y√&Üÿ $‘Y es¡à dæsêl myÓTk˛ÿ .

bò˛Hé   bòÕ´ø˘‡ : 040-23264028 e-mail : emescobooks@yahoo. 2012 yÓ\ : s¡÷. www. ôV’≤<äsêu≤<é . bò˛Hé : 0866`2436643 e-mail: sahithi. <√eT\>∑÷&É.com .#·+Á<äX‚Ks¡ ¬s&ç¶ yÓTT<ä{Ï eTTÁ<äD &çôd+ãs¡T. u≤q÷ ø±\˙.emescobooks. >∑>∑HéeTVü≤˝Ÿ s√&é.com.500 029.VODKA with VARMA Sirasri y√&Üÿ $‘Y es¡à dæsêl dü+bÕ<ä≈£î\T &܈ˆ&ç. $»j·Tyê&É ` 2. ø±fi‚X¯«s¡sêe⁄ s√&ÉT¶.com |ü+|æD°<ës¡T\T kÕVæ≤‹ |üÁ#·Ts¡D\T 29`13`53. dü÷sê´sêe⁄ù|≥.vja@gmail. Á|ü#·Ts¡D myÓTk˛ÿãTø˘‡ 1`2`7.125/` ISBN : 978-93-82203-30-8 ø£esY &çC…’Hé nì˝Ÿ ` uÛ≤qT Á|æ+≥sY‡ kÕsTT*œ‘· Á|æ+≥sY‡ ôV’≤<äsêu≤<äT.

|ü⁄düÔø£+ >∑T]+∫ <äsÙ¡ ø£ìsêà‘· sêyéT>√bÕ˝Ÿ es¡à >∑T]+∫. n˝≤ nì s≠~ ôdø’ √ mHê*dædt ≈£L&Ü ø±<äT. myÓTk˛ÿ <ë«sê yÓ\Te&çq Äj·Tq ªªHê Çwü+º µµ |ü⁄düøÔ +£ neTàø±˝À¢ ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫+~. es¡à ‘·q #·T≥÷º ø£|⁄ü Œ≈£îqï bıs¡\T $|üŒ&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ïdü÷. dü÷ÿ\T ≈£îÁs¡yê&ç>± ]øå±˝À yÓfi¯ó‘·÷ es¡à dæìe÷ yê˝Ÿb˛düºs¡T #·÷dæ eT‹ b˛>=≥Tº≈£îqï <äX¯ qT+&ç Äj·Tq‘√ ø£*dæ y√&Üÿ fÒãT˝Ÿ e<ä› ≈£Ls¡TÃH˚ kÕús≠øÏ n+<äT≈£îH˚ |üj·Tq+ m˝≤ kÕ–+<√ ÄdüøÏÔø£s¡+>± $e]+∫q >±<∏ä s≠~. ˇø£ môd‡yÓTàdt‘√ @s¡Œ&çq |ü]#·j·÷ìï Ä\+ãq>± #˚düT≈£îì ø=~›ø=~›>± <ä>sZ∑ e¡ ⁄‘·÷. Äràj·≠\ e<ä≈› î£ yÓ[¢ ªndü©j·Tq dü+>∑‘$˚ T{Ï? Äj·Tq ne⁄q+fÒ ø±<äH˚Hê? ˝Ò<ä+fÒ e⁄+&Éø£b˛<äqï dü÷#·q e⁄+<ë? mø˘ Å kÕº e sY º ˝ ≤ ø£ q ã&˚ s≠+Á{≤esêº ? Ç+Á{≤esY º ˝ ≤ ø£ q ã&˚ mø˘ÅkÕºesêº? ù|s¡T e#êÃπø s≠˝≤ e⁄Hêïsê? ∫qï|üŒ{ÏqT+&û s≠+‘˚Hê?µ nì Å|ü•ïdü÷Ô. Ä |ü⁄düÔø£+ es¡à ‘·q >∑T]+∫ ‘·qT sêdüT≈£îqï<Ó’‘˚. düV≤ü #·sT¡ \T. eTdæÔwüÿ+˝ÀøÏ ‘=+–#·÷#˚ Á|üjT· ‘·ï+ s≠~. düe÷#ês¡+ . $\ø£åDyÓTÆq Ä˝À#·Hêdüs¡[ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√yê\qï ‘·Vü≤‘·Vü≤ ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ n+‘·ø£+‘·≈£L ô|s¡T>∑T‘√+~ ‘·|üŒ ‘·s¡>∑& É+ ˝Ò<Tä . düe÷<ÛëHê\T sêã&ÉT‘·÷. Äj·Tq Jeq$<Ûëq+ >∑T]+∫. ˇø£ ªmì>±àµ>± uÛ≤$+#˚ e´øÏÔ n+‘·s¡+>∑+˝ÀøÏ.Ô |”≥e≠&ç |ü&bç ˛s≠q #√≥ Äj·Tq düìïVæ≤‘·T\ e<ä≈› î£ . es¡àqT Äø±XÊìøÏ m‘˚Ôdæ e÷qyêr‘·T&Éì #·÷|æ+#˚ Á|üj·÷kÕ ø±<äT. s≠~ es¡àì <ä>sZ∑ >¡ ± #·÷dæq ˇø£ e´øÏÔ es¡à >∑T]+∫ sêdæq~. ˇø£ ª$TdüºØµ>±. ns≠‘˚ s≠~ ‘êØKT\ yêØ <äkÕÔyE ˚ ø±<äT.

Ç~ |üP]Ô>± #·~$q ‘·sê«‘Ó’Hê es¡à ø=+#ÓyÓTÆHê ns¡úyÓTÆ‘˚ Á|ü#·Ts¡Dø£s¡Ô\T>± e÷ Á|üj·T‘·ï+ dü|òü\yÓTÆqfÒ¢ ! á dü+<äs¡“¤+>± ø£è‘·»„‘·\T ` ` |ü_¢wüsY . ≈£îe÷¬sÔ. $y˚#q· eTs¡Teì e´øÏøÔ . m+_@ #·~$Hê kÕ<Ûës¡D e⁄<√´>±\yÓ|’ ⁄ü yÓ≠>∑TZ #·÷|üø.sêyéT Áoø±+‘Y! Hê≥ø£. 11 e j˚ T ≥ e#· q ø£ $ ‘· « +‘√ yÓ ≠ <ä \ Tô|{Ï º 16 e j˚ T ≥ kÕe÷õø£düŒèVü≤‘√ #Û·+<√ã<ä∆|ü<ä´X¯‘·ø£+ sêdæq kÕVü≤dæ.j·Tdt. Ä õC≤„dæ y˚¬ses√ ø±<äT.ô|]–q ø=B› ‹ø£eTø£|&ü TÉ ‘·÷ ø=ìï @fi¯b¢ Õ≥T ˇø£ õC≤„dæ |ü&qç ‘·|qü . Äπsfi¯ó¢ b˛j·÷ø£ ˝À|ü* ø£$ eT∞¢ dü‘ês≠+#·&+É ‘√ 2010˝À dæ˙^‘·ø±s¡T&ç>± e÷sês¡T. n|ü⁄Œ&˚ }|ü+<äT≈£î+≥Tqï yÓuŸôd’{Ÿ |üÁ‹ø£\˝À dæ˙ düMTø£å\÷.sêe⁄ (ªª}s¡TeTà&ç ã‘·T≈£î\Tµµ.£ 25 @fi¯¢ ej·TdüT˝À e⁄+&É>± kÕVæ≤r e´ekÕj·T+˝ÀøÏ ~>±s¡T. ‘·|üdüT‡ s≠~. Äj·TqqT πøe\+ Áù|ø£å≈£î&ç>±H˚ ‘Ó*dæq yê]<ëø± nH˚ø£eT+~ì s≠+≥s¡÷«´ #˚dæ yê] e÷≥\qT j·T<∏ë‘·<∏ä+>± ]ø±s¡T¶ #˚dæq s¡#·q. ªªÁbÕD+ KØ<äTµµ yÓTT<ä˝…’q$) >±] k˛<äs¡Tì ≈£îe÷s¡T &ÉT. Ç|üŒ{ÏøÏ e∂&ÉT |ü<äT\ bÕ≥\T sêdæ j·≠erj·≠e≈£î\qT Äø£]¸+#ês¡T. á ªªy√&Üÿ $‘Y es¡àµµ Ä‘·àø£<∏ë ø±<äT. es¡àqT u≤>± m]–q Äj·Tq uÛ≤s¡´. ªªdæsêÁoµµ nH˚ ø£\+ù|s¡T‘√ sêùd dæ. es¡àø£<∏ë ø±<äT. dæ˙ s¡#·s≠‘· dæ. yê´kÕ\T sêdü÷Ô ‘·qø£+≥÷ ˇø£ bòÕ˝Às≠+>¥ @s¡Œs¡#·T≈£îHêïs¡T.Ï ˇø£ e÷´{Ï˙ ◊&Ü˝Ÿ‘√ @s¡Œ&çq düMTø£sD¡ ≤ìï nø£ås¡ã<ä∆+ #˚ùd Å|üj·T‘·ï+. y˚Tqe÷eT\ <ä>∑Zs¡ qT+&ç. $#·ø£åD.

