You are on page 1of 1

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းရံုး

ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္
ေကာ္သူးေလ
www.karennationalunion.net

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷဝါရီလ (၀၃)ရက္
1. ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏

ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးမွ

ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရန္ (၀၃၊ ၀၁၊ ၂၀၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳး
သားအစည္းအရံုးဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။
2. ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုး၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၂) ပဒုိမန္းမန္း၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ပဒို
မန္းၿငိမ္းေမာင္ႏွင့္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ပဒိုေစာလွထြန္းတို႔ ပါဝင္သည္။
3. ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာ
တြင္

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌

ျဖစ္ေပၚေနသည့္စစ္ပြဲမ်ား

ရပ္စဲရန္ႏွင့္

အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထားရွိသည္။
4. ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးသည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

ရရွိလာေသာသေဘာထားမ်ားကုိ

အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း

ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြင္း ထုတ္ျပန္သြားျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္သြား
မည္ ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္
၁။ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း

(+၆၆) ၈၁၈၀၇၆၂၇၉

၂။ ပဒိုမန္းမန္း

(+၆၆) ၈၇၉၄၃၈၇၅၀
*********

 

(+mm) mmmmmmmmmm