ISBN 978-9944-100-30-4

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI
Branþ Kitaplarý Serisi

Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj: Kahraman SARI - Melih SERGEK Kapak: Melih SERGEK Kapak Ebrûsu: Ömer Faruk DERE Tashih: Dilek CAN, Hatice GÖZLEMECÝ Baský: Güzel Sanatlar Matbaasý

(Bu kitap Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi Kurslarý (ÝSMEK)’nýn bir kültür hizmeti olup ücretsizdir. Kitabýn metin, görsel malzeme v.b. her türlü yasal sorumluluðu yazarýna aittir. )

EBRÛ SANATI
TARÝHÇE, MALZEME, UYGULAMA
Ömer Faruk DERE

EBRÛ SANATI

BAÞKAN’DAN...
Ebrû, erbabýnýn maharetli dokunuþlarýyla suda dans etmeye baþlayan renklerin kaðýt ile asýrlar süren bir aþk aktidir. Kavuþmanýn ve kaynaþmanýn coþkusunu taþýr yüreðinde, sevinci bulut olur akar gözlerinden ebrû teknesine, ardýndan da kaðýdýn özüne… Eþsiz güzellikte bir sanat olan ebrû, geleneksel sanatlarýmýz içerisinde çok özel bir yere haizdir. Bu sanatýn ilk kez ne zaman, nerede ve kim tarafýndan yapýldýðý bilinmemektedir. Çünkü bu sanata ruhunu katan deðerli sanatkârlar, sanatý sadece güzellikleri vücuda getirmek olarak görmüþ ve kendi eserlerini varlýklarýndan soyutlayarak bir imza, bir tarih dahi býrakmadan fani dünyadan göçüp gitmiþlerdir. Ýçinde gizemli bir ahenk barýndýran ebrûya, Avrupa’da “Türk kaðýdý” denmesi bu sanatýn bir Türk sanatý olduðunu açýkça göstermektedir. Kâðýt süsleme sanatlarýnýn en önemlilerinden biri kabul edilen ebrû, hat sanatýnýn yazý zemininde, yazý kenarý süslemelerinde ve kitap ciltlerinde sýkça kullanýlmýþtýr. Geleneksel kullanýmlarýn dýþýnda günümüzde ebrû, kumaþ, çini, fayans, tuval ve cam gibi yüzeylere de baþarýyla uygulanabilmektedir. Geleneksel sanatlarýn yaþatýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý toplumun öz kimliðine dönmesinde önemli bir faktördür. Geçmiþin ýþýltýsýný ve sýrrýný baki tutmanýn bu anlamda çok önemli olduðunu düþünmekteyim. Ýstanbul Büyükþehir
Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný

Belediyesi olarak ÝSMEK vasýtasýyla binlerce Ýstanbulluya ücretsiz sanat ve meslek eðitimleri vermekteyiz. Ýstanbullularý sanatýn binbir tonu ile buluþturan ÝSMEK, sadece bu eðitim döneminde 155 bin kursiyere eðitim olanaðý saðlamaktadýr. Þu ana kadar ÝSMEK’ten eðitim alanlarýn sayýsý ise yaklaþýk 380 bine ulaþmýþtýr. ÝSMEK’te oldukça raðbet gören alanlardan olan geleneksel el sanatlarý ve bu sanatlar içerisinde de ebrû branþý pek çok Ýstanbullu tarafýndan severek icra edilmektedir. Bu vasýta ile hem manevi hazinelerimizden biri korunmakta hem de yapýlýþýndaki huzur ve sûkunet ruhlara ilaç olmaktadýr. Deðerli ustalarýmýz sayesinde bugünlere kadar ulaþan ebrû sanatýnýn bundan sonra da gelecek nesillere aktarýlmasýna bir ýþýk tutabilmek amacýyla ÝSMEK tarafýndan “Ebrû Sanatý” kitabý hazýrlanmýþ ve siz kýymetli sanatseverlerin beðenisine sunulmuþtur. Bu güzel çalýþmada emeði geçenleri tebrik ediyorum. Sanatla güzelleþecek bir gelecekte hep birlikte olmak dileðiyle diyorum…

Kadir TOPBAÞ

4

EBRÛ SANATI

ÝÇÝNDEKÝLER

Takriz / Hikmet Barutcugil.............................................................. 6 Ebrûli / Prof. Dr. Ýskender Pala .................................................... 8 Önsöz .................................................................................................... 10 I. BÖLÜM - TANIM ve TARÝHÇE A-EBRÛ.................................................................................................. 14 a. Ebrû Nedir? ..................................................................................14 b. Ebrûcunun Duasý ...................................................................... 15 c. Teknenin Düþündürdükleri................................................... 15 B-TARÝH ÝÇÝNDE EBRÛ ...................................................................... 22 a. Kâðýt Hakkýnda .......................................................................... 22 b. Ebrû Sanatýnýn Menþe’i .......................................................... 25 c. Ebrû Ustalarý Hakkýnda........................................................... 32 d. Þebek Mehmet Efendi............................................................ 32 e. Hatib Mehmet Efendi.............................................................. 32 f. Þeyh Sadýk Efendi ...................................................................... 32 g. Hezârfen Edhem Efendi ......................................................... 34 h. Üstad Necmettin Okyay........................................................ 36 ý. Mustafa Düzgünman................................................................ 40 C-YAÞAYAN USTALARIMIZ ............................................................. 47 a. Hikmet Barutçugil .................................................................... 47 b. Fuat Baþar.................................................................................... 48 c. Alparslan Babaoðlu.................................................................. 49 II. BÖLÜM - ALET ve MALZEMELER A. Tekne ............................................................................................ B. Kývam Artýrýcýlar ........................................................................ C. Öd.................................................................................................... D. Boyalar ......................................................................................... E. Fýrça ................................................................................................ F. Kâðýt ............................................................................................... G.Yardýmcý Malzemeler...............................................................

56 56 59 60 64 67 68

c. Renk Hakkýnda .......................................................................... 76 d. Pigmentlerin kullanýma hazýrlanýþý ................................... 77 B - GELENEKLÝ EBRÛ FORMLARI ................................................... 79 a. Battal Ebrû................................................................................... 80 b. Gel-Git Ebrû................................................................................. 92 c. Þal Ebrû ......................................................................................... 96 d. Bülbül Yuvasý Ebrû ................................................................ 100 e. Taraklý Ebrû .............................................................................. 104 f. Kumlu Kýlçýklý Ebrû ................................................................. 112 g. Hatib Ebrûsu............................................................................. 113 C - ÇÝÇEKLÝ EBRÛLAR ......................................................................120 a. Çiçekte Renk ve Ayarlanýþý .................................................120 b. Lâle (Tulipa)................................................................................122 c. Karanfil (Dianthus cariophillus) ..........................................126 d. Sümbül (Hyacinthus orientalis) .........................................129 e. Çiçek Demeti .............................................................................130 f. Hercai Menekþe (Viola tricolor) ..........................................132 g. Papatya (Matricaria chamomilla)......................................134 h. Gelincik (Papaver rhoeas) ....................................................136 ý. Gül (Rosa) .....................................................................................139 i. Hafif Ebrû ................................................................................... 144 D - AKKÂSE EBRÛNUN YAPILIÞI ..................................................145 E - DALGALI EBRÛ ............................................................................146 F - EBRÛNUN KUMAÞA UYGULANIÞI .........................................148 G - UYGULAMADA KARÞILAÞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM YOLLARI...............................................................................................150 IV. BÖLÜM - ÝKÝ USTADAN ÖRNEKLER A. Necmeddin Okyay ................................................................ 154 B. Mustafa Düzgünman............................................................ 158 V. BÝBLÝYOGRAFYA ........................................................................ 188 VI. GENEL KISALTMALAR ............................................................. 190 VII. FOTOÐRAF DÝZÝNÝ .....................................................................190 VIII. YAZAR HAKKINDA .................................................................191

III. BÖLÜM - UYGULAMA A - EBRÛ UYGULAMALARI ............................................................ 74 a. Ebrû Yapýmý ................................................................................ 74 b. Kývam Artýrýcýlarýn Ayarlanýþý............................................... 74

5

EBRÛ SANATI

TAKRÝZ
Hikmet BARUTÇUGÝL*

Türk ebru sanatýnýn genel olarak tarihine baktýðýmýzda adý bilinen ustalarýmýz oldukça azdýr, sadece birkaç isim sayýlabiliyor. Yirminci yüzyýlda bile, son çeyreði hariç, bildiðimiz ustalar, Hazerfen Ethem Efendi (1905), Necmeddin Okyay, Mustafa Düzgünman, Niyazi Sayýn ve belki de sanatý meslek edinmeyen birkaç ustanýn isimlerini sayabiliriz. Türk Ebru Sanatý’nýn yakýn geçmiþteki tarihi oldukça ilginç bir geliþim gösterdi. Otuz-kýrk yýl öncesinde, hayal bile edilemeyecek ölçüde büyük bir tekâmül gerçekleþti. Özellikle 80’lerin sonunda ve 90’lý yýllarda ebru sanatýnda, deyim yerindeyse bir patlama yaþandý. 70’li yýllarda Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalý Endüstri Sanatlarý Yüksek Okulu’nda öðrenci iken ebru sanatýna heves edip kendi kendime ebruyu öðrenirken yepyeni ufuklar açýldý. Sanata baþka bir pencereden bakma fikri ortaya çýktý. Bazý tabular yýkýldý, gelenekteki bazý katý kurallar ve rivayetler deðiþmeye baþladý. Bu ilginç ve gizemli ebru sanatý, bazý kesimlerce miadýný doldurmuþ, bitmiþ, kaybolmuþ bir zanaat olarak kabul ediliyordu. Bu sanatlarla ilgilenenler de gerici, baðnaz, yobaz gibi sözcüklerle anýlýyordu. Hatta geleneðin de tarifi nerdeyse bu þekilde yapýlýyordu. Tarihi içinde hep bir kaðýt süsleme sanatý olarak günümüze gelen ebru tekniði kaðýt dýþýnda da uygulanabilir hale geldi. Renk ve desen konularýnda daha önce yapýlmamýþ cesur giriþimler oldu. Deneme yanýlma yoluyla edindiðim bilgileri her merak ve talep edenle paylaþmaya baþladým. 1989 yýlýndan itibaren, düzenli olarak Caferaða Medresesi ve Ýstanbul Üniversitesi Kültür Merkezi’nde ders vermeye baþladým. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatlarý Bölümü’nde, Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi’nde (ki bu kitabýn müellifi olan Ömer Faruk Dere orada öðrencim olmuþtur) dersler, daima artan talepler üzerine devam etmiþtir. 1997 yýlýnda Ebristan, Ýstanbul

Ebru Evi kuruldu. Son derece sevindirici bu geliþmeyle muhtelif kurum ve kuruluþlar, daha sonralarý da belediyeler (özellikle ÝSMEK) bu sanata ilgi duyup kurslar, dersler, seminerler tertip etmeye baþladýlar. Yirminci yüzyýlýn sonlarýnda yaþanan bu hýzlý geliþim, birçoklarýnýn kafasýný karýþtýrdý. Yersiz endiþelere kapýldýlar. Oysa düþündükleri gibi sanat elden gitmiyor, en eski ustalardan ve kendilerinden intikal eden bilgi ve tarzlar ayný þekilde, bir alfabe gibi öðretilerek devam ediyordu. Bu arada, tarihin her döneminde ve her dalda olduðu gibi, zanaatlarýný kemale erdirip sanata ulaþanlar, ustalarýný aþanlar oldu. Bu sanat Ýstanbul dýþýnda da icra edilir hale geldi, tanýndý, sevildi. Anadolu’nun birçok üniversitesinde geleneksel sanatlar bölümleri açýldý. Artan ebru ustalarý arasýnda tatlý bir husumet baþladý. Bu güzellik arayýþý bir yarýþ haline geldi ki bu yarýþ kaliteyi yükseltti ve yükseltmeye de devam ediyor. Sanatýn arkasýndaki “ilahi güzellik arayýþý” nýn farkýna varanlar oldu. “ALLAH GÜZELDÝR GÜZELLÝÐÝ SEVER” hadis-i þerifinde iþaret edilene layýk eserler arayýþýna girenler oldu. Daha neler oldu neler… Sonuçta kendi öz kültürümüze, kendi içimize dönmeye baþladýk, Cenabý Allah’a sonsuz hamd olsun. .

Bu kitabý yayýna hazýrlayan Ömer Faruk Dere bey kardeþimi ve yayýnlanmasýnda emeði geçen, destek veren her kiþi ve kurumu tebrik eder teþekkürlerimi sunarým. Annemarie Schimmel’in benim bir kitabýmda yazdýðý önsöz duasý ile dua ederim ki: RABBÝ, DAÝM HIFZ EYLESÝN EBRU YAPAN ZÜMREYÝ!
* Mimar Sinan Sanat Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatlarý Bölümü Öðr. Gör.

6

Hikmet BARUTÇUGÝL’in “Efsun Çiçeði” ebrusu

EBRÛ SANATI

“Bârekallâhu Teâl┠Yüce Allah mübarek kýlsýn.

Celi Tâlik Hat, Kemal Batanay 1369/1950 Ebrû, Mustafa Düzgünman. (M. Refii Kileci koleksiyonu)

EBRÛLÝ*
Ýskender PALA
Geldiler... Söz yerde kalmasýn dediler, kucaklamaya geldiler. Geldiler; güzellik katmak için cümle güzel sözlere. Ve özüne ufuklar açabilmek için sözün, yaðmur yaðmur yaðmaya bulutlar getirdiler. Yazýlarýn çevresine nisan nisan göklerden, mermer mermer damarlardan ziynetler kondurdular. Dalga dalga, çiçek çiçek, renk renk bulutlar getirdiler ve adýna bulutumsu, bulut renginde, bulutlu mânâsýna ebrî dediler, peþisýra akþamlarý savurdular. Geldiler... Önce sevgilinin kaþýndaki kývrýma, sonra kýz çocuklarýna ebrû diye ad koyup þânýný yücelttiler bulutumsuyu, âleme destân eylediler. Avrupa'da "Türk kâðýdý", Arapta "mücezza" adýyla süslendi kâðýtlar damar damar. Ýlk örneðini Buhârâ semalarýndaki bulutlardan almýþtý ebrû; ilk gözyaþýný Türkistan yaylalarýnda býraktý kývrým saçlý güzel. Durgun sularýna ay düþtü çeyiz sandýklarýna istiflenen þiirlerin ve bir fesleðen yapraðýna yazýldý berrak âmentüler. Anadolu'ya getirdiðinde kar çiðnemekten yorgun esir tacirleri bu çiðil güzelini, Ýstanbul tahtýnda Muhteþem Süleyman oturuyor, Fuzulî, "ilm bir kýyl ü kãl imiþ ancak" diyordu. Geldiler... Budaksýz çam ya da çinkodan tekneler yapýp içine bal kývamýnda kitreli sular doldurdular. Desteseng ile ezdiler bir mermer üzerinde boyalarýný ve merhem merhem

8

EBRÛ SANATI

sakladýlar kavanozlarda eleðim saðmalara öykünerek. Lahor'dan, Bedahþan'dan, Bengal'den insanlar kendine rastlýyordu renklerinde... Çividî topraklardan, kýrmýz böceðinden, kibrît-i ahmerden... At kuyruðu fýrçalar ile serptiler boyalarý semender renkli tekneye ve gönüllerinden geçeni nakþettiler Ayvazovski dalgalarýnýn köpüklerine âraf kuþlarý gibi. Geldiler... Su üzerine resim yaptýlar önce, kalp çizdiler, þakayýk ve karanfil resmettiler. Bir denizci türküsü tutturdular tavlon güvertede, sersefil þîrpençeleri erittiler beyaz hurafeler özgürlüðünde. Renk renk hercâîler, deste deste sünbüller, üftade karanfiller. Ýlle lâleler... Solmasýn, sararmasýn diye bunca çiçek, kaðýtlara sardýlar yapraklarýný, dallarýný; Filistin'de bir kuyu Yusuf'u sarar gibi, Yed-i Beyzâ'da asa, denizi yarar gibi... Boynu bükük aldanmalar yýldýz yýldýz ekildi bahçelere ve kuþ dilini bilenler yazdý en eski kafiyeleri suyun üstüne. Geldiler... Suya resmettikleri güzelliklerden hâreler ve meneviþlerle asâlet verip kâðýda, cilt cilt varaklara gülgûnî kerrakeler giydirdiler, zahriyelerden þemselere atýldýlar; hatimelerde zerefþâna çatýldýlar. Sevincinden bulutlarda dolaþýyordu ilk kez kitap olalý kitap. Ayetler, hadisler, kýtalar, beyitler... Kelâm-ý kibar ve darb-ý meseller... Hayatýn horozlu aynasýna vurgun murakkalarla asýlýrken duvarlara harfler ve kelimeler, en âsûde uykularýný uyumak üzere ilk kez yasladýlar baþlarýný bulutlara ve her uyandýrýlýþta bir kez daha zinde yaþadýlar hayatý. Siyah ebrûlerini durûben çatýp gamze oklarýný âþýka atan dilberler bir ebrûli yaþmak takýndýlar. Geldiler... Çýtalar üzerinde koyu gölgelerde kuruttuklarý taze ebrûlara mühreyle fön çektiler, zerefþân ile sürme. Ad koydular her birine desen desen ve battalýn öbek öbek renklerini hafif bülbül yuvalarýyla tarttýlar. Çiçekliler, gelgitler, akkâseler, çifte âherliler... Sen de kýlçýklý, ben diyeyim kumlu; sen somaki söyle, ben sünbül duyayým; sen taraklý öðren, ben tarama anlatayým... Sefere gecikmiþ tayfalar anlattý yayla göçlerinin telli turnalarýna Ahd-i Atik efsaneleri buram buram, ve derinliklerinde kayboldu kekeme hüzünlerle ritmik sevinçler. Geldiler... Sanatlarýný adlarýyla andýrmak üzere geldiler ve Ayasofya kürsüsünde Hatip, gül yetiþtiren adamýn ruhundan Necmeddin oldu ebrûnun adý. Þebek, Hezarfen Edhem, Þeyh Sadýk ve Sami'ler... Suda bir Lafza-i Celâl, kayýtsýz aruz adýmlarýnda bir Sa'dâbâd-lâlesi... Sonra bir Mustafa Düzgünman ve gelincik ebrûsu, þakayýklar. Geliyorlar... Japonya'dan Amerika'ya; Avustralya'dan Ümitburnu'na kadim "Türk kâðýdý"ný bir medeniyet mihengiyle tartarak geliyorlar. Kalkýn ve aðlayýn!.. Kaldýðý yerden devam etsin rüyalar... * Bu deneme sayýn Ýskender Pala’nýn özel izni ile Âyine adlý kitabýndan alýnmýþtýr (S. 108-110).
Hat-Ebrû, Ömer Faruk Dere

9

EBRÛ SANATI

Hat-Ebrû, Ömer Faruk Dere

ÖNSÖZ

Türk-Ýslâm sanatlarýnýn en hýzlý neticeye ulaþýlan þubesi olan ebrû, süprizlere açýk ve rengârenk yönüyle insanlarý derinden etkilemektedir. Son dönemde ebrû sanatýna olan alâka, geçmiþ devirlerle kýyaslanamayacak kadar yüksek seviyelere ulaþmýþtýr. Yoðun ilgi, bu sanatýn öðretimine olan ihtiyacý da beraberinde getirmektedir. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi Kurslarý (ÝSMEK), sanat eðitiminde Ýstanbul’da önemli bir görev üstlenmiþtir. Yeni baþlayan kursiyerlere temel ebrû sanatý eðitiminin yanýnda, açtýðý tekâmül ve ihtisas kurslarýyla da kursiyerlerin bilgi ve tecrübelerini arttýrmalarýný saðlamaktadýr. Geleneðimizde sanat eðitimi usta-çýrak iliþkisi içinde gerçekleþir. Bu eðitim, yalnýzca sanatýn teknik yönünden ibaret olmayýp, edep, tevazû, güzel ahlak gibi erdemlerin de öðretildiði ve uygulandýðý çok yönlü bir eðitimdir. Ebrû yapmanýn anlatma ve okumayla hakkýyla öðrenilemeyeceðini, edeple, bir ustanýn rahle-i tedrisinden geçerek ve ömür boyu sürecek bir feyz akýþýyla öðrenilebileceðini ifade etmeliyiz. Gelenekli sanatlarýmýzýn öðretilmesi ve yaþatýlmasýna büyük önem veren ÝSMEK, Ýstanbul’da usta ile çýraðý, hoca ile talebeyi kendi çatýsý altýnda buluþturmakta ve sanat taliplilerine kýlavuzluk edecek nitelikli yayýnlarla da faaliyetlerini taçlandýrmaktadýr.

Ebrû sanatý XVII. asýrda Avrupa’ya geçene kadar Osmanlý coðrafyasýnda ve özellikle de Ýstanbul’da icra edilmekteydi. Yakýn zamana kadar batýda “Türk kaðýdý” adýyla bilinen ebrû sanatýnýn merkezi, tarih boyunca “þah þehir Ýstanbul” olmuþtur. Bir Ýstanbul sanatý olan ebrûnun mazideki parlak devrine benzer günlere doðru hýzla yol aldýðýný görmek, bu sanatla meþgul olanlarý ve sevenlerini istikbal için ümitlendirmektedir. Ebrû sanatýnýn menþe’inin Orta Asya olduðu yönünde kuvvetli bir kanaat hâkimdir. Gerek bu sanatýn ismi, gerekse Çin ve Japonya’da ebrûya benzer su üzeri sanatlarýnýn varlýðý, su üzerinde boya yüzdürmenin yeryüzünde ilk kez Orta Asya’da uygulandýðý görüþünü pekiþtirmektedir. Tarihte yaþamýþ ebrû ustalarý hakkýnda çok az þey bilmekteyiz. Pek çoðu derviþ meþrep hayat süren bu ustalarýn bilinmek, meþhur olmak gibi bir gayeleri olmadýðýndan ebrûlarýna isim yazmamýþlardýr. Bu sebepten elimizdeki eski ebrû örneklerinin tarihini ve ustasýný kesin tespite maalesef imkan yoktur. Ortaya çýkabilecek yeni belge ve bulgularla ebrû sanatýnýn karanlýk kalan asýrlarýnýn aydýnlanacaðý ümidini hep taþýyoruz. Gerek eldeki bilgiler, gerekse son devir ustalarý hakkýnda öðrenci ve muhiblerinin verdiði bilgiler ýþýðýnda ustalarýmýz hakkýndaki malumatý kitabýmýzýn ilk bölümünde derc ediyor, hepsini hayýr dua

10

EBRÛ SANATI

ile yâd ediyoruz. Ýlk bölümün sonunda yaþayan ustalarýmýzdan üç isme yer verdik. Hepimiz, faal olarak ebrû sanatýyla meþgul olan bu üç ustanýn ya öðrencisi ya da öðrencisinin öðrencileriyiz. Gelenekli olmak geleceðe umutla bakabilmemizi, yeni ufuklara emin adýmlarla yürüyebilmemizi saðlar. Gelenekçi olmak ise geçmiþte kalmayý, eski günlerin özlemiyle yaþamayý ve tekâmüle kapalý olmayý da beraberinde getirir. Yahya Kemal Beyatlý’nýn veciz ifadesiyle “kökü mazide olan âtiyiz”. Türk ebrû sanatý gelenekli bir sanat olup zamanýn þartlarýna uyarak, yeni geliþen malzeme ve teknik imkânlarý kullanarak tekâmül yolculuðuna devam edecektir. Ýkinci bölümde eski ustalarýmýzdan bize ulaþan malumat ve yaþayan ustalarýmýzdan edindiðimiz bilgiler ýþýðýnda eski zamanlardan itibaren ebrûda kullanýlan malzemeler belirtildikten sonra günümüz þartlarýnda ebrûcunun iþini kolaylaþtýracak yeni alet ve malzemelere de ayrýntýlarýyla yer verilmiþtir. Ayrýca boya, kývam artýrýcýlar, fýrça gibi hazýrlýk gerektiren malzemeler uygulama resimleriyle desteklenerek açýklanmýþtýr. Üçüncü bölümde en baþtan baþlayarak ebrûnun nasýl yapýldýðý, ebrû yaparken uyulmasý gereken kurallar ve karþýlaþýlan güçlüklere çözüm yollarý anlatýlmýþ, ebrûnun battaldan çiçeklilere, akkâseden kumaþ üzerine uygulanmasýna kadar bütün form ve tarzlarý görsel yönden de desteklenerek izaha çalýþýlmýþtýr. Son bölümde ise Cumhuriyet döneminin en önemli ve en büyük iki ustasýna, daha doðrusu usta ile çýraðýna yer verilmiþtir. Hezârfen Üstad Necmeddin Okyay ve talebesi Mustafa Düzgünman’ýn bizlere býraktýðý yadigar eserler, ilgili sayfalarda sizleri beklemektedir. Her iki sanatkâr, ebrû sanatýnýn bu günlere gelmesinde çok büyük pay sahibidir. Onlarý tanýmadan bu sanatýn tekâmül sürecini anlamak zordur. Her daim ruhâniyetlerinden feyz-yâb olduðumuz bu iki büyük ustamýzý bu vesileyle rahmet ve hasretle yâd ediyor, eserlerinden istifade edileceðini ümid ediyoruz. Müteakip sayfalarda yer alan eserlerin sanatkârlarý resim altlarýnda belirtilmiþtir. Sanatkârý zikredilmemiþ ebrûlar müellife aittir. Ayrýca hat eserlerinde hat cinsi ve hattatý kaydedilerek bulunduðu yer ile varsa tarihi de belirtilmiþtir. Çalýþmalarýmda her zaman yanýmda olan vefakâr eþim Emine Haným’a daima þükran borçluyum. Kitabýn hazýrlanmasýnda gerek þahsým gerekse ÝSMEK Yayýn Editörlüðü azami dikkat ve titizlik göstermiþtir. Buna raðmen farkedemediðimiz hatalarýmýzýn hoþ karþýlanmasýný ümid ediyoruz. Ebrû sanatýyla alakalý bu kitapta verilen malumat, bu sanata gönül ve emek vereceklere bir nebze olsun kýlavuzluk ederse, bu satýrlarýn yazarý hadsiz bahtiyar olacaktýr. Bu sanatýn tekâmülü için zuhurundan bugüne kadar emek sarf edip çile çeken ustalarýmýzdan âhirete irtihal edenlere Mevlâ’dan rahmet, ber-hayat olanlara ise âfiyetler temenni ediyor; yeni baþlayacaklara da Cenâb-I Allah´tan sabýrlar ihsan eylemesini yürekten niyaz ediyorum. Gayret bizden, baþarý Hak´tandýr. Öncelikle bu eserin yayýnlanmasýný saðlayan Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný sayýn Kadir Topbaþ Beyefendi’ye; bu sanatý bana öðreten ve kendisinden sürekli feyz aldýðým ustam, hocam Hikmet Barutçugil’e; ebrû sanatý hakkýnda kendinden çok þey öðrendiðim hattat, ebrûcu Fuat Baþar’a; yetiþmemizde büyük emekleri olan Prof. Dr. M. Hüsrev Subaþý ve Prof. Dr. Muhittin Serin beylere; yazdýklarý ve anlattýklarýyla Türk-Ýslâm sanatlarýnýn geleceðine devamlý ýþýk tutan Prof. M. Uður Derman hocamýza; her zaman desteklerini gördüðüm hocam hattat Mehmed Özçay ve Osman Özçay aðabeylerime, ÝSMEK’ten mesai arkadaþým Dr. Süleyman Berk’e ve fotoðraf çekimi için bütün ebrû malzemelerini kullanýmýmýza tereddütsüz veren Esad Malbeleði ve Ömer Karaduman beylere teþekkür ediyorum. Çektikleri fotoðraflarla kitaba hayat veren Bahadýr Taþkýn ve Mustafa Yýlmaz’a da ayrýca teþekkür borçluyum. Koleksiyonlarýný bizlere cömertçe açan baþta aziz dostum Mehmet Çebi’ye, Ýsmet Gülnihal’e ve Özlem - Haluk Perk çiftine teþekkürlerimi sunuyorum. Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi’nde bulunan ebrûlar hakkýnda yardýmlarýný gördüðüm, Þube Müdürü Ýlhan Ovalýoðlu ve Dr. Mustafa Küçük’e de ayrýca teþekkür etmeliyim.

Nisan 2007 / Aksaray-Fatih

Ömer Faruk DERE

11

I. BÖLÜM

TANIM VE TARÝHÇE

EBRÛ SANATI

Lâle demeti. Mustafa Düzgünman (Özlem - Halûk Perk koleksiyonu)

A - EBRÛ a. Ebru Nedir? Ebrû, kývamlý suyun üzerine, gül dalý ve at kýlýndan mamül fýrçalar yardýmýyla, sýðýr ödü ilave edilerek ayarlanmýþ, suda erimez boyalarýn serpilip, kâðýda alýnmasýyla oluþan kâðýt bezeme sanatýdýr. Kâðýt yüzeyinde buluta benzer þekiller oluþtuðu için bu sanatýn adýna bulutumsu manasýna gelen Farsça ebrî denilmiþtir. XX. asrýn baþlarýna kadar ebrî ismiyle anýlan bu sanatýn adý, daha âhenkli söyleniþinden olsa gerek ebrû’ya dönüþmüþtür. Bu dönüþümün çok eski tarihe dayanmadýðý, büyük ebrû ustasý Hezârfen Üstad Necmeddin Okyay’ýn bu sanatýn adý olarak ebrî’yi kullanmasýndan anlaþýlmaktadýr. Yüzeydeki þekillerin yer yer kaþa benzemesinden dolayý bu sanata Farsça ebrû kelimesinin özellikle verildiðini söyleyenler de vardýr. Ancak Þemseddin Sâmi Bey, kaþ manasýna gelen ebrû kelimesi için ayrý bir madde açarken, sanat manasýndaki ebrû’yu þöyle açýklamýþtýr: “Ebrû: [Aslý Farsça ebrî, bulut renginde ve daha doðrusu Çaðatayca ebre: roba yüzü, kürk kabý.] Hâre gibi dalgalý veya damarlý kumaþ, kâðýt ve-saire. Cüz ve defter

kabý yapmak için kullanýlan renkli kâðýt” Þemsseddin Sami bey bu kýsa ama özlü tarifiyle aslýnda ebrûnun tarihini ve tarih içinde ebrûya bakýþ açýsýný da özetler gibidir. Kelimenin aslýnýn Çaðatayca’ya dayandýðýný söyleyerek bu sanatýn Türkistan’da Çaðatay Devri’ne (XV. asýr) kadar uzanabileceðini akýllara getirmekte, cüz ve defter kabý yapmak maksadýyla kullanýldýðýný kaydederek de bu iþin renkli kâðýt üretmek amacýyla ortaya çýktýðýný ve böyle uygulana geldiðini nakletmektedir. Ebrû kelimesinin asýl olarak Farsça âb-rû’dan geldiðini, izafet terkibine göre yüzsuyu demek olmayýp, tavsîfî terkib manasýyla su yüzü demek olduðunu nakledenler de bulunmaktadýr . Ebre, Ebr, ebrî, âb-rû. Aslýnda dört kelimeyle anlatýlmak istenen þey ayný olup hiç biri akla ters gelmemektedir. Ancak eski risalelerde bu sanattan daima ebrî olarak bahsediliþi ve Þemseddin Sami Bey’in yerinde tespitleri bu sanatýn adýnýn bulutumsu manasýnda ebrî’den geldiði görüþünü kuvvetlendirmektedir. Kâðýt üzerinde mermere benzer damarlar görüldüðü
1 - YAZIR, s. 162 1

14

EBRÛ SANATI

Celi ta’lik hat ve ebrû Necmettin Okyay. 1350/1931 “Ýnne Rabbi Âlâ Külli Þey’in Hâfiz” / Þüphesiz ki Rabbim Herþeyi Koruyandýr. (SSM. 130-0249-NO)

için Avrupalýlar ebrû kâðýdýna mermer kâðýdý (marbled paper, papier marbré, marmor papier…) ismini vermiþler, Arap âleminde ise varaku’l-mücezza (damarlý kâðýt) olarak tanýnmýþtýr . a - Ebrûcunun Duasý Ebrû teknesi küçük bir kainat kitabý gibidir. Okumasýný bilene her dâim derin manalar, varlýðýn sýrrýný anlamada emsalsiz mülâhazalar sunar. Ebrû sanatý her ne kadar fizik, kimya gibi müspet ilimlerin kaideleriyle oluþsa da manevi dinamiklerin ebrû teknesine tesiri çok zaman hissedilir. Kiþinin ruh hali suyun yüzeyine tesir eder. Moral bozuk olarak ebrû teknesinin baþýna geçildiðinde çoðu zaman düzgün ebrû çýkmaz. Buna o anda yaydýðýmýz negatif enerjinin sebep olduðu düþünülebilir. Yine su moleküllerinin latif bir musiki ile sert bir müzikten nasýl etkilendiði deneylerle ortaya konmuþtur. Hoþ nameler çalarken moleküllerin hareketlerinin düzenli ve âhenkli, sert ve rahatsýz edici bir müzik sesinde ise düzensiz ve kararsýz hareket ettikleri saptanmýþtýr. Ebrû yapmaya baþlamadan evvel bütün menfi his ve duygulardan olabildiðince kendimizi arýndýrmaya çalýþmalýyýz. Üzerimizden negatif enerjiyi alacak, konsantrasyonu saðlayacak bazý uygulamalar yapýlabilir. Her ebrucunun kendine has psikolojik hazýrlýðý mutlaka vardýr. Ancak belki faydalý olur ümidiyle kadim ustalarýn bu husustaki uygulamasýný burada ifade etmeyi vazife addediyorum: “Bir boy abdesti alarak ebrû teknesinin önüne
2

oturan ebrucunun Âlem-i imkân olarak idrâk ettiði bu tekne karþýsýnda: Bismillahirrahmanirrahim, Ýlâhi yâ Rabbi! Ezel’deki Hükm’üne uygun olarak bu teknede zuhur edecek olan nakýþlarýn, Hilkat’in nakýþlarýnda meknûz olan Hikmet’ini idrâkden âciz olan bu fakirin nefsini teshir edip de enâniyetini azdýrmasýna izin verme! Nefsimi, senin gibi bir Hâlýk olma vehminden de, bu vehmin tevlid edeceði bir þirk-i hafîden de, hubb-ý riyasetten de koru, yâ Hâfýz! Fakiri ‘Lâ fâile illallah’ sýrrýnýn edebiyle techiz et! Bu tekne baþýndaki mesaiyi senin zikrinle taltif ve sana olan kulluðumun bir niþanesi olarak kabul et! Destûr yâ Hakk! Diyerek ilk fýrça darbesiyle yayýlacak olan boyalarýn ihtiþamýný gönlü iftiharla dolan bir üstad olarak deðil de, aksine Cenâb-ý Hakk’ýn kudretinin basit ve mütevazý bir aracý olduðunun idrâkiyle ebruya baþlanýr.” b - Teknenin Düþündürdükleri Bir hadislerinde Hz. Peygamber “Allah güzeldir. Güzeli sever” buyurarak güzelliðin kaynaðýnýn Allah-ü Teâlâ’nýn bizzat kendisi olduðunu bildirmiþtir. Sanat ilahi güzelliði arama mücadelesidir. Sanatkâr hayalindeki güzelliðe ulaþabilmek için ömrü boyunca hayali önde, kendisi arkada amansýz bir kovalamaca içindedir. En güzel
2 - DERMAN 1977, s.8.
3 - Alem-i Ýmkân : Ýstenilenin yapýlabileceði ortam, Hilkat : Yaradýlýþ, Meknuz : Gizli, Teshîr : Aldatma, Enaniyet : Benlik, Ego, Hâlýk : Yaratýcý, Tevlid : Ortaya çýkarma. Þirk-i Hâfi : Gizli Þirk, Hubb-i Riyaset : Baþ olma sevdasý, Lâ fâile illâllah : Allahtan baþka fail yoktur, Techiz : Donatma. Tâltif : Ýltifat etmek, Ödüllendirmek, ÖZEMRE 2005, s. 295.

3

15

EBRÛ SANATI

Celi Talîk hat ve ebrû Necmeddin Okyay. “Amân Ya Fahr-i Alem” 1332/1914 (Hususi koleksiyon)

eserlerini nadiren hayalinin eteðinden tutmayý baþarabildiði anlarda ortaya koyar. “Oynatan üstadý gör, kurmuþ hakikat perdesi”
4

Fýrçanýn her darbesini O’nu anmanýn bir vesilesi addederek çalýþýr. Bu þuura ermiþ bir sanatkârda enâniyet (benlik), gurur olabilir mi? Ýslâm sanatkârýyla Batý sanatkârýný ayýran en önemli husus iþte bu enâniyet mefhumudur. Batýlý sanat anlayýþýnda þahsi yaratýcýlýk (kriativite) her þeyin üstündedir ve en mükemmel eserler ancak insanýn ibda’ kabiliyetiyle üretilebilir. Müslüman sanatkâr ise yaptýðý her eseri Hakk’ýn bir lütfu olarak görür. Sâni-i hakikî olan Rabb’inin sanatý yanýnda kendi yaptýklarýnýn hiçbir anlamý olmadýðýný müþahede eder ve aczini idrâk ile aðzýndan þu mübarek kelam dökülür: 6 ‘Hâzâ min fazl-ý Rabb’î (Bu Rabb’imin fazlýndandýr)’ Ebrû sonsuz bir renk cümbüþüdür. Ebrûcu tabiattaki renkleri teknesine yansýtmaya çalýþýr. Renk imkânlarý kýsýtlý gibi görünmesine raðmen ebrû, boyalarýn su ve öd miktarlarý ayarlanarak sonsuz bir renk cümbüþüne dönüþür. Kýsýtlý gibi görünen imkânlar beraberinde çok geniþ imkânlar getirir. Gerçek sanatkâr Cenab-ý Hakk’týr ve Ýslâm sanatkârlarý gerçek sanatkârýn izinden giderek onun tabiattaki renk kompozisyonlarýný teknesine yansýtmaya

Ebrû teknesi hakikat perdesinin suya aksidir. Ebrû külli ve cüzî iradenin birleþtiði tecelligâhtýr. Ebrûcu cüz’î iradesiyle boyalarý yüzeye serper fakat nasýl bir þekil çýkacaðýný asla tam olarak bilemez. Sadece tecrübesine istinaden bir tahminde bulunabilir. Sebepleri ortaya koyar ve sonucu büyük bir tevekkülle bekler. Tevekkül ve Hak’tan gelene razý olma hisleriyle dopdolu olarak, çýkan her ebrudan sonra Allah’a hamdeder. “O, her gün (an) bir iþtedir”
5

âyetinin hikmetince

tecelliyâtta tekrar yoktur. Tecelliyâtta tekrar olmadýðýndan ebrû teknesinde ortaya çýkan nakýþlarýn da tekrarý yoktur. Ebrûcu ayný boya ve malzemelerle yaptýðý bir ebrunun týpkýsýný bir daha yapamaz. Ancak benzerini yapabilir. Bu sebepten ebrû eserinin her biri, tekrarý üretilemeyen benzersiz bir eserdir. Ebrûcu boya serpmek için eline aldýðý fýrçayý diðer elinin içine kalp hizasýnda birleþtirerek vurur. Boyalarý adeta gönlünden döker. Fýrça yukardan aþaðýya, semadan tekne yüzeyine tecellî damlalarý serperken, bu esnada ebrucu da gönlünden gelen muhabbeti damlanýn içine koyarak zuhuratý tezyin eder.

4 - Karagözün perde gazelinden 5 - Rahman Suresi 29. Ayet 6 - Neml Suresi 40. Ayet

16

EBRÛ SANATI

Eva Van Brugel, Hollanda (Ömer Faruk Dere koleksiyonu)

17

EBRÛ SANATI

Sülüs-Nesih hat, Mustafa Vâsýf Efendi. 1240/1825 Ebru Hatib Mehmed Efendi. (TSMK G.Y. 309)

çalýþýr. Ebrû sanâtkarý renk tüccarýdýr ve sermayesi renklerdir. Renkleri uyumlu kullanabildiði oranda muvaffak olur. Tarih boyunca dergâhlar sanat icrasýnýn merkezi olmuþlardýr. Sanatýn tasavvuf ehlinin nezdinde neþvünema bulmasýnýn en mühim sebebi, sanatýn manevi eðitim aracý olarak görülmesidir. Ebrû eðitimi ayný zamanda sabýr, nefse hakimiyet, yaratýlýþ esrarýnýn idrâki, dengeli olabilme eðitimidir. Sanat eðitimi, seyr-i sülûk-i rûhânide yardýmcý metot olarak iþlev görmüþtür. Ebrûcu, teknesiyle bütünleþebilirse ve kendini bütün benliðiyle teknesine, boyalarýna, sanatýna verebilirse çok derin anlar yaþadýðý zamanlar olur. Orda idrâk, günlük idrâkten artýk daha ulvi idrâke kayar. Hele sanatkârýn ruhunu dengeleyecek, onu motive edecek iyi de bir name varsa alt fonda, o zaman motivasyon zirveye ulaþýr. Burada bir idrâk deðiþmesi vardýr, algýda deðiþiklik olur. Sanatkâr o anda “ben nerdeyim, burasý neresi ya da be ne iþ yapýyorum” gibi sorulara muhatap olabilir. Artýk gündelik hayatla irtibat kopmuþtur.

O andan itibaren yaþanan dakikalar baþka bir alemde yaþanmaktadýr. Tekrar gündelik hayatýn idrâkine dönüldüðünde tatlý bir iç huzuruyla beraber çok yorgunluk hissedilir. Çok güzel bir duygudur; bu iþlerle uðraþan herkese nasip olmasý temennisiyle. Herkes ebru yapabilir, fýrçayý sallayýp, boyalarý dökebilir ama sanatkâr olamaz. Sanatkârlýk baþka bir þeydir. Sanatkârlýk baþka bir ruh gerektirir. Yoksa boyalý kâðýtlardan baþka bir þey yapmamýþ oluruz. O ruhu eserimizin altýna verebiliyorsak sanatkârýzdýr. Eski ustalarýmýz, eski insanlar bunu çok iyi baþarmýþlardýr. Bir Þebek Mehmet Efendi’ nin bir Ayasofyaý Kebir Camii hatibi Hatib Mehmet Efendi’nin ebrularýna bakýldýðýnda baþka bir ruh hissedilir. Orada baþka bir maneviyat teneffüs edilir. Bunun, o insanlarýn kemâlâtýndan kaynaklandýðýný düþünmek yanlýþ olmasa gerek. Bizler de ayný kemâlâta ulaþabilirsek bizim eserlerimiz de ruh kazanacaktýr. Bunun için öncelikle kendimizi saflaþtýrmamýz, enâniyetten sýyrýlýp nefsimizi terbiye etmemiz gerekir.

18

EBRÛ SANATI

Ayasofya Camii hatiblerinden Hatib Mehmet Efendi’nin serpmeli gel-git ebrusu. (TSMK G.Y.309)

19

EBRÛ SANATI

Necmeddin Okyay’dan yol laleleri. (Ömer Faruk Dere koleksiyonu)

Ebrû, dengenin sanatýdýr. Yüzeyde denge, fýrça darbelerinde denge, boya ayarlarýnda denge, elde denge, ruhta denge. Ebrû teknesindeki denge, kozmik dengenin iz düþümüdür. Ebrû ritmin sanatýdýr. Fýrça darbelerinin düzgün bir ritimle vurulmasý icap eder. Yeni baþlayan ebrû talebesi fýrça vuruþlarýnda dengeyi yakalayabilmesi için önce ritmi yakalamasý gerekir. Bu yüzden müptedi talebelere uzun müddet fýrça talimi yaptýrýlýr. Talebe fýrça vuruþlarýnda ritmi yakaladýktan sonra hayatýnda da ritmi yakalayacaktýr.

Ebrû, sabrýn sanatýdýr. Eskiler “sabýrla koruk helva olur” demiþler. Sanat eðitiminin ilk þartý olan sabýr, yüce Rabb’imizin de sevdiði bir amel olup yüce kitabýmýzda defalarca önemine dikkat çekilmiþtir. Sabýr olmadan sanat olmaz. Sanatkâr yaptýðý iþte, baþýnda hangi dikkat ve itinayý gösteriyorsa son ana kadar ayný itinayý göstermelidir. Bu da çok sabýrlý olmayý gerektirir. Sabýr geliþtirilebilir bir histir ve sanat eðitimi bu geliþmeye büyük katký saðlamaktadýr. Ebrû öðrenmek isteyen kiþi sabýr, sebat ve istikrarla eðitime devam etmeli ve ustasýyla arasýnda cereyan eden feyz akýþýný inkýtaya uðratacak her türlü davranýþtan imtina etmelidir.

20

EBRÛ SANATI

Þeyh Hamdullah hattýyla bir murakka’dan iki kýt’a. Etraflarýnda Hatib’in enfes ebrûlarý. (SSM. 120-0243-SH)

21

EBRÛ SANATI

Neftli Battal ebrû 1271/1854. (BOA. ML Defteri 3393)7

B -TARÝH ÝÇÝNDE EBRÛ Orta Asya’da zuhur etmiþ, Ýran ve Anadolu topraklarýnda yaþamýþ, XVII. asrýn baþlarýnda Avrupa’ya intikal etmiþ gelenekli Türk ebrû sanatý, asýrlardýr kâðýt sanatý olarak uygulanmýþ ve Batý’da da “Türk Kâðýdý” ya da “Türk Mermer Kâðýdý” olarak anýlmýþtýr. Bugün için plastik sanatlarýn bir þubesi haline dönüþen ebrû sanatý, tarih içinde hep kâðýt süsleme, diðer bir ifadeyle renkli kâðýt üretme sanatý olarak icra edile gelmiþtir. Kâðýdýn tarih içinde geçirdiði serüveni bilmek, mevzunun daha iyi anlaþýlmasýna yardýmcý olacaktýr. a-Kâðýt Hakkýnda Ýnsanlýðýn yazý yazmak için kullandýðý ilk malzemenin kilden tabletler olduðu yönünde genel bir kanaat vardýr. M.Ö. 4000´de Mýsýrlýlar, Nil kenarýnda yetiþen papirüs bitkisinden kâðýda benzer bir malzeme üretmeyi baþarmýþlardýr. Nitekim Batý dillerinde kâðýt karþýlýðýnda kullanýlan ‘paper’, ‘papier’ kelimeleri buradan gelmektedir. Eski devirlerde insanlar yazý yazma aracý olarak deriden de faydalanmýþlardýr. V. Yüzyýlda yaþamýþ Herodotos birçok milletin yazý için deri kullandýðýný kaydeder . Kâðýdýn icad tarihini iki asýr geriye götürenler olsa da genel kanaat M.S. 105´te Çin´de Tsai Lun’un icad ettiði yönündedir.
8

Çin kâðýdý deniz yoluyla Japon adalarýna, Orta Asya üzerinden ipek yolunu takip ederek Ýran’a gitmiþtir. Nâsýr-ý Hüsrev ve Ýbn Batuta gibi büyük Müslüman seyyahlarýn verdikleri bilgilere göre Orta Çað Ýslâm dünyasýnýn hemen her yerinde çok kaliteli kâðýtlar imal edilmekteydi . Ýslâm fütuhâtýyla Ýspanya´ya geçen kâðýt, bu bölgede kurulan kâðýt imalathanelerinden bütün Avrupa´ya ihraç edilmiþtir. Avrupa, Ýtalya´nýn Fabriano kentinde 1276 yýlýnda kurulan Avrupa´nýn ilk kâðýt fabrikasýna kadar ihtiyacýný Yakýn Doðu ve Endülüs´ten karþýlýyordu. Ýslâm dünyasýnda miladî VIII. asýrda baþlayan kâðýt imalatý, Avrupa´da ancak beþ yüz yýl sonra baþlayabilmiþtir. Batý’da imal edilen kâðýtlarda bir nevi damga yerine geçen filigran (su damgasý) denilen çeþitli þekil ve yazýlar bulunmaktadýr. Doðu menþeli kâðýtlarda rastlanmayan bu filigranlardan kâðýdýn nerede veya nereye yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. XV. yüzyýl Osmanlý sarayýnda hem Doðu hem de Batý menþeli kâðýtlar kullanýlýyordu. Mustafa Âli Efendi XVI. asýrda Osmanlý´da kullanýlan kâðýtlarýn menþelerini ve
7 - Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi’ne ait Ebrû görüntüleri, Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi’ndeki Belge Türleri, Padiþah el Yazýlarý ve Belge Restorasyonu, Ýstanbul 1997 adlý kitaptan alýnmýþtýr. 8 - HERODOTOS, s. 223-224. 9 - NÂSIR-I HÜSREV, s. 82; ÝBN BATUTA, c. I, s. 208.

9

22

EBRÛ SANATI

1113/1701 tarihli Çiçekli ebrû. (BOA. EV. HMH. SR 566)

Çiçekli ebrû. 1113/1701 (BOA. EV. HMH. SR. 556)

23

El yapýmý çiçekli Hint kâðýdý

EBRÛ SANATI

El yapýmý Hint kâðýtlarý

adlarýný Menâkýb-ý Hünerverân adlý eserinde tafsilatýyla ta´dâd etmiþtir . Muhtemelen XVI. asýrdan itibaren Avrupa´ya nispetle doðudan daha az kâðýt gelmiþ ve nihayet XVIII. asýrda doðu kâðýtlarý piyasadan tamamen çekilmiþtir. Bazý veriler Osmanlý´da kâðýt imalinin XIV. asýr sonlarýna kadar gittiðini gösterse de bilinen ilk kâðýt imalathanesi XVIII. yüzyýlda açýlmýþtýr. Ýbrahim Müteferrika tarafýndan 1729´da açýlan ilk Türk matbaasýnýn kâðýt ihtiyacýný karþýlamak üzere Yalova (o zamanki adýyla Yalakâbâd)´da bir kâðýt fabrikasý kuruldu. Gerek açýlan bu ilk fabrika gerekse Sultan III. Selim devrinde Kâðýthane´de, 1804´te Beykoz Deðirmenocaðý´nda, 1844´te Ýzmir´de ve Sultan II. Abdülhamid zamanýnda ikinci kez Beykoz`da açýlan bütün imalathane ve fabrikalar deðiþik sebeplerden dolayý çok uzun ömürlü olamamýþlardýr. Bunun en büyük sebebi bu geniþ pazarý kaybetmek istemeyen ülkeler ve kâðýt ithal eden tüccarlarýn baltalama faaliyetleridir. Cumhuriyet devrinde 1939´da kurulan Ýzmit Kâðýt Fabrikasý ve SEKA´ya baðlý diðer fabrikalar sayesinde ülkenin kâðýt ihtiyacý karþýlanmaya çalýþýlmýþtýr . Günümüzde ise Batýlý markalar dünya pazarýný ellerinde tutmaktadýrlar. Sýnaî kâðýtta önde olan Batýlý firmalar özellikle acid free (asitsiz) kâðýt imalinde çok
11 10

baþarýlýdýrlar. Kâðýt üretilirken kullanýlan, asit ihtiva eden maddeler ve sert sular kâðýdýn ömrünü kýsaltmaktadýr. Bu sebepten Avrupa´da bazý firmalar doðal su kaynaklarýnýn yanýna kurulmuþtur. Dünyada Avrupa´yla beraber ikinci en önemli merkez Hindistan, Nepal, Bangladeþ bölgesidir. Bu bölgede “hand made” (el yapýmý) kâðýt imali büyük bir sektör olup, bölge insaný için de önemli bir geçim kaynaðýdýr. Burada üretim fabrikasyon olmayýp, tamamen elle yapýlmakta; bölgenin iklimine uygun olarak yetiþen bitki lifleri ve çiçeklerle süslü, fevkalade tabii renklerdeki kâðýtlar çok ilgi görmektedir. Önceki sayfada bir örneðini gördüðümüz son dönemde ülkemize de gelmeye baþlayan Hint kâðýtlarý Türk-Ýslâm sanatlarýnýn hemen tüm þubelerinde kullanýlmakta ve sanatkârlarýn ibda´ kabiliyetlerine katkýda bulunmaktadýr. Batýlý sýnaî asitsiz kâðýtlar renk ve doku olarak ebrû için idealdir. Batýlý kâðýtlarla beraber Hint kâðýtlarýnýn açýk renkte olanlarý da ebruda kullanýlabilir. b- Ebrû Sanatýnýn Menþei Ebrû sanatýnýn nerede ve ne zaman baþladýðý henüz
10 - ÂLÎ, s. 11. 11 - Kâðýt hakkýnda ayrýntýlý bilgi ve bibliyografya için bk.: ERSOY Osman, “Kâðýt”, DÝA, c. 24, s.163-166.

25

EBRÛ SANATI

Hatib ebrûsû 1176/1762, (BOA D. BÞM Defteri 1356)

26

EBRÛ SANATI

Hatib ebrûsu, 1120/1708. (BOA EV. HMH. SR. 658)

Kumlu Hatib ebrûsu 1207/1792 (BOA EV. HMH. Defteri 6984)

27

EBRÛ SANATI

Hatib Mehmet Efendi’nin ilginç denemelerinden (TSMK G.Y. 309)

bilinmemektedir. Kelimenin aslýnýn Çaðatayca’ya dayandýrýlmasý, Özbekler tekkesinin ilk þeyhlerinden Sâdýk Efendi’nin bu sanatý Buhara’da öðrenmiþ olmasý ve Çin’de VIII. asýrdan itibaren Liu-þa-þien, Japonya’da XII. asýrdan itibaren suminagaþi ve beninagaþi isimleriyle su üzerinde yapýlan uygulamalarýn varlýðý gibi ipuçlarý bu sanatýn doðduðu yerin Orta Asya olduðu tezini kuvvetlendirmektedir . Japonya’da Sumi ressamlarýnýn fýrçalarýný temizlemek üzere batýrdýklarý suda oluþan þekilleri kâðýda alýnarak bulunduðu tahmin edilen suminagaþi tekniði metot olarak ebrûya çok benzemektedir. Bilenen en eski suminagaþi örneði Sanjuroku-nin Shu adlý yazmanýn iki sayfasýndadýr ve 1112 yýlýna aittir . Orta Asya’da zuhur ettiðine inanýlan bu sanat, büyük Ýpek Yolu’yla önce Ýran sahasýna oradan da Anadolu topraklarýna geçmiþtir. Ebrû kelimesinin menþei olarak iddia edilen kelimelerden Çaðatayca ebre’yi bir tarafa býrakýrsak üç kelimenin de Farsça oluþu bu ihtimali desteklemektedir. Ayrýca bir baþka rivayete göre XVI. asýr ortalarýnda Mir Muhammed Tâhir tarafýndan Hindistan’da yapýlmaya baþlanan ebrû sanatýnýn bugün için elimizdeki en eski
14 13 12

örnekleri ancak XVI. asrýn baþlarýna tarihlenmektedir. Bir ebrûnun tarihini kesin olarak verebilmek için ebrûnun üzerine tarih notu düþürülmüþ olmalýdýr. Müze ve kütüphanelerde gördüðümüz çok eski tarihli eserleri süsleyen, cilt yan kâðýdý ya da murakkaalarda pervaz olarak kullanýlmýþ ebrûlar, eserin daha sonraki devirlerde gördüðü tamir esnasýnda yapýþtýrýlmýþ olabileceðinden ebrûnun tarihi hususunda kesin bir hükme varmak zordur. Topkapý Sarayý'nda bulunan Arifi'nin 1539 tarihli "Gûy-i Çevgan" adlý eserindeki ebrûlar, Heratlý Mir Ali'nin Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunan 1539 tarihli iki kýtasýnýn bulunduðu ebrûlar, muhterem Uður Derman hocamýzýn koleksiyonunda bulunan Mâliki Deylemî'ye ait bir kýt'anýn yazýldýðý 1554 tarihli ebrû ve Iþýk Yazan’ýn kaydettiði Fuzulî'nin Hadîkatü’s-süedâ (Mutluluklar Bahçesi) isimli eserinin bir kopyasýnda kullanýlmýþ olan ebrûlar bugüne kadar tespit edilebilen en eski ebrûlardýr. Ýlk üç ebrûnun yapaný bilinmemesine karþýlýk

12 - DERMAN 1999b, s. 189. 13 - BARUTÇUGÝL, s. 33-34. 14 - DERMAN 1994a, s. 80.

28

EBRÛ SANATI

Hatib Mehmet Efendi’nin kendi adýyla anýlan Hatib ebrûsu. Sülüs-Nesih kýt’a, Þeyh Hamdullah TSMK.GY309

Sülüs-Nesih kýt’anýn koltuklarýnda ve dýþ pervazýnda Hatib’in ebrûlarý. Hat, Ahmet Hýfzi. TSMK.GY321

29

EBRÛ SANATI

XVII. asrýn büyük hattatý Hafýz Osman Efendi’nin sülüs hattýnýn etrafýndan altýn tahrirli Hatib ebrûsu (SSM. 120-0343-HO)

"Hadîkat-üs süedâ"nýn baþ sayfasýnda Hadîkat-üs süedâ yazýldýktan sonra kýrmýzý mürekkeple "Ma Þebek Mehmet Ebrîsi" ibaresi eklenmiþtir. Kitabýn sayfalarý arasýnda üç adet hafif ebrû kullanýlmýþ ve son sayfasýnda da ".......kâtibül harf Ahmet bin Hasan yeniçeri-i korucuyân-ý dergâh-ý âli fî beldeti Trablus Þam fî zemân defterdâr Mehmet Efendi. Sene 1004" ketebesi konulmuþtur. Baþ sayfadaki "Þebek Mehmet Ebrûsu ile" anlamýndaki bu ibareden kitapta kullanýlan ebrûlarýn, Tertîb-i Risâle-i Ebrî’de kendisinden Þebek diye bahsedilen ebrûcu tarafýndan yapýldýðý ve bu ebrûcunun adýnýn Mehmet Efendi olduðu, son sayfasýndaki ibareden de kitabýn Hicri 1004 (1595) yýlýnda yazýldýðý anlaþýlmaktadýr
15

çok baþarýlý uygulamalarýdýr. Zaman içinde Ýngiltere ve Amerika’ya da yayýlan ebrû sanatý, her ülkenin sanat anlayýþýna göre farklýlýk kazanmýþtýr. Bu gün itibariyle dünyanýn hemen her ülkesinde ebrû yapýlmakta ve tekneye yatýrýlabilecek hemen her eþyaya ebrû desenleri alýnmaktadýr. Ebrû kitap sanatlarýnýn bir þubesi olarak geliþmiþ, kendisine bazen bir murakkaada yazý pervazý, bazen bir mushafýn cild yan kaðýdý bazen de bir hat levhasýnýn etrafýnda iç ve dýþ pervaz olarak yer bulmuþtur. Ebrû kitap cildlerinin ön kapaklarýnda cild yerine sýklýkla kullanýlmýþ, bu tarz cildlere “çehâr-gûþe” cild denilmiþtir. Kullanýlan ebrûlarýn üzerlerine ezilmiþ varak altýn serpiþtirilerek zerefþanlý ebrû, hatib ebrûlarýnýn dýþ sýnýrlarýna da altýn kontur çekilerek tahrirli ebrû meydana getirilirdi. Hat sanatýnda sülüs-nesih hatlarla yazýlmýþ kýt’a formundaki eserlerde nesih satýrlar sülüs satýrdan daha kýsa tutulduðundan iki yanlardaki dengeli boþluklara koltuk denilir. Genellikle tezhip yapýlan bu koltuklara maliyeti

.

XVI. yüzyýlýn sonlarýnda Ýstanbul’a gelen Avrupalý seyyahlar tarafýndan kendi memleketlerine götürülen ebrû sanatý önce Almanya’da sonra Fransa ve Ýtalya’da Türk kâðýdý olarak tanýnýp yapýlmaya baþlanmýþtýr. Yakýn zamana kadar bu isimle anýlan ebrû, Avrupa’da farklý malzeme ve tekniklerle yapýlsa da üretilen formlar gelenekli ebrûmuzun formlarýyla benzerlikler gösterir. Resimlerde görülen ebrûlar bildiðimiz taraklý ve bülbül yuvasý ebrûnun

15 - YAZAN, s.41-42.

30

EBRÛ SANATI

Bir nesih sayfanýn dýþ pervazýnda Hatib’in ebrûsu. (TSMK. G.Y. 309)

31

EBRÛ SANATI
daha düþük olduðundan uygun ebrûlar uygulandýðý da görülür. Koltuklarda kullanýlmak üzere özel olarak hazýrlanmýþ küçük desenli ebrûlara koltuk ebrûsu denilmektedir. Çiçekli ve akkâse formlarýnýn XX. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren geliþmeye baþlamasý ve modern resim anlayýþýndaki abstre (soyut) resim zevkinin geliþmesi, ebrûyu kitap ve yazý albümlerinden duvarlara taþýyarak bir plastik sanat hüviyetine bürümüþtür. Eski zamanlarda ebrûya baþlý baþýna bir sanat olarak deðil, daha çok kitap sanatlarýnýn bütünleyici bir unsuru olarak bakýlmýþtýr. c - Ebrû Ustalarý Hakkýnda Gelibolulu Mustafa Âlî Efendi tarafýndan yazýlan en eski kaynaklardan biri olan (1586) Menâkýb-ý Hünerveran ve Nefeszâde Ýbrahim Efendi tarafýndan kaleme alýnan Gülzar-ý Savab gibi hat, aharcilik, kâðýt boyamacýlýðý mürekkepçilik gibi kitap sanatlarýna dair bilgileri ihtiva eden kaynaklarda tek satýr bilgiye rastlanmamasý ilginçtir. Ebrû tarihi hakkýnda elimizdeki tek yazma eser 1017/1608 yýlýnda yazýlan Tertîb-i Risâle-i Ebrî’dir. 1975 yýlýnýn son günlerinde eline geçen bu yazma nüshayý Uður Derman Hocamýz önce 1977 yýlýnda neþrettiði “Türk Sanatýnda Ebrû” kitabýnda özetle, daha sonra da kendisinin “Hallâlý Müþkülâtým” (zor meselelerin çözücüsü) dediði Nihad M. Çetin’e verdiði tamamýný yayýnlama sözünü, rahmetliye armaðan kitabýnda orjinaliyle beraber yayýnlayarak yerine getirmiþtir . O döneme kadar ebrû imali hakkýnda bilinenleri bir araya toplayan risalede kâðýt boyama ve âharlama usullerinden de bahsedilmektedir. Devrinin diliyle kaleme alýnan yazmada verilen bazý malzeme ve kullaným oranlarý bugünkünden pek de farklý deðildir. Tarihte yaþamýþ ebrû ustalarý hakkýnda çok az þey bilmekteyiz. Pek çoðu derviþ meþrep hayat süren bu ustalarýn bilinmek, meþhur olmak gibi bir gayeleri olmadýðýndan ebrûlarýna isim yazmamýþlardýr. Bu sebepten elimizdeki eski ebrû örneklerinin tarihini ve ustasýný tespite maalesef imkan yoktur. Ortaya çýkabilecek yeni belge ve bulgularla ebrû sanatýnýn karanlýk kalan asýrlarýnýn aydýnlanacaðý ümidini hep taþýyoruz. Gerek eldeki bilgiler, gerekse son devir ustalarý hakkýnda öðrenci ve muhiblerinin verdiði bilgiler ýþýðýnda ustalarýmýz hakkýndaki malumatý derc ediyor, hepsini hayýr dua ile yâd ediyoruz. d - Þebek Mehmed Efendi Tertîb-i Risâle-i Ebrî’nin 3a sayfasýnýn baþ tarafýnda Þebek adýyla anýlan Mehmed Efendi’den “rahimehullah”
16

(Allah rahmet eylesin) diye bahsedildiðine göre ölümü 1017/1608 yýlýndan evvel olmalýdýr. Ayný yerde geçen “nüsha-i þebek” sözünden de mahiyetini bilemediðimiz bir risale kaleme aldýðýný anlamaktayýz. Þebek lakaplý bu ebrûcunun isminin Mehmed olduðunu ise bu risalenin ortaya çýkýþýndan yaklaþýk on yýl sonra ele geçen bir belgeden (bk. S.30) öðrenmekteyiz. e - Hatib Mehmet Efendi Büyük Ayasofya Camii’nde hatiblikle vazifeli olduðundan Ayasofya Hatibi veya Hatib diye anýlan Mehmed Efendi’nin doðum tarihi bilinmemekle beraber, Müstakimzâde Süleyman Saadettin Efendi’nin Tuhfe-i Hattâtîn adlý kaynak eserinde kendisinden “pîr-i fânî” diye bahsedildiðine göre
17

vefat tarihi olan Muharrem

1187/Nisan 1773’te hayli yaþlý olmalýdýr. Hat sanatý tarihinde Eski Zühdî diye tanýnan Ýsmail Zühdî Aða’dan (ö. 1144/1731) sülüs-nesih yazýlarýný öðrenmiþ ve eserler vermiþtir. Ancak asýl þöhreti ebrû sanatýndadýr. Hafif bir zemin üzerinde, farklý renklerde damlalarý iç içe koyup ince tel ya da tek at kýlý ile hareket vererek oluþturduðu ebrû tarzý çok beðenilmiþ ve bu tarz kendi adýyla anýlýr olmuþtur. Uygulama bölümünde yapýmýný izah edeceðimiz bu tarz, çiçekli ebrû formlarýna da temel teþkil etmiþtir. Hatib ebrû denilmekle hatib formu anlaþýlýr. Bir kavram kargaþasýna mahal vermemek için hangi formda olursa olsun Hatib Mehmed Efendi’nin elinden çýkan ebrûlarýn tümüne Hatib’in ebrûsu demek daha uygun düþecektir. Sultan III. Ahmed devrinde zamanla yýpranmýþ olan hat eserlerinin yenilenmesi faaliyeti baþlatýlmýþ, bu yolla pek çok nadide eser yeniden hayat bulmuþtur. Bu büyük yenileme faaliyetleri sýrasýnda yazý etraflarýna pervaz olarak yakýþtýrýlan ebrûlarýn pek çoðunda Hatib Mehmed Efendi’nin imzasý vardýr. Kullandýðý renklerin armonisi, fýrçasýndan dökülen çok hoþ nakýþlarla Hatib Mehmed Efendi, bugün müze ve kütüphanelerimizde ziyaretçilerini beklemektedir. Muharrem 1187/Nisan 1773’de Hocapaþa (Sirkeci) yangýnýnda ebrûlarýný kurtarmaya çalýþýrken ebrûlarýyla beraber yanarak, elim bir þekilde vefat etmiþtir. f - Þeyh Sadýk Efendi Buhara’nýn Vabakne þehrinde doðan ve Üsküdar Sultantepe’deki Nakþibendiye tarikatine baðlý Özbekler Tekkesi Þeyhi Sadýk Efendi’nin hayatý hakkýnda ayrýntýlý
16 - Bk. DERMAN M. Uður, “Gecikmiþ Bir Vaad” Prof. Dr. Nihad M. Çetin’e Armaðan, s.371-405, Ýstanbul 1999. 17 - MÜSTAKÝMZÂDE, s. 386

32

EBRÛ SANATI

Nesih hat ile yazýlmýþ Hadis’i Þerif sayfasýnýn dýþ pervazýnda Hatib Mehmet Efendi’nin enfes Battalý. (TSMK. GY 309)

33

EBRÛ SANATI

Edhem Efendi Battalý (Ömer Faruk Dere koleksiyonu)

bilgimiz bulunmamaktadýr. Ebrûyu Buhara’da öðrendiði ve iki oðlu Edhem ve Nafiz Efendilere de öðrettiðini bilmekteyiz. Dergahtaki kabir kitabesinden 17 recep (18) 1262/11 Temmuz 1846’da vefat ettiði anlaþýlmaktadýr. g - Hezârfen Edhem Efendi 1829 yýlýnda Özbekler Tekkesi’nde doðmuþtur. Özbek Türklerinin kurduðu, hacca giden Türkistanlýlarýn Ýstanbul’daki uðrak yeri olduðu için bu isimle anýlan dergâhýn millî mücedelede de önemli bir yeri vardýr. Zira Anadolu’ya geçecek asker veya sivil, geceyi burada geçirirler, sabah erkenden de Samandýra üzerinden yola çýkarlarmýþ. Babasý yukarýda adý geçen Þeyh Sâdýk Efendi’dir. Mahalle mektebini takiben babasýndan, amcasýndan ve tekkeye gelen âlimlerden dersler alarak yetiþmiþtir. Mimari, hendese, kozmografya ve teknik konularda derin bir vukûfiyet sahibi olan Edhem Efendi, Çaðatayca, Arapça, Farsça ve Ermenice’nin yanýnda Batý dillerinden de okuduðunu anlayacak kadar öðrenmiþtir. Amcasý Abdürrezak Efendi’nin vefatýndan sonra dergâhýn þeyhi olmuþ, el sanatlarýna olan düþkünlüðü, þeyhlik vazifesini oðlu Sâdýk Efendi’ye devretmesine sebep olmuþtur. Ebrûculuðunun yanýnda ince marangozluk, doðramacýlýk, oymacýlýk, hakkâklik, dökmecilik, torna-tesviyecilik,

demircilik, makinecilik, dokumacýlýk, matbaacýlýk mesleklerinde mahir olan Edhem Efendi, hezârfen (bin sanat sahibi) unvanýný sonuna kadar hak etmiþ bir büyük sanat ve fen adamýdýr. Ayný zamanda mucid olan Edhem Efendi, icad ettiði buharlý makinenin ucuna bir pervane takarak, bindiði sandalý Þemsipaþa’dan Paþalimaný’na kadar yürütmeyi baþarmýþtýr. Midhat Paþa tarafýndan kurulan Mekteb-i Sanayi’nin imalat müdürlüðüne tayin edilmiþse de bir süre sonra Kabe-i Muazzama’nýn ve Ravza-i Mutahhara’nýn içinde ve dýþýnda tamir iþlerini yürütmek üzere vazifelendirilmiþtir. Burada iþçilerle beraber çalýþýrken kullandýðý malayý baþka hiçbir yerde kullanmayarak “mûcib-i þefaat olur” ümidiyle öldüðünde kendisiyle beraber gömülmesini istemiþ ve bu isteði yerine getirilmiþtir. Oldukça ileri yaþta Çarþambalý Arif Bey’den ta’lik hattýný öðrenip Ýcâzet almýþtýr. Babasýndan öðrendiði ebrûculuðu ölene kadar devam ettirmiþ ve talebelerinden Necmeddin Okyay vasýtasýyla bu sanat günümüze kadar gelebilmiþtir. Türkiye’de ilk kurþun boruyu döken Edhem Efendi’dir. Döktüðü kurþun borularý kullanarak tekkenin bahçesindeki derince kuyudan su çeken tulumba üretmiþtir. Kendisine yeni bir teknik veya usulden söz edilince merhum þu cevabý verirmiþ: “Tecrübeyi göðe çekmediler ya, biz de deneriz”.
18 - DERMAN 1977, s. 32.

34

EBRÛ SANATI

Özbekler Dergâhý Þeyhi Hezârfen Edhem Efendi’nin Hüseyin Zekâi Paþa tarafýndan yapýlan yaðlý boya portresi (Özbekler Dergahý)

35

EBRÛ SANATI

Üsküdar Sultantepe’de Özbekler Dergâhý (2007)

Devrin âlim ve sanatkârlarý kendisinden feyz almak için sýk sýk ziyaretine geldiklerinden onun zamanýnda Özbekler Tekkesi ilim ve sanat akademisine dönmüþtür. 20 Þevval 1321/8 Ocak 1904 Cuma gecesi dergâhta yatsý namazýný eda ederken vefat eden Edhem Efendi, ertesi gün hazireye defnedilmiþtir. Kabir kitabesindeki manzume Rýza Tevfik Bölükbaþý’ya aittir. Yakýn zamanda kaybettiðimiz Amerika’da yaþamýþ, ünlü müzik yapýmcýsý Ahmet Ertegün, Edhem Efendi’nin torununun torunudur. Ebrû sanatýnda çok büyük bir usta olan Edhem Efendi’nin özellikle zýrnýk, gülbahar, lök renklerinin üzerine, lahor çividine kattýðý terebentinli serpme battallarý meþhurdur ve hemen anlaþýlabilir. Daha sonra gelen ebrûcular tarafýndan bu tür battallara “Edhem Efendi battalý” adý konulmuþtur . Kardeþi Nâfiz Efendi de kendisi gibi ebrûculuðu babasýndan öðrenmiþse de elimizde eseri yoktur. Edhem Efendi’nin en önde gelen talebesi Necmeddin Okyay’dýr. Osmanlý hat sanatýnýn zirve isimlerinden Sâmi Efendi ve Aziz Rufâî efendiler de kendisinden ebrûculuðu öðrenmiþlerse de meslek edinmemiþlerdir.
9

h - Üstad Necmeddin Okyay Üsküdar Þer’iyye baþkatibi ve Yeni Valide camii imamlarýndan Abdünnebi Efendi’nin oðlu olan Mehmed Necmeddin’in doðum tarihi 19 Rebiülevvel 1300/29 Ocak 1883’tür. Üsküdar’da dünyaya gelen Necmeddin Okyay, hayatýnýn tamamýný bu semtte geçirmiþtir. Hýfzýný küçük yaþlarda tamamlayarak hâfýzlýk pâyesi, Ravza-i Terakki Rüþtiyesine devam ettiði senelerde ise “aþere” ve “takrib” izni almýþtýr. Mektebin hocasý Hasan Talat Bey’den rýk’a, divanî ve celî divanî yazýlarýndan Ýcâzet aldýktan sonra ilerleyen yýllarda Sâmi Efendi’ye devamla 1905’te ta’lîk, Hacý Arif Efendi’den de 1906’da sülüs ve nesih yazýlarýndan icâzet almaya layýk görülmüþtür. Özbekler Tekkesi Þeyhi Hezârfen Edhem Efendi’den ebrû kâðýdý ve âhâr denilen cilalý kâðýt hazýrlama usullerini de öðrenmiþtir. Çok yönlü bir insan olan Necmeddin Okyay, eski mürekkepçiliði Vehbi Efendi’den, kemankeþlik denilen okçuluðu da Sultan Abdülaziz’in okçubaþýsý Seyfeddin Bey’den öðrenmiþtir. Cami derslerine devamla ilmiye icâzetine de sahip olan Necmeddin Efendi, 1907’de babasýnýn vefatý üzerine ayný camiye imam ve hatib olarak

36

EBRÛ SANATI

Özbekler Dergâhý Þeyhi Edhem Efendi’nin kendi adýyla anýlan Neft’i Battal’ý. (Osman Özçay koleksiyonu)

37

EBRÛ SANATI

Reisü’l-Hattatîn Kâmil Akdik’in sülüs-nesih Hadisi Þerif kýtasýnýn etrafýnda Necmettin Okyay ebrûlarý, koltuk tezhipleri Arda Çakmak. (Hususi koleksiyon)
20

tayin edilmiþ ve bu vazifesini kýrkbir yýl aksatmadan sürdürmüþtür. Sülüs ve tuðra çekmeyi öðrenmek için 1332/1914’ te açýlan Medresetü’l-Hattâtîn’e devam ederek Tuðrakeþ Hakký Bey’den bu yazýlarý öðrenmiþtir. Ayný okula iki yýl sonra ebrû ve âhar muallimi olarak atandýðýnda yaþý otuzüçtür. Çiçekli ve yazýlý ebrû formlarýnýn üzerinde bu yýllarda çalýþmýþtýr. Üsküdar Toygar Tepesindeki evinin bahçesinde 400 çeþit gül yetiþtirip, çeþitli sergilerden madalya kazanmýþtýr. 1925 yýlýndan itibaren de klasik cild sanatýyla sanat seviyesinde meþgul olarak þemse cildin en güzel örneklerini yapmýþtýr. Soyadý Kanunu çýktýðýnda kendisine okçuluðuyla mütenasib “Okyay” soyadýný tercih etmiþtir. Birçok sanatta hüner sahibi oluþundan, hocasý Edhem Efendi gibi kendisine de “hezarfen” lakabý verilmiþ nadir þahsiyetlerimizden olan Necmeddin Okyay, 23 muharrem 1396/5 Ocak 1976’da vefat etmiþ ve Karacaahmed Kabristaný’na defnolunmuþtur. Ebcedle tarih düþürmede mahir, lehçeleri ustalýkla taklit edebilen, nüktedân hoþ sohbet bir zat olduðu anlatýlmakta, en büyük maharetinin de Osmanlý devrine ait imzasýz yazýlarý hattatý ve hatta tarihine kadar tespit

edebilme olduðu aktarýlmaktadýr . Ebrû sanatýnda çiçekli ebrû denemeleri çok eskilere dayanmaktadýr. Necmeddin Okyay’dan önce yapýlan çiçek denemeleri daha çok kýr çiçeði tarzýnda olmuþtur. Çok güzel örnekleri ortaya konmuþ olsa da þekil olarak tekâmül ediþi üstadýn 1917-1918 yýllarýnda yaptýðý uzun ve çileli olduðunu tahmin ettiðimiz çalýþmalar neticesinde olmuþtur. Çiçekli ebrûlarýn nasýl ortaya çýktýðýný Hocanýn kendinden dinleyelim: “Medresetü’l-Hattâtîn’e tanýmadýðým bir zat gelerek çiçekli ebrû yapmamý istedi. `Efendi beyim, bu sanatta öyle çiçek filan olmaz; gerçi eskiler tecrübe etmiþler ama, o da çiçeðe pek benzemez´ dedim. Adam ”Hoca deðil misiniz? Yapmanýz lâzým!” cevabýný verince eve geldim, tekneyi kurdum; çiçek þekillerini çýkarmak için uðraþmaya baþladým. O sýrada evimize çok sevdiðim arkadaþým Hattat Macid Bey geldi. Ben lâle þekli, çýkarmaya çalýþýyordum. Mâcid’im birden: `Birader þu uçlarý yukarý doðru çeksene!´dedi. Ben hayatýmda iþ bilmeyenlerden o iþe dair çok þey öðrenmiþimdir. Bu da öyle oldu.
19 - DERMAN 2002, s. 224-229, DERMAN 1977

38

EBRÛ SANATI

Soldan saða: Üsküdarlý Eþref Ede, Mustafa Düzgünman ve Necmettin Okyay. Necmettin Okyay’ýn Üsküdar Toygartepe’deki evinin bahçesinde

Mustafa Düzgünman (oturanlar arasýnda ortada) Özbekler Dergahý’nda bir heyetle

39

EBRÛ SANATI

Ýsmail Zühdi eliyle yazýlmýþ Sülüs-Nesih kýt’asý, etrafýnda Necmettin Okyay’ýn “Yol Lalesi” (SSM. 110-0470-IZ)

Elimdeki tek at kuyruðu kýlýný teknenin içinde iki taraftan yukarý doðru çekince þekil týpký lâleye benzedi. Çok heyecanlandým ve zevklendim. Günlerden cuma olduðu için benim vazifeli bulunduðum Üsküdar Yeni Vâlide Cami’ine gittik. Namazdan sonra lâle, sünbül, karanfil, o mevsimde hangi çiçekler varsa hepsinden alýp eve getirdim; onlara bakarak ebrû teknesinde tek at kuyruðu kýlýyla aynýný resmetmeye baþladým. Ýþte Mâcid’in o ikazý ve Rabbimin Lutf-u keremiyle bu iþ oldu” . ý-Mustafa Düzgünman 9 Þubat 1920'de Ýstanbul Üsküdar'da Sultantepe'de dünyaya gelen Mustafa, ilk tahsilini tamamladýktan sonra, ayný semtteki Abdülbâki Efendi ve Aziz Mahmud Hüdâyî Camileri’nin imamlýðýný yapan babasý Saim Efendi'nin Üsküdar Çarþýsý’ndaki aktar dükkânýnda çalýþmaya baþlamýþtýr. 1938 yýlýnda, annesinin dayýsý hattat Necmeddin Okyay, kendi eliyle onu, kendisininde hocalarýndan olduðu Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk Tezyinî Sanatlarý Bölümü'ne kaydettirmiþtir. Burada büyük dayýsý Necmeddin Okyay'dan eski tarz cild ve ebrû öðrenmiþ ve diðer kýymetli hocalardan da istifade etmiþtir. Ancak hayat þartlarý sebebiyle bir müddet sonra okuldan ayrýlarak tekrar baba
21

mesleði olan aktarlýða dönmek zorunda kalan Düzgünman, ömrünün sonuna kadar devam ettirdiði mesleðinde iþinin ehli dürüst bir esnaf olarak tanýnmýþtýr. Akademi'deki talebeliði yýllarýnda þemse denilen klasik cildin güzel örneklerini imal eden Düzgünman, bir müddet sonra o sýrada taliplisi çok az bulunan bu sanatý da terk etmek zorunda kalmýþtýr. “Marifet iltifata tabidir. Müþterisiz meta zayidir” sözünü hatýrlatan bu hadiseden sonra 1957’den itibaren daha çok ebrûyla meþgul olmuþ ve ömrünün sonuna kadar zaman zaman müþterisi olmasa bile o, marifetini ortaya dökmekten geri kalmamýþtýr. Çeþitli konularda yeniliðe açýk olduðu halde ebrû sanatýnda klasik anlayýþa sýmsýký baðlý kalan ve bu hususta modern uygulamalara iltifat etmeyen Düzgünman, ebrûculukta kendisini geçtiðini söyleyen hocasý Necmeddin Okyay'ýn bu sanata kazandýrdýðý çiçekli ebrû çeþitlerini geliþtirerek çiçekli formlarýn arasýna papatyayý eklemiþ ve çiçeklerde kompozisyona gitmiþtir. 1940'ta baþlayýp ölümüne kadar elli yýl süren ebrûculuðu sýrasýnda, 1967'den itibaren çeþitli sergiler açan ve bazý sergilere katýlan
20 - DERMAN 2002, s. 224-229, DERMAN 1977

.

40

EBRÛ SANATI
Düzgünman, hem eserleriyle hem de yetiþtirdiði öðrencileriyle bu sanatýn tanýnmasýna ve yayýlmasýna hizmet ederek son otuz beþ yýlýn ebrûculuðuna adeta damgasýný vurmuþ bir sanatkârdýr. Bugün ebrû sanatý biliniyor, tanýnýyor ve seviliyorsa bunda en büyük pay þüphesiz Mustafa Düzgünman’ýndýr. Sanatýn unutulmamasý için adeta tek baþýna cephede mücadele vermiþ bu büyük ustayý tanýmalý ve rahmet dualarýmýzý eksik etmemeliyiz. Mustafa Düzgünman’ýn devrin kamuoyu tarafýndan bilinip ebrû sanatýnýn þöhret bulmasý, 1968’de Yapý Kredi Bankasý’nýn sanat müþaviri Vedat Nedim Tör’ün, bankanýn Galatasaray’daki genel müdürlük binasýnýn giriþ katýnda Düzgünman’ýn ebrûlarýný sergilemesi sayesinde olmuþtur. Sergi bir ay boyunca dolup taþmýþ, Ýstanbullularýn büyük ilgisine mazhar olmuþtur . Mustafa Düzgünman, ebrû sanatý dýþýnda dinî mûsikiyle de meþgul olmuþ ve tasavvuf zevkini, Hafýz Eþref Ede'den almýþtýr. Muzýka-i Hümâyun'da yetiþtiði için "Mýzýkalý" lakabýyla anýlan Hafýz Muhittin Tanýk, Üsküdar'daki Çarþamba Rufâî Dergâhý þeyhi Hayrullah Tâcettin Yalým ve Üsküdar Rifâî Âsitânesi þeyhi Hüsnü Sarýer gibi kýymetli hocalardan musiki teorisi ve pratiði konusunda çok istifade etmiþtir.
21 - DERMAN 2002, s. 228. 22

Bestekâr seviyesinde musiki bilgisine sahip olan Düzgünman, Aziz Mahmud Hüdâyî Camii'nde uzun yýllar cuma günleri iç ezan ve teravih namazý aralarýnda ilahi okuyuþuyla iyi bir icracý olarak da tanýnmýþtýr. Düzgünman'ýn, bir kýsmýnýn güftesi de kendisine ait olmak üzere deðiþik makamlarda bestelediði yirmi kadar ilâhisi vardýr. Onun bestekârlýk tarafýný gösteren ve son yýllarýn dinî mûsiki repertuarý açýsýndan ayrý bir önem taþýyan bu ilahiler, vefatýndan önce yakýn arkadaþý neyzen Niyazi Sayýn tarafýndan notaya alýnmýþtýr. Ayrýca vaktiyle meþk ettiði dinî eserleri son zamanlarýnda banda okuyarak tesbit edilmelerini saðlamýþtýr. 1953'ten 1979'a kadar yirmi altý yýl müddetle Aziz Mahmud Hüdâyî Dergâhý'nýn türbedarlýðýný yapan Düzgünman, halk aðzýyla koþma tarzýnda þiirler de yazmýþtýr. Bunlar arasýnda, ebrûnun tarihçesi, özellikleri ve mahiyetini anlatan tasavvufî remizlerle dile getirdiði yirmi kýtalýk "Ebrûname" en tanýnmýþýdýr. Kýymetli tespihler, yazý levhalarý, kendi ebrûlarý, þemse tarzýnda yaptýðý kitap kaplarý, kutu ve çerçevelerden oluþan koleksiyonu halen ailesinde bulunmaktadýr.

Hatib ebrû, Necmettin Okyay (Ömer Faruk Dere koleksiyonu)

41

EBRÛ SANATI
Ayrýca eski tarz körüklü fotoðraf makinesiyle 1000'e yakýn hat örneðini emüsyonlu cama çekmiþ, bazýlarý “Kalem Güzeli” ve “Ýslâm Mirasýnda Hat Sanatý” adlý eserlerde yer alan bu fotoðraf camlarýnýn asýllarý, daha sonra kendisi tarafýndan Türkpetrol Vakfý'na baðýþlanmýþtýr. 12 Eylül 1990 Çarþamba günü vefat eden Mustafa Düzgünman'ýn kabri, Karacaahmet Mezarlýðý'ndadýr .
23

Bu mes l ekt e çok us t a l a r emek v erip yet iþ miþ , Biz y et iþ ti k z ev â l ine heps i Ha kka göç et miþ , Büy ük üs ta t Ö z b ek Þ eyhi E t hem K â mi E f endi, Hez a r- fe n, pür m â rif et b u s a n' â t t a pîr imiþ .

Son za m a nl a r þe ms -i eb rû gurub et miþ nâ gihân, Sa n' a tkâ r ý ka l ma mýþ hiç, ne de iþ t en a nl a yan, Bir e r çý kmýþ Ü s küda r' da n ihyâ et miþ b u z ev ki,

Ebrûnâme

24

Ýsmi hattât Necmeddin'dir tek üstatdýr bu zaman.

E b r ûd a ki gö r üne n þu n u kû þâ ta i y i ba k, Þuunâ t - ý il â h îd i r sý fa tý n d a n a y a n Ha k Nakþ-ý sun'un pertevinden Hubb-u Rahman âþikâr, R ûy e t ul l a h s ýr r ý d ý r bu mü se m mâ d ý r he r va r a k.

Ü st a dým ýz N ec mi M ol l a çýðýr a çmýþ b u iþ t e, A zi mkâ rdý r, m uk t edirdir a nl a yýþ t a s ez iþ t e, Lâ l e s ünb ül ka ra nf il l e b ez endirmiþ eb rûyu, Tâ l i m e tm iþ t â l ipl ere z ev â l yok b u gidiþ t e.

Za n e t m e k i b u eþkâ l i n hâ l i ký y ý z se n l e be n , G â fil o l up þ ir ke d a l ma bi r fâ i l d i r i þ g ör e n , Fýr ça , ç a na k, b o y a , te kn e vâ sý ta d ý r bi l mi þ ol , H e p s uve r - i il m i y y e d i r m e z â hi r d e g ör ü n e n .

Des ti ze nkte e zi l ir hep renkl i cis m-i b oya l a r, Sa r ý zý rný k i na tç ýdýr eb rûcuyu oya l a r, Zý rný k, l â hur , gü l b a ha r, a l eb rûda hep es a s t ýr,
B u d ört re n kl e ço k re nk ol ur b u cüm b üþ te ne l e r va r

Tür l ü t ür l ü þ e k i l l e r l e a r z - ý d î d â r e y l e y e n , Kit â b , l e vh a , s â i r e þy a z e y n - i e n vâ r e y l e y e n, Þuh ve câ zip h a tl a r ý y l a ka l b- i i n sa n z e vki y âb , Sa l t a na t - ý e b r ûdu r bu a þk- ý i z ha r e y l e y e n .

Bu ç eþ it l i boy a l a rýn cil v egâ hý t eknedir, Ra hm -i m â der g ib i s a nki reng-i v us l a t eþ nedir, T ekne i çr e kit re ma hl ûl b ekl er s ýrr-ý f ýt ra t ý, Ba z en tu ta r b a ze n t ut ma z b ir a câ yip nes nedir.

O na l t ýnc ý y üzy ýl ý n d a T u r a n e br û me bd e i , O r d a zâ h ir o l m u þ a mma bu r d a bu l m u þ n e þ' ey i, Y üc e T ür k l e r ül k e si n d e ke m â l bu l m u þ bu h üne r, R a b b im d â im h ý fz e y l e si n e br û y a p a n z ü m re yi .

A y rý a y rý ç a na kl a rda b oya l a rýn kýv a mý, S u, öd il e a y a rl a n ýr b a þ l a r iþ in dev a mý, K i tr el i s u üz er ine f ýrça l a rl a b oya l a r, S er pil e re k na kþ edil ir kâ ðda çýka r t a ma mý.

E b r û d e m e k e b i r d e me k y â n i g ökte ki bu l u t , Ab - ý r û d a t ut a r m â n â su y ü z ü d ü r e t þu hû t , B ir ke l â m - ý fa r is î d i r e br û i n sa n ka þl a r ý , H e r t e vcih e s e z âd ý r ki m m â n â sý d a p e k ve l ût .

T â ri f ge rç i kol a y a mma t a t b ika t t a güçl ük v ar, T ec rü be si z ya pý l ýrs a ins â n ol ur b î ka ra r, G örü nüþ e a l da nýp da çok kol a ymýþ deme s en, Bi r iht is a s iþ idi r b u â þ ýk ol a n er ya pa r.
22 - Özemre 2005, s. 298. 23 - DERMAN 1994b, ÖZEMRE 1996, ÖZEMRE 2005. 24 - Sayýn Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre, bu þiirin bizzat kendi tarafýndan daktilo ve teksir edildiðini 2005 yýlýnda Üsküdar sempozyumu münasebetiyle yayýnladýðý tebliðinde nakletmiþtir. Biz de oradan iktibas ediyoruz. Bk. ÖZEMRE 2005, s. 298-301. s .

Ka d îm e c d â t y â d i g a r ý mü z e y y e n bi r sa n 'â ttý r, Ta b ia t t e n m ül h em ol a n bu n a ký þl a r m i r 'â tti r, Sâ ni- i H a k s un'u n d a n he p ke n d i ke n d i n se y re der N kýþ na kka þ þ e y -i vâ hi t bi r va hd e ti hi km e t ti r.

42

Papatya demeti, Mustafa Düzgünman (Süleyman Berk koleksiyonu)

EBRÛ SANATI

Sayýn Ahmet Yüksel Özemre’nin kendisi tarafýndan daktilo edilerek hafif ebrûlu zemin üzerine teksir metodu ile çoðaltýlmýþ, Mustafa Düzgünman’a ait “Ebrûname” adlý þiir. (Mehmet Çebi Koleksiyonu)

Müt e ne vvî þ e kil l i d i r e br û l a r ý n su r e ti , B a t t a l , h a t ip , t a r a ma y l a g ör â sâ r - ý ku d r e ti , Ka r a nfil l e l â l e s ü n bü l p a p a ty a y l a me n e kþe , Ta r a k l ý d a t e zy i n e d e r bu e l vâ n - ý ke sr e ti .

Yapan hayran,bakan hayran,alan, satan hep hayran Bu eb rû da n z ev k a l ma ya n eb rûcuya yâ r ol maz .

Na z a r kýl dý k kâ i na t a b a kt ým mut l a k eb rûya, Ve ch- i yâ r i â ya n gördüm s a l â t et t im b u Ru' ya,

E b r û y a p a n s e y r ed e n d e g a m ka sâ ve t bu l u nm a z, G ö nül l e r i t e nþ it e d e r z e vkl e d oy u m ol u n ma z,

K enz -i m a hfi t ez â hürü a þ k-ý Hüdâ nümâ ya n Eb rû g örü p A l l a h dedim irdim ka l b i duyguya.

44

EBRÛ SANATI

Mustafa Düzgünman’ýn Sünbül ebrûsu. (Özlem-Haluk Perk koleksiyonu)

B î h ud ud u ze vk- i e l va n e br û c u l u k sa n 'â ti , E r b â b ýnýn na za r ý n d a ç oktu r on u n ký y m e ti , H e r va r a kt a s ýr r -ý c e m â l â þi kâ r d ý r z a hi d â , B u e b r ûl a r , b u s a fâ l a r he p si a þký n hi kme ti .

