You are on page 1of 1

"Uniwersalna cigaczka partyjna"

(i nie tylko)

Instrukcja obsugi: Dowolne zdanie z rubryki A naley poczy z dowolnym zdaniem z rubryki B, C i D, a otrzyma si przemwienie na dowoln okazj. Ilo moliwych kombinacji wystarczy na 40godz. (:P) przemwie. Anonimowego autora tej cigaczki prosimy o kontakt :D:D w celu pogratulowania.

A
Koleanki i koledzy

B
Realizacja nakrelonych zada programowych

C
Zmusza nas do przeanalizowania

D
Istniejcych warunkw administracyjnofinansowych Dalszych kierunkw rozwoju

Z drugiej strony

Zakres i miejsce szkolenia kadr

Spenia istotn rol w ksztatowaniu

Podobnie

Stay wzrost iloci i zakres naszej aktywnoci

Wymaga sprecyzowania i okrelenia

Systemu powszechnego uczestnictwa Postaw uczestnikw wobec zada stawianych przez parti Nowych propozycji

Nie zapominajmy jednak, e

Aktualna struktura partii

Pomaga w przygotowaniu i realizacji

W ten sposb

Nowy model dziaalnoci partyjnej

Zabezpiecza udzia szerokiej grupie spoecznej

Praktyka dnia codziennego dowodzi, e Rangi i znaczenia tych problemw nie trzeba szerzej udowadnia poniewa Rnorakie i bogate dowiadczenie

Dalszy rozwj rnych form dziaalnoci Stae zabezpieczanie informacyjno-propagandowe naszej dziaalnoci Wzmocnienie i rozwijanie struktur

Spenia wane zadanie w wypracowaniu Umoliwia w wikszym stopniu tworzenie

Kierunkw postpowego wychowania Systemu szkolenia kadry odpowiadajcego potrzebom Odpowiednich warunkw aktywizacji

Powoduje docenianie wagi

Troska partii, a szczeglnie

Konsultacja z szerokim aktywem

Przedstawia interesujc prb sprawdzenia

Modelu rozwoju

Powysze zaoenia ideowe, Rozpoczcie powszechnej Pociga za sob proces a take akcji ksztatowania postaw wdraania i unowoczeniania

Form oddziaywania

Wyra swoj opinie na temat cigaczki: http://www.humor.simset.net/comment.php?what=news&id=129 Polecam http://www.poland.simset.net Poland Global Stats Polska w statystykach "na ywo" niekoniecznie powanie.

"Uniwersaln cigaczk partyjna" znaleziono na: http://www.humor.simset.net