Äj·Tìï ø£*ùd+‘·es¡≈î£ Äj·Tq ø£+ô|˙˝À ndæôd+º {Ÿ>± C≤sTTHé nj˚T´+‘·es¡≈î£ ìÁ<äb˛˝Ò<Tä . sêeTT>±]øÏ H˚qT ‘Ó\TdüT.... e÷{≤¢&Hç ê.. á $wüj÷· ìπø H˚qT m≈£îÿe Äq+<ä|&ü bç ˛‘·÷ dæsêl Hê≈£î á neø±X¯+ Çe«≥y˚T z Achievement >± |ò”˝Ÿ ne⁄‘·THêïqT.. sêyé T >√bÕ˝Ÿ e s¡ à ...eT+<äTe÷≥ ` |üP] »>∑Hêï<∏é @ø£_–q z |ü⁄düøÔ +£ #·~$ Ç|üŒ{ÏøÏ Çs¡y’Ó @fi¯s¢ TT´+~. dæsêl uÛ≤wü. ˇø£ÿ sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à $wüj·T+˝À ‘·| üŒ.. XË’* u≤>± q∫Ã+~. >=|üŒyêfi¯ó¢ nqT≈£îqï #ê˝≤eT+~ì ø£*kÕø£ yêfi¯¢‘√ e÷{≤¢&Üø£ yêfi¯¢ MT<ä Ç+Áô|wüHé ‘·–Zb˛sTT+~. ø±ì dæìe÷ |üP¬sÔÌq yÓ+≥H˚ ~∏j˚T≥sY ãj·T≥≈£î e∫à b˛düºsY MT<ä ù|s¡ T #· ÷ kÕqT. Ä ‘·sê«‘· Äj·Tìï #·÷ùd+‘·es¡≈î£ . Çs¡y@’Ó fi¯ó¢ >∑&∫ç Hê Ä ÁπøCŸ Ç+ø± ‘·>˝Z∑ <Ò Tä . sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à n+fÒ Hêø=ø£ ÁπøCŸ........ . nø£ÿ&É |üì#˚dTü HÔ êï... mquÛ…’‘=$Tà~˝À.. ô|>’ ± ô|s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+~... #ê˝≤ùd|ü ⁄ Ä ù|s¡ T #· ÷ dü ÷ Ô ì\TÃ+&çb˛j·÷qT. n+<ä] n_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D.. Äj·Tq n+<ä]ø° ns¡ú+ø±&ÉT. Hê\T>∑T dü+ˆˆ\T es¡≈£î Hê ù|s¡T ≈£L&Ü Äj·TìøÏ ‘Ó©<äT. •e dæìe÷øÏ yÓfi‚fleTT+<äT Hê≈£î &Ó’¬sø£ºsY mes√ ‘Ó©<äT.. Äj·Tq ø£fifl¯ eTT+<äT ‹s¡T>∑T‘·THêï eT÷&ÉT... m+‘· ‘Ó\Tdü+fÒ á |ü⁄düÔø±ìøÏ eTT+<äT e÷≥ sêùd+‘· ‘Ó\T‡.. uÛÑs¡‘·e÷‘·øÏ |ü⁄]{Ï˝ÀH˚ n&ɶ+ ‹]–q _&ɶ sêyéT>√bÕ˝Ÿ es¡à. y˚T+ ≈£L&Ü n<˚ qy˚Tàyêfi¯fl+... Ä sêÁ‹ ìÁ<äb˛˝Ò<Tä .. Hê ˝…’|òt˝À dü÷|üsYkÕºsY n+fÒ Äj·TH˚. ÇHêïfi¯¢ ‘·sê«‘· eT∞¢ eT<Ûä´˝À Ä|ü≈£î+&Ü #·~$q |ü⁄düÔø£+ á ‘‘VODKA WITH VARMA’’... bı+<äT|ü]∫q $<Ûëq+ q#êÃsTT. ÄK]øÏ Äj·Tq qT+∫ yÓTùdCŸ e∫ÃHê bı+–b˛‘êqT. m+<äTø£+fÒ ãj·T≥ »q+ n+‘ê Äj·Tq‘√ bÕ≥T y˚T+ ≈£L&Ü Jìj·Tdt˝Ò @yÓ÷ nqT≈£îH˚yês¡T. sêeTT>±]øÏ ‘Ó*dæq e´øÏÔ>± |ü]#·j·TyÓTÆq dæsêl Hê≈£î ‘Ó*dæq sêeTT>±] >∑T]+∫ qqTï sêj·TeTHêï&ÉT. Äj·Tìï ø£*dæHê... Ä qeTàø£+‘√H˚ Ábı&É÷´düs\Y T n+<äs÷¡ e÷ ø£<\ä∏ T $q&É+ »]–+~.. y˚T+ <äsÙ¡ ≈£î\+ ne«≥+ »]–+~. ‘Ó*j·Tø£b˛‘˚H˚" .. es¡à ø±s√ŒπswüH˝é À |üì#˚jT· &ÉyT˚ >∑s«¡ +>± |ò˝” Ÿ nj˚T´yê&çì. n+<äTπø Äj·Tìï ‹≥Tº≈£îH˚ yêfi‚fl m≈£îÿe..

