You are on page 1of 35

PEJABAT PELAJARAN BANGSAR & PUDU 143, JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR

PEJABAT PELAJARAN BANGSAR & PUDU 143, JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR

Menguruskan dan mengelola banyak aspek Profesionalisme mata pelajaran seperti: Menyediakan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran bagi tiap ahli, Mengurus dan mengawal mutu soalan ujian, peperiksaan dan kerja projek yang menepati kehendak KPM; Meningkatkan tahap profesionalisme guru melalui kursus dalaman yang berfokus kepada penyelesaian masalah P&P mata pelajaran

PEJABAT PELAJARAN BANGSAR & PUDU 143, JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4/ 1986 KP(BS) 859/Jld. 11/(44) bertarikh 13hb Mac 1986

PEJABAT PELAJARAN BANGSAR & PUDU 143, JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR

123 1.1 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran amat penting dalam memfokus tugas guruguru mata pelajaran dalam meningkatkan tahap keberkesanan P&P serta pencapaian pelajar dalam mata pelajaran berkenaan

PEJABAT PELAJARAN BANGSAR & PUDU 143, JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR

1.2 Kerjasama ahli panitia dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan serta merancang peningkatan pencapaian pelajar melalui aktiviti pembelajaran terancang yang lebih klinikal yang menjurus kepada potensi pelajar.

PEJABAT PELAJARAN BANGSAR & PUDU 143, JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR

2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 4/1986; 2.2 Format Mesyuarat Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam 2/1991; 2.3 Arahan Perbendaharaan yang sedang digunapakai khususnya SPK Bilangan 5 tahun 2002; dan 2.4 Semua SPI mata pelajaran yang berkaitan.

PEJABAT PELAJARAN BANGSAR & PUDU 143, JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR

Dengan ini, Johanna Adlin binti Ahmad ,KP: 53606-04-6008 dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Bahasa Malaysia mulai 3.1.2010 hingga 31.12.2010. 2. Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya APdan SPI berikut: i. Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memail; ii. SPI Bil: 4/1986 iii. PKPA Bil 2/ 1991 iv. SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan mata pelajaran.

I. II.

III.
IV. V. VI.

VII.
VIII.

Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan huraian sukatan pelajaran bagi mata pelajaran; Menjadi ahli panitia mata pelajaran, menghadiri mesyuarat panitia dan melaksanakan keputusan panitia; Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan mata pelajaran yang diajarkan serta menentukan matlamat yang harus dicapai pada akhir penggal bagi setiap kelas; Mempunyai Buku Rekod Mengajar yang kemas kini dan menyerahkannya kepada Pengetua/Guru Besar pada masa yang ditetapkan (AP: 1996 Perkara 6 hingga 10); Menyedia dan memberikan kerja-kerja bertulis yang mencukupi dan menyemaknya; Menyedia dan menjalankan sistem penilaian dan pentaksiran termasuk ujian bulanan dan peperiksaan serta merekod semua penilaian tersebut, soalan dan markah dalam Buku Rekod Mengajar (AP: 1996); Mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar serta mengambil tindakan susulan & dibentangkan dalam mesyuarat panitia); Menjaga keselamatan dan kebersihan alatan BBM dan bilik-bilik khas bengkel/makmal);

IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

Menghadiri mesyuarat/ taklimat mengenai mata pelajaran yang dikelolakan oleh pihak Kementerian, JPN dan PPG; Melapor kepada Ketua Panitia / Guru Kanan mata pelajaran tentang masalah P&P untuk tindakan selanjutnya(cth: alat tidak mencukupi); Menyimpan, merekod dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh PPK/JPN/PPG Mengadakan sudut mata pelajaran; Membantu menguruskan bank soalan; dan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua/ Guru Besar dari semasa ke semasa; Membina Manual Prosedur Kerja Panitia Menyediakan Perancangan Strategik

TAKWIM / JADUAL MESYUARAT JK AKADEMIK DAN JK PANITIA MATA PELAJARAN

- Terancang - Sekurang-kurangnya 3 kali setahun bagi JK Kurikulum - Sekurang-kurangnya 4 kali setahun bagi JK Panitia

WAKTU MESYUARAT
- Di luar waktu pengajaran dan pembelajaran - Jangan meninggalkan kelas - Tempoh waktu mesyuarat tertakluk kepada - agenda mesyuarat

PEJABAT PELAJARAN BANGSAR & PUDU 143, JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR

SURAT/MEMO PANGGILAN MESYUARAT


I. Sertakan nama guru terlibat ( guru mata pelajaran berkenaan ) untuk ditandatangani II. Sertakan agenda mesyuarat

MELIPUTI ASPEK-ASPEK:I.

ii.
iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi.

Usaha-usaha peningkatan, strategi dan kaedah P&P yang berkesan; Penyediaan dan penyelarasan soalan-soalan penilaian dan peperiksaan; Penilaian/ analisis prestasi peperiksaan serta langkah-langkah pembaikan; Penyediaan Pelan Strategik Mata Pelajaran; Program perkembangan staf (in-house training), Strategi menarik minat/ motivasi terhadap pelajar; Membincangkan Pekeliling-pekeliling Ikhtisas yang berkaitan dan sebarang ilmu terkini yang relevan; Merancang pembelian dan perbelanjaan wang peruntukan mata pelajaran; Pembelian buku rujukan, ABM dan cadangan buku teks sesuai; Penyeliaan proses P&P; Kerja-kerja latihan, kelas praktikal/ amal, jadual waktu, pengagihan guru/ kelas

MELIPUTI ASPEK-ASPEK:XII. Isu-isu panitia seperti guru tidak beropsyen; XIII. kelas/makmal/bengkel yang tidak mencukupi sehingga timbul kelas terapung; XII. Kekerapan guru bertugas di luar sehingga menggangu sukatan pelajaran yang tidak dapat dihabiskan XII. Peruntukan panitia/ pembelian alat dan bahan XIII. Pelantikan Setiausaha Panitia Mata Pelajaran; XIV. Pengurusan stok dan inventori; XV. Penetapan jumlah kerja bertulis sepanjang tahun pengajian dari segi tempoh dan kecukupan;

Dicatat oleh Setiausaha dengan lengkap. ii. Diedarkan kepada semua guru panitia berkenaan. iii. Diedarkan kepada Pengetua/GB dan PK. iv. Diedarkan selewat-lewatnya 1 minggu selepas mesyuarat. v. Difailkan serta diminitkan. vi. Semua guru termasuk Pengetua/ GB perlu mengambil tindakan serta-merta. vii. Tindakan susulan dan laporan mesti diselesaikan sebelum mesyuarat berikutnya.
i.

i. ii.

Pengetua / Guru Besar dan PK (untuk membuat keputusan dasar seperti perbelanjaan/kelas) Semua guru mata pelajaran berkenaan

iii. Guru sesi pagi dan sesi petang perlu dilibatkan bersama.

Perlu patuh sepenuhnya PKPA 2/1991 iaitu : Tarikh, Tempat mesyuarat, Kehadiran; Tidak hadir dan sebab (dapatkan surat rasmi nyatakan sebab) Agenda Tindakan *Lihat contoh format mesyuarat PKPA 2/1991

CADANGAN JENIS FAIL


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Surat- Menyurat Minit Mesyuarat Maklumat Panitia Sukatan Pelajaran Analisis Peperiksaan Pencerapan/Pemantauan Bank Soalan Stok dan BBM Perkembangan Staf

1. FAIL SURAT-MENYURAT
1. Surat Pekeliling 2. Surat masuk 3. Surat Keluar

2. FAIL MINIT MESYUARAT


1. Surat/Memo Panggilan Mesyuarat 2. Minit Mesyuarat 3. Minit Curai

1. FAIL MAKLUMAT PANITIA


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Carta Organisasi/JK Panitia Maklumat Guru (salinan sijil dsbgnya) Surat Pelantikan Jadual Waktu Guru Mata Pelajaran PCG (Anggaran Perbelanjaan) Carta Gantt Program Peningkatan Tahunan Program Peningkatan/Pelan Strategik Dokumentasi Program Panitia Laporan Tahunan Panitia

4. FAIL SUKATAN PELAJARAN


1. 2. 3. 4. Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran (setiap aliran) Rancangan Tahunan (setiap aliran) Contoh Rancangan Harian (setiap aliran)

5. FAIL ANALISIS PEPERIKSAAN


1. 2. 3. 4. Headcount Takwim Peperiksaan ( Awam & PKBS ) Analisis Peperiksaan ( Awam & PKBS ) Laporan Post Mortem Ujian

6. FAIL PENCERAPAN/PEMANTAUAN
1. 2. 3. 4. Takwim Pencerapan Guru Takwim Semakan Buku Latihan Murid Laporan Pencerapan Guru Laporan Semakan Buku Latihan Murid

7. FAIL BANK SOALAN


1. 2. 3. 4. 5. Soalan Peperiksaan Awam (UPSR/PMR/SPM) Soalan Peperiksaan PKBS/PKSR JSU (Jadual Spesifikasi Ujian) Jawapan/ Skema Pemarkahan Analisis Item

8. FAIL STOK/BBM
1. Buku Stok / Rekod Bahan & Peralatan BBM 2. Senarai Bahan Bantu Mengajar & Lokasi

9. FAIL PERKEMBANGAN STAF


1. Laporan Kursus Dalaman 2. Bahan-bahan Kursus Dalaman

PENGGUNAAN KULIT FAIL TERBUKA


Format Kulit Fail adalah sepertimana dinyatakan dalam Arahan Perkhidmatan (AP) Bab 4 Para 5 iaitu kulit fail tersebut direka khas oleh Arkib Negara. Contoh kulit fail yang boleh digunakan ialah :

1.1. 1.2.

( Am 435 Pin. 9 / 73 ) ( Am 435 Pin. 1 / 80 )

Surat-surat/lampiran-lampiran perlu dimasukkan di sebelah kanan sesuatu fail dan kertas minit di sebelah kiri fail. Selepas surat dimasukkan perlu dicatatkan bilangan kandungan fail di sudut kanan atas surat (bulatkan)

1. Setiap fail yang dibuka hendaklah dikepilkan dengan Kertas Minit


2. Kertas Minit yang standard hendaklah digunakan ( yang tertera tulisan Am 6 ).

Contoh Merekodkan surat keluar dan surat masuk

Surat masuk perlu ditulis dengan pen berwarna merah


(1) Surat bth. _____ drp. ______ dikdgn. pd. __________ (1) Surat bth. _____ drp. ______ d/m pd. ____________ (1) Bil. ________drp. _______ bth._____d/m pd._______ Surat keluar perlu ditulis dengan pen berwarna biru atau hitam. (2) Surat bth. _______ d/h kpd. _______ d/m pd. ______ (2) Bil. ________ kpd. _______ bth. _____ d/h pd. _____

Kaedah Penutupan Fail


( Rujuk Arahan Perkhidmatan Bab 4 Perenggan 9 )
1.

Fail hendaklah ditutup apabila :1.1. Telah mencapai 100 lampiran; atau; 1.2. Tidak lebih 1.5. inci ( 4 cm ) atau; 1.3. Lima tahun selepas pembukaan tetapi tidak aktif ( non-current )

Teachers should be two steps ahead of her/his students Ajarlah anakmu ilmu untuk zamannya. Education cuts never heal

Sakan makan sirih

Sekian, terima kasih