అంతర్జాలంలో తెలుగ

కంప్యూటరల, మొబైళ్ళ, ఇతరతర ఎలకట నిక్ పరికరాలలనూ మరియు

ఫేస్‌బుక్, ట్విటటర్ వంట్ సాంఘిక జాల నెలవులల తెలుగు వినియోగం

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు
తిరుపతి ✦ డిసెంబర 27 - 29, 2012

వీవెన

అంతరాజలం: కోటానుకోటల కంప్యూటరల అనుసంధానం!

చిత్రం ఆప్ట పరజెకట వారి సౌజనయూం

కాదేదీ అంతరజలానికి అనరం
హ !
ఎలకటనిక్

పరికరం ఏదైన

ఈ ఫలకంలని ప్రతీకలు అన్నీ ది నౌన్ పరజెకట వారివి.

అంతర్జాలంలో తెలుగ

అంతర్జాలానికి అనుసంధానమయ్యే ప్రతీ పరికర్నిక

తెలుగ వస్త...

మనిషి ⇄ కంప్యేటర
తీసుకోవడం

ఇవవడం

టైపింగు (టంకనం) ✔

తెరప్ై చూపించడం ✔

అచ్చ, రాత ❗

ముదిరంచడం ✔

వినడం ✘

వినిపించడం ❗

కంప్యేటరుల, అంకోపరులు
చూడటం

టంకనం

మైకోరసాఫట విండోస్ xp, విసాట, 7

ఉబుంట, ఫెడోరా, ఇతర గ్నీ/లినక్స

ఆపిల్ మాకింటోష

చరవాణులు
చూడటం

టంకనం

ఐఫోన్, ఐపయూడ

ఆండరయిడ (సామారటఫోనుల)


మలిట లింగ

నోకియ, ఎలజ ఫీచర్ ఫోనుల


ఓప్రామిన్

జాల విహరణ చేయగలిగే ఫోనుల

ఐతెలుగు

అనువరతనాలు
తోడపాట

మైకోరసాఫట ఆఫీస్

అడోబీ పేజిమేకర్

అడోబీ ఇన్‌డిజెైన్

కోరల్ డర (x9)

ఉచిత/స్వేచ్ఛా అనువరతనాలు
తోడపాట

లిబ్ర ఆఫీస్
గింప్

⤏ మైకోరసాఫట ఆఫీస్

⤏ ఫొటోషాప్


ఇంక్‌స్కేప్ ⤏ అడోబీ ఇలల స్ట
ట ర్

స్క్రిబస్

⤏ అడోబీ పేజీమేకర్

వస్తో ంది

తెలుగ టంకనం

1

2

లిపయూంతరీకరణ

కీబోరడ లేయవుట

లిపయేంతరీకరణ
amma = అమమా
aavu = ఆవు

పనిముట్ల
లేఖిని

➥ lekhini.org

operation

మైకోరసాఫట ఇండిక్

= ఒప్రతిఒన్

గ్గుల్ IME

aapareashan = ఆపరేషన్

బరహ

ఇన్‌స్క్రిప్ట్ లేయవుట్

తెలుగుని తెలుగులో
టై పుచెయయడం

25

%

తకకేవ మీటలు
లిపయూంతరీకరణతో పోలిస్తో

భారత ప్రభుతవ
ప్రమాణం

ఖతులు
కంప్యూటర్
0000 1100 0001 0101
\u0C15
క
%E0%B0%95

మానవులుఆం.ప్ర. ఐటీ శాఖ, సిలికానాంధ
పొన్నాల

శ్రీకృష్ణదేవరాయ

తెనాలిరామకృషణ

రవిపరకాశ

ప్ద్ద న

సూరన్న

లక్కిరెడ్డ

తిమ్మన

రమరజ

మల్లన్న

గిడుగ

ఎన
ట ఆర

ధూర్జట

గురజాడ

మండల

ర్మభద

సురవరం

నాట్స

ఇతరుల ఉచిత ఖతులు

స్వర్ణ
సంహిత

లోహిత

రమణీయ
పోతన
వేమన

జాలంలో తెలుగ
జాల గ్ళ్ళ (వెబ్ సైటల)

ఈమయిలు

బలగులు

చరాచవేదికలు

జాల పతిరకలు

విజాఞా న సరవిసావిలు

సాంఘిక నెలవులు

e-దుకణాలు

శోధన యంతరలు

అంతరజలంలో ఉనన అంతులేని తెలుగు
సమాచారనిన వెతికిపట్ట్కోవడం ఎలా?

ఉచిత సాంకేతిక సహాయం

support@etelugu.org

నెనరుల
అంకితం
తెలుగు భాషక ఆధునిక హోద కోసం కృషిచేసతోననీ వారంద్రికీ!

తయరీ: లిబ్ర ఆఫీస్, డెబియన్
ఖతులు: తెలుగు విజయం
చితరలు: ది నౌన్ పరజెకట, ఆప్ట పరజెకట

Related Interests