• భాషా విలుప్తత (Language Death

)

• మనగలిగే భాషల లక్షణాలు – లుప్తమయ్యే భాషల లక్షణాలు
• 1992 నుండి అుంతర్జాలుంలో తెలుగు భాష అభివృద్ధి
• సుంస్కృతిక భాషగా తెలుగు

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

2

“కాలముబట్టి దేశమున గాుంచి ప్రభుతవమునుంచి దేశభాషా లలితుంగి మారుటద్ధ స్తకవి
స్మమతము”

-- తిరుప్తి వుంకట కవులు

"Grammar is not a fixed unchanging scheme but a body of rules deduced from
usage; as usage changes, so must grammar change; and when you have perfect,
perpetual, immutable grammar, the language is dead" -- A. Galleti.

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

3

• భాషా విలుప్తత – 21వ శతబదపు ప్రప్ుంచీకరణ ప్రభావాలు
• భాషలన ప్రిరక్షుంచుకోవాలిిన అవస్రుం ఉుందా?

• రక్షుంచుకోవలసిన దురగతి తెలుగు భాషకు ప్ట్టిుందా?
• భాషా ప్రిరక్షణ ప్థకాలు అవస్రమా?
• తెలుగు భాష ప్రిరక్షణకు వ్యేహాలు

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

4

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

5

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

6

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

7

• 15వ శతబదపు ఆరభుం నాట్టకి 15,000 ప్రప్ుంచభాషలు ఉుంటే ఇపుుడు 6 వల

భాషలు మాత్రమే ఉనాాయి.

• బ్రెటన్ (Breton) అనే భాష మాట్లాడే వారు 100 స్ుంవతిర్జల క్రితుం 10 లక్షల ముంద్ధ

ఉుంటే ఇపుుడు అుందులో 25 శాతనికి ప్డిపోయారు

• నావతల్ (Nahuatl) అనే భాష మధ్ే మెకిికోలో అకకడి ప్రజలుందరూ మాట్లాడే

భాషగా ఉుండేద్ధ. సునిషీకరణ వలా ఇపుుడు అద్ధ అుంతరిుంచి పోయ్య భాషగా మారే
ప్రమాదుంలో చికుకకుుంద్ధ.

• ఈ శతబ్దుంతనికి 90% భాషలు అుంతరిుంచి పోవచచని కుంతముంద్ధ శాస్త్రవతతల

అుంచనా.

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

8

“The loss to humankind of genetic diversity in the linguistic
world is ... arguably greater than even the loss of genetic
diversity in the biological world, given that the structure of
human language represents a considerable testimony to
human intellectual achievement.”
– Linguistic Society of America

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

9

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

10

మనగలిగే భాష

లుప్తమయ్యే భాష

మాతృభాషగా గలవారి స్ుంఖ్ే అధికుం

మాతృభాషగా గలవారి స్ుంఖ్ే తకుకవ

భాష అరథుం చేసుకనే వారి స్ుంఖ్ే ఎకుకవ

భాష అరథుం చేసుకనే వారి స్ుంఖ్ే తకుకవ

మాట్లాడే వారు ఆరిథకుంగా సమాజికుంగా పై సథయిలో ఉుండటుం

మాట్లాడే వారి ఆరిథక సమాజిక సథయి గొప్ు ప్రిసిథతిలో ఉుండకపోవడుం.

మత, సుంస్కృతిక, చారిత్రక రుంగాలలో విలువైన సహితేుం

విలక్షణమైన సహితేుం లేకపోవడుం

శాస్త్ర, సుంకేతిక, విజ్ఞాన రుంగాలలో విలువైన సహితేుం

విలువైన సహితే లేమి

మాట్లాడే వారిలో ఆ భాషపై ఉనా అభిమానుం

భాషపై చినా చూపు. భాష మాట్లాడటుం అనాగరికుంగా భావిుంచడుం

ఎకుకవ మార్కకట్టి విలువ

మార్కకట్టి విలువ లేకపోవడుం

భాషకోస్ుం ప్నిచేసే ప్రభుతవ స్ుంస్థలు, స్వచఛుంద స్ుంస్థలు, ప్రచురణా స్ుంస్థలు,
ప్రత్రికారుంగుం ఉుండటుం.

ప్రభుతవ స్ుంస్థలు భాషన నిరాక్షుం చేయడుం. మరో భాషన బలవుంతుంగా
రుదదటుం. ప్రిరక్షుంచే స్వచఛుంద స్ుంస్థలు లేకపోవడుం.

ఆధునిక అవస్ర్జలకు అనగుణుంగా భాషలో మారుులు, సుంకేతిక నైపుణేత

ఆధునిక సుంకేతికతకు దూరుం

వచేచ తర్జనికి భాషన నేరిుుంచే సౌకర్జేలు

తరతర్జనికి భాష మాట్లాడే వారి స్ుంఖ్ే తగిగపోవడుం, నేరిుుంచే సౌకర్జేలు
లేకపోవడుం.

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

11

• 1992 – తెలుగు న్యేసుగ్రూపు ఆవిషకరణ

• 1992 – మొటిమొదట్ట తెలుగు సఫ్టివరు నిర్జమణుం – RTS స్కకము ప్రతిపాదన
• 1995 – తెలుగు సహితే చర్జచవద్ధక – తెలుస (2000 – రచచబుండ)
• 1998 – మొటిమొదట్ట అమెరికా సహితే స్దసుి

• 1998 –మొటిమొదట్ట అుంతర్జాల ప్త్రిక – ఈమాట
• 2000 – యూనికోడ్ లో తెలుగు స్దుపాయుం

• 2004 – యూనికోడ్ లో తెలుగు పూరిత స్దుపాయుం
© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

12

• 2004 – తెలుగు బ్ాగుల ప్రారుంభుం

• 2005 – తెలుగు వికీపీడియా ప్రారుంభుం

• 2005 – ప్దమ సఫ్టివరు, లేఖిని సఫ్టివరు, కూడలి నిర్జమణుం
• 2006 – యూనికోడ్లో తెలుగుకు 14 కతత స్ుంకేతలు

• 2007/8 – పొదుద, పుస్తకుం.నట్, మొ|| అుంతర్జాల ప్త్రికలు
• 2011 – తొలి తెలుగు స్ుంగణక స్దసుి (GIFT)
• 2011 – తెలుగు నిఘుంట్టవుల వెబసైట్

• 2012 – తెలుగు ఫుంటా నిర్జమణుం, విడుదల
© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

13

• ప్రాథమిక సథయిలో తెలుగు విదే

• మానవీయ శాసాల (humanities)అధ్ేయనుం

• సమాజికుంగా, ర్జజకీయుంగా భాషా స్ుంరక్షణ ఒక ప్రధానాుంశుంగా గురితుంచాలి
• ప్త్రికలు, ప్రచురణా స్ుంస్థలు, సహితీ స్ుంస్థలు, స్వచఛుంద స్ుంస్థలు, ప్రభుతవ

కార్జేలయాలు, విశవ విదాేలయాలు తెలుగు భాష వినియోగానికై కృషి చెయాేలి

• ప్రభుతవుంతెలుగు భాషన స్జీవ సమాజిక, సుంస్కృతిక భాషగా నిలుప్డానికి ఒక ప్థకుం

ప్రకారుం భాషాభివృద్ధి కోస్ుం కృషి చెయాేలి.

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

14

భాష ఉప్యోగుం మూడు రకాలు:

• సుంకేతిక, శాస్త్ర రుంగాల భాష
• సమాజిక, సుంస్కృతిక భాష

• వైయుకితక భాష

తెలుగు సుంకేతిక శాస్త్ర రుంగాలలో ఇుంగ్లాషతో పోటీ ప్డలేకపోయినా, సమాజిక,
సుంస్కృతిక భాషగా వరిిలావచుచ.

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

15

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

16

Related Interests