BePËRMBAJTJA KREU I Parathënie. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 HYRJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rrënjët e krijimit të BASHKIMIT EVROPIAN prej funksionalizmit drejt federalizmi -. . .

. . . . . . . . .17 I pare: Hyrje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 I dytë :Vështrim historik i krijimit të Komuniteteve Evropiane. . . . 19 2.1. KRIJIMI DHE Deklarata Shuman Evropian i Qymyrit dhe Çelikut. . . 2.1.1. Struktura institucionale e Bashkimit Evropian Qymyrit dhe çelikut Komuniteti (ECSC) - një shembull i një funksionale qasje të integrimit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.2. MBROJTJE DHE EVROPIAN EVROPIAN Komunitetit politik – Rezultatet Federalist views Integrim. . . . . .. . . 30 2.3. Komuniteti Ekonomik Evropian (KEE) DHE ENERGJISË ATOMIKE EVROPIAN(EURATOM) - funksionaliste KTHIMI Integrimi metodë. . 34 2.4. STRUKTURA INSTITUCIONALE UNIK TRE KOMUNITETIT EUROPIAN. . . . . . . . 38 3 Rrënjët e krijimit të Bashkimit Evropian. . . . . . . . . . . . 40 3.1. KONFERENCA Luksemburgut. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.2. THEMELET E IDEVE mbi Bashkimin Evropian - RAPORT TINDEMANSOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43 3.3. DEKLARATA SOLEMNE PËR BASHKIMIN EVROPIAN. . 6 3.4. Traktati PROPOZIM në Bashkimin Evropian Nisma e Parlamentit Evropian. . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.5. EVROPA NE DY shpejt`si. . . . . . . . . . . . . . . 50 4 Reforma institucionale të Komunitetit. . . . . . . . . . . . . 51 4.1. Akti i Vetëm Evropian Dhe ndryshimeve institucionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 4.2. VENDIMEVE Traktatin mbi Bashkimin Evropian. . . . . . . . . 54

. . . . . . . . . . . . . . . 98 6. . . . . . .2. . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 4. . . . . .përbërja. . . . . . . . fushat e veprimit Dhe vendim-marrje. . . kompetencat dhe vendim-marrje. .4. . . . . . . . . . . . Përbërja dhe struktura e brendshme. . . . . . . .1. . . . .3. . . . . . . . . . . 65 3 Parimi i subsidiaritetit si bazë e autoritetit të veprimit BE kompetenca në fushën e konkurrencës. . . . . . 106 7. . . . . . . . . . . VENDIM-MARRJE. . . 106 7. . . . . 69 4 Pozita e Këshillit Evropian në kuadër të Traktatit të Bashkimit Europian Maastricht. .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . 56 KREU II Traktati i Bashkimit Evropian (BE) Maastricht AJ dhe pozita e organeve kryesore të BEsë. . Roli i parlamentit në DYTË Dhe shtylla e tretë e BE-së. . . . . . . . . . . KARAKTERI DHE ROLI I GJYKATËS EVROPIANE TË . . .1. . . . . . . . . . . . . . . KOMPETENCAT PE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 4. . . . . . . Përbërja dhe struktura e brendshme. . . . . . . . . . 81 5 Këshilli i Ministrave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Përbërja dhe kompetencat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juridiksioni i Këshillit Evropian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . 104 7 Komisioni Evropian . . . . . 64 I dytë Objektivat e BE-së si kompetencë e organeve të BEsë. . . 112 8. . . . . . 96 6. . . . . . . 85 5. . . . . . . . PËRBËRJA. . . . . . . 108 8 Gjykata Evropiane e Drejtësisë. Juridiksioni i Komisionit. . . . . . . . .1. . . . . . 91 6 Parlamenti Evropian. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 6. . . . . . .1.2. . .Përbërja dhe përgjegjësitë. . . . . . . . . . . . Drejt një reformë radikale KOMUNITETIT. . . . . . 64 I parë Hyrje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . 131 8. . . . Procedurat e veçanta. . 112 8. . . . . .5. . . . Gjykata e shkallës së parë. . . . .7. . . . . . . . . Fuqitë buxhetore. . . . . . . . .4. . . 177 2. . . . . . . . . . . .1. . . . 177 2. . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 KREU III Origjina e pushteteve dhe forcimin e rolit Parlamenti Evropian. . . . . . . . . . . Procedura para Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. .2. . . . . . . . . . . . . . 132 8 6 Roli i Gjykatës Europiane të Drejtësisë Reforma institucionale e BE . . . 134 8. . . . 165 11 Objekti i reformës institucionale e Mastrihtit. . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . Përbërja dhe struktura e brendshme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . KOMPETENCAT sipas kushteve PE Traktatet KOMUNITETIT. . . . . . 144 8. . . . . . . . . . 118 8. . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . 176 I parë Hyrje. . . . . . Sipas të pyetjeve të mëparshme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjykata Evropiane e Drejtësisë dhe forcimin e fuqive Parlamenti Evropian. . . . Juridiksioni i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . .5. . . . . . . . . 182 . . . . . . . . . . . . . . .127 8. . . . 155 10 Pavarësia e Bankës Qendrore Evropiane dhe rolin e Parlamentit Evropian. . . . . . . . . . .2. . . . . . .8. 126 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 8. . . . . . . . . . 176 I dytë Pozicioni i Parlamentit Evropian sipas dispozitave të themelues traktatet e Komuniteteve Evropiane. . . . .3. . . . . GJYKATA EUROPIANE E DREJTËSISË DHE parimit të subsidiaritetit. . Procedura për veprim të drejtpërdrejtë. . . 147 9 Pozicioni i Bankës Qendrore Evropiane BE-ja si një element të shtetësisë. . . . . . . . Gjykata. . .GJYKATA E DREJTËSISË Si krijues të acquis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 8. . 181 2. .2. . .DREJTËSISË. . . . . . . . .

. . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 3. . . . . . . . . .2. . . . . .3. . . . .2. . . . Bashkëpunimi politik evropian. . . . 192 3 Pozita e Kuvendit pas miratimit të një uniformë Akti Evropian (SEA). . . . Roli i parlamentit në DYTË Dhe shtylla e tretë e BE-së. . . . . . . . . . Konsultimi procedurë. . . . . . . .2.2. . . .3. . . . . . . . 199 3. .2. . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollin e kompetencave të parlamentit. . . .1. . 197 3. . . . Parlamenti dhe bashkëpunimi politik evropian. . . . . . . . . . .2. . . .2. . Procedurat e parlamentit miratim. 213 4. . . . . .1. . .3. . . . . . . . . . .2. . . . . . . . 204 4. . . 222 I parë Konsiderata hyrëse. . .1. . PE kontrollin e pushtetit. . . . . . . . Bashkëpunimi procedurë. KOMPETENCAT PE në marrëdhëniet e komunitetit të jashtme. . . . . . . . . . . . . .4. . .3. . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . 193 3. . . . . . . . . . . 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOMPETENCAT PE në procesin legjislativ. . . . . . . . .2. 202 4 Pozita e Parlamentit sipas dispozitave të Traktatit të BE Mastrihtit Traktati. . . . . . . . . . . Procedura e vendimmarrjes së përbashkët të Parlamentit dhe Këshillit. . 222 I dytë Objektivat e reformës institucionale të BE-së Amsterdamit. . . . . . . . . Zgjerimi procedurën e aplikimit Bashkëpunimi midis PE dhe Këshillit. . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 2. . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . 214 4. . . . . 204 4. . . . . . . .2. . . . PE kompetenca këshillimore. . . . . . . . . . . . . KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME TË POZITËS PE NGA BE Traktatin e Mastrihtit. . . . . . 196 3. . . . 215 KREU IV REFORMA INSTITUCIONALE me kontratë për BE-në Nga Amsterdami dhe BE DEMOKRATIK deficitit. 197 3. . Parlamenti dhe Bashkëpunim Evropian politik. . . . 207 4. . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . 193 3. . . . . . . . . . 209 4. . . .1. .2. . 193 3. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . Fuqitë legjislative të parlamentit. . . 207 4. . . .1. . . . . . . . . . . . Procedurat e pëlqimit në përfundim PE marrëveshjet ndërkombëtare.3.1. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . .1. . . . . . 258 2. . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . Shpërndarja e vendeve në Parlamentin Evropian. . 232 3. . . . 242 3. . . . 242 3. . . . . . . . . . . . . Traktati i Amsterdamit dhe gazetat në lidhje Komisioni i BE-së. . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . 233 3. Propozimet për reformimin e Komisionit gjatë Konferenca ndërqeveritare. . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nga Amsterdami në Nice. . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . 253 KREU V Traktati i Nicës dhe INSTITUCIONAL LËVIZ BE. . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 2. Fuqitë legjislative Forcimi i PE.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FORCIMI I pushtetit legjislativ PARLAMENTI. . . . 255 I parë Hyrje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 5. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . .3 Sistemi institucional në përputhje me kontratën saj BE në Amsterdam. . . . . . . . . . Gjykata e Auditorëve.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 5. . . . . . . . . . . 246 4 Ndryshimet në Traktatin e Amsterdamit në lidhje institucionet e tjera të BE. . . . . . . . . . . . . . . . Dispozitat tjera institucionale në lidhje me Parlamentin. . . . . . . . . . . . Gazetat në Traktatin e Amsterdamit në lidhje Gjykata Evropiane e Drejtësisë. 257 2. .2. . . .2.1.1. . . . . .2. Komiteti Ekonomik dhe Social dhe Komiteti i Rajoneve. . POZITA E PARLAMENTIT EVROPIAN Traktati i Amsterdamit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 3. . . . . . . . . . . . . . . Propozimet për të reformuar organizatën dhe i Këshillit të BE. . . . . . . Risi në Traktatin e BE AMSTERDAM në lidhje me BE-në këshill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 5. . .1.2. . . . . . . . . . 244 3. 233 3. . . . . . . BE Traktati i Amsterdamit dhe gazetat në lidhje në Këshillin e BE. . . . . . . . . . . . .1. . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GAZETA Traktati i Amsterdamit MBI Komisionit të BE-së. 249 4. . . . . Forcimi i pozitës së Parlamentit NGA Gjykatës së Drejtësisë. . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 I dytë Parlamenti Evropian. . . . . . . . . . . . . . .1. 249 4. . .2. . . . . 249 5 Parlamenti Evropian dhe deficiti demokratik i BEsë. .

. . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 4. . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bërë një shumicë të cilësuar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .epilogu i Traktatit të Nicës. . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODIFIKIM Shtylla e Bashkimit dytë. .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . Komisioni. . . . . . ROLI I INSTITUCIONEVE TË BE-së NË VENDIMIN Karta e të Drejtave Themelore të BE-së. . . . . . . . . .2. . 270 7 Rritja e bashkëpunimit në BE. . . 269 6. . . . . . .1. . . . . . . . . RËNDËSIA BE Karta e të Drejtave Themelore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . Bllokimi Këshillin e Pakicave Probleme institucionale. . . . . . . . . EMËRIMI I KOMISIONIT. . . . . . . . . 261 4. . . . . . 267 6 Ndryshimet nga Nisë në sekondë dhe shtylla e tretë të Bashkimit. . . . Unanimitet në Këshillin. . . . . . . . . . . . 273 8. . . . . . . . 263 4. . . . . . . . . 259 3. . . . .3. 271 8 Karta e të Drejtave Themelore të BE-së trashëgimi e bukur. . . . . . 260 3. . . . . . . . .258 3 Komisioni Evropian. . PËRBËRJA E KOMISIONIT pas zgjerimit të BE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 3. . . . . . . 273 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 4 Këshilli i Ministrave. . . . . . . . . . 275 9 Konventa Evropiane . . . . . 269 6. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 5 Institucionet e tjera dhe organet e BE-së. . . 292 Referencat. . . . . . . . . . . . . . 301 Shënim i autorit. MODIFIKIM Shtylla e Bashkimit tretë. . . . . . . Forcimi pozitën e kryesuesit. . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 KREU VI Vërejtje përmbyllëse. . . 281 Përmbledhje. .

. Në shumicën e rasteve.) dhe Nice (2003) . pas Mastrihtit. dhe nënshkrimi i Traktatit të BE-së rishikuar në Amsterdam në fillim të tetorit 1997. në fuqi pas ratifikimit vështirësi. Nëpërmjet rolit të Parlamentit Evropian në strukturën institucionale Komunitetet Evropiane ishin problemet kryesore të crimped komunitare Reformat institucionale. futi zgjerime të konsiderueshme kompetencat Parlamenti. Zgjedhjet e PE dhe funksionimin e shkallës së forcimit kompetencën e vet varet nga shkalla në të cilën deficiti demokratik është eliminuar në BE. për shqyrtimin e Traktatit të BE-së Maastricht. Pas mbledhjes së Konferencës Ndërqeveritare për Ndryshim Traktati mbi Bashkimin Evropian. veçanërisht në lidhje me Parlamenti dhe i pari Traktati i BE-së. vetëm Mbajti një iniciativë PE për këtë reformë. Kjo u pasua nga një rishikim i ri i Traktatit të BE-së.Origjina e pushteteve dhe forcimin e rolit t` Parlamentit Evropian Paraqitje Parlamenti Evropian (PE) është një nga institucionet kryesore të sotme Bashkimi Evropian (BE). vëzhgimi Pozita PE brenda strukturës institucionale të BE dhe kompetencat e PE ofron baza për konkluzione rreth fushës dhe reformën institucionale në të ardhmen Ndryshimet në BE.Ky kapitull analizon forcimin gradual të pozitës së PE BE mekanizëm institucional.. Traktati i Mastrihtit revolucionare në ndryshimet e saj institucionale. përmes miratimit të vetme evropiane akt. dhjetor 2000 Nicës. duke pasur parasysh karakterin demokratik të përbërjes. Paralelisht. I pare Traktati mbi Bashkimin Evropian. por ri Kontrata e lidhur në vitin 2003. në vitin 1996. dhe në teori është konsideruar me të drejtë se ajo ishte Kuvendi I e institucioneve komunitare. shihet si përmes prizmit të ndarë Rishikimi fazën e Traktateve të Komuniteteve Evropiane: Nga dispozitat shumë të përbërëse e kontratës. . u bë fituesi më i madhe kryer reformat institucionale. Në të njëjtën kohë. Rishikimet më vonë Pozicioni institucional i Parlamentit janë diskutuar në tjetër 176 kapituj mbi reformat institucionale futur ndryshime të Marrëveshjes së BE-ja nga Amsterdami (1999. Traktati i Mastrihtit. Procesi i forcimit të rolit të PE natyra dinamike. Proces i ratifikimit Traktati i Amsterdamit në Shtetet Anëtare përfundoi në vitin 1999.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful