You are on page 1of 54

n mn hc

mng li in

Mc luc
Mc luc.................................................................................... 1
Chng I: Cn Bng Cng Sut Trong H Thng in..............4
I. Cn bng cng sut tiu dng...........................................4
II. Cn bng cng sut phn khng.....................................5
Chng II: La Chn Cc Phng n Ni Dy Ca Mng in V
So Snh Cc Phng n V Mt K Thut................................8
A. D kin cc phng n ca mng in thit k...............8
B. Tnh ton c th cho tng phng n ............................12
I. Phng n I:......................................................................12
1. in p M mng in................................................12
2. La chn tit din dy dn theo iu kin pht nng
.......................................................................................13
3. Tnh tn thp in p..............................................15
II. phng n II:....................................................................16
1. in p nh mc ca mch in..............................17
2. La chn tit din dy dn v kim tra k pht nng
.......................................................................................17
3. Tnh tn tht in p...............................................18
III. Phng n III:..................................................................18
1. S ni dy:.............................................................18
2. in p nh mc ca mng in ...........................19
3. La chn tit din dy dn v kim tra iu kin
pht nng........................................................................ 19
4. Tnh tn tht in p...............................................20
IV. Phng n IV...................................................................21
1. S ni dy:..........................................................21
2. in p nh mc ca mng in............................21
3. La chn tit din dy dn v kim tra iu kin
pht nng........................................................................ 21
4. Tnh tn tht in p...............................................22
V. Phng n V.....................................................................23
1. S ni dy:..........................................................23
2. Chn in p nh mc cho mng............................23
3. La chn tit din dy dn v kim tra iu kin
pht nng .......................................................................24
4. Tn tht in p.......................................................25

hong vn dng

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

VI. Tng kt cc phng n................................................26


Chng III. So Snh Cc Phng n Chn V Mt Kinh T. . .27
I. Tnh ton c th tng phng n chn.......................28
1. Phng n 1.................................................................28
2. Phng n 2.................................................................29
3. Phng n 3.................................................................29
4. Phng n 4.................................................................30
II. Tng kt v la chn phng n ti u............................31
I. S lng MBA.....................................................................32
II. chn cng sut MBA.......................................................32
III. S ni dy cc trm v mng in........................33
IV. S ni dy chi tit:................................................35
Chng V. tnh ton cc trng thi vn hnh ca li in.......36
I. ch ph ti cc i...................................................36
II. ch ph ti cc tiu.................................................41
III. ch s c................................................................45
Chng VI. La chn phng php iu chnh in p .......49
I. ph ti I...........................................................................50
II. Cc ph ti cn li: tnh ton tng t kt qa cho bng
sau.....................................................................................51
Chng VII. Cc ch tiu kinh t k thut ca mng in.....52
I. Tnh vn u t xy dng mng in...........................52
II. Tng tn tht in nng ca mng in....................53
III. Tnh chi ph v gi thnh ti in...............................54

hong vn dng

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

Phn m u
Trong s nghip Cng Nghip Ho v Hin i Ho t nc, in nng ng vai tr ch o v quan trng trong nn
kinh t quc dn. N c s dng rng ri trong tt c cc
lnh vc ca nghnh kinh t quc dn v in nng l
ngun nng lng c th d dng chuyn ho thnh cc dng
nng lng khc. Chnh v vy trc khi xy dng mt h thng
mt khu cng nghip hoc mt khu dn c ngi ta phi
xy dng h thng cung cp in, nhu cu v in khng
ngng tng trong giai on trc mt v cn trong phi d tr
cho pht trin trong tng lai gn.
n mn hc Mng Li in l mt bc thc dc quan
trng cho sinh vin nghnh H Thng in bc u lm quen
vi nhng ng dng thc t. y l mt ti ht sc quan
trng cho mt k s in trong tng lai c th vn dng
nhm a ra c nhng phng n ti u nht.
Trong n thit k mn hc Mng Li in em s
dng cc ti liu sau:
1. Gio trnh Mng Li in ca tc gi Nguyn
Vn m
2. Gio trnh Thit K Cc Mng V H Thng
in ca tc gi Nguyn Vn m.
3. Gio trnh Nh My in V Trm Bin p ca
ng tc gi Trnh Hng Thm, Nguyn Hu
Khi, o Quang Thch, L Vn t, Phm Vn Ho.
Ni dung n gm nhng phn sau:
Chng I : Cn bng cng sut trong h thng
Chng II : D kin cc phng n v so snh v
mt k thut
Chng III : So snh cc phng n v mt kinh t
Chng IV : Chn s lng, cng sut MBA v s
ni dy
Chng V : Tnh chnh xc trng thi vn hnh ca
L

hong vn dng

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

Chng VI : La chn phng thc iu chnh in


p
Chng VII: Cc ch tiu kinh t k thut
Do thi gian v kin thc cn hn ch nn bn n
ca em khng th trnh khi nhng thiu st, em rt mong
thy c trong b mn gp bn n ca c hon
thin hn.
Trong qu trnh lm n em c s ch bo nhit
tnh ca thy c trong b mn c bit l c gio ng
Diu Hng trc tip hng dn em trn lp. Qua y em
xin gi li cm n chn thnh n thy c trong khoa v c
ng Diu Hng hng dn cho em hon thnh n ny.

Chng I: Cn Bng Cng Sut Trong H Thng in


Qu trnh sn sut, truyn ti v tiu th in
nng trong HT c tin hnh ng thi do in nng khng
th tch lu c. Ti mt thi im lun c s cn bng
gia in nng sn sut v in nng tiu th, c ngha l
ti mi thi im cn phi c s cn bng gia cng sut
tiu th v pk pht ra vi cng sut tiu dng v pk tiu th.
Nu s cn bng trn b ph v th cc ch tiu cht lng
in nng b gim dn ti mt n nh hoc lm tan r h
thng. Do vy phi kim tra s cn bng cng sut trong M
trc khi bt u TK mt mng li.

I. Cn bng cng sut tiu dng


Gi s ngun in cung cp cng sut tiu dng
cho cc ph ti, do s cn bng cng sut in biu
din bng biu thc sau:

P = P
F

YC

Trong :

hong vn dng

: Cng sut tiu dng pht ra ca ngun

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

: Tng cng sut tiu dng yu cu ca

YC

h thng
M:

= m

YC

P m

+ Ptd + Pdt

: L h s ng thi ( y ly m = 1)

: Tng cng sut tiu dng trong ch

= P1 + P2 +P3 + P4 + P5 + P6

Pt

ph ti cc i

PPt

Pt

= 30 + 32 +28 +24 +30 +32 = 176 (MW)

P m:

Tng tt cng sut in nng trong

mng in (tnh theo s % ca ph ti cc i)

P m= 5% P

Pt

td

dt

= 176 . 5% - 8,8 (MW)

: Tng cng sut t dng v cng

sut d tr ca mng.

y:

dt

td

= 0 V

coi nh ly t thanh

ci cao p.
Vy:

P = P
F

YC

= 176 +8,8 = 184,8 (MW)

II. Cn bng cng sut phn khng


Cn bng cng sut tc dng, trc tin cn thit
gi c tn s bnh thng trong h thng, cn gi
in p bnh thng cn phi c s cn bng cng sut
phn khng. S thiu ht cng sut phn khng lm cho U
gim. Mt khc s thay i U dn n thay i f.
S cn bng cng sut phn khng trong HT c
biu din bng cng thc sau:

Q = Q

YC

Trong cng sut phn khng do ngun pht ra

= tg F .

(cos F = 0,85 tg F =

0,6197)
Vy QF = 184,8 . 0,6197 = 114,52 (MVAR)

hong vn dng

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

YC

= m Qi max + QBA + QL +Qt-

Q C

dt

Trong : m
= 1 ( l h s ng thi)
Qi max = Tng cng sut phn khng ca ph
ti ch cc i.
Qi max = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6
T s liu cho ta tnh c cc cng sut phn
khng ca cc h ph ti bng cng thc
Qi = Pi .Tg i
Theo Cos i = 0,85 Tg i = 0,6197
Sau khi tnh ton ta thu c bng sau:

Pi (MW)
Qi(MVAR
)

Ph ti
1
30
18,591

Ph ti
2
32
19,83

Ph ti
3
24
14,875

Ph ti
4
28
17,352

Ph ti
5
30
18,591

Ph ti
6
32
19,83

Vy :
Qi max = 109.067
Gi s tng tn tht cng sut phn khng ca
cc ng dy bng cng sut phn khng do ng dn ca
d sinh ra.
QL = QC
V ta c t thanh ci cao p ca trm BA tng ca NM
nn
Qtd = Qdt = 0
QBA : Tng tn tht cng sut phn khng trong cc
trm h p c tnh theo cng thc:
QBA =15% Qi max = 109,067 . 15% = 16,36
(MVAR)
Vy

YC

= 109,067 +16,36 = 125,427 (MVAR)

Q vi Q
Q <Q

So snh

YC

ta thy:

YC

Do chng ta phi tin hnh b s b


hong vn dng

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

F = 125,427- 114,52
Qb =
=10,907(MVAR)
Ta phi tin hnh b u tin cho nhng h xa, cos
thp hn v b n cos = 0,9. Cn tha li ta b cho cc h
gn
YC

Bng tnh khong cch t ngun n cc ti ph:

L (Km)

Ph ti
1
50

Ph ti
2
77,11

Ph ti
3
80,62

Ph ti
4
58,31

Ph ti
5
63,24

Ph ti
6
50,09

Cng thc tnh Qbi:


Qbi = Pi (tg 1 - tg 2) = Qi - Pi tg 2
1, 2: Cc pha trc v sau khi b
Cos 2 = 0,9 tg 2=0,484
Ph ti 2 : Qb2 = Q2 P2 tg 2 =19,83-32.0,484
=4,342(MVAR)
Ph ti 3 : Qb3 = Q3 P3 tg 3 =14,873-28.0,484
=1,321(MVAR)
Ph
ti
5:
Qb5=
Q5
P5
tg 5
=18,59130.0,484=4,071(MVAR)
Ph ti 4: Qb4 = Qb ( Qb2 + Qb3 +Qb5)
=10,907-(1,321+ 4,342+4,071)
=1,173 (MVAR)
i vi ph ti 4 : Qb4 =Q4 P4 tg 2
Nn tg 2 =

Q4 Qb 4 17,352 1,173
=
=0,578
P4
28

Do Cos 2=

1
=
1 + tg 2 2

1
= 0,866
1 + 0,578 2

Vy ph ti 4 c cos =0,866

hong vn dng

lp HTD3 K47

n mn hc

Ph ti
1
Ph ti
2
Ph ti
3
Ph ti
4
Ph ti
5
Ph ti
6

P
30

mng li in

Trc khi b
Q
Cos
18,591
0,85

P
30

Sau khi b
Qb
Cos
0
0,85

32

19,83

0,85

32

4,342

0,9

28

14,873

0,85

28

1,321

0,9

24

17,352

0,85

24

1,173

0,866

30

18,591

0,85

30

4,071

0,9

32

19,83

0,85

32

0,85

Chng II: La Chn Cc Phng n Ni Dy Ca Mng


in V So Snh Cc Phng n V Mt K Thut

A. D kin cc phng n ca mng in thit


k
Theo yu cu l mc m bo cung cp in cho
cc h loi 1: M h loi 1 l nhng h tiu th in quan
trng, nu nh ngng cung cp in c th gy ra nguy
him n tnh mng v sc kho con ngi, gy thit hi
nhiu v kinh t, h hng v thit b lm hng hng lot sn
phm, ri lon cc qu trnh cng ngh phc tp ( VD: Cc l
luyn kim loi, thng gi trong hm l v trong cc nh my
sn xut ho cht c hi)
- Khi CC cho cc ph ti th yu cu i vi mng
in l:
+ tin cy CC cho cc ph ti phi cao
+ Phi m bo cht lng in nng
+V kinh t: Gi thnh phi h, tn tht in nng
phi nh

hong vn dng

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

+ An ton i vi ngi v thit b


+ Linh hot trong vn hnh v phi c kh nng pht
trin trong tng lai, ph hp vi s pht trin ca KHCN trong
tng lai.
- V cc h loi 1 c tnh cht quan trng nh vy nn
phi c CC lin tc khng c mt in. Khi chn cc phng n ta phi chn sao cho cc ph ti c cung cp t hai
ngun c lp. Da vo cc v tr a l v yu cu ta la
chn 5 phng n ni dy nh sau:

Phng n 1:

1
2
3

N
4
5
6
Phng n 2:

hong vn dng

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

1
2
3
N

4
6

Phng n 3:
1
2
N
3
4
6

Phng n 4:

hong vn dng

10

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

1
2
3
N
4
5
6

Phng n 5:

1
2
3

N
4

5
6

hong vn dng

11

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

B. Tnh ton c th cho tng phng n


I. Phng n I:
1
2
3

N
4
5
6
1. in p M mng in

Vic la chn in p cho M c th nh hng rt ln


n cc ch tiu k thut v kinh t ca M. Nu chn in
p mng in nh th gy tn tht in ngun ln. Do
in p nh mc phi c la chn sao cho hp l nht.
in p nh mc ph thuc vo cstd v khong cch
truyn ti
in p nh mc ca h thng c tnh theo cng
thc kinh nghim sau:
U=4,34 * l + 16 * P
Trong
P: Cng sut chuyn tr ca ng dy(MW)
L: Chiu di ca ng y(Km)
Kt qu tnh ton c cho trong bng sau:
on
L(Km)
P(MW)
Um

N-1
50
30
99,9

hong vn dng

N-2
72,11
32
104,89

N-3
80,62
28
99,78

12

N-4
58,31
24
91,27

N-5
63,24
30
101,15

N-6
50,99
32
102,97
7

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

70<Ui <160 (km) Nn chn Um 110 KV


2. La chn tit din dy dn theo iu kin pht nng

a. La chn tit din dy dn


Trong nhng tnh ton n gin v mng in khu
vc, tit din dy dn thng c la chn theo mt kinh
t ca dng in JKT
D kin dng dy AC trn khng, t trn cc nh
tam gic u c khong cch trung bnh hnh hc gia cc
pha l: Dtb = 5m. Vi tg s dng cng sut cc i Tmax=
5000(h) th mt kinh t ca dng
in l:
Jkt=1,1(A/mm2)
Tit din kinh t cu dy dn c tnh theo cng thc:
I i max

Fi = J
kt
Trong :
Fi

: Tit din tnh ton ca y theo mt

kinh t
Ijmax : Dd ln nht chy trn dy c tnh theo
cng thc

Si

Iimax = n 3U dm

Vi

Si : CS biu kin trn cc on d


n : S mch ca d
Um: in p nh mc ca M
Da vo gi tr ca Fi ta ch Fitc gn nht v ln hn
b. Kim tra iu kin pht sng
Tit din dy dn c la chn phi m bo khng
xut hin vng quang trn cc d v tho mn iu kin
pht sng:
ISC <= ICP vi ISC = 2. IMAX
Trong :
ISC :Dng in khi s c
IMAX:Dng in chy trn cc on ng dy
ch ph ti cc i

hong vn dng

13

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

ICP : Dng in cho php ln nht ( Ph thuc


vo bn cht v tit din dy dn)
C th i vi on N-1:
IN-1 MAX =

30 2 + 18,5912
2 3.110

. 103 = 92,6 (A)

Tit din kinh t ca dy dn:


92,6

FN-1 = 1,1 =84,18 (mm2)


Chn tit din gn N-1 nht:
FN-1TC = 95 (mm2)
Tit din chn >70mm2 v vy tho mn iu kin
khng xut hin vng quan do in p nh mc ca mng
in l 110KV
Dng in ln nht cho php trn ng dy l:
ICP=330(A)
Khi xy ra s c t mt mch d, dng s c chy trn
mng cn li c gi tr l:
IN-1SC = 2.92,6 = 185,2 < ICP = 330 (A)
Nh vy, tit din dy dn ca on dy la chn
tho mn cc yu cu k thut
Tnh ton tng t cho cc ng dy cn li ta c bng
sau:
on
L(km)
P(MW)
Q(MVAR
)
IMAX(A)
F(mm2)
FTC(mm2
)
ISC(A)
ICP(A)

N-1
50
30
18,591

N-2
72,11
32
19,83

N-3
80,62
28
14,873

N-4
58,31
24
17,352

N-5
63,24
30
18,591

N-6
50,99
32
19,83

92,6
84,18
AC-95

98,8
89,82
AC-95

83,2
75,64
AC-70

77,72
70,66
AC-70

92,6
84,2
AC-95

98,8
84,18
AC-95

185,2
330

197,6
330

166,4
265

155,44
265

185,2
330

197,6
330

Vy cc on ng dy chn u tho mn iu
kin vng quang v iu kin phi nng.

hong vn dng

14

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

3. Tnh tn thp in p

Cc thng s thay th ca ng dy
- ng dy 1 mch: R= r0 .l ( )
X=X0.l ( )
B = b0.l ( )
- ng dy 2 mch:
R=r0.l/2( )
X=X0.l/2( )
B=2b0.l( )
Tra bng ta c cc thng s v kt qa tnh ton trong
bng sau:
on
ng
dy
N-1

FTC
L
2
(mm (km)
)

N-2
N-3
N-4
N-5
N-6

AC95
AC95
AC70
AC70
AC95
AC95

R0

X0

B0.10

( km
)

( km
)

50

0,33

72,1
1
80,6
2
58,3
1
63,2
4
50,9
9

0,33
0,46

0,42
9
0,42
9
0,44

0,46

0.44

2,58

0,33

0,42
9
0,42
9

2,65

0,33

-6

(s/k
m)
2,65
2,65
2,58

2,65

( )

( )

B.104

(s)
8,25
11,8
9
18,5
4
13,4
1
10,4
3
8,41

10,7
25
15,4
6
17,7
4
12,8
3
13,5
6
10,9
4

2,65
3,82
4,16
3,0
3,35
2,70

Vi mng in c in p danh nh mc l 110KV c


th b qua tp ngang ca in p ging, tn tht in p
trn ng dy th i c tnh nh sau:
U I% =

Trong :

P R + Q X
i

.100

dm

P : Tng cs truyn trn ng dy th i


Q : Tng cspk truyn trn ng dy th i
i

Ri
Xi

hong vn dng

: in tr t/ ca on dy th i
: in dn pk ca on dy i

15

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

Yu cu v tn tht in p:
Tn tht in p lc bnh thng
UMAXbt% <= (10-15)%
Tn tht in p ln nht khi xy ra s c nng n
UMAXsc%<= (20-25)%

Tn tht on N-1
UN1%=

PN 1 R N 1 + Q N 1 X N 1
30.8,25 + 18,591.10,725
=
2
U DM
100 2

.100=3,69%
i vi d 2 mch s c nng n nht khi t mch d.
Khi cn li mt mch nn :
RN1SC=2Rn-1
XN1SC=2Xn-1
Nn suy ra UN1SC% = 2. UN1% = 2.3,69 = 7,38%
Tnh ton cho cc on mch cn li ta c bng sau:
on
U%
USC%

N-1
3,69
7,38

N-1
2,53
5,07

N-1
6,47
12,94

N-1
4,5
9

N-1
4,67
9,34

N-1
4,02
8,04

Vy H in p ln nht ch bnh thng l:


UMAXbt% = 6,47
Tn tht in p ln nht khi c s c l:
UMAXSC% = 12,94

II. phng n II:

hong vn dng

16

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

1
2
3
N

4
5

1. in p nh mc ca mch in

Tnh ton tng t nh phng n 1 ta c bng sau:


on
L(Km)
P(MW)
Q(MVAR
)

N-1
50
30
18,591

N-2
72,11
60
34,703

2-3
36,05
28
14,873

N-4
58,31
24
17,352

N-6
50,99
62
38,421

6-5
31,62
30
18,591

Um(KV
)

99,9

139,43

95,48

91,27

140,16

98

Chn in p nh mc ca mng in l 110KV


2. La chn tit din dy dn v kim tra k pht nng

Tnh tng t phng n 1:


Bng cc thng s ca ng dy:
on
L(Km)
P(MW)
Q(MVAR)

N-1
50
30
18,591

IMAX(A)
FKT(mm2)

39,12
84,65

hong vn dng

N-2
72,11
60
34,703

2-3
N-4
N-6
36,05 58,31 50,99
28
24
62
14,873 17,35 38,421
2
181,9
83,2
77,72 191,42
165,36 75,64 70,65 174,02
17

6-5
31,62
30
18,59
1
93,12
84,65

lp HTD3 K47

n mn hc

FTC(mm2)
ISC(A)

mng li in

AC-95 AC-150
186,24 363,8

AC-70
166,4

ICP(A)
R0( km )

330
0,33

445
0,21

265
0,460

AC-70 AC-185 AC-95


155,4 382,84 186,2
4
4
265
510
330
0,46
0,17
0,33

X0( km )
b0.106
(s/km)
R( )
X( )
BO.10-4(S)

0,429

0,416

0,442

0,442

0,409

0,429

2,65

2,74

2,58

2,58

2,84

2,65

8,25
10,725
2,65

7,57
15
3,95

8,29
7,97
1,86

13,41
12,88
3,0

4,33
10,43
2,89

5,22
6,78
1,67

Tit din cc on dy dn chn u tho mn


3. Tnh tn tht in p

Tnh nh phng n 1 ta c bng sau:


on
U%
USC

N-1
3,72
5
7,45

N-2
8,06
16,1
2

2-3
2,98
9
5,79
5

N-4
4,5

N-6
5,53

6-5
2,36

9,0

11,0
6

4,71
2

N-2-3 N-6-5
10,9 7,89
58
21,9 15,7
16
8

U%N-2-3= U%n-2+ U%2-3


U%N-6-5= U%N-6+ U%6-5

Tn tht in p ch vn hnh bnh thng l:


UMAXbt%= 10,958%<15%
Tn tht khi c s c nng n l:
UMAXSC%=21,916%<25%
Vy phng n ny tho mn cc yu cu v k thut
III. Phng n III:
1. S ni dy:

hong vn dng

18

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

1
2
N
3
4
6

2. in p nh mc ca mng in

Bng s liu
on
L(Km)
P(MW)
Q(MVAR
)

N-1
50
30
18,591

N-2
72,11
32
19,83

N-3
80,62
28
14,873

N-4
58,31
24
17,352

N-6
50,99
62
38,421

6-5
31,62
30
18,591

Um(KV
)

99,9

104,8
9

99,78

91,27

140,16

98,16

70 <Um <160
Chn Um =110KV
3. La chn tit din dy dn v kim tra iu kin pht
nng

Tnh ton tng t nh cc phng n trn ta c bng kt


qu:

on
L(Km)
P(MW)
hong vn dng

N-1
50
30

N-2
72,11
32
19

N-3
80,62
28

N-4
58,31
24

N-6
50,99
62

6-5
31,62
30

lp HTD3 K47

n mn hc

Q(MVAR)
IMAX(A)
FKT(mm2)
FTC(mm2)
ISC(A)
ICP(A)
R0( km )
X0( km )
b0.106
(s/km)
R( )
X( )
B010-4(S)

mng li in

18,591

19,83

14,873 17,35
2
93,125 98,78
83,2
77,72
84,66
89,8
76,64 70,65
AC-95
AC-95 AC-70 AC-70
186,25 197,58 166,4 155,4
4
330
330
265
265
0,33
0,33
0,46
0,46

38,421

510
0,17

18,59
1
92,62
84,2
AC-95
185,2
4
330
0,33

191,42
174,02
AC-185
382,84

0,429

0,429

0,442

0,442

0,409

0,429

2,65

2,65

2,58

2,58

2,84

2,65

8,25
10,725
2,65

11,89
15,47
3,82

18,54
17,82
4,16

13,41
12,89
3

4,33
10,43
2,89

5,22
6,78
1,676

Tit din cc on dy dn chn u tho mn k


pht nng v iu kin vng quang
4. Tnh tn tht in p

Ta c bng sau:
on
U%
USC
%

N-1
3,69
7,38

N-2
5,68
11,3
6

N-3
6,48
12,9
6

N-4
4,5
9,0

N-6
5,53
11,0
6

6-5
2,33
4,66

N-6-5
7,89
15,7
2

Tn tht in p ch vn hnh bnh thng l:


UMAXbt%= 7,86%
Tn tht khi c s c nng n l:
UMAXSC%=15,72%
Vy phng n ny tho mn cc yu cu v k thut

hong vn dng

20

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

IV. Phng n IV
1. S ni dy:
1
2
3
N
4
5
6

2. in p nh mc ca mng in

Bng s liu
on
L(Km)
P(MW)
Q(MVAR
)

N-1
50
30
18,591

N-2
72,11
60
34,703

2-3
36,05
28
14,873

N-4
58,31
24
17,352

N-5
63,24
30
18,591

N-6
50,99
32
19,83

Um(KV
)

99,9

139,43

95,485

91,27

101,15

102,97

Chn Um =110KV
3. La chn tit din dy dn v kim tra iu kin pht
nng

Fi =
IiMAX =
ISci

I iMAX
J KT

trong JKT= 1,1

Si
n 3U dm

Pi 2 + Qi2
n 3U dm

.103 (A)

= 2.IMAXi

hong vn dng

21

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

Tnh ton tng t cc phng pht trn ta c kt qu


bng sau:
X= X0.l/2 ( )
R=R0.l/2 ( )
B = 2b0.l ( )
on
L(Km)
P(MW)
Q(MVAR)

2-3
N-4
N-5
N-6
36,05 58,31 63,24 50,99
28
24
30
32
14,873 17,35 18,591 19,83
2
92,62
181,9
83,2
77,72 92,62 98,70
3
84,40 165,36 75,64 70,65
84,2
89,82
AC-95 AC-150 AC-70 AC-70 AC-95 AC-95
185,24 363,8
166,4 155,4 185,24 197,6
5
0
330
445
265
265
330
330
0,33
0,21
0,46
0,46
0,33
0,33

IMAX(A)
FKT(mm2)
FTC(mm2)
ISC(A)
ICP(A)
R0( km )
X0( km )
b0.106
(s/km)
R( )
X( )
B010-4(S)

N-1
50
30
18,591

N-2
72,11
60
34,703

0,429

0,416

0,442

0,442

0,429

0,429

2,65

2,74

2,58

2,58

2,56

2,65

8,25
10,725
2,65

7,57
14,99
3,95

8,29
7,97
1,86

13,41
12,89
3,0

10,43
13,56
3,35

8,41
10,94
2,7

Tit din cc on dy dn chn u tho mn k


pht nng v iu kin vng quang
4. Tnh tn tht in p
Ui%=

P R + Q X
i

2
dm

U
USCi%=2. Ui%

.100

Ta c bng sau:
on

N-1

hong vn dng

N-2

2-3

N-4
22

N-5

N-6
lp HTD3 K47

n mn hc

U%
USC

3,69
7,38

mng li in

8,05
16,1
0

2,89
5,78

4,5
9,0

4,67
9,34

4,02
8,04

Tn tht in p ch vn hnh bnh thng l:


UMAXbt%= 8,05% <15%
Tn tht khi c s c nng n l:
UMAXSC%=16,1%<25%
Vy phng n ny tho mn cc yu cu v k thut

V. Phng n V
1. S ni dy:
1
2
3

N
4

5
6
2. Chn in p nh mc cho mng

Cc on N-1, N-2, N-3, N-6. Tnh tng t nh p n,


ring vi on mch vng, trc khi tnh ton phi xc nh c
dng cs chy trn cc on ng dy
Ta c:
Cng sut truyn ti trn on N-4
S 4 ( L45 + L N 5 ) + S 5 .LN 5
L N 4 + L45 + LN 5
(24 + j 7,352)(42,43 + 63,24) + (30 + j18,591).63,24
SN4=
58,31 + 42,43 + 63,24

SN4 =

SN4= 27,04+j18,35 (MW)


hong vn dng

23

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

Cng sut truyn ti trn on N-5

S 5 ( L45 + L N 4 ) + S 4 .L N 4
LN 4 + L45 + L N 5
(30 + j18,591)(42,43 + 58,31) + (24 + j17,352).58,31
SN5=
163,98

SN5=

SN5= 26,96+j17,59 (MW)


S45=S4-S5 =(27,04 26,96) + j(18,35-17,59)
S45=0,08+j. 0,76
Vy 5 l im phn chia cs trong mng ln

T kt qu tnh c din p on mch ca mng nh


sau:
on
L(Km)

N-1
50

N-2
72,11

N-3
80,62

N-4
58,31

4-5
42,43

N-5
63,24

P(MW)
Q(MVAR
)

30
18,59
1
99,9

32
19,83

28
14,87
3
99,78

24,08
18,11
2
91,47

0,08
0,76

29,92
17,83
1
101,0
4

Um(KV
)

104,8
9

101,0
4

N-6
50,9
9
32
19,8
3
102,
98

Chn in p nh mc cu M l 110KV
3. La chn tit din dy dn v kim tra iu kin pht
nng

hong vn dng

24

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

Tnh ton tng t nh cc phng n trc ta c bng kt


qu sau:
on
L(Km)
P(MW)
Q(MVAR)

N-1
50
30
18,591

N-3
N-4
80,62 58,31
28
24,08
14,873 18,11
2
92,62
98,79
83,2
79,08
84,4
89,8
76,64 71,89
AC-95
AC-95 AC-70 AC-70
186,24 197,58 166,4 158,1
6
330
330
265
265
0,33
0,33
0,46
0,46

IMAX(A)
FKT(mm2)
FTC(mm2)
ISC(A)
ICP(A)
R0( km )
X0( km )
b0.106
(s/km)
R( )
X( )
B010-4(S)

N-2
72,11
32
19,83

4-5
42,43
0,08
0,76

80
0,46

N-5
63,24
29,92
17,83
1
91,58
83,26
AC-95
185,2
4
330
0,33

2,0
1,82
AC-70
4,0

98,8
89,82
AC-95
197,6
330
0,33

0,429

0,429

0,442

0,442

0,442

0,429

0,429

2,65

2,65

2,58

2,58

2,58

2,65

2,65

8,25
10,725
2,65

11,89
15,47
3,82

18,54
17,82
4,16

26,82 19,752 20,86


25,77 18,74 27,13
1,5
1,09
1,67

Tit din cc on dy dn chn u tho mn k


pht nng v iu kin vng quang
4. Tn tht in p

Tn tht in p trn cc on mach hnh tia tnh tng t nh phng n 1 ring on mch vng tn tht c
tnh theo cng thc sau:
Tn tht in p ln nht l:
ULN%=

PN 5 .R N 5 + Q N 4 X N 4
2

.100

110
30.10,43 + 18,951.13,56
.100 = 4,7(%)
=
110 2

i vi on mch vng, s c nguy him nht khi t


dy l khi t dy N-4. Khi tn tht in p c tnh
theo cng thc
hong vn dng

N-6
50,99
32
19,83

25

lp HTD3 K47

8,41
10,94
2,7

n mn hc

Umaxsc% =

mng li in

( P5 + P4 ).R N 5 + (Q5 + Q4 ) X N 5 + P4 X 45 + Q4 X 45
.100
110 2

64.20,86 + 35,943.27,13 + 24.19,52 + 17,352.18,74


.100
100 2

=25,65%
i vi on mch h tnh tng t nh phng n 1, kt
qu tnh ton c trong bng sau:
on

N-1

N-2

N-3

U%
USC

3,69
7,38

2,53
5,07

6,47
12,9
4

N-45
4,7
25,6
5

N-6
4,02
8,04

Tn tht in p ch vn hnh bnh thng l:


UMAXbt%= 6,47%
Tn tht khi c s c nng n l:
UMAXSC%=25,65%>25%
Vy phng n ny khng tho mn cc yu cu v k
thut

VI. Tng kt cc phng n


UMAXbt%
UMAXSC

I
6,47
12,9
4

II
10,9
58
21,9
16

III
7,86

IV
8,05

V
6,47

15,7
2

16,1

25,6
5

Da vo ch tiu k thut UMAXbt%=10-15%


UMAXSC%=20-25%
hong vn dng

26

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

T bng tng kt trn ta chn c phng n c cc ch


tiu k thut ti u hn trong 5 phng n trn l phng n
I,II,III,IV.
Chng III. So Snh Cc Phng n Chn V Mt Kinh
T
Mc tiu ca cc ch xc lp ca HT l gim nh
nht chi ph sn xut in nng khi thit k cng nh khi
vn hnh HT. tm ra c phng n ti u, ngoi nhng
yu cu c bn v mt k thut th phi m bo tnh
kinh t cu HT.
Trong tnh ton s b v mt kinh t thng da vo
vn u t c bn vo ph vn hnh hng nm, hay chi ph
tnh ton hng nm. so snh cc phng n v mt kinh t
cn phi gi thit rng cc phng n c cng s lng MBA,
mt ct, dao cch li. Khi hm chi ph tnh ton hng nm
ca mi phng n c tnh theo cng thc sau:
Zi=(atc+avh)Kdi + A.C
Trong :
atc: h s tiu chun thu hi vn,
atc =1/Ttc=1/8 = 0,125
avh : h s vn hnh
avh=0,04
c: gi mt Kwh in nng tn tht,
c=500(/kwh)
Kd: l vn u t ng dy ca mng in
Kdi= K 0i .Li
K0i: Gi thnh 1 km ng dy AC c tit din Fi,
chiu di Li(/km)
A: Tng tn tht cs ln nht, tnh theo cng thc
A= PiMax .
Pi 2 + Qi2
Pi =
.Ri (Pi,Qi l cs cc i chy trn cc
2
U dm

d)

: Tng tn tht cs ln nht, tnh theo cng thc


=(0,124+Tmax.10-4)2.8766

hong vn dng

27

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

Khi Tmax = 5000h ( tg sd cs ln nht) th

=3411h

I. Tnh ton c th tng phng n chn


1. Phng n 1.

D kin cc phng n u dng ct thp, vn u t cho


mt km ng dy l:
Dy dn AC 70: KO = 208.106 (/km)
Dy dn AC 95: KO = 283.106 (/km)
Dy dn AC 120: KO = 354.106 (/km)
Dy dn AC 150: KO = 403 (/km)
Dy dn AC 185: KO = 441 (/km)
i vi ng dy l kp (2 mch), vn u t tng 1,6 ln
so vi vn u t cho ng dy mt mch.
KN1 = 1,6.283.106.50 = 22,64.109 (ng)
KN2 = 1,6.283.106.72,11 = 32,65.109 (ng)
KN3 = 1,6.208.106.80,62 = 26,83.109 (ng)
KN4 = 1,6.208.106.58,31 = 19,41.109 (ng)
KN5 = 1,6.283.106.63,24 = 28,64.109 (ng)
KN6 = 1,6.283.106.50,99 = 23,09.109 (ng)
Tng vn u t cho ng dy ca mng.
Kd = KN1 + KN2 + KN3 + KN4 + KN5 + KN6

Kd = ( 22,64 + 32,56 + 26,83 + 19,41 + 28,64 +


23,09 ).109 (ng)
Tn tht cng sut tc dng trong mng.
PN1
PN2
PN3
PN4
PN5

=
=
=
=
=

PN21 + Q N2 1
2
U dm

PN22 + Q N2 2
2
U dm

PN23 + Q N2 3
2
U dm

PN24 + Q N2 4
2
U dm

R N 1 .10 3

30 2 + 18,5912
.8,25.10 3
110 2

849,29 (KW)

1392,63 (KW)

R N 2 .10 3

32 2 + 19,83 2
.11,89.10 3
2
110

R N 3 .10 3

28 2 + 14,873 2
.18,53.10 3
110 2

1690,73 (KW)

24 2 + 17,352 2
.13,41.10 3
2
110

972,05(KW)

R N 4 .10 3

PN25 + QN2 5
RN 5 .10 3
2
U dm

hong vn dng

30 2 + 18,5912
.10,43.10 3
2
110

28

1073,71 (KW)

lp HTD3 K47

n mn hc

PN6

mng li in

PN26 + Q N2 6
2
U dm

R N 6 .10 3

32 2 + 19,83 2
.8,41.10 3
2
110

985,03 (KW)

Tng tn tht cng sut tc dng trong mng.


Pi = PN1 + PN2 + PN3 + PN4 + PN5 + PN6
Pi = 849,29 + 1392,63 + 1690,73 + 972,05 +
1073,71 + 985,03
Pi = 6963,44 (KW).
Tn tht in nng hng nm:
A = Pi. = 6963,44.3411 = 23,752.106 (KWh)
Khi hm chi ph tnh ton hng nm:
Z = (0,04 + 0,125).153,26.109 + 23,752.106.500 =
37,166.109 (ng)
2. Phng n 2.

Tnh tng t phn nh trn kt qu cho trn bng sau:


on
l(km)
Ftc(mm2)

N-1
50
AC-95

N-2
72,11
AC-150

2-3
36,05
AC-70

N-4
58,31
AC-70

6-5
31,62
AC-95

208

N-6
50,99
AC185
441

Koi(106/k
m)
Kid(t)
Pi(MW)

283

403

208

22,64
0,85

46,496
1,32

11,997
0,688

19,41
0,972

35,98
1,9

14,317
0,54

283

Tng vn u t cho ng dy:


Kd= K idd = 150,84(t)
Tng tn tht cs tc dng:
Pi = 6,27(MW)
Tn tht in nng hng nm:
A
= Pi = 6,27.103.3411=21,386.106(Kwh)
Chi ph tnh ton hng nm:
Z=(0,04+0,125).150,84.109+21,386.106.500
Z=24,88.109+10,693.109=35,573(t)
3. Phng n 3

Tnh nh phng n 1 ta c bng kt qu sau:

hong vn dng

29

lp HTD3 K47

n mn hc

on
l(km)
Ftc(mm2)
Koi(106/k
m)
Kid(t)
Pi(MW)

mng li in

N-1
50
AC-95
283

N-2
72,11
AC-95
283

N-3
80,62
AC-70
208

N-4
58,31
AC-70
208

N-6
50,99
AC-185
441

6-5
31,62
AC-95
283

22,64
0,85

32,650
1,392

26,83
0,690

19,41
0,972

35,98
1,904

14,317
0,54

Tng vn u t cho ng dy:


Kd= K idd = 151,827(t)
Tng tn tht cs tc dng:
Pi = 7,348(MW)
Tn tht in nng hng nm:
A
= Pi = 7,348.103.3411=25,064.106(Kwh)
Chi ph tnh ton hng nm:
Z=(0,04+0,125).151,827.109+25,064.106.500
Z=37,58(t)

4. Phng n 4.

Bng kt qu:
on
l(km)
Ftc(mm2)
Koi(106/k
m)
Kid(t)
Pi(MW)

N-1
50
AC-95
283

N-2
72,11
AC-150
403

2-3
36,05
AC-70
208

N-4
58,31
AC-70
208

N-5
62,24
AC-95
283

N-6
50,99
AC-95
283

22,64
0,85

46,496
3,000

11,98
0,690

19,41
0,972

28,635
1,073

23,090
0,985

Tng vn u t cho ng dy:


Kd= K idd = 152,251(t)
Tng tn tht cs tc dng:
Pi = 7,57(MW)
hong vn dng

30

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

Tn tht in nng hng nm:


A
= Pi = 7,57.103.3411=25,821.106(Kwh)
Chi ph tnh ton hng nm:
Z=(0,04+0,125).152,257.109+25,821.106.500
Z=38,03(t)

II. Tng kt v la chn phng n ti u


T 4 phng n t cc yu cu k thut c bn
chn so snh v mt kinh t ta c bng so snh cc phng n nh sau:
Cc ch
tiu
Z(109
ng)
U max BT %
U max SC %

I
37,166
6,47
10,94

Cc phng n
II
III
35,573
37,58
10,957
21,916

7,86
15,72

IV
38,03
8,05
16,1

Ta thy phng n I v II c chi ph nh hn nhng phng n mt c tn tht in p nh hn v chi ph hai phng n lch nhau khng qu 5% nn ta chn phng n I.

Chng IV: Chn s lng cng sut MBA v s ni


dy
MBA l thit b rt quan trng trong HT. Tng cs cc
MBA rt ln v vy vn u t cho MBA cng rt nhiu, vic
la chn MBA phi m bo gi thnh r nht m vn an ton
CC cho cc h tiu th.

hong vn dng

31

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

I. S lng MBA.
V yu cu ca in p l CC cho h loi 1 nn phi
m bo CC lin tc. Mun vy phi c 2 MBA lm vic
song song cp in cho mi ph ti.
Nh vy ti mi trm bin p pha u ph ti u phi
t 2 MBA, mi my ni vo mt phn on thanh gp ring
v gia cc phn on ny phi t thit b t ng ng
ct khi cn thit.

II. chn cng sut MBA.


Khi chn cng sut ca MBA cn xt n kh nng qu
ti ca MBA cn li ch sau s c. Xut pht t iu
kin qu ti cho php bng 40% trong tg ph ti cc i.
Cng sut ca MBA trong trm c n MBA c x bng
cng thc:
SB>= Smax/k(n-1)
SB: cng sut MBA c chn
2
2
+ Qmax
Smax: cng sut cc i ca ph ti Smax= Pmax
k: h s qu ti k=1,4
n: s lng MBA trong trm n=2
Suy ra S>=

2
2
Pmax
+ Qmax
1,4

Tnh ton c th cho tng trm


*Ph ti I: Pmax=30MW
Qmax=18,591MVAR
30 2 + 18,5912
SB1>=
=25,5MVAR
1,4

MBA c chn l TPDH 32000/110


*Ph ti II: Pmax=32MW
Qmax=19,83MVAR
SB2>=

32 2 + 19,832
=26,89MVAR
1,4

MBA c chn l TPDH 32000/110


*Ph ti III: Pmax=24MW
Qmax=14,873MVAR
24 2 + 14,8732
SB3>=
=20,17MVAR
1,4

hong vn dng

32

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

MBA c chn l TPDH 25000/110


*Ph ti IV: Pmax=28MW
Qmax=17,352MVAR
28 2 + 17,352 2
SB4>=
=23,53MVAR
1,4

MBA c chn l TPDH 25000/110


*Ph ti V: Pmax=30MW
Qmax=18,591MVAR
SB5>=

30 2 + 18,5912
=25,2MVAR
1,4

MBA c chn l TPDH 32000/110


*Ph ti VI: Pmax=32MW
Qmax=19,83MVAR
32 2 + 19,832
SB6>=
=26,89MVAR
1,4

MBA c chn l TPDH 32000/110


S liu ca MBA va chn c cho trong bng sau:

Ph
ti

Loi
MBA

S liu k thut
Uc Uh Un
KV KV %

1,2,5 TPDH,6
32000/1
10
3,4
TPDH25000/1
10

KW

KW

Io
%

S liu tnh
ton
Q0
R
X
( ) ( ) KVAr

11 11 10, 145
5
5

35

0,7 1,8 43, 240


5
7
5

11 11 10, 120
5
5

29

0,8 2,5 55, 200


4
9

III. S ni dy cc trm v mng in

hong vn dng

33

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

1. Trm ngun:
Trm ngun l trm bin p ln v rt quan trng ca h
thng( l trm tng p t Umf ln Um ca mng in). m
bo tin cy CS cho h thng v cho cc ph ti ta chn
s ni in sd h thng 2 thanh gc c my ct lin lc:

2. Mng cui:
m bo n kinh t m khng m bo n k
thut khi vn hnh trong h thng, trm cui s s dng s
cu n gin. Cc my ct ph h p sd my ct hp l:
+ Nu L= 70 th kh nng xy ra SC pha ng dy tng i nhiu, do cch li s c ngi ta t my ct
pha ng dy
+ Nu L<70 km th ngi ta thng t my ct pha
my bin p.

a) L >70 K m

hong vn dng

34

b) L < 70 K m

lp HTD3 K47

MCLL

2AC - 95
50 Km

2AC - 95
72,11 Km

2AC - 70
80,62 Km

2AC - 70
58,31 Km

2AC - 95
63,24 Km

2AC - 95
50,99 Km

2XTPDH 32000/110

2XTPDH 32000/110

2XTPDH 25000/110

2XTPDH 25000/110

2XTPDH 32000/110

2XTPDH 32000/110

lp HTD3 K47

35

hong vn dng

mng li in
n mn hc

IV. S ni dy chi tit:

S thay th ton mgng in

n mn hc

mng li in

S'

N1

jQ cd

1\2

Zd

S''
2

-jQcc

1\2

S'

N3

S''
-jQcc

S'

jQ cd

N2

jQ cd

Zd

Zd

S''
3

-jQcc

1\2

U S
1c

B1\2

S 01

U S
2c

B1\2

B1

B2

S 02

U S
3c

B3

B1\2

S 03

B1

B1

B2

B2

B3

B3

U'

1H

1H

K
2TPDH 32 MVA

U'

2H

2H

K
2TPDH 32 MVA

U'

3H

3H

K
2TPDH 32 MVA

N
S

S'

N4

jQ cd

1\2

Zd

S''
5

-jQcc

1\2

S'

N6

S''
-jQcc

S'

jQ cd

N5

jQ cd

Zd

Zd

S''
6

-jQcc

1\2

U S
4c

B4

B1\2

S 04

U S
5c

B5

B1\2

S 05

U S
6c

B6

B1\2

S 06

B4

B4

B5

B5

B6

B6

U'

4H

4H

K
2TPDH 32 MVA

U'

5H

5H

K
2TPDH 32 MVA

U'

6H

6H

K
2TPDH 32 MVA

Chng V. tnh ton cc trng thi vn hnh ca li in


Trong qu trnh thit k mng li in , m bo
an ton cho h thng v cc yu cu k thut. Cn phi tnh
ton xc nh s phn b cc dng cng sut, tn tht
cng sut,tn tht in nng v tn tht in p ca mng
in trong cc ch vn hnh. Tnh ch vn hnh c
th bit c in p ti tng nt ca ph ti t xem xt
cch gii quyt cho ph hp nhm m bo cht lng in
nng cho cc ph ti ng thi kim tra chnh xc s cn
bng cng sut phn khng trong mng in, nu thiu ht
cn tin hnh b cng bc.

I. ch ph ti cc i
ch ny phi vn hnh c hai MBA trong trm. in p
nh mc tren thanh ci cao p ca nh my in khi ph ti
cc i bng 110% in p nh mc ca mng in.

hong vn dng

36

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

UN = 110%.Um = 110%.110 = 121 (KV)


Bng thng s ca ng dy.
on ng dy
N-1
N2
N3
N4
N5
N6

FTC
(mm2)
AC - 95
AC 95
AC 70
AC 70
AC 95
AC 95

L
(km)
50
72,11
80,62
58,31
63,24
50,99

( X

8,25
11,89
18,54
13,41
10,43
8,41

10,725
15,46
17,74
12,83
13,56
10,94

B.10-4
(S)
2,65
3,82
4,16
3,0
3,35
2,70

(C hnh v)
1. Nhnh ph ti 1
Cc thng s ca MBA
U

Uhd

Un%

11
5

33,
5

10,
5

Pn(p

w)
145

(kw)
P0
35

I0%
0,7
5

Q0(k
R(n X(
)
)
w)
1,8 43,5 240
7

S dng phng php gn ng mt bc lp tnh ton.


Ly in gp ti cc nt bng in p nh mc h
thng(tr nt N).
Tng tr tng ng ca on dng dy N-1:
Zd1= 8,25+j10,725 ( )
Tng tr tng ng ca on N-1:
Y1=G1+jB1
V tng tn tht vng quang trn ng dy 110kv rt
nh nn khng xt n in dn tc dng
in dn phn khng: B1 =2,65.10-4(S)
Tng tr tng ng ca cc MBA trong trm
Zb1=

1,87 + j 43,5
=0,935+j21,75( )
2

*X cc dng cng sut


Coi in p cc nt gn ng bng in p danh ch
ca mng in ( tr nt ngun)
hong vn dng

37

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

Um=110(KV)
Tn tht cs trong cc cd ca MBA
Soi=2( P0 + jQ0 ) = 2(0,035+j0,24)=0,07+j0,48
(MVA)
Tn tht cs trong cc cd ca MBA
Sb1=

S12
30 2 + 18,5912
.Z
=
(0,935+j0,48)
b1
2
U dm
110 2

Sb1=0,0935+j2,175(MVA)

Cng sut trc tng tr ca MBA


Sb1=S1+ Sb1=30+j18,591+0,0935+j2,175
= 30,0935+j20,766(MVA)
Cng sut trn thanh ci cao p ca trm
SC1=Sb1+ Soi=30,0935+j0,48
SC1=30,1635+j21,246(MVA)
CS do in dung cui on N-1 gy ra
Qcc=1/2.U2m.B1=1/2.1102.2,65.10-4=1,603(MVAR)
CS sau tng tr ca dd
S1 =SC1 j QCC =30,1635+j21,246-j1,603
S1 =30,1635+j19,642(MVA)
Tn tht cs trn tng tr d
Sd1=

S1"
30,1635 2 + 19,6432
.Z
=
.(8,25+j10,725)
d1
2
U dm
110 2

Sd1=0,883+j1,148(MVA)

CS trc tng tr ca ng y
S1= S1+ Sd1=30,1635+j19,643+0,883+j1,148
S1=31,0465+j20,791(MVA)
CS do in dung u d N1 sinh ra
QC=QCC=1,603(MVAR)
Cng sut yu cu t ngun
SN1= S1 j QC =31,0465+j20,791-j1.603
SN1=31,0465+19,188(MVA)
Xc nh in p cc nt:
Tn tht in p trn ng dy N1
U N 1

P1' .R1 + Q1' . X 1 31,0465.8,25 + 20,791.10,725


=
= 3.95( Kw)
=
Un
121

in p trn thanh ci cao p ca MBA trm 1:

hong vn dng

38

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

U N 1 =

Pb1 .Rb1 + Qb1 . X b1 30,0935.0935 = 20,766.21,75


=
4( Kw)
Uk
117,05

in p thanh gp h p ca trm 1 quy i v pha


thanh gp cao p c xc nh theo cng thc sau:
'
U1h =U1c - Ub1 = 117,05 4 = 113,05(Kw)
in p thc trn thanh gp h p :
U1h =

U 1h'
K

= 113,05.

11
= 10,81( Kw)
115

2. Cc nhnh n ph ti 2.3.4.5 tnh tng t kt qu ghi


trong bng sau:
Si(MVA)
SOi(MVA)
Sbi(MVA)
Sbi(MVA)
SCi(MVA)
Qcci(MVAr)
Si(MVA)
Sdi(MVA)

S ' Ni(MVA)
SNi(MVA)
UNi(Kv)

UCi(Kv)
Ubi(Kv)
'
UH i(Kv)
UHi(Kv)

Si(MVA)
SOi(MVA)
Sbi(MVA)

hong vn dng

Ph ti I
Ph ti II
Ph ti III
30+j18,591
32+j19,83
28+j14,873
0,07+j0,48
0,07+j0,48
0,058+j50,4
0,0935+j2,175
0,1+ j2,54
0,1+j2,32
30,0935+j20,7
32,1+j2,37
28,1+j17,193
66
30,1635+j21,2 32,17+j22,85 28,158+j17,59
46
3
1,603
2,31
2,52
30,1635+j19,6 32,17+j20,54 28,158+j15,07
43
3
0,883+j1,148
1,43+j1,86
1,563+j1,49
31,0465+j20,7
33,6+j22,4
29,721+j16,56
91
3
31,0465+19,1 33,6+j20,09 29,721+j14,04
88
3
3,95
5,87
6,98
117,05
115,13
114,04
4
4,49
4,53
113,05
110,64
109,49
37,8
37,04
36,65
Ph ti IV
24+j17,352
0,058+j0,4
0,092+j2,03

39

Ph ti V
30+j18,591
0,07+j50,48
0,0935+j2,175

Ph ti VI
32+j19,83
0,07+j0,48
0,11+j2,55

lp HTD3 K47

n mn hc

Sbi(MVA)
SCi(MVA)
Qcci(MVAr)
Si(MVA)
Sdi(MVA)

S Ni(MVA)
'

SNi(MVA)
UNi(Kv)

UCi(Kv)
Ubi(Kv)
'
UH i(Kv)
UHi(Kv)

mng li in

24j092+j19,3 30,0935+j20,7
82
66
24,15+j19782 30,1635+j21,2
46
1,815
2,03
24,15+j17,96 30,1635+j17,9
7
67
1+j0,96
1,043+j1,356
25,15+j18,92 31,2065+j20,5
7
72
25,15+j17,11 31,2065+j18,5
2
42
4,79
2,8
116,21
118,2
4,66
4,06
111,55
114,14
37,3
38,21

32,11+j22,38
32,18+j22j86
1j63
32j18+j21,23
1,033+j1,344
33,213+j22,5
74
33,213+j20,9
44
4,35
116,65
4,43
112,22
37,57

4.Cn bng CSPK trong M.


- Dng CS ti u cc nhnh:
SN1 = 31,0465 +j19,188 (MVA);
SN4 = 25,15
+j17,112 (MVA)
SN2 = 33,6 +j20,09
(MVA);
SN5 =
31,2065+j18,542 (MVA)
SN3 = 29,721 + j14,043 (MVA);
SN6 = 33,213
+j20,944 (MVA)
- Tng CS yu cu ti thanh ci ca ngun :
SN = SN1 + SN2 + SN3 + SN4 + SN5 + SN6 = 183,937 +
j109,919 (MVA)
- Tng SC phn khng yu cu :
QYc = 109,919 (MVAr)
- Tng SCPK do ngun pht ra :
QF = PF.tg F (cos F =0,85 tg F = 0,62)
QF = 183,937.0,62 = 114,04 (MVAr)
Ta nhn thy: QF > QYc
hong vn dng

40

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

V vy khng phi b k thut cho mng in khi


xut hin ch ph ti cc i.

II. ch ph ti cc tiu
in p trn thanh ci cao p ca ngun :
UN = 105%.Um = 115,5 (Kv)
ch ph ti cc tiu th CS ca cc ph ti l:
SMIN = 50%SMAX
V ph ti nh nn xut hin kinh t phi xem xt
c th ct bt mt s MBA cc trm hay khng. iu kin
c th ct bt 1 MBA trong trm l:
SMIN < SC = SM

2PO
Pn

Trong :
SMIN: Cng sut ph ti ch cc tiu
SM : Cng sut M ca MBA.
PO : Tn tht cng sut khi khng ti.
Pn : Tn tht cng sut khi ngn mch.
*. Xt trm 1: SMIN =
SC =

30 2 + 18,5912
= 17,65( MVA)
2

2.0,035
= 22,33( MVA)
0,145

Vy trm 1 khng c ct bt MBA


*. Cc trm cn li : Tnh tng t kt qu trong bng sau:
Trm
SMin
SC
S my
1
17,65
22,23
2
2
18,82
22,23
2
3
15,85
17,38
2
4
14,8
17,38
2
5
17,65
22,23
2
6
18,82
22,23
2
Vy ch ph ti cc tiu khng trm no c ct bt
MBA.
Tnh dng cng sut tn tht in p v in p ti cc
nt tng t nh ch ph ti cc tiu nh thay UN =
115,5(Kv) v SMin = 1/2SMAX
hong vn dng

41

lp HTD3 K47

n mn hc

hong vn dng

mng li in

42

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

Kt qu tng kt:
Ph ti

Ph ti II

Ph ti III

Ph ti IV

Ph ti V

Ph ti VI

Si (MVA)

15+j9,29

16+j9,915

14+j7,44

12+j8,697

15+j9,29

16+j9,915

SOi (MVA)

0,07+j0,48

0,07+j0,48

0,058+j0,4

0,058+j0,4

0,07+j0,48

0,07+j0,48

Sbi (MVA)

0,024+j0,5 0,027+j0,63 0,023+j0,5 0,024+j0,5 0,024+j0,5 0.027+j0,63


6
7
6
6
7
Sbi (MVA)
15,024+j9, 16,027+j10, 14,0264+j8 12,023+j9, 15,024+j9, 16,027+j10,
85
552
.02
176
85
552
SCi (MVA)
15,094+j10 16,097+j11, 14,08+j8,4 12,081+j9, 15,094+j10 16,097+j11,
,33
032
2
576
,33
032
QCCi MVAr)
1,603
2,31
2,52
1,815
2,03
1,63
Si (MVA)

16,097+j8,7
22
0,33+j0,428

UNi (KV)

15,094+j8,
727
0,207+j0,2
69
15,301+j8,
996
15,301+j7,
393
1,93

UCi (KV)
Ubi (KV)

Sdi (MVA)

Si (MVA)
SNi (MVA)

15,094+j8,
3
0,256+j0,3
32
15,35+j8,6
32
15,35+j6,6
02
2,4

16,097+j9,4
02
0,24+j0,314

16,427+j9,1
5
16,427+j6,8
4
2,91

0,357+j0,3
36
14,437+j6,
236
14,437+j3,
716
3,27

12,081+j7,
761
0,23+j0,21
9
12,311+j7,
98
12,311+j6,
165
2,31

113,57

112,59

112,23

113,19

113,1

113,4

2,17

2,156

2,4

2,02

2,156

hong vn dng

14,08+j5,9

43

lp HTD3 K47

16,337+j9,7
16
16,337+j8,0
86
2,1

n mn hc

'

UH i (KV)
UHi (KV)

mng li in

111,57

110,42

110,074

110,79

111,08

111,244

10,67

10,56

10,53

37,09

37,19

37,24

hong vn dng

44

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

3. Cn bng cng sut phn khng trong M


- Dng cs ti u cc nhnh:
SN1= 10,301+j 7,393
SN2= 16,427+j 6,840
SN3= 14,437+j 3,716
SN4= 12,311+j 6,165
SN5= 15,35+j 6,602
SN6= 16,337+j 8,086
- Tng cs yu cu ti thanh ci ca ngun
SN= SN1 + SN2 + SN3 + SN4 + SN5 +
SN6=85,163+j38,802
- Tng cs pk yu cu
QF =38,802
- Gi s ngun cung cp cng sut tc dng yu cu
PF= PYc=85,163
- Tng cspk do ngun pht ra
QF = PF.tg F (cos F =0,85 tg F = 0,62)
= 85,163.0,62=52,8(MAVR
- Nhn thy: QF> QYC
V vy khng phi b k thut cho M khi vn hnh
ch ph ti cc tiu

III. ch s c
Ta ch xt s c nng n nht, tc l t mt ng
dy in mch kn khi h thng vn hnh ch ph ti
cc i, ch s c in p trn thanh ci cao p cu
ngun l 110% in p nh mc ca mch in.
Khi in tr v in khng ca ng dy gp s
c s tng ln 2 ln, cn in u gim 2 ln.
Khi :
Zd1=4,125+j5,3625
Zd4=6,705+j6,415
Zb1=0,935+j21,75
Zb4=1,270+j27,25
Zd2=5,945+j5,78
Zd5=5,215+j6,780
Zb2=0,935+j21,75

hong vn dng

45

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

Zd3=0,927+j8,870
Zd6=4,205+j5,47
Zb3=1,27+j27,95
Zb6=0,935+j21,75
Tng t nh cc trng hp trn ta c kt qu bng sau:

hong vn dng

46

lp HTD3 K47

n mn hc

Ph ti

mng li in

Ph ti II

Ph ti III

Ph ti IV

Ph ti V

Ph ti VI

Si (MVA)

30+j18,591

32+j19,83

28+j14,873

24+j17,352

30+j18,591

28+j14,873

SOi (MVA)

0,07+j0,48

0,07+j0,48

0,058+j0,4

0,058+j0,4

0,07+j0,48

0,07+j0,48

Sbi (MVA)

Sbi (MVA)
SCi (MVA)
QCCi(MVAR
)
Si (MVA)

0,0935+j2,17 0,1+j2,540 0,100+j2,32 0,092+j2,32 0,0935+j2,17 0,11+j2,55


5
3
30,0935+j20, 32,1+j22,37 28,1+j17,19 24,092+j19, 30,0935+j20, 32,117+j22,
766
3
382
766
38
30,1635+j21, 32,17+j22,8 28,158+j17, 24,15+j19,7 30,1635+j21, 32,18+j22,8
246
50
593
82
246
6
0,8
1,155
1,26
0,9
1,015
0,815

30,1635+j20, 32,17+j21,6 28,158+j16, 24,15+j18,8 30,1635+j20, 32,18+j22,0


446
95
333
82
231
45
Sdi (MVA) 0,453+j0,588 0,74+j0,72
0,81+j0,78
0,52+j0,5
0,542+j0,678 0,529+j0,68
7

Si (MVA) 30,6165+j21, 32,917+j22, 28,97+j17,1 24,67+j19,3 30,6835+j20, 32,709+j22,


034
415
13
82
909
723
SNi (MVA) 30,6165+j20, 32,91+j21,2 28,97+j15,8 24,67+j18,4 30,6835+j19, 32,709+j21,
234
6
53
82
894
908
UNi (KV)
3,95
6,1
6,95
4,79
4,98
4,33
UCi(KV)

117,05

114,9

114,05

116,21

116,02

116,67

Ubi (KV)

4,1

4,49

4,526

4,92

4,135

4,43

hong vn dng

47

lp HTD3 K47

n mn hc

UH

UHi

'

(KV)
(KV)

mng li in

112,95

110,41

109,524

111,29

111,885

112,24

37,8

36,96

36,66

37,258

37,46

37,576

hong vn dng

48

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

Chng VI. La chn phng php iu chnh in p


in p l mt trong nhng ch tiu cht lng in nng
quan trng. Trong ch tiu v lch in p l ch tiu
quan trng nht trong qu trnh vn hnh ph ti thay i
t cc i n cc tiu, hoc khi b s c nng n dn
n in p trn thanh gp h p ca trm thay i vt qa
gii hn cho php. m bo c lch in p ca h
tiu th nm trong gii hn cho php th cn phi tin hnh
iu chnh in p.
C nhiu phng php iu chnh in p nh: thay
i in p MF trong cc NM thay i t s bin p trong
cc trm bin p hay thay i cc dng cs pk trong mch
in bng cc thit b b.
Trong thc t, i vi mch in ln khng th dng phng php thay i in p ti cc NM vic thay i cc
dng cs pk truyn ti trn cc ng dy cng kh p ng
c cc yu cu iu chnh in p v nhng l do sau:
n nh ca h thng, vn hnh phc tp v vn u t
cao. V vy chn phng php u iu chnh ca cc NM
trong cc trm h p c dng rng ri iu chnh in
p ca h thng.
Theo n thit k, tt c cc h tiu th u yu cu
iu chnh in p khc thng. lch in p trn thanh
ci h p phi tho mn :
- ch ph ti cc i
dU%=5%
- ch ph ti cc tiu
dU%=0%
- ch s c
dU%=5%
V cc h tiu th in u l loi I nn ta dng MBA
iu chnh in p di ti trnh gin on lc
iu chnh
Cc MBA c UCd=115KV, Uhd=11KV, phm vi iu
chnh 91,98%
Bng in p mt s u iu chnh tiu chun l:
n
U(KV

-4
105,

hong vn dng

-3
108,

-2
110,

-1
112,

49

0
11

1
117,

2
119,

3
121,

4
124,

lp HTD3 K47

n mn hc

89

mng li in

17

45

72

28

55

83

I. ph ti I
in p trn cc thanh gp h p quy i v in p
cao trong cc ch ph ti cc i, cc tiu v s c l:
U1qmax= 113,05KV U1qmin= 111,57KV
U1qsc= 112,95KV
in p yu cu trn thanh gp h p ca cc trm
trong cc ch c tnh nh sau:
UYcmax=Um+dU%Um=35+5%.35=36,75KV
UYcmin=Um+dU%Um=35+0%.35=35KV
UYcsc=Um+dU%Um=35+5%.35=36,75KV
Khi ph ti cc i
in p tnh ton ca u iu chnh in p c
xc nh theo cng thc sau:
U1cmax=

U '1q max .U hdm


U yc max

113,05.38,5
=118,43(KV)
36,75

Chn u iu chnh tiu chun n= 2 , khi


U1tcmax=119,55KV
in p thc trn thanh gp h p ca trm l:
U1tmax=

U '1q max .U hdm

113,05.38,5

= 119,55 =36,4(KV)
U 1tc max
lch in p trn thanh gp h p trong ch
ph ti ln nht c gi tr l:
U1max%=

U '1t max U dm
36,4 35
.100=
=4%(KV)
U dm
35

Khi ta thy U1max<5% nh vy u iu chnh tiu


chun chn l ph hp
Khi ph ti cc tiu
U1cmin=

U '1q min .U hdm


U yc min

111,57.38,5
=122,727(KV)
35

Vy ta chn u iu chnh tiu chun n=+3, khi c


U1tcmin= 121,83(KV)
in p thc trn thanh gp h p ca trm 1 l:
U1tmin=

hong vn dng

U '1q min .U hdm


U 1tc min

50

111,57.38,5

= 124,83 =35,26(KV)

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

lch in p trn thanh gp h p trong trm ch


ph ti cc tiu c gi tr
U1min%=

U '1t min U dm
35,26 35
0%
.100=
U dm
35

Nh vy U1min% 0%, u iu chnh tiu chun chn


l ph hp
Khi ph ti ch s c
in p tnh ton ca u iu chnh my bin p
U1csc=

U '1qsc .U hdm
U y csc

112,95.38,5
=118,33(KV)
36,75

Chn u iu chnh n=+2, khi U1tcsc=119,55KV


in p thc trn thanh gp h p ca trm
U1tsc=

U '1qsc .U hdm

112,95.38,5

= 119,55 =36,37(KV)
U t csc
lch in p trn thanh gp h p cu trm 1 l:
U1sc%=

U '1tsc U dm
36,37 35
.100=
= 3,9%
U dm
35

Ta thy U1sc%<5% do vy u iu chnh tiu chn


chn l ph hp

II. Cc ph ti cn li: tnh ton tng t kt qa


cho bng sau
Khi ph ti cc i
Ph ti
Uq
Uc
n
Utc
Ut
U%

1
113,05
118,33
+2
119,55
36,4
4

2
110,64
115,9
+1
117,28
36,32
3,77

3
109,49
114,7
0
115
36,65
4,73

4
111,55
116,86
+1
117,28
36,62
4,62

5
114,14
119,57
+3
121,83
36,07
3

6
112,22
117,56
+2
119,55
36,14
3,28

Khi ph ti cc tiu
Ph ti

hong vn dng

3
51

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

Uq

111,57

110,42

Uc

122,72
7
+3
121,83
35,26
0,74

121,46
2
+3
121,83
34,89
-0,30

n
Utc
Ut
U%

110,07
4
121,08

110,79

111,08

121,87

+3
121,83
34,78
-0,61

+3
121,83
35,01
0,032

122,18
8
+3
121,83
35,16
0,29

111,24
4
122,37
+3
121,83
35,15
0,44

Khi ph ti b s c
Ph ti
Uq

1
112,95

2
110,41

Uc
n
Utc
Ut
U%

118,33
+2
119,55
36,37
3,9

115,66
+1
117,28
36,24
3,55

3
109,52
4
114,74
0
115
36,66
4,76

4
111,29
116,59
+1
117,28
36,53
4,38

5
111,88
5
117,21
+1
117,28
36,73
4,94

6
112,24
117,58
+2
127,83
35,46
1,34

Chng VII. Cc ch tiu kinh t k thut ca mng


in

I. Tnh vn u t xy dng mng in


Tng cc vn u t xy dng mng in c
xc nh theo cng thc
K= KD+KT
Trong :
-Vn u t xy dng ng dy (KD)
KD=153,26(t)
- Vn u t xy dng trm bin p (KT). Trong
mng li ca ta c tt c 6 trm bin p. Trong c 4 trm BA

hong vn dng

52

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

dung lng 32MVA , hai trm dung lng 25 MVA. Vy tng chi
ph cho cc trm l: KT=1,8(4.22+2.19)=226,8(t)
- Vy tng vn u t l:
K= KD+KT=380,06(t)
I.
Tnh ton tn tht cng sut tc dng
trong mng in
Theo kt qu tnh ton trong chng 5, tng tn tht
tc dng trn cc ng dy l:
Pid = 6,952(MW)
Tng tn tht trong li thp cc MBA c tnh theo
cng thc sau:
Pio = 0,396(MW)
Tng tn tht cs trong cc ng dy ca my bin p
l:
Pin = 0,589(MW)
Vy tng tn tht cs tc dng ln mng in l:
P = Pid + Pio + Pin =7,937(MW)
P % =

P
7,937
.100 = 4,51
.100=
176
P

II. Tng tn tht in nng ca mng in


Tng tn tht in nng c xc nh theo
cng thc:
A= ( Pd+ Pn). + Pot
Trong : l thi gian tn tht cng sut ln
nht
= (0,124+Tmax.10-4)2.8760=3411(h)
t l thi gian cc MBA lm vic trong
nm. V cc MBA vn hnh trong c nm nn
t=8760 h
Do tng tn tht in nng ca mng
in bng:
A=
(6,952+0,589).3411+0,396.8760=29191,31(M
Wh)
Tng tn tht cc h tiu th nhn c trong
nm l:
hong vn dng

53

lp HTD3 K47

n mn hc

mng li in

A= P.TMAX
= 176.5000=880000(MWh)
Tn tht in nng trong mng my tnh theo
% bng:
A%=

A
29191,31
.100 =
.100= 3,32%
A
880000

III. Tnh chi ph v gi thnh ti in


1. Chi ph vn hnh hng nm
Chi ph vn hnh hng nm ca mng in c
tnh theo cng thc
Y= avhd.Kd+ avht.Kt+ AC
Trong : avhd l h s vn hnh ng dy
(=0,04)
avht l h s vn hnh cc thit b
trong trm bin p (=0,1)
C l gi thnh mt KWh in nng tn
tht
Vy
Y=0,04.153,26.109+0,1.22,8.109+29191,31.500
.103
= (0,04.153,26+0,1.22,8+29191,31.106
).109
= (6,13+2,268+14,6).109=22,998(t)
2. Chi ph tnh ton hng nm
Chi ph tnh ton hng nm c tnh theo cng
thc sau:
Z= atc.K+Y
Trong atc l h s nh mc hiu qu ca
cc vn u t (atc=0,125)
Do chi ph hng nm tnh ton bng:

hong vn dng

54

lp HTD3 K47