CARTEA TAINELOR

EDITURA MINIED

1

ISBN 973-9369-14-6

2

BINECUVÂNTĂRI ŞI APRECIERI ALE PREA SFINŢIŢILOR IERARHI AI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
LA EDIŢIA ÎNTÂIA

„Am primit1 cu multă bucurie sufletească această „originală psaltire românească“, pe care aţi avut deosebita amabilitate să ne-o dăruiţi. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască ani mulţi, sănătate şi întărire în credinţa strămoşească, Vă binecuvântăm cu părintească dragoste“ †Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române „Fratele Emilian de la Neamţ oferă iubitorilor de poezie sacră, o psaltire românească care este alcătuită din 300 de psalmi. Cartea invită la reflecţie asupra temeiurilor credinţei creştine, asupra unuia din paradoxurile romanităţii răsăritene, persistenţa noastră în zbuciumul şi sublimul spaţiu românesc, creând o cultură şi o literatură originală. Miracolul statorniciei noastre, mult discutat şi disputat, transpare din aceşti psalmi ai iubirii, ai credinţei, ai slavei, ai rugăciunii, ai laudei, ai preamăririi, ca o ipostază a conştiinţei creştine româneşti, capabilă să perceapă şi să discearnă eternitatea din valurile istoriei noastre. Aşa înţelegm de ce din zbuciumul doinei „secolelor de suferinţă creştină“, n-a răsărit setea de răzbunare de dreptate cruntă, ci puterea jertfei de sine a unui neam, care clădeşte urcuşul său spre desăvârşire prin transfigurarea morţii şi jertfei în cele mai sublime din creaţiile sale lirice, devenind o nuntă şi o Biserică a neamului întemeiate pe sacrificiul de sine. Dar sensul acestei jertfe - poate şi mesajul Legii Iubirii pentru noi - nu constă într-un exod, o fugă în nemurire, ci în învierea neamului nostru prin înflorirea virtuţilor.
1

La ediţia întâi cartea s–a redactat sub titlul Legea Iubirii şi a avut forma de psalmi pentru a marca apropierea de Sfânta Tradiţie. 3

Binecuvântăm publicarea acestei încercări a fratelui Emilian de a scrie o Psaltire românească inspirându-se oarecum, din veşnica tinereţe a unei poezii antice, din mitologia naţională, din poezia populară, care de-a lungul istoriei a legat între ele generaţiile dăruite cu o veşnică tinereţe duhovnicească. Legea Iubirii doreşte să fie o psalmodiere a spiritualităţii româneşti. Sperăm să îmbogăţească şi să sensibilizeze sufletele spre mai multă frumuseţe spirituală.“ † Daniel Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei „Apreciem în mod deosebit aceste lucrări care reprezintă munca şi osteneala dumneavoastră şi suntem convinşi că ele vor fi primite aşa cum se cuvine de către cititori, mai ales de către tineri cărora ele li se adresează. Mulţumindu-vă încă odată, vă facem cele mai bune urări de sănătate şi fericire şi vă transmitem îndemnul nostru pentru o reeditare a lucrărilor dumneavoastră“. Cu binecuvântare †Antonie Mitropolitul Ardealului „Sunt convins că şi noua ediţie a Legii Iubirii va fi un succes deplin, Dumnezeu să vă ajute să oferiţi în continuare contribuţii la îmbogăţirea culturii noastre. Cu sentimentul de aleasă consideraţie... Rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate deplină, viaţă îndelungată şi bogat spor în activitatea ce o desfăşuraţi.“ † Nicolae Mitropolitul Banatului „Sincere şi calde mulţumiri pentru frumoasele dumneavoastră cărţi şi în special pentru Legea Iubirii...“ Cu preţuire şi binecuvântare † Petru Arhiepiscop, Mitropolit şi Exarh
4

…„Vă mulţumesc din toată inima… De aceste cărţi vor beneficia profesorii şi elevii Seminarului Teologic din Cluj. Dumnezeu să vă răsplătească…“ …„Omagiul admirativ al lui Valeriu Anania pentru Legea Iubirii…“ … „Cu mulţumiri…“ † Bartolomeu Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului „Aducând felicitări pentru gândul bun, încununat de succes de a pune la îndemâna slujitorilor altarelor Bisericii străbune şi a credincioşilor o Psaltire Românească, ale cărei cuvinte îndeamnă la o autentică trăire creştină, rugăm pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate şi să vă poarte în paza Sa.“ † Timotei Episcopul Ardealului „Am primit cu multă bucurie lucrarea Legea Iubirii, care într-adevăr constituie o psaltire, plăcută prin modul de versificare şi prin conţinutul atât de bogat, pentru care vă mulţumim. Remarcăm la această carte şi coperta, e atât de bine realizată, într-un colorit plăcut, care o face accesibilă. Vă felicităm pentru cartea care e rod al ostenelilor dumneavoastră cărturăreşti, fiind menită să se înscrie între lucrările care promovează spiritualitatea românească... Vă încredinţăm de stima şi preţuirea noastră.“ † Andrei Episcopul Alba Iuliei

5

BINECUVÂNTĂRI ŞI APRECIERI ALE PREA SFINŢIŢILOR IERARHI AI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE LA ALTE EDIŢII

„Vă facem cunoscut că la Cabinetul Patriarhal s-a primit scrisoarea şi cartea dăruită de dvs. Prea Fericitului Părinte Teoctist, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, care vă împărtăşeşte părinteasca binecuvântare“. „Vă felicit pentru cartea „Teu, Tea, Tion, Tavma“ („Minunea Chipului Dumnezeiesc”). Cursivitatea textului sensibilizează sufletul, curăţă ochiul şi bucură, întru lumină, cititorul. Dumnezeu să vă înmulţească talantul, însoţindu-vă în tot lucrul bun. † Teofan Mitropolitul Olteniei “Mulţumesc pentru „Psaltirea Preasfintei Treimi“ şi „Liturghia Preasfintei Treimi“2, carte ce va folosi mult tuturor celor ce se ocupă de cele sfinte. Dumnezeu să vă binecuvânteze strădaniile.“ † Nicolae Mitropolit al Banatului „Binecuvântarea Învierii Domnului să coboare peste noi toţi, iar Hristos Cel ce a biruit moartea să ne dăruiască sănătate, pace şi întru toate bună sporire. Mulţumesc pentru valorosul volum „Cina cea de taină“. † Nicolae Mitropolit al Banatului „Am primit darul dumneavoastră pe care Prea Sfinţitul Părinte Episcop Nifon l-a primit cu multă bucurie şi vă felicităm pentru această lucrare deosebit de preţioasă.“

2

Notă: Ediţia a doua a Legii Iubirii s–a publicat sub titlurile menţionate în binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Nicolae.

6

„Arhiepiscopia Tomisului şi Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Lucian vă mulţumesc pentru nobilul dumneavoastră dar. Înalt Prea Sfinţia Sa apreciază strădaniile depuse de domnia voastră şi încurajează cultivarea tradiţiilor culturale moştenite de la înaintaşi şi apariţia a noi volume şi publicaţii cu specific ortodox naţional.“ „Aducând mulţumiri pentru primirea valoroaselor Dumneavoastră lucrări trimise cu generozitate, folosesc plăcutul prilej al apropierii Sfintelor Sărbători, pentru a Vă transmite alese urări de sănătate, bucurie, pace şi sporite puteri în activitatea pe care o desfăşuraţi.“ † Timotei Episcop al Aradului „Am primit cu multă bucurie prima parte a cărţii „Euharistia Cuvântului şi Tainei“ şi am rămas profund impresionat de bogăţia mesajului pe care îl transmite. Cartea încearcă să desluşească semnificaţia tainică a cuvântului lui Dumnezeu şi ecoul lui în sufletele şi în viaţa noastră de creştini. Ea redă cu mult spirit critic şi realist înţelesurile adânci ale cuvântului dumnezeiesc al Sfintei Scripturi şi rolul său ziditor în formarea conştiinţelor şi modelarea sufletelor creştineşti. Apreciind cartea ca pe o contribuţie veritabilă la promovarea misticii şi spiritualităţii ortodoxe şi felicitându-vă pentru strădaniile depuse în elaborarea ei, rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă răsplătească ostenelile cărturăreşti cu pace, sănătate, mântuire şi întru toate bună sporire.“ † Eftimie Episcop al Romanului

7

„Vă mulţumesc pentru exemplarul volumul «Pravila poruncilor» ce aţi binevoit să mi-l oferiţi şi vă felicit pentru acest «modest dar“, cum îl numiţi, primit în ajunul marelui praznic al Învierii Domnului. Vă doresc noi realizări asemănătoare şi rog pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască pace şi bucurii duhovniceşti“. Cu binecuvântări † Nifon Arhiepiscopul Târgoviştei „Confirm, cu mulţumiri, primirea cărţii Dvs. Taina tainelor... Doresc, la rândul meu, ca binecuvântarea Tatălui Ceresc să se reverse peste tot ceea ce înfăptuiţi... † Timotei Episcop al Aradului „Felicitări pentru ultima carte”. † Bartolomeu Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

8

două treimi vor pieri şi vor muri.TAINA IEŞIRII DIN TIMP „Şi în toată ţara. 8-9) 9 . îi voi curăţi ca pe argint şi îi voi încerca cum se încearcă aurul”. iar cealaltă treime va fi lăsată acolo / Iar pe această a treia o voi pune în foc. (Zaharia 13.

10 .

care reprezintă cele patru mari perioade în istorie: antică. iar cealaltă treime va fi lăsată acolo. A ceastă taină este ascunsă în versetul: „Fericit cel ce va aştepta şi va ajunge la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile” (Daniel 12. dar şi în filosofie calul. Acum este 11 . o realitate iminentă 1. două treimi vor pieri şi vor muri. Se împlineşte astfel cuvântul: „Voi strânge laolaltă această mărturie şi voi sigila această învăţătură pentru ucenicii Mei” (Isaia 8. adică o vreme. Acum se vor împlini cuvintele rostite de proorocul Zaharia: „Şi în toată ţara. şi vor cunoaşte că te-am iubit” (Apocalipsa 3. comunistă. De aceea în Upanişade. Simbolul timpului este în istorie. Este momentul când se împlineşte cuvântul proorocului: „Căci Domnul vine în văpaie şi carele lui sunt ca o vijelie.Taina ieşirii din timp. 15). căci este o taină pecetluită: „că sunt închise şi pecetluite cuvintele acelea până la sfârşit!” (Daniel 12. ci mint. Ei vor chema numele Meu şi Eu îi voi asculta. Acum este momentul când se va adeveri cuvântul: „Iată îţi dau din sinagoga satanei dintre cei care se zic pe sine că sunt iudei şi nu sunt. 9). negru şi galben. medievală. 9). ca să se dezlănţuie cu fierbinţeală mânia Lui şi certarea lui cu văpăi de foc” (Isaia 66. în Apocalipsa Sfântul Ioan avem patru cai: alb. 12) adică până acum. Şi voi zice: „Aceste este poporul Meu” şi el va răspunde: „Domnul este Dumnezeul meu!” (Zaharia 13. două vremi şi o jumătate de vreme. 8-9). când a venit sfârşitul. pe care ei o numesc „centura fotonică”. adică o vreme. îi voi curăţi ca pe argint şi îi voi încerca cum se încearcă aurul. Iar această a treia o voi pune în foc. Prin staţiile trimise în tot cuprinsul galaxiei astronomii văd şi spun că intrăm în mareea de foc. roşu. 16). capitalistă. iată îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale. două vremi şi o jumătate de vreme.

la Taina Sfântului Maslu. În textele maya are 25 de ani. pentru că în Împărăţia lui Dumnezeu nu este timp şi spaţiu.perioada mielului cu coarne adică de alegere. De aceea a început realizarea efectului ascuns în versetul „Dumnezeu va scurta zilele acelea”. la Taina Sfântului Mir. la Taina Sfintei Euharistii. De aceea puţini înţeleg că ritmul de 1335 de zile este timpul. când va veni Fiul Omului”. la Taina hirotonirii preoţilor. Asemănarea este un dar. care trăiesc în post. Spirala. adică sensul fundamental al vieţii. fiindcă ştie că Mirele vine la miezul nopţii: „Şi fericită e sluga pe care o va afla priveghind”. căci acum ziua şi noaptea au împreună 16 ore şi nu 24 ore. trei ceasuri de infern este o lecţie pentru cei care nu înţeleg veşnicia osândei. de unde porneşte în sus spirala sensului trigonometric. 12 . Ritmul de 1335 este punctul. adică la dispariţia timpului. aşa cum se face la Taina Sfântului Botez. eşti atât de frumoasă”). care este acum. Opţiunea din Pateric a monahului care preferă în locul a trei ani de boală. fiindcă dacii cei nemuritori ştiau secretul sau taina ieşirii din timp. ca în „Faust” al lui Goethe sau în „Nopţile de Sânziene” al lui Mircea Eliade („Clipă stai. când se poate dobândi asemănarea. pe care-l obţin fecioarele adică sufletele înţelepte. la Taina Nunţii. Timpul este preţios. fiindcă au înţeles valoarea poruncii: „Privegheaţi şi vă rugaţi. rugăciune. pe care se află Sfânta Evanghelie în sensul trigonometric. Ieşirea din timp este realizată prin inversarea polilor magnetici ai pământului. este ca şi sufletul un dar dumnezeiesc. Cei care nu ştiu să-I mulţumească lui Dumnezeu vor trăi proverbul: „Nemulţumitului i se ia darul”. căci nu ştiţi ziua nici ceasul. are sensul acelor de ceas şi determină creşterea timpului în sensul că va deveni în întunericul cel din afară absolut. De aceea tot ritualul ortodox se face prin rotirea în jurul mesei. care duce în jos. Rugătorul începător se roagă până la miezul nopţii. căci este eternă şi infinită. care se pare că va fi în curând şi va da sensul de rotaţie trigonometric. 2. înlocuind rotaţia în sensul acelor de ceasornic. priveghere. La Sarmisegetuza în templul central există acest început al spiralei. El împlineşte porunca „Cere şi ţi se va da”.

Iisuse Hristoase. Te slăvim şi Te rugăm dăruieşte-ne rugăciunea harică”. dă o corotire Preasfintei Născătoare de Dumnezeu: „Femeie iată fiul tău”. Te slăvim şi ne închinăm Ţie. fiindcă ştie valoarea poruncii: „Fiţi dar voi desăvârşiţi precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârşit este”.făcând rugăciuni de cerere: „Doamne. Doamne. desăvârşirii şi înfierii. căci ştie porunca: „Privegheaţi şi vă rugaţi ca să nu cădeţi în ispită”. Te iubim. Prin ea intră în Viaţa Veşnică cei ce devin fii ai Luminii. Iisuse Hristoase. care este Domnul Iisus. El rosteşte rugăciuni de mulţumire spre a nu face păcatul nemulţumirii. 37). dragostea noastră. Îşi arată dragostea faţă de Tatăl Ceresc împlinind voia şi poruncile: „Tată în mâinile Tale Îmi dau duhul”. Rugătorul desăvârşit se roagă toată noaptea. „Să vă iubiţi unul pe altul” (Ioan 13. Îl înfiază pe ucenicul iubit: „Fiule iată mama ta”. cu tot cugetul tău. gândurile. Îi dă mântuirea tâlharului care-L mărturiseşte: „Astăzi ai să fii cu Mine în rai”. şi-au luat crucea neamului şi L-au urmat pe Domnul. poruncă care însumează poruncile fericirilor şi este etapa esenţială în dobândirea asemănării. fiindcă s-au lepădat de sine. Ele alcătuiesc Poarta Iubirii şi trăirea versetului: „Eu sunt Poarta oilor”. Aceste patru porunci totalizează la un nivel superior toate poruncile mântuirii. Îi face sfinţi pe sutaşii Longhin şi Corneliu. Rugătorul. Luca 6. slavă Ţie!”. miluieşte-mă”. De aceea el dăruieşte Domnului toate cuvintele. 44. cel care fiind pe cruce le face pe toate. faptele. „Slavă Ţie. Cei ce nu şi-au luat 13 . care este veşmântul de nuntă şi aduce asemănarea. Rugătorul se pecetluieşte cu semnul Sfintei Cruci gândindu-se mereu la cele patru porunci ale Legii Iubirii: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. din toată puterea ta. Rugătorul avansat se roagă de la miezul nopţii până dimineaţa. 34). 35). „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 22. pentru ca să ne arate că ele pot făcute în orice situaţie. Te iubim. cu tot sufletul tău” (Matei 22. spre a se identifica cu modelul său. pentru care se roagă: „Tată iartă-i că nu ştiu ce fac”. rosteşte rugăciunea continuă: „Tată Ceresc. sfinţirii. Învierii şi Împărăţiei. 39) şi „Iubiţi pe duşmanii voştri” (Matei 5. care ştie să se roage. „Împărate Ceresc.

crucea vor trăi pe versetele: „Cuvintele pe care le-am rostit acelea îi vor judeca”. adică dobândirea conştiinţei cea întru Hristos. centura fotonică. ci aşa era rânduit ca Dumnezeu să fie preaslăvit (Ioan 9. Cei nepregătiţi. care şi-au luat uleiul faptelor sfinte în candelele inimilor. este sensul sacrificiului Domnului Iisus Hristos pentru noi. Taina Timpului ascunsă în ritmul de 1335 de zile mai înseamnă Calea Preasfintei Treimi. cerul cel nou. fiindcă nu au numele scris în Cartea Vieţii. vor avea veşmântul de nuntă al harului şi vor putea rămâne la nunta cea veşnică. iar în Grădina Ghetsemani. pe care le aduc fluxul de fotoni. când se roagă începe cu cuvântul: „Părinte a venit ceasul” (Ioan 17. când aceştia află cauza. Este o împlinire a proorociilor. este prezentă când Zaheu Vameşul se dă jos din sicomor. 4). care dă sens creaţiei lumii.3). 37). pentru care zâzania este lăsată să crească 14 . este prezentă când le spune ucenicilor că orbul vindecat nu a avut păcat. le ridică la un alt nivel de desăvârşire. când Simon Cirineul poartă crucea alături de Domnul şi îndură toate ocările şi loviturile. 3. vor avea o aură ca sfinţii. vor căpăta chipul şi asemănarea cu Domnul. Această rânduială este prezentă. dar mai ales a gusta din Pomul Vieţii Veşnice. De aceea Domnul le spune ucenicilor: „Fără Mine nu puteţi face nimic”. ca fecioarele înţelepte. pământul cel nou. Cei care sunt pregătiţi spiritual vor deveni luminoşi. dar mai ales: „din cuvintele tale vei fi găsit drept şi din cuvintele tale vei fi osândit” (Matei 12. Sfintelor Taine ale ortodoxiei. când trebuie să-şi ia crucea. se vor schimba la faţă. de care vorbeşte Lucian Blaga şi are mai multe etape. marea de foc. urcarea treptelor pe Scara Adevărului şi a Luminii Lumii. a cuvintelor Sfintei Evanghelii. Timpul cuprinde rânduiala lui Dumnezeu pentru fiecare suflet. fiindcă Domul îi spune că trebuie să stea în casa lui în acea noapte. fiindcă transformă omul şi lumea în lumină. vor fi luaţi în cele 3-5 zile de întuneric şi duşi de duhurile întunecate la „întunericul cel mai din afară” (Matei 13. căci Dumnezeu a stabilit locul şi timpul vieţuirii fiecărui neam. De aceea la nunta de la Cana Galileii Domnul îi spune Preasfintei Născătoare de Dumnezeu: „Încă n-a venit ceasul Meu” (Ioan 2. Aceasta este Marea Trecere. 1). ca fecioarele neînţelepte. 42).

15). 48). ereticii. Căci faptele lor erau rele” (Ioan 3. Matei 2. 15. acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor” (Matei 13. Lumina este judecata: „aceasta este judecata. De aceea „cel ce crede în El nu este judecat. ca să se aleagă binele de rău fără greşeală (Matei 13. 18). când se vor împlini cuvintele: „Trimite-va Fiul Omului pe îngerii săi. Acum este timpul. ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3. dintre ramani. deci nu era iudeu): „vor veni ramanii şi ne vor lua şi ţara şi neamul” (Ioan 11. 29). Această conştiinţă cristică. căci Palestinaa fost a ramanilor. când capătă acum forma concretă a mării de foc (centura fotonică). fiindcă „cel ce lucrează adevărul vine la Lumină. păgânii. care era idumeu deci semit. Lumina este semnul prezenţei Domnului în lume: „Atât cât sunt în lume Lumină a lumii sunt” (Ioan 9. ca să se arate faptele lui că în Dumnezeu sunt săvârşite” (Ioan 3. Irod a ucis 14. apostaţii. iar Domnul Iisus era prinţ raman. vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei ce fac fărădelegea / Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc. De aceea Irod. pe care o văd astronomii. fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia Născut.până la seceriş cu grâul. Domnul Iisus spulberă minciuna generată de falsul popor ales al iudeilor: „Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară. adică cei răi cu cei buni. se teme că venind un împărat din Rama din David. 18).000 de prunci de frică. 19). 21). plângere şi tânguire multă: Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu sunt” (Ieremia 31. Căci Betleemul era oraşul Rama al lui David. 41-42) adică pe toţi ateii. acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor” (Ioan 8). că Lumina a venit în lume şi oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. pe toţi care au părăsit ortodoxia. ca şi steaua cu şase colţuri care erau ale ramanilor adică a geţilor. căci semiţii năvăliseră 15 . 5) şi „Eu sunt Lumina lumii: cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric. 15). De aceea avem versetul: „Glas din Rama. este de fapt o împlinire a cuvântului: „Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine se va mântui” (Ioan 10. 4. iar cel ce nu crede a şi fost judecat. Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 3. Domnul este viaţa veşnică: „Că tot cel ce crede în El să nu piară. 9). De aici şi cauza uciderii Domnului Iisus Hristos este spusă de Caiafa (nume semit. ci va avea lumina vieţii” (Ioan 3.

ca stelele. 36).000 de ani. desăvârşirii şi înfierii: „Dacă Mă iubiţi faceţi poruncile Mele”. sfinţii. de sfinţi. va aduce o serie de schimbări radicale lumii în general şi omului în special. şi din particula „Sion” (Cyon) care înseamnă Sinele în filosofia indiană. De aceea Domnul Iisus le spune iudeilor adevăraţi: „Cât aveţi Lumina credeţi în Lumină. despre „epoca de aur” sau Al cyon. Tot sistemul solar va fi luminat permanent. unde ne ducem. 17). 23). aşa acum este „nebuloasa aurie” în care soarele a intrat deja şi la anul va intra şi Pământul. unde în Upanişade şi alte texte. De aceea vor urma la trecerea prin zona neutră a 3-5 zile de întuneric. care coboară din Soarele Sionului numit de astronomi: El Sion (Elcyon). fiindcă Domnul a venit „ca să adune laolaltă pe fiii lui Dumnezeu cei împrăştiaţi” (Ioan 11. sunt ortodocşii pentru că au păstrat cea mai adevărată credinţă şi fac poruncile mântuirii. dacă le veţi face” (Ioan 13. vom şti de unde venim. care au conservat filosofia. La intrarea în zona neutră va fi întuneric timp de 72 de ore şi se vor anula toate sursele de energie electrică. iar nivelul de conştiinţă va fi altul. numită de astronomi „centura fotonică”. Şocul intrării în marea de foc. Mihael. ca semn al venirii Domnului. De aceea războiul gândurilor este decisiv. cunoaşterea. Va fi un întuneric aşa cum a fost la răstignirea Domnului. 5. 16 . sfinţirii. nu va mai fi noapte timp de 2. ca şi Vechiul Testament. adică Al = tot şi cyon = sine. Gavriil. vorbesc despre felul cum drepţii vor străluci ca soarele. Acum „a venit ceasul să fie preaslăvit Fiul Omului” (Ioan 12. fiindcă vom vedea îngerii. vor fi ajutaţi de îngeri. Noua realitate va fi una spirituală. Textul Sfintei Evanghelii. ca luna.peste ramani şi luaseră Palestina. Cei care s-au pregătit. adică Sinele Suprem. ca să fiţi fii ai Luminii” (Ioan 12. care a zis: „Eu sunt Lumina Lumii”. Iezechiel. Acesta este sensul Adevărului al harului Duhului Sfânt. gândurile vor avea puterea de a deveni realitate. culori. Este un cuvânt compus din particula „El” care înseamnă Dumnezeu şi o găsim adăugată la sfârşitul numelor proprii de origine ramană ca: Daniel. 52). Vor apare semnele mari pe cer. ramano-arienilor. căci „când ştiţi acestea fericiţi sunteţi. Rafael. căci cerul va avea o lumină intensă.

dar nu precizează cine sunt cei care vor rezista la şoc şi cine sunt cei care vor pieri: „Se presupune că oamenii cu un comportament egoist cu vibraţii scăzute în aura energetică nu vor supravieţui radiaţiei de înaltă frecvenţă 17 . Coele. a minciunii. căci vor intra într-un alt univers. în Adevăr. Comunicatul NASA deşi lapidar începe cu precizarea: „Sfârşitul Timpului nu este şi sfârşitul Lumii. „Schimbările care se aşteaptă în 2012 vor modifica total viaţa pe Terra şi omenirea însăşi. Maya. Este punctul în Timp. Când gheaţa se va topi pământul va fi acoperit de ape. adică vor fi nemuritori. sau vor fi duşi de duhurile întunericului „în întunericul cel mai din afară”. fiindcă cei aleşi dintre oameni vor putea deveni fiinţe spirituale. Electra. în sensul că se va putea trece prin ziduri. unde materialitatea va fi alta. când corpurile vor deveni spirituale sau eterice. când se atinge maxima expansiune a Universului. când gheaţa va acoperi o mare suprafaţă a Pământului din cauza încetinirii mişcării de rotaţie şi îndepărtarea probabilă de soare. Taggeta. Apoi vom avea un pământ nou şi un cer nou. ale Sfintei Evanghelii. Va urma o perioadă glaciară. Energiile din a şaptea dimensiune vor fi utilizate de îngeri. a întunericului. ca alte sisteme solare numite de astronomi: Merope. a păcatului. Este o ascensiune. în Lumină. a morţii dă sens creaţiei şi omului. în Pace. Ieşirea din lumea iluziei (maya). o înălţare pe trepte de lumină. aşa cum a spus sfântul apostol Pavel. adică un fel de potop. apoi se trece într-un alt univers cu cinci dimensiuni. care va sta într-un flux permanent de lumină. pe care-l primesc la Taina Sfântului Botez doar ortodocşii şi-l refac prin Taina Sfintei Euharistii. Atlas. Se va trece într-un alt univers cu patru dimensiuni. care vor creşte probabil cu 900 de metri.Cei care nu au această viaţă spirituală nu se vor putea adapta la noua realitate.” Savanţii confirmă astfel cuvintele proorocilor. fiindcă nu vor avea chipul şi asemănarea cu Domnul ca fecioarele neînţelepte şi nu vor avea veşmântul de nuntă al harului. în Iubire. ca să ajute pe cei ce se află în acest proces de desăvârşire. nu vor supravieţui. Întreaga planetă se va diviza după ce va deveni luminoasă prin acest foc solar. cum greşit s-a înţeles şi s-a transmis prin Biblie”.

Puterile cereşti. Pe toţi i-a ţinut focul. blestemaţi ai pământului! În tartar la scrâşnirea dinţilor. Începătoriile. pentru că erau vrednici de osândă şi pedeapsă” (pag. În textul Sfintei Evanghelii Domnul Iisus le spune ucenicilor: „Pentru că Eu n-am vorbit de la Mine. prin încercare. Când trec cei din dreapta Domnului „au ieşit ca aurul curat” încât „lucrurile lor nu au ars ci s-au arătat.existentă în Centura Fotonică. Arhanghelii. 252). Osânda celor din stânga este veşnică: „Apoi au început să treacă şi cei din stânga prin foc. blânzii. 6. 262) un uriaş fluviu de foc lat ca o mare întinsă curge şi toţi oamenii drepţi şi păcătoşi „să treacă prin râul cel curgător. desăvârşirii şi înfierii. domnia şi stăpânirea. Cu alte cuvinte va avea loc o mare selecţie naturală pe baza spirituală amintită”. Şi lucrurile lor au ars ca pleava. Constanţa. când ascultă cântările cetelor de îngeri şi de sfinţi. care fac poruncile mântuirii. care o însoţeau. pentru ca să fie încercaţi prin foc” (pag. Tronurile. acolo va fi plângere şi tânguire fără sfârşit!” (pag. iar trupurile au rămas întregi. ctitorii. drepţii. ierarhi. copiii. cuvioşi. prooroci. ca să fie încercate şi lucrurile lor. Apoi Domnul predă Tatălui Ceresc puterea. Această „teribilă experienţă spirituală” trebuie precizată foarte clar şi anume că doar o parte dintre creştinii ortodocşi. Heruvimii. ca să ardă ani şi veacuri nesfârşite împreună cu diavolii. Îngerii. În viziunile Sfântului Nifon (vezi Apostazia şi Antihristul. sfinţirii. Stăpânirile. mai luminoase şi mai limpezi iar ei s-au umplut de bucurie” (pag. 2009) publicate de Fundaţia Sfinţii martiri brâncoveni. Dar fiindcă erau păcătoşi flăcările au început să-i ardă ţinându-i în mijlocul râului. 253). de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca să se desăvârşească. urmate de sfinţii apostoli. Serafimii. ci Tatăl care M-a trimis. 253). Puterile. Nici unul nu a izbutit să iasă din acel râu de foc. mucenici. Ei Îl văd pe Tatăl şi se umplu de bucuria Dumnezeirii. de sfinţi. când Domnul rosteşte cuvintele de osândă: „Pieriţi din ochii Mei. Acesta Mi-a dat poruncă ce să spun şi ce să 18 . dobândesc lumina conştiinţei cea întru Hristos şi vor fi ajutaţi de îngeri. privesc cum este cinstită şi încununată Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi fecioarele. a celor ce se mântuiesc: milostivii. prigoniţii.

19 . nu au ce căuta în Împărăţia lui Dumnezeu. adică toate sectele. desăvârşirii. vor trece prin marea de foc. care-i blamează pe sfinţi. sinagogile satanei. Cei răzvrătiţi împotriva lui Dumnezeu. De aceea cei care fac cuvintele poruncilor mântuirii. În aceste cuvinte stă lumina: „Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică” dar mai ales viaţa. sfinţirii.vorbesc” (Ioan 12. vremea secerişului. 49). De aceea cuvintele Sfintei Evanghelii se împlinesc: „Cine Mă nesocoteşte pe Mine şi nu primeşte cuvintele Mele are judecător care să-l judece: cuvântul pe care l-am spus acela îl va judeca în ziua de apoi” (Ioan 12. care sunt mesajul Sfintei Evanghelii. 48). care este a sfinţilor. a Bisericii Ortodoxe. ereziile. înfierii. se vor face luminoşi. vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Acum este Marea Trecere. ateii. când zâzania. se duc la focul cel veşnic.

20 .

ACATIST PENTRU TAINA PARUSIEI “Iar ochii Lui sunt ca para focului şi pe capul Lui sunt cununi multe şi are nume scris pe care nimeni nu-l înţelege decât numai El” (Apocalipsa 19. 12) 21 .

22 .

chipul şi asemănarea Ta ne-ai făgăduit. cu iubirea Ta cea dumnezeiască toate cu o rânduială minunată le-ai creat. ne-ai dat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Calea cea luminată. Doamne. ne-ai 23 . Preasfântă Treime. Le-ai aşezat. Te iubim şi Îţi mulţumim. inelul cinstei şi slujbei Tale. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. iubirea şi Împărăţia Ta pentru noi ai pregătit şi ne-ai dat. fiindcă Cincizecimea eternă a Împărăţiei Tale. fiindcă pe Calea Preasfintei Treimi îngerii Tăi ne-au purtat. Biserica Ta Biruitoare unită cu Biserica Ta cea Luptătoare ai binecuvântat. Slavă Ţie. Iar pe noi ca pe îngeri din lumină ne vei recrea. fiindcă Poarta iubirii pentru noi deschisă timp de două mii de ani ai lăsat. Slavă Ţie. aşa cum Tatălui Ceresc pentru noi Te-ai rugat. Ca pe slugile Tale din para focului cel dumnezeiesc făptură nouă cerească ne vei da. Slavă Ţie. Te iubim şi Te rugăm. fiindcă Adevărul Preasfintei Treimi nouă ni l-ai arătat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. fiindcă pentru noi ai pregătit taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută. fiindcă pacea. frumuseţea. Preasfântă Treime. Tată Ceresc. iar noi am cântat: Slavă Ţie. pentru ca El pentru noi să rostească: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii“. cu izvorul Sfintelor Taine. dăruieşte Fiului Tău cel Iubit Împărăţia Ta cea cerească. Cu puterea Ta creatoare. cu râvna. Le-ai încercat.Condacul 1 Slavă Ţie. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. bucuria. fiindcă din adâncul păcatelor ne-ai scos. Slavă Ţie. Iisuse Hristoase. fiindcă Viaţa cea veşnică întru Tine prin Sfânta Euharistie am aflat. Preasfântă Treime. De aceea noi vom cânta: Aleluia! Icosul 1 Slavă Ţie. pe care să ne urce îngerii Tăi în cerul Slavei Tale. Sărbătoarea sărbătorilor eterne. cu înţelepciunea. Iubirea Ta cea dumnezeiască. Te iubim şi Îţi mulţumim. ne-ai curăţat. veşmântul de har. Te iubim şi Îţi mulţumim.

Te iubim şi Îţi mulţumim. noi vom rosti: Aleluia! Icosul al 2-lea Slavă Ţie. ascultării. Bunule Părinte al Vieţii. Prin Tine ce înseamnă Poarta oilor am aflat. pentru ca doar ucenicii Tăi să poată intra. Prin prin minunea Naşterii Tale în noi ca Prunc de lumină păşunea minunată a vederilor duhovniceşti 24 . sfinţită. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. taina cea nevăzută pentru cugetul omenesc. răbdării. Ca să aflăm taina sufletului nostru de Tine rânduită. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne în numele Domnului Iisus Hristos trecerea prin Poarta Tainelor cea adânc grăitoare. Ca să vedem cu ochii de heruvim sublimul Tău gând. Preasfântă Treime. De aceea când ne va mântui.schimbat. fiindcă de datorii ne-ai iertat şi să facem slujba Ta cu răbdare dumnezeiască ne-ai învăţat. De surzenia sufletului ne-a vindecat. Preasfântă Treime. rugăciunii. Te iubim şi Îţi mulţumim. de unde Lumina Lumii a izvorât. fiindcă ţărâna mormântului în scară la cer pentru noi ai întemeiat şi între fiii Învierii neamul cel sfânt l-ai înălţat. Slavă Ţie. curăţiei. fiindcă pentru noi cerul şi pământul cel nou l-ai recreat şi neamului nostru cel blând l-ai dat. fiindcă peste Poarta Tainelor ai pus pecetea Ta. blândeţei. dragostea noastră. fiindcă Fiul cel Iubit de orbirea cea duhovnicească ne-a izbăvit. Ca să ne chemi în adâncul încreatului. Iisuse Hristoase. sfinţi şi desăvârşi. nepătimirii. în mijlocul neauzitului. Slavă Ţie. înstrăinării. care lumina Ta o înconjoară. Slavă Ţie. cu harul Duhului Sfânt alcătuită. Slavă Ţie. lepădării de sine le-am urcat. ne-ai luminat. Tată Ceresc. smereniei. Slavă Ţie! Condacul al 2-lea Slavă Ţie. înlăuntrul nevăzutului. Doamne. îndumnezeită. Căci Tu eşti Taina Tainelor şi prin grija Ta treptele milei. Preasfântă Treime. în negura. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. fiindcă din nesimţirea cea împietrită ca dintr-un mormânt neamul nostru l-ai înviat. pocăinţei.

fiindcă să urcăm treptele tăcerii puterea Ta în noi a stat. ne-a bucurat. fiindcă treptele milei le-am aflat. fiindcă treptele nepătimirii şi neprihăniei să le păşim ne-ai ajutat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. până la smerenia Ta cea desăvârşită ne vei înălţa. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. Slavă Ţie! 25 . Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Crucea neamului nostru ai purtat. Preasfântă Treime. ca să ne porţi prin Poarta Unităţii. fiindcă darul Tău. Preasfântă Treime. fiindcă pe treptele râvnei. ca să auzim glasul Tău în biserica inimii. fiindcă pe treptele desăvârşirii. Pe treptele sfinţirii şi desăvârşirii ne-ai ridicat. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. am alergat. fiindcă treptele blândeţei sau nemânierii ce înseamnă neputinţele ne-au învăţat. Preasfântă Treime. care mută muntele neamului nostru la Tine. ne-ai purtat. prin Duhul Bunei Credinţe ne-ai dat. Preasfântă Treime. iar noi am cântat: Slavă Ţie. dragostea noastră. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. când comoara cea sufletească am câştigat. fiindcă treptele smereniei ne-ai învăţat şi scara smereniei întru Tine. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. Preasfântă Treime. Icoana Ta la capătul scării ne-a întâmpinat. fiindcă treptele credinţei. Slavă Ţie. aşa cum sfinţilor Tăi să urce le-ai dat. pentru ca să ne vindece de nesimţirea cea împietrită care o aduce autoînşelarea. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă treptele pocăinţei cu lacrimi ne-ai dat şi ca printr-un al doilea botez sufletele noastre le-ai curăţat.ne-ai dat. Slavă Ţie. Slavă Ţie. mulţumirea şi părerea de sine. În inima noastră ai intrat. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime.

Te iubim şi Îţi mulţumim. în noi a venit şi a intrat. Doamne. Slavă Ţie. Slavă Ţie.Condacul al 3-lea Slavă Ţie. le-am dat-o lor. Tatăl Ceresc a ascultat. ci şi prin Poarta Slavei prin Tine am aflat. Slavă Ţie. dăruieşte-ne trecerea prin Poarta Unităţii. Slavă Ţie. fiindcă rugăciunea: „Sfinţeşte-i pe ei întru Adevărul Tău“. ca să fie una precum Noi una suntem“. Pentru că prin Duhul Înfierii ne-ai înfiat. Iisuse Hristoase. Fiindcă locul cel minunat din Împărăţia Ta pentru noi l-ai pregătit şi l-ai păstrat. fiindcă Duhul Adevărului peste neamul nostru. sfinţirea. pentru Cina cea de Taină ne-ai îmbrăcat. De aceea un loc şi un nume nou mai preţios decât fii şi fiice ne vei da. Tată Ceresc. fiindcă în veşmântul de lumină al harului. Părinte. ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis“. De aceea nu numai trecerea prin Poarta Unităţii. 26 . Te iubim şi Îţi mulţumim. Învierii şi Luminii ne-ai aşezat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă rugul rugăciunii harice. Te iubim şi Te rugăm. ca o Lumină Lină a Sfintei Slave. că între fiii Împărăţiei. desăvârşirea şi înfierea ne-ai dat. Preasfântă Treime. pentru noi Viaţa cea veşnică a însemnat. Preasfântă Treime. peste Biserica Ortodoxă a coborât şi a stat. Preasfântă Treime. fiindcă pentru noi Te-ai rugat: „Şi slava. De aceea noi am cântat: Slavă Ţie. când pe treptele Lui am urcat. iar noi vom striga: Aleluia! Icosul al 3-lea Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. pe care Tu Mi-ai dat-o. aşa cum Domnul Iisus Hristos pentru noi S-a rugat: „Ca toţi să fie una. după cum Tu. Prin Sfântul Tău Trup şi prin Sfântul Tău Sânge mântuirea. Atoatefăcătorule. Te iubim şi Îţi mulţumim. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. Preasfântă Treime. aşa şi aceştia în Noi să fie una. întru Mine şi Eu întru Tine. fiindcă versetul rostit: „Cuvântul Tău este Adevărul“. fiindcă după Chipul şi asemănarea Ta din lumină ne-ai renăscut şi între fiii Luminii un loc ne-ai pregătit şi ne-ai dat. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim.

unde sunt Eu. Slavă Ţie. slujitori. fiindcă eşti Dreptul judecător. fiindcă prin: „Veniţi de luaţi lumină!“ toată Biserica Luptătoare 27 . un neam sfânt şi preoţesc ai ridicat. Slavă Ţie.Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. Prin urmaşii lor arhierei. ca să vadă Slava Mea. când pe fruntea noastră îngerii îl vor aşeza. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. De aceea noi am cântat: Slavă Ţie. De aceea cu iubire vom cânta: Aleluia! Icosul al 4-lea Slavă Ţie. fiindcă Taina Învierii prin învierea morţilor ne-ai arătat. Ca să trecem prin Poarta Iubirii. Iisuse Hristoase. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. dragostea noastră. preoţi. Cheile iadului şi ale morţii în mâna Ta le-ai păstrat. Preasfântă Treime. să fie împreună cu Mine şi aceia. Pentru că El cu iubire pentru noi S-a rugat: „Părinte. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă între fiii Împărăţiei neamul nostru l-ai primit şi aşezat. fiindcă numele Tatălui Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. pe care Mi-ai dat-o. Preasfântă Treime. Tată Ceresc. în noi va veni. Te iubim şi Îţi mulţumim. voiesc ca. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. fiindcă apostolilor Tăi cheile porţilor Împărăţiei le-ai dat. slavă Ţie! Condacul al 4-lea Slavă Ţie. Duhul Cunoştinţei. Mesia cel aşteptat şi dreptul la judecată doar Ţie Tatăl cel Ceresc Ţi l-a dat. Slavă Ţie. fiindcă aripi de îngeri slujitorilor Tăi le-ai pregătit şi cu daruri iai aşteptat. destinul cel ceresc ne vei arăta. Atoateţiitorule. Pe fiecare la cele douăsprezece porţi ale cetăţii făcute din pietre preţioase duhovniceşti i-ai aşezat. Să facem poruncile Legii Iubirii. fiindcă în Cartea Vieţii numele nostru cel nou l-ai scris şi imprimat. care peste Fiul Tău sa odihnit. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. pe care Mi i-ai dat. pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii“. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne în numele Domnului Iisus Hristos Taina Iubirii Treimice.

Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. ai deschis şi ai luminat. Domnul i-a mărturisit. pentru noi le-ai ridicat şi deschise au stat. a unităţii şi ordinei Preasfintei Treimi ne-ai însemnat. Preasfântă Treime. porţile cerului. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne Duhul Înfierii. cunoaştere şi voia Ta cea dumnezeiască în duhuri pline de lumină ne vei schimba. Pentru că neai înfiat. fiindcă unirea Bisericii Luptătoare cu Biserica Biruitoare prin Sfânta Liturghie ai realizat. să treacă prin porţile cerului. calea cea luminată. fiindcă prin darul rugăciunii în Duh şi în Adevăr ne-ai binecuvântat şi Duhul Rugăciunii în noi a stat. fiindcă cei ce de sine s-au lepădat. Preasfântă Treime. Tată Ceresc. Domnul nostru. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. fiindcă pe cei ce pentru Domnul au trăit. Slavă Ţie. De aceea pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos. Prin iubire. pentru fiii Împărăţiei. putere le-ai dat. dragostea noastră. prin harul Tău Sfinţii Tăi le-au trăit şi împlinit. Te iubim şi Îţi mulţumim. Slavă Ţie. Slavă Ţie! Condacul al 5-lea Slavă Ţie. Atoateţiitorule. Luminii şi Învierii. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. lumină. Te iubim şi Îţi mulţumim. Cu pecetea Ta. fiindcă în noi ai venit şi ai stat. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. Din para de foc a făpturilor noastre cu glasul inimilor noastre vom cânta: Aleluia! 28 . cuvintele şi poruncile din Sfânta Evanghelie. Slavă Ţie. fiindcă minunile. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. crucea şi-au luat şi au purtat. Preasfântă Treime.în Împărăţia luminii ai chemat. Preasfântă Treime. fiindcă prin Taina Înălţării. Tatălui Ceresc şi îngerilor Săi. care pune numele Tău sfânt şi numele Fiului Tău cel Iubit pe fruntea noastră. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă prin Taina Înălţării. i-am închinat.

Preasfântă Treime. mintea şi inima. Preasfântă Treime. Cu dreptatea Ta lumea o vei judeca. le-ai păstrat. ca să împlineşti dumnezeiasca lucrare a Ta. În Biserica Ta Ortodoxă ai venit şi după cum ai zis până la Sfârşitul veacurilor în ea neclintit ai stat. neştiută. uleiul faptelor sfinte l-am adunat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. la dreapta Ta îi vei aşeza. Slavă Ţie. când chipul Tău cel dumnezeiesc ni l-ai redat şi prin lumină ne-ai asemănat. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă prin grija Ta poruncile fericirilor ne-ai dat şi le-am lucrat. i-ai alungat. neştiinţă şi alte boli fizice şi duhovniceşti ne-ai vindecat. tâlharii. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă de orbire. Te iubim şi Îţi mulţumim. Slavă Ţie. pentru candelele sufletelor noastre. fiindcă flacăra cea nevăzută. sfinţi. Porţile iadului n-au putut-o sfărâma. Slavă Ţie. Doamne. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. Slavă Ţie. ca o cămară de nuntă împodobită. drepţi. fiindcă sufletelor noastre. fiindcă de demoni. Slavă Ţie. neputinţe. Pe cei aleşi. Lumina Ta cea dumnezeiască în noi a intrat. Preasfântă Treime. fiindcă Taina Icoanei Tale în inimă am aflat. Slavă Ţie. a harului. Preasfântă Treime. Iisuse Hristoase. Te iubim şi Îţi mulţumim. a stat şi Te-a aşteptat. Preasfântă Treime. 29 . Preasfântă Treime. Preasfântă Treime. fiindcă Taina Noului Testament pentru neamul nostru ai descoperit. ca să trecem prin iezerul de foc. fiindcă inima noastră. Te iubim şi Îţi mulţumim. ne-a curăţat. ai despecetluit şi ortodocşi ne-ai numit. surzenie. când ne vei încerca şi în lumină ne vei îmbrăca. Slavă Ţie. odihna cea veşnică a Împărăţiei Tale. schilodire.Icosul al 5-lea Slavă Ţie. iar noi vom cânta: Slavă Ţie. fiindcă Taina Botezului cu foc în noi ai aşezat. Preasfântă Treime. fiindcă asemeni fecioarelor înţelepte. Te iubim şi Îţi mulţumim. de duşmani ne-ai apărat şi pe toţi mafioţii. ucenicii satanei.

ca o Taină din veac făcută şi de îngeri neştiută nouă ne vei descoperi. când noul Sion cel creştin. Ea cu sălaşuri nenumărate pentru sfinţii Tăi este pregătită. Preasfântă Treime. fiindcă minunea Parusiei. Lumina şi Viaţa cea veşnică le-ai păstrat. Preasfântă Treime. ca un foc etern. din aurul razelor de soare este alcătuită şi cu pietre preţioase duhovniceşti împodobită. Te iubim şi Îţi mulţumim. la Liturghia Bisericii Biruitoare i-ai primit. Preasfântă Treime. Atoateştiutorule. slavă Ţie! Condacul al 6-lea Slavă Ţie. iar pe noi să cântăm ne-ai învrednicit: Aleluia! Icosul al 6-lea Slavă Ţie. Tată Ceresc. ce nu 30 . ca un Templu minunat. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim pentru grija Ta cea dumnezeiască. Nouă ne-o vei arăta şi de aceea cu cetele îngerilor şi sfinţilor vom cânta: Slavă Ţie. peceţile Tale. fiindcă pentru noi Calea şi Adevărul Preasfintei Treimi. Are douăsprezece porţi. de o frumuseţe unică ce nu poate fi povestită. soboarele de îngeri slăvindu-Te au auzit. Te iubim şi Îţi mulţumim. Fiecare ca dintr-o piatră preţioasă cu măiestrie este alcătuită. Slavă Ţie. Iisuse Hristoase. pentru aleşii Tăi l-ai întemeiat. în mijlocul cetăţii Tale ai aşezat. cu apă vie. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. fiindcă Biserica Ta cea Biruitoare. Te iubim şi Îţi mulţumim. lăcaşurile cele duhovniceşti ale apostolilor şi ale sfinţilor le-au văzut. văzduhul l-a aprins. Preasfântă Treime.fiindcă Taina Botezului cu Duh Sfânt. pe unii încă din viaţa cea lumească în duh la cer i-ai suit. fiindcă cetatea Ta cea cerească. Slavă Ţie. să vadă corturile drepţilor cele minunate şi locul numit sânul lui Avraam au putut. de Tainele Împărăţiei. dragostea noastră. când ucenici ai Domnului Iisus Hristos vom deveni. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă Sfânta Cruce. nu ne vor mai despărţi. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. prin porţile păzite de heruvimi au trecut. după momentul adormirii sufletele noastre de negura păcatelor le va curăţa şi ca duhuri ne va lumina.

fiindcă Babilonul cel mare. Cu taină Parusia. fiindcă toiagul puterii Tale asupra cerului şi pământului. încheietură către 31 . Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Slavă Ţie. fiindcă cei ce numărul fiarei pe mână şi pe frunte şi-au imprimat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă îngerul Tău ca un fulger va coborî şi să Te slăvim porunca Ta va striga. fiindcă alţi îngeri scaunul Tău de judecată îl vor purta şi la locul stabilit îl vor aşeza. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. le va lumina şi un glas se va auzi zicând: „Iată puterea Celui de Sus s-a atins de toate oasele omeneşti.poate fi stins. Atunci noi cu îngerii şi sfinţii Tăi ne vom bucura şi vom cânta: Aleluia! Icosul al 7-lea Slavă Ţie. adică cea de a doua venire a Fiului Tău cel Iubit. învierea şi plata oamenilor de la Dreptul Judecător“. Preasfântă Treime. Preasfântă Treime. ca să se adune os către os. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. Tată Ceresc. Slavă Ţie. Atoateştiutorule. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă lumina cea strălucitoare pogorâtă cu Porumbelul cel Sfânt peste Sfânta Cruce mii de raze a presărat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. ca un stâlp de foc peste lume din cer va coborî. La momentul de Tine sorocit îngerii Tăi din înalt vor veni şi vor grăi: „Iată că a venit judecata morţilor. Preasfântă Treime. care toate neamurile le-a jefuit şi spurcat. Cele patru începuturi le va cuprinde. Slavă Ţie. fiindcă toate cu înţelepciune dumnezeiască le-ai întemeiat. ai pregătit. Slavă Ţie! Condacul al 7-lea Slavă Ţie. se va prăbuşi şi pedeapsa cea mare şi-o va lua. Doamne. Iisuse Hristoase. dragostea noastră. din vinul mâniei Tale vor bea neameastecat. fiindcă de judecata Ta cea dreaptă demonii şi duşmanii Tăi se vor înfricoşa.

Preasfântă Treime. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă domniei lui Anticrist i-ai dat un sfârşit şi pe el în iezerul de foc îl vei arde la nesfârşit. dragostea noastră. fiindcă pe oameni i-a chinuit şi păcatele oamenilor el le-a sădit. toate sinagogile satanei se vor arde şi le vor nimici. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. Slavă Ţie! 32 . fiindcă oastea îngerilor blânzi să facă întâmpinarea Domnului ai pregătit şi pe noi între cei mântuiţi. fiindcă pe toţi cei care au lovit pe ortodocşi moartea cea de a doua îi va lovi. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. aşa cum prin prooroci sa zis: Slavă Ţie. sfinţiţi şi desăvârşiţi ne vei rândui. Preasfântă Treime. îi vei judeca şi pedeapsa le vei măsura. a demonilor. Preasfântă Treime. a răilor. Te iubim şi Îţi mulţumim. răzvrătiţii îi vei arde şi îi vei pedepsi. fiindcă tabăra oştilor cereşti pe cai de foc. ne vei izbăvi.încheietură şi mădular către mădular“. Slavă Ţie. fiindcă văpăile de foc. care din gură şi nări vor slobozi. Te iubim şi Îţi mulţumim. Slavă Ţie. cu aripi de foc ai pregătit şi gata de luptă se va ivi. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. ţinând sulul de foc al cărţii Tale către satana din cer se va ivi. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă celor răi. Preasfântă Treime. Preasfântă Treime. pe toţi ateii. fiindcă de răutatea lui. care la el s-au închinat. pe el îl vei osândi. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. Slavă Ţie. fiindcă toată puterea împărăţiei lui vei lua. cu răul pe care l-au lucrat. a sinagogilor satanei. Preasfântă Treime. fiindcă pe satana şi toată oştirea lui de demoni îi vei nimici şi în fluviul de foc îi vei azvârli. Slavă Ţie. păgânii. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă îngerul Tău.

Preasfântă Treime. Doamne. vor învia. „propovăduitor al Evangheliei Domnului“. mormintele se vor deschide. fiindcă cei ce aveau scris: „blândul Domnului“. pământul se va cutremura. în veşminte albe rânduiala lor fiecare o vor cunoaşte şi în cete se vor aşeza. Cei drepţi ca stelele se vor lumina şi locul lor îl vor lua. Cei mântuiţi cu feţele albe. Slavă Ţie. Pe frunţile lor cuvintele: „apostolul Domnului“ sau „ucenicul Domnului“ scrise cu litere. fiindcă pe cei ce vor avea scris pe frunte: „cei ce au răbdat în pustie“. Iisuse Hristoase. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiarele. Preasfântă Treime. atunci afară îi vor arunca. Când a doua oară vor trâmbiţa. carnea. „postitor“ cu drag îi vei întâmpina şi loc de cinste în Împărăţia Ta le vei da. pe cei ce i-au înghiţit. fiindcă alţii pe frunte vor avea scris: „duhovnicul Domnului“.Condacul al 8-lea Slavă Ţie. Slavă Ţie. spre a fi judecat. Atoateştiutorule. fiindcă strălucitori ca soarele apostolii Tăi lângă scaunul de domnie vor sta. apele. iar noi vom cânta: Slavă Ţie. Pielea. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. ce ca fulgerul vor străluci când în straie de lumină îi vei îmbrăca. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. morţii se vor scula. „sărac cu duhul“. iar noi vom cânta: Aleluia! Icosul al 8-lea Slavă Ţie. fericirile eterne ca o cunună pe frunte vor purta. Îngerii păzitori din cer vor coborî şi pe fiecare suflet să intre în al său trup vor îndruma. Slavă Ţie. „curat cu inima“. Preasfântă Treime. prin care pe slujitorii Tăi îi vei binecuvânta. Slavă Ţie. „mucenic“. Te iubim şi Îţi mulţumim. De aceea pământul. Pe toţi cei înviaţi prin Duhul Temerii de Dumnezeu îi vei cutremura. „ierarhul Domnului“. „călugăr“. vinele oamenilor morţi pe oase se vor aduna. mările. pustiurilor. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă celor ce vor avea scris: „prigonit pentru dreptate“. „cel ce năpaste a răbdat“ pentru toţi ortodocşii 33 . Sfinţii cei mai mari ca soarele se vor arăta. Tată Ceresc. fiindcă atunci când cei şapte îngeri din trâmbiţele lor vor suna. Preasfântă Treime. fiindcă Taina Învierii ne vei da.

Slavă Ţie. care poruncile Tale nu le-au făcut îi vei judeca. Iisuse Hristoase. Păcatul împotriva Duhului Sfânt l-au făcut. dragostea noastră. Pentru că în tâlhării. Te iubim şi Îţi mulţumim. cu iubire îi vei întâmpina. slavă Ţie! Condacul al 9-lea Slavă Ţie. ucideri. hoţii viaţa şi-au petrecut. fiindcă cei ce au păzit Taina Nunţii şi patul lor nespurcat în împărăţia Ta vor intra. Preasfântă Treime. În cele sfinte nu au crezut. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă pe cei ce au avut darul proorociei şi vor avea scris: „proorocul Domnului“ cu slove de foc îi vei însemna. David şi alţi împăraţi un loc luminos şi de cinste vei păstra. cu feţe de demoni va urma. prin lepădarea de ortodoxie. Prin căderea la secte. aveau mădulare putrezite. loviţi. Preasfântă Treime. ucişi. Slavă Ţie. Doamne. Porţile apoi le vei încuia. Sfânta Cruce s-o lumineze veşnic le vei da. Pe cei ce puteau să facă parte din ea i-ai încercat şi în cer i-ai înălţat. fiindcă cu o grijă dumnezeiască pe cei ce au feţele negre. În Sfânta Cetate prin porţile: Bucuriei. Slavă Ţie. plini de bube. fiindcă pe „cei ce au făcut dreptate“. desfrânări. de demoni. Te iubim şi Îţi mulţumim. groaznici la înfăţişare. Tată Ceresc. Slavă Ţie. orbi. Bunule Părinte al Vieţii. Constantin. Luminii vor intra. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Iubirii. un loc de cinste şi un nume nou vor avea. Te iubim şi Îţi mulţumim. prin ateism. pe „doctori fără de argint“. Te iubim şi Îţi mulţumim. spurcaţi. surzi. iar noi vom cânta: Aleluia! Icosul al 9-lea Slavă Ţie. Iustinian. păgânism. fiindcă pentru cei aleşi. de răni de puroi. Judecarea celor răi. cu fericirile slugilor credincioase îi vei încununa. fiindcă pe cei ce vor avea scris: „Şi-a pus sufletul pentru aproapele său“. Te iubim şi Îţi mulţumim. erezii sau cu slujirea celui rău s-au 34 . Te iubim şi Îţi mulţumim. Pe Tine Te-au hulit. sodomism. Preasfântă Treime. fiindcă pentru Fiul Tău cel Iubit o Împărăţie în cer ai făcut şi ai verificat. care puţeau.prigoniţi. Preasfântă Treime. Preasfântă Treime. pe „cei ce au făcut bine slujba Domnului“.

drăcească. Slavă Ţie. „nestorieni“. Slavă Ţie. fiindcă pe cei ce de Biserica Ta s-au lepădat. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. „vrăjitori“ sau „vrăjitoare“ vor avea scris cei ce pe demoni i-au ascultat. „luptători de duh“. „fumători“. Slavă Ţie. care nu Te-au ascultat. slavă Ţie! 35 . „clevetitori“ vor avea scris cei ce pe fraţi nu i-au iertat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. „fumătoare“ cu litere roşii pe frunţile păcătoşilor va fi scris şi ei se vor speria şi în iad locul cel împuţit îşi vor căpăta. Preasfântă Treime.îndeletnicit. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă „beţivi“ sau „beţive“. „judecători nedrepţi“. Te iubim şi Îţi mulţumim. pedeapsa gheenei le vei măsura. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă de atei. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. păgâni. cerul şi apele le vei curăţa şi la un loc cu demonii în iezerul de foc îi vei arunca. urâtă. pământul. „hoţi“. vei scrie pe frunţile celor ce au furat sau cu nedreptate au lucrat. Preasfântă Treime. fiindcă pe iudeii. neoprotestanţi în focul cel veşnic se vor arunca. protestanţi. ucis sau prigonit. Te va scârbi şi în foc îi vor purta îngerii. Preasfântă Treime. fiindcă pe ucigaşi cu litere roşii pe frunte îi vei însemna: „bărbat ucigaş“ sau „femeie ucigaşă“ iar faţa lor neagră. Preasfântă Treime. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă pe frunţile celor eretici „arieni“. „origeniţi“. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă „prea desfrânat“ sau „prea desfrânată“ pe frunţile celor ce au trăit necununaţi le vor scrie şi îi vei judeca. ci i-au judecat sau au înjurat. iehovişti. mormoni. Slavă Ţie. iar noi vom cânta: Slavă Ţie. „mincinoase“. fiindcă „mincinoşi“. fiindcă „vameşi răpitori“. pe prooroci şi pe creştini i-au ucis. Cu dreptate îi vei pedepsi. Preasfântă Treime. Preasfântă Treime. „varlaamiţi“ le vei scrie şi pedepse le vei măsura. nu s-au botezat. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. papistaşii. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă „hulitori“. când un semn le vei da. dragostea noastră. De aceea pe aleşii Tăi i-au lovit.

fiindcă pe cei ce legăminte cu demonii şi moartea au lucrat i-ai certat. revoluţii au organizat. Iisuse Hristoase. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. Fiul Tău îi va judeca şi pedeapsa le va măsura. păgânii. Cuvântul cel ce S-a întrupat. fiindcă în faţa Domnului toţi lepădaţii vor cădea. au trăit şi au câştigat i-ai întunecat. dar Domnul nu-i va asculta. creştini. vicleni. lovit. aleşi i-au prigonit. scaunul Tău îl vor pregăti. iar noi vom cânta: Aleluia! Icosul al 10-lea Slavă Ţie. Pe cei care pe prooroci. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. legea Ta pe dos au interpretat şi aplicat. Cel ce vine întru numele Domnului. ucigaşi. Pe cei care lovituri. Te iubim şi Îţi mulţumim. mafioţii. 36 . Tată Ceresc.Condacul al 10-lea Slavă Ţie. fiindcă. iar cerul ca pe un cort îngerii îl vor aduna. Preasfântă Treime. ateii. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. ucigaşii. toate neamurile se vor înfricoşa. ereticii. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. persecutat i-ai alungat. Slavă Ţie. ucis. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bunule Părinte al Vieţii. la idoli s-au închinat Te-ai luptat. războaie. lepădaţii de la ortodoxie de spaimă vor îngheţa. Te iubim şi Îţi mulţumim. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă cerul la faţă se va schimba. atunci când Puterile Cereşti şi îngerii la locul de judecată vor veni. milă vor cere. Mulţimea îngerilor va striga: „Bine este cuvântat. iudeii. vicleşuguri. drepţi. atunci când pe scaunul slavei Te vei aşeza. ca duşmani. se vor înnegri şi muţi vor sta. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. Doamne. pământul se va clătina. fiindcă pe toţi cei ce i-au prigonit pe creştini. Preasfântă Treime. tâlhării. Te iubim şi Îţi mulţumim. camătă. Cu cei care cu sânge s-au botezat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Domnul îi va judeca şi aspre pedepse le va da. Pe cei care prin escrocherii. Preasfântă Treime. a pătimit. fiindcă. Atunci noi vom cânta: Slavă Ţie. iehoviştii. a înviat şi la cer S-a înălţat“. Fulgere în cer vor scăpăra. hoţii. fiindcă toţi desfrânaţii. fiindcă mahomedanii.

care. fiindcă ceata cea mare a mucenicilor şi muceniţelor cu feţe pline de bucurie între fiii Împărăţiei vei lua şi îi vei încununa. fiindcă Preasfânta Născătoare de Dumnezeu va veni. Sub picioarele ei foc va ieşi. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. fiindcă pe călugării cei nevrednici Milostenia de la focul cel veşnic îi va salva. sinucigaşi. propovăduitorilor Sfintei 37 . Slavă Ţie. ca un soare minunat în mijlocul lor va sta. Domnul Iisus Hristos. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. fiindcă pe slujitorii Bisericii. iar toate cetele sfinţilor. Condacul al 11-lea Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. Bunule Părinte al Vieţii. deşi au ştiut. Slavă Ţie. fiindcă pe sfinţii apostoli îi vei chema. Cetatea cea veşnică a Împărăţiei Tale din cer se va pogorî şi să intre în ea sfinţii rânduiala şi porunca vor aştepta. Slavă Ţie. Pământul cel nou pentru cei blânzi îl vei recrea. la dreapta Ta va sta. Preasfântă Treime. un nume nou. fiindcă darul Tău cel minunat o Împărăţie cerească pentru Fiul Tău cel Iubit ai pregătit şi i-ai dat. care în cetatea Ta vor intra îţi vor cânta: Slavă Ţie. Preasfântă Treime. Tată Ceresc. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu se va arăta şi pe cei aleşi îi va ajuta. de aceea în marea cea de foc cu capul în jos pentru vecie vor sta. rău au slujit şi au făcut. Preasfântă Treime. Atunci noi vom cânta: Aleluia! Icosul al 11-lea Slavă Ţie. hoţii şi cei ce au luat mită cu dreptate pedepse le vei măsura. fiindcă pe cei ce şi-au călcat jurămintele. iar faţa ei ca soarele va străluci. un loc ales în Împărăţia Ta le vei da şi cu daruri îi vei bucura. dar un loc nevrednic dinspre crivăţ li se va da. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă cetele cuvioşilor. Te iubim şi Îţi mulţumim. ierarhilor. nu au iertat răul. Sfinţii locul stelelor vor lua. pruncucigaşi în matca focului îngerii îi vor aduce şi arunca. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. veşminte de cinste. O cunună minunată pe capul ei vei aşeza. Te iubim şi Îţi mulţumim.fiindcă pe ucigaşi. Slavă Ţie. Iisuse Hristoase.

fiindcă patriarhii. Slavă Ţie. postitorii. Te iubim şi Îţi mulţumim. cei milostivi îi vei chema şi îi vei încununa. Bunule Părinte al Vieţii. Pe un cal alb Cuvântul lui Dumnezeu. Mireasa lui s-a pregătit. Pe satan şi fiara cu proorocul 38 . Slavă Ţie. Slavă Ţie. Ce înseamnă „Fericiţi cei chemaţi la cina nunţii Mielului!“ vom afla. se va arăta având cununi şi un nume pe care nu-l înţelege şi nu-l ştie decât El va purta. locuitorii fericitelor ostroave. Doamne. Veşmânt de vison i se va da. când vor înconjura cetatea sfinţilor cu foc îi vei nimici. fiindcă pustnicii. de aceea lumina în ea nu va înceta. Preasfântă Treime. călugării. Te iubim şi Îţi mulţumim. Preasfântă Treime. cei blânzi. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. Iisuse Hristoase. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. Slavă Ţie. fiindcă să ne bucurăm şi să ne veselim la nunta Mielului ne vei chema. iar noi cu mulţimea adunată a aleşilor vom cânta: Aleluia! Icosul al 12-lea Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. căci întru faptele de lumină ale sfinţilor se va îmbrăca. Preasfântă Treime. slavă Ţie! Condacul al 12-lea Slavă Ţie. Tată Ceresc.Evanghelii în sfânta cetate vor intra şi cu alese daruri îi vei întâmpina. fiindcă porţile cetăţii Tale le vei încuia şi Sfânta Cruce peste ea va sta. Preasfântă Treime. fiindcă judecătorii cei drepţi şi drepţii loc de cinste vor căpăta. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă pe cei buni. Te iubim şi Îţi mulţumim. drepţii şi proorocii în faţa Ta vor veni şi se vor închina şi să intre în locurile sfinte îi vei lăsa. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. ca o mulţime mare se va arăta şi când vor intra faţa Ta se va lumina şi lor daruri le vei da. fiindcă pe Gog şi Magog. dragostea noastră. Te iubim şi Îţi mulţumim. Căci este Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor. Te iubim şi Îţi mulţumim. când cu daruri îi vei împodobi şi îi vei lumina. fiindcă pe cei curaţi cu inima să Te vadă îi vei lăsa şi cu cei ce Taina Nunţii n-au spurcat.

Preasfântă Treime. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. fiindcă în Biserica cea cerească pe toţi sfinţii prin Taina Adunării la slujba cea cerească îi vei chema. fiindcă au trăit-o. Te iubim şi Îţi mulţumim. Viaţa cea veşnică. Preasfântă Treime. Preasfântă Treime.mincinos în iezerul de foc îi vei arunca. care face rod de douăsprezece ori pe an pentru tămăduirea neamurilor îi vei lăsa. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă râul şi apa vieţii. Cetatea cea veşnică. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă Mirul cel înţelegător al dumnezeirii Tale la toţi le vei da. ne vei arăta. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Preasfântă Treime. fiindcă fericit este cel ce-şi spală veşmintele de nuntă. Toţi cei scrişi în Cartea Vieţii. fiindcă pe apostoli şi ucenici în veşminte împărăteşti îi vei îmbrăca şi la cele douăsprezece scaune de judecată îi vei aşeza. Pâinea Ta cea cerească aleşilor Tăi le-ai dat. Slavă Ţie. fiindcă în Raiul ca o grădină minunată să intre îi vei lăsa. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă noapte nu va mai fi. Slavă Ţie. Tată Ceresc. Cu toţi cei ce nu vor avea numele scris în cartea vieţii osânda îşi vor lua. Cina cea de Taină. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bunule Părinte al Vieţii. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu vei încununa. dragostea noastră. Te iubim şi Îţi mulţumim. căci Domnul pentru noi Împărăţia Sa va lumina. fiindcă la Cina cea de Taină pe toţi sfinţii Tăi în palatele cele cereşti îi vei lua. Raiul cel duhovnicesc şi cel ceresc 39 . Preasfântă Treime. Preasfântă Treime. Te iubim şi Îţi mulţumim. slavă Ţie! Condacul al 13-lea Slavă Ţie. care izvorăsc limpezi din tronul Tău. Slavă Ţie. ca să poată intra în cetate neîmpiedicat. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă Împărăţia Ta cea cerească. în cetate vor intra şi la tronul Tău se vor închina: Slavă Ţie. Slavă Ţie. fiindcă pe fiii Împărăţiei să ia din pomul vieţii. Preasfântă Treime.

cugetele noastre. pe treptele desăvârşirii ne vor urca. pe sufletele noastre. înfierea sfinţirea. cu toţi aleşii Bisericii Tale Ortodoxe. că a sosit ziua curăţirii şi eliberării noastre de toată nedreptatea şi de tot păcatul. Aleluia! Slavă Ţie. Aleluia! Slavă Ţie.le-ai creat. Să trăim minunea unităţii şi sobornicităţii Bisericii. 40 . minţile. de aceea vom cânta: Aleluia! RUGĂCIUNE PENTRU PECETEA PREASFINTEI TREIMI 1. Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă. Te iubim şi Te rugăm pune pecetea Preasfintei Treimi pe tot neamul nostru. ca semn. Cel care toate le împlineşti. ascultarea poruncilor. Harul Tău ca un foc dumnezeiesc va pătrunde în sinele. Luminează-ne prin Tine Duhul Adevărului. ca să lumineze conştiinţele noastre. Te iubim şi Te rugăm. Te iubim şi Te rugăm vino în Biserica sufletelor noastre. Cel care pretutindenea eşti. adunând în biserica sufletului nostru pe toţi cei pentru care ne-am rugat şi la faţă s-au schimbat. 2. pe inimile. că toate jertfele. pune pe noi pecetea Preasfintei Treimi desăvârşind unitatea noastră cu Domnul Iisus Hristos. cu Tatăl Ceresc. îndumnezeirea aleşilor Tăi le vei da şi pe noi între ei ne vei chema. 3. săvârşirea nevoinţelor. Ca să fim împreună cu sfinţii aşezaţi în rânduiala Preasfintei Treimi. Preasfântă Treime. ca semn. Preasfântă Treime. Preasfântă Treime. pe Biserica Ta Ortodoxă. Aleluia! Slavă Ţie. care toate le sfinţeşti. pe ţara noastră. Lumina Lumii Cereşti. în fiinţa noastră şi în sălaş al Tău ne va transfigure. Prin poarta Ta ca o pecete în Împărăţia Ta cea cerească cu sfinţii vom intra.

23) 41 .ACATIST PENTRU TAINA TATĂLUI CERESC “Adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în Duh şi în Adevăr. că şi Tatăl astfel de închinători Îşi doreşte” (Ioan 4.

42 .

har şi biruinţă ne-a dat. ai recreat. pierdută prin păcat. Bunule Părinte al Vieţii. fiindcă lumina Sfintei Evanghelii ai numit-o Ziua Învierii şi întunericul – noaptea păcatului. pentru noi ai creat. fiinţă a luat. ca să ne separi de duhul cel lumesc. Tată Ceresc. Tată Ceresc. tot aşa ca o minune Cuvântul Tău sfânt. Tată Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. Domnul cu fiecare din noi a repetat. Lumina zilei întâia a Învierii Sale. Tată Ceresc. Bunule Părinte al Vieţii. S-a născut. ca să intrăm. Tată Ceresc. ne-ai dăruit. Bunule Părinte al Vieţii. Bunule Părinte al Vieţii.Condacul 1 Slavă Ţie. Tată Ceresc. Din Lumina Lină a Sfintei Slave. ca un Prunc de lumină. fiindcă aşa cum “apele de sus” de “apele de jos” le-ai despărţit. putere. Slavă Ţie. Ca o sabie întunericul de lumină a separat. O Împărăţie a Luminii în noi şi pentru noi a întemeiat. Bunule Părinte al Vieţii. Slavă Ţie. Lumina sufletului nostru. ateii. Slavă Ţie. Pe Poarta Luminii. De aceea. În noi odată cu Biserica Sa a crescut. cerul sufletului nostru fiinţă a luat. fiindcă ai poruncit: “Ieşiţi din rândurile lor. fiindcă lumina ascunsă în poruncile mântuirii. Lumină din Lumină. Slavă Ţie. fiindcă în ieslea cea săracă a inimii noastre Fiul Tău Cel Iubit. Pentru noi Taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută a început. fiindcă. cu fiii Învierii am cântat: Aleluia! Icosul 1 Slavă Ţie. poporul Meu” şi prin Duhul 43 . desăvârşirii şi înfierii. fiindcă atunci când ai rostit: “Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape” prin Duhul Tăriei. Bunule Părinte al Vieţii. care dă fiinţă sufletului nostru. prin pământul trupului nostru a intrat. raza de lumină. tâlharii de suflete i-ai lăsat. în care pe toţi păgânii. Într-un Templu al Său ne-a schimbat. Bunule Părinte al Vieţii. aşa cum ai rostit: “Să fie lumină!”. De aceea am cântat: Slavă Ţie. sectanţii. Te iubim şi Îţi mulţumim. Pe un pod de raze la cer sufletele neamului nostru le-a înălţat. sfinţirii. tot aşa nouă darul deosebirii duhurilor. Tată Ceresc.

Tată Ceresc. pe ortodocşi dintre neamuri i-ai ales. fiindcă faptele. fiindcă atunci când ai rostit: “Să se adune toate apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul”. i-ai deosebit. Marea Roşie a despărţit. Slavă Ţie. 44 . Slavă Ţie. tot aşa. Bunule Părinte al Vieţii. din trupul mamelor noastre. Slavă Ţie. pavăza credinţei ortodoxe. Slavă Ţie. Aşa cum pământul cel nou şi sfânt al Trupului Domnului Iisus Hristos întru Sine ne-a primit. Care luminezi şi sfinţeşti toate. trupul nostru l-ai întocmit. ateii. Slavă Ţie. Atoateziditorule. Bunule Părinte al Vieţii. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă aşa cum Moise. platoşa dreptăţii Tale. fiindcă aşa cum pământul din ape s-a ivit. Tată Ceresc. fulgerul Legii Iubirii. Te iubim şi Îţi mulţumim. tot aşa prin semnul Sfintei Cruci pe noi ne-ai separat. cu semnul Sfintei Cruci. din lumină ai făurit. De această minune a Ta îngerii s-au mirat şi au cântat: Aleluia! Icosul al 2-lea Slavă Ţie. pământul ca aşternut al picioarelor Tale lai zidit. slavă Ţie! Condacul al 2-lea Slavă Ţie. coiful de lumină al gândului Tău. oile (adică ortodocşii). i-ai ispitit. Atoateziditorule. le-ai sfinţit. dar pentru ceilalţi Tainele Împărăţiei le-ai pecetluit. Bunule Părinte al Vieţii. gândurile noastre din izvorul cu apă vie al Duhului Sfânt le-ai ivit. păgânii) le-a separat. fiindcă sabia Cuvântului Sfânt. Tată Ceresc. tot aşa. ne-ai dat. Tată Ceresc. le-ai desăvârşit şi să fim izvoare de apă vie ai binevoit.Bunei Credinţe. de capre (adică ereticii. Tată Ceresc. Care luminezi şi sfinţeşti toate. tot aşa Cetatea cea sfântă a Împărăţiei Tale. fiindcă Domnul Iisus Hristos ca o piatră din capul unghiului a stat. Aşa cum Fiul Tău cel iubit. ne-ai apărat şi creştini ne-ai numit. Bunule Părinte al Vieţii. când la cer S-a suit. cuvintele. Aşa cum din el trupul lui Adam l-ai plămădit. Bunule Părinte al Vieţii. Tată Ceresc. pentru noi Pământul cel nou şi Cerul cel nou ale Împărăţiei Tale ne-a pregătit. Tată Ceresc.

Atoateziditorule. Slavă Ţie. tot aşa sufletele noastre. Atoateziditorule. fiindcă. mucenici. Tată Ceresc. aşa cum pământul pomi roditori de multe soiuri a dat. Slavă Ţie. tot aşa măsura sufletelor noastre. drepţi. pustnici. flori şi fructe au rodit. aşa cum semnul Fiului Omului să lumineze Împărăţia Ta ai pregătit. aşa cum ai zis: “Să se deosebească anotimpurile. Care luminezi şi sfinţeşti toate. Tată Ceresc. zilele şi anii”. Tată Ceresc. Care luminezi şi sfinţeşti toate. aşa cum soarele şi luna pământul au 45 . Slavă Ţie. aleşi. Atoateziditorule. Care luminezi şi sfinţeşti toate. de aceea arborii şi plantele seminţe. tot aşa Domnul. s-a despărţit. ca să lumineze pe pământ. fiindcă. plină de florile de spirit ale rugăciunilor. ctitori. tot aşa din icoana de lumină a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Atoateziditorule. Care luminezi şi sfinţeşti toate. tot aşa după lumina faptelor. pe sfinţi de ceilalţi oameni i-ai deosebit şi fiecăruia o zi să o sfinţească le-ai rânduit. De aceea noi am rostit: Slavă Ţie.ca o Lumină a lumii. ca o Lumină din Lumină. aşa cum cu soarele şi luna timpul l-ai măsurat. Care luminezi şi sfinţeşti toate. Tată Ceresc. Atoateziditorule. Slavă Ţie. Atoateziditorule. fiindcă. monahi. Care luminezi şi sfinţeşti toate. cuvioşi. Tată Ceresc. fiindcă aşa cum prin porunca Ta: “Să dea pământul din sine verdeaţă” mii de minuni ai înfăptuit. ucenici. după rodul de lumină adus. fiindcă. întrun veşmânt de lumină. s-a arătat. ierarhi. să fim lumina lumii poruncă ne-a dat. fiindcă. Slavă Ţie. tot aşa Sfântul Trup al Fiului Tău cel iubit. Tată Ceresc. Atoateziditorule. fiindcă. Slavă Ţie. a înflorit. Tată Ceresc. Tată Ceresc. Care luminezi şi sfinţeşti toate. să vină la Tronul de soare al Fiului Tău cel iubit. să despartă ziua de noapte”. Slavă Ţie. tot aşa în sufletul nostru grădina Duhului Sfânt. aşa cum în Eden o grădină ai răsădit. Pruncul cel din lumină. Atoateziditorule. ai stabilit. fiindcă. Care luminezi şi sfinţeşti toate. cuvintelor şi gândurilor. rodul său de apostoli. aşa cum ai poruncit: ”Să fie luminători pe tăria cerului. a înmulţit neîncetat. tot aşa măslinul neamului nostru să dea rod însutit s-a nevoit. din oceanul de lumină al Slavei Tale a ieşit şi la noi a venit.

Tată Ceresc. tot aşa pentru noi. La cei aleşi aripi de lumină le-au crescut. tot aşa pe Calea cea luminată. duhul cel trupesc cu cel diavolesc al patimilor şi duhul cel lumesc le-a alungat. tot aşa sufletelor noastre hrana cea duhovnicească le-ai descoperit. Atoatefăcătorule. De aceea în războaiele cu trupul. sfinţire. ca o maică. de mii de ani hrana pentru toate vieţuitoarele ai pregătit. viaţa cea veşnică în Împărăţia Ta ai pregătit. aşa cum glasul Tău cu puterea Ta creatoare. Slavă Ţie. fiare. Tată Ceresc. în noi şi prin noi s-au odrăslit. Slavă Ţie. Tată Ceresc. Care luminezi şi sfinţeşti toate. Atoatefăcătorule. Atoateziditorule. tot aşa Pronia Ta de noi s-a îngrijit. aşa 46 . ierburi să ne hrănim ne-ai poruncit. Tată Ceresc. înfiere. ca o minune fără margini a dat. animale. viaţa din ape a zămislit şi vieţuitoarele din ape. minunile faptelor noastre de mântuire. fiindcă. fiindcă aşa cum. din iubire pentru Fiul Tău. când harul Duhului Tău Sfânt în noi a intrat. aşa cum la porunca Ta pământul. Atoateziditorule. tot aşa din pământul trupului nostru. Atoatefăcătorule. tot aşa din apa vie a Duhului Tău Sfânt. Slavă Ţie. mereu s-au înmulţit. Tată Ceresc. Aşa cum din coaja unui ou minunea zămislirii unei păsări ai înfăptuit. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă. îngerii Tăi sufletele adormiţilor din neamul nostru la cer le-au urcat. Care luminezi şi sfinţeşti toate. slavă Ţie! Condacul al 3-lea Slavă Ţie. o lume ai înfăptuit. târâtoare. desăvârşire. fiindcă. cu demonii şi cu lumea am biruit şi am rostit: Slavă Ţie. aşa cum prin poame. aşa cum. fiindcă. Tată Ceresc. Tată Ceresc. De aceea îngerii s-au mirat şi au cântat: Aleluia! Icosul al 3-lea Slavă Ţie. Slavă Ţie. fiindcă. Atoatefăcătorule. tot aşa pasărea măiastră a sufletului nostru în coaja trupului nostru s-a născut. seminţe. Te iubim şi Îţi mulţumim.vegheat. prin grija Ta cea părintească. printr-o minune fără margini. Atoatefăcătorule.

Împărăţia Ta cea cerească. De aceea grădina raiului. Cetatea Ta cea sfântă. Tată Ceresc. lui Adam doar chipul Tău i l-ai dat. Sfintele Taine le-ai rânduit. aşa cum din seminţe.cum celor aleşi şi înţelepţi hrana cea sfântă le-ai dăruit. prin jertfa Sa. Atoatefăcătorule. tot aşa pe noi. Te iubim şi Îţi mulţumim. ai pregătit. Minunea creaţiei Tale în noi şi pentru noi nu are sfârşit. aşa cum ai rostit: “Să facem pe om după chipul şi asemănarea Noastră”. Atoatefăcătorule. fiindcă. din apă şi Duh Sfânt la Taina Sfântului Botez ai înfăptuit. hrana cea trupească ai întocmit. aşa cum Împărăţia Ta cea lumească ca să ne faci. Să pună nume tuturor vieţuitoarelor. din sucul fructelor. ca să-şi facă în 47 . Tată Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. ca să ne încerci. fiindcă. le-ai sfinţit. slavă Ţie! Condacul al 4-lea Slavă Ţie. aşa cum naşterea Fiului Tău cel iubit. să ne întoarcem în cer ai stabilit. aşa cum la venirea Fiului Tău leii vor paşte iarbă cu mieii. ca Fiu al Omului ai săvârşit. Slavă Ţie. Slavă Ţie. fiindcă. Templul Tău cel sfânt din cer. Atoatefăcătorule. Slavă Ţie. Tată Ceresc. fiindcă. tot aşa minunea sfinţirii făpturilor noastre. Atoatefăcătorule. Tată Ceresc. mieii gândurilor blânde s-au ivit. Tată Ceresc. Tată Ceresc. Atoatefăcătorule. din ierburi. Cu îngerii Tăi ne-am bucurat şi am cântat: Aleluia! Icosul al 4-lea Slavă Ţie. Prin Lumina Lină a Sfintei Slave ne-ai desăvârşit. ca să ne creşti. de cântarea noastră Te-ai bucurat. fiindcă. rădăcina viei Tale în Egipt ai înfipt. fiindcă. tot aşa celor sfinţiţi. Slavă Ţie. Slavă Ţie. tot aşa sufletele noastre cu seminţele de lumină ale Duhului Sfânt le-ai hrănit. ca să ne desăvârşeşti. minunile Tale cele negrăite şi nemaivăzute. pentru noi le-ai pregătit. Atoatecreatorule. Tată Ceresc. tot aşa sufletele noastre. Slavă Ţie. tot aşa din leii patimilor noastre. prin Duhul Tău cel Sfânt. Atoatefăcătorule. fiindcă din înţelepciune. iar când ciorchinii Bisericilor Tale i-ai adunat. Atoatecreatorule. prin prooroci ai vestit. Tată Ceresc. mlădiţele ei peste lume s-au răspândit.

Tată Ceresc. Tată Ceresc. Slavă Ţie. fiindcă în cupa conştiinţei noastre. De aceea trup de carne a luat. aşa cum în Sfântul Potir. să Te slujim. fiindcă Duhul Tău cel Sfânt în noi mereu a vegheat şi nestinsă candela iubirii în noi a stat. Tată Ceresc. slujitorii Tăi. El. De aceea noi Te-am iubit şi Te-am lăudat: Slavă Ţie. Atoatecreatorule. Domnul Iisus Hristos a aşezat. Tată Ceresc. rânduiala Ta a stricat. Atoatecreatorule. prin Fiul Tău cel iubit. fiindcă. raza cea sfântă a privirii Tale sămânţa Bisericii Tale Luptătoare a aşezat şi pe noi. Tată Ceresc. Slavă Ţie. când porunca Ta a călcat. Atoatecreatorule. Minunea învierii noastre din păcat ai binecuvântat şi viaţa cea veşnică a zilei a şaptea întru 48 . în noi prin Sfânta Cruce. Slavă Ţie. fiindcă. să Te slăvim în ea ne-ai poruncit. puterea creaţiei în el ai semănat. naşterea cea de-a doua ne-ai dat. Trupul şi Sângele cel sfânt al Fiului Tău cel Iubit din pâine şi din vin le-ai transformat. fiindcă pe şarpe l-a ascultat. Tată Ceresc. Slavă Ţie.sine universul şi să fie după asemănarea Ta. Atoatecreatorule. ca o pară de foc. Atoatecreatorule. Făgăduinţa întoarcerii lui i-ai lăsat. Atoatecreatorule. Din rai l-ai alungat. Atoatecreatorule. Tată Ceresc. din lumina Duhului Sfânt şi din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Slavă Ţie. Atoatecreatorule. Tată Ceresc. fiindcă flacăra Legii Iubirii. fiindcă în cumpăna cugetului nostru fericirea celor flămânzi şi însetaţi de dreptate ai adus şi la faţă ne-ai schimbat. tot aşa prin Fiul Tău cel iubit ziua Învierii ne-ai dat. Slavă Ţie. fiindcă aşa cum în ziua a şaptea Te-ai odihnit şi să Te cinstim. ca să-i ridici la starea de îndumnezeire l-ai încercat. Atoatecreatorule. Tată Ceresc. ne-a recreat. Să-Ţi închine lumea şi pe sine. tot aşa din noi fiii Împărăţiei i-ai câştigat. Slavă Ţie. Slavă Ţie. fiindcă minunea Ta cea dumnezeiască cu noi n-ai terminat şi geneza sufletului nostru până la cea de-a doua venire a Domnului ai continuat. În piele l-ai îmbrăcat. fiindcă ochiul Tău printr-o minune ochii conştiinţei noastre i-a deschis şi privirea Ta în adânc ne-a luminat.

Tată Ceresc. slăvite şi preamărite. Atoatefăcătorule. atunci când Adam şi Eva înfăţişarea de muritori au căpătat. Din coasta lui ai zămislit femeia. Tată Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. deşi prin păcatul neascultării lui Adam pământul s-a blestemat. Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari. slăvite şi preamărite. Tată Ceresc. Pentru ca asemănarea cu Tine prin Fiul Tău să o poarte în sine. Atoatefăcătorule. fiindcă. Atoatefăcătorule. Te iubim şi Îţi mulţumim. Slavă Ţie. Din grădina Edenului i-ai alungat. ca o minune cum nu s-a mai pomenit. să o recreeze. ca să nu mănânce din pomul vieţii “şi să trăiască în 49 . poruncă i-ai lăsat. Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari. Atoatefăcătorule. nici să nu vă atingeţi de el. Ochii minţii li s-au deschis. Tată Ceresc. De aceea pe şarpele-diavol l-ai blestemat. De aceea îngerii s-au mirat şi au cântat: Aleluia! Icosul al 5-lea Slavă Ţie. Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari. slavă Ţie! Condacul al 5-lea Slavă Ţie. pe care să Ţi-l aducă în dar. de aceea am cântat: Slavă Ţie. ca un univers. Făgăduinţa Mântuitorului le-ai dat. slăvite şi preamărite. slăvite şi preamărite. un univers interior s-a pregătit. Atoatefăcătorule. fiindcă. Slavă Ţie. În ispita şarpelui au intrat. Din smochinul cunoaşterii au gustat. Tată Ceresc. Tată Ceresc.Hristos prin Taina Parusiei am aflat. Atoatecreatorule. Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari. ca să nu muriţi” Adam şi Eva nu au ascultat. fiindcă de veşnicia păcatului i-ai separat. prin nume. fiindcă porunca Ta: “Să nu mâncaţi din el. Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari. De aceea pe Adam l-ai adormit. În sine. Slavă Ţie. fiindcă prin grija Ta cea părintească Te-ai gândit: “Nu este bine să fie omul singur. Rânduiala ca Eva să-i zdrobească capul şi să nască copii în dureri ai lăsat. să-i facem ajutor potrivit pentru el”. Adam toate vieţuitoarele create le-a numit. spre a fi sfinţit şi îndumnezeit. slăvite şi preamărite. cu piele iai îmbrăcat. prin muncă să-şi agonisească hrana din el. Ca să fie amândoi un trup ai rânduit.

Tată Ceresc. Slavă Ţie. leproşi. Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari. Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari. Atoatefăcătorule. Atoatefăcătorule. Te-au rugat şi i-ai ascultat. Slavă Ţie. când pe orbi. când pe muntele Sinai poruncile mântuirii le-ai rostit şi făgăduinţa: “Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele” prin Fiul Tău cel iubit ai împlinit. slăvite şi preamărite. fiindcă aşa cum Cain pe Abel l-a ucis şi sângele lui la Tine a strigat. Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari. slăvite şi preamărite. Atoatefăcătorule. Atoatefăcătorule. Te iubim şi Îţi mulţumim. tot aşa iudeii. Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari. Tată Ceresc. bolnavi. Tată Ceresc. slăvite şi preamărite. fiindcă heruvimi să păzească drumul spre pomul vieţii ai aşezat. slăvite şi preamărite. fiindcă pe Fiul Tău cel iubit l-au răstignit. pe noi ne-ai binecuvântat. cu asemănarea cea dumnezeiască. aşa cum proorocul Isaia despre Mesia a proorocit. slavă Ţie! Condacul al 6-lea Slavă Ţie. de aceea la gheenă i-ai osândit. tot aşa cei ucişi pentru credinţa în Fiul Tău cel iubit. Slavă Ţie. fiindcă. Slavă Ţie. şchiopi.veci…” în păcat. ologi. Ca el. până când Domnul Iisus Hristos la cer s-a înălţat. fiindcă atunci când ai rostit: “Iată că Adam s-a făcut ca unul dintre Noi”. fiindcă ucigaşilor asemănarea cu Cain le-ai dat. slăvite şi preamărite. Mult milostive. aşa cum Cain prin păcat s-a blestemat. Slavă Ţie. să le faci dreptate. Tată Ceresc. Să nu iasă din destinul pentru care i-ai creat. când minunea Naşterii din Preasfânta Fecioară s-a săvârşit. fugari pe pământ au trăit. Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari. i-a 50 . paralitici. dar pe noi cu asemănarea cea dumnezeiască şi cu chipul Domnului Iisus Hristos ne-ai binecuvântat. Tată Ceresc. Atoatefăcătorule. porţile cele veşnice din faţa Lui s-au ridicat şi pentru cei aleşi deschise au stat. Slavă Ţie. venită prin Domnul Iisus Hristos. slăvite şi preamărite. s-au blestemat. Tată Ceresc. Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari. Tată Ceresc. fiindcă pentru noi cuvântul Tău: “Mă milostivesc către cine vreau să Mă milostivesc” literă de lege a devenit. Atoatefăcătorule.

pe Fiul Tău cel iubit. de atei. când pe morţi i-a înviat. Tată Ceresc. Slavă Ţie. fiindcă asemănarea prin Fiul Tău cel iubit. Mult milostive. Mult milostive. de lepădaţi. desăvârşirii şi înfierii ni le-a lăsat.de ucigaşii de suflete. fiindcă porunca Ta: “Să nu ucizi!”. Mult milostive. Slavă Ţie. fiindcă prin porunca: “Să nu mărturiseşti strâmb”. fiindcă Domnul nostru Iisus Hristos porunca Ta: “Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine” în “Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul Tău din tot sufletul tău. Mult milostive. Tată Ceresc. de păcatele clevetirii. Tată Ceresc. Tată Ceresc. fiindcă porunca: “Să nu fii desfrânat” prin Taina Nunţii pentru noi ai împlinit şi ai lucrat. Slavă Ţie. Tată Ceresc. Tată Ceresc. Tată Ceresc. Mult milostive. pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. 51 . ca să o facem. Mult milostive. Mult milostive. Tată Ceresc. când pentru noi şi în noi a săvârşit. ne-ai poruncit. icoana Sa sfântă în inimă ne-a dăruit. pe Sfântul Duh. de secte. Slavă Ţie. iar porunca Ta: “Să nu-ţi faci chip cioplit” prin minunea Schimbării la Faţă. fiindcă din noi. de aceea am rostit: Slavă Ţie. fiindcă prin porunca: “Să nu furi!” să nu luăm nimic din ceea ce nu ne aparţine. Mult milostive. când la Cina cea de Taină ne-a chemat. fiindcă să nu luăm numele Tău în deşert. când poruncile sfinţirii. în noi ai împlinit.vindecat. Slavă Ţie. de păcat ne-ai separat. când Sfintele Taine le-a întemeiat. Slavă Ţie. Tată Ceresc. din toată inima ta şi din tot cugetul tău” a transformat. Slavă Ţie. ca cei din sinagogile satanei. Împărăţia Ta cea preoţească şi neamul Tău cel sfânt ai ridicat. îndepărtându-ne de toate sinagogile satanei. pe toţi sfinţii şi Puterile Cereşti prin Biserica Ta Ortodoxă ne-ai învăţat. ca un dar dumnezeiesc. fiindcă să Te cinstim pe Tine. fiindcă prin Fiul Tău cel iubit Ziua Învierii să o sărbătorim ne-ai dat. Te iubim şi Îţi mulţumim. iscusinţă ne-ai dat. când îngerii din cer au coborât şi cu noi au cântat: Aleluia! Icosul al 6-lea Slavă Ţie. Mult milostive.

Tată Ceresc. cu puterea Ta. cu ateii. pe care Aaron l-a aruncat. pentru noi. Te iubim şi Îţi mulţumim. când i-ai cerut să-l jertfească pe Isaac. la sfârşitul veacurilor. tot aşa la 52 . Mult milostive. Atoateţiitorule. Atoateţiitorule. a întemeiat şi aşa cum pe dreptul Lot din Sodoma l-ai scos şi apoi peste Sodoma foc din cer ai turnat. tot aşa şarpele cel de demult. cu păgânii. pe pământ din cer l-ai aruncat şi pe toţi ateii. dar pe drepţii Tăi îi vei apăra. dar pământul cu cei păcătoşi.ca o arcă. Atoateţiitorule. fiindcă la demonii din idoli s-au închinat. prin focul cel căzut din cer îl vei curăţa. Tată Ceresc. a treia parte din mările lumii în sânge se vor schimba. satana. fiindcă aşa cum pe dreptul Noe l-ai înştiinţat să facă o arcă. Tată Ceresc. poruncă I-ai dat şi El Te-a ascultat. de aceea Fiului Tău cel iubit să se jertfească pe Sine. în şarpe s-a transformat. fiindcă aşa cum Moise şi Aaron. ne-ai apărat. hulei. Tată Ceresc. tot aşa celor doi măslini. dar prin Fiul pe aleşii Tăi în cer i-ai suit. fiindcă. Slavă Ţie. tot aşa la sfârşitul lumii Biserica Ta Luptătoare lângă Biserica Ta Biruitoare la cer o vei înălţa. iar noi cu îngerii de rânduiala Ta cea dumnezeiască ne-am minunat şi am cântat: Slavă Ţie. Tată Ceresc. prin care neamul omenesc şi vieţuitoarele. ţânţari şi tăuni pe egipteni i-ai cercetat. lepădaţii de la ortodoxie i-a ispitit şi i-a înghiţit. fiindcă aşa cum toiagul lui Moise.minciunii. Slavă Ţie. un cer nou şi un pământ nou pentru ele vei crea. putere le vei da. slavă Ţie! Condacul al 7-lea Slavă Ţie. Atoateţiitorule. ca Fiu al Omului. de ascultarea lui dar şi de planul Tău Te-ai încredinţat. Atoateţiitorule. de la potop le-ai salvat. Te iubim şi Îţi mulţumim. tot aşa Fiul Tău cel iubit Biserica Ta . fiindcă prin Avraam. Slavă Ţie. iar când îngerul al doilea va trâmbiţa. care să salveze neamul Tău cel sfânt şi preoţesc. Tată Ceresc. pe ceilalţi şerpi i-a înghiţit. de aceea îngerii vor cânta: Aleluia! Icosul al 7-lea Slavă Ţie. apele din Egipt în sânge le-au schimbat. tâlharii de suflete. aşa cum prin Moise şi Aaron cu lăcuste.

prin “schimbarea dreptei Celui Preaînalt” via. iar ei cu îngerii Tăi au cântat: Aleluia! 53 . aşa cum oastea lui Faraon în Marea Roşie ai înecat. Atoateţiitorule. douăsprezece seminţii ai întemeiat. slavă Ţie! Condacul al 8-lea Slavă Ţie. Slavă Ţie. Atoateţiitorule. pe cei ce au primit semnul lui Antichrist îi vei certa. dar pe fiii Luminii în cer îi vei lua. fiindcă. fiindcă. adusă prin toiagul lui Moise şi Aaron. soarele şi luna se vor întuneca. aşa cum. prin cei doisprezece fii ai lui Iacov. când numele lui Iacov . când îngerul Tău va trâmbiţa. tot aşa. oamenii şi animalele de sete vor muri. de la ei ai luat şi aşa cum. noul Israel dintre creştinii ortodocşi ai ridicat şi peste douăsprezece seminţii ale Împărăţiei Cerurilor. tot aşa. la sfârşitul veacurilor. Slavă Ţie. Tată Ceresc. îngerii Tăi cu numele Tău îi va însemna. a treia parte din pământ o vei nimici. scaune de judecată le-ai dat. lumina Ta prin sfântul apostol Iacob şi prin sfântul Iacob – episcopul Ierusalimului – ai semănat.vremea sfârşitului. fiindcă. aşa cum cu grindină amestecată cu foc pe egipteni i-ai certat. cu moartea animalelor. prin steaua căzută din cer apele amare vor deveni. Atoateştiutorule. pe sfântul Iacob. la vremea sfârşitului. episcopul Ierusalimului. Slavă Ţie. de aceea. cu pietre l-au omorât. Tată Ceresc. Slavă Ţie. de aceea. Biserica Ta dintre evrei ai întemeiat. prin Fiul Tău cel iubit. pe evreii care s-au botezat şi pe sfântul apostol Iacob i-au tăiat. dar pe fiii Împărăţiei în cer îi vei înălţa. Egiptul l-ai pedepsit. fiindcă Taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută ai săvârşit. Tată Ceresc. dar pe fiii Învierii în cer îi vei sui. atunci când Moise mâna şi-a întins. s-a făcut. dar pe cei aleşi îi vei izbăvi. Te iubim şi Îţi mulţumim. Atoateţiitorule. la vremea sfârşitului. încât să-l pipăi cu mâna. cu lăcustele ca nişte scorpii. Tată Ceresc.în Israel (văzător al lui Dumnezeu) l-ai schimbat. Slavă Ţie. un întuneric. când secera o va arunca. dragostea Ta cea părintească Ţi-ai arătat. Atoateţiitorule. tot aşa prin cei doisprezece apostoli. Tată Ceresc. dar pe aleşii Tăi. fiindcă. Atoateţiitorule. tot aşa. dar iudeii Te-au urât. Tată Ceresc. tot aşa Fiul Omului la vremea sfârşitului pământul îl va secera.

cu Fiul Tău cel iubit şi cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Atoateştiutorule. iar un alt rege Irod pe sfântul apostol Iacob l-a martirizat. fiindcă toate cu înţelepciune dumnezeiască le-ai făcut şi arătat. să o împlineşti ai binevoit. Atoateştiutorule. că pe Fiul îl vei aduce din Egipt. tot aşa prin Levi (sfântul apostol Matei). tot aşa 54 . Aaron şi leviţi s-a continuat. destinul ei l-ai arătat şi tot aşa. de aceea seminţia sfântului apostol Andrei. Tată Ceresc. în ţara lui Ham pe iudei i-ai înmulţit. fiindcă. Tată Ceresc. Atoateştiutorule. ai arătat. Slavă Ţie.Icosul al 8-lea Slavă Ţie. Atoateştiutorule. când a proorocit: seminţia lui Ruben. Slavă Ţie. care trebuia să fie începătura puterilor. i-a primit. culmea vredniciei şi destoiniciei. când pe cei ce la viţelul de aur s-au închinat. dar cruzimea săbiilor lor prin Moise. sau blestemat. Slavă Ţie. cu semnul desăvârşirii prin crucea în formă de X (zece). neamul preoţesc al legii vechi ai ridicat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Tată Ceresc. Atoateştiutorule. fiindcă. prin desfrânare. Tată Ceresc. fiindcă blestemul puterea şi-a arătat. Tată Ceresc. de aceea iudeii. la răstignirea Fiului Tău cel iubit. aşa cum prin Dan (dreptatea Domnului) judecata lumii şi a lui Antihrist. prin Moise. aşa cum leviţii i-au învăţat. când regele Irod zece mii de prunci a tăiat. Tată Ceresc. întâietatea alegerii iudeilor a pierdut. aşa cum prin Iosif binecuvântările din cer au venit. ramură de pom roditor lângă izvor s-a dovedit. ai binecuvântat. şi ei i-au tăiat. fiindcă. în Egipt au fugit. aşa cum din seminţia lui Levi. cel care va ieşi din seminţia lui Dan. Atoateştiutorule. Slavă Ţie. fiindcă. Sfânta Evanghelie să fie scrisă pentru evrei ai lăsat şi prin el o seminţie de cuvioşi şi mucenici în Egipt şi Etiopia ai aflat. tot aşa dreptul Iosif. a întâiului chemat la apostolat. prin Iacov destinul iudeilor l-ai stabilit. pentru ca proorocia. Aaron şi leviţi. care l-au vândut. în Egipt pe fraţii lui. atunci când Iacov mânia lui Simeon (Domnul a auzit) a blestemat seminţia lui şi a lui Levi (lipit) ai risipit şi împărţit. de aceea. toate seminţiile Împărăţiei dintre neamuri le-ai luat şi ele Te-au lăudat: Slavă Ţie.

care eşti cu legea Mea în inimă” şi 55 . fiindcă. aşa cum prin Neftali (biruinţă) o seminţie ai creat. fiindcă pentru noi Domnul Iisus Hristos a venit. Tată Ceresc. tot aşa prin sfântul apostol Ioan. aşa cum prin Zabulon (dar minunat) rădăcina unei seminţii ai aşezat. Slavă Ţie. ca un lup răpitor s-a dovedit. pe care Domnul l-a înfiat. Slavă Ţie. Tată Ceresc. fiindcă pe Iacob din foamete l-au salvat. Domnul cel Tare şi Puternic. tot aşa prin sfântul apostol Simeon (zilotul). când ai rostit: “Voi strânge laolaltă această mărturie şi voi sigila această învăţătură pentru ucenicii Mei”. Atoateştiutorule. fiindcă. Slavă Ţie. aşa cum prin Gad (noroc) norocul în neamul său ai semănat. tot aşa prin sfântul apostol Iacob (al lui Alfeu). Atoateştiutorule. loviţi. Tată Ceresc. dumnezeiasca sămânţă în Egipt ai semănat şi un rod binecuvântat a dat. Slavă Ţie. care pe Domnul L-a trădat. fiindcă. fiindcă. tot aşa sfântul apostol Bartolomeu. Tată Ceresc. cu moarte şi iad i-ai certat. s-a spânzurat. Slavă Ţie. aşa cum prin Aser (fericire) o seminţie ai întemeiat. o seminţie a fericiţilor ai ales. norocul cel sfânt al mântuirii în Armenia l-a dus şi pe cruce l-au martirizat. ca să trăiască cele spuse despre Domnul Iisus Hristos: “Spatele Meu l-am dat spre bătăi şi obrajii Mei spre pălmuiri şi faţa Mea nu am ferit-o de ruşinea scuipărilor”. Te iubim şi Îţi mulţumim pentru hotărârea Ta cea înţeleaptă. iar pe iudei fiindcă poruncile Tale le-au călcat. tot aşa Iuda. crucea biruinţei Tale până la cea de-a doua venire a Domnului i s-a dat şi a purtat. ca să ştiu să grăiesc celor deznădăjduiţi”. Tată Ceresc. Tată Ceresc. aşa cum Iacov a proorocit. Atoateştiutorule. aşa cum seminţia lui Veniamin. Atoateştiutorule. când în Iudeea a predicat. Atoateştiutorule. ca să devină acel “popor. care au fost prigoniţi.pe ucigaşii sfântului apostol Filip i-ai judecat. ca să putem zice: “Domnul Dumnezeu mi-a dat mie limbă de ucenic. Slavă Ţie. Tată Ceresc. când pământul sa despicat şi în iad i-ai aruncat. Atoateştiutorule. fiindcă. slavă Ţie! Condacul al 9-lea Slavă Ţie. urâţi. ca toţi cei ce L-au urmat.

Domnul cel Tare şi Puternic. căci valea se va întinde până la locul unde Eu vă voi da izbăvire”. El ne va izbăvi!”. Domnul cel Tare şi Puternic. Tată Ceresc. iar când “se va arăta slava Domnului şi tot trupul o va vedea”. trufaşi. fiindcă prin puterea Ta: “Muntele Măslinilor se va crăpa în două de la răsărit la apus şi se va face o vale foarte mare”. Împărat peste tot pământul” şi “se vor sprijini picioarele Lui pe Muntele Măslinilor. fiindcă ai împlinit cuvântul Tău: “poporul pe care l-am făcut pentru Mine ca să Mă preaslăvească întru laude”. Tată Ceresc. fiindcă scăparea celor aleşi ai arătat: “voi veţi alerga prin valea munţilor Mei. de aceea nădejdea. de aceea pe cuvioşi în munţi i-ai adunat. Slavă Ţie. Tată Ceresc. fiindcă prin cuvântul Tău: “Numai pe Domnul Savaot socotiţi-L 56 . Domnul cel Tare şi Puternic. noi vom cânta: Slavă Ţie. ridicând neamul nostru ortodox ca să-Ţi aducă roadă la vremea potrivită. fiindcă “iată. Slavă Ţie. Tată Ceresc. Împăratul Tău vine la tine. fiindcă prin fapte ai rânduit ca neamul nostru: “să preaslăvească pe Domnul şi lauda Lui să o vestească în depărtatele ostroave”. care este în faţa Ierusalimului”. Tată Ceresc. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Domnul este Împăratul nostru. credinţa şi iubirea noastră întru Domnul au stat. prin El toate proorocirile s-au împlinit. Domnul este Căpetenia noastră. ca să pedepsească pe cei răi. Tată Ceresc. Tată Ceresc. Domnul cel Tare şi Puternic. Te iubim şi Îţi mulţumim. Domnul cel Tare şi Puternic. Domnul cel Tare şi Puternic. Slavă Ţie. drept şi biruitor” ca să dea răsplată acelor credincioşi şi smeriţi.să-Ţi cânte: Aleluia! Icosul al 9-lea Slavă Ţie. Domnul cel Tare şi Puternic. Tată Ceresc. fiindcă “Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul Lui supune tot. ucigaşi şi răzvrătiţi. ca să deschidă o Cale. căci: “Domnul este Judecătorul nostru. fiindcă “va fi Domnul. Slavă Ţie. Iată preţul biruinţei Lui este cu El şi rodul izbânzii merge înaintea Lui”. Domnul cel Tare şi Puternic.

locaş de rugăciune se va chema. De aceea împreună cu îngerii şi sfinţii vom cânta: Aleluia! Icosul al 10-lea Slavă Ţie.sfânt. Te iubim şi Îţi mulţumim. se va binecuvânta de Dumnezeul adevărului” şi “le voi da în casa Mea şi în înăuntrul zidurilor Mele un nume şi un loc mai de preţ decât fii şi fiice. Domnul a rostit: “În îndurarea Mea cea veşnică. Domnul cel Tare şi Puternic. Tată Ceresc. că pentru noi vei împlini proorocia: “Mântuitorul tău vine! El vine cu plata şi răsplătirile merg înaintea Lui”. răscumpăraţi ai Domnului”. Tată Ceresc. iar noi am împlinit. fiindcă pe noi. iscusinţă în fapte şi evlavie în rugăciune ne-ai dat. 57 . Slavă Ţie. lumea şi Împărăţia Ta cu o înţelepciune dumnezeiască le-ai creat. Domnul cel Tare şi Puternic. Tată Ceresc. Ca săŢi aducem la Tine neamul nostru. Dumnezeul Puterilor şi al tuturor trupurilor. Slavă Ţie. De aceea Te rugăm rosteşte pentru noi făgăduinţa că vom fi: “popor sfânt. Mă voi milostivi de tine”. Tată Ceresc. slavă Ţie! Condacul al 10-lea Slavă Ţie. Dumnezeul Puterilor şi al tuturor trupurilor. De aceea credincioşii Tăi biserici pretutindeni Ţi-au ridicat şi au cântat: Slavă Ţie. Tată Ceresc. Tată Ceresc. Slavă Ţie. fiindcă pentru noi. fiindcă făgăduinţele: “Cine se va binecuvânta pe pământ. fiindcă ne-ai poruncit: “Cântaţi în strune pe Domnul. le voi da un nume veşnic şi nepieritor” pentru noi le-ai rostit. Domnul cel Tare şi Puternic. fiindcă pentru noi ai rostit: “Cei smeriţi se vor bucura întru Domnul şi cei săraci se vor veseli de Sfântul lui Israel”. pentru toate popoarele!”. Te iubim şi Îţi mulţumim. de rătăcirea şi înşelarea duhului rău ne-ai scăpat. de El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi”. încât cuvântul: “Iată eu şi pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu spre semne şi minuni” l-am ascultat. Dumnezeul Puterilor şi al tuturor trupurilor. căci El a făcut fapte strălucite! Să ştie aceasta tot pământul!”. ca să împlineşti cuvântul: “templul Meu.

Dumnezeul Puterilor şi al tuturor trupurilor. fiindcă în corturile drepţilor.Slavă Ţie. revarsă pacea Ta peste noi. Tată Ceresc. Dumnezeul Puterilor şi al tuturor trupurilor. Dumnezeul Puterilor şi al tuturor trupurilor. pe care le voi face… vor rămânea înaintea Mea. Tată Ceresc. fiindcă pe calea cea luminată pe aleşii Tăi la cer i-ai înălţat. Tată Ceresc. Slavă Ţie. cuvioşii. Dumnezeul Puterilor şi al tuturor trupurilor. fiindcă în Sfânta Cetate pe sfinţii Tăi i-ai aşezat şi fiecăruia sălaş i-ai dat. Domnul a făgăduit: “Eu sunt Acela al Cărui cuvânt este dreptatea şi puternic este să răscumpere!” Slavă Ţie. slavă Ţie! 58 . Dumnezeul Puterilor şi al tuturor trupurilor. cuvântul Fiului cel iubit l-ai împlinit şi în locul numit Sânul lui Avraam. Slavă Ţie. fiindcă tot neamul nostru a strigat: “Doamne. Tată Ceresc. aşa va dăinui totdeauna seminţia voastră şi numele vostru” şi ai împlinit cu toţi sfinţii. Dumnezeul Puterilor şi al tuturor trupurilor. fiindcă ai zis: “Precum cerul cel nou şi pământul cel nou. Slavă Ţie. Tată Ceresc. căci toate lucrurile noastre. Slavă Ţie. Tată Ceresc. fiindcă timp de două mii de ani ortodocşi ne-ai păstrat. Dumnezeul Puterilor şi al tuturor trupurilor. pe toţi aleşii. Tată Ceresc. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Tată Ceresc. Dumnezeul Puterilor şi al tuturor trupurilor. proorocii. Slavă Ţie. fiindcă pentru noi. pentru noi le-ai făcut” şi l-ai ascultat. fiindcă pentru noi. mucenicii. Dumnezeul Puterilor şi al tuturor trupurilor. fiindcă în templul Tău din Sfânta Cetate pe sfinţii ierarhi i-ai adunat şi să-Ţi slujească rânduiala Ta. Tată Ceresc. ctitorii şi făcătorii de bine i-ai adăpostit. Ele vor veni şi vor vedea slava Mea” De aceea cu toţi sfinţii ne-am bucurat. Dumnezeul Puterilor şi al tuturor trupurilor. Tată Ceresc. pe copiii cei nevinovaţi i-ai primit. le-ai încredinţat. fiindcă rânduiala Ta am ascultat: “Eu vin să strâng la un loc popoarele şi toate limbile. care la cer s-au suit.

fiindcă lumina ascunsă în poruncile Tale. fiindcă mântuirea noastră ai pregătit. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă sămânţa Adevărului Tău. Tată Ceresc. prin El toate proorociile despre Mesia s-au împlinit. Tată Ceresc. Care între cele de sus locuieşti. pe El Duhul Tău cel Sfânt a stat. sufletele noastre le-a hrănit. Mâna Mea a întemeiat pământul şi dreapta Mea a desfăşurat cerurile. prin El Duhul Tău cel Sfânt ni S-a dat. să scoţi din temniţă pe cei robiţi şi din adâncul închisorii pe cei ce locuiesc întru 59 . iar noi ne-am bucurat şi Te-am lăudat: Aleluia! Icosul al 11-lea Slavă Ţie. Cu iubirea Lui. Eu sunt Acela Care şterge păcatele tale şi nu Îşi mai aduce aminte de fărădelegile tale”. De aceea Te-am rugat ca putere să ne dăruieşti şi prin poruncile Tale. fericirea ta ar fi fost asemenea unui râu şi dreptatea ta. pe Fiul Tău cel Iubit. Bisericii Tale L-ai dăruit: “El va paşte turma Sa ca un Păstor şi cu braţul Său o va aduna”. ochii conştiinţei noastre şi urechile cugetului ni lea vindecat. le-a sfinţit. Care între cele de sus locuieşti. inimile noastre împietrite le-a înviat. ca pe un Mire dumnezeiesc. Care între cele de sus locuieşti. fiindcă spre cele de jos priveşti. Tată Ceresc. ca semn că Adevărul Tău prin El s-a arătat. Care te învaţă spre folosul tău şi te duce pe calea pe care trebuie să mergi”.Condacul al 11-lea Slavă Ţie. Tată Ceresc. o răspândeşti: “Dacă ai fi luat aminte la poruncile Mele. ca o taină în sufletul nostru ai sădit: “Ca să deschizi ochii celor orbi. fiindcă ne-ai descoperit: “Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Tată Ceresc. îngerii din cer pe o scară. la Naşterea Lui au coborât şi au cântat. Slavă Ţie. Căci Fiul Tău cel Iubit. ca valurile mării”. de minunile Lui ne-am bucurat şi am cântat: Slavă Ţie. Care între cele de sus locuieşti. cu Scumpul Său Sânge păcatele noastre le-a plătit şi cu Pâinea Sfântului Său Trup. Slavă Ţie. Tată Ceresc. cu Lumina Ta să ne sfinţeşti. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă pentru noi mereu rosteşti: “Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău.” Slavă Ţie. Cu lacrimile Lui. Care între cele de sus locuieşti. Care între cele de sus locuieşti. când ai rostit: “Eu.

în mijlocul neauzitului. Prin Duhul Înţelegerii. de unde izvorăşte Lumina Lină a Sfintei Slave. Care între cele de sus locuieşti. Te iubim şi Îţi mulţumim. când Sfânta Cruce. Prin Duhul Înţelepciunii. Care între cele de sus locuieşti. desăvârşirii şi înfierii ni le-a lăsat. Care între cele de sus locuieşti. ale tuturor” şi El poruncile sfinţirii. la jertfelnicul din cer s-au înălţat. cheile cuvântului Tău ni le-ai dat şi prin Poarta Tăcerii înlăuntrul nevăzutului. miezul de jar al credinţei. fiindcă Fiul cel iubit “ca un miel spre junghiere S-a adus şi ca o oaie fără de glas. De aceea prin slujbele ortodoxe. aşa nu Şi-a deschis gura Sa”. îngerii Tăi ne-au purtat. prin El viaţa cea veşnică şi binecuvântată ne-ai dat. fiindcă “Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre. cu iubire pe calea luminii la cer ne vei înălţa şi între fiii Luminii ne vei aşeza. Tată Ceresc. fiindcă pe noi între aleşii Tăi ne-ai chemat. ca o scară şi ca o poartă la cer. Slavă Ţie. dar mai ales. Slavă Ţie. fiindcă Lumina Lumii. sufletele fraţilor noştri le-am ajutat. de aceea ucenicii lui Antihrist ne-au lovit. Slavă Ţie. Lumină fără de început şi pururea fiitoare. fiindcă prin Duhul Bunei Credinţe. Care între cele de sus locuieşti. pentru noi ai pregătit. ne-au furat. Tată Ceresc. înaintea celor ce o tund. chipul şi asemănarea prin Domnul Iisus Hristos ni le-ai dat. Slavă Ţie. dar ca să intrăm prin Poarta Oilor. Tată Ceresc. Domnul ne-a ajutat. ca să fim cu toţi între cei ce cu iubire slava Ta au cântat. Slavă Ţie. Slavă Ţie.întuneric”. în lumină ne-ai îmbrăcat. ne-ai încercat. Tatăl nostru. ne-au blestemat. ca o tămâie. Prin Duhul Tăriei. ne-au tâlhărit. în lumea increatului. noi toţi ne-am vindecat”. Care între cele de sus locuieşti. în crucea rugăciunii noastre ai aşezat şi îngerii cu ea. Tată Ceresc. Care între cele de sus locuieşti. în faţa noastră Poarta Apelor ai despicat şi ca să trecem. ca să intrăm pe Poarta 60 . Tată Ceresc. Tată Ceresc. fiindcă “El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui. slavă Ţie! Condacul al 12-lea Slavă Ţie. ne-ai chemat.

fiindcă asemenea unui măslin la izvoarele Duhului Sfânt. într-o lumină ne-ai schimbat. fiindcă pe scara de lumină a Adevărului. Tatăl nostru. Lumină fără de început şi 61 . Slavă Ţie. Tatăl nostru. Prin Duhul Sfânt. cumpătării. Tatăl nostru. cu apa cea vie neamul nostru l-ai adăpat. când straiul iubirii lam purtat. Lumină fără de început şi pururea fiitoare. fiindcă prin rugăciunea cu lacrimi sufletul neai botezat. Prin Duhul Cunoştinţei.Luminii. fiindcă prin Darul Duhului Cunoştinţei. nădejdei şi iubirii. Lumină fără de început şi pururea fiitoare. fiindcă lumina gândului Tău sfânt. Slavă Ţie. râvnei. Slavă Ţie. Tatăl nostru. ca un soare al iubirii. Tatăl nostru. smereniei. când ca un brâu de lumină ne-au înconjurat. Lumină fără de început şi pururea fiitoare. în lumină i-ai schimbat. de aceea am cântat: Slavă Ţie. Slavă Ţie. sălaş în inima noastră şi-a aşezat şi mintea în stiharul Luminii ne-a îmbrăcat. patrafirul luminii pe sufletul neamului nostru l-ai aşezat. Lumină fără de început şi pururea fiitoare. ca un veşmânt de lumină ne-ai dat. Tatăl nostru. Tatăl nostru. Tatăl nostru. fiindcă felonul slujbei Tale. fiindcă icoana Ta. fiindcă talanţii răbdării. în biserica sufletului nostru ai aşezat. cuvintele rugăciunii în Duh şi în Adevăr ne-ai învăţat. Lumină fără de început şi pururea fiitoare. milei. credinţei. Slavă Ţie. Slavă Ţie. ca o icoană asemănarea ne-a dat. curăţiei. Lumina Vieţii Veşnice a Fiului Tău cel iubit. prin rugăciunea harică. întru nădejdea şi smerenia Domnului am urcat. Slavă Ţie. conştiinţa noastră ca o carte cu litere de lumină ai scris şi cu ea la Tronul Tău de Slavă neamul nostru s-a înfăţişat. la Cina cea de Taină ne-ai chemat. Lumină fără de început şi pururea fiitoare. Tatăl nostru. Te iubim şi Îţi mulţumim. de aceea cu îngerii am cântat: Aleluia! Icosul al 12-lea Slavă Ţie. Lumină fără de început şi pururea fiitoare. Lumină fără de început şi pururea fiitoare. blândeţei.

neamul nostru îl vei mântui. ca un părinte iubit şi slăvit. o Împărăţie Cerească ai creat. fiindcă pe creştet cununa de spini a gândurilor . aşa cum prin Fiul Tău cel iubit ai făgăduit. de aceea de duhul cel diavolesc şi de duhul cel lumesc ne-ai separat şi gândul Tău sfânt pe noi ne-a curăţat. Condacul al 13-lea Slavă Ţie. voia Ta cea dumnezeiască. fiindcă jugul crucii neamului nostru l-am purtat. cu un nume nou şi cu un loc la Cina cea de Taină ne vei primi. Care eşti în ceruri. sfinţi şi desăvârşi. Lumină fără de început şi pururea fiitoare. am suportat. fiindcă pentru noi. De aceea noi toate ale Tale dintru ale Tale Ţi-am dăruit. Noi prin rugăciunile de iubire Te-am slăvit. prin Taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută. Tatăl nostru. de aceea Crucea Luminii pe grumaz ne-ai atârnat. de aceea cu îngerii vom cânta: Aleluia! 62 . Te iubim şi Îţi mulţumim. Slavă Ţie.săgeţi aprinse. aruncate de demoni.pururea fiitoare. cu frumuseţea ei ne vei uimi. ai împlinit. Tatăl nostru.

ca semn că alergarea noastră pe Calea Preasfintei Treimi s-a încheiat. Împărăţiei şi Iubirii. înfierea celor ce-L urmează purtând crucea Legii Iubirii ne-ai dăruit. veşmântul de har al sfinţirii. Te rugăm împlineşte pentru noi făgăduinţa că ne vei da un loc la Cina cea de Taină din Împărăţia Ta şi numele cel veşnic care la faţă ne va schimba.RUGĂCIUNE PENTRU TAINA PECEŢII LUI DUMNEZEU Aleluia! Slavă Ţie. să trecem prin Porţile Luminii. Că averea cea cerească lumina Adevărului Tău. legat şi alungat. De aceea prin Fiul Tău cel iubit inelul mântuirii. 63 . Taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută. Că Viaţa cea Veşnică a Iubirii. am adunat. care înalţă şi sfinţeşte. Bucuriei. am aflat. inima curată a desăvârşirii. Tatăl nostru Cel ceresc. Dăruieşte-ne prin Duhul Sfânt asemănarea cea de Viaţă Veşnică făcătoare. iar noi slava şi iubirea Ta le-am cântat şi ne-am bucurat. fiindcă noi pe demoni i-am certat. care îndumnezeieşte sufletele noastre. neamul Tău cel sfânt şi preoţesc. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne Taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută. aşează pe marama inimii noastre chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Trimite îngerii Tăi să ne aducă pe calea cea luminată. ca să se împlinească Voia Ta cea dumnezeiască. de a face din noi. cu noi şi pentru noi Împărăţia Ta. Că prin darurile Tale cele dumnezeieşti ne-ai binecuvântat. ca să ne faci după chipul şi asemănarea Ta. Slavei. aşa cum a fost sfatul cel dumnezeiesc Întru Preasfânta Treime. pune Pecetea numelui Tău sfânt pe fruntea noastră.

64 .

ACATIST PENTRU TAINA DOMNULUI IISUS HRISTOS “Tatăl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna Lui” (Ioan 3. 35) 65 .

66 .

Slavă Ţie. căci pentru Tine au trăit şi averea cea cerească au agonisit. Iisuse Hristoase. îndumnezeirii. ca o minune a lumii i-ai făcut. lumina veşmântului mereu ni le-ai încercat şi ni le-ai schimbat. ca să o dobândim. ca un Prunc minunat. ca o Lumină din Lumină. sfinţenia cuvântului. Iisuse Hristoase. Doamne. păgâni. asemănarea cu Tine. din icoana de lumină a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Te-ai desprins. mâncaţi. Doamne. de aceea cu sfinţii Tăi îngeri pe Calea cea luminată la cer pe sfinţii Tăi i-ai suit. Domn al Cerului şi al Pămîntului. Domn al Cerului şi al Pămîntului. Slavă Ţie. veşmântul de nuntă şi crucea ne-ai dat. taina sufletului nostru ne-ai arătat. i-ai urcat şi măsura crucii noastre. pentru averea 67 . fiindcă “nimeni nu s-a suit în cer decât Cel ce s-a pogorât din cer. lepădaţi. fiindcă asemenea unui Prunc de Lumină.Condacul 1 Slavă Ţie. Fiul Omului. Doamne. de aceea cu iubire Ţi-am cântat: Aleluia! Icosul 1 Slavă Ţie. fiindcă atunci când ai rostit: “Cel ce vine de sus este deasupra tuturor”. fiindcă: “Cel ce este de pe pământ. atei. Slavă Ţie. acesta este trupul meu”. răi. Doamne. înger de pază. pământesc este şi de pe pământ grăieşte” de aceea oamenii păcătoşi. pe treptele mântuirii. când la Taina Sfântului Botez. Te iubim şi Îţi mulţumim. Iisuse Hristoase. Te iubim şi Îţi mulţumim. Iisuse Hristoase. de aceea cu iubire am cântat: Slavă Ţie. din ceruri Te-ai pogorât. când a doua oară din apa vie a Duhului Sfânt pe toţi aleşii Tăi i-ai născut şi cuvântul Tău: “Astfel este cu oricine este născut din Duhul”. icoana sufletului. în ieslea cea săracă a inimilor noastre Te-ai aşezat. de aceea la fiecare Sfântă Liturghie ortodoxă ai venit şi ca un miel Te-ai jertfit. pe toţi cei ce Tatăl Ceresc Ţi i-a dat. înălţimea gândului. fiindcă dulcele Tău glas în noi prin Taina Sfintei Euharistii a grăit: “Luaţi. Iisuse Hristoase. Doamne. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Doamne. Iisuse Hristoase. Care este în cer”. fiindcă prin minunea Naşterii Tale. desăvârşirii. minunea Înălţării Tale ne-ai dăruit. ca semn că venirea Ta în noi ai săvârşit. sfinţirii.

când asemănarea cu Tine întru Tine am aflat. Te iubim şi Îţi mulţumim. iubirea Tatălui Ceresc ne-ai descoperit: “Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea. De aceea ca o Pâine din cer ai coborât. Slavă Ţie. ne vei mântui. fiindcă atunci când pe pământ ai venit. pe scara adevărului Tău ne-a urcat şi în lumină ne-ai îmbrăcat. Doamne. Doamne. îndreptările şi învăţăturile Tale din Sfânta Evanghelie ne-ai dăruit. Iisuse Hristoase. fiindcă Chipul Tău printr-o minune pe marama sufletului nostru L-ai aşezat. Slavă Ţie. Toate minunile Tale în lumină ne vor schimba şi ne vor îmbrăca. ci să aibă viaţă veşnică”. Doamne. Iisuse Hristoase. Doamne. încât pe Fiul Său Unul Născut L-a dat. la parastase. Iisuse Hristoase. minunea Ta a înmulţirii pâinilor. Pâinea cea Cerească. Te iubim şi Îţi mulţumim. Iisuse Hristoase. din oameni trupeşti în duhuri şi în pară de foc pe cei ce Te-au urmat i-ai transformat. fiindcă Taina Învierii ne-ai arătat. Slavă Ţie. când să facem cuvintele. Slavă Ţie! Condacul al 2-lea Slavă Ţie. când mormântul în scară la cer pentru cei drepţi l-ai transformat şi trăirea minunilor Tale le-ai dat. fiindcă prin sfânta anaforă a poruncilor Tale sufletele ortodocşilor le-am hrănit. Cu mii de pâini la fraţi. dar Tu pe noi de ei ne-ai despărţit. timp de două mii de ani prin noi ai săvârşit. ne vei învia. fiindcă porunca Ta să ne adunăm averea cea cerească. fiindcă în mreaja de lumină a Sfintei Evanghelii sufletele aleşilor Tăi le-am 68 .cea lumească au trăit. ne vei înălţa. Doamne. la săraci. Pîinea cea Cerească. Iisuse Hristoase. la Nunta Ta ca un Fiu de Împărat ne-ai chemat. fiindcă minunea cuvântului Tău: “Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă în fiecare zi” am trăit. ne vei înfia. ca oricine crede în El să nu piară. Iisuse Hristoase. poruncile. Iisuse Hristoase. Slavă Ţie. Iisuse Hristoase. De păcate ne vei ierta. Slavă Ţie. la biserici. de aceea am rostit: Slavă Ţie. ne vei sfinţi. Doamne. Doamne. De aceea vom cânta: Aleluia! Icosul al 2-lea Slavă Ţie. Domn al Cerului şi al Pământului. Doamne.

va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui”. Iisuse Hristoase. fiindcă adâncul cuvântului Tău: “În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi întru Mine şi Eu întru voi”. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. Slavă Ţie. fiindcă limba Tainelor Tale. fiindcă prin Sfintele Taine neamul nostru l-ai sfinţit şi între fiii Luminii l-ai primit. Doamne. Slavă Ţie! Condacul al 3-lea Slavă Ţie. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. Împăratul cel Ceresc. căci: “Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte. Atunci noi vom rosti cu toţii lauda Ta: Slavă Ţie. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Adevărul şi Viaţa. fiindcă atunci când ai rostit: “Eu sunt Pâinea care s-a coborât din cer” între fiii Împărăţiei neamul nostru l-ai suit. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. Doamne. Calea. Doamne. Iisuse Hristoase. de aceea binecuvântarea Ta ascunsă în: “Fericiţi cei chemaţi la cina nunţii Mielului” îngerul Tău a rostit. Te iubim şi Îţi mulţumim. Împăratul cel Ceresc. Iisuse Hristoase. Doamne. fiindcă prin Sfântul Trup şi Sfântul Tău Sânge ne-ai desăvârşit. Iisuse Hristoase. ne-ai descoperit. fiindcă să ne 69 . fiindcă Taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută prin cuvântul Tău: “Eu vă rânduiesc vouă Împărăţie. Slavă Ţie. De aceea noi poruncile Tale leam ascultat. Iisuse Hristoase. precum Mi-a rânduit Mie Tatăl Meu. acela este care Mă iubeşte. Păsările raiului pentru aleşii Tăi vor cânta: “Fericiţi cărora li s-au iertat fărădelegile şi cărora li s-au acoperit păcatele”. fiindcă între fiii Învierii neamul nostru l-ai chemat şi l-ai mântuit. ascunse în adâncul cuvintelor Tale. ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea” ne-ai descoperit. Doamne. În corturile drepţilor îi vei aşeza când vor cânta: Aleluia! Icosul al 3-lea Slavă Ţie. Doamne. Slavă Ţie.pescuit. Slavă Ţie. iar cel ce Mă iubeşte pe Mine. Doamne. Doamne.

fiindcă Adevărul din cuvântul Tău în taină ne-a sfinţit. Iisuse Hristoase. ca o minune ne-a sfinţit. Slavă Ţie. fiindcă am cântat: Aleluia! Icosul al 4-lea Slavă Ţie. Iisuse Hristoase. Doamne. fiindcă de orbire ochii minţii şi cugetului nostru i-ai vindecat şi să Te vedem voie ne-ai dat. viu va fi în veci” ne-ai dăruit. De aceea. rămâneţi întru iubirea Mea” Biserica Ta Ortodoxă ai întemeiat. la Cina cea de Taină neai chemat şi în Cartea Vieţii numele noastre le-ai însemnat. pe care ca nişte valuri demonii şi duşmanii Tăi peste noi le-au aruncat. Doamne. fiindcă ne-ai îndreptat: “Dacă păziţi poruncile Mele. veţi rămâne întru iubirea Mea. ascunsă în vorba: “cine mănâncă din pâinea aceasta. Domn al Iubirii. Te-au sculat şi Te-au rugat. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă iubirea Ta. Slavă Ţie. Iisuse Hristoase. Fiul lui Dumnezeu. Doamne. tot aşa noi Te-am rugat să potoleşti furtunile. Slavă Ţie. Domn al Iubirii. Iisuse Hristoase. Slavă Ţie. Doamne. fiindcă pe noi cuvântul Tău: “pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu”. Iisuse Hristoase. fiindcă un loc şi un nume nou între fiii Împărăţiei ne-ai pregătit şi ne-am bucurat. Iisuse Hristoase. revoluţiile şi nenorocirile lumii. Slavă Ţie! Condacul al 4-lea Slavă Ţie. să ne luăm crucea şi să-Ţi urmăm Ţie ne-ai poruncit. fiindcă Tatălui Ceresc şi îngerilor Tăi ne-ai mărturisit. Slavă Ţie.lepădăm de sine. războaiele. după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui”. aşa cum de furia valurilor şi furtunii apostolii Tăi s-au speriat. Slavă Ţie. fiindcă pe Legea Iubirii ca o minune ascunsă în cuvântul Tău: “Precum M-a iubit pe Mine Tatăl. Doamne. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. Doamne. iar la porunca Ta marea şi vânturile au stat şi toţi s-au mirat. Slavă Ţie. aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Doamne. Doamne. Te iubim şi Îţi mulţumim. De 70 . Iisuse Hristoase. Doamne. ca o corabie în care pe ucenicii Tăi i-ai adunat.

dependenţa noastră de Tine am aflat şi cu iubire Te-am ascultat. Doamne. ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul” iar noi pentru tot neamul creştin ortodox ne-am rugat. Iisuse Hristoase. cum să aducem roadă ne-ai arătat. de aceea. fiindcă ne-ai învăţat: ”Eu sunt viţa. Iisuse Hristoase. pentru că Eu Mă duc la Tatăl” mântuirea. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. ne-ai îndemnat: “ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină”. Doamne. fiindcă ne-ai îndemnat: “Orice veţi cere întru Numele Meu. Tatăl Ceresc ne-a curăţat. Domn al Iubirii. Slavă Ţie. Doamne. care au înmulţit talanţii. Iisuse Hristoase. Slavă Ţie. fiindcă prin învăţătura Ta: “fără Mine nu puteţi face nimic”. va face şi el lucrările pe care le fac Eu” ne-ai lăsat. cu credinţă şi cu uleiul faptelor sfinte Te-am primit şi porunca Ta: “Să nu se tulbure inima voastră. sfinţirea. dar şi în sufletele noastru ai venit. Cu iubire. desăvârşirea şi îndumnezeirea neamului nostru a însemnat. Slavă Ţie. va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi şi vom veni la El şi vom face locaş la el”. Eu voi face” de duşmani şi de demoni ne-a salvat. Iisuse Hristoase. Doamne. fiindcă pentru noi cuvântul Tău: “mai mari decât acestea va face. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. Slavă Ţie. fiindcă făgăduinţa Ta: “Dacă veţi cere ceva în numele Meu. Iisuse Hristoase. fiindcă făgăduinţa Ta: “cel ce crede în Mine. fiindcă adâncul minunilor Tale ascunse în cuvântul Tău: “Dacă Mă iubeşte cineva. Slavă Ţie! Condacul al 5-lea Slavă Ţie. Mielul lui Dumnezeu. Iisuse Hristoase. Slavă Ţie. Doamne.aceea să intrăm în bucuria Ta ca slugile vrednice. fiindcă prin cuvântul Tău: “Cel ce rămâne în Mine şi Eu în el. Iisuse Hristoase. Slavă Ţie. voi sunteţi mlădiţele”. Doamne. iar noi am cântat: Slavă Ţie. ca să aducem roadă sfântă. De aceea în Biserica Ta Ortodoxă. Slavă Ţie. aceea voi face. Doamne. credeţi în Dumnezeu şi credeţi şi în Mine” am împlinit şi am cântat: Aleluia! 71 . Doamne. acela aduce roadă multă”.

Icosul al 5-lea Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă făgăduinţele Tale: “În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt” şi “Mă duc să vă gătesc loc”, dar mai ales cuvântul Tău: “iar voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu”, de nădejde, de credinţă şi de iubire inimile noastre le-a umplut, iar cu îndreptarea Ta: ”Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” ca o minune ne-a luminat şi de aceea Îţi vom cânta: Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă ai rostit: “Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc” când pe ucenicii Tăi i-ai bucurat şi că eşti Învăţătorul nostru cel Unul Născut ne-ai învăţat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă prin învăţătura Ta: “Să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei” poruncile Tale le-am ascultat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă ne-ai zis: “Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele Meu”, iar noi pentru mântuirea şi sfinţirea neamului nostru ne-am rugat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă puterea cuvintelor Tale ne-ai dat: “Cereţi cele ce voiţi şi se va da vouă” ca o minune am aflat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă făgăduinţa Ta: “Mă duc şi voi veni la voi” minunea şi Taina Înălţării ne-a arătat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă ne-ai descoperit: “Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul”, de aceea rugăciunea domnească ne-ai lăsat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă: “orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă” am aflat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă exemplul Tău: “Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit, aşa fac” ni l-ai dat, când pe cruce, ca o minune, ceea ce ai rostit ai împlinit. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, slavă Ţie!

72

Condacul al 6-lea Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Învierii, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă minunea Învierii ne-ai arătat, când pe fiica lui Iair, ca s-o trezeşti din somnul cel de moarte, ai strigat: “Talita kumi”. De aceea noi ca să împlinim porunca Ta: “Să vă iubiţi unii pe alţii” Te rugăm să rosteşti cuvântul Tău cel dumnezeiesc pentru biserica Ta din apus, care ca Biserica din Sardes a murit, s-a despărţit, în erezii s-a rătăcit. Urâciunea pustiirii bisericile Tale din apus le-a golit, sufletele le-a împietrit. Spinii duhului lumesc sămânţa Ta au înăbuşit, de aceea n-a mai rodit, încât ca să-i înviezi rosteşte ca pentru fiul văduvei din Naim: “Tinere, ţie îţi zic, scoală-te.”, trezindu-i pe copiii şi tinerii, care au inimi curate, ca să împlineşti făgăduinţa că din gura pruncilor lauda Ta ai pregătit, iar ei să-Ţi cânte: Aleluia! Icosul al 6-lea Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Învierii, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă minunile ascunse în cuvintele Tale: “Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu” ne-ai lăsat, pentru ca porunca Ta: “Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” să o putem realiza. Pe toţi demonii, duşmanii, ucenicii lui Antichrist, tâlharii, sinagogile satanei, conducătorii neamurilor, care provoacă războaie, revoluţii, tâlhării, să-i putem certa, lega, alunga, pentru ca la cea de-a doua venire a Ta să Te putem cu iubire şi slavă întâmpina, când vom cânta: Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă din moartea cea veşnică ne-ai înviat şi biruinţa Ta asupra morţii ne-ai dat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă din lumea păcatului şi a morţii ne-ai salvat, de omorârea cea duhovnicească ne-ai scăpat şi cu Taina Învierii ne-ai binecuvântat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă izvorul Vieţii Veşnice l-am aflat şi pe Tine, Pomul Vieţii Veşnice, ca un dar minunat Tatăl Ceresc ne-a dat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă prin minunea cea dumnezeiască a Învierii Tale între fiii Învierii ne-ai chemat.

73

Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă prin Învierea Ta peceţile lui Caiafa, puse pe piatra mormântului Tău, n-ai stricat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă nouă Chipul Tău cel minunat pe giulgiu împrimat ni L-ai lăsat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă din muritori în nemuritori ne vei schimba şi în veşmântul de nuntă al Luminii ne vei îmbrăca. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Învierii, Slavă Ţie! Condacul al 7-lea Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Împărat al Slavei, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă minunea zidirii Bisericii Tale pe Sfântul Tău mormânt ai rânduit. De aceea pentru găsirea şi înălţarea Sfintei Tale Cruci, la vremea înnoirii, pe sfinţii împăraţi Constantin şi Elena i-ai adus. Templele păgâne şi idolii le-au dărâmat. Sfintele locuri le-au curăţat. Bisericile Tale le-au zidit şi înfrumuseţat. Sfânta Sfintelor ai reclădit şi în ea ne-ai chemat. Pogorârea Duhului Sfânt la Sfintele Paşti ale ortodocşilor se înfăptuieşte ca o minune, regulat. De aceea tot poporul dreptcredincios ortodox, cu harul Duhului Sfânt l-ai sfinţit şi a cântat: Aleluia! Icosul al 7-lea Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Împărat al Slavei, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă darul minunat al zidirii Sfintei Tale Biserici numită Martirion pe Golgota şi Sfântul Tău Mormânt ni l-ai dat, norod fără număr şi arhierei de pretutindeni la sărbătoarea înnoirii ai adunat, Sfintele Tale Slujbe şi Taine ai rânduit să se facă regulat, de aceea toată suflarea creştinească Te-a lăudat: Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Împărat al Slavei, fiindcă locul Tău sfânt l-ai înnoit, l-ai curăţit, l-ai sfinţit şi l-ai preaslăvit. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Împărat al Slavei, fiindcă cetatea Ierusalimului, prin grija împăratului Constantin, ai reclădit, ai înfrumuseţat şi ai înălţat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Împărat al Slavei,

74

fiindcă praznicul înnoirii Bisericii Tale din Ierusalim, care este mama Bisericilor Tale din toată lumea, ca o minune s-a păstrat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Împărat al Slavei, fiindcă prin înnoirea Bisericii Tale, sufletele noastre o temelie de lumină au căpătat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Împărat al Slavei, fiindcă să vii cu slavă la momentul Parusiei, în Sfântă Ziua Ta, poporul Tău cel sfânt şi credincios Te-a aşteptat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Împărat al Slavei, fiindcă să legi pe Antichrist şi să-i alungi pe toţi demonii şi duşmanii Tăi Te-am rugat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Împărat al Slavei, fiindcă rugăciunile noastre le-ai ascultat, pe slujitorii Tăi ca duhuri şi ca o pară de foc i-ai înălţat şi cum să Te întâmpine cu slavă la cea de-a doua venire a Ta i-ai învăţat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Împărat al Slavei, Slavă Ţie! Condacul al 8-lea Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Iubirii, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă minunea Sfintei Tale Cruci ca poartă a Împărăţiei Tale ne-ai lăsat şi ca armă împotriva diavolilor în mâinile noastre ne-ai dat. Din semn de osândă şi de chin pentru păcătoşi, în semn de iubire, de cinste şi de slavă Sfânta Ta Cruce, Ierusalimul cel ceresc să-l lumineze, ca un soare ai aşezat. Poruncile Legii Iubirii în ea le-ai adunat. Prin Sfânta Cruce o lume sfântă, cerească şi veşnică ai întemeiat. Cu o răbdare, iscusinţă, înţelepciune, milă, iubire fără margini, pe fiecare dintre noi să ne purtăm crucea ne-ai învăţat, ne-ai ajutat. De aceea Ţi-am cântat: Aleluia! Icosul al 8-lea Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Iubirii, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă pe Calea Sfintei Cruci credinţa ne-ai învăţat şi călăuză pentru noi ai stat. Pe scara Adevărului Sfintei Cruci, treaptă cu treaptă, purtând crucea neamului nostru am urcat. La treapta a treizecea icoana Ta vie ne-a întâmpinat. Ca o poartă a Împărăţiei în noi înşine pe Tine Te-am aflat. Pe marama sufletului nostru chipul Tău cel minunat

75

asemănarea cu Tine ne-a dat şi bucurându-ne am cântat: Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă porunca: “Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul Tău din toată inima Ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău” stând pe cruce ai împlinit, când pentru noi, ascultând porunca Tatălui Ceresc, Te-ai jertfit. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă porunca: “Să vă iubiţi unii pe alţii” pe cruce fiind pironit ai împlinit, atunci pe Sfânta Ta Maică ai ocrotit şi ai înfiat pe ucenicul cel iubit. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă porunca: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” ai înfăptuit, când pe cruce tâlharului, care s-a pocăit, intrarea în rai i-ai făgăduit. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă porunca: “Iubiţi pe duşmanii voştri” ai împlinit, când pe sutaşii Longhin şi Corneliu între sfinţi i-ai rânduit. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă prin Sfânta Cruce, taina mântuirii noastre ai înfăptuit. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă semnul Sfintei Cruci pentru cei ce se osândesc este nebunie, iar pentru cei ce se mântuiesc este puterea lui Dumnezeu. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă împăratului Constantin minunea şi semnul Sfintei Cruci din stele pe cer i-ai arătat şi prin cuvintele: “In hoc signo vincens” victoria în război i-ai dat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Iubirii, Slavă Ţie! Condacul al 9-lea Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Lumina Lumii, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă atunci când pe muntele Taborului cu ucenicii Tăi Te-ai urcat, în slava Ta Te-ai arătat. Credinţa că eşti Fiul lui Dumnezeu, ca a sfântului apostol Petru, în noi ai semănat. Nădejdea că eşti Mesia cel aşteptat, ca a sfântului apostol Iacob, în noi ai luminat. Iubirea Ta cea dumnezeiască ca un rug al rugăciunii, aşa cum a avut-o sfântul apostol Ioan, în noi ai păstrat. De aceea minunea dumnezeiască a chipului Tău pe marama sufletului nostru ai imprimat. Pe sfinţii apostoli, dar şi pe noi, de dumnezeiască rânduială a Sfintelor Tale Patimi, a Învierii şi a Înălţării ne-ai încredinţat, când cu sfinţii

76

prooroci Moise şi Ilie ai discutat, când glasul Tatălui Ceresc Tea mărturisit, iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 9-lea Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Lumina Lumii, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă pentru Tine Tatăl Ceresc de trei ori a mărturisit că eşti Fiul Său Cel Iubit, întru Care să ne mântuiască, să ne sfinţească, să ne desăvârşească, să ne îndumnezeiască a binevoit. De aceea pe pământ, făgăduinţa dată lui Adam ai împlinit. De orbirea cea sufletească şi trupească, de lepra păcatelor, de surzenia cugetului ne-ai vindecat, iar noi Ţi-am cântat: Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă porunca Tatălui Ceresc din iubire, jertfindu-Te pe cruce, ai ascultat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă întru Tine pe noi oamenii cu toată creaţia le-ai luat şi Tatălui Ceresc le-ai redat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă de patimi, de duşmani, de secte şi de demoni ne-ai apărat, când pacea întru Tine ne-ai dat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă în noi ca prin uşile închise ai intrat şi, ca pe sfinţii apostoli, să fim ucenicii Tăi, ne-ai chemat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă să trăim cuvintele şi poruncile Tale din Sfânta Evanghelie ne-ai învăţat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă prin Tine destinul nostru cel ceresc şi slujbele cele cereşti le-am căpătat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă să trăim minunile Tale cereşti ne-ai binecuvântat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Lumina Lumii, Slavă Ţie! Condacul al 10-lea Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Arhiereul cel Ceresc, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă minunile Sfintelor Taine pentru noi le-ai rânduit. De aceea când la Iordan sfântul Ioan Te-a botezat, Duhul Sfânt ca un porumbel S-a arătat, glasul Tatălui Ceresc mărturie despre Tine a dat, nouă minunea Preasfintei Treimi ca o Taină de neînchipuit ne-ai descoperit.

77

Rânduiala Tainei întru Preasfânta Treime să fim botezaţi ai poruncit. Veşmântul de nuntă, crucea şi îngerul de pază, ca nişte daruri minunate le-am primit. Minunile spălării sufletelor cu apă vie, îmbrăcarea în veşmântul cel ceresc, ungerea cu mirul cel dumnezeiesc pentru sfinţii, mucenicii şi cuvioşii Tăi le-ai pregătit şi după momentul adormirii le-ai dăruit. De aceea cu îngerii în cer Ţi-au cântat: Aleluia! Icosul al 10-lea Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Arhiereul cel Ceresc, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă prin Taina Nunţii numele cel nou şi locul din cer ni le-ai pregătit, aşa cum ai făgăduit. Tatăl Ceresc nume stelelor noastre a dat, căci ele sunt universul nostru cel lăuntric, pentru care ne-a creat. Prin Taina Mirungerii, peceţile Duhului Sfânt pe sufletele noastre ai aşezat, ca semn că în mâna Ta ne-ai luat, iar noi am cântat: Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă prin Tine, întru Tine, credinţa cea adevărată din Duhul Bunei Credinţe la Taina Sfântului Botez în inimă ne-ai aşezat şi Tu, ca un Prunc minunat, în noi ai venit şi ai stat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă prin Taina Sfântului Maslu de toate bolile trupeşti şi sufleteşti ne-ai vindecat, căci Duhul Sfatului în noi a vegheat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă prin Taina Spovedaniei cuvântul Tău: “Mă milostivesc către cine vreau să Mă milostivesc” ni l-ai dat şi cu Duhul Înţelepciunii ne-a luminat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă prin Taina Sfântului Mir cu Semnul Sfintei Cruci ne-ai pecetluit şi Duhul Tăriei ne-a însemnat, pentru ca duhurile rele să nu găsească în noi loc de intrat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă prin Taina Nunţii din Duhul cel Sfânt sufletul nostru pentru cer l-ai făcut şi s-a întrupat, de aceea neamul nostru rodul cel sfânt Ţie Ţi l-a închinat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă prin Taina Sfintei Euharistii botezul cu foc ni l-ai dat, mădulare ale Sfântului Tău Trup ne-ai făcut şi pe Calea cea luminată prin Duhul Cunoştinţei la cer ne-ai luat.

78

Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă prin Taina Preoţiei Sfintele Taine le-ai lucrat, din noi un neam sfânt şi preoţesc ai făcut, când pe treptele Adevărului Tău Duhul Înţelegerii ne-a ridicat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Arhiereul cel Ceresc, Slavă Ţie! Condacul al 11-lea Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Domnul cel Tare şi Puternic, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă minunea înălţării noastre pe Calea cea luminată la cer, prin Înălţarea Ta la cer neai dat, când ca Domn Tare şi Puternic pe tronul Slavei Tale Teai înălţat şi îngerii Tăi au strigat: “Ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca să intre Împăratul Slavei!” şi porţile cerului deschise pentru Biserica Ta luptătoare de două mii de ani au stat. Sfânta Cruce ca o poartă la cer ne-ai lăsat. Pe aripile ei o armată de mucenici la cer ai ridicat. Cu drag cheile Împărăţiei Cerului, Sfintele Taine, în mâna sfinţilor apostoli le-ai lăsat şi prin ei, prin episcopii şi preoţii Tăi, făgăduinţa Darurilor Duhului Sfânt ne-ai dat. Iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 11-lea Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Domnul cel Tare şi Puternic, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă prin pogorârea Ta porţile iadului le-ai sfărâmat. Neamul omenesc din moartea cea veşnică a sufletului l-ai salvat. Cheile adâncului în mâna Ta leai păstrat, pentru ca demonii pe episcopi, pe preoţi, pe oameni să nu-i poată înşela, încât cu blesteme în iad pe cei păcătoşi să nu-i poată alunga. Noi pentru înţeleapta şi dumnezeiasca Ta rânduială ne-am bucurat şi am cântat: Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă o cale prin vămi pentru cei păcătoşi şi o cale luminată la cer pentru cei curaţi, sfinţiţi şi luminaţi, ai lăsat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă darul lacrimilor, care spală prin pocăinţa cea adevărată sufletul, ca un botez minunat, ne-ai dat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă în Cartea Vieţii Mielului numele noastre le-ai scris şi luminile ascunse, ca o taină a sufletelor noastre, în numele noastre le-ai aşezat.

79

când pe demoni i-au alungat. sfinţilor. Ei cu râvnă. când în ape adânci i-au aruncat. dar au ieşit şi s-au arătat. iubire. Doamne. Doamne. dar ei de moarte. fiindcă făgăduinţa Ta. şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea. Iisuse Hristoase. Slavă Ţie. domnia în cer şi pe pământ ai luat. Slavă Ţie! Condacul al 12-lea Slavă Ţie. fiindcă toate încercările pentru sufletele noastre le-ai cumpănit. Iisuse Hristoase. Domnul cel Tare şi Puternic. ca un soare. fiindcă prin milioanele de minuni. ai înfăptuit. peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi” prin ei ai împlinit. Iisuse Hristoase. când capetele cu săbii le-au tăiat. fiindcă darul minunilor în mâna apostolilor. de încercări. de a ne trimite pe Mângâietorul. Doamne. Te iubim şi Îţi mulţumim.Slavă Ţie. Doamne. când pe cruci i-au răstignit. iar cel ce nu va crede se va osândi. Fiul lui Dumnezeu. Iisuse Hristoase. credinţă. fiindcă strategia luptelor noastre ai stabilit şi de aceea în luptele cu trupul. la Tatăl Ceresc Te-ai înălţat. De aceea porunca Ta: “Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. ucenicilor. fiindcă atunci când. mucenicilor. nu s-au înspăimântat. De aceea cu toţii am rostit: Aleluia! Icosul al 12-lea Slavă Ţie. lumea şi demonii am biruit. Doamne. smerenie şi evlavie pentru slava Ta au lucrat. se va mântui. de aceea prin El ne-ai învăţat. Slavă Ţie. Iisuse Hristoase. Fiul lui Dumnezeu. prin ele neai învăţat şi ne-ai măsurat. Doamne. când la fiare i-au aruncat. când cu ghete de fier i-au încălţat. când băuturi otrăvitoare le-au dat. Iisuse Hristoase. cuvioşilor şi a aleşilor Tăi ai aşezat. cel ce va crede şi se va boteza. Iisuse Hristoase. Slavă Ţie. în limbi noi vor grăi. iar celor ce vor crede le vor urma aceste semne: în numele Meu demoni vor izgoni. Te iubim şi Îţi mulţumim. ne-ai luminat şi ne-ai întărit. Doamne. nu-i va vătăma. când în cuptoare de foc au stat şi nu i-au vătămat. 80 . Slavă Ţie. pe care sfinţii Tăi le-au arătat.

ci cu tărie le-au înfruntat, iar noi am cântat: Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă aşa cum la moartea Ta pe cruce soarele s-a întunecat, tot aşa înainte de a doua venire lumina soarelui de pe pământ se va lua şi demonii pe oameni îi vor înspăimânta, dar lângă noi îngerii Tăi vor veghea. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă atunci când apele mării ca nişte ziduri se vor înălţa şi de vuietul valurilor ei oamenii de frică vor muri sau vor striga, îngerii Tăi ne vor apăra. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă atunci când vietăţile mării vor ţipa, iar fiarele pădurilor la un loc se vor aduna, aşteptând venirea Ta, noi ne vom bucura. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă atunci bogaţii aurul îl vor arunca, conducătorii lumii în peşteri să se ascundă vor alerga, Tu pe noi în cer ne vei lua. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă atunci când, cu foc din cer şi cu urgiile Tale, pământul, oamenii şi toată creaţia pentru păcate le vei certa, pe noi ne vei separa şi departe vom sta. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă atunci când armata cea cerească pe toţi păgânii, tâlharii, ateii, rătăciţii în sinagogile satanei, îi vor lovi şi osândă vor căpăta, Tu pe noi la Tine ne vei lua. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă atunci când pe tronul Tău de slavă vei veni, noi cu iubire şi cu slavă Te vom întâmpina, dar cei ce semnul lui Antichrist vor purta, în iezerul de foc se vor arunca. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Slavă Ţie! Condacul al 13-lea Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă eşti minunea minunilor: Fiul lui Dumnezeu – în cer şi Fiul Omului – pe pământ; Sfetnic Minunat şi Înger de Mare Sfat – în cer, Mielul lui Dumnezeu şi Mesia cel aşteptat – pe pământ; Arhiereul cel Ceresc şi Domn al Cerului şi al Pământului – în cer; Pâinea care s-a coborât din cer şi Calea, Adevărul şi Viaţa pentru noi – pe pământ; Cel ce întru Tine, ca mădulare ale Trupului Tău cel Sfânt, ne-ai adunat odată cu

81

toată creaţia şi Tatălui Ceresc ne-ai redat – în cer şi ca Domn al Milei, al Iubirii, pe Sfânta Cruce pentru noi ca jertfă Te-ai dat – pe pământ; Dumnezeu tare, biruitor şi Părinte al veacului ce va să fie – în cer, Mântuitorul şi Învăţătorul unic – pe pământ; Domn al Păcii şi Lumina Lumii –în cer, Judecătorul şi Sfântul lui Israel – pe pământ; de aceea, împreună cu Puterile Cereşti şi cu toţi sfinţii Te-am lăudat: Aleluia!

RUGĂCIUNEA DE TAINĂ
Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Tainei, Cel care ne-ai învăţat cuvintele: „Dacă în ochiul tău va fi lumină şi tot trupul tău va fi luminat” şi de aceea cu lucrarea minţii în inimă ne-ai binecuvântat. Căci ochiul sufletului este mintea. De aceea atunci când mintea noastră se identifică prin rugăciune cu lumina ascunsă în cuvântul Tău, atunci toată făptura noastră trăieşte taina schimbării la faţă, aşa cum ne-ai arătat această taină pe Muntele Taborului. De aceea, Doamne, Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne Lumina Ta, fiindcă Tu eşti Lumina Lumii şi fă-ne fii ai Luminii ca să putem veni la Tine pe Calea cea luminată şi nu prin vămile văzduhului. Dăruieşte-ne veşmântul de nuntă al harului Duhului Sfânt ca să putem veni la tronul Tău de slavă, la Cina cea de Taină a nunţii Tale, să putem avea un loc şi un nume nou veşnic şi nemuritor mai preţios decât fii şi fiice, aşa cum au fost cuvântul şi făgăduinţa Ta către credincioşii Tăi.

82

ACATIST PENTRU TAINA MINUNILOR DOMNULUI IISUS HRISTOS
“Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii”
(Matei, 25, 34)

83

84

Condacul 1 Aleluia! Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel care eşti Calea Preasfintei Treimi, Scara Adevărului care sfinţeşte, ca să ne schimbăm din muritori în nemuritori, din păcătoşi în credincioşi, din întunecaţi în luminaţi, din neştiutori în adânc cunoscători ai Tainelor Împărăţiei, din nesimţiţi şi împietriţi în slujitori rugători iscusiţi, pentru ca prin Tine, Poarta Oilor în viaţa cea veşnică să putem intra şi cu adâncă smerenie Te vom ruga: Doamne, Iisuse Hristoase, mântuieştene, sfinţeşte-ne, desăvârşeşte-ne şi înfiază-ne! Icosul 1 Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Cerului şi al Pământului, biruitorul iadului şi al morţii, fă-ne pe noi fii ai Învierii, ca să scăpăm de moartea cea de a doua, care este veşnică. Cel ce eşti Lumina Lumii fă-ne pe noi fii ai Luminii, ca să putem trece peste fluviul de foc, prin care se vor încerca la sfârşitul veacurilor toate sufletele. De aceea doar slujitorii Tăi care vor fi ca o pară de foc să treacă vor putea şi vor cânta: Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care eşti Începutul şi Sfârşitul, şi ne vindecă de orbirea sufletelor, minţilor şi cugetelor, ca să Te putem vedea în tot locul şi în toată vremea. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce eşti Alfa şi Omega, şi ne vindecă de surzenie urechile conştiinţei şi cugetului, ca să auzim chemarea Ta la Cina cea de Taină din Împărăţia Ta. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Învăţătorul cel ceresc, ca să ne lepădăm de sine, să ne luăm crucea neamului, încât cu credinţă şi evlavie să Te putem urma. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Îngerilor, ca să ne faci duhuri ca pe îngerii Tăi, fiindcă de toate patimile trupului şi sufletului ne-am lepădat şi în lumină la faţă sufletele noastre le-ai schimbat. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Puterilor Cereşti, alungă toate duhurile necurate de la noi, ca să fim neamul Tău sfânt şi preoţesc. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cuvântul
85

lui Dumnezeu, dă-ne putere, iscusinţă, mijlocul şi ajutorul ca toate poruncile mântuirii, sfinţirii, desăvârşirii şi înfierii să le putem lucra. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui Ceresc, şi dăruieşte-ne un loc şi un nume nou veşnic şi nepieritor mai de preţ decât fii şi fiice, ca semn că ne-ai trecut la dreapta Ta. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, şi dăruieşte-ne taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută! Condacul al 2-lea Aleluia! Doamne, Iisuse Hristoase, Apărătorul cel Tare şi Puternic, Cel care ai toată puterea în cer şi pe pămţânt, de aceea ai dat cheile Împărăţiei Tale în mâna Sfinţilor Apostoli şi prin Taina Preoţiei slujitorilor Tăi, ca să lege şi să dezlege toate cele de pe pământ şi în cer. Dar ai păstrat în mâna Ta cheile iadului şi ale morţii, pentru ca să ne aperi de toate cursele, ispitele, loviturile, nenorocirile, războaiele, dezastrele, legăturile, vrăjile aduse asupra noastră de demoni, duşmani, sinagogile satanei. Pentru ca la cea de a doua venire a Ta să Te putem întâmpina şi să Te putem ruga: Doamne, Iisuse Hristoase, mântuieşte-ne, sfinţeşte-ne, desăvârşeşte-ne şi înfiază-ne! Icosul al 2-lea Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care Sfinţilor Apostoli leai poruncit: „Luaţi Duh Sfânt!”, trimite după făgăduinţa Ta pe Mângâietorul, Cel pe care lumea nu-L poate vedea şi primi, dar care întru noi veşnic va sta. La faţă sufletele şi trupurile noastre le va schimba. În veşmântul de nuntă al harului ne va îmbrăca. Când vom adormi îngerii Tăi pe calea cea luminată ne vor purta. Sufletele noastre cu apă vie le vor curăţa. Veşminte de cinste ne vei da, ca să putem veni în faţa Ta şi vom cuvânta: Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care toate proorociile le-ai împlinit şi pe prooroci, drepţi, mucenici, cuvioşi, în împărăţia Ta i-ai primit şi un loc le-ai rânduit. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care pentru sfinţii apostoli, ierarhi, ucenici, preoţi monahi şi monahii un Templu în Împărăţia Ta ai zidit.

86

Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care eşti Mirele cel dumnezeiesc Căruia Tatăl cel Ceresc o cetate, o Împărăţie Ţi-a dăruit şi ca o Mireasă pentru nunta cea veşnică Ţi-a pregătit. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel cu îndelungă răbdare neamul Tău cel ceresc, sfânt şi preoţesc, ai ales, ai încercat, ai sfinţit şi desăvârşit. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Învăţătorul cel minunat şi iscusit, Cel care să facem pildele talanţilor, minelor şi minunilor Tale ne-ai învăţat, ne-ai ajutat şi ne-ai îngăduit. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Arhiereul cel Ceresc, Cel care Sfintele Taine le-ai întemeiat, de aceea Te rugăm primeşte sfintele rugăciuni ale sfinţilor şi slujitorilor Tăi pentru noi, ca semn că făgăduinţele Tale pentru noi le-ai împlinit. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, şi dăruieşte-ne Taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută! Condacul al 3-lea Aleluia! Doamne, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, Te iubim şi Te rugăm să ne ridici pe noi din toate durerile, bolile, nevoile, neputinţele. Să ne izbăveşti de moartea cea de a doua. Să pogori asupra noastră mila, pronia şi iubirea Ta cea dumnezeiască. Să faci din noi neamul Tău cel sfânt şi preoţesc. Să conduci corabia Bisericii Ortodoxe prin furtunile lumii la limanul Împărăţiei Tale, ca să putem striga: Doamne, Iisuse Hristoase, mântuieşte-ne, sfinţeşte-ne, desăvârşeşte-ne şi înfiază-ne! Icosul al 3-lea Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce ai înviat pe Lazăr, pe fiica lui Iair, pe fiul văduvei din Naim, ca să ne arăţi că ai putere asupra morţii, păcatului şi iadului, ridică-ne pe noi din mormântul trupurilor noastre. Fă din ţărâna mormintelor noastre scară la cer, întăreşte pe îngerii noştri păzitori, ca să nu cădem în ispite pierzătoare de suflet. Te rugăm să ne dai putere asupra demonilor să-i alungăm, să-i legăm. Fă să se împlinească făgăduinţa Ta, că ne vei da putere să păşim peste

87

şerpi şi peste scorpii, încât să putem zice aşa: Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce ai întărit pe sfinţii Tăi mucenici, încât cu bucurie viaţa lor Ţi-au dăruit. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care pe sfinţii ierarhi să păstorească turma aleşilor Tăi i-ai învrednicit şi prin ei neamul Tău l-ai sfinţit. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care pe sfinţii cuvioşi cu mucenicia inimii i-ai obişnuit şi rodul de treizeci al faptelor de mântuire, rodul de şaizeci al rugăciunilor de sfinţire şi rodul de o sută al rugăciunilor de slăvire Ţi-au adus şi Ţi-au dăruit, de aceea rugăciunile lor pentru noi le-ai primit. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Milei, Ce care cu duioşie ne-ai iertat, de toate păcatele ne-ai curăţat şi între fiii Învierii ne-ai rânduit. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Chipul cel dumnezeiesc, Cel care ca să ne redai chipul şi asemănarea cu Tine în lume ai venit. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Pâinea care s-a pogorât din cer, Cel care prin Taina Sfintei Euharistii de moartea cea veşnică ne-ai izbăvit şi ca să fim fii ai Împărăţiei pentru noi Te-ai jertfit. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care poruncile mântuirii, sfinţirii, desăvârşirii şi înfierii pentru noi leai rostit şi prin ele o Cale la cer pentru noi ai rânduit. Binecuvântează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, şi dăruieşte-ne taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută! Condacul al 4-lea Aleluia! Doamne, Iisuse Hristoase, Mesia cel aşteptat, Cel care prin toţi proorocii drumul vieţii Tale l-ai anunţat. Din Preasfânta Fecioară trup omenesc ai primit, aşa cum Isaia a grăit. În Betleem Te-ai născut şi în Egipt de Irod ai fugit. Apoi în Nazaret, ca să fii nazareu, ai venit şi în Galileea lumina Ta a strălucit. În Templul din Ierusalim învăţătura Ta ai rostit, de aceea fariseii, saducheii şi irodiadii Te-au ispitit. Dar noi cu sfinţii Te-am cinstit, Te-am slăvit, Te-am iubit şi am rostit: Doamne, Iisuse Hristoase, mântuieşte-ne, sfinţeşte-ne,

88

Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. Binecuvântează-ne. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina şi mucenicia inimii. Cel care din Sfânta Cruce poarta cerului ai făurit şi pe sfinţii Petru şi Pavel să o păzească i-ai rânduit. când ca un Prunc de lumină între noi ai venit şi Taina Naşterii Tale întru noi şi pentru noi ai săvârşit. Doamne. aşa cum către Nicodim să grăieşti ai binevoit şi prin Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Iisuse Hristoase. Cel care cu mâinile Tale toate le-ai creat şi prin Sfintele Taine o lume a sfinţilor Tăi ai plămădit şi ai binecuvântat. Cel care Taina Sfântului Tău Trup şi Scumpului Tău Sânge ne-ai dat şi pe noi ne-ai sfinţit. Doamne. Binecuvântează-ne. Iisuse Hristoase. iar noi am grăit: Binecuvântează-ne. ne-ai înfiat. Binecuvântează-ne. Doamne. Cel care Tatălui Ceresc pentru noi Te-ai rugat şi ca să pregăteşti sălaşuri pentru sfinţii Tăi la cer Te-ai înălţat. Doamne. icoana Ta sfântă ne-ai dăruit. Binecuvântează-ne. ca să intri pe poarta inimii întru noi şi să faci împărăţia Ta cea preoţească în noi şi pentru noi. Doamne. Iisuse Hristoase. cu o Lumină din Lumină. Minunea minunilor. Doamne. Fiul lui David. Binecuvântează-ne. Doamne. Cel care să vii întru noi cu Tatăl Ceresc şi cu Împăratul Ceresc ai făgăduit şi că Împărăţia Ta în noi este ne-ai descoperit.desăvârşeşte-ne şi înfiază-ne! Icosul al 4-lea Doamne. Doamne. Binecuvântează-ne. Iisuse Hristoase. Binecuvântează-ne. Cel care taina naşterii cea de a doua din Duh şi din apă ne-ai descoperit. Cel care din lumina Ta o lume şi un Templu în cer ai plămădit şi în ea pe sfinţii Tăi i-ai adunat şi i-ai primit. Doamne. Binecuvântează-ne. Iisuse Hristoase. ne-ai desăvârşit. ca să nu treacă decât cei pe care i-ai ales şi i-ai chemat. Iisuse Hristoase. şi dăruieşte-ne taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută! 89 . Iisuse Hristoase. Cel care eşti minunat între sfinţii Tăi. Iisuse Hristoase. Cel care cu mâinile străpunse de cuie pe cruce poruncile Legii Iubirii leai săvârşit şi timp de două mii de ani cu noi ai stat.

Iisuse Hristoase. aşa cum în grădina Ghetsemani pentru noi Te-ai rugat. Domn al Cerului şi al Pământului. ca oricine crede în El să nu piară. Doamne. Iisuse Hristoase. Doamne. ca semn că între fiii Împărăţiei un loc pentru noi ai pregătit 90 . fiindcă „Duhul însuşi mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu”. ci să aibă viaţă veşnică”. Iisuse Hristoase. Binecuvântează-ne. Biruitor al morţii şi al iadului. Iisuse Hristoase. ca semn că porunca Ta să fim fii ai Luminii am ascultat. Atoatevindecătorule. Doamne. De aceea prin Tine Duhul Înfierii ni s-a dat. sfinţeşte-ne. ca El să fie întâi născut între mulţi fraţi”. Pomul Vieţii Veşnice. Căci toată „făptura aşteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu” şi împreună cu noi să zică: „Doamne. iar noi ne-am bucurat şi am strigat: Binecuvântează-ne. Iisuse Hristoase. ca să Te putem vedea şi graiul inimii noastre. ca în taină să ne putem ruga. Doamne. Binecuvântează-ne. Cel ce chipul şi asemănarea cu Tine ni le redai. şi vindecă ochiul conştiinţei noastre. ascultă rugăciunile sfinţilor Tăi pentru noi. Binecuvântează-ne. Binecuvântează-ne. Iisuse Hristoase. şi dă-ne să gustăm din rodul nemuririi. încât pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat. dăruieşte-ne să venim la Tine pe calea cea luminată aduşi de îngerii Tăi. Doamne. Doamne. Lumina Lumii.Condacul al 5-lea Aleluia! Doamne. mântuieşte-ne. Iisuse Hristoase. dă-ne să fim fii ai Învierii. ca să fim duhuri ca îngerii Tăi şi pară de foc precum slujitorii Tăi. Iisuse Hristoase. Cel care ne-ai poruncit: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta. desăvârşeşte-ne şi înfiază-ne!” Icosul al 5-lea Doamne. Binecuvântează-ne. cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău”. Domn al Învierii. Cel care voia Tatălui Ceresc ai împlinit: „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea. Iisuse Hristoase. De aceea „cei pe care i-a cunoscut mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său. ca să scăpăm de moartea cea duhovnicească. Împăratul cel Preaslăvit.

Cel care înlături înşelarea de la cei ce Te caută cu inimă curată. dătătorul celor din cer. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. pizmei şi trufiei.şi ai păstrat. Iisuse Hristoase. ateii. Cel care ai îndepărtat de la noi lanţurile păcatelor şi patimilor. Binecuvântează-ne. dă-ne să trăim cuvântul Tău: „Fericiţi făcătorii de pace că aceia fii ai lui Dumnezeu se vor chema”. sfinţeşte-ne. şi dăruieşte-ne taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută! Condacul al 6-lea Aleluia! Doamne. Iisuse Hristoase. ca să fim cei despre care ai zis: „Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate. lepădaţii de la Biserica Ta Ortodoxă. Cel care ne vindeci rănile sufletelor aduse de demonii lenei. ca semn că de toate vicleniile. păgânii. Domn al Jertfei. Doamne. dăruieşte-ne credinţa cea adevărată. mâniei. şi ne ajută când vom fi prigoniţi şi loviţi ca să trăim cuvântul: „Fericiţi veţi fi când vă vor prigoni şi vor zice tot 91 . Dumnezeul cel adevărat. cursele şi loviturile lor ne-ai scăpat. De aceea Te rugăm hrăneşte-ne cu Pâinea cea coborâtă din cer. Te iubim şi Te rugăm să alungi de la noi toate sinagogile satanei. blestemaţii. Iisuse Hristoase. ca să fii mereu cu noi. aşa cum a fost făgăduinţa Ta şi să Te putem chema: Doamne. desăvârşeşte-ne şi înfiază-ne! Icosul al 6-lea Doamne. Iisuse Hristoase. Doamne. mântuieşte-ne. că aceia se vor sătura”. vino şi ia-ne în mâna Ta. Adapă-ne cu apa cea vie. Împăratul cel Preaslăvit. pe toţi vrăjitorii. Doamne. Iisuse Hristoase. achediei. Binecuvântează-ne. deschizătorul celor ce bat la uşa Împărăţiei Tale. dă-ne să împlinim porunca Ta: „Fericiţi cei milostivi că aceia se vor milui”. Iisuse Hristoase. Domn al Păcii. Binecuvântează-ne. Doamne. Doamne. ca să Te putem ruga: Binecuvântează-ne. Binecuvântează-ne. Iisuse Hristoase. Domn al Milei. Cel care cercetezi inimile şi ştii că duşmanii Tăi neamul nostru l-au lovit neîncetat. Binecuvântează-ne. Doamne. care mută muntele neamului nostru la Tine. desfrânării.

când ai rostit: „Fericiţi cei curaţi cu inima. ca să se împlinească ceea ce s-a proorocit: „Voi strânge laolaltă această mărturie şi voi pecetlui această învăţătură pentru ucenicii Mei”. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. Binecuvântează-ne. Cel care ne-ai poruncit: „Învăţaţi de la Mine că sunt blând şi smerit”. desăvârşeşte-ne şi înfiază-ne!” Icosul al 7-lea Doamne. Mântuitorule. că aceia vor vedea pe Dumnezeu”. căci „Fericiţi sunt ochii care văd ceea ce vedeţi voi” şi să rostim: 92 . sfinţeşte-ne. şi dăruieşte-ne taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută! Condacul al 7-lea Aleluia! Doamne. rugaţi-vă pentru cei ce vă fac necazuri” l-au împlinit şi nu ne-am răzbunat pe cei ce ne-au jefuit. Arhiereul cel Ceresc. Cu o răbdare nefirească pe Tine Te-am urmat şi Te-am ascultat. de aceea ne-ai învăţat: „Fericiţi cei săraci cu duhul că a lor este împărăţia cerurilor”. tâlhărit. Doamne. Doamne. Iisuse Hristoase. mântuieşte-ne. Iisuse Hristoase. De aceea am strigat: „Doamne. De aceea Te rugăm deschide-ne ochii cugetului şi conştiinţei ca să Te putem vedea. Iisuse Hristoase. Atoateştiutorule. Cel care de taina blândeţei ne-ai învrednicit: „Fericiţi cei blânzi că aceia vor moşteni pământul” Împărăţiei Tale şi moştenitori ai Slavei Tale să fim ai binevoit. Domn al Smereniei. Domn al Blândeţei. Doamne. Iisuse Hristoase. Cel care taina înţelegerii ne-ai dăruit. Cel care cu înţelepciune ne-ai învăţat: „Când ştiţi acestea fericiţi sunteţi dacă le veţi face” şi prin învăţăturile Tale să adunăm comoara sufletelor neamului nostru ne-ai ajutat. Binecuvântează-ne. Binecuvântează-ne. Iisuse Hristoase.cuvântul rău împotriva voastră minţind pentru Mine”. Binecuvântează-ne. când pentru noi ai rostit: „Fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud”. fiindcă timp de două mii de ani porunca Ta: „Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate că a lor este împărăţia cerurilor” putere să răbdăm neai dat. Doamne. Cel ce ridici păcatele lumii şi taina curăţiei ne-ai descoperit. De aceea cuvântul Tău: „Binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă.

Pentru că ne-ai zis: „Cel ce crede în Mine are viaţă veşnică iar cel ce nu ascultă de 93 . Iisuse Hristoase. care mută muntele neamului nostru la Tine. Doamne. Iisuse Hristoase.Binecuvântează-ne. Binecuvântează-ne. De aceea pentru mântuirea. iar cel ce nu va crede şi nu se va boteza se va osândi”. Binecuvântează-ne. care este duh şi viaţă. sfinţirea şi desăvârşirea noastră poruncile mântuirii. Cel care porunca Ta: „Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut” pentru noi ai rânduit şi în credinţa Ta ne-ai întărit. Iisuse Hristoase. Cel care ne-ai încredinţat: „Toate câte cereţi rugându-vă să credeţi că leaţi primit şi le veţi avea”. Iisuse Hristoase. ca să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate” ca semn că la nunta Ta cea cerească ne-ai chemat. Cel care taina mântuirii ne-ai dăruit când ai rostit: „Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui. Binecuvântează-ne. Te iubim. ne-ai dăruit. ne-am rugat. fiindcă toate cu înţelepciune le-ai făcut. i-ai curăţat. Mintea cea dumnezeiască şi Logosul întrupat. Doamne. Iisuse Hristoase. de aceea pentru credinţa. Cel care Cuvântul Tău. Binecuvântează-ne. Iisuse Hristoase. desăvârşirii şi înfierii ne-ai lăsat. Doamne. Binecuvântează-ne. de aceea ai rostit : „Cuvântul pe care l-am spus acela îl va judeca în ziua cea de apoi” pe acela care Te-a nesocotit. Doamne. Iisuse Hristoase. Cel care taina şi porunca intrării ne-ai dat: „Fericiţi cei ce spală veşmintele lor. Cel care ne-ai zis: „nimic nu va fi vouă cu neputinţă”. Doamne. Doamne. Atoatebinefăcătorule. i-ai luminat. Cel care pentru noi ai descoperit: „Căci iată împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”. Binecuvântează-ne. şi dăruieşte-ne taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută! Condacul al 8-lea Aleluia! Doamne. i-ai învăţat şi cu taina trezviei ne-ai înarmat: „Şi fericit este acela care nu se va sminti întru Mine”. Te slăvim şi Îţi mulţumim. Binecuvântează-ne. Doamne. Doamne. Iisuse Hristoase. De aceea lumea şi oamenii căzuţi în păcat i-ai salvat. sfinţirii. Iisuse Hristoase.

sfinţeşte-ne. căci fără Mine nu puteţi face nimic”. oare. Binecuvântează-ne. Iisuse Hristose. Binecuvântează-ne. căci taina darului Tău nu are sfârşit: „Căci celui care are i se va mai da”. mântuieşte-ne. Iisuse Hristoase. acela aduce roadă multă. ci să-i înviez pe ei în ziua cea de apoi”. iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei”. pentru ca noi crucea neamului s-o putem purta şi să Te putem urma. Binecuvântează-ne. Binecuvântează-ne. slugă bună şi credincioasă. Iisuse Hristoase. Cel ce rămâne în Mine şi Eu în el. Iisuse Hristoase. Doamne. Binecuvântează-ne. Doamne. cinci talanţi mi-ai dat. peste multe te voi pune. pe care a pus-o stăpânul peste slugile sale ca să le dea hrana la timp?” şi de aceea răspunsul cel bun l-am dat: Binecuvântează-ne. iar taina şi porunca sfintei râvne nu va înceta nici în Împărăţia Ta. Cel care ca pe ucenicii Tăi ne-ai învăţat: „Fericiţi veţi fi. să nu pierd nici unul. Doamne. fiindcă hrana cea duhovnicească s-o împărţim la fraţi ne-ai învăţat: „Cine. voi sunteţi mlădiţele. 94 . ca să auzim din gura Ta: „Bine. peste puţine ai fost credincioasă. este sluga credincioasă şi înţeleaptă. ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el”. intră întru bucuria domnului tău”. desăvârşeşte-ne şi înfiază-ne! Icosul al 8-lea Doamne. Cel care ne-ai poruncit: „Cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie. Cel care ai zis: „Eu sunt viţa. ca din toţi care Mi i-a dat Mie. Atoateţiitorule. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. Doamne. nu este vrednic de Mine”. Iisuse Hristoase. Cel care ne-ai descoperit: „Şi aceasta este voia Celui ce M-a trimis. Iisuse Hristoase. De aceea noi Te-am rugat: „Doamne. ca să facem pilda talanţilor şi să putem zice: „Doamne. Doamne. Iisuse Hristoase. când oamenii vă vor urî şi vă vor izgoni dintre ei şi vă vor batjocori şi vor lepăda numele vostru ca rău din pricina Fiului Omului”. Binecuvântează-ne. Cel care porunca sfintei râvne ne-ai dat: „Fericită este sluga pe care venind stăpânul o va găsi făcând aşa”. Doamne. Doamne.Fiul nu va vedea viaţa.

în dar aţi luat în dar să daţi” iar pe Dumnezeu să-L lăudaţi şi la el să vă rugaţi: Binecuvântează-ne. aşa cum sfinţilor Tăi le-ai descoperit: „Veniţi. Cel care pentru noi învăţăturile Tale şi poruncile Tatălui Ceresc le-ai mărturisit: „Trebuie să fac până este ziuă lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine. Răsăritul soarelui cel dumnezeiesc. iată toate sunt gata”. Cel care un Templu al slavei Tale în trei zile zideşti şi cuvântul Tău: „Templul Meu lăcaş de rugăciune se va chema pentru toate popoarele” îl împlineşti. Doamne. Doamne. Doamne. curăţiţi pe cei leproşi. De aceea Te rugăm împlineşte pentru noi cuvântul Tău: „Oile Mele ascultă glasul Meu şi Eu le cunosc pe ele şi ele vin după Mine şi Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac şi din mâna Mea nimeni nu le va răpi”. Iisuse Hristoase. că vine noaptea. Binecuvântează-ne. Cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce eşti schimbarea dreptei Celui Preaînalt. Doamne. desăvârşeşte-ne şi înfiază-ne!” Icosul al 9-lea Doamne. Doamne. Cel ce ai bogăţia cea neîmpuţinată şi comorile cele duhovniceşti. De aceea pentru toţi cei ce Te-au urmat poruncile Tale le-ai dat: „Tămăduiţi pe cei neputincioşi. că a venit ceasul judecăţii şi vă închinaţi Celui ce a făcut cerul şi pământul”. când ai rostit: „Fericiţi cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc”. Cel care taina ascultării ne-ai dăruit. pe demoni scoateţi-i. Iisuse Hristoase. înviaţi pe cei morţi. Binecuvântează-ne. De aceea prin îngerii Tăi pe cei aleşi îi vesteşti: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi lui Slavă. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase.Binecuvântează-ne. când nimeni nu poate să lucreze”. dăruieşte-ne taina chemării la Cina cea de Taină din Împărăţia Ta. Iisuse Hristoase. mântuieşte-ne. sfinţeşte-ne. Iisuse Hristoase. Binecuvântează-ne. dăruieşte-ne taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută! şi Condacul al 9-lea Aleluia! Doamne. Cel care 95 . Iisuse Hristoase. Pentru că în cuvintele Tale care sunt „duh şi sunt viaţă” am crezut. ca să-Ţi putem cânta: „Doamne.

pe care venind stăpânul le va afla veghind” taina trezviei a însemnat. ca semn că între fiii Învierii. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. fiindcă pe noi la Cina cea de Taină ne-ai chemat şi făgăduinţa Ta. Binecuvântează-ne. s-o împlineşti Te-am rugat: Doamne. Cel care pentru noi ai rostit: „Fericită este sluga aceea pe care venind stăpânul o va găsi făcând aşa”. Doamne. fie că va veni la straja a treia şi le va găsi aşa. Iisuse Hristoase. şi dăruieşte-ne taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută! Condacul al 10-lea Aleluia! Doamne. la Cina cea de Taină. Cel care ne-ai făgăduit: „Pacea Mea o dau vouă”. 96 . De aceea făgăduinţa Ta: „Adevărat zic vouă că se va încinge şi el îi va pune la masă şi apropiindu-se le va sluji”. fericite sunt acelea”. Doamne. Te slăvim şi Te rugăm să ne ajuţi cu sfinţii Tăi îngeri în războaiele cu trupul. Cel care prin cuvântul Tău: „Fie că va veni la straja a doua. la nunta Ta cerească ne-ai chemat. Domn al Slavei. Biruitorul iadului şi al morţii. Iisuse Hristoase. Doamne. pentru că „Fericiţi cei ce fac poruncile Lui şi-L caută cu toată inima lor”. Luminii şi Împărăţiei un loc ne-ai pregătit şi ne-ai păstrat. Iisuse Hristoase. Cel care la Tine ne-ai chemat: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi”. ca să împlineşti pentru noi făgăduinţa: „Adevărat vă spun că o va pune peste toate avuţiile sale” iar noi vom cânta: Binecuvântează-ne. Binecuvântează-ne. Binecuvântează-ne. când ai rostit: „Fericit este cel ce va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu” şi pentru noi parabola ai împlinit. mântuieşte-ne. sfinţeşte-ne. Doamne. cu lumea şi cu demonii. Cel ce cu învăţăturile Tale ne-ai luminat cu ele şi ne-ai deşteptat. desăvârşeşte-ne şi înfiază-ne! Icosul al 10-lea Doamne. Iisuse Hristoase. fiindcă „Aici este răbdarea sfinţilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Iisus”. Domn al Păcii. că vei fi cu noi până la sfârşitul veacurilor. fiindcă pentru noi cuvântul Tău: „Fericite sunt slugile acelea. căci Te iubim.prin taina chemării. Iisuse Hristoase.

voi fiţi gata. Doamne. Fiindcă acest foc fiecare suflet îl va săra. Binecuvântează-ne. Adică să faci poruncile Tatălui Ceresc. când se va întoarce de la nuntă ca. Binecuvântează-ne.Binecuvântează-ne. Binecuvântează-ne. venind şi bătând. Cel care râvna Ta cea sfântă ne-ai mărturisit: „Şi cu botez am a Mă boteza şi câtă nerăbdare am până ce se va împlini!”. nici n-a făcut după voia lui” şi de aceea „va fi bătută mult”. să Te jertfeşti pentru noi şi Pogorârea Duhului Sfânt pentru noi să o vesteşti: „Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins!”. Iisuse Hristoase. care aşteaptă pe stăpânul lor. îndată să-i deschidă”. Doamne. ca să dobândim trăirea cuvântului „Fericit bărbatul care se teme de Domnul întru poruncile Lui va voi foarte” şi făcând poruncile Tale în ele să Te găsim. mântuieşte-ne. Doamne. pentru că la vremea Parusiei cu trecerea prin fluviul de foc. sfinţeşte-ne. ca să nu fim ca „sluga aceea care a ştiut voia stăpânului şi nu s-a pregătit. Iisuse Hristoase. Doamne. iar noi Te vom ruga: Doamne. Binecuvântează-ne. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. Binecuvântează-ne. adică pregătiţi în toată vremea şi în tot locul pentru taina Parusiei. ca să putem împlini cuvântul Tău: „Deci. Iisuse Hristoase. Cel care ne-ai învăţat: „Voi fiţi asemenea oamenilor. Iisuse Hristoase. ca să trăim şi să aflăm adevărul. că în ceasul când nu gândiţi Fiul Omului va veni” şi ne vei judeca după lucrarea în care ne vei găsi. Învăţătorul cel dumnezeiesc. Cel care ne-ai poruncit: „Să fie mijloacele noastre încinse şi făcliile voastre aprinse”. Doamne. care pentru noi s-a rostit: „Dar fericit este poporul acela care are pe Domnul ca Dumnezeu al său”. desăvârşeşte-ne şi înfiază-ne! 97 . fiecare suflet se va încerca. Iisuse Hristoase. Doamne. Doamne. Binecuvântează-ne. şi dăruieşte-ne taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută! Condacul al 11-lea Aleluia! Doamne. fiindcă de poruncile Tale nu s-a îngrijit şi nu le-a făcut. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase.

Cel care ne-ai poruncit: „Fiţi dar voi desăvârşiţi precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârşit este”. ca să ne înveţi cuvântul: „Fericit este omul. şi în legea Ta îl vei învăţa pe el”. Iisuse Hristoase. Cel care ai zis: „Aşa este. când ca Fiu al Omului întru noi ai venit şi neamul nostru omenesc l-ai mântuit. Cel care de toate păcatele ne-ai curăţat şi ce înseamnă cuvântul: „Fericiţi cei fără prihană în cale. Cel care pe sfinţii mucenici i-ai aflat. Doamne. Doamne. prin toată viaţa ta ne-ai arătat. Binecuvântează-ne. Doamne. ca să ne înveţi că asemănarea prin desăvârşire se dobândeşte. aşa cum la momentul Parusiei toţi sfinţii Tăi la faţă îi vei schimba şi ei vor cânta: Binecuvântează-ne. Iisuse Hristoase. Binecuvântează-ne. fiindcă prin cuvântul Tău cel dătător de viaţă ne-ai învăţat. Domn al mucenicilor. pe care îl vei certa. strălucitori ca soarele pe cuvioşii Tăi i-ai arătat. în cer cu îngerii Tăi i-ai luat. ca să se arate faptele lui. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. i-ai ajutat. când în foc duşmanii Tăi i-au aruncat. Binecuvântează-ne. Binecuvântează-ne. Iisuse Hristoase. şi dăruieşte-ne taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută! 98 . Cel care taina Împărăţiei prin Naşterea Ta ne-ai arătat şi cuvântul: „Fericit este pântecul care Te-a purtat şi sânii la care ai supt” lai împlinit. Doamne. ne-ai luminat şi naşterea cea de a doua ne-ai dat. Iisuse Hristoase.Icosul al 11-lea Doamne. ca să împlinim versetul: „Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Dumnezeu păcatul. Binecuvântează-ne. Doamne. Doamne. care umblă în legea Domnului”. Doamne. Binecuvântează-ne. Binecuvântează-ne. Iisuse Hristoase. nici nu este în gura lui vicleşug”. Doamne. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. că în Dumnezeu sunt săvârşite”. dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc”. Cel care ca ucenicilor Tăi adevărul ne-ai relevat: „cel ce lucrează adevărul vine la Lumină. Doamne.

Iisuse Hristoase. pentru ca să aducem rodul de taină aşteptat şi de aceea am cuvântat: Binecuvântează-ne. Doamne. sfinţeşte-ne. să scăpaţi de toate acestea. care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului”. Doamne. Celor ce poruncile fericirilor le-au săvârşit le-ai binevestit: „Bucuraţi-vă şi vă veseliţi. Cel care ne-ai sfătuit: „Privegheaţi în toată vremea rugându-vă ca să vă întăriţi. căci plata voastră multă este în ceruri”. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. Cel care taina bucuriei s-o trăim ne-ai făgăduit: „Orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu cereţi şi veţi primi. Doamne. două vremi şi o jumătate de vreme”. Iisuse Hristoase. cum nu a mai fost până acum de la începutul făpturii. ca să nu fie fuga voastră iarna. De aceea Te-am rugat: „Doamne. Taina şi porunca bucuriei ne-ai învăţat: „Că aşa şi în cer va fi multă bucurie pentru un păcătos. dar. pe care a zidit-o Dumnezeu”. desăvîrşeşte-ne şi înfiază-ne!” Icosul al 12-lea Doamne. Cel care taina înfierii prin iubire ne-ai descoperit: „Dacă Mă iubeşte cineva va păzi cuvântul Meu şi Tatăl îl va iubi şi vom veni la el şi vom face locaş la el”. Iisuse Hristoase. care n-au nevoie de pocăinţă”.Condacul al 12-lea Aleluia! Doamne. Cel care ai rostit: „Rugaţi-vă. căci în zilele acelea va fi necaz. mântuieşte-ne. de aceea ortodocşi timp de două mii de ani neai păstrat. Cel care taina cuvântului: „Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile turmei” prin viaţa Ta ne-ai arătat şi o trăiesc toţi cei ce Te-au urmat. Binecuvântează-ne. De aceea taina aşteptării şi durata încercării ne-ai rânduit: „Fericit cel ce va aştepta şi va ajunge la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile” adică „o vreme. Iisuse Hristoase. urâciune 99 . ca bucuria voastră să fie deplină”. Cel care la Cina Ta de Taină ne-ai chemat: „Fericiţi cei chemaţi la cina nunţii Mielului”. Doamne. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. care se pocăieşte decât pentru nouzeci şi nouă de drepţi. Cel care toate le-ai inversat „căci ceea ce la oameni este înalt. Binecuvântează-ne. Binecuvântează-ne. Binecuvântează-ne. Doamne. Fiul Tău Cel Iubit.

Te slăvim şi Te rugăm: Doamne. Iisuse Hristoase. Părinte. Binecuvântează-ne. Cel care răspunsul cel bun să-l dăm ne-ai sfătuit: „Fericit vei fi că nu pot să-ţi răsplătească”. şi ”cel ce se smereşte pe sine se va înălţa‘’. Binecuvântează-ne. Doamne. Cel care la taina alegerii să lucrăm ne-ai îndemnat „Căci unde va fi comoara voastră. De aceea Te iubim. Cel care pentru noi Te-ai rugat: „Ca toţi să fie una. Iisuse Hristoase. şi dăruieşte-ne taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută! 100 .este înaintea lui Dumnezeu”. Doamne. după cum Tu. de aceea pe cruce între tâlhari ai fost răstignit şi între îngeri la cer Te-ai înălţat. şi dăruieşte-ne taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută! Condacul al 13-lea O! Doamne. Iisuse Hristoase. slujbele pentru vii şi adormiţi îngerii Tăi le-au însemnat şi pentru noi răspunsul cel bun l-au dat. Doamne. ctitorie. Iisuse Hristoase. Binecuvântează-ne. acolo va fi inima voastră”. ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” şi taina înfierii pentru noi prin jertfa Ta ai lucrat: „Eu întru ei şi Tu întru Mine ca ei să fie desăvârşiţi întru unime”. căci faptele cele de milostenie. precum M-ai iubit pe Mine”. liturghiile. aşa şi aceştia în Noi să fie una. Iisuse Hristoase. parastasele. întru Mine şi Eu întru Tine. ca să ne înfiezi prin iubire: „că i-ai iubit pe ei.

RUGACIUNE PENTRU REDOBANDIREA CHIPULUI CEL DUMNEZEIESC Aleluia! Slavă Ţie. ca să se împlinească învăţătura Ta. sufletele noastre schimbate la faţă în mâna Tatălui Ceresc le vei aduna şi Taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută. pe care o pun îngerii în jertfelnicul din faţa Ta şi să vii ca un Mire iubit în biserica Ta din inimă. a Luminii şi a Bucuriei vom intra. Doamne. dăruieşte-ne taina icoanei Tale în inimă. Pe scara de lumină a Adevărului Tău vom urca. dăruieşte-ne taina icoanei Tale în inimă. pentru ca să ne rugăm în taină la ea. La Tronul Tău de slavă ne vom închina şi cântarea de mulţumire. Aleluia! Slavă Ţie. fără să spunem cuvinte. Te iubim şi Te rugăm. ca o poartă de intrare în oceanul iubirii. cu Împăratul Ceresc. cu litere de lumină va fi scris. Doamne. 101 . când sufletul nostru chipul şi asemănarea cu Tine va căpăta. ca printr-o poartă a oilor Tale. De aceea în inima noastră vei intra. Sufletele noastre curăţite cu apa vie a Duhului Sfânt chipul şi asemănarea cu Tine vor căpăta. Iisuse Hristoase. Cu nădejdea întru Tine pe calea credinţei va alerga. Aleluia! Slavă Ţie. Te iubim şi Te rugăm. Iisuse Hristoase. prin noi şi cu noi se va vedea. În Viaţa cea Veşnică a iubirii Tale vom intra. a Împărăţiei. Asemănarea cu Tine ne-o vei reda şi ce înseamnă adâncul Legii Iubirii vom vedea. că Împărăţia Ta este în noi. În veşmintele cele cereşti îngerii Tăi ne vor îmbrăca. odată cu Tatăl Ceresc. dăruieşte-ne taina icoanei Tale în inimă. cu toată Împărăţia Ta. în care ne vei chema. Iisuse Hristoase. prin care. de iubire şi de slavă pe buzele noastre va sta. când pe scara Adevărului Tău vom urca. Te iubim şi Te rugăm. ci să auzim cum gândul nostru smerit devine tămâia rugăciunii. Doamne. pe frunţile noastre numele Tău cel sfânt.

102 .

ACATIST PENTRU TAINA ÎMPĂRATULUI CERESC “Sfinţeşte-i pe ei întru Adevărul Tău. cuvântul Tău este Adevărul” (Ioan 21. 17) 103 .

104 .

ea rod a dat şi îngerul de pază lângă noi a stat.Condacul 1 Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă prin Duhul Înţelepciunii în Lumina Lină mintea ne-ai îmbrăcat. Slavă Ţie. lumea pentru noi ai creat. Slavă Ţie. Doamne. Împărate Ceresc. fiindcă prin Taina Sfântului Maslu de bolile trupului şi sufletului ne-ai vindecat. Slavă Ţie. prin Duhul Cunoştinţei ochii minţii şi cugetului nostru de orbire i-ai vindecat. şi prin grija Ta treptele mântuirii. Luminii şi Împărăţiei ne vei lua. prin Duhul Tăriei biserica sufletului nostru ai întemeiat. prin Duhul Temerii de Dumnezeu treptele smereniei le-am urcat şi la Cerul Legii Iubirii ne-ai înălţat. iar noi am strigat: Slavă Ţie. Împărate Ceresc. fiindcă prin Taina Sfintei Euharistii între fiii Învierii. Împărate Ceresc. Duhul Adevărului. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă lumina. Slavă Ţie. viaţa. Împărate Ceresc. care mută muntele neamului nostru la cer. Doamne. Doamne. Slavă Ţie. prin darurile Tale ne-ai binecuvântat. prin Duhul Înţelegerii Tainele Împărăţiei Cerurilor ne-ai învăţat. ne-ai binecuvântat şi cu veşmântul de nuntă al mântuirii ne-ai îmbrăcat. sfinţirii şi desăvârşirii le vom urca. Doamne. de aceea am cântat: Aleluia! Icosul 1 Slavă Ţie. Împărate Ceresc. Împărate Ceresc. bobul de lumină al credinţei. Duhul Adevărului. Cel care pretutindenea eşti şi toate le sfinţeşti. Doamne. Împărate Ceresc. fiindcă prin Taina Sfântului Mir pecetea Ta pe sufletul nostru ai aşezat. ne-ai dat. fiindcă prin Taina Spovedaniei mlădiţa sufletului nostru ai curăţat. prin Duhul Bunei Credinţe. între fiii Luminii. fiindcă prin Taina 105 . fiindcă prin Taina Nunţii. Slavă Ţie. Cel care pretutindenea eşti şi toate le sfinţeşti. Doamne. prin Duhul Sfatului pacea şi liniştea Ta în noi şi prin noi ai aşezat. Împărate Ceresc. Doamne. Împărate Ceresc. Doamne. Doamne. casa. prin Duhul Înfierii ne-ai înfiat. fiindcă prin Taina Sfântului Botez ne-ai sfinţit. ne-ai sfinţit şi o cruce de-a lungul vieţii am purtat. Învierii şi Împărăţiei ne-ai ridicat. neamul şi biserica noastră ai întemeiat.

Împărate Ceresc. fiindcă rădăcinile sufletelor noastre prin izvoarele smereniei şi pocăinţei cu lacrimi mereu le stropeşti. îi ocroteşte. care nu pizmuieşte. Faptele de milostenie. Slavă Ţie. Doamne. Slavă Ţie. ci pe fraţi îi ajută. De rătăciri. ne fereşti. Ca ucenici ai Domnului Iisus Hristos ne creşti. secte. Doamne. Te iubim şi Îţi mulţumim. din inimile noastre Îl creşti. Duh al Înţelepciunii. Duh al Înţelepciunii. Doamne. Împărate Ceresc. Duh al 106 . Împărate Ceresc. Doamne. fiindcă dragostea. fiindcă între lupi.Preoţiei un neam sfânt şi preoţesc. şerpi şi scorpii ne ocroteşti. fiindcă dragostea. îi învăţă. de aceea Îţi vom cânta: Slavă Ţie. Doamne. Slavă Ţie. Slavă Ţie. ne pregăteşti. Doamne. care nu se trufeşte. care îndelung rabdă. ca să aducă mai multă roadă. Împărate Ceresc. ai ridicat şi din noi vei mai înălţa. Duh al Înţelepciunii. Din Sfânta Evanghelie Pruncul cel minunat Îl iveşti şi în Templul Tău. Cu icoanele ascunse în sufletele noastre catapeteasma Templului o împodobeşti. pentru Împărăţia cea Cerească. Împărate Ceresc. smirna şi tămâia pentru jertfelnicul Templului din cer o pregăteşti. Împărate Ceresc. Prin trăirea cuvintelor Sfintei Evanghelii ne sfinţeşti. slavă Ţie! Condacul al 2-lea Slavă Ţie. nu se laudă. Din rugăciunile noastre. sinagogile satanei. în noi mereu o sporeşti. Duh al Înţelepciunii. iar noi Îi cântăm: Aleluia! Icosul al 2-lea Slavă Ţie. Slavă Ţie. de sfinţenie în mâna noastră le sădeşti şi le înmulţeşti. în noi o sădeşti. Împărate Ceresc. Doamne. Duh al Înţelepciunii. Doamne. Cel care pretutindenea eşti. fiindcă prin Sfintele Taine Biserica cea Biruitoare în cer fiinţă a luat şi Biserica Luptătoare ai pregătit şi ai curăţat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Puterea Ta întru neputinţa noastră o desăvârşeşti. Împărate Ceresc. Din stelele noastre candelabrul Templului îl întocmeşti. fiindcă prin înţelepciune Templul Preasfintei Treimi din sufletele noastre îl zideşti.

Slavă Ţie. când cu ea florile cugetului şi sufletului le răsădeşti. Doamne. împlinirea poruncilor mântuirii. Împărate Ceresc. Duh al Înţelepciunii. care nu se bucură de nedreptate. Peceţile Sfintelor Taine de pe Cartea Vieţii ni le desluşeşti. sufletele. toate le rabdă. Prin pâinea cea duhovnicească a cuvintelor Domnului Iisus Hristos. eşti. Duh al Înţelepciunii. Doamne. Duh al Înţelegerii. Slavă Ţie. prin noi şi în noi o răspândeşti. dar bogaţi în darurile Duhului Tău Dumnezeiesc ne învredniceşti. Împărate Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. Împărate Ceresc. fiindcă dragostea. minţile şi cugetele noastre le hrăneşti. slavă Ţie! Condacul al 3-lea Slavă Ţie. Slavă Ţie. Doamne. Duh al Înţelepciunii. ca o rouă de mir ne-o aduci. Te iubim şi Îţi mulţumim. un loc pentru 107 . fiindcă dragostea. fiindcă seninătatea şi înţelegerea Sfintelor Taine în noi o sădeşti. desăvârşirii şi înfierii ne-o dăruieşti. Duh al Înţelegerii. Slavă Ţie. sfinţirii. Doamne. din Sfânta Evanghelie. nu caută ale sale. De fericirea celor săraci cu duhul cel lumesc. fiindcă prin darul lacrimilor. Doamne. care nu se poartă cu necuviinţă. toate le crede. de aceea Îţi vom cânta: Aleluia! Icosul al 3-lea Slavă Ţie. fericirea celor ce plâng şi se vor mângâia. Duh al Înţelepciunii. De cei ce-şi iau partea lor în viaţa aceasta ne despărţeşti. fiindcă prin dragostea. fiindcă pe frunţile noastre cununile fericirilor le împleteşti. ci se bucură de adevăr. ca o cunună ne dăruieşti. Slavă Ţie. toate le nădăjduieşte. l-am aflat. ci este binevoitoare. Împărate Ceresc. nu gândeşte răul. Duh al Înţelepciunii. Doamne. căci Tu Înţelepciunea. Împărate Ceresc. care toate le suferă. care vor moşteni pământul cel sfânt al Împărăţiei Cerului. Împărate Ceresc. Între cei blânzi. cu lepădarea de sine ne obişnuieşti. care nu se aprinde de mânie. care rodeşte dragostea. Împărate Ceresc. ca un botez al iertării de păcate şi al curăţirii inimii. fiindcă dragostea. Doamne.Înţelepciunii.

Doamne. Doamne.neamul nostru vom câştiga. Cu fericirea făcătorilor de pace ne vei binecuvânta. Slavă Ţie. de toate smintelile aduse de sinagogile satanei. Împărate Ceresc. fiindcă prin semnul Sfintei Cruci sufletul nostru l-ai însemnat. Slavă Ţie. Împărate Ceresc. prigoană. de păgâni. Doamne. când între fiii Împărăţiei ne vei ridica. fiindcă prin fericirea celor ce flămânzesc şi însetează de dreptate ne vei încununa. Duh al Înţelegerii. Duh al Înţelegerii. care se vor milui. când ne-ai binecuvântat. Doamne. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Doamne. Duh al Înţelegerii. Împărate Ceresc. Duh al Înţelegerii. Doamne. slavă Ţie! Condacul al 4-lea Slavă Ţie. Duh al Înţelegerii. cuvinte grele. fiindcă prin Duhul Înfierii. Doamne. Duh al Sfatului. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. Prin dragostea care nu gândeşte răul. fiindcă prin îngerii păzitori. Împărate Ceresc. Doamne. fiindcă inima ne vei curăţa şi ochii cugetului de orbirea cea duhovnicească ne vei vindeca. nădejdei şi iubirii în noi i-ai deschis. Împărate Ceresc. alunga şi întemniţa. între fiii Învierii ne-ai chemat şi pacea Ta ne vei da. ne-ai apărat. de aceea vom cânta: Slavă Ţie. Cum să ne apărăm de armele duhului rău ne-ai arătat. fiindcă îndurând ocări. Slavă Ţie. Împărate Ceresc. fiindcă ochii credinţei. de tâlharii de suflete. Adevărul Tău împreună cu cei prigoniţi l-am aflat. Împărate Ceresc. cu lumea şi cu demonii ne-ai învăţat. de rătăciţi. Slavă Ţie. Împărate Ceresc. fiindcă fericirea celor prigoniţi pentru dreptate vom afla. Slavă Ţie. de amintirea răului ne vei separa şi în veşmântul de lumină al harului Tău ne 108 . fiindcă prin fericirea celor milostivi. Împărate Ceresc. minciuni. Împărate Ceresc. Demonii şi duşmanii noştri îi vei lega. Duh al Înţelegerii. Slavă Ţie. Duh al Înţelegerii. ca să ne dai fericirea celor ce Te vor vedea. Duh al Înţelegerii. valoarea faptelor noastre de mântuire vom afla. Cum să ducem războaiele cu trupul. Duh al Înţelegerii.

ne-a lovit. Doamne. fiindcă. Împărate Ceresc. Plini de râvna cea sfântă roada Domnului Iisus Hristos am adunat. Slavă Ţie. Duh al Sfatului. Împărate Ceresc. le vom lucra. de aceea am cântat: Slavă Ţie. putere ne-ai dat. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. Duh al Sfatului. Slavă Ţie. Doamne. fiindcă fericirea celor ce nu şi-au luat plata pe pământ. Slavă Ţie. fiindcă hrana cea sfântă şi duhovnicească la vremea potrivită fraţilor noştri le-am dat. Împărate Ceresc. de aceea mărgăritarele cele duhovniceşti le-am aflat. Duh al Sfatului. Doamne. fiindcă să biruim în războiul cu gândurile. Duh al Sfatului. atunci când lumea ne-a urât. De cursele şi ispitele cele viclene ne-ai îndepărtat. ne-a izgonit. fiindcă la Cina cea de Taină. ne vei chema. Doamne.vei îmbrăca. Duh al Sfatului. Doamne. slavă Ţie! 109 . Doamne. când taina acestei fericiri în viaţa cea veşnică ne vei da. din Împărăţia cea Cerească. Slavă Ţie. Duh al Sfatului. Slavă Ţie. care sunt săgeţi aprinse trimise de demoni. Împărate Ceresc. Împărate Ceresc. Împărate Ceresc. fiindcă fericirea celor ce n-au văzut. Doamne. de sfinţire. nea lepădat. fiindcă noi Cuvântul Domnului l-am păzit şi l-am ascultat. Doamne. numele noastre în Cartea Vieţii le-ai însemnat. Duh al Sfatului. Doamne. fiindcă porunca: “Privegheaţi şi vă rugaţi” am ascultat şi cu darurile Tale ne-ai bucurat. Duh al Sfatului. de aceea cu făgăduinţele cele veşnice ne-ai bucurat. pentru faptele lor sfinte plata în cer le-ai păstrat. Duh al Sfatului. Împărate Ceresc. dar au crezut. De aceea vom cânta: Aleluia! Icosul al 4-lea Slavă Ţie. Împărate Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. Slavă Ţie. de desăvârşire. Duh al Sfatului. fiindcă prin roadele păcii cerul sufletelor noastre l-ai înseninat. Doamne. ne vei da şi de aceea poruncile de mântuire. ne-a batjocorit. Slavă Ţie. Pacea Ta în Sfânta şi Sobornicească Biserică Ortodoxă ai adus şi ai păstrat. Împărate Ceresc.

110 . Averea cea cerească prin faptele de mântuire. catapeteasma altarului minţii. Împărate Ceresc. tăria Ta vei aşeza. Doamne. Duh al Tăriei. Împărate Ceresc. să trecem peste fluviul de foc. Slavă Ţie. Doamne. măsura crucii noastre mereu vei schimba când în pacea Tăriei Tale vom intra. Duh al Tăriei. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă pe Calea Luminii. sfinţire. în noi. Tăria Ta ca la arhangheli în noi vei aşeza. Darul deosebirii duhurilor ni-l vei lăsa şi cu sabia lui de smintelile sinagogilor satanei neamul nostru îl vei separa. să trecem prin Poarta Bucuriei. fiindcă. fiindcă la ceasul ispitei. Slavă Ţie. care mută muntele neamului nostru la cer. ne vei da şi cu ea crucea neamului vom purta.Condacul al 5-lea Slavă Ţie. putere ne vei da. Duh al Tăriei. Doamne. Te iubim şi Îţi mulţumim. de aceea Îţi vom cânta: Slavă Ţie. Împărate Ceresc. fiindcă în cupa conştiinţei noastre. fiindcă în straiul de nuntă ţesut din raze de soare ne vei îmbrăca. De aceea mărgăritarul de mare preţ al Duhului Înfierii în noi îl vei aşeza şi cu toţi sfinţii vom cânta: Aleluia! Icosul al 5-lea Slavă Ţie. Duh al Tăriei. cu destinul cel sfânt ne vei binecuvânta. fiindcă. Doamne. fiindcă. Împărate Ceresc. să intrăm într-al Ţării Sfinte tezaur. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. să vedem Adevărul Tău ochii minţii ni i-ai deschis şi puterea rugăciunii care urcă la cer am aflat. Slavă Ţie. Duh al Tăriei. fiindcă de moştenirea pământului cel veşnic al Împărăţiei Cerurilor ne pregăteşti. Duh al Tăriei. Duh al Tăriei. icoanele sfinţilor. Doamne. Împărate Ceresc. Cu tăria Ta pe treptele nădejdei întru Domnul vom urca. Doamne. Tăria credinţei. Doamne. Duh al Tăriei. Doamne. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. au luminat. De atacul celui viclean ne vei apăra. Doamne. fiindcă. desăvârşire şi înfiere vom afla. Împărate Ceresc. Duh al Tăriei. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. vrednici de slujba Domnului ne vei arăta.

Duh al Bunei Credinţe. cu văpaia iubirii sufletele noastre le sfinţeşti. Slavă Ţie. fiindcă de ispitele păgânilor. De aceea Îţi cântăm: Aleluia! Icosul al 6-lea Slavă Ţie. Împărate Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. când la Liturghia cea dumnezeiască peste noi poposeşti. prin rugăciunea minţii în inimă. Duh al Bunei Credinţe.Slavă Ţie. izvorul Tău de apă vie ni-l dăruieşti şi Cuvântul Domnului Iisus Hristos în noi îl împlineşti. prin toaca paşilor noştri o răspândeşti. Împărate Ceresc. vom intra şi pe Domnul Iisus Hristos Îl vom afla. cu lâna de aur. Duh al Bunei Credinţe. de aceea Îţi cântăm: Slavă Ţie. inima şi conştiinţa noastră. Doamne. va veni şi-L vom vedea. o rosteşti. Împărate Ceresc. în mâna noastră ca o cheie l-ai pus. când de negura păcatelor le-a curăţat. ne-ai apărat. Lumina Ta o dăruieşti. fiindcă duioasă chemarea Ta. Duh al Tăriei. Doamne. Doamne. Doamne. ca o smirnă aleasă. Doamne. Doamne. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. Duh al Bunei Credinţe. când la faţă sufletele ni le va schimba. Slavă Ţie. ne curăţeşti. Duh al Bunei Credinţe. Duh al Tăriei. slavă Ţie! Condacul al 6-lea Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Sămânţa Ta în ogorul inimii noastre o răsădeşti. pe creanga de aur a cugetului nostru îl înfloreşti. Mielul lui Dumnezeu. Duh al Bunei Credinţe. fiindcă pâinea credinţei în aluatul sufletului nostru o dospeşti. de cununa de spini a gândurilor lumeşti. lepădaţilor şi ucenicilor satanei. Împărate Ceresc. fiindcă sămânţa Ta ne-ai dat şi credinţa cea adevărată am semănat. Împărate Ceresc. ateilor. fiindcă izvorul Tău de apă vie. Doamne. în cer îl primeşti. Mugurul iubirii. Împărate Ceresc. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. prin clopotul glasului nostru. fiindcă mărgăritarul Tău minunat în suflet ni l-ai adus. Poarta Iubirii vom deschide. Rodul neamului nostru. 111 . În pântecele nostru. fiindcă în sufletul nostru. trăirea cuvintelor Sfintei Evanghelii ne-ai dat. Doamne. sectelor. Cu flacăra Ta.

ne vei învăţa. Împărate Ceresc. Duh al Bunei Credinţe. Te iubim şi Îţi mulţumim. Slavă Ţie. Împărate Ceresc. Doamne. Doamne. Te iubim şi Îţi mulţumim. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. fiindcă rugăciunea cea de taină în chilia inimii ne-ai învăţat. pentru ca pe Poarta Tainelor să intrăm şi să cântăm: Aleluia! Icosul al 7-lea Slavă Ţie. ca să vadă minunile Tale. slavă Ţie! Condacul al 7-lea Slavă Ţie. Doamne. fiindcă paşii credinţei noastre i-ai numărat. Doamne. Doamne. Duh al Bunei Credinţe. să ne rugăm în tăcere. Duh al Bunei Credinţe. Doamne. Slavă Ţie. când prin grija Ta l-am cumpărat. Glasul Tău. Doamne. Duh al Bunei Credinţe. fiindcă sufletul nostru în straiul rugăciunilor de iubire şi slavă l-ai îmbrăcat. fiindcă ochii conştiinţei noastre ai deschis. Duh al Bunei Credinţe. Împărate Ceresc. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. Împărate Ceresc. Cu ea în inimă vei intra. Prin darul rugăciunii contemplate. conştiinţa noastră vei curăţa. Duhul Sfatului o pace adâncă în noi a semănat. când crucea faptelor de sfinţire şi desăvârşire am purtat. Împărate Ceresc. Duh al Cunoştinţei. Doamne. când uşa tăcerii am închis şi glasul Tău în inimă l-am ascultat. când în faţa Domnului l-ai înălţat. fiindcă mintea în hotarele rugăciunii curate ne vei purta. Pe Calea Preasfintei Treimi sufletul nostru îl vei purta. Ochiul conştiinţei. Doamne. Duh al Cunoştinţei. Slavă Ţie. când gândul nostru ca un fulger s-a luminat. fiindcă răspunsul cel bun al faptelor de aur. Ca să cunoaştem Tainele Împărăţiei ne vei lumina. Duh al 112 . cu aripile rugăciunilor de iubire şi slavă. ai vindecat şi în ei Lumina Ta ai aşezat. Împărate Ceresc. lămurit în foc. sufletele noastre în Împărăţia Ta vor intra şi vor cânta: Slavă Ţie. vei lumina.Slavă Ţie. Împărate Ceresc. rostind rugăciunea în duh şi în adevăr vom asculta. Duh al Cunoştinţei. fiindcă sufletul nostru dincolo de toate amintirile îl vei ridica.

Împărate Ceresc. de aceea Îţi cântăm: Aleluia! 113 . Cu pasul delicat al temerii porumbelului în sufletele noastre ai intrat. când în veşmântul de har ne-ai îmbrăcat. fiindcă în sfânta tăcere. Doamne. Duh al Cunoştinţei. Te iubim şi Îţi mulţumim. Duh al Cunoştinţei. Duh al Cunoştinţei. inima şi cugetul ni le-a spălat. Doamne. Duh al Cunoştinţei. când războiul cu gândurile a încetat. Doamne. Doamne. Slavă Ţie. când la cer îngerii Tăi ne vor purta. Slavă Ţie. minţii şi sufletului. ne-ai învăţat. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Tu cu veşmântul smereniei. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. Cu Duhul Rugăciunii în Duh şi în Adevăr gura noastră ai binecuvântat. ca semn că înnoirea noastră întru Hristos ni se va da. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. fiindcă oglinda conştiinţei noastre prin rugăciunea cu rod ai binecuvântat şi vederile cele minunate ne-au bucurat. Doamne. cugetului. Duh al Cunoştinţei. Slavă Ţie. Împărate Ceresc. Împărate Ceresc. slavă Ţie! Condacul al 8-lea Slavă Ţie. Prin postul trupului. fiindcă din lanţurile duhului lumesc şi ale duhului trupesc. Doamne. fiindcă atunci când demonii cu flăcările războaielor ne-au ameninţat. Împărate Ceresc. Împărate Ceresc. Doamne. Doamne. Duh al Cunoştinţei. sufletele noastre le vei dezlega. Împărate Ceresc.Cunoştinţei. fiindcă glasul Tău rugăciunea în Duh şi în Adevăr în noi a murmurat. să biruim în războiul gândurilor. unde se aude glasul Domnului Iisus Hristos. prin Poarta Tăcerii vom intra. Duh al Cunoştinţei. fiindcă în noi minunea Schimbării la Faţă ne vei arăta. sufletul. Duh al Temerii de Dumnezeu. Cu privegherea conştiinţei. fiindcă scutul Tău de lumină pe toţi duşmanii cei văzuţi şi nevăzuţi i-a alungat. întru Hristos ne-ai îmbrăcat. cu trezvia gândului şi tăcerea cuvântului războiul cu lumea îl purtăm. fiindcă izvorul lacrimilor a curs neîncetat şi conştiinţa.

care o au cei mici. Duh al Temerii de Dumnezeu. fărădelegile. neînsemnaţi. pentru ca pe Domnul Iisus Hristos. încât pe toţi demonii şi duşmanii să-i poată alunga. Te iubim şi Îţi mulţumim. Împărate Ceresc. De ajutorarea celor săraci şi nevoiaşi ne învredniceşti. Doamne. Iubirea Tatălui Ceresc şi a Domnului Iisus Hristos ca nişte seminţe de har ni le dăruieşti şi cu slujirea Domnului ne obişnuieşti. am aflat. slavă Ţie! 114 . Duh al Temerii de Dumnezeu. hoţiile. Doamne. Să-i iertăm şi să-i îndreptăm pe greşiţii noştri ne sfătuieşti. cu credinţă. fiindcă sfânta râvnă în noi ai aşezat. Duh al Temerii de Dumnezeu. de a ne ruga şi smerenia de a suspina. Doamne. când mărturisirea păcatelor noastre o primeşti. Doamne. Doamne. nădejde şi iubire. de a face în toată vremea şi în tot locul lucrarea Ta. mărturiseşte despre noi Tatălui Ceresc. Împărate Ceresc. Doamne. fiindcă puterea Ta de a ne ruga. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. Împărate Ceresc. pentru ca ispitele lucrarea noastră pentru Domnul să nu o poată împiedica. Doamne. fiindcă iscusinţa de a scrie. furaţi. Slavă Ţie. Duh al Temerii de Dumnezeu.Icosul al 8-lea Slavă Ţie. de a priveghea. ţara. Cu isopul Tău ni-l curăţeşti. Slavă Ţie. la cea de-a doua venire a Sa să-L putem întâmpina. Doamne. Împărate Ceresc. Duh al Temerii de Dumnezeu. de a tăcea. loviţi. Împărate Ceresc. neamul. Duh al Temerii de Dumnezeu. silniciile. De aceea Îţi cântăm: Slavă Ţie. Slavă Ţie. Împărate Ceresc. hula. fă să dispară din neamul nostru minciuna. Duh al Temerii de Dumnezeu. de a face voia Ta. Slavă Ţie. pentru ca darul Tău în noi să stea. întăreşte îngerii noştri păzitori. Slavă Ţie. ne-ai dat. pentru ca biserica ortodoxă. Împărate Ceresc. Duh al Temerii de Dumnezeu. să le poată curăţa. prin harul Tău peste noi a stat. Duh al Temerii de Dumnezeu. dăruieşte-ne darul stăpânirii de sine. dă-le putere de arhangheli. vicleniile. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. Doamne. Duh al Temerii de Dumnezeu. batjocoriţi. Împărate Ceresc. fiindcă înţelepciunea smereniei. fiindcă sufletul în frica de Dumnezeu ni-l creşti. Slavă Ţie. de aceea să lucrăm în via Ta am putut şi am cutezat. Doamne.

Prin Duhul Sfatului cu blândeţea Ta. fiindcă blândeţea Domnului Iisus Hristos. Împărate Ceresc. Împărate Ceresc. fiindcă ascultarea poruncilor. cu fericirea făcătorilor de pace. mintea în Duh şi în inimă. Doamne. fiindcă uşa blândeţei. am aflat. în adâncul inimii noastre ca nişte mărgăritare ai ascuns. fiindcă slava deşartă. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. Mângâietorule. patimile din noi le-ai alungat. Doamne. Doamne. Mângâietorule. evlavia prefăcută. fiindcă prin blândeţe. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Mângâietorule. iar noi vom cânta: Aleluia! Icosul al 9-lea Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Împărate Ceresc. Doamne.Condacul al 9-lea Slavă Ţie. ne-a adunat. de aceea Ţi-am cântat: Slavă Ţie. Slavă Ţie. ca o lespede de piatră. simplitatea. fiindcă blândeţea. Împărate Ceresc. Pământul cel veşnic al Împărăţiei Cerurilor pentru neamul sfânt şi preoţesc îl vei coborî şi îl vei da. între noi şi duhul cel lumesc ai aşezat. evlavia cu lacrimi. care fiii lui Dumnezeu se vor chema. de închipuirea de sine. înstrăinarea. Doamne. risipirea timpului preţios al vieţii. duhul cel trupesc şi lumesc le-am lepădat. Slavă Ţie. fiindcă prin taina tăcerii şi prin darul gândului înalt. Doamne. Mângâietorule. fiindcă râvna mucenicilor şi rugul aprins al iubirii. Împărate Ceresc. Doamne. inocenţa copiilor. Împărate Ceresc. Doamne. de minciuni. Tu. din inimile noastre ai alungat. peste rănile sufletelor noastre a curs. Împărate Ceresc. Mângâietorule. Împărate Ceresc. ca un balsam minunat. Mângâietorule. Slavă Ţie. de urâciunea pustiirii. Mângâietorule. duhul mâniei dintre fraţi l-ai îndepărtat. viclenia jurămintelor şi tirania făgăduinţelor. cu grijă şi delicateţe ne-ai ferit sau ne-ai curăţat. ne vei încununa. Mângâietorule. Te iubim şi Îţi mulţumim. 115 . Mângâietorule. Doamne. fiindcă porumbiţa albă a rugăciunii inimii noastre la cer ai urcat şi în faţa Tatălui Ceresc şi a Domnului a stat. care aduce smerita cugetare şi îndrăzneala rugăciunii. făţărnicia pocăinţei. smerenia cea adevărată. falsa mărturisire.

Duhul Adevărului. Împărate Ceresc. fiindcă darul dragostei. când sufletul nostru întru Tine lai ridicat. Doamne. Slavă Ţie. Slavă Ţie. când toate cele pământeşti le-am uitat. în adâncul conştiinţei noastre a intrat. Duhul Adevărului. Doamne. De aceea cu îngerii am cântat: Aleluia! Icosul al 10-lea Slavă Ţie. fiindcă adevărul Cuvântului. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. fiindcă darul Cuvântului. De aceea Ţi-am cântat: Slavă Ţie. ne-ai învăţat. Împărate Ceresc. Taina Bunei Vestiri s-o trăim. ca un clopot de argint. Te iubim şi Îţi mulţumim. Împărate Ceresc. în noi l-ai adus şi ne-a luminat. ca semn că botezul cel de taină l-am căpătat. Duhul Adevărului. în biserica inimii a răsunat. fiindcă. ca o smirnă aleasă. Doamne. Cu mărgăritarul credinţei cugetul şi inima ne-ai luminat. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. Împărate Ceresc. când prin Duhul Sfatului pacea Ta în noi ai aşezat. Mângâietorule. ca o rază de soare. Duhul Adevărului. când ochii cugetului nostru s-au deschis şi Adevărul Tău cel Dumnezeiesc L-am contemplat. Împărate Ceresc. Doamne. Duhul Adevărului. Împărate Ceresc. Duhul Adevărului. ne-ai binecuvântat. Duhul Adevărului.Slavă Ţie. fiindcă cheia adevărului în conştiinţa noastră ai adus. în taină în noi Te-ai arătat. în bolţile bisericii din sufletul nostru a răsunat şi l-am ascultat. Doamne. Doamne. Duhul Adevărului. Naşterea cea din Duh şi din Adevăr sufletul nostru l-a luminat. fiindcă rugăciunea în duh şi în adevăr. harică. 116 . cu rugăciunea continuă. Slavă Ţie. Mângâietorule. Împărate Ceresc. Cu darul vindecării sufletelor. fiindcă dragostea de cele sfinte. Doamne. Doamne. Poarta Tainelor cu ea am deschis şi în Împărăţia Cuvântului am pătruns. slavă Ţie! Condacul al 10-lea Slavă Ţie. Împărate Ceresc. Apa cea vie ca un dar minunat ne-ai dat. Doamne. fiindcă taina sufletului nostru ca o carte în faţa ochilor minţii ne-ai deschis. contemplată. Slavă Ţie.

din icoana de lumină a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. ca Duh al Temerii de Dumnezeu. slavă Ţie! Condacul al 11-lea Slavă Ţie. iubirea în taină ne-ai semănat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. gândul nostru l-ai purtat. Doamne. Duhul Adevărului. Slavă Ţie. Prin Darul ascultării. Slavă Ţie. Slavă Ţie. din lumină în lumină. împlinirea poruncilor Legii Iubirii în noi ai semănat. în Sfintele Taine. Împărate Ceresc. Împărate Ceresc. iar noi să cântăm am cutezat: Slavă Ţie. prin Darul Înfierii. Doamne. Împărate Ceresc. ne ocroteşti şi la cer ne primeşti. l-ai aşezat. Prin Darul Înţelegerii. Slavă Ţie. mintea întru Tine ne-ai luat şi ca o lumină razele Tale în adâncul cuvintelor noastre au stat. Prin Darul Tăriei. ca să putem cu îngerii cânta: Aleluia! Icosul al 11-lea Slavă Ţie. fiindcă asemenea unui porumbel alb. cheile Împărăţiei Cerurilor le-am primit. Prin mărgăritarul bunei-credinţe. Cel care toate le împlineşti. fiindcă negura minciunilor lumii ai împrăştiat şi glasul tainic al Darului Proorociei l-am ascultat. de aceea prin Darul deosebirii duhurilor. Doamne. voinţa Ta. Duhul Adevărului. cu minunea asemănării. adevărul Tău am aflat. Împărate Ceresc. Cel care toate le împlineşti. Prin Darul Sfatului. Împărate Ceresc. Cel care toate le împlineşti şi ca un braţ nevăzut al Tatălui Ceresc ne creşti. pacea cea sfântă în noi a intrat. Împărate Ceresc. Duhul Adevărului. Cel care toate cele sfinte ne dăruieşti. chemarea Ta la Cina cea de Taină în noi o săvârşeşti. ca o iubire fără margini ne va înfia. Slavă Ţie. Împărate Ceresc. fiindcă darul vindecării sufletelor noastre. Doamne. Pruncul cel dumnezeiesc în noi a venit şi a stat. Doamne. Cel care toate le împlineşti. Doamne. Cel care toate le 117 . Prin Darul de lumină al conştiinţei.fiindcă darul Duhului Înfierii. Te iubim şi Îţi mulţumim. Împărate Ceresc. neamul nostru l-ai sfinţit. la faţă ne-a schimbat. fiindcă prin Darul Cuvântului Înţelepciunii. Doamne.

De aceea neamul nostru ortodox l-ai păstrat şi nu s-a smintit. Slavă Ţie. Împărate Ceresc. fiindcă prin gura noastră. jurăminte. Slavă Ţie. Doamne. Doamne. Cel care toate le împlineşti. slavă Ţie! Condacul al 12-lea Slavă Ţie. Slavă Ţie. fiindcă pentru noi în cer mărturia cea sfântă vei rosti şi de aceea înălţarea la cer pe Calea cea luminată ne vei dărui. Doamne. Împărate Ceresc. De aceea Păstorul cel bun din cer. Te iubim şi Îţi mulţumim. prin Tine priceperea. de aceea cântăm: 118 . Sensul tainic al Cuvântului lui Dumnezeu viaţa cea veşnică ne va dărui. fiindcă voinţa Tatălui Ceresc. ai împlinit. Împărate Ceresc. fiindcă Darul trăirii Tainei cea din veac făcută şi de îngeri neştiută în noi l-ai semănat. Aluatul Tău în noi l-ai plămădit. Doamne. Împărate Ceresc. grija. Doamne. Cel care toate le împlineşti.împlineşti. Împărate Ceresc. iar pe cei răi îi osândeşti. secte. fiindcă ceea ce Domnul Iisus ca porunci sfinte ne-a lăsat. Slavă Ţie. prin lepădări. după ce la momentul Bunei Vestiri ai venit. Împărate Ceresc. mijlocul şi prilejul să le facem ne-ai dat. Împărate Ceresc. Doamne. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. cu scutul Tău nevăzut ne fereşti. la momentul încercărilor. Dătătorule de Viaţă. fiindcă cu sabia Ta toate cetele le desparţi şi le rânduieşti. Dătătorule de Viaţă. Cel care toate le împlineşti. Demonii şi duşmanii de la noi i-ai gonit. fiindcă prin grija Ta ca să nu facem păcatul împotriva Ta prin funcţii pierzătoare de suflet. ca să nu pierim noi cei mici şi neînsemnaţi. Cel care toate le împlineşti. Împărate Ceresc. a rodit şi l-ai răspândit. Doamne. fiindcă lucrători la secerişul Tău pe îngerii Tăi ne dăruieşti. iar noi am rostit: Aleluia! Icosul al 12-lea Slavă Ţie. Slavă Ţie. prin Tine s-a întrupat şi la noi a venit. Cel care toate le împlineşti. Slavă Ţie. Cel care toate le împlineşti. răspunsul cel potrivit pentru noi îl pregăteşti. Răsadul cel sfânt al Tatălui Ceresc în noi l-ai sădit.

Împărate Ceresc. Doamne. Slavă Ţie. Împărate Ceresc. fiindcă să nu facem păcatul desfrânării ne-ai învăţat. Doamne. ca să împlinim cuvântul: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” mijlocul şi prilejul ne-ai dat.Slavă Ţie. fiindcă porunca: ”Să vă iubiţi unii pe alţii” noi prin grija Ta în toată vremea şi în tot locul am lucrat. fiindcă pentru împlinirea poruncii: ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău” o rază a Ta în noi a vegheat şi prin fiecare faptă. pe pământ şi fac păcatul împotriva Ta .mintea ne-ai luminat. Doamne. Dătătorule de Viaţă. Împărate Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim pentru Tainele şi trăirea contemplaţiei 119 . Împărate Ceresc. fiindcă viaţa cea veşnică neamului nostru i-ai pregătit şi un loc în Împărăţia Ta i-ai păstrat. Doamne. fiindcă porunca: “Să nu ucizi” ne-ai învăţat. Doamne. fiindcă să nu luăm Numele Domnului în deşert . Sfânta Taină a Nunţii ne-ai lăsat. Împărate Ceresc. Doamne. iar când n-am ascultat. Doamne. pedepse ne-ai măsurat. Împărate Ceresc. Împărate Ceresc. Împărate Ceresc. căci nu noi viaţa am creat. Dătătorule de Viaţă. poruncă neai dat şi ca de foc ne-ai îndepărtat. fiindcă să nu luăm nimic din ceea ce nu ne aparţine. Slavă Ţie. Dătătorule de Viaţă. Dătătorule de Viaţă. Slavă Ţie. Dătătorule de Viaţă. când porunca: “Să iubiţi pe duşmanii voştri” am împlinit. Doamne. Dătătorule de Viaţă. Slavă Ţie. Dătătorule de Viaţă. Împărate Ceresc. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Împărate Ceresc. când pâinea cea sfântă la toţi duşmanii noştri am dat. Doamne. fiindcă să-l ajutăm pe cel căzut. Dătătorule de Viaţă. cuvânt şi gând am arătat. Slavă Ţie. slavă Ţie! Condacul al 13-lea Slavă Ţie. Doamne. Vistierul bunătăţilor. iar ca să dăm naştere sfântă neamului şi copiilor noştri. Slavă Ţie. Dătătorule de Viaţă. Doamne. fiindcă să nu mărturisim strâmb împotriva fratelui nostru ne-ai ferit şi de cei răi ne-ai separat. Dătătorule de Viaţă.ca cei ce se declară martori. Împărate Ceresc. în locul Tău. Slavă Ţie.

pentru urcarea la cer pe Calea cea luminată. înţelepciunea şi spiritul de jertfă al apostolilor. de aceea trebuie să Te iubim ca sens al vieţii noastre omeneşti. pentru Pogorârea Ta la Sfânta Liturghie Ortodoxă. pentru Domnul Iisus Hristos. ca să-Ţi putem cu îngerii cânta: Aleluia! RUGĂCIUNE PENTRU DARUL DUMNEZEIESC AL IUBIRII Aleluia! Slavă Ţie. pentru Taina mântuirii neamului nostru. curăţia şi rugăciunea pustnicilor. pentru numele cel nou şi un loc în Împărăţia Ta. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne darul iubirii. desăvârşirea şi puterea harului sfinţilor. tăria şi nădejdea mucenicilor. Aleluia! Slavă Ţie. pentru rodul bogat al faptelor noastre de mântuire. când firea noastră omenească primeşte prin harul Tău firea cea dumnezeiască. Vistierul bunătăţilor. credinţa. Împărate Ceresc. Cel Nevăzut şi Nepătruns. cu Domnul Iisus Hristos. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne darul dumnezeiesc al iubirii.făcută în inimă. 120 . răbdarea. poate să se desăvârşească. tăria. care ca o candelă arde pe altarul inimii. desăvârşire şi înfiere. ca o Taină de negrăită bucurie. care umple de lumină fiinţa noastră. în taină. Cel care toate le împlineşti. când firea noastră cea omenească prin asemănare cu firea cea dumnezeiască. ca o jertfă pentru Tatăl Ceresc. Aleluia! Slavă Ţie. Dătătorule de Viaţă. Împărate Ceresc. care dă viaţă firii dumnezeieşti. smerenia cuvioşilor. pentru arderea seminţelor răului. Te iubim şi Te rugăm împărtăşeşte-ne cu Darul dumnezeiesc al iubirii. iscusinţa. pentru Tine. care ne redă chipul şi asemănarea cea dumnezeiască. fiindcă eşti izvorul iubirii. pentru rugul rugăciunii minţii în inimă. care aprinde ca un foc râvna. Împărate Ceresc.

28) 121 .ACATIST PENTRU TAINA PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU Poruncă: “Bucură-Te ceea ce eşti plină de har” (Luca 1.

122 .

fiindcă în faţa Ta îngerii porţile le-au deschis. fiindcă ocrotire prin ruda Ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. iar noi am cântat: Bucură-Te. Te iubim şi Îţi mulţumim pentru minunile Tale. Bucură-Te. fiindcă Taina Domnului Iisus Hristos. prin minunea naşterii Fiului lui Dumnezeu l-ai salvat. fiindcă pe Fiul lui Dumnezeu ca pe un Prunc L-ai hrănit şi cu El 123 . Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă Duhul Sfânt cu darurile cele dumnezeieşti Te-a sfinţit şi Te-a înfiat. De aceea cu toţi îngerii şi cu toţi sfinţii Ţi-am cântat: Aleluia! Icosul 1 Rânduiala cea sfântă a naşterii Tale printr-o minune sfinţii părinţi Ioachim şi Ana au aflat. când prin post şi rugăciune darul cel dumnezeiesc l-au câştigat şi îngerul i-a înştiinţat. ca Fiu al lui Dumnezeu. bătrânul şi dreptul Iosif. Bucură-Te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă minunile zămislirii şi naşterii Fiului lui Dumnezeu prin Tine s-au înfăptuit. prin Tine ni s-a descoperit. Bucură-Te. dar mai ales fiindcă neamul omenesc din întunericul păcatului şi al morţii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-Te. Bucură-Te. Domnul Ţi-a asigurat. fiindcă la Templu părinţii Ioachim şi Ana Te-au dus şi Te-au închinat. Bucură-Te.Condacul 1 Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-Te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă îngerul Buna Vestire Ţi-a adus şi porunca lui Dumnezeu ai ascultat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-Te. fiindcă îngerii hrana cea cerească Ţi-au dat şi rugătoare caldă lumea în faţa Tatălui Ceresc Te-a câştigat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. le-au descuiat şi în Sfânta Sfintelor ai intrat. cu care pe mulţi i-ai ajutat.

ca un Prunc minunat în noi L-ai născut şi a stat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă prin Tine Biserica Fiului lui Dumnezeu s-a arătat. Bucură-Te. fiindcă prin Duhul Sfatului fericirea făcătorilor de pace. sfinţirea. Bucură-Te. Maica Luminii. cu iubire dumnezeiască ne-ai dat. Maica Luminii.în Egipt ai fugit. când în biserica inimilor noastre ai venit. Maica Luminii. desăvârşirea şi înfierea ni s-au dat. Sfânta Evanghelie ai propovăduit. dar mai ales de Duhul Înfierii ne-ai învrednicit. fiindcă prin Duhul Înţelegerii ochii cugetului ni s-au deschis şi prin darul deosebirii duhurilor toate tainele le-am aflat. neamul nostru ortodox timp de două mii de ani l-ai păstrat. fiindcă prin Duhul Înţelepciunii Cheia Porţilor Împărăţiei. scutul Sfântului Tău Omofor peste ţara şi neamul nostru a stat. Maica Luminii. împreună cu sfinţii apostoli. Bucură-Te. înfierea să le dobândim ne-ai ajutat şi de aceea am cântat: Aleluia! Icosul al 2-lea Icoana Ta de lumină din Lumina Lină a Sfintei Slave. fiindcă pe Calea Luminii sufletele aleşilor din neamul nostru la cer le-ai înălţat. fiindcă după Pogorârea Duhului Sfânt. în oglinda conştiinţei noastre Cartea Vieţii ne-a arătat. mântuirea. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Maica Luminii. prin El mântuirea. Fiul Tău cel Iubit. Maica Luminii. de aceea am cântat: Bucură-Te. Bucură-Te. neamul nostru l-ai ocrotit. naşterea cea de-a doua prin Tine ni s-a dăruit. bucuria creştinilor! Condacul al 2-lea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă prin lumina Duhului Tăriei. ca o Lumină din Lumină. Bucură-Te. sfinţirea. desăvârşirea. 124 . Bucură-Te. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă din Lumina Duhului Sfânt ne-ai zămislit şi Taina Naşterii cea de-a doua am trăit-o ca pe un dar minunat. Bucură-Te. multe minuni ai săvârşit.

bunătatea. Maica Luminii. trupurile. Bucură-Te. ca o comoară veşnică le-am câştigat. Pe treptele scării. La fiecare treaptă rugăciunile Tale ne-au ajutat şi de aceea Ţi-am cântat: Aleluia! Icosul al 3-lea Poruncile cele de mântuire rostite de Domnul Iisus în Sfânta Evanghelie să le trăim cu fapta. Bucură-Te. fiindcă delicateţea. fiindcă iubirea. Maica Luminii. darurile Fiului Tău. Bucură-Te. Bucură-Te. Preaslăvită Stăpână. Te iubim şi Îţi mulţumim. Maica Luminii. Preaslăvită Stăpână. fiindcă răspunsul cel bun al rugăciunilor de iubire şi slavă. cu para de foc a Luminii Lumii. care duce la cer. îngerii Tăi pe toţi sfinţii. fiindcă în oglinda conştiinţei. Bucură-Te. îngerii Tăi ne-au purtat. înţelepciunea. Cu multă râvnă am urcat. prin Tine l-am aflat. Preaslăvită Stăpână. fiindcă îngerii Tăi la Tronul de Slavă. Maica Luminii. le-am înţeles şi pe fraţii noştri. inimile. credinţa. în grădina de vis a sufletului nostru L-ai adus şi ni L-ai dat. prin grija Ta ni s-au dat şi poruncile fericirilor le-am retrăit. fiindcă veşmântul de 125 . fiindcă Pomul Vieţii Veşnice. cum să le facă. fiindcă din mâna Ta crucea neamului. în aripi de lumină le-ai transformat. i-am învăţat. mila. ocrotitoarea creştinilor! Condacul al 3-lea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. nădejdea. Bucură-Te. Preaslăvită Stăpână.Bucură-Te. Maica Luminii. le-ai curăţat. Preaslăvită Stăpână. aleşii. Bucură-Te. iscusinţa. i-am ajutat când pentru ei ne-am rugat şi am cântat: Bucură-Te. ca s-o purtăm. Cartea Vieţii deschisă la pagina cu numele nostru cel nou ne-ai arătat. fiindcă prin Duhul Cunoştinţei sufletelor noastre un veşmânt de lumină li s-a dat. fiindcă sufletele. Bucură-Te. i-au purtat. minţile noastre. ni s-a dat. care să ne mute de la moarte la viaţă. smerenia. pe care stă Fiul lui Dumnezeu. când la cer pe aleşii Tăi i-ai înălţat.

fiindcă piatra cea albă a numelui nostru cel nou. Doamnă a cerului şi a pământului! Condacul al 4-lea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. care sufletul îl desăvârşeşte. evlavia rugăciunii. din întunericul ispitelor. cuvintele şi gândurile 126 . fiindcă prin ale Tale sfinte rugăciuni. fiindcă asemenea fiilor Învierii. milostenia. cuvintelor şi gândurilor rele. de treizeci şi de şaizeci. râvna cea sfântă. Te iubim şi Îţi mulţumim. Maică Preacurată. prin grija Ta am luat. printre toate ispitele şi încercările ne-ai purtat. pline de lumină toate faptele. Bucură-Te. Preaslăvită Stăpână. aşa cum pentru toţi fiii Luminii. aruncate ca nişte săgeţi de duhurile necurate. smerenia care înalţă. fiindcă asemenea fiilor Luminii. iubirea Adevărului care sfinţeşte. Bucură-Te. ne-ai scos. răbdarea cea îndelungată. ne-ai curăţat şi la cele cereşti neai înălţat. fiindcă prin Duhul Înfierii. care aduce rodul cel îmbelşugat de o sută.nuntă pentru noi şi pentru cei din neamul nostru. prin Tine ni s-au dat şi de aceea am cântat: Bucură-Te. porunca fericirilor. Preaslăvită Stăpână. Bucură-Te. Preaslăvită Stăpână. din prăpastia păcatelor. Învierii şi Împărăţiei Te-ai rugat şi de aceea am cântat: Aleluia! Icosul al 4-lea Credinţa cea tare. Maică Preacurată. Preaslăvită Stăpână. grija Ta cea dumnezeiască ne-ai dat. ca să căpătăm chipul şi asemănarea cu Fiul Tău. care mântuieşte. Bucură-Te. cum să-l căpătăm ne-ai arătat. ca o scară la cer le-am suit şi cu isopul rugăciunilor sufletele noastre le-ai curăţit. Bucură-Te. fiindcă să devenim stâlpi în Templul lui Dumnezeu ne-ai ajutat. fiindcă să primim steaua cea de dimineaţă şi cununa vieţii veşnice. treptele ascunse în mormântul trupului nostru. veşnic şi nepieritor. Fiul Tău cel Iubit şi Domnul nostru în faţa Tatălui Ceresc şi a Îngerilor Săi pentru noi mărturie a dat. Bucură-Te. Preaslăvită Stăpână.

credinţa cea adevărată ca dar prin Duhul Bunei Credinţe. Maică Preacurată. cuvântul de înţelepciune ca dar al Duhului Înţelepciunii. Maică Preacurată. ca pe aur le-a lămurit. fiindcă Domnul. Maică Preacurată. Bucură-Te. Doamnă a îngerilor! Condacul al 5-lea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă în veşminte de nuntă la cer sufletele fraţilor noştri îngerii le-au ridicat. Bucură-Te. când Domnul Iisus neamul ne-a cercetat. Bucură-Te. cu Taina Sfântului Botez. Te iubim şi Îţi mulţumim. Maică Preacurată. Bucură-Te. fiindcă la Cina cea de Taină cu îngerii Tăi pe ortodocşii creştini i-ai chemat. şi l-a întrebat. ca fiică a Celui Preaînalt. ca pe argint le-a curăţat. ochii minţii şi ai cugetului prin Duhul Cunoştinţei. când Domnului Iisus le-am închinat. Bucură-Te. Bucură-Te. ca daruri ale Duhului Temerii de Dumnezeu ni le-ai dat. fiindcă îngerii Tăi imnul de slavă şi iubire ne-au învăţat şi l-am cântat. smerenia. cumpătarea. Maică Preacurată. Maică Preacurată. Bucură-Te.noastre s-au făcut. fiindcă puterea prin darul Duhului Tăriei. mila. fiindcă răspunsul cel bun pe buzele noastre l-ai pus. Bucură-Te. fiindcă Tatăl Ceresc. când din izvorul cu apă vie ne-ai adăpat. fiindcă asemenea fiilor Împărăţiei. cu apa cea vie le-au curăţat şi i-au îmbrăcat. pentru că plină de daruri eşti. între cei binecuvântaţi arborele neamului nostru l-a aşezat. de aceea am cântat: Aleluia! 127 . Domnul Iisus şi Duhul Sfânt sufletele neamului nostru le-a încercat. fiindcă numele cel nou al Fiului Tău pe frunţile neamului nostru îngerii Tăi l-au pus şi ca o pecete a stat. ca pe nişte comori le-a măsurat. curăţia. Maică Preacurată. lumina prin Duhul Înţelegerii. Maică Preacurată. când rodul de iubire şi slavă s-a copt şi l-a luat. setea de cele sfinte în noi a crescut neîncetat. Maică Preacurată. Bucură-Te.

fiindcă rugăciunile Tale din vicleniile. pe acel loc îl sfinţeşte”. Tatăl Ceresc. de aceea Domnul de păcate neamul nostru l-a curăţat. iar noi cu ei am cântat: Bucură-Te. cu sfântul Ioan Botezătorul. ca semn că noi cuvântul Tău: „Şi preaslăveşte pe cei ce Te preaslăvesc pe Tine” l-am împlinit şi l-am lucrat. Fiul Cel Iubit şi Împăratul cel Ceresc au ascultat. fiindcă din toate nevoile cu rugăciunile Tale ne-ai izbăvit. fiindcă prin rugăciunile de mântuire. putere şi har ne-ai dat. fiindcă rugăciunea Ta: „Împărate Ceresc. ne-au ferit. Maica Ta”. Bucură-Te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. de cerere. rugăciuni şi fapte. ca tămâia şi smirna la cer le-ai înălţat. de mulţumire ne-ai sfinţit şi ne-ai învăţat. fiindcă toate jertfele. ctitoriile.Icosul al 5-lea Rugăciunea Ta. Bucură-Te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. 128 . ne-au salvat. fiindcă să-L slăvim pe Tatăl Ceresc. când împreună cu sfântul Ioan Teologul. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. ca să împlineşti cuvântul Tău. faptele noastre bune. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-Te. Bucură-Te. în biserica din Vlaherne pentru noi Te-ai rugat. când pentru noi Te-ai rugat: „Şi făgăduinţele (lor) primeşte-le toate”. pe Împăratul Ceresc cu slujbe. Bucură-Te. de aceea mii de biserici în ţara noastră Ţie Ţi-am închinat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-Te. primeşte pe omul ce Te slăveşte pe Tine şi cheamă în tot locul Preasfânt Numele Tău” Tatăl cel Ceresc a ascultat. Bucură-Te. pe Domnul Iisus Hristos. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă noi am împlinit cuvântul Tău: „Ascultă rugăciunile celor ce cu dragoste Mă cinstesc pe Mine. aşa cum ai rostit: „Din toate nevoile şi răutăţile îi izbăveşte”. fiindcă sfântul Tău cuvânt l-am ascultat: „Şi acolo unde se face pomenirea numelui Meu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. rugăciunile. l-a sfinţit şi l-a iertat. primejdiile. ispitele duşmanilor ne-au scos. Bucură-Te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. sfinţii Andrei şi Epifanie au ascultat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu.

care pentru cinstirea Ta. tot aşa cu iubirea îngerească sfinţii Te-au lăudat şi Te-ai bucurat. cu un eretic nestorian s-a luptat şi de pe corabie în apă a căzut. ne-ai ajutat. i-ai alungat şi i-ai certat. Preasfântă Fecioară Maria. Dar pe nestorian. din fundul mării l-ai scos. a rostit rugăciunea şi închinarea Ta. şi demonul de la ea a fugit. fiindcă aşa cum Aglaida numele Tău l-a rostit. ca să o amăgească. Preasfântă Fecioară Maria. ca o nălucă îl aducea. fiindcă aşa cum sfătuită de duhovnicul ei călugăriţa pe demonul. Te iubim şi Îţi mulţumim. Tot aşa. cu Sfântul Tău Omofor ne-ai apărat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. tot aşa pe noi de ispitele sinagogilor satanei ne-ai ferit. Bucură-Te. Bucură-Te. aşa cum lui Ioan Cucuzel glas de înger i-ai dat şi Ţie Ţi-a cântat. Bucură-Te. 129 . fiindcă aşa cum pe dreptcredinciosul. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. care prin grija Ta îngerii ne-au învăţat. l-ai înviat şi de erezia lui s-a lepădat. pe cei rătăciţi să-i salvăm. cu dragoste asupra noastră ai vegheat. pe toţi demonii cu ale Tale sfinte rugăciuni i-ai legat. pentru rugăciunile cuviosului Partenie. Doamnă a cerului şi a pământului. Preasfântă Fecioară Maria. tot aşa demonii şi duşmanii de la cei ce Te-au rugat i-ai izgonit. ce ca înger o ispitea şi chipul Tău. cu noi şi pentru noi le-ai păstrat şi le-ai lucrat. pe cei aleşi îngerii Tăi pe calea cea luminată la cer i-au purtat şi răspunsul cel bun la judecata sufletelor noastre pentru noi l-ai dat. Fiul Tău cel iubit cu îngerii Săi desăvârşirea şi înfierea ne-au dat. fiindcă trecerea prin vămile văzduhului cu îngerii Tăi ca un dar minunat neamului Tău i-ai dat. de aceea toată ispita ca fumul s-a risipit. de aceea am cântat: Aleluia! Icosul al 6-lea Minunile Tale. iar noi am cântat: Bucură-Te. Bucură-Te.fiindcă prin rugăciunile de slavă şi de iubire. Preasfântă Fecioară Maria. Condacul al 6-lea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă. când demonii şi duşmanii cu vicleniile lor ne-au încercat.

i-ai pedepsit şi prin grija Ta monahilor nimic nu le-a lipsit. Bucură-Te. Preasfântă Fecioară Maria. Preasfântă Fecioară Maria. Preasfântă Fecioară Maria. multă îndreptare. Bucură-Te. tot aşa pe mulţi i-ai salvat. atunci când legământul din mâna demonului l-ai luat şi i l-ai dat. aşa cum pe Teofil l-ai izbăvit şi scrisoarea sa dată diavolului înapoi i s-a dat. din adâncul apelor l-ai salvat şi nu s-a înecat. care Te lăuda. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bucură-Te. Preasfântă Fecioară Maria. aşa cum printr-o minune celui leneş i-ai arătat. Tu cu multă blândeţe. fiindcă. Preasfântă Fecioară Maria. aşa cum pentru evlavia lui Atanasie o biserică pentru cinstirea Ta în Muntele Athos s-a zidit şi prin grija Ta toate cele de trebuinţă ai rânduit. cu Sfintele Taine îi împărtăşeşti. Bucură-Te. se nevoiesc. pe păgânii. care au venit să o prade. fiindcă. Bucură-Te. Doamna călugărilor şi postitorilor! Condacul al 7-lea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. tot aşa neamul nostru Te-a cinstit. Aşa cum mânăstirea cea din pustie ai ajutat. tot aşa nouă icoane făcătoare de minuni ne-ai dăruit. Aşa cum pe Ioan cel neînvăţat comoara cea fără de preţ a rugăciunii către Tine lai învăţat. tot aşa dăruieşte-ne puterea. pe cei căzuţi să-i putem ajuta. tot aşa noi am cântat: Aleluia! 130 . Bucură-Te. la Tine scăpare a găsit.Bucură-Te. întărire şi izbăvire ne-ai dat. fiindcă. cel ce făcuse în scris legământ că-şi dă sufletul său demonului. aşa cum la mânăstirea ivirilor icoana Ta făcătoare de minuni a stat. tot aşa pe judecătorul. pe evrei i-ai înspăimântat şi de aceea ei s-au botezat. fiindcă. cu multe daruri îi îmbogăţeşti. fiindcă pe cei ce postesc. Preasfântă Fecioară Maria. fiindcă. aşa cum pe Carol. fiindcă prin minunile Tale mult ajutor. Preasfântă Fecioară Maria. tot aşa pe noi pentru ale Tale sfinte rugăciuni de greşelile noastre Domnul ne-a iertat. aşa cum pe tânărul ucis de evrei l-ai înviat.

Doamna Îngerilor. Bucură-Te. care s-a rugat să Te vadă şi să-Ţi admire frumuseţea Ta cea negrăită. de aceea am cântat: Bucură-Te . pentru credincioşii ortodocşi le-ai păstrat. Bărbatul ei s-a mâniat. care căzuse în neputinţă. pentru rugăciunile duhovnicului. dar el nu s-a ferit şi viaţa lui a petrecut-o ca îmbunătăţit. Doamna Îngerilor. Bucură-Te . Tu ai apărat-o şi pe diavol l-ai îndepărtat. Mai apoi s-a botezat. Te-au mărturisit. Doamna Îngerilor. Copilul l-a tăiat şi ca să scape de pedeapsă într-o biserică s-a ascuns. încât a rămas nevătămat. dar şi nouă ne-ai descoperit. că ori de câte ori noi Îl slăvim pe Dumnezeu pe pământ. tatăl său în cuptorul plin cu foc l-a aruncat. Când pe evreul cel legat în lanţuri de tâlhari. a orbit. fiindcă printr-o minune unui călugăr. Tu. Bucură-Te . din iad l-ai scos nevătămat. credincios l-ai făcut. fiindcă pe tânărul dat de la naştere de mama lui celui rău. Doamna Îngerilor. dar mai ales Tu în cer. fiindcă pe femeia. cele nepreţuite. care s-a împărtăşit.Icosul al 7-lea Darurile Tale. demonul a venit şi din timpul Sfintei Liturghii l-a răpit. diavolul prefăcut în duhovnic despre ea a vorbit. La Tine s-a rugat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-Te . Doamna Îngerilor. dar pe tatăl său. cu îngerii Tăi l-ai eliberat. iar pruncul abia născut Te-a lăudat. Îl slăvesc îngerii. fiindcă pe copilul evreu. dar Tu l-ai ocrotit. a ars imediat. care a căzut în păcat şi nu s-a spovedit. când în foc l-au aruncat. sfinţii. Bucură-Te . fiindcă Te-au slujit. 131 . fiindcă pe călugărul bătrân din Britania. de aceea împreună cu copilul ei s-au botezat. Te-au iubit. El pe pruncul ucis l-a înviat şi pe ucigaş l-a arătat. Bucură-Te . fiindcă preotul. Doamna Îngerilor. l-ai vindecat şi încă treizeci de ani de viaţă i-ai mai dat. Pe copilul lor l-ai înviat. Bucură-Te . aşa cum îngerul Tău l-a prevenit. Te-au cinstit. Doamna Îngerilor. Doamna Îngerilor. fiindcă printr-o minune pe Fiul lui Dumnezeu în braţele Tale ca Prunc L-ai adus. când doisprezece ani a împlinit. fiindcă pe evreica ce nu putea să nască ai ajutat-o.

care-şi ştergea sabia. Te slăvesc şi Te slujesc un ajutor nepreţuit le dai. când Pruncul ca pâine şi vin S-a făcut. soţul ei a vorbit. Te iubim şi Îţi mulţumim. când o fecioară căsătorită fără voia ei de părinţi. iar când a murit. l-a văzut şi a înţeles că pentru rugăciunile Tale mânia lui Dumnezeu a încetat. fiindcă celor care Te cinstesc. când soţul ei s-o dea pentru aur şi argint la demoni a încercat. Doamna Îngerilor. pe îngerul. însă ea a deschis ochii. când liturghia s-a terminat. cea care dintre preoţi şi călugări îngeri ai ridicat! Condacul al 8-lea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 8-lea Minunea pe care a trăit-o fecioara cea bolnavă din Germania. un catarg ai prăbuşit şi la iad l-ai osândit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu.Bucură-Te. fiindcă fericirea celor ce-şi păzesc fecioria ai arătat. Doamna Îngerilor. fiindcă pe călugărul păcătos şi leneş. cu o picătură din sângele Domnului de la judecată l-ai salvat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. de aceea au cântat: Bucură-Te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-Te . care Te-a hulit. îndoiala lui ai risipit. dar ea nu i-a dat. iar când vedenia s-a încheiat. fiindcă pe Fiul Tău cel iubit preotului Pelaghie L-ai adus. Bucură-Te. când moartea mii de oameni la Roma secera. fiindcă pe soţia patricianului de la Roma ai salvat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. 132 . cetatea cu ea a înconjurat. Bucură-Te. Bucură-Te. când la Sfânta Liturghie din cer îngerii Tăi au ridicato şi cu cetele sfinţilor în biserica cea cerească a intrat. i-a cerut-o. lumânarea în mâna ei a stat şi cu ea pe mulţi i-a vindecat. îngerul făclia. Doamna Îngerilor. fecioria şi-a păstrat. aşa cum pentru rugăciunile sfântului Grigore Dialogul. la Tronul de slavă al Domnului s-a închinat. care i s-a dat. Bucură-Te . fiindcă peste evreul Teodorit. icoana Ta a scos. care Te cinstea. iar el s-a împărtăşit. cu soţul ei în curăţie a trăit. l-a certat şi apoi a adormit.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă la judecată. Bucură-Te. apoi din nou a murit şi s-a mântuit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. pentru viaţa lui curată. pentru credinţa lui întru Tine l-ai vindecat şi de aceea mulţi evrei s-au botezat. l-ai ocrotit. la icoana Ta s-a rugat şi s-a vindecat.fiindcă pe femeia credincioasă. când în apă şi în păcat a căzut. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă pe călugărul Adam de lepră. fiindcă pe preotul. când era copil. cu lumea. care Te cinstea şi la Tine se ruga. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. de aceea demonul să-i ia sufletul nu a izbutit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-Te. Bucură-Te. care se ruga zilnic la Tine. ca să vadă cum sufletul ei la cer l-ai luat. mărturie cuvântul de rugăciune imprimat pe limba lui l-a salvat. fiindcă pe Didim cel născut orb. nevoinţe. Bucură-Te. l-ai vindecat. De aceea noi am 133 . care pe cei ce trăiesc în post. Învierii şi Împărăţiei i-ai înălţat. cu demonii au câştigat. Bucură-Te. când un preot prins de tâlhari pe demonul ascuns între ei să spună adevărul l-a silit şi tâlharul s-a călugărit. ca să se mântuiască Domnul l-a îmbolnăvit. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă minunea rugăciunii Domnului Iisus Hristos. fiindcă săracului. curăţeşte inimile. fiindcă timp de paisprezece ani pe tâlharul. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. alungă demonii şi duşmanii. Pe cei ce biruinţă în războiul cu trupul. când a stat. Bucură-Te. fiindcă minunea de a Te vedea diaconului care a împărtăşit-o pe văduva săracă i-ai dat. care sfinţeşte sufletele. prin grija Ta într-o biserică închinată Ţie l-au dus. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. priveghere îi desăvârşeşte la cei plini de râvnă le-ai dat. care o vorbă rea a rostit. ajutătoarea grabnică a celor necăjiţi! Condacul al 9-lea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. păcatul la duhovnic şi-a spus. care mai avea un păcat nemărturisit şi a murit. Bucură-Te. demonii să-l ducă în iad nu au putut. Tu ai înviat-o . între fiii Luminii.

fiindcă în Roua Luminii Line sufletul nostru l-ai curăţat şi cu Sfintele Taine l-ai sfinţit şi luminat. Bucură-Te. Preasfântă Fecioară. nădejde. Bucură-Te. Preasfântă Fecioară. milă. Bucură-Te. fiindcă din noi o armată-ai făcut. fiindcă chemarea Ta ne-ai rostit-o într-un gând în lumină îmbrăcat şi-ntr-o slovă şezând. Preasfântă Fecioară. Preasfântă Fecioară. Preasfântă Fecioară. Bucură-Te. fiindcă minunile Tale în noi Ţi le-ai scris. fiindcă la nevoi Tu neai dat ajutor. Bucură-Te. Preasfântă Fecioară. fiindcă zidiţi am fost într-o lume din păcat. Preasfântă Fecioară. rugătoare caldă şi 134 . Tu ne-ai plâns cu durere. Bucură-Te. fiindcă îngerii Tăi lângă noi au stat şi că să ne ducem crucea. îngerii Tăi pecetea Împărăţiei au adus şi ne-au dat. de aceea am cântat: Bucură-Te. ei ne-au dat ajutor şi putere. Preasfântă Fecioară. Preasfântă Fecioară. Preasfântă Fecioară. Preasfântă Fecioară. poruncile fericirilor să le facem ne-ai ajutat. Bucură-Te. de aceea jarul minţii ne-ai dat şi din el libertatea Adevărului prin foc am aflat. ci şi asemănarea. Bucură-Te. fiindcă din fagurii inimii noastre mierea rugăciunii ai luat şi smirna iubirii în cărţi Ţi-am închinat. fiindcă pe fiii Împărăţiei la cer i-ai luat şi prin genunile încinse cu stele i-ai purtat. iertare.cântat: Aleluia! Icosul al 9-lea Icoana cea sfântă a Fiului Tău cel Iubit în biserica neamului nostru ai aşezat. fiindcă stăpâni peste făptura timpului ne-ai făcut şi ne-ai scos dintr-ale patimilor încinse zăbrele. iubire. Bucură-Te. ne-au tâlhărit. dar ca să dobândim nu numai chipul. iar când duşmanii ne-au lovit. sfinţire. fiindcă prin Tine am aflat mântuire. Preasfântă Fecioară. Bucură-Te. Bucură-Te. desăvârşire. pentru noi. să luptăm pentru neam şi să-i dăm o scăpare.

în mare ai înecat-o şi pe creştini i-ai 135 . l-ai înviat şi cu ea de osânda cea veşnică l-ai salvat. ale Tale şi ale sfinţilor a alcătuit. Tu ai ajutat-o şi de ei a scăpat. fiindcă de la Fiul Tău o picătură de sânge ai luat. toate măicuţele cu lacrimi pentru ea la Tine s-au rugat şi Tu ochii ei i-ai vindecat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. dar Tu la Fiul Tău pentru el Te-ai rugat. fiindcă toată oastea mahomedanilor pornită asupra Constantinopolului. fiindcă sfinţii Andrei şi Epifanie rugăciunea Ta pentru noi au ascultat şi de strălucirea sfântului Tău Omofor s-au minunat. cum să-Ţi cânte axionul. Bucură-Te. Te iubim şi Îţi mulţumim. i-a învăţat. fiindcă pe călugăriţa. pe care un demnitar să o scoată din mănăstire a voit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. pline de evlavie şi de credinţă i-ai dăruit. toate bisericile şi slujitorii l-au aflat. Bucură-Te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. ocărârea şi toate nedreptăţile tatălui ei şi ale unui servitor le-a răbdat. Bucură-Te. Bucură-Te. fiindcă pe cuvioasa Eufimia. care cu mult curaj toate bătăile. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-Te. iar el peste o mie de condace pentru praznicele Domnului. având opt sute de corăbii. Bucură-Te. fiindcă sfântului Roman darul cântărilor cucernice. când ochii şi i-a scos şi bărbatului acela i-a dat. iar noi împreună cu ei am cântat: Bucură-Te. spunând că ochii ei l-au vrăjit. fiindcă rănile i le-ai vindecat şi cununa cea de lumină prin Tine a căpătat. de aceea şi noi am cântat: Aleluia! Icosul al 10-lea Sfântul arhanghel Gavriil pe cucernicii călugări din schitul Protatul.nebiruită! Condacul al 10-lea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă ea fecioria şi-a păstrat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă pe monahul care Te-a cinstit şi având păcate a murit. ai ajutat-o. Bucură-Te.

fiindcă minunile Tale făcute cu sfintele icoane. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. hulele ereticilor şi păgânilor împotriva sfintelor Tale icoane ai pedepsit. Bucură-Te. Chipul Tău minunat zugrăvit de sfântul apostol Luca prin icoane ni s-a păstrat. chipul Tău l-au aflat pe un stâlp prin minune zugrăvit şi sau minunat. iar noi ne-am bucurat şi am cântat: Bucură-Te. fiindcă sfinţii apostoli Petru şi Ioan mergând la biserica Ta din Lida. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-Te. fiindcă icoana Ta numită Evanghelistria. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bucură-Te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. iar Fiul Tău pe toţi i-a judecat. 136 . Bucură-Te. Constantinos. Bucură-Te. fiindcă icoana Ta numită Portăriţa. uneltirile. apărătoare a creştinilor! Condacul al 11-lea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă icoana Ta de la Pecerska a vindecat pe cel îndrăcit şi adevărul l-a descoperit. singură pe mare din Iviria la Athos a venit şi de departe lumina ei şi-a arătat. Bucură-Te. de aceea noi am cântat: Aleluia! Icosul al 11-lea Icoanele Tale Preasfântă Născătoare de Dumnezeu pe mulţi i-au ajutat. fiindcă îngerul pentru cuviosul Alipie icoana Ta printr-o minune a zugrăvit. dintr-o grea suferinţă pe regele Greciei. ura. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă pentru rugăciunile dreptcredincioşilor din Constantinopol oştile duşmanilor perşi şi sciţi le-ai distrus şi sfărâmat.salvat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. minunile făcute prin ele credinţa cea adevărată ortodoxă a întărit. pe toţi dreptcredincioşii ortodocşi i-a bucurat. Bucură-Te. l-a vindecat.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-Te. adus în biserica din Vlaherne. prin minunea Adormirii Tale lumea nu ai părăsit. fiindcă icoana Ta numită Odigitria la cei doi orbi vederea le-a redat. pe mare a călătorit şi după o sută de ani pe mare singură a venit. de multe daruri din partea Ta s-au învrednicit. Bucură-Te. îngerul trimis de Domnul Iisus cu trei zile mai înainte Te-a înştiinţat. iar noi am cântat: Bucură-Te. ca o minune s-a petrecut. Te-au cinstit. fecioria Ta s-a păstrat şi tot aşa. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă prin Sfântul Tău Omofor minunea însănătoşirii împărătesei Zoe la toţi le-ai arătat. la Iaşi. Te-au slăvit. fiindcă sfântul Tău veşmânt. fiindcă icoana Ta în Rusia la Tihfini pe cer s-a ivit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. din viaţa cea pământească. în taină Te-ai rugat. fiindcă mutarea Ta. singură s-a pictat. împreună cu cea a Domnului Iisus de la Constantinopol. prin ea multe biserici s-au zidit şi prin ea mulţi bolnavi s-au tămăduit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. de aceea pe Muntele Măslinilor Te-ai urcat şi. Te-au slujit şi pentru ajutorul dat Ţiau mulţumit. Bucură-Te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. ca Domnul. Bucură-Te. fiindcă toate lucrurile Tale la săraci şi văduve le-ai dat şi cum 137 . ocrotitoare a creştinilor! Condacul al 12-lea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu.fiindcă icoana Ta numită Prodomiţa. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă prin minunea Naşterii Domnului Iisus Hristos. printr-o minune. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 12-lea Pentru Adormirea Ta. Bucură-Te. ci sfinţilor care Te-au iubit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-Te. pe mulţi din patul de boală i-a ridicat. fiindcă icoana Ta numită Romanca. la viaţa cea cerească.

Bucură-Te. fiindcă minunea venirii sfinţilor apostoli de la marginea lumii pe nori cu tunet mare la Ierusalim în casa Ta pe toţi i-a înspăimântat. Bucură-Te. sufletul în mâinile Domnului Iisus Hristos Ţi l-ai dat. să se smerească. fiindcă arhanghelii. taina înălţării Tale cu trup la cer au aflat. fiindcă sfinţii apostoli. Bucură-Te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-Te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. ca sufletele 138 . le-au tăiat. Cu lacrimi să se roage. deschizând mormântul pentru el. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. pentru noi ca semn al ocrotirii ni lai lăsat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-Te. fiindcă sfântul apostol Toma a întârziat şi sfinţii apostoli. fiindcă iertare de la toţi Ţi-ai luat şi rugându-Te pentru pacea lumii. Bucură-Te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă prin minunile Tale dreapta credinţă ortodoxă ai apărat. fiindcă trei zile sfinţii apostoli mormântul Tău l-au privegheat. oamenii patima şi păcatele şi le vor cunoaşte. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bucură-Te. cântând cântecul de îngropare. în satul Ghetsimani Te-au purtat. Bucură-Te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-Te. fiindcă sfântul Tău Omofor. care a vrut să Te răstoarne. cu Sfintele Taine să se împărtăşească. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. mâinile iudeului. fiindcă neamul şi ţara noastră în nenumărate rânduri le-ai ajutat.să ne adunăm zestrea cea cerească ne-ai arătat. Pe Domnul Iisus Hristos pentru noi L-ai rugat ca să amâne judecata până când. cu lumina darului Său. Doamnă a Cerului şi a Pământului! Condacul al 13-lea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. să se spovedească. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fiindcă îngerii la cer Te-au purtat şi în faţa tronului ceresc al Domnului Iisus Hristos ai stat. ca să se pocăiască. Bucură-Te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu.

Tată Ceresc. pe care le-am pierdut prin păcat. Te iubim şi Te rugăm ascultă rugăciunea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pentru noi. desăvârşirea şi înfierea. când pe Fiul Tău Cel Iubit. cum să le facem ne-ai învăţat. prin Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. rătăcirea. dăruieşte-ne iscusinţa. 139 . sfinţirea. Te iubim şi Te rugăm ascultă rugăciunea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pentru noi.lor să se curăţească. Din lumea întunericului. Aleluia. fiindcă neamul nostru cu locul. prin toţi îngerii şi sfinţii Tăi. a păcatului neau scos. Slavă Ţie. ca semn că ne-ai binecuvântat. Tată Ceresc. Că între fiii Învierii. să ne ajute să facem poruncile şi îndreptările Tale cele minunate. numele cel veşnic le-am aflat. pe Domnul Iisus Hristos şi pe Împăratul Ceresc spre noi le-ai aplecat. mijlocul şi prilejul de a împlini poruncile Tale cele minunate. ca să redobândim chipul şi asemănarea cu Tine. Aleluia. prin Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ne-ai dat. slujba şi rânduiala Ta cea cerească l-ai binecuvântat. sfinţirea şi desăvârşirea să le dobândească. că taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută ai împlinit. aşează pe fruntea sufletului nostru Sfântul Tău Nume. pe noi cei rătăciţi ne-au luminat. Luminii şi Împărăţiei ne va aşeza. Inelul destinului cel ceresc ni l-au dat. că Domnul la dreapta Sa ne-a chemat. pe care ni le-ai dat şi prin Domnul Iisus Hristos. Slavă Ţie. mântuirea. ca semn că iertarea păcatelor. neputinţele. Tată Ceresc. Slavă Ţie. ispitele duhurilor necurate ne-ai scăpat. Te iubim şi Te rugăm ascultă rugăciunea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Iar mai apoi mântuirea. De aceea noi cu îngerii şi cu sfinţii am cântat: Aleluia! RUGĂCIUNE Aleluia. prin El de orbirea. Cu veşmântul de nuntă ne-au îmbrăcat. fiindcă braţele Tale cele dumnezeieşti.

140 .

ACATIST PENTRU TAINA SFINŢILOR ARHANGHELI 141 .

142 .

Sfinte Arhanghele Salatiil. Cel care porţi raza focului dumnezeiesc. Iisuse Hristoase. în Duh şi în Adevăr. Sfinte Arhanghele Rafail. Bucură-te. ispitele şi necazurile. Tatăl Ceresc o împărăţie a Sfinţilor a creat şi ce înseamnă taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută au aflat. rătăciţilor şi de mişcarea New Age. Sfinte Arhanghele Uriil. Atoatefăcătorule. curată. heruvimi şi îngeri căzuţi i-ai înlocuit. de aceea te rugăm schimbă în lumină cugetele. de apostaţi. continuă şi binecuvântată. de aceea te rugăm tămăduieşte sufletele noastre de rănile păcatelor şi trupurile noastre de toate bolile. Doamne. ca să devenim fii ai Luminii. de mafioţi. Bucură-te. Fiul cel iubit. de aceea te rugăm alungă toţi demonii. Sfinte Arhanghele Gavriil. să-Ţi cânte rugăciunea Ghel. tot aşa îngeri dintre monahi ai ridicat. de atei. fiincă toate cu înţelepciune le-ai făcut. cuvintele pline de lumină. Domn al Cerului şi al Pământului. Tată Ceresc. faptele.Condacul 1 Slavă Ţie. Bucură-te. fiindcă pentru Tine. Cel care eşti tainicul voievod al arhanghelilor tămăduitori. şi să ne înălţăm pe Calea cea luminată. iar noi cu râvnă am cântat: Aleluia! Icosul 1 Slavă Ţie. aşa cum pe Sfinţii Serafimi din iubire dumnezeiască i-ai zămislit cu şase aripi i-ai împodobit. Cel care în taină credinţa drept credincioasă ortodoxă ne-ai învăţat. Te iubim şi Îţi mulţumim. 143 . pe serafimi i-ai învăţat. de păgâni. pe serafimi. de aceea. Te iubim şi Îţi mulţumim. ca să avem gândurile. fiindcă cetele Sfinţilor arhangheli în jurul tronului Tău cu slavă au stat. neamul nostru de toate rătăcirile. concentrată. de tâlhari. să stea în preajma ta i-ai rânduit. de desfrânaţi. Bucură-te. ne-ai îndrumat şi de aceea te rugăm apără Biserica Ortodoxă de atacurile sextanţilor. când prin Sfinţii Tăi arhangheli ne-ai ajutat şi am cântat: Bucură-te. Cel care ai putere de la Dumnezeu să aperi Biserica ortodoxa. conştiinţele şi sufletele noastre. care au umplut lumea de sinagogile satanei. cel care în rugăciune iscusit te-ai arătat. de rătăciţi. Sfinte Arhanghele Mihail. de aceea te rugăm dăruieşte-ne rugăciunea minţii în inimă.

de cunoaşterea cea dumnezeiască pe noi ne-ai învrednicit. Cel care slava Preasfintei Treimi ai cântat. Sfinte Arhanghele Mihail. neamurile prin fluviul de foc le vei judeca. Sfinte Arhanghele Rafail. de cunoaşterea tainelor dumnezeieşti plini de Duhul Cunoştinţei i-ai făcut. Condacul al 2 –lea Slavă Ţie. iar noi vom cânta: Aleluia! Bucură-te. aripile le-ai alcătuit. în dreapta credinţă să rămânem ne-ai sfătuit. Cel ce sabia de foc. ca să pregătim venirea întru slavă a Domnului. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bucură-te. ca viaţa cea veşnică s-o putem avea şi din Pomul Vieţii Veşnice să putem gusta. de aceea te rugăm învaţă-ne rugăciunile de slavă ale Preasfintei Treimi. Cel care eşti paznicul cununiilor. ca Sfântul Arhanghel Mihail. Împărat al Slavei. Cel care eşti mintea cea luminată şi binecuvântată. de aceea te rugăm păzeşte neamul nostru de atacul demonului desfrânării. care distruge sămânţa şi 144 . cu roţile pline de ochi. Te vei arăta. de aceea te rugăm. deci fiind fii ai Luminii să treacă vor putea. cu ea pe fraţii noştri să-i învăţăm cu grijă ne-ai povăţuit. când în jurul lui Dumnezeu ne va aduna. Doamne. mâinile. de taur i-ai înzestrat. Bucură-te. de leu. Cel care de tainele cerului te-ai împărtăşit. Te iubim şi Îţi mulţumim. cei care au chipul şi asemănarea Ta. i-ai arătat. de vultur. care desparte pe cei buni de cei răi. Cu feţe de înger. Bucură-te. Sfinte Arhanghele Gavriil. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 2-lea Slavă Ţie. dăruieşte-ne binecuvântarea neamului nostru. a Bisericii Ortodoxe. dar să stai cu frică şi să iei aminte. fiindcă în slava Ta. l-ai ocrotit şi ca să treacă peste fluviul de foc l-ai ajutat si l-ai curăţat. a ţării noastre. ai primit şi cu ea neamul nostru l-ai apărat. Tată Ceresc. Sfinte Arhanghele Jegudiil. ca să Te poarte unde gândul Tău voieşte. fiindcă din cunoaştere făpturile Heruvimilor le-ai întocmit de aceea pline de ochi trupurile. ceilalţi în fluviul de foc vor rămâne. Atoatefăcătorule. Iisuse Hristoase. Sfinte Arhanghele Varahiil.Bucură-te. la cea de-a doua venire a Ta.

de aceea te rugăm nouă faptele sfinte să ni le dăruieşti. Doamne. le-ai recreat. cu 145 . cutremure s-au pornit. iar noi am cântat: Aleluia! Bucură-te. Sfinte Arhanghele Jegudiil. de aceea te rugăm dăruieşte-ne lumina Duhului Adevărului care sfinţeşte. fulgere. cel care puterea rugăciunii în glasul nostru ai sădit. Sfinte Arhanghele Salatiil. Sfinte Arhanghele Mihail. Fiul lui Dumnezeu. Bucură-te. le-ai înviat. venirea Ta au anunţat. pentru ca în slava Domnului odihna cea veşnică să ne-o găsim. când din ele au sunat taina lumii acesteia s-a încheat şi noi am cântat: Aleluia! Icosul al 3-lea Slavă Ţie. ca s-o împărţim la cei rătăciţi. Atoatefăcătorule. ca să fie spre slava Preasfintei Treimi. fiindcă ceata îngerilor Tronurilor ai rânduit.rădăcina neamului nostru. Cel care eşti puternic în războaie. Bucură-te. Te iubim şi Îţi mulţumim. Iisuse Hristoase. păcatului şi a morţii. Te iubim si Îţi mulţumim. de aceea tronul Tău l-au purtat. de aceea te rugăm rânduieşte viaţa şi adormirea noastră. fereşte-l de nenorocirea adusă de corciturile satanei. Sfinte Arhanghele Varahiil. Bucură-te. căci este sămânţa sfântă din care cele sfinte s-au ivit. Tată Ceresc. Cel care cum să slăvim prin fapte Preasfânta Treime ne-ai arătat. încât tunete. Sfinte Arhanghele Uriil. cei şapte îngeri în faţa tronului Tău au stat şi şapte trâmbiţe li s-au dat. de aceea când îngerul din focul altarului a luat. cădelniţa a umplut şi pe pământ cărbunii i-a aruncat. Condacul al 3-lea Slavă Ţie. Cel care binecuvântările de taină ale mântuirii. desăvârşirii şi înfierii le pregăteşti şi trăirea cu fapta a cuvintelor şi poruncilor din Sfânta Evanghelie. Bucură-te. fiindcă pentru noi toate cu jertfa Ta leai înnoit. de aceea te rugăm să stai alături de neamul nostru pentru ca să biruim în războaiele cu trupul. sfinţilor. pentru cei aleşi o împlineşti. Cel ce aduci lumină neamurilor. ca să o faci tămâia şi smirna jertfelnicului din cer. să-i scoatem din lumea întunericului.

Cel care rugăciunea muceniciei inimii în mâna ta ai luat. pentru că la cer sufletele neamului nostru cu grijă le-ai purtat. Cel care să urcăm scara la cer ne-ai ajutat şi binecuvântat. în toată lucrarea noastră. Tată Ceresc. Atoatefăcătorule. Bucură-te. ca să facem poruncile mântuirii. de aceea te rugăm scrie numele noastre cele noi în Cartea Vieţii. dar pe noi de ei ne-ai separat şi de aceea am cântat: Aleluia! 146 . spor. nădejde. Cel ce eşti braţul dumnezeieştii mile. Sfinte Arhanghele Salatiil. cuvintele şi gândurile noastre sămânţa Preasfintei Treimi ai semănat. pe cei răi.lumea şi cu demonii. minţit. de aceea te rugăm întinde braţul tău cel ocrotitor. de aceea te rugăm aşează rugăciunea minţii noastre în inimă. Bucură-te. de aceea te rugăm pune tăria toiagului binecuvântării în toate faptele. tâlhărit. desăvârşirii şi înfierii aşa cum Domnul ne-a învăţat. desfrânaţi i-au legat sau alungat. lumină. ca semn că în rânduiala monahală am intrat. Sfinte Arhanghele Gavriil. Bucură-te. Te iubim şi Îţi mulţumim. sfinţirii. dă o rază de lumină pentru sufletele adormiţilor ortodocşi fără lumânare. Bucură-te. de aceea te rugăm pune râvnă. Cel ce eşti candela cea neştiută a Duhului Sfânt. iubire. Condacul al 4-lea Slavă Ţie. vicleni. Sfinte Arhanghele Varahiil. Cel ce poruncile lui Dumnezeu le ştii. smerenie. asupra neamului nostru fiindcă de neamurile Gheenei a fost lovit. care au păcate de ispăşit şi nu s-au spovedit. Sfinte Arhanghele Uriil. le scrii. Luminii şi Împărăţiei cu ajutorul Tău să putem căpăta. pentru ca de osânda cea veşnică să putem scăpa şi un loc între fii Învierii. Bucură-te. de aceea te rugăm. gândurile şi cuvintele noastre. batjocorit. Cel care în faptele. Bucură-te. fiindcă îngerii Domnului peste lume puterea Ta au lăsat. credinţă. ca semn că păcatul a fost curăţat. Sfinte Arhanghele Jegudiil. Sfinte Arhanghele Rafail.

de aceea te rugăm vindecă neamul nostru de toate bolile aduse de răutatea cea veche. desăvârşirii neamului nostru. Sfinte Arhanghele Uriil. Sfinte Arhanghele Rafail. Tată Ceresc. Iisuse Hristoase. de aceea te rugăm separă neamul nostru şi la cer să-l înalţi. Bucură-te. Sfinte Arhanghele Mihail. Cel care cum să o cinstim pe Preasfănta Născătoare de Dumnezeu ne-ai învăţat. ne-ai învăţat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bucură-te. Doamne. Sfinte Arhanghele Jegudiil. Cel care cu lama binecuvântării de fii ghenei ne desparţi. de aceea te rugăm pune început bun la toate vieţile fraţilor şi surorilor noastre. Bucură-te. de aceea te rugăm fă din lumină sufletul şi făptura noastră. fiindcă ceata Îngerilor Puterilor ai înarmat şi să fie plini de putere prin Duhul Sfânt putere asupra Duhurilor necurate le-ai dat. de aceea noi am cântat: Aleluia! Bucură-te. Cel care eşti mai puternic decât focul şi cu văpaia de foc a sabiei tale pe demonii şi duşmanii Bisericii Ortodoxe i-ai ars sau i-ai alungat. Bucură-te. toată zâzania sectelor au adunat şi de toate smintelile holda Bisericii Tale Ortodoxe au curăţat şi în focul cel veşnic le-au aruncat. Sfinte Arhanghel Gavriil. Bucură-te. Cel care bunele vestiri le-ai anunţat. fiindcă îngerii Tăi împreună cu arhanghelii. Cel care vindeci vătămările aduse de vârtejul lumii. Condacul al 5-lea Slavă Ţie. înfierii. de aceea să-i prindă pe demoni să-i lege şi să-i ducă la osânda cea veşnică porunca Ta au ascultat. de aceea te rugăm adu buna vestire a mântuirii. Te iubim şi Îţi mulţumim.Icosul al 4-lea Slavă Ţie. Sfinte Arhanghele Salatiil. de aceea te rugăm adună rugăciunile noastre într-un Sfânt Potir şi du-le la al său palat. Cel ce aprinzi cu raza focului dumnezeiesc candelabrul luminii din biserica sufletului nostru. Sfinte Arhanghele Varahiil. sfinţirii. Atoatefăcătorule. Judecătorul cel dumnezeiesc. Bucură-te. fiindcă în mâna Sa Domnul ne-a luat. Cel care să punem prin rugăciune începutul cel bun al vieţii noastre. iar noi am cântat: Aleluia! 147 .

Te rugăm ca de toate urgiile. Iisuse Hristoase. Sfinte Arhanghele Salatiil. Bucură-te. în nevoi. de aceea te rugăm dăruieşte-ne rodul rugăciunilor noastre pentru cele cereşti. Ţi le-a încredinţat. 148 . iar noi am cântat: Aleluia! Bucură-te. Sfinte Arhanghele Jegudiil. Bucură-te. prin care Duhul Sfânt sufletele noastre la faţă le-a schimbat. care asupra lumii vor veni. când sufletul nostru va fi încercat. faptele şi gândurile cele Sfinte. pentru ca răspunsul cel bun la judecata sufletelor noastre să-l rosteşti. în închisori. Bucură-te. Te iubim şi Îţi mulţumim. de aceea te rugăm adu cuvintele. Cel care tămâia şi smirna rugăciunilor noastre ai adunat. în ispitele aduse de sinagogile satanei. de aceea te rugăm pune arhangheli de pază pentru Biserica Ortodoxă şi neamul nostru. aşa cum Domnul ne-a învăţat. de aceea te rugăm vindecă pe cei ce se găsesc în spitale. neamul nostru prin Pronia Ta să fie păzit şi apărat de sfinţii arhangheli. Doamne. Sfinte Arhanghele Mihail. Cel care cu binecuvântările cele dumnezeieşti toate le sfinţeşti. pentru ca să se împlinească cuvântul Domnului că porţile iadului Biserica Sa nu o vor putea birui. Sfinte Arhanghele Uriil. fiindcă Ţie toate Tatăl Ceresc. dar acum când sfârşitul acestei lumi s-a apropiat. Cel care comoara ostenelilor lumeşti o aduni în lumină o sfinţeşti în tezaurul Templului din cer o agoniseşti. Cel care ai leacuri pentru toate bolile sufleteşti şi trupeşti. Bucură-te. Cel care să urcăm scara cea cerească pe cei aleşi ne-ai ajutat. de aceea te rugăm adu chivotul Sfintelor Taine pe altarul din biserica inimilor noastre. Sfinte Arhanghele Rafail. Cel care eşti căpetenia oştirii cerului.Icosul al 5-lea Slavă Ţie. în locuri pustii. de aceea te rugăm ajută-ne să trecem pe podul de raze peste marea de foc. Bucură-te. Sfinte Arhanghele Gavriil. Cel care cele negrăite de Dumnezeu în minţile noastre le-ai semănat. Sfinte Arhanghele Varahiil. de aceea neamul nostru l-ai păstrat. Bucură-te. deşi toate neamurile de tâlhari ne-au călcat. ne-au ucis şi ne-au furat.

Cel care de greşeli rugăciunile noastre le-ai curăţat. pentru neamul nostru. Domnul cel Tare şi Puternic. de aceea te rugăm dăruieştene gândul cel luminat şi curat al rugăciunii în Duh şi în Adevăr. durerile noastre le-ai ascultat. Sfinte Arhanghele Gavriil. cu adevărul fiecărei trepte ne înarmezi. Bucură-te. fiindcă prin cetele Îngerilor Stăpânirilor. 149 . ca să-Ţi putem cânta: Aleluia! Icosul al 6-lea Doamne. Bucură-te. ca semn că sufletele noastre la faţă s-au schimbat. de aceea cu îngerii şi cu sfinţii am cântat: Aleluia! Bucură-te. desăvârşirii şi înfierii drept cuviincioşilor ortodocşi prin Sfintele Taine le-ai rânduit. Bucură-te. ca să ne ferească în toată vremea şi în tot locul de vicleniile. Cel care aduci darul izbăvirilor din toate bolile sufleteşti si trupeşti. Bucură-te.Condacul al 6-lea Slavă Ţie. oameni stăpânirea Ta o răspândeşti şi cu Pronia Ta de toate vele de folos ne învredniceşti. chipul şi asemănarea cu Tine ne-ai dat. Cel care lumina din apa vie a Duhului Sfânt în sufletele noastre ai picurat. Sfinte Arhanghele Uriil. Atoatefăcătorule. Adevărul Tău şi Viaţa cea veşnică întru cele cereşti. Sfinte Arhanghele Salatiil. peste lume. de aceea te rugăm întăreşte pe îngerii noştri păzitori. Te iubim şi Îţi mulţumim. de toate neamurile blestemate asupra noastră de ei purtate. ca să avem haina de nuntă. ca semn că nouă chipul şi asemănarea cu Domnul ni s-a dat. fiindcă darul mântuirii. de aceea te rugăm îmbracă-ne în veşminte de lumină. Tată Ceresc. Sfinte Arhanghelule Mihail. le-ai vindecat. pentru ţara noastră Calea Ta. De aceea Te rugăm rânduieşte pentru Biserica Ortodoxă. Sfinte Arhanghele Rafail. cursele. Te iubim şi Îţi mulţumim. prin Poarta Adevărului să intrăm şi păşunea cea veşnică să o aflăm. de aceea te rugăm să ne dăruieşti harul doctorilor fără de arginţi pentru ca pe fraţii şi surorile noastre să-i putem ajuta. sfinţirii. Cel care eşti întărirea îngerilor. Iisuse Hristoase. ispitele duhurilor necurate. Cel care scara adevărului o luminezi sau din lumină treptele ei le recreezi. cer.

fiindcă cetele îngerilor Începătorilor înaintea Ta au venit şi toate pentru venirea cea de-a doua a Fiului Tău cel Iubit le-am pregătit. Cel care prin felul binecuvântărilor cetele apostolilor. Sfinte Arhanghele Gavriil. călugărilor. de aceea am cântat: Aleluia! Bucură-te. de aceea te rugăm ajută-ne să dăm răspunsul cel plin de slavă când la tronul Domnului sufletul nostru va fi chemat. fiindcă prin Îngerii Începătoriilor începutul cel bun l-am primit şi prin sfinţii arhangheli cerul cel nou şi pământul cel nou pentru noi şi cu noi Tatăl Ceresc Ţi-a dăruit. Cel care dai putere mucenicilor. Sfinte Arhanghele Rafail. Cel care sufletele noastre în seara Domnului le-ai înălţat. Te iubim şi Îţi mulţumim. ierarhilor. de aceea te rugăm arată grija ta faţă de cei ce în grele boli vieţuiesc şi se chinuiesc. Cel care cu Lumina Lină Sfintei Slave la faţă schimbarea ne-o dăruieşti şi de asemănarea cea sfântă ne învredniceşti. ca semn că răspunsul cel bun al înmulţirii talanţilor pentru sufletele noastre l-ai dat. Bucură-te. de aceea te rugăm fă din lumină literele numelui nostru. Cel care eşti Taina Proniei dumnezeieşti. de aceea te rugăm pune aripa binecuvântărilor peste neamul nostru cel îndelung încercat. Sfinte Arhanghele Uriil. Bucură-te. Sfinte Arhanghele Varahiil. Doamne. cuvioşilor.Bucură-te. Iisuse Hristoase. de aceea te rugăm pune în sufletele neamului nostru puterea de a răbda până la sfârşit toate ispitele şi încercările venite ca un puhoi adus de sinagogile satanei. Sfinte Arhanghele Mihail. Bucură-te. 150 . drepţilor. le deosebeşti. Sfinte Arhanghele Jegudiil. de aceea te rugăm dăruieşte-ne mijlocul şi iscusinţa înmulţirea talanţilor. mucenicilor. Bucură-te. Te iubim şi Îţi mulţumim. Cel care venirea Domnului întru noi ai anunţat. Tată Ceresc. Atoatefăcătorule. Condacul al 7-lea Slavă Ţie. care în Cartea Vieţii îl întipăreşti şi în faţa îngerilor din cer îl pomeneşti. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 7-lea Slavă Ţie.

de aceea neamul nostru să-l treci peste fluviile sau marea de foc cu corăbiile Bisericilor Tale Ortodoxe a aşteptat. Cel care dreptatea celor flămânzi o potoleşti şi setea celor nedreptăţiţi o vindeci. de aceea te rugăm ajută-ne să facem Calea Preasfintei Treimi. fiindcă în dreapta credinţă ortodoxă pe Domnul l-a aşteptat. Adevărul şi Viaţa ne-ai arătat. Cel care Calea. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 8-lea Slavă Ţie. Atoatefăcătorule. pentru ca în veşmântul de har să venim. Bucură-te. de aceea te rugăm dăruieşte conducătorilor Bisericii Ortodoxe înţelepciunea de a conduce la limanul Vieţii Veşnice corăbiile bisericilor. Sfinte Arhanghele Gavriil. Iisuse Hristoase. Cel care pe ierarhi plini de înţelepciune i-ai făcut. Doamne. Cel care cu rugăciunea harică sufletului nostru l-ai mângâiat şi l-ai îmbrăcat. Cel care poruncile smereniei şi pocăinţei. căci momentul Parusiei cel îndelung pregătit şi în taină păstrat. Tată Ceresc. de aceea te rugăm dăruieşte-ne puterea. când la Tronul de Slavă al Domnului sufletul nostru va fi chemat. Te iubim şi Îţi mulţumim. de aceea te rugăm ajută-ne să mutăm muntele neamului nostru la corturile drepţilor. Bucură-te. cum să le împlinim. Bucură-te. Sfinte Arhanghele Rafail. iar noi am cântat: Aleluia! Bucură-te. Cel care prin binecuvântare Taina dragostei dumnezeieşti din cer în sufletele ne-o cobori. Sfinte Arhanghele Mihail. Te iubim şi Îţi mulţumim. Sfinte Arhanghele Salatiil. Bucură-te. ne-am arătat. fiindcă smirna şi tămâia rugăciunilor sfinţilor pentru noi prin arhanghelul Salatiil le-ai adunat.Bucură-te. Condacul al 8-lea Slavă Ţie. 151 . le-ai ascultat. Sfinte Arhanghele Jegudiil. Sfinte Arhanghelule Varahiil. iscusinţa şi mijlocul prin care este patru porunci ale Legii Iubirii să le împlinim. acum s-a arătat. să ne sfinţim cu Adevărul Preasfintei Treimi şi Viaţa cea Veşnică să o dobândim. fiindcă cetele Îngerilor Tăi în jurul Fiului Tău cel iubit s-au adunat şi poruncile Lui le-au aşteptat.

de aceea te rugăm fă din noi rugătorii cei iscusiţi. Cel care prin binecuvântare mintea noastră la cer ai înălţat. Sfinte Arhanghele Mihail. în secte. de toate vicleniile rătăciţilor ne-au ferit şi peste toate cursele lor să trecem ne-au ajutat. Cel care răspunsul cel bun al înmulţirii talanţilor. Te iubim şi Îţi mulţumim. Cel care taina rugăciunii niptice pentru noi ai dezlegat. Sfinte Arhanghele Uriil. Învierii şi Împărăţiei. apăraţi şi pe Calea Preasfintei Treimi îndrumaţi. Doamne. Cel care pe cuvioşii ortodocşi i-ai păzit. Atoatefăcătorule. fiindcă îngeri de pază la Taina Sfântului Botez pentru noi ai rânduit. cum să-l facem. fiindcă ortodocşi s-au păstrat. să fie ajutaţi. aşa cum Dumnezeu ne-a arătat. Bucură-te. Sfinte Arhanghele Salatiil. Sfinte Arhanghele Varahiil. Bucură-te. pentru ca aleşii Tăi drept credincioşii ortodocşi de lupii in piele de oaie. Te iubim şi Îţi mulţumim. pune scutul tău în jurul Bisericii Luptătoare. Sfinte Arhanghele Jegudiil. de aceea te rugăm pregăteşte pentru noi un loc între fii Luminii. 152 . fiindcă pe Îngerii noştri păzitori i-ai întărit. care este darul şi cununa cea veşnică pentru cei ce au lucrat. aşa cum Domnul o făgăduinţă ne-a lăsat. ne-ai învăţat. Bucură-te. Condacul al 9-lea Slavă Ţie. de aceea te rugăm du neamul nostru la corturile drepţilor. de aceea am cântat: Aleluia! Bucură-te. de vicleniile demonilor ascunşi în oameni. iar ei de toate ispitele duhurilor necurate. când toate sufletele se vor încerca. de aceea te rugăm poartă sufletele noastre peste fluviul de foc la sfârşitul veacurilor.pentru ca pe cei drepţi la corturile drepţilor să-i călăuzeşti. Bucură-te. în sinagogile satanei. în neamurile gheenei. de aceea dăruieşte-ne taina talantului al unsprezecelea. Cel care podul de raze dintre cer şi pământ îl păzeşti. de aceea te rugăm. de aceea am cântat: Aleluia! Icosul al 9-lea Slavă Ţie. Tată Ceresc. Apărătorul cel Tare. pe care Tatăl Ceresc i-a aşteptat. Iisuse Hristoase. pentru ca să se poată uni cu Biserica Biruitoare.

templu. inimile. pentru ca peştera inimii noastre în sălaş. fiindcă pe Calea Preasfintei Treimi cu Îngerii Tăi ne-ai îndrumat. cuvântul şi fapta noastră darul binecuvântării. Sfinte Arhanghele Rafail. sufletele ne curăţeşti. Sfinte Arhanghele Gavriil. de aceea toată mişcarea în cer. dacă va mai găsi credinţă pe pământ. în mâna Domnului le-ai dus şi Lai bucurat. când le-ai întocmit. Bucură-te. Sfinte Arhanghele Uriil. Cel care răspunsul la întrebarea Domnului . Bucură-te. Sfinte Arhanghele Varahiil. desăvârşirii şi înfierii le-ai adus şi le-ai dat. Iisuse Hristoase. cugetele. Doamne. toate veşmintele. cu un scop bine gândit le-ai rânduit. când ne-ai chemat în veşmintele de mărgăritar ale rugăciunilor de iubire şi slavă neamul cel preoţesc l-ai îmbrăcat. Bucură-te.Bucură-te. fiindcă la nunta Fiului cel Iubit. Cel care de negura păcatelor minţile. care pentru noi l-ai păstrat. Bucură-te. Adevărul şi Viaţa Te iubim şi Îţi mulţumim. rugăciunile fiecare o duce la bun sfârşit. Tată Ceresc. slujbele. cu Adevărul Tău ne-ai luminat şi Viaţa cea Veşnică s-o putem avea. fiindcă cetele Îngerilor. Cel care în taină cununa de stele a rugăciunii harice pentru rugătorii în Duh şi în Adevăr o pregăteşti şi Taina Legii Iubirii pentru rugători o desluşeşti. palat al Preasfintei Treimi să o pregăteşti. Cel care prin binecuvântare de la neamul nostru osânda cea veşnică ai alungat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Condacul al 10-lea Slavă Ţie. la cea de-a doua venire a Sa pentru noi l-ai dat. când cărţile noastre de rugăciuni le-ai luat. Sfinte Arhanghele Jegudiil. de aceea pune în gândul. sfinţirii. Cel care pe călugării iscusiţi taina rugăciunii minţii în inimă i-ai învăţat şi vestea cea bună a împlinirii poruncilor mântuirii. Bucură-te. Atoatefăcătorule. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 10-lea Slavă Ţie. când din Pomul Vieţii vom gusta să putem cânta: Aleluia! 153 . Sfinte Arhanghele Salatiil. Cel care eşti Calea.

iar noi vom cânta: Aleluia! 154 . ca să bată pământul cu orice fel de urgie. Tată Ceresc. iar când vor izbăvi o fiară ieşită din adânc îi va omorî. sfinte Arhanghele Varahiil. că faptele cele sfinte Domnului i le-am închinat. pentru că în credinţa cea adevărată pe Domnul l-am aşteptat. pentru ca la cer să ne putem înălţa şi pe Domnul la ce-a de-a doua venire a Sa cu rugăciuni de iubire şi slavă să-l putem întâmpina. de aceea te rugăm aşează-i pe Sfinţii Ierarhi în Templul Domnului. Bucură-te. Cel care în slava Domnului pe cei aleşi i-ai înălţat. Sfinte Arhanghele Gavriil. de aceea pentru noi eşti vestitorul cel minunat. Sfinte Arhanghele Rafail. Cel care rugăciunea harică ai binecuvântat şi în ea ne-ai îmbrăcat. căci este veşnic şi nemuritor pe frunţile noastre l-ai însemnat. Sfinte Arhanghele Salatiil. de aceea te rugăm păzeşte ţara noastră. Sfinte Arhanghele Jegudiil. Condacul al 11-lea Slavă Ţie.Bucură-te. tot aşa cel ce va voi să-i vatăme va fi ucis. Te iubim şi Îţi mulţumim. dar vor învia. ca să ne sfinţeşti. Sfinte Arhanghele Mihail. diavoleşti. fiindcă aşa cum cei doi măslini să proorocească o mie două sute şaizeci de zile cei rânduit. lumeşti. Cel care de toate ispitele trupeşti. Cel care cu minunile tale pe mulţi i-ai ajutat. Bucură-te. de aceea te rugăm adu în inima noastră icoana Domnului. Atoatefăcătorule. Bucură-te. se vor înălţa. foc din gura lor a ieşit. Bucură-te. curăţă holda neamului nostru. Bucură-te. de aceea neamul nostru între cei săraci cu duhul cel lumesc şi trupesc să-l aşezi şi să-l ocroteşti. Cel care Sfatul cel de Taină îl împlineşti. ne desparţi. Cel care puterea rugăciunii în noi ai semănat. Bucură-te. ca să slujească neîncetat. Cel care numele nostru cel nou mai preţios decât fiii şi fiice. i-ai salvat. de aceea te rugăm aşează răspunsul cel bun al începutului în rugăciunea noastră ca semn. de aceea te rugăm fă din lumină credinţa şi nădejdea noastră. ca semn că asemănarea cu Domnul ni s-a dat. Ei vor avea puterea Îngerilor Puterilor. Sfinte Arhanghele Uriil.

Cel care cetele drepţilor cu rugăciunea le înveţi şi lumina rugăciunii le dăruieşti. de aceea te rugăm umple de lumină sufletele noastre. ca semn că Domnul în mâna Sa ne-a luat. Sfinte Arhanghele Varahiil. Te iubim şi Îţi mulţumim. Sfinte Arhanghele Salatiil. de neamurile blestemate ai curăţat. de aceea te rugăm înalţă pe Sfinţii mucenici ai neamului nostru în Împărăţia cea cerească. Sfinte Arhanghele Uriil. ca semn că între fiii Luminii un loc pentru noi ai păstrat. Sfinte Arhanghele Gavriil. Bucură-te. Cel care în slava Domnului pe cei aleşi i-ai luat şi i-ai purtat. Domn al Oştilor Cereşti. de aceea te rugăm adu-i înapoi în ţară pe cei din neamul nostru. Condacul al 12-lea Slavă Ţie. de aceea te rugăm poartă neamul nostru spre lumea drepţilor. Atoatefăcătorului. Cel care prin raza Soarelui dumnezeiesc pe mulţi i-ai luminat. Bucură-te. de aceea te rugăm pregăteşte cu noi şi la noi venirea Domnului Iisus ca împărat. Sfinte Arhanghele Jegudiil. de aceea te rugăm adu darul păcii Domnului pentru ţara şi neamul nostru. iar noi vom cânta: Aleluia! Bucură-te. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă îngerul de Tine rânduit prin mijlocul cerului 155 . Cel care cu darul doctorilor fără de arginţi pe mulţi îi ajuţi şi din greul necaz al bolilor îi izbăveşti. Bucură-te. pentru că vremea sfârşitului acestei lumi s-a arătat. Iisuse Hristoase. cei o sută patru zeci şi patru de mii în jurul Tău vor sta. Sfinte Arhanghele Mihail. pentru că ei sunt pârga Ta. Doamne. Cel care din robie pe mulţi i-ai izbăvit. Sfinte Arhanghele Rafaiil. Cel care scutul binecuvântării pentru noi ai aşezat. ca semn că ţara şi neamul. numele Tău şi numele Tatălui Tău pe frunţile lor vor purta şi cântarea lor numai ei o vor putea învăţa.Icosul al 11-lea Slavă Ţie. Bucură-te. Cel care pacea Domnului în sufletele noastre ai aşezat. Tată Ceresc. de aceea te rugăm ca neamul nostru să-l miluieşti. Bucură-te. fiindcă atunci când pe muntele Sion Te vei arăta. Bucură-te.

pentru ca Viaţa cea Veşnică întru Tine so putem trăi. de aceea te rugăm dă-ne să auzim glasul duhului Sfânt. Te iubim şi Îţi mulţumim. Sfinte Arhanghele Rafail. Cel care din legăturile morţii. Bucură-te. de aceea te rugăm cu rugăciunile noastre la cer. fiindcă în războiul cu Anticrist vei birui. să trecem prin porţile Împărăţiei. Cel care să-L slăvim pe Domnul ne-ai învăţat. Sfinte Arhanghele Gavriil. Sfinte Arhanghele Jegudiil. de aceea te rugăm dă-ne să bem din apa vie a Duhului Sfânt. căci pentru aceasta Domnul pentru noi S-a jertfit şi ne-a Salvat. Cel care cu hrana cea tare a rugăciunii sufletele noastre le-ai învăţat. Doamne Iisuse Hristoase. care pentru noi necontenit se roagă. sfinţi şi desăvârşi. pentru că Tatălui Ceresc ne vei restitui. Sfinte Arhanghele Varahiil. pe noi ne vei mântui. Bucură-te. încât să aducem roada cea sfântă neîncetat. Dreptule Judecător. de aceea te rugăm să ne ajuţi. de aceea vom cânta: Aleluia! Bucură-te. iar noi cuvintele Sfintei Evanghelii le vom trăi. Sfinte Arhanghele Uriil. Bucură-te. ca toţi la ceasul judecăţii să o poată împlini. 156 . pentru ca la faţă să ne schimbăm. Cel care cu lumina taborică sufletele noastre de întunericul morţii le-ai vindecat şi calea vieţii veşnice pentru neamul nostru ai deschis şi să o facă l-ai ajutat. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Arhanghele Mihail. Sfinte Arhanghele Salatiil. Bucură-te. de aceea te rugăm sporeşte darul binecuvântărilor pentru noi. de toate fericirile ne vom învrednici şi vom rosti: Aleluia! Icosul al 12-lea Slavă Ţie. Cel care ca să scriem cărţile sfinte ne-ai binecuvântat. Cel care taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută ai păzit. întunericului şi păcatului pe mulţi i-ai slobozit. ca pe fiii Luminii. Cel care chipul de lumină al sufletelor noastre cu raza Luminii Line ai luminat.va zbura şi Sfânta Evanghelie cea veşnică o va bine vesti. de aceea te rugăm dăruieşte-ne trăirea tainelor Împărăţiei Cerurilor.

fiindcă din iubire pentru Fiul Tău cel iubit toate bune le-ai făcut la început. de aceea prin jertfa de sine a Fiului Tău. Tată Ceresc. pe noi ne-ai adunat şi când Ţie toate Ţi le va închina. iar noi am cântat: Aleluia! 157 . dar fiindcă eşti desăvârşit toate ai vrut să le desăvârşeşti. pentru ca darul Tău făcut Domnului să fie desăvârşit.Condacul al 13-lea Slavă Ţie. le vei desăvârşi. întru El. Atoatefăcătorule. Te iubim şi Îţi mulţumim.

158 .

aceea va şi secera” (Galateni 6. 7) 159 .ACATIST PENTRU TAINA SFINŢILOR APOSTOLI “Căci ce va semăna omul.

160 .

moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii”. ca semn că slujbă de arhanghel sau de heruvim ai căpătat. duhovnici. sfinte apostole Petru. sfinte apostole Petru. la slujba ta din cer te-ai arătat. Bucură-te. iar îngerii Tăi au cântat: Aleluia! Icosul 1 Slavă Ţie. fiindcă mlădiţa ta din via Domnului s-a răspândit şi ciorchinii bisericilor a rodit. sfinte apostole Petru. sardonix. călugări. hrisolit. fiindcă bobul credinţei tale ca un spic plin de rod l-a înmulţit şi ca o pâine sfântă l-a împărţit. sfinte apostole Petru. ametist. milostivi. Bucură-te. cuvioşi. hrisopaz. iachint. fiindcă aşa cum cu sabia urechea unui slujitor venit împotriva Domnului ai tăiat. propăvăduitori ai Sfintei Evanghelii.Condacul 1 Slavă Ţie. drepţi. fiindcă ţie Domnul Iisus cheile porţilor împărăţiei ţi-a dat. pe care Fiului Tău cel Iubit i-ai dat. Bucură-te. cu un loc şi un nume veşnic în Împărăţia Ta cea cerească i-ai binecuvântat. fiindcă sfinţii Tăi apostoli sămânţa cea dumnezeiască a cuvintelor Tale din Sfânta Evanghelie în toată lumea au semănat. ca temelie ai aşezat. ci cu dulcele Său glas i-a chemat: ”Veniţi. mucenici. Iisuse Hristoase. fiindcă pe piatra credinţei tale. de aceea. prooroci. sfinte apostole Petru. fiindcă prin ele aleasa credinţă întru Tine a însemnat. Bucură-te. safir. pe sfinţii Tăi apostoli. ctitori. Bucură-te. ierarhi. în Asia şi la Roma a întemeiat. smarald. fiindcă asemenea unui arhanghel sufletele credincioşilor le-ai vegheat. Doamne. Domnul Iisus o biserică a credinţei creştine la Ierusalim. sfinte apostole Petru. Tată Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bucură-te. tot aşa în 161 . sfinte apostole Petru. fiindcă aşa cum la Pogorârea Duhului Sfânt între sfinţii apostoli ai stat. fiindcă ai împlinit Taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută. de aceea noi am cântat: Bucură-te. Te iubim şi Îţi mulţumim. beril. De aceea pe ei Fiul Tău cel Iubit nu i-a judecat. iaspis. ca o vie aleasă Biserica Ta pe pietrele de topaz. aleşi. binecuvântaţii Tatălui Meu. tot aşa cu râvnă şi credinţă. blânzi.

Împărate Ceresc. fiindcă prin ale tale sfinte rugăciuni pe mulţi i-ai ajutat şi la judecata sufletelor pe un scaun de slavă Domnul te-a aşezat. fiindcă aşa cum sfinţii apostoli pe calea cea luminată la cer s-au urcat. sfinte apostole Iacob. porţile iadului le-ai sfărmat. dar şi pentru evrei ai întemeiat. sfinte apostole Iacob. Condacul al 2-lea Slavă Ţie. fiindcă templul Trupului Tău în trei zile l-ai ridicat. cu nespusă duioşie şi răbdare pentru noi Te-ai rugat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bucură-te. tot aşa Domnul te-a binecuvântat. Duhul Adevărului. când pe ucigaşi i-ai iertat. Doamne. sfinte apostole Petru. Bucură-te. Bucură-te. fiindcă pe muntele Taborului Domnul te-a luat şi de vederea feţei Fiului lui Dumnezeu te-ai înspăimântat. de a vindeca bolnavii le-ai dat. Bucură-te. prin sfântul apostol Iacob nădejdea pentru neamuri. fiindcă harul celor smeriţi l-ai luat şi cu răbdarea măslinului să aduci roadă pentru neamul tău te-ai luptat. apostolilor Tăi ai dat. apostol al credinţei şi paznic al raiului. sfinte apostole Petru. sfinte apostole Petru. sfinte apostole Iacob. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 2-lea Slavă Ţie. lai sfinţit.lumina harului te-ai îmbrăcat. Iisuse Hristoase. sfinte apostole Petru. 162 . de a lega şi alunga demonii. Te iubim şi Îţi mulţumim. ei prin episcopi şi preoţi harul şi cele sfinte ni le-au împărtăşit şi ne-au învăţat. fiindcă aşa cum pe cruce ca un mucenic ai stat. apoi la cer l-ai înălţat. Bucură-te. Bucură-te. credinţa. care mută muntele neamului la cer. tot aşa la tronul Domnului ai stat. fiindcă prin Duhul Bunei Credinţe. iar apostolilor Tăi puterea de a lega şi dezlega păcatele. fiindcă sămânţa credinţei în Spania ai semănat şi pentru poporul evreu ca o făclie nestinsă ai vegheat. pe cei din întunericul morţii prin Sfânta Ta Înviere i-ai luminat. de aceea am cântat: Bucură-te.

iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 3-lea Slavă Ţie. tot aşa soarele iubirii dumnezeieşti prin sfântul apostol Ioan a străluminat. fiindcă ce înseamnă nădejdea în Mesia. Bucură-te. Împărate Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bucură-te. fiindcă proorocia mântuirii casei lui Iacob ai împlinit şi ai lucrat şi credinţa cea adevărată pe evrei i-ai învăţat. sfinte apostole Iacob. Bucură-te. fiindcă durerea şi jalea să o spunem Domnului ne-ai învăţat şi cum să-l înfruntăm pe cel rău ne-ai arătat.Bucură-te. sfinte apostole Iacob. fiindcă liturghia cea dumnezeiască pentru episcopii şi preoţii ortodocşi ai lăsat. ca să ridice neamul cel binecuvântat. de aceea aşa cum prin sfântul apostol Petru piatra de temelia a credinţei pentru Biserica Ta ai aşezat. sfinte apostole Iacob. Bucură-te. sfinte apostole Iacob. Doamne. prin ei lumina sfântă a harului Duhului Sfânt a strălucit. şi de aceea adâncul înţelepciunii dumnezeieşti prin sfinţii Tăi apostoli ai răspândit. Iisuse Hristoase. sfinte apostole Iacob. sfinte apostole Iacob. fiindcă prigoana. să ne ferim de jurăminte ai insistat. fiindcă stăruinţa în rugăciune te-a încununat şi să facem porunca Domnului. Bucură-te. apostol al nădejdei şi mare mucenic al lui Hristos! Condacul al 3-lea Slavă Ţie. Bucură-te. Mângâietorule. sfinte apostole Iacob. fiindcă prin Pogorârea Luminii Line a Sfintei Slave pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pe sfinţii apostoli în 163 . Cel de poporul evreu aşteptat. loviturile. Te iubim şi Îţi mulţumim. prin ei rânduiala cea desăvârşită ai înfăptuit. sfinte apostole Iacob. Bucură-te. moartea le-ai îndurat şi Calea prin Muntele Măslinilor deschisă de Domnul Iisus Hristos ai binecuvântat. ai arătat şi la mântuire l-ai chemat. fiindcă roada cea aleasă din via neamului evreu ai adunat şi Domnului Iisus i-ai închinat. fiindcă toate proorocirile Le-ai împlinit.

când te-ai înapoiat şi să facă poruncile iubirii i-ai învăţat.lumina Ta i-ai îmbrăcat. care mărturisesc în cer. pe mulţi de puterea. sfinte apostole Ioan. Bucură-te. Te iubim şi Îţi mulţumim pentru că o sfântă rânduială ne-ai arătat şi darul Tău cel dumnezeiesc prin sfântul apostol Andrei ni l-ai dat. sfinte apostole Ioan. ne-ai arătat. pe Cuvântul şi pe Sfântul Duh. de aceea cu drag am cântat: Aleluia! 164 . fiindcă Domnul pe Sfânta Sa Maică în grija ta a lăsat şi prin iubire te-a înfiat. Bucură-te. harul şi iubirea ta i-ai încredinţat. sfinte apostole Ioan. fiindcă stând lângă Sfânta Cruce cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. cum este botezul cu foc şi cu Duh Sfânt ne-ai arătat. fiindcă dacă rămânem în iubire. fiindcă cei ce ascultă prin noi cuvântul lui Dumnezeu. Doamne. i-a desăvârşit. când din cazanul cu ulei ce fierbea ai ieşit nevătămat. Bucură-te. Calea şi Viaţa cea veşnică s-au apropiat. Bucură-te. fiindcă la Efes mulţi episcopi. Bucură-te. biserica Ta ortodoxă a întemeiat şi pe noi ne-a creştinat. fiindcă pe Tatăl. sfinte apostole Ioan. prin Apocalipsa scrise de tine multe taine ne-ai descoperit. de Adevărul. fiindcă iubindu-L pe Domnul Iisus Iubire L-ai numit. sfinte apostole Ioan. sfinte apostole Ioan. apostol al iubirii şi al harului! Condacul al 4-lea Slavă Ţie. ne-ai povăţuit. sfinte apostole Ioan. sfinte apostole Ioan. preoţi şi slujitori ai ridicat. cum săL mărturisim pe Domnul. de aceea împreună cu toţi apostolii am cântat: Bucură-te. Tatăl Ceresc i-a sfinţit. să ne iubim unii pe alţii. sfinte apostole Ioan. când în ţara noastră a venit. tu cu iubire ne-ai învăţat. iar pe noi. sfinte apostole Ioan. Bucură-te. fiindcă prin minunea de la Roma. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Iisuse Hristoase. i-a înfiat. ne-ai descoperit şi unitatea Preasfintei Treimi ne-ai adeverit. sfinte apostole Ioan. fiindcă la Patmos de împăratul Domiţian ai fost surghiunit şi prin Sfânta Evanghelie. un loc şi un nume nou le-a dat. fiindcă pe cei ce-L iubesc pe Fiul. Bucură-te. rămânem în Dumnezeu.

de aceea am cântat: Bucură-te. sfinte apostole Andrei. i l-a dat. Împărate Ceresc. Bizantia. cu Sfânta Evanghelie te-ai împărtăşit şi destinul ţi l-ai schimbat. ca ucenic al sfântului Ioan Botezătorul. Bucură-te. pe care ni L-ai dat. sfinte apostole Andrei. sfinte apostole Andrei. fiindcă prin Duhul Înţelepciunii neamul românesc l-ai sfinţit. fiindcă pe Domnul Iisus cel dintâi L-ai urmat. iar la Înălţarea Domnului martor ai stat. Bucură-te. sfinte apostole Andrei. fiindcă la Răstignirea Domnului te-ai întristat. sfinte apostole Andrei. sfinte apostole Andrei. Bucură-te. Macedonia. Bucură-te. fiindcă atunci când Domnul a fost botezat. prin grija Ta cea dumnezeiască L-ai păstrat neschimbat. cel dintâi chemat la apostolat! 165 . sfinte apostole Andrei. Bucură-te. fiindcă în Tracia. la Iordan ai stat. Bucură-te. odată cu destinul de apostol. fiindcă pe fratele tău Simon la Domnul Iisus l-ai chemat şi Domnul numele în Petru. sfinte apostole Andrei. la Învierea Domnului te-ai bucurat.Icosul al 4-lea Slavă Ţie. Cel care pretutindeni eşti. l-ai binecuvântat şi destinul ortodox. sfinte apostole Andrei. pe „Cel ce ridică păcatele lumii” prin sfântul Ioan Botezătorul ai aflat. Bucură-te. fiindcă pe „Mielul lui Dumnezeu”. fiindcă prin răstignire cununa de mucenic la Patras ai luat. Sciţia. Bucură-te. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bucură-te. fiindcă lumina harului la Pogorârea Duhului Sfânt te-a împodobit şi te-a încununat. Bucură-te. fiindcă Domnul păstor la o turmă aleasă te-a îndrumat şi pentru râvna ta cu Duhul Sfatului în ţara noastră te-a purtat. biserici pe dragostea faţă de Domnul ai întemeiat. sfinte apostole Andrei. sfinte apostole Andrei. fiindcă la cer pe calea cea luminată îngerii te-au ridicat şi pe noi la scaunul de judecată al Domnului ne-ai apărat.

fiindcă. Bucură-te. Bucură-te. sfinte apostole Pavel. plin de râvnă ai câştigat. de aceea cu toţii am cântat: Aleluia! Icosul al 5-lea Slavă Ţie. fiindcă prin tine. Iisuse Hristoase. l-ai orbit. fiindcă aşa cum pe Domnul în închisoare L-ai preaslăvit. dar şi de cea a trupului l-ai vindecat. un apostol plin de râvnă. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. Te iubim şi Îţi mulţumim. sfinte apostole Pavel. tot aşa Învierea Domnului peste tot ai vestit. de iscusinţă. vederea celor duhovniceşti ai căpătat. fiindcă aşa cum în Listra iudeii din Antiohia te-au lovit. sfinte apostole Pavel. Cel care toate le împlineşti. sfinte apostole Pavel. aşa cum la Perga cuvântul Domnului l-ai rostit. fiindcă prin Anania harul Tău asupra sfântului apostol Pavel a coborât.Condacul al 5-lea Slavă Ţie. Bucură-te. sfinte apostole Pavel. pentru că pe drumul Damascului pe Saul l-ai întâmpinat. sfinte apostole Pavel. tot aşa pe iudei de uciderea Domnului Iisus Hristos i-ai învinovăţit. prigoana pe care o pornise împotriva Ta a încetat şi un apostol iscusit. tot aşa pe proconsulul Sergius pentru credinţa lui l-ai creştinat. Împărate Ceresc. l-ai întors. a lui Agripa şi a lui Festus te-ai dezvinovăţit. l-ai certat. sfinte apostole Pavel. Bucură-te. Bucură-te. sfinte apostole Pavel. tot aşa puterea harului din cuvintele tale pe demonii ascunşi în idoli i-a gonit. fiindcă aşa cum în faţa lui Felix. fiindcă aşa cum în Efes şi în Corint talanţii Domnului i-ai înmulţit. când a fost botezat şi numele i s-a schimbat. de credinţă şi de iubire Domnul Iisus a câştigat. fiindcă aşa cum pe Elimas pentru împotrivirea lui l-ai orbit. Bucură-te. iar noi cu el am cântat: Bucură-te. sfinte apostole Pavel. Bucură-te. fiindcă în Damasc ucenici pentru Domnul ai ridicat şi ei de ura iudeilor te-au apărat. tot aşa cununile ţi-ai agonisit. de orbirea cea lăuntrică. Bucură-te. fiindcă atunci când solzii de pe ochii tăi au căzut. tot aşa o slujbă de cinste 166 .

