P. 1
Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

|Views: 4|Likes:
history
history

More info:

Published by: Evangelos Xintaropoulos on Jan 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

π Τα Α ομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

π : π π π , π Το λήρες κείμενο Μεταγραφή α ό το ρωτότυ ο του Γιάννη Βλαχογιάννη ε εξεργασμένη
π . α ό τον καθηγητή Γιάννη Καζάζη
! π Aõελφοί αναγνoστες E ειõή έλαµα αυτείνη την αõυναμία να σας µαρúνω με την αμάθειά μου
( π π , αν έµγουν εις φως αυτά ο οú σημειoνω εõo και ξηγoμαι ότε με κόλλησε αυτείνη η ιõέα
- π 1829, 26, - π α ό τα Oλεµαρίου εις το Aργος και ακολουθo αγoνες και άλλα εριστατικά της
π ) , , π ατρίõος σας λέγω αν õεν τα õιαµάσετε όλα õεν έχει το õικαίωμα κανένας α ό τους
π , . π αναγνoστες να φέρη γνoμη οúτε υ έρ οúτε κατά Oτι είμαι αγράμματος και õεν μ ορo να
... . π µαστήσω ταχτική σειρά στα γραφόμενα και τότε φωτίζεται και ο αναγνoστης Μ αίνοντας ᾿
π εις αυτό το έργον και ακολουθoντας να γράφω õυστυχήματα αναντίον της ατρίõος και
, π π π π θρησκείας ο οú της ροξενήθηκαν α ό την ανοησίαν μας και õιοτέλειά μας και α ό ᾿
π π π , θρησκευτικοúς και α ό ολιτικοúς και α ό μάς τους στρατιωτικοúς αγαναχτoντας και εγo ᾿
π , π π α οúλα αυτά ότι ζημιoσαμε την ατρίõα μας ολú και χάθηκαν και χάνονται τόσοι αθoοι ᾿
π , , π π άνθρω οι σημειoνω τα λάθη ολωνoν και φτάνω ως την σήμερον ο οú õεν θυσιάζομε οτές
π αρετή και ατριωτισμόν και είμαστε σε τοúτην την άθλια κατάστασιν και κιντυνεúομεν να
. π , π χαθοúμεν Γράφοντας αυτά τα αίτια και τις ερίστασες ο οú φέραμεν τον όλεθρον της
π , π , ατρίõας μας όλοι μας τότε ως έχοντας και εγo μερίõιον εις αυτείνη την ατρίõα και κοινωνία
π γράφω με ολλή αγανάχτησιν αναντίον των αιτίων όχι να χω καμμιά ιõιαίτερη κακία αναντίον ᾿
, π π τους αλλά ο ζήλος της ατρίõος μου õίνει αυτείνη την αγανάχτησιν και õεν μ όρεσα να
. , π π π π γράqω γλυκoτερα Aυτό το χειρόγραφον α ό την ερίστασιν ο οú μου έγιναν ολλές
, . π , 1850 καταõρομές το είχα κρυμμένο Τoρα ο οú το έµγαλα το õιάµασα όλο και έγραqα ως τα
π , . A ρίλη μήνα και õιαµάζοντάς το είõα ότι õεν ξηγoμαι γλυκoτερα õια κάθε άτομον Hρoτο
π , π π π ( λοι όν αυτό και úστερα σε ολλά μέρη αναλαµαίνω ίσω τα ίõια ότι είμαι αγράμματος και ᾿
) , π õεν θυμoμαι και õεν µαστo σειρά ταχτική και τρίτο εκείνα ο οú σημειoνω εις την
π π , π π ρωτοü ουργίαν του Κωλέτη ο οú έκαμεν τόσα μεγάλα λάθη αναντίον της ατρίõος του και
, π - της θρησκείας του και των συναγωνιστoν του όλων των τίμιων ανθρo ων και να χúση τόσα
π π π άõικα αίματα των ομογενoν του και να άθη η õυστυχισμένη του ατρίõα και να αθαίνη και
π π , π τoρα εις τον εθαμό του α ό τους ίõιους τους μαθητάς του και συντρόφους του ο οú μάς
π , π π κυµερνοúν και οι ροκομμένες του οι Βουλές και άλλοι τοιοúτοι ο οú õεν άφησαν λε τό εις
, το ταμείο και όλο το κράτος τό φεραν σε μίαν μεγάλη õυστυχία και ανωμαλία και ένας ᾿ ᾿
π , π π π , μεγάλος στόλος των σκúλων μας έχουν μ λόκον ο οú ναι ερίτου α ό τρεις μήνες και μας ᾿
π π π ήραν όλα τα καράµια και μας κατακερμάτισαν όλο το εμ όριον και τζαλα άτησαν την
π π π π σημαίαν μας και εθαίνουν της είνας οι ανθρo οι των νησιoν και εκείνοι ο οú χουν τα ᾿
. καράµια τους γκιζεροúν εις τους õρόμους και κλαίνε με μαúρα õάκρυα Oλα αυτά τα õεινά και
π , π άλλα λήθος είναι έργα του Κωλέτη και της συντροφιάς του ο οú άφησε εντολή να
. π κυµερνιoμαστε με αυτό το σúστημα και με τους τοιοúτους συντρόφους του Και α ό αυτό
π π . αθαίνομεν και τι θα άθωμεν ακόμα ο Oεός το γνωρίζει Και αυτά ήταν õια τους ξένους
π - - π σκο οúς του και τις õιοτέλειές του και για να κατακερματίσουνε και την Τρίτη Zε τεµρίου ᾿
- π π π - ο οú õιαλαµαίνει ερί θρησκείας και άλλης σωτηρίας της ατρίõος αυτό το Zúνταμα και τό᾿
- . , π χομεν εις το χαρτί και αντίς να μας ωφελήση μας αφανίζει ολοένα Oλοι οι άλλοι ο οú ᾿
- , π - , - - γράφω εξ αρχής είναι άγιοι ομ ρός σ αυτόν και την συντροφιά του τη σημερνή μ όλον ᾿ ᾿
π π . . Ω π π ο οú τα λάθη τα ρoτα εγέννησαν και τοúτα Aια όλα αυτά γράφω εõo ς άνθρω ος μ ορo
π π , , - , π να εθάνω και ή τα αιõιά μου ή άλλος τα αντιγράqη για να τα µγάλη εις φως ρoτο τους
π , π , π - ανθρo ους ο οú γράφω μ αγανάχτησιν αναντίον τους να µάνη τις ράξες του κάθε ενοú και ᾿
π , , - τ όνομά του με καλόν τρό ον όχι με µρισές õια να χρησιμεúουν αυτά όλα εις τους ᾿
π μεταγενεστέρους και να μάθουν να θυσιάζουν õια την ατρίõα τους και θρησκεία τους
π , π π . ερισσότερη αρετή να ζήσουν ως ανθρo οι σ αυτήν την ατρίõα και μ αυτήν την θρησκείαν ᾿ ᾿
π π π π . Xωρίς αρετή και όνο εις την ατρίõα και ίστη εις την θρησκεία τους έθνη õεν υ άρχουν Και
π π . , ροσοχή να μην τους α ατάγη η õιοτέλειαΚαι αν σκοντάqουν τότε εις τον κρεμνόν θα ᾿
π , π . - . π ηγαίνουν καθoς το άθαμεν εμείς Oλο εις τον κρεμνόν κυλάμεν κάθε μέρα Oταν λοι όν ᾿
, , , µγη αυτό το χειρόγραφον εις φως õιαµάζοντάς το όλο οι τίμιοι αναγνoστες αρχή και τέλος
π , . τότες έχουν το õικαίωμα να κάμη ο καθείς των την κρίση του είτε υ έρ είτε κατά
1829 26, . π π Oλεµαρίου Aργος Eίμαι õιορισμένος α ό την κυµέρνηση του Κυµερνήτη Κα οõίστρια
π π . Γενικός Aρχηγός της Eκτελεστικής õúναμης της Hελο όννησος και Z άρτης O σταθμός μου
. π π είναι εõo εις Aργος Κάθομαι και αγροικιoμαι με την Κυµέρνηση και αντοú εις τις ε αρχίες μ᾿
π , αρχές κι αξιωματικοúς και ό οτε κάνει χρεία φέρνω και γúρα σε όλα τα μέρη αυτά õια την ᾿
π . - γενική ησυχία και ξακολουθo τα χρέη μου καθήμενος τον ερισσότερον καιρόν εõo Και για
-( να μην τρέχω εις τους καφφενέõες και σε άλλα τοιοúτα και õεν τα συνηθo ήξερα ολίγον
, π π π , γράqιμον ότι õεν είχα άγη εις õάσκαλο α ό τα αίτια ο οú θα ξηγηθo μην έχοντας τους
π ) π π τρό ους ερικαλοúσα τον έναν φίλον και τον άλλον και μ έμαθαν κάτι ερισσότερον εõo εις ᾿
, π . π Aργος ο οú κάθομαι άνεργος Aφοú λοι όν καταγίνηκα ένα õυο μήνες να μάθω ετοúτα τα
π π , , π γράμματα ο οú µλέ ετε εφαντάστηκα να γράqω τον µίον μου όσα έ ραξα εις την μικρή μου
, , π , π π ηλικία και όσα εις την κοινωνία όταν ήρθα σε ηλικία και όσα õια την ατρίõα μου ο οú μ ήκα
π εις της Eταιρίας το μυστήριον õια τον αγoνα της λευτεριάς μας και όσα είõα και ξέρω ο οú
, , γιναν εις τον Aγoνα και σε όσα κατά õúναμη συμμέθεξα κ εγo κ έκαμα το χρέος μου ᾿ ᾿ ᾿
π π . π π π , εκείνο ο οú μ οροúσα Aεν έ ρε ε να έμ ω εις αυτό το έργον ένας αγράμματος να µαρúνω
τους τίμιους αναγνoστες και μεγάλους άντρες και σοφοúς της κοινωνίας και να τους µάλω σε
, π π . µάρος να τους κινo την εριέργειά τους και να χάνουν τις ολυτίμητες στιμές εις αυτά Aφοú
π , όμως έλαµα και εγo ως άνθρω ος αυτείνη την αõυναμίαν σας ζητo συγνoμη εις το µάρος
π . π , , ο οú θα σας õoσω Aν είμαι τίμιος άνθρω ος θέλω γράqη την αλήθεια καθoς έγιναν τα
, π . π γραφόμενα ο οú θα σημειoσω Oλοι οι αναγνoστες έχετε χρέος ρoτα να ρευνήσετε õια την ᾿
, π , , õιαγωγή μου oς φέρθηκα εις την κοινωνία και Aγoνα και αν τιμίως φέρθηκα µάλετε µάση
, π π . και εις τα γραφόμενά μου αν ατίμως φέρθηκα μην ιστεúετε τί οτας Και αφοú μάθετε ότι
π , , π , φέρθηκα τιμίως και ιõήτε σημειωμένα έγγραφα και α όõειξες αρχή και τέλος α ό õιαφόρους
π π π π , α ό κυµέρνησες και α ό αρχές και α ό άλλους ολλοúς όθεν χρημάτισα εγo με τους
, π , αõελφοúς μου συναγωνιστάς ο οú μ αξίωσε ο Oεός να έχω εις την οõηγίαν μου όλο ᾿
π , . π καλúτεροúς μου εις τον αγoνα και εις υ ηρεσίες όθεν õιατάχτηκα Με õεκοχτo ανθρo ους
π - ρωτοκινήθηκα εις τον αγoνα ως τους χίλιους τετρακόσιους μ αξίωσε ο Oεός να χω εις την ᾿ ᾿
. π , οõηγίαν μου Hοτέ õεν μολúθηκαν τ αρχεία της ατρίõος μου οúτε εις την κυµέρνησιν οúτε ᾿
π , , π , π εις ε αρχίες οúτε εις άτομα ο οú αγωνιστήκαμεν εις την Pοúμελη Hελο όννησον και νησιά
π , π π . π και Z άρτη õεν είναι ουθενά κατηγορία αραμικρή õια εμάς Eυκαριστήρια θα ιõήτε α οúλα ᾿
π - , π τα μέρη λήθος εõo μέσα σημειωμένα και αντοú εις το κράτος και εις τ αρχεία της ᾿
. π , κυµέρνησης φαίνονται αυτά Και μ όσους ανθρo ους μ αξίωσε ο Oεός και õιοίκησα ᾿ ᾿
π π , , õιάφορες ακαταστασίες και αρ αγές ηúραν την ατρίõα αρχή και τέλος õοξασμένο να είναι το
π , . π π ανάγαθον όνομα του Oεοú εμάς õεν μας άφησε να μολυθοúμεν Και αυτές τις χάριτες ρέ ει
π π να τις χρωστάγη η ατρίς εις τους αξιότιμους και αγαθοúς και γενναίους ατριoτες τους
, π , π συναγωνιστάς μου ο οú χα εις την οõηγίαν μου εις τον αγoνα ο οú συνεισφέραμεν και ᾿
π . π , π εμείς κατά õúναμιν εις τις ανάγκες της ατρίõος Eίναι η αρετή και ο ατριωτισμός ο οú
, π , . , έõειξαν αυτείνων των καλoν ατριoτων όχι εμένα Oτι εγo õεν είχα αυτείνη την αρετή οúτε
π , π την έχω ακόμα καθoς εις τους ολέμους και τoρα εις την ηρεσίαν είναι αυτείνοι οι ᾿
. π , , καλúτεροί μου Eίναι και τoρα εις την ηρεσία εις την οõηγία μου οι γενναίγοι και αγαθοί ᾿
, αξιωματικοί Μισολογγιοú με τον αγαθόν και γενναίον αρχηγόν τους Μήτρο Nτεληγιoργη
. π φροúραρχο εις τον αγoνα του Μισολογγιοú Eίναι ολλοί γενναίγοι και αξιότιμοι νησιoτες και
π , . π Hελο οννήσιοι αγαθοί αγωνισταί είναι Pουμελιoτες Eίναι οι αγαθοί και φιλό ατροι
, π νοικοκυραίοι και αξιωματικοί Aθηνoν ο οú αγωνιζόμαστε εις το κάστρο των Aθηνoν και
π . π - αλλοú εις τους αγoνες της ατρίõος Και η αρετή αυτείνων όλων των καλoν ατριoτων η
π - π π . - , αγαθότη ρoτα του Oεοú μας γλúτωσε α όσα µλάµουν την ατρίõα H αφεντειά σας αγαθοί ᾿
, π , , π αναγνoστες σας ερικαλo αν και θέλετε να μάθετε την αλήθεια ρευνήσετε όλα αυτά ο οú ᾿
, . π , θα ιõήτε αν είναι αλήθεια ή qέματα tνα σας ερικαλo όλους τους αξιότιμους αναγνoστες
π , , õεν έχετε το õικαίωμα να φέρετε καμμίαν κρίση οúτε υ έρ οúτε κατά αν õεν το õιαµάσετε
- , π , . όλο και τότε είστε νοικοκυραίοι να κάμετε ό τι κρίση θέλετε ή υ έρ είτε κατά Oταν το
, , õιαµάσετε όλο αρχή και τέλος τότε να κάμετε την κρίση για όσους φέραν õυστυχήματα εις
π π την ατρίõα και εμφúλιους ολέμους õια τα ατομικά τους νιτερέσια και την õιοτέλειά τους και ᾿
π π π π . α ό αυτοúς έ αθε και αθαίνει ως σήμερον η õυστυχισμένη ατρίõα και οι τίμιοι αγωνισταί Oα
π . π σημειoσω γυμνή την αλήθεια και χωρίς άθος Aλλά η αλήθεια είναι ικρή και όσοι κάμαμεν
, το κακό μας κακοφαίνεται ότι και το κακό το θέλομε και το νιτερέσιον να το κάνωμε και
π . καλοúς ατριoτες θέλομε να μας λένε Και αυτό õεν γίνεται οúτε θα το κρúqω εγo και να
, π , μείνη κρυμμένο ότι η ατρίς ζημιoθη õιατιμήθη και όλο σ αυτό κατανταίνει ότι μας ηúρε ᾿
. π όλους θερία Και τα αίτια του κακοú θα τα ει οúνε κ ιστορίες και φημερίõες καθημερινoς τα ᾿ ᾿
. - π π π π λένε Και õεν σημαίνουν τα õικά μου και ρέ ει να τα γράφουνε ροκομμένοι κι όχι α λοί ᾿
π π αγράμματοι και να τα γλέ ουν οι νεoτεροι και οι μεταγενέστεροι να χουν ερισσότερη αρετή ᾿
π . π π π π π και ατριωτισμόν H ατρίõα του κάθε ανθρo ου και η θρησκεία είναι το αν και ρέ ει να
π π θυσιάζη και ατριωτισμόν και να ζη αυτός και οι συγγενείς του ως τίμιοι άνθρω οι εις την
. , π - κοινωνία Και τότε λέγονται έθνη όταν είναι στολισμένα με ατριωτικά αιστήματα το αναντίον
π . π - λέγονται αλιόqαθες των εθνoν και µάρος της γης Και õια τοúτο ως ατρίõα γενική του κάθε
π , ενοú και έργο των αγoνων του μικρότερου και αõúνατου ολίτη έχει κι αυτός τα ᾿
π , . π π π συμφέροντά του εις αυτείνη την ατρίõα εις αυτείνη την θρησκεία Aεν ρέ ει ο άνθρω ος να
π π π π µαρúνεται και να αμελή αυτά και ο ροκομμένος ρέ ει να φωνάζη ως ροκομμένος την
, - π . π π αλήθεια το ίõιον και ο α λός Oτι κρικέλλα õεν έχει η γης να την άρη κανείς εις την λάτη
, , π του οúτε ο õυνατός οúτε ο αõúνατος και όταν είναι ο καθείς αõúνατος εις ένα ράμα και
- π π π , μόνος του õεν μ ορεί να άρη το µάρος και αίρνει και τους άλλους και µοηθοúν τότε να μην
. π , . « φαντάζεται να λέγη ο αίτιος εγo να λέγη εμείς Oτι µάναμε όλοι τις λάτες όχι ένας Oι
, « π », « » π άρχοντές μας οι αρχηγοί μας έγιναν Eκλαμ ρότατοι έγιναν Γενναιότατοι και οι ντό ιοι
, π π . , π . και οι φερτικοί όμως τί οτας õεν τους ανα εúει 1μασταν φτωχοί εγίναμεν λοúσιοι 1ταν ο
π π π , Κιαμίλμ εγης εõo εις την Hελο όννησο και οι άλλοι οι Τοúρκοι λουσιoτατοι έγινε ο
π π , , , Κολοκοτρoνης και οι άλλοι οι συγγενείς και φίλοι λοúσιοι α ό γες αργαστήρια μúλους
π , π . σ ίτια σταφίõες και άλλα λοúτη των Τοúρκων Oταν ο Κολοκοτρoνης και οι συντρόφοι του
π , π . - ήρθαν α ό την Zάκυθο õεν είχαν οúτε ιθαμή γης τoρα φαίνεται τι έχουν Το ίõιον και εις την
, , , , Pοúμελη Γκοúρας και Μαμοúρης Κριτζoτης Γριµαίγοι Zτάικος και οι άλλοι Τζαµελαίγοι και
π . π ; . άλλοι ολλοί Και τι ζητοúνε α ό το έθνος Μιλλιοúνια ακόμα õια τις μεγάλες õοúλεqες Και σε
π π π , αυτά οτές õεν ανα εúονται όλο νόμους και φατρίες õια το καλό της ατρίõος όλο αυτό
π . π π π ασκίζουν Oσα έ αθε η ατρίς õια τους νόμους και το καλό αυτεινoν και όσα αληκάρια
, π π . σκοτoθηκαν õεν τα αθε η ατρίς εις τον αγoνα των Τοúρκων Κατοικίσαμεν τους κατοίκους ᾿
π π π μέσα τα σ ήλαια και ζοúνε με τα θερία και ρημoσαμε τους τό ους και εγίναμε η αραλυσία
. , του κόσμου Oλα αυτά μου õoσαν αφορμή να μάθω γράμματα εις τα γεράματα να τα
. π . , . σημειoσω όλα tνας α ό αυτοúς ήμουν και εγo Aς γράqη άλλος õια μέναό τι γνωρίζη Eγo ᾿
π . π την αλήθεια θα την ει o γυμνή Oτι έχω το μερίõιό μου σ αυτείνη την ατρίõα θα ζήσω εγo ᾿
π . π π π και τα αιõιά μου Oτ ήμουν νέος και στραµογέρασα α ό αυτά τα õεινά της ατρίõας έντε ᾿
π π π π ληγές ήρα εις το σoμα μου εις õιάφορους αγoνες της ατρίõος και α οκαταστάθηκα μισός
π π π . άνθρω ος και τον ερισσότερον καιρό είμαι εις τα ροúχα αστενής α ό αυτά Aοξάζω τον Oεόν
π π π ο οú õεν μου σήκωσε την ζωή μου και ευκαριστo και την ατρίõα μου ο οú με τίμησε
, π , µαθμολογoντας κατά την τάξη κατά τις ερίστασες ως τον µαθμόν του στρατηγοú και ζω ως
π π - π , - άνθρω ος μ εκείνο ο οú ευλόγησε ο Oεός χωρίς να με τú τη η συνείõησή μου χωρίς να ᾿
π . π π , γυμνoσω κανέναν οúτε μίαν ιθαμή γης H ατρίς της γεννήσεoς μου είναι α ό το Aιõορίκι
π χωριό του Aιõορικιοú ονομαζόμενον Aµορίτη τρεις oρες είναι α ό το Aιõορίκι μακρυά το άλλο
, π . π π το χωριό έντε καλúµια Oι γοναίγοι μου ολú φτωχοί και η φτoχεια αυτείνη ήρθε α ό την
π π π . αρ αγή των ντό ιων Τοúρκων και των Aρµανίτων του Aλή ασσα Hολυφαμελίτες οι γοναίγοι
, π μου και φτωχοί και όταν ήμουνε ακόμα εις την κοιλιά της μητρός μου μίαν ημέρα ήγε õια
. , , ξúλα εις τον λόγκον Oορτoνοντας τα ξúλα σ το νoμο της φορτωμένη εις τον õρόμον εις ᾿
, π π - π την ερημιά την έ ιασαν οι όνοι και γέννησε εμένα μόνη της η καïμένη και α οσταμένη
. - , εκιντúνεqε και αυτείνη τότε και εγo Eελεχoνεqε μόνη της και συγυρίστη φορτoθη ολίγα
π - π -π π . ξúλα και έµαλε και χόρτα α άνου εις τα ξúλα και α ό άνου εμένα και ήγε εις το χωριόν Zε
π π π . κάμ οσον καιρόν έγιναν τρία φονικά εις το σ ίτι μας και χάθη και ο ατέρας μου Oι Τοúρκοι
π . του Aλή ασσα θέλαν να μας σκλαµoσουνε Τότε õια νυχτός όλη η φαμελιά και όλο μας το σόι
π . π π σηκoθηκαν και έφυγαν και ήθα αγαίνουν εις την Aιµαõειά να ζήσουνε εκεί Oα έρναγαν α ό
π π π . να γιοφúρι του Aιõορικιοú ονομαζόμενον Zτενό õεν έρναγε α ό άλλο μέρος το οτάμι Eκεί ᾿
π π , φúλαγαν οι Τοúρκοι να εράσουν να τους ιάσουνε και õεκοχτo ημέρες γκιζεροúσαν εις τα
. õάση όλοι κ έτρωγαν αγριοµέλανα και εγo µúζαινα κ έτρωγα αυτό το γάλα Μην ᾿ ᾿
π π π , π π π , υ οφέρνοντας λέον την είνα α οφάσισαν να εράσουνε α ό το γιοφúρι και ως µρέφος εγo
, , π π , μικρό να μην κλάqω και χαθοúνε όλοι α οφάσισαν και με έταξαν εις το õάσος εις τον
, π . Κόκκινον ονομαζόμενον και ροχoρεσαν õια το γιοφúρι Τότε μετανογάει η μητέρα μου και
« ,» π π τους λέγει H αμαρτία του µρέφου θα μας χάση τους εί ε ερνάτε εσείς και σúρτε εις το
... π , »... τάõε μέρος και σταθήτε το αίρνω κι αν έχω τúχη και õεν κλάqη õιαµαίνομε η μητέρα ᾿
. . μου κι ο Oεός μας έσωσε Aυτά όλα τα λεγε η μητέρα μου και οι άλλοι συγγενείς ᾿ ᾿
π π π Zηκωθήκαμεν όλη η φαμελιά και συγγενείς και ήγαμεν εις Aιµαõειά και μας ερασ ίστηκαν οι
π π , - π π π , φιλάνθρω οι άρχοντες εκεί κάμ οσον καιρόν όσο ο οú ιαστήκαμεν και κάμαμεν εκεί σ ίτια
π . . π υ οστατικά Eγo έγινα ως εφτά χρονoν Με µάλαν να εργάζωμαι σε έναν εκατό αράõες τον
, π . π , χρόνον τον άλλον χρόνον έντε γρόσια Aφοú έκανα ολλές õουλειές ήθελαν να κάνω κι᾿
π π π π π . άλλες õουλειές τα εινές του σ ιτιοú και να ερι οιoμαι τα αιõιά Τότε αυτό ήταν ο θάνατός
. . μου Aεν ήθελα να κάμω αυτό το έργον και μ έõερναν και οι αφεντάõες και οι συγγενείς ᾿
π π π . Zηκoθηκα και ήρα και άλλα αιõιά και ήγαμεν εις Oήµα H κακή τúχη και εκεί οι συγγενείς
π π . ήρθαν και μας ιάσανε και με φέραν ίσω εις την Aιµαõειά και εις τον ίõιον αφέντη Και την
π π . - π ίõια ηρεσία ξακολουθοúσα κάμ οσον καιρόν Τότε õια να γλυτoσω α ό αυτήν την ᾿
π , , , ηρεσίαν ότι η φιλοτιμία μου õεν μ άφηνε ήσυχον οúτε μέρα οúτε νúχτα άρχισα ξúλο ᾿ ᾿
π π . τρú ημα κεφάλια των αιõιoν και της ίõιας μου μητέρας και έφευγα μέσα τις ράχες Και μ᾿
, π . αυτό µαρέθηκαν και με λευτέρωσαν ότι αυτείνη η ηρεσία μ είχε καταντήση να χαθo tγινα ᾿ ᾿
π π . ως õεκατέσσερων χρονoν και ήγα εις έναν ατριoτη μου εις Nτεσφίνα 1ταν ο αõελφός του
π π . . με τον Aλή ασια και ήταν ζα ίτης αυτός εις την Nτεσφίναν Zτάθηκα με εκείνον μιαν ημέρα
π . π 1ταν γιορτή και αγγúρι τ Aγιαννιοú Hήγαμεν εις το αγγúρι μό õωσε το ντουφέκι του να ᾿ ᾿ ᾿
. , . π π το µαστo Eγo θέλησα να το ρίξω ετζακίστη Τότε μ έ ιασε σε όλον τον κόσμον ομ ρός και ᾿
π . , π π . με έθανε εις το ξúλο Aεν μ έµλαµε το ξúλο τόσο ερισσότερον η ντρο ή του κόσμου Τότε ᾿
π . π π π όλοι τρoγαν και ίναν και εγo έκλαιγα Aυτό το αρά ονον õεν ηúρα άλλον κριτή να το ει o
, π , π να με õικιoση έκρινα εúλογον να ροστρέξω εις τον Aïγιάννη ότι εις το σ ίτι του μό γινε ᾿ ᾿
. π - π αυτείνη η ζημία και η ατιμία Μ αίνω την νúχτα μέσα εις την εκκλησιά του και κλειω την όρτα
π , κι αρχινo τα κλάματα με μεγάλες φωνές και μετάνοιες τ είναι αυτό ο οú γινε σ εμέναν ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
;» π γομάρι είμαι να με õέρνουν Και τον ερικαλo να μου õoση άρματα καλά κι ασημένια και ᾿
π π . õεκα έντε ουγγιά χρήματα και εγo θα του φκιάσω ένα μεγάλο καντήλι ασημένιον Με τις
π . ολλές φωνές κάμαμεν τις συμφωνίες με τον άγιον Zε ολίγον καιρόν γράφει ο αõελφός του
π π . , αφέντη μου α ό τα Γιάννενα ότι θέλει ένα αιõί να του κάνη χοσμέτι Μ έστειλαν εμένα τα ᾿
1811. π π . π , Τον άντρεqε αυτόν ο Aλή ασσας εις την Aρτα tκατζε κάμ οσον καιρόν εις Aρτα τον
π π , π . γúρεqε ο Aλή ασσας να άγη ότι τον αγα οúσε και τον είχε εις τα μυστικά του γράμματα
π . π 1ταν τίμιος άνθρω ος τον λένε Oανάση Aιõορίκη Τότε γυρεúει να μ αφήση εις το σ ίτι του ᾿
. π « ». π εμένα õεν ήθελα να κάτζω Μου εί ε Oα κάτζης και με το στανιόν Aυτό õεν μ οροúσα να το
π , . . α οφúγω ότ είχε την õúναμη tκατζα με συμφωνίες ότι εγo ως õοúλος õεν κάθομαι Κάνω ᾿
π π , , την ηρεσία του σ ιτιοú σου όμως θα γνωριστo και με τους κατοίκους να õανειστo να κάμω ᾿
π , , . ( , π ). και εμ όριο ότ είμαι γυμνός να ντυθo Aυτός ήταν φιλάργυρος õεν μό õινε τί οτας ᾿ ᾿ ᾿
, π , π - Hρoτη συμφωνία αυτείνη του εί α και õεúτερον τα qoνια του σ ιτιοú σου να µαστάη η
, , γυναίκα σου τα χρήματα και τον λογαριασμόν ξέρει γράμματα και να μου õίνη να της
, , π . - qωνίζω να ζυάζη όταν φέρνω το qoνιο και ό τι κάνει να λερoνη Το ίõιον και εις τ άλλα τα ᾿
, π qoνια να μην με λέτε ότι σας έκλεqα ότι τoρα με µλέ ετε γυμνόν και αúριον ντυμένον και θα
». π π λέτε ότ είμαι κλέφτης tκατζα μ εκείνες τις συμφωνίες ο οú του εί α και έκαμα σ αυτόν ᾿ ᾿ ᾿
. . õέκα χρόνους Μό õωσε και αυτός õια μιστόν τετρακόσια γρόσια όλα Του ζήτησα ένα õάνειο ᾿ ᾿
. και μου τό õωσε με τόκον τα õέκα õoõεκα τον χρόνον Του φκιασα ομολογία και την έχω ως ᾿ ᾿ ᾿
. . π - π π σήμερον Aυτό το τζιρακλίκι μό καμε κι αυτός Eκεί μ ρός εις το σ ίτι του ήταν μία ιάτζα ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
, π , . και μαζoνονταν οι άρχοντες οι έμ οροι και κάθονταν ως τα μεσάνυχτα το καλοκαίρι Τότε
, , , εγo έµανα και καθάριζαν το μέρος εκείνο τους έõινα και ό τι τους χρειάζονταν τους
π . π . π καλό ιανα Γνωρίστηκα μ όλους αυτοúς και με τους ροεστοúς των χωριoν Zήτησα α ό ᾿
π π π - αυτοúς τους ροεστοúς και εμ όρους ένα õάνειον και με õάνεισαν εντέξι χιλιάõες γρόσια είχα
π , π π και εγo ως τότε κα ετάλι εικοσιτέσσερα γρόσια τα ροστοίχησα εις τους χωργιάτες και έ ιασα
, . π , µρoμη τον χειμoνα να την λάµω εις τ αλoνια Την ιάνω τέσσερα γρόσια το ξάι την σúναξα ᾿
( ) π . . εις τ αλoνια και ήταν έλλειqη και την ουλo õεκαέξι Hιάνω όλα αυτά τα χρήματα Την άλλη ᾿
π π π , χρονιά τον χειμoνα τα ιάνω αρα οσίτι α ό έντεκα γρόσια το ξάι το συνάζω εις τ αλoνια το ᾿
π - . π . ουλo εις την Aρτα τριάντα τρία Oτ ήταν ανοúκλα εις την Aρτα και ήταν έλλειqη το qωμί ᾿
, π . Τότε έφκιασα ντουφέκι ασημένιον ιστιόλες και άρματα και ένα καντήλι καλό Και
π π π αρματωμένος καλά και συγυρισμένος το ήρα και ήγα εις τον ροστάτη μου και ευεργέτη
, , - μου κι αληθινόν φίλον τον Aïγιάννη και σoζεται ως τον σήμερον έχω και τ όνομά μου ᾿ ᾿
. π π - - π π , γραμμένο εις το καντήλι Και τον ροσκúνησα με õάκρυα α ό μέσα α ό τα σ λάχνα μου ότι
π π ... π θυμήθηκα όλες μου τις ταλαι ωρίες ο οú õοκίμασα Yστερα άρχισα το εμ όριον και μ είχαν ᾿
οι κάτοικοι Pωμαίγοι και Τοúρκοι ως ταμίαν και καζάντησα του Oεοú τα ελέγη και έφκιασα εκεί
π , π , π π σ ίτι υ οστατικά και είχα και μετρητά και ομολογίες λήθος και τις έχω ως σήμερον ερίτου
π - . . π , α ό σαράντα χιλιάõες γρόσια Και το κιμέρι μου γιομάτο A όχτησα ό τι ήθελα και õεν είχα την
. , π . ανάγκη αλλουνοú tκατζα εις Aρτα ως õέκα χρόνια έκαμα ολλοúς φίλους Eκεί είχα φίλον
. , και έναν σακελλάριον úστερα έγινε οικονόμος Τον είχα στενόν φίλον ότι η συντροφιά μου
. π π , ήταν με τους καλúτεροúς μου Aυτός ο οικονόμος μ είχε καλúτερα α ό τα αιõιά του και ᾿
π π π . π π νúχτα και ημέρα α ό το σ ίτι του õεν έλει α Oτ ήταν ένας τοίχος με το σ ίτι του ατριoτη ᾿
π π - π . μου και λησίον και εκείνο ο οú αγόρασα εγo õικό μου α ό ναν õυστυχή άρχοντα Hολú ᾿
π , π ροκομμένος οικονόμος õεν ήταν άλλος εις την Aρτα τοιοúτος και είχε και τέσσερα αιõιά
. π π π π , π σερνικά Το ένα α αυτά ήταν εις την Eυρo η ο οú σ οúõαζε και ήταν φίλος και αγα ημένος ᾿
π . π π π του Κα οõίστρια Το αιõί έσωσε τα έξοõά του και ζήτησε του Κα οõίστρια να άγη να
π . π , σ ουõάξη την γιατρική Του λέγει ο Κα οõίστριας ότι κάτι καταγινόμαστε να λευτερoσωμεν
, , , την Eλλάõα και αν τελειoση αυτό õεν σου χρειάζεται η γιατρική και αν μείνη σου στέλνω
π π π . , α ό την Pωσσίαν τα μέσα και ας και σ ουõάζεις Και αν γίνη αυτό σου γράφω και
. π , π π π ανταμωνόμαστε Το αιõί ήρθε εις Aρτα το εί ε του ατέρα του αυτό και έφυγε ίσω õια
. π , π π Κορφοúς Hέρασε κάμ οσος καιρός του γράφει ο Κα οõίστριας και ήγε κι ανταμoθηκαν και ᾿
π . π π π τον κατήχησε õια την ατρίõα το μυστικόν Και ε ειõή ο Aλή ασσας ήταν ολλά õυνατός και
, π αγόρασε την Hάργα και άλλες ακαταστασίες έκανε του ε ισoρεqαν εγκλήματα αναντίον του
. π π να μαχευτή με τον Zουλτάνον Του ενέργησαν ολλά α ό αυτά και άξαινε η õιχόνοια του
. π , π Zουλτάνου και αυτεινοú 1ρθε το αιõί εις Aρτα κατηχημένο ορκίζει τον ατέρα του και
π . π . φεúγει ο ίσω O ατέρας του θέλει να µάλη κ εμένα εις το μυστήριον Hαίρνει να μ ορκίση ᾿ ᾿
π π . π και άλι μετανογοúσε και αυτό μου τό καμε ολλές φορές Τότε και εγo είσμωσα αναντίον ᾿ ᾿
« π π π π του και του λέγω Zου έρασε υ οqία ότ είμαι άτιμος του σ ιτιοú σου και ντρέ εσαι να μου ᾿
π ; π π !» . το ει ής Και όντως είμαι άτιμος αν ματα ατήσω εις την όρτα σου Και σηκoθηκα και έφυγα
π π , π . - , , , Oωνάζει ο α άς εγo õεν ματαγúρισα ο ίσω Hέρασαν õυο τρεις ημέρες ήρθε ξαναήρθε õεν
. π , π « ματαζúγωσα Aφοú ήρθε ολλές φορές με õάκρυα εις τα μάτια μου τ α οκρίθηκα Aια μένα ᾿ ᾿
π , π ; π π να σου εράση κακή ιõέα το αιõί σου tκλαqε και αυτός και με ερικάλεσε να άμε μαζί και
π , . . úστερα να μην ματα άγω σαν μου ξηηθή Hήγα Κατεµάζει τις εικόνες όλες και μ ορκίζει και ᾿
. π , αρχινάγει να με µάλη εις το μυστήριον Aφοú ροχoρεσε τότε τ ορκίστηκα ότι õεν θα το ᾿
μαρτυρήσω κανενοú όμως να μου õoση καιρόν οχτo ημέρες να συλλογιστo αν είμαι άξιος õι᾿
π , , - αυτό το μυστήριον και αν μ ορo να ωφελήσω να το λάµω ή να κάτζω είναι σα να μην το
. π ξέρω ολότελα Hήγα στοχάστηκα και τα µαλα όλα ομ ρός και σκοτωμόν και κιντúνους και ᾿
- π π . αγoνες θα τα άθω õια την λευτερίαν της ατρίõος μου και της θρησκείας μου Hήγα και του
π « ». , . π εί α Eίμαι άξιος Του φίλησα το χέρι ορκίστηκα Τον ερικάλεσα να μη μου μαρτυρήση τα
, π σημεία της κατήχησης ότ είμαι νέος και να μην αντέσω και λυ ηθo την ζωή μου και ᾿
π π . π ροõoσω το μυστήριον και κιντυνέqη η ατρίς Zυφωνήσαμεν και εις αυτό και μου εί ε ότι
, ... π , π π όθεν õουλέqω χρήματα και κατάχρησες õεν μ ορo να κάμω όμως να αίρνω α ό να ᾿
π , π . π π α οõειχτικόν αυτά τα λοúτη να κάνω Και η ευκή του α ά του ευλογημένου και της
π , π . ατρίõος μου και θρησκείας μου ως την σήμερον õεν μ άφησε ο Oεός να ντρο ιαστo ᾿
, π , . π « Τράµησα õεινά ληγές και κιντúνους όμως είμαι καλά σαν θέλει ο Oεός Του εί α Oλα θα
π , π π , άνε καλά όμως ο Aλή ασσας είναι ολú õυνατός και θα μας κιντυνέqη αυτός ότι είναι οι
π ». π , κα εταναίοι μ αυτόν Μου εί ε τα αίτια και σε ολίγον καιρόν θέλησε ο Oεός και τον κλείσανε ᾿
π , 1820. π π π π αντοú εις τα Μ ήκα σ το μυστικόν και αναχoρησα α ό τον ατριoτη μου και ήγα εις ᾿
π π το σ ίτι μου και εργαζόμουνε õια την ατρίõα μου και θρησκείαν μου να την õουλέqω
, , π π , π λικρινoς καθoς την õοúλεqα να μην με ει ή κλέφτη και άρ αγον αλλά να με ει ή τέκνο της ᾿
. -π π και εγo μητέρα μου O Zουλτάνος õιόρισε τον Xουρσίτ ασσά αρχιστράτηγον με ολλοúς
π π π ασιάõες να ολιορκήσουνε τον Aλή ασια και γιόμωσαν τα Γιάννενα και η Aρτα Τοúρκους και
π π π π , Aρµανίτες και άρ αγους και αραλυμένους ήραν ολλές γυναίκες Pωμαίγισσες στανικoς
π π π . ήραν και μίαν õοúλα του ατριoτη μου και ήθελαν να του άρουν και την γυναίκα του 1ταν
π π π , π ωραία και θα την έ αιρνε ένας ασσάς ο οú ήταν εις την Aρτα τον έλεγαν Xασάν ασια κακός
π , , π π π , π άνθρω ος αυτός και ένας τον έλεγαν Μ αμ ά ασια αφάνισαν την τιμή και λοúτη των
π . π π π π π ανθρo ων Aυτός ο Μ αμ ά ασιας έ ιασε τον ατριoτη μου κ εμένα και μας φυλάκωσε και ᾿
, π π π π . γúρευε να μας χαλάση και με ολλές λερωμές ο οú καμε ο ατριoτης μου σωθήκαμε Και ᾿
, π π π , , αφοú σωθήκαμε του εί α να φúγωμε να άμε εις την ατρίõα μας εις το Aιõορίκι να
. π π . π π σωθοúμε Aεν μ άκουσε άκουγε τις γυναίκες και έ αθε ολλά Και α ό αυτό αναχoρησα α ό ᾿
. π αυτόν Yστερα τον κιντúνεqε και ο Xασάν ασσας και έφυε κρυφίως και άφησε την φαμελιά
π . , , του εις Aρτα και θα του την έ αιρνε αυτός γυναίκα Και ήταν γκαστρωμένη ετοιμόγεννη και
- , π . π την άφησε όσο να γεννήση να την άρη Aφοú ήταν ολλή Τουρκιά εις Aρτα και Hρέµεζα και
π π π , Zοúλι και άλλα μέρη της 1 ειρος ο οú τα µαστοúσε ο Aλή ασσας καθoς και σ τα Γιάννενα ᾿
π ήταν αντοú õúναμες μεγάλες του Zουλτάνου και µάλαν και σφίξη και μάζωναν και τ άρματα ᾿
π π , , των Pωμαίγων και να µουλoσουνε και τον άλτο της μ αροúτης του μολυµιοú των
. π π , στουρναριoν της Aρτας Και αυτόν τον άλτο τον είχε ένας αγαθός άνθρω ος φίλος μου
π , , στενός κάναμε εμ όριον μαζί Γιωργάκη Κοράκη τον έλεγαν συγγενής των αγαθoν και καλoν
π . π , ατριoτων Zωσιμάõων Aφοú τον ήξερα τίμιον άνθρω ον ρoτησα τον Oικονόμο και τον
π , π ( μακαρίτη Γoγο Μ ακόλα και Zκαρμίτζο ότι μ ήκαν και αυτείνοι εις το μυστήριον γενναίοι
π ) , άντρες και αγαθοί ατριoτες και αφοú τους ρoτησα õεν ήθελαν να τον µάλουν εις το
, - π . π μυστήριον τον Κοράκη ότι φοµoνταν να μην τους ροõoση το μυστήριον Και ολεμοφόõια
, π π , π õεν είχαμε τελείως σ εκείνα τα μέρη και ο τό ος όλος ιασμένος και θα κάναμε ε ανάστασιν ᾿
π π . π - χωρίς ολεμοφόõια και τα ερισσότερα ντουφέκια με σκοινιά õεμένα Τότε α οφασίζω μόνος
, - , π , π , μου χωρίς να ρωτήσω τους άλλους και ορκίζω τον αλταõόρο τον αγαθόν ατριoτη και
π π π , . αõειάσαμε όλον τον άλτο και ήραμε το μ αροúτι μολúµι και στουρνάρια Και είχα õυο
π π κρυqoνες εις το σ ίτι μου και αυτός εις το σ ίτι του και τα κουµαλήσαμε εκεί και κάτι ολίγον
- π . , , αφήσαμε μέσα εις τον άλτο Και η θεία χάρη õόξα να έχει στράµωνε τους Τοúρκους και õεν
π π . - µλέ αν ο οú τα κουµαλάγαμε Και έµαλε χρήματα ο αγείμνηστος Κοράκης ότι úστερα εχάθη
- π π π και εγo και αγοράζαμε με τρό ον άρματα και τα κρúµαμε εκεί ο οú χαμε το μ αροúτι και εις ᾿
π τα ταµάνια των σ ιτιoν μας και αρματoναμε τους Eφτανησιoτες και άλλους και τους õίναμε
π ... π , και ολεμοφόõια και τους εις τους κα εταναίους όθεν έκανε χρεία õίναμε και των ίõιων
π . -π π π , π , κα εταναίων Aφοú εµήκε ο Xουρσίτ ασσάς α ό την Hελο όννησο ο οú ταν εκεί και ᾿
π π , π õιατάχτη õια τον Aλή ασσα και ήρε και όλα τ ασκέρια μαζί του και εις την Hελο όννησο ᾿
π , π π π π π , μείναν ολλά ολίγοι άρχισαν να υ ο τεúωνται α ό την Hελο όννησο οι ντό ιοι Τοúρκοι ότι
π π . π άρχισαν οι Hελο οννήσιοι και κομμανταρίζονταν õια την ε ανάσταση tµαιναν υ οqία και õια
. , π , π την Pοúμελη Eμείς λέγαμε õεν είναι τί οτας αλλά αγρίεqε ο ραγιάς εις την Pοúμελη α ό
π , π π - π τόσον λήθος Τουρκιάς ο οú γιόμωσε όλος ο τό ος εξ αιτίας του Aλή ασσα και αφανίστη ο
π π . π . τό ος α ό τις αγγάρειες και γúμνωμα των κόσμων Και με ταúτο τους α οκοιμοúσαμε Oμως
π αφανίστη και όντως ο τό ος όλος της Pοúμελης και κατεξοχή Γιάννενα και Aρτα και όλα εκείνα
- . π π π τα μέρη τα ρήμαξαν όλως õιόλου Oι ντό ιοι Τοúρκοι της Hελο όννησος έγραφαν την υ οqίαν
-π π -π . για τους Pωμαίγους του Xουρσίτ ασσά και να άρη μέτρα õι αυτό ο Xουρσίτ ασσάς Τότε ᾿
π π π , π , εμείς στενά ολιορκημένοι α ό τους Τοúρκους αντοú και õεν μαθαίναμε και τί οτας ευρέθη
π εúλογον α ό τον Oικονόμο της Aρτας και Γoγο και Zκαρμίτζο να στείλουν εμένα ως
π π π - π ραματευτή να άγω εις Hάτρα και α ό κεί να εράσω εις την ανατολική Eλλάõα ν ᾿ ᾿
π , π ανταμoσω ρoτα τον Aιάκο να τον ρωτήσω õια τα τρέχοντα και να του ει o να µαρέσουνε σε
, π π όλα αυτά τα μέρη και να άγω να μιλήσω και με τον Hανουργιά και άλλους κα εταναίους να
π , π , µαρέσουνε αυτείνοι και οι Hελο οννήσιοι να τραµηχτή κάμ οση Τουρκιά να µαρέσουμε και
. , 1821, π π π . εμείς εκεί τότε Τον Μάρτιον μήνα τα ήρα κάμ οσα χρήματα και έρασα εις την Hάτρα
π , π , Oι Τοúρκοι υ οqιασμένοι να µλε αν Pουμελιoτη κιντúνευε άρχισαν να με ξετάζουν οι ᾿
- π π . Pωμαίγοι ανόγητα μέσα εις το κονσουλάτο το Pοúσσικο ο οú ταν κόνσολας ο Βλασσό ουλος ᾿
. , π 1μουν κονεμένος σ του Ταταράκη το χάνι ονομαζόμενον 1ταν εκεί και Γιαννιoτες ο οú ᾿
, . , π κάθονταν και Aρτηνοί Hήγα εις το κονσουλάτο τους εί α τα τρέχοντα της Pοúμελης και το
π π π π κακό ο οú αθε ο Aλή ασσας είχαν µγη α ό το κάστρο αναντίον των µασιλικoν εις την ᾿
π π π π ολιτείαν των Γιαννίνων και του σκότωσαν λήθος του Aλή ασσα του χάθη όλο τ άνθος ο οú ᾿
. π π π , χε Aυτείνοι õεν ίστευαν τί οτας α όσα τους έλεγα αλλά τον ήθελαν νικητή να τους ᾿ ᾿
, π - λευτερoση αυτός ο τúραγνος να φέρη το Pωμαίγικον και την λευτεριά της ατρίõος και αν
, π . π π π , έµγαινε αυτός õεν θ άφινε μήτε ρουθοúνι α ό μάς Zαν τους εί α ολλά και õεν ίστευαν ᾿ ᾿
π π π π , π αναχoρησα και ήγα σ έναν μεγάλον έμ ορον ως qωνίζω ράμα να σηκoνω κάθε υ οqία ᾿
- , . π , π όσο να ξετάξω τα τρέχοντα εκεί να μάθω Aφοú ήγα εις τ αργαστήρι του μου εί ε ο ᾿
π « , , π ». , , έμ ορος 4oνισε ό τι θέλεις και ό τι σε µαστάξη η qυχή λέρωσε Aφοú qoνισα ό τ ήθελα ᾿
π π π . , . με ήρε να άγω εις το σ ίτι του να φάγω και να κοιμηθo εκεί Hήγα με ρoτησε Aρχισε να
π π π μου κάνη τα σημεία της Eταιρίας τότε άρχισα να τον ορκίζω και του εί α ως õεν τα μαθα α ό ᾿
. π π π . τον σακελλάριον Τότε του εί α όσα εγo ήξερα α ό την Pοúμελη και αυτός της Hελο όννησος
. π « Τον ρoτησα αν είναι άργητα ακόμα και αν έχουν ετοιμασίες Μου εί ε Oι Τοúρκοι άρχισαν να
π π π - υ ο τεúωνται και õεν είναι õέκα ημέρες ο οú ζήτησαν ένα õάνειον και τους έõωσα εκατόν
π - π . , , « π ενήντα χιλιάõες γρόσια ως õανεικά να τους α οκοιμάμε Oμως μου λέγει το ράμα õεν
». « , ;» π « õέχεται άργητα Του λέγω Zαν είναι αυτό τι ετοιμασία έχετε Μου εί ε Του Κολοκοτρoνη
π π στείλαμε κάμ οσα χρήματα εις την Zάκυθο και ήρθε με καμμίαν τριανταριά ανθρo ους και
. ». « , π π είναι εις την Μάνη Και άλλη ετοιμασίαν õεν έχομε Του λέγω Aυτά τα χρήματα ο οú µλέ ω
( π - ), π θεμωνιά τάλλαρα και γράφαν και έντ έξι γραμματικοί õεν τα στέλνεις ουθενά να ᾿
- π ;» « , χρησιμέqουν õια του λόγου σου και õια την ατρίõα Μου λέγει Τι στοχάζεσαι αυτό το
; π Pωμαίγικο θα κάμη άργητα να γένη Oα κοιμηθοúμε με τους Τοúρκους και θα ξυ νήσουμε με
». π « π , π . , τους Pωμαίγους Eί α και εγo Μεγάλοι άνθρω οι ξέρετε μεγάλα ράγματα Eγo μικρός
, ». . π , ξέρω ολίγα κάμετε ό τι σας φωτίση ο Oεός Κοιμήθηκα Την αυγή ήγα να qωνίσω ό τι μό᾿
π . π π π π . , π λει ε O ζα ίτης έμαθε ο οú ήγα και με γúρευε αντοú Aντίς εμένα έ ιασαν έναν του ᾿
π . , . π « , Βαρνακιoτη και τον ήγαν Τον ξέτασε είõε ότι õεν ήταν εκείνος Eί ε Oχι αυτόν έναν
. π , π , άλλον Eκείνος είναι τζασίτης φερμένος εõo και να τον ιάσετε να τον κρεμάσω να άθη ό τ᾿
». π π ήρθε γυρεúοντας εõo Τα εί ε ο άνθρω ος του Βαρνακιoτη αυτά εις το χάνι και ήρθαν οι
π π π Aρτηνοί και μου το εί ανε και ήγα εις το κονσουλάτο το Pοúσσικον και εί α τα αίτια και να
. . , μείνω εκεί φυλαμένος Aεν με µάσταγε ο κόνσολας Μου λέγει τέτοιες oρες κιντυνεúει και
. π . αυτός Με το στανιό έμεινα ως το µράõυ και σουρ oνοντας να µγω Μ έµαλαν σε μια κάμαρη ᾿
- . π μέσα και με κλείσανε χωρίς να ζυγoνη κανείς Μου ρθε να κατουρήσω ήταν μια τρυ οúλα εις ᾿
π . . π , π το άτωμα και κατοúραγα 1ρθε ένας õοúλος και μ έµρισε Του εί α είμ άνθρω ος και õεν ᾿ ᾿
π π . π . π π . μ όρεσα να υ οφέρω Με ρωτάγει ο õοúλος οúθεν είμαι Του εί α α ό την Pοúμελη Μου
, π . π π λέγει και αυτός είναι α ό το Βραχoρι Τον ερικάλεσα να μου ει ή αν ξέρη τον Κωνσταντίνο
( , ), π Γερακάρη ότ ήταν εκεί σ το κονσουλάτο όταν με ξέταζε ο κόνσολας να του ει ή να ρθη ᾿ ᾿ ᾿
. « . - π να τον ανταμoσω Μου λέγει ο õοúλος Eqές ήταν και ο Aυσσέας εõo και έφυγε Zúρε ες
, π . π . : « π π του Γερακάρη του εί α Hήγε του εί ε και ήρθε Του λέγω Nα με ας µράõυ εκεί ο οú ναιο ᾿
π π , ». π π Aυσσέας και θέλει μάθης χαμ έρια λήθος ότ ήρθα õια τον Aυσσέα Μου εί ε να του τα ει o ᾿
π . π « ». . ρoτα Του εί α Eίμαι ορκισμένος και õεν τα λέγω αλλουνοú tφυγε ο Γερακάρης Hήρε να
. π . π , , νυχτoση Μ έµιαζαν να φúγω α ό το κονσουλάτο 1σασα τις ιστιόλες μου το γιαταγάνι μου ᾿
π , π π , π π έκαμα την ροσευκή μου εί α και του αιõιοú μό φερε κάμ οσο ρακί και ή ια ν αυγατήση ᾿ ᾿ ᾿
π , . π π το σ ίρτο και να µγω με το γιαταγάνι έξω ας ήμουν και κιοτής Oúλαγαν α όξω την όρτα οι
, π õιασαχτζήõες οι Τοúρκοι του κονσόλου και άλλοι Τοúρκοι ότι το μαθαν ο οú ήμουν μέσα και ᾿
π . π π ήθελαν να µγω να με ιάσουνε Και εγo έλεγα να μην ιαστo ζωντανός και με αιõέqουνε και
π π π - . π µρεθo μ όσικος και ροõoσω τί οτας καλúτερα να σκοτωθo Eκεί ο οú ετοιμάζομουν να
, , « π ; « µγω έρχεται ένας Κεφαλλωνίτης μου λέγει Eσ είσαι ο οú ήσουνε õo μέσα Του λέγω Eõo ᾿ ᾿
π , π ; ;» « . - » π . είναι ολλοί οιον γυρεúεις Hοιος σ έστειλε Μου λέγει O Γερακάρης Eγo είμαι του εί α ᾿
π « ». « π Μου εί ε Hάμε να κάμωμε õουλειά μας Του λέγω Zτην όρτα φυλάνε Τοúρκοι και τήρα
π π π π π π α ό του εριµολιοú τον τοίχο θα έσω εγo κάτου και εσú να ας α όξω να φυλάς εκεί ο οú θα
π , , ». π . π , , έσω να φúγωμε ότι õεν ξέρω τα σοκάκια Hήγε α όξω Pίχτηκα α ό τον τοίχο ήταν qηλός
π . π . μισοτσακίστηκα α ό τ άρματά μου O φόµος μ έτρεχε καλúτερα α ό γερόν Hήγαμε κάτου ᾿ ᾿
. π π π , κατά την θάλασσα Του εί α να άμε α ό το μέρος των σταφίõων μ άκουσε ότι σ την ᾿ ᾿
π . π Nτογάνα ήταν Τοúρκοι και θα μας ιάναν Του εί α να κρυφτo εις τα χαντάκια να φωνάξη την
. - . π , « µάρκα Oτι ο Aυσσέος ήταν μέσα σ ένα μαρτίγο Zαν του εί α να κρυφτo μου λέγει Τι ᾿
... π ». π , π . µρωμόκωλοι είστε εσείς οι Oοµάστε και α ό τον ίσκιον σας Nτρά ηκα ήγα μαζί του
, π π . Oωνάζει õια την φελοúκα μας µλέ ουν οι Τοúρκοι και μας στρoνουν να μας ιάσουνε
. π - Oέλησε ο Oεός και ήταν μια φελοúκα Τους μίλησα και ριχτήκαμε μέσα και μας µάλαν α άνου
. . π σ την γολέττα τους Hλάκωσαν και οι Τοúρκοι Hήραν και αυτείνοι τα τριμ όνια τους και ᾿
. π π αντιστάθηκαν Yστερα με ήγανε κι ανταμoθηκα με τον Aυσσέα και του εί α όλα τα τρέχοντα ᾿
π π π π και του εί α ο οú θα άγω και εις τον Aιάκο και αλλουνοúς και μου εί ε ότι αγροικήθη αυτός
π π π π . και θα χτυ ήσουνε και ήρε ολεμοφόõια õια να άγη εις το Eερόμερον εις την Zάµιτζα Και
π π . π « π , μου εί ε να άμε αντάμα Του εί α Oα ιõo το τέλος εõo και να άρω και το ντουφέκι μου
π . π π , π ». ο οú είναι σ το χάνι Και θα άγω χαμ έρι έξω ό τι μάθω και μου εί ες Και αναχoρησε την ᾿
. π . νúχτα Zε õυο ημέρες χτú ησε ντουφέκι σ την Hάτρα Oι Τοúρκοι κάμαν κατά το κάστρο και ᾿
. π π π οι Pωμαίγοι την θάλασσα Τότε ήρα καμμιά õεκαριά αιõιά α ό το καράµι με τ άρματά τους ᾿
. και µήκαμε έξω Eις την Nτογάνα κουµαλιoνταν ο κόσμος και γιόμωσε η θάλασσα
π , . π π γυναικό αιõα ως το λαιμό μέσα Τότε µλέ ω και τον φίλο μου τον ραματευτή έφερνε σ το ᾿
π π π π να του χέρι την φαμιλιά του και σ τ άλλο τα αιõιά του και τί οτας άλλο α ό τόσο µιον ο οú ᾿ ᾿ ᾿
- π π . π , χε ο οú θα ξú ναγε να µρη Pωμαίικον Μεγάλοι άνθρω οι μεγάλα λάθη οι μικροί θα κάμουν l
. π π - π . μικρά Τους ήρα και τους ήγα μέσα εις το καράµι και τους αρηγοροúσα Zτάθηκα εκεί και
π . π π , π την άλλη ημέρα και έρασα εις Μισολόγγι 4oνισα λαμ άõες άσ ρες ο οú είχε έρθη ένα
π , π π π , καράµι α ό Τριέστι και ροúμες και λάõι και κα νόν να άγω ως ραματευτής εις την Aρτα να
π . , π - - π ιõοúνε οι Τοúρκοι και να μην υ οqιαστοúν Oόρτωσα το καïκι µήκα α όξω α ό το Βασιλάõι ᾿
π , . , ( σένα λιμάνι λησίον εκεί το λένε Βοúκεντρο Eημερoνοντας των Βαγιoν την νúχτα ότ ᾿ ᾿
) π π π ήταν καιρός ανάντιος µλέ ομε α ό αγνάντια σ την Hάτρα φωτιά ολλή και κανονισμός και ᾿
. π π . ντουφεκίõι Το γιόμα έρχεται εκεί εις το όρτο ο Βλασσό ουλος και άλλα καïκια με φαμιλιές
, π , π -π - Poτησα μου εί αν μ ήκε ο Iσοúφ ασσάς μέσα εις την Hάτρα και την ρήμαξε και αφάνισε
. π - - . , π τους κατοίκους tφυγα α ό εκεί την Μεγάλη Hαρασκευή Hήγα εις Hρέµεζα οúλησα τις
π π . - , λαμ άõες και ροúμες και κα νό με μια μεγάλη τιμή Το μεγάλο Zαµµάτο την νúχτα
π , π , - , π . ξημερoνοντας Aαμ ρή ήγα εις Aρτα αντάμωσα τους õικοúς μας τους εί α τα τρέχοντα
, π -π . π Oέραν και τα κεφάλια των Hατρινoν εκεί να τα άνε του Xουρσίτ ασσά Τότε ιάνουν κ᾿
, π , π . εμένα ως χαïνην του Zουλτάνου ο οú ήμουν εις Μωριά με άνε εις το κάστρο της Aρτας
π π π , . Μου ερνοúνε σίõερα εις τα οõάρια και άλλους αιõεμοúς να μαρτυρήσω το μυστικόν
-π π . π - π Eµõομήντα έντε μέρες αιõεμοúς Μας άνε είκοσι έξι ανθρo ους να μας κρεμάσουνε και ο ᾿
. π Oεός γλúτωσε μόνον εμένα 1ταν Βονιτζάνοι και α άλλα μέρη και τους κρέμασαν όλους σ ᾿ ᾿
π . - , π - το αζάρι Aια να με ξετάξουνε ακόμα και να τους μαρτυρήσω το µιον μου με γúρισαν ο ίσω
π π - π . α ό την καταõίκη εις τον ασιά και με ξέταζε õια το õικό μου µιον και του ατριoτη μου Με
π π , , π . ήγαν ίσω εις το κάστρο άλλη µολά να με χαλάσουνε και μ έµαλαν σ ένα μ ουντροúμι Και ᾿ ᾿
- π . π π - ήμαστε εκατόν ογõόντα άνθρω οι Και ήταν σά ιο qωμί μέσα και μαγαρίζανε α άνου σ το ᾿
, π . , qωμί ότι αλλοú õεν είχαμε τό ον Και η ακαθαρσία εκείνη και τα χνoτα έκαναν μίαν µρoμα
π . π π π ο οú õεν είναι σ την γης άλλη χειρότερη Και α ό την κλειõωνότρυ α της όρτας µαίναμε τη ᾿
π . π π , μúτη μας και αίρναμε αγέρα Και μό ριχναν εμένα ξúλο και αιõεμοúς λήθος και αφοú ᾿ ᾿
π . π π π ήγαν να με χαλάσουνε Και α ό τα χτυ ήματα ε ρίστηκε το σoμα μου και καντήλιασε και
. ήμουν εις θάνατο tταξα αρκετά χρήματα ενοú Aρµανίτη να µγω να με ιõή γιατρός και να
π . π π . άρω και γιατρικά και τα χρήματα Μου õίνει έναν Τοúρκον να άμε εις το σ ίτι μου Καθoς
π , π π . ηγαίναμε σ τον õρόμον ήγαινα κρατoντας και ολú κουτζαίνοντας και µογγoντας O ᾿
, , π - . Τοúρκος µόõι θεοτικόν και αντήχαινε θα μου µγη η qυχή μου õεν ήξερε ότ είναι µαθιά ᾿
π , π π . , Hήγα εις το σ ίτι ξα λoθηκα του εθαμοú 1ρθε ο γιατρός εγo στοχάζομουν τον Τοúρκο
π « . , « oς να του φúγω Βγάνω και του õίνω τα χρήματα και του λέγω του Τοúρκου Zúρ τα ᾿
( ). π ». τάχα κρυφά Μου εί ε να του τα õoσης να μην είναι άλλος Το õωσα και εκεινοú καμμιά ᾿
. π « ( ) » - εκατοστή γρόσια Τα ήρε του λέγω Zúρ τα τάχα εις το κάστρο και έλα όσο να μου ᾿
, π « , - . φκειάση το γιατρικό ο γιατρός να άμε μαζί εις το κάστρο ότι μόνος μου õεν µγαίνω έξω
π π ». π . π π , Oοµoμαι α ό τους ντό ιους Τοúρκους Τα ήρε Aυτός µγαίνοντας α ό την όρτα
. π π , ετοιμάστηκα εγo Του õίνω ένα φευγάκι και άγω εις το κονάκι ενοú ξαõέρφου του Aλή ασσα
π - , . , π π . τον λέγαν Zμαήλμ εη Κόνιτζα ο Oεός μακαρίση την qυχή του Aφοú μ είõε με λυ ήθη ολú ᾿
π , π . , π , Του εί α τι õοκίμασα και αν με φυλάγη να μη με õoση ίσω Nτουφέκι εί ε έχω με τους
, . π Κονιάρους εσένα õεν σε õίνω Eυτúς μό õωσε άρματα και με ήρε με τ ασκέρι του και ᾿ ᾿ ᾿
π π . , π . ήγαμε εις το Κομ ότι 1ταν το Τοúρκικον ορõί εκεί είναι τρεις oρες α ό την Aρτα Aφοú
π , - καθίσαμε εκεί κάμ οσες ημέρες αυτός ο õυστυχής αρρoστησε µαριά και ως ευεργέτης õικός
π . , π - , - μου τον συγúριζα καλúτερα α ό τον γονιόν μου Aν ήθελα α ό κεί έφευγα ένα κάρτο ήταν ᾿
. π , π οι õικοί μας αλάργα Oμως εί α του ευεργέτη μου να μην του γένω ά ιστος και τον αφήσω
. π π - άρρωστον Zηκoθη άρρωστος και εγo μαζί του και ήγαμε ίσω εις την Aρτα και αυτόν να
- , õουλέqω όσο να γερέqη και να γλυτoσω και την γυναίκα του αλλουνοú ευεργέτη μου του
π , π , π ατριoτη μου ο οú χα φάγη το qωμί του τόσα χρόνια και θα την έ αιρναν οι Τοúρκοι να ᾿
. π π , - την τουρκέqουν Και õι αυτοúς τους õυο ευεργέτες μου ήγα ίσω εις τον κίντυνον μέσα εις ᾿
. π - , π την Aρτα Aφοú ήγαμε μέσα εις την Aρτα μια ημέρα ήρθαν οι ασσάõες εις το κονάκι του
π . π μ έγη και όλοι οι σερασκέρηõες οι Aρµανίτες να τον ιõοúν Του λέγω του μ έγη õια την
π , π π π . π γυναίκα του ατριoτη μου ο οú θα την άρη ο Xασάν ασιας Μιλεί των ασσάõων κι᾿
, , «-" π , . αλλουνoν οτζάκια της Aρµανιτιάς τους λέγει Hασσάõες και μ έηõες θα χαθοúμε Oα
! π » , π , χαθοúμε ο μ έγης τους λέει ότι ετοúτος ο όλεμος õεν είναι μήτε με τον Μόσκοµον μήτε με
, . π π π τον Eγγλέζο μήτε με τον Oραντζέζο Aõικήσαμεν τον ραγιά και α ό λοúτη και α ό τιμή και
. τον αφανίσαμε και μαúρισαν τα μάτια του και μας σήκωσε ντουφέκι Και ο Zουλτάνος το
π . γομάρι õεν ξέρει τι του γίνεται τον γελάνε εκείνοι ο οú τον τρογυρίζουν Και η αρχή είναι
, π . π τοúτη ο οú θα χαθή το µασίλειόν μας Hλερoνομε µαριά να µροúμε ροõότη και õεν στέκει
π , π τρό ος να μαρτυρήση κανένας το μυστικόν να μάθωμε μόνος του ο ραγιάς μας ολεμεί ή και
. π π « π οι Aυνάμες Aι αυτό λερoνομε και αλουκoνουμε και σκοτoνομε και αλήθεια οτέ õεν ᾿
».» π π π π , π μάθαμε Aφοú τους εί ε ολλά ο μ έγης α ό αυτά τους λέγει úστερα ως ο Zουλτάνος
π π π « π στέλνει ασιάõες τους λέον αντίõους και γúμνωσαν τον κόσμο και του ήραν και τις
. « π ». π γυναίκες Aυτείνοι θα φúγουν õια τον τό ο τους κ εμείς θα μείνωμεν εõo Τότε έ ιασε και ᾿
π , π » π π . õια την γυναίκα του ατριoτη μου ως γυρεúει να την άρη ο ασσάς Και τότε όλοι με μίαν
π π π π - π π φωνή εί ανε και ήγανε και την ήραν α ό κεί ο οú την είχε και την ήγαν εις το Aγγλικόν ᾿
. , κονσολάτο να είναι φυλαμένη Aφοú σιγοúρεqα την γυναίκα και του αλλουνοú ευεργέτη μου
π π π . μίαν ημέρα είχε κάqη ολλή ο õυστυχής μ έγης και ήγα õια τον γιατρό Oι Τοúρκοι φúλαγαν
π - - π π , π να με ιάσουνε εξ αιτίας ο οú τους έφυγα α ό το κάστρο και ο ασσάς έμαθε ότι εγo
π . π νέργησα και õια την γυναίκα φúλαγαν να με ιάσουνε να με κρεμάσουνε Aφοú ήγα õια τον l
, . π . π γιατρό μου ρίχτηκαν οι Τοúρκοι 1μουν ελεúτερος εις τα οõάρια και τους έφυγα Με ήγαν
π . - π , π π κυνηγoντα ως του μ έγη το κονάκι Eκεί µγήκανε õικοί μας άνθρo οι ιαστήκαμε α ό
. « π , π π « άρματα και εσoθηκα Aφοú ξεγέρεqε ο μ έγης του ήρα την ευκή του και του εί α Oα
». . π « π π , φúγω Aεν μ άφινε Του εί α Eγo σαν ήθελα έφευγα και α ό το Κομ ότι όμως õεν το ᾿
». π ,» κανα õια την τιμή μου Aφοú είõε ο οú õεν θα καθόμουν μό õωσε την ευκή του και μου ᾿ ᾿ ᾿
π π π , εί ε να ει o των κα εταναίων έξω σ του Hέτα και αλλοú να χουν õικαιοσúνη εις τον κόσμον ᾿ ᾿
π π . « . « να άνε ομ ρός Oτι τοιοúτως έκαναν αõικίγες οι Τοúρκοι και θα χαθοúν Nα χουν αυτείνοι ᾿
,» π , π õικαιοσúνη να άρη τέλος να ησυχάσουμε και εμείς οι Τοúρκοι ότι λέον μας έγινε χαράμι
π , π « ». α ό τον Oεόν το µασίλειόν μας ότι φúγαμε α ό την õικαιοσúνη του Του φίλησα το χέρι να
, π « π , , φúγω μό õωσε χρήματα του εί α Μ έγη μου έχω και õεν θέλω ότι έχεις έξοõα μεγάλα εις ᾿ ᾿
π ».» π τους ανθρo ους σου Μό õωσε άρματα και με õιάταξε να φέρνωμαι καλά και να άγω με ᾿ ᾿
, , π π τον Γoγο ότ είναι άξιος και τίμιος και φίλος του και να τους ει o των κα εταναίων να μην ᾿
π , π , μ οúνε εις την Aρτα ότ είναι ολλοί Τοúρκοι και θα σκοτωθοúν όμως να τους κλείσουνε και ᾿
- , . π φεúγουν μόνοι τους ότι õεν έχουν ζαερέõες Τον ερικάλεσα και õια την γυναίκα του
π π 1821, π . ατριoτη μου να την ροσέχη και αναχoρησα τα μ αίνοντας ο Aúγουστος Eίχα μιλήση
, , , π , κάτι Κορφιάτων Κεφαλλωνίτων Zακυθινoν ο οú õοúλευαν εις Aρτα και τους είχα õoση
π π - άρματα τους εί α και τα µγαλαν εις τ αμ έλια και τα χωσαν με τα õικά μου και με ᾿ ᾿ ᾿
π π π . π , ολεμοφόõια και μια νúχτα τα ήραμε και ήγαμε εις του Hέτα Húρα τους κα εταναίους τους
π , π π . εί α τα τι õοκίμασα και ό τι μου εί ε ο μ έγης Και έμεινα με τον γενναίον και αγαθόν Γoγον
π . π π Μ ακόλα 1ταν ολλά ολίγοι οι õικοί μας εκεί και εις Aαγκάõα και õεν μ οροúσαν να κινηθοúν
π . π , õια ουθενά Aφοú μάθαν οι Aρτηνοί ο οú έφυγα φεúγαν και αυτείνοι κρυφά και έρχονταν
π . και μ αντάμωναν και καθόμαστε μαζί και άξαινε ολίγον το μ ουλοúκι μας Hρoτα κινηθήκαμε ᾿
π . -π õεκοχτo όλοι α ό Aρτα O αρχιστράτηγος του Zουλτάνου ο Xουρσίτ ασσάς αφοú έμαθε ότι
π , , , χτú ησε και η ανατολική Eλλάς ο Aιάκος και οι άλλοι άρχισε να το στοχάζεται να στέλνη
π π . αντοú ασκέρια και ολεμοφόõια εις τις θέσες τις αναγκαίες Oέλει να φοõιάση και τον ᾿
π . π - t αχτον ως σημαντικόν κάστρο και θέση αναγκαία Aιατάττει τον Zμαήλ ασσα Hλιάσα ως
π , π , , άξιον ασιά ο οú τον είχε εις την Γλυκειά και έστειλε άλλους σ εκείνη τη θέση και ο ᾿
π π π π π Zμαήλ ασσας να άρη το σoμα του να άγη εις τον t αχτον με õúναμη και ολεμοφόõια να
. φοõιάση το κάστρο και όλες τις άλλες θέσες σ εκείνα τα μέρη και να σταθή εκεί κεφαλή ᾿ ᾿
1821, 26 π . π , 1ρθε εις Aρτα τα Μαγιοú με λήθος ασκέρι Aφοú μάθαν ότ είναι υ οqίες ᾿
π , . 28 õιαλúθηκαν και έμεινε με ολλά ολίγους ως οχτακόσιους Και με αυτοúς τις Μαγιοú κινήθη
π . , π õια εκεί ο οú ταν õιαταμένος Και εις το Μακρυνόρο εις την Κοúλια ήταν ολλά ολίγοι ᾿
π π π tλληνες και τους χτú ησαν γενναίως και ατριωτικoς και σκότωσαν αρκετοúς και λήγωσαν
π . και τους ήραν λάφυρα και με τα μαχαίρια τους φέραν κυνηγoντα ως όξω εις το Μακρυνόρο
π π . Και οι Τοúρκοι ήγαν εις Κομ ότι και μείναν Και μαθαίνοντας αυτόν τον χαλασμόν των
, π Τοúρκων εις την Κοúλια qúχωσαν οι tλληνες και ολιόρκησαν σε όλα τα μέρη συνφoνως
π , , , τους ντό ιους Τοúρκους και φρουρές σε Βόνιτζα Βραχoρι Μισολόγγι και όλα τα μέρη της
. π π . 30 õυτικής Eλλάõος Και αντοú με μεγάλη γενναιότητα τους ολιορκήσανε Τις Μαγιοú ο
, π , π Καραïσκάκης και ο Γιαννάκη Κουτελίõας αφοú μάθαν τους Τοúρκους εις το Κομ ότι ήραν
π π σαράντα tλληνες και ήγαν και ολέμησαν αρκετές oρες και ως ολίγοι οι tλληνες φúγαν
- , . 8 π π χωρίς να µλαφθή οúτε το να το μέρος οúτε τ άλλο Τις Γιουνίου ξανα ήγαν ίσω εις το ᾿ ᾿
π π Κομ ότι ο Καραïσκάκης και ο Κουτελίõας με τους ολίγους tλληνες και ολέμησαν ως έξι oρες
π π . π και σκοτoθηκαν κάμ οσοι Τοúρκοι και ληγωθήκανε E ληγoθη και ο Καραïσκάκης εις την
π π π . φúση ερι αίζοντας τους Τοúρκους τους γúρισε τον κoλο και ληγoθη Τότε έγραqε όλα
π -π π αυτά ο ασσάς του Xουρσίτ ασσά και του λέγει όλους αυτοúς τους ολέμους και να του
, . π - , π - στείλη õúναμιν ότ είναι αõúνατος Και το στειλε τον Xασάμ εγη Βεργιόνη τον Μ εκίρη ᾿ ᾿
, - , π π π , - . Τζογαõοúρο τον Zοúλτζε Κόρτζα και άλλους ολλοúς μ ιμ ασάõες ως εφτά χιλιάõες Hήγαν
π π εις Aρτα και εκεί συνάχτηκαν και ήγαν εις Κομ ότι και κάμαν σκέõιον ν αφήσουνε όλη την ᾿
π π - αõυναμίαν ο ίσω εις Κομ ότι και αυτείνοι όλοι ως έξι χιλιάõες εις το γελέκι να κινηθοúν õια
, π . , την Aαγκάõα ο οú ναι ένα στένωμα όλο κοντόρεικον και αγριόµατα τυλιμένον Και εκεί την ᾿
, , , π , θέση εκείνη την µαστοúσε ο Γoγος ο 1σκος ο Γιωργάκη Βαλτινός ο Καραγιαννό ουλος και
, - , - ήταν και οχτo Τοúρκοι με τους tλληνες κεφαλή ο Zουλεïμάν Βερνόζης όλοι εκεί ογõοήντα
. . ένας Pιχτήκανε όλη αυτείνη η õúναμη των Τοúρκων σ αυτοúς τους ολίγους O Γoγος τους ᾿
π , π . π εί ε να μην ρίξη κανένας αν õεν ρίξη ρoτος αυτός Pιχτήκανε α άνου τους οι Τοúρκοι με
, . μεγάλη γενναιότητα ότι εκείνη η μέρα εκεί ήταν η τúχη και των Τοúρκων και Eλλήνων ᾿
π π π Hαίρναν οι Τοúρκοι μίαν έτρα και µαίναν εις το μέτω ον και σ τ άλλο χέρι το σ αθί και ᾿ ᾿
π - κάμαν λήθος γεροúσια αναντίον των Eλλήνων και όλο σκοτoνονταν χωρίς να µγάλουν
π . π α οτέλεσμα Oτι τότε οι tλληνες ορκίστηκαν να õουλέqουν õια θρησκεία και ατρίõα και õεν
- π π π , τους κόλλαγε Aφοú ολέμησαν σαν λιοντάρια Τοúρκοι και tλληνες ερίτου α ό οχτo oρες
π π - σκοτoθηκαν Τοúρκοι εκεί α άνου α ό χίλιοι και ήταν τα κουφάρια τους έναν χρόνον άλυτα
. π π . π π ξεράθηκαν Καθoς ε έσανε και ληγωμένοι αρκετοί γιόμωσε η Aρτα Και τους ήραν ομ ρός
π π οι tλληνες με τα μαχαίρια και τους ήγαν κυνηγoντας ως το Κομ ότι σκοτoνοντας και
π . , αίρνοντας λάφυρα Aεν κατηγοριoνται οúτε οι tλληνες εις την αντρεία οúτε οι Τοúρκοι σαν
π . , , , λιοντάρια ολέμησαν και τα õυο μέρη Oμως η αõικία όσο να κάμη η αντρεία νικιέται ότι
π . , π µήκαν α ό του Oεοú τον õρόμον οι Τοúρκοι Oλοι οι αρχηγοί ο οú ταν εκείνη την ημέρα ᾿
, . π . εκεί και οι στρατιoτες κάμαν τα χρέη τους Aαμ ρúνεται και õοξάζεται ο μακαρίτης Γoγος
π π . Xάριτες του χρωστάγει η ατρίς ως λιοντάρι ολεμοúσε και ως φιλόσοφος οõηγοúσε Και
π . , ανάστησε την ατρίõα εκείνη την ημέρα Aν õιάµαιναν αυτείνη η Τουρκιά τότε καθoς ετοίμαζε
-π , π κι άλλες μεγάλες õúναμες ο Xουρσίτ ασσάς θα λευτέρωναν όλους τους ολιορκουμένους ᾿
π , π π , . αντοú ο οú τους ολιορκοúσαν οι tλληνες εις Βόνιτζα Βραχoρι και αλλοú Και
π π . α ολ ίστηκαν σαν μάθαν αυτόν τον σκοτωμόν αυτεινoν Και τους κυρίεqαν όλους τους
π . π 1821, Τοúρκους αντοú οι tλληνες και λευτέρωσαν αυτά τα μέρη O όλεμος έγινε τα
18. . 28 . Γιουνίου tλληνας õεν σκοτoθη κανένας Τις του ίõιου έγινε μικρή μάχη εις το Hέτα
. 29 π π π Oλίγοι σκοτoθηκαν και λαµoθηκαν Τοúρκοι Τις ξανα ήγαν ίσω εις το Hέτα ολλοί
π . . π π Τοúρκοι και οι ασσάõες Και οι tλληνες ολίγοι Και ολέμησαν γενναίως και τα õυο μέρη α ό
π . . , την αυγή μ ονόρα ως το õειλινό Και χάλασαν τους tλληνες Zκότωσαν και τον αρχηγόν τους
π . π π τον γενναίον και καλόν ατριoτη Zκαρμίτζο H ατρίς του α ό το Βάλτο ήταν εις το μυστήριον
π . και θυσίασε õια την ατρίõα αρκετά και την ίõιαν του ζωή Την θέσιν του Hέτα την κυρίεqαν οι
. π , π Τοúρκοι Και όταν γίνονταν αυτείνοι οι ολέμοι εμείς εις το κάστρο τραµοúσαμε μαρτúρια α ό
. τους Τοúρκους õέρνοντας και µασανίζοντας Eις τα τέλη του Γιουνίου ο Μήτρο Κουτελίõας και
- π ο Μήτρο Γoγος και και ο Γιαννάκη Pάγγος ολιόρκησαν τον Κoστα Hουλή εις το Μοναστήρι
, π . π π των Καλαρρúτων ο οú ήταν με τους Τοúρκους Την ίõια ε οχή κινήθη ο Γoγος και ήγε εις
, π π . π , , την Hλάκα ο οú την µαστοúσαν ολιορκία Τους ολέμησε γενναίως κυρίεqε την θέση
π π σκότωσε αρκετοúς και λήθος λάφυρα κάμαν οι tλληνες και τους ήγαν κυνηγoντα ως õυο
. -π , oρες Aφοú έμαθε αυτόν τον χαλασμόν των Τοúρκων ο Xουρσίτ ασσάς εις την γειτονιά του
π - π , , ότ είναι λησίον α ό τα Γιάννενα και τον κυριεμό της θέσης στέλνει μίαν μεγάλη õúναμη ᾿
π π - π - . ερίτου α ό οχτo χιλιάõες και κεφαλή τον Aλή ασσα Μωραïτη και άλλους Aυτείνη την
π π ετοιμασίαν την αράγγειλαν του Γoγου α ό τα Γιάννενα φίλοι του και τότε ο Γoγος
π , , , π αραγγέλνει αυτό του 1σκου του Βαρνακιoτη του Κουτελίõα ότ ήταν με ολλά ολίγους ο ᾿
, π - . π π Γoγος και ήρθαν α ό µραõúς αυτείνοι όλοι μιντάτι Και την αυγή μ ονόρα ήγαν οι Τοúρκοι
π π π π και άρχισε ο όλεμος ολλά εισματoõης και µάσταξε α ό την αυγή ως τρεις oρες να
. π νυχτoση Και κάνουν ένα σκοτωμόν των Τοúρκων μεγάλον και µγάζουν τα σ αθιά οι tλληνες
π π π -π . - και τους αφάνισαν ολλά ερισσότερον α ό τα ρoτα Aφοú έμαθε και αυτό ο Xουρσίτ
π , π - . π ασσάς γúρευε να άγη μόνος του και õεν τον άφησαν Και έστειλε άλλους ολλοúς
. , Τοúρκους και κεφαλές Μαθαίνοντας αυτείνη την μεγάλη ετοιμασίαν ο Γoγος έστειλε του
π π π π π Μαρκομ ότζαρη και ήγε μιντάτι και ιάστη ο όλεμος την άλλη ημέρα α ό õυο oρες να φέξη
π . ως το σουροú ωμα Και τους ρίχτηκαν των Τοúρκων και τους καταφάνισαν σ τον σκοτωμόν ᾿
π , και ζωντανοúς και µιον και σημαίες των Τοúρκων ιάσαν και τον Κoστα Hουλή ζωντανόν
π . π ο οú ταν με τους Τοúρκους Τις ίõιες ημέρες ήγαν οι Τοúρκοι εις τα χωριά Zκορέτζαινα και ᾿
π , π π π εκεί ήταν ο Κιτζο άσκος και ο Γιαννηκoστας γενναίον αληκάρι και κατα ληγωμένος α ό
π . τους ολέμους Pίχτηκαν των Τοúρκων και εκεί και τους καταõιάλυσαν και σκοτoθηκαν και
π π . π π π εκεί Τοúρκοι όχι ολλή οσότη Την ίõια ε οχή ήγαν και εις τα χωριά Aγναντα ολλοί Τοúρκοι
. , , να σκλαµoσουν και να χαλάσουν το σκέõιον των Eλλήνων Hήγε ο Γoγος ο Κατζικογιάννης ο
, π π Aράκος οι Τζαµελαίγοι και άλλοι αξιωματικοί και άρχισε ο όλεμος α ό την αυγή ως το γιόμα
π π . π . ολλά εισματoõης και γενναίος Και οι Τοúρκοι και οι tλληνες ολέμησαν αντρείως Και τους
. π έκαμαν ένα χαλασμόν και εκεί των Τοúρκων μεγάλον και τους õιάλυσαν Την ίõια ε οχή ο
, , π Γιαννάκη Pάγγος ο Κουτελίõας ο Μητρογoγος ήγαν εις τους Καλαρρúτες ήταν ως τρακόσοι
. π π Τοúρκοι Τους ολέμησαν και τους έµγαλαν και ήραν την θέση οι tλληνες και την
. , π π . π µαστοúσαν Oλίγοι οι tλληνες ήγαν ολλή Τουρκιά Aεν είχαν ροσοχή οι tλληνες εις τα
, π στενά εί αν ότι σoθηκαν οι Τοúρκοι και χάλασαν τους tλληνες και αφανίστηκαν οι õυστυχείς
, π π π , . Καλαρρυτιoτες ο οú ταν οι λέον λοúσιοι σ εκείνα τα μέρη κ έμειναν õιακονιαραίγοι ᾿ ᾿ ᾿
π . Aφανίστηκαν αυτείνοι και ο τό ος τους ερήμαξε Μ αυτείνη την ορμή οι Τοúρκοι και ᾿
, π , π κουράγιον ο ό λαµαν εις τους Καλαρρúτες οι ίõιγοι Τοúρκοι ήγαν εις την Hλάκα ολίγοι οι ᾿ ᾿
. π tλληνες εκεί και τους χάλασαν και κέρõεσαν και την θέσιν εκεί Την ίõια ε οχή όλοι αυτείνοι
π οι Τοúρκοι της Hλάκας ήγαν εις τα χωριά Μελισσουργοúς και Ματζοúκι και χάλασαν και εκεί
, . τους tλληνες με μεγάλη τους ζημίαν των Eλλήνων Και αυτό το θάρρος των Τοúρκων ήταν
π π π . α ό την ανοησίαν εκείνων ο οú ήγαν εις τους Καλαρρúτες με ξερή φαντασίαν Xάθηκαν
π π . τόσοι άνθρω οι α ό την αμέλειάν τους κ έλαµαν και κουράγιον οι Τοúρκοι μεγάλον Aεν ήταν ᾿
π , π π α ό κακίαν των Eλλήνων όμως ρoτη φορά έμ αιναν σε τέτοιον αγoνα õεν ήξεραν οι
π π . π . π άνθρω οι καλά την ολεμική Και γίνηκαν και ολλά λάθη Τον Zε τέµριον μήνα το ίõιον έτος
π π π - . , εις το Τζουμέρκο σ τον Zταυρόν ήρθαν Τοúρκοι ερίτου α ό έντε χιλιάõες O Γoγος ο ᾿
π , π -π . π π Μ αλωμένος οτέ õεν µγαίναμε τρακόσοι ενήντα O όλεμος άρχισε α ό την αυγή ως το
. - , µράõυ 1ρθαν μιντάτια õικά μας ο Pάγκος ο Κατζικογιάννης και έγινε ένας χαλασμός των
π π . π Τοúρκων μεγάλος και λήθος λάφυρα ήραν οι tλληνες Και τα õυο μέρη ολεμήσαμε
. , π π , αντρείως Oμως µγάλαμε τα õανεικά ο οú κέρõεσαν τόσους ολέμους οι Τοúρκοι και τους
. . τζακίσαμε τη μúτη εκεί Και ο χερότερος tλληνας εκείνη την ημέρα έκαμε το χρέος του Oμως
π . ροτιμιέται και õοξάζεται ο Γoγος ο αθάνατος Aεν στοχάζεταν θάνατον αυτός ο αγαθός
π . , , , π , π ατριoτης Oε συχoρεσε την qυχή του και συ ατρίõα να τον μακαρίζης όσο είσαι ατρίõα
. π ελεúτερη Zε τεµρίου έντεκα οι Τοúρκοι της Aρτας μάθαν ότ ήμαστε ολίγοι εις του Hέτα και ᾿
π . π μία μεγάλη õúναμη θα ρχονταν άξαφνα την αυγή μ ονόρα να μας χαλάση O Aεσ ότης της ᾿
π , - Aρτας μας αράγγειλε αυτό και μας µάνει οληνúχτα ο Γoγος και μεράζει του κάθε ενοú το
π . π ταμ οúρι του και το φκιάσαμε H θέση του Hέτα είναι ολλά εκτεταμένη και αõúνατη σε
π . . ολλές μεριές Eημέρωσαν νúχτα οι Τοúρκοι ήφεραν και κανόνια Τότε οι tλληνες φοµoνταν
π , π . -π τα κανόνια ολú ότι ήταν ατζαμήõες α ό αυτά Κεφαλές των Τοúρκων ο Xασάν ασσάς και ο
-π , π - , π - , χασνατάρης του Xουρσίτ ασσά ο Zμαήλ ασσα Hλιάσας ο Zμαήλ ασσα Γιαννιoτης ο
π - , π , , , - , Xασάμ εγη Βεργιόνης ο Zεφτή ασσας ο Γιακόµης ο Μαξοúταγας ο Zοúλτζε Κόρτζας κι᾿
π π π - . , άλλοι ολλοί σερασκέρηõες ερίτου α ό εννιά χιλιάõες Aρχηγός της θέσης ο Γoγος ο
. - Zταμοúλη Μαλεσιάõας μ ολίγους Βαλτινοúς και ο Aημοτζέλιος με Eερομερίτες Το όλο ᾿
-π . π π ήμασταν ως τρακόσοι ενήντα tµαλε ο Γoγος τον Ooτο Zκαλτζογιάννη α ό την λάτη με
π . π π π π . ενήντα και κάθονταν Aρχισε ο όλεμος α ό την αυγή ως το õειλινό εθάναμε α ό την õίqα
π π π π . π π O όλεμος ολλά εισματoõης και συχνά γεροúσια α άνου μας tνα μ εγό ουλο õεν έµαινε
π θάνατον ολοένα γεροúσια έκανε και του ρίχναμε και õεν μ οροúσαμε να το µαρέσουμε κανείς
π . π π . α ό μάς O Γoγος ήφερνε γúρα σε όλα τα ταμ οúρια με φουσέκια εις την οõιά του tρχεται ᾿
π , « εις το ταμ οúρι μας μας λέγει Μην καίτε τα φουσέκια αõίκως μ αυτόν το γουρνομúτη ᾿
- , , στεκάτε να ρίξω εγo μόνος μου λέγει ότι εσείς õεν ξέρετε και να μου φέρετε το κεφάλι του
». « π να το ιõo úστερα Του λέμε Eκείνος ο οú το χει õεν μας το õίνει να σου το φέρωμε το θέλει ᾿
. - π , . π - π , ο ίõιος Τoρα το λέ ετε μας λέγει A άνου ο ό κανε γεροúσι του õίνει ένα ντουφέκι εις το ᾿
π π . « , , π π μέτω ον και έ εσε ξερός Του λέγει Γκιντί γουρνομúτη με τα αιõιά αίζεις ολημέρα και μό᾿
!» π . καqαν αõίκως τα φουσέκια Yστερα του ήγαμε το κεφάλι και το είõε Το õειλινό μίλησε ᾿
π π π , π , εκεινoν ο οú ταν κρυμμένοι α ό τις λάτες και ρίχτηκαν εκείνοι οι ξα όστατοι και εμείς και ᾿
π π κάμαμε έναν μεγάλον σκοτωμόν των Τοúρκων και τους ήγαμε ως το οτάμι κυνηγoντα και
π π . ήραμε και τόσα λάφυρα και άνε κακωσέχοντα οι Τοúρκοι εις την Aρτα Zκοτoθηκαν τρεις
π π . π π . α ό μάς και έξι ληγωμένοι E ληγoθηκα και εγo ολίγον εις το õεξί οõάρι O Zταμοúλη ᾿
π - π , π Μαλεσιάõας εφέρθη ολλά αντρείως όλοι ολέμησαν γενναίως όμως αυτός ερισσότερον
π . , ολεμιστής γενναίος και οõηγίες φρόνιμες Oσες µολές µγαίναν οι Τοúρκοι εκεί όλο αυτά
π π . π π άθαιναν οτές õεν κέρõεσαν Oτ είναι ολλά λησίον η Aρτα και µγαίναν κάθε ολίγον ᾿
π . π εζοúρα και καµαλλαρία Και όσους ολέμους κάναμε με τους Τοúρκους εις Κουμιτζάõες και σ ᾿
, π π , . π άλλα μέρη ο οú έρναγαν οι Τοúρκοι με ζαïρέõες όλο χαλιoνταν 1τανε ολλά άξιος και
π π . π γενναίος ο Γoγος και τυχερός εις τον όλεμον και με ολú κουμάντο Τελειoνοντας ο όλεμος
π π συνάχτηκαν και οι ρόκριτοι των χωριoν της Aρτας και οι νοικοκυραίγοι και μιλήσανε oς θα
, π π π π , µαστάξουν αυτόν τον μεγάλον οχτρό ο οú ταν νιμένος όλος αυτός ο τό ος α ό τα Γιάννινα ᾿
, , , π π Aρτα Hρέµεζα Zοúλι όλο αυτό το καυκί λήθος Τουρκιά και ασσάõες και όλο νέοι
π - π κουµαλιoνταν α οúλα τα μέρη της Τουρκιάς και Aρµανιτιάς εξ αιτίας του Aλή ασσα την ᾿
π . - π ολιορκία Και úστερα γεννήθη και το õικό μας το Eλληνικόν κ εμείς το ηγαίναμε ᾿
π π , , σκε ασμένο ότι õουλεúομε õια τον Aλή ασσα τον αφέντη μας να τον σoσωμε ότι αõίκως τον
. , - , κατατρέχει ο Zουλτάνος Aυτά µγαίναμε να ελκúζωμε τους Τοúρκους Aρµανίτες το κόμμα
π , , , του Aλή ασσα να τους έχωμε φίλους αυτοúς να μας µοηθήσουνε κι αυτείνοι ότι ήμαστε ᾿
π . π , ολίγοι και οι Τοúρκοι λήθος Aφοú συνάχτηκαν οι ρόκριτοι και οι νοικοκυραίγοι μιλήσαμε
, π π να είναι αυτό το μυστήριον κρυφό και των ανθρo ων του Aλή ασσα να τους λέμε
π . , π συντρόφους õια τον σωμό του Aλή ασσα Aφοú μιλήσαμε õι αυτό εί αμε και με τι μέσα θα ᾿
π . π π , µαστήσουμεν τον όλεμον Και õεν είχαμεν οúτε ό λα οι ερισσότεροι οúτε τ αναγκαία του ᾿
π . π - ολέμου όλοι A οφάσισαν οι νοικοκυραίοι ότι η τυραγνία των Τοúρκων την õοκιμάσαμεν
, π π . , π τόσα χρόνια õεν υ οφέρνονταν λέον Και õι αυτείνη την τυραγνία ο οú õεν ορίζαμεν οúτε ᾿
, , ( π ) µιον οúτε τιμή οúτε ζωή ξέραμεν κι ότ ήμασταν ολίγοι και χωρίς τ αναγκαία του ολέμου ᾿ ᾿ ᾿
π . , α οφασίσαμεν να σηκoσωμεν άρματα αναντίον αυτής της τυραγνίας Eίτε θάνατος είτε
. π , π λευτεριά Τoρα ο οú αρχίσαμεν να τους ολεμήσωμεν και να θυσιάσωμεν και το µιον μας εις
π π π , το στρατό εõον και σ εκείνους ο οú õεν έχουν τον τρό ον να τους ζωοτροφίζωμεν και να ᾿
π . π κάνουν και εκείνοι τα χρέη τους õια την ατρίõα Τότε σúστησαν τους ανθρo ους τους τίμιους
π π π . π π π και ρόµλε αν õια τ αναγκαία και õεν καρτεροúσαν οι άνθρω οι A ό κείνους άλε ό οιος ᾿ ᾿
π - π π είχε τον τρό ον τους έõινε και το õικό του και ολέμαγε και õια την λευτεριάν του ολιτικός
, - . π , και στρατιωτικός ήταν το ίõιον Και αυτό το σúστημα ήταν σε όλη την ατρίõα και με αυτό το
π . π π , σúστημα ορέqαμε õυο χρόνια Τηράτε το ιστορικόν εκείνου του καιροú όσο ροµοõέqαμεν
π - όση Aφοú ο Γoγος σúναξε τους νοικοκυραίγους και μίλησε και ακολοúθησαν την εργασίαν
, , π π , , του ο καθείς έγραqε και εις το Zοúλι ο οú ταν του Aλή ασσα ασκέρια Aρµανίτες σúνφωνα ᾿
π ( με τους Zουλιoτες και λέγαμεν όλοι ότι õουλεúομεν να µγάλωμεν τον õίκαιον Aλή ασσα και
, , , αν έµγαινε αυτός ο σκúλος ήμαστε χαμένοι ότι όλη την Eταιρίαν μας την ήξερε ότι την
π , , ρόõωσε ένας Eφτανήσιος το õειξε όλα τα έγγραφα και όρκον κι αυτός τα στειλε του ίõιου ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
, , Zουλτάνου και του έλεγε να τον συχωρέση ότι θα κιντυνέqη το µασίλειόν του και αυτός να
, . π π - õιαλúση όλα αυτά να õoση νιζάμι O Zουλτάνος αντήχαινε ότ είναι ρόφασες αυτεινοú õια ᾿
, , να συχωρεθή ότ ήταν φoτιση θεοτική να γένη αυτό και τους στράµωνε όλους και õεν έµαλε ᾿
π . , , ίστη Aφοú έγραqε ο Γoγος σ το Zοúλι ήρθε ο Aγο Βάσιαρης ο αρχιστράτηγος του ᾿
π , π , π , Aλή ασσα ολλά φρόνιμος και γενναίος ήρθε με ολλοúς αξιωματικοúς και Zουλιoτες ο
π , . π . Nότη Μ ότζαρης Nάση Oωτομάρας Μάρκο Μ ότζαρης και άλλοι αξιωματικοί Του Μάρκου τον
π - π - ατέρα τον είχε σκοτoση ο Γoγος εις την Aρτα τον έµαλε ο Aλή ασσας και είχαν όχτρια με
. π « , τον Γoγον Oταν ήρθε εις το Hέτα φιλήθηκαν με τον Γoγον αυτός και ο Nότης και εί αν O τι
π , . είχε γίνη τότε σκότωσες και τον άνθρω ό μας σ έµαλε ο τúραγνος Aυτά τoρα ᾿
- - . ». αλησμονήθηκαν και εις το εξής είμαστε φίλοι και αõελφοί Και να τηράξωμεν το έργον τοúτο
. , Και φιλιoθηκαν Μίλησαν úστερα και με τους Τοúρκους και κάμαμεν σάρτια ομιλίες ν᾿
π . . αγωνιστοúμεν να µγάλωμεν τον Aλή ασσα Aυτά μιλήσαμεν με τους Τοúρκους Και με τους
π π π tλληνες μυστικoς τους εί αμεν õια την λευτεριά της ατρίõος και να µαστιέται ολλή
- , π , π . μυστικότη να μην το μάθουν οι Τοúρκοι το κόμμα τ Aλή ασσα και τους ιάσωμεν οχτροúς ᾿
. Και έχωμεν την ανάγκη τους ν αõυνατίζωμεν την õúναμη του Zουλτάνου Eις την ᾿
π π -π π Hελο όννησο ήταν ολλοί Aρµανίτες με τον Xουρσίτ ασσά τους άφησε ο ίσω εις την
π . π , Hελο όννησο Oτ ήταν φίλοι του Aλή ασσα αυτείνοι όλοι και κεφαλή αυτεινoν ήταν ο ᾿
- , π . π - Eλμάζ Μέτζος κι άλλοι αξιωματικοί ως χίλιοι άνθρω οι Aεν τους ήρε μαζί του ο Xουρσίτ ᾿
π π π π - π ασσάς όταν µήκε α ό την Hελο όννησο και õιατάχτη α ό τον Zουλτάνο õια να ολεμήση τον
π . π , - , Aλή ασσα Aφοú σήκωσε ντουφέκι η Hελο όννησο και η Pοúμελη ως φίλοι õικοί μας αυτείνοι
π - π αγροικηθήκαμε με τους Hελο οννήσιους και τους έµγαλαν έξω α ό το Βραχoρι και
. π , . Μακρυνόρο Aφάνισαν οι tλληνες τους ερισσότερους õολερoς και κατεξοχή οι Βαλτηνοί Oι
π π , π , Τοúρκοι οι õυστυχισμένοι έλ ιζαν ότι μέναν ίσω ότι ήταν νηστικοί και α όστασαν κι᾿
. , - αυτείνοι τους σκότωναν και τους γúμνωναν Z την άκρη σ το Μακρυνόρο κοντά εις το ᾿ ᾿
π , - π π . Κομ ότι είναι ένα ρέμα και εκεί μέσα ε νίξανε ολλοúς Τοúρκους Τους õέναν μίαν τριχιά εις
. π τον λαιμόν και τους τελείωναν και τους ρίχναν μέσα tναν õεν τον νίξαν καλά και τον
, - . γúμνωσαν και τον άφησαν και φúγαν ότι τελείωσαν την εργασίαν τους τους ξέκαμαν όλους
π π . Τότε ο μισο νιμένος την νúχτα σηκoνεται γυμνός κ έρχεται εις το Κομ ότι 1μασταν όλοι εκεί ᾿
, π , , και ετοιμαζόμαστε να ρθουν κι α ό το Μισολόγγι Βραχoρι κι όλα αυτά τα μέρη και ᾿ ᾿ ᾿
, π π π Eερόμερον και Βάλτο να συναχτοúνε οι ο λαρχηγοί α ό αυτά τα μέρη να άμεν να
π , . π π ολεμήσωμεν την Aρτα να την κυργέqωμε Και τους ροσμέναμεν εις το Κομ ότι να
. π - συναχτοúνε όλα τ ασκέρια 1ταν εις το Κομ ότι και ο Eλμάζ Μέτζος και οι άλλοι αξιωματικοί ᾿
π , π π , Τοúρκοι με τους ολίγους Τοúρκους ο οú λαγάρισαν και ρόσμεναν και τους α οσταμένους
π π - π π . π ο οú μείναν ο ίσω και õεν ξέραν ο οú τους τελείωσαν εις τον νιμόν Τα μεσάνυχτα άγει ο
π π , νιμένος κι ανταμoνει τον Eλμάζη και τους άλλους και τους λέγει όλη την υ όθεσιν κ ᾿ ᾿
π π , , π έρχονται εκεί ο οú ταν οι κα εταναίγοι ο Γoγος και οι άλλοι ο οú μαστε συνασμένοι να ᾿ ᾿
π π ( π άμεν να µαρέσωμεν ένα χωριόν ο οú το λεγαν Nιοχoρι ήταν ολλοί Τοúρκοι εκεί και σ τ ᾿ ᾿ ᾿
) , π - π π . άλλα τα χωριά και να σoσωμεν και τους κατοίκους να τους εράσωμεν εõoθε α ό το οτάμι
. π π Eιστορίζω ακολοúθως αυτό Τότε αρουσιάζουν οι Τοúρκοι τον μισο νιμένον και μολογάγει
π π . π . αυτό το α άνθρω ον κάμωμα Και την αυγή ήγαμε όλοι και είõαμεν το αμολόγητον κακόν
π . Τότε οι õυστυχείς αξιωματικοί Τοúρκοι κι όσοι μείναν µάλαν τις φωνές και σ έ αιρνε η νίλα ᾿ ᾿
π « , ; , Και εί αν Oε μου τι μας οργίστης εμάς τους õυστυχείς και οι οχτροί μας μας σκοτoνουν και
, π π , π οι φίλοι μας ο οú μάς õίνουν τον λόγο της ίστης να μαστε φίλοι με την α ιστιά μας ᾿
». π , σκοτoνουν κρυφίως Eφαρμακωθήκαμεν όλοι õεν ξέραμεν τι να τους α οκριθοúμεν οúτε
π π , π . π , ήξερε κανείς α ό τους κα εταναίους αυτό οúτε α ό μάς Τους αρηγορήσαμεν όμως το ᾿
. καρφί τους έμεινε των Τοúρκων
π , π . Και όταν μ ήκαμεν εις την Aρτα σημειoνω τι άθαμεν
π π ( Zηκωθήκαμεν καμμιά τρακοσιαριά α οúλους τους κα εταναίους έõωσαν αναλόγως ο Γoγος ᾿
) , π έõωσε εμένα με καμμιά τριανταριά κι ο Καραïσκάκης κεφαλή μας ολωνoν και ήγαμε õια το ᾿
π π Nιοχoρι και τ άλλα τα χωριά να χτυ ήσωμεν τους Τοúρκους και να άρωμεν τους κατοίκους ᾿
, . , π π , σ την εξουσία μας και ζαïρέõες ότι õεν είχαμεν H κακή μας τúχη το οτάμι είχε ολú νερό ᾿
π , π π , π , ήταν τα ρωτοµρόχια έµαλαν εμένα μ ολίγους ο οú ξερα τον τό ον να εράσω να ιõοúνε ᾿ ᾿
. , και οι άλλοι Γυμνωθήκαμεν µάλαμεν εις το νoμο μας τα σκουτιά μας κι άρματά μας και ᾿
π , , π . μ ροστά εγo και κοντά όσους είχα με κίντυνο της ζωής μας και νúχτα κακο εράσαμεν Aφοú
π π , π . είõαν ο οú εράσαμεν εμείς άρχισε να μ η ο Καραïσκάκης με τους άλλους Hέρναγε ένας μ ᾿ ᾿
, , π , π ένα άλογον καµάλλα τον έλεγαν Γιωργάκη γουροúνι α ελέκητο ήταν έ εσε σ ένα µόθηλα σ ᾿ ᾿
, . « !» την άκρη ήταν γλίνα και µοúλιαξε με τ άλογόν του tµαλε τις φωνές Xαθήκαμεν Aκουσε ᾿
, π π , τ ασκέρι αυτόν τον λόγον ο οú ταν σ την μέση σ το οτάμι κιότεqαν όλοι και γúρισαν ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π π . - π -π . ο ίσω και κόντεqαν να νιγοúν Τότε εμείς μείναμεν μόνοι μας α ό έρα Μας έννοιωσαν οι
, π π . π , Τοúρκοι ιάσαμεν τον όλεμον Hήραμεν καμ όσους κατοίκους γυμνοúς και õυστυχείς
π π π τρομάξαμεν να τους σoσωμεν και να σωθοúμεν α ό τον όλεμον των Τοúρκων κι α ό το ᾿
π . π π - . οτάμι Και έ αθαν οι õυστυχείς οι κάτοικοι α ό τους Τοúρκους εξ αιτίας αυτό το κίνημα Τους
π . -π εί αν οι Τοúρκοι ότι αυτείνοι φέραν εμάς Τον Oκτoµριον μήνα õιατάζει ο Xουρσίτ ασσάς
π π π π - . ολú ασκέρι α ό τα Γιάννενα με ζαïρέõες και ολεμοφόõια να ιάσουνε εις τα Hέντε Hηγάõια
. Eίναι σαν κάστρο ήταν χάνι και το φκειασαν οι Τοúρκοι σαν κάστρο Eίναι τα μισά των ᾿
, . Γιωαννίνων κι Aρτας και Zουλιοú θέση õυνατή και αναγκαία 1ταν Τοúρκοι μέσα και τους ᾿
π π , π . ολιορκοúσαν οι Zουλιoτες κι άλλοι και οι Τοúρκοι του Aλή ασσα ο οú ταν μαζί μας Z τον ᾿ ᾿ ᾿
-π ίõιον καιρόν õιατάζει ο Xουρσίτ ασσάς και τους Τοúρκους της Aρτας ν αφήσουνε την ᾿
π π - φρουρά εις Aρτα και συνφoνως να χτυ ήσουνε κι α ό τα õυο μέρη σ τα Hέντε Hηγάõια τους ᾿ ᾿
. π π π õικοúς μας Aυτό το ρόõωσαν των õικoνε μας κι α ό τα Γιάννενα κι α ό την Aρτα και μας ᾿ ᾿
π , π , π π αράγγειλαν κ εμάς όταν κινηθοúν α ό την Aρτα να κινηθοúμεν κ εμείς α ό της λάτες ᾿ ᾿
, - . π π τους καθoς θα καναν και οι άλλοι οι õικοί μας Κινήθηκαν οι Τοúρκοι α ό τα Γιάννενα κι α ό ᾿ ᾿
, , π , π την Aρτα συνφoνως κατά την ομιλίαν τους με ζαïρέõες και ολεμοφόõια αρκετά να έσουν
π . π , π π , εις τους ολιορκητάς Eκινήθηκαν και α ό τα õυο μέρη κ εμείς α ό τις λάτες τους καθoς ᾿
. π - , και οι άλλοι Aμα λησιάσαν σ τα Hέντε Hηγάõια τους γίνη ένας σκοτωμός των Τοúρκων και ᾿
π π ήραμε ως õιακόσους ζωντανοúς και λάφυρα και έντεκα μ αïράκια και όλους τους ζαïρέõες και
π . - . , π π ολεμοφόõια Και õιαλυθήκανε οι Τοúρκοι κακoς κακοú Oι εõικοί μας ο οú ολεμοúσαν σ το ᾿
π , π , έρα μέρος του Zουλιοú οι Τοúρκοι τ Aλή ασσα και οι Zουλιoτες αγροικήθηκαν και μ εμάς ᾿ ᾿
π π π και εί αμε να αραγγείλωμεν και των αλλουνoν α ό Μισολόγγι κ εõoθε να ρθοúνε εις ᾿ ᾿
π π , Κομ ότι και Hέτα να συναχτοúν κ εκείνοι α ό κείνο το μέρος να γένη το κίνημα õια την ᾿ ᾿
. π , π Aρτα tγραqαν αυτό οι κα εταναίγοι ολοúθε να συναχτοúνε καθoς συνάζονταν κι α ό το ᾿
π π . - , π π έρα μέρος του οταμοú όλοι Κ εκείνοι όσο να συναχτοúνε εράσαμεν ίσου εις το Nιοχoρι ᾿
π και εις τ άλλα τα χωριά κι αφανίσαμεν εκείνους τους Τοúρκους και õιαλúθηκαν και ήραμεν ᾿ ᾿
, π , π τους κατοίκους εõoθεν καμ όσους και ήραμεν και ζαïρέõες να χωμεν õια το κίνημα της ᾿
. π π π . π π Aρτας Zυνάχτηκαν οι άνθρω οι κι α ό το να το μέρος κι α ό τ άλλο A ό το έρα μέρος ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
- , , συνάχτηκαν ως τρεις χιλιάõες του Zουλιοú το μέρος κι όλα τα χωριά εκείνα και οι Τοúρκοι ᾿
π π , , του Aλή ασσα κεφαλές σ αυτείνο το μέρος οι tλληνες Nοτημ ότσαρης Oωτομάρας ᾿
π , , , Μαρκομ ότσαρης Aράκος Βέικος Τζαµελαίγοι κι άλλοι αξιωματικοί των Τοúρκων ᾿
, - , - π Aγοµάσιαρης ο Zουλεïμάνη Μέτος του Μοúρτο Τζάλιου το αιõί κι άλλοι αξιωματικοί ᾿
. π , , Τοúρκοι tλληνες α ό το õoθε μέρος Γραμμενίτσας Τζερακλής Καραïσκάκης Κουτελιõαίγοι
. π - π , - κι άλλοι αξιωματικοί Oλοι αυτείνοι ιάσαν το Μαράτι αντίκρυα α ό την Aρτα είναι ως ένα ᾿
, π π π . κάρτο μακρυά είναι εριµόλια κι ολίγα σ ίτια κ ένα τζαμί ολλά õυνατό Zτάθηκαν εις ᾿ ᾿
. π π , Μαράτι αυτείνοι όλοι A ό το õoθε μέρος εμείς συναχτήκαμεν όλοι ως χίλιοι άνθρω οι
π - - π , ήγαμεν õια νυχτός εις τον Aγιον Hλία ανουκέφαλα της Aρτας εις το Βουνό ονομαζόμενον
π - , , π α ό κάτου τίρα ντουφεκιά το λένε εις τις Hόρτες και αρακάτου η Oανερωμένη το μοναστήρι
- . π , ως ένα κάρτο Aυτές τις θέσες α ό την Aρτα τις µαστοúσαν οι Τοúρκοι οι καλúτεροι ο
π - . π Zμαήλ ασσα Hλιάσας κι άλλοι αξιωματικοί Τοúρκοι Το όλο των Τοúρκων ο οú ήταν σ την ᾿ ᾿
( π ) - . - , Aρτα όλοι ασσάõες κι άλλοι αξιωματικοί ως õoõεκα χιλιάõες Κεφαλές õικές μας των ᾿
π , , , Eλλήνων όσοι ήγαμεν εις Aγηλιά ο Γoγος ο Βαρνακιoτης ο 1σκος ο Τσόγκας και οι
( , ) , ), Γριµαίγοι ήρθαν úστερα ότι τρoγονταν αναμεταξú τους ο Βαλτηνός ο Κατζικογιάννης ο
π . π , 15 . Βλαχό ουλος κι άλλοι αξιωματικοί Και ήγαμεν το ίõιον έτος τις Nοεµρίου Την ίõια μέρα ᾿ ᾿
π π , , οι Τοúρκοι εζοúρα και καµαλλαρία ήγαν ένα μεγάλο μέρος αναντίον των õικoνε μας εις
π π Μαράτι και ολέμησαν οι Τοúρκοι γενναίως τους õικοúς μας και σκότωσαν καμ όσους και
π , . - ληγoσανε και τους ρίξαν εις φυγή τους õικοúς μας Και μέσα εις το τζαμί εκλείστη ο
π , Καραïσκάκης κι ο Μάρκος και ολέμησαν γενναίως τους Τοúρκους και γúρισαν και οι ᾿
νικημένοι οι εõικοί μας κι όλοι συνφoνως με του τζαμιοú κάμαν έναν μεγάλον σκοτωμόν των ᾿
. 16 π , π Τοúρκων και τους µάλαν εις την Aρτα Τις ήρθαν α ό το Μαράτι εις τον Aγηλιάν ο οú
, , , - μαστε εμείς ήρθε ο Oωτομάρας ο Καραïσκάκης ο Aγος κι άλλοι Τοúρκοι õικοί μας και κάμαν ᾿ ᾿
π π συνφoνως σκέõιον μ εμάς να õιορίσουνε α ό το Μαράτι τρακόσους να ιάσουνε τους Μúλους ᾿
, π π - π , , της Aρτας ο οú ναι α όξω α ό την Aρτα εις την άκρη την χoρα και το ονομαζόμενον ᾿
, π π - . π - Μουχοúστι ο οú ναι λησίον εις τους Μúλους Κι α ό το μέρος το õικό μας õιορίσαν εκατό ᾿ ᾿
π π - να ιάσουνε τους Aγια οστόλους και το μοναστήρι Oõηγήτρα σ την άκρη την χoρα και ήταν ᾿
- π π Τοúρκοι μέσα να τους ολεμήσουνε οι εκατό και να ιάσουν την θέση να μείνουν μέσα ως
. - õευτέρα õιαταγή των ανωτέρων Το ίõιο να κάμουν και οι τρακόσοι να σταθοúν εις τις
. , , õιορισμένες θέσες Eις τους τρακόσους õιορίστηκαν κεφαλές ο Μάρκος ο Καραïσκάκης ο
, , , , - π Βέικος ο Aράκος ο Κουτελίõας ο Τζερακλής του Μοúρτο Τζάλιου το αιõί κι άλλοι ᾿
. αξιωματικοί Τοúρκοι κ tλληνες Aια τους εκατό õιορίστηκαν κεφαλές ο Nάση Oωτομάρας κ ᾿ ᾿
. εγo με õιόρισε ο Γoγος Κινήθηκαν οι τρακόσοι õια τις θέσες τους και εμείς οι εκατό õια την
- . π π õικήν μας θέσιν Z τους τρακόσους ερρίχτηκαν εζοúρα και καµαλλαρία λήθος σ εμάς ως ᾿ ᾿
π , . οχτακόσοι εζοúρα ότ ήταν µουνό και η καµαλλαρία õεν õοúλευε Aέγω εις τους αναγνoστες ᾿
, π , π , π μου μά την ατρίõα οι τρακόσοι αυτείνοι õεν ήταν άνθρω οι ήταν αïτοί σ τα οõάρια και ᾿
. π λιοντάρια εις την καρõιά tνα ντουφέκι ρίξαν εις τους Τοúρκους και µγάλανε τα σ αθιά και
π - - τους αφάνισαν και τους έμ ασαν μέσα εις την χoρα και εις το σαράγι και γúρα εις τις õυνατές
π π . τους θέσες κ εκεί τους άφησαν και ιάσαν τα õιορισμένα τους όστα οι τρακόσοι Z τον ίõιον ᾿ ᾿
π , καιρόν μας ριχτήκανε κ εμάς των εκατό οι Τοúρκοι εις τους Aγια οστόλους ότι õεν ᾿
π , π , π , μ οροúσαμεν να κινηθοúμεν ότι την κοúλια της Μητρό ολης του εριµολιοú κι όλα τα ᾿
π π τριγúρα τείχη και την Oõηγήτρα τα µαστοúσαν Τοúρκοι και μας χτυ οúσαν ήταν ολλά
π . π . , λησίον μας Pιχτήκανε α άνου μας οι οχτακόσοι Aν ήμαστε οι εκατό κιοτήõες κι ανάξιοι οι ᾿
, π , τρακόσοι μας φιλοτίμησαν η γενναιότητα ο οú õειξαν εκείνοι και μας κάμαν κ εμάς ᾿ ᾿
π . π , π , ολεμιστάς Καθoς έρχονταν α άνου μας οι οχτακόσοι ρίξαμεν το ρoτο ντουφέκι µαρέθη
... π π ο κι άλλοι καμμιά εικοσιαριά και μ εκείνον τον σκοτωμόν τους ήραμε ομ ρός αυτοúς και ᾿ ᾿
π π σ τον ίõιον καιρό κι ορμή ετάξαμεν κ εκείνους τους Τοúρκους α ό την Oõηγήτρα και μ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
- π αυτείνη την ορμή είναι μία μεγάλη εκκλησία ονομαζόμενη Hαρηγορίτσα κ έχει α άνου ως ᾿
π π - π μ εντένια του κάστρου τα φκειασε ο Hασόμ εγης Γιαννιoτης και είχε και κανονάκια α άνου ᾿
- και ήταν Τοúρκοι μέσα και γúρα την Hαρηγορίτζα ως το Zαράγι μ αυτείνη την ορμή τους ᾿
π π µγάλαμεν κι α ό την Hαρηγορίτζα και ιάσαμεν αυτείνη την θέσιν και γúρα όλον τον μαχαλά ᾿
. π του Βουνοú Και οι τρακόσοι τους µγάλαν τους Τοúρκους α ό το Zαράι και µάλαν φωτιά και
π π , . ιάσαν ολόγυρα εκείνο το μέρος και μισό αζάρι ονομαζόμενον Γúφτικα Núχτωσε
π π π αραγγείλαμεν εμείς και οι τρακόσοι εις τους ανωτέρους μας για τις θέσες ο οú ιάσαμεν και
π . , π ροχωρέσαμεν Τότε αυτείνοι μας στείλανε ολουνoν την θέση του να φυλάξη ο καθείς ο οú
π . σας õιορίσαμεν κι όσες ιάσετε του κεφαλιοú σας να τις αφήσετε Eμείς õεν ακοúσαμεν ᾿
. π π π αυτοúς θέλαμεν του κεφαλιοú μας Hήρα καμμιά ενηνταριά ανθρo ους εγo ο οú ξερα τα ᾿
, π , - π σουκάκια ο οú κατοικοúσα τόσα χρόνια εκεί και κατεµήκαμεν μέσα εις το αζάρι σ τον ᾿
- π - , π , Aγιον Aημήτρη και μ ήκαμεν μέσα εις τα κονάκια των Τοúρκων ήραμε τ άλογά τους άλλο ᾿
π π π π π π µιον και ήγαμεν ίσου εις τα όστα ο οú ιάσαμεν του κεφαλιοú μας κι όχι εκείνα ο οú μάς ᾿
. π , « õιάταξαν οι μεγαλúτεροι Τότε μας αραγγέλνουν οι ανoτεροι ότι ακοúτε και σúρτε εκεί
π , , ». ο οú σας õιατάξαμεν ή γίνετε εσείς κεφαλές να οõηγάτε εμάς να σας ακοúμεν ό τι μας λέτε
π . Τότε αφήσαμεν όλες τις θέσες και ήγε ο καθείς όθεν õιορίστηκε και κοιμηθήκαμεν Την αυγή
π . « , π ήγαμεν εις τους ανoτερους όλοι χολιασμένοι Τότε μας λένε Aιατί χολιάσετε ότι σας εί αμεν
π π ; π : να άτε εις τα όστα σας Nα σας ει οúμεν την αιτίαν Eμείς είμαστε τόσες ημέρες νηστικοί και
π , π - - άγυ νοι τoρα ηúραμε φαγί κρασί και θα φάτε καλά και θα ιήτε καθoς το κάμετε και θα
π , , , μεθúσετε κι α οσταμένοι έρχονταν οι Τοúρκοι σας µρίσκαν σ αυτείνη την κατάσταση σας ᾿ ᾿
- , π αφάνιζαν και κοντά σ εσάς κιντυνεúαμεν κ εμείς ότι είμαστε ολόγυρα τρογυρισμένοι α ό ᾿ ᾿
. . π τους Τοúρκους Τις Hόρτες και Oανερωμένη τις µαστοúσαν οι Τοúρκοι Τότε εί αμεν ότι έχουν
π , π . õίκιον αυτείνοι κ εμείς άõικον και θα αθαίναμεν ό τι μας εί αν Την αυγή τους ρίχτη ο ᾿
π π αθάνατος Γoγος των Τοúρκων εις τις Hόρτες και μοναστήρι και σε όλα τα όστα ο οú
π π π µαστοúσαν και τους αφάνισε και μ ήκαν όλοι εις την ολιτεία και ήραμεν κ εκείνες τις θέσες ᾿
π π . και τους ριχτήκαμεν όλοι μαζί και τους ήραμεν την μισή χoρα και ερισσότερη Τους
, π . κλείσαμεν εις την Nτογάνα Μαχαλέ και Κομ ότη κι όλο εκείνο το μέρος Aυτείνοι µαστοúσανε ᾿
π π . π όλο το Τουρκο άζαρον ως το Aγγλικόν κονσουλάτο κι α άνου Τ άλλα όστα τους τα ᾿ ᾿
, . κυργέqαμεν όλα τα μέρη και τους αφανίσαμεν Oταν με φυλάκωσαν οι Τοúρκοι εις το κάστρο
, π π π π της Aρτας με κατάτρεχε κ ένας ρογεστός της Aρτας ονομαζόμενος Hα αõό ουλος κι α ᾿ ᾿ ᾿
π . π , αυτό με κιντúνεqαν οι Τοúρκοι ερισσότερο Hήρα την άõεια α ό το Γoγο κι αλλουνοúς ότι ᾿
π . π , μ αίνοντας εις την Aρτα θα τον σκοτoσω αυτόν κι όλη του την φαμελιά Μ αίνοντας μέσα ᾿
π π π . . σηκoθηκα και ήγα και το ιασα το σ ίτι του Aυτός έφυγε και ήταν εις το κονσουλάτο Του ᾿ ᾿
π π , . - το αράγγειλαν φίλοι του α όξω ότι θα τους σκοτoσω και αναμέρησε Μέσα εις το
π π κονσουλάτο ήταν λήθος φαμελιές Aρτηνές κι α ό τα Γιάννενα κι άλλα μέρη και µιον ᾿ ᾿
. π π αρίθμητον Hήγα ολεμoντας και κιντúνεqα και μ ήκα εις το κονσουλάτο και εις την
π π εκκλησίαν ο οú ναι λησίον της Aγιασωτήρος και είõα την õυστυχίαν τους και τους ᾿
π . π « , λυ ήθηκα Του εί α αυτεινοú O τι θέλησες εσú να κάμης σ εμένα με την µοήθεια των ᾿
, . Τοúρκων με γλúτωσε ο Oεός σ έχω τoρα εις το χέρι να σ αφανίσω μ όλη σου τη φαμελιάν ᾿ ᾿ ᾿
». π , π π π Aεν σου το κάνω Hήρα την φαμελιά του ατριoτη μου ο οú θα την έ αιρνε ο ασσάς
π , π , π π , γυναίκα και την γλúτωσε ο μ έγης ήρα κι αυτόν τον Hα αõό ουλο μ όλη του την ᾿ ᾿
, - , π φαμελιά χωρίς να καταõεχτo οúτε εγo οúτε όσους είχα μαζί μου να ειράξουν οúτε μίαν
. , π π π , π τρίχα µιον Hήρα τις õυο φαμελιές του ατριoτη μου και Hα αõό ουλου και του ατριoτη
π « π π μου την έõωσα εις το χέρι του και του εί α Aεν σου χρωστo άλλο τί οτας õια το qωμί ο οú
π ». π π π φαγα τόσα χρόνια εις το σ ίτι σου Κ έμεινε και ολλά ευκαριστημένος ο Hα αõό ουλος õια ᾿ ᾿
. π την ζωήν τους Eις το σ ίτι του ήταν μία μεγάλη κρυqιoνα κ είχανε αυτείνοι το µιον τους ᾿
. π , μέσα κι όλος ο μαχαλάς Eγo την ήξερα õεν το κανα õια την τιμή μου να άρω το µιον τους ᾿ ᾿
π π ότι τους είχα φίλους τoρα κι αναθρέφτηκα σ αυτόν τον τό ο και õεν μ οροúσα να τους ᾿ ᾿
. π π , π π , αõικήσω Aφοú άφησα εγo το σ ίτι και ήγα εις του Oιοχαράκη ο οú ταν ένας λοúσιος και ᾿
π - -π ήτανε κι ο Γoγος εις το σ ίτι του μ όλο τ ασκέρι του κι ολόγυρα σ εκείνον το μαχαλά ήγα ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
- . , π - π π π , κ εγo εις την Aγιά Zοφιά Τότε μία õοúλα ο οú χε μέσα εις το σ ίτι ο Hα αõό ουλος ᾿ ᾿
π , ροõoνει την κρυqιoνα του Βαλτηνοú Κατζικογιάννη και Γριµαίων και κάτι συγγενoν του
π π π . π π π ίõιου Hα αõό ουλου και ήραν όλο το µιον Βλέ ει ο õυστυχής Hα αõό ουλος την κρυqιoνα
, π π , ανοιμένη έλ ιζε ότι την άνοιξα εγo και ήρα το µιον του και õι αυτό τους χάρισα την ζωή ᾿
. , π , π π τους Pωτάγει τους συγγενείς του ο οú είõε σ αυτοúς τα ειõίσματά του οιος την ρόõωσε ᾿
π . π την κρυqιoνα και του εί αν η γριά õοúλα του Και ήρθε και μου το εί ε γυμνός και õυστυχής
π π π , αυτός και η φαμελιά του όλη κ έ αιρνε συχoρεσιν α ό μένα έλ ιζε ότι του το καμα εγo και ᾿ ᾿ ᾿
. οι συγγενείς του είχαν το µιον του και χαίρονταν κι αυτείνοι όλοι γυμνοί και κλαίγαν Oταν ᾿
π - . , - μ ήκαμεν εις την Aρτα ήμαστε τέσσερες χιλιάõες Yστερα õια να γυμνoσωμεν τους õυστυχείς
, π π . Aρτηνοúς γενήκαμεν ερίτου α ό õέκα Γúμνωσαν το κονσουλάτο κ εκκλησίαν της ᾿
, π π Aγιασωτήρος ο οú ταν γιομάτα µιον των Aρτηνoν και Γιαννιoτων κι αλλουνoν α ό άλλα ᾿ ᾿
. π π , π , π μέρη Oταν μ ήκαμεν με όλεμον σ την Aρτα õεν σκοτωθήκαμεν τί οτας μικρά ράγματα ᾿
π , π õια το µιον του κονσουλάτου σκοτωθήκαμεν λήθος ότι το είχαν ολόγυρα ιασμένο οι
. π . Τοúρκοι κι όλο σε κρέας µαροúγαν Eκεί χάθηκαν ολλοί και εις τα κρασιά Και γυμνoσαμεν ᾿
. π , π π όλους τους καïμένους και τους αφήσαμεν õυστυχείς Μά την ατρίõα õεν ήρα εγo α ό αυτά
. , μίαν τρίχα Oι συντρόφοι μου άνοιξαν μίαν κρυqιoνα και μό õωσαν εις το μερίõιόν μου ως ᾿ ᾿
, . π , π κεφαλή õυο μερõικά Τα ξετιμήσαμεν τα õυο μερõικά εντακόσια γρόσια κι αυτά ό οτε ᾿
. αρρoσταινα τ άφινα εις την õιαθήκη μου να τα õoσουνε σ εκκλησιές Και χάθηκαν αυτείνοι ᾿ ᾿
π , , π π . π π όλοι ο οú τα χαν οι καïμένοι α ό την ταλαι ωρίαν Τότε ήγα κι άνοιξα εις το σ ίτι μου τις ᾿ ᾿
, π κρυqιoνες και μέρασα ό τι ολίγον μ αροúτι ήταν ακόμα μέσα κι άλλα αναγκαία και τα ᾿
, π , , . π ντουφέκια ο οú χαμεν με τον Κοράκη τα õoσαμεν όσα είχαν μείνη Και ήρα όλα μου τ ᾿ ᾿
, π , π άρματα ο οú χα μέσα και σκουτιά μου και τα µγαλα έξω σ ένα χωριόν της Μητρό ολης ᾿ ᾿ ᾿
π π - , . π . κατ το Κομ ότι α ό κάτου το λένε Aγιά Και ολεμοúσαμεν εις την Aρτα νúχτα και ημέρα ᾿
. π , - π Την µαστήσαμεν õεκάξι ημέρες Και είχαμεν μείνη ολλά ολίγοι ως τρεις χιλιάõες ότι ήρε ο
π π . - π , καθείς το µιον των Aρτηνoν και ήγε εις τον τό ο του να το σoση Τον Ταïρ Aμ άζη έναν
π π , π - , αγα ημένον του Aλή ασσα γνωστικόν και ολλά άξιον Τοúρκον Aρµανίτη τον είχαν
, π , , στελμένον οι Τοúρκοι το κόμμα του Aλή ασσα εις το Μισολόγγι και Βραχoρι σε όλα αυτά τα
, π , μέρη να ιõή τα τρέχοντα των Pωμαίγων αν õουλεúουν õια τον αφέντη τους τον Aλή ασσα
π . , , π ό ως έλεγαν Hηγαίνοντας εκεί ηúρε τις Τοúρκισσες µαφτισμένες τους ντό ιους Τοúρκους
, π . π π , σκοτωμένους τα τζαμιά τους γκρεμισμένα και κατακο ρισμένα Τότε αυτός ικράθη ολú και
- , π , , Τοúρκος θρήσκος õεν τον µάστηξαν κι αυτείνοι οι ροκομμένοι στανικoς εκεί τον στείλαν ᾿
και ήρθε εις την Aρτα και λέγει των Τοúρκων όλα αυτά κι ότι χάθη η Τουρκιά και να λάµουν ᾿
. π , π , ( π ) π μέτρα Aια έναν αλιόγερον εί αν õια τον Aλή ασσα να μην χαθή η Τουρκιά και η ίστη
. , π τους Τότε άρχισαν να λαµαίνουν õιαφορετικά μέτρα και õολερά õια μάς με τρό ον να μας ᾿
. , , , π , φάνε όλους Κ εκεί εις την Aρτα ήταν όλες οι κεφαλές των Eλλήνων εκείνοι ο οú άξιζαν κι ᾿ ᾿
, π , . όταν τους σκότωναν τελείωνε η υ όθεση χανόμαστε Aγροικήθηκαν μυστικoς και με τους
, π π , π π Τοúρκους της Aρτας όλους ο οú τους ολεμοúσαν ως τoρα oς να γένη αυτό με τρό ον να
π π - . π - ιτúχουν τον σκο όν τους χωρίς να μαθευτή να το σκεõιάσουνε καλά Τους εί ε κι ο Eλμάζ ᾿ ᾿
π π . π π Μέτζος και οι άλλοι για τους νιμένους εις το Κομ ότι A οúλα αυτά αυτείνοι γúρευαν oς να ᾿
, π . µγάλουν το õανεικό να μας λúνουν όλους Hρωτúτερα είχαμεν στενεμένο το κάστρο και
π π . όλους τους Τοúρκους εις τα όστα τους και θα τους αίρναμεν Aφοú ήρθε ο Ταïρης και τους
π , π , π εί ε αυτά κι ο Eλμάζης και οι άλλοι τους ανάφεραν τους νιμένους τότε εί αν των Τοúρκων ᾿
, π . π της Aρτας να µαστήξουνε να μην αραõοθοúν Aφοú τους εί αν των µασιλικoν Τοúρκων να
, - - π π µαστήξουν εις την Aρτα τότε οι õικοί μας Τοúρκοι Aρµανίτες στείλαν ε ίτηõες άνθρω ον
π , π - Τοúρκο α ό τους ίõιους εις τα Γιάννενα εις τον Oμέρ ασσα Βεργιόνη και του ξηγιέται όλα τα
π -π , , τρέχοντα και του λέει να μιλήση ο Oμέρ ασσας του Xουρσίτ ασσά να τους συχωρέση κι᾿
π π π , αυτείνοι υ όσκονται να αραõoσουνε και τον Aλή ασσα και να γένη κι αυτό να σκοτoσουνε ᾿
. π π , π π κ εμάς Το õωσαν σκέõιον του ανθρo ου ο οú στείλαν ότι ρέ ει να σκοτωθοúν όλοι οι ᾿ ᾿ ᾿
π π κα εταναίγοι tλληνες και να στείλουν κι άλλους Τοúρκους α ό τα Γιάννενα και να τους ᾿
π , π , π στείλουν α ό õυο μεριές α ό την Aάμαρη και Hλάκα να ιάσουνε τις θέσες αυτές και θα
π μεράσουνε τους κα εταναίους οι tλληνες õι αυτά τα μέρη και εõo θα μείνουν λίγοι και εκεί ᾿
π π π ( π , π ). θα άνε ολλοί και θα άνε και Τοúρκοι μαζί τους α ό τους õικοúς μας του Aλή ασσα Και
π - . π , με τρό ον να τους µαρέσουνε το ίõιον κ εμάς εις Aρτα Hήγε ο άνθρω ος μίλησε του ᾿
π -π . Oμέρ ασσα και αυτός του Xουρσίτ ασιά κ έµαλαν το σκέõιόν τους σ ενέργειαν Και χάρηκε ᾿ ᾿
-π π κι ο Βεργιόνης κι ο Xουρσίτ ασσάς και τους συχoρεσαν και τους αράγγειλαν να ᾿ ᾿
, π . π , , νεργήσουνε ό τι υ όσκονται Κινήθηκαν τ ασκέρια α ό τα Γιάννενα κατά το σκέõιόν τους ᾿ ᾿
π . π α ό õυο μέρη Τότε κατά τη Aάμαρη µρέθη εúλογον και õιορίστη ο Μάρκος και καμ όσοι
π , . tλληνες αξιωματικοί και Τοúρκοι κατά την Hλάκα να άγη ο Γoγος O Τζόγκας κι άλλοι Aφοú ᾿
π , π π π θα άγαινε ο Γoγος ήρε τους μισοúς ανθρo ους του σ τους άλλους μισοúς άφησε το αιõί ᾿
, π π π π π του κεφαλή κ εμένα εις τους ανθρo ους ο οú μέναν ίσου ότι εμείς είχαμεν τα όστα ο οú ᾿
π π , φυλάγαμεν εις το Oµριο άζαρον και σε όλο εκείνο το μέρος ως λησίον του κάστρου και
π . π π , π π ολεμοúσαμεν νúχτα και ημέρα Zαν α οφασίστη ο Γoγος να άγη ήρε το αιõί του κ εμένα ᾿
π , - , π . και μας αρουσίασε εις τους αγάõες τους õικοúς μας ο οú κάθονταν εις την Oõηγήτρα Τους
π « , π π , π εί ε Καθoς συνφωνήσαμεν εγo άγω κι αφίνω εις τους ανθρo ους μου ο οú μένουν εις ᾿
π , π , τα όστα αφίνω κεφαλές τα õυο αιõιά και να τους õίνετε φυσέκια κι ό τι άλλο τους ᾿
π - . χρειάζεται κ εγo άγω με την ευκή του Oεοú και την õική σας Και θα τους γανoσω το μúτο ᾿
, , - π εκείνων των γουρνομúτων λέγει õια τους Τοúρκους σα να μην ήταν Τοúρκοι αυτείνοι ο οú
. π - , , τους το λεγε Hικραμένα του α οκρίθη ο Eλμάζη Μέτζος ότ ήταν ένα σκυλί και γενναίος και ᾿ ᾿
π . π π π π . ροκομμένος Aυτόν τον είχε ο Aλή ασσας εις την Κωσταντινό ολη αντι ρόσω όν του Του
. « , , π λέγει του Γoγου Zúρε ωρέ Γoγο και ξέρομεν ο οú õεν αφίνεις κουσοúρι εις τους
, π , ». Τοúρκους κι ας έρχονται τα õυο αιõιά και τους õίνομεν ό τι θα τους χρειαστή Oτι αυτείνοι ᾿
π . π είχαν όλα τ αναγκαία του ολέμου και μας õίναν ολουνoν Aφοú φúγαν οι κα εταναίγοι ο ᾿
π π , , , καθείς õια το όστο ο οú õιορίστη ο Γoγος και οι άλλοι οι μέσα Τοúρκοι κι αυτείνοι οι φίλοι ᾿
, . π π μας όλο κρυφοαγροικιoνταν Hρoτα άγαιναν εις την ομιλίαν τους κι α ό μάς úστερα õεν ᾿ ᾿
π . π ζúγωναν κανέναν όλο ρόφασες γúρευαν Μίαν ημέραν μας στένεqαν οι Τοúρκοι εις τα όστα
π π . π . μας και είχαμεν όλεμον ακατά αυτα μέρα και νúχτα Zoσαμεν τον τζεμ ιχανέ Hάγω ᾿
, π . π γυρεúω õεν μου õίνουν ήγα εις τον Καραïσκάκη και μό õωσε Του εί α ότι οι αγάõες õεν ᾿ ᾿
. π « , , μό õωσαν και με τήραξαν άγρια Μου εί ε κι αυτός Nα χωμεν το νου μας ότι κάτι τρέχει ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π », . π μου το εί ε ένας φίλος μου Aρµανίτης λέγει ο Καραïσκάκης O όλεμος ακολουθοúσε τα
π . , π π . π « ολεμοφόõια σoθηκαν Hήγα εις αυτοúς τους το εί α άλε Μου εί αν Zαν õεν έχετε
π , π ». π π ολεμοφόõια μην ολεμάτε Το εί α αυτό του Καραïσκάκη και μου α άντησε ότι ο φίλος του
π , π π π π π , του εί ε ότι θα μας χτυ ήσουνε και θα χτυ ήσουνε κ εκείνους ο οú ήγαν εις τ άλλα όστα ᾿ ᾿
π π , - το Γoγο και τους άλλους και τους στείλαν ε ίτηõες άνθρω ο να χουν το νου τους να μην ᾿
π . π π π π π τους µαρέσουνε μ α ιστιά Και μου εί ε με τρό ον να τραµήσω τους ανθρo ους α ό τα όστα ᾿
π , π π π . π κατ του Βουνοú τα σ ίτια ο οú ναι γερός ο τό ος õια όλεμον Oõήγησα τους ανθρo ους ᾿ ᾿
. π , εκεί Την νúχτα ακo την τρουμ έτα του Καραïσκάκη ανταμωθήκαμεν μιλήσαμεν είõαμεν ότι
π . π π -π . π θα μας χτυ οúγαν Aναqε ο όλεμος α ό αντοú Τραµηχτήκαμεν εις την άκρη ήρα την
. . , φαμελιά του Oιοχαράκη να την µγάλω έξω Pίχτηκαν οι Τοúρκοι Aνακατωθήκαμεν µήκαμεν
π . π - π - π ολεμoντας έξω tμεινε ένα αληκάρι γενναίον μέσα σ ένα όστο õεν μ όρεσα να τον ᾿
- π π , π , π µγάλω με õεκα έντε ανθρo ους Γιάννη Z αθή τον έλεγαν κι όντως ντιμισκί σ αθί ᾿
π . . , ολυτίμητο ήταν Hολέμησε κλεισμένος όλη την ημέρα Eμείς φúγαμεν και το µράõυ με τα
π , - . σ αθιά εις το χέρι σoθηκαν όλοι χωρίς να µλαφτή κανένας Και φúγαμεν όλοι κατ το Hέτα ᾿
π . π , και Κομ ότι Eγo ήρα μίαν γριά αõελφή του Oιοχαράκη εις το νoμο ότ ήταν αõúνατη και ᾿
, π π , , σακάτισσα και την ήγα εις το Κομ ότι καθoς και όλη την φαμελιάν αυτείνη ότι μου την
π π , π αράõωσε ο ανoτερός μου Γoγος και μου εί ε να τους σoσω αν ακολουθήση τί οτας και τους
, . , έµγαλα μ ό τι φοροúσαν Aφοú φúγαμεν ᾿
, 1821, π . , Eις τα τέλη του Nοεμµρίου τα φúγαμεν α ό την Aρτα οι Τοúρκοι οι õικοί μας όλοι Aγος
- π , π - , π - Ταχίρ Aμ άζης Eλμάζης και οι άλλοι ήγαν εις τα Hέντε Hηγάõια τους ρόσμενε ο Oμέρ
π , π π -π π ασσάς και του εί αν τα τρέχοντα και τους ήγε εις τον Xουρσίτ ασσά και ροσκúνησαν κι᾿
π - , π π . α ό κεί αγροικήθηκαν μ εκείνους εις το κάστρο των Γιαννίνων ο οú ταν με τον Aλή ασσα ᾿ ᾿ ᾿
π - Τους εί ανε τα õικά μας τα τρέχοντα κι ότι θα χαθή η Τουρκιά τους σκοτoσαμεν õια το ᾿
. π Pωμαίικο και τους µαφτίσαμεν Τότε γúρισαν όλους αυτοúς και κολάκεqαν τον Aλή ασσα όλοι
π -π αυτείνοι και του εί αν ότι μίλησαν με τον Xουρσίτ ασσά και έστειλε εις τον Zουλτάνο να τον
, π . συχωρέση να µγη να κάμη φέτι τους ραγιάõες ο οú σήκωσαν κεφάλι Xάρηκε σ αυτό ο ᾿
- , τúραγνος και õεν έµαινε φωτιά να καγή ν αθανατίση τ όνομά του και να τους ᾿ ᾿
π . π . ανα οõογυρίση όλους Oμως ήθελε ίσου να γένη τúραγνος Τον γέλασαν ότι του ρθε η ᾿
. , π -π , συχoρεση Τον έµγαλαν εις το νησί α ό έρα την λίμνη και το κοqαν το κεφάλι του σαν ᾿ ᾿
π του γουμαριοú και το στειλαν του αλλουνοú τúραγνου Zουλτάνου να το φκειάση ατσά να το ᾿
. π π φάγη Τον σκότωσαν και του σúναξαν κι όλα του τα λοúτη και ήραν και την γυναίκα του ᾿
π κυρά Βασιλική και τον τúραγνον Oανάση Βάγια κι άλλους ζυγωμένους του και τους ήγαν κ ᾿ ᾿
π . π , , π εκείνους εις την Κωσταντινό ολη Oεúγοντας α ό την Aρτα η Τουρκιά εζοúρα και
, π π . π , καµαλλαρία μας ήρε κοντά και σκλάµωνε ανθρo ους και σκότωνε Τότε ήγα εις την Aγιά
π , π ο οú χα τα ειõίσματά μου στείλη κ εκεί ηúρα τους õυστυχείς Aρτηνοúς ο οú έρχονταν ᾿ ᾿
π . π . ξυ όλυτοι και γυμνοί και νηστικοί Και μό εσαν όλοι εις τον λαιμό μου να τους σoσω 1ταν ᾿ ᾿
π π π π π . όλοι οι σημαντικοί της Aρτας εκεί και γυναικό αιõα λήθος ερίτου α ό εντακόσες φαμελιές
π - π - - π π - Τους ήρα είχα και καμμίαν τριανταριά ανθρo ους μαζί μου õικοúς μου και τους ήγα α ό
π , . γάλια και τους έµγαλα σ ένα μέρος ο οú ταν νερό εις την άκρη εις το Μακρυνόρο Και τους ᾿ ᾿
π π . συνάξαμεν ξúλα και τους ερι οιηθήκαμεν Τα μεσάνυχτα έρχονται κάτι Βαλτηνοί κι άλλοι και ᾿
π , π , π ρίχνουν ντουφέκια κ ελ ίζαμεν ότ είναι Τοúρκοι κι άλλοι έσαν εις το ρέμα κι άλλοι ήραν ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π , π π . τα µουνά κι άλλοι μ αγίλντισαν ο οú ταν αμαθείς α ό τα τοιοúτα Τότε ντουφεκιστήκαμεν κ ᾿ ᾿ ᾿
. π π , εμείς μ αυτοúς και τους γνωρίσαμεν Και ήρθαν να τους άρουν και τα ουκάμισα ότι άλλο ᾿
π , , . τί οτας õεν τους αφήσαμεν μόνον ό τι φοροúσαν Μαλλoσαμεν μ αυτοúς και τσακίστηκαν κ ᾿ ᾿
. π , π έφυγαν Και συνάξαμεν τους ανθρo ους και τους στεγνoσαμεν εις τις φωτιές ο οú ταν ᾿
, π π π . - , χειμoνας και την αυγή τους ήρα και τους έρασα α ό το Μακρυνόρον Και εκεί μέσα εις το
, π π , π π π π Μακρυνόρον έµλε ες άλλον εσμένον άλλον μ αïλντισμένον α ό την είνα και ξυ ολυσιά κι᾿
π - π π , π αμάθεια õεν ήξεραν οι õυστυχείς να µγοúνε ολλοί έξω α ό τα σ ίτια τους κ εκεί ήταν ντι ᾿
π π , π π π . καμ όσοι ξυ όλυτοι με μ αλoματα τúλιγαν τα οõάρια τους τα κοµαν α ό τα φορέματά τους ᾿
π , π Μία γυναίκα είχε τέσσερα αιõιά κι ανήλικα το τρανúτερον ήταν εφτά χρονoν και έταξε τα ᾿
π . π . - õυο και τα λυ ήθηκα Και τα õεσα και τα ήρα εις το νoμο μου και τα σωσα Και για να σoσω ᾿ ᾿
π . π π αυτά α όστασα Τράµησα ομ ρός κι ακολουθοúσαν μαζί μας όσοι μ οροúσαν να ᾿
π π . π π ερ ατήσουν Κ έτρεχα να µγω α ό το Μακρυνόρον και εις την άκρη είναι κάμ ος κ ένα ᾿ ᾿
, π γιµάρι και να μαζoξω ξúλα με τους ανθρo ους μου να κάμωμεν φωτιές και να στείλω και σ ᾿
π π π π . ένα χωριόν ο οú ταν λησίον να άρωμεν νερό και qωμί ν αγοράσω õια τους ανθρo ους Το ᾿ ᾿
. π , π χωριόν το λένε Βλúχα Aφοú τραµήσαμεν ομ ρός κι ακολουθοúσα αυτά μείναν κάμ οσες ᾿
π π , π , π φαμελιές ο ίσου και μία γυναίκα α ό τις Βραναίισσες õυχατέρα του Κομ ότη την ιάσαν αυτή
π . μ όλους οι καλοί ατριoτες και τους γúμνωσαν Κι αυτείνη η Βράναινα είχε ένα õαχτυλίõι εις ᾿ ᾿
το χέρι της και õεν έµγαινε και γúρευαν να της κόqουν το õάχτυλον του χεριοú της να το
π . - π π , π π άρουν Κ εκεί ο οú την αίõευαν της μ ήκε ένα ξúλο εις το οõάρι της και õεν το νοιωσε ᾿ ᾿
π . π π π κοτζάμ αλοúκι Τους ερικάλεσε ολú να τζακίσουνε την µέργα του õαχτυλιõιοú να άρουν
το õαχτυλίõι τζακισμένο και τρόμαξαν να συγκατανέqουν και το τζάκισαν και γλúτωσε το χέρι
. π . π , της 1ρθε εκεί ο οú ήμαστε κουτζαίνοντας και õιηγήθηκε αυτά Hήγαμεν ο ίσου õεν
π π . π π μ ορέσαμεν να µρωμεν κανέναν μέσα τον λόγκο τρú ωσαν Της έµγαλα το αλοúκι α ό το ᾿
π . π , . , π οõάρι της και το ζεμάτισα με ξúγγι Oμως γίνη τοúμ ανο θúμωσε Και είχα ένα ζoον ο οú
, π . π π χα τα σκουτιά μου και την έµαλα α άνου να μην μείνη εις το õρόμο Κι α ό τότε µλέ οντας ᾿ ᾿
, , π . π αυτείνη την αρετή σιχάθηκα το Pωμαίικον ότ είμαστε ανθρω οφάγοι Aυτείνοι οι φίλοι ο οú ᾿
, π , π , γυμνoσανε την γυναίκα και τους άλλους καθoς μας εί ανε ο οú τους γνoρισαν εκεί ήταν οι
. π π , . Γριµαίοι Eγo õεν τους είõα να ει o οúτε υ έρ οúτε κατά Καθόμαστε οληνúχτα και τους
- , π φυλάγαμεν όσο να ξημερoση με τα ντουφέκια εις το χέρι να μη φάνε οι ανθρω ινοί λúκοι τ᾿
π . π - π π π αõúνατα λάσματα A ό κεί τους ήγα εις το Z αρτοµοúνι και έρναγαν οι καïμένοι οι ᾿
π , π Καραγκοúνηõες με τα ράτα τους κι αγόρασα εντέξι σφαχτά και μας õoσαν κι αυτείνοι ᾿ ᾿
π . π - , π άλλα τόσα κι αλεúρι και τους ορέqαμεν Κι α ό κεί ήγαν άλλοι õια Βραχoρι και Μισολόγγι ᾿ ᾿ ᾿
π - π και οι ερισσότεροι τους ήγα εις την Κατοúνα και γιόμωσαν τα σκουτιά τους και οι γοúνες
τους qείρες και μάζωνα õιάργυρον και το λυωνα και τους άλειµα να qοφήσουνε οι qείρες και ᾿
. . π π π οι κονίõες Zτάθηκα καμμιάν εικοσιαριά ημέρες εκεί Μου αράγγειλε ο Γoγος να άγω ίσου
. . π - π . εις τ ορõί Aυτείνοι õεν μ άφιναν Το στειλα τους ανθρo ους όσο να άγω κ εγo Zε ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π π , , π õεκα έντε ημέρες έθαναν εκεί όλοι οι σημαντικοί Βραναίγοι ο καïμένος ο αγαθός ατριoτης
π π , π , . Κοράκης κι ο Hα αõό ουλος ο οú γúρευα να σκοτoσω κι άλλοι σημαντικοί Zυνάχτηκαν ᾿ ᾿
π - , π π α ολοúθε οι Aρτηνοί και γúρευαν να με µάλουν κεφαλή τους να τους άρω να άμεν εις τ ᾿ ᾿
. , π . ορõί Aφοú γυμνoθηκαν õια την λευτερίαν ο ατριωτισμός õεν τους άφινε Eγo õεν ήθελα
. , π , π αυτείνοι όλοι με µιάζαν tγραqα αυτό του Γoγου να μην ειραχτή ότ ήταν κα ετάνος του ᾿
π . π π . , τό ου Μ α οκρίθη ότι έχει μεγάλη ευκαρίστησιν και με θεωρεί ως αιõί του Κι όντως ο ᾿ ᾿
, π π . Oεός μακαρίση την qυχή του ως αιõί του μ αγα οúσε και με γúμναζε 1ταν τίμιος ᾿
π π . π π άνθρω ος και γενναίος ατριoτης κι αγαθός Aρρoστησε σε κάμ οσον καιρόν κι α ό την ᾿ ᾿
π π . π . ίκρα του α έθανε H ατρίς χάριτες χρωστάγει εις αυτόν τον γενναίον άντρα Aφοú οι
π , Aρτηνοί με µιάζαν να τους συνάξω να άμεν έξω σ το ορõί ντουφέκια κι άλλα αναγκαία õεν ᾿ ᾿
, π , π , είχαν τους γúμνωσαν ρoτα οι Τοúρκοι ο οú τους σúναξαν τ άρματά τους και úστερα κ ᾿ ᾿
. π , π εμείς οι λευτερωταί όλο τους τον µιον Zηκoθηκα να άγω εις Μισολόγγι και Βραχoρι ο οú
π π , π , . ταν ολλοί ατριoτες να κάμωμεν τί οτας να μιλήσωμεν όλοι μαζί Hήγα εις Μισολόγγι ᾿
π π π π . π οúντιασα εις τον õρόμον κι α ό το κιντέρι μου αρρoστησα και ήγα να εθάνω Eίχα έντε ᾿
. π γιατροúς Aνοιξε η μúτη μου και õεν στανιάριζε το αίμα ήγαινε λεγένια και μό µαιναν φτήλια ᾿ ᾿
. . π μέσα Κ έκαμα άρρωστος εις τον κίντυνον ως το Μάρτη Hιάστηκαν τα οõάρια μου õεν ᾿
π π . , π π έµλε α κι α ό τα μάτια Και οι καïμένοι οι Aρτηνοί õιακόνευαν και λέρωναν άνθρω ον κ ᾿ ᾿
. . έρχονταν τόσες ημέρες õρόμον να ιõοúνε τι κάνω Τόση ευγένειαν είχαν σ εμένα Aφοú ᾿
π π π π , π , ήμουν αõúνατος ολú και õεν μ οροúσα να κινηθo οúτε α ό τα οõάρια οúτε α ό τα μάτια
π , ήρθε ο αõελφός μου και με ήρε εις το Zάλωνα σ ένα χωριόν ονομαζόμενον Zερνικάκι ήταν ᾿
π , , π π π . αντρεμένος κ εκεί αλλάζοντας τον αγέρα ανάλαµα α ό αυτό και ερι οίησιν συγγενική Τα ᾿
1822, , π τον Oλεµάρη μήνα οι Pουμελιoτες µιάζαν τους Hελο οννήσιους να µγοúνε εις την
, π Pοúμελη να συναγωνιστοúν μαζί ότ ήταν ολλοί οι Τοúρκοι και ήρθε και ο Aράμαλης εις το ᾿
. π Zιτοúνι με μεγάλη õúναμη Τότε õιατάττει η Aιοίκηση τον Nικήτα Zταματελό ουλον μ ένα ᾿
π . σoμα να µγη εις την Pοúμελη ο οú ναιανάγκη O Yqηλάντης ήταν μέλος της Κυµερνήσεως ᾿
π , π αφοú είõε τα αιστήματά τους ολουνoν αυτεινoν ο οú κυµερνοúσαν κι ως άνθρω ος με ᾿
συνείõησιν
π π - - . - π t αθε õια την λευτερίαν και θυσιάστη αυτό το σ ίτι όλως õι όλου έµλε ε τους συντρόφους ᾿
π , π - του γιομάτους κακία και άθη και ιõιοτέλειαν και αναντίον της αρετής ό τι άνθρω ος κι αν ᾿
π π , π , , , έρχονταν να υ ερετήση την ατρίõα του ολιτικός στρατιωτικός θρησκευτικός αυτείνοι τον
π - - π π π π ολεμοúσαν õια το έτσι θέλω α οφάσισε λοι όν õι αυτά όλα να αρατηθή ο Yqηλάντης α ό ᾿
- π , , την Κυµέρνησιν και μαζί με τον Nικήτα να άνε εις την Pοúμελη να σμίξουν και τον Aυσσέα
, να κουµεντιάσουνε και μ άλλους αρχηγοúς της Pοúμελης ν αγωνιστοúν συνφoνως õια την ᾿ ᾿
π , . π ατρίõα να μην κιντυνέqη και χαθή αõίκως Z τους συντρόφους του η α αραίτηση του ᾿
π π , - Yqηλάντη και να άγη εις το στρατό εõον õεν τους άρεσε να μην τúχη και õοξαστή αυτός και
π π π μαρτυρήση και τους καλοúς τους σκο οúς ο οú χαν õια την ατρίõα και κατεξοχή õια το ᾿
. , π , στρατιωτικόν Aια όλα αυτά να μην ιτúχη ο Yqηλάντης λένε του Nικήτα και τον µάνουν σε ᾿
« π , π , σúλογα Τoρα ο οú θα µγης έξω με το σoμα σου να μην άρης και τον Yqηλάντη μαζί σου
π π ότι θα ει οúνε οι άνθρω οι εις την Pοúμελη ότι ο Yqηλάντης είναι αρχηγός κ εσú εις την ᾿
π ». , π , οõηγίαν αυτεινοú και χάνεις την υ όληqή σου O Nικήτας αγαθός ατριoτης õεν τους
. π π άκουσε ενoθη με τον Yqηλάντη κ εµήκαν μαζί εις την Pοúμελη Zαν õεν έτυχαν τον σκο όν ᾿ ᾿
π , τους οι καλοί ατριoτες να τους õιαιρέσουνε γράφουν ένα γράμμα του Aυσσέα και του λένε
« O Nικήτας κι ο Yqηλάντης ενoθηκαν οι õυο κ έχουν ένα σoμα κ έρχονται αναντίον σου να ᾿ ᾿ ᾿
, π ». π , σε µαρέσουνε να μείνουν αυτείνοι εις το οõάρι σου Aφοú ήγαν εις Pοúμελη έγραqε ο
- π . π π Aυσσέας και τους έµαλαν σ ένα χωριόν μακρυά α ό αυτόν Yστερα τους αράγγειλε να άνε ᾿
π π . , « , ρος αντάμωσίν του μ ολίγους ανθρo ους Aφοú ανταμoθηκαν οι τρεις τους λέγει Eσένα ᾿
, , . Yqηλάντη õεν σε γνωρίζω το Nικήτα τον είχα ακουστά õεν είχαμεν γνωριμιά Καθoς μου
, , γράφουν οι φίλοι αν είστε τοιοúτοι φευγάτε να μην σκοτωθοúμεν αναμεταξú μας αõίκως αν
π , , είστε φίλοι μου και φίλοι της ατρίõος ελάτε να φιληθοúμεν και να γενοúμεν αõέλφια ν᾿
π , ». αγωνιστοúμεν õια την ατρίõα μας ότι κιντυνεúει tµγαλε ο Aυσσέας το γράμμα και τους
, π . - , π έõειξε ο οú το γραφαν αναντίον τους tµγαλε κι ο Nικήτας το õικόν του εί ε κι ο ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π , . Yqηλάντης τον ατριωτισμόν τους των κυµερνήτων μας Hιάστηκαν και οι τρεις και
π φιλήθηκαν κι ορκίστηκαν να είναι αχoριστοι õια το καλό και στερέωσιν της ατρίõος ν ᾿ ᾿
. π αγωνιστοúνε õι αυτείνη και να ενωθοúν και με τους άλλους Και τους αράγγειλαν ολουνoν ᾿
των αρχηγoν ν ανταμωθοúν σ ένα μέρος να μιλήσουνε και να ενωθοúνε και να κινηθοúν ᾿ ᾿
. π , αναντίον των Τοúρκων E ήγαν όλοι κι ανταμoθηκαν όλοι οι αρχηγοί της ανατολικής ᾿
, Eλλάõος ανταμoθηκαν εις Τουρκοχoρι γνωρίστηκαν με τον Yqηλάντη και Nικήτα και
π . π π μιλήσανε να κινηθοúν õια την ατρίõα Μετρήθηκαν όσα στρατέματα μ ορεί να χουν όλοι ᾿
- . π και μετρήθηκαν το όλο και ήταν ως εφτά χιλιάõες Κι α οφάσισαν να ετοιμαστοúν να ᾿
. π κινηθοúν õια την Aγιαμαρίνα και Zτυλίõα και Hατρατζίκι Κι ο Aργειο άγος να τους ετοιμάση ᾿
π . , π , τα καράµια και τ αναγκαία του ολέμου Aφοú ανάλαµα κ εγo ο οú ήμουν αστενής μου ᾿ ᾿
π π π . π , π αράγγειλε ο Γoγος ε ίτηõες να άγω εκεί Aυτό μαθαίνοντας οι ατριoτες με αρακίνησαν
π , π π . να μην άγω εκεί να μείνω εõo ο οú ναι η ατρίõα μου κ ένας αγoνας είναι κ εκεί κ εõo ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π , π . Τότε του αράγγειλα του Γoγου ότι είμαι αστενής και õεν άγω
. . Hέθανε ο καïμένος και õεν ανταμωθήκαμε O Oεός μακαρίζη την qυχή του Aφοú έμεινα σ ᾿
, π π . την ανατολική Eλλάõα γράφτηκα ότι θέλω õουλέqη την ατρίõα μου με ίστη κι αμιστί Oι ᾿
, , π π . άλλοι όλοι οι αρχηγοί και στρατιoτες λερoνονταν α ό τους κατοίκους Oέλησαν και
, , , τέσσερα χωριά του Zαλoνου Zερνικάκι Κοúσκι Aγιoργης Zεργοúνι να με µάλουν κεφαλή
, π π τους να τους συνάζω να ηγαίνωμεν εις τα õεινά κι αγoνες της ατρίõος το φτόνησαν οι ᾿
, - . π άλλοι οι αρχηγοί αυτό να μην τους λιγοστέqω τον ραγιά τους Oμως τα χωριά ε ίμεναν και τα
π π τέσσερα συνφoνως και τα σúναζα και ηγαίναμεν όθεν ήταν αγoνας και ηγαίνανε και οι
. . π άλλοι tγινε το σκέõιον να κινηθοúν αναντίον των Τοúρκων O Aργειο άγος ετοίμασε τα
. , καράµια Hέρασε ο Aυσσέας ο Nικήτας κι ο Γιωργάκη Aυοµουνιoτης õι Aγιαμαρίνα και ᾿ ᾿
. π π Zτυλίõα O Hανουργιάς κι ο Yqηλάντης α οφασίστη να καθίσουνε εις την Aρακοσ ηλιά οι ᾿
, , , , , π άλλοι Zαφάκας Καλτζοõήμος Κοντογιανναίγοι Aυοµουνιoτης Γιολντασαίοι να άνε εις
. Hατρατζίκι Και το σκέõιόν τους ήταν να µαρέσουνε όλοι μαζί εις την Zτυλίõα και Aγιαμαρίνα
- , , . και Hατρατζίκι το Μεγάλο Zαµµάτο συνφoνως εκείνη την ημέρα να μεραστοúν οι Τοúρκοι
. Και κινήθη ο καθείς õια την õιορισμένη του θέσιν Eµήκαν εις την Zτυλίõα κι Aγιαμαρίνα την ᾿
π π π õιορισμένη μέρα τα µραν ιασμένα α ό τους Τοúρκους και τα õυο μέρη τους ολέμησαν ᾿ ᾿
, π , , π γενναίως άλλους κάqαν εις τα σ ίτια άλλους κυργέqαν άλλους σκοτoσαν και ήραν και τις
. π π - õυο θέσες οι tλληνες Oι άλλοι ο οú ήγαν εις Hατρατζίκι õεν µάρεσαν ντουφέκι το Μεγάλο
, π . π , Zαµµάτο ο οú µάρεσαν οι άλλοι εις Aγιαμαρίνα κι αλλοú Τότε η Τουρκιά έ εσε όλη η ᾿
, π , π , π , õúναμη α άνου τους με καµαλλαρία με εζοúρα με κανόνια με ρoτη ορμή των Τοúρκων
π - π και τους ήγαν μέσα εις τα ταμ οúρια τους τους tλληνες κ έφκειασαν χαρακoματα οι ᾿
, π , - . Τοúρκοι ότ ήταν ολλή õúναμη και με τ αναγκαία τους και οι õικοί μας õεν είχαν οúτε qωμί ᾿ ᾿
π , π Aφοú είõε ο Aυσσέας όλη αυτείνη την õúναμη α άνου τους τους έστειλε άνθρω ο εις το
π Hατρατζίκι και τους ερικάλεσε να µαρέσουνε κατά την συνφωνίαν τους κ έτζι να μεραστή η ᾿
. π , , π . õúναμη των Τοúρκων Τρόμαξαν λοι όν να µαρέσουνε χωρίς όρεξη την Τρίτη της Aαμ ρής
Aφοú όμως είõαν οι Τοúρκοι αυτείνη την αõιαφορία εκείνων σ το Hατρατζίκι και την ᾿
, π π π , π õιχόνοιαν λίγη ροσοχή είχαν εκεί κι ο όλεμος εισματoõης νúχτα και ημέρα ολεμοúσαν ᾿
π π εις Aγιαμαρίνα κι αφανίστηκαν οι άνθρω οι α ό τον σκοτωμόν του ντουφεκιοú και γρανάτων ᾿
π π π . και κατα ληγoθηκαν και γιατρόν õεν είχαν και ταίνιασαν α ό την είνα Μισή χοúφτα
π π . - αρα οσίτι αίρναν κ έτρωγαν õεκαφτά μερόνυχτα Eίχαν τον Aργειον Hάγον να τους ᾿
π π , , ρομηθεúη τ αναγκαία του ολέμου κι αυτείνοι οι αφεντάõες κάθονταν εις τα καράµια κ ᾿ ᾿ ᾿
π , π π π έτρωγαν κ έ ιναν κ εκείνους ο οú κιντúνευαν õια την ατρίõα τους ρομήθευαν õιχόνοιαν ᾿ ᾿
. π π και õιαίρεσιν αναμεταξú τους Aφοú τ ασκέρια είõανε ο οú λαµoνονταν οι άνθρω οι και ᾿
π , , , έθαιναν αõίκως και νηστικοί και õιqασμένοι αγανάχτησαν αναντίον των αρχηγoν τους
π π , ο οú τους ήγαν εις το μακελλειό χωρίς καμμίαν ετοιμασίαν και τους µιάσανε είτε να τους
π π , . άνε φελοúκες να μ αρκαριστοúν είτε να φúγουν με γεροúσι της στεργιάς Hαραγγέλνει αυτό
π , π π , ο Aυσσέος τ Aργειο άγου õεν του α οκρίνονται τί οτας αλλά φoναξε τους καραµοκυραίους ᾿
- π - ο Aργειος Hάγος και τους λέγει να μην λησιάση κανένας με φελοúκα εις τ ορõί και ας ᾿
. π π π χαθοúνε όλοι Eίχαν άθος με τον Aυσσέα κι α οφάσιζαν οι καλοί ατριoτες õια την ιõιαιτέρα ᾿
, - π . π τους õιχόνοιαν με ένα άτομο να χαθοúνε τρεις χιλιάõες στράτεμα και ερίτου Και η ατρίς
, αυτό το στράτεμα μόνον είχε εις την εξουσίαν της ότι οι άλλοι γúρευαν µαθμοúς και ταξίματα
. , π π ; και κάθονταν άνεργοι Και σαν χάνονταν αυτείνοι οιοι θα ολεμοúσαν τους Τοúρκους
π π π π Eκείνοι ο οú ολεμοúσαν εκεί ολέμησαν και úστερα τον Aράμαλη εις Hελο όννησο κ έξω εις ᾿
π π , την Pοúμελη τους ζαïρέõες ο οú θα μ αζαν οι Τοúρκοι τους σκότωναν αυτοúς εις τα στενά ᾿
π π . , και õεν ήγαν οι ζαïρέõες εις την Hελο όννησον και χάθη ο Aράμαλης Aν είχε ζαïρέ τι λόγο
; π , π , είχε να χαθή Oι φίλοι Aργειο αγίτες κιότεqαν ότι õεν θα υ άρξωμεν με το φτάσιμον του
, Aράμαλη και θα καναν õοúλεqη των Τοúρκων ν αφήσουνε να σκοτωθοúνε οι κεφαλές και ᾿ ᾿
- , - να χαθή το στράτεμα εκείνο και θα ήταν σίγουροι αυτείνοι κι ασφαλισμένοι σαν Τότε ο ᾿
, π , Aυσσέος αφοú είõε ότι ο Aργειο άγος θέλει να χαθοúνε και τ ασκέρι θúμωσε αναντίον τους ᾿
, , π των αρχηγoν και ήθελαν να τους σκοτoσουνε α οφάσισε ν αφήση την θέση είχε κάτι ᾿
π καραµοκυραίους φίλους του κ έστειλε και ήγαν κρυφίως την άχλιαν κατάστασίν τους και την ᾿
π π π νúχτα του ήγαν φελοúκες κ έµαλε ανθρo ους και ήγαν κ έφεραν κι άλλες κι άρχισε το ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π - , π . π π μ αρκάρισμα μυστικoς όλη νúχτα να μη νοιoσουν οι Τοúρκοι τί οτας Μ αρκάρισε ρoτα
, π . τους λαµωμένους κι άρρωστους úστερα τους κιοτήõες και úστερα μ αρκάρισε τους άλλους ᾿
π π A ό την μίαν αυγή ως την άλλη μ αρκαρίζονταν κι αλλοú úστερα στάθη με τον Nικήτα κι ᾿ ᾿
π π . άλλους κ έµαλαν φωτιά και τότε ήραν χαμ έρι οι Τοúρκοι κ έρριχναν κανόνια κοντά τους ᾿ ᾿
. π Και σoθηκαν όλοι εις τα καράµια Τότε οι Aργειο αγίτες έστειλαν τους καραµοκυραίους και
π π , π τον αρχηγό της φρουράς τους και του εί αν του Aυσσέου να τον άνε εις το καράµι ως
, π . π έχουν να μιλήσουνε και μ α ιστιά να τον σκοτoσουνε Κι αυτείνοι ως ατριoτες õεν ᾿ ᾿
, π π π θέλησαν να γένη αυτό ότι κιντúνευε η ατρίς τότε είχε ανάγκη α ό καντι οτένιους
π π π π π - ανθρo ους κι όχι α ό τον Aυσσέα ο οú τρεμε η Τουρκιά ο οú λεγαν ως είχε εξήντα ᾿ ᾿ ᾿
π . π χιλιάõες στράτεμα και είχε φτερά εις τα οõάρια Aίγο τους έμελλε τους καλοúς ατριoτες ότι
π . - , π θα κιντúνευε η ατρίς Κι αν ήταν κακός ο Aυσσέας αυτείνοι ως γνωστικοί μ οροúσαν να τον ᾿
- π . συµουλέqουν να γένη κι αυτός καλός και τα õεινά της ατρίõος να λιγόστευαν Aφοú ᾿
π , π π . μ αρκαρίστηκαν õεν τους μίλησε τί οτας των Aργειο αγίτων ο Aυσσέας Eµήκαν εις
π . π - Μ ουντουνίτζα το στράτεμα όλο A ό κεί ο Aυσσέας τους έκαμεν μια αναφορά και µάνει και ᾿
π , π π , « το õί λωμα μέσα ο οú τον είχε κάμη ο Aργειο άγος χιλίαρχον και τους γράφει Hρος τον
- . , - σεµαστόν Aργειον Hάγον Oσες αντενέργειες μου κάμετε και σκέõια αναντίον μου õια να
, - , . χαθo κ εγo να χαθή κι όλο το στράτεμα εξ αιτίας μου μου είναι γνωστά όλα αυτά Zας είχα ᾿ ᾿
, , , , εις το χέρι και σας έχω να σας κάμω ό τι θέλω õεν καταõέχομαι ότ είστε κυµερνήται της ᾿
π . π π - , ατρίõος μου Zαν γνωρίζετε ότ είμαι κακός άνθρω ος και κιντυνεúει η ατρίς εξ αιτίας μου ᾿
. π τραµιoμαι σ ένα μέρος και õεν ανακατoνομαι Και στείλτε λάµετε τους ανθρo ους και µάλτε ᾿
π . π π - - ό οιον θέλετε κεφαλή σ αυτοúς Aάµετε και το õί λωμά σας ο ίσου και εις το εξής õεν ᾿
π , π ανακατoνομαι σε τί οτα να μην κιντυνεúη η ατρίς õια μένα και κάθε ολίγον κιντυνεúουν να ᾿
. π π « : χαθοúν και οι αγωνισταί A άντηση τ Aργειο άγου Hρος τον Aυσσέα Aντρίτσο Eλάµαμε την ᾿
π π αναφορά σου και õί λωμα κό ιασε εις την õουλειά σου και στέλνομε και κυµερνοúμε τους
π ». , ανθρo ους Τον Aυσσέα εγo τον έχω οχτρό γúρευε να με σκοτoση όμως σημειoνω αυτά
, π , π π εõo γιατί τ άκουσα α ό τον ίõιον τον Nικήτα α ό τον γραμματικόν του κι α άλλους ᾿ ᾿ ᾿
. π π , αξιωματικοúς O Yqηλάντης κι ο Hανουργιάς μαθαίνουν την α άντηση τ Aργειο άγου ρωτάν ᾿ ᾿
. π τον Aυσσέα τι είναι αυτό Τοúτος τότε τους έõειξε την κό ια της αναφοράς του και την
π , π . « π , α άντησίν τους των Aργειο αγίτων Aέγει ο Yqηλάντης Eγo σου τα εί α όλα όταν σμίξαμε
π π - , π , αυτά έµλε α ο οú νεργοúσαν μέσα εις την Κυµέρνησιν ο οú ήμουν μέλος κ εγo και ᾿ ᾿
π , σηκoθηκα κ έφυγα κ ήρθα ν ανταμωθοúμε όλοι μαζί να õουλέqωμε ιστά ίσως και ᾿ ᾿ ᾿
π , π , π σoσουμε την ατρίõα ότι κιντυνεúει α ό μάς τους ίõιους και θα χαθή κατά τον ατριωτισμόν ᾿
π π . ο οú õείχνεται εις τους αγωνιστάς και εις τους τίμιους ανθρo ους Z αυτά όλα έφταιγε ο ᾿
. π π - π - Κωλέτης A ό τον Aλή ασσα ήταν γιατρός του Μουχτάρ ασια γνoριζε τον Aυσσέα τι νου είχε
π . π π ήταν ο καλúτερος α όλους τους άλλους στρατιωτικοúς Aεν μ οροúσε να τον αίξη αυτόν ο ᾿
. π - , π . Κωλέτης Κ ήθελε να τον µγάλη α ό τη μέση και να κάμη τους õικοúς του σκο οúς O ᾿
π . π , Κωλέτης είναι α ό τους Καλαρρúτες Oταν χαλάστηκαν οι Καλαρρúτες α ό τους Τοúρκους
π π π έρασε α ό το Γoγο κι αλλουνοúς αρχηγοúς της õυτικής Eλλάõος και ήρε συστατικά εις την ᾿
π π . π Κυµέρνησιν ότι γνωρίζαμε αυτόν και τον κάναμε αντι ρόσω ό μας Oι Hελο οννήσιοι και οι
π π , , π , άλλοι άμαθοι και ά ραγοι σ τα ολιτικά τότε αυτός ανοúργος ενoθη με τους ξεκλησμένους ᾿
π π π π . ανθρo ους κ έ αιξε την ατρίõα ό ως ήταν η όρεξη του Μαθητής των Τοúρκων και κατεξοχή ᾿
π , π του τúραγνου Aλή ασσα τέτοια φoτα σαν εκεινοú θα õoση εις την ατρίõα και τέτοια έργα να
. π , π , νεργήση Oταν κιντυνεúει η ατρίς αυτός κατατρέχει τους άξιους ανθρo ους τους ᾿
, π π . κατατρέχει αυτός και οι φίλοι του ο οú ναι Aργειο αγίτες Oτι ο Aυσσέας õεν τον γνoριζε ως ᾿
π π - ληρεξοúσιον κι ό οιον κεντρί τον αγκυλoση εκείνο τήραγε κι ο Κωλέτης να ξερριζoση ᾿ ᾿
- π τους άλλους τους γέλαγε με κοúφια καρúõια λόγια αχειά και με λιθάρια σ τον τουρµά τους ᾿
π . , ανά ευε Nα μην του κόqη το µυζί του Κωλέτη ο Aυσσέας θα τον φάγη κι ας κιντυνέqη και η ᾿
π . ; π , ατρίς Aυτός τι τον μέλει σ άλλον ασιά γίνεται γιατρός γράφει και του Κιτάγια να είναι εις ᾿
. π , π - . την εúνοιά του Aλοίμονο εις την ατρίõα κ εμάς ο οú θα χαθοúμε μαζί μ αυτείνη Aφοú ᾿ ᾿
, , έμαθε ο κόσμος όλοι οι κάτοικοι της Aιµαõιάς κι ασκέρια τι έγραqε ο Aυσσέας τ ᾿ ᾿
π π π , π π Aργειο άγου και την α άντησιν ο ίσου εις τον Aυσσέα ήγαν όλοι και το εσαν εις το λαιμό ᾿ ᾿
, - , . π του το ίõιον κι ο Yqηλάντης και Nικήτας κι άλλοι κ έμεινε Τότε ο Aργειο άγος ᾿ ᾿ ᾿
, π μαθαίνοντας αυτό στέλνει έναν γραμματικόν του ιστόν εις τον Nικήτα και του λέγει να
. σκοτoση τον Aυσσέα ο Nικήτας και να µάλουν αυτόν αρχηγόν O γραμματικός είχε κ ένα ᾿
π π , ( γράμμα α ό αυτοúς και του είχαν ει ή να το õιαµάση ο ίõιος γραμματικός ότι õεν ξέρει
). π , γράμματα ο Nικήτας Oταν το õιάµασε και του εί ε και στοματικoς τότε του λέγει ο Nικήτας
« , π , - Nα σε σκοτoσω õεν καταõέχομαι έναν τοιοúτον άνθρω ον και φεúγα να μην σε μάθη ο
π , π Aυσσέας και σε σκοτoση και μαγαρίση τα χέρια του σε τέτοιους κακοúς ατριoτες ο οú
π π π π κιντυνεúει η ατρίς και θέλουν να σκοτoσουνε τους ανθρo ους ο οú είναι ελ ίõα να την
». π π « σoσουνε O γραμματικός είõε αυτή την συμ άθεια α ό τον Nικήτα και του λέγει Κάτι θα σου
, π : ξηγηθo και να μην με ροõoσης του λέγει εμένα μο λεγαν ότι εσείς όλοι είστε θερία και ᾿ ᾿
π . π . , , ίστευα τα λόγια αυτεινoν Eσείς κι όντως θα σoσετε την ατρίõα Aυτεινoν του λέγει είμαι ᾿
π π , π ιστός τους και συγγενής ενοú α ό αυτοúς και σ ό τι νεργάγη η Aιοίκηση κι ο Aργειο άγος ᾿ ᾿ ᾿
, , εμένα στέλνουν και τα σκέõιά τους κι ό τι νεργοúνε τα ξέρω όλα κ είναι αυτά να µαίνουν ᾿ ᾿ ᾿
- έναν τον άλλον να σκοτoνη και να σας σκοτoσουνε όλους και τότε να µάλουν õικοúς τους
π . , π , π . ανθρo ους Και õεν θ αφήσουνε αν μ ορέσουνε κανέναν α ό σας Και του λέγει όλα τους ᾿
π π , τα σκέõια κι ορκίζει αυτόν και τον Aυσσέα να μην ει οúμε τί οτας ότι τον σκοτoνουν κι ᾿ ᾿
. π , , αυτόν ότ είναι τοιοúτως ορκισμένοι Και να αραγγείλετε αυτό τους λέγει και του ᾿
». π Κολοκοτρoνη κι όλων των σημαντικoν αρχηγoν Τότε τους τα εί ε κι ο Yqηλάντης κ ᾿ ᾿ ᾿
π . έστειλαν το γράμμα του Κολοκοτρoνη και μίλησαν και των αλλουνoν και ήραν μέτρα
π . . Aκουμ έτι ο Aυσσέος ο õυστυχής τον έφαγαν Aκολοúθως γράφω õι αυτό ᾿
π ; π Και ότε θέλουν να κάνουν αυτά Oταν ο Aράμαλης κι άλλοι ασσάõες με τόσες χιλιάõες ᾿
π . , π , φοµερίζουν την õυστυχισμένη ατρίõα και κιντυνεúει Aχ ατρίõα μου õεν θα σ αφήσουν ᾿
, π . ζωντανή ότι αυτείνοι σε κυµερνοúν κι άλλοι τοιοúτοι κι α αυτοúς κρέμεσαι H qυχή τους ᾿ ᾿ ᾿
π , π . ολουνoν είναι η ίõια õόλον θυσιάζουν õια εσένα λήθος κι αρετή και ατριωτισμόν τελείως ᾿
π π . π Και κιντυνεúεις μ αυτά õεν θα ας ομ ρός Hότε γúρευαν να σκοτoσουνε τους ο λαρχηγοúς ᾿
; , π , , . σου Oταν εσú ατρίõα είσαι εις τον γκρεμνό να τζακιστής να χαθής Και µέµαια õεν θα
, π π . , γλúτωνες τότε ότι εκείνοι ο οú είχαν την ε ιρρογήν θα τους σκότωναν Oι νέγοι τι θα κάναν ᾿
, π ; π π όταν σε κυρίεqε τόση Τουρκιά Pοúμελη και Hελο όννησο Hoς θα άγαινε ο ολίτης με νέους
, π π , , οõηγοúς ο οú õεν ήξερε να φυλάξη την ατρίõα όταν τον οõηγοúσαν κεφαλές κ εκείνος ᾿
π π έτρεχε όθεν μ οροúσε κι άκουγε λόγια αυτεινoν και úστερα τα αιστάνεταν και άγαινε και ᾿
, , συμμορφoνεταν με την κεφαλή του τον μεγαλúτερόν του και τον οõηγοúσε και γλúτωνε κ᾿
π . εκείνος και οι ολίτες
; π π π Hοίον ζoον õεν έχει τον οõηγόν του Aεν άφιναν οι καλοί ατριoτες να µγη η ατρίς α ό τον ᾿
- . κίντυνον και úστερα ας µάλουν την õιάθεσίν τους σ ενέργειαν να σκοτoσουν όλους Oτι ᾿
π π π . αυτό είναι ατρογονικόν ό οιος õουλεúει ατριωτικoς αυτό το µραµείον έχει Και οι Aθηναίγοι
, π . του Oεμιστοκλή αυτείνη την ανταμοιµή το καμαν κι αλλουνoν ολλoν Oχι όμως όταν ήταν ᾿ ᾿
π . , η ατρίς σε κίντυνον όταν ησúχαζε Eµάλετε και νέον αρχηγόν εις το φροúριον της Κόρθος
, , π Aχιλλέα τον έλεγαν λογιoτατον κι ακοúγοντας το όνομα Aχιλλέα αντηχαίνετε ότ είναι ᾿ ᾿
π . π . π εκείνος ο ερίφημος Aχιλλέας Και ολέμαγε τ όνομα τους Τοúρκους Aεν ολεμάγει τ όνομα ᾿ ᾿
π , π , π , . - , οτέ ολεμάγει η αντρεία ο ατριωτισμός η αρετή Κι ο Aχιλλέας ο õικός σας ο φροúραρχος ᾿
, , , π της Κόρθος λεµέντης ήταν Aχιλλέγα τον έλεγαν είχε και το κάστρο εφοõιασμένο α ό τ᾿
π , . π - αναγκαία του ολέμου είχε και τόσο στράτεμα Oταν είõε τους Τοúρκους του Aράμαλη α ό
, π π , π , π μακρυά και ήταν και κατα ολεμησμένος α ό Pοúμελη α ό Nτερµένια µλέ οντάς τον ο
, π . , ; Aχιλλέας άφησε το κάστρο κ έφυγε α ολέμηστο Nα ήταν ο Nικήτας έφευγε O ᾿
; . π Xατζηχρήστος και οι άλλοι Oχι µέµαια Oτι τον καρτέρεσαν αυτοί τον Aράμαλη εις τον κάμ ο
. και τον αφάνισαν όχι σ εφοõιασμένο κάστρο και σαν το κάστρο της Κόρθος Zαν σκοτoναμε ᾿
, , π π , π τον Aυσσέα κúριε Κωλέτη τότε ο οú θελες η Eκλαμ ρότη σου όταν ήρθαν τόσοι ασσάõες ᾿
- π και õoõεκα χιλιάõες ασκέρι και η ανατολική Eλλάς μισο ροσκúνησε κι ο Aυσσέας μ ένα ᾿ ᾿
, π , ; ντεσκερέ του τους έõιωξε οιος θα τους έõιωχνε αν õεν ήταν ο Aυσσέας Hοιος είχε την
π ; π ε ιρρογή και ικανότη αυτεινοú Aεν θα κυριεúαν όλα τα μέρη εις την άχλιαν κατάστασιν ο οú
; µρισκόμασταν Aίγον σ έμελλε εσένα και τους συντρόφους σου τους αγάõες τους έχετε ᾿
π π π . π αφεντάõες κ εσείς qυχο αίõια τους õεν θα αθαίνετε εσείς τί οτα Oμως α ό την Aθήνα κι ᾿ ᾿
π , π α άνου θα τους σκλάµωναν όλους θα σκλάµωναν και το Γρι ονήσι γιατ ήταν εκεί κι άλλο ᾿ ᾿
π π λήθος Τοúρκοι και ρόσμεναν κι αυτοúς ν αφανίσουνε τους κατοίκους και μ ένα ντεσκερέ ᾿ ᾿ ᾿
π - . π του Aυσσέα ήγαν σ το Zιτοúνι και Aάρσα και õιαλúθηκαν όλως õιόλου O Eκλαμ ρότατος ᾿
, , Μαυροκορõάτος ήταν σúνφωνος κι αυτός ο Oαναριoτης εις το σκέõιον να ξεκάμουν τους ᾿
. , , - στρατιωτικοúς Το µαλε και αυτός σ ενέργεια ευτúς άμα ήρθε σ το Μισολόγγι χωρίς να ᾿ ᾿ ᾿
. π π , χάση καιρόν Húρε ρόφαση η Eκλαμ ρότη του εις το Μισολόγγι ότι ο Καραïσκάκης
. π - , αγροικήθη με τους Τοúρκους tµαλε ανθρo ους õικοúς του τους έκαμε κριτάς να τον
π π , . εράσουνε α ό το κανάλι της õικαιοσúνης του να τον σκοτoσουνε Τον κρίναν και τον είχαν
, , . , ; χαζίρι κι αν õεν τον γλúτωναν οι συντρόφοι του θα τον σκότωναν Aκοúτε εσείς O ᾿
, π π , , π Καραïσκάκης α ό õέκα χρονoν αιõί κλέφτης θα γúριζε με τους Τοúρκους ο οú τους
π π π π π . σκότωνε μέσα τους λόγγους και ερ άταγε ξυ όλυτος α ό μικρό αιõί õια την λευτεριά O
π , , , , Eκλαμ ρότατος το ζυμάρι των Τοúρκων ο õουλευτής αυτείνων των Τοúρκων ο
, π , Μαυροκορõάτος ο αγα ημένος των τúραγνων κατάτρεχε τον Καραïσκάκη να τον καταõικάση
! π εις θάνατον Xαζίρι τ αργαλεία της õικαιοσúνης του και της αρετής του να τον άνε εις τον ᾿
, π π , π π π . Aõη αφοú γλúτωσε α ό τόσες ληγές και õυστυχίες ο οú υ όφερε õι αυτείνη την ατρίõα ᾿
, , π π Zκότωμα τον Καραïσκάκη ότι õεν είναι κόλακας του Μαυροκορõάτου õεν είναι οτα ός
π . , π , καθoς εκείνοι ο οú τον κολακεúουν H γυναίκα με τα μουστάκια ο Κωσταμ ότζαρης ο
, π , Zτάικος και οι άλλοι του όμοιοι ο οú τον θυμιατίζουν και τους θυμιατίζει τον λένε
« π » « », π , Eκλαμ ρότατον και τους λέγει Γενναιότατους οú αγωνίστηκαν αυτείνοι οι φίλοι σου οι
; , π , π π π π Γενναιότατοι Eσú Eκλαμ ρότατε α ό τον καιρόν ο οú κό ιασες όλο νέα ράματα ήφερες εις
π , , την ατρίõα õιαίρεσιν αναμεταξú μας õεν είχαμε φατρίαν μας ήφερες νέον φροúτο σ εμάς ᾿
, π . π , π τους tλληνες αραλυσίαν κι αφανισμόν Aν ιτúχαινες να σκοτoσης τον Καραïσκάκη οú ᾿ ᾿
π π θα τον µρίσκαμε όταν η Pοúμελη γιόμωσε Τουρκιά και ροσκúνησαν όλοι α ό την καλή σας
, π π π ; , κυµέρνησιν κι αρετή ο οú õείξετε εις την ατρίõα όλοι εσείς οι ολιτικοί Aυτός ο Τοúρκος ο ᾿
, π π - - Καραïσκάκης σúναξε όλους τους ο λαρχηγοúς και ήγε μαζί μ αυτοúς με τα ίõια τους έξοõα ᾿
, π , π π και θυσίες κ έχοντας όλη την αγά η σ αυτόν ήγαν και ξαναλευτέρωσαν την ατρίõα και εις ᾿ ᾿
π . π την Aράχωµα και Aίστομον στήσαν úργους με κεφάλια των Τοúρκων Hoς õεν άγαινες κ᾿
, π , π π π , « - », εσú Eκλαμ ρότατε oς õεν άγαινε ο άλλος Eκλαμ ρότατος ο τζίτζιλε φίτζιλε
; π π , - π συνάõελφός σου Κωλέτης Hoς õεν άγαινε ο Eκλαμ ρότατος Μεταξάς ο Κόντε Aάλας ο οú
π π , μάτωσε το χέρι του εις το Aάλα και θέλει όλη την Eλλάõα να άρη υ οστατικόν να ξαγοραστή
π π ; , - , το ολυτίμητό του αίμα ο οú χυσε εις το Aάλα Βέµαια αυτός θυσιάστη ο Κόντε Aάλας ο ᾿
π . π Eκλαμ ρότατος Και συνφωνείτε όλοι εσείς να σκοτoσετε τους ο λαρχηγοúς και σημαντικοúς
, π π . στρατιωτικοúς ο οú θυσιάστηκαν õια την ατρίõα και το µρετε σεις χαζίρι O Γιαννοúλη ᾿
, - , π ; , Nάκος Κόντε Aάλα τι σ ίτι ήταν Zημαντικόν με τόση κατάστασιν κι όλα του τ αγαθά και ᾿ ᾿
. π . , - , τζιφτιλίκια Κ έμεινε õυστυχής õια την ατρίõα Κι ως γείτονας εσú Κόντε Aάλα και ως ᾿ ᾿
, π π . σημαντικός σ έκαμε κουμ άρον και του µάφτισες τόσα αιõιά Και του õιατίμησες την ᾿
, - π π , π , π φαμελιά του όσο ο οú τον έθανες κι αυτόν τον τίμιον άνθρω ον το σημαντικόν σ ίτι της ᾿
. π π π π Pοúμελης Κ ενωθήκετε όλοι με τους αντίõους κι αφανίσετε την ατρίõα α ό ηθική και α ό ᾿ ᾿
π . π π π π - αρετή και ατριωτισμόν Aεν άγει η ατρίς ομ ρός με τον ατριωτισμόν και ηθική την õική
, π . - σας άνε τα ξένα σας όργανα Aεν σας άρεσε ο Yqηλάντης µέµαια õεν είχε την õική σας
π , π , π αρετή ότι θυσιάσαν οι Yqηλάντες ρoτα ζωή λοúτη και θυμoνται Oεόν ατρίõα και
. . π θρησκεία Και õι αυτό õεν είναι καλός Aεν είναι καλός ο Κα οõίστριας και του αντενεργάτε ᾿
π , . όμως είναι μάστορής σας σ το σκολείον ο οú õιαµάζετε εσείς ακόμη εκείνος το ξεσκόλησε ᾿
π π , π - Και είτε θα μονοιάσετε όλοι να ροκόqετε την ατρίõα είτε θα την ροκόqη μόνος του αυτός
. , π π με τ αõέλφια του H õιάθεσή σας ολουνoν φαίνεται κι ο Oεός µλέ ει τον ατριωτισμό σας ᾿ ᾿
, π π και θα λάµετε την ανταμοιµή ο οú αξίζετε ότι τόσα αίματα αθoα ο οú χúθηκαν και τόσες
π π . θυσίες ο οú γιναν õεν θα τ αφήση αυτός να άνε χαμένα O Aλέξη Nοúτζος ήταν το ᾿ ᾿
π π π , π π σημαντικoτερον σ ίτι της Pοúμελης ρίντζη ας του Zαγοργιοú αγα ημένος ολú του
π π , π , Aλή ασσα κι όλων των αλλουνoν ασσάõων και ριτζαλιoν τους τίμιος άνθρω ος ᾿
π . , , π καλοθελητής της ανθρω ότης Hολλοúς Pωμαίους Oµραίους Τοúρκους εγλúτωνε α ό την
. π , π π κρεμάλα Τέλος ήταν ασσάς Pωμαίος αγα ημένος α οúλους τους σημαντικοúς tλληνες ᾿
, π , . π , στρατιωτικοúς ολιτικοúς θρησκευτικοúς 1ταν σ το Zοúλι ο οú αγωνίζονταν εις την ᾿
, π . Aαγκάõα Μακρυνόρο κι αλλοú εις τα õεινά της ατρίõος Και ξόõιασε κι όλη του την ᾿ ᾿
π . π π , κατάστασιν õια την ατρίõα Τελειoνοντας ο όλεμος α ό την õυτική Eλλάõα ήρθε εις την
. . Κυµέρνησιν Aυτός ο õυστυχής õεν τους γνoριζε αυτοúς O κúριος Κωλέτης ήταν σ τα ᾿
π , π π . ράματα υ ουργός του ολέμου και τρογυρισμένος με τους όμοιους του φίλους Aφοú είõε
π , π π π π τον Aλέξη Nοúτζο ο Κωλέτης ο οú ρθε υ ο τεúτηκε ότι θα αιρνε αυτός τα ρωτεία κ ᾿ ᾿ ᾿
π π . ε ιρρογή της Pοúμελης ότι τον ενικοúσε σ την ικανότη κι όλος ο κόσμος τον αγά αγε Τότε ᾿ ᾿
π π , . λέγει ο Κωλέτης Hρoτα υ ο τεúομουν τον Aυσσέα τoρα ήρθε τρανúτερος 1ρθε κι ο Xρήστο ᾿
π , , π π . Hαλάσκας άνθρω ος γενναίος τίμιος α ό καλό σ ίτι Aυτεινοú του õυστυχή το κανε τον ᾿ ᾿
π . φίλο ο Κωλέτης ερισσότερον õια την γυναίκα του κι όχι õια εκείνον τον ίõιον Τoρα ο ᾿
, π π π , Κωλέτης άνθρω ος α ό το σκολείον του αφέντη του του Aλή ασσα μέτρησε Τον Aυσσέα τον
, - , , έχω αντίζηλον τον Aλέξη Nοúτζο το ίõιο τον Hαλάσκα õια το κέφι μου καλό είναι να χαθή να
. κάμω την γυναίκα του μορόζα
- π . Καθoς την έκαμε και την έχει ως την σήμερον μέσα εις το σ ίτι του σαν γυναίκα του Oτι
π π τέτοιοι είναι οι άνθρω οι ο οú μας κυµερνοúν και θέλουν να μας λευτερoσουνε και να μας
. π π - - õιατιμήσουνε θέλουν και να μας σκοτoσουν Aυτό µλέ ομεν ως σήμερον α ό τον Κόντε Aάλα
π π . Μεταξά κι α ό τον Eκλαμ ρότατον Κωλέτη κι άλλους Aφοú είχε την õúναμη της ᾿ ᾿
π , Κυµερνήσεως ο Eκλαμ ρότατος Κωλέτης õιατάττει με τους συντρόφους του κυµερνήτες
( , π π αφοú ο γραμματέας ο οú στειλαν η Aιοίκηση κι ο Aργειο άγος εις τον Nικήτα να σκοτoση ᾿ ᾿
, ), τον Aυσσέα õεν θέλησε τότε õιατάττουν τους άλλους õυο Aλέξη Nοúτζο και Xρήστο
, π , Hαλάσκα να άνε αυτείνοι οι õυο αναντίον του άλλου οχτροú του Κωλέτη του Aυσσέα
π . õιορίζουν τον Nοúτζο ρομηθευτή των στρατεμάτων και τον Hαλάσκα εκτελεστική õúναμη Κι᾿
, π . αν õεν ακοúση ο Aυσσέας να τον χτυ ήσουνε 1ρθαν και οι õυο έξω συναχτήκαμε όλ οι ᾿
π , αρχηγοί κι α λοί στρατιωτικοί σ ένα μέρος κι ο Aυσσέας μαζί õιαµάσαμε τις õιαταγές της ᾿ ᾿ ᾿
. π « π , Κυµερνήσεως τους εί αμε Z το στρατό εõον φέρνουν ζαïρέ οι õημογέροντες κι ό τι άλλα ᾿ ᾿
π . , , , του ολέμου κάνη χρεία Aν έχετε τα μέσα χρήματα ακολουθάτε την õουλειά σας όμως να
π , , μην είστε άõειγοι α ό τα μέσα και τότε θ αμελήσουνε και οι õημογέροντες και μείνη το ᾿
π π , π π στρατό εõον α ρομήθευτον και õιαλυθή ότι οι Τοúρκοι ξα λoθηκαν ολλοί και μας ήρθαν
π π π π . π π ολλά λησίον ιάσαν όλα τα στενά κ ετοιμάζονται να μ οúνε μέσα Κι αφοú εράσουνε α ό ᾿ ᾿
, . π π τα στενά õεν τους µαστοúμε Και καθεμέρα έχομε όλεμον μ αυτοúς και οι άνθρω οι ᾿
π - μ αïλντισαν και να μην μείνουν και νηστικοί και õιαλυθοúνε και κιντυνέqη Pοúμελη και
π . π . , Hελο όννησο όλη Oτ είναι ολλή Τουρκιά κι όλο συνάζονται Κι αν έχετε τα μέσα καθίστε ᾿ ᾿ ᾿
, και νεργάτε ειõέ αγροικηθήτε με την Κυµέρνησιν να σας ευκολúνη τα μέσα κι αναφέρετε κι ᾿ ᾿ ᾿
, π . - π . π ό τι σας εί αμε Aναφέρθηκαν τόσες φορές χωρίς να λάµουν α άντησιν Zηκoθηκαν και ήγαν
π π π ο ίσου εις την Κυµέρνησιν να της οúνε την κατάστασιν των στρατεμάτων και το ροχoρεμα
π π π , των Τοúρκων και οι άνθρω οι ακατά αυτα ολεμοúν και τρέξιμον νúχτα και ημέρα
π , - π μ αïλντίσαμεν να µαστοúμε τους Τοúρκους εις τα στενoματα να μην εράσουνε κι αφανιστή ᾿
π . , ο τό ος Aφοú φúγαν αυτείνοι õια την Κυµέρνησιν να μιλήσουνε κι ό τι τους õιατάξουν ν ᾿ ᾿
... . ακολουθήσουνε Oι Τοúρκοι όλο κουµαλιoνταν Eίχαμε στείλη έναν τζασίτη εις το Zιτοúνι και
π π π , π ήρθε και μας εί ε ότι θα κινηθοúν α ό τρεις μεριές να μ οúνε μέσα α ό το Hατρατζίκι να
π π -π , π π π π έσουνε α ό άνου τον ζυγόν α ό τις Oερμο úλες κι α ό τη Nευρό ολη τ ορõί του ᾿ ᾿
. π π π , 1822, - π . Zαλoνου Eίχαμεν ιάση τη Nευρό ολη τον A ρίλιον μήνα τα καρσί α ό το Zιτοúνι Του
π π - . Aυσσέα τ ορõί ήταν σ την Aρακοσ ηλιά και Μ ουντουνίτζα κι ολόγυρα σ αυτά τα μέρη Oι ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π π , π , π π π Τοúρκοι τους ήρθε είõηση α ό Hελο όννησον α ό Aθήνα α ό tγρι ον ότι στενεúτηκαν ολú
- π . εκεί οι õικοί τους και να τους ροφτάσουνε μιντάτια και ζαïρέõες Hήγαν οι tλληνες εις την
- , π Oοúρκα Nτερµένι τους έκαμαν ένα καρτέρι των Τοúρκων και τους σκότωσαν καμ όσους και
π π . π , τους ήραν λάφυρα και ζαïρέõες λήθος και ζoα Yστερα συνάχτηκαν Τοúρκοι ολλοί και με
π . π - τα σ αθιά εις το χέρι αναχoρησαν οι tλληνες άµλαµοι Oι Τοúρκοι ήρθαν α ό κάτου εις το
- , - γιοφúρι της Aλαμάνας και γúρα σ αυτά τα μέρη τα τρογυρινά κι όλο ετοιμάζονταν õια να ᾿ ᾿
π . - π - μ οúνε μέσα και φúλαγαν κι αυτές τις θέσες Aιαλέγονται õια νυχτός ο αθάνατος Hα ά ᾿
, , π , π Aντριάς ο Oιοχάρης ο Hα ακoστας ο Τρακοκομνάς και τους έφτουν και τους õίνουν ένα
π π -π π π χαλασμόν õιαµολεμένον και έρασαν α ό έρα το γιοφúρι ίσου οι Τοúρκοι και τους κό ηκε η
, π π , π ορμή τους η μεγάλη αφοú έµλε αν και τον τό ον εκείνον των Βασιλικoν των Oερμο úλων
π π , π κι όλες αυτές τις θέσες ο οú ήταν τα κόκκαλα των õυο ασσάõων ο οú ρθαν με τον ᾿ ᾿
π π π π - π Μ αγεράμ ασσα κ ήταν ερίτου α ό εννιά χιλιάõες Τουρκιά κι άλλοι τρεις ασσάõες με ᾿ ᾿
π π , λήθος γκαμήλια κι αμάξια κι άλλα ζoα φορτωμένα ζαïρέõες και ολεμοφόõια κανόνια κι ᾿ ᾿ ᾿
π , π - π - - άλλα είõη του ολέμου να μ οúνε μέσα ήταν την ρoτη χρονιά õια να φοõιάσουνε τα
. π , κάστρα κι όλα τα μέρη Και τους καρτέρεσαν οι αθάνατοι tλληνες ως εφτακόσοι άνθρω οι ᾿
, , π - π κεφαλές αυτείνων ο γενναίος Γκοúρας Γεροõυοµουνιoτης Hα ά Aντριάς λαμ ρúνεται αυτός
, - . π , , σ εκείνη την μάχη χωρίς να κατηγορηθή κανένας Oτι όλοι ολέμησαν αντρείως ο Nάκος ο ᾿
, π , , ππ , ,... , , , Γεράντωνος ο Μ οúσγος Pοúκης Aά ας Oιοχάρης Καλúµας Κανταίγοι Pουμάνης
, π , , π , π Κόντος Hα ακoστας Τρακοκομνάς Καρα οúλης Κουτρουμ αίγοι κι άλλοι αξιωματικοί ᾿
π , π . , π , ολλοί ο οú εγo õεν γνωρίζω Aυτείνοι όλοι οι γενναίοι άντρες οι σωτήρες της ατρίõος
- π , π αφάνισαν όλως õιόλου αυτό το λήθος των Τοúρκων σκότωσαν τους ερισσότερους και õυο
π π , π . ασσάõες και ήραν όλα τ αμάξια και γκαμήλια και τα κανόνια τους ο οú τ άφησαν όλα εκεί ᾿ ᾿
- π π . Κι όσοι μείναν ζωντανοί Τοúρκοι õιαλυθήκαν ένας ένας και ήγαν εις την ατρίõα τους Κι ᾿ ᾿
π . ό οιος είναι ζωντανός ακόμα θυμάται την μαχαίρα των αθάνατων Eλλήνων Eαγόρασαν όλοι
π , π αυτείνοι οι γενναίοι άντρες το αίμα του συναγωνιστοú τους ερίφημου Aιάκου ο οú
π π π π , ρωτοκινήθη αυτός μ ολίγους ανθρo ους κι α άντησε την ρoτη ορμή των Τοúρκων αυτός ᾿ ᾿
π . π κι ο αγείμνηστος Aεσ ότης Zαλoνου Aυτείνοι κι ο αõελφός του Aιάκου κι ο Μ ακογιάννης ᾿ ᾿ ᾿
π κι ο Καλúµας κι ο αõελφός του Aεσ ότη κι άλλοι αξιωματικοί με τους ολίγους τους ᾿ ᾿ ᾿
π - π π στρατιoτες έλυωσαν α άνου εις το γιοφúρι της Aλαμάνας ολεμoντας με τόσον λήθος
. π , π , π Τοúρκων Κι ο ερίφημος γενναίος Aιάκος αφοú τελείωσε τον τζεμ ιχανέ κατα ληγωμένον ᾿
π . π και μισοσκοτωμένον τον έλαµαν ζωντανόν οι Τοúρκοι και τον αλοúκωσαν Z την θέσιν ο οú ᾿
π , , π ε έθανες εσú Aεωνίõα με τους τρακόσους σου έθαναν κι αυτείνοι õια την θρησκεία και ᾿
π . ατρίõα
π π π π , Και ήταν τυχεροί ο οú έθαναν ενõόξως και γλúτωσαν α ό τον ατριωτισμόν του Κωλέτη του
, π . Μαυροκορõάτου του Μεταξά κι αλλουνoν τέτοιων ατριoτων ᾿
π , π Και με την ίõια ορμή αυτείνοι οι Τοúρκοι και ασσάõες ο οú σκότωσαν τους ολίγους και τον
, , , π Aιάκον κινήθηκαν όλη αυτείνη η õúναμη να μ οúνε εις τα Zάλωνα και σ τ άλλα μέρη να ᾿ ᾿
π π , π εφοõιάσουνε τους ντό ιους Τοúρκους και να λúσουνε και τους ολιορκημένους ο οú ταν εις ᾿
, , , π το κάστρο Zαλoνου Aιµαõειάς Aθήνας και τ άλλα μέρη αυτά και να ροχωρέσουν õια την ᾿
π . - π , π . Hελο όννησο 1ταν ο Oμέρ Βεργιόνης κι άλλοι ασσάõες όλο õιαλεμένο και ολú ασκέρι Και ᾿
, π , εις το χάνι της Γραµιάς εκλείστη ο Aυσσέας ο κακός ατριoτης κι ο Γκοúρας κι άλλοι και ᾿ ᾿
π π . ολέμησαν μ αυτείνη την μεγάλη õúναμιν εκατό ανθρo οι Και φαίνονται ως την σήμερον οι ᾿
. . τάφοι των Τοúρκων εκεί εις το χάνι Και τους αφάνισαν και τους χάλασαν όλα τους τα σκέõια
, π π π Και γλúτωσε ο κόσμος ο οú θα σκλάµωναν αυτείνοι τους ερισσότερους και μ οροúσε να
π , π ( π ), κιντυνέqη κι όλη η ατρίς Pοúμελη και Hελο όννησο ότ ήταν αυτά τα ρoτα κινήματα αν ᾿ ᾿
π π . , ροχωροúσανε μέσα και να µγαιναν και τους ολιορκημένους Τοúρκους Hατρίς να ᾿
, , μακαρίζης γενικoς όλους τους tλληνες ότι θυσιάστηκαν õια σένα να σ αναστήσουνε να ᾿
π π , π π ξαναει ωθής άλλη μίαν φορά ελεúτερη ατρίõα ο οú ήσουνε χαμένη και σµυσμένη α ό τον
. . π κατάλογον των εθνoν Oλους αυτοúς να τους μακαρίζης Oμως να θυμάσαι και να λαμ ρúνης
π π , π , εκείνους ο οú ρωτοθυσιάστηκαν εις την Aλαμάνα ολεμoντας με τόση õúναμη Τοúρκων κ᾿
π π π , , εκείνους ο οú α οφασίστηκαν και κλείστηκαν σε μίαν μαντροúλα με λίθες αõúνατη εις το
, π π , χάνι της Γραµιάς κ εκείνους ο οú λυoσανε τόση Τουρκιά και ασσάõες εις τα Βασιλικά κ ᾿ ᾿
π , π εκείνους ο οú αγωνίστηκαν σαν λιοντάρια εις την Aαγκάõα του Μακρυνόρου ο οú
π , π , ολεμήθηκαν συνχρόνως σε αυτές τις õυο θέσες ο οú ναι τα κλειõιά σου ένα η Hόρτα του ᾿
π . π π Μακρυνόρου και τ άλλο των Oερμο úλων Κι αφοú ήγανε κι α ό τα õυο μέρη ν ανοίξουνε ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
, , ( - ) õρόμο οι Τοúρκοι εκείνοι οι αθάνατοι τόσοι ολίγοι ογõοήντα ένας εις την Aαγκάõα
π . γιόμωσαν τον τό ον κόκκαλα εκεί Και τους καταõιάλυσαν εκείνοι οι ολίγοι σ τ άλλο το μέρος ᾿ ᾿
π . π των Oερμο úλων κι αλλοú Aυτείνοι σε ανάστησαν και õεν μ ήκε õúναμη και ζαïρέõες και ᾿
π π π π ολεμοφόõια αυτείνοι qúχωσαν εκείνους ο οú ολιορκοúσαν τους ντό ιους Τοúρκους και
. π . - φρουρές Και νηστικοúς κι αõúνατους τους εριλάµαν και τους σφάξαν σαν τραγιά Και τέλος ᾿
π , π , π π , π , άντων ατρίõα αυτείνοι κατατρέχονται α ό τους Eκλαμ ρότατους α ό τους Eξοχoτατους
π . α ό τον Κυµερνήτη σου κι αõελφοúς του O Aγουστίνος κι ο Βιάρος αυτείνων των ᾿ ᾿
. σκοτωμένων τις γυναίκες και κορίτζα κυνηγοúν Aυτοúς τους αγωνιστάς κατατρέχουν και τους
π « π , , λένε να άνε να õιακονέqουν Hοιος σας εί ε τους λένε να σηκoσετε άρματα να
;» - , õυστυχήσετε tχουν õίκαιον ότι ο Zαïμης χρoσταγε των Τοúρκων ένα μιλιοúνι γρόσια και οι
, π , π Nτεληγιανναίγοι και οι Aονταίγοι και οι άλλοι κι ο Μεταξάς κόντες της ιάτζας χωρίς αρά κι ᾿ ᾿
π . ο Κωλέτης ένας γιατρός ο Μαυροκορõάτος τζιράκι της Κωσταντινο όλεως Τους φκειάσαν
, , π , π αυτείνοι οι õιακονιαραίγοι οι αγωνισταί Eκλαμ ρότατους τους λευτέρωσαν α ό τους
π , π , . Τοúρκους κι α ό τα χρέη ο οú χρoσταγαν των Τοúρκων κ έγιναν τoρα μεγάλοι και τρανοί ᾿ ᾿
, π , Γúμνωσαν και τους Τοúρκους αίρνοντας το µιον τους και το έθνος το γúμνωσαν και το
π . αφάνισαν γιόμωσαν φατρίες και κακίες τους ανθρo ους του αγoνος Τους καταõιαιροúν
- . π γιομόζουν αυτείνοι αγαθά Και οι Κολοκοτρωναίγοι οι φίλοι τους τα καλúτερα υ οστατικά και
π π . λοúτη της ατρίõος tμειναν οι αγωνισταί õιακονιαραίοι τους κατατρέχει ο Κυµερνήτης μας
π , π κι ο Aγουστίνος κι ο Βιάρος καταφρονοúν όλους αυτοúς και µαθμολογοúνε ολλοúς ο οú ᾿ ᾿
π π π αιζαν το μ ιλλιάρõο μέσα τους καφφενέõες και τoρα είναι σ ιγοúνοι του Κυµερνήτη και των ᾿
. , π . αλλουνoν Aυτείνοι µαθμολογoνται αυτείνοι λερoνονται µαρυοúς μιστοúς Oι αγωνισταί
. π , - õυστυχοúν Των σκοτωμένων τις φαμελιές ό οια είναι νέα την θέλει ο τάõε σα να λέμε ο
π , π , . π Βελή ασσας ο Μουχτάρ ασσας ότι õεν έχει η φτωχή να φάγη Aευτερoθηκαν κάμ οσες
π ( π ) σκλάµες Μισολογγίτισσες κι α ό άλλα μέρη τις λευτέρωσαν οι φιλάνθρω οι και õιακονεúουν ᾿
π . π εõo εις τ Aργος και εις τ Aνα λιοú τους õρόμους Των αγωνιστoν οι άνθρω οι õιακονεúουν ᾿ ᾿
π π . , , και γυρεúουν να άνε ίσου εις τους Τοúρκους Τους είχανε αυτείνοι σκλάµους τους ντúνανε
. π π . π τους συγυρίζανε και τρoγαν Eις την ατρίõα τους ξυ όλυτοι και γυμνοί õιακονεúουν A ό όλα
, π , , π αυτά καïμένη ατρίõα õεν θα σωθοúνε τα õεινά σου ότι σιõερoνουν την αρετή εκείνοι ο οú
, σε κυµερνοúσαν και σε κυµερνοúν και τoρα κατατρέχουν το õίκαιον και την αλήθειαν και με
π , qέματα θέλουν και με σ ιγοúνους να σε λευτερoσουνε μήτε τoρα είσαι καλά μήτε õια τα
, π π , π , π μέλλοντά σου με τους ανθρo ους ο οú σε τριγυρίζουν ολιτικοúς σ ιγοúνους και τοιοúτους
. , , π π π . αξιωματικοúς Zυχωράτε με αναγνoστες ο οú φυγα α ό το ροκείμενον Μη στοχάζεστε ότ ᾿ ᾿
, , . π είμαι ή γόητας είτε φαντασμένος είτε εγo αõικημένος Aυ οúμαι και γράφω αυτά ότι ήτανε
π π π έντε αõέλφια κ έμεινε ένας μόνον α ό το ντουφέκι και οι άνθρω οί τους ήτανε τόσον καιρόν ᾿
π π σκλαµωμένοι και σoθη μία γυναίκα μόνον κι αυτείνη είναγε κ εκείνοι ο οú τους ζήταγε ᾿ ᾿
. π qωμί θέλαν να κάμουν το κέφι τους να της õoσουνε να φάγη Κι αυτό κι άλλα ολλά τοιοúτα ᾿ ᾿
π π . π , μ έκαμαν να µγω α ό το ροκείμενον Oτι τα τοιοúτα õεν λευτερoνουν ατρίõα την χάνουν ᾿
π π . κ έχω σκο όν να ζήσω κ εγo σ αυτείνη την ατρίõα Oτι έχω τόση αõúνατη φαμελιά και õεν ᾿ ᾿ ᾿
π . , ιτηõεúομαι να κολακεúω τους õυνατοúς Και είμαι õυστυχής και κλαίγω και την l
π , π . , õυστυχισμένη μου ατρίõα ο οú õι αυτείνη χúσαμε το αίμα μας αõίκως Aυτοúς τους μήνες ᾿
π , π A ρίλη και Μάγη έγινε ένα σκέõιον να άμε να κυργέqωμε το Hατρατζίκι και να κινηθοúν όλα
π . τα γειτονικά μέρη και συνφoνως να χτυ ήσουμε όλοι μαζί Zυνάχτηκαν τ αναγκαία εις το ᾿
, π . Μαυρολιθάρι εις το χωριόν και εί αμε να συναχτοúμε όλοι να µαρέσουμε συνφoνως
π , π , Μαζωχτήκαμε εις Μακροκάμ ι μέρος του Aυσσέως α ό την Aιµαõειά ένας αξιωματικός του ο
, π , π , Zταμοúλης Xοντρός α ό το Zάλωνα ο Hανουργιάς και Γκοúρας ο οú μαστε μαζί κ εγo με ᾿ ᾿
, π , π , τα τέσσερα χωριά ο οú χα õιοριστή σ αυτοúς ο Γεράντωνος α ό Ταλάντι ο Aυοµουνιoτης ᾿ ᾿
, , , π , Zιτοúνι Καλτζοõήμος Aιõορίκι Zαφάκας Κράµαρι Γιολντασαίγοι Καρ ενήσι Κοντογιανναίγοι
, π π , Hατρατζίκι Nικήτας και Xατζηχρήστος κι άλλοι αξιωματικοί α ό Hελο όννησο ο Nικήτας ᾿
. π , - αρχηγός τους αυτεινoν Τα χαράματα ζυγoσαμεν α όξω την Hάτρα όλοι ως τρεις χιλιάõες
π , π , π π μεραστήκαμε α ό õυο μέρη ροχωρέσαμε ως την άκρη την χoρα ιάστη ο όλεμος
π . π , , καμ όσον H õúναμη των Τοúρκων ολλή και χωρίς σκέõιον καλό να κάμωμε εμείς
. π π - , χαλαστήκαμε Zκοτoθηκαν καμ όσοι Τοúρκοι κι α ό μάς το ίõιο σκοτωθήκαμε και ᾿ ᾿
π . , π ληγωθήκαμε Κόντεqα να σωθo κ εγo ότ ήμουν κουτζός α ό την αρρoστεια του ᾿ ᾿
π . , Μισολογγιοú με ονοúσαν τα γόνατά μου Και κλειστήκαμε σε μια ράχη καμμιά õεκαριά ο
π , , π π π Μ αλαοúρας ο Oαρμακάκης ο Μ ισμ ιροúλας κι άλλοι και φκιάσαμε ταμ οúρι και ᾿
π . π - ολεμοúσαμε με την χoρα και με το κάστρο Oτ ήταν ο Pοúκης α ό κάτου το κάστρο κι ο ᾿ ᾿
- π Pουμάνης κι άλλοι ένα õυο και κιντυνεúανε α ό τους Τοúρκους του κάστρου και τους ᾿
. π π π : µαστοúσαμε εμείς Oα σας ει o κ ένα γενναίον ολú εριστατικόν tνας ατρόμητος άντρας ᾿
π ( ), ( α ό τους Κολοµάτες είναι του Zαλoνου χωριόν τον λένε Μήτρο Καθάριον αλήθεια καθάριος
), , κι ατίμητος είναι αφοú τζακιστήκαμε σ την χoρα και τραµηχτήκαμε εις το qήλωμα οι εõικοί ᾿ ᾿
π π . - μας όλοι κ εμείς φκειάσαμε ταμ οúρι και ολεμοúσαμε Aυτός ο õυστυχής ήταν μέσα εις την ᾿
π π , - χoρα σε σ ίτι μ ασμένος Aφοú φúγαμε εμείς αυτός έμεινε μόνος του κλεισμένος το φυγαν ᾿ ᾿
- . π π οι συντρόφοι του κ έμεινε μόνος του Του ρίχτηκαν οι Τοúρκοι α άνου του αίρνει ένα ᾿
- π π γιαταγάνι τοúρκικον και σκοτoνει τέσσερους κ εκεί ο οú τον ολεμοúσαν του õίνουν μίαν ᾿
μαχαιριά εις την κοιλιά και σκοτoνει τον Τοúρκον και με το μαχαίρι εις την κοιλιά ήρθε εκεί
π , π . π ο οú ήμαστε εμείς εις το ταμ οúρι Και õεν του ειράξαμεν το μαχαίρι με τοúτο εις την κοιλιά
π π τον ήγαμε εκεί ο οú ταν οι εõικοί μας και ήταν ο γιατρός και το µγαλε το μαχαίρι και με ᾿ ᾿ ᾿
. των μερμήγκων τα κεφάλια το ρραqε την κοιλιά Και τράµησε ο καïμένος κοντά έναν χρόνον ᾿ ᾿
. π , π π π να γιατρευτή Γέρευε και άλε ξηλoνεταν κ έµγαιναν οι κο ριές α ό την κοιλιά ο οú ταν η ᾿ ᾿
π . . ληγή Και ζη τoρα και õεν έχει qωμί να φάγη Zταθήκαμεν εκεί ως το õειλινό και
π π π . ολεμοúσαμε α οκόµαμε τους Τοúρκους να ηγαίνουν και να ρχωνται εις το κάστρο Húραν ᾿
, . π καιρό έφυγαν με γεροúσι ο Pοúκης κι ο Pουμάνης και σoθηκαν Τότε ήγαμε κ εμείς ᾿ ᾿
π , π π . , π α άνου ο οú ήταν οι άλλοι ξα οστάσαμε Τότε α ό το õεξιόν του κάστρου είναι ένα µουνάκι
π . π π - και µήκαν καμμιά õιακοσιαριά Τοúρκοι και το έ ιασαν Aρχίσαμε να τους ολεμήσουμε α ό
π . π π π π μ ρός Hήρε καμ όσους ο Γκοúρας συντρόφους και ήγε κρυφά και τους ήρε τις λάτες και ᾿
π π π - π . , τους µαροúσε εκείνος α ό τις λάτες κ εμείς α ό μ ρός Και τους τελειoσαμεν όλους τους ᾿ ᾿
, π , π στείλαμε εις την άλλη ζωή και με την ορμή εκεινoν ο οú τους σκοτoσαμε ήραμε και το
π π π κάστρο με γεροúσι και σκοτoσαμε κ εκεί καμ όσους οι ερισσότεροι φúγαν α ό τ άλλο το ᾿ ᾿
. π , π , μέρος Τότε είχαμε το κάστρο και ιάσαμε και τους μúλους σ το Μ ογόμυλο ονομαζόμενον ᾿
. π . και την άκρη την χoρα Και ολεμοúσαμε κ εμείς αντρίκεια και οι Τοúρκοι γενναία Τους ήρθε ᾿
π . ένα μικρόν μιντάτι των Τοúρκων α ό το Zιτοúνι Τους σκοτoσαμε εις την άκρη τους μúλους το
π . π . χαμε ιασμένο και τους τελειoσαμε όλους Zε ολίγον έρχεται ολλή Τουρκιά Aφησε ο ᾿
π π π π π Γκοúρας εις το οõαρικό του εμένα να σταθo εκεί αυτός ήρε καμ όσους ανθρo ους και ήγε
. π , π π , , να µαστήση το μιντάτι το νέον Aφοú ήγε εκεί είõε ο οú ταν ολλοί ο Aράμαλης και õεν ᾿
π . π π π μ όρεσε να τους µαστήση Μου αράγγειλε να ει o των ανθρo ων να τραµηχτοúνε με
π , , π . - τρό ον να μη μας χαλάσουνε οι Τοúρκοι και να σηκoσω και τον τζεμ ιχανέ Oσο να
π , π , π π . καλομεράσω τον τζεμ ιχανέ λάκωσαν ο νέοι Τοúρκοι και της χoρας μας ήραν ομ ρός
, π π π π Eμείς τζακίσαμε ότ ήμαστε ολλά ολίγοι α ό κείνο το μέρος οι άλλοι ήταν α ό το έρα μέρος ᾿ ᾿
. π , της χoρας A ό τρίχα γλúτωσα ο õυστυχής ήμουνε κουτζός και είχα κ ένα ντουφέκι μεγάλο ᾿
π π , έτρωγε τριάντα õράμια και ήταν ολú µαρú õυο τα χαν στείλη α ό την Zάκυθο ένα είχε ο ᾿
. , , Γκοúρας και τ άλλο εγo Κ έσωσε τ ασκέρι και μ έρριξε κάτου όταν φεúγαμε και ήταν ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π π π στενός ο τό ος και ατοúσαν όλοι α άνου μου κ έμεινα αλλοú κοντινός μ άλλον έναν ᾿ ᾿
- . π , , π κουτζός κ εκείνος Zε έναν γκρεμνόν έρασε εκείνος εγo ο õυστυχής έμεινα õεν μ οροúσα ᾿
π , - π . , να õιαµo κι α οφάσισα να γκρεμιστo κάτου να μη με ιάσουνε οι Τοúρκοι Eκείνος ο ᾿
, « !» ; κουτζός φoναζε Hέτα το ντουφέκι να γλυτoσης Eγo χωρίς ντουφέκι τι να κανα Και το ᾿
π . π π λυ οúμουν Yστερα θέλησε ο Oεός και κρεμάστη αυτός κ έ ιασε την μ οúκα του ντουφεκιοú ᾿
π . π π και άτησα ολίγον με τα νúχια και σoθηκα tκαμα όρκον να μη ματα άγω εις όλεμον σ την ᾿
π , π . π , , κατάστασιν ο οú ήμουν χωρίς οõάρια Z τον ανήφορο άταγα σ τον κατήφορο τελείως με ᾿ ᾿
π . , ονοúσαν τα γόνατά μου Aφοú σωθήκαμε κ εμείς οι õυο κουτζοί φοúσκωσα και ξέκλησα τα ᾿
π . π . ροúχα μου να άρω αγέρα και τότε έκανα τον όρκον Eα οστάσαμε ολίγον Oι Τοúρκοι
π - π . έφτασαν καμ όσους õικοúς μας και θα τους ιάναν Με φωνάζει ο Nικήτας να τρέξωμε να τους
. . π , σoσουμε Τρέξαμε õια κείνους και κιντυνέqαμε κ εμείς Τότε οι Τοúρκοι ρίχτηκαν αντοú ᾿ ᾿
π - . μ λοκάραν και τους õικοúς μας εις το κάστρο και τους αφήσαμε Και κυνηγoντας οι Τοúρκοι
π , . π . μας ήγαν σ τα μισά του Aγιτοú του µουνοú Eκεί νúχτωσε και μείναμε μ αïλντισμένοι ᾿
π π Xάσαμε και τον Γκοúρα τον ήραν ομ ρός οι Τοúρκοι και τον έρριξαν σ ένα ρέμα μ όλους το ᾿ ᾿
π . ανθρo ους και κιντúνεqαν να σωθοúνε κ εμείς õεν ξέραμε ζωντανοί είναι ή χαμένοι Eγo ᾿
π π , π ήμουν ολú αγα ημένος με τον Γκοúρα ήμασταν καλúτερα α ό αõέλφια μ αυτόν και με τον ᾿
, π π . μακαρίτη Xαλμοúκη και Oανασοúλα Zουλιoτη ολλά γενναία αληκάρια και με μεγάλη αρετή
π , , Aφοú ήγαμε εις το µουνό και ήταν εκεί ο Xαλμοúκης και ο Oανασοúλας κ εγo καθόμαστε ᾿
π π π α οσταμένοι και νηστικοί και ικραμένοι õια τον Γκοúρα και τους συντρόφους ο οú αφήσαμε
. π π π εις το κάστρο Aια την είνα την μεγάλη ο οú είχαμε ο Oεός στέλνει έναν άνθρω ον
, , π , , , π φορτωμένον ζαïρέ κρέας ήτες κρασί qωμί ένα ζoον φορτωμένον α ό τις φαμελιές
π π π . εκεινoν ο οú χα α ό τα τέσσερα χωριά και τους είχα μαζί μου κι α ό τον αõελφόν μου Και ᾿ ᾿
, π , συνάζω όλους τους συντρόφους νηστικοúς και κατατρεμένους α ό τους Τοúρκους και τους
. π αõελφοúς μου Nικήτα και Xατζηχρήστο και καθόμαστε να φάμε Oτάσαν εκείνοι ο οú ταν ᾿
π - . π ολιορκημένοι εις το κάστρο µήκαν με γεροúσι χωρίς να µλαφτή κανένας tρχεται κ ένας α ό ᾿
π π . τον Γκοúρα και μας εί ε όσα õοκίμασαν και oς σoθηκαν και είναι σ το τάõε µουνό Τότε ᾿
. õοξάσαμεν τον Oεόν και κάμαμε τα μεγαλúτερα γλέντια και τραγοúõια Την αυγή σμίξαμε όλοι
. . ήρθε κι ο Γκοúρας εις τις Καταµόθρες Eκεί κάμαμε τα γιατάκια να κοιμηθοúμε Μαθαίνομε ᾿
, π π , π ότι αφοú ήγαν ίσου ζωντανοί ο Aλέξη Nοúτζος κι ο Hαλάσκας ο Κωλέτης αρακινάγει και ᾿
π . τ άλλα τα μέλη της Aιοικήσεως και τους στέλνουν άλε αναντίον του Aυσσέα Hήγαν εις το ᾿
π , . π Aίστομον ήταν ανθρo οι του Aυσσέα εκεί τους õιoξαν 1ταν και Aιµαõίτες με το νέμα
. . αυτεινoν και συντρόφοι του Κωλέτη Hηγαίνουν και σ άλλα χωριά ᾿
π , π . Τους έ ιασε ο Aυσσέας και γράμματα ο οú γράφαν να τον σκοτoσουν Zτέλνει ο Aυσσέας ν᾿
π π . ανταμωθοúν και ήγανε εις την Aρακοσ ηλιά Μαζoνει ο Aυσσέας τους κατοίκους όλους και τ᾿
. « , , ( π ). ασκέρι του Τους λέγει ο Aυσσέας Aιαµάστε αõελφοί τα γράμματα τα õιάµασαν αρουσία
, , - Aõελφοί τους λέγει ο Aργειος Hάγος και η Κυµέρνηση σας είναι γνωστό ότι με κατάτρεχαν
. , - - , - , και με κατατρέχουν Oταν ήμαστε εις την Aγιαμαρίνα εξ αιτίας õικής μου õια να χαθo εγo
π . - π π α οφάσισαν να χαθή και τόσο ασκέρι Aια να μην άθη η ατρίς õια μένα έστειλα την ᾿
π . αραίτησή μου και με µαστήσετε εσείς όλοι στανικoς Τoρα η Κυµέρνηση στέλνει αρχηγοúς
- π . - - την αφεντειά τους τον κúριον Aλέξη και τον κα ετάν Hαλάσκα H αφεντειά σας είναι σ το ᾿
: , , , ». χέρι σας Aν θέλετε αυτοúς σκοτoστε εμένα αν θέλετε εμένα σκοτoστε αυτοúς Τους
π . π - . έ ιασαν και τους σκότωσαν Και γλúτωσε α ό τους õυο κατά oρας ο Κωλέτης Aυτά όταν τα
, ( π ) . , μάθαμε ήρθε άνθρω ος ήμαστε ακόμα εις τις Καταµόθρες Zηκωθήκαμε την αυγή του
π , π π - π . Zαλoνου οι άνθρω οι και ήγαμε α ό κάτου τη Nευρό ολη και ρίξαμε ορõί H σεµαστή
π π π , π Κυµέρνηση λυ ήθη ολú ο οú άκουσε τον θάνατον αυτεινoν κι όντως αγαθoν ατριωτoν ᾿
π , π , και õια τον θάνατον αυτεινoν α οφασίστη να σκοτωθή ο αίτιος ο οú ταν ο Aυσσέας κ ᾿ ᾿
π π π π π , π έ ρε ε να μ η σ ενέργεια το σκέõιον ο οú εί ε ο γραμματικός ο οú τον στείλαν σ τον ᾿ ᾿
- - Nικήτα να σκοτoση τον Aυσσέα και να μείνη αυτός αρχηγός όσο να μας τελειoσουνε όλους οι
, π . , , καλοί κυµερνήτες τα αιõιά των Τοúρκων Τoρα σαν õε θέλησε ο Nικήτας õι αρχηγός ᾿
. π π φρόντιζαν να κερõήσουνε τον Γκοúρα Μίαν ημέρα εκεί ο οú χαμε τ ορõί µλέ ω έναν ᾿ ᾿
π π . φραγκοφορεμένον εγo τήραγα την õουλειά μου με τους ανθρo ους ο οú οõηγοúσα
, π , Κουµέντιαζαν μυστικά ο Γκοúρας ο Τρακοκομνάς κι αυτός ο καλός ατριoτης ο ᾿
. π π , . φραγκοντυμένος Aφοú ξηγήθηκαν ολú μυστικά α ό μένα έφυγε αυτός Zε ολίγες ημέρες ᾿
« π μου λέγει ο Γκοúρας Hάρε καμμιά õεκαριά ανθρo ους κι άφησε άλλον κεφαλή εις τους ᾿
π π π ». , π . , ανθρo ους σου κά ου θα άμε Aκολοúθησα ό τι μου εί ε Hάμε σ την Aγόριανη εις το ᾿
. , π , . χωριόν του Τρακοκομνά ήταν κι αυτός ο ίõιος μαζί μας Τρoγαμε ίναμε χορεúαμε O ᾿
π π . π κόσμος κουµάλαγαν και μας κέρναγαν και ίναμε κάμ οσες ημέρες 1ρθε ίσου ο
π π φραγκοκαταραμένος άρχισαν να κουµεντιάζουν άλε τα κρυφά οι τρεις τους φúγαμε α ό το
π . π . χωριόν και ήγαμε σε κάτι στάνες Eκεί ήταν ησυχία ερισσότερη õια μυστικά Aφοú
π , π . κουµέντιαζαν κρυφά α ό μένα τόσον καιρό μου κακοφάνη ολú Τότε του λέγω του Γκοúρα ᾿
« π π π , π Oα άρω τους ανθρo ους μου να άγω εις τ ορõί ότ είναι μοναχοί οι άνθρω οι και οι ᾿ ᾿
π π π Τοúρκοι μας ήρθε άνθρω ος και μας εί ε ότι έρχονται ολοένα κ ετοιμάζονται να μ οúνε μέσα ᾿
, π και θα σκλαµoσουνε τον κόσμον κ εμείς τρoμε τα ράματά τους και στέκονται ολόρθοι και ᾿
». . μας κερνάνε Aεν μ άφησε να φúγω Aρχισαν να μου φανερoσουν το μυστικόν ο Γκοúρας ᾿
( ). « κι ο Κομνάς ο Oράγκος είχε φúγη Μου λέγει ο Γκοúρας H Aιοίκηση θέλει να με κάμη ᾿
π , χιλίαρχον κι αρχηγόν της Aιµαõειάς εις το οõάρι του Aυσσέα φτάνει να σκοτoσω τον ᾿
. - Aυσσέα Και είναι εις τον Aγιον Aουκά ο Aυσσέας κλεισμένος και εις την Aράχωµα είναι ο
ππ , , π Aά ας ο Aιµαõίτης ο Τριανταφυλλίνας κι άλλοι Aιµαõίτες και χωργιάτες ως χίλιοι άνθρω οι ᾿
π π π . θα μαζωχτοúν και να άμε κ εμείς να τους άρωμε να άμε να τον µαρέσουμε Και το είχαμε ᾿
π - ». μυστικό α ό σένα να μη μας κάμης αντενέργειαν και õεν θελήσης να μας ακολουθήσης Τους
π « π π - , εί α Eγo είμαι μικρός άνθρω ος ομ ρός σ τους õυο εσάς οúτε το καλό μου ωφελεί οúτε το ᾿
. π , π κακό μου ζημιoνει Aν μου το λέτε να άμε να το κάμωμε να άμε αν είναι να õoσω και
, , ». γνoμη και õεν σας µαρúνη να õoσω αν έχω την άõειά σας Μου λένε και οι õυο tχεις
, , . - γνoμη ότ είσαι αõελφός μας και εις τα καλά είσαι σúντροφος και εις τα κακά Aν είμαι ᾿
π , π . π , , σúντροφος λοι όν θα õoσω την τα εινή μου γνoμη έχω õικαίωμα Aν άρης εσú Γκοúρα
, ; - , την αρχηγία της Aιµαõειάς έχω κ εγo το μερίõιόν μου ή όχι Hρoτος είμ εγo λέγει ο ᾿ ᾿
, . - π ; Γκοúρας õεúτερος ο Κομνάς κ εσú O σúντροφος ο τίμιος ότε είναι τίμιος Oταν λέγη την ᾿
, αλήθεια του φίλου του κι ας χάνη το νιτερέσιον του ή όταν τράγη το νιτερέσιον κι ας χαθή ο ᾿ ᾿
; - , , π π π φίλος του κι ας õιατιμηθή κι ας κιντυνέqη Oχι λέγει ο Γκοúρας ο ιστός σúντροφος ρέ ει ᾿ ᾿
, - π να λέγη την αλήθεια κι ό τι θα του συµοúν úστερα ας του συµοúν H καïμένη η ατρίõα ᾿
π π , π αμαρτίες ο οú χε και γúρευε να την λευτερoσουμε εμείς οι ανθρω οφάγοι ολιτικοί και ᾿
! π π στρατιωτικοί Κ έχομε αρετή να λευτερoσουμε ατρίõα εμείς κι αυτείνοι ο οú μας ᾿ ᾿
; , . κυµερνοúν Τoρα έµαλαν τον Aυσσέα σκότωσε τον Aλέξη Nοúτζο τον σεµάσμιον άρχοντα
, π ! - . Hόσο qυχoνει η Τουρκιά μ αυτό όσο αõυνατίζομε εμείς Το ίõιον και τον Hαλάσκα Aεν ᾿
π , , ; είναι αληθινό ο οú τον έµαλαν τον Aυσσέα αυτείνοι και τους σκότωσε Τους έστειλαν õυο
- π , π π , ξένους μέσα εις το σ ίτι του σ τον τό ο του τον ατρικόν και τον φορτoθηκαν αυτόν και ᾿
π . π π ; , , τους ανθρo ους του Hοιον άλλον κα ετάνιον είραξαν Τον Hανουργιά τον Καλτζοõήμο
; . , άλλον κανένα Μόνον τον Aυσσέα Και σαν σκοτoσουν αυτόν úστερα εσάς κ εμάς μας ᾿
π , π . ; π σκοτoνουν με τα ράσα όχι με ντουφέκια και σ αθιά Τι έκαμε ο Aυσσέας Oτι ήγε να
. ; σκοτoση Τοúρκους ήθελαν να χάσουνε αυτόν κι όλο του το στράτεμα Τι να κανε γúρεqε να ᾿ ᾿
π , . , . αρατηθή τον µάσταξαν οι κάτοικοι και τ ασκέρι 1ρθαν αυτείνοι τους σκότωσε Κακό είναι ᾿
. , μεγάλο Τoρα µαίνουν εσένα να σκοτoσης τον Aυσσέα αúριον θα µάνουν εμένα σκοτoνω
. ! . π εσένα Και να το καρτερής Κ έτζι θα μας φάνε όλους Aες να άμε να µαρέσουμε τον Aυσσέα ᾿
, π π ; αμμ εκείνος είναι αõúνατος ο οú χει τόσους ανθρo ους και µαστάει θέσιν õυνατή Nα ᾿ ᾿
π , π , . π ιάσουμε το ντουφέκι οúτε εκείνος θα κάμη τί οτα εμάς οúτε εμείς εκείνου Oα μ οúνε
π π μονάχα οι Τοúρκοι μέσα και θα κυργέqουν την ατρίõα κ εμείς θα ολεμοúμε και θα μας ᾿
π . ππ ιάσουνε οι κάτοικοι να μας õoσουνε των Τοúρκων να μας κόqουν το κεφάλι Κι ο Aά ας κι ᾿ ᾿
, π , ο Μήτρο Τρανταφυλλίνας οι Aιµαõίτες ο οú ναι αναντίον του Aυσσέα σ την Aράχωµα ᾿ ᾿
π π ροσκυνοúν τους Τοúρκους κ ησυχάζουν και θα μας ιάσουνε κ εμάς να μας õoσουνε των ᾿ ᾿
. , , π . Τοúρκων 1 ο Aυσσέας αν τον στενέqωμε άγει με τους Τοúρκους Καρτεράτε τότε λευτεριά
π , . της ατρίõος και να μείνωμε και ζωντανοί Κλαίγει ο Κωλέτης και οι άλλοι κυµερνήται μας τον
, π π - π π , χαμόν του Aλέξη και Hαλάσκα σαν την φoκια ο οú κλαίγει τον νιμένον όσο ο οú σα ίζει
. . , και κάθεται και τον τρoγει tτζι θα φάνε κ εμάς τους õυστυχείς Zε συµουλεúω αõελφέ ᾿
, π π π , Γκοúρα να ας ν ανταμωθής με τον Aυσσέο και ν αõελφωθής και να άμε εις τα όστα μας ᾿ ᾿
π ότι θα μ οúνε οι Τοúρκοι αντουφέκηγοι και θα õoσουμε λόγον õι αυτό εις τον Oεόν και σ ᾿ ᾿
π . π π , π τους ανθρo ους Κι όταν υ άρξη η ατρίς õεν σου χρειάζονται αρματωλίκια αίρνεις τις τιμές ᾿
π , , , π της ατρίõος µαθμοúς και õόξες καθoς γίνεται και σ τ άλλα τα έθνη ο οú τιμοúν και ᾿ ᾿
. π õοξάζουν τους άξιους και τίμιους αξιωματικοúς τους Κι αυτά τα κα εντανλίκια ήταν κλέφτικα ᾿
π , π . π ράματα όταν ήταν οι Τοúρκοι σ την ατρίõα μας αφεντάõες Eμείς όμως αιõευόμαστε õια ᾿
π λευτεριά και õι αυτό μας κερνοúν ολόρθοι οι κάτοικοι κ έχουν τις ελ ίõες τους σ εμάς και ᾿ ᾿ ᾿
π π π μας λερoνουν και μας ταγίζουνε και τους µάνομε ομ ρός εις τον όλεμον και σκοτoνονται
. , , π π αυτείνοι και õοξαζόμαστε εμείς Τότε είναι η αλήθεια του Oεοú μετανόησε ολú και μου εί ε
π - . να άγω σ τον Aγιον Aουκά να μιλήσω με τον Aυσσέα ν αõελφωθοúνε και να µγωμε έξω ᾿ ᾿ ᾿
π « π - π ». π π Του εί α Aεν άγω μόνος μου να άμε αντάμα Aυτός ήθελε να άγη ρoτα εις το Zάλωνα
π , , π , να μαλλoση με τους ντό ιους ότι τους ζητοúσε ένα χωργιόν το Eερο ήγαõο να του
. π π χαρίσουνε και ως χίλιες ρίζες ελιές Του εί α και ήγαμε αντάμα εις το Zάλωνα και μίλησα
. π μυστικoς των νοικοκυραίων και τα õιόρθωσαν Κ έστειλα κι άνθρω ον κρυφά εις τον Aυσσέα ᾿ ᾿
π , . και του εί α να μην του μιλήση άγρια του Γκοúρα όταν ανταμωθοúμε να φερθή γνωστικά
π - Zηκωθήκαμε και ήγαμε εις τον Aγιον Aουκά κι ανταμωθήκαμε με τον Aυσσέα και ᾿
. π φιληθήκαμε και οι τέσσεροι Του εί ε ο Κομνάς τα αίτια κι ότι εγo τα συµίµασα και õεν είχε ᾿
π . , . οú να με µάλη ο Aυσσέας Κι αφοú σάσαμε αυτά όλοι μαζί κινήσαμε õια τ ορõί Z τον ᾿ ᾿ ᾿
π π õρόμον ήρε ο Aυσσέας εμένα και τον Τρακοκομνά και ήγαμε την νúχτα κ έµγαλε έναν ᾿
, - π - , π π τενεκέ γιομάτον φλουρί õιακόσες τριαντα έντε χιλιάõες γρόσια και λέρωσε τους ανθρo ους
π . , π του κι όσα μείναν τα χωσε ίσου Hηγαίνοντας εις τ ορõί ως το µράõυ ήρθε ο τζασίτης ο οú ᾿ ᾿ ᾿
π χαμεν εις το Zιτοúνι και μας εί ε ότι σε õυο μέρες ο Aράμαλης κινείται μ όλες τις ετοιμασίες ᾿ ᾿ ᾿
- π . π π . õια μέσα α ό τα στενά Τότε στείλαμε αντοú ν αναμερήσουνε τα γυναικό αιõα και ζωντανά ᾿
π 1ρθανε και οι νοικοκυραίγοι α ό τα Zάλωνα κ ήθελαν να στείλη ο Aυσσέας κι ο Γκοúρας εις ᾿ ᾿
, π , το Μισολόγγι ο οú ταν ο Μαυροκορõάτος Aιευθυντής να õoση τέσσερα καράµια να ᾿
π π π . π π ερνάσουμεν τα γυναικό αιõα εις την Hελο όννησον Zτείλαν εμένα και τον Hα αηλιό ουλον
. π , εις Μισολόγγι Eτοιμάζαμε τα καράµια μάθαμε μ ήκε ο Aράμαλης εις Κόρθο αντουφέκηγος ότι
π . π . οι κάτοικοι ήγαν να κρúqουν τις φαμελιές τους Eις τα Nτερµένια τους χτú ησαν Κι αφοú ᾿
π - , , τους είõε τους Τοúρκους α ό μακρυά ο Aχιλλέας ο νέος αξιωματικός της Κυµερνήσεoς μας
π π . . άφησε φοõιασμένο κάστρο και ήρε τόσο ασκέρι κ έ ιασε τα µουνά Κι úστερα σκοτoθηκε ᾿ ᾿ ᾿
π , π Τέτοιους αξιωματικοúς θέλει η Κυµέρνησή μας να λευτερoση την ατρίõα νέους τους αλιοúς
. π - π - σκότωμα Μ εζέρισαν ν ακοúνε Γoγο με ογõοήντα ένα άνθρω ον να µαστήξη έξι χιλιάõες και ᾿
π . π να γιομίση ο τό ος σκοτωμένους N ακοúνε εφτακόσους ανθρo ους να χαλάσουν τόσες ᾿
. π π χιλιάõες N ακοúνε Aυσσέα μ εκατό ανθρo ους σε μίαν μάντρα να κόqουνε την ρoτη ορμή ᾿ ᾿
. , π των Τοúρκων Oέλουν Aχιλλέα οι Κυµερνήται ν αφίνη αντουφέκηγον κάστρο ο οú ναι ᾿ ᾿
π . ( λησίον του ουρανοú εις το qήλωμα κ είχε κι όλα του τ αναγκαία H μαγαρισιά το φκυάρι ᾿ ᾿ ᾿
). π , π της θέλει Βαρέθηκαν οι άνθρω οι ν ακοúνε Aλέξη Nοúτζο ου ξόõιασε όλα του τα χρήματα ᾿
π π π και οúλησε και τα τζιµαïρικά του μισοτιμής εις την Aγιαμαúρα και λέρωνε τους ανθρo ους
π . εις τον όλεμον Και εις την Aαγκάõα έκοµα εγo ξúλα να φκειάσουμε φωτιά να ζυμoσουμε
. qωμί κι ο Aλέξη Nοúτζος φορτoνεταν τα ξúλα και τα κουµάλαγε Τον στείλανε και σκοτoθηκε ᾿
. , , π π ! σαν σκυλί Aχ ουρανέ μην το φτουράς μη µαστάς την ε ιµουλή των αχάριστων ανθρo ων
. π , π Κι ο Aυσσέας õεν ήταν καλúτερος Aυτόν θα τον κρέμαγε ο Aλή ασσας εις τα Γιάννενα ο οú ᾿
. . το φταιξε ο Nοúτζος τον γλúτωσε tκαμε κι αυτός την ανταμοιµή εις τον ευεργέτη του Τα ᾿ ᾿ ᾿
1822, π - , π π του Γιοúνη η έµγα α άνου κάτου αφοú μ ήκαν οι Τοúρκοι μέσα και ήγαν σ τον ᾿
, π π , π Μωριά õεν μ όρεσαν να μ άσουνε ζαïρέõες ότι καθημερινoς τους ολεμοúσαμε κλέφτικα εις
. π π π , π , τα στενoματα Τότε μία οσότη Τοúρκων έ ιασαν τη Nευρό ολη ως τό ος õυνατός κι᾿
- π π , π , π άνοιξαν και τον õρόμον õια να ερνοúν ζαïρέõες εις Hελο όννησο εις Aθήνα α όξω ο οú
π , π , . χαν ορõιά κατ τον Pω όν εις tγρι ον και να φοõιάζουνε όλα αυτά τα μέρη Τότε ᾿ ᾿ ᾿
π π συναχτήκαμε όλα αυτά τ ασκέρια της Aνατολικής Eλλάõος και ήγαμε και τους ολεμήσαμε ᾿
( π π ). π γενναίως κι αυτείνοι ολέμησαν αληκαρίσια Τους τζακίσαμε τους ήραμε τ αργαστήρια ᾿ ᾿
, π , π , π τους σκοτoσαμε α ό αυτοúς τους ήραμε τόσα λάφυρα τους µγάλαμε α ό τις θέσες τους και
. π . κλείστηκαν σ ένα õυνατόν μέρος Τους µάλαμε κ ένα κανόνι και τους χτυ άγαμε Τους ᾿ ᾿
π π . π π ήραμε το νερόν τους και τους στενέqαμε ολú Τους ολεμήσαμε α ό το μεσημέρι ως την
. , . π αυγή Τους ήρθε ένα μιντάτι το χαλάσαμεν Τους ήρθε κι άλλο α ό την Aλαμάνα κ έγιναν ᾿ ᾿
π , π , - , . τότε ολú õυνατοί εζοúρα και καµαλλαρία κι αναχωρήσαμε μόνοι μας άµλαµοι Hήγε ο ᾿
π . π . καθείς εις το όστο του κ εμείς εις την Γραµιά Και τους µαροúσαμε κλέφτικα άντοτες Zε ᾿
π π . ολίγες ημέρες ξανα ήγαμε συστηματικoτερα τους ολεμήσαμε õυο μερόνυχτα
π π π . , Ταμ ουρωθήκαμε σε τρεις μεριές ολλά λησίον τους Hανωκέφαλα ήταν ο Aυσσέας µορεινά
, , , . ανατολικoς εμείς του Zαλoνου õυτικoς οι Aιõορικιoτες Zαφάκας και οι άλλοι Τους
. π , π καταφανίσαμε τους μαζoξαμε σ ένα μέρος όλους μαζί Κάναν γεροúσια α άνου μας εζοúρα ᾿
. π π π π . και καµαλλαρία Τους ήρθαν άλε μιντάτια α ό τ άλλα τα όστα κι α ό το Zιτοúνι Zoσαμε κ ᾿ ᾿ ᾿
π . π εμείς τα ολεμοφόõια Aυτείνοι είχαν σκο όν την αυγή να μας κλείσουνε μέσα και χωρίς
π . - ολεμοφόõια και ζαïρέ θα κιντυνεúαμε Τότε τα χαράματα τραµηχτήκαμε χωρίς να μας
. π π , π νοιoσουνε Κι όταν θα εράσουν ζαïρέõες κά οτε εκεί ο οú ρίχναν ορõί τους µαροúσαμε την ᾿
, , π . νúχτα σ την Hέτρα ή αλλοú και õεν τελεσφοροúσαν οτέ Κι ο γενναίος κι ατρόμητος ᾿ ᾿ ᾿
π Oανάσης Zκουρτανιoτης με õιαλεμένους α ό την Oήµα και κάτου õεν τους άφινε να
. . π π π ξεμυτίσουν Τους αφάνιζαν και οι Aθηναίοι Την ρoτη χρονιά ολιόρκησαν τους ντό ιους
- π π Τοúρκους εις το κάστρον των Aθηνoν μαζί μ όση φρουρά ήταν τους ολεμοúσαν ολλά ᾿
. π - π γενναίως Και τους εριόρισαν εις το κάστρο και κάμαν και ρεσάλτο μέσα εις τον Zερ ετζέ και
π π . π . σκοτoθηκαν κι α ό το να το μέρος κι α ό τ άλλο Και τα õυο μέρη ολεμοúσαν γενναίως ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π - π 1ρθε ο Oμέρ ασσας Βεριόνης με μίαν õúναμιν κ έκαμε ολúν καιρόν σ την Aθήνα και ᾿ ᾿
π π π , , õιάλυσε την ολιορκίαν κ έ αθαν οι õυστυχείς Aθηναίγοι ολλά õεινά σκοτωμοúς σκλαµιές ᾿
π . π και ζημιές λήθος Oεúγοντας ο Βεργιόνης συνάχτηκαν άλε η χoρα και τα χωριά και
π , , π . ολιόρκησαν τους Τοúρκους κατοίκους και φρουρά ο ίσω σ το κάστρο στενά Και σoθη το ᾿
, , π . νερό τους και ο ζαïρές τους των Τοúρκων και αραõόθηκαν με συνθήκη Κ η συνθήκη έμεινε ᾿
. π π π εις το χαρτί μοναχά Pίχτηκαν σ τους αραõομένους κ έσφαξαν λήθος γυναικό αιõα κι ᾿ ᾿ ᾿
π . π π . άντρες ολλοúς Γλúτωσαν και καμ όσοι õια την συνθήκη κι άλλοι εις τα ροξενεία Το µιον ᾿
π π π τους το καμαν õυο μερίõια ένα να άρουν εκείνοι ο οú τους ολιορκοúσαν και τ άλλο να ᾿ ᾿
, π π . μείνη õια το κάστρο να ουληθή και με τα χρήματα να το φοõιάσουνε α οúλα τ αναγκαία ᾿ ᾿ ᾿
π , . π Κουµάλησαν το µιον α άνου σ τα μαγαζειά εις το κάστρο Το õοκίμασαν ένα χέρι ρoτα οι ᾿
π , ρόκριτοι ήταν ο γέρο Zαχαρίτζας κι ανιqιός του Nικολάκης ήταν οι Βλαχαίγοι ο Βρανάς κι ᾿ ᾿
. π . άλλοι Eίχαν κι αρχηγόν τον Μ ατζακάτζα μ άλλους συντρόφους του στρατιωτικοúς ᾿ ᾿
π π π Τραµήσανε οι νοικοκυραίοι και οι τίμιοι άνθρω οι α ό αυτοúς όσα õεν τράµησαν α ό τους
. π Τοúρκους Τελευταία τους άφησαν κι όλο τους το ράμα εις την εξουσίαν τους οι ᾿
. - νοικοκυραίγοι κ έφυγαν õια τα νησιά Μαζί μ όσους ήταν τότε õημογέροντες ήταν κ ένας ᾿ ᾿ ᾿
π - τίμιος νοικοκúρης τον είχαν εις το µιον του κάστρου να το ροσέχη τον έλεγαν Xατζή
. . Γιωργαντά Zκουζέ Τους άφησε κι αυτός κρυφίως κ έφυγε Και τους άφησε ελεúτερους να ᾿ ᾿
π . , π , κάμουν τους σκο οúς τους εις το µιον του κάστρου Aφοú κάμαν ό τι μ όρεσαν είχαν
π π - π . π υ οqίαν α ό αυτόν να μην μαρτυρήση úστερα τι λεί ει ότι ήξερε τι µιον ήταν Nα άρουνε
, , π . . αυτείνοι να õoσουν κ εκεινοú õεν ήθελε ότ ήταν τίμιος άνθρω ος tφυγε Zτείλαν και τον ᾿ ᾿
π π π - . ήρανε α ό την Κοúλουρη με õúναμη τ αρχηγοú τους Μ ατζακάτζα και με õική τους Z το ᾿ ᾿
. , , õρόμο το κοqαν το κεφάλι Hιάσαν κι άλλους νοικοκυραίους τους φυλάκωσαν κι ό τι άλλες ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π . καλωσúνες τους υ αγόρευε η qυχή τους τους κάναν Τότε όλοι οι τίμιοι νοικοκυραίγοι κι ο ᾿
Zαρρής και οι Aεκκαίγοι κι ο Μελέτης Xασιoτης κι άλλοι ενoθηκαν και με στρατήγημά τους ᾿ ᾿
π ήραν το κάστρο και õιoξαν όλους αυτοúς και λευτέρωσαν και τους φυλακωμένους
π . π , π νοικοκυραίους α ό την χάqη Aφοú ήραν αυτείνοι το κάστρο οι õιωχμένοι ήγαν εις τον
π π - π Yqηλάντη και Nικήτα και εί αν να τους αραõoσουνε το κάστρο ο οú χαν τα κλειõιά μαζί ᾿
, . τους και το κάστρο το µαστοúσαν άλλοι Hήρε τα κλειõιά ο Yqηλάντης κι ο Nικήτας κ ήρθαν ᾿ ᾿
- , , π - , μ ασκέρια õικά τους κι αυτείνοι οι φίλοι μαζί και τήραγαν το κάστρο α ό κάτου την χoρα ᾿ ᾿
π - . ου το µαστοúσαν άλλοι κι αυτείνοι µαστοúσαν τα κλειõιά Τότε συναχτήκανε όλοι οι ᾿
π π νοικοκυραίοι και οι αρχηγοί ο οú χαν το κάστρο κι α οφάσισαν όλοι συνφoνως να το ᾿ ᾿
- - π õoσουνε του Aυσσέα και να τον κάμουν αφέντη õικόνε τους για να λευτερωθοúν α ό τους
. π π άλλους Oλο το αρτίõο τους α οφασίζουν τότε και μένει σ το κάστρο ο Zαρρής κι ο ᾿ ᾿
π - Γιωργάκη Aέκκας κι άλλοι α ό τα χωριά και στέλνουν τον Μήτρο Aέκκα και Βασίλη Μελέτη ᾿
. Xασιoτη κ έρχονται γυρεúοντας κι ανταμoνουν τον Aυσσέα Aφοú του ξηγηθήκανε τα αίτια ᾿ ᾿
π π , και του εί αν ως τον θέλουν αφέντη αυτός γúρευε κάστρο εις τον ουρανό κι όταν το µρε ᾿ ᾿
, . , π εις την γης έτρεξε σαν το όρνιον εις το qοφίμι 1ρθε εις την Γραµιά ο οú ήμαστε κ εμείς με ᾿
- - - π . τον Γκοúρα ήφερε και τους στελμένους Aθηναίους õια να άμε εις την Aθήνα Τους
π , π α οκριθήκαμε αυτεινoν και του Aυσσέα õεν αφίνομε τους Τοúρκους εις το ροσκέφαλό μας
π π . και να άμε να κλειστοúμε εις ένα κάστρο και ν αφήσωμε να σκλαµωθοúν οι άνθρω οι Το ᾿
π . , φιλονικήσαμε ολú Eγo ήμουν ανάντιος κι όσους είχα μαζί μου ήταν σúνφωνοι μ εμένα ᾿ ᾿
. π π καθoς κι όλοι οι Zαλωνίτες Μας εί ε ο Aυσσέας να άμε να μεράσουμε το µιον του κάστρου ᾿
π , π και να άρωμεν το μερίõιόν μας ότι φυλάγαμε εμείς τα στενά και õεν ήγαν τροφές σ τους ᾿
π π . κλεισμένους Τοúρκους και αραõόθη το κάστρο και να άρωμε το μερίõιόν μας Του λέγω
« , , π ;» Μήνα χομε σίγουρα τα κεφάλια μας κι ό τι φοροúμε και γυρεúομε να άμε και õι άλλα ᾿ ᾿ ᾿
π , , Aφοú όμως το φιλονικήσαμεν και μας εί αν κι αυτός ο Aυσσέας και οι στελμένοι την ᾿
, , π ακαταστασίαν τους των Aθηναίγων και τον σκοτωμό του τίμιου ανθρo ου και των
π π νοικοκυραίων τα õεινά κι α ό αυτά μ ορεί να γένη σαν τον Aχιλλέα με της Κόρθος το κάστρο ᾿
π π και εις την Pοúμελη άλλο κάστρο õεν είχαμε τότε õι αυτό α οφασίσαμε και ήγαμε εις την ᾿
. . . Aθήνα Húραμε εκεί τον Yqηλάντη και Nικήτα Zτάθηκαν ολίγες ημέρες κ έφυγαν Aιόρισε ο ᾿
π Aυσσέας τον Γκοúρα φροúραρχον κ εμένα να ροσέχω του κάστρου τις µάρõιες και να φέρνω ᾿
. π π : γúρα νúχτα και ημέρα Aυτό το καqοµιόν το µγαλαν εις το αζάρι να το ουλήσουνε το ᾿
, , , . καλúτερο λελοúõι õιαμάντι του Aυσσέα τ άλλο του Γκοúρα Aια φόõιασμα του κάστρου ᾿ ᾿
π . . λίγα χρήματα ιάσανε Κ έμεινε άõειον και ξερόν το κάστρο Oταν ήρθαν εις την Γραµιά η ᾿
π π π π , ε ιτρο ή των Aθηναίων και μας αρακινοúσε ο Aυσσέας να άμε εις την Aθήνα μας έλεγε
π π κιντυνεúει το κάστρο και õεν έχομε άλλο εις την Pοúμελη αρμένο και να άμε να το
. , π π π , φοõιάσουμε Aφοú ήρθαμε εις την Aθήνα το καλúτερο ράμα ο οú θα ιανε χρήματα ᾿ ᾿
, , . π τζιµαïρικό μαργαριτάρι ασήμι το θελαν õια λογαριασμό τους Τ άλλα ουλήθηκαν χωρίς ᾿ ᾿
, . . - π π , τιμή ότι õεν άξιαζαν Και το κάστρο αφόõιαστον Eυτúς ο οú ρθαν και ερίλαµαν το κάστρο ᾿
π π , π . έµαλαν τους ανθρo ους τους κι αρ άζανε ό τι µρίσκανε και το ουλοúγανε O Μαμοúρης ᾿
π , π ήρθε τότε εις την Aθήνα με μίαν ξúλινη ιστιόλα και εις τα χωργιά ο οú τον õιόρισαν
, π π , π ντερµέναγα τζάκιζε τους ανθρo ους σαν έναν τúραγνον του Aλή ασσα ο οú τον έλεγαν
- π π Iσοúφ Aρά η και τζάκιζε τα κόκκαλα των ανθρo ων με το τζεκοúρι έτζι τζάκιζε κι ο ᾿
. Μαμοúρης τους χωργιάτες όσοι õεν ήταν φίλοι του Και γúμνωναν του κάστρου το µιον και
. , π , π π , των χωριoν Τότε σας λέγω ως τίμιος άνθρω ος μιαν αλιο ιστιόλα είχε τηράτε ρωτάτε την
; . , , έχει τoρα Pωτάτε και õια τις τυραγνίες του Z τα Μισόγεια σ την Κερατιά ενοú ᾿ ᾿
, , π õημογέροντα Aναγνoστη Nυõραίον τον λένε όσες τζικουργιές το õωσε κι αν είõε υγείαν ᾿ ᾿ ᾿
- - π π . εις το εξής ο αγαθός άνθρω ος κι άλλοι ολλοί τοιοúτοι õαρμένοι και τζερεμετισμένοι O ᾿
π , π Aυσσέας κι ο Γκοúρας αφοú ήρθαν σ αυτοúς τους στραµοúς ανθρo ους ο οú γúρευαν ᾿ ᾿
, π , αφεντάõες και τους ηúρανε τότε το μέρος ο οú τους φoναξε τους νοικοκυραίους και τον
, π , π Zαρρή και Μελέτη Xασιoτη ότ ήταν τίμιοι άνθρω οι με τρό ον τους σκότωσαν τους ᾿
π π π Aεκκαίους κι άλλους ολλοúς τους κατάτρεξαν και τα ρωτεία τα είχαν εκείνοι ο οú τους ᾿
, , . π , π μοιάζαν εις την αρετή οι Zαχαρίτζηõες οι Βλαχαίγοι tκαμε και συμ εθεριά ο Μαμοúρης ήρε
. , την αõελφή του Βλάχου 1ταν με αυτοúς ο Βαρελάς ήταν ένας Zουρμελής λογιoτατος ήρθε
π π π π π , . π τότε α όξω ο οú σ οúõαζε μ ερμ άντης κακής õιαγωγής Oι κα εταναίοι μας αυτείνη την
. π συντροφιά είχαν tτυχε τότε και ήρθαν õυο χριστιανοί α ό το Μισίρι και είχαν χρήματα κι᾿
π , π άρματα καλά ήρθαν κι αυτείνοι να õουλέqουν την ατρίõα να χαροúνε την ροκομμένη μας ᾿
. - π λευτερίαν Aια να τους άρουν τ άρματα και χρήματά τους οι αρχηγοί μας τους λένε ότ είναι ᾿ ᾿
π τζασίτες και τους µάνουν σ τους αιõεμοúς οúτε ο Xριστός õεν õοκίμασε όσα õοκίμασαν ᾿
. π αυτείνοι οι õυο Και σας λέγω τους αιõεμοúς να φωτιστήτε κ εσείς οι μεταγενέστεροι αυτείνη ᾿
, , . την αρετή και τότε είστ ελεúτεροι αν έχετε την αρετή μας να κάνετε τα ίõια Hρoτα τους ᾿
, , π õέσαν το κεφάλι έσωσε τον κoλον και ξúλο καταõίκι κι άλλους τοιοúτους αιõεμοúς ᾿
π π , , χερότερους κι αλλοú κοντά ήραν ένα μαντέρι και το µαλαν õί λα του μάκρου qηλά ως ένα ᾿ ᾿
π , π - , π - π π μ όι α άνου σε õυο φοúρκες κι α άνου εις το μαντέρι ξά λωσαν τους ανθρo ους του ᾿
π . - π μάκρου και õέσιμον καλό κρέμονταν τα χέρια τους και οõάρια κάτου Κ εκεί ο οú κρέμονταν ᾿
π , π π π , π , τα χέρια και οõάρια ήραν και μεγάλες μ όμ ες τις μεγαλúτερες ο οú ταν εις το κάστρο ᾿
- π - π , π το λιγoτερον ήγαινε η κάθε μια α ό σαράντα οκάõες και κρέμασαν α ό τέσσερες του κάθε
π π . π ανθρo ου εις τα χέρια του και οõάρια του O ένας σε καμ όσο õιάστημα τελείωσε κι ο άλλος ᾿
. π π , ετοιμάζεταν 1μουνε εις το αζάρι γúρισα εις το κάστρο και είõα τον εθαμένον και τον άλλον
. π π π π τον μισοζoντανον Τότε έκοqα τις μ όμ ες και κατέµασα τον άνθρω ον και τον ήρα εις το
π π π κονάκι μου και ήφερα τον Κοúρταλη τον γιατρό και τον ερικάλεσα και τον ερι οιήθηκε και
, π π . π σακατεúτηκε έσ ασε και με καιρόν ανάλαµε μόνον ήταν άντα κατεµασμένος Και τον ήρα
π π , π . και τον είχα μαζί μου ολλά χρόνια τιμιoτατος άνθρω ος νέος ως εικοσι έντε χρονoν
, π . Aυτείνη την λευτερίαν ηúρανε ο οú ρθανε γυρεúοντας Aφοú ήρθανε οι αρχηγοί μας σε ᾿
π , π π π π κάστρο και σε ολιτεία ο οú ηúραν ραγιάõες και μ λέξανε με την μ ερμ άντικη συντροφιά
π , , π , των ντό ιων κακομεταχειρίζονταν και τους συντρόφους ό τι τί οτας ξúλο και õιoξιμον κ η ᾿
π . π π ρόφαση αυτείνη να τρoνε τον μιστόν τους H Aιοίκηση και η ολιτεία λέρωνε μιστοúς και οι
π - π ρόσοõοι όλης της Aνατολικής Eλλάõος ήταν εις την εξουσίαν τους õια να λερoνουν αυτοúς
π , π π . π , τους ανθρo ους ο οú õοúλευαν την ατρίõα Κι ό οιος είχε õέκα τους έκανε εκατό σ τον ᾿ ᾿
, π π π , π . λογαριασμόν και άλε εκείνοι οι õέκα α λέρωτοι κι αν θα τους λέρωναν κάλ ικα εικοσάρια ᾿
π π . Húραν μαστόρους καλ ουζάνους και τους µάλαν εις το κάστρο και κόµαν μοννέõα κάλ ικη
π , π π Και μάθαν αυτά τα ράματα και τους νοικοκυραίους ο οú εθúμησαν την εξουσίαν τους και
. στείλαν και τους κάλεσαν õι αφεντάõες τους Τους φκειάσανε καθoς ο Μεμεταλής έφκειασε ᾿
π π π . τους Aρα άõες και τους είχε υ οτάξη τέλεια ξúλο λοι όν καντάρι κι άλλα µασανιστήρια Και ᾿
- π - π τραµοúσαν όλα αυτά οι õυστυχείς Aθηναίγοι õια να υ άρξουν μαζί με την άλλη ατρίõα
. - π . π ελεúτεροι Και θυσιάζαν το εõικόν τους και υ όφερναν όλα αυτά τα õεινά tνα Τουρκό ουλο
, π π ήξερε μίαν κρυqιoνα ο οú χε µιον των Τοúρκων μέσα και το Τουρκό ουλον το μαρτúρησε ᾿
, π , π ενοú αξιωματικοú Μήτρο Aελοúõα τον λένε µιον είχε ολú μέσα καθoς μου εί ε ο ίõιος αυτός
. π ο αξιωματικός Aυτό το μαθε ο Γκοúρας και φοµερίζει τον αξιωματικό να μην μ ερõευτή σε ᾿
π π . π . - αυτό και να μην ει ή κανενοú τί οτας Aυτός όμως μου το εί ε εμένα Eγo καθόμουν μαζί με
, « τον Γκοúρα σ ένα κονάκι εις το κάστρο του λέγω του Γκοúρα Το µιον αυτό να το µγάλωμε ᾿
, π , , και να γένη τρία μερίõια το ρoτο μερίõιον του κάστρου να το φοõιάσουμε τ άλλο το ᾿ ᾿
π , π , - - , μερίõιον να άρη ο Aυσσέας να õoση των ανθρo ων του και τ άλλο του λόγου σου να το ᾿
π - , μεράσης των ανθρo ων των õικoνε σου να τους ευκαριστήσετε και μη μαλλoνετε και
. π õέρνετε τους συντρόφους κάθε τόσον Oτι οι Τοúρκοι ζúγωσαν εις τον Pω ό και Oήµα και σ ᾿
. π άλλα κοντινά μέρη Και είναι ανάγκη να φοõιάσουμε το κάστρο και τους ανθρo ους να τους ᾿
, π ». π qυχoσουμε να μην το άθωμε σαν την Κόρθο Eνo του μιλοúσα ατριωτικoς κι ως φίλος ᾿
, « , , του στενός αυτός μου λέγει Eις αυτά õεν έχω κάναν σúντροφον σε κρυqιoνες και τέτοια
. π π - , - και να τηράξη καθείς την õουλειά του Και να ει ής του Aελοúõα να φúγη α ό õo να μη με
π ». « π , π κάμη ά ιστον και τον σκοτoσω Του λέγω Μ ορεί να χωμε αυτείνη την τúχη εõo ο οú μας ᾿
, , ». π φέρετε να μας σκοτoσετε ή να είμαστε είλωτές σας Τον άφησα κ έφυγα κι α ό το κονάκι ᾿ ᾿
π - . , π του και ήγα σε õικό μου Zúναξα τους αξιωματικοúς του Aυσσέα τους μίλησα ότι εõo ο οú
π π ρθαμε θα ντρο ιαστοúμε και θα άρωμε και τοúτους τους õυστυχείς Aθηναίους εις το λαιμό l
, π - π . μας ο οú ξοõιάζουν και τρoμε εμείς και λερoνουν αυτοί Aλλά θα κιντυνέqη και γενικoς η
π , , ατρίõα ότι το κάστρο είναι ανεφόõιαστο και úστερα αφοú ιõοúμε Τοúρκους θα τ αφήσουμε ᾿
π π . π α ολέμητο να φúγωμε και είναι αμαρτία και ντρο ή μας Hοú θα ζήσουμε úστερα α ό την
; « , κατηγόρια του κόσμου Μου λένε όλοι αυτείνοι Eνέργα ό τι γνωρίζεις και είμαστε όλοι μ᾿
». π . εσένα Τότε ήφερα και τους αξιωματικοúς του Γκοúρα το ίõιον μου εί ανε και αυτείνοι Τους
, , σúναξα úστερα όλους του Aυσσέα τους αξιωματικοúς και του Γκοúρα και τους όρκισα να
. , είναι αυτό μυστικόν και ν αγροικηθή καθείς και με τους στρατιoτες του Τους ξαναντάμωσα ᾿
π . « π π μου εί ανε ότ είναι όλοι σúνφωνοι Τότε τους λέγω Nα κάμωμε μίαν ε ιτρο ή να τηράξη õι ᾿ ᾿
. π π π π αυτό και να μιλήση και με τους μεγαλúτεροúς μας Μ ήκε η ε ιτρο ή έξι α ό του Aυσσέα τους
π , π . αξιωματικοúς κ έξι α ό του Γκοúρα κάνουν κ εμένα ρόεõρόν τους Eίχα νεργήση κ έγιναν ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
, π π , π π οι καλúτεροι και οι õυνατoτεροι α ό το να μέρος κι α ό τ άλλο και οι ειο τίμιοι ατριoτες ᾿ ᾿ ᾿
π - π , - . π α ό αυτοúς αν τúχη τί οτας να μη μ αφήσουνε μοναχό μου και κιντυνέqω Τότε αίρνω την ᾿
π π π , , ιτρο ή όλη και άμε εις τον Aυσσέα στέλνομε φωνάζομε και τον Γκοúρα κι όλοι μαζί τους ᾿ ᾿
« π λέγω Oσα μας εί ετε εις την Γραµιά όλα εõo τ αλησμονήσετε το µιον του κάστρου εχάθη ᾿
: . αυτό είναι ανεφόõιαστον σας μιλεί κανένας ξúλο και õιoξιμον και φοµερισμοúς õια σκότωμα
π π - π π Aι αυτά όλα συστήσαμε μίαν ε ιτρο ή και είμαστε όσους λέ ετε μιλo α ό όλους της ᾿
π π π , π . ιτρο ής κι α όσους μας στείλαν μ ουλουχτσήõες και στρατιoτες Hρoτη ζήτησή μας είναι ᾿ ᾿ ᾿
π , π να φοõιάστε το κάστρο α οúλα τ αναγκαία ότ οι Τοúρκοι μας τρογυρίζουν κι α ολέμητο ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
. , κάστρο õεν το õίνομε Aν θέλετε να το φοõιάσετε εσείς σε οχτo ημέρες να είναι έτοιμο õια ᾿
π π π , , - όλεμον κι α ό αúριον θ αρχίσετε να μ άσετε νερό ξúλα õαõί και ζαïρέõες ειõέ και õεν ᾿ ᾿
, , π , π θέλετε το εφοõιάζομε εμείς με τους Aθηναίους κι ό οτε κάμη χρεία κλειόμαστε κι α ό τα ᾿ ᾿
π π π . , õυο μέρη και ολεμοúμε και õεν το αραõίνομε των Τοúρκων α ολέμητο Τoρα καθoς
, π . π µρίσκεται το αίρνουν οι Τοúρκοι χωρίς ντουφέκι Nα μας õoσετε ως το µράõυ α άντησιν õι᾿
. αυτό Και τους στρατιoτες άλλη µολά õεν έχετε το õικαίωμα να τους õέρνετε και να τους
, π π π ». õιoχνετε και να τους φοµερίζετε õια σκότωμα αν φταίξουν τους αιõεúει η ιτρο ή Και ᾿
. π π π . σηκωθήκαμε και φúγαμε Το µράõυ ήγαμε υ οσκέθηκαν όσα τους εί αμε Κι εφόõιασαν το ᾿
, κάστρο κ έõωσε ο Aυσσέος χίλιους μαμουτιέõες εξ ιõίων του ότι õεν έσωσαν τα χρήματα και ᾿
π . του λεί ουν ως σήμερα και τους ζητάγει η φαμελιά του Τότε αρχίσαμε να είμαστε ήσυχοι κι᾿
π . π . αγα ημένοι Oλοι οι Aθηναίγοι με ζήτησαν να κατεµo εις την χoρα ως ολιτάρχης Με
π π π . κατέµασαν με σαράντα ανθρo ους κάτου ήταν και η ε ιθυμιά τους να λείqω α ό το κάστρο
π , π π π Aφοú κατέµηκα κάτω εις την ολιτεία τότε οι φίλοι ήραν το Τουρκό ουλον ο οú ξερε την ᾿
π , κρυqιoνα και το φοµέρισαν να μη μαρτυρήση εκείνο το μέρος ο οú ταν η κρυqιoνα αλλά να ᾿
π . π π ει ή qέματα και να μαρτυρήση άλλο μέρος Τότε ροσκάλεσαν τους õημογέροντας και ήραν
π , π , αργάτες και ήγαν κ έσκαqαν όλο το κάστρο και σ εκείνο το μέρος ο οú ήταν ο θησαυρός ᾿ ᾿
π . π , õεν τους ήγαιναν να σκάqουν Με καιρό όμως φάνηκε άõειος ο τό ος τι ήταν μέσα τι õεν
. , ήταν κανένας õεν ξέρει Oταν κατέµηκα εις την χoρα γκιζεροúσαν οι κάτοικοι και οι
στρατιoτες με τα ντουφέκια εις τον νoμον έµαλα ντελάλη ν αφήσουνε όλοι τ άρματα κι ᾿ ᾿ ᾿
. , π π αναλαµαίνω να τους φυλάγω εγo Aεν άκουσαν οúτε του έρασε κανενοú α ό την ιõέα του
. , π , να μένη ξαρμάτωτος Βαριoνταν αναμεταξú τους ληγoνονταν τους õιάταξα άλλη μια φορά
. π . π õεν άκουγαν Τότε κάτι αντίõοι µάρεσαν με το μαχαίρι έναν νοικοκúρη Τους έ ιασα και τους
. - π π έõωσα ένα στυλιάρι καλό και τους έµαλα χάqη Oσο ο οú γιατρεúτηκε ο ληγωμένος
. π π . π κάθονταν κάqη Yστερα λέρωσαν τα έξοõα της γιατρειάς του και τους α όλυσα Aυτά ο οú
- . είõανε õεν τους άρεσε η ευταξία Zυναχτήκανε όλοι οι συντρόφοι και γúρευαν αιτίες τότε να
π . π , χτυ ήσουνε õολερoς εμένα Eγo είχα άγη εις τους õημογέροντες ένα µράõυ κι αυτείνοι ᾿
π - , π π έ ιασαν ένα μέρος σ το Κάτου σαντιρµάνι ο οú ναι το τζαμί και καφφενέõες είχαν ιάση όλα ᾿ ᾿
π , π , . , τα όστα γúρω να εράσω να με µαρήσουνε Aφοú ακολουθοúσε αυτό ο Aυσσέας κι ο ᾿
, π . Γκοúρας γúρευαν αφορμή õια όλους αυτοúς τους αληκαράõες Aθηναίους Τότε θα γίνεταν
π π π . - έναν κακόν σ την ολιτείαν α ό την ανοησίαν αυτεινoν των ανθρo ων Hάγω μόνος μου εκεί ᾿
π « , , , π . ( ο οú ταν συνασμένοι να με µαρήσουνε 1ρθα τους λέγω και κάμετέ με ό τι αγα άτε Aεν ᾿
). , π π , . ( π μιλοúσε κανένας Καφετζή άρε μίαν μ ότζα ρακί κέρασέ τους να κάμουν κέφι t ιαν το
). , , π π ρακί Τους λέγω αõελφοί η αλαµιά χάνει κ εκείνον ο οú οõηγάη να την κάμουν κ ᾿ ᾿
π . π , , π π εκείνους ο οú θα τη νεργήσουνε Aεν µλέ ετε õυστυχισμένοι οú καταντήσετε α ό την ᾿
; - ανοησίαν σας Zκοτωθήκετε εις αυτό το κάστρο κι αφανιστήκετε õια να γίνετε σκλάµοι ᾿
. π π - π π . αλλουνoν Aυτά άθετε α ό την ανοησίαν την õική σας κι α ό κείνους ο οú σας οõηγοúσαν ᾿ ᾿
π Aυτοί σας ορμηνεúουν και τoρα και κάνετε άτιμα ράματα και σκοτoνεστε αναμεταξú σας κι᾿
π . π - , ... ό οιος θέλει την ησυχίαν σας τον φοµερίζετε Oρίστε ο οú ρθα μόνος μου ρίξετε µαρήτε με ᾿
, , - , π Τηράτε õúστυχοι να μην σας μάθη ο Aυσσέας κι ο Γκοúρας και γυρεúουν ρόφασιν να σας ᾿
». . π ρημάξουν Hήραν την ευκαρίστησιν και σηκoθηκαν κ έφυγαν Και με ερικάλεσαν να μην ᾿
, π . μαθευτή αυτό ότ ήταν ιωμένοι και τα καμαν όλα Το μαθαν εκείνοι και στέλνουν και ᾿ ᾿ ᾿
π π , π . π χαqoνουν α ό αυτοúς καμ όσους κ έναν αγωνιστή Zαράντη Μ ανάνα τον λένε Τον ήραν ᾿
και το καμαν μαρτúρια και το µαλαν και γκιουλέõες καμένους εις τον λαιμόν και φαίνονται ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
. π . π τα σημάõια ως σήμερον Το μαθα εγo και ήγα και τον έσωσα tνας έκλεqε έναν γροú ον με ᾿
π π . π χρήματα κ εκείνος ο οú τα είχε χάση ήρθε και μου εί ε τον κλέφτη Τον φoναξα και του εί α ᾿
π , π . με το καλό να του õoση τα χρήματα ίσου και να του õoσω και το αχτζίσι του Aεν στάθη
π π , . « τρό ος να τα μαρτυρήση τον αίõεqα õεν μαρτúραγε Aέγω των αξιωματικoν μου Oα τον
π . õέσω εις το κλαρί και θα µγάλω το μαχαίρι ως θα τον κόqω Eσείς θα μου κάμετε ριτζά κ᾿
π - - π , - εγo θα σας µαρέσω α ό να õυο ξυλιές και θα σας µγάλω όξω α ό το σαράγι õια να ιõή αυτός ᾿
π π π π , , ο οú µαρo εσάς τους αξιωματικοúς ν α ολ ιστή α ό ριτζάõες κι αν έχη κάμη την κλεqιά να ᾿ ᾿
». , π « την μαρτυρήση Aκολουθήσαμε αυτό τον έõεσα εις το κλαρί του εί α Nα μου õoσης τα
, , χρήματα και να σου õoσω τα µρετικά σου ότι τα µρες õεν τα κλεqες και να φάμε qωμί μαζί ᾿ ᾿
π ». π , - και να ας εις την õουλειά σου Aυτός õεν στρέγεταν με κάναν τρό ον να μη μαθευτή ότ᾿
. π - είναι κλέφτης Τότε έµαλα σ ενέργεια όλα αυτά µάρεσα τους αξιωματικοúς α ό να õυο ᾿ ᾿
, , π . ξυλιές χωρίς µλάµη να ιõή αυτός τους έµγαλα έξω κ έκλεισα την όρτα μείναμε οι õυο μας ᾿
, π π π « π , π , Τότε αφοú µλέ ει το μαχαίρι ο οú λαμ ε Nα άγω να σου τα õoσω κα ετάνε και να μου ᾿
! . - π õoσης τα µρετικά φωνάζει Και τα µρετικά σου õίνω και qωμί θα φάμε μαζί κ úστερα θα ας ᾿
, π ». π εις την õουλειά σου άμα θα σ α ολúσω και τοιοúτως ορκίστηκα Hήρε τους ανθρo ους της ᾿
π , π π , π -π . φρουράς ο οú το õωσα ήγε σε μίαν κο ριά τα χε χωμένα και μαγαρισμένα α ό άνου ᾿ ᾿ ᾿
« - π , π , ». Τότε κατά τον όρκο μου Oσο να σ α ολúσω του εί α θα τρoμε μαζί Eγo είχα ανάγκη να ᾿
π - , , τον µαστήσω μαζί μου έντ έξι ημέρες να μάθω γνoση αυτόν να μη ματακλέqη ξένα ᾿
, π . π , π χρήματα και να λάµουν ροσοχή κ οι άλλοι Το αζάρι εις την Aθήνα ο οú συνάζονται τα ᾿
, π χωριά κι άλλος κόσμος και qωνίζουν γίνεται την Aευτέρα τον κλέφτη τον έ ιασα την Τρίτη ᾿
. π , τον είχα ανάγκη έξι μέρες ως την Aευτέρα Τον ήρα αφοú έλαµα τα χρήματα σωστά και τα ᾿
π π , . õωσα του ανθρo ου ο οú τα χασε και φάγαμε qωμί κατά την συνφωνίαν μας Του φκειάνω ᾿ ᾿
π π - π , κ ένα γκιουλέ ως έντε οκάõες και µάνω α άνου εις τον γκιουλέ αυτά O οιος θέλει να κλέµη ᾿
- π π ». π καθoς η αφεντειά του ας τηράγη τον ίõιον κι ας κλέµη ό οιος αγα άη Του έρασα εις τον ᾿
, π , π π , π λαιμόν τον γκιουλέ και τα γράμματα α άνου τον ήγα εις την μέση το αζάρι ο οú ναι η ᾿
π , - π π καμάρα του αζαριοú το õωσα μόνος μου εκατό ξυλιές και καμ όση oρα κρεμασμένος α ό ᾿ ᾿
- . , π . τα χέρια ότι εκείνα έκλεqαν Τον κατέµαζα ηγαίναμε τρoγαμε qωμί Το õειλινό μισή oρα
- π . , π κρεμασμένος και õέκα ξυλιές όσο ο οú ρθε η Aευτέρα Τελειoσαμε φάγαμε μαζί έ ιαμε ως ᾿
, . π αõελφοί το õωσα και τ αγoγι και τον έõιωξα Eις τ Aνά λι τον αντάμωσα και μο καμε ένα ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π π , π τρα έζι και μου συχoρεσε την μάννα και τον ατέρα ότι έγινε τίμιος άνθρω ος και καζάντησε
π . α ό την õουλειά του Και τ αργαστήρια των Aθηναίων μέναν ανοιχτά την νúχτα και κλεqιές ᾿
. π π π õεν ματάγιναν 1ταν και κάτι αρχοντό ουλα κι αγα οúσαν τις γυναίκες στανικoς ιάσαν ένα ᾿
. π , κορίτζι να το õιατιμήσουν Hήγα και τους έ ιασα την είχαν κρυμμένη σε μίαν κασσέλα μέσα
- , , . , μαζί με την κοντόσα και την φοµέριζαν να μην μιλήση ότι την σκοτoνουν Eqάξαμε τις
. ηúραμε μέσα και σε μια σακκοúλα ηúραμε αρκετά χρήματα Hήρα την σακκοúλα και τους λέγω
π , π , π ; Eσείς νοικοκυρό ουλα είστε να µοηθήσετε κ εσείς να λευτερωθή η ατρίõα ή αντίõοι Nα ᾿
π ; σας ιάση στανικoς την αõελφή σας τόσες ημέρες να κάνη ένας το κέφι του καλά σας έρχεται
; - , . - π , . Aεν τον σκοτoνετε τον αίτιον Nαι έλεγαν Eγo õεν σας ειράζω οúτε θέλω να μαθευτήτε
. π π - , π Το κορίτζι να το õικιoσετε O ου µρήτε γυναίκα ο οú σας θέλη μοναχή της να άτε ελεúτερα
- ». . στανικoς σκοτωνόμαστε Hαίõεqα την κοντόσα
π . π Yστερα έκαμε αρόμοια και την κρέμασε ο Γκοúρας Hήρα τρία γρόσια α ό την σακκοúλα
π , - , π . π . ο οú χα µρη την õική τους και τους την έõωσα ίσου Aεν ματακολοúθησε τί οτας άτιμον ᾿
π , π . . Κι ασφαλίστη ο τό ος ησυχίαν τιμή και λοúτη Και ήταν η μεγαλυτέρα ευταξία και ειρήνη ᾿
π π Και είχαν ολú αγά η σ εμάς όλοι οι Aθηναίοι κ εμείς μεγάλο σέµας εις αυτοúς τους ᾿ ᾿
π . ατριoτες Μίαν µραõειά τρoγαμε qωμί εις το κάστρο με τον Γκοúρα και φαμελιάν του έστειλε
π , . π . και με ζήτησε ο οú τρoγοντας ήρθε ο Aυσσέας Βήκε η γυναίκα σε καμ όσο όξω Aέγει ο
« . - , , Aυσσέας Κάτι θα μιλήσουμε Aν έχετε μυστικά του λέγω µγαίνω κ εγo έξω να σας αφήσω ᾿
- .- « , , ». π , μόνους σας Oχι μου λέγει θα μιλήσουμε οι τρεις Aνοίγει το αλεθúρι του οντά μου λέγει
« , ». π π - - π . Τήρα κάτου Μακρυγιάννη Eγo υ ο τεúτηκα να μη με ρίξουν κάτου α ό το κάστρο Του
« , π π - . - , π ; π . - π , λέγω Τι να τηράξω τον τό ο τον ξέρω α ό μακρυά Τήραξε τι µλέ εις μου εί ε Z ίτια του
. - , π π π . - λέγω Και κάτου αρακάτου µλέ εις τις ελιές και τα εριµόλια Oλα õικά μας είναι õια κείνο ᾿
. - , , π , π . - σας ήφερα εις την Aθήνα Του λέγω ας είσαι καλά κα ετάνε ο οú μας θυμάσαι tχασες τα
- , π , π π . - π õικά σου μου εί ε αίρνεις άλλα ερισσότερα Aια να τα άρωμε όμως χρειάζεται να κάμωμε
π π π . ένα ράμα να αστρέqωμε καμμιάν εικοσιαριά αγκάθια α ό τοúτους τους γκαγκαραίους
π , . - , π π . O οτε θέλης εσú γίνεται Nα ιõοúμε αν είναι καλό του εί α να το στοχαστοúμε ρoτα Aυτά
- , τ άτομα ευτúς κατεµαίνω κάτου και χωρίς να με νοιoση κανένας όσους γνωρίζεις μου õίνεις ᾿
, π π , - , π έναν κατάλογον στέλνω α ό ναν άνθρω ον φωνάζει τον κάθε έναν ηγάõια εις το Zαράι ᾿
π , π π , είναι λήθος τον ρίχνω και úστερα τον άλλον και õεν θα άρη χαμ έρι ένας τον άλλον οúτε
. - , , . - , θα μας νοιoση κανένας Aυτό είναι καλό μου λέγει και να το ακολουθήσης Του λέγω το
. π , ; ακολουθo Oμως θα κάμωμε ατρίõα μ αυτά θα λευτερωθοúμε έτζι Aυτά είναι τυραγνικά ᾿
π π . . π ράματα και õεν σου φέρνουν υ όληqη Xάνεται τ όνομά σου Aεν θα ει οúνε ότι ο Γκοúρας ᾿
, , π . το καμε οúτε ο Μακρυγιάννης το καμε ο Aυσσέος θα ει οúνε Eσú είσαι ο αρχηγός μας και ᾿ ᾿
π . ; π , - - õια σένα θα ει οúνε Eέρεις τι σε συµουλεúω Nα άρης χίλιους õυο χιλιάõες ασκέρι να είμαι
- π π π , , ο χερότερος εγo και να ας να ολεμήσης õια την ατρίõα να την σoσης και εσú να
, π . õοξαστής και να σε λένε ευεργέτη κατά τ όνομα ο ό χεις Και τέτοια θέλω να κάνης εσú κι ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π . π . ». όχι ν ακo τυραγνικά ράματα Κι αυτά να μη ματά τα ει ής Κ εγo µιον õεν θέλω Τότε ᾿ ᾿ ᾿
« , π ; λέγει ο Γκοúρας Βρε τι σε ονεί το κεφάλι σου και μιλείς με τον Μακρυγιάννη Aυτός
π π π καμμίαν ιτρο ή θέλει να φκειάνη ν ανακατoνη τους ανθρo ους και με τους Aθηναίους του ᾿ ᾿
». , , , π έχει το είναι του Zúντροφός σας του λέγω είμαι εις τα καλά να λευτερoσουμε την ατρίõα
π õι αυτείνη ήγαν να με σκοτoσουν τόσες φορές κι άφησα την κατάστασή μου και χρήματά ᾿ ᾿
π π π - . , μου κ έχω ομολογίες αλιές ερίτου α ό σαράντα χιλιάõες γρόσια Κι αφοú έχασα όλα αυτά ᾿ ᾿
π π π , , όταν αίρνετε εσείς μιστόν κάθε μήνα α ό τους ολίτες εõo και εις το Zάλωνα εγo κάθομαι
π π π . , εις τη μ άντα μου και αίρνω α ό να ντεσκερέ Zας κρένω λικρινoς κι ως αõελφός σας ότι ᾿ ᾿ ᾿
π π π . π π α ό σας λευτερoνεται η ατρίς κι α ό σας χάνεται Και την ιτρο ή την έκαμα õια την õόξα ᾿ ᾿
- , . π π την εõική σας κι άλλη µολά θα το ιõήτε τoρα õεν φαίνεται Κι αυτά ο οú μου εί ετε να μην ᾿ ᾿
π ». . π - . τα ει ήτε κανενοú Και σηκoθηκα κ έφυγα Oι Τοúρκοι είχαν αραõοθή εξ αιτίας του νεροú ᾿
- π π π . Κοντά εις τα τείχη του κάστρου ήταν ένα ηγάõι σκε ασμένο και οι στραµοί õεν το µλε αν Το ᾿
ηúρανε οι tλληνες και στάθη ο Aυσσέας κι όλοι εμείς και συνάξαμε τους õúστυχους ᾿
π π Aθηναίους κι αγωνίστηκαν τόσες μήνες και λέρωναν κ έγινε μια ντά ια φοµερή κ έγινε ένα ᾿ ᾿ ᾿
π . π με το κάστρο και το νερό μ ήκε μέσα 1ταν σ αυτό ηγάõι και μία εκκλησιοúλα το νερό του ᾿
, . π π , π π γλυφό όμως γερό Aν έλει ε αυτό το ηγάõι θα το αθαίναμεν εμείς χερότερα α ό τους
. . Τοúρκους Τον Aυσσέα τον ζήλευαν όλοι οι αρχηγοί και τον κατάτρεχαν εις την Aθήνα Oι
π π π Aθηναίοι κι άλλοι καμ όσοι α ό άλλες ε αρχίες τον χεροτόνησαν αρχιστράτηγον της ᾿
. π . , Aνατολικής Eλλάõος Τότε τον ζήλευαν ερισσότερον οι οχτροί του Eίναι αλήθεια ήταν
π , π π γνωστικoτερος α ό τους άλλους όμως ό οτε εúρισκε άνθρω ον να του μιλήση φρόνιμα και
π , . . π ατριωτικoς τον κατάτρεχε Aκουγε κι αυτός κι ο Γκοúρας το κακό Κ εκείνοι ο οú τους ᾿ ᾿ ᾿
π - . π π π λησιάζαν έκαναν με το μέσο το õικό τους τα κακά τους θελήματα tνας α άς α ό τα χωριά
π π της Oήµας ήταν φίλος των Τοúρκων ολú αγα ημένος κ έκανε τον άγιον εις τους Pωμαίους ᾿
π π π και ήγαινε σε όλα τα ορõιά και ολιτείες και νησιά κ έµλε ε και μάθαινε όλα τα μυστικά των ᾿
π π . π π π Eλλήνων και άγαινε και τα ρόõωνε των Τοúρκων Κι α ό τις ροõοσές αυτεινοú ολλοί ᾿
π . π , tλληνες σκοτoθηκαν α ό τους Τοúρκους Τον μάθαν έ ειτα οι tλληνες τον μαρτúρησαν
π π - , π χριστιανοί ο οú ταν λησίον εις τους Τοúρκους και τον ιάσανε και τον φέρανε εις την ᾿
. π Aθήνα εις τον Aυσσέα και τον έχτισε ζωντανό και χτισμένος τελείωσε Και ήραν μέτρα οι
- - . , 1822, π , τοιοúτοι εις το εξής Τον Oκτoµριον μήνα τα οι ρόκριτοι Ταλαντιοú Aιµαõειάς κι όλα ᾿
, π , « - εκείνα τα μέρη γράφουν εις τον Aυσσέα ο οú ταν εις την Aθήνα και του λένε Aoõεκα ᾿
π π π , . χιλιάõες Τοúρκοι και ερίτου ήρθαν και έ ιασαν τους τό ους μας χoρες και χωριά Aυτό
π π , μαθαίνοντας εμείς α ό τις µάρõιες ο οú χαμε σ τα στενά αφήσαμε όλο το µιον και ζωντανά ᾿ ᾿
, π π π μας και με τα αιõιά μας ιάσαμε τα µουνά και τoρα ο οú αρχινάγει ο χειμoνας θα χαθοúμε
π , π π όλοι α ό το κρúο την γúμνια και είνα και õεν µαστάμε αυτό κ ε ίτηõες σου στέλνομε να ᾿
π , π π κο ιάσης μίαν oρα αρχúτερα ότ είμαστε χαμένοι και η αρουσία σου θα μας αρηγορήση και ᾿
». - π , θα μας σoση Eυτúς ο οú το λαµε ο Aυσσέος το γράμμα αυτό σúναξε όλους τους ᾿
π . « π Aθηναίους α ό χoρα και χωριά και τους το õιάµασε Και τους λέγει Nα συναχτοúμε α ό
π π π , - π , , Aθήνα κι α άνου να άμε εκεί ο οú ναι και οι άλλοι οι õικοί μας άνθρω οι τ ορõί και να ᾿ ᾿ ᾿
π . , π γίνωμε ένα σoμα να τους ολεμήσωμε Aλλοιoς αν κάμωμε οι Τοúρκοι είναι ολλοί κ έχουν ᾿
π . π και τα χωριά και χoρες ιασμένες κ έχουν και ζαïρέõες Και õεν θ αφήσουνε οõάρι ως την ᾿ ᾿
π . π π , π Aθήνα όλα αυτά τα μέρη θα τα λúνουν Και θα µγοúνε κι α ό tγρι ον ο οú ναι μία μεγάλη ᾿ ᾿
, . π õúναμη και θα μας αφανίσουνε Και õια κείνο κινήθηκαν τον χειμoνα και μας ήραν όλες τις ᾿
». τροφές κ εμάς μας έρριξαν εις τα µουνά και õεν θα νταγιαντήσουμε Oι καïμένοι οι ᾿
π , , π φιλό ατροι οι Aθηναίοι χoρα και χωριά α οφάσισαν κ έõωσαν τρακόσους Aθηναίους κι ο ᾿ ᾿
. π π , Zαρρής κεφαλή τους μ άλλους αξιωματικοúς Oα õιναν ολλά ερισσότερους όμως ᾿ ᾿
π π . φυλάγαμε κι άλλα όστα εõo õια τους Eγρι αίους Τοúρκους Και με μεγάλον ζήλον και ᾿
π π - ατριωτισμόν συνάχτηκαν ευτúς και õιόρισε κι ο Aυσσέας ανθρo ους õικοúς του με τον ᾿
π , π . , , Γιωργάκη Aε ενιωτάκη γενναίον και καλόν ατριoτη Και συνάχτηκαν αυτοί κι όλοι μαζί με ᾿
, π . τους Aθηναίους κίνησαν τον ίõιον μήνα και ήγαν εις της Aιµαõειάς τα μέρη Aνταμoθηκαν
. π και με τους άλλους õικοúς μας εκεί Oι Τοúρκοι έγιναν õυο κολoνες μια κινήθη α ό την Γραµιά
π π . και η άλλη α ό τον Zεμενό Aράχωµας και μ ήκαν εις το Zάλωνα συνχρόνως Oι Τοúρκοι είχαν
, , γελάση τους tλληνες ότι έµγαλαν και λέγαν ότι θα κινηθοúν õια Oήµα κι Aθήνα και οι ᾿
π , π tλληνες είχαν την ροσοχή τους αυτοúθε και μ αυτείνη την ευκαιρίαν μ ήκαν οι Τοúρκοι ᾿
π ( π ). - α ολέμητοι και με λίγην ζημίαν τους κλέφτικο χτú ημα Κεφαλές των Τοúρκων ο Μεμέτ
π π . π , ασσάς κι ο Τζελαλεντίμ εγης κι άλλοι σερασκέρηõες Oι tλληνες ιάσανε όλοι τον Aγιλιά ᾿ ᾿
- π , . π μια oρα μακρυά α ό το Zάλωνα θέση õυνατή Hήγαν οι Τοúρκοι τρεις φορές και ολέμησαν
. εις τον Aγιλιά και τις τρεις φορές τους χάλασαν οι tλληνες Oι Τοúρκοι μάθανε ότι όλες οι
π π ε αρχίες οι γειτονικές κονόμησαν τις φαμελιές τους και συνάζονταν όλοι τoρα να άνε να ᾿
π . , ολεμήσουνε συνχρόνως τους Τοúρκους εις το Zάλωνα Aυτό μαθαίνοντας οι Τοúρκοι κάqαν
π όλα τα χωριά του Zαλoνου και το Zάλωνα και φúγαν κρυφίως α ό το μέρος της Γραµιάς και
π π π π , έσαν εις τον κάμ ον άµλαµοι και ήγαν άλε εις τις θέσες τους οι Τοúρκοι Aιµαõειάς
π , π . Μ ουντουνίτζας όλα αυτά τα μέρη του κάμ ου O Aυσσέος ήταν ακόμα εις την Aθήνα και το᾿
π π γραqαν το άεισιμον των Τοúρκων εις Zάλωνα και κινήθη õια Zάλωνα με ολλά ολίγους και ᾿
. εις τον õρόμον έμαθε το φευγάκι τους O Aυσσέας έμεινε εις της Aιµαõειάς τα μέρη και γράφει
π π . ( των ανθρo ωνέ του να άνε εις το Aαõί ν ανταμωθοúν Hάγει κι ο Aυσσέας εκεί χωριόν της ᾿ ᾿
π π , , π π ). Aιµαõειάς εις τα ρό οõα του Hαρνασοú κεφαλοχoρι ως έντε oρες α ό την Aιµαõειά Aφοú
π , π . ήγε ο Aυσσέας εις το Aαõί συνάχτηκαν και οι άνθρω οί του και οι Aιµαõίτες κι Aθηναίγοι O ᾿
π π π , Aυσσέας με τους ανθρo ους του τράµησε και ήγαν ανουκέφαλα του χωριοú εις το
( π ), μοναστήρι η Hαναγιά γερoτερη η θέση εκείνη õια όλεμον και εις το Aαõί έμεινε ο Zαρρής
. - , π με τους Aθηναίους Aλλοι λένε ότι έμεινε μόνος του ο Zαρρής άλλοι ότι αθητικoς τον άφησε
, ( ο Aυσσέας ότι τον κατάτρεχε κι αυτός κι ο Γκοúρας να τον σκοτoσουνε και τον σκότωσαν ᾿ ᾿
). π , π úστερα Aφοú λοι όν έμεινε ο Zαρρής και οι άλλοι αξιωματικοί Aθηναίγοι εις το Aαõί ο τό ος
, π , π π εκτεταμένος λίγοι οι άνθρω οι τους ρίχτηκαν οι Τοúρκοι ολλοί και με το ρoτο τους έρριξαν
. π , π . εις φυγή Zκοτoθηκαν tλληνες καμμιά õεκα ενταριά ιάσαν και τον Zαρρή ζωντανόν Με τον
π , χαλασμόν αυτεινoν qúχωσαν οι Τοúρκοι ολú ρίχτηκαν και εις το μοναστήρι και ζoσαν τον
π π π . π Aυσσέα στενά ο οú ταν ολλά ολίγοι εκεί και οι Τοúρκοι ολλοί Το καμαν ολλά γεροúσια ᾿ ᾿ ᾿
π . . του Aυσσέα με τους ολίγους ο οú χε εις το μοναστήρι Τους µάστηξαν οι tλληνες γενναίως ᾿
π , π , Τους ήραν όμως μίαν θέσιν σκότωσαν τον Μήνιο Κατζικογιάννη κα ετάνο της Oήµας
, π . λάµωσαν και τον Aλέξη Ταργατζίκη γενναίον ατριoτη και τίμιον Τότε ρίχτηκαν οι Τοúρκοι μ᾿
π π π ορμή να ιάσουν τον Aυσσέα τζάκισαν οι άνθρω οί του και μ ήκαν εις φυγή και κιντúνεqε
π π . π α ό την τρίχα ο Aυσσέας έφυγε ξυ όλυτος Τέλος κι αυτός και οι άνθρω οί του σoθηκαν και ᾿
π . π ήγαν εις την Aράχωµα Και εις την Aράχωµα ήγε κι ο Nάκο Hανουργιάς με του Zαλoνου ᾿
π - . τους ανθρo ους και κατέµηκαν με τον Aυσσέα εις την Aγιά Pουσαλή Oι Τοúρκοι ήταν εις
- . , Βελίτζα κι ολόγυρα σ αυτά τα μέρη Τότε ο Aυσσέας αφοú είõε τους Τοúρκους õυνατοúς ᾿ ᾿
π - , π ολú και οι tλληνες αõúνατοι και κρúγοι ότι σκόρ ησαν με τις φαμελιές τους οι
π - , π ερισσότεροι και χειμoνας και θα τους κατασκλαµoσουνε και θα άνε οι Τοúρκοι ως την
, π π π π Aθήνα και μ οροúσε και εις την Hελο όννησο ότ ήταν κι άλλοι ολλοί Τοúρκοι εις tγρι ον ᾿ ᾿
, - π , , π τότε õια να ρολάµη όλα αυτά τα κακά τους άρχισε τους Τοúρκους ο Aυσσέας μ ομιλίες ως ᾿
π , π π π θα ροσκυνήση κ έστειλε τον γραμματικόν του και τους εί ε να άqουν τον όλεμο και να ᾿
. . π μιλήσουνε Oι Τοúρκοι ακολοúθησαν αυτό Κι ο Aυσσέας τους ήφερνε γúρα κ έστειλε αντοú ᾿ ᾿
π σε όλους τους γειτόνους του να ρθοúνε με õúναμες και έõινε καιρόν και αραμεροúσαν οι ᾿
, . π π , αõúνατοι μ ό τι ζωντανά τους μέναν εις τα qηλoματα Τότε ο ασσάς κι ο Τζελαλεντίμ εγης ᾿ ᾿
π π , . φίλος του Aυσσέα α ό τον Aλή ασσα ζήτησαν ν ανταμωθοúν σ ένα μέρος μ αυτόν ᾿ ᾿ ᾿
π π , Aνταμoθηκαν του εί ανε να ροσκυνήση ο Aυσσέας μ όλους τους κατοίκους κι ό τι θέλη του ᾿ ᾿
π . π , . γίνεται α ό τον Zουλτάνο Aολερoς ο Aυσσέας τους υ οσκέθηκε αυτά με qευτιές Τους
π - . ζήτησε ρoτα ασφάλειαν õική του και των κατοίκων Μείναν οι Τοúρκοι σúνφωνοι εις αυτό
, π ό τι συνφωνίαν θέλη κάνουν õια την σιγουρτά τους όμως να ροσκυνήσουνε οι κάτοικοι κι ο ᾿
. . , Aυσσέας Μείναν σúνφωνα και τα õυο μέρη Oκειάνουν οι Τοúρκοι ένα συνφωνητικόν το
π . , , õίνουν να το υ ογράqη ο Aυσσέας Aφοú το õιάµασε λέγει των Τοúρκων Aυτό õεν σημαίνει
π - , να το υ ογράqω γo μόνος μου θέλει να είναι κι όλοι οι κάτοικοι να κάμωμε σίγουρα ᾿ ᾿
π , , - - . - ράματα να μην έµγω qεúτης οúτε εις τον Zουλτάνο οúτε εις του λόγου σας Και õια να
π π , . π γένουν αυτά ρέ ει να συναχτοúν οι κάτοικοι εõo να θαρρúνουν Aοι όν να φúγετε οι
». , - Τοúρκοι õια το Zιτοúνι και σας õίνω ρεέμια Και µάλαν και μίαν õιορίαν εις αυτό όσο να
. π , τελειoση Και τους έõωσε τρία ασήμαντα ρεέμια τους εί ε ο Aυσσέας τι να λένε των Τοúρκων
π . τι μεγάλοι άνθρω οι και σημαντικοί είναι Και με ταúτο μείναν ευκαριστημένοι οι Τοúρκοι και
π - . . ήγαν όλοι εις το Zιτοúνι και κάθισαν κάνα õυο μήνους εκεί Και õιαλúθηκαν Oúγαν και τα
. π π ρεέμια κρυφά και ήρθαν εις τον Aυσσέα Και οι κάτοικοι συνάχτηκαν ίσου εις τον τό ο τους
. , , και τήραγαν την õουλειά τους Eίχε μιλήση ο Aυσσέος των Τοúρκων ό τι ζωντανά καματερά
, π π , - κι άλλα ήραν των κατοίκων να τ αφήσουνε ο ίσου να θαρρúνουν οι κάτοικοι õια να ᾿ ᾿
π . π . π ροσκυνήσουνε Κι άφησαν ολλά Aυτοúς λένε ανθρo ους σημαντικοúς και καλό κάν νε και ᾿ ᾿
. π π , κακό Eίναι όμως λιγoτερον το κακό αυτεινoν και ολú το καλό σoνουν ατρίõα σ το καλό ᾿
, . π . σ το κακό µλάµουν άτομα O άνθρω ος είναι και õια το καλό και õια το κακό Oταν κάνη λίγο ᾿
, . π κακό και μεγάλο καλό ο Oεός τον συχωράγει Oταν ανταμωθήκαμε με ολλοúς αξιωματικοúς
, π π , π π π του Aυσσέα και κατοίκους ο οú ήταν όλοι αρόν μου τα εί αν αυτά κι α ό γράμματα ου μο ᾿ ᾿
. π , , στειλαν τα γράφω όλα Μάλιστα ένας αξιωματικός του Aυσσέα αγα ημένος του γενναίος ᾿
( π π ) π , τίμιος τον είχα ορκισμένον μέλος της ιτρο ής μου εί ε κι αυτός αυτά τον λέγαν Xρήστο ᾿ ᾿
π , , π π π Τζάμη και μου εί ε όταν ήταν ο Aυσσέος εις την Aθήνα εί ε του Γκοúρα να ροσέχη α ό
- π π π . π π . π μένα να μην του άρω το κάστρο με την ιτρο ή μου Και με ρόσεχαν ολú Oα μ έ αιρνε ᾿ ᾿ ᾿
, π π . , μαζί του ο Aυσσέος κι ως αγα ημένος των ολιτoν μ άφησε õια την ησυχίαν O Zαρρής ᾿ ᾿
π , π - - π π , π ο οú ταν σκλάµος έφυγε α ό μέσα α ό την χάqη με τα σίõερα εις τα οõάρια α ό την ᾿
. π π , , Aάρσα Aξιον και γενναίον αληκάρι γλúτωσε α ό τους Τοúρκους τον φάγαν οι άλλοι τον
. π σκότωσαν Τον κιντúνευαν και ρωτúτερα να τον σκοτoσουν κ έµαλαν κ εμένα να τον ᾿ ᾿
. π π π σκοτoσω Eγo ως αληκάρι τον σεµόμουν και τον αγα οúσα ως αõελφό μου και του το εί α κ᾿
- . π . έφυγε õυο τρεις μήνες εις τα νησιά Το μαθαν αυτείνοι ότι του εί α εγo κ έφυγε Zε τρεις ᾿ ᾿
π π . μήνες γúρισε ίσου εις την ατρίõα του Μ έστειλαν εμένα και µήκα õια õουλειά εις τα χωριά ᾿
. π . ήρθα και τον ηúρα σκοτωμένον Και του ήραν και τον µιον του Yστερoτερα µρέθη
- , π π σκοτωμένος κι ο Μελέτης Βασιλείου Xασιoτης ο οú ρθε εις την Γραµιά να μας άρη εις την ᾿ ᾿
. π . Aθήνα Hολέμαγαν να σκοτoσουνε και τους Aεκκαίους και σoθηκαν εις την Hελο όννησο Και
π π . π ερασ ίζομουν εγo τις φαμελιές τους Nεργοúσαν και õια μένα με τρό ον να με ᾿ ᾿ ᾿
. . . σκοτoσουνε Hάντοτες είχα το νου μου Κι ο Oεός με γλúτωσε Aφοú ήταν ο Μαμοúρης έξω ᾿
( , π ), ντερµέναγας και τζάκιζε του φίλους του με το τζεκοúρι ο οú τον έφεραν εõo είχε και
π π . κολτζήõες εις τα χωριά ο οú εριέρχονταν Hήγαν εις το Μενίõι αυτείνοι μέθυσε ο
, π . αξιωματικός γράφει του Γκοúρα ότι οι Μενιõιάτες θα κάμουνε ε ανάστασιν αναντίον του Τότε
π π . π , π στέλνει με φωνάζει σουρου oνοντας να άγω σ το Μενίõι Μο õωσε κι ανθρo ους ήρα και ᾿ ᾿ ᾿
- π π π , , τους õικοúς μου να ιάσω τους αίτιους ο οú θα μου ει ή ο αξιωματικός να τους õέσω κι αν ᾿
, . π π õεν σταθοúν σκότωμα και κάqιμον όλο το χωριόν Hήρα τους ανθρo ους ό ως õιατάχτηκα
π . π π π και ήγα την νúχτα Βλέ ω α όσους ανθρo ους μου χε õομένους ο Γκοúρας είχαν και ζoα ᾿ ᾿
π . - « , , καμ όσοι και σακκιά Κοντά εις το χωριόν τους ρωτάγω Τα χομε μου λένε να φορτoσουμε ᾿
π . - , , π , ; , λιάτσικα Τι ναι αυτείνοι τους λέγω ο οú θα γυμνoσουμε Τοúρκοι Aυτείνοι είναι tλληνες ᾿
, π , ; συναγωνισταί μας κι αν ορευτοúμε τοιοúτως τι Pωμαίικον θα κάμωμε Aεν σoθηκαν οι ᾿
π . , π Τοúρκοι ακόμα και θα μας κάμουν λιάτσικα εμάς Και τι στοχάζεστε θα μ ορέσουμε να
; , . γυμνoσουμεν τους Μενιõιάτες Aυτό είναι τόσα ντουφέκια κεφαλοχoρι N ακοúσετε εμένα ᾿
, π π , ως μεγαλúτερον κι ό ως ιõo εγo τα ράματα θα σας οõηγήσω ότι õεν σκοτoνομαι εγo μ ᾿ ᾿
, ». π π « - tλληνες τους αõελφοúς μου Τους κακοφάνη καμ οσουνoν τους εί α Zúρτε μόνοι σας κ᾿
π ». . , - π εγo γυρίζω ίσου Τότε κλίναν να μ ακοúσουνε Aμα έφτασα σ το χωριό õια νυχτός ήγα ᾿ ᾿
, π « π εις το κονάκι του αξιωματικοú τον αίρνω κρυφά και του λέγω Τι ναι το λάθος ο οú καμες ᾿ ᾿
π ; - κ έγραqες αυτά τα qέματα του Γκοúρα και μ έστειλε να ξετάξω και να σε ιάσω 1μουν ᾿ ᾿
, , . - π μεθυσμένος μου λέγει κ έκαμα αυτό το λάθος Aο μου το ενγράφως να άγω να του κάμω ᾿ ᾿
, ». π , ριτζά να του μιλήσω εγo να σε συχωρέση Το αίρνω ενγράφως µάνω μάρτυρες κι όλους ᾿
, π π , όσους ήταν εκεί έστειλα και εις το χωριόν με τρό ον κ έ ιασα καμμιά õεκαριά χωριάτες τους ᾿
π - - , , ήρα õια νυχτός χωρίς να μάθη κανένας τους ήφερα εις την Aθήνα τους õιάταξα τι να
π π π π π . ει οúνε του Γκοúρα κι ότι τους αφάνισα α ό το ξúλο και αιõεμοúς κι α ό το ολú õέσιμον ᾿ ᾿
π , . Κι όταν αρουσιαστοúν εις τον Γκοúρα να φωνάζουν αναντίον μου Τους αφίνω εις το ᾿
, , , , Κονάκι στέλνω του Γκοúρα και σμίγομε οληνúχτα του õίνω το γράμμα το õιαµάζει του μιλo
π , « π και καμ όσα του λέγω Τους ανθρo ους τους έχω õεμένους όλους και να σου τους φέρω και
, . - π , , , π , π κάμε τους ό τι θέλης Zε ερικαλo μου λέγει κάμε ό τι μ ορέσης και μ ό τι τρό ον να τους ᾿
π , ». , π , στείλης ίσου να μη μαθευτή αυτό Hήγα ηúρα τους ανθρo ους τους έλυσα και την ίõια
π π . π π νúχτα ήγαν εις τα σ ίτια τους tρχονται και του λένε ένα αρόμοιον σε καμ όσον καιρόν õια
, . την Xασιά το χωριόν ότι οι Xασιoτες σήκωσαν κεφάλι Hήγανε ο Μαμοúρης κι ο ᾿
, π , π π Κατζικογιάννης ότι εγo έφυγα α ό τα τοιοúτα και ιάνουν τους ανθρo ους και τους
π , π . αφανίζουνε και τους ήραν το µιον τους άτησαν κορίτζα και τόσα άλλα κακά Oταν ήρθε ο
, π , π Κιτάγιας ηúρε ανθρo ους φορτωμένους λιθάρια εις τα χωριά ο οú τους τυραγνοúσαν
π , π αυτείνοι õια χρήματα και τους ξεφόρτωσε ο Κιτάγιας και στου ίρησε κι αυτός ο οú ήταν ᾿
. π Τοúρκος Και õι αυτά ροσκúνησαν τα χωριά της Aθήνας και µαστάχτη ο Κιτάγιας και ᾿
π - π σκοτoθηκαν τόσος κόσμος κι αφανίστη ο τό ος όλως õιόλου και ξανά τον αγοράσαμε ίσω ᾿
π . π , π α ό τους Τοúρκους Aν õεν ροσκυνοúσαν οι χωριάτες õεν μ οροúσαν οι Τοúρκοι να κάμουν
π . π π π τί οτας Aυτείνοι ξέραν όλους τους τό ους και αίρναν τους Τοúρκους και ήγαιναν κι᾿
π π αυτείνοι μαζί και ολεμοúσαν και νταγιάνταγαν τους Τοúρκους α ό ζαïρέ και τους qúχωναν
π . . π και τους οõηγοúσαν σε όλα τα μονο άτια Aυτό είναι το ιστορικόν Τοιοúτοι άνθρω οι θέλουν
π , π , - να λουτήνουν όταν õεν είναι καιρός õια λοúτη αλλά είναι καιρός ν αγωνιστοúν και ᾿
π . úστερα έρχονται τα λοúτη και η õόξα μαζί Eμείς τους συντρόφους μας τους õένομε και τους
. φορτoνομε λιθάρια κ έρχονται οι Τοúρκοι και τους ξεφορτoνουν Eμείς τους τίμιους φίλους ᾿
π , π , μας και καλοúς ατριoτες τους σκοτoνομε τους αντίõους τους σεµόμαστε κι αφίνομε το ᾿
, , Zτραµοσουρμελή να κλέµη την ντογάνα να μας õίνη κ εμάς και να τρoγη και αυτός και να ᾿
π . π π γράφη qευτιές κ ε αίνους Και με τους κόλακας και κλέφτες κι α ατεoνες µέµαια η ατρίς ᾿ ᾿
. , κιντúνεqε και θα κιντυνέqη Τα σημειoνω κ εγo εõo ίσως εσείς οι μεταγενέστεροι σαν ιõήτε ᾿
, π . π π την αρετή μας θα είστε λικρινoτεροι õια την ατρίõα Γλυκoτερον ράμα õεν είναι άλλο α ό ᾿
π . π π , την ατρίõα και θρησκεία Oταν õι αυτά τον άνθρω ον õεν τον τú τη η συνείõησή του αλλά ᾿
π , π π π . τα õουλεúη ως τίμιος και τα ροσκυνή είναι ο λέον ευτυχής και λέον λοúσιος Τον αõελφό
π π , , π , μου το Γκοúρα τον έ ιασα μια ημέρα και του εί α ως αõελφός του λικρινής καμ όσες õιάτες ᾿
, . π « π ό τι μο κοµε το κεφάλι μου Του εί α Eõo εις την Aθήνα είναι λοúτη και õόξα ᾿ ᾿
, π π π π π π , συντροφεμένα είναι κι ατιμία κι αρ αγή κι ό οιο α αυτά αγα άγη μ ορεί να άρη ο καθείς ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π π π και καταξοχή εσú ο οú μ ορείς να ωφελήσης και να ζημιoσης εις την θέσιν ο οú ναι η ᾿
π . π ( π ) ατρίõα H ατρίς μας του εί α έχει μεγάλον αγoνα κ έχει την ανάγκη μας να την ᾿
, , õουλέqωμε τoρα και να μας õοξάση όταν ησυχάση αναλόγως τον καθέναν κατά την θέσιν
π π π . π ο οú µρίσκεται και την ικανότη ο οú έχει και την αρετή ο οú θα õείξη Τoρα η ατρίς είναι εις
- αυτείνη την κατάστασιν κ εõo εις την Aθήνα φαίνεται και η õοúλεqη του κάθε ενοú και η ᾿
, π π κατάχρηση ότι καθημερινoς έρχονται ξένοι άνθρω οι και αρατηροúνε τους σημαντικοúς
π , π . π ανθρo ους αν ατριωτικoς õουλεúουν ή õολερoς Κι α ό αυτά φωτίζονται οι ξένοι αν ᾿
, π , , õουλεúωμε õια λευτεριά μας µοηθοúνε οι φιλάνθρω οι κι αν õουλεúωμε õια ληστείαν μας
. π , π , , μουτζoνουν Κι αν φερθής ατριωτικoς καταξοχή εσú ο οú σαι κεφαλή εõo να η õόξα σου ᾿ ᾿
π - , « ». να η ευτυχία της ατρίõος να και η õυστυχία αυτεινής κ εμάς αν φερθής αλλοιoτικα ᾿
π . π Κάμ οσον καιρόν μ άκουσε Yστερα εκείνοι ου τον τρογúριζαν είχαν ανάγκη να µαίνουν να ᾿
. , , qήνη αυτός το σφαχτό κι αυτοί χαζίρι να το τρoνε Hιάστηκαν õι αυτά μαλλoσαμε ήρθε να ᾿ ᾿
π π , π , με ολεμήση κλείστηκα κάτου εις το σ ίτι μου ήρθαν και οι Aθηναίοι ολλοί μ εμένα να μου ᾿
, π . π , µοηθήσουν αν μ ακολουθήση τί οτας Aεν ήθελα να µάλω τους ανθρo ους σε κακή θέση ᾿
π . και úστερα να άθουν αυτείνοι για μένα 1ρθε ο Zαχαρίτζας ο Nικολάκης κι άλλοι τους ᾿ ᾿
, . , - κατάλαµαν úστερα ότι οúτε φίλους σέµονται οúτε οχτροúς Τότε να μην γένη κάνα
, π -π π π õυστúχημα ήρα καμμιά εκατόν ενηνταριά ανθρo ους και ήγα εις την Κοúλουρη να
π , . εράσω εις την Aιοίκησιν ν ακοúσω τις õιαταγές της tστειλε ο Γκοúρας εις την Κοúλουρη να ᾿
π , , , . με γυρίσουν ο ίσου μου μίλησαν οι Aθηναίοι οι Oηµαίγοι οι Aιµαõίτες õεν γúρισα Με
π , π . π ερικάλεσαν ήρθε κι ο Nικήτας με Hελο οννήσιους Γúρευαν να µγοúνε έξω και να μην άγω ᾿
- π εγo με στρατέματα μέσα εις την Hελο όννησο και õειλιάζουν όσ ήταν με τον Nικήτα να ᾿
. - , π µγοúνε εις την Pοúμελη Τότε õια να μη γένη και αυτό σηκoθηκα και ήγα κι ανταμoθηκα με ᾿
. . π τον Aυσσέα Hιάσαμε την Βελίτζα tρχονταν ένα λήθος Τοúρκοι με ζαïρέõες και
π , , π ολεμοφόõια με γκαμήλια μ άλλα φορτηγά και ρίξαν ορõί το µράõυ εις τον κάμ ο της ᾿
, , . Aιµαõειάς εις του Κατίκου το χάνι να μείνουν εκεί Τους ριχτήκαμε την νúχτα και τους
π π , . õoσαμε ένα ντουφεκίõι και τους ήραμε γκαμήλια λήθος άλογα και ζαïρέõες Και
π . π κατασκορ ίστηκαν οι Τοúρκοι Yστερα ιάστη ο Aυσσέας με τους συντρόφους του õια τους
. π . μιστοúς ήθα τον σκοτoσουνε Τους έφυγε και κόλλησε εις την σ ηλιά του Μ έστειλαν όλοι οι ᾿
π . , σúντροφοι και του μίλησα õεν θέλησε να κάμη τί οτας Κι αναχoρησαν õια το Zάλωνα και ᾿
π . π μείναμε ολλά ολίγοι μ αυτόν Κι αυτός έκατζε εις την σ ηλιά κ εμείς µάναμε έναν ᾿ ᾿ ᾿
, , π γεροντότερον κεφαλή Μαργετίνη τον έλεγαν και µαροúσαμε κλέφτικα τους Τοúρκους ο οú
. π π ρχονταν με ζαïρέõες õια μέσα Yστερα ήγαμε εις την Hέτρα και ρίξαμε ορõί ανουκέφαλα κι ᾿ ᾿
, π . π . όταν õιάµαιναν Τοúρκοι με ζαïρέõες τους χτυ οúσαμε Και σταθήκαμε καμ όσον καιρόν εκεί
π Γράφουν του Aυσσέα φίλοι του α ό την Aθήνα ότι τον Γκοúρα τον γúρισε ο Κωλέτης και οι
. π άλλοι και είναι αναντίος του Με φωνάζει ο Aυσσέας και μου λέγει αυτό και να άρω τους
π - π , ανθρo ους μου και να μου õoση κι άλλους õικοúς του να άγω εις την Aθήνα να κάμω και ᾿
π , . π , π αρτίõο μυστικόν εκεί να είμαστε αναντίον του Γκοúρα Κι αν μ ορέσωμε να του άρωμε και ᾿
« π , , π , το κάστρο Aυτά õεν μ ορo να τα κάμω εγo του λέγω õεν ιτηõεúομαι ν ανοίξη κάνα ᾿ ᾿
, π π õυστúχημα σ την Aθήνα να κιντυνέqουν οι αθoοι ο οú τους κυµέρνησε ο αγιωμός μας εις ᾿
π , π ». π την ατρίõα τους ο οú όσα τραµοúν μ εμάς õεν τράµησαν με τους Τοúρκους Μου έ εσαν ᾿
« π !» π π - « , Aεν θέλω να άγω Nα μην ει o κανενοú τί οτας το µάσταξα μυστικόν Eγo μου λέγει
, » ( ). τότε ο Aυσσέας στέλνω τον Zτάθη Κατζικογιάννη τον είχε και συγγενή Hηγαίνοντας εις
, π . π την Aθήνα τον γúρισε ο Γκοúρας και οι συντρόφοι του με το νεúμα τους Και τον άντρεqε ο
. , Γκοúρας και το õωσε και την γυναικαõέλφην του γυναίκα Aυτά μαθαίνοντας ο Aυσσέας ᾿ ᾿
π π π ( , π α ολ ίστη και õοúλευε αναντίον του ολιτική Βλάχικη õολεροί συνµοúλοι του Γκοúρα α ό
). τους συντρόφους του Κωλέτη και συντροφιά Τότε έρχεται ο Aυσσέας εις την Hέτρα και μας
π π . . ήρε όλους και ήγαμε εις την Κοúλουρη 1ταν εκεί το Βουλευτικόν σoμα κ Eκτελεστικόν ᾿
π . Γγίχτηκε ο Aυσσέας με τους ανθρo ους του εκεί õια τους µαθμοúς Γúρευαν να τον ᾿
, . π , . π σκοτoσουνε ότι τους αõίκησε t εσα εκεί τους μίλησα και ησúχασαν 1θελα να φúγω α ό
. π π . κοντά του Τότε ήταν ο Τουμ άζης εκεί και σúναζε ανθρo ους õια την Κρήτη Με σúστησαν
π εμένα εις αυτόν μου εί ε να με κάμη αρχηγόν της εκστρατείας εις την Κρήτη και να συνάξω
-π π , . π χίλιους εντακόσιους ανθρo ους να μου õoση χρήματα να τους συνάξω Του υ οσκέθηκα
π . μίλησα με ολλοúς αξιωματικοúς του Aυσσέα κι αλλουνoν Με μαρτúρησαν εις τον Aυσσέα ᾿
π π π π . μου αρα ονεúτηκε κι αυτός και οι άλλοι ότι θα τους άρω τους ανθρo ους Hήγαν εις την ᾿
π π . Aιοίκησιν και μίλησε του Τουμ άζη η Aιοίκηση κ έμεινε õια το αρόν Τότε η Aιοίκηση κι ο ᾿ ᾿
π π Aυσσέας έστειλαν τον Nικήτα κ εμένα και ήγαμε εις Κόρθο να μιλήσουμε των Τοúρκων ο οú ᾿
, . , µαστοúσαν το κάστρο της Κόρθος να μας το õoσουν Oι Τοúρκοι μας έµαλαν εις το κανόνι
π π . , , π ο οú õεν είõαμε οúθε να κάμωμε Aεν ήταν ο Aχιλλέας ο φροúραρχος της Aιοίκησης ο οú τ᾿
, π π . αφίνει φοõιασμένο και φεúγει είναι Τοúρκος ολεμάγει õια την ίστη του O Τοúρκος έτρωγε ᾿
π π π . , οντίκια και μας γάμησε το κέρατο με τα κανόνια και μ όμ ες O Aχιλλέας αρνιά και κριάρια
, π π . μέσα τ αφίνει όλα και άγει να µρη τους συντρόφους του ο οú τον õιορίσαν O Nικήτας ᾿ ᾿
π π π π ήγε õια τ Aνά λι κ εγo γúρισα και εί α αυτά εις την Aιοίκηση και úστερα ήγα εις την ᾿ ᾿
. π Aθήνα Zε καμ όσες ημέρες ακολοúθησε μία ταραχή εις την Κοúλουρη αναντίον της
. π π Κυµερνήσεως O Aυσσέας έστειλε εμένα να τους µοηθήσω εγo ήγα και ησúχασα τα ράματα
π . . , π υ έρ της Κυµερνήσεως Του κακοφάνη του Aυσσέα Τότε σηκoθηκα κ εγo μίαν νúχτα ήρα ᾿
π π - π τους ανθρo ους μου κι άλλους καμ όσους αυτεινοú και του Γκοúρα και õια νυχτός ήγα εις ᾿
π - π π π τον Aράκον κι α ό κεί έ ιασα ευτúς καïκια και μ αρκαριστήκαμε και έρασα εις την Hιάõα τα ᾿
1823 25. . , Oκτωµρίου Eµήκα εις την Hιάõα tστειλε ο Aυσσέας κοντά μου να γυρίσω κι ό τι ᾿
, . π π π θέλω να μου õoση ότ ήταν αõúνατος Του εί α εκείνου ο οú ήρθε να του ει ή να κάτζη με ᾿
π . π π ( π ) π τον Κάρ ον του Aυτός ήταν ένας α άς ήρθε α ό την Pουσσία όλους τους ανθρo ους τους
. , π ανακάτωνε εις τον Aυσσέα Το õιωξε όλον τον ταïφά του õόλιος και αιμοµόρος ο οú το ᾿ ᾿ ᾿
, . λεγες να κάμη κάναν Τοúρκον χριστιανόν αυτόν τον τοúρκευε χερότερα Aφοú κυµέρνησε τ ᾿ ᾿
, π ασκέρι του Aυσσέα και τον έκαμε νοικοκúρη με τις õιάτες του μ ήκε úστερα εις το ταχτικό κ᾿
. π έκοqε τα γένια του Μ ανακάτεqε εις την Aθήνα με τον Aυσσέα και κοντέqαμε κά οτε να ᾿
π , , , ( σκοτωθοúμε οι õυο μας εις το αζάρι õια το qωμί το ταïνι κι αν õεν μο õινε τα ταïνια ότι ᾿ ᾿ ᾿
- ) - π π . π τα μέραζε μόνος του ο Aυσσέας θα σκοτωνόμαστε εξ αιτίας αυτεινοú του οτα οú Κι α ό ᾿
. . . π αυτά έφυγα 1ρθα εõo 1ταν το Βουλευτικόν σoμα Zτάθηκα καμ όσες ημέρες
π π « π π αρουσιάστηκα και τους εί α Aεν ματαθέλομε όλοι όσοι ήρθαμε να ξέρωμε α ό κα εταναίους
, π , π , π π ». ό τι õιαταγές είναι α ό την Κυµέρνησιν εκείνο είμαστε ρόθυμοι να κάμωμε να άμε ομ ρός
π . Eίχα και συντρόφους όλους õιαλεμένους ατριoτες Zήτησε õúναμη ο Κολοκοτρoνης ότ ήταν ᾿
π . , π , μέλος σ το Eκτελεστικό σoμα και κυµερνοúσε την ατρίõα 1ταν αυτός ο Hετρόμ εγης ο ᾿
π . , . Zωτήρη Xαραλάμ ης κι ο Μεταξάς Τότε έμαθα τι ήταν φατρία καθoς θα ιõήτε Aφοú έμαθε ο ᾿
π , π π Aυσσέας ότι ήγα με τον Κολοκοτρoνη του αράγγειλε ότι εγo õεν είμαι με το νεúμα των
π , . κα εταναίων και να χη το νου του να με κυµερνήση Eίναι η αλήθεια ότι ο Κολοκοτρoνης õεν ᾿
π . « , , είναι αιμοµόρος και μου το εί ε αυτό Του λέγω του Κολοκοτρoνη Eγo αõελφέ γνωρίζω
, π , π τους μεγαλúτεροúς μου όσοι õουλεúουν õια ατρίõα και θρησκεία õι αυτά ο οú σηκoσαμε τ ᾿ ᾿
». π . , π π . άρματα Μου εί ε να σταθo με τον Γενναίον τον υιγιόν του Hήγα µλέ ω ένα αιõί Μου
« ; - , . ; - , . λέγει Eσú σαι ο Μακρυγιάννης Του λέγω εγo Και είσαι συ ο Γενναίος Eγo μου λέγει ᾿
- . π - - , Xαίρομαι του λέγω Με είχαν ρωτήση τι μιστόν θέλω õια τους ανθρo ους και του λόγου μου
π . « , π π , π να μας λερoνη η Κυµέρνηση O τι λερoνει και τόσους άλλους ο οú χει ας λερoνη και ᾿
- π . . τους õικοúς μου εγo õεν θέλω τί οτας Τα ταιργιάσαμε Zε ολίγες ημέρες μαθαίνω ότι εις την
π π Hελο όννησο άνοιξε φατρία ο Κολιό ουλος κι άλλοι με της Κυµερνήσεως το μέρος και οι ᾿
, , . π ( Nτεληγιανναίγοι Zαïμης Aονταίγοι με τ άλλο Pωτάμε εμείς τι ράμα είναι αυτή η φατρία õεν ᾿
π , π π , την ξέραμε εις την ατρίõα μας αυτείνη την λέξη ξέραμε όμως άλλες ροκο ές
π ). « π π π - κα εταναίικες Μας λένε Μεράστηκαν οι καλοί ατριoτες να ροκόqουν την ατρίõα κι᾿
π . π π όλος ο τό ος γιομάτος Τοúρκους Με õιατάζουν τότε κ εμένα να άρω τους ανθρo ους μου ᾿
π , π π ( π και να άγω με το μέρος της Κυµέρνησης να ερασ ίζωμαι το Eκτελεστικόν α ό τ άλλο ᾿ ᾿
). π . μέρος ήταν το Βουλευτικόν Με το Βουλευτικόν ήταν το õίκιον και η ατρίõα Oι άλλοι ήθελαν
. . π . να ρουφοúνε τα εθνικά και μάλλωναν Aεν ήξερε κανείς τι να κάμη 1μουν άμαθος α ό τέτοια
π , - Με õιατάζουν να άγω κ εγo να õοκιμάσω αυτό το καλό να φάγω φατρία μαζί με τους ᾿
π . π « π ανθρo ους μου Τους εί α Aεν ορκίστηκα όταν ορκίστηκα να σηκoσουμε ντουφέκι να άγω
π , π ; . π ». π . κ εγo να ολεμήσω με Pωμαίγους εί αμε Με Τοúρκους Και õεν άμε Aεν θέλησα να άγω ᾿
, π , . , Με µάσταξαν εκεί εις Aνά λι και στείλαν άλλους Aφοú άναqε εκεί το ντουφέκι θέλησε κι ο ᾿
π π , π . Γενναίος να άη να ολεμήση τον Nοταρά να άρη το κορίτζι του γυναίκα Μου λέγει ο
, π , . Κολοκοτρoνης να τον ακολουθήσουμε να άμε εις την Κόρθο ότι έχει õουλειά εκεί Eμείς õεν
π π , . ξέραμε αυτές τις συμ εθεριές ήγαμε εις Κόρθο το μάθαμε αυτό Zυνάχτηκαν οι Nοταραίοι
π . , , ήγαινε ν ανοίξη το ντουφέκι φοµερίζαμε ένας τον άλλον Τους μίλησα εγo φρόνιμα ό τι ᾿
π π π π , μ οροúσα σηκωθήκαμε και ήγαμε ίσου εις τ Aνά λι αφοú γυμνoσαμε τους ᾿
. « » õυστυχισμένους κατοίκους και τους φάγαμε τα σφαχτά τους Zε ολίγες ημέρες το κλειõί του
, π , Κολοκοτρoνη ο ατριoτης ο Μεταξάς ρεθίζει αυτόν και τ άλλα τα μέλη του Eκτελεστικοú ᾿ ᾿
π , π . και τους αίρνουν όλους κ έρχονται εις τ Aργος έτοιμοι ν ανοίξη ο εμφúλιος όλεμος Aφοú ᾿ ᾿ ᾿
, π π το φέραν γúρα μ έκραξε το Βουλευτικόν και μου εί ε όλα τα αίτια και ως οι άλλοι θέλαν να ᾿
π , . . τους άρουν τ αρχεία του Βουλευτικοú Μου ζήτησε µοήθεια Τότε μιλάμε με τον καλόν ᾿
π π π ατριoτη Oοõωρή Zαχαρό ουλον και συνφoνως και οι õυο μας αίρνομε τ αρχεία όλα του ᾿
, π . π π . Βουλευτικοú και τα κρúqαμε και õεν τα ήραν οι άλλοι Τότε ξανα ήγαμε εις τ Aνά λι ᾿
, , π π Μαθαίνοντας όλα αυτά αυτείνοι το Eκτελεστικό ότι εγo είμαι ο αίτιος ου õεν ήραν τ αρχεία ᾿
π π , π π κι ότι õεν είμαι λέον με το νεúμα τους μελέτησαν να μου την αίξουν χερότερα κι α ό τον ᾿ ᾿
. π π Aυσσέα και τον Γκοúρα Μου õισ άρτισε τους ανθρo ους μου ο Γενναίος θέλησε να μου τους
π - , . π άρη με qευτιές και τότε χωρίς συντρόφους μο κάναν ό τι θέλαν Κατάλαµα τον σκο όν ᾿
, π π τους ληροφόρησα τους ανθρo ους μου κατάλαµαν και οι ίõιοι ότι είναι qευτιές αυτά
π . π εκεινoν να μας õισ αρτίσουνε tõιωξα τους αίτιους ο οú χαν όργανά τους και õιάγειραν τους ᾿
. π , π άλλους Του εί α του Γενναίου Aεν ήξερες να την κάμης καλά αυτείνη την õουλειά ο οú
. . , ... - , . νεργοúσες Eίσαι νέος ακόμα Aσε να σε μάθω εγo κ úστερα Μου λέγει õεν με μαθαίνεις ᾿ ᾿
- π π ». , O οτε είναι καιρός θέλει σε μάθω τότε σε θυμάγω και το µλέ εις Την άλλη μέρα μάθαμε ᾿
, π , úστερα το Βουλευτικόν õιόρισε άλλο Eκτελεστικόν ήγε εις το Κρανίõι το Βουλευτικόν
, π , π , , , õιόρισε τον Κουντουργιoτη τον Μ όταση τον Z ηλιωτάκη τον Κωλέτη τον Aόντο τον
π . π π αõελφόν του Hετρόμ εγη Τότε ο Zωτήρη Xαραλάμ ης κι ο Μεταξάς μείναν εις τ Aνά λι να ᾿ ᾿
. π π π κυµερνήσουνε Eμείς με τον Κολοκοτρoνη και τον Hετρόμ εγη ήγαμε εις την Τρο ολιτζά να
π . π π , ολεμήσουμε Aφοú ήγαμε εις Τρο ολιτζά άνοιξε το ντουφέκι και σκοτωνόμαστε σαν τα
π . π , σκυλιά εις τ αμ έλια Μέθαγε ο αρχηγός Κολοκοτρoνης τους ανθρo ους οι αναντίοι ήταν ᾿
π π , . π - κλεισμένοι εις τα σ ίτια τους κ εμείς α όξω και σκοτωνόμαστε Τότε άμε με τον Xατζή ᾿
, - , « Xρήστο εις το μισό Βουλευτικόν και μισό Eκτελεστικόν τα õικά τους και τους λέμε Την
π π ». ( , ολιτείαν την γúμνωσαν οι άνθρω οί σας Eίναι η αλήθεια του Oεοú õεν άφησα τους
π π . π ανθρo ους μου να άρουν μιαν τρίχα tνας ήρε ένα σαχάνι να κενoσουμε το φαï και τον
π π π π ). π « έõιωξα και το ήγε ο ίσου εκεί ο οú το ήρε Τους εί αμε Τoρα την γúμνωσαν την
π ,» π . , , Τρο ολιτζά οι άνθρω οί μας σκοτoνονται ολοένα Eγo τους λέγω έχω τρακόσιους
π , , - ανθρo ους θα τους õoσω τρακόσια õαµλιά αναμμένα το ίõιον κι ο Xατζηχρήστος και οι ᾿
, π Xορμοµίτες και θα κάqωμε τα σ ίτια να µγοúνε οι αναντίοι σας όξω να σκοτωθοúμε μ αυτοúς ᾿
, π π - φανερά όχι να σκοτoνονται οι άνθρω οι σαν τα σκυλιά μεθυσμένοι και οι αναντίοι α ό μέσα
». « , - π ». να μας µαροúνε Τότε λένε όλοι αυτείνοι Aεν γίνεται αυτό ότι καίτε και τα õικά μας σ ίτια
- , « π π , Aίγο με μέλει τους λέγω τoρα ο οú γυμνoθηκαν οι άνθρω οι τι τα θέλετε κ εσείς τα ᾿
π ; π . σ ίτια O Oεός θέλησε να μείνουν άκαγα α ό τους Τοúρκους εσείς θέλετε να τα κάqωμε
, - , Aυτείνη την λευτερίαν ζητάτε να μας φέρετε να κάμετε τα κέφια τα õικά σας να χαθή και η
π ». . π π ατρίõα μας Zηκωθήκαμε κι αναχωρήσαμε Το õειλινό στείλαν και ήγαμε ο ίσου και μας ᾿
π , π . εί ανε με τον Xατζηχρήστο οι õυο μας να μιλήσουμε των αναντίων να άqη το ντουφέκι
. π π , Μιλήσαμε τότε μ αυτοúς και ησυχάσαμε Το µράõυ µλέ ω έναν φερμένον α ό το Κρανίõι ᾿
π . Aεωνίõα τον λένε ήταν στελμένος α ό την νέαν Κυµέρνησιν Τότε το μαθα αυτό õεν μας το ᾿
π . , λεγαν ρωτúτερα Μου λέγει αυτός ότι έγινε νέα Κυµέρνηση κι αυτή με το Βουλευτικόν μου ᾿ ᾿
π - . αραγγέλνουν να γυρίσω μ αυτοúς και μου õίνουν õιακόσες χιλιάõες γρόσια Τους ᾿
π « π , αραγγέλνω Την õικαιοσúνη ο οú χουν ετοúτοι εõo να μην την έχουν κ εκείνοι εκεί και να ᾿ ᾿
π , π , π κυµερνήσουνε ατριωτικoς ότι κιντυνεúει η ατρίς κ εγo γρόσια õεν θέλω õεν ουλιoμαι ᾿
, π . π , õια γρόσια õεν ορκίστηκα õι αυτά ορκίστηκα õια ατρίõα Και αν είναι õια την ατρίõα ᾿
õέχομαι να την µοηθήσω εγo αφήτε με εμένα να τους õιαλúσω αυτεινoν εõo την õúναμή
. τους όλη Aλλά να μην ξέρη κανένας ότι αγροικιoνται μετ εμένα και κιντυνέqω αõίκως και ᾿
π ». π , π õεν µγάλω και τ α οτέλεσμα Μου στείλαν ο ίσου ό τι γνωρίζω να κάμω και η ατρίς θα μου ᾿
π . π π , το γνωρίζη ολú Aφοú κυµερνήσαμε την Τρο ολιτζά και σκοτoθηκαν και τόσοι άνθρω οι
- π , , κινήσαμε με τον Γενναίον ως õυο χιλιάõες στράτεμα Hελο οννήσιοι Xατζηχρήστος
π π - π Xορμοµίτες κι άλλοι ολλοί ξένοι κ εγo με το σoμα μου και µήκαμε σε κάτι χωριά α όξω α ό ᾿ ᾿
π . π π την Τρο ολιτζά Zυνκατοικοúσα εγo με τον Γενναίον α οφάγαμε qωμί με ιστεúτηκε και μου
π « , , π π εί ε Hάμε Μακρυγιάννη να ατήσουμε τα Τρίκκαλα τoρα έμαθα ότι õεν είναι ολλή õúναμη
π π εκεί εσείς να άρετε το µιον του Nοταρά κ εγo να άρω το κορίτζι του ότι αυτός είναι ᾿
π » ( π ). αναντίος της ατρίõος αυτείνοι ήταν καλοί θα õιόρθωναν έτζι την ατρίõα Eγo ακοúγοντας
, π « π ; - αυτό θέλησα λικρινoς να τον συµουλέqω του εί α Γυναίκα θα την άρης ή μορόζα Μου ᾿
, . - π , π π , λέγει γυναίκα Zα θα την άρης γυναίκα άρε και μίαν καντι οτένια φτάνει να είναι όμορφη
π , να σε ευκαριστάγη ότι σαν άρωμε εμείς το µιον κ εσú εκείνη ξερή τι την θέλεις και τι ζωή θα ᾿
; π ζήσης μ αυτείνη και με τους συγγενείς της και με τους χωργιανοúς της Κάλλιον ν α οχτάς ᾿ ᾿
, . - π φίλους και να μετράς κι όχι τοιοúτους Hρόσεξε να μην φúγωμε α ό τους Τοúρκους και ᾿
». , - π γενοúμε άλλοι τοιοúτοι χερότεροι Μ άκουσε ο Γενναίος εις αυτά κι αντίς να άμε να ᾿ ᾿
( , χαλάσουμε τα Τρίκκαλα και τον Nοταρά και θα τους χαλάγαμε ότι õεν ήταν õúναμη τελείως
π ), π εκεί ήταν ο Nοταράς με το αιõί του και με τον Aόντο σηκωθήκαμε και ήγαμε εις τα
π . π Κλημαντοκαίσαρα και φάγαμε το χωριόν και τους ανθρo ους τόσες ημέρες Eκεί λησίον ήταν
- π . π π και καμμιά õεκαργιά χιλιάõες ράματα του Nοταρά και Τρικκαλιoτων Μου εί ε άλε ο
, π π , , Γενναίος ο Τζόκρης κι άλλοι να άγω να άρω τα μισά να τα µαστήξω εγo και τ άλλα να τα ᾿ ᾿
π . õoσω να φοõιάσουνε τα κάστρα ο οú χαν εις το χέρι τους αυτείνοι Eγo οúτε και το καζάντι ᾿ ᾿
, π , - τους ήθελα να γυμνoσω αθoους ανθρo ους οúτε και τα κάστρα να είναι φοõιασμένα να ᾿
. « π π , μένουν εις την õικαιοσúνη αυτεινoν και της συντροφιάς τους Μου λένε Nα ας να τα άρης
π π π π ότι σ την Τρο ολιτζά õεν ήρετε λιάτζικα και να άρης αυτά να φκαριστηθής εσú και οι ᾿
π ( π - ). - , π . άνθρω οί σου ξένα ράματα õικά μας καζάντια Τους λέγω άγω Και τους ευκαρίστησα
π π . π π ο οú μας αγα οúνε και θα μας καζαντήσουνε Zτέλνω έναν ε ίτηõες και τους εί α των
π - . χωριανoν και τράµησαν τα ζωντανά α ό εκεί Hήγα εγo úστερα õεν τα µρα γúρισα άõειος ᾿
π . , π . ο ίσου Τότε αυτό μαθεúτηκε ότι εγo αράγγειλα αυτό Γγιχτήκαμε με τον Γενναίον και τους ᾿
. - π π άλλους Hρόσμεναν ακόμα τρεις χιλιάõες ασκέρι α ό Καρúταινα κι άλλα μέρη να άμε να ᾿
π . µαρέσουμε το Κρανίõι ο οú ταν το Βουλευτικόν και η νέα Κυµέρνηση Και σηκωθήκαμε και ᾿
π π - π ήγαμε εις το Μ ότζικα κι ολόγυρα σ εκείνα τα χωριά να ροσμείνωμε και τους άλλους και ᾿ ᾿
π . π π να άμε αναντίον της νέας Κυµέρνησης και του Βουλευτικοú Z το Κουτζο όõι ιάστηκα με ᾿
. τον Γενναίον ότι õεν θέλομε να µαρέσουμε το Βουλευτικόν Eίχα κουµεντιάση με τον
. , Xατζηχρήστο κι άλλους και ήμαστε συντρόφοι και σúνφωνοι Aφοú μάλλωσα αρκετά ᾿
π . π π π σηκoθηκα ήγα εις το κονάκι μου Aυτείνοι μίλησαν ολλoν α ό τους ανθρo ους τους και
, τους έõωσαν χρήματα να τάξουν των συντρόφωνε μου να γυρίσουνε μ αυτοúς και να με ᾿
. π , π , π µαρέσουν με õόλο εμένα tνας μ αïραχτάρης του Γενναίου καλό αληκάρι ήταν αρoν κι᾿
π . , π π άκουγε τα σκέõιά τους και ήρθε και μου το εί ε Hήγα εις τον Γενναίον του εί α ότι εγo α ό
, π . π , αυτοúς õεν τραµάγω χέρι θα εθάνω μ αυτοúς Τότε αγα ήσαμε καθίσαμε ως τα μεσάνυχτα ᾿
, π π π . φάγαμε σηκoθηκα να φúγω μου εί ε μ ονόρα να άγω να φάμε τηγανίτες O στραµοραγιάς
, . ας õουλεúη õια μάς εκείνος τρoγει λάχανα ανάλατα εμείς τηγανίτες κι αρνάκια Και τους ᾿ ᾿
π π , , , λευτερoσαμε α ό τους Τοúρκους α ό σένα χάρε φεúγω σετ εσένα και χερότερα ᾿
. π π π . - π π κατανταίνω Του εί α μ ονόρα θα άγω να φάγω τις τηγανίτες Eυτúς ο οú ήγα εις το κονάκι
π π π μου έστειλα τον τζαγοúση μου και σúναξε όλους τους ανθρo ους μου και ήρα και καμ όσους
- . π õικοúς του του Γενναίου 1ταν μία μεγάλη µροχή και κοντέqαμε να σωθοúμε α ό να ᾿
π . - . αλιόρεμα Βήκαμε καρσί εις την ράχη κι ανάqαμε φωτιές Την αυγή στέλνει ο Γενναίος να ᾿
, . π « , π φάμε τις τηγανίτες õεν µρίσκει κανέναν Του αράγγειλα Aυτείνη είναι η τέχνη ο οú
π π π π π , - ολέμαγες να μου άρης τους ανθρo ους μου εις τ Aνά λι και τους õισ άρτισες õια να με ᾿
, . κάμης ό τι θέλης χωρίς συντρόφους Eγo ξόõιαζα εξ ιõίων μου õια τους συντρόφους κ εσú ᾿
. π , τους ανακάτευες αναντίον μου Aυτείνη είναι η τέχνη ου ήθελες να με μάθης κι ό τι ήθελες ᾿
π ». , να μου κάμης το αθες Aφοú μάθαν ο Xατζηχρήστος και οι άλλοι ότι έφυγα εγo σε õυο ᾿
- , , oρες ήρθαν όλοι εις τον Aγιον Γιoργη εις το χωριόν ήταν εκεί της νέας Aιοίκησης τ ασκέρια ᾿
, . π π ο Nοταράς Aονταίγοι κι άλλοι tμεινε ο Γενναίος με σαράντα ανθρo ους μόνον και ήγαν εις ᾿
π . π π , π π . Τρο ολιτζά O Γενναίος ήγε εις την Τρο ολιτζά ο οú ταν ο ατέρας του Aφοú μιλήσαμε τις ᾿
π π π , π π , π , ροκο ές των κα εταναίων ο οú θα λευτερoσουνε την ατρίõα άμε και εις τους ευγενείς
. , τους αφεντάõες Oταν φτάσαμε εις τον Aγιoργη ήταν εκεί ο Nοταράς κι ο Aόντος κι ο θείος ᾿ ᾿
. π π π π . του ο Aντρέας Eίχαν της Κόρθος τας ροσόõους κ έ ρε ε να λερoσουνε τα στρατέματα ᾿
π , Zαν έφυγα α ό τους Κολοκοτρωναίους η νέα Aιοίκηση õιάταξε τον Nοταρά τον Γιάννη να μας
π . , π λερoση Hάγω μίαν ημέρα εις το κονάκι του τον µρίσκω και τυραγνοúσε έναν ολίτη τέτοιον
π . τυραγνισμόν õεν τον ξέραν να του κάμουν μήτε οι Κατζαντωναίοι ο οú ταν λησταί Aεμένος ο ᾿
π , , . - ολίτης κεφάλι κι ο κoλος ένα και του γúρευαν χρήματα Τότε σιχάθηκα όλως õιόλου το ᾿
, . Pωμαίικο ότι μάθαμε όλοι την ληστείαν γενικoς Του μίλησα αυτεινοú του ευγενή ότι õεν είναι
« π π , , καλά τα τοιοúτα ότι όταν µλέ ουν εσάς ο οú κάνετε τοιοúτα οι άλλοι οι μικροί θα φάνε
π ». π , ζωντανοúς ανθρo ους Zας λέγω ως τίμιος άνθρω ος είχα ως τότε μεγάλο σέµας και σ ᾿
π , π αυτοúς και τους σιχάθηκα να μην τους µλέ ω κι αναθεμάτισα την λευτερίαν ο οú θα κάμωμε ᾿
. π π . π - μ αυτοúς όλους Τότε α ολ ίστηκα και γúρεqα να φúγω õια έξω με µάσταξαν κ έμεινα A ό ᾿ ᾿
π , - π - π εκεί ήγαμε εις τα χωριά σταθήκαμε κάνα õυο ημέρες κ ήρθαμε εις Aργος κι α ό õo ήγαμε ᾿ ᾿ ᾿
π π , π , , π εις Τρο ολιτζά και ολιορκήσαμε Κολοκοτρoνη Hετρόμ εγη Γριµαίους ο οú ταν με τον ᾿
π , π , π Hετρόμ εγη κι όλη την συντροφιά και µαστοúσαμε α όξω τα τείχη της χoρας ο οú ταν κάτι ᾿ ᾿
, π π . χωριά και ολεμοúσαμε νúχτα και ημέρα και σκοτωνόμαστε α ό το να το μέρος και τ άλλο ᾿ ᾿
, π , . Oι Κολοκοτρωναίγοι φοµέριζαν εμένα αν με ιάσουνε θα με γõάρουνε ζωντανόν tµγαιναν
π π - π . π - άντοτες και ολεμοúσαμε έξω α ό τα τείχη Μίαν ημέρα έγραqαν α ό μέσα έξω εις τους
, π « , , π õικοúς τους Κολιό ουλο κι άλλους τους λέγανε την αυγή õυο oρες να φέξη να ιάσετε ᾿
π - « π , όλοι τα Τρίκορφα κι όλες αυτές τις θέσες και µγαίνομε κ εμείς α ό μέσα κ εσείς α όξω να ᾿ ᾿ ᾿
, π π ». ριχτοúμε όλοι συνχρόνως να μην αφήσουμε γλoσσα α ό τους αντι ατριoτες Z το ίõιον ᾿
π π , , , . « χαρτί α οκρίθηκαν εκείνοι ο ίσου ότι õεν είχαν ως φαίνεται άλλο χαρτί κ έλεγαν Eίμαστε ᾿
π έτοιμοι και õυνατοί και κατά το γράφει σας ιάνομε τις θέσες και να τους ριχτοúμε συχρόνως ᾿
π π π ». ( π , !). να μην αφήσουμε οõάρι α ό τους α οστάτες Eμείς ήμαστε α οστάτες εκείνοι νόμιμοι
π , , π Eγo ο õυστυχής όλο ρόσεχα τις αναγκαίες θέσες ότι όλοι αυτείνοι εμένα φοµέριζαν ο οú
π . π - - τους έγινα ά ιστος 1μουνε α ό κάτου τα Τρίκορφα μέσα σ ένα ρέμα και φúλαγα να ένας ᾿
- π π ( ). καλόγερος και õιαµαίνει ευτúς ο οú μας είõε εμάς έταξε το γράμμα õεν το õαμε Του λέγω ᾿
« , π π ; - . - ; π Καλόγερε οú ας Hάγω εις τ Aργος Hοú ναι το γράμμα του λέγω qέματα το ξέρω ο οú ᾿ ᾿
. - , . - , ! . - χεις γράμμα Aεν έχω μου λέγει Hάρτε τον σúρτε να τον σκοτoσετε λέγω õια φόµο Μου ᾿
, , ». π , λέγει στέκα μη με σκοτoνετε λάτε να σας õoσω το γράμμα Hάμε και το αίρνομε ανάµομε ᾿
. . κερί και το õιαµάζομε Eίõαμε όλα αυτά Eυτúς κατέµηκα εις το Aόντο και Nοταρά και του
π π π . π Zαïμη τους ανθρo ους κι αφήσαμε α ό λίγους εις τα όστα Κ ευτúς ήρα το Nάση ᾿ ᾿
π π π π . Oωτομάρα και ήγαμε ομ ρός και ιάσαμε τα Τρίκορφα κι όλα εκείνα τα όστα 1ρθανε οι ᾿
, π . π φίλοι τα µραν ιασμένα Μας γúρεqαν να τους αφήσουμε λεúτερη είσοõον να άνε να ᾿
π , π . . μιλήσουν εις την Τρο ολιτζά να μας την αραõoσουνε και να φúγουν tτζι ακολουθήσαμε
π . π Και το õειλινό φúγαν όλοι αυτείνοι και την ήραμε εμείς Hήγαμε εις την Τρο ολιτζά τον
1824. - Μάρτιον μήνα τα Καθίσαμε ως είκοσι μέρες το Μεγάλο Zαµµάτο κατεµήκαμε εις τ᾿
. π . Aργος Aφήσαμε εις Τρο ολιτζά την αναγκαία φρουρά Eις τ Aργος ήταν το Βουλευτικόν όλο ᾿
π π - π . μας καρτέρεσε ο οú ήγαμε νικηταί α ό τους Τοúρκους Το Eκτελεστικόν το νέον ήταν εις
π - . τους Μúλους τ Aνα λιοú μέσα εις το καράµι Τότε το Βουλευτικόν μο κανε μίαν μεγάλη ᾿ ᾿ ᾿
π , υ οõοχή μο õωσε κ ένα ευκαριστήριον καλό και με õιόρισε το Βουλευτικόν σoμα και η νέα ᾿ ᾿ ᾿
π . π Aιοίκηση αρχηγόν της φρουράς της να ροσέχω õια την ασφάλειάν της Oι κα εταναίοι της
Pοúμελης ήταν όλοι ενωμένοι με τον Κολοκοτρoνη και συντροφιά τους να γένη σúστημα
, π . καθoς το θέλαν αυτείνοι κ ετοιμάζονταν να μ οúνε όλοι μέσα tφτασε ο Aυσσέας εις το ᾿
π , π π π Κουτζο όõι κ ένα σoμα του Καραïσκάκη κι όταν έμαθαν ο οú αραõόθη η Τρο ολιτζά ᾿ ᾿
. π π . ενέκρωσαν Μίαν ημέραν έλαµα ένα καqομηνιάτικον να λερoσω τους ανθρo ους μου
« Hαίρνω τους αξιωματικοúς μου και τους λέγω Nα λέτε ότι εμείς κάθε εικοσιοχτo του μηνός
π π ». , λερωνόμαστε α ό την νέαν Aιοίκησιν Eίχαν έρθη μέσα οι αξιωματικοί του Aυσσέα του
. π π . π Καραïσκάκη και του Γκοúρα Τους ήρα και τους έκαμα ένα τρα έζι ολουνoν Eί α των
, - , π αξιωματικoν των õικoνε μου να μου χαλέqουν τον μιστόν και να μου ει οúνε ότι έχομε
π , π . εικοσιοχτo ημέρες α λέρωτοι και θέλομε τους μιστοúς μας να μου ει οúνε Κ εγo θα τους ᾿
. π π μαλλoσω Το μηναίον ο οú χα ήταν όλο τάλλαρα ήρα μίαν κασσέλα και την γιόμωσα χoμα ᾿
π π -π , κ έµαλα ένα ανί να μη φαίνεται το χoμα και µάνω α ό άνου τα τάλλαρα ότι ήταν η ᾿
. κασσέλα γιομάτη χρήματα Oάγαμε qωμί όλοι οι μουσαφιραίοι εκεί οι αξιωματικοί μου
. « , π γυρεúουν άγρια τους μιστοúς τους Τους λέγω Τι με φοµερίζετε õια μιστοúς ο οú έχετε να
π - ; , , λερωθήτε είκοσι οχτo μέρες Μηνά είναι εõo ο Aυσσέας ο Γκοúρας ο Καραïσκάκης να μη ᾿
π π ; , π . σας λερoνουν οτές Eõo είναι Κουντουριoτης ο οú φερε ένα καράµι γιομάτο τάλλαρα ᾿
π Nόμους θέλει καλοúς να γένουν õια την ατρίõα και χρήματα ξοõιάζει όσα θέλη κάθε
. , π , , ( tλληνας Μίαν κασσέλα γιομάτη τάλλαρα μο õωσε σ αθί άλογο μουλάρια αυτά τα είχα ᾿ ᾿
- ). , « , , αγοράση μόνος μου Γυρίζω και λέγω των ίõιων μισαφιραίων Oέρτε μου αõελφοί αυτείνη
π , π ». εκεί την κασσέλα να τους λερoσω ο οú μας χάλασαν το φαεί μας Hάνε εκείνοι οι καïμένοι
, π π ; να σηκoσουνε την κασσέλα οú σηκoνεταν α ό τα χoματα Τους λέγω Aφήτε την κ έρχομαι ᾿
- . , π . , , π μόνος μου Hήγα τους λέρωσα Zúρτε εις τα κονάκια σας τους λέγω κι ό οιος θέλει και ᾿
π π , ». « αρα ανισμένα χρήματα να του õoσω Τότε ακοúνε όλοι αυτείνοι Nα ρθωμε μαζί σου κ ᾿ ᾿
, π , , , ! - εμείς κα ετάνε με τους συντρόφους μας μου λένε να γνωρίσουμε την Κυµέρνησιν Nα
, π . ρθετε αιõιά μου Aφίνουν τον Aυσσέα μοναχόν και του μένουν κάτι ολίγοι και οι άλλοι ᾿
- . ήρθαν όλοι μαζί μου το ίõιον κ εκείνοι του Καραïσκάκη και του Γκοúρα Και γράφω ένα ᾿
« γράμμα του Γκοúρα και του λέγω Με τον Κολοκοτρoνη τελειoσαμε εõo καλoς να μας
. π ». õεχτής εις την Aθήνα Nα ρθης να υ οταχτής και να ενωθής με την Aιοίκησιν tστειλε τον ᾿
π , π Κατζικοστάθη μ ροστά και úστερα ήρθε κι αυτός ήρθε κι ο Γκριτζoτης και τους ήρα και ᾿ ᾿
π π ήγαμε εις το καράµι και εις το Βουλευτικόν και γνoρισαν την Aιοίκησιν Yστερα αρουσιάστη
π « - - ο Aυσσέας ως ολιτικός με το καλαμάρι εις το ζουνάρι κ έλεγε Eγo εις το εξής είμαι ᾿
π ». ολιτικός O Κολοκοτρoνης και η συντροφιά του ετοιμάζονταν να ρθοúνε αναντίον μας εις ᾿
- . π Aργος õια να õιαλúσουνε το Βουλευτικόν και την Κυµέρνηση Τ Aνά λι το µαστοúσαν ᾿
π π . π ( αυτείνοι κ εμείς τους ολιορκοúσαμε α όξω Μου αραγγέλνει ο Nικήτας ότι φúλαγα εις το ᾿
, ), π π κεφαλόµρυσον εις τους Μúλους μου αραγγέλνει ότι θα ρθη και θα με άγη κυνηγoντας ᾿
π π , π ως την Pοúμελη κι ό ου θα με ιάση θα σκίση τα νεúρα των οõαριoν μου να με κρεμάση ᾿
π . π π π , ανά οõα Eγo του εί α να κο ιάση κι αν τον ιάσω εγo õε θα του κάμω αυτά θα φάμε και θα ᾿
π , π . π , ιοúμε μαζί ότ είναι αγαθός αγωνιστής και ατριoτης Zε õυο ημέρες μας λάκωσαν όλοι ο ᾿
, π , , , π π . Nικήτας ο Κολιό ουλος ο Γενναίος ο Τζόκρης ο A οστόλης Κολοκοτρoνης κι άλλοι ολλοί ᾿
π π Hολεμήσαμε αυτείνοι ήθελαν να ιάσουνε την κοúλια της Nταλαμανάρας µαρεθήκανε εκεί α ό
, π . π - , μάς σκοτωθήκανε καμ όσοι t ιασα την κοúλια μαζί με τον Xατζηχρήστο την µαστήξαμε ένα ᾿
π . π π μερόνυχτον ολεμοúσαμε νúχτα και ημέρα Eκείνοι ήταν ολλοί και σκοτωθήκανε κι α ό τα ᾿
. π π , π õυο μέρη Τότε έµαλα ένα άτερον σ την κοúλια και κολλήσαμε α άνου ότι õεν είχε άτωμα ᾿
π και κολλoντας α άνου τους µαροúγαμε εις το κρέας κι άφησαν το χωριόν ότ ήθελαν να το ᾿ ᾿
, π π π µαστοúνε να χουν την είσοõον α ό το Κοúτζι εις τ Aνά λι να μ άζουνε ζωοτροφές των ᾿ ᾿
. π , õικoνε τους Zαν τους χτυ ήσαμε άφησαν το χωριόν την Nταλαμανάρα εις την εξουσίαν μας
π π . π κι αυτείνοι όλοι ήγαν εις το Μέρμ ακα και σ εκείνα τα χωριά ολόγυρα Hήγα κ εγo λησίον ᾿ ᾿ ᾿
π . π π . τους κ έ ιασα το Aάλουκα Κινήθηκαν τότε αυτείνοι με τον ζαïρέ να μ οúνε εις τ Aνά λι ᾿ ᾿
, π . π Hήγε ο Xατζηχρήστος αναντίον τους τον μ λοκάραν Zηκoθηκα εγo να άγω μιντάτι του
π , π , Xατζηχρήστου εις τον õρόμον ο οú ναι το χωριόν του Xατζηχρήστου το Μ ολάτι το χε ᾿ ᾿
π . π ιασμένο ο φίλος μου ο Nικήτας να μας µαρέση Τους ριχτήκαμε α άνου τους και τους
π - π τζακίσαμε και τους ήγαμε κυνηγoντας ως κοντά εις το Μέρμ ακα κοντέqαμε να φάμε το
π . π µράõυ qωμί με τον αõελφόν μου Nικήτα α ό τρίχα γλúτωσε Zκοτoθηκαν κι α ό κείνους κι ᾿ ᾿ ᾿
π - π π . α ό τους õικοúς μου και ληγoθηκαν καμ όσοι Xάλασε και τους άλλους ο Xατζηχρήστος και
π π . õεν έμ ασαν ζαïρέ σ τ Aνά λι Hήρα τους σκοτωμένους και τους έθαqα και τους λαµωμένους ᾿ ᾿
. τους ήφερα εõo και τους έµαλα εις τον γιατρόν Το µράõυ ο Γενναίος και οι συντρόφοι του
π π π , π , λέρωσαν έναν σαράντα ρουμ ιέõες να ρθη να κατα ατήση εις το Aάλουκα ο οú καθόμουν ᾿
π , , οúθε έχει χαµαλέ το κονάκι μου να ρθοúνε όλοι να μου ριχτοúν ή να με σκοτoσουνε ή να ᾿
π . π , π π με ιάσουνε ζωντανόν Τον γνoρισε ο νοικοκúρης ο οú ταν τζασίτης τον έ ιασαν τα αιõιά ᾿
π π , , , ήγα κ εγo ο οú ήμουν εõo εις τ Aργος με τους λαµωμένους τον σφίξαμε και μαρτúρησε ᾿ ᾿
. - , π π π - αυτά Τότε αντίς να ρθοúνε αυτείνοι σ εμένα ήγα εγo και τους το ιασα ομ ρός σ ένα ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π . π π , π π , ρέμα και τους ρόσμενα Τους εί αν α ό το χωριόν ο οú ιάσαμε τον τζασίτη και σηκoθηκαν
π π - - π π , και ήγανε α όξω α ό τα χωριά να μ οúνε εις τ Aργος να õιαλúσουνε την Βουλή ότ ήταν ᾿ ᾿ ᾿
. π π μόνοι τους εκεί οι µουλευταί A ό το να το μέρος αυτείνοι κι α ό την μέση εγo και ᾿ ᾿
π , - π . μ λατζαστήκαμε σ την Hαναγιά του Aργους εις το õιάσελον έτοιμοι να μ οúνε μέσα Eκεί ᾿
π π π π µαρεθήκανε κι α ό τα õυο μέρη όμως τους τζακίσαμε και τους ήραμε ομ ρός τους ιάσαμε ᾿
π , π - π όλα τους τα φορτoματα και τους κολλήσαμε εις το έρα µουνό όλους ο οú ναι αντίκρυα α ό ᾿
. π , π . π το κάστρο Eγo α όστασα έσκασα α ό το κάμα Hλέρωσα αιõιά ελεúτερα και κεφάλωσαν
π -π . π , α ό άνου τους 1ρθε κι ο Nοταράς το έρα μέρος κι ο Xατζηχρήστος αρχίσαμε τον ᾿ ᾿
π . π , . π όλεμον Ταίνιασαν εκείνοι α ό την õίqα ότι õεν είχαν νερό Τους έκαμε λάτη ο Nοταράς και
. , . π φúγαν Hιαστήκαμε μαλλoσαμε οι õυο μας και ήμαστε μαζί κι αναχoρησα Τότε ήραν το ᾿
, . π π φúσημά τους εις το µασίλειόν τους εις την Καρúταινα Τότε αραõόθη τ Aνά λι με το ᾿
π . Hαλαμήõι και άνε κι αυτείνοι γυρεúοντας τους άλλους εις την Καρúταινα Τότε η Aιοίκηση ᾿
. και το Βουλευτικόν μ έκαμαν αντιστράτηγον και μου χάρισαν κ ένα άλογον Κι ως φρουρά ᾿ ᾿ ᾿
π π π , . τους ήρα και ήγαμε εις τ Aνά λι Βουλευτικόν κ Eκτελεστικόν Oέλω να σημειoσω τον ᾿ ᾿
π , , , ατριωτισμόν των συντρόφωνέ μας Μεταξά Zαïμη Nτεληγιανναίγων όλοι αυτείνοι η
συντροφιά η Κολοκοτρωναίγικη και οι Aονταίγοι και οι Nοταραίγοι έγιναν ένα και õια κείνο ᾿
π π - π . τους έκαμε λάτη ο Nοταράς και φúγαν α ό κεί ο οú τους είχαμε κλεισμένους Oτι έκαμαν ᾿
π - , π νέες συντροφιές να õιορθoσουνε την ατρίõα να σκοτωθοúμε μ αυτοúς να μην κο ιάσουν ᾿
. π π , õι αυτό οι Τοúρκοι Aμα μ ήκαμεν εις τ Aνά λι γúρισαν όλοι αυτείνοι κ έγιναν ένα και είχαν ᾿ ᾿ ᾿
π . π π ρόφασες μεγάλες Και η μεγαλúτερη ήταν ότι ήγε εις το καράµι ο Zαïμης και õεν ροσηκoθη
π π ο Κουντουργιoτης και õι αυτό το μέγα έγκλημα ρέ ει να σκοτωθοúμε όλοι και να χαθή και η ᾿
π . π π ατρίς tνα µράõυ μαζoχτηκαν όλοι αυτείνοι εις του Nοταρά το σ ίτι έστειλαν και ήγα κ᾿
, π « π ; . εγo κι ακo τα νέα αγγúρια Τ είναι αυτά ο οú κάνετε αõελφοί τους λέγω Eσú σαι ο ᾿ ᾿ ᾿
, , π ; Zαïμης εσείς είσαστε οι Aονταίγοι οι Nοταραίγοι και οι άλλοι σημαντικοί της ατρίõος Aεν
, χορτάσετε τόσους μήνους σκοτoνοντας τους καλúτερους tλληνες õια τα κέφια σας õια τους
; νόμους σας Τι αμαρτίες είχαμε εμείς οι õυστυχισμένοι Pουμελιoτες να σκοτωθοúμε όλοι õια
; , - π το κέφι σας Eγo έθαqα τόσους Pουμελιoτες και οι άλλοι το ίõιον κ εκείνοι ο οú ᾿
π π π . σκοτoθηκαν και ληγoθηκαν κι α ό τ άλλο το μέρος οι ερισσότεροι ήταν Pουμελιoτες Eγo ᾿ ᾿
π - π π π α ό õικό μου μέρος θα άρω τους συντρόφους μου να άγω εις την ατρίõα μου να σκοτωθo
». π π με τους Τοúρκους κι όχι με τους αõελφοúς μου Τότε με αίρνει ο Zαïμης και άμε σ έναν ᾿ ᾿
οντά και μου λέγει μη φωνάζω κι ακοúσουνε και οι άλλοι Pουμελιoτες και φωνάζουν κι αυτοί ᾿ ᾿
και ν ακολουθήσω την συντροφιά τους και να μου õoσουνε χίλια γρόσια τον μήνα μιστόν ᾿
- , π π !». Hενήντα χιλιάõες να μου õoσετε κρέας õια εμφúλιον όλεμον õεν ουλo Και σηκoθηκα κ᾿
. , , , , έφυγα 1ρθαν στερνά ο Aυσσέας ο Γκοúρας ο Καραïσκάκης ο Καλτζοõήμος ο Zαφάκας και
, π οι άλλοι ανταμωθήκαμε εις τ Aνά λι κι ο Καραïσκάκης και οι άλλοι με φιλιoσαν με τον ᾿ ᾿
π Aυσσέα και Γκοúρα και φιληθήκαμε όλοι κ ενωθήκαμε κι α οφασίσαμε να μην μείνη εις ᾿ ᾿
π π . π Hελο όννησον Pουμελιoτης κι ό οιος μείνη να τον κατατρέχωμε όλοι Τους εί α και τις νέες ᾿
- - π . π συντροφιές τις ήξεραν κ εκείνοι και τι μου εί ε ο Zαïμης Τότε εκρίθη εúλογον α ό την ᾿
- , , , Aιοίκησιν να μου õoση κι άλλο σoμα και μαζί με τους õικοúς μου να έµγω έξω ότι μάθαμε ᾿
. , π . έρχονταν νέγοι Τοúρκοι O Aυσσέας ήθελε να άγω μαζί του õεν ήθελα tμεινα σúνφωνος να
π - π π . , άγω με τον Καραïσκάκη ήμαστε αγα ημένοι α ό την Aρτα Aφοú ετοιμαζόμαστε õι αυτό να ᾿
, π -π µγοúμε έξω ήρθε είõηση ότι τα 4αρά τα κυρίεqε ο Κα ετάν ασσάς και φοµερίζουνε με τα
. καράµια οι Τοúρκοι να έρθουν με στρατέματα να χαλάσουνε και τη Núõρα και Hέτζες Τότε η
π π π Κυµέρνηση λέγει ολουνoν αυτείνων των κα εταναίων να άρουν ασκέρια και να άνε εις
. π . π Núõρα και Hέτζες Aεν θέλησε να άγη κανένας Με õιατάζουν εμένα να άγω μου λένε
π , π , , αυτείνοι να μην άγω ότ είναι νησιά και θα χαθo Oúθε έχει ανάγκη η ατρίõα τους λέγω ᾿
π π π π π , ρέ ει να άμε και καταξοχή σ αυτά τα νησιά ο οú έλυωσαν ολεμoντας με τους Τοúρκους ᾿
π . π ». π κι άνθρω οι και καράµια και κατάστασή τους Eγo θα άγω ν αγωνιστo Τότε ήρα το σoμα ᾿ ᾿
π . , , π , . μου και ήγα εις τη Núõρα Oι άλλοι όλοι οι Pουμελιoτες ήγαν έξω εις την Pοúμελη Eις τη
π , Núõρα õιάταξαν και ήρθε ο Καρατάσιος με το σoμα του κι άλλοι ο λαρχηγοί Βάσιος ᾿
, , π . π Xατζηχρήστος Γριµαίγοι και καθίσαμε εκεί έντε μήνες Eίχα την αγά η ολουνoν των
π π Nυõραίων εγo και οι συντρόφοι μου και άντοτες μ είχαν εις τα τρα έζα τους και ᾿
. π συναστροφές τους Μίαν ημέρα ήταν έτοιμα να κινήσουν όλα τα καράµια να άνε να
π , π π π . ροφτάσουνε την Zάμο ότι κιντúνευε ήρθε ε ίτηõες άνθρω ος και εί ε τον κίντυνό της Τα
- - π , , στρατέματα τα õικά μας ήταν έξω α ό τη Núõρα την χoρα και φúλαγαν εις την άκρη την
, - π π . - νήσο ολόγυρα να μην γένη ντισμ άρκο ουθενά Το σoμα το õικό μου το χα εις τον Aγιλιά ᾿
- π , . π ο οú κανε χρεία να κινηθοúμε Eτοιμάζονταν τα καράµια να ροφτάσουνε την Zάμον και ᾿
, π , ήταν ο κόσμος όλος κάτου εις τον γιαλό εις το αζάρι να qωνίσουνε εκεί έρριξε ένας
, , Nυõραίος και σκοτoνει έναν Zτεργιανόν ρίχνει ένας άλλος Zτεργιανός σκότωσε τον αίτιον
. π σοúμα σκοτoνονται έξι Eγo μ είχαν οι ρόκριτοι και καθόμουν εις το μοναστήρι σ την ᾿ ᾿
, π π , π Hαναγιά ο οú συνάζονταν εκεί και οι ρόκριτοι μου χαν οντά κι όταν ερχόμουν α ό τους ᾿ ᾿
π , . , π ανθρo ους μου έμενα σ το μοναστήρι Aκοúγοντας αυτόν τον καυγά ήγα να τον ησυχάσω ᾿
π π και κιντúνεqα και την ίõιαν μου ζωή και οι κα εταναίγοι και οι νοικοκυραίοι με σoσαν α ό
, π π . αυτόν τον κίντυνο των Nυõραίων ο οú αντήχαιναν ότ ήμουν ο αίτιος του κακοú εγo Hάγω ᾿
, π úστερα εις το μοναστήρι σ την Hαναγιά σúναξα εκεί κι όσους ήταν α οúλα τα σoματα εις ᾿ ᾿ ᾿
π - π π π - την ολιτεία ήταν ερίτου α ό εκατό άνθρω οι τους έµαλα μέσα να μην κάμουν νέον καυγά
- . , π . όσο να φúγουν τα καράµια tκλεισα το μοναστήρι με τους ανθρo ους μέσα Zε ολίγον
π π λάκωσαν όλοι οι Nυõραίοι με τα μαχαίρια και τρομ όνια και μου φέρνουν τους σκοτωμένους
π - π . π α όξω την όρτα του μοναστηριοú Μιλλιοúνια µρισές εμένα γúρευαν να ριχτοúνε α ό τους ᾿
π π . π π τοίχους να μ οúνε μέσα να μας άρουν Oι άνθρω οι ο οú ταν μέσα ήθελαν να ρίξουν ᾿
π , α άνου τους εγo ήθελα να ησυχάσω αυτό το κακό ότι θα κιντúνευε η Núõρα ότ ήταν ᾿
π - π π π π - , α άνου εις το νησί Zτεργιανοί α ό μάς ερίτου α ό έντε χιλιάõες και θα λυoναμε κ εμείς ᾿ ᾿
- π . , και οι Nυõραίγοι και úστερα κιντúνευε και γενικoς η ατρίõα Eκείνοι με µρίζαν εγo τους
. . . õιάταζα Τρεις µολές μο καμαν γιροúσι Τους ησúχαζαν και οι νοικοκυραίοι Τότε η χάρη του ᾿ ᾿
π Oεοú και της Hαναγίας με φωτίζει και µγάζω έναν άνθρω ο κρυφίως με ντεσκερέõες σε όλους
, , π , τους αρχηγοúς τους Zτεργιανοúς και τους λέγω oς ακολοúθησε αυτός ο καυγάς κ έρριχνα ᾿
, ( , - το µάρος των Zτεργιανoν ότι αυτείνοι ήταν οι αίτιοι και οι αίτιοι ήταν οι Nυõραίοι όμως õια
). « να σµúσω το κακό έλεγα αυτά Τους έλεγα Aφοú οι õικοί μας έκαμαν αυτόν τον σκοτωμόν
π , π π και μείναν τα καράµια και η ατρίς είναι σε κίντυνον να μην κινηθή κανένας σας α ό τα όστα
, π - ». του οúτε άνθρω ος να ρθη μέσα όσο να ιõοúμε τι θα γένη Γράφω κ ένα τεσκερέ του ᾿ ᾿
, , « π Κουντουργιoτη του κυρ Aάζαρου και του λέγω Oσοι ντεσκερέõες είναι τόσους ανθρo ους
, π - , γλήγορους να µγάλης να τους άνε εις την θέσιν του κάθε ενός αρχηγοú να μη μάθουν τον
. . π π - καυγά και κινηθοúν τ ασκέρια tγινε αυτό A ό την άκρη τη χoρα είχαν λησιάση οι õικοί ᾿
π , , - π - μου οι άνθρω οι ότι μάθαν ότι μ έκλεισαν κ εκεί ο οú õιάµασαν τον τεσκερέ μου μείναν το ᾿ ᾿
. π , π , π ίõιον και οι άλλοι Aν μ αίναν μέσα θα ιαναν όλη την χoρα ότ ήταν άõεια α ό Nυõραίους ᾿ ᾿
- - π π , ήταν όλοι κάτου εις το μοναστήρι και τότε σαν ιάναν την χoρα και σ ίτια θα τους
π . π σκότωναν και θα γúμνωναν και την ολιτεία Τoρα θα σας γράqω και την ε ιρροή του κυρ
, π . Aάζαρου Κουντουργιoτη και των άλλων νοικοκυραίων όμως ρoτα αυτεινοú Κολλάγει ο
( ). π Aάζαρος σ ένα qήλωμα και τους µάνει έναν λόγον και είχε συναχτή όλος ο λαός Τους εί ε ᾿
π π τ αντραγαθήματά τους και την γενναιότητα και ατριωτισμόν ο οú õείξαν σε τόσους ᾿
π π . , ολέμους και σoσαν την ατρίõα Zήμερα όλα αυτά τ αντραγαθήματα χάνονται μαζί και η ᾿
π . π π π . π « ατρίς Τους εί ε ολλά α ό αυτά Eκείνοι εί αν Aεν θέλομε τα ξένα στρατέματα εις το νησί
!». π . « , π , μας Τους α οκρίθηκε ότ είναι αναγκαία Και õια την ευταξίαν εί ε õιορίζομε τον ᾿
- π - π Μακρυγιάννη κ έναν õικό μας Nυõραίον να χουν ανθρo ους õικοúς μας κι α ό τους ξένους ᾿ ᾿ ᾿
π ». . - ν αγρυ νοúν õια την ησυχίαν και τιμή μας Μείναν σúνφωνοι όλοι εις αυτό Κι όσο να κάμη ᾿ ᾿
π , π , π ; τον σταυρό του ο άνθρω ος õεν έρασαν õυο oρες ότε µάλαν τα καράµια σ ενέργειαν Και ᾿
π π κινήθηκαν και ήγαν και ρόφτασαν την Zάμον κι αφάνισαν τον στόλον και χάθηκαν τόση ᾿
. π π Τουρκιά Τότε με õιόρισαν εμένα και ήρα κι α οúλα τα σoματα στρατιoτες õιορίστηκε κι ᾿ ᾿ ᾿
π π . . π ένας Nυõραίος α ό ολίτες Και µαστάξαμε την ευταξίαν Γυρίζοντας ο ίσου οι
π , π , π π μ ουρλοτιέρηõες ο οú κάqαν καράµια των Τοúρκων μίαν ημέρα έρναγε α ό το κονάκι μου
π ( π , π π π ) ένας μ ουρλοτιέρης είχα κονάκι έξω ιασμένο αρα άνου α ό την Hαναγιά είχα εις το
π π κονάκι μου αφημένους εντέξι ανθρo ους τίμιους να φέρνωνται φρόνιμα εις τον μαχαλά εγo
π (π ήμουν εις το μοναστήρι με τους ροκρίτους ήγαινα κάθε ημέρα εκεί και μιλοúσαμε μ᾿
π ) π αγα οúσαν κ εγo τους σεµόμουν ως μεγαλúτερους σ το κονάκι είχα ένα μικρό αιõί κ ᾿ ᾿ ᾿
π π . , -π έ λυνε τα ιάτα tκαμε να ρίξη το νερό κάτου εις τον õρόμον η κακή τúχη έρναγε εκείνη
π , π π π την oρα ο μ ουρλοτιέρης ο οú τότε σ εκείνη την ερίστασιν ο κάθε μ ουρλοτιέρης ήταν ᾿
, π π π π - π - μισός θεός το νερόν ο οú ρριqε το αιõί έ εσε α άνου εις τον μ ουρλοτιέρη χωρίς να τον ᾿
π . π , ιõή το αιõί Τότε κολλάγει εις το κονάκι ο μ ουρλοτιέρης μ άλλους συντρόφους του θέλουν ᾿
, , π να σκοτoσουνε τους αίτιους μαζoνεται η μισή Núõρα γίνεται ένας καυγάς άλλοι υ έρ κι᾿
π . π άλλοι κατά του μ ουρλοτιέρη και συντροφιάς του tρχονται μου το λένε εμένα άγω και
, . µρίσκω αυτόν τον θόρυµον αναντιoνονται και σ εμένα χωρίς εγo να ξέρω Του λέγω του ᾿
π π π μ ουρλοτιέρη το λάθος και τι κάνουν τα σκουτιά να τα λερoσω να άqη το κακό Τριακόσα
»! , , π . π γρόσια Βγάζω μετράγω τα χρήματα αίρνω τα σκουτιά Μάλλωναν καμ όσοι ότι με ζήμιωσε
. π , , και õεν κάναν οúτε εκατό γρόσια Aφοú τα ήρα τα σιõέρωσα τα στειλα με τον γραμματικόν ᾿
π , π , π , π π μου εις τους ροκρίτους ό οιος κάμη αντραγάθημα μ ουρλοτιέρης να τα ροσφέρουν α ό
, . π π - μένα ότι εγo õεν φορo τέτοια σκουτιά Και εί ε ο γραμματικός τα αίτια oς έτρεξαν και εις l
- π , το εξής να μη φοµερίζη ο μ ουρλοτιέρης και οι συντρόφοι του και τους ακολουθήση κάνα
. π , π π π õυστúχημα Aφοú οι ρόκριτοι άκουσαν αυτό ικράθηκαν ολú κ έστειλαν και ήραν τον ᾿
π π . π μ ουρλοτιέρη και συντρόφους του να τους αιõέqουν Το μαθα εγo αυτό και ήγα και τους ᾿
π π . - - ερασ ίστηκα Και ησúχασαν εις το εξής οι Nυõραίοι και μ είχαν τον στενoτερό τους φίλον ᾿ ᾿
( ). π π και είμαστε φίλοι ως την σήμερον Aεν ήταν λέον υ οqία εις τη Núõρα και ήρθε õιαταγή
π π α ό την Κυµέρνησιν εγo να εράσω με το σoμα μου εις Aργος κι ο Καρατάσιος με το σoμα ᾿
. π του εις την Aθήνα και οι άλλοι αλλοúθεν Eις τη Núõρα ο οú μαστε έφερνα όλο το σέµας εις ᾿
, π , π τον Καρατάσιον ως αρχηγόν ο οú τον είχαμε όλοι κι ως γεροντότερον και μ αγα οúσε κι ᾿ ᾿ ᾿
π . π . αυτός ως αιõί του Κι όλοι του οι κα εταναίοι ήταν μ εμένα ως αõελφοί γενναίοι άντρες Του ᾿ ᾿
π π « π , εί α του Καρατάσιου κι ολουνoν των κα εταναίων του ότι Eμείς ο τό ος μας εχάλασε του ᾿
- , - , π π . - π , π - π κάθε ενοú και καταξοχή ο õικός σας ο οú στε α όξω Το λοι όν ε ειõή τις κι ο τό ος σας ᾿ ᾿
, , , π έμεινε έξω ο Aυσσέας ο Γκοúρας και οι άλλοι οι Pουμελιoτες καθoς και οι Hελο οννήσιοι
, , σας θέλουν να σας έχουν ως õοúλους με την õúναμή σας να τηράνε τα νιτερέσια τους να
π , π , π π γυμνoνουν την ατρίõα καθoς το λέ ετε να αίρνουν τα καλúτερα υ οστατικά και να
π . - π , κάνουν συχνοúς εφúλιους ολέμους Και õια να χαίρωνται αυτά ο οú άõραξαν όλοι αυτείνοι
π π , κάθε ολίγον εφúλιους ολέμους φέρνουν εις την ατρίõα και φατριασμοúς καθoς το είõαμε
π π π . π ως τoρα όσοι άνθρω οι σκοτoθηκαν α ό μάς õια τα κέφια εκεινoν Και η ατρίς κιντυνεúει ᾿
π . - π π π κ εμάς θα μας κάμουν κο έλια τους Και õια να õυναμoση η ατρίς ρέ ει να ενωθοúμε στενά ᾿
π . , εμείς και μ όσους άλλους μ ορέσουμε Και να είμαστε με την Aιοίκησιν και με τους νόμους να ᾿
π . õυναμoνουμε αυτά ότι έτζι õυναμoνει γενικoς η ατρίõα κι όχι τα άτομα Oρκιστήκαμε εις ᾿
, π αυτό ο Καρατάσιος ο Γάτζος κ εγo να είμαστε σúνφωνοι κι αχoριστοι õια την ατρίõα και ᾿ ᾿
π π . θρησκεία κατά τον όρκον ο οú κάμαμε όταν ρωτοσηκωθήκαμεν õια την λευτερίαν μας
π Μίλησα ξεχωριστά και με τους άλλους κα εταναίους του και καταξοχή με τον γενναίον κι᾿
, - αγαθόν Βελέτζα κι άφησα αυτόν να τους µαστάγη να μην τους õιαγείρη κανένας και τους ᾿
π , π π π . , π α ατήση ότι είναι αγαθοί άνθρω οι και μ οροúν ν α ατηθοúν Oιληθήκαμε και άνε αυτείνοι ᾿
. , εις την Aθήνα κ εγo ήρθα εις τ Aργος Και συνφωνήσαμε ό τι μαθαίνω ν αγροικιoμαστε ᾿ ᾿ ᾿
. , - π π π π συχνά Κι ακολουθοúσαμε αυτό χωρίς να μας αίρνουν χαμ έρι οι ε ίµουλοι της ατρίõος και ᾿
. , , π π οι õιοτελείς Aμα ήρθα εõo εις Aργος με õιατάζει η Aιοίκηση να άρω το σoμα μου κι α ᾿ ᾿ ᾿
π π , , οúλα τ άλλα σoματα ο οú ταν εις τ Aνά λι του Xατζηχρήστου κι αλλουνoν να γένουν ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
- π όλοι αυτείνοι ως χίλιοι õιακόσοι άνθρω οι κι αρχηγός να είμαι εγo σ αυτοúς κι ο ᾿ ᾿ ᾿
π π , π , Hα αφλέσσας εις τα ολιτικά να άμε εις την Aρκαõιάν ότι ρέθισαν τους κατοίκους εκεί ο ᾿
Κολοκοτρoνης με τον συµουλάτορά του Μεταξά κι όλοι οι συγγενείς του Κολοκοτρoνη και οι ᾿
, π π . - συντρόφοι του οι νέοι όλοι της Hελο όννησος οι κοτζαμ ασήõες Aφοú θέλησε ο Oεός να
, , , γίνωμε κ εμείς έθνος õι αυτό σκλαµoθηκαν οι σημαντικοί της Pοúμελης σκοτoθηκαν ᾿ ᾿
, π θυσιάστηκαν ήταν νοικοκυραίοι έγιναν õιακοναραίοι κι άλλοι õια την ατρίõα έλειqαν και ᾿
. π - π π π - χάθηκαν ολότελα Aυτοί ριν α ό την ε ανάστασιν µάσταγαν την ατρίõα όσο να µρη μίαν ᾿
, . ; ημέρα αρμόõια να λευτερωθή καθoς ο Oεός φoτισε κ ευρέθη Hοιοι ήταν αυτείνοι 1ταν ο ᾿
, π π Aλέξης Nοúτζος ο οú ξεκρέμαγε α ό τα χέρια των Τοúρκων τους χριστιανοúς και θυσιάστηκε
π . π π - και εις την ε ανάστασιν tõωσε ερίτου α ό να μιλιοúνι γρόσια και µασανίζονταν εις τα ᾿
π , . π π , στρατό εõα Zουλιοú Aρτας κι αλλοú Oι Nακαίγοι θυσιάσαν εις την ε ανάστασιν ραματικoς ᾿
, . , , , ο Oίλων ο Aογοθέτης και οι άλλοι Oι Zαλωνίτες οι Oηµαίγοι οι Ταλαντιναίγοι οι
, , , π , π , Aιõορικιoτες οι Κραµαρίτες οι Μισολογγίτες ο οú γιναν στάχτη οι A οκουρίτες οι ᾿
, - π , , Βραχωρίτες όλο το Κάρελι κι ο Βάλτος οι Μεγα αναίγοι οι Μαυροματαίγοι οι ᾿
-, π , π Καραγιανναίγοι οι Καρ ενησιoτες και τ άλλα τα μέρη της Pοúμελης λοúσιοι νοικοκυραίοι ᾿
π π . , και κάτοικοι και ολλοί γενναίοι ο λαρχηγοί Eις την Pοúμελη αφοú ο Τοúρκος κοιμάταν με
, π . την γυναίκα του εις την Aάρσα τ άλλο το µράõυ ήταν εις το σ ίτι του Pουμελιoτη Τον ᾿
, . π π κατασκότωνε τον κατασκλάµωνε και τον έκαιγε Hέστε μου ένα σ ίτι αλιόν εις την Pοúμελη
π . π ο οú να μην είναι χτίριον μοναχά Hέστε μου ολιτείαν να μην κάηκε και οι γες έρημες και
π . π . . μ αïρια ως την σήμερον Zας εί α τις θυσίες της Pοúμελης Κι αõικημένη είναι κι αφανισμένη ᾿ ᾿
π π π . Nόμους γυρεúει και σúστημα να άγη η ατρίς ομ ρός O Κολοκοτρoνης όμως κι ο Μεταξάς ᾿
π και οι άλλοι οι τοιοúτοι καθημερινοúς εφúλιους ολέμους θέλουν και φατρίες αυτείνοι τις
π π π . 1824 14 γέννησαν κι α ό αυτοúς ροχoρεσαν κ οι Aρά ηõες Τα Oκτωµρίου έλαµα την ᾿ ᾿
π π π - π õιαταγή να εριλάµω τους ανθρo ους σ την οõηγίαν μου και να άγω ότι õεν ροσηκoθη ο ᾿
π , Κουντουργιoτης εις τον Zαïμη ότ είχε άλλη õουλειά και õεν ροσηκoθη εις το καράµι ᾿
. π π αντάρτης ο Zαïμης Hήγαμε σ την Τρο ολιτζά εκεί συναχτήκαμε όλοι να άμε εις την Aρκαõιά ᾿
π . . κι ο Hα αφλέσιας μαζί Oμως κι αυτεινοú του μακαρίτη ο χαραχτήρας ήταν σαν εκεινoν ᾿ ᾿
π π π - . Eίχαμε ιαστή ρωτúτερα και µριστήκαμε ομ ρός εις την Κυµέρνησιν 1θελαν να στείλουν και
π , ρωτúτερα εμένα σ αυτείνη την ανταρσίαν και õεν θέλησα και στείλαν τον Xριστόõουλον ᾿
π π Hοργιoτη και τον έ ιασαν οι αντάρτες ζωντανόν μ όλους του τους ανθρo ους εις την ᾿
. , ( Μεσσηνίαν Και ήθελε κ εμένα ο άγιος Aρχιμανõρίτης να με στείλη ήθελε να κάνη τους ᾿
π π ) π π π , ατριoτες του αληκάρια κ εγo του εί α να κο ιάση να άμε μαζί ότι εγo õεν γνωρίζω οúτε ᾿
, π . π π , ( τις θέσες οúτε τους ανθρo ους Aφοú ήγαμε εις την Τρο ολιτζά ο Zταïκοúλης ήταν εκεί
) π π π ήμαστε φίλοι μου εί ε ότι οι Κολοκοτρωναίγοι έχουν άθος σ εμένα και θα με ιάσουνε ᾿
. π π , π ζωντανόν ή σκοτωμένον Oτι εγo τους µήκα ά ιστος κ έφυγα α ό τα οτζάκια αυτά α ό ᾿
, π . Aυσσέα και Κολοκοτρoνη και τoρα με õιατάττει η Κυµέρνηση και τους άγω αναντίον τους
π , π , - π , - Κι όσα μ ορέσουνε μου εί ε θα ξοõιάσουνε ή με õικοúς μου ανθρo ους ή με õικοúς τους ᾿
π . π θα με ξεμ ερõέqουνε O Zταïκοúλης είχε μίαν ανιqιά και ήθελε να με κάμη γαμ ρό και õεν
π . , , π του λεγα το όχι κ έλ ιζε 1ταν κι αυτός καθoς μου λεγε αρoν σ την ομιλίαν τους ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
, π . π π π εκεινoν ο οú μιλοúσαν αναντίον μου Eγo του εί α Aεν άγω ουθενά να γυμνoσω ή να
π . õιατιμήσω κανέναν η ατρίς μου χωρίς νόμους και õιοίκησιν κιντυνεúει Hάγω õι αυτείνη κι ο ᾿ ᾿
π ». π , Oεός είναι αρχηγός και ροστάτης του καλοú Του εί α του Zταïκοúλη ό τι μαθαίνη να μου
π . π π στέλνη με σίγουρον άνθρω ον O Hα αφλέσιας ήρε μίαν γυναίκα μ ένα ντέφι κ έναν με ᾿ ᾿
π . π , - π , µιολί και ήγαμε εις Aιοντάρι A ό τα σoματα τους χίλιους õιακόσους ανθρo ους õεν
ακολοúθησαν μαζί μας μήτε εξακόσοι õεν θέλαν να ρθουν τους ανακάτωναν οι αναντίοι και ᾿
, . τους õείλιαζαν σαν χάλασαν οι Μεσσήνιοι τον Hοργιoτη εις τους Aάκκους Zηκωθήκαμε μ᾿
π . π , αυτοúς ήγαμε εις Aιοντάρι Κρατεί αυτό το μεγαλúτερο σoμα εκεί ο Hα αφλέσιας κ εμένα ᾿
-π , π - , π - με õιακόσους ενήντα ο οú χα õικοúς μου μου εί ε να κατέµω εις τους Aάκκους όσο να ᾿
π π . π , π συνάξη ατριoτες του ο Hα αφλέσιας και την αυγή έρχονται κι αυτείνοι Μ ιστεúτηκα ήρα ᾿
π . , τους ανθρo ους μου και κατέµηκα εις τους Aάκκους Το µράõυ το μαθαίνουν οι Aρκαõηνοί οι
, π λεγόμενοι Nτρέõες και õια νυχτός αυτείνοι κι άλλοι α ό τα κοντινά μέρη έρχονται και με ᾿
π . , π - κλείνουν ολόγυρα και ιάνουν όλα τα τριγυρινά χωριά Μαθαίνοντας εγo αυτό μ ονόρα ήταν
π , , π καρσί το Μελιγαλά κ έχει καμ όσες κοúλιες έστειλα και τήραξα õεν τις είχαν ιασμένες ᾿
- π π π - . ακόμα σηκoθηκα και ήγα και τις έ ιασα αυτές και το χωριόν και õυναμωθήκαμε α ό κάτου
π , π π , Hλάκωσαν εζοúρα καµαλλαρία λήθος μου αραγγέλνουν ν αõειάσω το χωριόν ότι θα ᾿
π , π π μ οúνε αυτείνοι ο οú λευτέρωσαν αυτοúς τους τό ους και θα φάνε αυτείνοι κόττες και
π π π - π π π γάλλους και ήτες κ εγo να φúγω να άγω α ό κεί ο οú ρθα ότι ήγα και τους άτησα τα ᾿ ᾿ ᾿
. , π γερά τους χoματα Κι αν õεν φúγω να τους καρτερέσω και θα μου ριχτοúνε και θα το άθω ᾿
π . π π χερότερα α ό τον Hοργιoτη Eκείνους τους εσ λαχνίστηκαν και τους ήραν τ άρματά τους ᾿
π π . και τους α όλυσαν εμάς και τ άρματά μας θα μας άρουν και τα κόκκαλά μας θα μείνουν εκεί ᾿
π π π , - π Τότε στοχάστηκα κι αυτοúς τους α οστάτες της ατρίõος ν α ατήσω õια να μην άθωμεν ᾿ ᾿
π , π , π , καμμίαν ντρο ή ξένοι άνθρω οι κι ολίγοι σε τόση õúναμιν ο οú ταν αυτείνοι και τον ᾿ ᾿
π - , π - γενναίον Hα ά Oλέσια ο οú γλεντάγει εις το Aιοντάρι με τις γυναίκες και τα λαλοúμενα και
- π ( - π õια να γλεντάγη µάσταξε κι όλους τους ανθρo ους õια να άθω εγo με τους συντρόφους ᾿
), π π π μου ρέ ει να φέρω και την αγιωσúνην του εõo να μιλήση με τους ατριoτες του τους
, π π . Aρκάõιους ο οú γνωρίζουν τον ατριωτισμό και την αρετή ένας του άλλου Aέγω των
π π π , , Aρκάõιων ο οú ρθαν λησίον μου αφοú ρoτησα oς λένε τους αρχηγοúς τον καθένα τους ᾿
- π π , , λέγω να µγοúνε αλάργα α ό τους ανθρo ους τους αυτείνοι όλοι οι αρχηγοί ότι θέλω να τους
π . μιλήσω ότ είμαι õιαταμένος α ό την Κυµέρνησιν Zυνάχτηκαν όλοι σ ένα μέρος õυνάμωσα το ᾿ ᾿
, π π π . π χωριόν καλά ήρα κι ανθρo ους μαζί μου και ήγα Eκεινoν ο οú άφησα εις το χωριόν τους ᾿
π , - , , π εί α αν έρθω μαζί μ εκείνους και τους κάμω το σινιάλο να τους µαρέσουνε όταν λησιάσω ᾿
π - , π , π α ό κάτου την κοúλια αν θελήσουνε να ρθουν μαζί μου να μ οúνε εις το χωριόν ό ως ᾿
π . π , π έλεγαν να τ αõειάσουμε εμείς να μ οúνε εκείνοι Hήγα με εντέξι κάτου εκεί ο οú ήταν οι ᾿
, , π « ;- ». αρχηγοί τους χαιρέτησα τους εί α Hοιος είναι ο αρχηγός O Μήτρος Μου τον õείξαν τον
π π π π . π « ήρα και ήγαμε οι õυο μας αρα έρα Του εί α H Κυµέρνηση õια την γενναιότητα κι᾿
π π π π , π , αγoνες ο οú χεις ρος την ατρίõα έστειλε τον άγιον Hα αφλέσιαν τον ατριoτη σας κ έχει ᾿ ᾿
. ( π τόσες λίρες για σένα Oτι τότε μας õoσαν τις λίρες να λευτερωθοúμε κι όχι ό οιοι είναι ᾿
. ). κεφαλές να τις φάνε Μοúτζες και στροúτζες να χουν και το να το μέρος και τ άλλο Του ᾿ ᾿ ᾿
π π π εί α του γενναίου αντρός τις λίρες ο οú χει ο Hα αφλέσιας και τον µαθμό του και õια τα ᾿
π . ( π , π αληκάρια του άλλες λίρες Aφοú σκότωσαν τους ντό ιους Τοúρκους αυτείνοι ήραν το µιον
. π ). τους Κι όλα τα õικαιoματα αυτείνοι τα είχαν κι όλο εφúλιους ολέμους κάναν Aυτόν τον ᾿ ᾿
π π - αρχηγόν τον ηúρα ολλά φτωχόν και τον λοúτηνα με χρήματα και µαθμοúς λόγια της
- π π , π ( όρεξής του ο οú τα χει ο άγιος Hα αφλέσιας ο ατριoτης του κι αυτός õεν είχε άλλο ᾿ ᾿
π π π π π π π π τί οτα α ό τα αιγνίõια ο οú ήρε α ό την Τρο ολιτζά και γλένταγε με τις συμ ατριoτισσές
. , π του Aφοú õιόρθωσα τον αρχηγόν τον ρoτησα τι γενναιότητα έχει ο καθείς α ό τους άλλους
π π π . π . και τι ρέ ει να μεσιτέqω εις τον άγιον Hα αφλέσια Μου σúστησε εκείνους ο οú θελε Hήρα ᾿
, π - - π τον καθέναν το õωσα α ό να ασκί μ αγέρα όσο να ρθη ο άγιος Hα αφλέσιας τους ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π . , , ανά αqα όλους Γúρευαν να μείνω σ το μισό χωριό εγo σ το Μελιγαλά και σ τ άλλο μισό ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π π . π π να μ οúνε κι α ό κείνους Τους ερικάλεσα να άνε σ άλλα χωριά να μείνουν μίαν µραõειά ᾿ ᾿ ᾿
- π π , όσο να ρθη ο Hα αφλέσιας να λάµουν τα õίκια τους κι ό ως μείνουν σúνφωνοι γίνεται ᾿ ᾿
. π π úστερα Τους ησúχασα ιάσαν τα χωριά του Pιζοú και Μ οúγα και μέρος α
π π . , π ό του Κάμ ου και τους Κωσταντίνους Eκεί είχανε και την õιοίκησίν τους τα ρωτόκολλά
, . π , τους κι όλα τους τ αναγκαία ως κεντρικόν χωριόν και õυνατό Aφοú έφυγα α ό αυτοúς ᾿ ᾿
π « φκειάνω ένα γράμμα του άγιου Hα αφλέσια και του λέγω Eõo μαθαίνοντας τον καλό σου
, π ερχομό όλοι οι Aρκαõηνοί και τα κοντινά μέρη ήρθαν μικροί μεγάλοι και ροσμένουν τον
π , π ατριoτη τους τον σωτήρα τους και ήθελαν να ρθοúνε αυτοú και τους αλκότησα τους εί α ᾿
π , . , π , ότι α όqε είσαι õo και μείναν Nα μην χάσης καιρό μίαν oρα αρχúτερα να κο ιάσης ότ ᾿ ᾿
π π π ». π είναι και ολλοί σημαντικοί ο οú σε ροσμένουν Το γράμμα το õωσα ενοú ανθρo ου μου ᾿
π , π . - π ο οú να ναι τέτοιος qεúτης να qυχoνη τον Hα αφλέσια να ρθη Eυτúς ο οú το λαµε ᾿ ᾿ ᾿
π . π άφησε όλα του τα αιγνίõια και ξημέρωσε εις το χωριόν Zαντάνι Βρέθη εúλογον α ό τους
, - π π - Aρκάõιους να σταθή εκεί να είναι σε κεντρικόν μέρος αλάργα α ό μέναν και λησίον σ
. π π αυτοúς Oταν ήμαστε εις τ Aνά λι έλεγε ο άγιος Hα αφλέσιας της Κυµέρνησης ότι θα φέρη ᾿
π π - , τον αõελφό του Nικήτα κι άλλους συγγενείς του ερίτου α ό õυο χιλιάõες χωριστά το σoμα ᾿
π , -π π . ο οú μου µάσταξε εμένα κ εγo έμεινα με õιακόσους ενήντα ανθρo ους 1ρθε ο αõελφός ᾿
π . π , του μ οχτo μόνον ανθρo ους O άγιος Hα αφλέσιας ξημέρωσε εις το Zαντάνι να τον ᾿
π , π , õεχτοúνε οι ατριoτες του μόνον με το σoμα ο οú τ άφησα κι ο αõελφός του και οι άλλοι οι ᾿ ᾿
. συγγενείς του όλοι οχτo Hάνε οι γενναίοι Nτρέõες õια τα µραµεία των αντραγαθημάτωνε
, , π . π τους õια χρήματα και µαθμοúς να τους τα õoση ο Hα αφλέσιας O Hα αφλέσιας γúρευε τις
π , π . ε ιõέξες ότι άφησε τα αιγνίõια και ήρθε οληνúχτα οι Aργάõιγοι όλο τα µραµεία Aεν είχε
π . π π κανένας τί οτα αλήθεια να õoση του άλλου Τότε στέλνουν ε ίτηõες να άγω εγo να τους
π . π « π , π . ξηγήσω την υ όθεσιν Τους α οκρίθηκα Eγo είμαι ξένος άνθρω ος õεν γνωρίζω α ό αυτά
- ! π . Nτουφέκι του λένε οι Aρκάõιγοι του Hα αφλέσια κι άρχισε το ντουφέκι Κινιoνται και õια ᾿
π , π μένα όσ ήταν εις το Μ οúγα και σ τα Pιζοχoρια κι όλα εκείνα τα μέρη ερισσότερη κι ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
, π αντρειότερη õúναμη ένα ότι τους α άτησα και τ άλλο ότι τους μόλυνα τα γερά τους χoματα ᾿
- π . π - π τ α ολέμητα Hήρα εκατό ανθρo ους õιαλεμένους õικοúς μου και καμμιάν ενηνταριά ᾿
- π - π , π Μελιγαλιoτες õια να τους τραµήσω α ό το χωριό να μη μου κάμουν καμμίαν α ιστιά και ήγα
π π π κ έ ιασα το αλιό Aλειτροúγι το χαν καμένο οι Nτρέõες και σoζονται μια αλιοκοúλια και ᾿ ᾿
. π , χαλάσματα Oλα αυτά τα χωριά ρωτοúσαν όσοι είμαστε κι αν έχομε και καλά άρματα να τα ᾿
π π , π . π ρωτο άρη ο καθείς ό οια κολoνα μας κυργέqη A ό του Pιζοú το μέρος ήταν ο Μήτρο
, π π π π Hέτροµας ο Γκρίτζαλης κι ο Καλαμ όκης α ό το Μ οúγα ήταν ολλές κεφαλές κι ως χίλιοι ᾿ ᾿
π , π . π - άνθρω οι όλοι ελεúτεροι εις τα οõάρια Μας ρίχτηκαν εκείνοι και τόσο μας λάκωσαν το
π - π . , μ αγιράκι το õικό μας κ εκεινoν λησιάσαν ήμαστε χαμένοι Βγάλαμε τα μαχαίρια ᾿
π , π π , π , σκοτoσαμε τον μ αïραχτάρη τους ήραμε το μ αγιράκι τους σκοτoσαμε και άλλους εντέξι
π π π - π π . ιάσαμε και καμ όσους ζωντανοúς και τους κυνηγήσαμε έρα α ό το Μ οúγα Μ εκείνη την ᾿
π π . π ορμή ριχτήκαμε και των αλλουνoν και τους µγάλαμε καμ όσο α άνου Τον Hα αφλέσια τον
π π - έμασαν ολλοί εις το γιοφúρι του Zαντανιοú και τον ήγαν ως το Zαντάνι και σκότωσαν õυο
- , π π . , - τρεις õικοúς του και τον Xατζή Hλία ένα αληκάρι σ άνιον Τότε õια να ξεθυμάνωμε τον
π , π π π όλεμον του Oλέσια άμε εις το Μ οúγα και τους õίνομε ένα τζάκισμα και τους ήγαμε
, π . π κυνηγoντα ως το Καλυµοχoρι ο οú ναι λωµιασμένοι κ εκεί τους αφήσαμε Oι άνθρω οί μου ᾿ ᾿
π π , , π π ήραν λάφυρα ολλά όταν τους χαλάσαμε κι α ό κείνους κι α όσους õεν φταίγαν õεν ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π π π μ οροúσα να τους µαστήσω τους ανθρo ους εις την αγανάχτησιν ο οú χαν αναντίον των ᾿
, π π . Aρκάõιων ότι μας φοµέριζαν να μας σκοτoσουνε ο οú τους ατήσαμε τα γερά τους χoματα
π π . Μου λαµoθηκαν κι α ό τους õικοúς μου καμ όσοι Xαλάγοντας αυτοúς ριχτήκαμε και εις ᾿
π π π π . εκείνους ο οú ήταν εις τον Hα αφλέσια τους ήραμε τις λάτες και τζακίστηκαν Και
π π π π . σουροú ωσε και ήρα τους ληγωμένους και ήγα εις το Μελιγαλά Και õια νυχτός
π π . συνάχτηκαν οι Aρκάõιγοι ίσου εις το Μ ουγά και Κωσταντίνους Και τ αριστερά χωριά ᾿
π , π π έ ιασαν και õυνάμωσαν κατά της Καρúταινας το μέρος να χουν τον τό ον ανοιχτόν α ό ᾿
π π , π κείνο το μέρος ότι ρόσμεναν μιντάτι α ό κείθε την αυγή τη õúναμή τους την ολλή τους ᾿ ᾿
π π π ήρθε κι άλλη õúναμη õια νυχτός και ιάσαν α ό το Μ οúγα και Κωσταντίνους κ εκείνη τη ᾿ ᾿
π π . π π ράχη ως τα ρό οõα του γεφυριοú σ το Zαντάνι Τότε ήγα κ εγo εις το Zαντάνι και ήρα ᾿ ᾿
π , π π τους ανθρo ους κ έστειλα καμμιά εκατοστή και τους ήραν τις λάτες και συχρόνως τους ᾿
π π - π π π π χτú ησα κ εγo α ό μ ρός κ εκείνοι α ό τις λάτες και τους χαλάσαμε α οúλα εκείνα τα ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
- . π μέρη και τους ριχτήκαμε μέσα εις τους Κωσταντίνους Τους χαλάσαμε κ εκεί και ιάσαμε ᾿
, π π π ζωντανοúς τους ήραμε τα ραχτικά τους κι όλα τους τ αναγκαία και τους ήγαμε ᾿ ᾿
, π π -π . κυνηγoντα ως την αλλοú qηλότερη ράχη ο οú ναι α ό ίσου τους Κωσταντίνους Oταν ᾿
, π χαλάστηκαν αυτείνοι εις τους Κωσταντίνους άφησαν και το Μ οúγα και κόλλησαν όλοι σ ᾿
. εκείνο το μέρος Τότε τους μίλησα και τους έõωσα λόγον της τιμής και κατέµηκαν κι᾿
π π . π « ανταμωθήκαμε οι αρχηγοί τους και ολλοί α ό αυτοúς Τους εί α Aυτό το έθνος σήκωσε
- π . π ; ντουφέκι του Zουλτάνου και õεν το υ όταξε Eσείς θα το υ οτάξετε και õεν θέλετε Aιοίκησιν
π ; Και οίον έθνος χωρίς õιοίκησιν και νόμους ευõοκίμησε και õεν εχάθη Κ εμείς χωρίς νόμους ᾿
π π . õεν άμε ομ ρός και õεν μας γνωρίζουν και τ άλλα τα έθνη Oα μας λένε κλέφτες και ᾿
π . π π αντίõους Και οι Τοúρκοι õεν χάθηκαν με τους ντό ιους εκείνους ο οú σκοτoσετε εσείς κ᾿
, , π εμείς ήρθαν εις την Pοúμελη νέγοι Τοúρκοι και καθoς τρωγόμαστε θα μ οúνε κ εõo και θα ᾿
π , π π π . σας ατήσουνε αυτείνοι τα γερά σας χoματα ο οú φωνάζετε ο οú σας τα ατήσαμεν εμείς
. , π Eμείς είμαστε συνάõελφοί σας κ tλληνες Κι αν õεν μάθετε γνoση θα τα ατήσουν αυτείνοι ᾿ ᾿
. - π , , « και θα χαθήτε κ εσείς κ εμείς Eίναι η Hελο όννησο μου λένε όλη αναντίον σας και θα ᾿ ᾿
- . - ; . , κάμωμε õική μας Aιοίκηση Zτοχάζεστε τους λέγω Zας κουµεντιάζω ως χριστιανός ότι θα
π , , , άθετε ότι η Κυµέρνηση έχει τόσα στρατέματα Καρατασσαίους Καραïσκάκη Zουλιoτες κι᾿
π π . π άλλους ολλοúς κι α ό τ άλλα τα μέρη τα έξω Oτι õεν κάqαν τα σ ίτια τους εκείνοι κι όλη η ᾿ ᾿ ᾿
- π Pοúμελη õια να σκοτoσετε εσείς õυο qωρότουρκους ντό ιους και να μας κάνετε κάθε στιμή
π - . π νόμους κ εφúλιους ολέμους και φατρίες õικές σας Και θα μ οúνε μέσα όλοι αυτείνοι κι αν ᾿ ᾿
, . õεν µαίνετε εσείς γνoση θα σας µάλωμε εμείς Zυναχτήτε σ ένα μέρος κ έρχομαι μ έναν ᾿ ᾿ ᾿
π , π ». άνθρω ον μόνον να σας μιλήσω και είστε νοικοκυραίοι να κάμετε ό τι αγα άτε Μείναμεν
, , π . π σúνφωνοι εις αυτό ότι νúχτωσε και την αυγή να άγω σ το Aιάτανι Eκεί λησίον είναι και η ᾿
π . Aρκαõιά και τα χωριά της κ εκεί συνάζονται και να άγω να μιλήσουμε Κι αναχωρήσανε ᾿ ᾿
. , , π αυτείνοι κ εμείς Hήγα εις τους Κωσταντίνους μίλησα αυτά και με τον Oλέσια να μ οúμε με ᾿
π ( π , τρακόσιους ανθρo ους εις την Aρκαõιά και τόσοι μείναμε ραματικoς του ντουφεκιοú ότι
π π π π π ). ήραν λιάτζικα εκείνοι ο οú ταν α ό τα σoματα κι αναχoρησαν οι ερισσότεροι Την άλλη ᾿ ᾿
π π π . π ημέρα ήρα έναν άνθρω ον κ έναν οõηγόν και ήγα σ το Aιάτανι 1ταν μαζωμένοι α οúλα ᾿ ᾿ ᾿
π π τα μέρη τους τα μίλησα αρουσία με λú η της qυχής μου κ έκλαqα κι αυτείνοι οι καλοί ᾿ ᾿
π , π . , άνθρω οι μ άκουσαν ό τι τους εί α Τους είχε σηκoση το νου τους ένας κερατοκαλόγερος ᾿
, , τον λέγαν Hρωτοσúγκελον τζιράκι των Κολοκοτρωναίων κι αυτός ο άτιμος τους ρέθισε ότ ᾿ ᾿ ᾿
π π , ήταν εις το οõάρι του õεσ ότη και σηκoθηκαν κι ο Oανάσης Γληγοριάõης ένας συνάõελφος ᾿
. , του Hρωτοσúγκελου και κλεφτοαλευράς Eίχαμε τ αλεúρια õια τ ασκέρι õια τους Τοúρκους ᾿ ᾿
π , π . να τους ολεμήσουμε κι αυτός έκλεµε τ αλεúρια κι άφινε το στρατό εõο νηστικό Aυτοί ᾿ ᾿ ᾿
π . π ρέθισαν τους ανθρo ους κι άλλοι όμοιοί τους Μείναμε σúνφωνοι να μ οúμε εις την Aρκαõιά ᾿ ᾿
π π με τρακόσιους ανθρo ους και γνωρίζουν την Κυµέρνησιν και με ερικάλεσαν να γράqω με
π . π τον Hα αφλέσια εις την Κυµέρνησιν να τους συχωρέση Eυκαριστήθηκαν οι άνθρω οι όλοι
π π . π α ό μένα κι εγo α ό αυτοúς Hήρα τους αρχηγοúς τους να μιλήσουμε και με τον Hα αφλέσια ᾿ ᾿
π - , . π να μ οúμε μέσα εις την χoρα καθoς συνφωνήσαμε Hήγαμε α όξω τους Κωσταντίνους εις
, , . την ράχη ήρθε κι ο Oλέσιας μείναμε σúνφωνοι ό τι μίλησα με τους Aρκάõιους εγo να γίνη ᾿
π , π , , Hήρε να σουρου oση έρχονται εις τους Aρκάõιους ο οú ταν εκεί οι αρχηγοί τους λένε ότι ᾿
, , π , τους έγραqε ο Κολοκοτρoνης ο Zαïμης οι Nτεληγιανναίγοι κι άλλοι ολλοί ότι μία μεγάλη ᾿
π π õúναμη α οúλους αυτοúς τους συντρόφους έρχονται ρος µοήθειάν τους και να μην ᾿
π . π τελειoσουνε τί οτας ομιλίες õια συµιµασμόν Eίχε άγη ο άγιος Hρωτοσúγκελος κι ο ᾿
, , π Γληγοριάõης σ αυτοúς όταν τους χαλάσαμε εις τ Aλειτροúγι και εί αν αυτά του αρχηγοú ᾿ ᾿
π Κολοκοτρoνη και õιόρισε τα φουσάτα του αναντίον μας και τους εί ε με θέλει ζωντανό να με
π . ( π γõάρη σαν ρόµατο Oτ ήταν χασά ης εις την Zάκυθο και γνoριζε την τέχνη αυτείνη κι ᾿ ᾿
π π αφοú ήρθε γυμνός εις την Eλλάõα και λοúτηναν κ έγιναν Κιαμιλμ έηõες αυτός και οι ᾿
, π π .) συντρόφοι του καθημερινoς õουλεúουν την ατρίõα μ εφúλιους ολέμους και νέες φατρίες ᾿
π . π Τότε αναχoρησαν οι Aρκάõιοι οι αρχηγοί α ό την ομιλίαν μας Zε ολίγον σουρου oνοντας
, , π - ακοúμε έναν μεγάλον ντουφεκισμόν να qυχoσουνε οι εõικοί τους α άνου εις την ράχη το
. μέρος της Καρúταινας Τότε γυρέqαμε εμείς να κλειστοúμε εις τους Κωσταντίνους κ ετοίμαζα ᾿
π , , , τα σ ίτια τηράγω õια φουσέκια γυρεúω του άγιου Oλέσια μου õίνει ως είκοσι τεστέõες ότι
π π . , õεν έχει άλλα και ροσμένει α ό την Καλαμάτα Aφοú μο õωσε αυτά τα φουσέκια μου ᾿ ᾿
π . π π αίρνει κρυφίως τ ασκέρι και φεúγει Eγo είχα άρη καμμίαν σαρανταριά ανθρo ους και ᾿
, π . ντουφεκιoμουνε με κάτι αναντίους γυρεúω φουσέκια õεν µρίσκω μήτε κι ανθρo ους Τότε ᾿
π , με τρό ο µγήκα σ την ράχη ᾿
π , π π π , είναι ένα αλιόκαστρον και õεν ξέραμε και τον τό ον οúθε να άμε ήμαστε όλοι ξένοι και
. π νúχτα Τότε ο αρχηγός Κολοκοτρoνης θα µαινε την θέλησίν του σ ενέργειαν θα μας ιάναν ᾿ ᾿
, π . - τους ολίγους να μας κάμουν ό τι η συνείõησή τους τους υ αγόρευε Μέσα εις το Zαντάνι ήταν
π την νúχτα κρυφίως μ ασμένοι ο Hάνος Κολοκοτρoνης κι ο Κανέλλος Nτεληγιάννης και όταν ᾿
π π , , π . θα εράσουμε α ό το γιοφúρι κ εκεί είναι το χωριόν να μας χτυ ήσουν Aυτό έμαθε ο ᾿
π π - π π Hα αφλέσιας και ήρε τους συντρόφους κ έφυγε χωρίς να μου ει ή τί οτας λικρινής ᾿ ᾿
(-π π . σúντροφος εθαμένος õια την ατρίõα Aεν θέλω κατηγορήση την õιαγωή του η τúχη μου
π ). - π και η õικαιοσúνη του Oεοú με φúλαξε ότι εγo õοúλευα õια την ατρίõα αθoα Eκεί ο οú
π , π , µήκαμε εις το αλιόκαστρο με τους ολίγους κι ως ξένοι õεν ξέραμε οúθε να κάμωμε και θα ᾿
, - π κατανταίναμε εις το Zαντάνι εις τα χέρια των αναντίων μας τότε εκεί ο οú συλλογιoμαστε να
, π π κινηθοúμε έρχεται ένας άνθρω ος μ έναν τεσκερέ α ό τον Zταïκάκη και μου γραφε ᾿ ᾿
π μυστικoς ότι ήρθαν õια νυχτός εκεί και οι φίλοι φοµερίζουν χωρίς άλλο εμένα και να άρω
. π π π π μέτρα Τότε αίρνω αυτόν τον άνθρω ον και εις τον õρόμον ηúρα κ έναν ντό ιον α ό το ᾿
, - , π , Zαντάνι τον õένω καλά να μη μου φúγη κι όλο μέσα το οτάμι ότι τ άλλα τα μέρη τα ᾿ ᾿
π , . π π , ιασαν οι αναντίοι µήκαμε εις το Μελιγαλά Eκεί μας λάκωσε ο Μητρο έτροµας μας l
π π . π π ντουφέκισε τον ήραμε με τα μαχαίρια καμ όσο κυνηγoντας t ιασα με τρό ον τους
, π π σημαντικοúς του χωριοú και τους έõεσα κ εκείνους ήρα τους λαµωμένους ο οú χα εις τις ᾿ ᾿
, π π , κοúλιες του Μελιγαλά έστειλα έναν χωργιάτη και εί ε του Μητρο έτροµα αν έµγουν και μας
, . π ντουφεκίσουνε θα τους κόqω όλους τους õεμένους Τότε õεν μας είραξαν κι οληνúχτα ᾿
π . π ήγαμε εις την Zκάλα το χωριόν 1ταν ο άγιος Oλέσιας εκεί και οι συντρόφοι τους εί α όσα
π - , π π τους τúχαιναν και õια νυχτός αναχωρήσαμε α ό κεί α ό τα Zαμ άσικα μέσα των µουνoν τον ᾿
, π π . π õρόμον και έσαμε εις τα Καλúµια της Τρο ολιτζάς Eκεί άφησα τους ανθρo ους μου ήταν ο
. π . Βάσιος εκεί Oέλησε να τους ολεμήση ο Hάνος ο Κολοκοτρoνης και τον σκότωσαν Aυτό είναι
π . το αίμα ο οú χúθηκε Κολοκοτρωναίικον õια την λευτεριά της Eλλάõος Aφοú άφησα το σoμα
π , π π π μου εις τα Καλúµια της Τρο ολιτζάς ήγα εις Aνά λι τους λαµωμένους και εί α τα τρέχοντα
. , κι ότι το μέρος της Κυµέρνησης αõυνάτισε και τ αναντίον αξάνει Eίχαν στείλη εις Aθήνα ᾿ ᾿
π π , όταν έμαθαν ότι σηκoθη η ερισσότερη Hελο όννησο αναντίον της Κυµέρνησης είχαν στείλη
π τον Aõάμη Aοúκα να φέρη εις την Hελο όννησον τον Γκοúρα και Καρατάσιον μ όλους τους ᾿
π . π ( π κα εταναίους Zαν õεν έκαμε τί οτας ο Aοúκας õεν ήθελε να μ η ο Γκοúρας το είχε γυρίση ᾿
- π με τους αναντίους õεν κόταγε να κάμη και κίνημα εξ αιτίας των Καρατασσαίων ο οú ταν εις ᾿
π την Aθήνα κ εμείς αγροικιoμαστε με τον Καρατάσιον και Γάτζο κατά τον όρκον ο οú χαμεν ᾿ ᾿
, ), π π π εις τη Núõρα όταν ήμαστε εκεί με ροστάζει η Κυµέρνηση να άγω εις Aθήνα να μ άσω τ᾿
. - ασκέρια μέσα του Καρατάσσου και Γκοúρα εγo õεν θέλησα 1μουν γγισμένος εξ αιτίας του ᾿
π , π π π π Hα αφλέσια εις την α άτη ο οú μο καμε και μου ήρε τους ανθρo ους εις τους ᾿ ᾿
π π Κωσταντίνους και κιντúνεqα να χαθo και να ντρο ιαστo και μ άφησε και χωρίς ολεμοφόõια ᾿
. π π - κι αυτά ήταν õολερά κινήματα σ εμένα Με ερικάλεσε ολú η Κυµέρνηση ήξερε ότ είμαι ᾿ ᾿ ᾿
- . π « φιλιωμένος με του Καρατασσαίους και μο õωσε και χρήματα να μ ελκúση Τους εί α Oα ᾿ ᾿ ᾿
π , π π π άγω αλλά θέλω να σας α οõείξω ότι εγo õεν είμαι ραματευτής να κάνω ραμάτεια την
π . π ατρίõα μου õια χρήματα õεν έχω κρέας õια το μακελλειόν Aια την στερέωση της ατρίõος
, π , . , μου και νόμους õια κείνο εθαίνω όχι õια άλλο Και οι Γúφτοι να χουν την Κυµέρνησιν εγo ᾿ ᾿
π . , θα υ οτάζωμαι Xρήματα μάτα μου στείλετε κι όταν ήμουν με τον Κολοκοτρoνη õεν τα ᾿
π π π ». õέχτηκα όμως αρα ονιoμαι ότι εγo õουλεúω λικρινoς κι άλλοι μ ε ιµουλεúονται Με ᾿ ᾿ ᾿
π π . 16 1824. ερικάλεσαν ολú tλαµα την õιαταγή και κίνησα õι Aθήνα τις Nοεµρίου Hήγα εις ᾿
, π , π , π Aθήνα μίλησα ρoτα του Γκοúρα ως φίλος μου αλιός του εί α την κατάστασιν της
π . . , . ατρίõος Aεν õέχτη τελείως Aεν το κρινα άλλο να τον µιάσω Eφάγαμε εις το κάστρο και ᾿
π . , κατέµηκα κάτου και του εί α Eαναμιλοúμε Aντάμωσα τον Καρατάσιον και Γάτζο τους
π . π π γενναίους κι αγαθοúς ατριoτες Aφοú τους ξηγήθηκα ως είναι η ατρίς σ άχλιαν ᾿ ᾿
κατάστασιν κι όσα μιλήσαμε σ την Núõρα όλα αυτείνοι οι εγωιστές τα µαίνουν σ την ᾿ ᾿ ᾿
π , π π ενέργεια και η ατρίς κιντυνεúει και χúνεται αθoον αίμα τότε ροθúμως α οφάσισαν να
π . π , μ οúνε Oέραμε και τους άλλους τους κα εταναίους εκεί του Καρατάσιου κι αυτείνοι ήταν ᾿
π , , π , , , π , π ρόθυμοι όλοι οι αθάνατοι Nτουμ ιoτης Hηνειός Βελέτζας A οστολάκης Zορμ άς κι άλλοι ᾿
π . , π . ολλοί Aφοú ετοιμάζονταν αυτείνοι να φúγουν μου στέλνει ο Γκοúρας να σμίξωμε õεν ήγα
. « , ». π Τότε έρχεται κι ανταμωνόμαστε Του λέγω Zαν õεν θέλεις μείνε Με ερικάλεσε να μην ᾿
π μαθευτή εις την Κυµέρνησιν ότι õεν ήθελε ν ακοúση εις την õιαταγήν της και μ αίνει κι ᾿ ᾿
. . π π - π , . , αυτός Κ ετοιμάστηκαν Και άνε α όξω α ό την Aεqίνα õια την Κόρθο Eις τον Aγιoργη ᾿
, π , , , , χωριό της Κόρθος ήταν συνασμένοι ολλοί αναντίοι οι Aονταίγοι οι Nοταραίγοι του Zαïμη ο
π . , , π Nικήτας κι άλλοι ολλοί Aυτείνοι όλοι οι õικοί μας Καρατασσαίοι κι ο Γκοúρας ήγαν õια ᾿ ᾿
π π . π , εκεί κ εγo του ελάγου õι Aνά λι Hηγαίνοντας εις Aνά λι õιόρισε η Aιοίκηση τον Κωλέτη ᾿ ᾿
π , π õιευτυντή κ εμένα φρουρά του να φυλάμε τα χρήματα των ανθρo ων ο οú χε μαζί του ο ᾿ ᾿
. - π Κωλέτης õια τους μιστοúς Hήγαμε εις τον Aγιoργη είχαν κάμη õυο τρεις ολέμους οι õικοί
, μας με τους αναντίους και τους χάλασαν τους õικοúς μας ότι ήταν κ εκείνοι õυνατοί και ᾿
- , . π μέσα εις το χωριόν και οι εõικοί μας έξω εις το χιόνι t ιασαν και μίαν μεγάλη õιχόνοιαν οι
. Καρατασσαίοι με τον Γκοúραν και γúρευαν να γυρίσουν με τους αναντίους Oτι ο Γκοúρας τον
π π Καρατάσσιον και Γάτζο τους άφησε εζοúς α ό την Aθήνα ως τον Aγιoργη κι αυτός είχε ᾿
. , άλογα άõεια και τα τράµαγε γεντέκια Και ήθελαν να γυρίσουνε με τους αναντίους να τους
π . π . , - , ολεμήσουνε Τότε ήγαμε εκεί με τον Κωλέτη Μαθαίνοντας εγo αυτό είχα ένα άτι õικό μου
. π « - το χάρισα του Καρατάσιου Τους έκαμα ένα σκέõιον τους εί α Eõo οι αναντίοι είναι μέσα σε
, , - π ». ( χωριόν σε φωτιά σε κρασί κι άλλα εμείς έξω εις το χιόνι και σε ολλή õιχόνοια 1ξερα ᾿
π π - ). π τους τό ους α όταν ήμουν με τον Κολοκοτρoνη Τους εί α να ρθη ο Γκοúρας κι ο ᾿ ᾿ ᾿
. π Καρατάσιος μ εμένα και οι άλλοι να σταθοúν με τον Κωλέτη Κ εγo με τον Γκοúρα να άμε ᾿ ᾿
π , , π «π να ιάσουμε τα Κλημαντοκαίσαρα κ εσείς αφοú κινηθοúμε να ει ήτε άμε εις τα Τρίκκαλα ᾿
, , και σ τ άλλα τα μέρη των Aονταίων κι αλλουνoν και τότε οι αναντίοι μαθαίνοντας αυτό θα ᾿ ᾿ ᾿
- π π π . π , φúγουν õια να άνε õια ροφúλαξιν των σ ιτιoν τους Και τότε αυτείνοι θα κινηθοúν ομ ρός
π -π π - π , π κ εσείς α ό ίσου τους κ εμείς α ό μ ροστά τους χορεúομε εις τον κάμ ον κι όχι να μας ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π - - π π ». . σκοτoνουν α ό μέσα α ό τα σ ίτια Τότε µάλαμε το σκέõιον σ ενέργειαν Hήρα τον Γκοúρα ᾿
π , , - π με συνφωνίαν να άμε μαζί μέσα εις τα Κλημαντοκαίσαρα χωρίς να γυμνoση ανθρo ους τ᾿
. π , ασκέρι του Hήγαμε μέσα αυτόν τον άφησα μ ανθρo ους μου εις τα Κλημαντοκαίσαρα ότι ᾿
, π , π . õεν ξέραν õεν ματάειχαν έρθη εις Hελο όννησον κ εγo έ ιασα το Nτοúσια Aφοú μας είõαν ᾿
π π π . οι άνθρω οι άφησαν τα σ ίτια τους σ την õιάκρισίν μας και ήραν τα χιόνια και τα µουνά Μία ᾿
π π π γυναίκα είχε το αιõί μισογεννημένον και το µγαλαν αράωρα και η λεχoνα ήρε τα µουνά με ᾿
. π - τους άλλους και τελείωσε εις το χιόνι Την άλλη ημέρα ήγα μόνος μου σ το µουνό και τους ᾿
π . π . π ορκίστηκα ότι õεν θέλω τους ειράξη Και ήρθαν εις τα σ ίτια τους Καθίσαμε õεκα έντε
. π ημέρες εκεί Και õεν μας άφιναν να φúγωμε ότι μάθαιναν τι τράµαγαν τ άλλα τα χωριά α ό ᾿
π . , π κείνους ο οú ταν μέσα O Nοταράς μαθαίνοντας τον Γκοúρα εις Κλημαντοκαίσαρα ήγε και ᾿ ᾿
. π π π τον έφερε εις Τρίκκαλα Τον έ ιασε αυτός και του ήρε καμ όσες χιλιάõες γρόσια κι ο ᾿
π , ( , π , Zοφιανό ουλος ο συµουλάτορας του Γκοúρα ότ είναι κι αυτός ο καλός άνθρω ος εις τον ᾿ ᾿
π ) π , Γκοúρα καθoς ο κόμητας Μεταξάς ο οú ναι του Κολοκοτρoνη ήρε ως õιερμηνέας του χίλια ᾿
. , π π , µενέτικα Aφοú είõαν το κίνημα õια Κλημαντοκαίσαρα ο οú ήγαμε με τον Γκοúρα ευτúς
π π . άφησαν την θέσιν του Aγιωργιοú και ήγε ο καθείς õια το σ ίτι του και õιαλúθηκαν Το
π π . π Nοταρό ουλον ήγε εις Τρίκκαλα και το στειλε ο Γκοúρας εις την Κυµέρνησιν Μ ήκαν κι ο ᾿ ᾿
, , , , , Καραïσκάκης Zαφάκας Hανουργιάς Καλτζοõήμος Aυοµουνιoτης Zουλιoτες αφοú μάθαν ότι
π , π π της Aθήνας τα στρατέματα μ ήκαν μέσα τότε μ ήκαν κι αυτείνοι και έρασαν την Βοστίτζα ᾿
π π , π , και ήγαν εις την Κερ ινή εις το σ ίτι του κυρίου Zαïμη και ο Καραïσκάκης το κυµέρνησε
π π π π ο οú õεν του άφησαν οι άνθρω οί του οúτε στάχτη μέσα και οι άλλοι ήγαν εις τ άλλα σ ίτια ᾿
. , , και χωριά O Καρατάσιος έκαμε με το σoμα του κατά τα Aαγκάõια κι ο Κωλέτης ο Γκοúρας κ ᾿ ᾿
. εγo κι ο Γκριτζoτης κατ το Γαστοúνι Z τον õρόμον ανταμoσαμε τον Xρúσαντον Zισίνη με ᾿ ᾿ ᾿
π . καμ όσους αξιωματικοúς Τους õoσαμε λόγον της τιμής ορκίστη ο Γκοúρας ότι õεν θέλει τους
π ( π . ειράξωμε ότι αυτός õεν συμμετέχεταν εις αυτά τα κινήματα ο ατέρας του ήταν και οι άλλοι
). π π Aυτός ήταν εις τ ορõί της Hάτρας αναντίον των Τοúρκων Hρoτος ήγα εγo και μ ήκα με το ᾿
π π , . σoμα μου εις το Γαστοúνι ήγα εις το σ ίτι του Zισίνη είχε όλο του το µιον μέσα Μά την
π , π π ατρίõα ένα κοντúλι ήρα να γράqω κ ένα μ άλωμα τζαρουχιoν άφησα έναν στρατιoτη μου ᾿
π . π π π και ήρε Zηκoθηκα και ήγα εις το αζάρι να ησυχάσω τους ανθρo ους και ν ανοίξουν τ ᾿ ᾿
. π π αργαστήρια τους και µαστοúσα την ησυχίαν Μ ήκε ο Γκοúρας με τους ανθρo ους του εις το
π π π . σ ίτι του Zισίνη και του ήραν όλο του το µιον και τα ζωντανά του και τα ήγαν εις την Aθήνα
π . Και τα μαγαζειά με τα γεννήματα αυτεινoν κι όλης της συντροφιάς τα ήραν όλα Γγιχτήκαμε ᾿ ᾿
- π . õι αυτά με τον Γκοúρα ήταν και συµουλές του Zοφιανό ουλου Τότε γúρεqα ν αναχωρήσω ᾿ ᾿
, , π π με το σoμα μου ότι τέτοιοι νόμοι õεν μ αρέσουνε να γυμνoνουν τους ανθρo ους α ό ᾿
π . π π π λοúτη και τιμή Eκρίθη εúλογον να άγω και το Zισινό ουλον εις τ Aνά λι εις την ᾿
, π π , π . Κυµέρνηση ερνoντας το κι α ό τα Aαγκάõια ο οú ταν ο Κωλέτης Με συµουλεúει ο ᾿ ᾿
π Zοφιανό ουλος κι ο Γκοúρας σ τον õρόμον να γυμνoσω αυτό κι όλους τους αξιωματικοúς ᾿ ᾿ ᾿
, , , , του και να τα κάμωμε μερίõια ένα ο Κωλέτης ένα ο Oλέσιας ένα ο Γκοúρας ένα ο
π , , . , π , , . Zοφιανό ουλος ο συνµουλάτοράς του κ ένα εγo Καλά τους εί α ό τι θέλουν τα κάνω Τον ᾿
π - , . , ήρα να φúγω õια να ακολουθήσω ό τι με συνµοúλεqαν Και ό τι μο λεγαν τους ᾿ ᾿
π . π π π . υ οσκόμουν Oτι γúρευα να μην είμαι μ αυτοúς ότι αυτά ο οú έµλε α με είραζαν Oτι την ᾿
π π π ε ανάστασίν μας θα την καταντήσουμε ληστεία και η ατρίς κατάντησε η αλιόqαθα των
. π , , π ατίμων Hήρα το Zισινό ουλον με τους αξιωματικοúς καμμίαν τριανταριά όλοι ο οú
π αγωνίζονταν με τους Τοúρκους να λευτερoσουν την ατρίõα κ εμείς να τους γυμνoσουμε ᾿
π ! , , αõίκως και αραλόγως Oε õoσε μας γνoση κι αρετή να σωθοúμε να μην χαθοúμε ᾿
π ! π - , -π π , αράωρα Τους ήρα όλους αυτοúς είχα το σoμα μου ως τρακόσους ενήντα ανθρo ους
π π , . π τίμια αληκάρια και καλοί ατριoτες και τους είχα σε μίαν καλή τάξη Eί α και του Zισίνη κι᾿
π π . αξιωματικoν του να μην έχουν καμμίαν υ οqίαν ότι εγo θα τους ειράξω μίαν τρίχα Και τους
π . π ορκίστηκα ως τίμιος άνθρω ος Oι άνθρω οί μου αφοú είõαν τ ασκέρια του Γκοúρα κι ᾿ ᾿
π , αλλουνoν ο οú γúμνωναν τους κατοίκους κ εγo αυτοúς õεν τους άφινα τότε κι αυτείνοι õεν ᾿ ᾿
. π - π π π μ άκουγαν εις τον õρόμον Z ένα χωριόν λησίον εις το Τρι όταμον καμ όσοι α ό αυτοúς ᾿ ᾿
- . γυμνoνουν το χωριόν χωρίς να με στοχάζωνται ως μεγαλúτερόν τους Oοµήθηκα μη μου
π π . π π γυμνoσουνε και το Zισινό ουλο κι άλλους και φανo qεúτης κι ά ιστος Τους εί α να άνε ᾿ ᾿
π . , εις άλλο χωριόν και ν ακολουθοúν αχoρια α ό μάς Aφοú γúμνωσαν αυτείνοι το χωριόν και ᾿ ᾿
π π οι õυστυχισμένοι οι κάτοικοι αρουσιάζονταν σ εμένα και κλαίγαν κ εγo õεν μ οροúσα να ᾿ ᾿
, . π , τους µοηθήσω αυτό ήταν θάνατος õια εμένα Hήρα το μ αγιράκι μου και καμμίαν εικοσαριά
π , , - ο οú είχα μάγκα εις το κονάκι μου κ έφυγα κρυφίως χωρίς να μάθουνε αυτείνοι οι άτιμοι ᾿
, π . , , στρατιoτες μου και κατεµαίνομε εις το οτάμι 1ταν κατεµασμένο ότ ήταν χειμoνας των ᾿
, π . Xριστουγεννoν εγo με το άτι μου κι άλλα ζoα õυνατά κιντυνέqαμε να εράσουμε Aφοú οι ᾿
π , . στρατιoτες μάθαν ο οú φυγα κρυφίως ακολοúθησαν κοντά μου Eις τον õρόμον ηúρανε ᾿
π π π π τέσσερους Hελο οννήσιους και τους ιάνουν και με την αράõα έρασαν τους μισοúς α ό τ᾿
( π ). π π - π ασκέρι εις το νoμο τους οι άλλοι είχαν ζoα και έρασαν Aφοú τους έρασαν έρα α ό το
π - - π οτάμι ήμουν κ εγo και είχα φωτιά αναμμένη με την μάγκα μου και τρoγαμε qωμί µλέ ω ᾿
π π , π όλη αυτείνη την τυραγνίαν ο οú κάναν αυτεινoν των τέσσερων ανθρo ων ο οú τους
π π π π αφάνισαν εις το οτάμι και καταμαúρισαν σαν Aρά ηõες α ό το κρúγιο και õια το σ ολλάτη
π π π , π ο οú τους σoσαν α ό το οτάμι είχαν και κάτι άρματα και τους τα ήραν κ εκείνα και τους ᾿
π π . π π άφησαν γυμνοúς και κλαίγαν σαν μικρά αιõιά και τρέμαν α ό το κρúον Τους λυ ήθηκα ολú
π π π . π και εί α ότι το θερίον εί αν θερίον κι ο άνθρω ος είναι χερότερος Aφοú οι άνθρω οι είõαν ᾿
, « π , εμένα σκοúζαν κι αγαναχτοúσαν αναντίον μου και μο λεγαν Μαθαίνοντας ότι ερνάς εσú ᾿ ᾿ ᾿
, π π , π ο Μακρυγιάννης ο οú χεις την μεγαλúτερη ευταξίαν εις τους ανθρo ους σου μ ιστευτήκαμε ᾿
π π κι αφήσαμε το ράμα μας και õεν το κρúqαμε και μας γυμνoσετε και εις το οτάμι ᾿
- π π κιντυνέqαμε õια να τους εράσουμε και μας ήρανε και τ άρματά μας και σκουτιά μας και ᾿
π ». π π π τρέμομε και θα ουντιάσωμε Hερι οιήθηκα τους ανθρo ους και τους εί α να μου õείξουν
π . π . , εκείνους ο οú τους γúμνωσαν A οφάσισα να σκοτωθo μ αυτοúς Βάρεσα τ άλογον τους ᾿ ᾿
π π π π π έ ιασα με τα ράματα των ανθρo ων τους ήρα μαζί μου εκείνους ο οú ταν γυμνωμένοι και ᾿
, π , π . τους αίτιους ήγα εις το χωρίον το µράõυ ο οú θα κόνευα Zτέλνω και κόµω µέργες καλές
. π « γερές κ έστειλα και ήρθαν όλοι οι αξιωματικοί Τους εί α Zας έχω τόσα χρόνια τους ᾿
π π π ; π ερισσότερους σας άφησα οτές α λέρωτους ή νηστικοúς Oταν κάναμε ως ατριoτες τα χρέη
, π μας και οι ολίτες μας τίμαγαν και μας τάιζαν μ ευκαρίστησίν τους και μας õίναν κ ᾿ ᾿
π . , ευκαριστήρια σ την Κυµέρνησή μας και μας λέρωνε Oταν φέρνεσταν τιμίως ήμουν κ εγo ᾿ ᾿
π , π αρχηγός σας τoρα ο οú γενήκετε του κεφαλιοú σας και γυμνoσετε το χωριόν ο οú μας
π , , καρτέρεσαν οι άνθρω οι ως αõελφοúς τους οι χριστιανοί τους χριστιανοúς τους γυμνoσετε
π , π . π α ό το µιον τους τα ζωντανά τους κ έχετε κο άõια μαζί σας Aεν γένομαι εγo εσάς ιστικός ᾿
, σúρτε να µρήτε άλλον αρχηγόν είτε τον µίον του χωριοú και ζωντανά να ρθοúνε οι ᾿
- π χωργιάτες να τους τα õoσετε χωρίς να τους λείqη τί οτας κι όταν μου õoσουνε οι χωργιάτες ᾿
π , . , . , π π αυτείνη την α όõειξιν τότε καθίστε μαζί μου Eιõέ µρήτε άλλον αρχηγόν Κι ό τι λεί ει α ό το ᾿
π π , π χωριόν θα ει o της Κυµέρνησης να τα κρατήση α ό τους μιστοúς σας να λερωθοúν οι
π ». π π π άνθρω οι Τότε στείλαμε και ήρθαν οι κάτοικοι του χωριοú και ήραν το ράμα τους και ήρα
π π . π π α όõειξη α ό τους ίõιους Τότε φέρνω εκείνους ο οú γúμνωσαν τους ανθρo ους εις το
π , π π . . οτάμι µάνω τους αξιωματικοúς α ό έντε και µάσταγαν τον καθέναν Eγo έõερνα Zήκωσα
π π « π π π π , τις ιστιόλες και εί α O οιος α ολúση α ό αυτοúς ο οú κρατοúνε κανέναν ή θέλει να τους
π π , π ερασ ιστή να σιάση τ άρματά του να σκοτωθοúμε όχι να γένουν ζoα οι άνθρω οι εις το ᾿ ᾿
π π !». οτάμι να τους εράσουνε εις το νoμον και úστερα õια την καλωσúνη να τους γυμνoσουνε
π . Τους έµαλα κάτου τους τέσσερους και τους µαστοúσαν α λωμένους Με την αράõα τους
- π π π . π έõερνα όλους όσο ο οú τους άγαινε το αίμα α ό τον κoλον Eγo γίνηκα χερότερα α ό
. π , αυτοúς μάτωσαν τα χέρια μου έκαμα τόσες ημέρες αστενής Τότε τους έµαλα εις τις ροµιές
π , , τους λέρωσα τα μηναία τους τους έõωσα και το õιαµατήριον τους τους άφησα εις το χωριόν
- . π , , π όσο ν αναλάµουν να τους συγυρίζουν A ό τότε σας λέγω αõελφοί αναγνoστες οτέ μου ως ᾿
π π π π π π , την σήμερον άτιμον κι άρ αγον άνθρω ον õεν είõα κι ό ου άνε α ό τους ανθρo ους μου ᾿ ᾿
. π π . τους õέχονται οι κάτοικοι ως αõελφοúς τους Το Zισινό ουλον το ήγα εις τα Aαγκάõια Μου
π π π εί ε ο Κωλέτης να τους γυμνoσω και ν ακολουθήσω καθoς μου εί ε κι ο Zοφιανό ουλος κι ᾿ ᾿ ᾿
. π ο Γκοúρας να γίνουν τα μερίõια όμως τ άλογα τα καλúτερα θέλουν αυτείνοι Του υ οσκέθηκα ᾿
. π « ότι θ ακολουθήσω αυτό και με μάλλωσε õιατί ακόμα õεν το καμα Του εί α Eις του Nταοúλη ᾿ ᾿
, π π ». το χάνι είναι ένα ρέμα εκεί τους γυμνoνω είναι õυνατός και αράμερος τό ος Μείναμε
π π . π - π π σúνφωνοι ήρα τους ανθρo ους A όξω τ Aνά λι εί α και õoσαν τ άρματά τους των ᾿ ᾿ ᾿
π π - π π ανθρo ωνέ τους και μ ήκανε μέσα εις τ Aνά λι ξαρμάτωτοι και τους αρουσίασα εις την ᾿
π π π « Κυµέρνησιν και τους εί α ου ήταν εις τ ορõί της Hάτρας και ως αõίκως κατατρέχονται κ ᾿ ᾿
, π , - π . , , εγo τους εί α τους ήφερα χωρίς να τους ειράξω Aν φταίνε ας τους κάμουν οι νόμοι ό τι
». π π π . θέλουν Τους ξηγήθηκα και τις οõηγίες ο οú χα α ό τον Γκοúρα και Zοφιανό ουλον ᾿
, π π π , Aυτείνοι ό τι μου εί ανε õεν μου κακοφάνη όμως ο Κωλέτης με qúχρανε και μ α όλ ισε ότι ᾿
. π π έτζι õεν θα κάμωμε νόμους Oτι οι νόμοι θα αλουκoσουν τους κακοúς και κρίμα ο οú
π , π σκοτωνόμαστε κι ανάθεμα τους αίτιους του εφúλιου ολέμου και της φατρίας ο οú ᾿
. , π κατάντησαν το tθνος σε άχλιαν κατάστασιν Hήρα όλους αυτοúς το Zισινό ουλον κι᾿
, . π αξιωματικοúς εις το κονάκι μου και συνκατοικοúσαμε μαζί και τρoγαμε Eί α της Κυµέρνησης
π , , π π ότι εγo σε εφúλιον όλεμον και νόμους φκειάνοντας õεν ματαμ αίνω μ εζέρισα να μου
π , õoσουνε μίαν õιαταγή να άγω εις Pοúμελη ν αγωνιστo õια τους Τοúρκους ειõέ να õιαλúσω ᾿
π π π το σoμα μου ή µάλτε άλλον κ εγo κάθομαι ως α λός ολίτης όμως õια εφúλιον όλεμον ᾿
. π õιαταγή õεν μάτα ακοúγω Μου εί αν να λάµουν σκέqη õι αυτό και το σoμα μου να το ᾿
π , . π το οθετήσω εις τα χωριά εις τ Aργος Τον Κολοκοτρoνη και συντροφιά του τους ιάσανε ᾿
, . . π όλους και τους στείλαν εις τη Núõρα εις τον Aγιλιά Oέραν και τον Γεροσισίνη Eγo έλει α εις
. π π τα χωριά με το σoμα μου Hιάνει τον Γεροσισίνη και Zισινό ουλον ο άγιος Hα αφλέσιας
π ( π ) π - υ ουργός είõε ότι έλει α εγo και τους µάνει σ ένα αλιοκάικον με χωρίς õοúλο και σκουτιά ᾿
π π και τους στέλνει õια τη Núõρα ιάνει ρoτα και τους γυμνoνει αυτοúς και τους αξιωματικοúς
. π π . π , τους Τους ήραν το µιον τους και τ άλογά τους μου το αράγγειλαν εμένα Hήγα εις Aνά λι ᾿
π π , π , έμαθα αυτό ήγα εις την Κυµέρνησιν της μίλησα χοντρά και ατριωτικά Eγo τους εί α μικρός
π , άνθρω ος õεν καταõέχτηκα να γυμνoσω αυτοúς αλλά ξοõιάζω εξ ιõίων μου ως αõελφός τους
, π , π και τους έχω εις το κονάκι μου κι αυτό το κάνω ότ είναι ξένοι άνθρω οι εõo Eυρω αίγοι ᾿ ᾿
π π , π ο οú μας αρατηροúν και θέλω να µλέ ουν ότι κι όντως õιqάμε õια λευτεριά και νόμους κι ᾿ ᾿
π . π όχι ότ είμαστε άρ αγες Του κακοφάνη του Oλέσια και των αλλουνoν ο οú õεν τους άκουσα ᾿
, π - να γυμνoσω τους συναγωνιστάς και τους γúμνωσε αυτός εμ ρός εις τα μάτια της
. , , Κυµέρνησης Τότε είναι η αλήθεια ο Κουντουργιoτης õεν ήξερε αυτό και õιατάττει τον
π π π , π Hα αφλέσια να õoση ίσου τα ειõίσματα ολουνoν των ανθρo ων και το õωσε µρισές ο οú ᾿ ᾿
. . π õεν τις έõινε του õοúλου του Κ ευτúς τα õωσε όλα τα ειõίσματά τους Και ιαστήκαμε με τον ᾿ ᾿
π , π π - π . π Hα αφλέσια οι õυο μας ό ου γενήκαμε α ό ασ ροú Κ έ εσα σε ολουνoν αυτεινoν την ᾿
. π π π , π οργή Oσα χρήματα ήγαμε έξω να λερoσουμε τους ανθρo ους ο οú τα είχε ο κúριος
, π Κωλέτης έµαλε φúλακά τους τον μ ατζανάκη του Γκοúρα τον Κατζικοστάθη και γιόμωσε τον
π π Γκοúρα ο Κωλέτης λίρες του γιόμωσε το õισάκκι του α ό αυτές κι α ό τα λάφυρα του Nοταρά ᾿
. - . και Zισίνη κι αλλουνoν Το ίõιον και τον Κατζικοστάθη Aφοú τους έκαμε αυτείνη την ᾿
, π π π π καλωσúνη ο Κωλέτης τον ουλημένον άνθρω ον κι άρ αγον τον έκαμε αρχηγόν να άγη ᾿
- π . , αναντίον του Aυσσέως κι ο Zοφιανό ουλος συνµουλάτορας Aυτό μαθαίνει ο Aυσσέας άλλο ᾿
, π õεν είχε καταφúγιον να σταθή εις την Eλλάõα σηκoνεται και άγει εις τους Τοúρκους και
. γίνεται με το στανιόν Τοúρκος να γλυτoση Καθoς έκαμε ο Μαυροκορõάτος τον Βαρνακιoτη
π , π . κι άλλους και ήγαν εις τους Τοúρκους και γλúτωσαν έτζι άγει κι ο õυστυχής Aυσσέος ᾿ ᾿
, , π 1ρθε τοúτες τις ημέρες εõo ο Γκοúρας γιόμωσε το õισάκκι του λίρες ε ικúρωσε και εις την
- , π , Κυµέρνηση άλλες οχτακόσες χιλιάõες γρόσια ότι κάνει να λάµη α ό την Κυµέρνηση ακόμα κι᾿
, , - - . π π αχoρια μουκατάõες Aθήνας Oήµας Aιµαõειάς και τα εξής Κι όλο το φουσάτο ο οú λερoνει ᾿
π -π π π . οτές õεν είναι õιακόσιοι ενήντα άνθρω οι τον έναν εις την λερωμή τον κάνει õέκα Hήγανε
. - , αναντίον του õυστυχή Aυσσέα Aκοúγοντας ότι έρχεται αναντίον του ο õικός του ο Γκοúρας
π , π , π π π . το αιõί του ο οú αυτός τον õόξασε μ ιστεúτηκε και µήκε και αραõόθη εις το αιõί του Τον
π . π π ήγε εις την Aθήνα και τον σκότωσε Τελείωσε λέον ο κúριος Κωλέτης κι α ό τον τρίτον ᾿
. , , αντίζηλόν του Aυσσέα Aντρίτζο Aλέξη Nοúτζο Xρήστο Hαλάσκα και τους τρεις τους
. , π π , π , - σκότωσε H Κυµέρνηση όταν ήγαμε õια τους αναντίους να τους ολεμήσουμε μας εί ε õια
, π π π να τους αõυνατίσουμε όσους ανθρo ους μ ορέσουμε να τους τραµοúμε α ό αυτοúς και να
π π π τους λερoνωμε εξ ιõίων μας και úστερα μας λερoνει η Κυµέρνηση και τους µαστάγει α ό
. π π τους καταλόγους των αναντίων Hήρα κ εγo καμ όσους του Nοταρά ανθρo ους και του ᾿
. π π Zισίνη O Κουντουργιoτης ήγε εις τη Núõρα κι άφησε εις το οõάρι του τον Aναγνoστη ᾿
. π π π Oικονόμο Nυõραίο Του εί α να μου õoση αυτοúς τους μιστοúς να λερoσω τους ανθρo ους
, . π , π , , και να λάµω κι ό τι έõωσα Aέγει του Hα αφλέσια μου õίνει τους αράõες ό τι μο κανε ᾿ ᾿ ᾿
π , π . π όμως να του χαρίσω τις ιστιόλες μου ότι τις λιμ ίστη Του αράγγειλα κ εγo να του γαμήσω ᾿
, , π π π . το κέρατο όχι θα του õoσω τ άρματά μου ο οú τα χω α ό õεκοχτo χρονoν αιõί Τον ᾿ ᾿
. μοúτζωσα και õεν του ξαναμίλησα Hήγε κι ο Κωσταντής Aευκάõιος και του ζήτησε τους ᾿
, π π . μιστοúς και του ήρε τις ιστιόλες του Κ είχε ξúλινες σ το ζουνάρι του τον ρoτησα και μου ᾿ ᾿
π . . Ω , , το εί ε Oρίστε κι Aρµανίτικη αρετή ς τoρα είχαμε Βλάχικη Κεφαλλωνίτικη Oαναργιoτικη ᾿
. , ! ορίστε κι Aρµανίτικη Nα õικαιοσúνη να κυµερνήται των νέων Eλλήνων Της Κυµερνήσεως ᾿
, π - - , π , της ζητοúσα õιαταγή να µγω εις την Pοúμελη να φúγω α ό õo μέσα ότι μ εζέρησα και ᾿
π π . π υ οσκέθη να με õιατάξη να άγω εις Pοúμελη Τότε ήρθε αναφορά α ό της Aρκαõιάς τους
π κατοίκους και με ζητοúσαν να με στείλη η Κυµέρνηση να άγω μ εκτελεστική õúναμη σ την ᾿ ᾿
. π π , - π Aρκαõιά Oτι όσα τους εί α όταν ήγα εις το Aιάτανι και τους σúναξα και τους μίλησα ο οú
π , , , , θα τους λακoσουν Καραïσκαίοι Καρατασσαίοι Zουλιoτες κι άλλοι και θ αφανιστήτε όμως ᾿ ᾿
» - , να κλίνετε εις την Κυµέρνησιν αυτοί άκουγαν τον άγιον Hρωτοσúγκελον τον συνµουλάτορα
, π π , του Κολοκοτρoνη και τον Γληγοριάõη και τους ρόκοqαν άλλοι άνε εις τη Núõρα και τ᾿
, π - , ασκέρια ο οú ναι μέσα εις την Aρκαõιά και χωριά τους γιομάτα τους γυρεúουν των ᾿
. π Aρκάõιων φακί εις το σουφλί Aυτείνη την καλωσúνη τους κάμαν οι καλοί ατριoτες αφάνισαν
π π . την ατρίõα γενικoς κάθε ολίγον με τους εφúλιους ολέμους και νέες φατρίες και σκοτωμοúς
. π Κι αφανίστηκαν κ οι κάτοικοι όλοι Aφοú η Κυµέρνηση με õιάταξε χωρίς άλλο να άγω εις ᾿ ᾿
, π . π , την Aρκαõιά εγo ήθελα να άγω εις Pοúμελη 1ρθαν κι Aρκάõιοι ε ίτηõες στελμένοι με ᾿
π π , π π 1825 ερικάλεσαν κι όσοι σημαντικοί Aρκάõιοι είναι εις τ Aνά λι α οφάσισα να άγω και τα ᾿ ᾿
π . π , Oλεµάριον μήνα ήγα εις τ Aρκαõιά Aιάλεξα õιακόσους ανθρo ους έõιωξα την σαµοúρα και ᾿
π . , π π ήγα μ αυτοúς Hηγαίνοντας την άλλη ημέρα μαθαίνομε ότι ο Μ ραïμης ξεμ αρκάρισε εις τα ᾿
, . π κάστρα Μοθoνη Κορoνη και Nιόκαστρο Hριν μαθευτή το µγάλσιμο του Μ ραïμη εις τα
, π κάστρα εκρίθη εúλογον όσα ασκέρια ήταν õια τους αναντίους εις την Hελο όννησον να
π , συναχτοúνε όλα κι άλλα α ό τους κατοίκους να γένη μία μεγάλη õúναμη και να κινηθοúμε ᾿
. π π - , õια τους Τοúρκους της Hάτρας Και συνάχτηκαν ερίτου α ό õεκάξι χιλιάõες και κεφαλή ο
π . Κουντουριoτης και ήταν εις την Μεσσηνίαν ο οú συνάζονταν και εις την Aρκαõιά Και στείλαν
π . και ολεμοφόõια και ζαïρέõες Και ήταν με το καράµι του Τζαμαõοú κι άλλα καράµια εις το ᾿
. λιμάνι του Nιόκαστρου H õυστυχία είναι ότι οι õυο μεγαλοκέφαλοί μας Μαυροκορõάτος και
, , π . Κωλέτης ζηλεúει ένας τον άλλον κι ό τι καλό κάμη ο ένας α ό αυτοúς το χαλάγει ο άλλος ᾿
- π , , , Aια να μην άγη ο Κωλέτης καθoς ήταν õιαταμένος με τους Pουμελιoτες το χάλασε αυτό ο
π . Μαυροκορõάτος και νέργησε και άγει κεφαλή ο Κουντουργιoτης Κι αυτό το σκέõιον ήταν ᾿ ᾿
, π π , . του Μαυροκορõάτου να μην γένη τί οτας καλό εις την ατρίõα καθoς õεν έγινε Aιορίζεται ο
, , Κουντουργιoτης õιορίζει και τον Zκοúρτη το Nυõραίον αρχιστράτηγόν του κι όσο ήξερε ο ᾿
π π . π ένας ήξερε κι ο άλλος α ό όλεμον Τότε μ ήκαν σε õυσαρέσκεια όλοι οι σημαντικοί αρχηγοί ᾿
π , π π - , ο οú ταν εκεί ο οú είõανε το Zκοúρτη αρχιστράτηγον α άνου εις τον Καρατάσιον εις τον ᾿
, , . , Καραïσκάκη εις τον Xατζηχρήστο εις τον Τζαµέλα και εις τους άλλους O Κουντουριoτης
, π π , - κουτός αφοú είõε ο οú ναι αυτός αμαθής α ό αυτά αντίς να µάλη αρχηγόν να σoση την ᾿
π , π , ατρίõα κι αυτός να õοξαστή κατά õυστυχίαν α ό το όμως õεν ξέρει άλλο κ έµαλε τον ᾿ ᾿
, π Zκοúρτη να õιοικήση και να οõηγήση και τους αρχηγοúς της ξηράς ο θαλασσινός α λός
- π . αξιωματικός οúτε και της θάλασσας τον όλεμον õεν τον γνoριζε καλά tλεγε των
« , π !». « , ;». - στεργιανoν Oρτζα ότζα Eκείνοι έλεγαν Τι λέγει αυτός γαμo το καυλί τ Τέλος ᾿
π π , άντων ο ατριωτισμός όλων αυτεινoν και της συντροφιάς τους η qúχωση της φατρίας και η
π õιαίρεση κι ο ενφúλιος όλεμος και η õιχόνοια των μεγαλοκέφαλων Κωλέτη και ᾿
, - , « » Μαυροκορõάτου õια να μην õοξαστή ο ένας και χάση ο άλλος και το όμως του
« π » « » - Κουντουργιoτη και το όρτζα και ότζα του Zκοúρτη και το καυλί των Pουμελιoτων ο
π π π π π Μ ραïμης μ ήκε σ την Hελο όννησο και την έκαμε γη Μαõιάμ όχι α ό την αληκαριά των ᾿
π , π π . - , , Aρά ηõων αλλά α ό αυτά ο οú λέγω Aεκάξι χιλιάõες ασκέρια το άνθος των Eλλήνων
, π - π Pουμελιoτες Hελο οννήσιοι úστερα µγάλαν και τους αρχηγοúς τους α ό τη Núõρα
- π π , Z αρτιάτες κι α άλλα μέρη όλοι αυτείνοι κάθονταν εις τις Xoρες και εις τ άλλα χωριά και ᾿ ᾿ ᾿
, π π . τρoγαν αρνιά και κόττες κι ο Aρά ης όταν τους εúρισκε τους ξε οõάριαζε κυνηγoντας Aυτά ᾿
. , π κάνει η õιαίρεση και η õιχόνοια Aφοú ήμουνε εις την Aρκαõιά άκουγα τον ρόµοõον των
π , π , π Aρά ηõων ντρε όμουν να καθίσω με τις γυναίκες με τρακόσιους άντρες õιαλεχτοúς ο οú
. , π χα Το λέγω του õιοικητή της Aρκαõιάς να του αφήσω έναν αξιωματικόν με ενήντα l
π π π . π « ανθρo ους και να άγω με τους άλλους εις την ανάγκη της ατρίõος Μ α οκρίνεται Aεν ᾿
π π , π π ». έχεις να ας ουθενά ότι εγo είμαι α ό κείνους ο οú κατεµάζω κι ανεµάζω στρατηγοúς ᾿ ᾿
π π , 1ταν ένας μ αρμ έρης φίλος του αρχηγοú Κολοκοτρoνη και του Hρωτοσúγκελου κι᾿
. π , αλλουνoν Eγo λεγα να άγω να σκοτωθo με τους οχτροúς αυτός γúρευε να μου γκρεμίση ᾿
. , . π π τον µαθμό μου Του μίλησα õι αυτό του κακοφάνη Eί ε ενοú ανιqιοú του ο οú χε εις το ᾿ ᾿
. π qωμί και γεμεκλίκια και μας τα κοqε Hήγα και τον έ ιασα και το õωσα ένα ξúλο õια ᾿ ᾿ ᾿
π π π π , . εθαμόν κι αν õεν ήõαγε α ό το αλεθúρι κάτου ο õιοικητής õεν ξέρω αν έμενε ζωντανός ᾿
π π -π π π Τότε αγόρασα ολεμοφόõια εξ ιõίων μου και ήρα õιακόσους ενήντα ανθρo ους και ήγα εις
. π π - τους Γαργαλιάνους Zτέλνω έναν τεσκερέ και μαζoνονται Aρκάõιοι ερίτου α ό χίλιοι
π , - π , εξακόσοι άνθρω οι χoρα και χωριά τέτοιοι αγαθοί ατριoτες είναι αυτείνοι οι μικροί
π , π . φιλό ατροι οι κεφαλές τους άναντροι και κακής qυχής οι ρoτοι τους Aφοú συναχτήκαμε
, π , τόσοι έστειλα εις τον Κουντουργιoτη να μου στείλη ολεμοφόõια έγραqα και σ την Aρκαõιά ᾿
π π π - π να μου στείλουν καμ όσα τζα ιά και φκυάρια και ζαïρέ να άμε õια νυχτός να ιάσουμε την
, π π . , π Γιάλοµα ο οú ναι λησίον του Nιόκαστρου Aφοú ετοίμαζα αυτά έρχεται ο Aεσ ότης της ᾿
π π Aρκαõιάς κι ανακατoνει τους ανθρo ους και μ αίνουν σε μια õιχόνοια κι ανεμένω μόνον με ᾿ ᾿
π , π . π τον Aναγνoστη Hα ατζoρη γενναίον και τίμιον ατριoτη tμεινε αυτός κι άλλοι καμ όσοι ᾿
π . π αξιωματικοί Aρκάõιοι ως εκατό άνθρω οι Τους άλλους τους έµαλε εις õιχόνοια ο Aεσ ότης
π . - π . τους ήθελε να άνε μαζί του και õεν τον θέλανε Και õια νυχτός σκόρ ησαν Hιάστηκα με τον
, - π . άγιον το κακό μο µαλαν και τους õικοúς μου ανθρo ους εις õιχόνοια Τέτοιοι κακοί ᾿ ᾿
π . , π π - ειρασμοί στάθηκαν Καθoς έμαθα úστερα õεν ήθελαν να άγω εις τους Aρά ηõες να μην
π π . π αõυνατίση η ατρίõα τους και μ οúνε οι Τοúρκοι μέσα Zε ολίγες ημέρες ήρθε του Hετρόμ εγη
« ο αõελφός ο Κατζής εις τους Γαργαλιάνους και μ αντάμωσε και μου λέγει 1μουν εις το ᾿
π π π π - - π Nιόκαστρον κι ο Μ ραïμης μας εστένεqε ολú μας ζúγωσαν οι Aρά ηõες α ό κάτου α ό το ᾿
. , κάστρο και õεν μας αφίνουν να ρίξωμε κανονιά Και õεν κοιμoμαστε οúτε νúχτα οúτε ημέρα
π , . π και γυρεúουν να μας ιάσουνε και το Hαλιόκαστρο τους Hαλιοµαρίνους Κι αν ιάση αυτείνη ᾿
, , . π την θέση το Nιόκαστρο κιντυνεúει ότι õεν έχομε νερό μέσα Μ έστειλαν οι ολιορκημένοι και ᾿
π π - , π , ήγα εις τον Κουντουργιoτη ο οú ναι εις τις Xoρες με õεκάξι χιλιάõες τους εί α αυτό õεν ᾿
π . π π π ηγαίνει κανένας 1ρθα και σ εσένα να ει o αυτό το κακόν ο οú θα γένη εις την ατρίõα θ ᾿ ᾿
, π ». « π αφήσουνε το κάστρο να φúγουν αν õεν άγη õúναμη Του λέγω Hάγω εγo και ιάνω τους
, π , Aµαρίνους να μη γένη αυτό το õυστúχημα της ατρίõος και στείλε είõησιν των
π - π ». π . ολιορκημένων να µαστήξουν όσο να άγω tστειλε ο Κατζής τους αράγγειλα κ εγo ᾿
π π . Hαίρνω όλους τους ανθρo ους και τους μιλo την ανάγκη της ατρίõος και να ετοιμαστοúμε
π , π , , , , Oι μισοί ήταν υ έρ εμοú να άμε οι μισοί γúρευαν μιστοúς και η Κυµέρνηση μο λεγαν õεν ᾿ ᾿
π , . , π π μας õιόρισε õια τους Aρά ηõες μας õιόρισε õια την Aρκαõιά Aόγον σε λόγον ιάσαμε όλεμο
. . π αναμεταξú μας ήρθε ο Κατζής μας ξεχoρισε Eσúχασαν Βάσταξα το μ αγιράκι κ εκείνους ᾿
π π π π - , π . ο οú ταν αληκάρια και ατριoτες τους έµαλα λησίον εις την εκκλησιά εις τα σ ίτια Τα ᾿
π , π π π μεσάνυχτα ερνoντα έστειλα και ήρα τον α ά και μας ξεμολόγησε και λειτροúγησε και
. π π , π , μεταλάµαμε Και ήραμε τον αθάνατον Aναγνoστη Hα ατζoρη ο οú ξερε τον õρόμον και ᾿
. π π π , την αυγή ξημερoσαμε εις τους Hαλιοµαρίνους Aφησα τον Hα ατζoρη α ό το έρα μέρος
π , π π , π , ο οú ναι ο άμμος των Aµαρίνων κ εγo ήγα α ό το στόμιον ο οú ναι η Zφαχτηρία το νησί ᾿ ᾿ ᾿
π . π π καρσί και φκειάσαμε τα ταμ οúρια μας Το õειλινό ήρθαν και οι φιλόζωοι ο οú μας ολέμησαν
. π , , π εις τους Γαργαλιάνους Aφοú φκειάσαμε τα ταμ οúρια μας τους κιοτήõες ο οú ανακάτωναν
π , π - π τους ανθρo ους τους έστειλα εις το Hαλιόκαστρο να φκειάσουνε μ ρός εις την όρτα ᾿
π . π ταμ οúρια κι οúθε ήταν χαλασμένο 1ταν και μία αλιοστέρνα κ έµαλα και κουµάλησαν ᾿ ᾿
π . π , καμ όσο νερό και ρίξαμε μέσα Κ έµαλα όλους τους ανθρo ους κ έμασαν ξúλα να είναι õια ᾿ ᾿
π π . π õέκα φωτιές τα ξúλα του καθενός ότ ήταν εκεί λησίον ολλά Zúναξαν καθoς τους εί α κ ᾿ ᾿
. , , π έµαλαν αλάργα ο καθείς τα ξúλα του Το µράõυ νυχτoνοντας τους εί α κι άναqαν φωτιές ο ᾿
π , π π π . καθείς α ό õέκα και τις κουμαντάριζαν να φαίνωνται ότ είναι α ό ολλοúς ανθρo ους ᾿
π - - π , π Τήραγε ο Μ ραïμης õεν ήταν μισή oρα αλάργα α ό μάς αφοú είõε τόσες φωτιές έλ ιζε ότι ᾿
, π . κατέµηκε ο Κουντουργιoτης μ όλο το σoμα ο οú ταν εις τις Xoρες Την αυγή õυο oρες να ᾿ ᾿
π π , π , π π . φέξη λάκωσε ο Μ ραïμης εζοúρα και καµαλλαρία και ήρθανε ολλά λησίον μας Eίναι ένα
π . π γιοφúρι ενοú γιµαριοú και έρασαν εκεί και στάθηκαν Eγo κατέµασα καμμιά εικοσαριά αιõιά
π . , π και ιάσαν τον χορόν και τραγουõοúσαν και χόρευαν Τηράνε οι Τοúρκοι λησιάζουν κι᾿
π . π άρχισαν με τους κατζαõόρους και καραμ ίνες τον ντουφεκισμόν Eμείς τους εί α και õεν
. - π π , . π έρριχνε κανένας Eκεί ο οú ρίχναν μου λάµωσαν õυο αιõιά εις τον χορόν Κέρασα α ό να ᾿
, , , π π ρακί τους tλληνες τους αθάνατους τα γενναία λιοντάρια ο οú ανάθεμα τους αίτιους ο οú
, π π π τους γιόμωσαν φατρίες και õιχόνοιες και γίνηκαν α ό αυτά οι Aρά ηõες αληκάρια κι᾿
π . , . άφησαν ε οχή Aφοú κέρασα το ρακί των Eλλήνων ζúγωσαν οι Τοúρκοι κοντότερα Τότε
π . π . άρχισε ο όλεμος και µάσταξε ως εφτά oρες tκαμαν ολλά γιροúσια οι Τοúρκοι Oι tλληνες
- π π οι καλúτεροι τους είχα κάτου εις τον άμμον κ εμείς τους φυλάγαμε την λάτη τους α ό το ᾿
. τζουγκρί Yστερα µγάλαν τα μαχαίρια οι tλληνες και τους õίνουν ένα τζάκισμα καλόν και τους
π - π . π π ρίξαν α ό μέσα τ αυλάκι κ έµλε ες ένα θέατρο Και σκοτoθηκαν α ό κείνο ο οú ᾿ ᾿ ᾿
π , π π , π - . συν εράναμε ο οú µλέ αμε καμμιά εµõομηνταριά α άνου κάτου κι αχoρια οι λαµωμένοι ᾿
π . - Aεν είχαμε μ αροúτι καλό ο Aναγνωσταράς του Κουντουργιoτη και του λέγει αυτά και του
π , π λέγει Oσους ανθρo ους ήφερε ο Μακρυγιάννης εις τους Aµαρίνους την θέση την λησίον του
, π π οχτροú ο οú κάθονται εις τις Xoρες τόσα ασκέρια και õεν α οφάσισαν να ρθουν να την ᾿
π , π . ιάσουνε αυτείνοι οι ολίγοι ολέμησαν αντρείως Aια τοúτο όλους αυτεινοúς να τους κάμη η
π . ατρίς αξιωματικοúς κατά την τάξη Μο στειλε ο Κουντουργιoτης ένα ευκαριστήριον και ᾿ ᾿
« , π π ». , π θέλει στείλη κι ολουνoν όταν άγη ο υ ουργός Hέρασαν ολίγες ημέρες ξαναήρθε ο ίσου ᾿
π , - π ο Μ ραïμης έκαμε ακροµολισμόν τρεις τέσσερες oρες και αρατηροúσαν την θέση με τα
- . π . κιάλια õια να ρθοúνε συστηματικoς Τον Μάρτη μήνα ήγα εις τους Hαλιοµαρίνους Μου ᾿
π π , π , π , γράφουν α ό το Nιόκαστρο να άγω μέσα ότι τους στένεqαν ολú κι αν õεν άγω να õoσω ᾿
. - λόγον õια το κάστρο μο κάναν õιαμαρτúρηση ο φροúραρχος και οι άλλοι Hήρα εκατόν ᾿
π π - . õεκάξη ανθρo ους και ήγα το Μεγάλο Zαµµάτο το µράõυ εις το Nιόκαστρο Τους άλλους
. π π π π , τους άφησα εις τους Aµαρίνους Την Aευτέρα της Aαμ ρής άγει μ ονόρα ο Μ ραïμης
π , π π εζοúρα και καµαλλαρία και κανόνια εις τους Aµαρίνους να μου ολεμήση τους ανθρo ους
, . , μου κι ως ολίγους θα μου τους χάλαγε Τότε µιασμένος µήκα έξω εις τα κανόνια του και ᾿
- μέσα σ ένα ρέμα εις την άκρη την θάλασσα õίνομε έναν χαλασμόν των Τοúρκων μεγάλον ᾿
π π π . έταγαν τις μ αγιοννέττες καταγή και τους ελέκαγαν οι tλληνες σαν µόιõια Hήγε μετζίλι εις
π π , - π τον Μ ραïμη και γúρισε ο ίσου με τ ασκέρια του χωρίς να λάµη καιρόν να ολεμήση εις τους ᾿
. , , Aµαρίνους Aφοú γúρισε όλη η õúναμη των Τοúρκων μας χάλασαν κ εκεί κιντúνεqα να ᾿
, π - π π σωθo ότι μου λαµoθη ένας σúντροφός μου και οι Τοúρκοι με λάκωσαν εκεί ο οú ολεμοúσα
- π να τον σoσω κ έμεινα μόνος μου κι α ό τρίχα ένας Κιουλεμένης θα μο κοµε το κεφάλι και ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
- π -π - τον φοµέριζα με το ντουφέκι ήταν ένα λιθάρι και κρúµονταν α ό ίσου οι Τοúρκοι και õεν
. , τους άφινα να κόqουν και τον σúντροφον Yστερα ξαναγúρισαν οι συντρόφοι μου ότι μας
π π π είõαν ο οú κιντυνεúαμε και µαρέθηκαν α ό τους õικοúς μας εκεί εις τον ληγωμένον άλλοι
, π . - π õεκάξι σκοτωμένοι και ληγωμένοι Τότε τους σηκoσαμε χωρίς να μας τους άρουν οι
, π . Τοúρκοι και τους ληγωμένους τους õέσαμε και τους έστειλα εις την Aρκαõιά Και καθoς μας
π , ( π π , π εί ε ο Μιαοúλης κι ο Aναστάσης Τζαμαõός τους είχε ει ή ένας Aουστριακός κα ετάνιος ο οú ᾿
π ) - . ταν εις το τζαντίρι του Μ ραïμη κ έμαθε σκοτoθηκαν Τοúρκοι τρακόσοι εµõομήντα ᾿ ᾿
, . π , Hερισσότεροι ήταν λιγoτεροι εγo õεν ξέρω Aυτείνοι μας το εί ανε ότι μάθαν ότι
π π . σκοτoθηκαν και λεί ονταν ολλοί Oτι τους είχα στενοúς φίλους και τον Μιαοúλη και τον
- π . Τζαμαõόν και κάθισαν και φάγαμε qωμί μέσα εις το κάστρο και μου τα εί αν αυτά O
π - . Μ εζαντέ Γιωργάκης Μαυρομιχάλης κι ο Γιατράκος είχαν õιχόνοια με τον Κουντουργιoτη ᾿
- π π Κάνουν μίαν εταιρία μέσα εις το κάστρο και τάζαν α ό τριάντα γρόσια του κάθε ανθρo ου να
, π - π µγοúνε έξω να μαζoξουν κι άλλους να ολεμήσουνε τον Κουντουργιoτη ν ανοίξουνε άλε ᾿ ᾿
π ! , π , , εφúλιον όλεμον Και είχαν και τα καïκια σ την άκρη εις την όρτα του γιαλοú έτοιμα την ᾿
π . π π νúχτα να μ οúνε μέσα να φúγουν Κάτι στρατιoτες το μαθαν α ό ναν μ ιστεμένον τους και ᾿ ᾿
π π π . το εί αν του φρουράρχου και συχρόνως κ εμένα και ιαστήκαμε και ήγαμε να σκοτωθοúμε ᾿
π « , Τους εί α Eγo ξέροντας εσάς ήρθα õo σ εσάς και κατασκότωσα τους συντρόφους μου κ ᾿ ᾿ ᾿
π π π π π εσείς λερoνετε μιστοúς να άρετε τους ανθρo ους α ό του κάστρου την φρουρά να άτε ν᾿
π , π π ; ανοίξετε νέον εφúλιον όλεμον ο οú γιόμωσε ο τό ος Τουρκιά Zκοúζω και συνάχτηκαν όλοι
π , οι Pουμελιoτες μ εμένα και τους εί α Xωρίς άλλο να µουλιάξετε τα καïκια και να ρθης εσú ᾿ ᾿
π , π , , , π Μ εζαντέ κι ο Γιατράκος εις το όστο μου εις τον Iτζκαλέ να είμαστε μαζί και εις τα όστα ᾿
π - . - π σας θα µάλω άλλους ανθρo ους õικοúς μου tχομεν όλεμον αναμεταξú μας και θ ανοίξω ᾿
π π !». π τις όρτες να μ οúνε και οι Τοúρκοι μέσα Τότε µοúλιαξαν τα καïκια και τους ήρα εις το
π π π π . όστο μου κ έ ιασα τα όστα τους εγo μ ανθρo ους σίγουρους κ έτζι εσυχάσαμε Και ᾿ ᾿ ᾿
π π . π κάθονταν εις το όστο μου και με ερικάλεσαν να μην μαθευτή αυτό έξω Κ έκαμα τεμ ίχι ᾿
π π . . π τους ανθρo ους και õεν το εί αμε κανενοú Oμως εγo το µάνω εõo Μου εί ε ο ίõιος ο
π , Μ εζαντές ότι το είχε γινάτι ότι εκείνοι κάθονται εις τις Xoρες κ εμείς σκοτωνόμαστε νúχτα ᾿
- και ημέρα μ εµõομήντα õράμια νερό εγo το μέραζα και σ το υστερνό τους μέραζα τριάντα ᾿ ᾿
π . π . π έντε õράμια μοναχά Aφανιστήκαμε α ό την õίqα ξεράθηκε η γλoσσα μας O Μ ραïμης
π π π . , εõί λωσε τα κανόνια του και μ όμ ες και γρανάτες Και õεν μας άφιναν οúτε νúχτα οúτε
π π . π μέρα ακατά αυτα όλεμος Το κάστρο ήταν σά ιον και γκρεμίζεταν κ εμείς φκειάναμεν με ᾿ ᾿
π - . π ξúλα σαν κασσόνια α ό μέσα και τα γιομίζαμε χoμα Και õουλεúαμε και ολεμοúσαμε νúχτα
. π - π και ημέρα και ταινιάσαμε Κι αρρoστησαν οι ερισσότεροι εξ αιτίας του αγoνος του ολλοú ᾿
. π και της õίqας Oι κανονιαραίοι και οι τζενιέριõες του Μ ραïμη ήταν όλοι Γάλλοι κι αφάνισαν ᾿
. το κάστρο Oσα ασκέρια ήταν εις τις Xoρες με τον Κουντουργιoτη τρoγαν αρνιά και τα
π π - λέρωσε μιστοúς και γεμεκλίκια α ό έξι μηναία τους õικοúς μου όσους είχα εις Hαλιοµαρίνους
π . π π και εις Nιόκαστρο õεν του έõωσε μήτε λε τό Oúμωσαν οι άνθρω οι και γúρευαν να με άρουν
π π . π π π να άμε ίσου εις την Aρκαõιά Και έφτουν όλου του κάστρου οι άνθρω οι α άνου μου να με
, . π π . µαστήξουν ειõέ φεúγουν όλοι Και τότε µιάστηκα να λερoσω εξ ιõίων μου τους ανθρo ους
π O Aναγνωσταράς έλεγε να γένωμε όλοι αξιωματικοί όσοι ιάσαμε τους Aµαρίνους εκείνοι οúτε
. π . και τον μιστόν μας õίνουν Oι κόλακες αγα οúνε τους κόλακας και οι qεúτες τους qεúτες
π , , π . Hλέρωσα τους ανθρo ους εξ ιõίων μου õανείστηκα και τους έστειλα εις τα όστα τους
π - π , Oσους είχα εις τους Aµαρίνους õεν μ οροúσαν να µαστήξουν μόνοι τους λέον ότι φοµέριζαν
- οι Τοúρκοι να τους ριχτοúν õια νυχτός κι ως ολίγους να τους χαλάσουνε και να κερõέqουνε ᾿
. π π π την θέσιν Aρχισε ρoτα ο Μ ραïμης κ έκοqε τέσσερα χαντάκια α ό την μίαν άκρη της ᾿
π -π , . θάλασσας ως την άλλη και τα γιόμωσε α ό ίσου ασκέρι σ το κάθε χαντάκι Και εις τα õúο ᾿
π π , , ανάμεσα είχε σαν ιάτζα κ εκεί είχε το τζαντίρι του και εζοúρα õιαλεμένο ασκέρι και ᾿
. π . καµαλλαρία A ό την Μοθoνη ως το Nιόκαστρον ήταν γιομάτο τζαντίρια κι ασκέρια Aφοú ᾿
, - τελείωσε αυτά τα χαρακoματα κι ασφάλισε τα κανόνια του ότι φοµoνταν να μην µγοúμε ᾿
π - π , , ίσου α ό το κάστρο έξω εις τα κανόνια του κι αφοú τοιμάστηκε είχε να κινηθή αναντίον ᾿ ᾿
. π των ολίγων εις τους Aµαρίνους Τότε έστειλαν τον αξιωματικόν α ό τους Aµαρίνους και μου
π π π - εί ανε ότι ηγαίνουν Τοúρκοι εκεί και αρατηροúν με τα κιάλια την θέσιν των Aµαρίνων õια
. π π , να κάμουν κίνημα Και μου αράγγειλαν α ό τους Aµαρίνους αν õεν έρθουν κι άλλα ᾿
π , π π π - , , στρατέματα α ό τις Xoρες ο οú κάθονται εκεί ερίτου α ό õεκάξι χιλιάõες τότε εμείς αν õεν
π , , έρθουν κι α ό αυτοúς θ αφήσουμε την θέσιν να ρθοúμε κ εμείς αυτοú εις το κάστρο ή θα ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π ». π άμε εις την Aρκαõιά Τα στειλα αυτά ε ίτηõες του Κουντουριoτη τόσες φορές και ήρθε εις ᾿
π - π . Aµαρίνους με το σoμα του ο Xατζηχρήστος κ έ ιασε την θέσιν μαζί με τους ανθρo ους μου ᾿
- - Zε õυο μέρες είõαμε καρσί εις την Μοθoνη και Zφαχτηρία ως εκατόν τριάντα κομμάτια ᾿
, π , . καράµια τοúρκικα του Zουλτάνου του Μ ραïμη των Aλτζερίνων και των αλλουνoν οτζακιoν
- Zε õυο ημέρες ήρθε κι ο Μιαοúλης με τα ελληνικά ως τριάντα κομμάτια και ήταν καρσί εις τα ᾿
π - . τοúρκικα και φαίνονταν τα ελληνικά σαν φελοúκες μ ρός εις τα τοúρκικα Τότε σαν ήρθε ο ᾿
π , π . π στόλος του Μ ραïμη στέλνει έναν Τοúρκον α όξω το κάστρο να μιλήσουμε Βήκαμε α ό το
π π π , π κάστρο õιορισμένοι ο Μ εζαντές Μαυρομιχάλης α ό τους Z αρτιάτες ο Γιατράκος α ό τους
π , π . « ; - π Hελο οννήσιους εγo α ό τους Pουμελιoτες Του λέμε του Τοúρκου Τι ορίζεις O ασσάς μ᾿
, . - π π π , π , έστειλε ν αφήσετε το κάστρο να φúγετε να μη χαθήτε Aεν ρέ ει ο ασσάς του εί αμε να ᾿
π π π π , , μας λυ άται τόσο ας κο ιάση να το άρη με όλεμον κι όταν μας κυργέqη φαίνεται η ᾿
π . ». . π π εσ λαγχνία του Και σúρε εις την õουλειά σου tφυγε ο Τοúρκος Βλέ ομε α ό τα καράµια
π π π . έρχονται λήθος φελοúκες κ έμ αιναν ασκέρια και τα ήγαιναν εις τα καράµια Eις την ᾿
Zφαχτηρία το νησί είχαμε έξι κομμάτια κανόνια και φúλαγαν το στόμιον του λιμανιοú και
π π - π . , καμ όσους ανθρo ους εκεί α άνου Oταν οι φελοúκες τελείωσαν τ ασκέρι το τοúρκικον το ᾿
. π π , , µαλαν εις τα καράµια τους Τότε µλέ ομεν τα καράµια λησιάζουν όσα είχαν τ ασκέρι ᾿ ᾿
- . - κοντά εις το νησί κι Aµαρίνους Oσοι ήταν εις το νησί γυρεúουν õúναμιν γúρευε ο ᾿
π π , π Aναγνωσταράς ο υ ουργός να µγω εγo με τους ανθρo ους μου εις το νησί ο οú ταν κι ᾿ ᾿ ᾿
, π π π αυτός και να άρω κ εκείνους α ό τους Aµαρίνους να άμε όλοι σ το νησί να õυναμoσουμε ᾿ ᾿
. , π π εκείνη την θέσιν Aκοúγοντας αυτό όσ ήταν εις το κάστρο ως θα άγω με το σoμα μου εις ᾿
, π , . το νησί õεν θέλησαν αν µγω εγo με τους ανθρo ους μου µγαίνουν κ εκείνοι Και γράφει ο ᾿
π . φροúραρχος ότι εμένα õεν μ αφίνουν α ό το κάστρο να µγω Τότε µγάλαμεν τον Τζόκρη και ᾿
π π τον Zταúρο Zαïνη με καμ όσους και ήγαν εις το νησί κ έστειλε κι ο Xατζηχρήστος ᾿ ᾿
π - π . καμ όσους õικοúς του α ό τους Aµαρίνους Τότε τα καράµια τα τοúρκικα µαροúγαν εκείνους
. εις το νησί με τα κανόνια õεν τους έõωσαν καιρόν να οχυρωθοúνε και ήταν εις το σιάõι Oι
π π π - . φελοúκες λήθος με τ ασκέρια τα τοúρκικα κάμανε ντισμ άρκο α άνου εις το νησί Aυτείνοι ᾿
π , - - π - ολλοί οι εõικοί μας αõúνατοι και κάτι ολίγοι γλúτωσαν α ό τους õικοúς μας κατά το μέρος
. - π . του Aµαρίνου Pίχνονταν εις την θάλασσα κι όσοι μέναν χωρίς να νιγοúνε εκείνοι γλúτωσαν ᾿
, , , π . Xάθηκαν εκεί κεφαλές ο Τζαμαõός ο Aναγνωσταράς ο Zαïνης ο Zίμος κι άλλοι ολλοί Eις ᾿
π π π τον ίõιον καιρόν ήγε κι ο Μ ραïμης μ όλες του τις õúναμες και ολέμαγε τους Aµαρίνους με ᾿ ᾿
π . π κανόνια και ντουφέκια και τα καράµια του του ελάγου Τότε µήκαμεν κ εμείς α ό το κάστρο ᾿
, π . π αναντίον των Τοúρκων εις τα χαρακoματά τους τους ολεμήσαμεν γενναίως Βλέ οντας αυτό
, - , π οι Τοúρκοι του νησιοú μας µαροúσαν με τα κανόνια τα õικά μας ο οú χαμεν εις το νησί μας ᾿
π π π µαροúσαν α ό τις λάτες κ ήφεραν κι ασκέρια α ό το νησί αναντίον μας και õυναμoθηκαν ᾿ ᾿
. π π π . καλά οι Τοúρκοι Zκοτoσαμεν ολίγους κι α ό μάς σκοτoθηκαν καμ όσοι και ληγoθηκαν ᾿ ᾿
. π π . π π Μας αφάνισαν τα κανόνια Μ ήκαμεν ίσου εις το κάστρο O Μ ραïμης ήρε και τους
, π Aµαρίνους με συνθήκες κι άλλοι φúγαν με γιροúσι κι α αυτοúς άλλοι σκοτoθηκαν και ᾿ ᾿ ᾿
π . , π π ληγoθηκαν Hήρε και σκλάµους τον Xατζηχρήστον τον Aεσ ότη Μοθoνης ο οú ταν εκεί κ ᾿ ᾿
π π π π εκείνον ο οú χα κεφαλή εις τους ανθρo ους μου τον λήγωσαν και τον ιάσανε και τον ᾿
π . π . ήγαν εις το Μισίρι Zτάθη τέσσερα χρόνια εκεί κι ολίγον καιρόν έχει ο οú ρθε Τον λένε ᾿ ᾿
. π π Zτάμον Βελέτζα Eις το νησί α άνου ήταν κι ο Μαυροκορõάτος μ ήκε εις το καράµι του ᾿
, π , π Τζαμαõοú μ ήκε κι ο Zαχτοúρης μέσα ο φροúραρχος του Nιόκαστρου και ολεμoντας μ ᾿ ᾿
π όλα τα καράµια των Τοúρκων σoθηκαν με μεγάλον κίντυνο και μ α ερίγραφη γενναιότητα ᾿
π π π π ο οú õειξαν αυτείνοι οι άνθρω οι του καραµιοú Aλλο ήταν να το λέ η ο άνθρω ος κι άλλο ᾿ ᾿
. , π . , να το λέγη Zoθηκαν με την µοήθεια του Oεοú õίνοντάς τους αντρεία ολλή Aυτείνη η μέρα ᾿
, π π , π π αõελφοί αναγνoστες ήταν ολú φαρμακερή õια την ατρίõα ο οú χασε τόσα αληκάρια και ᾿
, π σημαντικοúς άντρες στεργιανοúς και θαλασσινοúς õια όλη την ατρίõα ήταν φαρμάκι εκείνη η
π , . π . μέρα και õια μάς εθαμός ότι χάσαμεν τους συντρόφους μας Κι ο όλεμος αυγάτησε τoρα ᾿ ᾿ ᾿
. . π . H θέση εκτεταμένη εμείς ολίγοι Και νερό τελείως Κι άγυ νοι νúχτα και ημέρα Και οι ᾿
π π σημαντικοί αρχηγοί της ατρίõος όλοι μας κάναν σίγρι α ό την ράχη τόσες õúναμες μας
π - . έµλε αν με τα κιάλια αõιάφοροι σαν να μην ήμαστε αõελφοί τους και συναγωνισταί τους Μας
π , π π . µλέ αν κι άκουγαν τον θρήνον των κανονιoν μας ο οú ετζοκοµόμαστε Γιόμωσε και το ᾿
π , - π , π λιμάνι νιμένους σαν να ήταν μ ακακάκια εις τον µάλτο έτζι λέγαν κι αυτείνοι εις την
. . - π θάλασσα Και το νησί και τ άλλα μέρη γιομάτα κουφάρια σκοτωμένους Aφοú ο Μ ραïμης ᾿
, π - π κυρίεqε όλες τις θέσες τότε έµγαλε και κανόνια α ό τα καράµια και κρυφίως õια νυχτός α ό
π , π , π π τα μαγαζειά κι α άνου τίρα ιστολιάς το γιόμωσε κανόνια έρα και έρα ξημερoθηκαν όλα ᾿
π . π π φκειασμένα Κι άρχισε ο όλεμος O κανονοµολισμός και η μ όμ α και η γρανάτα μας ᾿
. π - , π π , αφάνισαν tστειλε õυο ανθρo ους έναν õικόνε μου ο οú ιασε εις τους Aµαρίνους κ έναν ᾿ ᾿
, π π . , του Xατζηχρήστου να ει οúνε τον χαλασμό τους και να αραõοθοúμεν tρριξα μίαν τριχιά
π π - , π π π τους ήρα α άνου εις το κάστρο τους εί α τι να ει οúνε των ανθρo ων μας να μην τους
, π - , π . κρυoσουνε ότ είχαμεν ελ ίõες ακόμα να μην έρθη το μιντάτι μας και να μην αραõοθοúμεν ᾿
π π , π π , Μίλησαν των ανθρo ων αρουσία ό τι τους εί αμε συνφoνως με τον Μ εζαντέ να τους
π , π , π . αρηγορήσουνε τους ολιορκημένους ότι γúρευαν να σκοτoσουνε τον Μ εζαντέ κ εμένα ᾿
π , , Oτι άμα ήταν ο Μ ραïμης εις τους Aµαρίνους να θέλαμε φεúγαμε αφίναμε το κάστρο και
, , . σωνόμαστε όλοι ότ ήταν λίγη õúναμη κ εμείς οι õúο õεν θελήσαμεν Και μας φοµέριζαν να ᾿ ᾿
. π π π , π μας σκοτoσουνε Γúρεqε ίσου τους ανθρo ους τους õúο ο Μ ραïμης του εί αμε qέματα ότι
π π . π π . τους σκότωσε μ όμ α Τότε ο όλεμος õυνάμωσε ως τα μεσάνυχτα έ αqε την αυγή tστειλαν
π . π , . έναν Τοúρκον α όξω να µγοúμε να μιλήσουμε Βήκε ο Μ εζαντές ο Γιατράκος κ εγo Μας ᾿
π π , π , π εί ε ο στελμένος ότι ο ασσάς θέλει το κάστρο ή θα μας άρη με ρισάλτο και τι α αίτησες
- . π , π θέλομεν õια να μην χυθή αõίκως αίμα Του εί αμεν θέλομεν καράµια ευρω αίικα να
π µαρκαριστοúμεν úστερα όλα μας τ άρματα τρίτο τον Xατζηχρήστο και Aεσ ότη κι όλους τους ᾿ ᾿
. π ( σκλάµους και τους μιστοúς μας Και τότε του αραõίνομεν εφοõιασμένο κάστρο εφόõιασμα
π π π π , μόνον με τις σά ιες έτρες ολίγος τζεμ ιχανές ήταν ακόμα και qωμί ολλά ολίγον και νερό να
π , ). χορτάσουμεν õεν μ οροúσαμεν εκείνη την ημέρα να το μεράζαμεν Hήγε ο στελμένος εις τον
π , π , π . π - Μ ραïμη του εί ε ό τι του εί αμε Τον õιάταξε να γυρίση να μας ει ή ότι καράµια έχει õικά του
, π . . και μας µαρκαρίζει õεν έχει ανάγκη α ό ξένα Τ άρματά μας τα θέλει όλα Τους σκλάµους ᾿
π π - τους ήρε με το σ αθί του και τους µαστάει ζωντανοúς όσο να µάλη κ εμάς εις το χέρι και ᾿
. π . τότε να μας σκοτoση όλους μαζί Μιστοúς õεν έχει οúτε λιανό να μας λερoση η Aιοίκησή μας
π « π π π - , Του εί αμε O όλεμος είναι η τúχη μας και ολεμάτε και θα ολεμήσουμε όσο να λυoσουμε
, π π . π να φάμε ένας τον άλλον και τότε ά ν το άρη το κάστρο Oωτιά θα µάλωμε να άμε σ τον ᾿ ᾿ ᾿
. π π . π π . αγέρα μ όλο αυτό Τα εί ε αυτά του Μ ραïμη Και τότε άρχισε ο όλεμος α οúλα τα μέρη ᾿ ᾿
π π - Την άλλη ημέρα έστειλε τον Xατζηχρήστον και Aεσ ότη και Zουλεïμάνμ εγη Oραντζέζο να
π π . . μας αρακινήσουν να αραõοθοúμεν Aεν θελήσαμεν και φúγαν κι αυτείνοι Τότε õιατάζει και ᾿
π π π π μ ήκαν τα καράµια μέσα και η κακή μας τúχη ήρε φωτιά η ντά ια της θάλασσας και ήγαν εις
π . π τον αγέρα οι άνθρω οι και τα κανόνια μας Τότε οι Τοúρκοι όλοι ο οú είõαν αυτό σαλαµάτισαν
, . π σ όλα τα μέρη ότι ο Oεός µόηθαγε αυτοúς και κιντúνευε εμάς Τα καράµια μ ήκαν μέσα ᾿
π π , - . α ολέμητα κι αφοú μ ήκαν άρχισαν οι φεργάõες τέσσερες τέσσερες και μας µαροúσαν 1ταν ᾿
π σά ιον αυτό το κάστρο και το καμαν κόσκινο και μας αφάνισαν εις τον σκοτωμόν οι φεργάõες ᾿
π , . π π π κ οι άλλοι Τοúρκοι α όξω της στεργιάς Aεν είχαμεν ου να σταθοúμεν μας ολέμησαν α ό ᾿
. π π την αυγή ως το õειλινό Oέλησε ο Oεός και ήρε ένας αγέρας και άqαν τα κανόνια των
. π φεργάõων και ηúραμεν καιρό και θάqαμεν τους σκοτωμένους Κι όσοι ληγoνονταν κανένας ᾿
. π π õεν γιατρεúεταν Eίχαμεν έναν γιατρόν Aγγλον τον λερoσαμεν κι αυτόν εγo κι ο Μ εζαντές ᾿ ᾿
π π . π α ό εντακόσια γρόσια τον μήνα Τον είχε συνφωνήση η Aιοίκηση και õεν τον λέρωνε και
π . π . τον λερoσαμεν εμείς οι õυο Και μας έθαινε τους συντρόφους Και μαρτúρησε κι όλη την ᾿
π π , έλλειqη ο οú χαμεν εις το κάστρο την εί ε με την γλoσσα του εις τον Oραντζέζο όταν ήρθε ᾿
. . π με τον Xατζηχρήστον 1θελα να τον σκοτoσω τον άτιμον õεν μ άφησαν Yστερα ήγε με τον ᾿
π . - . Μ ραïμη Τότε õια νυχτός έµγαλαν κι άλλα κανόνια και τα µαλαν ολόγυρά μας Eμείς οι ᾿ ᾿
, π , õυστυχισμένοι οληνúχτα õυναμoναμε την µέργα ο οú ήταν αõúνατη και τ άλλα τα μέρη και ᾿
π . κουµαλοúσαμε ξúλα και έτρες και φκειάναμε το νερό 1ταν μία στέρνα εις τον Iτσκαλέ
π . π , έ ιναν το νερό κρυφά οι στρατιoτες Eίχαν ένα καλάμι τρυ ήση μακρú την στέρνα την
, π π είχαμεν µουλλωμένη κι αυτοί τρú ησαν σ ένα μέρος ολίγο και την νúχτα ήγαιναν κρυφά ᾿ ᾿
π . , π , π π και ίναν Τηράμεν μια ημέρα µλέ ομεν την στέρνα μ ολίγο νερό ο οú ρωτúτερα το ᾿
. π π . είχαμεν μετρημένο Τότε α ολ ιστήκαμεν και οι στρατιoτες μας µιάζαν να φúγωμεν Eίχα
π , π μιλήση με τον Βελέτζα κι άλλους να τους µγάλωμεν με τρό ον έξω αυτοúς ο οú φοµέριζαν ᾿
να μας σκοτoσουνε και ήθελαν χωρίς άλλο να κάμωμεν ομιλίαν με τους Τοúρκους να
π , - , αραõoσουμε το κάστρον ή να φúγωμεν με γιροúσι κι ανάθεμα και θα γλúτωνε κανένας ᾿
. , π καθoς μας είχαν τρογυρισμένους Zαν μας µιάζαν εί αμε να τους µγάλωμεν κατά την θέλησίν
π π , π τους και να ει οúμεν ότι άμεν κ εμείς μαζί κι αφοú τους µγάλωμεν έξω να μείνωμεν ο ίσου ᾿ ᾿
π , και να µαστήσουμεν μόνον τον Iτζκαλέ και να µάλωμεν και μ αροúτι ολόγυρα σε μίνες κι᾿
π , π . όταν η τοúρκικη õúναμη μας λακoση φωτιά να µάλωμεν να άμεν όλοι εις τον αγέρα Aι᾿
, , π - . αυτό είχαμεν τηράξη το νερό και η κακή μας τúχη το είχαν ιωμένο χωρίς να ξέρωμεν Τότε
π π , . π α ολ ιστήκαμεν ότι ήμαστε εις την õιάκρισιν των Τοúρκων Aφοú õυνάμωσε ο Μ ραïμης όλες
, π , - τις θέσες στέλνει την αυγή άνθρω ον αν θέλωμεν να μιλήσωμεν αυτείνη είναι η υστερνή
. π ομιλία άλλη µολά õεν ματαθέλει ομιλίαν Και õúο oρες õιορία να µγοúμε εις τον Μ ραïμη να
. ( π ). π μιλήσουμε Aυτός ήξερε και την έλλειqη του νεροú α ό τον γιατρό μας A οφάσισαν όλοι
π π π του κάστρου να άγω εγo εις τον Μ ραïμη κι ο Καρά αυλος κι ο Zαλµαράς να κάμωμεν ᾿ ᾿
. π συνθήκες Hαρουσιαστήκαμεν ήταν σ ένα λαμ ρό τζαντίρι είχε και õυο αξιωματικοúς και του ᾿
π π , . µαστοúσαν τα õυο του χέρια με μεγαλο ρέ εια να ιõοúμε εμείς το μεγαλείον του Μας ρoτησε
π . π π π , π π π οúθεν είμαστε O ένας εί ε α ό την Hελο όννησο ο άλλος α ό την Z άρτη κ εγo α ό την ᾿
», π « ;» π . π Pοúμελη του εί α Hοίον μέρος Του το εί α Και του εί α qέματα ότ ήμουν ᾿
π π σωματοφúλακας του Aλή ασσα Μας σκότωσαν τον αφέντη μας κίνησα με καμ όσους
π , . , , ανθρo ους να ρθω εις το Μισίρι εις την Yqηλότη σας Aεν είχαμε τα έξοõά μας ήρθαμε εõo ᾿
. π , . εις τους Pωμαίγους Μας α άτησαν μας έµαλαν σε τοúτο το κάστρο Hολεμοúμεν νúχτα και
. π - . , - ημέρα Aυτείνοι μας κάνουν σίγρι α ό μακρυά θέλουν να χαθοúμεν Eμείς õια να σωθοúμεν
π π , , και να άμεν να ολεμήσουμεν μ εκείνους µιαζόμαστε και ήρθαμεν να κάμωμεν συνθήκες ᾿
π , , . ( , π να σου αραõoσουμεν αν συνφωνήσουμεν κάστρο εφοõιασμένο Zαν το λάµης το λέ εις τι
. π . φόõιασμα έχει Hοú αφίν νε οι καλωσúνες των ροκομμένων να φοõιάσουμεν κάστρα ᾿ ᾿ ᾿
π π , π Τρομάξαμεν να άρωμεν ολίγα ντουφέκια α ό τους Τοúρκους να ολεμήσουμεν õια την
π ). , π , π . - ; ( ατρίõα Aια κείνο ασσά μου θα σου αραõoσουμεν το κάστρο Τι ζητάτε Μου λέγει ᾿
, ). - εμένα αυτοúς τους Μωραïτες άφησέ τους σε ολίγες ημέρες τους κουµεντιάζω Zητοúμε
π . π καράµια ευρω αίικα Zυνθήκες γραφτές σε τέτοιους ανθρo ους σαν την Yqηλότη σας õεν
. . - , , - . - π , χρειάζονται O λόγος σας είναι συνθήκη Καράµια λέγει έχω τα õικά μου Του εί α õεν
π π - , . π μ αίνουν οι άνθρω οι εις τα õικά σου φοµoνται Z ευρω αίικα µάλαμε και τους Τοúρκους τ ᾿ ᾿
π . - π , π , π . - Aνα λιοú Zαν τους μιλήσης εσú των ανθρo ων μου εί ε õεν τους ιάνει φόµος Aεν μ᾿
. π ». ακοúνε και õεν σε γελάγω Xωρίς ευρω αίικα καράµια καμμία ομιλία õεν γένεται Το
π π , π . « π ; - τρο ολοήσαμεν ολú τ α οφάσισε Hοιος θα λερoση τον ναúλον των καραµιoν H ᾿
», . π π . π « . Yqηλότη σου του λέγω Μου εί ε να τα λερoσωμεν εμείς Του εί α Aεν έχομεν χρήματα
, , π ». O τι χρήματα είχαμεν εφοõιάσαμεν το κάστρο α ό κρασιά και φαγητά Zυνφωνήσαμε να τα
π . , . « π π , λερoση αυτός Τ άρματα õεν μας αφίνει οúτε σουγιά Κ εσú ο οú είσαι κουρμ ετλής μου ᾿ ᾿
π , π , , π ». εί ε σου χαρίζω τριάντα ζευγάρια ιστιόλες ντουφέκια γιαταγάνια ή σ αθιά Τον
π -π π , π π ερικάλεσα κ έγιναν τριάντα έντε και του εί α αράõες ό οιος έχει κι άλλα ασήμια να μην ᾿ ᾿
π . . π π . τους ειράζη κανένας Μείναμεν σε όλα σúνφωνοι Με ρoτησε όσους ανθρo ους έχω Του
π , . π π . π εί α οχτακόσους Nα τους άρω και να άγω μαζί του Και οι άνθρω οι θα γένουν τζιράκια
. π « π π . του Eγo του εί α Γνωρίζομεν τα οτζάκια σας ο οú κάνουν τους ανθρo ους τζιράκια Τoρα
π , π . ήρθα στελμένος α ό το κάστρο να κάμω συνθήκες κι όχι να μ ω μιστωτός Τελειoνοντας η ᾿
π , ». υ όθεση του κάστρου τότε τηράμε αυτό Μείναμε σúνφωνοι σ όλα και στείλαμεν έναν ᾿
π π , π άνθρω ον εμείς κ έναν αυτός και ήγαν εις την Μοθoνη ό τι καράµια µροúνε ευρω αίικα να ᾿
( π π , π , τα ναυλoσουνε κι αν εúρη τί οτα κα ετάνιους φιλέλληνες εί α εγo του õικοú μας να τους ᾿
π , π π ναυλoσουνε τα καράµια και να φέρνουν γúρα καμ όσες ημέρες με τρό ον ως συγυρίζουν τα
, - π . π , καράµια να μη μας έρθη η õúναμη του Eκλαμ ρότατου Oμως Κουντουργιoτη Aφοú ήγαν
. - το φεραν γúρα õεκοχτo ημέρες õεν φάνη κανένας Γúρεqαν ναúλο τέσσερες χιλιάõες ᾿
. π , « π π τάλλαρα Zτέλνει ο Μ ραïμης μου λέγει Aια σας τους αλιανθρo ους μου γυρεúουν
- . - π π , - τέσσερες χιλιάõες τάλλαρα και õεν τα õίνω 1 αλιοί μαστε ή καινοúργοι άνθρω οι κατά ᾿
π π ». π , ο οú συνφωνήσαμεν θα τα λερoσης Μείναμεν σúνφωνοι να τα λερoση αφοú κάμαμεν
π . , π π λήθος φιλονικίες Aφοú τελειoσαμεν αυτά όλα φεúγει ένα Τουρκό ουλο α ό το κάστρο και
π π π άγει εις τον Μ ραïμη του λέγει την έλλειqη του κάστρου α ό το νερό κι άλλα κι ότ είναι ᾿ ᾿ ᾿
. , õυο Τοúρκισσες καλές εις το κάστρο 1ταν õυο Τζορτζοúρες ωραίες γυναίκες τις είχαν οι
, π , . . π Oικονομίõηõες ντό ιοι ως γυναίκες τους Eγo õεν τις ήξερα ή ήταν ή όχι Τότε ο Μ ραïμης
. π π ( , στέλνει και με φωνάζει Aφοú ήγα ολλές φορές στέλναν μόνον εμένα ότι με õιορίσαν όλοι
π π π - οι ολιορκημένοι ε ίτρο όν τους ν αγροικιoμαι μ αυτόν μόνος μου κι αυτός είχε έναν ᾿ ᾿ ᾿
π π π . , Τοúρκον α ό την Τρο ολιτζά κ έναν α ό την Κάρυστον Eέραν τα Pωμαίικα κι αυτείνοι οι ᾿ ᾿
π π õúο έρχονταν και μου μιλοúσαν και ήγαινα εις τον Μ ραïμη και μ αυτοúς ξηγoμουν την ᾿
), « - , ; - , γλoσσα τους μου λέγει Μέσα εις το κάστρο είναι õυο Τοúρκισσες τις ξέρεις Του λέγω τη
π π , , ». ( ντά ια ο οú φυλάγω ξέρω όχι γενικoς οúτε Τοúρκισσες ξέρω οúτε Pωμιές Γúρευε να με
, . π π κάμη και κοντόση γαμo το Pεσοúλη του Τι να σου κάμω ο οú õεν είχα νερό και õεν έµλε ε
. ). π « ». κάστρο Oτ είχα λιοντάρια μέσα Μου λέγει ο ασσάς Nα στείλης να τις φέρης tστειλα τον ᾿
π . π . μ αïραχτάρη μου και τις ήφερε Τις ήρε και τις ξέταξε õια τ αναγκαία του κάστρου Eκείνοι ᾿
π π ο οú τις είχαν αυτές τις γυναίκες τις είχαν ως νευματικοúς και ξέραν όλα τους τα μυστήρια
. π π και του κάστρου Του εί αν ότ είναι κι άλλοι Τοúρκοι μέσα και ξέρουν όλα τα ράματα του ᾿ ᾿
( ). ( κάστρου αφοú αυτές τα ήξεραν Μου ζητάγει να του στείλω και τους άλλους Τοúρκους να
). π π π . π π μάθη κι άλλα 1ταν ο Μ ραïμης μεθυσμένος ίνει ροúμι και κρασί μ οτίλλιες Μ εκρής ολú ᾿
π π . π και αραλυμένος εις γυναίκες και αιõιά Μου õίνει τους õúο Τοúρκους ο οú ξέραν την
, π π . π π γλoσσα ήγαμεν εις το κάστρο και τους άφησα α όξω τα τείχη Τους εί α εκεινoν ο οú χαν ᾿
. - π τους Τοúρκους õοúλους τα αίτια και μου τους ήφεραν Και τους κατέµασα κάτου α ό το
π « π , , κάστρο και τους εί α Zúρτε τους εις τον ασιά κι αν θέλει να µαστήση τον λόγον του κατά ᾿
π , , π π π . τις συνθήκες ο οú κάμαμεν καλά ειõέ αρχινάτε τον όλεμον να μας άρετε με το σ αθί σας
π - π , π Oτι τοιοúτως õεν κάνουν οι μεγάλοι άνθρω οι κάστρο χωρίς να αραõοθή ανθρo ους õεν
π - . π ζητοúνε α ό μέσα σήμερα γυναίκες κι αúριον άντρες Κι όσα θα του ει οúνε όλοι αυτείνοι ᾿ ᾿
- , - - . οúτε νερό έχομεν οúτε άλλα είναι ανεφόõιαστο όλως õι όλου το κάστρο Oμως ένας τον ᾿
π - , . άλλον θα φάμε οι άνθρω οι και το κάστρο μαζί õεν θ αφήσουμε τοίχον γερόν οúτε σημάõι ᾿
π , ! ! Και έστε του ή ντουφέκι ή συνθήκες Και κοντόσηõες μας έκαμε Hιάστηκα με τους
π . ολιορκημένους õιατί μίλησα τοιοúτως Το µράõυ είχε έρθη μια φεργάõα Aγγλική και τα
π Τοúρκικα καράµια την είχαν σ την μέση να μην αντα οκρινoμαστε εμείς μ αυτείνη ᾿ ᾿
. π π . π π φοµoνταν Τότε στέλνομεν έναν Κυ ραίον με γράμματα της λεγής Τον ήραν χαμ έρι τα
π - π Τοúρκικα και τον κυνήγησαν οληνúχτα και το εσαν τα γράμματα εκεί ο οú µοúταγε εις την ᾿ ᾿
. π π , π π . θάλασσα Και ήγε εις την φεργάõα και μ αίνοντας μέσα έ εσε εθαμένος Τον κρεμάσανε και
π . π µήκε το νερό και το µαλαν σ ίρτα κι αναστήθη Και εί ε των Aγγλων τον χαμόν των ᾿ ᾿
, π . π γραμμάτων ο οú τα είχαμε õομένα Eί ε στοματικoς την κατάστασιν του κάστρου και τις
π π . π π π ρόφασες του Μ ραïμη Και τον ήρε η φεργάõα και ήγαν εις την Zάκυθο και εί αν αυτά του
. π . π π ναυάρχου Τότε ο ναúαρχος έστειλε ένα μ ρίκι Hριν έρθη το μ ρίκι στέλνει ο Μ ραïμης να
, π . ετοιμαστοúμε ότι ήρθαν τα καράµια ο οú χαμε ναυλoση Oταν με φoναξε ήταν σ τα ᾿ ᾿
. . « μαγαζειά κι όλο του το στράτεμα 1ταν õυο oρες να νυχτoση Του λέγω Hότε θα ᾿
, π ; π π , π µαρκαριστοúμεν καθoς ροστάζεις Oι όρτες θέλουν αρκετές oρες να ξε λακωθοúνε ο οú
π π . τις έχομεν χτισμένες θα εράσουνε τα μεσάνυχτα και να μην ξε λακωθοúνε tχομε
, . « ». λαµωμένους έχομε αρρoστους Aúριον την αυγή κάνομεν αρχή και µαρκαριζόμαστε Aυτός
π . « π , , αντιστάθη ότι γúρευε ρόφασιν Μου λέγει A όqε αν θέλετε καλά ειõέ οι συνθήκες είναι
π .» - π , . χαλασμένες ο οú κάμαμε Oταν στείλης και ιõής αν ροφασιζόμαστε τότε φταίμε εμείς
, ». π « π - Eιõέ θέλεις να τις χαλάσης τις συνθήκες Του εί αν κι άλλοι ότι κι α όqε õικοί μας είναι κι ᾿ ᾿ ᾿
». . π . αúριον Oτ είχε να μας σκοτoση Μο õωσε õυο Τοúρκους τους έõειξα τις όρτες κι άλλα ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π . π . Τους έõωσα των Τοúρκων κι α ό μίαν ζυγή άρματα καλά Μίλησαν του ασιά Την αυγή ᾿
π π π . π μ ονόρα έστειλε έναν συγγενή του με σαράντα ανθρo ους να εριλάµη τ άρματα Eγo εί α ᾿
, π , του Βελέτζα και κάθεταν εις τον Iτζκαλέ να μη μας κάμουν τί οτας να μείνωμε μέσα και
π - . π , π µγάλαμεν α ό εκεί όλους τους άλλους Eαρματoσαμε καμ όσους τους µγάλαμεν α ό το
. - - , - . κάστρο Oúτε σ τα καράµια τους µαίναν οúτε σ τα õικά μας οúτε σ τα õικά τους Βγάλαμεν ᾿ ᾿ ᾿
, - . π . κι άλλους το ίõιον Τ ασκέρια του Μ ραïμη ήταν όλα συνασμένα εκεί Τότε κλειοúμεν ᾿ ᾿
π π , « - εκείνους τους Τοúρκους ο οú ρθαν να εριλάµουν το κάστρο και τους λέγω Oι õικοί σας ας ᾿
π , ». φάνε εκείνους ο οú µγάλαμεν έξω κ εμείς τρoμε εσάς και μας σoνει Και κλείσαμεν το ᾿
. π π κάστρο Oωνάζουν αυτείνοι να µγάλουν άνθρω ον να μιλήση του Μ ραïμη τους µγάλαμεν
. π έναν Τότε καµαλλίκεqε ο ίõιος ο Μ ραïμης σ ένα άλογον και õιαλοúσε τ ασκέρια του να ᾿ ᾿
π - . - , π φúγουν α ό κεί Κι άρχισαν να µαρκαρίσουν τους õικοúς μας εις τα ξένα καράµια ο οú ᾿ ᾿
π π . π π π χαμεν συνφωνήση να μ οúνε οι άνθρω οι Τότε µήκαν κι α ό το Aγγλικόν ο οú ρθε α ό ᾿ ᾿ ᾿
π π . π . π την Zάκυθον μ εκείνον ο οú στείλαμεν της λεγής Τους ρoτησε ο Μ ραïμης Του εί ανε ᾿
« - π Zτελμένοι είμαστε α ό τον ναúαρχον να ιõοúμεν αν θα σταθής με τους tλληνες σ όσες ᾿
. , π - π συνφωνίες κάμετε Τότε α οµαρκαριστήκαμεν αλλοú στερνά έρασα εγo μ όσους άλλους ᾿
, π . ( , είχαμεν τ άρματα ο οú μας χάρισε Τα μέρασα αναλογίαν σε όλους τους αρχηγοúς κατά ᾿
π π ). π π τους ανθρo ους ο οú χε ο καθείς Eυκήθηκα τον Μ ραïμη õια την εριλαµή του κάστρου ᾿
π - , . π μ ήκα μέσα εις το καράµι ήταν τρία Aγγλικόν Γαλλικόν κι Aουστριακόν Eγo μ ήκα εις το ᾿
. π π π καράµι το Aγγλικόν tρχεται ένας õοúλος του Γιατράκου α ό αυτόν κι α ό τον Μ εζαντέ και ᾿
π . μου λέγει ότι τους µάσταξε ο Μ ραïμης Τότε συνάζω όλους τους καραµοκυραίους σ το ᾿
π π π Aγγλικόν κ εκείνους ο οú ρθαν με το μ ρίκι το Aγγλικόν α ό την Zάκυθον και τους λέγω ᾿ ᾿
π . « », Eμείς σταθήκαμεν εις τον λόγον μας κι ο Μ ραïμης õεν στάθη Eγo έκαμα τις συνθήκες ᾿
. π . π π . τους λέγω Και τους εί α όσα μας έκαμεν Και ήραν ολλoν χρήματα κι ασήμια Και μας ᾿
π , π . π π . κράτησαν και τους ανθρo ους Μ εζαντέ και Γιατράκο Τότε ήγαν αυτείνοι εις τον Μ ραïμη
π « , π π . , Τους εί ε Τους õυο τους κρατo ότι θέλω τους ασσάõες του Aνα λιοú Και οι Pωμαίγοι τους
π , π ». π . εί ε κάμαν συνθήκες και µάσταξαν τους ασσάõες Eμείς õεν ξέραμεν α ό αυτά Τότε õεν
π π π . π - μ οροúσαν να ει οúνε τί οτα οι καραµοκυραίγοι Μας κλέqαν κ εξηντατρείς ανθρo ους εκεί ᾿
π π . π ο οú έρναγαν να µαρκαριστοúν Τους έ αιρναν οι κολoνες και τους έκρυµε μια την άλλη και
π . π , τους έσφαξαν εις το κάστρο κουρμ άνι Oταν μ ήκανε μέσα τους θυσιάσαν όλους και τους
. , π , εξηντατρείς Oταν ήμαστε εις τ Aγγλικόν καράµι ο οú χαμεν ναυλωμένο και ήμουν με ᾿ ᾿
π , π καμ όσους αξιωματικοúς μέσα και στρατιoτες tλληνες μου λέγει ο κα ετάνιος του καραµιοú
- - ήξερε την γλoσσα μας αυτός είχε και την γυναίκα του μέσα μου λέγει να φωνάξω όλους
π . π τους αξιωματικοúς να άμε να φάμε qωμί εις την κάμαρη Hήγα εις την κάμαρη με καμ όσους
. π , π π . , αξιωματικοúς Eίχε ένα ουλί εις την κάμαρη α αγάλλον Aφοú μας είõαν έκλαιγε η
, π . π , π , γυναίκα έκλαιγε και το ουλί Βλέ ω εγo αυτό ρωτάγω τον κα ετάνιον του καραµιοú του
« π π π π λέγω Eσείς μας ροσκαλέσετε να φάμε και εõo ο οú ρθαμε µλέ ω ένα ουλί και έναν ᾿
π π ». « άνθρω ον ο οú κλαίνε Τότε λέγει η γυναίκα του καραµοκúρη Aίκιον μεγάλον έχομεν να
π π , π . κλαίμεν άνθρω οι και ουλιά ότι η Eλλάς η õυστυχισμένη θα χανε τόσα αληκάρια Hου θα ᾿
; π π , , τα ματάµρισκε εις την ανάγκη της O Iμ ραïμης μας ναúλωσε και μας εί ε φορτoσουμε õεν
, π π π . - π φορτoσουμε το ναúλο να άρωμε και να μην ει οúμε τί οτας Και õια να μην μ ήτε εις τα
. π π , καράµια θα σας θανάτωνε όλους έξω Και õεν είχαμεν τον τρό ον να σας το ει οúμεν να μην
π ». π « ιστευτήτε εις τις συνθήκες Της εί α O Oεός είναι μέγας και μας γλúτωσε κι ας γλυτoση κ ᾿ ᾿
π ». π - π . εκείνους ο οú µάσταξε ο Τοúρκος Oúγαμε α ό κεί και ήγαμεν εις Καλαμάτα Eκεί µήκαν οι ᾿
. , , π Καλαματιανοί Eμείς ήμαστε ξαρμάτωτοι με τα λίγα εκείνα τ άρματα ο οú μο õωσε ο ᾿ ᾿ ᾿
π . , Μ ραïμης και τα μέρασα ολουνoν Βγαίνοντας εις την Καλαμάτα οι Καλαματιανοί ήταν εις τα
π . « εριµόλια κ έκαναν γλέντια με τα λαλοúμενα 1ρθαν και μας είõανε και μας λένε Hοúθε ᾿
; - , π .» - , π έρχεστε Τους λέμε α ό το Nιόκαστρο Μας λένε õεν µαστάγετε καμ όσον καιρόν κ᾿
π - ; ;» ερχόμαστε να σας µγάλωμεν α ό κεί Aφήσετε τέτοιον κάστρο και φúγετε Aεν θέλησαν να ᾿
, π , μας õoσουνε οúτε ένα κονάκι μόνε μας αφήσανε εις τις εριµόλες έξω εις τ αργαστήρια εμάς ᾿
, όλους και λαµωμένους και καθίσαμεν εκεί εναõυό ημέρες να χορτάσουμεν νερό και να
. π φúγωμεν tστειλα εις την Aρκαõιά να μου φέρουν τ άλογά μου και τους αράγγειλα να ᾿
, π - . π . π φúγουν ότι θα µγη ο Μ ραïμης και να μην τους σκλαµoση Aναμέρησαν οι άνθρω οι Eί α και
. π , - των Καλαματιανoν αυτά Aυ ήθηκα τους αθoους κι όχι τους αχάριστους να μην ᾿
. π π π σκλαµωθοúνε Oτι μου εί ε ο Μ ραïμης ευτúς θα κινηθή και να άγω κ εγo να τον ᾿
, . « ανταμoσω να μένω μαζί του Τότε μου λέγει ο Aντωνάκης Μαυρομιχάλης Eέρεις τι
π ; π π - - , αληκάρια είμαστε εμείς Hεντακόσοι ολεμοúμεν με έντε έξι χιλιάõες και õεν είμαστε σαν
π π . - , π , , εσάς ο οú αφήσετε το κάστρο α ολέμητο και φúγετε O Oεός του εί α κάνει κι αντρείους ᾿
. , . κάνει και κιοτήõες Oι κιοτήõες φοµήθηκαν οι αντρείοι χόρευαν εις την Καλαμάτα κι αλλοú ᾿
π . π , ». Το κάστρο τoρα το χει ο Μ ραïμης Zας εί α κ εγo ό τι ήξερα συχωράτε με Zηκωθήκαμεν ᾿ ᾿ ᾿
. π π π και φúγαμεν Eις το χάνι ήµραμεν και τον Hα αφλέσια με καμ όσους άγαινε αναντίον του
π . π π . π « π π Μ ραïμη Μου εί ε να άγω κ εγo Του εί α Με τα ραµõιά õεν ολεμοúν ολεμοúν με ᾿
. , , ». π ντουφέκια Eμείς έχομεν ραµõιά ξúλα κι όχι ντουφέκια Hέρασε α ό το Aιοντάρι και ήταν ᾿
. . π . ενθουσιασμένος Hήγε και χάθηκε Hήγα εις την Τρο ολιτζά Με κλείσανε όσους είχα μαζί μου
« και εις Hαλιοµαρίνους και εις Aρκαõιά και μου λένε Oταν ήρθαμεν μ εσένα είχαμεν ασημένια ᾿
π π , ». άρματα τoρα μας τα ήρε ο Μ ραïμης όσοι ήμαστε εις Nιόκαστρο κι Aµαρίνους Με κλείνουν ᾿
π π . , π . στενά α ολ ίστηκα 1θελα να σκοτωθo να μην τραµάγω αυτά α ό Pωμαίγους και Τοúρκους
, , π tγραqα εις την Κυµέρνησιν το κακό õανείστηκα γυμνoθηκα ολότελα και τους λέρωσα εξ
. π . π π . ιõίων μου Hήγαμεν εις τ Aνά λι Μαθαίνομεν ότι κινήθη ο Μ ραïμης õια την Τρο ολιτζά Με ᾿
, π π , õιατάττει η Κυµέρνηση ν ακολουθήσω τον κúριον Μεταξά ο οú ταν υ ουργός του Hολέμου ᾿ ᾿
π , π , π π και να άμε μαζί εγo με το σoμα μου κι ο υ ουργός να ιάσουμε την Τρο ολιτζά και να την ᾿
. π π õυναμoσουμεν Eίχε õιοριστεί ο Aρχηγός Κολοκοτρoνης να ολεμήση τον Μ ραïμη εις τα
π π Nτερµένια και ήγαν όλα τα σoματα και οι Hελο οννήσιοι μαζί του και κουµάλαγαν οι κάτοικοι
π π π . - π και η Κυµέρνηση ζαïρέõες και ολεμοφόõια να ολεμήσουνε τον Μ ραïμη Eυτúς ο οú τον
π π . π π είõαν μ ροστά τους άφησαν τις θέσες τους και ήραν τα µουνά Και έρασε ο Μ ραïμης εις τα
π . π π , Nτερµένια α ολέμηστος Eφúλιους ολέμους και φατρίες ιτηõεúεται ο Aρχηγός να κάνη ᾿
π . π π , π Τοúρκους õεν έχει κoλο να λησιάζη κοντά τους Aφοú ήγαμεν με τον υ ουργόν ο οú τον
π π , έµαλε η Κυµέρνηση να ρομηθεúη τ αναγκαία του ολέμου εις τον Aρχηγόν μάθαμεν εις τον ᾿
π π π Aχλαõόκαμ ον ότι ο Μ ραïμης κυρίεqε την Τρο ολιτζά κι ο Aρχηγός με το στράτεμα ᾿
π . , π , ξε οõαριάστηκαν φεúγοντας εις τα µουνά Eκεί εις τον Aχλαõόκαμ ον ήταν η εκκλησία και το
π , - - χάνι γιομάτα αλεúρια και ολεμοφόõια ήταν κ ένα õυο χιλιάõες σφαχτά õια το στράτεμα του ᾿
. , αρχηγοú Κολοκοτρoνη Zúναξα ζoα και με τους χωργιάτες τα στειλα τ Aρχηγοú όθεν τον ᾿ ᾿
, , π π π . εúρουνε να χουν ζαïρέ να τρoνε να μην τα άρη ο Μ ραïμης και τρoγη και μας ολεμάγη ᾿
- π Hήρα όλες τις φαμελιές και καμμιά τετρακοσιαριά σφαχτά και μαζί με τον υ ουργόν Μεταξά
π π κατεµήκαμεν εις τους Μúλους τ Aνα λιοú και στείλαμεν τις φαμελιές εις τ Aνά λι ν ᾿ ᾿ ᾿
π π π , , ασφαλιστοúν ήγε κι ο υ ουργός εις τ Aνά λι κ εγo με το σoμα μου έκατζα εκεί εις τους ᾿ ᾿ ᾿
. Ω π Μúλους ς οχτρός της συντροφιάς του υ ουργοú κι Aρχηγοú μ ανακάτωσαν τους ᾿ ᾿
. π συντρόφους κ έμεινα μ ολίγους Oι άλλοι ήγανε με τον Xατζημιχάλη κι άλλους και τους ᾿ ᾿ ᾿
. , π , õoσαν μιστοúς μισές λίρες Eγo σας λέγω μά την ατρίõα õεν τις είχα ιõή τις μισές λίρες
, άλλη µολά όταν μου õιαιρέσαν τους συντρόφους και τους õoσαν μιστοúς μισές λίρες τότε τις
. π π είõα Hήρανε τους μιστοúς α ό αυτοúς και γúρισαν ίσου μ εμένα ότ είχαν μείνη γυμνοί και ᾿ ᾿
π π π . õυστυχισμένοι και ήγαν μ αυτοúς ο οú χαν τα μέσα να άρουν κάνα μιστόν Eις τους ᾿ ᾿
π π , π π Μúλους τ Aνα λιοú ήταν γιομάτο ζαïρέõες και ολεμοφόõια ο οú χαν άρη τα καράµια μας ᾿ ᾿
π , π π π , ρέζες ο οú τα ήγαιναν του Μ ραïμη και ήταν όλα εκεί να χρησιμέqουν õια τον Aρχηγόν
π , π π . της Hελο όννησος ο οú θα ολεμήση τους Τοúρκους Κ οι Τοúρκοι έρχονταν εις τους ᾿
π π π , π π Μúλους να άρουν τους ζαïρέõες τους και ολεμοφόõια τους ο ίσου ο οú τους ήραν τα
. π π . καράµια μας Τότε έ ιασα τους Μúλους και έφκειασα ταμ οúρια κ έκλεισα τους Μúλους μέσα ᾿
- . Τον τοίχον τον έχτισα ως μέσα εις την θάλασσαν και τον ασφάλισα καλά όλο με μασγάλια
π , π π - , π π -π t ιασα και την κοúλια ο οú ναι λησίον σ τους Μúλους και την τρú ησα α ό άνου εις το ᾿
π . π π άτωμα και εις το κατoγι tκοqα και νερό α ό το μυλαúλακον και το έρασα εις την κοúλια
- π , , π π . κάτου α ό την γη να χωμεν νερό ότι αλαµoσαμεν α ό νερό εις το Nιόκαστρον Aφοú ᾿
, έφκειασα αυτά έφκειασα και ταράτζα εις τα κεραμίõια της κοúλιας και την άλλη κοúλια την
π , π συγúρισα καλά να õεχτo τον αφέντη μου τον Μ ραïμη ο οú θελε εις το Nιόκαστρο να με ᾿
π . άρη μαζί του Oτι μ ηúρε νηστικόν και õιqασμένον και μ έκαμε και κοντόση να του στέλνω ᾿ ᾿
. π , τις Τοúρκισσες Zυγυρίστηκα εις τους Μúλους κ εφόõιασα τις κοúλιες α οúλα τ αναγκαία ᾿ ᾿ ᾿
- ! και κρέας και κρασί και ρακί και τoρα θέλει ιõή ντουφέκι Eλληνικόν Eις την Καλαμάτα ο
π Μ ραïμης έσμιξε με τον Nτερνú τον ναúαρχον της Γαλλίας κ έφαγαν εις την φεργάõα του κ ᾿ ᾿
π π . ένας τράµησε της στεργιάς κι άλλος του ελάου και εί αν να σμίξουν εις τους Μúλους Και ᾿
π . π « ήρθε ο ναúαρχος Nτερνúς ρωτúτερα Hήγα και το καμα µίζιτα και μου εί ε ότι εγo õεν θα ᾿ ᾿
π π π . π « π μ ορέσω να ολεμήσω τον Μ ραïμη Του εί α Τέτοιες συνθήκες õεν έκαμα όταν έφυγα α ό
π , το Nιόκαστρο ότι õεν είχα ζαïρέ εκεί και θα τον ολεμήσουμεν εõo να είμαστε και τα õυο μέρη
». π - . χορτάτα Aυνάμωσα την θέσιν των Μúλων καλά να ολεμήσουμεν εκεί όσο να λυoσουμε
π , π π . Oτι αν μας άρη αυτείνη την θέσιν άγει και τ Aνά λι Oτι νερόν õεν είχε μέσα οúτε õράμι ᾿
π π . π και τα κανόνια εσμένα α ό τα λέτα 1ταν σ αυτείνη την κατάστασιν α ό τον καιρόν του ᾿
π , π . π π εφúλιου ολέμου ο οú το κρατοúσε ο Hάνος Κολοκοτρoνης Yστερα εκείνοι ο οú μ ήκαν εις
π . π τ Aνά λι να κυµερνήσουν ήταν κι αυτείνοι όμοιοι με τους άλλους Τέλος α ό αυτά οúτε νερό ᾿ ᾿
, π π π , είχε μέσα οúτε κανόνι εις τον τό ον του κι αν έ αιρνε τους Μúλους ο Μ ραïμης κεντρικόν ᾿
π π π , μέρος της θάλασσας και στεργιάς και λήθος ζαïρέõες και ολεμοφόõια και νερό οταμός
π π . π . μ λοκάριζε και τ Aνά λι Και εις την κατάστασιν ο οú ταν κάμετε την κρίση αν µαστοúσε ᾿ ᾿
, π , π Aφοú το õυνάμωσα σε õυο ημέρες ήρθε ο Xατζημιχάλης με τους ανθρo ους μου ο οú μου
π , π ήρε ήρθε κι ο Κωσταντήμ εγης Μαυρομιχάλης μ ολίγους κι ο Yqηλάντης με τους ᾿ ᾿ ᾿
π , π . - π ανθρo ους του όλους õεκα έντε Eκεί ο οú φκειανα τις θέσες εις τους Μúλους ήρθε ο ᾿
. « ; π Nτερνúς να με ιõή Μου λέγει Τι κάνεις αυτοú Aυτές οι θέσες είναι αõúνατες τι όλεμον θα
π ; - , , κάμετε με τον Μ ραïμη αυτοú Του λέγω είναι αõúνατες οι θέσες κ εμείς όμως είναι õυνατός ᾿
π π . ο Oεός ο οú μας ροστατεúει και θα õείξωμεν την τúχη μας σ αυτές τις θέσες τις αõúνατες ᾿
π π , π π , Κι αν είμαστε ολίγοι εις το λήθος του Μ ραïμη αρηγοριoμαστε μ έναν τρό ον ότι η τúχη ᾿ ᾿
π . , π , μας έχει τους tλληνες άντοτε ολίγους Oτι αρχή και τέλος αλαιόθεν και ως τoρα όλα τα
π π π θερία ολεμοúν να μας φάνε και õεν μ οροúνε τρoνε α ό μάς και μένει και μαγιά Και οι ᾿
π π π , ολίγοι α οφασίζουν να εθάνουν κι όταν κάνουν αυτείνη την α όφασιν λίγες φορές χάνουν ᾿
π . π και ολλές κερõαίνουν H θέση ο οú είμαστε σήμερα εõo είναι τοιοúτη και θα ιõοúμεν την
. -" - π », . τúχη μας οι αõúνατοι με τους õυνατοúς Τρε μ ιεν λέγει κι αναχoρησε ο ναúαρχος Το ᾿
- - π õειλινό ήρθε κι ο Xατζή Zτεφανής και Xατζή Γιoργης ο αõελφός του ήταν õιορισμένοι α ό τον ᾿
π π νέον υ ουργόν του Hολέμου αρχηγοί και τους έõωσαν μισές λίρες και σúναξαν ανθρo ους να
π π . π , άνε εις τον όλεμον Κι όσο ήταν ο Μ ραïμης εις το Nιόκαστρο έκαναν τις στρατολογίες ᾿
π π τους εις τα σ ίτια των κατοίκων και ολεμοúσαν με
. π π , π τις κόττες και κρασιά Τoρα ο οú µήκε ο Μ ραïμης έξω τραµιoνται κατ τ Aνά λι εκεί είναι ᾿ ᾿
π . καζίνα και μ ιλλιάρõα Pωτάγω τους õυο αρχηγοúς Zτεφανή κι αõελφόν του και μου λένε θα ᾿
π π . « π π ». άνε εις τ Aνά λι Τους λέγω Oα καθίσουμεν να ολεμήσουμεν εõo να σωθή τ Aνά λι ᾿ ᾿
- , « π - Μου λένε εμείς õεν είμαστε εις την οõηγίαν σου να μας ροστάζης είμαστε μόνοι μας
». - π , « , π π αρχηγοί Τους εί α το γνωρίζω αυτό όμως σας λέγω ως αξιωματικοί οίον είναι ο οú θα
π ; π π ωφελήση την ατρίõα Nα στείλετε τ άλογά σας εις τ Aνά λι και ιάνομεν καïκια και τα ᾿ ᾿
, π , , π χομεν εõo κι όταν έρθη ο οχτρός ολεμοúμεν κι αν είναι κίντυνος σ εμάς τότε μ αίνομεν ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π π . , π εις τα καïκια και άμεν εις τ Aνά λι Κι αν õεν µαστήσουμεν τοúτην την θέσιν και τ Aνά λι ᾿ ᾿ ᾿
π ». π , είναι σε ριζικόν κι όλη η ατρίõα Aέγοντάς τους ολλά τοιοúτα εμείναμεν σúνφωνοι και ᾿
π . . π õιoξαμεν όλοι τ άλογά μας õια τ Aνά λι Και μείναν μ ολίγους Oτι εκείνους ο οú χαν εις ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π π . την οõηγίαν τους ήταν οι ερισσότεροι των καφφενέõων άνθρω οι Το µράõυ γγίχτηκα μ ᾿ ᾿
, π όλους αυτοúς και με τον Yqηλάντη Xατζημιχάλη και Κωσταντήμ εγη õια τα καραγοúλια τους
π « , π π π εί α Eγo έχω õυο μέρες εõo ο οú αφανίστηκαν οι άνθρω οί μου φκειάνοντας ταμ οúρια σ ᾿
, , ; - όλες τις θέσες κ εσείς τις ηúρετε χαζίρι και τoρα να μην κάμετε και καραγοúλι Eίμαστε ᾿
, , . - , π - , ολίγοι μου λένε εμείς Τους λέγω εσείς όλοι να άτε μίαν φορά κ εγo μόνος μου με τους ᾿
, π . π , õικοúς μου άλλη μία και õεν γγίζονται έτζι και οι άνθρω οί μου Oτι μ οροúν να φúγουν õεν ᾿
». π , τους έχω σκλάµους Τότε μείναμεν σúνφωνοι να άγω εγo το µράõυ καραγοúλι να στείλω
π , π π π - . ανθρo ους μου κι αυτείνοι να άνε α ό τα μεσάνυχτα και έρα όσο να φέξη tστειλα εγo το ᾿
π π . π µράõυ τα μεσάνυχτα ήγαν α ό αυτοúς Κάθισαν καμμιά oρα κι άφησαν τον τό ον άõειον και ᾿
- π . π π ήρθαν μέσα εις τους Μúλους κ έ εσαν και κοιμήθηκαν Eγo άντοτες εις τέτοιες ε οχές õεν ᾿
. - π π - κοιμoμαι χωρίς έγνοια Eίμαι κιοτής και άντοτες ροσέχω να μην χαθo αõίκως κ έχω κι ᾿ ᾿
. π π άλλους εις την οõηγίαν μου και τους χάνω κ εκείνους Βλέ ω εις τον ú νο μου κ έρχεται ᾿ ᾿
« π !» π , . π ένας και μου λέγει Zήκου α άνου Eú νησα ματακοιμήθηκα Hάλε τον µλέ ω και μου λέγει
« !» . , π π Zήκου 1μουν νοιασμένος και õεν κοιμoμουν Τότε σηκoνομαι τηράγω α ό το αλεθúρι
π π . - π και γιόμωσε ο τό ος Τοúρκους και το εριµόλι όλο γιομάτο Κ εμείς κανείς να είναι έξυ νος ᾿
. , π και õεν θ άφιναν ρουθοúνι Και θα μας σκατοqúχαγαν τόσος κόσμος αõúνατος ο οú ταν ᾿ ᾿
π . « ! !». εκεί και κουµαλιoνταν εις τ Aνά λι με τα καïκια Τότε µάνω τις φωνές Τοúρκοι Τοúρκοι ᾿
π « π π Oι άλλοι ου μ άκουσαν λέγαν O Μακρυγιάννης έθανε α ό τον φόµον του και õεν κοιμάται ᾿
». π π όλο Τοúρκους νειρεúεται Τότε ευτúς εγo ήρα καμμιά ενηνταριά συντρόφους μου και ᾿
π π , π , άμε α ό τα τείχη των Μúλων ο οú µαστοúν το νερό και ήταν καλάμια κι άλλα χορτάρια και ᾿
, π π õεν φαινόμαστε και αίρνομεν την λάτη των Τοúρκων και τους õίνομεν μίαν φωτιά άξαφνα
π π και σκοτoσαμεν καμ όσους και τους ριχτήκαμεν και με τα μαχαίρια και τους µγάλαμεν α ό το
π π π π εριµόλι κι α οúλες τις θέσες ο οú χαν κυργέqη και τις λάµαμεν εμείς ίσου εις την ᾿ ᾿ ᾿
. π εξουσίαν μας Oι Τοúρκοι μαζoχτηκαν όλοι και ήγαν εις το αριστερόν μέρος και µάλαν τα
π ντουφέκια τους εις γραμμήν κ έφκειασαν ίσκιους και κάθονταν εκεί και ρόσμεναν τον ᾿
π . π π π π π , Μ ραïμη Zε καμ όσον ήρθε κι αυτός κ έ ιασε το αλιόκαστρο ο οú ναι ανουκέφαλα εις ᾿ ᾿ ᾿
. π - , , π την ράχη των Μúλων Zτάθη αυτός εκεί με έντ έξι κολoνες και οι άλλοι η εζοúρα και η ᾿
, π π καµαλλαρία ξά λωσαν ολόγυρα και η καµαλλαρία μας έκλεισε να μας ιάση όλους ζωντανοúς
, π π . . ( εκεί να μην μείνη κανένας σ ορά α ό μάς Τότε συναζόμαστε όλοι Μας ήρθαν και õυο ᾿
, π ). π μίστικα 4αργιανά φέραν και καμ όσους Κρητικοúς Τότε μιλήσαμεν ο Yqηλάντης να ιάση
, π π , π τον μυλάκον ο οú ναι εις το õεξιόν μέρος του εριµολιοú õυτικά και να άρη τους ᾿
π π ανθρo ους του και τους Κρητικοúς και τα μίστικα τα õυο να του µαστοúνε την λάτη εις τον
. π , π μυλάκον Eις το αριστερόν των Μúλων ήταν ένα μονο ατάκι κατά το Κυµέρι να το ιάση ο
π , π . π Κωσταντήμ εγης κι ο Xατζημιχάλης να τους õoσω κι ανθρo ους Τα τείχη του εριµολιοú ᾿ ᾿
π π . π α όξω να τα ιάσω εγo κι όλες εκείνες τις θέσες Και να χω κι ανθρo ους μαζί μου να ᾿ ᾿ ᾿
, π . . φέρνω γúρα ολοúθεν οúθεν είναι ολλή õúναμη των Τοúρκων Hήρε ο καθείς την θέσιν του
. - , H κάqη του ήλιου ήταν õυνατή Κάθισαν οι Τοúρκοι να ξεμεσημεριάσουν όσο να õροσίση να
π . π , μας ολεμήσουνε Eί α των συντρόφωνέ μου αν έρθη μεγάλη σφίξη των Τοúρκων και õεν
π , π . μ οροúμεν να τους µαστήσουμεν όξω να μ οúνε όλοι εις τις κοúλιες tκοqα και χαντάκι
, π π π π π π ολόγυρα έφκειασα κι α ό να μ οúρτζι με ολλές ολεμήστρες α όξω τις όρτες των ᾿ ᾿
. π , κοúλιων Aφησα κι ανθρo ους μέσα να μη µάνουν κανέναν ξένο ότι εγo και οι συντρόφοι ᾿
π π μου εθάναμεν õυο μερόνυχτα κουµαλιoντας έτρες και õουλεúοντας και οι άλλοι κοιμoνταν
π , π π . κι όταν ξυ νοúσαν εργελοúσαν τους ανθρo ους και τους έλεγαν κιοτήõες Aυτείνοι ήταν ᾿
π - . π αντρείοι και αληκάρια εις τους καφφενέõες tõωσε ο Oεός και õεν µõοκίμησε ο Μ ραïμης
- , , είχα όρκον να τους αφήσω όξω να τους κόqη σαν σκυλιά να μην γλυτoση κανένας ότι οι
π . , , π τεμ έληõες õεν άφιναν και τους άλλους να õουλέqουνε Τότε αφοú συγυρίστηκα καλά εί α
π - π , - των ανθρo ων να κοιμηθοúνε ολίγον όσο να εράση το μεσημέρι να μην μας ακολουθήση το
π . π µράõυ όλεμος και õεν µαστάμεν οληνúχτα και οι Τοúρκοι κοιμoνταν Hήγαν οι άνθρω οι να
. , - , , ησυχάσουνε Τότε õια να σκοτωθοúμεν όλοι και να μην γλυτoση κανένας αν τúχη κίντυνος
, , π π π οúτε εγo οúτε αυτείνοι οι νέοι αρχηγοί των καφφενέõων εί α ότι ρέ ει να õιoξω και τα
. π - π . καïκια Oτ είχε ο καθένας α ό τρία τέσσερα και õι αυτό õεν θέλαν να φκειάσουνε ταμ οúρια ᾿ ᾿
π , π π , π π π , Το είχαν σκο ό αν λησιάση ο Μ ραïμης να μ οúνε μέσα κι άλλοι να άνε εις τ Aνά λι κι ᾿ ᾿ ᾿
. - π π άλλοι σ τα νησιά Και τότε μ οροúσαν να φúγουν κι α ό τους õικοúς μου και κιντúνευα κ ᾿ ᾿ ᾿
. π , π π . π π εγo Aφοú φάγαν κ έ ιαν κρασί όλοι αυτείνοι έ εσαν εις τον ú νο Τότε άγω και αίρνω ᾿
π π έναν α ό τα καïκια και τον µάνω σε μίαν φελοúκα και του λέγω να άγη σε όλα τα καïκια να
π , τους ει ή κρυφίως σε μια στιμή όλα συνχρόνως να φúγουνε να μην μείνη κανένα και να μην
, . - κάμουν σαματά και νοηθοúν θα τους σκοτoσω Aυτείνοι γúρευαν αφορμή σ έναν καιρόν ᾿
π . , π π . φúγαν όλα τα καïκια και άνε εις την õουλειά τους Oταν ξεμάκρυναν τα ήραν χαμ έρι Eγo
. π π έκανα ότι õεν ξέρω και κοιμoμουν Τότε έρχονται με ξυ νάνε φωνάζω κ εγo και λυ οúμαι το ᾿
π π . « π π κακόν ο οú άθαμεν Τότε τους λέγω Oι ελ ίõες μας ήταν αυτές άγει κι αυτό και είμαστε σε ᾿
. π - π . κίντυνο Τoρα άλλη θαρα αγή õεν είναι φκειάσιμον του όστου του ο καθείς Μάλλωσαν μ᾿
π . , π εμένα ότι τους αρακίνησα και õιoξαμεν και τ άλογα Zαν τα χαμεν ήταν ελ ίõες να φúγουν ᾿ ᾿
. π π . μ αυτά Τους εί α ότι ήταν οι ελ ίõες μου σ τα καïκια κ έõωσα αυτείνη την γνoμη Aρχισαν ᾿ ᾿ ᾿
π , π . να στοχάζωνται και να φκειάνη ο καθείς το όστο του ότι εκεί θα εθάνη tκατζα να φάγω
. π π π qωμί 1ρθαν τέσσεροι αξιωματικοί Γάλλοι μ ανθρo ους α ό την φεργάõα να άρουνε μέσα ᾿
π π , π , π π , τις τουλοúμ ες και τ άλλα τους τα ράματα ο οú κάναν νερό ο οú λέναν τα σκουτιά τους ᾿
π π . . να μην χαθοúνε ο οú θ άνοιγε ο όλεμος Κράτησα τους αξιωματικοúς και φάγαμεν μαζί Μου ᾿
« π π , , λένε Eίστε ολλά ολίγοι κι αυτείνοι ολλοί οι Τοúρκοι και ταχτικοί κι αυτείνη η θέση είναι ᾿
. π . - , αõúνατη tχει και κανόνια ο Μ ραïμης και õεν θα µαστάξετε Τους λέγω όταν σηκoσαμεν
, π την σημαία αναντίον της τυραγνίας ξέραμεν ότ είναι ολλοί αυτείνοι και μαθητικοί κ έχουν ᾿ ᾿
π και κανόνια κι όλα τα μέσα εμείς α οúλα είμαστε αõúνατοι όμως ο Oεός φυλάγει και τους ᾿ ᾿
π , π π , , αõúνατους κι αν εθάνωμεν εθαίνομεν õια την ατρίõα μας õια την θρησκεία μας και ᾿
π π . ολεμοúμεν όσο μ οροúμεν αναντίον της τυραγνίας κι ο Oεός µοηθός Aυτός ο θάνατος είναι ᾿
, π , , γλυκός ότι κανένας õεν θα γένη αθάνατος κι όταν ο Xάρος θα ρθη να μας άρη όταν θέλη ᾿ ᾿
, π ». π άρρωστους και õυστυχείς καλúτερα σήμερα να εθάνωμεν Με φίλησε ένας α αυτοúς και ᾿
. . π , π π τον φίλησα κ εγo Yστερα φúγαν Oταν õρόσισε και ήρε το õειλινό ήρα καμ όσους ᾿
π π π π αθάνατους συντρόφους α ό κείνους ο οú γνoριζαν τους Aρά ηõες α ό τους Aµαρίνους κι ᾿ ᾿
π , π π , α ό το Nιόκαστρον ο οú ταν ο Aρά ης χορτάτος κι ο tλληνας νηστικός και õιqασμένος ᾿ ᾿
π π π π π , π ήρα καμ όσους α ό αυτοúς κι α ό τα τείχη του μúλου ήγαμεν κρυφίως α ό την ᾿
, , - , εκκλησιοúλα και τους õίνομε έναν ντουφεκισμόν των Τοúρκων χωρίς να τους µλάqωμεν
π . π . αλλά να τους ξυ νήσωμεν Τότε ανοίξαμεν το ντουφέκι και μ ήκαν οι κολoνες εις την τάξη O
π π , π , Μ ραïμης ερήφανος έστειλε τους κατζαõόρους ο οú τους είχε και εις το Nιόκαστρον κι᾿
π - π άλλες õυο κολoνες α ό το κάστρον και συνχρόνως και οι άλλες κολoνες και με ρoτον μας
π π π π ήραν όλο το εριµόλι και τις κοúλιες του εριµολιοú κι ολόγυρα και με την ρoτη ορμή ᾿
π , , π π π ήρθαν εις το κάτου μέρος του εριµολιοú εις τα τείχη ο οú ναι ρόσω ον της θάλασσας κ ᾿ ᾿
. π π εκεί το µαστοúσα με τους συντρόφους μου Μας λάκωσαν με την ρoτη ορμή κ εκεί άρχισε ᾿
π π π π π . , εισματoõης όλεμος α ό το να το μέρος κι α ό τ άλλο κάμ οση oρα 1ταν η κάqη και õεν ᾿ ᾿ ᾿
- π , - π φυσοúσε τελείως κι ο κα νός των ντουφεκιoν έγινε μια αντάρα καταχνιά θα μας αίρναν ᾿
. , όλους Τότε μιλήσαμεν αναμεταξú μας να µαροúμεν τους αξιωματικοúς ότι αυτείνοι φέρναν
π . με το στανιόν τις κολoνες α άνου μας Oταν αρχίσαμεν και µαροúγαμεν και σκοτoναμεν τους
, . π π , , αξιωματικοúς κρúγιωσαν Z τον ίõιον καιρόν µγάλαμεν τα σ αθιά εντέξι κι άλλοι úστερα ᾿ ᾿
π - και ριχνόμαστε α άνου τους και τους õίνομεν ένα χαλασμόν κι αφίνουν και κοúλιες και ᾿
π . π π . εριµόλι Κ εκεί εις την όρτα τους λάκωσαν οι tλληνες και ρίχναν εις τον σωρόν Aρχισε ο ᾿
π π , π , όλεμος κι α ό το μέρος του μυλάκου ο οú ταν ο Yqηλάντης με τους Κρητικοúς και μίστικα ᾿ ᾿
π π π . με μ αλαμιστράλλια κι όλα αυτά ήγαιναν εις τα σoματα των Aρα άõων Τότε γυρίζουν ᾿
π π π π ( ο ίσου και μας αίρνουν ομ ρός και τζακιστήκαμεν ότι έστειλε κι άλλους ο Μ ραïμης τήραγε ᾿
) . π με το κιάλι κι αυτείνοι γúρισαν και τους άλλους και μας χάλασαν Γυρίσαμεν ίσου εις τα ᾿
π π π π . . όστα μας κι αυτείνοι ολεμοúσαν μ ροστά κι ο ίσου Μάζωξαν τους σκοτωμένους Μάτα ᾿ ᾿
. π π π τους τζακίσαμεν κι αυτοúς Τότε μας ισουõρόμησαν άλε και κόντεqαν να με ιάσουνε ᾿
, π π , , π ζωντανόν ότι μου σκοτoθη ένα αληκάρι α ό τα καλúτερα Κατζοúγια το λέγαν α ό το
. π - π Zερνικάνι χωριόν του Zαλoνου Με τον καïμένον τον αθάνατον Γκίκα έμεινα ίσου α ό τους
π π π ( άλλους και ιάσαμεν τον σκοτωμένον ο Γκίκας α ό το να το χέρι κ εγo α ό τ άλλο ότι τον ᾿ ᾿ ᾿
π π π π π π αγα οúσα ολú αυτόν ο οú σκοτoθη οτές õεν μ άφινε α ό το λευρό και με γλúτωσε σε ᾿
, - π , π τόσα õεινά κ εκεί õια να μείνωμεν εις τον τοίχον της κοúλιας του εριµολιοú έκαμεν ομ ρός ᾿
), π , , και σκοτoθη τον ήραμεν οι õυο μας με τον Γκίκα και κιντυνέqαμεν κ εμείς και τον ᾿
π . π π . φέραμεν εις το όστο μας Κ εκεί εις το όστο είναι χωμένος ο γενναίος ατριoτης Aφοú οι ᾿
π π π , Γάλλοι έµλε αν α ό την φεργάõα τον όλεμον και τον χαλασμόν των Τοúρκων τόσο
π π ενθουσιάστηκαν ο οú γúρευαν αν ήταν τρό ος να µγοúνε κι αυτείνοι να μας µοηθήσουνε ᾿
π , π τότε αίρνει μίαν κασσέλα ροúμι ο ναúαρχος και οι φίλοι μου οι αξιωματικοί οι τέσσεροι ο οú
, . . φάγαμε qωμί μαζί ροζόλι και µήκαν έξω Τους µάλαμεν σ την κοúλια Μέρασα το ροúμι των ᾿
π - π . ανθρo ων õια να ιõή κι ο ναúαρχος με τους φίλους του τον όλεμον Τότε κάνομεν και τρίτο ᾿
γιροúσι και τους õoσαμεν έναν σκοτωμόν καλόν και οι γενναίοι Κρητικοί και οι 4αργιανοί με
- π π τα μίστικα χάριτες χρωστάγει η ατρίõα σ αυτοúς τους γενναίους ανθρo ους και καλοúς ᾿
π . , - π , π π ατριoτες Τότε εκεί ο οú ριχτήκαμεν σ το γιροúσι μου ληγoθη µαρέως και úστερα έθανε ᾿
π π , π π π ο καλός και γενναίος ατριoτης Μιχάλης Κυ ραίος ο οú στειλα της λεγής και ήγε εις την ᾿
, . π π π Aγγλική φεργάõα όταν κιντυνεúαμε εις το Nιόκαστρο Βλέ ομεν α ό τ Aνά λι κ έρχεται ένα ᾿ ᾿
π , π π . μιντάτι ήταν ο γενναίος Μήτρος Aιακό ουλος άξιον αληκάρι και καλός ατριoτης 1ρθε με
π π , π , π π , ενήντα ανθρo ους όλο αλιοί αξιωματικοί και στρατιoτες ατριoτες ολλά γενναίγοι όλοι
. π . π π καλοί 1ταν στενός μου φίλος και ήρθε ότ ήταν αληκάρι 1ταν λήθος εις τ Aνά λι μας ᾿ ᾿
( - , π ). τήραγαν με τα κιάλια και να λένε εγκoμια õικά τους ότι φúλαγαν τ Aνά λι Aφοú ήρθε ο ᾿
π , . Aιακό ουλος και οι συντρόφοι του τους κεράσαμεν κι αυτοúς Τότε κάμαμεν νέον σκέõιον να ᾿
, π π π ριχτοúμεν των Τοúρκων ο Aιακό ουλος με τους ανθρo ους του να άγη τ αριστερόν μέρος ᾿
π , π π , π του εριµολιοú ο Γκίκας να άγη το õεξιόν α ό τον μυλάκον εγo να άγω την μέση το
π - π , εριµόλι να κινηθοúμεν και οι τρεις κολoνες μαζί να χτυ ήσουμεν τους Τοúρκους ότι
π π . συνάχτηκαν όλοι εις το εριµόλι να μας ριχτοúνε και να τους ριχτοúμεν εμείς ρωτúτερα
. - π Μέρασα τα φουσέκια και κινηθήκαμεν και οι τρεις κολoνες συνχρόνως Eκεί ο οú χα ριχτή ᾿
π π , , , π , π εγo ομ ρός με τους ανθρo ους μου και οι άλλοι οι õυο κολoνες ροχoρεσαν κά οιοι
, π π , Τοúρκοι ο οú μου χε στείλη ο Μ ραïμης εις το Nιόκαστρον και μιλοúσαμεν με γνoριζαν και ᾿
π , π ήταν και μ άλλους Τοúρκους εις την κοúλια του εριµολιοú έρριξαν και με λήγωσαν εις το ᾿
. π . π õεξί χέρι 1ταν α ό μουσκέτο και το μολúµι μεγάλο και μο φαγε όλα τα κόκκαλα Μο εσε ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π π - π π το σ αθί α ό το χέρι ήμουν κι αναμμένος ο οú τρεχα εις τα όστα και τους έõινα ᾿ ᾿
π . π ολεμοφόõια Aεν µαστιέταν το αίμα τúλιξα το χέρι εις το ουκάμισο να μην το ιõοúνε οι
π . π - π , π άνθρω οι Oμως τσακίστηκαν οι Τοúρκοι άλε όξω α ό την κοúλια αφοú τους χτυ ήσαμεν κ᾿
. π , π π . οι τρεις κολoνες και οι Κρητικοί και τα μίστικα Τότε έρασε και η oρα έ αqε ο όλεμος
π , π π Τελειoνοντας ο όλεμος ήρθαν καμμιά εξηνταργιά ταχτικοί α ό τ Aνά λι με τον λοχαγόν ᾿
π . π π . Κάρ ον Βάρεσαν κ εκείνοι τα ταμ οúρλα να ρίξαν και μίαν μ αταργιά εις τον αγέρα Aφοú ο ᾿
π , π π - όλεμος τελείωσε με ήραν και με ήγαν εις την φεργάõα την Γαλλική έστειλε φελοúκα ο
. π , ναúαρχος κι αξιωματικοúς Aμα λησιάσαμεν εις την φεργάõα έµαλε την μουσική και ᾿
. - - . µαροúσε Γúρευαν να με κρατήσουν μέσα εις την φεργάõα õια να με γιατρέqουν Eγo õεν
. π θέλησα Μο õεσαν οι γιατροί της φεργάõας το χέρι και με συντρόφεqαν αυτείνοι και εντέξι ᾿ ᾿
π π , π αξιωματικοί σ τ Aνά λι σουρου oνοντας καλά και με õέχτηκαν οι κάτοικοι του Aνα λιοú και ᾿ ᾿
. η Κυµέρνηση
π Aφοú είõε αυτόν τον όλεμον ο ναúαρχος Nτερνúς έκαμε έκθεσιν και την έµαλε εις τις
. εφημερίõες τις Γαλλικές
π π . π π Eίχα õιορίση εις τους ανθρo ους μου άνθρω ον και τους õιοικοúσε Aυ ήθη ολú ο αγαθός
π π π . - Yqηλάντης κι ο Κωσταντήμ εγης ο οú ληγoθηκα O σκοτωμός των Τοúρκων είναι άγνωστη ᾿
π , . π , - - . η οσότη ότι τους σήκωναν ευτúς 1ταν ολλοί οι Τοúρκοι ήταν ως õoõεκα χιλιάõες το όλο
π π π π π , A ό κείνο ο οú μάθαμεν άλλοι λένε σκοτωμένους ερίτου α ό εντακόσιους άλλοι ακόμα ᾿
π , π . ερισσότερους κι άλλοι λιγoτερους κι αχoρια οι ληγωμένοι Aικοί μας σκοτoθηκαν õυο και ᾿ ᾿
π π . π π - . π οι õυο ο οú ληγoθηκαν 1μαστε ως τρακόσοι άνθρω οι α άνου κάτου Oτι σκόρ ησαν οι
π π π π . π άλλοι α ό τον φόµο τους το µράõυ και ολλοί ήγαν εις Aργος κι Aνά λι O όλεμος έγινε τον ᾿
1825. π - π . Γιοúνιον μήνα τα Την ίõια µραõειά έφυε α ό κεί ο Μ ραïμης õια νυχτός Aφάνισε και ᾿
. π , σκλάµωσε όλα τα χωριά Και τ Aργος το έκαqε και σκλάµωσε ολλοúς ότι οι αρχηγοί τ ᾿ ᾿
, , π π . π - π π π π Aργους ο Τζόκρης κ οι άλλοι ήραν τις σ ηλιές A ό κεί ήγε ο Μ ραïμης α όξω τ Aνά λι ᾿ ᾿ ᾿
π π . έκαμαν ολίγον ακροµολισμόν κ έφυγαν και ήγαν εις την Τρο ολιτζά Aφοú αφάνισε τ Aργος ᾿ ᾿
, και χωριά του τότε οι κυµερνήται μας µάλαν και μερεμέτισαν τα λέτα των κανονιoν και µάλαν
π , π , π τα κανόνια α άνου ο οú ταν καταή και μερεμέτισαν και τις στέρνες του Aνα λιοú κι ᾿ ᾿
π π - α όλυσαν το νερό των µρυσoν μέσα και õεν άφιναν να άρη κανένας νερό όσο να γιομίσουνε
. π π . οι στέρνες Eμένα μόνον μο õιναν ολίγον ο οú ήμουν ληγωμένος Aφοú η Κυµέρνηση ᾿ ᾿
π π ( π π ευκαριστήθη α ό μένα ολú τους μίλησε κι ο Nτερνúς όσα του εί ε ο Μ ραïμης εις την ᾿ ᾿
, π , ) Καλαμάτα ο οú φαγε qωμί εις την φεργάõα του τους έõειξε και το τζορνάλε των Μúλων ᾿
π . τότε ευκαριστήθη õια όλα αυτά η Κυµέρνηση και μου εί αν να μου χαρίσουνε ένα χωριόν
π π , π - π . Τους εί α Oταν λευτερωθή η ατρίõα ό οιος κάμη τα χρέη του η ατρίõα είναι õίκια Τoρα
π , , κιντυνεúομεν και θέλει õουλειά κι αγoνα η ατρίõα κι όταν λευτερωθή όλα τ αγαθά είναι ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
- ». , π õικά μας Zαν õεν θέλησα õια χωριόν μο õωσαν ένα õoρον ο οú õεν το χει κανένας άλλος ᾿ ᾿ ᾿
, π , π στρατιωτικός να χω õυο ανθρo ους και να τους λερoνη η Κυµέρνηση μιστοúς και ᾿
, , π γεμεκλίκια και õυο ταγές κριθάρι κι άχερον õια τα ζoα μου κι ένα σιτηρέσιον έντε γρόσια ᾿ ᾿
, π - . την ημέρα ο οú μαζoνονταν αυτά όλα εις χρήματα όσα γένονται να τα λαµαίνω Και τα
π . π π λαµαίνω α ό την Κυµέρνηση Τoρα ο οú ρθε ο Κυµερνήτης θέλησε να τα κόqη και του ήγα ᾿
π . π π π το έγγραφον και τα ικúρωσε H ληγή του χεριοú μου ήγαινε κακά ρίσ κε το χέρι μου και ᾿ ᾿
π . , π γίνη τοúμ ανο Γúρευαν να μου το κόqουνε εις το νoμον οι γιατροί ο οú μο χαν µάλη εις τ ᾿ ᾿ ᾿
π . - . Aνά λι να με γιατρέqουν Τριάντα οχτo μερόνυχτα õεν έκλεισα μάτι Μ ετοίμασαν εις ᾿
. θάνατον έφερε όλα τα σúνεργα ο γιατρός να μου το κόqη Hήρα το γιαταγάνι και γκρεμίστη
- π π . π κάτου α ό την σκάλα και γλúτωσε ειõέ θα τον άστρευα Και σηκoθηκα και ήγα εις την
, . - Aθήνα εις τον γιατρό και με γιάτρεqε Oμως σακατεúτηκα εξ αιτίας εκείνων των γιατρoν του
π . π . Aνα λιοú µήκαν τα κόκκαλα αõίκως Κι αν õεν ήγαινα εις την Aθήνα ήμουν χαμένος Oταν ᾿
, π , π π ήμουν ακόμα εις την Aθήνα ο οú γιατρεúομουν τη Núõρα την φοµέριζε ο Μ ραïμης να άγη
. μ όλον τον στόλον να την χαλάση Oι Nυõραίοι γúρεqαν εις την Κυµέρνηση õúναμη ᾿
« , στρατιωτική και της έλεγαν Nα õιορίσετε õúναμη όμως ο Μακρυγιάννης να μην λείqη και
. π , π π π τον γιατρεúομεν εõo Oτι όταν ήγα εις Aθήνα έρασα ρoτα α ό τη Núõρα και µήκαν όλοι
, π π π π και με õέχτηκαν και õυο α ό τους φίλους μο ρριξαν λαχνόν οιος να με άρη εις το σ ίτι ᾿ ᾿
, π π του και με ήρε ο Aημήτρης Aαζαρίμος και ξόõιασε αρκετά εις τους φίλους ο οú γιόμοζε το
π . , σ ίτι του νúχτα και ημέρα Aεν μ άφιναν οι Nυõραίοι να φúγω μο φεραν γιατρόν κι όλα ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π . π μου τα χρειαζοúμενα και στανικoς έφυγα και ήγα εις την Aθήνα Yστερα στείλαν ε ίτηõες
π π άνθρω ον οι Nυõραίγοι σ την Aθήνα και γράμμα α ό τους νοικοκυραίους και õιαταγή της ᾿
π . π π . Κυµέρνησης και καïκι να άγω Τότε ήρα το σoμα μου και ήγα Και μο καμαν τόσες ᾿ ᾿
π . , , . ε ίõειξες 1ρθαν κι ο Καρατάσιος με το σoμα του οι Γριµαίγοι ο Κατζικογιάννης κι άλλοι ᾿ ᾿
π . π , . Καθίσαμεν καμ όσον καιρόν Μας õίναν οι άνθρω οι το ταïνι μας γεμεκλίκια Τα σoματα
- . π θέλαν και τους μιστοúς η Κυµέρνηση õεν είχε Γúρευαν ν αλιμουργιάσουμεν τα σ ίτια των ᾿
π , π , . ροκρίτων να τους ιάσουμεν στανικoς να τους γυμνoσουμεν Τότε εγo σ αυτό õεν έκλινα ᾿
π π π κ έµγαλα εξ ιõίων μου και λέρωσα τους ανθρo ους και τους εί α να λένε και των αλλουνoν ᾿
π π π , να ιάσουν τους κα εταναίους τους να τους λερoσουνε εξ ιõίων τους ότι οι Nυõραίγοι õεν
π . π π , μας χρωστοúν τί οτας Eκείνοι άνε με τα καράµια και σκοτoνονται õια την ατρίõα κ εμείς ᾿
- π μας έστειλε η Κυµέρνηση να φυλάξωμεν το νησί και μας õίνουν αστρικό qωμί και γεμεκλίκια
π . π , τους μιστοúς θα τους λάµωμεν α ό την Κυµέρνησιν Aν γυμνoσουμεν τους ροκρίτους τότε
; π τι τους φυλάμεν εμείς Κ εμείς τοúρκικες ράξες θα τους κάμωμεν και τότε κιντυνεúομεν να ᾿
. π π , χαθοúμεν Τότε ιάνουν όλους τους αρχηγοúς τους και τους λερoνουν εξ ιõίων τους καθoς
. . εγo Oλοι αυτείνοι φοµέριζαν εμένα να με σκοτoσουνε õι αυτό Hερισσότερον ζοúνε οι ᾿
π . π . φοµερισμένοι α ό τους αφοµέριγους Καθίσαμεν καμ όσο εις τη Núõρα Μο õωσαν ένα καλό ᾿ ᾿
π , π π π α οõειχτικόν κι άλλο õια τα χρήματά μου ήρα κι α οúλους τους στρατιoτες ο οú τα ᾿ ᾿ ᾿
π π λαµαν εξ ιõίων μου και σηκoθηκα και ήγα εις την Aιοίκηση και της εί α ότι θα õιαλúσω το ᾿
π π ( ). σoμα μου και θα μ ω εις το ταχτικόν α λός στρατιoτης μ είχαν κάμη και στρατηγόν Τους ᾿
π « π π π π ». , εί α H ατρίς χωρίς ταχτικόν õεν άγει ομ ρός και θα μ ω σ αυτό Hάσκισαν õεν ᾿
π . π π μ όρεσαν να με µαστήξουν Hέταξα τον µαθμό μου και õιάλυσα το σoμα μου ήρα καμ όσους
π , π , π αξιωματικοúς μου να άγω εις την Aθήνα ο οú ναι ο Oαµγές να γυμναστo ως α λός ᾿
. , π - στρατιoτης Μαθαίνει αυτό ο Γκοúρας θέλει να μ η κι αυτός εις το ταχτικόν να του ᾿
π π π , - λερoσουνε ρoτα όλους τους μιστοúς κι όσα του χρωστοúν αλιά οχτακόσες χιλιάõες ᾿
. π π . π γρόσια Του υ οσκέθηκαν και μ ήκε Oμως αυτό το καμεν να άρη τα χρήματα και úστερα ᾿
π . , , ίσω την õουλειά του Hήγα εγo εις την Aθήνα μο φκειάσαν ένα ξúλινο ντουφέκι ότι σ το ᾿ ᾿
π , χέρι μου ακόμα õοúλευε η ληγή και γυμναζόμουν με τους στρατιoτες και μο õωσαν και ᾿ ᾿
. π - õάσκαλον χωριστά Yστερα μ ήκε κι ο Γκοúρας και γυμνάζονταν κι αυτός και κοντά σ εμάς ᾿ ᾿ ᾿
π π . π π π - . εμ ήκαν κι άλλοι ολλοί Κ έγινε το σoμα ερίτου α ό έντε χιλιάõες Aρχηγός του σωμάτου ᾿ ᾿
π ήταν ο γενναίος και φιλέλληνας Oαµγές Γάλλος κι άλλοι ολλοί μ αυτόν γενναίγοι ᾿ ᾿
. π π αξιωματικοί Γάλλοι κι ομογενείς Xάριτες χρωστάγει η ατρίõα σε όλους τους φιλανθρo ους ᾿
, π ευεργέτες μας όλων των εθνoν και καταξοχή εις αυτοúς τους γενναίους Γάλλους ο οú
π θυσιάσαν κό ους και µάσανα κι αγωνίζονταν να μας συμμορφoσουν με την καλή τάξη κι ᾿ ᾿
. π π , π , αρμονία Μ ήκαν εις το ταχτικόν κι όλοι οι φιλό ατροι Aθηναίγοι τα νοικοκυρό ουλα κι ᾿ ᾿
. αγωνίζονταν ως σολντάτοι
π π π π . π Aεν εμ ήκαν σ το τακτικόν με ροθυμίαν όσοι εμ ήκαν α ό την Aθήνα Aφοú μ ήκε ο ᾿
, π Γκοúρας εις το ταχτικόν εις την Aιοίκηση είχε τον συμ έθερό του Γιαννάκο Βλάχο και τους
. π π άλλους φίλους του Κι όλοι αυτείνοι συνφoνησαν να στείλουν μίαν ε ιτρο ή εις την Aθήνα ᾿
- , π , π π õική τους α ό φίλους να ουλήσουνε την εθνική γης και να την άρη ο Γκοúρας κι αυτείνη ᾿
, , , π , - - . π π όλη η συντροφιά γης ελιές σ ίτια αργαστήρια και τα εξής Zτέλνουν ε ιτρο ή τον Γιάννη
, , . , Κουντουμά τον Oανάση Aιõορίκη τον Γιωργάκη Μόστρα Aφοú ήρθαν µγάζουν μίαν
π , π . π . ροκήρυξη õι αυτά να τα ουλήσουνε Μια ημέρα ήγαινα με τον Γκοúρα σεργιάνι καµάλλα ᾿
. « Με κολάκευε ήθελε να μου õoση μίαν ανιqιά του γυναίκα Μου λέγει Του Xασεκή τα
π , , π π π υ οστατικά ελιές εριµόλι κι όλη την εριφέρεια θα την άρω εγo õι όσα μου χρωστάει το ᾿ ᾿
. - , π π π , tθνος Του λέγω εσú ήρες θησαυροúς α ό αυτό το õυστυχισμένο tθνος σ τα στρατό εõα ᾿
, π . ; εις την Aθήνα εις την Hελο όννησο Hόσο φουσάτο έχεις εις την οõηγίαν σου Hοτέ õεν
π π µγαίνουν τρακόσοι άνθρω οι και λερoνει όλη η Aνατολική Eλλάς και η Κυµέρνηση õι᾿
. αυτοúς Κι όλον τον κόσμο τον γúμνωσες και õόντια έµγαλες εσú κι ο Μαμοúρης σου και με ᾿ ᾿
π . π - π το τζεκοúρι σκοτoσετε ανθρo ους Το Zαρρή τον σκοτoσετε ενήντα χιλιάõες γρόσια ο οú
π , , π . -π χε α άνου του εις γρόσια και τζιµαïρκά τα ήρε ο Μαμοúρης και τα μεράσετε Τέλος άντων ᾿
π π - εσú γυρεúεις ακόμα α ό την Κυµέρνησιν να άρης και οχτακόσες χιλιάõες γρόσια και κατά την
π π , π , π π π π ε ιτρο ή ο οú ναι õιορισμένοι όλοι φίλοι σου θα άρης υ οστατικό ο οú ν αξίζη ενήντα ᾿ ᾿
π π . õια õέκα αυτείνη η ε ιτρο ή θα το ξετιμήση τοιοúτως Oι φίλοι σου και οι συγγενείς σου
π . -π , , κυµερνήτες τα ικυρoνουν Τέλος άντων εσú κι ο Μαμοúρης σου θα γίνης Μεμεταλής εσú ᾿ ᾿
π π ! , π κι αυτός Μ ραïμης κ εμάς θα μας άρετε είλωτες Nα την χέσω τέτοια λευτεριά ο οú θα ᾿ ᾿
π ! - ; . - ! π κάμω εγo εσένα ασιά Τι κουµεντιάζεις έτζι μου λέγει tτζι κουµεντιάζω Oταν τα άρης
, !» . εσú αυτά και οι φίλοι σου να με φτúσης Zηκoθηκα κι αναχoρησα κατ το κονάκι μου Την ᾿ ᾿
π π π . . αυγή µγάζει η ιτρο ή ροκήρυξη Hήγαμεν και την αλείqαμεν μαγαρσές Κι όσες µολές ᾿ ᾿
, π . π π ματάµγαλε τα ίõια έ αθε Μου μίλησαν αυτείνοι όλοι και η ε ιτρο ή ότι όσα μου χρωστάγει το
- , . π , π . tθνος να μου õoσουνε ό τι θέλω Aεν θέλω εγo τί οτας τους εί α Τότε έμειναν όλα τα
π π . π . σκέõια του Γκοúρα και της ιτρο ής νεκρωμένα Βγαίνει ο Γκοúρας α ό το ταχτικόν Κάνει ᾿
π , , λήθος αντενέργειες αυτός και οι συντρόφοι του Aθηναίγοι και κυµερνήτες να το õιαλúσουνε
. π - . το ταχτικόν O καïμένος ο Oαµγές έτρεξε εις την ροκομμένη Aιοίκηση õια να õoση τα μέσα
. Eις την Aθήνα ήταν σκουτιά του ταχτικοú κι άλλα αναγκαία Hολεμοúσαν να τα κάμουν οι ᾿
π π . π π , π π καλοί ατριoτες λιάτζικα O Oαµγές με µάνει μέλος μιας ε ιτρο ής ο οú συστήθη α οúλο ᾿
, π , . π π το ταχτικόν να ροφυλάξωμεν αυτά να μην τ αõράξουν οι άλλοι 1ταν ιτρο ή ο ᾿ ᾿
, , . π - Zκαρµέλης ο Zταυρής Βλάχος άλλοι αξιωματικοί κ εγo Και τα ροφυλάξαμεν όσο να ρθη ο ᾿ ᾿
. , , , αρχηγός του σoματος Τότε ο Γκοúρας ο Zαχαρίτζας ο Βαρελάς ο Zουρμελής κι άλλοι ᾿
, π , συντρόφοι τους Aθηναίγοι κι α ό την Κυµέρνησιν οι φίλοι τους κι ο Γιαννάκος Βλάχος ο ᾿ ᾿
, π , συγγενής του Γκοúρα ο οú τον είχε μέλος της Κυµερνήσεως κάνουν χιλιάõες αντενέργειες
, . να χαλάσουν το ταχτικόν και του κόµουν όλα τα μέσα να õιαλυθή χωρίς άλλο Oτι η τάξη õεν
. π είχε κλεqές και µία εις τους κατοίκους Oι καïμένοι οι Aθηναίγοι έµγαζαν την χαqιά α ό το
. στόμα τους και τη õίναν των ταχτικoν Κι όλη μέρα συνεισφορές κάναν να το ᾿ ᾿
, , π νταγιαντήσουνε ότι καθoς ήρθε ο Oαµγές με το σoμα εις την Aθήνα γνoρισαν τα σ ίτια
. π π π π τους Aφοú µλέ ουν οι Aθηναίγοι ότι το ταχτικόν κιντυνεúει και τότε θα άθουν τα ρoτα α ό
, , την õικαιοσúνη τ αρχηγοú μαζoνονται όλοι κάνουν μίαν συνέλεqη και õιορίζουν χίλιους ᾿
, π , , π Aθηναίους όλα τα νοικοκυρό ουλα κι αρχηγόν αυτεινoν õιορίζουν εμένα να ροσέχωμεν ᾿
π , . õια την ευταξίαν της όλεως κι αν κάμη χρεία και õια τον οχτρό να κινηθοúμεν tγινε η ᾿
. , συνέλεqη õιόρισαν τ αναγκαία όλα Τότε αυτό το μαθε ο Γκοúρας õεν του ρθε καλά οúτε ᾿ ᾿ ᾿
, , , π π π αυτεινοú οúτε των φίλωνέ του οúτε της Κυµέρνησης οúτε της σεµαστής ε ιτρο ής ο οú ταν ᾿
. , π π εις την Aθήνα Γράφουν αυτά της Κυµέρνησης η Κυµέρνηση στέλνει εις την ιτρο οúλα ᾿
, π π , õιαταγή και με φωνάζει η ιτρο οúλα και μου λέγει ότ είμαι αξιωματικός της Κυµερνήσεως ᾿ ᾿
π , π . κι αυτοú ο οú με õιορίσαν οι Aθηναίοι να τραµήσω χέρι α ό αυτείνη την αρχηγίαν Της λέγω ᾿
« , π - , O τι μου õίνουν οι ατριoτες õεν τ αφίνω μόνος μου αν õεν με θελήσουν οι ίõιγοι τότε τ ᾿ ᾿
. , π αφίνω Κυµέρνηση ως αξιωματικός õεν την γνωρίζω ότ είμαι α αρατημένος ήμουν ᾿
π . στρατηγός και είμαι α λός στρατιoτης του ταχτικοú κι αρχηγόν έχω τον Oαµγέ Κι αν ᾿ ᾿
, π . π . φταίξω αυτός θα με αιõέqη Z αυτόν ορκίστηκα ως α λός στρατιoτης H Κυµέρνηση õεν ᾿
- - , π π ». έχει να κάμη εις το εξής μ εμένα οúτε οι ιτρο οúλες της ᾿ ᾿
. Μάθαμεν ότι ο Κιτάγιας ετοιμάζεται õια την Aθήνα Aέγει των Aθηναίων ο καïμένος ο Oαµγές
π - , να ε ιστατήση μόνος του να µάλη όλο το ταχτικόν να õουλέqουν να κόqουν νησί τον
, , π π Oαληρέα και οι Aθηναίοι να μην τρέχουν εις τα νησιά να είναι α άνου εις την ατρίõα τους
π . , και να μην ξανα ουληθή η Aθήνα O Γκοúρας ακοúγοντας αυτό ενέκρωσε ότι τ αργαστήρι ᾿
, , του αυτεινοú κι όλης του της συντροφιάς νεκρoνει το κάστρο της Aθήνας το µυζί του ᾿
. , , Γκοúρα και συντροφιάς του Aυτό τρoγει τα χρήματα το ταμείον της Aνατολικής Eλλάõος
. - , π , π όλα τα εισοõήματα Aια να μην γένη αυτό το κακό να κο ή ο Hεραίας ολέμησαν όλοι τον
π π , π , Oαµιέ και ήρε το ταχτικόν και ήγε εις τα Μέθενα σ έναν έρημον και νοσoõη τό ον κ ᾿ ᾿
π . π , π έφκειασε εκεί κάστρο και σ ίτια Κι ως νοσoõης ο τό ος αφανίστηκαν οι άνθρω οι και ᾿
- . π , , χάθηκαν κακoς κακοú Κι α ό τόσα άρματα κανόνια σκουτιά κι άλλα αναγκαία του ᾿ ᾿
π , π π , π . , ολέμου ο οú θα ήταν το ταχτικόν õι λό õεν έμεινε τί οτας Κι αυτά όλα õεν χάνονταν ᾿
π π οúτε την Aθήνα να την ξανακυργέqουν οι Τοúρκοι και να μας την ουλήσουνε ο ίσου και να
π π π , άρουν άνθρω οι χωρίς αγoνες και θυσίες α ό να γρόσι το στρέμμα την γης άγρια γης και ᾿
, καλή και να µάλουν κ εμάς να την γιωργοúμεν ως είλωτες αυτεινoν και το γενί να µγάζη των ᾿
. π αõελφoν μας και συγγενoν μας τα κόκκαλα Και λευτερωθήκαμεν α ό τους Τοúρκους και
π , π π . σκλαµωθήκαμεν εις ανθρo ους κακοροίζικους ο οú ήταν η ακαθαρσία της Eυρo ης O
π , , , Κιτάγιας ήρθε με μεγάλη õúναμη ανθρo ων με καµαλλαρία με κανόνια μ όλα τ αναγκαία ᾿ ᾿
π . π . π π , π του ολέμου t ιασε τα Hατήσια Τα χωριά τα ερισσότερα της Aθήνας ροσκúνησαν ότι α ό
π π την õικαιοσúνην μας ολλοúς κατοίκους τους ηúρανε φορτωμένους έτρες και τους
, π π . ξεφόρτωσαν κι άλλους τους λευτέρωσαν ο οú τους αιõεúαμεν õια χρήματα Aφοú μάθαν οι ᾿
, , , Aθηναίοι ότι έρχεται ο Κιτάγιας με ζήτησαν εις τον Oαµιέ ότ ήμουν εις την οõηγίαν του και ᾿
π . μο õωσε την άõεια κ έμεινα άμα ήγε εις τα Μέθενα με το σoμα Και με õιορίσαν μ άλλους ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π õυο Aθηναίους τον Zυμεoν Zαχαρίτζα και Nεροúτζον Μετζέλο και ήμαστε μ ανθρo ους εις τα ᾿
π π - . τείχη της όλεως και ολεμοúσαμεν νúχτα και ημέρα τριάντα τέσσερες ημέρες O Κιτάγιας
. χάλαγε τα τείχη με τα κανόνια κ εμείς φκειάναμεν Και καταφανιστήκαμεν εις τον σκοτωμόν ᾿
π . , , π π και ληγωμόν Μίαν αυγή μίαν oρα να φέξη αφοú γκρέμισε σε ολλά μέρη της όλεως τα
π , π τείχη και õεν μας άφιναν τα κανόνια τ ακατά αυτα να μερεμετίσουμεν τα τείχη τότε μ ήκαν ᾿
- π π π . οι Τοúρκοι τους μέθυσε ρoτα με ροúμι και μ ήκαν α ό τρεις μεριές Κι ανακατωμένοι με ᾿
π π . π , τους Τοúρκους ήγαμεν ολεμoντας ως το κάστρον Eις τα μ ροστινά τείχη τα μακρúτερα
π π π , ο οú ναι ρόσω ον των Hατησιoν φυλάγαμεν οι Aθηναίοι κι ο γενναίος κι αγαθός ᾿ ᾿ ᾿
π π π π π ατριoτης ο Μορφό ουλος α ό την Μ ουμ ουνίστρα κι ως το ριζό του κάστρου ο Μαμοúρης ᾿
π π , , μ ανθρo ους του Γκοúρα και χωργιάτες α ό τις Κολoνες τον Aγιoργη ως το ριζό του ᾿
. π . π κάστρου ο Zτάθης Κατζικογιάννης Oλοι αγωνίστηκαν γενναίως και ατριωτικoς H ατρίς
. , π χάριτες τους χρωστάγει O Γκοúρας ήταν εις το κάστρον κι οúθεν έκανε ανάγκη ο οú ήταν ᾿
π π , π . π . ολúς όλεμος ρόφτανε Και γενικoς όλοι αγωνιστήκανε ατριωτικoς και γενναίως Oι
, π , , π π Τοúρκοι ολόγυρα την χoρα είχαν κανονοστάσια τάμ ιες και µαροúσαν με κανόνια μ όμ ες
. π π π , και γρανέτες και λιανοντοúφεκον Aυτείνοι λήθος κ εμείς ολίγοι ως εντακόσοι άνθρω οι ᾿
π . . . κάτου όχι α άνου Oι θέσες εκτεταμένες Hήγαμεν εις το φροúριον 1ταν η νίλα εκεί
π , . π . π , , γυναικό αιõα ζoα Γιόμωσε ο Zερ ετζές H θεία ρόνοια αõελφοί αναγνoστες είναι μεγάλη
. -π - . και õίκια Oι Τοúρκοι ιασμένες όλες οι θέσες ολόγυρα εις την χoρα και κάστρο Eµήκαν οι
π , π , , , π π άνθρω οι γυναικό αιõα κλαίγοντας με τόσα ζoα και οι Τοúρκοι õεν τους ήραν χαμ έρι
- π π τελείως και σωθήκανε όλοι χωρίς να ματoση μúτη κανενοú και ήγαν εις Aμ ελάκι και
. - . Κοúλουρη Την χoρα την µαστήσαμεν τριάντα τέσσερες ημέρες Κολλήσαμεν εις το κάστρο
3, 1826. π , π . , Aγοúστου τα Oταν μ ήκαμεν εις το κάστρο ήταν λήθος εκεί µόιõια O Γκοúρας
π π , π , π . αμαθής α ό μ λόκους τα µγαλε και τ α όλυσε όλα έξω και τα ήραν οι Τοúρκοι Του λέγω ᾿ ᾿
« , ; π . - , ». Τι κάνεις αõελφέ εõo είναι ολιορκία Aέγει λίγον καιρό θα κάμωμεν tτζι το λεγαν οι ᾿ ᾿
π , π , π . , Eυρω αίγοι ο οú ρχονταν εις το κάστρο και τους ίστευε Oταν õεν είχαμεν οúτε qωμί ᾿
. . µάρειε το κεφάλι του Τα µόιõια τα φαγαν οι Τοúρκοι κ ευκιoνταν την ανοησίαν του Γκοúρα ᾿ ᾿
π , π , π , Eγo ήμουν καμένος α ό το κάστρο της Aρτας ο οú καθόμουν νηστικός κι α ό το Nιόκαστρο ᾿
π . ο οú õεν είχαμεν οúτε νερό tµαλα το κρασί των συγγενoν της γυναικός μου κι όλους τους ᾿
, , π ζαïρέõες αγόρασα ρúζι εξακόσες οκάõες όσ ρια κι όλα τ αναγκαία κι αλάτισα τόσα µόιõια ᾿ ᾿ ᾿
. π , και γουροúνια Κ έτρωγαν όσους ανθρo ους είχα μαζί μου κι αχoρια οι λαµωμένοι και οι ᾿ ᾿
, , π άλλοι όταν ήρθε ο Κριτζoτης και το ταχτικόν ο οú κατήντησε εκατό γρόσια η οκά το
. , µοúτυρον και τ άλλα τ αναγκαία και õεν µρίσκονταν Aφοú κολλήσαμεν εις το κάστρο ᾿ ᾿
π π . π - , π μεράσαμεν και ήρε ο καθείς τα όστα του O Hα ά Κoστας ο Eμορφό ουλος κ εγo εις την ᾿
π , π π π -π . Xρυσοσ ηλιoτισσα ο οú ναι η σ ηλιά και οι õυο κολoνες α ό άνου Aφανιστήκαμεν εις τον ᾿
π , π σκοτωμόν και λήγωμα ότ ήταν καρσί ο Zέτζος και το Κολωνάκι ο οú ταν τα κανόνια των ᾿ ᾿
π - - π , , , Τοúρκων α ό μέσα εις τον Zερ ετζέ οι Aθηναίγοι ο Zυμιός ο Nεροúτζος ο Μήτρο Aίτζος ο
π π , π - , Nτάµαρης ως την έξω όρτα του κάστρου σ την τά ια του Aυσσέως α ό κεί και κάτου ᾿ ᾿
π π , π . άνθρω οι του Γκοúρα εις του Aιονταριοú τη ντά ια Aθηναίοι ο οú ήταν κιντυνoõες μέρος
, π Aυτείνοι οι καïμένοι ήταν γυμνοί και õυστυχισμένοι ότι οι άνθρω οι του Γκοúρα τους
. π γúμνωσαν Κι ο καïμένος ο Nτάµαρης ο Aναγνoστης με τόσους ατριoτες του κι ο Γερολίτζος ᾿ ᾿
ήρθαν να σκοτωθοúν με τους χωργιανοúς τους κ ήφεραν κι όλα τους τα µόιõια και σκουτιά ᾿ ᾿
π π των σ ιτιoν τους κ έντυναν κ έθρεφαν τους συν ολίτες τους τους õυστυχισμένους ᾿ ᾿
, π - π . Aθηναίους ο οú συναγωνίζονταν εξ αρχής εις τα õεινά της ατρίõος Και τότε ως αõελφοί
- . π μέραζαν το εõικόν τους Aφοú γúμνωσαν την Aθήνα οι άνθρω οι του Γκοúρα και õεν άφιναν
π , π π τους Aθηναίους να µγάλουν τί οτας έξω εις το κάστρο τους ουλοúσαν το ράμα τους το
, , π , π π ίõιον των Aθηναίων κι α αυτά έτρωγαν και ντúνονταν ο οú õοúλευαν οι ερισσότεροι ᾿ ᾿
- . - μέσα εις τα χαντάκια και λαγοúμια νúχτα και ημέρα 1ταν μαζί μ εμένα οι Aθηναίοι και με τον ᾿
, - , Κoστα Aαγουμιτζή και χωρίς ν αγωνιζόμαστε εμείς το κάστρο θα κιντúνευε και θα ᾿
π π . π π -π , , . αραõόνεταν ρο καιροú Eις το Zερ ετζέ α ό άνου εις το θέατρο φúλαγε ο Κατζικογιάννης
π π , Yστερα με õιόρισαν όλοι οι ολιορκημένοι ολιτάρχη του κάστρου να φέρνω γúρα όλο το
π , κάστρο μέσα õια την ευταξίαν κ έξω σε όλα τα όστα να τρέχω όθεν ακολουθήση ντουφέκι ᾿
π . π π να ροφτάνωμεν Και φúλαγαν ανθρo οι μου εις τη ντά ια του Aυσσέως και την άλλη και
. π π τους μέραζα και το νερόν ολουνoν εις το κάστρον A όξω τον Zερ ετζέ καρσί του Zέτζου ήταν
π , π ένας γαμ ρός του Γκοúρα ο Nτεντοúσης τίμιος ατριoτης και γενναίος κιντυνoõης η θέση
- . π π π αυτείνη εσκοτoθη Και õιόρισαν και σήκωσα τους ανθρo ους μου α ό την Xρυσοσ ηλιoτισσα
π . και την ιάσαμεν κ εκείνη την θέση εμείς Τέσσερες αõρασκελιές μακρυά και λιγoτερον ήταν ᾿
, . τα χαρακoματα των Τοúρκων µαθιά χαντάκια και εις τα χείλια τους κοφίνια Eίχα κ εγo ᾿
π π . φκειασμένες õυο ντά ιες και τρυ ήσαμεν το κάστρο και στεκόμαστε εκεί Την νúχτα
π π . φκειάναμεν τις ντά ιες και την ημέρα μας τις χάλαγαν με τα κανόνια α ό το Zέτζος Oτ ήταν ᾿
π . . π π - καρσί και ολλά κοντά Κι αφανιστήκαμεν εις τον σκοτωμόν Το ίõιον άθαιναν κι α άνου εις ᾿ ᾿
. π π π π π . το κάστρο Oτ ήταν έτρες κι αφανίστηκαν οι άνθρω οι α ό τα κανόνια και μ όμ ες ᾿ ᾿
π π . Γιόμωσε τάφους α άνου το κάστρο και τους χoναμεν σ τον Zερ ετζέ Το κάστρο τoρα θέλει ᾿
π , να φάγη εκείνους ο οú το τρωγαν τόσα χρόνια και τους έθρεφε σαν μανάρια και ᾿
. π , π - σκοτoνονταν καθημερινoς O Γκοúρας έφκειασε έναν ερίφημον ναόν τον γιόμωσε α ό
π π π π , άνου χoμα να μην ερνάγη η μ όμ α κ έµαλε την φαμελιά του μέσα και κάθονταν κι ο ᾿ ᾿
. π , , , ίõιος Hήρε εις το κάστρο τον συμ έθερό του τον Zταυρή Βλάχο τον Καρoρη τον Βαρελά
, π , π . τον Zαχαρίτζα όλο του το αρτίõο την συντροφιά του και τους έõωσε κ ένα καλό υ όγειον ᾿
, π Και τους σúστησε õημογεροντία και τους έµαλε και γραμματέα τον Aιονúση Zουρμελή ο οú
. τον θυμιατοúσε γράφοντας όταν ήταν εις την χoρα αυτός κι όλη αυτείνη η συντροφιά Τους ᾿
π , π , π - π ήρε και εις το κάστρο τους έµαλε εις το υ όγειον τρoνε και ίνουν χωρίς να ατήση
π - π π π . π π κανένας α ό αυτοúς όξω α ό την όρτα του υ όγειου Oτι όξω ήταν μ όμ ες και γρανάτες και
, π - π - κανόνια και κιντúνευε ο καθείς και εις το υ όγειον ήταν σιγουριτά όξω α ό τον Zαχαρίτζα
. , π , Nικολάκη Aυτός ο καïμένος έµγαινε κι αγωνίζονταν καθoς και οι άλλοι οι ατριoτες και ᾿
. π κιντúνευε μαζί μας Oι άλλοι όλοι εις το υ όγειον κι ο Γκοúρας εις τον ναόν κάθεταν με την ᾿
. - π - φαμελιάν του Hηγαίναμεν εμείς σκοτωνόμαστε με τους Τοúρκους έξω α ό το κάστρο έγραφε
π η õημογεροντία κι ο Zουρμελής έξω εις την Aιοίκηση και εις τους κα εταναίους και εις τις ᾿
. « φημερίõες Zήμερα εµήκε ο αρχηγός Γκοúρας έξω αναντίον των Τοúρκων κ έκαμεν εκείνη ᾿ ᾿
, ». π π την νίκη εκείνη Κάθε ολίγον όσοι ήταν εις τα υ όγεια εγκoμιαζαν εκείνους ο οú ήταν εις
. , π τον ναόν Τα είõαμεν αυτά γραμμένα εις τις φημερίõες ότι τα στελναν α όξω του Aναστάση ᾿ ᾿
, π . , Aιõωρίκη και Βλάχου γυναικάõελφου και συμ έθερου του Γκοúρα Zαν τα είõαμεν αυτά
π π - π ιαστήκαμεν και μαλλoσαμεν και τους εί α Xωρίς να µλέ ωμεν όλα τα γράμματα και να τα
π , π π ». υ ογράφωμεν όλοι εζοõρόμον α ό το κάστρο άλλη φορά õεν µγαίνομεν Κι έτζι ᾿
- - . π « π π - π , ακολουθήσαμεν εις το εξής Τότε του εί α του Γκοúρα Nα ιάσης όστο έξω α ό το κάστρο
». , και τότε κατά τ αντραγαθήματά σου γράqε Hαληκάρι γενναίον φιλότιμον εµήκε κ εκεί ᾿ ᾿
, π . σκοτoθη και εί αν ότι τον σκότωσα εγo Του Oεοú qυχή να μην õoσω αν ακολοúθησα
π π . π τοιοúτο ή μου έρασε α ό την ιõέα μου Yστερα γκρέμισε και το κανόνι εκείνον τον ερίφημον
. π ναόν και χάθη και η φαμελιά του Γκοúρα και τόσες άλλες qυχές Eγλúτωσε ζωντανό α ᾿
π , . π οúλους αυτοúς έναν αθoον αιõί και οι άλλοι σκοτoθηκαν όλοι Eις την ντά ια του Aυσσέα
π π π α όξω ως τη ντά ια του Aιονταριοú εκεί είχαμεν õεμένο λαγοúμι είχαμεν µάλη μ αροúτι και το
π - - . φτίλι α ό εκεί το είχαμεν ως μέσα εις το χαντάκι Κ εκείνη την θέση του Aιονταριοú την ᾿
. , π φúλαγαν οι Aθηναίγοι οι γυμνοί Κεφαλή αυτεινoν ήταν ο Aανίλης γενναίος άνθρω ος και
π . π , τίμιος ατριoτης Τον ιάσαν úστερα ζωντανόν αυτόν και τον Μήτρο Aέκκα τους αγαθοúς
π , π π . π ατριoτες και τους αλοúκωσαν εις την tγρι ον οι Τοúρκοι Το φτίλι του λαγουμιοú ήταν α ό
π . π , π π , ανί Oι άνθρω οι κατουροúσαν εις το χαντάκι ότι õεν μ οροúσαν να άνε αλλοú ότι τους
π π µαροúσαν οι Τοúρκοι α ό το Καράσουï κι α άλλα μέρη και τους κατασκότωναν ᾿ ᾿
. π , π , καθημερινoς Oι Τοúρκοι α οφάσισαν να κάμουν γιροúσι õι αυτό το μέρος και εις τη ντά ια ᾿
π π π . π ο οú ταν το λαγοúμι õεμένο εκεί συνάχτηκαν λήθος α ό αυτοúς Βάλαμεν τους ανθρo ους ᾿
, π . εις την τάξη µήκαμεν καμ όσοι και στεκόμαστε με τα μαχαίρια εις το χέρι Βάλαμεν φωτιά εις
, , π π π π . το φτίλι ήταν µρεμένο õεν έ ιασε ήγε σε καμ όσο õιάστημα η φωτιά και κό η Τότε είõα
π . π π έναν ατριωτικόν ενθουσιασμόν tνας Aθηναίος αίρνει με την χοúφτα του φωτιά και ήγε
- π , π . και την έρριξε εις το φτίλι õια την ατρίõα την φωτιά την έκαμεν νερό αλλά õεν έ ιασε Μας
π - π π ρίχτηκαν οι Τοúρκοι α άνου τους õoσαμεν ένα ελεκίõι και τους ήγαμεν κυνηγoντα ως την
π π , π . π άκρη εις τα σ ίτια κι α οτúχαμεν το λαγοúμι ο οú θα τους αφάνιζε Zκοτoσαμεν καμ όσους ᾿
. π π , π . κ έναν σημαντικόν Και λυ ήθη ολú ο Κιτάγιας õι αυτόν ότ ήταν ολú γενναίος Oταν ᾿ ᾿ ᾿
, π µαστοúσαμεν την χoρα μια μέρα είχα µγη εγo α ό τα τείχη της χoρας με καμμιά õεκαριά ᾿
π π . ανθρo ους και μας ρίχτηκαν η καµαλλαρία α άνου μας και θα χανόμαστε Βαστήσαμεν και
σκοτoσαμεν τον αρχηγόν τους κι άλλον έναν και κρúωσαν οι Τοúρκοι και ήµραμεν καιρόν και ᾿
, π π . σωθήκαμεν και τον έκλαqε κι αυτόν ο Κιτάγιας ότ ήταν ολú αγα ημένος του Oταν ᾿ ᾿
, κολλήσαμεν εις το κάστρο µαστοúσαμεν και τον μαχαλά της Hλάκας ως την Aρµανίτικη
π . π - π όρτα A ό κάτου το κάστρο εις τα σ ίτια ήταν μία εκκλησία και της έõεσε λαγοúμι ο αθάνατος
π , π - ερίφημος Κoστας Aαγουμιτζής γενναίος και τίμιος ατριoτης και με την τέχνη του και με το
π π . ντουφέκι του ως λιοντάρι ολέμαγε õια την ατρίõα 1μαστε μαζί κι αγωνιζόμαστε ως ᾿
. π , αõελφοί νúχτα και ημέρα και õουλεúαμεν με τους ανθρo ους τους αγαθοúς Aθηναίους και
π π . φκειάναμε τα λαγοúμια και ήμαστε όλοι άντα αγα ημένοι κ ενωμένοι Eις το Μισολόγγι και ᾿
π . , π αντοú αυτός ο γενναίος άντρας θάματα έχει κάμη Hατρίõα του χρωστάς ολú αυτεινοú του
. , π , . αγωνιστή Oησαυροúς του õίνει ο Κιτάγιας να γυρίση õια σένα ατρίõα όλα τα καταφρονεί
. π π tµαλε λαγοúμι εις την εκκλησίαν Hλάκωσε ένα λήθος Τοúρκων αρχίσαμεν τον όλεμον
. ( , κάμαμεν ότι τζακιστήκαμεν Oέλαμεν να τον αφήσουμεν τον μαχαλά ότ ήμαστε ολίγοι και οι ᾿
). π . π θέσες εκτεταμένες Τότε οι Τοúρκοι μας ήραν σ το κοντό Eίχαμεν την Xρυσοσ ηλιoτισσα ᾿
π , π , π . ιασμένη και το ριζό του κάστρου είχαμεν ταμ οúρια και ιάσαμεν εκεί Aφοú γιόμωσε η
π , π εκκλησιά μέσα κι ως α άνου στάθηκαν õυο γενναία αληκάρια ο Μιχάλης Κουνέλης ᾿
, Aθηναίος κι ο Oωμάς Aργυροκαστρίτης ή Xορμοµίτης αυτείνοι οι õυο γενναίοι και οι ᾿
, π . π αθάνατοι και µάλαν φωτιά και ολέμησαν αντρεία και σoθηκαν Και ήγε εις τον αγέρα η
. π π εκκλησιά και οι Τοúρκοι όλοι Yστερα οι άλλοι Τοúρκοι ο οú ήταν λησίον εκεί τζακίστηκαν κι
π -π π - . α ό άνου το κάστρο κι α ό κάτου µαροúσαμεν εις το κρέας και τους αφανίσαμεν tγινε ᾿
. π π , π , μεγάλος ο σκοτωμός των Τοúρκων Eις το Zερ ετζέ α όξω ο οú φυλάγαμεν ήφερναν τα
, . λαγοúμια τους οι Τοúρκοι αναντίον μας εκεί ήταν και του κάστρου τρία στόματα Oι Τοúρκοι
π π π . ήταν ολλά λησίον μας και ήρθε κ ένας ασιάς νέος με καλό ασκέρι Και ήρθαν εκεί εις τα ᾿
π π χαρακoματά τους ολλά λησίον μας και μας µρίζαν και μας λέγαν άναντρους κι Oµραίους ᾿
π π - και εις το Μισολόγγι ήταν αληκάρια κ εμείς καντι οτένιοι και σ ένα õυο ημέρες μας κλείνουν ᾿ ᾿
π π π π με τα χαρακoματά τους και μας ιάνουν ζωντανοúς úστερα και μας ερνοúν α ό το σ αθί
. π , τους Eγo κι ο Κoστα Aαγουμιτζής ήμαστε α οσταμένοι ότι φκειάναμεν νúχτα και ημέρα τα ᾿
- . π π λαγοúμια να τους χαλάσουμεν των Τοúρκων τα õικά τους Κ εγo ήμουν άντοτες ο οú ᾿
( π , - ) σúναζα τους Aθηναίους τους αγα οúσα κι αυτοί το ίõιον και τους οõηγοúσα εις αυτά κ ᾿ ᾿
. π π π εργαζόμαστε Eίχα κι όλα τα νοικοκυρό ουλα μαζί μου και τα ροφúλαγα α ό τους ᾿
π , π , π ανθρω οφάγους ο οú θελαν να τους γυμνoνουν ως και εις το κάστρο ό ου τους έμεινε ᾿
π - π . π , ολίγον ράμα να τους το άρουν κι αυτό Aφοú ήμαστε α οσταμένοι οληνúχτα και ημέρα ᾿
π , π π , π π ο οú εργαζόμαστε τους εί α κ έσφαξαν ένα µόιõι ο οú χα ζωντανό να άρουν οι άνθρω οι ᾿ ᾿
. . π ολίγον κρέας Και μας μαγείρεqαν να φάμε Τότε κάλεσα και τον Aαγουμιτζή και τον Hα ά του
, π Κριτζoτη τον αõελφόν ο οú ήταν μέσα και φúλαγε με τον Zτάθη Κατζικογιάννη εις την ίõια
π , π . π , µέργα του τείχους του Zερ ετζέ κι α όξω εμείς Eίχα καλεσμένον και τον Hα ακoστα ᾿
π , π , . ( γενναίον αληκάρι αγαθός ατριoτης συγγενής του Γκοúρα Με τον Γκοúρα ήμουν
, π , π π γγισμένος με τον Hα ακoστα ήμαστε φίλοι στενοί ότι γνoριζε οιος έφταιγε και οιος είχε ᾿
). - π , π , , õίκιον Eκεί ο οú τρoγαμε όλοι qωμί οι Τοúρκοι α όξω την νúχτα μας µρίζαν είχα την
, π - , μάγκα μου ο οú τρoγαμεν όλοι μαζί με τους μουσαφιραίγους τους λέγω Aõελφοί εõo σας
π , , . έχω ζαïρέõες ο οú τρoτε κρασί ρακί κι όλα σας τα συγúρια Oι άλλοι του κάστρου τρoνε ᾿
. - π , . ξερό qωμί Το λοι όν εμείς να τρoμεν και οι Τοúρκοι να μας õιατιμοúν õεν µαστιέται Oέλω
π !» - κοφίνια τοúρκικα α ό τα χαρακoματά τους Μου λένε οι γενναίοι άντρες ήταν όλο
π , π π . νοικοκυρό ουλα Aθηναίγοι κι ολίγοι Oηµαίγοι ο οú τους είχα άντοτες μαζί μου Aφοú τους ᾿
, π , ( έκαμα αυτείνη την ομιλίαν φιλοτιμία και ατριωτισμόν γιομάτοι όλοι άλλη µολά õεν είχαμεν
π ) « µγη σ τα τοúρκικα χαρακoματα αυτό ήταν το ρoτο μου λένε Aος μας μίαν φορά κρασί να ᾿
π π ». . π « . - π , ιοúμεν α ό το χέρι σου Τους έõωσα Μου εί αν Aoσε μας και την ευκή σου Τους εί α
π π π ». έχετε ρoτα του Oεοú του αρχηγοú του αντός την ευκή και της ατρίõος Zηκoθηκαν όλοι
και µγαίνουν αναντίον των Τοúρκων εις τα χαρακoματά τους και τους τζακίζουν και σκότωσαν
π , π π . π . εντέξι Τοúρκους τους ήραν και καμ όσα κοφίνια Τους ισωõρόμησαν οι Τοúρκοι Τότε õεν
, π π , π . ήταν καλό αυτό ότ είναι ρoτο κίνημα κι ό οιος λάµη θάρρος θα λάµη õια άντα Μου λένε ᾿ ᾿
« , π ». , π , tµγα κ εσú κα ετάνε Eγo είμαι φιλόζωγος όμως μου ειράζεταν και η φιλοτιμία ότι εγo ᾿
π . , ήμουν ο αίτιος να τους ει o αυτό Τότε με τους ίõιους εµήκαμεν αντάμα χαλάσαμεν τους
. π , π Τοúρκους Z ολίγον μας ήραν με τα μαχαίρια μας ήφεραν κυνηγoντας ως το όστο μας ᾿
π - . π . - π λάµωσαν κι α ό μάς κάνα õυο Τους õίνομεν άλλο τζάκισμα μας ισωõρόμησαν Eκεί ο οú ᾿ ᾿
, π π π , π π . τους τζακίσαμεν τους ήραμεν καμ όσα λιάτζικα τους ήραμεν κ ένα ανουφόρεμα μακρú ᾿
, , , π , Eίχα έναν μαζί μου γραμματικόν του Κατζικογιάννη Aλεξαντρή τον λένε νοικοκυρό ουλον
. « , π φιλότιμος νέος και με νου κι αρετή Του λέγω O τι θα κάνω εγo εσú θα το ε ιστηρίζης ως ᾿
. - , π , ». µέµαιον θα κάμω ένα στρατήγημα O τι μου ει ής κάνω μου λέγει ο νέος Γιομίζω το
π π π , π φόρεμα το τοúρκικον χoματα και το ιάνομεν οι õυο μας και το άγω εις τα όστα μας ο οú
π , , π ταν οι συντρόφοι κυνηγημένοι α ό τους Τοúρκους και φωνάζω τον Aαγουμιτζή τον Hα ά ᾿
π - του Κριτζoτη και τον Hα ακoστα και φωνάζω να μ ακοúσουν οι tλληνες λέγω αυτείνων των ᾿
« , π τριoν τα ονόματά τους Eλάτε να σας õoσω εσάς των τριoν τον χαζνέ των Τοúρκων ο οú
π , π π π τους ήραμεν να μου τον φυλάξετε εσείς οι τρεις και θα άγω να άρω και τον άλλον ο οú
. π π , - ». ναι εκεί O ίσου στεκάτε να τον µουλλoσω ρoτα να μη μου τον κλέqετε tµγαλα την ᾿
π π - τεζέõα μου α ό το οõάρι και το õεσα κ έµγαλα και την µοúλα μου να τα µουλλoσω κι ο ᾿ ᾿ ᾿
. , Aλεξαντρής να qάχνη õια κερί Aκοúγοντας γρόσια οι tλληνες και µουλoματα µγάνουν τα
. π π μαχαίρια και σαν λιοντάρια ρίχνονται εις τους Τοúρκους Aλήθεια χαζνέ ήραν ήραν
, π π , , π ντουφέκια ήραν σ αθιά σκότωσαν και τόσους Τοúρκους κυργέqαμεν τρία λαγοúμια ο οú
π μας φέρναν αναντίον μας να μας αφανίσουνε εμάς και το κάστρο ιάσαμεν καμμίαν
π , , π εικοσι ενταριά ζωντανοúς τους λαγουμιτζήõες τους κι άλλους τους καφφενέõες τους ο οú ᾿
, , π χαν εκεί κι όλα τους τα συγúρια κρασιά ρακιά καταõίκι τους ήγαμεν κυνηγoντας ως το ᾿ ᾿
π . Καράσουï εκεί ήταν õúναμη μεγάλη των Τοúρκων και τα ταμ οúρια τους και µαστάχτηκαν
π π π π Xαλάσαμεν α ό το Καράσουï ως τα όστα μας όλα τους τα χαντάκια και τους ήραμεν ερίτου
π - . π π , π , α ό õυο χιλιάõες κοφίνια Τότε ιάσαμεν τον τό ον ο Γκοúρας ο Hα ακoστας ο γενναίος και
π καλός ατριoτης ο Oωμάς Aργυροκαστρίτης µαστοúσαμεν εμείς όλοι τους Τοúρκους με τον
π - όλεμον και τα τρία λαγοúμια των Τοúρκων τα καμεν ο Aαγουμιτζής ένα και το µαλε εις το ᾿ ᾿
- π õικό μας λαγοúμι και ήραμεν εμείς το μάκρο του και õέσαμεν ένα λαγοúμι των Τοúρκων σ ᾿
π , π π ένα όστο τους ο οú ταν σαν ιάτζα και συνάζονταν όλοι οι Τοúρκοι και κουµέντιαζαν και ᾿
π , π - π π . ίναν καφφέ εκεί α ό κάτου το γιομίσαμεν μ αροúτι χωρίς οι Τοúρκοι να ξέρουνε τί οτας
π , π Zυνάξαμεν όλα τα κοφίνια και φκειάσαμεν το όστο τις õυο ντά ιες μου κι οúθεν αλλοú ᾿
. π π π π , - έκανε χρεία Μου σκοτoθη ένα αληκάρι τότε ο οú ήταν α ό τα σ άνια ο Zτάμος Hέτρου
π π π , . Oοõωρής Aθηναίος τον είχα μ αγιραχτάρη τίμιος άνθρω ος ολú αγαθός και γενναίος Aφοú
, π τζακίσαμεν τους Τοúρκους oρμησε εις το Καράσουï και τον σκότωσαν αυτόν και τον Hρά α
. , αõελφόν του Hαγoνα Τους έκλαqε όλο το κάστρο κ εγo φαρμακoθηκα ότι τον είχα τόσα ᾿
. χρόνια μαζί μου Aρχισαν οι Τοúρκοι κ έφκειασαν τα χαρακoματά τους και τα φεραν ως το ᾿ ᾿
π , π π . π όστο τους ο οú τους είχαμεν το μ αροúτι κρυφίως Τότε συνάχτηκαν τ ασκέρια εις το όστο ᾿
π - π μου και ιάσαμεν κουµέντα με τους Τοúρκους φιλική õια να συναχτοúνε ολλοί και να τους
. π κυµερνήσωμεν όλους όταν µάλωμεν φωτιά εις το λαγοúμι Μ ήκαν οι õικοί μας εις την λίνια
π π , , τους μέρασα κάθε õέκα ανθρo ων μίαν μ οτίλλια ροúμη ένας το õωσα την ροúμη õεν την ᾿
π , π , π - . έõωσε να ιοúνε οι συντρόφοι του ο οú ταν μάγκατζης την έ γε μόνος του όλη και μέθυσε ᾿
, - π , Aφοú ετοιμαστήκαμεν και οι Τοúρκοι γιόμωσε ο τό ος και τότε θα τους αφανίζαμεν
- π . , µαίνοντας την φωτιά το λαγοúμι του κάνουν τρú ες να ξεθυμαίνη H κακή τúχη σ εκείνη ᾿
π π . , π π . την τρú α είχε χυθή μ αροúτι Hηγαίνοντας η φωτιά εκεί ήρε φωτιά εκείνο το μ αροúτι
π . Eμείς õεν ξέραμεν α ό λαγοúμια ελέγαμεν ότι αυτείνη η φωτιά είναι το λαγοúμι Eκείνος ο
. π π . μεθυσμένος τράµησε το μαχαίρι κ έµαλε τις φωνές Oι Τοúρκοι ήραν χαμ έρι Eμείς ᾿
π - . π κινηθήκαμεν άταχτα οι Τοúρκοι τραµήχτηκαν α ό κεί Τότε ωρμήσαμεν α άνου τους και ᾿
π π . π κόντεqε να άθωμεν εμείς εκείνο ο οú θα κάναμεν των Τοúρκων tκαμε ο Oεός και ήρε
π - . φωτιά ριν να ζυγoσουμεν και σήκωσε εις τον αγέρα λιθάρια ριζιμιά Και õεν µλάφτη κανένας
π , . α ό μάς οúτε οι Τοúρκοι Τότε μας ρίχτηκαν οι Τοúρκοι με τα μαχαίρια και μας έµαλαν ᾿
π . π π ομ ρός Κι άρχισαν τα λιανοντοúφεκα µροχή των Τοúρκων και οι μ όμ ες και τα κανόνια και ᾿
. π π π , οι γρανέτες Aαµoθηκαν καμ όσοι α ό μάς και μου σκοτoθη κ έν Aθηνιωτό ουλο ᾿ ᾿ ᾿
π , π , π , π νοικοκυρό ουλο Nέστορα Κο ίõη το λεγαν ο σúντροφος του μ αγιραχτάρη μου ολú ᾿
. π π γενναίος Τότε το χαμεν κακά μας φέραν οι Τοúρκοι ως α όξω και μ οροúσαν να μας µάλουν ᾿
- . π και μέσα εις το κάστρο Τότε με φωτίζει ο Oεός και αίρνω ένα õαµλί με φωτιά εις το χέρι και
« , π , φωνάζω Βάλτε φωτιά και εις το τρανό λαγοúμι τoρα ο οú ζúγωσαν οι Τοúρκοι να τους
!» , π , π αφανίσουμεν Aκοúνε οι Τοúρκοι µλέ ουν και την φωτιά τζακίζουν ο ίσου και τους
π π . π αίρνουν εις το κοντό οι αθάνατοι tλληνες και τρoνε ένα σ αθί καλό Τους χαλάσαμεν ίσου
π π , , π , τα χαρακoματά τους τους ήραμεν τόσα κεφάλια και λάφυρα λήθος ντουφέκια σ αθιά
π . , . π π κα ότες Oúτε άλλο λαγοúμι είχαμεν οúτε φωτιά ν ανάqη A ό τότε μάθαν ολλή γνoση οι ᾿
, π . π . - Τοúρκοι οúτε μας µρίζαν οúτε μας λησιάζαν Τους ήραμεν τον αγέρα τους Hέντε õέκα
, . π , - , π µγαίναν οι tλληνες τους αφάνιζαν Eίχα ένα αληκάρι Xατζή Μελέτη το λένε Aθηναίος ό οτε
, - π π . έµγαινε έξω ή ένα κεφάλι ή õυο θα φερνε μέσα εις το όστο γενναίον και τίμιον αληκάρι ᾿
π - - Μας φέρναν οι Τοúρκοι ένα λαγοúμι α ό κάτου το κάστρο και του τάξαμεν õέκα χιλιάõες
- π γρόσια και τον κρεμάσαμεν μόνον του α ό το κάστρο και είõε αυτό το λαγοúμι και γλúτωσε το
. ( π -π ). , π π κάστρο Το ξεθυμάναμεν α ό άνου Και κιντúνεqε να σωθή ο οú τον λάκωσαν τόση
. π . Τουρκιά Και õεν του õoσαμεν õέκα αράõες
π π . « !» Yστερα τον αρουσίασα εις τον Aγουστίνον Κα οõίστρια και τον Βιάρο Aεν έχει το ταμείον
π , π Aια τους σ ιγοúνους έχει να τους λερoνουν µαριά να μαθαίνουν τι κάνει ο κάθε νοικοκúρης
π . π - εις το σ ίτι του Oταν μέρασα το ροúμι των ανθρo ων õια να κάμωμεν το γιροúσι õια το
, , π λαγοúμι ήταν εκεί κ ένας αξιωματικός του Γκοúρα αγα ημένος του και τον καζάντησε τόσα ᾿
, π - π χρήματα αυτόν τον λένε Γιάννη Μ αλωμένον ο τρισκατάρατος τον έχει μ αλωμένον και
, π . π µουλλωμένον τον αναθεματισμένον της ατρίõας Aυτός ο άτιμος με καμ όσους συντρόφους
, π π , π του όταν είχαμεν τον όλεμο και ετζοκοµόμαστε με τους Τοúρκους ήρε τους συντρόφους
π π του και φúγαν και ήγαν εις την Κοúλουρη και ολεμοúσαν με τις άτιμες γυναίκες κι άφησαν ᾿
π π - , π π π - π , . το όστο τους εμ ροστά εις το μάτι των Τοúρκων αρα άνου α ό το õικό μου όστο άõειον
-( π - - π Και τότε ο õυστυχής Γκοúρας ήμουν ολú γγισμένος μ αυτόν εξ αιτίας α ό αυτοúς τους ᾿ ᾿
π , π , , õολεροúς ανθρo ους ο οú τον τρογúριζαν αυτείνοι κ η συντροφιά του η Aθηναίικη και τον ᾿
π π - - π συµοúλευαν μ ερμ άντικα και τον αφάνισαν τον γενναίον αγωνιστή κ εξ αιτίας α ό αυτά õεν ᾿
) - π π π το κρενα και τότε ήρθε εις το όστο μου λυ ημένος και κάηκε η qυχή μου ο οú τον είõα ᾿
. π π π . π « , π π τοιοúτως Μου αρα ονεúτη ολú Του εί α Aõελφέ α ό την σήμερον κι ομ ρός να με ᾿
π . , , , γνωρίζης καθoς ήμαστε και ρoτα και καλúτερα Eγo αγωνίζομαι του λέγω νúχτα και ημέρα
π . , π , καθoς µλέ εις Κι όσο είμαστε εõo είμαι αõελφός σου τελειoνοντας ο όλεμος αυτός õεν ᾿
. ( ). - , θέλω την φιλίαν σου Μ είχε και στεφανωμένον Μου λέγει εγo σ έχω αõελφόν τόσα ᾿ ᾿
;» - , , π , χρόνια σ έκαμα και συγγενή õιατί õεν θέλεις την φιλίαν μου Aιατί του λέγω σου εί α ᾿
, π , όταν ήρθαμεν εις την Aθήνα μην τηράξης να λουτήνης ότι θα õιατιμηθής και η Aθήνα θα
- . π . κιντυνέqη εξ αιτίας σου Oτι õεν είσαι μικρός άνθρω ος να την µλάqης ολίγον Τι το θέλω
; . π τoρα Hλοúτηνες και ρήμαξες και την Aθήνα γυμνoνοντας Aυτείνοι οι άτιμοι ο οú χες μαζί ᾿
, , σου τον Aγουστον κολλήσαμεν εις το φροúριον και τον ίõιον μήνα γúρευαν να σ αφήσουνε ᾿
, . , π να φúγουν καθoς τους είõες Eμείς σκοτωνόμαστε με τους Τοúρκους κι ο Μ αλωμένος κι ᾿ ᾿
. π , άλλοι σηκoθηκαν και φúγαν Και με τους Aθηναίους σ έµαλαν και ιάστης οχτρός ότι τους ᾿
. , π . π , π γúμνωσαν Aυτείνοι είναι άναντροι χασά ικα σκυλιά Τι τα θέλεις τα λοúτη ο οú τα καμες ᾿
; π π και γιόμωσες τόσους τενεκέõες και τους έχωσες Aεν λέρωνες ανθρo ους να χης õια το ᾿
, π ; κεφάλι σου κ εσú να õοξαστής και την ατρίõα να την ωφελήσης Oχι σ ένα μήνα να σε ᾿ ᾿
. π π π - µιάζουν να φúγουν Zου µάλαν υ οqίες οι α ατεoνες ότι θα σε σκοτoσω μ α ιστιά εξ αιτίας ᾿
, π . , π π του Aυσσέα ο οú τον σκότωσες Aõελφέ õεν έ ρε ε να γένη αυτό εις τον ευεργέτη σου και
π . . π π να ρθη α ό σένα Τoρα έγινε Oυμήσου όσα σου εί α εις την Aγόργιανη ότι θα μας µάλουν ᾿
. , να σκοτoνωμεν ένας τον άλλον Τότε μ άκουσες õεν το καμες úστερα έγινε Τoρα όμως να ᾿ ᾿
π . π π γνωρίσης τους φίλους σου και τους α ατεoνες Aεν λουταίνει ο άνθρω ος με χρήματα
, π π . π μοναχά λουταίνει κι α ό τα καλά του έργα Aάκρυσαν τα μάτια του του καïμένου τον έτυ τε ᾿
π . π « , η συνείõησή του õια το κάμωμα ο οú καμεν εις τον Aυσσέα Μου εί ε Aν ζήσω κ έµγω έξω ᾿ ᾿
π π π . , π , - õεν θέλω ματαξέρη α ό αυτοúς τους μ ερμ άντες Και τα χρήματα μου εί ε καταγίνομαι να
π . φκειάσω την õιαθήκη μου και θα κάμω σκολειά κι άλλα καλά õια την ατρίõα Και θ αφήσω ᾿ ᾿
. - , , π όλων εσάς το μερίõιόν σας Nα ζήσης να τα χαρής αõελφέ και να κάμης καλά ράματα õια
π , π -π , π π . την ατρίõα να µγάλης αυτόν τον λεκέ α ό άνου σου ότι ό οιος σ έχει φίλο λυ άται Eγo ᾿
π π . - - , õεν θέλω α ό μέρος μου τί οτας Κι αν μ ακοúσης κ εμένα εις το εξής ό τι μου κόµη το ᾿ ᾿ ᾿
, , κεφάλι μου να σου λέγω είμαστε αõελφοί και φίλοι καθoς ήμαστε ειõέ τηράγει καθένας την
. π , õουλειά του Και μ αυτοúς τους φίλους ο οú χεις φιλίαν õεν θέλω ότι τους γνωρίζω εγo τι ᾿ ᾿
π . - π - έκαμαν σ εσένα και εις την ατρίõα Κ εõo μέσα ο οú τους έχεις õημογεροντία όξω σου ᾿ ᾿
. - , π , π σκάµουν το λαγοúμι σου με τους άλλους τους qεúτες Τα ξέρω όλα μου εί ε ως μ έχουν ᾿
. π ». όλοι αυτείνοι τυλιμένον Oμως õεν είναι ερίσταση τoρα Oιληθήκαμεν κι ορκιστήκαμεν να ᾿
- - π -π . , είμαστε εις το εξής καλúτερα α ό τα ρoτα Aφοú μείναμεν σúνφωνοι το μαθαν η γυναίκα ᾿
, , . . του οι συγγενείς του εχάρηκαν Hήγα κ εγo τους είõα εις τον ναόν Μείναμεν σúνφωνοι το ᾿
π π µράõυ να ρθοúνε με τον Hα ακoστα και Κατζικογιάννη να φάμεν εις το όστο μου qωμί ότ ᾿ ᾿
. π . έχω ταζέτικον κρέας κι άλλα 1ταν λυ ημένος ο καïμένος ο Κατζικογιάννης Του σκοτoθηκαν ᾿
. π , τόσοι συγγενείς του κ ένας ανιqιός του τότε 1ταν καλός ατριoτης ο Κατζικοστάθης αγαθός ᾿
π . . άνθρω ος Κι αφανίστηκαν εις το κάστρο όλοι αυτείνοι οι συγγενείς του Aφοú ετοιμάζαμεν ᾿
, , π . το φαγί μιλοúνε του Γκοúρα όλοι του οι συντρόφοι θα φúγουν καθoς έφυγε ο Μ αλωμένος
. « π .» Τότε ο õυστυχής ο Γκοúρας φαρμακoθη Του λέγω Μην ικραίνεσαι Hες τους μίαν
π ροθεσμίαν õια οχτo ημέρες και να γράqωμεν αυτά εις την Aιοίκησιν να στείλη νέους
π π ανθρo ους κι αυτές τις μέρες ο οú θα μείνουν να μας µοηθήσουνε να φκειάσωμεν τα ᾿ ᾿
π π . λαγοúμια γúρα τον Zερ ετζέ και σε όλες τις όρτες του κάστρου κι οúθεν κάνει ανάγκη Και ᾿
π , õουλεúομεν κ εμείς και φκειάνομεν αντοú τα λαγοúμια κ ετοιμάζομεν όλα αυτά τα μέρη ότι ᾿ ᾿
π . π . θέλουν ολλή õουλειά Και õι αυτό να µαστήξουμεν τους ανθρo ους Και συνχρόνως ᾿
. π π γράφομεν και εις την Κυµέρνησιν να μας στείλη νέα φρουρά Και να ει οúμεν αυτεινoν ο οú
θέλουν να φúγουν να φκειάσουνε και μίαν αναφορά να την στείλωμεν εις την Κυµέρνησιν και
π , π σε οχτo ημέρες μας έρχεται α άντηση ή στείλη η Κυµέρνηση ανθρo ους νέους ή όχι τότε
. π , αυτείνοι ας φúγουν Aν έρθουν νέοι άνθρω οι τα λαγοúμια õεν μας χρειάζονται ειõέ και õεν
, π π π - π . μας έρθουν θα μείνουμεν ολλά ολίγοι και θα εργιοριστοúμεν α ό μέσα το Zερ ετζέ Κι᾿
π , π όταν έρθουν οι Τοúρκοι και õεν μ οροúμεν ν ανθέξωμεν µάνομεν φωτιά και τον Zερ ετζέ ᾿
π . π στέλνομεν εις τον αγέρα και τους Τοúρκους ο οú θα να ναι εκεί Και μ αυτόν τον τρό ον ᾿ ᾿
π π - π ηγαίνομεν ολεμoντας ως μέσα εις τον ναόν κ εκεί κάνομεν γενικόν λαγοúμι και άμεν σ ᾿ ᾿
. π τον αγέρα κ εμείς και οι Τοúρκοι και ο ναός Oτι αν õεν μας στείλη ανθρo ους νέους η ᾿
- - π Κυµέρνηση õεν θελήσουνε να ρθοúνε θ αφήσουμε α ολέμητο το κάστρο να φúγωμεν μ ᾿ ᾿ ᾿
π ; π π π , ενάμισυ μήνα όλεμον Και ου θα ζήσουμεν α ό τη ντρο ή του κόσμου και καταξοχή εσú
π π π π π ο οú λεγες όλων των ξένων εριηγητoν και ντό ιων ότι μ ορείς να ολεμήσης εις το κάστρο ᾿
;». π π õυο και τρία χρόνια Του άρεσε η αρατήρησή μου και μιλήσαμεν των ανθρo ωνέ του αυτά
. όλα και να õουλέqωμεν όλοι να φκειάσουμεν τα λαγοúμια Και τοιοúτως φκειάσαμεν τα
π γράμματα õια την Κυµέρνησιν και ροσμέναμεν το φεγγάρι να µασιλέqη να µγάλω τον
π ( π π ). π εζοõρόμον õια την Κυµέρνησιν ότι έµγαιναν α ό το όστο μου Aυ ημένος ο õυστυχής
, π Γκοúρας õια τους αχάριστους συντρόφους του ο οú έγιναν φιλόζωοι εις τον κίντυνον της
π . ατρίõος κι ανoτεροú τους Και εις τ αγαθά αυτεινοú του κάστρου ήταν γενναίοι κι ᾿ ᾿ ᾿
. . π , ατρόμητοι Και τρoγαν τους õυστυχείς Aθηναίους Aφοú είõα την λú η του μίλησα
π π π « π καμ οσουνoν σημαντικoν Aθηναίων και ήγαν και του εί αν Μην ικραίνεσαι ότι θέλουν να
. , π π . φúγουν αυτείνοι Aυτό το κάστρο το φυλάμεν εμείς ο οú το κυργέqαμεν α ό τους Τοúρκους
, π ». Και τoρα õεν τους το õίνομεν αν õεν μας εθάνουν Τότε έκατζε ο Γκοúρας και οι άλλοι και
. π π φάγαμεν qωμί τραγουõήσαμεν κ εγλεντήσαμεν Με ερικάλεσε ο Γκοúρας κι ο Hα ακoστας ᾿ ᾿
π - , π να τραγουõήσω ότ είχαμεν τόσον καιρόν ο οú õεν είχαμεν τραγουõήση τόσον καιρόν ο οú ᾿
- π . μας έµαλαν οι õιοτελείς και γγιχτήκαμεν õια να κάνουν τους κακοúς τους σκο οúς ᾿ ᾿
. , Τραγουõοúσα καλά Τότε λέγω ένα τραγοúõι O 1λιος εµασίλεqε tλληνα μου µασίλεqε και το
π π , Oεγγάρι εχάθη κι ο καθαρός Aυγερινός ου άει κοντά την Hοúλια τα τέσσερα κουµέντιαζαν ᾿
. , π και κρυφοκουµεντιάζουν Γυρίζει ο 1λιος και τους λέει γυρίζει και τους κρένει Eqές ο οú
π - π , µασίλεqα ίσου α ό μια ραχοúλα άκ σα γυναίκεια κλάματα κι αντρoν τα μυργιολόγια γι ᾿ ᾿ ᾿
π π , π . αυτά τα ρωïκά κορμιά σ τον κάμ ο ξα λωμένα και μέσ το αίμα το ολú είν όλα µουτημένα ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π π , ». Για την ατρίõα ήγανε σ τον Aõη τα καïμένα O μαúρος ο Γκοúρας αναστέναξε και μου ᾿
« , λέγει Aõελφέ Μακρυγιάννη σε καλό να το κάμη ο Oεός άλλη φορά õεν τραγοúõησες τόσο
π π . . - , π , π αρα ονεμένα Aυτό το τραγοúõι σε καλό να μας µγη Eίχα κέφι του εί α ο οú õεν
». π . π τραγουõήσαμεν τόσον καιρόν Oτι εις τα ρõιά άντοτες γλεντοúσαμεν Aρχισε ο όλεμος κι ᾿ ᾿
π . π , π , άναqε ο ντουφεκισμός ολú Hήρα τους ανθρo ους μου ήγα εκεί καθoς ήμουν õιορισμένος
π π . π π . και στάθηκα καμ όσο και ολεμήσαμεν 1φερα α όξω γúρα τα όστα Hήγα εις το κονάκι μου
, π , π . ό τι έ αιρνε να µασιλέqη το φεγγάρι να µγάλω τον εζό õια την Κυµέρνησιν tρχονται μου
« , π . π - λένε Τρέξε σκοτoθη ο Γκοúρας εις το όστο του tρριξε αναντίον των Τοúρκων α άνου εις
». , π την φωτιά τον µάρεσαν εις τον αμήλιγγα και õεν μίλησε τελείως Hήγα τον ήραμεν εις το
π . . νoμο και τον µάλαμε σ ένα μ ουντροúμι Τον συγúρισε η φαμελιά του και τον χoσαμεν Τότε ᾿
π - συναχτήκαμεν όλοι κ έµαλα μίαν ομιλία εις τους αχάριστους τους στρατιoτες και τους εί α εξ ᾿
, π , π - αιτίας τους εσκοτoθη ότι άφησαν τα όστα τους και ήγε μόνος του και τον µιάζετε κάθε
». π π π , π , στιμή να φúγετε Aιόρισαν μίαν ε ιτρο ή οι ολιορκημένοι την γυναίκα του τον Hα ακoστα
, π τον Κατζικογιάννη τον Oμορφό ουλο κ εμένα να φυλάξωμεν την τάξη όσο η Κυµέρνηση να ᾿
π . στείλη νέους ανθρo ους Της γράqαμεν τον σκοτωμόν του Γκοúρα και στείλαμεν και τ άλλα ᾿
. π , π π , π γράμματα O Γκοúρας σκοτoθη τον Oκτoµριον μ αίνοντας εις την α άνου όρτα α όξω το
. π κάστρο Xριστιανός καλός ήρθε και μας εί ε κρυφίως ότι οι Τοúρκοι θα κινηθοúν μία μεγάλη
- π π π - π , õúναμη αναντίον εις το όστο μου και θα ιάσουνε και τις καμάρες α ό κάτου το Zερ ετζέ
π π ... π . ο οú ναι εις το όστο μου και να μ οúνε εις το κάστρο Oτι σ εκείνο το μέρος είναι και τα ᾿ ᾿
- . στόματα των λαγουμιoν των Τοúρκων και τα õικά μας Eίχαμεν κ εμείς ένα λαγοúμι έτοιμο ᾿
π . , αναντίον τους και õεν του χαμεν µαλμένο το μ αροúτι μέσα Τότε αφοú μάθαμεν το κίνημα ᾿
, π , π . των Τοúρκων µιάσαμεν τον Aαγουμιτζή να άγη να το õέση να µάλη το μ αροúτι O
« π - - π , Aαγουμιτζής μου λέγει Το λαγοúμι είναι α ό κάτου α ό τους Τοúρκους και θα µροντήσω
, . , , όταν θα το õέσω και θα μ ακοúσουνε οι Τοúρκοι και κιντυνεúω Aν με φυλάς μου λέγει ᾿
π π , . - π . μ αίνω αλλοιoς õεν μ αίνω ότι κιντυνεúω tμ α κάμε την õουλειάν σου κ εγo σε φυλάγω ᾿
π , π ». π . π Κι αν εθάνω τότε αθαίνεις εσú Μ ήκε ο Aαγουμιτζής μέσα Eγo ήμουν άγυ νος τόσες ᾿
π µραõειές νúχτα και ημέρα õουλεúαμεν και φκειάναμεν κάτι χαντάκια κ έφκειανα και τη ντά ια ᾿
. π . π , π μου A οκοιμήθηκα Oι Τοúρκοι ακοúγοντας τον χτú ον του Aαγουμιτζή συνάζονται λήθος
π π ( και κάνουν γιροúσι και μ αίνουν εις τη ντά ια μου την όξω ότι την είχα μερασμένη σε õυο και
π . π . είχα μίαν καμάρα ο οú õιάµαινα Τότε οι άνθρω οι μου ανακατoθηκαν με τους Τοúρκους
- π , π . Zηκoνομαι άξαφνα εκεί ο οú ήμουν γερμένος κόλλησα εις τη ντά ια Με ντουφέκισαν οι
, . π Τοúρκοι τους ντουφέκισα κ εγo εις τον σωρό Μου õίνουν ένα ντουφέκι και με ληγoνουν ᾿
. π π π , π . π εις τον λαιμόν Τότε κάνω το οõάρι μου να κατεµo α ό τη ντά ια έ εσα O τό ος ήταν
π π π . π , στενός οι άνθρω οι τζακίστηκαν α ό την όξω ντά ια Hατοúσαν α άνου μου και õιάµαιναν και
π , . π , π . στενός ο τό ος μ αφάνισαν tµλε αν και τα αίματα έλ ιζαν ότ είμαι σκοτωμένος Aφοú ᾿ ᾿
π π - , π έρασαν όλοι και μείναν ολίγοι κ έμ αιναν κι αυτοί μέσα εις το κάστρο τότε θα μ αιναν και ᾿ ᾿ ᾿
. π - π οι Τοúρκοι συνχρόνως μ αυτοúς O Κατζικοστάθης ήταν α ό μέσα άφησε το όστο του κ ᾿ ᾿
π π π - έφυγε και ήγε εις την όρτα του κάστρου α ό μέσα εις τον θόλον και τους Τοúρκους õεν
π . τους ολεμοúσε κανένας Τότε σηκoνομαι μισοντραλισμένος και µαστo καμμιά õεκαριά έξω με
π . π π το μαχαίρι õεν τους άφινα να μ οúνε μέσα Και τράµησα την όρτα ο οú χαμεν ανοιχτή και ᾿
π π π π . π ιάσαμεν τον όλεμον και ολεμοúσαμεν με τις ιστιόλες Μήτε οι Τοúρκοι μ οροúσαν να
, π π π . ρίξουνε ντουφέκι μήτε εμείς και ολεμοúσαμεν ερίτου α ό τρεις oρες εκεί Oρμησαν οι
π , . . Τοúρκοι με ξανα λήγωσαν εις το κεφάλι εις την κορφή Γιόμωσε το σoμα μου αίμα Γυρεúουν
π π π « , π οι άνθρω οι να με άρουν να μ οúμεν μέσα τότε τους λέγω Aõελφοί και μέσα να μ οúμε κι᾿
- , όξω να μείνωμεν χαμένοι είμαστε αν õεν µαστήξωμεν τους Τοúρκους και να λευτερoσουμεν
. ( τον Aαγουμιτζή Oτι τα στόματα των λαγουμιoν και τον Aαγουμιτζή τον είχαν οι Τοúρκοι εις
). , π , την õιάκρισίν τους Τους λέγω αν õεν µαστήσουμεν και μας άρουν τον Aαγουμιτζή το
. . κάστρο είναι χαμένο κ εμείς μαζί Oμως να µαστήξωμεν Τότε οι γενναίοι tλληνες µάστησαν ᾿
. π , σαν λιοντάρια Μας ήρθε κ ένα γενναίον αληκάρι του Κατζικογιάννη Nταλαμάγκα τον ᾿
, π π π έλεγαν κι ο Aρά ης του κι άλλοι καμμία õεκαριά õικοί μου και ιάσαμεν τον όλεμον και ᾿ ᾿
π . , π ολεμοúσαμεν Hαίρνοντας το õειλινό μέρασα φυσέκια των ανθρo ων ήρθαν κι άλλοι ακόμα ᾿
. , π , συντρόφοι 1ρθαν και Τοúρκοι νέον μιντάτι μας ρίχτηκαν μ ορμή μ ήκαν εις τις καμάρες τις ᾿
- . κυργέqαν όλες κι άνοιξαν μασγάλια και ντουφεκιοúσαν μέσα εις το κάστρο Pίχτηκαν μ ορμή ᾿ ᾿
π π . π . να μας άρουν και τη ντά ια μας Eκεί σκότωσαν τον Nταλαμάγκα κι άλλους εντέξι ᾿
π π π π Eαναλαµoνομαι κ εγo ίσου εις το κεφάλι ολú κακά μ ήκε του φεσιοú το μ άλωμα εις τα ᾿
, π . π π . π κόκκαλα εις την έτζα του μυαλοú t εσα κάτου εθαμένος Με τράµησαν οι άνθρω οι μέσα
. π « , τότε ένοιωσα Τους εί α Aφήτε με να με τελειoσουνε εõo να μην ιõo τους Τοúρκους
π π ». π π ζωντανός να μου ατήσουνε το όστο μου Τότε οι καïμένοι οι tλληνες με λυ ήθηκαν ολú
π , π π ολέμησαν γενναίως õιoξαν τους Τοúρκους α ό τη ντά ια μας και τους έµαλαν όλους εις τις
. καμάρες και ντουφεκοúσαν εις το κάστρο Τότε µήκε ο Aαγουμιτζής και ήρθε σ εμάς με ηúρε ᾿
. π , σ αυτείνη την κατάστασιν Μου εί ε να μείνη αυτός εκεί να κολλήσω εγo εις το κάστρο να με l
. π « . π , π , õέση ο γιατρός Του εί α Zúρε μέσα Aν εθάνω εγo το κάστρο õεν χάνεται αν εθάνης εσú
». π -π π π χάνεται Κόλλησαν α ό άνου τον Zερ ετζέ οι εõικοί μας και ρίξαν αλιόσκουτα αναμμένα
. π π και χορτάρια εις τις καμάρες Μ οúκωσε ο κα νός τους Τοúρκους µαστοúσε κι όλο το ᾿
. , στράτεμα τα ντουφέκια τους έτοιμα Κοντά το µράõυ έκαμαν να φúγουν έρριξαν οι õικοί μας
. π π εις τον σωρό και σκοτoθηκαν αρκετοί Τοúρκοι Τέτοιος όλεμος και σκοτωμός α ό τεμάς õεν
. π π π έγινε άλλη μέρα Zκοτoθηκαν α ό μάς και ολλοί αξιωματικοί κι ο καλός ατριoτης ο ᾿ ᾿
- . π π . Nεροúτζος Μετζέλος Τα κανόνια και οι μ όμ ες και οι γρανέτες και τα λιανοντοúφεκα µροχή
π π , . π π π - . Την αυγή ιάστη ο όλεμος τελείωσε το µράõυ Με ήραν και με ήγαν α άνου εις το κάστρο
π , Aεν ήθελε να με ιχειριστή ο Κοúρταλης ο γιατρός ότ ήμουν µαριά και στράγγιξε και το αίμα ᾿ ᾿
. - μου όλο Τότε το õωσαν ενγράφως όσοι ήταν μέσα εις το κάστρο ότι õεν έχει καμμίαν ᾿ ᾿
π ( - π π ). υ οqίαν ότι φοµoνταν να μην εθάνω και του ει οúν ότι με φόνεqε αυτός Τότε με
π π π π - π ιχειρίστη και κιντúνεqα να εθάνω α ό τους όνους του κεφαλιοú και το O όλεμος έγινε ᾿
, π . π τον Oκτoµριον μήνα έξι ημέρες υστερνότερα ο οú χάθη ο Γκοúρας Aφοú έγινε ο όλεμος
, π , π αυτός έστειλαν εις την Aιοίκησιν οι ολιορκημένοι και εις τον Καραïσκάκη ο οú ταν αρχηγός ᾿
, - π . έξω κ έστειλε τον Κριτζoτη και Μαμοúρη μέσα εις το κάστρο μ ανθρo ους Τότε ο ᾿ ᾿
- , Μαμοúρης γúρευε να φρουραρχέqη αν λευτερωθή το κάστρο να χη τους Aθηναίους ᾿
π . , π σκλάµους άλε Κι ο γυναικάõελφος του Μαμοúρη ο Γιαννάκο Βλάχος ο οú τον είχαν μέλος ᾿
, της Aιοικήσεως αυτές τις οõηγίες έõωσε του Μαμοúρη και ν αγροικηθή και με τον Zταυρή ᾿
, , . Βλάχο τον αõελφόν του να µάλουν αυτό σ ενέργειαν Aφοú είõαμεν την θέλησιν του ᾿
, , - Μαμοúρη ότι γυρεúει φρουραρχίαν õια να µυζαίνει τους õυστυχείς Aθηναίους αυτείνη η
« π - », - , π , φάμ ρικα ντι κογιόν τότε õια να τους λευτερoσουμεν ότ είναι κρίμα α ό τον Oεόν ᾿
, , , π αγροικιoμαι με τον Κριτζoτη με του Aεκκαίους με τους Oωκάõες με τον Oμορφό ουλον και
μ όσους αξιωματικοúς Aθηναίους ήταν εις το κάστρο και μετριoμαστε εμείς και ήμαστε όλοι ᾿
. π π π είκοσι όσ ήταν με τον Μαμοúρη συντρόφοι ήταν τέσσεροι Τους εί α εις τα όστα α όξω του ᾿
π π π π κάστρου να õιορίζωμεν ανθρo ους κατά την οσότη των ανθρo ων ο οú χει ο κάθε ᾿
, π π . αρχηγός να φυλάγη το όστο του μ όσους ανθρo ους χρειάζεται η κάθε θέση Eις την ᾿
, π - Κοúλια του κάστρου και μαγαζειά ο οú ναι η õúναμη του κάστρου κι όταν έχης αυτές τις ᾿ ᾿
, - θέσες έχεις το κάστρο εις το χέρι σου σ αυτές τις õυο θέσες να µάνη κι ο μικρότερος ο ᾿ ᾿
π π . ( π αρχηγός κι ο μεγάλος α ό έναν άνθρω ον Και εις την κάθε θέση θα ήγαιναν αναλογία ᾿
- ). π είκοσι õικοί μας και τέσσεροι αυτεινoν Hιάσαμεν ρωτúτερα αυτές τις õυο θέσες με
π - π , , ερισσότερους õικοúς μας ανθρo ους αν γένη καμμία φιλονικία να τις έχωμεν εις το χέρι να
- , π - μην αυτοúς τους õεσμοúς ήρα τον Μαμοúρη με τους õικοúς του και τους άλλους εις το
, , π , . κονάκι μου να φάνε ότι εγo õεν έτρωγα ότ ήμουν ληγωμένος ακόμα αστενής Aφοú ᾿
, π . π . π φάγανε τους ρόµαλα αυτό Τους ήρθε αυτεινoν ικρό Τους εί αμε ότι καθείς μας έχει το
π . π π κεφάλι του μέσα και õεν μ ορεί να γένη αλλοιoς Nα γένη αυτό και μία ιτρο ή να õιοικάη το ᾿
- , π ». π κάστρο όσο να λευτερωθή και η Κυµέρνηση ας σας õιορίση ίσου Με κάναν τρό ον õεν
. π π . . θέλαν Μου μίλησαν ολλοί α ό αυτοúς να τραµήσω χέρι εγo Μου μίλησε και η Γκοúραινα
π « , Τους εί α Aυτό είναι το õίκιον να γένη αν θέλετε αυτό καλά ειõέ φεúγομεν όλοι εμείς και
π . - . , καθίστε εσείς και ολεμάτε Κ έχετε το κάστρον õικόν σας Eιõέ φευγάτε εσείς και ᾿
π ». π π , . ολεμοúμεν εμείς Το φιλονικήσαμεν ολú κ έγινε εκείνο ο οú θέλαμεν το õίκιον ᾿
π π . 1ταν άτυχη γενικoς η ατρίõα και οι Aθηναίγοι και το ήραν οι Τοúρκοι
π π π - Oι Τοúρκοι φέρναν ένα λαγοúμι εις τη ντά ια του Aυσσέα και ροχoρεσε εις το κάστρο α ό
π . κάτου κ εμείς το ξεθυμάναμεν με ηγάõια µαθιά ολόγυρα O μάστορης των Τοúρκων ο ᾿
. π - . λαγουμιτζής õεν ήξερε να το õέση καλά Eίχε µάλη μέσα μ αροúτι τρεις χιλιάõες οκάõες
. - tµαλε φωτιά και ταράχτη όλο το κάστρο Το κακό το õέσιμον και το ξεθúμασμα το õικό μας
- π . π , , π κλoτζησε ο ίσου και σκότωσε τόσους Τοúρκους A ό μάς θέλησε ο Oεός õεν ειράχτη ᾿
. π π . κανένας A όξω μαθαίναμεν ότι õιαλúθηκαν τους κυρίεqε ο Μ ραïμης κι ο Κιτάγιας Aυτό ᾿
π . π μαθαίναμεν α ό τους Τοúρκους ότι μας κλείσαν στενά Aφοú μ ήκε ο Κριτζoτης κι ο ᾿
, π - . Μαμοúρης μας ζoσαν ολόγυρα το κάστρο με χαρακoματα κι ασκέρια ολλά μέσα σ αυτά Το ᾿ ᾿
π , - π . - κάστρο ολεμοφόõια õεν είχε οúτε άλλον ζαïρέ όξω α ό κριθάρι μόνον Xάθηκε ο ζαïρές εξ
. . αιτίας της ακαταστασίας των ανόητων Κι αλοιφή και ξανθά õεν είχαμε τελείως Κι όσοι ᾿ ᾿
π π π , . ληγoνονταν έθαιναν οι ερισσότεροι ότι µρωμοúσαν και μάλλωνε η qείρα με το σκουλήκι
π π , π π ; π Τη µρoμα να υ όφερνε ο ληγωμένος την qείρα και όνους ή την είνα Κι α ό αυτά ᾿
π π . π . έθαιναν οι ερισσότεροι Eγo τους έõινα ολίγον ζαïρέ και κρασί να λένουν τους γεράõες Κι᾿
π π . π π π α ολ ίστηκαν όλοι Τότε εί αν να άγη ένας α ό τους αρχηγοúς έξω να μιλήση τα õεινά του
π , . κάστρου κι αν õεν υ άρχη Aιοίκηση να μιλήση με τους ξένους ναυάρχους να σωθοúμεν ᾿
π . Aυτό το φιλονικοúσαν καμ όσες ημέρες και õεν ήθελε κανένας να έµγει Τότε έρχονται όλοι
π . « π εις το κονάκι μου και με ερικαλοúν να έµγω εγo Τους λέγω Eσείς με µλέ ετε σε τι άχλιαν
. π κατάστασιν είμαι Oι ληγές μου τρέχουν και φωνάζω οληνúχτα και ημέρα και η μέση μου
. « π ;» π , , π μισοτζακισμένη Hου μ ορo να σταθo εις άλογον Nτρά ηκαν έφυγαν ότι μ ήλε αν κι ᾿ ᾿
π . , αυτείνοι ο οú õεν ήμουν σε κατάστασιν Hέρασαν ολίες ημέρες ξανάρθαν αυτείνοι κι όλοι οι ᾿
. π π - π Aθηναίοι Τους λυ ήθηκα και το α οφάσισα να μου õoσουνε έντε καµαλλαραίους και να
π π . µγοúνε όλοι να ολεμήσουνε να μας µγάλουν α ό τα χαρακoματα των Τοúρκων Oκειάσαν το
π π π , ιτρο ικόν τους και με κατασταίνουν ληρεξοúσιόν τους να κάμω ομιλίαν με την Κυµέρνησιν l
, π αν είναι και õεν χάλασε ή με τους ναυάρχους ομιλίαν να σωθοúνε κι αν υ άρχη η ᾿
, -π π Κυµέρνηση να στείλη τ αναγκαία του φρουρίου και σε õέκα έντε ημέρες να ιάσω τον ᾿
, π , Oαληρέα να τραµηχτοúν εκεί καμ όση õúναμη των Τοúρκων ν ανασάνη το κάστρο ότι ᾿
π . π , π στενεúτηκε ολú τελευταία tφκειασαν το ληρεξοúσιον μο õωσαν και τους έντε ᾿ ᾿
. καµαλλαραίους κάμαμε σ τ όνομα του Oεοú να κινηθοúμεν Κι ανοίξαμεν μίαν καμάρα και ᾿ ᾿ ᾿
- π π π µήκαμεν οι καµαλλαραίγοι και οι άνθρω οι του κάστρου να μας εράσουνε α ό τα
. π , π π χαρακoματα των Τοúρκων Aφοú µήκαμεν έξω εις το όστο μου ήραν χαμ έρι οι Τοúρκοι
π - . - και μας έµαλαν α ολοúθε το ντουφεκίõι και κανόνια και γρανέτες Τ ασκέρι το õικό μας ᾿ ᾿
π π . « π π , - τζακίζει και μ αίνει ίσου εις το κάστρο Τότε τους λέγω Και ίσου να μ οúμεν χαμένοι
, , π π - είμαστε ότι το κάστρο õεν έχει τ αναγκαία του κ εμ ρός να άμεν ο Oεός µαίνει το χέρι του ᾿ ᾿
π ». , και ίσως σωθοúμεν κ εμείς κ εκείνοι ο οú είναι μέσα Κάμαμεν τον σταυρό μας ᾿ ᾿
. π . π , π κινηθήκαμεν Τα χαρακoματα των Τοúρκων ήταν λατιά και γιομάτα Pίχτη ο ρoτος έ εσε
. , π μέσα Pίχτηκα κοντά εγo και οι άλλοι συνχρόνως εράσαμεν ντουφεκιστήκαμεν με τους
, π . , , , Τοúρκους ήραμεν και τον σúντροφό μας Pιχτήκαμεν γιομάτα τ άλογα μέσα τις ελιές ότι ᾿
π . , π μας ήρε κοντά η καµαλλαρία των Τοúρκων Eγo άρρωστος με έταξε τ άλογον και ᾿
π π , π π , καταφανίστηκα το ιασαν οι άνθρω οι μ έµαλαν α άνου του καταχτυ ημένος θúμωσε το ᾿ ᾿
, π . π π , . κεφάλι μου οι ληγές Hάμεν α ό το Aαφνί να εράσουμεν ήταν γιομάτο Τοúρκοι Τους
π - π - π φεúγομεν α ό κεί και μέσα τα γκρεμνά σωθήκαμεν εις την Eλεqίνα κι α ό κεί ήγαμεν εις ᾿ ᾿ ᾿
, . π . την Aίγινα εις την Aιοίκησιν Της εί α την κατάστασιν του φρουρίου O Zαïμης ήταν Hρόεõρος
. « π ». της Aιοικήσεως Μου λέγει ο καïμένος tρχομαι εις το κονάκι σου να μιλήσωμεν λατúτερα
π , π , . Με είõαν εις την κατάστασιν ο οú ήμουν ρησμένο το κεφάλι μου μου õιορίσαν γιατροúς
, π , π . 1ρθε ο Zαïμης ανταμωθήκαμεν μου εί ε την κατάστασιν του ταμείου ότι õεν έχει οúτε λε τό
« , π Μου λέγει Xαίρομαι ότι ήρθες εσú έξω και να συνακουστοúμεν σε ό τι μ ορέσουμεν να
π π π . - π , µοηθήσωμεν την ατρίõα και ν αφήσουμεν τα αλιά άθη Του εί α χαίρομαι õια έναν ᾿
, π , π . π αγωνιστήν σημαντικόν κεφαλή της ατρίõος ο οú χει τόση λικρίνεια Oτι τα άθη τα ᾿ ᾿
π . , , , π είõαμεν ου μας κατήντησαν Κ εγo του λέγω σ ό τι με õιατάξετε είμαι έτοιμος να εθάνω ᾿ ᾿
π π . π π ». õια την αγά η της ατρίõος Και õι αυτό εµήκα εις την κατάστασιν ο οú με µλέ εις 1ρθαν ᾿
π π π π π και τ άλλα τα μέλη της E ιτρο ής της Aιοίκησης εί αν να άγη ένα α ό αυτοúς εις τα Μέθενα ᾿
. « , , π - - να μιλήση με τον Oαµγέ 1ταν καλά μου λένε να άγαινες και μόνος σου είσαι αστενής θα
. - , π π , τον ενθουσίαζες αλλοιoς Τους λέγω να εθάνω εις τον õρόμον θα άγω να νεργήσω ό τι ᾿
π ! π . μ ορo E ήγα εις τα Μέθενα Με õέχτηκε ο αγαθός και γενναίος Oαµγές κι όλοι οι ᾿
. . π π . αξιωματικοί Τους ενθουσίασα Τους ηúρα ρόθυμους και με μεγάλον ατριωτισμόν
π . Zηκωθήκαμεν με τον Oαµγέ και ήγαμεν εις την Aιοίκηση Και õιοριστήκαμεν εμείς οι õυο
π π π - ε ίτρο οι με õυο μέλη α ό την Aιοίκηση και σκεõιάσαμεν και μιλήσαμεν να μείνη μυστικόν το
, . , σκέõιόν μας κ έμεινε Hήγε ο Oαµγές εις τα Μέθενα έκαμε χαζίρι το σoμα του και το ᾿
π φόρτωσε ολεμοφόõια κ εγo στάθηκα εις την Aίγινα κ έκαμα έτοιμα αλοιφές και ξαντά κι ᾿ ᾿ ᾿
- , π π π άλλα αναγκαία κι όλα μυστικά ότ ήταν Τουρκοραγιάõες ολλοί α ό κείνους ο οú ήταν ᾿ ᾿ ᾿
π . φορτωμένοι έτρες και τους λευτέρωσε ο Κιταγής Το õωσα του αθάνατου Oαµγέ τους ᾿ ᾿
π π , , οõηγοúς ο οú χα μαζί μου α ό το κάστρο τους γενναίους κι αγαθοúς Γιάννηõες ᾿ ᾿
. π Κουντουριoτης ο ένας και Aιστομίτης ο άλλος Aυτείνοι οι õυο αγαθοί ατριoτες έµγαιναν
π π , - π . άντοτες με γράμματα α ό το κάστρο ανάμεσα α ό τόση Τουρκιά Μεγάλες χάριτες χρωστάγει
π π . - η ατρίõα εις αυτοúς τους õυο γενναίους ατριoτες Και μαζί μ αυτοúς το ταχτικόν κι ο ᾿ ᾿
π π , π . Oαµγές ήγαν τα ολεμοφόõια κι άλλα αναγκαία φορτωμένα οι ίõιοι α άνου τους Κι όλοι ᾿ ᾿
π π π αυτείνοι κιντúνεqαν αλλά ως γενναίγοι και καλοί ατριoτες α οφάσισαν και μ ήκαν εις το
. π . κάστρο Και η ατρίς να θυμάται και να õοξάζη αυτοúς τους άντρες Τότε μίλησα με την
- π - π π Aιοίκηση õια να ιάσουμεν τον Oαληρέα κατά ο οú ήμουν õιαταμένος α ό τους κλεισμένους
. εις το κάστρον H Aιοίκηση με õιορίζει αρχηγόν των Aθηναίων κι όσοι Zτερολλαõίτες ήταν εις ᾿
π , π , τα νησιά και νησιoτες όσοι φέρνουν ό λα να τους συνάξω όλους να ιάσωμεν τον Hεραιά να
. . π συστήσουμεν ορõί Μέσα õεν είχε τελείως η Κυµέρνηση Τότε μ ανταμoνει ο Γρό ιος ᾿
π - - π , , - ρόξενος της Aοúστριας ήταν φίλος μου και μου λέγει Hου θα ας Μακρυγιάννη με χωρίς
, , ; τα μέσα σε τόση Τουρκιά σ έναν αρχιστράτηγον του Zουλτάνου σ τον Κιτάγια H Aιοίκηση ᾿ ᾿
π ; π . τα μέσα õεν τα χει τι στρατό εõον θα κάμης Oα κιντυνέqης κι ο ίõιος και οι άνθρω οί σου ᾿ ᾿
, , , , π , Eίναι ένας μου λέγει Aγγλος τον λένε Γκόρõον µάνει τα μέσα του ολέμου όσα χρήματα
. π π , χρειαστοúν Τον κάνεις καμ οúλι να του αραχωρήσης την θέση σου να τον κάμης αρχηγόν
, ;» π π , αυτής της εκστρατείας να µάλη αυτός τα χρήματα Του λέγω του Γρό ιου Zúρε ες του
π π , π , π ό οιος είναι αυτός ο οú θα µάλη τα χρήματα όχι αρχηγόν τον κάνω καμ οúλι õια την αγά η
π , π π της ατρίõος μου αλλά ό ου κατουράγη να μου õίνη να ίνω εγo το κάτρο το κάνω αυτό και
». , του το õίνω ενγράφως Aφοú του μίλησε αυτά του Γκόρõον ήρθε και μ αντάμωσε και ᾿
π π π π . γνωριστήκαμεν και ήρε την ευκαρίστηση σε όσα του εί ε ο Γρό ιος α ό μένα Μου λέγει ο ᾿
. « Γκόρõον ότ είναι γγισμένος με τον Zαïμη και õεν θα θελήση Του λέγω Eγo τα õιορθoνω κι ᾿ ᾿ ᾿
». , π . π , αυτά με τον Zαïμη Hήγα εις τον Zαïμη του τα εί α όλα Τότε μου λέγει ο αγαθός ατριoτης
( π , π ), και του συχωράγει η qυχή μου όσα είχε κάμη õια την ατρίõα ο οú του χα ένα μίσος μου ᾿
« π , , π » λέγει O οιος είναι αυτός Μακρυγιάννη ο οú µάνει τα έξοõα õια την στρατολογίαν των
, π , π - Aθηνoν να ιαστή η θέση του Oαληρέως το αιõί μου να μο χη σκοτωμένο όχι õια κάτι ᾿ ᾿
π ». π π λόγια ο οú αλλάξαμεν Τότε τον ήρα και ήγα εκεί κι ανταμoθηκαν και φιλήθηκαν και ᾿
. συνφoνησαν õια τα έξοõα αυτεινοú του κινήματος και να είναι αρχηγός ο Γκόρõον
, . Eακολοúθησε να κάνη όλες τις ετοιμασίες κ έγινε αυτό το κίνημα Και ξόõιασε ο Γκόρõον ᾿
- - π - ογõοήντα οχτo χιλιάõες γρόσια και úστερα τα λαµε α ό την Κυµέρνηση õια τόκον έλαµε την ᾿
. π , αρχηγίαν του Hεραιoς Hήγε με το μ ρίκι του εις τα Μέγαρα ο Γκόρõον έστελνα κ εγo τους ᾿
π π . π ανθρo ους ο οú σúναζα εκεί Με õιορίζει η Κυµέρνηση και ήγα õυο φορές εις την Κόρθο να
, π ησυχάσω τον Γιάννη Nοταρά και Hαναγιoτη Nοταρά ο οú είχαν Pουμελιoτες ο ένας κι ο ᾿
π , άλλος συνάξη και γúμνωναν την ατρίõα τους ο ένας Nοταράς την μισή κι ο άλλος την άλλη ᾿
, . π ; μισή και õίναν και των Pουμελιoτων τους μιστοúς τους Κι ο καυγάς τους οιος ήταν 1θελαν ᾿
π . να άρουν μια γυναίκα και την θέλαν και οι õυο Το χωριό καίγεταν και η γριά
π . π , , π λαμ ροχτενίζεταν Hαντοú εις την ατρίõα Τοúρκοι και το κάστρο των Aθηνoν ο οú ήταν η
π , , π - ελ ίõα της Eλλάõος κιντúνευε και σαν χάνεταν αυτό και η ατρίς κακή τúχη είχε τα οτζάκια
. , π καúλωναν Με συχωράτε αναγνoστες αν ξέρετε εκείνη την ερίσταση τι κίντυνος ήταν της
π , , π ατρίõος κ εσείς θα λέγατε το ίõιον σ αυτοúς και τον Aντρέα Aόντον ο οú τους µοηθοúσε ᾿ ᾿
π . π , και γκιζεροúσε με τα αιõάκια Aφοú τους μίλησα ολλά και τις õυο φορές και õεν μ άκουγαν ᾿
π « σ το υστερνό τους εί α Hάγω και γράφω οσουνoν είναι εις το κάστρο της Aθήνας και του ᾿
, π - , π π Καραïσκάκη ο οú ναι μέσα εις τα χιόνια ο οú φκειάνει εις την Aράχωµα úργους τα κεφάλια ᾿
, π - των Τοúρκων τους γράφω και γυρίζουν και μ αίνομεν όλοι εõo και φκειάνομεν τα õικά σας
π ». . κεφάλια úργους Και σηκoθηκα να φúγω Και τότε συνκατένεqε ο Aντρέας Aόντος και μου
π . εί ε ότι του Γιάννη Nοταρά του λέγει να ρθη εις την Aθήνα Hαράγγειλα εγo και του ᾿
π . π Hαναγιoτη Nοταρά και ήγαν και οι õυο εις Μέγαρα Hήγα τα χαμ έρια της Aιοίκησης και μ᾿
π , π π ευκαρίστησε ολú και καταξοχή ο καïμένος ο αγαθός Zαïμης ο οú ολεμοúσε τόσον καιρόν
, . να τους χωρίση και õεν τον άκουγαν οúτε αυτόν οúτε την Κυµέρνησιν Μου λέγει ο Zαïμης
« π π ». Eίναι και κάτι άλλο ο οú γένεται και θα ας και õι αυτό Κ εγo ο õυστυχής άνοιξαν οι ᾿ ᾿
π π π , π , π π ληγές μου α ό το χτú ημα του αλόγου όταν µήκαμεν α ό το κάστρο και ερ ατοúσα με το
π π π π κεφάλι τοúμ ανον κι αγερίστηκα και µήκαν α ό την ληγή τόσα κόκκαλα και έτζες õι αυτές ᾿ ᾿
. π π π τις õοúλεqες με τα χιόνια και κρúον Aλλαζα τις ληγές και μ έ ιαναν μεγάλες κάqες α ό ᾿
π . π . , τους όνους και κιντúνεqα να χαθo Hάμε και εις τ άλλο των καλoν ατριωτoν O Μεταξάς ᾿
, - π . ο Κολοκοτρoνης ο Yqηλάντης κι άλλοι είχαν κάμη õική τους κομ ανία Eίχ έρθη κ ένας ᾿ ᾿ ᾿
π , π , π π αξιωματικός α ό την Γαλλία γενναίος άντρας και καλός άνθρω ος τον έλεγαν Μ οúρμ αχη
. ήταν Κεφαλλωνίτης και συγγενής του Μεταξά ήταν κολονέλος εις την Γαλλίαν Aφοú άκουσε
π π , π π την λευτεριά της ατρίõας του ήρθε ν αγωνιστή α αθής ατριωτικoς ήγε να µρη τους ᾿ ᾿
π - . συγγενείς και τους ατριoτες του ηúρε και τον κόντε Μεταξά και τους συντρόφους του Τον
π π , π , οõηγοúν και λερoνει εξ ιõίων του και συνάζει χίλιους ανθρo ους σκυλιά του χασα ιοú
π π , π , π . ανθρo ους του Aνα λιοú των μ ιλλιάρõων της φατρίας τους κωλό ανα Aφοú τον
π , π . συµοúλεqαν αυτείνοι τον αθoον ατριoτη τον οõηγοúν να άγη εις τον Καραïσκάκη Hαίρνει
π , π τόσα φορτoματα ζαïρέ κι όλα του τ αναγκαία να άγη εις το σoμα του Καραïσκάκη ο οú ᾿ ᾿
π π - π ήταν οι ερισσότεροι ξυ όλυτοι και γυμνοί και νηστικοί και να ιõοúνε αυτείνοι οι ξυ όλυτοι εις
π , π π π π το ορõί τους τα χασά ικα σκυλιά ο οú ολεμοúσαν οι ερισσότεροι α ό αυτοúς μέσα τ᾿
π , π , Aνά λι με τις άτιμες γυναίκες και úστερα αυτείνοι να άνε εις τους γυμνοúς και νηστικοúς να
π , , αίρνουν ταχτικoς το ταïνι τους τα μακαρόνια τους κι άλλο τους φαγί και τον μιστόν τους κ ᾿ ᾿
π π π π εκείνοι ο οú αγωνίζονταν εις τα χιόνια νηστικοί να λέ ουν τα χασά ικα σκυλιά του Aνα λιοú
π - , . να τρoνε και να λερoνωνται ήθα σκοτoσουν αυτοúς ή ήθα γένη μια φατρία να õιαλυθοúν
π π - Aυτά ο αγαθός Μ οúρμ αχης õεν τα ξερε ο Μεταξάς κι ο αρχηγός ο tγινε ναúαρχος ο ᾿ ᾿
, - π Κοκράν αρχιστράτηγος ο Τζοúρτζης κι ο ναúαρχος Κοκράν θα άγαινε τα καράµια σ τα ᾿ ᾿
π - , µουνά κι α άνου εις τα κάστρα κ έλεγε των Eλλήνων ο Τζοúρτζης με την γολέττα θα ᾿ ᾿
. π κυνήγαγε τους Τοúρκους O Μιαοúλης ο καïμένος με τα σταροκάραµα αλoνιζε τους τρι όντες
π και φεργάõες των Τοúρκων κι ο Καραïσκάκης με τους γυμνοúς έφκειανε úργους τα κεφάλια ᾿
. π , των Τοúρκων Oι õυο tλληνες õεν ξέραν τις μηχανές των Eυρω αίγων μεγάλων αντρoν οúτε
- π π τα καράµια ξέραν να τα κολλήσουν O Μ οúρμ αχης με τους στρατιoτες του µήκε εις το
. π . Aουτράκι της Κόρθος Μ έστειλε η Aιοίκηση και ήγα και του μίλησα όλα αυτά Και τότε ᾿
π π , π π . κατάλαµε ο αθoος ατριoτης και ήγε εις τα Μέγαρα ο οú ήγαν και οι άλλοι Hήγε εκεί κι ο ᾿
. , Βάσιος Μαυροµουνιoτης Zúναξα κ εγo όλους τους Aθηναίους και Zτερολλαõίτες όσοι ᾿
π , , φέρναν ό λα και ήταν εις τα νησιά Κοúλουρη Aίγινα και Hόρο σúναξα αυτοúς και τους ίõιους
, π , π . νησιoτες κατά την õιαταγή της Κυµερνήσεως ο οú χω και ήγα κ εγo εις Μέγαρα Τότε ᾿ ᾿
π κάνομεν ένα σκέõιον να µγοúμεν συνχρόνως εις τα όστα της Aθήνας αναντίον των Τοúρκων
, , π π π ο Βάσιος ο Hαναγιoτης Nοταράς ο Μ οúρμ αχης και οι Nτερµενοχωρίτες να άνε να
π π - , π - - π ιάσουνε α ό µραõúς την Xασιά να ταμ ουρωθοúν είναι η θέση γερή να άγη οχτρός εκεί
π . ( - ). , να τον ολεμήσουν 1ταν ως τρεις χιλιάõες ασκέρι Το ταχτικό ο Nοταράς ο Γιάννης κ εγo ᾿
π . ως χιλιοχτακόσοι άνθρω οι να µγοúμεν εις τον Hειραιά τα μεσάνυχτα Hήγαμεν με õιορίζει ο
π π . Γκόρõον με το σoμα μου να ρωτοµγo ομ ρός εγo εις την θέση του Oαληρέως Pάξαμεν εις
- . π . το Hασιά Aιμάνι Hρωτοµήκα με õυο φελοúκες το είχαν ιασμένο οι Τοúρκοι Hολεμήσαμεν μ᾿
π π . π εκείνους καλά λαµoθηκαν α ό μάς καμ όσοι 1ρθαν κι άλλες õυο φελοúκες μ ανθρo ους ᾿ ᾿ ᾿
π , π π , μου και τότε ολεμήσαμεν γενναίως τους Τοúρκους μας ολέμησαν κι αυτείνοι αληκαρίσια ᾿
π - π , και τους τζακίσαμεν και τους ήγαμεν κυνηγoντα ως το μοναστήρι εις τον Aγιον Z υρίõωνα
. π π εις τον Aράκον Τότε γυρίσαμεν ο ίσου µήκαν κι α ό τ άλλα τα σoματα µγάλαμεν εκείνη την ᾿ ᾿
π , , π νúχτα ως õεκα έντε κανόνια μικρά μεγάλα και γρανέτες και φκειάσαμεν και τα ταμ οúρια
- - . õια νυχτός και τις θέσες των κανονιoν κι όσο να φέξη ευρέθηκαν όλα έτοιμα Μεθάγαμεν ᾿
. π õουλεúοντας Oσοι έρχονταν õεν έλ ιζαν ότι εμείς να φκειάσουμεν όλα αυτά εκείνη την
. π . νúχτα Την αυγή μας µλέ ουν οι Τοúρκοι έτοιμους και χαζίρικους O Βάσιος και οι άλλοι όλοι
π , õεν ήγαν εις την Xασιά καθoς είχαμεν ομιλίαν αλλά σηκoθηκαν του κεφαλιοú τους και
π , , π . π ήγαν σ ένα χωριόν Καματερόν το λένε μιαν oρα α ό την Aθήνα Hήγαν και ιάσαν μιαν ᾿
π , θέση αõúνατη κι αυτό το λάθος το καμεν ο Βάσιος ότι αυτός γνoριζε τον τό ον της Aθήνας ᾿ ᾿
. π π αγωνίζονταν τόσον καιρόν σε αυτά τα μέρη Hριν ιάσουν θέσες και να ταμ ουρωθοúν καλά
- π - π π κάμαν ένα ταμ οúρι τυφλό τους έσαν οι Τοúρκοι α άνου τους και τους χάλασαν και
π π -π . σκότωσαν ερίτου α ό τρακόσους ενήντα tλληνες και τους ρίξαν εις φυγή Και σκοτoθη κι᾿
π π . - ο αγαθός Μ οúρμ αχης κι άλλοι õυο συνάõελφοί του φιλέλληνες Oλοι õιαλúθηκαν κακoς ᾿
. , π π κακοú O Βάσιος έμεινε εις την Eλεqίνα ότι οι ερισσότεροί του άνθρω οι ήταν
. π π Nτερµενοχωρίτες Τότε ήρε τα κεφάλια αυτεινoν ο Κιτάγιας και τα ήγε εις την Aθήνα και τα
π π π - õειξε των ολιορκημένων και τους εί ε να ροσκυνήσουνε õια να σωθοúνε αυτείνοι και να l
π , π . μην άρουν κ εμάς εις τον λαιμό τους ο οú ήμαστε εις τον Oαληρέα Τους λένε οι ᾿
π « π ολιορκημένοι Zúρτε κυργέqετε εκείνους εις τον Oαληρέα και τότε υ οταζόμαστε κ εμείς ότι ᾿
. « π , π ». αυτείνοι είναι χωρίς κάστρο Κι όταν αραõοθοúν αραõίνομεν κ εμείς το κάστρο ᾿ ᾿
π (π , Aναχωροúν όλες οι õúναμες α ό την Aθήνα ολλά ολίγοι μείναν όσ ήταν αναγκαίοι õια τους ᾿
π ) π π . ολιορκημένους και μας ζoνουν κι άλλοι α ό τ άλλα τα όστα τους Eίχαν το Μοναστήρι κι ᾿ ᾿ ᾿
π . , όλα τα τριγυρινά όστα εις την εξουσίαν τους οι Τοúρκοι 1ρθαν και οι άλλοι ετοιμάστηκαν
-π π π . π π οληνúχτα την αυγή σαράντα έντε μ αγιράκια ρίχτηκαν α άνου μας Aρχισαν α ό τα όστα
, π π π π π , τους ο οú τα είχαν γιομάτο το καθένα όστο α ό κανόνια και μ όμ ες και γρανέτες και μας
π . π µαροúσαν και τα στρατέματα έμ αιναν εις την τάξη να μας ριχτοúνε Τότε έµλε ες τους õικοúς
, , π μας να τους έσφαζες μια κοú α αίμα õεν έµγαινε ότι μάθαν τον χαλασμόν του Βάσιου κι᾿
. αλλουνoν
π π π . 1ρθαν άνθρω οι α ό κείνους και μας τα εί αν όλα τα αίτια του χαλασμοú τους ᾿
π π . , π Τότε τα μ αγιράκια κινήθηκαν α άνου μας O Γκόρõον ήταν κι άλλοι Eυρω αίγοι κι ο ᾿ ᾿
, π π , π π , Aγιντεκ ένας αξιωματικός α ό τη Μ αµαρία αφοú είõαν τα μ αγιράκια ο οú ετοιμάζονταν
π π αυτείνοι όλοι με τον Γκόρõον εμ ήκαν σε μιαν φελοúκα να άνε εις το καράµι του Γκόρõον ότι
π π , . α ολ ίστηκαν αφοú είõαν τόση õúναμιν των Τοúρκων Και οι εõικοί μας εις τον Oαληρέα
π - π . οτές õεν μείναν του ντουφεκιοú χίλιοι τρακόσοι άνθρω οι Oτι μαθαίνοντας το χαλασμό του
, . Βάσιου ενέκρωσαν και φεúγαν õια νυχτός ότ ήταν η θέση κιντυνoõης Aν μας χαλοúσαν οι ᾿
, π π π , Τοúρκοι οõάρι õεν γλúτωνε α ό μάς ότ ήταν όλη η στεργιά κλεισμένη α ό τους Τοúρκους ᾿ ᾿
π , , π π , εζοúρα καµαλλαρία και κανόνια κι α ό το έλαγον μόνον το καράµι του Γκόρõον ότι ᾿
. π π φúγαν τ άλλα Τότε α ολ ισμένος κι ο αρχηγός Γκόρõον και χαρισμένος και εις την φιλίαν ᾿ ᾿
- , , π π - . την õική μου να μείνω μαγιά μου εί ε να μ ω κ εγo μέσα εις το καράµι του να γλυτoσω Oτι ᾿
, π π , οι αρχηγοί ο οú κάμαμεν αυτοúς τους Eυρω αίγους όλο με τα καράµια έχουν να κάνουν
π - π , αυτείνοι α ό μέσα ολεμοúν τους οχτροúς εις την στεριά και τους σκοτoνουν με λόγια με
, π . , σκέõια με την σοú α Aεν είμαι τοιοúτος να κατηγορo τους ανoτεροúς μου όμως όχι και να
π . . μην ει o την αλήθεια ότι ορκίστηκα õι αυτείνη Κ εõo φαίνεται αν λέγω την αλήθεια ή όχι ᾿ ᾿
π Aφοú είõε ο αρχηγός ο Γκόρõον τον κίντυνον και ήρε τους συντρόφους του και την αρχηγίαν
π , - π , - του και μ ήκε εις το καράµι õια να μείνουν σ ορά να ματαγίνουν κι αλλοú αρχηγοί όσο να ᾿
- , τους σoσουν τους tλληνες και τότε να λευτερoσουν την Eλλάõα οι Τοúρκοι όλα τα
π π . . « π μ αγιράκια ρίχτηκαν α άνου μας O αρχηγός γúρευε κ εμένα μαζί του Του λέγω Κό ιασε η ᾿
π γενναιότη σου και σ αυτείνη την μ ατάγια την σημερινή θα γένη ο Oεός αρχηγός και με την ᾿
- π π , π õúναμή του θα λυ ηθή εμάς και την ατρίõα μας κι ό τι μ ορo κ εγo θ αγωνιστo σήμερα ᾿ ᾿ ᾿
- - π . , μ όλον ο οú μαι αστενής Nα χαθοúνε τόσοι αγωνισταί και να μείνω εγo ξίκι να γένη και σ ᾿ ᾿ ᾿
! - , , π ; - , , εμένα η ζωή Τι θα κάμης μου λέγει σε τόσο λήθος Τουρκoν Eίναι ο Oεός του λέγω και
!» . π π π κάνει ο ίõιος Hάγει εις το καράµι Τότε õιαλέγω ως εκατό ανθρo ους και αίρνω σ αθιά και
π π . π γιαταγάνια και τα õίνω αυτεινoν των εκατό τα ήρα α οúλο το σoμα Και αίρνω και κρασί ᾿
π π . π και τους οτίζω αυτοúς τους εκατό και τους άλλους εις τα όστα Oτι οι άνθρω οι
π π . , π α ολ ίστηκαν Aφοú τους κέρασα όλους ήρα τους εκατό μαζί μου και ήφερνα γúρα μ᾿
π , , . π αυτοúς τα όστα όλα τραγουõoντας όλοι εμείς οι εκατό 1ταν κ ένα γενναίον ολú ᾿
π π π π , αληκάρι εκεί στολισμένο α ό γενναιότητα και τερτι ιτζής εις τον όλεμον Hαναγιoτη
π , π π Zωτηρό ουλον τον έλεγαν α ό το Κράµαρι χωριόν Aομ οτινά αυτός έκαμε το σκέõιον εις το
π π , π π Μισολόγγι ο οú κλέµαν το χoμα εις τις τάμ ιες των Τοúρκων ο οú φκειάναν να λακoσουν
. τους õικοúς μας αυτός και η τέχνη του Κoστα Aαγουμιτζή σoσαν το Μισολόγγι Κι αυτός ᾿
π , ( π έκαμεν και τον όλεμον της Κλείσοµας ο οú λένε οι συντρόφοι του Τζαµέλα ότι τον έκαμεν
- π π . π αυτός ήταν μέσα εις μιαν αλιοκλησιοúλα κ έκλαιγε σαν μικρό αιõί Eίχε εκατό ανθρo ους ᾿
π - π , π και λερoνεταν χίλιους εκατό και γιόμωσε το õισάκκι του α ό τα τοιοúτα λίρες Aγγλικές ο οú
π , , τις έστειλαν να μας λευτερoσουνε οι Eυρω αίοι κι ως καλά συνασμένες αυτές τις λίρες όταν ᾿
π , π . π π αραõόθη το Μισολόγγι τις ήραν οι Τοúρκοι Και γúρευε και αλιές λερωμές ο Τζαµέλας
π π - . π , -π α άνου α ό να μιλλιοúνι γρόσια Oταν εµήκε α ό τους Κορφοúς εµήκε με õέκα έντε ᾿
π ). ανθρo ους ξαρμάτωτους και τους αρμάτωσε ο Μαυροκορõάτος τoρα μιλλιοúνια ζητάει
π - , , Aυτός ο Zωτηρό ουλος õια να ζήση να τρoγη κομμάτι qωμί με τους συντρόφους του ήταν
. π με τον Nοταρά εις την Κόρθον Aφοú ήρα τους εκατό και ήφερνα γúρα και τραγουõοúσαμεν
π , π . π και qυχoναμεν τους ανθρo ους μου έρασε και μια ιõέα και õιοτέλεια Eί α ότι εγo θ ᾿ ᾿
π , . - π π α οφασίσω είτε να σκοτωθo είτε να κερõέσουμεν σήμερα Το λοι όν να μην άρη κι άλλος ᾿
π , π - τον έ αινον αυτόν να τον άρω μαζί με τους Aθηναίους ότ είμαι αρχηγός τους και εις την ᾿
, - ημέρα μου να τους õοξάσω αφοú άλλοι αρχηγοί τους αõίκησαν και οι εõικοί τους κι ο ᾿
. - π π π , Aυσσέας κι ο Γκοúρας Και õια να κατορθoσω αυτό έ ρε ε να σταθo ονηρότερος ν ᾿ ᾿
π π . ( . α ατήσω και τον Zωτηρό ουλον Oτι αυτόν γνoριζα ως αντίζηλον Oι άλλοι τους έλεγες
« », π . π εκείνο κάναν το λέγω του Zωτηρό ουλου Eίχε κάνη εκατό ανθρo ους κι αυτός να ήμαστε ᾿
π , , π . π και οι õυο α όξω να ριχνoμαστε οúθεν είναι χρεία όταν λησιάσουν οι Τοúρκοι Το όστο το
- . π π π π õικό του ήτανε εκτεταμένο Τότε του εί α να άγη να qυχoση τους ανθρo ους εκεί ο οú
π , . π . ήταν εις τα ταμ οúρια να μη μας τους χαλάσουνε οι Τοúρκοι Κι άρχισε ο όλεμος Και τους ᾿
π , , π Τοúρκους τους στράµωσε η αμαρτία και κάμαν κίνημα α ό την μέση το κέντρο ο οú ήταν
. õυνατoτερον μέρος και τα κανόνια μας εκεί õοúλευαν καλúτερα Aφοú κίνησε ο
π , , Zωτηρό ουλος τον κατήφορον και είχαμεν μιλήση όταν γυρίση να κάμωμεν μαζί το σκέõιον
π π π . , οι Τοúρκοι ροχoρεσαν α άνου μας μ όλα τα μ αγιράκια Τότε qúχωσα τους εκατό τους ᾿
π - κέρασα και κρασάκι και ριχνόμαστε α άνου εις τους Τοúρκους κόντρα γιροúσι και τους
. -π . õίνομεν ένα σκοτωμόν καλόν Zκοτoθηκαν και õικοί μου õέκα έντε κι αχoρια οι λαµωμένοι ᾿
- π . Hήρα τους λαµωμένους και σκοτωμένους μέσα εις τα όστα μας Eαναρίχτηκαν οι Τοúρκοι
π τους õίνομεν και τότε έναν χαλασμόν και τους ήγαμεν κυνηγoντας ως της Aθήνας την
. π π . π στράτα Γυρίσαμεν ίσου εις τα όστα μας Eµήκε κι ο αρχηγός α ό το καράµι με κρασί ᾿
π , . π Eυρω αίικον μας κέρασε αυτός και οι συντρόφοι του Τότε εί α των κανονιαραίγων και µάλαν
π . π , μ άλλα μιστράλλια σ τα κανόνια Oι Τοúρκοι κινήθηκαν ερισσότεροι ότι τους ήρθε μιντάτι ᾿
π , π . π π « π ένας νέος ασιάς κ έρχονταν α άνου μας Τότε εί α των ανθρo ων μου Τoρα ο οú θα ᾿
, π , µγοúμεν αναντίον των Τοúρκων γυρίζοντας εγo ίσου να γυρίσετε όλοι ότι θα ρίξουνε τα
- ». π π π κανόνια και να μη μας σκοτoσουνε Aφοú ήρθαν ολλά λησίον οι Τοúρκοι εις τα ταμ οúρια
, π - μας õεν μ οροúσα να µαστήξω τους αθάνατους tλληνες έγιναν όλοι λιοντάρια εγo ήμουν ο
. π χερότερος Τότε ριχτήκαμεν και τρίτον α άνου τους και τους õίνομεν έναν σκοτωμόν
π π ( π π π ). ληγoσαμεν και τον ασιά τους και τον ήγαν εις την tγρι ον κ εκεί έθανε ᾿
π . π π Τραµηχτήκαμεν ο ίσου Τότε τα κανόνια με τα μιστράλλια τους αφάνισαν κ έµλε ες α ό ᾿
π . π π - αυτοúς στρoμα σκοτωμένους και ληγωμένους Τους κουµαλοúγαν εις τα όστα τους κι α ό ᾿
. π . π κεί εις την Aθήνα Τότε τους κό ηκε όλη η γενναιότη των Τοúρκων Oκειάνει το ρε όρτο ο l
, π π αρχηγός το στέλνει να το µάλη εις τον τú ον κ έλεγε ότι η σημερινή μ ατάγια είναι του ᾿
, . π Μακρυγιάννη ότι αυτός õιοίκησε O Nοταράς ο οú ταν εις τον Hειραιά είχε τον Zαïμη θείον ᾿
π π . , α ό την μητέρα του ήταν ρόεõρος της Aιοικήσεως O Hανοúτζος ο Nοταράς αõελφός του
π , π . π ατέρα του ήταν ρόεõρος του Βουλευτικοú Hήραν το ρε όρτο του Γκόρõον και το ξέκλησαν
π , π , π κ έµαλαν εμένα αλιές αντραγαθίες α ό αυτές όμως καμμιά αλλά αλιές μο µαλαν εις την ᾿ ᾿ ᾿
. π , π , . εφημερίõα Γράφω του τυ ογράφου ο οú ήταν ο Oαρμακίõης μου γράφει τα αίτια Aφοú είõε
, π π . π αυτό ο Γκόρõον ως φιλαλήθης είσμωσε ιάστη και με τον Nοταρά Zηκoθη κ έφυγε α ό τον ᾿
π π . π Hεραιά και ήγε εις την Aίγινα κι άφησε εις το οõάρι του εμένα Του εί α να φωνάξη ν ᾿ ᾿
, - , - αφήση και τον Nοταρά να μείνωμεν και οι õυο όσο να γυρίση να μη συνµή καμμία õιχόνοια
. π π π . κι ακολουθήση κάνα õυστúχημα Κ εγo ρέ ει να υ ομένω και να θυσιάζω εις τα οτζάκια Oι ᾿ ᾿
- - . π , tλληνες τους Τοúρκους τους καταφρόνεσαν όλως õι όλου Καθεμερινoς ολεμοúσαμεν κι ᾿ ᾿
π . π όλο τους νικοúσαμεν οτέ õεν κέρõεσαν Τους ήραμεν τον αγέρα και τους είχαμεν σαν
. π . π Oµραίους Hηγαίναμεν ως α όξω το Zέντζος Hιάσαμεν και τα Μ οστάνια λεγόμενα είναι ένας
π . π µάλτος ήταν εριµόλια των Τοúρκων εκεί και µάλτωσαν Βγαίνει νερό ο τό ος και είναι κάτι
, π π , . π χαντάκια ο οú αν õεν ξέρη ο άνθρω ος χάνεται Aυτός ο τό ος είναι εις την άκρη την
- . π π π . θάλασσα κατά το μέρος των Τριoν Húργων 1ταν και κάτι αλιό υργοι και τους ιάσαμεν
π π . Zτείλαμεν όλοι οι κα εταναίγοι ανθρo ους ως õιακόσους Μιαν αυγή ο Κιτάγιας μ όλες του τις ᾿
, π , π õúναμες εζοúρα και καµαλλαρία και κανόνια και γρανέτες μέθυσε τους Τοúρκους κ έ ιασαν ᾿
π π π . τον όλεμον α ό την αυγή μ ονόρα και µάσταξε ως το õειλινό Και ρίχτηκαν με μεγάλη ορμή
π . π οι Τοúρκοι σ τους õικοúς μας εις τα Μ οστάνια Zτείλαμεν μιντάτι τον Zωτηρό ουλον με ᾿
π . . καμμιά εκατοστή ανθρo ους Κιντúνευαν Zτείλαμεν μ άλλους εκατό τον γενναίον Γιωργάκη ᾿
, π π . π , Xελιoτη άξιον ολεμιστή και τίμιον ατριoτη Oι Τοúρκοι τους στένεqαν ολú τότε και θα
, π . τους χάλαγαν ότι ολεμοúσαν να τους κλείσουνε μέσα Τότε κατεµήκαμεν κ εμείς και ᾿
π - π . ήγαμεν εις το Γλυκόν νερόν και µαστοúσαμεν τον είσοõον ανοιχτόν και ολεμοúσαμεν Και
µάλαμεν και τον γενναίον Iγγλέζη με το ταχτικόν και µαστοúσε την φτεροúγα ακίνητος εις του
. Xαïμαντά την μάντρα ονομαζόμενη Κι αυτείνοι οι αγαθοί άντρες του ταχτικοú κι ο αρχηγός ᾿ ᾿
π π . τους ο Iγγλέζης ριζικάρησαν ολú και η θεία ρόνοια μας έσωσε όλους Το µράõυ κάμαμεν
π . , π . ριτιράτα μ όμορφον τρό ον Και σoθηκαν όλοι οι εõικοί μας ο οú ήταν μέσα κλεισμένοι ᾿
π π π - . Zκοτoθηκαν και ληγoθηκαν όλο τ άνθος των Τοúρκων ερίτου α ό χίλιους õιακόσιους ᾿
π , , Hήραν λήθος κεφάλια οι tλληνες άρματα σημαίγες και τα φεραν εις τον Oαληρέα και ᾿
π π . π μαζoχτηκαν τόσοι Eυρω αίγοι κ έµλε αν αυτόν τον αφανισμόν Zκοτoθηκαν κι α ό τους ᾿ ᾿
, π , , õικοúς μας õυο ένας καλός ατριoτης Aργίτης γενναίος άντρας κι αγαθός ονομαζόμενος ᾿
π , . Ω π . - Μ εκιάρης κ ένας Aθηναίος φέλησαν ολú τα χαντάκια Oλοι οι tλληνες εκεί μέσα ᾿
π π π ολέμησαν ως λιοντάρια κ εμείς α ό τα λευρά τους µαστάξαμεν ανοιχτόν τον õρόμον της ᾿
π . π - , π θάλασσας και τις λάτες τους Aαμ ρúνεται εκεί μέσα ο Γιoργης Zκουρτανιoτης ο Z úρος
, π , -π . π Aοντάς Aθηναίος ο Zωτηρό ουλος ο Xελιoτης ολέμησαν αντρείως H ατρίς τους
. π χρωστάγει χάριτες ολουνoν όσων ήταν μέσα Το κάστρο το στένεqαν και õεν μ οροúσε οúτε
π π , . π π π να έμ η άνθρω ος οúτε να µγη Hρoτα α ό τον όλεμον των Μ οστανιoν εµήκαν και ᾿
π π π ήφεραν κ ένα εριστέρι α ό το κάστρο και το φορτoσαμεν γράμματα και το ήρα με ᾿
π π - π . καμ όσους και το ήγαμεν εις τους Τρεις Húργους και τ α ολúσαμεν Oμως το σκότωσαν οι ᾿
π π . Τοúρκοι και ήραν και τα γράμματα και είõαν τι τους γράφαμεν των ολιορκημένων 1ρθε
π π π π ροσκυνησμένος α ό τους Τοúρκους Pωμαίος και μας το εί ε και μας εί ε και τον σκοτωμόν
π π π - , π , π , του ασσά και ερίτου α ό χίλιους οχτακόσιους μας εί ε σ εκείνον τον όλεμον τον ᾿
π , π . π ρoτον ληγωμένοι και σκοτωμένοι Το λεγαν και οι ίõιγοι Τοúρκοι και το ίõιον μας εί αν και ᾿
π , - . π π , õια τα Μ οστάνια χίλιοι õιακόσοι Aφοú ήρθε ο εζοõρόμος με το εριστέρι τα γράμματα τα
. , π - - στείλαμεν εις την Aιοίκησιν και Καραïσκάκη Aφοú είõε αυτά ήρε κοντά ως õυο χιλιάõες
π π . π , π - ανθρo ους και ήρθε κ έ ιασε το Τζερατζίνι ο Καραïσκάκης Eίναι κ ένα μετόχι λησίον α ό ᾿ ᾿
π - π - , π . άνου τον ζυγόν ήταν Τοúρκοι α ό κεί ως την άκρη εις τα Καμίνια ο οú σoνεται η ράχη ᾿
π π Eκεί είχαν α άνου οι Τοúρκοι τα κανόνια τους και εις τον Aράκον ολόγυρα και μας χτυ οúσαν
π . , και τους χτυ οúσαμεν κ εμείς Aφοú έφτασε ο Καραïσκάκης ήρθε εις τον Oαληρέα κι ᾿ ᾿
. π π - ανταμωθήκαμεν Μιλήσαμεν να φκειάση ο Nοταράς ένα ταμ οúρι α άνου σ την ράχη ᾿
π - , π - - π , - π λησίον εις τον õρόμον της Aθήνας κ εγo α ό κάτου α ό τον õρόμον αντίκρυα α ό των ᾿
π . , π , Τοúρκων τα όστα Oληνúχτα µρέχοντας και ταλαι ωργιoντας το φκειάσαμεν και µάλαμεν
π - π . π και έντε κανόνια μέσα εις το ταμ οúρι μας Την άλλη την νúχτα ήγαμεν και φκειάσαμεν
π - , π , άλλο ένα α ό κάτου τα κανόνια των Τοúρκων ο οú ναι ένα καμίνι να τους κόqωμεν τον ᾿
π - π , π ζαïρέ τους να μην αγαίνουν εις το μοναστήρι τον Aγιον Z υρίõωνα ο οú τον µαστοúσαν οι
. π π π π άλλοι Τοúρκοι Eί ε και του Βάσιου ο Καραïσκάκης να φκειάση ένα ταμ οúρι α ό το έρα
π π π π - μέρος του µάλτου να κο ή ο ζαïρές õεν μ όρεσαν να το φκειάσουνε κ έμ αινε α ό κείθε ο ᾿ ᾿
. - . ζαïρές Eμείς οι õυστυχισμένοι ήμαστε μέσα εις το νερό νúχτα και ημέρα Μιαν µραõειά έµρεξε
π - π π , και γιόμωσε το καμίνι και ξενυχτήσαμεν α άνου α ό το ζουνάρι εις το νερόν κι α ό αυτό ᾿
π , π . ο οú ήμουν αõúνατος μ έ ιασε μια στένωση σαν χτικιόν Και μέσα τα νερά τραµοúσα ᾿
. π π π άρρωστος O Κιτάγιας έµαλε μιαν αυγή τα κανόνια και μ όμ ες και γρανέτες και λήθος
, π π π π ασκέρι εις την ράχη και µαροúσαν το Μετόχι ο οú το είχαν ιασμένο α ό τους ανθρo ους του
. π π , Καραïσκάκη Aφοú το ολέμησαν αρκετές oρες και το ήγαν ως την γης γκρεμίζοντας τότε
π π . κάμαν γιροúσι α άνου τους εζοúρα και καµαλλαρία να τους κυργέqουν Τότε οι αθάνατοι
, , π π π tλληνες αφοú ζúγωσαν τους έκαμαν έναν σκοτωμόν και τους ήραν ομ ρός και τους ήγαν
π . , . ως τα ταμ οúρια τους Eανακάνουν γιροúσι οι Τοúρκοι λαµαίνουν την ίõια τúχη tρχεται
π π π . μιντάτι των Τοúρκων α ό την Aθήνα νέον και ήγαν εις τα ταμ οúρια τους Τότε κατεµήκαμεν
π π π π π , α ό τον Oαληρέα ερίτου α ό εντακόσοι άνθρω οι όλο õιαλεμένοι αρχηγός αυτεινoν ο
π , , π π π - Zωτηρό ουλος ο Xελιoτης κ εγo και ήγαμεν εις το καμίνι εις το όστο μου κι α ό κεί ᾿ ᾿ ᾿
π π - , π π εράσαμεν α ό κάτου τα κανονοστάσια των Τοúρκων κι αρχίσαμεν τον όλεμον και ήραμεν ᾿
π π π την λάτη των Τοúρκων και ισουõρόμησαν οι Τοúρκοι και µήκαν οι αθάνατοι tλληνες α ό το
Μετόχι κι ο αντρείος Xατζημιχάλης με την καµαλλαρίαν του και õίνουν έναν χαλασμόν των ᾿
. π π π Τοúρκων κ έναν σκοτωμόν τρομερόν Zκοτoθηκαν και ληγoθηκαν ερίτου α ό οχτακόσοι ᾿
- π . . π . αυτά μας εί αν Και õιαλúθηκαν οι Τοúρκοι Hήγαμεν κ εμείς ο καθείς εις τα όστα του Oσοι ᾿
π , , , , , , αξιωματικοί ολέμησαν εκεί Pοúκης Γαρõικιoτης Βάγιας Γεροθανάσης Nτοúσιας Γιάννης
π , , , π , , Aάμ ρος Κασομοúλης Γιωργάκης Βαλτηνός Μήτρο Zμ όνιας Καραïσκος Zουλιoτης της
, , π , καµαλλαρίας ο γενναίος Xατζημιχάλης Βασίλης Aθανασίου Nικόλας Τζο άνος Hαναγιoτης
, π , π , Κακλαμάνος Κoστα Hαλάσκας κι άλλοι αξιωματικοί ολέμησαν εζοúρα και καµαλλαρία ᾿
π π . π ολλά γενναίως και ατριωτικoς Κι όλοι οι α λοί tλληνες αγωνίστηκαν με μεγάλον ᾿
π π . π ατριωτισμόν και γενναιότητα õια την ατρίõα και θρησκεία Και είõαν οι Τοúρκοι ο οú õεν
π . , π , αίζαν εις τον Hεραιά Κι αυτό ότ είναι ντουφέκι και σ αθί Eλληνικόν θρησκευτικόν και ᾿ ᾿
π . π . π ατριωτικόν H ντρο ή εις τους Τοúρκους ήταν μεγάλη Την άλλη ημέρα ο Κιτάγιας ήρε όλες
, π , του τις õúναμες εζοúρα και καµαλλαρία και κατέµηκαν και μεράστηκαν και εις τον
π . π , Καραïσκάκη και σ εμάς εις τα όστα μας Και ολεμήσαμεν και τα õυο μέρη γενναίως και οι ᾿
. π π , Τοúρκοι και οι tλληνες Aφοú είõαν α ό το κάστρο ο οú ρθε η õúναμη των Τοúρκων σ εμάς ᾿ ᾿
π π . π π µήκαν κ εκείνοι α ό το κάστρο και τους ολέμησαν γενναίως Hολεμήσαμεν ερίτου α ό έξι ᾿
π . oρες κι α ό τα τρία μέρη οι Τοúρκοι qoνισαν καµάλλα Aέγω εις τους αναγνoστες ότι õεν ᾿
. π . τους είχαμεν õια ζωντανοúς Zκοτoθηκαν και εις τα τρία μέρη αρκετοί α ό αυτοúς Hήραμεν
, π π , τους Τοúρκους ως Oµραίους κι όταν έρχονταν Eυρω αίγοι εις τα όστα μας κατεµαίναμεν ᾿
π . . και τους ολεμοúγαμεν Το tθνος μας το κομμάτιασαν εις την Zυνέλεqη Eμείς σκοτωνόμαστε
π π . π π κ οι ολιτικοί τήραγαν τους σκο οúς τους Μο γραφαν να άγω κ εγo ως ληρεξοúσιος των ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π . π π « π » π ολιορκημένων Τους α οκρίθηκα ολλές φορές Eγo ληρεξουσιότη έχω να ολεμo κατά
, - π π õúναμη με τους συνάõελφοúς μου õια να μας µλέ ουν οι ολιορκημένοι να κάθωνται εις το
, - - π . κάστρο να σκοτoνωνται αυτείνοι εκεί κ εμείς εõo õια να õιορθoσετε εσείς την ατρίõα ᾿
π , π ». Καιρός õια εφúλιους ολέμους õεν είναι και κάμετε ό τι σας υ αγορεúει η συνείõησή σας
, , , tφκειασαν την Zυνέλεqη õιορίσαν τον ναúαρχον τον νέον ότι γέρασε ο Μιαοúλης τον
, , αρχιστράτηγον ότι õεν õúνεται ο Καραïσκάκης και γράqαν μιαν õιαταγή εις τον Καραïσκάκη
π , π , οι καλοί ατριoτες και το λεγαν όταν κιντúνευε η ατρίς όταν να στιµε ο Καραïσκάκης και ᾿ ᾿ ᾿
π , π , π π , π οι συντρόφοι του τα ουκάμισά τους εκίναγε το αίμα α ό την Aράχωµα α ό τον t αχτο α ό
π π , π το Aίστομον κι α ό τον καθημερινό όλεμο τότε έγραqαν του Καραïσκάκη και το αιρναν ᾿ ᾿ ᾿
- . , τα συχαρίκια ότι õιορίσαν τον Τζοúρτζη κι αυτός να είναι εις την οõηγίαν του Zτοχαστήτε ᾿
π π - π - π εσείς οι αναγνoστες αυτείνη την ε οχή οιος είχε γνoση õια να σoση την ατρίõα και οιος
. ; να την χάση Με τόση õúναμη ο Καραïσκάκης õεν τους έφκειανε φλοúõα όλους αυτοúς Aφοú
, . , π είõε αυτό ο Καραïσκάκης του κακοφάνη Και σας λέγω αυτό τον έκαμεν ερισσότερον να
π . π άγη να σκοτωθή Με φoναξε εις το Τζερατζίνι και μο õειξε αυτείνη την õιαταγή και ικρά ᾿ ᾿
. π π , - π μου το ξηγέταν Και τον αρηγόρησα και του εί α όσο να τελειoση η υ όθεση της Aθήνας να
π π . , π μην ξεσυνεριστή α ό αυτά τί οτας Oσους θέλουν να õιορίζουν οι άνθρω οι αυτόν ξέρουν
. « , αρχηγόν αυτεινοú του κινήματος Μου λέγει Zήκου να φúγωμε ότι αυτείνοι θέλουν να μας
!» π π - φάνε Τον ερικάλεσα με õάκρυα να μη μάτα το ει ή αυτό όσο να õοθή τέλος σε τοúτο το
. , π κίνημα των Aθηνoν Aεν ήθελε να μ ακοúση αλλά μου εί ε να σηκωθοúμεν οι õυο μας να ᾿
. « , π φúγωμεν Τότε του λέγω Aεν σε γελάγω õεν μ ορo να φúγω εγo ότ είμαι κεφαλή των ᾿
. . Aθηναίων και οι Τοúρκοι είναι εις την Aθήνα Τότε εγo õεν είμαι õια τοúτον τον κόσμον Eγo
. , π θα κάμω το χρέος μου Oúτε να φúγωμεν είναι καιρός τoρα οúτε εφúλιον όλεμον να
. π π . κάμωμεν Oτι η ατρίõα είναι σ τα ολίστια η Pοúμελη και η Hελο όννησο γιομάτη Τοúρκους ᾿
, π , Και σου λέγω και να χαθή η Aθήνα εμείς σαν φúγωμεν ή ανοίξωμεν εφúλιον όλεμον είμαστε
, , . π ». κατηγορημένοι και να λευτερωθή χερότερα Και õεν μ αίνω σ αυτά 1ταν αγροικημένος ᾿
π . π , και με Hελο οννήσιους tφυγα α ό το Τζερατζίνι με õυσαρέσκειάν του ότι õεν θέλησα να
. π π κλίνω Τότε στέλνει και αίρνει τον Zωτηρό ουλον και τον στέλνει εις τους Nοταραίους και εις
π ( ), π τον Zαïμη και Aόντο να κάμη συμ εθεριά και την έκαμεν να õoση το κορίτζι του εις το αιõί
- π του Nοταρά και να γένουν συγγενείς όλοι και να õυναμωθοúν Hελο οννήσιοι και
. π π Pουμελιoτες Τότε άρχισαν να µαίνουν αυτόν τον σκο όν σ ενέργεια κι ό οιος õεν είναι με το ᾿ ᾿
π . . νεúμα τους να τον κατατρέχουν Aρχισαν να κατατρέχουν εμένα Aιορίζει ο Καραïσκάκης τον
. π Nοταρά αρχηγόν της θέσης του Oαληρέως και µγάνει εμένα Και ιάνει ο Nοταράς µάνει τους
π , π , , ανθρo ους του και μου γυμνoνει όλους τους Aθηναίους ο οú χαν qoνια κρασιά ρακές κι ᾿ ᾿
, π . π άλλα õια τ ορõί και τους τα αίρνουν όλα Eγo με τους ερισσότερους ήμουν κάτου εις τα ᾿
, - , π - - , π Καμίνια μέσα εις το νερό α ό κάτου εις τα κανόνια των Τοúρκων και οι συμ εθέροι του
π . Καραïσκάκη μου γúμνωσαν τους ανθρo ους και θέλαν ν ανοίξωμεν ντουφέκι εκεί Τότε ᾿
π π στέλνω έναν γνωστικόν άνθρω ον εις τον Καραïσκάκη και του λέγω τι έκαμαν οι συμ εθέροι
- π π . του με τις οõηγίες τις õικές του και õεν θα το φάνε εκείνο ο οú ασκίζουν Aεν τηράγει τόσοι
π - « ο οú σκοτωνόμαστε και õοξάζεται αυτός θα φκειάση τους Pουμελιoτες είλωτες των
π ; π π , π π τουρκοκοτζαμ ασήõων Nα ρθη να ιάση τα όστα ο οú σκοτωθήκαμεν οι ερισσότεροι κ ᾿ ᾿
π π π π , εγo µογκάγω α ό τους όνους νúχτα και ημέρα και να ρθουν να τα ιάσουνε τα όστα αυτά ᾿
π π π π ότι σουρ oνοντας θα άρω τους ανθρo ους και θα φúγω κι αν ιάσουν τις θέσες αυτές οι ᾿
, . π π , π Τοúρκοι είναι εις µάρος του Aφοú του εί ε αυτά ο άνθρω ος αίρνει όλους τους αρχηγοúς
π - . « π και ήρθε εις το όστο μου μέσα εις το νερό Του λέγω Βλέ εις τι τραµοúνε οι ραγιάõες οι
- π , π π π , εõικοί σου και των συμ εθέρω σου ο οú είμαστε σαν τις ά ιες εις το νερό κ εσείς μας ᾿
. π π π , π γυμνoνετε Κο ιάστε ιάστε αυτά τα όστα η γενναιότη σας ότι εγo με τους ανθρo ους μου
». π π π π θα φúγω Και του εί α τα αίτια ο οú γúμνωσε τους ανθρo ους ο συμ έθερός του και το
. , φουσάτο του Τότε μου μίλησε ο Καραïσκάκης κι όλοι οι αρχηγοί να μείνουμεν να μην ᾿
. αφήσουμεν τις θέσες Oτι õεν τους έõινε χέρι να τις αφήσουμεν ότι άλλος τρελλότερος õεν
π . ήταν α ό μάς να κάθεται τον χειμoνα εις το νερό Zυνφωνήσαμεν με τον Καραïσκάκη να ᾿
, π π . . γένη καταγραφή να λερoση την ζημίαν των ανθρo ων tφυγε αυτός õια την θέση του O
π . , π Nοταράς άλε άρχισε να μας αγκυλoνη Eγo θυσίαζα αρετή Eλληνική ότι έµλε α την õεινή
π π , π . - ερίστασιν της ατρίõος μου κι αυτός θυσίαζε αρετή τουρκοκοτζαμ ασίτικη Τότε õια να του ᾿
π π π , õείξω όσα α ίõια ιάνει ο σάκκος αυτεινοú και του Καραïσκάκη συνάζω όλους τους
π π - μ ουλουξήõες του και τους ξηγάω το συμ εθεριόν κι ως Pουμελιoτες αυτείνοι όλοι κι ᾿ ᾿
, π ; αγωνισταί τι θα τους κάμουν οι Hελο οννήσιοι με τον αρχηγόν Καραïσκάκη Και να τον
π π , π ιάσουν τον Nοταρά να λερωθοúν τους μιστοúς τους ο οú ταν μαζί και γúμνωνε με την ᾿
π ( õúναμη αυτεινoν την Κόρθο και τις εθνικές ροσόõους και σταφίõες και το έθνος õεν τους
π , π , λέρωνε ότι õεν ήταν εις τον αγoνα της ατρίõος ήταν εις την ληστεία των κατοίκων κι᾿
π ). - π αφανισμόν της ε αρχίας Τότε τον κλειοúνε μέσα εις την καλúµα του και τον μ ήγουν με τις
π . π , έτρες tρχεται ο συμ έθερος ο Καραïσκάκης να τον σoση τον αρχινάει τ ασκέρι με τα ᾿
. , - . κέρατα tρχεται ο Κοκράν κι άλλοι το ίõιον Τότε μου λέγει ο Καραïσκάκης να τον σoσω και ᾿
, . να τον στείλω μαζί του εις το Τζερατζίνι Τον έκλεqα την νúχτα και τον έστειλα και με õιόρισε
. αρχηγόν της θέσης εμένα Και μο στειλε άλλα στρατέματα με τους αρχηγοúς τους και ᾿ ᾿
π π . π π κάναμεν τα χρέη μας τιμίως και ατριωτικoς κι αγα ημένα O οιος αõίκως ειράζει τον άλλον ᾿
π π . π ρέ ει να λαµαίνη την ίõια ανταμοιµή Aρχισε κι ο αρχηγός να ρχεται εις την ρoτη φιλίαν ᾿ ᾿
π π , π . π π , και να συλλογίζεται καθoς έ ρε ε να μην αίρνη φτερόν Το στρατό εõον ήταν ξυ όλυτο οι
π , . άνθρω οι του Καραïσκάκη και õεν είχε τα μέσα 1ρθε αυτός εις τον Oαληρέα και μ αντάμωσε ᾿
π π - και με ήρε και ήγαμεν οι õυο μας εις τον Κοκράν και φάγαμεν και μας έõωσε õυο χιλιάõες
π π τάλλαρα και μιαν σημαία κ υ ογράqαμεν οι õυο μας την εριλαµή αυτoν και τα λαµε ο ᾿ ᾿
π . Καραïσκάκης και ξεκονόμησε τους ανθρo ους Eις τον Hεραιά και Τζερατζίνι συνάχτηκαν
π - . ολλά στρατέματα õια να γένη το κίνημα των Aθηνoν 1ρθε κι ο αγαθός Hέτας μ ως ᾿ ᾿
π , π õιακόσιους ανθρo ους ο Nικόλας αρχηγός του Κρανιõιοú με τους γενναίους ατριoτες του
( π π ) - π ήμαστε ολú φιλιωμένοι α ό το Nιόκαστρον ήρθε μ εκατόν ογõοήντα ανθρo ους ήρθε ο ᾿
π π π , . ανιqιός του Κοκράν με ερίτου α ό εντακόσιους Nυõραίους Hετζoτες κι άλλους νησιoτες ᾿
. π π Zυνάζονταν ολοένα και οι Aθηναίγοι χoρα και χωριά Και γινήκαμεν εις αυτό το όστο ερίτου
π - . , , π , α ό τρεισήμισυ χιλιάõες Z του Καραïσκάκη εις Τζερατζίνι ήγανε όλοι οι Zουλιoτες ᾿
π , , , , , , , Μ οτζαραίγοι Τζαµελαίγοι Βέγικος Γιαννοúσης Nτοúσας Oωτομαραίγοι Aρακαίγοι
π , , π , , π Hελο οννήσιοι Κολοκοτρωναίγοι Z αρτιάτες Zισιναίοι Hετιμεζαίοι κι άλλοι ολλοί ᾿
, , . - π Hερραιµός Καλλέργηõες με τους Κρητικοúς Nοταραίγοι Το όλο ραματικoς ήταν εις τα õυο
π - . π , π . όστα έντεκα χιλιάõες Τους έλεγαν õεκα έντε õεν ήταν ραματικoς ήταν έντεκα Το
π Μοναστήρι κι ολόγυρα εκείνο το μέρος ως τα κανόνια των Τοúρκων εις την ράχη ήταν όστα ᾿
, π π , π π π των Τοúρκων õεκα έντε ταμ οúρια σ τα ερισσότερα μέρη õυναμωμένα ολú α ό ᾿
π . π , π ανθρo ους και κανόνια και γρανέτες Aν õεν χαλάγαμεν αυτά τα όστα õεν μ οροúσαμεν να
. , π π , τραµήσουμεν õια την Aθήνα 1ρθε ο Μιαοúλης άλλα καράµια και η φεργάõα και το α όρι
π π π . Ω και µαροúσαν το Μοναστήρι κι όσα ταμ οúρια ήταν ρόσω ον κατά την θάλασσα ς τη γης ᾿
π π π , . το ήγαν χτυ oντας το Μοναστήρι και οι Τοúρκοι ολεμοúσαν γενναίως ως λιοντάρια Κατά
- π το μέρος το õικό μας õεν το µλε ε το κανόνι της θαλάσσης ήταν μία μάντρα κι άλλα ᾿ ᾿
π π , π π . π π τοúρκικα ταμ οúρια και ήταν εις το γοú ατο ο οú είναι το ηγάõι Τότε ήγαν α ό τους
, π π π - αθάνατους τους Nυõραίους Κρανιõιoτες και ολλοί Pουμελιoτες και έσαν α ό κάτου
π . αυτεινoν των ταμ ουργιoν Και õεν άφιναν τους õικοúς μας να σηκoσουν κεφάλι οι Τοúρκοι
π - . π π π τους είχαν α ό κάτου Τότε ήρα καμμιά τριανταριά ανθρo ους α ό το σoμα μου και τους
« π , π , λέγω Nα άμεν κάτου να ενθουσιάσωμεν τους õικοúς μας να τους ει οúμεν τι κάθονται εκεί
π - π π εσμένοι της κοιλιάς και φυλάνε τους Τοúρκους α ό την στράτα της Aθήνας εμ ήκε το
π π π ταχτικόν και οι Zουλιoτες κι ο Καραïσκάκης και ήραν τα ταμ οúρια των Τοúρκων και ήραν ᾿
( π , ) , , τόσα λάφυρα να τους ει οúμε qέματα να ενθουσιαστοúν κ ευτúς να µγάλωμε τους λέγω ᾿
π π π , τα μαχαίρια ως να κινηθοúμε ομ ρός όμως να μην ροχωρέσουμεν ότι μας σκοτoνουν οι
, π π ». , - Τοúρκοι είναι λησίον ολλοί Καθoς κατεµήκαμεν τους ενθουσιάζομε με qευτιές κι ο ᾿
- π , , ( π Oεός το καμεν αλήθεια όσο να ει οúμε εμείς αυτά και τραµήσαμεν και τα μαχαίρια και οιος ᾿
π ;), π - π , κόταγε να κινηθή ομ ρός τότε ένας μ αγιραχτάρης Nυõραίος εκείνος õεν ήταν άνθρω ος
π - π ήταν εις τα οõάρια αγιτός και εις την καρõιά λιοντάρι ευτúς ήρε την σημαία του και την
π - π - . π έμ ηξε μέσα εις το τοúρκικον ταμ οúρι και κοντά εις αυτόν όλο το στράτεμα Και αίρνομεν
π π õεκατρία ταμ οúρια των Τοúρκων και τους ήγαμεν κυνηγoντας ως τα κανόνια τους εις την
. π , , , π π ράχη Μ ροστά εις τα Καμίνια ήταν οι Aθηναίγοι εις τα όστα μας και τους το ιασαν των ᾿
. Τοúρκων και µαροúσαν σ το κρέας Και τους έγινε ένας μεγάλος σκοτωμός σε όλα αυτά τα ᾿
. π π , μέρη O Καραïσκάκης και οι άλλοι όλοι α ό το Τζερατζίνι õεν ήξεραν τί οτας και õεν
. π π - π κινήθηκαν Hεράσαμεν με κάμ οσα κεφάλια τοúρκικα α ό μέσα τον µάλτο και ήγαμεν εις τον
. π π π . Καραïσκάκη Oιληθήκαμεν έõωσε õυο ντοú ιες των αιõιoν ο οú χαν τα κεφάλια Κατέµηκε ᾿
π , π α ό τ άλογό του ο Καραïσκάκης και μου το õωσε και καµαλλίκεqα και μου εί ε να συνάξω ᾿ ᾿
π π . α ό το σoμα μου να κλείσουμεν με χαντάκια τους Τοúρκους ο οú μείναν εις το Μοναστήρι
π π , Zúναξα όλους και τους έõωσα τζα ιά και φκυάρια και φκειάσαμεν ένα χαντάκι λατú να
, . φυλάγη και κατ το Μοναστήρι και κατ την Aθήνα να μην τους έρθη μιντάτι των Τοúρκων ᾿ ᾿
, π π Aφοú φκειάσαμεν το χαντάκι µάλαμεν ασκέρι α οúλα τα σoματα και ολεμοúσαμεν το ᾿
. π π , Μοναστήρι 1ρθαν όλοι α ό το έρα μέρος ήρθε κι ο νέος Nαúαρχος κι ο Aρχιστράτηγος ᾿ ᾿
π . π π εµήκαν α ό τα καράµια Τους ήγαν οι tλληνες τα κεφάλια να τους õoσουν μ αχτζίσι õεν
π . θέλησαν να ιõοúνε οúτε εκείνους ο οú τα µαστοúσαν Oι Τοúρκοι του Μοναστηριοú θέλουν να
π αραõοθοúν σ εμάς με συνθήκες να μην σκοτωθοúν και τοιοúτως συνφωνήσαμεν και ᾿
. π õoσαμεν τον λόγον της τιμής μας Τ ασκέρια τους κακοφάνη ήθελαν να τους άρωμεν με ᾿
. . π ντουφέκι Aoσαμεν τον λόγον μας να µγοúνε Oέλει ο Καραïσκάκης να άγω να τους
. , συντροφέqω εγo ως τα κανόνια τους Aφοú είõα τα στρατέματα αγαναχτισμένα õεν θέλησα
. π π , , κ έστειλε τον Βάσιο Βγαίνοντας α ό το Μοναστήρι οι Τοúρκοι α όξω εις την µρúση έκαμεν ᾿
π , π ένας tλληνας ν α λoση σ έναν Τοúρκον µγάζει ο Τοúρκος την ιστιόλα και σκοτoνει τον ᾿ ᾿
. , -π , tλληνα Τότε ήταν ως τρακόσοι ενήντα Τοúρκοι όλο õιαλεμένοι και καμμιά õεκαριά
. , π σoθηκαν εις τα κανόνια τους Eίναι η αλήθεια του Oεοú α ό μάς õεν ήξερε κανένας κατά τον ᾿
. λόγο μας θ ακολουθάγαμεν Την ίõια µραõειά μου λέγει ο Καραïσκάκης εμένα και του ᾿
π π , ταχτικοú και του Κoστα Βλαχό ουλου να φκειάσουμεν κι άλλα τρία ταμ οúρια να τα ᾿
- , π - ξημερoσουμεν να είναι συνκρατητά με τα õικά μου να άμεν ως τις ελιές õια να γένη το
- π κίνημα õια την Aθήνα και να μην μας κόqουν τον õρόμον οι Τοúρκοι ότ ήταν λησίον μας ᾿
π π . τοúρκικα ταμ οúρια λήθος Και õια νυχτός τα ξημερoσαμεν φκειασμένα χωρίς οι Τοúρκοι να
π π . - μας άρουν χαμ έρι Βάλαμεν και τα κανόνια τους μέσα εις τα τρία και ζυγoσαμεν εις την
. π π π . άκρη τις ελιές Την αυγή ο οú ξú νησαν οι Τοúρκοι µλέ αν και τρίµαν τα μάτια τους Τότε
π π - , π ιάσαμεν τον όλεμον χωρίς να μας κάμουν καμμίαν ζημίαν ο οú ρθαν τόσοι Τοúρκοι ᾿
π . εζοúρα και καµαλλαρία Τότε συναχτήκαμεν όλες οι κεφαλές εις το τζαντίρι του Καραïσκάκη
. π και μιλήσαμεν να γένη το κίνημα õια την Aθήνα Nα γένουν õυο κολoνες μία κολoνα να άγη
π - , - , π , π α ό τους Τρεις Húργους õυο χιλιάõες να õoσουν εκεί ροσοχή οι Τοúρκοι κι α ό τις ελιές ᾿
π - . - να κινηθή ο Καραïσκάκης να έμ η μέσα εις την Aθήνα Κεφαλές õια τους Τρεις Húργους ο
π , , , , , , , Μ ότζαρης ο Βέικος ο Nτοúσιας ο Γιoργο Τζαµέλας ο Aράκος ο Βάσιος οι õυο Nοταραίοι
, . π π - . Καλλέργης Hοργιoτης Oλοι αυτείνοι ζήτησαν κ εμένα να άγω α ό κεί O Καραïσκάκης õεν ᾿ ᾿
π π . . π π - ήθελε ήθελε να άμεν μαζί α ό τις ελιές Aεν θέλαν όλοι A οφασίστηκε να άγω μ εκατόν ᾿
π π ενήντα ανθρo ους και τους άλλους να τους αφήσω μ έναν αξιωματικόν κεφαλή εις τις θέσες ᾿
. π π - - - π τους O Καραïσκάκης να κινηθή α ό τις ελιές με έντε χιλιάõες õυο χιλιάõες να είναι α ό
π π - . , εντακόσοι εντακόσοι μ έναν κεφαλή να κινιoνται μιντάτι οúθεν κάμη χρεία Και οι õυο η ᾿
, π . . σαµοúρα να είναι εις τα ταμ οúρια O Καραïσκάκης ήταν άρρωστος Με φωνάζει και μου λέγει
π π να ει o του Aρχιστράτηγου και του Nαúαρχου το σκέõιον και να λάµω α ό τον Nαúαρχον τα
π , π - , τζα ιά και φκυάρια ο οú ταν μέσα εις το καράµι του κι αυτά να τα μεράσω εις τους ᾿ ᾿
π π π - . - αρχηγοúς ο οú θα άμεν α ό τους Τρεις Húργους Και το σκέõιον ήταν να õoσω του κάθε
π . π - ενοú οõηγό κι α ό ναν Aθηναίον να ξέρη τις θέσες A ό τους Τρεις Húργους ως τον ᾿ ᾿
- π - π π Aνάλατον να γίνουν α ό την θάλασσα κι ως εκεί έντεκα ταμ οúρια σ το μ ροστινό να είναι ᾿ ᾿
π . π χίλι άνθρω οι μέσα Hήγα αντάμωσα τον Κοκράν και Τζοúρτζη και εί α τα σκέõια και να ᾿
π π - - π ετοιμάσουν και τα καράµια õια όσους θα άμεν α ό τους Τρεις Húργους σουρου oνοντας να
. π µαρκαριστοúμεν Hήρα τα τζα ιά και φκυάρια και τα õινα του κάθε οõηγοú της θέσης κι ᾿ ᾿
. π , π . , π - αρχηγοú Τελειoνοντας α ό αυτά ακo έναν όλεμον Hηγαίνομε τηράμε λησίον εις το
- π π Γλυκό νερό ήταν ένα ταμ οúρι Τοúρκικον κ εκεί ήγαν κάτι μεθυσμένοι νησιoτες και ᾿
, π π . π . - π π Κρητικοί ιάσαν τον όλεμον Zυνάχτη το ερισσότερον στράτεμα Eκεί ο οú ήγαμεν να
π , , π σµέσωμεν τον όλεμον ότι θα κάναμεν το κίνημα το µράõυ λάκωσαν και Τοúρκοι
π π . π π . ερισσότεροι εζοúρα και καµαλλαρία Aναqε ο όλεμος ολú ήρθε κι ο Καραïσκάκης Τότε ᾿
« π π π , . - , « του λέγω Zúρε ο ίσου να άqη ο όλεμος ότι το µράõυ θα κινηθοúμεν Μου λέγει στάσου
π ». . αυτοú με τους ανθρo ους κ εγo φέγω Τότε σε ολίγον μαθαίνω ότι µαρέθη ο Καραïσκάκης ᾿
, π π , . Hάγω εκεί μαζευόμαστε τηράμεν ήτανε µαρεμένος εις τ ασκέλι αρα άνου εις τα φτενά ᾿
. π « π Μαζωχτήκαμεν όλοι εκεί Μας εί ε με χωρατά Eγo εθαίνω όμως εσείς να είστε μονοιασμένοι
π ». π . π και να µαστήξετε την ατρίõα Τον ήγαν εις το καράµι Την νúχτα τελείωσε και τον ήγαν
. , π , π εις την Κοúλουρη και τον τάφιασαν Τότε Τοúρκος έφυε ο οú ήταν μ εμάς και το εί ε του ᾿
. π , . Κιτάγια αυτό και το σκέõιόν μας O καιρός έρασε õεν έγινε το κίνημα Βάνομεν τον Τζαµέλα
. π . . π αρχηγόν τ ασκεριοú Aεν είχε ε ιρρογή Το σκέõιον μένει εις το ίõιον Eγo τους εί α ν ᾿ ᾿
, - αλλάξωμεν αυτό το σκέõιον ότι ο Aρχηγός σκοτoθη κι αυτείνη η άργητα θα μας ᾿
π . π . , ροõoσουνε Aεν ήθελε με κάνα τρό ον ο Κοκράν και οι άλλοι tστειλα τον Μαυροκορõάτο
. . τους μίλησε õεν θέλησαν να συνακουστοúμεν Zε õυο ημέρες κινηθήκαμεν O Κιτάγιας το
π - . ήξερε έστειλε αντοú και σúναξε ως õυο χιλιάõες καµαλλαρία Hήραμεν να φέξωμεν εις τα
. , π π καράµια tστειλα έναν καραµοκúρη ήγε εις τον Κοκράν να του ει ή να µολτιτζάρωμεν εκείνη
, π . την ημέρα και να µγοúμεν το µράõυ να χωμεν καιρό να φκειάσουμεν τα ταμ οúρια Aεν ᾿
. π - π π , π , θέλησε A άνου ο οú ήρε να õoση ο ήλιος ρωτοεµήκαμεν ο Βάσιος ο Καλλέργης κ εγo ᾿
π -π - . . α ό έρα τους Τρεις Húργους Oι άλλοι οι αρχηγοί ήταν ακόμα εις τα καράµια Τότε μείναμεν
π π π -π - . σúνφωνοι εμείς οι τρεις και φκειάσαμεν α ό να ταμ οúρι α ό άνου εις την ράχη 1ταν και η ᾿
π , π π , θάλασσα λησίον αν μας λάκωνε ολλή Τουρκιά να χωμεν και τα καράµια να μας ᾿
. , - -( µοηθήσουνε O Κοκράν õια να μην μείνη κανένας ζωντανός ήταν αυτός ο αίτιος κι ο ᾿
- Τζαµέλας κι ο Hερραιµός κι όλη αυτείνη η συντροφιά õια να γένη το κίνημα κι αυτείνοι ᾿ ᾿ ᾿
π - . μείναν όλοι ίσου εις τον Oαληρέα μ εννιά χιλιάõες ασκέρι και κάναν σίγρι με τα κιάλια ᾿
. Eίχαμεν συνφωνήση να μας στείλουν και την καµαλλαρία οúτε έναν καµαλλάρη õεν έστειλαν
, « π π π ». π π tταξε χρήματα ο Κοκράν ό οιος ρωτο άγη εις την Aθήνα t ιαν και ροúμι κι άλλα σ ίρτα ᾿
- . - π , όσοι μείναν εις τα καράµια τότε µήκαν έξω Aεν στάθηκαν εις τα õικά μας όστα τράµηξαν
π , . - π ομ ρός εις τον Aνάλατο Zαν είõαν αυτεινοúς οι εõικοί μας άνθρω οι φúγαν κ εκείνοι õια ᾿
π . , . , ομ ρός Aεν συνακουγόμαστε καθoς εγίναμεν Hαραγγέλνω του Τζοúρτζη όλα αυτά ως
, - π π π . αρχηγός να στείλη κανέναν ή να ρθη μόνος του να ει ή των ανθρo ων να γυρίσουν ο ίσου ᾿
- , Aυτείνοι κάθονταν και οι õυο εις τους Τρεις Húργους σ τα καράµια κι ο Nαúαρχος κι ο ᾿ ᾿ ᾿
. π . π Aρχιστράτηγος Hάνε φκειάνουν ένα στραµό ταμ οúρι 1ταν λησίον ένα ρέμα τους λέγω να
, . π . το φκειάσουμεν εκεί õεν ήθελαν tµαλα κ έφκειασα ένα ταμ οúρι Hλησίον μου έφκειασε κι ᾿ ᾿
. π π ο Nοταράς και ήταν και το ταχτικόν Κατέµηκα εις την θάλασσα και ήρα μ άλλες κι άλλα ᾿
, π . π π , π αναγκαία ο οú χαμεν και κανόνια μαζί Μας λάκωσαν οι Τοúρκοι λήθος εζοúρα και ᾿
. π , π π , καµαλλαρία Βαροúγαν α ό το κάστρο õεν μ οροúσαν να τους κάμουν τί οτας µαροúγαμεν
- , - . π εμείς με τα õικά μας κανόνια το ίõιον Z το στραµό ταμ οúρι ήταν οι Zουλιoτες õεν είχαν ᾿
, π π . õúναμη τους õoσαμεν ανθρo ους όλοι και γιομίσαμεν το ταμ οúρι τους Zυνάχτηκαν εις το
π . π π - π - . ρέμα λήθος Τουρκιά Με ρoτο γιροúσι εμ ήκαν μέσα εις το ταμ οúρι των εõικoνε μας Μια
π - π π φωτιά μόνον ρόφτασαν οι εõικοί μας κ έρριξαν και τους ελέκησε η εζοúρα και η ᾿
. π - καµαλλαρία Καμμιά εξηνταριά λαγάρισαν α ό τους õικοúς μας τους έµαλαν εις τη μέση και
. τους τελείωσαν κι αυτοúς Τότε γιομίσαμεν εμείς με κομμάτια τα ντουφέκια μας και ᾿
π - - . π ροσμέναμεν να ρίξωμεν εις το κρέας όσο να λυoσουμε εκεί μέσα Τα ταμ οúρια τα χαμεν ᾿
. π π π . φκειασμένα καλά Eίχα ιάση την όρτα και µαστοúσα τους ανθρo ους Τότε ένας
π - αξιωματικός μου õίνει μίαν ασκουντιά και κόντεqε να μου μ η το μαχαίρι μέσα εις την κοιλιά
. π , π « , π μου Zηκoνομαι α άνου ιάστηκα μ εκείνον Τήρα κάτου μου λέγει σήμερα μας ήρετε ᾿
». π π - , όλους εις το λαιμό σας Oσα ταμ οúρια ήταν α ό την άκρη την θάλασσα ως τα õικά μας
- , π π , õέκα έντεκα τζακίστηκαν χωρίς όλεμον και μας άφησαν τα τρία ταμ οúρια του Nοταρά το
- , , π π . õικό μου του Βάσιου και του αλλουνοú Nοταρά ο οú ήταν σε ένα ταμ οúρι Και εις τον ίõιον
π π - - καιρόν τζακιστήκαμεν και τα τρία ταμ οúρια και ελεκιoντας με τους Τοúρκους άκουγες σα
π π . - να ήταν λόγκος χτú αγαν τα μαχαίρια και τα σ αθιά Τυλιμένος με τους Τοúρκους και χάριν
π , ( π π εις τα οõάρια μου κι ότι µρέθηκα με κουράγιον õεν κιότεqα ότι οι ερισσότεροι α ό αυτό ᾿
) π π , , χάθηκαν και κόµοντας α ό μάς οι Τοúρκοι α ό τον Aνάλατον ως την θάλασσα φτάσαμε εκεί ᾿
π . , ο οú γίνεταν θρήνος Και οι tλληνες κάμαν το χρέος τους όμως κέρõεσαν την νίκη οι
. π π , . Τοúρκοι Hερίτου α ό οχτακόσοι tλληνες ήγαν όλο το άνθος Και οι Τοúρκοι ζúγωσαν εις
. π , π αυτό Z την θάλασσα ηúραμεν τον Κoστα Μ ότζαρη και τους άλλους ο οú άφησαν τα ᾿
π π . π ταμ οúρια τους και φúγαν ρωτúτερα Eίχαν όλοι μ η εις την θάλασσα και φαίνονταν τα
. π , κεφάλια τους μόνον Τότε μας ρίχτηκαν κ εκεί εζοúρα και καµαλλαρία και με τα μαχαίρια ᾿
π π π -π . π σκάµαμεν την γης και φκειάναμεν ταμ οúρια και μ αίναμεν α ό ίσου Και ολεμήσαμεν ως
π . π . π τα σοúρ α Και τότε αρχίσαμεν να μ αρκαριστοúμε Μετράγω τους ανθρo ους μου ήμουν μ᾿
-π - . Ω -π , εκατόν ενήντα κ έμειναν τριάντα τρεις κ εγo ς õιακόσοι ενήντα το ταχτικόν μείναν ᾿ ᾿
. π , π π - π π , καμμία εξηνταργιά Βλέ οντας αυτό α ό την λú η μου και ολέμαγα να τους μ αρκαρίσω με
π π , , ( π π π ) λάκωσαν ολλοί ότ ήμουν και κουτζός άντεσα ξυ όλυτος ο οú φκειανα το ταμ οúρι μου ᾿ ᾿
π π . π õίνουν ένα ασκοúντημα και άγω εις τον άτο εις την θάλασσα Μισο νιμένον με µγάλανε και
π . π . με ήγαν εις την γολέττα τ Aρχιστράτηγου Μ ήκαν και οι άλλοι μέσα Μαθαίνομεν ότι του ᾿
- π , π αρχηγοú Κίτζο Τζαµέλα μ εννιά χιλιάõες ασκέρι του ήραν τα κανόνια ο οú χαμεν κάτου εις ᾿ ᾿
π , π . , , , τα όστα τους ήραν το Μαναστήρι Eκεί αυτός εκεί ο Nικήτας εκεί ο Xατζημιχάλης εκεί ο
, , , . Γενναίος Κολοκοτρoνης εκεί οι άλλοι αξιωματικοί Hετμεζαίγοι Zισίνηõες του Καραïσκάκη
π Τους ήραν όλες τις θέσες και Μαναστήρι και Nερό και τους κλείσαν εις την Καστέλλα κι᾿
. ολόγυρα Oταν ζοúσε ο Καραïσκάκης όλοι αυτείνοι οúτε õια qυχογυιόν õεν τον κάναν
π . , , π καμ οúλι Zκοτoνοντας ο Καραïσκάκης σκοúργιασαν τα ντουφέκια τους στόμωσαν τα σ αθιά
. π . π τους Τότε είõαμεν όσα õράμια ζυάζει ο καθείς Aφοú τους ήραν τις θέσες όλες και θα
π , π έθαιναν της õίqας τότε µήκαμεν α ό τα καράµια κ εμείς οι μισοσκοτωμένοι και ᾿
π - π ολεμήσαμεν μαζί με αυτοúς τους Τοúρκους και ξανα ήραμεν το Nερό και Μοναστήρι και τις
. π . - άλλες θέσες Κ έ γαν νερό αυτείνοι όλοι και τα καïμένα τ άλογα τ αθoα Hου ακοúστη εννιά ᾿ ᾿ ᾿
, π , π π π ; χιλιάõες tλληνες εζοúρα και καµαλλαρία να τους άρουν ομ ρός εντακόσοι Τοúρκοι Και
π ; π ; να τους κυργέqουν όλα τα όστα και κανόνια Και να σκάσουνε α ό την õίqα Aνάθεμα τον
π - π π , Κοκράν ο οú μας έµγαλε έξω το µράõυ να τους αφήσωμε να εθάνουν α ό την õίqα να τους
π . π , ιάσουν όλους οι Τοúρκοι Xάθηκαν εις τον Aνάλατον οι γενναίοι και οι καλοί ατριoτες τα
π , , , , , π άξια αληκάρια ο Aράκος ο Βέικος ο Nτοúσιας ο Γιoργο Τζαµέλας ο Nοταράς ο Τζελέ ης κι᾿
π . άλλοι λήθος αξιωματικοί Hιάστη ζωντανός κι ο καïμένος ο Καλλέργης και τράµησε τόσα ᾿
. π μαρτúρια και τον ξαγόρασαν Zκοτoθηκαν οι ερισσότεροι Κρητικοί κι ο γενναίος ᾿
. ! π . Κουρμοúζης Aιωνία τους η μνήμη H ατρίõα χρωστάγει χάριτες σε όλους αυτοúς Και να
, π π ευκέται τον νέον Nαúαρχον κι Aρχιστράτηγον ο οú τους στείλαν αράωρα εις τον Aõη όλους ᾿
π . , π π α ό τις κυµέρνειες τους Zκοτoνοντας ο Nοταράς οι ερισσότεροί του άνθρω οι ήρθαν μ᾿
. , π εμένα Aφοú λάµαμεν αυτείνη την ατυχίαν εις τον Aνάλατο ο Aρχιστράτηγος εµήκε α ό την
γολέττα έξω και σúναξε όλους εμάς κ εκρίθη εúλογον να μείνω εγo εις την θέση του ᾿
- π π Oαληρέως με τρεις χιλιάõες ανθρo ους να µαστήξω την θέση και υ οσκέθηκα ότι θέλω την
. π , π φυλάξη O Aρχιστράτηγος μ όλο τ ασκέρι να άνε να µαρήσουν τα στενoματα ο οú ᾿ ᾿
. . õιαµαίνουν οι ζαïρέõες των Τοúρκων tμειναν όλοι σúνφωνοι να κινηθοúνε õι αυτό O ᾿
, π , Γενναίος Κολοκοτρoνης ο γαμ ρός του Τζαµέλα κι ο Τζαµέλας ο αρχηγός ανακάτωναν τ ᾿ ᾿
. ασκέρια κ έκαναν χιλιάõες αντενέργειες 4ωμί õεν έρχονταν εις τον Oαληρέα και ζήσαμεν ᾿
. π . τόσες ημέρες με λάχανα Και το qωμί το κάναν οι τζαγουσιάõες τους ραμάτεια 1θελαν να
π . , . άνε εις την Κόρθον Τότε µιάζουν τον Τζοúρτζη του ζητοúνε και καράµια να φúγουν Eγo
π . π π . õεν ήθελα ότ ήθα αραõοθή το κάστρο Τότε το ήρα ενγράφως α ό τον Aρχιστράτηγον ᾿
. π , π π π 1ρθαν τα καράµια Μεράσαμεν καθείς το όστο του ου θα μ αρκαριστή και σε οίον καράµι
π - , και να µάλη και το κάθε σoμα τα κανόνια κι άλλα του ολέμου μέσα εις τα καράµια να μην ᾿
. π π π . - χαθοúνε Τότε εί α να άρουν α ό να κανόνι το κάθε σoμα Hήρα εγo το õικό μου κι όλα τα ᾿ ᾿
π π . μικρά και μ όμ ες και γρανέτες και λέττα και τα µαλα όλα μέσα Aυτείνοι όλοι είχαν να ᾿
. π µάλουν τρία τ άφησαν εις την õιάκρισιν των Τοúρκων Eγo αγωνίζομουν με τους ανθρo ους ᾿
, . π μου να µάλωμεν όλα αυτά και κιντυνέqαμεν O Τζαµέλας και Μ ότζαρης και οι άλλοι αρχηγοί
π φúγαν νωρίς και μ ήκαν εις τα καράµια και στάθη ο Nικήτας έξω κι ο Γενναίος κ εγo με την ᾿ ᾿
π . π - π , αράõα και µαρκαρίσαμεν τους ανθρo ους Μ αίναν μέσα εις την φελοúκα ολλοί µοúλιαγε μ᾿
π . π π π όλους τους ανθρo ους Και μ αυτόν τον τρό ον ήρε να φέξη και οι άνθρω οι ήταν ακόμα ᾿
. π π π - έξω Κι ο Oεός και µρέθη ένα νησάκι και ρίξαμεν τους ανθρo ους α άνου κι α ό κεί τους ᾿ ᾿ ᾿
. . . . σηκoσαμεν την ημέρα Oλοι έτοιμοι τελειoσαμεν tφεξε Τότε νοιoσαν οι Τοúρκοι Και
. π - π π . π σωθήκαμεν όλοι A ό κεί ήγαμεν εις Κοúλουρη κι Aμ ελάκι Κ εκεί ολεμοúσαμε με τις ᾿ ᾿ ᾿
. , π π γριές O Τζαµέλας Hερραιµός και συντροφιά τους ιάσαν την Κόρθο ήραν το κάστρο και
π π , π , - ζά ωσαν όλη την ε αρχίαν ροσόõους σταφίõες κι ο Γενναίος και η συντροφιά του το õικό ᾿
π π . τους μανοσοú ι α ό Aργος ως Καρúταινα και κυµερνοúσαν τους κατοίκους Και οι άλλοι σ τα ᾿
- . π π π . π õικά τους Και άθαν οι κάτοικοι όσα õεν άθαν α ό τους Τοúρκους Aφοú φúγαμεν α ό τον
, π π π , Hεραιά α ολ ίστηκαν οι ολιορκημένοι κάμαν συνθήκες με τον Κιτάγια και τους έµγαλε κατά
, π , , π τον λόγον της τιμής του ο οú τους έõωσε με τ άρματά τους μ όλα τους τα ράματα τους ᾿ ᾿
π - π . μ αρκάρισε και τον λόγον του τον µάσταξε ως τίμιος άνθρω ος Και ήρθαν κι αυτείνοι εις ᾿
, π - Κοúλουρη και ξεκονόμησα τους συντρόφους μου εξ ιõίων μου αυτοúς ο οú χα μέσα εις το ᾿
. - - π π κάστρο κ έξω 1ταν εκατόν είκοσι εις το κάστρο και μείναν σαράντα τρεις οι άλλοι άνε α ό ᾿
. π το ντουφέκι και κανόνι Γúρευαν χρήματα και με στένεqαν ήθελαν να άμεν κ εμείς εις τα ᾿
, . νησιά να κάμωμεν ό τι κάναν και οι άλλοι εις την Κόρθο κι αλλοú Μου ζητοúσαν καράµια να ᾿
π π . π π μ αρκαριστοúμεν να άμεν να γυμνoσουμεν τα νησιά Τους υ οσκέθηκα να άγω εις την
. Aίγινα να µρω καράµια Hήγα ηúρα τον Aρχιστράτηγον Τζοúρτζη και τους αξιωματικοúς
, π π . π π Κριτζoτη Oμορφό ουλο κι άλλους ολλοúς Μας ήρε όλους και μας έκαμεν ένα τρα έζι κι ᾿ ᾿
π - π π ομ ρός εις αυτοúς εί ε όλα τα τρέχοντα του Hεραιoς κι Aνάλατου και εις τον Hεραιά όσο ᾿
π π π π . π - ροσ άθησα υ έρ των ολιορκημένων Τότε ομ ρός σε όλους αυτοúς μ έντυσε ένα χρυσό ᾿
π . π - π π εσλί και μο õωσε κ ένα ευκαριστήριον A ό κεί μας κάνουν ιτρο ή οι Aθηναίγοι τον ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
, , π π 4úλλα τον Zαχαρίτζα τον Oμορφό ουλον κ εμένα και ήγαμεν με τον Μαμοúρη εις την ᾿
, π π π Aιοίκηση ο οú τον τραµήσαμεν να λερoση τους Aθηναίους ότι όταν το φυγαν οι άνθρω οι ᾿ ᾿
π , π . του Γκοúρα α ό το κάστρο τους υ οσκέθη να τους õoση μιστοúς αυτεινoν Hήγαμεν σ την ᾿
π , . Κυµέρνηση να ει οúμε αυτό και να τους ξεκονομήση ότ ήταν σε άχλιαν κατάστασιν H ᾿
π Κυµέρνηση είχε τον εφúλιον όλεμον και οι μισοί ήταν με τον Γρίµα και οι μισοί με τον
. Oωτομάρα κι ο στρατηγός ο Γρίµας είχε το Hαλαμήõι και οι άλλοι τον Iτζκαλέ Και ᾿
π π π . -π ; ολεμοúσαν με μ όμ ες και κανόνια Τότε τους μιλήσαμεν οιος μας άκουγε Μίαν ημέρα
π , π π , ήγα σ έναν καφφενέ ήταν κάτι αξιωματικοί της Κυµερνήσεως αίζαν το μ ιλλιάρõο ᾿
. - π « , π ! χρυσοκεντημένοι Eυτúς ο οú μας είõανε Γκιντί αντι ατριoτες Κομμάτια θέλετε να σας
! . - , , κάμουν Aφήσετε έναν τέτοιον κάστρο εφοõιασμένο και φúγετε Τους λέγω õεν είμ εγo ᾿
, π π . αõελφοί α ό κείνους τους ροõότες εγo µήκα τόσους μήνους έξω και ήμουν εις τον Hεραιά ᾿
- π , π π π ». Aόστε ένα οúντζι του στρατηγοú Μακρυγιάννη ο οú õεν είναι α ό αυτοúς τους ροõότες
π π π - . t ια το οúντζι και σηκoθηκα και άγω εις την õουλειά μου να μην εúρω κάνα õιάµολο Eγo
π , π σαν είõα αυτοúς τους εφúλιους ολέμους τους μοúτζωσα όλους κ έφυγα και ήγα εις την ᾿
π . π π π Aίγινα ο ίσου Eις την Aίγινα ο οú ήγα έγραqα ένα γράμμα των ανθρo ωνέ μου εις
π , π Κοúλουρη και τους έλεγα της Aιοίκησης τα ράματα και καράµια õεν ηúρα οúτε ασκίζω õια
. π τέτοια Oμως να ησυχάσουνε τιμίως και γλήγορα έρχεται ο Κυµερνήτης κι ό οιος φερθή ᾿
. π , , π - τιμίως θέλει õικιωθή Zηκoθηκα και ήγα εις τα Oερμιά ότ ήμουν αστενής κι α ό εκεί εις ᾿ ᾿
. π . , Τήνο Eίχα την φαμελιά μου εκεί έκατζα καμ όσο 1ρθε ο κολονέλ Aιντεκ αξιωματικός
π , « π - π - Μ αυαρός και μου λέγει Zου õίνω ολεμοφόõια και ζαïρέõες õια õυο χιλιάõες ανθρo ους να
π π μου õίνης μόνον την υ ογραφή σου να μιλήσουμεν και με τον Κοκράν να σου õoση λοία να
π , π - , ιάσης ένα μέρος της Aττικής να είναι στρατέματα α άνου εις την Aττική να χουν κατοχή οι ᾿
. π « π ». π tλληνες Του εί α Nα άγω ν ανταμoσω και τους Aθηναίους και σου μιλo Μ ήκαμεν μαζί ᾿
. π π εις το καράµι και ήρθαμεν εις Hόρο Eγo ήγα εις Aίγινα κ εκεί συναχτήκαμεν εις τον Aεσ ότη ᾿
. π π π όλοι οι Aθηναίγοι Τους εί α αυτό τους ηúρα τους αγαθοúς ατριoτες ρόθυμους και μου
π π π . εί αν να άγω εις τον Hόρο να μιλήσω με τον Aγιντεκ και Κοκράν να άμεν Hρόθυμοι ήταν
π . . π όλοι οι καλοί κι αγαθοί ατριoτες Hήγα τους αντάμωσα Μου εί αν είναι έτοιμοι ο Aιντεκ õια ᾿
π - π . τον ζαïρέ και ολεμοφόõια έστειλε κι ο Κοκράν õια τα λοία Oμως ήθελε να του õoσω ᾿
π . π . π ατομικoς εγγúησιν ότι õεν θα κάμω ειρατείες Του υ οσκέθηκα αυτό Μου εί ε σε ολίγες
. π . ημέρες είναι έτοιμα να μου τα õoση Hήγα να ετοιμάσω τους ανθρo ους
- . π , π , Zε õυο τρεις ημέρες ήρθε ο Κυµερνήτης Hήγε εις τ Aνά λι ερίλαµε τα κάστρα ήρθε εις την ᾿
, π π Aίγινα ορκίστη με μεγάλη αράταξιν να φυλάξη τους νόμους της ατρίõος και μ αυτοúς να ᾿
. π , . μας κυµερνήση Τότε έµαλε ρoτα οργάνισε τα στρατέματα εις χιλιαρχίες Oργάνισε και το
π . π ολιτικό Oωνάζει τους µουλευτάς και τους λέγει να õιαλυθοúν õια το αρόν και úστερα
π . ροσκαλεί την Zυνέλεqη την Eθνική και γίνεται το Βουλευτικόν σoμα Oι µουλευταί õεν
π , . μ οροúσαν να κάμουν αλλοιoς õιαλúθηκαν κατά τον λόγο του Κυµερνήτη Τότε έφκειασε το
, . Hανελλήνιον ορκίστη κι αυτός να κυµερνήση εφτά χρόνια Aεν θυμήθη ο Κυµερνήτης όταν ᾿
, - . ορκίστη õια εφτά χρόνια ορκίστη σ το σúνταμα κι αυτός ευτúς το χάλασε tκαμε τον ᾿ ᾿
. π - - Yqηλάντη στρατάρχη εις τις χιλιαρχίες H κάθε χιλιαρχία ήταν α ό χίλιους εκατόν είκοσι
π . , π , , , , , ανθρo ους Xιλίαρχοι Τζαµέλας Xατζη έτρος Zτράτος Κριτζoτης Καρατάσιος Βάσιος
, , , π , Aυοµουνιoτης Τόλιας Xατζηχρήστος Oμορφό ουλος Xορμόµας κι αχoρια η φρουρά του ᾿
. π , - Yqηλάντη Z τη Aυτική Eλλάõα ήγε ο Γαρõικιoτης με την χιλιαρχίαν του όσο να ᾿
. οργανιστοúν και οι άλλοι και να είναι με τον Γκενεράλη Τζοúρτζη O Yqηλάντης με
- π . π õεκατέσσερες χιλιάõες ερίτου κάθεταν εις τα Μέγαρα Oι Τοúρκοι κατα λάκωσαν την
- , ( π Pοúμελη και τ ασκέρια αυτά το άνθος των Eλλήνων κι άλλα τόσα έµγαζε α ό την Aυτική ᾿ ᾿
) . π , . π Eλλάõα όλοι στράµωναν μυίγες Και οι Τοúρκοι αντοú κάναν ό τι θέλαν Και εις tγρι ον και
. - π , εις Aθήνα õεν είχαν qωμί οι Τοúρκοι Και χωρίς να ρίχναμεν ντουφέκι τους αίρναμεν κι όχι ᾿
π π . « ν αγοράσωμεν ίσου τους τό ους Poτησαν τον Κυµερνήτη Aιατί χάλασες τους νόμους και ᾿
; π « π ». π , το Βουλευτικόν Eί ε Aεν το θελε η Eυρo η Κι αν ήταν λικρινής άνθρω ος να έλεγε των ᾿ ᾿ ᾿
π « π π π , Eυρω αίγων ότι Eγo õεν άγω εις την ατρίõα μου να γένω ε ίγιορκος να τους χαλάσω
π π π ». . εκείνο ο οú α όχτησαν με οταμοúς αίματα Τότε έκαμε και το κράτος εις τμήματα Oργάνισε
. κ εμένα με τους Aθηναίους και Μισολογγίτες Με õιόρισε Γενικόν Aρχηγόν της εκτελεστικής ᾿
π π . õúναμης της Hελο όννησος και Z άρτης Και μέρασα την εκτελεστική õúναμη κ εγo φέρνω ᾿
. , . π π γúρα τους νομοúς Και ο σταθμός μου είναι εõo εις Aργος Hήρε την ε ιρροή των ανθρo ων
. π π . ο Κυµερνήτης 1ταν μ εζερισμένοι όλοι α ό την ακαταστασίαν Aυο χρόνια κοντά μας
. . κυµέρνησε αγγελικά Και μας γúμναζε και την οικονομίαν Oτι κι ο Κυµερνήτης μας μίαν ᾿
. π κόττα έτρωγε τέσσερες ημέρες tνας µασιλέας μια φορά είχε εθάνη και õεν άφησε õιάõοχον
π π . εις το µασίλειόν του και οι άνθρω οι γúρευαν άνθρω ον μ αρετή να τους κυµερνήση Eκεί ᾿
π π . , π ήταν ένας õεσ ότης ολλά ενάρετος Eίχε ένα õίχτυ κι όταν θα τρωγε qωμί το άγαινε ο ᾿ ᾿
π - . π π õιάκος και το στρωνε κ έτρωγε α άνου σ το õίχτυ Oι άνθρω οι ο οú õεν είχαν µασιλέα ᾿ ᾿ ᾿
π . είõαν αυτόν τον άγιον õεσ ότη με τόση αρετή και τον θέλουν õια µασιλέα τους Hήγε όλος ο
π . , κόσμος και τον ήραν και τον θρόνιασαν Aφοú τον κάμαν µασιλέα τότε το µράõυ ο õυστυχής
π . õιάκος αίρνει το õίχτυ να το στρoση να φάγη ο µασιλέας Τότε το χει μίαν κατακεφαλιά του ᾿ ᾿
« , π , õιάκου και του λέγει Βρε αχρείε το qάρι ο οú γυρεúαμεν τόσα χρόνια κι αφανιστήκαμεν ᾿
, π ; π τρoγοντας εις το õίχτυ το ιάσαμεν και τoρα σ αυτό μου φέρνεις να φάγω Oέρε τρα έζια ᾿
π ». και συγúρια λαμ ρά κι ο Oεός να μη μας το χρωστάγη να ξαναïõοúμεν το õίχτυ Κι ο ᾿ ᾿
π - π . Κυµερνήτης μας σ οúõαζε τους tλληνες την οικονομίαν όσο να τους μ ερõέqη με το õίχτυ
π π - π Oμως οι λúκοι ο οú τρoγαν τα ρόµατα õεν qόφησαν γέννησε κι άλλους ολλοúς ο ᾿
. - Κυµερνήτης μας κι ο Aγουστίνος κι ο Βιάρος Oωνάζουν όλοι οι tλληνες ο Βιάρος κι ο ᾿ ᾿ ᾿
. π π Aγουστίνος λένε των αγωνιστoν Zúρτε õιακονέqετε Και οι σ ιγοúνοι λερoνονται µαριά να
π π . π - μαθαίνουν τι κάνουν οι άνθρω οι εις τα σ ίτια τους Κι α ό αυτό φαίνεται ότι είναι μακρυά ᾿
π . , , α ό την õικαιοσúνη του Oεοú Oι tλληνες Κυµερνήτη õιqοúσαν õι αρετή και õια ᾿
π , π π ατριωτισμόν να τους σoσης α ό τα õεινά τους καθoς έσωσε ο Βάσιχτον την ατρίõα του
π , Aμερική και του κάνουν τρό αια και θα του κάνουν όσο στέκει ο κόσμος ότι του ανήκουν
- π . , , , λευτέρωσε την ατρίõα του Eσú ο tλληνας ο φωτισμένος ο ζυγωμένος εις τους õυνατοúς
, , αν ήθελες να τους μιλήσης ως τίμιος tλληνας ως Κυµερνήτης αυτεινoν των õυστυχισμένων
π , ο οú κάθε στιμή έγραφες να σ εκλέξουν Κυµερνήτη κι ο Κολοκοτρoνης κι ο Μεταξάς κ η ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
, π ; , - π π συντροφιά σε έκλεξαν ου είναι η õικαιοσúνη σου Aν είχες αρετή εκεί ο οú σου εί αν οι
, « õυνατοί õεν κάνει σúνταμα εις την Eλλάõα õεν τους έλεγες εσú Μήνα το φκειασα εγo να ᾿
; . π τους το χαλάσω Το χουν φκειασμένο μ αίμα και με õυστυχίες Τoρα ου θα λάµω τα χρέη ᾿ ᾿
-π π π ;» του Κυµερνήτη εγo θα ορκιστo σ αυτό το σúνταμα oς μ ορo να γένω ε ίορκος Και του ᾿
π , . Zουλτάνου να το λεγες με τρό ον θα συνκατάνευε όχι οι ευεργέται μας χριστιανοί Κι αν ᾿ ᾿ ᾿
, . π õεν θέλαν τότε να μην έρθης Τότε λεγέσουνε κι όντως Xρυσόστομος κ η ατρίõα σου θα σ ᾿ ᾿ ᾿
. π ευγνωμονοúσε και θα σ έλεγε ευεργέτη της Κ είχες τον τό ον των ευεργέτων κ ερχόσουν ᾿ ᾿ ᾿
- . και σε θεωροúσε ως τοιοúτον κι ας μην ήσουν κυµερνήτης τότε ήσουνε καλúτερος Oτι θα ᾿
π . , , . , την γλúτωνες α ό τους λúκους Τoρα ήταν λúκοι έφκειασες κι αρκοúõια Oλα τα είχαμεν ᾿
π π . - , σ ιγοúνους õεν είχαμεν τoρα έγειναν οι ερισσότεροι tλληνες Και õεν έγιναν μόνοι τους
, , , , , τους κάνεις η Eξοχότη σου ο Βιάρος ο Aγουστίνος õίνοντάς τους µαθμοúς θέσες χρήματα
π π π . π µαργειές λερωμές ανθρo ων ο οú õεν έχουν õικαιoματα Των αγωνιστoν ολλoν τους λέτε
« ». π . Zúρτε õιακονέqετε Τότε όλοι θα γένουν σ ιγοúνοι Κι αυτό το σκολείον θα φάγη την ᾿
, , λευτερία μας κι αυτείνη την λευτερίαν Κυµερνήτη μου õεν την ηúραμεν εις το σοκάκι και ᾿
π π π õεν θα μ οúμεν εúκολα ίσου εις του αυγοú το τζόφλιο ότι õεν είμαστε ουλάκι να
π , π . , χωρέσουμεν ίσου εγίναμε ουλί και õεν χωροúμεν Την συνείõησίν μου αõελφοί
, . π . αναγνoστες την έχω ελεúτερη Hολλές φορές του μίλησα και õι αυτά έ εσα εις την οργή του ᾿
π , π . π « Oταν μ έµαλε εις την ηρεσίαν ο Κυµερνήτης μου εί ε ότι θέλει õικαιοσúνη Του εί α Oταν ᾿ ᾿
, π π ιõής αναφορά αναντίον μου τότε αίõεqέ με με την ζωήν μου εμένα κ εκείνους ο οú χω εις ᾿ ᾿
». π π - την οõηγίαν μου Zε καμ όσον καιρόν ιάστη φίλος με τον Κολοκοτρoνη μεσίτης ήταν κ᾿
- . π ενεργητής ο Μεταξάς και τότε όλοι αυτείνοι έγιναν ένα και οι Zουλιoτες Aφοú ήρε όλους
, π αυτοúς άρχισαν να κατατρέχουν τους Pουμελιoτες και να µάνουν αξιωματικοúς ανθρo ους
, . π , π π χωρίς õικαιoματα όσους ήθελαν ο Τζαµέλας και οι άλλοι Oταν ήταν ο όλεμος ολλοί α ό
- . αυτοúς õεν ήταν εις τον αγoνα ευτúς αξιωματικοúς Hληρεξοúσιος των αρμάτων ήταν ο
, π - . Aγουστίνος του ολέμου ο Βιάρος κι όλα τελείωναν 1ρθε μία γυναίκα ενοú αγωνιστή εõo ᾿
, π . , , σ τ Aργος ο οú ταν ο Hληρεξοúσιος 1ταν ενοú σκοτωμένου του Xαλμοúκη γενναίου κι ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π . άξιου αγωνιστή και τίμιου εσκοτoθη και άφησε õυστυχισμένη την γυναίκα του και αιõί του
π . π π . Και μου την στείλαν α όξω ο Hανουργιάς κι άλλοι Την ήρα και την ήγα του Hληρεξοúσιου ᾿
π . . 1ταν με τον αρχηγόν Κολοκοτρoνη ο οú κάθεταν Του μίλησα õια την γυναίκα Μ᾿
π π . - , α οκρίνεται ο Aγουστίνος και μου λέγει Oλοι οι Pουμελιoτες είστε õια αλοúκι tχεις õίκιο
π , π π του εί α ότι όταν ήρθες ήσουνε α λός ολίτης και τoρα έχεις νιφόρμα γκενεράλη και õέκα
. - π , άτια εις τον ταµλά σου Και χωρίς να φκειάσης αλοúκια õια τους Pουμελιoτες όλοι
π - - π π . αλουκoθηκαν μόνοι τους και τους άλλους ο οú μείναν ολοένα τους αλουκoνετε Aεν είναι
, π π ». λόγια είναι έργα και μην κο ιάζεις άλλο και γνωρίσαμεν την õιάθεσίν σας ο οú χετε σ εμάς ᾿ ᾿
« π Τότε μου λέγει ο Κολοκοτρoνης Oλοι ολεμήσαμεν κ εσείς είστε εις την õοúλεqη και ᾿
π . - , , αίρνετε μιστόν κ εμείς καθόμαστε έτσι Eσú είσαι ζημιωμένος του λέγω και οι συντρόφοι ᾿
, π π ; π π -π σου ο οú γενήκετε Κιαμιλμ έηõες Κ εμείς ο οú αίρνομεν είκοσι έντε γρόσια μιστόν ᾿
!» π . εγίναμεν νοικοκυραίγοι Oτι είναι ένα τάλλαρον και έντε γρόσια ο μιστός μου Κι αυτά τ ᾿ ᾿
π , π . αφίνομεν εις τον τό ο σας ο οú αγοράζομεν qωμί και τρoμε Aφοú σας φκειάσαμεν το
, π π Pωμαίικον µλαφτήκετε ο οú μας κάμετε και είλωτες κι ως άχρηστοι θα μας αλουκoσετε ᾿
- π π . õιατί χúσαμε το αίμα μας õι αυτείνη την ατρίõα και τί οτας õεν κερõέσαμεν Τι λευτερίαν ᾿
π . π νεργάτε να μας κάμετε την µλέ ομεν Την γης ο οú λευτερoσαμεν με τους αγoνες μας κ ᾿ ᾿
, π αίματα μας την õίνετε και την αγοράζουν οι συντρόφοι σας εκείνοι ο οú μας κάναν σίγρι όταν
. , σκοτωνόμαστε Aυτείνοι τα χαίρονται αυτείνοι αγοράζουν ένα γρόσι το στρέμμα την γης
, π . άγρια και ήμερη την αγοράζουν κι όσ είναι κολάκοι σας και σ ιγοúνοι σας Eμάς γυρεúετε να ᾿ ᾿
π . π - π π . , μας αλουκoσετε Oι αλουκωμένοι άλλο αλοúκι õεν μ αίνει Κι όταν με ματαïõής µάλε ᾿
π !». π μου μίαν µοúλλα εις το μέτω ον Zας λέγω ως τίμιος άνθρω ος õεν ματαμίλησα αυτεινοú
π π , , - - π π του ροκομμένου ανθρo ου του Aγουστίνου μ όλον ο οú µαλε ολλοúς φίλους μου και ᾿ ᾿
π π π . μου εί αν να άγω οτές ως σήμερον õεν τον αντάμωσα O Κυµερνήτης μας άρχισε να ξηγέται
π π π τα αιστήματά του εις ανθρo ους ο οú χαν την αρετή του και να µγαίνουν οι ατρικοί του ᾿
π . π π π π , π σκο οί έξω Τον Xαράλαμ ο Hα α ολίτη ατριoτη μου αφοú ήτανε τουρκοκοτζάμ ασης και
, . Ω φίλος του Μαυροκορõάτου τον σúστησε αυτός του Κυµερνήτη ς τοιοúτος συστημένος ο
π π , π π - Hα α ολίτης του εί ε ο Κυµερνήτης μας ότι η Pοúμελη õεν μ ορεί να λευτερωθή και τι την
; π . θέλομεν Oσοι tλληνες μείναν ζωντανοί χωροúνε εις την Hελο όννησο Oμως να νεργήση ο ᾿
π π π - π . π Hα α ολίτης να μ οúνε οι Aιõορικιoτες μέσα εις την Hελο όννησο Και εί ε κι αλλουνoν ᾿
. . π τοιοúτων Aυτό έõινε χέρι και του Κυµερνήτη μας A ό τον Iσθμόν της Κόρθος και μέσα έμενε
π π η Eξοχότη του ένας ρίτζη ας κι ο Κολοκοτρoνης αρχιστράτηγος και τ αõέλφια του ᾿ ᾿
π Κυµερνήτη μας και οι φίλοι του Κολοκοτρoνη õικαιοκράτες και τότε η ατρίς λάµαινε την τúχη
- . της εις αυτό οι tλληνες ραγιάõες αυτεινoν κι αυτείνοι αφεντάõες Aι αυτοúς κάqαμε τα ᾿ ᾿
π , π , . σ ίτια μας õι αυτοúς χάσαμε τους ανθρo ους μας õι αυτοúς σκοτωθήκαμεν Και τηράξετε ᾿ ᾿
π π π - μεγάλη γνoση ο οú χουν όσοι άνε εις την Eυρo η και ήρθαν να μας κυµερνήσουνε να ᾿
! π γένουν οι Pουμελιoτες είλωτες αυτεινoν Aεν θέλω να κάμω καμμίαν αρατήρησιν εγo και
, π - κάμετέ την εσείς οι αναγνoστες αν θα μενε κανένας ζωντανός α ό αυτοúς õια να μην ᾿
. , π . τελεσφορήση αυτό 1ταν τυχερόν και μαθεúτηκε úστερα ο οú το είõε και ο Μαυροκορõάτος
π , π Oταν ο Κυµερνήτης μας έõειχνε ατριωτικά αιστήματα τον ίστεqαν ως αληθινόν και τον
π π . συντρόφεqαν οι τίμιοι άνθρω οι και συνφoνως κυµερνήθη ο τό ος αγγελικά Yστερα
π . π , τραµήχτηκαν όλοι κ έ εσε õιχόνοια Oταν ήταν λικρινείς άνθρω οι με τον Κυµερνήτη μας ᾿ ᾿
. π π , ήταν καλή κυµέρνηση Oταν ροσκολλήστη με την λοιμική των καλοθελητoν της ατρίõας
π π π π , π - ο οú μο λεγε ρoτα να ροσέχω α οúλους αυτοúς ότ είχε υ οqίαν να μην õεν γυρίσουν ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
, . « , με την Eξοχότη του τότε αυγερoθη κ έγινε ένα μ αυτοúς Του λέγω Κυµερνήτη αυτείνοι ᾿ ᾿
, , π π .» - π κάνουν εκείνο εκείνο καθoς μου εί ες να ροσέχω Aυτείνοι είναι οι καλúτεροι άνθρω οι
. - , , π και õεν θέλω να ακοúγω κατηγορία õι αυτοúς Του λέγω õεν τους κατηγορo αλλά μου εί ες ᾿
- π π . , μόνος σου να ροσέχω και σου τα εί α Oταν η Eξοχότη σου λες ότ είναι καλοί εγo õεν ᾿
π . - ». . , ματαλέγω τί οτας tλα το γιόμα να φάμε qωμί και σου λέγω Hήγα Τελειoνοντας το φαγί
« μου λέγει Τους μίλησα και είναι σε ορθόν õρόμον και να είσαι φιλιωμένος κι όμορφα εις την ᾿
π . - , . π , π ». ηρεσίαν σου Του λέγω μη σε μέλει Κι όταν ιõής τί οτα αίõεqε με Κ εσείς οι ᾿ ᾿ ᾿
, , π π π αναγνoστες τηράτε όσον καιρόν ήταν με την õικαιοσúνη ως ήταν η ατρίõα όταν ήρε
, π π . αυτοúς ου κατήντησε κι αυτός και η ατρίõα Τηράτε τις φημερίõες θα ιõήτε αυτοúς ᾿ ᾿
π . αφεντάõες και όλους τους τίμιους κατατρεμένους α οúλους αυτοúς Τότε χάθη και τ όνομα ᾿ ᾿
π . π π Aγιάννης και τον έλεγαν α ατεoνα Oτι η õυστυχισμένη ατρίõα είναι ατυχής α ό κυµέρνησιν
. . αρχή ως τoρα O Oεός ας την κυµερνήση και σωθή κατά τους αγoνες της O Yqηλάντης είõε
- π . τον õόλον του Κυµερνήτη õεν μ όρεσε να τον µάλη εις τον όρκον του Τότε άρχισε να τον
) κατατρέχη κ έµαλε τον μαρσιάλη Aγουστίνο και το κανε χιλιάõες αντενέργειες να τον ᾿ ᾿ ᾿
π , - . , - π , µγάλη α ό αυτείνη την θέσιν να τον αφήση μόνον του Τότε õια να ιτúχουν αυτό έκαναν ᾿
π , π , τους ανθρo ους ο οú ήταν εις τις χιλιαρχίες ασήμαντοι με μικρόν µαθμόν τους έõινε
π π ανoτερον ο Aγουστίνος και τράµαγε ολλοúς τοιοúτους α ό τις χιλιαρχίες του Yqηλάντη κ᾿
π π . έφκειασε αξιωματικοúς λήθος τοιοúτους κι αõίκησε εκείνους ο οú χαν õικαιoματα Και ᾿ ᾿
π π . τοιοúτως έκαμε κι ο Aγουστίνος σoμα τραµoντας κι α ό τον Yqηλάντη κι α ό τον Τζοúρτζη ᾿ ᾿ ᾿
π . π Oι tλληνες φτωχοί και ήγαιναν εις τον αõελφόν του Κυµερνήτη Oι Pουμελιoτες έµλε αν τον
. χαμό της Pοúμελης κι όλο γιόμωζε νέους Τοúρκους O Κυµερνήτης õεν ήθελε να µγοúνε ᾿
. , π π , ασκέρια έξω Oι φίλοι του οι Pουμελιoτες ο Hα α ολίτης κι άλλοι έγραqαν του Κυµερνήτη ᾿
« π π ». ότι εις την Hάτρα και Καστέλλια κουµαλοúνε λήθος ζαïρέ οι Τοúρκοι και άρε μέτρα Τότε ο
. Κυµερνήτης στέλνει τον Τζαµέλα με την χιλιαρχίαν του εις το Aιõορίκι Z την χιλιαρχία ήταν ᾿
, π π . όλο Pουμελιoτες οι ερισσότεροι Aιõορικιoτες και Κραµαρίτες κι α ό αυτά τα μέρη ᾿
, π π π Zυνομίλησαν όλοι µλέ οντας την ατρίõα τους και τα σ ίτια τους γιομάτα Τοúρκους του λένε
« ». , του Τζαµέλα Oα µαρήσουμεν τους Τοúρκους Τότε στανικoς ο Τζαµέλας ότι θα να μενε ᾿
- π ( μόνος του και μ οροúσε να κιντυνέqη ότι συνάχτηκαν όλοι οι κάτοικοι Aιõορικιοú και
), , , Κράµαρι µάρεσε εις το Aιõορίκι η χιλιαρχία και οι κάτοικοι και τους χάλασαν και τους õιoξαν
π - . . π τους Τοúρκους α ό κεί 1ταν και εις το Κράµαρι Τοúρκοι Hιάσαν τα στενά οι ντό ιοι και οι ᾿
, π π . άλλοι τους σκότωσαν και ιάσαν και τον Hρεµίστα και άλλους ολλοúς Τοúρκους ζωντανοúς
π Τότε ο καλός κι ο αγαθός ατριoτης ο Yqηλάντης έστειλε και τον Zτράτο με την χιλιαρχία του ᾿
π π κι ανταμoθηκαν όλοι με τον Τζαµέλα και κατοίκους και ολέμησαν αντοú τους Τοúρκους και ᾿
π π - . εις Καρ ενήσι τους χάλασαν κι α ό κεί Και συνχρόνως εµήκε κι ο Yqηλάντης και τους ᾿ ᾿ ᾿
π π . ολέμησε αντοú τους Τοúρκους μ όλες τις χιλιαρχίες Κι αφάνισαν τους Τοúρκους και ᾿ ᾿
. . λευτέρωσαν την Aνατολική Eλλάõα Eις την Oήµα είχαν οι Τοúρκοι ορõί Pίξαν και οι εõικοί
π π π π π π μας και ολέμησαν τους Τοúρκους καμ όσον καιρόν ότι ήγαιναν κι α ό την tγρι ον λήθος ᾿
. π , , Τοúρκοι Και ολεμοúσαν νúχτα και ημέρα αντρείως οι Τοúρκοι και οι tλληνες και
π π . σκοτoνονταν κι α ό το να το μέρος κι α ό τ άλλο O Γκενεράλη Τζοúρτζης ήταν εις την ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
. οργή του Κυµερνήτη μας κι όσοι ήταν μαζί του Hολεμοúσαν γενναίως εις το Μακρυνόρο κι ᾿ ᾿
. π π π , αλλοú Aεν μ οροúσαν να εράσουνε ζαïρέõες οι Τοúρκοι και αραõόθηκε η Βόνιτζα ο
, π . π Κραµασαράς το Μισολόγγι και τ άλλα τα μέρη ο οú µαστοúσαν οι Τοúρκοι O t αχτος μόνον ᾿
π - õεν αραõόθη κ έστειλε ο Κυµερνήτης τον Aγουστίνο μ όσους είχε τζοανταραίγους õικοúς ᾿ ᾿
π . π του κι άλλους ο οú γúρισαν με το μέρος του αγορασμένους Και ήγε και η φεργάõα η ᾿
« » . . π π . Eλλάς κι άλλα καράµια 1ταν κ ένα Pοúσσικον E ήγαν εις τον t αχτο και στέκονταν εκεί ᾿ ᾿
π π π , π . Hήγε κι ο Hα αρρηγό ουλος να ροσκυνήση το κάστρο õεν στάθη τρό ος Aφοú είõαν ο ᾿
, κόσμος ότι ο Κυµερνήτης κυµερνοúσε του κεφαλιοú του τότε άρχισαν να του γυρεúουν
. π , Eθνική Zυνέλεqη Oõήγησε αντοú τους õιοικητάς και συντρόφους του έõωσε και τα μέσα τα
π π χρηματικά να κάμουν τις εκλογές των ληρεξουσίων με το νεúμα του και να εκλένε αυτόν
π , . π , π ληρεξοúσιον και ό τι να τους λέγη εκείνο να κάνουν Aφοú τελείωσε αυτό αντοú ήρε τον
π Κολοκοτρoνη και Nικήτα κ εμένα ως Γενικόν Aρχηγόν της εκτελεστικής õúναμης και ήγαμε ᾿
π . π π π γúρα την Hελο όννησο ως την Hάτρα tµγαιναν οι άνθρω οι και τον ροü αντοúσαν μίαν
. . oραν õυο μακρυά και το στρωναν õάφνες Aεν τον είχε νοιoση ακόμα ο μικρός λαός Τους ᾿ ᾿
π . π σúναζε όλους κ έκανε με τα λόγια τους φτωχοúς λοúσιους Τον καθέναν τον ανά ευε εις την ᾿
, , π αίτησίν του και κατάφερε τον κόσμο όταν έγιναν οι εκλογές να τον κάμουν οι ερισσότερες
π π , π . ε αρχίες αυτο ληρεξοúσιον και ό τι λέγη αυτός εκείνο να κάνουν οι ληρεξοúσιοί τους Z την ᾿
Hάτρα ήταν κι όλοι οι Aρτηνοί συνασμένοι και ήρθαν εις το κονάκι μου να με κάνουν ᾿
π . . , . « ληρεξοúσιόν τους Aεν ήθελα Το μαθαίνει ο Κυµερνήτης με µιάζει να õεχτo Του λέγω Aεν
π π ». π , - . έχω ικανότη και õεν α ατo τους ανθρo ους Μ έµγιασε ολú το άφησα χωρίς να το õεχτo ᾿
π . Eις τ Aργος εõo μο στειλαν το ληρεξοúσιον και το õέχτηκα Hήγαμεν εις τον κόρφον του ᾿ ᾿ ᾿
π - - - π E άχτου εις το καράµι το Pοúσσικον ήταν και τα õικά μας κ εκεί σταθήκαμεν και αραõόθη ο ᾿
π π - π t αχτος και σηκωθήκαμεν και γυρίσαμεν α ό Βοστίτζα και Μέγα Z ήλαιον κι όλα τα μέρη ᾿
π . π . π . ο οú õεν õιαµήκαμεν Και κατηχήσαμεν τους ανθρo ους Και ήρθαμεν εις τ Aνά λι Zαν ᾿
π π , , , έμαθε ο οú μου ρθε το ληρεξοúσιον των Aρτηνoν με φoναξε με õιάταξε μο õωσε και ᾿ ᾿ ᾿
π . π - , - εντακόσια γρόσια õια χαρτζιλίκι Τα ήρα õια να του õείξω ότι οι tλληνες είναι φτωχοί õια
, π π π . να φάνε κομμάτι qωμί ο οú μείναν õυστυχείς αλλά την ατρίõα τους την φυλάνε ως ατρίõα
- . Aρχισε η Zυνέλεqη έξω εις τ αφιθέατρο εις τ Aργος το φκειασε ο Κυµερνήτης αξιόλογα Κ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿
π π π . έµαλε κα ιστράνες κ έõεσε τα γομάρια ο οú οõήγησε τους ανθρo ους και σúναξε Τότε ᾿
. π . π õιάταξε τον Nικήτα φρουρά της Zυνέλεqης Hολλοί ληρεξοúσιοι θέλαν εμένα Eγo τους εί α
« , ». π π Το ίõιον είναι ή εγo είμαι ή ο Nικήτας Μου εί ε ο Κυµερνήτης να χω ανθρo ους να ᾿
π . , π , - . ροσέχω κ εγo Hσúχασα τους µουλευτάς ο οú με ζητοúσαν να μη γένη σκίσμα Aρχισε η ᾿
. , π Zυνέλεqη Eίχαν μαζωχτή οι συντρόφοι του Κυµερνήτη μας ο οú τον είχαν αυτόν õιορίση
π - π ληρεξοúσιον σ το κάθε μέρος οι õιοικηταί του και οι ληρεξοúσιοι όλοι ν ακοúνε τον ᾿ ᾿
, , . π Κυµερνήτη μας ό τι τους λέγη εκείνο να κάνουν Oτι το ερισσότερον μέρος õεν τον γνωρίζει
π π π . - π ακόμα õεν εµήκε η ροσω ίõα να γνωριστοúν τα ατριωτικά του φρονήματα Και κατά ο οú
π π , - τους οõήγησε ήταν οι ερισσότεροι με το νεúμα του και κόλακες κ έκανε ό τι ήθελε καλό ᾿
- , π . - õικό του ζημιά της ατρίõας Μίαν ημέρα είχε οõηγήση ένα τζιράκι του τον Μαúρον ήταν
π π π π , π π , , ληρεξοúσιος α ό τα νησιά κ ήρθε α ό την Eυρo η ο οú σ οúõαζε με γυαλιά εις τα μάτια ᾿
. , « µουλευτής Βγαίνει εις το µήμα λέγει tχομεν μεγάλες χάριτες εις το στρατιωτικόν της
, , π . π θαλάσσης και ξεράς ότι σκοτoθηκαν θυσιάστηκαν õια την ατρίõα Και η ατρίõα õι αυτά ᾿
π . όλα τους έõωσε το õικαίωμα κ έχει και το στρατιωτικόν ληρεξοúσιους Και ως τoρα ήταν εις ᾿
π ». π , π τις άλλες Zυνέλεqες τoρα να άqη Κι αφοú μίλησε ολú λέγει του ροέõρου να το ᾿
. π π , , κανονίση Oτι ήταν καμ όσοι ληρεξοúσιοι θαλασσινοί και της ξεράς στρατιωτικοί και õεν
, π , π . π τους έõιναν χέρι ότι õεν αίζαν τον άσο τους να ήταν με το νεúμα τους Eις αυτό όλοι ο οú
, π π , π , , ήταν εκεί τόσοι ο λαρχηγοί σημαντικοί Hελο όννησος Z άρτης Pοúμελης και νησιoν õεν
. , « ! κρένει κανένας Τότε σηκoνομαι εγo τους λέγω Κúριε Hρόεõρε H μάθηση õεν με µοηθάγει
, π π . οúτε και εις το µήμα να μιλήσω οúτε και α ό τον τό ο μου Oμως η αõικία μου õίνει το
π , π π . π θάρρος να μιλήσω α λά ό ως μ ορo O κúριος Μαúρος έχει õίκιον ο οú καμεν τόσα γκoμια ᾿ ᾿
. π , π του στρατιωτικοú θαλάσσης και ξεράς Κι όντως αγωνίστη ατριωτικoς η ατρίς το µράµεqε ᾿
π . õια όλα αυτά και το õωσε το õικαίωμα να χη ληρεξοúσιους Τoρα του υστερεί αυτό το ᾿ ᾿ ᾿
. , π õικαίωμα tχει õίκιον ο κúριος Μαúρος να λέγη αυτό ότι όταν ολεμοúσαμεν εμείς και
, π π σκοτωνόμαστε ο κúριος Μαúρος ήγε εις την Eυρo η με õυο μάτια και γúρισε με τέσσερα
- π . π π , σ οúõαξε κ έµαλε και γυαλένια μάτια Eίõε και εις την Eυρo η ο οú ναι στρατέματα και ᾿ ᾿
, π . θαλασσινά και στεργιανά και õεν έχουν ληρεξοúσιους Aεν ρωτοúσε ο κúριος Μαúρος õιατί
; π : π , õεν έχουν Nα του το ει o εγo Oτι αυτείνοι λερoνονται µαρυοúς μιστοúς θαλασσινοί και
, π , π , . στεργιανοί και τ αναγκαία του ολέμου ό λα και καράµια και ζωοτροφίες είναι εθνικά Aφοú ᾿
π , π ; είναι όλα ξένα αυτά και λερoνονται κ οι ίõιοι τι ληρεξοúσιους θέλουν Aυτείνοι είναι ᾿
π , . , ( κο έλια μιστωτοί του έθνους τους Oι tλληνες κúριε Μαúρο και Τάτζη Μαγγίνα ότι μίλησε κι᾿
), , , π , αυτός συχρόνως με τον Μαúρον μίαν γνoμη οι tλληνες κúριοι έµαλαν την ζωή τους ρoτα
, , - , το ντουφέκι τους το qωμί τους το καράµι τους και κατάστασίν τους μέσα εις το καράµι και μ᾿
π π αυτά ανάστησαν την ατρίõα και θέλει ο αγωνιστής τον ληρεξοúσιόν του να του μιλήση τα
, , π , õίκια του να λάµη τα õικαιoματά του ότ είναι αγωνιστής και λευτερωτής της ατρίõος õεν ᾿
π . , π π π είναι κο έλι Oταν λάµη ο καθείς το õίκιον του τότε εκείνοι ο οú θα μ οúνε εις ηρεσίαν της ᾿
π , π , π π π ατρίõος αφοú θα είναι κο έλια õεν θα χουν ληρεξοúσιους όμως εμείς ρέ ει να χωμεν ᾿ ᾿
π - . π π ληρεξοúσιους όσο να θεωρήσουμε τα õίκια μας Oτι όλοι οι ολιτικοί λερoνονται χοντροúς
π -π . μιστοúς και των στρατιωτικoν τους õίνουν α ό μίαν ομολογίαν είκοσι έντε γρόσια τον μήνα
, - π - . Και να μην γένη αυτό Κúριε Hρόεõρε και τότε õεν θα ιõή α ό μάς εõo μέσα ένας τον άλλον ᾿
, . Του κυρίου Μαúρου και Μαγγίνα κι αλλουνoν τους õίνει χέρι õεν μας õίνει εμάς Τότε ᾿
π . , αυτείνοι ε ιστήριξαν την ιõέα τους Zηκoθηκαν όλοι οι στρατιωτικοί θαλασσινοί και
, π - . - π . στεργιανοί κ ε ιστήριξαν την õική μου Κ έμεινε η õική μου ρόταση Μαθαίνοντας αυτό ο ᾿ ᾿
π - π π Κυµερνήτης με ήρε εις την οργή του ότι έχασε και τα εντακόσια γρόσια ο οú μο õωσε õεν ᾿ ᾿
π π . π π . « , με õέχονταν να αρουσιαστo ομ ρός του Μ υ ομονή αρουσιάστηκα Του λέγω Eέρεις ᾿
, π ; π . , Κυµερνήτη μου τι κάμαν αυτείνοι οι ληρεξοúσιοι Κάμαν τέτοια ρότασιν Κι ο λαός όλοι οι ᾿
, . αγωνισταί ήθελαν να τους λιθοµολήσουν και úστερα να ριχτοúν και εις την Eξοχότη σου Το
π π π π ήρα χαμ έρι αυτό και μίλησα σ την Zυνέλεqη και εί α του λαοú ότι μου εί ες η Eξοχότη σου ᾿
. π , π π . να μιλήσω Κι ό οιος σου μιλήση να ει ής ότι õεν το θελες και μου εί ες να μιλήσω εγo ᾿ ᾿
π π . Eίναι κι άλλο ένα ο οú μάθαν οι άνθρω οι θέλει η Zυνέλεqη να κάμη ευγενείς Και σ αυτό ᾿ ᾿
π . αναντιoθηκαν οι άνθρω οι και θα κάμουν κίνημα να μας µαρέσουν Και τους μίλησα και õι᾿
, π . αυτό να ησυχάσουνε ότι η Eξοχότη σου õεν τους αφίνεις να κάμουν αρόμοια Και να μην
π ». π π γένη τί οτας και χαθοúμεν Hήρε η Eξοχότη του ευκαρίστησιν ο οú αγρυ νo και μίλησε και
- π . των εõικoν του να μην ξανακάμουν τέτοια ρότασιν Oτ ήθελαν να κάμουν σúστημα να είναι ᾿
π , π . αυτείνοι α όλυτοι αφεντάõες μας κ εμείς είλωτές τους να ήμαστε με τρú ιες σκοúφιες ᾿
π , . Μίλησα και καμ οσουνoν και φοµέριζαν να φαίνεται ότι είναι αυτεινoν κινήματα O
π , - Κυµερνήτης έκαμεν με τους ληρεξοúσιους όσα του ήταν αναγκαία τους αγόρασε και ήταν
- . π , και õικοί του Τότε έκαμε και μίαν γερουσίαν όλο α ό αυτοúς τους αγορασμένους και
. π κυµερνιoμαστε με τέτοια õικαιοσúνη Aρχισαν ο κόσμος να ξυ νοúν και να καταλαµαίνουν ότι
, π . õεν είναι ο Aγιάννης είναι ο Κα οõίστριας Τότε µγαίναν τ αγαθά του αιστήματα έξω αυτεινοú ᾿
. π . π και της συντροφιάς του Oρκίζονται να είναι υ έρ της Pουσσίας Και όσοι μ αίνουν εις αυτό
π π . π είναι οι ιστοί οι άλλοι κακοί ατριoτες και κατατρέχονται Και γιομίζει η συντροφιά τους α ό
. , , π τοιοúτους συντρόφους Oι μεγάλοι άντρες όταν µρίσκωνται είναι ολυτίμητο τζιµαïρκόν τότε
. . σoνουν έθνη Oμως να είναι κατά τ όνομα και τα έργα O Κυµερνήτης õεν θέλει ν ακοúγη ᾿ ᾿
π , α ό τους tλληνες σωτήρα και õεúτερον Oεόν τους θέλει να είναι õοúλος μιας õúναμης να της
- . κάμη õοúλεqη να χúση ένα φλυτζάνι γλυκό νερό να γλυκάνη την θάλασσα Και το να το ᾿
π π . μέρος οτα ότη έχει και το μεγαλúτερον μέρος αλαιρμαγίαν O Oεός οúτε του ενοú το κέφι θα
, . , π , , . κάμη οúτε του αλλουνοú τον õόλον O τ εί ε αυτός ο õίκιος µασιλέας εκείνο θα γένη O ᾿
π π Yqηλάντης με τις χιλιαρχίες εις Oήµα είχαν τόσους μήνες όλεμον και ολέμησαν γενναίως
. π - π . και τα õυο μέρη 1ρθε κ ένας ασιάς μ έξι χιλιάõες ταχτικόν και ολέμησαν κι αυτείνοι Και ᾿ ᾿ ᾿
π π θέλησε να φúγη õια Zιτοúνι και οι tλληνες ιάσαν την Hέτρα και τον ολέμησαν αντρείως
π π . τόσες ημέρες και õεν μ όρεσαν να εράσουνε Τότε κάμανε συνθήκες με τους tλληνες και
π . π π . έρασαν με ρεέμια Κ έκαμεν τιμή της ατρίõος η τιμιότη ο οú στάθη εις την συνθήκη Κι ᾿ ᾿
. π αυτό το χρωστοúμεν εις τον αγαθόν Yqηλάντη Oσα ο Κυµερνήτης έταζε των ανθρo ων και
, π . τους κατάφερε κ έκαμαν την Zυνέλεqη καθoς την ήθελε έγιναν ανά οõα Και οι αναντίοι ᾿
- . π φωτίσανε τον λαόν και είõε και μόνος του H Κυµέρνηση άρχιζε να μαυρίζη ολú κ έχασε ᾿
- . π π όλως õιόλου Τότε μίαν ημέρα με φωνάζει εις τ Aνά λι ο Κυµερνήτης και μου λέγει να άγω ᾿
π π π γúρα εις τους νομοúς να τηράξω τους ανθρo ους ως φέρνονται εις την ηρεσία και να μάθω ᾿
. π π . π και τι τρέχει Zηκoθηκα ήγα εις την Τρο ολιτζά tφκειασα μια ειõο οίησιν εις τους
π π π . õημογέροντες και õιοικητή να μου ει οúνε ως ερνοúν με την εκτελεστική õúναμη Μο᾿
π . - π λεγαν ενγράφως αντοú ήταν ευκαριστημένοι Eκεί ο οú κανα αυτές τις ξέταξες ρoταγα ᾿ ᾿
π π π π , ολλοúς τι είναι τα αρά ονά τους και µαστοúσα ένα ρι όρτο του κάθε μέρους τι αõικία τους
. π π , . γένεταν Την ερισσότερη αγανάχτησιν είχαν α ό τον Βιάρο Aγουστίνο και Γεννατά Aνάμεσα
- π . . Hάτρα και Γαστοúνι είναι ένα χωριόν το Μέγα Z ήλαιγο tκαμα κονάκι εκεί Μου
π π π π π , αρα ονιoνται οι κάτοικοι α ό την τυραγνίαν ο οú õοκιμάζουν α ό τους καλογέρους ό τι
π π . π ππ π . « αίρνουν το αρ άζουν αυτείνοι Eίχα κονάκι σ ενοú α ά το σ ίτι Τότε τους λέγω Zαν ᾿
, π τραµάτε τόση τυραγνίαν õεν το αφίνετε το χωργιόν σας να φúγετε να άτε σ άλλο χωργιόν ᾿
, π ;» π ππ « , - εθνικόν ο οú ναι τόσα Μου λέγει η α αõιά Oταν ήρθαν οι Τοúρκοι εμείς ήμαστε μέσα ᾿
, , π εις το µάλτο σ το νερό τόσες qυχές να γλυτoσουμεν και ήρθαν οι Τοúρκοι και μας ιάσανε ᾿
π - π π και ήταν το σoμα μας καταματωμένο α ό τις αµõέλλες μας φάγαν και τα αιõιά εταμένα
- , π π . μέσα γιομάτο το νερό σαν μ ακακάκια λέγαν κι άλλα ζωντανά κι άλλα τελείωναν Και μ ᾿ ᾿ ᾿
π - . έ ιασαν οι Τοúρκοι και με κοιμήθηκαν τριάντα οχτo και μ αφάνισαν κ εμένα και τις άλλες ᾿ ᾿
; π . π Aιατί τα τραµήσαμεν αυτά Aι αυτείνη την ατρίõα Και τoρα õικαιοσúνη õεν µρίσκομεν α ό ᾿
π ». π . π . π κανέναν όλο õόλο και α άτη Κ έκλαιγε με ικρά õάκρυα Την αρηγόρησα Με ήρε το ᾿
π π . π , αρά ονο κ έκλαqα κ εγo Hήγαν τα αιõιά να µάλουν εις το μετόχι τ άλογό μου το ᾿ ᾿ ᾿
π π . . αίρνουν οι καλογέροι τ α ολοúνε έξω και κλείνονται μέσα Eίναι σαν κάστρο Τους λένε τα ᾿
π « ». . π αιõιά Eίναι του Μακρυγιάννη τ άλογον Κρίναν τόσα αναντίον μου Τότε λέγω των αιõιoν ᾿
« π π !» . , π . A άνου τους να τους ιάσωμεν Hιάστηκαν μ άρματα Κολλήσαμεν τους ιάσαμεν Τους ᾿
π έρριξα ένα ξúλο αστρικό και τους õιάταξα õιατί να φέρνωνται τοιοúτως και τυραγνικoς εις
π π π π ; π - . , τους ανθρo ους oς θα άμε ομ ρός μ αυτό tφυγα α ό κεί Hήγα εις τον Κυµερνήτη το ᾿ ᾿ ᾿
π . π π , π õωσα το ρι όρτο Oταν είõε τα αρά ονα õια τον Βιάρο και Aγουστίνο και Γεννατά μου εί ε ᾿
« ; - π , π αγαναχτισμένος αναντίον μου Τι έχετε μ αυτοúς Του εί α εγo κατά χρέος σου το εί α και ᾿
, ». η Eξοχότη σου ό τι σε φωτίση ο Oεός κάμε Του ανάφερα και την άχλιαν κατάσταση του
π π . τό ου και να στείλη άλλον να ιõή αν αληθινoς του εί α ή όχι Τότε έστειλε έναν γραμματικόν
. , π π . του Nικήτα Aθανασιάõη τον λένε να ιõή αυτά ο οú του εί α αλήθεια είναι ή qέμα Aυτός
π « , π γúρισε και εί ε Μεγάλη ευκαρίστησιν έχουν οι κάτοικοι κι ό τι σου εί ε ο Μακρυγιάννης είναι ᾿
». π π π π όλα qέματα Eις την Hελο όννησον έρχονταν ολλοί εριηγηταί ξένοι να ιõοúνε ου έγινε
π , . όλεμος και γκιζεροúσαν όλες τις θέσες O Κολοκοτρoνης και οι συντρόφοι του οõηγημένοι
π - π , α ό την Κυµέρνηση õια να μείνουν τα σúνορα εργιορισμένα ήθελαν να συκοφαντοúνε
π . - π αντοú τους tλληνες ότ είναι θεριά κι ανάξιοι της λευτεριάς τους Τότε õια να ετúχη αυτό ο ᾿ ᾿
, π π π Κυµερνήτης εί ε του Κολοκοτρoνη και συντροφιάς να µγάλουν αντοú ληστάς κι ό ου ᾿
π , , π . µρίσκουν εριηγητάς γúμνωμα ό τι μ ορέσουνε Eγo ως Aρχηγός της εκτελεστικής õúναμης
π - π õια την τιμή της ατρίõας μου και õική μου τους έõινα ανθρo ους των ξένων και τους
π . ροφúλαγαν κ έγραφα σε όλους τους νομοúς õι αυτό Μου το καμεν έγκλημα ο Κυµερνήτης ᾿ ᾿ ᾿
π , κι ο υ ουργός Βιάρος κι ο Hληρεξοúσιος των αρμάτων Aγουστίνος õιατί õίνω όργανα της ᾿ ᾿
π π . « ». ηρεσίας σ τους ξένους ανθρo ους Τους õίνω õια την τιμή της Κυµερνήσεως ᾿ ᾿
. π « π » . Μαλλoσαμε õι αυτό Τους εί α Βάλετε άλλον εις το οõάρι μου õεν θέλησαν Τότε έμαθα ᾿
π - π π , ως µγαίναν τους ληστάς õια να ιάνουν τους ξένους ανθρo ους κι αναντίον αυτεινoν ᾿
π π π . π έ ιασα εγo τις θέσες και õεν μ οροúσαν να κάμουν τί οτας Μίαν ημέρα ήταν ως εριηγητής ο
, π , π Γκόρõον κι άλλοι ξένοι κι ο αρχηγός Κολοκοτρoνης κ οι άλλοι στείλαν μ ροστά εκεί ο οú ᾿ ᾿ ᾿
π π , . π , π θα εράσουνε α ό τ Aστρος να τους µαρέσουνε Oίλους είχα ολλοúς ότι τόσον καιρόν ο οú ᾿
π π . , χαμεν εις την ηρεσίαν õεν ακολοúθησε τί οτ