Fragment 1

:
[2 Byw.] Sextus Empiricus,
Contre les mathématiciens,
VII 132 [s. A 16.]
(τοῦ δὲ) λόγου τοῦδ'
ἐόντος (ἀεὶ) ἀξύνετοι
γίγνονται ἄνθρωποι καὶ
πρόσθεν ἤ ἀκοῦσαι καὶ
ἀκούσαντες τὸ πρῶτον·
γινοµένων γὰρ (πάντων)
κατὰ τὸν λόγον τόνδε
ἀπείροισιν ἐοίκασι,
πειρώµενοι καὶ ἐπέων καὶ
ἔργων τοιούτων, ὁκοίων
ἐγὼ διηγεῦµαι διαιρέων
ἕκαστον κατὰ φύσιν καὶ
φράζων ὅκως ἔχει. τοὺς δὲ
ἄλλους ἀνθρώπους
λανθάνει ὁκόσα ἔγερθέντες
ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα
εὕδοντες
ἐπιλανθάνονται.

Ce verbe, qui est vrai, est
toujours incompris des
hommes, soit avant qu’ils ne
l’entendent, soit alors qu’ils
l’entendent pour la première
fois. Quoique toutes choses
se fassent suivant ce verbe,
ils ne semblent avoir aucune
expérience de paroles et de
faits tels que je les expose,
distinguant leur nature et
disant comme ils sont. Mais
les autres hommes ne
s’aperçoivent pas plus de ce
qu’ils font étant éveillés,
qu’ils ne se souviennent de
ce qu’ils ont fait en dormant.

Though this discourse is true
evermore, yet men are as
finable to understand it when
they hear it for the first time as
before they have heard it at all
For, although, all things
happen in accordance with the
account I give men seem as if
they had no experience of
them, when they make trial of
words and works such as I set
forth, dividing each thing
according to its nature and
explaining how it truly is. But
other men know not what they
are doing when you wake them
up, just as they forget ,what
they do when asleep.

Fragment 2 :
[2 Byw.] Sextus Empiricus,
Contre les mathématiciens,
VII 133
διὸ δεῖ ἕπεσθαι τῶι (ξυνῶι,
τουτέστι τῶι) κοινῶι·
ξυνὸς γὰρ ὁ κοινός. τοῦ
λόγου δὲ ἐόντος ξυνοῦ
ζώουσιν οἱ πολλοὶ ὡς
ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν.

2. Aussi faut-il suivre le
(logos) commun ; mais
quoiqu’il soit commun à tous,
la plupart vivent comme s’ils
avaient une intelligence à eux

Fragment 3 :
Aétius, Opinions, II, 21, 4
[Doxogr. 351, περὶ
µεγέθους ἡλίου] εὕρος
ποδὸς ἀνθρωπείον.

(le soleil) sa largeur
est d’un pied.(Léon Robin)

Though wisdom is common,
yet the many live as if they
had a wisdom of their own.

Fragment 4 :
Albert le Grand, De
uegetabilibus, VI, 401 (p. 545
Meyer)
Si felicitas esset in
delectationibus corporis, boue
felices diceremus, cum
inveniant orobum ad
comedendum.

Oxen are happy when they find
bitter vetches to eat.

Fragment 4a :
Anatolius [cod. Mon.gr.384, f,
58]
κατὰ λόγον δὲ ὡρέων
συµϐάλλεται ἑϐδοµὰς
κατὰ σελήνην, διαιρεῖται
δὲ κατὰ τὰς ἄρκτους,
ἀθανάτου Μνήµης σηµείω
[?].

Fragment 5 :
Fragmente Griechischer
Theosophien, 68
καθαίρονται δ' ἄλλως
αἵµατι µιαινόµενοι οἷον εἴ
τις εἰς πηλὸν ἐµϐὰς πηλῶι
ἀπονίζοιτο. µαίνεσθαι δ'
ἂν δοκοίη, εἴ τις αὐτὸν
ἀνθρώπων ἐπιφράσαιτο
οὕτω ποιέοντα. καὶ τοῖς
ἀγάλµασι δὲ τουτέοισιν
εὔχονται ὁκοῖον εἴ τις
δόµοισι λεσχηνεύοιτο (οὔ
τι γινώσκων θεοὺς οὐδ'
ἥρωας οἵτινές εἰσι).

Célébrer des sacrifices
sanglants ne sert pas plus a
nous purifier que la boue ne
laverait la tâche qu’elle a
faite.(Léon Robin)
5. Ils prient de telles images;
c’est comme si quelqu’un
parlait avec les maisons, ne
sachant pas ce que sont les
dieux ni les héros.

They purify themselves by
defiling-themselves with blood,
just as if one who had stepped
into the mud were to go and
wash his feet in mud.

Fragment 6 :
Aristote, Météorologiques, B
2, 355a 14
ὁ ἥλιος οὐ µόνον, καθάπερ
ὁ Ἡ. φησί, νέος
ἐφ' ἡµέρηι ἐστίν, ἀλλ' ἀεί
νέος συνεχῶς.

(le soleil) chaque jour
nouveau. (Léon Robin)
Le Soleil est nouveau
chaque jour.

The sun is new every day.

7. Si toutes choses
devenaient fumée, on
connaîtrait par les narines.

If all things were turned to
smoke, the nostrils would
distinguish them.

Fragment 7 :
Aristote, De sensu, 5, 443a 23
εἰ πάντα τὰ ὄντα καπνὸς
γένοιτο, ῥῖνες ἂν
διαγνοῖεν.
Fragment 8 :
Aristote, Ethique à
Nicomaque, Θ, 2, 1155b4
Ἡ. τὸ ἀντίξουν συµφέρον
καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων
καλλίστην ἁρµονίαν καὶ
πάντα κατ' ἔριν γίνεσθαι.
[s. fr. 80].

Ce qui est taillé en sens
contraire s’assemble; de ce
qui diffère naît la plus belle
harmonie, et c’est la
discorde qui produit toutes
les choses. (Léon Robin)
8. Ce qui est contraire est
utile; ce qui lutte forme la
plus belle harmonie; tout se
fait par discorde.

Fragment 9 :
Aristote, Ethique à
Nicomaque, K5, 1176a7
ὄνους σύρµατ' ἂν ἑλέσθαι
µᾶλλον ἢ χρυσόν.

Ils aiment mieux la paille
que l’or. (Léon Robin)
9. L’âne choisirait la paille
plutôt que l’or.

Asses would rather have straw
than gold.

de toutes choses une et d’une. et d’une seule. ce qui concorde et ce qui discorde. ταὐτὸ δὲ τοῦτο ἦν καὶ τὸ παρὰ τῶι σκοτεινῶι λεγόµενον Ἡρακλείτωι· συνάψιες ὅλα καὶ οὐχ ὅλα. de toute chose une seule. convergence. concert ou désaccord des voix. ce qui est en harmonie et en désaccord . συµφερόµενον διαφερόµενον. Unions : des entiers et des non-entiers. divergence.Fragment 10 : Ps. 5. toutes choses. (Léon Robin) 10. toutes . γραµµατικὴ δὲ ἐκ φωνηέντων καὶ ἀφώνων γραµµάτων κρᾶσιν ποιησαµένη τὴν ὅλην τέχνην ἀπ' αὐτῶν συνεστήσατο. ὥσπερ ἀµέλει τὸ ἄρρεν συνήγαγε πρὸς τὸ θῆλυ καὶ οὐχ ἑκάτερον πρὸς τὸ ὁµόφυλον καὶ τὴν πρώτην ὁµόνοιαν διὰ τῶν ἐναντίων συνῆψεν. συνᾶιδον διᾶιδον. enfin. 396b7 ἴσως δὲ τῶν ἐναντίων ἡ φύσις γλίχεται καὶ ἐκ τούτων ἀποτελεῖ τὸ σύµφωνον οὐκ ἐκ τῶν ὁµοίων. ζωγραφία µὲν γὰρ λευκῶν τε καὶ µελάνων ὠχρῶν τε καὶ ἐρυθρῶν χρωµάτων ἐγκερασαµένη φύσεις τὰς εἰκόνας τοῖς προηγουµένοις ἀπετέλεσε συµφώνους. ἔοικε δὲ καὶ ἡ τέχνη τὴν φύσιν µιµουµένη τοῦτο ποιεῖν. Aristote. Traité du Monde. Joignez ce qui est complet et ce qui ne l’est pas. καὶ ἐκ πάντων ἓν καὶ ἐξ ἑνὸς πάντα. οὐ διὰ τῶν ὁµοίων. . µουσικὴ δὲ ὀξεῖς ἅµα καὶ βαρεῖς µακρούς τε καὶ βραχεῖς φθόγγους µείξασα ἐν διαφόροις φωναῖς µίαν ἀπετέλεσεν ἁρµονίαν.

voir 1. 401. τῶν τε ζώιων τά τε ἄγρια καὶ ἥµερα τά τε ἐν ἀέρι καὶ ἐπὶ γῆς καὶ ἐν ὕδατι βοσκόµενα γίνεταί τε καὶ ἀκµάζει καὶ φθείρεται τοῖς τοῦ θεοῦ πειθόµενα θεσµοῖς· πᾶν γὰρ ἑρπετὸν (θεοῦ) πληγῆι νέµεται. B 9]. 3 St. A ceux qui descendent dans les mêmes fleuves surviennent toujours d’autres et d’autres eaux. Every beast is tended with blows.· βουλόνεµος γὰρ ἐµφανίσαι. καθάπερἩ. ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀναθυµιώµεναι νοεραὶ ἀεὶ γίνονται. Ζήνων τὴν ψυχὴν λέγει αἰσθητικὴν ἀναθυµίασιν.] 12. Préparation évangélique. 6. [Vgl. ὥς φησιν Ἡράκλειτος. [Vgl. Tout reptile se nourrit de terre. 11.Fragment 11 : Ps. δεῖ γὰρ τὸν χαρίεντα µήτε ῥυπᾶν µήτε αὐχµεῖν µήτε βορϐόρωι χαίρειν καθ' Ἡράκλειτον.Aristote. Fragment 13 : Texte reconstitué. 68 B 147. Plotin. Fragment 12 : Arius Didyne dans Eustèbe. 2. I 6..) ὕες βορϐόρωι ἥδονται µᾶλλον ἤ καθαρῶι ὕδατι. XV. 91]. 6. CLEM. B 37. I 2 (II 4. (. 20. Traité du monde.dati. a 10s. . εἴκασεν αὐτὰς τοῖς ποταµοῖς λέγων οὕτως· ποταµοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐµϐαίνουσιν ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ· καὶ ψυχαὶ δὲ ἀπὸ τῶν ὑγρῶν ἀναθυµιῶνται [vgl. Strom.

do they understand them. The many have not as many thoughts as the things they meet with. Fragment 16 : Clément. Protreptique. Fragment 17 : Clément. priests of Bakchos and priestesses of the wine-vat. 5 . Stromates. Hadès ou Dionysos. ce serait l’acte le plus éhonté. But Hades is the same as Dionysos in whose honour they go mad and keep the feast of the winevat. 5. though they believe they do. 1. µύσταις· τούτοις άπειλεῖ τὰ µετὰ θὰνατον. 34. ἀναιδέστατα εἴργαστ' ἄν· ὡυτὸς δὲ Ἀίδης καὶ Διόνυσος. νυκτιπόλοις. ὅτεωι µαίνονται καὶ ληναΐζουσιν.. mysterymongers. 2. οὐδὲ µαθόντες γινώσκουσιν. µάγοις. 16. Car. ils apprennent. Pédagogue. τίσι δὴ µαντευεται Ἡ. Night-walkers. Fragment 15 : Clément. Protreptique. For if it were not to Dionysos that they made a procession and sang the shameful phallic hymn.Fragment 14 : Clément. Ce n’est pas ce que pensent la plupart de ceux que l’on rencontre. 15. . Qui se cachera du feu qui ne se couche pas? How can one hide from that which never sinks to rest ? 17. λήναις. · τὸ µὴ δῦνόν ποτε πῶς ἄν τις λάθοι. they would be acting most shamelessly. τὸ δὲ νοητὸν ἀδύνατόν ἐστιν. ἢ ὥς φησιν Ἡ. εἰ µὴ γὰρ Διονύσωι ποµπὴν ἐποιοῦντο καὶ ὕµνεον ἆισµα αἰδοίοισιν. nor. mais ne savent pas. 22. ὁκοίοις ἐγκυρεῦσιν. II. if they do remark them. 99. Magians. ἑωυτοῖσι δὲ δοκέουσι. si ce n’était pas de Dionysos qu’on mène la pompe. ὁ Ἐφέσιος. mais c’est le même. quoiqu’ils se le figurent à part eux. pour qui l’on est en folie ou en délire. τούτοις µαντεύεται τὸ πῦρ· τὰ γὰρ νοµιζόµενα κατ' ἀνθρώπους µυστήρια ἀνιερωστὶ µυεῦνται. dit Héraclite . λήσεται µὲν γὰρ ἴσως τὸ αἰσθητὸν φῶς τις. en chantant le cantique aux parties honteuses. βάκχοις. οὐ γὰρ φρονέουσι τοιαῦτα (οἱ) πολλοί. 8.

Stromates. 19. 1. 20. Fragment 20 : Clément. ἐπειδὰν φῆι· γενόµενοι ζώειν ἐθέλουσι µόρους τ' ἔχειν. vous ne trouverez pas l’inespéré qui est introuvable et inaccessible. 22. 2. 4.. 21. dooms in turn. III. III. καὶ παῖδας καταλεῖπουσι µόρους γενέσθαι. If you do not expect the unexpected. οὐχὶ καὶ Ἡ. 3. Fragment 22 : Clément. Sans l’espérance. χρυσὸν γὰρ οἱ διζήµενοι γῆν πολλὴν ὀρύσσουσι καὶ εὑρίσκουσιν ὀλίγον. Ils ne savent ni écouter ni parler. 18. ἐν οἷς φησι· θάνατός ἐστιν ὁκόσα ἐγερθέντες ὁρέοµεν. they wish to live and to meet with their dooms or rather to rest. . 24. Stomates. Ἡ. ils veulent vivre et subir la mort et laisser des enfants pour la mort. ἀνεζερεύνητον ἐὸν καὶ ἄπορον. Fragment 21 : Clément. Stromates. µᾶλλον δὲ ἀναπαύεσθαι. ὁκόσα δὲ εὕδοντες ὕπνος. 14. Those who seek for gold dig up much earth and find a little. Knowing not how to listen nor how to speak.. ἀνέλπιστον οὐκ ἐζευρήσει. 24.Fragment 18 : Clément. Stromates. All the things we see when awake are death. IV. even as the things we see in slumber are sleep. for it is hard to be sought out and difficult. you will not find it. II. γοῦν κακίζων φαίνεται τὴν γένεσιν. 5. Ceux qui cherchent l’or fouillent beaucoup de terre pour trouver de petites parcelles. Stromaques. Fragment 19 : Clément. and they leave children behind them to meet with. 1. 5. θάνατον τὴν γένεσιν καλεῖ . When they are born. ἐὰν µὴ ἔλπηται. ἀπίστους εἴναί τινας ἐπιστύφων Ἡ. Quand ils sont nés. II. φησιν· ἀκοῦσαι οὐκ ἐπιστάµενοι οὐδ' εἰπεῖν. 2.

Stomates. plus que s’il dort. 141. Stromates. Fragment 25 : Clément. On ne connaîtrait pas le mot de justice. s’il n’y avait pas de perversité. éveillé. mort. 3. IV. Stromates. IV. Greater deaths win greater portions. 7. 1. il est éteint. Fragment 24 : Clément. allume une lumière pour luimême . 4. ἀνθρώπους µένει ἀποθανόντας ἅσσα οὐκ ἔλπονται οὐδὲ δοκέουσιν. Les plus grands morts obtiennent les plus grands sorts. L’homme dans la nuit. Les hommes n’espèrent ni ne croient ce qui les attend après la mort. il brûle plus que le mort . 27. 16. εἰ ταῦτα µὴ ἧν. µόροι γὰρ µέζονες µέζονας µοίρας λαγχάνουσι. 10. 144. Mais vivant. 23. Stromates. IV. Δίκης ὄνοµα οὐκ ἄν ἤιδεσαν. Fragment 26 : Clément. 1. ἐγρηγορὼς ἅπτεται εὕδοντος. ἀρηιφάτους θεοὶ τιµῶσι καὶ ἄνθρωποι.Fragment 23 : Clément. 49. Les dieux et les hommes honorent ceux qui succombent à la guerre. 25. [ἀποσϐεσθείς ὄψεις]. ἀποσϐεσθείς [ὄψεις]. Fragment 27 : Clément. . 3. Stromates. 22. dans son sommeil et les yeux éteints. 2. ἄνθρωπος ἐν εὐφρόνηι φάος ἄπτεται ἑαυτῶι ἀποθανων. ζῶν δὲ ἅπτεται τεθνεῶτος εὕδων. 26. IV. 24. IV.

