စို ပ် ဂုဏ် ကျာ် ြတဲ မသုန် မွဲ ကဝ်

မဂွံ ြဂင် ဓဝ် သၟဝ် ြဇဲေဗာဓိ

ကျာ် ေရာ် ဂုဏ် မိ ဒမၠိေရာြခာ

တို န် တွံ ဓဝ် သွိ င် တာဝတိ င် သာ

စို ပ် ဂုဏ် မိ မ တလဂုဏ် ၜါ

ဂွံ ဖေတာန် ပညာ ဗှ်ဂုဏ် အာစာ

သၟိင်ဂိတုတၚဲ သၟိင်ြဗဲ သၟိင်ကျာ
သၟိင်စကက ဝဝ် သၟိင်ဓဝ် တမၠာ
သၟိင်မှာဗဳ သဴ နုဘဴအဒဒ ညာ

သၟိင်အိန်သၟိင်ြဗီ ု သၟိင်ယီု သၟိင်မာ
သၟိင်နာဲဝင် ပန် ြပဲသန် သာ် လွ ာ
ဒကို ပ် ပၞာန် အိ န် နာဲေဒဝိ နဒ ာ

အြသဿဝတဳ သုနဓ ရဳ မာ

ဘုမမ ဇဵုရ ရုကခ ဇဵု ကၠာ

အာကာသဇဵု အဝဵု ြပာထာ

ေဒဝတဴ ၜဳ မနဳ ခလာ

ေဒဝတဴ ြုဂိပ် ကဍ ိ ုပ် တၟံဇို မ် ြဖာ

ေဒတဴ သၞင် ပၟင် သာသနာ

အို တ် ေဒဝတဴ ဂၞဴစကက ဝါ

ဖဵု အဲေရှ်ေသှ် ေဖျံေစတနာ

ဖဵု အဲရဴဂဴ ပူ ဇဴေရာြခာ
ဒၞာဲအဲၜိုတ် ေကၠာန် ဇၟာပ် ကေမၠာန် ေကင် ကာ
ညးတံဍံ င် သွ ာ ြပီ ုပညာညိ အဴ။

2013  January   aဒiuတ် ­ Sun စန် ­ Mon ၁၃၇၄ ေြမကက သဵု .မာ် ဗuဒ္ဓဝ္ါ ­ Wed ဗပတi ­ Thu သiuက် ­ Fri သiသဝ် ­ Sat m eစက် m ဂiတuပuဟ် 1 m m mm mm mm ပာပ်ဗာ္ဒ 2 mm mm တ္ဲဗးၜး 3 10 မ iuတ်ဓဇiuက် 4 ဂiတu m မံက် ပuဟ်aiတ u ် ဂiတuမာ် တ္ဲဗးၜး 11 m 17 ပာပ်ဗာ္ဒ ပာပ်ဗ္ဒာ ပာပ်ဗ္ဒာ m 18 25 ပာပ်ဗာ္ဒ 12 8 7 m 13 m 19 m မာ် m eစက် မာ်eပင် တ္ဲဂကူမန် 26 14 mm တ္ဲဗးၜး တ္ဲဗးၜး 21 m 27 မ iuတ်ဓဇiuက် mm 20 ဂiတu ပာပ်ဗ္ဒာ ပာပ်ဗ္ဒာ ပာပ်ဗာ္ဒ 9 m m တ္ဲဗးၜး m mm 24 6 5 မ iuတ်ဓဇiuက် 16 mm mm တ္ဲဗးၜး 22 m 28 15 23 .ပုဟ် aၚာ ­ Tue ဗuဒ္ဓဝ္ါ ­ Wed ဗပတi ­ Thu သiuက် ­ Fri သiသဝ် ­ Sat m eစက် m m m m e မကသu 1 m 2 mm 3 mm 4 mm mm တ္ဲဗးၜး 6 8 7 m 13 14 မ iuတ်ဓဇiuက် m 10 m mm m 16 15 ဂiတu m မံက် e မကသuaတ ui ် 9 m 5 mm ပာပ်ဗာ္ဒ 11 m ပာပ်ဗာ္ဒ 17 mm တ္ဲဗးၜး ဂiတuပuဟ် 12 m 18 mm ပာပ်ဗ္ဒာ တ္ဲဗးၜး m 19 mm ဂiတu ပuဟ်eပင် 20 21 23 22 m eစက် m m 25 24 ပာပ်ဗ္ဒာ ပာပ်ဗာ္ဒ 26 တ္ဲဗးၜး m m ပuဟ် 27 28 30 29 ပာပ်ဗာ္ဒ 2013  February   aဒiuတ် ­ Sun စန် ­ Mon aၚာ ­ Tue 31 ၁၃၇၄ ပုဟ် .

၁၃၇၅ ဖဝ် ရဂို န် .ဖဝ် ရဂို န် ဗuဒ္ဓဝ္ါ ­ Wed ဗပတi ­ Thu သiuက် ­ Fri သiသဝ် ­ Sat m eစက် m m ဂiတuမာ် 31 1 m m m m 2 mm မ iuတ်ဓဇiuက် mm mm တ္ဲဗးၜး 3 ပာပ်ဗ္ဒာ 4 ပာပ်ဗ္ဒာ mm 10 ပာပ်ဗာ္ဒ 11 m 5 6 ဂiတu m မံက် မာ်aiတ u ် ဂiတuဖဝ်ရဂiuန် ပာပ်ဗ္ဒာ 12 m ပာပ်ဗ္ဒာ 7 9 8 m m m m တ္ဲဗးၜး 13 m ပာပ်ဗာ္ဒ 14 m 15 mm 16 mm မ iuတ်ဓဇiuက် mm တ္ဲဗးၜး 17 18 mm 19 mm တ္ဲဗးၜး 24 ပာပ်ဗာ္ဒ 20 ဂiတu 26 ပာပ်ဗာ္ဒ 2013   April   aဒiuတ် ­ Sun 21 m eစက် ဖဝ်ရဂiuန်eပင် 25 ပာပ်ဗ္ဒာ 22 23 m m m ဂiတuဖဝ်ရဂiuန် 27 ပာပ်ဗာ္ဒ 28 29 30 ၁၃၇၄ .စဲ စန် ­ Mon aၚာ ­ Tue ဗuဒ္ဓဝ္ါ ­ Wed ဗပတi ­ Thu သiuက် ­ Fri သiသဝ် ­ Sat m m m m mm mm မ iuတ်ဓဇiuက် 2 1 mm 7 mm 8 ပာပ်ဗာ္ဒ 9 ပာပ်ဗ္ဒာ m m aတးeစှ် ကာပ်သာံ aတးတiuန် 15 mm ပာပ်ဗ္ဒာ mm m 14 3 16 mm 4 5 ဂiတu m မံက် ဖဝ်ရဂiuနa ် iတ u ် စ္ဲ 10 ပာပ်ဗာ္ဒ 11 m 17 mm ပာပ်ဗာ္ဒ mm ပာပ်ဗာ္ဒ 12 22 m 28 23 m 29 24 19 ဂiတu m 30 25 ပာပ်ဗာ္ဒ 13 m ပာပ်ဗာ္ဒ mm 20 m eစက် စ္ဲeပင် 21 m m m 18 6 ပာပ်ဗာ္ဒ m ဂiတuစ္ဲ 26 မ iuတ်ဓဇiuက် 27 ပာပ်ဗာ္ဒ .2013  March   aဒiuတ် ­ Sun စန် ­ Mon aၚာ ­ Tue ၁၃၇၄ မာ် .

2013  May   aဒiuတ် ­ Sun စန် ­ Mon aၚာ ­ Tue ၁၃၇၅ စဲ .ေဇှ် ဗuဒ္ဓဝ္ါ ­ Wed ဗပတi ­ Thu သiuက် ­ Fri သiသဝ် ­ Sat m 30 m 1 ပာပ်ဗာ္ဒ m mm mm mm mm mm ဂiတu တ္ဲဗးၜး 2 တ္ဲဗးၜး m m 30 ပာပ်ဗ္ဒာ ဂiတuပသာ် 4 3 m မံက် m ပသာ်auတ i ် 5 m ပာပ်ဗာ္ဒ 6 m 7 m ပာပ်ဗ္ဒာ 8 m တ္ဲဗးၜး m ဂiတueဇှ် 9 ပာပ်ဗာ္ဒ 10 m ပာပ်ဗာ္ဒ 11 m 12 mm mm မ iuတ်ဓဇiuက် 16 23 ပာပ်ဗာ္ဒ 14 mm 15 mm mm တ္ဲဗးၜး 17 ပာပ်ဗ္ဒာ 18 19 ဂiတu m eစက် m eဇှ်eပင် ဂiတueဇှ် တ္ဲဗးၜး ပာပ်ဗာ္ဒ 13 24 ပာပ်ဗ္ဒာ 25 20 m 21 m 22 m m တ္ဲဗးၜး 26 27 မ iuတ်ဓဇiuက် 28 29 .ပသာ် ဗuဒ္ဓဝ္ါ ­ Wed ဗပတi ­ Thu သiuက် ­ Fri သiသဝ် ­ Sat m m m m တ္ဲသာကeမာန် 1 mm mm တ္ဲဗးၜး mm တ္ဲဗးၜး 2 ပာပ်ဗာ္ဒ mm တ္ဲဗးၜး 5 6 7 m 8 m 9 m 4 ဂiတu m မံက် စ္ဲauတ i ် ဂiတuပသာ် ပာပ်ဗာ္ဒ m 3 10 m မ iuတ်ဓဇiuက် ပာပ်ဗ္ဒာ m 11 m m တ္ဲဗးၜး 12 13 mm 14 mm 15 mm ပာပ်ဗာ္ဒ 16 တ္ဲဗးၜး 17 mm mm ပာပ်ဗာ္ဒ 18 m eစက် ဂiတu ပသာ်eပင် 19 20 m 26 21 m 27 မ iuတ်ဓဇiuက် 22 29 2013  June   aဒiuတ် ­ Sun စန် ­ Mon 23 m m 28 ပာပ်ဗ္ဒာ aၚာ ­ Tue ပာပ်ဗ္ဒာ 24 25 31 ပာပ်ဗာ္ဒ ၁၃၇၅ ပသာ် .

ဒဂို န် 2013  July   aဒiuတ် ­ Sun စန် ­ Mon aၚာ ­ Tue ဗuဒ္ဓဝ္ါ ­ Wed ဗပတi ­ Thu သiuက် ­ Fri သiသဝ် ­ Sat m m mm mm mm mm တ္ဲဗးၜး 1 7 ပာပ်ဗ္ဒာ ဂiတu m မံက် eဇှ်aiတ u ် ဂiတuဒဂiuန် ပာပ်ဗ္ဒာ 8 2 3 ပာပ်ဗ္ဒာ m 5 m m 9 m 4 10 m ပာပ်ဗ္ဒာ 11 mm m 6 မ iuတ်ဓဇiuက် m 12 m 13 mm mm mm တ္ဲဗးၜး 14 16 15 mm 21 22 m 28 ပာပ်ဗာ္ဒ 17 ပာပ်ဗာ္ဒ ဂiတu m eစက် m ဒဂiuန်eပင် ဂiတuဒဂiuန် မ iuတ်ဓဇiuက် တ္ဲဗးၜး 23 m 29 ပာပ်ဗာ္ဒ 24 30 ပာပ်ဗာ္ဒ စန် ­ Mon 20 25 m 26 m 27 မ iuတ်ဓဇiuက် m 31 ပာပ်ဗာ္ဒ 2013  August   aဒiuတ် ­ Sun 19 m ပာပ်ဗ္ဒာ m 18 aၚာ ­ Tue ၁၃၇၅ ဒဂို န် .ခဍ ဲ သဳ ဗuဒ္ဓဝ္ါ ­ Wed ဗပတi ­ Thu သiuက် ­ Fri သiသဝ် ­ Sat mm mm mm တ္ဲဗးၜး 1 mm 4 ဂiတu m မံက် ဒဂiuန်aiတ u ် ဂiတuခ္ဲသဳ mm 5 6 m m တ္ဲဗးၜး တ္ဲဗးၜး ပာပ်ဗာ္ဒ 7 m 11 12 13 mm mm mm မ iuတ်ဓဇiuက် m တ္ဲဗးၜး 18 19 m 20 m တ္ဲဗးၜး 25 9 m 15 ပာပ်ဗ္ဒာ mm 16 m ခ္ဲသဳeပင် ဂiတuခ္ဲသဳ တ္ဲဗးၜး m ပာပ်ဗ္ဒာ 23 m ပာပ်ဗာ္ဒ mm 17 m eစက် 22 m 10 ဂiတu 21 m ပာပ်ဗ္ဒာ 3 m m 8 14 2 ပာပ်ဗ္ဒာ m 24 m ပာပ်ဗ္ဒာ mm တ္ဲဗးၜး 26 27 28 29 ပာပ်ဗ္ဒာ 30 31 ပာပ်ဗ္ဒာ .၁၃၇၅ ေဇှ် .

၁၃၇၅ ခဍ ဲ သဳ .ဘတ် 2013  September   aဒiuတ် ­ Sun စန် ­ Mon aၚာ ­ Tue ဗuဒ္ဓဝ္ါ ­ Wed ဗပတi ­ Thu သiuက် ­ Fri သiသဝ် ­ Sat mm mm mm ဂiတu m မံက် m m ခ္ဲသဳauတ i ် ဂiတuဘတ် တ္ဲဗးၜး 1 2 3 m 8 4 m 9 m 10 mm 5 mm 6 mm ပာပ်ဗာ္ဒ m m 11 တ္ဲဗးၜး ပာပ်ဗ္ဒာ 12 13 16 m 17 m 18 ပာပ်ဗာ္ဒ m 19 m ပာပ်ဗာ္ဒ 14 m m eစက် ဘတ်eပင် 15 mm m ဂiတu mm 7 မ iuတ်ဓဇiuက် 20 m ပာပ်ဗာ္ဒ 21 m m တ္ဲဗးၜး 22 23 mm 29 24 25 ပာပ်ဗာ္ဒ 26 27 ပာပ်ဗာ္ဒ 28 mm 30 ၁၃၇၅ ဘတ် .ဝှ် 2013  October   aဒiuတ် ­ Sun စန် ­ Mon aၚာ ­ Tue ဗuဒ္ဓဝ္ါ ­ Wed ဗပတi ­ Thu သiuက် ­ Fri သiသဝ် ­ Sat mm mm mm ဂiတu m မံက် တ္ဲဗးၜး 1 m m ဂiတuဝှ် ဘတ်aiတ u ် 2 m ပာပ်ဗ္ဒာ 3 m 4 m ပာပ်ဗ္ဒာ 5 m တ္ဲဗးၜး m မ iuတ်ဓဇiuက် 6 ပာပ်ဗာ္ဒ 7 m ပာပ်ဗ္ဒာ 8 mm 9 10 mm mm 11 mm 12 mm ဂiတu တ္ဲဗးၜး 13 ပာပ်ဗာ္ဒ 14 m eစက် ပာပ်ဗ္ဒာ 15 m 16 m m ဂiတuဝှ် 20 ပာပ်ဗာ္ဒ 21 ပာပ်ဗာ္ဒ 22 m 23 mm m 24 mm မ iuတ်ဓဇiuက် ပာပ်ဗ္ဒာ 18 19 m mm တ္ဲဗးၜး 28 ပာပ်ဗာ္ဒ 29 30 25 31 တ္ဲဗးၜး m တ္ဲဗးၜး m 27 17 ဝှ်eပင် 26 .

ကထို န် 2013  November   aဒiuတ် ­ Sun စန် ­ Mon aၚာ ­ Tue ဗuဒ္ဓဝ္ါ ­ Wed ဗပတi ­ Thu သiuက် ­ Fri သiသဝ် ­ Sat mm ဂiတu ဝှ်auတ i ် 1 m မံက် m m m m ဂiတuကထiuန် 3 2 m m တ္ဲဗးၜး 4 5 ပာပ်ဗ္ဒာ m m 6 ပာပ်ဗာ္ဒ 7 8 mm mm 9 mm mm mm တ္ဲဗးၜး 10 မ iuတ်ဓဇiuက် 11 ဂiတu m eစက် ကထiuန်eပင် 17 တ္ဲဗးၜး 12 ပာပ်ဗာ္ဒ 13 m ပာပ်ဗာ္ဒ 14 m 15 m m ဂiတuကထiuန် 18 m 16 m တ္ဲဗးၜး 19 m ပာပ်ဗာ္ဒ 20 m ပာပ်ဗာ္ဒ 21 mm မ iuတ်ဓဇiuက် 22 mm 23 mm mm တ္ဲဗးၜး 24 25 26 ပာပ်ဗာ္ဒ 27 2013   December   ပာပ်ဗာ္ဒ 28 29 30 ၁၃၇၅ ကထို န် .ေြမကက သဵု aဒiuတ် ­ Sun စန် ­ Mon aၚာ ­ Tue ဗuဒ္ဓဝ္ါ ­ Wed ဗပတi ­ Thu သiuက် ­ Fri သiသဝ် ­ Sat mm ဂiတu m မံက် m m m m တ္ဲဗးၜး ကထiuန်aiတ u ် ဂiတue မကသu 1 2 m 8 3 m 9 mm 4 m 10 mm 16 ဂiတu m 17 m 5 m 11 e မကသueပင် 15 မ iuတ်ဓဇiuက် ပာပ်ဗ္ဒာ 6 mm 12 m eစက် ပာပ်ဗာ္ဒ 7 mm 13 m ပာပ်ဗာ္ဒ mm 14 ပာပ်ဗ္ဒာ m m ဂiတue မကသu 18 m 19 m ပာပ်ဗာ္ဒ 20 m 21 mm ပာပ်ဗာ္ဒ mm Christmas 22 23 mm 29   24 mm 30 မ iuတ်ဓဇiuက် mm 31 25 26 ပာပ်ဗာ္ဒ 27 28 ပာပ်ဗ္ဒာ .၁၃၇၅ ဝှ် .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.