I.

RADNA SKUPINA KLASA: URBROJ: Zagreb, ______

Na temelju članka 24. stavak 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______ 2012. donijela, d o n o s i ODLUKU o osnivanju Radne skupine za javne investicije I. U cilju pripremanja prijedloga Vladi RH za što bolje usklađivanje investicijskih planova te poboljšanje poslovne učinkovitosti rada javnih poduzeća i ustanova koji značajno doprinose provedbi javnih investicija u Republici Hrvatskoj osniva se Radna skupina za javne investicije ( u daljnjem tekstu: Radna skupina). II. Siniša Hajdaš Dončić, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, imenuje se voditeljem Radne skupine. U svojstvu članova Radne skupine imenuju se: 1. Tamara Obradović Mazal, zamjenica ministra, Ministarstvo gospodarstva, 2. Boris Lalovac, zamjenik ministra, Ministarstvo financija, 3. Mihael Zmajlović, ministar, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 4. Ana Mrak Taritaš, ministrica, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 5. Joško Klisović, zamjenik ministrice, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 6. Snježana Španjol, zamjenica ministra, Ministarstvo poljoprivrede, 7. Venko Ćurlin, pomoćnik ministra, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 8. Dinko Polić, ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 9. Anton Kovačev, predsjednik uprave Hrvatske banke za obnovu i razvoj 10. Zlatko Koračević, predsjednik uprave Hrvatske elektroprivrede d.d. 11. Mladen Antunović, predsjednik uprave Plinacro, d.d. 12. Dragan Kovačević, predsjednik uprave Janaf, d.d. 13. Darko Peričić, predsjednik uprave HŽ infrastruktura d.o.o. 14. Bruno Bonifačić, predsjednik uprave ACI, d.d. 15. Ivan Pavelić, predsjednik uprave Hrvatske šume, d.o.o. 16. Alen Premužak, predsjednik uprave Hrvatske pošte, d.d. 17. Ivica Plišić, generalni direktor Hrvatske vode 18. Davor Mihovilić , predsjednik uprave Hrvatske autoceste, d.d. 19. Edo Kos, predsjednik uprave Hrvatske ceste, d.o.o. 20. Spomenka Rakušić, savjetnica za gospodarstvo predsjednika Vlade RH 21. Erik Mohorović, ravnatelj Agencije za upravljanje državnom imovinom

22. Mladen Pejnović, predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom III. Zadaće Radne skupine su: 1. Predlagati Vladi RH zakonska i druga rješenja kojima će se omogućiti veći stupanj poslovne uspješnosti javnih poduzeća i drugih ključnih nositelja javnih investicija u RH 2. Kontinuirano ocjenjivati izvršenje investicijskih planova od strane ključnih nositelja javnih investicija u RH 3. Donositi prijedloge s ciljem postizanja što većeg stupnja usklađenosti i sinergije u provedbi investicijskih planova među ključnim nositeljima javnih investicija u RH IV. Član radne skupine koji nije u mogućnosti osobno sudjelovati na njegovoj sjednici, može imenovati svog zamjenika za taj pojedini slučaj. Zamjenik člana radne skupine može se imenovati isključivo iz redova državnog dužnosnika, člana uprave ili zamjenika direktora, odnosno generalnog direktora. Odluka o imenovanju zamjenika mora biti upućena u tijelo zaduženo za obavljanje stručnih i tehničkih poslova za potrebe radne skupine prije održavanja sjednice radne skupine. Voditelj radne skupine na sjednice radne skupine može po potrebi pozivati i predstavnike drugih državnih i javnopravnih tijela, pored tijela iz članka II. V. Voditelj radne skupine radi učinkovitijeg rada radne skupine može po potrebi imenovati pod-skupine za različite tematska područja iz djelokruga rada radne skupine. Za članove pod-skupina mogu biti imenovani predstavnici i drugih državnih i javnopravnih tijela pored tijela navedenih u članku II.

VI. Radna skupina obavlja zadaće iz točke III. održavanjem sastanaka najmanje jednom u dva tjedna, a po potrebi i češće, uzimajući u obzir da termin sastanka prethodi održavanju sjednica Koordinacije. O radu i zaključcima utvrđenim na sastanku vodi se zapisnik koji se bez odgode dostavlja potpredsjedniku Vlade Branku Grčiću. Voditelj Radne skupine izvješćuje potpredsjednika Vlade Branka Grčića i dogovara dinamiku rada jednom u dva tjedna i po pozivu potpredsjednika. VII. Stručne i tehničke poslove za Radnu skupinu obavljat će Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI). VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović Dostaviti: 1. Voditelju Radne skupine, 2. Članovima Radne skupine, svima 3. Pismohrana, ovdje