You are on page 1of 1

S GIO DC V O TO

KHNH HA

KIM TRA HC K I NM HC 2012-2013


MN TON LP 12
Thi gian lm bi : 150 pht (khng k thi gian giao )

CHNH THC

Bi 1. (3,00 im)
Cho hm s y = x 3 + (2m + 1) x 2 (m 2 3m + 2) x 1 c th ( Cm).
1) Kho st s bin thin v v th hm s khi m=1.
2) Tm m ( Cm) c hai im cc tr nm v hai pha trc tung.
Bi 2. (2,00 im)
2

1) Gii phng trnh 5x 2 x + 51+2 x x = 6


2) Gii bt phng trnh log0,2 ( x + 3) log5 ( x 7) log0,2 24
Bi 3. (2,00 im)
1) Tm (1 + x )sin(2 x + 1)dx
3

2) Tm gi tr ln nht v gi tr nh nht ca hm s y = e2 x 6 x trn on [1 ; 3].


Bi 4 (2,00 im)
Cho khi lng tr ng ABC.ABC c y ABC lm tam gic vung cn ti B v BA=AA=a
1) Tnh th tch khi lng tr ABC.ABC.
2) Chng rng cc im A, B, C, A, B,C cng thuc mt mt cu, xc nh tm v bn
knh mt cu
3) Gi M, N ln lt l trung im BB v CC. Tnh t s th tch ca khi a din
AMNCBA v khi lng tr ABC.ABC.
----- Ht-----