87.

BE S ED A na dan mona{ewa oca Maksima 1) Jevan|eqe je, draga bra}o i sestre, kwiga Ve~nog `ivota, i svaka re~ wegova je re~ ve~nog `ivota i odnosi se na na{ `ivot ovde na zemqi i u ve~nosti. A stvoreni smo za ve~nost, i la`e svaki koji govori druga~ije. Naro~ito la`u bezbo`nici, koji govore da nema ni{ta posle ovoga `ivota, vaqda zato da bi se ve}ma grabili za ovaj svet, i otimali od drugih ne
1) Mona{ewe teologa Milana Vasiqevi}a, isku{enika Manastira Tvrdo{a, 18. avgusta. 1996. g. u Manastiru Tvrdo{u. — Skinuta sa trake.

426

bezbo‘nici i nequdi. i oni iz drevnih vremena. Dana{we Jevan|eqe. da bi oni `iveli i u`ivali. zato {to je stvoren za qubav na ve~nost. ~uli ste. Uzeo ga je danas u za{titu Za{titnik wegov Sveti Maksim (iz sedmog veka). zato {to je stvoren za dobro. kakav je wegov Sveti Maksim.®B E S E D E I RE^I. jer dubina qudskog bi}a svedo~i da je ~ovek bogo`edno. Sveti Oci su tako govorili. naro~ito ovo Jevan|eqe o mona{ewu. za ve~ni `ivot. i On }e ga pretvoriti u Svoj laki jaram. Otac Maksim je uzeo danas na sebe taj krst. da se ne bojimo. Sve ostalo je za sve hri{}ane: uzimawe krsta svoga. nego od svih i svega. Ne `eli ~ovek da se li{i dobra. i svi ostali Bogougodnici. monah Maksim. I ako se pri tome umorimo i posustanemo. da ne voli. i da nema bitne razlike izme|u monaha i ostalih hri{}ana. Ali la`u. i bio ve} sekretar na 427 . Danas smo svedoci ispuwewa ove jevan|eqske re~i. i onda time u spasewe... bar po onome {to je zavetovao brat na{. pretvarawe toga krsta u blagi jaram Gospodwi. osim u braku samo. i u ve~ni `ivot }e ga uvesti. da mu se prekine i prese~e qubav. koje je za svakoga hri{}anina. samo da nosimo blagi jaram Gospodwi. Zato je Jevan|eqe re~ Ve~nog `ivota i svaka wegova re~ je za na{ ve~ni `ivot i na Zemqi i na Nebu. jeste re~ Ve~nog `ivota: da se odreknemo sebe i uzmemo krst svoj i idemo za Gospodom. bogogladno. `iveli i svedo~ili: da je za svakog hri{}anina Jevan|eqe merilo. iako je bio iz visoke porodice i carski srodnik.® samo od prirode. i neka mu pomognr Gospod i Sveti Oci. govore}i da }e `iveti jevan|elskim `ivotom. Ne `eli ~ovek da umre zato jer je stvoren za ve~nost. Veliki monah i bogoslov. `ivoto`edno i ve~nosti `edno bi}e. Ne `eli ~ovek da nestane.

vazduh bili druga~iji. a posredno i tvoga. pa su to sad Srbi. [kolovao se kod oca Justina. kao da su sunce. nego i danas je tako. kao {to mislimo i kao {to govore lewi hri{}ani i lewi pravoslavni hri{}ani: „To je bilo nekada“. kao {to je i na{ brat otac Maksim. komunisti uhapsili tu kod Srbiwa (biv{e Fo~e. no on se nije pokolebao. kao {to ima na Kosovu i Metohiji Ho~a. mo`da osamsto. a jo{ pre toga biv{e Ho~e srpske. jer su to Turci promenili. Odse~ena mu je desna ruka kojom je pisao u odbranu prave vere. bili druga~iji. rodom iz Gledi}a iznad Qubostiwe carske. davno pre Turaka. Posle biva i progawan. Mihailo. ~ak i neki crkveni qudi bili su protiv wega.®E P I S K O P ATANASIJE® dvoru. Tu je uhva}en i poveden 428 . a i dr`avne vlasti. i od isku{ewa. Zato se zove Sveti Maksim Ispovednik. o~e Maksime. nije to samo bilo nekada. i to delo ~eka na izdavawe. jeste ovaj koji tebi iznosim za primer i za obavezu. i jezik kojim je branio pravu veru u Gospoda Hrista Bogo~oveka. na Bosforu. Nije. kao da su onda qudi bili druk~iji. i od zlobe. da bi ga 1944. tako je Fo~a bila Ho~a Srpska. na Maloazijskoj obali. To je jedan divni mladi monah. zemqa. negde preko puta Carigrada. kao da su wihova krv i meso. bra}o. eno ga sada u ostav{tini oca Justina. Ima velik broj stanica. i telo i du{a. nazvali Srbiwe). Spremio je doktorat „Mona{tvo kao jevan|eqska osnova `ivota“. i od pakosti qudske. Rukopis je bio gotov 1941. pa i od same vlasti. mlad napu{ta sve to i odlazi u manastir. Otac Mihailo je za vreme rata bio sa svojim narodom i pomagao mu. taj naziv Ho~a. da naglase. „to je bilo u ona vremena“. kao da je Bog bio druga~iji. Zavr{io je `ivot ispovedni~ki. a potom jeromonah. \usi}. Ali. od |avola. Jedan primer takvog mona{kog idewa za Hristom i to {kolovanog. na{eg zajedni~kog duhovnog oca i Mitropolitovoga. o~e Maksime.

„O mona{tvu po Jevan|equ“). sve {to je dobro. (Wegov saborac otac Jovan Rapaji}. Polo`io je svoj `ivot mu~eni~ki za svoju veru. Hri{}anski `ivot je jedan isti. Nije odricawe na{e voqe radi voqe Gospodwe negirawe nas. A voqa Bo`ija je blagoslov. jer smo po voqi Bo`ijoj stvoreni. da svoju voqu odse~emo. a ovaj drugi. Tako je. on je bra~nik. ~ak mnogi sve{tenici misle: to je samo za monaha. da ostavimo bezo~nost svetskog pona{awa. Kada je pisao svoja Mona{ka pravila nigde ne ka`e „monah“ nego ka`e „hri{}anin“. gre{ni. za svoje `ivqewe. sre}a. on mo`e da `ivi druga~ije. Ne to. koji je bio dobar govornik. i naro~ito po svome doktorskom radu. ^uli ste i molitve i blagoslove: da ostavimo sujetni svetski `ivot. kako ka`e Sveto Pismo.®B E S E D E I RE^I.. dobrobi}e. 429 {to nesre}ni vlastodr{ci svugde u svetu i u nesre}noj Srbiji tra`e: da nemamo svoju voqu da bi se wihova ostvarila). radost. vezao se za Gospoda. bra}o i sestre i dragi o~e Maksime. vi{e je poznat i vi{e hvaqen. nego da svoju voqu ispunimo Gospodwom vo- . ne da budemo bezvoqni kao {to su bezbo`nici govorili (kao {to danas Amerikanci rade. ^uli ste pitawa i odgovore u mona{ewu. nego potvrda nas. samo je razlika u tome {to je ovaj u braku i ima porodicu. monah. la`ni. ven~ao se za Gospoda kao {to je svaka du{a qudska — nevesta Gospodwa. i samo je sveta i blaga voqa Bo`ija pravi zakon na{eg `ivota.® u Sarajevo. Sveti Vasilije Veliki pisao i govorio. napredak i ve~ni ‘ivot. to se vidi po nekoliko samo tekstova {to je ostavio. qubav. ali ja mislim da je otac Mihailo bio i ve}i monah i ve}i teolog. {to nije ta~no. ve~no dobro. i da `ivimo po voqi Gospodwoj. To je onda spasonosno. a mi smo zaboravili i mislimo.. pa pretu~en i ubijen negde u sarajevskom poqu oko Blagaja. kao qom i da bude jedna po dejstvu voqa Bo`ija i na{a.

To se vidi po Zapadwacima. (To je ovo u velikim razmerama {to rade Amerikanci u svetu. na Kipru ovih dana ubijaju bra}u Kiprane {to protestuju protiv turske okupa430 . zato {to je tako zapisano u tim wihovim pravilima. na`alost. da si samo sobom opsednut. svojim prosperitetom. koji su isto tako u istoj toj slu`bi navodnog „mira“ u Bosni. i „mirna Ba~ka“. kad. kad je do{ao pregledano je. to je da si nepa`qiv prema drugima. ali oni ni svoja pravila ne po{tuju nego su hteli da sada zbune i smute Srbe pred ove izbore. da nas kazne. jer su drski. i Mitropolit i mnogi od vas. na ~elu sa onim glavnim izdajnikom i bezbo`nikom sa Dediwa). da samo pazi{ na sebe. Za ni{ta su hteli da nas bombarduju. Bezo~nost svetskoga pona{awa je to u krupnim razmerama a u na{im razmerama. evo. i ja: hteli su da nas opet bombarduju. kakve takve. i svaki koji nije sa Hristom bezo~no se u su{tini pona{a. srpskih izdajnika. i dok nije do{ao predstavnik srpske vlasti nije pregledano.®E P I S K O P ATANASIJE® To su pokazali Svetiteqi. kako su opsednuti sobom. Zadr`ao bih se na ovoj re~i: „da odbacimo bezo~nost svetskog pona{awa“. jer su bezobrazni i bezo~ni. jer su arogantni. da li dete neko povre|uje{. ka`u nam Englezi i Grci. to je obesnost. [ta je to bezo~nost svetskog pona{awa? To je grubost. nasledili to bezo~no pona{awe. a u stvari nisu ispunili ono {to su napisali: da je trebalo pregledati magacine u prisustvu predstavnika srpske vlasti. koji su svoju voqu predali Gospodu i ispunili se Gospodwom voqom. {to ka`e narod. to je nevaspitanost. na`alost. da nas upropaste i ovako su nas upropastili uz pomo}. za ni{ta. Samo je to bio razlog. Ovih dana svedoci smo. i ni{ta za druge ne rade. da ne gleda{ {ta se oko tebe de{ava: da li biq~icu gazi{. da li slu`i{ dobru Bo`ijem i dobru svih qudi? Od komunizma smo.

~uvenom ruskom manastiru. koji najmawe imam to pravo jevan|elsko pona{awe. pazite i vi. o~e Maksime. koji je sveti ~ovek.. Ja sam se danas prisetio kako sam i ja polagao zavete.® cije. Pazite na svoje pona{awe. du`an sam makar da govorim. nego u slu`bi Bogu i spasewu drugih. govorio je onaj nesre}nik wihov Marks. Samo se tako mo‘e promeniti svet oko sebe.®B E S E D E I RE^I. pa se upla{io. Zatrla je pola Kipra. I da zavr{im. i ve} je tada pisao o wemu kao Svecu. Hri{}anin sve od sebe po~iwe. da promenimo svet. i vi ste se Kr{tewem obavezali da budete Bo`iji. a ostavio je neke 431 . zatrla je Grke u Maloj Aziji. i kad je preminuo — po~eli su da ga po{tuju kao Svetoga. Bezbo`nici komunisti su govorili: da li da promenimo dru{tvo. od srca svoga. nego ~ak potvr|uju da je Turska u pravu. Tako krene i do|e u Sv. Eto to je bezo~no pona{awe. ti koji si danas polo`io zavete. On ~uo to. Goru. ne svoji da budete. Trideset osme godine ga sretne na{ Vladika Nikolaj. i na ~ija mesta do{li na vlast. Bezbo`nici su po~eli tada da govore u Rusiji: Nema Boga. A Turska je zatrla Jermene. da ukazujem na to: Pazite na sebe! Pazi na sebe. Od toga po~iwe popravka ~oveka. Ali. bra}o. bra}o moja. osnove u li~nom pona{awu svakoga od nas. ruskog seqaka s kraja pro{log veka. a pet vekova nas je zatirala. koji je za`eleo da `ivi Boga radi. Ja. pa zatire sada Kurde.. da promenimo ne znam {ta. i do{la u Bosnu da zatire nas. a da li od toga ima ne{to — Bog }e mi suditi. Zato su bili gori od onih koje su sru{ili. Ali je ~uo da ima negde neki monah u Optini pustiwi. navode}i jedan drugi primer jednoga savremenoga monaha — starca Siluana. Zato govorimo i Jevan|eqem svedo~imo. ekonomiju. Danas je ve} u kalendaru na{e Crkve. pa ka`e sebi: Ako ima sveca — ima Boga. Ni{ta ne preduzimaju. Ali ono ima. a sebe nisu promenili.

bili na pomo}i. Mo`e{ promeniti svet. kao ~ovek. molitvama Svetog oca Siluana. E sad. molitvama Svetog oca na{eg Maksima. ako ho}ete. ~uveni otac Sofronije. Obnavqa se blagoda}u. ona ta~ka na koju se oslawa na zemqu — to je tvoje srce. Ili pak. sav svet je kao prevrnuta kupa ili prevrnuta piramida. 432 . {to se ti~e ~oveka li~no i srca wegovoga. Objavio ih je wegov u~enik. za obnovu Hri{}anstva u nama. kao priroda. Svetog sve{tenomu~enika jeromonaha Mihaila. Neka bi ti ovi sveti Oci: Sveti Maksim. i uticati na druge. Neka ovo obnovqewe i tebi i nama bude danas na ve~no spasewe. sa onim {iqkom dole. da nije blagodati Bo`ije koja nas stalno obnavqa. i onda je okrenite. mo`e{ popraviti svet. jer smo smrtni. Bo`e daj i Bogorodice. samo ako srce svoje promeni{. Na vrhu wenom je Bog a mi smo svi ostali dole i ~inimo tu piramidu“. Molitvama Svetog oca na{eg Vasilija. I u tim zapisima Sveti Siluan ka`e: „Svet je kao jedna piramida. tebi i nama. kao `ivot. prenositi se i daqe. Sveti Siluan i Sveti sve{tenomu~enik Mihailo \usi}. uzmimo jednu kupu. ne onako kako se stavqa. i onda }e ta popravka. za pouku. taj preporod. Amin. bra}o. a i svi Sveti. za savet. Ako se ne obnavqa — umire.®E P I S K O P ATANASIJE® svoje zapise na papirima. nije ih ~ak ni objavqivao. tj. koji je nedavno preminuo u Engleskoj gde je osnovao manastir. onu ta~ku na kojoj po~iva svet. Hri{}anstvo se stalno obnavqa kao biqka. nego prevrnutu. to je kao levak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful