You are on page 1of 1
ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းရံုး ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ေကာ္သူးေလ www.karennationalunion.net ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ ဝါရ ီလ (

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းရံုး

ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္

ေကာ္သူးေလ

www.karennationalunion.net

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷဝါရီလ (၀၃)ရက္

  • 1. ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေကအဲန္ယူ-ကရငအမ်ဳးသားအစည္းအရံုးမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႔ သြားေရာကေတြ႔ဆံုရန္ (၀၃၊ ၀၁၊ ၂၀၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳး သားအစည္းအရံုးဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။

  • 2. ေကအဲန္ယူ-ကရငအမ်ဳးသားအစည္းအရံုးဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုး၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး() ပဒုိမန္းမန္း၊ အလုပ္အမႈေဆာငအဖြဲ႔ဝင္ ပဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္ႏွင့္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ပဒိုေစာလွထြန္းတို႔ ပါဝင္သည္။

  • 3. ေကအဲန္ယူ-ကရငအမ်ဳးသားအစည္းအရံုးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ေတ႔ဆြ ံုရာ တြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္စစ္ပြ ဲမ်ား ရပ္စဲရန္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထားရွိသည္။

  • 4. ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ရရွိလာေသာသေဘာထားမ်ားကုိ အဖြ ဲ႔အစည္းအတြင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြင္း ထုတ္ျပန္သြားျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္

၁။ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း ၂။ ပဒိုမန္းမန္း

(+၆၆) ၈၁၈၀၇၆၂၇၉ (+၆၆) ၈၇၉၄၃၈၇၅၀

ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းရံုး ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ေကာ္သူးေလ www.karennationalunion.net ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ ဝါရ ီလ (

(+mm) mmmmmmmmmm

*********