Äj·TqøÏ ùdïVæ≤‘·T\T ñ+&ÉsT¡ . Äj·Tìï ns¡+ú #˚dTü ≈£îqï me]øÏ Äj·Tq‘√ Misunderstandings ñ+&Ée⁄. Ä dæìe÷˝À J$‘·+ ñ+≥T+~. Äj·Tq˝À #·÷dæq Honesty H˚qT me]˝ÀqT #·÷&É˝Ò<äT.. ì»+ ñ+≥T+~. Äj·Tq‘√ ≈£Ls¡TÃì eT+<äT ø=≥º&Üìπø eTT+ãsTT yÓfi≤ÔqT. ø±ì uÛ$Ñ wü´‘Y˝À Äj·Tìï eTTdü˝≤&ç˝≤ #·÷&É≥+ HêøÏw+ºü ˝Ò<äT.... Äj·Tq≈£îqï dæìe÷ |æ∫Ñ√ b˛*ùdÔ e÷¬øe]ø° dæìe÷ Knowledge ≈£L&Ü ˝ÒqfÒº. sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡àøÏ eTT+<äT eT+<äT y˚s¡T. Äj·Tq dæìe÷\T rdüT≈£î+≥T b˛‘·÷ ñ+{≤&ÉT.. .. bòÕ¢b˛ nH˚ Pressure eTqøÏ ‘·|üŒ Äj·TìøÏ ˝Ò<äT. Äj·Tq‘√ mìïs√E\T e÷{≤¢&çHê Äj·Tq e÷≥˝À¢ dæìe÷H˚ ñ+≥T+~.. Enlightenment n+fÒ J$‘· + |ü ≥ ¢ ˇø£ UnderstandingøÏ sêe≥+. Äj·Tq ˇø£] MT<ä Ä<Ûës¡|ü&˚ |ü]dæú‹ sêø£eTT+<˚ Äj·Tq b˛yê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïqT. @~ Ä&É˝Ò<√... áj·TqTHêï&ÉH˚ <ÛÓ’s¡´+‘√H˚ Ayn Randì #·<äe≥+ e÷H˚kÕqT... Ä ì»+ ‘Ó \ Tdü T ø=H˚ |ü ì ˝ÀH˚ Äj· T q #· T ≥÷º y˚ T eT+<ä s ¡ + eT÷>∑T‘·T+{≤+. Äj·Tq dæìe÷ì øÏ+<˚düTø=ì. eTs√ $wüj·T+ @$T≥+fÒ sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à ‘·qì ø£*dæq yê]ì me]HÓ’Hê Educate #˚kÕÔ&ÉT ˝Ò<ë Thirll #˚kÕÔ&ÉT ˝Ò<ë Disturb #˚kÕÔ&ÉT.. Væ≤{Àº. Äj·TH√ Á|üyêVü≤+. H˚qT Äj·Tq˝À #·÷dæq+‘· clarity @ eTìwæ˝ÀqT #·÷&É˝<Ò Tä ... Äj·Tq ‘ê>∑TuÀ‘·T ø±<äT. Long Live The King.. Äj·Tìï ø£*kÕø£ Äj·Tq‘√ bÕ≥T ø£*dæ ‘ê–q eT+<äT y˚s¡T. Ç|ü&ÉT á eT+<äT e÷≥ sêdüTÔHêïqT. nìï Relationsì e<äT\Tø=ì ˇø£ÿ&˚ ˇ+≥]>± eTT+ãsTT˝À Äj·Tq ã‘·ø&£ +É HêøÏw+ºü . @~ Ä&ç+<√.Äj·Tq n+<ä]ø° ns¡ú+ nsTTb˛sTT n+<ä]ø° ‘Ó*dæb˛‘˚ dæsêl á |ü⁄düÔø £+ sêdæ ñ+&˚ y ê&É T ø±<ä T . X¯Á‘·Te⁄\T ñ+&ÉsT¡ ! Äj·Tq #·T≥÷º n|ü&ÉT ñ+&˚ eTqTwüß*ï ˇø=ÿø£ÿ]ì ˇø√ÿ ‘·s¡Vü‰˝À handle #˚düTÔ+{≤s¡T.. MT<˚düTø=ì |üø£ÿ˝À @düTø=ì |ü&ÉT≈£î+{≤&ÉT.. nHê<∏ä˝≤ eTT+ãsTT˝À ‹s¡T>∑T‘·Tqï Vodka ì áj·Tq #˚s¡BkÕ&É+‘˚. eT+<äT˝À Äj·Tq kÕj·T+Á‘ê\T düeTTÁ<ë\T.. Äj·Tq e÷≥\T $+≥T+fÒ Ç+‘· ej·Tkı∫ÃHê eTqøÏìï $wüj·÷\T m+<äT≈£î ‘Ó©˝Ò<äT düTMT nì|ædüTÔ+~. RAMGOPAL VARMA. á eT÷&ç{Ï˝À @<√ ˇø£{Ï #˚j·T≈£î+&Ü me&ûï e~*ô|≥º&ÉT. Äj·Tq |ü⁄D´e÷ nì >∑‘· ¬s+&˚fi¯ó¢>± H˚q÷ eT+<äT u≤ãTì nj·÷´qT.. á |ü⁄düøÔ ±ìøÏ dæsêl Vodka with Varma nì ù|s¡T ô|≥º&É+ e\¢ MTs¡T n+<äs¡÷ Äj·Tìï ‘ê>∑TuÀ‘·T nqT≈£î+{≤πsyÓ÷.

. sêeTT&ÉT >√bÕ\T&ÉT Á‘ê#·TbÕeTT ∫s¡+J$‘√ #Ó&ÉT>∑T&ÉT dæ+Vü≤+ p\T |ü≥Tº≈£îì sêø£ådüT\T`sêyéT >√bÕ˝Ÿ es¡à\T n$T‘êuŸã#·ÃHéì ‹{≤º&Ü? dæ˙ eTVü≤]¸ ÄÁX¯eT+ ãT&ܶ u≤|t ø=‘·Ô ø√D+ ôd’+{Ï|òæø˘ Ä]ºdtº ªCÒ&ûµ >=&Ée j·T+&ÉeT÷] ø√‘ê? ø£{Ÿ $T]à nqïj·T´ ø±|ò” $‘Y ÄØ®Mdt yÓ’|òt ~ &Ó$˝Ÿ‡ &Ü≥sY øÏ+>¥ n+≈£î˝Ÿ eTT≈£îÿdü÷{Ï sêE nXÀø£ #·Áø£e]Ô dü‘˚´+Á<ä Ä q\T>∑Ts¡T es¡à |æ#√Ãfi¯ófl 13 17 20 26 31 36 41 47 49 51 56 60 63 68 72 75 77 81 83 86 92 95 98 106 111 116 125 131 134 138 141 ..yÓTq÷ NÛs‡Y ` dæsêl 1e ô|>¥ 2e ô|>¥ 3e ô|>¥ 4e ô|>¥ 5e ô|>¥ 6e ô|>¥ 7e ô|>¥ 8e ô|>¥ 9e ô|>¥ 10e ô|>¥ 11e ô|>¥ 12e ô|>¥ 13e ô|>¥ 14e ô|>¥ 15e ô|>¥ 16e ô|>¥ 17e ô|>¥ 18e ô|>¥ 19e ô|>¥ 20e ô|>¥ 21e ô|>¥ 22e ô|>¥ 23e ô|>¥ 1e ø£|ü 2e ø£|ü 24e ô|>¥ 25e ô|>¥ 26e ô|>¥ 27e ô|>¥ 28e ô|>¥ 29e ô|>¥ 11 ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ìX¯Ùã› X¯ã›+ &ÜHées¡à es¡à n+&é ø£s¡à yÓTT<ä{ÏkÕ] ÄØ®$ ø±ø˘f…sTT˝Ÿ m+≥sY ~ |üP] »>∑Hêï<∏é X¯≈£îì ø=+|üeTT+∫q @ø£e#·q+ ìø£ÿπsdüT≈£îì.

◊dt ≈£L´uŸ‡: •e >√$+<ë ` ‘·ì¬øfi¯fl uÛÑs¡DÏ MT Ks¡à ` Vü≤ØwtX¯+ø£sY ø√{ÏøÏ ˇø£ÿ&ÉT ` •eHêπ>X¯«s¡sêe⁄ Hê J$‘·+ düs¡«HêX¯q+ ` eT<ÛäTs¡ l<ÛäsY dü÷|üsYe÷Hé ` <˚e ø£{≤º M&çï Væ≤e÷\j·÷˝À¢ e~˝ÒùdÔ ` _$mdt s¡$ &çy√{° Ä|òt ã÷´{° ` eT<ÛäTXÊ*ì dü«|üï+ qT+∫ dü«bÕïìøÏ ` dü«|üï u…+CŸ ø±s¡T ` qπswt sê»Vü≤+dü ` lìyêdüsêE •\Te yÓ÷kÕÔ&Ü? m≈£îÿ‘ê&Ü? ` mMT“mdt Á|ükÕ<é eT+∫+>¥‡ k˛&Ü   yê≥sY ∫esêK] ô|>∑TZ ` sêyéT>√bÕ˝Ÿ es¡à u≤≥yéT‡ n|t ` dæsêl 149 152 154 156 159 160 163 165 170 172 175 180 195 212 213 .

. Ád”Ô˝À\T&ÉT n+{≤s¡T.. ‘·qô|’ e⁄qï Ád”Ô˝ À\T&ÉT nH˚ eTTÁ<äqT ã\|üs¡TkÕÔ&ÉT..... n‘·ì {°«{Ÿ\T #·~$.t . ôd’ø√ n+{≤s¡T. n‘·H=ïø£ eTè>∑+ nH˚ yêfi¯ófl.. 11 . n‘·ì ù|s¡T sê+>√bÕ˝Ÿes¡à. düe÷»+˝À #·˝≤eTD°˝À e⁄qï <äTwüº $X‚wüD≤\T mH√ï n‘·ìøÏ ‘·–*+#ês¡ T. #·\q∫Á‘· rÁeyê~ nHêï. sêø£ådüT&ÉT nH˚ yêfi¯ófl. n‘·ìï n‹yê~ nHêï.NÛsY‡ ` dæsêl n‘·ì ø£fi¯flì #·÷dæ. n‹yê~ n+{≤s¡T. q÷´ ôdHé‡øÏ πøsê|òt nÁ&Éd. ñHêà~ nHêï.Ô ..Ô .. n‘·ìô|’ |ü⁄ø±s¡T¢ $ì.. HêdæøÔ ‘£ «· + n‘·ì Ädæ. ÄdæøÔ ‘£ «· +‘√ n‘·ì ≈£îd”. ‘·qì ‘êqT kÕ«s¡|ú sü T¡ &ç>± n_Ûe]í+#·T≈£î+{≤&ÉT.... ø±˙ n‘·qT Ä $X‚wDü ≤\ìï+{Ï˙ <ä+&É˝≤ <Û]ä +∫ Vü‰sTT>± ã‹πødü÷Ô e⁄+&É&+É @ $X‚wüD≤\ø° n+<äì $X‚wü+. dü+|òüT e´‹πsøÏ n+{≤s¡T... 1989 qT+∫ uÛ≤s¡rj·T #·\q∫Á‘· d”eT˝À q÷´ôdHé‡øÏ. ‘·q MT<ä @ >±dæ|⁄ü Œ ˝Òøb£ ˛‘˚ ‘êH˚ @<√ ˇø£ $yê<ä+ düèwæ+º ∫ yês¡Ô˝À¢ yÓTs¡TkÕÔ&TÉ . n‘·ìπø+ |ü≥<º Tä .. V”≤s√sTTq¢ ‘=&É\ >∑T]+∫ ìdæ‡>∑TZ>± Á|ükÕÔ$+∫.. ≈£L&Ü e⁄Hêïs¡T. n‘·ì dæìe÷\T #·÷dæ.