Bes mel e yl e t ez gâ h a çýp eb rû ya pa n kiþ iyiz , Fý rç a i l e su ü st ün de hüner s a t a n kiþ iyiz , Ü st a dým ýz Ö z be k Þ eyhi hem N ecmeddin hocadýr, Büy ükl e re b oyu n kes ip Ha kka t a pa n kiþ iyiz .

B e n e b r ûy a â þ ýk ol d u m d ü þtü m on u n p e þi n e, Le y l â gib i na zl a r e tti y a r a ma d ý i þi m e , B ir a r a l ýk is y a n etti m g ör m e d i m hi ç i l ti fa t, Ýns a f e d ip y üzü n g ü l d ü i þl e r a ç tý ba þý ma .

Ey M u st a fa na kþ- ý s ev da s a na nel er öðret t i, Der ûnu nda du ra n na kka þ "E ynemâ "yý öðret t i, Ba b- ý eb rû r ehnü ma dýr v ech- b â kî f ehmine, Â ri f ol a n b u ez ha rý b ir nokt a da n s eyret t i.

45

EBRÛ SANATI

Mustafa Düzgünman’ýn ebrûlarýyla oluþturulmuþ Gelincik levhasý (Süleyman Berk koleksiyonu)

46

EBRÛ SANATI
C - YAÞAYAN USTALARIMIZ Bu bölümde hayatta ve faal olarak ebrû sanatýyla uðraþan, gerek yaþ gerekse tecrübe olarak üç sanatkâr büyüðümüze yer verdik. Bu gün biz dâhil pek çok ebrûcu, bu üç hocanýn, ya öðrencileri ya da öðrencilerinin öðrencileri olarak bu sanata adým attý. Onlar olmasalardý bizler olmaz; bu sanat bu noktaya ulaþmazdý. Ýyi ki varlar. Allah baþýmýzdan eksik etmesin . a - Hikmet BARUTCUGÝL 1973'de Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Uygulamalý Endüstri Sanatlarý Yüksek Okulu’nda tekstil eðitimine baþladý. Yüksek öðreniminin ilk yýlýnda tanýdýðý ve öðrencisi olduðu Prof. Emin Barýn’ýn teþvikiyle hat sanatýyla ilgilenmeye baþladý. Hat sanatý ile ilgili çalýþmalarýný sürdürürken ebru sanatý ile de tanýþtý. Öðrencilik yýllarýnda çalýþmalarýný tek baþýna sürdürüp kendisini geliþtirdi. 1977’de Akademi’den tekstil desinatörü olarak mezun oldu. Okuldan sonra çalýþmalarýný ebru üzerine yoðunlaþtýrdý. 1978-1981 yýllarý arasýnda ihtisas için gittiði Londra’da da araþtýrma ve çalýþmalarýný aralýksýz sürdürdü. Ebruyu her zaman bir bilim dalý gibi görüp, geliþtirmeyi hedefleyen sanatçý, bu sanatý yaþatmak için yaþamanýn gereðine
Hikmet Barutçugil’in kendi buluþu olan “Barut ebrûsu” üzerine resim çalýþmasý
25

inandýðýndan, günlük kullaným araçlarýndan iç mimaride kullanýlan malzemelere kadar birçok ürün geliþtirdi. Daha önce görülmemiþ ebru yöntemleri denedi. Literatüre; “Barut Ebrusu” olarak bilinen ebru türünü bulan kiþi olarak geçti. Türk Ebru Sanatý'ný tanýtmak ve yaymak amacý ile yurt içi ve yurt dýþýnda (32 ülkede -Amerika, Kanada, Almanya, Hollanda, Danimarka, Ýspanya, Avusturya, Ýngiltere, Mýsýr, Tunus, Ýsveç, Suriye, Ürdün, Pakistan, Hindistan, Bahreyn, Ýran, Japonya, Bangladeþ, Slovakya, Lübnan, Ýsviçre, Porto Rico, Yunanistan, Bosna Hersek, Fas, Sharjah-BAE-, Estonya, S. Arabistan, Umman, Slovenya, Singapur) 67 kiþisel ve 76 karma sergi ile 138 kurs ve seminer, 58 konferans ve uygulamalý ebru gösterimi ile 6 sanat terapisi gerçekleþtirdi. Royal College Of Art (Londra), Internationale Gesellschaft für Musik-Ethnologie und Kunsttherapie Forschung (Viyana), Otonom University (Madrid), University of Graz (Avusturya), Basel Paper Museum (Ýsviçre), University of Massachusetts (Boston, ABD) ve Lok Virsa Museum'da (Islamabad) ve birçok sanat akademilerinde dersler verdi. Hikmet Barutcugil'in eðitim faaliyetleri halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,

Hikmet BARUTÇUGÝL tarafýndan geleneksel çiçek silsilesine katýlan “Efsun Çiçeði”. (Çalýþmanýn orjinali siyah-beyaz’dýr)

25 - Her üç sanatkârýn kýsa biyografileri kendileri tarafýndan kaleme alýnmýþ olup burada aynen aktarýlmýþtýr.

47

EBRÛ SANATI
Geleneksel Türk Sanatlarý Bölümü; Marmara Üniversitesi GSF; Ebristan Salacak (Ýstanbul Ebru Evi) ve bazý eðitim kurumlarýnda devam etmektedir. Uluslararasý birçok ödülleri olan Barutcugil'in bunlara ek olarak, London British Museum baþta olmak üzere dünyaca ünlü müzelerde ve bazý özel koleksiyonlarda sürekli olarak sergilenen eserleri bulunmaktadýr. Ebru sanatý ile ilgili birçok TV programýna katýlan, dergilerde röportajlarý yayýnlanan Hikmet Barutcugil’in bu konuda yayýmlanmýþ birçok makalesinin yaný sýra “Renklerin Sonsuzluðu”, “Suyun Renklerle Dansý”, “Suyun Rüyasý Ebru”, “The Dream of Water”, “Efsun Çiçeði”, “Ebristanbul”, “Siyah Beyaz Ebru”, “Gül Kitabý” ve “Simetri” adlý yayýnlanmýþ dokuz kitabý bulunmaktadýr. Sanatçý 1996 yýlýnda Ýstanbul, Üsküdar’da kurduðu “Ebristan” Ýstanbul Ebru Evi’nde halen kaðýt, kumaþ, seramik, cam, ahþap ve mum gibi malzemeler üzerine ebru çalýþmalarýna devam etmekte; hat, tezhip, minyatür, cilt gibi diðer geleneksel sanatlarý da uygulayarak sürdürmektedir. b - Fuat BAÞAR “1953 yýlýnda Erzurum'da dünyaya geldi. Ýlk, orta, lise ve týp eðitimlerini Erzurum'da yaptý. Üniversite yýllarýnda yazý sanatýna ilgi duyarak 1976'da hat sanatý çalýþmalarýna baþladý. 1977 yýlýndan itibaren ebrû sanatýna ilgi duymaya baþladý. Önceleri kaynaklardan okuyarak yapmaya çalýþtýðý ebrû denemeleri pekde netice vermeyince daha sonra hocasý olacak Mustafa Düzgünman'la 1978 yýlýnda mektuplaþmalara baþladý. Yine de pek olumlu netice alamayýnca, týbbi geleceðini terk ederek yazý ve ebrû çalýþmalarýný geliþtirmek için Ýstanbul'a yerleþti. Merhum hattat Hamid Aytaç'tan 10 Eylül 1980’de hüsn-i hatt icâzeti aldý. 80'li yýllarda Mustafa Düzgünman'a devam ederek 10 Eylül 1989'da ebrû icâzeti aldý. Halen profesyonel hattat ve ebrûcu olarak hayatýný sürdürmektedir. Her iki sanat dalýnda da ülke ve dünya çapýnda birçok sanatçýnýn yetiþmesine hizmet eden Baþar, yurt içi ve yurt dýþýnda 350'den fazla sergi faaliyetinde bulunmuþtur. Her iki sanat dalýnda kitap, makale, TV programlarý, belgeseller, radyo konuþmalarý ve konferanslarla bu sanatlarýn tanýtýmýna yoðun çaba sarf etmektedir. Ebrû fizikokimyasý konusunda Yýldýz Teknik Üniversitesi'nde bir araþtýrmaya da katýlan
Fuat Baþar’dan bir Gelincik ebrûsu (Ömer Faruk Dere koleksiyonu) Hatip desenleriyle süslenmiþ Lale ebrûsu, Fuat Baþar

sanatçý, evli ve 4 çocuk babasýdýr.”

48

EBRÛ SANATI
c- Alpaslan BABAOÐLU “1957 yýlýnda Ankara’da doðdu. Ýlk ve ortaöðrenimini Ankara ve Erzurum’da tamamladý. Devlet bursuyla gönderildiði Ýngiltere’deki elektronik mühendisliði eðitimini 1979 yýlýnda, ayný dalda yüksek lisans eðitimini 1980 yýlýnda tamamlayarak yurda döndü. Mühendislik hayatýný bir kamu kurumunda yönetici olarak sürdüren Alparslan Babaoðlu, evli ve Elif ve Burak isimlerinde iki çocuk babasýdýr. 1984 yýlýnda Topkapý Sarayý Nakýþhânesi’ne devam ederken baþladýðý ebrû yapýmýný aralýksýz sürdürmektedir. 1985 yýlýnda ustasý merhum Mustafa Düzgünman ile tanýþtý ve 1989 yýlýnda kendisinden ebrû sanatýnýn öðretilmesi ve icrâsý konusunda dersler aldý. Ýlk kiþisel sergisini 1990 yýlýnda Topkapý Sarayý’nda açtý, ayný yýl Washington D.C.’de ikinci, 1991 yýlýnda memleketi olan Çorum’da üçüncü ve 1999 yýlýnda Yýldýz Sarayý Çit Kasrý'nda dördüncü kiþisel sergisini açtý. Sayýsýz karma sergiye katýldý. Ebrû sanatýnýn, ustasý Mustafa Düzgünman’la kemâl noktasýna ulaþtýðýna inanmakta olup, ustasýnýn ebrûlarýnýn benzerlerini yapmaya çalýþmanýn yaný sýra, geleneðe uygun

Lâle ebrûsu. Alpaslan Babaoðlu (Ömer Faruk Dere koleksiyonu)

olduðuna inandýðý "boya olarak ezilmiþ varak altýn kullanýlmasý" gibi özgün çalýþmalarla eskiden yaygýn olarak olmasa da kullanýldýðý bilinen "ayný kâðýdýn her seferinde farklý bir bölgesini ebrûlamak suretiyle minyatürler yapýlmasý" ve "kãtý’ tekniði ile kalýbý çýkartýlan hüsn-i hat örneklerinin ebrû ile yapýlmasý" gibi çalýþmalar da yapmaktadýr. Ustasýnýn izinde ve yalnýzca toprak boya kullanarak ebrû yapan Alparslan Babaoðlu, 1996 yýlýnda Ýstanbul’da açýlan bir sergideki Avrupalý ve Amerikalý ebrûcularýn çalýþmalarýnýn ilgi görmesi üzerine, isterlerse Türk ebrûcularýn da Avrupalýlar’ýn malzeme ve tekniklerini onlar kadar hatta daha baþarýlý kullanabildiklerini göstermek üzere hazýr boyalar kullanarak da ebrûlar yapmýþ ve 1999 yýlýndaki sergisinde sergilemiþtir”
Sümbül ebrûsu. Alpaslan Babaoðlu
26

26 - Sayýn Babaoðlu’nun þahsi internet sitesinden alýnmýþtýr..

49

EBRÛ SANATI

Ýngiliz ebrûcu Victoria’nýn Bülbül Yuvasý ebrûsu. (Ömer Faruk Dere koleksiyonu)

50

EBRÛ SANATI

Farklý malzeme ve teknik kullanýlarak Amerikalý ebrûcu OLAF tarafýndan yapýlmýþ bir ebrû türü. (Ömer Faruk Dere koleksiyonu)

51

II. BÖLÜM

ÂLET VE MALZEMELER

EBRÛ SANATI

Ebrû Teknesi

A - TEKNE Su yüzeyinde yapýlan bir sanat olan ebrûda akla gelen ilk malzeme içine suyu koyacaðýmýz teknedir. Eski zamanlarda tekneler (çidene) budaksýz çam aðacýndan yapýlýr; su sýzdýrmamasý için de ziftle kaplanýrdý . Günümüzde ise paslanmaz olarak bilinen krom esaslý metal malzemeden hazýrlanmaktadýr. Kromdan baþka su sýzdýrmayan her türlü malzeme içinde ebrû yapýlabilir. Alüminyum, galvaniz gibi malzemelerden de imal edilebileceði gibi cam, pleksi hatta plastikten dahi olabilir. Ancak plastik türevi malzemelerde yüzey gerilimi metalden yapýlmýþ teknelere nispetle daha farklý olmakta ve ebrû kalitesini menfi yönde etkilemektedir. Bu sebepten dolayý metal tekneler tercih edilmelidir. Tekne ölçüleri kâðýt ölçümüze baðlýdýr. Tekne ebatlarý, standart kâðýt ölçüsü olan 70x100 cm., yarýsý 50x70 cm., onun da yarýsý 35x50 cm. ve en büyük ölçünün dörtte biri olarak 25x35 cm’lik ölçülere uygun olarak tespit edilmelidir. Burada tekne ebadýnýn kâðýt ebadýndan yarýmþar santim büyük olmasýna özen gösterilmesi gerekir. Mesela 35x50 cm. ebatlarýnda bir kâðýt ebrûlanacak ise
27

tekne ebadý 35,5x50,5 olmalýdýr. Kâðýt suya deðdiðinde þiþecek ve 2-3 mm. -bazý kâðýtlarda daha da fazla olabilirgeniþleyecektir. Kâðýdýmýzýn tekneden rahatlýkla çýkarýlabilmesi için bu yarým santimlik boþluk büyük önem taþýmaktadýr. Teknelerin derinliði 5–6 cm. olmalý, ebrûlanan kâðýt tekne kenarýna sýyrýlarak çýkarýldýðýndan tekne kenarlarý kâðýdý çizmeyecek þekilde tesviye edilmeli veya kenar sacý geriye kývrýlarak pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Ýlk defa kullanýlacak hazýr krom tekneler kullanýlmadan önce sýcak suyla çok iyi yýkanarak yaðdan arýndýrýlmaldýr. B - KIVAM ARTIRICILAR Ebrû yapabilmek için üzerinde çalýþýlacak sývýnýn bir miktar yoðunlaþtýrýlmasý gerekmektedir. Zira yoðunluðu artýrýlmamýþ yüzeylerde yapýlacak ebrûlarda damla þekilleri istenilen tarzda oluþmaz, üste atýlacak damlalar alttaki damlanýn þekillerini tamamen bozarlar. Ebrûda kullanýlan kývam artýrýcýlar ayný zamanda yapýþkanlýk özelliði bulunan tabii malzemelerdir. Yapýþkanlýk özelliði, yüzeydeki
27 - DERMAN 1977, s. 11.

56

EBRÛ SANATI
boyalarýn kâðýda sabitlenmesini temin etmektedir. Tarih boyunca suyun yoðunlaþtýrýlmasý için çeþitli maddeler kullanýlmýþtýr. Kitre, sâlep, ayva çekirdeði, keten tohumu, denizkadayýfý, hilbe (boytohumu), kullanýldýðýný bildiklerimizdendir. Kývam artýrýcýlar hakkýnda merhum hezârfen üstat Necmeddin Okyay’ýn anlattýklarýna kulak verelim: “Bir tarihte, Üsküdar Özbekler dergâhýnda elime eski ebrû örnekleri geçti evlâdým… Lâkin dehþetli pastýrma koktuðunu fark ettim. “Allah Allah, pastýrma sarmak için ebrû kâðýdýndan baþka kâðýt bulamamýþlar mý?” diye düþündüm, bir mânâ da veremedim. Sonradan bir yazma eserde, ebrû yapmak maksadýyla hilbe’nin de kitre gibi kullanýldýðý bahsi gözüme çarptý. Ýþte o zaman pastýrma kokusunun esrarýný çözer gibi oldum! Zira bu kokuyu pastýrmaya veren ve diðer baharatlar ile karýþtýrýldýktan sonra etin üstünü kapatacak bir tabaka halinde sürülen çemen maddesinin esasý, hilbe (boytohumu) dir. Bunun üzerine kendim de tecrübe ettim. Ýyi netice almakla beraber, aradan geçen çok uzun zamana raðmen kâðýdýn pastýrma kokusunu kaybetmediðini hayretle müþahade ettim. Ben bütün lüzûcî (kývam artýrýcý) maddeleri ebrû imalinde kullanmýþýmdýr. Ancak bunlar arasýnda sâlep kadar iyi netice veren olmadý. Lâkin hakiki sâlep bulmanýn zorluðundan ve bu maddenin pahalýlýðýndan, kitre üstünde karar eyledim. ”
28

Kitre (Astragalus)

Anadolu’nun farklý bölgelerinde yetiþen, Geven (Astragalus) adlý bodur, dikenli bir bitkiden elde edilen plaka ve þerit þeklindeki kitre, en çok tercih edilen kývam artýrýcý olmuþtur. Yýlýn muayyen aylarýnda toplanan kitre, geven aðacýnýn gövdesinin çizilmesiyle elde edilir. Çizilen yerden sýzan sývý havayla temas ettiðinde bir müddet sonra sertleþir. Sertleþen sývý kýrýlarak toplanýr ve diðer bir yerinden ikinci kez çizilir ve toplanýr. Üçüncü ve son kez çizilen aðaç gövdesinden bitkinin en saf özü elde edilir; ebrûda kullanýlan kitre, iþte bu üçüncü ve en saf kitredir. Her sýzýmda kitrenin rengi biraz daha beyaz olmaktadýr. En iyi ebrû yapýlabilecek kitre, en beyaz olanýdýr. Dolayýsýyla kitre alýnýrken en beyaz olaný tercih edilmelidir. Anadolu’nun deðiþik bölgelerinden toplanan kitreler denenmiþ; en iyi netice veren ve en uzun süre bozulmadan dayanabilen kitrenin Göller Bölgesi´nden toplanan kitreler
28 - DERMAN 1977, s. 11.

Öðütülmüþ denizkadayýfý (carrageenan)

Bitkisel kývam artýrýcý

57

EBRÛ SANATI
olduðu tecrübesine ulaþýlmýþtýr. Günümüzde malzeme temin eden firmalar kitreyi bu bölgeden getirtmektedirler. Kitreden sonra en çok kullanýlmýþ ve hali hazýrda da kullanýlmakta olan kývam artýrýcý malzeme, denizkadayýfý (carrageenan)dýr. Ebrûculuk bizden Avrupa’ya geçtikten sonra kitre yerine daha çok oralarda tercih edilmiþtir. Günümüzün iletiþim þartlarý bizi dünya ebrûcularýyla teknik ve malzeme hususunda daha rahat haberleþebilir hale getirmiþtir. Batý’da yaygýn olarak kullanýlan denizkadayýfý, son yýllarda Türk ebrûcularý tarafýndan da kullanýlmaktadýr. Süratli erimesi, uzun müddet saðlamlýðýný muhafaza edebilmesi gibi üstünlükleri sayesinde tercih edilir olmuþtur. Denizkadayýfý, okyanus derinliklerinden çýkarýlan esmer su yosunlarýndan bir deniz bitkisidir. Bu yosun kaynatýlarak suyun yoðunluðunu artýrmada kullanýlmýþtýr. Bugün ise denizkadayýfý öðütülmüþ, un halinde imal edilmekte, soðuk suda eritilerek kullanýlmaktadýr. Bu malzemenin farklý cinsleri bulunmakla beraber ebrûculukta kullanýlan cinsi, ebrûcular tarafýndan denenip tasdik edildikten sonra malzeme firmalarýnca ithal edilmektedir. Tarih boyunca kullanýlan bütün bu malzemelerin yanýnda bir firma tarafýndan kitre ve denizkadayýfýna alternatif olarak sunulan yeni nesil bir kývam artýrýcýdan da bahsetmeden geçmemek gerekir. Bitkisel esaslý bu malzeme, gýda endüstrisinde de kullanýlmakta olup kitre ve denizkadayýfýndan daha ekonomiktir. Çok ince öðütülmüþ olan malzeme, soðuk suda rahatlýkla ve hýzla eriyebilmektedir. Çok net ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmekte, üzerinde gayet net ebrûlar yapýlabilmektedir. Dayanýklýlýk müddeti diðer iki malzemeden hiç de aþaðý kalmamaktadýr. Þimdi yukarýda bahsettiðimiz en çok kullanýlan üç kývam artýrýcýnýn hazýrlanýþýný izah etmeye gayret edelim. 35x50x6 cm. ebadýndaki bir tekne ortalama 10-11 litre kadar su almaktadýr. Bu sebepten eritilecek kývam artýrýcýlarý 8 litre su ölçüsü üzerinden hesaplayarak eritmek, daha sonra ilave edilecek su için yer kalmasý açýsýndan uygun olacaktýr. 8 litre suya bir avuç (yaklaþýk 50-60 gram) kitre gerekmektedir. Geniþ bir kaba konulan bir avuç kitrenin üstüne 2 litre su ilave edilerek serin ve kuru bir yerde yirmi dört saat erimeye terk edilir. Yirmi dört saatin sonunda denizanasýný andýrýr þekilde þiþen kitre, temiz, yaðdan ve sabundan arýndýrýlmýþ bir elektrikli parçalayýcý yardýmýyla parçalanýr. Üzerine iki litre daha su konularak tekrar çekilip dinlenmeye terk edilir. Yirmi dört saat sonra 2 litre daha su ilave edilip iyice karýþtýrýlýr ve o andan baþlayarak iki tam gün daha dinlendirilir. Kitrenin ýslatýlmasýndan tam açýlmasýna kadar geçen süre dört-beþ tam gündür. Bu sürenin sonunda ince bez süzgeçten geçirilerek tekneye aktarýlýr. 6 litreye ulaþan su miktarý teknede ilave edilecek suyla beraber yaklaþýk 8 litreye tekâbül edecektir. Öðütülmüþ denizkadayýfýnýn eritilmesi ise þu minvâl üzere yapýlýrsa gayet iyi netice alýnýr: Sekiz litre suya yaklaþýk 65 gram toz denizkadayýfý ince bir elekten yavaþ yavaþ elenir. Bir yandan elenirken diðer yandan karýþtýrýlýrsa topaklanmanýn da önüne geçilmiþ olur. En az altý saat serin ve kuru bir yerde dinlenmeye býrakýlan kerajinli (carrageenan)´li su, erime iþlemini hýzlandýrmak için aralýklarla karýþtýrýlýr. Bu iþlemlerin sonunda süzülerek tekneye aktarýlýr. Bu iki malzemeye alternatif olarak sunulan diðer kývam artýrýcý da ise yapýlacak iþlem denizkadayýfýndan farklý deðildir. Tek fark sekiz litre suya 45-50 gram kývam artýrýcý kullanýlmasýdýr. Erime süresi

Kitrenin açýlmasý

58

EBRÛ SANATI

Toz kývam artýrýcýnýn suda eritilmesi

denizkadayýfýndan daha da kýsadýr. Islatýlmasýndan iki-üç saat sonra tam olarak eriyerek ebrû yapmaya hazýr hale gelmektedir. Net, keskin ve pürüzsüz ebrû yapabilmek, üzerinde ebrû yapýlacak suyun yoðunluðunu artýran bütün maddelerin tam olarak erimesine baðlýdýr. Yukarýda verilen miktar, nispet ve erime müddetleri tahmini olup malzemenin kalitesine, ortamýn þartlarýna hatta toplandýðý yöreye göre deðiþiklik gösterebilir. Kývam artýrýcýlar tabiî malzemeler olduðundan bir müddet sonra bozulacak ve özelliklerini kaybedeceklerdir. Kitre normal ýsý ve nem þartlarýnda on beþ-yirmi gün, carrageenan otuz-otuz beþ gün, diðer kývam artýrýcý ise yirmi beþ-otuz gün rahatlýkla dayanabilmektedir. Bu malzemelerin daha uzun ömürlü olmasýný istiyorsak kullandýðýmýz sulara dikkat etmeli; kireçsiz ve saf su kullanmaya gayret etmeliyiz. Ayrýca kullanýlmadýðý zamanlarda daha serin bir yerde muhafaza etmek kývam artýrýcýlarýn dayanma müddetlerini uzatacaktýr.

C- ÖD Ebrû yapýmýnda kullanýlan en mühim malzemedir. Kývamý artýrýlmýþ suyun üzerinde boyalarýn dibe çökmeden yayýlmasýný saðlamak amacýyla, yüzey aktif bir madde olan sýðýr ödü kullanýlýr. Safra asitleri ihtiva eden öd, bozulmamasý ve yüzeydeki kuvvetini kaybetmemesi için kaynatýlarak saklanýr. Eskiden bu iþlem kapalý bir kaptaki ödün, el tahammül edecek kadar sýcaklýktaki hayvan gübresinin içine yatýrýlmasýyla gerçekleþtirilirdi. Küçükbaþ hayvan ödü ayný maksatla kullanýlabilirse de yüzeyde açýlma kuvveti sýðýr ödünün ancak yarýsý kadardýr. Öd, ebrûculuktan baþka kozmetik ürünler ve ilaç üretiminde de kullanýlmaktadýr. Týpta kullanýlan hazýmsýzlýk ilaçlarýnýn bir çoðunun hammaddesidir. Eskiden öd yerine tütün yapraðý suyu, hazara suyu ve pikrik asit de kullanýlmýþtýr. Ancak üstad Necmeddin Okyay, pikrik asitin patlayýcýlýk özelliði bulunduðundan kullanmaktan çekinmiþtir . Bu çok önemli malzemenin pek sevimli olmayan bir kokusu vardýr. Bakteri üremesini önlemek için
29

Toz kývam artýrýcýnýn yarý erimiþ hali.

59

EBRÛ SANATI
kaynatýlarak muhafaza edilse de kokusuna pek tesiri olmamaktadýr. Resim tekniðinde kullanýlmak üzere Batýda üretilen rafine edilmiþ öd (oxgall) ise tamamen kokusuz ve saftýr. Ancak rafine esnasýnda ödün kuvveti oldukça azalmaktadýr. Örnek vermek gerekirse, bir boyanýn ayarýnda sýðýr ödünden on damla kullanýlýrken, küçükbaþ ödden yirmi-yirmi beþ damla, rafine edilmiþ kokusuz ödden ise otuz damla kullanmak icâb etmektedir. Ödün kalitesi ve uzun süre dayanabilmesi, alýndýðý hayvanýn hastalýklý olup olmamasýna, kesimin yapýldýðý mevsime ve hayvanýn beslenme þekline de büyük ölçüde baðlýdýr. D - BOYALAR Türk ebrûsunda kullanýlan boyalar suda erimeyen, yað veya bir baþka yüzey aktif madde içermeyen, saf pigment boyalardýr. Bütün boya cinslerinin aslý olan boyar maddeler (pigmentler) eski zamanlardan beri toprak ve kayaçlardan, bazý renkler ise bitkilerden elde edilmektedir. Günümüzde ise büyük oranda topraktan ve tabiattaki oksitlenmeden oluþan metal-oksit boyalardan istifade ediliyorsa da tabiatta kendi halinde oluþamayacak bazý renkler labarotuar ortamýnda sentetik yollarla elde edilmektedir. Suda eriyen yani suya renk salan anilin boyalar suyun üzerine serpildiðinde tekne materyaliyle Zýrnýk: Doðada bulunan arsenik sülfür, parlak sarý. Hat sanatýnda da sarý mürekkep olarak kullanýlan zýrnýk, özellikle celî (iri) yazýlarýn kalýplarýný hazýrlama esnasýnda siyah kâðýt üzerinde kullanýlmýþtýr. Altýn rengine çalan tonuna “zehebî” veya “altýnbaþ zýrnýðý” denilmiþtir. Zehirli olduðundan günümüzde bu renk için sentetik yollardan üretilen boyalar tercih edilmektedir. Tertîb-i Risâle-i Ebrî’nin 1b sayfasýnda yer alan zýrnýk bahsinde þunlar boyalarýndan bazýlarý þunlardýr:

Sýðýr Ödü

kaydedilmiþtir: “Zýrnýh üç nev’idir: biri zehebîdir ki, yeþili olmayýp, sarý, saf ve altýn gibi þeffaf ola ve bir nev’i, zýrnýh-ý ahmer’dir (kýzýl zýrnýk) ki çetârî tabir olunur, topraklýsý olmaya ve bir nev’i, siyahtýr ve lazým deðildir”
30

Ýs Siyah: Hat mürekkebi yapýmýnda da kullanýlan ve tercihen bezir yaðýndan elde edilen is. Eskiler barut is’ini de (dûde-i barut) boya olarak kullanmýþlardýr. Siyah boya için is´in yanýnda karbon esaslý ve demir oksit siyahlar da ebrû boyasý imal eden firmalar tarafýndan tercih edilmektedir. Çivit Mavi: Çamaþýr çividi olarak bilinen bu parlak mavi boya, ultramarin adýyla da adlandýrýlmaktadýr. Þimdilerde kullanýlan ultramarin ise sentetik yollardan elde edilmektedir. Lök: Eski ustalarýn kullandýðý, asýl ismi “lek” olan, Hindistan´da bitki yapraklarýnda þebnem olarak oluþan ve kuruduktan sonra toplanan viþneçürüðü renginde bir boya. Avrupa’dan gelen löke ise “frengi lök” denmektedir. Al Bakkam: Kýrmýzý renkli bu boya, Hindistan’da yetiþen bir aðacýn (Hoematoxylon cempechianum) talaþýndan elde edilmekte, mor renkli olanýna da mor bakkam denilmektedir.

karýþarak yüzeyde yüzemeyecekleri için ebrûda kullanýlmazlar. Kýsaca ebrûda kullanýlan boyalarýn yað içermemeleri ve suda erimemeleri gerekmektedir. Geçmiþte ve günümüzde kullanýlan ebrû

Sülüðen: Kurþun oksitlerden oluþan turuncu-kýrmýzý renkli tabii boya.
29 -DERMAN 1977, s. 11. 30 - DERMAN 1999a, s. 373.

60

EBRÛ SANATI

Farklý renklerde toz pigmentler

Göz taþý: Tabiattaki mavi renkli bakýr sülfat taþýndan elde edilen boya. Gülbahar: Demir oksitleri ihtiva eden pembemsi pas renkli boyaya verilen isimdir. Zâc: Zâc-ý Kýbrýsî olarak da bilinen tabii bakýr sülfat göztaþý. Çamlýca Topraðý: Kadim ustalarýmýzýn ebrûlarýnda pek sýk gördüðümüz bu tütün renkli toprak, o devirlerde ismiyle müsemmâ sýk çam aðaçlarýyla kaplý, eteklerinden gürül gürül sularýn aktýðý, oksijeni bol bir mesire yeri olan Çamlýca tepesinin kil oraný düþük topraðýndan elde edilirdi. Þimdilerde ise Çamlýca´nýn býrakýn çam aðaçlarýný, kurumaya yüz tutmuþ Tomruk, Tantâvi gibi su membalarýný, artýk toprak alacak bir karýþ yerin dahi kalmadýðý beton yýðýnýna dönüþmesini hüzünle izlemekteyiz. Kayseri Topraðý: Tütün renginde, kristal toprak boya. Suyla karýþtýktan kýsa süre sonra kullanýma hazýr hale gelmekte, asla solmamakta ve diðer boyalarla karýþtýrýldýðýnda da çok iyi netice vermektedir. Ebrû

öðrenmeye beraber baþladýðýmýz, kýymetli arkadaþým Muammer Emin Serkan tarafýndan keþfedilmiþtir. Kendisinin verdiði bilgiye göre, memleketi olan Kayseri, Yahyalý´da “Aladaðlar”ýn göbeðinde, maden aramak için açýlan bir ocaðýn eriþimi zor bir noktasýndan çýkarýlmaktadýr. Bu toprakla nasýl karþýlaþtýðýný kendinden dinleyelim: “Fakültenin son sýnýfýnda hocamýz Hikmet Barutcugil´den ebrû öðrenmeye baþlamýþtýk. Hocamýz, bize gördüðümüz güzel renkteki bütün topraklardan boya yapýlabileceðini anlatmýþtý. O yaz memlekete döndüðümde ben de etrafýmdaki topraklarý incelemeye baþladým. Bir gün evimize bir haným, elinde kýzýl renkli bir toprakla geldi. Kendisine ne iþe yaradýðýný sorduðumda bana, hamile ve kansýzlýk çeken hanýmlarýn þifa niyetiyle yediðini anlattý. Rengi çok hoþ olan topraktan bir parça aldým; suda eriterek teknemde denediðimde çok iyi netice verdiðini gördüm.” Muammer Bey tarafýndan ebrû sanatýnýn hizmetine sunulan Kayseri Topraðý, malzeme firmalarýnca getirtilerek þiþelenmektedir.

61

EBRÛ SANATI

Ezilmiþ, kullanýma hazýr pigment boyalar.

Beyaz: Bazik kurþun karbonatýn tabiattaki hali olan üstübeç (isfidâç) beyazýnýn yanýnda beyaz renk için titan beyazý denilen titan dioksit de kullanýlmaktadýr. Sarý: Ýki cins sarý kullanýlmakta olup ilki tabiattan elde edilen oksit sarýdýr. Olgun ve parlak olmayan bu sarý, renk karýþýmlarýnda çok iyi netice vermektedir. Ýkincisi ise sentetik yollardan elde edilen parlak sarýdýr. Özellikle çiçekli ebrû yapýmýnda tercih edilmektedir. Aþý kýrmýzý: Kadim renklerden biri olup bir cins oksit boyadýr. Tabii güzellikte bir kýrmýzý renktir. Kýrmýz: Kanatlarýndan kýrmýzý renk çýkarýlan cochnile böceðinin adý olup bu renge kýrmýz böceðine ait manasýnda Kýrmýzî, buradan galat olarak da bu çeþit renklerin tümüne kýrmýzý adý verilmiþtir. Lahor çividi: Pakistan´ýn Lahor þehrinden gelen bitki yapraklarýnýn kaynatýlmasýyla elde edilen derin mavi renktir. Kristal halde küçük çakýl taþlarý þeklindeki Lahor çividi, Türk ebrûculuðu için vazgeçilmez bir boyadýr. Lotur: Þekercilerin kullandýðý bir boya cinsi.

Kadmiyum kýrmýzý: Çiçekli ebrûlarda kullanýlmak üzere hazýrlanan parlak ve derin bir kýrmýzýdýr. Bileþeni kadmiyum sülfoselenit´tir. Kahverengi: Toprak ve kahve tonlarý, ya güzel renkli topraklarýn kendinden ya da demir oksit pigmentlerin deðiþik þekilde iþlenmesiyle elde edilmekte olup tabii renkli ebrû üretiminde çokça tercih edilen boyalardýr. Oksit yeþil: Metal oksit, tabii bir boyadýr. Çiçek sapý ve yapraklarýnýn yapýmýnda kullanýlmaktadýr.

Lahor çividi

62

EBRÛ SANATI
Mor: Pigmentlerin birleþimiyle elde edilemeyecek bir tonda, çok kuvvetli bir mor olup sentetik yollardan elde edilmektedir . Hatýrýmýza gelen ve kaynaklarda geçen bu birkaç rengin dýþýnda Batý menþeli, onlarca daha renkte çok kaliteli pigmentler de bulunmaktadýr. Kadim boyalarýn artýk birçoðuna ulaþamýyoruz. Son devirde boya sanayinin geliþmesiyle eskiden olduðu usullerle elde edilmese de ayný tonlarda sentetik ve oksit boyalar imal edilmektedir. Biz Türk ebrûcularýnýn yapmasý gereken klâsik renk zevkimizi teþkil eden bu renkleri günümüz toz pigmentleriyle elde edecek karýþýmlarý yapmaktýr. Pigment, resim tekniðinde kullanýlan guaþ, yaðlý boya, akrilik vb. bütün boya çeþitlerinin de ana boyar maddesidir. Toz halindeki bu pigmentler ebrû sanatýnda kullanýlabilmesi için ezilmesi gerekmektedir. Toz boyalar ezilmeden kullanýlmazlar. Geleneðimizden gelen boya ezme usulünde Destizeng denilen bir tür el taþý kullanýlýr. Bir mermer tabakanýn üzerine konan toz pigment bir spatül yardýmýyla su ilave edilerek çamur kývamýna getirilir. Destizeng, çamur kývamýndaki boyanýn üzerinde ileri-geri hareket ettirilerek bilek gücüyle iyice ezilir. Ezilme süresi bilek gücüne, pigmentin kalitesine ve rengine göre farklýlýk gösterebilir. Bir boyanýn ezildiðini ve kullanýlmaya hazýr hale geldiðini anlamanýn yolu þudur: Ezilmiþ az bir boya mermerin bir köþesinde iyice sulandýrýlýp boyanýn akmasý saðlanýr. Eðer boya akarken yoðurt gibi pütürler býrakýrsa bu, boyanýn daha ezilmeye ihtiyacý olduðunu, þayet süt gibi pütür býrakmadan akarsa bu da boyanýn ezilmiþ olduðunu gösterir. Ezilen boyalar spatül yardýmýyla ana kavanozlara aktarýlýr. Bir miktar daha sulandýrýlan boyaya 25–30 damla öd ilave edilerek kullanýlmaya hazýr halde bekletilir. Öd safra asitleri ihtiva ettiðinden asit, pigmentteki zerreleri
31

parçalamaya devam etmektedir. Bir baþka deyiþle ezmekten maksat, boya zerrelerinin tamamýnýn ýslanmasýna yardýmcý olmak ve öd yardýmýyla zerrelerin ayrýþmasýný saðlamaktýr. Ödün parçalayýcý özelliði olduðu gibi, ýslatýcý özelliði de bulunmaktadýr. Bu sebepten ezilen boyalarýn kullanýlmadan evvel bir müddet öde yatýrýlmalarý gerekmektedir. Ustamýzdan öðrendiðimiz bu metot, ebrû malzemesi satan firmalarýn ezilmiþ boya satýþýna baþlamasýyla raðbet görmez olmuþtur. Zira bir boyanýn elle ezilmesi günler,hatta haftalar almaktaydý. Ýmalatçý firmalar elektrikli bir düzenek üzerinde dönen, içi bilyeli seramik havanlar sayesinde insan
kuvvetinin asla ulaþamayacaðý safiyette ezilmiþ boya hazýrlamaya muvaffak oldular. Hal böyle olunca ebrû yapýmýný öðrenecek kiþi, boya ezme esnasýnda göstereceði sabýr ve tahammülü ebrûnun temel kurallarýný öðrenmekte gösterme fýrsatýný bulmuþ oldu. Ressamlar çok eski devirlerde kendi yaðlý boyalarýný kendileri hazýrlarlardý. Her ressamýn ayrý bir boya hazýrlama formülü bulunmaktaydý. Daha sonra geliþen teknik imkânlar sayesinde boya firmalarý en ünlü ressamlarýn formüllerinden istifade ederek kullanýma hazýr boya imaline baþladýlar. Böylelikle o tarihlerden beri ressamlar boya hazýrlamakla uðraþmamakta, sanatlarýna yoðunlaþmaktadýrlar. Benzer bir sürecin ebrû sanatýnda da yaþanmakta olduðunu burada ifade etmeliyiz. Toz boyalarýn haricinde, ezilmeden yalnýzca suyla eritilerek kullanýlan boyalarda ise durum biraz daha farklýdýr. Lahor çividi, Kayseri topraðý gibi kristal halde elimize ulaþan boyalar boþ bir kavanoza konulur ve üzerine az bir miktar su ve yine 25-30 damla öd ilave edilerek dinlenmeye terk
31 - DERMAN 1977 s. 10-11; DERMAN 1999a, ayrýca SCHIMINCKE boyalarý ürün kataloðundan istifade edilmiþtir.

Toz pigmentin havanda ezilmesi

Destizeng (El taþý)

63

EBRÛ SANATI

Fýrça yapýmýnda kullanýlan malzemeler

edilir. Zaman zaman karýþtýrýlarak boyanýn tamamen çözülmesi saðlanýr. Birkaç gün sonunda her iki boyamýzda kullanýlýr hale gelmiþtir. Hazýr boyalarýn dýþýnda bir de topraktan boya elde edilebilir. Teorik olarak tabiatta gördüðümüz bütün topraklardan boya yapýlabilir. Ancak ince topraklardan daha kolay boya yapýlabileceði unutulmamalýdýr. Alýnan toprak öncelikle kuru halde mermer havanda dövülür. Orta boy bir kalburdan elenerek taþ ve çakýldan arýndýrýlýr. Elenen toprak aynen toz boya ezer gibi iyice ezilir. Ezilen toprak, büyükçe bir kavanoza alýnýr, üzerine bolca su ilave edilip karýþtýrýlýr. Birkaç dakika sonunda ezilmemiþ zerreler hýzla dibe çökecek ezilenler ise üstteki sulu kýsýmda kalacaktýr. Üstteki sulu kýsým bir baþka kavanoza sarsýlmadan aktarýlýr. Uzunca bir süre bekledikten sonra toprak dibe çökecektir. Üstteki su tamamen alýnýp toprak yeniden ezilecek ve bu ezme-çökeltme iþlemi birkaç sefer daha tekrarlanacaktýr. Bütün bu iþlemlerin sonunda en saf ve ince toprak zerreleri bizim boyamýzý oluþturacaktýr. Memleketimiz toprak çeþitliliði yönünden eþsizdir. Pek zahmetli görünen topraktan boya elde etme iþlemi, neticesi itibariyle çok keyiflidir. Çünkü ürettiðiniz boyadan yalnýzca sizde bulunacak ve yapacaðýnýz ebrûlar da size has olacaktýr.

E - FIRÇA Türk ebrûsunun diðer su üzeri sanatlardan þekil itibariyle ayrýlmasýný saðlayan en mühim malzeme fýrçadýr. Baþka memleketlerde boya, suyun yüzeyine deðiþik fýrça ve aletler yardýmýyla damlatýlarak farklý desenler oluþturulurken Türk ebrû sanatýnda desenler boyalarýn yüzeye püskürtülmesiyle oluþur. Gelenekli ebrûmuzda fýrça atýn kuyruk kýlýndan ve gül dalýndan elle baðlanarak üretilir. Ebrû sanatýyla meþgul olacak kiþi fýrça baðlamayý ve fýrçanýn hususiyetlerini öðrenmek zorundadýr. Zira düzgün baðlanmamýþ bir fýrçayla damlalarý dengeli düþmüþ, renkleri dengeli daðýlmýþ ebrû yapmanýn imkâný yoktur. Ýyi bir fýrça yapabilmenin yolu kaliteli malzemeden geçer. Fýrçamýzýn kýlý, at kýlý olup atýn yelesinden deðil kuyruðundan alýnmýþ olmalýdýr. Kuyruk kýlýnda da en sert kýllar seçilmelidir. Ülkemizde fýrça sektöründe kullanýlmak üzere Orta Asya´dan birkaç kalýnlýkta ithal edilen at kýllarý içinde en sert olanlarý gayet güzel iþ görmektedir. Sarýlacak fýrça sapý ise gül dalýdýr. Esnekliði yönünden tercih edilen gül dalý, hezarfen üstad Necmeddin Okyay´ýn Üsküdar Toygar Tepesindeki evinin bahçesinde yetiþtirdiði güllerin dallarýna fýrça sarmasýyla gelenek halini almýþtýr. Gül dalýyla ayný esnekliðe sahip baþka malzemelere de fýrça sarýlabilir. Ancak gül

64

EBRÛ SANATI
Fýrça baðlanýþý

65

EBRÛ SANATI
dalý kullanma geleneði bu sanatla özdeþleþmiþtir. Zaten baþka aðaç dallarý ya da malzemelerde gül dalýnda hissedilen sýcaklýk nedense hissedilememektedir. Fýrça baðlanacak gül dalýnýn sert, öz kýsmýnýn az olmasýna dikkat edilmelidir. Dallar ehlî güllerin üç yaþýndan büyük olanlarýndan veya kuþburnu olarak da bilinen yabanî güllerin dolmakalem kalýnlýðýnda olanlarýndan otuzar santim uzunluðunda kesilmelidir. Kesilen dallar, dikenlerinden temizlenip onarlý tomar halinde kalýnca ip ya da kumaþ parçasýyla sýkýca baðlanmalý, dallar kurudukça çekeceðinden muayyen aralýklarla bað sýkýlmalýdýr. Oda sýcaklýðýnda tamamen kurutulan gül dallarý artýk baðlamaya hazýr hale gelmiþtir. 7,5 cm. uzunluðunda kestirilecek at kýlý tomarý, fazla kalýn olmayan tutamlara ayrýlmalý ve tutamlar paket lastiðiyle baðlanmalýdýr. Fýrça baðlamak için 0,50 mm çapýnda olta misinasý kullanmaktayýz. Misina esnek oluþuyla daha sýký baðlamakta ve çürümeyeceðinden çok uzun ömürlü olmaktadýr. Baðlanacak gül dalý, uç kýsmýna yakýn bir yerden çok derin olmayan bir yiv oluþturacak þekilde yontulur. Bu yiv, üzerine sarýlacak kýlýn ileri-geri hareket etmesini önlemek maksadýyla yapýlýr. Paket lastiðiyle tutturulmuþ bir tutam at kýlýný avucumuzun içine alýp gül dalýný, tutamýn ortasýna döndürerek sokalým. 1.50 m. boyunda kestiðimiz misinayý bir ucundan ikiye kývýrýp halka haline getirdikten sonra ortasýna gül dalý sokulmuþ atkýlýný ve misinanýn halka kýsmýný hep beraber sol avucumuzun içinde toplayalým. Bu durumda sol avucumuza aldýðýmýz at kýlý, gül dalý ve misina sol elimizin parmaklarý arasýnda sabitlenmiþ, misinanýn uzun ve kýsa uçlarý da avucumuzdan dýþarýya doðru bakmaktadýr. Misinanýn uzun ucunu kýsa ucun üzerine dýþtan içeri doðru sýkýca sarmaya baþlamalý, üç-dört tur attýktan sonra gevþetmeden pratik bir el hareketiyle kýlý önümüze almalýyýz. Bunu yaparken de gevþetmemeye özen göstermeliyiz. Lastiðe doðru sýra atlamadan düzgün ve gergin bir þekilde sarmaya devam etmeli, misina lastiðe dayandýðýnda ise lastiði ileri iterek sarmaya dalýn ucunun birkaç milimetre gerisine kadar devam etmeliyiz. Sarma iþleminin sonuna gelindiðinde sardýðýmýz ucu halka halindeki misinanýn içinden, sarma yönünde geçirerek sargýnýn altýnda kalan diðer ucu aþaðý doðru çekmeliyiz. Böylece sarýlan uç sargý sipirlerinin altýna kayacak ve düðümsüz bir baðlama gerçekleþmiþ olacaktýr. Lastiðimizi çýkarýp baðýmýzýn saðlamlýðýný kontrol ettikten sonra misina uçlarýnýn fazlalýklarýný kesmeliyiz. Fýrçamýzýn boyu misina

66

EBRÛ SANATI

Farklý renk ve dokularda el yapmý Hint kâðýtlarý
hizasýndan 3-3,5 cm. uzunlukta olmalýdýr. Bu miktardan fazla olan kýsmý makasla tam düz þekilde kesmeliyiz. Bombeli ya da uzunlu-kýsalý kesilecek fýrçalarda damlalar dengesiz düþebileceðinden fýrçanýn ucunun tam düz kesilmesi gerekmektedir. Fýrçanýn dal kýsmýnda kalan fazlalýklar da mutlaka kesilmelidir. Kesme iþlemini çok keskin bir maket býçaðý yardýmýyla yapmalýyýz. Fýrçayý kendimize göre tam dik olarak bir masanýn üzerine koyup dalý hiç hareket ettirmeden, maket býçaðýný üstten tek seferde bastýrarak ve her kesiþten sonra fýrçayý, azar azar döndürerek kesmeliyiz. Bu kesme çok hassas yapýlmalý dala zarar vermemeye özen gösterilmelidir. Sarma ve kesme bittikten sonra artýk yapýþtýrmaya sýra gelmiþtir. Misina plâstik bir malzeme olduðundan kýlýn üzerinden kayabilir. Hem bu kaymayý hem de kýllarýn dökülmesini önlemek maksadýyla fýrçanýn dip kýsmýndan kýllarý ve misinayý yapýþtýrmak fýrçamýzýn verimliliðinin yaný sýra ömrünü de artýracaktýr. Yapýþtýrýcý olarak piyasada elli kat vernik olarak bilinen kuvvetli bir vernik tercih etmekteyiz. Bu verniðin özelliði çok yüksek ýsý haricinde hiçbir maddeyle çözünmemesidir. Sertleþtiricisiyle beraber kullanýlmakta, karýþým miktarlarý mamulün üzerinde belirtilmektedir. Belirtilen þekilde hazýrladýðýmýz yapýþtýrýcýyý kýlýn dalla birleþtiði kýsýmdan baþlayarak misinanýn üzerine kadar iyice sürmeli, misinadan aþaðýya taþmamasýna dikkat etmeliyiz. Dik vaziyette kurumaya terk etmeliyiz. Yapýþtýrýcýnýn ortalama kuruma müddeti beþ- altý saattir. Yapýþtýrýcýsý kuruyan fýrçamýz artýk kullanýma hazýrdýr. Ebrû yapmaya yeni baþlayanlara tavsiyemiz ilk fýrça baðlamada çok sayýda fýrça baðlamalarý olacaktýr. Çünkü ebrû sanatýnda parola; ne kadar çok renk, o kadar çok fýrça ve kavanoz’dur. f - KÂÐIT Ebrûda emiciliði olan her kâðýt kullanýlabilir. Kuþe, mat kuþe, selefonlu ya da çok parlak yüzeyli kâðýtlar boyayý emmeyeceðinden kullanýlamazlar. Hava kabarcýðý kalmamasý için kâðýt, tekneye esnetilerek yatýrýlýr (müteakip sayfalarda tekrar anlatýlacaktýr). Kâðýt kalýnlaþtýkça suyun üzerine yatýrmak zorlaþacaðýndan kâðýt kalýnlýðý 80–100 gr./cm2 civarýnda olmalýdýr. Gelenekli Türk ebrûsunda kullanýlan pigment boyalar ýþýðý geçirir. Bu sebepten boyalarýn renkleri, alýnan kâðýdýn rengine göre tonlara bürünürler. Parlak beyaz bir kâðýdýn üzerine alýnan ebrûlarda renkler çið görünmekteyken, ayný renkler kýrýk beyaz, nohudî gibi renklere sahip kâðýtlarýn üzerine alýndýðýnda daha olgun durmaktadýr. Daha önce de zikredildiði üzere asitsiz kâðýtlar çok daha uzun ömürlü olmaktadýr. Biraz pahalý olmasýna raðmen bu kâðýtlarý kullanmalýyýz. Onca emek harcayarak ortaya çýkardýðýmýz eserlerin ömürlerinin elli - atmýþ yýl gibi kýsa bir süre olduðunu bilmek ne kadar rahatsýzlýk verici bir durumdur. Þayet imkân varsa asitsiz kâðýt kullanmalýyýz. Bugün itibariyle piyasada Batý menþeli çok hoþ ton ve dokularda

67

EBRÛ SANATI

Kavanozlar

Öd Damlalýðý

Spatula Suluk Býz çeþitleri

Ebru taraðý

Ebrû imalinde kullanýlan yardýmcý malzemeler

sýnaî asitsiz kâðýt rahatlýkla bulunmaktadýr. Tabii ki, bu tavsiyemiz yeni baþlayan arkadaþlara deðil de biraz daha ilerlemiþ arkadaþlaradýr. Acemilik safhasýnda çok kâðýt zayi olacaðýndan ekonomik davranmak gereklidir. G-YARDIMCI MALZEMELER Ebrû yapýmýnda kullanýlan temel malzemelerin yanýnda yardýmcý malzemeler de kullanýlmaktadýr bu malzemeler rahat ebrû yapabilmek için elzemdir. Ýþte onlardan bazýlarý: Biz: Boya ayarlarýný yapmak, hareketli, çiçekli ve hatip tarzý ebrûlarda damlalara hareket vermeye yaramaktadýr. Uzun zamanlarýn tecrübesi olarak tespit edilen kalýnlýklarda, paslanmaz çubuk ya da telden malzeme firmalarýnca imal edilen býz’lar, altý farklý kalýnlýktadýr. Karýþtýrma spatülü: Tekne materyalini ihtiyaç duyulduðunda karýþtýrmaya yarayan plastik veya demirden spatüller. Suluk: Boya ayarlarý bahsinde de anlatýlacaðý üzere boyalara ayar yapýlýrken boya ve öd azar azar konmalýdýr. Bu iþ için boyalara su katmaya yarayan pipetli þiþe kullanmaktayýz. Damlalýk: Boyalara öd damlatma iþini gören 100

cc. hazneli damlalýk. Öd, asit ihtiva ettiðinden sýradan plastik þiþeleri zamanla eritebilmektedir. Bu yüzden malzemeciler epey sert plastikten mamul ithal damlalýklar tedarik ederek bu müþkülü halletmiþlerdir. Kavanoz: Boyalarýmýzý muhafaza etmek ve ebrû yaparken kullanmak üzere iki farklý kavanoz kullanmaktayýz. Ýlki orta boyda, en çok kullanýlan boy olup, fýrçanýn rahat girebilmesi için geniþ aðýzlýdýr. Ýkinci ve daha küçük olaný ise çiçek ve hatip ebrû yaparken renk tonlamasýnda kullandýðýmýz kavanozdur. Elbette her türlü kavanoz kullanýlabilir. Ancak bu iki boy, kullanýmý en rahat ebatlardýr. Tarak: Taraklý ebrû yapýmýnda kullanýlmak üzere sýk çakýlmýþ iðneli çýtalar. Uygulama bahsinde de görebileceðiniz gibi bu taraklar çeþitli desenlerde ebrû elde edebilmek için çok farklý þekillerde çakýlabilmektedir. Kâðýt peçete: Özellikle hatib ve çiçek ebrû yapýmýnda yüzeye býrakýlan damlalarýn þekillendirilmesi esnasýnda býzý silmeye yarar. Kullanýlýrken toz çýkarmayan kaliteli bir peçete veya kâðýt havlu olursa çok daha iyi olur.

68

El yapýmý “Hint Kaðýdý”

EBRÛ SANATI

70

EBRÛ SANATI

71

ýýý. BÖLÜM UYGULAMA

EBRÛ SANATI

A-EBRU UYGULAMALARI a - Ebrû Yapýmý Ebrû yapýmýný izah etmeye baþlamadan evvel bazý hususlarý belirtmekte fayda olduðunu düþünmekteyim. Alet ve malzemelerimize yað, sabun, alkol gibi su yüzeyinde iþimizi bozacak, yüzey gerilimini artýrarak istenmeyen durumlar oluþturabilecek her türlü yüzey aktif maddenin bulaþmasýný önleyecek tedbirleri almalýyýz. Tekne yanýnda herhangi bir þey yenilip içilmemesine, ellere krem, kolonya veya parfüm sürülmemesine özen göstermeli, ellerimizi sabunla yýkamýþsak bol su ile durulamalýyýz. Ebrû yapýlacak mekânýn, oda sýcaklýðýnda, tozsuz ve rutubetsiz olmasýna dikkat etmeliyiz. Havada uçuþan tozlar tekne yüzeyine indiðinde yüzeyde istenmeyen delikler oluþturacaðýndan ortamýn tozsuz olmasý son derece önemlidir. Tekne materyali çok sýcak, çok soðuk yahut çok rutubetli ortamlardan olumsuz etkilenebilmektedir. Aþýrý sýcak havalarda tekne materyali normalden daha hýzlý bozulmakta ve verimli çalýþma zamaný kýsalmaktadýr. Çok soðukta çalýþma zorlaþmakta, boya ve yüzey sýcaklýk farklarýndan dolayý da boyalarýn yüzeyde açýlma hareketleri yavaþlamaktadýr. Rutubeti yüksek yerlerde ebrû yapýldýðýnda ise ortamdaki nem, yüzeye basýnç uygulamakta ve ayarlarýmýzýn sürekli deðiþmesine sebep

olmaktadýr. Ebrû yapmak için 18 C ýsý, %50-60 baðýl nem deðerlerindeki ortam en ideal ortamdýr. Ýmalat safhasýnda teknemize yað bulaþabilmektedir. Þayet teknemizi yeni almýþsak ve ilk defa kullanacaksak az miktarda bulaþýk deterjaný ve kaynar suyla iyice yýkayarak arýndýrmalý, bol su ile de çok iyi durulamalýyýz. Ayakta ebrû yapmak zahmetlidir. Hele masa yüksekliði yetersizse uzun süreli çalýþmalarda bel ve bacak aðrýlarý hissedilecektir. Teknemizi ve aletlerimizi koyacaðýmýz masanýn yeterince büyük, oturarak rahat çalýþýlabilecek yükseklikte olmasýna dikkat etmeliyiz. Ebrû teknesinin yeterince aydýnlatýlmýþ olmasý gerekmektedir. Renkler ýþýkla varlýk sahnesine çýkarlar. Doðru ýþýk, renklerin gerçek deðerleriyle görünmesini saðlar. Sýradan, flamanlý ya da akkor flamanlý lambalar yeterli deðillerdir. Aydýnlatma sektöründe renklerin hakiki deðerlerinde görünmesini saðlayacak flouresant lambalar geliþtirilmiþtir. Farklý markalarý olmasýna karþýn genel adý “Biolux” flouresantlardýr. Uluslararasý standart kodlarý ise 965´tir. Bu flouresantlar hem gözü yormamakta hem de en doðru ýþýk olan öðle güneþi ýþýðý sýcaklýðýnda ýþýk vererek renklerin gerçek deðerlerinde görünmelerini saðlamaktadýrlar. b- Kývam Artýrýcýlarýn Ayarlanýþý Önceki sayfalarda izahýna çalýþýlan þekilde eritilmiþ

74

EBRÛ SANATI

kývam artýrýcý teknemize süzülerek alýnýr. Süzme iþlemi için sýk dokunmuþ bez parçasý, tülbent veya ince bayan çorabý kullanýlabilir. Kumaþlar esnek olduklarýndan süzme esnasýnda gözenekleri geniþlemekte ve bazen iyi süzme gerçekleþememektedir. Boya imalathanelerinde boya süzmek için esnemeyen malzemeden üretilen çok ince gözenekli tül süzgeçler çok güzel iþ görmektedir. Süzülerek tekneye alýnan materyalin yoðunluðunun ayarlanmasý icab eder. Zira aðdalý su üzerinde boyalar rahat açýlamayacak ve dibe çökecektir. Tekne materyalinin cývýk da olmamasý gerekir. Çok cývýk yüzeyde boyalar haddinden fazla açýlýr, damlalarýn þekli bozulur ve kývam artýrýcýnýn yapýþkanlýðý azalacaðýndan boyalar kâðýtta sabit duramaz ve akarlar. Ýstenmeyen bir durumun oluþmamasý için kývam artýrýcýlar eritilirken biraz koyu kývamda eritilip teknede sulandýrýlmasý cihetine gidilmelidir. Koyu kývam artýrýcýnýn çaresi su ilave edilerek bulunur; sulu materyalin koyulaþtýrýlmasý ise çok zor olmaktadýr. Tekne materyalinin ayarý þöyledir: Yüzeyde açýlabilen bir boyadan bir damla, býz yardýmýyla tekne yüzeyine damlatýr, elimizdeki býzý derine batýrmadan yüzeydeki boyaya hareket veririz. Eðer boya lastik gibi geri geliyorsa su istiyordur. Hareket verdiðimiz

yönde ileri gitmeye devam ediyorsa o zaman su miktarý fazla olmuþtur. Azar azar su ilave ederek ve her defasýnda ayný kontrol iþlemini yaparak yüzeydeki boya geri gelmeyene kadar su ilavesine devam ederiz. Her su ilave ediþimizde spatülle iyice karýþtýrarak teknemizi homojen tutmalýyýz. Materyalin yoðunluðu yüzeyin gerilimini belirler. Yoðun kývamdaki yüzeyde gerilim fazla olacaðýndan sulu yüzeydeki gerilime nispetle daha az boya kabul edecek, çok koyu olursa boyalar açýlmayacak ve dibe çökecektir. Cývýk teknede renklerin açýk çýkmasýnýn, koyu teknede koyu çýkmasýnýn sebebi yüzey geriliminin artmasý ya da gevþemesidir. Kývam artýrýcýnýn, hafif ebrû yapýlacaksa cývýk, hatip, çiçek gibi kontrol gerektiren ve koyu renkte olmasý istenen ebrûlar yapýlacaksa nispeten daha koyu kývamda ayarlanmasýnda fayda vardýr. Kývam artýrýcýlar uzun süre havayla temas ederlerse üzeri kaymak baðlar. Hem bu sebepten hem de toz düþmemesi için kývam artýrýcý ayarýmýz tamam olunca teknemizi temiz bir kâðýtla kapatmalýyýz. Kapatmak için gazete kâðýdý kullanýlabileceði gibi emiciliði yüksek baþka kâðýtlar da kullanýlabilir. Temizlik ve koruma amaçlý

75

EBRÛ SANATI
yaptýðýmýz bu ameliyede çok miktarda kâðýt kullanacaðýmýzdan maliyeti düþük kâðýtlar daha iktisatlý olacaktýr. Gazete kâðýdýndaki mürekkep ve kimyasallar zamanla tekneye bulaþýrlar ve kývam artýrýcýlarýn çabuk bozulmalarýna sebebiyet verirler. En iyisi gazete kâðýdý yerine ambalaj malzemecilerinde rahatlýkla bulunabilen gazete kâðýdýnýn basýlmamýþ hali gazete beyazý kullanmaktýr. Hem ucuz, hem ince, hem de emici olan bu malzeme tekne ebadýndan yarým santim büyük kesilirse teknenin tümünü kapatýr. c - Renk Hakkýnda Ebrûcu renk tüccarýdýr, sermayesi renklerdir. Bir ebrû sanatkârý renkleri doðru ve ahenkli kullanabildiði müddetçe muvaffak olur. Hangi renkleri nasýl kullanacaðýmýzý nasýl öðrenebiliriz. Bunun en basit ve kestirme yolu tabiatý gözlemlemektir. Tabiat her mevsim renkten renge bürünmekte; bakmasýný bilenlere, nasibi olanlara adeta renk dersi vermektedir. Ýnsan, fýtratýna yakýn olan þeylerden hoþlanýr. Her þeyin yaratýcýsý tek olduðuna göre insanoðlu tabii olan þeyleri kendi fýtratýna daha yakýn görür. Gelenekli Türk ebrû sanatýnda renklerin tabiiliði diðer bir ifadeyle fýtrîliði esastýr. Aþýrý parlak ve gözü yoracak renklerden uzak durulur. Ýslâm sanatkârý tabiatla iç içe yaþar ve Sâni-i Hakiki´nin renklerini teknesine yansýtýr. Yalnýzca çiçek renklerinde parlaklýk aranýr. O da yine tabiatta olduðu kadar. Örneðin bir lâle baþý yapýlacaksa kadmiyum kýrmýzý yalýn halde kullanýlmaz. Onun aþýrý parlaklýðý, içine çok az aþý kýrmýzý eklenerek olgunlaþtýrýlýr. Saydam olmayan bütün cisimler, aydýnlatýldýðýnda aldýklarý ýþýðýn tümünü ya da bir kýsmýný yansýtma özelliði vardýr. Neden kýrmýzýbiber kýrmýzýdýr? Bunun sebebi, ýþýk çýktýðýný görürüz. Hâlbuki maviyle kýrmýzýnýn birleþiminden mor olmaz mý? Bunun nedeni ýþýk renklerinin birleþtiðinde daha güçlü ikinci bir rengi oluþturmasýdýr. Üç ana ýþýk renginin birleþmesinden beyaz ýþýk oluþur. Çiçek sapý yeþili elde etmek için lahor çividi mavisi ile sarý renk karýþtýrarak yeþil yaparýz. Ýþte burada mavi renk, ýþýðýn kýrmýzý rengini, sarý renkte ýþýðýn mavi rengini emer, ýþýðýn son rengi yeþil açýða çýkar. Iþýk, renk ýþýnlarýný birbirine ekleyerek (eklemeli sentez), pigment renkleri ise ýþýðýn renklerini azaltarak, karýþýmdan ýþýðý çýkarma (çýkarmalý sentez) yoluyla cisimleri boyarlar. Bazý ressamlar sarý, kýrmýzý ve mavi renkleriyle tabiattaki bütün renklerin yapýlabileceðini söylerler. Bütün renkler bu üç rengin karýþýmýyla elde edilebilir. Yukarýda
Iþýk renk çemberi

renklerinin temeli olan yeþil, mavi ve kýrmýzýnýn biberin üzerine yansýdýðýnda yeþil ve mavi rengin emilip kýrmýzýnýn yansýtýlmasýdýr. Aslýnda þu anda baktýðýnýz sayfada da üç ana renk vardýr. Ancak kâðýt bu üç rengi tamamen yansýttýðýndan beyaz görünmektedir. Iþýk tamamen emildiðinde ise siyah renk oluþur. Iþýk renkleri üç ana renkten oluþur demiþtik. Bu üç ana rengi daireler halinde yan yana getirsek, yeþille kýrmýzýnýn birleþiminden sarý, kýrmýzýyla mavinin birleþiminden daha güçlü mavimsi kýrmýzý (macenta) ve maviyle yeþilin birleþiminden açýk mavi renklerin açýða

Pigment boya renk çemberi

verilen çemberde de görüleceði üzere ana pigment renkleri sarý, kýrmýzý ve mavidir.

76

EBRÛ SANATI
Ebrûda renk elde etmek biraz da tecrübe iþidir. Her ebrûcu, kendi renk zevkine göre renkler üretir. Her insanýn kiþiliði ve zevkleri farklý farklýdýr. Bu yüzden temel bazý renk karýþýmlarýný kaydedip diðer renkleri bu satýrlarý

B C A

C

A C

okuyanlara býrakalým.

B C A

Aþý Kýrmýzý + Lâhor Çividi = Koyu Kahverengi Sarý + Lâhor Çividi = Yeþil Çamaþýr Çividi + Kýrmýzý = Mor Beyaz+Siyah=Gri Beyaz+Lâhor Çividi=Açýk Mavi Ebrûda karýþým yoluyla çeþitli renkler elde edilebileceði gibi su ve öd miktarlarýný çoðaltarak koyudan açýða doðru ayný rengin sayýsýz tonunu üretebiliriz (monokromatik dizi). d-Pigmentlerin Kullanýma Hazýrlanýþý Oksit sarý, aþý kýrmýzý, çivit mavi, beyaz, lahor çividi, oksit yeþil, oksit yahut is siyahý ve çiçek için kadmiyum kýrmýzý mutlaka elimizde bulunmasý gereken renklerdir. Ezilmiþ, çok yoðun haldeki boyalarýn suda çözülmesi kýsa da olsa zaman almaktadýr. Ezilmiþ ve krem kývamýnda paketlenerek satýþa sunulmuþ boyalardan satýn alarak her rengi ayrý kavanozlara aktaralým. Krem halindeki boyalara bir çay bardaðý kadar su ve bir tatlý kaþýðý kadar öd ilave edip iyice karýþtýralým. Üç dört gün sonra boyalarýmýz suda tamamen çözülmüþ olacak ve kullanýma hazýr hale geleceklerdir. Çakýl taþý halindeki 100 gr. lahor çividine yaklaþýk 100 cc. su ilave ederek bir tam gün erimesini beklersek elimizde tamamen erimiþ ve kullanýma hazýr lahor çividi boyasý olacaktýr. Bütün bu iþlemlerin neticesinde bütün renkler ana kavanoz diye tabir ettiðimiz ilk kavanozlara aktarýlmýþ olacaktýr. Çalýþtýðýmýz müddetçe hem asli renkler hem de renk karýþýmlarý için ana kavanozlardaki bu boyalarý kullanacaðýz. Ana kavanozlarýmýzdan bir miktar boyayý ilk ara kavanozlarýmýza aldýktan ve yukarýda izah edildiði þekilde karýþtýrarak deðiþik renkler ürettikten sonra her rengin içine bir fýrça koyalým. Fýrçalarý kullanmadan evvel mutlaka bol su ile yýkamayý unutmayalým. Her rengin fýrçasý ayrý olmalýdýr. Fýrçalar kullanýldýktan sonra fazla boya, fýrçadan iyice sýkýlarak tahliye edilmeli ve açýk ortamda býrakýlmalýdýr. Kullandýðýmýz boyalar kimyasal madde ihtiva etmediðinden fýrçamýz kurusa dahi sertleþmeyecektir. Bu yüzden yýkayarak boyayý ziyan etmemeliyiz. Tekrar kullanýmda fýrçalarý doðrudan ayný renkteki kavanozlara koyarak kullanabiliriz. Artýk teknemizin

C

B

C

Renk Çemberi

A ile gösterilen boyalar birincil renklerdir. Birincil renkler birbirleriyle ikiþer ikiþer karýþtýðýnda B renklerini, A ve B renklerini ise birbirleriyle karýþtýrarak C renklerine ulaþýlabilir. Bu böylece sonsuza kadar uzayýp gider. Karýþýmlarda dikkat edilecek husus, her rengin kendine en yakýn bir önceki renkle karýþtýrmaktýr. Uzaktaki bir renkle karýþtýrýlýrsa kirli bir renk elde edilir. Bu karýþým kuralýna riayet edilemediðinden ebrûda renk karýþtýrýlýrken genellikle gri veya çamur rengi çýkmazýna girilir ve istenilen renk bir türlü elde edilemez. Çemberde karþýlýklý gelen renkler birbirinin renk kontrastý, yan yana gelen renkler ise uyumlu renkleri oluþtururlar. Ton kontrastý ile renk kontrastý birbirinden ayrýdýr. Açýk ve koyu mavi yan yana geldiðinde bir ton kontrastý oluþtururken, mavi ile kýrmýzý ise bir renk kontrastý oluþtururlar. Renkler bir dizi halinde atýlacaksa sýcak ya da soðuk bir rengin mutlaka hâkim olmasý gerekir. Sýcak renkler, menekþe moru, kýrmýzý, turuncu, sarý ve fýstýk yeþili gibi renklerdir. Soðuk renkler ise yeþil, çivit mavisi, lahor çividi, mor renkleri ve buna yakýn renklerdir. Ebrû renklerin resmi olduðuna göre yaptýðýmýz bir ebrûda mutlaka bir hâkim renk olmalýdýr. Soðuk ve sýcak renkler birbirleriyle tabii ki kullanýlabilir. Ancak asýl olan, renklerden birinin hâkimiyetiyle karmaþanýn önüne geçilmesidir. Renkler yanýndaki renklerden etkilenerek göze farklý renklermiþ gibi görünebilir. Bir renk, eðer onu çevreleyen renk açýk renk ise daha koyu, koyu renk ise daha açýk görünür.

77

EBRÛ SANATI

Toz pigmentler

baþýndayýz ve önümüzde bulunan tüm renklerin ilk ayarlarýný yapabiliriz. Teknemizin üstündeki kâðýdý, tekne materyalinin ziyan olmamasý için tekne kenarýna iyice sýyýrarak teknemizi açalým. Renklerimizi en koyu renkten baþlayarak ayarlamak açýk renklerin ayarlanmasýnda kolaylýk saðlayacaktýr. Orta boy býz´ý kavanoza daldýrýp kenara sýyýrmadan teknemizin yüzeyine dokunduralým. Þayet boyamýz hiç açýlmýyor, nokta gibi kalýyor ve dibe çöküyorsa kavanozumuzun içine iki-üç damla öd katýp karýþtýralým. Býz’la ayný iþlemi tekrar ettiðimizde boyanýn küçük bir daire þeklinde açýldýðýný göreceðiz. Ýkiþer üçer damla öd koyma iþlemini boyamýz yüzeyde 6–7 cm. çapýnda

açýlýncaya kadar tekrar etmeliyiz. Her renk yüzeyde 6–7 cm. açýlacak kadar öd koyularak ayarlandýðýnda boyalarýmýzýn ilk ayarlarý tamamlanmýþ olacaktýr. Ýlk ayar esnasýnda ödün fazla kaçmamasýna çok dikkat etmeliyiz. Ebrûda ayar için ilave edilecek bütün sývýlarý azar azar eklemeli, bu konuda temkini hiçbir zaman elden býrakmamalýyýz. Boyalarýn yüzeyde açýlmak için ihtiyaç duyduklarý öd miktarý, yüzey gerilimlerinin farklý olmasýndan dolayý kývam artýrýcýnýn cinsine göre farklýlýk arz eder. Bir cins kývam artýrýcý için hazýrlanmýþ boyalar diðer bir cins kývam artýrýcýnýn üzerinde haddinden fazla açýlma yapabilir. Mesela, kitreli suyun üzerinde ayarlanmýþ bir boya, yeni nesil kývam artýrýcýnýn üzerinde üç kat daha fazla açýlacaktýr.

78

EBRÛ SANATI

B - GELENEKLÝ EBRÛ FORMLARI Her sanat veya ilmî disiplinin kendine mahsus terminolojisi vardýr. Türk süsleme sanatlarý içinde kâðýt bezeme sanatý olarak köklü bir yer edinmiþ olan ebrû sanatýnýn da kendine has terimleri mevcuttur. Battal,

gel-git, taraklý, akkâse… Bu ve bunun gibi daha pek çok ebrûculuk terimi asýrlara dayanan tecrübenin mahsulüdür. Bazý form adlarý o formlarý ilk uygulayanýn koyduðu isimlerle anýlýr. Hatib, Necmeddin ebrûsu gibi.

Geleneðimize dayanan ebrû formlarýný hakkýyla

79

EBRÛ SANATI
öðrenmeden yeni arayýþlara yönelmek en hafif ifadeyle kolaycýlýða kaçmaktýr. Sanatta saðlam temellere dayanmayan tarz arayýþlarý o sanatýn ifsâdýndan baþka bir þey deðildir. Bundan dolayý evvela ustalarýmýzdan tevatüren bize intikal eden bilgileri öðrenip sindirmemiz ve bu yolda kemâle ermek için gayret sarf etmemiz gerekir. Sanatta tekâmül, zaman içinde ve kendi kurallarý çerçevesinde mutlaka olacaktýr. Zaten tekâmül etmeyen deðerler yok olmaya mahkûmdur. Gelenekli ebrû formlarý üst baþlýðýyla müteakip satýrlarda yapýmlarýný izah etmeye çalýþacaðýmýz formlar ebrûnun temel formlarý olup çiçekli, akkâse, dalgalý vb. formlarýnda temelini oluþturmaktadýrlar. a - BATTAL EBRÛ Lûgatte “cesur, kahraman, çok büyük,” manalarýna gelen battal, ebrûculukta bütün formlarýn temeli olan ilk ve en önemli formun adý olmuþtur.
32

ebrûmuzu bozacaktýr. Pigmentlerin özgül aðýrlýklarý birbirinden farklýdýr. Çivit mavi, oksit yeþil gibi pigmentlerin özgül aðýrlýðý fazla, oksit sarý, aþý kýrmýzý, okra toprak gibi renklerin ise özgül aðýrlýklarý daha azdýr. Bu sebepten özgül aðýrlýðý fazla olan boyalar dibe daha hýzlý çökecek, karýþtýrmaya daha fazla ihtiyaç duyacaktýr. Ýlk ayarlarý yapýlmýþ boyalarýmýzýn en koyu olanýný iyice karýþtýrdýktan sonra kavanozun aðýz kýsmýna fýrçamýzý sürerek fazla boyayý tahliye etmemiz gerekir. Hatta yeterli miktarda tahliye olmazsa iki parmaðýmýzla da fýrçamýzýn uç kýsmýný sýkarak fazlalýðýný alabiliriz. Fýrçamýzdan düþen damlalarýn büyüklüðünü, fýrçamýzdaki boya miktarý belirler. Büyük damlalar serpmek istersek fýrçamýzý az, küçük damlalar serpmek istersek çok sýkmalýyýz. Fýrçamýzý en ucundan tutup diðer elimizin avuç içine veya iþaret parmaðýmýzýn iç kýsmýna fýrçanýn kýla yakýn yerini vurarak ve iki elimizi teknenin 15-20 cm. üstünde dolaþtýrarak ilk rengimizi fazla olmamak kaydýyla yüzeye serpelim. Ýlk birkaç fýrça darbesinde boya düþmeyebilir. Bu noktada acele edilmemelidir. Çünkü boya, fýrçamýzýn orta kýsmýnda bulunan boþluktan uç kýsma gelinceye kadar kýsa bir süre geçecektir. Bu boþluk kýl tomarýnýn ortasýnda, gül dalýnýn denk geldiði boþluk olup adeta bir boya haznesi vazifesi görmektedir. Ýlk birkaç vuruþta boya gelmediðinde telaþla vuruþ hýzýmýzý ve ritmimizi artýrýrsak o zaman damlalar bir anda büyük düþer, þayet çok hýzlý vurursak yüzeydeki damlamýzýn orta kýsýmlarý dibe dahi çökebilir. Ýlk attýðýmýz koyu rengin üzerine daha açýk renkleri sýrasýyla ve ayný tarzda serptikten sonra yüzeyin boyaya
32 - ÞEMSEDDÝN SÂMÝ, c. I., s, 295.

Boyalarýn fýrçadan

döküldüðü þekliyle kaldýðý bu formda ebrûcunun ikinci bir müdahalesi yoktur. Hal böyle olunca burada güzelliði belirleyen unsurlar, boyalarýn yüzeye eþit aralýk ve büyüklüklerle düþmesini saðlayacak olan dengeli fýrça vuruþlarý ve renk âhengidir. Öðrenilmesi kolay, ama güzelini yapmak zordur. Hemen bütün ebrû formlarý aslýnda battal ebrûnun türevleridir. Battal ebrûyu çok iyi bellemeden diðer formlara geçilmemeli, fýrça ve boya ayarlarýna hâkimiyeti öðrettiði için de sabýr ve azimle üzerinde çalýþýlmalýdýr. Ebrû boyalarý suya renk salmayan, suda erimeyen pigment boyalardýr; zamanla dibe çökerler. Bu yüzden de fýrça, serpmek üzere her ele alýndýðýnda kavanozdaki boya iyice karýþtýrýlmalýdýr. Ýyi karýþmamýþ boyalar, yüzeye serpildiðinde renk tonunda dengesizlikler oluþturarak,

80

EBRÛ SANATI

Battal Ebrû’nun yapýlýþý.

81

EBRÛ SANATI

Edhem Efendi’nin Neftli Battalý (Ýsmet Gülnihal koleksiyonu)

doyduðunu hissettiðimizde boya serpmeyi bitirerek battal ebrûyu tamamlayalým. Ýlk yapýlan ebrûlar genellikle ya çok açýk ya da çok yoðun olmaktadýr. Bunun sebebi yüzey doygunluðunun hissedilemeyiþidir. Yüzeyin boyaya doyduðunu anlamak tecrübeye dayansa da bir misalle konuyu izah etmeye çalýþalým: Teknemizin boya alma kapasitesini bir kavanozun iç hacmine benzetirsek, attýðýmýz her damla boyayla bu kavanozu azar azar doldururuz. Þayet kavanozun tamamýna yakýnýný doldurursak renklerimiz canlý çýkar. Kavanozu yarýya kadar doldurursak renkler soluk, kavanozu taþýrýrsak o zaman da boyalar çok yoðun ve etraflarýna bulaþmýþ olarak görünür. Kavanozu bir tek renkle doldurabileceðimiz gibi dengeli atýþla dört, beþ hatta daha fazla renkle de doldurabiliriz. Yüzeye kaç renk attýðýmýz deðil, ne kadar boya attýðýmýz önemlidir. Sýra iþin en heyecan verici yerine, yapýlan ebrûyu kâðýda almaya gelmiþtir. Yapýlan bir ebrûyu kâðýda almak, akýp giden hayattan bir kareyi dondurmaya benzer. Ebrûyu kâðýda almak zuhurâtýn fotoðrafýný çekmektir. Fotoðrafýn temiz çýkmasý için titiz davranmalý, acele etmemeliyiz. Kâðýdýmýzý iki diyagonal köþeden tutarak sol elimizi teknenin sol kenarýna sabitliyoruz. Sað elimizi dik tutuyor, sol elimizin karþý köþesini suya dokundurmaya

baþladýðýmýzda hiç duraksamadan, kâðýdý ileri-geri, aþaðýyukarý oynatmadan, geriye doðru esneterek suya yatýrýyoruz. Ýlk yatýrmalarda hava kabarcýðý ya da iz kalabilir. El, birkaç yatýrmadan sonra alýþacaktýr. Kâðýt, boyaya deðdiði anda baský iþlemi tamamdýr. Ancak boyayý iyice emmesi için kýsa bir müddet beklenmesi iyi olur. Kâðýt ince býz yardýmýyla iki ucundan tutulup teknenin kenarýna sýyrýlarak tekneden çýkarýlýr. Kâðýdý tekneden çýkarmadan evvel tekne kenarýný mutlaka silmeliyiz. Aksi takdirde kenara bulaþan boyalar, sýyýrma esnasýnda kâðýdýmýzý kirletebilir. Tekneden çýkarýlan ebrûlar, kurutma tezgahýnda kurumaya terk edilir. Eskiden kurutma tezgahý için sýk çakýlmýþ ince çýtalarý kullanýrlarmýþ. Bugün ise malzeme üreten firmalar ince gözenekli polyester telden üretilen raylý ve çok katlý kurutma tezgâhlarý imal etmektedirler. Bu tezgâhlar hem kullanýþlý hem de çok sayýda ebrûyu kurutmaya imkân saðlamaktadýr. Yaptýðýmýz bu ilk ebrûda; akan ve kenarlara bulaþan, aralarda sýkýþýp kopma olan ve açýlmayan renklere öd, kurumuþ toprak gibi çatlayan renklere de su ilave ederiz. Ýlk ayardan sonra yapýlacak bu ince ayarlarda çok hassas davranýlmalýdýr. Net, parlak ve çarpýcý ebrûlar yapabilmenin ilk þartý olan bu ince ayarlarda kývam artýrýcýlarýn erimiþliði

82

EBRÛ SANATI
de büyük önem arz etmektedir. Þöyle ki, henüz erime sürecini tamamlamamýþ tekne materyalinde, erimeyen zerreler yüzeyde engebeler oluþtururlar. Engebeli yüzeyde ise boyalar rahat açýlamaz ve pütürlü gibi görünürler. Su ve öd ayarlarýyla ne kadar uðraþýlýrsa uðraþýlsýn, böyle bir yüzeyde net ve pürüzsüz ebrû yapmanýn imkaný yoktur. Bundan ötürü tekne materyalinin tam erimiþ olmasýna dikkat etmeliyiz. Þayet kitre ile çalýþacaksak kitreyi ýslattýktan en az dört-beþ gün sonra (oda sýcaklýðýnda) net ebrûlar yapabiliriz. Bu süre kitrenin kalitesine ve toplandýðý yöreye göre farklýlýklar gösterebilir. Kerajin (denizkadayýfý) yahut diðer kývam artýrýcýlarda ise bu süre iki saate kadar düþebilmektedir. Kitrenin en iyi ebrû yaptýðý zaman dilimi, bozulmaya baþlamadan hemen önceki vakittir. Kitrenin en iyi zamanýný yakalayabilmek için bir tekneyi açýp kitreyi bozulmadan sonuna kadar kullanmalýyýz. Teknenin eþref saatini yakalamak için sürekli baþýnda olmak, her gün ebrû yapmak gerekir. Diðer iki kývam artýrýcý toz olduklarýndan kitreye nispetle çok hýzlý erimekte ve ilk günden itibaren gayet net ebrûlar yapýlabilmektedir. Kývam artýrýcý olarak kullanýlan bütün malzemelerin birbirlerine göre üstünlük ve noksanlýklarý vardýr. Bütün kývam artýrýcýlarla uzun süreli çalýþanlar bu özellikleri daha iyi anlayacaklardýr. Bu sanata yeni baþlayan arkadaþlara tavsiyemiz ilk olarak kitreyle çalýþmayý öðrenmeleri olacaktýr. Kitreyi ayarlayarak güzel ebrûlar yapmaya muvaffak olanlar, diðer bütün kývam artýrýcýlarla çok rahat çalýþabileceklerdir. Ebrûda bütün bu ayarlar göz kararýdýr. Ebrûcu ayar yapa yapa miktarlarý tespit eder. Ýlk ayarlarýn zorluðundan olsa gerek, eski ustalar ilk on-onbeþ ebrûya çýkma ebrû derlermiþ. Ebrûcu ustalaþtýkça çýkma ebrûlarýnýn sayýsý da azalýr. Battal ebrûda renkler atýldýklarý sýraya göre ayarlanýrlar. Ýlk renk atýlýnca yüzeydeki gerilim artacaktýr. Ýkinci rengin, gerilimi normalden fazla olan bu yüzeyde açýlabilmesi için ilk renkten daha kuvvetli olmasý gerekir. Sýrasýyla üçüncü ve daha fazla renklerin birbirlerinden daha kuvvetli olmalarý için yeterli miktarda öd ilave edilmelidir.
Edhem Efendi’nin Neftli Battalý (Ýsmet Gülnihal koleksiyonu)

84

EBRÛ SANATI

Edhem Efendi’nin Battalý (Ýsmet Gülnihal koleksiyonu)

85

EBRÛ SANATI
Mesela, ilk kat rengi olan kahverengi boyayý üçüncü katta kullanmak istediðimizde, yüzeyde diðer boyalarý iterek kendine yer açabilmesi için öd miktarýný ilk kat ayarýna göre daha fazla tutmalýyýz. Ancak altta kalan boyalarýn da kuvvetlerinin az olmamasý, kendi üstüne gelen boyadan dolayý sýkýþýp kopmamasý ve akmamasý gerekir. Tekrar ifade etmeliyiz ki, battal ebrûda boyalar atýldýklarý sýraya göre ayarlanýrlar. Ayný rengi farklý katlarda kullanacaksak o renk için her kata ayrý kavanozlarda ayrý ayar yapmalýyýz. Sonuç olarak þunlarý söyleyebiliriz: Ebrûda her þey dengede olmalýdýr. Tekne yoðunluðu, boyalarýn öd ayarlarý, yüzey doygunluðu, sýcaklýk, nem ve daha sayamadýðýmýz pek çok unsur dengeye geldiðinde güzel ebrû yapýlabilir. Eski ustalar “Usta olan teknedir” derler. El hak doðrudur. Tekne, lisaný haliyle ne istediðini erbabýna fýsýldar. Usta olan tekne, ebrû yapaný da usta eder. Bu cümleyi þöyle anlarsak zannýmca daha isabetli olur: Usta yapan, teknedir. Özbekler Dergâhý þeyhi Edhem Efendi merhum har ne kadar “Ebrû sihir gibidir. Bazen tutar bazen tutmaz” dese de nihayetinde ebrû, fizik, kimya gibi müspet ilimlerin kaideleriyle zuhur eden bir sanat dalýdýr. Gerekli sebepler bir araya gelince her zaman ayný sonucu doðururlar. Önemli olan probleme doðru teþhisi koyabilmektir. Hareketsiz, fýrçadan döküldüðü gibi kalan bütün ebrûlar battaldýr. Ancak zaman içinde sevilen battal tarzlarý olmuþtur. Tarz-ý Kadim, neftli, somaki, Edhem Efendi battalý, Düzgünman battalý en çok bilinen ve uygulanan battal cinsleridir. Tarz-ý Kadim, ilk renkten baþlayarak çok sayýda rengin ince ince kalburdan elenmiþ gibi serpilmesiyle oluþur. Ýçine konulduðu boyaya yüzeyde orantýlý ince boþluklar açarak kaynarmýþ hissi uyandýran bir efekt veren terebentinli battallara ise neftli veya terebentinli battal denilir. Eskiden Eðriboz adasýndan getirilen çam terebentini kullanýlýrmýþ. Þimdilerde özellikle resim tekniðinde Büyük ebrû ustasý hezârfen Edhem Efendi tarafýndan çok tercih edilen bir battal tarzý daha sonralarý kendi adýyla anýlýr olmuþtur. Bir önceki sayfada bir örneðini gördüðümüz bu battal tarzýnda zýrnýk, gülbahar veya lök rengi atýldýktan sonra bazen araya yeþilin tonlarý da atýlýrken üste mutlaka terebentinli Lahor çividi atýlmýþtýr. Edhem Efendi’nin battallarý zýrnýk renginden ve terebentinli lahorundan kolayca anlaþýlabilmektedir. Mustafa Düzgünman merhumun kendi tarzý olan yoðun renkli ve ince serpmeli battal tarzýna Düzgünman battalý denmektedir. Vefatýndan sonra talebeleri ve onlarýn talebeleri tarafýndan devamlý uygulanarak yaþatýlan bu battal türü çok sevilmiþ ve benimsenmiþtir. Altta hareketlendirilmiþ bir siyah renk, onun üstüne fazla olmamak kaydýyla bazen bir ara renk, üzerine bütün ebrûya hakim olacak büyük damlalý esas renk ve en üstüne de çoðunlukla terebentinli ince bir serpme. Ýþte Düzgünman ebrûsunun atýlýþ sýrasý umumen böyledir. Bütün ebrû desenlerinin anasý olan battal ebrûnun çok iyi öðrenilmesi gerektiðini bir kez daha vurgulayarak ebrû yapmanýn anlatma ve okumayla hakkýyla öðrenilemeyeceðini, edeple, bir ustanýn rahle-i tedrisinden geçmekle ve ömür boyu sürecek bir feyz akýþýyla ebrûnun hakikatlerine mazhar olunabileceði hakikatini hatýrlatalým. kullanýlmak üzere Avrupalý firmalar tarafýndan üretilen terebentinlerin bazýlarý ebrûda da çok iyi netice vermektedir. Eskiler terebentinin yanýnda portakal kabuðu suyu, incir sütü, marsama suyu (nane gibi kokulu yapraklarý olan bir bitki), soðan suyu, gibi yüzey aktif sývýlarý da ayný maksatla kullanmýþlardýr. Somaki battalý, isminden de anlaþýlacaðý gibi þekil itibariyle somaki mermerini andýran bir ebrû çeþididir. Koyu rengin mermer renklerine yakýn renk tonlarýyla sýkýþtýrýlarak mermer damarý görüntüsü elde edilmesiyle oluþur. Mermer rengini andýran boya, su ve öd miktarlarý birbirinden farklý iki-üç farklý tonda ayarlanarak derinlik saðlamasý için koyudan açýða doðru yüzeye atýlmalýdýr.

86

Mustafa Düzgünman’ýn model olmuþ Battal ebrûsu. (Ömer Faruk Dere koleksiyonu)

Somaki Battal

Battal ebrû örneði

EBRÛ SANATI

Somaki Battal

90

EBRÛ SANATI

Somaki Battal

91

EBRÛ SANATI
b - GEL-GÝT EBRÛ Battal ebrûnun býz’la hareketlendirilmesiyle oluþan formlarýn ilki olup, adýndan da anlaþýlacaðý gibi býz’la yüzeyde gelip gidilerek, zikzak hareketlerle þekil verilmesinden oluþur. Hareketlendirilecek battalda damlalarýn orta boy, 2–3 cm. çapýnda düþmesi, en altta koyu bir renk atýlmasý ve kontrast renkler tercih edilmesi gerekir. Zira damlalar, çok büyük düþerse hareket tam olarak hissedilemeyeceði gibi çok küçük düþtüðünde de harekete katýlmayarak ahengi bozarlar. Ýlk renk olarak siyah, kahverengi, lahor gibi koyu renkler, diðer renkleri konturlayacaðýndan hareketi tebarüz ettirirler. Koyu rengin üzerine atýlacak renkler kontrast renklerden seçilirse sonuç çok daha çarpýcý olacaktýr. Yukarýda belirttiðimiz hususlara riayet ederek atýlmýþ bir battal ebrûyu kalýnca bir býz´la bir kenarýndan baþlayarak yakýn çapraz çizgiler çizerek karþý kenara kadar çizelim. Þayet kýsa kenardan baþlayarak çizmiþsek, uzun kenardan ayný zikzak hareketi tamamlamalýyýz. Çizgilerin yakýnlýðýný býz kalýnlýðýna göre ayarlamalý, çizgilerin iç içe geçmemesine dikkat etmeliyiz. Gel-git ebrûlar dikine olabileceði gibi verevine de yapýlabilir. Hareketli ebrûlarda formun tam oluþabilemesi için mutlaka yapýlan çizme iþleminin doksan derece dikine ikinci hareket yapýlmasý icap eder.

Gel-Git ebrûnun yapýlýþý

92

EBRÛ SANATI

Gel-git ebrû

93

EBRÛ SANATI

Gel-git ebrû

94

EBRÛ SANATI

Serpmeli Gel-Git ebrû

95

EBRÛ SANATI
c - ÞAL EBRÛ Enine, boyuna yahut verevine yapýlmýþ gel-git ebrûnun, geniþ aralýklarla ve son yapýlan gel-git yönünün tersi istikametinde, düzümsü iki-üç “S” çizilerek dengeli bir biçimde hareketin daðýtýlmasýyla oluþan ebrû tarzýna þal ebrûsu denilmektedir. Þal isminin bu ebrû tarzýna veriliþ hikayesini hocam Hikmet Bey’den dinlemiþtim. Rahmetli Mustafa Düzgünman bir gün atölyesinde çalýþýrken rasgele hareketlendirdiði bir ebrû yaptýðý esnada eþi yanýna gelmiþ. “Bu ebrûya bir isim bulalým. Þu ebrûya bakýp bir isim söyleyebilir misin?” dediðinde eþi “Bu ebrûnun adý þal olsun.” demiþ ve böylece o zamandan beri bu ebrûnun adý þal ebrûsu olarak anýla gelmiþtir. Þal ebrûsunun üzerine fazla yoðun olmamak kaydýyla çok küçük damlalý bir serpme atýlýrsa ebrû ayrý bir güzelliðe bürünür. Bu serpmeler þalýn üzerine atýldýðý gibi, gelgit ebrûsuna da atýlabilir. Serpme rengi açýk renklerden seçilmeli, çok koyu renkler kullanýlmamalýdýr. Çünkü koyu renkler üste atýldýðýnda leke gibi görünmekte ve göze hoþ gelmemektedir. Ýstenirse serpme boyasýnýn içine birkaç damla terebentin konularak terebentinli serpme de atýlabilir. Serpme damlalarýnýn çok küçük düþmesi için fýrçanýn sýkýlmasý hatta bir beze silinmesi suretiyle fazla boyadan arýndýrýlmasý gerekir. Bu iþlemi kolaylaþtýrmaya yardýmcý olmak maksadýyla, serpme için normalden kýsa ve az kýllý fýrçalarda baðlanabilir. Serpme boyasý tekneye normalden daha yüksekten atýlýrsa, damlalarýn düþüþ açýsý geniþleyeceðinden birkaç vuruþta teknenin tamamýna boya serpilmiþ olur.

96

EBRÛ SANATI

Þal ebrûnun yapýlýþý.

97

EBRÛ SANATI

Þal ebrû örneði

98

EBRÛ SANATI

Þal ebrû örneði

99

EBRÛ SANATI
d - BÜLBÜL YUVASI EBRÛ Battal ebrûnun içten dýþa doðru yan yana helezonik daireler çizilerek yapýlan ebrû þeklidir. Kadim bir form olup eski zamanlarda sýkça yapýlmýþ ve sevilmiþtir. Dairelerin çaplarý istenilen büyüklükte yapýlabilir. Bülbül yuvasý ebrû, battal, gelgit veya taraklý ebrû üzerine uygulanabilir. Bülbül yuvalarý býz’la tek tek yapýlabileceði gibi geniþ aralýklý, kalýn uçlu bir tarak ile hatta teknenin tamamýný kaplayacak özel bir tarakla bir defada da yapýlabilir. Taraðýn diþ aralýklarý istenen bülbülyuvasý deseni büyüklüðünde ve en az yarý çapý kadar tekne boyundan küçük olmalýdýr ki, rahatça döndürebilelim. Bülbül yuvasý ebrûda damla büyüklükleri çok iyi ayarlanmalýdýr. Çok ince atýldýðýnda helezonlarýn iç kýsmýnda kalan ve harekete katýlmayan boyalar, ahengi bozmaktadýr. Haddinden fazla büyük damlalarla yapýlmýþ bülbül yuvasý ebrûsunda ise býz hareketleri hissedilmemektedir. Bu sebepten damlalarýn orta boy düþmesine ve kalýn býz’la yapýlmasýna dikkat edilmelidir. Tüm hareketli ebrû desenlerinde olduðu gibi diðer renkleri konturlayacaðýndan ilk olarak atýlacak renk koyu renklerden seçilmelidir.

100

Bülbül yuvasý ebrû örneði

EBRÛ SANATI
e - TARAKLI EBRÛ Dikine yapýlmýþ gel-git ebrûsunun ince çýtalara tutturulmuþ iðneler yardýmýyla son yapýlan gel-git´in aksi yönünde çizilmesiyle çok farklý bir efekt ortaya çýkmaktadýr. Taraklý ebrûlarda renkler ince aralýklarla çizileceði için boya ayarlarýnýn hassas yapýlmasý icab eder. Aksi takdirde boyalarda kopmalar olur; taraklý formdan istediðimiz güzelliði alamayýz. Tarak þekline ve çekiþ hareketlerine göre farklý desenler üretilebilir. 3-4 mm.´den 8-10 mm.´ye kadar eþit aralýklarla hazýrlanan taraklar düz olarak kullanýlabilirler. Düz taraklý ebrûlar ince býz’la aksi yönde “S”ler çizilerek hareket kazandýrýlabilir. Ýðneler ikiþer, üçer, dörderli gruplar halinde ve gruplarýn aralarý da muayyen aralýkta çakýlabilir. Taraklý ebrû, ebrûculuk XVII. asýrda Batý’ya gittiðinden bugüne kadar oralarda çok sevilen bir form olmuþtur. Üzerinde imal-i fikir ederek çok deðiþik taraklar üretmiþlerdir. Bunlarýn baþýnda midye kabuðu tarak gelir. 3 cm. eninde bir tahtaya çift sýra halinde, ilk sýranýn 6 cm. aralýkla, karþý sýrada yer alan iðnelerin ise ilk sýranýn tam ortasýna denk gelecek þekilde yine 6 cm. aralýkla çakýlmasýyla oluþur. Tahtanýn eni iðne aralýðýnýn yarýsý kadar olmalýdýr. Ýðneler hangi aralýkta çakýldýysa tahtanýn boyu teknenin eninden bu aralýðýn yarýsý kadar yani 3 cm. kýsa tutulur. Verilen ölçüler örnek olup iðne aralýklarý daha geniþ veya dar yapýlabilir ama formül hep aynýdýr. Taraðý çekeceðimiz yöne dik yapýlmýþ bir gel-git veya midye kabuðu taraðý çekeceðimiz yönde yapýlmýþ ince düz taraklý ebrûnun üzerinden midye kabuðu taraðý çapraz hareketlerle geçirdiðimizde, midye kabuðunu andýrýr þekiller oluþtuðu görülür. Bu konu üzerinde çalýþýlarak çok deðiþik tarak þekilleri üretilebilir. Yeter ki, taraktaki iðnelerin yüzeydeki boyalarda nasýl bir iz býrakacaðýný bilelim.

104

EBRÛ SANATI

Taraklý ebrûnun yapýlýþý

105

Midye kabuðu, taraklý ebrû örneði

Taraklý ebrû örneði

Farklý aralýklarla çakýlmýþ tarak

EBRÛ SANATI
f-KUMLU - KILÇIKLI EBRÛ Daha çok hat levhalarýnýn etraflarýnda iç pervaz olarak kullanýlan bir ebrû cinsidir. Su miktarý az olan boyalarýn, koyu kývamlý bir teknede bir damlalýk yardýmýyla yüzeye sürekli damlatýlmasýyla ve uzun süre bekletilmesiyle oluþurlar. Koyu kývamlý teknede yüzey gerilimi çok fazladýr. Yüzeydeki bu yüksek gerilimde sýkýþan suyu az boya, bir müddet geçtiðinde çatlayacak ve kumlu ebrûyu meydana getirecektir. Bekleme süresi artýrýlýrsa çatlaklar küçük “v”ler halini alýrlar. Bu ebrû cinsine de kýlçýklý ebrû denir. Bekleme esnasýnda üzerine bir cam kapatýlýrsa yüzeye yabancý maddelerin düþmesi engellenmiþ olur. Lahor çividi diðer boyalara nazaran daha fazla çatlamaya meyyaldir. Lahor, ya da içinde lahor bulunan renkler tercih edilirse neticeye daha süratli ulaþýlabilir. Eski ustalar kumlu-kýlçýklý ebrû yapmanýn kirlenmiþ teknede daha rahat olduðunu söylerler. Bunun nedeni, uzun süre çalýþýlan teknede, tekne materyaline karýþan boyalarýn zamanla yüzeye çýkarak yüzeydeki gerilimi artýrmalarýdýr. Necmeddin Hoca ise kumlu ebrû yapýmýnda kalkan balýðý ödü kullanmýþ ve çok iyi netice almýþtýr. Lâkin kalkan balýðý ödünün kokusuna tahammül edebilene aþk olsun.

112

EBRÛ SANATI
g-HATÝB EBRÛSU Ayasofya-i Kebir camii hatiblerinden Mehmed Efendi´nin (ö. 1773) ýslah ettiði ve kendi adýyla anýlan ebrû tarzýna hatib ebrûsu denir. Bu tarzda hafif zemin ebrûsu üzerine býz yardýmýyla tüm yüzeye eþit aralýklarla iç içe konulan boyalara hareket verilerek motifler elde edilmektedir. Hatib ebrûsu yapýlýrken zemin renklerinin açýk, desen renklerinin de yoðun ayarlanmasýna dikkat edilmelidir. Bir rengin açýklýðýný veya koyuluðunu boyanýn içindeki su miktarý belirler. Suyu fazla boyalar açýk, az boyalar ise koyudur. Hatib ve çiçekli formlar desenli formlardýr. Bu formlarda desenin altýnda kalacak zemin ebrûlarý buraya kadar öðrendiðimiz boya ayarlarýyla yapýlýrsa çok koyu olurlar. Bu sebepten hafif zeminler, boyalara normalden daha fazla su ve öd ilavesiyle elde edilirler. Birbirine yakýn tonlar kullanýlabilir. Ancak zemin ebrûsu ayný rengin su ve öd miktarlarý farklý, iki tonu, koyudan açýða doðru atýlarak oluþturulursa çok daha derinliði olan ve üstteki desenleri belirginleþtiren bir zemine ulaþýlmýþ olur. Merhum Düzgünman tek renkli, farklý tonlu zemin ebrûlarýnda en üste ayný renkten ince, terebentinli serpme atarak zemin ebrûsunu çeþitlendirmiþ, çok beðenildiðinden kendinden sonra da kullanýlmaya devam edilmiþtir. Zemin ebrûsunda attýðý bu son kat serpme için, “Terebentinli serpme, hanýmlarýn dýþarý çýkmadan önce yaptýklarý makyaja benzer,” dermiþ. Zemin ebrûsunun üzerine, eþit aralýklarla teknenin tamamýna daðýlmýþ, iç içe renkli damlalar koyulur. Ýnce býz’la bu damlalar içten dýþa ya da dýþtan içe doðru çizildiðinde farklý desenlerin oluþtuðu görülecektir. Býz kalýnlýðýna göre desenlerin þekilleri de farklýlýk gösterirler. Hayal gücüne baðlý olarak çok farklý hatib ebrûlarý yapýlabilir.

Zemin ebrû yapýlýþý

113

EBRÛ SANATI

Sami Okyay’dan Hatib ebrûsu (Ömer Faruk Dere Koleksiyonu)

Eskiden beri yapýlan bazý hatib þekilleri þunlardýr: yürek, çark-ý felek, taraklý yürek, yýldýz. Hatib ebrûda iç içe koyulan üç-dört desen battal ebrûdaki gibi orta boy býz’la tek tek damlatarak ve her boyanýn ödle ortalama 3-4 cm. çapýnda açýlmasýný saðlayarak ayar yapmalý, ilk denemelerde akan boya

varsa öd ilave ederek ayarý hassaslaþtýrmalýyýz. Battal ebrûdaki yüzey doygunluðu kurallarý burada da aynen geçerli olup yüzeyin desen yapýlacak boyalarla beraber doyma noktasýna ulaþacaðý unutulmadan zeminin buna göre atýlmasý gerekir. Aksi takdirde desen boyalarýmýzda akmalar meydana gelebilir. Desen boyalarýnýn ayarý, zemine atýlan boya miktarýyla alakalýdýr.

114

EBRÛ SANATI

Hatib ebrûnun yapýlýþý.

115

Çark-ý felek hatib ebrûsu Mustafa Düzgünman (Osman Özçay koleksiyonu)

Çark-ý felek hatib ebrûsu Mustafa Düzgünman (Osman Özçay koleksiyonu)

EBRÛ SANATI

119

EBRÛ SANATI
c-ÇÝÇEKLÝ EBRÛLAR (Necmeddin Ebrûlarý) Ebrû sanatýnda çiçekler bu sanatýn imkanlarý dâhilinde yapýlýr. Ebrûcu ressam deðildir. O, çiçekleri teknesine üsluplaþtýrarak yansýtýr. Tüm desenler suyun üzerinde yapýldýðýndan tuval üzerinde çalýþýr gibi saatlerce boyayla uðraþamayýz. Uðraþma süresi uzadýkça boyalarda çatlamalar ve yüzeyde boþluklar oluþacaktýr. Ebrûcu çiçekleri seri olarak forma sokup kâðýda almaya mecburdur. Dolayýsýyla ebrû tekniðiyle resmedilmiþ çiçekler bu bakýþ açýsýyla deðerlendirilmeli, resim sanatýyla kýyas edilmemelidir. Tarihî süreç içinde hatib ebrûsunun tekâmülünden sonra çiçek arayýþlarý da hýz kazanmýþtýr. O dönemlerde ancak kýr çiçeklerine benzer ebrûlar yapýlmýþ ve hatta çok iyi örnekler de verilmiþtir. Ancak ebrûda çiçek þekillerinin olgunlaþmaya baþlamasý Necmeddin Okyay üstadýmýzla beraberdir. Tahminen 1918 yýlýndan itibaren merhum hocamýz çiçekli ebrûlarý ýslah ederek, lâle, karanfil, hercai menekþe, gelincik, gonca gül, kasýmpatý, sümbül gibi çiçek cinslerini resmetmeye muvaffak olmuþtur. Talebesi Mustafa Düzgünman da bu formalarý geliþtirmiþ ve bunlara papatyayý ilave etmiþtir . Kültür ve sanata dair hiçbir hadise birdenbire ortaya çýkmaz. Uzun asýrlara dayanan tecrübeler neticesinde geliþir ve olgunlaþýr. Çiçekli ebrûlarýn geliþim süreci de bundan farklý deðildir. Necmeddin Hoca merhuma kadar çok denenmiþ olmasýna raðmen bu formlarý geliþtirmek ona nasip olmuþtur. Bu sebepten de gelenekli Türk ebrûsunda çiçekli ebrûlar “Necmeddin Ebrûsu” adýyla anýlýrlar. Uður Derman Beyefendi, bu ismin nasýl verildiðini 1977 yýlýnda neþrettiði “Türk Sanatýnda Ebrû” adlý eserinde þöyle anlatmaktadýr: “Çiçekli ebrûlar, Necmeddin Okyay´ýn talebesinden olan Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver´in teklifi üzerine, o zamandan beri sanat tarihimizde Necmeddin Ebrûsu ismiyle anýlmaktadýr. Necmeddin Efendi´nin Üsküdar Yeni Camii imam ve hatibi olmasý münasebetiyle, Hatib ebrûsuna karþý, bu buluþun da Ýmam Ebrûsu adýyla anýlmasý Reisülhattâtîn Hacý Kâmil Akdik (ö. 1941) tarafýndan teklif edilmiþse de Necmeddin Ebrûsu denilmesi daha uygun bulunmuþtur.”
34 33

Necmeddin OKYAY’ýn sümbül ebrûsu (Mehmet Çebi koleksiyonu)

Çiçek yapýmý için sap yeþili ve çiçek renklerinin ayarlanmasý gerekmektedir. Hatib ebrû bahsinde de açýklandýðý gibi sap ve çiçek renkleri, zemin ebrûsunun üstünde ayarlanýrlar. Zemin ebrûsunun üzerinde 3–4 cm. çapýnda açýlana kadar öd koyulup ayarlanan çiçek renklerleriyle ilk ebrû yapýlýr, þayet akan boya varsa kâðýda alýndýðýnda akmayana kadar öd ilavesine devam edilir. Her daim olduðu üzere öd, boyaya ikiþer-üçer damlalar halinde ve çok dikkatli konulmalýdýr. Çiçek renkleri fýrçayla serpilmediði, býz’la yüzeye damla damla býrakýldýðýndan, battalda kullanýldýðý gibi çok miktarda kullanýlmazlar. Bununla beraber çiçek renklerinin çok tonu olmasý sebebiyle kullaným kolaylýðý açýsýndan küçük kavanozlar kullanabilir, küçük kavanoza uygun, ince gül dallarýna küçücük karýþtýrma fýrçalarý da baðlayabiliriz. Ebrûda çiçek resmetmenin kuralý þudur: Yüzeydeki damlayý farklý kalýnlýklardaki býz’lar yardýmýyla öyle forma sokacaksýnýz ki, damlanýn aldýðý son þekil, yaprak ya da çiçeði oluþturacak. Burada önemli olan iðne hareketlerini iyi kavramaktýr. Damlalarla resim yaparken býz hareketlerinin karþýlýklý yapýldýðýný unutmamalýyýz. Çiçek yapýmlarý ustanýn eline bakýlarak öðrenilir. Bazen söz ve hareketsiz resimler kâfi gelmemektedir. Bu yüzden ilk þart, öncelikle bir hocadan bu iþi öðrenmektir.

a-Çiçekte renk ve ayarlanýþý Lahor çividinin içine sap yeþiline dönene kadar oksit sarý koyarak, ya da oksit yeþilin içine çok az lahor çividi koyarak sap yeþilini elde edebiliriz. Kýrmýzý için kadmiyum kýrmýzýya çok az aþý kýrmýzý, sarý için de parlak sarýya bir-iki damla aþý kýrmýzý karýþtýrmalýyýz. Mor, hazýr alýnabileceði gibi, çivit maviye kadmiyum kýrmýzý katýlarak da yapýlabilir. Siyah ve beyaz renkler aynen kullanýlýr, diðer renklerin daha açýk tonlarý ise beyaz ilavesiyle gerçekleþir.

33 - DERMAN 1977, s.19. 34 - DERMAN 1977, s.19.

120

EBRÛ SANATI

b-Lale (Tulipa) Gelenekli Türk ebrûsunda üsluplaþtýrýlarak resmedilebilen ilk çiçek lâledir. Osmanlý tarihinde bir devre adýný vermiþ bu nadide çiçek, zamanýmýzda o kadar iyi resmedilmektedir ki, adeta Türk ebrû sanatýnýn sembolü haline gelmiþtir. Gerek Osmanlý toplumunda gerekse Batý toplumlarýnda o kadar çok sevilmiþtir ki, Batý’da “tulipominia” (lâle çýlgýnlýðý) adý verilen bir dönemin nedeni olmuþtur. Osmanlý sanatýnda en erken görülen çiçeklerdendir. Lâle cinslerinin çeþitliliði sanata da yansýmýþtýr. Bunun neticesinde zaman içinde süsleme sanatlarýnda lâlenin þekli de deðiþmiþtir. XVI. asýrda yumurtaya benzer bir þekildeyken, XVIII. asýrda ise tamamen uzun bir þekil almýþtýr. XIX. asýrda ise sanat sahnesinden çekilerek yerini rokoko güllerine býrakmýþtýr. Ebrûda lâlenin yapýlýþý þöyledir: Zemin ebrûsu yapýlmýþ bir teknede yapraklara denk gelmesini istediðimiz yere üst üste orta boy iki damla koyalým. Damlalar tek seferde istenilen büyüklüðe ulaþmazsa iç içe birkaç defa boya býrakarak damlamýzý büyütebiliriz. Küçük býz’la küçük, büyük býz’la büyük damlalar elde edebiliriz. Öd’ün yüzeyde damlalar arasýnda görünmeyen bir sýnýr oluþturarak birbirinin içine geçmesini önlediðini daha önce zikretmiþtik. Bu sebepten büyük bir damla için ince býzý kullanýrsak her defasýnda damlatýlan boyalarýn arasýnda oluþacak sýnýr

boþluklarý damlamýzýn damarlý görünmesini saðlayacaktýr. Üstteki damlamýzýn ortasýndan kalýn býz’la ileriye doðru bir sap çýkarýrýz. Þayet ince olursa ayný iþlemi bir kere daha yaparak kalýnlaþtýrabiliriz. Sapýn her iki yanýndan, dýþarýdan içeri, sapa yakýn olarak merkeze doðru ve oradan da alttaki damlanýn ortasýndan aþaðýya kadar çizeriz. Ortasýndan kalýnca çizgi geçen üst üste iki kalp gibi duran yapraklarýn uç kýsýmlarýný ince býz’la dýþarý doðru kývýrdýðýmýzda yapraklarýmýz oluþacaktýr. Býz’ý tekneye her dokundurup çýkardýðýmýzda mutlaka kâðýt peçeteyle iyice kurulamalýyýz. Býz’da kalacak ýslaklýk yüzeyde istenmeyen boþluklar oluþturabilir. Sapýn ucunun birkaç milimetre yukarýsýna, çiçek renklerimizi oluþturacak damlalarý iç içe koyarýz. Tam ortasýndan dýþtan içe doðru damlanýn ortasýna kadar kalýn býz’la çizdiðimizde kalp þeklini alan damlamýzýn uçlarýný içten dýþa ve ileri doðru çizdiðimizde lâlemiz ortaya çýkacaktýr. Yaprak sayýsý isteðe baðlý olarak deðiþebilir. Yeri gelmiþken hareli çiçeklerin nasýl yapýldýðýný da anlatalým. Ýki rengin yüzeyde birbirinin içine girmiþ gibi harelendirilmesiyle oluþan çiçeklere hareli çiçekler denmektedir. Ýki ayrý renge batýrýlmýþ iki býz, birbirine deðdirilerek yüzeye dokundurulduðunda harelenme oluþur. Çarpýcý harelenmeler elde edilmek isteniyorsa kontrast renkler seçilmelidir.

122

EBRÛ SANATI

Lâle ebrûnun yapýlýþý.

123

EBRÛ SANATI

c-Karanfil (Dianthus cariophillus) Çini, taþ iþleme ve kumaþlarda XVI. asýrdan baþlayarak çok sýk görülen bu çiçeðe kitap sanatlarýnda çok fazla rastlanmamaktadýr. Ebrûda ise lâleden sonra en çok yapýlan ikinci çiçektir. Ebrûda resmediliþi tecrübeye dayanan bu çiçeðin en kolay yapýlabilecek þekli þöyledir: Alt alta koyduðumuz üç damlanýn en üsttekinin ortasýndan yukarý doðru bir sap çýkalým. Sapýn iki yanýndan paralel ve dýþtan içe doðru girerek en alta kadar çektiðimizde dal ve yapraklarýn oluþtuðunu görürüz. Yapraklarýn uçlarýný ince býz’la sivrilterek yapraklarýn yapýmýný bitirelim. Sap ve yaprak yapmak üzere

koyduðumuz damlalarýn lâlede koyduðumuz damlalardan biraz daha küçük olmasýna dikkat edelim. Karanfilin çiçek renklerini yatay bir biçimde yan yana damlalar halinde dalýn ucuna koyduktan sonra dalla çiçek renklerinin birleþtiði yere, karanfilin taç yapraklarýný yapmak için küçük bir damla yeþil boya býrakalým. Ýnce tel býzýmýzla çiçek için koyduðumuz damlalarýn dýþ sýnýrlarýný önce dýþa sonra içe doðru küçük tel hareketleriyle buruþturup karanfili yapalým. Daha sonra da önce çiçekten taç yapraðýn içine, sonrada taç yapraktan dýþa doðru ince býz yardýmýyla girip taç yapraklarýmýzý da resmettikten sonra kâðýda alalým.

126

EBRÛ SANATI

1

2

4 3

Karanfil ebrûnun yapýlýþý.

127

EBRÛ SANATI
d-Sümbül (Hyacinthus orientalis) Sümbül edebiyatýmýzda sevgilinin saçýnýn remzidir. Halvetiye tarikatinin Sümbüliye kolunun piri Yusuf Sümbül Sinan’ýn sembolüdür ve bu þeyhin yetiþtirdiði sümbül cinsi “Þeyh sümbülü” adýný taþýr. Kitap sanatlarýmýzda çeþitli zevk ve üsluplarda stilize edilen sümbül, lâlenin devrinin kapanmaya baþladýðý devirlerde hem Avrupa’da özellikle Hollanda’da hem de Ýstanbul’da ön plana geçmiþtir. Ebrû teknesinde sümbül açtýrmak diðer çiçeklere nazaran daha basittir. Büyük ve uçlarý uzunca kývrýk yapraklý bir sap yapýldýktan sonra çiçek rengi, çok sayýda küçük damlayla üçgene yakýn oval þeklinde konulup tel býz, küçük damlalarýn içinde gezdirilirse sümbül çiçeði oluþur. Eskiden küçük damlalarýn hepsini bir anda koymaya yarayacak sümbül taraklarý da çakýlmýþtýr. Bu tarak sayesinde dengeli sümbüller yapmak daha kolay olmaktadýr.

Sümbül ebrûnun yapýlýþý.

129

EBRÛ SANATI
e-Çiçek Demeti Ebrûda demet çiçek yapýmýný Mustafa Düzgünman geliþtirmiþtir. Ebrû sanatýna inanýlmaz bir kompozisyon zenginliði kazandýrmýþ olan bu metodun yapýlmasý biraz tecrübe gerektiren bir iþlemdir. Üst üste konulmuþ damlalardan en üsttekini alttakinin iki misli büyük yapalým. Büyük damladan istediðimiz yönde ve adette dallar çýkarýp bu dallarýn yanlarýndan aksi istikamette dýþtan içe doðru ve alttaki damlanýn ortasýnda birleþecek þekilde çizerek dallarýmýzý oluþturalým. Son dalýn yanýndan içe doðru çekerken alttaki damlanýn da altýna kadar çektiðimizde birden çok dallý bir yaprak oluþtuðu görülecektir. Dallarýn ince düþmesi halinde býz her seferinde kurulanmak þartýyla birden fazla çekiliþlerle kalýnlaþtýrýlýp uzatýlabilir. Burada yeþil boyanýn öd ayarýnýn çok iyi yapýlmýþ olmasý gerekmektedir. Zira öd miktarý az olan boyalarda kopmalar oluþur. Uzun dallarýn kopuk olmamasý için yeþil boyanýn öd ayarýnýn hassas yapýlmasý icap eder. Bu dallara lâle, karanfil, menekþe veya daha baþka bir çiçek ekleyerek çiçek demetleri oluþturabiliriz.

Çiçek demeti yapýlýþý.

130

EBRÛ SANATI
f-Hercai Menekþe (Viola tricolor) Kitap sanatýmýzda pek sýk rastlanmayan bu çiçek ebrû tekniðine son derece uygun olup günümüzde çok güzel örnekleri verilmektedir. Biri diðerinin iki katý büyüklüðünde iki yeþil damlanýn üsttekinden dört ayrý yöne dört kol çýkýp, bu kollarýn yanlarýndan alttaki damlanýn ortasýnda birleþecek þekilde aþaðýya çekilerek dört kollu bir demet yapalým (isteðe göre daha fazla kollu da yapýlabilir). Bu dört kollu demetin dal uçlarýna istenilen renklerde ve her renk dala biraz daha yakýn olacak þekilde renkler damlatýlýr. Hepsi dýþtan içeriye doðru olmak þartýyla üstten, dala yakýn iki yandan ve dalýn birleþtiði yerden merkeze doðru çizilerek menekþe formu resmedilir. Yapraklar ise dýþa kývýrmadan dýþtan içe doðru aralýklarla çizilerek resmedilir. Hercai menekþelerde hareli renkler çok yakýþmaktadýr. Önceki sayfalarda da izah edildiði üzere hare vermek için iki ayrý renge daldýrýlmýþ iki býz’ý yüzeye dokundurmadan hemen önce birbirine deðdirerek damlayý koyarsak yüzeyde renkler birbirinin içine girerek hare oluþtururlar.

Menekþe ebrûnun yapýlýþý.

132

EBRÛ SANATI
g-Papatya (Matricaria chamomilla) Sarý ve beyaz renklerde ve 10 ile 50 cm. arasýnda boylarý bulunan bu çiçek halk arasýnda babuç olarak da bilinir. Ebrû sanatýna Mustafa Düzgünman tarafýndan kazandýrýlan papatya ebrûsu sanatkarýn kendi tarafýndan demet halinde de yapýlmýþtýr. Bir, iki veya isteðe göre daha fazla dallý demet, tarif edildiði üzere yapýldýktan sonra dal uçlarýna beyaz boya damlatýlýr. Ortasýna da ince býz’la küçük bir sarý renk koyulup tel býz yardýmýyla beyaz daireler dýþtan içe doðru sýk aralýklarla taranarak papatya þekli ortaya çýkarýlýr. Papatya yapraðý diðerlerinden biraz farklýdýr. Ýnce býz’la yapraklar sýk aralýklarla adeta diken yapýlýrcasýna dýþa doðru küçük küçük çizilir.

Papatya ebrûnun yapýlýþý.

134

EBRÛ SANATI
h-Gelincik(Papaver rhoeas) Gelincik bahçe çiçeði olmamasýna raðmen nazeninliði ile kendini kabul ettirmiþ bir vahþi güzeldir. Mustafa Düzgünman tarafýndan perspektiften de resmedilmiþtir. Gelenekli ebrû sanatýnda gelincik genellikle beþaltý dallý bir demet halinde resmedilmiþtir. Bu dallarýn bazýlarýna açmýþ, bazýlarýna yarý açmýþ, bazýlarýna da hiç açmamýþ tomurcuklar yapýlýr. Açmýþ gelincik için dal ucuna gelincik rengi olan koyu kýrmýzýdan 4 cm. çapýnda damla koyalým. Ortasýna da küçük bir damla siyah koyup kýrmýzý daireyi dýþtan içe doðru dörde bölecek þekilde dýþtan içe ince býz’la çizelim. Orta kýsýmda kalan siyah damlanýn uçlarýný sivrilterek açmýþ gelincik tamamlanýr. Yarý açmýþ ve tomurcuk için küçük kýrmýzý damlalar sap ucuna yakýn bir yere konulur. Kýrmýzý renk ile sap arasýna taç yaprak için küçük bir yeþil damla býrakýlýr. Yarý açmýþ gelincik damlasýný yanlara doðru kývýrýp, kýrmýzý boyayý taç yaprak yapmak için býraktýðýmýz yeþil damlanýn içine doðru býz yardýmýyla kaydýralým. Kýrmýzý boyayla ortadan ikiye bölünmüþ kalp þeklinde duran yeþil boyanýn uçlarýný yukarý doðru kývýrdýðýmýzda taç yapraklarýn oluþtuðu görülecektir. Bu iþlem daha küçük ve yanlara kývrýlmamýþ bir kýrmýzý damlayla tekrar edilirse çiçeðin tomurcuðu resmedilmiþ olur.

136

EBRÛ SANATI

Gelincik ebrûnun yapýlýþý.

137

Gelincik ebrûsu

EBRÛ SANATI
ý- Gül (Rosa) Hz. Peygamber’in sembolüdür. Edebiyatýmýzda hem bu manada hemde sevgilinin yüzü ve endamý manasýnda da kullanýlmýþtýr. Kitap sanatlarýnda çok stilize örneklerinden aslýna en yakýn tarzda resmedilenine kadar yüzlerce tarzda iþlenmesine raðmen ebrû sanatýnda en geç geliþen çiçek formu güldür. Yakýn zamana kadar çok âlâ örneklerine rastlanmayan gül ebrûsu, özellikle son dönemde çok baþarýlý bir þekilde yapýlýr olmuþtur . Yapým itibarýyla güzelini resmetmenin zor olduðu bir çiçektir. Zamanýmýzda gül ebrûsunu farklý ustalar, farklý yöntemlerle yapmaktadýr. Her ne yöntemle yapýlýrsa yapýlsýn aslolan, güle en çok benzeyen üslupta teknede resmedebilmektir. Ebrû tekniðiyle tam açmýþ, olgun, katmerli gül denemelerinin çok baþarýlý olduðu söylenemez. Tomurcuk olsun, açmýþ olsun ebrûda gül yandan göründüðü þekliyle resmedilirse daha gerçekçi olmaktadýr. Yapraklarý diðer bütün çiçeklerden farklý yapýlýr. Sýk aralýklarla yan yana koyulan küçük damlalar iki gurup
35

olarak karþýlýklý damlatýlýr. Küçük damlalardan merkeze doðru uzun çekiliþler yapýlýr. Yeþil boyanýn açýlma durumuna göre ince veya kalýn biz’ý yarýsýna kadar yeþil boyaya daldýrýlýr. Býz kalem gibi kullanýlarak yaprak saplarýnýn aralarýndan geçecek þekilde, yukarýdan aþaðý doðru dal çizilir. Çizme esnasýnda býz, aþaðý doðru çekilirken ayný zamanda dibe doðru daldýrýlarak býzdaki boyanýn yüzeye eþit yayýlmasý saðlanýr. Yaprak saplarý ince býz’la yanlardan içeri doðru çizilerek, yaprak uçlarý yuvarlak damlanýn ucundan küçük bir hareketle dýþa doðru çýkýlarak resmedilir. Çiçek yapýmý için yine býzý kalem gibi kullanarak daldan yukarý doðru uzanan üç kýrmýzý damla koyulup üst kýsýmdan tel býz’la dairevi hareketle gül resmedilir. Gülümüzün gonca yahut açmýþ gül olduðunu koyduðumuz uzunca damlalarýn büyüklükleri belirler. Taç yapraklar daha önce izah edildiði tarzda, fakat üç-dört yapraklý yapýlarak gül formu tamamlanmýþ olur.
35 - Çiçeklerle alakalý bilgiler için Yýldýz Demiriz’in Osmanlý Kitap Sanatýnda Doðal Çiçekler, Ýstanbul 2005 isimli kitabýndan faydalanýlmýþtýr

139

EBRÛ SANATI

Gül ebrûnun yapýmý

140

EBRÛ SANATI

i-Hafif Ebrû Su miktarlarý fazlalaþtýrýlarak hazýrlanan boyalarla yapýlan hafif ebrûlarýn üzerleri aharlanarak hat yazýlabilir

hale getirilir. Yukarýda bir örneðini gördüðümüz hafif ebrû, serpmeli þal tarzýnda yapýlmýþ olup, üzeri niþasta ve yumurta aharýyla terbiye edilmiþtir.

144

EBRÛ SANATI

Akkâse ebrû Alpaslan Babaoðlu, Hat Osman Özçay 1424/2004

“Sevgi kerem sahibi insanlarýn özelliklerindendir.”

D-AKKÂSE EBRÛ Ayný kâðýda birden fazla ebrû alýnarak yazý veya desen elde edilen ebrû çeþididir. Ýlk olarak zemine hafif bir ebrû yapýlýr. Ýstenen þekil dýþ sýnýrlarýndan zemin ebrûsunun üzerine aktarýlýr. Desenin içi Arap zamkýyla hazýrlanmýþ sývýyla kapatýlýr. Kâðýt ikinci kez, bu sefer daha koyu bir renkle ebrûlandýðýnda Arap zamklý kýsým, boyayý emmeyeceðinden desen açýk renkli ebrûlu olarak ortaya çýkar. Desenin içi deðil de dýþý zamklanýrsa, bu defa desenin içi koyu, dýþý açýk renkte olacaktýr. Necmeddin Okyay tarafýndan geliþtirilen bu Arap zamklý metot, yeni malzemelerin ortaya çýkmasýyla kullanýlmaz olmuþtur. Bugün bizler ayný iþlemi þablonlama metoduyla yapmaktayýz. Ýstenilen desenin (hat, minyatür veya desen olabilir) kâðýttan kesilerek þablonu çýkarýlýp, hafif zeminli ebrûnun üzerine yarý yapýþkanlý spray yapýþtýrýcýlarla yapýþtýrýlýp tekrar ebrûlanarak þablon söküldüðünde akkâse tamamlanmýþ olur. Þablonun erkek veya diþi kullanýmýna göre desenin içi-dýþý, koyu-açýk

yapýlabilir. Þablonlama tekniðinde birden fazla þablon kullanýlarak üç-dört renkli akkâseler de yapýlabilir. Genellikle hüsn-i hat yazýlarýnýn tercih edildiði akkâse ebrûda hat yazýlarýnýn þablonu, kalem hakkýna riayet edilerek çok dikkatli çýkarýlmalýdýr. Kalem hakký çizginin ruhudur. Þablonlar ya bizzat hattat tarafýndan çýkarýlmalý, buna imkân yoksa kesilen þablonlar bir hattatýn tasdikinden geçirildikten sonra kullanýlmalýdýr. Þablonu çýkarýlacak yazýlar celî (iri) yazýlardan seçilmeli, ince detaylý yazýlardan uzak durulmalýdýr. Akkâse formunun âbide eseri Üstad Necmeddin Okyay’ýn ta`lik hatla yazarak ebrûladýðý “Allah” yazýlý ebrûdur. Takriben 1927-1928 yýllarýnda kirli bir teknede yapýlan bu ebrûnun tekrarý, sanatkârýn kendisi tarafýndan sayýsýz defa denenmesine raðmen mümkün olmamýþtýr. Yapýlanlarýn, bu ebrûya deðil benzemek; kenarýndan bile geçmediðini, bu denemelere hocasýna yardým etmek suretiyle þahit olan Sayýn Uður Derman tatlý bir hatýra olarak aktarmaktadýr.

145

EBRÛ SANATI
E-DALGALI EBRÛ Batý’da Ýspanyol ebrûsu adýyla bilinen, ebrûnun kâðýda alýnmasý esnasýnda oluþan bir ebrû türüdür. Teknede hazýrlanan ebrûyu almak için kâðýdý yatýrýrken, kâðýdý ileri geri hareket ettirirsek ebrûnun kâðýda dalgalar yaparak geçtiðini görürüz. Perde kývrýmý, ýþýk huzmesi gibi görünen bu desenlerin oluþabilmesi, hareketlerin belirli bir ritimde yapýlmasýyla mümkün olur. Dengeli dalgalar oluþturabilmek için çok deneme yapmak gerekir. Monokromatik (ayný rengin açýk ve koyu tonlarýyla yapýlan resim) bir uygulama olan dalgalý ebrû, ýþýk gölge oyunlarý ile perspektif kazanarak seyredende derinlik hissi uyandýrmaktadýr. Koyu bir rengin birkaç farklý tonuyla bir ebrû atalým. Kâðýdýmýzý rahat hareket ettirebilmek için tekne ebadýndan beþer santim kýsa keselim. Kâðýt suya dokunduðu andan itibaren sol elimizle kâðýdý ileri- geri hareket ettirirken sað elimizi de yavaþça indirerek kâðýdý tekneye kapatalým. Tekneden sýyýrarak alalým. Ýþte sonuç karþýnýzda duruyor. Dalgalý ebrû yaparken ebrûyu alacaðýmýz kaðýdý dörde veya sekize katlayarak yüzeye yatýrýrsak, hareketler kat yerine geldiðinde yön deðiþtirecek ve çeþitli dalga þekilleri ortaya çýkacaktýr. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kat yerlerinin, kaðýdýn yatýrdýðýnýz yüzüne doðru olmasýdýr.

146

Dalgalý ebrû

EBRÛ SANATI

F-EBRÛNUN KUMAÞA UYGULANIÞI Boya sanayindeki ilerlemeye paralel olarak, ebrû sanatýnda kullanýlan boyalarda da geliþmeler olmuþtur. Baþka alanlarda kullanýlmak üzere imal edilmiþ bazý boyalar, ebrû tekniðiyle su üzerinde denenmiþ ve çeþitli yüzeylere tatbik edilmiþtir. Batý’da ülkemizde olduðundan çok yýllar evvel bu tarz uygulamalar görülmektedir. Ülkemizde ise özellikle son dönemde ahþap, seramik, cam ve kumaþ yüzeylere ebrûlar yapýlmaktadýr. Bu uygulamalarýn bazýlarý hakkýyla hazýrlanmýþ olsa da pek çoðunun renk ve desen olarak zevksiz olduðunu esefle müþahede etmekteyiz. Devam eden satýrlarda ebrûnun kâðýt haricinde uygulanan yüzeylerden kumaþa yer verecek, iyi bir kumaþ ebrûsunda bulunmasý gereken hususiyetleri, tespit edebildiðimiz tecrübeleri ve malzeme seçimindeki tercihleri sýralamaya çalýþacaðýz. Ebrûlanacak kumaþýn cinsi önemlidir. Sentetik kumaþlarýn emicilik özellikleri fazla olmadýðýndan tercih edilmemelidir. Pamuklu, yünlü ve özellikle de has ipek kumaþlar, boyayý gayet güzel emmektedirler. Kumaþ kalýnlýðý, kullanýlacak amaca göre tespit edilmeli, boyalarýn bir miktar kumaþý kalýnlaþtýracaðý unutulmamalýdýr. Bu sebepten ayný amaç için kullanýlacak kumaþtan az daha ince bir kumaþ tercih edilmelidir. Haddinden fazla koyu renk kumaþlarýn ebrûda kullanýlamayacaðý açýktýr. Açýk renklerde kumaþlar ebrûyu çok daha belirgin hale getirmektedir. Kumaþ ebrûsunda kullanýlan hemen bütün marka boyalar ýþýðý az da olsa geçirmektedirler. Seçilecek kumaþýn rengi, boyalarýn rengini

doðrudan etkileyeceðinden, boya rengini olgunlaþtýracak bir kumaþ rengi tercih edilmeli, kumaþ renklerinde çiðlikten kaçýnýlmalýdýr. Tekne ebadý kumaþlarýn firesiz ebrûlanabilmesine imkân saðlayacak þekilde ayarlanmalýdýr. Bunun için 100x150 cm. ebadýndaki paslanmaz malzemeden imal edilen tekneler kullanýlabilir. Böylesine büyük ebattaki teknenin su tahliyesi hayli müþküldür. Bu müþkülü teknenin bir köþesine kaynatýlacak küçük bir tahliye vanasý pek âlâ halledecektir. Yüzeydeki ebrûyu kumaþa aktarmak dikkat ve tecrübe isteyen bir iþlem olup, kumaþýn tek kiþi tarafýndan yüzeye yatýrýlmasý neredeyse imkânsýzdýr. Farklý teknikler geliþtirilebileceði gibi iki kiþiyle karþýlýklý tutularak yatýrýlmasý çok iyi netice vermektedir. Kumaþ ebrûsunda kullanýlan boyalar, kâðýt yüzeye uygulanan boyalardan farklýdýr. Kâðýt yüzeye uygulanan boyalar, bünyesinde hiçbir katký maddesi bulunmayan saf pigmentlerdir. Kâðýda alýnan ebrûnun yýkanma, aþýnma gibi bir meselesi bulunmadýðýndan gayet rahatlýkla kullanýlabilirler. Fakat kumaþa alýnacak boyalarýn kuruduktan sonra bünyesine su kabul etmemesi ve aþýnmamasý gerekmektedir. Bunun için, aslýnda hýzlý kuruma özelliðinden dolayý yaðlý boyanýn alternatifi olarak, resimde kullanýlmak üzere imal edilmiþ su bazlý akrilik boyalarý kullanmaktayýz. Bu boyalar ihtiva ettikleri sentetik maddeler sayesinde kuruduktan sonra asla ýslanmazlar ve suyla yýkansa dahi çýkmazlar. Kullanýlacak akrilik boyanýn kalitesi ebrûmuzun kalitesini doðrudan etkileyecektir. Ýçindeki boyar madde (pigment) oraný yüksek, yüzeyde iþimizi bozacak yüzey-aktif madde ihtiva etmeyen akrilik boyalar tercih edilmelidir.

148

EBRÛ SANATI

Ebrû sanatkârý renk tüccarýdýr. Sermayesi renklerdir. Renkleri ne kadar ustaca kullanabilirse o nispette muvaffak olur. Gelenekli ebrûmuzda renkler, tabii olduðundan tabiattaki renklerle uyumlu, gözü yormayan, olgun renklerdir. Akrilik boyalarda ise tabii renklerin yanýnda bir hayli de sentetik, gayri tabii renk bulunmaktadýr. Bunlarý diðer renklerle, usulüne uygun, bir renk dizisi halinde birbirleriyle karýþtýrarak çok hoþ renk kompozisyonlarýna ulaþýlabilmektedir. Ancak burada ebrûlanan kumaþýn kullaným amacýna yönelik olarak renklerin tespit edilmesi gerekmektedir. Mesela giyim-kuþamda kullanýlmak için ebrûlanmýþ bir kumaþta renkler, daha canlý ve dikkat çekici olmalýdýr. Hatib ve çiçekli tarzlarýn dýþýndaki ebrûlar, mevcut kumaþ boyalarýyla rahatlýkla yapýlabilmektedir. Zemin ebrûlarýnýn üzerine desen yapýlacak boyalarýn pigment ve yüzey aktif madde oranlarý normalden daha yüksek olmalýdýr. Bu sebepten mevcut boyalarla hatib ve çiçekli ebrûlar yapýlsa dahi istenilen netice elde edilememektedir. Bu konuyla alakalý olarak boya üretici firmalarýn ar-ge birimleriyle görüþmelerimiz sürmekte olup, toz pigmentlerle yapýlan çiçekli ebrûlara çok yakýn ebrûlar yapabilmek için denemelerimiz aralýksýz devam etmektedir.

Sanatta en mühim özelliklerden biri dengedir. Buraya kadar sayýlan bütün formlarda aranýlan temel özellik dengedir. Renklerde denge, fýrça vuruþunda denge, boyalarýn yüzeydeki daðýlýmýnda denge. Denge, denge, denge….. Ýster kâðýtta, ister kumaþta, isterseniz bir baþka yüzeyde, nerede olursa olsun iyi bir ebrûnun ilk þartý dengedir. Kumaþ, asýrlardýr insan hayatýnýn vazgeçilmez parçasý olmuþtur. Giyimden mefruþata, ayakkabýdan çantaya kadar günlük hayatýn her alanýna girmiþtir. Kumaþa ebrû yapmanýn en büyük riski, üretilen ebrûlu kumaþlarýn basit, renkli kumaþ gibi görülmesi ve uygunsuz yerlerde kullanýlmasýdýr. Ebrûlanan kumaþý, renklendirilmiþ desenli kumaþ olmaktan kurtaracak tek yol insan hayatýnda itibarlý amaçlar için kullanýlmasýdýr. Hanýmefendilerin baþýnda örtü, fular, beyefendilerin boynunda kravat ya da takým elbisede bir aksesuar mendili olarak kullanýlabilir. Ancak ebrûlu kumaþtan elbise üretmek gibi basit uygulamalarýn bu sanatýn itibarýný düþüreceðine inanmaktayýz. Yaptýðýmýz her ebrûlu kumaþýn bu sanata duyulan muhabbeti perçinlediðini ümit ederek, çalýþmalarýmýzý bu minval üzere devam ettirirsek istikbale emin adýmlarla yürüyebileceðimizi düþünmemiz yersiz olmasa gerektir.

149

EBRU SANATI
G-UYGULAMADA KARÞILAÞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM YOLLARI Hava kabarcýklarý: Teknede hýzlý karýþtýrma veya kaðýtla temizleme esnasýnda hava kabarcýklarý oluþabilir. Çok miktarda kabarcýk varsa yüzey, temizleme kaðýdýyla birkaç kez temizlenmeli, þayet yüzeyde az kabarcýk varsa bir kâðýt parçasýyla patlatýlmalýdýr. Erimemiþ kývam artýrýcý: Ya kývam artýrýcý tekneye alýnýrken iyi süzülmemiþ veya iyi erimemiþtir. Bu durumda yüzeyde mikroskobik engebeler olacaktýr. Bu engebelerin olduðu yerlere boya gelmeyecek ve bazen kaðýda alýndýðýnda da akacaktýr. Bu sebepten kývam artýrýcý malzemenin çok iyi eridiðinden emin olmalýyýz. Ebrû yaparken yüzeyde ani boþluklar oluþuyor: 1. Uzun süre çalýþýlan teknede boyalar zamanla tekneye karýþýp, dibe çökebilir. Boya içindeki öd aniden yüzeye çýkýp istenmeyen boþluklar oluþturur. Þayet tekneyi uzun zamandýr kullanýyorsak ara sýra tekneyi karýþtýrýp yüzeyi temizlemeliyiz. 2. Fýrçadan öd damlamýþ olabilir. Boya ayarý yaparken fýrçanýn dibine öd gelmiþse boya serperken yüzeye düþebilir. Boyalara öd ilave ederken fýrçaya gelmemesine dikkat etmeliyiz. 3. Çevreden gelen veya üzerimizden dökülen toz ve benzeri zerreler yüzeyde istem dýþý boþluklar oluþtururlar. Çalýþma ortamýnýn temiz ve tozsuz olmasý gerekmektedir. Kâðýtta hava boþluðu var: Usulüne uygun
Hava Boþluðu Erimemiþ kývam artýrýcý

yatýrýlmayan kâðýtlarda hava boþluðu kalabilir. Uygulama bahsinde anlatýldýðý þekilde kaðýdý yatýrýrsak hava boþluðu kalmayacaktýr. Kaðýdý yatýrdýktan sonra ince tel býz’ý kaðýdýn üstünde gezdirelim. Hava boþluðu kalan yerden farklý bir ses gelecektir. Þayet birkaç dakika beklersek hava kendiliðinden çýkabilir. Eðer çýkmazsa kâðýdý üstten hafifçe sývazlayarak bu havayý alabiliriz. Renk daðýlýmlarýnda dengesizlik var: Boya iyi karýþmamýþ veya sert fýrça darbeleriyle serpilmiþ olabilir. Boyayý her defasýnda karýþtýrarak almalý, fýrça darbelerini sabýrla ve yavaþ yavaþ vurmalýyýz. Renkler yüzeyde kontrolsüz yayýlýyor: Kývam artýrýcý çok cývýk veya boyalarýn ödü fazladýr. Kývam artýrýcý ayarlanýrken suyu azar azar ilave etmeye özen göstermeliyiz. Sulu teknenin koyulaþtýrýlmasý için kývam
Hýzlý fýrça darbeleri

150

EBRU SANATI
artýrýcý ilave edilebilir. Fazla öd’lü boyalarýn içine ana kavanozdan boya ilave ederek boyanýn kuvvetini dengeleyebiliriz. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Çok öd’lü veya çok sulu boyalarda en iyi metot çökeltmedir. Bu türden boyalarý dibine çökmesi için bir kenara býrakýp tamamen dibine çöktükten sonra üzerindeki sulu kýsmý alýp tekrar ayarlamalýyýz. Boya yüzeyde rahat açýlmýyor ve kâðýda alýndýðýnda boncuklanma yapýyor: Ebrû yapýmýnda temizlik son derece önemlidir. Elimizden veya malzemelerimizden yüzeye yað, deterjan artýðý vs. bulaþmýþtýr. Yüzey birkaç kez temizleme kaðýdýyla temizlenmelidir. Çatlak kumlu görünen boyalar var: Çatlayan boyalarda yeteri kadar su yoktur. Nasýl kuruyan toprak çatlarsa suyu az olan boya da aynen çatlamalar, kumlanmalar gösterir. Boya yüzeyde yavaþ açýlýyor: Kývam artýrýcý ile boya ayný ýsýda deðildir. Kývam artýrýcýlar bozulmamalarý için buzdolabýnda muhafaza edilebilirler. Kullanmadan birkaç saat evvel buzdolabýndan çýkarýp oda sýcaklýðýna getirmeliyiz. Kâðýt tekneden çýkarýlýrken boyalar akýyor: 1. Boyalarýn ayarý tam deðildir. Bu durumda ya yeterince öd koyulmamýþ veya gereðinden fazla su konulmuþ olabilir. Boyalarýn ilk ayardan sonra hassas bir þekilde ince ayarlarýný yapmalýyýz. 2. Yüzeyde boyalar çok sýkýþmýþ olabilir. Yüzeyin boya alma kapasitesinden fazla boya atýlmamalýdýr. Yüzey doygunluðunu anlayabilmek tecrübe gerektirdiðinden deneme yanýlma yoluyla öðrenilir. 3. Sýyrýlan kenar çok keskin veya pürüzlü olabilir. Metal teknelerde sýkça rastlanan bu aksaklýk, keskin kenarlarýn zýmparalanmasýyla giderilebilir. Ayrýca bir miktar kývam zartýrýcýnýn kâðýt üzerinde kalarak koruyucu tabaka oluþturmasý gereklidir. Bu yüzden sýyýrma sert olmamalýdýr. 4. Kullanýlan kâðýt yeterince emici olmayabilir. Kâðýt boyayý emmezse sýyýrma esnasýnda boyalar akabilir. Emici kâðýt kullanmalýyýz. Boyalar kopuyor: Öd miktarý az olan boyalar, üzerlerine gelen boyalar tarafýndan sýkýþtýrýldýðýnda kopuk kopuk görünürler. Bunun sebebi sýkýþan boyadaki öd miktarýnýn yetersiz oluþudur. Kopan boyalara yeteri kadar öd azar azar ilave edilmelidir.
Yað veya deterjan artýðý Ayarsýz boyalar Yeþil boya su istiyor Siyah boyada öd yok

151

IV. BÖLÜM ÝKÝ USTADAN SEÇMELER *
NECMEDDÝN OKYAY (s.154-158), MUSTAFA DÜZGÜNMAN (s.158-188)

* Bu bölümdeki ebrular, Mehmet Çebi koleksiyonundan alýnmýþtýr.

EBRU SANATI A - NECMETTÝN OKYAY

154

EBRU SANATI

155

EBRU SANATI

156

EBRU SANATI

157

EBRU SANATI

B - MUSTAFA DÜZGÜNMAN

158

EBRU SANATI

159

EBRU SANATI

160

EBRU SANATI

161

EBRU SANATI

162

EBRU SANATI

163

EBRU SANATI

164

EBRU SANATI

165

EBRU SANATI

166

EBRU SANATI

167

EBRU SANATI

168

EBRU SANATI

169

EBRU SANATI

170

EBRU SANATI

171

EBRU SANATI

172

EBRU SANATI

173

EBRU SANATI

174

EBRU SANATI

175

EBRU SANATI

176

EBRU SANATI

177

EBRU SANATI

178

EBRU SANATI

179

EBRU SANATI

180

EBRU SANATI

181

EBRU SANATI

182

EBRU SANATI

183

EBRU SANATI

184

EBRU SANATI

185

EBRU SANATI

186

EBRU SANATI

187

EBRU SANATI

V. BÝBLÝYOGRAFYA

A. Haemmerle-O. Hirsch, Buntpapier, München 1961. [ÂLÎ] ÂLÎ Mustafa, Menâkýb-ý Hünerverân (nþr. Ýbnülemin Mahmud Kemal Ýnal), Ýstanbul 1926. ARNDT Robert, “ebrû: The Clond Art”, Aramco World Magazine, XXIV, s. 26-33, May-Jun Washington 1973. BARUTÇUGÝL Hikmet, Ebristanbul, Ýstanbul 2003, ___, Renklerin Sonsuzluðu, Ýstanbul 2000. ___, Siyah Beyaz Ebrû, Ýstanbul 2005. ___, Simetri, Ýstanbul 2006. ___, Suyun Renklerle Dansý, Ýstanbul 2000. [BARUTÇUGÝL] ___, Suyun Rüyasý Ebrû, Ýstanbul 2001. BAÞAR Fuat-TÝRYAKÝ Yavuz, Türk Ebrû Sanatý, Ýstanbul 2000. Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi’ndeki Belge Türleri, Padiþah El Yazýlarý ve Belge Restorasyonu, Ýstanbul 1997. ÇOKTAN Ahmet, Türk Ebrû Sanatý, Ýstanbul 1992. DEMÝRÝZ Yýldýz, Osmanlý Kitap Sanatýnda Doðal Çiçekler, Ýstanbul 2005. DERE Ömer Faruk, “Gönülden Kumaþa Dökülen Damlalar”, El Sanatlarý, s.100-102, Ýstanbul 2007 ___, “Hat Sanatýnda Kaðýt” Altamira, Sayý 3, s.11, Ýstanbul Eylül-Ekim 2004 [DERMAN 1994a] ___,DERMAN M. Uður, “Ebrû”, DÝA, c. 10, s. 80-82, Ýstanbul 1994. [DERMAN, 1994b] ___, “DÜZGÜNMAN Mustafa”, DÝA, c. 10, s. 62-63, Ýstanbul 1994. [DERMAN, 1994c] ___, “Edhem Efendi”, DÝA, c. 10, s. 416-417, Ýstanbul 1994. [DERMAN 1999a] ___, “Gecikmiþ Bir Vaad”, Prof. Dr. Nihad M. Çetin´e Armaðan, s. 371-405, Ýstanbul 1999. ___, “Hazârfen Hattat Üsküdarlý Necmeddin Okyay”, Bildiriler Üsküdar Sempozyumu, c.II, s. 182-194, Ýstanbul 2004. [DERMAN 1999b] ___, “Osmanlýlarýn Renk Cümbüþü Ebrûculuk”, Osmanlý Ansiklopedisi, c. XI, s. 189-192. Ankara 1999. [DERMAN 2002] ___, Sakýp Sabancý Müzesi Hat Koleksiyonundan Seçmeler, Ýstanbul 2002. ___, Tertîb-i Risâle-i Ebrî, 1017/1608 tarihli yazma nüsha. M. Uður Derman hususi kütüphanesi. [DERMAN 1977] ___, Türk Sanatýnda Ebrû, Ýstanbul 1977.bingen 1991.

188

EBRU SANATI

DOÝZY Marie-Ange – IPERT Stephane, Le Papier Marbré, son histoire et sa fabrication, Paris ts. EASTON P. Jane, Marbling, History and a Bibliyography, Los Angeles 1983. ERSOY Osman, “Kâðýt”, DÝA, c. 24, s.163-166, Ýstanbul 2001. GÖKTAÞ Uður, Ebrû Terimleri Sözlüðü, Ýstanbul 1987. GÖNCÜOÐLU Süleyman Faruk – ÇETÝNTAÞ Burak, “Ýstanbul´un Özbekleri” Chronicle, sayý 5, s. 60-67, Ýstanbul 2006. [HERODOTOS} HERODOTOS, Tarih (trc. Perihan Kuturman), Ýstanbul 1973. Hüseyin Vassâf, Sefine-i Evliya, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Baðýþlar 2306, 1348. Ýbn Batuta, Voyages KÂÐITÇI Mehmet Ali, “Ebrû-Paperies Marbrés turks” Palette, XXX, Suisse 1969., KUMMÎ, Gülistân-ý Hüner, s.41-42. Muhammed Hasan Simsar, “Ebrî”, DMBÝ, c. II, s. 570-574 [MÜSTAKÝMZADE] MÜSTAKÝMZADE Süleyman Saadettin Efendi, Tuhfe-i Hattâtin, Ýstanbul 1928 Nâsýr-ý Hüsrev, Sefernâme (trc. Abdulvehhab Tarzi), Ýstanbul 1994. [ÖZEMRE 1996] ÖZEMRE Ahmed Yüksel, Üsküdar´da Bir Attar Dükkaný, Ýstanbul 1996. [ÖZEMRE 2005] ___, “Üsküdar´da Ebrû Sanatý”, Bildiriler Üsküdar Sempozyumu, c. II, s. 295-304, Ýstanbul 2005. PALA Ýskender, Ayine, Ýstanbul 2000 PARRAMÓN José M., Resimde Renk ve Uygulanýþý, (trc. Erol Erduran), Ýstanbul 1995. SCMINCKE, Ürün Kataloðu. SÖNMEZ Nedim, Ebrû L´art du Papier Marbre Turc, Rovensburg 1992. SUNGUR Necati, “Ebrû”, Bilim ve Teknik, c. 27, sayý 316, s. 54-59, Mart 1994. Þemseddin Sâmi, Kamûs-i Türkî, Ýstanbul 1317. TÜRKMENOÐLU Turan M., Sudaki Nakýþ Ebrû, Ýstanbul 1999. WEÝMANN Ýngrid – SÖNMEZ Nedim, Christopher Weimann, Tübingen 1991. [YAZAN] YAZAN Iþýk, “Ebrû sanatý”, Antika, sayý 14, s. 40-43, Ýstanbul Mayýs 1986 [YAZIR] YAZIR, Mahmud Bedrettin, Medeniyet Âleminde Yazý ve Ýslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli, c. I-II. Ankara 1981. YVES Porter, “Qaqaz-e Abri, notes sur la technique de la marbrure”, Slr., c. XVII/1, s.47,1988. Zâkir Þükrü, Mecmûa-i Tekâyâ, s.76.( transkripsiyon Mehmet Serhan Tayþi) Verlag, 1980.

188

EBRÛ SANATI

VI. GENEL KISALTMALAR
DÝA : Ts. : c. : s. : cm. : mm. : gr. : M.Ö. : M.S. : BOA: SSM: TSMK: Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm Ansiklopedisi Tarihsiz Cild Sayfa Santimetre Milimetre Gram Milattan önce Milattan sonra Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi Sakýp Sabancý Müzesi Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi

VII. FOTOÐRAF DÝZÝNÝ
Mehmet ÖZÇAY: s. 16, 18, 19, 28, 29, 31, 33, 37, 89 Mustafa YILMAZ: s.8, 35, 36, 43, 46, Ömer Faruk DERE: s.10, 14, 17, 45, 50 Bahadýr TAÞKIN: s.15, 21, 30, 40 Nebi URGANCI: s.25, Malzeme ve uygulama çekimlerinin tümü. Fuat HÜDAVERDÝ: s.9

190

EBRU SANATI

VIII.YAZAR HAKKINDA

Ömer Faruk DERE
1973’de Ýstanbul’da doðdu. 1997 yýlýnda Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Türk Ýslâm San’atlarý Tarihi bilim dalýnda yüksek lisans öðrenimini tamamladý. “Hat San’atýnda Hâfýz Osman Efendi ve Ekolü” konulu yüksek lisans tezi 2001 yýlýnda kabul edildi.

Araþtýrma konusu itibariyle gerek Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi gerekse Topkapý Sarayý Arþivi’nde çalýþmalarda bulundu. Araþtýrmacýnýn Hat ve Ebrû san’atý pratiði ve tarihiyle ilgili yayýnlanmýþ makalelerinin yanýsýra “Hattat Hâfýz Osman Efendi” baþlýðý altýnda yayýna hazýrladýðý bir de kitabý mevcuttur. Sabancý Üniversitesi Sakýp Sabancý Müzesi’nde uzmanlýk görevini üstlenen Dere, beþ yýldýr Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi San’at ve Meslek Eðitimi Kurslarý ÝSMEK´te Ebrû ve Hat San’atlarý usta öðreticiliði vazifesine devam etmektedir.

Arapça ve Ýngilizce bilen Ömer Faruk Dere, evli ve iki çocuk babasýdýr.

191

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful