4వ ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభలు

రవి – ఒక సాధారణ వయక్తి – ఇతను
మీలంటి వాడే. కానీ అతను మరో
ప్రప్ంచంలో పుట్టాడు. అదీ తెలుగు
భూమే, కాకపోతే, అకకడ అతని

బాల్యం నుండి కంప్యయటరలో
ప్యర్తి సాాయిలో తెలుగు
అందుబాటులో ఉంది.
4వ ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభలు

అతని చుటూా తెలుగులో ప్ని చేసే
సాధనాలునాాయి.

• ఉదయాన్నా తెలుగు సందేశంతో నిదర లేపే
మేలుకొలుపు సాధనం.
• తెలుగులోన్న ఆదేశాల్ను గ్రహంచి పాటించే
మరెన్నా యంత్రాలు.
• ఆ రోజు చేయవల్సిన ప్నులు, కల్వాల్సిన వయక్తిల్
ప్రణాళికల్ను పందుప్ర్తచి తెలుగులో ఒప్ప చెపేప
సాధనం. ఇది మాట ద్వారా ఆదేశాల్ను
అందుక్తని మార్పపలు చేర్పపలు చేస్ింది.
• క్తరాణా అంగ్డి మొదలు అంతట్ట తెలుగే!
4వ ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభలు

రాము – ఒక సాధారణ రెైతు.
అతనిది రామాపురం.
ఆ ఊరోల ఓ యంతర ం ఉంది.
ద్వనినంత్ర కామధేనువంట్టర్ప.
రాము మొదలుకొని అందర్ప
గ్రామస్ిల్ూ ఆ యంతర ం ద్వారా
ఎన్నా ప్నులు చేసాిర్ప.
4వ ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభలు

ఒక గుర్తింపు కార్పు ద్వారా
ప్రతి గ్రామస్ిడిక్త రావాల్సిన ఋణాలుసబ్సిడీలు-పంఛనల వివరాలు.
రెైతుల్క్త కాలనిాబట్టా ప్ంటల్ూవరాాలు-వితినాలు-ఎర్పవుల్
సమాచారానిా అందివాటం.
ఇంకా ఎన్నా...

4వ ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభలు

రషీద్ – ఒక బీ.టెక్. విద్వయర్తా.
ఇంటర్ వరకూ తెలుగు మాధయమంలో
చదువు. అయినా సరే బీ.టెక్.
చదువులో ఎలంటి ఇబబందీ లేదు. ఆంగ్ ల
మాధయమం ఏ ఇబబందీ తేలేదు. అతను
ఆంగ్ ల పాఠ్యంశాల్ను ఒక సాఫ్టావేర్ ద్వారా
తెలుగులోన్న చదువుత్రడు. తరగ్తి ఫస్టా
కూడా.
4వ ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభలు

తెలుగు చదవగ్ల్ బార్కోడ్ రీడర్పల.
అనిా ఉప్కరణాల్ సూచనలు తెలుగులో.
ప్రభుతా ఉతిర్పాల్నీా తెలుగులో.
ల ంట్/రాష్టారశాసనసభ కారయకలపాల్నీా
పారమ
సాయంచాల్ంగ్ర తెలుగులో.
• అనిా ట్టవీ కారయకరమాల్ ఉప్శీర్తాకలు తెలుగులో.



4వ ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభలు

Related Interests