You are on page 1of 5

STANBUL BYKEHR BELEDYE BAKANLII ZABITA DARE BAKANLII RUHSAT VE DENETM MDRL HZMET STANDARTLARI TABLOSU

VATANDAA SUNULAN HZMETN ADI BAVURUDA STENLEN EVRAK LSTES HZMETN TAMAMLANMA SRES(EN GE SRE)

1. Dileke 2. Ayrntl adres krokisi eklenmi Gayri Shhi Messese Ama Ruhsat Bavuru Beyan Formu (Beyanname Formu Mdrlmzden temin edilecektir.) 3. mar Durum Belgesi 4. Yap Kullanma zin Belgesi (Yap Kullanma zin Belgesi bulunmayan iyerlerinde kullanlan mevcut bina 12.10.2004 tarihinden nce yapld ise bunu kantlayan resmi bir belge (Belediyeden alnacak resmi yaz, elektrik faturas, su faturas vs.) ve iletmenin bulunduu binada 12.10.2004 tarihinden sonra ina edilmi ilave bir yapnn olmadna dair beyanname.) 5. tfaiye Destek Hizmetleri Mdrlnden tfaiye Raporu (Bu belge Mdrlmzce ilgili birimden yaz ile istenmektedir.) 6. letmenin zelliine gre stanbul Su ve Kanalizasyon daresi Genel Mdrlnden temin edilecek SK Dearj Kalite Kontrol Ruhsat veya Gayri Shhi Messese Ruhsat Gr 7. evre ve ehircilik l Mdrlnden temin edilecek evre zin Belgesi / Emisyon zni 8. Elli ve elliden fazla alan olan iyerleri iin alma ve Kurumu l Mdrlnden temin edilecek letme Belgesi, 1.snf Gayri Shhi elliden az alan olan iyerleri iin Sal ve Gvenliinin salanmas hususunda Beyanname ve personelin 1 Messese gsterildii firmann kaeli ve imzal Sigorta Prim Dkm Ruhsat 9. Sorumlu Mdr Beyannamesi (Beyanname rnei Mdrlmzden temin edilecektir.) 10. Firma tarafndan hazrlanm, kaeli, imzal Vaziyet Plan 11. mza Sirkleri (gerektii durumlarda) 12. Kirac ise Kira Kontrat 13. Esnaf ve Sanatkrlar Odasna kaytl ise iyerinin faaliyet konusunun ve adresinin belirtildii Oda Kayt Belgesi 14. LPG tank mevcut ise Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortas 15. LPG tank mevcut ise yeralt tanklar iin Elektrik Mhendisleri Odasndan Katodik Koruma ve Tank ve Tesisatn Topraklama lm Raporlar 16. Basnl kap, yakt tanklar ve vin mevcut ise Makine Mhendisleri Odasndan veya yetkili Makine Mhendisi tarafndan hazrlanm Fenni Muayene Raporlar **yeri parselinin konumuna gre konu ile ilgili kurum ve kurululardan da tarafmzdan gr istenebilmektedir: TEA, BOTA, GDA, Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kurulu, Askeri Garnizon Komutanl, stanbul Su ve Kanalizasyon daresi, BB evre Koruma Mdrl gibi.

10 gn

Revizyon Tarihi : Haziran 2012

1/5

STANBUL BYKEHR BELEDYE BAKANLII ZABITA DARE BAKANLII RUHSAT VE DENETM MDRL HZMET STANDARTLARI TABLOSU
VATANDAA SUNULAN HZMETN ADI
1.

BAVURUDA STENLEN EVRAK LSTES

HZMETN TAMAMLANMA SRES(EN GE SRE)

Ayrntl adres krokisi ile birlikte Dileke 2. ap 3. Kirac ise kullanm amacna uygun Kira Kontrat 4. Aplikasyon Krokisi 1.snf Gayri Shhi 5. naat stikamet Rlevesi Messese Yer 6. Krokili mar Durum Belgesi 2 Seimi ve Tesis 7. tfaiye onayl 1/50 ya da 1/100lk Mimari Avan Proje Kurma zni 8. mza Sirkleri **yeri parselinin konumuna gre konu ile ilgili kurum ve kurululardan da tarafmzdan gr istenebilmektedir: TEA, BOTA, GDA, Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kurulu, Askeri Garnizon Komutanl, stanbul Su ve Kanalizasyon daresi, BB evre Koruma Mdrl gibi. 1. Ayrntl adres krokisi ile birlikte Dileke 2. ap 3. Rperli Kroki (aplikasyon krokisi) Akaryakt, LPG ve 4. Kirac ise Kira Kontrat 3 CNG stasyonlar 5. Gerektiinde mal sahibinden Muvafakatname iin Plan Gr 6. Mevcut parselin evresini gsteren 1/1000 lekli Meri Plan Paftas 7. stenilen gre gre hazrlanm 1/1000 ve 1/5000 lekli Plan Paftas 8. 1/200 lekli evre oluumunu gsteren Teklif Vaziyet Plan 9. Mimar ya da ehir plancs tarafndan hazrlanm Plan Raporu Ayrntl adres krokisi ile birlikte Dileke 2. ap 3. Kullanm amacna uygun Krokili mar Durum Belgesi 4. naat stikamet Rlevesi 5. Roperli Kroki (aplikasyon krokisi) 6. 1/1000lik ve 1/5000lik Meri mar Plan (Bu belge Mdrlmzce ilgili birimden yaz ile istenmektedir.) Akaryakt, LPG ve 7. 1/1000lik ve 1/5000lik Meclis Kararlar CNG 4 8. Ulam ve Trafik Komisyonu (UTK) Karar (Bu belge Mdrlmzce ilgili birimden yaz ile istenmektedir.) istasyonlarnda 3 adet Vaziyet Plan (UTK Karar iin Ulam Koordinasyon Mdrlne gnderilmek zere istenmektedir.) Avan Proje Onay 10. 3 adet Avan Proje (Avan proje Mdrlmz tarafndan onaylanmak zere tfaiye Mdrlne gnderilmektedir.) 11. Kirac ise kira kontrat (gerektiinde noterden mal sahibinden Muvafakatname) 12. mza Sirkleri **yeri parselinin konumuna gre konu ile ilgili kurum ve kurululardan da tarafmzdan gr istenebilmektedir: TEA, BOTA, GDA, Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kurulu, Askeri Garnizon Komutanl, stanbul Su ve Kanalizasyon daresi, BB evre Koruma Mdrl gibi.
1.

10 gn

10 gn

10 gn

Revizyon Tarihi : Haziran 2012

2/5

STANBUL BYKEHR BELEDYE BAKANLII ZABITA DARE BAKANLII RUHSAT VE DENETM MDRL HZMET STANDARTLARI TABLOSU
VATANDAA SUNULAN HZMETN ADI BAVURUDA STENLEN EVRAK LSTES HZMETN TAMAMLANMA SRES(EN GE SRE)

Akaryakt stasyonlarndan stenen Belgeler: Dileke 2. Ayrntl adres krokisi eklenmi Gayri Shhi Messese Ama Ruhsat Bavuru Beyan Formu (Beyanname Formu Mdrlmzden temin edilecektir.) 3. mar Durum Belgesi 4. Yap Kullanma zin Belgesi 5. tfaiye Destek Hizmetleri Mdrlnden tfaiye Raporu (Bu belge Mdrlmzce ilgili birimden yaz ile istenmektedir.) 6. letmenin zelliine gre stanbul Su ve Kanalizasyon daresi Genel Mdrlnden temin edilecek SK Dearj Kalite Kontrol Ruhsat veya Gayri Shhi Messese Ruhsat Gr Akaryakt, LPG ve 7. Elli ve elliden fazla alan olan iyerleri iin alma ve Kurumu l Mdrlnden temin edilecek letme Belgesi, 5 CNG stasyonlar elliden az alan olan iyerleri iin Sal ve Gvenliinin salanmas hususunda Beyanname ve personelin alma Ruhsat gsterildii firmann kaeli ve imzal Sigorta Prim Dkm 8. Sorumlu Mdr Beyannamesi (Beyanname rnei Mdrlmzden temin edilecektir.) 9. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi 10. Ruhsat Projesi (2 adet) 11. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortas 12. mza Sirkleri (gerektii durumlarda) **yeri parselinin konumuna gre konu ile ilgili kurum ve kurululardan da tarafmzdan gr istenebilmektedir: TEA, BOTA, GDA, Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kurulu, Askeri Garnizon Komutanl, stanbul Su ve Kanalizasyon daresi, BB evre Koruma Mdrl gibi.

5 i gn

Revizyon Tarihi : Haziran 2012

3/5

STANBUL BYKEHR BELEDYE BAKANLII ZABITA DARE BAKANLII RUHSAT VE DENETM MDRL HZMET STANDARTLARI TABLOSU
VATANDAA SUNULAN HZMETN ADI BAVURUDA STENLEN EVRAK LSTES Shhi Messeselerden stenen Belgeler: 1. Dileke 2. Ayrntl adres krokisi eklenmi Shhi yeri Ama ve alma Ruhsat Bavuru / Beyan Formu (Beyanname Formu Mdrlmzden temin edilecektir.) 3. Kirac ise Kira Kontrat 4. mza Sirkleri (gerektii durumlarda) 5. Ustalk Belgesi 6. Esnaf ve Sanatkarlar Odasna kaytl ise iyerinin faaliyet konusunun ve adresinin belirtildii Oda Kayt Belgesi 7. yerinin zelliine gre tfaiye Raporu / Yangn Tp Makbuzu 8. Gerektiinde Salk Hfzshha Mdrl gr (Bu belge Mdrlmzce ilgili birimden yaz ile istenmektedir.) 9. Kullanm alan ve faaliyet konusu iin Emlak Mdrl gr Umuma Ak stirahat ve Elence Yerlerinden Ek Olarak stenen Belgeler: 10. Mesul Mdr Beyannamesi (Beyanname rnei Mdrlmzden temin edilecektir.) 11. Umuma Ak stirahat ve Elence Yerinde alacak Personel Hakknda Kimlik Bilgisi ile Adli Sicil ve Bulac Hastal Bulunmadna dair Beyanname (Beyanname rnei Mdrlmzden temin edilecektir.) 12. le Emniyet Mdrl yazs (Bu belge Mdrlmzce ilgili birimden yaz ile istenmektedir.) Ak Otoparklardan stenen Belgeler: 1. Dileke 2. Ayrntl adres krokisi eklenmi Shhi yeri Ama ve alma Ruhsat Bavuru / Beyan Formu (Beyanname Formu Mdrlmzden temin edilecektir.) Ulam ve Trafik Komisyonu (UTK) Karar 4. tfaiye Destek Hizmetleri Mdrlnden tfaiye Raporu (Bu belge Mdrlmzce ilgili birimden yaz ile istenmektedir.) Ykama nitesi mevcut olanlardan Dearj Kalite Kontrol Ruhsat (DKKR) Yolcu ve yk 6. 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu uyarnca otoparktaki aralarn her trl hasara kar dzenlenmi Mesleki Faaliyet terminalleri, kapal 7 Sigorta Poliesi. (20m ye 1 ara decek ekilde ara says ve aralarn yer deitirmesi, tanmas vb. durumlarda ve ak otopark grebilecekleri hasarlarn karland belirtilmeli ve riziko adresi otoparkn adresi olmaldr.) ruhsat 7. Ak Otoparkn kurulaca yer iin kat irtifak veya kat mlkiyetini haiz ya da inaata balama izni alnmadna dair belge (Bu belge Mdrlmzce ilgili birimden yaz ile istenmektedir.) Kapal otoparklar iin kullanm amacna uygun Yap Kullanma zin Belgesi 9. Esnaf ve Sanatkarlar Odasna kaytl ise iyerinin faaliyet konusunun ve adresinin belirtildii Oda Kayt Belgesi Kirac ise faaliyet konusuna uygun olarak dzenlenip imzalanm Kira Kontrat, Mlkiyet sahibinden Tapu Tescil Belgesine gre Muvafakatname Firma tarafndan hazrlanm, kaeli, imzal Giri k ve yerleim plan gsterilen Vaziyet Plan mza Sirkleri (gerektii durumlarda istenir.) HZMETN TAMAMLANMA SRES(EN GE SRE)

Shhi Messese ve Umuma Ak 6 Elence ve stirahat Yeri alma Ruhsat

1 i gn

1 i gn

Revizyon Tarihi : Haziran 2012

4/5

STANBUL BYKEHR BELEDYE BAKANLII ZABITA DARE BAKANLII RUHSAT VE DENETM MDRL HZMET STANDARTLARI TABLOSU
VATANDAA SUNULAN HZMETN ADI Hafta Tatili 8 alma Ruhsat
1.

BAVURUDA STENLEN EVRAK LSTES Hafta Tatili alma Ruhsat Bavuru Beyan Formu (Beyanname Formu Mdrlmzden temin edilecektir.)

HZMETN TAMAMLANMA SRES(EN GE SRE) 1 i gn

Bavuru esnasnda yukarda belirtilen belgelerin dnda belge istenilmesi veya bavuru eksiksiz belge ile yapld halde, hizmetin belirtilen srede tamamlanmamas durumunda ilk mracaat yerine ya da ikinci mracaat yerine bavurunuz. lk Mracaat Yeri: BB Ruhsat ve Denetim Mdrl sim : Mustafa Kemal KARABAYIR Unvan : Ruhsat ve Denetim Mdr Adres : Fuatpaa Cd.Katl Otopark Yan No:26 Kat:1 34126 Mercan Fatih/STANBUL Tel : (0212) 455 33 01 Faks : (0212) 449 51 90 E-Posta : ruhsat@ibb.gov.tr kinci Mracaat Yeri: BB Zabta Daire Bakanl sim : Mustafa TAHMAZ Unvan : Zabta Daire Bakan Adres : Gentrk Cd. No: 78 Kat :2 Sarahane Fatih/STANBUL Tel : (0212) 455 13 95 Faks : (0212) 513 71 31 E-Posta : zabitadbsk@ibb.gov.tr

Revizyon Tarihi : Haziran 2012

5/5