es¡à˝À eT÷&ÉT bÕsêÙ«\THêïsTT. Ø˝Ÿ es¡à 2. MT&çj·÷ es¡à n‘·ì dæìe÷\ <ë«sê n+<ä]ø° ‘Ó*dæq yê&ÉT Ø˝Ÿ es¡à. MT&çj·÷˝À n‘·ì <Û√s¡DÏ #·÷dæq yêfi¯fløÏ ‘Ó*ùd~ MT&çj·÷ es¡à. ˇø£&ç n_ÛeT‘·+ eT‘·+>± e÷]+<ä+fÒ n+<äT≈£î ˇø£fÒ ã\yÓTÆq ø±s¡D+.Ô ø=+<äsT¡ dü÷Œ¤]ìÔ yÓ‘T· ≈£îÿH˚ yêfi¯óflHêïs¡T. e´düq+ n+fÒ yêfi¯fløÏ q#·Ã<äT. ~Ûø±ÿs¡ <Û√s¡DÏ. ã\|ü&TÉ ‘·÷ e⁄+&É&Üìø° n<˚ eTTK´ ø±s¡D+.. ø=+<äsT¡ es¡à˝À <ës¡Ùì≈£î&Óq’ dæ˙ <äsÙ¡ ≈£î&çï #·÷ùd... es¡à @$T nqT≈£î+{≤&√ }Væ≤+#·&É+. Ä <Û√s¡DÏì düeT]ú+#·T≈£îì ì»eTì|æ+#˚˝≤ #˚ùd Á|ü‹uÛÑ.. 1.. es¡à ‘·q >∑T]+∫ ‘êqT @eTqT≈£î+{≤&√ eTq+ #Ó|üŒ˝Òø£b˛sTTHê. Ç~ Hê $<Ûä+.... <ëìøÏ ªsêeT÷sTT»+µ nì ù|s¡T ≈£L&Ü ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ø=+<äs¡T n‘·ì uÛ≤eC≤˝≤ìøÏ e´düq|üs¡T\T>± e÷πsyêfi¯Sfl ñHêïs¡T. ˇø=ÿø£ÿs¡÷ ˇø√ÿ$<Ûä+>± #˚j·Te#·TÃ. n+‘·≈£î |ü~¬s≥T¢ Çwüº|ü&˚ yês¡T+&É&É+ $X‚cÕ˝À¢¬ø˝≤¢ $X‚wü+.es¡àì m+‘·eT+~ <ä÷wæ+#˚ yês¡T ñHêïs√. es¡à >∑T]+∫ Ç‘·s¡T\T @eTqT≈£î+≥THêïs√ #Ó|üŒ&É+..... ]j·T˝Ÿ es¡à 3.. ªsêeT÷sTT»+µ Ä$s¡“$¤ +#·&ÜìøÏ.. NÛsY‡ |òüsY ~ |òüdtº ô|>¥. n+<äTπø <ëH=ïø£ eT‘·+ n+{≤s¡T.. e´øÏÔ>∑‘·+>± n‘·ìì <ä>∑Zs¡ qT+∫ |ü]o*+#˚ yê]øÏ ø£ì|æ+#˚~ ]j·T˝Ÿ es¡à. 12 G y√&Üÿ $‘Y es¡à G .

ø=ìï ø±yê\ì ∫+ù|dæq≥T¢>± e⁄+&˚$. e#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT H˚qT #˚ùd HêøÏwüºyÓTÆq |üì >√&É\ MT<ä ñ+&˚ b˛düºs¡T¢ #·÷&É&É+.. s√E˝≤π> H˚qT n‘·ìyÓ’|ü⁄ Äsê<Ûäq>± #·÷düTÔHêïqT.1 e ô|>¥ ìX¯Ùã› X¯ã›+ 1989 nø√ºãsY 4. n~ ≈£L&Ü s√&ÉT¶ yÓ’|ü⁄≈£î y˚˝≤&É T‘·÷ ≈£Ls¡TÃH˚ yê&çï ø±ã{Ϻ b˛düºs¡T¢ Hê≈£î #ê˝≤ øÏ¢j·TsY>± ø£ì|ædüTÔ+&˚$. ‘·q ã˝≤qï+‘·{ï° ñ|üj÷Ó –+∫ z |ü<&ä TÉ >∑T\T ]øå±qT eTT+<äT≈£î ˝≤– ≥≈£îÿq d”f…ø±ÿ&ÉT. ]øå± zesY˝À&é nsTTb˛sTT+~. ø=ìï b˛düºs¡¢ô|’ V”≤s√sTTq¢≈£î MTkÕ\T ô|{Ϻ e⁄+&˚$.. ]øå± d”Œ&ÉT n+<äT≈£î+~. H˚HÓ|ü⁄Œ&É÷ #Óø£ÿ d”≥T MT<ä.. ø=ìï dæìe÷ b˛düºs¡¢ô|’ Ä&Éyêfi¯fl G y√&Üÿ $‘Y es¡à G 13 . dü÷ÿ\T qT+∫ Ç+{ÏøÏ Á|üj·÷D+. #ê˝≤ <äè&ÛÉ+>±. Hêø£‘·qT V”≤s√˝≤ nì|æ+#˚yê&ÉT. dü÷ÿ\T qT+∫ Ç+{ÏøÏ ]øå±˝À yÓfifl‚ ≥|ü⁄Œ&ÉT. Hêø£|ü⁄Œ&ÉT |ü<äø=+&˚fi¯ófl. |ü~ |ü<äø=+&ÉT eT+~ ≈£Ls¡TÃH˚ ]øå±qT s√&ÉT¶ MT<ä |üs¡T>∑T\T ô|{Ϻ+#·&ÉeT+fÒ e÷≥˝≤? m+‘· ã\+ ø±yê*? Ç+{ÏqT+∫ dü÷ÿ˝Ÿ≈î£ . ø=ìï b˛düºs¡¢ô|’ ù|&ÉeTT<ä›\T+&˚$. ]øå± møÏÿ ≈£Ls¡TÃHêïqT. ô|’>± e÷ |ü<äø=+&ÉT eT+~ dü÷ÿ˝Ÿ u≤´>¥‡ ]øå± #·T≥÷º y˚˝≤&ÉT‘·THêïsTT. yÓTsTTHé d”≥T˝À Äs¡T>∑Ts¡T. m<äTs¡T>± ñqï #Óøÿ£ d”≥Tô|’ nsTT<äT>∑Ts¡T.. kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT nsTT+~. n+<ä]˙ C≤Á>∑‘>Ô· ± ≈£Ls√ÃeTì n]∫ ]øå±qT eTT+<äT≈£î ˝≤>±&ÉT ]øå± n‘·qT. ø£+&É\Tr] ñ+&˚yê&ÉT.

b˛düºsY ô|’uÛ≤>∑+˝À ˇø£ ∫es¡ ª6 Á{≤ø˘ kÂ+&éµ nì ø=+#Ó+ ô|<ä› nø£åsê\‘√ ñ+~. nÁ|üjT· ‘·ï+>± Hê ø£fió¯ fl H˚HøÓ ÿÏ ñqï ]øå± #ÓH’ ôé |’ wæ|ºtò nsTT yÓ+≥H˚ eT∞fl b˛düºsYyÓ’|ü⁄ bò˛ø£dt ô|{≤ºsTT. Ç˝≤ s¡ ø £ s ¡ ø ±\ b˛dü º s ¡ T ¢ #· ÷ dü ÷ Ô Äq+~düTÔqï Hê ø£fi¯fl≈£î Äs√E z ø=‘·Ô b˛düºsY ø£ì|æ+∫+~. 14 G y√&Üÿ $‘Y es¡à G . uÛÀ+#˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT HêqïqT n&ç>±qT. ]øå± #Ó’Hé ¬s+&É÷ ˇπø˝≤ ñHêïsTT. eTs¡Tdü{Ï s√E dü÷ÿ˝Ÿ˝À U≤∞ |”]j·T&釽À. Ç+{Ïø=#êÃø£ ≈£L&Ü Ä b˛düºsY qqTï yÓ+{≤&ÉT‘·÷H˚ ñ+~. ]øå± eTT+<äT≈£î yÓ[flb˛‘·T+fÒ Hê ø£fi¯ófl e÷Á‘·+ yÓqøÏÿ |ü]¬>&ÉT‘· ÷ b˛düºsY ø£s¡TeTs¡T>∑j˚T´ es¡≈£î #·÷dü÷ÔH˚ ñHêïsTT. •e f…{Æ ˝Ï ŸøÏ ø=+#Ó+ ô|u’ Û≤>±q ªHê>±s¡Tq® ÇHé n+&é j·÷CŸµ nì ñ+~. ª◊&çj·÷ ˝Ò<äTsêµ nì düe÷<Ûëq+. dæìe÷ f…Æ{Ï˝Ÿ e÷Á‘·y˚T ‘ê{Ïø±j·T+‘· nø£åsê\‘√ ñ+~. V”≤s√sTTHé ø±˙ mes¡÷ ˝Òs¡T. b˛düsº Y MT<ä V”≤s√ ø±˙. b˛düºsYô|’ ñqï #Ó’Hé.n+<ë\T ø£q|ü&É≈£î+&Ü Äj·÷ uÛ≤>±\ô|’ ~∏j˚T≥sY ‘ê\÷≈£î dæºø£ÿs¡T¢ n+{Ï+∫ e⁄+&˚$. ª6 Á{≤ø˘ kÂ+&éµ n+fÒ @+{Ï? m+‘· Ä˝À∫+∫Hê ns¡+∆ ø±˝Ò<Tä . b˛düºsYô|’ ñqï f…Æ{Ï˝ŸqTã{Ϻ dæìe÷˝À V”≤s√ nsTTq ]øå±|ü⁄\¢sY ù| s¡T ª•eµ nj·TT´+≥T+<äì ≈£L&Ü }Væ≤+#·T≈£îHêïqT. \+#Y f…ÆyéT˝À Ä b˛düºsY >∑T]+#˚ Hê Áô|+ò &é‡ e÷{≤¢&TÉ ≈£î+≥THêïs¡T. ˇø£ ]øå±yê&ç J$‘·+ô|’ rdæq dæìe÷ nj·TT´+≥T+<äì H˚qT yÓT+≥˝Ÿ>± |òæø£‡sTT b˛j·÷qT. f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ bÕ≥T #Ó’HéqT |ü≥Tº≈£îì ñqï #ÓsTT´ e÷Á‘·yT˚ ñ+~.

? n‘·HÓe&ÉT?µ nHêïqT. nsTT‘˚ e÷ Áô|ò+&é‡ #Ó|æŒq≥T¢>± ô|ò’{Ÿ‡ e÷Á‘·+ dü÷|üsY“>± e⁄HêïsTT.Ä b˛düºsY qH=ïø£ÿ&˚ï ø±≈£î+&Ü Ç+ø± #ê˝≤ eT+~ì mÁ{≤ø˘º #˚dæ+~ nqï~ Hê≈£î ns¡ú+ nsTT+~.. H˚qT }Væ≤+∫q≥Tº ô|<ä› kÂ+&é‡ @MT sêe&É+ ˝Ò<ä T. G y√&Üÿ $‘Y es¡à G 15 . ªdæìe÷˝À eTq+ Äs¡T s¡ø±\ kÂ+&é‡ $H=#·TÃsêµ nì ˇø£&É+fÒ ªø±<äT. Ç<ä›s¡÷ ˇø£]H=ø£s¡T {°CŸ #˚düTø√e&É+ e+{Ï d”Hé‡qTã{Ϻ n|üŒ{ÏøÏ Hê <äèwæº˝À ª^‘ê+»*µ ˇø£ >=|üŒ ø±yÓT&û eT÷M. Hê≈£î }Vü≤ ‘Ó*XÊø£ yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± e÷ bòÕ<äsYì bò˛sY‡ #˚XÊqT. eTsêï&ÉT dü÷ÿ\T˝À.. Hê>±s¡T®q ‘Ó>∑ q#˚ÃXÊ&ÉT. yÓTT‘êÔìøÏ ª•eµ nH˚ Ä dæìe÷ #·÷dæ rsê*‡+<˚qì nì|æ+∫+~. dæìe÷ kÕºs¡ºsTT+~. ª•eµ dæìe÷≈£î rdüT≈£îyÓfifl¯ eTì. ô|’>± n|üŒ{Ïπø Hê>±s¡T®q j·÷ø˘º #˚dæq ª^‘ê+»*µ #·÷dæ ø=ìï HÓ\˝…’+~. ªnsTT‘˚ eTq #Óe⁄˝À¢ <ä÷~ ô|≥Tº≈£î+fÒ ø±˙ Ä kÂ+&é uÛÑ]+#·˝ÒeTqï e÷≥µ eTs√ Áô|ò+&é ø±yÓT+{Ÿ #˚XÊ&ÉT. ª^‘ê+»*µ dæìe÷‘√ Hê>±s¡T®qô|’ ô|+#·T≈£îqï n_Ûe÷q+ ª•eµ‘√ |ü~ ¬s ≥T¢ ô|]–+~. ªsê+>√bÕ˝Ÿes¡à n~]b˛j˚T˝≤ rXÊ&ÉTµ nHêï&ÉT e÷ d”ìj·TsY. <Ój·T´+˝≤ V”≤s√sTTìï Hê>±s¡T®q uÛÑj·Tô|≥º&É+. ª@+ô|ò’≥T¢sê u≤ãTµ n+≥÷ ª#·÷dæ rsê*‡+<˚µ nì ‘˚˝ÒÃXÊs¡T. &Ó’˝≤>¥‡ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± ñHêïsTT. e÷ d”ìj·TsY qqTï yÓÁ]yÓ+>∑fi¯|üŒqT #·÷dæq≥T¢ #·÷XÊ&ÉT. #ê˝≤ Hês¡à˝Ÿ>± ñ+~. ª6 Á{≤ø˘ kÂ+&é n+fÒ @+{Ï?µ nì n+<äØï ñ<˚›•dü÷Ô Á|ü•ï+#êqT.. ªsê+>√bÕ˝Ÿes¡à.. ª•eµ dü÷|üsY>± ñ+~. ª•eµ˝À j·÷ø˘º #˚dæ+~ Hê>±s¡T®q ø£<ë?µ ø=+#Ó+ ñÁø√wü+>± n&ç>±qT. Hê $TÁ‘·ãè+<ä+˝À z Ç<ä›s¡T ª•eµ #·÷XÊs¡T. Hê\T¬>’<äT s√E\T >∑&ç#êø£. eTq+ ¬s>∑T´\sY>± $H˚ kÂ+&é≈£î Äs¡T ¬s≥T¢ m≈£îÿe kÂ+&é $H=#·Tõ nì eTs=ø£&ÉT nHêï&ÉT.

End of Preview.php?id=1370 *** . Rest of the book can be read @ http://kinige.com/kbook.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful