సమాచార స ాంకేతిక రాంగాం

తెలుగు...
కిరణ్ కుమార్ చావా
2012-డిసెంబరు-29

(4వ ప్రప్ెంచ తెలుగు మహాసభలు, తిరుప్తి)

ఒకసారి ... జరమనీలో ... ఏెం జరిగిెందెంటే?
• మా వర్కషాప్ులో – చెైనీసువాడి లాాప్ాాప్ చెైనీసులో
ఉెంది. నారవే మనిషిది నారవేగియన్
భాషలో…సలొ వేనియన్ ఆవిడది ఆ భాషలో…జరమన్
ది జరమన్ లో….ఇటాలియన్ ది ఇటాలియన్ లో….
ఇలా ఉనాాయి. నాది మాత్రెం చకకగా సేచచమైన
ఇెంగలొషులో ఉెంది. అసలుకి సిగు ుతో చావాలిిన
సెంఘటన ఏమిటెంటే –

• “ఓహ్…నువుే చెైనీస్ లో వాడతావా కెంప్యాటరిా?”
అెంటే “అఫ్క కర్ి! ఇెంకెందులో వాడతా?” అనాాడు
నా సనాహిత్ుడు! అది భాషాభిమానెం/
దురభిమానెం కాదు. వారికి సహజెంగా అబ్బిన
గుణెం అని నా అభిప్ారయెం. ఇవాేళ్టా నుెంచి ఏదో
ఒకటి చేసి నేనూ తెలుగుకి మారిప్క దాెం
అనుకుెంటునాా...

Ref: http://vbsowmya.wordpress.com/2011/06/21/norway-day-2/

కొరియాలో తెలుగు వాని అభిప్ారయెం...
• I am living in Korea, I know if all applications
are in our own mother tongue, how easy life
will be..............!!!!!!!!!!!
• (నేను కొరియాలో ఉెంటునాాను. అనిా
అనువరత నాలూ మాత్ృభాషలో ఉెంటే జీవిత్ెం ఎెంత్
హాయిగా ఉెంటుెందో నాకు తెలుసు....... !!!!!!!! )
• - మూరిత కుమార్ నారాయణమ్
• (2012-డిసెంబరు-22)

మనెం ఏెం కోలోోత్ునాాెం? ....

మనెం ఏెం కోలోోత్ునాాెం? ....

(We have no idea …. )

మనెం ఎవరెం ?
(We are warriors )

(But for hire …)

మొదటి సూచన ....

ఆెంగవొత్రెం చూడెండి...

ఆెంగవొత్రెం చూడెండి... (2)

• మన వివిలు (విశ్ే విదాాలయాలు) కొరియా,
జప్ాన్, నారవే, జరమనీ, చెైనా వెంటి దేశాల వివిలతో
సమిసా ర్ ఎక్ిచేెంజ్ ప్క ర గాామ్లు విరివిగా
ప్క ర త్ిహిెంచాలి.
• త్దాేరా మన యువత్కు ఆెంగవొత్ర సాెంకవతిక
ప్రిజా ఞనెంపై అవగాహన, ఆసకిత పరుగుత్ుెంది.

• నవాాప్ారులను (enterpreneurs) తెలుగు
సెంసకృతికి అెందిెంచే వాతావరణెం ఏరాోటవుత్ుెంది.

రెండవ సూచన ....

తెలుగు కెంప్యాటిెంగు ఒక ప్ాఠాాెంశ్ెంగా...

తెలుగు కెంప్యాటిెంగు ఒక ప్ాఠాాెంశ్ెంగా(2)...
• బీటెక్ ప్రతి సమిసా రులోనూ తెలుగు కెంప్యాటిెంగు
ఒక ప్ాఠాాెంశ్ెంగా ఉెండాలి.

• ASCII (American Standard Code for
Information Interchange) లతో ప్ాటుగా ISCII,
Unicode లు కూడా నేరిోెంచాలి.
• Telugu glyphs, Localization,
Internationalization, Developing Telugu
culture specific applications (mobile, desktop,
web, … )
• A lot is left to learn, explore, develop.

Related Interests