RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING, GERIK

TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : PENGENALAN KEPADA KIMIA

KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA

MINGGU TARIKH

1 2/1/ 4/1

TAJUK / OBJEKTIF BAB 1: PENGENALAN KEPADA KIMIA Memahami kimia Dan kepentingannya

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: * Menerangkan maksud kimia, * menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia, * menyenaraikan industry berasaskan kimia di Malaysia, * menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap Murid boleh: * mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan, * mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis, * mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis, * mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian, * mentafsir data untuk membuat kesimpulan, * menyediakan laporan penyiasatan Murid boleh: * mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan, * mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia. Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida, Kalsium Karbonat, Asid Asetik. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan.

REFL EKSI

1 2/1/ 4/1

1.2 Mensintesiskan kaedah saintifik

Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik.

1 2/1/ 4/1

1.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik

Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik

1

Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida. dimana. * menentukan bilangan neutron. * mendefinisikan no nukleon.1 JIRIM 2 Murid boleh: 7/1 – . KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA REFLEKSI Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena. Thomson. Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton. elektron dan neutron dalam sesuatu atom Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. molekul dan ion. * menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. * membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton.menganalisis * memerihalkan sifat zarah 11/1 jirim bagi jirim. dan sebaliknya. * mendefinisikan atom. X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Pelajar dapat menjalankan eksperimen dan seterusnya menulis laporan mengikut kaedah saintifik yang telah dipelajar CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. elektron dan neutron. 3 14/1 18/1 PEKA KIMIA Eksperimen 2. GERIK TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: STRUKTUR ATOM MINGGU TAJUK / HASIL PEMBELAJARAN TARIKH OBJEKTIF 2. * mendefinisikan no proton. * menyatakan teori kinetik jirim. * menyatakan zarah-zarah utama subatom. * menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. * menghubungkaitkan no proton dan nombor nukleon. nombor nukleon danbilangan proton. Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang. Bohr dan Chadwick.2 Mensintesiskan struktur atom Murid boleh: * memerihalkan perkembangan model atom. * menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah. * menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. Rutherford. * menulis simbol unsurunsur. menentukan takat lebur dan beku naftalena 2 . proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nucleon. unsur. Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton. * menentukan no nukleon. 2 7/1 – 11/1 2.4. * menentukan no proton.

tentang pemalar Avogadro. Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya. Al(NO3)3. * menyatakan maksud 3 . contohnya. bilangan mol mengandungi jumlah dengan bilangan zarah sebanyak bilangan Mengumpulkan dan zarah atom yang ada dalam 12g mentafsirkan data 12C.karbon.1 Murid boleh: Mengumpul dan Mentafsirkan 21/1 – Memahami dan * menyatakan maksud data tentang jisim atom relatif 25/1 mengaplikasikan jisim atom relative berdasarkan dan jisim konsep jisim karbon -12. * melukis susunan elektron atom suatu unsur. menentukan jisim atom Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif dan jisim molekul relatif relatif. klorin dan bromin.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen. * menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 3 14/1 18/1 2. relatif bahan. molekul relatif berdasarkan atom relatif dan * menyatakan maksud karbon-12. * mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. CO2. karbon -12 sebagai piawai * menyatakan sebab untuk menentukan jisim karbon-12 digunakan atom relatif dan jisim molekul sebagai piawai untuk relatif. Na2CO3. Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Murid boleh: * menyatakan maksud isotop. * menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. GERIK 3 14/1 18/1 2. * menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop. HCl. secara anologi atau * menghitung jisim molekul animasi berkomputer. oksigen. Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi. * menyatakan maksud elektron valens.2 Murid boleh : Mengkaji konsep mol melalui 21/1 – Menganalisis * mendefinisikan satu mol analogy atau simulasi 25/1 hubungan antara sebagai kuantiti jirim yang berkomputer.4 Memahami susunan elektron bagi atom Murid boleh: * menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan electron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. 4 3. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20 TEMA : JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 4 3. jisim molekul jisim molekul relaif Membincangan kegunaan relative berdasarkan karbon-12.5H2O. CuSO4.

gas karbon dioksida dan gas helium. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. formula molekul. * menyatakan maksud formula molekul. GERIK pemalar Avogadro. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. bilangan mol. Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer. * menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. * menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan mol gas dengan isipadu 6 4/1 – 8/2 3. Berbincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relative Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. 5 28/1 – 1/2 3. * menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. Menjalankan aktiviti 4 . Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan ebaliknya Membincangkan maksud jisim molar. * menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Murid boleh : * menyatakan maksud isipadu molar gas. Murid boleh: * menyatakan maksud jisim molar. (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. formula empirik. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. * menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. Murid boleh : * menyatakan maksud formula kimia. * membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. * membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen. * menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. * menyatakan maksud formula empirik. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim 5 28/1 – 1/2 3.

Bincang: (a) maksud persamaan kimia. TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: JADUAL BERKALA UNSUR 7 4. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif.6 Mentafsirkan persamaan kimia Murid boleh: * menyatakan maksud persamaan kimia. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion.CuCO3. (c) pemendakan plumbum(II) iodida. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. * menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC.1 Murid boleh: 11/2 Menganalisis * menghuraikan sumbangan 15/2 Jadual Berkala ahli sains dalam sejarah Unsur perkembangan Jadual Berkala. PbI2. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. * mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan electron suatu unsur dengan kumpulan dan kala. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. * menulis formula ion * membina formula kimia bagi sebatian ion. * menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. * menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. * mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. * menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. (b) pembentukan ammonium klorida. * menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. GERIK formula empirik dan formula molekul. (b) Nombor proton. Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala. (c) Susunan elektron. 5 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. * mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia. Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur berdasarkan susunan elektronnya. Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat. * meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA penyelesaian masalah berkaitan formula empirik. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 6 4/1 – 8/2 3. NH4Cl.

8 18/2 – 22/2 4. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. keadaan fizik. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. natrium dan kalium. natrium dan kalium. bromin dan iodine dari segi warna.ketumpatan dan takat didih. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium. natrium dan kalium. * menyenaraikan sifat kimia 6 . * menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium.bromin dan iodin. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 17. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1. ketumpatan dan takat didih. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium. Mengkaji tindak balas litium.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17. natrium dan kalium.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 1. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. * menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. 8 18/2 – 22/2 4.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1. Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsur Kumpulan 18. ketumpatan dan takat lebur. * menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 dengan susunan elektronnya. * menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. natrium dan kalium. * menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. (d) sifat kimia litium. natrium dan kalium dengan klorin dan bromine melalui simulasi berkomputer. * menyenaraikan sifat kimia unsur litium. (d) menghuraikan sifat kimia klorin. (b) sifat fizik umum unsur litium. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni Kumpulan. natrium dan kalium f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17. * menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. (b) sifat fizik klorin. Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti. * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron.2 Menganalisis Kumpulan 18 Murid boleh : * menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. bromin dan iodin. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 1 * menyatakan sifat fizik umum litium. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium. GERIK 7 11/2 15/2 4. * menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. * menyatakan sifat fizik umum klorin. * menghuraikan persamaan sifat kimia litium. Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.

Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. 9 25/2 – 1/3 4. * menghuraikan kegunaan semi logam. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. * memberi contoh unsur peralihan. bromin dan iodin. 7 . Murid boleh: * mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan dengan larutan natrium hidroksida.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Mengumpul dan mentafsir data tentang siifat unsur Kala 3 seperti: (a) nombor proton. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin. * menghuraikan sifat unsur peralihan. NaOH dan larutan ammonia. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. bromin dan iodin. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna. bromine dan iodin dengan: (a) air. GERIK unsur klorin. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2.6 Memahami unsur peralihan. * menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala 3. * menulis susunan elektron unsur Kala 3. seperti ferum. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA (e) persamaan sifat kimia klorin. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan.5 Menganalisis unsur dalam Kala Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kala 3. (b) logam. 9 25/2 – 1/3 4. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsure Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. * menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. ketumpatan. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. bromin dan iodin. * menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. * menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. * meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. bromin dan iodin. (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. NH3(ak).

H2O. Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron. * menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian 8nsure dan sebatian * mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian. magnesium oksida. natrium klorida. * mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Minggu 10  Ulangkaji 4/3 – 8/3 Minggu 11 & 12  Peperiksaan Penilaian 1/2013 11/3 – 22/3 Minggu 13  Cuti Sekolah 25/3 – 29/3 TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 5. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan didalamnya. Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia. dan ferum (III) klorida. contohnya. 9 25/2 – 1/3 4. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. karbon dioksida. * menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion. IKATAN KIMIA 14 5. * menerangkan pembentukan ikatan ion. contohnya. * menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. * menggambarkan pembentukan ikatan ion. air.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Murid boleh: * menerangkan pembentukan ion. FeCl3 14 1/4 – 5/4 5.7 Mensyukuri kewujudan 8nsure dan sebatiannya Murid boleh: * menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat 8nsure. MgO. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia . NaCl. sebatian * menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia.1 Murid boleh: 1/4 – Memahami asas * menerangkan kestabilan 5/4 pembentukan gas adi.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. 8 . * menyatakan jenis ikatan kimia.

* menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen. * menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. * membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Murid boleh: * menyatakan maksud ikatan kovalen. Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatiankovalen dari segi kehadiran ion. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen. GERIK 15 8/412/4 5. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen. CH4. NH3. * membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. * membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen. karbon dioksida. H2O. * menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. klorin. HCl. * menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. N2 Melukis gambarajah susunan electron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. tetraklorometana. hidrogen klorida. ammonia. 15 8/412/4 5. air. * melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. 9 .4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Murid boleh: * menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. H2. metana. O2. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. * menerangkan pembentukan ikatan kovalen. Cl2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING.

Murid boleh: * menyatakan maksud elektrolisis. * menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. * meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. NaCl dan plumbum(II)oksida. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. contohnya natrium klorida. * mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Meramalkan hasil elektrolisis 10 . * meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Membincangkan: (a) Proses elektrolisis. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 16 15/4 – 19/4 6. * menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. * mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. PbO. * menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. ELEKTROKIMIA 16 15/4 – 19/4 6. * menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. * menghuraikan binaan sel elektrolisis. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh: * mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik. (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. * menyatakan maksud elektrolit.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Murid boleh: * mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. Mengumpul dan Mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi. (b) Binaan sel elektrolisis Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion. (b) menghuraikan proses elektrolisis. GERIK TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 6.menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur 17 22/4 – 26/4 6. * menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod.

sel merkuri. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering. * menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. akumulator asid plumbum. penulenan serta penyaduran logam. * menerangkan kepentingan siri elektrokimia. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan penyaduran logam. * menerangkan proses pengekstrakan. * meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. * menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri 18 29/4 – 3/5 6. * mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. 6. Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. * membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia. * menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri. * menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel ringkas. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA larutan akueus serta menulis setengah persamaan masingmasing. Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell. 11 . * membina siri elektrokimia. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. 18 29/4 – 3/5 6. * menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam.5 Menganalisis sel kimia Murid boleh : * menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. * menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Murid boleh: * menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. sel alkali dan sel nikel-kadmium.4 Menilai proses elektrolisis dalam industry Murid boleh : * menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran. Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripadalarutan garamnya.

bes dan alkali dalam kehidupan harian. air berkarbonat. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus. dan bes * menyatakan kegunaan asid. Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industry elektrokimia. (b) Kegunaan asid. Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza. * mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kepentingan industry elektrokimia dalam kehidupan harian.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Contohnya. air paip dan jus buah-buahan. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai Minggu 19  Ulangkaji 6/4 . * menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. Membincangkan: (a) Konsep asid. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. 24 10/6 – 14/6 7. * menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawa b dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Murid boleh : * mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. GERIK 18 29/4 – 3/5 6. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. * menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu bahan. * memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh rosesproses dalam industry elektrokimia. * menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. Murid boleh : * menyatakan kegunaan skala pH. 14/6 sifat-sifat asid bes dan alkali. Mengadakan forum untuk membincangkan epentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. asid 12 . asid lemah. bes dan alkali dalam kehidupan harian.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai.1 Murid boleh : 10/6 – Menganalisis * menyatakan maksud asid. asid hidroklorik. ASID DAN BES 24 7. alkali kuat dan alkali lemah. * mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun.10/4 Minggu 20 & 21  Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013 13/5 – 24/5 Minggu 22 & 23  Cuti Sekolah 27/5 – 7/6 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 7.

(e) asid lemah dan darjah penceraiannya. * menghuraikan proses titratan asid-bes. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) . * menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. Menjalankan pentitratan asidbes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. * menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya. * menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah. Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. * menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA etanoik.4 Menganalisis peneutralan Murid boleh: * menyatakan maksud kepekatan. * menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari -3 -3 g dm kepada mol dm dan sebaliknya. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai Ph dengan kemolaran beberapa larutan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. GERIK * menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. * menyatakan maksud kemolaran. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. (d) asid kuat dan darjah penceraiannya. Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai. Murid boleh: * menerangkan maksud peneutralan.3 Menganalisis kepekatan asid dan alkali 27 & 28 1/7 – 12/7 7. * menentukan takat akhir proses peneutralan melalui 13 . NaOH atau kalium hidroksida KOH. * menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. 25 & 26 17/6 – 28/6 7. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. * menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan Menggunakan penunjuk.

Mengkaji warna dan keterlarutan garam * membuat inferens tentang dalam air bagi beberapa garam garam berdasarkan warna dan dan seterusnya membuat keterlarutan dalam air. * menerangkan maksud (b) maksud garam.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * memerihalkan ujian untuk Menonton persembahan mengenal pasti gas. CuSO4. PbCrO4 dan barium sulfat. * menghuraikan proses Menjalankan eksperimen untuk penyediaan garam terlarut. inferens tentang garam tersebut. * menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. (a) asid dengan alkali * menghuraikan proses (b) asid dengan oksida logam penyediaan garam tak terlarut. Minggu 29 & 30  Ulangkaji 15/7 – 26/7 Minggu 31 & 32  Peperiksaan Penilaian 2/2013 29/7 – 6/8 Minggu 33  Cuti Sekolah/ Cuti Hari Raya Puasa 7/8 – 16/8 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 8. kalium kromat (VI). terlarut dan garam tak penyediaan dan pengawetan terlarut. dengan menggunakan kaedah * mereka bentuk suatu penghabluran semula. hablur garam seperti kuprum (II) * menyelesaikan masalah sulfat. aktiviti untuk menyediakan Bincangkan keperluan garam tertentu. Menyediakan garam terlarut * menyenaraikan ciri-ciri melalui tindakbalas: fizik hablur. PbI2. 6/9 analisis kualitatif analisis kualitatif. melalui penghabluran semula. tindak balas dan hasil K2CrO4 dan kalium dikromat. garam. 35 & 36 8. semula jadi. GARAM 34 8.2 Murid boleh : Membincangkan maksud 26/8 – Mensintesiskan * menyatakan maksud analisis kualitatif. (c) kegunaan garam dalam * mengenal pasti garam bidang pertanian. perubatan.1 Murid boleh: Mengumpul dan entafsirkan 19/8 Mensintesiskan * menyatakan contohcontoh data tentang: 23 garam garam dan kegunaannya dalam (a) kewujudan garam secara kehidupan harian. * membina persamaan ion Membuat pemerhatian untuk melalui kaedah mengenal pasti ciri-ciri fizik perubahan berterusan. GERIK kaedah pentitratan. BaSO4 melalui tindak balas pemendakan. plumbum(II) kromat(VI). karbonat penulenan garam terlarut dan klorida. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. penulenan garam. natrium klorida. sulfat. mengkaji keterlarutan garam* menghuraikan proses garam nitrat. (c) asid dengan logam (d) asid * menulis persamaan kimia dengan karbonat logam dan persamaan ion bagi Menjalankan satu aktiviti untuk tindak balas penyediaan menulenkan garam terlarut garam. makanan. tindak balas bagi K2Cr2O7 tindak balas stoikiometri Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. multimedia untuk memerhati 14 . pengiraan kuantiti bahan NaCl.

1 Murid boleh: Membincangkan penggunaan 9/9 – Memahami * menyenaraikan kegunaan asid sulfurik dalam kehidupan 14/9 pembuatan asid asid sulfurik. Merancang eksperimen. HCl. * menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. Fe . 35 & 36 26/8 – 6/9 8. ammonia. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion2+ 2+ 3+ 2+ 3+ ion Cu . sulfat.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. detergen. * merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. H2. hidrogen klorida. 15 . Mengumpul dan entafsirkan * menerangkan bahawa data tentang pembuatan asid sulfur dioksida menyebabkan sulfurik.3 Mengamalkan sikap sistematik dan teliti semasa menjalankan aktiviti Murid boleh: * menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur. Mg . menunjukkan peringkatperingkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh.penyediaan larutan piawai. membuat pemerhatian. pembuatan sulfurik * menerangkan proses cat. Fe . Al . NH . merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. hidrogen. dan Ca dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. NO2. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. harian. * menghuraikan ujian bagi anion. TEMA : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 9. NaOH dan larutan Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 37 9. 2+ 2+ 4+ 2+ Pb . klorin. * menghuraikan ujian 2+ pengesahan bagi kation Fe .menyebabkan pencemaran alam sekitar. pencemaran Membina carta alir untuk alam sekitar. 3+ 2+ 4+ Fe . penyediaan garam dan hablur. Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. SO2 dan nitrogen dioksida. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulphur dioksida.contohnya. Cl2. Pb dan NH . O2. GERIK * menghuraikan tindakan haba ke atas garam. baja dan pembuatan asid sulfurik akumulator. sulphur ioksida. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen. karbon dioksida. secara industri. NH3. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan. CO2. Zn . SO2.

* merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. keluli. * menyatakan tujuan pengaloian. * mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi dalam kehidupan harian. * menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya 38 16/9 – 20/9 9. Membincangkan maksud polimer. keluli nirkarat. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. * menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. (NH4)2SO4. gangsa dan piuter. loyang. * mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. * menyenaraikan Contoh contoh aloi. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. GERIK 37 9/9 – 14/9 9. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkatperingkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber. 16 . contohnya. * menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. (b) tujuan menghasilkan aloi. (c) komposisi. * menyatakan maksud aloi.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan ammonia. * menyenaraikan polimer semulajadi. * menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. contohnya. * menyatakan sifat-sifat ammonia. 38 16/9 – 20/9 9. keluli dan keluli nirkarat. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium. * menyenaraikan komposisi dan sifat aloi.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING.3 Memahami aloi Murid boleh: * menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. ammonium sulfat. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer. Mengenal pasti monomermonomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. sifat dan kegunaan aloi. penghasilan baja dan asid nitrik. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi. seperti duralumin. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Murid boleh : * menyatakan maksud polimer.

gentian optik. * menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. 39 23/9 – 27/9 9. (c) komponen-komponen bahan komposit. Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik. * mewajarkan kegunaan bahan komposit. membincangkan kepentingan * mengamalkan sikap penyelidikan dan pembangunan bertanggungjawab semasa berterusan untuk kesejahteraan pengendalian bahan sintetik hidup sejagat dan sisanya. sifat dan kegunaan kaca dan seramik. (d) kegunaan bahan Komposit. * menyenaraikan kegunaan seramik. Menonton persembahan * memerihalkan kepentingan multimedia atau simulasi bahan sintetik dalam komputer berkenaan dengan kehidupan harian. 39 23/9 – 27/9 9. * menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik. superkonduktor spesifik. * menyatakan sifat seramik KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan entafsirkan data tentang jenis. dan pembangunan secara Mengadakan forum untuk berterusan. Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. Melihat cara penghasilan bahan komposit Murid boleh: Membincangkan kepentingan * mewajarkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan melakukan penyelidikan harian.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Murid boleh: * menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit. * menyatakan maksud bahan komposit. * menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu. contohnya. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan kaca. Minggu 40 & 41  Ulangkaji 30/9 – 11/10 Minggu 42 & 43  Peperiksaan Akhir Tahun 2013 14/10 – 25/10 Minggu 44 – 46  Semakan Kertas Akhir Tahun 28/10 – 15/11 CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN 2013 16/11/2013 – 1/1/2014 17 . Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. omposisi.kaca fotokromik dan kaca konduksi. gentian kaca dan kaca fotokromik. * membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. GERIK 39 23/9 – 27/9 9.