This order. et il est. (Léon Robin) 30. . κλέος ἀέναος θνητῶν: οἱ δὲ πολλοὶ κεκὸρηνται ὅκωσπερ κτήνεα. 3. V. fixed measures of it kindling and fixed measures going out.Fragment 28 : Clément. bringing untrustworthy witnesses in support of disputed points. V. Fire. le même pour tous les êtres. . which is the same in all : things no'one of gods or men has made. 104. Fragment 29 : Clément. οὕτε τις θεῶν. but it was ever. φυλάσσει· καὶ µέντοι καὶ Δίκη καταλήψεται ψευδῶν τέκτονας καὶ µάρτυρας. Ce monde-ci. le châtiment atteindra les artisans de mensonge et les faux témoins. οἱ δὲ πολλοὶ κεκὸρηνται ὅκωσπερ κτήνεα. aucun des dieux ni des hommes ne l’a fait . 14. 28. 1. mais il a toujours été. 2. 5. Stromaque. par aucun des dieux ni par aucun des hommes . ἀλλ' ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀειζωον. s’allumant par mesure et s’éteignant par mesure.shall be an everliving. . et il sera un feu toujours vivant. τὸν αὐτὸν ἁπάντων. Stromaque. il a toujours été et sera toujours feu éternellement vivant. s’allumant avec mesure et s’éteignant avec mesure. (αἱρεῦνται γὰρ ἑν ἀντί ἁπάντων οἱ ἄριστοι. 9. V. κλέος ἀέναον θνητῶν. Ce monde n’a été fait. 9.) Fragment 30 : Clément. αἱρεῦνται γὰρ ἑν ἀντία πάντων οἱ ἄριστοι. κόσµον (τόνδε). δοκέοντα γάρ ὁ δοκιµώτατος γινώσκει. 59. L’homme éprouvé sait conserver ses opinions . is now and ever . Stromaque. οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν. ἁπτόµενον µέτρα καὶ ἀποσϐεννύµενον µέτρα. .

Fragment 33 : Clément.Fragment 31 : Clément. 1. that we obey the counsel of one. τὸ δὲ ἥµισυ πρηστήρ. Wisdom is one only. Stromaque. Stromates. de la mer. et. ὅτι δὲ καὶ γενητὸν καὶ φθαρτὸν εἶναι ἐδογµάτιζεν. V. 115. 115. And it is the law. ὃ καλεῖ θάλασσαν. (Léon Robin) 32. ἐκ δὲ τούτου αὖθις γίνεται γῆ καὶ οὐρανὸς καὶ τὰ ἐµπεριεχόµενα. µηνύει τὰ ἐπιφερόµενα· πυρὸς τροπαὶ πρῶτον θάλασσα. La mer se répand et se mesure au même compte qu’avant que la terre ne fût. ἓν τὸ σοφὸν µοῦνον λέγεσθαι οὐκ ἐθέλει καὶ ἐθέλει Ζηνὸς ὄνοµα. δυνάµει γὰρ λέγει ὅτι τὸ πῦρ ὑπὸ τοῦ διοικοῦντος λόγου καὶ θεοῦ τὰ σύµπαντα δι' ἀέρος πρέπεται εἰς ὑγρὸν τὸ ὡς σπέρµα τῆς διακοσµήσεωνς. 2. pour moitié terre. qui ne le veut pas. 104. 33. θαλάσσης δὲ τὸ µὲν ἥµισυ γῆ. moitié prestère. veut et ne veut pas être appelé du nom de Zeus. ὅπως δὲ πάλιν ἀναλαµϐάνεται καὶ ἐκπυροῦται. The transformations of Fire are first of all sea and alf of the sea is earth half fiery stormcloud. νόµος καὶ βουλῆι πείθεσθαι ἑνός. καὶ µετρέεται εἰς τὸν αὐτον λόγον. ὁκοῖος πρόσθεν ἧν ἢ γενέσθαι γῆ. σαφῶς διὰ τούτων δηλοῖ· [23] (γἦ) θάλασσα διαχέεται. Les changements du feu sont d’abord la mer. . La loi et la sentence est d’obéir à l’un. too. 31. V. Fragment 32 : Clément. qui seul est sage. Une sagesse unique veut être appelée du nom de Zeus. Stromaque. L’un. 14. V. 3. 14. It is willing and unwilling to be called by the name of Zeus.

mais de la terre vient l’eau. and. ὕδατι δὲ θάνατος γῆν γενέσθαι. 17. I. VI. from water. 23. de l’eau vient l’âme. and death to water to become earth. 2.. 34.when. δοκεῖ δὲ κατά τινας πρῶτος ἀστρολογῆσαι . Res rustica. Fragment 37 : Columelle. µαρτυρεῖ δ' αὐτῶι καὶ Ἡ. Fools when they do hear are like the deaf. Fragment 38 : Diogène Laërce. 140. Fragment 36 : Clément. & Préparation évangélique.Fragments 34 : Clément. But water comes from earth . Fragment 35 : Clément. Pour les âmes. ἐζ ὕδατος δὲ ψυχή. καὶ Δηµόκριτος. B 13 ] . 115. present. 4. Vies des philosophes. 3. _ _ χρὴ γὰρ εὖ µάλα πολλῶν ἵστορας φιλοσόφους ἄνδρας εἴναι καθ' Ἡράκλειτον. VIII.. cohortales aves puluere vel cinere lavari. V. 6. si modo credumis Ephesio Heracleito qui ait sues caeno [Vgl. ἐκ γῆς δὲ ὕδωρ γίνεται. Stromates. Stromates. . 36. ils sont absents. _ _ _ ἀξύνετοι ἀκούσαντες κωφοῖσιν ἐοίκασι· φάτις αύτοῖσιν µαρτυρεῖ παρεόντας ἀπεῖναι. le proverbe témoigne que. For it is death to souls to become water. of them. XIII. Stromates. Les inintelligents qui écoutent ressemblent à des sourds . 13. does the proverb bear witness that they are absent . tout présents qu’ils soient. pour l’eau. _ _ ψυχῆισιν θάνατος ὕδωρ γενέσθαι. la mort est de devenir terre . 42. soul. la mort est de devenir eau . 4. V.

Mieux vaut étouffer la démesure qu’un incendie. 1. IX. 1. ὁτέη ἐκυϐέρνησε πάντα διὰ πὰντων. Fragment 42 : Diogène Laërce. else would it have taught Hesiod and Pythagoras. fils de Teutame. Dans Priène. In Priene lived Bias. πολυµαθίη νόον ἔχειν οὐ διδάσκει· Ἡσίοδον γάρ ἂν ἐδίδαξε καὶ Πυθαγόρην αὖτις τε Ξενοφάνεά τε καὶ Ἑκαταῖον. _ _ ὕϐριν χρὴ σϐεννύναι µᾶλλον ἢπυρκαϊήν 43. (La sagesse est de) savoir le dessein dans lequel tout est régi dans sa totalité. 40. and Archilochos likewise. . elle eût enseigné Pythagore.Fragment 39 : Diogène Laërce. Wisdom is one thing. τόν τε Ὅµηρον ἔφασκεν ἄξιον ἐκ τῶν ἀγώνων ἐκϐάλλεσθαι καὶ ραπίζεσθαι καὶ Ἀρχίλοχον ὁµοίως. εἷναι γὰρ ἓν τὸ σοφόν. It is to know the thought by which all things are steered through all things. Homer should be turned out of the lists and whipped. “ Most men are bad. Xénophane et Hécatée. c’est de connaître la pensée qui peut tout gouverner partout. and again Xenophanes and Hekataios. La polymathie n’enseigne pas l’intelligence. Vies des philosophes. II n’y a qu’une chose sage. IX. son of Teutamas. dont on parle plus que des autres. The learning of many things teacheth not understanding. 2. Vies des philosophes. I. ἐπίστασθαι γνώµην. 1. Wantonness needs to be extinguished even more than a conflagration. Fragment 43 : Diogène Laërce. (Léon Robin) 41. vivait Bias. IX. Vies des philosophes. Vies des philosophes. Fragment 40 : Diogène Laërce. ἐν Πριήνηι Βίας ἐγένετο ὁ Τευτάµεω. IX.”). who is of more account than the rest. (He said. 39. οὗ πλείων λόγος ἢτῶν ἄλλων. 88. Vies des philosophes. Fragment 41 : Diogène Laërce.

