You are on page 1of 38

ANALYTICK AVANTGARDA

futurismus a dada

moderna vs. avantgarda


lart pour lart cta k klasice-tradici strojenost anti-realita hyperintelektualizace mytologizace individualizace nedourenost privtnost proitku clem jazyk sm bsnk prorok etika = estetika

ivot je toton s umnm negace tradice pirozenost (automatizace) hyper-realita non sens; proletarizace demytologizace kolektivizace technicizace teatrlnost; happening clem revoluce bsnk bh-hybatel antietika; antiestetika

manifestantismus
poetika manifestu hranin text program se st{v{ produktem ({nr) propojen s vtvarnm umnm graf. performativita tlesn{ agrese programovost a koncepnost umn obr{cen k veejnosti politizace; radikalizace

ITALSK FUTURISMUS
20.2.1909 Filippo Tommaso Marinetti Manifesto futurista (Le Figaro) 1910 futuristick veer v Terstu 1912 Manifesto tecnico della letteratura futurista osvobozen{ slova po I. SV propojen s faismem formln existence hnut do M. smrti U. Boccioni, G. Gozzano, A. Govoni, C. Carr, A. SantElia, L. Russolo, G. Balla

Manifesto futurista
1. Chceme opvovat lsku k nebezpe, nvyk na energii a smlost. 2. Zkladnmi prvky na poezie budou odvaha, zmuilost a revolta 3. Literatura a dosud velebila mylenkovou nehybnost, vytren a spnek, my chceme velebit ton neklid, horenatou nespavost, poklus, nebezpen skok, facku a rnu pst 4. Prohlaujeme, e ndhera svta byla obohacena o novou krsu: o krsu rychlosti. Zvodn automobil se svou kapotou ozdobenou tlustmi trubkami podobnmi hadm s vbunm dechem..., vouc automobil, kter jakoby se til po kartovch nbojch, je krsnj ne Vtzstv samothrck (...)

6. Je teba, aby se bsnk vydal se zpalem, vbun a marnotratn, aby zvtil nadenou vroucnost pvodnch ivl. 7. Krsa je ji jenom v boji. Dlo neme bt mistrovskm dlem, nen-li agresivn. Poezie mus bt dravm nporem proti neznmm silm a mus je donutit, aby se vrhly ped lovka k zemi. (...) 10. Chceme demolovat galerie, knihovny, potrat moralismus, feminismus a vechny oportunistick a utilitrn zbablosti. 11. Budeme opvovat obrovsk zstupy vyburcovan prac, radost nebo vzpourou, budeme opvovat mnohobarevn a polyfonn pstroje, revoluci v modernch velkomstech; budeme opvovat ... tovrny zaven na mracch rami svch kou; mosty vzpnajc se jako vymrtn gymnastovo nad belskmi noi ek ozench sluncem...lokomotivy s mohutnou hrud, kter hrabou na kolejch jako obrovt ocelov oi, seven otemi dlouhch otrub a klouzavch aeropln, jejich vrtule prask ve vtru jako prapor a tlesk jako naden dav.

Parole in libert
Osvobozen slova jsou zcela svobodnm vrazem vesmru, zbavenho slovesnch a mluvnickch pravidel, novm nzorem a citem pro vci, mtkem vehomra, vyjdenho soutem sil v pohybu. Tyto sly se k v naem spoluctcm a tvocm j, kter je vznamn zaznamenv vemi monmi prostedky. Skladba mus bt zruena a podstatn jmna bute nhodn dle svho vzniku umstna. Sloveso budi uvno jen v infinitivu,...aby se prun pimklo k podstatnmu jmnu a nepodazovalo je spisovatelovu j -, kter pozoruje nebo si pedstavuje Pdavn jmno mus bt odstranno, aby obnaen podstatn jmno zachovalo svoji vznanou barvitost (...)

Skladba mus bt zruena a podstatn jmna bute nhodn dle svho vzniku umstna. Sloveso budi uvno jen v infinitivu,...aby se prun pimklo k podstatnmu jmnu a nepodazovalo je spisovatelovu j -, kter pozoruje nebo si pedstavuje Pdavn jmno mus bt odstranno, aby obnaen podstatn jmno zachovalo svoji vznanou barvitost (...)

Zruen interpunkce. Kdy pdavn jmna, pslovce a spojky jsou odstranny, i interpunkce se pirozen stv zbytenou, nebo v rozmanitm sledu slohu, kter sm sebe tvo, prtahy zpsoben rkami a tekami jsou absurdn. K zeslen nkterch pohyb a znaen smru bute pouity matematick znaky + : - = < > Poezie m bt nepetritou adou novch pedstav, bez nich pak trp chudokrevnost a blednikou. Abychom mohli uchopit a vystihnout ve, i nejprchavj a nezachytiteln zchvvy hmoty, musme utvoit tsn shluky pedstav nebo analogi, kter pak vrhneme do tajuplnho moe kaz. Stvome spolu jet nco, co nazvm volnou obrazotvornost. Jednoho dne dospjeme k vymu umn; odvme se vynechat prvotn vznamy analogi a ponechme jen sled druhotnch. Snad nm pot nebude rozumno. Vdy nen zapoteb, aby nm bylo rozumno Podporujeme tvrdojn oklivost a zbavme se obadnosti.

shrnut
manifestantismus, performativnost antiinstitucionalizace umn destrukce pamti (tradice) autoritativn umn kult techniky; adorace stroje pohybu boj, tonost, v{lka munost politizace propojen umn

DADA
hnut zaloeno r. 1916 po vlce pesun do Pae, Berlna a New Yorku r. 1924 parte smrt DADA - plynul pechod tvrc k surrealismu T. Tzara, K. Schwitters, Hans Arp, Max Ernst, R. Huelsenbeck, F. Picabia, M. Duchamp, Man Ray, A. Breton( G. de Chirico, P. Klee)

Manifest DADA (1918)


DADA neznamen nic (...) Tak se zrodilo DADA z poteby nezvislosti, z nedvivosti vi spoleenstv. Ti, kdo k nm pat, ste svou svobodu. Neuznvme dnou teorii. Mme po krk kubistickch a futuristickch akademi: laborato formlnch nzor. Dl se umn, aby se vydlvaly penze a aby se podkuovalo roztomilm mkm? Rmy zvon asonanc penz a pevrcen kivka kloue po profilu vystrenho bicha. Vechny umleck skupiny dosply k tto bance, jedouce na rozdlnch kometch. Vrtka oteven monosti vyvalovat se v podukch a potrav. Je nm teba dl silnch, rovnch, pesnch a navky nepochopench. Logika znamen sloitost. Logika je vdy klamn. Vede nitky pojm, slov v jejich formln podob ke koncm klamnch sted. Jej okovy jsou jako obrovsk stonoka, kter rdous nezvislost

Manifest o l{sce slab a hok (1920)


-zdrazuje n{hodu, neloginost, odmt{ intelektu{ln kontrolu, -nonsens vyhl{en za princip, kter hbe svtem Nvod, jak vytvoit dadaistickou bse Vezmte noviny. Vezmte nky. Najdte v novinch lnek, aby ml dlku, kterou potte dt sv bsni. lnek vystihnte. Potom peliv rozsthejte vechna slova, kter tvo tento lnek, a vlote jej do pytlku. Skldejte pak jeden stiek za druhm pesn v podku, v jakm vyly z pytlku. Svdomit opite. Bse se vm bude podobat. A vzte, e jste spisovatel neskonale originln a okouzlujc citlivosti, by doposud nepochopen lidem.

shrnut
protivlen hnut, radikln apolitismus internacionalizace, kosmopolitismus nesmysl, hra, kontradikce, absurdita programov antiprogramovost reiterace, redundance, sebepopen performance, exhibice, provokace, skandl likvidace tradice; nihilismus
abstraktn umn; neoavantgarda

Guillaume Apollinaire (1880-1918)


cesty a rozlin zjmy kubistick skupina smrt po 1. sv Alkoholy (1913)
Psmo (1912)
voln etzen dojm, vjem, asociac simultaneita, tnn a skldn fascinace budoucnost, modernost, technikou pozitivn vnmn modernho svta (zzranost) poezie okouzlen, enchanteur poezie jako hledn radosti a naden novho svta

Tm starm svtem pec jsi znaven na konec Pastko Eiffelko jak be stdo most dnes eck i msk starovk se ti u peily

Zde antick se zdaj bt u i ty automobily Jen nboenstv zstalo docela nov jenom ono Zstalo prost jak hangry v pstavu avion Jedin neantick v Evrop kesanstv je
Evropan nejmodernj jste vy papei Pie A tob brn stud kdy okna na tebe hled Vstoupiti do kostela a jt tam ke zpovdi te letky cenky plakty je zpvaj hlasit To dnen poesie zatm co prosou urnly syt t Jsou krvky po estku sam detektivn ppady Portrty velkch osob a ster rzn zhlav

Z koruny havch plamen pozela na mne Panna v Chartres Krev vaeho Svatho Srdce mne zalila na Montmartru Jsem z toho nemocen kdy slym ta slova poehnan Lska j trpm je m choroba tajn A obraz kter t posedl ti pome pet zkost a bdn Vdy u tebe dl ten obraz jen prch k nevrcen U Stedozemnho moe jsi nyn na pobe Pod citronky je cel rok kvetou sv S pteli svmi se projd ve lunu Jeden je z Nizzy dva z Turbie jeden z Mentonu Sepi hlubinnch se ds oi nae A v chaluhch pluj ryby obrazy Mesie Jsi v zahrad hospdky v okol Prahy Ct se zcela asten na stl ri ti dali A msto abys psal svou povdku leno pohchu Hled na mandelinku spc v rovm kalichu V achtech Svatovtskch z zden sv vlastn rysy Na smrt jsi smuten byl v ten den kdy sebe v nich objevil jsi Podoben Lazaru kterho svtlo drt Pozptku to se ruiky hodin v idovsk tvrti A ty couv ve vlastnm ivot pomalu Jda na Hradany nahoru a poslouchaje k veeru Jak v hospodch esk psn zpvaj

Hle jsi uprosted meloun v Marseilli

Kaligramy (1918)

SURREALISMUS
pojem od Apollinaira (Prsy Tirsiovy)
Kdy chtl lovk napodobit chzi, vynalezl kolo, kter se vbec nepodob noze. Tak dospl k surrealismu, ani nevdl jak.

absolutn skutenost (sen + realita) psychoanalza, S. Freud 1921: Magnetick pole (P. Souppalt a Breton) 1924: I. manifest surrealismu (A. Breton)
automatick text : spontnn zznam nevdom nhoda, hra; negace stavebnch prostedk poezie pln svoboda; erotick motivy; levicovost

M ena s ktic hocho lesa S mylenkami rnch blesk S pasem pespacch hodin M ena s pasem vydry mezi tygmi zuby M ena s sty jak kokarda a kytice hvzd nejvt velikosti Se zuby otisk bl myky na bl zemi S jazykem hlazen ambry a brouenho skla M ena s jazykem proboden hostie S jazykem panenky, kter otvr a zavr oi S jazykem neobyejnho dmantu M ena s asami dtskho hlkovho psma S obom okraje vlatovho hnzda M ena se spnky z bidlicov stechy sklenku A pry na oknech M ena s rameny ze ampaskho vna A z pramene z delfnch hlav pod ledem M ena se zpstm zpalek M ena s prsty nhody a srdcovho esa S prsty kosenho sena M ena s podpam kuny a sup Noci svatho Jana Ptaho zobu a hnzda skalr S paemi z mosk pny a splavu