Anul 174 (XVIII) — Nr.

807 bis

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE SUMAR
Pagina

Mar˛i, 26 septembrie 2006

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.712/2006 privind aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare pentru structuri din zid„rie“, indicativ CR 6-2006...............

3–127

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN privind aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare pentru structuri din zid„rie“, indicativ CR 6-2006*)
Œn conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere Avizul comun nr. 13 din 12 septembrie 2006 al Comitetului tehnic de coordonare general„ ∫i al comitetelor tehnice de specialitate — CTS 4 — Risc seismic, ac˛iuni ∫i siguran˛a construc˛iilor ∫i CTS 5 — Structuri ∫i Avizul nr. 6.533 din 15 septembrie 2006 al Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii, ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin: Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îCod de proiectare pentru structuri din zid„rie“, indicativ CR 6-2006, elaborat„ de Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón Construc˛ii ∫i Economia Construc˛iilor — INCERC Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa**) care face parte integrant„ din prezentul ordin. Art. 2. — De la data public„rii prezentului ordin, Normativul privind alc„tuirea, calculul ∫i executarea structurilor din zid„rie“, indicativ P 2-1985, aprobat prin Ordinul I.C.C.P.D.C. nr. 51/1985, publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 11/1985, se aplic„ astfel: a) la proiectarea cl„dirilor noi, Ón cazul contractelor Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare pentru structuri din zid„rie, indicativ CR 6-2006; b) la expertizarea tehnic„ ∫i proiectarea consolid„rii cl„dirilor existente, Ón cazul contractelor Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic. Art. 3. — (1) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare pentru structuri din zid„rie, indicativ CR 6-2006, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2 lit. a). (2) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2 lit. b). Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data public„rii, cu excep˛ia art. 1, care intr„ Ón vigoare la 1 ianuarie 2007. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Radu Mircea Berceanu

Bucure∫ti, 19 septembrie 2006. Nr. 1.712.

*) Ordinul nr. 1.712/2006 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 807 din 26 septembrie 2006 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis. **) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

3
ANEX√

COD DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI DIN ZID√RIE Indicativ CR6-2006

IX. 807 bis/26.2006 . Nr. PARTEA I.4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 5 . Nr.IX. 807 bis/26.

IX. 807 bis/26. PARTEA I. Nr.2006 .6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

807 bis/26.2006 7 .IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.

8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX. 807 bis/26.2006 . Nr.

IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 9 . 807 bis/26. PARTEA I.

PARTEA I.IX. Nr. 807 bis/26.2006 .10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX.2006 11 . 807 bis/26. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

IX.12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.2006 . 807 bis/26.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 13 . PARTEA I. 807 bis/26.IX.

Nr.2006 . 807 bis/26.IX.14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

2006 15 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX. Nr. 807 bis/26.

2006 .IX. PARTEA I. Nr. 807 bis/26.16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.IX. PARTEA I.2006 17 . 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 .18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.IX. 807 bis/26.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 807 bis/26.IX.2006 19 . Nr.

Nr. PARTEA I. 807 bis/26.20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .IX.

Nr.2006 21 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 807 bis/26.

22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . Nr.IX. PARTEA I. 807 bis/26.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 807 bis/26. PARTEA I. Nr.2006 23 .

807 bis/26.24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.IX.2006 .

PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 25 .IX. 807 bis/26.

Nr. PARTEA I.IX. 807 bis/26.2006 .26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I.2006 27 . 807 bis/26.

2006 . Nr. PARTEA I.28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.IX.

IX. PARTEA I.2006 29 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 807 bis/26.

807 bis/26.2006 .IX. PARTEA I.30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

807 bis/26.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 31 . PARTEA I.

2006 .32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 807 bis/26. Nr. PARTEA I.

IX.2006 33 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr. 807 bis/26.

34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . PARTEA I. Nr. 807 bis/26.IX.

2006 35 . 807 bis/26.IX. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

807 bis/26.2006 . PARTEA I.IX.36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

2006 37 .IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr. 807 bis/26.

2006 .38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX. 807 bis/26. Nr.

2006 39 .IX. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.

2006 .IX. PARTEA I. 807 bis/26.40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 41 .IX. 807 bis/26. PARTEA I. Nr.

IX.42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . Nr. PARTEA I. 807 bis/26.

PARTEA I.2006 43 .IX. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.

PARTEA I.44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . Nr.IX. 807 bis/26.

2006 45 . Nr.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 807 bis/26.

807 bis/26.2006 . PARTEA I.46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX.

2006 47 . 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX. PARTEA I.

48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 . 807 bis/26.IX. Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 49 . 807 bis/26. Nr.IX.

2006 .50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 807 bis/26. Nr.IX.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 807 bis/26. Nr.IX.2006 51 .

807 bis/26. PARTEA I. Nr.2006 .IX.52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.IX. PARTEA I.2006 53 . 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

807 bis/26. Nr.IX. PARTEA I.54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 807 bis/26.IX.2006 55 . PARTEA I.

IX.2006 . PARTEA I. 807 bis/26.56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 57 . 807 bis/26.

PARTEA I.IX. 807 bis/26.58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I.2006 59 . 807 bis/26. Nr.

PARTEA I. Nr. 807 bis/26.60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .IX.

807 bis/26. Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 61 .IX.

Nr.2006 .62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I. 807 bis/26.

IX. Nr.2006 63 . 807 bis/26. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

64

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

65

66

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

Nr. PARTEA I.2006 67 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 807 bis/26.

Nr. 807 bis/26.68 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 .IX.

2006 69 . Nr.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 807 bis/26.

70 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr. PARTEA I. 807 bis/26.2006 .

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. Nr.2006 71 .IX.

807 bis/26.72 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.IX.2006 .

IX. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 807 bis/26.2006 73 .

Nr.74 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . PARTEA I.IX. 807 bis/26.

IX.2006 75 . Nr. PARTEA I. 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I. 807 bis/26.IX. Nr.2006 .76 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

77

78

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

79

80 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 807 bis/26. PARTEA I. Nr.2006 .

807 bis/26.2006 81 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr. PARTEA I.

2006 . 807 bis/26. Nr.82 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.2006 83 . Nr.IX.

2006 .IX. Nr. PARTEA I.84 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.

2006 85 . PARTEA I. 807 bis/26. Nr.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 .86 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr. PARTEA I. 807 bis/26.

Nr.2006 87 . 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.

Nr.IX.2006 . PARTEA I.88 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 89 . Nr.IX. PARTEA I. 807 bis/26.

PARTEA I. Nr.90 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.2006 .IX.

2006 91 .IX. 807 bis/26. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.92 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.2006 . 807 bis/26.

2006 .94 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr. PARTEA I. 807 bis/26.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 807 bis/26. PARTEA I.IX.2006 95 .

2006 . Nr. PARTEA I.96 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.IX.

2006 97 . 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.IX.

807 bis/26. Nr.98 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.2006 .

IX.2006 99 . 807 bis/26. Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I. Nr.100 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.IX.2006 .

2006 101 . Nr.IX. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.

PARTEA I.102 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.IX. Nr.2006 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

103

104

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

105

807 bis/26.IX. Nr. PARTEA I.106 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

IX. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 107 . 807 bis/26.

807 bis/26.IX.108 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.2006 .

807 bis/26.2006 109 .IX. Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

110 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 807 bis/26.2006 . Nr. PARTEA I.

2006 111 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 807 bis/26.IX. Nr.

807 bis/26.112 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.2006 .IX.

2006 113 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 807 bis/26.IX. Nr.

2006 .IX. 807 bis/26. PARTEA I. Nr.114 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 115 . PARTEA I.IX. 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

Nr.IX. 807 bis/26.116 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 .

IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 807 bis/26.2006 117 . Nr.

Nr. PARTEA I.118 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . 807 bis/26.IX.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 119 .IX. 807 bis/26.

120 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 . PARTEA I.IX. 807 bis/26.

PARTEA I. Nr.2006 121 .IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.

122 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.IX. 807 bis/26.2006 .

807 bis/26.IX. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 123 .

124 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. PARTEA I. Nr.IX.2006 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 125 . Nr.IX. 807 bis/26. PARTEA I.

807 bis/26.126 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 .IX. Nr.

2006 127 . 807 bis/26. Nr.IX. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Atribut fiscal R.33 ∫i 410.A.23 Tiparul: îMonitorul Oficial“ R. 411. Str.58.47. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel.I.2006 con˛ine 128 de pagini. fax 410.29/150.A. bloc P33.EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR îMonitorul Oficial“ R. Panduri nr.51. ∫os. 65. Bucure∫ti. parter.77. fax 318.36 ∫i 410. 807 bis/26. nr.. Pre˛ul: 25. sectorul 1.60 lei &JUYDGY|133037] ISSN 1453—4495 Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului. sectorul 5.47.51. Parcului nr.monitoruloficial.15. E-mail: marketing@ramo.A. 1. Monitorul Oficial al Rom‚niei.ro. . C. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S. Bucure∫ti.30.IX.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul.U. 318. tel. 427282. Internet: www. Partea I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful