You are on page 1of 13

Komplekse

MORFOLOGIE

n Kompleks is n woord met baie boustene


Dit bestaan uit: stamme premorfeme postmorfeme, en verbindingsklanke Komplekse kan verdeel word tussen: afleidings samestellings, en samestellende afleidings

Afleidings bestaan uit...

een of meer slegs een!

{n premorfeem} + {n stam} + {n postmorfeem}


een of meer

Kombinasies in afleidings
Afleidings kan uit die volgende kombinasies bestaan:
{n premorfeem}+{stam}

of {n premorfeem}+{stam}+{n postmorfeem} of {stam}+{n postmorfeem}

Voorbeelde van afleidings


versuur werkloos onmenslikheid kinderagtig onverantwoordelik {ver}+{suur} {werk}+{loos} {on}+{mens}+{lik}+{heid} {kind}+{er}+{agtig} {on}+{ver}+{ant}+{woord}+ {elik}

Samestellings bestaan uit...

{2+ stamme}

Voorbeelde van samestellings


boekrak

{boek}+{rak} tamatiekonfyt {tamatie}+{konfyt} kombuisvensterbank {kombuis}+{venster}+{bank} oggendpap {oggend}+{pap} vakansiehuis {vakansie}+{huis}

Samestellende afleidings bestaan uit...

twee of meer! een of meer

{n premorfeem} + {stamme} + {n postmorfeem}


een of meer

Kombinasies in samestellende afleidings


Samestellende afleidings kan uit die volgende kombinasies bestaan:
{n premorfeem}+{2+ stamme}

of {n premorfeem}+{2+ stamme}+{n postmorfeem} of {2+ stamme}+{n postmorfeem}

Voorbeelde van samestellende afleidings


Eetkamertafeldoeke

{eet}+{kamer}+{tafel}+{doek}+{e} Dagboekinskrywings {dag}+{boek}+{in}+{skryf}+{ing}+{s} Posselversamelings {pos}+{sel}+{ver}+{samel}+{ing}+{s} Konstruksiemaatskappye {konstruksie}+{maatskappy}+{e}

Verbindingsklanke...

kom voor in samestellings en samestellende afleidings help met die uitspraak van n woord

help om die stamme met mekaar te bind

Byvoorbeeld:

e Watersnood Dieretuin Geestesgesondheid Sterwensuur


Hond hok

{hond}+{hok} {water}+{nood}

{dier}+{tuin}
{gees}+{gesond}+{heid}

{sterf}+{uur}

Probeer nou self


Kan jy die volgende komplekse morfologies ontleed?
Verassingsdiens

Gewetenswroeging
Bruilofsvierings Gastehuise Verwersuniform Sjokoladetjie