PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

1. Pelantikan Guru Penasihat 1.1 1.2 Pelantikan Guru Penasihat tidak berdasarkan Akta Pendidikan 1996 Penalti yang dikenakan adalah berdasarkan : Peraturan 2 dalam peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 seperti dalam Akta Kerajaan Jilid 42/no 11(tambahan No 41) Perundangan (A)P.U.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998. Penalti yang dikenakan tidak melebihi RM50 000 atau 2 tahun penjara Semua peraturan tentang pengurusan kokurikulum sekolah hendaklah dirujuk pada dokumen/surat pekeliling yang dilampirkan/ yang telah sedia ada. “Perintah Am” Seseorang Guru yang tidak masuk kelas untuk mengajar atau tidak menghadiri aktiviti kokurikulum sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan di dalam jadual waktu/ takwim adalah dianggap telah melanggar Peraturan Sekolah dan boleh dikenakan tindakan tatatertib.

1.3 1.4

Perlanggaran Tata Kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib)1993: 4(2) Seseorang pegawai tidak boleh…… (g) Tidak bertanggungjawab; (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. 2. Pengurusan Badan Beruniform/Kelab/Persatuan. Sila rujuk dan gunakan garis panduan yang disertakan. 2.1

Semua sekolah diminta untuk menggunakan garis panduan pengurusan kokurikulum seperti dalam lampiran 1.25 perkara yang dinyatakan dalam lampiran berkenaan hendaklah dipatuhi.(Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 seperti dalam Warta Kerajaan Jil.42/No.11 (Tambahan No.41) Perundangan ( A ) 196 bertarikh 21 Mei 1998. 2.2 Semua Badan Beruniform yang tidak diluluskan pendaftarannya dikira tidak sah dan segala implikasi undang-undang adalah di bawah tanggungjawab Pengetua/Guru Besar. 1

2.1 Aktiviti yang dirancang mestilah berorientasikan pendidikan.5. 2. Takwim Sekolah 3.4.namun begitu pengisian aktiviti hendaklah menjurus ke arah memantapkan dan mengukuhkan kurikulum.6 Pemantauan Penyeliaan Aktiviti Kokurikulum 2.1 Sekolah perlu menyediakan pelaporan. 2.1 Berdasarkan takwim yang dikeluarkan oleh JPS/PPD. 2.2 Aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan nilai dan tatasusila hendaklah dielakkan.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum hendaklah dilakukan oleh pihak pengurusan kokurikulum untuk memastikan keberkesanan pengurusan sesuatu badan beruniform/kelab/persatuan.5.6.1 Istilah yuran tidak boleh digunakan. 2.3 Penubuhan Persatuan seperti Persatuan Agama Hindu/Buddha/Kristian dan sebagainya mestilah mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas 9/2000(Kelulusan mestilah daripada Pengarah Pelajaran selaku Pendaftar).tiada pengecualian bagi kelas peperiksaan.7 Pelaporan/Dokumentasi 2.7.2.sebaliknya digantikan dengan istilah derma atau sumbangan. 2.4 Kutipan Yuran/Derma 2. 2 . 2.pengetahuan dan keperluan semasa.dokumentasi dan penilaian bagi setiap program yang dijalankan disekolah.3 Aktiviti kokurikulum hendaklah dijalankan sepanjang tahun.5 Aktiviti 2.2 Semua kutipan mestilah mengikut peraturan Akta 1996 dan di bawah pengawasan Pengetua/Guru Besar. 3.4.5.

4.2 Semua Kelab Seni Mempertahankan Diri/Bela Diri dimasukkan dalam Badan Beruniform.P : Penyelia Kokurikulum) 3.1 4.5 4.misi dan visi kokurikulum sekolah hendaklah dibentangkan dalam mesyuarat peringkat jawatankuasa. Pihak sekolah diminta menghantar satu salinan Takwim Sekolah ke PPD pada atau sebelum 31 Januari 2005 (U.1 5. Setiap mesyuarat mesti mempunyai minit. 3 5.3.4 .3 jenis aktiviti ini wajib dilaksanakan di peringkat sekolah.4 4. Sukan Tahunan dan Perkhemahan dimasukkan dalam Takwim Sekolah.Guru Penyelaras Persatuan. Satu mesyuarat penyelarasan bersama dengan jawatankuasa kurikulum sekolah hendaklah diadakan pada awal tahun untuk memastikan program sekolah bersifat bersepadu dan mempunyai halatuju yang sama.Badan Berunifom dan Setiausaha Sukan.3 5. Mesyuarat Bersama Jawatankuasa Kokurikulum dan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 4.3 Setiap sekolah wajib tubuhkan JK Kokurikulum sekolah berdasarkan SPI / 1985 Jawatankuasa ini mesti di pengerusikan oleh Guru Besar/Pengetua. Ahli-Ahli Jawatankuasa boleh dilantik di kalangan Penolong Kanan.2 Sekolah diminta memastikan bahawa aktiviti Merentas Desa. Fokus.3 4. Seni Mempertahankan Diri 5. Perlantikan personel atau jurulatih luar mestilah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Unit Pendaftaran JPS.2 4.6 5. Rujuk SPUP Bil 2/1997 JPS 7780 – Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab TaekwonDo/Seni Mempertahankan Diri. Kebenaran Jurulatih Luar hendaklah diperbaharui setiap tahun. Sekolah berhak menggantung akademi yang gagal mengikut memorandum persefahaman yang telah ditandatangani antara pihak sekolah dengan akademi tersebut.

77280 – Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Taekwon Do/Seni Mempertahankan Diri.1 Persatuan mempunyai rekod yang menunjukkan telah ditubuhkan dan didaftarkan di sekolah serta mempunyai sistem pengurusan yang teratur.3 5. Surat permohonan jurulatih bersama-sama dokumen persefahaman dihantar ke PPD(Unit Pendaftaran). 5. Penubuhan Persatuan taekwando/Silat 1. Tiada unsur paksaan kepada mana-mana pihak.12. Murid tidak boleh menjadi ahli secara langsung kepada badan luar yang didaftarkan di bawah Pendaftar Pertubuhan. Persatuan dan jurulatih tertakluk kepada syarat-syarat berikut : 5. 2.5 4 .2 5. Seni Mempertahankan Diri 1.Rujuk SPUP Bil 2/1997 JPS.mereka tidak boleh dilibatkan dengan aktiviti badan induk jurulatih.1 Sila patuhi prosedur mengikut keperluan Akta Pendidikan 1996.1 2. 5. PPD akan memberi kelulusan untuk melatih dan sah laku sehingga 31. 2. 4.2005 sahaja.Sehubungan dengan itu. Panduan menerima jurulatih luar melatih Persatuan Taekwando sekolah.2 Jurulatih luar menghantar permohonan rasmi bersama dokumen sokongan untuk melatih ahli-ahli persatuan kepada pihak sekolah. Setiap murid yang menjadi ahli persatuan ini adalah dengan kerelaan sendiri dan hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga. 3. Yuran pendaftaran bagi tujuan yuran bersekutu dengan badan induk Jurulatih tidak dibenarkan untuk dikutip.(Rujuk Akta Pendidikan 1996:Peraturan-peraturan Pendidikan(Persatuan Sekolah) 1998*. Pihak sekolah menyediakan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak.4 5.

5. Jurulatih dilarang mewakilkan kepada orang lain untuk melatih murid sekolah berkenaan.Di peringkat sekolah rendah.11 5. Seorang Jurulatih akan hanya mengendalikan latihan kepada suatu kumpulan ahli yang tidak melebihi 25 orang pada setiap sesi latihan supaya pengawasan dan proses latihan dapat dijalankan dengan berkesan.Sebaik-baiknya mereka hendaklah diasingkan kepada kelompok mengikut jantina (lelaki/perempuan).12 5.7 Murid tidak dibenarkan menyertai sebarang pertandingan melainkan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran.6 5.13 5.14 5.murid Tahap Satu dan Tahap Dua hendaklah berada di kumpulan berasingan.Bila menyertai mana-mana pertandingan /aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar. Pihak sekolah sahaja yang dibenarkan membuat kutipan wang daripada murid. Pendaftar sekolah-sekolah berhak menyemak Imbangan Kewangan Kelab dari masa ke semasa mengikut peruntukan “The Schools (Societis) regulation.1956(7)(2). Pihak sekolah dan Jurulatih hendaklah mematuhi Panduan Menerima Jurulatih Luar dan kandungan Surat Persefahaman(MoU) antara pihak persatuan dan pihak jurulatih.10 5.termasuk bayaran perkhidmatan kejurulatihan sebanyak RM60.8 5.15 5 .00 (Ringgit Malaysia : Enam Puluh Sahaja) sejam.9 5. Jurulatih yang dijemput oleh pihak sekolah dan diluluskan oleh PPD/JPN sahaja yang boleh menjalankan aktiviti di sekolah. Kurikulum Seni Bela Diri Taekwando hendaklah jelas dan terancang serta mampu menyediakan para pelajar untuk menyertai pertandingan yang diiktiraf oleh MSSM. Kurikulum seni bela diri Taekwando juga perlu jelas dalam hal-hal mengenai peringkat pencapaian dan pensijilan.SUKMA.hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua/Guru Besar dan PPD. 5. Murid bagi sesuatu kumpulan atau unit latihan hendaklah dalam lingkungan umur yang tidak banyak bezanya.Pihak sekolah hendaklah mengatur kebenaran untuk tujuan yang berkenaan.SUKAN SEA dan peringkat dunia (OIC).

25 .Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah. Latihan yang dijalankan hanya melibatkan murid sekolah berkenaan sahaja. Setiap sesi latihan meestilah dihadiri dan diawasi oleh guru penasihat persatuan/kelab supaya tidak berlaku unsur-unsur pencabulan kehormatan murid dalam apa bentuk pun.arahan yang sedang berkuatkuasa.murid dan premis sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan adalah dalam kawalan kerajaan.5.20 5.24 5.Pihak sekolah/PPD berhak menamatkan perkhidmatan atau membatalkan kebenaran kepada mana-mana jurulatih sekiranya terbukti telah melanggar syaratsyarat dan panduan yang tersebut di atas. Semua sesi latihan hendaklah diadakan di premis sekolah berkenaan sahaja.melainkan mendapat kebenaran bertulis daripada PPD.22 5.melainkan mendapat kebenaran bertulis daripada PPD.18 5. Surat Pekeliling Ikhtisas SPI Bil.9/2000. 6 5. Pihak sekolah diingatkan bahawa latihan yang dibuat di hari-hari cuti umum adalah dilarang sekiranya/kerana guru penasihat/bertugas tidak dapat hadir bersama untuk tugas penyeliaan dan pengawasan.secara langsung atau tidak langsung. Sesi latihan tidak akan mengganggu kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.16 Jurulatih hendaklah menjaga etika sebagai seorang pendidik.21 5.17 5. Pihak sekolah/persatuan hendaklah mematuhi Akta Pendidikan 1996.23 5.dari jam …………………… hingga ……………… seperti yang dipohon.iaitu pada ………………….Pastikan keselamatan pelajar terjamin. Melatih murid dari beberapa sekolah yang digabungkan adalah dilarang.19 5. Guru.sentiasa berbudi pekerti dan berpakaian kemas serta mematuhi segala peraturan. Suatu sesi latihan tidak melebihi dua jam.Peraturan-Peaturan Pendidikan (Persatuan / Kelab) 1998.

3 Penilaian aktiviti sekolah Rendah dan Menengah berdasarkan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 7.4 6.akademi seni mempertahankan diri yang digunakan pihak sekolah mesti akur dengan segala syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.5 6.E digunakan.pihak sekolah diminta mengkaji semula keberkesanan setiap program/aktiviti yang dijalankan.2 6.Ini termasuk penggunaan premis.latihan. Sekolah wajib membuat penilaian setiap tahun.Sebagai contoh : markah pelajar semasa di Tahun 5 / Tingkatan 4 digunakan. Sekolah diingatkan untuk merekodkan markah tertinggi pelajar dalam tahun yang dinilai.yuran bulanan.1 Semua pelajar dan guru wajib menyertai aktiviti kokurikulum berdasarkan Akta Pendidikan 1996.1 6. Kegagalan/Enggan Menghadiri Aktiviti Kokurikulum.jadual latihan (Penjadualan-dari segi pelaksanaan bilangan minit yang diperuntukkan hendaklah dipatuhi)dan kehadiran guru penasihat. Setiap sekolah hendaklah menghantar laporan keputusan penilaian kokurikulum setiap tahun selewat-lewatnya pada atau sebelum 15 November setiap tahun.6 7. 6. Sila ambil kira kes pelajar yang tidak dapat menyertai ketiga-tiga aktiviti kerana terlibat dengan latihan bermusim/pusat apabila mewakili negeri/negara. 6. Penilaian Aktiviti Kokurikulum 6. berisiko Untuk kepentingan semua pihak.Pelajar-pelajar berkenaan hendaklah dibantu agar sekurang-kurangnya mendapat markah C secara keseluruhan.Tahap pencapaian hendaklah direkodkan.Pihak sekolah akan berhadapan dengan masalah apabila ibu bapa enggan membenarkan anaknya menyertai aktiviti kokurikulum atas alasan-alasan tertentu.Skala A .walaupun pelajar tersebut kurang/tidak mahu menyertai aktiviti kokurikulum semasa berada di Tahun 6/Tingkatan 5.27 Sila patuhi peraturan keselamatan bagi aktiviti yang tinggi. 7 .26 5.5.Perkara ini tidak harus diumumkan kepada para pelajar. Berdasarkan analisis markah penilaian kokurikulum.

Semua aktiviti yang dirancang dan tidak dapat dielakkan pelaksanaannya pada hari Sabtu yang berkenaan hendaklah mendapat persetujuan bertulis daripada murid. Semua aktiviti yang dirancang dan tidak dapat dielakkan pelaksanaannya pada hari Sabtu berkenaan.2 7. Penjaga/Ibu Bapa dimaklumkan secara bertulis mengenai wajibnya menyertai aktiviti kokurikulum berdasarkan Akta Pendidikan yang sedia ada.guru dan ibu bapa. Seboleh-bolehnya tidak diadakan sebarang aktiviti sekolah.1 Pihak sekolah diminta menubuhkan jawatankuasa protokol sekolah yang dipengerusikan oleh pengetua/guru besar. Kelas Fardhu Ain/Sekolah Agama Rakyat(SAR) Pada Setiap Hari Rabu. (Rujuk peraturan 4 dalam peraturan-peraturan pendidikan (Persatuan sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai warta kerajaan jilid 42/No 11 (Tambahan No 41). Cuti Umum / Hari Sabtu Minggu Pertama dan Ketiga.Surat makluman daripada JAIS telah dihantar kepada semua SAR. 8 . Pihak sekolah memaklumkan secara rasmi bahawa anaknya akan mendapat pangkat E atau gagal dalam Sijil Penilaian Kokurikulum dan akan direkodkan dalam Sijil Berhenti Sekolah.guru dan ibu bapa.2 10. 8.5 8. Perundangan 7.4 7. hendaklah mendapat persetujuan bertulis daripada murid.1 Persetujuan membenarkan murid sekolah rendah keluar pada hari Rabu untuk aktiviti kokurikulum telah dipersetujui oleh JAIS. 10.1 Pihak sekolah hendaklah menghormati keputusan kerajaan yang telah menetapkan cuti pada hari Sabtu pertama dan ketiga.2 9.7. Ibu bapa menjawab masih tidak mahu anaknya menyertai aktiviti kokurikulum dan sanggup menerima apa sahaja bentuk tindakan. 9.3 Garis Panduan / Peraturan Tetap mengenai perkara ini mestilah dimasukkan dalam Peraturan Kokurikulum Sekolah. 8. 9. Majlis Rasmi Sekolah/Pengendalian Majlis Rasmi.

5 11.10. Rujuk SPI Bil.Sebaik mungkin.1 Semua sekolah diminta untuk menghantar satu salinan perbelanjaan peruntukan kokurikulum 2005 ke Pejabat Pelajaran Daerah (U. Perlantikan Sebagai Pengerusi Aktiviti Peringkat Daerah. guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa. Dimaklumkan peruntukan khas untuk kokurikulum tahun 2005 akan diteruskan. 12. Pertandingan / Aktiviti Peringkat Daerah.2 Ahli-ahli jawatankuasa terdiri daripada Penolong-Penolong Kanan. 11. Dalam mengebdalikan majlis rasmi yang melibatkan tetamu kehormat.Guru Agama dan melantik secara rasmi dua orang juruacara sekolah.troli hadiah dan walkie-talkie.3 13.3 12.3 10.Pihak sekolah diminta untuk membelanjakan peruntukan ini sehingga akhir tahun.2 11.sila dapatkan khidmat nasihat dari PPD/JPS.Jawatankuasa berhak membuat pindaan dan memaklumkan kepada PPD.10/1989 10. Pihak sekolah diminta melengkapkan keperluan protokol seperti rostrum sekolah.4 10.JPS.1 12.tarikh berkenaan hendaklah bersesuaian dengan tarikh peringkat negeri. Peruntukan Khas Kokurikulum/Motivasi Tahun 2005 11. 12.2 Sila gunakan borang pelantikan/surat yang telah disediakan oleh Pejabat Pelajaran Daerah. Pengerusi diminta memanggil mesyuarat Jawatankuasa Kecil dan memastikan bidang tugas dilaksanakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Protokol di PPD/JPS adalah di bawah Unit Perhubungan Awam. Perbelanjaan peruntukan ini mestilah mengikut garis panduan/peraturan yang ditetapkan oleh Unit Kewangan.P : Penyelia Kokurikulum) pada atau sebelum 30 Mei 2005 dan 30 September 2005. 9 . Jika tarikh pelaksanaan aktiviti peringkat daerah tidak begitu sesuai.

14. Cuti menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan/persatuan Cuti kursus-kursus lain. Kebajikan guru/murid yang menyertai pertandingan peringkat daerah mestilah diambil kira/diberi keutamaan. Data Kokurikulum.2 15. Cuti mengambil bahagian dalam olahraga/sukan.4 15.2 15.guru bertugas dalam aktiviti kokurikulum dikehendaki mengemukakan salinan nama guru-guru yang terlibat seminggu sebelum tarikh aktiviti dijalankan.9 Badan NGO memohon cuti tanpa rekod untuk guru/kakitangan sekolah mestilah menghantar permohonan tersebut kepada JPS(Unit Kokurikulum). Cuti latihan pasukan sukarela. Sekolah dikehendaki menentukan target pencapaian untuk melahirkan pasukan yang bekualiti.latihan dan pembentukan pasukan hendaklah dibuat perancangan sistematik dan tidak secara ‘ad-hoc’.3 13.3 15. Pihak sekolah hendaklah mengenalpasti beberapa aktiviti yang menjadi teras utama pasukan sekolah.) Sekolah yang inginkan surat pelepasan dari PPD untuk guru.1 13.13.7 15. Tuntutan Perjalanan/Harian/Elaun Kokurikulum .8 15.1 15. Pihak sekolah sepatutnya telah membuat perancangan awal dan latihan untuk menyertai pertandingan peringkat daerah. Makan Dalam Aktiviti 10 16.4 14. 14.Persiapan. Permohonan Cuti Tanpa Rekod / Surat Pelepasan 15. Cuti menghadiri latihan syarikat kerjasama.P : Penyelia Kokurikulum) Sekolah juga boleh menghantar data berkenaan dalam bentuk disket mengikut format borang yang disediakan.2 secara 13.5 15. (Rujuk Perintah Am Kerajaan (Bab C) – 41-43 dan 44-47. Cuti untuk masuk peperiksaan Cuti menghadiri mesyuarat persatuan ikhtisas.1 Sila lengkapkan borang yang diberi dan kembalikan ke Pejabat Pelajaran Daerah pada atau sebelum 31 Januari 2005 (U.6 15.

1 Guru-guru/pegawai yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum layak membuat tuntutan perjalanan. 18.4 Sebarang lawatan rasmi anjuran sekolah perlu buat makluman rasmi kepada pihak ibu bapa/penjaga murid.satu kenderaan. 18. c.2 17.borang kebenaran boleh ditandatangani oleh warden(sekolah berasrama penuh)Bagi sekolah harian biasa. Aktitiviti yang melibatkan air.1 Pihak sekolah yang ingin membuat lawatan/melancong mesti mematuhi prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Borang Kebenaran Penjaga/Ibu Bapa 19. 19. 18. Penggunaan alatan sukan yang berisiko tinggi.Sila Rujuk surat pekeliling.elaun makan. Aktiviti yang memerlukan tindakan segera. e. Garis Panduan / Peraturan Dalam Aktiviti Kokurikulum 17. d.satu destinasi mestilah memenuhi keperluan Akta Pelancongan 1957. 18.2 Frasa yang menyatakan ‘pihak sekolah tidak bertanggungjawab’ tidak boleh digunakan lagi. Lawatan sambil belajar/pelancongan.1 19.2 Lima orang pelajar. 18. Aktiviti-aktiviti lasak.borang kebenaran yang telah ditantangani hendaklah dibawa hari program/aktiviti dijalankan. 16.elaun harian.lojing berdasarkan kelayakan dan pekeliling sedia ada. Semua tuntutan hendaklah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar dan dihantar terus ke Jabatan Pelajaran Selangor mengikut prosedur biasa.16.1 Semua sekolah diminta menyediakan garis panduan/peraturan keselamatan secara bertulis melibatkan aktiviti-aktiviti berikut : a. 11 . b. Akta Pelancongan 1957. Perkhemahan.3 Peraturan keselamatan dan langkah-langkah keselamatan secara bertulis hendaklah diberi kepada pelajar-pelajar sebelum sesuatu lawatan dilaksanakan.

12 .4 20. Sila rujuk dengan Pengerusi Teknik KRS Daerah untuk mengemaskini pengurusan dan pentadbiran KRS/TKRS sekolah. Setiap sekolah diminta untuk menubuhkan Pasukan Kadet Remaja/Tunas Kadet Remaja. 19.3 Sekolah diminta menubuhkan Kelab Setia (Kementerian Penerangan)/Kelab Rukunegara (Jabatan Perdana Menteri). Tunas Kadet Remaja Sekolah / Kadet Ramaja Sekolah 20.1 Pihak sekolah diminta memasukkan ketiga-tiga unsur ini dalam semua program yang diadakan disekolah.5 21. Sila dapatkan garis panduan penubuhan kelab ini melalui PPD.4 Walau bagaimanapun. 20.2 20.2 22. 22.1 22. Sekolah dinasihatkan untuk mendaftarkan borang kebenaran ibubapa/penjaga yang membenarkan anaknya menyertai aktiviti kokurikulum dalam tempoh tahun berkenaan. 21.3 19. Pihak sekolah diminta untuk memastikan sistem kenaikan pangkat pelajar sehingga ke Pegawai Waran.1 20. Semua pelajar mestilah menyertai Skim Insuran Takaful. Kelab ini bertujuan menyemai semangat cinta dan sayangkan Negara. Integrasi Pelajar dan Perpaduan(RIMUP). Program Terima Kasih . Penubuhan Kelab Setia / Kelab Rukunegara.3 Organisasi ini kepunyaan dan dilahirkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.borang berkenaan tidak dianggap sebagai dokumen yang sah dari sudut undang-undang.5 20. 22. Pemakaian pangkat dan gelaran dalam KRS/TKRS-sila rujuk panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.19.

1 26.3 Program ini diletakkan dibawah penyeliaan Unit Kokurikulum setiap sekolah.4 26. Semua aktiviti yang dijalankan di PKN perlu menitikberatkan aspek keselamatan. Pusat Kokurikulum Negeri (PKN) 25.3 25. Penghargaan dan Pengiktirafan Guru/Personel kokurikulum 26. Penggunaan tapak dan khemah adalah percuma. 23.(019-3022450) Pusat Kokurikulum N. GPK Kokurikulum dikehendaki memberi sumbangan kepada guru dan personel yang terlibat secara aktif dalam meningkatkan kualiti pendiddikan. Saad.1 Hari Kokurikulum boleh dijadikan acara tahunan sekolah.sumbangan sebanyak RM 5 setiap peserta akan dikenakan. 13 . Maklumat PKN /permohonan: Penolong Pengarah : En. Program Pra Khidmat Negara – peranan pihak sekolah 23.Setiap sekolah wajib melaksanakan progran ini. 25.2 Penghargaan adalah wajib diberikan kepada guru dan pelajar yang telah memberi sumbangan dalam aktiviti kokurikulum. Pihak sekolah hendaklah mengesahkan penyertaan pelajar dalam program Pra Khidmat Negara dalam Sijil Berhenti Sekolah.1 Penggunaan Pusat Kokurikulum Negeri – berhubung terus dengan PKN (salinan kepada PPD) dan membuat tempahan awal serta bergantung kepada kekosongan.2 24.Hulu Langat.Ibrahim b.Walau bagaimanapun. Kumpulan Sasaran ialah pelajar tingkatan 4 yang tidak aktif dalam aktiviti kokurikulum .2 Penekanan kepada kedua-dua unsur ini amat penting dan perlu ditegaskan dan diterjemahkan untuk meningkatkan sahsiah pelajar. 27.Selangor Kem Tekali.2 25. 25.22. Hari Kokurikulum Peringkat Sekolah 27.1 23.

1 Semua sekolah yang dilantik menjadi Pengerusi Pengelola dikehendaki menubuhkan jawatankuasa dan merujuk kepada garis panduan yang disediakan.2 27. 31.1 GPK Kokurikulum digalakkan menubuhkan majlis pemuafakatan ini. 28. Pelantikan Pengerusi Pengelola Pertandingan Kokurikulum 29. 29.1 Mulai tahun 2005. Majlis Pemuafakatan PK Kokurikulum 28. Pihak sekolah boleh menggunakan sedikit peruntukkan Kokurikulum/Motivasi untuk tujuan ini.1 PPD akan mengeluarkan surat pelantikan rasmi kepada pihak sekolah yang akan menjadi pengelola aktiviti kokurikulum anjuran PPD.3 Setiap sekolah perlu menetapkan hari di mana pelajar perlu memakai pakaian badan beruniform yang disertai.PPD akan cuba melantik pegawai teknik bagi setiap aktiviti kokurikulum terutamanya badan berunifom. 14 .27. Pelantikan Pegawai Teknik Kokurikulum Daerah 30. Pengelolaan Aktiviti Peringkat Daerah Dan Negeri 31. 30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful