Planificare - Consiliere şi orientare

Clasa a - VIII -a Anul şcolar

PLANIFICARE ANUALĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ

Clasa a VIII-a An şcolar Profesor diriginte, NR CRT 1. 2. 3. 4. 5. COMPONENTA Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Total / An SEM I 3 4 3 5 3 18 ORE SEM II 4 4 4 2 3 17 ORE Anual 7 8 7 7 6 35 ORE

PLANIFICARE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ

Modul

Obiective de referinţă

Competenţe specifice
- să cunoască şi să respecte normele şi regulamentul şcolar; -să-şi asume responsabilităţile ce-i revin în clasă; - să-şi identifice interesele şi abilităţile personale; - să demonstreze respect de sine şi pentru ceilalţi; -să-şi evalueze punctele tari şi cele slabe; - să recunoască atitudinile negative și pozitive față de sine - să cunoască și să respecte semnele și regulile de circulație -să-şi exprime păreri pro/contra; -să facă asemănări şi deosebiri de natura etnică şi culturală; - să-și identifice responsabilitățile în diferite contexte: școală, familie, comunitate - să fie capabil să respecte diferite puncte de vederi - să recunoască prejudecățile și stereotipurile, sursele de

Modalităţi de realizare Metode Tema activităţii Săpt.
Regulamentul de ordine interioară Interesele mele Timiditatea şi încrederea în sine Punctele mele tari şi punctele mele slabe

Obs.

S. 1 S. 25 S. 27 S. 2

- dezbaterea; dezbaterea; chestionare; conversația; dezbaterea; prezentarea;

1. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

1.1 Să evalueze punctele tari și slabe, interesele, abilitățile personale 1.2 Să demonstreze respect de sine

- chestionare; - dezbaterea; munca individuală;

Cunoașterea de sine – cheia succesului în viaț ă Cum circulăm pe stradă? Suntem europeni cu adevărat? Cum se circulă corect în ț ară ș i în Europa? Aparenț a ș i esenț a în consumul drogurilor; traficul de persoane Cum mă văd ceilalţi? Tu vrei asta, eu vreau asta… Portret de lider

S. 32 S. 6 S. 34 S. 3 S. 17 S. 20 S. 28

fișe individuale; - chestionare; - dezbaterea; - jocuri de rol; - prezentare; - conversația; - chestionare; - dezbaterea; - dezbaterea; - jocuri de rol; - munca în echipă; - conversația; - prezentarea; - dezbaterea; fișe individuale; - dezbaterea; - studiu de caz; - dezbaterea;

2. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE

2.1 Să explice importanța responsabilității sociale în diferite contexte 2.2 Să manifeste respect pentru exprimarea punctelor diferite de vedere 2.3 Să anticipeze schimbarea rolurilor în familie de-a lungul

Familia – punctul meu de sprijin Ascultă, și vei fi ascultat vieții apariție ale acestora și consecințele - să conștientizeze impactul stereotipurilor de rol în familie Părinţii înteleg ce vreau de la viaţa? Violenț a ș i traficul de persoane

S. 8 S.19 S. 26 S. 11 S. 30

-

conversație; dezbaterea; dezbaterea; conversația;

- dezbaterea; - studiu de caz; - discuții; - conversatia; - dezbaterea; discuția dirijată; - conversația; - dezbaterea; - prezentarea; fișe pe grupe; - discuția; - dezbaterea. - dezbaterea; - desene; - lectura; - dezbaterea; - dezbatere; - conversație; lucru pe echipe; - chestionare; - dezbaterea; - studiu de caz; - conversația; - explicația; - studiu de caz;

Ce vreau şi ce pot realiza?! Ce metode de informare folosesc pentru documentare privind opț iunile pentru clasa a IX-a? Organizare timpului în situaț ii de examene și concursuri De ce învăț eu? Drepturile omului Factorii cognitivi ai învăț ării

S. 31

3. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢARII

3.1 Să utilizeze TIC (tehnologii informatice și de comunicare) pentru documentarea privind opțiunile pentru clasa a IX-a 3.2 Să aplice tehnici ale gândirii critice

-să identifice şi să uitlizeze modurile de informare; -să-şi elaboreze un plan de studiu şi stilul propriu de învăţare; - să conştientizeze factorii care îi motivează învăţarea; - să fie capabil să practice o gândire critică și auto-control asupra propriei învățări

S. 33 S. 5 S. 12 S. 21

Noutate, originalitate – inovaț ie, invenț ie 4.1 Să argumenteze importanța elementelor de marketing personal -să-şi dezvolte abilităţile de formulare a obiectivelor pe termen lung şi scurt; -să se familiarizeze cu Prin muncă câştigi în viaţă!

S. 10 S. 9

Mi-aş dori să fiu… Pot să devin ceea ce vreau eu? Un job? Cerere-ofertă Cariere de succes Cum să ne protejăm în caz de inundaț ii sau cutremure

S. 13 S. 23 S. 4 S. 15 S. 18

4. PLANIFICAREA CARIEREI

(scrisoarea de intenție, CV-ul) pentru găsirea unui loc de muncă 4.2 Să demonstreze importanța portofoliului personal pentru conturarea unui traseu educațional și profesional 4.3 Să dezvolte un plan educațional și de carieră

experienţa muncii şi cu cerinţele diferitelor profesii; - să analizeze modul în care interesele influenţează alegerea activităţilor; -să-şi dezvolte abilităţile de construire a unui plan de carieră; - să cunoască modul de completare ale formularelor de opțiune pentru clasa a IXa

- dezbaterea; - conversația; - conversatia, - expunerea; -activitate individuală; - pliante; - dezabaterea; - studiu de caz; - dezbaterea; - conversația; - explicația; - studiu de caz; - prezentarea; - realizarea unui C.V.; - joc de rol; - dezbaterea; - activitate pe grupe; - dezbaterea; colaje, desene; - chestionar; - dezbaterea; - realizare de pliante; - dezbaterea; - studiu de caz; - dezbaterea; - chestionar;

Cum compun un CV?

S. 29

5. CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ

5.1 Să evalueze convingerile, atitudinile si comportamentele definitorii ale stilului de viata în planificarea carierei 5.2 Să demonstreze abilități de management al stresului

- să-şi identifice propriile surse de stres cu care se confruntă; - să cunoască noţiuni legate de adaptarea la stres, optimizarea învăţării, stil de viaţă sănătos; -să cunoască noţiuni legate de vicii şi metode de evitare a acestora; - să conştientizeze nevoia stilului de viaţă dorit;

Ce este securitatea personală?

S. 7

Depinde succesul de aspectul exterior? A convieț ui cu natura

S. 14 S. 16 S. 24 S. 22

Spune NU, drogurilor! Surse de stres în viaț a mea

Ce știm despre catastrofe naturale?

S. 35

- studiu de caz; - dezbaterea;

TEMATICA ORELOR LA DIRIGENŢIE

Semestrul I Regulamentul de ordine interioară Punctele mele tari şi punctele mele slabe Aparența și esen ț a în consumul drogurilor Un job? Cerere-ofertă De ce învăț eu? Cum circulăm pe stradă Ce este securitatea personală? Familia – punctul meu de sprijin Prin muncă câştigi în viaţă! Noutate, originalitate – inovaț ie, invenț ie Violenț a ș i traficul de persoane. Drepturile omului Mi-aş dori să fiu… Depinde succesul de aspectul exterior? Cariere de succes A convieț ui cu natura Cum mă văd ceilalţi? Cum ne protejăm în caz de dezastre naturale

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Semestrul II Ascultă, și vei fi ascultat Tu vrei asta, eu vreau asta… Factorii cognitivi ai învăț ării Surse de stres în viaț a mea Pot să devin ceea ce vreau eu? Spune NU, drogurilor! Interesele mele Părinţii înteleg ce vreau de la viaţa? Timiditatea şi încrederea în sine Portret de lider Cum compun un CV? Ce vreau şi ce pot realiza?! Ce metode de informare folosesc pentru documentare privind opț iunile pentru clasa a IX-a? Cunoașterea de sine – cheia succesului în viaț ă Organizare timpului în situaț ii de examene și concursuri Suntem europeni cu adevărat? Cum se circulă corect în ț ară ș i în Europa? Ce știm despre catastrofe naturale?

S19

S20

S21

S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

S29

S30

S31

S32

S33

S34

S35

X X X X X X X X X X X X X X X X X