1

NGÂN VANG TIẾNG TƠ LÒNG
Nguyên Tác: The Sound of Music
Tác Giả: Maria Von Trapp
Bản Dịch: Vân Anh
2

PHẦN HAI: T

CƯƠNG S:
NN T TƯNG N TẦN T DO

Tù môt ngày trong tháng 3, ngày mà chúng tôi dáp lên con tàu
Normandie cho dên môt ngày trong tháng 10, ngày mà chúng tôi dãt
chân trên dât Hoa Ky tró lai, chúng tôi dã hoc duoc môt bài hoc quý giá,
và quý giá nhât trong tât cá các bài hoc quý giá. Có lòi nói trong Kinh
Thánh rãng: "Các con dùng nên bân tâm¨ mà djch nôm na sang ngôn
ngü bình dân là: "Các con dùng có lo lãng!¨

Tù dó, chúng tôi bãt dâu biêt lo lãng. "Chúng tôi së ãn gì? Chúng tôi së
uông gì? Chúng tôi së ãn mãc ra sao?¨ Ðó là nhüng yêu tô thuc tê trong
các nôi lo lãng cúa con nguòi, nhu Chúa chúng ta dã nêu ra khi Ngài
nói: "Các con dùng lo lãng vê viêc các con së ãn cái gì, uông cái chi, và
cüng dùng lo cho thân thê mình phái ãn mãc nhu thê nào.¨ Thê rôi, Ngài
cãt nghïa cho chúng ta thây rãng lo lãng chãng mang lai loi ích gì và
cüng chãng di dên dâu cá: "Liêu ai trong các con ra súc lo lãng mà có
thê làm mình tãng lên duoc môt chút chiêu cao nào hay chãng? Nêu
nhu các con không có thê làm duoc chuyên nhó, thì làm sao các con lai
mât công lo lãng vê nhüng diêu các con cân thiêt.¨ Sau khi nói cho
chúng ta biêt lo lãng nhu vây dêu vô ích, Ngài dây chúng ta phái làm gì.
Chúng ta hãy nhìn xem các bông huê lón lên nhu thê nào. Cha trên tròi
cúa chúng ta biêt chúng ta cân gì. Vây chúng ta truóc hêt hãy tìm kiêm
Nuóc Thiên Chúa, rôi moi su khác së duoc ban cho chúng ta sau.

Chính núa nãm tròi ây dã duoc Ngài dành riêng dê dây chúng tôi bài
hoc quý giá này, và chúng tôi së không bao giò duoc quên trong tuong
lai.

Trong sáu tháng tói dây, nhóm 12 nguòi chúng tôi công thêm môt em
bé së không nhà không cúa, dông thòi ngoài sáu buôi nhac hôi chi dem
loi nhuân dú sinh sông duoc ba tuân lê, còn lai chãng ai có thê trá lòi
câu hói rôi sau dó chúng tôi së ãn uông gì? Trong khi dó, tình hình chính
trj phú dây nhüng dám mây mù. Chiên tranh xây ra là diêu minh nhiên.
Cá bâu tròi Âu Châu ngâp tràn nhüng lo lãng nghi nan. Chúng tôi lai
3

không quen biêt ai tai vùng các nuóc Scandinavia, và cüng không biêt
nói ngôn ngü nào trong các nuóc này. Chúng tôi chi duoc tam trú trong
thòi gian rât han chê, chi dú thòi gian cho chúng tôi trình diên nhac hôi
mà thôi. Mói dây nguòi ta dã nhân ra rãng Âu Châu coi "các nguòi du
ljch¨ chi là thành phân thú nãm "duoc quan tâm¨ tói mà thôi.

Thât là môt diêu dê dàng dôi vói Thiên Chúa, nêu Ngài muôn tó cho
chúng tôi chuong trình cúa Ngài dành cho chúng tôi trong thòi diêm này:
làm sao có dú nhac hôi dê trình diên, làm sao có dú tiên sinh sông, làm
sao gia han thêm duoc thòi gian luu lai ó dây dó, làm sao gãp duoc
nguòi giúp dõ, làm sao có duoc nhüng nguòi quáng dai mòi trình diên,
nhüng nguòi ban mói có tình thuong nguòi. Thê nhung xem chùng
chúng tôi lai dang muôn quên di bài hoc quý giá dáng phái ghi nhó ây,
chính vì vây mà Ngài vân cú dê chúng tôi mò mâm trong bóng tôi, và
môi lân chi ban cho chúng tôi môt hông ân mà thôi.

Vói tâm trang nhu thê, chúng tôi sông qua ngày cho dên hêt tháng nãm
tai các nuóc Ðan Mach, Thúy Ðiên và Nã Uy. Khi thòi gian gia han lâu
dài cúa chúng tôi sãp súa hêt, thì may sao môt lá tho tù Hòa Lan gói
dên mòi chúng tôi dên vói ho, nhung chúng tôi chi duoc luu trú có 28
ngày trong suôt tháng Sáu tai dât nuóc cúa nhüng nguòi ban muôn
chãm lo cho chúng tôi mà thôi. Sang tháng Bây, chúng tôi dã bao gan
ghé thãm Nuóc Áo. Có diêu là nhüng nguòi thuôc chính dáng cúa
chúng tôi truóc dây dã rút lui hêt rôi. Tró lai thãm ngôi nhà cü cúa mình,
chúng tôi quá súc so hãi khi nhân ra nhüng gì mà môt dân tôc bj xâm
lãng gánh chju chi trong môt nãm tròi ngãn ngúi vùa qua, so hãi nhìn
thây môt sô nguòi sông trong cánh cay dãng thê nào, trong khi dó môt
lóp nguòi khác thì thay lòng dôi da, dã sông môt nêp sông và lôi suy
nghï sai lâm. Chúng tôi hiêu ra duoc su thât phü phàng là "mái âm¨ thuc
ra không phái là môt chô ó nào dó trên hành tinh này. Thê nhung dó là
môt noi chôn mà chúng ta cám thây là nhà cúa mình, là noi mà chúng ta
cám thây duoc "tu do". Ít lâu sau, chúng tôi di gãp lai các ban hüu sông
ó St Georgen tai vùng biên giói phía Nam. Tai dây tôi thuc hiên lòi tôi
dã húa là dân bé Joannes lên dôi cao, và tai dây dôt lên ngon nên lón
truóc dên thò Ðúc Me. Sang tháng Tám và tháng Chín, chúng tôi có
hop dông bên Thuy Ðiên. Có diêu là các buôi trình diên dêu không duoc
lâp thành ljch trình truóc. Ðúng là nhu vây, khi trình diên buôi nhac hôi
4

này thì nây sinh ra buôi nhac hôi kê tiêp, dó là truòng hop môt trong các
khán giá quá ái mô chúng tôi dã mòi chúng tôi dên trình diên ngay tai
nhà cúa ông ta. Qua diên tiên nhu thê, chúng tôi dã duoc úng tiên truóc
hâu hïnh. "Các con dùng có lo lãng!¨ Thuc su có lo lãng thê nào thì
cüng phí uông thòi gian mà thôi. Ðang khi chúng tôi miêt mài ôn diên và
thuc tâp lôi diên xuât theo huóng nghê thuât mói này, thì bông dung
chiên tranh bùng nô vào tháng Chín nãm 1939. Thê là moi biên giói
dóng cúa. Các ngoai kiêu duoc yêu câu phái ròi khói nuóc só tai, và
các buôi nhac hôi dêu phái húy bó. Qua su kiên này, chúng tôi cám
nhân ra rãng Cha trên Tròi biêt chúng tôi cân gì. Chúng tôi tâp trung vào
viêc "truóc hêt di tìm Nuóc Thiên Chúa¨ hon cá thói quen mà chúng tôi
dã tùng làm truóc dây. Ai nây chú tâm vào bôn phân hãng ngày cúa
mình, chãm chi ôn diên chuân bj cho cuôc luu diên sãp tói tai Hoa Ky, ra
súc làm tôt tùng công tác nhó môi ngày, dông thòi cô gãng trong ý thúc
là không nên lo läng gì cá. Chính vào thòi diêm này, truóc khi thòi gian
luu ngu tai Thuy Ðiên cúa chúng tôi hêt han, thì ông Wagner lai úng tiên
cho các buôi trình diên sãp tói, dông thòi còn gói vé cho chúng tôi dáp
con tàu SS Bergensljord lên duòng sang Mÿ.

Vào ngày 7 tháng 10, khi chúng tôi câp bên Brooklyn, Hedwig nói vói
giong thât vong rãng:

- Dù là thòi buôi chiên tranh, thê mà chuyên di này không gãp
nguy hiêm gì, thê nhung cüng chãng có chút gì là húng thú.
Chãng có chuyên bât thuòng nào xây ra.

Phóng viên và các ký giá nhà báo lên tàu rât nhiêu nhãm sãn nhüng tin
túc sôi dông thích thú. Chúng tôi cüng duoc chup hình: Hình riêng gia
dình Von Trapp; hình gia dình Von Trapp chup vói Kirsten Flagstad là
nguòi cüng di trên chuyên tàu Bergensfjord. Trong dám dông, tôi nhìn
thây ông Snowsden, là nguòi huóng dân chúng tôi nãm truóc dây. Ông
vây tay goi chúng tôi: "Chào mùng tró vê nhà!¨ Giò dây dên luot chúng
tôi phái trình giây cho Viên Chúc Di Trú. Riêng Rupert duoc câp Visa di
dân, còn tât cá chúng tôi thì dên dây bãng Visa Du Ljch.

5

Tôi cám thây nhe nhõm cá nguòi và ta on Chúa sau nhiêu tháng bât an.
Tôi tuóng nhu mình dang buóc vào duoc thiên dàng, cho tói giây phút
dên luot tôi trình giây, và Viên Chúc Di Trú dua ra câu hói djnh mênh:

- Bà du dinh ó lai Hoa Ky này trong bao lâu?

Tôi lai không trá lòi dúng nhu diêu mà tôi phái trá lòi là "Da thua sáu
tháng nhu Visa cho phép a.¨ Thay vì vây tôi lai buôt miêng nói:

- Ò tôi rât thich thú sông ó dây. Tôi chãng muôn ròi khói dât
nuóc này nüa!

Nghe vây thái dô viên chúc thay dôi ngay. Thê là cá gia dình Von Trapp
bj dình lai cho dên giò chót, và moi nguòi bj chât vân lui tói nhiêu lân.
Dù nói thê nào chúng tôi cüng không có thê dánh tan di duoc ân tuong
nguy hai tù dâu do câu trá lòi lõ miêng cúa tôi gây ra: nên ho cho rãng
chúng tôi có ý djnh không ròi khói dât nuóc này nüa.

Moi nguòi ròi khói con tàu, duy có gia dình chúng tôi là còn ó lai. Môt
chú cánh sát cao lón dên canh chùng chúng tôi. Tât cá nhüng gì mà
chúng tôi có thê làm trong thòi gian còn lai trong ngày là choi trò choi
lãn dïa vói nhau, hay thuóng lãm cánh Brooklyn. Chúng tôi chua biêt tai
sao minh lai bj tam giü nhu thê này. Hedwig dua ra lòi doán chùng cuôi
cùng là: ngày mai chúng ta së duoc dua ra Ðáo Ellis.

Môt chiêc ca nô dên và chú cánh sát dem chúng tôi dên hòn dáo có xây
sãn môt nhà tù lón, là noi các ngoai kiêu bj tình nghi së bj tam giü dê
duoc thanh loc cân thân. Rupert dang mau mãn di dên khách san
Wellington, và tù dó câu tìm cách cúu gia dinh ra khói tù, bói vì thuc su
noi chúng tôi dên chính là nhà tù. Sau khi cánh cúa không lô duoc khép
lai mà tù bên trong thì không có tay nãm dê mó ra duoc. Chúng tôi
duoc dân dên môt noi rông lón giông nhu phòng chò chính cúa Nhà Ga
Trung Ưong.

Hôm dó là vào tháng Muòi, môt trong nhüng ngày nóng âm và nãng
dep cúa mùa Hè Miên Bãc Mÿ. Thê nhung theo thông lê trên Ðáo Ellis
là: bãt dâu tù ngày 1 tháng 10, nguòi ta mó lò suói rôi. Các cúa sô có
6

song sãt ó mãi trên cao gân trân nhà, nên không thê mó duoc, khiên
cho nhiêt dô lên tói hon 30 dô bách phân.

Martina tiên lai gân môt chú an ninh nói:

- Tôi có thê dúa em bé ra ngoài cho mát duoc không?

Câu trá lòi là:

- Môi ngày duoc phép ra ngoài núa tiêng sau giò com trua.

Chúng tôi không hiêu tai sao chúng tôi lai phái ó dây. Chúng tôi duoc
mây nhân viên trên tàu cho biêt là giây tò cúa chúng tôi không rõ ràng.
Lý do mà chúng tôi phái dên dây chi là thú tuc cân thiêt mà thôi, nhung
chúng tôi nhó là mình dâu có làm diêu gì sai trái. Có lë do môt su hiêu
lâm nào dó, và chãc là dên chiêu thì Rupert së dên dón chúng tôi ra. Do
dó chúng tôi cú bình thán ngôi chò trên hai chiêc ghê dài kê dôi diên vói
nhau. Chúng tôi dùng hành lý là nhüng chiêc va ly dê vây thành môt góc
dành riêng cho mình và cùng nhau cât tiêng ca hát. Ðây cüng chính là
lúc dê mà ôn tâp. Chãng mây chôc, nhiêu nguòi xúm quanh chúng tôi,
và xem chùng nhüng guong mãt buôn buc cúa ho bót hãn di nôi lo lãng
sau môt tiêng dông hô nghe chúng tôi ca hát. Thê là chúng tôi bãt
chuyên vói ho. Ho gôm dú thú nguòi: nguòi Tây Ban Nha, nguòi Do
Thái, nguòi Hy Lap, vói cá môt nhóm nguòi Hoa nüa. Chúng tôi nghe
nói nhóm nguòi Hoa ó dây dã hon 8 tháng rôi. Còn lai hâu hêt dêu ó
dây ít ra cüng dên mây tuân lê. Chúa oi – buôi nhac hôi dâu tiên cúa
chúng con së khói diên vào ngày 15 tháng này rôi. Môt bà dên tù Hòa
Lan nói:

- Ít ra thì cüng chãng tôn phí gì. Moi su dêu do chính phú dài tho
cá. Nêu nhu Hoa Ky không cho nhâp cánh, thì con tàu dã mang
các ban dên dây, së phái cung câp các vé cùng hang nhu khi
dên, rôi mang các ban tró vê noi mà các ban dã ròi bên và chi
phí di chuyên dêu do chính ho phái chju. Các ban không phái
mât môt dông xu nào cá.

7

Câu chuyên nghe ra cám thây an úi dây nhung cüng thê thám chùng
nào! Nhu thê có nghïa là biêt dâu chúng tôi së có vé hang ba trên con
tàu Bergensfjord dê mà tró vê lai Oslo. Tói dây cha Werner lên tiêng hói:

- Vây nêu quôc gia bên Âu Châu nào dó không cho phép chúng
tôi lên bò, vây thì phái làm sao?

Nguòi dàn bà kia trá lòi không do du:

- Thì con tàu phái giü các ban lai. Có môt gia dình nguòi Ý di
chuyên trên biên lui tói nhu thê tói 11 lân giüa hai thành phô
New York và Le Havre, và chính ho cüng không phái mât môt
dông xu nào cá.

Thât là môt trang huông có thê xây ra! Môt nhân viên an ninh dên, dó là
môt thiêu phu mâp map, có mái tóc nhòn nhu dính mõ. Chj ta dua mãt
thãm dò, rôi trao cho chúng tôi môi nguòi miêng giây nhó có lòi thông
tin bãng tiêng Ðúc: "Thông báo: quý ban duoc dua dên Ðáo Ellis, bói vì
có diêu nghi ngò vê Sô Thông Hành cúa quí ban. Quý ban së tham du
môt phiên tòa vê viêc này trong môt thòi gian càng sóm càng tôt dê các
ban có thê có ý kiên vê su viêc cúa mình. Truòng hop quý ban không
nói duoc tiêng Anh, các ban së có thông djch viên. Thê nên các ban
không có gì mà phái hoáng hôt cá. Các ban së duoc dôi xú rât doàng
hoàng.¨ Tiêp theo là nhüng giòng chü viêt hoa: "ÐÙNG NÓÌ GÌ VÈ
HOÀN CÀNH CÙA MÌNH VÓÌ CÁC BAN TÙ KHÁC.¨ Cuôi cùng phía
duói còn thêm câu: "Xin cú kiên nhân. Chúng tôi không muôn câm giü
quý ban thêm môt giây phút nào lâu hon thòi gian mà chúng tôi tuyêt dôi
cân phái câm giü.¨

Giò com trua dã tói. Chúng tôi phái xêp hàng dôi cú hai nguòi môt dê
di qua cúa duoc mó ra vói môt chìa khóa dãc biêt tù bên trong. Khi qua
cúa, thiêu phu mâp ây dêm sô nguòi bãng cách vô nhe trên vai tùng
nguòi môt. Georg xem ra vô cùng không thích chuyên này.

Trên môt dây bàn dài, thúc ãn dã don sãn trong các dïa nhôm. Tât cá
dung trong môt chiêc khay.

8

Än xong, chúng tôi lai xêp hàng tùng hai nguòi môt và duoc dân vào
môt thúa vuòn rông. Chiêc vuòn duoc vây quanh bãng hàng rào këm
gai rât cao. Tai dây cái mà chúng tôi nhìn thây dang chào chúng tôi
chãng là gì khác hon chính là Tuong Nü Thân Tu Do.

Núa giò hóng mát quá thuc là ngãn ngúi. Tiêng huýt sáo nào dó vang
lên nhãc báo chúng tôi phái tró vào bên trong.

Cuôi cùng thì Rupert tói thãm chúng tôi, dáng diêu không duoc vui vé,
và cho chúng tôi biêt:

- Có môt ai dó trong chúng ta dua ra ý djnh là muôn ó lai dât
nuóc này, khiên cho ho nghi ngò hêt moi nguòi, do vây chính
quyên không muôn dê chúng ta nhâp cánh. Ðây là diêu mà ông
Wagner nói cho con biêt .

Chãng duoc bao lâu, Rupert cüng phái ra vê. Giò thãm viêng dã hêt.
Chúng tôi nhãc cho câu hãy cô gãng nhò các ban bè cü cúa chúng tôi
bãng moi cách dua chúng tôi ra khói dây.

Joannes dã tâp di vào ngày cuôi cùng khi hai me con chúng tôi có djp ó
môt mình trên tàu Bergensfjord. Bây giò thì bé có djp tâp di cá ngày. Tuy
chua duoc tròn chín tháng, nhung bé rât là cúng cát. Vùa mái hát ca
vùa mái choi dùa vói Joannes, tôi cám thây thòi gian qua di thât là
nhanh. Chúng tôi lai xêp hàng dôi dê di ãn tôi, và tiêp theo là thu vén tât
cá hành lý, dê rôi duoc huóng dân lên lâu, di vào môt phòng ngú chung
rông lón. Các cúa sô bé nhó trên tuòng thì ó mãi trên cao tân sát trân
nhà. Và cúa ra vào lai không có tay nãm phía trong. Ðèn diên dê sáng
chung cá dêm, làm cho moi nguòi dêu khó ngú, và lai còn môt chuyên
nüa là vào ban dêm nhân viên an linh ra vào nhiêu lân dê dêm dâu
nguòi. Môi lân nhu thê, Joannes lai thúc giâc và buc bôi khóc.

Sáng hôm sau, chúng tôi duoc dánh thúc vào lúc 6 giò. Báo chí bên
ngoài nghe tin gia dình Von Trapp dang bj tam giü tai Ðáo Ellis, nên ho
dã gói các ký giá và phóng viên dên. Thinh thoáng môt chú cánh sát vào
và kêu tên nguòi nào dó, và nguòi may mãn này duoc ra tòa phóng
vân. Ðên ban chiêu Rupert cho biêt rãng ông Drinker húa ra súc cô
9

gãng dê can thiêp chuyên này. Phân chúng tôi cüng làm quen nhanh
chóng vói lê lôi sông thuòng ngày ó dây: xêp hàng dôi di ra di vào, ãn
uông các thú don sãn trên các chiêc khay, quen cá vói viêc dêm dâu
nguòi ngày cüng nhu dêm, quen vói các cúa sô nho nhó trên tuòng cao
sát tói trân nhà, cüng nhu cúa ra vào không có tay nãm dê mó duoc tù
bên trong. Cha Wasner có thê dâng thánh lê vào môi buôi sáng, mà chi
có gia dình chúng tôi mói duoc tham du mà thôi, ngoài ra không có ai
duoc tham du cá.

Ông King giám dôc trai tù có dên thãm hói chúng tôi. Ông là nguòi rât là
dê thuong. Ông nói ngay cá dên nghê sï hàng dâu là Toscanini cüng dã
ó dây môt thòi gian ngãn, cüng nhu nhiêu nghê sï nôi danh khác, thê
nên ông trân an chúng tôi là dùng có lo lãng gì cá. Ðên chiêu, bà
Elizabeth là vo ông Carleton Smith dên thãm mang theo môt gió lón dây
trái cây tuoi ngon, cùng vói nhüng tò bào dãng hình chúng tôi: gia dình
Von Trapp choi nhac tai Ðáo Ellis. Thê là công chúng bên ngoài dêu biêt
dên chúng tôi rôi. Bà Elizabeth trân an chúng tôi rãng các ban bên ngoài
dang ráo riêt tìm cách dua chúng tôi ra khói dây.

Giò dây chúng tôi thoái mái hát ca, bói vì bà con trong này dêu lây làm
thích thú chuyên chúng tôi ca hát. Ðiêu này dã giúp moi nguòi nguôi
ngai di nhüng nôi lo âu trong hoàn cánh khó khãn cúa ho. Vì vây chúng
tôi tró nên nôi tiêng ngay trong Ðáo Ellis này.

Sang dên ngày thú bôn, chúng tôi càng cám thây thoái mái hon nhu ó
nhà mình vói nêp sông thuòng lê nhu moi ngày. Chúng tôi ôn diên nhac
cu trong ngày. Cha Wasner thì tháo soan ra môt hòa âm mói. Chúng tôi
viêt môt sô thu tù dê cám on các ban bên Thuy Ðiên. Chúng tôi yên
lãng chò dên giây phút phóng vân tai tòa. Chúng tôi duoc moi phía cho
biêt rãng phóng vân chi là hình thúc cho có lê mà thôi. Thê nên chúng
tôi chò doi dên luot mình. Môt lá tho tù ông Drinker là nguòi dã hêt
lòng giúp dõ chúng tôi dã làm cho chúng tôi núc lòng vui vé chò. Vào
ban chiêu, cánh cúa lai mó ra, và lân này tên chúng tôi duoc goi tói.
Chú cánh sát huóng dân chúng tôi dên phòng tòa. Tai dây chúng tôi
phái tuyên thê là së nói su thât, tât cá là su thât, và không gì khác hon
ngoài su thât. Tiêp dên là chuôi dài nhüng câu chât vân. Chúng tôi (và
nhât là tôi) bj chât vân suôt hai tiêng ruõi dông hô. Tai sao chúng tôi lai
10

dên xú só này? Chúng tôi du djnh së làm gì ó dât nuóc này? Chúng tôi
së cu ngu ó dâu? Chúng tôi du djnh së ròi khói dây trên con tàu nào?
Tai sao chúng tôi lai không biêt? Chúng tôi không có vé khú hôi phái
không? Chúng tôi phái chãng không muôn ròi khói dây? Vân vân và vân
vân. Sau khi chúng dã nói su thât, tât cá là su thât, và không gì khác
ngoài su thât trong suôt hai tiêng ruõi dông hô, quan tòa nói ông không
tin lòi chúng tôi nói. Chúng tôi duoc phép ròi khói phòng toà. Ý nghï
"con tàu Bergensfjorg së duong buôm ròi bên vào ngày mai¨ thoáng qua
trong dâu óc cúa tôi.

Các ban bè trong trai tù chò doi chúng tôi ó bên ngoài phòng tòa, và khi
nghe thây su viêc, tât cá tó vé thuong hai chúng tôi. Môi lân môt tù nhân
duoc thá tu do, moi nguòi xúm quanh dê chúc mùng truóc khi ban
mình buóc ra khói cánh cúa nhà tù. Lân này thì moi nguòi dêu tuóng là
së mùng cho chúng tôi. Thê rôi chúng tôi lãng lë cùng nhau ngôi xuông
và cùng nhau cât tiêng hát. Ðây là viêc duy nhât mà chúng tôi có thê làm
nêu nhu không muôn khóc. Khi hát duoc núa bài thì Georg lai duoc goi
vào phòng tòa. Sau dó ít phút chàng quay tró ra và lên tiêng vui mùng
báo: chúng ta duoc TU DO rôi. Các ban cúa chúng tôi bên ngoài dã tiêp
xúc vói các thuong nghj sÿ và Quôc Hôi xin yêm tro cho chúng tôi. Sau
dó dã có lòi nói tù Washington nhãn dên Ðáo Ellis. Thê là su hiêu lâm
dã duoc giái tóa.

Thât là cám dông biêt bao khi các ban tù tó ra hón hó chia sé niêm vui
mùng cúa chúng tôi. Truóc hêt là nhüng tiêng vô tay bât tân trong khi
chúng tôi gói xêp hành lý. Tiêp dên là xin thêm môt bài ca. Tiêng vô tay
lai vang lên. Rôi lai môt bài nüa, và cuôi cùng là bài ruôt cúa chúng tôi là
bài Jodler. Bên ngoài, Rupert dang chò sãn. Trên chiêc canô, chúng tôi
lai nhìn thây Tuong Nü Thân Tu Do, có diêu là lân này thì nhìn thây ó
bên ngoài hàng rào këm gai cúa nhà tù.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful