BePËRMBAJTJA KREU I Parathënie. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 HYRJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rrënjët e krijimit të BASHKIMIT EVROPIAN prej funksionalizmit drejt federalizmi -. . .

. . . . . . . . .17 I pare: Hyrje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 I dytë :Vështrim historik i krijimit të Komuniteteve Evropiane. . . . 19 2.1. KRIJIMI DHE Deklarata Shuman Evropian i Qymyrit dhe Çelikut. . . 2.1.1. Struktura institucionale e Bashkimit Evropian Qymyrit dhe çelikut Komuniteti (ECSC) - një shembull i një funksionale qasje të integrimit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.2. MBROJTJE DHE EVROPIAN EVROPIAN Komunitetit politik – Rezultatet Federalist views Integrim. . . . . .. . . 30 2.3. Komuniteti Ekonomik Evropian (KEE) DHE ENERGJISË ATOMIKE EVROPIAN(EURATOM) - funksionaliste KTHIMI Integrimi metodë. . 34 2.4. STRUKTURA INSTITUCIONALE UNIK TRE KOMUNITETIT EUROPIAN. . . . . . . . 38 3 Rrënjët e krijimit të Bashkimit Evropian. . . . . . . . . . . . 40 3.1. KONFERENCA Luksemburgut. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.2. THEMELET E IDEVE mbi Bashkimin Evropian - RAPORT TINDEMANSOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43 3.3. DEKLARATA SOLEMNE PËR BASHKIMIN EVROPIAN. . 6 3.4. Traktati PROPOZIM në Bashkimin Evropian Nisma e Parlamentit Evropian. . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.5. EVROPA NE DY shpejt`si. . . . . . . . . . . . . . . 50 4 Reforma institucionale të Komunitetit. . . . . . . . . . . . . 51 4.1. Akti i Vetëm Evropian Dhe ndryshimeve institucionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 4.2. VENDIMEVE Traktatin mbi Bashkimin Evropian. . . . . . . . . 54

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . Përbërja dhe kompetencat. . .1. 112 8. . . . . . . KOMPETENCAT PE. . . . .përbërja. . . . . . VENDIM-MARRJE. . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 KREU II Traktati i Bashkimit Evropian (BE) Maastricht AJ dhe pozita e organeve kryesore të BEsë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kompetencat dhe vendim-marrje. . . PËRBËRJA. . . . . . . . . . 85 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 4. . . 81 5 Këshilli i Ministrave . 69 4 Pozita e Këshillit Evropian në kuadër të Traktatit të Bashkimit Europian Maastricht. . . . .3. 91 6 Parlamenti Evropian. Përbërja dhe struktura e brendshme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 5. . . . Juridiksioni i Komisionit. . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 7 Komisioni Evropian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juridiksioni i Këshillit Evropian. . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . 64 I parë Hyrje. . . . Drejt një reformë radikale KOMUNITETIT. . . . . . . . . . . . . . . 106 7. . . . . . . . . 108 8 Gjykata Evropiane e Drejtësisë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 6. . . . . . . . . . 78 4. . . . . . . . . . . 106 7. . . . . . . .2. . . . . . . . . . KARAKTERI DHE ROLI I GJYKATËS EVROPIANE TË . . . . 64 I dytë Objektivat e BE-së si kompetencë e organeve të BEsë. . . .Përbërja dhe përgjegjësitë. . . Përbërja dhe struktura e brendshme. . fushat e veprimit Dhe vendim-marrje. . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . .4. . Roli i parlamentit në DYTË Dhe shtylla e tretë e BE-së. . . . . . . . .2. 65 3 Parimi i subsidiaritetit si bazë e autoritetit të veprimit BE kompetenca në fushën e konkurrencës. . . . . 98 6. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 118 8. . . . . . . . . . Gjykata Evropiane e Drejtësisë dhe forcimin e fuqive Parlamenti Evropian. . . Gjykata. 182 . . . . . KOMPETENCAT sipas kushteve PE Traktatet KOMUNITETIT. . . 112 8. . . . . Procedurat e veçanta. . .4. . 116 8. . 165 11 Objekti i reformës institucionale e Mastrihtit. . . 177 2. . .GJYKATA E DREJTËSISË Si krijues të acquis. . . . . . . . .1. . 144 8. Juridiksioni i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. .2. . . . . . . . . . . . . 134 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedura për veprim të drejtpërdrejtë. . . . . . . Sipas të pyetjeve të mëparshme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 I dytë Pozicioni i Parlamentit Evropian sipas dispozitave të themelues traktatet e Komuniteteve Evropiane. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . .1.5. . . . .3. GJYKATA EUROPIANE E DREJTËSISË DHE parimit të subsidiaritetit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 KREU III Origjina e pushteteve dhe forcimin e rolit Parlamenti Evropian. . . . . . . . . . . . .8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 9 Pozicioni i Bankës Qendrore Evropiane BE-ja si një element të shtetësisë. . . . . . . . . . . . . . . . Gjykata e shkallës së parë. . . . . . . . . 176 I parë Hyrje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 8. 177 2.3. . . . . . .2. . Procedura para Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. . . Fuqitë buxhetore. . 181 2.5. . . . . . . . . . . . . . . . .DREJTËSISË. . . .5. Përbërja dhe struktura e brendshme. . . . . . . . . . . . . . . . . 155 10 Pavarësia e Bankës Qendrore Evropiane dhe rolin e Parlamentit Evropian. .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 8. . . . . . . . 131 8. . . . .2. . . . . . . . . . . . . .127 8. . . . . . . .5. . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 8 6 Roli i Gjykatës Europiane të Drejtësisë Reforma institucionale e BE . . . . . . .