Vistierul Bunătăţilor. cu râvnă şi iscusinţă suflete pentru Împărăţia cea cerească ai câştigat. fiindcă după ce numele de Levi şi slujba de vameş le-ai lepădat. Condacul al 6-lea Slavă Ţie. de la vamă. conştiinţa sfântului apostol şi evanghelist Matei ai aşezat. sfinte apostole Matei. fiindcă pe sfântul apostol şi evanghelist Matei. fiindcă fluviul de foc al 167 . sfinte apostole Pavel.Domnul în cer ţi-a pregătit. sfinte apostole Matei. Împărate Ceresc. iar harul ascuns în tainele cele pecetluite din adâncul cuvintelor el ni lea dezlegat. de aceea noi am cântat: Bucură-te. Te iubim şi Îţi mulţumim. Iisuse Hristoase. Samaria. Bucură-te. ai venit şi de aceea cu ei la masă ai stat. Bucură-te. sfinte apostole Matei. tot aşa toate cele ale lumii le-ai lepădat. ca să ne arăţi că nu pentru cei drepţi. Bucură-te. Bucură-te. fiindcă prin Duhul Înţelepciunii adâncul Sfintei Evanghelii în mintea. cugetul. sfinte apostole Matei. Galileea ai colindat. Bucură-te. fiindcă alături de Domnul Iisus prin Iudeea. sfinte apostole Pavel. ci ca să-i chemi la pocăinţă pe cei păcătoşi. sămânţa cea dumnezeiască a Sfintei Evanghelii Domnul a semănat şi de înţelepciunea Lui cea dumnezeiască te-ai încredinţat. aşa cum Domnul Iisus la slujba de apostol te-a chemat şi L-ai urmat. sufletul. fiindcă. Te iubim şi Îţi mulţumim. tot aşa între apostoli Domnul te-a cinstit. fiindcă asemeni unui înger Sfânta Evanghelie ne-ai dat şi sufletele noastre trăind-o la cer s-au înălţat. aşa cum patimile şi prigonirile fariseilor te-au întristat. dintre păcătoşi şi atei l-ai ales şi l-ai luat. fiindcă aşa cum cununa de mucenic ai primit. de aceea cu toţii Te-am lăudat: Aleluia! Icosul al 6-lea Slavă Ţie. tot aşa de Învierea Domnului te-ai minunat. Bucură-te. sfinte apostole Matei. sfinte apostole Matei. apostol al neamurilor. Bucură-te. Doamne. fiindcă. inima.

Doamne. heruvimul cu înfăţişare de taur. ai predicat. Împărate Ceresc. cu dragoste pentru noi ai întocmit. de acea am strigat: Bucură-te. Bucură-te. apostol al darului. Bucură-te. fiindcă. sfinte apostole Luca. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 7-lea Slavă Ţie. Condacul al 7-lea Slavă Ţie. iar noi Calea. aşa cum pe Teofil în credinţă l-ai întărit. Bucură-te. Bucură-te. aşa cum rugul de har al Duhului Bunei Credinţe cu iscusinţă în Sfânta Evanghelie l-ai mărturisit.cuvintelor Sfintei Evanghelii ai întocmit. Bucură-te. Te iubim şi Îţi mulţumim. sfinte apostole şi evanghelist Matei. sfinte apostole Matei. iar noi Faptele Apostolilor prin tine le-am aflat. fiindcă. sfinte apostole Luca. fiindcă pe sfântul apostol Pavel l-ai urmat. apa vie a Duhului Cunoştinţei să curgă pentru noi a lăsat. tot aşa pe rug ca mucenic pentru Domnul şi pentru credinţa ortodoxă te-ai jertfit. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă lumina Sfintei Evanghelii prin grija Ta cea dumnezeiască s-a răspândit şi prin sfântul apostol şi evanghelist Luca. Bucură-te. fiindcă iscusinţă şi înţelepciune prin Sfânta Evanghelie scrisă de sfântul apostol şi evanghelist Luca să ne dăruieşti ai putut. tot aşa lumea creştină te-a cinstit. Adevărul şi Viaţa cea veşnică prin ea am aflat. fiindcă. fiindcă la etiopieni. aşa cum icoana Domnului Iisus. 168 . ci şi de cele sufleteşti pe mulţi i-ai vindecat. perşi. Dătătorule de Viaţă. sfinte apostole Matei. el printre neamuri s-a răspândit şi le-a mântuit. sfinte apostole Matei. sfinte apostole Luca. Iisuse Hristoase. tot aşa gândului nostru creştin un destin de vis i-ai pregătit. nubieni. sfinte apostole Luca. fiindcă nu numai de bolile trupeşti. fiindcă alături de sfântul apostol Pavel la multe neamuri ai fost. de adâncul Cuvântului te-ai împărtăşit şi nouă ni l-ai dat. Bucură-te. învăţătura Domnului ai propovăduit.

Duhul Adevărului. iar noi ne-am bucurat şi am cântat: 169 . sfinte apostole Luca. ucenici. sfinte apostole Luca. dar Cuvântul Domnului. mironosiţe. sfinte apostole Luca. fiindcă icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cu iscusinţă ai întocmit şi prin ea minuni s-au săvârşit. prin sfântul apostol Marcu ni l-a spus. prin sfinţii apostoli. Dalmaţia. atunci când sfântul apostol Pavel ca mucenic s-a sfârşit. aşa cum în Grecia. Doamne. tot aşa ucenici Domnului ai pregătit şi ei te-au cinstit. tot aşa să avem inima curată ne-ai sfătuit. de aceea Te-am lăudat: Aleluia! Icosul al 8-lea Slavă Ţie. sfinte apostole Luca. Sfânta Evanghelie ai propovăduit. sfinte apostole Luca. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă prin Sfânta Evanghelie Adevărul care sfinţeşte ne dăruieşti şi cuvântul Domnului Iisus Hristos în cugetele noastre l-ai adus. Împărate Ceresc. prin Sfânta Evanghelie scrisă de tine. fiindcă în Teba drumul vieţii tale s-a încheiat. Macedonia. Iisuse Hristoase. mereu s-a rostit şi roadă a dat. Tracia. aşa cum sfântul apostol Petru. prin Sfânta Evanghelie. Condacul al 8-lea Slavă Ţie. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. iubirea şi poruncile Domnului ne-ai împărtăşit. mucenici. ne-ai dăruit. Bucură-te. cuvioşi. sfinte apostole şi evanghelist Luca. fiindcă. fiindcă. fiindcă Lumina Ta. apostol al cuvântului. aşa cum icoanele sfinţilor apostoli Petru şi Pavel să le pictezi te-ai străduit. tu slujba lui ai continuat şi desăvârşit. aşa cum cu mila. sfinte apostole Luca. cuvioase. ca o sămânţă dumnezeiască s-a înmulţit şi prin Sfânta Evanghelie scrisă de sfântul apostol şi evanghelist Marcu. tot aşa imaginea Domnului Iisus Hristos. fiindcă. ca Domn al cerului şi al pământului. Bucură-te. multe din Tainele. sfinţi. fiindcă. Poruncile şi Minunile Tale ne-ai împărtăşit. Bucură-te.Bucură-te.

Bucură-te. Filimon. Libia. Bucură-te. ca o făclie a lumii creştine ai luminat. iubirea întru Domnul le-ai dovedit şi între apostoli ai strălucit. Condacul al 9-lea Slavă Ţie. Bucură-te. Bucură-te. sfinte apostole Marcu. tot aşa lumina ei dumnezeiască ne-ai lăsat. fiindcă. sfinte apostole Marcu. sfinte apostole Marcu. lumina Sfintei Evanghelii în 170 . Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă prin grija. Bucură-te. L-ai cinstit. sfântul apostol Pavel cu sfinţii apostoli Carp. Priscila. Acvila. fiindcă asemenea heruvimului cu cap de leu. Bucură-te. L-ai iubit. tot aşa temeliile Bisericii Domnului în sufletele creştinilor ai aşezat. sfinte apostole Marcu. Aristarh. fiindcă. Iisuse Hristoase. fiindcă. fiindcă. aşa cum episcopi. fiindcă prin ale tale sfinte rugăciuni pe mulţi i-ai ajutat. fiindcă Domnul ca mucenic te-a încununat. apostol al puterii. preoţi. sfinte apostole Marcu. când botezul cu sânge la Alexandria lai luat. fiindcă bogăţia cea lumească la săraci ai împărţit. Bucură-te. Bucură-te. sfinte apostole Marcu. i-ai răsplătit. puterea ai dobândit şi cunoaşterea celor sfinte între fiii luminii te-a înălţat şi te-a sfinţit. tot aşa cu un loc şi un nume nou în Împărăţia cea cerească ai fost răsplătit. i-ai îmbunătăţit. Rodion. Bucură-te. slujitori. sfinte apostole Marcu. fiindcă. tot aşa. sfinte apostole Marcu. sfinte apostole Marcu. cu moartea ta credinţa. aşa cum adevărul ca episcop în Egipt.Bucură-te. Pentapole ai predicat. fiindcă pe Domnul L-ai urmat. i-ai miluit. aşa cum pe Domnul Iisus pe pământ L-ai slujit. sfinte apostole Marcu. Bucură-te. aşa cum sfântul apostol Petru Sfânta Evanghelie a predicat. Olimp. iar nouă comoara Sfintei Evanghelii ne-ai dăruit. sfinte apostole Marcu. L-ai slăvit. credincioşi ai ridicat. Trofim. aşa cum biserici în Alexandria şi Acvileia ai întemeiat. puterea şi înţelepciunea Ta. luminii şi harului. tot aşa să lucrăm pentru Domnul ne-ai învăţat. Doamne.

când Taina Preoţiei la hirotonie au primit. Bucură-te. Roma. Cuart în Beirut. Bucură-te. fiindcă prin harul Tău episcopii: Erast în Paneada. au răspândit. iar noi neam bucurat şi am cântat: Aleluia! Icosul al 9-lea Slavă Ţie. fiindcă slujba încredinţată de sfinţii apostoli ai împlinit şi cununa de mucenic ai agonisit. iar sfântul apostol Terţiu tea urmat după ce ai adormit. fiindcă biserica din Colose casa ta a devenit. fiindcă din cazanul cu smoală topită ai ieşit nevătămat. Bucură-te. fiindcă de harul episcopiei te-ai învrednicit şi cununa de mucenic. fiindcă episcop în Paneada ai fost hirotonit şi ca econom în biserica din Ierusalim 171 . sfinte apostole Filimon. ai agonisit. Împărate Ceresc. Bucură-te. sfinte apostole Parmena. Timon în Brusa. Terţiu în Iconia. Onisim. bisericile Tale le-au întemeiat. cununile de mucenici le-aţi câştigat. iar credincioşii s-au bucurat şi au cântat: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. sfinte apostole Onisim. prin tăierea capului. Parmena. Efes. sfinte apostole Sosipatru. i-ai sfinţit. Cel care vii şi Te sălăşluieşti întru noi. sfinte apostole Prohor. Ahaia. Bucură-te. fiindcă biserica din Nicomidia ai păstorit. fiindcă episcop în Tracia şi în Creta sfântul apostol Pavel te-a aşezat. ai propovăduit şi pe cruce ai fost răstignit. Prohor în Nicomidia. Asia. cu sfântul apostol Ioan la Patmos ai fost surghiunit şi în Antiohia cununa de mucenic ai primit. Creta. pe mulţi păcătoşi i-ai botezat şi multe minuni ai lucrat. Colose. Grecia. sfinte apostole Iason. sfinţilor apostoli Olimp şi Rodion.Tracia. Iudeea. Bucuraţi-va. sfinte apostole Carp. pe mulţi i-ai botezat şi cununa de mucenic ai luat. împreună cu sfântul apostol Pavel. Bucură-te. Te iubim şi Îţi mulţumim. sfinte apostole Timon. Sosipatru în Iconia. fiindcă episcop la Brusa ai fost trimis. sfinte apostole Erast. fiindcă la Roma. fiindcă episcop al bisericii din Iconia ai fost hirotonit. Corint. când pe sfântul apostol Pavel în ea lai primit şi de aceea cu sfânta Apfia ca mucenic ai pătimit.

Împărate Ceresc. fiindcă Domnul Iisus Hristos pescar de suflete te-a câştigat. În noi. credinţa. sfinte apostole Toma. Bucură-te. Te iubim şi Îţi mulţumim.ai slujit. când între ucenicii Săi te-a luat. Şi 172 . răbdarea. sfinţilor apostoli. sfinte apostole Toma. ne îmbogăţeşti ca să ne mântuieşti. de rânduiala cea tainică a Tatălui Ceresc l-ai încredinţat. înţelegerea. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă în India o biserică creştină ai întemeiat. smerenia. prin milostenia cea iscusit făcută. fiindcă sămânţa cea sfântă a credinţei în Domnul Iisus Hristos la indieni. fiindcă între fiii Împărăţiei Domnul v-a primit! Condacul al 10-lea Slavă Ţie. sfinte apostole Toma. să ne sfinţeşti şi să ne desăvârşeşti. De minunile Tale. Bucură-te. sfinte apostole Toma. Din sufletul nostru îndoiala Te rugăm să o alungi şi ca din sfântul apostol Toma să o stârpeşti. mila. Cel care de toate păcatele ne curăţeşti. Bucuraţi-vă. cu noi şi pentru noi Te rogi. nu numai de minunea Învierii. tăria. când Sfânta Evanghelie cu iscusinţă ai predicat. fiindcă după Sfântă Învierea Ta la sfinţii apostoli prin uşa închisă ai intrat. Bucură-te. la parţi şi la alţi necredincioşi ai semănat. blândeţea. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 10-lea Slavă Ţie. înţelepciunea. Te-ai arătat şi pe sfântul apostol Toma să-Ţi pipăie rănile l-ai lăsat. sufletul împăratului Gundafar l-ai câştigat. atunci când rănile Domnului le-ai cercetat. cumpătarea. Cu darurile Tale. De îndoială şi necredinţă l-ai vindecat. fiindcă. fiindcă împăratului indian Gundafar un palat în cer prin încreştinarea indienilor i-ai ridicat. fiindcă inimă curată ne dăruieşti. ci şi de minunea celor două firi ale Domnului Iisus Hristos te-ai încredinţat. Bucură-te. curăţia. sfinte apostole Toma. Bucură-te. Doamne. iar noi vom cânta: Bucură-te. Iisuse Hristoase. cu harul. sfinte apostole Toma fiindcă.

Doamne. sfinte apostole Toma. care curăţia şi-au păstrat. sfinte apostole Toma. de a lega şi dezlega păcatele celor pe care i-au păstorit. neamul nostru şi ţara noastră ai pus. pe Iacov în Ierusalim. pe Urban în Macedonia. fiindcă alături de sfântul apostol Pavel. Împărate Ceresc. sfinte apostole Silvan. aşa cum pe tinerii miri. fiindcă toate cele lumeşti le-ai lăsat şi binecuvântând pe Tatăl. Cel care de toate primejdiile ne aperi şi ne fereşti. le-ai luminat. iar mai apoi la Filipi. când puterea. fiindcă. De aceea cu toţi credincioşii Te-am lăudat: Aleluia! Icosul al 11-lea Slavă Ţie. de răsplata cea veşnică iai încredinţat. apostol al păgânilor şi necredincioşilor. pe Epenet în Cartagina. de la Tine au primit. cele cereşti ai lucrat. Macedonia şi Cilicia ai propovăduit. iar noi am cântat: Bucură-te. sufletele multor indieni. tot aşa o binecuvântată slujbă de la Domnul ai luat. fiindcă pe sfinţii apostoli de harul hirotoniei ca episcopi i-ai învrednicit: pe Sila în Corint. Te iubim şi Îţi mulţumim. pe Crescent în Galatia. sfinte apostole Toma. pe Silvan în Tesalonic. Bucură-te. sfinte apostole Toma. Te iubim şi Îţi mulţumim. multe lovituri ai primit. Bucură-te. Bucură-te. în Siria. sfinte apostole Sila. în închisoare. Bucură-te. sfinte apostole Toma. fiindcă odată cu botezarea împăratului indian Gundafar şi a fratelui său. prin Taina Sfântului Botez. pe Fiul şi pe Sfântul Duh. pe Andronic în Panonia. pe Timotei în Efes. Iisuse Hristoase. fiindcă scutul Tău peste Biserica Ortodoxă. ca să ne ocroteşti şi să ne dai veşmântul de nuntă al harului. Condacul al 11-lea Slavă Ţie. cununa de mucenic ţi s-a dat. Bucură-te. fiindcă împreună cu sfinţii Petru şi Pavel cuvântul lui Dumnezeu l-aţi semănat şi 173 . aşa cum pe sfinţii apostoli i-ai îmbrăcat. fiindcă prin cele cinci răni făcute de suliţe.el de la fratele său cel mort şi înviat a aflat. Bucură-te.

Atena. iai chemat. sfinte apostole Pudens. Bucură-te. pe Domnul Iisus Hristos L-ai urmat. Matia.răspândit. sfinte apostole Amplie. Ierusalim. iar noi cu ei am cântat: Aleluia! 174 . fiindcă de darul proorociei te-ai învrednicit şi patimile sfântului apostol Pavel le-ai ştiut şi l-ai prevenit. Bucuraţi-vă. Bucură-te. în Siria. fiindcă împreună cu sfântul apostol Pavel. Iuda. fiindcă pe sfântul apostol Pavel l-ai însoţit şi credinţa ta la Roma. ai mărturisit. Bucură-te. când pe sfinţii apostoli Iacob al lui Alfeu. fiindcă de harul episcopiei te-ai învrednicit şi cununa de mucenic te-a sfinţit. Iisuse Hristoase. Bucuraţi-va sfinţilor apostoli Apelie şi Aristobul. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bucură-te. sfinte apostole Agav. sfinte apostole Timotei. pe Avgar l-ai botezat. Doamne. fiindcă în Macedonia sfântul apostol Andrei te-a hirotonit şi cununa de mucenic ai primit. fiindcă rânduiala Ta cea dumnezeiască ne-ai arătat. i-ai luminat şi cum să meargă să propovăduiască Sfânta Evanghelie i-ai învăţat. Bucură-te. după Înălţare. Condacul al 12-lea Slavă Ţie. fiindcă între fiii Luminii Domnul Iisus v-a primit. Sfânta Evanghelie în Galatia să o semeni te-ai ostenit. la Edesa. sfinte apostole Tadeu. iar ca episcop în Tesalonic multe ai pătimit. sfinte apostole Stahie. Bucură-te. când la tine au venit. Efes. sfinte apostole Crescent. Bucură-te. fiindcă de sfântul Ioan Botezătorul ai fost botezat. Fenicia şi Mesopotamia pe mulţi i-ai creştinat şi lumina credinţei le-ai dat. Bucură-te. fiindcă slujba de episcopi în Iracleea şi Britania aţi îndeplinit şi credinţa aţi mărturisit. fiindcă sfinţii apostoli Petru şi Pavel casa ta în biserica numită păstorească au transforma. fiindcă sfântul apostol Andrei episcop de Bizanţ te-a ridicat şi o biserică la Arghiropol ai întemeiat. Tadeu. sfinţilor apostoli. sfinte apostole Urban.

tu prigoana iudeilor ai îndurat. ai pregătit. preoţesc. fiindcă după Pogorârea Duhului Sfânt. cuvântul cel sfânt l-aţi ascultat şi v-a luminat. Bucuraţi-vă. puterea Domnului Iisus de Arhiereu unic şi dumnezeiesc le-ai dat. rădăcina viei Cuvântului în Egipt. Bucuraţi-vă. sfinţilor apostoli Matia şi Iacob al lui Alfeu. Cel care cu darurile Tale cele minunate ne îmbogăţeşti. fiindcă martori ai minunilor şi ai patimilor Domnului aţi fost. fiindcă prin sfinţii apostoli. Iacob. sfinte apostole Iuda. fără roade. episcopi. fiindcă păgânii cu pietre te-au ucis. fiindcă viaţa pe cruce ţi-ai încheiat şi cum să purtăm ca tine crucea Domnului ne-ai îndemnat. când Calea Domnului le-ai arătat. Bucură-te. sfânt. fiindcă pentru slava lui Dumnezeu. iar la Pogorârea Duhului Sfânt sufletele voastre la faţă s-au schimbat. sfinţilor apostoli Matia. un popor dreptcredincios.Icosul al 12-lea Slavă Ţie. sfinte apostole Matia. ai lucrat şi cununa de apostol ai luat. Iacob. fiindcă pentru Împărăţia cerului Domnul Iisus v-a câştigat. Te iubim şi Îţi mulţumim. preoţi. Bucură-te. în Etiopia şi Iudeea aţi sădit şi aţi aşezat. de aceea din glasurile tuturor cântarea de laudă a răsunat: Bucură-te. pentru schimbarea lumii şi pentru mântuirea credincioşilor ortodocşi te-ai rugat. sfinte apostole Iuda. ai sfinţit şi ai desăvârşit. Iuda. sfinte apostole Iuda. fiindcă la minunea Înălţării la cer a Domnului martori aţi stat. Bucuraţi-vă. Tadeu şi Iuda. fiindcă pe cei rătăciţi de la dreapta credinţă ortodoxă cu nişte pomi uscaţi. sfinţilor apostoli. sfinţilor apostoli Matia. Bucură-te. iai comparat şi vrednici de gheena i-ai arătat. 175 . fiindcă venirea Domnului cu oastea Sa de mii de sfinţi ai predicat şi cât este de mare slava Lui ai arătat. Bucuraţi-vă. fiindcă atunci când Iuda Iscarioteanul pe Domnul L-a trădat. sfinte apostole Iacob al lui Alfeu. Împărate Ceresc. Bucură-te. Bucură-te. sfinte apostole Iuda.

Filip. Evar. Ştefan. Tainele Împărăţiei le-ai arătat. Cezar. să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”. ai desfăcut. fiindcă ai împlinit taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută. Rodion. unde Fiul Tău cel Iubit cu sfinţii Tăi apostoli: Andrei. Iacob. Parmena. Codrat. Ruf. Te slăvim şi Îţi mulţumim. Orest. pentru că „darul fără ispitire este pieire”. fiindcă atunci ne-ai poruncit: „Cereţi cele ale Împărăţiei Cerurilor şi celelalte se vor adăuga vouă” cu jertfa de sine toate le-ai dobândit şi prin cuvântul Tău: „Dacă vrea cineva să-Mi urmeze Mie să se lepede de sine. măsura darului cu măsura ispitei ne-ai arătat. Urban. Doamne. Pavel. prooroci. Onisifor. Iisuse Hristoase. ca semn că pentru noi Domnul Iisus Hristos a rostit cuvântul: “Veniţi.” RUGĂCIUNE PENTRU TAINA ŞI DARURILE SFINŢILOR APOSTOLI Slavă Ţie. Nicanor. Anania. Dăruieşte-ne bucuria de a vedea încununarea lor. de aceea ai săvârşit Taina Adunării Bisericii Biruitoare şi a Bisericii Luptătoare la Liturghia Ta cea Cerească. Tată Ceresc. cuvioşi. Timon. Tihic. Andronic. conştiinţelor le-ai deschis. Domn al Cerului şi al Pământului. Sosipatru. Luca. peceţile de pe cartea vieţii. Bartolomeu. Te iubim. Amplie. Carp. Cleopa. cu minunile Tale i-ai învăţat. Ahila. Chifa. Zaheu a venit şi rânduiala Ta cea Dumnezeiască a împlinit. de aceea şi noi împreună cu ei am cântat: Aleluia! RUGĂCIUNE Aleluia! Slavă Ţie. Alfeu. Iisuse Hristoase. Marcu. Varnava. Erodion. Epafrodit. Pud. Acvila. De aceea. Te iubim şi Îţi mulţumim. cugetelor. Simon. Te iubim şi Îţi mulţumim. mucenici.Condacul al 13-lea Doamne. Tadeu. Silvan. Crescent. Narcis. ierarhi. Matia. Iason. prin sfinţii apostoli ne-ai descoperit. Sosten. Trofim. Erast. luată din mâna Tatălui Ceresc. Agar. moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Petru. Aristovul. Stahie. ochii minţii. Apelie. binecuvântaţii Tatălui Meu. Iacov. aleşilor Tăi: apostoli. Tit. Matei. cuvioase. Erimia. Onisim. când demonul în pustia Carantanei să-Ţi 176 . ucenici. Filimon. Aristarh. Sila. Olimp. Timotei. Prohor. Atoateţiitorule. fiindcă taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută. Iuda. Arhip.

6. ca să Te urmeze cu fapta putere de la Tine au luat. pe Iuda să Te trădeze bani i-au dat şi răstignirea Ta. când la Cina cea de Taină din Împărăţia Ta ne-ai chemat. i-a organizat. atunci când straiul durerii şi cămaşa morţii pentru noi ai îmbrăcat. ucenicii. fiindcă crucea păcatelor lumii ai purtat. Iisuse Hristoase. ne-ai arătat.dea Împărăţia cea lumească pentru Împărăţia cea cerească Te-a îndemnat. fiindcă apostolii. nici un apostol.475 de răni sângele pentru noi Ţi-ai vărsat. 20 de lovituri în cap. muceniţele. Domn al Cerului şi al Pământului. Iisuse Hristoase. sângele pe nas şi pe gură Ţi-a vărsat. când de un stâlp Te-au legat.146 de patimi ai răbdat. de 23 de ori cu o funie de grumaz Te-au legat. când 1721 de lovituri Ţi-au dat. maxilarul Ţi-a zdrobit. nu poate să o facă. dar.666 de lovituri de bice. Te iubim şi Îţi mulţumim. De aceea 1. De aceea când pe sfântul apostol Petru pe cruce l-au răstignit cu capul în jos. episcopii. când coroana de spini până în creieri Ţi-au băgat. o lovitură de moarte ai luat. nici un cuvios. 28 de lovituri peste gură şi obraz.135. Domn al Cerului şi al Pământului. fiindcă prin jertfa Ta ce înseamnă porunca Ta: „Să vă iubiţi unul pe altul aşa cum Eu vam iubit”. judecarea Ta. când ce înseamnă cuvântul Tău. că nu este jertfă mai mare ca „cineva să-şi pună viaţa pentru prietenii săi”. Doamne. a luării crucii. când Malh cu o măciucă de fier Te-a lovit. Te iubim şi Îţi mulţumim.475 de lacrimi ai vărsat. ca mulţumire. toiege ai suportat. fiindcă urechea tăiată i-ai vindecat. care lecţia jertfei de sine. pe farisei. pe romani. când 25 de lovituri grele peste grumaz. Când pe sfântul apostol Andrei cel dintâi chemat pe o cruce în formă de „X” l-au atârnat rânduiala Ta pentru neamul 177 . De aceea adâncul cuvântului Tău: „măsura cu care veţi măsura vi se va măsura” l-am aflat şi ne-am cutremurat. când cu 19 lovituri de moarte Te-au ridicat. Slavă Ţie. mucenicii.199 de vânătăi. Doamne. chiar dacă viaţa pentru Tine şi-ar da. Slavă Ţie. când 1. Căci măsura jertfei Tale nici un mucenic. Doamne. Slavă Ţie. că măsura darului este ascunsă în măsura ispitei. Domn al Cerului şi al Pământului. fiindcă 100. Iisuse Hristoase. prinderea Ta au organizat. prin 5. pe saduchei. 1000 de înţepături în cap Ţi-au dat. cheile Împărăţiei Cerului din mâna Ta a luat. Te iubim şi Îţi mulţumim. pe irodiani. pentru că în cursele vicleniilor lui n-ai alunecat.

Tot aşa pe sfântul apostol Vartolomeu la Uvarnupoli în India pe cruce l-au chinuit. Iisuse Hristoase. sectanţii. iar capul de trei ori de la pământ s-a săltat. Pe sfântul Apostol Arhip până la brâu lau îngropat şi cu pietre aruncate l-au acoperit. Epafrodit. Apfia. păgânii. Rânduiala sfântă a Împărăţiei Tale sfinţilor apostoli le-ai arătat. Slavă Ţie. pe cruce l-au martirizat. Doamne. Slavă Ţie. care cele sfinte i-a învăţat. capul cu lemne i-au spart. Cezar. demonii la locul de osândă i-au purtat. Pe sfântul apostol Iacob la Ierusalim de pe aripa templului l-au aruncat. l-au înjunghiat. Tot aşa pe sfântul apostol Irodion. episcop de Neo Patron. pe sfântul apostol Cleopa după ce l-au otrăvit l-au răstignit. cu cinci suliţe moartea i-au dat. Pe sfântul apostol Filip la Ierapoli elinii l-au târât. aşa cum sfântului apostol Matia în Etiopia moartea i-au dat. Te iubim şi Îţi mulţumim. cu putere de sus i-a îmbrăcat. Onisifor i-au chinuit sau cum pe sfântul apostol Timotei cu măciucile l-au omorât. Domn al Cerului şi al Pământului. aşa cum pe sfinţii apostoli: Filimon. pe sfântul apostol Pavel latinii la Roma capul cu sabia i-au tăiat. ca şi cum Preasfintei Treimi s-a închinat. Sosten. Chifa. cu izvorul de apă vie al cunoaşterii tainelor Împărăţiei i-a adăpat. de aceea pe sfântul apostol Iacov al lui Alfeu l-au martirizat. cu pietre l-au zdrobit. Doamne. Te iubim şi Îţi mulţumim. Pe sfântul apostol Varnava în Cipru cu pietre l-au ucis şi l-au îngropat. pe sfântul apostol Tadeu în Mesopotamia l-au spânzurat şi săgetat. Tihic. Onisim. fiindcă pentru mântuirea lor s-a jertfit. Pe sfântul apostol Andrei cu pietre şi lemne l-au bătut. Pe sfântul apostol Ioan în cazanul cu plumb topit l-au încercat. fiindcă lumina Sfintei Evanghelii la indieni le-a vestit. peştii cei răi adică ateii. cu capul în jos lau răstignit. aşa cum pe sfântul apostol Toma. pe sfântul apostol Simon Zilotul (Natanail) în Mauritania pe cruce l-au urcat. fiindcă năvodul Sfintei Evanghelii prin sfinţii apostoli peste lume l-ai întins. Pe sfântul 178 . credincioşii ca peştii cei buni i-au adunat. când sfântul apostol Matei viaţa pentru Tine prin foc şi-a dat. fiindcă prin Tine Duhul Sfânt peste sfinţii apostoli a pogorât. Apolo.nostru ai binecuvântat. gleznele picioarelor i le-au sfredelit. Domn al Cerului şi al Pământului. Arhip. Iisuse Hristoase.

l-au spânzurat şi săgetat. de aceea în foc l-au încercat. Te iubim şi Îţi mulţumim. dar prin grija Ta racla în Sicilia la Liparia s-a aflat. l-au lovit şi cu moartea l-au cununat. când sfântul apostol Iacov Sfânta Liturghie a realizat. fiindcă sămânţa de lumină a cuvântului Sfintei Evanghelii în toată lumea ca într-o ţarină ai semănat. Sfântul Apostol Varnava la Roma. de aceea la Alvanupoli l-au răstignit. la Ierusalim. Bitinia. pentru că i-a creştinat. l-au chinuit şi cu ucidere l-au răsplătit. cum pe sfinţii apostoli Parmena. de lepră l-a curăţat. într-o raclă de plumb l-au băgat. sfântul apostol Andronic lumea a înconjrat. ca episcop al Bostrilor Arabiei. la Accra. Pont. rugul rugăciunii l-ai aprins. l-ai uns. Doamne. în mare l-au aruncat. Te iubim şi Îţi mulţumim. când a predicat. dar Tu în cer i-ai luat şi i-ai încununat. Prohor. ca episcop în Nicomidia. Pont. Pe sfântul apostol Matia. de aceea pe o cruce l-au spânzurat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Capadocia. Doamne. Bitinia. sfântul apostol Iuda pe Avgar la Edesa l-a botezat. după ce Sfânta Evanghelie după Matei a scris. Iudeea. Domn al Cerului şi al Pământului. Slavă Ţie. cum prin sfântul apostol Nicanor. Iisuse Hristoase. fiindcă aşa cum toiagul Tău sfântul apostol Matei l-a luat în cetatea Mirmian l-a înfipt. când sfântul apostol Luca a scris Sfânta Evanghelie şi Faptele apostolilor şi în Grecia. tot aşa sfântul apsotol Petru când în Anatolia. de aceea în foc l-au băgat. Elada. la Alexandria a predicat. aşa cum prin sfântul apostol Prohor. Pe sfântul apostol Vartolomeu la indieni l-ai trimis şi a predicat. Slavă Ţie. Domn al Cerului şi al Pământului. Bizantia. Achila. sfântul apostol Carp minuni a lucrat. Galatia. Timon. în Mauritania. în Britania. când în Etiopia sămânţa Ta a semănat. Iisuse Hristoase. când Simon Zilotul în Africa. Doamne. Domn al Cerului şi al Pământului. când sfântul apostol Andrei în Armenia. când sfântul apostol Marcu Sfânta Evanghelie a scris şi în Alexandria focul Duhului Sfânt l-a adus. Roma a predicat. fiindcă năvodul sfinţilor apostoli peste lume prin Sfânta Evanghelie l-ai aruncat. în Roma cuvântul Sfânt l-a semănat. Iisuse Hristoase. cu puterea cea de sus i-ai 179 .apostol Varnava tot cu pietre l-au ucis. Slavă Ţie. în toată lumea Cuvântul Tău l-a spus şi lumina lui a dat. a prins rădăcini în faţa bisericii şi a făcut rod.

ca episcop al Tesalonicului. Sfântul apostol Filip Samaria şi cetatea Azot a luminat. De aceea sfântul apostol Iacov capiştile idolilor le-a stricat. ca episcop în Carhidonia. ca episcop al Sardiei. icoane a pictat. ca sfântul apostol Terţiu. Sfinţii apostoli Iust episcop de Elevternpolis. Împărăţia Ta cea preoţească ai întemeiat şi cuvântul Tău: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii” pentru noi prin ei binecuvântarea Ta ne-ai dat. Slavă Ţie. bolile le-a vindecat. a plecat. rânduiala Ta sfântă prin episcopiiapostoli ne-ai arătat. când sfântul apostol Climent. Doamne. când sfântul apostol Evod. ca episcop. ca arhiepiscop în Laodiceea Siriei. fiind că prin ei pe mulţi la Cina cea de Taină i-a chemat. pe sfântul apostol Criscent. episcop de 180 . Domn al Cerului şi al Pământului. când sfântul apostol Apelei în Smirna ca o făclie a luminat. duhurile necurate le-a alungat. când sfântul apostol Onisifor. când sfântul apostol Ioan pe Domnus. puternic în cuvânt s-a arătat. când sfântul apostol Zinon. episcop de Iconiu. când sfântul apostol Aristarh. ca episcop al Ieropolei. pe sfântul apostol Andronic în Italia i-ai trimis şi rodul sufletelor luminate de ei în jitniţele Tale din cer îngerii Tăi le-au înălţat. Doamne. fiindcă prin sfinţii apostoli neamul Tău cel sfânt. Artema. Sfântul apostol Luca ca doctor fără arginţi bolnavi a vindecat. Te iubim şi Îţi mulţumim. când sfântul apostol Marcu. ca episcop al Colofoniei. ca episcop în Apamia Siriei. pe vrăjitorul Simon l-a întors de la păcat şi l-a botezat. cuvântul Tău l-a purtat. fiindcă izvorul cu apă vie al Sfântului Duh în sfinţii apostoli după cuvântul Tău îl iveşti şi prin ei ni-l dăruieşti. pe mulţi i-a învăţat.înarmat. în Diospole. Iisuse Hristoase. pe sfântul apostol Silvan. Sfântul apostol Averchie. Iisuse Hristoase. pe Siscorid şi pe alţi 200 i-a înviat. când pe vrăjitorul Chinops l-a pedepsit. aşa cum pe sfinţii apostoli Sola ca episcop în Corint. când pe demonul din templul Artemidei l-a alungat. ca episcop în Antiohia. când sfântul apostol Anania pe sfântul apostol Pavel în Damasc l-a botezat. bolile le-a vindecat. Domn al Cerului şi al Pământului. stigmatele le-a purtat. când sfântul apostol Luca. ca episcop al Biviei. Te iubim şi Îţi mulţumim. Sfânta Evanghelie a scris. a predicat. Slavă Ţie. minuni au făcut.

Olimp. ca episcop al Machedoniei. şi Rodion. Învierii. episcop al Apoloniadei. când sfântul apostol Apeles. Darurile Tale cele bogate prin sfinţii apostoli: Ermen al filipenilor. Marcu. Filolog la Sinopi. Doamne.Listra. ca episcop al Iracliei. Împărăţiei mulţi prin ei au primit. când sfântul apostol Amplie în cetatea Odisopoleos şi sfântul apostol Urban. 181 . fiindcă lucrarea Ta cea sfântă prin sfinţii apostoli necontenit s-a arătat. Cvart al Beritului. Lin al Romei. Patrova la Potiola. Iisuse Hristoase. Sosipatru la Iconiu. Slavă Ţie. pe mulţi să Te urmeze luându-şi crucea i-au îndemnat. în lume s-au înmulţit şi asemănarea cu fiii Luminii. pe idoli i-au surpat. Erast al Paneadei. ca episcop al Vizantiei. când sfântul apostol Stahie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Domn al Cerului şi al Pământului. Gaie al Efesului. o biserică la Arghiropol a înălţat.

182 .

” (Ioan 21.ACATIST PENTRU TAINA SFÂNTULUI APOSTOL ŞI EVANGHELIST IOAN Poruncă: “Dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni... 22) 183 .

184 .

fiindcă să ne iubim unii pe alţii ne-ai povăţuit. Bucură-te. desăvârşirii şi înfierii ai aflat. fiindcă pe Tatăl Ceresc. cu Taina Domnului Iisus te-ai împărtăşit şi te-ai sfinţit. care ca un fiu al lui Dumnezeu a vorbit. Învierii şi Luminii ca tine am dorit şi ne-am rugat zicând: Aleluia! Icosul 1 Aflat-ai de la Sfântul Ioan Botezătorul pe Mesia cel aşteptat. fiindcă prin Tine Sfânta Evanghelie am primit şi am trăit. Bucură-te. de aceea să fim fii ai Împărăţiei. pe Domnul Iisus Hristos L-a urmat şi L-a iubit. pe Fiul cel Iubit şi pe Sfântul Duh. sfinte apostole şi evangheliste Ioan. fiindcă făcând poruncile Legii Iubirii Domnul porunca înfierii ţi-a dat. iubire L-ai numit. cu iubire să-i cântăm. cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ai stat. Bucură-te. care mărturisesc în cer. pe cel ce fiu al tunetului Fiul cel Iubit l-a numit. ne-ai descoperit. sfinţirii. Bucură-te. Calea mântuirii. smereşte şi înalţă la cer te-a luminat şi viaţa cea veşnică a Împărăţiei Duhului Sfânt ai câştigat. sfinţirii şi înfierii ne-ai arătat.Condacul 1 Apostolului iubirii şi evanghelistului IOAN. ca să stăm pe veci în Dumnezeu. Bucură-te. fiindcă unitatea Preasfintei Treimi ne-ai adeverit. apa şi sângele. Bucură-te. Calea mântuirii. 185 . fiindcă iubindu-L pe Domnul Iisus. care mărturisesc pe pământ: Duhul Sfânt. de aceea pe urmele paşilor Săi ai călcat. Bucură-te. de aceea toţi cei ce te-au urmat ţi-au cântat: Bucură-te. Adevărul care sfinţeşte. lângă Sfânta Cruce. sfinte apostole Ioan. Bucură-te. fiindcă la Botezul Domnului. Bucură-te. fiindcă să rămânem în iubire. fiindcă despre cei trei martori. lângă Sfânta Cruce alături de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a plâns şi a suferit. fiindcă iubindu-L pe Domnul Iisus Hristos. ne-ai vorbit.

spaima. la aşezarea în mormânt. la Înălţare. Condacul al 2-lea Ca un ucenic prea ales al Celui ce a luat crucea păcatelor noastre alături de el la judecată. fiindcă sufletul tău însetat de iubirea cea cerească atunci s-a adăpat şi s-a schimbat. la patimi. Bucură-te. ochii cei cugetători ai sufletului şi ai minţii ţi i-a deschis. la răstignire. fiindcă taina unităţii dintre firea cea omenească şi lumina cea dumnezeiască a Domnului Iisus te-a minunat. Bucură-te. la drumul crucii. fiindcă pe Muntele Taborului de Taina Domnului Iisus Hristos te-ai împărtăşit şi te-ai luminat. la Înviere. fiindcă la cuvintele rostite de Domnul adânc ai meditat. sfinte evangheliste Ioan.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. la îmbălsămare. care au însoţit moartea Domnului pe tine nu te-au înspăimântat. cutremurul. fiindcă negura. fiindcă icoana de lumină a Domnului Iisus Hristos atunci în altarul inimii tale a intrat. prin Poarta Luminii ai intrat şi să fii fiu al Luminii împreună cu Sfinţii apostoli Petru şi Iacob te-ai învrednicit şi te-ai încredinţat. fiindcă despre Patimile Domnului de la Moise şi Ilie ai aflat. fiindcă în viaţă fiind faţa lui Dumnezeu prin Fiul ai aflat. la faţă sufletul ţi s-a schimbat. la pogorârea de pe cruce. iar noi ţi-am cântat: Aleluia! Icosul al 2-lea Lumina cea dumnezeiască pe Muntele Taborului în tine a intrat. când alături de Domnul în lumină s-au arătat. la arătare. Bucură-te. spre adâncul Tainei Domnului Iisus. apostol al iubirii şi al darului. de aceea odată cu toţi credincioşii ţi-am cântat: Bucură-te. fiindcă pe Nicodim şi Iosif din Arimateia să-L ia pe Domnul de pe cruce i-ai ajutat. martor la Schimbarea la Faţă a Domnului împreună cu Sfinţii Petru şi Iacob ai stat. 186 .

fiindcă pe Muntele Măslinilor. ţi-ai luat ca o cruce tot pământul urmându-L pe Domnul. ca să fii martor şi apostol al slavei Domnului putere ai luat. Bucură-te. Bucură-te. de aceea pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în casa ta ai luat. Condacul al 3-lea Te-ai lipit de Domnul Iisus Hristos sfinte apostole Ioan şi iubindu-L te-ai lepădat de sine. când a aflat. cugetelor şi minţilor noastre te-am câştigat. iar noi ţi-am cântat: Bucură-te. Bucură-te. fiindcă slava lui Dumnezeu sufletul ţi-a inundat. te-ai înştiinţat. fiindcă de Adormirea Maicii Domnului prin înger. apostol al iubirii şi al darului. Bucură-te. de grijă ca un fiu i-ai purtat. Bucură-te. Bucură-te. tu alături de ea ai vegheat. fiindcă lumina cea nemărginită în tine a intrat şi fiu al Luminii te-a câştigat. Bucură-te. fiindcă Taina Învierii Domnului te-a mirat şi apoi de ea te-ai încredinţat. ci şi noi am 187 . fiindcă prin mutarea la cer a Maicii Domnului o rugătoare caldă şi puternică nu numai tu. la Adormirea Maicii Domnului te-ai întristat. Bucură-te. fiindcă luminător al sufletelor. fiindcă pregătirile pentru Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu nu te-au întristat. când porunca Domnului Iisus Hristos rostită pe cruce ai ascultat.Bucură-te. de aceea într-o formă de cruce mormântul ţi-au săpat şi de două mii de ani ca un titan. când Preasfânta Fecioară s-a urcat şi s-a rugat. iar noi cu glas mare am strigat: Aleluia! Icosul al 3-lea Iubirea ta ca fiu al Împărăţiei deplin ţi-ai arătat. de aceea doar ţie pe Preasfânta Fecioară ţi-a încredinţat. sfinte apostole Ioan. ca un stâlp al Bisericii l-ai purtat şi cum să unim Biserica Luptătoare cu cea Biruitoare ne-ai învăţat. sfinte evangheliste Ioan. fiindcă fecioria şi curăţia ţi-ai păstrat. dar mai apoi de înălţarea ei cu trupul la cer te-ai bucurat.

fiindcă Dumnezeu este lumină. Bucură-te. sfinte evangheliste Ioan. Bucură-te. fiindcă viaţa cea veşnică. prin Apocalipsă. sfinţirea. Luminii şi Împărăţiei am aflat şi am cântat: Aleluia! Icosul al 4-lea Pulberea de mană cerească. fiindcă prin Sfânta Evanghelie multe suflete pentru Biserica Domnului Iisus Hristos ai câştigat. apoi în mormânt trupul Maicii Domnului l-aţi aşezat. ca un far în dreapta credinţă ai stat. cum se va face timp de două mii de ani alegerea. când ne-am închinat. Bucură-te. care este Domnul Iisus Hristos. fiindcă Domnul Iisus Hristos este pentru noi 188 . ai mărturisit. Bucură-te. fiindcă alături de Maica Domnului după adormirea ta la mulţi sfinţi ai venit şi te-ai arătat. Bucură-te. apostol al iubirii şi al darului. fiindcă pentru sfântul apostol Toma mormântul l-aţi deschis şi doar giulgiul l-aţi aflat. Bucură-te. sfinte apostole Ioan. de aceea să umblăm în lumină ne-ai sfătuit. iar noi la sfintele tale biserici şi icoane. Bucură-te. din păcatele şi ispitele lor i-a scos şi i-a ridicat. Condacul al 4-lea Stâlp neclintit al Bisericii Luptătoare te-ai dovedit sfinte apostole Ioan.câştigat. fiindcă Adormirea Maicii Domnului o scară la cer pentru neamul nostru creştin a însemnat. Bucură-te. mântuirea. fiindcă am cântat: Bucură-te. de mult ajutor şi de multă apărare la momentul adormirii noastre am câştigat. căci prin sângele Domnului Iisus de păcat ne-am curăţat. prin Sfânta Evanghelie Taina ascunsă a Domnului Iisus Hristos ne-ai arătat. fiindcă pe sfinţii apostoli cu tunet mare norii i-au adus şi i-au purtat. pe mulţi de boli i-a vindecat. aşa cum s-a arătat. desăvârşirea şi înfierea fiilor Învierii. care izvora din mormântul tău cel sfânt din Efes. fiindcă pe sfântul apostol Toma trei zile în Ghetsemani l-aţi aşteptat. Bucură-te. pe mulţi din patimi.

trufia vieţii. dar credinţa noastră este biruinţa. fiindcă templul Artemidei l-ai dărâmat şi să ne păzim de idolii. fiindcă să lepădăm pofta trupului. fiindcă suntem datori să ne punem sufletele noastre pentru fraţi. să umblăm întru iubire. Bucură-te. ne-ai îndemnat. Bucură-te. sfinte evangheliste Ioan. de aceea unele ca acestea ţi-am cântat: Bucură-te. să ne rugăm pentru fraţii căzuţi în păcat poruncă şi îndemn ne-ai dat. pe Domnul Iisus Hristos. fiindcă cine este născut din Dumnezeu nu săvârşeşte păcat şi nu poate să păcătuiască şi poruncile ca tine le-a respectat. fiindcă pe cei ce tăgăduiesc pe Tatăl Ceresc. Bucură-te. Condacul al 5-lea Mărturia vieţii veşnice şi credinţa în Fiul lui Dumnezeu în cuvântul Sfintei Evanghelii le-ai arătat „Cel ce are pe Fiul lui Dumnezeu are viaţă. Bucură-te. sfinte apostole Ioan. aşa cum Domnul pentru noi viaţa şi-a dat. Bucură-te. pofta ochilor. fiindcă cel ce face bine din Dumnezeu este. iar cel ce face rău n-a văzut pe Dumnezeu. să nu ne lăsăm amăgiţi. 189 . de aceea am cântat: Aleluia! Icosul al 5-lea Să iubim pe Dumnezeu făcând poruncile Lui. fiindcă Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Bucură-te. antihrişti i-ai numit şi fii ai gheenei i-ai arătat. în care stau duhurile rele ne-ai îndemnat. de aceea să umblăm în adevăr ne-ai învăţat.Mijlocitor către Tatăl şi jertfă de ispăşire pentru păcatele lumii ni s-a dat. fiindcă cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi pe fratele său poruncă şi învăţătură ne-ai lăsat. apostole al iubirii şi al darului. să nu iubim lumea şi cele ce sunt în lume ne-ai învăţat. fiindcă suntem din Dumnezeu şi lumea zace sub puterea celui rău. Bucură-te. Celui care a biruit lumea. iar cel ce nu-L are pe Fiul întru sine nu are viaţă“ ne-ai învăţat.

Bucură-te. fiindcă nu la Roma ci la Efes până la adânci bătrâneţe sămânţa Cuvântului sfânt ai semănat.Bucură-te. Filadelfia. fiindcă Sfânta Evanghelie în Efes ai predicat şi rod bogat ai adunat. când la Roma te-au dus şi te-au încercat. fiindcă patru sute de mii de păgâni ai întors la credinţă şi de iad i-ai salvat. Condacul al 6-lea Taina celor şapte stele şi a celor şapte sfeşnice de aur Domnul Dumnezeu ţie ţi-a descoperit şi rânduiala Bisericilor din Efes. de aceea ai scris pentru îngerii lor. 190 . fiindcă puterea şi înţelepciunea Duhului Sfânt în cuvintele Sfintei Evanghelii. problemele şi darurile lor să le scrii te-ai nevoit. fiindcă pe Gusar să fie iscusit în a face icoana ta l-ai învăţat. căci dragostea cea dintâi a părăsit. fiindcă împăratul Domiţian în insula Patmos te-a exilat. Bucură-te. în Apocalipsă. Bucură-te. puterea. învăţătura. Bucură-te. viaţa şi calea le-ai arătat. faptele. fiindcă pe tânărul de bun neam devenit tâlhar l-ai întors şi sufletul lui pentru Domnul l-ai câştigat. preoţi şi credincioşi ai ridicat şi adevărul. ca să lupte cu erezia nicolaiţilor nu a ostenit. adică episcopilor. deşi în răbdare şi fapte. Bucură-te. Laodiceea. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 6-lea Graiurile de viaţă veşnică prin Tine Domnul le-a rostit. Bucură-te. Bucură-te. ai aşezat şi pe noi ne-ai învăţat. de aceea pomul vieţii veşnice le-a făgăduit. apostole al iubirii şi al darului. fiindcă în Efes te-ai întors. poruncile Domnului. când în duh în zi de duminică ai fost răpit. Tiatira. adică pe alţii va ridica în locul ei. Smirna. episcopi. Bucură-te. fiindcă Domnul din cazanul cu ulei în fierbere te-a scos nevătămat. Bucură-te. dacă nu se va pocăi. sfinte evangheliste Ioan. Sardes. răbdarea. dragostea. fiindcă sfeşnicul Bisericii din Efes îl va mişca din locul lui. Pergam.

Bucură-te. fiindcă Bisericii din Smirna cuvintele celui. fiindcă Cel ce este martorul credincios şi adevărat Bisericii din Laodiceea să cumpere aurul lămurit în foc al faptelor sfinte i-a poruncit. Bucură-te. Bucură-te. ca pe oalele de lut le-a sfărâmat şi steaua cea de dimineaţă ca o cunună a căpătat. fiindcă iudeii la picioarele ei se vor închina. care ştie toate. Bucură-te. mana cea ascunsă şi piatra cea albă le-ai promis şi Domnul pe cei ce luptă i-a încununat. fiindcă Bisericii din Pergam. ca să-şi acopere goliciunea Bisericii din Laodiceea i-a poruncit. cununa vieţii veşnice a celor credincioşi Domnul le-a dat. fiindcă necazurile. Bucură-te. haine albe. Bucură-te. le-ai scris. Bucură-te. să privegheze. Bucură-te. căci Cuvântul răbdării l-a păzit. fiindcă celor ce vor birui veşminte albe le va da şi în Cartea Vieţii numele lor va sta. care a murit şi a înviat. apostole al iubirii şi al darului. Cel ce deschide şi nimeni nu va închide. ispitele. căci Domnul pe ea o va păzi de ceasul ispitei. Bucură-te. sfinte evanghelist Ioan. iar nouă biruinţa ne-ai binecuvântat. Bucură-te. o uşă deschisă la cer i-a lăsat. sărăcia.Bucură-te. Cel ce are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu. fiindcă Bisericii din Sardes. fiindcă pe cel ce biruieşte stâlp îl va face Fiul lui Dumnezeu în templul lui Dumnezeu şi va scrie pe el numele Tatălui Ceresc şi numele Său. sfinte apostole Ioan. fiindcă Biserica din Tiatira a aflat că este cercetată de Cel care are ochii ca para focului şi picioarele ca arama. Bucură-te. care stă unde este scaunul satanei şi credinţa şi-a păstrat. ca să nu moară. hula sinagogilor satanei celor ce le-au îndurat. poruncă i-a dat. Bucură-te. 191 . fiindcă Bisericii din Filadelfia. fiindcă stăpânire peste neamuri le-a dat. fiindcă Cel ce este Amin să-şi cumpere alifie pentru ochi.

în cer Dumnezeu te-a chemat. fiindcă leul din seminţia lui Iuda şi din rădăcina lui David să deschidă cartea şi cele şapte peceţi puterea şi-a arătat. sfinte apostole Ioan. Bucură-te. şapte făclii de foc înaintea Lui ardeau. în faţa lui bătrânii s-au închinat şi cupele de aur pline cu rugăciunile sfinţilor i-au dat. bogăţia. Bucură-te. de vultur şi de înger vegheau.Condacul al 7-lea Uşa din cer deschisă în faţa ta s-a arătat. pe cal negru. slava. alt heruvim a strigat. atunci când pecetea a doua a sfărâmat. Bucură-te. fiindcă Mielul. fiindcă Mielul care avea şapte ochi şi şapte coarne între tron şi cei douăzecişipatru de bătrâni a stat. Bucură-te. Bucură-te. care a fost înjunghiat şi cu sângele Lui neamul cel ales al lui Dumnezeu l-a răscumpărat. cinstea. Bucură-te. un călăreţ. un călăreţ pe cal alb. poruncă i s-a dat şi pe pământ cavalerii lumii feudale s-au luptat. un călăreţ pe cal roşu s-a văzut. să ia pacea de pe pământ. şi îngerul cu glas mare a strigat: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi să desfacă peceţile ei?“. lumii şi oamenilor îmbrăcaţi în alb timpul L-a măsurat. binecuvântarea Lui au cântat. fiindcă pecetea a treia când Mielul în mâna Sa a luat. fiindcă. pe tronul din cer L-ai văzut de cei douăzeci şi patru de bătrâni înconjurat. heruvimul a strigat. fiindcă lumea sfinţilor fiinţă a luat. iar cei patru heruvimi cu feţe de leu. tronul îl purtau şi pe cel ce şade pe tron Îl slăveau şi ziceau: Aleluia! Icosul al 7-lea Atunci în mâna dreaptă Tatăl Ceresc cartea cea cu şapte peceţi a luat. din tron ieşeau glasuri şi tunete. Bucură-te. o împărăţie şi preoţi lui Dumnezeu i-a câştigat. de taur. care avea un cântar în mâna 192 . cartea a luat. fiindcă îngerii şi sfinţii cu zecile de mii de zeci de mii s-au arătat şi puterea. fiindcă atunci când pecetea întâia Mielul a desfăcut. dar nimeni să deschidă cartea şi nici să se uite în ea vrednic nu s-a aflat. cu arc şi cunună de biruinţă s-a arătat.

dar noi am cântat: Bucură-te. popoarele şi limbile în veşminte albe înaintea tronului stătea şi striga. apostole al iubirii şi al darului. care sunt aleşii ce-L însoţesc pe Domnul. sfinte evangheliste Ioan. fiindcă îngerii şi bătrânii. fiindcă atunci când Domnul asupra peceţii a şasea mână şi-a aplecat. adică moartea peste a patra parte a pământului puterea şi-a câştigat. fiara roşie din adânc s-a ridicat. pe care nimeni nu putea s-o numere. un călăreţ pe cal galben.lui. Bucură-te. cărora li s-a dat să pedepsească pământul şi marea. încât de mânia Mielului în peşteri s-au ascuns şi au strigat. Bucură-te. unui înger o cădelniţă de aur cu tâmâie şi cu rugăciunile sfinţilor pe altarul de aur s-o aducă. apostole şi evangheliste Ioan. pământul s-a cutremurat. fiindcă stelele cerului pe pământ au căzut. domnii. un veşmânt alb li s-a dat şi să aştepte împlinirea numărului lor în tihnă au stat. dar să nu se atingă de vin şi de undelemn poruncă i s-a dat. fiindcă mântuirea este de la Dumnezeul nostru. Bucură-te. care stăteau 193 . din toate seminţiile. bogaţii s-au înspăimântat. pe cei şapte îngeri cu trâmbiţele în faţa Sa Dumnezeu i-a adunat. soarele s-a înnegrit. orzul. i s-a încredinţat şi cântarea noastră a răsunat: Aleluia! Icosul al 8-lea Pecetea Viului Dumnezeu îngerul de la Răsăritul Soarelui a purtat şi la cei patru îngeri. subt jertfelnic cei ucişi pentru Domnul au strigat. care este pe tron şi de la Fiul Său cel iubit. pentru că cei o sută patruzeci şi patru de mii. poruncă să măsoare grâul. când Domnul în mâna Sa pecetea a şaptea a luat. Bucură-te. Condacul al 8-lea Tăcerea. fiindcă Mielul cu grijă pecetea a patra a luat. sfinte apostole Ioan. de spaimă luna roşie la faţă sa schimbat. a strigat. Bucură-te. să fie pecetluiţi şi mulţimea. Bucură-te. cerul ca o carte de piele îngerii la o parte l-au dat şi împăraţii. fiindcă pecetea a cincea cu atenţie Mielul în mână a luat. care în cer s-a aşezat.

fiindcă Mielul. tăria în vecii vecilor în mâna lui Dumnezeu s-au luat. care în veşminte albe în faţa lui Dumnezeu au stat. Bucură-te. îi va ocroti. izvoarele apelor vieţii le va dărui şi durerea din lacrimile lor o va stârpi. înţelepciunea. pe pământ îl va arunca. Bucură-te. fiindcă cei şapte îngeri.împrejurul tronului lui Dumnezeu. slujba cea domnească ai luat. fiindcă din mâna îngerului rugăciunile odată cu mirosul tămâiei la Dumnezeu se vor sui. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. iar acum în palatul cel ceresc al apostolilor te-ai aşezat. de aceea tunete. de aceea. în lăcaşurile cele din cer te-ai înălţat sfinte apostole Ioan. sfinte evangheliste Ioan. apostol al iubirii şi al darului. puterea. binecuvântarea. fiindcă nu vor mai înseta şi nu vor mai flămânzi şi de arşiţa soarelui nu vor mai suferi. Bucură-te. s-au închinat. cu inimă curată L-ai urmat. care aveau cele şapte trâmbiţe. Condacul al 9-lea Harul Duhului Sfânt prin timp te-a purtat şi de judecata lumii păcatului ne-ai iertat. ai mers pe urmele Lui. fulgere şi cutremure se vor porni. cinstea. fiindcă slava. Bucură-te. iar noi am cântat: 194 . fiindcă îngerul cădelniţa cu foc din altar va umple. de păcate prin jertfa Mielului s-au curăţat. când apostolul Petru de Domnul s-a lepădat. Tu lângă El ai stat. fiindcă lumina cea strălucitoare a Sfântului Duh prin limbile de foc la Pogorârea Duhului Sfânt tea binecuvântat şi propovăduitor al tainelor de negrăit te-a arătat de aceea noi am cântat: Aleluia! Icosul al 9-lea Ai iubit pe Domnul Iisus Hristos. Bucură-te. fiindcă toţi creştinii ortodocşi. care stă în mijlocul tronului. ca să sune vremea sfârşitului lumii păcatului se vor găti. fiindcă în cortul Său Domnul îi va adăposti şi în templul Său Îl vor sluji. Bucură-te. mulţumirea.

din lună. cei patru îngeri de la Eufrat se vor dezlega şi o armată de două sute de milioane de călăreţi pe păcătoşi. un munte arzând în mare se va arunca. o stea uriaşă Absintos cu apele amare pe oameni îi va omorî. îi vor omorî şi pedepsi.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. fiindcă cei doi martori. îmbrăcaţi în sac se vor ivi şi vor prooroci. dar pe noi îngerii ne vor lua. fiindcă atunci când al cincilea înger trâmbiţa va lua. dacă vor voi şi fiara îi va birui. Bucură-te. dar noi cele ale împărăţiei le vom afla. fiindcă atunci când al patrulea înger în trâmbiţă va sufla. Bucură-te. viaţa din ea va pieri şi corăbiile se vor sfărâma. care au numele Lui şi al Tatălui Ceresc pe frunţile lor. dar noi veşminte de cinste vom primi. scorpiile se vor arăta. iarbă se va arde. dar în noi bucuria cea cerească va pogorî. Bucură-te. copaci. Bucură-te. pe noi în grădinile cerului ne vei lua. răi. tâlhari. din stele se vor întuneca. de aceea cântă o cântare nouă. fiindcă atunci când întâiul înger va trâmbiţa. atei. fiindcă atunci când îngerul al şaselea cu trâmbiţa sa semn va da. Bucură-te. dar noi în Lumina Lină a Sfintei Slave vom intra. care cerul îl vor închide. când cu grindină. Bucură-te. Bucură-te. fiindcă aceştia nu s-au întinat cu femei şi au fost răscumpăraţi dintre oameni. fiindcă atunci când al doilea înger va trâmbiţa. a treia parte din soare. 195 . fiindcă atunci când îngerul curcubeului se va arăta. lepădaţi. sfinte evanghelist Ioan apostol al iubirii şi al darului. ucigaşi. fiindcă Mielul va sta în muntele Sion având cu El cei o sută patruzeci şi patru de mii. fiindcă atunci când al treilea înger din trâmbiţă va suna. timpul să mai fie va înceta şi lumea păcatului se va desfiinţa. a treia parte din mare în sânge se va preface. Bucură-te. pe oameni îi vor chinui şi înţepa. foc şi sânge pământul va fi presărat şi a treia parte din pământ. fântâna adâncului îngerul ca o stea va descuia.

ucigătoare. că a venit ceasul judecăţii Lui şi vă închinaţi Celui ce a făcut cerul şi pământul. încât odihnă nici ziua. adusă de înger. Bucură-te. Bucură-te. pe cei ce se vor închina fiarei şi chipului ei îi va înspăimânta. la tot neamul va striga. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa în Domnul Iisus. marea şi izvoarele apelor”. când marea în sânge se va transforma. pe oamenii ce purtau semnul fiarei îi va certa. Bucură-te. fiindcă primul înger cupa îşi va vărsa şi cu o bubă rea. iar noi vom cânta: Aleluia! Icosul al 10-lea Vestea căderii Babilonului. fiindcă cel de-al doilea înger cupa în mare va vărsa şi toate vieţuitoarele din ea vor muri. Bucură-te. când îngerul care binevesteşte Evanghelia cea veşnică celor ce locuiesc pe pământ. sfinte apostole Ioan. dar fericiţi sunt cei ce mor întru Domnul. fiindcă şapte cupe de aur pline cu mânia lui Dumnezeu li se va da şi templul de slava lui Dumnezeu se va lumina şi să intre în el nimeni nu va cuteza. fiindcă cel de-al patrulea înger cupa lui în soare va aşeza şi soarele va arde tot ce s-a semănat. 196 . fiindcă vrednici de împărăţia cea cerească se vor arăta.Condacul al 10-lea Focul Preasfântului Duh s-a Pogorât peste tine apostole Ioan şi de aceea. dar pe Dumnezeu cei răi îl vor huli şi nu se vor pocăi. Bucură-te. aşa cum ţie ţi s-a descoperit. tu ai scris cuvântul lui: ”Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi Lui slavă. fiindcă pe cei ce au biruit fiara stând pe marea de foc şi de cristal i-ai văzut şi cântarea de slavă au început. dar ei nu vor asculta şi de aceea urgiile asupra ucigaşilor vor cădea. Bucură-te. Bucură-te. căci semnul ei pe frunte sau pe mână îl vor primi şi în foc se vor chinui . când se va deschide din el şapte îngeri cu şapte pedepse vor apare. nici noaptea nu vor avea. fiindcă cel de-al treilea înger cupa să curgă în râuri va lăsa şi izvoarele apelor sânge vor da să bea celor ce sângele copiilor şi fraţilor l-au vărsat sau cu el s-au botezat. fiindcă templul din Cer.

prin sfântul apostol Ioan să ne chemi la Cina cea de Taină a Ta şi vom cânta:. Bucură-te. iubi. când va veni ziua nunţii Mirelui ceresc şi Biserica Lui ca o mireasă aleasă se va pregăti ne-ai învăţat. fiindcă cel de-al şaptelea înger cupa lui în văzduh va turna Babilonul se va prăbuşi. când Biserica Ortodoxă Luptătoare sfinţi nu va mai da. fiindcă în straiul faptelor sfinţilor şi cu 197 . când urâciunea pustiirii se va instala. drepţilor. cuvioşi şi cuvioase să vă rugaţi pentru noi ca ziua venirii Domnului să fie în sfânta zi a Lui şi nu iarna sau sâmbăta. dar ucigaşii din ea pe Dumnezeu îl vor huli şi nu se vor pocăi. stâlpări Îl vom slăvi. Bucură-te. în împărăţia ei întuneric se va lăsa. dar nu se vor pocăi. Bucură-te. o grindină mare se va prăvăli şi cei răi pe Dumnezeu Îl vor huli. Bucură-te. când vom cânta: Aleluia! Icosul al 11-lea Doamne. sfinte apostole Ioan. serafimii şi toate cetele îngereşti Ţie Ţi se vor închina. Iisuse Hristoase. adică atunci când nu va mai fi credinţă pe pământ.Bucură-te. de aceea cei douăzeci şi patru de bătrâni. aleşilor pe Tatăl Ceresc Îl va lăuda. Bucură-te. imnuri. mucenici. iar proorocia ta se va împlini. apele lui vor seca şi calea împăraţilor de la Răsărit va pregăti. când mulţimea sfinţilor. sângele sfinţilor îl va răzbuna. Condacul al 11-lea Apostole al Domnului Iisus Hristos te iubim şi te rugăm ca împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. fiindcă cel de-al cincilea înger cupa lui pe scaunul fiarei va turna. prooroci. insulele vor pieri. fiindcă pe desfrânata cea mare o va judeca. cu toţi sfinţii ierarhi. mucenicilor. heruvimii. apostol al iubirii şi al darului. cuvioşilor. în focul cel veşnic pe desfrânata şi pe cei împreună cu ea îi va arunca. fiindcă să ne veselim să-L slăvim pe Dumnezeu. sfinte evanghelist Ioan. ci atunci când noi cu slujbe. cu sfinţii apostoli. munţii se vor topi. fiindcă cel de-al şaselea înger cupa în Eufrat să cadă va lăsa.

drepţii. Cel Adevărat. fiindcă ai scris: „Fericiţi cei chemaţi la cina nunţii Mielului!” şi noi de cuvântul tău ne vom bucura când ne vei chema. apostol al iubirii şi al darului. care L-au urmat. pe care Mi i-ai dat. fiindcă de înger diavolul atunci va fi legat. fiindcă este îmbrăcat într-un veşmânt stropit cu sânge şi numele lui se cheamă: Cuvântul lui Dumnezeu. la cer au urcat. Credincios şi Care se războieşte pentru dreptate pe un cal alb se va arăta. Bucură-te. iar cei tăiaţi pentru mărturia lui Iisus vor învia. Tatăl Ceresc a ascultat şi de aceea toţi apostolii. să fie împreună cu Mine şi aceia. ca să lovească neamurile şi pe coapsa lui este scris: Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor. fiindcă. Condacul al 12-lea Rugăciunea din Ghetsemani a Domnului Iisus Hristos: “Părinte. Bucură-te. a celor pe care Domnul la El îi va chema. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 12-lea Înţelepciunea cea dumnezeiască. iar nouă un destin fericit.visonul cel luminos şi curat Biserica se va îmbrăca. Bucură-te. pe care Mi-ai dat-o. Bucură-te. De aceea cu lacrimi de 198 . sfinte evangheliste Ioan. căci aceasta este învierea cea dintâi. ierarhii. pe care nimeni nu-l poate citi decât El. mucenicii. cuvioşii. iar moartea şi iadul în râul de foc se vor aşeza. Bucură-te. pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii”. ca să vadă slava Mea. pe capul lui sunt cununi multe şi are nume scris. fiindcă ochii lui sunt ca para focului. voiesc ca unde sunt Eu. fiindcă este taina Sa. Bucură-te. fiindcă diavolul cu Gog şi Magog în foc se vor arunca. fiindcă din gura lui iese o sabie ascuţită. mai înainte de vreme a venit. Bucură-te. Bucură-te. aleşii. Domnul Iisus Hristos. fiindcă oştile din cer după El călare pe cai albi vor veni şi fiara cu proorocul mincinos în iezerul de foc se vor pedepsi. Bucură-te. ca lumii căzută în păcat să-i dea un sfârşit. Tu alături de El vei sta.

sfinte apostole Ioan. la vremea potrivită. Bucură-te. fiindcă pentru noi Domnul nostru Iisus Hristos cu iubire S-a rugat. se pocăiesc. că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei. să ne ocrotească de toţi demonii şi duşmanii. fiindcă celor aleşi cununa fericiţilor flămânzi şi însetaţi de dreptatea cea dumnezeiască Domnul le-a dat. fiindcă pentru mântuirea. care la pieptul Lui te-a primit şi ca pe un fiu te-a iubit. fiindcă să fim smeriţi şi să dăm hrană sfântă. apostol al iubirii şi al darului. Bucură-te. fiindcă încercările celor ce plâng. sfinte evangheliste Ioan. ca ei să fie desăvârşiţi întru unime şi să cunoască lumea.sânge pentru noi s-a rugat: ”Eu întru ei şi Tu întru Mine. ca săL vedem pe Dumnezeu. sinagogilor satanei şi păgânilor le-ai arătat. Bucură-te. să înalţe muntele neamului nostru în Împărăţia Sa. Bucură-te. precum M-ai iubit pe Mine” Bucură-te. Bucură-te. fiindcă poruncile Sfintei Evanghelii să le facem ne-ai ajutat. fiindcă pe noi faptele celor milostivi să le împlinim cu putere şi milă ne-ai învăţat. fraţilor ortodocşi Domnul ne-a binecuvântat. să ne învrednicească să intrăm pe poarta iubirii în Împărăţia cea cerească. fiindcă fericirea de a fi curaţi cu inima. care nu se smintesc căzând în vicleniile sectelor. Bucură-te. Învierii şi Împărăţiei ne-a chemat. ca împreună cu tine. împreună cu toţi sfinţii pentru noi te-ai rugat. sfinţirea. preamărite sfinte evanghelist şi apostol Ioan cu iubire alergăm la sfintele Biserici şi la icoana ta. fiindcă nouă faptele făcătorilor de pace ne-ai dat. să ne cureţe de păcate. Bucură-te. fiindcă ortodocşilor cununa fericiţilor. sunt prigoniţi. când prin Duhul Înfierii Domnul Iisus între fiii Luminii. Bucură-te. Condacul al 13-lea O. dar pentru Domnul trăiesc şi muncesc le-am trăit. cu 199 . Bucură-te. ca să te rogi Domnului Iisus Hristos. desăvârşirea şi înfierea noastră Sfintele Taine ne-a dat. Bucură-te.

că între fiii Învierii. că sufletele noastre întru Sfintele Taine le-ai desăvârşit. ca semn că frumuseţea cea dintâi am dobândit. Aleluia! Tată Ceresc. Domnului Iisus Hristos şi Împăratului Ceresc: Aliluia! RUGĂCIUNE PENTRU DARUL DE A FI ASEMENEA UCENICULUI IUBIT 1. iubirea. răbdarea. Aleluia! Tată Ceresc. Fă inimile noastre ca nişte candele pline de Sfântul Mir. Te iubim. credinţa. mila şi blândeţea. umple sufletele noastre de harul Duhului Sfânt. pentru ca asemenea ucenicului cel iubit al Domnului Iisus Hristos să Te iubim. Fă să rodească în noi nădejdea. râvna. ca semn că din lumină făptura noastră ai renăscut. pe noi înşine şi unii pe alţii Ţie să ne dăruim. Luminii şi Împărăţiei ne-ai primit şi darul Tău cel sfânt cu noi lai împlinit. Te slăvim şi Te rugăm fă-ne asemenea ucenicului cel iubit al Domnului Iisus Hristos. pentru ca în slujba Ta din Împărăţia Ta pururea să fim. că un loc şi un nume nou în Împărăţia Ta ne-ai dat. 2.Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi cu toţi sfinţii să cântăm Tatălui Ceresc. 200 . 3. Te iubim. iar noi Slava şi Iubirea Ta am lăudat şi ne-am bucurat. curăţia. pentru ca lepădându-ne de toţi şi de toate. Te slăvim şi Te rugăm fă-ne după chipul şi asemănarea Ta. Aleluia! Tată Ceresc. smerenia. că rânduiala cea sfântă a slujbelor din cer îngerii Tăi ne-au învăţat. cumpătarea. Te slăvim şi Te rugăm fă-ne asemenea ucenicului cel iubit al Domnului Iisus Hristos. că în straie sfinte de lumină ca pe îngeri ne-ai îmbrăcat. Te iubim.

ACATIST PENTRU TAINA SFINŢILOR MUCENICI 201 .

202 .

dar a fost salvat. Calea mucenicilor ai întemeiat.. Iisuse Hristoase.. i-ai încercat şi neabătuţi în dreapta credinţă şi în ascultarea voinţei Tale până la moarte au stat. ca nişte seminţe de lumină toate le-ai pregătit. când jertfindu-se crucea si-au luat. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul 1 Slavă Ţie. le-ai plămădit. mucenici. Pe Tine Te-au urmat şi cetele îngerilor căzuţi din cer le-ai completat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Evod. căruia capul cu un lemn l-au spart. de aceea de sabie s-au săvărşit. ierarhi. fiindcă taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută sfinţilor mucenici le-ai descoperit. De aceea pe Domnul Iisus demonul L-a ispitit cu domnia asupra lumii pieritoare. cum să ne lepădăm de sine. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Mamant. Anghel. care din credinţa Ta nu s-au clintit. fiindcă atunci când ai rostit: . Doamne. Atoatefăcătorule. care este veşnică. în mare l-au aruncat. ca să-I fure domnia asupra Împărăţiei Tale. de lume s-au lepădat. Împărăţia Ta cea cerească ca un dar sublim de neînchipuit pentru Fiul Tău cel Iubit cu grijă dumnezeiască toate treptat leai încercat şi le-ai desăvârşit. căci . De aceea pe toţi sfinţii apostoli. Calista şi Emoghen. pe sfântul Iulian. ctitori. pe care l-au bătut. ca să nu mai ai durerea de a vedea cetele îngerilor.darul fără ispitire este pieire’’. care împotriva Ta s-au răsculat. pe sfântul 203 . Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. Doamne. drepţi. care cu o sabie l-au spintecat. Cel care prin jertfa Ta pe cruce. Tată Ceresc. de aceea Te iubim şi Îţi mulţumim.Să fie lumină ’’ din adâncul Luminii Lumii a Cuvântului Tău Sfânt. să ne luăm crucea şi să Te urmăm ne-ai învăţat. Iisuse Hristoase. le-ai gândit. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. de aceea cu săbiile l-au spintecat şi la cer sufletul său s-a urcat. cuvioşi. Pe toţi sfinţii i-ai încercat după slujba şi rânduiala Împărăţiei Tale.Condacul 1 Slavă Ţie. ne-am bucurat şi am cântat: Doamne. iar noi am înţeles. binecuvântează şi încununează pe sfinţii Diomid.

Sceptrul Îngerilor Stăpânilor le-ai încredinţat. care a fost sugrumat. Iisuse Hristoase. Cel care dintre mucenici pe cei vrednici i-ai ales. pe care l-au răstignit. Doamne.Iisuse Hristoase. ca pe sfinţii Teoctist şi Eftimie. până când sufletele în mâna Ta şi-au dat. pe care în mare l-au aruncat. pe care l-au sugrumat. pe sfântul Filip căruia capul i-au tăiat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii Eliazar. Iisuse Hristoase. pe care într-un cazan cu plumb topit l-au aruncat. Condacul al 2-lea Slavă Ţie. din ei îngerii din cer ai ridicat. cu fier înroşit l-au rănit. Fineas. Doamne. binecuvântează şi încununează pe sfântul Melanip. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe sfântul Isihie. pe care cu foamea l-au chinuit şi ucis. pe sfântul Eutihie.Eutihian fiindcă pe un grătar l-au culcat şi cu foc l-au ars. binecuvântează şi încununează pe sfântul Zinon. care într-o groapă cu var a fost aruncat. Ca pe Heruvimi cu tainele Împărăţiei i-ai învăţat. Cu răspunsul cel bun al înmulţirii talanţilor. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe sfântul Hariton. căci toţi au fost încercaţi. pe sfântul Partagapi. dar toţi crucea şi-au purtat. pe sfântul Arhontiul. pe care iau bătut. Iisuse Hristoase. pe care cu pietre l-au ucis. l-au chinuit şi moartea i-au dat. Doamne. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic şi episcop Antim. Începutul bun al Îngerilor Începătorilor să-l facă i-ai luminat. între Îngerii Tăi i-ai chemat. Doamne. pe sfântul Filadelf. Tată Ceresc. Văpaia tainei cea din veac făcută şi de 204 . Doamne. ca pe Serafimi în veşmântul de har al iubirii dumnezeieşti i-ai îmbrăcat. pe sfântul Polidor. Aitala şi Amun. căruia coastele i-au zdrobit. pe care cu foc l-au ars. cu toiege l-au bătut şi capul i-au tăiat. Doamne. Cu slujbele cele cereşti ca pe Arhangheli i-ai însărcinat. Rânduiala Îngerilor Domnului le-ai dat. Atoatefăcătorule. Cu puterea Îngerilor Puterilor i-ai înarmat.

Iisuse Hristoase. de aceea noi am cântat: Aleluia! Doamne. apoi i-au ars când pe un grătar de foc i-au culcat. Doamne. binecuvântează şi încununează pe sfinţii Teotim şi Teodul pe care cu foc i-au ars şi i-au pedepsit. Iisuse Hristoase. până când sufletul în mâna Ta i-ai luat. care în multe feluri a fost chinuit şi împreună cu sora sa Veveea s-au săvârşit. Iisuse Hristoase. Doamne. Eudoxie. cu grijă pe fiecare din ei i-ai încercat. Doamne. fiindcă Te-au mărturisit. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Iulian. Doamne. cu suliţe i-au rănit şi cu săbii i-ai tăiat. Medimn. l-ai măsurat şi după rodul adus cu un dar minunat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Zinon. Nici un fir de păr din capul lor fără să se ştie nu s-a mişcat. cu o slujbă în cer l-ai înzestrat. Iisuse Hristoase. Te iubim şi Îţi mulţumim. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 2-lea Slavă Ţie. dar au ieşit nevătămaţi. pe care cu 400 de toiege i-au bătut. Doamne. binecuvântează şi încununează pe sfântul Vavile episcop al Antiohiei. Chentirion. fiindcă fiecărui mucenic o taină ca un talant i-ai încredinţat. Romil şi 205 . binecuvântează şi încununează pe sfinţii Ioan. pe care într-o corabie împreună cu opt zeci de preoţi i-au urcat şi dându-i foc i-au ars şi i-au înecat. şi ai purtat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Ochean. Cel care crucea neamului omenesc ai luat. Doamne. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Urban. care pe un pat de fier înroşit în foc l-au culcat şi a rămas nevătămat. Petru. Teodor. Iisuse Hristoase. Amian şi Iulian. Teodor. Iisuse Hristoase. pe care împreună cu trei prunci l-au tăiat şi la Tine l-ai înălţat. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Tatuil. picioarele li s-au tăiat şi în foc i-au aruncat. i-au înfometat. fiindcă într-o baie clocotită au fost băgaţi.Îngeri neştiută dacă asemeni Îngerilor Scaunelor au aflat să ştie să tacă înţelepciune le-ai dat. Doamne. Antonie. Iisuse Hristoase. de aceea prin ţărână l-au târât. Doamne.

prin Sfântul arhanghel Gavriil vestea cea buna a numelui cel nou scris în Cartea Vieţii le-ai arătat. până a murit şi pe sfântul Sarapavon senatorul. desăvârşire şi înfiere este un dar de la tine acordat. Doamne. Iisuse Hristoase.. Macarie. ucis sau altfel i-au încercat. când erau chinuiţi putere le-ai acordat.. pe care cu 400 de toiege i-au bătut. Iisuse Hristoase. cu suliţe i-au rănit. Prin Sfântul arhanghel Varahiil jertfa lor ai binecuvântat. Andrei. fiindcă atunci când ne-ai poruncit: . care cu sabia au fost tăiaţi. Tată Ceresc. i-au înfometat. când ai precizat: .Rugaţi-vă unii pentru alţii’’ taina ascultării ne-ai încredinţat şi faptul că rugăciunea este începutul tuturor faptelor sfinte ne-ai arătat. 206 . Dionisie. Iisuse Hristoase. Prin Sfântul arhanghel Jegudiil să poarte crucea neamului lor i-ai ajutat. Condacul al 3-lea Slavă Ţie. fiindcă prin Sfântul arhanghel Mihail pe sfinţii mucenici i-ai apărat sau putere le-ai dat. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Avdei pe care cu toiege pline de ghimpi l-au chinuit. Chiriac Dimotul. iar noi am cântat: Aleluia! Doamne. Te iubim şi Îţi mulţumim. pe un pat de fier în foc i-au ars. Andronic. Anton.Macarie. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Faust. Prin Sfântul arhanghel Salatiil să se roage pentru cei ce-i lovesc şi-i prigonesc i-ai învăţat. care cu sabia a fost tăiat. de aceea răspunsul cel bun al faptelor de mântuire. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Ioan. Viv monarhul. Prin Sfântul arhanghel Uriil să-l slăvească pe Dumnezeu. Chiriac. Petru. Teoctist corăbierul.Fără Mine nu puteţi face nimic’’. cărora împreuna cu 1104 ostaşi capetele cu sabia leau tăiat. Iisuse Hristoase. Te iubim şi Îţi mulţumim. Domn al rugăciunii. cu săbii i-au tăiat. Atoatefăcătorule. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 3-lea Doamne. când i-au ars. Antonie. prin Sfântul arhanghel Rafail de rănile sufleteşti şi trupeşti i-ai vindecat. Doamne. lovit. sfinţire.

Doamne. pe sfântul Autonom. crucea şi-au luat. Atoatefăcătorule. Diomid. apoi i-au răstignit. Iisuse Hristoase. chinuit. Damian. pe care în cuptor i-au aruncat. Te iubim şi Îţi mulţumim. care mâna de aur a idolului a luat şi la săraci în bucăţi a împărţit. Sever. Doamne. Cleonic. Euprepie. Condacul al 4-lea Slavă Ţie. Didim. pe sfântul Ochian. Doamne. Faust. fiindcă pe Tine Te-au urmat şi ascultat. Iisuse Hristoase. o altă slujire ai păstrat. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Severian. până şi-a dat obştescul sfârşit. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. fiindcă prin taina fiecărui mucenic o lecţie fără egal ne-ai învăţat.Doamne. Domane. Doamne. Talu. căci prin jertfa de sine a fiecărui mucenic Biserica Biruitoare în cer ai întemeiat şi pentru fiecare o altă taină . iar sfântul mucenic Atanasie prin sugrumare s-a săvârşit. care în foc s-a săvârşit şi pe sfântul Iulian. binecuvântează şi încununează pe sfinţii Cosma. Antim. Vasilisc. Doamne. căruia bolovani de picioare i-au legat şi l-au spânzurat. pe care cu pietre şi lemne în altar l-au omorât. pe care l-au ars şi capul i-au tăiat. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Sozont. Iisuse Hristoase. pe care cu sabia i-au ucis şi Eupsihie căruia capul i-au tăiat. când între 207 . Apolonie din Sardia. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Trofim. Tată Ceresc. Doamne. Iisuse Hristoase. Eutropiu. care pentru credinţa cea adevărată au fost tăiaţi. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Ruf. Rufian. care ca cei doi tineri crucificaţi. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Hariton şi Varipsaion. care prin foc a fost chinuit şi ucis. un alt rol în cer a însemnat. care în bătăi viaţa şi-au sfârşit.darul fără ispitire’’ este pieire pentru fiecare o altă valoare. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Arteminodor.. Leontie. căci . binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Diodor. de aceea a fost bătut.

Doamne. Valerian.Eu sunt Îînvierea şi Viaţa’’. va trăi. când Te-au mărturisit. Iisuse Hristoase. Gordian.. Macarie şi pruncul Valerian.Iartă-i că nu ştiu ce fac’’. după ce s-a auto botezat. care ca şi cele două fecioare. i-au ucis şi adevărul Tău l-au plătit. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Nechita. când ai rostit: . Domn al Vieţii Veşnice. cu sabia iau tăiat. fiindcă după ce i-au chinuit.. Straton. Macrovie. fiindcă taina Vieţii Veşnice ne-ai descoperit. Zotic. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. care cu cei împreună 208 . de aceea am cântat: Aleluia! Doamne. Iisuse Hristoase. Seleuc. Lucian. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici: Gordian. Doamne. Doamne. ca semn că porunca: . de aceea cu foc şi cu sabie au fost încercaţi şi cu moarte certaţi. care în mare au fost aruncaţi dar au ieşit. Doamne. cel ce crede în Mine. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici: Leonte. Cronid. pe când pe Sfântul Straton de doi copaci îndoiţi l-au legat şi cu ei l-au despicat. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Ioan Criteanu. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Popa. Iisuse Hristoase. Ilie. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Maxim. Doamne. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 4-lea Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. de sabie s-au săvârşit. Iubiţi pe duşmanii voştri’’ ai împlinit. chiar dacă va muri. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe mucenici: Longhin şi Corneliu sutaşii. Iisuse Hristoase. de aceea Te-au mărturisit. Te-a mărturisit şi capul i s-a tăiat. Doamne. Valerian. care de sabie s-au săvârşit.. care viaţa pentru Tine şi-a dat. Teoclit. Iisuse Hristoase. Doamne. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Porfirie care. Macrovie.fiii Luminii. Serapion. care Teau chinuit şi răstignit şi pentru care Te-ai rugat Tatălui Ceresc: . Împărăţiei şi Învierii cu un loc i-ai binecuvântat.

ca să ruşineze pe cei tari’’.. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Artemie. Domn al Legii Iubirii. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Vichentie. pe care l-au bătut.. pe sfântul mucenic Papil.. Iisuse Hristoase. fiindcă ţepuşe în el 209 . atunci când ai rostit: . Iisuse Hristoase. Ghemrel. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 5-lea Slavă Ţie. Atoatefăcătorule. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă taina alegerii ne-ai descoperit. toate le-ai descoperit. pe care cu piroane l-au străpuns.Să vă iubiţi unul pe altul precum v-am iubit Eu’’. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Domnin căruia fluierile picioarelor i-ai zdrobit şi picioarele i-au tăiat. ca să împlineşti ceea ce ne-ai poruncit: . care în dreapta credinţă au stat şi capetele le-au tăiat. Te iubim şi Îţi mulţumim.Dumnezeu şi-a ales pe cele nebune ale lumii. fiindcă.cu el Te-au mărturisit şi de Atanarich cu goţii lui au fost ucişi. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Partemtie şi Ilie. Tată Ceresc. pe tine Te-au urmat şi s-au înălţat. Doamne. Teodor Stratilat. Iar noi am cântat: Aleluia! Doamne. când prin Duhul Sfânt prin apostolul Tău a rostit: . Doamne. Doamne.Mai mare dragoste ca aceasta nimeni nu are ca sufletul său să şi-l pună pentru prietenii săi”. Condacul al 5-lea Slavă Ţie. lau spânzurat. Iisuse Hristoase. Doamne. după ce mai întâi i-au orbit şi cu săbiile capetele celor o suta de mucenici le-au tăiat. care idolii i-au sfărâmat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Florentie. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. Doamne. cu fier l-au încălţat şi în cuptor lau aruncat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Teodot şi Maxim. Doamne. viaţa prin foc şi-au sfârşit. Iisuse Hristoase. care împreună cu o sută de mucenici din Egipt şi cincizeci din Palestina Te-au mărturisit. în foc l-au aruncat. De aceea Te-ai jertfit şi taina muceniciei ne-ai descoperit. Iisuse Hristoase.

binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Nestavu. Ioan Egipteanu. Savatie şi Dorimedont. Eustohie. Marcel. Doamne. 210 . cu brice l-au tăiat. Doamne. Ilarion. care viaţa pentru Tine şi-au dat. Doamne. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici: Arteminodor. Nil. toate le-a pierdut şi într-un cuptor ca un bou de aramă toţi viaţa şi-au sfârşit. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Prisc. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Haralambie şi Pandoleon. într-o piatră despicată l-au aşezat şi capul i-au tăiat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Ipatie episcopul şi Andrei preotul. cărora pielea de pe cap le-au tăiat. Iisuse Hristoase. Tatu. Iisuse Hristoase. spânzurat şi apoi capul i-au tăiat. Doamne.au băgat. pe care i-au bătut. Zinon. Trofim. Iisuse Hristoase. fiindcă Te-au mărturisit. Iisuse Hristoase. pe care în temniţă i-au legat. Iisuse Hristoase. Doamne. căci aşa cum Sfântului Eustratie din crucea dintre coarnele unui cerb i-ai vorbit. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Castor. cărora capetele le-au tăiat. Doamne. Doamne. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici şi episcopi Pileus. Doamne. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Eustratie. de cai i-au legat şi moartea ca sfântului mucenic Orest i-au dat. i-au înjunghiat şi hrană la câini i-au dat. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Eusebie. care a fost chinuit. icoanele pe capul lor ereticii le-au ars. Doamne. i-au chinuit şi apoi capetele le-au tăiat. Iisuse Hristoase. Eusebie. care cu cei şase paznici viaţa pentru Tine şi-au dat. Teopist. care Te-au mărturisit şi viaţa lor Ţie Ţi-au jertfit. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Onisifor. care taina muceniciei întru Tine au aflat. i-au zdrobit. Agapie. cu foc pe grătare i-au ars. Iisuse Hristoase. Doamne. te-a urmat. Iisuse Hristoase. Elpidie. Porfirie. Teopisti.

Atoatefăcătorule. când ai cuvântat: . binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici şi episcopi Miron şi Iraclid. care pe ucigaşii săi ca oaspeţi i-a primit. să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie’’. Doamne.Doamne. care cu tovarăşii lor Te-au mărturisit şi au fost ucişi. care prin foc şi sabie s-a săvârşit. iar apoi împlinirea rugăciunilor noastre am aşteptat.Cereţi cele ale Împărăţiei Cerurilor şi celelalte se vor adăuga vouă’’. care după ce au fost bătuţi. lui Ioan sabia în gură i-au băgat şi apoi foc i-au dat.Dacă vrea cineva să-Mi urmeze Mie să se lepede de sine. lovit şi ucis şi sensul prigoanei. dar aceştia. ne-a descoperit. fiindcă Te-a mărturisit. al loviturilor şi al jertfei l-am aflat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Ioan şi Andrei. Doamne.Dacă pe Mine M-au prigonit şi pe voi vă vor prigoni’’. Doamne. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 6-lea Slavă Ţie.. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. când au aflat cine este. fiindcă nouă taina muceniciei ne-ai arătat. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Foca făcătorul de minuni. Tată Ceresc. de aceea am cântat: Aleluia! Doamne. capul i-au tăiat. 211 . Domn al jertfei. fiindcă noi porunca Fiului Tău cel iubit am ascultat: . căci treptele muceniciei sânt: prigonit. Iisuse Hristoase. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Foca grădinarul.. care împreună cu cei douăzeci şi şase cuvioşi prin foc viaţa pentru Tine şi-au dat. când am rostit: . aşa cum mucenicii au împlinit. Condacul al 6-lea Slavă Ţie. de aceea să ne rugăm pentru binecuvântarea şi încununarea sfinţilor mucenici am îndrăznit şi cutezat. Iisuse Hristoase. iar pe Andrei l-au străpuns şi apoi capul i-ai tăiat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Isaac şi Martin.. Iisuse Hristoase. Te iubim şi Îţi mulţumim. i-a ospătat. căci taina muceniciei. Doamne. Iisuse Hristoase.

care au fost bătuţi şi chinuiţi. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Petru şi Antonie. Melasipp. care împreună cu cincizeci de mucenici din Palestina viaţa pentru Tine şi-au dat. Claudie. Eliodor. Condacul al 7-lea Slavă Ţie. Neon. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Calinic. Iisuse Hristoase. Doamne. care împreună cu alţi treizeci de mucenici viaţa în mâinile Tale şi-au înălţat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Antonie. Doamne. Iisuse Hristoase. în bucăţi i-au tăiat. Marcelin. Iisuse Hristoase. Alexandru. care împreună cu mulţi prunci şi fecioare au fost bătuţi. fiindcă prin sfinţii mucenici . dar în acelaşi timp în inimile noastre cu Fiul cel Iubit şi cu Împăratul Ceresc veţi veni şi veţi locui. care prin sabie sfârşitul şi-au aflat. Iisuse Hristoase. Doamne. iar noi vom cânta: Aleluia! 212 . pe care i-au spânzurat. fiindcă în ei cuvântul Tău neclintit a stat şi rod a dat. pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci’’ s-a arătat. Pimen. Iisuse Hristoase. Alexandru. Tată Ceresc.Doamne. picioarele le-au tăiat şi în foc i-au aruncat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Trofim şi Dorimedont. Doamne. Casina. Afin. chinuiţi şi apoi capetele le-au tăiat. Iisuse Hristoase. Castal. Atinodor. Atoafăcătorule. Castor.. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Marcu păstorul. i-au săgetat. Nicon. Tiburtie. Eustratie Romeul. de aceea un Templu din cetatea Ta din cer se va ivi. Iisuse Hristoase. fiindcă pentru Tine martori neclintiţi au stat. Zosima. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. pe care i-au bătut. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Nicolae Pantopolitul şi Ioan din Coniţa. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Sebastian. Nicostrat. capetele i-au tăiat.înţelepciunea cea de taină. dar Tu la Tine i-ai luat. Doamne.

pe care Tiridat l-a chinuit. încât cu fii Luminii prin Poarta Luminii în Împărăţia Ta să putem intra şi cu sfinţii mucenici să putem cânta: Aleluia! Doamne. Govdela. într-o groapă cu fiare şi şerpi a stat unsprezece ani. Te iubim şi Îţi mulţumim. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Mihail care împreună cu treizeci şi şase de monarhi din Eparhia Sevastopolei au fost de turci martirizaţi şi capetele pentru credinţa întru Tine li s-au tăiat. pe Govdela. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Stratonic. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Ciprian. să le poată înălţa. Iisuse Hristoase. Doamne. Doamne. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Duda. Lumina Lumii.. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Grigore al Armeniei. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Teofil Mărturisitorul şi Ioan 213 . Doamne. ca sa fiţi fii Luminii’’. apoi a fost eliberat şi multe biserici a ridicat. Iisuse Hristoase. căruia din porunca împăratului Maximian picioarele i-au tăiat şi în chinuri a murit. de acea i-au bătut. dar pentru Tine cu bucurie s-a jertfit. care în Tine au crezut. de aceea sufletul în mâinile Tale şi-a dat. Doamne. Iisuse Hristoase. care prin foc viaţa lor Ţie Ţi-au dăruit.Icosul al 7-lea Slavă Ţie. de aceea Te rugăm fă din Bisericile Tale Ortodoxe corăbiile de lumină. Doamne. Iisuse Hristoase. care peste marea de foc sufletele neamului nostru schimbate în lumină să le poată purta şi peste apele sus. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Domnin. fiindcă Domnul l-a botezat. apă şi undelemn din cer au picat. taina înfierii prin lumina Cuvântului Tău ne-ai descoperit. când l-au răstignit. Doamne. dar s-au stins. în cuptoare i-au băgat . Macedanie. fiindcă atunci când ai rostit: . căci multe pentru Tine au suferit. de aceea în închisori cu lanţuri i-au legat. Doamne.Casdoar Casdon. care împreună cu Iustina într-un cazan au fost băgaţi şi apoi la Nicomidia capetele li s-au tăiat.

Atoatefăcătorule. Te iubim şi Îţi mulţumim. loviţi şi ucişi. dar au scăpat şi de aceea capetele le-au tăiat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Teodul. Doamne.Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia. de aceea am cântat: Doamne. Zotic. care s-a gătit vouă de la întemeierea lumii’’ adică împlinirea tainei cea din veac făcută şi de îngeri neştiută.Hozevitul... Doamne.Dacă Mă iubeşte cineva va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi şi vom veni la el şi vom face lăcaş cu el’’. în închisoare l-au biciuit. le-am dat lor. Eusebiu. care multe minuni au făcut în numele Tău. de aceea i-ai binecuvântat când ai rostit: . binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Vas.nu pentru lume Mă rog. pe care Domnul pentru noi l-a rostit: .. Te iubim şi Îţi mulţumim pentru înţelepciunea. iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis’’. Noi venirea Domnului am aşteptat şi am cântat: Aleluia! Icosul al 8-lea Slavă Ţie. Enichian. cu care pe sfinţii mucenici i-ai încercat. Enpor. dar când gardienii să-l omoare au încercat. Satornin. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Eviot în lanţuri. Condacul al 8-lea Slavă Ţie. de aceea au fost prigoniţi. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Rustic şi Elefterie. Pompie. Iisuse Hristoase. Vasilide. care împreună cu Teoctist. Iisuse Hristoase. Evarest. că ai Tăi sunt’’ nouă taina înfierii ne-a descoperit: . fiindcă rugăciunea Fiului Tău cel Iubit pentru noi ai ascultat: .. ci pentru cei pe care Mi i-ai dat. între ei s-au înjunghiat. Iisuse Hristoase. care au fost bătuţi. loviţi cu pietre. i-ai ajutat. Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. Tată Ceresc. Doamne. în 214 . Dionisie şi alţi opt mucenici Te-au mărturisit şi moartea au pătimit. De aceea Te rugăm împlineşte cuvântul. Doamne. Ghelasie. Vasilid. Agatopus.

i-au spintecat. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Caliope. pe care l-au bătut. Aviv. cu capul în jos iau spânzurat. Doamne. după ce fluierele picioarelor leau spart şi apoi i-au ars. dar au scăpat şi cu securea i-au tăiat. Sila. Terma. pe care în bucăţi l-au tăiat şi pe sfântul mucenic Urpasian. când Sfântul Claudiu mâinile şi picioarele i-au tăiat. căci prin funcţia de lumină a Cuvântului Tău toate sau făcut de aceea Domnul ne-a descoperit: . pe care de un smochin i-au spânzurat.groapă i-au măcelărit. Doamne. Atoatefăcătorule. Iisuse Hristoase. Victorin. pe care într-o piuă i-au zdrobit. . pe care întro cuşcă de fier l-au ars. lau ars. Iisuse Hristoase. când la Tine s-au rugat. Avip. Doamne. Iisuse Hristoase. Doamne. Tată Ceresc. Iisuse Hristoase. Romano. Igatax.. Doamne. fiindcă Te-au mărturisit. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Teodor.credeţi în Lumină. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Anastasie Naupleotul. Iisuse Hristoase. Riak. Condacul al 9-lea Slavă Ţie. Iisuse Hristoase. i-au rupt. Doamne. Doamne. Iscoos.. Sighiţa. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici: Victor. Iisuse Hristoase. ca să fiţi fii ai Luminii’’. Iisuse Hristoase. pe care cu foc într-o biserică i-au ars. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici: Agna. pe care cu piroane i-au spânzurat. Iacob. pe roată l-au chinuit şi cu capul în jos l-au răstignit. căci sunt la fel cu 215 . binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Sava şi Vata Persul. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă în cuptor l-au aruncat şi din încercarea cu calul a scăpat de aceea l-au răstignit. Sceiril. pe care într-un lac îngheţat i-au băgat. Filga. Nichifor. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Filotei. Parigorie. fiindcă taina înfierii ne-ai descoperit când prin porunca rostită de Domnul. pentru ca nici o urmă din ei să nu rămână. Doamne. binecuvântează şi încununează pe cei patruzeci de mucenici din Sevastia. Iulian. Iperechie.

sfinţirii. Zorz Ghiurghial cel care a fost sugrumat. fiindcă prin jertfa Ta nouă taina înfierii ne-ai dăruit. Stratonic. ca Sais. Iisuse Hristoase. Petru. ai Luminii. Iisuse Hristoase. Romano. Ermil. când i-au ispitit i-au biruit. Zosima şi Atanasie care au fost spânzuraţi. Învierii şi Împărăţiei. Anania. Mijdonie cel îngropat de viu. care a fost înecat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Eftimie. Teofil diaconul cel ucis cu pietre. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Vlasie Boarul. iar prin Taina Sfintei Euharistii condiţia de fiu al Învierii. Iulian. pentru noi râvna cea sfântă de a face poruncile mântuirii. apoi nouă zile i-au răstignit. târât pe picioare. Vasile din Acira cel ucis de leoaică. Doamne. aşa cum prin porunca Ta: . ai Împărăţiei. Pavsie. Papia. Iisuse Hristoase. pe sfinţii mucenici Filotei. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Lolion cel nou. pe care prin pietre l-au târât până l-au omorât.Fiţi dar voi desăvârşiţi precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârşit este’’. pe demoni. prin Pomul Vieţii condiţia de fiu al Împărăţiei. pe care după ce 216 . Temistocle cel sfâşiat. Căci prin lumină se obţine condiţia de fiu al Luminii. Te iubim şi Îţi mulţumim. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Ignatie cel mâncat de fiare. Iisuse Hristoase. Doamne. Aviv.îngerii şi sunt fii ai lui Dumnezeu fiind fii ai Învierii’’. care au fost spânzuraţi şi ucişi cu piroane. Doamne.. Doamne. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Timotei şi Mavra. Iisuse Hristoase. Pavel. de aceea pe Tine Te-au slujit. Iacob. Vusiride cel ucis cu suveici. Fiul lui Dumnezeu. că ne vei pregăti un loc între fiii Luminii. desăvârşirii şi înfierii a însemnat şi cu mucenicii am cântat: Doamne. Parigorie. Doamne. De aceea am cântat: Aleluia! Icosul al 9-lea Slavă Ţie. toate poruncile fericirilor le-ai adunat şi făgăduinţa Ta. Teoptist cel lovit cu pietre. Iisuse Hristoase. Înfierea are trei momente importante fii ai Învierii. pe care cu apă clocotită i-au opărit.

Domn al Împărăţiei Cerurilor. pe care i-au sugrumat. Intră în bucuria domnului Tău’’. Condacul al 10-lea Slavă Ţie. Atunci când Domnul ne va chema şi ne va întreba răspunsul cel bun al înmulţirii talanţilor să-l putem da şi cu Domnul prin Porţile Împărăţiei odată cu fecioarele înţelepte. să putem intra şi să putem cânta: Aleluia! Icosul al 10-lea Slavă Ţie. pe sfinţii Teodor Vizantiul şi Damian. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Atanasie.l-au bătut. care împreună cu cei douăzeci şi trei de mucenici au fost bătuţi. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Romil. binecuvântează şi încununează pe sfântul Adrian. fiindcă toate bune le-ai făcut de la început. pe care într-o groapă i-au aruncat. Iisuse Hristoase. Doamne. pe sfinţii mucenici Leon şi Parigorie. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Vasile. când ai rostit: . de aceea capetele li s-au tăiat. într-un cazan în clocot l-au aruncat şi viaţa pentru Tine şi-a dat. tăiaţi şi în foc aruncaţi. Doamne.. care cu optzeci şi patru de copii au fost chinuiţi. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. pe care în bucăţi lau tăiat. Te iubim şi Îţi mulţumim. care cu 11000 de creştini de împăratul Traian au fost judecaţi şi condamnaţi. Atoatefăcătorule. care au candelele inimilor aprinse. iar noi cu mucenicii am cântat: Doamne. peste puţine ai fost credincioasă peste multe te voi pune. De aceea la cer Te-ai înălţat şi Biserica Biruitoare la Tine ai luat. pe care ni i-ai dat şi Domnul să rostească pentru noi: . Tată Ceresc.Împărăţia lui Dumnezeu este Înăuntrul vostru’’.Bine slugă bună şi credincioasă. de aceea Te rugăm dăruieşte-ne taina răspunsului cel bun. 217 . Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne.. căruia limba i-au tăiat. Iisuse Hristoase. pe sfântul Carion. Doamne. înfometaţi şi capetele li s-au tăiat. pentru ca asemenea cu slujitorii cei vrednici să înmulţim talanţii. bătuţi. fiindcă Taina Împărăţiei neai descoperit. Porţile Împărăţiei le-ai deschis şi pentru noi deschise le-ai lăsat.

Condacul al 11-lea Slavă Ţie. Iisuse Hristoase. care împreună cu patruzeci şi noua de mucenici în saci i-au băgat şi în mare i-au aruncat. De aceea poruncile fericirilor ni le-a lăsat. Te iubim şi Îţi mulţumim. pentru cei ce îşi i-au crucea şi-L urmează pe Domnul. Tată Ceresc. precum Tatăl vostru cel Ceresc desăvârşit este” şi de aceea pentru noi s-a rugat.Fiţi dar voi desăvârşiţi. Cronion. Iisuse Hristoase. Teodota. care împreună cu 1104 ostaşi Te-a mărturisit. apoi capetele le-au tăiat. Doamne. care împreună cu treizeci şi şase de mucenici au fost bătuţi. care cu ei s-au solidarizat. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Eodoxie. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Mihail. Doamne. care cu alţi noua mucenici cu sabia capetele le-au tăiat. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Sever. Doamne. Maxim. de aceea au fost bătuţi şi cu sabia ucişi. iar celor o suta optzeci şi patru de slujitori. binecuvântează şi încununează pe sfinţii Terentin. care împreuna cu alţi băgaţi în var. căruia împreună cu alţi treizeci şi şase de monarhi capetele turcii le-au tăiat. Doamne. când Fiul Tău cel Iubit a rostit: . arşi. Iulian. Iisuse Hristoase. fiindcă taina desăvârşirii ne-ai descoperit. Iisuse Hristoase. Atoatefăcătorule. Teodot. pentru ca cele treizeci de trepte ale scării ce duce la poarta Luminii. capetele le-au tăiat.. Doamne. „ca ei să fie desăvârşiţi întru Mine’’. Macarie. Doamne. binecuvântează şi încununează pe sfântul Calistrat. Iisuse Hristoase. de aceea am cântat: Aleluia! 218 . binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Alexandru.Doamne. să urce îngerii Tăi i-au ajutat şi ce înseamnă să fii ucenic al Domnului mucenicii au aflat. dar pe Tine Te-au slăvit şi binecuvântat. Pompie. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Chesarie şi Darie care împreună cu alţi cinci mucenici în chinuri cu sabia au fost omorâţi. Iisuse Hristoase. Androna. tăiaţi.

Doamne. Iisuse Hristoase. 219 . căruia cu doi prunci capetele li s-au tăiat. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Azi. Ţie capetele lor tăiate cu sabia Ţi le-au închinat. cu sabia au fost tăiaţi. Iisuse Hristoase. care au fost botezaţi.. fiindcă atunci când ai rostit: .Icosul al 11-lea Slavă Ţie. Doamne.căci puterea Mea întru neputinţă se desăvârşeşte’’. o tărie fără egal ca să înfrunte chinurile şi moartea le-ai dat. Iisuse Hristoase. Doamne. Iisuse Hristoase. când capetele li s-au tăiat. de aceea am cântat: Doamne. din mormântul lor o scară la cer ai făcut şi pe ea s-au înălţat. fiica şi soţia eparhului au crezut şi capetele li s-au tăiat. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. care împreuna cu 670 de mucenici la Tine au venit. Doamne. cu sabia capetele le-au tăiat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici care cu 1003 slujitori cu patru domnitori. care împreună cu 150 de ostaşi. Te iubim şi Îţi mulţumim. Domn cel desăvârşit. la Tine au plecat. Doamne. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Irinah. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Teodor. cum să dobândim desăvârşirea ne-ai arătat. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Eutihie. Iisuse Hristose. Doamne. când capetele li s-au tăiat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Develt. care i-au urmat. fiindcă în taină cununa muceniciei au luat. de aceea pe sfinţii mucenici. binecuvântează şi încununează pe sfântul sfinţitul mucenic Vlasie episcopul. Petru şi Gheorghe episcopul. care cu şapte femei. Calist. Doamne. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Bonifaciu care cu cincizeci de bărbaţi. Iisuse Hristoase. când au fost încercaţi i-ai ajutat. Doamne. Constantin. care cu 377 de mucenici. care pe episcopul Petru al Alexandriei l-au urmat. care cu două sute de bărbaţi un rod bogat pentru neamul Tău au dat. când capetele le-au tăiat. Doamne. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Mercurie.

Doamne. căci cu cei 36 de mucenici mărturisirea Ta au lucrat. Maxim. crucea neamului lor şi-au luat. care au fost chinuiţi şi capetele li s-au tăiat. Atunci taina sfinţirii prin Tine Adevărul lui Dumnezeu ne-ai descoperit şi pentru noi Calea. Avdiis. Cuvântul Tău este Adevărul’’. Atoatefăcătorule. care sfinţeşte. Iisuse Hristoase.. Căci prin Cuvântul Tău noi Adevărul Tău L-am primit şi prin El ne-am sfinţit. binecuvântează şi încununează pe sfinţii sfinţirii mucenici episcopii Avda. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 12-lea Slavă Ţie. de aceea prin botezul cu sânge pe Tine Te-au urmat. de aceea puterea de a răbda chinurile şi moartea le-ai dat. care împreună cu cei 10 000 de mucenici moartea prin sabie a luat. Adevărul şi Viaţa. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici Terentie. Condacul al 12-lea Slavă Ţie.. Iisuse Hristoase. Doamne. iar noi am cântat: Doamne. care viaţa pentru Tine si-au dat.Pentru ei Eu mă sfinţesc pe Mine Însumi. binecuvântează şi încununează pe cei 300 de mucenici din Africa. Fiul lui Dumnezeu.Ca să urce Scara Adevărului Tău sfinţii mucenici de sine s-au lepădat. fiindcă atunci când ai rostit: . Iisuse Hristoase. pentru noi taina Adevărului. Pompie. când capetele le-au tăiat. pe Domnul L-au urmat. Iisuse Hristoase. binecuvântează şi încununează pe sfântul Erasm care cu 20 000 de mucenici la cer s-au înălţat. Doamne. binecuvântează şi încununează pe sfântul mucenic Marin.Teofil. Doamne. fiindcă rugăciunea Fiului Tău cel Iubit ai primit şi de aceea. pe cei 300 de mucenici din Persia. care împreună cu 42 de mucenici de sabie au pierit şi la Tine au venit. Iisuse Hristoase. căci prin funcţia de taină a Cuvântului Tău în cugetul lor Adevărul Tău a intrat. prin care să ne sfinţim ne-ai dăruit. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. ca ei să fie sfinţiţi întru Adevăr’’. Te iubim şi Îţi mulţumim. African. atunci când El a rostit: . Tată Ceresc.Sfinţeşte-i pe ei întru Adevărul Tău. ne-ai descoperit. 220 . Iisuse Hristoase.

cu 16 preoţi. Doamne. Diomid. Ursachie. Ermip. Iulian. Maron. ci să-i înviez pe ei în ziua cea de apoi’’ şi de aceea a zis: . care împreună cu cei douăzeci de paznici şi cei şapte fraţi Teau mărturisit când prin sabie viaţa şi calea şi-au isprăvit. Luchie. Iacob. Teodor. care moartea prin sabie au înfruntat.Nimeni nu poate să vină la Mine. Te-au căutat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Favie. Stamatie. se înfiază. Ermalae. Ermocrat. Septimiu. care cu 2 593 de ostaşi în rândul sfinţilor mucenici au intrat. Pomul Vieţii Veşnice. care M-a trimis şi Eu Îl voi învia în ziua cea de apoi’’ pentru ca Tatăl şi cu Fiul hotărăşte cine se mântuieşte. dacă nu-l va trage Tatăl. Doamne. Doamne. fiindcă taina voii Tale prin Fiul Tău cel Iubit ne-ai descoperit. 7 fecioare. Te-au găsit. Alexie. Pamfil. pe care în mâna Ta iai luat. Sever. Doamne. să nu pierd pe nici unul. Anastasie. care Calea. se desăvârşeşte. Ioan. ca din toţi. iar noi am cântat: Aleluia! 221 . Imeneu. binecuvântează şi încununează pe Andrei Stratilat. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici: Antonie. Marchian. Ianuarie. pe cei 366 de mucenici din Nicomidia. Petra. Stirache. când a rostit: . Iisuse Hristoase. Pantelimon. Coronat. Anastasie. Leontie. Evsignie. Iisuse Hristoase. pe care în mare i-au aruncat.. Adevărul şi Viaţa cea veşnică întru Tine le-au aflat. Condacul al 13-lea Slavă Ţie. Teis. Capiton. binecuvântează şi încununează pe cei 153 de mucenici din Tracia. Agatonic. 9 diaconi. pe cei 12 mucenici romani. Valentina. Severian. Felix. căci taina chemării o rosteşti. Chiriac. binecuvântează şi încununează pe sfinţii mucenici: Pavel. Furtunian. Fotie. Atoatefăcătorule.. Dasie. de aceea cu multă râvnă cuvântul Tău l-au propovăduit. Chelsie. Iisuse Hristoase. pe Tine. 6 călugări. Tată Ceresc. Apion. care eşti Pâinea cea din cer. când numele cel nou şi rânduiala cea din cer din Împărăţia Ta în Curtea Vieţii cu litere de lumină le întipăreşti. Iisuse Hristoase. se sfinţeşte.aceasta este voia Celui ce M-a trimis. pe cei 12 ostaşi. care pentru Tine viaţa şi-au dat. Dimitrie. Miron. Vasilisc. pe care Mi i-a dat Mie.

l-ai măsurat şi cununa ca un dar minunat după rodul adus i-ai păstrat. Dintre ei ai ales îngerii. după slujba şi rânduiala Împărăţiei Tale. cuvioşi şi sfintele muceniţe sau cuvioase în Calea Preasfintei Treimi. Iisuse Hristoase. Te iubim şi Îţi mulţumim. sfinţirii. le-ai rânduit. i-ai luminat. De aceea nici un fir de păr din capul lor nu s-a mişcat.RUGĂCIUNE PENTRU TAINA MUCENICILOR 1. credinţei. 2. în ascultarea voinţei Tale neabătuţi până la moarte au stat. Cu puterea Îngerilor Puterilor i-ai înarmat. după ce pe Domnul demonul L-a ispitit cu domnia asupra lumii pieritoare. Cu răspunsul cel bun al înmulţirii talanţilor ca pe Îngerii Tăi i-ai chemat. urcând Scara smereniei. care împotriva Ta s-au răsculat. Slavă Ţie. fiindcă atunci când ai rostit: „Să fie lumină” din Lumina Lină a Sfintei Slave toate ca nişte seminţe de lumină în adâncul de taină al cuvântului Tău le-ai pregătit. Văpaia tainei cea din veac făcută şi de îngeri neştiută ca Îngerilor Scaunelor să ştie să tacă înţelepciune le-ai dat. Cu slujbele cele cereşti ca pe Arhangheli i-ai însărcinat. le-ai făurit şi Împărăţia Ta cea cerească ca un dar sublim. desăvârşirii. nădejdii. ca să-i fure domnia lumii veşnice şi nepieritoare. Te iubim şi Îţi mulţumim. Cu grijă pe fiecare l-ai încercat. Tată Ceresc. Ca pe Heruvimi tainele împărăţiei i-ai învăţat. fără să se ştie. Ca pe serafimi în veşmântul de har al iubirii dumnezeieşti i-ai îmbrăcat. care să-i înlocuiască pe cei căzuţi din cer şi i-ai înălţat. Cel care crucea neamului omenesc ai luat şi ai purtat. De aceea sfinţii mucenici. fiindcă fiecărui mucenic o taină ca un talant i-ai încredinţat. Cu începutul cel bun al Îngerilor Începătoriilor. fiindcă „darul fără ispitire este pieire” pe toţi sfinţii Tăi i-ai încercat. Slavă Ţie. ca să nu mai ai durerea de a vedea cetele îngerilor. Doamne. de neînchipuit. 222 . înfierii. pentru Fiul Tău cel Iubit cu o grijă dumnezeiască treptat toate le-ai desăvârşit. De aceea toate le-ai încercat şi în mâna Domnului le-ai lăsat. Cu rânduiala Îngerilor Domniilor să ducă o cruce a neamului lor pe umeri leai dat. iubirii. ca să samene sămânţa Sfintei Evanghelii. Cu sceptrul Îngerilor Stăpânitorilor i-ai binecuvântat. să facă poruncile mântuirii. ca să intre prin Poarta Iubirii. le-ai gândit.

l-au spânzurat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Domn al Cerului şi al Pământului. cu sfântul arhanghel Uriil să-l slăvească pe Dumnezeu. Slavă Ţie. fiindcă pentru mucenicii Tăi s-au adeverit cuvintele: „Pentru Tine suntem omorâţi toată ziua am fost socotiţi ca nişte oi de junghiere”. Eftimie. pe sfântul mucenic Mamont l-au bătut. fiindcă prin sfântul arhanghel Mihail pe sfinţii mucenici i-ai apărat. Pe sfântul mucenic Iulian pe un pat de fier înroşit în foc l-au aşezat şi a rămas nevătămat. Iulian. când pe mucenici i-au chinuit şi i-au torturat. Iisuse Hristoase. Slavă Ţie. Amian în băi fierbinţi i-au băgat. Împărate Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. Petru. i-au înjunghiat. Pe sfinţii mucenici Teoctist. Cel care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti. Agapie. Ochean. Teodor. aşa cum pe cei 3. pe când sfinţii mucenici Artemidor. Teopist într-un bou de aramă înroşit i-au băgat. capul i-au tăiat. cu lumea şi cu demonii le-ai dat. Pe sfinţii mucenici Andrei. pe sfântul mucenic Hariton în groapa de var l-au îngropat iar pe sfântul mucenic Polidor la Efes l-au sugrumat. Zinon întro căldare cu plumb în clocot i-au aruncat. Pe sfântul Eustatie cu copiii Teopisti. Andrei preotul capetele de piele le-au despuiat. i-au înfometat. Ioan. pe un grătar de foc i-au culcat. cu sfântul arhanghel Iegudiil i-ai ajutat. Astfel pe sfinţii mucenici Chentirion. de aceea multe feluri de chinuri cei stăpâniţi de duhurile necurate au folosit. i-au ars. Pe sfântul mucenic Eusebie l-au sfâşiat.3. în mare l-au aruncat şi fiindcă din toate Domnul l-a scăpat cu suliţele l-au spintecat. picioarele le-au tăiat. Teodor. 223 . câte 400 de toiege le-au dat. în foc i-au aruncat. Medimu cu 80 de preoţi într-o corabie i-au urcat şi foc le-au dat. cu suliţe iau rănit şi cu săbii i-au tăiat. cu sfântul arhanghel Selatiil să se roage pentru cei ce-i prigonesc şi-i lovesc i-ai învăţat. pentru că biruinţă în războaiele cu trupul. de aceea târându-l prin ţărână moartea iau dat. Talu. prin sfântul arhanghel Rafail de rănile cele aducătoare de moarte i-ai vindecat. cu sfântul arhanghel Varuhiil i-ai binecuvântat şi de toate legăturile lumeşti i-ai dezlegat. au inventat. aşa cum pe sfinţii mucenici Urban. prin sfântul arhanghel Gavriil vestea cea bună le-ai dat. cu sare l-au frecat.628 de mucenici din peşterile Nicomidiei în chinuri i-au ucis. dar toţi pe Tine Te-au ascultat şi Te-au urmat. Doamne. Antonie.

Doamne. Antim. Te iubim şi Îţi mulţumim. Domn al Cerului şi al Pământului. Faust. Nicostrat. Damian. pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci” s-a arătat. Antonie. Stratilat. Talu. de cai i-au legat şi moartea ca sfântului mucenic Orest le-au dat. Vasilisc. Pe sfinţii mucenici Sebastian. fiindcă prin sfinţii mucenici „înţelepciunea cea de taină. pe Trofi. Porfirie. de aceea pe sfântul mucenic Florentie l-au bătut. Leontie. Euprepie. i-au bătut. în cuptor l-au aruncat.Slavă Ţie. Slavă Ţie. Domn al Cerului şi al Pământului. Elpidie. Castul. Tot 224 . i-au spânzurat. Eustohie i-au bătut. crucea la modul cel mai direct şi-au luat. Pe sutaşul Longhin cu doi mucenici ostaşi capetele le-au tăiat şi în gunoi i-au îngropat. fiindcă pentru mucenicii Tăi cuvântul: „Dumnezeu şi-a ales pe cele nebune ale lumii ca să ruşineze pe cei înţelepţi. apoi picioarele i-au tăiat. Pe sfinţii mucenici Melassip. Slavă Ţie. Doamne. fiindcă prin mucenicii Tăi ce s-a scris s-a împlinit: „Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu s-au suit. Te iubim şi Îţi mulţumim. Tranchilin. Tiburtie. într-o piatră despicată l-au aşezat şi capul i-au tăiat. fiindcă în ei cuvântul Tău ca nişte pomi roditori i-au arătat. i-au săgetat şi în bucăţi i-au tăiat. i-au zdrobit. Marcelin. Casina. picioarele le-au tăiat şi în foc i-au aruncat. cu foc pe grătare i-au ars. Dumnezeu şi-a ales pe cele slabe ale lumii ca să ruşineze pe cei tari. care în cuptor. Pe sfinţii mucenici Onisifor. pe Tine Te-au urmat şi s-au încununat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Marcel. cuvântul Tău l-au ascultat. l-au spânzurat. Doamne. Eutropiu. sfântului mucenic Domnin fluierele picioarelor i-au zdrobit. Iisuse Hristoase. Castor. în foc l-au aruncat. Domn al Cerului şi al Pământului. pe Vichentie. ţepuşe în el au băgat. Pe sfântul mucenic Artemie cu brice l-au tăiat. Teodor. Cleonic. în mare mai întâi i-au aruncat. De aceea pe mucenicii Tăi i-au răstignit ca pe Cosma. Atinodor. pe Ghemel. în închisoare l-au biciuit. pe sfântul mucenic Papil cu piroane l-au străpuns. cu fier l-au încălţat. Iisuse Hristoase. când pe sfântul mucenic Eviot în lanţuri. care idolii i-a sfărâmat. pe acelea Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El le-a gătit”. Claudie. dar când gladiatorii să-l omoare au încercat între ei s-au înjunghiat. Apolonie din Sardia care ca cei doi tineri crucificaţi. Iisuse Hristoase.

Vasilide. Iulian. Pe sfinţii mucenici Sava şi Vata persul de smochin i-au spânzurat. fiindcă pentru sfinţii Tăi mucenici ai rostit cuvântul: „Bine. în biserică foc le-au dat. Sighiţa. Pe sfântul mucenic Caliopie l-au bătut. aşa cum pe sfântul mucenic Teodor l-au răstignit. slugă bună şi credincioasă peste puţine ai fost credincioasă. l-au bătut. Doamne.aşa când sfinţii mucenici Teodul. de aceea pe cei 10. Slavă Ţie. căci pe sfinţii mucenici: Agna. spre deosebire de sfântul mucenic Lolion cel Nou pe care l-au târât până a murit. Iisuse Hristoase. Pompie. Iperachie. Doamne. Eusebiu. cu cei 33 de mucenici care cu 225 . răstigniţi nouă zile au stat şi de demoni au fost ispitiţi. Iisuse Hristoase. pe sfântul mucenic Urpasian într-o cuşcă de fier l-au ars. Evarest. pentru ca nici o urmă din ei să nu rămână şi de ei nimeni să nu-şi mai amintească sau să-i pomenească. pe sfinţii Victorin. iar pe cei 40 de mucenici din Sevastia pe care în lacul îngheţat i-au băgat. Te iubim şi Îţi mulţumim. i-au spintecat. au fost bătuţi. Zotic. Victor. Parigorie cu piroane i-au spânzurat. Evnicihian. cu cei 45 de mucenici arşi în cuptor. cu capul în jos l-au răstignit. peste multe te voi pune. după ce fluierele picioarelor le-au spart şi apoi în foc i-au ars. l-au ars. Domn al Cerului şi al Pământului. Isila. Agatopus. Aviv. Eutihiu. Igatax. Riax. i-au rupt. cu capul în jos iau spânzurat şi au scăpat cu securea i-au tăiat. Când pe sfinţii mucenici Vlas. fiindcă din cuptor şi din încercarea cu calul a scăpat. Avip. l-au închis. loviţi cu pietre. Vasilid. pe sfântul Anastasie Naupleotul în bucăţi l-au tăiat. pe care venind stăpânul său.000 de sihaştri din Egipt. Când pe sfinţii mucenici Filotei. Ghelasie. Nichifor într-o piuă i-au zdrobit. Domn al Cerului şi al Pământului. cu cei 37 de mucenici tăiaţi şi aruncaţi în foc. fiindcă pentru sfinţii mucenici ai rostit cuvântul: „Fericită este sluga aceea. Iscoos. pe roată l-au întins. Terma. Sceiril. Selmvia. cu cei 70 de mucenici din Schitopoli. Sfinţii mucenici Timotei şi Mavra cu apă clocotită i-au încercat. în groapă i-au măcelărit. Iacob. sfântului Claudie mâinile şi picioarele i-au tăiat. Filga. Pe sfântul mucenic Ioan Mărturisitorul l-au chinuit. Eupor. Satornin. Slavă Ţie. o va afla făcând aşa”. Romano. Te iubim şi Îţi mulţumim. intră întru bucuria domnului tău”. au scăpat şi de aceea capetele le-au tăiat. l-au surghiunit.

Domnin. Hristofor. Domn al Cerului şi al Pământului. Ioan Corăbierul. Diadoh. Doamne. Iuliani. Antonie. Chesarie. Timotei. Straton. Mardonie. pe Acesta să-L ascultaţi”. Filip. Serapion cel Nou. cu cei 28 de mucenici arşi în foc. Victor. Ţie viaţa lor Ţi-au închinat. Ardalion. Nicolae. Terentie. Iisuse Hristoase. bătuţi şi aruncaţi în foc cu sfântul Adrian. la Mine vine”. Iisuse Hristoase. Eutihie. Sabin. Diodor. Teona. Varlaam. Hie Ardunul. Severian. Evilasiu. Ciprian. Nicolae. Agapie. Zinon. Slavă Ţie. De aceea pe sfinţii mucenici care prin foc s-au săvârşit: Arteminodor. Evcarpion. Neon. Domn al Cerului şi al Pământului. Achepsima. Filimon. în inimile lor icoana Ta a stat şi chipul odată cu asemănarea în ei ai aşezat. Martin. Ilarie. Didim. Evsevie. Memnon Chendirionul. fiindcă Tatăl Ceresc Te-a mărturisit când a grăit: „L-am preaslăvit şi iarăşi Îl voi preaslăvi” ca să întărească cuvântul Tău: „A venit ceasul ca să fie preaslăvit Fiul Omului”. Emilian. Atanasie. Domniu. Fausta. Trofim. Antigon. Alexandru. Polieuct. Nearh. Slavă Ţie. Diodor. Pavel. Mina. Vitalie. Zotic. Maxim. Porfiriu. Chiprian. Antoniu. Calinic. 226 . Tot aşa cei 50 de mucenici din Palestina cu Trifon. Dimitrie. Trofim şi Dorimedont. Dometie. Iraclie. Donag episcopul. Faust. cu cei 120 de mucenici din Persida îngropaţi de vii. cu cei 23 de mucenici tăiaţi. Glicherie. cu cei 38 de mucenici închişi într-o baie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Pavel. Nerdon. Pierie preotul. Eudoxie. la cer i-ai luat. fiindcă atunci când glasul Tatălui Ceresc te-a mărturisit: „Acesta este Fiul Meu cel Iubit. Doamne. Isidor. Leontie. cu cei 33 de mucenici din Rait. cu cei 38 de mucenici din Sinai cu sfântul Nil. Anchidin. Didodor. în care chipul şi asemănarea cu Tine ai aşezat. De aceea sfinţii mucenici care în Tine credinţă au avut i-au chinuit până au murit: Sozout. Leon. Petru Avesalomee. Haralambie. Isaac. Evtihian. Pamfil. Adrian. Eusebie. Fileort. Andrei şi Prov. Fortunianu. Prom. Varipsava. Azis. Severion.Diomid şi Laurentie în foc i-au aruncat. cu cei şase mucenici din Meletina şi 16 mucenici din Tivei. o învăţătură adâncă ne-ai lăsat: „Deci oricine a auzit şi a învăţat de la Tatăl. Andrei. Valent. Aviv. Zinon. Andromah. Te iubim şi Îţi mulţumim. cu 33 de mucenici din Melitina. Seleve. cu cei 40 de mucenici romani arşi în foc. Diomid.

Sisinie. Ruf. Andrei. ca să putem împlini cuvântul Tău: „ca ei să fie desăvârşiţi întru mine”. Veniamin diaconul. Dorimedont. Timotei. Narsi. o poruncă a desăvârşirii noastre ne-ai dat: „Fiţi dar voi desăvârşiţi precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârşit este”. sau ca: Silvan. Petru. Ioan Criteanul. Damaschin. Ştefan. sau cei 150 de ritori carte cu sfânta Ecaterina în foc au fost aruncaţi. au fost tăiaţi. Neofit. Aftonie. Aulmpodist. Victor cel despuiat de piele. Savinian. Nichifor. Pavel. Elefterie. Filumen. Sotiriu. sau ca: Pamfil. Casdoa. Tatis. Eusebiu. Mardonie. Elpidifor. Sava. Gaiu. Zotic. Prisc. Damian. Petru. Eusebie. Ştefan. Antonie. Marcu. Teodor. Teotin. Anania persul. Terentie. Cristofor. Eliodor. Pes. Casdon. Alkexandru. Doroteu. Petru. Trofim. Dasie. fiindcă. Apolonie. Nichita. Atanasie. Mina Calicheladru. Marcu. Savatie. Atinodor. Savarie. Sava. Achepsima. Sinet. atunci când neai învăţat. Eugenie. Talaleu. Nichita Patriciu. Dorimedont. Aitala. care la fiare au fost daţi. Nicolae Caraman. Agapiuon. Dionisie. Mineu. Casdoas. Vichentie. Dada. Neon. Saviu. Luchian preotul. Agapie. Min. Agathon. Filimon. Herimon. Sosemiu. Hrisaf. ucis şi aruncat. Eviot. Stratonie. Nicon. Iacov diaconul. Teodor Mărturisitorul. Teoctist. Pimen. Dunale. Martin. Cosma. Iisuse Hristoase. Teofil. ai stat şi de aceea duşmanii Tăi i-au prigonit. Ioan. Ioan. Valerie. Zinon. Pavel. Zosima. Ioan din Coniţa. Slavă Ţie. Vas. Pauharie. Gheitazet. Arian. Dionisie. Evghenie. Teaghan. Ioan din Legatari. Evnoi. Maxim Capelasie au fost tăiaţi. Zaharia. Castor. Varnava. Pape. Iosif. Emilian. Govdela. Andrei. Nestavu. Trofim. Elefterie. Rustic. căci puterea Ta întru neputinţa lor s-a desăvârşit. Fedras. Procopie. Afiu. Sava. Andrei din Crit. Carterie. Iacov cel Nou. 227 . Achindin. Vasilie. Nicolae. Evor. Ahemenid persul. Teotechi. Te iubim şi Îţi mulţumim. Andrei. Domn al Cerului şi al Pământului. Avramie. Pavel. Marcu. Chiril. Doamne. Nicandru. Antim. Evantia. în care ai venit. Artemon. Isachie. care în diferite feluri au fost chinuiţi. Teotecu. Ştefan. Mardarie. Valentin. Valerian. Teofil Mărturisitorul. Prisc.Dimitrion. Macrovie. Nicolae Pantopolitul. Faust. Isaia. Gaie. Maxim. Iahu. Gardion. de aceea prin sfinţii mucenici care crucea şi-au luat şi Te-au urmat: Porfirie. sau ca Eupsihie. Petru. Pigasie.

Zenovia. Alfeu. Tribun. Doamne. Eusebiu. Teoctist. Leon. Satir. Audact. Teodot. Chiriac. Manuel. Gavriil. Venerie. Castor. Avxentie. crucea şi-au luat. Eucrat. Hristofor. Nichifor. Domn al Cerului şi al Pământului. Ghermano. Zevina. Secund. Valeriu. Domn al Cerului şi al Pământului. Nicolae. Marcu. Secund. Dionisie. Pandoleon. Calista. Rustic. Dometie. Marcu. Vasile. Ghermanos. Doamne. Maxim. Marchian. Toma. Sosten. Felix. Savain. Adrian. Sarapavon. Slavă Ţie. Macarie. fiindcă. care sfinţeşte. Averchie.Slavă Ţie. Comod. Iordan. Eusebie. Eusebiu. Vah cel Nou. Evgraf. Arsachie. Hariton. Ioan. Tiodotion. Ahaic. Rufian. Polihronie. atunci când ai zis: „Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi ca ei să fie sfinţiţi întru Adevăr”. Polieuct. Dimotul. Antonie. Petronie. Andrei. Iulian. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. Satornil. Romano. Teodor. Gavril. Aura. Iacov. Varsava. Dionisie. Zotic. Valerian. Acachie. Socrat. Dorotei. Iosif. Maxim. Lucian. Evul. Teodor. Hariton. Simion. Iachint. de aceea cu sângele lor s-au botezat. Nestor. Gordie. Iisuse Hristoase. Hristofor. Felix. Gordian. Protu. calea mucenicilor prin botezul cu sânge. Agataanghel. Iisuse Hristoase. Olimpiu. Maxim. Dimitrie. Filip. Ruf. Arhelau. Monagriu. Zenovie. Iraclie. Maxian. Elefterie Cubiculariu. Cipru. Camasie. Leon. Hrisogon. Shinon. de aceea capetele li s-au tăiat: Evod. Ioan. care de sine s-au lepădat. Seleuc. cum să urce scara Adevărului Tău sfinţii mucenici prin funcţia de taină a cuvântului Tău în cugetul lor Adevărul Tău a intrat. Nichifor. Stirachin. Antim. Zinon. Ermoghen. Teoclit. Serghie. Felicitus. Pavel. 228 . Tiburtie. Ierotei. Herimon. Ahmed. Ştefan. Macarie. Constantie Rusul. Faust. Gaiu. Censurin. Cuvântul Tău este Adevărul”. Hristofor. Romano Lachedemonul. Zarvil. Agatanghel. Ili. Zaheu.Procopie. fiindcă. Dimitrie. Cristofor. Faust. Martirie. Gheorghe. Mina. Viv. Revcat. Filumen. Danaet. Sever. Timotei. pe Domnul L-au urmat. Chiriac. ai deschis şi de aceea sfinţii mucenici: Valerian. Sioniu. Atanasie. Auxenie. Ermis. Etimasie. Alexandru. Eusebiu. Sava Nigdeli. Isaac. Eusebie. Chesarie. Amandin. Andronic. Haralmbie. Narsu. Iuventim. Felix. Atanasie. Marin. atunci când ai rostit: „Sfinţeşte-i pe ei întru Adevărul Tău. Mavru. Epimale. Hristodul.

viaţa în mâna Ta şi-au dat. Dimitrie Tornara. Care M-a trimis şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi”. Nichita Nisireanul. Iisuse Hristoase. Hristea. Donat. Dion. Alexandru. Satornic. Dionisie. de aceea 229 . Romano. Hariton. Marchian. Hristodul. Terinos. Timolau. Pasicrat. Valerian. atunci când ai rostit: „Nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu-l va trage Tatăl. Iust. Vianor. Marchia. Troadm. Evelpist. Ioan Calfa. Plutiu. Asingrit. Alexandru. fiindcă. Ciprian. Plisiu. Ermie. Eftimie. Sebastian. taina chemării care vine de la Tatăl ne-ai descoperit. Dometie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Codrat. Valentin. Slavă Ţie. Iosi. fiindcă atunci când ai rostit: „Eu sunt învierea şi viaţa. Marcu Criteanul. Varvar. Fotin. Teodor. Agapie. Nicandru. Iustin. Anastasie. Marchie. Silvestru. Iulian. Domn al Cerului şi al Pământului. Papiliu. Isidor. Ghelasie. va trăi”. Marcu. Crescent. chiar dacă va muri. Evul. Alexandru. Anania. Baruh. Te iubim şi Îţi mulţumim. Eupsihie. Pafnutie. Silvan. Slavă Ţie. Anda. Te iubim şi Îţi mulţumim. Natalie. Marchian. Teodoret. Iisuse Hristoase. Marcu. Nicodim. Slavă Ţie. Tespesie. ca semn că luându-şi crucea Te-au urmat. Acchil. de aceea sfinţii mucenici: Pavel. crucea neamului lor au purtat şi pe Tine Te-au urmat. Romil. Peregrin. Doamne. Rodian. Codrat. Alexandru. Inochentie. Victor. Manuil Criteanul. Achile. atunci când ai grăit: „oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac” taina vieţii cea veşnică ne-ai descoperit şi de aceea sfinţii mucenici: Didim. Alexandru. Andronic. Piulin. pe această cale au mers. Ermia. cel ce crede în Mine. Filimon. Ieran. Pavel. Doamne. Dionisie. Petru Damaschin. Panhariu. Iulian Egipteanul. Gheorghe. Ioan . Nestorian. Firm. Danax. Iisuse Hristoase. Peon. Chiprian.Antonie Atenianul. Ioan Culica. Alexandru tesalonicianul. Ioan Bulgarul. Mihail Mavrutis. Eftimie. Dima. Teodul. Vuena. Domn al Cerului şi al Pământului. Felix. Tarasie. Teletie. Romano. Ioan Tesalonicianul. Terinos. Emanoil. Teofil. întru Tine au crezut. Dionisie. Asterie. Dimitrie. şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară” cu ei l-ai împlinit şi i-ai încununat. Anecton. Sofronie. Iacov. fiindcă. Dometie. Ioan. Mesris. Doamne. Domn al Cerului şi al Pământului. Tribimiu. de aceea cuvântul Tău: „Tot ce-Mi dă Tatăl va veni la Mine. Ipat. lement. Mihail Varliotul.

Ianuarie. Iulian. Furtunian. aşa cum sfântul mucenic Vavila cu 84 de copii bătuţi. înfometaţi. Aşa cum sfântul mucenic Azi 230 . Sever. Favie. atunci când voia Tatălui Ceresc ne-ai descoperit: „aceasta este voia Celui ce M-a trimis.104 ostaşi bătuţi şi ucişi cu sabia la Tine i-ai luat. Evsignie. Ursachie. chinuiţi în var. tot aşa sfântul mucenic Romil cu 11. Ermocrat. Alexie. Doamne. Septimiu.sfinţii mucenici: Pavel. Marchian. Domn al Cerului şi al Pământului. Severian. Imereu. Leontie. Miron. arşi. Vasilisc. Stamatie. Iisuse Hristoase. alţi nouă mucenici cu sabia capetele. aşa cum împreună cu sfinţii Alexandru. Pompie alţi 36 de mucenici au fost bătuţi. Teodor. când turcii capetele le-au tăiat. capetele le-au tăiat. Maxim. grupurile de suflete pe care le-au luminat. Apion. Cu sfântul Calistrat 49 de mucenici în saci în mare au fost aruncaţi. Androna. Luchie. Chiriac. Felix. Pamfil. Fotie. Cu sfinţii Chesarie şi Darie alţi cinci mucenici în chinuri şi de sabie viaţa Ţi-au dat. când capetele le-au tăiat. Capiton. pe Tine Teau binecuvântat. capetele le-au tăiat. Ermip. Doamne. Iisuse Hristoase. alături de ei au stat şi capetele li s-au tăiat. Cronion. Maron. fiindcă. Diomid. Dasie. Iulian. care la Tine au venit. Agatonic. Macarie alţi 13 mucenici bătuţi. Teodot. Care eşti Pâine vieţii veşnice Te-au găsit. Te iubim şi Îţi mulţumim. Slavă Ţie. de aceea în grupuri pe sfinţii mucenici cu îngerii Tăi venirea lor la cer ai organizat. Cu sfântul mucenic Mihail alţi 36 de monahi la Tine sau înălţat. ca din toţi pe care Mi i-ai dat Mie să nu pierd pe nici unul. Petra. Ermolae. Cu sfinţii Terentie. Te iubim şi Îţi mulţumim. ci să-i înviez pe ei în ziua cea de apoi”. tăiaţi. Iacov. iar celor 184 de slujitori capetele li sau tăiat. pe Tine. Coronat. fiindcă voia Tatălui Ceresc ne-ai arătat: „aceasta este voia Tatălui Meu.000 de creştini de împăratul Traian la tăierea capetelor au fost condamnaţi. Cu sfinţii mucenici Partenie şi Ilie o sută de mucenici din Egipt şi cincizeci din Palestina viaţa Ţie Ţi-au dat. Valentina. în timp ce sfântul mucenic Eudoxie cu 1. Teodota. de aceea sfinţii mucenici. ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi”. Ioan. Slavă Ţie. când le-au tăiat. Anastasie. Domn al Cerului şi al Pământului. Stirache. Pantelimon. Cu sfinţii Sever. de aceea cu multă râvnă cuvântul Tău l-au propovăduit. Dimitrie. chinuiţi. Teis.

sau cum sfântul mucenic Eutihie cu două sute de bărbaţi un rod neamului Tău i-au adus şi i-au dat. aşa cum sfântul mucenic Irinah cu şapte femei la cer a plecat. Ţie capetele lor tăiate cu sabia Ţi le-au închinat. care i-au urmat cu sabia capetele le-au tăiat. cu fiica şi soţia eparhului au crezut. Te iubim şi Îţi mulţumim. 6 călugări şi 7 fecioare drumul Împărăţiei Tale l-au aflat. prin chinuri capul li s-a tăiat. Domn al Cerului şi al Pământului. Pompie. ca şi sfântul Bonifaciu. Doamne. cu sfinţii episcopi Avda şi Avdiis 16 preoţi.minuni a făcut şi 150 de ostaşi. sau cei 300 de bărbaţi din Persia. care cu cincizeci de bărbaţi botezaţi au fost tăiaţi. Calist. Tot aşa sfinţii mucenici Develt şi Petru cu episcopul Gheorghe 377 de mucenici. cu Anastasie şi Chelsie cei 20 de paznici şi cei 7 fraţi prin sabie s-au încununat. aşa cum Andrei Stratilat cu cei 2593 de ostaşi în rândul sfinţilor mucenici au intrat. care ca şi cei 36 de mucenici cu sfinţii mucenici Terentie. odată cu cei 38 de mucenici. Slavă Ţie. Domn al Cerului şi al Pământului. Te iubim şi Îţi mulţumim. aşa cum cei 366 de mucenici din Nicomidia în mâna Ta i-ai luat. Maxim. Iisuse Hristoase. Constantin. fiindcă atunci când ai grăit: „Cel ce crede în Fiul are viaţă veşnică iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viaţa. Tot aşa cei 1003 slujitori cu patru demnitari. Slavă Ţie. 9 diaconi. sau pe sfântul mucenic Roman cu cei zece mucenici din Fenicia. Cu sfântul Erasm cei 20. Teofil.000 de mucenici moartea prin sabie au luat. căci pentru ei 231 . sau pe sfântul Marin. care de sabie au pierit. care cu cei 10. care pe episcopul Petru al Alexandriei l-au urmat. Vasois împreună cu cei 42 de mucenici.000 de mucenici la cer i-ai luat. fiindcă atunci când ai rostit: „Cel care este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu”. fiindcă în taină cununa muceniciei le-ai dat. aşa cum sfântul mucenic Mercurie cu 670 de mucenici la Tine a venit. aşa cum cei 300 de mucenici din Africa. ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el”. Iisuse Hristoase. aşa cum cei 12 mucenici romani moartea prin sabie au înfruntat. African. de aceea pe sfinţii 153 de mucenici din Tracia în mare duşmanii i-au aruncat. aşa cum cei 12 ostaşi cununa muceniciei au luat. aşa cum vor cunoaşte aceasta cei ce i-au ucis pe sfinţii mucenici Teodor. aşa cum cu sfântul mucenic Antonie. Doamne. aşa cum episcopului Vlasie cu doi prunci capetele leau tăiat.

care bătuţi. Vavila. Copri. MIneu. Dimitrie. Evclev. Samona. Părinte. 232 . Alexandru. Domn al Cerului şi al Pământului. Achila. Aviv. Asclipiodota Petru din Capitoliu. Teodot. Maxim. tăiaţi. Evlampie. Alexie. Catun. ca printr-o poartă a cerului. Gheorghe. spânzuraţi. Anatolie. arşi. Ioan. Te iubim şi Îţi mulţumim. Marchian. Evnichi. moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii”. Vevea. Slavă Ţie. Manuil. Zinon. Serghie. Sava Stratilatul. Aitala. Dada. Galaction. Nicandru. Iisuse Hristoase. Machedonie. Doamne. Tesalonica. Codrat. Maxim. Iliodor. Terentie. fiindcă ei crucea neamului lor au purtat. Pompie. Teodot. Vil. Petra. Sarvil. Tespesie. Papia. Nita. Andronic. Firm. Iulian. Partemutie. Iacov. Neonilla. Fotie. până când capetele cu sabia le-au tăiat ca: Evpsihie. Tavrion. Maxim. strujiţi. Menignu Piuarul. Avet. Achepsei. Luchilian. Licarion. prin Tine. Sarvil. Marchian. Timotei. Terentie. de aceea prin: Filimon. pe Tine Te-au aflat. Tarah. străpunşi. Ioan. Teodul. întru Mine şi Eu întru Tine. Prov. Rufin. Neon. Vah. Claudie. Savel. Dioscor. Ismail. fiindcă pentru sfinţii Tăi mucenici cuvântul Tău: „Ca toţi să fie una. Iacov Persul. Acachie. Erminingheld. care rod de taină Ţie Ţi-au adus. Cvintilian. Domniu. Gurie. Atanasie. Evlampea. Isihie. Evghenie. când cu putere i-ai încins şi de aceea chinuri cu bărbăţie au suportat. Avdiisus. Leontie. au intrat. Platon. Eustatie. Iisuse Hristoase. Slavă Ţie. Romană. Asclepiodota. Mina. Trifon. Mochie. Domn al Cerului şi al Pământului. fiindcă de lume s-au lepădat. Zinas. Agapie. Epistemi. Neofit. aşa şi aceştia în noi să fie una. Macarie. Vasile-preot. Iulian prezbiterul. Ierak. Maxim. fiindcă pentru sfinţii Tăi mucenici ai pregătit cuvântul: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu. Fota. după cum Tu.rugăciunea Ta: „că i-a iubit pe ei precum M-ai iubit pe Mine” ai înălţat şi cuvântul Tău: „Eu întru ei şi Tu întru Mine ca ei să fie desăvârşiţi întru unime şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis”. Valerian. Te iubim şi Îţi mulţumim. crucificaţi. Anect. Candid. pe Tine Teau căutat. Chiriac. Satornin. ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” l-ai împlinit. Doamne. Eterie. Haralambie. crucea neamului au purtat şi pentru Tine viaţa şi-au dat. pentru că din ei Împărăţia Ta cea preoţească şi neamul Tău cel Sfânt le vei întemeia.

Sfântului Carion i-au tăiat limba. Parigorie au fost spânzuraţi şi ucişi cu piroane. Gordian. atunci când ai vorbit. Acution. Romano. Iulian. Zosima şi Atanasie. ca Trofim şi Dorimedont. Evarest. Slavă Ţie. şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut”. Doamne. Petru. deci prin Tine „dreapta celui Preaînalt” s-au făcut toate. de aceea în mod firesc mucenicii Tăi toate Ţie Ţi le-au dăruit şi puterea Ta prin ei s-a arătat. Antonie. Xirst. Filodelf. Vusiride ucis cu suveici. Anania. să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”. Agatopus. în timp ce Victoriu. Policarp. Iisuse Hristoase. ca în sfinţii mucenici: Ignatie cel mâncat de fiare. Procul. Isaia. Migdonie îngropat de viu. Riax. Teofil diaconul cel ucis cu pietre. Victor. Eftimie înecat. 233 . Zosima. Pavel. dar pe sfântul mucenic Anastasie Naupliotul l-au tăiat în bucîţi. Nichifor. De aceea sfinţii mucenici. să se lepede de sine. Serapion. Faust. Vasilide. Petru. Teodul. Domn al Cerului şi al Pământului. crucea muceniciei au luat. care Te-au urmat. ca Ermil. Teopempt. iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine îl va afla”. Vasile din Acira de leoaică ucis. Iacob. Eutihie. Pe sfinţii mucenici: Agatodor. Tot aşa pe Eusebie. Artenie. Uar. fiindcă. Teopist lovit cu pietre. Soson. Te iubim şi Îţi mulţumim. Isaia. nouă tainele Împărăţiei ni le-ai descoperit: „Dacă vrea cineva să vină după Mine. Iisuse Hristoase. Satornin. îl va pierde.Slavă Ţie. Zorz Ghirghirul sugrumat. de toate s-au lepădat. Pompie. Ilie. Doamne. Ghelasie. Dezideriu. târât pe piroane. Domn al Cerului şi al Pământului. Gheorghe. sfântului mucenic Claudie i-au tăiat mâinile şi picioarele. sfinţii mucenici Filotei. Sava. Papia. Ioan. Pavsie. Acolot. Epimah. Stratonic. a sporit. Atanasie. Andrei. Nichifor în piuă au fost zdrobiţi. Evnichian. Iulian. spânzuraţi. Antonie. Teoctist. care cu 85 şi cu 300 de slujitori au crezut au fost ucişi „căci cine va voi să-şi scape sufletul. ca Sais. Lavrentie. pe care i-au chinuit şi capetele le-au tăiat. fiindcă„Toate prin El sau făcut. Trofim şi Dorimedont pentru slava Ta viaţa şi-au dat. Evpor. Zotic. Ipolit. Te iubim şi Îţi mulţumim. Evplu. Pe sfântul mucenic Vlasie Boarul după ce l-au bătut într-un cazan în clocot l-au ucis. Iperechie. Aviv. Ieremia. De aceea sfântul Mardonie cu o mie de mucenici au fost tăiaţi. aşa cum cei cincizeci de mucenici din Palestina cu Trifon. Chestiu. ca Temistocle cel sfâşiat.

Galic. Ştefan Mărturisitorul. Elefterie Persul. Te iubim şi Îţi mulţumim. pe sfinţii mucenici Teodor Vizanţul. ierarhii. Evlampiu. Miron Criteanul. Ermupolis. Pavsoplie. Protoleon. Papia. Serapion. Hrisant. Pompie. Teodor. Archelau. Faust. Luca. Cronid. Slavă Ţie. Policarp. Elpidifor. care a fost jupuit. Filet Sineliticul. Maxim. Atanasie. Victor. pe Tine Te-au urmat. Daniil. Crescent. Mauzriciu. Procul. Acution. fiindcă în cuvântul: „Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor” taina tainelor ni s-a descoperit. plin de har şi de adevăr”. Marcel. Isachie. Leonid. căci prin funcţia de lumină a cuvântului rostit: „Să fie lumină!”. Fusie. Cvint. Teodor. Doamne. Varabisiu. Gheorghe. Claudiu. Claudie. Iisuse Hristoase. Virea. apostolii. Doamne. Anatolie. Conon Grădinarul. De aceea în chinuri sfinţii mucenici: Conon. Dezideriu. Teodosie. Teoprop. Nichi. Maxim. Te iubim şi Îţi mulţumim. Nicandru. Soson. Domn al Cerului şi al Pământului. Amfilohiu. 234 . Domn al Cerului şi al Pământului. Vasile. fiindcă pentru noi „Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut Slava Lui Slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl. Claudiu Tribunul. Lolion. Auto. Iona. Teodor. Vatus. Glicherie. Valerie. Pentru menţinerea şi recrearea lumii Fiul lui Dumnezeu şi după El mucenicii. Edesie. Artemon. Galini. Nichita Mărturisitorul. Socrat. Terentie. Isihie Sincliticul. Nichifor. Aprilla. Evloghiu. Narisie. Antonin. Amfion. Macarie. dar Tu în mâna Ta sufletele lor le-au luat. Termu. Victorin. Tiron. Diu Vitonie. Marceadon. Diodor. Iulian. Apolo. Slavă Ţie. Sava Stratilatul. Zoil. Pavel Rusul. Dionisie. această slavă sfinţii mucenici au căpătat când viaţa pentru Tine şi-au dat: Rufin diaconul. lumea şi lumina din Tatăl Ceresc prin Cuvântul lui Dumnezeu au apărut. Eutihie. pe sfinţii mucenici Leon şi Parigorie într-o prăpastie i-au aruncat.Samuil. Gheorghe Mărturisitorul. Agatopod. Agapie. Dimitrie Peloponisiul. în mare unii au fost aruncaţi. Aviv. alţii prin sugrumare sau spânzurătoare au fost lapidaţi. Narisa. Lazăr Bulgarul. Teodul. i-au chinuit şi i-au ucis. Iisuse Hristoase. Nichifor. Eufrosiu. Codrat. Marcian. Atanasie. de aceea sufletele lor cu îngerii Tăi le-ai luat şi într-un veşmânt alb să aştepte poruncă le-ai dat. cuvioşii viaţa şi-au dat. Damian i-au sugrumat. Duca. Nisiu.

Zosima. Martiroclis. Gaian. Talaleu. cu săgeţi. Slavă Ţie. Marcu din Hio. cu pietre iau lovit. Dioscor cel Nou. Ioan. în care Mi i-ai dat. Teodot. Gaie. Alexandru. Marcu. Gordian. Maxim. Peregrin. Celestin. cu foc. Conon din Roma. Maxim. Simeon. Leontie. iau înfometat. Pomvon. Luchian. tot aşa pe sfinţii mucenici: Dula. Arie. Iachint. Calinic. Slavă Ţie. Eustahie. Iust. 235 . i-au târât. Alexandru. fiindcă atunci când Teai rugat: „Eu vin la Tine. Iisuse Hristoase. Rodopian. Zoe. Arhip. Coint. Evseviot. Epimah. Achila. Urban. Teodul. Acolut. Anastasie. Papia. Selneniad. Pavel. Iisuse Hristoase. Irineu. Alipie. Isihie. Vasilisc. Discorid. Dimitrion. Alexandrion. Dimitrie. Te iubim şi Îţi mulţumim. i-au bătut. Codru. Petru din Vlaherna. Onisim. ca să fie Una precum suntem şi Noi”. Alfin. Filimon. fiindcă taina cuvintelor Tale ne-ai descoperit. Ghermano. când ai rostit: „Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor. Isachie. Prov. cu suliţe. Pombie. Acolot. Evlampie. Marcel. Teodul. Domn al Cerului şi al Pământului. Procopie. ci pentru toţi cei care Tatăl Ceresc Ţie Ţi i-a dat: „nu pentru lume Mă rog ci pentru cei pe care Mi iai dat. ArghirosTesaloniceanul. cu chinuri. cu închisori au fost încercaţi. Niamisi. Teofa. Satornin. Iulian din Cilicia. Serapion. Zaharia. Asclepiodot. Părinte Sfinte. Te iubim şi Îţi mulţumim. Neofit. Ascla.Nicolae Magnesiu. Iperechie. i-au spânzurat. Conducheli. Cosma şi Damian. pentru ca să se arate rânduiala cea cerească pentru care au fost creaţi. Donat. Meletie Stratilatul. Doamne. Vahtisoiu. păzeşte-i în numele Tău. Gheorghe. Averchie. Apolon. Esper. Domn al Cerului şi al Pământului. Ioan. i-au chinuit. Ciprian. Lolia. Nicandru. Dimitrian. Panaghiot. tot aşa şi ei viaţa lor Ţie Ţi-au dăruit ca: Aristocleu. Afrodisie. de aceea aşa cum pe sfântul mucenic Diodor din Eclesa l-au răstignit. de aceea cum Tu Te-ai jertfit. care cu pietre. Petru. Varvar. Teodota. de aceea în cer i-ai primit şi să aştepte împlinirea numărului lor le-ai poruncit. Diomid. Epimah. Ipatie. Doamne. Marchian. Ignatie. Apolonie. Gail. cu bătăi. Ştefan. i-au sfâşiat. iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis”. Teodor. Eutihie. Chiriac. nu numai pentru ucenicii Tăi. că ai Tăi sunt”. Teodot. Leonid. Crescent. i-au tăiat. Maurichie. Filadelff. Golinduh. Iustin Filosoful.

Eleazr. Solev. Ipolit. Slavă Ţie. Polion. Mina. Tatuil. Flor Lauru. Sact. Triandafil. Diadoh. Adrian. poruncile Tale le-au împlinit. Sisenie. Mineu. Diomid. Avudim. Gheorghe. Anichit. Catidian. Matur. Fotie. Iisuse Hristoase. Sperat. Veroniche. Teofil de la Zachint. Teodor. Serapion. Tecla. Agapie. din tot cugetul tău. Blandirea. Iliodor. Foca. Anastasie. Acachie cel Nou. Ermoghem. fiindcă pentru mucenicii Tăi cuvântul Tău: „Cel care are poruncile Mele acela este care Mă iubeşte”. la faţă s-au schimbat. 236 . Papa cel Tânăr. în veşmântul de nuntă al harului îngerii Tăi i-au îmbrăcat şi la tronul Tău de slavă s-au închinat. Timotei. Fileort. Adrian. Limnioton. De aceea mucenicii Tăi: Eustratie. Soda. Ermi. Doamne. Lup. Ivistion. Evplu. Dometie. Polieuct. Leonid. Teoprepie. Coronat. Leon. Alcibiad. Zinon. Petru. Lolian. Tation. Lavrentie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Laurentie. Nicodim. Trofim. Mamant. deci face porunca: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta.Dlarie. Antinoghen. Faust. Virie. Andrei. Atal. Tirs. Domn al Cerului şi al Pământului. Levchie. Xirst. Achindin. Marchel. Catidie. Iraclie. Mini. Elefterie. Iraclie. Evtihian. Cosma. căci cuvintele Tale cu faptele lor le-au trăit şi le-au împlinit. Iachint. Veniamin. Antoniu.

pentru Sfânta Evanghelie şi-au dat. adică împlinirea tainei cea din veac făcută şi de îngeri neştiută. Slavă Ţie. 237 . o altă strălucitoare cunună în cuvântul: . Te iubim şi Îţi mulţumim pentru taina binecuvântării şi încununării Sfinţilor mucenici. o altă tainică slujire ai păstrat. De aceea cei ce si-au dat viaţa pieritoare pentru viaţa întru Tine. De aceea Te rugăm binecuvântează trecând la dreapta Ta cetele sfinţilor mucenici. pentru Tine.. Ascultă rugăciunile lor pentru Biserica Luptătoare. chiar dacă va muri. fiindcă prin fiecare pripă de sine a fiecărui mucenic rânduiala tainei Bisericii Biruitoare fiinţă a luat. pe care ne-ai descoperit-o. un alt rol.Rugaţi-vă unii pentru alţii’’. Iisuse Hristoase. în numele Tău taina vieţii veşnice şi-au câştigat. care viaţa pentru Tatăl Ceresc. va trăi’’ şi . Te iubim şi Îţi mulţumim.Darul fără ispitire este pieirea’’ am aflat... Orice veţi cere in numele Meu vi se va da vouă’’. pentru ca să împlinim porunca Ta: .. de aceea să ne rugăm pentru încununarea şi binecuvântarea sfinţilor mucenici am cutezat şi împlinirea lor am aşteptat. care vi s-a gătit vouă de la întemeierea lumii’’. Doamne. Doamne.Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia. căci ne-ai învăţat: . fiindcă pentru fiecare un alt loc.Eu sunt învierea şi viaţa: cel ce crede în Mine. iar nouă o lecţie ca Învăţător Unic ne-ai dat. când ai rostit: .RUGĂCIUNE PENTRU TAINA ÎNCUNUNĂRII SFINŢILOR MUCENICI BINECUVÂNTĂRII ŞI Slavă Ţie. Iisuse Hristoase..

dumnezeiesc şi minunat. Enata. Ecaterina. Melitina. Erotiida. Neonila. Doamne. Palaghia. Nemia. Anastasia. Iuliana. Teodosia. Caliopia. la cer s-au suit. Fotida. ierarhi. Vasilica. Aroa. Fevronia. Marato. Chiriachi. Evtropia. Maria. Filipia. Iulita. dar prin sfintele muceniţe ce înseamnă puterea Ta care întru neputinţe se desăvârşeşte ne-ai arătat. Pistis. Foto. Valentina. Agathonica. Vasilisa. le-au tăiat. Teogonie.RUGĂCIUNE PENTRU TAINA MUCENIŢELOR Slavă Ţie. Paraschevi. Anastasia Romana. pe ucenicii lui Anticrist. Te iubim şi Îţi mulţumim. Savastiana. Teodula. Eutalia. Livia. Ripsimia. Iisuse Hristoase. Ilaria. Veveea. apostoli. Teodosia. prin fiecare cuvios o învăţătură de neuitat ne-ai lăsat. dar Tu o putere nebiruită în ele ai aşezat. Marina. Leonida. sau cum pe Agatoclia după ce au bătut-o cu 238 . Vasa cu Agapie. Epiharis. Achilina. Chiriachi. Chiriena. Potama. Teodota. Luchia. Olimpiodora. Te iubim şi Îţi mulţumim. de aceea duşmanii Tăi. Iuliana. Lucia. prin fiecare episcop o mână ne-ai întins şi ne-ai ajutat. Tea. De aceea sfintele muceniţe care prin sabie au pierit: Ia. Teodota. Varvara. Lucia cu 24 fecioare. Eutalia. ucenici. dumnezeiesc şi minunat. Meletina. le-au spânzurat. Xenia. Domna. cu foc le-au încercat. Tecla. Elpis. Glicheria. cuvioşi le-ai întrupat. Gravs. Eugenia. Anastasia. Achilina. pe tirani. Enata. Calodoti. Evdochia. Calinica. Suzana. Agapi. Pistos. Doamne. Glicheria. Raida. Auhia. Fotini. pentru noi o lecţie de neuitat fiecare mucenic a însemnat. Ierusalima. Teodota. Irina. Învăţătorul cel unic. Eufimia. Sofia. Mariamni. Parascheva. Chiriachi. Agni. le-au chinuit. Anisia. Cu frumuseţea cea dintâi le-ai binecuvântat. Anna. Marta şi Maria. le-au bătut. fiindcă taina muceniciei în inimile sfintelor muceniţe ai aşezat şi puterea de a înfrunta pe ucigaşi. Ana. Marta. le-au jupit. Orezila. Tatiana. ca să le-o ia. Învăţătorul cel unic. fiindcă prin pildele Tale care prin sfinţii mucenici. Capitolina. prin fiecare apostol o altă cale spre Tine ne-ai deschis şi ne-ai luminat. Doamna. Teotimi. Elisaveta. Slavă Ţie. Iisuse Hristoase. Manato. le-ai dat. Cecilia. Chiriachi. Domnina. de aceea în foc le-au aruncat pe sfintele muceniţe: Eufimia. ele dragostea lor Ţi-au închinat.

Eufrasia. Filonia care cu minuni tămăduitoare. i-au scos ochii. Iuliana. iar altele şase au fost tocate cu cuţitele. ca Drosida cu cele cinci canonice care hrană de la îngeri primeau. ca Agripina. Tot aşa sfintele muceniţe de la Beria au fost băgate în foc (10). ca Zenaida. Sfânta Irina în groapa cu şerpi a stat. Te iubim şi Îţi mulţumim. dar cu puterea Ta toate neclintite în credinţa cea ortodoxă au stat. încât balaurul a crăpat. Zinaida. Doamne. dumnezeiesc şi minunat. ca Agni care un mort a înviat. Învăţătorul cel unic. au chinuit-o. în timp ce sfintei Paraschiva aruncată la balaur putere i-ai dat. Tot aşa sfânta muceniţă Antonia în groapa cu foc sfârşitul vieţii l-a aflat. picioarele i-au tăiat. i-au pus jăratec pe grumaz sau lui Gaiani i-au tăiat limba. ca Tecla care piatra a despicat şi în ea a intrat. fiindcă prin sfintele muceniţe pe toţi cei ce Te-au urmat i-ai învăţat. Golindule. la zece le-au băgat săbii în inimă. Teodosia le-au sfâşiat. balauri au învins. Irina. ca Vasilisa care apă din stâncă a izvorât. i-au ars limba. Tecla. Parascheva. Irina. Pe sfânta Vasilisa au bătut-o. Te iubim şi Îţi mulţumim. Eufimia. de aceea mai tari decât prigonitorii şi ucigaşii le-ai arătat. care ca Marina. ca Eufimia care din foc a ieşit nevătămată. care tatăl şi-a înviat. cu un ciocan. Autum care prin minune cu îngerii a fost botezată. rodul lor pentru mântuirea altora l-au arătat. căci Tu 239 . Slavă Ţie. după cum le-a fost rânduit locul în Împărăţia Ta. i-au ars trupul. ca Teodula care idolii i-a doborât ca Glicheria. Doamne. fiindcă prin taina şi puterea Ta pe sfintele muceniţe le-ai înarmat. Iulita. Adriana. Matroana. pe tatăl l-a înviat şi 8. Sfânta muceniţă Golindule un balaur a îmblânzit iar sfânta muceniţă Marina un balaur a învins.pietre. dumnezeiesc şi minunat. Pe sfânta uceniţă Alexandra împreună cu Claudia. tăiat şi în cuptor le-au aruncat. au zdrobit-o. deşi făcea minuni. când pietrele le-ai despicat aşa cum prin sfintele Sofia. altora li s-au tăiat capetele. Slavă Ţie.000 de suflete a salvat. căci puterea Ta în cele slabe ale lumii ai pus şi prin ele minunile Tale le-ai lucrat ca prin Potamia. Învăţătorul cel unic. sau altele şase arse. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. spânzurat. ca să le ascunzi minuni ai lucrat. au aruncat-o într-un cuptor. ca Sevastiana care grindină şi fulgere a adus când era încercată.

când Ştefanida de doi finici legată a fost spintecată. când pe sfânta muceniţă Hrisi în bucăţi au tăiat. Antonina. ca pe Eufimia cu fiii. fiindcă puterea cuvântului Tău: „cel care are poruncile Mele acela este care Mă iubeşte” prin sfintele muceniţe l-ai arătat. Sosona. ai alungat când în chinuri ucigaşii le-au încercat. cu Agapi şi Hionia. Chiprila. ca tuturor să ne dai o lecţie de răbdare. Te iubim şi Îţi mulţumim. Iulita. a fost săgetată. când sfintei muceniţe Haritina i-au pus cărbuni pe cap. când Irina. le-au rănit şi mutilat. când Daria de vie a fost îngropată. Stratonica. Te iubim şi Îţi mulţumim. Teodota. leau încercat. când durerea îndurată Ţie cu dragoste Ţi-au închinat. Arghira. cum nu a avut-o nimeni. Alexandra împărăteasa. Iisuse Hristoase. Perpetua. Teoctista. când celor zece fecioare din Nicomidia ochii i-au scos. Doamne. unghiile i-au smuls. Ermiona. Chirana. Drosis. Agni. Teodosia. Teodosia Ţarigrădeanca. capetelor a fost încercată. Eutalia. Ana. Te iubim şi Îţi mulţumim. i-au scos dinţii. Doamne. Eudoxia. Iisuse Hristoase. Marchiana.toate le poţi. Manato. când pe Neonilla cu jăratec au umplut-o toată. Eufimia. Irina. Eliconida. Agopia. Învăţătorul cel unic. Pelaghia. când pe Teodota cu copiii în cuptor au băgat. Tecla. Mamelhta. Paludia. Mitrodora. niciodată. Matroana. când Trifina la fiare a fost dată. Teodota. Cherchira. Auhia. Învăţătorul cel unic. limbilor. Popeia. Tomaida. Slavă Ţie. Lidia. când Fevronia bătută. Hionia. Metodia. Slavă Ţie. Gaiani. când cu chinuri duşmanii Tăi pe Minodora. când prin sfintele 240 . dumnezeiesc şi minunat. Nimfodora. fiindcă o învăţătură dumnezeiască ne-ai dat. Eutihia. Potamia. Slavă Ţie. când sfintei muceniţe Gudelia capul i-au despuiat. Hristina. fiindcă toată puterea în cer şi pe pământ Ţie Ţi s-a dat. când Vasilisa cu Anastasia prin tăierea sânilor. Anastasia. dumnezeiesc şi minunat. Anna. Andropelaghia. Potami-Teodosia. Învăţătorul cel unic. Olimpiodora. cu un fier înroşit trupul i-au străpuns. spânzurată. când Fevruta cu fierăstrăul a fost tăiată. Malfeta. dumnezeiesc şi minunat. Agata. Doamne. Mavra. Antusa. Iisuse Hristoase. fiindcă teama din sufletele sfintelor muceniţe: Erotiida. Haritina. cu foc a fost arsă şi apoi a fost tăiată toată. picioarelor. Cazdona.

Ecaterina cu 150 ritori. toate întru nevoinţele lor Te-au mărturisit. 241 . Iuliana cu 500 de bărbaţi şi 130 de femei. ochii le-au scos. când sfânta muceniţă Autena cu 12 slujitori moartea a înfruntat. când pe sfânta Lucia cu 24 de mucenice capul i-au tăiat. le-ai înfăptuit taina Ta ne-ai învăţat. aşa cum Tatăl Ceresc prin cuvintele Lui care le-ai rostit. tot aşa sfintele muceniţe care Te-au urmat: Tesalonica cu 70 de femei. când sfânta Teodosia cu douăsprezece femei cu sabia le-au tăiat. Drosida cu 5 canonice care hrană îngerească au mâncat când în vase de aramă le-au băgat.muceniţe taina ascunsă în izvorul inimii ne-ai arătat. le-au zdrobit. când sfânta muceniţă Ripsimia cu 32 de femei limbile le-au tăiat. pe care i-au creştinat şi capetele le-au tăiat. când sfânta mucenică Irina cu 3.000 de creştini în groapa cu şerpi aruncaţi au stat.

242 .

ACATIST PENTRU TAINA IERARHILOR. CUVIOŞILOR ŞI MUCENICILOR ROMÂNI 243 . SFINŢILOR.

244 .

sfinte episcop martir Irineu. Iisuse Hristoase. sfinte episcop Teotim I al Tomisului. să ne îndepărteze de Tine au voit înadins. fiindcă taumaturg şi scriitor de cărţi te-ai arătat. Tată Ceresc. Bucură-te. Bucură-te. Team lăudat şi am cântat: Aleluia! Icosul 1 Doamne. minuni ai lucrat. ne-am bucurat şi am cântat: Bucură-te. sfinte episcop Efrem. la Domnul ai plecat. de aceea neamurile gheenei peste noi duhurile întunericului le-au adus. de aceea Te-am urmat. a împăratului Valens ai apărat. Bucură-te. să ne sfinţeşti. în locuri de taină le-ai îngropat. dintre ei sfinţii Ioan Casian şi Gherman s-au ridicat şi cuviosul episcop Gherontie te-a urmat. fiindcă pentru noi ai venit şi Te-ai jertfit. fiindcă dreapta credinţă ortodoxă împotriva arienilor. în ei destinul cel ceresc al neamului nostru preoţesc şi darurile Împărăţiei Tale ai ascuns. viaţa cea veşnică ne-ai adus şi ne-ai dat. Bucură-te. fiindcă „taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută” asupra neamului nostru ca un veşmânt de har ai pus şi de aceea pe sfinţii episcopi ai neamului nostru cu puterea Sfântului Mir i-ai uns. biserici peste ele ai înălţat. să ne fure sufletele. Te iubim şi Îţi mulţumim. de aceea ai fost întemniţat şi capul ţi-au tăiat. pe patriarhul Ioan Gură de Aur l-ai apărat. căci al Sinodul de la Constantinopol pe ereticul Macedonie l-a anatemizat. de aceea cu toţi sfinţii. pe părinţii sfinţilor Epictet şi Astion ai botezat. fiindcă urmaş al Sfântului apostol Andrei ai stat. în Eparhia Tomisului ai păstorit. Arhiereul cel ceresc. cuvioşii. după ce la Domnul ai plecat. sfinte episcop Bretanion. Te iubim şi Îţi mulţumim. pe sihaştri i-ai îndrumat. să jertfeşti a zei ai 245 . să ne desăvârşeşti. Atoatefăcătorule. pe sfinţii Ioan Casian şi Gherman i-ai ridicat. ca să ne mântuieşti. fiindcă sfintele moaşte ale creştinilor martirizaţi le-au răscumpărat. cununa muceniciei ai luat şi al Domnul ai plecat. care Te-au urmat.Condacul 1 Slavă Ţie. sfinte episcop Evanghelicus. fiindcă la Sirmium ai păstorit. mucenicii. să ne înşele. ca să ne tâlhărească. să ne înfiezi. guvernatorul Probus te-a arestat.

fiindcă mitropolit al Transilvaniei ai fost ridicat. sfinte ierarh Ghelasie de la Râmeţ. de la ţar ajutor ai luat. în Rusia ai plecat. cu Fiul Tău cel Iubit. nu au izbutit. ai întocmit. Bucură-te. sfinte ierarh Ilie Iorest. la Domnul pe care L-ai lăudat ai plecat.refuzat. te-au prădat şi te-au bătut până sufletul ţi-ai dat. sfinte ierarh Sava Brancovici. Condacul al 2-lea Slavă Ţie. fiindcă prin Pronia ta cea dumnezeiască cetele mucenicilor români le-ai alcătuit. mitropolit al Timişoarei ai fost. fiindcă iscusit scriitor ai stat şi multe predici profunde de teolog ai lăsat. prădat. ortodoxia ai apărat. la Moscova după ajutor ai plecat. Dăruieşte-ne 246 . cu Împăratul Ceresc. ai fost bătut. sfinte episcop Niceta Remesianul. făcător de minuni te-ai arătat şi la Domnul ai plecat. Bucură-te. ca să purtăm cu uşurinţă prigoana. de unde la Rădăuţi ca episcop turma credincioşilor ai îndrumat şi al Râşca te-ai retras. fiindcă pe valea Geoagiului ai vieţuit. Vistierul bunătăţilor. loviturile. sfinte ierarh Iosif cel Nou de la Partoş. viaţa duhovnicească a românilor ai întărit. la mănăstirea Partoş teai retras şi la viaţa cea veşnică te-ai mutat. să ducem crucea neamului nostru. la chinuri te-au supus şi încercat. Tată Ceresc. Bucură-te. tunurile generalului Bukov să dărâme ceea ce tu au clădit. Evanghelia cu învăţătură ai tipărit. fiindcă vas ales al Domnului ai stat. la viaţa cea fără prihană te-ai ridicat. Bucură-te. Atoateştiutorule. capul ţiau tăiat. Bucură-te. ţarul ajutor ţi-a dat. cu fratele Gheorghe. fiindcă mitropolit al Transilvaniei ai stat. la Putna te-ai retras şi la Domnul ai plecat. fiindcă pe Domnul L-ai iubit şi la cer te-ai suit. închis. la Putna te-ai călugărit şi instruit. Bucură-te. în râul Sava te-au aruncat. de aceea ai fost prigonit. de aceea de unguri ai fost închis. Învaţă-ne să Te păstrăm întru noi. după ce la Ineu au păstorit. după ce Simion Ştefan a decedat. fiindcă egumen la Mănăstirea Râşca ai stat. sfinte ierarh Ioan de la Râşca. Te iubim şi Îţi mulţumim. apoi ca episcop la Huşi te-au ridicat. la Alba Iulia pe Domnul L-ai slujit şi L-ai aflat.

guvernatorul Pannoniei. care împreună cu Isihie pe Domnul l-aţi mărturisit. Galdunus. de aceea până al moarte pe Domnul L-aţi iubit. să mărturiseşti pe Domnul prin chinuri nu ai şovăit. de aceea capul ţiau tăiat şi sufletul la Domnul ţi-ai dat. Te iubim şi Îţi mulţumim. când o vreme. pe Domnul l-ai mărturisit. care slujba de ostaşi aţi lăsat şi pentru Domnul viaţa v-aţi dat. Bucuraţi-vă. Attalos. sfinţilor mucenici Pasicrate şi Valention. care să ne cureţe mintea. în râu v-a aruncat şi în lumea drepţilor aţi intrat. ci trupul tău de soţia lui Capitolinus l-a luat şi te-a înmormântat. de aceea ritmul răbdării şi fericirea celor ce Te aşteaptă 1335 de zile ne-ai învăţat. 247 . Bucuraţi-vă. Iulia. Kamasis şi Philippos. sfinţilor mucenici Nicandru şi Marcian.mucenicia inimii. v-a judecat. Bucură-te. fiindcă să fii rege al Saturnaliilor ai refuzat. sfinţilor mucenici de la Niculiţel: Zoticos. v-a chinuit. Doamne. pentru că idolii i-ai răsturnat. sfinţilor mucenici Montaneus preotul şi soţia Maxima. în foc te-au aruncat. pe care Probus. să vedem slava Ta şi să-Ţi cântăm: Aleluia! Icosul al 2-lea Slavă Ţie. să se lepede de sine. inima. Ninnita. fiindcă porunca Ta ne-ai lăsat: „Cine vrea să-Mi urmeze Mie. de aceea ai mărturisit pentru ca altul în locul tău să nu fie pedepsit. Quirinius. sfinte mucenice Dasie. Bucuraţi-vă. de aceea capetele v-au tăiat şi la Domnul aţi plecat. Bucură-te. fiindcă pe Maxim ai înfruntat. de aceea cu mucenicii Tăi vom cânta: Bucuraţi-vă. Domn al jertfei. Saturnius. să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”. care împreună cu Euticus. dar nu te-a atins. cugetul. Bucură-te. sfinte mucenice Iuliu Veteranul. Iisuse Hristoase. să auzim cum Duhul Sfânt întru noi cu nespuse suspine pentru noi se roagă. Fortunio şi alţi douăzeci şi cinci pe Domnul L-aţi mărturisit şi cu viaţa aţi plătit. două vremi şi o jumătate de vreme prigoana am răbdat şi cuvântul Tău: „Iată Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor” l-ai împlinit. ca să avem rugăciunea harică încât să rodească în noi Sfânta Tăcere în care să auzim glasul Fiului Tău cel Iubit. sfinte Emiliane. de aceea capul ţi-au tăiat.

sfinţirii. de aceea Te iubim şi Îţi mulţumim. Iisuse Hristoase. îngerii în jurul moaştelor tale au vegheat. Bucură-te. fiindcă rânduiala Ta prin preoţii Tăi ne-ai învăţat. au cântat. Adevărul şi Viaţa întru Tine prin Fiul cel Iubit ni le-ai arătat. pe Ermil l-au spânzurat. de aceea cu sfinţii Tăi am cântat: Aleluia! Icosul al 3-lea Slavă Ţie. fiindcă darul de a trăi cuvintele fericirilor din Sfânta Evanghelie prin preoţii Tăi ni l-ai dat. ai fost bătut. ai dat şi prin ele Calea. trupurile lor au fost adunate de credincioşi şi îngropate cu cinste. Sava. pe Lup cu sabia l-au străpuns. fiindcă pe turci i-ai înfruntat. sfinte Ioan cel Nou de la Suceava. multe minuni ai arătat după ce la Domnul sufletul tău a plecat. Bucură-te. bătuţi. adică divină. fiindcă deşi aţi fost chinuiţi.Bucură-te. cu lumina Duhului Sfânt ne-ai luminat. lovit. fiindcă pe Domnul Iisus Hristos la Cetatea Albă L-ai mărturisit. sfinţilor mucenici Claudiu. pe Sava l-au înecat. la vremea de cumpănă prin ei neai ajutat şi după două mii de ani roada Ta cea sfântă ai luat. sfinţilor mucenici Lup. sfinte Oprea Nicolae. Te iubim şi Îţi mulţumim. sfinte Ioan Valahul. a moralei şi a misticii. de aceea capul ţi-au tăiat împreună cu alţi mărturisitori şi la Domnul te-ai mutat. Bucuraţi-vă. Condacul al 3-lea Slavă Ţie. te-au spânzurat şi al Domnul te-ai înălţat. Doamne. în temniţa de Kufstein din Tirol cu popa Moise Măcinic ai fost aruncat. chinuit. cuvântul Tău: 248 . dar Domnul în slava Sa cea cerească te-a luat. sfinte mucenic Venust. Sempronian şi Nicostrat. până când un iudeu capul ţi-a tăiat. Castor. creştin ai rămas deşi te-au chinuit. l-au străpuns. Cel care cele trei legi a firii. Hermes. care în sicrie de plumb aţi fost băgaţi şi în apa râului Sava aruncaţi. Ermil şi Stratonic. fiindcă credinţa ortodoxă ai apărat. Tată Ceresc. Logosul cel întrupat. te-au ispitit. încât toate poruncile mântuirii. desăvârşirii să le facem ne-ai ajutat. fiindcă adevărata credinţă ortodoxă ai apărat. târât de cal. Bucură-te. Atoatelegiuitorule. Bucuraţi-vă.

sfinţilor mucenici Romul Preotul. Donat Diaconul. Bucuraţi-vă. fiindcă asemenea cu preotul Moise Măcinic din Sibiel. fiindcă pentru apărarea ortodoxiei ai suferit. cuvioase Ioan din Galeş. cuvioase Nicodim de la Tismana. ca o poruncă în urechile cugetului nostru a stat. sfinţilor Epictet şi Astion. cuvioase ieroschimonah Antipa Atonitul. Bucură-te. fiindcă patriarhul ortodox Arsenie te-a hirotonit. la Kufstein în închisoare cu lanţuri te-au legat.„Luaţi Duh Sfânt”. de aceea cu preoţii şi slujitorii Tăi am cântat: Bucuraţi-vă. Silvan Diaconul. 249 . Bucură-te. fiindcă la Mănăstirea Esfigmen din Muntele Athos ai fost hirotonit. fiindcă la Mănăstirea Hilandar de la Athos ai stat. cuvioase Măcinic din Sibiel. te-au chinuit. prin rugăciune multe minuni aţi arătat. capetele vi s-au tăiat. la Kufstein în închisoare aruncat. la Kufstein te-au deportat şi tu la Domnul ai plecat. Ioan din Poiana Sibiului. pe Astion adevărul l-a învăţat. ortodoxia ai apărat. până când la Domnul te-ai mutat. fiindcă preotul Epictet demonii i-a alungat. în închisoare cu lanţuri te-au legat. ai fost de mai multe ori arestat. ortodoxia ai apărat. în toate te-ai nevoit şi la Domnul te-ai suit. cu ierodiaconul Grigore la Muntele Athos te-ai închinat. fiindcă închisori. lanţuri. cuvioase Gherontie Dascălul. fiindcă ai tradus şi tipărit multe cărţi la Mănăstirea Neamţ. Bucură-te. capetele vi s-au tăiat. în Banat. Bucură-te. şi la toate încercările aţi rezistat. apoi mănăstirile Vodiţa şi Tismana ai ctitorit. la întoarcere tâlharii vau luat şi ca martir ai murit. Bucură-te. în Transilvania ai fost trimis. cu Oprea Miclăuş din Sălişte. la Mănăstirea Valaam de pe lacul Ladoga te-ai oprit. pentru construirea schitului de la Iaşi ai fost rechemat. de aceea la Domnul te-ai urcat. cărţi sfinte ai copiat şi minuni ai arătat. până când sufletul în mâinile Domnului ţi-ai dat. chinuri. Bucură-te. la Pecerska ai călătorit. taina preoţiei nu ai lepădat şi nu ai trădat. unde ca ieromonah şi ca egumen pe Domnul l-ai slujit şi apoi în pustie. bolnavii i-a vindecat. sfinte Visarion Mărturisitorul. Vigilatius trupurile vi le-a înmormântat.

cu pietate şi râvnă sfântă au lucrat. când din copilărie printre călugări iscusiţi ai stat. cuvioase Teodosie. fiindcă în mănăstirile din Dobrogea te-ai format. fiindcă multe cărţi pentru zidirea cea sufletească ai scris şi ai lăsat. smerenie. de aceea multe cărţi 250 . fiindcă mitropolit al Ţării Româneşti ai fost înălţat. era creştină de la Domnul Iisus Hristos ai întemeiat prin aşezarea calendarului. Tată Ceresc. Iisuse Hristoase. mitropoliţi pentru Ardeal ai hirotonit. Bucură-te. de aceea rodul cel bogat al sufletelor mântuite îngerii Tăi le-au purtat. Bucură-te. în vistieriile cerului cărţile lor le-au adunat şi de aceea noi cu ei am cântat: Aleluia! Icosul al 4-lea Slavă Ţie. Bucură-te. de aceea Sfântul Ioan Gură de Aur te-a hirotonit. fiindcă egumen al Mănăstirii Putna ai fost aşezat. înţelepciune ţi-ai câştigat. prin grija ta cărţi s-au tipărit. Doamne. iar noi cu ei am cântat: Bucură-te. în Marsilia două mănăstiri ai ctitorit. pentru că prin ei cărţile cele pline de taine le-ai întocmit şi făgăduinţa ta: „Iată Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor” prin cărţile ce ni le-au lăsat. cărţi importante ai scris şi viaţa monahală din apus ai rânduit. sfinte Dionisie Exiguul. Te iubim şi Îţi mulţumim. ca profesor la Universitatea Vivaria pe mulţi i-ai învăţat. până când la Domnul te-ai mutat. ai împlinit. de aceea multe cărţi pline de învăţături au lăsat. fiindcă înţelepciunea adusă de Duhul Înţelepciunii sfinţilor români mereu ai sporit şi ai binecuvântat. până când la cer te-ai suit şi răspunsul cel bun l-ai dăruit.Condacul al 4-lea Slavă Ţie. apoi cu sfântul Gherman prin toate sihăstriile şi mănăstirile din Egipt înţelepciunea ca o miere aleasă ai cules. în ele adânca lor credinţă au arătat. până când la Domnul te-ai odihnit. Atoateştiutorule. sfinte Ioan Casian. Biblia cea de la Bucureşti ai ctitorit. Domn al Cerului şi al Pământului. cuvioase Vartolomeu Măzăreanul. fiindcă prin sfinţii români ctitoria cea duhovnicească s-a săvârşit. între cuvioşii Domnului un loc binemeritat prin asceză. de la tine mulţi ajutor au primit. apoi teolog şi traducător la Roma te-ai arătat.

o mare mulţime de biserici şi mănăstiri ai ridicat sau ajutat. cu fiii 251 . fiindcă pe conducătorii neamului nostru i-ai îndrumat. Te iubim şi Îţi mulţumim. le-ai combătut. Iisuse Hristoase. crucea neamului ai purtat. cu îngerii Tăi ţara şi neamul nostru. iar ca duhovnic la Mănăstirea Agapia şi la Mănăstirea Văratec pe mulţi i-ai luminat. şcoli ai ridicat şi la Domnul sufletul ţi-ai dat. în lupte biruinţă le-ai dat. sfinte mitropolit Atanasie Crimca. cetăţi şi turnuri de apărare ai ridicat. Domn al Cerului şi al Pământului. cu Taina Sfântului Mir în veşmântul puterii Tale i-ai îmbrăcat. cu Taina Sfântului Mir i-ai înarmat. ai împodobit. fiindcă într-o vreme cumplită voievod ai stat. de aceea noi cu ei la Tine ne-am rugat şi am cântat: Bucură-te. cu îngerii Tăi i-ai învăţat. manuscrise ai scris şi ai donat. multe cărţi ai scris şi publicat. ai tradus. Eutihie. Bucură-te. lumina Sfintei Evanghelii ai păstrat. lumea creştină de păgâni ai apărat. până când la Domnul te-ai odihnit şi mutat. Tată Ceresc. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Doamne. cuvioase Nicodim Măndita. fiindcă opt cărţi ai scris şi ai lăsat. cu sfinţii Tăi i-ai ajutat. ereziile lui Nestorie. i-ai ajutat. voia Tatălui Ceresc ne-ai arătat. o şcoală de caligrafi ai întemeiat. Atoatebiruitorule. de aceea la Domnul teai mutat. cu toate neamurile năvălitoare teai luptat. de aceea pe duşmani i-au înfruntat. Bucură-te. fiindcă Mănăstirea Dragomirna ai ridicat. fiindcă pentru neamul şi ţara noastră conducători vrednici ai ridicat. iar pentru ei am cântat: Aleluia! Icosul al 5-lea Slavă Ţie. bolniţă şi spital ai întemeiat şi la Domnul te-ai mutat. Sfinte Constantin Brâncoveanu. biblioteca ai îmbogăţit. fiindcă preot misionar în Ardeal ai lucrat şi suflete ai salvat. Condacul al 5-lea Slavă Ţie. Bucură-te. credinţa ai apărat şi al Domnul te-ai mutat.ai scris. episcop de Roman şi pe sfântul Varlaam stareţ la Mănăstirea Secu l-ai aşezat. cuvioase Ioan Maxenţiu. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă multe biserici şi mănăstiri ai zidit. bisericile Tale ortodoxe le-ai ocrotit şi apărat. Bucură-te.

pe Domnul L-ai cinstit şi la Domnul te-ai odihnit. sfinte Antim Ivireanul. la Snagov 14 cărţi. Constantin şi sfetnicul Ienache turcii vau luat. fiindcă fiind dreapta Celui Preaînalt schimbarea cea sfântă pentru noi ai câştigat. Teodor de Vicina. apoi la Mănăstirea Brazi teai retras şi rugat. te-au închis. Partenus.tăi: Radu. iar când ai fost ridicat mitropolit 19 cărţi. ca să lumineze lumea i-ai ales. crucea neamului aţi purtat. Te iubim şi Îţi mulţumim. când la Faţă pe Muntele Taborului Te-ai 252 . de aceea ai făcut din ei neamul Tău cel sfânt şi binecuvântat. Bucură-te. fiindcă ţara aţi apărat. Macarie de Vicina. voievozilor Mihai Viteazul. Ioan. dar la Domnul te-ai înălţat. Alexandru. Iisuse Hristoase. la Râmnic 10 cărţi. Iachint de Vicina. fiindcă în topografia de la Bucureşti cărţi ai tipărit. fiindcă sfântul Nifon te-a învăţat. te-au ucis fiindcă crucea neamului ai purtat şi la Domnul odihna şi cununile tale le-ai aflat. Miron Barnovschi. Bucură-te. Atoateţiitorule. fiindcă mitropolit al Moldovei într-o vreme grea toiagul l-ai purtat. cu preţul vieţii în faţa duşmanilor lui Dumnezeu aţi stat. Teotim II. te-au chinuit şi cu moarte te-au certat. ei lucrarea Ta cea sfântă au răspândit şi au aşezat. sfinte Teodosie. Bucuraţi-vă. de aceea cununile de mucenici le-aţi câştigat şi la Domnul v-aţi mutat. Valentinian. Mănăstirea Curtea de Argeş ai înălţat. Cel care crucea păcatelor noastre ai luat şi ai purtat. tâlharii tătari mănăstirea au prădat şi fiindcă odoarele nu le-ai dat. Grigore Ghica. v-au chinuit şi capetele v-au tăiat. cărţi ai scris. cuvioşilor mitropoliţi Timotei. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă pe cuvioşii din neamul nostru. ortodoxia aţi apărat. biserici aţi ridicat şi crucea neamului aţi purtat. iar noi cu ei ne-am bucurat şi am cântat: Aleluia! Icosul al 6-lea Slavă Ţie. Doamne. Condacul al 6-lea Slavă Ţie. fiindcă biserici aţi zidit şi înnoit. Bucuraţi-vă. de aceea turcii te-au surghiunit. în altarul ţării noastre ca nişte candelabre i-ai înălţat. Tată Ceresc. Ştefan. Bucură-te. sfinte voievod Neagoe Basarab. Matei. Mircea cel Mare.

foc pe gură scoteai când te rugai şi cuvintele tale străluceau. Bucură-te. glasul Domnului l-ai auzit. unde cu nevoinţe te-ai încununat. credinţa ortodoxă ai apărat. în apa Lomului moaştele tale neatinse au stat. fiindcă toate schiturile din munţii Buzăului duhovniceşte le-ai îndrumat. a să fii de fiii Gheenei împuşcat şi la Domnul să fii înălţat. Bucură-te. în stâncă o chilie ţi-ai cioplit. cuvioase Vasile de la Moldoviţa. cu daruri minunate te-ai împodobit şi la Domnul teai suit. în pustie ai locuit. cuvioase Sofronie de la Cioara. cuvioase Vasile de la Poiana Mărului. negura şi întunericul din ţara şi neamul nostru ai împrăştiat. fiindcă ascultare la Sfântul Vasile de la Poiana Mărului ai făcut şi acesta numele şi tunderea în monahism ţi-a dat. Bucură-te. de intrarea în monahism te-ai bucurat. de aceea ai suferit prigoană. Bucură-te. căci mulţimilor cu multă evlavie te-ai adresat. Bucură-te.schimbat. fiindcă de tânăr în Mănăstirea Tazlău te-ai aşezat. pe cei stăpâniţi de duhurile rele i-ai scăpat. Bucură-te. lovituri. fiindcă ortodoxia ai apărat. cuvioase Grigore Decapolitul. apoi ieromonah la Athos ai fost hirotonit. fiindcă domnul Alexandru cel Bun egumen la Moldoviţa te-a aşezat. ucenici şi tipografie ai făcut şi aşezat. iar mitropolitul Iosif te-a binecuvântat. fiindcă prin rugăciunile tale toate cursele demonilor le-ai biruit. în catedrala Ţării Româneşti le-au aşezat şi multe minuni ai lucrat. apoi la Mănăstirea Secu şi la Mănăstirea Neamţ ai stat. dar vărsarea de sânge ai evitat. cărţi. Bucură-te. cuvioase Dimitrie Basarabov. de aceea cu îngerii la cer te-ai înălţat. apoi la Dragomirna cu obştea ai venit. de aceea ortodocşi ne-ai păstrat şi cu ei am cântat: Bucură-te. fiindcă în ctitoria sfântului Nicodim de la Tismana te-ai nevoit. fiindcă în pustie ai locuit şi ai stat. în Lumina Lină a Slavei Tale ne-ai chemat. cuvinte de creştere duhovnicească şi rugăciuni pline de smerenie ai lăsat. pe cei bolnavi i-ai vindecat. cuvioase Paisie de la Neamţ. cu darul înainte vederii fiind înzestrat. cuvioase Chiriac de la Tazlău. sfinte Ioan de la Prislop. fiindcă ai împlinit cuvântul Domnului „fericiţi făcătorii de pace că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. 253 .

luminaţi şi binecuvântaţi pe Domnul L-au urmat. Atoateştiutorule. rugăciunea. Doamne. privegherea. cu darul de a face poruncile mântuirii. apoi la Voroneţ ca stareţ ai stat. fiindcă sihăstria de la Iordan ai întemeiat. Iisuse Hristoase. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă rânduiala Ta cu înţelepciune pentru aleşii Tăi ai făcut. desăvârşirii i-ai înarmat. domnul Alexandru cel Bun biserică din lemn la Pângăraţi ţi-a ridicat. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 7-lea Slavă Ţie. crucea neamului şi-au luat. Învăţătorul cel unic şi dumnezeiesc. la Pângăraţi în sihăstrie ca ieroschimonah pe Domnul L-ai slujit. Bucură-te. de aceea în sihăstrii i-ai adunat. de la Pângăraţi. după ce cuvioase Iosif la Domnul te-ai suit. cu un loc în Împărăţia Ta cea cerească i-ai binecuvântat. bolnavi ai vindecat. la mănăstirea Caşiva – în cetatea Gurghiului te-ai refugiat şi la Domnul te-ai strămutat. Tată Ceresc. la 254 . cu postul. Bucură-te. fiindcă în Mănăstirea Bistriţa ai crescut.Condacul al 7-lea Slavă Ţie. să vină la cer curaţi. pe muntele Bisericanilor chilii şi biserici din lemn ai întocmit. apoi în chilie de brad sub muntele Pâru ai stat. cu focul rugăciunii şi darul înainte vederii te-ai îmbunătăţit. Bucură-te. după ce pe Domnul Ştefan cel Mare l-ai sfătuit. cu rugăciunea minţii în inimă i-ai învăţat şi pentru Tine toate le-au părăsit. pe mitropolitul Grigore Roşca l-ai învăţat şi loc de odihnă ţi-ai pregătit. biserica de piatră făcută de Alexandru Lăpuşneanu ai condus. sfinte Iosif de la Bisericani. cu darul vindecător şi înainte vederii te-ai învrednicit. fiindcă în Mănăstirea Moldoviţa te-ai nevoit. dăruirea unică au săvârşit. sfinte Daniil Sihastrul. fiindcă la Putna o chilie în piatră ai săpat. cuvioase Amfilohie Sihastrul. să aducă roadă cu îndelungă răbdare. cuvioase Simeon Sihastrul. unde şaptesprezece pusnici te-au urmat. Te iubim şi Îţi mulţumim. nevoinţele i-ai obişnuit. care pentru Tine toate le-au lepădat şi crucea neamului şi-au luat. cu ei în Mănăstirea Bistriţa ai venit. iar noi pentru ei am cântat: Bucură-te. sfinţirii. mai apoi Petru Rareş o biserică de piatră a zidit. fiindcă pe sihaştrii.

cu inocenţa pruncilor le-ai binecuvântat şi fericirea trăirii cuvântului: „Fericiţi cei săraci cu duhul căci a lor este Împărăţia Cerurilor”. Te iubim şi Îţi mulţumim. egumenul Mitrofan şi mitropolitul Dosoftei despre tine mărturie au dat. iar noi pentru ele am cântat: Aleluia! Icosul al 8-lea Slavă Ţie. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cuvioasă Mavra de la Ceahlău. dar mai ales „Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pe Domnul” în inimile lor sălaşul Domnului l-ai aflat şi făgăduinţa că veţi veni şi în inimile aleşilor veţi sta cu toate cuvioasele aţi împlinit. cu tot sufletul pe Tine Te-au aşteptat şi ca nişte mironosiţe cu candelele inimilor aprinse prin porţile Împărăţiei Cerurilor cu Tine au intrat. iar noi pentru ele am cântat: Bucură-te. Condacul al 8-lea Slavă Ţie. fiindcă via vieţii veşnice ai sădit cu dreapta Ta şi în ea monahiile. Atoatebiruitorule. fiindcă viaţa de pusnic şi crucea rugăciunii ai luat. moaştele tale neatinse şi binemirositoare s-au aflat şi la Domnul ai plecat. fiindcă de darul facerii de minuni te-ai bucurat. fiindcă viaţa cea îngerească prin râvna de schimnic ai luat. cu tot cugetul. cuvioase Chiriac de la Bisericani. din neamul nostru rod binecuvântat au stat. de darurile vindecării şi înainte vederii te-ai bucurat. în oceanul vieţii veşnice au intrat. în peştera ta un mic paraclis au întocmit după ce la Domnul ai plecat. în chilia din peştera. cuvioase Antonie Sihastrul de la IezeruVâlcea. schimonahiile şi cuvioasele. apoi chilie în munte ţi-ai rânduit. Iisuse Hristoase. o bisericuţă de piatră ai lăsat. cu mucenicia inimii s-au rugat.Moldoviţa te-ai retras. ca Enoh schimonah te-ai săvârşit şi la Domnul te-ai suit. 255 . fiindcă pe cuvioasele care cu toată inima. cuvioase Rafail de la Agapia din Deal. Tată Ceresc. unde ai stat. fiindcă la schitul Silvestru te-ai nevoit. fiindcă stareţ ai stat. cu văpaia iubirii Tale le-ai binecuvântat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Domn al Milei şi al Iubirii.

în Mănăstirea Pasărea ai intrat şi te-ai nevoit. Învierii şi Împărăţiei i-ai primit şi taina locului lor după 256 . Tată Ceresc. pe Dumnezeu în linişte l-ai contemplat când te-ai rugat. multe danii şi odoare de preţ din averea ta ai făcut. la Domnul cu fecioarele cele înţelepte ai plecat. împreună cu mama ta Elisabeta în Mănăstirea Văratec ai intrat. fiul tău Constantin să fie episcop la Râmnic s-a învrednicit. de aceea la Domnul te-ai odihnit. cuvioasă Teodora de la Sihla. fiul tău Acachie s-a călugărit.în Poiana Maicilor un schit ai întemeiat şi pe Domnul cu râvnă l-ai slujit şi la El ai plecat. Condacul al 9-lea Slavă Ţie. pe sfântul arhiereu Calinic în veşminte de fir lai îmbrăcat şi cu ele s-a înmormântat. fiindcă la Mănăstirea Topoliţa şi la Mănăstirea Durău te-ai nevoit. fiindcă stareţă a Mănăstirii Agapia ai fost. cu faptele cele sfinte te-ai încununat. fiindcă averea cea lumească în averea cea cerească ai transformat. până când la Domnul te-ai suit. viaţa cea lumească în viaţa cea îngerească ai schimbat. fiindcă fiul tău Calinic sfânt ierarh a devenit. fiindcă la Mănăstirea Vărzăreşti schimonahia Paisia cu dragoste te-a întâmpinat. în lumină ai sporit şi te-ai înălţat. cu un loc între fiii Luminii. biserici ai restaurat. cuvioasă Safta Brâncoveanu. i-ai adus şi lucrarea Ta au săvârşit. cuvioasă schimonahie Tavefta Ursache. cu chilii Mănăstirea ai împodobit. Bucură-te. stavroforă şi arhimandrită te-ai înălţat. Bucură-te. schimonahia Filoteia. obştea mănăstirii ai crescut-o neîncetat. apoi o biserică de zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului ai zidit. Bucură-te. fiindcă aleşii şi ucenicii Tăi la vremea potrivită i-ai pregătit. schimonahia Olimpiada. fiindcă în pustie ai plecat. până când sufletul la Domnul ţi-ai dat. la Sihla ieromonahul Pavel duhovnicul tău te-a îndrumat şi te-a ajutat. ca stareţă pe maicile de la Mănăstirea Topoliţa le-ai adus şi le-ai primit. Atoatebinefăcătorule. pe mulţi i-ai ajutat. o biserică de lemn în cimitir ai ctitorit. Bucură-te. Bucură-te. cuvioasă Parascheva. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bucură-te. mănăstirea ai restaurat şi pictat. schitul Văratec l-ai întemeiat.

fiindcă taina rugăciunii eterne ne-ai descoperit. o tipografie ai întemeiat şi în ea multe cărţi ai tipărit. că la Cernica ai fost hirotonit şi duhovnic iscusit ai devenit. fiindcă fratele tău Acachie s-a călugărit. în Biserica Sfântul Gheorghe Hozevitul moaştele tale odihnesc şi pe Domnul îl slăvesc.felul ispitelor şi încercărilor ai arătat „Căci darul fără ispitire este pieire”. cuviosul Paisie te-a hirotonit. care viaţa pentru 257 . de ceea Domnul ne-a făgăduit: „Iată Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor”. când ucenicilor Tăi toate leai descoperit. Te iubim şi Îţi mulţumim. se osândesc. apoi la Sfântul Munte ai călătorit. Bucură-te. când te-ai stabilit. al morţii cea de a doua. fiindcă locul lor este arătat de timpul etern. Mihai Giurgea din Slatina Timiş. apoi în pustiul Hozeva cu monahul Ioanichie Pârâială te-ai nevoit. sfinte Calinic de la Cernica. cuvântul Tău l-au ascultat: „Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu sunteţi cu adevărat ucenici ai mei”. Iisuse Hristoase. fiindcă la Mănăstirea Neamţ pe monahul Gherontie l-ai ascultat. preot în Biserica Sfântului Mormânt ai fost hirotonit.care ca şi sfinţii mucenici năsăudeni: Atanasie Tudoran. adică veşnică. căci cei ce nu se ispitesc. pe acesta îl ascultă”. Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu. stareţ la Mănăstirea Cernica să fii te-ai învrednicit. sfinte Grigore Dascălu. când ai rostit: „De este cineva cinstitor de Dumnezeu şi face voia Lui. mama ta schimonahia Filoteia a devenit. până când te-au ales mitropolit şi apoi tot la Căldăruşani moaştele tale au venit. apoi la Mănăstirea Sfântul Sava de lângă Bethleem ai stat. dar pentru noi ieşirea din timp ai pregătit. traduceri ai săvârşit. de aceea pe aleşii Tăi care şi-au luat crucea neamului şi Te-au urmat. Bucură-te. Taina Tainelor. egumen la Schitul românesc închinat „Sfântului Ioan Botezătorul” de la Iordan ai devenit. Bucură-te. iar noi am cântat pentru ei: Aleluia! Icosul al 9-lea Slavă Ţie. Vasile din Mocod. mănăstiri ai ctitorit şi la Domnul te-ai suit. Mitropolit al Ţării Româneşti. sfinte Ioan Iacob Hozevitul. apoi ca episcop al Râmnicului Vâlcea ai păstorit. iar noi am cântat: Bucură-te. Doamne. fiindcă în Mănăstirea Neamţ de tânăr ai intrat. la Mănăstirea Căldăruşani.

fiindcă la Athos la Mănăstirea Vatoped te-ai nevoit. o mare zestre de cărţi tipărite ai făcut. ca ctitor de şcoli şi biserici ai lucrat. sfinţii Tăi o rugăciune mereu nouă Ţie Ţi-au închinat şi la jertfelnicul din cer ca o tămâie şi ca o smirnă aleasă au adus şi au aşezat. heruvimilor şi serafimilor slava Ta au cântat. Bucură-te. Păstorul cel Minunat. Bucură-te. cărţi şi traduceri folositoare duhovniceşti ai scris şi ai lăsat. cuviosul Paisie ca ieromonah la Schitul Sfântul Ilie te-a primit. ca stareţ şi Mănăstirea Curtea de Argeş ai condus.apărarea credinţei ortodoxe şi-au dat. iar noi cu păstorii Tăi am cântat: Bucură-te. până când la Mănăstirea Slatina te-ai retras şi ai fost înmormântat. căci mitropolit vrednic al Ardealului într-o vreme de cumpănă ai stat. episcop de Huşi şi episcop de Roman ai fost aşezat. Tată Ceresc. căci „Oile mele ascultă glasul Meu şi Eu le cunosc pe ele şi ele vin după mine”. apoi în Moldova ai plecat şi la Mănăstirea Cernica cu hărnicie ai lucrat. construcţia Mitropoliei ai inaugurat. cu el neamul Tău cel sfânt şi preoţesc l-ai adunat. Seminarul de la Socola l-ai înfiinţat. ca un stâlp ai stat. de aceea celor aleşi un nume nou le-ai dat. la 258 . pentru că „Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac şi din mâna Mea nimeni nu el va răpi”. fiindcă toate cu înţelepciune le-ai făcut. biserică ai ridicat şi la Mănăstirea Căldăruşani conducerea duhovnicească ţi s-a dat. cuvioase Andrei Şaguna. ca semn că ei crucea neamului au purtat şi de aceea la Domnul s-au mutat. până când la Domnul ai plecat. de aceea cetele îngerilor. Condacul al 10-lea Slavă Ţie. Doamne. cuvioase Veniamin Costache – mitropolit al Moldovei ai stat. fiindcă atunci când ai rostit: „Oile ascultă glasul Lui şi oile Sale le cheamă pe nume şi le mână afară”. Bunule Părinte al Vieţii. cuvioase stareţ Gheorghe de la Cernica. taina Păstorului adevărat ne-ai arătat. cu năvodul Sfintei Evanghelii în mână păstorii Tăi ai aşezat. încât cuvântul: „cerurile spun slava Ta” s-a împlinit şi noi cu ei am cântat: Aleluia! Icosul al 10-lea Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim.

schituri au întemeiat. cu un loc în Împărăţia Ta le vei binecuvânta. căci de la ei vălul înşelător al gândurilor aduse de duhurile întunericului le-ai îndepărtat. sămânţa mântuirii şi Adevărului prin ctitorii Tăi ai semănat. catedrala mitropoliei ai terminat şi în ea moaştele tale s-au îngropat. cuvioase Iosif Naniescu. pe pusnicii Vasile de la Moldoviţa. apoi mitropolitul Nifon la Mănăstirea Sărindar din Bucureşti egumen şi arhimandrit cu cinstea de păstor te-a învrednicit. când mănăstiri. Atoateziditorule. Iisuse Hristoase. fiindcă ne-ai descoperit taina bisericilor ortodoxe. ucenicii. Bucuraţi-vă cuvioşilor mitropoliţi Gheorghe I. de aceea cu ei am cântat: Aleluia! Icosul al 11-lea Slavă Ţie. preot. de aceea mitropolit te-au ridicat şi la Domnul te-ai înălţat. mâna Ta cea nevăzută. neamul Tău cel sfânt şi preoţesc îl vor purta. Te iubim şi Îţi mulţumim. taina ascunsă în vălul mişcării. în ele slujitorii Tăi cu slujbe Te vor lăuda.Mitropolia din Karloviţ în monahism ai intrat. fiindcă şcoli şi biserici aţi făcut. David v-aţi nevoit. lavre. mitropolit al Moldovei „cel sfânt şi milostiv”. fiindcă de episcopul Chesarie ai fost hirotonit. profesor la Seminarul din Vârşeţ preoţi ai pregătit. care cu poruncile mântuirii. apoi episcop de Argeş ai fost hirotonit. glasul Domnului. Condacul al 11-lea Slavă Ţie. dincolo de vămile văzduhului pe aleşii. dincolo de tainele cuvântului i-ai purtat. Epifanie de la Voroneţ. peste marea de foc şi peste mările de sus. la Iaşi ca mitropolit ai păstorit. care acoperă toată creaţia. biserici. desăvârşirii şi înfierii. în tăcerea cea sfântă au intrat. pe care în lumină la cea de a doua venire a Ta le vei transforma. Bucură-te. Teoctist II. pentru ei la o parte ai dat. ctitorii în corăbiile bisericilor ortodoxe îi vei purta iar noi cu ei vom cânta: 259 . Doamne. ca egumen la Mănăstirile Hapovo şi Covil din Serbia destoinicia ta ai arătat. sfinţirii. Tată Ceresc. schimonahi sub numele de Tudor. păstorii. Cuvântul lui Dumnezeu. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă prin Duhul Tău cel Sfânt. Inochenţie de la Probota i-aţi sprijinit şi urmat şi cu lucrare sfântă viaţa v-aţi încheiat.

la Domnul cu răspunsul cel bun ai plecat. Te iubim şi Îţi mulţumim. de aceea daruri pentru alte mănăstiri şi biserici ai adunat şi ai dat. Atoateştiutorule. fiindcă celor ce pe scara timpului au urcat taina timpului le-ai descoperit-o treptat. sfinte Nicodim de la Tismana. Tată Ceresc. fiindcă Mănăstirea Frăsinei şi biserica Episcopiei Râmnicului ai zidit. apoi biserica de pe Muntele Tabor ai înălţat. ca piatra din capul unghiului între cele două spire Cuvântul Tău dumnezeiesc a stat şi la rugăciunea din Grădina Ghetsemani ai zis: „Tată a sosit ceasul” deci că vremea 260 . cuvioase Irineu de la Horaiţa. Prislop. cel care Mănăstirile Vodiţa. puterea de a alunga duhurile rele Domnul ţi-a dat. de aceea pe sensul trigonometric ritualul ortodox l-ai rânduit. Doamne. pe sensul acelor de ceasornic i-ai rotit şi timpul pentru ei devine etern treptat. dar pentru cei ce pentru lumea păcatului. Gura Motrului. fiindcă lumina din cer locul unde să zideşti Mănăstirea Horaiţa ţi-a arătat. în foc liturghia ai arătat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Tismana. darul de înainte văzător şi făcător de minuni ţi s-au dat. Vişina. biserica Sfântul Nicolae de la Cernica. ne-ai binecuvântat. pentru ca durata timpului să o scazi treptat până ce timpul pentru ei să mai existe a încetat. două vremi şi o jumătate de vreme. Mănăstiriţa ai întemeiat. Bucură-te.Bucură-te. cel care anatema dată bisericii sârbe de patriarh ai îndepărtat. a întunericului au optat şi de toate bogăţiile lumii înşelătoare s-au bucurat. Vratna. de aceea am cântat: Aleluia! Icosul al 12-lea Slavă Ţie. ca nişte minuni ai făcut. iar pe noi cu starea de trezvie. a morţii. Iisuse Hristoase. de aceea o vreme. Condacul al 12-lea Slavă Ţie. care este ieşirea din timp. Domn al vremii. sfinte Calinic de la Cernica. ca pentru cei ce se pogoară în iad. cărţi ai tipărit şi adunat. aşa cum zidirea mănăstirii Ghighiu de lângă Ploieşti. Bucură-te. fiindcă atunci când la Cana Galileii ai rostit: „Timpul Meu n-a sosit încă” rânduiala timpului ne-ai descoperit treptat. vas ales al lui Dumnezeu ai fost şi la El ai plecat.

la Domnul te-ai urcat. pe calea cea luminată. inimii şi cugetului te-ai nevoit. să fie fii ai Împărăţiei. la Athos ca să trăieşti în curăţie te-ai retras. Tată Ceresc. Bucură-te. pe voievodul Radu l-ai certat. sub numele de Leontie te-ai nevoit şi ai trăit. minuni ai făcut. de vămile văzduhului să putem scăpa. să putem urca. apoi de Rădăuţi. pentru că fiind duhuri ca îngerii Tăi şi ca fiii Luminii. mitropolit al Ţării Româneşti. sfinte Leontie de la Rădăuţi. fă-ne după chipul şi asemănarea Ta. Te iubim. Atoateţiitorule. fiindcă cele sfinte le-ai lucrat. apoi schimonah să fii ai vrut. la timpul rânduit episcop de Huşi. pe Domnul la cea de a doua venire a Sa să-L putem întâmpina. sfinte Ioan de la Râşca. de aceea să fie fii ai Luminii. să fie fii ai Învierii. apoi ca mitropolit al Moldovei crucea neamului ai purtat şi la timpul de tine ştiut la Râşca te-ai retras şi la Domnul ai mas. pe Neagoe Basarab l-ai îndrumat. fiindcă schitul Laura l-ai întemeiat. ca să iasă din vălul întunericului. fiindcă de rugăciunea minţii în inimă te-ai învrednicit. aşa cum şi pentru aleşii Tăi care şi-au luat crucea timpul de jertfă l-ai rânduit iar noi am cântat: Bucură-te. cu darul înainte vederii te-ai împodobit. Condacul al 13-lea Slavă Ţie. să fie. cu el la Domnul te-ai suit. 261 . cu moaştele tale minuni ai lucrat.rânduită pentru purtarea crucii a sosit. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bucură-te. sfinte Nifon. Te slăvim şi Te rugăm. Un templu sfânt în inimile noastre prin Duhul Tău cel Sfânt vei zidi şi în el vei locui. ca să iasă din vălul morţii. de aceea cu iubire ca serafimii am cântat: Aleluia! RUGĂCIUNEA CUVIOŞILOR Tatăl Nostru cel Scump şi Drag. Care în inimile noastre după făgăduinţa Fiului Tău cel Iubit vei veni. în văzduh. fiindcă pentru neamul Tău cel sfânt şi preoţesc ieşirea din timp şi loc ai rânduit. care se rotesc în stoluri ca porumbeii în jurul tronului Slavei Tale. ca să iasă dincolo de vălul păcatului ai stabilit şi ca îngerii Tăi. cu paza minţii. ai voit.

iscusinţa şi puterea. pentru ca peste fluviul de foc să putem trece. chipul şi asemănarea cu Domnul s-o putem avea. la faţă să ne putem schimba. cu un loc între fiii Luminii. Numele nostru cel nou. de osânda cea veşnică să putem scăpa. veşnic şi nepieritor mai preţios decât fii şi fiice îngerii Tăi cu litere de foc în Cartea Vieţii îl vor însemna. De aceea noi să ne rugăm aşa am cutezat.Fă-ne pară de foc ca pe slujitorii Tăi. căci celelalte se vor adăuga nouă. Din noi şi pentru noi Domnul Împărăţia Sa cea preoţească şi neamul Său cel sfânt le va întemeia. din Pomul Vieţii Veşnice să putem gusta. 262 . pentru ca din izvorul cu apă vie al Duhului Sfânt să putem bea. pentru ca prin porţile Împărăţiei să putem intra. fiindcă porunca Domnului de a cere cele ale Împărăţiei Cerurilor. căci a Ta este Împărăţia. acum şi pururea şi în vecii vecilor. sau să-i putem alunga. când la sfârşitul veacurilor toate sufletele se vor încerca şi pe toţi demonii să-i ardem. în veşmântul de nuntă al harului să ne putem îmbrăca. pentru ca asemenea slugilor vrednice şi al fecioarelor înţelepte cu candelele inimilor aprinse de iubire. Fă din bisericile ortodoxe corăbiile de lumină. a Fiului şi a Sfântului Duh. Împărăţiei şi Învierii Domnul ne va binecuvânta. a Tatălui. adică uleiul fecioarelor înţelepte. Amin. Dăruieşte-ne răspunsul cel bun al înmulţirii talanţilor. Să vii cu Fiul Tău cel Iubit şi cu Duhul Sfânt întru noi am aşteptat. puterea şi Slava. la nunta cea cerească să putem rămânea. să avem rugăciunea harică în inimă. Dăruieşte-ne harul. care peste marea de foc şi peste apele de sus sufletele neamului nostru le vor purta şi în ţinutul rânduit bisericilor din Împărăţia Ta îngerii să le poată aşeza. am ascultat.

8) 263 . 6.ACATIST PENTRU TAINA SFÂNTULUI PAHOMIE “Cel ce seamănă în Duhul din Duh va secera viaţă veşnică” (Galateeni.

264 .

până când învăţătura cea dumnezeiască a Sfintei Evanghelii Dumnezeu ţi-a descoperit. ca un crin curat din mâna Tatălui Ceresc ai trăit. ca un înger în trup. Bucură-te. fiindcă să-I slujeşti Domnului te-ai rugat. Bucură-te. Pentru aceasta în pustie te-ai nevoit şi cu multe mănăstiri. de aceea îţi cântăm: Aleluia! Icosul 1 Fericite. postul şi rugăciunea ai învăţat. Bucură-te. fiindcă întru Domnul curăţia sufletească şi trupească ai aflat. fiindcă pe pustnicul Palamon l-ai căutat şi lai aflat. fiindcă Sfânta Evanghelie tainele vieţii ţi-a dezlegat. fiindcă de credinţa creştinilor te-ai minunat. cu rugăciunile. Cu învăţătura filosofiei te-ai îndeletnicit. Domnul har ţi-a dăruit. ai fost bărbat desăvârşit şi te-ai nevoit în fapta bună. credinţa şi iubirea faţă de Dumnezeu ţi-ai mărturisit. Bucură-te. fiindcă în legea creştină te-ai botezat. fiindcă întru nevoinţele pustniceşti ai vieţuit. pentru Domnul Iisus Hristos să aduci rod ales de monahi te-ai învrednicit şi ca un măslin roditor la izvoarele Duhului Sfânt. fiindcă de numele Domnului Iisus Hristos teai bucurat. Bucură-te. părinte Pahomie. Bucură-te. cu postul.Troparul Sfinte Pahomie. fiindcă de la el privegherea. mulţi călugări. deşi din părinţi păgâni te-ai născut şi în Tevaida în Egipt ai crescut. Dumnezeu de grijă ţi-a purtat şi în cetatea Oxiriuhos biserica creştină ai aflat. Bucură-te. deşi filosofia secretă egipteană ai învăţat şi în rânduiala ostăşească a împărăţiei ai fost luat. 265 . cu privegherea. multe fapte sfinte. fiindcă râvna pentru ostenelile pusniciei ai arătat. Condacul 1 Rădăcină a viei Domnului să fii te-ai dovedit sfinte Pahomie. de aceea îţi cântăm: Bucură-te. Bucură-te.

unde vor veni mulţi să se mântuiască“. fiindcă prin meşteşugul de ţesător hrana şi milostenia ai câştigat. de aceea şi noi am strigat: Bucură-te. fiindcă pravila de mănăstire cel dintâi ai îndătinat. de aceea noi ca şi ei am cântat: Aleluia! Icosul al 2-lea Chilioara ta Sfinte Pahomie ca o sămânţă dumnezeiască rod bogat a dat. Bucură-te. fiindcă în postire mântuire a câştigat. fiindcă acolo o mănăstire ai ridicat. fiindcă fratele tău Ioan a venit şi cu tine a stat. când a răposat. mulţi monahi în jurul tău ai adunat. fiindcă în viaţa cea pustnicească l-ai învăţat. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. de aceea cu Palamon în chilii acolo v-aţi aşezat şi după ce Sfântul Palamon din viaţă s-a mutat. părinte al călugărilor! Condacul al 2-lea Porunca cea dumnezeiască la Tabenesi ai ascultat: „Aici să petreci şi să faci o mănăstire. fiindcă rânduiala de muncă. de rugăciune şi de tăcere ai aşezat. 266 . Bucură-te. fiindcă la Tabenesi glasul Domnului l-ai chemat. o mare mănăstire din ea s-a ridicat. ca o maică multe mănăstiri din ea s-au înfiinţat şi şapte mii de monahi. Sfinte Pahomie. fiindcă rânduiala de înfrânare şi de fapte bune ai lucrat. ca un rod îmbelşugat prin năvoadele lor ca un pescar iscusit pentru Domnul sufletele le-ai câştigat. fiindcă viaţa ta îngerească pe mulţi i-a minunat. Bucură-te. fiindcă după moartea fratelui tău numărul monahilor a crescut neîncetat. Bucură-te. fiindcă trudele cele pusniceşti cu bucurie leai luat. Sfinte Pahomie.

Bucură-te. Bucură-te. iar puţini dintre dânşii cu multă osteneală de acolo ieşeau. fiindcă cei luminaţi Domnului îi mulţumeau. Bucură-te. de aceea se bucurau şi spuneau: Bucură-te. alţii cu glasuri umilite strigau. Bucură-te. Sfinte Pahomie. sfinte Pahomie. părinte al călugărilor! Condacul al 3-lea Aducându-ţi aminte de vedenia. 267 . fiindcă glasul Domnului cu evlavie l-ai ascultat. fiindcă obiceiurile. Bucură-te. fiindcă pentru smerenia şi chipul monahilor cuvântul tău în faţa Domnului a stat. de aceea împreună cu tine ne rugăm şi strigăm: Aleluia! Icosul al 3-lea O altă arătare în care monahii căzuţi în adâncul unei gropi se tăvăleau. în care Domnul ţi-a arătat o groapă adâncă. Bucură-te. fiindcă pe monahii.Bucură-te. Bucură-te. fiindcă în mănăstirea zidită de tine ai răposat. fiindcă postul cel aspru cu pâine şi apă l-ai păstrat. fiindcă alţii să se pogoare în groapă se grăbeau şi în adâncul gropii îi surpau. fiindcă la zilele cele de pe urmă te-ai gândit şi-ai cugetat. ia certat. dintre care mulţi se sârguiau să iasă din groapă şi nu puteau. lumină îndată aflau şi în ea intrau. care purtau doar straie. sfinte Pahomie te închideai seara în chilia ta şi plângând pentru ei la Domnul te rugai. Bucură-te. Bucură-te. întunecoasă şi în ea o mulţime de monahi. fiindcă pe monahi cu lene. rânduiala şi pravila ta mulţi au urmat. fiindcă pentru mântuirea lor cu multe lacrimi te-ai rugat. cu întunecare şi căderi Domnul i-a încercat. Bucură-te. fiindcă pentru păzirea slujitorilor lui Dumnezeu te-ai ridicat.

268 . Bucură-te. fiindcă. Cel ce s-a răstignit pentru noi şi păcatele noastre le-a purtat. Cel care să fii monah te-a chemat. fiindcă Domnul Slavei cu îngerii Săi ţi s-au arătat. fiindcă iertare pentru îndrăzneala rugăciunii tale Domnul ţi-a dat. iar milostivirea Ta pe toţi îi miluieşte şi prin judecăţile cele neştiute îi mântuieşte“ de aceea şi noi cu tine strigăm: Aleluia! Icosul al 4-lea Doi îngeri luminaţi în faţa ta au stat. toate se alcătuiesc“. fiindcă Cel Unul născut mai înainte de veci răspuns ţi-a dat. când cu lacrimi te-ai rugat. fiindcă să ai curaj şi îndrăzneală poruncă ţi-a dat. că însuşi Domnul la tine a venit. Bucură-te. Bucură-te. fiindcă mila Domnului ai cerut şi ai aflat. Bucură-te. pe tine te-a ascultat. Bucură-te. că fără sprijinul Tău toate şchiopătează. sfinte Pahomie. fiindcă neîntrerupt monahii de atunci scara la cer au urcat. Bucură-te. părinte al călugărilor! Condacul al 4-lea Glasul Domnului la rugăciunea ta ţi-a răspuns: „cu a Mea milostivire. ţie în viaţă fiind ţi S-a arătat. de aceea la pământ te-ai aruncat şi aşa ai strigat: „Doamne trimite mila Ta mie nevrednicului. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Pahomie. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. fiindcă Fiul Tatălui Ceresc te-a binecuvântat. fiindcă Cel ce cununa de spini a purtat. fiindcă sămânţa ta cea duhovnicească avea să aducă rod îmbelşugat. fiindcă Domnul Iisus. Bucură-te. fiindcă de milostivirea Domnului te-ai învrednicit. iar între ei Domnul ca un tânăr de frumuseţe negrăită strălucind ca soarele şi purtând pe cap o cunună de spini ţie ţi s-au arătat şi te-au îndemnat: Bucură-te.

de aceea noi cu tine vom cânta: Aleluia! Icosul al 5-lea Faptele cele bune ale monahilor cei dintâi au strălucit. fiindcă Domnului pentru cele spuse ţie şi mulţumindu-i slavă i-ai cântat: Bucură-te.Bucură-te. dar că prin harul Său mulţi din groapa cea adâncă se vor mântui şi mai înalţi decât cei dintâi se vor ridica. sfinte Pahomie. Bucură-te. părinte al călugărilor! Condacul al 5-lea Domnul nostru Iisus Hristos despre decăderea monahilor din vremurile de pe urmă te-a prevenit. fiindcă vieţuind cu înţelepciune şi neprihănire multă înţelepciune li se va da. se vor arăta. Bucură-te. Bucură-te. iar noi cu tine vom cânta: Bucură-te. sfinte Pahomie. părinte al călugărilor! 269 . Bucură-te. fiindcă dulceaţa negrăită a cuvintelor Domnului în inima ta s-a revărsat. Bucură-te. ei înşişi pe calea cea luminată din întuneric se vor înălţa. Bucură-te. fiindcă Domnul ca o lumină a lumii ţie vestea cea luminată ţi-a dat. poruncile Domnului călăuză vor avea şi plăcuţi Domnului în faţa Lui vor sta. fiindcă acea preaslăvită arătare Domnul pentru toţi monahii un îndemn a binecuvântat. fiindcă monahii cu sfinţii cei mari se vor asemăna. fiindcă Domnului cu bucurie te-ai închinat. sfinţire şi desăvârşire se vor arăta. fiindcă mulţi monahi prin primejdii mântuirea şi sfinţirea vor câştiga. Bucură-te. fiindcă cei vrednici de mântuire. fiindcă plini de râvnă şi de osârdie. fiindcă mulţi monahi trecând prin ispite limanul Împărăţiei Cerului vor afla. Bucură-te. fiindcă duhovnici nu vor mai avea. dar pe cei de pe urmă. fiindcă duhovnici iscusiţi i-au povăţuit. Bucură-te. că sunt roadă sfântă. Bucură-te. sfinte Pahomie.

că prin curăţia. Bucură-te. ca preot şi slujitor al Domnului povara. fiindcă de Darul cel Nou. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. fiindcă pe mama sa să rămână în mănăstire a lămurit. multe suflete prin râvna voastră s-au mântuit. Bucură-te. fiindcă rânduiala vieţii călugărilor ai întocmit.Condacul al 6-lea Domnul Iisus Hristos rânduiala Sa sfântă aşa cum a rostit. când mama lui la mănăstire a venit. fiindcă poruncile şi mustrările ca pe nişte laude le-a socotit. să o vadă nu a voit. Bucură-te. crucea mănăstirilor ridicate de tine i-ai încredinţat. sfinte Pahomie. de aceea cu voi cântăm: Aleluia! Bucură-te. de aceea pe Sfântul Teodor Sfinţitul l-a adus şi ţi l-a încredinţat. râvna. fiindcă la Mănăstirea Pamvo te-ai retras şi aşezat. Bucură-te. din el un ucenic destoinic. credinţa ta pe mulţi i-ai îndrumat şi întărit. sfinte Pahomie. Bucură-te. fiindcă prin hotărârea sa cea bărbătească nu numai sufletul său ci şi pe al mamei sale l-a mântuit. fiindcă pacea şi dragostea între monahi prin Sfântul Teodor s-a statornicit. fiindcă cu multă iscusinţă pe sfântul Teodor l-ai îndrumat. fiindcă sfântul Teodor. părinte al călugărilor! 270 . de iscusinţă şi de evlavie ai ridicat. iar noi cu tine am cântat: Aleluia! Icosul al 6-lea Orânduiala călugărilor de tine întocmită sfinte Pahomie prin Sfântul Teodor Sfinţitul în toate mănăstirile aflate sub conducerea lui a statornicit şi de aceea toate în timpul vieţii lui au strălucit. Bucură-te. fiindcă la conducerea mănăstirii Tabenesi pe Sfântul Teodor l-ai ridicat şi porunci i-ai dat. Bucură-te. de harul Duhului Sfânt s-a învrednicit. l-ai certat şi l-ai ispitit. Bucură-te. plin de râvnă. aşa a înfăptuit.

Bucură-te. în taină să ne rugăm ne-am obişnuit. Bucură-te. părinte al călugărilor! 271 . Bucură-te. fiindcă veşmântul de nuntă al Duhului Sfânt mulţi monahi l-au căpătat. iar noi ţi-am cântat: Aleluia! Icosul al 7-lea Trezvia cea mult folositoare ne-ai învăţat sfinte Pahomie. fiindcă prin tine Domnul la nunta cea cerească a bunătăţilor cele veşnice ne-a chemat. îl întinereşte pe cel ce cu osârdie se nevoieşte şi rodul faptelor bune el îl primeşte. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. fiindcă inimile. Bucură-te. bogăţia faptelor sfinte în cer am agonisit. fiindcă pomenirea morţii ca o doctorie. Bucură-te. ca nişte candele aprinse. pentru urcuşul cel duhovnicesc inimă curată trebuieşte. de pofta cea bună a vieţii veşnice ne-ai împărtăşit. fiindcă cei ai lui Dumnezeu toate ale lor le-au lăsat şi le-au urmat. fiindcă să ne despărţim de cele ale lumii şi să agonisim cele ale lumii cerului am alergat. fiindcă să nu suferim pagubele bogăţiei sufleteşti ne-ai învăţat. Bucură-te. fiindcă cei nevrednici plini de patimi. de aceea în toată lucrarea ta ai izbutit. fiindcă să câştigăm răspunsul cel bun al faptelor sfinte şi de mântuire ne-ai ajutat.Condacul al 7-lea Darul Domnului Iisus Hristos nouă ni l-ai încredinţat. ne-ai dat. să nu ştie stânga ce face dreapta ne-ai arătat şi ai împlinit. aşa cum i-ai învăţat. Domnului le-au închinat. Bucură-te. fiindcă să zdrobim pe demonul lenei cu stăruinţa în rugăciune prin tine am aflat. ce ne desparte de patimi. de aceea pe tine te-am lăudat: Bucură-te. prin râvna ta s-au curăţat. fiindcă dreapta credinţă ne-ai arătat. însetaţi de cele lumeşti. Bucură-te. sfinte Pahomie. fiindcă ea se face pricinuitoare de tot binele şi pomenirea lui Dumnezeu cea întărită alungă lucrarea celui viclean. sfinte Pahomie. aduce darul faţă de Împărăţia cerului. iar pentru drumul.

care este izvorul. poruncile Lui le-au ştiut şi nu le-au făcut. părinte al călugărilor! 272 . fiindcă pocăinţa aurul lămurit în foc al gândului smerit ne-a dat. Bucură-te. fiindcă pocăinţa simţirea prezenţei Duhului Sfânt a însemnat. iar noi am strigat: Bucură-te. fiindcă pocăinţa cu duhul umilit şi îndurerat ne-a înzestrat. smerenia. am câştigat. fiindcă voia Domnului. care curăţă inimile. fiindcă pocăinţa amăgirile demonilor le-a alungat. fiindcă pocăinţa taina smereniei întru Hristos ca o aripă de înger pe cugetul nostru a stat. să facem voia Domnului. fiindcă pocăinţa simţirea din vreme a morţii ne-a insuflat. Bucură-te. de aceea să stăm bine. Bucură-te. să le alungăm. iar ale călugărilor nu le suferă. sfinte Pahomie. Bucură-te. Bucură-te. laude. să facem cele ale pocăinţei adevărate ne-ai învăţat. părerea bună despre sine. fiindcă pocăinţa cea adevărată. iar cetele demonilor cum să le certăm. ne-ai arătat. rugăciunea. ci cu grijile cele lumeşti s-au ocupat. de aceea toate cetele monahilor au cântat: Aleluia! Icosul al 8-lea Dumnezeu suferă păcatele celor din lume. fiindcă pocăinţa. cu postul. este falsă şi de ea ne-ai lepădat. sfinte Pahomie. fiindcă pocăinţa adevărată nu urmăreşte scopuri lumeşti. care-i apără pe călugări. ne-ai învăţat.Condacul al 8-lea Cetele cele strălucite ale îngerilor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ci prin ea lacrimile. funcţii. fiindcă pocăinţa cea adevărată veşmântul de nuntă al harului ne-a luminat. Bucură-te. sufletul şi scopul rugăciunii. să le legăm. aşa cum Isidor lui Moise. Bucură-te. să stăm cu frică. privegherea. care nu alungă trufia. tu tuturor ne-ai arătat.

fiindcă în cer multă roadă aleasă ai adunat. fiindcă fericita petrecere în pusnicie monahii au ales şi au lucrat. Bucură-te. fiindcă bogăţia cea veşnică. ca să-i arate ce preţ are în faţa Domnului Iisus Hristos viaţa monahilor şi câtă dragoste are el către cei ce se nevoiesc şi cu rugăciuni. iubirea lui Dumnezeu aţi luat. cuvintele. Bucură-te. v-aţi învrednicit. 273 . întrece descoperirea dată părintelui Paisie Pustnicul de Domnul Dumnezeu. cu post. Bucură-te. de aceea împreună cu ei buzele noastre rostesc: Bucură-te. gândurile şi toată fiinţa lor ei pentru Domnul trăiesc. fiindcă fără nici o oprelişte la Cerescul Împărat aţi intrat. prin fapte pline de strălucire. care ţi s-a dat fericite părinte Pahomie. Bucură-te. Bucură-te. fiindcă mai mult decât o coroană de împărat tu şi monhii aţi câştigat. fiindcă de slava cea pururea fiitoare şi de sfinţire cu toţi monahii. fiindcă la ieşirea din trup tu şi cei ce te-au urmat ca nişte vulturi de foc în cer v-aţi suit. Bucură-te. fiindcă cei ce în viaţa monahală au intrat. sfinte Pahomie. Bucură-te. cu fapte bune Îl slăvesc. cu privegheri. Bucură-te. fiindcă prin toate faptele. Bucură-te. Bucură-te. fiindcă în faţa voastră porţile cerului deschise au stat. întru toate voia Lui împlinesc. comoara comorilor. fiindcă ceata demonilor departe de voi a fugit.Condacul al 9-lea Descoperirea cea dumnezeiască. fiindcă cinstea cea de îngeri în trup aţi dobândit. pentru El se jertfesc. când l-a trimis pe Sfântul Împărat Constantin. Îl iubesc sau Îl laudă cântându-I: Aleluia! Icosul al 9-lea Fericiţi sunt cei ce s-au învrednicit să petreacă ca monahi viaţa cea pământească şi fericirile ca porunci ale Domnului le împlinesc. de multe răsplătiri pentru faptele lor bune pe pământ s-au lepădat.

în nevoinţe cu multă răbdare te-ai desăvârşit. de slava deşartă. sfinte Pahomie. de lucruri vremelnice nu te-ai îngrijit şi de demonul lăcomiei te-ai izbăvit. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. fiindcă sărăcia şi simplitatea ta pe demonul avariţiei l-au izgonit. de funcţii te-ai despărţit şi demonul trufiei nu te-a mai ispitit. fiindcă prin aducerea aminte de moarte trezvia ai dobândit şi pe demonii lenei şi akediei i-ai alungat şi prigonit. gândirea ţi s-a limpezit şi cu alegerea celor sfinte te-ai îndeletnicit. fiindcă demonul lenei şi al trândăviei să-l alungi cu rugăciuni. mintea ţi s-a ascuţit. fiindcă de laude. Bucură-te. mânia. mândria. l-au pedepsit. necinste. l-au ars. de aceea cu toate aceste duhuri părinte Pahomie te-ai luptat şi ai biruit. desfrânarea. răutăţile şi necazurile: lăcomia pântecelui. lăcomia pântecelui cu înfrânare ai potolit şi postul cel aspru pentru războiul cu trupul l-ai rânduit. iar noi cu îngerii îţi vom cânta: Bucură-te. ai izbutit. Bucură-te. părinte al călugărilor! Condacul al 10-lea Opt sunt gândurile din care pornesc toate ispitele. lucru de mână. rugăciunea şi postul pe demonii desfrânării. slava deşartă. l-au alungat. Bucură-te. Bucură-te. desfrânare şi de 274 . mâniei şi mândriei i-ai biruit. de aceea prin topirea trupului puterea sufletului a crescut. fiindcă de ocară. sfinte Pahomie. iubirea de arginţi. fiindcă tu cu privegherea. citind. Bucură-te. fiindcă de grija cea lumească. Bucură-te. fiindcă prin îndepărtarea de femei tulburarea adusă de ele nu te-a mai necăjit şi fiindcă demonul desfrânării a fugit. fiindcă blândeţea şi îndelunga răbdare a ta pe demonul mâniei l-au legat. iar noi văzând roada ta vom cânta: Aleluia! Icosul al 10-lea Duhul Sfânt te-a învăţat. întristarea adusă de demonul achediei. trândăvia sau lenea.

Bucură-te. Bucură-te. ca Melchisedec. sfinte Pahomie. sfinţirii. o viaţă veşnică pentru tine şi pentru cei ce te-au urmat a însemnat. fiindcă taina ctitoriei spirituale Domnul Iisus ţi-a încredinţat. fiindcă pe Domnul l-ai iubit şi cuvântul: „Cel ce are poruncile Mele este cel care Mă iubeşte“. Bucură-te. tot aşa lumina Adevărului despre Domnul Iisus ai semănat şi de aceea rodul fiilor Luminii în Biserica Luptătoare l-ai lăsat. Bucură-te. mlădiţă din via Domnului ai fost şi roadă de ucenic al Domnului ai arătat. de patimi. fiindcă sfârşitul vieţii tale în lume. Domnul la Cina cea de Taină te-a chemat şi Te-a ospătat. Bucură-te. prin Taina Sfintei Euharistii. Icosul al 11-lea Asemeni lui Melchisedec preot în împărăţia cea preoţească din cer şi să aduci neamul cel sfânt Domnului te-ai nevoit. părinte al călugărilor! Condacul al 11-lea Sfinte Pahomie. pentru că „Cel ce seamînă în Duhul în Duh va secera viaţa veşnică“. fiindcă pe demonul trufiei prin smerenie l-ai nimicit. un neam ales de cuvioşi din monahi la cer cu ale tale sfinte rugăciuni s-a ridicat. iar noi spre a urma Calea Ta vom cânta: Bucură-te.ispitele aduse de ei te-ai despărţit. sfinte Pahomie. fiindcă aşa cum se naşte lumina din soare. sfinte Pahomie. de lume te-ai despărţit. de toate pentru Domnul te-ai lepădat şi luându-ţi crucea L-ai urmat. Bucură-te. sfinte Pahomie. desăvârşirii şi înfierii cu multă râvnă le-ai împlinit. fiindcă asemenea cu Melchisedec. puterea rugăciunii ai dobândit. în pustie te-ai retras. sfinte Pahomie. de aceea poruncile mântuirii. cu pâine şi cu vin. când botezul călugăriei l-am luat. care preoţia cea veşnică o avea. fiindcă părinte al călugărilor ai fost şi cu veşmântul de har al Domnului pe ucenicii tăi i-ai îmbrăcat. sfinte Pahomie. sfinte Pahomie. fiindcă Cuvântul în sufletul tău a intrat. de lume. fiindcă. Bucură-te. 275 .

fiindcă să ne îmbrăcăm veşmintele lepădării de sine şi să ne ducem crucea neamului cea nebăgată în 276 . care trăiesc ca morminte văruite te-ai rugat. fiindcă ţie cheia cunoştinţei Împărăţiei Cerurilor ţi s-a dat. sfinte Pahomie părinte al călugărilor ! Condacul al 12-lea Smerita cugetare. fiindcă nevoinţele ziditoare de suflet le-ai arătat. fiindcă pentru monahii. vederea adâncului pierzaniei. cunoaşterea darurilor duhovniceşti şi a rânduielilor dumnezeieşti ai dovedit. fiindcă darurile milei în ascuns să le aibă. care este odihna sufletului. Bucură-te. ai aflat. ca deprindere dumnezeiască a sufletului. sfinte Pahomie. în inima ta le-ai ascuns. tainele cele dumnezeieşti. Bucură-te. prin care Domnul Iisus Hristos în tine şi în monahii cei adevăraţi a venit şi a trăit. Bucură-te. pe monahi i-ai învăţat. aripi ţi-a dat. de aceea monahii de pretutindeni te-au lăudat: Bucură-te. de curăţia inimii te-ai îngrijit. tămâia şi smirna rugăciunilor tale îngerii la cer au purtat şi desăvârşirea. glasul minţii cel tăcut ai avut. în care a căzut neamul omenesc ţie Domnul ţi-a dăruit. Bucură-te. trăirea cuvintelor Sfintei Evanghelii. de aceea de o viaţă îngerească pe pământ te-ai învrednicit. sfinte Pahomie. fiindcă darul de smerită cugetare te-a încununat. Bucură-te. fiindcă amăgirile duhului înşelăciunii nu teau înşelat. viaţa întru Hristos ai petrecut. fiindcă să trecem printre cursele demonilor şi duşmanilor cu ale tale rugăciuni ne-ai ajutat. fiindcă rădăcinile păcatului făţărniciei le-ai scos şi aruncat. Bucură-te.Bucură-te. fiindcă smerenia cea adevărată. Bucură-te. deplin călugăr ai fost şi desăvârşit ca să-ţi cântăm: Aleluia! Icosul al 12-lea Rugăciunea ca dar a lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te.

Curăţeşte-ne de toate greşelile noastre ca să aducem roada Ta. Fă din noi Împărăţia Ta cea preoţească şi neamul Tău cel sfânt. părinte al călugărilor! Condacul al 13-lea Inelul cel sfânt al logodnei cele veşnice l-ai purtat. Fă să sporească mereu dragostea noastră pentru Tine şi neamul Tău. smereniei şi iubirii. în inima ta Adevărul ca o flacără a ars neîncetat iar noi ţi-am cântat: Aleluia! RUGĂCIUNEA MONAHILOR Aleluia! Slavă Ţie. Ajută-ne să-i întoarcem la Tine pe cei rătăciţi şi păcătoşi. să îndreptăm greşelile greşiţilor noştri. Dăruieşte-ne aripile nădejdei. peste tot cerul şi pământul. Vino în Biserica Ta din inimile noastre: Fă din noi neamul Tău cel preoţesc. care să ne înalţe în Împărăţia Ta. Tatăl nostru. Scrie numele nostru în Cartea Vieţii. înţelepciunea şi mijlocul. să uităm. Ocroteşte-ne pe noi cu ai Tăi îngeri de orice ispită. Dăruieşte-ne un loc şi un nume nou în viaţa cea veşnică din Împărăţia Ta. Te iubim şi Te rugăm adună neamul nostru la Tine în ceruri. Fă pentru poporul român cel blând cerul şi pământul Tău cel nou. Dă-ne să cântăm iubirea şi slava Ta în Împărăţia Ta. la Cina cea de Taină Domnul te-a chemat. prin Poarta de Lumină a Bucuriei ai intrat. aşează domnia Fiului Tău peste ţara şi neamul nostru. Ceartă. leagă şi alungă de la noi pe toţi demonii şi duşmanii. pe scara Sfintei Cruci ai urcat. harul într-un veşmânt de raze te-a îmbrăcat. prin noi şi pentru noi voia Ta cea părintească. Pogoară asupra noastră harul Duhului Tău cel Sfânt. credinţei.seamă. peste Biserica Ta Luptătoare şi Biruitoare. prin care să iertăm. 277 . ca toţi monahii ne-ai îndemnat. Dăruieşte-ne puterea. Fă să rodească în noi sămânţa darurilor Tale. Bucură-te. sfinte Pahomie. Fă să se facă în noi.

de eliberat de grijile lumii. ca să alergăm pe Calea. 3. Doamne. spre desăvârşirea şi înfierea cea sfântă şi dumnezeiască. ca să devenim rugători neîntrerupţi pentru noi şi pentru fraţii noştri. de aceea cu iubire Te-am urmat.RUGĂCIUNE PENTRU TAINA SUFLETULUI DE MONAH 1. Doamne. să Te cunoaştem. fiindcă în demnitatea de slujitori ai Duhului Sfânt neai ridicat şi voia Tatălui Ceresc am ascultat. Iisuse Hristoase. 278 . de războiul cu lumea şi cu trupul. de slavă. care aruncă spinii de ură şi aduce o cunună a sufletului în războiul cu gândurile. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne Taina sufletului de monah. să-Ţi aducem cântări de laudă. ca să facem dăruirea unică. să fim flăcări de iubire. 2. Doamne. Dăruieşte-ne aripile îngereşti odată cu mantia şi sandalele râvnei. să ne chemi şi să ne aduci tot mai aproape de Tine şi întru Tine. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne Taina sufletului de monah. să auzim glasul Tău. de războiul cu demonii. Aleluia! Slavă Ţie. Aleluia! Slavă Ţie. Aleluia! Slavă Ţie. încât să ne putem de Tine apropia. să ne eliberezi de sclavia necesităţilor omeneşti. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne Taina sufletului de monah. de iubire. îngeri în trup. rasa de raze a Duhului Sfânt şi dulama ca veşmânt de nuntă cerească. Adevărul şi Viaţa întru Tine. ca haină îngerească. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. de mulţumire. să avem darul rugăciunii minţii în inimă. pururea în slujba Ta.

ACATIST PENTRU TAINA PREACUVIOŞILOR PĂRINŢI 279 .

280 .

le-ai dat. preacuvioşilor Paisie cel Mare. preacuvioşilor Antonie cel Mare. Teofan. viaţa în peşteri. Magnu. ci temeţi-vă de cel ce poate ucide şi trupul şi sufletul” a însemnat grija pentru viaţa cea veşnică. Nifon. în rugăciune au trăit. ca fericitul Evarest în 281 . pentru cununile cele veşnice aţi pătimit. Duh al Temerii de Dumnezeu. De aceea de sine s-au lepădat. nevoinţe. în nevoinţe. rugăciune. Moise cel depărtat de lume. în post. Ulchian. Cel care viaţa cea îngerească pe preacuvioşii în pustie i-ai învăţat. Menigni. fiindcă pentru preacuvioşii părinţi cuvântul Domnului Iisus Hristos: „Nu vă temeţi de cel ce poate ucide trupul. Onufrie. Varvar. în pace v-aţi săvârşit. Damian. Eusebiu. Salamon Sihastul. Pansemnia. putere ca să treacă peste şerpi şi scorpii. Teofil de la Aton. Iisuse Hristoase. Pafnutie. Bucuraţi-vă. râvna cea sfântă. fiindcă i-ai ocrotit. Cel care frica de moarte adusă de duhul cel trupesc ai alungat. izvorâtorul de mir. căci prin cuvântul Tău au trăit. cu mucenicia inimii pe Domnul L-aţi cinstit şi la Domnul v-aţi odihnit. Nicodim de la Valoped. Doamne. averea cea cerească treptat şi-au adunat.Condacul 1 Slavă Ţie. fiindcă în viaţa cea sihăstrească prin post. Moise. Împărate Ceresc. de aceea inima la Domnul şi-au mutat. Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu. cel pe care glasul Domnului în pustie l-a gonit. Petru Patriciu Leon Pusnicul. Varadat. Te iubim şi Îţi mulţumim. iar noi pentru ei am cântat: Bucuraţi-vă. când în pustie au plecat. i-ai hrănit cu îngerii Tăi. Mihai Maleinul. crucea neamului lor şi-au luat. Pavel Tebeul. iar noi pentru ei ne-am bucurat şi am cântat: Aleluia! Icosul 1 Slavă Ţie. Zevina. Te iubim şi Îţi mulţumim. adică peste demoni şi ispitele lor. Petru din Muntele Atonului. în chilii v-aţi trăit. pentru Domnul în sihăstrie aţi trăit. Teodul fiul lui Nil. Bucuraţi-vă. Polihronie. preacuvioşilor Arsenie cel Mare. fiindcă în pustie v-aţi nevoit. care cu Domnul a vorbit.

Acachie. Bucuraţi-vă. Bucuraţi-vă. Amun. fiindcă în luptele sihăstreşti v-aţi nevoit şi aţi biruit. ca Sfântul Psoe în rugăciune viaţa v-aţi sfârşit. Bucuraţi-vă. ca ava Ioan şi cuviosul Versanufie. fiindcă pe sihastrul Dositei în chinovia ta l-ai adăpostit şi ca părintele Dorotei. la Domnul s-a urcat. pe Domnul L-a urmat. Filotei Careotul. Teona. ereticii nu v-au smintit. Macarie. preacuvioşilor Cosma Zografitul. care mută muntele neamului nostru la cer. Platon. preacuvioşilor Iacov Sihastrul. Maxim Cavsocalivitul. Teodosie din Antiohia.viaţa schimnicească a intrat. preacuvioşilor Puplie. Antioh. cel care pe demoni i-a izgonit şi în pustie s-a nevoit. Grigore Sinaitul. egumenul de la Oronon. Pavel. Andrei. Patapie. fiindcă în pustie aţi locuit. Farmutie. preacuvioşilor Teodor. Grigore din Aton. preacuvioşilor Agapie. Vadim Arhimandritul. Nectarie. cu lanţuri v-aţi legat. Simeon. Bucuraţi-vă. fiindcă în hotarele Mănăstirii Vatopedului sau în pustie aţi sihăstrit şi în cer v-aţi odihnit. Macarie Romanul. de îngerii Domnului v-aţi bucurat când v-au hrănit. Bucuraţi-vă. Marcian. preacuvioşilor Samson. Bucuraţi-vă. Bucuraţi-vă. Sisoe. cu mucenicia inimii în rugăciune v-aţi nevoit. până când la Domnul s-a suit. Achepsima. Antonie cel Nou. fiindcă asemenea cu zece pusnici în peşteri aţi sălăşluit. ca cei fericiţi la cer v-aţi suit. preacuvioşilor Serida. cel care în pustia Mesopotamiei a trăit. cel din Nitria. Pavsilip. care teau urmat şi te-au ascultat la Domnul v-aţi urcat. Forvin. în pace aţi adormit. Condacul al 2-lea Slavă Ţie. Chiril Fileotul. aţi biruit şi în pace v-aţi săvârşit. Luca pusnicul. fiindcă sihăstreşte aţi trăit. Împărate Ceresc. Moise. cel pe care sihaştrii din Egipt ca părinte l-au cinstit. Bucuraţi-vă. Iraclemon. Teofil. Teofan. Duhul Bunei Credinţe. Ioan. egumenul Mănăstirii Gaza. pe cuvioşi când Taina Preoţiei au luat. Antion. Antonin. fiindcă lumea aţi părăsit. Zosima. Cel ce credinţa cea adevărată ca o taină. preacuvioşilor Pimen. Non. Ioan. în peşteri aţi locuit. Chiriac Sihastrul. 282 . Petre Sihastrul.

în ei credinţa cea sfântă neclintită a stat. Ioan Calovul. Iisuse Hristoase. Pancosmie. să sfarme idolii şi templele lor. să ţină Biserica Ta neclintită iscusinţă le-ai dat. din Mănăstirea Studiţilor. pe orfani. Constantin de la Fuvution. fiindcă darul preoţiei lai primit. fiindcă pe Domnul L-aţi slujit. Cel care Taina Preoţiei în mâinile preacuvioşilor preoţi ai aşezat. să-i îndrepte pe cei rătăciţi. 283 . în închisoare ai stat. fiindcă ploaie pe pământ ai dat. mijlocul le-ai arătat. Bucuraţi-vă. ai fost bătut. închis. împăratul Constanţiu te-a surghiunit. Carion. Marcu Trigleanul. Bucuraţi-vă. preacuvioşilor Teodoret. Eladie. preot al Bisericii din Ancira. fiindcă Evroiu te-a hirotonit.de sinagogile satanei i-ai ferit şi apărat. egumenul Mănăstirii Pelechiţi. Arhiereul cel Ceresc. Macedonie. de aceea cu ei am cântat: Aleluia! Icosul al 2-lea Slavă Ţie. i-aţi vindecat şi sufletele lor în mâinile Domnului cu ale voastre le-aţi dat. cu ereticii şi ereziile aduse de demonii ascunşi în secte s-au luptat. şi la Domnul v-aţi odihnit. Nicolae Mărturisitorul. de aceea pe mulţi i-aţi botezat. patriarhul slujitor te-a ridicat. fiindcă egumen şi preot al studiţilor ai fost. cu Sfintele Taine i-ai înarmat. preacuvioşilor Eftimie (voie bună) cel Mare. cu putere de sus i-ai îmbrăcat. când iai hirotonit şi cu putere i-ai îmbrăcat. să-i ajute pe săraci. preacuvioşilor Filotei. Natanael. fiindcă preoţi şi învăţători ai creştinilor aţi fost de Domnul înălţaţi. Avramie. de aceea cu ei am cântat: Bucuraţi-vă. Vasile. fiindcă preot în Antiohia ai fost şi ai predicat. Carterie. chinuit şi în mâinile Domnului sufletul ţi-ai dat. să-Ţi aducă roada cea sfântă putere le-ai dat. la Ostrovul Afusic ai fost alungat şi la Domnul te-ai mutat. Bucură-te. fiindcă sfântul Tarasie patriarhul Constantinopolului te-a hirotonit. nevoinţe şi chinuri aţi suportat şi la Domnul v-aţi înălţat. preacuvioase părinte Teodor Mărturisitorul. putere să alunge demonii. la chinuri ai fost dat. să-i lege pe vrăjitori. Pinufrie. când ai fost eliberat. preacuvioase Macarie. Doamne. Pion. Malh. preot al Bisericii din Smirna. Pitirun. Bucură-te.

Bucură-te. Afrodisie. cu Lumina Lină a Sfintei Slave îi ocroteşti. în rânduielile mănăstirilor le-ai aşezat. Duh al Înţelepciunii. îi vindeci de rănile păcatelor sufleteşti şi trupeşti. de harul rugăciunii harice îi învredniceşti. Bucură-te. trupurile. Vitimion. fiindcă poruncile mântuirii. Teodul şi Daniel Chinoviarhul. Teodosie. Condacul al 3-lea Slavă Ţie. cu minunile tale pe mulţi i-ai uimit. Luminii. turma credincioşilor bine ai păstorit şi la Domnul te-ai odihnit. care se bucură de Adevăr. ispitele trupeşti. Sfinte Grichentie. Cel care eşti dragostea care îndelung rabdă. bătut. cuvântul şi fapta Ta prin monahi le înfăptuieşti. pe Domnul L-aţi slujit şi la Domnul v-aţi suit. fiindcă patriarhul Alexandriei te-a hirotonit şi episcop în Etiopia te-a trimis. preacuvioşilor Eufrosin fiindcă smerit ca bucătar în mănăstire ai muncit şi un loc în rai Domnul ţi-a pregătit. Ioanichie cel Mare de la Olimp. Împărăţiei. Sfinte Tadeu Mărturisitorul. Bucură-te. diavoleşti şi în monahii cei preacuvioşi locuieşti. cuvintele. pe aleşii Tăi în slujbele Tale i-ai învăţat. Coprie. preot al Mănăstirii Efesului. care nu se bucură de nedreptate. 284 . Te iubim şi Îţi mulţumim. Împărate Ceresc. îi miluieşti. preacuvioase Nichifor. Teodor. aruncat şi precum cuvioşii Antioh. cu Darurile Tale cele bogate îi îmbogăţeşti. minuni aţi lucrat şi la Domnul v-aţi mutat. gândurile. Vitalie. Nichifor din Mănăstirea Harsian. iar noi cu ei vom cânta: Aleluia! Icosul al 3-lea Slavă Ţie. sfinţirii. care nu se trufeşte. cu izvorul de apă vie. Agapie. fiindcă asemenea cu Teodor stareţul studiţilor ai fost târât. Cel care tai grijile. lumeşti. înfierii. căci asemenea cu Ştefan din Plachidiane. cu rânduiala cea sfântă să-Ţi dea Ţie sufletele. îi sfinţeşti. iar noi cu ei am cântat: Bucuraţi-vă. Petronie. unde biserici ai sfinţit. toate ale lor cu bucurie au ascultat şi au alergat. care le dă chipul şi asemănarea cu Domnul îi binecuvântezi şi cu trecerea prin Porţile Bucuriei. Grat. desăvârşirii. Iisuse Hristoase. egumenul Mănăstirii lui Filoteu din Muntele Athos. Cel care gândul. Doamne.

Cel care pretutindenea eşti. din casă ai fugit şi în Domnul ai adormit. pe scara Adevărului au urcat. preacuvioşilor Isidor Pelusiotul. iar noi cu ei am cântat: Aleluia! Icosul al 4-lea Slavă Ţie. Doamne. Bucuraţi-vă. fapte strălucite au lucrat. preacuvioase Procopie Decapolitul. prin grija lui Dumnezeu cu bogăţii ai fost dăruit. de aceea pe cuvioşii. căci în pustie ai petrecut. Bucură-te. Te iubim şi Îţi mulţumim. ai mărturisit şi la Domnul te-ai suit. când prin patimi pe Cruce Teau urcat. de aceea averea la săraci ţi-ai dăruit. Te iubim şi Îţi mulţumim. din el au gustat. din care mereu ai dat. care ca un părinte s-a dovedit şi cele ce aveau să fie le-aţi prevestit. Mîntuitorule şi Domn al Vieţii Veşnice. căci puterea de la Tine li s-a dat. Gavriil. Bucură-te. fiindcă în viaţa monahală ai intrat şi ai pătimit. cu privegherea. Iisuse Hristoase. fiindcă Viaţa Ta pentru viaţa noastră Ţi-ai dat. pe săraci şi pe străini i-ai ajutat. care în muntele Pelusion te-ai nevoit. fiindcă glasul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ieşind din sfânta ei icoană ai auzit. cuvioase Mavisma Siriul. fiindcă prin râvna şi rânduiala Ta pe cuvioşii făcători de minuni i-ai învăţat. la săraci ca Filaret Milostivul. Petru Egipteanul. fiindcă asemenea cu părintele Paladie cu postul. Bucură-te. pe mulţi i-au ajutat. Condacul al 4-lea Slavă Ţie. care Te-au urmat. fiindcă vasul de grâu şi vasul cu untdelemn. la mănăstiri aţi slujit unde v-aţi rugat şi în pace aţi răposat. Bucuraţi-vă. mereu pline au stat. Claudiu. Bucuraţi-vă. Fantin. cuvioşilor Amona. Pomul Vieţii Veşnice l-au aflat. Împărate Ceresc. poruncile lui Dumnezeu le-ai făcut. Sfinte Neofit din Mănăstirea Vatoped.fiindcă binecuvântare de la monahi aţi luat. preacuvioşilor Petru Vameşul. cu rugăciunea viaţa v-aţi îmbunătăţit. fiindcă pe Calea Preasfintei Treimi au alergat. fiindcă în timpul bolii Domnul valoarea milosteniei ţi-a descoperit. crucea şi-au 285 .

Teodor din Lavra Sfântului Sava. fiindcă ploile la vreme le-aţi adunat. Mamaut. preacuvioşilor Ioan Psihaitul. fiindcă minuni aţi făcut. Ortisie. fiindcă nevoinţe îngereşti aţi împlinit. Olvian. Sfinte Zotic. Zosima. Teodota. ca Axivie. cu darul de a face minuni i-ai binecuvântat. aşa cum din cer hrană aţi căpătat. Ilie. Ilarion.luat. cele viitoare le-aţi văzut. care fiindcă în sihăstrie a trăit. Ieronim. ca Memon blânzi şi smeriţi v-aţi arătat. pe Sapor împăratul perşilor cu oastea lui i-aţi alungat. Leontie izvorâtorul de mir. Dionisie din Olimp. Petru. cu minuni vrednici slujitori v-aţi arătat. fiindcă pe leproşi i-ai adunat. de harul minunilor v-aţi învrednicit şi v-aţi bucurat. Die. Antim. 286 . Marcu monahul. Pahomie. Chir. din cetatea amoreilor. iar noi cu ei am cântat: Bucuraţi-vă. Aninas. apă aţi izvorât. Bucuraţi-vă. Bucuraţi-vă. Eftimie cel Nou. cuvioşilor Gheorghe cel Nou. Ştefan Savaitul. Zinon. Bucuraţi-vă. Bucuraţi-vă. de catâri sălbatici ai fost legat. Teoclita. Şenutie. Lavrentie. din Muntele Maion. Antioh. pe Arie l-aţi pedepsit şi a murit şi prin Domnul odihna cea veşnică aţi găsit. de aceea la Domnul vaţi urcat. Apolinaria. David din Tesalonic. Iacob din Nisibe. fiindcă sufletele la Domnul vi s-au suit. Papos. Fotas. Ilarion. Varlaam. fiindcă pe Domnul l-aţi purtat. preacuvioşilor Teopemt. Pamvo. Arcadie şi Ioan. Atal. pe Domnul L-aţi slujit şi la cer în pace v-aţi mutat. Atre. Bucură-te. Marcu cel Surd. Vlasie. preacuvioşilor Isihie. Erasm. Ştefan. Andrei cel nebun după Hristos. Atanasie. legile le-aţi apărat. în cuvioşie aţi trăit şi la Domnul v-aţi suit. mădularele ţi-au sfărâmat şi cununa de cuvios ai luat. care minuni aţi săvârşit. preacuvioşilor Simeon din Muntele cel Minunat. preacuvioşilor Onisim. care fiarele a îmblânzit. lăcuste aţi alungat şi la cer v-aţi înălţat. pentru ei aurul împăratului l-ai dat. cuvioşilor Filipic. Hristodul. cu Sfintele Taine îngerul l-a împărtăşit şi la Domnul v-aţi odihnit. preacuvioşilor Onisim. furtuna aţi potolit. Pior. Ştefan. Anuv. Petru Stegaru. Bucuraţi-vă. Naucratie. la Domnul v-aţi înălţat. Bucuraţi-vă. Teodor al Evhaitelor. din Diipiu. Xenofont. Bucuraţi-vă.

Pahomie. Teopempt. ca să ne dea. omul lui Dumnezeu. nevoinţe. Ilarion. când cuvioşilor Tăi. iar noi vom cânta: Aleluia! Icosul al 5-lea Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă făgăduinţa Ta. preacuvioşilor Vendimian. pe mulţi i-aţi ajutat şi ca Teostirict Mărturisitorul în pace aţi adormit. Bucuraţi-vă. moaştele tale vindecări au dăruit. Dreapta Celui Preaînalt. că ne vei da putere peste şerpi şi peste scorpii. Doamne. ai împlinit. de aceea pe demoni i-aţi izgonit. că toate ne vei învăţa. în sărăcie te-ai nevoit. fiindcă fulgerul din cer cu rugăciuni l-aţi coborât şi pe balaur l-aţi omorât. Varsanufie. Mamaut. Bucuraţi-vă. Arcadiu. Ilarion. preacuvioşilor Eugeniu şi Macarie. făgăduinţa Domnului Iisus Hristos că vei veni şi vei rămâne întru noi. Ioan proorocul. Împărate Ceresc. Isihiu. Cel care toate le împlineşti. Bucură-te. fiindcă bolile le-aţi vindecat. Pavel cel Simplu. şi cele sfinte le-aţi rânduit.Condacul al 5-lea Slavă Ţie. Pirghet. Bucuraţi-vă. de aceea demonii îi vei alunga şi darul tămăduirilor ne vei da. hrană le-aţi dat şi Duhul Sfânt întru voi a stat şi a lucrat. cuvioase Alexie. Luca din Elada. preacuvioşilor Ioan Psihaitul. Te iubim şi Îţi mulţumim. şi ca Macarie. fiindcă ascultări. Bucuraţi-vă. puterea de a lega şi alunga demonii. că pentru noi Domnul în cer locuri între fiii Luminii. fiindcă lumea ai părăsit. fiindcă pe orbi i-aţi adunat. Limneu. ne vei aminti. Roman Cilianul. le-ai dat şi cu darul vindecărilor i-ai încununat. Învierii şi Împărăţiei va pregăti. fiindcă de darul vindecărilor v-aţi bucurat. preacuvioşilor Petru din Monovata. fiindcă fiind mâna cea nevăzută a Tatălui Ceresc. de aceea cu ei noi am cântat: Bucuraţi-vă. preacuvioşilor Talasie. Talaleu Mărturisitorul. 287 . Ioan cel din cetatea Lico. rugăciuni aţi săvârşit. Iisuse Hristoase. că pentru noi pământul cel nou şi cerul cel nou le vei pogorî şi se vor schimba. fiindcă pe Domnul L-ai iubit.

Domnul har pe buze ţi-a turnat. cuvioase Simion Metafrast. Dătătorule de viaţă duhovnicească. Condacul al 6-lea Slavă Ţie. Bucură-te. a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. poruncile Legii Iubirii să le împlinească. Te iubim şi Îţi mulţumim. pentru cinstirea Tatălui Ceresc. rugăciuni. Bucură-te. de aceea cu ei am cântat: Aleluia! Icosul al 6-lea Slavă Ţie. să se smerească şi din adâncul inimii pe Domnul să-L iubească. de aceea te-au închis. Sfinte Efrem Siriul. ca sfinţii Afraat. fiindcă în Mănăstirea Hrisopoli te-ai călugărit. să se desăvârşească. cu vedenii Duhul Sfânt te-a luminat. preacuvioase Petru din Galatia. Sfinte Maxim Mărturisitorul. Achepsima. cu multă râvnă cărţi ai întocmit şi pentru sfinţi te-ai ostenit. la Tolas te-ai nevoit. fiindcă prin darul Tău cel minunat şi nespus de bogat.Bucură-te. 288 . fiindcă pe mulţi i-ai tămăduit. cărţi pline de umilinţă ai lăsat. fiindcă să fii monah ai voit. ca să-i ajute pe alţii să se mântuiască. Duhul Sfânt în tine a stat. Iisuse Hristoase. cântece. doctor fără de argint te-ai arătat şi pe mulţi i-ai ajutat. Doamne. cărţi multe ai alcătuit. a tuturor sfinţilor şi Puterilor Cereşti. pentru ca din prisosul inimii cele sfinte să le grăiască. întemeietor al ortodoxiei în Siria te-au socotit. pe ucenic l-ai salvat şi la Domnul te-ai mutat. Chir. Împărate Ceresc. fiindcă pildă de viaţă sihăstrească ai dat. cel care Scara ai scris. de aceea cu ei am cântat: Bucură-te. Logosul întrupat. cântări. pe cuvioşii Tăi i-ai ajutat să scrie cărţi. Cel care pentru noi crucea ai purtat şi pe cruce păcatele noastre le-ai curăţat. icoase. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bucură-te. pe cei plini de Duhul Înţelegerii i-ai binecuvântat. mâna şi limba ţi-au tăiat. pe eretici i-ai lovit. a Împăratului Ceresc. Ioan. minuni ai săvârşit şi în exil ai murit. fiindcă darul ctitoriei de suflete prin cărţi. fiindcă în sihăstrie ai vieţuit. psalmi. mănăstirea din Muntele Sinai ai condus. să se sfinţească. a Ta. preacuvioase Ioan. condace.

Sfinte Clement. în nevoinţe pusniceşti te-ai călugărit. pentru Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pentru toţi sfinţii sau Puterile Cereşti. imne şi cântări spre slava Domnului ai întocmit şi precum Sfântul Cosma scrieri multe ai lucrat. o bucată de hârtie ca s-o mănânci ţi-a dat. Învierii şi Împărăţiei le-ai pregătit. fiindcă din darul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te. mijlocul şi darul de a ridica biserici şi mănăstiri Domnului Iisus Hristos. Bucură-te. cărţi şi cuvinte de suflet ai întocmit şi la Domnul te-ai odihnit. cu eresul luptătorilor contra sfintelor icoane teai luptat. Bucură-te. pentru Tine. iar noi pentru ei am cântat: 289 . fiindcă în muntele Sinaiului te-ai suit. Duhul Adevărului. scriitorul de cântări. fiindcă putere. Bucură-te. Cel care toate le împlineşti. în fapte sfinte ai strălucit. Fiul lui Dumnezeu şi pentru Sfântul Duh. Te iubim şi Îţi mulţumim. Sfinte Luchian. iscusinţă. Sfinte Roman. fiindcă o carte în trei stâlpi şi care cuprinde Testamentul vechi şi nou ai lăsat în Nicomidia. Te iubim şi Îţi mulţumim. Iisuse Hristoase. preacuvioase părinte Atanasie Sinaitul. la cuvioşii sfinţi ai Tăi le-ai dat. fiindcă Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ţie ţi s-a arătat. Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi tuturor sfinţilor spre a dobândi talantul de ctitori şi cununa de slujitori. Sfinte Ioan Damaschin. fiindcă darul sfânt de a ctitori sălaşuri pentru Tatăl Ceresc. preot al Antiohiei.Bucură-te. de aceea o mie de condace ai scris şi multă râvnă în lucrarea ta ai arătat. fiindcă un loc între fiii Luminii. fiindcă făcător de canoane ai fost şi te-ai nevoit şi ca preacuviosul părinte Iosif. aşa cum le-ai făgăduit. Condacul al 7-lea Slavă Ţie. Preasfintei Treimi. ai sihăstrit. cu Tatăl Ceresc şi cu Mângâietorul. Domn al Darului Dumnezeiesc. pentru ca întru cuvioşii purtători de Dumnezeu după făgăduinţa Ta să vii. iar noi cu ei am cântat: Aleluia! Icosul al 7-lea Slavă Ţie. Împărate Ceresc.

Te iubim şi Îţi mulţumim. Ioan Iviritul. Bucuraţi-vă.Bucură-te. cutremur a contenit şi la Domnul s-a suit. aşa cum Atanasie Mănăstirea Meteor a ridicat în Tesalia. sfinte odoare ai dăruit şi în Amoreea ai adormit. aşa cum părintele Simeon cel bătrân două mănăstiri a zidit. izvorâtorul de mir. Bucuraţi-vă. demonii ia izgonit. Bucuraţi-vă. sfinte Ignatie. cel care Mănăstirea Ivirilor din Aton a ctitorit şi cu Gavriil Iviritul. Împărate Ceresc. aproape de Zagora. o obşte a întemeiat şi la Domnul s-a mutat. aşa cum cuviosul Atanasie o biserică Maicii lui Dumnezeu i-a zidit. că din izvorul 290 . Bucuraţi-vă. aşa cum părintele Ioan mănăstire în muntele Rila a zidit şi la Domnul v-aţi odihnit. Bucuraţi-vă. cuvioase Simeon. cuvioase Simeon. cuvioase Ravula. Gheorghe Iviritul. fiindcă Mănăstirea Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan din Athos ai ctitorit. la Domnul s-au suit. cuvioşilor Eftimie cel Nou. şi cum părintele Maron multe mănăstiri a făcut. fiindcă Mănăstirea Simon Petru din Muntele Athos ai ctitorit. preacuvioase Vasilie fiindcă Mănăstirea de la izvorul adânc ai întărit. fiindcă făgăduinţa Domnului Iisus Hristos că întru noi vei veni şi toate ne vei învăţa. Condacul al 8-lea Slavă Ţie. fiindcă ctitor al Mănăstirii Sfintei Treimi să fii te-ai învrednicit. pentru Domnul lăcaş ai pregătit. Cel care mâna cea nevăzută a Tatălui Ceresc eşti şi de aceea în taină toate le împlineşti. Bucură-te. aşa cum Sfântul Hariton o mănăstire pentru Domnul a pregătit. aşa cum fericitul Serghie Magistrul Mănăstirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Nicomidia a întemeiat şi numele de Nichitiat i s-a dat. Bucuraţi-vă. sfinţilor purtători de Dumnezeu Eutimie şi Neofit. fiindcă Mănăstirea Dochiarului aţi ctitorit. sfinte Dionisie. aşa cum Sfântul Ştefan Mănăstirea Hinolacul a întemeiat şi cum arhiepiscopul Sava Mănăstirea Hilandarului a întocmit. ctitorul Mănăstirii Sfânta Treime. Sfinte Gherasim. ce se numeşte Survia. Bucuraţi-vă. fiindcă mănăstiri ai ridicat. fiindcă biserica Sfinţilor Apostoli ai ctitorit.

făcătorul de minuni. Cel care de moartea adusă de păcate ne-ai izbăvit. dar ai fost răpit. în post. îngerul Domnului hrană pentru tine şi cei ce veneau la tine ţi-au adus şi ţi-au dat. preacuvioase Flavian. chinuri ai suportat. fiindcă pe Domnul ca o dăruire unică l-ai slujit şi ca părinţii Atanasie. Ilarion cel Nou. la Tine i-ai primit şi înălţat. fiindcă în tăcere şi singurătate ai stat.cu apă vie vom bea. când crucea şi-au luat. cuvioşilor Chiriac din Apro. din Mănăstirea Palechitului. Fiul lui Dumnezeu. cuvioase Salamon. căci dăruirea unică ai lucrat. de aceea episcopul te-a hirotonit. Afrodisie. cuvioşilor Nichifor egumen al Mănăstirii Midichiei. Eutihie. Valerian. viaţa cea vremelnică pentru viaţa cea veşnică ai dat. Macrovie. Antonie. cuvioşilor Grigore din Acrita. când pe Domnul L-au urmat. Bucură-te. fiindcă dăruirea unică pentru cuvioşii şi aleşii Tăi ai rânduit. la faţă de vom schimba. Leontie. Bucură-te. Bucuraţi-vă. Iisuse Hristoase. fiindcă în chilie te-ai închis. când din Pomul Vieţii Veşnice vom gusta şi viaţa cea veşnică o vom căpăta. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bucuraţi-vă. la cele înalte cugetul ţi-ai înălţat şi după moarte minuni ai lucrat. şi ca Atanasie din Mănăstirea Sfinţilor Petru şi Pavel. de aceea cu darurile tămăduirilor şi minunilor ai fost încununat. Nichifor din Muntele Athos. Mel. Doamne. iar noi pentru ei am cântat: Bucură-te. căci dăruirea unică aţi arătat. când chipul şi asemănarea cu Domnul ni se va da. cuvioase Fostirie. 291 . cu bunătatea Ta cea dumnezeiască i-ai ajutat. o mănăstire ai întemeiat. fiindcă la Roma în rasa călugărească ai fost îmbrăcat. în ea mulţi fraţi sau adunat. pentru că aleşii şi cuvioşii Tăi dăruirea unică Ţie Ţi-au închinat. Bucuraţi-vă. fiindcă în chilie te-ai încuiat şi dăruirea cea unică ai lucrat. în nevoinţe ai trăit. iar noi cu ei am cântat: Aleluia! Icosul al 8-lea Slavă Ţie. Ştefan Mărturisitorul. fiindcă dăruirea unică Domnului i-ai închinat. cu rugăciunea minţii în inimă v-aţi îndeletnicit. aţi fost izgoniţi pentru dăruirea unică şi la Domnul v-aţi mutat.

sfinţire. Sfinte Andrei cel nebun pentru Hristos. şi minuni aţi lucrat. au lucrat ne-am alăturat şi am cântat: Aleluia! Icosul al 9-lea Doamne. fiindcă pe un stâlp timp de patruzeci şi şapte de ani nevoinţe. fiindcă aleşilor şi cuvioşilor. sfinţire. de aceea Sfântul Luca cel Nou Stâlpnicul pe stâlp în post. Bucură-te. ispitele te-au încercat. în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. dar Sfântul Ioan Botezătorul te-a ajutat şi Domnului sufletul ţi-ai dat. creştin te-ai mărturisit şi osânda cu moartea ai primit. de despărţire de lume ai deschis. suferinţe ai îndurat. Te iubim şi Îţi mulţumim. ca semn că noi chipul şi asemănarea cu Domnul am căpătat. rugăciune şi lanţuri a stat. Condacul al 9-lea Slavă Ţie. iar noi pentru ei am cântat: Bucură-te. Sfinte Porfirie. preacuviosul Simeon împreună cu Ioan pusnicul pe calea aceasta au alergat. minuni au lucrat şi la Domnul s-au înălţat. prin porţile Împărăţiei odată cu Domnul neamul cel sfânt şi preoţesc a intrat. Bucură-te. 292 . în haine albe te-ai îmbrăcat. Cel care de la Tatăl Ceresc ai venit şi de toate păcatele ne-ai izbăvit. Cel care icoana Domnului în oglinda conştiinţei noastre o pui. cuvioase Conon. cu Biserica Biruitoare întru Tine le-ai unificat. de aceea ca fecioarele cele înţelepte ca aleşii şi cuvioşii Tăi. Iisuse Hristoase. calea ta Daniel Stâlpnicul a urmat. fiindcă fiind pus să batjocoreşti Taina Sfântului Botez ai strigat: „Botează-te. fiindcă o altă cale de mântuire.Bucură-te. Împărate Ceresc. ca semn că Biserica Luptătoare. pe care Tatăl Ceresc Ţie Ţi i-a dat. iar noi cu cei ce deschiderea unei noi căi de mântuire. fiindcă la Iordan pe mulţi iai botezat. cu darul de a deschide noi căi spre mântuire. Sfinte Simion Stâlpnicul. Porfirie. desăvârşire. desăvârşire i-ai înzestrat ca să aducă neamul Tău cel sfânt şi preoţesc cu puterea harului i-ai îmbrăcat.

fiindcă pentru regii. când minuni ai lucrat. Sfinte Evloghie. Iisuse Hristoase. comoara lor din cer cu îngerii Tăi o agoniseşti. de aceea într-o încăpere te-au închis. Bucură-te. Împărate Ceresc. cuvântul Domnului prin ei îl împlineşti. cu harul Duhului Sfânt îi povăţuieşti. împăraţi. Bucură-te. sfinte părinte Ammun Egipteanul. fiindcă ai deschis calea fecioriei tăinuite şi ca pe o soră soţia curată ţi-ai păstrat. fiindcă cele viitoare le-ai arătat. împăraţii. Bucură-te. de aceea cu ei vom cânta: Aleluia! Icosul al 10-lea Slavă Ţie. Sfinte Gheorghe. purtătorul de Dumnezeu şi făcătorul de minuni. conducători în fruntea neamurilor ca pe David şi Saul i-ai uns. mănăstire ai ridicat şi lucrări multe ai copiat. Doamne. calea lucrării pentru Hristos cea în multe feluri ai deschis. preacuvioase Teofan. Luca cel Nou trupul cu lanţuri de fier şi-a legat. de aceea Domnul de tine s-a îndurat şi te-a iertat. calea ce urcă la cer ai deschis şi binecuvântat. Duhul Sfatului. desăvârşire îi obişnuieşti. pe Mantos l-ai învins. de aceea cu fier te-ai încins şi calea cea nouă a purtării jugului de fier ai deschis. fiindcă în mănăstire ai intrat. fiindcă jugul lui Hristos l-ai luat şi îndurat. Te iubim şi Îţi mulţumim. cu faptele de mântuire. prin ei rodul Tău cel sfânt îl agoniseşti.Bucură-te. voievozi. pe treptele scării ce duce la cer îi sprijineşti. preacuvioase Benedict. cu darul Sfintei râvne îi îmbogăţeşti. cu tăcerea de aur îi înveţi. fiindcă ai deschis calea primitorilor de străini. de la ei ispitele le îndepărtezi. Bucură-te. Cel care prin cumpătare pe cei ce conduc ca pe Îngerii Stăpânirilor îi conduci. Domn al Cerului şi al Pământului. sfinţire. De aceea ca regi. la cer să urce i-ai ajutat. cu putere i-ai încins. îngeri de pază lângă ei rânduieşti. Condacul al 10-lea Slavă Ţie. de aceea împreună cu ei vom cânta: 293 . voievozii şi conducătorii neamurilor împlineşti cuvântul Tău: „Unde este averea voastră este şi inima voastră”.

bolnavi. Bucură-te. Bucură-te. Duhul Tăriei. tot aşa între apostoli lucrarea ta s-a socotit. Bucură-te. Bucură-te. preacuvioase Toma din Maleo. împărate Teodosie cel Tânăr. fiindcă semnul crucii scris cu stele: „In hoc signo vinces”. vieţuirea schimnicească ai preţuit. fiindcă fiind ca preacuviosul Ioasaf fiul împăratului Indiei Avenir şi ca preacuviosul Titoe în pace la Domnul odihna cea veşnică aţi găsit. fiindcă ocrotitoarea ortodoxiei ai fost. fiindcă voievod ai fost. Condacul al 11-lea Slavă Ţie. săraci i-ai ajutat. de milostenii şi minuni te-ai învrednicit şi la Domnul teai suit. rugător ai devenit şi la Domnul te-ai suit. prin Edictul de la Milan ai dat. soţia împăratului Leon. Împărate Ceresc. fiindcă pentru Domnul ai trăit. împărăteasă Teodora. fiindcă biserici ai zidit. Sinodul de la Niceea l-ai adunat. pe Maxenţiu l-ai învins. după moartea împăratului Teofil erezia icoanelor ai stârpit. pe Arie l-au condamnat. Sfântă Teofana. pe bătrâni. demonii i-ai izgonit. care în Magnesia cu pace te-ai săvârşit.Bucuraţi-vă. Bucură-te. cetatea Bizanţului ai zidit. fiindcă asemenea cu binecredincioşii împăraţi Iustin şi Teodora pe Domnul L-aţi cinstit şi la El v-aţi odihnit. Pulheria împărăteasa împăratului Marchian. biserici aţi ridicat şi pe Domnul L-aţi cinstit şi la Domnul v-aţi înălţat. Sfânta Cruce aţi aflat. lumea ai lăsat. sfinte împărate Ioan Duca Vatatis cel Milostiv. fecioria ţi-ai păzit. Cel care ne separi de cei ce-şi iau partea lor în lumea aceasta. Bucuraţi-vă. Bucură-te. sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena. împărate Teodosie cel Mare. fiindcă multe fapte de ctitorie şi de sfinţire ai săvârşit şi precum cuvioasa împărăteasă Marciana te-ai nevoit. libertatea creştinilor. ţie ţi s-a arătat. pe patriarhul Metodiu l-ai chemat şi ca împăratul Marcian prin faptele voastre la cer Domnul v-a chemat. Sinodul de la Calcedon l-ai adunat şi ca Plachila împărăteasa la Domnul ai plecat. minuni ai săvârşit. Te iubim şi 294 .

la Sfintele Locuri. Iisuse Hristoase. fiindcă slujba de ostaş ai părăsit. când de lume te-ai lepădat. de aceea aţi fost legaţi. mănăstire ai zidit. cel care ca ostaş ispitele de trei ori le-ai alungat. bătuţi. Teofil. de aceea între luptătorii Lui te-a luat. Sălaşul Tatălui Ceresc. cu puterea Ta pe luptătorii Domnului îi pregăteşti. cu inima curată pe Domnul L-ai slujit cu adevărat. Cleonic. într-o peşteră te-ai retras. Sfântul Cleonic statuia Artemidei a dărâmat. preacuvioase părinte Petru. Bucură-te. Eutimie. al Fiului cel Iubit. fiindcă ostaş curier împărătesc ai fost. de aceea cu ei vom cânta: Aleluia! Icosul al 11-lea Slavă Ţie. Bucuraţi-vă. cuvioşilor Teoctist. sfinţilor Vasian. Bucuraţi-vă. iar noi pentru ei vom cânta: Bucură-te. fiindcă prin Lumina Lină a Sfintei Slave chipul şi asemănarea cu Domnul Iisus ne dăruieşti. pentru sfintele icoane v-aţi luptat şi minunile le-aţi lucrat. din ei oastea Ta cea cerească pentru ziua venirii Tale cu multă grijă o aduni. îi instruieşti. ca o împărăţie preoţească şi ca un neam sfânt le înfăptuieşti. biruinţa Domnului în taină o săvârşeşti. Bucură-te. în pustie ai postit şi te-ai nevoit şi la Domnul ai adormit. fiindcă ostaşi şi rude cu Sfântul Teodor Tiron aţi fost. Fostirie. preacuvioşilor Pahomie Tavenisiotul (cel Mare). la mănăstirea Dafnes te-ai aşezat. la Mănăstirea Sfântului Foca te-ai nevoit şi pe Domnul L-ai cinstit. în spiritul de jertfă îi creşti. Doamne. Bucuraţi-vă. pentru că ostaş şi mare spătar ai fost ridicat. ca Sfântul Dalmat în mănăstire ai intrat. adâncul Adevărului în inima noastră mereu îl sporeşti. Cel care pe luptătotii Tăi îi alegi. Domn al Oştirilor Cereşti. răstigniţi şi viaţa pentru Domnul aţi trăit. sfinţilor Eutropiu. fiindcă pentru dreapta credinţă aţi luptat şi eresurile le-aţi curmat. pentru ca la momentul Parusiei pe cei răi să-i pedepseşti.Îţi mulţumim. în Laodiceea. preacuvioase Zenon. Bucuraţi-vă. Vasilise. cu rugăciunea de isauri ai scăpat şi la Domnul te-ai mutat. în mănăstire ai intrat. Teofan. în pustie te-ai sălăşluit. în Attalia. ca Sfântul Ioan ostaşul. 295 . cuvioase Nicolae. de aceea de moarte ai scăpat.

Bucură-te, cuvioase Lazăr Zugravul şi Mărturisitorul, fiindcă împotriva eresurilor nestorienilor, eutihienilor, discorenilor te-ai luptat şi multe necazuri şi nevoinţe ai înfruntat. Condacul al 12-lea Slavă Ţie, Împărate Ceresc, Duhul Înţelegerii, Cel care sămânţa Adevărului în noi o sădeşti, Cel care sfinţeşti şi alungi rătăcirile, sectele, falsurile, înţelegerile greşite aduse de demonii teologi, de apostolii lui Anticrist, cei care pentru bani, funcţii, cu făţărnicie pe mulţi i-au înşelat şi în iad sufletele le-au aruncat. De aceea prin înţelegerea cea dumnezeiască a Cuvântului lui Dumnezeu monahiile, cuvioasele, conduse de episcopi, duhovnici, preoţi, în neamul preoţesc şi în împărăţia cea cerească au intrat, căci le-ai binecuvântat şi neclintit în ele ai stat, iar noi pentru ele am cântat: Aleluia! Icosul al 12-lea Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care prin cuvioasele Tale, înţelepciunea ca o vie plină de rod ai cultivat, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă dreapta credinţă în inimile, sufletele, minţile cuvioaselor ai aşezat, dintre ele îngerii pentru Împărăţia Ta cea cerească ai ridicat, iar noi pentru ele am cântat: Bucuraţi-vă, cuvioaselor Eufrosina, Pelaghia, Anna (Eufimian), Maria, fiindcă în mănăstiri de călugări aţi intrat, v-aţi nevoit, firea femeiască v-aţi tăinuit, când adevărul s-a aflat de multă cinste v-aţi bucurat, căci ca Anastasia şi Teodora multe aţi pătimit, dar de Domnul nu v-aţi despărţit. Bucuraţi-vă, cuvioaselor Teodora, cea care cu lanţuri teai legat, Atanasia, Elisabeta, Sofia, Domnina, Tatiana, Domnica, Teoctista Lesvianca, fiindcă în pustie, viaţa cea sihăstrească aţi iubit, şi ca Sofia, Maria Egipteanca v-aţi nevoit. Bucuraţi-vă, cuvioaselor Xantipi, Polixeni, Rebeca, Asclipia, Elisabeta, Teodora, Eupraxia, Domnina cea din Cyr, Evdochia Samarineanca, minuni aţi săvârşit, tămăduiri aţi semănat, fapte sfinte aţi adunat şi la Domnul v-aţi urcat. Bucuraţi-vă, cuvioaselor Melania Romana, Domnina cea din Cyr, Anastasia, Teodora din Tesalonic, Marta, Taisia, cea

296

care într-o chilie s-a încuiat, după ce averea v-aţi dat, în monahism aţi intrat. Bucură-te, preacuvioasa Matroana, fiindcă lumea ai lepădat, în mănăstire ai intrat, la Emesa, la Ierusalim, la Berit, în Muntele Sinai, la Constantinopol ai alergat, pe Domnul L-ai căutat şi în Domnul ai răposat. Bucuraţi-vă, cuvioaselor Eustolia şi Sopatra, căci cele duhovniceşti le-aţi îndrăgit, pentru voi împăratul Mavrichie o casă de rugăciuni a zidit, unde v-aţi nevoit şi îmbrăcând schisma călugărească la Domnul v-aţi odihnit. Condacul al 13-lea Slavă Ţie, Doamne, Pâinea cea coborâtă din cer, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă taina înmulţirii pâinilor prin sfinţii cuvioşi ai lucrat, de aceea la Taina Sfintei Euharistii Trupul Tău în trupurile lor a intrat şi din trupurile lor Împărăţia Ta cea preoţească şi neamul Tău cel Sfânt ai întemeiat, fiindcă în biserica Ta din inimile lor ai intrat şi în ei sufletele celor pentru care ei s-au rugat le-ai adunat, viaţa lor pentru Tine şi-au dat şi toate întru Tine le-ai adunat, pentru că întru Tine toată lumea sfinţilor, pe care Tatăl Ceresc Ţie Ţi i-a dat ei cu râvnă şi cu iubire Ţie Ţi le-a adus şi închinat, pentru ca Tatălui Ceresc să le aduci ca să le desăvârşească, să le primească şi în veci să trăiască.

297

RUGĂCIUNE PENTRU TAINA SFINŢILOR CUVIOŞI Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă taina înfierii sfinţilor Tăi cuvioşi le-ai dat, când poruncile Legii Iubirii: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău”, „Să vă iubiţi unul pe altul”, „Să iubeşti pe aproapele tău”, „Iubiţi pe duşmanii voştri” în ei toate poruncile mântuirii, sfinţirii, desăvârşirii le-ai adunat şi cuvântul Tău: „Cel ce are poruncile Mele, acela este care Mă iubeşte”, întru ei fiinţă a luat, de aceea taina muceniciei inimii întru ei neclintită a stat. Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Domnul cel Tare şi Puternic, Cel care toată puterea în cer şi pe pământ prin jertfa Ta ai dobândit, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă taina muceniciei inimii în sfinţii cuvioşi ai aşezat, fiindcă Ţie toată viaţa lor şi toate sufletele pentru care s-au rugat în ei au adunat şi Ţie Ţi le-au închinat. Această taină a Cuvântului Tău în ei ai pus şi ai lucrat, pentru ei cuvântul Tău: „Iată Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor” venirea Ta întru ei a însemnat şi credinţa care mută muntele neamului nostru în ei ai turnat şi la Poarta Iubirii i-ai aşteptat, fiindcă pe scara iubirii, în iubire, credinţa, nădejdea, răbdarea, smerenia, le-au transformat, fiindcă ei porunca Ta de sine s-au lepădat, crucea neamului nostru şi-au luat şi pe Tine Te-au urmat.

298

ACATIST PENTRU TAINA SFINŢILOR ARHIEREI

299

300

Condacul 1 Slavă Ţie, Tată Ceresc, Cel care împreună cu Fiul Tău cel Iubit şi cu împăratul Ceresc întru noi veţi veni, pentru că în Templul inimilor noastre veţi locui, de aceea Te iubim şi Te rugăm să-i faci pe sfinţii sfinţiţii arhierei după chipul şi asemănarea Ta, a Domnului şi a Sfântului Duh, pentru ca fiind duhuri cu îngerii Tăi în cer pe Calea cea Luminată cu Fiii Luminii să se poată înălţa, în Templul din mijlocul Cetăţii Împărăţiei Tale să poată intra şi cu Arhiereul cel Ceresc slujbele cele sfinte să le poată împlini, ca semn că Împărăţia Ta cea preoţească şi neamul Tău cel sfânt fiinţă au luat, iar noi am cântat: Aleluia! Icosul 1 Slavă Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Arhiereul cel Ceresc, Te iubim şi Te rugăm vino cu Împăratul Ceresc, Duhul Înţelepciunii şi dăruieşte vindecarea minţii şi cugetului sfinţilor sfinţiţilor arhierei, pentru ca toate tainele Împărăţiei să le poată şti, cărţile cele sfinte să le poată citi, slujbele cele sfinte să le poată înfăptui, încât asemenea Îngerilor, Arhanghelilor să Te poată sluji şi în cer rânduiala Ta cea sfântă s-o poată cu vrednicie împlini iar noi vom cânta: Bucură-te, Sfinte Evod, Cel care în Antiohia cea mare episcop ai fost ridicat, predicator vestit al Cuvântului te-ai arătat, de aceea la cer te-ai înălţat. Bucură-te, Sfinte Onisifor, fiindcă episcop al Colofoniei vrednic şi puternic în cuvânt ai fost şi credinţa până la sânge ai întărit, de aceea în cereştile lăcaşuri ai fost primit. Bucură-te, Sfinte Apelie, Cel care în Iraclia Traciei episcop ai fost aşezat şi de aceea asemenea cu sfântul apostol Pavel, ca luminător al Smirnei pe Dumnezeu L-ai slujit şi către Domnul Iisus toată viaţa ai călătorit. Bucură-te, Sfinte Luca, Care arhiepiscop în Laodiceea Siriei ai păstorit şi de aceea sfântul apostol Pavel despre Tine cuvinte de laudă a rostit, când la Domnul în cer te-ai suit. Bucură-te, Sfinte Climent, fiindcă episcop al Sardiei ai fost ridicat, rănile Domnului Iisus Hristos pe trupul Tău le-ai purtat şi către Domnul te-ai dus, când ai răposat.

301

Bucură-te, Sfinte Ipatie, fiindcă episcopul Efesului te-a hirotonit, dar Leon împărat capul de piele ţi l-a despuiat, icoanele pe capul tău le-a ars, barba cu smoală ţi-a uns, prin cetate te-a purtat şi al Zirolaf te-au înjunghiat. Apoi la câini împreună cu preotul Andrei te-au dat. Bucură-te, cuvioase Meletie, episcopul Ciprului, care pe Domnul L-ai mărturisit şi între arhiereii Săi te-a primit. Bucură-te, Sfinte sfinţite Foca, făcătorul de minuni, fiindcă porumbelul Duhului Sfânt pe cap cunună ţi-a aşezat şi omeneşte a grăit că paharul muceniciei trebuie să-l bei, căci deja era amestecat, de aceea împăratul Traian prin sabie şi foc te-a martirizat. Bucură-te, Sfinte sfinţite Antim Ivireanul, cel care mitropolit al Ţării Româneşti ai fost ridicat, poporul cu multe învăţături l-ai adăpat, cărţi multe ai lăsat, de aceea turcii te-au chinuit, capul ţi-au tăiat şi în apele Tungiei (Mariţa) te-au aruncat. Bucuraţi-vă, sfinţilor arhiepiscopi şi patriarhi ai Constantinopolului: Nifon, Melodie, Anatolie, Ştefan din Amasia, Mitrofan, Nichifor, Nicolae, Calinic, Alexandru, Calist, fiindcă dreapta credinţă aţi păstrat şi v-aţi încununat. Bucuraţi-vă, sfinţilor patriarhi: Evloghie, Narcis, Alexandru, Chiril, Alexandru, Andrei, fiindcă pe Domnul L-aţi slujit, L-aţi mărturisit şi la Domnul v-aţi suit. Bucuraţi-vă, sfinţilor episcopi şi papi ai Romei: Ştefan, Favie, Xist, Apolinarie, Vitalie, Liverie Mărturisitorul, fiindcă să urcsţi în cetatea cea cerească v-aţi învrednicit. Condacul al 2-lea Slavă Ţie, Tată ceresc, Atoatefăcătorule, Cel care pară de foc pe slujitorii Tăi i-ai făcut, de aceea Te rugăm, fă din Bisericile Tale Ortodoxe Corăbiile de lumină, care peste marea de foc şi peste apele de sus sufletele de lumină ale neamului nostru să le poată purta, când la sfârşitul veacurilor toate sufletele se vor încerca, iar noi în slujba Ta vom sta şi vom cânta: Aleluia!

302

Icosul al 2-lea Doamne, Iisuse Hristoase, Lumina Lumii, Te iubim şi te rugăm, împlineşte făgăduinţa Ta, că vei trimite pe Mângâietorul, Duhul Înţelepciunii, Care ca o iubire fără margini peste noi Lumina Lină să o poată revărsa, prin Poarta Iubirii în Împărăţia Ta cea cerească sfinţii arhierei să poată intra, iar noi vom cânta: Bucură-te, Sfinte sfinţite Grigorie, Cel care ca episcop în Armenia multe minuni ai lucrat, biserici ai ridicat, într-o groapă cu fiare şi târâtoare ai fost aruncat, cincisprezece ani împăratul Tiridat te-a chinuit, de aceea a înnebunit, dar pe tine Domnul în pace te-a mutat, când ai răposat. Bucură-te, Sfinte Anania, Cel care în cetatea Damasc şi Elevteropole multe vindecări ai făcut, episcop sfinţii apostoli te-au hirotonit, cu vine de bou guvernatorul Luchian te-a bătut, te-a strujit, cu făclii te-a pârjolit şi cu pietre te-au omorât. Bucură-te, Sfinte Dionisie Areopagitul, fiindcă de sfântul apostol Pavel ai fost botezat şi hirotonit episcop, multe cărţi ai izvodit, de aceea multe minuni ai săvârşit şi la Paris capul ţi s-a tăiat şi în mâinile Catulei l-ai aşezat. Bucură-te, Sfinte Ioan Hozevitul, fiindcă episcop al Cezareii ai fost, de la rătăcire Domnul te-a întors, în peşteră ai stat, cu rugăciunea duhurile necurate le-ai alungat, ca apiscop al Cezareii, îngerul pe Marcian ţi l-a adus când în pustie te-ai aşezat, apoi multe vindecări ai făcut, ape ai izvorât, ploi ai chemat, semne multe ai arătat. Bucură-te, Sfinte Ierobei, episcopul Atenei, fiindcă sfântul apostol Pavel te-a hirotonit la Adormirea Maicii Domnului căutările le-ai început, în toate ai fost priceput. Bucură-te, Sfinte Cosma Aghiopolitul, episcopul Maiumei, fiindcă Sfântul Ioan Damaschinul te-a luat şi te-a crescut, de Ioan patriarhul Ierusalimului ai fost hirotonit şi la Domnul cu rod bogat să te duci te-ai învrednicit. Bucuraţi-vă, sfinţilor Nectarie, Arsachie şi Sisinie fiindcă ca patriarhi ai Constantinopolului turma cea cuvântătoare bine aţi păstorit. Bucură-te, Sfinte Iason, fiindcă episcop al Damascului să fii te-ai învrednicit şi ca sfântul Teodot episcopul Efesului în pace te-ai săvârşit.

303

sfinţilor episcopi: Alexie. episcopul Edesei. Elisaveta. Patrichie al Prusei. pentru ca să fim slugile vrednice. fiindcă la Oxirinh ai fost surghiunit şi la Aradon unde ai plecat şi azi minuni în urmă ai lăsat. fiindcă de sabie te-ai săvârşit. fiindcă pe Domnul L-aţi slujit şi la El v-aţi suit. Condacul al 3-lea Slavă Ţie. Intră în bucuria stăpânului tău” şi prin porţile Împărăţiei cu Domnul să putem intra. Bucuraţi-vă. al Bitaniei. fiindcă prin fapte bune în Egipt. Antinoghen al Pidahtoeii. Tebaida. care au candelele inimilor aprinse şi pe Domnul priveghind L-au aşteptat. Bucură-te. Mihail Mărturisitorul al Sinadelor. pentru ca să auzim Cuvântul Tău: „Bine slugă vrednică şi credincioasă. Te iubim şi Îţi mulţumim. Antipatru. care ca şi fecioarele înţelepte. Atoatefăcătorule. Augustin al Hiponiei. mulţi văzând minunile tale s-au creştinat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Sfinte Averchie. Bucuraţi-vă. Bucură-te. peste puţine ai fost credincioasă peste multe te voi pune. Fenicia ai strălucit. Apolon. De aceea Te rugăm 304 . Eusebie al Samosatelor. Sfinte Mnason. Iisuse Hristoase. fiindcă episcop fiind pe mulţi i-ai botezat. episcopul Ierapoliei. Bucură-te. episcopul Ciprului. Cel care eşti Cuvântul lui Dumnezeu. sfinţilor episcopi: Avda şi Avdeis ai Ierusalimului. sfinte Vars. Teodota şi Glicheria capul ţi s-a tăiat. când la sfârşitul veacurilor toate tainele Împărăţiei ni se vor arăta şi vom cânta: Aleluia! Icosul al 3-lea Slavă Ţie. de aceea împreună cu Ieraclie ostaşul şi cu Ana. fiindcă prin Fiul Tău Cel Iubit taina talanţilor ne-ai descoperit. fiindcă taina Duhului Sfânt pentru noi ai descoperit că toate din adâncul fără limită al Tatălui Ceresc şi al Tău le ia. Trifilie. fiindcă darurile Duhului Sfânt asupra voastră au venit şi cu ele pe mulţi i-aţi îmbunătăţit. Tată Ceresc. Doamne. Filonid al Curiei. al Vostrilor. al Lencusiei. Sfinte Alexandru. fiindcă multe minuni ai săvârşit şi dreapta credinţă ai propovăduit. Chiril al Gortineii.Bucură-te.

ucenicul sfântului apostol Petru. la Domnul v-aţi odihnit. Sfinte Teodor. Sfinte Firmilian. spre deosebire de sfântul Nicandru. Sfinte Procul. care în muntele Atonului a sihăstrit. care cu preotul Ermen au fost băgaţi într-o groapă şi acoperiţi cu pământ. Bucură-te. Sfinte Ioan. pe săraci i-ai miluit şi la Domnul te-ai suit. la Ierusalim ca ucenicul Amonie al lui Antonie ai zăbovit. care de sabie te-ai săvârşit. încât cununa de mucenici au primit. pentru că rodul cel bogat se împlineşte în taină într-un timp îndelungat. chinuit şi prin sabie viaţaţ ta s-a sfârşit. fiindcă pe Domnul. aşa cum cuviosul Macarie. minuni ai făcut. Bucură-te. Bucură-te. iar pe Aitala l-au spânzurat şi l-au bătut până a murit. Sfinte Acheprima. de aceea stolnicul Andrahoshar cu toiege de trandafir tea bătut şi apoi te-au bătut până te-au ucis. şi cu sfântul Iosif patriarhul Constantinopolului. căci episcop la Anita ai fost.dăruieşte-ne dragostea care îndelung rabdă. ca o lumină ai strălucit. cu sfântul Marcian. cu fulgerul din cer pe episcopul eretic l-ai uscat. Sfinte Grigorie. Bucură-te. Bucură-te. pierirea cu urgie a cetăţii de către împăratul perşilor ai proorocit. pe conducătorul cetăţii l-ai vindecat. pe Iosif l-au spânzurat şi cu pietre l-au ucis. Bucură-te. de aceea cu Iacov preotul ai fost prins. episcopul din Cipru. L-a mărturisit. dar Vasilisc împreună cu doi ucenici te-a ucis. episcopul Cezareii Capadociei. fiindcă patriarh al Constantinopolului ai fost şi sufletele credincioşilor le-ai îndrumat ca să-şi găsească al lor rost. cu sfântul Atanasie patriarhul Constantinopolului. ca şi Pavel. arhiepiscopul Constantinopolului. episcopul Mirelor. episcopul Siracuzei. de aceea cu sfinţii ierarhi am cântat: Bucură-te. 305 . pe care Leon împăratul l-a bătut cumplit. Bucură-te. Sfinte mucenice Mil. căci episcop fiind pe mulţi la dreapta credinţă i-ai îndemnat. fiindcă prin Ghenadie episcopul ai fost episcop hirotonit. episcopul Arghiriei. toate cele sfinte le-a sporit. arhiepiscopul Alexandriei. Sfinte Ioan Milostivul. fiindcă fiind arhiepiscopul Alexandriei.

Sfinte Ioane Gură de Aur. De aceea să cerem cele ale Împărăţiei Cerurilor am cutezat şi împlinirea rugăciunilor noastre cu credinţă. de aceea neamul nostru credinţa ortodoxă a păstrat. episcop al Constantinei ai fost hirotonit. de aceea pentru ei am rostit: Bucuraţi-vă. care tăiat prin sabie te-ai săvârşit. balauri ai omorât. sfinţilor mucenici şi episcopi: Irineu al Sirmiului căruia capul ţi-au tăiat. Bucuraţi-vă. cu evlavie şi cu îndelungă răbdare am aşteptat. Doamne. în Constantinopol patriarh ai fost hirotonit. Te iubim şi Îţi mulţumim. Eusebiu al Samosatelor. Olivian al cetăţii Ancu. morţi ai înviat şi alte minuni ai făcut. deşi toate neamurile şi sinagogile satanei peste noi năvală au dat. Sfinte Martin.Bucură-te. fiindcă pe vrăjmaşi i-ai învins. Astie al Dihariei. de Eudoxia împărăteasa ai fost izgonit. Domn al Cerului şi al Pământului. Dorotei al Tirului. Atoateziditorule. a răsădit. 306 . sfinţilor mucenici şi episcopi: Terapont al Sardiei. fiindcă patriarhi ai Constantinopolului v-aţi învrednicit a fi şi crucea ortodoxiei aţi purtat şi la Domnul v-aţi urcat. Irineu al Lungdunului. primeşte în Templul Tău cel Ceresc pe sfinţii arhierei. care cu Hariton şi Neofit ai fost tăiat şi cununile le-aţi luat. care pentru Tine au trăit şi s-au jertfit. Tată Ceresc. fiindcă pe Domnul L-ai mărturisit. căci pe Domnul L-ai îmbrăcat şi fiind flămând L-ai hrănit. fiindcă viaţa pentru Domnul v-aţi dat şi Domnul la El v-a luat. sfinţilor Maxim. Bucuraţi-vă. unde sufletul la Dumnezeu ţi l-ai dăruit. Chiril. dar noi am răbdat şi am cântat: Aleluia! Icosul al 4-lea Slavă Ţie. Iisuse Hristoase. Condacul al 4-lea Slavă Ţie. în noi credinţa. Te iubim şi Te rugăm. care să mute muntele neamului nostru la Tine. fiindcă în Antiohia dascăl a luminii ai fost. la Cucuzo în Armenia. Atanasie. Ghenadie. fiindcă prin Fiul Tău cel Iubit ne-ai poruncit: „Cereţi cele ale Împărăţiei Cerului şi celelalte se vor adăuga vouă”. fiindcă făgăduinţa Domnului Iisus Hristos: „Orice veţi cere în numele Meu se va da vouă”. Bucură-te.

Serafie. Bucură-te. în mare te-au aruncat şi apoi capul ţi-au tăiat. episcopul Alexandriei. fiindcă batjocura. sfinţilor episcopi Petru. Solohon. sfinţilor arhiepiscopi Anania. sfinte mucenice Nirsa. Sfinte Amfilohie. episcopul Ganului. fiindcă prin sabie viaţa voastră a luat sfârşit şi la Domnul v-aţi suit. Bucuraţi-vă. Sfinte Teodor. Sfinte Sil. Sfinte Grigorie. fiindcă în Prusa mucenicia ai suferit şi la Domnul te-ai suit. fiindcă episcop al acragantenilor din cetatea Acraganta din ostrovul Siciliei să fii te-ai învrednicit.Bucură-te. Onisim şi Solomon ai Efesului. şi Sfinte Petru. fiindcă cu alţi episcopi şi preoţi în Persia pe Domnul L-aţi propovăduit. fiindcă episcop al Iconiei fiind împotriva lui Macedonie luptătorul împotriva Sfântului Duh te-ai ridicat şi pe împăratul Teodosie să alunge pe eretic lai învăţat. Bucură-te. Serghie şi Pavel monoteliţii te-ai luptat. arhiepiscopul Alexandriei. Bucură-te. Bucuraţi-vă. Teodor. Tedor. episcopul Romei. pentru că pe Domnul L-aţi propovăduit. Bucură-te. Ioan. arhiepiscop al Edesei pentru că năvodul cuvintelor Sfintei Evanghelii cu iscusinţă le-aţi mânuit şi de aceea multe suflete prin voi mântuirea şi-au găsit. bătaia ai suportat. Bucură-te. Bucuraţi-vă. iar Sfântul Petru pe Domnul Iisus cu haina ruptă de Arie ereticul L-a văzut. minuni ai săvârşit şi la Domnul te-ai odihnit. cu ereticii Pir. capetele vi s-au tăiat şi cununile muceniciei le-aţi câştigat. care de sabie teai săvârşit şi Urban al Macedoniei. sfinţilor arhiepiscopi şi mitropoliţi: Ioan mitropolitul Calcedonului. chinul. fiindcă împăratul Domiţian o ancoră Sfântului Clement de gât i-a legat şi în mare l-a aruncat. sfinţilor episcopi Dionisie. Nichifor. 307 . Sfinte Clement. de aceea capul i s-a tăiat şi la Dumnezeu a plecat. Bucuraţi-vă. fiindcă în mâna Domnului sufletele vi le-aţi dăruit. Bucuraţi-vă. fiindcă în Persia episcop la Corint ai trăit şi pentru Domnul te-ai nevoit. Sfinte Gavriil.

ca o funcţie a cuvântului ne-ai descoperit. Sfinte Ambrozie. pe văduve. fiindcă prin cuvântul Tău: „Fără Mine nu puteţi face nimic”. Atoatefăcătorule. Sfinte Spiridon. fiindcă în Prusia mucenicia ai suferit şi în cer la Domnul te-ai suit. fiindcă multe minuni ai făcut. sfinţirii. Sfinte Gavriil. fiindcă Biserica de ereziile lui Arie. pe împăratul Teodosie l-ai oprit şi deosebirea dintre preoţi şi mireni ai stabilit. pe Leon Isaurul l-ai mustrat şi la Domnul ai plecat. căci mucenicia ai suferit şi la Domnul în cer te-ai suit. arhiereu ai fost hirotonit. Adevărul şi Viaţa ne-ai dat. Sfinte Sofronie. taina. ca şi pe diaconul mut. episcopul Mediolanului. Te iubim şi Îţi mulţumim. pe orfani. Doamne. episcopul Polivantului. de împăratul Constantin eliberat. Iisuse Hristoase. Cel care Calea. fiindcă pe săraci. Tată Ceresc. i-ai acoperit şi după multe nevoinţe la Domnul te-ai mutat. în vieţuirea călugărească ai strălucit. desăvârşirii şi înfierii să le trăim cu fapta putere. arhiepiscopul Lidiei. când viaţa ţi-ai sfârşit. arhiepiscopul Serbiei. Bucură-te. pe femeia deprăvată ai dovedit şi pe hoţii care au venit la furat oile i-ai legat. Bucură-te. Sabelie. în temniţă aruncat. dependenţa noastră de Tine ca o binecuvântare ai săvârşit. Bucură-te. înţelegere şi credinţă ne-ai dat. de aceea am cântat: Aleluia! Icosul al 5-lea Slavă Ţie. Sfinte Nicolae. fiindcă nădejdea ascunsă ca o taină în lumina cuvintelor Sfintei Evanghelii ca o scară la cer ai aşezat. Eunomie ai păzit. banii ascunşi i-ai înapoiat. Bucură-te. fiindcă minuni ai făcut pentru poporul pe care l-ai păstorit. Sfinte Ioane. fiindcă multe minuni ai săvârşit. poruncile mântuirii. Bucură-te. pe nedreptăţiţi. chinuit. pe mulţi i-ai ajutat. Bucură-te. de aceea am rostit: Bucură-te.Condacul al 5-lea Slavă Ţie. pe împăratul Constantin l-ai vindecat. apele le-ai pornit şi oprit. Te iubim şi Îţi mulţumim. episcopul Ciprului. pe cei goi i-ai ajutat. de aceea ai fost bătut. episcopul Fanariului. cele viitoare le-ai prezis. 308 . Sfinte Serafim.

Atoateştiutorule. arhiepiscopul Ierusalimului. de aceea toţi sfinţii pentru noi s-au rugat şi să ne sfinţim. fiindcă la botez un stâlp de foc pe capul tău a stat. Sfinte Filogonie. fiindcă patriarh în Antiohia ai fost hirotonit. dar te-ai eliberat. de aceea am cântat: Aleluia! Icosul al 6-lea Slavă Ţie. Tată Ceresc.Bucură-te. din Pomul Vieţii să gustăm voie ne-ai dat. Sfinte Flor. multe minuni cu vrednicie ai lucrat. Timotei episcopul Prusei. Bucură-te. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă numele nostru cel nou îngerii Tăi cu litere de lumină în Cartea Vieţii l-au însemnat. dar Domnul te-a încununat. Tihon al Amatundei. cum să-i cinstim pe sfinţi. Miron. Domn al Slavei. vino Doamne. Iisuse Hristoase. Condacul al 6-lea Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Bucură-te. fiindcă prin Duhul Sfânt. Bucuraţi-vă. ca să se roage pentru noi ne-ai învăţat. fiii argintarului te-au vândut rob. Luminii şi Împărăţiei ne-ai binecuvântat. Bucură-te. Sfinte Modest. să ne mântuim. de aceea am cântat: 309 . fiindcă episcop al Eginei ai fost hirotonit şi turma Domnului ai păstorit. Doamne. căci cu iubire şi credinţă neamul nostru Te-a aşteptat să vii în Slava Ta şi răspunsul cel bun al înmulţirii talanţilor în vistieriile Tale îngerii Tăi l-au adunat. de aceea Sfântul Ioan Gură de Aur te-a lăudat şi te-a fericit. Sfinte Dionisie cel Nou. Cu un loc între fiii Învierii. episcopul Cretei. de aceea în viaţa cea veşnică am intrat şi cu sfinţii Tăi am strigat: „Maran Atha”. fiindcă de puterea voastră pe mulţi i-aţi încredinţat şi pe Domnul l-au urmat. Bucură-te. fiindcă având multă înţelepciune pe eretici i-ai învins şi lucrarea lor ai zădărnicit. Sfinte Ignatie. să ne desăvârşim ne-au ajutat. episcopul Amiasului. patriarh al Antiohiei. sfinţilor episcopi făcători de minuni: Nichita Mărturisitorul. împăratul Traian te-a legat şi la Roma la fiare ai fost dat. fiindcă turma cea cuvântătoare ai păstorit şi la Domnul te-ai mutat ca un fericit.

căci guvernatorii Domeţian. aziluri pentru săraci ai ctitorit şi de mila Domnului te-ai învrednicit. Dometin. apoi împăratul Leon pentru erezia icoanelor la Aton te-a alungat şi apoi la Acrita ai fost închis. Sfinte Teodosie. Sfinte Pavel. dar ai răbdat şi te-ai încununat.Bucură-te. Bucură-te. pe Nectarie l-aţi înfruntat şi la Domnul v-aţi mutat. fiindcă mănăstirea Hilandar ai ctitorit şi Domnului Iisus toate le-ai dăruit. de aceea împăratul Nichifor te-a surghiunit. Bucură-te. fiindcă prin virtuţile tale ai ajuns vestit. la Mănăstirea Filoteu din Athos ai vieţuit şi în pace te-ai săvârşit. de aceea la Domnul în cer te-ai suit. te-a bătut. Sfinte Attic. fiindcă asemeni sfântului episcop Dometian al Melitenei sfinte biserici ai zidit. Saverdot. Alexandru să te întoarcă au încercat şi cu tine s-au luptat. bătut şi de aceea în temniţă ai murit. patriarh al Constantinopolului. Bucură-te. Sfinte Clement. Sfinte Dorotei. Sfinte Marcu Eugenicul. dar împăratul Constantin tea eliberat. Bucură-te. cu fier înroşit în foc te-au ars. care episcop în Trapezunt ai fost hirotonit. episcopul Sardelor. arhiepiscop al Serbiei. Bucură-te. de aceea Liciniu te-a prins. fiindcă ai pătimit. arhiepiscopul Neocezareii. fiindcă Biserica Luptătoare bine ai păstorit. Bucuraţi-vă. Bucură-te. fiindcă prin cărţile. Sfinte Silvestru. papă al Romei. Agripiu. dreapta credinţă aţi apărat. ai fost chinuit. Bucură-te. arhiepiscop al Constantinopolului. pe care leai lăsat. Sfinte Eftimie Mărturisitorul. fiindcă în Efes dreapta credinţă ai apărat şi ca păzitor al Ortodoxiei te-ai încununat. Maxim. Afrodisiu. fiindcă la Niceea pe Arie l-aţi ruşinat. multe şi adânci taine ai explicat. apoi te-au surghiunit. Bucură-te. fiindcă la Niceea pe eretici i-ai înfruntat. Cumvrichiu. 310 . Bucură-te. te-a chinuit. episcopul Ancirei. Lucius. te-au închis. Sfinte Sava. sfinţilor Atanasie şi Chiril. patriarhi ai Alexandriei. Sfinte Teodor. fiindcă dreapta credinţă ai apărat şi Domnul între sfinţii Săi te-a înălţat. iar la Sinodul de la Niceea pe Arie l-ai surpat.

Tată Ceresc. la chinuri aţi fost supuşi. Sfinte Grigore. fiindcă împreună cu Luca diaconul şi Mochie citeţul ai fost prins de dregătorul cetăţii Emesa. Comod. pentru ca la faţă să ne putem schimba. fiindcă izvorul de apă vie al Duhului Sfânt întru noi. Bunul Părinte al Vieţii. fiindcă împreună cu Cvirin episcopul şi cu Felix. dar în pustie te-ai desăvârşit. la chinuri aţi fost supuşi. Rustic. 311 . Doamne. Monagriu. cu un loc între fiii Luminii. Cuvântul lui Dumnezeu. Esculin. cu fiii Luminii şi cu Domnul să putem intra şi să cântăm: Aleluia! Icosul al 7-lea Slavă Ţie. chipul şi asemănarea cu Domnul să le putem avea. Mina. papă al Romei. fiindcă la Cina cea de Taină ne-ai chemat. Arheian diaconul. care împreună cu Hrisi. după Cuvântul Domnului îl izvorăşti. Bucură-te. fiindcă cu Pronia Ta toate cele sfinte ne dăruieşti. cuvântător de Dumnezeu te-ai numit. Bucură-te. Ermis. la fiare aţi fost daţi. Bucură-te. Stirachin. de aceea cu sfinţii arhierei am cântat: Bucură-te. numele nostru cel nou cu litere de lumină îngerii Tăi în Cartea Vieţii l-au însemnat. fiindcă tatăl tău fiind arhiereu al cetăţii Nazians. Maxim preotul. episcopul Calpasiei. Teodor. Atena. Sfinte Ipolit. în veşmântul de nuntă să ne putem îmbrăca şi prin porţile Împărăţiei cu fecioarele înţelepte. Învierii şi Împărăţiei ne-ai binecuvântat. de aceea taina cea adâncă a Sfintei Treimi ai desluşit. Mavru. Savain. arhiepiscopul Constantinopolului. Sfinte Filon. Te iubim şi Îţi mulţumim. Iisuse Hristoase. Olimpiu. ai primit o instrucţie aleasă în Cezareea. Amandin. Cipru. Maxim. Eusebiu. Tribun. Sfinte Silvan. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă asemeni cu Versemen episcopul Edesei din închisoare ai fost scos şi ai mulţumit lui Dumnezeu. Venerie.Condacul al 7-lea Slavă Ţie. Filocalia ai întocmit. dar fiarele să se apropie de trupurile voastre n-au cutezat şi la Domnul aţi plecat. de aceea v-au legat şi în mare v-au aruncat.

cel care ca şi sfântul Avramie episcopul Arvilului. fiindcă atunci când ai rostit: „Vă voi 312 . Sfinte Vucol. dar tu l-ai vindecat. episcopi. care de sabie s-a săvârşit. fiindcă multe aţi suferit şi la Domnul în cer v-aţi suit. Sfinte Partenie. fiindcă pentru Domnul te-ai nevoit şi la Domnul sufletul tău a plecat şi s-a odihnit. Sfinte Aiprion. fiindcă pielea ţi-au jupuit. bolile le-ai tămăduit.Bucură-te. Filagrie. episcopul Pafosului. fiindcă demonii i-ai alungat. cuvioşi. sfinţilor Marcel. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă prin Fiul Tău Cel Iubit. episcopul Smirnei. mucenici. Puterea Ta prin sfinţii apostoli. arhiepiscopul Tesalonicului. căruia capul i-au tăiat. fiindcă pe Domnul L-a mărturisit. prin poruncile fericirilor scara la cer pentru noi ai întocmit şi ca să o urcăm cu îngerii Tăi ne-ai ajutat. tot aşa pe mulţi i-ai ajutat. fiindcă din întunericul rătăcirii pe mulţi i-ai salvat. pe mulţi la credinţă i-a întors şi luminat. Tată Ceresc. ca şi Petru Damaschin episcopul. să te ridici la cer ai putut. episcopul Tavromeniei. Bucură-te. de aceea Porfiriu şi Vaptos s-au creştinat şi la toţi capetele v-au tăiat. Doamne. Te iubim şi Îţi mulţumim. de aceea ighemonului Lucian mâinile i-au căzut. Bucură-te. Iisuse Hristoase. de aceea am cântat: Aleluia! Icosul al 8-lea Slavă Ţie. fiindcă pe demoni i-ai biruit. episcopul Lampasacului. cel care a fost ucis de elini. minuni ai săvârşit. Bucură-te. Sfinte Haralambie. Sfinte Vasile Mărturisitorul. Fiul lui Dumnezeu. ai arătat şi cu darurile Tale i-ai binecuvântat. Bucuraţi-vă. episcopul Siciliei. aşa cum sfântul Macarie. episcopul Ciprului. ca episcop al Melitopolei ai fost hirotonit. cele viitoare leai proorocit. Condacul al 8-lea Slavă Ţie. episcopul Ciprului. când pentru noi ai poruncit: „Fiţi dar voi desăvârşiţi precum Tatăl vostru cel Ceresc desăvârşit este”. prin sfântul botez i-ai luminat şi pe Policarp urmaş ai lăsat. Bucură-te. Cel ce toate cu înţelepciune le-ai făcut. Pangratie.

fiindcă multe minuni ai făcut. duhurile rele le-ai izgonit şi la Domnul te-ai odihnit. părtaş cu mucenicii Victorin. fiindcă ai fost din cetatea ta izgonit. fiindcă în post. rugăciune te-ai nevoit. Sfinte Leon. Teodul şi Agripa. averea la săraci ai împărţit şi de virtuţi te-ai împodobit. Bucură-te. fiindcă multă milostenie ai săvârşit ca şi Evloghie arhiepiscopul Alexandriei. capetele li s-au tăiat. Dorotei. Bucură-te. Bucură-te. arhiepiscopul Antiohiei. aşa cum ai dat sfinţilor episcopi şi de aceea am cântat: Bucură-te. 313 . de o suliţă ai fost rănit. Bucură-te. de aceea în Tracia întru Domnul ai adormit. papă al Romei. Sfinte Eustaţiu. fiindcă asemeni cu sfântul episcop Vlasie al Sevastiei multe minuni ai făcut. fiindcă la Niceea de dreapta credinţă adânc cunoscător te-ai dovedit. fiindcă pe eretici la Calcedon i-ai înfruntat. Bucură-te. episcopul Cataniei. Bucură-te. Bucură-te. cel care a fost surghiunit şi nedreptăţi suferind la Domnul v-aţi înălţat. de aceea sfântului Vlasie împreună cu cele şapte femei. arhiepiscopul Constantinopolului. Sfinte Auxiviu. te-a botezat şi episcop ai fost hirotonit. Bucură-te. arhiepiscopul Constantinopolului. pe mulţi i-ai vindecat. Iliodor fermecătorul l-ai ars şi multe minuni ai făcut. episcopul Solonului din Cipru. patriarhul Antiohiei. fiindcă asemeni cu Flavian Mărturisitorul patriarhul Constantinopolului. Sfinte Filimon. de aceea ai fost nedreptăţit şi izgonit. adică peste demoni şi sinagogile satanei. de aceea multe minuni ai săvârşit. Sfinte Asoosvgapit. Sfinte Meletie. papă al Romei. fiindcă pe mulţi i-ai îngrijit şi luminat. Sfinte Agaton. care le-a luminat. episcopul cetăţii Sinade. episcopul Gazei. fiindcă sfântul apostol Marcu te-a învăţat.da vouă putere să treceţi peste şerpi şi peste scorpii”. Sfinte Antonie. de multe minuni te-ai învrednicit. biserică sfintei Lucia ai ridicat. Bucură-te. Sfinte Anastasie. Sfinte Leon. ca stâlp al Ortodoxiei ai fost şi dogmele cele sfinte le-ai susţinut în chip minunat.

fiindcă asemenea cu Zaharia. iar noi am cântat: Bucură-te. în limbi noi vor grăi / Şerpi în mână vor lua şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma. Bucură-te. cu Vlasiu. în pace te-ai săvârşit. episcopul Amastridei. ai fost ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul. Condacul al 9-lea Slavă Ţie. iar cel ce nu va crede se va osândi / Iar celor ce vor crede le vor urma aceste semne: în numele Meu demoni vor izgoni. fiindcă împreună cu Sfântul Ignatiu. patriarhul Ierusalimnului. ne-ai dăruit.Bucuraţi-vă. episcopul Romei. patriarhul Constantinopolului. care cu fulgerul cuvintelor tale şi cunoştinţa voastră pe mulţi i-aţi luminat. fiindcă Împărăţia Ta cea preoţească şi Neamul Tău Cel Sfânt prin Sfintele Tale Taine le întocmeşti. pe săraci i-ai ospătat şi la Domnul te-ai mutat. peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi”. veşmântul de nuntă şi crucea neamului nostru. papa Romei. de aceea prin Cuvântul Tău. 314 . Sfinte Ioan Scolasticul. Sfinte Gheorghe. când ai rostit: „mergând învăţaţi toate neamurile botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi a Sfântului Duh”. Bucură-te. Pangratie a Tavromeniei. ca s-o purtăm. căci cu putere de sus pe episcopii Tăi i-ai înarmat. de aceea am cântat: Aleluia! Icosul al 9-lea Doamne. Iisuse Hristoase. episcopul Smirnei. dar mărturisind pe Hristos prin foc ai fost ucis. Cel care toate cu Pronia le rânduieşti. purtătorul de Dumnezeu. fiindcă la Constantinopol ai fost hirotonit. şi cu Telesfor. Te iubim şi Îţi mulţumim. sfinte mucenice Policarp. pentru noi Taina Sfântului Botez ai stabilit şi prin această Taină Sfântă înger de pază. Arhiereul cel Ceresc. care în lume ai venit. sfinţilor episcopi: Teodot al Ancirei. Metodie al Patarelor. orfanii şi văduvele leai ajutat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Tată Ceresc. fiindcă prin Taina Sfântului Botez oile de capre le-ai deosebit: „Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui.

sfinţirii. Sfinte Varsos. episcopul Asului din Anatolia. episcopul Apamiei Ciprului. scara Adevărului s-o urcăm prin Tine treaptă cu treaptă în Lumina Lină a Sfintei Slave am păşit şi cu sfinţii episcopi am cântat: Bucură-te. Bucură-te. Tată Ceresc. prin Fiul Tău cel Iubit. fiindcă pe Domnul L-ai slujit şi în Domnul ai adormit. Sfinte Grigore. fiindcă prin Tine asemănarea să o dobândim am putut şi ne-am nevoit. episcopul Gazei.Bucură-te. fiindcă ai adus grâul la Alexandria şi pentru că Timotei pe monahi i-a înşelat. ne-ai învăţat. Bucură-te. sfinte mucenice Righin. desăvârşirii şi înfierii ai rânduit. Te iubim şi Îţi mulţumim. pentru credinţa în Domnul ai fost bătut. care de sabie s-a săvârşit. fiindcă în insula Cipru ai trăit. Te iubim şi Îţi mulţumim. care în pace s-a săvârşit spre deosebire de sfinţii episcopi 315 . episcopul Damascului. cu trestii te-au ucis şi la Domnul sufletul ţi-ai dat. sfinte mucenice Proteriu. episcopul Cirenei. Cel care toate le împlineşti. Condacul al 10-lea Slavă Ţie. Sfinte Porfiriu. arhiepiscopul Constantinopolului. Sfinte Tarasie. Doamne. fiindcă eresurile la Sinodul de la Sardica le-ai stins şi ighemonul Eladei capul ţi-a tăiat. episcopul Scopelor. în închisoare aruncat. mănăstire ai zidit şi la Domnul te-ai suit. chinuit. apoi a fost slobozit şi la Domnul te-ai suit. Sfinte Teodot. Împărate Ceresc. fiindcă pe săraci i-ai miluit. multe minuni ai făcut şi la Domnul te-ai înălţat. Cel care ne-ai făcut după chipul Tău cel dumnezeiesc. Bucură-te. de aceea Te-am lăudat şi am cântat: Aleluia! Icosul al 10-lea Slavă Ţie. Bucură-te. cu poruncile fericirilor ne-ai obişnuit. fiindcă dobândirea asemănării prin poruncile mântuirii. arhiepiscopul Alexandriei. cum să le împlinim ne-ai ajutat. fiindcă pe eretici şi închinătorii la idoli din Gaza i-ai alungat. aşa cum sfântului mucenic Marcel. Bucură-te.

Sfinte Grigore Dialogul. Bucură-te. izvorul amar în dulce l-ai schimbat. fiindcă pe hulitorul sfintelor icoane l-ai înfruntat. căci pe îngerul venit ca nenorocit l-ai miluit. Condacul al 11-lea Slavă Ţie. la masă cu cei doisprezece pe cel de al treisprezecelea. să le desăvârşeşti şi în veşnicie să le dobândeşti. Sfinte Nichita Mărturisitorul. pe bolnavi i-ai îngrijit. fiindcă de marele Tarasie ai fost hirotonit. de aceea multe prigoane cu răbdare ai suportat. Bucură-te. papă al Romei. Bucură-te. minuni ai săvârşit. Capiton. care au fost ucişi ca şi Evghenie. episcopul Apoloniadei. Tată Ceresc. fiindcă pe Domnul L-aţi slujit. Sfinte Teofilact Mărturisitorul. Bucură-te. Bucuraţi-vă. Bucură-te. episcopul Nicomidiei. dar ai revenit din surghiun. Euschimon al Lampsacului. pe văduve şi orfani i-ai ajutat. pe mulţi i-ai vindecat. Alexandru. Sfinte Chiril. fiindcă ereticul Acaciu. sfinţilor episcopi Publiu al atenienilor. Cel care în taină toate le săvârşeşti. a fost trimis la tine ca să te păzească. turma ortodocşilor bine ai păstorit şi în Domnul te-ai odihnit. episcop ai fost hirotonit. fiindcă pe aleşii Tăi cu mari daruri îi creşti pentru ca Împărăţia Ta cea preoţească şi neamul Tău cel sfânt să le împlineşti. fiindcă ucenic al Sfântului Pavel apostolul ai fost. biserici ai clădit. Bucură-te. arhiepiscopul Ierusalimnului. papă al Romei. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă o sută nouăzeci şi nouă de ucenici ai avut. iar noi vom cânta: Aleluia! 316 . la chinuri ai fost pus şi ai suportat. Chiril. deşi a fost depus de Sinodul din Sardica. Agatodor. Vasilevs la Cherson. Bucură-te. căci atunci când scriai un porumbel alb al Duhului Sfânt venea şi îţi arăta. fiindcă împotriva eresurilor ai luptat. Aristobul al Britaniei. Eterie. dogmele ortodoxe le-ai păstrat.Efrem în Sciţia. de aceea capetele vi s-au tăiat. Sfinte Toma. care fiind înger. episcopul Ierusalimului. episcopul Cataniei. te-a alungat din Ierusalim. Elpidie. patriarhul Constantinopolului. de împăratul Leon la Strovilon ai fost surghiunit. Sfinte Viril. Sfinte Nicon. ai răposat şi la Domnul ai plecat.

fiindcă pe Domnul l-ai mărturisit. Bucură-te. episcopul Gangrelor. Bucură-te. Sfinte Eustaţiu. de aceea prin Sfânta Taină a Preoţiei. în prăpastie te-au aruncat. Bucură-te. dar ai fost eliberat şi la Domnul ai plecat. la chinuri. Sfinte Avdas. cu acele lor te-au chinuit. de aceea poruncă iai dat: „Paşte oile Mele”. episcop de Persia. fiindcă pe idoli i-ai dărâmat. fiindcă pe eretici iaţi înfruntat. episcopul Argosului. patriarhul Ierusalimului. Pirionul ai nimicit. o femeie cu o piatră te-a lovit şi ucis. minuni ai săvârşit. Bucură-te. ai fost înapoi chemat şi moaştele tale în altarul Bisericii Sfinţilor Apostoli s-au aşezat. rânduiala cea sfântă lui Deciu i-ai istorisit. fiindcă stigmatele Domnului le-ai purtat. episcopul Aretuselor. Doamne. în mâinile Domnului sufletul ţi-ai dat. 317 . patriarhul Constantinopolului. de aceea în locuri spurcate plin de răni teau aruncat. Bucură-te.Icosul al 11-lea Slavă Ţie. Cel care toate cele sfinte le-ai lucrat. de aceea pe Sfântul apostol Petru l-ai iertat. episcopul Meletinei. fiindcă după ce balaurul l-ai ucis. o Împărăţie preoţească şi un neam sfânt prin jertfa Ta ai câştigat. sfinte mucenic Ipatie. care ca şi Sfântul Ioan. de aceea cei ce te-au ucis de duhurile necurate au fost chinuiţi şi după moarte i-ai vindecat. episcopul Corintului. ai fost şi la Domnul te-ai înălţat. Sfinte Teona. la mănăstirea Amasiei ai fost izgonit. cu miere în soare te-au legat. Sfinte Acaciu Mărturisitorul. episcop al Tesalonicului. Sfinte Pavel. fiindcă de Tine s-a lepădat. fiindcă templul focului. care ca şi Eutihie. iar noi cu sfinţii episcopi porunca Ta am lucrat şi am cântat: Bucură-te. viespiile şi albinele te-au înţepat. Sfinte Marcu. la închisoare ai fost dat. duşmanii lui Dumnezeu te-au înconjurat. de aceea de Izdigherd ai fost omorât. Iisuse Hristoase. după aceea cu andrele te-au înţepat. Bucură-te. episcopul Chiului Bitiniei. fiindcă împreună cu Veniamin diaconul şi alţi mulţi sfinţi în închisoare aţi fost aruncaţi. frate cu preasfinţitul Petru. Arhiereul cel minunat.

fiindcă te-au închis. cel care cu Avdela. prin care schimbarea lumii întunericului. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 12-lea Slavă Ţie. episcopul Atenei. fiindcă pe luptătorii împotriva sfintelor icoane i-ai biruit. Bucură-te. episcopul Mitilenei. Doamne. Fusic şi alţi o mie o sută cincizeci ai fost tăiat. Iisuse Hristoase. papă al Romei. fiindcă pe Nestorie cu hulele lui l-ai ocărât şi împreună cu Chiril multe lucrări de laudă ai săvârşit. Bucură-te. episcopul Persidei. până vă veţi îmbrăca cu putere de sus”. pentru ca Împărăţia Ta cea preoţească şi neamul Tău cel sfânt să le sfinţească. Sfinte Celestin. care hulea pe Preasfânta 318 . voi însă şedeţi în cetate. de aceea cu episcopii am cântat: Bucură-te. Sfinte Vasile Mărturisitorul. Bucură-te. Cel care toate înainte de a fi le-ai ştiut şi le-ai făcut. până când la Domnul te-ai mutat. Bucură-te. Sfinte Leonid. cele sfinte rânduite pentru noi ni le-ai descoperit. de aceea când ai rostit: „Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu.Bucură-te. deoarece cu luptătorii împotriva sfintelor icoane te-ai confruntat şi izgonire ai suportat. Condacul al 12-lea Slavă Ţie. Atoateştiutorule. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă prin Sfintele Taine. Sfinte Gheorghe. Dreapta Celui Preaînalt. fiindcă împotriva eresului lui Nestorie. Sfinte Simeon. cele ale Împărăţiei Tale le-ai agonisit De aceea pe sfinţii episcopi cu putere din cer i-ai încins. fiindcă pe Domnul L-ai slujit şi la el te-ai odihnit. Sfinte Acachie. papă al Romei. Bucură-te. a morţii şi a păcatului în lumină şi sfinţire ai lucrat. te-au surghiunit. multe necazuri ai suferit şi de aceea la Domnul te-ai suit. Sfinte Martin. episcopul Melitinei. Tată Ceresc. episcopul Pariului. multe minuni ai izvorât şi după ce la Domnul te-ai suit. Gotazat. fiindcă porunca Tatălui Ceresc ai ascultat. Te iubim şi Îţi mulţumim.

care ca şi sfinţii Chiril. cu luptătorii împotriva sfintelor icoane te-ai luptat. Bucură-te. Sfinte Terapont. episcopul Ciprului. de aceea la Domnul te-ai odihnit. care spre deosebire de Vasile episcopul Amasiei. episcopul Calcedonului. fiindcă Biserica Domnului nevătămată de sminteli ai păzit şi la Domnul te-ai odihnit. Sfinte Maximian. ai fost răstignit şi al Domnul te-ai suit. patriarhul Constantinopolului. celui orb privirea i-ai redat. episcopul Corintului. episcopul Anastasiopolei. case de rugăciune ai ridicat. fiindcă izgoniri şi multe necazuri de la eretici ai suferit. arhiepiscopul Constandiei Ciprului. cu multe pedepse şi chinuri. Sfinte Atanasie. patriarhul Ierusalimului. capiştile idolilor le-ai dărâmat. fiindcă multe minuni ai săvârşit. episcopul Antiohiei Pisidiei. Bucură-te. izgonire ai răbdat. care de Liciniu a fost ucis. fiindcă minuni ai făcut. 319 . pe Domnul L-ai mărturisit şi la El te-ai mutat. de aceea ai suferit. pe mut l-ai vindecat. Gherman. fiindcă pe demoni i-ai izgonit. ispite şi chinuri ai suportat.Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te. pe Sfântul Gheorghe l-ai văzut şi te-a ocrotit. Sfinte Cosma. Bucură-te. Bucură-te. episcopul Larisei. patriarhul Constantinopolului. Bucură-te. Sfinte Iacob. Sfinte Agapet. fiindcă dreapta credinţă ai apărat. multe minuni ai făcut şi la Domnul te-ai mutat. Bucură-te. Sfinte Atanasie. fiindcă de eretici ai fost surghiunit şi multe rele ai pătimit. papă al Romei. în pace la Domnul s-a odihnit. bisericile le-aţi luminat şi la Domnul v-aţi înălţat. episcopul Ierusalimului. cel care ca şi Ahilie. Bucură-te. multe ai proorocit. tu te-ai nevoit. Sfinte Macedonie. fiindcă pe iudei i-ai izgonit. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Gheorghe Mărturisitorul. Sfinte Teodor Sicheotul. Epifanie. cel care de Domnul ai fost uns. pe Mina l-ai hirotonit şi la Domnul te-ai suit. bine aţi îndreptat poporul lui Dumnezeu. patriarhul Alexandriei. patriarhul Constantinopolului.

Condacul al 13-lea Slavă Ţie. neamul Tău cel Sfânt şi Împărăţia Ta cea preoţească prin ei s-a împlinit. Cel care prin Taina Preoţiei cu putere pe episcopii Tăi i-ai înarmat. cu scutul Duhului Sfânt i-ai apărat. cu platoşa Adevărului i-ai îmbrăcat. rodul Tău în jitniţele cerului leau adunat. Tată Ceresc. iar noi am cântat: Aleluia! 320 . în rugăciune iscusiţi s-au arătat. în închisori au stat. de aceea minuni au lucrat. lovituri şi moarte au răbdat. Sabia Cuvântului în mâinile lor ai aşezat. prigoană.

ACATIST PENTRU TAINA LUCRĂRII DUMNEZEIEŞTI PRIN SFINTELE PUTERI CEREŞTI 321 .

322 .

cu tot sufletul tău. Domn al Îngerilor. Tată Ceresc. Tată Ceresc. când crucea neamului nostru ne-am luat şi cum s-o purtăm neai învăţat. când pentru sutaţii Longhin şi Corneliu s-a rugat: „Tată iartă-i că nu ştiu ce fac”. când a rostit: „Fiule iată mama ta”. Porunca „Iubiţi pe duşmanii voştri” cum s-o facem ne-a arătat. fiindcă l-au mărturisit. Cel care cum să facem proorociile ne-ai arătat. când prin Sfintele Taine sufletele noastre le-ai curăţat şi le-ai vindecat. De aceea am cântat: Aleluia! Doamne. Domn al Cerului. de aceea Fiul Tău cel Iubit a făcut porunca: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta. Atoateştiutorule. Cel care crucea neamului omenesc ai luat. De aceea pe ucenicul cel iubit l-a înfiat. Aleluia! Doamne. Cel care întru Slavă la Cer Te-ai Înălţat 323 . cu lumea şi cu demonii am biruit. când pe Calea cea luminată la cer sufletele neamului nostru le-ai înălţat. când cu Puterile Cereşti am cântat: Aleluia! Iconosul 1 Slavă Ţie.Condac 1 Slavă Ţie. şi milă n-au luat. de aceea cum să trăim taina chipului dumnezeiesc şi taina asemănării treptat prin faptele. când la Cina cea de Taină ne-ai chemat. gândurile şi cuvintele noastre ne-ai descoperit. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă taina Asemănării în Sfânta Cruce ai aşezat. Atoatefăcătorule. când în veşmintele harului ne-ai îmbrăcat. Pe tâlharul care L-a mărturisit l-a mântuit. Aleluia! Doamne. Înger de Mare Sfat. când în lumină ne-ai schimbat. când pe cruce a stat şi a zis: „Tată în mâinile Tale Îmi dau duhul”. Te iubim şi Îţi mulţumim pentru taina Sfatului Dumnezeiesc: „Să facem pe OM după chipul şi asemănarea Noastră”. iar mai apoi între sfinţi i-a luat. cu tot cugetul tău”. când în războaiele cu trupul. iar pe Prasfânta Născătoare de Dumnezeu a ocrotit-o spunând: ”Femeie iată fiul Tău” şi porunca „Să vă iubiţi unii pe alţii” a împlinit. când porunca: „Să iubeşti pe aproapele tău” a săvârşit făgăduind: „Astăzi vei fi cu Mine în rai”.

cel care ca Fiu al omului toate păcatele. desăvârşirii şi înfierii ni le-ai lăsat. cel care cum să eliminăm răul prin blândeţe şi bunătate Ne-ai arătat. Cel care prin smerenie şi iubire cum să dobândim chipul şi asemănarea cu Tine ne-ai învăţat. Tată Ceresc. Atoaterânduitorule. neputinţele noastre le-ai luat şi leai purtat. Atoatziditorule. bolile. minciuna şi bolile de la ei ai risipit. Mielul lui Dumnezeu. Aleluia! Doamne. Cel pe care cetele îngerilor L-au întâmpinat şi osanele i-au căutat. cu lumina Ta i-ai învelit. Cel care pe Sfinţii Serafimi din lumină cu iubire i-ai zidit. Aleluia! Tată Ceresc. Domn al Pământului. Aleluia! Doamne. Tată Ceresc. Cel care Calea. Condacul al 2-lea Slavă Ţie. Biruitorului. să se învrednicească de vederea Ta cea nemijlocită şi nemărginită ca să Te slujească şi să Te slăvească. întru Tine ne-ai pregătit şi ne-ai dat. 324 . cu asemănarea cea dumnezeiască i-ai blagoslovit. de aceea pe sfinţii apostoli să stea în jurul Fiului Tău cel Iubit ca nişte serafimi i-ai binecuvântat. Părinte al veacului ce va să vie. Atoateştiutorule. Mântuitorului. Cel care stările de sfinţenie cu multă grijă părintească le dăruieşti. ochii minţii lor i-ai deschis ca să Te vadă deşi eşti nemărginit. Atoatesfinţitorule. Fiul lui Dumnezeu.Aleluia! Doamne. Aleluia! Doamne. de aceea cu ei am cântat: Aleluia! Tată Ceresc. Cel care puterea de a birui pe demoni ne-ai dat. Aleluia! Doamne. Aleluia! Doamne. întunericul. Cel care poruncile mântuirii. fiindcă pentru noi tainele Tale cele sublime le-ai păstrat şi prin Sfinţii Serafimi le-ai lucrat. de acum cu ei am cântat: Aleluia! Iconosul al 2-lea Slavă Ţie. Aleluia! Doamne. Cel care rânduiala ierarhiilor cereşti ai stabilit. sfinţirii. de curăţia cea desăvârşită şi de iubirea cea dumnezeiască i-ai învrednicit. Adevărul şi Viaţa. Te iubim şi Îţi mulţumim.

Aleluia! Tată Ceresc. de aceea cu cetele Heruvimilor Ţi-am cântat: 325 . Cel care frumuseţile cunoaşterii dumnezeieşti prin Sfinţii Serafimi ca o lumină ni le împărtăşeşti. Atoateizvorâtorule. de întunericul lumii materiale ne-ai curăţat. Atoateîmplinitorule. Cel care cu tainele cele dumnezeieşti ne-ai învăţat şi ne-ai luminat. Atoatevindecătorule. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă cu iscusinţă toate neamurile le-ai îndrumat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. Tată Ceresc. de cunoaşterea celor sfinte taine dumnezeieşti părtaşi ne numeşti. Atoatîndrumătorule. de toate imaginile. cu puterea. de puterea vindecătoare a luminii ne învredniceşti. Atoateluminătorule. Cel care prin Cetele Serafimilor toate cele sfinte şi dumnezeieşti le împlineşti. fiindcă ca pe Heruvimi cu Lumina cea Sfântă ne împărtăşeşti. Cel care Puterile Cereşti le-ai creat şi cu rânduiala lor ne-ai minunat. Aleluia! Tată Ceresc. ispitele viclene. Aleluia! Tată Ceresc. Atoatecreatorule. înţelepciunea care izvorăsc din lumina Ta ne uimeşti. ca să-Ţi cântăm cu Heruvimii: Aleluia! Iconosul al 3-lea Slavă Ţie. gândurile. Atoateînvăţătorule. Cel care prin Sfinţii Serafimi izvorul harului Tău să curgă peste îngeri şi sfinţi l-ai lăsat. Condacul al 3-lea Slavă Ţie. Cel care ca pe Sfinţii Serafimi ochii şi urechile noastre le-ai vindecat. Cel care pentru noi Lumina Lumii o faci şi o iveşti. de înşelătoriile duhurilor viclene ne-ai apărat. Atoatecunoscătorule. Cel care asemănarea cea dumnezeiască prin Cetele Serafimilor la îngeri şi sfinţi o răspândeşti. de aceea să Te vedem. Atoatelucrătorule.Aleluia! Tată Ceresc. nemurirea. Atoateluminătorule. Aleluia! Tată Ceresc. Tată Ceresc. să Te auzim iscusinţă ne-ai dat. Aleluia! Tată Ceresc.

Cel care cu rugul rugăciunii harice ca pe Heruvimi ne-ai binecuvântat. Cel care Sfintele Taine ne-ai dăruit şi ca pe Heruvimi cu lumina cunoaşterii ne-ai pecetluit. Cel care cu litere de lumină numele nostru cel nou veşnic şi nemuritor pe frunţile noastre l-ai însemnat. Cel care darurile cele fără de preţ ale minunilor Tale peste noi le-ai turnat. Atoatesfinţitorule. Cel care seminţele luminii în minţile noastre cu aripile Duhului Sfânt leai semănat. când în mâna Ta ne-ai luat. Aleluia! Tată Ceresc. Atotputernicule. Condacul al 4-lea Slavă Ţie. prin Împăratul Ceresc cum să ne rugăm ne-ai învăţat. Părintele Puterilor Cereşti. Aleluia! Tată Ceresc. Cel care cu puterea curăţitoare a harului de patimile păcatului. de patimile 326 . Cel care prin Duhul Sfatului cu sfatul cel de taină răspunsul la rugăciunile noastre ne-ai dat. neamul şi Biserica Ortodoxă în mâinile Tale le-ai luat şi de lumea păcatului. a întunericului şi a morţii le-ai ferit. de aceea Puterile Cereşti le-ai uimit. Cel care prin iscusinţa Heruvimilor tainele Tale le-ai lucrat şi să le ştim voie ne-ai dat. Atoatepreţuitorule. Te iubim şi Îţi mulţumim. Aleluia! Tată Ceresc. când prin Îngerii Tronurilor pe Calea cea Luminată la tronul Tău de slavă ne-ai înălţat. Aleluia! Tată Ceresc.Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. le-ai apărat. cele ce s-au proorocit le-ai împlinit. Aleluia! Tată Ceresc. Atoatedăruitorule. Atoatesemănătorule. Atoateînsemnătorule. fiindcă ţara. Cel care prin Fiul Tău cel iubit. de întunericul morţii ne-ai separat. Aleluia! Tată Ceresc. Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. Atoatetăinuitorule. Atoateţiitorule. să urcăm la înălţimea cea mai presus de ceruri voie ne-ai dat. Atoaterugătorule. Cel care cu văpaia cea sfântă a Heruvimilor cu tainele cunoaşterii Adevărului ne-ai luminat. Atoatesfătuitorule. Aleluia! Tată Ceresc.

Tată Ceresc. Aleluia! Slavă Ţie.lumeşti ne-ai înstrăinat. Atoaterugătorule. ca fecioarele cele înţelepte cu candelele inimilor aprinse răspunsul cel bun al înmulţirii talanţilor să-l putem da când Domnul ne va chema şi ne va întreba. pentru grija Ta cea părintească. Atoateapărătorule. Aleluia! Slavă Ţie. Te iubim şi Îţi mulţumim. Cel care ca pe Îngerii Tronurilor în preajma Ta pe aleşii Tăi Îi aduni şi Îi ocroteşti. Aleluia! Slavă Ţie. Aleluia! Slavă Ţie. Atoatemiluitorule. când la Îngerii Tronurilor. Aleluia! Slavă Ţie. când pe Fiul Tău cel Iubit să ne mântuiască l-ai trimis şi a venit. Tată Ceresc. Atoateîmplinitorule. Cel care cu luminile Tale de negura păcatelor. Atoatecurăţitorule. Cel care pe apostolii Tăi cu un tron de judecată a seminţiilor prin Fiul Tău cel iubit i-ai dăruit. Tată Ceresc. Aleluia! Slavă Ţie. Tată Ceresc. când cu Îngerii Tronurilor să-l odihnim şi să cântăm: Aleluia! Slavă Ţie. Cel care cu mâna Ta cea nevăzută a Împăratului Ceresc toate cele sfinte le împlineşti. Tată Ceresc. Cel care cu taina rugăciunii harice pe rugătorii Tăi i-ai miluit. Cel care cu rugăciunea în Duh şi Adevăr ne-ai obişnuit. Cel care cu lucrarea Ta cea tainică ne pregăteşti şi cu mângâierea Ta cea părintească ne miluieşti. de gândurile viclene ne curăţeşti. Atoatehrănitorule. Atoatemângăietorule. 327 . Cel care frumuseţea Chipului Tău cel Dumnezeiesc ne-ai dăruit şi asemănarea ca Îngerii Tronurilor am dobândit când Te-am slujit: Aleluia! Slavă Ţie. cel care hrana Ta tuturor vieţuitoarelor o pregăteşti. de aceea cu Îngerii Tronurilor am cântat: Iconosul al 4-lea Slavă Ţie. Tată Ceresc. Aleluia! Slavă Ţie. Cel care toate cu înţelepciune le-ai făcut la început şi cu asemănarea Îngerilor Tronului ne-ai prefăcut. Tată Ceresc. Atoateproniatorule. Atoatetăinuitorului. Tată Ceresc. Tată Ceresc. Tată Ceresc. Aleluia! Slavă Ţie. Tată Ceresc. Atoateînţeleptule. de bunătăţile Tale ne învredniceşti şi cu ele ne hrăneşti.

îi sfinţeşti şi-i desăvârşeşti. Cel care puterea domniei prin Îngerii Domniilor celor vrednici o dăruieşti şi cu domnia cea lumească îi blagosloveşti. o ierarhie le-ai pregătit. ca să-ţi cântăm: Aleluia! Tată Ceresc. rătăciţii. le dai treptele asemănării cu Îngerii Domniilor le dai un nume potrivit cu taina şi înălţimea rânduielii Tale pentru ei. Cel care fiinţa Ta cea tăinuită pentru noi Îngerii Domniilor o dezvăluieşti şi în ea ne primeneşti. Atoatesfinţitorule. Aleluia! Tată Ceresc. tot aşa Te rugâm să dăruieşti o domnie liberă de orice supunere pentru neamul nostru. pe toţi ateii. fiindcă aşa cum Îngerilor Domniilor rânduiala să domnească peste neamuri ai stabilit. păgânii. ne desăvârşeşti. Aleluia! Tată Ceresc. Atoatesfinţitorule. Atoateînvingătorule. Atoatedobânditorule. le stabileşti sorocul morţii. fiindcă prin Îngerii Domniilor un timp şi un loc al vieţuirii fiecărui neam pe pământ i-ai stabilit şi tot aşa neamului Tău cel Sfânt şi celor ce vor intra în Împărăţia Ta cea preotească o slujbă. Cel care neamul Tău cel Sfânt şi Împărăţia Ta cea preoţească le împlineşti şi le ocroteşti. Cel care la Cina Cea de Taină a Sfintei Liturghii Cereşti pe sfinţii ierarhi îi aduci. toate sinagogile satanei. Atoatedomnitorule. Aleluia! Slavă Ţie. ca să-Ţi cântăm: Aleluia! Iconosul al 5-lea Slavă Ţie. de aceea fiindcă toate le ştii. alungă de la noi toate duhurile răutăţii celei vechi. Aleluia! Tată Ceresc. o rânduială. Te iubim şi Îţi mulţumim. cu mâna Ta cea nevăzută Îi smereşti şi Îi împuterniceşti. toate neamurile. Cel care cum să dobândim chipul şi asemănarea cu a Îngerilor Domniilor prin cei ce ne conduc ne înveţi şi ne creşti. Aleluia! Slavă Ţie. Atoateapărătorule. Atoatelucrătorule. Tată Ceresc. 328 . le dai viaţă.Condacul al 5-lea Slavă Ţie. Tată Ceresc. Cel care domnia cea puternică pentru poporul nostru dreptcredincios ortodox o desăvârşeşti. Tată Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. Atoatedomnitorule. Tată Ceresc.

Aleluia! Tată Ceresc.Aleluia! Tată Ceresc. Cel care cu iubirea Ta cea părintească neamul Tău cel Sfânt şi împărăţia Ta cea preoţească ai întemeiat. Cel care prin mila Ta cea dumnezeiască şi prin Fiul Tău cel Iubit cele desăvârşite pentru noi le-ai săvârşit. Te iubim şi Îţi mulţumim. iar noi am cântat: Aleluia! Iconosul al 6-lea Slavă Ţie. Puterea cea mai presus de fiinţă. Aleluia! Tată Ceresc. 329 . Atoatejudecătorule. Te iubim şi Îţi mulţumim. de aceea i-ai încununat. Condacul al 6-lea Slavă Ţie. Cel care cu lucrarea cea sfântă pe Sfinţii Tăi îi pregăteşti. Tată Ceresc. Cel care cu dreapta socoteală pe aleşii Tăi i-ai adunat şi de înşelările cele lumeşti i-ai separat. dar puterea de a trimite în iad în mâna Domnului Iisus ai păstrat. Aleluia! Tată Ceresc. Cel care cu bunătăţile domniei Tale cele cereşti pe noi cu drag ne împodobeşti. cu lumea şi cu demonii biruinţa Ta au câştigat. Tată Ceresc. pe demoni. Atoateizvorâtorule. Cel care cu puterea iubirii dumnezeieşti toate le-ai creat. Domnul cel Tare şi Puternic. fiindcă tăria neclintită şi puterea Îngerilor Puterilor în mucenicii Tăi ai ai semănat cu bărbăţia cea sfântă Iai înarmat. le-ai rânduit şi le-ai stabilit în chip minunat. Prin Porţile Împăraţilor Cerurilor să intre voie le-ai dat. Atoatelucrătorule. Cel care cu puterea Duhului Adevărului toate cele sfinţeşti şi pe noi cu puterea Ta ne desăvârşeşti. Aleluia! Tată Ceresc. pe tâlhari. pe prigonitorii lor. de aceea Îngerii Puterilor s-au mirat. Atoatemilostivul. iar noi cu ei am cântat: Aleluia! Tată Ceresc. fiindcă puterea de a lega şi dezlega păcatele omenirii în mâna slujitorilor Tăi ai aşezat şi Calea spre izvorul Puterilor pentru ei deschisă a stat. Aleluia! Tată Ceresc. pe cei vicleni i-ai înfruntat şi în războaiele cu trupul. de aceea puterea de a vindeca slujitorilor Tăi ai dat.

Cel care treptele ierarhiilor cereşti ai stabilit. Cel care prin Duhul Tăriei şi prin Îngerii Puterilor apele de sus de apele de jos ai despărţit şi să străbată cerul tăriei doar cei vrednici ai binevoit. Aleluia! Tată Ceresc. Împărăţiei înţelepciune ne-ai dat. Te iubim şi Îţi mulţumim. Împărăţiei. Cel care prin Îngerii Puterilor Biserica Biruitoare cu Biserica Luptătoare ai unit. al sfinţirii ai pregătit. să biruim ispite.Aleluia! Tată Ceresc. să-i ajutăm pe toţi să se înalţe la chipul şi asemănarea cu Puterile Cereşti întru noi o iscusinţă fără margini ai sădit. fiindcă prin Îngerii Stăpânirilor puterea de a conduce familiile. Condacul al 7-lea Slavă Ţie. Cel care poruncile Tale prin Fiul Tău cel Iubit ni le-ai dat. bisericile. aşa cum prin Îngerii Stăpânirilor să ne stăpânim patimile. instituţiile. Cel care cu puterea Ta pe Îngerii Puterilor i-ai înarmat şi pe Sfinţii Apostoli prin ei cu puterea cea cerească i-ai îmbrăcat. Învierii. de aceea cu Îngerii Stăpânirilor am cântat: 330 . Aleluia! Tată Ceresc. neamurile. Cel care pe fii Luminii. Tată Ceresc. faptele. Aleluia! Tată Ceresc. de aceea cu Îngerii Stăpânirilor vom cântat: Aleluia! Iconosul al 7-lea Slavă Ţie. îndreptarea noastră ca să devenim fii ai Luminii. Aleluia! Tată Ceresc. fiindcă viaţa. Te iubim şi Îţi mulţumim. Cel care Îngerilor Puterilor rânduiala de a despărţi pe cei buni de cei ce se duc la întuneric ai stabilit. Aleluia! Tată Ceresc. gândurile. Tată Ceresc. Cel care Îngerilor Puterilor poruncile şi hotărârea Ta cum şi când să le vestească sau să le împlinească le-ai poruncit. Aleluia! Tată Ceresc. ne-ai învăţat. Cel care cu Îngerii Puterilor neamul Tău cel Sfânt îl ocroteşti şi Împărăţia Ta cea preoţească o împlineşti. cuvintele noastre ca o rugăciune le-ai orânduit. Învierii i-ai dat şi prin Sfânta Cruce semnul alegerii.

Cel care prin Îngerii Stăpânirilor toate sectele şi sinagogile satanei le-ai alungat şi le-ai biruit. Cel care prin Îngerii Stăpânirilor neamul nostru între fii Luminii. fiindcă începutul cel bun şi sfânt prin Îngerii Începătoriilor ne-ai arătat. Cel care prin Îngerii Stăpânirilor să fim duhuri şi pară de foc ne-ai arătat. ca să săvârşim urcarea prin dreapta înţelegere a tainele împărăţiei şi să putem cânta: Aleluia! 331 . Începutul cel plin de lumină al Îngerilor Începătoriilor dăruieşte-ne ca să ne conducă spre chipul şi asemănarea dumnezeiască. Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. Cel care eşti început a toate. Cel care stăpânirea cea dumnezeiască a Domnului Iisus peste ţara şi neamul nostru ai înfăptuit şi ai rânduit. Împărăţiei l-ai aşezat. care este veşmântul de nuntă al sufletului. Cel care prin Îngerii Stăpânirilor straja cea cerească asupra ţării şi neamul nostru ai împlinit. Aleluia! Tată Ceresc. Cel care alegerea noastră între cei binecuvântaţi ne-ai arătat. Condacul al 8-lea Slavă Ţie. Aleluia! Tată Ceresc. Cel care prin Îngerii Stăpânirilor neamul nostru la dreapta Fiului Tău cel iubit l-ai chemat. Învierii. Aleluia! Tată Ceresc.Aleluia! Tată Ceresc. Tată Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. Aleluia! Tată Ceresc. să urcăm treptele nepătimirii şi sfinţeniei. Cel care prin Îngerii Stăpânirilor unirea Bisericii Luptătoare cu Biserica Biruitoare o împlineşti. ca să intrăm în minunata Ta ordine cerească. Cel care prin Îngerii Stăpânirilor neamul nostru îl vei îndruma ca să păşească pe Calea Luminată în Împărăţia Ta. Te rugăm să ne dăruieşti începutul cel bun al rugăciunii harice. Cel care prin Îngerii Stăpânirilor cum să dobândim chipul şi asemănarea ne-ai învăţat. Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc.

Cel care toate le sfinţeşti. Tată Ceresc. de nădejde. Cel care prin Îngerii Începătoriilor în neamul nostru cel plin de lumină. ca să rămânem ortodocşi şi să ne mântuim. Aleluia! Tată Ceresc.Iconosul al 8-lea Slavă Ţie. ca să rodească Pomul Vieţii Veşnice. Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. Cel care cu ierarhia cea bisericească după ierarhia cea cerească ne-ai dat şi celor aleşi Calea cea Luminată le-ai deschis şi păstrat. Te iubim şi Îţi mulţumim pentru începutul cel bun pentru Adevărul care sfinţeşte. Aleluia! Tată Ceresc. Părintele Luminilor. Cel care toate le rânduieşti. Cel care prin Îngerii Începătoriilor cu chipul şi asemănarea cu Tine. de iubire. Cel care prin Îngerii Începătoriilor căile rătăcirilor pentru neamul nostru le-ai închis. cu Domnul Iisus Hristos pentru noi le-ai rânduit. Aleluia! Tată Ceresc. trimite Îngerii Începătoriilor să ne ajute să trecem prin mareea de foc prin care toţi muritorii la sfârşitul veacurilor se vor încerca. Cel care prin Îngerii Începătoriilor toate înşelările şi cursele viclene puse în calea noastră ne-ai ferit şi cum să le evităm ne-ai învăţat. pentru viaţa cea întru Domnul Iisus Hristos. Aleluia! Tată Ceresc. fă din noi neamul Tău cel sfânt şi împărăţia Ta cea preoţească. pe care prin Sfintele Taine pentru noi le-ai rânduit şi de aceea am cântat: Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. de smerenie. Cel care prin cele două braţe ale Tale Domnul Iisus Hristos şi Împăratul Ceresc. de toate ispitele cele pierzătoare de suflet ne-ai apărat. de râvnă l-ai păstrat. Cel care toate le conduci. 332 . de aceea Te rugăm pune pe Îngerii Începătoriilor să ne aducă taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută. Cel care chipul şi asemănarea cu Fiul Tău cel Iubit ne dăruieşti. Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. Cel care toate le desăvârşeşti pune prin Îngerii Începătoriilor sămânţa desăvârşirii în sufletele noastre. de aceea ortodocşi neabătuţi am rămas şi am stat. de credinţă.

Aleluia! Tată Ceresc. 333 . din văzduh. din oameni şi să-i lege în adânc. toţi sateliţii. fiindcă Tu toate bune le-ai făcut la început. Cel care prin Sfântul arhanghel Uriil. să-i nimerească. Aleluia! Tată Ceresc. să facă să dispără toate sinagogile satanei şi toată lucrarea vicleană a demonilor. din ape. Cel care prin Sfântul arhanghel Rafail sufletele şi trupurile noastre le-ai vindecat. hoţii. toate elicopterele de război. Aleluia! Tată Ceresc. să ne înalţe pe Calea cea Luminată cu fii Luminii. iscusiţi şi luminaţi. Cel care prin Sfântul arhanghel Gavriil Buna vestire a venirii Domnului Iisus Hristos ai săvârşit. desfrânaţii.Condacul al 9-lea Slavă Ţie. Aleluia! Tată Ceresc. Cel ce cu Sfinţii Arhangheli pe toţi tâlharii. să-i lege. Te iubim şi Îţi mulţumim şi Te rugăm trimite în ţara noastră cetele Sfinţilor Arhangheli ca să ne ajute să trecem peste marea de foc. ucigaşii. să tâlhărească lumea Ta. Cel care ceata Sfinţilor Arhangheli ai pregătit. Cel care prin Sfinţii Arhangheli locul şi timpul vieţuirii fiecărui neam pe pământ ai stabilit. care vor să facă războaie. cu taina şi locul rugăciunii niptice pe aleşii Tăi i-ai învăţat. de aceea Te rugăm deschide-ne ochii minţii şi cugetului pentru ca toate tainele cele cereşti să le putem vedea şi slujba Ta s-o putem lucra. iar noi cu Sfinţii Arhangheli să putem cânta: Aleluia! Iconosul al 9-lea Slavă Ţie. toate avioanele de luptă. să-i alunge. toate rachetele. pentru ca pe Domnul să-l putem întâmpina la cea de-a doua venire a Sa şi răspunsul cel bun al înmulţirii talanţilor să-l putem da când Domnul ne va chema. de aceea Te rugăm ridică-ne ca rugători ai Tăi plini de râvnă. ne va întreba. Tată Ceresc. să distrugă toate vasele de luptă. pentru ca să putem cânta: Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. Cel care prin Sfinţii Arhangheli locul şi slujba fiecărui suflet în cer ai rânduit. toate tancurile. Tată Ceresc. Cel care puterea cea biruitoare în Sfântul Arhanghel Mihail ai aşezat şi cu Sfinţii Arhangheli să alunge hergheliile demonilor de pe pământ.

Cel care pe Fiul Tău cel Iubit Domn al Îngerilor l-ai rânduit. Cel care de amestecarea neamurilor făcută de duhurile necurate pe noi cu sfinţii Tăi Îngeri ne-ai ferit. fiindcă prin Sfinţii Îngeri să venim la cer ai binevoit şi tainele Cerurilor prin ei ne-ai descoperit. Cel care pe îngerii căzuţi din cer prin mucenicii încercaţi şi prin monahii verificaţi i-ai înlocuit. când fiecărui neam locul şi timpul vieţuirii i-ai precizat.Aleluia! Tată Ceresc. Tată Ceresc. Cel care cu asemănarea cea Sfântă a îngerilor pe aleşii Tăi i-ai binecuvântat şi ca pe îngeri la cer iai înălţat. Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. 334 . Cel care prin Sfântul arhanghel Salatiil tainele tale şi rugăciunile cele adânci ne-ai învăţat. noi prin sutele de biserici şi mănăstiri zidite de curând. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă graniţe între neamuri după numărul îngerilor ai aşezat. Cel care pe Fiul Tău cel Iubit Înger de mare Sfat l-ai rânduit. Aleluia! Tată Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă graniţe între neamuri după numărul îngerilor ai aşezat. lam dat şi de aceea am cântat cu îngerii: Aleluia! Iconosul al 10-lea Slavă Ţie. iar noi am cântat: Aleluia! Tată Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. Prin ei asemănarea cea dumnezeiască. Cel care prin Sfântul arhanghel Varahiil cu binecuvântările tainelor ne-ai luminat. Cel care pe Fiul Tău cel Iubit Înger de Mare Sfat L-ai rânduit. prin Sfinţii Arhangheli Condacul al 10-lea Slavă Ţie. când pe cei buni şi pe cei răi să treacă prin fluviul de foc la sfârşitul veacurilor i-ai încercat. Cel care chemarea la Cina cea de Taină. când pe cei buni şi pe cei răi să treacă prin fluviul de foc la sfârşitul veacurilor i-ai încercat. făcându-ne duhuri ca să-l întâmpinăm pe Domnul. când fiecărui neam locul şi timpul vieţuirii i-ai precizat. Tată Ceresc. Cel care prin Sfântul arhanghel Gudiil ca pe îngeri să Te slăvim ne-ai învăţat. când va veni. răspunsul la întrebarea Domnului dacă va găsi credinţă pe pământ. Aleluia! Tată Ceresc. iar noi am cântat: Aleluia! Tată Ceresc.

grele.Aleluia! Tată Ceresc. încât să putem cu Îngerii Cerului cânta: Aleluia! Iconosul al 11-lea Slavă Ţie. Cel care cu chipul şi asemănarea cea îngerească neamul Tău cel Sfânt l-ai binecuvântat. Cel care de orbirea sufletului. pe cei căzuţi de la dreapta credinţă ortodoxă i-ai pedepsit. Aleluia! Tată Ceresc. ca să ne schimbi în duhuri ca pe Îngerii Tăi şi în pară de foc ca pe slujitprii Tăi. Cel care asemănarea cea dumnezeiască a Îngerilor Cerului pentru noi ai lucrat. Aleluia! Tată Ceresc. cutremure. Aleluia! Tată Ceresc. Cel care în lumină desăvârşirea neamurilor ai pregătit şi ai lucrat. 335 . cuvintele şi faptele noastre ne-ai separat. pe toate neamurile care vor războaie cu multă iscusinţă le-ai înţelepţit. Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. Cel care prin războaie. Aleluia! Tată Ceresc. căci Lumină din Lumină. foc. Tată Ceresc. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat pe Fiul Tău cel Iubit întru noi L-ai zămislit. Condacul al 11-lea Slavă Ţie. de surzenia cugetului. Cel care cu grijă să uităm răul să-l lepădăm de toate neputinţele ne-ai dezlegat. iar noi cu smerite glasuri Ţie ţi-am cântat: Aleluia! Tată Ceresc. Cel care de toate gândurile. de rănile păcatelor neai vindecat. de moarte. pentru ca să ne umplem de luminile şi tainele cele dumnezeieşti ca să ne cureţi de negura păcatelor şi ispitelor şi să arzi toate seminţele şi rădăcinile răului. de întunericul lumii. pentru taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută. Cel cu adevărat tainic. Aleluia! Tată Ceresc. Cel care dreptcredincioşilor ortodocşi prin Taina Sfântului Botez înger de pază le-ai rânduit.Te iubim şi Îţi mulţumim. catastrofe. Cel care cu Îngerii Tăi sfânta ordine cerească pe cei aleşi i-ai învăţat. Tată Ceresc. Cel care o lume nouă îngerească pentru cei aleşi ai pregătit. Cel care pentru păcatele mari.

Te iubim şi Îţi mulţumim. Cel care în taină cu o negură toate le-ai înfăşurat pentru ca duşmanii Tăi să nu înţeleagă şi să nu vadă ceea ce ai lucrat. căci toată ştiinţa vine de la Tine şi se întoarce la Tine. Cel care cu tăria Îngerilor Puterilor pe cei aleşi ai Tăi i-ai înzestrat. Cel care să cerem cele ale Împărăţiei Cerurilor prin Fiul Tău cel Iubit ne-ai poruncit. prin care Te cunoşti pe Tine însuţi şi în ea cuprinzi lumea creată prin arhetipuri. Cel care prin Împăratul Ceresc cum să trecem prin acel întuneric mai presus de orice fiinţă putere. Aleluia! Tată Ceresc. Atoatecunoscătorule. Cel care în straiele de raze ale Îngerilor pe cei drepţi la cer i-ai ridicat şi în rânduiala cea dumnezeiască i-ai aşezat. puterea cunoscătoare şi văzătoare a tainelor Împărăţiei Cerurilor. fiindcă Tu eşti izvorul cunoaşterii după modul divin. fiindcă prin atotştiinţa Ta. de aceea cu Îngerii putem cânta: Aleluia! Iconosul al 12-lea Slavă Ţie. încât să purtăm în noi dorul Tău de a dobândi calea ce duce la Tine adică tainele contemplaţiei. Cel care în slava Ta pe tronul adus Îngerilor Tronurilor Te-ai aşezat şi venirea noastră la cer ai aşteptat. Aleluia! Tată Ceresc. Tată Ceresc. toate le cunoşti înainte de a fi şi le desăvârşeşti în mintea Ta ca o supracunoaştere contemplativă. Cel care frumuseţea urcuşurilor cea fără de sfârşit pentru cei ce vin la Tine ai pregătit. Aleluia! Tată Ceresc. iar noi când contemplăm ca îngerii ideiile divine care devin fapte. dobândim o cunoaştere asemănătoare cu a Ta. iscusinţă şi înţelepciune ne-ai dat Condacul al 12-lea Slavă Ţie.Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. Tată Ceresc. să Te chemăm prin slujitorii Tăi ai stabilit. lumina Ta cea suprafirească şi să aflăm că taina 336 . Te iubim şi Îţi mulţumim. Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. Atoateluminătorule. Cel care prin rugăciunile noastre să Te cântăm. că ne-ai dăruit Lumina Lumii. Aleluia! Tată Ceresc.

Cel ce ne dăruieşti contemplarea tainelor. Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. Cel care ne comunici locul nostru în Cartea Vieţii. ne umple de o cunoaştere tainică. ca o poartă de foc prin care trebuie să intrăm ca să ne schimbăm. căci Tu astfel de rugători Îţi doreşti şi prin noi acest dar al Tău îl împlineşti. ca o mitropolie de foc. Cel care ne treci peste marea de foc. ca să ne putem ruga în Duh şi în Adevăr. care ne sfinţeşti. care este o mreajă de văpaie. Aleluia! Tată Ceresc. ne dăruieşte puterea Ta. Aleluia! Tată Ceresc. ne desăvârşeşti. Cel care ne dăruieşti naşterea cea de a doua din icoana de lumină a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a Fiului Tău cel Iubit întru noi. Cel care ne arăţi podul de raze ce duce în Lumea Ta. Cel care ne dăruieşti botezul cu foc al harului. de aceea Te rugăm împărtăşeşte-ne taina cunoaşterii supranaturale. Cel care ne dăruieşti lumina harică care este un ocean de viaţă veşnică. Aleluia! Tată Ceresc. a iubirii care ne transfigurează. Cel care ne faci părtaşi la cunoaşterea strălucitoarelor abisuri ale înţelepciunii Tale. Cel care ne porţi pe poteca cea îngustă care urcă pe muntele Tău cel Sfânt. ca o taină de neînchipuit. Cel care ne ridici dincolo de tot ce există ca o cufundare în slava Ta. Aleluia! Tată Ceresc. că fiinţa Ta este mai presus de orice cunoaştere şi să cântăm cu Puterile Cereşti: Aleluia! Tată Ceresc. Condacul al 13-lea Slavă Ţie.Ta rămâne pururea petcetluită. Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc. 337 . ca să Te aflăm şi la tronul Tău de slavă să ne închinăm cu rugăciunea harică. Cel care ne uneşti cu lumina unei cunoaşteri suprafireşti ca o iubire fără de sfârşit. Aleluia! Tată Ceresc. Aleluia! Tată Ceresc.

338 .

ACATISTUL SFÂNTULUI IOAN CASIAN 339 .

340 .

părinte Ioan Casian. fiindcă la toate Puterile Cereşti te-ai rugat şi ajutorul lor te-a întărit. pentru ca să nu cădeţi în ispită” şi să putem avea rugăciunea continuă. fiindcă pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ai cinstit şi de aceea sub Sfîntul Omofor te-a ocrotit. ca să primească darul de a trece peste şerpi şi peste scorpii cântând: Bucură-te. să-L servească pe Dumnezeu în toată vremea şi în tot locul. Cel care ai avut cugetul curat. părinte Ioan Casian. te iubim şi te rugăm luminează pe călugării ortodocşi. ca icoana Domnului s-o avem în altarul inimii luminată şi să-I cântăm: Aleluia! Icosul 1 Sfinte părinte Ioan Casian. Cel care ai vieţuit ca un înger în trup şi ai ridicat crucea neamului nostru. părinte Ioan Casian. 341 . Bucură-te. fiindcă Sfântul Ioan Gură de Aur te-a hirotonit şi de la el mult ajutor şi învăţătură ai primit. părinte Ioan Casian. fiindcă pe cuviosul Gherman. să primească Taina Preoţiei l-ai ajutat şi l-ai fericit. te iubim şi te rugăm ajută neamul românesc să treacă prin noianul curselor şi ispitelor diavoleşti. ca să se izbăvească de întunericul patimilor. fiindcă pe Domnul Slavei. încât viaţa plină de rod ai avut. ajută-ne să ne lipim pururea de Dumnezeu. Bucură-te. Cel ce te-a ajutat pe tine L-ai slăvit. pentru ca postind şi priveghind să facem porunca Domnului: „Privegheaţi şi vă rugaţi. fiindcă în pustie ai vieţuit şi de la părinţii din Egipt rânduiala călugăriei ai aflat şi în ea te-ai nevoit. părinte Ioan Casian. binecuvântată. ca o cruce în inimă săpată. părinte Ioan Casian. care te-a însoţit.Condacul 1 Sfinte părinte Ioan Casian. părinte Ioan Casian. L-ai slujit şi cu daruri te-a împodobit. Bucură-te. ca să biruiască şi să facă porunca Domnului. Bucură-te. Bucură-te. fiindcă măiestria de a rosti cuvântul lui Dumnezeu de la Sfântul Ioan Gură de Aur ai primit şi de aceea multe cărţi să scrii te-ai învrednicit. curată. Bucură-te. luminat.

Bucură-te. 342 . fiindcă pe papa Inocenţiu I l-ai înştiinţat şi hirotonia în preoţie ai luat. părinte Ioan Casian. iar noi cu ei ţi-am cântat: Bucură-te. părinte Ioan Casian. Bucură-te. Bucură-te. cu lumea şi cu demonii iscusit te-ai arătat. păcatul tristeţii şi deznădejdii adus de demonul achediei l-ai biruit. părinte Ioan Casian.Condacul al 2-lea Sfinte părinte Ioan Casian. fiindcă lupta cu cele opt păcate ai arătat-o desluşit şi pe mulţi i-ai învăţat. părinte Ioan Casian. fiindcă la Nitria pe Evagrie Ponticul l-ai cunoscut şi l-ai urmat. fiindcă în cursele slavei deşarte n-ai alunecat. tu ai trecut nebătut şi netulburat. Bucură-te. părinte Ioan Casian. fiindcă scutul smereniei l-ai purtat. părinte Ioan Casian. când a plecat. părinte Ioan Casian. fiindcă în lupta cea cu trupul. păcatul desfrânării l-ai curăţit. iar noi cu sfinţii îţi vom cânta: Bucură-te. Condacul al 3-lea Sfinte părinte Ioan Casian. Bucură-te. te iubim şi te fericim fiindcă liniştea contemplaţiei ai dobândit. părinte Ioan Casian. de aceea în toate ai fost desăvârşit. te iubim şi te fericim. fiindcă în cartea „Convorbirilor” treptele cele înalte ale curăţiei inimii şi intrarea în taina contemplaţiei ai ştiut şi ai scris. Bucură-te. păcatul iubirii de arginţi l-ai nimicit. fiindcă din Betleem în pustie ai plecat şi împreună cu Gherman neabătutu împotriva lui Teofil ai stat. care tulbură pe eremiţi. fiindcă de ispita amorţirii sufletului. fiindcă pe Sfântul Ioan Gură de Aur l-ai apărat şi pe episcopul Paladie la Roma l-ai însoţit. fiindcă prin cărţile tale pe călugării din insulele Hyeres de lângă Marsilia i-ai îndrumat. după ce păcatul lăcomiei l-ai stăvilit. întemeietor al mănăstirilor şi vieţii monahale din apus ai stat. păcatul mâniei l-ai oprit. fiindcă învăţătura marilor pusnici din Egipt ai folosit şi de aceea. Cel care leacurile pentru vindecarea celor opt păcate capitale le-ai arătat. păcatul trufiei l-ai smerit. Bucură-te. părinte Ioan Casian.

fiindcă sufletul în mâinile Domnului Iisus Hristos ţi-ai încredinţat. fiindcă statornic în credinţa cea adevărată te-ai luptat. Bucură-te. care coboară. fiindcă harul. Bucură-te. 343 . fiindcă viaţa ca un sfânt ai petrecut şi la Domnul te-ai mutat. părinte Ioan Casian. Cel care ai zis: „Harul lui Dumnezeu curge atât pe cât este de deschis vasul credinţei pus sub şipot”. pe tine te-a luminat. părinte Ioan Casian. părinte Ioan Casian. fiindcă mare învăţător al Bisericii lui Dumnezeu te-ai arătat. de aceea te iubim şi îţi mulţumim. de la Părintele Luminilor. sfinte părinte Ioan Casian. fiindcă taina vieţii şi păcii întru Domnul ai purtat. Bucură-te. ca să ne arăţi limpede rădăcina scrisului tău în Cuvântul lui Dumnezeu. Condacul al 4-lea Sfinte părinte Ioan Casian. fiindcă libertatea omenească ca atribut al asemănării cu Dumnezeu ai apărat. Bucură-te. fiindcă prin împreună lucrarea cu harul dumnezeiesc roadele mântuirii neamului nostru ai lucrat. fiindcă ucenic al sfinţilor Vasile cel Mare. Ioan Gură de Aur te-ai ridicat. Cel care ai fost împreună lucrător cu Domnul Iisus Hristos. iar al omului este de a-I oferi credinţa sa”. părinte Ioan Casian. părinte Ioan Casian. părinte Ioan Casian. Bucură-te.Bucură-te. fiindcă din izvoarele tale pe călugării din apus i-ai adăpat şi întemeietor al monahismului din apus te-ai arătat. Bucură-te. Grigore de Nyssa. părinte Ioan Casian. te iubim şi îţi mulţumim. Bucură-te. fiindcă separaţia dintre firea omenească şi harul divin ai înlăturat. părinte Ioan Casian. părinte Ioan Casian. Grigore Teologul. Bucură-te. fiindcă atunci când ai scris: „Lucrul lui Dumnezeu este a ne dărui harul harul Său. ca să ne arăţi ce mare credinţă ai avut şi de aceea ţi-am cântat: Bucură-te. părinte Ioan Casian. fiindcă talanţii i-ai înmulţit şi de aceea cu tine am grăit: Aleluia! Icosul al 4-lea Sfinte părinte Ioan Casian. Bucură-te.

Ioan Casian. părinte Ioan Casian. pentru că Cel Prea Înalt are „purtarea de grijă pentru dânşii”. te iubim şi îţi mulţumim. părinte Ioan Casian. tu ai primit din mâna Domnului „împărăţia frumuseţii şi cununa cea strălucitoare” iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 5-lea Sfinte părinte Ioan Casian. te iubim şi îţi mulţumim. Bucură-te. fiindcă mare învăţător al monahismului din toate timpurile ai fost recunoscut şi apreciat. de aceea ca pe o jertfă te-a primit iar noi cu laude te-am cinstit: Bucură-te. părinte Ioan Casian. căci Domnul te-a întărit. părinte Ioan Casian. Cel Care ctitor al Mănăstirii Sfântul Victor din Marsilia ai fost şi de aceea în această mănăstire moaştele tale s-au păstrat. Bucură-te. părinte Ioan Casian. Cel ce la odihna cea sfântă teai înălţat. fiindcă Domnul din sfinţenia ta a făcut o pavăză nebiruită. De aceea fiindcă „sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu” şi „drepţii în veac vor fi vii şi la Domnul este răsplata lor”. fiindcă adevărata credinţă ortodoxă ai apărat. Cel care ai avut nădejdea cea plină de nemurire. părinte Ioan Casian. care a lovit în ţintă. Bucură-te. fiindcă Domnul din nori a făcut arc cu puterea sa cea îndumnezeită. Bucură-te. de aceea din dreptate platoşă ţi-a dăruit. fiindcă Domnul la gândul tău apele mării şi râurile le-a strunit. fiindcă mare răsplată ai primit. fiindcă Duhul puterii dumnezeieşti a stat la dreapta ta şi cu ea a stăvilit fărădelegea. te iubim şi te fericim. Condacul al 6-lea Sfinte părinte Ioan Casian. părinte Ioan Casian. Condacul al 5-lea Sfinte părinte. Bucură-te. părinte Ioan Casian. fiindcă adevărata credinţă ne-ai 344 . căci Dumnezeu te-a pus la încercare şi te-a găsit vrednic.Bucură-te. fiindcă din cuvântul tău Domnul a făcut sabie ascuţită. fiindcă din glasul tău Domnul a făcut fulgerul Său. Bucură-te. Bucură-te. fiindcă un adevărat părinte al călugărilor din apus ai stat. părinte Ioan Casian.

Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. de aceea noi te vom lăuda şi vom cânta: Bucură-te. pe mulţi i-ai luminat. de aceea cu sfinţii te vom lăuda şi-ţi vom cânta: 345 . sfinte Ioan Casian. fiindcă biserică din inima ta ai întemeiat. de aceea cu ei noi am cântat: Aleluia! Icosul al 7-lea Sfinte părinte Ioan Casian. pentru ca răutatea cea veche să nu te împingă.arătat şi înţelepciunea cea adevărată prin viaţa ta cea neîntinată exemplu ne-ai dat. fiindcă o viaţă plină de cucernicie. fiindcă pomul vieţii veşnice l-ai aflat şi pe cei ce te caută i-ai luminat. Ioan Casian. Bucură-te. fiindcă obiceiurile anahoreţilor le-ai învăţat. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 6-lea Sfinte părinte. părinte Ioan Casian. fiindcă prin iubirea de oameni pe mulţi i-ai ajutat şi de moarte i-ai scăpat. Cel care crucea Domnului ai luat şi ca Simon Cirineul ai purtat. Bucură-te. de harul cel dumnezeiesc te-a învrednicit. de credinţă ai trăit. Condacul al 7-lea Sfinte părinte Ioan Casian. fiindcă glasul Domnului din Sfânta Evanghelie l-ai auzit şi l-ai vestit. de aceea dintre păcătoşi Domnul la cer te-a luat. cu sfinţii Domnul un loc pentru tine a pregătit şi cu grijă te-a ocrotit. Bucură-te. te iubim şi îţi mulţumim. de lumină. când prin lume ai umblat. pentru mulţi te-ai rugat. fiindcă Preasfânta Născătoare de Dumnezeu te-a ajutat şi te-a încununat. Cel care lăcaş al Duhului Sfânt te-ai arătat. părinte Ioan Casian. să nu te înşele. părinte Ioan Casian. Cel pe care Domnul să te scoată din mijlocul răutăţii a binevoit. să nu te amăgească. părinte Ioan Casian. te iubim şi îţi mulţumim. fiindcă ai fost teolog şi sfânt al Bisericii nedespărţite. Adevărul şi Viaţa întru Hristos te-a purtat. fiu al pământului românesc şi mare dascăl al monahilor din apus. de aceea Cuvântul lui Dumnezeu în ea a venit şi pe Făcătorul de viaţă l-ai adăpostit. fiindcă raza cunoaşterii de Dumnezeu pe Calea. părinte Ioan Casian. părinte Ioan Casian.

părinte Ioan Casian. cel care pe calea cea strâmtă ai umblat. fiindcă taberele demonilor le-ai împrăştiat. cursele. fiindcă îngereşte pe pământ ai vieţuit şi cu faptele cele sfinte te-ai îndeletnicit. te iubim şi îţi mulţumim. fiindcă fiind vrednic de împărtăşirea cu cele sfinte te-ai luminat şi calea sihaştrilor le-ai arătat. la cetele cele cereşti te-ai ridicat şi viaţa cea fără de prihană ai urmat. părinte Ioan Casian. 346 . părinte Ioan Casian. Bucură-te. părinte Ioan Casian. părinte Ioan Casian. ispitele. de aceea cu sfinţii ţi-am cântat: Aleluia! Icosul al 8-lea Sfinte părinte Ioan Casian. părinte Ioan Casian. părinte Ioan Casian. Bucură-te. părinte Ioan Casian. fiindcă trestia cuvintele tale cu cerneala gândului le-ai înmuiat şi pe Domnul L-ai aflat. de aceea cu sfinţii te-am lăudat şi ţi-am cântat: Bucură-te. înşelările duhurilor necurate ni le-ai descoperit şi prin credinţă pe şarpele cel viclean l-ai smerit. părinte Ioan Casian. fiindcă lumii şi patimilor te-ai răstignit şi toate vicleniile demonilor le-ai risipit. te iubim şi îţi mulţumim. fiindcă taina cuprinsă în Calea Preasfintei Treimi prin cuvintele tale ai arătat şi în cugetările adânci şi dumnezeieşti ai condus pe cei ce te-au ascultat. Bucură-te. Cel care răpit fiind de faptele sfinte la cer. fiindcă prin cuvântul mântuitor multe înţelesuri de taină ai fulgerat. fiindcă asemenea cu un soare raze de lumină ai răspândit. părinte Ioan Casian. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. fiindcă sfintele tale învăţături toate cursele şi înşelările duhurilor lumesc şi diavolesc le-au biruit. Bucură-te. Bucură-te. fiindcă stea luminată a Bisericii Domnul te-a făcut şi te-a binecuvântat. fiindcă lumina învăţăturilor tale multe inimi şi minţi le-a dezlegat. Condacul al 8-lea Sfinte părinte Ioan Casian. fiindcă toate vicleniile. Bucură-te. părinte Ioan Casian. fiindcă împreună vorbitor cu îngerii te-ai dovedit. Bucură-te.

părinte Ioan Casian. părinte Ioan Casian. Cel care tăria de a te număra cu cetele cuvioşilor. i-ai îndreptat şi i-ai luminat. Bucură-te. fiindcă prin cuvintele de Dumnezeu prin Duhul Sfânt insuflate Adevărul cel sfinţitor ni l-ai dat. fiindcă marginile pământului cu raza luminii tale ai luminat şi negura necunoştinţei Adevărului ai alungat. crucea neamului ai luat şi pe Domnul L-ai urmat. Bucură-te. ai avut. fiindcă din inimă graiurile cele de Dumnezeu slăvitoare le-ai izvorât şi cu înţelegerea celor mântuitoare te-ai îmbogăţit. Bucură-te. fiindcă luminarea pusnicilor ai săvârşit fără a înceta a te ruga. Bucură-te. părinte Ioan Casian. te iubim şi îţi mulţumim. de aceea am cântat: Aleluia! Icosul al 9-lea Sfinte părinte Ioan Casian. Bucură-te. fiindcă de tulburarea patimilor cugetul ţi-ai curăţat. Condacul al 9-lea Sfinte părinte Ioan Casian. părinte Ioan Casian. fiindcă nouă frumuseţile cele duhovniceşti ni le-ai lăsat şi în cuptorul de foc al lumii acesteia am intrat. fiindcă în pustiu ca într-o cetate ai stat şi cu duhurile întunericului te-ai luptat.Bucură-te. părinte Ioan Casian. fiindcă te-ai făcut cămară dumnezeieştii slave şi scaun în chip de foc pe care S-a odihnit Cuvântul lui Dumnezeu. te iubim şi îţi mulţumim. iar Domnul pentru rugăciunile tale cu sfinţii Săi îngeri ne-a apărat. Bucură-te. părinte Ioan Casian. fiindcă dumnezeieştile lumini ţie ţi s-au arătat. Bucură-te. părinte Ioan Casian. Bucură-te. de aceea cu sfinţii te-am lăudat şi ţi-am cântat: Bucură-te. fiindcă asemene unui soare ai apus şi raze de lumină din cărţile tale pretutindeni au curs. 347 . fiindcă pe călugări i-ai învăţat. părinte Ioan Casian. fiindcă cele de pe pământ le-ai lăsat. părinte Ioan Casian. Cel care să priveşti oştile cele îngereşti te-ai învrednicit. părinte Ioan Casian.

Bucură-te. fiindcă viaţa cea veşnică ai dobândit: „căci precum Tatăl are viaţă în Sine. fiindcă în peşteră. fiindcă cuvintele Domnului: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu viez pentru Tatăl şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin Mine” ai împlinit. dacă nu-l va trage Tatăl. căci „Tatăl care M-a trimis a mărturisit despre Mine” şi în mărturia Domnului te-ai sfinţit. părinte Ioan Casian. fiindcă prin viaţa ta ai împlinit cuvântul: „Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni. Bucură-te. părinte Ioan Casian. Bucură-te. părinte Ioan Casian. ci ca sfântul Antonie i-ai alungat. Cel care glasul Fiului lui Dumnezeu l-ai ascultat. fiindcă prin tine s-a împlinit cuvântul: „vine ceasul şi acum este.Bucură-te. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 10-lea Sfinte părinte Ioan Casian. fiindcă „vor ieşi cei ce au făcut cele bune spre învierea vieţii”. părinte Ioan Casian. când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia”. Condacul al 10-lea Sfinte părinte Ioan Casian. Bucură-te. părinte Ioan Casian. fiindcă porunca Domnului: „Lucraţi pentru mâncarea ce rămâne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului” ai ascultat şi prin cărţile tale mâncarea cea veşnică ai dat. părinte Ioan Casian. fiindcă: „Aceasta este pâinea care S-a pogorât din cer” şi „Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac” ai ascultat şi ai mâncat. Bucură-te. ci s-a mutat de la moarte la viaţă”. ca să ne arăţi condiţia de fiu al Învierii în care ai adormit şi noi îţi vom cânta: Bucură-te. fiindcă „Nimeni nu poate să vină la Mine. Care M-a trimis şi Eu îl 348 . când ai stat de înfricoşările viclenilor demoni nu te-ai înspăimântat. te iubim şi îţi mulţumim. fiindcă în Domnul ai crezut. Cel care Cuvântul lui Dumnezeu l-ai predicat. părinte Ioan Casian. Te iubim şi Îţi mulţumim. aşa i-a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine”. Bucură-te. părinte Ioan Casian.

te iubim şi îţi mulţumim. părinte Ioan Casian. Cel care ai trăit cuvântul: „Aceasta este voia Tatălui Meu.voi învia în ziua cea de apoi” ai auzit. părinte Ioan Casian. fiindcă aşa cum Domnul „Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi sunt viaţă” ucenicilor Săi le-a predicat. ai purtat şi de aceea „Tot ce-Mi dă Tatăl va veni la Mine şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară” pentru noi Calea şi Viaţa întru Domnul cărţile tale au însemnat şi de aceea cu sfinţii ţi-am cântat: Aleluia! Icosul al 11-lea Sfinte părinte Casian. Cel care Cuvântul Domnului l-ai luat. 349 . părinte Ioan Casian. căci tu în cuvântul Domnului ai stat: „Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei”. părinte Ioan Casian. de aceea cuvântul Domnului l-ai ascultat. şi pe Domnul Lai urmat. părinte Ioan Casian. fiindcă pentru tine cuvântul Domnului: „Atât cât sunt în lume. te iubim şi îţi mulţumim. pentru că crucea neamului nostru ai luat. de aceea fiindcă „cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric. râuri de apă vor curge din pântecele lui”. sensul vieţii ţi l-a arătat. calea spre viaţa cea veşnică le-ai deschis şi i-ai ajutat. Bucură-te. Bucură-te. fiindcă „Cel care este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu” şi Adevărul Lui te-a bucurat. fiindcă „Dacă cineva va păzi cuvântul Meu nu va vedea moartea în veac”. Bucură-te. şi de aceea întru Domnul ai trăit. Cel care ai împlinit cuvântul: „Cel ce crede în Mine. de aceea cu sfinţii ţi-am cântat: Bucură-te. Condacul al 11-lea Sfinte părinte Ioan Casian. părinte Ioan Casian. Bucură-te. Bucură-te. că oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi”. ci va avea lumina vieţii” în lumină ai umblat. fiindcă ucenic al Domnului ai fost. Lumină a lumii sunt”. tot aşa celor ce te-au urmat. Cel care ai crezut că Domnul este Lumina lumii.

pentru că taina Domnului ai aflat şi ai lucrat: „Tatăl Meu care Mi le-a dat este mai mare decât toţi şi nimeni nu poate să le răpească din mâna Tatălui Meu”. cel ce crede în Mine. şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla”. cuvântul Domnului l-ai împlinit şi de aceea cu sfinţii te-am fericit: Bucură-te. Cel care adâncul cuvântului l-ai trăit când ai împlinit cuvântul Domnului: „Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă”. Condacul al 12-lea Sfinte părinte Ioan Casian. părinte Ioan Casian. fiindcă împlinirea poruncii este semnul. acela aduce roadă multă. după 350 . Bucură-te. căci fără Mine nu puteţi face nimic”. Cel care cuvântul: „Cât aveţi Lumina credeţi în Lumină. părinte Ioan Casian. Bucură-te. Bucură-te. căci Domnul este puterea lui Dumnezeu de aceea când a rostit: „Putere am Eu ca să-l pun şi putere am iarăşi să-l iau. cel ce rămâne în Mine şi Eu în El. părinte Ioan Casian. de aceea cu sfinţii am cântat: Aleluia! Icosul al 12-lea Sfinte părinte Ioan Casian. te iubim şi îţi mulţumim. Cel care intrarea la Domnul ai aflat şi ce înseamnă: „Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine se va mântui. fiindcă porunca Domnului: „Să vă iubiţi unul pe altul” ai ascultat. ca să fiţi fii ai Luminii”. cu bucurie l-ai trăit. Bucură-te. părinte Ioan Casian. chiar dacă va muri va trăi”. părinte Ioan Casian. rodul tău l-ai dat.Bucură-te. părinte Ioan Casian. voi sunteţi mlădiţele. părinte Ioan Casian. că între ucenicii Domnului te-ai numărat: „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei. Bucură-te. Această poruncă am primit-o de la Tatăl Meu”. fiindcă porunca Domnului: „Dacă păziţi poruncile Mele veţi rămâne întru iubirea Mea. cel care pe Domnul L-ai aflat. fiindcă atunci când ai scris: „Eu sunt învierea şi viaţa. fiindcă rodul arată condiţia de ucenic: „ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei” şi ai arătat. fiindcă prin cuvântul Domnului „Eu sunt viţa. dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii”.

fiindcă făgăduinţa Mângâietorului că-L vei trimite ne-ai dat: „Dar Mângâietorul. vă va călăuzi la tot adevărul. iar noi cu sfinţii am cântat: Aleluia! 351 . fiindcă pentru tine cuvântul Domnului: „Când va veni Acela. de aceea prin cărţile tale cele ale Duhului Sfânt le-ai vestit şi pe noi pentru marea taină a venirii Domnului Iisus ne-ai pregătit. căci nu va vorbi de la Sine. Condacul al 13-lea Sfinte părinte Ioan Casian. Duhul Sfânt.cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui”. te iubim şi îţi mulţumim. cel care din Duhul Adevărului te-ai adăpat. Bucură-te. ci câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti”. pe Care-l va trimite Tatăl în numele Meu Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu” şi în grija Lui ne-ai lăsat. Duhul Adevărului. părinte Ioan Casian.

352 .

ACATIST PENTRU TAINA POCĂINŢEI ADEVĂRATE 353 .

354 .

Iisuse Hristoase. ca să-i ajutăm pe cei care în suferinţele bolilor şi neputinţelor. pentru ca rugăciunea noastră să fie ca tămâia şi cu smirna pe care îngerii Tăi la cer o vor lua şi în jertfelnicul din cer o vor turna. dăruieşte-ne lacrima gândului. Iisuse Hristoase. pentru ca să ne putem plânge păcatele şi să ne spălăm straiul sufletului. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina pocăinţei adevărate. dăruieşte-ne lacrima minţii. încât să auzim cum Duhul Sfânt se roagă în adâncul inimilor noastre cu suspine negrăite şi să ne înveţe a ne ruga. Doamne. ca semn că ne-am lepădat de gândurile şi de vicleniile lumii celei deşarte. care toate amintirile le stinge. dăruieşte-ne lacrima sufletului. care de toate fărădelegile şi ispitele lumii ne desparte. Doamne. ca să ne mărturisim toate păcatele. le alungă sau le duce departe. Doamne. Doamne. să învăţăm lecţia tăcerii în războiul gândurilor şi să putem cu sfinţii şi cu îngerii cânta: Doamne. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina pocăinţei adevărate. să punem stavila tăcerii pentru păcatul clevetirii. dăruieşte-ne lacrima cugetului. Doamne. Doamne. iar noi cu ei vom cânta: Aleluia! Icosul 1 Slavă Ţie. dăruieşte-ne lacrima durerii. 355 . Doamne. dăruieşte-ne lacrima milei. să urcăm treptele scării desăvârşirii. ca să avem cugetele inimilor curate. încât să auzim ale Duhului Sfânt rugăciuni şi şoapte.Condacul 1 Slavă Ţie. căci fără Tine nu putem face nimic. care de toate întinăciunile lumii şi de toate ispitele se desparte. pe Tine Te-au chemat. dăruieşte-ne lacrima inimii. Mântuitorul lumii. la Tine au strigat. care cu lacrimi însoţeşte rugăciunea inimii şi o poartă spre rugăciunea harică. care ca o amforă lumina Ta o aduce şi la toţi o împarte. Doamne. Domn al Milei.

ca să putem face fapta cea sfântă. ca o icoană în suflet purtată. neprihănirea noastră s-o putem păstra şi cu toţi sfinţii să ne putem ruga: Doamne. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina pocăinţei adevărate. concentrată şi binecuvântată. minţile. Îngerul de Mare Sfat. care săgeţile şi gândurile celui viclean le stinge şi le aruncă în noian. dăruieşte-ne lacrima trezviei. Doamne. ca să le facem biserica Ta cea sfântă şi raiul Tău cel cuvântător. care este raza Luminii Line a Sfintei Slave. dăruieşte-ne lacrima trezviei. care spală inima şi cugetul. care neamul nostru îl va salva de la osânda cea grea. Doamne. lumina conştiinţei creştine. încât cu sfinţii şi cu îngerii să putem cânta: Aleluia! Icosul al 2-lea Slavă Ţie. Doamne. dăruieşte-ne lacrima trezviei. care să ne poarte în Împărăţia Ta. pentru ca având inima curată pe scara Adevărului Tău să putem urca. dăruieşte-ne lacrima trezviei. care naşte trezvia. dăruieşte-ne lacrima trezviei. Domn al Cerului şi al Pământului. Doamne. ca să ne lumineze sufletele. Doamne. 356 . care ne dă veşmântul de nuntă al harului. Iisuse Hristoase. Doamne. curată. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina pocăinţei adevărate. ca să putem înţelege tainele.Condacul al 2-lea Slavă Ţie. care este darul Duhului Înţelegerii. căci fără darul trezviei rugăciunea noastră nu poate fi continuă. ca să putem veni în faţa Ta şi la nunta cea cerească să putem rămânea. Iisuse Hristoase. ce curg asupra noastră ca un fluviu de lumină. ca să putem face porunca Ta: „Privegheaţi şi vă rugaţi ca să nu cădeţi în ispită”. inimile şi să Te putem vedea. Doamne. izvorâtă din taina tăcerii. care este ziditoare de suflet pentru ca la faţă să ne putem schimba şi chipul odată cu asemănarea să le putem căpăta. Doamne. dăruieşte-ne lacrima trezviei. dăruieşte-ne lacrima trezviei.

încât cu fiii Luminii să Te putem întâmpina la cea de a doua venire a Ta. Cel care eşti Calea. să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”. Iisuse Hristoase. care rodeşte smerenia. dăruieşte-ne taina pocăinţei adevărate. să se lepede de sine. şi cu toţi sfinţii să-Ţi putem cânta: Aleluia! Icosul al 3-lea Slavă Ţie. care este Calea cea luminată a Preasfintei Treimi. Domn a Adevărului. pentru ca să urcăm pe poteca cea îngustă. lăcomiei. dăruieşte-ne lacrima smereniei. Doamne. să ne înălţăm pe Calea cea luminată. care ne dă lumina cunoaşterii cu fapta a poruncilor. care alungă de la noi ispita de a crede că am făcut ceva bun. desăvârşirii şi înfierii. care aduce vindecarea de făţărnicie. purtarea crucii neamului. invidiei. desfrânării. dăruieşte-ne lacrima smereniei. dăruieşte-ne lacrima smereniei. ca să nu trăim ca viclenii pe vaiurile rostite de Tine în Sfânta Evanghelie. dăruieşte-ne lacrima smereniei. că avem merite şi nu prin jertfa Ta ne mântuim. Iisuse Hristoase. separarea de duhurile trupesc. Doamne. ca să dobândim asemănarea cu Tine şi să fim cu cei ce toate Tie Ţi le-au închinat şi de ispitele trufiei s-au lepădat. lumesc şi diavolesc. când cu sfinţii Tăi vom cânta: Doamne. alunga. ca să împlinim porunca Ta: „Dacă Mă iubiţi faceţi poruncile Mele” încât pe scara smereniei să putem urca şi cuvântul Tău: „Învăţaţi de la Mine că sunt blând şi smerit” darul smereniei cea întru Tine să ni-l poată da. ne sfinţim. Doamne. dăruieşte-ne lacrima smereniei pruncilor pentru ca având curăţia inimii pruncilor să urcăm pe scara smereniei. Doamne. Te iubim şi Te rugăm. 357 . care aduce adevărata lepădare de sine. ca să putem face porunca Ta: „Dacă vrea cineva să-Mi urmeze Mie. Doamne. dăruieşte-ne lacrima smereniei. lenei. sfinţirii. Doamne. ci să trăim cu fapta poruncile mântuirii. Doamne. ca la Tine să ne putem urca. Adevărul şi Viaţa. căci prin darul deosebirii duhurilor să putem toate ispitele duhurilor necurate ale trufiei. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina pocăinţei adevărate.Condacul al 3-lea Slavă Ţie.

Domn al neamului cel sfânt şi preoţesc. care sufletul nostru de negura păcatelor îl va curăţa şi în veşmântul de nuntă al harului ne va îmbrăca. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina pocăinţei adevărate. Doamne. Doamne. Domn al Credinţei. care izvorăşte în suflet credinţa cea de diamant. care ca o corabie de lumină peste valurile ispitelor să ne poarte. Iisuse Hristoase. pentru că dacă dobândim credinţa cea adevărată. 358 . care curăţă mintea. dăruieşte-ne lacrima credinţei adevărate. Doamne. Doamne. ca să Te aflăm şi să-Ţi cântăm: Doamne. Condacul al 4-lea Slavă Ţie. Doamne. care neamul nostru să-l cureţe de păcate. dăruieşte-ne lacrima credinţei adevărate. dăruieşte-ne lacrima credinţei adevărate. inima. dăruieşte-ne lacrima smereniei. pe care o dai celor ce-Ţi urmează Ţie. sufletul şi zideşte în noi biserica Ta încât să ne vindece de noapte. dăruieşte-ne lacrima credinţei adevărate. Doamne. Împărăţiei şi Învierii să ni-l arate. prin calitatea rugăciunii pe treptele credinţei să ne urce. ca să devină ucenicii Tăi şi să facă poruncile Tale. care sticla nesimţirii împietrite o taie şi ca o cheie poarta inimii noastre o descuie. ca să ieşim din noapte. căci „dreptul prin credinţă va fi viu” ca să nu ne înşele vrăjmaşul şi să luăm nedreptatea ca adevăr. care sufletul nostru la faţă îl va schimba şi chipul cu asemănarea Ta ni le va da. dăruieşte-ne lacrima credinţei adevărate. Doamne. Doamne. Iisuse Hristoase.Doamne. înseamnă că noi crucea neamului nostru am purtat şi cu toţii am cântat: Aleluia! Icosul al 4-lea Slavă Ţie. care mută muntele neamului nostru în Lumina Lină a Sfintei Slave a Tatălui Ceresc. care să ne înveţe slujba Ta şi locul nostru între fiii Luminii. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina pocăinţei adevărate. dăruieşte-ne lacrima credinţei adevărate. încât îngerii Tăi în lumina Ta să-l poarte şi să-l despartă de ispitele acestei lumi deşarte. care toate faptele noastre sfinte adunate. dăruieşte-ne lacrima credinţei adevărate.

Doamne. fiindcă ne-ai dat o inimă curată. morţii şi întunericului. care ne deschide a cerului poartă. pe Tine să Te putem întâmpina la cea de a doua venire a Ta. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina pocăinţei adevărate. Domn al Slavei. înşelărilor. dăruieşte-ne lacrima nădejdei. care calea spre Tine o face luminată şi sufletul după adormire pe calea cea luminată la cer îl poartă. dăruieşte-ne lacrima nădejdei. dăruieşte-ne lacrima nădejdei. dăruieşte-ne taina pocăinţei adevărate. care lumina Adevărului Tău ca o rază printre norii necazurilor noastre se arată. Domn al nădejdei. Doamne. Doamne. ca să aduni în jurul Pomului Vieţii a noastră ceată. dăruieşte-ne lacrima nădejdei. pe Calea cea Luminată la cer să ne putem înălţa. care Calea nădejdei cea întru Tine ne-o arată. ca să-i vindecăm pe cei aflaţi în deznădejde şi să cântăm cu îngerii şi cu sfinţii: Doamne. ca să auzim când Tu baţi la a inimii noastre poartă. ci să tăiem cu sabia rugăciunii vălul mincinos al iluziilor. dăruieşte-ne lacrima nădejdei. Iisuse Hristoase. să-Ţi deschidem şi să intri cu lumea Ta toată. dăruieşte-ne lacrima nădejdei. amintirilor. ispitelor. ca să trăim fericirea celor ce plâng şi se vor mângâia în Împărăţia Ta. Doamne.Condacul al 5-lea Slavă Ţie. în cele ale lumii păcatului. care devine lucrătoare prin lumina şi nădejdea cea întru Tine. ca să putem cânta cu sfinţii: Aleluia! Icosul al 5-lea Slavă Ţie. ca să nu ne punem nădejdea în oameni. în lucruri. dăruieşte-ne lacrima nădejdei. Doamne. Iisuse Hristoase. 359 . iluziei. care să ne vindece ochii cugetului şi minţii. ca să putem urca pe scara nădejdei cea întru Tine. Te iubim şi Te rugăm. în averi. Doamne. Doamne. să lepădăm funcţiile pierzătoare de suflet. Doamne. când crivăţul morţii cu violenţă ne ceartă.

pentru ca înfierea să o putem căpăta. Iisuse Hristoase. căci fără iubirea cea dumnezeiască lumina Ta în noi nu s-a arătat. fiindcă în mâna Ta neamul Tău cel sfânt l-ai luat şi l-ai apărat. Doamne. dăruieşte-ne lacrima iubirii ascunsă în cuvântul Tău: „că i-ai iubit pe ei. căci pe Tine care nu Te vedem nu Te putem iubi cu adevărat. desăvârşirii şi înfierii. aşa cum Tatălui Ceresc Te-ai rugat. Doamne. dăruieşte-ne lacrima iubirii ascunsă în cuvântul Tău spus ucenicului iubit: „Iată mama ta!”. Doamne. Doamne. ca semn că prin iubire ne-ai înfiat. Fiul cel Iubit. dăruieşte-ne lacrima iubirii ascunsă în cuvântul Tău: „ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei”. Doamne. „Să iubiţi pe duşmanii voştri”. cu toată inima ta”. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina pocăinţei adevărate ascunsă în poruncile: „Să vă iubiţi unul pe altul”. Doamne. cu tot cugetul tău. lam lăsat. 360 . dacă pe aproapele. care-l vedem în necazul lui. Doamne. dăruieşte-ne lacrima iubirii ascunsă în cuvântul Tău: „să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat”. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă porunca Tatălui Ceresc ai ascultat. dăruieşte-ne lacrima iubirii ascunsă în cuvântul Tău: „Intră în bucuria Domnului” spus slugilor vrednice ca semn că răspunsul cel bun al înmulţirii talanţilor l-am dat. dăruieşte-ne lacrima iubirii ascunsă în cuvântul Tău: „că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii” şi de aceea o împărăţie pentru Tine Tatăl Ceresc a creat. Doamne. Iisuse Hristoase. căci fără adâncul pocăinţei nu puteam face poruncile mântuirii. de aceea cu sfinţii Ţi-am cântat: Doamne.Condacul a 6-lea Slavă Ţie. sfinţirii. Domn al iubirii. Condacul al 7-lea Slavă Ţie. Te iubim şi Te rugăm. Iisuse Hristoase. Domn al jertfei. „Să iubeşti pe aproapele ca pe tine însuţi”. aşa cum ne-ai învăţat prin porunca: „Dacă Mă iubiţi faceţi poruncile Mele” şi să cântăm cu sfinţii: Aleluia! Icosul al 6-lea Slavă Ţie. precum M-ai iubit pe Mine”. dăruieşte-ne taina pocăinţei adevărate cuprinsă în porunca: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău.

Doamne. de aceea toate Ţie Ţi le-au închinat. ca semn că dăruirea unică au lucrat. Judecătorul cel dumnezeiesc. când pentru domnia Ta în cer şi pe pământ ai fost ispitit. cuvintele Tale le-au ascultat şi prin ei pe noi ne-ai chemat. răstignit. aşa cum sfinţilor apostoli şi ucenici le-ai dat. Iisuse Hristoase. crucea neamului ne-am luat şi pe Tine Te-am urmat. Doamne. când în jurul Tău au stat. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă nouă cuvântul Tău 361 . dar Tu pe Tatăl Ceresc desăvârşit L-ai iubit. Doamne. păcatele noastre le-ai luat. fiindcă miruri Ţi-au adus. dăruieşte-ne lacrima răbdării. Iisuse Hristoase. de aceea pe cruce fiind cele patru porunci ale Legii Iubirii leai împlinit. aşa cum cuvioşilor le-ai dat. toate le-ai răbdat şi cât de sublimă este porunca Ta ne-ai arătat.duhul pe cruce pentru noi Ţi-ai dat şi ce înseamnă cuvântul: „Darul fără ispitire este pieire” ne-ai arătat. dăruieşte-ne lacrima răbdării. Domn al Legii Iubirii. pusnici le-ai dat. cu râvnă la mormântul Tău au venit şi taina Învierii Tale le-ai descoperit. Doamne. dăruieşte-ne lacrima răbdării. ca semn că de lume ne-am lepădat. de aceea cu sfinţii Ţie Ţi-am cântat: Doamne. în pustie cu duşmanii Tăi s-au luptat. aşa cum mironosiţelor le-ai dat. iar noi8 cu sfinţii Îţi vom cânta: Aleluia! Icosul al 7-lea Slavă Ţie. prigonit. aşa cum sfinţilor preoţi. le-au lucrat. dăruieşte-ne lacrima răbdării. dăruieşte-ne lacrima răbdării. Doamne. fiindcă de lume s-au lepădat. Doamne. călugări. Doamne. care aduce rodul cel îndelung lucrat. aşa cum sfinţilor ierarhi le-ai dat. lovit. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă în poruncile Tale au stat. viaţa Ţi-au jertfit şi la Tine i-ai luat. dăruieşte-ne lacrima răbdării. fiindcă la Sfânta Liturghie ortodoxă mereu ai venit şi Te-ai jertfit. ca să Ţi se fure locul de domnie. Doamne. Condacul al 8-lea Slavă Ţie. ei lucrarea Ta cea sfântă ne-au arătat şi în templul cel ceresc ca să-Ţi slujească neîncetat i-ai ridicat. aşa cum mucenicilor le-ai dat. dăruieşte-ne lacrima răbdării. valoarea Sfintei Cruci ai stabilit.

care s-a gătit vouă de al întemeierea lumii”. ca o armură ni l-ai dat. Cuvântul lui Dumnezeu. şi de aceea cu sfinţii am cântat: Aleluia! Icosul al 8-lea Slavă Ţie. nu sau rugat. aşa cum pentru noi ai vărsat. dăruieşte-ne lacrima luminii ascunsă în adâncul stelelor. Duhul Adevărului. dăruieşte-ne lacrima luminii ascunsă în adâncul cuvântului Tău. fiindcă n-au postit. cu slujbele pierzătoare de suflet s-au ocupat. ci cu cele viclene s-au spurcat. Doamne. când la Tatăl cel Ceresc Te-ai înălţat şi pe Mângâietorul. ca să auzim glasul Tău grăind: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia. Doamne. pentru ca la cer să ne putem uita şi faţa Ta s-o putem vedea. Doamne. dăruieşte-ne lacrima luminii ascunsă în adâncul cuvântului Tău. Te iubim şi Îţi mulţumim. inimile la Tine nu şi-au înălţat. n-au privegheat. dăruieşte-ne lacrima luminii. în el lumina Ta cea sfântă a stat. dar Tu cu blândeţe în mâna Ta ne-ai luat. Doamne.cel Sfânt ni l-ai lăsat. averea cea cerească n-au adunat. Cuvântul Tău cel Sfânt ni l-ai lăsat. ca să auzim glasul Tău grăind: „Veniţi la Mine cei împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi”. fiindcă nouă celor ce ne-am pocăit. dăruieşte-ne lacrima luminii ascunsă în adâncul cuvântului Tău: „De vă veţi uni doi sau trei în numele Meu orice veţi cere vă voi da vouă”. parastase. pentru ca pe strămoşi să-i putem ajuta şi cu liturghii. dăruieşte-ne lacrima luminii ascunsă în adâncul lunii. Doamne. 362 . de aceea cu sfinţii am cântat: Doamne. Doamne. n-au lucrat. dăruieşte-ne lacrima luminii ascunsă în dogoarea de foc a soarelui pentru ca neamul Tău cel sfânt să-l poţi întemeia. pe cei nevrednici i-a judecat. s-au înşelat. Doamne. s-au desfătat. danii de ctitorie la Tine pentru ei să ne putem ruga. când în Grădina Ghetsemani pentru noi la Tatăl Ceresc Te-ai rugat.

pe Tine Te-am urmat şi de aceea cu un loc între fiii Luminii.Condacul al 9-lea Slavă Ţie. Învierii şi Împărăţiei ne-ai binecuvântat. Doamne. că îngerii Tăi cu litere de lumină în Cartea Vieţii l-au însemnat. l-ai iertat. Te iubim şi Îţi mulţumim. a întunericului. de aceea să-Ţi aducem ale Tale dintre ale Tale la Sfânta Liturghie am cutezat. dăruieşte-ne lacrima inimii. ca să aduci un rod minunat şi nespus de bogat Tatălui Ceresc. Doamne. Doamne. ca semn că prin poarta inimii întru noi ai intrat şi din noi. moarte şi păcat neai scos. l-ai sfinţit. ca semn că din ea ai făcut un templu sau un palat. ispite. fiindcă Lumina Lină a Sfintei Slave a Tatălui Ceresc peste noi ai revărsat. Păstorul cel Minunat. moarte pentru păcatele noastre îndelung ai răbdat. Arhiereul cel Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. ca semn că rugăciunile noastre le-ai ascultat. aşa cum făgăduinţa Ta ne-ai dat. crucea neamului ne-am luat. Doamne. dăruieşte-ne lacrima inimii. fiindcă prin Sfintele Taine din lumea păcatului. Doamne. Condacul al 10-lea Doamne. a morţii. ca semn că împreună cu Tatăl Ceresc şi cu Duhul Sfânt în noi veţi veni. neamul nostru l-ai scos. Te iubim şi Îţi mulţumim. ca semn că scaunul Tău de domnie îngerii Tăi în inima noastră l-au aşezat. dăruieşte-ne lacrima inimii. Doamne. Iisuse Hristoase. Fiul lui Dumnezeu. în mâna Ta l-ai luat. pentru noi biserica Ta ai întemeiat. de aceea Te rugăm vindecă-ne ochii 363 . ca semn că numele nostru cel nou ce ni l-ai dat. ca semn că de sine ne-am lepădat. de aceea viaţa Ta pentru viaţa noastră Ţi-ai dat şi prigoană. ne-ai iertat. dăruieşte-ne lacrima inimii. Iisuse Hristoase. Doamne. fiindcă din întuneric. dăruieşte-ne lacrima inimii. în care să vii şi să stai neîncetat. dăruieşte-ne lacrima inimii. Iisuse Hristoase. lovituri. l-ai mântuit. dăruieşte-ne lacrima inimii. Doamne. dar noi cu sfinţii am cântat: Aleluia! Icosul al 9-lea Slavă Ţie. de aceea cu sfinţii Ţie Ţi-am cântat: Doamne.

sufletului. Învăţătorul cel Ceresc. aşa cum Tu în Grădina Ghetsemani pentru noi rubinele sângelui Tău ai vărsat. ca să ne desăvârşească. să tăiem funiile fraţilor noştri. Condacul al 11-lea Slavă Ţie. care să ne dea asemănarea de topaz cu al Tău obraz. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă din mormântul păcatului ne-ai înviat. când pentru noi Te-ai rugat. cu iscusinţă. Doamne. ca să înţelegem că pentru Împărăţia Ta cea cerească nimic nu putem lucra fără voia Ta şi cu smerenia cea întru Tine la cer să ne putem înălţa. când cu sfinţii vom cânta: Aleluia! Icosul al 10-lea Slavă Ţie. Doamne. chipul şi asemănarea cu Tine s-o putem căpăta şi la nunta Ta să putem rămânea. Iisuse Hristoase. care ca pe noi înşine” s-o facem cu iscusinţă ne-ai ajutat. de aceea cu sfinţii am cântat: Aleluia! 364 . gândul nostru l-ai luminat. Domn al Învierii. cu grijă. în mâna Ta ne-ai luat. dăruieşte-ne lacrima jertfei. care are tăria de diamant şi taie nesimţirea cea împietrită a sufletului. minţii şi cugetului. cu răbdare ne-ai îndrumat. dăruieşte-ne lacrima jertfei. care îmbracă sufletul nostru în veşmântul de mărgăritar al rugăciunii noastre plină de har. Iisuse Hristoase. dăruieşte-ne lacrima jertfei. Te iubim şi Îţi mulţumim. care de ispitele lumii morţii s-au legat. Doamne. de aceea cu sfinţii am cântat: Doamne. Doamne. să stingem săgeţile cele aprinse ale patimilor ne-ai învăţat. Doamne. Doamne. ca să putem zbura ca îngerii prin cerul Tău cel înalt. Doamne. ne-ai îndreptat şi să ne duci la Tatăl Ceresc. fiindcă neamul nostru cele sfinte l-ai învăţat. dăruieşte-ne lacrima jertfei. ca să vedem în oglinda conştiinţei icoana Ta de ametist. zugrăvită de mâna iscusită a unui artist. ca o cheie a Cuvântului Tău. pentru ca pe poarta literei de lumină să putem intra. dăruieşte-ne lacrima jertfei. porunca: „Să iubim pe aproapele nostru. dăruieşte-ne lacrima jertfei. din lanţurile şi capcanele duhului necurat ne-ai eliberat.

Doamne. Iisuse Hristoase. cu liturghii. Doamne. Condacul al 12-lea Slavă Ţie. dăruieşte-ne lacrima prin care lanţurile cugetului le-ai tăiat şi cu îngerii Tăi de toate vicleniile vrăjmaşului ne-ai ferit. ca semn că taina trezviei pentru noi ai descoperit. de aceea cu sfinţii am cântat: Aleluia! Icosul al 12-lea Slavă Ţie. ascunsă în funcţiile pierzătoare de suflet. Doamne. iar Tu i-ai salvat. dăruieşte-ne lacrima ochiului conştiinţei. de aceea cu ei am cântat: Doamne. atunci când ne-au ispitit cu plăcerea. Doamne.Icosul al 11-lea Slavă Ţie. Tu ne-ai vindecat cu durerea. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. când ne-au ispitit cu averea. danii. pe cei închişi în temniţele întunericului i-am ajutat. dăruieşte-ne lacrima ochiului minţii. Te iubim şi Îţi mulţumim. dăruieşte-ne lacrima dorului. Tu ne-ai vindecat de duhul cel lumesc prin lepădarea de sine şi tăcerea. dăruieşte-ne lacrima inimii. fiindcă rânduiala Ta am respectat. Iisuse Hristoase. dăruieşte-ne lacrima prin care patimile trupului leam răstignit. prin care neamul nostru spre lumina Ta l-am călăuzit. pentru ca să ne faci din lumină aşa cum ai rânduit. Doamne. Domnul cel tare şi puternic. Iisuse Hristoase. vă trimit şi Eu pe voi” pentru noi un loc în Împărăţia cea cerească ai rânduit. de aceea cu sfinţii am grăit: 365 . ca să ne-o cureţe de toate cele ce am pătimit. ca semn că de toate amintirile l-ai curăţit. când ne-u ispitit cu puterea. Te iubim şi Îţi mulţumim. dăruieşte-ne lacrima prin care ispitele şi cursele viclene ale lumii le-am răstignit şi sufletele noastre de toate cele lumeşti le-ai despărţit. parastase. Doamne. Biruitorul iadului. Doamne. fiindcă sfaturile cele de taină ale vrăjmaşilor noştri Tu le-ai risipit şi când ai rostit: „Pace vouă” şi „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl. fiindcă. Tu ne-ai vindecat cu nemânierea. Doamne. Sfetnicul minunat.

fiindcă pentru noi şi cu noi neamul Tău cel sfânt şi Împărăţia Ta cea preoţească le-ai întemeiat. dăruieşte-ne lacrima bucuriei mironosiţelor. Te-a slujit. cu care neamul nostru Te-a cinstit. dăruieşte-ne lacrima gândului curat. când viaţa cea veşnică ne-ai făgăduit şi aleşilor Tăi le-ai dat. Doamne. când prin uşile încuiate la ei ai intrat. dăruieşte-ne lacrima gândului de taină. cu care Nicodim şi Iosif din Arimateea Te-au luat de pe cruce şi Te-au îngropat. Doamne. dăruieşte-ne lacrima gândului înalt. Doamne. Doamne. Te-a aşteptat şi ortodox l-ai păstrat. când au aflat că ai înviat. dăruieşte-ne lacrima gândului sfânt. Lumina Lumii. Doamne. chipul şi asemănarea prin lumina Ta ne-ai arătat când am căpătat. Doamne. Iisuse Hristoase. Condacul al 13-lea Slavă Ţie. când la tronul Tău de slavă genunchii inimilor noastre i-am aplecat. de aceea cu sfinţii Tăi am cântat: Aleluia! 366 . cu care sfântul apostol Ioan lângă cruce cu Sfânta Ta Maică au stat şi cu iubire Te-au mângâiat. dăruieşte-ne lacrima dorului. dăruieşte-ne lacrima sfinţilor apostoli. Te-a slăvit.Doamne. la faţă ne-ai schimbat. Te iubim şi Îţi mulţumim. cu care mironosiţele Te-au îmbălsămat şi în giulgiul rugăciunii inimii Teau înfăşurat. Doamne.

RUGĂCIUNI PENTRU TAINA IEŞIRII DIN TIMP 367 .

368 .

prin Îngerii Puterilor Trecerea prin marea de foc. Prin Îngerii Stăpânirilor dăruieşte-ne puterea peste şerpi şi peste scorpii. Prin Îngerii Începătoriilor dăruieşte-ne începutul cel bun. unde stau duhurile cele întunecate. Dăruieşte-ne prin sfinţii Serafimi iubirea Ta cea dumnezeiască. aşa cum o au mucenicii Tăi. Slavă Ţie. căci porţile iadului Biserica Ta Ortodoxă să n-o poată birui şi Te rugăm dăruieşte-ne conştiinţa creştină. ca să ştim să ne rugăm. când toate sufletele la sfârşitul veacurilor se vor încerca. Te rugăm dăruieşte-ne credinţa. Atoatebiruitorule. Tată Ceresc. care mută muntele neamului nostru la Tine prin Duhul Bunei Credinţe pentru ca să rămânem ortodocşi. Slavă Ţie. să ne dea veşminte de lumină pentru nunta cea cerească. ca să ştim rânduiala slujbelor noastre. Te rugăm dăruieşte-ne viaţa cea veşnică prin Duhul Tăriei. Să ne dea înţelegerea celor sfinte ca a sfinţilor arhierei adusă de Duhul Înţelegerii. trimite îngerii Tăi cei luminoşi să ne schimbe în lumină. Te rugăm dăruieşte-ne prin Duhul Temerii de Dumnezeu curăţirea de toate păcatele. Prin Sfinţii Arhangheli dăruieşte-ne ocrotire de toţi vrăjmaşii. Atoateştiutorule. Te iubim şi Te rugăm trece-ne prin Poarta de foc. Te iubim şi Te rugăm. Tată Ceresc. trece-ne prin Poarta de foc făcându-ne pară de foc ca pe sfinţii Tăi. aşa cum ne-a făgăduit Domnul. Prin Îngerii Domniilor dăruieşte-ne conducerea cea înţeleaptă a neamului nostru. să scăpăm de vămile văzduhului. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne Taina trecerii prin Poarta de foc prin 369 . ca să putem prin Duhul Cunoştinţei să trecem prin Poarta de foc odată cu fiii Împărăţiei.RUGĂCIUNE PENTRU TAINA TRECERII PRIN POARTA DE FOC Slavă Ţie. aşa cum o au cuvioşii Tăi. Trimite harul Duhului Tău Sfânt ca să ne dea înţelepciunea apostolilor adusă de Duhul Înţelepciunii. Atoatefăcătorule. amintirile. iar prin Îngerii Tăi dăruieşte-ne vindecarea ochilor cugetului şi minţii. să ne înălţăm la Cer pe Calea cea Luminată. Luminii şi Învierii. Te rugăm să ne dăruieşti prin Duhul Sfatului Pacea cea sfântă făgăduită de Domnul. gândurile. prin Îngerii Scaunelor venirea la Tronul Tău de slavă. Tată Ceresc. prin sfinţii Heruvimi cunoaşterea tainelor cereşti. ca să fim fii ai Luminii. ca să putem trece prin Porţile Împărăţiei.

Împărate Ceresc. a Fiului cel Iubit şi a Ta peste lume stă să se reverse spre a face din noi fiii Luminii. de duhurile întunericului. cuvintelor şi faptelor viclene aruncate asupra noastră de sinagogile satanei. căci având chipul şi asemănarea cu Domnul prin Taina Sfintei Euharistii.Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. odată cu iscusinţa înţelepciunea şi mijlocul de a trece peste şerpii. ereticii. sectanţii. Duhul Adevărului. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina scutului Tău cel dumnezeiesc. păcătoşii. care să ne apere de toate suliţele. ţara noastră. ca să împlinim porunca Domnului Iisus: „Fiţi dar voi desăvârşiţi precum Tatăl vostru cel Ceresc desăvârşit este”. acum când Lumina Lină a Sfintei Slave a Tatălui Ceresc. între cetele sfinţilor un loc vor căpăta şi să guste din Pomul Vieţii Veşnice vor putea. Atoatebinefăcătorule. apostaţii. împreună cu Domnul prin Porţile de lumină ale Împărăţiei Cerurilor să putem intra. pentru ca viaţa cea veşnică s-o putem avea şi răspunsul ce bun al înmulţirii talanţilor. Acesta este scopul venirii Domnului Iisus Hristos. Cel Care pretutindenea eşti. săgeţile. încât să ne transformăm în lumină. Care cu Sfântul Omofor să ocrotească neamul nostru. pentru ca la nunta cea veşnică să putem rămâne şi de osânda cea veşnică să putem scăpa. viclenii. Împărate Ceresc. Biserica Ta Ortodoxă. acum când mareea de foc pe cei ai Domnului Iisus Hristos în lumină la faţă îi vor schimba. De aceea duhurile blestemate asupra bisericilor ortodoxe s-au aruncat şi prin sinagogile satanei să ne împiedice au încercat. Dă-ne să gustăm din Pomul Vieţii Veşnice. ateii. a morţii şi a întunericului. Împărate Ceresc. Aleluia! Slavă Ţie. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne scutul Tău cel dumnezeiesc. ca să ne apere de suliţele gândurilor. vicleniile duhurilor întunericului. acolo unde vor rămâne toţi păgânii. la cer îi va înălţa. RUGĂCIUNE PENTRU TAINA SCUTULUI DUHULUI SFÂNT ŞI APĂRAREA DE ISPITE Aleluia! Slavă Ţie. în veşmântul de har îi va îmbrăca. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne scutul Tău cel dumnezeiesc. ca să putem trece prin marea de foc. aşa acum este taina cea din veac făcută şi de îngeri neştiută. scorpiile lumii păcatului. Fă 370 . pentru ca asemenea cu fecioarele cele înţelepte şi cu fiii Împărăţiei. Aleluia! Slavă Ţie.

cuvintele noastre. de aceea sub Sfântul Omofor am stat. ca semn că de toate ispitele duhurilor viclene ne-ai apărat şi în rânduiala cea cerească sufletele neamului nostru le-ai înălţat. gândurile. fiindcă Taina întemeierii Împărăţiei preoţeşti şi a neamului Tău sfânt s-o trăim ne-ai dat. Iisuse Hristoase. Doamne. cu apostolia ei cea tainică ne-ai binecuvântat. Adam cel dătător de viaţă. Atunci. fiindcă: „Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii la care ai supt”. de aceea ţărâna sau clisa de la Adam Clisi ai luat. Te slăvim şi Îţi mulţumim. Iisuse Hristoase. Împărăţiei şi Luminii pentru noi ai rânduit. Fiul Omului. când venirea Ta ne-ai anunţat: „Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă”. fiindcă Taina întemeierii Împărăţiei preoţeşti şi a neamului Tău sfânt ne-ai dat s-o trăim. Doamne. Fiul Omului. Te iubim. Te iubim. iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui” pentru noi trăirea Tainei Împărăţiei Tale preoţeşti şi a neamului Tău sfânt a însemnat. Adam cel dătător de viaţă. Fiul Omului. de aceea numele raman de Maria a purtat şi ţara noastră să fie grădina ei ai pregătit şi i-ai dat. Te iubim. când ai rostit: „Dacă Mă iubeşte cineva va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi şi vom veni la el şi vom face locaş la el” încât să devenim fiii Învierii. RUGĂCIUNE PENTRU TRĂIREA PREOŢEŞTI ŞI A NEAMULUI SFÂNT TAINEI ÎNTEMEIERII ÎMPĂRĂŢIEI Doamne. fiindcă porunca. Te slăvim şi Îţi mulţumim. Pronia şi rânduiala cea sfântă a Tatălui Ceresc ai ascultat. Iisuse Hristoase. Te slăvim şi Îţi mulţumim. Doamne. Fă din noi Împărăţia cea preoţească şi neamul cel sfânt. de aceea cuvântul Tău „cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte acela este care Mă iubeşte.din lumină faptele. Te rugăm împlineşte pentru noi cuvântul Tău: „Va trimite pe îngerii Săi cu sunet mare de trâmbiţă şi vor 371 . Adam cel dătător de viaţă. când pe Adam l-ai făcut şi viaţă prin Duhul Sfânt i-ai dat. pentru ca numele noastre cu litere de lumină îngerii Tăi să le scrie în Cartea Vieţii. pe care din noi şi pentru noi Tatăl Ceresc împreună cu Tine şi cu Duhul Adevărului le-a întemeiat. fiindcă pe Preasfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu dintre ramani ai luat.

cu mreaja vicleniilor demonii teologi nu ne-au smintit. de aceea poruncile Tale: „Privegheaţi şi vă rugaţi ca să nu cădeţi în ispită” pentru noi o realitate au devenit. demonul avariţiei. pe toţi cei din jurul nostru i-a încercat şi să ne facă necazuri i-au pornit şi i-au mânat. întru poruncile Lui va voi foarte”. postul şi privegherea ne-a învăţat. fiindcă Taina şi lucrarea Duhului Temerii de Dumnezeu în noi a rodit. ca să fie preot în veac după rânduiala lui Melchisedec şi să fie ca fecioarele înţelepte. desăvârşirii şi înfierii cu fapta ne-ai descoperit. Te slăvim şi Îţi mulţumim. căci prin Pronia Lui numele Tău să-L rostim am izbutit şi întru noi cuvântul: „Fericit bărbatul. Te iubim. de ispitele trufiei sau ale slavei deşarte ne-am lepădat. Te iubim. când pe cei căzuţi la sinagogile satanei în calea noastră i-au presărat şi să ne abată de la Calea Ta au încercat. Iisuse Hristoase. nu ne-a mai tulburat. când noi toate Ţie Ţi le-am dat. când peste fraţii noştri au venit. Doamne. fiindcă Taina şi lucrarea Duhului Temerii de Dumnezeu în noi prin pocăinţa cu lacrimi. care se teme de Domnul. până la celelalte margini”. de aceea să fim rugători ne-a învăţat. fiindcă Taina şi lucrarea Duhului Temerii de Dumnezeu rugăciunea şi viaţa duhovnicească. fiindcă atunci când demonul lenei şi al achidiei ne-au ispitit. inima ne-a curăţat. cugetul ni le-a luminat. Iisuse Hristoase.aduna pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi. conştiinţa. când s-a rânduit să facem poruncile mântuirii. cu ispite Mamona. Cel care făgăduinţa venirii Mângâietorului ne-ai dat. Cel care făgăduinţa venirii Mângâietorului ne-ai dat. că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru”. Te iubim. Iisuse Hristoase. Te slăvim şi Îţi mulţumim. noi privegherea şi rugăciunea am neglijat şi cu ispite duhul răutăţii celei vechi. Doamne. sfinţirii. de la marginile Cerurilor. Te slăvim şi Îţi mulţumim. ce înseamnă cuvântul: „Iată Mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga pe care o va afla 372 . Cel care făgăduinţa venirii Mângâietorului ne-ai dat. căci rugătorul desăvârşit. RUGĂCIUNE PENTRU TAINA ŞI LUCRAREA DUHULUI TEMERII DE DUMNEZEU Doamne. De aceea dă-ne darul trezviei ca să facem porunca: „Privegheaţi deci. prin smerenia cea întru Tine gândul.

Te slăvim şi Îţi mulţumim. fiindcă pentru noi ai rostit făgăduinţa Ta că Te duci la Tatăl ca să ne pregăteşti sălaşurile cele veşnice şi dumnezeieşti. ca să faci din noi neamul Tău cel sfânt şi Împărăţia Ta cea preoţească. 373 . răspunsul cel bun cu îndelungă răbdare candela inimii ne-a aprins şi ne-a luminat. Cuvântul lui Dumnezeu. Eu voi face” şi dăruieşte-ne mântuirea. fără Duhul Tăriei nu ne putem lepăda de sine. pentru cei ce vor primi numele cel veşnic şi nepieritor. Te iubim. Cuvântul lui Dumnezeu. ascunse în poruncile Tale. De aceea „cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu. nu putem să ne separăm prin darul deosebirii duhurilor de ispitele duhurilor lumesc. pentru că Eu mă duc la Tatăl”. fiindcă ai împlinit făgăduinţa Ta şi Duhul Sfânt la noi a venit. Iisuse Hristoase. fiindcă atunci când ai rostit: „Fericiţi sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc”. ci al Tatălui. cu puterea credinţei să mutăm muntele neamului nostru la Tine noi crucea ne-am luat. Învierii şi Împărăţiei. Doamne. Te iubim. şi mai mari decât acestea va face. căci fără Duhul Înţelegerii nu putem înţelege Cuvântul Tău. Te iubim. ci s-a mutat de la moarte la viaţă” am aflat. de aceea ce înseamnă cuvântul Tău: „Şi la judecată nu va veni. fiindcă: „cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu. căci fără Duhul Sfatului nu putem urma învăţăturile Tale. pentru Biserica Ta Ortodoxă făgăduinţa Ta: „Dacă veţi cere ceva în numele Meu. Cuvântul lui Dumnezeu. pe care-L va trimite Tatăl nu numele Meu.priveghind” am trăit. desăvârşirea şi înfierea. Te slăvim şi Îţi mulţumim. care M-a trimis”. Doamne. Te slăvim şi Îţi mulţumim. de a schimba la faţă în lumină sufletele. când gândul ne-ai luminat. sfinţirea. nu ne putem lua crucea neamului. ne-ai descoperit. în rugăciunea niptică şi rugăciunea harică am pătruns treptat. adică locurile pentru fiii Luminii. De aceea ca să-l putem face trebuie să vină şi să stea în noi Duhul Sfânt: „Mângâietorul. Iisuse Hristoase. Duhul Sfânt. Iisuse Hristoase. De aceea Te rugăm împlineşte pentru neamul românesc. Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu”. mai preţios decât fii şi fiice pe frunţile lor. RUGĂCIUNE PENTRU TAINA ŞI LUCRAREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU Doamne. puterea Cuvântului Tău cel Dumnezeiesc.

nu putem căpăta asemănarea cu Tine. Iisuse Hristoase. De aceea ca fecioarele înţelepte sufletele neamului nostru. nu putem deveni fii ai Luminii. adică având prin jertfa de sine chipul şi asemănarea cu Tine. Fără Duhul Cunoştinţei nu ne putem schimba la faţă. Fără Duhul Bunei Credinţe nu putem muta muntele neamului nostru la Tine. când neamurile gheenei icoana Ta din sufletele noastre să o scoată au încercat. fiindcă pentru noi Taina Ta. i-au hulit. Fără Duhul Temerii de Dumnezeu nu putem urca treptele smereniei de la smerenia pruncilor la smerenia cea întru Tine. Te iubim. fiindcă pentru noi cuvântul Tău că vei veni şi vei sta cu noi până la sfârşitul veacurilor.trupesc şi diavolesc. cu candelele inimilor aprinse Te-am aşteptat şi fiind gata. Iisuse Hristoase. Doamne. Domn al neamului nostru pe care l-ai sfinţit şi Împărăţia Ta cea cerească ai întemeiat. de aceea în mâna Ta ne-ai luat şi Tatălui Ceresc să ne desăvârşească ne-ai dat. Împărăţiei şi Învierii. Te iubim. Domn al neamului nostru pe care l-ai sfinţit şi Împărăţia Ta cea cerească din noi şi pentru noi ai întemeiat. crucea credinţei. De aceea „Fericit este poporul acela care are pe Domnul ca Dumnezeu al său” întru noi Cuvântul Tău ca o lumină prin grija Ta nestins a stat. Domn al neamului nostru pe care l-ai sfinţit şi al Împărăţiei cerului. nădejdei întru Tine a purtat. Adevărul şi Viaţa întru Tine ai arătat. Cu miile de biserici şi mănăstiri ţara noastră ai sfinţit şi cu miliarde de jertfe neamul nostru Calea. răspunsul cel bun în vistieriile cele cereşti l-au adunat. Pe străbunii noştri timp de două mii de ani i-au chinuit. Te slăvim şi Îţi mulţumim. cu o răbdare şi cu o iubire dumnezeiască l-ai lucrat. Fără Duhul Înţelepciunii nu putem trăi dragostea cea dumnezeiască. Printre mrejile sinagogilor satanei ne-ai purtat. fiindcă minunea 374 . Te slăvim şi Îţi mulţumim. taina neamului nostru binecuvântat ai păstrat. Iisuse Hristoase. care niciodată nu moare. i-au lovit şi cuvântul Tău: „Dacă pe Mine M-au urât şi pe voi vă vor urî” neamul nostru cu milioane suferinţe l-a trăit. Doamne. i-au furat. Te slăvim şi Îţi mulţumim. RUGĂCIUNE PENTRU TAINA NEAMULUI CARE ARE PE DOMNUL CA DUMNEZEU AL SĂU Doamne. a monarhului ascuns. Te iubim. i-au ucis. ai păstrat. iubirii.

ca într-un chivot. Vă iubim şi Vă mulţumim. de preoţia cea iudaică s-a lepădat. noi taina monarhului ascuns am aflat. desăvârşirii şi înfierii. care locuieşte în muntele Sionului”. Împărate Ceresc. de aceea când Pilat l-a întrebat: „Tu eşti regele iudeilor?”. chipul şi asemănarea cu Tine ca s-o avem din izvorul cu apă vie al Duhului Sfânt ne-ai dat. Atoateştiutorule. în Domnul Iisus Hristos leai pus şi Toiagul puterii în Sfânta Cruce ai ascuns. Cel Unul Născut şi Duhule Sfinte. aşa cum prin proorocul Isaia aţi spus: „Voi strânge laolaltă această mărturie şi voi sigila această învăţătură pentru ucenicii Mei”. de aceea Taina monarhului ascuns numai pentru ucenicii Domnului Iisus aţi descoperit. Slavă Ţie. Vă mulţumim pentru Sfatul cel Dumnezeiesc: „Să facem pe OM după chipul şi asemănarea Noastră”. când arhiereul Caiafa şia rupt veşmântul. De aceea în faţa Ta Caiafa veşmântul arhieresc l-a rupt. Preasfântă Treime. când sămânţa lui Avraam.Schimbării la Faţă pentru noi ai arătat. fiindcă prin Domnul Iisus Hristos Taina monarhului ascuns ai instituit. ai luat şi cu rânduiala lui Melchisedec ne-ai învăţat. De aceea Caiafa a rostit: „Vor veni ramanii şi ne vor lua ţara”. fiindcă Tablele Legii cu porunca mântuirii. sângele Tău prin milioane de mucenici l-au vărsat şi cuvântul Tău că se va cere de la neamul iudeilor tot sângele vărsat de la Cain. fiindcă este „partea Domnului Savaot. CANONUL DE TAINĂ DOBÂNDIREA ASEMĂNĂRII CĂTRE PREASFÂNTA TREIME PENTRU Slavă Ţie. cursă şi laţ pentru cei ce locuiesc în Ierusalim”. iar strămoşii noştri Savelie L-au numit când de minunile Lui s-au învrednicit. Fiule Iubit. fiindcă Arhiereul ceresc şi veşnic a venit. Tată Ceresc. Atoatefăcătorule. Vă iubim. şi Duhule Sfinte. iudeii s-au blestemat. ramanul. De aceea Domnul a precizat: „Împărăţia Mea nu este de aici” şi de ce Isaia a grăit răspicat: „El va fi pentru voi piatră de încercare şi stâncă de poticnire pentru cele două case ale lui Israel. de aceea cu preoţia cea veşnică pe ramani i-ai binecuvântat. Pantocratorule. Dar mai ales am aflat cauza răstignirii Domnului. Preasfântă Treime. prin răspunsul: „Tu zici”. sfinţirii. Fiule Iubit. ca semn că arhieria şi preoţia iudaică a luat sfârşit. Cel care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti. Tată Ceresc. neclintit a stat. căci Palestina a fost 375 .

Slavă Ţie. Preasfântă Treime. Preasfntă Treime. Mângâietorule. în vistieriile cele cereşti le-au adunat. slujitori. fiindcă neamul nostru preoţia cea veşnică a cinstit şi a păstrat. Fiule Iubit. Slavă Ţie. De aceea Biserica Ortodoxă între ramani neclintită a stat. De aceea idumeul Irod a ucis 14.a ramanilor (nu romanilor). 376 . Tată Ceresc.000 de prunci din RAMA. ierarhi. Preasfântă Treime. prin El toate neamurile le-ai binecuvântat. pentru neamul cel sfânt şi preoţesc al ramanilor l-ai creat şi nouă ni l-ai dat. dar Taina asemănării cu Mâna Ta cea Nevăzută. mucenici. timp de două mii de ani pe sufletele neamului nostru ai aşezat. şi Duhule Sfinte. păgânii. Domn al Cerului şi al Pământului. ca veninul viperei. când Domnul Iisus a rostit: „Iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului”. peste noi şi-au aruncat. când a spus: „Acesta este Moştenitorul: să-L omorâm ca moştenirea să fie a noastră / Şi scoţându-l afară din vie L-au ucis”. Tată Ceresc. De aceea iudeii s-au lepădat şi s-au blestemat: „Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri”. Tată Ceresc. adică Duhul Sfânt. neamurile gheenei peste noi năvală au dat. Cel care toate bune le-a făcut la început. când dreptul lor la tâlhărie l-au strigat. cetatea ramanului David. să ne smintească au încercat. Taina monarhului ascuns pentru noi ai păstrat şi ne-ai descoperit: „Datu-mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ” şi dar dumnezeiesc pentru noi a devenit. ucenici. Slavă Ţie. când între noi a venit. monahi. fiindcă sămânţa lui AVRAAM a luat. monahii. Cel ce Mâna Ta Dreaptă ai întins şi pământ (clisă) de la Adamclisi ai luat. cuvioşi. când toate sinagogile satanei. căruia semiţii năvălitori i-au schimbat numele în Bethleem ca să-şi ascundă fapta răpirii ţării. de aceea prin Arhiereul cel Ceresc după rânduiala ramanului Melchisedec toate le-ai sfinţit. neau furat şi toată ura lor. ctitori. sectele. De aceea toate neamurile Gheenei ţara ne-au călcat. Vă iubim şi Vă mulţumim pentru felul subtil prin care Domnul Iisus Hristos în parabola viei Taina monarhului ascuns a pus. când prin Domnul Iisus Hristos Chipul cel sfânt. fiindcă Domnul Iisus Hristos. ne-au ucis. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu cu toţi sfinţii şi toate Puteriel Cereşti ne-au apărat şi rodul Tău cel sfânt de apostoli. Atoateproniatorule.

neamul. ţara şi Biserica Ta Ortodoxă în mâinile Voastre le-aţi luat. Ca Duh al Tăriei cu sabia darului deosebirii duhurilor de duhurile lumesc. cu râvna cea sfântă în noi l-a adunat. Când numele noastre în Cartea Vieţii le va însemna. Preasfântă Treime. Tainele Împărăţiei Cerurilor ca Duh al Înţelegerii ni le-a dezlegat. din noi şi pentru noi Domnul Împărăţia Ta cea preoţească şi neamul său cel sfânt le va întemeia. Cel care Duhul Înţelepciunii la noi să vină ai rânduit. fiindcă făgăduinţa Fiului Iubit că ne va învăţa toate a împlinit. de păgâni. Patimile aduse de răutatea cea veche din inimile noastre le-aţi scos şi le-aţi aruncat. Prin Duhul Sfatului chemarea Domnului: „Veniţi la Mine cei osteniţi şi Eu vă voi odihni pe voi”. Pe vrăjmaşii cei plini de pizmă de la noi i-aţi alungat. Prin rugăciunea niptică a minţii în inimă chipul şi asemănarea cu Domnul. În veşmântul de har pentru nunta cea cerească ne-aţi îmbrăcat. Preasfântă Treime. Tată Ceresc. pentru ca Duhul Rugăciunii în inimile noastre să vină şi să stea. de la noi i-aţi îndepărtat sau i-aţi legat. fiindcă suliţele cele aprinse ale urâciunii pustiirii ne-ai apărat. Ca Duh al Bunei Credinţe credinţa cea adevărată ortodoxă în neamul nostru a păstrat. trupesc şi diavolesc ne-a separat. Ca Duh al Înfierii glasul cel unic şi duios al rugăciunii în inimă l-am ascultat. Vă iubim şi Vă mulţumim. din Pomul Vieţii vom gusta şi întru Domnul viaţa cea veşnică vom căpăta. Tată Ceresc. în jurul Pomului Vieţii ne va aduna. Slavă Ţie. ai Învierii şi Împărăţiei Domnul un loc să ne dea. care este Lumina Lumii. Ca Duh al Temerii de Dumnezeu răspunsul cel bun al înmulţirii talanţilor. între fiii Luminii. în Lumină la faţă sufletele noastre să se poată schimba. Fiule Iubit şi Împărate Ceresc. Te iubim şi Îţi mulţumim. am ascultat şi ce înseamnă: „Pacea Mea o dau vouă” am aflat. Cel care prin Domnul nostru Iisus Hristos poruncile Tale: „Privegheaţi şi vă rugaţi ca să nu cădeţi în ispită” ne-ai învăţat. Preasfântă Treime. de fiii gheenei. Sufletele noastre la faţă le-aţi schimbat şi chipul odată cu asemănarea le-am luat când din izvorul de apă vie să bem ne-aţi îndemnat. Pe tâlharii de suflete aduşi de sinagogile satanei. Slavă Ţie. Ca Duh al Cunoştinţei prin vederile cele minunate Calea ne-a luminat. când cu numele cel nou mai preţios decât fii şi fiice ne veţi binecuvânta.Slavă Ţie. Tatăl Ceresc. De aceea fiind gata noi pe Domnul ca fecioarele cele înţelepte cu candelele 377 .

desăvârşirii. Fiule Iubit şi Împărate Ceresc. de duhul lumii. De aceea pe Calea Preasfintei Treimi de la o faptă sfântă la alta am alergat. aşa cum Domnul poruncă ne-a lăsat. pe treptele scării Adevărului ne-am urcat şi negura minciunilor. Vă iubim şi Vă mulţumim. Slavă Ţie. a morţii şi întunericului ne-ai învăţat. Fiule Iubit şi Împărate Ceresc. Prin Duhul Bunei Credinţe în crucea neamului nostru lumina Bisericii Luptătoare am păstrat. Tată Ceresc. înfierii. aduse de demonul Mara nu ne-a mai împiedecat. Slavă Ţie. fiindcă prin Duhul Înţelepciunii să trecem curaţi ca porumbeii prin lumea păcatului. Tată Ceresc. Să intrăm prin Poarta Oilor şi să dobândim păşunea cea duhovnicească a Vieţii Veşnice numele cel nou mai preţios decât fii şi fiice pe fruntea noastră şi în Cartea Vieţii îngerii Tăi l-au scris şi ne-ai binecuvântat. Preasfântă Treime. sfinţirii.inimilor aprinse L-am aşteptat. 378 . Vă iubim şi Vă mulţumim. Preasfântă Treime. Slavă Ţie. Fiule Iubit şi Împărate Ceresc. de duhurile rele ne-ai separat. de aceea ce înseamnă al unsprezecelea talant am aflat. cu lancea rugăciunii şi coiful mirului ne-ai înarmat. fiindcă întru noi când a venit. chipul şi asemănarea ne-a dăruit. Vă iubim şi Vă mulţumim. fiindcă ogorul sufletului nostru de toate zâzaniile răutăţii celei vechi le-aţi curăţat. mistificărilor. înşelărilor. de aceea prin Poarta Împărătească să treacă odată cu fiii Împărăţiei neamul nostru s-a învrednicit. Preasfântă Treime. Tată Ceresc. Crucea neamului nostru am luat şi am purtat. Prin Duhul Înfierii asemănarea ca o aură de har ai aşezat. din mrejele cele nenumărate ale demonului achediei neaţi eliberat. Prin Duhul Cunoştinţei în oglinda conştiinţei icoana Ta ai luminat. Prin Duhul Tăriei cu sabia darului deosebirii duhurilor de duhul trupului. fiindcă prin Duhul Temerii de Dumnezeu în zalele smereniei sufletele noastre le-ai îmbrăcat. Cu aripile Duhului Înţelegerii peste adâncul poruncilor mântuirii. Prin Duhul Sfatului cu scutul tăcerii. ca să-l cunoaştem fără primejdii ne-ai purtat.

Ceea ce ai Toiagul Puterii şi Ţie Ţi se supun Îngerii Puterilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. ca să se curme toată lucrarea sinagogilor satanei din lume. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. umple de iubire dumnezeiască sufletele. Te iubim şi Te rugăm. Cea care rânduiala apostolească pentru ţara noastră. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Învierii şi Împărăţiei. pe Tine. Ceea ce eşti Stăpâna peste Îngerii Stăpânirilor. ca să putem face poruncile Legii Iubirii. Iegudiil. Ceea ce eşti Doamna Îngerilor. alungă toate stăpânirile nevrednice din lume. loviturile şi uneltirile lor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Te iubim şi Te rugăm înconjoară neamul şi ţara noastră cu îngeri de pază. Te iubim şi Te rugăm. Selatiil. pe toţi fiii Luminii.CANON DE TAINĂ CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. de neamurile gheenei. 379 . neamul nostru şi Biserica Ortodoxă ai primit. ca să biruim în războaiele cu lumea şi cu demonii. Varahiil. Uriil. Te iubim şi Te rugăm. Rafail. vicleniile. Te iubim şi Te rugăm. Te iubim şi Te rugăm pune Sfântul Tău Omofor peste ţara noastră. ca să alunge cu Îngerii Puterilor toate cetele demonilor în adânc să ne scape de toate ispitele. peste Biserica Ortodoxă. când va veni să judece lumea. Doamna Sfinţilor Arhangheli. Ceea ce eşti mai mărită decât Heruvimii. Te iubim şi Te rugăm. curăţă minţile şi inimile noastre ca să fie pline de lumina. să-L iubim pe Dumnezeu. încât pe Domnul să-L putem vedea. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. cursele. adu-L la noi pe Domnul Puterilor. pe toţi Îngerii şi Puterile Cereşti. pe toţi sfinţii. care cu blândeţea lor cea plină de taină să alunge de la noi toate patimile şi răutăţile aduse de răutatea cea veche. ajută-ne cu Sfinţii arhangheli Mihail. ca să biruim în războiul cu trupul. adu Stăpânirea Domnului şi a ta peste ţara şi neamul nostru. Gavriil. peste neamul nostru. DOAMNA CERULUI ŞI A PĂMÂNTULUI Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. ca să ne aperi de toate valurile de tâlhari. cunoaşterea şi înţelepciunea Heruvimilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. conştiinţele noastre. care sunt aduse de urâciunea pustiirii peste noi. Ceea ce eşti mai slăvită decât Serafimii.

care luminează pe tot omul când se roagă Ţie. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. a făgăduit. la nunta cea veşnică au stat şi de osânda cea veşnică au scăpat. falsele culte. sinagogile satanei. Te iubim şi Te rugăm. Mintea cea Dumnezeiască. cere de la Domnul Iisus pentru noi să fim asemeni pruncilor pentru că Domnul ne-a descoperit. când din izvorul de apă vie au gustat. care în veşmântul de har al Duhului Sfânt s-au îmbrăcat. în semn că ne-a ales. Ceea ce eşti înţelepciunea cea dumnezeiască. apoi la cele de desăvârşire. la faţă s-au schimbat. dăruieşte-ne iscusinţa şi mijlocul de a face Calea Sfintei Treimi alergând de la faptele de mântuire la cele de sfinţire. Ceea ce eşti plină de daruri. 380 . cere de la Împăratul Ceresc pentru noi darul deosebiri duhurilor care alungă toate sectele. că în mâna Tatălui Ceresc vom sta. de aceea nădăjduim ca Domnul să împlinească pentru noi cuvântul că va veni cu Tatăl Ceresc la noi. ieşirea din lumea păcatului. fiindcă noi cuvântul Domnului: „Cel ce are poruncile Mele acela este cel ce Mă iubeşte” l-am împlinit. Te iubim şi Te rugăm. Ceea ce eşti limanul şi liniştea celor ce-L caută pe Domnul. Te iubim şi Te rugăm. cere pentru noi ca Domnul să împlinească pentru neamul românesc cuvântul: „Şi Mă milostivesc până la al miilea neam către cei care Mă iubesc”. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. de unde nimeni nu ne va putea lua. Te iubim şi Te rugăm. roagă-L pe Domnul Iisus să ne dea un nume nou. şi sfinţenia fiilor Împărăţiei. Chivotul cel Ceresc al Cuvântului lui Dumnezeu. Învierii şi Împărăţiei un loc pentru noi a pregătit. că doar aşa în Împărăţia Cerurilor vom putea intra.Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. aşa cum a făgăduit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Te iubim şi Te rugăm. că între fiii Luminii. Te iubim şi Te rugăm. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. ca să facem faptele de înfiere ale Legii Iubirii. veşnic şi nemuritor. păgânii. chipul şi asemănarea cu Domnul Iisus au căpătat şi de aceea prin porţile Împărăţiei cu Domnul au intrat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. ateii. Cea pentru care Domnul să împlinească toate cererile. a întunericului şi a morţii ca fii ai Învierii. toate rătăcirile de la dreapta credinţă ortodoxă. mai preţios decât fii şi fiice. dăruieşte-ne lumina fiilor Luminii.

să-i luminezi pe cei întunecaţi. dăruieşte-ne Biserica cea nefăcută de mână omenească a Împăratului tuturor veacurilor. ca semn că din ele Domnul a făcut neamul Său cel sfânt. ca să-i ridici pe cei căzuţi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne smerenia cea întru Hristos. Te iubim şi Te rugăm. care risipeşte şi alungă dreapta judecată a lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. dăruieşte-ne odihna cea veşnică ca să se împlinească făgăduinţa Domnului pentru noi: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi Eu vă voi odihni pe voi”. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Te iubim şi Te rugăm fă să strălucească în oglinda conştiinţei noastre icoana Domnului Iisus. Cea care eşti Doamna milei şi Ajutătoarea cea neostoită. ţara noastră. a stat şi făgăduinţa Sa că va sta cu noi până la sfârşitul veacurilor a împlinit neîncetat. în care pe cei aleşi i-ai îmbrăcat şi la nunta cea cerească ca fecioarele cele înţelepte. când prin Taina Sfintei Euharistii ne-am împărtăşit. ca să ne dea Tatălui Ceresc să ne desăvârşească. Te iubim şi Te rugăm adu-L pe Împăratul cerului şi al Pământului la noi. să-i întorci pe cei rătăciţi. fiindcă noi prin Domnul cel ce dă Viaţa cea veşnică. adică asemănarea cea dumnezeiască să ne dăruiască. Împărăteasa Cerului şi a Pământului. Te iubim şi Te rugăm ridică neamul nostru. sfinţirea. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. unde să fie adunate sufletele neamului nostru în Împărăţia cea preoţească. Ceea ce ne primeşti. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Te iubim şi Te rugăm. fiindcă zeci de mii de lăcaşuri i-am pregătit. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne lucrarea Ta cea apostolească pentru mântuirea. să-i povăţuieşti pe cei neînvăţaţi. au intrat. Lacrima adâncului milei. ca semn că întru noi a venit.Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. şi cuibul Vulturului Ceresc ne dăruieşti. viaţa cea întru El am dobândit. fiindcă locul de odihnă al Dumnezeului celui viu eşti. care au candelele aprinse şi uleiul faptelor sfinte adunat. Biserica Ortodoxă în mâna Domnului Iisus. Maica Lumii. Cea prin care Cel nevăzut S-a făcut văzut. desăvârşirea şi înfierea neamului nostru. să-i cureţi pe cei 381 . Sfânta Sfintelor.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne Taina Sfintei Cruci. desăvârşirii şi înfierii. ca să nu fie împuţinaţi robii Tăi cu răni. cu moarte. ajută-i pe toţi cei din neamul nostru. 382 . ci să facem cu râvnă toate poruncile mântuirii. oraşele. Cea care lângă Crucea Domnului ai stat şi cu durere lacrimile Tale le-ai vărsat. ca să stea de-a dreapta Fiului Tău Iubit şi Dumnezeului nostru. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. ca să nu plece nimeni de la faţa Mea neajutat şi neascultat”. care s-au mutat de la această viaţă în cea veşnică. ca semn că Sfântul Tău Omofor peste noi l-ai aşezat. Te iubim şi Te rugăm păzeşte cu sfinţii Tăi îngeri satele. cu îngrozire. pentru ca pe sufletele noastre. Cea care Taina Apostolatului pentru noi ai primit şi ai păstrat. pentru ca la faţă să se poată schimba şi chipul cu asemănarea să le poată avea. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. care cu candelele aprinse prin porţile Împărăţiei cu Domnul au intrat şi cu veşmântul de har al Duhului Sfânt să ne putem înveşmânta şi la nunta cea cerească să putem rămânea.spurcaţi. să-i cerţi pe cei răzvrătiţi şi în mâna duhurilor necurate intraţi. ca să vieţuiască în jurul Pomului Vieţii Veşnice şi să bea din izvorul cu apă vie al Duhului Sfânt. Te iubim şi Te rugăm. puterea ei de a alunga toate duhurile necurate care împiedecă sufletele să urce la cer. sfinţirii. cu venirea altor neamuri. ca pe nişte marame să avem chipul Domnului imprimat şi având asemănarea cu Domnul. bisericile. Rugătoarea cea neobosită pentru neamul cel sfânt şi preoţesc. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne Taina Sfintei Marame. sfinţirea. Cea care Taina Sfintei Marame ai aflat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Cea care în Biserica din Vlaherne pentru noi Te-ai rugat „Împărate Ceresc primeşte pe tot omul ce se roagă Ţie şi cheamă numele Meu în ajutor. ca fecioarele înţelepte. Te iubim şi Te rugăm. casele noastre. ca să dobândim prin Tine mântuirea. desăvârşirea şi înfierea. când pe sfânta Veronica să şteargă faţa Domnului ai îndemnat. pentru ca îngerii Tăi pe calea cea luminată la cer sufletele neamului nostru ortodox să le poarte şi pe Domnul Iisus să-L putem întâmpina la cea de a doua venire a Sa.

le voi da un nume veşnic şi nepieritor”.Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. căci în numele fiecărui om destinul său l-ai pus. Împărăţia cea cerească şi dumnezeiască. Slavă Ţie. De aceea Domnul Iisus Hristos pentru noi a rostit cuvântul: „Eu vă rânduiesc vouă împărăţia precum Mi-a rânduit Mie Tatăl Meu”. care este eternă. Tată Ceresc. pentru ca din noi şi pentru noi Tatăl Ceresc să întemeieze neamul cel sfânt şi preoţesc. Isuse Hristoase. căci prin Domnul viaţa cea veşnică ni s-a dat şi să fim fii ai Împărăţiei prin Domnul viaţa cea veşnică ni s-a dat şi să fim fii ai Împărăţiei Cerurilor Tatăl Ceresc ne-a binecuvântat. Care M-a trimis şi Eu Îl voi învia în ziua cea de apoi”. ci să-i înviez pe ei în ziua cea de apoi” adică să ne faci fii ai Învierii. dar mai ales rânduiala Ta cea sfântă: „Tot ce-mi dă Tatăl vine cu Mine şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară” adică la „întunericul cel mai din afară”. Te iubim şi Îţi mulţumim fiindcă voia Tatălui Ceresc ne-ai descoperit. pentru că pentru noi Domnul a rostit: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu viez pentru Tatăl şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin Mine”. Mângâietorule. după cum a rânduit şi pentru noi a binevoit. pentru noi să facă Cerul şi Pământul cel nou. când ai rostit: „aceasta este voia Celui ce M-a trimis. Te iubim şi Te rugăm împlineşte cu noi făgăduinţa Ta: „le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un nume şi un loc mai preţios decât fii şi fiice. RUGĂCIUNE Slavă Ţie. unde să-L slujim. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne Preasfintele şi de viaţă făcătoarele Taine. Slavă Ţie. De aceea când ai zis: „Nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu-l va trage Tatăl. căci „oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi”. Taina minunilor celor cereşti. Împărate Ceresc. Te iubim şi Te rugăm împlineşte pentru noi cuvântul: „Şi vor fi toţi învăţaţi de Dumnezeu”. unde sunt duşi de duhurile întunericului cei ce nu au straiul de nuntă al harului Duhului Sfânt. de aceea cel ce crede în Tine are viaţă veşnică. 383 . ca din toţi pe care Mi i-ai dat Mie să nu pierd pe nici unul. Doamne.

Doamne. Slavă Ţie. ca să fim ca un Porumbel de lumină şi spre ochiul soarelui Tău să putem zbura. Iisuse Hristoase. Te iubim şi Te rugăm împlineşte cu noi cuvântul Tău: „Fiţi. Doamne. care va rosti: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu”. Doamne. Domn al Îngerilor. Te iubim şi Te rugăm împlineşte cu noi cuvântul Tău: „Luaţi Duh Sfânt”. Slavă Ţie. Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne. care ca o smirnă îngerii Tăi să o ia şi-n jertfelnicul din cer să o poată turna. ca să putem înţelege glasul gândului Tău. ale gândului sfânt la cer să ne poată înălţa. Domn al Slavei. Iisuse Hristoase. Lumina Lumii. Te iubim şi Te rugăm împlineşte cu noi cuvântul: „Să facem pe OM după chipul şi asemănarea Noastră”. când Duhul Sfânt ca un porumbel peste noi va veghea.RUGĂCIUNE PENTRU ÎMPLINIREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU Slavă Ţie. Domn al Păcii. Slavă Ţie. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne aripile de porumbel ale Duhului Înţelepciunii. Iisuse Hristoase. Doamne. suflă har asupra noastră ca să avem rugăciunea harică. Domn al cerului şi al pământului. Iisuse Hristoase.. Iisuse Hristoase. Învăţătorul cel dumnezeiesc. Doamne. Slavă Ţie. Te iubim şi Te rugăm împlineşte cu noi cuvântul Tău: „Pacea Mea o dau vouă” şi „Pace vouă” pentru ca în para de foc a cuvântului Tău cu aripile de porumbel ale Duhului Sfânt sufletul nostru la Tine să poată veni şi sta. curaţi ca porumbeii” ca să dobândim aripile de porumbel ale sufletului şi cu aripile Duhului Sfânt la cer după adormire să ne putem înălţa. Te iubim şi Te rugăm rosteşte pentru noi cuvântul: „Bine slugă vrednică şi credincioasă intră în bucuria Domnului 384 . Doamne. Te iubim şi Te rugăm împlineşte cu noi cuvântul Tău: „Căci vor fi ca îngerii”. Te iubim şi Te rugăm împlineşte cu noi cuvântul Tău: „Ca să fiţi fiii Luminii” şi ca un porumbel sufletul nostru cu aripile de lumină ale Duhului Sfânt.. Slavă Ţie. căci având aripi ca de porumbel al Luminii sufletul nostru graiul îngerilor să-l poată avea. Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase. Domn al Harului. Doamne. Slavă Ţie. Iisuse Hristoase. Slavă Ţie.

pentru ca în Slava Ta cu aripi ca de porumbel ale Duhului Bunei Credinţe sufletele noastre să se poată înălţa. Iisuse Hristoase.tău” pentru ca Pasărea Măiastră a sufletului nostru asemenea unui porumbel să ajungă în Împărăţia Ta. Slavă Ţie. 385 . Domn al Iubirii. când viaţa noastră lumească va înceta. Doamne. Doamne. pentru ca având aripile de porumbel ale iubirii dumnezeieşti întru ale Tale să putem zbura. Slavă Ţie. Te iubim şi Te rugăm împlineşte cu noi cuvântul Tău: „Ca să cunoască Slava Mea”. Domn al Slavei. Iisuse Hristoase. Te iubim şi Te rugăm împlineşte cu noi cuvântul Tău: „Ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei”.

386 .

ACATIST PENTRU VINDECAREA SUFLETULUI DE RĂNILE. FĂŢĂRNICIEI ŞI MINCIUNILOR 387 . ÎNŞELĂRILE ŞI RĂTĂCIRILE ADUSE DE DEMONII VICLENIEI.

388 .

cărturari. Iisuse Hristoase. căci nu sărăcia. am cunoscut. oamenii ne aduc apropierea şi asemănarea cu Tine. de ispitele demonilor. care să ne despartă de Tine. Te-au prigonit.Condacul 1 Doamne. Mântuitorule. când de lume ne-ai separat. păstori. când în mănăstire la sfârşitul veacurilor Te-am căutat. de aceea când ai rostit: „Un neam viclean şi desfrânat care un semn. Doamne. dar nu i se va da decât semnul proorocului Iona”. fiindcă făţărnicia ca mijloc de existenţă a falşilor învăţători. demonii Te-au ispitit. Te-au lovit. adică Taina Învierii Tale şi Pogorârea Duhului Sfânt la Sfântul Mormânt la Paştele Ortodocşilor. căci prin farisei. locul. curăţia. a organizaţiilor şi instituţiilor ai demascat. de patimi. umilinţă şi îndelungată răbdare. Doamne. Îţi mulţumim. mănăstirea. Îţi mulţumim. Doamne. irodiani. căci mai viclean era. al prăpastiei. fiindcă făţărnicia purtătorilor de straie negre ne-ai dezlegat. Învăţătorul cel dumnezeiesc. ci lepădarea de sine. Doamne. Îţi mulţumim. încât să Te putem urma şi cu sfinţii să putem cânta: Aleluia Icosul 1 Doamne. Iisuse Hristoase. de lume. iar noi cu sfinţii am cântat: Doamne. 389 . Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă făţărnicia ascunsă în inocenţa pruncilor ne-ai arătat. Îţi mulţumim. a sectelor. fiindcă atunci când ne-ai poruncit: „Feriţi-vă de aluatul fariseilor şi cărturarilor care este făţărnicia” ochii cugetului şi minţii ni s-au deschis şi adâncul întunericului. fiindcă de făţărnicia agresivă a neamurilor barbare ne-ai apărat şi calea lor spre întuneric ai dezlegat. fiindcă mulţimea formelor făţărniciei ne-ai descoperit. când copilul care poarta mănăstirii a deschis şi pe demon l-a alungat. saduchei. când de ei ne-ai ferit şi ne-ai apărat. fiindcă trufia făţarnică a conducătorilor. Îţi mulţumim. ne-ai descoperit. ca să ne luăm crucea neamului cu smerenie. Te iubim şi Îţi mulţumim.

Condacul al 2-lea Doamne. Domn al cerului şi al pământului. de aceea cu sfinţii am cântat: Doamne. de aceea învăţătura Ta: „Cine nu adună cu Mine risipeşte” şi chemarea Ta: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi”. Iisuse Hristoase. ca să ne opreşti a-i judeca pe alţii. fiindcă atunci când ai rostit: „Omul bun din comoara lui cea bună scoate afară cele bune. Doamne. pentru noi Calea. iar răul să fie alungat şi eliminat. Îţi mulţumim. înşelările le-ai osândit. Doamne.Doamne. fiindcă asceza cuvântului ne-ai învăţat: „Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept şi din cuvintele tale vei fi osândit”. Doamne. Îţi mulţumim. fiindcă atunci când ai rostit: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine. de aceea când crucea neamului ne-am luat. fiindcă nouă cauza judecăţii neai descoperit: „pentru orice cuvânt deşert. de aceea vicleniile. Îţi mulţumim. făţărniciile. dar pe cei vicleni să facă cuvintele vaiurilor i-ai lăsat. prin rod lucrarea lui ai arătat. desăvârşirii şi înfierii ne-ai dat. fiindcă să trăim poruncile mântuirii. pe vicleni. Te iubim şi Îţi mulţumim. povara ei ne-ai uşurat şi cu sfinţii am cântat: Aleluia! Icosul al 2-lea Doamne. dar nu sau îndreptat. căci „jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară”. Îţi mulţumim. sfinţirii. Iisuse Hristoase. fiindcă atunci când ne-ai descoperit: „Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu”. că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre”. fiindcă atunci când cu un pom pe om l-ai asemănat. Doamne. pe făţarnici. pe care-l vor rosti oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii” şi porunca trezviei s-o păstrăm şi s-o lucrăm. fiindcă pe înşelători. pe păgâni. Îţi mulţumim. pe farisei cu dreptate i-ai certat. Te iubim şi Îţi mulţumim. pe când omul cel rău din comoara lui cea rea scoate afară cele rele”. Învăţătorul cel minunat. Adevărul şi Viaţa întru Tine au însemnat. 390 . Îţi mulţumim.

vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei ce fac fărădelegea / Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul de foc. a dat. Îţi mulţumim. de aceea „care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru”. smintiţii vor avea socoteală de dat. Doamne. făţarnicii. Iisuse Hristoase. am cântat: Aleluia! Icosul al 3-lea Doamne. sfinţirii. iar noi Ţie cu sfinţii Ţi-am cântat: Doamne. Doamne. 391 . Îţi mulţumim. dar fariseilor le-ai zis: „şi cu făţărnicie vă rugaţi îndelung. Îţi mulţumim. Îţi mulţumim. fiindcă atunci când ai rostit: „Dacă vrea cineva să vină după Mine. căci smerenia pe demonul trufiei l-a alungat. adică să-şi arate credinţa prin fapte. Doamne. Învăţătorul cel luminat. pentru că aşa trebuie să fie încercat slujitorul credincios şi adevărat. Iisuse Hristoase.Doamne. fiindcă pentru noi porţile împărăţiei cerurilor le-ai deschis şi aşa le-ai lăsat. desăvârşirii. fiindcă valoarea rugăciunii făcută cu smerenie. Te iubim şi Îţi mulţumim. când Te-am urmat. fiindcă sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu semănată în pământul sufletului bun rodul mântuirii. dar pe farisei şi cărturari i-ai certat: „că voi nu intraţi şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi”. Condacul al 3-lea Doamne. de aceea noi cu sfinţii. acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor”. fiindcă adâncul pildelor Tale neai învăţat: „Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi. mincinoşii. fiindcă grija Ta pentru aleşii Tăi ai arătat. să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”. Îţi mulţumim. fiindcă taina smereniei ne-ai învăţat: „Cine se va înălţa pe sine se va smeri şi cine se va smeri pe sine se va înălţa”. când să smulgă zâzania pe slujitorii Tăi i-ai împiedicat: „Nu ca nu cumva plivind neghina (adică zâzania) să smulgeţi odată cu ea şi grâul”. nădejdea să şi-o pună în Tine şi iubirea prin dăruirea unică. Îngerul de Mare Sfat. sinceritate şi lacrimi de pocăinţă ne-ai arătat. pentru aceasta mai multă osândă veţi lua”. Te iubim şi Îţi mulţumim. căci viclenii. să se lepede de sine.

viclenii şi mincinoşii se vor îneca. averea şi puterea ne-ai învăţat. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă importanţa descoperirii Adevărului. Îţi mulţumim. Condacul al 4-lea Doamne. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 4-lea Doamne. de aceea zilele de acum s-au scurtat şi grija Tatălui Ceresc. de aceea cu sfinţii Ţi-am cântat: Doamne. dar cuvintele Mele nu vor trece”. Doamne. fiindcă semnele venirii Tale ne-ai descoperit. adică mila. fiindcă. care sfinţeşte ne-ai învăţat. Domnul cel tare şi Puternic. nar mai scăpa nici un trup. nici Fiul.Doamne. nici îngerii din ceruri. 392 . Doamne. care nasc patima. Îţi mulţumim. când făţarnicii. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă îi fac fii ai gheenei pe cei ce i-au ascultat. cum sunt sufletele omorâte prin păcat am aflat. Îţi mulţumim. când pe farisei i-ai certat şi esenţa Legii lui Moise. când pe cărturari şi pe farisei i-ai certat. când pe cărturari şi pe farisei pentru făţărnicie i-ai demascat. fiindcă taina uceniciei doar aleşilor Tăi le-ai arătat: „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei. fiindcă. pentru cei ce Ţie Ţi s-au dat. Sfetnicul cel minunat. Îţi mulţumim. le-ai arătat. Îţi mulţumim. atunci când cu nişte morminte văruite pe farisei i-ai comparat. Îţi mulţumim. când ai rostit: „Şi de nu s-ar fi scurtat acele zile. nouă taina ieşirii din timp ne-ai descoperit şi cea de a doua venire a Ta va fi în „ziua şi ceasul pe care nimeni nu le ştie. judecata şi credinţa. de aceea pe farisei i-ai certat. fiindcă lăcomia. ci numai Tatăl”. fiindcă aşa cum la vremea lui Noe a venit potopul. Iisuse Hristoase. tot aşa va fi neaşteptată cea de a doua venire. necurăţia şi trufia. Iisuse Hristoase. dar pentru cei aleşi se vor scurta acele zile”. atunci când ne-ai prevenit: „Cerul şi pământul vor trece. Doamne. fiindcă sfinţenia templului Tău ai apărat. dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii”. ne-ai arătat. Doamne. căci taina nimeni nu o va dezlega.

păgânilor. o va afla făcând aşa”. care dă sens vieţii am aflat. oare. pe care a pus-o stăpânul peste slugile sale. Doamne. Îţi mulţumim. Doamne. Îţi mulţumim. Te iubim şi Îţi mulţumim. căci stând poruncile le-a călcat. care au candelele inimilor aprinse de iubirea cea dumnezeiască. taina sufletului se va descoperi. este sluga credincioasă şi înţeleaptă. iar noi am cântat: Aleluia! 393 . ca să el dea hrana la timp?”. fiindcă ne-ai prevenit: „din doi care vor fi în ţarină unul se va lua şi altul se va lăsa”. fiindcă naţi făcut poruncile. au putut intra. ateilor. căci fecioarele înţelepte sunt sufletele. fiindcă să dăm cele sfinte ne-ai ajutat şi taina fericirilor am lucrat: „Fericită este sluga aceea. iscusinţă şi răbdare ne-ai dat şi răspunsul la întrebarea Ta: „Cine. Iisuse Hristoase. Cel care ne dai asemănarea. care luând candelele lor au ieşit în întâmpinarea mirelui”. Îţi mulţumim. iar pe sluga necredincioasă „o va pune cu făţarnicii”. fiindcă ne-ai sfătuit: „voi fiţi gata. de aceea valoarea credinţei. prin rod l-am arătat. căci alegerea după rod se va arăta. Doamne. fiindcă darul şi răsplata Ta ai precizat: „că peste toate avuţiile sale o va pune”. adică nu aveţi asemănarea cu Mine. fiindcă taina intrării în Împărăţia cerurilor ne-ai descoperit. rătăciţilor ne-ai ferit. Îţi mulţumim. că în ceasul în care nu gândiţi. Condacul al 5-lea Doamne.Doamne. pe care venind stăpânul său. Îţi mulţumim. Fiul Omului va veni” şi de smintelile făţarnicilor. fiindcă să dăm hrana sufletelor la vremea potrivită putere. fiindcă în inimă ca într-o carte vei citi şi de aceea: „din două care vor măcina la moară una se va lua şi alta se va lăsa”. Doamne. fiindcă taina trezviei ne-ai descoperit şi de aceea ne-ai poruncit: „Privegheaţi deci că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru”. Îţi mulţumim. în timp ce fecioarele neînţelepte neavând uleiul faptelor sfinte agonisite aveau candelele inimilor stinse şi au auzit glasul Domnului grăind: „Nu Mă recunosc în voi”. Doamne. Doamne. Îţi mulţumim. când ai rostit: „Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare.

mincinoşii. Domn al Slavei. moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii”. înşelătorilor ne-ai ferit şi să facem porunca Ta: „Privegheaţi şi vă rugaţi ca să nu cădeţi în ispită” am ascultat. Îţi mulţumim. viclenii de al noi i-ai alungat şi în „întunericul cel mai din afară” locul lor l-au aflat.Icosul al 5-lea Doamne. fiindcă ne-ai porunci: „voi fiţi gata” şi în împărăţia Ta. Doamne. Îţi mulţumim. Doamne. Îţi mulţumim. la cea de a doua venire a Ta. fiindcă prin Tine. ci s-a mutat de la moarte la viaţă” întru noi l-ai lucrat. împrejurarea. fiindcă atunci când ai rostit: „ieşiţi din mijlocul lor poporul Meu”. fiindcă rodul cel sfânt prin noi lai adunat şi cuvântul Tău: „Şi la judecată nu va veni. ca să înmulţim talanţii ne-ai dat şi răspunsul cel bun lam adunat. Cel care toate le ştii. am agonisit şi cu sfinţii am cântat: Doamne. Doamne. Condacul al 6-lea Doamne. Iisuse Hristoase. peste puţine ai fost credincioasă. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă de ispitele făţarnicilor. Doamne. împărăţiei şi 394 . fiindcă nouă intrarea prin „Poarta oilor” deschisă ai lăsat şi ai zis: „intră în bucuria Domnului Tău”. dintre făţarnici. Îţi mulţumim. fiindcă pentru noi cuvântul Tău: „Bine slugă bună şi credincioasă. mijlocul. de aceea starea de trezvie ascunsă în porunca: „Privegheaţi căci nu ştiţi ziua nici ceasul. Îţi mulţumim. Îţi mulţumim. viclenilor. fiindcă iscusinţa. rătăciţi ne-ai înălţat. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă pe toţi făţarnicii. Îţi mulţumim. să putem intra. căci în lumina Ta Te-am aflat. vicleni. Iisuse Hristoase. Doamne. Tatăl Ceresc toate le-a făcut. înşelători. pentru noi binecuvântarea Ta şi un loc între fiii luminii. peste multe te voi pune” darul Tău minunat a însemnat. Doamne. fiindcă atunci când ucenicilor Tăi le-ai vorbit şi le-ai poruncit: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu. când va veni Fiul Omului”.

Îţi mulţumim. Doamne. când nouă un nume nou mai preţios decât fii şi fiice ne-ai dat. pentru noi sensul desăvârşirii spirituale ne-a descoperit. Doamne. răi ne-ai despărţit. când Te-am ospătat şi binecuvântarea Ta am aflat. când i-am adăpat. Domn şi judecător. Îţi mulţumim. căci ca la fraţi ale noastre leam împărţit. fiindcă închis erai. Condacul al 7-lea Doamne. ne-ai separat. când pe cei adormiţi întru Tine cu slujbe i-am ajutat şi îngerii Tăi părticele din jertfa noastră la cer au purtat. fiindcă atunci când ne-ai poruncit: „Fiţi dar voi desăvârşiţi.învierii a însemnat. Te iubim şi Îţi mulţumim. fiindcă străin erai. de aceea cu sfinţii vom cânta: Aleluia! 395 . precum şi legătura adâncă între smerenie şi blândeţe: „Învăţaţivă de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihna sufletelor voastre” pentru noi ca o taină ai săvârşit. Iisuse Hristoase. Doamne. când ucenicilor Tăi le-ai predicat. Domn al Tainei. când medicamente le-am dat. fiindcă noi toate Ţie Ţi le-am închinat şi cuvântul Tău „Fără Mine nu puteţi face nimic” l-am înţeles şi l-am lucrat. Îţi mulţumim. când pe bolnavi i-am cercetat. fiindcă bolnav erai. de aceea am cântat: Aleluia! Icosul al 6-lea Doamne. Doamne. fiindcă valoarea milei ne-ai arătat. fiindcă haine la cei săraci le-am dat. Te iubim şi Îţi mulţumim. căci de cei nemilostivi. când ne-ai încercat. Iisuse Hristoase. când asemănarea cu Tine neai arătat şi cu sfinţii am cântat: Doamne. căci cel ce dă comoara din cer şi-a adunat. noi la Tine ne-am gândit şi prin fapta noastră i-am ajutat. Îţi mulţumim. prin fapte i-am ajutat şi Tu întru ei erai ascuns. Îţi mulţumim. fiindcă pe cei însetaţi. iar Tu în ei erai. Doamne. precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârşit este”. Îţi mulţumim. Îţi mulţumim. când pe cei străini i-am primit şi i-am ocrotit. Doamne. fiindcă celor flămânzi pâine leam dat. întunecaţi.

fiindcă porunca răbdării ascunsă în cuvântul: „Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate. Doamne. Noi porunca Ta am urmat. fiindcă porunca dreptăţii: „Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează pentru dreptate. şi dreptatea Ta în dar am luat. Îţi mulţumim. să ne împiedece a cutezat. Iisuse Hristoase. Te iubim şi Îţi mulţumim. Doamne. fiindcă porunca de a dobândi cunoaşterea cu fapta: „Când ştiţi acestea fericiţi sunteţi dacă le veţi face” pentru noi neclintită a stat. vicleniile. Îţi mulţumim. că aceia se vor sătura” pentru noi ai lucrat. dar cel rău pe ai săi slujitori peste noi i-a aruncat. fiindcă porunca inimii curate: „Fericiţi cei curaţi cu inima. după aceea vino şi urmează-Mi”. Îţi mulţumim. du-te vinde averea ta. Doamne. Îţi mulţumim. Fiul lui Dumnezeu. fiindcă porunca Ta: „Fericiţi cei ce plâng. fiindcă porunca milosteniei: „Fericiţi cei milostivi. că a lor este împărăţia cerurilor” pentru noi felul în care să aducem roada Ta cea sfântă a însemnat. că aceia vor moşteni pământul”. Îţi mulţumim. fiindcă atunci când ai zis: „Dacă voieşti să fii desăvârşit. Doamne. Doamne. înşelările duşmanilor şi demonilor ne-a separat. Îţi mulţumim. dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer. de orbirea cea duhovnicească ne-a vindecat şi de ispitele demonilor vicleni ne-a apărat. Doamne. că aceştia se vor milui” în ea asemănarea cu Tatăl ai aşezat: „Fiţi milostivi aşa cum Tatăl vostru este milostiv” a însemnat şi răspunsul cel bun prin milostenie l-am dat. 396 .Icosul al 7-lea Doamne. când de toate minciunile. că aceia vor vedea pe Dumnezeu”. Doamne. că a lor este împărăţia cerurilor” pentru noi taina separaţiei de duhul trufiei a însemnat. când la dreapta Ta ne-ai aşezat. iar noi cu sfinţii Ţi-am cântat: Doamne. fiindcă porunca blândeţii: „Fericiţi cei blânzi. că aceia se vor mângâia” porunca pocăinţei cu lacrimi a adâncit şi sufletul l-a curăţat. Îţi mulţumim. pe noi neai învăţat şi prin ea de înşelare ne-ai vindecat. Îţi mulţumim. făţărniciile. fiindcă porunca Ta: „Fericiţi cei săraci cu duhul.

înşelarea. de aceea ucenicilor Tăi le-ai dat porunca: „în orice casă veţi intra întâi ziceţi: „Pace casei acesteia”. Doamne. Te iubim şi Îţi mulţumim. care nu se va sminti întru Mine” în noi temelia trezviei a pus şi a aşezat. de aceea trebuie să punem sfârşit la toate conflictele: „Lasă darul tău acolo. minţind din pricina Mea”. Îţi mulţumim. făţărnicia. Sfetnicul minunat. fiindcă porunca răbdării. care aduce rodul sfânt.Condacul al 8-lea Doamne. minciuna. fiindcă porunca Ta: „Luaţi aminte şi feriţi-vă de aluatul fariseilor şi saducheilor”. Îţi mulţumim. şiretenia. pentru ca în pace să putem cânta: Doamne. Doamne. fiindcă porunca Ta: „Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut” aduce credinţa cea adevărată în inima şi mintea noastră încât alungă viclenia. Domn al Păcii. fiindcă porunca Ta: „Şi fericit este acela. rătăciţi. vicleni. ne-a separat. că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” pentru noi ca un dar dumnezeiesc a însemnat. fiindcă porunca cumpătării din versetul: „Fericiţi făcătorii de pace. adu darul tău”. căci şi în faţa dregătorilor trebuie să aducem pacea Ta. înaintea altarului şi mergi întâi de te împacă cu fratele tău şi apoi venind. Te iubim şi Îţi mulţumim. Îţi mulţumim. ca să împlinim cuvântul Tău: „Pacea Mea o dau vouă” şi să cântăm: Aleluia! Icosul al 8-lea Doamne. Îţi mulţumim. Îţi mulţumim. trufia şi minciuna. Doamne. smintiţi. 397 . Îţi mulţumim. fiindcă porunca Ta: „Privegheaţi şi vă rugaţi ca să nu intraţi în ispită” de făţarnici. Iisuse Hristoase. fiindcă atunci când ai zis: „Pace las vouă. Iisuse Hristoase. Doamne. nu precum dă lumea vă dau Eu”. de aceea ne-ai învăţat: „Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneţi”. când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. căci făţărnicia ascunde viclenia. pe care venind stăpânul o va găsi făcând aşa” ne-ai descoperit. înşelători. pacea Mea o dau vouă. ne-ai lăsat: „Fericiţi veţi fi. Doamne. fiindcă porunca râvnei ascunsă în cuvântul Tău: „Fericită este sluga.

căci ascultarea este tăierea voii proprii. iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 9-lea Doamne.Doamne. căci „Cuvintele. Iisuse Hristoase. când ai rostit: „Cuvântul pe care lam spus acela vă va judeca. pe care venind stăpânul le va afla veghind”. Te iubim şi Îţi mulţumim. pe care vi le-am spus. fiindcă porunca răspunsului cel bun în versetul: „Fericit vei fi că nu pot să te răsplătească” ai ascuns şi nouă ne-ai dat. Doamne. de aceea modul în care se va face judecata ne-ai descoperit. Te iubim şi Îţi mulţumim. Condacul al 9-lea Doamne. Domn al dreptăţii. pe care le fac Eu mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis”. din pricina Fiului Omului”. Iisuse Hristoase. Îţi mulţumim. fiindcă porunca privegherii pentru noi ai lăsat: „Fericite sunt slugile acestea. de aceea „Tatăl care M-a trimis Acela a mărturisit despre Mine”. fiindcă taina ascultării ne-ai învăţat: „pentru că nu caut voia Mea. fiindcă porunca chemării din versetul: „Fericit este cel ce va prânzi în împărăţia lui Dumnezeu”. este chemarea la Cina cea de Taină a Sfintei Euharistii. iar calitatea Ta de judecător drept ai mărturisit. iar noi cu sfinţii Ţi-am cântat: Doamne. Îţi mulţumim. Îţi mulţumim. Domn al ascultării. 398 . fiindcă porunca ascultării ne-ai dat: „Fericiţi cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc”. pentru că Fiul face întocmai ceea ce vede pe Tatăl Ceresc făcând. când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor izgoni dintre ei şi vă vor batjocori şi vor lepăda numele voastre ca rău. Doamne. ci toată judecata a dat-o Fiului”. Doamne. când ai rostit: „Fericiţi veţi fi. fiindcă taina purtării crucii ne-ai lămurit. sunt duh şi sunt viaţă”. a slavei deşarte. a lăcomiei. pentru că este semnul celor aleşi. Îţi mulţumim. a trufiei. Îţi mulţumim. ci voia Celui care M-a trimis” şi „lucrurile acestea. fiindcă atunci când ai zis: „Tatăl nu judecă pe nimeni.

Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă pentru noi răsplata cea veşnică ai precizat: „Adevărat zic vouă că se va încinge şi le va pune la masă şi apropiindu-se le va sluji”. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă porunca aşteptării venirii Tale în cuvântul: „Fericit cel ce va aştepta şi va ajunge la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile”. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă pentru noi porunca sfinţirii ai păstrat: „Fericit şi sfânt este cel care are parte de învierea cea dintâi”. Condacul al 10-lea Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Bucuriei, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă pentru aleşii Tăi porunca bucuriei ai lăsat: „Bucuraţi-vă şi vă veseliţi că plata voastră multă este în ceruri”, de aceea când ai grăit: „Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-I dăm slavă, căci a venit nunta Mielului şi mireasa Lui s-a pregătit” iar noi cu sfinţii Ţi-am cântat: Aleluia! Icosul al 10-lea Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al cerului şi al pământului, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă pentru noi cuvântul: „Fericit cel ce păzeşte cuvintele proorociei acestei cărţi”, toate proorocirile despre Tine le-a adunat, căci pe toate le-ai făcut într-un chip minunat, aşa cum Tatăl poruncă Ţi-a dat, iar noi cu sfinţii Ţi-am cântat: Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă prin porunca Ta: „Trebuie să vă naşteţi de sus” ce importantă este naşterea cea de a doua prin Taina Sfântului Botez ne-ai arătat. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă cel chemat trebuie să împlinească rânduiala ce i s-a arătat, de aceea monarhii ascunşi trebuie să se nască şi să poarte crucea neamului în care au intrat. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă rădăcina viei Tale în Egipt ai aşezat ca să împlineşti proorocia: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu”. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă proorocia: „Nazarinean se va chema” ai lucrat, de aceea în Nazaret ai stat şi nazareu, adică consacrat lui Dumnezeu, Te-ai arătat.

399

Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă proorocia: „El a luat asupra-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre s-a împovărat”, de aceea crucea neamului ai luat, ai purtat şi toate le-ai răbdat. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă toate cu înţelepciune le-ai făcut, de aceea: „în cetate nu va intra nimic pângărit şi nimeni care e dedat cu spurcăciunea şi cu minciuna, ci numai cei scrişi în Cartea Vieţii Mielului”. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă atunci când ai rânduit: „Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta a masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor” pe vicleni, pe făţarnici, pe mincinoşi şi pe înşelători iai surpat. Condacul al 11-lea Doamne Iisuse Hristoase, Poarta Oilor, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă porunca: „Fericiţi cei ce spală veşmintele lor, ca să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate”, căci cei ce pe scara desăvârşirii au urcat, pe Tine la capătul scării Te-au aflat, chipul şi asemănarea cu Tine la fiecare treaptă au câştigat şi ce înseamnă: „Eu sunt uşa oilor” au învăţat, ca un dar minunat, de aceea cu sfinţii au cântat: Aleluia! Icosul al 11-lea Doamne, Iisuse Hristoase, Lumina Lumii, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă atunci când ai rostit: „Eu sunt Lumina Lumii; cel ce-Mi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”, despre taina fiilor luminii ne-ai vorbit, despre Calea cea luminată la cer, pe care cu îngerii să putem urca şi la cea de a doua venire a Ta să Te putem întâmpina, când cu sfinţii Îţi vom cânta: Aleluia! Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă taina vieţii veşnice ne-ai descoperit, când ai rostit: „Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh şi sunt Viaţă”. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă ai precizat: „Cine Mă nesocoteşte pe Mine şi nu primeşte cuvintele Mele are judecător, care să-l judece, cuvântul, pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua de apoi”.

400

Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă ai zis pentru noi chemarea: „Vino, şi cel însetat să vină, cel ce voieşte să ia în dar apa vieţii”, prin care dobândim asemănarea. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă ne-ai ales: „Căci mulţi sunt chemaţi dar puţini aleşi”, căci pe Tine nu Te poate minţi nimeni, de aceea pe făţarnici, vicleni, smintiţi, lepădaţi de la ortodoxie să se ducă la osândă i-ai lăsat. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă rânduiala Tatălui ai împlinit: „Iată, Eu vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după cum este fapta lui”. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă în cuvântul Tău: „Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul” rolul Tău fundamental am citit. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă îngerul Tău ni l-ai trimis: „Eu, Iisus, am trimis pe îngerul Meu, ca să mărturisească vouă acestea”. Condacul al 12-lea Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă atunci când Tatăl Ceresc Te-a mărturisit: „Iată Fiul Meu, pe Care L-am ales, iubitul Meu, întru care a binevoit sufletul Meu, pune-voi duhul Meu peste El şi judecata neamurilor va vesti”, raportul de iubire dintre Tatăl Ceresc şi Fiul cel Iubit ni s-a descoperit, iar noi am cântat: Aleluia! Icosul al 12-lea Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă atunci când ai rostit: „Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui”, de aceea cu rugăciunea inimii în duh şi în adevăr la tronul Tău de Slavă am venit şi cu sfinţii am cântat: Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă ne-ai descoperit că rodul arată pe cel ales: „Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne în Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă”. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă în cuvântul: „căci fără Mine nu puteţi face nimic” taina rodului sfânt ne-ai arătat.

401

Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă rodul este semnul, că am păzit poruncile Tale: „Dacă păziţi poruncile Mele veţi rămâne întru iubirea Mea”. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă asemănarea cu Tine este condiţionată de împlinirea poruncilor: „După cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui”. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă, atunci când Te-ai rugat: „Ca toţi să fie una, după cum, Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aceştia şi în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis”, puterea unităţii adusă prin iubire ai arătat. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă separarea aleşilor Tăi de această lume a păcatului ai precizat: „Ei nu sunt din lume precum nici Eu nu sunt din lume”. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă darul sfinţirii prin Adevărul Tău ne-ai dat: „Sfinţeşte-i pe ei întru Adevărul Tău, cuvântul Tău este Adevărul”. Doamne, Îţi mulţumim, fiindcă taina sfinţirii noastre prin Tine ne-ai arătat: „Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi, ca ei să fie sfinţiţi întru Adevăr”. Condacul al 13-lea Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Iubirii, Te iubim şi Îţi mulţumim, fiindcă atunci când ne-ai poruncit: „rămâneţi întru iubirea Mea”, pentru noi asemănarea prin iubire a însemnat: „Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi”, de aceea porunca: „De Mă iubiţi păziţi poruncile Mele” este condiţia înfierii, iar noi cu sfinţii am cântat: Aleluia!

402

ACATIST PENTRU TAINA TĂCERII, LINIŞTEA SUFLETULUI ŞI DĂRUIREA UNICĂ

403

404

Condacul 1 Slavă Ţie, Tată Ceresc, Atoatefăcătorule, Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina tăcerii care rodeşte liniştea sufletului şi dăruirea unică, ca să ieşim din fluviul vicleniilor lumii, să trece peste fluviul sau mareea de foc prin care la sfârşitul veacurilor toate sufletele se vor încerca, ca să putem cânta: Aleluia! Icosul 1 Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina tăcerii, ca semn că am făcut poruncile mântuirii, sfinţirii, desăvârşirii şi înfierii, că la faţă neai schimbat, când din izvorul Duhului Sfânt, ca Duh al Înţelepciunii am gustat şi am cântat: Bucură-te, Duh al Înţelepciunii, Cel care în singurătate cu blândeţe şi cu dragoste de cei retraşi în pustie, în peşteri, în păduri, ca să afle pacea Ta şi trăind în post, în rugăciune, în priveghere cu îngerii s-ai asemănat. Bucură-te, Duh al Înţelepciunii, Cel care prin lacrimile neîncetate, prin suspinele negrăite, taina rugăciunii în Duh şi în Adevăr, la aleşii Tăi din pustie, din chilii, din păduri le-ai dat. Bucură-te, Duh al Înţelepciunii, Cel care lumina cea cerească ca un dar nepreţuit pentru cei ce s-au pocăit cu adevărat, care din căile pierzării s-au întors şi Te-au cântat, ai păstrat. Bucură-te, Duh al Înţelepciunii, Cel care cu înţelepciunea tăcerii şi cu puterea răbdării pe cei buni i-ai înzestrat, ca să suporte batjocura şi loviturile celor în care duhurile cele necurate au intrat. Bucură-te, Duh al Înţelepciunii, Cel care de cei loviţi şi împovăraţi Te-ai apropiat, Te-ai îndurat şi rugăciunile lor le-ai ascultat. Bucură-te, Duh al Înţelepciunii, Cel care singurătatea ca un scut în jurul celor ce se înalţă la cer ai aşezat, pentru că în locurile cele mai ascunse ei s-au retras şi taina tăcerii au aflat. Bucură-te, Duh al Înţelepciunii, Cel care cele sfinte în gândul luminat le-ai aşezat şi să-i mulţumească lui Dumnezeu pentru toate iscusinţa minţii le-ai luminat.
405

Condacul al 2-lea Slavă Ţie, Tată Cresc, Atoateştiutorule, Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina tăcerii, care iubeşte liniştea, singurătatea şi rugăciunea minţii în inimă, care umple inima de credinţă, de nădejde, de iubire, care vindecă sufletul de rănile aduse de demonii trufiei, mâniei, neliniştii, lăcomiei, invidiei, urii, care aduce lacrimile bucuriei, recunoştinţei, milei şi iubirii, ca să putem cânta: Aleluia! Icosul al 2-lea Doamne, Iisuse Hristoase, Lumina Lumii, Te iubim şi Te rugăm, dăruieşte-ne taina tăcerii, ca semn că între fiii Luminii al faţă ne-ai schimbat, că pe Calea cea luminată la cer ne-ai urcat, că noi cu cinstea cuvenită unui împărat Te-am întâmpinat şi de aceea am cântat: Bucură-te, Duh al Înţelegerii, Cel care liniştea cea sufletească ne-ai dat, când de suferinţă, boli, nelinişti, răni neai vindecat. Bucură-te, Duh al Înţelegerii, Cel care cugetul prin rugăciune la Tine l-ai ridicat, când peştera inimii ne-ai luminat şi duhul vieţii veşnice în noi a intrat. Bucură-te, Duh al Înţelegerii, Cel care singurătatea ca o convorbire cu Dumnezeu, cu sfinţii, cu îngerii, prin liniştea care ne dă oglinda conştiinţei ne-ai luminat. Bucură-te, Duh al Înţelegerii, Cel care în Cartea Vieţii, numele noastre scrise cu litere de lumină ne-ai arătat. Bucură-te, Duh al Înţelegerii, Cel care Evanghelia pustiei pentru asceţi ai lucrat, cu ea i-ai învăţat şi pe sfinţi i-ai inspirat. Bucură-te, Duh al Înţelegerii, Cel care de cele lumeşti ne-ai îndepărtat, de toate obiceiurile, de oameni, de lucruri, de agonisire ne-ai separat. Bucură-te, Duh al Înţelegerii, Cel care războiul cu patimile, cu mânia, cu slava deşartă, cu poftele, aduse de duhurile întunericului, pentru noi le-ai purtat, în cetate ca în pustie ne-ai aşezat, cu lupta cea dusă cu răbdare şi pricepere ne-ai învăţat.

406

încât să scăpăm de ispitele cele trupeşti. când imnul isihiei ni-l cântă inima curăţită de îndepărtarea de duhul lumesc. Iisuse Hristoase. ca Duh al Sfatului. ca să nu căutăm pricini ca să fim între oameni. nici pentru cei se află în ea. Bucură-te. pentru că în linişte vii şi în cei aleşi locuieşti. Bucură-te. să nu auzim cuvintele cele înşelătoare şi să putem cânta: Bucură-te. Tată Ceresc. Bucură-te. Duh al Sfatului. Bucură-te. să ne îndepărtăm de lume. ne înveţi să plecăm departe de lume şi să vieţuim prin locuri neumblate. Cel care ne înveţi să trăim în singurătate. care rodeşte bucuria sufletului adusă de rugăciunea harică când Duhul Tău Sfânt. de atacurile oamenilor răi. să răbdăm în pustie. şi să nu avem grijă decât de noi înşine. Cel care de bunătăţile cele cereşti ne învredniceşti şi slăvita venire a Domnului o aştepţi şi o pregăteşti. dăruieşte-ne taina tăcerii. Duh al Sfatului. de grijile trupului. priveghere. Bucură-te. Cel care prin rugăciune. Te iubim şi Te rugăm. Domn al Cerului şi al Pământului. Duh al Sfatului. inima şi cugetul le curăţeşti. Cel care mintea. ca să înţelegem tainele cele mai presus de fire. dăruieşte-ne taina tăcerii.Condacul al 3-lea Slavă Ţie. post şi nevoinţe cu iubirea de Dumnezeu ne învredniceşti. ne învaţă toate după cuvântul Domnului. Te iubim şi Te rugăm. de toate tulburările sădite în jurul nostru ca să ne abată mintea de la Tine şi s nu cântăm: Aleluia! Icosul al 3-lea Doamne. Duh al Sfatului. Duh al Sfatului. 407 . Cel care ca să primim bucuria cerească. Cel care zădărnicia şi plăcerile lumii el dispreţuieşti pentru ca lepădând cele trupeşti liniştea cugetului s-o dobândeşti. Duh al Sfatului. Bucură-te. Duh al Sfatului. de ispitele duhurilor necurate. Atoateziditorule. Cel care ca să găsim odihna şi să trăim pentru Dumnezeu ne înveţi să nu trăim pentru lumea aceasta.

ca să ne separi de lume. Cel care să răbdăm ispitele în linişte ne înveţi. Bucură-te. Domn al Smereniei. ci să ne ocupăm de curăţirea inimii. Iisuse Hristoase. Duh al Tăriei. 408 . ca să ducem lupta cea mucenicească şi să sporim în cele duhovniceşti. Atotbiruitorule. robia simţurilor să murim pentru lume. Duh al Tăriei. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina tăcerii. Bucură-te. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina tăcerii. Tată Ceresc. care ne ascunde de oameni. ca să ne îndepărtăm de lume. de oameni. ca să nu ne mai îngrijim de nevoile trupului. Cel care cu viaţa în răbdare şi smerenie ne obişnuieşti. lucrarea duhovnicească. să trăim în locuri pline de linişte. Bucură-te. Cel care vederea minunilor lui Dumnezeu ne-o deschizi şi izvorul lor să păstrăm. Bucură-te. obiceiurile. ca să înviem în lumea Ta şi să pute cânta: Bucură-te. să ne nevoim şi să ne îndepărtăm de toată necurăţia. ca să avem bucuria harului Duhului Sfânt. ca să devenim cu adevărat smeriţi. din tot cugetul tău” şi să putem cânta cu sfinţii: Aleluia! Icosul al 4-lea Doamne. Duh al Tăriei. să murim lumii acesteia. Duh al Tăriei. Cel care separi cerul de pământ. Cel care puterea înţelepciunii o dai celor îndepărtaţi de lume. de vorbirea cu ei. ca să dobândim harul vederii tainice de Dumnezeu. să sporim în învăţătura Ta. de simţuri. ca să se trezească duhul din noi şi să fim părtaşi la lucrarea cea duhovnicească. Cel care Domnului ne dăruieşti. Bucură-te.Condacul al 4-lea Slavă Ţie. Duh al Tăriei. ca să ne îndepărtăm de însoţirea cu oamenii. ca să vedem comorile ascunse în sufletele noastre. Duh al Tăriei. să lăsăm gândurile. pentru ca depărtându-ne de lume să ne apropiem mai mult de Tine. din tot sufletul tău. să ne mâncăm pâinea în singurătate. ca semn că împlinim porunca: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta.

Te iubim şi Te rugăm. Cel care viaţa în deplină singurătate ai lucrat. Iisuse Hristoase. Duh al Cunoştinţei. dăruieşte-ne taina tăcerii. aduce dragostea desăvârşită. Condacul al 5-lea Slavă Ţie. Duh al Cunoştinţei. Domn al Slavei. Cel care cu vederea tainelor pe cei retraşi în singurătate i-ai înzestrat. înşelările pe cei retraşi în singurătate i-ai ferit şi cu scutul adevărului i-ai apărat. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina tăcerii care curăţă gândurile. de lume s-a îndepărtat. de aceea cu îngerii am cântat: Aleluia! Icosul al 5-lea Doamne. Bucură-te.Bucură-te. de prietenia şi sprijinul lor. ca să dobândim vederea prin contemplaţie a Sfintelor taine ale lui Dumnezeu şi să putem cânta: Bucură-te. Cel care cu puterea de a se ruga pentru toată lumea. care se săvârşesc în linişte. 409 . Cel care de toate rătăcirile. Duh al Cunoştinţei. Tată Ceresc. Bucură-te. ispitele. Cel care cu păzirea poruncilor ne învredniceşti ca să vedem tainele sfinte. Atoatevăzătorule. Duh al Tăriei. liniştea sufletului şi dăruirea unică. Cel care în comuniune cu Dumnezeu prin rugăciunea continuă pe cei retraşi din lume i-ai întărit şi ce să facă în viaţa lor le-ai arătat. când a fost încercat. ferindu-i e cei retraşi de apropierea de oameni. odihna şi obiceiurile şi le-a lepădat şi cu harul vederii Tale în taină l-ai binecuvântat. Duh al Cunoştinţei. pe cei retraşi ca să ţină echilibrul lumii cu rugăciuni i-ai luminat. Duh al Cunoştinţei. încât toate cele viitoare le-au aflat. de toate grijile a scăpat. Cel care prin mângâierea Ta cea sfântă ţii în mâna Ta pe cei ce fac dăruirea unică. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Duh al Cunoştinţei. urcarea duhovnicească prin Tine. fiindcă cel ce toate Ţie Ţi le-a dat. Duh al Cunoştinţei. L-ai însoţit şi să dea răspunsul cel potrivit Lai învăţat. Cel care pe Domnul Iisus în pustie L-ai dus.

Învăţătorul Unic. Duh al Bunei Credinţe. fiindcă atunci când ai rostit: „Învăţătura Mea nu este a Mea ci a Celui care M-a trimis” pentru noi Calea. Cel care florile rare ale virtuţilor în inimă ni le înfloreşti şi prin tăcere. iubit şi desăvârşit. Cel care de prietenia cu oamenii şi de vorbirea cu ei chiar dacă are scop bun ne-ai ferit. s-o împărţim cu bunătate ne-ai dat. Te iubim şi Te rugăm. Cel care la locul nostru de nevoinţă ne aduni. Bucură-te. am lucrat. Bucură-te. prin singurătate cu lacrimile pocăinţei adevărate leai udat. Bucură-te. Adevărul şi Viaţa au însemnat. de aceea am cântat: Aleluia! Icosul al 6-lea Doamne. de aceea duşmanii Tăi peste noi. Cel care mugurii gândurilor sfinte îi deschizi. pentru că în noi credinţa care mută muntele neamului nostru la Tine ai rânduit. Iisuse Hristoase.Condacul al 6-lea Slavă Ţie. fiindcă voia Ta cea sfântă am ascultat. Bunule Părinte al Vieţii. dăruieşte-ne taina tăcerii. în mănăstiri să petrecem ne sfătuieşti. Bucură-te. Cel care lumina cuvintelor din Sfânta Evanghelie s-o vedem. 410 . ne fereşti. Duh al Bunei Credinţe. Bucură-te. de aceea cu ucenicii Tăi am cântat: Bucură-te. prin simplitate. încât cuvântul: „Ocara celor ce Te ocărăsc pe Tine a căzut asupra mea” pentru noi drumul vieţii a însemnat. ca să auzim glasul Tău cel adânc. în chilii. cu ispita de a-i ajuta pe alţii ne-ai încercat. ca să dobândim chipul şi asemănarea cu Tine. dumnezeiesc. Duh al Bunei Credinţe. Duh al Bunei Credinţe. am căutat. Tată Ceresc. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina tăcerii. s-o înţelegem. Duh al Bunei Credinţe. toată ura şi-au revărsat. care aduc căderea. Duh al Bunei Credinţe. Cel care scutul Tău de har peste noi îl pui şi de ispitele cele viclene. în peşteri.

Bucură-te. Cel care ca fii ai Duhului Sfânt ne creşti şi în iubirea de cele sfinte ne desăvârşeşti. trimite pe Duhul Tău cel Sfânt să ne ocrotească să ne înveţe toate. lumesc şi să creştem pe omul cel nou. Cel care în frica de Dumnezeu care poate ucide trupurile şi sufletele ne porţi şi ne creşti. 411 . ca să putem cânta: Aleluia! Icosul al 7-lea Doamne. Bucură-te. ne ocroteşti şi cu rânduiala cea sfântă ne obişnuieşti. dăruieşte-ne taina tăcerii. Atoateproniatorule.Bucură-te. Bucură-te. ca să ne întărim duhovniceşte. Duh al Bunei Credinţe. Duh al Temerii de Dumnezeu. lipsurile. Bucură-te. să vedem slava lui Dumnezeu. Cel care de harul Tău cel sfânt. Iisuse Hristoase. duhovnicesc. ca să nu cădem în păcate. să fim îndrumaţi şi purtaţi spre toate cele sfinte. să sporim pe calea desăvârşirii. Duh al Temerii de Dumnezeu. dăruieşte-ne taina tăcerii. încât să-l micşorăm pe omul cel vechi. Duh al Temerii de Dumnezeu. Te iubim şi Te rugăm. de învăţătura cea cerească. Duh al Temerii de Dumnezeu. Cel care să păzim poruncile. Cel care cu înţelepciunea Ta toate cele bune pentru noi le rânduieşti. Bucură-te. de toată înţelepciunea ne învredniceşti. să nu primim sminteli. în iubirea Ta şi a sfinţilor. să nu zicem cuvinte greşite. ca să trăim în rugăciune. ci să primim Sfintele Taine ne sfătuieşti. viaţa noastră să fie o împlinire a Cuvântul Tău rostit prin Sfânta Evanghelie şi să putem cânta: Bucură-te. plin de har. Tată Ceresc. luminos. Duh al Temerii de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Cel care de tulburarea adusă de duhurile întunericului ne aperi. să suferim toate necazurile. Condacul al 7-lea Slavă Ţie. Duh al Temerii de Dumnezeu. Cel care sub aripile Sfintei Cruci ne adăposteşti şi de lucrările duhurilor necurate ne fereşti. Te iubim şi Te rugăm.

auzul şi ochii de cântările cele îngereşti şi să rostim: Aleluia! Icosul al 8-lea Doamne. fiindcă bogăţia cea sfântă din cer cum s-o agonisim ne înveţi. Bucură-te. 412 . pe noi ne aduni şi ne instruieşti. să cunoaştem tainele Împărăţiei Tale. Duhul Adevărului. Duh al Temerii de Dumnezeu. Fiul Omului. Tată Ceresc. în ţarina evlaviei să lucrăm. când cu sfinţii vom cânta aşa: Bucură-te. încât ispitele le-am aruncat. Duhul Adevărului.Bucură-te. Bucură-te. Cel care de fericirea de a gusta cele duhovniceşti ne învredniceşti. peste toate vămile văzduhului şi pe calea cea luminată. Cel ce sfânta râvnă în noi o sădeşti şi cu lupta împotriva vrăjmaşului ne obişnuieşti. Cel ce comorile lumii le dispreţuieşti şi ca o grămadă de lucruri nefolositoare în cele duhovniceşti el socoteşti. Atoatecreatorule. Duhul Adevărului. să înţelegem minunile Tale. Te iubim şi Te rugăm. Bucură-te. Duhul Adevărului. dăruieşte-ne taina tăcerii. Condacul al 8-lea Slavă Ţie. care ne separă de zarva aşezărilor omeneşti şi cu aripile de porumbel ale Duhului Sfânt să ne înălţăm peste toate uneltirile vrăjmaşului. să auzim glasul Tău rostind pentru noi poruncile blândeţei şi bunătăţii Tale. cu fiii Luminii să venim la Tine şi cu cântări să Te putem întâmpina. Bucură-te. ca să-Ţi vedem slava Ta. de aceea cu adânca cunoaştere a celor dumnezeieşti ne pregăteşti. Cel care glasul Păstorului cel Bun să-l auzim. Iisuse Hristoase. ne ajuţi şi ne miluieşti. Duhul Adevărului. să ne îndulcim limba. rânduiala îngerilor. comorile cele sfinte şi dumnezeieşti. fiindcă peste capcanele întinse de demoni ne-ai trecut. Cel care Pomul Cunoaşterii binelui şi răului îl stârpeşti. Te iubim şi Te rugăm. Cel care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti. dăruieşte-ne taina tăcerii. de aceea de foamea de cele lumeşti ne fereşti.

să cădem tot timpul la tronul Slavei Tale cu rugăciuni. Acachie. Maxim. Nifon. Isaia. ca să cântăm cu ei: Aleluia. ca să putem în linişte vedea slava Ta. Serapion. încât să ne culcăm şi să ne sculăm cu bucurie. Cel care viaţa cea veşnică în inima noastră o răsădeşti. Bucură-te. ca în episcopul Ioan nevăzut ai locuit şi vieţuirea cea îngerească le-ai dăruit. Bucură-te. Te iubim şi Te rugăm. Dionisie. ca un locaş ascuns al sfinţilor din Eden. Nil. Bucură-te. Bucură-te. viaţa şi darurile. Atoateluminătorule. Bucură-te. ai stat şi nevoinţele lor le-ai binecuvântat. Giumalău. Cel care în pusnicii de la Aton: Petru. Condacul a 9-lea Slavă Ţie. Mitrofan. să fim ca o făclie care cutreieră munţii. Serafim. să auzim glasul Tău. de aceea cu bunătăţile cele veşnice pe care ni le dăruieşti. îngerii Tăi să ne ocrotească în toată vremea nevoinţele. Duh dătător de viaţă. Grigore. Cel care toate sinagogile satanei le stârpeşti. Cel care în pusnicii de la Aton: Ioachim. şi toţi cei rămaşi necunoscuţi ai binevoit. Duh dătător de viaţă. Duh dătător de viaţă. cel care aduce lumina cea de-a pururea. Pahomie. dăruieşte-ne taina tăcerii. ca să fim zidul care-i desparte pe cei ai Tăi de lume. Te iubim şi Te rugăm. Duh dătător de viaţă. Iisuse Hristoase. Cel care pentru dragostea Domnului Iisus Hristos sufletele noastre le răstigneşti. Cel care vistierul bunătăţilor eşti. ne obişnuieşti. Gheorghetie. Duhul Adevărului. Duhul Adevărului. Nichifor. ca să putem cânta: Bucură-te. Icosul al 9-lea Doamne. de aceea Te rugăm ca toate seminţiile de la noi să le alungi şi să le goneşti.Bucură-te. Ceahlău. Tată Ceresc. 413 . dăruieşte-ne taina tăcerii care aduce moştenirea Raiului. Cel care în pusnicii de la Rarău. Teodor. care luminează cetăţile şi pe cei credincioşi. Duh dătător de viaţă. Mesia cel aşteptat.

Paraschiva de la Iaşi. încât şi după ce s-au dus la cer nouă prin ele ajutor ne-ai dat. duhurile necurate de la ei le goneşti. Bucură-te. Cel care din Apă şi din Duh ne naşti din nou pentru ca în Împărăţia Ta să putem intra. Iisuse Hristoase. Mângâietorule. pe lepădaţi. fă din noi Sălaşul în care să vii cu Tatăl Ceresc şi cu Fiul cel Iubit să sălăşluieşti. care ne vindecă sufletele şi trupurile de toate ispitele trupului. Cel care cu pusnicii din Egipt. Bucură-te. Mângâietorule. Mângâietorule. Bucură-te. Cel care pe păgâni. Te iubim şi Te rugăm. Bucură-te. dăruieşte-ne taina tăcerii. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri. Cel care de toate patimile ne curăţeşti. pe iudei de la noi i-ai alungat. puterea Ta în nevoinţele lor o desăvârşeşti. din Palestina în tăcere te-ai nevoit. Cel care în pusnicele ca: Teodora de la Sihla. Cel care în noi Te sălăşluieşti. fă din inimile noastre curate o biserică sfinţită şi binecuvântată. Te iubim şi Te rugăm. ca să nu auzim nimic din jurul nostru. Mângâietorule. din Siria. să iertăm pe toţi şi să cântăm: Bucură-te. lumii şi demonilor. să nu vedem greşelile fraţilor noştri. Doctorul sufletelor şi trupurilor. minţile şi cugetele. dăruieşte-ne taina tăcerii prin care asemeni cu îngerii pe aleşii Tăi îi faci pentru ca în harul Tău cel sfânt să-i îmbraci.Bucură-te. Bucură-te. care ne curăţă inimile. puterea Ta ai arătat. Condacul al 10-lea Slavă Ţie. Duh dătător de viaţă. 414 . ca să putem cânta: Aleluia! Icosul al 10-lea Doamne. Mângâietorule. Cel care toate cele de folos sufletele noastre le înveţi şi pentru Împărăţia Ta cea cerească le aduci şi le sfinţeşti. Mavra de la Ceahlău. fiindcă poruncile Domnului nu le-au ascultat. Mângâietorule. cu rugăciunea harică îi înveţi. Tată Ceresc. Cel care de toate bolile şi neputinţele ne vindeci şi pentru viaţa cea veşnică ne pregăteşti. Duh dătător de viaţă. Bucură-te. pe atei.

Bucură-te. ne-ai despărţit. Duh care ne curăţeşti de toate întinăciunile gândurilor trupeşti. Mângâietorule. închinându-Ţi Ţie toate cele ale noastre şi să putem cânta: Aleluia! Icosul al 11-lea Doamne. a Ta. lumeşti şi necurate pentru a între cei „Născuţi din Duhul” să ne primeşti. Sfinte Dumnezeule. Sfinte Tare. Condacul al 11-lea Slavă Ţie. Bucură-te. Duh care ne curăţeşti de toată întinăciunea lumii.Bucură-te. Iisuse Hristoase. care stingi văpaia ispitelor de tot felul şi în curăţenia crinului îmbraci cu har sufletele noastre. Bucură-te. iar ei Te slujesc. Te cinstesc. Cel care prin taina Sfântului Botez la noi ai intrat şi prin Tine îngerul de pază. fiindcă întunericul păcatului l-au iubit şi pentru el au trăit. Duh care ne curăţeşti de cu vântul subtil al harului şi pătrunzi oriunde voieşti. 415 . că între fiii Luminii. Cel care iubirea Tatălui Ceresc. Tată Ceresc. Biserica Ta cea luptătoare ne-ai luat. Sfinte fără de moarte. unde Te duci. Crucea şi veşmântul de nuntă ni s-au dat. Domnul cel Tare şi Puternic. Te iubim şi Te rugăm dăruieşte-ne taina tăcerii. Duh care ne curăţeşti de toate păcatele şi de la moarte la viaţă ne-ai mutat. că de toate ispitele ne-ai apărat. de aceea cu sfinţii Tăi am cântat: Bucură-te. Duh care ne curăţeşti de toată întinarea. Împărăţiei şi Învierii un loc ne-ai dat. ca semn că în mâna Ta cea puternică pe noi. Duh care de toţi. Te slăvesc. Bucură-te. Bucură-te. Duh care ne curăţeşti aşa cum pe toţi sfinţii iai curăţit. Te iubim şi Te rugăm. încât nimeni nu ştie ce faci. dăruieşte-ne taina tăcerii ca să auzim glasul unic al Cuvântului Tău şi să facem dăruirea unică. care Biserica Ta au hulit. de unde vii. Te iubesc. a Îngerilor şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ne-ai descoperit. a Fiului cel Iubit. Bucură-te.

Te iubim şi Te rugăm. Cel care în pământul roditor al pustiului pe sfinţii Antonie. Fiul Omului. Bucură-te. Iisuse Hristoase. Duhule Sfânt. căci din duhul Tău se zămislesc toate. Bucură-te. Cel care graiul cel frumos al pusnicilor îl asculţi. Cel ce umbli peste aripile vânturilor şi peste nori păşeşti ca peste munţi. Bucură-te. Cel care pe sfintele Maria Egipteanca. Împărate Ceresc. Cel ce ai glas de tunet şi cu săgeţile fulgerelor Tale alungi pe cei întunecaţi. Împărate Ceresc. Bucură-te. Te iubim şi Te rugăm. dăruieşte-ne taina tăcerii. Ecaterina. Împărate Ceresc. ca să ne dai inelul mântuirii. Eufimia. Cel care întinzi cerul ca un cort şi Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină. straiul 416 . taina dăruirii unice le-ai învăţat. pentru ac să putem cânta: Aleluia! Icosul al 12-lea Doamne. Duhule Sfânt. în care se zămisleşte puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Condacul al 13-lea Slavă Ţie. Duhule Sfânt. Duhule Sfânt. cu mirul cuvioşilor toate le sfinţeşti şi cu harul Tău le păzeşti. Duhule Sfânt. Tată Ceresc. Împărate Ceresc. Împărate Ceresc.Condacul al 12-lea Slavă Ţie. Duhule Sfânt. Cel care toate Sfintele Taine le pecetluieşti şi ţarina Pomului Vieţii Veşnice între noi o aduci şi în ea îl sădeşti. Tată Ceresc. Cel care luminezi cele întunecate şi ca pâraiele cele minunate ale minunilor Tale tainele Tale le verşi peste neputinţele noastre. Cel care lumina vieţii şi râul înţelepciunii le izvorăşti. Duhule Sfânt. Pavel Tebeul. ca să-Ţi cântăm cu îngerii şi cu sfinţii: Bucură-te. Te iubim şi Te rugăm. Cel care slăbiciunea noastră în tăria Ta o schimbi şi o zămisleşti. cu ochii inimilor gândurile noastre le luminezi. Macarie. Bucură-te. dăruieşte-ne taina tăcerii. ca să ne înveţi prin Duhul cel Sfânt şi prin Fiul Tău cel Iubit. cum să ne întoarcem la Tine ca Fiul cel risipitor. Bucură-te. şi ucenicii lor i-ai adunat. Împărate Ceresc. dăruieşte-ne taina tăcerii din care izvorăşte slava Ta. Atoatebinefăcătorule. Împărate Ceresc.

darul înfierii şi să-Ţi cântăm cu îngerii şi cu sfinţii: Aleluia! 417 . rodul desăvârşirii.de har al sfinţirii.

.....83 ACATIST PENTRU TAINA ÎMPĂRATULUI CERESC...................9 ACATIST PENTRU TAINA PARUSIEI ..................................21 ACATIST PENTRU TAINA TATĂLUI CERESC ...243 ACATIST PENTRU TAINA SFÂNTULUI PAHOMIE ...............................................................279 418 ..........................CUPRINS BINECUVÂNTĂRI ŞI APRECIERI ALE PREA SFINŢIŢILOR IERARHI AI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE LA EDIŢIA INTÂIA.............................................................................................65 ACATIST PENTRU TAINA MINUNILOR DOMNULUI IISUS HRISTOS ...263 ACATIST PENTRU TAINA PREACUVIOŞILOR PĂRINŢI ...................................................141 ACATIST PENTRU TAINA SFINŢILOR APOSTOLI............41 ACATIST PENTRU TAINA DOMNULUI IISUS HRISTOS ................................................................................................... 3 BINECUVÂNTĂRI ŞI APRECIERI ALE PREA SFINŢIŢILOR IERARHI AI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE LA ALTE EDIŢII..........159 ACATIST PENTRU TAINA SFÂNTULUI APOSTOL ŞI EVANGHELIST IOAN..201 ACATIST PENTRU TAINA IERARHILOR.183 ACATIST PENTRU TAINA SFINŢILOR MUCENICI ....................121 ACATIST PENTRU TAINA SFINŢILOR ARHANGHELI ................................................. CUVIOŞILOR ŞI MUCENICILOR ROMÂNI....................103 ACATIST PENTRU TAINA PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU........6 TAINA IEŞIRII DIN TIMP ............ SFINŢILOR......................................................

... LINIŞTEA SUFLETULUI ŞI DĂRUIREA UNICĂ ..................339 ACATIST PENTRU TAINA POCĂINŢEI ADEVĂRATE ........ FĂŢĂRNICIEI ŞI MINCIUNILOR..ACATIST PENTRU TAINA SFINŢILOR ARHIEREI ....................................321 ACATISTUL SFÂNTULUI IOAN CASIAN ......353 ACATIST PENTRU VINDECAREA SUFLETULUI DE RĂNILE..............................................299 ACATIST PENTRU TAINA LUCRĂRII DUMNEZEIEŞTI PRIN SFINTELE PUTERI CEREŞTI ...............387 ACATIST PENTRU TAINA TĂCERII........................................403 419 ........ ÎNŞELĂRILE ŞI RĂTĂCIRILE ADUSE DE DEMONII VICLENIEI.....................................................

420 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful