You are on page 1of 4

Argumentace: Dan tma jsem si vybral pedevm pro jeho zajmavost a aktulnost v kontextu vvoje na poli marketingu a i v souvislosti

s nedvnou volbou prezidenta v USA a budouc pmou volbou prezidenta R, kter jsou ideln pleitost pro uplatnn masov manipulace. Dle mi lo o pojmenovn tohoto fenomnu s pouitm novch poznatk z psychologie a zakzan rtoriky. Anotace: lnek se zabv jednou z technik zakzan rtoriky pouvan k ovlivnn chovn a jednn vtho mnostv lid z podobn nebo nsledn sjednocen sociln skupiny. V prvn sti je popisovna innost tto techniky, nsledn se lnek zabv jednotlivmi prvky techniky a to emocemi, pedstavivost a sugesc. V zvru se obrac na tene, aby byl k pouvn tohoto druhu manipulace obezetn a to jak ze strany marketingu tak i politik. Klov slova: Manipulace, zakzan rtorika, emoce, pedstavivost, sugesce, marketing.

Technika masov manipulace EPS EPS je technika zakzan rtoriky, v rznch formch pouvan reklamnmi spolenostmi po celm svt, kter se vak do obvykl komunikace moc nehod. V reklamch je to obvykl pouit pi sportovnch zpasech, kdy se v nejvypjatj chvli (nepromnn branka, pstn souboj hokejist, patn odpskan penalta) objev urit druh sugestivn reklamy (mnohdy se sexuln tmatikou jet k umocnn efektu) a velice inn vtp sledujcmu do pamti uritou spolenost, slubu i vrobek. Z tohoto dvodu jsou reklamy v prbhu vznamnch sportovnch utkn tak drah. Nejdra jsou pi americkm Superbowlu (Cena za klasick 30sekundov spot v poslednch letech pesahovala 3 miliony dolar a v letonm roce se vyplhala v prmru na 3,5 milionu dolar za 30sekundov spot. Jedna vteina se tedy v pepotu prodv zhruba za 2,2 milionu Korun)1. Je o n velk zjem mezi spolenostmi prv dky tto sv velk innosti a tak sledovanosti podobnch akc. A pro jsou vlastn tak psobiv a vyhledvan? Je to zpsobeno zkladn funkc lidsk psychiky. Pi situacch, ve kterch dochz k velkmu uvolnn emoc, teba zmnn situace ve sportovnch utknch, je oslabena vdom obrana naeho podvdom. Z tohoto dvodu je lidsk podvdom mnohem nchylnj k pjmn rznch sugesc a to jak skrytch, tak i naprosto otevench. Vdli to u jak starovc vdci lidu, tak i novj dikttoi a dnes marketingov experti. Nejsilnj emoce vtinou bvaj ty negativn. Agrese, nenvist a strach jsou ty hlavn, kter v historii i dnes vyuvaj. Nacistick dikttor Adolf Hitler toho uml vyut a vyvolnm silnch emoc jako agrese a nenvisti ke svm odprcm nebo jinm nrodm a rasm dokzal naprosto pemostit vdomou obranu lovka a dostat mu svoje pokiven nzory a pkazy hluboko do podvdom. Dky tomu pak byl schopen ovldat masu lid, kte bezmezn plnili jeho pkazy a byli pro nj ochotni i poloit sv ivoty. Jeho prvnm krokem pi kadm vtm projevu bylo sjednocen vech pihlejcch lid. Na prvnm shromdn v roce 1934 zaal Hitler tm nejjednodum: Vichni byli lid. ekl jim*, e "svtem mu je Stt" a "svtem eny je jej manel, rodina, dti a dm." Tyto hodnoty, vysvtlil davu Hitler, byly ohroeny. "Budeme se brnit proti zkorumpovanmu intelektualismu, kter rozdluje to, co Bh spojil."2 Dleit je zvolit sprvn prostedky. Bhem
1 PAVL, Ondej. Vteina reklamy za dva miliony, i to je Super Bowl. Marketing.cz [online]. 2012 [cit. 2013-01-01]. ISSN 1805-4991. Dostupn z: http://www.markething.cz/vterina-reklamy-za-dva-miliony-i-to-je-super-bowl 2 RUSHKOFF, Douglas. Manipulativn ntlak: pro tak snadno uposlechneme druh?. Vyd. 1. Hradec Krlov:

pedstaven vyprovokuj vt emocionln odezvu narky na symbolick toky ne podrobnosti o skutenm tlaku, apelujc spe na n intelekt. m jsou detaily mn specifick, tm je odkaz ikonitj a univerzlnj. Je snaz sjednotit a podntit lidsk masy pomoc symbol.3 Nsledn po sjednocen vech astnk ji mohl oslovit vechny pomoc stejnch prvk manipulace. Co tedy znamen EPS? Je to zkratka slov emoce, pedstavivost a a sugesce. Nyn si vysvtlme, co tyto jednotliv prvky znamenaj: Emoce Vyvolnm silnch emoc se obejde vdom chrnc podvdom ped nechtnmi sugescemi. Negativn emoce se uchyt vdy hloubji a snze, ne pozitivn. Pedevm to bv ji zmnn nenvist, agrese, strach, ale i teba euforie. Emoce lze vak vyvolat i jinak ne pomoc slov. Velmi innm nstrojem k jejich vyvoln je napklad hudba. Dle vzkum A. J. Bloodov a R. Zatorreho bylo zjitno, e pi poslechu rznch styl hudby se mn srden frekvence, elektromyogram a dechov frekvence a e jsou aktivovny ty oblasti mozku, kter bvaj vtinou spojovny se systmem odmny, motivac, emocemi a vzruenm.4 Dky hudb lze tedy ovlivovat vnman nslednch sugesc. Tohoto si v posledn dob vimly i nkter esk televize. TV Nova zaala poutt do tm kad ze svch report ve zprvch rznou velmi emotivn hudbu, aby se umocnil efekt ji tak dost citov zabarvench pspvk. A po takov reporti pak vtinou nsleduj reklamy, kter budou jist dra ne ty vyslan bhem dne. Vnman emoc se tak li nrod od nrodu. Jin nrody jsou mnohem nchylnj na vyvolvn emoc ne ty, kter obvaj severnj oblasti. Nejvce emoce vnmaj nrody rovnkov Afriky. Pedstava Zapojen podvdom skrze pedstavivost. Me bt i jednoduch souslouv: "pedstavte si", nebo vyvoln urit nejasn vzpomnky, ve kter je poteba nkter sti domyslet. Sugesce Sugesce je urit druh pm nebo nepm zprvy, jejm kolem je uchytit se v podvdom lovka a ovlivnit jeho chovn a vnmn uritch skutenost. Sugesce samotn nem tak velk efekt dky pirozen odolnosti podvdom, z tohoto dvodu jsou poteba pedchoz dva prvky, aby ji bylo mon skuten hluboko zakoenit. Zvr Clem mho dnenho lnku bylo pedevm pojmenovat tento fenomn jak historie, tak i souasnosti, kter od potku vk pouvaj schopn enci a politici k ovldn mas a ovlivovn nzor lid na kadodenn otzky. Je nutn, aby si lid vmali prvk tto rtorick techniky a dokzali ji odhalit a dky tomu se ji spn ubrnit. Natst se v posledn dob neobjevil na politick scn dostaten schopn enk, kter by ji dokzal dokonale vyut. Proto se dnes uplatuje pedevm v prosted marketingu. Zkuste si pt vimnout pi sledovn zprv, reklam, ale i projev nkterch schopnjch zpadnch politik, jak se uchyluj k tto sten skryt, zato velice inn metod.

Konfrontace, 2002, 265 s. ISBN 8086088073. 3 Tamt. 4 Mlejnek, R. (2009). Tlesn provan reakce pi poslechu hudby: dotaznkov eten na eskm vzorku. E-psychologie [online]. 3(4), 14-25 [cit. 2013-01-01]. Dostupn z WWW: <http://epsycholog.eu/pdf/mlejnek.pdf>. ISSN 1802-8853.

Zdroje
PAVL, Ondej. Vteina reklamy za dva miliony, i to je Super Bowl. Marketing.cz [online]. 2012 [cit. 2013-01-01]. ISSN 1805-4991. Dostupn z: http://www.markething.cz/vterina-reklamy-za-dva-miliony-i-to-je-super-bowl RUSHKOFF, Douglas. Manipulativn ntlak: pro tak snadno uposlechneme druh?. Vyd. 1. Hradec Krlov: Konfrontace, 2002, 265 s. ISBN 8086088073. Mlejnek, R. (2009). Tlesn provan reakce pi poslechu hudby: dotaznkov eten na eskm vzorku. E-psychologie [online]. 3(4), 14-25 [cit. 2013-01-01]. Dostupn z WWW: <http://e psycholog.eu/pdf/mlejnek.pdf>. ISSN 1802-8853

Citace popis 1. citace lnek z Marketing.cz - zdroj je kvalitn z pohledu svho zamen na marketing - lnek pojednv o cench a druhu reklam pi superbowlu - vbr byl prv pro poukzn na vysok ceny tchto reklam - poukzn na jejich ohromn inek - ke zdraznn dvod zjmu spolenost o tento vyslac as 2. citace Manipulativn ntlak - kvalitn kniha poukazujc na inky manipulace - zdrazuje rzn druhy ntlaku - vybrna byla pedevm pro svj popis ovldn mas rznmi dikttory historie - obsahuje poutav spojen fakt s pbhy - podv nov pohled 3. citace lnek o emocch pi poslechu hudby - lnek pojednv o vzkumech na poli emoc - vlivu hudby na jejich zmnu - hod se k tmatu prv dky tomuto spojen - poukazuje na siln vlv nkterch druh hudby - vzkum byl uskutenn na dostatenm mnostv subjekt