. . .3. . . . . . 204 4. . . 213 4. Zgjerimi procedurën e aplikimit Bashkëpunimi midis PE dhe Këshillit. . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . 226 . . . . .3. . . . . . . 197 3. . . . . . . . Procedura e vendimmarrjes së përbashkët të Parlamentit dhe Këshillit. .1. . . . . . . . . . . . . . PE kompetenca këshillimore. . . . . . . . . 199 3. . . . .3. .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . .2. . . . . .1. . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . Procedurat e parlamentit miratim. . . . . 222 I parë Konsiderata hyrëse. KOMPETENCAT PE në marrëdhëniet e komunitetit të jashtme. Procedurat e pëlqimit në përfundim PE marrëveshjet ndërkombëtare. Bashkëpunimi politik evropian. . . . . . . . . . . . .4. KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME TË POZITËS PE NGA BE Traktatin e Mastrihtit. Konsultimi procedurë. . . Fuqitë legjislative të parlamentit. . 193 3. . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . 199 3. . . . . . . . . . . Bashkëpunimi procedurë. . PE kontrollin e pushtetit. . . . . . 207 4.1. . . . . . . . . . . . . . . . 207 4. . . . . . . . . 214 4. . . . . . . . 197 3. 202 4 Pozita e Parlamentit sipas dispozitave të Traktatit të BE Mastrihtit Traktati.1. . . . 196 3. .1. . Kontrollin e kompetencave të parlamentit. . . . . . . . 193 3. . . . . . . . . . . . . . .1.2. . 204 4. . .1. . . . . . .2. . . . . . . . 209 4. . 187 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . Parlamenti dhe Bashkëpunim Evropian politik. . . . . . .2. . . . . . . . . 222 I dytë Objektivat e reformës institucionale të BE-së Amsterdamit. . . KOMPETENCAT PE në procesin legjislativ. . 192 3 Pozita e Kuvendit pas miratimit të një uniformë Akti Evropian (SEA). .3. . . . 215 KREU IV REFORMA INSTITUCIONALE me kontratë për BE-në Nga Amsterdami dhe BE DEMOKRATIK deficitit. .2. Roli i parlamentit në DYTË Dhe shtylla e tretë e BE-së. . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . Parlamenti dhe bashkëpunimi politik evropian. . . . . . . . . . . . .2. . . . . 193 3. . . . . . . .2. . . . .1. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . Propozimet për të reformuar organizatën dhe i Këshillit të BE. . .1. . . . . . . . . . Shpërndarja e vendeve në Parlamentin Evropian. . GAZETA Traktati i Amsterdamit MBI Komisionit të BE-së. . . . . . .2. . . . . . . . . . . . Gazetat në Traktatin e Amsterdamit në lidhje Gjykata Evropiane e Drejtësisë. . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . .1. .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forcimi i pozitës së Parlamentit NGA Gjykatës së Drejtësisë. . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . Risi në Traktatin e BE AMSTERDAM në lidhje me BE-në këshill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komiteti Ekonomik dhe Social dhe Komiteti i Rajoneve. .3 Sistemi institucional në përputhje me kontratën saj BE në Amsterdam. . . . . . . 257 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 KREU V Traktati i Nicës dhe INSTITUCIONAL LËVIZ BE. . BE Traktati i Amsterdamit dhe gazetat në lidhje në Këshillin e BE. . . . 246 4 Ndryshimet në Traktatin e Amsterdamit në lidhje institucionet e tjera të BE. . . . . . . . . . . . . . Propozimet për reformimin e Komisionit gjatë Konferenca ndërqeveritare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 2.1. . . . .nga Amsterdami në Nice. . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . Traktati i Amsterdamit dhe gazetat në lidhje Komisioni i BE-së. . . . . . . . 250 5. . 249 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . 249 4. . . . . . 238 3.1. . . . . . . . 244 3. .3. . . . . . . . . . . . . .1. . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . Gjykata e Auditorëve. . .1. . .1. . POZITA E PARLAMENTIT EVROPIAN Traktati i Amsterdamit. .1. .2. . 255 I dytë Parlamenti Evropian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 3. . 255 I parë Hyrje . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . 242 3. . . Fuqitë legjislative Forcimi i PE. 251 5. . . . . . . . . . Dispozitat tjera institucionale në lidhje me Parlamentin. . . . . . . . . . . . . . . . . . FORCIMI I pushtetit legjislativ PARLAMENTI. . . . . . . . . . . . . . .2. . . . 257 2. . . . . . . 233 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 5 Parlamenti Evropian dhe deficiti demokratik i BEsë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 3. . 251 5. . . 233 3.

. . . . . Unanimitet në Këshillin.258 3 Komisioni Evropian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROLI I INSTITUCIONEVE TË BE-së NË VENDIMIN Karta e të Drejtave Themelore të BE-së. . . . . . . .epilogu i Traktatit të Nicës. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 6 Ndryshimet nga Nisë në sekondë dhe shtylla e tretë të Bashkimit. . . . .2. Bllokimi Këshillin e Pakicave Probleme institucionale. . . . . . . . EMËRIMI I KOMISIONIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forcimi pozitën e kryesuesit. . . . . . . . . . . . . . . . . 269 6. . . . . . . . . . . . . 260 3. . . . . . . . . . . 263 4. . 265 5 Institucionet e tjera dhe organet e BE-së. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . MODIFIKIM Shtylla e Bashkimit dytë.1. 277 KREU VI Vërejtje përmbyllëse. . . . 281 Përmbledhje. . . 269 6. . . . . . . . . . . . . . PËRBËRJA E KOMISIONIT pas zgjerimit të BE. . . . . . . 275 9 Konventa Evropiane . RËNDËSIA BE Karta e të Drejtave Themelore. . . . . . . 259 3. . . . . . . . . 261 4. . . . . . . . . . 270 7 Rritja e bashkëpunimit në BE. . . . . . . . . . 271 8 Karta e të Drejtave Themelore të BE-së trashëgimi e bukur. . . . 292 Referencat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 3. . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2. . . . . . Komisioni. . . . . . . . . MODIFIKIM Shtylla e Bashkimit tretë. . . . . .3. . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Shënim i autorit. . . . . . . . . . . . . . .2. . . 273 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bërë një shumicë të cilësuar. . . . . . . 261 4. . . . 261 4 Këshilli i Ministrave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . .

vëzhgimi Pozita PE brenda strukturës institucionale të BE dhe kompetencat e PE ofron baza për konkluzione rreth fushës dhe reformën institucionale në të ardhmen Ndryshimet në BE. duke pasur parasysh karakterin demokratik të përbërjes.Ky kapitull analizon forcimin gradual të pozitës së PE BE mekanizëm institucional. vetëm Mbajti një iniciativë PE për këtë reformë. por ri Kontrata e lidhur në vitin 2003. Zgjedhjet e PE dhe funksionimin e shkallës së forcimit kompetencën e vet varet nga shkalla në të cilën deficiti demokratik është eliminuar në BE. Traktati i Mastrihtit. futi zgjerime të konsiderueshme kompetencat Parlamenti. dhe në teori është konsideruar me të drejtë se ajo ishte Kuvendi I e institucioneve komunitare. Paralelisht. Nëpërmjet rolit të Parlamentit Evropian në strukturën institucionale Komunitetet Evropiane ishin problemet kryesore të crimped komunitare Reformat institucionale. në fuqi pas ratifikimit vështirësi. për shqyrtimin e Traktatit të BE-së Maastricht. veçanërisht në lidhje me Parlamenti dhe i pari Traktati i BE-së. Në shumicën e rasteve. Pas mbledhjes së Konferencës Ndërqeveritare për Ndryshim Traktati mbi Bashkimin Evropian. Procesi i forcimit të rolit të PE natyra dinamike. I pare Traktati mbi Bashkimin Evropian. dhe nënshkrimi i Traktatit të BE-së rishikuar në Amsterdam në fillim të tetorit 1997. përmes miratimit të vetme evropiane akt. Në të njëjtën kohë. Kjo u pasua nga një rishikim i ri i Traktatit të BE-së. në vitin 1996. shihet si përmes prizmit të ndarë Rishikimi fazën e Traktateve të Komuniteteve Evropiane: Nga dispozitat shumë të përbërëse e kontratës. dhjetor 2000 Nicës. ..) dhe Nice (2003) .Origjina e pushteteve dhe forcimin e rolit t` Parlamentit Evropian Paraqitje Parlamenti Evropian (PE) është një nga institucionet kryesore të sotme Bashkimi Evropian (BE). . Rishikimet më vonë Pozicioni institucional i Parlamentit janë diskutuar në tjetër 176 kapituj mbi reformat institucionale futur ndryshime të Marrëveshjes së BE-ja nga Amsterdami (1999. pas Mastrihtit. Proces i ratifikimit Traktati i Amsterdamit në Shtetet Anëtare përfundoi në vitin 1999. Traktati i Mastrihtit revolucionare në ndryshimet e saj institucionale. u bë fituesi më i madhe kryer reformat institucionale.