 

Geography & Generalize about Sarawak Tectonics History Structure & Stratigraphy Hydrocacbon Occurrence

A SK 305 B .

.

Tectonics History A C E B D F Miri zone .2.

.

Onshore Offshore .

.

.

Structure & Stratigraphy .3.

Creta. 5. 2. tập va chạm Rajang. 3.muộn đến Eocene: Hút chìm biển Rajang xuống Tây Boneo Va chạm lục địa.1. tích tụ trầm tích biển vòng I. Tích tụ vòng IV và các tập trẻ hơn. 4. Kết thúc quá trình nén ép và biến dạng . kết thúc vòng III trầm tích. Lucia Block và Móng Tây Boneo xích lại gần nhau Tạo bồn trước cung. II ( dầu khí khai thác ở đá tuổi này lấy ở cát kết trong các bẫy uốn nếp) Biến dạng nhiều hơn của rìa Sarawak ở Miocen sớm.

.

.

.

các mỏ dầu lớn cũng cho khai thác hơn 1. F6. II. IV và V ở trung tâm Lucia(Tatau).0 TSFC) . có 5 mỏ khí chính: E11. M1 & M3. trong đó 3 mỏ đầu chiếm 95% lượng khí khai thác được.6 TSCF khí tự nhiên. Tây Tam giác châu Baram và Balingian Mỏ dầu lớn nhất của bể là Mỏ Baram ước đoán khoảng 280 MMSTB. Các dự án khoan dầu khí ở Sarawak nhắm đến các vòng trầm tích I. Mỏ E11 đi vào hoạt động đầu tiên từ năm 1982 và F6 là mỏ lớn nhất( 5. Sarawak chiếm hơn 78% lượng khí khai thác ở Malaysia.    Bể Sarawak chiếm khoảng 13% trữ lượng dầu và 51% trữ lượng khí của Malaysia. F23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful