You are on page 1of 3

Vlada Crne Gore

NAJAVA ZA MEDIJE
MEUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

Prijem Crne Gore u Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava; Pravo na restituciju; i Zatita ljudskih prava u okviru zatvorskog sistema teme su koje e biti diskutovane na skupu povodom obiljeavanja Meunarodnog dana ljudskih prava 2012.g. Skup zajedniki organizuju Vlada Crne Gore, Zatitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, Misija OEBS-a u Crnoj Gori i nevladina organizacija Graanska alijansa. Na skupu e uestvovati predstavnici Vlade, dravnih institucija, diplomatske zajednice, civilnog drutva i akademske zajednice. Skup e otvoriti: Prof. dr Predrag Miranovi, rektor Univerziteta Crne Gore Suad Numanovi, Ministar za ljudska i manjinska prava Rastislav Vrbensky, stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori Ambasador Mitja Drobni, ef Delegacije EU u Crnoj Gori Ambasador Lubomir Kopaj, ef Misije OEBS-a u Crnoj Gori Vrijeme Mjesto: ponedjeljak, 10. decembra 2012, u 09:30 asova sala Rektorata Univerziteta Crne Gore u Podgorici

NAPOMENA: Ovogodinje teme Meunarodnog dana ljudskih prava bie diskutovane na odvojenim panel sesijama. Prva diskusija bie organizovana u nastavku uvodnog dijela: - Prijem Crne Gore u Savjet UN za ljudska prava mogunosti i izazovi, na kojoj e uesnici razmatrati aspekte nedavnog prijema Crne Gore u Savjet, prava i obaveze koje podrazumijeva lanstvo u Savjetu. Nakon tog dijela, uslijedie pauza, a zatim i dvije simultane panel diskusije: - Potovanje prava na svojinu restitucija, na kojoj e relevantni uesnici razmatrati pitanje ostvarivanja prava na povraaj imovinskih prava i obeteenja. Zatita ljudskih prava u okviru zatvorskog sistema, na kojoj e se voditi diskusija o rezulatima koje je Crna Gora postigla u radu u institucijama zatvorenog tipa.

Zakljuke i preporuke svake od panel diskusija organizatori e predstaviti na kraju konferencije. *** Vie informacija o dogaaju moete nai u priloenom Dnevnog redu skupa. Dogaaj je otvoren za medije. Na Meunarodni dan ljudskih prava, releventni subjekti u crnogoskom drutvu tradicionalno otvaraju debatu u konkretnim aspektima ljudskih prava. Meunarodni dan ljudskih prava obiljeava se 10. decembra irom svijeta u cilju podsjeanja na vanost potovanja, zatite i unaprjeenja stepena ljudskih prava kao preduslova za jaanje demokratskog drutva. Datum je odabran u ast 10. decembra 1948. godine, kada je Generalna skuptina Ujedinjenih nacija usvojila i proklamovala Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, prvu svjetsku objavu ljudskih prava.

Za dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate: Vlatka Otaevia, savjetnika za komunikacije u Sistemu UN-a u Crnoj Gori e-mail: vlatko.otasevic@one.un.org / tel: +382 20 22 55 33, ext. 151 / mob: + 382 67 281 299 / web: www.un.org.me

MEUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA 2012 Sala Rektorata Univerziteta Crne Gore, Podgorica 10. decembar 2012. godine Program rada 09:15 09:30 09:30 10:00 Registracija uesnika Otvaranje Prof. dr Predrag Miranovi, rektor Univerziteta Crne Gore Suad Numanovi, Ministra za ljudska i manjinska prava

Rastislav Vrbensky, stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori Ambasador Mitja Drobni, ef Delegacije EU u Crnoj Gori Ambasador Lubomir Kopaj, ef Misije OEBS-a u Crnoj Gori Konferensije: Emilija Rabrenovi, Rektorat Univerziteta Crne Gore 10:00 11:30 Panel I: lanstvo Crne Gore u Savjetu UN za ljudska prava mogunosti i izazovi Predstavljanje lanstva Crne Gore u Savjetu UN za ljudska prava, uz osvrt na proces pripreme Univerzalnog periodinog izvjetaja Ambasador Neboja Kaluerovi, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Ambasador Andrej Logar, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije Brita Helleland, ko-predsjedavajua UN radne grupe za ljudska prava i rodnu ravnopravnost 10: 20 11: 30 Diskusija Moderator: Boris Raoni, predsjednik Graanske alijanse 11:30 12:00 12:00 13:30 12:00 13:30 12:00 12:30 Pauza za kafu Simultane panel diskusije: Panel II: Potovanje prava na svojinu restitucija Uvodna izlaganja uko Bakovi, Ombudsman Crne Gore Ana Ivanovi, pomonica ministra finansija

10: 00 10: 20

Zoran Radojii, predsjednik Komisije za restituciju, Bar 12:30 13:30 Diskusija Moderator: Sinia Bjekovi, Centar za ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

12:00 13:30 sankcija 12:00 12:30

Panel III: Zatita ljudskih prava u sistemu izvrenja krivinih Uvodna izlaganja Slavica Rabrenovi, pomonica ministra pravde i ljudskih prava Petar Ivezi, zamjenik Ombudsmana

Milan Radovi, koordinator Graanske alijanse 12:30 13:30 Diskusija Moderator: Sandra Horina, Misija OEBS-a u Crnoj Gori 13:30 13:45 13:45 14:00 Pauza za kafu Preporuke - prof. dr Predrag Miranovi, rektor Univerziteta Crne Gore Prezentacija preporuka Zatvaranje dogaaja