BePËRMBAJTJA KREU I Parathënie. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 HYRJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rrënjët e krijimit të BASHKIMIT EVROPIAN prej funksionalizmit drejt federalizmi -. . .

. . . . . . . . .17 I pare: Hyrje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 I dytë :Vështrim historik i krijimit të Komuniteteve Evropiane. . . . 19 2.1. KRIJIMI DHE Deklarata Shuman Evropian i Qymyrit dhe Çelikut. . . 2.1.1. Struktura institucionale e Bashkimit Evropian Qymyrit dhe çelikut Komuniteti (ECSC) - një shembull i një funksionale qasje të integrimit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.2. MBROJTJE DHE EVROPIAN EVROPIAN Komunitetit politik – Rezultatet Federalist views Integrim. . . . . .. . . 30 2.3. Komuniteti Ekonomik Evropian (KEE) DHE ENERGJISË ATOMIKE EVROPIAN(EURATOM) - funksionaliste KTHIMI Integrimi metodë. . 34 2.4. STRUKTURA INSTITUCIONALE UNIK TRE KOMUNITETIT EUROPIAN. . . . . . . . 38 3 Rrënjët e krijimit të Bashkimit Evropian. . . . . . . . . . . . 40 3.1. KONFERENCA Luksemburgut. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.2. THEMELET E IDEVE mbi Bashkimin Evropian - RAPORT TINDEMANSOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43 3.3. DEKLARATA SOLEMNE PËR BASHKIMIN EVROPIAN. . 6 3.4. Traktati PROPOZIM në Bashkimin Evropian Nisma e Parlamentit Evropian. . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.5. EVROPA NE DY shpejt`si. . . . . . . . . . . . . . . 50 4 Reforma institucionale të Komunitetit. . . . . . . . . . . . . 51 4.1. Akti i Vetëm Evropian Dhe ndryshimeve institucionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 4.2. VENDIMEVE Traktatin mbi Bashkimin Evropian. . . . . . . . . 54

. . . . . . . . .2. . . 112 8. . . Roli i parlamentit në DYTË Dhe shtylla e tretë e BE-së. . . . . . . . . . . . . . . 65 3 Parimi i subsidiaritetit si bazë e autoritetit të veprimit BE kompetenca në fushën e konkurrencës. . . .4. . . . . . . . . . . . . .3. . . 108 8 Gjykata Evropiane e Drejtësisë. . . . . . . . . . VENDIM-MARRJE. 96 6. . . .1. . . . . . . . . . . . 106 7. . . . . . . . . . . . . Përbërja dhe struktura e brendshme. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . kompetencat dhe vendim-marrje. . . . . 64 I parë Hyrje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOMPETENCAT PE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 6. . . . . . . . . . . . . . . . Përbërja dhe kompetencat. . . . . . . . . . . . . . . . . 64 I dytë Objektivat e BE-së si kompetencë e organeve të BEsë. . . . . fushat e veprimit Dhe vendim-marrje. . . . . . . . .përbërja. . . . . . . . 104 7 Komisioni Evropian . . . 106 7. . . . . .1. . . . . . . 78 4. . . . . . . . KARAKTERI DHE ROLI I GJYKATËS EVROPIANE TË . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . 85 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 6 Parlamenti Evropian. . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . 98 6. . 85 5. . . Drejt një reformë radikale KOMUNITETIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PËRBËRJA. . . . . . . . . . . . . . . .Përbërja dhe përgjegjësitë. . 69 4 Pozita e Këshillit Evropian në kuadër të Traktatit të Bashkimit Europian Maastricht. . . . . . . . . . . . . . . . 81 5 Këshilli i Ministrave . . . . . . . . . Juridiksioni i Komisionit. . . . . 56 KREU II Traktati i Bashkimit Evropian (BE) Maastricht AJ dhe pozita e organeve kryesore të BEsë. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Përbërja dhe struktura e brendshme.1. . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . Juridiksioni i Këshillit Evropian. . . . . . . . . . . . . . . . . 78 4. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 2. 131 8. . . . . . . . . . 124 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . 147 9 Pozicioni i Bankës Qendrore Evropiane BE-ja si një element të shtetësisë. . . . GJYKATA EUROPIANE E DREJTËSISË DHE parimit të subsidiaritetit. . . . . . . . . .2. . . . . . 132 8 6 Roli i Gjykatës Europiane të Drejtësisë Reforma institucionale e BE . . . Sipas të pyetjeve të mëparshme. .8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 . . . . 126 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 11 Objekti i reformës institucionale e Mastrihtit. . . . . . . KOMPETENCAT sipas kushteve PE Traktatet KOMUNITETIT. . . .2. . . . Procedurat e veçanta. . . . . . . 176 I dytë Pozicioni i Parlamentit Evropian sipas dispozitave të themelues traktatet e Komuniteteve Evropiane. . . . 112 8. . . . . . .3. Procedura për veprim të drejtpërdrejtë. . 172 KREU III Origjina e pushteteve dhe forcimin e rolit Parlamenti Evropian. . . . . . . . . . . . . Juridiksioni i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. . . . . . . . . . . . . 134 8. . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . 118 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . .GJYKATA E DREJTËSISË Si krijues të acquis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .DREJTËSISË. . . .2. . . . . . . . . . . . . . . Fuqitë buxhetore. .127 8. . . .5. . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . 116 8. . . . . . . . . Procedura para Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. . . . . . . . 181 2. . . . Gjykata. . . . . . . 155 10 Pavarësia e Bankës Qendrore Evropiane dhe rolin e Parlamentit Evropian. . .2. . Gjykata e shkallës së parë. . . . . . . . . . .1. . . . . Përbërja dhe struktura e brendshme. . . . . . 177 2. .7. . . 176 I parë Hyrje. . . . . 144 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjykata Evropiane e Drejtësisë dhe forcimin e fuqive Parlamenti Evropian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . 207 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Bashkëpunimi procedurë. . . . PE kompetenca këshillimore. . . . . . . . . .3. 209 4. . .3. . . . . . . .2. . . 193 3. . . 226 . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . Parlamenti dhe bashkëpunimi politik evropian. . KOMPETENCAT PE në procesin legjislativ. . . . Kontrollin e kompetencave të parlamentit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .2. . Procedurat e parlamentit miratim. . . . . 222 I parë Konsiderata hyrëse. . . KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME TË POZITËS PE NGA BE Traktatin e Mastrihtit. . . Roli i parlamentit në DYTË Dhe shtylla e tretë e BE-së.2. . Parlamenti dhe Bashkëpunim Evropian politik. . . .2. . . . . . . . . . . . 196 3. . . . . . . . . .2. . . . . . . .1. .3. . 213 4. . . . . . . . 207 4.1. . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . 197 3. . . 204 4. . . . . . . . . . . . . . .2.1. . . . . . . . . .1. . . . 187 2. 193 3. . . . . . . . . KOMPETENCAT PE në marrëdhëniet e komunitetit të jashtme. 192 3 Pozita e Kuvendit pas miratimit të një uniformë Akti Evropian (SEA). . . .2. . . .2. . . . Konsultimi procedurë. . . . . . . .1. . . . . . . Fuqitë legjislative të parlamentit. . . 202 4 Pozita e Parlamentit sipas dispozitave të Traktatit të BE Mastrihtit Traktati. . PE kontrollin e pushtetit. . .4. . . . . . . . . . 199 3. . . . . . . . . Bashkëpunimi politik evropian. . . . . . . 215 KREU IV REFORMA INSTITUCIONALE me kontratë për BE-në Nga Amsterdami dhe BE DEMOKRATIK deficitit. . . . . . . . . . . . .2. Zgjerimi procedurën e aplikimit Bashkëpunimi midis PE dhe Këshillit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 3. 222 I dytë Objektivat e reformës institucionale të BE-së Amsterdamit. . . . Procedurat e pëlqimit në përfundim PE marrëveshjet ndërkombëtare. . . . . . . . . 197 3. . . . . . . . .2. . . . 199 3. . . . . .1. . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 4. Procedura e vendimmarrjes së përbashkët të Parlamentit dhe Këshillit. . . . . . . . . . . .2. . . . . . .3. . . 214 4. .

. . . . 233 3. . . . . . . . . . . . 258 2. . . . . . . . . . . . . . . POZITA E PARLAMENTIT EVROPIAN Traktati i Amsterdamit. . . 257 2. . . Traktati i Amsterdamit dhe gazetat në lidhje Komisioni i BE-së. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . .3. . . .1.2. . . . . . . 232 3. 233 3. . 250 5. . . . . . . . . 249 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . 251 5. Forcimi i pozitës së Parlamentit NGA Gjykatës së Drejtësisë. .1. . . . . . . . . . . . . . . . 255 I dytë Parlamenti Evropian. . . FORCIMI I pushtetit legjislativ PARLAMENTI. .2. . . . .1. . . . . BE Traktati i Amsterdamit dhe gazetat në lidhje në Këshillin e BE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GAZETA Traktati i Amsterdamit MBI Komisionit të BE-së. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 3. . . . . . . . . . . 249 5 Parlamenti Evropian dhe deficiti demokratik i BEsë. . . . . 246 4 Ndryshimet në Traktatin e Amsterdamit në lidhje institucionet e tjera të BE. . . . . . . . . Fuqitë legjislative Forcimi i PE. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . 253 KREU V Traktati i Nicës dhe INSTITUCIONAL LËVIZ BE. . Dispozitat tjera institucionale në lidhje me Parlamentin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . .2.2. . . . 238 3. .1. . . . . Risi në Traktatin e BE AMSTERDAM në lidhje me BE-në këshill. . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 5. . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 3. . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propozimet për reformimin e Komisionit gjatë Konferenca ndërqeveritare. . . . . . . . . 249 4. . . . Gazetat në Traktatin e Amsterdamit në lidhje Gjykata Evropiane e Drejtësisë. . . . . . . . .nga Amsterdami në Nice. . . . . . . . . . . . . . . . . . Komiteti Ekonomik dhe Social dhe Komiteti i Rajoneve. . . . . Gjykata e Auditorëve. . . . . . . . . Propozimet për të reformuar organizatën dhe i Këshillit të BE. . . . . . . . . . . . . . .1.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Sistemi institucional në përputhje me kontratën saj BE në Amsterdam. 242 3. . . . . . . . . . . 255 I parë Hyrje . . . . . . . . . . . . . . . 257 2. . .2. . . . . . . . Shpërndarja e vendeve në Parlamentin Evropian. . . . .1. . . . . . . .2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 8. . . . . . . . . . . . .epilogu i Traktatit të Nicës. . . . .4. . . . . . . 263 4. . . . . . . . . . . . . . . 269 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . EMËRIMI I KOMISIONIT. . . . MODIFIKIM Shtylla e Bashkimit dytë. . 267 6 Ndryshimet nga Nisë në sekondë dhe shtylla e tretë të Bashkimit. . 275 9 Konventa Evropiane . . . . 273 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 4. . . ROLI I INSTITUCIONEVE TË BE-së NË VENDIMIN Karta e të Drejtave Themelore të BE-së. . . . 259 3. . . . . . 271 8 Karta e të Drejtave Themelore të BE-së trashëgimi e bukur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RËNDËSIA BE Karta e të Drejtave Themelore. . MODIFIKIM Shtylla e Bashkimit tretë. . . . . . . . . . . . . . . 260 3. . . . . . . . . . . . . Unanimitet në Këshillin. 270 7 Rritja e bashkëpunimit në BE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . Bllokimi Këshillin e Pakicave Probleme institucionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 5 Institucionet e tjera dhe organet e BE-së. . . . . . 277 KREU VI Vërejtje përmbyllëse. . . . 269 6. . . . . . . . . . . . . . . . 301 Shënim i autorit. . . . . . . . . . . . . 292 Referencat. . . . . . . . . . . . . .1. . . 259 3. . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . 281 Përmbledhje. . . . . . . . . . . . . . PËRBËRJA E KOMISIONIT pas zgjerimit të BE. . . . . Bërë një shumicë të cilësuar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . 261 4 Këshilli i Ministrave. . . . . . . . . . . . . . 260 3. . . . . . Forcimi pozitën e kryesuesit. . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . 261 4. . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komisioni. . . . . . . .258 3 Komisioni Evropian. . . . . . .1. . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.

Në shumicën e rasteve. shihet si përmes prizmit të ndarë Rishikimi fazën e Traktateve të Komuniteteve Evropiane: Nga dispozitat shumë të përbërëse e kontratës. por ri Kontrata e lidhur në vitin 2003. Paralelisht. dhe në teori është konsideruar me të drejtë se ajo ishte Kuvendi I e institucioneve komunitare.Origjina e pushteteve dhe forcimin e rolit t` Parlamentit Evropian Paraqitje Parlamenti Evropian (PE) është një nga institucionet kryesore të sotme Bashkimi Evropian (BE). Zgjedhjet e PE dhe funksionimin e shkallës së forcimit kompetencën e vet varet nga shkalla në të cilën deficiti demokratik është eliminuar në BE. Rishikimet më vonë Pozicioni institucional i Parlamentit janë diskutuar në tjetër 176 kapituj mbi reformat institucionale futur ndryshime të Marrëveshjes së BE-ja nga Amsterdami (1999. vëzhgimi Pozita PE brenda strukturës institucionale të BE dhe kompetencat e PE ofron baza për konkluzione rreth fushës dhe reformën institucionale në të ardhmen Ndryshimet në BE. në fuqi pas ratifikimit vështirësi. për shqyrtimin e Traktatit të BE-së Maastricht. .) dhe Nice (2003) . Nëpërmjet rolit të Parlamentit Evropian në strukturën institucionale Komunitetet Evropiane ishin problemet kryesore të crimped komunitare Reformat institucionale. I pare Traktati mbi Bashkimin Evropian. në vitin 1996. Traktati i Mastrihtit. dhjetor 2000 Nicës. veçanërisht në lidhje me Parlamenti dhe i pari Traktati i BE-së.. Procesi i forcimit të rolit të PE natyra dinamike. Traktati i Mastrihtit revolucionare në ndryshimet e saj institucionale. përmes miratimit të vetme evropiane akt. u bë fituesi më i madhe kryer reformat institucionale. dhe nënshkrimi i Traktatit të BE-së rishikuar në Amsterdam në fillim të tetorit 1997. futi zgjerime të konsiderueshme kompetencat Parlamenti. Pas mbledhjes së Konferencës Ndërqeveritare për Ndryshim Traktati mbi Bashkimin Evropian. pas Mastrihtit. Proces i ratifikimit Traktati i Amsterdamit në Shtetet Anëtare përfundoi në vitin 1999.Ky kapitull analizon forcimin gradual të pozitës së PE BE mekanizëm institucional. Kjo u pasua nga një rishikim i ri i Traktatit të BE-së. Në të njëjtën kohë. vetëm Mbajti një iniciativë PE për këtë reformë. . duke pasur parasysh karakterin demokratik të përbërjes.