44. One is as ten thousand to me.Fragment 44 : Diogène Laërce. 2. ἔργον δὲ θάνατος. Fragment 49 : Théodore Prodrome. 2. ἐὰν ἄριστος ἦι. La présomption est une maladie sacrée. if he be the best. IX. Fragment 46 : Diogène Laërce. IX. εἷς ἐµοἰ µύριοι. πᾶσαν ἐπιπορευόµενος ὁδόν· οὕτω βαθὺν λόγον ἐχει. The people must fight for its law as for its walls. IX. 46. Vies des philosophes. but its work is death. 7. Article : βιός τῶι οὖν τόξωι ὄνοµα βίος. µὴ εἰκῆ περι τῶν µεγίστων συµϐαλλώµεθα. . _ _ τήν τε οἴησιν ἱερὰν νόσον ἔλεγε καὶ τὴν ὅρασιν ψεύδεσθαι. Fragment 47 : Diogène Laërce. Vies des philosophes. I. Vies des philosophes. 73. Fragment 48 : Etymologicum lagnum. Lettres. Fragment 45 : Diogène Laërce. _ _ µάχεσθαι χρὴ τὸν δῆµον ὑπἑρ τοῦ νόµου ὅκωσπερ τείχεος. You will not find the boundaries of soul by travelling in any direction. ψυχῆς πείρατα ἰὼν οὐκ ἄν ἐξεύροιο. The bow is called life (βίος). IX. Vies des philosophes. Le peuple doit combattre pour la loi comme pour ses murailles.

(Léon Robin) 51. Ils ne comprennent pas comment ce qui lutte avec soi-même peut s’accorder. ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁµολογεῖν σοφόν ἐστιν ἓν πάντα εἶναί» ὁ Ἡ. L’harmonie du monde est par tensions opposées. The harmonious structure of the world depends upon opposite tension like that of the bow and the lyre. Questions Homériques. εἶµέν τε καὶ οὐκ εἶµέν. 1. Ἡ.Fragment 49 a : Héraclite. comme dans l’arc ou la lyre. Ce n’est pas à moi. comme pour la lyre et pour l’arc. Réfutation des toutes les hérésies. accord de tensions inverses. φησι. 24 We step and do not step into the same rivers. 2. Fragment 50 : Hippolyte. µὲν οὖν φησιν εἶναι τὸ πᾶν διαιρετὸν ἀδιαίρετον. 9. λόγον αἰῶνα. Ce n’est pas a moi qu’il est sage de prêter l’oreille. Réfutation des toutes les hérésies. Men do not know how that which is drawn in different directions harmonises with itself. IX. πατέρα υἱόν. Fragment 51 : Hippolyte. . γενητὸν ἀγένητον. ἑπιµέµεφεται ὧδέ τως· οὐ ξυνιᾶσιν ὅκως διαφερόµενον ἑωυτῶι ὁµολογέει· παλίντροπος ἁρµονίη ὅκωσπερ τόξου καὶ λύρης. καὶ ὅτι τοῦτο οὐκ ἴσασι πάντες οὐδὲ ὁµολογοῦσιν. mais à la Pensée. 9. (Léon Robin) 50. mais au logos qu’il est sage d’accorder que l’un devient toutes choses. we are and are not. IX. ποταµοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐµϐαίνοµέν τε καὶ οὐκ ἐµϐαίνοµεν. θνητον ἀθάνατον. en reconnaissant que tout est un. θεὸν δίκαιον· «οὐκ ἐµοῦ. s’accorde avec soi-même . Le discordant.

4. 4. ceux-la comme libres. Réfutation des toutes les hérésies. L’Harmonie invisible supérieure à l’harmonie visible. la royauté est a un enfant. πεσσεύων· παιδὸς ἡ βασιληίη. a désigné ceux-ci comme dieux. αἰὼν παῖς ἐστι παίζων. Ce qu’on voit. ὅσων ὄψις ἀκοὴ µάθησις. roi de toute chose. L’Éternel est un enfant qui joue à la pettie . ce qu’on entend. 9. καὶ τοὺς µὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους. . Il y a une harmonie dérobée. Réfutation des toutes les hérésies. 9. La guerre est père de tout. 55. meilleure que l’apparente et ou le dieu a mêlé et profondément caché les différences et les diversités. roi de tout. ceuxlà comme hommes. 15. IX. Πόλεµος πάντων µὲν πατήρ ἐστι. (Léon Robin) 52.Fragment 52 : Hippolyte. ceux-ci comme esclaves. πάντων δὲ βασιλεύς. ce qu’on apprend. C’est un enfant qui s’amuse à jouer aux dames : souveraineté d’un enfant. voilà ce que j’estime davantage. some bond and some free. The hidden harmony is better than the open. War is the father of all and the king of all. 9. Am I to prize these things above what can be seen. Réfutation des toutes les hérésies. the kingly power is a child's. (Léon Robin) 54. ἁρµονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων. IX. 9. Réfutation des toutes les hérésies. and learned ? Fragment 53 : Hippolyte. Fragment 54 : Hippolyte. Time is a child playing draughts. 5. τοὺς µὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους. heard. Fragment 55 : Hippolyte. and some he has made gods and some men. Le conflit est le père de toute chose. IX. ταῦτα ἐγὼ προτιµέω. IX. (Léon Robin) 53.

a man who did not know day or night! They are one. _ _ καὶ ἀγαθόν καὶ κακόν [näml. Fragment 57 : Hippolyte. burn. ὅσα δὲ οὔτε εἴδοµεν οὔτ' ἐλάϐοµεν. 2. 57. ὅς ἐγένετο τῶν Ἑλλήνων σοφώτερος πάντων. torturent de toute façon les malades et. 56. οἱ γοῦν ἰατροί. ὅστις ἡµέρην καὶ εὐφρόνην οὐκ ἐγίνωσκεν· ἔστι γὰρ ἕν. car c’est une même chose. καίοντες. 6.Fragment 56 : Hippolyte. 10. brûlent. IX. qui faisaient la chasse à leur vermine. ἐκεῖνόν τε γὰρ παῖδες φθεῖρας κατακτείνοντες ἐξηπάτησαν εἰπόντες· ὅσα εἴδοµεν καὶ ἐλάϐοµεν. 3. πάντηι βασανίζοντες κακῶς τοὺς ἀρρωστοῦντας. φησίν ὁἩ. διδάσκαλος δὲ πλείστων Ἡσίοδος· τοῦτον ἐπίστανται πλεῖστα εἰδέναι. ἐπαιτέονται µηδὲν ἄξιοι µισθὸν λαµϐάνειν παρὰ τῶν ἀρρωστούντων. nous le laissons. nous l’emportons ». Des enfants. ἕν ἐστιν ] . IX. Fragment 58 : Hippolyte. réclament une récompense qu’ils ne méritent guère. then complain that they do not get any adequate recompense for it. τέµνοντες.. Les médecins taillent. leur faisant un bien qui est la même chose qu’une maladie. φησίν. τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς νόσους. . Hesiod is most men's teacher. Réfutation des toutes les hérésies. Réfutation des toutes les hérésies. IX. ταῦτα ἀπολείποµεν. Réfutation des toutes les hérésies. ταῦτα φέροµεν. comme Homère qui fut le plus sage des Grecs. οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν φανερῶν παραπλησίως Ὁµήρωι. ἐξηπάτηνται. elle prend pour le plus grand savant celui qui ne sait pas ce qu’est le jour ou la nuit . l’ont trompé en disant: « Ce que nous voyons et prenons. Les hommes se trompent pour la connaissance des choses évidentes. Men think he knew very many things. and rack the sick. 9. ce que nous ne voyons ni prenons. stab. 10. ταὐτὰ ἐργαζόµενοι. 58. Physicians who cut. La foule a pour maître Hésiode .

notre mort. καὶ ἡ αὐτή. 10. IX. to men it is undrinkable and destructive. θνητοι ἀθάνατοι. ἀθἀνατοι θνητοί. Un même chemin en haut. et leur vie. 10. 5. (Léon Robin) 62. The way up and the way down is one and the same. ἰχθύσι µὲν πότιµον καὶ σωτήριον. Fragment 61 : Hippolyte. τὸν δὲ ἐκείνων βίον τεθνεῶτες. IX. la mort des uns. 4. 61. immortels . γναφείωι ὁδὸς εὐθεῖα καὶ σκολιὴ (ἡ τοῦ ὀργάνου τοῦ καλουµένου κοχλίου ἐν τῶι γναφείωι περιστροφὴ εὐθεῖα καὶ σκολιή· ἄνω γὰρ ὁµοῦ καὶ κύκλωι περιέρχεταἰ) µία ἐστί. IX.Fragment 59 : Hippolyte. . θάλασσα ὕδωρ καθαρώτατον καὶ µιαρώτατον. elle est non potable et funeste pour les hommes. ἀνθρώποις δὲ ἄποτον καὶ ὀλέθριον. Immortels. ὁδὸς ἄνω κάτω µία καὶ ὡυτή. Réfutation des toutes les hérésies. mortels . la vie des uns est la mort des autres. 6. mortels. 9. la vie des autres. the one living the other's death and dying the other's life. 4. ζῶντες τὸν ἐκείνων θάνατον. Fragment 60 : Hippolyte. (Léon Robin) 60. Fragment 62 : Hippolyte. and it is good for them. immortels . The sea is the purest and the impurest water Fish can drink it. Réfutation des toutes les hérésies. Une route vers en haut et une vers en bas. Les immortels sont mortels et les mortels. φησί. IX. La mer est l’eau la plus pure et la plus souillée . Réfutation des toutes les hérésies. en bas. potable et salutaire aux poissons. 10. Mortals are immortals and immortals are mortals. notre vie est la mort des premiers. Réfutation des toutes les hérésies.

πάντα γάρ. 6. La foudre est au gouvernail de l’univers. φησί. Le feu survenant jugera et dévorera toutes choses. 7. (Léon Robin) 66. γίνεσθαι λέγων οὕτως: τὰ δὲ πὰντα οἰακίξει Κεραυνός [28]. 10. IX. IX. ἐν ἧι γεγενήµεθα. . 7. τὸ πῦρ ἐπελθὸν κρινεῖ καὶ καταλήψεται En s’avançant le feu jugera et condamnera toutes choses. 10. Réfutation des toutes les hérésies. Réfutation des toutes les hérésies. κεραυνόν τὸ πῦρ λὲγων τὸ αἰώνιον. _ _ λέγει δὲ καὶ σαρκὸς ἀνάστασιν ταύτης (τῆς) φανερᾶς.Fragment 63 : Hippolyte. Réfutation des toutes les hérésies. Fire will come upon and lay hold of all things. 63. De là ils s’élèvent et deviennent gardiens vigilants des vivants et des morts. Réfutation des toutes les hérésies. 10. καὶ τὸν θεὸν οἶδε ταύτης τῆς ἀναστάσεως αἴτιον οὕτως λέγων· ἔνθα δ' ἐόντι ἐπανίστασθαι καὶ φύλακας γίνεσθαι ἐγερτὶ ζώντων καὶ νεκρῶν. 7. λέγει δὲ καὶ φρόνιµον τοῦτο εἶναι τὸ πῦρ καὶ τῆς διοικήσεως τῶν 64. . that they rise up and become the guardians of the hosts as of the quick and dead. 10. Fragment 65 : Hippolyte. Fragment 64 : Hippolyte. (Léon Robin) Fragment 66 : Hippolyte. IX. ὴ δὲ έκπύρωσιν Le feu est indigence et satiété. IX. κόρος. . τουτέστι κατευθύνει. λέγει δὲ καὶ τοῦ κόσµου κρίσιν καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῶι διὰ πυρὸς. . ὄλων αἴτιον· καλεῖ δ` αὐτὸ χρησµοσύνη δέ ἐστιν ἡ διακόσµησις κατ᾿ αὐτος.

7. hiver et été. ss. des mystères. ait. sic hominis anima aliqua parte corporis laesa. χειµὼν θέρος. cui firme et proportionaliter iuncta est. Commentaire de Timée. Fragment 67a : Hidosus scholasticus. de tela araneae ad corpus. when it is mingled with different incenses. satiété-faim. ὁ θεὸς ἡµέρη εὐφρόνη. stans in medio telae sentis quam cito musca aliquem filum suum corrumpit itaque illuc celeriter currit quasi sz dili perfectione dolens. just as fire. καὶ διἁ τοῦτο εἰκότως αὐτα ἄκεα Ἠ. but he takes various shapes. (Léon Robin) 67. Il est en effet jour et nuit. ὁπόταν συµµιγῆι θυώµασινν ὀνοµάζεται καθ΄ ἡδονὴν ἑκάστου. IX. war and peace. Réfutation des toutes les hérésies. . quasi impatiens laesionis corporis. ἀλλοιοῦται δὲ ὅκωσπερ (πῦρ). προσεῖπεν ὡς ἐζακεσόµενα τὰ δεινὰ καὶ τὰσ ψυξὰσ ἐζάντεισ ἀπεργαζόµενα τῶν ἐν τῆι γενέσει συµφορῶν. Le dieu est jour-nuit. illuc festine meat. 11. si(us) aranea. guerre-paix. satiety and hunger. Fragment 68 : Jamblique. cui sententiae Heraclitus qdquiencies optimam similitudinem dat de aranea ad animam. guerre et paix. πόλεµος εἰρήνη. ita vitalis calor a sole procedens omnibus quae vivunt vitam subministrat. Il se change comme quand on y mêle des parfums .Fragment 67 : Hippolyte. satiété et faim. 10. κόρος λιµός ( τἀναντία ἅπαντα· οὗτος ὁ νοῦς ). hiver-été. is named according to the savour of each. alors on le nomme suivant leur odeur. I. 34 b. God is day and night. winter and summer.

ὥς φησιν Ἡ. I. Fragment 71 : Marc-Aurèle. ἢ τινων ὀλίγων εὐαριθµήτων ἀνδρῶν· τὰ δ᾿ ἔνυλα κτλ. οὐ δεῖ ὤσπερ καθεύδοντας ποεῖν καὶ λέγεινς καὶ γὰρ τότε δοκοῦµεν ποιεῖν λέγειν. II. IV. 46. IV. Fragment 70 : Jamblique. dans Stobée. καὶ οἷς καθ΄ ἡµέραν ἐγκυροῦσι.Fragment 69 : Jamblique. µεµνῆσθαι δὲ καὶ τοῦ ἐπιλανθανοµένον ἧι ἡ ὁδὸς ἄγει. 15. 46.. It is not meet to act and speak like men asleep. θυσιῶν τοίνυν τίθηµι διττά εἴδη· τὰ µὲν τῶν ἀποκεκαθαµένων παντάπασιν ἀνθρώτων. παίδων ἀθύρµατα νενόµικεν εἶναι τὰ ἀνθρώπινα δοζάσµατα. Fragment 73 : Marc-Aurèle. οὐ φεῖ διηνεκῶς ὁµιλοῦσι λόγωι τῶι τὰ ὃλα διοικοῦσι. πόσωι δὴ οὖν βέλτιον Ἡ. ταῦτα αὐτοῖς ζέγειν. Pensées. Pensées. 46. IV. 1. 16. des mystères. Fragment 72 : Marc-Aurèle. οἴα ἐφ΄ ἐνὸς ἄν ποτε γένοιτο σπανίως. . Pensées. τούτωι διαφέρονται. De l’âme.

Pensées. πυρὸς θάνατος ἀέρι γένεσις. . IV. Maxime de Tyr. earth that of water. XII 4 p. Marc. mort de l’air. . Fire lives the death of earth.IV. naissance pour l’air .Fragment 74 : Marc-Aurèle. . 42. Pensées. καὶ ἀέρος θάνατος ὕδατι γένεσις. ἐργάτας εἶναι λέγει καὶ συνεργοὺς τῶν ἐν τῶι κόσµωι γινοµένων.489 ζῆι πῦρ τὸν ἀέρος θάνατον καὶ ἀὴρ ζῆι τὸν πυρὸς θάνατον. οὐ δεῖ (ὡς) παῖδας τοκεώνων. Those who are asleep are fellow-workers . IV. naissance pour l’eau. Mort du feu. 18. 392c. [ Plutarque de E. ὕδων ζῆι τὸν γῆς θάνατον. water lives the death of air. 46 ὄτι γῆς θάνατος ὕδωρ γενένθαι ὕδατος θάνατος ἀέρα γενέσθαι καὶ ἀέροσ πῦρ καὶ ἔµπαλιν. Fragment 76 : Marc-Aurèle. τοῦτ᾿ ἔστι κατὰ φιλόν· καθότι παρειλήφαµεν. . Fragment 75 : Marc-Aurèle. and air lives the death of fire. IV. Pensées.] 76. τοὺς καθεύδοντας οἶµαι ὀ Ἡ. γῆ τὸν ὕδατος. 46. 46.

la justice discorde. Le conflit est communauté et la discorde est règlement. (Léon Robin) Man is called a baby by god. 10 & Numénius. ἀλλαχοῦ δὲ φάναι ζῆν ἡµᾶς τὸν ἐκείνων θάνατον καὶ ζῆν ἐκείνας τὸν ἡµέτερον θάνατον. ὄθεν καὶ Ἡράκλειτον ψυλῆισι φάναι τέρψιν ἢ θάνατον ὐγρῆισι γενέσθαι. le divin en a. τέρψιν δὲ εἶναι αὐταῖς τὴν εἰς γένεσιν πτῶσιν. 12. VI. dans Origène. εἰδέναι δὲ χρὴ τὸν πόλεµον ἐόντα ξυνόν. 12. comme l’enfant par l’homme. dans Origène. Marmot ! l’homme s’entend appeler ainsi par les dieux. 42. Fragment 78 : Celse. dans Origène. Le naturel humain n’a pas de raison. (Léon Robin) 80. VI. . θεῖον δὲ ἔχει. ἀνὴρ νὴπιος ἤκουσε πρὸς δαίµονος ὅκωσπερ παῖς πρὸς άνδρός [χρεώµενα ?]. ἦθος γὰρ ἀνθρώπειον µὲν οὐκ ἔχει γνώµας.Fragment 77 : Porphyre. 78. but that of the gods has. Fragment 79 : Celse. Contre Celse. καὶ γινόµενα πάντα κατ΄ ἔριν καὶ χρεών. The way of man has no wisdom. Fragment 80 : Celse. VI. Contre Celse. Antre des Nymphes. fr. 35. Il faut savoir que la guerre est commune. que tout se fait et se détruit par discorde. even as a child by a man. καὶ δίκην ἔριν. Contre Celse.

ἡ δὲ τῶν ῥητόρων εἰσαγωγὴ πάντα τὰ θεωρήµατα πρὸς τοῦτ΄ ἔχει τείνοντα καὶ κατὰ τὸν Ἡράκλειτον κοπιδων ἐστὶν ἀρχηγός. κοπίδας τὰς λόγων τέχνας ἔλεγον ἄλλοι τε καὶ ὁ Τίµαιος γράφων. 83. The wisest man is an ape compared to god. L’homme le plus sage parait un singe devant Dieu. Hippias majeur. I. 289 a.] Fragment 82 : Platon. Hippias majeur. 62. « ὥστε καὶ φαίνεσθαι µὴ τὸν Πυθαγόραν εὑρεπὴν ὔντα τῶν ἀληθινῶν κοπίδων µηδὲ τὸν ὑφ΄ Ἡρακλείτου κατηορούµενον. ἀνθρώπων ὁ σαφώτατος πρὸς θεὸν πίθηκος φανεῖται καὶ κάλλει καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν. Le plus beau singe est laid en regard du genre humain. just as the most beautiful ape is ugly compared to man. πιθήκων ὁ κάλλιστονς αἰσχρὸς ἀνθρώπων γένει συµϐάλλειν. 289 b. 82. col. [ Schol. . ἀλλ΄ αὐτὸν τὸν Ἡράκλειτον εἶναι τὸν ἀλαζονευόµενον ». Fragment 83 : Platon.Fragment 81 : Diogène de Babylone dans Phylodème. Rhétorique.

8(6). ψυχῆς ὠνεῖται. ἀπιστίηι διαφυγγάνει µὴ γιγνώσκεσθαι. Cacher les profondeurs de la science est une bonne défiance . 87. 1223 b 23 s. καθ΄ Ἡράκλειτον. 85. Fragment 87 : Plutarque. βλὰξ ἄνθρωπος ἐπὶ παντὶ λόγωι ἐπτοῆσθαι φιλεῖ. 1. It is hard to fight with desires Whatever it wishes to get. Fragment 85 : Aristote. Ethique à Eudème. Il est difficile de résister à la colère . DE audientis poetis. 4. Fragment 86 : Clément. IV. 86. Stromates. V. elle ne se laisse pas méconnaître. B 7. 88. θυµῶι µάχεσθαι χαλεπόν· ὃτι γὰρ ἄν θέληι. elle fait bon marché de l’âme. . µεταϐάλλον ἀναπαύεται καὶ κάµατός ἐχτι τοῖς αὐτοῖς µοχθεῖν καὶ ἄρχεσθαι.14. 13. it purchases at the cost of soul. L’homme niais est mis hors de lui par tout discours.Fragment 84 : Plotin. 28 D. ἀλλὰ τῶν µὲν θείων τὰ πολλά. Ennéades.

(Léon Robin) 88. commes des marchandises contre de l’or. et par le changement. De la superstition. d’être ce qui est vivant et d’être ce qui est mort. and Fire for all things as wares are exchanged for gold. par le changement. jeune ou vieux. ταὐτό τ΄ ἔνι ζῶν καὶ τεθνηκὸς καὶ [τὸ] ἐγρηγορὸς καὶ τὸ εγρηγορὸς καὶ τὸ λαθευδον καὶ νέον καὶ γηραιόν· τάδε γὰρ µεταπεσόντα ἐκεῖνά ἐσρι κἀκεῖνα πάλιν µεταπεσόντα ταῦτα. πυρός τε ἀνταµοιϐὴ τὰ πάντα καὶ πῦρ ἁπάντων ὅκωσπερ χρυσοῦ χρήµατα καὶ χρηµάτων χρυσός. et de l’or contre des marchandises. De toutes choses il y a échange contre le feu. comme les biens contre l’or et l’or contre les biens. et réciproquement. φησι τοῖς ἐγρηγορόσιν ἕνα καὶ κοινὸν κόσµον εἶναι. All things are exchanged for Fire. C’est le même en nous.Fragment 88 : Plutarque. et du feu contre toutes choses. …unité de la communauté du cosmos. 106 E. cela est à son tour ceci. car. Sur l’E de Delphes. and gold for wares. τῶν δὲ κοιµωµένων ἕκαστον εἰς ἴδιον ἀποστρέφεσκαι. car le changement de l’un donne l’autre. Même chose ce qui vit et ce qui est mort. 166 C. (Léon Robin) 90. . 3. 388 DE. éveillé ou endormi. Fragment 89 : Plutarque. (Léon Robin) ὁ Ἡ. ce qui est éveillé et ce qui dort. Fragment 90 : Plutarque. Contre le feu se changent toutes choses et contre toutes choses le feu. Consolation d’Apollonius. ce qui est jeune et ce qui est vieux . ceci est cela.

handmaids of Justice will find him out ποταµῶι γὰρ οὐκ ἔστιν ἐµϐῆναι δὶς τῶι αὐτῶι καθ΄ Ἡράκλειτον. 91. On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve. Fragment 94 : Plutarque. . 92. the avenging. Métaphysique. οὕτε λέγει οὕτε κρύπτει ἀλλὰ σηµαίνει. Fragment 92 : Plutarque. Ἐρινύες µιν Δίκης ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν. ὅσην χάριν ἐχει τὰ Σαπφικὰ µέλη. for fresh waters are ever flowing in upon you. ἀλλ΄ ὀξύτητι καὶ τάχει µεταϐολῆς σκιδνησο καὶ πάλιν συνάγει καὶ πρόσεισι καὶ ἄπεισι. Ἥλιος γὰρ οὐχ ὑπερϐήσεται µέτρα· εἰ δὲ µή. Fragment 93 : Plutarque. and unembellished. Sur l’E de Delphes. οὐδὲ θνητῆς οὐσίας δὶς ἅφασθαι κατὰ ἕξιν. 94. The lord whose is the oracle at Delphoi neither utters nor hides his meaning. Sur les oracles de la Pythie 404 D. κηλοῦντα καὶ καταθέλγουτα τοὺς ακροωµένους . mais il indique.] Σίϐυλλα δὲ µαινοµένωι στόµατι καθ΄ Ἡράκλειτον ἀγέλαστα καὶ ἀκαλλώπιστα καὶ ἀµύριστα φθεγγοµένη χιλίων ἐτῶν ἐξικνεῖται τῆι φωνῆι διὰ τὸν θεόν. 392 B. reaches over a thousand years with her voice because of the god in her. And the Sibyl. Le dieu dont l’oracle est à Delphes ne révèle pas. Sur l’exil. with raving lips uttering things solemn. qui ne sont pas ornées et fardées. ne cache pas. [Οὐχ ὁρᾶις . mais le dieu prolonge sa voix pendant mille ans. 604 AB.Fragment 91 : Plutarque. de sa bouche en fureur. but shows it by a sign. . jette des paroles qui ne font pas rire. You cannot step twice into the same rivers. Aristote. ὁ ἄναξ οὖ τὸ µαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς. 93. les Erynnies. The sun will not exceed his measures does the Erinyes. . suivantes de Zeus. unadorned. sauront bien le trouver. La sibylle. Le Soleil ne dépassera pas les mesures . sinon. Sur les oracles de la Pythie 397 A.

98. Les âmes flairent dans l’Hadès. αἱ ψυχαὶ ὀµσῶνται καθ΄ Ἅιδην. Fragment 99 : Clément. 99. IV. Fragment 97 : Plutarque. 113. Protreptiques . De audiendo. II vaut mieux cacher son ignorance. 96. toute chair est cadavre ou partie de cadavre. 43 D. Fragment 98 : Plutarque. 943 E. Sans le Soleil. on aurait la nuit. S’il revient aux vieillards de gouverner l’Etat. Les morts sont à rejeter encore plus que le fumier. εἰ µὴ ἥλιος ἦν. mais cela est difficile quand on se laisse aller à l’inattention ou a l’ivresse. 4. If there were no sun. Les chiens aboient après ceux qu’ils ne connaissent pas.Fragment 95 : Plutarque. it would be night. 3. Dogs bark at every one they do not know. Souls smell in Hades. . 28.( ἕνεκα τῶν ἄλλων ἄστρων) εὐφρόνη ἄν ἦν. ἂν µὴ γινώσκωσι. Fragment 96 : Plutarque. De facie in orbe de lunae. κρύπτειν αἀµαθίην κρέσσον ἢ ἐς τὸ µέσον φέρειν. Flor.] 95. 787 C. 97. Propos de table. ἀµαθίην γὰρ ἄµεινον κρύπτεινν (τὰ) ἔργον δὲ ἐν ἀνέσει καὶ παρ΄ οἶνον. νέκυες γὰρ κοπρίων ἐκϐλητότεροι. 3. κύνες γὰρ καὶ βαΰζουσιν δν. [Stob. 669A.I 175.

Fragment 101 : Plutarque. Fragment 103 : Portyre.Fragment 100 : Plutarque. 1118 C. … περιόδους· ὧν ὁ ἥλιος ἐπιστατης ὢν καὶ σκοπὸς ὁρίζειν καὶ βραϐεύειν καὶ ἀναδεικνύναι καὶ ἀναφαίνειν µεταϐολὰς καὶ ὥρας αἵ πάντα φέρουσι καθ΄ Ἡράκλειτον κτλ. 1007 D-E. ἄνθρωποι δὲ ἅ µὲν ἄδικα ὑπειλήφασιν ἃ δὲ δίκαια. [ δυεῖν γὰρ ὄντων κατὰ φύσιν ὡσανεί τινων ὀργάνων ἡυῖν.] Fragment 102 : Scholia Graeca in Homéri Illiadem. ἐδιζησάµην ἐµεωντόν. Questions platoniciennes. 4. ad X. 200. 101. ἀκοῆς καὶ ὁράσεως. Contre Colotès. ad A 4. οἷς πάντα πυνθανόµεθα καὶ πολυπραγµονοοῦµεν. δ΄ οὔσης οὐ µικρῶι τῆς ὁράσεως κατὰ τὸν Ἡράκλειτον· ὀφθαλµοὶ γὰρ τῶν ὤτων ἀκριϐέστεροι µάρτυρες. ξυνὸν γὰρ ἀρχὴ καὶ πέρας ἐπὶ κύκλου περιφερείας The beginning and the end are common (to both paths). τῶι µὲν θεῶι καλά πάντα καὶ ἀγαθὰ καὶ δὶκαια. Je me suis cherché moimême. Questions Homériques. .

Vie de Camille. κακοὶ µάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀφθαλµοὶ καὶ ὦτα βαρϐάρους ψυχὰς ἐχόντων. 107. Fragment 106 : Seneca ep. 256. [ Plutacque. (« Εκτορι δ΄ ἦεν ἑταῖρος. Πουλυδάµας. ἰῆι δ΄ ἐν νυκτὶ γένοντο ) Ἡ. Contre les mathématiciens. ὡς ἀγνοοῦντι φύσιν ἡµέρας ἁπάσης µίαν οὖσαν. One day is equal to another.] Fragment 107 : Sextus Empiricus. τὰς δὲ φαύλας.7 : unus dies par omni est. Ἐντεῦθεν ἀστρολόγον φησὶ Ὅµηρον καὶ ἐν οἶς φησι τὸν «µοῖραν δ΄ οὔ τινά φηµι πεφυγµένον ἔµµεναι ἀνδρῶν΄ κτλ. δήµων ἀοιδοῖσι πείθονται καὶ διδασκάλωι χρείωνται ὁλίλωι οὐκ εἰδότες ὅτι οἱ ποµµοὶ κακοί. . τίς γὰρ αὐτῶν νόος ἢ φρήν. περὶ δ΄ ἡµερῶν ἀποφράδων εἴτε ρὴ τίθεσθαί τινας εἴτε ὀρθῶς Ἡράκλειτος ἐπέπληξεν Ἡσιόδωι τὰς µὲν ἀγὰς ποιουµένωι. Ce sont de mauvais témoins pour les hommes que les yeux et les oreilles quand les âmes sont barbares. 3. VII. Quel est leur esprit ou leur intelligence? Fragment 105 : Scholies d’Homère. Commentaires de l’Alcibiade.Fragment 104 : Proclus. ὀλίγοι δὲ ἀγαθοί . 19. 104. 12. Eyes and ears are bad witnesses to men. 126. if they have souls that understand not their language. ἑτέρωθι διηπόρηται. ad E 251.

κάµατος ἀνἀπαυσιν. III. 111. aucun n’est arrivé à savoir que ce qui est sage est séparé de toutes choses. ὥστε γινώσκειν ὅτι σοφόν ἐστι πάντων κεχωρισµένον. τὸφρονεῖν ἀρετὴ µεγίστη. νοῦσος ὑγιείην ἐποίησεν ἡδὺ κὸν ἀγαθόν. Fragment 109 : [108] = B 95. 178. Anthologie. οὐδεις ἀφικνεῖται ἐς τοῦτο. 1. III. C’est la maladie qui rend la santé douce et bonne . III. καὶ σοφίη ἀληθέα λέγειν καὶ ποιεῖν κατὰ φύσιν ἐπαΐοντας. et agire selon la nature en écoutant sa voix. 177. . 1. le repos. et la fatigue. Fragment 112 : Stobée. Fragment 110 : Stobée. 108. Anthologie. Ἡρακλείτου. (Léon Robin) 110 II n’est pas préférable pour les hommes de devenir ce qu’ils veulent. 1. ἀνθρώποις γίνεσθαι ὁκόσα θέλουσιν οὐκ ἄµεινον. ὁκόσων λόγους ἤκουσα. Fragment 111 : Stobée. 176.Fragment 108 : Stobée. III. Il n’en vaudrait pas mieux pour les hommes qu’il arrivât ce qu’ils souhaitaient. 174. 1. De tous ceux dont j’ai entendu les discours. Anthologie. λιµὸς κόρον. (Léon Robin) Of all whose discourses I have heard there is not one who attains to understanding that wisdom is apart from other things. Anthologie. c’est la faim qui fait de même désirer la satiété. ἀρύπτειν ἀµαθίην κρέσσον ἢ ἐς τὶ µέσον φέρειν. La sagesse c’est dire des choses vraies.

179. 1. both when they are right nor when they are wrong. mais l’indique. Now the arrangements which men have made are never constant. III. (Léon Robin) 114. Anthologie. L’obscure n’exprime ni ne cache la pensée. III. Anthologie. c’est quelque chose de commun à tous. but all the arrangements which the gods have made are always right. suffit en tout et surpasse tout. comme une cité sur la loi. ὃκωσπερ νόµωι πόλις. Car toutes les lois humaines sont nourries par une seule divine. qui domine autant qu’elle le veut. τρέφονται γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπειοι νόµοι ὑπὸ ἑνὸς τοῦ θείου· κρατεῖ γὰρ τοσοῦτον ὁκόσον ἐθέλει καὶ ἐξασκεῖ πᾶσι καὶ περιγίνεται. comme la cité dans la loi . 179. autant qu’il lui plaît. III. ξὺς νόωι λέγοντας ἰσχυριζσεθαι χρὴ τῶι ξυνῶι πάντων. 180. III. (La pensée) se donne à ellemême son propre accroissement. ξυνόν ἐστι πᾶσι τὸ φρονέειν. Prendre ses forces.Fragment 113 : Stobée. καὶ πολὺ ἰσχυροτέρως. ἀνθρώποισι πᾶσι µέτεστι γινώσκειν ἑωυτοὺς καὶ φρονεῖν. qui suffit à tout et vient à bout de tout. Anthologie. Ceux qui parlent avec intelligence doivent s’appuyer sur l’intelligence commune à tous. 1. 5. Anthologie. Fragment 115 : Stobée. 1. not knowing what they made it about but the gods have ordered the nature of all things. qui domine tout. (Léon Robin) Men themselves have made a law for themselves. so great is the difference. Fragment 116 : Stobée. et même beaucoup plus fort. φυχῆς ἐστι λόγος ἑαυτὸν αὔξων. neither when they are right they are wrong. 6. Fragment 114 : Stobée. .

III. 8. I. ne sait où il va . 117. Où la terre est sèche. Fragment 118 : Stobée. 119. est l’âme la plus sage et la meilleure. Anthologie. Fragment 120 : Strabon. C’est l’âme sèche. ἄγεται ὑπὸ παιδὸς ἀνήϐου σφαλλόµενος. le Gardien de Zeus sublime (l’Arcture). αὐὴ ψυχὴ σοφωτάτη καὶ ἀρίστη [ (où davantage) αὔη ψυξὴ σοφωτάτη καὶ ἀρίστη. De l’aurore et du soir les limites sont l’Ourse. en face de l’Ourse. Man's character is his fate. 7. L’âme sèche est la plus sage et la meilleure. celle qui traverse le corps comme un éclair la nuée. καὶ ὁµηρικωτέρως ὁµοίως ἀντὶ τοῦ ἀρκτιτοῦ τὴν ἄρκτον ὀνοµάζων·] ἠοῦς καὶ ἑσπέρας τέρµατα ἡ ἄρκατος καὶ ἀντίον τῆς ἄρκτου οὖρος αἰθρίου Διός. ὑγρήντὴν ψυχὴς ἔχων. οὐκ ἐπαΐων ὅκη βαίνει. et.6. [ ὁ γὰρ ἀκτικός ἐστι δύσεως καὶἀνατολῆς ὅρος. 5. questions platoniciennes. 120. L’homme ivre est guidé par un jeune enfant . c’est que son âme est humide. L’âme la plus sage est une lueur sèche. 999 E. la meilleure. οὐχ ἡ ἄρκατος. [ βέλτιον δ’· Ἡ. Géographie. [ Ἡ. ἔφη ὡς ] ἦθος ἀνθρώπωι δαίµων. III.] 118.Fragment 117 : Stobée.] . Le caractère pour l’homme est le daimone. 1. ἀνὴρ ὁκόταν µεθυσθῆι. 5. Fragment 119 : Plutarque. The limit of East and West is the Bear. and opposite the Bear is the boundary of bright Zeus. il chancelle.

s. 15. s’il y en a un. the best man among them. if there be any such. [ὁ] κόσµος. εἰ ὁ µὲν ὅλος οὐρανὸς καὶ ἔκαστα τῶν µερῶν ἅπαντ΄ ἐν τάξει καὶ λόγωι. saying: " We will have none who is best among us. 121. φησὶν Ἡράκλειτος. en disant: « Que parmi nous il n’y en ait pas de meilleur. ἄλλη τε καὶ µετ’ ἀλλων. for they have cast out Hermodoros. que les enfants perdent leur patrie.Fragment 121 : Diogène Laërce. ἄλογον δὲ κἀκεῖνο δέξειεν ἄν. Les Ephésiens méritent que tous ceux qui ont âge d’homme meurent. Fragment 123 : Proclus. φύσις δὲ καθ΄ Ἡράκλειτον κρύπτεσκαι φιλεῖ. ἀµφισϐατεῖν ἀγχιϐατεῖν / ἀµφισϐατεῖν : ἀγχιϐασίην Ἡράκλειτος. . οἵτινες Ἑρµόδωρον ἄνδρα ἑωυοτῶν ὀνήιστον ἐξέϐαλον φάντες· ἡµέων µηδὲ εἷς ὀνήιστος ἔστω." Fragment 122 : Souda. qu’il aille vivre ailleurs ». ἀλλ΄ ὥσπερ σάρµα εἰκῆ κεχυµένων ὁ κάλλιστος. eux qui ont chassé Hermodore.v. Fragment 124 : Théophraste. IX. Nature loves to hide. le meilleur d’entre eux. The Ephesians would do well to hang themselves. let him be so elsewhere . ἄξιον Ἐφεσίοις ἡϐηδὸν ἀπάγξασθαι (πᾶσι καὶ τοῖς ἀνήϐοις τὴν πόλιν καταλιπεῖν). Métaphysique.Commentaires de la république II . and leave the city to beardless youths. εἰ δὲ µή. ἐν δὲ ταῖς ἀρχαῖς µηθὲν τοιοῦτον. 2.and among others. every grown man of them. Vies ds philosophes. καὶ µορφαῖς καὶ δυνάµεσιν καὶ περιόδοις.

De decade. Ἐφοδ (εύει δὲ κατὰ τὸ) Ἡρα (κλείτου) «ἄλλως ἄ (λλο ἀεὶ αὔξε)ται πρὸς ὅ (ἄν κἶ ἐλλι) πές΄. καρφαλέον νοτίζεται. καὶ Ἡ. Anonyme Ἐπίχασµος ὁ (ὁµιλή) σας τοῖς Πυθα (γορείιυς) ἄλλα τ(έ) τινα ἐ (πινενόη) κεν δ (ειν) ὰ τ(όν τε περὶ τὸ) ῦ αὐξο (µένον λόγον). [ Anatolius. κακίας δὲ παραιτίου. Scholis ad Exegesin in Iliadem. 90 a.] It is cold things that become warm. κατὰ λόγον δὲ ὡρέων συµϐάλλεται ἑϐδοµὰς κατὰ σελήνην. καὶ ὁ κυκεὼν διίσταται (µὴ) κινούµενος. ὁ Ἐφέσιος ἀρώµενος Ἐφεσίοις. and what is warm that cools. [ Tzétzès. Commentaires de Plutus. 9-10. ἀθανἀτου Μνήµης σηµείω. . and the parched is moistened. ὅθε. what is wet dries. θερµὸν ψύχεται. τυφρὸν δὲ τὸν Πλοῦτον ποιεῖ ὡς οὐκ ἀρετῆς. οὐκ ἐπευχόµενος· µὴ ἐπιλίποι ὑµᾶς πλοῦτος. ὑγρὸν αὐαίνεται.] Fragment 126 : Tzétzès. ἔφη. διαιρεῖται δὲ κατὰ τὰς ἄρκτους. τὰ ψυχρὰ θέρεται. Ἐφἑσιοι. Traité du vertige.Fragment 125 : Théophraste. ἵν΄ ἐξελέγχοισθε πονηρευόµενοι.

εἰ δὲ θρηνεῖτε αὐτούς. 69. µηκέτι τούτους ἡγεῖσθε θεούς. Laërce. I. fils de Mnésarque. ὥσπερ οὐκ ἀπαιτοῖεν. Fragment 130 : Gnomologium Monacense Latinum.Fragment 127 : Fragmente Grichichte Theosophien. Vies des philosophes. Πυθαγόρης Μνησάρχου ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων µάλιστα πάντων καὶ ἐκλεξάµενος ταύτας τὰς συγγραφὰς ἐποιήσατο ἑωυτοῦ σοφίην. ἔλεγε τὴν οἴησιν προκοπῆς ἐγκοπήν. οὐκ ἀποδιδοῦσιν. ut ridiculus ipse videaris. 74. ὥσπερ ἀκούοιεν. πολυµαθίην. non convenit ridiculum esse ita. κακοτεχνίην. Pythagore. 19. méchant art. Fragment 129 : Diogène. ὁ αὑτός πρὸς Αἰγυπτίους ἔφη· εἰ θεοί εἰσιν. 6. ὅτιἩράκλειτος ὁρῶν τοὺς Ἕλληνας γέρα τοῖς δαίµοσιν ἀπονέµοντας εἶπεν· δαιµόνων ἀγάλµασιν εὔχονται [οὐκ] ἀκούουσιν. ὁ δέ γε Ἡ. . VIII. Fragment 128 : Fragmente Grichichte Theosophien. plus que tout homme s’est appliqué a l’étude. polymathie. ἵνα τί θρηνεῖτε αὐτούς. Fragment 131 : Gnologium Parisium. 129. et recueillant ces écrits il s’est fait sa sagesse.

7. Fragment 136 : Maxim.» . [ Scholie ad Epicteti Dissertationes. Anthologie. τιµαὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους καταδουλοῦνται. τὴν παιδείαν ἕτερον ἥλιον εἶναι τοῖς πεπαιδευµένοις. Sern . γράφει γοῦν « ἔστι γὰρ εἱµαρµένα πάντως . ἄνθρωποι κακοὶ ἀληθινῶν ἀντίδικοι Fragment 134 : Gnologium Vaticanum. .] Fragment 137 : Stobée. 5. Ἡρακλείτου· ψυχαὶ ἀρηίφατοι καθερώπεραι (ainsi) ἢ ἐνὶ νούσοις. Fragment 135 : Gnologium Vaticanum.Fragment 132 : Gnologium Vaticanum. . Fragment 133 : Gnologium Vaticanum. I. συντοµωτάτην ὁδὸν ἔλεγεν εἰς εὐδοξίαν τὸ γενέσθαι ἀγαθόν. 15. 27. ἡ εὔκαιρος χάρις λιµῶι καθάπερ τροφὴ τὴν τῆς ψυχῆς ἔνδειαν ἰἀται. IV.

Graec. . µέχρις οὗ ἐθέλει ὁ ποιήσας αὐτόν.Fragment 138 : Codex Parisinus 1630. Ἡρακλείτου φιλοσόφου. Ἐπειδὴ φασί τινες εἰς ἀρχὰς κεῖσθαι τὰ ἄστρα .Codd.] . Ποίην τις βιότοιο τάµοι τρίϐον κτλ.Astrol.] [ Fragment 139 : Catal. Ἡρακλείτου φιλοσόφου κατὰ τοῦ βίου. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful