You are on page 1of 6

HI THO

NG DNG GIS TON QUC 2012


TP. H Ch Minh, 29 - 30/10/2012
NG T CHC

TRNG I HC TI NGUYN V MI TRNG TP. H CH MINH

TRNG I HC NNG LM TP. H CH MINH

TI TR VNG

NG TI TR

BAN T CHC HI THO NG DNG GIS TON QUC 2012


PGS.TS. NGUYN INH TUN (Trng H Ti nguyn v Mi trng TPHCM) PGS.TS. NGUYN HAY (Trng i hc Nng Lm TPHCM) PGS.TS. NGUYN KIM LI (Trng i hc Nng Lm TPHCM)
V i din ca cc Trng, Vin nghin cu, n v ti tr Trng i hc Ti Nguyn v Mi Trng TPHCM, Trng i hc Nng Lm TPHCM, Vin Ti nguyn Mi trng v Pht trin Bn vng ti Hu, Trng i hc Cn Th, Trng i hc Khoa hc T nhin H Ni, Trng i hc An Giang, Trng i hc Nng Nghip H Ni, Trng i hc Hu, Trng i hc Bch Khoa TPHCM, Trng i hc S Phm-H Nng, Vin a l Ti nguyn TPHCM, Cng ty My tnh Long V, Cng ty C phn Thit b Chu (ASIA GREENTECH), ESRI-Vietnam, Cng ty VIDAGIS, Cng ty C phn Thit b Thng Li, Viet An Environment Technology Co.Ltd., GTO-Software.
Ban Bin tp K yu Hi tho ng dng GIS ton quc 2012 1. PGS.TS. Nguyn Kim Li (Trng i hc Nng Lm TPHCM) 2. TS. Trng Phc Minh (Trng i hc S Phm-H Nng) 3. PGS.TS. Bi T Long (Vin Ti Nguyn v Mi Trng TPHCM) 3. TS. Nguyn Hiu Trung (Trng i hc Cn Th) 4. PGS. TS. V Quang Minh (Trng i hc Cn Th) 5. PGS.TS. Nguyn Ngc Thch (Trng i hc Khoa hc T nhin H Ni) 6. TS. Nguyn Quang Tun (Trng i hc Hu) Hi ng Khoa hc Hi tho ng dng GIS ton quc 2012 1. PGS.TS. Nguyn Kim Li (Trng i hc Nng Lm TPHCM) 2. PGS.TS. Nguyn inh Tun (Trng i hc Ti nguyn v Mi trng TPHCM) 3. PGS.TS. Bi T Long (Vin Ti Nguyn v Mi Trng TPHCM) 4. TS. Trng Phc Minh (Trng i hc S Phm-H Nng) 5. TS. H nh Dun (Vin Ti nguyn Mi trng v Pht trin Bn vng ti Hu) 6. TS. Nguyn Quang Tun (Trng i hc Hu) 7. PGS.TS. Nguyn Ngc Thch (Trng i hc Khoa hc T nhin H Ni) 8. PGS.TS. Trn Vnh Phc (Trng i hc Cng ngh Thng tin TPHCM) 9. PGS.TS. V Quang Minh (Trng i hc Cn Th) 10. PGS.TS. L Vn Trung (Khu Cng ngh Phn Mm-i hc Quc Gia TPHCM) 11. TS. Nguyn Hiu Trung (Trng i hc Cn Th) 12. TS. Lm o Nguyn (Vin a l Ti nguyn TPHCM) 13. TS. L Trung Chn (Trng i hc Bch Khoa TPHCM) 14. ThS. L Phc Thnh (VIDAGIS) Ban Th k Hi tho ng dng GIS ton quc 2012 1. ThS. Phm Nguyn Bo Hnh (Trng i hc Ti nguyn v Mi trng TPHCM) 2. ThS. T Th Cm Loan (Trng i hc Ti nguyn v Mi trng TPHCM) 3. KS. Nguyn Duy Lim (Trng i hc Nng Lm TPHCM) 4. KS. L Hong T (Trng i hc Nng Lm TPHCM) 5. ThS. Hong Th Thy (Trng i hc Nng Lm TPHCM)

CHNG TRNH HI THO


NG DNG GIS TON QUC 2012 Tp. H Ch Minh, 29 - 30/10/2012 18D Cng Ha, Qun Tn Bnh, TPHCM (Cc Hu Cn B Quc Phng)
NGY 29/10/2012 7:30 8:00 n tip i biu 8:00 8:45 Khai mc hi tho MC: Nguyn Th oan Trang - Vn ngh cho mng - Gii thiu i biu, chng trnh hi tho - Din vn khai mc: Hiu trng, Trng i hc Ti nguyn v Mi trng TPHCM - Din vn khai mc: Hiu trng, Trng i hc Nng Lm TPHCM - Pht biu cho mng t B Khoa hc & Cng ngh - Pht biu cho mng t Ban t chc - Ban t chc tng qu lu nim cho cc n v ti tr 8:45 9:45 Phin ton th Ch tr: PGS.TS. V Quang Minh, PGS.TS. Nguyn Kim Li Bo co vin Nguyn Kim Li Nguyn Hiu Trung V Quang Minh 9:45 10:00 Gii lao 10:00 12:00 Tiu ban A1 (GIS 3D Qun l th) Ch tr: TS. Nguyn Hiu Trung, ThS. Quch ng Thng Bo co vin Trn Thanh Thi C quan i hc Cn Th Cng ty TNHH Ky thu t Mi trng Vi t An Cng ty VIDAGIS i hc Cn Th Ch nh gi kh nng ng dng nh MODIS theo di din bin c cu ma v la 2000-2010 lm c s xy dng bn hin trng 2011 ng bng sng Cu Long GIS 3D City Gii php mi cho qun l h tng th WorkSmart trong chin lc gim tht thot nc sch ng dng d liu v tinh SCIAMACHY /ENVISAT trong theo di xu hng pht thi CO2 BSCL C quan i hc Nng Lm TPHCM i hc Cn Th i hc Cn Th Ch H h tr trc tuyn cnh bo l lu vc sng Vu Gia, tnh Qung Nam GIS trong nh gi tc ng ca Bin i kh hu Chin lc pht trin ng dng cng ngh GIS

Nguyn Vn L c L Phc Thnh Nguyn Khc Phng

Nguyn Cao Lun Quch ng Thng

GTO-Software Trung tm GIS TPHCM

Qun l ti sn v vn hnh mng li Phn tch mng vi SpatiaLite v OpenStreetMap

10:00 12:00 Tiu ban B1 (L lt - Trt l t) Ch tr: PGS.TS. Bi T Long, TS. Nguyn Quang Tun Bo co vin C quan Vin Ti nguyn Mi trng v Pht trin Bn vng ti Hu Ch ng dng vin thm nghin cu din bin s dng t vng ct ni ng v ct ven bin vng ng Nam tnh Qung Tr giai on 2005 2010 v xut hng s dng t hp l Cloud GIS for better collaboration ng dng cng ngh vin thm v GIS kt hp vi m hnh l thuyt trong nghin cu tai bin trt l t ng H Ch Minh - on qua huyn B Trch, tnh Qung Bnh ng dng GIS xy dng h thng thng tin t ai phc v cng tc a chnh cp c s, min Trung Vit Nam: Trng hp nghin cu ti phng Ph Hi, thnh ph Hu ng dng h thng thng tin a l GIS trong thng k ngp lt h lu lu vc Cu Thnh ph Nng ng dng cng ngh GIS v m hnh ton nh gi nh hng ca bin i kh hu, nc bin dng n din bin ngp lt thnh ph Cn Th

H nh Dun

Wuttiboon Faamnuaypol L Thnh Ngh

ESRI - Vietnam B mn S phm a l - H Cn Th

Nguyn Bch Ngc

i hc Nng Lm Hu

Nguyn Hong Lm

i hc Bch Khoa i hc Nng i hc Thy li C s II

Phm Ngc

12:00 13:00 n tra 13:00 15:00 Tiu ban A2 (Kh tng Thy vn Mi trng bin) Ch tr: TS. L Trung Chn, TS. H nh Dun Bo co vin Nguyn nh Ph Nguyn Kim Li Nguyn Hng Quyn C quan Ch H California - Irvine, H thng cung cp d liu ma trc Hoa K & i hc Nng tuyn ton cu G-WADI PERSIANNLm TPHCM CCS GeoServer ng dng nh vin thm MODIS theo Khoa Mi trng & di kh hn nh hng n nng nghip TNTN - i hc Cn Th ng bng sng Cu Long ng dng cng c GIS khai thc s liu Trung tm D bo kh d bo ma t h thng cnh bo l ton tng thy vn trung cu (GFAS) trong d bo l sng M ng Cng

Nguyn Quc Anh

Theo di s thay i hin trng rn san Khoa Mi trng & Ti h v c bin s dng nh Landsat v Nguyn Th Hng ip nguyn Thin nhin - i ALOS huyn Ph Quc, tnh Kin hc Cn Th Giang ng dng nh v tinh QuickBird xy dng bn phn b rn san h nm Phan Kiu Dim i hc Cn Th 2010 x Tam Hi, huyn Ni Thnh, tnh Qung Nam Khoa Mi trng i Thnh lp bn d bo tn thng b L Th Thu Hin hc Khoa hc T nhin bin Bnh Thun do mc nc bin dng HQG-TPHCM 13:00 15:00 Tiu ban B2 (Cht lng Mi trng) Ch tr: PGS.TS. Trn Trng c, TS. Nguyn Quang Tun Bo co vin Bi T Long C quan Vin Mi trng v Ti nguyn, i hc Quc Gia TPHCM Ch Xy dng phn mm nh gi cht lng mi trng theo phng php ch s mi trng xut phng php nh gi mi Vin Mi trng v Ti trng nc da trn l thuyt logic nguyn - H Quc gia m p dng trong gim st mi trng TPHCM ca doanh nghip Phn tch tc ng tch cc ca t ngp B mn GIS - i hc nc ven sui n cht lng ngun Nng Lm TPHCM nc mt ti lu vc a Tam, tnh Lm ng Khoa Ti nguyn v Mi ng dng vin thm v h thng thng trng - i hc Nng tin a l nh gi xi mn t g huyn nghip H Ni Tam Nng, tnh Ph Th ng dng cng ngh GIS phn vng Khoa a l - i hc S cht lng nc vnh Ca Lc, tnh phm Nng Qung Ninh Thit k mng li cp nc vi chc Cng ty TNHH K thut nng Darwin Designer ca phn mm Mi trng Vit An GIS Bentley WaterGEMS

Ch nh L

L Hong T

Trn Quc Vinh Nguyn Th Diu Nguyn Vn Ph 15:00 15:15 Gii lao

15:15 16:45 Tiu ban A3 (Lm nghip) Ch tr: TS. Lm o Nguyn, TS. L Cnh nh Bo co vin Nguyn Th Thanh Hng Nguyn Quang Tun Nguyn Th Huyn C quan i hc Ty Nguyn i hc Hu B mn GIS - i hc Nng Lm TP.HCM Ch S dng nh v tinh SPOT 5 c lng tr lng lm phn bng phng php Regression Kriging ng dng WebGIS trong pht trin cng ng Nht Bn ng dng vin thm quang hc v radar trong gim st rng ngp mn khu vc tnh C Mau

La Vn Hng Minh Phm Th oan Duy

ng dng phng php phn loi da trn i tng thnh lp bn t l rng ng dng GIS xy dng bn hin Khoa Mi trng v Ti trng a dng sinh hc thy sn rng nguyn Thin nhin - i tram M Phc v rng ngp mn C hc Cn Th Lao Dung, tnh Sc Trng i hc ng Thp

15:15 16:45 Tiu ban B3 (t ai Th nhng) Ch tr: PGS.TS. V Quang Minh, TS. Trng Phc Minh Bo co vin Trn Th Phng C quan Khoa Ti nguyn t v Mi trng Nng nghip - i hc Nng Lm Hu Khoa Nng nghip, Trng Cao ng Cng ng Vnh Long Phng Ti nguyn Mi trng huyn Tr n tnh Vnh Long Phn Vin Quy hoch v Thit k Nng nghip min Nam Vin Mi trng v Ti nguyn TPHCM Ch ng dng SWAT m phng nh hng ca thay i s dng t n xi mn lu vc sng B, min Trung Vit Nam nh gi kh nng s dng nh MODIS theo di bin ng s dng t cp Tnh v Huyn tnh Vnh Long giai on 2000 2010 K thut thng k khng gian h tr nh gi tr lng t st Trng hp nghin cu huyn Tr n, tnh Vnh Long ng dng cc cng c phn tch khng gian trong ArcGIS tch hp cc bn quy hoch chuyn ngnh vo bn quy hoch s dng t ng dng GIS kt hp h qun tr c s d liu xy dng c s d liu ti nguyn mi trng cp tnh, p dng cho tnh Bnh Dng

Nguyn Quc Hu

Lu Vn Dng

Phan Ngc Trng

Trn Th Vn

16:45 17:00 Tng kt v tho lun chung Ch tr: PGS.TS. Nguyn Kim Li PGS.TS. Nguyn inh Tun NGY 30/10/2012 Chia s Kinh nghim & Hp tc trong o to ngnh GIS gia cc Trng - Vin Cng ty ti Trng i hc Ti nguyn v Mi trng