TULARASHI

vÀįÁgÁ²

TULARASHI vÀįÁgÁ² ZÀgÀgÁ² ¥ÀÄgÀĵÀgÁ² ªÁAiÀÄÄvÀvÀégÁ² zsÁvÀÄ Moveable Positive Metal ¸ÀPÁgÁvÀäPÀgÁ² ¨É¸ÀgÁ² ¥À²ÑªÀÄ ¢ªÁ§ ¢ªÁ§® PÀÆægÀzÀ° ÀzÀ°è¸ËªÀÄå Soft in cruel ²ÃµÉÆÃðzÀAiÀÄ PÀ¥ÀÄà gÀeÉÆÃUÀÄt ºÀĽ «Ä±Àæt ¥ÀĵÀÌgÁA± ¥ÀĵÀÌgÁA±À24 Black PÁªÀÄ ¢é¥ÁzÀ QªÀÅqÀÄgÁ² ªÀÄÈvÀÄå¨ ÀÄÈvÀÄå¨sÁU 4 Rises from head kama Male Airy Rajo Guna Sour Mixed Pushkamsha-24 Odd sign West Day strong Duped Deaf Death degree-4 .

£ÉÆÃqÀ®Ä AiÀi˪À£ÀªÀAvÀ. M¼ÉîAiÀĪÉÄʧtÚ. fair colour. small neck. Beautiful. Handsome. £ÀUÀĪÀªÀÄÄR.TULARASHI vÀįÁgÁ² ¸ÀÄágÀzÀÆæ¦. beautiful Shiny eyes. smiley face. . JvÀÛgÀªÁzÀ ªÀiÁlªÁzÀ zÉúÀ. like parrot. ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ. Tall and strong body. VqÀØPÀÄwÛUÉ. highlighted nose.¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ºÉƼÀ¦£À PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ. VtÂAiÀÄAvÉ §VÎgÀĪÀ¸ÁzsÀåvÉ. young.

AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¸ÀªÀÄavÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ. they cannot be defeated in argument. fêÀ£ÀzÀ J¯Áè ¸ÀÄR ¸ÀAvÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À®Ä EµÀÖ¥ÀqÀĪÀªÀgÀÄ. GzÁ:vÉÆÃlUÁjPÉ. like enjoy all worldly pleasures. ZÀZÉðAiÀÄ°è EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. . engage in various hobbies.K£ÉÃDzÀgÀÄ ±ÀAwAiÀÄ£ÀÄß G½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀªÀgÀÄ. Always balance their mind. EªÀgÉà GvÀÛªÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀįÁUÉ vÀPÀÌAvÉ J®èªÀ£ÀÄß vÀÆV£ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ. bÁAiÀiÁUÀæºÀt. Photography. Drawing. Like symbol weigh each thing. they are good judges. Minutely observe human nature. ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀ. Like Horticulture. avÀæPÀ¯É. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹ PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ.

wise. ±À¤ E°è GZÀÑ£ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ¥À¸ÀÄì. Work for others ignore their own happiness.gÁdPÁgÀtzÀ°è J®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀ ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü. Shani is exalted here. insight. £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ. zsÁå£ÀUÀ¼À°è CvÀåAvÀ ªÉÄÃ¯ï ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀªÀgÀÄ. ¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀjAiÀiÁzÀjÃw ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£É PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ. CAvÀzÀÈð¶Ö. ¥Àæ¨sÁªÀ±Á° gÁdPÁjtÂUÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ. Mahatma Gandhi . Ramana maharshi. GzÁ: ²æà £ÀgÀ¹AºÀ ¨sÁgÀwUÀ¼ÀÄ ²æÃ. Influential Politician. In Meditation. ZÀÄgÀÄPÁzÀ §Ä¢Þ±ÀQÛ.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀªÀÄä¸ÀÄR¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀÄRPÁÌV zÀÄrAiÀÄĪÀªÀgÀÄ. fill up the loss caused to others. eg: Shri Narasimha bharathi. Because Vayutatva imaginative. ªÁAiÀÄÄvÀvÀégÁ²AiÀiÁzÀÝjAzÀ PÀ®à£Á²Ã®gÀÄ. Tapassu rise to any level. advice fore hand properly. gÀªÀÄtªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ.

¨ÉÃgÉAiÀĪÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÁV d£ÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRgÁUÀÄvÁÛgÉ. So leaders among people. so more particular about their dress. ¯ËQPÀQÌAvÀ DzsÁåvÀäzÀ°è ºÉZÀÄÑ D¸ÀQÛ. vÀgÁvÀÄj ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß EµÀÖ¥ÀqÀĪÀÅ¢®è. ªÀåwjPÀÛ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß MnÖUÉvÀAzÀÄ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄ»rAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ. Shukra is the lord of this sign. Impose their opinion on others. ±ÀÄPÀæ F gÁ²AiÀÄ C¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä GqÀĦ£À§UÉÎ ºÉZÀÄÑ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. Like philosophy much. Don’t hurt others feelings. make people unite of different opinions. don’t like discussion in haste.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀªÀÄä C©üÃ¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß E£ÉÆߧâgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃgÀ®Ä »AdjAiÀÄĪÀÅ¢®è. .

Spines are indicated by Libra. Kidney. ¥ÀjªÀÄ® ¦æAiÀÄgÀÄ. zÀæªÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑUÉ ¸Éë¸ÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè«ZÁgÀzÀ®Äè ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄvÁÛgÉ. saints and elders.zÉêÀgÀÄ ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀgÀ°è «¤ÃvÀ¨sÁªÀ. Like scent. consume more liquid. Kidney. So their may be trouble in these parts.Loins. . Spines are indicated by Libra. «zÉñÀ ¥ÀæªÁ±À.DzÀÝjAzÀ F ¨sÁUÀUÀ¼À°è vÉÆAzÀgÉ DUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ. MªÉÄä¯É DzÁåvÀäPÀPÉÌ ºÉÆgÀ¼ÀÄvÁÛgÉ. expert in trade. Not like to fallow others. Like good conveyance. foreign travel. devoted to god. ¥Áæ¥ÀAaPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. Like Music. Though success full in worldly affairs bent towards philosophy.TULARASHI vÀįÁgÁ² ªÁºÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ËPÀgÀåUÀ¼À£ÀÄß EµÀÖ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. Loins. business. ªÁå¥ÁgÀ ªÁtÂdåzÀ°è ZÀvÀÄgÀgÀÄ.

. 21-30 ¸ÀéPÉëÃvÀæ. 20-¥ÀgÀªÉÆÃZÀÑ. 2nd & 7th lord Kuja maraka neutral. 0-10 gÀ«AiÀÄ ¤ÃZÀ PÉëÃvÀæ.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀįÁgÁ² 0-20 ªÀÄÆ®wæPÉÆãÀ. 0-20 ±À¤AiÀÄ GZÀÑPÉëÃvÀæ. 1st & 8th lord Shukra half benefic. 10 ¥ÀgÀªÀĤÃZÀ. 21-30 swakshetra. 1-10 Debilitation of Ravi 10th def debilitation point. 1-8 ±ÀÄPÀæ ¸Àé®àªÀÄnÖ£À ±ÀĨsÀ. 0-20 Exaltation of Shani 20th deg exaltaion point. 2-7 PÀÄd ªÀiÁgÀPÀ Tula Rashi: 0-20 deg Moolatrikona.

 10 ZÀAzÀæ £ÉʸÀVðPÀ ¥Á¦ DzÀÝjAzÀ ¥Á¦. 9-12 §ÄzsÀ ±ÀĨsÀ. 4-5 ±À¤ AiÉÆÃUÀPÁgÀPÀ. 9th & 12th Lord Budha benefic. ±ÀĨsÀUÀæºÀ.TULARASHI vÀįÁgÁ² 3-6 UÀÄgÀÄ ¥Á¦. 3rd & 6th Lord Guru melefic. 4th & 5th Lord Shani yogakaraka. 10th Lord Chandra enemy so Malefic 11th Lord Ravi enemy so Malefic. 11 ¸ÀÆgÀå £ÉʸÀVðPÀ ±ÀvÀÄæ. . benefic.