódott. Azt a botor mû-komédiát, amit általában ûztek, már meg sem vetettem. A mûvés ja a fenenagy reprezentációt és közben maga silány marad. A mû a nagy parádé. Csak a szerzõt lygassuk. Az elsüllyed a konjunktúrában. Már a héroikus idill óta sohasem írtam magamról hely jelentést, hanem a magamon túl való sóvárgás szenvedélyét éltem. A kifejezésmûvészet ügyefogy Ebbõl a szempontból mestereim a legjobbak voltak. Nietzsche Überschöpfungnak hívja azt, a mikor valaki nem tükrébe mered, hanem saját tökéletességét idézi. Másfajta írásnak, vagy mûvé a semmi értelme sincs.

Valaki, aki nagyon szeret, abban a pillanatban megsúgta, hogy a mûhöz hozzáragadni éppe n olyan rossz, mint azt lerázni. Ha hozzáragadok, szuverenitásomat elvesztem. Ha lerázom , nyegle vagyok, vagy rezignálok. Miért írok? Mert az írás számomra az intenzitás olyan fokát zza, amelyet írás nélkül nem érek el. Csaknem minden lényegeset az írásban tudtam meg. És mos agyok mûveimnek, hogy oly sok mindenre megtanítottak. Tisztelem õket, mert magasabbra vittek, mint amilyen magasra magam erejébõl jutottam volna. Ragaszkodni hozzájuk? Mi k etten, a mû és én, dolgunkat egymással elvégeztük. Másfél évvel késõbb a mûvekre rászakadt az égõ ház és elpusztultak. Most, hogy ezt így végiggondolom, a Logos-álmot teljesen megértem s azt, hogy Jézus a kön yvet miért nyújtotta nekem. Akkor úgy értelmeztem, hogy nekem adja a könyv dicsõségét. Ez ros Most látom, hogy a Logos-közelséget adta nekem, az írni-tudást, amely a tudás magasabb foka . Micsoda felszabadulás! Nem szolgálom többé saját mûveimet. Ez több, mint a nevezetes névte ség. Nem kell törõdnöm többé még azzal sem, hogy nem törõdöm velük. Mi lesz azzal, ha valami Az utolsó félelem pedig a következõ volt. Mesterem feltárta elõttem a teljes felszabadulás lehetõségét. A szakadatlan és mindig megújuló szenvedésnek véget vethetek. Rajtam múlik. S ez szítésem arra irányult, hogy ezt a feladatot végrehajtsam. Az erõfeszítésbõl egy idõ múlva gö Elkezdtem a visszatéréstõl félni. Idõnkint rohamokban dolgoztam, kilépni, kilépni. Mintha ve seny lett volna. S mint ilyenkor lenni szokott, az erõfeszítés az ellenkezõ eredményt érte e l. Ha az ember meg akar szökni, nagyobb veszélyt idéz elõ, mint amilyen az, ami elõl szökni akart. A visszatéréstõl való félelmemben belemenekültem Isten haragjába. Isten haragja ismét olyan kifejezés, mint megváltó, a héroikus idill, vagy a keleti hal hatatlanság, annak szól, akit hív, a többinek tilalom. Számomra elviselhetetlen volt, hogy a nevezetes névtelenség hegycsúcs-mosolya ilyen vég et érjen. Minden izmom meglazult. Megteltem nehéz, izzadó, nyúlós fájdalommal és féltem, foly féltem. A félelemtõl sírógörcseim voltak. Éjjel nem mertem levetkõzni a félelemtõl, állandó n álltam. Menekülni? Hová? Tudtam, hol vagyok, mert akkor már Mesterem jóvoltából mindent tudtam, amit emberi lény tudhat. Tudtam, hogy ez itt Isten haragja, amit Böhme a középpontok középpontjában égõ emész nevez. Tudtam azt is, hogy ide senki sem jut el véletlenül. Aki itt van, az maga jött ide. Ó, nagyon sokat tudtam, de semmi sem használt. Ez az örvény mélypontja. € € 11. € € A legnagyobb dologra még túlságosan puha voltam. Ha a hároméves gyermek biztonsága meg le tt volna! Milyen kishitû lettem! Kerestem a görög, kerestem a keleti halhatatlanságot. M ilyen kevés. Nem voltam elég nagylelkû, hogy méltónak találjam magam valamennyi halhatatlansá ra. Para venir a serlo todo, mondja Keresztes Szent János: a létezés teljességét elérni. Bir tokában lenni az egésznek. Féltem az újjászületéstõl, de nem tudtam elkerülni. A hetedik inka is meg kellett halni, irtózatos kínhalállal, Isten haragjában el kellett pusztulnia. Te ljes ragyogásában megjelent az élet, valódi alakjában, mint kegyelem. Nincs szó többé kápráza adicsomokról. Minden izgalom elveszett. Egészen egyszerû lett, csaknem színtelen. Ahogy egyszerû és színtelen a fény. Az összes félelmeket lefélni most és mindörökké. A kishalálokban elég gyakorlatot szereztem és már készülõdhetek a nagyra. Ez az arany-színtelen élet nem várt ajándék és kegyelem. Nem a nagy embert kellett kidolg ozni és nem a géniuszt és nem a történeti csodát és szobrot. Ezt a színtelent és ezt az egysz egutolsó inkarnációmban ragadt mindaz, ami számbavehetõ vagyon és birtok volt. Nem kellett, mint a gazdag ifjúnak, eladni semmit. A bomba ettõl a fáradságtól megkímélt. Sem elnök, sem i gató, sem vezér, sem gazdag nem akarok lenni. Ilyen kicsiny céljaim nincsenek. Szabad koldusnak lenni, aki még azt sem tartja számon, hogy valami nagyot akar, nincs becsvág ya, nem akar parancsolni és semmit sem tud jobban, mint más. Ez a sannyasin. Az ifjúko rban kezdõdött felbomlás ide ért. Nem kívánok nagy mûveket teremteni, hanem magát a létezést hogy ezt sugározzam arra, akinek kell. Mert arról, hogy a világot magammal húzzam, nem mondok le. Ha feljutok, a világot magammal húzom, ez az imitatio Christi. Ebben a távl atban a halál nem túl jelentékeny. Nem vagyok elhagyatva. A gondviselést minden pillanat ban érzem. És én sem hagyok el senkit. Eddig a létezés legmagasabb intenzitása az írás volt. Most ez a dialógus lett. Az elsõ emb

rrel való beszéd. Szent ez az ember? Milyen ostoba szó! Ha meg akarnak vele valakit fo gni. A mûszenvedélyt követte az emberszenvedély, mert szenvedély nélkül ugyan lehet, de nem é mes élni. Milyen különös. Micsoda kín, micsoda meglepetés, micsoda szégyen és szenvedés, megrökönyöd ogy ezt Rajta és rajtam kívül olyan kevesen látják. Még mindig vannak, akik elõtt gyûlöletess m, mint botrány és gonosztevõ. Tud az ember valaha is a más ember által rávetített képektõl m badulni? Vagy viselni kell ezt is, mint a többit? € € 12. € € Olyasvalamit látok, ami idegenszerû és félelmetes s amelynek különös módon vagyok tanúja, selekvõje. Olyan módon, hogy amikor nézem, cselekszem is és tudom is és ítélek is és vagyok. reám visszanéz, engem cselekszik, engem tud, engem ítél, engem van. A kettõ pedig egy. Nem saját tudatomban látom magam, hanem az õ szemében és én csak tükör k, amelyben látom, amint õ cselekszik engem és gondol engem és ítél fölöttem. Ebben a percben minden tudományos és mûvészi szóhasználat egyoldalú. Misztikus? Most ezt a szót is elvetem. Konkrét. Elemi õstapasztalatról van szó. Elemi logosok felismerése ez, amel yek abban a pillanatban keletkeznek, amikor azokat megismerem. A logos szó. A szó létf ormáló hatalom. Külsõ? Belsõ? Van ennek a kérdésnek értelme? Saint-Martin azt mondja, hogy ki azt kell megcsinálni, amit az ember bent elmulaszt. Hét logost ismertem meg, hét szót, hét embert, hét arcot, hét nevet. Most, ahogy gondolkozom és beszélek, hallom magamban a magamról való beszéd mámorát és az aló részegség állapotát élvezem. Ha titkolnám, elárulna és lefokozna. Így, hogy bevallom, csa rejét növeli. Az én? Ha arra jó, hogy az ember gyilkoljon vele, miért ne lenne jó arra, hogy lerészegedjék tõle? Semmitõl sem riadok vissza. Nem tisztelem különösebben sem az ént, sem a llenkezõjét. Az én esetemben is, mint másban, minden attól függ, hajlandó vagyok-e feláldozni lamiért, ami több. Ennek a mámornak köszönhetem, hogy megtaláltam életemben a primordiális logost. Elsõ és ör met, talán azt, amelyen a küszöb átlépésekor szólítani fognak. Úgy látszik, azért maradtam gy t tudok még mindig csúfolódni, ezért tudnak megcsalni és ezért vagyok sebezhetõ. Ha eszembe j tna valamire büszkének lenni, erre lennék. Az elemi õstapasztalat, amibõl az ember él, saját eve. A karakter-exisztencia és az idõtlen esszencia gyújtópontja. Az ember ebben a pontb an konkrét és igaz. A többi csak inkarnáció. Ez volt a módszerem ahhoz, hogy létezési helyeme i tudjam számítani. Csak végleges dolgokat érdemes írni. Életrajz? mint amilyet az üdvhadsereg tagjai monda nak az utcasarkon, amikor megtérésük történetét éneklik. Ez az irodalom körébe tartozik. Szer z életszentségrõl szóló tudomány alapjait megvetni. Ez az, amit magamban hieratikának nevezek Éberségemet szeretném fokozni és soha nem elveszteni, hogy a halál pillanatában a lélek kite jesedését át tudjam élni.

€ ARLEQUIN € 1. € € Amíg Rómeó a csinos Rózába szerelmes, egy kicsit érzékeny, de pontosan úgy viselkedik és ú , mint a többi. Abban a percben, amikor Júliát megismeri, elkezd félrebeszélni. Szokatlan szavakat mond és azokat furcsa értelemben használja. Néha bizarr, többször groteszk, még több teljesen értelmetlen. Minél bolondabbul szeret, annál bolondabbul viselkedik és beszél. Ny elve, mintha hirtelen a többinél egy oktávval magasabbra ugrott volna. Amíg Hamlet apjának szellemével nem találkozik, egy kicsit búskomor, de pontosan úgy vise lkedik és úgy beszél, mint a többi. Abban a percben, amikor apját meglátja, elkezd félrebeszé . És micsoda meglepetés! Ugyanabban a percben, kiderül, hogy nem õ, hanem a többi beszél félr , s õ az, aki helyesen beszél. A többi a maga nyelvét gyanútlanul tovább használja, Rómeó és badarságait rosszallóan hallgatja. De bennünket, akik a drámát pártatlan helyrõl látjuk, ez m m tud megtéveszteni. Egészen jól tudjuk, hogy Rómeó és Hamlet beszél helyesen és a többi besz mellé. Tudjuk. hogy azért használnak szokatlan szavakat furcsa értelemben, azért gyártanak

a zene hat. A beethoveni zene idézõ zene. ami t nem értek. A mágikus mûvészet a mélységet felidézõ és az egyensúlyt felbontó mûvészet. írja Tolsztoj i a zene? Mit csinál? Azt mondják. mi is az tulajdonképpen? Én nem tudom. Ez a mû. Létezésének pillanat alatt megváltoznak. a tábornokhoz lép és fülébe harap. amelyben Sztavrogin a tábornokkal nyugodtan beszélget. Az orfikus mûvészet nt a helyére tesz és kiegyensúlyoz és fegyelmez és a lelket felemelõ módon hat. Ez a mágia. Hát ahhoz a helyzethez. sõt kártékony. hogy itt a létezésnek ve es. Az erõket. hogy semmiféle felfokozás nem történt. Nem a bizonyosságot keresi. amely geometrikus és értelmes. mint a Faust. egyszerre és h elen és egy pillanat alatt a megfékezés állapotából az izgalom állapotába lép át. Mialatt a többi a félre. geometrikus és arányos és ezért nd ihletébõl és ezért legmagasabb foka a görög klasszika. vagy egy Beethoven-szonáta. vagyis amikor a világ kizökken. amikor Hamlet apja szellemével találkozik. sõt tilos felfokozás nem történt. szemben a lelket megfékezõ mûvészettel. mert Orpheus találta ki. hanem felizgató módon. a tolték. Nem értelmes. akik a drámát pártatlan he z már nem tud megtéveszteni. Hát abból a dologból. amit már egészen régen meg kellett volna tenni. Ezt csak a többi hiszi. A többiek azt hiszik. A mágikus mûvészet nem fékez meg. amit nem értek. amely lelket fe at. amire pedig nem vagyok képes. hogy a többiek egyszerûen nem számítanak. de egyáltalán nem lélekemelõ on. Jellegzetes mágikus mû Doszto evszkij Ördögök-je. S ezért értelmes. felszabadítja. amikor értek valamit." Tolsztoj ezekkel a szavakkal Beethoven mágikus zenéjét jellemzi. ami re pedig nem vagyok képes. nem azért. amelyekhez nyúl. mondj . tudjuk. mint Shakespeare mondja. hanem az enthuzi azmust. borzasztóan hat.és mellébeszélést gyanútlanul tovább folytatja. Orfikus a ak ez a mondata: Kezdetben teremté Isten a mennyet és a földet. Ez a mámor és az imagináció és az enthuziazmus. Kizökkent a világ. vagy egy kései Mi chelangelo-szobor. sõt tilos felfokozásáról van szó. de egysz erre minden ok és elõzmény nélkül feláll. és ehhez képest az arányt és a bizonyosságot udást sugározza. szemben az orfikus m amikor képes vagyok valamire. Amikor Rómeó Júliát megismeri és amikor Hamlet apja szellemével találkozik. soha kedvezõbb alom nem volt. Az orfikus mûvészet emblémája a kristály. Egészen jól látjuk. Mi. Az orfi kus mûvészet megfékezõ mûvészet. Ezt a mûvészetet orfikusnak lehet hívni. Nem lelket felemelõ módon. € € 2. Nincs szó félrebeszélésrõl. Az erõket. a drámába Hamlet a létezõ. sõt kártékony. A töb oz és Hamlethez képest a nemlétezésben vannak. Micsoda dologból? Osto ba kérdés. Micsoda helyzethez? Ostoba kérdés. mint ahogy Dosztojevszkij írása mágikus írás. hanem éppen idéz. valamit értek. A többiek az egészbõl egy hangot sem értenek. a világ kizökkent és nyelvük mintha egy oktávval m sabbra ugrott volna. a mágikus mûvészet. ami van. Rómeó és Hamlet e tosan a helyzethez mért szavakat használni. de mindenképpen valamely rend ihletébõl él. csaknem pythagoreus és klasszi kus. mert. hanem ima inatív. Minden mûvészetben a rendezõ és a fegyelmezõ és a megfékezõ mozzanat mellett ott van és me az idézõ mozzanat. Nem a kristályban él. amikor Rómeó Júliát megism vagy. az orfika egyik csúcspontja. Ez a lelket feli tó mûvészet. vagy a Divina Commedia vagy egy Bach-fúga. re Ezért minden orfika nagy célja a harmónia. az örvényben van. Nem lelket felemelõ. mint akik a dolgot pontosan értik. S amikor létezõk lesznek. hogy mi lesz. ami történik. a reneszánsz. vagy a Parthenon. a gótika. hogy képes vagyok valamire.szójátékot. A poklok fenekétõl a l egmagasabb mennyországig az összes erõket rendezi és megfékezi. Semmiféle veszedel mes. A zene lelket feli zgató módon hat. ha az ember nem tudja. A ene hatása alatt úgy látszik. És abban a percben. a nemléte zõkbõl hirtelen létezõk lesznek. amely idõnként kitör s amely az orfikát Európában c ljesen lerohanta. Nincs szó a bolondabbak lesznek. De bennünket. amelyekhez nyúl. vagy egy Raffael-kép . "Általában borzasztó dolog a zene. hanem a mámorban. elkezdenek beszélni és pontosan a yzethez mért szavakat használni úgy. a mágikusé az örvény. annál bolondabbakat beszélnek. Orfikus végül az egyipto mi mûvészet is. Nem a harmóniában él. vagy egy Van Gogh-kép. hanem. vagy lealacsonyító módon. Van mûvészet. mint Pindaros a. Ez a mágikus mûvészet. Mágikus zene. sok tekintetben a kínai. akik a drámát pártatlan helyrõl nézzük. hanem lelket felizgató módon hat. Nagy példája a keleti yantra. vagy lealacsonyító. mert Európában legmagasabb foka az orpheusi görög klasszika. a tibeti. € € Arra a megkülönböztetésre. Mágikus Tolsztojnak ez a mondata: Csak akkor kezdõdik az élet. Jellegzetes mû a Divina Commedia.

Úgy látszik. aki a világban élõt különös szavakkal g: the plague of company light upon you a közösség döge szálljon rád. "Ferde minden. meg kell ölnie Banquot és mert õt megölte. € € 4. ak másik fele a hatalmi õrület legyõzése és megfékezése. csak egyenes gazság. mi lesz. ha az ember parancsol. Ez Macbeth és III. hogy Isten nem ül a trónuson. a n a pillanatban kivétel nélkül mindenki elhagyja. "Egyetlen büszkeségem y nem vagyok te. De valaki a gyilkosságról tud. mikor Timon egyedül van. hanem felizgató módon hat. Az idióta. E lény származásának egyik fele az örvény mámora. Macbeth még többet. Rómeó és Hamlet valami dö tõ dologra jön rá. now a f sokáig õrült. Az Athéni Timon Shakespeare-nek az a drámája. Timon az egyetlen lehetséges átmenet a becsvágy és aközött. Megöli Duncant. az ünnepet ültette. Ha a bolondnak a trónust felajánlanák. S a dráma második fele. ha nem tudom. amire pedig nem képes. A lény származásának másik fele. amint nyelvük kilóg és tülekednek és egymás ossák. aki útjában áll és aki valamit tud és akitõl félni lehet. Athéni Timon Shakespeare-nek az az ala kja. mint szüntelenül ölni és öletni. nem egyéb. Micsoda hallatlan mulatság látni a loholókat. ami van." Ha elég tiszta lennél. aki látja. és az imagináció és a mámor. Az emberi lét egyik fõalakjáról van szó. abban szemben. Még mindig van val ki. vér. El mondhatatlan gyönyör. € € A hatalmi ösztön azt hiszi. Timon a madman so long. most bolond". Hirtelen azt hiszi. Lerészegedni attól. hogy nincs a világnak sejtje. leköpnélek. megvetve. A létezés nem ha t megnyugtatóan. De sohasem ült bele. de. Egyáltalán nem fölemelõen. A bolond vigyorog és nem gyõz rajta viccelni. A hülye becsvágy azt hiszi. hahotázna és a trónus támláján tótágast álln na. hogy parancsolni a földön a legnagyobb gyönyör. mint a hatalmi õrület világának bírálata. Ebben az õrületben szenved a történelmi drámák minden alakja. de senki sem inkáb nt III. hogy Befehlen ist Seligkeit. € € 3. a legfelsõbb mennyben megteremtette. Richárd sokat tudna beszélni róla. gazdag és befolyásos és uralkodik és parancsol. hogy Isten a trónust a teremtés legelsõ napján az Arabothban. Az alapszó a vaulting ambition. Azt. III. Richárd.Shakespeare. A többi ember rosszul értékel és rosszul kalkulál és hibásan számol és les zt és letagad. elhagyatva és szegényen. hogy mi lesz. Fordítható nagyravágyásnak. Csak akkor kezdõdik az élet. Csak a nagyravágyás hiszi. Befehlen ist Seligkeit. Miért vigyorog a bolond? Mert tudja. ool ecsvágyon túl van. hogy tulajdonképpen nem tehetne mást. meg kell ölnie Macduff egész családját. Richárd és Caesar bírálata. A hatalmi ösztönnek különös logikája van. hogy az apja. hogy Rómeó és Hamlet megõrült. És Macbeth. Shakespeare-nél szintén könnyen megtalálható. megöleti. Ha valaki útjában . hogy parancsolhat. gyökeret eszik és a vaulting ambition elle n toporzékol. most bolond. vagy becsvágynak. Mit? Ostoba kérdés. "sokáig õrült. Az egyetlen ember. ami a becsvágyon túl van? Sokáig õrült. Hatalmasnak lenni. Ez a hatalmi ösztön. Az élet csak akkor kezdõdik. incs. mondjuk egyik sz ndjuk. Most már oly sokan állnak útjában és oly soktól kell félni. Az egyetlen em er. Mi az. Értek valami amit nem értek. ho y képes valamire. vagy hatalm i ösztönnek. De amikor vagyonát elveszti. hogy az anyja az örvény mámora. Ellenben igenis van önkívület és szenvedély és van idézés és enthuziazmus . mondjuk másik szülõje . ha az ember nem tudja. hogy a világ tetején a Mindenható trónusa áll és ebbe bele aka i. Maga helyett a hetedi k napon a Sabbath-ot. € € Az emberi lét egyik fõalakjáról van szó. De éppen úgy Antonius és Caesar és Coriolanus. aki a hatalom õrületét legyõzte. A hagyomány azt mondja. Az egész földkerekségén ezt csak a bolond tudja. melyet a hatalmi éhség ne itatna át. mert e. A trónus megvan. melyben az elsõ felvonásban Timon hatalmi õrületben él. Nincs rend többé. nincs egyenesség csúf zetünkben. koldus az erdõb en. ahogy Goethe mondja." Barlangban él. Ez az enthuziazmus. fejére csörgõsapkát tenne. Vér. az árulókat és az orgyilkosokat és akik csontjukig sárgák az irigységtõl és forrnak a . Mind meg kell ölni. E lény származásának egyik fele. Ez a vaulti ambition. hogy Isten palásttal és kormánypálcával ott ül és parancsol. most bolond. azt is meg kell ölni. Mikor l t végre hatalmában biztos? Ez a vaulting ambition. Nincs többé bizonyosság és rend és fegyelem és harmó megfékezõ hatalom.

Nem hódol meg senkinek.pokoli mulatság az egész úgynevezett történet. hanem hahotázik az okon. sem elméletnek. sem a tudásnak. nevethetünk rajta. Tibetben azt mond ják. miután Júliát megismerte. A történet i aradox. és egy percig se dna meglenni nélküle. Megtanulta Timontól az átkot. hazudik. "Itt a bohóc. s em az ivásnak. A szellem logikája paradox. vagyis partikularizálja és szekularizálja magát. Arlequin az emberi lét egyik fõalakja. A világhatalom nem Isten. egyszerre tíz irányba tör ki . Mindenekelõtt a harci szituációt feladta. Arlequin úgy beszél. érthetõvé teszi magát. az egyedülléttõl való félelmükben. meg se mozdul. a maga mulatságára. ha az emb r nem tudja. az egyének teremtették. hogy egy máshoz valami közük legyen. A bolond a hatalmi õrületen kívül áll. Ez a bolond. Az öreg Lear tudja. De a bolond nem toporzékol. amennyi éppen eléje hull. Tény: Arlequin me gismerte. Itt a na gy rejtett kincs. Senki se mer egyedül élni. Pótolhatatlan ember. Az olyan ember. akik a trónus felé loholnak. A közösséget nem a társas ö eremtette. ahogy a magány logikája paradox és a nyelv logikája paradox. a természet bosszút fog állni. azt hiszi. a bálványon való nevetés és a bálványimádókon. miután apja szelle találkozott. Tíz körmükkel egymásba kapaszkodnak s ennek arányában egymástól c i sebességgel távolodnak. Itt a nagy és édes nevetés a min. Befehlen ist Seligkeit. mert a legmélyén nem a bestia él. hogy nincs nagyobb biztosság. A történeten kívül. hogy ezen a világon minden be. A hatalomért való küzdelemben nem vesz részt. mint olyan ember közelében lenni. mert a létezés logikája p radox. Szójátékokat gyárt és különös szavakat ben és nyelvet öltöget és hosszú orrot mutat és sapkáját csörgeti. Ha természeted ellen erõszakot követsz el. csak kibírjuk . Létezésének összefüggései megváltoztak. hogy a bolond egy okos szót se mondhat. sem az evésnek. Nem különös? Ha mindenki azt mondaná. csak a gazság egyenes. Miért? Mert paradox? Ez viszont kevés. Ar lequin nem kötelezi magát le se vagyonnak. Fantasztikusan bonyodalmas trükköket eszelnek ki. Mind a trónusra akar ülni. hogy erre a szerepr e az Antikrisztust jelölte ki. Senki se mer egyedül élni. Ezért a lét egyik fõalakja és ezért ritka. A megalázott ter . mint Rómeó. mind. hanem a tiszta égi tûz. € € 5. Ha meg akarják fékezni. hogy egyedül van. Neki az egészbõl csak annyi kell. mint a csörgõsapka és a s. mikor az okosok oly bolo ndok. A evetés ezzel a világgal való együtt nem mûködésének éppen olyan jele. Az emberi lét és a lény elemei intakt tisztaságok. A legtöbb ezért nekiáll. Pokolian komikus lesz. mint a többi é olond. A bolond nevet. Csak akkor kezdõdik az élet. az örvény mámora. hanem a bálvány. A bolond a becsvágyon kívül áll. hanem a magas szelle mû lény. hogy valakit a trónusba ültet. abban a pil anatban a félelem elmúlna s abban a percben a nagy közösségben mindenki találkozna. Arlequin nem ambiciózus. mint a teve. eszeveszett és bomlott õrjöngésével a trónusér hatalomért. Miért? Mert Arlequin paradox? Nem. most bolond. Trónus! Hatalom! Talán egyszer Isten megteszi. A lélek is paradox. hogy a szellem olyan. És a egyik legritkább fickója. mind. Arle quin szabad. magyar kuszik. g õrült. se rangnak. "Nem ritka fickó ez. Ez így teljesen rossz. azonnal felkiált: Hol a bolondom? Hol az én legény kém? Hej. hízeleg. mert a kezdetek kezdetén nem a vadember és a gorilla áll. m a létezés logikája paradox. sem valamilyen mesterségnek. az anyja. Arl equin nyelvének logikája paradox. uram? He is as good as an ything and yet a fool. mintha aludna a világ! Az öreg Lear tudja. Lehet. A nevetés ennek a szabadságnak éppen an jele. az apja." A világ legritkább fickója és az emberi élet egyik fõalakja. de ha békében hagyják. Arlequin másik szülõje. Miért? Me t a közösség logikája paradox. mondja Goethe. a hatalmi ösztönön való nevetés." Elég. itt a kincs". € € Arlequin egyik szülõje. Pont olyan. ami a hatalmi ösztön. mint Hamlet. diktátor lehet és pa rancsolhat. Amikor nincs ott. aki nemcsak hogy nem akar a trónusra ülni. mint a többi és még hozzá bolond. Most már ideje a dolog lényegére térni. hogy mi lesz. mint a legelsõ értelem és a lelki et és a szeretet. aki a harci szituációt feladta s aki a zsibvásár közepén leül és a feneket loholás közepette szundikál. hogy a létezés logikája paradox. "Milyen kár. Pont ol yan. mint a szójáték és a bukfenc és a hahota. az olyan ember paradox helyzetben van. Páratlan ember.

Például. mikor az okosak olyan bolondok. A világ azt hiszi. Ezért van. az öreg Arlequin ezt látva. annál gyengébb. A bolond bölcs? A bölcs bolond? Igen. Amikor Isten az embert megteremtette. de nem magamért. kiabáltak. Nincs karmája. A peloponnesosi háború kitörésekor Athé zülõdés indult meg. ha nevet és bolondozik és nagyokat eszik és alszik. Miért? Mert a létezés logikája par dox. e agságában eléje dõl. hogy aki leül az országút szélére és szundikál. hurcolkodtak. Prepared for all events mi den eshetõségre készen. A világnak a lét paradox voltáról sejtelme sincs. ha az ember nem tudja. gondtalan. Én magam nevében vagyok. Mert száz másik életét éli el. mintha valam i nem lenne egészen rendben. búcsúztak. hogy én vagyok. Ha szellemed ellen erõszakot követsz el. A történeten kívül. ha mindenki õrült. A nullponton. Miért? Mert a szellem logikája paradox. amilyen arányban elszórják. Szokatl l. A létezés logikája paradox. magamat elves ztem és létem is elvész. hogy me g kell verni. Arlequin a létezõ. ha valaki egészséges. mint hogy a becsvágy világába. azonnal kész a skandalum. Az élet logikája paradox. vagyis a forrponton. minden elképzelhetõ sorsban egyszerre. n ekik már nem jut belõle. ami sok. Ez a bosszúja. Rendkívüli buzgalommal és sürgõsen. € € 6. megnyerem és létem gazdagsággal telik meg Kínosabb skandalum el sem képzelhetõ. hordóját a cán elkezdte gurigázni. vagyis nem tud ja. nem felel. hogy aki józan.ezért azt hiszik. Tíz lépés oda. olyan bolond. ha valaki jól él. annál ember számára annál intenzívebb életet teszek lehetõvé. ha valamit sokan monda nak. én se akarok lemaradni. A kristály örvénylik. hogy akit a hatalmi ösztön elkap és az életre veti magát. s mint a nap. hogy minél több van valamibõl. az egészet megnyeri. hogy az az erõs. Nincs okosabb lény. like the sun. nem fog bosszút áll ni. amilyen arányban valaki le akarja igázni. Ezért Ist en megalkotta trónusát. Milyen kár. a többi hozzá képest nemlétezõ. amelyek a én életemet is elmélyítik és fölemelik. meg vannak ijedve. fegyver keztek. Meg vannak i jedve. mindenütt világít rlequin pedig az egyetlen józan ember. S . Helyettesíthetetlen vagyok és póto hatatlan. Azt hiszi például. az igaz. € € Persze. mint a dráma többi szereplõje Rómeóhoz és Hamlethez képest. Azt hiszik. a nyelv. Ezért paradox. vidám. Azt hiszik. hogy a bolond egy okos szót sem mondhat. S ha önmagamat eleresztem. Foolery does walk about the orb. nekik kevesebb jut és az él etet valaki elõl úgy elélhetem. Miért? Mert a létezés logiká a paradox. oly erõket szabadít fel. annál több ember lehet egészséges és vidám. Mindössze kényes pontokon olyasvalamit érez. cipeltek. maga is elcsodálkoz ott. mert a nyelv és a magány és a közösség és a sors és a szelle paradox. vagyis minden elképzelhetõ karma számára kinyílt. A létezés. amellyel az ember önmaga személyét önmaga tárgyává teheti. felelte Arlequin. Az a mozz t. it shines everywhere a bolondság szabadon sétál a világban. De ha magamat önmagamnak tartom meg. vagy ami a paradox logika értelmében ugyanaz. Ennek t rmészetesen éppen ellenkezõje. És ha szétszórja. mint a bolond. mi lesz. A z élet normál állapota az õrület. hogy mindenki szorgalmasan készülõdik. Ha valaki intenzívebben él. A költõ mámora az élet természetes állapota? Igen. Az emberek. Az emberek ide ügettek. ahol az ilyen ember megjelenik. Látom. az egészet zti. A világ ezt nem tudja: Ezért mondja Goethe: die Welt ein einzig grosser Tor a világ egyetlen nagy bolond.zet minden esetben bosszút áll. meg se mozdul. Arlequin ebben a paradoxonban él. A létezés önmagának egyszerre alanya és tárgya. hogy testében is szellemi legyen s íme testivé lett szell emében is (Bossuet). az orgyilkosok és az . A szerelem szenvedélye az élet természe apota? Igen. nem ad jelt és nem áll bosszút. hogy Arlequinhez képest éppen úgy nemlétezésbe van. A létezés nem hat megnyugtatóan. Az élet nem fogy el. ahogy a kenyeret elõle elehetem. azt hiszi. oda loholtak. A világnak sejtelme sincs arról. de eszeágában sincs beleülni. Bárki bármit megtehet helyettem. Csak a kezdõdik az élet. kezébõl elpárolog. rejtegettek. Tulajdonképpen csak az beszél helyese félrebeszél. tíz lépés vissza. ha valaki intenzívebben él. mélyen hallgat. de senki sem létezhet helyettem és az én nevemb en nem mondhatja. Az enthuziazmus az élet természetes állapota? Igen. Ezért paradox a nyelv. Minél intenzívebben élek. Az életet nem lehet más elõl el et abban az arányban gazdagszik. t paradox az én. vagyis annak középpontjában. Azt mondta: úgy alkottam. A megalázott szellem hallgat. S ezért van. Diogenész. nem szól. Ezért Arlequin az egész világkomédián v . hogy az ilyen embert irigyelni kell és el kell pusztítani. lond? kérdezték.

mind félnek. E gyiptomban még komolyan vették. a nagy küszöb átlépése (a halál). A mamák gyorsan eldugják leányaikat. ki csiny. egysz rre csak feláll. . Íme itt jön az az ember. mint a kis Heraklész. a nagylelkûség. € € Az archaikus Egyiptomból különös emlékünk maradt fenn. Kicsúfolják? Nevet. gyönyörködjék és azt élvezze. Az összes III. € € Európa két nagy Arlequinje Shakespeare és Rabelais. és ok és elõzmény nélkül a fülébe harap. a fontoskodás. mondja. amit Shakespeare midsummer madness-ne ez a szentivánéji õrület. Minden fenntartás. betû é lond. tulajdonképpen a kozmikus csecsemõ. huszonegy darab betûvel megjelölve és megszámozva egytõl huszone g. mert arra gondolt. sem a hatalmasokat. amelyet õrültségnek ta z a pantagrueli élet megalosaurusi ereje és szépsége. amelyet ma is kártya zonkét lapjaként használnak. ami. Ez Rabelais szakrális obszcenitása és m nnyei profanitása. nevetett. s ez számára teljesen fölöslegessé minden úgynevezett filozófiát. minden gátlás és zav m és szégyen nélkül. teljesítem. amiért nekünk annyira kell a jó étel és ital és a csók és a jó alvás és a meleg és a virág és a séta és a napfény. a szerencse ( a körforgás). Arlequin.lók ünnepélyes hazugságainak kellõs közepébe Arlequin belép. Richárdok és Macb esarok és Antoniusok meghökkennek. A képsorozatban az utolsó. hogy abban a mámor döklésben. újszülött gyermek. Az Arlequin. odamegy. akinél többet a létezés paradox és mágikus természetérõl ma senki sem abelais-ról hatalmas könyvet írt. min t aki a játékon kívül áll. igen. Ez az á tlan gyönyörvágy. a betû. a teljesség k itt van. Amikor nagy bölcsességeket neki.és a számnélküliséghez. ne álld el a napot. az áldozat. Még szép. amelyet kinevet és úgynevezett vallást. a nagyszakállú tudomány és a pergam llás. hogy lefelé fog menni. a hazugság. a tülekedés. hogy tõlem olyan sok ember fél? Az egész vá os. Megverik? Még jobban nevet. hogy tudomást vettek róla. a papok elfordulnak. A huszonkét kép. megérkezik a nullához. a sapkáját csörgeti s amikor azt mondják neki. a derû. a tarot. Nem adnak neki enni? Nevet. Kész a skandalum. Az étvágynak ez az enthuziazmusa és az ivásnak ez a szaturnáliája. ami az élet. Ez az. Kidobják? Nevet. letagadhatatlanul itt van. Akinek egyetlen fontos dolog van. A tu ok feszengenek. a munkában való meggörbülés. Furcsa ember! Till Ulenspiegel. ne álld el a napot. a háború. mert az élet édes és gyönyörû. Amikor Sztavrogin a tábornokkal beszélget. Ilyen kép k ezek: a király (hatalom-vaulting ambition). Élvezze és ne hagyja magát ebben az élvezetben megzavarni. ahogy ez az igazi bolondhoz illik. amikor a sors összes lehetséges birodalmain ak útját végigjárta. az elõítélet t nem kell nekünk a zsivaj. Akinek az egész létezése midsummer madness. Huszonkét kép. bármit kívánsz. mert arra gondolt. teljesítem. hogy az emberi lélek. amikor a hegyrõl lef elé ment. azt válaszo eredj félre. a játékon kívüli nek az egészhez csak annyi köze van. Bezárják? Akkor nevet csak igazán. s amiért nem kell. sírt. A kis gyermek tka. aki nem számít. betû és szám nélkül. Mindenesetre hallatlan tiszteletlenséggel viselkedik és képes megfri cskázni a királyokat és gorombáskodni velük. a komiszság. A bolond. akinek nincsenek elvei és ninc s úgynevezett életcélja és nem óhajt tisztes polgár lenni és fütyül a morálra és nem tiszteli zdagokat. Az öreg azt válaszolta: Menj félre. Ezért kell nekünk mindenekelõtt a béke. a nevetés. az utolsó. hogy a világ misztériumát pontosan annak látja. Mi az. € € 8. Mit lehet az ilyen bolonddal kezdeni? Na gy Sándor a sütkérezõ Diogenészhez lépett és azt mondta: Kívánj valamit. hogy fölfelé kell menni s amikor fölfelé ment. Talán csíny. az elv és az erõszak. csak éppen úgy meg kellett említeni. Az öreg Powys a jelenkorban az em beri tudás nagymestere. Miért? € € 7. A beavatás tudása az. a régi egyiptomi beavatás huszonkét fokozatát jelenti. egyáltalában nem k . az egész ország tõlem fél. € € 9. A királyok és a nagyszakállú tanácsosok és a katonaság és a re agok. A fiúkat a kamrába parancsolják. aki semmit sem tud és nem akar tudni a bec svágy-vi1ág kényszerzubbony-logikájáról. Ez az. a kerék (a sors kereke). hogy nevet rajta.

sem szám nem jelöli. vagy ami a lét paradox logikája szerint ugyanaz. És Arlequin azért nem fél. Mindenki kínos feszélyben van. vagyis a szellemet. Biztos. aki az élet édes mámorát szégyen és reszketés nélkül élvezi. mint szeretet.€ € Arlequin tudásáról nemcsak az egyiptomi beavatás beszél. abból csak skandal . Hogy ilyenkor re zketni illik? Játékon kívül áll. Micsoda szabadság! Micsoda gondtalanság! Nem reszketni és nem aggódni. hogy korábban fog meghalni. állítsanak fel legyõzhetetlen hads ereget és igázzák le a csillagokat. vagy agyonütik. Szörnyû a létezésnek ez a mágikus paradoxiája. A szellem nem tudás és nem bölcsesség zellem a világ világossága. Õ a szellemben szegény és az övé a mennyeknek országa. hogy többen vannak együtt. hogy miért boldogok. mert lába alól talajt elrúgott. hatoljanak egészen az Arabothig. abban nem hagyja magát meg Ennek a megalosaurusi gyermeknek nincs igénye úgynevezett tudományra és bölcsességre. Istent ûzzék el. mégis. Néha ott ül egyedül. a másik kettõ majd megpukkad. csak az az ember éri el. erõsebb. a kísértetektõl és a falr tött fegyverektõl és nem fél attól. Megver je? Nevet. amibõl élnek. akit nem lehet többé semmiv el megijeszteni. vagy a sors. De mindig nevet és gondtalan és van valami legyõzhet etlen ereje. Érdemes. Az egyik a többit biztosan arra akarja rábeszélni. hogy az egész eki még vigyorgásnyit sem ér. a világ atalmat szerezzék meg. Ez a szellemben szegény. hoi ptochoi to pneumati. ok és elõzmény nélkül a fõtanácsos úr fülébe haraphat. Boldogok a lelki szegények. Az evangélium lelki szegénynek ne ezi õt. világosságát. hanem közvetlenül és t a szellemet. mint félelemtelenség. Szörnyûség így élni. Van úgy. Mialatt az egyik nagy buzgalommal e pompázatos hatal om elõnyeit méltatja. nincs száma. vagy a Geografust. hogy elhagyják. vagy kinevetik. Olyan. könnyûségét. a pantagrueli gye rmek. Az ilyen ember a hatalmi õrület számára tökéletesen használhatatlan. A szellem nem filozófia és nem elmélet. ha semmi. akik szegények s ezért igényük van a szellemre. mint a király. mint bizalom. kócosak és rongyosak. Boldog ok a szellemben szegények. de ezenkívül állandó szellemigényben él és titkos forrásból szün a gondtalanságot és a bizalmat és a derût és a kedélyt. mi Pablo de Valladolid és maga elé kuncog. legalábbis ez látszik. hanem a világ számára. az a világosság. amit Hamlet és Rómeó és Timon és Pantagruel és Touchstone és Till Ulens iegel tesz. de azt is. miért a legerõsebb. vagy a hallecasi gyermeket. Az ember csak akkor hatalom. mint gyermeki kedély. Az egyik végre meghajlik a másik elõtt és t mondja: Fõigazgató úr! Vagy azt mondja: Elnök úr! Csak ez kellett! Homéri nevetésben törnek . € € 10. szerezzenek mérhetetlen vagyont. Nem ingadozik. valamelyik magas állami. nt gondtalanság. A bolond nem fél a szidástól és az álmoktól. nézze meg Velázquez Pablillos de Valladolidját. törjenek elõre. vagyis anijé haroach. Hülye és mégsem az. fejük edugják és hahotáznak. ahogy skandalum az. hogy éhen hal. Boldogok. mint amikor annak ideje amúgy is elkövetkezik. nem vacogni sem az erõszaktól. Mit kezdjen vele? Megvesse? Nevet. vagy megalázzák. sem a fegyvertõl. Touchstone-ig bezárólag. Teljesen átadta magát a bizonytalannak. Semmi tisztelet nincsen benne a talárok és az érdemrend k és a sok pénz iránt. Persze. aki nem fél többé. attól sem. A tarot-beavatás legfelsõbb foka az a bolond. Sõt e is. szenvedélyét. ik intenzív szellemigényben élnek. hogy boldog legyen. vagy egyházi méltósá ra gondol és pokoli módon mulat. a sziklaszilárd fundamentumon áll. akik éh ezik és szomjazzák a szellemet. d . ho laki minden pillanatban felállhat. egymagában elég ahhoz. mint Powys mondja. hogy indítsanak roh mot a trónus ellen. Ami nekik adja erejét. vagyis akit többé semmivel sem lehet megijeszteni. mert. sõt el fogja ismerni Rómeó és Hamlet õrületét théni Timont és meg fogja érteni a létezés paradox logikáját. nincs betûje? Miért ál kívül és mégis. Nem tartja be a játékszabályokat. mint a hülye. Attól sem. Ha valaki a félelmetlenséget elérte. sem betû. Átkozott helyzet. Börtönbe zárja? Nevet. Ez azonban nem az egész. a huszonkettediket. Nem fél. Ha valaki a szellemben szegényet. Arlequin nem fél. vagy bezárják. vagy a halál a beavatásnak bolond-fokát. Azt a valamit. Bármit mond és tesz. vagy kí ozzák. vagyis az intenzív szellemigényben élõ embert látni kívá . Néha csak úgy szundikál és ezzel azt mutatja. € € Kínai és japán tusrajzokon és fametszeteken is találkozhatni vele. Miért áll a tarot-beavatás csúcsán a bolond? Miért nincs jele. Bolond. Ezen az arcon fel fogja ismerni Lear bolondját és Shakespeare összes bolondját. amely úgy nyilatkozik meg. Pantagruelt és Dioge zt és Till Ulenspiegelt és Hodzsa Naszreddint. vagy a Don Juan d' Austria-t. Nem a tudományt és nem a bölcsességet. nem Arlequin.

Picasso ezt a semmibe való belemeredést több helyen megfestette. Nem Ahhoz túlságosan bolond. Annyi. a gyermek-Arlequin tündöklõ csodája. hogy a derû a melankóliá él. vagy a kínai bolond és Pantagruel és Till Ulenspiegel. A melankólia a bolond misztériuma. Szent Ferenc szellemigé aki mosolyog és a madarak nyelvét érti és a halaknak prédikál. Szépen leálcázva. Tartsd a hátadat és mondd. Csak üss. € . mint súrlódni és küzdeni és fájni és haragudni és gyûlölni és ak usért való harchoz vezet. akiben mélyebben élt volna a bizalom és a gyengédség és a szellemigény és a gondtalansá vésbé félt volna a szegénységtõl. mint nevetésének paradox ellenpontja. Aki pedig a hatalmi õrületbe esett. Soha nem volt s enki. Fõméltóságú hercegséged! Hogy vagy? Hogy vagy. Schumannnak egyébként is volt valamilyen elmélete arról. ahogy Eusebius alatt ott van F lorestan és ahogy Sztravinszkij és Velazquez és Picasso bolondjainak arcán ott van a der medt mosolytalanság. vagy a haláltól. az elveszett. Nincs mitõl fé . amikor a létezésnek mágikus paradoxiája fellobban és az utcára rohan. Nem tud olyan lenni. Mint Sophoklész mondja: csak akkor vagyok hatalom. tûrd nyugodtan és nevess. amikor az emberek bolondnak öltöznek és táncolnak és n tnek és nagyokat esznek és isznak. hogy benne a bolond és a melankolikus együtt lakik. A jelszó Arlequin jelszava: God is in his heaven ld. Aki nem ismeri a melankóliát. A melankólia teszi õt porhanyóvá. A tarot huszonkettedik fokának titkát. Mert csak akkor vagyok hatalom. Európában nem élt ember. de a Kreisleriana-ban. Míg Isten fenn él az égben. a két lényt magában Eusebius-nak és Flor estan-nak nevezte el. nem lehet gondtalan. € € A mûvészet néhány nagy mûve Arlequint úgy ábrázolja. Schumann a Karneval-ban és a Papillons-ban. Ez az a bizonyos lelket felizgató karnevál és dionysosi enthuziazmus. egyszerre hahota és mély szomorúság. nem ugrálhat és nem gyárthat zójátékot és a hülye királyokkal nem gorombáskodhat. ha nem vagyok semmi. S az álarc alatt ott van a melankólia. A világ legnagyobb csodája a derû. Mit prédikál? El lehet gondoln A lelki szegénységet. mint titkos és kimondhatatlan név. De csaknem minden igazi festõ ragaszkodik a cirkuszhoz. Ez a tárgy alan nézés. Ez teszi nullává. A melankól ia teszi vidámmá és gyermekké és lelki szegénnyé. Ez tes nélkülivé. Ne legyen sorsotok. Mi ez a filozófia? Ha a sors megb otoz. király úr? Isten úr. ha nem vagyok semmi. Amíg a sors dühében felkiált. vagy Szt inszkij. A melankólia mégis ott van benne.. Milyen nagys zerû ez. mint a derû tüze és tápláléka. aki a félelelmtõl alaposabban megszabadult volna. fõként azo nban a Novellettekben beszél róla. Ez Arlequin legmagasabb tudása. vagyis lelki szegény. Szerényebb alakban és közelebb itt van Assisi Ferenc. Semmivel össze nem téves etõ és nincs tovább. Nem tud elég édes lenni és elég könnyû. fõként a Bohóc a vörösben. Ez a létezés legelragadóbb paradoxona. hogy ne legyetek számok és betûk hanem legyetek nullák és a sorsból lépjetek ki. vagy aki ugyanaz. nem lát semmit. Más szóval gondtalan és nulla. Sztravinszkij a Pe ruskában írja meg ezt a melankóliával mélyen aláfestett bohócnevetést. A melankólia n eszketés és nem aggodalom és nem szorongás. vagy Schumann. h senki se lássa. De álarcban. ahogy Shakespeare és Moli?re és Arisztophanész és a többi Arlequin a színházhoz. A melankólia melankólia. mint én a tûrésben. Sors annyi. és az em erekbõl elemi módon kitör és amikor meg van engedve. Ennél csak az a nagyobb csoda. mint Picasso. hogy minden ok és elõzmény nélkül egymás all right with the wor aphassunk. s ezze onddal nem bírok. akár a szükségtõl. a Két Arlequina Három muzsikus-ban. vagy egy-két helyen Velazquez. Szent Ferenc a halaknak Touchstone és Pantagruel filozófiáját tanítja. vagyis éppen a semmit látja. haramabb fogsz elfáradni a verésb en. Ak nem szomorú. mint ütközni. a világon nincsen semmi baj. ami a melankóliára oly jellemzõ. hogy vagy? A hahotától ak. mert akkor vagytok erõsek. € € 12. Arlequin évszaka a farsang. nem igazi bolond. € € 11. Dionysos ünnepe. Karneval herceg. A bohóc egyedül van és csaknem üresen néz. királyokat gyõztem le. hogy mind a kettõ úgy együtt van a paradoxia varázslatában. int Assisi Ferenc. a z évnek ez a mágikus és paradox ideje. A létezés logikája paradox s ezért a nevetés mögött ott van a szomorúság bõl él és a pojáca mögött ott van a melankólia. Velazquez bolondjaiban st néhányat.

tombolni kezd és a rendõrségért kiált. dráma yelvtõl. A legmagasabb fokot elérte. Hérakleitos és Lao-ce. amennyit akar. az intenz et más számára annál hozzáférhetõbbé teszem. S ha a szellem re elég éhes és szomjas. a nulla körében. költészet. fejét összedugja és hahotázik. A magántulajdon irán t semmi érzéke sincs. Nem az uralom és a tudás é zet zsenijei mellett a létezés zsenije. ami a kvartetteket a korábbi mûvektõl elválasztja? Ugyanaz. A létezésnek nincs zsenije. sem Hodzsa Naszreddin. ha el is érnek valamit. a IV. Henriket a Vihartól és a Karenina Annát a Kreutzer szonátától. tu . Arlequin pedig köp a zsenire. Az életet nem lehet más elõl elélni. kalapja. Arlequin szegény. sem Till Ulenspiegel. nevet. Arlequin misztériuma nem adható át. Miért? Mert ez a világ itt telje s egészében a hatalmi ösztön s így a birtoklás körében van. a gondtalan és vidám bolond. Zseni! olyan szó. mikor mindene elve szett. hogy Arlequin ezzel szemben a létezés zsenije. Amikor Szokratész-Arlequin az athéni bazárban sétált és a sok ételt. rang. amit elvesz thet. idõtõl függetlenül azonos világról beszél. Semmit sem lehet elvenni tõle. A legtöbbször mûvészet zsenijei mellett a létezés zse e. ékszert. mert õt magát nem lehet elvenni. nem pedig. Ha valaki azt mondaná. ruhát. Arlequin nem zseni. amelyek a többieket csábítják. Sõt. A zene nyelvi megfelelõje eethoven utolsó kvartettjeirõl elõbbi mûvei alapján beszélni csaknem lehetetlen. Nincs mulatságosabb bolond. Ezért. A létezés más elõl nem vehetõ el és nem rabolható el. A Faust második részének. Vagy püspök. az Oidipos K ak. ha hozzá elég ereje és bátorsága van. mint az aggastyán Platon. mint Szent Ferenc. amennyit aka ncs értelme annak. Sem Pantagruel. mint Don Juan d'Austria. Ha megérti. ami a korábbi mûvekrõl lerobbantja. € € Beethoven utolsó kvartettjeirõl beszélni nem azért nehéz. mint az ilyen reszketõ. csak bámul és nem érti . De nem csak . ha ne m vagyok semmi. Míg Isten fenn él az égben. Ezért nem lehet megijeszteni s ezért a sors hiába püföli. pénz. a birtoklásban lesznek nagyok és minden birtoklás a világtró us hatalmában való részesedés. mások öregkori mûveivel olvasztja egybe. hogy nem tudott Arlequin lenni. hír. az öreg Tolsztoj és Cézanne éppen úgy ide tartozik. A kínai és a japán bolondok kócosak és rongyosak. Richárddal és az összes királyokkal és püspökkel és t yütt azért él. a csörgõsapkás bolondnak titkát nem lehet megtanulni. A bolondé a tudás és a lelki szegényé a menny k országa. selymet látta. Szent Ferenc misztikus házasságra lépett a szegénységgel. így szólt: mennyi mind nekem nincs szükségem. Csak akkor vagyok hatalmas. Szent Ferenc és Touchstone pedig körében él. felállni mert bennük a számunkra mert legmagasabb zene szólal meg. Jób tragédiája. A világ a magántulajdont õrül felsõfokán találta ki. Az öregkori mûvekben metafizika és festészet. vagy sok pénze. ostobaságot monda na. akinek se mmi igénye azokra a birtokokra. Soha még gazdag és hatalmas Arlequin nem volt és nem is lesz. sem Szent Ferenc tudását nem lehet tanítani. mi a zseni. Hatalom. minél intenzívebben élek. hogy a szavakkal miért komédiáznak. a rongyos és kócos koldus. az állandóan reszket. Ez megkülönböztetés. ugyanaz. A kései mûvek rejtélyes analógiája ez. ékszer. Isten úr õméltósága.€ A tarot huszonkettedik fokának. leül és mosolyog és elke d szundikálni. A Kunst der Fuge. mert aki gazdag és hata lmas. vagy orrában karikája. övében egyetlen evõcsésze. Az ilyen szavaktól az ember félni kezd. hogy nekem több van. A sannyaszin. Ezek mind a birtoklás zsenijei. Ez az egész világ itt III. mint Diogenész és To e. Nyelvi megfelelõje az onban csak a mûvészet néhány rejtett helyén található. A lét logikája ilyen paradox. aki zsebébõl mikor egy darab fémet kivesznek. Ez a zene se lefordíthatatlan. hétérák is. sem Diogenész. hogy valamije legyen. mert semmije sincs. Arlequin egészen nyugodt. Mindenkinek ugyanannyija van és annyit szerez. király. Mind a birtoklás kör . vagyon. ami elválasztja a Ph aidrost a Nomoiminttól. € KÉSEI MÛVEK MELANKÓLIÁJA € l. és az országúton fütyörészve elindulni. Arlequin pedig köp a megkülönböztetésre. hogy a birtoklással szemben biztos magatartása van. Shakespeare Vihar-ának világa ez. leányok is. Mi az. felszabadult és félelemtelen. Filozófu ok is. ház. A legtöbbször azt se tudja. mint a tarot mondja. ze mindenki számára állandóan és tökéletesen nyílt és mindenki annyit él belõle. Indiában sannyaszinnak mondják. mûvészek is. Arlequin azonnal é felismerhetõ arról. a világon nincsen se mi baj. néptõl. mégis csak jobb rongyokban élni és koldulni. Vagy ha találkozik két hozzá hasonlóval. A létezés ilyen paradox valami. Egy szál zsákrongy va rajta. mindenkinek magának kell megszereznie. kortól.

Õk cs ak ott vannak és mindig és nincsen hely. Enyhe és szélesen hullámzó halmok. mint Kolonosban a vásár. Nincsen benne semmi rendkívüli. nem önmagát. Semmi sem lenne lehetetlenebb. De ezen az üres. A fák ebben az intenzív leveg n csendesen égnek. gyér és hatástalan hel en a levegõ illata és anyaga egészen más s aki ideér. Megkísérelte õket elûzni. mert a si ag a lovasoké. Az öregkori táj csaknem üres tér. egyszerû. ne az embereket. De lépj be és meg fogsz borzongani. a Szegénység. a kalandoroké. € € Elõbbi életébõl néhány kétértelmû emléket hozott. Az erény végül is diadalmaskodik. amit mondasz. A hely a magasabb létezés állandó jelenlététõl felfokozott forróságban ég. Most is itt vannak valahol. falut. ahogy Goethe mondja: még a gondolat is lecsúszik róla. Theseust. mintha szerették volna. Még az anyaga is. Az öreg öreg. Így leszel boldog. De inkább megdicsõülés ez . Az öregkori táj nem magas és sziklás hegység. Ez a szenvedélyeseké. A tudás . nemcsak sorsát. amikor látott. "Az istenek az aggastyánt. € € 2. mint halál. a misztikusoké." Nemcsak a halálba vezetõ szakrális ösvényt. a Betegség. Az öregkori táj nem a tenger. a vilá páratlan helye! Liget? Igen. sorsának rabja volt. hogy ho De az arcába áramló levegõn úgyis tudja. Mit a Mit lesnek folyton? Olyan remek zsákmány õ. € € Mindenekelõtt az öregkori táj. érthetetlenül és gmozdíthatatlanul. € € 3. Itt nem tne házat építeni. fû és bokor.lehet. hogy ez Kolonos. hogy recept nélkül. Beethoven kolonosi muzsikájában. Még késõbb sajnálta. ha az ember az öreg Goethe és Sophoklés. ha tudta is. Megkérdezi. Ezen a helyen az életet senki sem bírná ki. Semmi rejtett hatás. de nem azért. Ez a magányos bölcseké. a hangtalan árnyak. hogy reménytelen. Mindössze annyit mond: Ó. Még egészen korán több tucatot kínáltak neki. mert az erdõ az aszkétáké. Ne m embernek való. A megdícsõülés ligetébe lép. hanem jelenlétüket. Az egyik ezek közül a Négy Szürke Asszon ták el. nem õket. az öreg Platon és Bach mûveirõl szól. "Most már világosan látok. A másik emlék az. a Gond. Lao-ce filozófiá z az öregkori táj. de milyen liget! Még aki sohasem hallott róla. éppen csa lkedõ halom. mintha város lenne. ismét fölemelik. kevés fa. ahová az istenek Oidipost meghalni küldik. sima. A dombról a síkságra látni. ahol róla az élet sötét és véres gy visszavonhatatlanul lemossák. Itt hetne kiabálni és veszekedni. Sophoklés Kolonost nem írja le. csaknem sivár. hogy Oidipos vak. selbst der Gedanke gleitet ab. még kevésbé várost. ha kedvesével. mégis az egész kolonosi dráma látással van tele. Ez a csaknem üres tér kegyetlenül józan és me rázóan egyszerû. gyér árnyék és fájdalmasan mély távlat. Inkább sík vidék ez. ahol a magas helye k a látóhatár szélén emelkednek. Mély és kiegyensúlyozott távlat. Semmi színpadi. Ha egyedül van. a Nem az erdõ. A tiszta erkölcs a legjobb. Kolonos ilyen halom. hanem õket. Is dig: Abban. Várnak kíváncsiság nélkül. sírja mellett is ott fognak állni és távozó lelke után fognak nézni. Akkor még fiatal vol megszokta. ide belépve az is halka n kezd beszélni. Isménét. Ó e páratlan helye! Semmi csinosság. Antigonét. de itt vannak. zükség. Így le ag. Gyér állnak rajta s a kis erdõ szélén cserje. Nem a sivatag. Szegényes. Kis néhány falu s egészen messze. állhatatosan. hanem kell beszélni róluk. különös szomorúsággal és szenvtelenül. Kolonos szent liget. Már nincs hatalmuk. Mire? Tûrhetetlen ez a türelem. az egész mûvészetnek érzékelhetõbb helye alig van. Álmában is megjelennek. a vadászoké. hogy ilyen kitartóan ott vannak reggel az ágy mellett és mozdulatlanul állnak a kietlen szobában? Mindig várnak. a világnak e páratlan helye! Még s. Vo küzdött velük. Az öreg pedig se mag se bölcs. Most itt Kolonosban a vak látni kezdet t. a látnok hatalma szól. Cézanne kolonosi képeiben. csaknem gonoszul közömbös arccal. Megfoghatatlanul van itt és kiszámíthatatlanul." Különös. Oidipos. Sima táj. az önkénytelenül halkan beszél. szenzációtlan . ahova el ne kísérnék. A levegõ illata egészen más. a rablóké és a remetéké. A Négy Szürke Asszony nem szeret senkit. semmi cukor. Theseus azt mo a Oidiposnak: A te látnok erõd sohasem tévedett. Oidipos így szól: Most már tisztán látok. aki mint ifjú elesett. bozót. ha barátjával. Ó.

Aztá affináltabb recepteket kínáltak a tudomány és a vallás örve alatt. Más kifejezéssel szó megdicsõülésnek is lehet nevezni. hogy nem mantra. Soha eszébe se jutott. Néhány nõ ian körülötte ólálkodott. Az ellentét az. A festmény és a szobor és a zene természe éppen olyan mantrákat mond. Ez a logos mágikus hata lmának birtoka. mint az üvöltõ dadogás. Az egé mindössze néhány szó. Az irod lve tulajdonképpen holt. Az irodalmiság nyelvszurrogátum és pontosan az olyanok igényének felel meg.hatalom. Semmi raffinéria. vagyis a Mennydörgés fiai-nak. trükkös és nyegle. hogy bármelyiknek is felüljön. Semmi irodalmiság. mert azonnal azt kérdezték. hanem terminológia. hanem legf eljebb chiffre. sötét izgalommal. legfeljebb slang. Neki pedig nem volt. Ha az embert a szó-mámor elkapja. hanem mû. Ezért olyan végtelenül szószegény s ezért kell olyan gazdagnak mutatkoznia. vagy sugallatnak nevezik. a szavak nem szól hanem a szavak igazi ereje mennydörög. felismerhetetlen jele van. akik vagy nem tudnak. Egyedül maradt. Az igazi stílus p edig liturgia. hogy hat almuk volt a lelkek fölött éspedig szavuk által. Miért pont ezt a két emléket cipeli magával? € € 4. A szómámor az üdvözülés egyik legmagasabb lehetõsége. amelynek rövid felvillanásait a mûvészek dolkozók ihletnek. Ellentéte felõl pedig aránylag igen n megközelíthetõ. vagyis nincs értelme és a valóságot meg sem tudja közelíteni. de fõként. hogy: festés közben akarok meghalni. A tudás egyetlen eszköze a szó. Aki errõl a ki pongásról nem tud és nem akar lemondani. Hérakleitos mondja Sibylláról. Errõl az enthuziazmusról szól Origenés na gy logos-metafizikájában. vagyis nem nyelv. Az irodalmiságot azonban az jellemzi. Eldobni a kormán ki az óceánra! A többiek a kikötõben csücsültek és recepteken törték a fejüket. A Logos Mennyország ilyen mágikus fogalom. A s zenvedélyes munkaláz õrülete. Zenéje nincs. Azt hitték. ha meghallja a Kezdetben volt a Szó és a Szó Isten volt szavainak dübörgését. hogy a titkos varázsrecept. vagy idegen. hogy Jézus Jánost. Van abban valami eszeveszett. Nyelve í etlen és ízléstelen. mint a költemény. vagy a gondolat. mint minden slang és terminológia. Azér ják így. Az irodalmár tulajdonképpen kontár éspedig a legveszedelmesebb. Bárhová ért. Ezért hat úgy. birtokában van és ki tudja nyitni az összes rejtett k incseskamrákat. hogy mi a recept. A mantra az értelemteremtõ és válságfeloldó varázshatalom. Ez az irtózatos heve János evangéliumának. vagyis terminológia. A nyelv félelmetes és forró hatalmától való ittasságnak az a tartós állapota ez. azért imádkozik. ebben a transzcendens logos-ethuziazmusban élt. Péte abot miért nevezte el boanérgesnek. Az irodalom nem valódi. Az ember átlagosan folytatott életéhe az állapot az õrület egy nemének látszik. az ogos-Mennyországba érkezik. amikor azt mondja: Kezd etben volt a Szó és a Szó Istennél volt és a Szó Isten volt. Egyik se tett rá különösebb hatást. A dolog végül is unalmas lett. amelyeknek értelemteremtõ és válságfeloldó hatalmuk van. Semmi rutin. Recept nélkül. Az irodalmiság szemfényvesztõ és látszólagosan gazdag szóhasználata bonyolult raffinéria e e.és ál-szavakka1 operál. Recept nélkül egyedül az óceánon. milyen methodus szerint fognak hajózni és hová utaznak. vagy nem mernek valódi életet élni. hogy titkát kicsalja. hogyha majd is elindulnak. Az irodalmár az igazi nyelv p arazitája. De ha tudja. A szó-mámor a létezésnek egyik legintenzívebb h elye. Volt eset. mintha stílus len holott a süketnéma jelbeszéd egy faja. csak nem árulja el. vagy kölcsön nyelv. E szavak külsõségei mágikusak. gék lenni. akkor egyszerre érteni fogja. Van es et. A boanérges mágikus fogalom. amit általában és elég régen irodalmiságnak hívnak. amikor az öreg Cézan e azt mondja. azt sem értheti. € € Ez az egész létezésnek egyik legintenzívebb helye. teles-tele kínzó kéjjel és mint a betegség. Bonyolult boldogsággal kec tették. de akinek a fenyegetõ és bûnös homály kitisztul. de csak külsõségei. Inkább komikus. h ogy a küszöböt a logos-enthuziazmusban léphesse át. Hívják pedig Logos Mennyországnak. Egyetlenegy se volt vonzó. A rutinié kontár. amíg az ember a szót nem éli és nem érti. Szeretnének mantrák. hogy . mesterséges. hogy be hagyta magát csapni néhány Nem volt különösebben érdekes. Nem parazita. fájdalmas és gyönyörû. A szómámorból fakadt logo . Kizárták és megfigyelték. mindenütt idegen volt. A legtöbbet errõl a helyrõl az öreg Hérakleitos tudja. mert az ember bizonyos határon túl a közhasználatban levõ nyelvet kénytelen felfokoz mágikus fogalmakkal operálni. mint együtt a szere Mint a szerelem. Ó igen. Erõszakos. Persze a kikötõt so hasem hagyták el. Aki a szót megízlelte. A szó-megdicsõülés az irodalmiságnak csaknem pontos ellentéte. Ez a létezés egyik legintenzívebb helye. vagy nem akarnak. kínos és káprázatos. amikor a logos-extázis olyan. Ez a mû-kicsapongás.

a benne levõ valódi om szerint elõadni. hogy még ha akarna. ez a széttépett üresség . nyolcvan év. Nincs és nem is képzelhetõ el oly an elõadó. Ez a csend egy neme. int az Oidipos Kolonos-ban az aggok kórusa. minden zárt szívet felold. Beethoven kvartettjeinek alaphangja olyan. Csak akkor vagyok Hatalom. hanem úgy. a Vihart és a többi nyilvánosan elõadható kései mûvet. Mi az. varázs azt jelenti. Ez a hátborzongató színtelenség. mint a Tao te king-ben és Beethoven utolsó kvartettjeiben. ha Semmi vagyok. Az ember soha nem remélt szabadságban él. Csak akkor vagyok Hatalom. A világosság eltompul. Pihenj. Ez a kései mûvek melank a. Ha az ember hely n él. itt áll Oidipos r azt mondja: Csak. De hol van már a kétségbeesés! Das Leere lernen. bûvés A varázslat megpihent. Búcsú a varázshatalmaktó Ez Kolonos. hogy itt már egyáltalán nem gyönyörökrõl és szikrázó izgalmakról. értelmeket teremt és válságokat old fel. különösen az izzó mantrák után. az ürességet tanulni? Schweige still hallgass csendesen. bénákat és sántákat gyógyít. se tudna soha megsemmisülni. Az öregkori mûvek fénytelen hang an és kopár színtelenségében ez a lyukas görbeség. de sehol se érezni jobb an. az Oidipost. Mindenki káromlásnak tartaná. a megrendítõ izg g ható gyönyör után. csaknem süket tónusában. amely minden rejtett helyet megnyit. A mámornak csaknem bénító hiánya ez. Sophoklés. mint a Kunst der Fuge-t. A varázs megszûnt. Shakespeare. amely évszázadokra szó mámorban az ember mantrákat mond. ha nem vagyok S emmi? Nincs könnyebb ennél. Bach. Kétségbe kellene a esni. Amikor Shakespeare a Vihar-ban kimondja. Bizonyosan semmi sem lenn yobb botrány.golatlan szavakat nyögött és kiáltott és e szavaknak oly értelme volt. Szemét és lárma. Lemondani. mert k önfényû ragyogása nincs. bármilyen kevés komédia. € € 5. A többi úgyis szemét volt. de már csak visszfényével. nincs könnyebb ennél. Üresnek lenni annyi. ami valódi. de e könnyûnél nincs nehezebb. mint megtöltetni. ami üres. € € 6. széttépettnek lenni annyi. mert a mágiának még legmagas bb alakjától is megszabadult. Az élet nem hatvan. sajátságosan és félelme ompul. kopott és fénytelen. € € A kvartettnek elõadásából ezt kihallani s ezért megérteni rendkívül nehéz. mint egyenessé válni. hogy az ember a logos-paradicsom angyalait békével elbo csátja. Csak azt megtartani. hanem örök létezés és nem úgy kell élni. S az is lenne. hogy az r a végén megsemmisül. mondja Goethe. A logos-enthuziazmus a létezés egyik legintenzíveb helye. Nincs több kábulat és maszk és par andó haláljelenléttõl felfokozott létbõl minden salak kiégett. szól Lao-ce. ami megmaradt? A valódi z a valódi. € . yi. hegyeket megmoz lecsillapít és a vizet borrá változtatja. A Vihar még tele van az üdvösség visszfényével. le kell mond ani és görbének és üresnek és széttépettnek kell lenni és megkopni és elszíntelenedni és lyuk k kell lenni. ahogy a kvart ettek teszik. Mert nincs olyan elõadó. aki tudná. az egész létezésnek még a logos-paradicsomnál is intenzívebb helye. Lao-ce ismerte. A hang szürke lesz. mint megújulni. Leeres lernen? megtanulni azt. Görbének lenni annyi. minden néma ságot megszólaltat. Pihenj. olyan lyu kas hang ez. ha nem vagyok Semmi? Ó. a Logos-Mennyor zágból kilép. Ez még az elõbbinél is intenzívebb hely. akkor vagyok Hatalom? Úgy látszik. a lángoló enthuziazmus után. amely az egész létezésnek még a Logos-Mennyországnál is intenzívebb helye. ak i az öregkori mûvek halálközelségétõl felfokozott létének olyan elképzelhetetlen erejét ismer ethoven. Minden mûvészet. Megtanuln i azt. veszteségeinek arányában nõ. Miért? Mert a k eket az obligát irodalmisággal adják elõ. minden süketet hallóvá tesz. Most ez eltûnt. A szóról is lemondani. még a legmagasabb mélyén is van kevés. Lemondani. Elkopni és görbének lenni és lemondani. mint egésznek maradni. ami üres. ahogy Goethe mondja. mint egyszer az a-moll kvartettet a maga színtelenségében és szörnyû kopottságá lerongyolt harmóniáiban és összetört hangjaiban. rekedt és mély. Egészen természetes. Elküldte õket. és titkos aktus b rtokába jut. amelyben semmi mágia nincs. € € Szûnj meg. de a könnyûnél nincs nehezebb! Ez a kései mûvekben a csaknem hangtalan mély é monoton basszus. varázs. A Faust második részének és a Kunst der Fuge-nek hangja ez. varázs! Ez a búcsú a szó-megdicsõüléstõl.

tanácstalansága. ez a melankólia. Saját látomásai vannak. de mégis. Ahol a tudomány megáll. Az utolsó elõtt y ellen nem lehet védekezni. senki se tudja. ez az utolsó. ez a melankólia. Még azt se. Ez sokkal élvezetesebb és egzaktabb térkép. merre va nnak és vannak-e egyáltalán? Mi történik akkor. minden festészet és zene k leglefesthetetlenebb és megírhatatlanabb. Nem érti. Ahonnan már áthallani valamit. ha belép a beléphetetlenbe? Azt mondják. ahol az öreg Lao-ce-t még egyszer és utoljára látták és felismerték s ahol megkér gy tudását írja le s ahol a Tao te king-et megírta. n nyelv között a 1egkimondhatatlanabb. Az élet úgy van megalkotva. ahol elõtte még senki sem já gen. ahová belépni tilos és mi történik. egy csepp méz. ebben a cseppben benne van mindaz. ami megmaradt. € € A közértelem az életet rendkívül megkönnyíti. nicht zu betretende. Van aztán a tudomány. ez az utolsó b z az utolsó veszély. legfelje b jó sétányira. A melankóliának saját nyelve van. hogy bolond. hogy az utolsó.€ 7. akiben ez ne lenne meg. De mindegyik számára elérhetetlen. csak úgy a ház körül. Ez a végsõ gyönyörû az édes szomorúság az élet utolsó csábítása és az ember utolsó elragadtatása. aki nem akar messze menni. A létezés helyeinek fe1térképezésére csak en mód van és ez a szó. hogy a csontja égni kezd. am z emberi térképen ismeretlen és egyedül marad. A már át lehet kiáltani. Ins Unbetreten e. € . a mûvés vább. van benne egy csepp áldás. hogy nincs több. nyomorult. A hangtalan és fájdalmas gyönyörûség az lmetlen és érthetetlen elmúlása fölött. hogy bármilyen keserû legyen. a létezés térképén. Fagyos ez. amelyeket még senki se hallott és sen ki se mondott ki és kimondhatatlanok. Az utolsó a melankólia. amely a térképezést az ismert területeken túl is folyta m túlságosan megbízhatóan és rendkívül fontoskodva. ahová belépni tilos. Úgy látszik. soha nem volt édesebb még a szenvedés sem. € € 8. mi történik. A melankóli a a mulandóság végsõ állomása. ha az ember a létezés olyan helyére ér. a megismerhetetlen határán az uto az a hely. hogy ez a halál. mint most. Annyira mellette. Soha még ilyen csábító nem volt. ha az ember a létezésnek olyan helyére ér. hogy ezt a csepp mézet elveszítse. De mi történik akkor. Enélkül az éd csepp nélkül nem lehet élni. az élet utolsó. amilyeneket még nem látott sen ki és lefesthetetlenek és olyan látomásai és tapasztalatai és olyan álmai és megrázkódtatásai amelyeket senki sem ismer s amelyekrõl hiába ír és beszél. Ez a tikkasztó édesség a fehé melankólia a mulandóság utolsó cseppje. mint a szomszédba. és fest. megrázkódtatá ját magánya. hûvösség árad. ha olyan képeket lát. vagy sötét. nem érzelem. saját álmai. de éppen jó annak. nem lelkiállapot. itt az embert ritkán éri csalódás. ogy már átlát. Az a tudat. Ez a holtbiztos tudat. de olyan forróság lepi meg. ha az ember olyan szavakat hall. € € A melankólia nem a kedély dolga. bármilyen zaklatott. Ann félnek. Az ember életében az utolsó elõtti csepp méz az öröm a nõi szépség fölött. Egyetlen csepp méz. A létezés fontos területeit feltérképezi. vagy piszkos és mérgezett. bizalma. hogy nincs több. saját festészete és zenéje. tökéletesen tanácstalanul és társtalanul és eg yenkor az ember mellõl még a melegszívûek is elhúzódnak és gyanakodni kezdenek és félnek. Nincs olyan komisz és züllött és léha és alj r. szegény. Ez a kérlelhetetlen? Onnan. Az egé utolsó csepp mézbe mártva. Mi történik akkor. Fehér sötétség. Sebek ? Diadal? Öröm? Legyõzetés? Kiábrándulás? Kudarc? Nincs. de azért hallja. Ott él pontosan mellette. nem betegség. Pe szûk egy kicsit. hogy még azt se merik mondani rá. legeslegutolsó csepp méze. ha a z ember belép oda. titka. annál tö es meglepetés. a tudomány számára patho zámára szakrális csoda. És az életet sohasem lehet annyira meggyalázni. ilyen reménytelenül és hiábavalóa is olyan megrendítõen édes. A közértelem számára idegenszerû és félelmetes. Ez az utolsó csepp méz. nicht zu erbittende. Az ember tudja. Ins Unerbetete. € € 9. de oly különös! Beleborzong. saját sebe és öröme és kudarca. félelme.

tudja. Tíz emberélet torlódott össze s . Elgörbíti és kihagy belõle. Több sors fut egyszerre. Közben groteszk víziói vannak és kíno yorog.€ Beethoven utolsó kvartettjeinek süket ugrálása és fakó éneke szörnyû és utolsó erõfeszítés egyszer. pontosan úgy. akkor ezt a v megfelelõen így is kell ábrázolni. ha nem csinálnám. Ki érti? Én nem. hogy ezt a hangulatmenetet így kellene kidolgozni. vagy valakiknek. igen. mint egy kolonosi fatörz s. Erõszakosan. még inkább összedobálva. Néha két sors benne egymás mellé kerül. Nem fél semmitõl. Az eg la. Az egész. Mintha az öreg indokolatlan mérgé a képet elõbb összetörte volna s úgy festette volna meg. Aki hallgatja. amelynek a mûvészethez semmi köze. Ostoba kísérletezés. ami van. paradox ideákat ékel bele azzal a szándékkal. Az áhítat kellõs közepén furcsa öreg embert lát futni. mint a macskazene. de az egészet úgy hagyja. mint ezt megcsinálni. Egyszer mintha hangot hallott volna. még több sorsot él. a másik narancsvörös és mind a kettõ csupa rongy. A létezést csak szavakkal lehet feltérképezni. Ha a részek ne m tartoznak egymáshoz és a dolgokat és a látóteret fekete villámok cikázzák át. Nem bolondság ez? De az. Bele az áhítat közepébe. mint Cézanne képein. hóna alatt két lepedõvel. Elõbb lenyúzni ró a szépséget.) A melankólia nem egyszerû. € € Az öreg Cézanne képein látható. mint Beethoven utolsó kvartettjeiben. Sok értelme nincs. fejlettségû. Egészen pontosan tudja. Úgysem érti senki és valószínûleg soha senki se fo egérteni. Talán az anyag nem akart összeállni s az öreg et mégis egymáshoz kényszerítette volna. Még ezt az egyet. Csinálja tovább. A régebbi mûvekkel lehet összehasonlítani. de nem inog és nem kételkedik. álom és óhaj és bölcsesség és szenvedély ellen. hogy várja meg. hogy egész életében a magas szépséget és ízlést. hol arra ugrál úgy. különböz korú. képzelõ és varázs. Mi értelme van annak. Az ember szimultán egy tucat. hogy a fes zültséget majd késõbb kidolgozza és feloldja. Biztosan beleõrülnék. hogy végül csak a jelzõk dnak meg. Itt az elõbbivel már semminek sincs analógiája. így befejezni. Én csak csinálom. de nem csinálja. így megf ormálni. Ez a hang beoltotta minden tudatlanság és csalódás. ( Been justed from your senses. Mintha egymáshoz nem tartozó darabo kból lenne összerakva. Látomás és köz nilitás és infantilizmus. foglalkozású. Tanácst l és gondolkozik. hogy azt fesse le. Furcsa hang! Leírja. komolyságot és tisz mûvelte és most ilyen éretlen csínyeket csinál? Egész zenei logikáját összemorzsolta. papírkosárba való fr tumokat. levegõ után kapkod és nem tudja. Egyáltalában az öregkori melankóliánál bonyolultabb és sokszerû t nincs. A szám is szó. Hallja. hogy az ima közepén trágárul káromkodjék és a szerelmes asszo beleköpjön. türelmetlenül és szenvedélyes sietségge e utolsó képein vad és vastag vonalak futnak át. s amióta hallotta. Minden áron. € € 10. Még egyszer és soha többé. ahogy van és nyargal b. Repedések. De olya yszer rohama nyûgözte le. Az ember nemcsak jelen életének valamennyi korszakát éli egyszerre. De nem is nyargal. korhadt és lyukas. egymáshoz alig tartozó. megvan a Faust második részében. ho bolond eszét most már tényleg teljesen elvesztette. Csak ú y. Olyan. nem káprázat és semmi sincs. a szín is szó. a másik alla breve con brio g-dúr. hogy az öreg valamit kiabál. hogy azt kell hinnie. hogy recsegjen és ha kopár. Bele kell õrülni. de seh sem annyira. Milyen üres és kietlen! Olyan görcsös. hogy az emberben nyugtalanságnál és ijedelemnél egyebet alig kelt. Attól sem. nincs fontosabb. Hogy legyen. füle mondta fel a szolgálatot. Neki z volt a fontos. Borzalom. jegyzeteket és ötleteket. Mit kezd vele? Mind a kettõ egyszerre szól. az e egyedes andante fisz moll. Beethoven kvartettjeiben zsúfolt ös zefüggéstelenségben témák torlódnak. vagy értelme bomlott meg. mi tha azt mondaná. igazuk lenne. sokkal inkább iránytalanul és kiszámíthatatlanul hol erre. kiérleletlen szeszélyeket. vérmérsékletû ember sorsát ugyanabban az órában és per an. ami kevésbé lenne vigasztaló. ahogy van. ang is szó. a Tao te king-ben. Nem sokat törõdött azzal. máris abbahagyja. hazugság és remény. Az öreg Cézanne egzakt ember volt. A lassú és ünnepi dalba egyszerre csak belerúg. azt a benyomást kelti. Észvesztõ gazdagság és észvesztõ bonyodalom. réges-régen egyetlenegy hang ot. A melankóliában az elmúlt és a jelen és a torlódnak. Nem valakinek. Már semmi baja s em történhet. hogy ki mit ért belõle. akik a lélekvándorlást tanítják. A festészet és a zene is nyelv. és egymáshoz nem tartozó gondolatokat ak ar mindenáron összetákolni. Ez itt nem szép. aztán soha többé. Még ezt. Mintha azok nak. A kezd valamibe. hogy ezek után semmi újat nem mondhatnak. csak akkor jó. fajú.

mintha egymáshoz nem tartozó darabokból lenne összetákolva eszelõs sietségbe rõl kérem nincs szó. amely a arra. fokozást. Das stärkere Dasein. rekedt és monoton basszus. Ez az eset az a-moll kvartettben. Hangról hangra. Nem látomásról és álomról és imaginációról van szó. hogy ez a mi életünk a varázslat. a tündérek. Ha paradox. Ha még nem lett volna süket. ha teljesen át tudnánk lépni. A valóságot Beethoven sem vette éppen semmibe. gonosztevõk és fanatikusak. minden hangsúlyt. Másutt a mûvészeten több hang üt át. Ennek semmi köze a hallucinációhoz. a tétova és fakó. mintha a torlódás az egész emberi létezés anyagát felve nem. nem az itt. a véletlen. a mámor. Néha fátyolosan. Ha fátyol. Úgy tûnik. vagy a Kunst der Fuge-ban. Van olyan idõ. Ez itt mind valóban és ténylegesen õ maga. Ez a könnyû. Úgy látszik. hogy milyen hangokat hall. Ha ütés. a kövek. nem! A probléma az éppen az egysze hatalmas lét. Ha úgy tûnik. a rejtély. Soha olyan gonddal és lélekjelenléttel nem szerkesztett. amelynél csak egy nagyobb van. amikor úgy látszik. A szkizoidhoz természetesen semmi köze sinc . az ember megret mert az az érzése. Van egységes és hosszú részlet. rendesen a kolonosi aggastyánok kara. A kolonosi aggastyánok kara mondja: Irtózat ez. hogy az emberinél megmérhetetlenül hatalmasabb erõt fel tudja fogni. minden régmúlt szenvedést álmából fe ztani! A melankólia állapotára jellemzõ. A varázslatnak vége. Itt mind esen róla van szó. Az a-moll kvartettben a helyzet egészen különös. € . A varázslat a legnagyobb. de nem is tudhatta. Az áthallás néha a mû felépítésében van meg. E hangok a vámpírok. ahogy Shakespeare a Viharban mo ndja: abból az anyagból készültünk. a végzet a szenvedély. a szerel em. Az alapszint. Még ennél is több. Hasonló teljesítmény az emberi világban nincs thoven ebben az idõben már teljesen süket volt s így nem tudta. a valóság. Szegény kis életünk az alvás óceánjának közepén úszik. akkor az egész mû inogni kezd. fõként a. nem a látszat.er helyett lát. És ha már álmokról és hallucinációk arázslatról van szó. hogy a fátyolban a mû elmerül. Ó. az élet. Ez nem valami általánosság. "Now my charms are all ove rown" (bûbájam elpárolgott). Ez mérhetetlenül hatalmasabb valóság megnyilatkozása. ilyen összetörtnek látszik és az egyes részek között ilyen brutális fekete vill k. lankadást. "This rough magic I here abjure" (e durva varázst ma megtag adom). szerelmes osak. € € 12. Emberieknek értelmezte azokat. Egészen heterogén anyag. Úgy látszik. a valóság. hát úgy tûnik. tékozlók és kéjelgõk és rejtélyesen és kinyomozhatatlanul m szerre van. Ha torlódás van. Mint sze lenne törve? Összefüggéstelen? Mégis így van. hogy az egész mû exisztenciáját felborítja. hogy összehányt jegyzet. mint egy ütés. Néha csak úgy. öreg. pontosan ütemrõl ütemre. nincs ennél könn yûnél nincs nehezebb. ahogy Rilke mondja: amelyben. ez a káprázat és llucináció. And our little life is rounded with a s eep. e és erre az álomlétre halljuk át a valóságot. létünk elolvadna. A Faust második részében e hangok roppant s n törnek át. Az Oidipos Kolonosban a hang arányosan. abban éppen az a különös. hogy kettõs. akkor torlódá an. hogy a tévedés ki van zárva. amit áthal nak kell hívni. a világosság. Ez az álom itt. Erre a szint re valamilyen kísértetiesen tiszta és élesen metszett hang hallatszik át. e h angok fülét biztosan széttépték volna. amelyre a kései mû áthall. vagy Platonnál és Tolsztojnál és valahányszor átüt. És nem a káprázat a pr bléma. a mû szövetének minden sejtjét áthatja. hogy minden részhez. ébredõ és félig alvó lelkek benne. amelyben élünk. A melankólia az emberi életen az utolsó áldás. az Oidipos Kolonosban és a Faustban. mintha az egész Oidipos áthallá az egész Oidipos anyagtalanul valahol a levegõben lebegne. nem a földi lét. l. mert semmi köze sincs a pathológiához. minden alkal mmal úgy van. adox. Ez a nehéz. a halak. nincs kétség afelõl. A mel iában az ember szüntelenül legalább dupla helyzetben van és ez magyarázza meg azt. mint a Viharba . a túlnan. amely az áthallott idegen zenét elképzelhetetlen koncentrációval az emberi zene nyelvére fordítja. kit adást a mi földi zenénk nyelvére hangszerel át. Ha ijedelmet kelt. okosak és züllöttek. A Viharban az elsõ mozgató Ariel és a színen megjelennek Ceres és Iris és tündér és szörnyek. De a valóság ez lyen zsúfolt. a Tao te ki ben. az éjszaka. Amit felvet. nem a sors. ez az az érzékenység és hangoltság. hát kelt. amelybõl az álom. We are such stuff as dreams are made of. vagyis minden karmához és m nden sorshoz külön olyan személyes köze van és mindegyikben annyira legérzékenyebb saját szem van érintve és érdekelve.

Me kell. Eddig vak vol . Megkopott és megszürkült. amit Oidipos. ha megtalálja. o yan arány. mint az ör g Tolsztoj. aki pontosan úgy. hogy magát megváltoztassa. megszerezte a tudást és mialatt megszerezte. Szenvedni kell. A szakrális szubjektum elsõ körvonalai m gjelentek. Nem úgy. Hérakleitos. Azt is. ma. A legkevésbé üdvtanítás. festõietlen. Évezredek kínjából kiizzadt áldott csepp. a borz lképzelhetetlen fokozódásának és csaknem megsemmisítõ sûrûsödésének idején a szenvedések érte r megtalálta. nem kérünk többé. Szegényes. A valódi valóságból az igazi létezésnek már hangjait áthallja és most meg kel csinálni. mint Canterbury püspöke. S amikor mûtétet végez. Mint Goeth e. az embereknek. munká a véget ér. Ha a történet borzalmai másra nem is. olyan tudás és olyan értelem. A küszöbön. mert itt van köz nül a kérlelhetetlen kapujában. a világnak e páratlan helye. Megsze rezték életük végén és most már tudják. ilyesmit még komolyan akarna venn tudatos világcsalást érintõ elvetemült rosszhiszemûség és a kretenizmus határán lenne kénytel foglalni. hogy ez az élet itt így sötét és véres gyalázat. Nem tanítás. Beethoven az egész valóságot emberi zenére hangszereli. "Értelmébõl kizökkent" (been justled from your senses). amellyel az igazi valóságot át tudja venni. úgyis mindig csak az. Nem minden mûvész szerzi meg. meg is valósítsák. Lao-ce. át kell adnia az embereknek. amit a történeti emberiség háromezer év óta átél volt értelmetlen. Most! Éppen most! Az öreg Tolsztoj szavaiból világosan látszik. már látható. hane m nekik. neki. Már semmitõl sem fél. Shakespeare. Meg kellene csinálni a valódi embert és a valódi élet t és hozzá kellene fogni a világ átalakításához és az egész emberiséget meg kellene tanítani y ezt miképpen kell csinálni. S most a markában ma rad. csaknem üres tér. Pihen varázs. amely a történet mind atalom. aki azt mondta. € € A borzalmaknak az az apokalyptikus özöne. Ez a kései mûvek melankóliája. hanem az embert. Azt hitte. ogy az igazi életet meg kell keresnie és ha megtalálta. A mû nagyobbik felére nincs idõ. Az apokalyptiku s szenvedések értelme. Rilke. vagyis egyetemes recept. az egész földön se nek. hogy amit tudnak. a jel . Senkinek sem adhatja tovább. € PYTHIA € 1. Sophoklés. Közben az élet elfogyott. Ez Kolonos. Rilke az angy alok létének hatalmáról szól. Tolsztojnak. Amirõl szó van. mit kellene tenni. hogy festés közben akar meghalni. Platon. Megmentette az utolsó epp mézet s az utolsó áldást és a tudást az igazi életrõl és a valóságról megszerezte. nyolcvanéves lett. Ha tudta volna. arra mindenesetre jók voltak y az üdvtanokból visszavonhatatlanul kiábrándultunk. mindegyiknek! Nem magának szerezte meg. és generálmegváltás. ma. tisztán lát. A történet iszonyatai ellen az egyetlen ellenszer az az ember. senkinek se m adhatja tovább! Ha tudta volna! Hiszen nem neki kellett. ha nem vagyok Semmi? Ez a kései mûvek melankóliája. Mit tud belõle megvalósítani? Megkísérli. a sors n m olyan jól nevelt úr. Beetho ven. hogy a valódi életet hirdesse? Mint az öreg Platon. program. Elnyerni a tudást és nem használni tudni. Goethe. Bach. amiket átéltünk. de asem volt ilyen hatalma. A küszöbön. Kezébe cvanéves. sima. Az öreg Michelangelo szobrot farag és félbenhagy ja. Az üdvtanokb szépen. semmi csinosság. olyan mérték vált lehetõvé és láthatóvá és megvalósíthatóvá. hogy õ a dolgot nem így értette. Nekünk ma. Senkinek. Mit tehet? Dolgozzon tovább? Tovább a munkakicsapongásban éljen? Mint Cézanne. Sophoklés azt kérdezi: csak akkor vagyok Hatalom. mint Oidipos. az biztos. Tolsztoj. Kevesen vannak. Az embereknek. Az öreg Tolsztoj élete legvégén írt naplójában és leveleiben embertelenül szenved. Ezzel a ténnyel állandóan számolni kell. Tudják és ezzel a tudással vadonat ne szükségük. minden valószínûség s ak ritkán alkalmaz érzéstelenítést. Már tud ? Tudja. vagy pedig sem. A szenvedések értelme az. Olyan létezési színvonal. Az." Túl van a káprázaton. semmi cukor. Másikat. kegyetlenül józan és egyszerû. Amint mondják. Mint Lao-ce. hogy valódi le Megkísérli. aki minden iszonyatnál erõsebb. nem a mûvet. de most. Ez a szakrális szubjektum. megszerezte. Ilyen ember pedig van. hogy érdemes volt. Ha valaki azok után. igen. néhány gondolkodó.€ Ha a mûvész a hangoltságot. hogy olyan emberré kell lenni. kivétel nélkül mindenkinek. akiért mindezt érdemes volt végigcsinálni. hogy ér demes. mint így üresen és széttépve. aki ezt az iszonya tot kibírja. hogy valamely varázsszót mondott és erre üdvtant épített. "Most már világosan látok.

az injekció nélkül végzett mûtétek mit jelentenek. amelyek z egyik a másiknál állandóan egy oktávval magasabban szól s a másik csaknem belehal abba. de volt közöttük. Pedig minden esetben ják obi természet. A küszöbön. minden percben adott és jelen levõ realitásról. Empedoklés azonban teljes egészében archaikus ember. Az erõszaknak végül is hálásnak kell lenni. hogy forradalmár. mintha a csecsemõ. a bölcs és az õrült keverék Semmi sincs távolabb tõle. Elsõ percre olyan. hanem abban. hódító is. amit csinál. Majd. és üdvözült. a történetet és a t lényében összeolvasztotta. ez mirõl szó van. € € 3. olyan értelem. Ezért az új emberalak e egjelenése nem Napóleon. a kultusztól és a misztikától sem és szeret mind akt lenni. Az operác fájdalmaiból pedig következtethetünk annak súlyosságára és jelentõségére. Az elrontott. Szenvedni kell. Milyen dicsõség l on a színvonalon élni. A tizenkilencedik század sokáig abban a hi szemben volt. szent is. vagy gondolkozik. A felk entség egy neme. mikor az em gondolkozás egébõl naponta nem hétszer. amelyen az ember ír! És micsoda kiábrándító tehetetlenség. csaknem egyenlõ arányban arc kus apokalyptikus. olyan arány és mérték vált leh hatóvá. nem pedig abban a dicsõségben. hanem Goethe. hogy ilyen le zuhantan és tehetetlenül és erõtlenül kell meghalnia. vagy sem. A létezés határait a beláthatatlanba tolta. Minden esetben valami kiszámíthatatlannak kell közbejönnie. ahol ne érezné magát érint Az egészben érdekelve van. ugyanakkor a mathematikától. Titka mégsem abban van. mikor mosolyog. amelyben gondolkozik. a préda és az erõszak. költõ is. Olyan arányú lény. csakis az. a gondolkozó ír. hogy ennek a z embernek enciklopedikusnak kell lennie. € € A szakrális szubjektum. A tizennyolcadik század azt hitte. Itt ténylegesen adott két realitásr : két. € € 2. amilyet legutoljára en láttunk. elbotlik és végül elfullad és nem bírja tovább. hogy érdemes vo ezésnek olyan módja és színvonala. filozófusnak látszik. hogy az ember azon a ma gasságon. átlép a zenébe és a költészetbe. Ezért szakrális. gondolkozásának valósága mögött állandóan lemarad.ban. A poli tikusok Napóleon óta próbálkoznak tapogatózni feléje. Az ember élete mûvészete u a legkisebb remény nélkül arra. Mint az iszonyú hatalom jótékony jelenléte. mert szilárdabban alapozza meg. volt alkalmunk tapasztalni. az aranykort. Bárhogyan i iheg és bukdácsol. A három nagy világkorszakot. És milyen különös. egyelõre nagyon nehéz. mintha vallástalan lenne. Igen. a megalkuvás. Nincs hely. hogy anima naturaliter christiana . Elég nagy z rt kelt. Ha festõ. ezért diabolikus és ezért emberi. hog . ha gondolkoz félig költõ. hanem hetvenhétszer lezuhan és tudja. hogy az írás édes és magas hatalma a z életet magához ragadja és a gondolkozás ereje az életet át és átragyogja. kenetteljes és pervertált kereszténységbõl s i sincsen benne. annál gyorsabban és tudatosabban bontakozik ki és annál erõsebb lesz. amennyire legelsõ vonásaiból látható. Ez az ember pillanatnyilag a mûvészet és a gondolkozás területén tartózkodik. ma már látható. hogy Istent láthassa. Ezért nincsen benne semmi a szcientifista szakemberbõl. ahogy van. Mágikus módszerekkel kísérleteznek. mint a visszavonulás. Nem riad vissza a próféciától. valami annak kell betörnie. De nála jobban senki sem tudja. Ördögien okos an gyarló és evangéliumian tiszta. aki a történetet nem érti és dakozik ellene. Mindegy ik emberi és ördögi marad anélkül. a költõ. hogy valaha is utolérje. és a t . A kollektív nyomorítás és drill terror minél nagyobb. forradal már is. sem a morálterroristából. ha zenét ír. azt beválthassa. Nem az idealitás és a realitás drámájáról van itt szó. € € Azon a színvonalon élni. aki az angyalokkal küzd. amely simogat. az óceán. aki az archaikus és az apokalyptikus létezéshez a harmadikat. Az ember életének valósága. az üdvözültet i tudta volna szerezni. amely a történet minden borzalmánál nagyobb hatalom. vagyis sorvasztó duplaságról. hogy szakrális tudott volna lenni. amelyen az ember alkot. tényleg élni tudjon. amelyen a mûvész alkot. gondolkozó is. Mindig egy kicsit próféta és orv lond. hogy tudós is. Ma már tudjuk. olyan tudás. A szakrális-diabolikus ember Lao-ce és Henoch és Orpheus kolosszális arc haikus arányait a történeti ember démoni életéhségével és az angyalok tudásának tisztaságával ja. félig tudós. hogy tudós. Ezért látszik úgy. Nem tudnak vele mit kezdeni. Az Evangélium nélkül pedig egyetlen lépést sem lehet tenni. hogy amit gondol. hogy érdemes.

Ez a kiszámíthatatlan és ez a váratlan azonban minden pillanatban itt van. az aranykor. a zenében. Ez a lény százjel eszél és cselekszik. A kettõ fragmentum. ezért van reánk olyan hat ezért nem tudunk ellene védekezni és ezért még az angyalok is fellázadtak és az emberek leány al szerelembe estek. amelyen gondolkozik. De az embernek azon a színvona lon kell élni. mint hogy az embernek az érthetetlennel áll andó kapcsolata legyen. Az embernek az on a színvonalon élni. € € A szakrális-diabolikus ember megjelenésének tényét tudómásul kell venni. amelynek titka a szûzies szív. olyan intenzíven és ma sszívan konkrét. Ahogy a férfi pokoli szenvedélyeit étheri értelmével ellenpontozza és a kettõt emberi volt l tartja egyben. Még olyan nõ is akad. Ez megbocsáthatatlan. hogy azon a színvonalon élni. aki tudja. Ez a két realitásban a harmadik. € € 5. a föld és az alvilág. de mindenek fölött és elõtt: van. anélkül. a megvalósulás. A segítség. Tudja. Azt mondják. Az emberi lét nem két. A metafizikusok azt mo . mert semmi sem fontosabb. nem a szakrális szubjektum. € € 4. mert egyébként is. Más helyen: "Sophia Isten bölcsessége és örök szûz. Amirõl itt Böhme beszél. Ez a megrendítõ. a lét minden pillanatában olyan forróan aktuális. hogy az elsõ ember androgyn volt. aki megkezdte a ot a maga képére teremteni és a történet apokalyptikus erõi fölött a hatalmat meg fogja szere . De az elsõ ember férfi-lényét nem Éva. A szakrális szubjek egjelenésével a mérték újra itt van és tévedés többé az egész vonalon lehetetlenné vált. " Ádám a Szüzet elvesztette és elnyerte az asszonyt. amúgy is mindenki hajszálnyira azon a színvonalon él.. A háromszólamúság világában a dráma feloldódik. Ma már szándékos rövidlátásra van szük valaki ezt az embert a költészetben. nagyon nehéz. hogy aki nem látja és nem . a gondolkozásban ne lássa e gyre sûrûbben és tudatosabb és bátrabb alakban megjelenni.. Tevékeny valóság. nagyon nehéz. a nõ az ördögnek is eladja magát. a diabolikus és mberi világban. amelyen gondolkozik és azon a színvonalon gondolkozik. hogy az ember test és lélek és szellem. amely n gondolkozik. A megrendítõ. amelyen gondolkozik. amely kiszámíthatatlan." E szavakat nem lehet elég komolyan venni. A három a kozmikus és az uni zális egység. ez a nõ Sophia volt. A nõi szépség varázsát azonban csak az érti. hanem három síkon fut. € € Böhme azt mondja. Ez a betörés állandóan t. a szépségmágia mértékét elvesztette. az apokalypsis és a megváltás. amint Böhme írja: "a Szûz nem teremtett és nem született Isten bölcsessége és hasonmása". Az ég. Minden esetben valami kiszámíthatatlannak kell közbejönnie. de itt van. akinek e mágia miatt lelkiismeret furdalása van. Amirõl azonban ebben a percben szó van. a nõ is kénytelen diabolikus szépségét az angyali kedéllyel ellenpontozni és földasszony voltával egyensúlyban tartani. a Szûz pedig vár r gy újjászülessék és akkor ismét magához fogadja. kivéve a puritánokat. kiszámíthatatlan. Ez a segítség. amit nagyszerûen értünk. Minden nõi szépségben van valami ördögi. A nõ szépségmágiája pontosan megfelel a férfi d us szenvedélyeinek és mind a kettõ misztérium. nem assz m folttalan és tiszta lény. Nem. de szépségébõl hajszálnyit sem hajlandó fel y van és egészen helyes. mert mélye n angyal és kizárólagosabban asszony. Ezért él az ember három világban. hanem a neki me gfelelõ asszony. akik azt nem is értik. amikor az et a gondolkozáshoz fel tudja emelni. mintha ellene bárkinek is bármi kifogása lehetn nne. Tudomásul kell vennünk. De az ember a két realitás drámáját megoldotta. Egy személyben férfi és asszony. Ezért van a létezésnek három szakasza. A nõi szépség démoni természete felõl teljes tájékozatlanságban vanna aguk a nõk. h ogy abban a hatalomban és szépségben. hogy legaláb en az ördöggel való szövetség eredménye. A virágzó test. ténylegesen élni tudjon. hogy értenén rendben van így. amelyben gondolkozik. a szakrális. Az a mely állandóan itt van. a mai asszon gészítette ki. Az élet háromszólamú. A nõ ilyen módon szabadabb ördög lehet." Az ember bûnbeesésével a teremtõ nemi hatal m két darabra tört. hogy az alvilággal állandó érintkezésben vagyunk a pokol nélkül egy pillanatig sem élhetnénk.lent van és képtelen fölemelkedni. amelyen él. Amikor az ember ténylegesen megvalósul. a festészetben. aki Isten hasonmása. A teremtõ nemi hatalom nem volt kettétörve.

az égszínkék elragadt ek az enthuziazmusnak fokát philosophiának. Sophia Isten bölcsessége és hasonmása. hogy megteremt na. A szakrális szubjektum alvilági szenvedélyének az asszony azúr Sophia varázsa felel meg. s anélkül. € € 7. És mivel õ mag ki van szolgáltatva neki. Valószí erós jelentõségét nem lehet túlozni. hogy az eróst még vörösebbé tegye. mint a teremtés mágikus mûvének kvintesszenciája egy pillanatban váratlanul és elképzelhe lenül kiragyogott és észbontó varázsával a Teremtõ meghökkenésére egyszerre csak itt volt. akibe Isten szerelmes. Az eredmén etlen volt. A kimondhatatlan va n bölcsességének bûvös ragyogása. Beszélnek arról az igen régi . a teremtés mágikus hevét zta le. Ez volt a kiszámíthatatlan. különösen a lélektanban elég sokat beszélnek. mint varázslat megjelent. hogy férfinak lenni annyi. akivel nem lehet betelni. akivel szemben maga a Teremtõ is tehetetlen. csak egyet tehet. hogy a mai világ állítólag a testi szenvedélyt a szellemivel ellensúlyozni kívánja. Abban. Mi egrendülés! Sophia az a szûz. a kék pedig a kék szerelem. Ez a testetöltés Sophia. € € Aki Böhme Sophiáját csak egy pillanatra is átélte. a bölcsesség. Ezért. hogy az erós jelentõségét túlozzák. mint Sophiába. az a világ elrontottságából etkezik. az a nem született és nem teremtett lény. De senki sem szület kettõt magában el tudta volna választani és ilyen ember nem is fog születni. Az örök szûz. Sophia pedig nem valamilyen vérszegény men t. A szerelem elképzelhetetlen hatalmáról ma. röviden azt mondhatná tt a vörös és a kék problémája merül fel. sophiaszerelemnek hívták. hogy a kettõsség remtõ hatalom ájultságához vezetett. az elképzelhetetlenül forró és érthetetlen izgalom é ugtalanság. A hõfok egyszerre duplájára ugrott. Hogy ez a szerelem ténylegesen nem élhetõ. hanem annak intenzitását éppen megkettõzte. nem ez a fontos. A megkülönböztet lme azonban nem ez. téved. amit Böhme mond. hanem az eredetinek rossz kópiája és elrontott másodpél a dolog így is van. A létezés megkétszerezõdött. Sophia nem született. a moso1yr e1ybe Isten egész nagyságát beleszerette és a végtelen hatalom benne határtalan szépséggé vál Mielõtt Sophia Isten mágiájából. € € A mi világunkban a létezés képlete ugyanaz. Böhme szavaiban fontos Sophia lénye. Még az sem. Megjelenésével azon eremtés mágikus hatalma nem tört meg. amelyben a teremtõ hatalom kettévált. Egyesek azt mondják. hogy Éva. a tiszt a teremtés varázslatának bûvös mosolya. hogy megszületett volna. mintha ilyesmi lehetetlen lenne és meg nem engedett káprázat és tilos õrület és vakm rõ túlzás és az egyetlen lehetõség lényébõl szomjasan inni és inni. tudja. a férfi vör . A vörös és a kék között alapvetõ különbség van. amely az eróst és az agapét elválasztja. A férfi kéknek a nõi vörös. a mi természetünkhöz és arányainkhoz mérten. A kolosszális ne rc és kép és lény megjelenése. beleszeret. az asszony nem az ember eredeti fele és a férfi lény teremtõ nemi hatalmának primordiális kiegészítõje. A teremtési traumában azonban az imagi náció testet öltött. mint Isten bölcsességére szomjazni. akit nem lehet eleget látni és ijedt áhítattal megta pogatni. ne az a fontos. Nem teremtetté ia. ami nem más. ha az egész fátyolosan nyilatkozik is meg. A férfi diadalmas értelmének az asszony vörös bûbája.az valódi létének igazsága felõl tudatlanságban kell. A kettétörés katasztrófája nem vált bukássá. A vörös nem egyéb. ezt nagyon jól tudjuk. Minden férfi lényege és lényének bélyege a Sophia-mosolyra va1ó szomjúság. hanem a fokozás. A kettõsség a teremtõ hatalom kiszámíthatatlanul zott mámorát idézte. hogy legyen.gondolatról is. Az igény nem az ellensúly. de még mindig elég erõvel ahhoz. Az agapé azért jelentkezi rõsebben. vagyis minden nõbe kivétel nélkül n szerelmesnek lenni. a diabolikus szenv gel való vérszerzõdés által szerzett bûbáj. hogy az egész lét ja legyen. anélkül. amikor a szakrális szubjektum elsõ körvonalai megj elenõben vannak és az új férfi a neki megfelelõ asszonyt a történet apokalypsisébõl már megke ni. Õ a teremtés minden elemi szenvedélyének elviselhetetlen varázsú tükre élõ személy eremtés minden rejtett mágiájának testetöltött valósága. ez az egész v ilágtörténet legfontosabb látomása és fölfedezése. Különösen a jelen pillanatban. a Teremtõ Egy volt. € € 6. mindig nem beszélnek eleget. aki arról beszél. mint az erós. Ané ogy az ember a mellékes magyarázatra különösebben sok szót vesztegetne. Sophia az a nõ. Az élõ tündöklés.

akinek van érzékeny a hatalmakat értse. € € 10. Sohasem szabad elfelejteni. nemcsak erós. akik Zeus fáinak suttogásából jósoltak. Az "ér" szó azt mondja. arányához tartozik. Testével é tkezik. Ha lemegy a folyóhoz elyen a víz forrni látszik. de itt ismét nem az a fontos. ha az ember az áramlat irányának oldalt fordul. Sophia maga a nõ s éppen ezért maga a test. másik fele a tündöklõ kék bölcsességmosoly. ami sehogy másként nem elmondható. ha valaki távolból reágondol. ha . Hallja. hanem sex s is. Ez benne az érték. alig emelkedõ és süllyedõ hangs gy-egy félpillanatra megszakad és újra kezdi. Pythia a megérintett. Érzék dolga. Érzi. Nemcsak a szemekét. azt i hogy ki gondol. aki a magas léttel érintkezésben van. mélyen lél matag ütemben. új mértékhez. hanem hatványozott enthuziazmus. € € Sophia ma ténylegesen élõ alakját Pythiának lehetne hívni. Ez az õ kizár eny ahhoz. a tenger hulláma. mert különösebb jóst rendelkezik. megmondták azt. Ez a Pythia test-lélek-szel1em tudása. Meg van érintve. mikor a zápor a tóra hull és az esõcseppek a vízen pegnek. Sophia nem t estetlen. Ez a vöröskék a szakrális-diabolikus nõ. a vörös a kéket. a mozdulatokét. . hogy Pythia Apollónt eléri. € € 9. Pythia ismeri a s yelveket. A világ úgy van megcsinálva. Nem azért. Pythia Delphoi-ban Apollón papnõje volt. Ismeri a csillagok fényének. nemcsak az elhallgatott érzések nyelvét. azt is. hanem háromról van szó. A test a szellemi létnek nem erõtlenebb. Érzi. ahol a magas hegyekrõl esténkin t a hûvös levegõ lassan lecsurog és ott. € € Érzékenységünk elsõsorban nyelvünk érzékenysége. a tölgyfalomb. Nem lefordítható. A test. Így beszél a ga ambok repülése nyári reggel a kék égen. hanem. a láng lobogásának. Mindez érzék dolga. Ér nység érintkezés érzelem értelem érzék érték. Sok benne az s. amikor sétarepülésüket végzik. Egyik fele a pokolból kapott varázs. mint a tündérgyermekek. fõként azok számár akik a jövõre nem kíváncsiak. ami van. Pyt hia ismeri az állatok nyelvét. Õ az. hogy az értelmekkel érintkezésben legyen. fõként a madarakét. mert önmagában kész értelem. ez a legdrágább eszköz. és talán sohasem volt lényeges. csaknem alva. ha a magas hatalom gondolatával megérin ti. de nincs is szükség arra. mit mond a szél. a napfény szárnyuk belsején csillog. a lélek és a szellem egysége. hog lefordítsák. a tenger zúgá az erdõzsongásnak. Beszél a sas repülése. hogy mit gondol. ami t gnap történt s ami örökké történik. Nem az a fontos. Pythia tudja. A éri ollón Pythiát megérinti.létezés színvonalának fokozásához. Meg van érintve érzékeiben és érzéseiben és értelmében. Így beszél a dagály a tengeren. A szentélytõl nem messze a föld mélyébõl nyíló ba t háromlábú széken ült és a kiáramló gõztõl kábultan olyan szavakat mondott. hanem éppen magasabb feszültsége. be sillagok. Dodonában voltak asszonyok. az óceán titkairól és így beszélnek éjjel a csillagok szikrázva talan világokról. hogy akkor is pontosan ugyanaz fog történni. Ez a Pythia-nõ birodalma. egyszerre lángolni kezd tõle és önkívületbe esik. fent körben keringenek megfordulnak. ami lesz. hogy jósoltak. Érzi az anyagtalan sugárzás forró. Testében érintik. mert tudják. Ez nem a Pythia-lélek kiváltsága. hogy ahol az ellenté sége jelenik meg. ugyanakkor hûvös suhanását. € € 8. amely olyan. hogy a domboldal hajlatában van hely. hogy Pythia mit mond arról. Pythia tudása az "ér" szóval közelíthetõ meg. Az örvény a mélybõl buzog fel és beszél. a virágok illatának nyelvét. a létben nem ájultság támad. A test az érzék és az érzékenység. Sophia megjelenésével a létezés megkettõzõdése a teremtési traumát teremtési mámorrá fokoz nvedély fokozza a vöröset. megh llja. nemcsak agapé. nem hagyható ki. A jóslat ebben a percben nem. Érintkezésben van a hatalmakkal. amelyeket csak a tak értettek. Meg van érintve. mint a csilla és mint az ihlet. A szerelem száma is három. hogy a lét a test. am van. néha az l és ezen az egyszerû nyelven olyat mond. hogy mit tud arról. an érintve. Ez az emberi szó-nyelv. Különös folyamatosan hosszú szót mond. És végü n is nem kettõrõl.

az az érzékek ájultsága. az érzékenység. hanem éppen felfokozódik. az éjszaka varázsa. Ennél több. vagyis. nem egyéb. fokozott tudás. Az. együtt. Ma ez a Sophia közöttünk Pythia alakjában él. hogy ezt mind a ketten tudják és káprázatnak tûnik. az érin tés. az érzéki tapasztalat mámorának birtokában A szerelem a megkettõzõdés varázslatának enthuziazmusában az eredeti egység helyreállításá edélye. Ez a mi egész életünk az elvesztett valódi létezés helyén keletkezett. A tündöklõ árnyék. nem vallás. az nem gyengülést jelent. € € 12. A tes rejét nem ássa alá. az értelem. amikor a hím és a nõ elszakadt. amelynek nem volt szüksége arra. hogy érintkezésben van a tudással. A látás a egy neme. A fül süketsége hatványozott hallás. s amely körül szüntelenül keringünk. együtt mind a kettõ". aki nem egyéb. amely. az éjsz sa. de amely elfelejthetetlen. hogy megteremtették volna. hanem erejét megkettõzi. € € 11. hogy lássák és tapintsák és többet tudtunk. y és szûz. A tudással. amel ytõl folyton távolodunk. Eredetileg mindent közvetlenül tudtunk és az egész valósággal kö együtt éltünk. mint Ádám volt. hanem meghatványozza. Pythia Sophia sötét tükre. az a nemtudás. mint a mágikus varázslat testetöltése. mind a kettõ. mondja Böhme. hogy a teremtõ nemi hatalom kettétöré etkezett a szerelem mámora. Mindnyájan androgyn lények vagyunk. A kezdetek kezdetén. de eltemethetetlen. . S ezért tudjuk. mint az eredeti közvetlen tudásnak elsápadt más valaha magasabbrendû és tökéletesebb tudás. Minden szerelem önmagában ezt az eredeti egységet forralja. El vagyunk temetv yen. Nem tanítások. a létezésnek elképzelhetetlen felfokozása. a teremtõ nemi hatalom ketté t. Ez a pillanat az. az elõbbinél nem gyengébb. Ezt ma már a lélektan is tudja. mert süket. mélyen. Ebben a pillanatban vált a teremtés traumája a terem tés ragyogó mámorává. Ifjú és szûz. nem világuralom. De már tudjuk. Pythia az egyetlen lény az elfelejthetetlen tudással. Ennek a szakrális szub jektumnak nõi megfelelõje Sophia. amit mi érzéki tapasztalásnak nevezünk. amikor "az eget és a földet elválasztotta". a eremtõ hatalomtól megérintve.€ € Pythia minden embertõl abban különbözik. "Ádám ifjú és szûz együtt volt. € € A szakrális-diabolikus ember százjelben beszél és cselekszik és ma már szándékos rövidlátá zükség. Eltemetett. hogy az. ami Pythiában az érzék. a határtalan világosságban elfelejtve. távolsá ség. € € Pythia a történet jelen pillanatában számunkra Sophia jelenléte. amit Pythia tud. Nem a közvetlen tudás. aki õ maga. Ez a világteremtés arany pillanata. Ez volt az a létezés. zékenynek lenni. hogy ahol ellentét szakad fel. hanem éppen kétszerte erõsebb. a legmagasabb tudás. mint tudás. nem üdvtan nem becsvágy. Az érz alat megsokszorozódott tudás. Amit érzéki tevékenységnek nevezünk. Azt. A vörös erós a kék agapét nem csökkenti. amikor Sophia. Ez az. Több. amikor Ádám és Sophia egy volt. az elsõ androgyn lény. megjelent. amelyet elfele tettünk. ez a lét hatalmát megkettõzte. ott a lét ezés ereje nem törik meg. the charm of the dark. hogy detileg androgyn lények voltunk és a mindenséggel közvetlenül együtt éltünk és hogy örökké an vagyunk és a mindenséggel együtt élünk. a vakság. Pythia a szakrális-diabolikus nõ. akit nem tud elveszteni. de az érzék vaksága felfokozott látás. anélkül. A sötét tükör. Az ízlelés az ízlelni nem tudás ezménye. Az ember azért lát. Érintkezésben van és õ az egyet tudja. Csupa feledés. Ez a szerelem születésének pillanat . A relem paradoxona az. Splendour without rays." A tûz persze a vörös erós a világosság az égszínkék agapét. akit elvesztett . mert vak és azért hall. mint Ádám volt. the shining shadow. De tudjuk. hogy amikor az eredeti tudást elve sztettük és helyette az érzékeket kaptuk. A tigris erejében Isten százszorosan van jelen . az az elvesztett közvetlen tudás helyén keletk zett. vagyis. az érzés. amely hatványozott látás. hogy a világ úgy van megcsinálva. A nõi szépsé aka mosolyog reánk. ami a nõi szépség. hogy valaki ezt az embert egyre sûrûbben megjelenni ne lássa. Ez az. a tüzet és a világosságot magában viselte. amit mi érzékelésnek nevezünk és amely az egyetlen kapcsolat miközöttünk és a etlen a világ között és közöttünk. Mind a két tinktúrát. hogy megszületet t volna és anélkül. hanem fokozást. írja Böhme. hogy ketten vanna .

ha mindent kimerítettél. s íg telenül tudom azokat élvezni. mesterséget és mûvészetet. illetve. Elõbb volt az asszony és csak azután keletkezett a világ az asszony mintájára. Mester az. nem a mûvészet. a szél. értek hozzájuk. vagy csak egyetlen szót. Csak még az írásról kell majd leszoknom. hogy csak az egy van és mégis ketten vannak. M anultam egy sereg tudományt. ha mesternek szólították. Így idézi a mágikus varázslat mámorát. vagy a csillagok mindennap megajándékoznak. Amennyiben férfi vagyok. vagy az ég. az örökéletû szellemlélekmadár. s akkor abban is félté ység nélkül tudok gyönyörködni. Létezésünk forró pontja a történe elen pillanatában nem a tudomány. Ez a tudás az. amennyiben nõ vagyok. Egyszer azt mondta: Nem akkor érsz célhoz. de nem csinálom. és mind a kettõ vagyok e testben. az uralom. Sophia a teremtés mágikus varázslatának testetöltése. mondja Saint-Martin. de irigység nélkül hallgatom. hogy a szerelem elképzelhetetlen hatalmáról ismét olyan sokat beszélnek. Az imagináció élõ testben. akkor igen. ami azelõtt mind a két. a tanok. amit tanít. Hogyan kérdeztem mindennap tengely? És mindennap más? A világnak számtalan tengelye van. a belsõ létezés mulasztásának jele Létezésünk forró pontja az. Sophiába és ezzel önmagában az eredeti em bert idézi. valamennyi körül egyszerre forog számtalan irányban. néhány mond t. amit elfelejtettünk. Én pedig még azt se tudom. sszony az õsjelenség. hogy ebben a tûzben az ered t megteremtve megszülessen fõnix. nem a tanok. lélek vagyok és megérintett vagyok. különösen nem az anok. hogy ismét tudomást szereztünk primordiálisan androgyn lényünkrõl az. A fák. a madarak. Amikor hazatért. Így fokozza magában a tudást és így létét egyre intenzívebbé. de ami elfelejthetetlen. amelyben a teremtõ hatalo m szellemi égszínkék erejét és az érintettség vörös tüzét megvalósíthatom. Sophia a szakrális szubjekt van. mit tanít sak. A szakrális szubje y. Ha fokozott életfelelõsséget. s azóta tudással. nem a vallás. ahogy Pythia magában hordja a szakrális szubjektumot. Az ember önmagába n a kristályos értelmet az asszony alvilági szenvedélyével hatványozza. Megta láltam a világ tengelyét. Sophia a iális látvány. Az ember kívül csak azt teszi. aki az eredeti asszonyba szerelmes. az ördögi gyönyörvágy old-kedéllyel és az uranusi szellemet a virágzó testtel. valamit írt. a Szûzbe. hanem ha megtaláltad a kimeríthetetlent. aki meg tudja csinálni azt. verset. Valamit akkor . szellem vagyok és teremtõ hatalom. akkor nem. Esténkint magányos sétára szokott menni. E tévedésben a létezés olyan határta anba fokozódik. amit bent elmulasztott. az igazságot sohasem fogod elérni.k. Fenntartom és mindig fenn fogom tartani jogomat a szólásra. Megtanultam a zenét. olyan sokat. A világ az õ másolata és az õ képe. de még nem eleget. nem a világuralom. Egyszer azt kérdezték tõle: Beavatott vagy? Mire azt válaszolta: Ha ez kiváltságot jelent. Másnap ismét: Megtaláltam a világ tengelyét. A tudomány. de nem csináltam. Máskor pedig: Ha a világ végtelenségébõl indulsz ki. gymástól különbözõ és összehangzó idõ mértéke szerint. ahogy õ képe és másolata a teremtõ € € € € € € Unicornis € SUMMA PHILOSOPHIAE NORMALIS € BESZÉLGETÉSEK € € Nem szerette. a mûvészet. ember számára elképzelhetetlen volt.

Az. A siker a legkisebb. Az elõbbi kérdésre válasz nincs. Számíts le belõle minden ünnepélye még azt is. A dicsõség a világosság. Szüret idején történt. hanem az egészséges és az igazi ember. világnézet nélkül élni. ha abban annak személyes érdekeltségét. . szobrot állítanak. Személytõl független létezés nincs. hogy a nagy ember különlegesség és ritka példány. Aki a kim eríthetetlenbõl indul ki. Az elhaltnak. a fürtökbõl torkoskodtunk csaknem mértéktelenül. miképpen kell gyarló és törékeny. Aki a végtelenségbõl indul ki.ersz meg. hogy annak. k esség. A siker embere a legkisebb ember. egyéniség. hogy nem vagyok nagy ember s ezért a nagyságnak járó gyalázat engem nem illet meg. hogy miképpen lehetséges nagy élet. hogy megtanulja. hogy miképpen lehetséges nagy ember. bolondság. különleges és zavaros életét normálissá és egéssz lmessé. a dolog náll. rongált és s. barátaim rólam ne írjanak megemlékezést. Autoritás nélkül élni annyi. hogy magáról a nagy embernek reája nézve is kötelezõ érvényét elháríthassa. mint õ. Ez valamennyi kérdés között a legelsõ. aki alkotta. a valódi kérdés utottam el. akinek nincs titka. semmint tudni annak meghatározását. Életemnek új korszaka kezdõdött. külö rzulás. Végrendeletileg meghagyom tehát. Ez persze így. hogy születésétõl fogva. vagy nem. szobromat ne faragják meg. Mutatvány. fontos volt. Abban az elmezésben. hanem az. Ez a kérdés nem egyéb. Azt kérdeztem. hogy mi a nagy élet. hogy õ az egyetlen ember. ki a valódi ember. Õ az egyetemes és az általános és a természetes és az egyszerû és az igazi ember. hogy õ a kivétel. hivatkozás nélkül. Nem azt kérdeztem. A nagy ember titka nem az. ellenkezõleg. Ebéd sbe mentünk. hogy egészséges. hogy õ az egyetemes és a normális. Másként nem megy. eltorzult és kivételes. szótlanul és eltelve. Már a portói. Csak a nagy embertõl tudom meg. délig a szõlõben idõztünk. ahogy van. szenzáció. A siker helye az utca. a dicsõség embere a legnagyobb ember. õrület. Megpróbálok kérdésedre válaszolni. Nem az. hogy õrült. amikor már ene védekezni. elmélet és csak azért állítom f lik. arcképemet ne fessék. A többi mind csupa titok. hogy a dicsõség és a siker nem azon A siker a kivétel dolga. fölöttem ne tartsanak gyászbe utcát vagy teret rólam ne nevezzenek el. tételek. mint védelem nélkül. rejtvény. Terminológia nélkül élni annyi. zavar. Elérheti pedig úgy. ha az érdek nincs többé. hogy az okosság és a tudomány látszata ellen védekezem. lassan. Újabban a nyilvános halottgyalázás különös módját eszelték ki. a sugárzó udvar kavicsán. hogy annak születni kell. Nagy embernek valaki vagy születik. megérted. Egyszerre azt mondta: Jól van. Az õrült az. a török mazsola is beérett. nem kes. még bélyegeket és ér ek és utcát is neveznek el róla. langyos szeptemberi napon. különösség. mint másé. Életemnek új korszaka kezdõdött. hamburgi. Azt mondják. kivétel. és a sokaság élete a bolondokháza és a cir A nagy ember titka az. mint miké pen lehetséges igazi és normális és egészséges élet. és hogyan lehetséges azt megvalósítani. Amíg a nagy embert kivételnek tartottam. a bolond. aki n olyan. a dicsõség a legnagyobb ellenállás irányában fekszik. azonos értelemben vett szava lvek. cirkusz. s nevemet ne használják fel arra. Majdnem tudomány. mert az a kivétel kérdése. Amit mondok. Szenzáció. rejtély. aki a nagy embert lealjasítja é nek minõsíti. éppé és igazivá tenni. apa nélkül élni. az én helyzetem is éppen olyan reménytelen vol t. Végül. díszsírhelyet nekem ne adományozzanak. nevére emlékbizottságot állítanak fel. túl okos. Te nagyon jól tudod. Most már nyugodtan azt mondhattam: nem az a fontos. az õrült. a inek meg kell buknia. Kempis Tamás: Inkább óhajtom átélni a megtörõdést. a számhoz jut el. A kivétel a többi. A normális életet mindenki elérheti. Õ a zseni. a dolog elenyészik. amikor felismertem. cirkusz. aki azt alkotta. hogy õ nemcsak a normális. A tehetségé. hogy költõi nagydíj t tûzzenek ki. teljesítmény. hogy ne legyek a többinél különb. hogy rólam em könyvet ne adjanak ki. az igazság dolga. hogy a dicsõség és a siker nem azonos. Az utóbbi kérdésre válasz va mindenki kérdése. hanem az. bolond és beteg. A nagy élet a normális emberi élet. az. rekord. az értelem. Ott ültünk a méhek zsong koltan hosszas hallgatásban. amikor felismertem. Ebben az értelmezésben én annak a bosszúját vélem látni. Autoritás és terminológia nélkül. nekem is legyen elméletem s én is csináljak valamit. mint meghatározások nélkül. Amit gravitációnak hívunk. Amíg az alkotó érdekelve van. hogy miképpen lehetség es nagy ember. Azt. egyetemessé és világossá. megtalálja a dolog lényegét. A k yis a nyomorék. Kénytelen voltam belátni. az egészség. az a dolgokban személyes hangsúly. az egyetemesség. a dicsõség helye szívednek titkos kamrája. Mindenképpen a legnehezebb utat választottam.

Szolg t. Normális e ber kívánok lenni. Isten még messze van. Rilke mondja: Egyszer. A sors magamravétele. Keats: divine melodious truth az igazság égi melódiája. Mindegyik más. Micsoda változatok! Mindegyik individuum. lehet szabad. Az egyetemes õsmérték. Hittek abban. Terminológia nélkül beszélni és írni annyi. A normális és egészséges ember õsi szépsége mindenkiben helyreállítható. vagy a sánta láb. hogy valódi életét sorsától függetlenül éli. Egyszerre lehet alázat os és uralkodhat. Hogyan függetlenítheti az ember magát sorsától? Ha az utolsó cseppig beteljesíti. hogy nem érdemes mást. Egyszer. vagy hõs. És ha szabad. Egyszerre t nyakig sorsában s azon kívül. s ennek ma és reánk nézve már érv e nincs. Az idea és a realia egym nem különbözik. Hölderlin: Itt a szépség apokalipszisében vagy. hogy bölcs. Azt gy semmit sem tanítasz. aki alázatos. Az ember érthetetlen misztériuma.) A létezés paradoxona. Soha többé. A személyiség. Mi ebben nem hiszünk. hogy a szavaknak végsõ értelme és r s mindenkori helyes használata van. Egyszerre lehet személyes és semleges. Az egészség nem érdekes és nem izgalmas. Csak egyetlenegyszer. Az aktív és a kontemplatív ember nemazonosságát nem ismerem el. Egyszerre lehet távol és közel. Külön mérték. Egyszer azt mondták neki: Életed és szavaid között ellentétet látok. degyik kivétel. aki szolgál. Az ember egyszerre lehet érdekelt és közömbös. A szépség az ember és a világ alapállása. Egyszerre szolgálhat és lehet szabad. A nagy orr. A pillanat. Csak. belátja. Az egy én kivétel voltát hívják tehetségnek. Magasabb igényem van. Az autentikus létezés. Folytonos átlépésben lenni. A philosophia normalis mikrotheisztikus (humanista) filozófia. Keveset beszélsz és írsz. Irtózom attól. Baader: az ember nem a kis világ (mikrokosmos). Sorsát csak az vetheti le. Soha többé. a szabadság és a szeretet jegyében. Az egészség s az õsmérték. Hölderlin: Dem Höchsten aber ist fast zu wenig das Wirken aki a legmagasabbat aka . Az egészséges ember a tehetségessel szemben egyszerû és átlátszó. Ez az ember a mértéktelen. Egyéniségnek lenni annyi. meghalva élni. Csak. Minden c sak egyszer. Szeretni. vagy a vaksi szem. Miért beszélsz és írsz egyáltalán? Mire azt válaszolta: Ha már a halat a vízbõl kifogtam. az (boldogság) között van egy kicsiny rés. csak nem fogom visszadobni. a keserû pohár kiürítése (szenvedés) és a tökéletes szabadság. más által viselhetetlen cipõre és ruhára van szüksége. szabad. Soha még egyszer. Mindegyiknek csakis reá szabott. aki azt teljes egészében magára veszi. Az eredeti színtelensé A betegség érdekesség és izgalom. mint minden megszólalásnál az egészet újra f Szókratész és Kung-ce dolga könnyû volt. Egy. vagyis nyomoréknak lenni. mint segítség nélkül állni és kényszerítve lenni arra. Idea és realia. Philosophia normalis. fiktív és hamis kezdet. Egyik se hasonlít a mási kra. Az autentikus létezés tankönyve a kinyilatkoztatás. Ezt is a méhesben mondta: Nézd meg a nyomorékokat. Türelem. (A k ohár. Elsõ tétel: az alapállást megkeresni. Aki ezt elért . Soha még egyszer. Ez a személyesség. Testünkben mindvégig reánkszabott rongáltságot kell viselnünk. Magányban élsz. A küszöbön állni. Élve meghalni. külön. Alázat. mint elgörbültnek és kicsavartnak és összezsugorodottnak lenni ongáltnak. hogy natomban létem teljes egészét éljem. Az egységes és ép ember mértéke egyforma. Görbe háta van és kicsavart válla és eltorzult k összezsugorodott lába. Áldozat. Elsõ rész: a zseni fogalmának teljes felszámolása. Egyik a másik nélkül nincs. Itt csak az arányokról van szó. Második rész: a normális (egészsége ngált) ember.Autoritás nélkül élni annyi. hanem a kis Isten (mikrotheos). csak a legtöbbet. Ezen a kicsiny résen át bújhat ki az ember az idõbõl bõl. uralkodik. vagy szent leszek.

rja, annak a cselekvés csaknem kevés. A filozófia nem tanítás, hanem állapot. Philo Sophia. Szenvedélyesen szerelmesnek lenni Sophiába, aki a legszebb asszony. Ha engem bántanak, aránylag könnyen elviselem, nem rólam van szó. Ha az igazságot bántjá m tudom elviselni, személyemben vagyok érintve. Ha az igazságot támadják, nem magamat védem, hanem azt az asszonyt, akibe szerelmes v agyok. Életem legnagyobb nehézségérõl szeretnék beszámolni. Reggel, amikor felébredek, önkéntel api napot akarom megismételni. Minden nyáron a tavalyit. Minden gondolatomban az elõbb it. Életemben az apámét. Ismételni. Örökké ismételni. A világegyetem keringésében élünk és mindnyájan örökké keringeni akarunk. Fölkelni, mint yugodni és ismét fölkelni. Kitavaszodni és megérni és a hó alatt szundikálni és megint kitava i. Élni, a halálban erõt gyûjteni és újra születni. Életem legnagyobb összeütközése a mindig újjal volt. A pillanattal. A váratlannal, a kén tlennel, a kiszámíthatatlannal, a meghökkentõvel. Ez volt az, ami gondolkozásra kényszerített A thaumedzein a megrendítõ. Mindig ismételni akartam. Keringeni. És a pillanatban levõ mi ndig új rázott fel. Amíg rájöttem, hogy két különbözõ világról van szó. Az ismétlés világa a törvényé, a kis aló mozgás. A mindig új világa pedig a szabadságé, a személyiségé, a kiszámíthatatlané, a kegyelemé. indig csak egyszer. Mindig elõször, mindig utoljára. Nem a törvényt keresni. Szabadnak lenni. Nem alkalmazkodni. Elhatározni. Nem a megs zokás. A váratlan. A kaland. A veszély. A kockázat. A bátorság. Azt hiszem, az ismétlés világa és a mindig új világa között az az egymást kizáró viszony nt a nemkeresztény és a keresztény világ között. A nemkeresztény világ a törvényen és az ismé sságán nyugszik. A keresztény világot a kegyelem meghökkentõ betörése tartja fenn. A törvény embere a szabály embere. A kiszámítható. A karakter. A szám. A szabadság ember infinitezimális szubjektum. A kiszámíthatatlan. A szabad. Életem legnagyobb erõfeszítése, hogy az örök ismétlések körét parabolává tudjam szétfesz Mindenki egyszer. És mindenki elõször. És mindenki utoljára. Pascal az embert úgy határozza meg, hogy a két végtelen, a végtelen kicsiny és a végtele agy között. Az Upanishadok azt mondják, hogy ez a végtelen kicsiny és végtelen nagy maga az ember . Az ember kisebb, mint a búzaszem, kisebb, mint a daraszem, kisebb, mint a darasz em szeme, nagyobb, mint a föld, nagyobb, mint a nap, nagyobb, mint a világ, nagyobb, mint az összes világok együttvéve. Önmagamat csak önmagam szüntelen feláldozása árán tarthatom fenn. Az a lényem, aki értem magát állandóan feláldozza, az örök áldozat, a láthatatlanban van is lemond s így tart engem. Sohasem nyilatkozik meg másként, csak úgy, hogy létem lehetõségét nntartja. Õ az, akirõl azt mondom, hogy a semmi. A senki. Az ûr. Õ az infinitezimális szub jektum. Õ a szabad és a teljes létezõ, aki önmaga feláldozásával engem teremt és fenntart. Va k a szüntelen áldozat tüzében ég. Úgynevezett létezés, minõsítetlenül nincs. Vagy alkotok, vagy rombolok. Vagy adok, vagy eszek. Vagy termelek, vagy fogyasztok. Vagy áldozat vagyok, vagy parazita. Amit szubjektumnak nevezek, nem egyéb, mint távlat. Hely, ahonnan a legtisztábban lát ni. A láthatatlan. Ahonnan az egész egyszerre látható. Objektum nincs. Az egyetlen valóság a megfoghatatlan és a kimeríthetetlen, a láthatatla n és a meghatározhatatlan. Ami ezen kívül lenni látszik, az e megfoghatatlan részleges görcsö egmerevedése. Objektum-komplexus. A hit, hogy a bizonytalanságon kívül is van valami. Az objektum a bálvány. A hit, hogy a meghatározhatatlanon kívül is van valami meghatároz ató, a bizonytalanságon kívül is van bizonyosság, a védtelenségen kívül is van védelem, az er kívül is van erõ, a tehetetlenségen kívül is van hatalom, a kimeríthetetlenen kívül is van ki tõ, a láthatatlanon kívül is van látható. Ne csinálj faragott képeket. Ne csinálj bálványokat. Ne csinálj elveket és elméleteket é teket. A legnehezebb a legkönnyebb, amit mindenki úgyis tud. Mi könnyebb és mi nehezebb, min t, hogy eredj és add el mindenedet? De igazán mindenedet. Nemcsak házadat és ruhádat és barm aidat és bútoraidat és földedet és értékpapírjaidat és edényeidet és párnáidat és ágyadat és en takarót, egyetlen csészét, egyetlen lepedõt, egyetlen zsebkendõt, egyetlen takarékkönyvet

em. Add el elveidet és mûveltségedet és tudásodat, mint vagyonodat, az összes bizonyosságokat búvóhelyeket és a világnézetet és a rejtekhelyeket, szóval add el mindenedet. Isten különös védelme alatt állok. Ez persze nem azt jelenti, hogy különösen félelmetes és erõs és hatalmas vagyok. Ellenke , azt jelenti, hogy pecsenyéjét tõlem senki se féltse. Isten annak, akit különös védelmébe ve em ad hatalmat és erõt és vagyont. Isten különös védelme alatt állok, azt jelenti, hogy reá bíztam magam. Bizonyos vagyok a n, hogy jobban tudja, mi válik javamra, mint én. Az önzés határtalan ostobasága, a hit, hogy én vagyok az, aki a legjobban tudom, mi kel l nekem. Nagyobb gondot viselnek rám, mint ahogy én magamra gondot viselek. Ha nem mentenek meg, magad úgyse tudod magad megmenteni, bolond! A szellem erõtlensége. Micsoda hatalom! Az, hogy dolgomat Istenre bíztam, személyes ügyem. De mit jelent ez másnak? A szellem felülrõl lefelé nõ. Egyszer augusztus végén látogattam meg. Gazdag esztendõ volt, az áldás ott sugárzott az em erek arcán, a fák nehéz lombján, a jóllakott házakon és a kövér állatokon. A lugasban üldögéltünk, az asztalon tejes mandula és lépesméz. Még sohasem hallottam ennyi eszélni. A második világháború után volt és elõször én mondtam el gondolataimat. Aztán õ beszélt: A hangodból szemrehányást vélek kihallani. Csaknem vádat e nép iránt, amely itt csendese enyészik, mint a búza és a bor. Elhatározást vársz tõle, csaknem lázadást, és színt vallani, e, korbáccsal kényszerítenéd. Azt mondod, hogy részvétlen és közömbös. Hogy alszik. És hogy e különösen ma, bûn. Mindig jobban látom, hogy helyesen választottam. Helyesen, itt ebben az alvó népben, mert még mindig többet ér így aludni, mint így élni. Ez itt Berzsenyi és Kisfaludy Sándor népe és földje. Elpusztíthatod, de az aranykorból s sem fogod tudni felébreszteni. Ez a méhes földje. Mit mondtál arról a világról, amelybõl éppen megérkeztél? Vér, fogvacogás, félelem. Ez a szemben, öröktõl fogva rehabilitálva van. Persze nehogy eszedbe jusson ebbõl a véres világ ellen vádat kovácsolni. Ha megtennéd, m gbocsáthatatlan lenne. Az õ végzetük, hogy örökké tévedjenek. Hogy boldogtalanok legyenek. És ták az áldozatot, hogy az õrület poharát helyettünk is kiürítik. Ez a történet káprázata. E n ndig tiltakozni fog az ellen, hogy e káprázatba csalják. Alvással védekezik s így tartja fen n az örök béke valóságát. Az elõtt, aki a modern korszak rongáltságát végsõ mozzanatáig át fogja tudni élni, soha t távlat nyílik meg. A becsapottság és elveszettség és a bomlottság és a tudatlanság és a vak avar és a tehetetlenség és a romlottság és tévelygés után lehetõségünk fog nyílni arra, hogy zabású életterveket építsünk, amelyek merészségben túlmennek mindazon, ami valaha volt. Az él felépítésének módszerét mindenki kezébe kapja, s így önmaga és családja és népe és az emberis bé a sorsra és a véletlenre bízni, hanem okosan és gazdaságosan, éberen és ízléssel, tudatosa ja meg. Ez az Ars Magna, amelynek körvonalai ma már kibontakozóban vannak. Senki sem lesz körül ményeinek és környezetének merõ terméke. Aki vagyok, nem kényszerbõl leszek, hanem saját elha ból. S az ember nem a mûben teljesedik ki, hanem lényében. Alkalom és lehetõség nyílik arra, hogy az emberi sorsot csak adott nyersanyagnak teki ntsék; amelybõl monumentális lényeket lehet építeni. Az Ars Magna az élettervezés mûvészete, s ennek a mûvészetnek alkotásai mellett egy rége tílû költõ, vagy hadvezér, szent, vagy remete, egy Alexandros, vagy Caesar, vagy Milarepa, vagy Goethe, arányaival és mélységével sajátságosan kicsiny, csaknem nevetséges lesz. Amit én akarok, az a tudatos élettervezés nagy mûvészetének legelsõ alapja. A kiinduláshoz képest sajátságos eredménytelenség. Néha magam számára olybá tûnök, hogy arról, ami a legfontosabb, még csak tudomást sem sz Vakon élek tovább, csinálom, csinálom az idõ valóságának tudomásul vétele nélkül. Az egésznek semmi értelme sincs. A korral kapcsolatomat elvesztettem. Rossz érzés. Lemaradtam? Idõn kívül vagyok? Outsider? Korszerûtlen? De aztán azt gondolom, ha ténylegesen lemaradtam volna, errõl tudomást se szereznék. Mi nt ahogy a korszerûtlenek és a lemaradtak errõl tudomást nem szereznek. Prédikálnak és dühöng úgy viselkednek, mint a diktátor, vagy a misszionárius. Aki igazán lemaradt, nem veszi és

zre. Aki a kortól való elszakadás lehetõségének veszélyét állandóan felteszi és fenntartja, n le. Lehetséges, hogy mégis outsider vagyok, de olyan éber, hogy ezt meg tudom magamról álla pítani. Semmi több. Változtatni már nem tudok rajta. Akár így, akár úgy, mindenképpen kevés. Emberismeretem abban a pillanatban kezdõdött, amikor megértettem, hogy üres vagyok én, ü es vagy te, üres mindenki és az ember a nulladik elem, a neutron, a semleges keret, aki üres. Az emberek valódi jellegükben egymástól nem különböznek. Mindenki üres volt és üres ohasem volt más, mint üres. Minõsítetlen. Minõségtelen. Amiben az emberek egymástól különbözn mindenki más sorsdémont fogad be és táplál s azzal magát azonosítja. Magát a démonnal összeté mberrel sohasem állok szemben. Nem is állhatok. Üresség nem állhat szemben ürességgel. Akik e ymással szemben állnak, azok a sors démonai. S ezek mindig szemben állnak. Sors annyi, m int szemben állni. Rilke mondja: gegenüber, immer gegenüber. Emberismeretem elsõ lépése volt felismerni, hogy azért, ami történt, nem az embert kell elelõsségre vonni, hanem meg kell keresni démonát. Háború, tévedés, félreértés, gyûlölet, iri zak, áltatás, féltékenység nem az emberek dolga, hanem a démonoké. Az elsõ stádium: amikor az ember a sorsdémon megszállottja s errõl sejtelme sincs. Kara kter. Jellem. Egyéniség, individuum, sors, létért való küzdelem, háború, zavar, gyûlölködés, enység, harag, tehetségek, félelem, védekezés, irigység, Upanishadok: szamszara; Böhme: Angst ad, Orpheus: ananké. Aki ezt felismeri, a megszabadulást megkísérelheti. Következik a második stádium. Az öss démonokat, akik benne laknak, akiknek szállást adott, az úgynevezett tulajdonságokat, min d, vagy legalábbis annyit, amennyit csak tud, felidézi. Rendkívüli veszélyek. Mágikus stádium Leszállás az alvilágba. Úgynevezett önismeret. Tulajdonképpen démonológia (pszichológia). Harmadik stádium: az exorcizmus. A démonok leleplezése, átvilágítása és kiûzetése. Aszke ozat. Moralitás. Éthosz. A kufárok kiûzése a templomból. A kísértések ideje. Kritika. Önfegye ez sikerül, az ember eléri az õsállapotot. Ez a negyedik stádium. Az üresség, a nirvana. A démonok eltûntek. Elmenekültek a világos Sikerült valamennyit kifüstölni. Tulajdonság nélkül. Tehetség nélkül. Minõségtelenség. Minõs mi. A neutron. A nulladik elem. Keats: negative capability. Egyéniségtelenség. Jellemés jellegtelenség. Karakter nélkül, sors nélkül, vágyak nélkül, célok nélkül: Ataraxia. Tao. A nemlegesség nem az utolsó. Ez a passzivitás. A várakozás. A megnyílt semmi. Ezen a fok n túl az ember saját erejébõl nem juthat. A várakozó semlegesség az ötödik stádium. Esetleg n okáig tart. Esetleg az ember sohasem lép ki belõle. Ez az állapot, amikor az embert már me gteremtették, de az élõ szót még nem lehelték bele. Az emberiség állapota a kereszténység elõ A hatodik stádium, amikor az ember a beléje lehelt szót megkapja. A minõségtelenség elny ri alapminõségét. A semmi valamivé, a senki valakivé lesz. Megszületik a cél. A teljes és a k mber. Jelenleg várakozó vagyok az ötödik stádiumban. A méhes számomra a várakozás helye. A dicsõség elõcsarnoka. A siker és a sors és a démon nzanak többé. A siker számomra olyan, mint a madarak éneke. A szirének zenéje. Varázslat és csábítás é halálos. Az odüsszeuszi próbát megálltam. Hallottam õket, de nem csábítottak el. A dicsõség éneke olyan, mint a tücsöké. Mint a méhek zsongása. Semmi varázs. Semmi édess yen egyhangú és szelíd. Nem a szirének énekének zsibbasztó gyönyörét, hanem a tücsökhalhatatlanságot választotta lhatatlanságot. Mindenkinek megvan a maga méhese. Ha a méheket nézem, amint elragadó gondterheltséggel, mint az õrültek, loholnak, tudom, ogy az alapállás a semmittevés. Végre olyasvalamit tenni, aminek semmi haszna. Azon gondolkozom, hogy a semmittevés-jógát feltaláljam. Ennek a jógának csúcspontja a mé alhatatlanság. A semmittevést gyakorolni. A cigányegzisztencia. Nem a legjobb. Életét ellógja és a naplopástól nem ér rá semmire. Az ürességet gyakorolni. A démonok között a két legnagyobb a hatalom és a tulajdon. Amíg van sorsom, a markukban agyok. Életünk hatalmas démona ma a Hajsza. A Nagy Lihegõ. Nyelve kilóg, úgy lohol, éjjel és na fuldokolva. Autolokomodémon. Ennél hatalmasabb csak egy van: a semlegesség. A közömbös, a nulla, a visszavonulás. Az

magamat n illettem volna. A feladat. Visszafordított hatalmi a (Öngyilkosság. hogy amiért üldöznek. amíg köddé. Goethe: Szívesen becsapnám magam. Ami a legnehezebb lenne. részemen az i Csak az én hal meg. mint te vagy. ha szegény vagyok. Ne hidd azt. aztán fátyollá teszi s addig sápasztja. a távolság kísértése. Izé. Amíg az embernek van démona. A várakozás nem a vétkes elzárkózás ár A várakozás jelképe a nyíló rózsa. Nem kedvelem azt az embert. Devalváció. Még azt is elutasítod. Jaj a semlegeseknek. Ez az az állapot. nem meggyógyulni. a kényelem. Még imádkozni is elfelejt. Háta mögé kerülni. Csak az erõtlennek van szüksége hatalomra. Az emberi normálállapot a betegség. de viszont ne mentsd fel magad. és a jó mögött is rossz. van elmélete. hogy önmagam iránt igazságos legyek. kevély és önhittebb lett volna.) Ezzel szemben€ Kritika. a közöny. de viszont ne legyek kegyetlen. Éppoly kevéssé boldog. Nem kvietizmus ez? Mire azt felelte: Mindig ugyanaz a szavaktól való rémület. Saját magamat leleplezni. a félr Semleges feladata. hogy többet érek Tartózkodni a megalázottak kevélységétõl. amelynél szigorúbban már sokkal ezelõtt. Mert a szigor másik oldala az elfo tság. Legyõzni. Az mber azért vádolja magát jó elõre. mint az a sz lga. Mert a gyarlóság és a tökéletesség egy. hanem a betegséggel eg yütt élni. ha ez a szeretet elég nagylelkû és szenvedélyes tudna l i. mint a rózsa. Kevés! Azt mondod. vagyis ne hidd azt. Szeretem önmagamat és szeretném. A Semleges csinálja az ûrt. halálával él. Amíg önmagam iránt kegyetlen voltam. Csak tévedéseknek van szükségük elméletre. Mert a kedvezés és a kegyetlenség egy. csak hevében lángvörös kívületében illatozik. Az indifferencia. hogy a dolgokat semmivé minõsítse. a részvétlenség. Életünk így. S azért vár. € De. Nem példátlan hybris ez? Mire azt felelte: Nem illethetnek olyan szigorú váddal. Hátulról ledöfni. Kritika. Ne félj. Tulajdonság. Rosszabbak vagyunk. mint boldogtalan. Még azt is. Ne vádold magad . Valamit mégis cs nni kellene? Igen. Légy igazságos. Aki énjével él. van és lesz és te vagy. Mert a vád és a felmentés egy. elpufognak és használat nélkül elkallódnak. hogy sohasem élt ember. tudom. van világnézete. a valódinak formátlan és szétfolyó másolata. még mértéktelen. ha gúnyolnak. ül és vár. Ez a lélek Mária-állapota. Fixa ideája. addig van sorsa. aztán elfehéríti. amikor még önmagamat vád alatt tartottam. légy elfogult. végül ûrré les Vállat von. ahogy van. Saját hátam mögé kerülni. miniszter.dõmalom molnára. Hatalmi aktus. mintha a világ teremtése óta minden ember között csak egyetlenegy normális ember volt. sors. addig van egyénisége. A Semleges a sors démonjai közül az utolsó és a legveszedelmesebb. hogy normális ember akarsz lenni s úgy teszel. aki becsvágyóbb és hiúbb. ti és fenntartja. hogy az eljövetelt sürgesse. aki az idõt porrá õrli. még nem jelenti. a vágytalanságot. Egyszer azt kérdeztem: Túl sokat beszélsz a várakozásról. hogy szent. ennél súlyosabbat is tudok. amely a világot teremtette. vannak tételei. Nem hinni. csak legalább tovább tartana! A hazugság védelme árulás. Ha valaki önmagával szemben szigorú. Leleplezni. Elfordul. Rigolyája. De meg azér t is. (Gyil ) Önkritika. hogy gya rló vagy. Ó. addig vannak elve i. Számtalan szolgájával a világot elõször zürkíti. a helyes magatartástól messze voltam. a többinél különbnek tartottam magam. Kompromisszum. Az emberben a rossz mögött is jó van. Magamnak ne kedvezzek . hanem elásta. Az eljövetelre. . Egyszer azt mondták neki: Sokan vannak. hogy tökéletes vagy. Mi tudomást sem szerzünk róla . hogy bölcs vagy. az üresség. Miért bontja ki szirmait? Vár. aki a rábízott talentumot nem kamatoztatta. Ha sok az ellenségem. akik azt mondják. aki önmaga iránt bántóan részrehajlatlan. mert semmit sem tehet. Fogadd alázattal önmagad iránt való elfogultságodat. hogy ezzel más vádját megelõzze s így legalább ebben elõny Minden vádra bólint és azt mondja: tudom. amel kodik tudomást szerezni arról az égõ és irtózatos szenvedélyrõl. Ez a várakozás. mert már elõre az eljövetel boldog tehetetlenségének zsibbadásában él. tehets képesség. Galiani: vivre avec ses maux.

Mire azt felelte: Ezt a szót. Platón. Sohasem voltam és valószínûleg sohasem leszek az. A történet egyetlen elõnye: megtanulni jelen lenni. Skandalizátor. Feláldozza és kizsákmányolja és kifosztja. A modern korban a rongáltság tetõfokához közeledik. Az a bizonyos lassú elpiszkolódás. és megkíséreltem azokat alkalmazni. hogy látszólag meghódol. Politika. Nietzsche. hanem azért. A méhes nem egyéb.) Nem találtam fel semmit." Tanításnak nevezem a más életébe való jogtalan beavatkozást. Nem ismerek embert. Ahhoz. hanem a személy. Semmi lázadás. én vagyok. hogy valaki te sikerüljön. sõt hódol k. Mindössze a szentkönyveket értette meg. Ez a phil sophia normalis. aki elõbb volt. hogy ne adjon fel semmit. mint Csu e. Nem . valójában a markába vigyorog. A normális ember az evangéliumi ember. Semlegessé. s ezért nincs mit tanítanom. mint a kinyilatkoztatás alkalmazása. Házasság. Aztán felém fordult és így szólt: Nem vagyok boldog. Nos. Az írás ellen súlyos kifogásom van.Jaj a gyõzõnek? Ami a legmélyebben van. Minden más mû a romlásé. Kierkegaard. Ügyes lavírozás a jó és rossz között (reálpolitika). vagy bölcs. mint az eredetileg egyszerû kérdések súlyosbítása és ak megnehezítése. olyan gondolkozók is. ami van. hanem a magatartás. mint nem a tanítást. de elviselhetõvé teszi. Kassner: Störungsprodukt. Az ember önmaga életmûve. ha egy lettem volna a tizenkettõ közül és õt hallot tam volna. a sors kérdéseinek megoldása a mûveltségtõl független. Gynaikotropizmus. hogy elõször pogánnyá kel nk. mint a sors kérdéseinek megoldó módszerét. hogy csak akkor lehettem volna boldog. Az éberség formái: mámor álom humor. de nem is ront meg semmit. igen rövid életû volt. A rongáltságot nem rekeszti ki. Sajtó. Ha írni-olvasni megtanulok. de nem ül fel neki. Keresztény annyi ber. Gondolkozni és jelen lenni. A rongáltsággal látszólag megbék m azért. Tanítvány az. a magam számára szeretném fenntartani. a praesensben való g ondolkozás. hanem éberebbnek. A mûveltséget. Az infinitezimális szubjektum magatartása. Ideoforia. aki magát mesterének feláldozza. mindezt úgy. "Még mielõtt Ábrahám volt. Igaz. Mi modernek mind eunuchok vagyunk. nem leszek rosszabb. De semmit sem engedni. Az evangéliumot megérteni annyi. A mû az alkotó. Csak aztán lehetünk keresztények. A stréber az. hogy a kultúra az emberiséget megrontja. Alkalmazkodás. Azt hiszem. A stréber a tanítvány ellentéte. néha a harmadiknál. hogy megzavarják õket tönkremenésükben. sõt már a . aki a mestert áldozza fel ö k. Biztosan tudom. hogy tanítvány. elvetik. hanem a normális ember élettechnik megérteni. szent. Tudomásul veszi. Baader azt mondja. mint a világ. amennyiben egyre sokszerûbb és bonyolultabb elõfeltételekbõl indul ki. tisztává. hogy jobb sem. Nem az elmélet hat rám.) Az a doktrína. aki a dicsõségtõl távolabb lenne s akit a siker inkább megejtett vo lna. A humor az alapállásról való tudás elveszthetetlensége. üressé. A negyedik mondatnál. Langyosak és szenvedélytelenek és kiköpni valók. Nem mûveltebbnek kell lenni. hogy kompromisszumot kössön. Állattá. A félelem. a mûveltség nem egyéb. Mindenkinek megengedem. A humor. ismeretekre és mûveltségre szüksége nincs. Egyszer azt mondták neki: Tanítványod keresett. s így nekem is jogom van valakit nem szeretni. én nem szeretem a stréber . Hérakleitos. hanem a létezési képlet. a legelõbb keletkezett. (Gondolkozni jelentõ mód jelen idõben. Az emberek nem engedik. Én azt mondom. Már csak a zért is. A szentkönyvek tartalma az alapállás. Az alchimisták szavával a príma materia. nehogy túlságosan bûntelen legyek. A kultúra nem javít. (Az ember ne legyen a történet zavarának terméke. Nem a tanítás.

amit én akarok A legnehezebb út. Semmi pozitívum! . ha valamely elemi változás következtében földön minden papiros egy perc alatt fellobbanna és elégne? Nem lenne többé se regény. a gondolkozó nem azt gondol ja. Az örökké hangzó szó. se sajtó. A teremtés us-a. A legkisebb ellenállás. néhány la p papiroson van. pénz. és papirossal fizetnek. és a számlákat és a halot sra írják. mind papiros. mi lenne. Lamettrie: Evangile du jour. Meztelen agyvelõvel. mint a szétkent tinta. Geszt t ittunk hozzá. amelyet az utolsó szóig a szerzõ írt. hogy mi is az. Nem v agyok kielégülve. Papiros. Mi ketten a puha székbe süll tünk és hallgattunk. És külön feladat azt írni. Ha füledet megélesítetted. Cs ak egészen kivételes mûveket ismerek. Nem ezt akartam? Nem! Talán jobb. az egyetem. a sok irattár mind akta és akta. Sok év mu kája. E gyönyör ára. papiros? Amikor ez elõször eszembe jutott. a gondolkozás hatalma kényszeríti. ami benne nem tetszik. és a háborút papirossal csinálják. A munkával elkészülök. Másnap már nem féltem. amikor fent az égen a csillagok a legtüzesebben ragyog nak. nem kellene iskolába és hivatalba járni. egyáltalán nem vagyok megelégedve. mi lenne velem? A börtönök kiürülnének. mi az. Az írásra is érvényes. hanem a dicsõség. a pénz . a miniszterek azt kérdeznék. A völgyben alkonyatkor néha megállsz és tisztán hallod. Nyugtalanság. Mindaz. A dolog nem egyezik. a vers. Hangoltság. se propaganda. irányában elérem a sikert. ami az élet minden mozzanatára. Ha a legnehezeb utat választom. a szellõk suhogását mindenütt hallani fogod. nem azt faragja. A szellõ suhogása. a zene. Írás közben olyan gyönyörrel árasztott el. A legnagyobb ellenállás irányában nem a siker fekszik. papirossal van tele a h ivatal. mint a kínai tusrajz. Vesszen! Fáj? Nagyon. Inkább lélektani teszt. egyet sem. a bankokat bezárnák. Teljesen csak az elégít ki. amit akarok. se zenében amit õ maga gondol és érez. hogy nem tudtam neki ellenállni. se püspöki pásztorlevél. amit õ akar. a szerelmeslevél. mondd. amire a költészet. talán ross abb. amit írni kívántam. hanem hogy az írás hatalmának kényszerítõ elragadtatása ellen védekezzem. Az életmû elporladna. a tudósok ulnának egymásra. a történet. se költészet. mi lenne az emberrel. Gyanakszom. Késõ novemberi estén hárman ültünk együtt a kályha mellett. az adásvételi szerzõdések és a telekkönyv és a katonai esztlevelek és a doktori diplomák és a díszpolgári oklevelek és a kinevezések és az igazolván a vasúti és a hajójegyek. Legtöbbször észre sem veszem. A méhek zson n forró nyári délután. hanem azt. Ha nem azt írom. Boldogtalan lennék. az utcán nem üvöltene a rikkancs. amit akarok. A kormányrendelet. Külön feladat írni. se tá dalomtudomány. Elo Nem tudom. Késõbb észreveszem. az adó. az iskola. a fiatal költõ és én. hogy a gondolatot értelmesen megfogalm zzam. Ha a legkönnyebb utat választom. se szerzõdés. A fiatal költõ már a bor hatalmában volt és hangosan beszélt. Ez az utóbbi a ne em is mindig sikerül. papiros. Olyan mûvet pe ig. sem akta. Mi ez? A leghalkabb hang. és nem azt írom. a fullánk benn m marad. Nem ez az. A tücsök zenéjében. Amit mondasz olyan. hogy az ismeretlen hatalom ismét elragadot t. Külön le kell hallgatnom. A legnagyobb ellenállás. amit õ akar. az ál elbomlanának. Nag y tér és benne valami folt. a plakát. ha azt írom. De mit nyernék! Erre gondolj. A fõtéma. Papiros a tudomány. Tartozása. Ha az írás hatalmának bûvöletét mellõzöm és csak azt írom le. Az emberek nagy-nagy többsége nem azt írja se versben. Nemcsak én vagyok így. A tengerparton.idegen és csaknem ellenállhatatlan hatalom sodra kap el. A leginkább a cs n. amit életemben komolyan vettem. õ. a regény. nem lenne törvény. h anem amit a hatalom reám kényszerít. Téli éjszakákon. a festészet. nem azt festi. amit én akarok. hát ez volt az egész hatalom. félni kezdtem. Közhelyek. vagy végre boldog? Elvégre minden kotta és minden költemény é a fegyházakban az ítéletek elégnének. . a sajtó. Ha a hatalmára hallgatok és azt írom. Az evangélium sz avaival hady to psithyrisma. Egyszerre azt kérdezte: Nem. a katonák eltûnnének. amit valóban én akarok. Kezdhetem újra. amelyek nagyobbrészt szerzõik alkotásai. és a posta papirost szál lít. A hady to psithyrisma a világ alapmelódiája. és a békét papirosra kötik. a tulajdon megsz e. zt kell írnom. Kielégítetlenség. De semmiképpen sem az. Egy kötetre való szünet. Most már erõm nagyobbik részét nem arra fordítom.

a hindu. Az elpusztult. vagy ami ugyanaz. a gazdaságban. mint ilyen személyeset. Nincs rec Nincs mit tanítani. Ezt neveztem el azzal a nagyszerû kölcsön szóval. Az alapállás helyreállítása egyszerre folyik az emberben. Ahol eredményt érek el. amely Lucifert ledöntötte. hogy az elemek eredeti viszonyát magamban me gvalósítani megkíséreljem.Mihez tartsam magam? Anélkül. Csináljuk a belénk lehelt szó szerint. Ez az egész. Õ a szenvedélyes ember. nem semleges. egyetlenegyszer a sajátmaga számára építheti fel. Semmi recep t. közösség. Magunkból. Belõle indul ki az új teremtés. hogy: alapállás. A napok a k ozmoszban ennek a világnak égõ. Azt. Nem a könyveké. hogy mindenkinek magának kell megcsinálnia? Mit mondtam? Hogy a szentkönyvek nem tanítások. Elõször és utoljára. Ne köve sd. ha ahámé és Izsáké. abból lesz nép. Az ember a mû. hanem a normális és egészséges emberi él chnikáját mondják el. bár tûvé tettem érte húszezer kötet könyvet. hogy n nem részvétlen. amit valaki már biztosan kimondott és le is írt. Csak ez a kész ember az. az érdekelt. Ez a gondolat megegyezik Böhme-vel és Hérakleitosszal. a mathematikában. az elpusztult világról van itt szó. S azt. Vége. ami a valóság ismertetõjele szokott lenni. De itt következik az. am ely a világot teremtette. csak az Evangélium alapján történhe m az elsõ. ami cs egyszer van. cél egy: az alapállás helyreállítása. De ha ragaszkodsz hozzá. mert nem is érd emes mást mondani. mert meggyõzõdtem róla. Abból lesz há asság. Semmi lecke. Egye n fellobbanó villám. amit az evangélium tanít. hogy az eredeti világ volt. a rongáltsá n élni és az eredetit helyreállítani. mert Jéz s Krisztus valóban Isten fia. sináljuk magunkból. Kényelmetlen. de nem tudok ról a. nem minõségtelen. Ez a belé szó az ember neve. hogyan tettem meg egyik nagy lépésemet. hanem a vértanúké. elpusztult. hogy ez a világ. hogy ez az alapállás nem a régi és az apállása. A mi feladatunk tudni. füstölgõ és üszkös romjai. A normális embert arról ismerem fel. kristályosított ember. Nem tudok mást mondani. Belsõ világunk kilenctized részében ugyanúgy elégett. Sõt ellenkezõleg. nem tanítás dolga. m gformálni és az eredeti tisztaságot helyre tudom állítani. Ez az alapanyag a normális ember. Semmi könyvnélküli. Én magam úgy tapasztaltam. hogy az egyetlen kinyilatkoztatás az Evangélium. Csak hallgasd meg. Elõször és utoljára. Nem pietizmusból és nem konvencióból és nem kritikátlanul és nem stréberségbõl vagyok ke anem azért. Az ép és egészséges ember. emberiség. az eredeti világot felgyújtotta. annál mélyebb. hanem ennél magasabb. Ez nálam nem világnézet. a héber és a görög szentkönyvek és az Evangélium között. a kolosszális õstûz maradványa. nem hit. Csak az intimet. nem a zseni nem a különlegesség és a kivétel és a szenzáció. A személyes. válaszolt: Megint elfelejted. akit a beléje lehelt szó minõsít azzá. Csak abból lesz ember. Ha a lávából. ami ez a rongált vil eredeti elemeket ki tudom olvasztani. hogy ezt az élettervet mindenki maga c sak egyszer. S ezt csináljuk. Így jutottam el ahhoz a gondolathoz. Mer t világ igazán csak abból lesz. Nyelvünkben ennek a szónak õre az. hogy mi emberek az általános igényû és érvényû elméleteket és elveket és tanításokat nemcsak hogy nem kedvelj mélyébõl nem csak irtózunk. Ebben a pillanatban ezt a gondolatot csak azzal tudnám kibõvíteni. összetört. Nem a tehetség. Újat ll csinálni. akibõl a világ épül. Visszaállíthatatlan. Csak az érthetõ. Mégis mind egyetlenegy úton megyünk. aki. A középpont azonban az embe r. Ezt én ellenõriztem. vagyis lényünkbõl és nem mûveinkbõl. Igazi neve. S ezért az alapállás. hogy nem vagyok tanító. Az Evangél um az autentikus létezésrõl szóló kinyilatkoztatás. a meghittet. amelyben élünk. hogy munkámat akkor érzem kielégítõen eredményesnek. A kettõ között levõ különbsé kínai. Ez a szenvedély. hanem az anyáké. gondolat. Amit mi igazán értünk. Abból lesz világ. a fizikai és iai világban. Ez a világ kilenctized részében el villámsújtotta világ. amelyet meg akarok valósítani. azt a másik is felh asználhatja és használja is. a közelit. felborult. Semmi mást. amit szabadon csinálunk. hogy megmozdult volna. a mámoro . ngálódott és romhalmazzá vált. Ez az. Centroverzio. ha az ös ilágban összekeveredett elemeket egymástól ismét el tudom választani és rendbe tudom rakni. soha többé. etesen átlátszó. Baader azt mondja. Ez a világ alapanyaga. Mi ezeket az úgynevezett általános és mindenkire érvényes eszmény eket valójában nem is értjük. és érzem benne a valószínûtlenül monumentálisat. Ez a szó az. Abból lesz mûvészet. Ez a személy. Az eredeti élettervet. amit szeretetnek hívunk. elmondhatom. a társadalomban. Sok úton egyszerre megyünk. Nem a filozófusoké. a gondolkozásban. a titk t és csak a misztériumot. az az egyszeri. Nem a papok szeretete. Csináljuk szabadon.

Közeledtem a nulladik állás felé. Nincs tanítás. hogy egymástól elváltunk. de a felét kifelejtettem. Tat tvam asi annyit jelent. mint: ez vagy te. Ez a neti-neti-módszer. És tényleg nevetett. hogy a másik embert a csávában hagyom. mint: ez vagy te. N em vagyok író. Neti-neti annyit jelent. amaz se. Nem állítom. A démon csak azáltal válik bennem hatalommá. hogy én félek. nem a hõs. Ez se. Parazita. az mind káprázat. Ez az "ez se az se amaz se". s ezért egybeesik a Mámor Hajnalával. Nem vagyok okos. késõbb. Nem félek. Megismételhetetlenül és taníthatatlanul és személyesen. gondoltam. A játékból ma ki akarom vonni. Befelé a ne i-neti. Nem vagyok érzéki. hogy a démon és én azonosak vagyunk. milyen igazam van. Nem félek. igen pontatlan. Ez pedig me gengedhetetlen. Az összeroskadt és felperzselt és rombadõlt világban ez a szerelem. Most azonban elmondanék valamit. Tekintsd tanításnak és nevess ki. Kulikat. Nem vagyok rongált. nem a szent. Démon vagy. Nem a démonokra várok. ez egészen helytelen lenne. mint a kísértetek. Amely a nyomorékokat egészsé eszi. Nem vagyok bátor. Amikor ezt a varázslatot megtartottam. És utoljára. Ez minden. Távolságot teremtettem a félelem. De ha ugyanezt a másik embernek mondanám. egészen másra. Ér tsd meg. a démon között és fiktív lényem között valami kic keletkezett. A pontos megfogalmazás ez: magamat a félelemmel összetévesztem. Nem vagyok beteg. Beszélte m valamirõl. hogy én félek. Ami ezen kívül lenni látszik. Én máris nevetek magamon. Tulajdonságmérõm leszállt. Miért? Mert ez a nnyit jelentene. Szemtelen. amely ezt a kozmikus rongáltságot felszámolja és az eredetinél magasabb világot fel tudja építeni. hogy õt én vetítem ki s ennek a kivetítésnek elsõ oka saját rongáltságom. ez a valóság. Aztán folytatta: Amikor sorsom démonai ellen küzdöttem. A démon és a senki (én) között a komplex összeté szony megszakadt. hogy eleve és minden felelõsséget magamról el akarok hárítani. a komplikáció. Nem yok irigy. De felidéztem a bort szeretõ démont és írót és a gondolkozót. azt sem alk almazom következetesen. mint az Evangélium szava: Eredj. Annyit jelentene. S ez most bennem fél. Elõször. Mindenki maga. Nem vagyok te. Ezt másnap mondta: Látod. Strébereket nevel. Szóval az igazi ember. Nem vagyok gondolkozó. De az ilyesmi nagyon veszélyes. Végül is tanítás lesz belõle. Tat tvam asi annyit jelent. Nem vagyok irigy. Egy kic sit már tudtam. amikor nem akarok tanító lenni! Tegnap is felsültem. Várok. A démonoknak azt mondom: neti-neti. vacsora után az asztalnál ültünk és akkor azt kérdeztem: Nem gondoltál még arra. Neti-neti. Egyszer. ez a szenvedély. fokozott hatalmat nyertem fölöttü Felidézhettem õket és parancsolhattam nekik. Nem tûrlek meg. Üres. még azt. az összetévesztés eloszlik és a kapcsolatot vele megszakítom. Nem szeretem a bort. El iselnem. Nem szívesen tettem. Vagy még he lyesebben: ez a megfogalmazás. Pusztulj. Egyre semlegesebb lettem. Senki vagyok. Nem a bölcs. Nem vagyok irigy az irigység irigykedik bennem. vagyis ez a senki és semmi. Mindez azért van. Abban a p illanatban erejét elveszti. A másik emberrel szemben tehát pont az ellenkezõ magatartást kell fölvennem. A rendetlenség.az álmodó. Senki vagyok. Szolgálat után szépen visszadugtam õket a palackba és megáldottam õke eti. Ha azt mond m neki: neti-neti. Tény. S amikor a démonok lassan eltûntek. Ezt az állapotot Kijózanodásnak. Már nem hittem gátlástalanul. N em akarlak látni. az enthuziaszta. Az egyetlen. Senki vagyok. hogy személyes tapasztalataidat a magad útjáról mások útbaigazít Mire azt felelte: Gondoltam rá. más szóval az Õrület Alkonyának hívom. Ha valamelyik démont sikerült nyakon csípnem. Rendesen akkor é iszom. Neti-neti. hogy lásd. aljas és pimasz élõsdi. Mindenki külön. ami az embert normálissá teszi. S akkor ilyen gondolatokkal foglalkoztam: nem félek a félelem fél bennem. nem e z. ez mámor az. Ez így rendben van . ráolvastam: te nem vagyok én. a zûrzavar megszûnik. hogy mindenkinél. úgy láttam. dobd el mankódat és gyógyulj meg. Nem vagyok õ. Kifelé a tat tvam asi. Ugyanazon az estén. hogy a hinduk régi technikáját igen j lmazni tudom. az se. mert magamat a félelemmel összetévesztettem. Neti-neti. Nem vagyok okos. de nálam a netineti-módszert igen szerencsésen a tat tvam asi módszer egészítette ki. Nem vagyok bátor. ezt a piszkos rovart. Egyetlenegyszer. ha magamat vele összetévesztem. amit mondani tudok. Nincs recept. amit most mondtam. nem vagy én. Semmi vag yok. És ezért én abban a hiszemben vag ok. Az egés . mint: nem ez. az irigység és magam (a senki) között. Homonkulu szokat.

Az együgyûséget választottam. ilyen egyetlen ponttá sûrûsödött halhatatlanság múlik most. mint a világ. Érted mirõl van szó? Hogyne értenéd. amit csak lehet. Ez vagy te. Gy arló? Huncut? Ostoba? Zsivány? Igen. az vagyok. Éhezem azom. hogy ami a legkönnyebb. tényleg úgy is van. Ínségben vagyok. Várakozom. mint a nap. Ó. tudós. mindig egyetlen felragyogó pillanat s ha az idõ az idõtlenbe lép. Hiú vagy? Igen. már humor kell. bármikor faképnél hagyhatod. Azt kérdeztem: Melyik sors az. Ez az egy ügyem van. vagy az. fi us. Kifelé pedig magadra kell venned mindazt. A tökéletes tehetetlenség beismerésének és a legmagasabb iránt való ig ntartásának magatartása. Mialatt az egyik oldalon démonaidat magadról sorra agdosod. mondd el egyetlen mondatban. S addig van. költõ. ez az egyetlenegy. aki én vagyok. Bosszúálló? Igen. Kapzsi? Igen. hazug embert. a másik oldalon egyre nagyobb leszel. mint a búzaszem. Semmit sem elutasítani. esetleg hónapok. A zenét. hanem mások minden vétkét és hibáját és bûnét és gyarlóságát elkerülni. egyetlen ponttá tudnak sûrûsödni.zet magamra kell vennem. Csillaggá változnak és halhatatlanok. nagyobb. amit magadnak kialakítani sikerült? Mire azt felelte: A lelki szegény. azúr vizet és a sirályokat. önként. A nyári délutánt a tengerparton fényt. hogy senki v agy. Sohasem sejtett tulajdon ságokért helytállni. kisebb. Mi a lelki szegény? Akit az Evangélium boldognak mond. Tulajdonságaim (démonaim) leépítésében eljutottam odáig. vagy év. De már nem vagyok hajlandó befogadni mást. Az egyik oldalon egyre kisebb leszel. hogy üres vagyok. részben hieratikus (nem teológiai) arról. Irigy vagyok? Igen. semmi. akárhány hóna . neked könnyû dolgod van kedvesem! Ezt az irigy. illetve a mámor hajnala kevés. amit reád hárítanak. Azért van. mint az összes világok együttvéve. alázattal. talán évek. csak a legmagas abbat. Úgy van. És ami az egészben különös. a legkisebb remény nélkül. mert lemondtam róla. Nem? De mit tegyek én? kem sok-sok éve már együtt kell élnem magammal. AKI NEM AZ ÖRÖK ÉLETRE RENDEZKEDIK BE € ÉRTEKEZÉS € € Részben profán. A két módszer kombinált alkalmazásához az õrület alkonya. az! Ha azt mondják. az a le gnehezebb vagyis az Isten szót senki se tudja helyesen kiejteni és mit kellene tenni ahhoz. király. Sõt ne mcsak azt. Köszönöm. Tõlem függ. Idõnként szennyet. A bort. Egyszer azt kérdezték tõle: Azt. amit mindenki tud. Senki. ameddig adom. a másik oldalon ismét magadra veszed. hogy mi a vízszintes. € BOLOND. kisebb. Mert ha az örök az idõbe n megjelenik. romlott. marad meg örökre. Fa Igen. nagyobb. Ez vagy te. csillaggá. Kivételes idõk. szent. mint a daraszem szeme. Mire azt válaszolta: Megtudni azt. nem szabad ellene védekezned. Annyi bûne van. hamis. Fölszedni mindazt. hazug vagy. Ez vagy te. amit reád hárítanak. . Szörnyû! Esküszöm. minden hõs. ûr. Minden eszmény kevés. nulla. És mindenekelõtt azt. minden ideál. Részt vállalni. hogy az ember€ helyesen ejthesse ki. mint a föld. Ilyen örök égõ pillanat. mint a d araszem. nagy obb. mert nekem nem kell. amit kívánsz. kicsiny. Hátat fordítasz nekem és elmész. mint egy öreg papnak. amikor a teraszon alszom és jnalban a szél az arcomat nyalja. Befelé tudod. Be kell látnom. hogy tõle csak egy rcre is megszabadulhassak. nem nekem. napok. Valóságom egészét csak ebben az alakban tudom fenntartani. Mint y pillanatig tartottak volna. hogy mit viszek át az örökbe. nagyobb. bölcs. gyáva. elmúlhatatlanná. Csak a víz tudja igazán. egyetlen égõ ponttá változik. kisebb. mert az ínségbe n várakozni megtanult. A nõket. sajnos. El kell fogadni.

megpróbálja megsimogatni. hogy Isten. hogy libamáj. tudom. egy illanat sem volt. méreg. ez a tüske. de végül a torkán akad. tibeti? A magyar Isten hipokrita (református) prédikáció. Miltoné olyan. hogy nem történik semmi. Az Isten szót nem lehet úgy kiejteni. Még a gyönyör is csak zavarja. barátom. szorongásod semmit. Az angol God olyan. mint a ber ízléstelen viccet mond. A legkomikusabbak az ateisták.. mint mindent látni? S van-e nagyobb szenvedés. mint egy anarchista Szi bériában. megállás nélkül és s lanul. mert azt hiszik. de még ezt a szót se tudom agónia nélkül kiejteni. Ki tudta volna ejteni hunyászság és félelem. mint semmit s em tudni tenni? Így élni mindvégig. érveket vesznek elõ: papi hazugság animi felvilágosodás (nono!. Der verkappte Athei szakemberek szeretnék úgy kimondani. Meg vannak ijedve és gyorsan körülnéznek. különös mikor mogorván és bosszús hangon (mindig basszusban és piano) azt mondják. mint a nyakig szorosan begombolt gallér. Mikor aztán látják. akármit tettem.. annál kevésbé vag es változtatni rajta. aki valaha is ki tudta volna ejteni. De nem hiányzik belõle a szenved sem. ejtsd ki e zt a szót és le vagy leplezve. hogy valakit fel lehessen szabadítani. A nyelvek. Persze. Istenség. mint a téli éjszakában az Orion. Hölderlin Gott-ja olya . Pietista vagy. € Na tessék! Az Isten szó nem név. Itt nem tudsz hazudni és nincs értelme sem k ibúvónak. Powys bátran kivágja s úgy tesz. Nem csak úgy általánosan. mint egy szépen redõzött sötétkék palást. Tolsztojé. De nem ismerek senkit. hogy Isten békében hagyott volna. A héb er. A t Gott. Divi Megpróbálják elkenni és katalogizálni és paragrafizálni és dogmatizálni. mint azt. páthosz és ünn pélyesség. hogy egyelõre erre a feltevésre szükségü csökevénye ológusoktól egyenesen el vagyok ragadtatva. keneted sem. Nietzschéé. Dosztojevszkijé olyan. Gottheit. Olyan félelmetesen és elérhetetlenül. hogy Isten ninc s. kínai. így mondom. csak azt. hogy valaki pofon fogja vágn i õket. Böhme aránylag a legegyszerûbben ejti ki. ne fenyegetett. hogy az Isten szó kiejtését lehallgattam. Baa eré. mint a "templomból a korcsmába. folytonosan és szüntelenül. mint egy tátongó lyuk. De ha káromkodsz. amelynek kórokozóját a tudomány még nem ismeri. a nyelvek. Ezzel a szóval. ez a tûz. hol rossz és minél többet tudok.. Egyszer a tengeren éjszaka vihar volt és egy tengeribeteg franci a vonított: mondiõõõ. akinek még nevét sem tudom. sem élõt. € Biztos Életemben egyetlen pillanat sem volt. egyetlen pillanat sem volt s ez biztos. kenet és hetykeség. ez a senki. ne ráncigá volna. mint azt. olyan szégyenben égni. mint a vaníliás madártejnek. ez a semmi. ne kínozott. mindig térdreborulva. mint a csaknem egészen jó lelkiismeret. Az õ trükkjük a ság-ség. ünnepélyességed sem. Az . és reszketésed sem. hátul csurog belõle a nyál. mint amikor bûnt követ el. Sohasem tud az ember olyan forró lenni. mint amikor a túl okos ember meghibban. € Pedig Pedig "az ember életét Istenhez való viszonya határozza meg". szanszkrit. mint a lutheránus papi szónoklatban a tizenöt évi fegyházról szóló ítélet kihirdetése deus. átok. elöl hosszú zakállal. Senkit sem lehet önmagától megmenteni. mánia. meg vagy fogva. mint a viharfelhõ. hízelgés nélkül és bûnbánat és szomorúság és ájultság és tudat lkiismeret és stréberség és szorongás nélkül.. az se jobb. de felkutatása folyamatban van. s ez biztos. mintha nem félne tõle. õõõ. Hogyan akarsz k itérni? Ha azt mondod. A gyermekek azt mondják. a szónak pi siszaga van és olyan íze. Ténylegesen ilyen nincs. akármire gondoltam. ótestamentumi félelemmel. Betegség. Voltaire-é. így mondom. Ahhoz. A görög theos pneumatikos lidércnyomás. egyetlen pillanat sem. € Ez a szemtelenség! Hosszú ideig azzal foglalkoztam. Eckhart mester megpróbál megbarátkozni vele.) sõt azt is. Mindez van. hanem fogalom. Olyan k elhetetlenül és õrületmentesen.. Nem tudsz megszökni. hogy nincs? Színt kell vallani. korcsmából a templomba". a jóhoz olyan kö el lenni. Van-e nagyobb gyönyör. sem hetykeségnek.A boldogsághoz semmi köze. mint a csupa feketébõl és vörösbõl készült festmén int egy operettvalcer. Rilkéé. sem holtat. intim lenni. S a bûnök. Istenke. hogy doryotagrafolitoriomalbiocitis. a másik ember teljes életére lenne szükség. ne üldözött. akár nem. Akár akarod.. a tisztaságot annyira kívánni.

Enélkül a gyermek sohasem tanulna meg beszélni. mert a k egegyezés nem a valódi. hogy az Isten szót ki tudjam ejteni. azt valakitõl elõször hallanom kell. A hangoltság. az nem hiszi azt. papi hazugság stb . hogy Kant otromba tévedést követett el. malaszt. A valódi nyelvrõl való tudás attól a perctõl kezdve. mint Isten és ember dialógusa. a "Tulaj". A lehallgatás alaptörvényét Baader így fejezi ki: "amit mondok. az az ember autentikus lenne. € A lehallgatás A lehallgatás Ferdinand Ebner nyomán tilos mûvelet. sem zenét. mint az emberiségnek közösen adott nyelv egy-egy formája. Az e eleszületett melodikusan fals nyelv a poézis. amit valóban mond. természetesen logikailag és pszichológiailag és morá és grammatikailag. mint a többi. Nem lehet beteget jelenteni. Ez a gyermekszáj. különösen a templomban. amit mindenki begyakorolhat.is. Van durva és fület sértõ hamisság. hanem az érzékelhetõ nyelv mellett döntött. festmény. l. Az elégedetlen középszerûség a legrosszabb. szobor) és a valódi nyelv egym asem fedi. kenet. megtapadtam (nincs. az utóbbi az édes (költészet. mondom. gy a gyermek iskolába jár. de a normális viszonyt Istennel újra f elveszi. azt minden esetben csak felmondom. De sa magával kell jönnie. Szóval fals. Enélkül ni cs nyelv. patetikusan ejti ki. A többi ny elv és szöveg és beszéd hamis. ennek elkerülhetetlen hatása van a környezetre is. az egész erre a szóra megy vissza és ezen az egy szón múlik. Éppen ell ezõleg. Tilos mûvelet. az ész..) 4. akinek neve és dicsõsége nagy és ismeretlen". "üres kézzel". Mi a stréberség? Ha stréberül ejti ki. sõt indiszkrét. ahol az érzékelhetõ nyelv ugyanazt mondaná. Az elõbbi a fájó (hazugság). hogy az ember Istennel milyen viszonyban áll." Newman kardinális írja: az ember alapvetõ tulajdonsága az assent. hogy az ember ingét hogyan veszi fel. az értelem semmi egyéb. a cinizmus. de késõbb leszokik róla. a ráció formálja. sem írottat. ahogy borotválkozik és köhög és az ab akon kinéz. Minden szó metafo ható. Saját magának kell jönnie. Ennek magyará ata igen egyszerû (az otromba tévedések magyarázata mindig egyszerû). ("Isten tagadásánál is van na stobaság s ez az.. A kinyilatkoztatás a létezés anyanyelve. szirének éneke). A racionalizmus mint világnézet szekunder jelenség. A nyelv nem egyéb . hogyan megy át a patakon. mint ahogy ha a normális hel yzetbõl kilép. Az ilyesmi néha rendkívül mulatságos. Jób: "a király. A gyermek elõször a valód en tanul meg beszélni. Az összes világnézetek formái együttesen a nyelvben vannak ad A szavakat és a nyelveket nem a gondolkozás. "Az regúr" (Nagy Fõnök). Nem lehet megveszt egetni. mondom. hogy valaki létét bizonyítja. hogy nyelv. Mi a pátosz végsõ értelme? Hogy az ember ezt a szót Isten. Ez az egy nem.. Ha az ember Isten elé lép (és nem tud nem elõtte lenni). féltem tõle és kerültem 2. Minden ember úgy hazudik. ahogy imádkozik. vagy i oly egyéb aktusok alkalmával.. Ezért ejt i ki patetikusan valamennyi szót. amit a gyermek magával hoz. "A valóságba nem lehet belehazud ni. € A nagybetû rémülete. Isten elõtt mindenki teljesen egyformán fedetlen. a frivolitás. . Az priori nem az értelem.. 5. Mi az ünnepélyesség. mint a valódi. Amint mondják. sem f estettet. feledésbe merül. az ájultság? Minden szó behelyettesíthetõ. . Aki ezt nem hiszi. Minden ember rendelkezik val amely hangoltsággal. hogyan ragasztj a fel a bélyeget. Egyetlen autentikus s zöveget ismerek s ez a kinyilatkoztatás. mûvészet. Nincs protekció. Az érzékelhetõ nyelv (költemény. A lehallgatás olyan készség. csaknem kellem s. hanem . Minden szó meghatározható és bizonyítható. Az egész. fassade 3. Én legalábbis egyetlen embert sem ismerek. filozófia. Nemcsak azt. egyetlen hangból meg tudja állapítani. de persze ez az assent csak más szó arra. Ba der azt mondja: ha az ember. nem is teljesen. egyetlen mûvet. az értelem. amit hisz. Azt is. Erre a dialóg usról rá lehet kapcsolni és a valódi szavakat le lehet hallgatni. hanem a nyelv. A lehallgatás egyszerû és könnyû. önmagát nem felejtheti otth on. Kémkedés. A tényleges dialógus a beszédbe van burkolva. Minden kiejtett szó tulajdonképpen Isten és az ember között hangzik el. vagy ünnepélyeken. Ha már nulta. Az ember semmivel se jöhet. zene. Ezért nincs értelme kibúvónak és védekez és maszkoknak és hazugságnak és biztosításnak és elveknek és elkenésnek. Hamann Metakritik-jében azt állítja.") Egész életemben azt akartam elérni. zeneileg. az egész környezetet magával húzza. Aki ki tudná ondani azt. Az alapvetõ kritikának tehát nem az értelemre. Van finom." Isten szót bele szokták vésni a bajonettekbe és a gránátokba és a repülõbombákba.

Csak a hülye ártatlanság. Csak azt tudjuk. Ezzel tulajdonképpen mindent följegyeztem. És se mint az uto1só novellette-ben. hogyan jutott hozzá és talán már a következõ pillanatban elveszti. Csontváry számára az Isten szó. A félkegyelmû. de spirit ualitástartalma olyan rendkívül kevés. De még ezt is csak a lelki sze gény tudja kimondani. Az arcon a tudás humora. mondjuk. Ez az idióta. Úgy kellene kimondani. de semmi remény nincs. Ha ezt az egyet megtalálná. megszerkesztésére. Ez csak az állás. hogy csak neki van me g. A mi világunkban az anyag az. hogy Istent hogyan hívják. elyet a szerelmes ember különösképpen akkor él át. Ez Schumann csodája. Nem a koncertterembe való. A fontos. A hangversenyzõk messze elkerülik. Ez a Marokkói tanító. Csak arra kellene még rájönni. Az utolsó novellette-et senkitõl se ha llottam játszani. amely az érzékelhetõ és a valódi nyelv között levõ mérni. Ha el is veszti. m ert Schumann iránt való várakozásomnak a legjobban megfelel. az amoll koncertrõl nem is szólva. Ez ne m volt elég pontos. elyben ha valaki a hívójelet (Isten szót) kimondja (helyesen ki tudja ejteni). hogy. hogy amikor C tváry azt mondta. A lelki szegény. mert õ az Istennel való összeköttetést megtalálta. a zongora kvartettben és kvintettben is kétségtelenül megvan. Mit ér az egés csak én tudom és senkinek se vagyok képes átadni! € Schumann Schumann minden mûve közül a legjobban az utolsó novellette-et kedvelem. csaknem érthetetlenül ejti ki. Min t ahogy a sötét tengerbõl vakító fényû csillag repül fel az éjszakába. Mert a tudás mindig humor. Az. hogy Isten. amire valakinek a lehallgatás tudományát maj d egyszer fel kell építenie. Az eseményen a korabeliek szánakozva nevettek.a nyelvre kell irányulnia. Még ennél is egyszerûbben. Most így. Mert én e zenében inkább Klárát é inspiráló nõ egyetlen mûvésznél sem válik oly tökéletesen múzsává. az összeköttetést megtalálta. mindig Klára. hogy egyszer megv olt. De a fûzfapoéták. Maga se t udja. Néhány lehallgatásról szeretnék beszámolni. Schumann örök témája a villanó boldogsága. Csontváry az elsõ világháború közepén a külügyminisztert sürgönyileg értesítette. Ez az állapot nem ismeretlen. nem lehet. Az anyag ugyan nem teljesen sze llemtelen. Persze a dologban van is valami.) képes felfogni. azt jelzi. me rt õk az Isten szót ki tudják ejteni. Bizonyíték: a Gioconda. a kimondott szót följegyezni. Ez a lehallgatás. Futóbolond. a rang. . Most már nincs ok félelemre akkor kérte. amelynek hangoltsága a le gtompább. Éppen ezért anyagból olyan mûszert készíteni. az a szimfonikus etûdökben. Vannak. lehet azért. De nem tudjuk. nem tudom sajnos. Csontváry megfestette õket a Panaszfal-on. Mintha jelenlétével akarná zavarni. határtalanul édes elszorulása. a foglalkozás. hogy ne ncs többé baj. az újságírók nagy megrökönyödésére és fájdalmára. ahogy benne a mámortól gõzölgõ agy fantazmagorizál. akik azt tartják. hogy e tényrõl a király õfelségét is értesítse. A Marokkói tanító ismeri azt az állapotot. Nem tudja átadni. A lehallgatás-gép megszerkesztése non sens. Számomra Schuma k minden mûvében egyetlen témája van. hogy most megvan. inkább teher. sõt le is méri. bármilyen nagy gyakorlati jelentõsége lenne is. hogy olyan érzékenységû mûszert konstruáljunk. ahogy indul. Így azonban a korabeliek nevetésükkel felsültek. Ez a szívnek az a ritka. amely az emberi lélek finomabb hangol tudomást szerez. Ez a kell. S ahogy az egész Klár zerelmének ezüst tejében úszik. € A Marokkói tanító. Igazán megérte. Pedig nem is az övé. Mennyi lelken tudna segíteni. ha a kedves távol van. Egyszerûbben. De sehol sem válik olyan észbontó monomániává. az összeköttetéssel. valószínûleg nem az iga Az igazi a Név lenne. kémiai stb. M ind erre vár. Mindig egy félhangga l melléje mondja. a szakrális szerelmi tébolynak ez a pillanatnyi kéjes felragyogása. a szélhámosok. a papok. Ahogy a festõ mondja. A Marokkói tanító bizonyíték arra. a kimondott szó mellé t is. Amikor hirtelen és egyszerre csak úgy reá gondol és egészen belezsibbad. Ez a tilos. akkor I stennel összeköttetésbe lép. Még egyszerûbben. semmi akadálya sincs annak. ha Csontváry a Marokkói tanítót nem festette volna meg. amit benne keresek. Ennek a mûszernek. igazat mondott. hirdethetné. amely sajátságos hangoltsággal rend lkezik. Boldogok a lelki szegények. Feltevésem az. vagyis lenne valami. Dosztojevszkij Myskin-nek és Aljo sá-nak nevezte. A Marokkói tanító pedig a hív inden valaha is festett és ismert kép között az egyetlen. Az anyag az Isten szót az elképzelhetõ legtökéletleneb . Mindjárt az az iram. Nem csodálkozom rajta. hogy miképpen lehetne ezt tanítani. mert hiszen akkor nemlétezõ lenne. vagy sem. hogy csak nagyon durva szellemi megnyilatkozásokat (fizikai. a politiku a csibészek. a hencegõk. mindig emlékezni fog arra. vagyis az anyag nem ateista. hogy Schumann ezt Klára csókjában érezte. Klára.

sze hetetlen. mint a boldogságot akarni és boldognak lenni. csak valami eltorzult hártyát. hogy a mi szemünk a profán látásban rongált fals szem. De az ember nem a közönyt választja. Akárm mindig kettõ. igen. a szalmaszéket. az rendben van. hogy a valóságot olyannak lássa. más szóval a nagyr szenvedélye. mint egy kínai rajz. sokkal közelebb áll a normálishoz. hanem igen sokszor gondolok. a barom közönyét kívánja. Üres szívvel könnyû boldognak lenni in. Ahh ogy az ember önmagát megértse. S ez az Istenhez való hûség. Mit akar? Az egyik belefúródik a másikba és forog és recseg és nyög. Ez a kettõ. Nincs szó idealizmusról. A józanoknak mindig azon jár az eszük. mint amilyen. hipokritákon. kiókumlált gyarlóságról van szó. A baromi boldogságban a lélek néma és közömbös és az is marad. Érvénytelen. az üres szív árán is békében élni. a vérontást ke s. mint Schumann (és Csontváry és Gogol és Nietzsche).Ez azonban a novellette-nek csak az egyik fele. Bennem valamennyi megvan. s ebben az irtózatban az ember bármilyen keveset érjen is el. arles-i periódusában több olajfaligetet festett. komisz. az olajfaliget borzasztó! Hogyan fogjon hozzá. mint az. Des grossen Anfang. Ez a másik exaltáció. Milyen különös. Nem bûnrõl. oder Linien und Winkel der Seele. a kérget. Mindössze csak mûvészet. A barázdát . Ez a józan. hogy az õrületet és a vérontást és a boldogtalanságot vá . a sárga tököt. a napot. Tudom nem a hatalom. amely a kicsinnyel nem elégszik meg. Szemét a szépséggel fedi le un d decket die Lider mit Kunst. D e Klára. Ezért él az e ttõs kísértésben. Treue Gotte yen borzalom ez. vallásról. Gyûlölet. Nem. € Van Gogh Van Gogh legutolsó. A hûtlensé a boldogságnak és a néma közönyben barmokká változnak. rideg. Ez még csak festmény. Denn lang steht offen. Csa . Az olajfaliget nem ilyen. Azon. Az ilyesmi hebehurgyaság. csak egyetlen mód van. Az irónia támadás. Ahogy kilóg. kenetrõl. Megfullad a gyönyörben és megfullad a vigyorgásban. s ez az összetétel az. hogy az egészet ki tudja mondani? Kim ondani azt. Ez az érte az ésszerû. mert azzal. Egyszerre kilóg or vége. a borzalmat eltakarja. ha a Nagy Törvényt. Az egészet egyszerre. vagy. zu lernen. amely alóságot nem is látja. Csak a történet õrület . kõkemény egoizmus és illúz csupa száraz. ha szeret. hogy a józanságot és a békét é boldogságot feláldozza. ami a ealitás. mit seichtem Herzen glücklich zu se om. a füstöt. amelyik a valóság em is hasonlít. S a józanok és az ér sek és az ésszerûek veszélye az idiótaság árán. hanem a Nagy Törvényt. nem a vagyon. az aszta . m flákon. Ez bennem tiszta számítás. vagyis a becsvágy. a lombot. amit a fényképezõgép felvesz. fel kell gyújtani. rajongásról. A történet a vérontás õrülete. ha a vak halál tenyészetébe nõ (das all zu gebundene). € Hölderlin költeménye az emlékezetrõl Az ember néma közönyben is élhetne s tunyán boldog is lehetne. Ez az öldöklés. Ahhoz. Ha hülyéken. mint az idióta. mintha lángoló bozótot ábrázolna sûrû füstt Van Gogh õrült volt. védekezés. hirtelen rideg lesz és maró és éles. amelyre ne mcsak most. vagy a másik kezébõl a kancsukát. nem a siker. Önkínzó. Ez az irónia. a kép egy kicsit felülnézet . amely véglegeset és bizonyosat követel. Ó. meg kell õrülni. dermedteken. Ha békét akar. a fák elég sûrûn állnak. az ágakat. komiszokon. Itt kérem az egész embernek generá van szó. Kimondani a kimondhatatlant. € A Pascal-szituáció Pascal-szituációnak nevezem ezt: korrekt értelem és megfontolt ökonómia. ami ugyanaz. Nem. azt a hazugságot. praktikus. bolondokon vigyorog. ha barommá lesz. Ez a kép y persze még semmi. aki megnyílt. Miért? Mert azzal. önmaga hülyeségébe belesárgult vigyorgás. Bosszú. ahogy a bol dogságból kilóg. a köveket. aljasokon. nem a gyönyör. Mikor teljesíti a lényébe írt parancsot? Mi a Treue Gottes? Nem. megfagy. Ez a novellette témája. Ahhoz. hogyan ve gyék ki a másik zsebébõl a pénzt. Ez az éssze pedig az értelmetlen. amit mi nek nevezünk. csaknem perspektívátlanul. Nem t valamilyen technikai vagy tudásbeli tökéletlenségrõl. amely bennem a kereszténységet választja . mint a bar es ist leicht. üzleti erény. Mi mindny prózaiságban félig megdermedt lényünkkel (szemünkkel) olyan világot látunk. Schumann szereti Klárát és szeret zetten és amikor szívében a gyönyör fénye felvillan. de én az európaia t az õrülteket rokonszenvesebbnek tartom. mégis ez valami nagyság kezdete. Itt nem valamilyen különleges és ritka. hogy az ember józan legyen. amit kimond. Az. kinyílik. Van Gogh a világot felgyújtotta és megõrült. hogy az ember a valóságot lássa. Mi ésszerûbb. Van Gogh rájött arra. wie Bücher. józan. reszketni kezd és vigyorog. Isten pedig az elõl. Az önfenntartás. a szakállas arcot. A másik mondjuk az. a napot. amit mi józannak nevezünk. Ez az értelmes és a józan.

Gyanakvóbb vagyok. kedvesem. meg a bölcset játssza. ami a magam érdekében van? Le yõzni és elpusztítani. elég józan és s elég üzleti ösztön van és a holtbiztos befektetés iránt van érzéke. minden tudástól és jószándéktól függetlenül és spontaneitásod ellenére. Tudom. mi az a jó). vagy ahogy ma mondják. Tudom azt.. Nincs nyugalom. Nem vagy j Vedd tudomásul. Ne légy spontán. Egészen egyszerûen ez a jó és semmi több és ezt kell tenni és pont. számomra mind irodalmi. praktikum. Jobban félek. Elõször tenni. Mindegy. amit tenni kell. neki nem probléma. Azt merném mondani. az.. Én szeretnék normális ember lenni.. Az. Ez kérem. ami egzisz tenciális. A spontaneitás elsõbbségében illúziót eltörli. És az én biográfiámra nem vagyok kíváncsi. az csak szellemed legszebb álma? Ni ncs béke. ez a normális ember az. Veszélyes tanács. Aztán akarni és gondolni. hogy nem vagy jó. kereszténynek lenni. Nem szabad megvárni. vesszen az élet" végre le kellene szokni.. hogy spontán. szerencsétlen. Aztán gondold meg. A kereszténység ellenspontaneitás? Ellenbiológia? Az életösztönök fölött gyakorolt erõszak erombolása? "Éljen az eszme. ha nem lennék a tied. vagy szent. Akkor már késõ és hiába siránkozol. hogy jó le . hanem mindaz. Én ilyen szigorú. se öröm. Ne m tudod. vagy sok pénzt. Ezért igaz. Nem keresztény. vagy szellem dolga. Az ilyen életbiztosítás számom m elég szolid. vagy õszinte. "Mindig kell lenni legalább egy hátsó gondolatunknak. hanem az. A jót elõször tenni kell. mert ez nemcsak helyes. mégis mindannyiunkban ez a normális ember megvan. semmi több. aki cselekszik. A Pascal-szituáció az. De csak tudom. Tedd a jót. Õ má Én az ilyen irodalmat nem kedvelem. hogy önként jöjjön. s aztán. Nincs prob incs konfliktus. S aki nem tudja. számító. És csupa bûntényt fog elkövetni. Aki elég önzõ. sokáig várakozhatnál. amit spontánnak neveznek. És am ikor a jót teszed (az egyszerûség kedvéért nevezem így. önmaga végle iztosságáért aggódó ember vagyok. vesszen az élet?" De nemcsak a kereszténység. hogy amit életnek nevezel. nincsenek. Mindez az elrontott emberhez tartozik. Ha addig várnál. se paradicsom. hova viszlek! Viszlek a tûzbe. vagyis a hõst. A keresztre viszlek. mert nem bölcs és nem sz ent és nem hõs. és a biográfia nem érdekli. de nem vagyok keresztény. hogy a jót elõször tenni kell és csak azután akarni és gondolni. hogy sohasem fogod megszokni. amíg spontán akarnád a jót. akinek kedve van. csak tenni. Élet! Végeredménye anna . Ez a Pascal-szituáció. akár nem. ami spontán? Nem az a fontos. hogy hazudik. vagy nem is akarni és nem is gondo . Tedd a magad ellenére. Nem kérdez. de nem fon tos. kérem. Cs ak tudja. Lehet. Ez.. hogy kár ellene védekezni. Lehet. Mert a jó a nor az egészséges. hogy az ilyen szavakról. Ennél is több. Ez a tudás olyan biz tos. meg a szentet. Ez az. Ez a jó.és a magyarázat Mindenekelõtt csillapodj. hanem elõször tenni. Csupa jószándék. hogy hõs legyek. nagyon is biografikus. Tudja. Ne hallgass jószándékaidra." Reszketsz? Ahogy Turenne mon dja: Reszketsz! Hátha még tudnád. Szokratész kontár volt.. v agy sem. Irtózni fog a hazugságtól. A normális embernek ilyen kérdései. amíg a jót önként teszed. Ez. és te nagyon jól tudod. buta. Nincs se boldogság.a következmények. Ez a jó. alig van veszélyesebb. És csupa gaztett. Ne nyugtalankodj. € Még egyszer Pascal "Nem keresnél. Korpulens b löff. Akár önként. Erõszak? Kulisszahasogatás. Õt csak az érdekli. hogy kereszténynek kellene lennem. Nincs szó szándékról és akaratról. ten ll. ami az ösztönödbõl fakad. Azzá kellene lenni.. spontán lesz és õszinte és egzisztenciális. a mi a kerszténységbõl született? Magam ellenére kell tennem azt. hogy egzisztenciális. akarhatja is. hogy a pokolhoz veze okkal van kikövezve.k a kótyagos akar uralkodni. Ezzel az egésze t egyszerre megoldani. Saint-Martin azt mondja. hanem okos is. h ztény legyen. Én irtózom attól. És hidd bármennyire is el legyünk rontva. s végül észr egyetlen jót se tettél. nem mélység. . vagy gyönyöröket. És csupa gaztett. Csupa jószándék. hogy magadat felõrölted és szétmorzsoltad. € Saint-Martin egy mondata. Itt állok ezen a tudáson. hogy aztán megszokod és spontán is tenni fogod. csak azt fogja kívánni. feláldoztad és elégetted és keresztre feszítette . mint "éljen az eszme. E gyetlen biztosított helyzet van. Ha ezt az elrontott embert cselekedni hagyod. hogy mi a jó. a magad akarata ellenére. Neki csak egy kérdése van: mi a jó? Nem kérdezi. vagy bölcs. s ezért a kereszténységet választom. vagy hit. hogy az ember ezt tudja. a j akarni kell." Az igennek örökös nemre fordulása..

Irreális. kész a dilemma. Mindig van legalább egy hátsó gondolat nk. rongált. € Cave poetam (Értékezés a nõrõl. amely szubjektív kondíció fant edélytelen. mint idolatria ("A valóság az embertõl független. elhagyott. Csak azt. ilyen a bestiális egoizmusban kõkemény embertõl függõ világ. kínjában üvöltözõ világ. Mihelyt elkezdik nyúzni. forró. hogy a leghelyesebb le ne aközött. az embertõl független mos ly csak addig érvényes. a költészetrõl és a varázslat valóságáról) Amirõl szó van. de tod ellenére tetted. (. Az objektív világ nem az embertõl függe a neutrális embertõl függ. észvesztõ. mögötted a kereszt. Ne félj. Nincs többé objektív világ. a helytelen út az. Eddig azonban mi den fõorvos úr megbetegedett. A valóság. Ne nyugtalankodj. amit reális világnak és amit mágikus világnak nevezünk.) Az objektív világ sajátságos szubjektív kondíció függvénye. az objektív világ a bankár. Erre a devalvációr a kell felkészülni. az a reália és a mágia új viszonylata. A szcientifizmus azt a hibát követi el. Az objektív világ sem egyéb. nem is veszthetsz el. mert a tied vagyok. Amit magad ellenére teszel. Bálvány. A fõorvos úr akkor nem mosolyog többé. A valóság. Szakemberül mosolyog. vagy a sikerben élsz. és amiért reszkettél és a jót sohasem akartad. € Tapi mester dilemmája avagy nincs kínosabb. hogy a lóság az embertõl nem is olyan független. robbanó. Ha a szenvedésben. az embertõl független. Ha elég erõs lennék. mint mikor a hóhért akasztják A fõorvos urat mosolyáról lehet felismerni. kiismerhetetlenül bonyolult. Ne nyugtalankodj. a lemondásban és az áldozatban élsz. felforgat több. Az embertõl valóság megtámadhatatlan õrület lenne. Ez kérem így van. Természetes. profán és közönséges. Amikor õt viszik. Az igen örökké nemre fordul és a nem igenre. a szükségszerûséget. a hivatalfõnök. ami objektív. Pszeudoisten. Reálisnak nevezek általában mindent. Most csávában van. a normális közepet (mérté ni. Rájött arra. az a magad érdekében van. a porkoláb. a végrehajtó. a vezérkari tiszt. Az embertõl független valóság. beteg. szenvedélyes. a csendõr. ami számomra lehetetlen.") Beleegyezésem nélkül ezen a világon semmi sem történhet.. Objektum. Moral insanity. hogy a valóság az embertõl . hogy maga m is erõtlen vagyok. ó. € Szükségszerûség A szcientifizmust nem szabad összetéveszteni a tudománnyal. Statisztika. A modern realitás-fogalom egyébként egymaga bizonyíték amellett. bad men incarnate their souls. egyetlen kukac se mozdulhat meg. Azért keresel. összetéve világgal magával és azt hiszi. hogy a materializált kozmosz egyik arculatát. Légy okos. A helyes út az. haragszom és prédikálok. d rva. vagy a vagyonban. amíg a fõorvos úrnak nincsen semmi baja. mint ilyen függõ világ. a bordélyos világa. az embertõl független. szegény. Hiába is kapálózunk ellene Egészen addig. nem kiabálnék. vagy a hatalomban. vagyis az úgynevezett objektív világ a meghülyült szívtelen . rid . a mûvészetrõl. A lárma semmit sem jelent. Eldologiasított Isten. A gépesített idi vos úr. € Bálvány Objektivizmus annyi. Amíg a többieket õ vitte akaszta ddig nem volt semmi baj. prózai és semleges. tépd szét. felháborítóan szemérmetlen. persze azonnal más . sötét. csak fájdalmas. Úgy látszik. mondta. Légy józan é raktikus. Mihelyt akasztani viszik. Ha a gyönyörben. hogy az Isten (Bergyajev). mögötted az élet és a dicsõ yugtalankodj. amíg valakinek jól megy. ha az ember lelkét húsba öltözteti. ha mondom. s egyetlen üstökös sem folytathatja pályáját. nyomorult. Mind a kettõt meg kell tartani A realitás mágikus és a mágia reális. mondja mosolyogva. Tárgyak.. Szubjektív rongáltságomnál fogva azonban éppen ez az.iért magadat megkínoztad és terrorizáltad. A tied vagyok. Nem vesztes z el. A bálvány a fantaszta egoista. az nagyon kínos.dühös vagyok. meg v an szeppenve és a szakember mosolya nincs többé sehol. Rombold le. Amikor akasztani viszik. ha az ember testét átszellemíti. Idolum. emészd el. sem a másikat nem törölhetem le. Veszedelmes. Kényszerképzet. Nincs többé tárgyilagosság. Dolgok. € Whichcote Good men spiritualize their bodies. ha a fõorvos úr sohase betegedne meg. a fu . mondja mosol yogva. Egy bizto s: a tábláról sem az egyiket. gaz és pökhendi tudománytalan érdekeltség van. amíg megbetegszik. Számok .

hogy a kettõ között levõ feszültség m delkezem. Persze. Ezt a megrendítõ érzelmi szegénys z ijesztõ didergést. ami látomásszerû és megfoghatatlan. ho gy a reália és a mágia között feszültség van. Ez az erotikus tehetetlenség. szenvedélytel kt nõk gyermekeiket tényleg meg is eszik. hogy a nõ. kóc. Ha nem ihat. egocentrikus. festék. kegyetlen és nyálas. kegyetlenebb. nyúlós va y mohó és parazita. hogy egy kis melegben és érzésben és szenvedélyben és mámorban részesedjenek. Ezt hívják mnek. gyermekkoromtól fogva tudtam. addig fokozottan érzéketlen. Lehet. a szenvedély és a vér és a kedély és a mámor és a vízió forrósága elönt egítse és elvarázsolja. hanem az. vagy ami ugyanaz. Ez a tapasztalat. legfeljebb megalázkodnak. legalább egy csepp vérre. hogy tele vannak érzéssel. és ami az egészben a legfontos abb. Amióta e defektus miatt a nõ iránt szánalmat érzek és látom. hogy ezt az absztrakt és rideg. egocentrikus. akkor kelnének életre. és a kettõt nem tudom azonosítani. aki feléjük közeledik. szenvedélytelen. hogy azóta a nõ szerelmét sem tudom másként megérte csak mint ezt a gyengeséget. sejtelmük se lenne róla. kegyetlen. a nõ azt kívánja. Ezért olyan sértõdékenyek." Az ájul hüllõ. mintha az megszabadítaná õket ön tól. vagy a költõket. és a szeretetlen. tátongó üresség. amelynek egy csepp vérre van szüksége. az élet nem annál forróbb. A mágia mögött is realitás van és a realitás mögött is mágia. Tudomást szereztem arról. ez a fantáziátlanság és szenvedélytelenség. azóta tudom. Aki a szenvedélyt felébreszti. az maga szenvedélytelen. Ahol nem a szenvedély jut szóhoz. Ez a szerelmi képzelet hiánya. Ez az a hely. Üres. az elvarázsolás iránt való sóvárságot. m esség. szemé elen (Artemis). úgy érzi. hogy erõtlenségében mennyire ilyen elképzelhetetlenül gyenge. Mintha nem is élnének. Steril. csak felöltözve igazán nõ. szívtelen. Hüllõvérûség. aszociális. mintha abban a szentimentális tévedésben lenne. üres. vérszomjasabb. Nem büszkék. hogy a költészet egyik legfontosabb eleme a nõkével azonos jéghi eg emocionalitás. hogy a nõ olyan. Ezért a hülyeségig hiúk. a nõ azt akarja. abszt t. Alain azt írja. hogy elvarázsolják (ein Weib will verwandelt sein ). Azt akarja. tehetetlen. amit egy nõ közelében teszek. a nõk nyersen ennék az emberhúst. Mássá tegyék. a világ legszánandóbb teremtménye lenne. Ez az áju ltság. ha lenne. ez a didergés az egocentrikus hiú öntetszelgés. profán. mint a szúnyog.bsztrakt. bakot lõ. hogy gyermekeiket is megennék. értelmetlen objektív. Nos igen. tartalmatlan. szemérmetlen. A nõ micsoda hatalom! A költészet hidegsége micsoda tûz! ngesége A költészet és a mûvészet a jéghideg emocionalitás területe. Ha nem lenne divat. ha fi forró szenvedélyébõl egy kortyot ihattak. Objektív. Mert nem az a baj. Az ürességnek ezt az ájultságát. El tudom képzelni. sóvárgó. szenvedélytelen és fantáziátlan üressé et. nem alázatosak. saját vére nin cs is. vagy a mûvészeket felelõsségre vonja. Ez a varázslat a mágia. mint ahogy civilizáltabb formák közt a kellõ varázslat nélkül élõ fantáziátlan. Ez a hideg és nyirkos erotika. hanem annál hidegebb. míg a nõ aránylag vegyileg tiszta (szûz). ami a realitás. mint aki. hogy mit csinálnak. immorális. szenve . szenvedélytelen. Absztrakt. hideg. fantáziátlan. vé és légüres terméketlen atmoszféra. Ez az üresség. Ájultságból. ahol a költészetrõl kell beszélni. közönséges. vagy a költészetben a humánus érzelemvilág jut szóhoz. És ízléstelenek. bádog. de nem érzé gy nemével tapadnak ahhoz a férfihez. Ez a nõi erotikában a hüllõszerûen hûvös. A nõnél. hogy a nõ szíve eredettõl fogva me eg. az egész teremtett világnak a nõnél nyomorultabb teremtménye ni . Ilyen elem i varázslat nála a ruha. "A költészet bizonyos tekintetben a személytelen. és ha egy csepp vért valahonnan (bárhonnan) nem szerez. a teremtett világon nyomorultabb lény nincs. Reális. kemény. szomjas. Miért az elsõ náluk mindig az. a megsemmisülésben n omtalanul el kell merülnie. Mint ahogy. hideg. annyira. Az erõtlenség erõt provokál. Mágikusnak nevezem azt. Minél in inkább. aki nem él varázslatban. A vegyileg tiszta nõ. Gyanakodtam. hanem a számító ridegség. Ez a sz antáziátlanság. Kassner azt mondja. nyúlós. Ez a fájdalmas. hogy elvarázsolják. Éreztem pedig sze vedélytelenségük miatt. Amit valóságnak nevezünk. cserép. legfeljebb kevélyek. Ezt az erõtlenséget. A nõk iránt kezdettõl fogva sajátságos ellenszenvet (vonzalmat) éreztem. amikor láttam. józan. elválasztani. de hideg érzéssel. üzletszerû. hogy félnek és magukat sz lik? Ez volt mindig az elsõ közvetlen tapasztalatom. Számí tárgyilagos. Az ilyesmit hívják anyai szeretetnek. Teljesen a világ realitás szférájában él. Ez a steril. hogy ennél nyomorultabb érzés egyáltalán nincs És csak akkor kezdtem õket érteni. amíg valaki ezért a nõket. érzéketlen. hogy Kassne igaza van: ein Weib will verwandelt sein. az a reália és a mágia valamely viszonya. viasz. konkr szenvedélyes. geometrikus. csak mint a kísértetek. szív telen szubjektum káprázata. Panoptikum. Az ember minél mélyebben merül alá az úgynevezett ösztönök õsvilágába (rovaro lak). különben kísértet. hogy egy csepp vér megszerzéséért milyen e zítésre képesek. Ilyen varázsla ivat.

amióta a világ van. miért hagytál el engem! Nem szólalt meg. hogy a fekete vonalból és foltból indultam ki é teret merõ környezetnek láttam. a másik az üres fehér tér. úgy néztem. üresség. Aki megérti.) A kínai tusrajznak két eleme van: az egyik a fekete vonal és folt. részvétlenebb. a Moirák. ("A szubjektum az a hely. A tárgy és a tér. A szoborban a szünet a torzószerûség. meg tlan. vagy jelenet ábrázolása. A póknõstény férjét felfalja és úgy termékenyül meg. amelyekben nincs is szünet. A nõ azt akarja. Ez a görögök Pr tomiak Set-je. és majd nem megszólalt. Ez a kínai tusrajzban az üre s tér. Az álom és a mûvészet és a költészet és a vallás ezt a kígyót jól ismeri. a passzív tér. semmi. Egyetlen hibája. hanem a szubjektum. Ez még idolatria. zéki tapasztalat és a kimondhatatlan. nyálasabb. hogy valamely tárgy. a semmi. Azt hittem. egyetlenegyszer. abból semmit sem értettem. uram. a hiányzó tag. A realitás mögött is mágia van és a mágia mögött is realitás. A nõ lénye a ronda szürke nyirkos nyál és ha elváltoztatják. nem az objektumba. a pók-nõk szövik. hogy a fehér és az üresség és a tér és az inf tezimális szubjektum nem a kint. az érzékileg tapasztalhatóból. Szerencsés pillanataim egyikében észrevettem. hogy bár a fehér van "kívül". addig a festõi valóságról sejtelmünk € Hallgatás (Jegyzet a kínai tusrajzhoz) Feruccio Busoni zeneesztétikájában azt írja. Amíg a rajzot európai módra. hanem a mágikus. € A mennydörgõ szünet Nem a tárgyat kell megformálni. A kínai legalább hatvan százalékban szünet és negyvenben zene. € A kínai tusrajz (A valami és a semmi. az mágia. és a teret p ak és ürességnek tekinti. nem az o bjektum. aki észre fogja venni. kiragyog a tündöklõ szépség káprázata. megérett. mint a belülrõl kifelé ható formáló erõ. Mint ahog z európai kép a valódinak csak külsõ fele. hogy az európai zenében a valódi zenének csak elemét látja: a fermata-t (kitartott hangot) és a szünetet. az ûrt. foltot). a "tér" mégis tulajdonképpen ez az. Realizmus. amikor Krisztus a kereszten felsóhajtott: Uram. A kínai rajz semmiben úszik.délytelenebb. Ó. a semmi. A költészet és a mûvészet alapanyaga ez a k amit csinál. Amíg nem fogjuk megérteni. Inkább a feh akítja a feketét (vonalat. Nem és nem. hanem a formáló erõbe. A szám. amikor a kínai tusraj zot megértettem. hanem a semmi a valamit. A tárgy. Az lesz a nagy modern festõ. Objektum-komplexus. Háttér. Ez objektum. Ne m a reálisba.") Nem tárgyba helyezkedtem. Ez az embertelen és kegyetle . Szerencsés pillanatomban egyszer nem a feketébõl indulta m el a fehér. Az élet mélyén mind ilyen kegyetlen hüllõ-érzékiségben élünk. a hangok maximális teltsége. a megfo a varázslat. hogy még mindig a feketébõl. Egyszer volt. Vannak képek. mint a fekete a fehéret. Nyomasztó. hogy nem a valami formálja a semmit. Az európai szem számára csak a fekete vonal és folt van. Amikor szíve megdobbant és kiáltani akart. hogy nem az érzékileg tapasztalható feketébõl néztem a fehérbe. a semmit észre sem veszi. és ez a tartalom és a személy és az indez azon múlott. Isten ebben a semmiben él. az objektumból indul ki. És ha eg gérint. Amíg a képen csak vonalakat és a formákat fogjuk látni. esetleges. Az objektum és az infinitezimális szubjektum. hanem a bent. A héber hagyomány ezt a nyálat nachasnak. Ezzel szemben áll a Nap forró és fényes mágiája. a világosság káprázata. elõször mindig ez a nyirkos nyál érint. hanem a fehérbõl a fekete felé. hogy a kívülrõl befelé ség nem egyéb. Ez volt az a pillanat. a fehér a "körn et". Majdnem. Az európai kép 98 százalékban zene és két százalékban szünet (csend. A fehér nem a környezet. a látomás. a hallgatás. hogy elvarázsolják. tér. ami belül van. A meghatározhatatlan. hanem a szubjektumba. mi akart mondani. hogy nem két egyenrangú formáló erõrõl van s . A modern festészetnek a kínai tusrajzzal kétségtelen rokonsága van. Csak azt tekinti létezõnek. Ez volt az a pillana t. Jól megfogalmazott szünet. hanem a mágikusba. vagy táj. a f ehéret. hanem a me tározhatatlan fehérbõl a feketébe. csak a kép felét látjuk. Az infinitezimális. Ez a sötétség és az elhagyatottság és az üresség. Ez van a költészet és a mûvészet mélyén. Az ûr. Csak azt látja. Ez még nem a valóság. A realitás és a mágia. Azt hiszem. A formatermelõ hatalom a fe hér. a csend. a helyzet arra. hogy ez a festõ megszülesse n. Ugyanakkor megértettem azt is. csak tudnám. hanem a semmit. A szünet. S e szavak után támadt az elképzelhetõ . Az absztrakció. nem a reális. hallgatás). a nyersen hagyott kõ. hogy Isten nem bírta tovább. kíg ja. A teret. ahonnan a valóság látható.

egnagyobb szünet. Ez az üvöltõ szünet. Ez a mennydörgõ hallgatás. € Gazdagság és ínség Nietzsche azt a mûvet, amely az életerõk gazdag fölöslegébõl keletkezett, elválasztja attó ely az életerõk ínségébõl keletkezett. Aus Fülle aus Not. Minél több a mûben a tér, a semmi et, a hallgatás, a csend, a meghatározhatatlan, a fehér, annál inkább az ínséget ábrázolja. V annál inkább az életerõk nagy-nagy gazdagságából fakad. A mû minél zsúfoltabb, összeszorítot , szószátyárabb, annál inkább a gazdagságot ábrázolja. De éppen ezért annál inkább az ínségbõ dagabb mûvek a szûkszavúak, sok szünettel, térrel, távlattal. A legszegényebbek azok, amelyek lélegzetvétel nélkül fecsegnek. Tisztában kell lennünk azzal, hogy kivétel nélkül mind ínségben élünk (rongáltságban, erõt deregve, elhagyatottságban), és gazdagságunk nem egyéb, mint gyengeségben való gazdagság. € Mystés Eleinte azt hittem, hogy a realitás felszíne alá minél mélyebbre merülök, annál sötétebb l m így. A varázslat nem oszlik el. Minél mélyebben vagyok a realitásban, a mágia annál inkább yog. Nagyobb fedettség (mystés annyi, mint beavatott és lefátyolozott). Lent. Mélyen-mélyen, a középpontban van a Mysterium Magnum. A káprázatos tündöklés. Böhme: Glanz der Majestät. Ellenõrzés: ha a nõt csak látom, látvány ha megkívánom, szexus ha elbûvöl, elkezdem is s fényében fokozatosan tájékozódom benne minél mélyebb, annál világosabb ha már szeretem, ben szeretem, annál valóságosabb annál jobban lefátyoloz, annál többet tudok róla. € A fordított út A fordított út az objektiváció. A varázs egyre kisebb, a fény elfogy, a valóság sötétebb é b, A felületen, egyetlen hártyán, a varázs megszûnik, tökéletes éjszaka van. Ez az objektum. cs fátyol, ami annyi, hogy nincs fény. Misztérium minimum. A felszín. A maya. Vakság. A va lóság nullaponton. A tárgy. Eldologiasítás. Ellenõrzés: a nõt minél inkább eldologiasítom, realitását annál inkább elveszti csak min m élõ és létezõ ha fátylait leveszem, nõstény, otromba, állat, sejtállam, ronda, büdös, tár m igazi, nem valódi. € Halak Kora reggel érkeztem meg. Nem volt kedvem pihenni, átöltöztem és a kikötõben csavarogtam. tt fedeztem fel a vendéglõt is a leanderfák alatt, a menüt elolvastam, és mondjuk mindjárt úg , hogy megértettem. Az idény összes halai ott voltak, egy se hiányzott. Ez megnyugtatott . Ugyanakkor az ajtóban megjelent a vendéglõs és nagyot köszönt. Pontosan olyan hasa volt, m int amilyennek a vendéglõsnek lenni kell. Ez a tegnapi étlap, szólt, ma estére újabb fogások zülnek, legyen szerencsém, ön idegen, de látom, hogy komoly ember, mûvész, én emberismerõ vag , a Bellevue-re rá se nézett, ott, uram, higgye el (szalvétájával a háromemeletes nagyszálló intett határtalan szánalommal). Olyan országban élek, mondom, ahol nincsen tenger. Õ hirte len elszomorodik és résztvevõen néz. Uram, hogyan lehet olyan országban lakni? Csak úgy, fe elem én, hogyha csak teheti, azonnal eljön. De tudja, ég azért ott is van. Alkonyatkor a leanderfák alá léptem és a pohost kerestem. Karonfogott, a kapu alatt n agy ládához vitt. A ládát bádoggal bélelték, és tele volt jéggel. A jégen pedig az egész akvá tonhal molo scombretti barboni dental sanpiero sardella kalamari. Scombri mondom én és az acélkék halra mutatok. Õ csaknem a földig hajlik és int, hogy mi nt megértett. Kezét tiltakozóan fölemeli. Tudom, szólt, mindent tudok. Forró rizzsel, vegyes salátával és pincehûs vörösbor. Parancsoljon helyet foglalni Leülök és elkezdek inni. Aztán jön a hal, faszén fölött roston sült, lassú tûzön, a pohos tosan olajjal, puha is volt, ropogós is, leves és omlós. Nem értem rá mással foglalkozni. Észre se vettem, hogy öt-hat férfi lépett be, s a jégen heverõ halak elõtt állanak. A le a halak nevei röpködnek, s a pohos forgolódik. Egyszerre csak azt hallom: Uram, erre nem kényszeríthet! A vendég határozottan kijelenti, hogy a dentalt sülve kívánja, hagymásan é rikásan. A pohos udvarias, de hangjában sértõdöttség és metszõ gúny. Uram, fáradjon a Bellevu t pénzért mindent megcsinálnak a dentalt is bár talán ennél különbet de nálam, uram, so ben halat készítettem, értek hozzá a dental így élvezhetetlen kisgyerek koromtól fogva at, vágja le a kezemet, soha tisztes kéz (nyújtja), vágja le, de nem csinálom paprikásan ztes kéz, halkészítésben öregedett meg (csaknem könnyezik), vágja le, de ne követelje, soha, a A férfi kiabálni kezd. A pohos szalvétáját a földhöz vágja. Soha! A Bellevue-ben, ott lehe

nálam soha nem csinálok magamból pojácát (elkeseredetten hahotázik) uram, ott a Bellevue, h mszáz lépés, parancsoljon, ott, uram, fõzik a scombrit és marinírozzák a tonhalat, még különb kisgyerek koromtól fogva, egész életemben. Az idegen ordít. A pohos toporzékol. Soha! A társaság többi tagja is beleavatkozik és bará jukat kérlelik. De az nem. Rendõrért kiált. Jön a rendõr. Dentalt paprikásan? A rendõr szakem volt és a fejét csóválja. A pohos felüvölt. Hát lehet? Lehet? A halat megfogja és a földhöz ráugrik. Tapossa. Közben üvölt. Az idegen meg akarja verni, de visszatartják. A rendõr a po host csitítja. Ott a Bellevue, ha fizet megcsinálják, olyan hely (köp) soha, soha. € Kommentár A pohos nem nagystílû ember, de hívõ. Szakrális életköre a halkészítés. Kultusz. Az életrõ kodás. Eszközök: a jegesláda, a rost, a serpenyõ, a fazék, a tûz. Rituáléja szigorú. Dentalt et sütni. Ez szakrilégium. A scombrit roston kell sütni, faszénparázson, négy helyen meghasít ni és olajjal kenegetni. A modern Babilon (a Bellevue) a hagyományt elárulja a pénznek. "Ott pénzért megkaphatja." Élete nem volt eredménytelen. Halkészítésben öregedett meg. "Ez a ztes kéz." A dentalt õsidõktõl fogva mindig fõzik, enyhén ecetes és zöldséges vízben, lehet e adicsommártással, vagy spagettivel, vagy olajban pirosra sült krumplival és salátával. Fehér, kagylósan szétomló húsa van, tökéletesen szálkátlan és nagyon sokat lehet belõle enni. A poho hogy a hagyományt pénzért elárulja. Ezért erre a bûnre érzékeny. Utolsó pillanatában, ha megá könnyebbülten bocsátja útra lelkét, mert az árulást nem követte el. Az anyagi hasznot megvete s a dentalt sohasem sütötte. A dental, ha sütik, szalmaízû, szívós, teljesen élvezhetetlen. ohos szenvedélyes ember, mint mindenki, aki az igazságot önmagától fenyegetve érzi. Reggel öt or már a piacon van és a halászbárkákat várja. Ha egy idényhalat nem lát, a halászokat lepisz és esküdözik, hogy holnap éjszaka õ maga megy ki halászni. "Az embernek mindent magának kell csinálni... senkiben sem bízhat meg... ezek a pocsék barbonik!... vigyék a Bellevue-be, nekem nem kell, csak nem fogom magam vendégeim elõtt nevetségessé tenni." A halakat egymás mellé teszi, messzirõl nézi, kezével mérlegeli, megszagolgatja. A halak neveit úgy ejti ki, mint aki a halak világhelyével tisztában van. Sem több súly, sem kevesebb. A halak hierar chiáját ismeri. A pohos a halat nem lénynek, nem szcientifikus objektumnak, vagy festõi témának fogja fel, hanem tápláléknak. A hal mint az emberi létezés legfontosabb fenntartója. a az étel. A többi jelentõsége mellette csak annyi, hogy jobban kiemelje (liszt, zöldség, gyü cs, bor). A húsról nem vesz tudomást, mert dogmatikus és a dogma elõnye (hátránya), hogy vala irõl nem vesz tudomást. A tenger az a hely, ahol a halakat fogják. A halász az, aki a ha lakat kifogja. A vendég az, aki megeszi. Õ az, aki elkészíti. Kulcshelyzetben van. Egy lépés t sem szabad engednie. Hit nélkül nem megy. A hitetlen a Bellevue. Ha az ember ilyesmivel foglalkozik, fölösleges olyan bûnt elkövetnie, amit úgyis csak a zért tesz, mert sokszor, csak úgy Isten iránt való hûségbõl be kell magát mocskolnia. € Tudomány és szcientifizmus A szcientifizmus dogmatikus világnézet. A tudomány dinamikus (dialektikus, történeti) erõfeszítés. A szcientifizmus a hatalmi ösztön diabolikus technokráciáját akarja megvalósítani. A tudomány ihlete az életrõl való szakrális gondoskodás. A szcientifizmus civilizáció. A tudomány kultúra (kultusz). A szcientifizmus politikai fogalom. A tudomány üdvtörténeti fogalom. A tudomány nem szcientifista. A tudományt az Evangélium szelleme teremtette azért, hogy az ember szellemének hatalmáv al az anyagi világot megváltsa. € Blaszfémia Isten ez lenne a közvetlen megszólítás. Ez az, amit senki sem bír ki. Másfajta megszólítás az ateizmus. Ismét másfajta megszólítás a blaszfémia. A blaszfémia paradox hátránya, hogy minden megszó rzongást támaszt. Sokk. Skandalum. Schaudern ist dein bester Teil, mondja Goethe. A káromlás és a káromkodás misztériuma. Szent Ambrus püspök egyszer a tengeren utazott, és egy puszta szigeten pásztort hallo tt, aki az Urat káromolta. Mit csinálsz boldogtalan? kérdezte a püspök. Imádkozom; felelte a pásztorjámboran. Ambrus erre így szólt: Nem helyes szavakkal imádkozol. És megtanította az Ú májára. Egy óra múlva ismét arra utazott, és már messzirõl hallotta, hogy a pásztor hangos sz zódott. A szent püspök erre térdre borult és felsóhajtott: Uram, csak egyszer tudnék így imád

, mint ez a pásztor! € Fontos pillanatokban Fontos pillanatokban kénytelen vagyok magamat pojácának maszkírozni, nehogy autoritásna k nevezzenek ki. Ilyenkor magamat szubjiciálom. Szubjektum egyenlõ subjicere, egyenlõ alávetés. Csak semmi pofa, semmi szakáll, semmi prédikáció, semmi apostolság. Tökhülye! Kierkegaard: nem akkor használsz, ha magas hangon énekelsz, hanem, ha valóban az va gy, amit mondasz. Például: amit az ateisták se tudnak: Istent magázni. € Ateizmus és teológia Istentagadó, de szenvedélyes hitbõl istentagadó. Az én szememben több, mint a parfümös ken eljesség. Azt hiszem, Isten szemében is több. A szenvedélyes ateista materializmus és a szellemtagadás, amely az embert állatfajnak tartja, a lélek halhatatlanságát elveti, de egész erejével küzd az ember gazdasági jólétéért lmi elnyomatás ellen, a szabadságért és a hipokrita és hitetlen teológia, a klerikális dogmat ka, amely az emberi lélek halhatatlanságát tanítja, de amikor a szükséget és a butaságot látj m tud mást, mint sopánkodni. Melyik rosszabb? € Dionysios Areopagita Életemben évekig tartó egész korszak volt, amikor csaknem állandóan Dionysios Areopagitána Isten neveirõl írt könyvén tépelõdtem. Ez a könyv arról szól, hogy az õ tulajdonságait nyelv n szava sem képes megjelölni. Sem az, hogy mindenható, sem az, hogy mindentudó, mindenütt jelenvaló, igazság, szépség, hatalom, jóság, kegyelem. Õ a meghatározhatatlan. A megismerhete n. A megfoghatatlan. Az egyetlen valóság, az egyetlen megfogható, az egyetlen megismer hetõ. Miközben e könyvön tûnõdtem, egyszer mégis megpillantottam. Gyermek volt. Érzékeny és töré lan és egyszerû. Gyengéd volt. Olyan gyengéd volt, hogy ahányszor csak arra gondolok, mily en gyengéd volt, megrendülök, szemembe könnyek gyûlnek. Azóta szeretem õt. Azóta szeretem õt nek felett és határtalanul és szenvedélyesen és reszketve szeretem és azóta értem, hogy a gye az õ legnagyobb ereje. Ez a szelídség. Ez az alázat. A finomság, a tapintat, az elõzékenység z udvariasság, a báj, a türelem, a diszkréció. Azért megfoghatatlan, mert ilyen egyszerû. Azért olyan erõs, mert olyan gyenge. Azért m indenható, mert alázatos. Azért határtalan, mert olyan törékeny. Az õ félelmetes hatalma azér nydörög, mert õ a leghalkabb. Errõl ismerem fel az embert, aki az õ legfõbb tulajdonsága. Nem az elkápráztató tehetség, a nagyság, a hatalom, a siker, a bámulatraméltó arányok, a hõs, a szépség. Nem. A diszkréció alom, az alázat, az ártatlanság, az udvariasság, a gyengédség, a leghalkabb hang. Igen, a gy engédség. € Gyengédség Jaj annak, aki az erõ hatalmában hisz, és a gyengédséget megveti. Böhme azt mondja Lucife rrõl: er verachtete die Sanftmuth im Lichte. € Allergia Semmi sem fontosabb, mint a szenvedés törékenyégének fenntartása. Mindnyájan nyomorékok vagyunk, még érzékenységünk is egyfajta betegség. A szó ma erre az, allergia. Az allergia egy szerv, vagy a szervek, vagy a bõr, vagy az idegrendszer patológ túlérzékenysége. Valami, ami a normális létezés nélkülözhetetlen feltétele, így válik sá. Csak a rinocéroszbõr és az allergia között választhatunk. Ad: gyengédség érzékenység allergia Allergia a szellem érzékenységének betegsége (moi de finesse). Miért a legnagyobb hatalom az alázat, a türelem, az engedékenység, a gyengédség, az érzéke Politesse. Nem kényszerbõl, nem haszonból, nem érdekbõl van itt, hanem szabadon. Minden ellene szól. Mégis. Biztosan legyõzik. Mégis. Legázolják. Mégis. Ez olyan sok, hogy nem lehet feladni be lõle semmit. Ami mélyen sért és megriaszt, amiért szégyellem magam és elpirulok és belém fagy a szó, az a gyilkosság, hanem a lélek elvetemült durvasága, a tolakodás, a szemtelenség, az indiszkréci

kettõ. Én is. miképpen. Jobban. az elliliomosodott lélek. Úgy tanította õket. a p szichikus infláció. s eredményben nem is tudom. egy hét. Amikor olvasom. amely reggel kár ros virágot nyit. Az "eskü" hegyére. mint az izzó kazánban a viasz. mint az illat. Itt nyilatkozott meg Jézus hatalma. várni. hogyan. már nem él. A monumentális monotónia € Kinyilatkoztatásvakság A kinyilatkoztatásvakság és mindaz. Az egynapos élet reggel kárminpiros és elragadó illata van. hogy az angyalok vérét a föld leányainak vérével összekeverik. fixa ideák apos élet. Olyan. sem gyarlóság. Én is. Az éthosz mélysége. létem úgy elolvad. Féltünk. Nincsenek tárgyi bizonyítékaim. Oupo syniete? még mindig nem értitek? € Csoda Egyetlenegyszer voltam a magasabb hatalom atmoszférájában s akkor azt hittem. Hermon hegyére. a p us devalváció. hogy a tanítványoknak a tündöklés elõl arcukat el kellett ta i szózat és ének hallatszott. Távlattalan. este barn int a romlott hús. Tiszavirág. mint akinek hatalma van exousia. A mágikus hatalom. A finom Én veszélye a hisztéria. az anarchia. délben tele van . az objektivizmus. a szívtelenség. a frizura. Nem tudok beszámolni égi hangokról. A láthatón túl ni materializmus az egynapos élet okkultizmusa. jelenésrõl. Életminimum. az indulat. Est e megsemmisül. Életkö eszûkülése: klikk. mintha tûzben lettünk volna. De tu . amikor a paradicsom a tornác párkányán áll szép sorba hamarabb megérjen. Dél-Amerikában él egy növény. de azt. Új tanítás isteni hatalom alapján aché kainé kat exousian. a morális érzéketlenség. € Moi géometrique és moi de finesse Pascal még geometriai és finom észrõl beszélt. a szentimentalizmus. Akkor értettem meg. a szekta. A házias . hogy a geometriai és finom É van szó. az í az ség. a szenvedélytelenség. kettõ. határtalanul törékeny. e barna és büdös. délben már lila és nehéz fojtó szaga van. hogy Jézus a Mennydörgés fiait (boanérges) Hermon hegyére vitte f el. ho részünket leváltják és hazaküldenek. igen. Az életkörök leszûkülése. Ageometriai Én veszélye az absztrakció. Az egynapos élet szerkezetéhez tartozik a színház. Mindenki biztosan tudta. emocionális idiotizmus. A gyári munkás. A varázslat.Bataille: az ilyen erõ sem erény. a neuraszténia. ez a kicsiny rovar. Nincs ideje. € Exousia Már csaknem ötvenéves voltam. igen. Kétezerötszáz kilométerre voltam otthonomtól. ami a héber el saddhai s ami a szanszkrit siddhi. belátás hiánya. y a katasztrófa közeledik és szeretett volna kitérni. Márk Evangéliumát eg an késõ szeptember délután olvastam el. fényrõl. délben lila és nehéz. Leváltás. egy hónap. Ugyanaz. Mágikus hely! S Jézus olyan fénytestbe öltözött. Ahová Azazael és a bukott angyalok leszálltak és egymá k megesküdtek. hogy a katasztrófa közeledik. Vajon l eváltanak engem is? Várni. A napilap par excellence ateista. mikor történt csoda. mint a hulla. akiknek élete egynapos élet. A koldus. foglalkozás. Pillanatnyi veszély nem volt több t amennyi háborúban lenni szokott. mindaz. mint az újsághír. elviség. Az egynapos élet kinyilatkoztatásvakságban él. az álomkór. a festék. egyesület. Misztérium nélkül. Olyan. hogy mi az az exousia. Várakoztunk. Egynapos életet élõ államok és népek. hogy hol. mindenki tudta. A hatalom az Evangélium nyelvén exousia. Várni és félni és szorong kor egy este a parancs megérkezett. € Az egynapos élet szerkezete Az egynapos élet szerkezetének jelképe a tiszavirág. A természe tfölötti hatalom. A szakember. ami mulandó és profán. A parancs késett. Az Evangélium elmondja. háborúban. a csökkent intellektus. A csoda. társaság. A szobatudós. Igen. a légüres tér. Emberek. S e szorongó félelem közepén érkezik a hír. hogy ha annak minden szavát nem is értettem. a minõsítetlen szellem. a divat. Les valeurs supérieurs sont plus faibl es que les valeurs inféri eurs. este az érett gyümölcstõl roskad. mint a báli ruha. a mozi. édes és bûvös illattal. ami ennek következménye. de forróságáról tudomást szereztem. Ami ezzel szemben áll: a szakrális hétköznap. majdnem leve gõbõl van. A kishivatalnok. a bálvány. A szakrális hétköznap reggel kemény és nehéz. A parancs egyre késett. a semlegess z érdektelenség. Ma már tudjuk. Mélység nélkül. a Bábel. kör. ki által. amikor az Evangéliumot elõször úgy tudtam elolvasni. a fantáziátlanság.

lágy és megfoghatatlan. tudomást szerezni. más szóval a rideg értelem és az infantilizmus találkozott. n mint Bartók Mikrokozmosza. hogy ez a csoda. Benne voltam a cs odában. még lovag. hogya nyaldosnak gyémántszínû lángok. Megjárta az eget. és nem volt lámpaláza és nem erénykedett. A logika is. akaratom. reszketett. Mindig vártam rá. beszélt az angyalokkal és az Úr hangját hallotta. látta a világ szerkezetét. az illat. Éreztem. elszomorítsa. mint Schumann Novellette-jei. Nem érezte. Tudtam. Exousia. Nem bírom. A Matatron a spirituális hierarchia egyik legmagasabb rangja. aki az Úr színe elé kerül. csak tehetetlensége. a gyönyö a nõ. Ez már abból is látszik . hogy elolvadunk. Mindjárt itt van Don Juan. Ebner: a látható nyelv csak a leírt kotta. Inkább elkövetjük az objektivitás bûnét. de házat ne építs sehol. reábízta a kozmosz csillagait és a lelkeke noch nem csodálkozott. talán nem is a virág. Ez Don Juan.dom. Mert aki üdvösségszenvedélyét f bös és nem személytelen többé és nem objektív és nem indifferens. Amikor az Úr színe elé került. a v rág. Nietzsche: aus Betenden müssen wir Segnende sein. áldás akarok lenni. Ez a Hatalom jelenléte. szembe a lenyugvó nappal és nyögtem. ez az utolsó elõtti állomás. Most itt van és nem bírom. ha kis könyvet írnék egészen apró témákkal. leültem a fûbe. Matematika és elmebaj. mint egyetlen éjszakára. hogy tovább tudjon maradni. A valóság erõseb zférájában reszketünk és attól félünk. Hát nem? Mit érdemes ezen tûnõdni és akadékoskodni és kéretni magát. nem bírom. Egyetlen fontos dolog van. € Matatron Mindnyájan többé-kevésbé lehûtött valóságban élünk. a szépség. sokkal inkább az egészet csupán analógiának érzi és elõlegnek annak már nincs egyénisége. nincs ideje. az reszket. az abban olvad. Ez a világ híd. Nem is bírjuk el. de rögtön utána már a kezik. A Hatalom jelenléte volt. vedd el. Ez a legmagasabb tudás. Henoch nem szûkölt attól. a matematika is. de viszont mégis meghódol. Nem érezte magát kitüntetve. ugyana kkor õrület. € Don Juan Mi lenne. amely elõl a tanítványok arcukat eltakarták. a csillag. hogy valami nagyot bíztak rá. a madárdal. Nem bírom tovább. a búcsúcsók. hogy az akkor csoda volt. Uram. Ezt mondta. A lét tökéletes eljátszásának határán imbolygunk. Mi? A valóságról tudomást szerezni és abban élni. amin mindenki saját lényének drámáját mondja el den szót csak egyszer lehet kiejteni. az intellektus is. hogy nem fogja kib i. Ab ban a bizonyos tündöklésben úsztam. Nem aggódott önmagáért. Egyetlen fontos dolog van és ez az üdvösségszenvedély. Mert nem szerzett bizonyosságot a bizonyosról . túl szerelmes. Micsoda ostobaság € Dialógus az Angyallal (fragmentum) Hamleti stílus. Sehol gyökeret ereszteni. úgy kell utazni. Inkább indif sek vagyunk. inkább. A valóság erõsebb atmoszférájába (exousia ellektusával és bolondságával egyszerre lépett át. hogy megsemmisül. nincs kedve. az infantilizm us is. Aki önmagában nem biztos. Bölcsesség és bolondság. vedd el. illanó humor és paradox ha oni félmosoly. mint kazánban elolvadna. Olyan csoda volt. amelynek atmoszférájában létünk. egészen omlós. nem bírom tovább. Voltak lelkek. messze . Mert aki csak az egyikkel lép át. Ez az exousia. Nem tudtam m csak azt hajtogatni: Nem bírom. emlékezetem.) . A héber hagyomány szerint Henoch v lt ilyen (matatron). Az Úr jobban t int õ. Uram. Mikor Don Juan már nem tudja elígérni magát. vedd el. Az eredetit közömbösítjük. vagyis matematikus és a z idióta. muszájból. s hogyan olvadok el. menj át rajta. vedd el. érzékelésem. Ebben a pillanatban jutott eszembe. melankólia nélkül ehogy azt. Lángoló gyermekessége ettõl megóvta. aki a többinél messzebb megy meghalni. Henochban a logikus intellektus és a monomániás enthuziazmus. hogy mindenütt legfeljebb három napig szabad maradni. A csoda a tmoszférája. Henoch nem félt. Vedd el. hogyan bomlik fel bennem értelmem. hogy az Úr beavatta õt a teremtés kormányzásába. Személytele unk az igazi valóságról és annak hatalmáról (exousia). vedd el. akit megcsókol. Ezen kívül semmi egyébnek értelm Mással nem is érdemes foglalkozni. hogy a házból kisiettem. túl vallásos ahhoz. arányosan és lazán és muzikálisan. el. a bûbáj elõtt. Nehogy tudomást kelljen szerezni a bennünk égõ irtózatos és elolthatatlan üdvöss nvedélyrõl. Kezemet tördeltem é levegõ után kapkodtam. amikor az utolsó pillanat gyönyörétõl és gyö e mondja. (Ez az én személyes és szenvedélyes vág yam: az ima kevés. egészen távolra megy. ez már így van. Eszébe sem jutott. Mintha észvesztés terhe ala s lenne. akik nem féltek és a valóságba beléptek.

akinek beszélgetéseit és feljegyzéseit e könyvben összegyûjtöttem. hazafia költõknek.. hogy arra nem is tartott igényt. hogy a siker a halhatatlanságnak káplári. Matatron. elnököknek egészen jól megfelel. azt is valami gazságra használná). piszkos. és er-dicsõségdialektikát példátlanul makacs hírvágy ösztönözte. hogy Vele beszélni jó. hosszabb ideig.. Ez a gond! Ez a gondoskodás. Mester! Csak egy mester van. hanem a magasabb igény. € € Ebben az utószóban az iránt az ember iránt való személyes viszonyomat szeretném elmondani. aki gyenge vagyok. aki nem fog üdvözülni? Nem kell-e minden erõmet arra dítanom. Meg fogja érteni. Én. (A személyiség szabadon engedése. ahogy ez a "Segnende" (áldás) úgy szeretne a világegyetem föl ajlani. mint a lombos faág és szeretne mindenkit védelmébe venni. Ahhoz az nban. Akinek nagyobb igénye van. ame e Matatron. hanem hercegi rang. E megoldás. amit tudok. pénzsóvár. Utóbb megértettem. Aki a sik errõl és a dicsõségrõl szóló beszélgetéseket elolvasta. Nem a svágy. A Matatron nem altiszti. annak a dicsõséget kell megszereznie. hanem Vele beszélni. hogy szobrát megfaragják és róla könyveket írjanak. annak áldozatot kell hozn ia. hogy a k ez a generális elvetése nem egyéb. a dicsõséget elérje. aki Angyal. ha valakinek nevérõl utcát neveznek el. Magasabb hõfokú becsvágy számára. Jó. zavaros közben vallásos vágyai vannak és szeretné. Mit akarok? Legalább magam szeretném megtanulni. Politikusoknak. az Hatalommá lesz. Tanítván y. félreértettem. Ez az egész. Az oltár elõtt bûvészmutatványokat csinál a Szent Szûz tiszteletére. Ez a gondolkodás. A sikerrõl való lemondást nem kényszerû szükség ösztönözte. Siker? Kevés. semmi mást. Én. hanem a nagyvonalúbb élet koncepciója. Viszont feltételeztem. hogy róla méltatásokat írjanak. mint nevetséges. Aki azonban a hatások világában névtelenül él tovább. Annak ellenére. aki megelégszik azzal. különbözõ személyektõl a beszélgetés . be kell vallanom. akik a Sátánnal tarta ak? Siralom. még nem jutottam közelebb ahhoz. zaklatott. amikor különbözõ években elhangzott. Pogány vagyok. Miasszonyunk bohóca. Abban az idõben. Ismét az elõbb említett beszélgetésekre hivatkozom. tudja.) Kontraszt. Senkit sem tudok megtanítani a rra. Nincsenek érveim. aki megkívánja. ho gy sikerben nem volt része. Milyen fantasztikus lény! Fél. hogy valaki az ennél magasabb rangot. elég borzalom. Kisstílû. Esetle erceg. Ha ezen kívül et le óhajtanék írni.. Igaz. € EPILEGOMENA € l. minden b nnyal több. Aki egyén. mint kellett volna. szembe kellene találnom magamat azzal. De mennyivel nagyobb az. névtelennek kell maradnia. aki védelemre szorulok . Örökké Goethe vagy Szofoklész. És így tovább. Miért lesz a Sátán az egyetlen lény. iskolaigazgatóknak. t ele alacsony ösztönökkel. Idegen. vagy nagyo bbat? Egész könyv. ha dná mondani az Isten szót (könnyen lehet. hogy az Isten szót kiejtse.. a lapos pszichologizálás vétkét követte el. reszket. a hatását egyetemesen fenn akarja tartani. legfeljebb õrmeste ri rangja. és teljesen téve k bizonyult. Így. Ez a gondviselés. Ha csak félne és alacsony lenne (kétségbeejtõ!!). anyagias.Nézd meg jól ezt a mondatot.. mint a túlérzékeny sértett becsvágy szükségmegoldása. Idézze emlékezetébe az olvasó a feljegyzések közül azt. hazudik. E tilalmat. aggódik. Én voltáról le kell mondania. Nem Róla. Én. Annak azon ban. hogy ki is tudjam ejteni. hogy sóvárgok. Mesternek tartanak. Szeretnék mindenkit védelmembe venni. Azt hiszem. Azzal. az a tettek világából a hatások vi csupán mint történeti név megy át és az is marad. aki fülem hallatára kérte ki mag k. Tele blaszfémiával. hogy a siker a halhatatlanságnak aránylag igen alacsony rangja. További ma rázat nincs.. hogy mind a kettõ! Kisebb nyomorultságot kívánok. Rendkívül szerény embernek kell l ie annak. hogy a Sátánt (magamban) megtérítsem? Vajon lesznek-e olyanok. egész egyszerûen. bevallom. Keresztes Sz vagy Pascal. (A különbségek?) Teljes Fûszerek.

A személy nem objektum. nehéz... S mmiféle programja sincs... amit mindenki tud. gondoskodás. tegyen vele. akinek m tam. hibát követek el. az igazán nagy mûvek. Erre azt f elelte: Megtudni azt. Ezzel s zemben kiderült. a tudomány az objektiváció bûne. Azt hittem. meg voltam szeppenve s az egészbõl nem is értettem semmit.. Bizalmatlanságom azonban hamarosan tarthatatlan lett. Mindjárt kije lentette. Ezért jár a támadó háborús technika legalább egy lépéssel a békés életrõl gondoskodó tec tudomány a gondolatot nem érti.. ha ez a mû. akik elveket és programot és tanítást kívánn azt kívánják. va . ha mesternek szólítják. a meghatározhatatlan "az infinitezimál is szubjektum" következetes és rendszeres? Lehet-e tanítást csinálni abból.. hogy tõle várhatóan értelmesen. Aki téged szeret. a gondolat nem az élet kiirtása. hogy minden igazi stílus liturgia)... amely "a g ondolat eredményeit nem is érti. Az õ érdekük. csaknem lehetetlen.. hogy mit kívánsz... igen. Bizonyos fokon t m érdemes védekezni ellene.. a legtökéletesebb és vi sszavonhatatlan lemondás.. más szóval személyesen és az élõ nyelv birtokában. € € A beszélgetések és feljegyzések éppen úgy mûfajon kívül állanak. Hérakleitosz. hanem az életrõl való gond skodás. hogy értelmesebb. fix pont nélkül szabadon." Az ilyen ember megközelítése olyanok számára. ha szólok hoz zá. akár megjelölése nélkül megjelenik. ságok-ségek nélkü az élõ nyelv dialogikus szenvedélyében.... humortalan. pontosan megmondja.. hashajtót szed. de hülyén és kritikátlanul egyetlen önmaga autoritását e gadni? € € 3.. Amit kimondtam. a humor. amikor a jól iskolázott i ntellektus óvatosan fogalmaz. Nem számítottam arra..." Terminológia nélkül... hanem noumenon. hanem személyes szenvedélynek. Rabelais.. és jó étvágya van. és nem érleli ki. Persze nem akkor. elv. Aki engem nem szeret. hogy ebben a történeti e mberiség iránt való megvetésem. hamarabb. amikor egy pohár bort megiszik. it tegyek és mit ne. objektum.. hogy nincs program? Lehet-e világnézet az. nem phain omenon.. eldologiasított. tétel.. moralista.. A filozófiát nem tudománynak tartja. Autoritás nél kozás. "Minden megszólalásnál az egészet újrafogalmazni.. mint gondoltam. vagy ha a tengeren a napfelkeltét látja és a bámulattól dadog." € € 2. hogy életfonalukat valaki kezükbe adja. azé. Nem kíván tanítani sem engem. hogy egy mé beszélgetésben hasonló kérdésekrõl volt szó. a mai tudomány a hatalmi ösztön (politikai. hogy nem iszik... Fölösleges. amikor egy szép nõt meglát és sz eretné azonnal. amit akar.. személyesen és felelõsen.. könnyítés. vagyis halálistenek. sem mást.a dicsõség titkán tûnõdtem. Eleinte mag am is ezek közé tartoztam... aki hozzád beszél... akit nem s zeretek. .. meghatározhatatlan.. gondoskodás. nem dohányzik ... Ne hidd. az nekem dolog.... annak dolog vagyok.. atombomba. hanem szenvedélyes szerelem. hogy tanítás ninc Lehet-e minden autoritást kinevetni. hogy nem szereti.. minden valamire való nõt azonnal megkíván. A megjelenés a lemondás egy faja.. Nietzsche. hogy hipochonder. Csak izga tó kíváncsiság fogott el.... gondolat. csak a kimondatlan. öldöklés) gyakorla . a filozófia gond. illanatban létem egészét élni. de kö ez volt: "Mindegy. a szenvedély... Lao-c e. nem jó irodalommá lenni. ahogy szerzõjük világnéze itás és terminológia nélkül. tárgy.. hanem személyekre vonatkozik. € € Egyszer azt kérdeztem tõle: Mondd el egyetlen mondatban." Eleinte. hogy muzikális.. Azt reméltem. vagy amikor a virtuóz mûvész stilizál (bár egyszer állítólag az dta. csak úgy tudom megérteni. pedáns.. Shakespeare. hogy nincs világnézet? Lehet-e a következetlenség. ha szeretem. alaposabb elfelejtést jelent. hogy megjelenik. szám. hanem akkor tud. pontosan nem emlékszik.. vagyis meghatározások.. nem az enyém többé. Egyik barátja azonban elmondta. vagy sem. higiénikus. A megjelenés bizonyos tekintetben jobb.... Amit mindenki tud.. objektum-komplexus. Ezt tudni. . Jézus: Ki vagyok én? Elõször is az.. nem tárgyakra. s ezért helytelenül alkalmazz a.. Azt hittem . haboztam hogy e könyvet kiadjam-e. A filozófia nem tudomány. mint egy õszibarackot felszürcsölni. A tudományt egy félig apokrif beszélgetés szerint eszelõs prakszisnak nevezte.. már nem hat tovább. hogy valamely következetességen elcsíphetem. mûszavak. . A szavakra sajnos. Lehet-e program az.. mértéktelenül raj virágokért. Azt hittem. kevés van ilyen.

Ha most vis felé megkísérelném rekonstruálni." E rongáltságon azonban a normális ember alakja és lénye áttört. egyetlenegyszer".. Akar szegény . A következetlenség nem következetes. hogy önmagán túl a "valódi". Nem. Ez a van. A részben profán. Áttört és felébredt. csak azt értem és érthetem meg. hogy mégis fel tudom fogni? Egyszer van. nagy púp. Az infinitezimális az egyetlen pozitívum. erõt nyer ahhoz. Nem tudtam töb tározott különbséget tenni közötte és magam között. különös dolog történt. az nem az e anem a létezési képlet. aki nem keresztény. € € Utolsó bizalmatlanságom oka. mikor nem is gondoltam rá. Amikor az ember beteg és rongált és gyarló. hogy nem az. Ez A várakozó. de nem tud." "A feladat nem meggyógyulni.. hogy önmaga fölé építsen valakit. vagy a kisgyerek fenekét megpaskolja. A rombadõlt világban az elemek elkezdt k kristályosodni. annyi. nem tanítás. Önmagán túl. Lecke. de sohasem beszélt róla. vagy valódi. "Ami reám hat. Amíg megtörtént. egyszer van. hogy a kereszténységrõl nézetem szerint a kelleténél többet b Az idézeteket megbocsátottam neki. mint felfújtnak lenni.." Ez a beszélgetés abba a körbe tartozik. egyetlen mozzanatot sem tagadott le és nem kent el. Egyszer. A többi mûvészet és tudomány. A közvetlenül személyes és az intim az egyetle n. Ez z együttes kettõsséget hívja õ tanítványnak. Nem volt yõzve. Ember. Ritka mûvekre szokták me gjegyezni: azt mondja. Ezt a lépést régebbrõl ismert tzsche Überschöpfung-nak nevezi. Ellenkezõleg. Most értettem csak meg azt.gy szundikál. S ezzel jótékony bizonytalanságban hagyta. amit én gondolok ó. nnyi... vagy édestésztába harap. Ügyefogyott volt. de rámordult: "nem vagyok hittérítõ.. Mária-állapota. Szeretne keresztény lenni. minden bizonnyal több év telt el. a legnehezebben szoktam meg. (csodáltam azt. amelybe a várakozó. Csak az érthetetlen az érthetõ. amelyben azt€€ mondja: "keresztény annyi. "Az ember normálállapota a betegség . A programtalanság nem program. sorsa. hogy jelzõt nem használt. Azt a mondatát értettem meg legelõször. mégis értem? Mert "semmi álta lánosat. kiejtette. hiszen mindenki ezt gondolja. mint felnyíltnak lenni. egyénisége szerint õ is éppen úgy rongált. Valaki egyszer megpiszkálta . hogy magát valamely doktrínával azonosítja és "hittérítõ". Baader ezt a folyamatot reintegrációnak nevezi. Elõször oljára. Minek ez a komédia? Õ persze mindezt nagyon jól tudta. az "egészséges" embert megalkothassa. ha be tegségét beismeri és azt magára veszi. Ez az Ars Magna. nem tudok beszámolni. hogy amit mond. vagy a rózsa-állapot. Végeredményben arról. vagy Jézus Krisztus. Csak így. Az út vonala elmosódott. Adottsága. mint emb r". hogy ezt miképpen értettem meg. Egyszer állítólag azt mondta: "elmélet. v agy Isten. hogy amit m mondhattam volna? Nem. az "igaz "normális". Mi értelme van ennek? Kere a természetes állapot a normalitás az alapállás az autentikus létezés. gyõzõdj meg róla magad". Más szóval a lelki szegény. € € 4. néha erõszakolt. senki másra. vagy teljesértékû. semmi egyetemesen érvényeset fel se tudok fogni. Évek hosszú-hosszú sora alatt minden esetben pontosa gyanazt a hibát követtem el! Mindig azt hittem. S akinek ez nem elégi olvassa el a Pas calról és Don Juanról szóló fejezeteket. aki tulajdonképpen önmaga. Az Ars Magna a rongáltságtól sohasem szabadulhat meg. részben hiera értekezésben kifejezetten azt írta: pogány vagyok. semmiség. vagy a lélek .. a zért kapott.. Csupa tehe tulajdonság. stílus és definíció. Nem mondta. am i személyes. Ezen al apszik a nyelv. hogy az ember igaz-normálisegészséges lényét maga fö dóan az adottbeteg-abnormis-nyomorék lénybõl táplálkozik. Pontosan olyan volt. uborkaorr és korcs láb. Még e normális ember elkezdte benne önmagát helyreállítani. hogy keresztény. csak önkényesen tudnám tenni. elmélet nélkül. Egyszer. Tény. Amikor pedig megértettem. azt értem. amikor azt mondta: "akko . Egy kicsit megszántam. amikor az ember saját életét csupán építõanyagnak tekinti. hogy ki az. hogy tanítás ninc s. hirtelen az jutott eszembe: hiszen ez az em ber sohasem állította magáról. hogy én mondtam. ami meghatározhatatlan. Sajátságosképpen úgy éreztem. hogy meg tént. Nem ember? Egész külön kereszténységet alapít magának. S azt. de b z a belátás oly erõt ad neki. mint mindenki más. Csak reá vonatkozik. "A valódinak formátlan és szétfolyt másolata. hogy igazi és normális és valódi lényét elkezdheti építeni. Csak arról szerezh etek tudomást. hogy igazi.. Miért van az. hanem a betegséggel együtt élni. Ez a várakozás. amit a másik emberbõl fel tudok fogni. Az az állandó tevékenység. A beteg ember. és a kettõnek egymástól nem is szaba elszakadnia. amikor ezt a szót Evangélium. Az." Az utánozhatatlan. A kettõnek együtt kell maradnia.

blaszfémia? szabadsá mindennel szembenézni.. Néhány ív papír. azt éppen olyan kereken kimondta volna. mint a kína hogy a zaj nem hallatszott át. Körülbelül húsz-huszonkét kason kívül semmi egyéb. vagy a modern tudományban.. hogy valaki ezt így... Kier kegaard.. hol üresen. az egész négy szoba. unalmasabb és érd ektelenebb. a szubje ormális embernek lenni. Mit jelent lehallgatni." Hérakleitosznak százharminc mondata Lao-cén k nyolcvanegy verse maradt fenn. Mesze oba. mint jól élni. délen a banán .. másfél méteres falakkal épült kurtanemesi ház. h mit jelent az Isten szót kiejteni. Erõszak nélkül nem is megy. a bölcs. kereszténynek mondja magát..r lehettem volna boldog. egy már-már az egészségérõl sejtelemmel bíró lélek lehet csak az.. tizenhetedik században. ostoba.. Honnan tudta. csak kakaskukorékolás.. hazugság és áltatás nélkül. Rilke. Sterne.. zöldséges és gyümölcsös közepén.. a hatalmi. akkor már becsületesebb idealistának lenni." Mint minden magatartás.. a hagyományokkal. nem szemet hunyni. kívüle is... a kertek alatt fûzfákkal és égerfákkal szegélyezett pat ségtõl olyan távolságnyira. tényleg ellenõrizte.. ezen a helyen sohasem fog más teremni. mert a dolgokat nagyítóval nézi. egy üveg bor és ásványvíz. ízetlenebb. ahonnan az egészet egyszerre látni". mondta egyszer. Töredék egy apokrif beszélgetésbõl: "a teológia (filo ) távlata hamis. Mind a kettõ ros z. mondta egyszer... hogy õ ezt ellenõrizte.. a szubjektum-magatartás is val amely sorsban formáltan realizálható és ábrázolható. Még egy kérdés. Ki kevesellte? Az emberi értelem itt úgy dolgozik. Egy apokrif beszélgetés töredékei: "ke reszténynek lenni. Ebben a meditációs térben nem "a szószátyár filozófiák születnek.. dió. Mert "a szubjektum he y. A szubjektum-szituáció realizálását. Ettõl az idõtõl fogva bontakozott ki elõttem a profánhieratikus értekezés értelme. a patak A ház mögött kavicsos udvar s ennek hátsó sarkában a méhes. héber. ezeken már túl volt. mérték és közép.. egy polc.. minden piszkára felmentést... Keats. hogy mi a hamis. annak a cselekvés csaknem kevés". És biztos... át merje gondolni..." Ugyanakkor állítólag azt mondta: "az intellektusnak csaknem evangéliumi érettségére van sz . z nálam nem hit dolga. Az idõnek ma a költõ már nem felel meg. szék. a szülõföldhöz való hûség. " A méhes meditációs hely. mi a valódi. Nietzsche. ahogy van. bor.. valamit akar vele.. A falut szelíd halmok vették körül. € € Mit jelent a méhes? A távlatot.. Kisfalu dy és Berzsenyi költõk voltak itt.. sokszor ott is aludt.. rendesen semmi egyebe t. Van egészséges és normális távlat. ha a normális embert az Evangéliumon kívül az Upanis okban. hanem a jelenlét felsõfokát jelenti. vagy az Ótestamentumban.. hogy valaki ma kereszténynek mondja magát. Kevés. semmit kritikátlanul elfogadni. Hölderlint idézi: "aki a legmagasabbat akarja. a Zohar. hindu. még sok is." Ez igazán nem hit dolga. Mit jelent Schumannban és Van Gogh-ban és Pascalban keresgélni. Amikor megismertem. konvencionálisabb. az intelligenciának milyen erõtlenségé e van szükség ahhoz. a hagyomány. és ki merje mondani.. humánum... Ezt én ellenõriztem. De a tudomány távlata szintén hamis. kompromittált. az emberi.. aki mindezt tudja. az "óvatos diófa" alatt. hogy az igazi-normális-egészséges-valódi ember a keresztény. "A világnak ezen a helyén ez az élet díszlik. a kínai. Ez a fajta yészik itt. "Száz szó elég. Úgy látszik.. az Upanishadok.... rosszhiszemû. fenyõ asztal... Csak a tiszta mézet. hetekig szótlanul.. C suang-ce. a szent.. mint északon a hanga. Hölderlin. sõt egyéb tanításokk etezett.. tökéletes távolságban. hogy régebben az ateizmussal.. De polcán levõ könyvei tényleg azt bizonyít tták. Mexicóban a kukorica.. vagy az ateizmusban találta volna meg.. hogy benne is volt... mint a méhraj. néha Rabelais. Kassner. ízléstelen. Negyvennyolc éves korától az ország délnyugati sarkában a vasúttól három órányira kicsiny . Idejének nagy részét a méhesben töltötte.. bármily ma legyen is. hol könyvel. Tudom. nem világnézet.. mint búza. Shakespeare. tinta. A méhes nem az elvonulást. mint az eg en". meggyõzõd ni arról.. cseresnye. vagy ateistának. s az. csak a egszükségesebbet mondta. a dolgokat lekicsinyítve nézi. Kínában a rizs. Ez a méhes.. amit a méhészethez szükséges eszközök etlen ócska heverõ. talán azért.. ha egy lehettem volna a tizenkettõ közül".. € € 5." Így mondja. nincs korszerûtlenebb. hogy minél többet lásson egysz e. € . toll... a pogánysággal. nem világnézet.

hogy "mindenkinek megvan a maga méhese". a két kéz. Még tanulni se tudok tõle. néha olvasott. a sötétség és a fény között. Kung-ce anyjának. vagyis arról. Egyszer van.. álmában megjelent. de tudta. A hallgatás õre a néma szent erdõben élõ hangtal yszarvú. Néha lehevert. ahogy rám nézett. Egyetlenegyszer. Késõbb akkor is. De miért kell mindennel és mindenkivel mindenáron valamihez fogni? Mihez fogok a kimeríthetetlennel? Mihez fogok a ragyogó égbolttal? V agy a tengerrel? Semmire se tudom felhasználni.. úgy tûnik.. A misztérium. de reá gondoltam. a lét legvégsõ alakja. semmi kíváncs mi csodálkozás. mintha tanítanálak. leszidtál. mintha e gyedül lett volna. mélyen beleláttam magamba. egész mélyen-mélyen. A két szarv a két szem. De hiába egy és Ha vele vagy.. széd nélkül. nem taktikázni". mesternek. Nem beszéltem róla. Enyhe és derûs lett. bölcsnek. € € E könyvnek sokáig azt a címet akartam adni. Igaz. amikor távol éltem. hogy amit vár. amiko r ott van. inkább csak lapozott." Barátunk fejét felkapta. ha ténylegesen jelen volt. az káprázat. nagy gondolkodónak. Õ megingatja f t von. azért is bocsáss meg. Elõször és utoljára. a tilalmak küszöbén. "Hogyan?" Mire õ: "Sért egettél. a mit tudsz s amit mindenki tud. hogy a Hallgatás Õre. a kettõsség. A vacsoránál azt mond ta: "Bocsáss meg.. Valamit amibõl csak ezt értettem: "szabadon elhallgathatom. sõt angyalnak neve zte. csak átlátszó fényt. Mózes azt írja: Az Úr kivitte õket Egyiptomból. Megtartani. hogy régebben órákban mindig volt bennem egy kevés kínos feszély. a meghatározhatatlanról. bölcsnek. a realitás. Hiába van elõször és utoljára. egyszerre határtalanul mennyboltnak és tengernek érzem magam. krákogásáról. elfogultság nélkül és nem láttam. Csak. Elevenen alig látták. a yoni. int az egyszarvúé. gondoltam. vagy a rovarokat egys zerûen csak nézte. mégis égy kicsit fájt. Aztán rámnézett hosszasa tan. az utolsó lény. az androgyn... ami az egyetlen valóság és az egyetlen ta ztalható. s azt nem is tudja elveszte ni. néha grimaszt vágott és türe volt. Az egy a megismételhetetlen. ez a legtöbb. Kínában Ki-lin-nek hívták. jól is van ez így. mint a virág.. Az Unicornis az egyszarvú állat. Különös tekintet volt ez. az megvan. Meleg volt és komoly. semmi kérdés. a titkok országának kapujában álló õrrõl szó bizalmatlan vagyok és annak csak a misztériuin kedvéért bocsátok meg. "Igen.. Végü edig rájöttem arra. semmi indiszkréció. Nyári napfényben a tengerbe merülve sem éreztem magam így. De a könyv éppen a misz iumról szól. Az t a mértéket nem lenne szabad megbontani. hogy ez az egy az egész és az egyetlen. Végül még arra is vetemedett hogy magasztalni kezdte õt. Nem buta? Idegesített.. Mindig volt és van és lesz. láttam. a két nem." Barátunk nem értette. az Egy. Fel-alá járkált és bólogatott. mindig meg is volt. õ a lóság. amit megérintünk s . Úgy mozgott.. Mi lesz? Mit mond? Miért nem beszél? Csa ülni és ülni és egy szót se szólni. a két méhkamra jele y szarv a homlokszem. olyan az õ ereje. Ránézek. Eleinte csak akkor.. hogy türelmetlen voltam. mindenki állandóan vár valamit. a minden. vagy ahogy orrát piszkálta. Egyszer hármasban ültünk így. a tapasztalat és a konkrétum és ami rajta kívül van. semmi kutatás.. Most nem.. a két here. Megfogh atatlan és meghatározhatatlan. Végül az Unicornis címet választottam. a lingam. Aztán arca egyszerre elsimult és olyan lágy lett. s a harmadik folyton locsogott. mintha kivétel lennék.. az egy. Úgy gondoltam. € € 7. Tyanai Apolloniusról mond egyszer találkozott vele.. sze nem történt egészen érdemtelenül. sõ egyszarvú a föld középpontjából ugrott ki.. a szív.. Arra gondoltam. angyalnak neveztél.. Õ az egyetlen megfogható. Ez annyit jelent: persze. hogy az ismeretlen határán. € € A méhesben sokszor ültünk együtt. tudod. Abban a t ekintetben. szólt õ. mielõtt fia megszületett. nyugodtan. ne m tudja. Õ szokása szerint a kasok elõtt guggolt és a méheket nézte.. Õ rendesen a méhekkel piszmogott.€ 6. Hiába õ ez a misztérium van bennem és benned és ez vesz bennünket körül és ez az. Az egyszarvú a szent erdõben a szürracionális állat. mint ebben a pilla atban. És hiába megfoghatatlan..." Nem tudok vele mihez fogni. pedig csak olyasmit mondok. Nincs bennem homály. De amit most mondtam. Nincs titkom.

ez az. Az egyszarvúval találkozni lehet a városok utcáin. szarva egyre jobban és jobban ragyog. mert õ hajtja õket. a túlvilág birodalmain á dõkön. amibõl vagyunk. Amikor az ember a földet elha gyja. Találkozni lehet vele gyermekek.megeszünk s amit látunk és orrunkkal beszívunk. ez az. Az emberek az utcán azért ro nak. Vannak lelkek. akik felülnek reá s az egyszarvú viszi õket hátán. s hiába titok. hegyeken. Egy szarva világít. akkor õ az angyal. Ilyenkor az ember nyakában ül. 1948. s akkor a sors-daimon arcát viseli. mint a csilla g. kezében korbács és az embert ûzi. € Szentendre. Ilyenkor az embert kezénél fogva vezeti szelíden. leányok. a lélek vezetõje lesz. elöl megy és az utat mutatja. elõre mered a térbe és az at mutatja. amit mindenki tud és hiába tilalom. Ez az egyszarvú. szentek arcán. folyókon át. július szeptember .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful