ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ
ΣΕΙΡΕΣ 48

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡ∆ΩΝ
46η ΚΛΗΡΩΣΗ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΕΙΡΑ

3916
7225
7225
10076
10076
12932
12932
13916
17767
17767
18011
18011
23916
25398
25398
26229
26229
30944
30944
32627
32627
33916
36357
36357
43552
43552
43916
45180
45180
51596
51596
53916
56703
56703
58549
58549
59039
59039
59141
59141
59329
59329
59531
59531
63916
64302
64302
65313
65313
66676
66676
71634
71634
73916
75218
75218

Σε όλες τις σειρές
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
∆ΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΕΝΑΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
Σε όλες τις σειρές
ΕΙΚΟΣΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΟΓ∆ΟΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
Σε όλες τις σειρές
∆ΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΟΓ∆ΟΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΟΓ∆ΟΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
Σε όλες τις σειρές
ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓ∆ΟΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΕΙΚΟΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
Σε όλες τις σειρές
ΕΚΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
Σε όλες τις σειρές
∆ΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΕΙΚΟΣΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΤΡΙΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓ∆ΟΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
Σε όλες τις σειρές
ΟΓ∆ΟΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
∆Ω∆ΕΚΑΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
∆ΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
Σε όλες τις σειρές
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές

40
16
9

20
8

13
8
38
21

28
22

6
36

13
20
3
26
43
28

8
12
35
16

33

ΚΕΡ∆ΟΣ
(ΕΥΡΩ)
1.000,00
500.000,00
5.000,00
100.000,00
1.000,00
20.000,00
200,00
1.000,00
100.000,00
1.000,00
20.000,00
200,00
1.000,00
50.000,00
500,00
20.000,00
200,00
20.000,00
200,00
20.000,00
200,00
1.000,00
20.000,00
200,00
50.000,00
500,00
1.000,00
50.000,00
500,00
20.000,00
200,00
1.000,00
50.000,00
500,00
50.000,00
500,00
50.000,00
500,00
20.000,00
200,00
20.000,00
200,00
50.000,00
500,00
1.000,00
20.000,00
200,00
50.000,00
500,00
50.000,00
500,00
200.000,00
2.000,00
1.000,00
50.000,00
500,00

ΦΟΡΟΣ
(ΕΥΡΩ)
90,00
74.985,00
735,00
14.985,00
90,00
2.985,00
10,00
90,00
14.985,00
90,00
2.985,00
10,00
90,00
7.485,00
40,00
2.985,00
10,00
2.985,00
10,00
2.985,00
10,00
90,00
2.985,00
10,00
7.485,00
40,00
90,00
7.485,00
40,00
2.985,00
10,00
90,00
7.485,00
40,00
7.485,00
40,00
7.485,00
40,00
2.985,00
10,00
2.985,00
10,00
7.485,00
40,00
90,00
2.985,00
10,00
7.485,00
40,00
7.485,00
40,00
29.985,00
285,00
90,00
7.485,00
40,00

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ
(ΕΥΡΩ)
910,00
425.015,00
4.265,00
85.015,00
910,00
17.015,00
190,00
910,00
85.015,00
910,00
17.015,00
190,00
910,00
42.515,00
460,00
17.015,00
190,00
17.015,00
190,00
17.015,00
190,00
910,00
17.015,00
190,00
42.515,00
460,00
910,00
42.515,00
460,00
17.015,00
190,00
910,00
42.515,00
460,00
42.515,00
460,00
42.515,00
460,00
17.015,00
190,00
17.015,00
190,00
42.515,00
460,00
910,00
17.015,00
190,00
42.515,00
460,00
42.515,00
460,00
170.015,00
1.715,00
910,00
42.515,00
460,00

(συνέχεια στην επόµενη σελίδα)

(συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα)
ΑΡΙΘΜΟΣ
76179
76179
76219
76219
83916
88673
88673
91683
91683
92528
92528
93308
93308
93444
93444
93916
93916
93917
93917
93918
93918
93919
93919
93920
93920
97047
97047

ΣΕΙΡΑ
∆Ω∆ΕΚΑΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΕΙΚΟΣΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
Σε όλες τις σειρές
∆ΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΕΙΚΟΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
∆ΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
∆ΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΕΝΑΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΕΝΑΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΕΝΑΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΕΝΑΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΕΝΑΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΕΝΑΤΗ
Σε όλες τις άλλες σειρές

12
20

14
22
13
13
30
9
9
9
9
9
9

ΚΕΡ∆ΟΣ
(ΕΥΡΩ)
20.000,00
200,00
50.000,00
500,00
1.000,00
20.000,00
200,00
50.000,00
500,00
20.000,00
200,00
20.000,00
200,00
300.000,00
3.000,00
4.000.000,00
10.000,00
750.000,00
7.500,00
750.000,00
7.500,00
750.000,00
7.500,00
750.000,00
7.500,00
20.000,00
200,00

ΦΟΡΟΣ
(ΕΥΡΩ)
2.985,00
10,00
7.485,00
40,00
90,00
2.985,00
10,00
7.485,00
40,00
2.985,00
10,00
2.985,00
10,00
44.985,00
435,00
599.985,00
1.485,00
112.485,00
1.110,00
112.485,00
1.110,00
112.485,00
1.110,00
112.485,00
1.110,00
2.985,00
10,00

ΚΑΘΑΡΟ
ΚΕΡ∆ΟΣ (ΕΥΡΩ)
17.015,00
190,00
42.515,00
460,00
910,00
17.015,00
190,00
42.515,00
460,00
17.015,00
190,00
17.015,00
190,00
255.015,00
2.565,00
3.400.015,00
8.515,00
637.515,00
6.390,00
637.515,00
6.390,00
637.515,00
6.390,00
637.515,00
6.390,00
17.015,00
190,00

Επίσης κερδίζουν:
(α) από 100 € όλα τα γραµµάτια των οποίων τα τέσσερα
τελευταία ψηφία είναι: 3917, 3918, 3919 και 3920.
(β) από 5 € κερδίζουν όλα τα γραµµάτια των οποίων ο αριθµός
λήγει σε: 16, 17, 18, 19 και 20.
Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το µεγαλύτερο.
Η πληρωµή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη ∆ευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013.

Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την Τρίτη, 30 Απριλίου 2013.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κέρδη πάνω από 100 έως 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται µε 10%.
Κέρδη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται µε 15%.
Αθήνα, 31 ∆εκεµβρίου 2012

Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τιµή
Καταλόγου
0,02 Ευρώ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful