P. 1
Barack Hussein Obama, II, Tax Return - 2009

Barack Hussein Obama, II, Tax Return - 2009

Views: 6|Likes:
Published by Lucas Daniel Smith

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Lucas Daniel Smith on Dec 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2015

pdf

text

original

lºº==> º=º= =ºº =ºº'=>>

'='=!'ºº>º'| !º ºººº' |'! =ºY¹
l=>º''|!'ºº º! 9'!!
l! !º= 9'!! ^=> º! >=ºl''!'=>· 9'Y= ~~Þll ºº·
l! º'º>='Y º='º =º!'!Y· 9'Y= ll"
lºº==> º=º= =ºº =ºº'=>>
'='=!'ºº>º'| !º ºººº' |'! =ºY¹
l=>º''|!'ºº º! 9'!!
l! !º= 9'!! ^=> º! >=ºl''!'=>· 9'Y= ~~Þll ºº·
l! º'º>='Y º='º =º!'!Y· 9'Y= ll"
lºº==> º=º= =ºº =ºº'=>>
'='=!'ºº>º'| !º ºººº' |'! =ºY¹
l=>º''|!'ºº º! 9'!!
l! !º= 9'!! ^=> º! >=ºl''!'=>· 9'Y= ~~Þll ºº·
l! º'º>='Y º='º =º!'!Y· 9'Y= ll"
lº'º |´''³¹
³'77``
`´`7'³
-
¬
Þ
|ê!Í ! ¯ Þ!Íͺ Þ9PͪºÍ ºPÌf ͺ Þ!ÍÍ !ê²·
¬ Þ ' Í Þ Í Þ Þ
ºPÌf
!ºÍêÌ ºÍ |ê!Í !·
|ê!Í - ¯ Í!!ªºÍ Þ"!Pº·
¬ Þ ' Í Þ Í Þ Þ
ºPÌf
!ºÍêÌ ºÍ |ê!Í -·
|ê!Í ¹ ¯ ÌPº!!ªºÍ Þ"!Pº·
¬ Þ ' Í Þ Í Þ Þ
ºPÌf
!ºÍêÌ ºÍ |ê!Í ¹·
complete if you are splitting gifts with your spouse and he/she also made gifts.
complete if you are splitting gifts with your spouse and he/she also made gifts.
complete if you are splitting gifts with your spouse and he/she also made gifts.
(If more space is needed, attach additional sheets of same size.)
'ºlP ¹Û' l-ÛÛ'í lºU°
l!l'lÞºllU !lºl°Í°l° ll !lÞ°!í l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
lº°° !l° \ºlÞ° ºÍ ºl/ l!°P ll°!°º ºl `'l°ºÞl° ¬ l°Íl°'! ºl/ \ºlÞº!lºl ºl°'ºÞl!´ !Í ¹°°· º!!º'l °¹Plºlº!lºl ¹°° Pº
'l°'" l°l° lÍ /ºÞ °l°'! Þlº°l °°'!lºl '-'l'íl-ílÞí !º !l°º! ºl/ !lºl°Í°l° Pºº° !ll° /°ºl !º º ºÞºllÍl°º !Þl!lºl PlºUlºP º° Pºº° lº!ºPl/ º\°l º '¯/°ºl
P°llºº P°UlllllU !ll° /°ºl· `°° ll°!lÞ'!lºl°· ¬!!º'l °¹Plºlº!lºl·
ÞlÍ!° l°°° Pºll!l'ºl ºlUºll-º!lºl· P°ºl'ºl· ºlº °ºÞ'º!lºlºl °¹'lÞ°lºl°· l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
"
"
"
"
"
!!°P
lÞPP°l
lºlºl° ººlÞ°!°º
Pº°l° ºÍ UlÍ!
lº!°
ºÍ UlÍ!
"ºlÞ° º!
ºº!° ºÍ UlÍ!
'ºl °Pll! UlÍ!°·
°l!°l `'- ºÍ
'ºlÞPl '
P°! !lºl°Í°l
l°ÞP!lº'! 'ºl· Þ
ÍlºP 'ºl· 'í
ÞlÍ!° Pºº° P/ °PºÞ°° ¯
¬ºº ºPºÞl!° ÍlºP lºl! `· 'ºlÞPl Þ
ÞlÍ!° !lº! ºl° ºll°'! °"lP° ºlº ºl° °ÞPl°'! !º Pº!l UlÍ! !º¹ ºlº U°l°lº!lºl¯°"lPPllU !lºl°Í°l !º¹· ¹ºÞ PÞ°! ll°! !l° UlÍ!° ll 'llºlºlºUl'ºl ºlº°l·
"
"
"
"
"
!!°P
lÞPP°l
-9^-lPí
°l°'!lºl
ºÞ!
lºlºl° ººlÞ°!°º
Pº°l° ºÍ UlÍ!
lº!°
ºÍ UlÍ!
"ºlÞ° º!
ºº!° ºÍ UlÍ!
'ºl °Pll! UlÍ!°·
°l!°l `'- ºÍ
'ºlÞPl '
P°! !lºl°Í°l
l°ÞP!lº'! 'ºl· Þ
ÍlºP 'ºl· 'í
ÞlÍ!° Pºº° P/ °PºÞ°° ¯
¬ºº ºPºÞl!° ÍlºP lºl! -· 'ºlÞPl Þ
ÞlÍ!° !º !lÞ°!° !lº! ºl° 'Þll°l!l/ °ÞPl°'! !º UlÍ! !º¹ ºlº Pº/ lº!°l P° °ÞPl°'! !º U°l°lº!lºl¯°"lPPllU !lºl°Í°l !º¹· ¹ºÞ PÞ°! ll°! !l°°° UlÍ!° ll
'llºlºlºUl'ºl ºlº°l·
"
"
"
"
"
!!°P
lÞPP°l
-9^-l'í
°l°'!lºl
lºlºl° ººlÞ°!°º
Pº°l° ºÍ UlÍ!
lº!°
ºÍ UlÍ!
"ºlÞ° º!
ºº!° ºÍ UlÍ!
'ºl °Pll! UlÍ!°·
°l!°l `'- ºÍ
'ºlÞPl '
P°! !lºl°Í°l
l°ÞP!lº'! 'ºl· Þ
ÍlºP 'ºl· 'í
ÞlÍ!° Pºº° P/ °PºÞ°° ¯
¬ºº ºPºÞl!° ÍlºP lºl! ^· 'ºlÞPl Þ
7',)(90) % 'SQTYXEXMSR SJ 8E\EFPI +MJXW

§
J
J
J
BARACK H. DBAMA Ù42t84425
X
SEE STATEMENT J
SEE STATEMENT 2
24,ÙÙÙ.
J438Ù33Ù J3J4¯Ù DJJJJD 2ÙÙ9.Ù3Ù3Ù DBAMA, BARACK H. DJJJJD_J
2
¬ººlº! º! lº'!'=º
º'=º'! =9='º>! 9'!!
!=^ !º' |=''ºº> =!!='
l=º=ºº=' -`· `³¹9
¬ººlº! º! >|=º'!'º
=^=º|!'ºº !º' |''º'
|=''ºº> =ºº'º9 º=!º'=
'=ºl='Y `· `³¹¹
lº'º |´''³¹
³'77´`
`´`7'³
¹
|ê!Í º ¯ !ê²êP̪ Þ!ÍÍ ÍªººPº!Ì!êÍ!ºP
!
-
¹
!
-
¹
ͪº9ºÍ!ºPº
º
³
9
Î
Þ
³
!V
º
³
9
Î
Þ
³
!V
!! !! !ê²êP̪ 9!Íͺ·
!ª!P!PêP̪ ÌPͪ!ªºÍ l¥!Ì|ï Mê!!ÍêÌ Íªº9ºÍ!ºP·
ê·

!- Þ̪ºÍ!ºP º9Í ºÍ ¥!Ì| !!ªêÍPªPÍ ºÍ ¬PP9!Í!ªº
PºÍ
ÌÍ fº9 êPºVª!ªº ¹ªº ºP Ì!Pª !!ê ºÍ Pê9ª !· |ê!Í !· ºªª ÍPª !PºÍ!9ºÍ!ºPº ͺ! ººPP̪Í!P9 ÞºPªº9̪ Þ· ÌÍ fº9 êPºVª!ªº ºº· º"!P ͺ ÍPª !ê² 'ºPP9ÍêÍ!ºP ºP Pê9ª !
lº! ÞºPªº9̪ '· !Í êPPÌ!ºêP̪ï·
¬ Þ ' Í Þ
! !
- -
¹
¹
Transfer of Certain Life Estates Received From Spouse
(If more space is needed, attach additional sheets of same size.)
'ºlP ¹Û' l-ÛÛ'í lºU°
!º!ºl \ºlÞ° ºÍ UlÍ!° ºÍ ººlºl· ¬ºº !º!ºl° ÍlºP 'ºlÞPl Þ ºÍ lºl!° `· -· ºlº ^
!º!ºl ºllÞºl °¹'lÞ°lºl° ͺl UlÍ!° ll°!°º ºl lll° ` l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
!º!ºl ll'lÞº°º ºPºÞl! ºÍ UlÍ!°· `ÞP!lº'! lll° - ÍlºP lll° `

l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
ÞlÍ!° ºÍ ll!°l°°!° !º °PºÞ°° ͺl ¹ll'l º Pºll!ºl º°ºÞ'!lºl ¹lll P° 'lºlP°º·
Pº°°º ºl l!°P lÞPP°l° ºÍ `'l°ºÞl° ¬
l¹'lÞ°lºl° º!!llPÞ!ºPl° !º UlÍ!° ºl lll° º
"ºll!ºl º°ºÞ'!lºl· `ÞP!lº'! lll° ' ÍlºP lll° º
'lºll!ºPl° º°ºÞ'!lºl· Pº°°º ºl l!°P lº°·

l°°° °¹'lÞ°lºl°
!º!ºl º°ºÞ'!lºl°· ¬ºº lll°° 9 ºlº ¹
`ÞP!lº'! lll° Þ ÍlºP lll° ^
Þ°l°lº!lºl¯°"lPPllU !lºl°Í°l !º¹°° Pº/ºPl° ¹l!l !ll° 'ºlP ¹Û' lÍlºP `'l°ºÞl° '· lºl! ^· 'ºl· Þ· !º!ºlí

¬ºº lll°° ' ºlº `Û· ll!°l l°l° ºlº ºl PºU° `· lºl! - ¯ !º¹ 'ºPPÞ!º!lºl· lll° `
l`°° ll°!lÞ'!lºl° ͺl `'l°ºÞl° ¬· lºl! º· lll° º·í
!Í º !lÞ°! lºl º!l°l PlºP°l!/í P°°!° !l° l°ºÞll°P°l!° ºÍ ºÞºllÍl°º !°lPllºPl° ll!°l°°! PlºP°l!/ Þlº°l °°'!lºl -'-^lÍí· ºlº·
!l° !lÞ°! lºl º!l°l PlºP°l!/í l° ll°!°º ºl `'l°ºÞl° ¬· ºlº
!l° \ºlÞ° ºÍ !l° !lÞ°! lºl º!l°l PlºP°l!/í l° °l!°l°º ll ¹lºl° ºl ll Pºl! º° º º°ºÞ'!lºl ºl `'l°ºÞl° ¬· lºl! º· lll° º· !l°l !l° ººlºl °lºll P° º°°P°º !º lº\°
Pºº° ºl °l°'!lºl !º lº\° °Þ'l !lÞ°! lºl º!l°l PlºP°l!/í !l°º!°º º° ºÞºllÍl°º !°lPllºPl° ll!°l°°! PlºP°l!/ Þlº°l °°'!lºl -'-^lÍí·
!Í l°°° !lºl !l° °l!ll° \ºlÞ° ºÍ !l° !lÞ°! lºl º!l°l PlºP°l!/í !lº! !l° ººlºl lº° ll'lÞº°º ll lºl!° ` ºlº ^ ºÍ `'l°ºÞl° ¬ l° °l!°l°º º° º º°ºÞ'!lºl ºl lll° º· !l° ººlºl
°lºll P° 'ºl°lº°l°º !º lº\° Pºº° ºl °l°'!lºl ºll/ º° !º º Ílº'!lºl ºÍ !l° !lÞ°! lºl º!l°l PlºP°l!/í· !l° lÞP°lº!ºl ºÍ !ll° Ílº'!lºl l° °ºÞºl !º !l° ºPºÞl! ºÍ !l° !lÞ°!
lºl º!l°l PlºP°l!/í º°ºÞ'!°º ºl `'l°ºÞl° ¬· lºl! º· lll° 9· !l° º°lºPllº!ºl l° °ºÞºl !º !l° !º!ºl \ºlÞ° ºÍ !l° !lÞ°! lºl º!l°l PlºP°l!/í ll°!°º ll lºl!° ` ºlº ^ ºÍ
`'l°ºÞl° ¬·
!Í /ºÞ Pº"° !l° '!!l °l°'!lºl· !l° !°lPllºPl° ll!°l°°! PlºP°l!/ ll\ºl\°º ¹lll P° ll'lÞº°º ll /ºÞl °PºÞ°°° Ulº°° °°!º!° ÞPºl ll° ºl l°l º°º!l l°°'!lºl -Ûººí· `°°
ll°!lÞ'!lºl° ͺl lll° º ºÍ `'l°ºÞl° ¬· !Í /ºÞl °PºÞ°° ºl°Pº°°° lP/ UlÍ! ºl º!l°l¹l°°í ºÍ ºll ºl Pºl! ºÍ !l° ºÞºllÍ/llU llÍ° ll'ºP° ll!°l°°!· l° ºl °l° ¹lll P° 'ºl°lº°l°º !º
lº\° Pºº° º !lºl°Í°l ºÍ !l° °l!ll° PlºP°l!/ !lº! l° °ÞPl°'! !º !l° UlÍ! !º¹· `°° ºl PºU° º ºÍ !l° ll°!lÞ'!lºl°·
'l°'" l°l° lÍ /ºÞ °l°'! Þlº°l °°'!lºl -'-^lÍíl9í !º !l°º! º° ºÞºllÍl°º !°lPllºPl° ll!°l°°! PlºP°l!/ ºl/ lºll! ºlº °Þl\l\ºl ºllÞl!l°° !lº! ºl° l°Pºl!°º
ºl `'l°ºÞl° ¬ ºlº ¹ºÞlº º!l°l¹l°° P° !l°º!°º º° ºÞºllÍl°º !°lPllºPl° ll!°l°°! PlºP°l!/ Þlº°l °°'!lºl -'-^lÍí· `°° ll°!lÞ'!lºl°· ll!°l !l° l!°P lÞPP°l° ÍlºP
`'l°ºÞl° ¬ ͺl !l° ºllÞl!l°° ͺl ¹ll'l /ºÞ ºl° Pº"llU !ll° °l°'!lºl P
'ºl°lººl /°ºl ºl
'ºl°lººl ºÞºl!°l
l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
¬PºÞl! ºÍ
!º¹ºPl° UlÍ!°
!l!°llºl l°\°lÞ° ºÍÍl'°
¹l°l° Pllºl l°!Þll ¹º° Íll°º
!º!ºl° ͺl Pllºl P°llºº°
¬PºÞl!· lÍ ºl/· P/ ¹ll'l !º!ºl °P°'lÍl' °¹°PP!lºl· lll° `· 'ºlÞPl l· l° Pºl° !lºl Þ^Û·ÛÛÛ
!º!ºl ºPºÞl! ºÍ !º¹ºPl° UlÍ!° ͺl Pllºl P°llºº°· ¬ºº ºPºÞl! ºl lll° `· 'ºlÞPl l ºlº ºPºÞl!· lÍ ºl/· ºl lll° -·
ll!°l l°l° ºlº ºl PºU° `· lºl! - ¯ !º¹ 'ºPPÞ!º!lºl· lll° -
7',)(90) & +MJXW *VSQ 4VMSV 4IVMSHW

BARACK H. DBAMA Ù42t84425
24,ÙÙÙ.
24,ÙÙÙ.
Ù.
Ù.
Ù.
2ÙÙ¯ CJNCJNNATJ, DH 45999 Ù.
2ÙÙ8 CJNCJNNATJ, DH 45999 Ù.
Ù.
Ù.
J438Ù33Ù J3J4¯Ù DJJJJD 2ÙÙ9.Ù3Ù3Ù DBAMA, BARACK H. DJJJJD_J
3
lº'º |´''³¹
³'77-`
`´`7'³
º
ººÍª
|ê!Í ! ¯ ÞªPª!êÍ!ºP¯Þ"!PP!P9 !!êPºÍª!º
¬
Þ ' Í
|ê!Í - ¯ ÞÞ! Þ²ªPPÍ!ºP ͪººPº!Ì!êÍ!ºP lÞªºÍ!ºP -9¹!ï êPº ÞªºÍ!ºP -9³-lêïl¹ï Þ̪ºÍ!ºP
!
-
¹
º
³
9
Î
!
-
¹
º
³
9
Î
Þ
¹º9 P9ºÍ êÍÍêºP ê ººÍ!ºª ºÍ ¬Ì̺ºêÍ!ºP·
Þ
|ê!Í ¹ ¯ !ê² 'ºPP9ÍêÍ!ºP
¬
Þ Þ Í Þ Þ
' Í
!ºÍêÌ 9ªPª!êÍ!ºP¯º"!PP!P9 Í!êPºÍª! Íê²·
.
(If more space is needed, attach additional sheets of same size.)
'ºlP ¹Û' l-ÛÛ'í lºU°
!l!°l \l\º° ºll°'! °"lP° !lº! ºl° 'ºPPl°!°l/ °¹'lÞº°º P/ !l° Þ`! °¹°PP!lºl PÞ°! °!lll P° ÍÞll/ l°Pºl!°º lll'lÞºllU \ºlÞ° ºlº °¹°PP!lºl° 'lºlP°ºí ºl `'l°ºÞl° '·
!!°P Pº·
lÍlºP `'l°ºÞl° ¬·
lºl! -· 'ºl· ¬í
"ºlÞ° lÍlºP `'l°ºÞl° ¬·
lºl! -· 'ºl· Þí
Pºl!º¹ºPl°
Pºl!lºl ºÍ !lºl°Í°l
P°! !lºl°Í°l l°ÞP!lº'!
'ºl· ' ÍlºP 'ºl· Þí
ÞlÍ!° Pºº° P/ °PºÞ°° lͺl UlÍ! °Pll!!llU ºll/í
'l°'" l°l° P lÍ /ºÞ ºl° Pº"llU º °°'!lºl -9'-lºíl^í l°P°'lºl '!!lí °l°'!lºl l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
ll!°l !l° l!°P lÞPP°l° ÍlºP `'l°ºÞl° ¬ ºÍ !l° UlÍ!° ͺl ¹ll'l /ºÞ ºl° Pº"llU !ll° °l°'!lºl P
"º¹lPÞP ºllº¹ºPl° °¹°PP!lºl l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
!º!ºl °¹°PP!lºl Þ°°º ͺl P°llºº° P°Íºl° ÍllllU !ll° l°!Þll
l¹°PP!lºl º\ºllºPl° ͺl !ll° l°!Þll· `ÞP!lº'! lll° - ÍlºP lll° `
l¹°PP!lºl 'lºlP°º ºl !ll° l°!Þll ÍlºP lºl! ^· 'ºlÞPl ' !º!ºl· P°lº¹

¬Þ!ºPº!l' ºllº'º!lºl ºÍ °¹°PP!lºl !º !lºl°Í°l° l°Pºl!°º ºl `'l°ºÞl° ¬· lºl! ^ l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
l¹°PP!lºl ºllº'º!°º !º !lºl°Í°l° lº! °lº¹l ºl lll° º ºl '· ºPº\°· l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
¬ºº lll°° º· '· ºlº 9
l¹°PP!lºl º\ºllºPl° ͺl ÍÞ!Þl° !lºl°Í°l°· `ÞP!lº'! lll° ¹ ÍlºP lll° ^
!!°P Pº·
lÍlºP
`'l°ºÞl° '·
lºl! `í
P°! !lºl°Í°l
lÍlºP `'l°ºÞl° '·
lºl! `· 'ºl· lí
!l'lÞ°lºl lº!lº
l°ÞP!lº'! 'ºl· l
ÍlºP `·ÛÛÛí
"º¹lPÞP
l°!º!° !º¹
lº!°
¬PPll'ºPl° lº!°
lPÞl!lPl/ 'ºl· l
P/ 'ºl· 'í
Þ°l°lº!lºl¯`"lPPllU
!lºl°Í°l !º¹
lPÞl!lPl/ 'ºl· Þ P/ 'ºl· Þí
Þ`! l¹°PP!lºl
¬llº'º!°º
ll\lº° 'ºl· '
P/ 'ºl· Þ
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
ÞlÍ!° Pºº° P/ °PºÞ°° lͺl UlÍ! °Pll!!llU ºll/í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
ll!°l l°l°· ºl PºU° ^·
`'l°ºÞl° ¬· lºl! º· lll° `Û· ºlº ºl PºU° `· lºl! - ¯ !º¹
'ºPPÞ!º!lºl· lll° `9
!º!ºl °¹°PP!lºl 'lºlP°º· ll!°l l°l° ºlº
ºl lºl! -· lll° º· ºPº\°· "º/ lº! °¹'°°º
lºl! -· lll° ^· ºPº\°
~ººPÞ!º!|ºº º! Þººº|º!|ººªÞÍ|PP|º9 ¯|ºº>!º| ¯º^ Þ~UÞÜVÍÞ ~
¹ºª
BARACK H. DBAMA Ù42t84425
3,5ÙÙ,ÙÙÙ.
3,5ÙÙ,ÙÙÙ.
3,5ÙÙ,ÙÙÙ.
J438Ù33Ù J3J4¯Ù DJJJJD 2ÙÙ9.Ù3Ù3Ù DBAMA, BARACK H. DJJJJD_J
4
==============================================================================
FDRM ¯Ù9 SCHEDUIE A, 2ART J STATEMENT J
------------------------------------------------------------------------------
JTEM AD3USTED NET
ND DESCRJ2TJDN BASJS DATE VAIUE S2IJT J;2 TRANSFER
---- ----------- ---------- -------- --------- --------- ---------
J MAIJA A. DBAMA
5Ù4t S. CREENwDDD
CHJCACD, JI tÙtJ5
DAUCHTER
DDNDR EIECTED UNDER
SECTJDN
529|C}|2}|B} DF THE
CDDE TD TREAT A
2ÙÙ¯ CJFT AS HAVJNC
BEEN MADE RATABIY
DVER A 5YEAR
2ERJDD BECJNNJNC JN
2ÙÙ¯.
SEE EIECTJDN MADE
wJTH TAX2AYER`S
2ÙÙ¯ CJFT TAX
RETURN. J2,ÙÙÙ. ÙJ;ÙJ;Ù9 J2,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ.
2 NATASHA M. DBAMA
5Ù4t S. CREENwDDD
CHJCACD, JI tÙtJ5
DAUCHTER
DDNDR EIECTED UNDER
SECTJDN
529|C}|2}|B} DF THE
CDDE TD TREAT A
2ÙÙ¯ CJFT AS HAVJNC
BEEN MADE RATABIY
DVER A 5YEAR
2ERJDD BECJNNJNC JN
2ÙÙ¯.
SEE EIECTJDN MADE
wJTH TAX2AYER`S
2ÙÙ¯ CJFT TAX
RETURN. J2,ÙÙÙ. ÙJ;ÙJ;Ù9 J2,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ.
----------
J2,ÙÙÙ. TDTAI
==========
BARACK H. DBAMA Ù42t84425
--------------- -----------
STATEMENT|S} J
J438Ù33Ù J3J4¯Ù DJJJJD 2ÙÙ9.Ù3Ù3Ù DBAMA, BARACK H. DJJJJD_J
5
==============================================================================
FDRM ¯Ù9 SCHEDUIE A, 2ART J, CJFTS MADE BY S2DUSE STATEMENT 2
------------------------------------------------------------------------------
JTEM AD3USTED NET
ND DESCRJ2TJDN BASJS DATE VAIUE S2IJT J;2 TRANSFER
---- ----------- ---------- -------- --------- --------- ---------
J MAIJA A. DBAMA
5Ù4t S. CREENwDDD
CHJCACD, JI tÙtJ5
DAUCHTER
DDNDR EIECTED UNDER
SECTJDN
529|C}|2}|B} DF THE
CDDE TD TREAT A
2ÙÙ¯ CJFT AS HAVJNC
BEEN MADE RATABIY
DVER A 5YEAR
2ERJDD BECJNNJNC JN
2ÙÙ¯.
SEE EIECTJDN MADE
wJTH TAX2AYER`S
2ÙÙ¯ CJFT TAX
RETURN. J2,ÙÙÙ. ÙJ;ÙJ;Ù9 J2,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ.
2 NATASHA M. DBAMA
5Ù4t S. CREENwDDD
CHJCACD, JI tÙtJ5
DAUCHTER
DDNDR EIECTED UNDER
SECTJDN
529|C}|2}|B} DF THE
CDDE TD TREAT A
2ÙÙ¯ CJFT AS HAVJNC
BEEN MADE RATABIY
DVER A 5YEAR
2ERJDD BECJNNJNC JN
2ÙÙ¯.
SEE EIECTJDN MADE
wJTH TAX2AYER`S
2ÙÙ¯ CJFT TAX
RETURN. J2,ÙÙÙ. ÙJ;ÙJ;Ù9 J2,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ.
----------
J2,ÙÙÙ. TDTAI SCHEDUIE A, 2ART J, CJFTS MADE BY S2DUSE
==========
BARACK H. DBAMA Ù42t84425
--------------- -----------
STATEMENT|S} 2
J438Ù33Ù J3J4¯Ù DJJJJD 2ÙÙ9.Ù3Ù3Ù DBAMA, BARACK H. DJJJJD_J
t
lºº==> º=º= =ºº =ºº'=>>
'='=!'ºº>º'| !º ºººº' |'! =ºY¹
l=>º''|!'ºº º! 9'!!
l! !º= 9'!! ^=> º! >=ºl''!'=>· 9'Y= ~~Þll ºº·
l! º'º>='Y º='º =º!'!Y· 9'Y= ll"
lºº==> º=º= =ºº =ºº'=>>
'='=!'ºº>º'| !º ºººº' |'! =ºY¹
l=>º''|!'ºº º! 9'!!
l! !º= 9'!! ^=> º! >=ºl''!'=>· 9'Y= ~~Þll ºº·
l! º'º>='Y º='º =º!'!Y· 9'Y= ll"
lºº==> º=º= =ºº =ºº'=>>
'='=!'ºº>º'| !º ºººº' |'! =ºY¹
l=>º''|!'ºº º! 9'!!
l! !º= 9'!! ^=> º! >=ºl''!'=>· 9'Y= ~~Þll ºº·
l! º'º>='Y º='º =º!'!Y· 9'Y= ll"
lº'º |´''³¹
³'77``
`´`7'³
-
¬
Þ
|ê!Í ! ¯ Þ!Íͺ Þ9PͪºÍ ºPÌf ͺ Þ!ÍÍ !ê²·
¬ Þ ' Í Þ Í Þ Þ
ºPÌf
!ºÍêÌ ºÍ |ê!Í !·
|ê!Í - ¯ Í!!ªºÍ Þ"!Pº·
¬ Þ ' Í Þ Í Þ Þ
ºPÌf
!ºÍêÌ ºÍ |ê!Í -·
|ê!Í ¹ ¯ ÌPº!!ªºÍ Þ"!Pº·
¬ Þ ' Í Þ Í Þ Þ
ºPÌf
!ºÍêÌ ºÍ |ê!Í ¹·
complete if you are splitting gifts with your spouse and he/she also made gifts.
complete if you are splitting gifts with your spouse and he/she also made gifts.
complete if you are splitting gifts with your spouse and he/she also made gifts.
(If more space is needed, attach additional sheets of same size.)
'ºlP ¹Û' l-ÛÛ'í lºU°
l!l'lÞºllU !lºl°Í°l° ll !lÞ°!í l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
lº°° !l° \ºlÞ° ºÍ ºl/ l!°P ll°!°º ºl `'l°ºÞl° ¬ l°Íl°'! ºl/ \ºlÞº!lºl ºl°'ºÞl!´ !Í ¹°°· º!!º'l °¹Plºlº!lºl ¹°° Pº
'l°'" l°l° lÍ /ºÞ °l°'! Þlº°l °°'!lºl '-'l'íl-ílÞí !º !l°º! ºl/ !lºl°Í°l° Pºº° !ll° /°ºl !º º ºÞºllÍl°º !Þl!lºl PlºUlºP º° Pºº° lº!ºPl/ º\°l º '¯/°ºl
P°llºº P°UlllllU !ll° /°ºl· `°° ll°!lÞ'!lºl°· ¬!!º'l °¹Plºlº!lºl·
ÞlÍ!° l°°° Pºll!l'ºl ºlUºll-º!lºl· P°ºl'ºl· ºlº °ºÞ'º!lºlºl °¹'lÞ°lºl°· l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
"
"
"
"
"
!!°P
lÞPP°l
lºlºl° ººlÞ°!°º
Pº°l° ºÍ UlÍ!
lº!°
ºÍ UlÍ!
"ºlÞ° º!
ºº!° ºÍ UlÍ!
'ºl °Pll! UlÍ!°·
°l!°l `'- ºÍ
'ºlÞPl '
P°! !lºl°Í°l
l°ÞP!lº'! 'ºl· Þ
ÍlºP 'ºl· 'í
ÞlÍ!° Pºº° P/ °PºÞ°° ¯
¬ºº ºPºÞl!° ÍlºP lºl! `· 'ºlÞPl Þ
ÞlÍ!° !lº! ºl° ºll°'! °"lP° ºlº ºl° °ÞPl°'! !º Pº!l UlÍ! !º¹ ºlº U°l°lº!lºl¯°"lPPllU !lºl°Í°l !º¹· ¹ºÞ PÞ°! ll°! !l° UlÍ!° ll 'llºlºlºUl'ºl ºlº°l·
"
"
"
"
"
!!°P
lÞPP°l
-9^-lPí
°l°'!lºl
ºÞ!
lºlºl° ººlÞ°!°º
Pº°l° ºÍ UlÍ!
lº!°
ºÍ UlÍ!
"ºlÞ° º!
ºº!° ºÍ UlÍ!
'ºl °Pll! UlÍ!°·
°l!°l `'- ºÍ
'ºlÞPl '
P°! !lºl°Í°l
l°ÞP!lº'! 'ºl· Þ
ÍlºP 'ºl· 'í
ÞlÍ!° Pºº° P/ °PºÞ°° ¯
¬ºº ºPºÞl!° ÍlºP lºl! -· 'ºlÞPl Þ
ÞlÍ!° !º !lÞ°!° !lº! ºl° 'Þll°l!l/ °ÞPl°'! !º UlÍ! !º¹ ºlº Pº/ lº!°l P° °ÞPl°'! !º U°l°lº!lºl¯°"lPPllU !lºl°Í°l !º¹· ¹ºÞ PÞ°! ll°! !l°°° UlÍ!° ll
'llºlºlºUl'ºl ºlº°l·
"
"
"
"
"
!!°P
lÞPP°l
-9^-l'í
°l°'!lºl
lºlºl° ººlÞ°!°º
Pº°l° ºÍ UlÍ!
lº!°
ºÍ UlÍ!
"ºlÞ° º!
ºº!° ºÍ UlÍ!
'ºl °Pll! UlÍ!°·
°l!°l `'- ºÍ
'ºlÞPl '
P°! !lºl°Í°l
l°ÞP!lº'! 'ºl· Þ
ÍlºP 'ºl· 'í
ÞlÍ!° Pºº° P/ °PºÞ°° ¯
¬ºº ºPºÞl!° ÍlºP lºl! ^· 'ºlÞPl Þ
7',)(90) % 'SQTYXEXMSR SJ 8E\EFPI +MJXW

§
J
J
J
MJCHEIIE I. DBAMA 35ÙtÙ23Ù2
X
SEE STATEMENT 3
SEE STATEMENT 4
24,ÙÙÙ.
J438Ù33Ù J3J4¯Ù DJJJJD 2ÙÙ9.Ù3Ù3Ù DBAMA, BARACK H. DJJJJD_J
8
¬ººlº! º! lº'!'=º
º'=º'! =9='º>! 9'!!
!=^ !º' |=''ºº> =!!='
l=º=ºº=' -`· `³¹9
¬ººlº! º! >|=º'!'º
=^=º|!'ºº !º' |''º'
|=''ºº> =ºº'º9 º=!º'=
'=ºl='Y `· `³¹¹
lº'º |´''³¹
³'77´`
`´`7'³
¹
|ê!Í º ¯ !ê²êP̪ Þ!ÍÍ ÍªººPº!Ì!êÍ!ºP
!
-
¹
!
-
¹
ͪº9ºÍ!ºPº
º
³
9
Î
Þ
³
!V
º
³
9
Î
Þ
³
!V
!! !! !ê²êP̪ 9!Íͺ·
!ª!P!PêP̪ ÌPͪ!ªºÍ l¥!Ì|ï Mê!!ÍêÌ Íªº9ºÍ!ºP·
ê·

!- Þ̪ºÍ!ºP º9Í ºÍ ¥!Ì| !!ªêÍPªPÍ ºÍ ¬PP9!Í!ªº
PºÍ
ÌÍ fº9 êPºVª!ªº ¹ªº ºP Ì!Pª !!ê ºÍ Pê9ª !· |ê!Í !· ºªª ÍPª !PºÍ!9ºÍ!ºPº ͺ! ººPP̪Í!P9 ÞºPªº9̪ Þ· ÌÍ fº9 êPºVª!ªº ºº· º"!P ͺ ÍPª !ê² 'ºPP9ÍêÍ!ºP ºP Pê9ª !
lº! ÞºPªº9̪ '· !Í êPPÌ!ºêP̪ï·
¬ Þ ' Í Þ
! !
- -
¹
¹
Transfer of Certain Life Estates Received From Spouse
(If more space is needed, attach additional sheets of same size.)
'ºlP ¹Û' l-ÛÛ'í lºU°
!º!ºl \ºlÞ° ºÍ UlÍ!° ºÍ ººlºl· ¬ºº !º!ºl° ÍlºP 'ºlÞPl Þ ºÍ lºl!° `· -· ºlº ^
!º!ºl ºllÞºl °¹'lÞ°lºl° ͺl UlÍ!° ll°!°º ºl lll° ` l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
!º!ºl ll'lÞº°º ºPºÞl! ºÍ UlÍ!°· `ÞP!lº'! lll° - ÍlºP lll° `

l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
ÞlÍ!° ºÍ ll!°l°°!° !º °PºÞ°° ͺl ¹ll'l º Pºll!ºl º°ºÞ'!lºl ¹lll P° 'lºlP°º·
Pº°°º ºl l!°P lÞPP°l° ºÍ `'l°ºÞl° ¬
l¹'lÞ°lºl° º!!llPÞ!ºPl° !º UlÍ!° ºl lll° º
"ºll!ºl º°ºÞ'!lºl· `ÞP!lº'! lll° ' ÍlºP lll° º
'lºll!ºPl° º°ºÞ'!lºl· Pº°°º ºl l!°P lº°·

l°°° °¹'lÞ°lºl°
!º!ºl º°ºÞ'!lºl°· ¬ºº lll°° 9 ºlº ¹
`ÞP!lº'! lll° Þ ÍlºP lll° ^
Þ°l°lº!lºl¯°"lPPllU !lºl°Í°l !º¹°° Pº/ºPl° ¹l!l !ll° 'ºlP ¹Û' lÍlºP `'l°ºÞl° '· lºl! ^· 'ºl· Þ· !º!ºlí

¬ºº lll°° ' ºlº `Û· ll!°l l°l° ºlº ºl PºU° `· lºl! - ¯ !º¹ 'ºPPÞ!º!lºl· lll° `
l`°° ll°!lÞ'!lºl° ͺl `'l°ºÞl° ¬· lºl! º· lll° º·í
!Í º !lÞ°! lºl º!l°l PlºP°l!/í P°°!° !l° l°ºÞll°P°l!° ºÍ ºÞºllÍl°º !°lPllºPl° ll!°l°°! PlºP°l!/ Þlº°l °°'!lºl -'-^lÍí· ºlº·
!l° !lÞ°! lºl º!l°l PlºP°l!/í l° ll°!°º ºl `'l°ºÞl° ¬· ºlº
!l° \ºlÞ° ºÍ !l° !lÞ°! lºl º!l°l PlºP°l!/í l° °l!°l°º ll ¹lºl° ºl ll Pºl! º° º º°ºÞ'!lºl ºl `'l°ºÞl° ¬· lºl! º· lll° º· !l°l !l° ººlºl °lºll P° º°°P°º !º lº\°
Pºº° ºl °l°'!lºl !º lº\° °Þ'l !lÞ°! lºl º!l°l PlºP°l!/í !l°º!°º º° ºÞºllÍl°º !°lPllºPl° ll!°l°°! PlºP°l!/ Þlº°l °°'!lºl -'-^lÍí·
!Í l°°° !lºl !l° °l!ll° \ºlÞ° ºÍ !l° !lÞ°! lºl º!l°l PlºP°l!/í !lº! !l° ººlºl lº° ll'lÞº°º ll lºl!° ` ºlº ^ ºÍ `'l°ºÞl° ¬ l° °l!°l°º º° º º°ºÞ'!lºl ºl lll° º· !l° ººlºl
°lºll P° 'ºl°lº°l°º !º lº\° Pºº° ºl °l°'!lºl ºll/ º° !º º Ílº'!lºl ºÍ !l° !lÞ°! lºl º!l°l PlºP°l!/í· !l° lÞP°lº!ºl ºÍ !ll° Ílº'!lºl l° °ºÞºl !º !l° ºPºÞl! ºÍ !l° !lÞ°!
lºl º!l°l PlºP°l!/í º°ºÞ'!°º ºl `'l°ºÞl° ¬· lºl! º· lll° 9· !l° º°lºPllº!ºl l° °ºÞºl !º !l° !º!ºl \ºlÞ° ºÍ !l° !lÞ°! lºl º!l°l PlºP°l!/í ll°!°º ll lºl!° ` ºlº ^ ºÍ
`'l°ºÞl° ¬·
!Í /ºÞ Pº"° !l° '!!l °l°'!lºl· !l° !°lPllºPl° ll!°l°°! PlºP°l!/ ll\ºl\°º ¹lll P° ll'lÞº°º ll /ºÞl °PºÞ°°° Ulº°° °°!º!° ÞPºl ll° ºl l°l º°º!l l°°'!lºl -Ûººí· `°°
ll°!lÞ'!lºl° ͺl lll° º ºÍ `'l°ºÞl° ¬· !Í /ºÞl °PºÞ°° ºl°Pº°°° lP/ UlÍ! ºl º!l°l¹l°°í ºÍ ºll ºl Pºl! ºÍ !l° ºÞºllÍ/llU llÍ° ll'ºP° ll!°l°°!· l° ºl °l° ¹lll P° 'ºl°lº°l°º !º
lº\° Pºº° º !lºl°Í°l ºÍ !l° °l!ll° PlºP°l!/ !lº! l° °ÞPl°'! !º !l° UlÍ! !º¹· `°° ºl PºU° º ºÍ !l° ll°!lÞ'!lºl°·
'l°'" l°l° lÍ /ºÞ °l°'! Þlº°l °°'!lºl -'-^lÍíl9í !º !l°º! º° ºÞºllÍl°º !°lPllºPl° ll!°l°°! PlºP°l!/ ºl/ lºll! ºlº °Þl\l\ºl ºllÞl!l°° !lº! ºl° l°Pºl!°º
ºl `'l°ºÞl° ¬ ºlº ¹ºÞlº º!l°l¹l°° P° !l°º!°º º° ºÞºllÍl°º !°lPllºPl° ll!°l°°! PlºP°l!/ Þlº°l °°'!lºl -'-^lÍí· `°° ll°!lÞ'!lºl°· ll!°l !l° l!°P lÞPP°l° ÍlºP
`'l°ºÞl° ¬ ͺl !l° ºllÞl!l°° ͺl ¹ll'l /ºÞ ºl° Pº"llU !ll° °l°'!lºl P
'ºl°lººl /°ºl ºl
'ºl°lººl ºÞºl!°l
l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
¬PºÞl! ºÍ
!º¹ºPl° UlÍ!°
!l!°llºl l°\°lÞ° ºÍÍl'°
¹l°l° Pllºl l°!Þll ¹º° Íll°º
!º!ºl° ͺl Pllºl P°llºº°
¬PºÞl!· lÍ ºl/· P/ ¹ll'l !º!ºl °P°'lÍl' °¹°PP!lºl· lll° `· 'ºlÞPl l· l° Pºl° !lºl Þ^Û·ÛÛÛ
!º!ºl ºPºÞl! ºÍ !º¹ºPl° UlÍ!° ͺl Pllºl P°llºº°· ¬ºº ºPºÞl! ºl lll° `· 'ºlÞPl l ºlº ºPºÞl!· lÍ ºl/· ºl lll° -·
ll!°l l°l° ºlº ºl PºU° `· lºl! - ¯ !º¹ 'ºPPÞ!º!lºl· lll° -
7',)(90) & +MJXW *VSQ 4VMSV 4IVMSHW

MJCHEIIE I. DBAMA 35ÙtÙ23Ù2
24,ÙÙÙ.
24,ÙÙÙ.
Ù.
Ù.
Ù.
2ÙÙ¯ CJNCJNNATJ, DH 45999 Ù.
2ÙÙ8 CJNCJNNATJ, DH 45999 Ù.
Ù.
Ù.
J438Ù33Ù J3J4¯Ù DJJJJD 2ÙÙ9.Ù3Ù3Ù DBAMA, BARACK H. DJJJJD_J
9
lº'º |´''³¹
³'77-`
`´`7'³
º
ººÍª
|ê!Í ! ¯ ÞªPª!êÍ!ºP¯Þ"!PP!P9 !!êPºÍª!º
¬
Þ ' Í
|ê!Í - ¯ ÞÞ! Þ²ªPPÍ!ºP ͪººPº!Ì!êÍ!ºP lÞªºÍ!ºP -9¹!ï êPº ÞªºÍ!ºP -9³-lêïl¹ï Þ̪ºÍ!ºP
!
-
¹
º
³
9
Î
!
-
¹
º
³
9
Î
Þ
¹º9 P9ºÍ êÍÍêºP ê ººÍ!ºª ºÍ ¬Ì̺ºêÍ!ºP·
Þ
|ê!Í ¹ ¯ !ê² 'ºPP9ÍêÍ!ºP
¬
Þ Þ Í Þ Þ
' Í
!ºÍêÌ 9ªPª!êÍ!ºP¯º"!PP!P9 Í!êPºÍª! Íê²·
.
(If more space is needed, attach additional sheets of same size.)
'ºlP ¹Û' l-ÛÛ'í lºU°
!l!°l \l\º° ºll°'! °"lP° !lº! ºl° 'ºPPl°!°l/ °¹'lÞº°º P/ !l° Þ`! °¹°PP!lºl PÞ°! °!lll P° ÍÞll/ l°Pºl!°º lll'lÞºllU \ºlÞ° ºlº °¹°PP!lºl° 'lºlP°ºí ºl `'l°ºÞl° '·
!!°P Pº·
lÍlºP `'l°ºÞl° ¬·
lºl! -· 'ºl· ¬í
"ºlÞ° lÍlºP `'l°ºÞl° ¬·
lºl! -· 'ºl· Þí
Pºl!º¹ºPl°
Pºl!lºl ºÍ !lºl°Í°l
P°! !lºl°Í°l l°ÞP!lº'!
'ºl· ' ÍlºP 'ºl· Þí
ÞlÍ!° Pºº° P/ °PºÞ°° lͺl UlÍ! °Pll!!llU ºll/í
'l°'" l°l° P lÍ /ºÞ ºl° Pº"llU º °°'!lºl -9'-lºíl^í l°P°'lºl '!!lí °l°'!lºl l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
ll!°l !l° l!°P lÞPP°l° ÍlºP `'l°ºÞl° ¬ ºÍ !l° UlÍ!° ͺl ¹ll'l /ºÞ ºl° Pº"llU !ll° °l°'!lºl P
"º¹lPÞP ºllº¹ºPl° °¹°PP!lºl l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
!º!ºl °¹°PP!lºl Þ°°º ͺl P°llºº° P°Íºl° ÍllllU !ll° l°!Þll
l¹°PP!lºl º\ºllºPl° ͺl !ll° l°!Þll· `ÞP!lº'! lll° - ÍlºP lll° `
l¹°PP!lºl 'lºlP°º ºl !ll° l°!Þll ÍlºP lºl! ^· 'ºlÞPl ' !º!ºl· P°lº¹

¬Þ!ºPº!l' ºllº'º!lºl ºÍ °¹°PP!lºl !º !lºl°Í°l° l°Pºl!°º ºl `'l°ºÞl° ¬· lºl! ^ l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
l¹°PP!lºl ºllº'º!°º !º !lºl°Í°l° lº! °lº¹l ºl lll° º ºl '· ºPº\°· l°°° ll°!lÞ'!lºl°í
¬ºº lll°° º· '· ºlº 9
l¹°PP!lºl º\ºllºPl° ͺl ÍÞ!Þl° !lºl°Í°l°· `ÞP!lº'! lll° ¹ ÍlºP lll° ^
!!°P Pº·
lÍlºP
`'l°ºÞl° '·
lºl! `í
P°! !lºl°Í°l
lÍlºP `'l°ºÞl° '·
lºl! `· 'ºl· lí
!l'lÞ°lºl lº!lº
l°ÞP!lº'! 'ºl· l
ÍlºP `·ÛÛÛí
"º¹lPÞP
l°!º!° !º¹
lº!°
¬PPll'ºPl° lº!°
lPÞl!lPl/ 'ºl· l
P/ 'ºl· 'í
Þ°l°lº!lºl¯`"lPPllU
!lºl°Í°l !º¹
lPÞl!lPl/ 'ºl· Þ P/ 'ºl· Þí
Þ`! l¹°PP!lºl
¬llº'º!°º
ll\lº° 'ºl· '
P/ 'ºl· Þ
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
ÞlÍ!° Pºº° P/ °PºÞ°° lͺl UlÍ! °Pll!!llU ºll/í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
º'¨ l·º'í
ll!°l l°l°· ºl PºU° ^·
`'l°ºÞl° ¬· lºl! º· lll° `Û· ºlº ºl PºU° `· lºl! - ¯ !º¹
'ºPPÞ!º!lºl· lll° `9
!º!ºl °¹°PP!lºl 'lºlP°º· ll!°l l°l° ºlº
ºl lºl! -· lll° º· ºPº\°· "º/ lº! °¹'°°º
lºl! -· lll° ^· ºPº\°
~ººPÞ!º!|ºº º! Þººº|º!|ººªÞÍ|PP|º9 ¯|ºº>!º| ¯º^ Þ~UÞÜVÍÞ ~
¹ºª
MJCHEIIE I. DBAMA 35ÙtÙ23Ù2
3,5ÙÙ,ÙÙÙ.
3,5ÙÙ,ÙÙÙ.
3,5ÙÙ,ÙÙÙ.
J438Ù33Ù J3J4¯Ù DJJJJD 2ÙÙ9.Ù3Ù3Ù DBAMA, BARACK H. DJJJJD_J

==============================================================================
STATEMENT 3 MJCHEIIE I. DBAMA 35ÙtÙ23Ù2
-----------------------------
FDRM ¯Ù9 SCHEDUIE A, 2ART J
------------------------------------------------------------------------------
JTEM AD3USTED NET
ND DESCRJ2TJDN BASJS DATE VAIUE S2IJT J;2 TRANSFER
---- ----------- ---------- -------- --------- --------- ---------
J MAIJA A. DBAMA
5Ù4t S. CREENwDDD
CHJCACD, JI tÙtJ5
DAUCHTER
DDNDR EIECTED UNDER
SECTJDN
529|C}|2}|B} DF THE
CDDE TD TREAT A
2ÙÙ¯ CJFT AS HAVJNC
BEEN MADE RATABIY
DVER A 5YEAR
2ERJDD BECJNNJNC JN
2ÙÙ¯.
SEE EIECTJDN MADE
wJTH TAX2AYER`S
2ÙÙ¯ CJFT TAX
RETURN. J2,ÙÙÙ. ÙJ;ÙJ;Ù9 J2,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ.
2 NATASHA M. DBAMA
5Ù4t S. CREENwDDD
CHJCACD, JI tÙtJ5
DAUCHTER
DDNDR EIECTED UNDER
SECTJDN
529|C}|2}|B} DF THE
CDDE TD TREAT A
2ÙÙ¯ CJFT AS HAVJNC
BEEN MADE RATABIY
DVER A 5YEAR
2ERJDD BECJNNJNC JN
2ÙÙ¯.
SEE EIECTJDN MADE
wJTH TAX2AYER`S
2ÙÙ¯ CJFT TAX
RETURN. J2,ÙÙÙ. ÙJ;ÙJ;Ù9 J2,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ.
----------
J2,ÙÙÙ. TDTAI
==========
BARACK H. DBAMA Ù42t84425
--------------- -----------
STATEMENT|S} 3
J438Ù33Ù J3J4¯Ù DJJJJD 2ÙÙ9.Ù3Ù3Ù DBAMA, BARACK H. DJJJJD_J
JJ
==============================================================================
STATEMENT 4 MJCHEIIE I. DBAMA 35ÙtÙ23Ù2
-----------------------------
FDRM ¯Ù9 SCHEDUIE A, 2ART J, CJFTS MADE BY S2DUSE
------------------------------------------------------------------------------
JTEM AD3USTED NET
ND DESCRJ2TJDN BASJS DATE VAIUE S2IJT J;2 TRANSFER
---- ----------- ---------- -------- --------- --------- ---------
J MAIJA A. DBAMA
5Ù4t S. CREENwDDD
CHJCACD, JI tÙtJ5
DAUCHTER
DDNDR EIECTED UNDER
SECTJDN
529|C}|2}|B} DF THE
CDDE TD TREAT A
2ÙÙ¯ CJFT AS HAVJNC
BEEN MADE RATABIY
DVER A 5YEAR
2ERJDD BECJNNJNC JN
2ÙÙ¯.
SEE EIECTJDN MADE
wJTH TAX2AYER`S
2ÙÙ¯ CJFT TAX
RETURN. J2,ÙÙÙ. ÙJ;ÙJ;Ù9 J2,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ.
2 NATASHA M. DBAMA
5Ù4t S. CREENwDDD
CHJCACD, JI tÙtJ5
DAUCHTER
DDNDR EIECTED UNDER
SECTJDN
529|C}|2}|B} DF THE
CDDE TD TREAT A
2ÙÙ¯ CJFT AS HAVJNC
BEEN MADE RATABIY
DVER A 5YEAR
2ERJDD BECJNNJNC JN
2ÙÙ¯.
SEE EIECTJDN MADE
wJTH TAX2AYER`S
2ÙÙ¯ CJFT TAX
RETURN. J2,ÙÙÙ. ÙJ;ÙJ;Ù9 J2,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ. t,ÙÙÙ.
----------
J2,ÙÙÙ. TDTAI SCHEDUIE A, 2ART J, CJFTS MADE BY S2DUSE
==========
BARACK H. DBAMA Ù42t84425
--------------- -----------
STATEMENT|S} 4
J438Ù33Ù J3J4¯Ù DJJJJD 2ÙÙ9.Ù3Ù3Ù DBAMA, BARACK H. DJJJJD_J
J2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->