A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

29. SZÁMÚ

AJÁNLÁSA

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

2009.

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ.......................................................................................................................... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ KÉRDÉSEI ...................................... 6
2.1. Ki finanszírozza, és ki végezze a mérést? A méréshez és elemzéshez szükséges kompetenciák .............. 6 2.2. A projekt életciklusa ...................................................................................................................................... 7 2.3. A költség-haszon elemzés elvégzésének elınyei és a mérés szakaszai a projektciklus egyes fázisaiban . 7

3. JAVASOLT MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK ÉS A KÖLTSÉG-HASZON KALKULÁCIÓK LEHETSÉGES MÓDJAI ........................................................................ 9
3.1. A költség-haszon elemzés fontosabb lépései és általános szabályai............................................................ 9 3.2. A költség-haszon elemzés által átfogott idıtáv .......................................................................................... 11 3.3. A költségek és hasznok számbavétele és értékelése ................................................................................... 12 3.3.1. Elsüllyedt költségek ............................................................................................................................... 12 3.3.2. A maradványérték .................................................................................................................................. 13 3.3.3. Határ- vagy átlagköltségek és -hasznok ................................................................................................. 13 3.3.4. Tıkeköltség vagy mőködési költség....................................................................................................... 13 3.3.5. Értékcsökkenési leírás ............................................................................................................................ 13 3.3.6. Tıkeköltség és pénzügyi tranzakciós költségek ..................................................................................... 14 3.3.7. Rendkívüli események kezelése ............................................................................................................. 14 3.3.8. Adók ....................................................................................................................................................... 14 3.3.9. Holtteher-veszteség ................................................................................................................................ 15 3.3.10. Viselkedés-változással kapcsolatos hatások ......................................................................................... 15 3.3.11. Externális hatások................................................................................................................................. 15 3.3.12. Transzferkifizetések ............................................................................................................................. 16 3.3.13. Dupla elszámolás.................................................................................................................................. 16 3.3.14. Összegzı megállapítások...................................................................................................................... 16 3.4. A költségek és hasznok becslésének lehetséges módjai ............................................................................. 17 3.4.1. Erıforrásterv és finanszírozási terv ........................................................................................................ 17 3.4.2. A releváns költségek és hasznok értékelése ........................................................................................... 18 3.4.3. Reál vagy nominál értékek ..................................................................................................................... 18 3.4.4. A költségek és hasznok értékelése a piaci árak felhasználásával ........................................................... 19 3.4.5. Az eszmei érték meghatározása – a költségek és hasznok értékelése abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre piaci ár ....................................................................................................................................... 19 3.4.6. Disztribúciós hatások ............................................................................................................................. 21 3.4.7. A standard költségmodell (SCM) ........................................................................................................... 22

4. A PROJEKTJAVASLATOK (LEHETSÉGES MEGOLDÁSI MÓDOK) ELEMZÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI................................................................ 26
4.1. Cash-flow (CF) ............................................................................................................................................. 26 4.2. Diszkontált pénzáram számítása (DCF)..................................................................................................... 27 4.3. Nettó jelenérték (NPV) ................................................................................................................................ 29

2

4.4. Belsı megtérülési ráta (IRR) ....................................................................................................................... 31 4.5. Haszon-költség arány (BC).......................................................................................................................... 31 4.6. Beruházások megtérülése (ROI) ................................................................................................................. 32 4.7. Megtérülési idı ............................................................................................................................................. 33 4.8. A költség-haszon elemzés (CBA) alkalmazása........................................................................................... 33 4.9. A költség-haszon elemzés pénzügyi elemzésen túlmutató lehetséges kiegészítı elemei.......................... 36 4.9.1. A projekttel összefüggı kockázatok és bizonytalansági tényezık kezelése (RA).................................. 36 4.9.2. A túlzott optimizmus kiszőrésének lehetıségei..................................................................................... 37 4.9.3. Érzékenységi elemzés (SA) .................................................................................................................... 38 4.9.4. A szkenárió-elemzés............................................................................................................................... 38 4.9.5. Immateriális javak számszerősítése........................................................................................................ 39 4.10. A költség-hatékonyság elemzés (CEA) ..................................................................................................... 39 4.11. Több szempontú elemzés (MCA) .............................................................................................................. 40 4.12. Konklúzió .................................................................................................................................................... 41

MELLÉKLET I. PÉLDATÁR – MINTAFELADATOKKAL .......................................... 42
Példák különbözı pénzügyi mutatók kiszámítására ........................................................................................ 42 Példa a költség-haszon elemzéshez szükséges érzékenység-elemzésre............................................................ 47 Példa a többszempontú elemzésre ..................................................................................................................... 48

MELLÉKLET II. FOGALOMTÁR..................................................................................... 50
Általános, a projektelemzéssel összefüggı alapfogalmak ................................................................................ 50 A pénzügyi elemzéssel kapcsolatos fogalmak ................................................................................................... 51 A gazdasági elemzéssel kapcsolatos fogalmak .................................................................................................. 53 Egyéb értékelési kritériumokkal kapcsolatos fogalmak .................................................................................. 54

MELLÉKLET III. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE.............................................................. 56 MELLÉKLET IV. KÖLTSÉG- ÉS BEVÉTEL(HASZON)KALKULÁCIÓS SÉMÁK EKÖZIGAZGATÁSI PROJEKTEKHEZ ............................................................................. 58
I. A tulajdonlás összes költsége (TCO) .............................................................................................................. 58 II. Az eGEP által kifejlesztett és felhasználásra ajánlott e-kormányzati költségelem struktúra (eGCES) . 60 III. Az e-kormányzati szolgáltatások fejlesztésével, elektronizálásával összefüggı (internális és externális) össztársadalmi költségek kalkulációjának lehetıségei..................................................................................... 61

3

számú ajánlását. amely rögzítette. Az Európai Unió finanszírozásában megvalósuló projektek költség-haszon elemzésére az EU.1. Tapasztalataink szerint a gazdaságossági megfontolások esetlegesen és nem kellı súllyal merülnek fel az e-közigazgatási projektek elıkészítése és megvalósítása során. amit a tapasztalatok alapján szükségszerően újabb változatoknak. hogy világosabban lássák. júniusi „Az elektronikus kormányzati szolgáltatások fejlesztésének ellenırzésérıl” címő jelentésének. Jelen ajánlás célja. Az ajánlás elkészítesekor nagyban támaszkodtunk a Kopint-Datorg Zrt. valamint megfelelı visszacsatolás formájában támogatja helyes és megalapozott következtetések levonását a pozitív és negatív tapasztalatokból. Nem csupán a közpénzek felelıs felhasználásának követelménye kell. illetve 4 . hogy átfogó. hogy Magyarországon nincsen megfelelı módszertan és nem végzik el az egyes e-közigazgatási projektek költség-haszon elemzését. Jelen ajánlás elsısorban a nem EU forrásból (az államháztartás rendszerébıl. bevételeibıl. A költséghatékonyság szempontjának kiemelt kezelése hozzájárul a közigazgatás átláthatóbb. illetve milyen módszerekkel lehet az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon szempontú elemzését elvégezni. A standard költségmodellrıl szóló alfejezet forrása „Az e-közigazgatás alapjai a helyi önkormányzatokban” címő kiadvány. A dokumentum a központi közigazgatási szerveknél. valamint a közpénzek hatékonyabb felhasználásának elısegítése végett. ajánlásoknak kell követniük. A jelen ajánlásban szereplı metadika az elsı kísérlet ezen összefüggések rögzítésére. hanem ez a projektgazda mindenkori érdeke is. valamint a különbözı költség-hatékonysági összefüggéseket számszerősíteni képes számítási módok. elemzési módszereknek. hogy a költséghatékonyság tudatosabb átgondolására ösztönözzön. illetve értékelıi számára készült. Az elsı részben részletesen ismertetésre kerülnek a költségek és hasznok lehetséges számbavételének módszerei. Az ajánlás második részében négy melléklet formájában a gyakorlati munkát támogatni kívánó kiegészítı tudnivalókat foglaltunk össze. másrészt a költséghaszon elemzési számítások sikeres végrehajtásában. illetve az önkormányzatokban elektronikus közigazgatási fejlesztésekre irányuló projektek kidolgozói. a Közigazgatási Informatikai Bizottság kidolgozta 29. Jelen ajánlás kidolgozásában jelentıs ösztönzı szerepe volt az Állami Számvevıszék 2007. Az ajánlás szerkezetileg két részre osztható. ennek részeként elszámoltathatóbb mőködéséhez. Bevezetı Az elektronikus közszolgáltatások fejlesztését célzó projektek hatásosságának növelése. İket kívánja segíteni egyrészt a szükséges mérések és értékelések azonosításában. esetleg egyéb kiegészítı forrásokból) finanszírozott projektek költséghatékonysági kalkulációihoz kíván segítséget nyújtani. E-közigazgatási Tudásmenedzsment Üzletága által készített „Útmutató az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon számításainak elvégzéséhez” címő tanulmányra. az intézmények/szervezetek saját költségvetésébıl. a fejlesztési folyamatok hatékony kontrollálásához. rendszerezı segítséget nyújtson a különféle felhasználói célcsoportok számára abban. az azokhoz szükséges inputok (adatok és kompetenciák) feltérképezésében. miért szükséges.

akiknek feladata a projekteket megalapozó költség-haszon számítások elvégzése. Hangsúlyoznunk kell azonban. az önkormányzatok illetve a vállalkozások által alkalmazott technikák. így ott elsıdlegesen az általuk kiadott útmutatókat kell alkalmazni. Az ajánlás potenciális felhasználói között lehetnek döntéshozók. Az ajánlás két. Így a kellı rutin megszerzéséig is érvényes. számszerősítésének módszertana mellett részletesen kitér a különbözı elemzési metodológiák leírására. hiszen azok mindkét körben használhatóak. költségvetési szervek. és annak mentén végezni az elemzést. jelentıs idıt és erıforrást igénylı kalkulációs metódusok esetükben kevésbé követelhetıek meg. az egyes intézmények/szervezetek gazdasági részlegeinek munkatársai. összehasonlítására. A nagyobb. informatívak lehetnek. Az ajánlás gyakorlatban történı használatához a Mellékletben szereplı mintafeladatok nyújtanak segítséget. több milliárd forint összértékő projektek inkább az országos hatású központi közigazgatásban jellemzıek. az a projekt költségvetéséhez képest is aránytalanul nagy ráfordítást jelentene. letisztult módszertant választani. Ilyen körülmények között a költség-haszon számítások elvégzése a projekt-kontrolling fontos eszköze is lehet. Hozzá kell azonban tenni: a szükséges gazdaságossági számítások elvégzése nem csupán a projektek elıkészítı-tervezési fázisában indokolt. 5 . program. hanem a projekt-életciklus további szakaszaiban.bizonyos szempontból elkülöníthetı célcsoport részére készült: részint a központi közigazgatás. s az adott önkormányzat költségvetéséhez viszonyítva magas arányt képviselhetnek.a magyar kormány. Alapvetı módszereikben azonban nem különböznek az EU. Amennyiben adott szervezetnél kevés a költség-haszon elemzések területén szerzett tapasztalat. részint a különbözı önkormányzatok számára. hogy a módszerek zöme nem különíthetı el célcsoportok szerint. érdemes egyszerő. sıt a projektidıszakot követıen is. Nyilvánvaló tehát. az NFÜ speciális rendelkezései vonatkoznak. beruházás összes költségének és hasznának összevetése. s ezáltal a felelıs döntések megalapozása. hiszen végsı céljuk azonos: egy projekt. vagy a kormány által elıírt. míg egyes önkormányzatok esetében már a néhány tízmillió forintos projektek is relatíve nagy anyagi megterhelést jelenthetnek. projektmenedzserek. hogy a komplexebb. netán a leállítással összefüggésben is. mindenekelıtt azonban azok a személyek. A lehetséges hasznok feltérképezése. nyomon követhetı eredmények születnek az elemzés nyomán. Döntést nem csupán a projekt elindításáról kell ugyanis hozni. A különbség sokkal inkább a jellemzı projektméretek tekintetében áll fenn. Ez az ajánlás a fejlesztési projektek költség-haszon elemzéséhez kíván átfogó segítséget nyújtani. hanem az esetleges korrekciókkal.

és közvélemény kutatási ismeretekre. amelyek elvégzéséhez speciális kompetenciákra és feltételekre (mint pl. külsı vagy belsı személy/ek). ha egy projekt részben vagy egészben egy korábbi projekt eredményeire épül. kérdezı hálózatra) lehet szükség. amelynek költségigényével szintén számolni kell. és ki végezze a mérést? A méréshez és elemzéshez szükséges kompetenciák A szükséges vagy elıírt költség-haszon elemzések elvégzését alapvetıen a projektgazdának kell finanszíroznia.1. egymásra épülı projekteken keresztül kíván megvalósítani. elemzéseket végzik. hogy a projektek elıkészítésébe. az ezek alapját képezı alapadatok és információk elıállítását a projektgazda szervezeten belül megoldják.2. a finanszírozási igény tervezésekor ezért ezzel mindenképpen kalkulálni kell. és a korábbi zárását követı feladatok egymásba érhetnek. Abban az esetben. stratégiai célkitőzést a projektgazda több szakaszban. Az árnyaltabb költség-haszon elemzések elvégzése olyan input adatok. akik maguk a konkrét kalkulációkat. hogy az országos hatáskörő intézmények szolgáltatásait az egész országban igénybe vehetik. tisztában lenni azzal. e-közigazgatási. szervezet hosszú távú terveibe (pl. s nem szerepelnek a projektgazda saját nyilvántartásaiban sem. illetve az általa felállított projektirányító testületnek kell kialakítania a projekttıl elvárt fı célkitőzéseket. Ki finanszírozza. mindenképpen a projekt különbözı 6 . piac. információk olykor felmérésekbıl (pl. amelynek költségigénye magasabb. szolgáltatási stb. ami szintén befolyásolja a finanszírozás módját is. igényfelmérés) állnak elı. a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásába a projektgazdák külsı szakértıket is bevonnak. országos lefedettségő mintavételre lehet szükség. Itt nyilvánvalóan figyelembe kell venni. hogy a megbízott rendelkezik-e a költség-haszon számítások elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal illetve tapasztalatokkal. érdemes utánajárni. informatikai. Ilyen esetekben külön mérésekre (szekunder kutatásra. paraméterek meghatározása nem várható el azoktól. illetve megbízás alapján velük végeztetik el a feladatot. hogy ezek hogyan illeszkednek az intézmény. információk begyőjtését is szükségessé teheti. Mivel a projekt tartalmilag általában illeszkedik a projektgazda szervezetének eddigi tevékenységéhez. támogatás is nyerhetı ilyen célra. s ha nem. stratégiájába). Gyakori. Bárki is legyen ez (ti. Idınként azonban – különösen a projekt elıkészítési fázisban – kiegészítı finanszírozás. amelyek nem állnak automatikusan elı. Az elıbbi esetben rétegzett. Célszerő felmérni. Kedvezı esetben a projekt elıkészítés költségei a projekt költségvetése terhére elszámolhatóak. hogy egy távlatos. hogy az alapvetı költség-haszon kalkulációkat. Alapvetıen a projektgazdának. A költség-haszon elemzések alapját képezı adatok. A költség-haszon elemzés kiinduló kérdései 2. esetleg kistérségi társulások szolgáltatásaival. ezt hogyan lehet biztosítani. hogy a számítások alapjául szolgáló feltételezések. Nem ritka. akkor az új projekt elıkészítése. míg más a helyzet egy önkormányzat. Hangsúlyozni kell tehát. tervezése. primer felmérésekre) is szükség lehet. amelyek igénybevételi köre általában lokális. elvárható.

gyakoriak a négy. A mérés és értékelés így a projekt kontrolling fontos eszköze lehet. statisztikusi) szakértelmet feltételez. mivel. hogy a számításokhoz. vagy még több fázisban történı leírások. amelyek megválaszolására szüksége van az elemzés elvégzéséhez. nem csupán projekt. közgazdasági. a döntések támogatása. indokolatlan beruházásokat. Már a projekt elıkészítése – a definiálás – fázisában számos alapvetı kérdésre kell tudni megfelelı válaszokat adni. illetve azt követı szakaszokban egyaránt fontos a költség-haszon elemzések elvégzése. illetve eseti kiegészítı segítséggel. sıt adott esetben le lehessen állítani az értelmetlen. illetve számítási metódussal tisztában legyen. és miként kell együttmőködnie másokkal. a megvalósítást. megalapozása érdekében célszerő a projekttervek részletes üzleti alapú vizsgálata (business case). A bonyolultabb számítások. hanem a késıbbi fázisokban is. Nem csupán az elıkészítı fázisban.szereplıivel való szoros együttmőködésre lesz szükség. ahol indokolt lehet külsı szakértık bevonása a feladat elvégzésébe. 2. Az e-közigazgatási szolgáltatások ki. A mérés és értékelés célszerően át kell fogja a projekt valamennyi fı fázisát: a tervezést. Akármelyik projektmenedzsment módszert vagy szakaszolást választjuk. Az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztése által elérhetı eredmény.3. pénzügyi. mennyiért és mibıl kérdések precíz megválaszolása bír kiemelt jelentıséggel. a végrehajtási. az öt. hiszen a mérés eredményei lehetıséget nyújtanak arra. 2. pénzügyi szakember fogalmazza meg azokat különbözı kérdéseket. projektjavaslat. A költség-haszon elemzés elvégzésének elınyei és a mérés szakaszai a projektciklus egyes fázisaiban A projekt elıkészítési-tervezési fázisában a koncepció. hanem szolgáltatás-orientált megközelítést. A hazai és nemzetközi szakirodalom a projekt folyamatát eltérıen osztja fázisokra. majd a mőködtetést is. elıre meghatározott lépésekbıl áll.vagy továbbfejlesztését szolgáló projektek költséghatékonysági szempontú vizsgálatát a projekt életciklus valamennyi fázisában indokolt elvégezni. és a zárási. majd ezzel összefüggésben az elızetes és részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásakor a különbözı mélységő költség-haszon számítások elvégzésével. amelyek közül a költség-haszon kalkulációk szempontjából különösen a mit. akár közvetlenül. tanácsadással megoldható. hogy az esetleges hiányosságok és hibák korrekcióra és kiigazításra kerüljenek. Világosan tisztázni kell ezért a projekten belüli szerepeket: ki miért felelıs. akár tanácsadás szintjén.2. a projektindítást megelızı. illetve az ıt a projektben képviselı projektmenedzser felé. haszon minél nagyobb fokú realizálása is indokolja az integrált. a lényegen nem változtat: mindhárom fı fázisban. amelyek ekkor még nyilvánvalóan több7 . értékeléshez szükséges minden körülménnyel. adatigényeket projektgazda. A projekt életciklusa Valamennyi projekt folyamata jól definiálható. A költség-haszon számításokkal összefüggı metódusok többsége nem igényel különleges szakismereteket. Világosan kell azonban látni: egy összetettebb e-közigazgatási projekt esetében senki sincs abban a helyzetben. Az elemzési. elemzések elvégzése ugyanakkor különleges (pl.

Ebben a fázisban a szükséges elemzések elvégzése a projektkontrolling fontos eszköze. ha alultervezik a költségeket. projektszponzor. A projekt zárása után. vagy korrekciókra van szükség. más rendszerekkel együttmőködés-képtelenné válása) erısen megkérdıjelezi a projekt folytatásának indokoltságát. Ez egy nagyon fontos fázis. Minél több. hiszen ellenkezı esetben veszélybe kerülhet a projekt határidıre történı befejezése. vagyis a korábbi kalkulációk pontosíthatók. ekkor kaphatunk átfogó. indokolt-e még a projekt fı célkitőzések szerinti végrehajtása. hogy a körülmények megváltozása (ami lehet akár meghatározó jogszabályok módosulása. megvalósíthatósága. a fejlesztés fenntartása. A döntéshozó számára hamar világossá válik: az adott ráfordítással elérhetı eredmény megfelel-e az elızetes elvárásoknak. hiszen ekkor – ha a bevételek még nem is. illetve pontosításra szorul. átfogó képet kaphatunk a projekt várható gazdaságosságáról és eredményességérıl. vagy nem reális bevételi tervbıl indulnak ki. üzemeltetése újabb kiadásokkal jár. A késıbbiekben sok gondot okozhat. esetleg a további veszteségek elkerülése. hogy a felmerült fejlesztési irányok. Tapasztalatok szerint sok kudarccal vagy nem a várt eredménnyel végzıdı projekt elkerülhetı lett volna alaposabb. és megállapítani. Ebben az esetben az eredeti feltételezésekre épülı számítások elavultakká és alkalmazhatatlanokká válnak. A projekt zárásakor. hanem gazdasági paraméterek függvénye is. hogy a kívánt cél eléréséhez a leggazdaságosabb megoldást sikerüljön kiválasztani. vagy egyenesen több is. annál kevesebb meglepetésre lehet számítani. hogy lehetséges-e. vagy inkább más megoldásokban kellene gondolkodni. és esetleg a projekt kudarcához is vezethet. Vagyis ismét el kell végezni az elemzéseket. vagy eleve irreális célt tőzzön maga elé. de – a költségek és ráfordítások bizonyára pontosabban állapíthatók meg. Kirívó esetben az is elıfordulhat. projektmenedzsment) felé. körültekintıbb tervezés esetén. hogy a projekt félrecsússzon. A projekt megvalósítási-végrehajtási fázisban is rendre szükség van újabb költség-haszon számításokra. a tényleges hasznok. hogy idıközben – mintegy külsı. késıbbi fenntarthatósága ugyanis nem csupán mőszaki. amelyekkel célszerő idıben számolni és biztosítani a szükséges fedezetet. hogy mielıbbi korrekciókra van szükség. pénzügyi mutatóiról is. elszámolásához a költség-haszon elemzések elvégzése szintén elengedhetetlen. A projektgazdát ebben a szakaszban abban a döntésében kell tudni támogatni. Nem csupán a válság-. hanem a változásmenedzsment is szükségessé válhat. hogy a korábbi költségbecslések optimistáknak bizonyulnak és szükség lehet plusz források idıben történı bevonására. megoldások közül a legkedvezıbb ár/érték arányú kapjon prioritást. Egy projekt életképessége. pontos képet a projekt által megvalósított fejlesztés valós eredményeirıl. a választott technológiai megoldás elavulása. minimalizálása érdekében érdemes minél elıbb leállítani. Elıfordulhat. akkor költség-haszon elemzések segítségével abban lehet segíteni. eredmények és költségek számbavételéhez. 8 . Elıfordul ugyanis. s megelızhetı a válságmenedzsment szükségessége. a gazdaságosságot befolyásoló körülményt mérlegelnek az elıkészítés során. Olyan jelzést küldhet a projekt irányítói (projektgazda. Körültekintı számítások elvégzése által könnyebben elkerülhetı. kevéssé befolyásolható hatásként – megváltozik a projekt eredményességét és gazdaságosságát alapvetıen befolyásoló tényezık valamelyike.nyire csak becslésekre támaszkodhatnak. hiszen ekkor dılnek el a fejlesztések fı irányai. Ha a pontos cél még nem világos.

a megfizethetıséget. jelenértékének kiszámítása 9 . kiválasztásánál mindig javasolt szem elıtt tartani az arányosság követelményét: mekkora ráfordítást. 3. a versengı projektjavaslatok / finanszírozási alapok vonzóságát. a nettó haszon bemutatása. Gazdaságosság: a közpénzek a leginkább költséghatékony módon kerüljenek felhasználásra. illetve bármely megvalósítással kapcsolatos nehézséget. a potenciális pénzben nem kifejezhetı költségek és hasznok jelentıségét. a rendelkezésre álló források mellett a legnagyobb elérhetı eredményt biztosítják. pénzben kifejezhetı érték rendelése az egyes hasznokhoz és költségekhez (magának a hozzárendelési mechanizmusnak a kiválasztása és alkalmazása) (6) A hasznok és költségek diszkontálása. A költség-haszon elemzés a következı fı lépések sorozata: (1) A projektjavaslat(ok) elvárt eredményeinek megerısítése (tisztázása) (2) Az elemzést meghatározó feltételek. Eredményesség: a közpénzek olyan fejlesztéseket finanszírozzanak. akkor a javaslatot érdemes lehet elfogadni és végrehajtani. tudatos. az aránytalan és indokolatlan terhet jelentene. A cél tehát. ellenırizhetı módon történjen. hipotézisek lefektetése (3) Az elemzési (értékelési) idıszak kijelölése (4) Minden jelentıs költség és haszon beazonosítása. A költség-haszon elemzés fontosabb lépései és általános szabályai A költség-haszon elemzés egy döntéstámogató eszköz. a stratégiai értéket. Javasolt mérési-értékelési módszerek és a költséghaszon kalkulációk lehetséges módjai Az e-közigazgatási projektek költség-haszon elemzése alapvetıen három fı elvárásnak való megfelelést segítheti elı: 1. 3. realitásának ellenırzése (5) Amennyiben lehetséges. többek közt a kormányzati beavatkozás alkalmazhatóságát. átgondolt.3. Átláthatóság: a közpénzek felhasználásának igazolhatóan felelıs. s arányban áll-e ezzel a módszer alkalmazásától várható eredmény? Kis volumenő projekteknél értelmetlen a nagyprojekteknél reálisan megkövetelhetı bonyolult számításokat elvégeztetni. 2. amelyek össztársadalmi szinten.1. A költség-haszon elemzések és a kapcsolódó számítások elvégzésénél. Ideális esetben a költség-haszon elemzés bebizonyítja. Ha a nettó haszon pozitív. hogy egy javaslattól remélt hasznok meghaladják a becsült költségeket. amelyben a releváns költségek és hasznok beazonosítása és becslése kiindulópontként szolgál az alternatív projektjavaslatok értékeléséhez. Természetesen a támogatási döntés meghozatala során egyéb megfontolásokat is figyelembe kell venni. milyen erıforrásokat igényel az adott feladat elvégzése.

amely támogatja az elemzést: • A projektjavaslat más gazdasági ágazatokra (projektekre) gyakorolt hatásainak felmérését segíti. 10 . csak a megvalósuláshoz szükséges mértékő támogatást kapjanak.) Nagyon fontos minden pénzben nem kifejezhetı. teljes körő a foglalkoztatás) hibás lehet.) A nemzetközi hatások figyelembe vétele mellızhetı. hanem program és nemzetgazdasági szinten is lehet végezni. a projektbıl következı. hacsak explicit módon nem értékelhetık. Ezt a fajta költséghaszon elemzést pénzügyi költség-haszon elemzésnek (röviden: pénzügyi elemzésnek) is szokták hívni. a kormány a biztonságos elektronikus azonosítás vagy az elektronikus fizetés lehetıségének egy-egy projekt keretében történı megteremtésével közvetlen hatással van például a szakágazati fejlesztéseket célzó projektekre is. ne kerüljön sor túltámogatásra. akkor az elemzésnek az informatikai fejlesztésen túl ezt is tartalmaznia kell. mivel így biztosítható. a nettó haszon számításakor figyelembe kell venni az intézkedés más projektek eredményeit befolyásoló hasznait egyaránt. az értékelés hatókörének kijelölése azért fontos. A közösségi. vagy nehezen mérhetı hasznok és költségek hatásainak felmérése (9) A megfelelı javaslat kidolgozása Az értékeléssel kapcsolatos feltevések minél korábbi rögzítése. (Például. ha elıtte átgondoljuk az ágazatok (projektek) közti kapcsolatokat. minisztérium. (Például. • • • • Költség-haszon elemzést nem csak projekt szinten. Fontos minden.(7) A kockázatok és bizonytalanság értékelése (8) A pénzben nem. Így. de megbízhatóan becsülhetı költség és haszon elem bevonása az elemzésbe. ha egy szervezet informatikai rendszerének fejlesztése megkívánja a telefon-hálózat feljavítását. pótlólagos foglalkoztatás hasznait és költségeit. Annak feltételezése. és így jelentısen csökkenti az értékelés idıigényét. figyelembe kell venni a pl. hogy a támogatott fejlesztések • • • költség-hatékonyak legyenek. illetve folytatólagos költséget és beruházást is bevonni az értékelésbe. önkormányzat konkrét intézkedésének értékelése során alkalmazott költség-haszon elemzéskor általában meghatározott személyek kisebb csoportjára gyakorolt hatásokat veszik figyelembe. mert nagymértékben megkönnyíti a költségek és hasznok azonosítását. társadalmi hasznuk jelenértéke meghaladja a társadalmi költségeik jelenértékét. illetve költségvetési forrásokból nyújtott támogatások esetében is a döntéselıkészítés fontos eszköze a költség-haszon elemzés. Számos olyan általános érvényő szabály áll rendelkezésre. A projektek vagy egy-egy szervezet. hogy a gazdasági erıforrások teljes mértékben kihasználtak (pl.

2. A költség-haszon elemzés által átfogott idıtáv A költség-haszon elemzés idıtávja tekintetében az általános szabály. pénzügyi elemzés. egy új informatikai rendszer eszköz-életciklusára. pl.pdf 11 .• a mőködtetésük során létrehozott szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható legyen. február. • A pénzügyi és a közgazdasági elemzés egyaránt tartalmaz érzékenységvizsgálatot és kockázatelemzést. hogy a projekt a megvalósítható alternatívák közül a legjobb. amelyek tekintetében a költség-haszon elemzés elırejelzéseket tartalmaz. Ugyanakkor. 3. a vizsgált idıtáv (referencia-idıszak) azon évek száma. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. pénzáram (cash-flow) szemléletben. A költség-haszon elemzések három legfontosabb típusa: • • Változatok elemzése. mivel ez a csak a bizonytalanságot helyezi át a jövıbeni költségek/hasznok becsült értéke felıl a projektjavaslat. Ezekben az esetekben a 20-30 éves idıtáv alkalmazása javasolt. általában 30 évre. közgazdasági költség-haszon elemzés. Tekintettel arra. Ennek keretében kell a pénzügyi fenntarthatóságot is vizsgálni. 9. azaz a pénzügyi és a közgazdasági költség-haszon elemzés során alkalmazott idıtáv. Normál esetben tehát. hogy az elemzésnek a projektjavaslat gazdaságilag hasznos élettartamára kell kiterjednie. intézményi és finanszírozási feltételeinek meghatározásában játszik fontos szerepet. amelynek célja a kiválasztott mőszaki megoldásra vonatkozóan a társadalmi hasznosság és költségek vizsgálata. A közgazdasági költség-haszon elemzés. (pl. 1 Forrás: Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez – Változatelemzés. A projekt jövıbeni alakulására vonatkozó elırejelzéseket a projekt gazdaságilag hasznos élettartamának megfelelı és hosszabb távú valószínő hatásainak felölelésére elégségesen hosszú idıszakra kell kialakítani. A bizonytalanságból kifolyólag nem érdemes lerövidíteni az elemzési idıszakot.hu/download/6944/Általános%20módszertani%20útmutató. a digitális írástudás növelésére irányuló politikát érintı projektek. amely a kiválasztott mőszaki megoldásra vonatkozóan a beruházónál. a pénz jelenértéke) elhanyagolhatóvá válnak. hogy ennek a vizsgálatnak a keretében a pénzügyi hasznokat és költségeket kell kiegészíteni vagy felváltani társadalmi költségekkel és hasznokkal. www. p. Az egyes projektek költség-haszon mutatói a projektek összehasonlíthatóságát is szolgálják és a közöttük történı választást segítik. néhány javaslat vonatkozásában nem lehetséges az eszköz-életciklus konkrét lehatárolása.1 A költség-haszon elemzés a projekt-elıkészítés során a projekt mőszaki tartalmának. amelynek célja annak alátámasztása. 2008. A pénzügyi elemzés.nfu. kedvezményezettnél felmerülı költségeket és bevételeket veszi számba és veti össze. mivel az ezt követıen jelentkezı hatások. vagy eszköz becsült maradvány értékére. pl. ezért ezt társadalmi-gazdasági elemzésnek is tekinthetjük.

amelyek már az értékelés elıtt megtörténtek. ezért ezeket a költségeket számviteli költségeknek is nevezhetjük. Ilyen alternatív lehetıségek lehetnek például: • • • az ingatlan egyéb. A költség-haszon elemzés során figyelembe veendı költségeket tekintve. A fenti példák mindegyikében az alternatívaköltség a második legjobb tevékenység-lehetıség. Ezért is célszerő a feladat során részletesen dokumentálni a hasznok azonosításával és számszerősítésével kapcsolatos feltételezéseket és folyamatokat a döntéshozók számára. Ezeket a költségeket szokták elveszett kiadásoknak vagy múltbeli költségeknek is nevezni. A számviteli költségek közé tartoznak a beruházási és mőködtetési költségek. hogy a hasznok lehetnek pénzben kifejezhetık és pénzben nem kifejezhetık. Elsüllyedt költségek Az elsüllyedt költségek (sunk costs) azok a kiadások. vagy program. egy munkavállaló munkaidejének eltérı beosztása vagy például beruházás ASP-központokba az önálló önkormányzati informatikai fejlesztések helyett. fejlesztéspolitikai dokumentum elkészítésének költségei. Ha egy költséget vagy hasznot pénzben ki lehet fejezni. amelyrıl le kell mondani adott projekt. és tükrözik az erıforrások lehetséges alternatív felhasználási lehetıségeit (alternatívaköltség). A költségek és hasznok számbavétele és értékelése A gazdasági haszon bármely olyan jólét-növekedéssel mérhetı nyereség. valamint minıségi jellegőek. Ha az adott költség vagy haszon kvantifikálásához szükséges erıfeszítés és erıforrás meghaladja az elemzésben történı szerepeltetésébıl származó elınyöket (az értékelés megbízhatóságára beláthatóan gyakorolt hatást). akkor célszerő bevenni a cash-flow elemzésbe. amely utóbbiak nem feltétlenül kötıdnek a tényleges erıforrás-felhasználáshoz. az adott idıpontban már nem változtathatóak meg. mennyiségi. gazdasági tevékenység.3. A költséghaszon elemzés elvégzésének kétségtelenül az egyik legnehezebb és legidıigényesebb feladata a hasznok azonosítása és számszerősítése. Az elsüllyedt költségeket ugyanakkor különbözı okokból nem tartalmazza sem a pénzügyi elem12 . az aktuálisnál jövedelmezıbb módon történı hasznosítása. Hasznos kiindulópontként szolgálhat annak rögzítése. pénzben nem kifejezhetık. A közgazdasági költségek ezzel szemben szorosan kapcsolódnak a gazdaságban ténylegesen felhasznált erıforrások mennyiségéhez. bár általában ez a helyzet.3. megkülönböztethetık a számviteli költségek és a közgazdasági költségek. A költségek lehetnek pénzben kifejezhetık. politika esetén társadalmi szinten jelentkezik.1.3. valamint minıségi és mennyiségi jellegőek. program választásakor. 3. A múltbeli költségeket a számvitel elemzi. A költségek és hasznok nem szükségszerően kapcsolódnak szorosan a tényleges pénzáramláshoz. akkor nem szükséges mennyiségi egységben kifejezni. valamint az értékcsökkenési leírás és a tıkeköltség. korábbi megvalósíthatósági tanulmány. hanem inkább a potenciális hatásait érdemes a kvalitatív értékelés során beazonosítani. pl. amely a projekt által érintett egyéneknél.

hanem a termelés során folyamatosan megy át az új termék értékébe.3. ha egy eszközt pótolni kell a vizsgálati idıszak során. ha a kezdeményezés. Mivel a költség-haszon elemzés ki kell térjen a „vele” vagy „nélküle” típusú elemzésekre is.5. Határ. 3. a maradványérték nulla lesz és a kumulált értékcsökkenési leírás megegyezik az eszköz beszerzési értékével. A maradványérték A maradványérték szintén fontos részét képezi a projektjavaslat teljes értékének. mind értékcsökkenésének figyelembe vétele ugyanazon tétel kétszeres elszámolását jelentené. illetve a tıkeköltséget és az egyszeri kiadásokat. mert egy korábbi döntés eredményei. Mivel az értékcsökkenési leírásnak nincs közvetlen közgazdasági hatása. hogy az átlagköltség.2.3. illetve átlaghaszon helyett a határköltség és határhaszon adatokat használjuk fel a költség-haszon elemzésben.3. ezeknél célszerőbb a határköltségek és határhasznok alkalmazása.3. projekt hatására jelentıs változás tapasztalható a rezsiköltség nagyságában.vagy átlagköltségek és -hasznok Az erıforrások leghatékonyabb felhasználása (az allokációs hatékonyság elérése) érdekében nélkülözhetetlen.3. a pótlással kapcsolatos beruházást a felmerülési idıszakra el kell számolni. hogy az összköltség mennyivel változik a termelés egy egységnyi változásakor. a pénzügyi elemzés megkülönbözteti a mőködési vagy fenntartási költségeket. Ez például akkor fordulhat elı. kezdeményezés kapcsán szignifikáns mértékben növelni kell a foglalkoztatottak létszámát. Másrészt. így a költség-haszon elemzés nem is tartalmazza. 3. Abban az esetben. mivel az eszköz értéke nem egyszerre. hogy csak azok a költségek kerülnek bele a vizsgálatba. sem a közgazdasági költség-haszon elemzés. A gyakorlatban ez azt jelenti. program kezdeményezéshez kapcsolódó minden erıforrás-áramlást értékel. A határköltség megmutatja. Az átlagköltség pedig a teljes költség és a teljes termelés hányadosa.zés. 3. vagy záró-értéke az elemzési idıszak végére becsült értéke (egy eszköz maradványértéke életciklusának végén nulla). A projekt maradvány. mivel az ténylegesen az eszköz használatához kötıdik. az eszköz mind beszerzési értékének. Tıkeköltség vagy mőködési költség Míg a közgazdasági költség-haszon elemzés a projektjavaslathoz. Másrészt. Abban az esetben. ha az értékelési idıszak megegyezik az eszköz amortizációs idıszakával. amelyek ténylegesen megváltoztatják a meglévı kiadásokat. Az elsüllyedt költségeknek nincs alternatíva költségük és mivel a megtérülésük aránya nem tisztázható. A rezsiköltségek például csak akkor vehetık bele az elemzésbe. 3. ha egy projekt. 13 . az elsüllyedt költségek azért sem relevánsak. torzíthatják az elemzést.4. ezért az elemzésnek ezt is figyelembe kell vennie. hogy az nem egyenlı a rendszeres karbantartással. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenés a számvitelben a költségek között számolandó el. Az értékcsökkenéssel kapcsolatban meg kell jegyezni.

a bevételeknél. így a költségeket nettó módon kell szerepeltetni. ÁFA) csupán transzferjellegő kifizetések. ha a mőködtetı ÁFA-köteles. szükség van a költségek kiigazítására annak érdekében. hogy a kamat. Tıkeköltség és pénzügyi tranzakciós költségek Sem a pénzügyi elemzés. így ha bekerülnének az elemzésbe. Például egy új irodaház építési projektjavaslatában ki kell térni a késésekkel. A közgazdasági költség-haszon elemzés szempontjából pedig azért nem relevánsak. ha a mőködtetı-fenntartó nem igényelheti vissza az ÁFA-t. A közgazdasági költség-haszon elemzések azért nem tartalmazzák. Ehhez hasonlóan.3. hiszen az ÁFA-t be kell fizetni. amelyhez a kiadások kapcsolódnak adóköteles. ha a mőködtetı-fenntartó ÁFA-visszaigénylı. mivel a hasonló jellegő projektjavaslatokat általában azonos adózási terhek érintik. Adók Általánosságban sem a pénzügyi. így a mőködési bevételben nettó összegnek kell szerepelnie. Ha azonban eltérı adókulcsokat kell alkalmazni a különbözı projekt-javaslatokra. A kisebb projektjavaslatok esetében a rendkívüli esemény számszerő értékét meg lehet becsülni a rendkívüli esemény hatásának és a rendkívüli esemény bekövetkezési valószínőségének szorzata alapján. mert ebben az esetben a vizsgálat nem foglalkozik a gazdaság egyik szektorából egy másikba történı erıforrás-áthelyezéssel. ha a beruházási választást különbözı adózási megfontolások motiválják. Különösen fontos ez abban az esetben. ha maga a tevékenység. de szerepelnie kell az elemzésben. vagy programjavaslat a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos költségeket és hasznokat is figyelembe veszi a költségek és hasznok becslésénél. mert az adók (pl. az kettıs elszámoláshoz vezetne. 14 . sem a közgazdasági költség-haszon elemzés nem veszi figyelembe az olyan pénzügyi tranzakciós költségeket. A gyakorlatban azonban relatíve ritkán van szükség erre a kiigazításra. illetve a mőködési költségek esetében az ÁFA akkor számolható el. hogy elkerülhetık legyenek a torzulások.7. Rendkívüli események kezelése Ha a projekt. 3. A pénzügyi elemzés esetében ez azzal indokolható. akkor érdemes az adók hatásával korrigálni az árakat. A nagyobb projektjavaslatok estében azonban célszerőbb a kvantitatív kockázatelemzés módszerét alkalmazni.3. sem a közgazdasági költség-haszon elemzés nem veszi figyelembe az adókat.8. 3.6. Ha azonban az eltérı adókulcsok hatására szignifikáns különbség van a projektjavaslatok között. A hazai adójogszabályok szerint a beruházások.és tıkeköltségek implicit módon szerepelnek a diszkont rátában. a mőködtetés szempontjából a nettó bevétel jelenik csak meg. hanem inkább a kezdeményezés hatására megvalósuló erıforráscsökkenés/növekedés áll a vizsgálat fókuszában.3. mint a tıkeköltség és a kamatköltség. vagy a növekvı építési költségekkel járó rendkívüli események számbavételére is.3. Ugyanez érvényes a mőködési költségek esetén is: az ÁFA nem szerepelhet az elemzésben. akkor azokat a költséghaszon elemzésnek is tartalmaznia kell.

3. és bemutatni a döntéshozóknak is. Például új bírósági tárgyalótermek kialakítása. vagy harmadlagos szereplıkre hárulnak váratlan költségek.10. és meg kell állapítani. a holtteher-veszteséget rendkívül nehéz valamely mennyiségi egységben kifejezni. becsülhetı-e olyan pontossággal. Például. hogy a projekt érintettjein kívül harmadlagos szereplıknél keletkezik haszontöbblet. nehezen kvantifikálhatók. vagy elektronikus eljárás bevezetése a bírósági ügyintézésben felgyorsíthatja a tárgyalások menetét. egy adott árura vagy szolgáltatásra kivetett új adó néhány fogyasztó esetében a fogyasztás csökkenéséhez vezethet. hogy mennyiben befolyásolhatják a döntéshozatalt. Amennyiben valamely projekt. A holtteher-veszteség költség-haszon elemzésbe történı belefoglalása tekintetében nincsenek bevált ajánlások. hogy a költség-haszon elemzésbe bekerüljenek.3. gazdasági közvetítıknél. kormányzati beavatkozások gyakran okoznak viselkedésbeli változásokat a fogyasztóknál. kormányzati ügynökségeknél. intézkedés feltehetıen okoz viselkedésbeli változásokat az érintettjeinél. Az externáliák vizsgálatba történı bevonásával kapcsolatos általános megközelítés az. A vizsgálatba történı bevonásuk esetfüggı. de senki felé. Egy másik példa lehet. lerövidítve a várakozási idıt. hogy könnyebben szánják rá magukat a pereskedésre. Be kell vonni a vizsgálatba az externális hatáso- 15 . így az az egész társadalom számára elvész. elemezni kell. és ezáltal akár arra is bátoríthatja az embereket. Externális hatások Egy projekt végrehajtása során elıfordulhat. hogy eset-alapon kell elbírálni azok jelentıségét. Holtteher-veszteség A holtteher-veszteség az a társadalmat érintı nettó költség. jelentıségüket az összes költség és haszon mennyiségéhez viszonyítva lehet értékelni. illetve. amely kompetitív piacon a fogyasztói többlet része lenne. A mikroökonómiában a holtteher-veszteség az az integrált jövedelemtípusú mennyiség. akkor azokat egyenként be kell azonosítani.3. hogy mennyire jelentısek. 3. Ez mindenekelıtt a környezetvédelmi és egészségügyi kezdeményezésekre jellemzı. Ugyanakkor. de a monopólium a hozzá tartozó terméktömeget meg sem termeli. a holtteherveszteséget minden olyan esetben figyelembe kell venni. A holtteher-veszteség ebben az esetben egy új adó bevezetése által keltett viselkedés-változásból származó jólétbeli veszteség.9. hogy az elektronikus adóbevallás lehetıségének megteremtése javíthatja az adóbevallási hajlandóságot és a határidıre történı teljesítést. Általánosságban. Viselkedés-változással kapcsolatos hatások Egyes projektek.3.11. ezek a viselkedésbeli változások sokszor nagyon bizonytalanok. amelyet a gazdaság egyensúlyi helyzetbıl történı kimozdulása okoz. mindenképpen szükséges azonosítani a holtteherveszteséget. építése. és nem túl nagy a jelentıségük. ha a projektjavaslat összes költségéhez és hasznához képest akkora méretet ölt. kétértelmőek. Tulajdonképpen egyfajta transzfer az adófizetı felıl. 3. általában egy új adó vagy jogszabály bevezetése következtében. hogy releváns-e. eseti alapon lehet eldönteni. Ugyanakkor. amely képes a döntési folyamatot befolyásolni. illetve azt kell mérlegelni. A jelentıségétıl függetlenül azonban.

Az esetek többségében ezek a közvetett gazdasági költségek nehezen kvantifikálhatók és ezért nem is szerepelnek a vizsgálandó tényezık között. hogy az externális hatások számbavételét minél teljesebb körben kell elvégezni. 3. ha azok kvantifikálhatók. és az összes költség. Gyakran az olyan tényezık.13. A számszerősítés módszerei azonban projektenként eltérıek lehetnek. de önmagukban összességében nem növelik a nemzetgazdaság közvetlen költségeit és hasznait. Példa lehet erre egy olyan tudásbázis felállítása. támogatott internet.kat. mint az eljárásban résztvevı ügyintézık száma. hacsak az általános adóterhelés növelésének.14. és a hatások számszerősítését. Összegzı megállapítások A legtöbb projektjavaslat esetében általánosságban az alábbi hasznokat és költségeket célszerő bevonni a költség-haszon vizsgálatba: • A létesítés közvetlen költségei (humán erıforrás. Az ügyintézık összes ügyintézésre fordított idejének csökkenése része lehet a becsült hasznok összegzésének.3. amelyeknek nincs áruban vagy szolgáltatásban megtestesülı ellentételezése. amely az összes közigazgatási eljárás folyamatosan és automatikusan frissülı folyamatleírását tartalmazza. 3. A transzferkifizetések megváltoztathatják a jólét eloszlását. amelyek externális hatásokat váltanak ki beépíthetık a piaci árakba. amelyekben a tranzakciós költségek nagyon magasak). bérlet. és így nagy valószínőséggel szerepelnek is az összegzésben (kivételt jelenthetnek azok az esetek.) 16 . stb. Természetesen az externális hatások vizsgálatba történı bevonását megfelelıen alá kell támasztani. Az EU elvárásai alapján készült „Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez” iránymutatásai is kitérnek az externális hatások becslésének fontosságára a közgazdasági költség-haszon elemzésekben. akkor is célszerő beazonosítani azokat. 3. majd a döntéshozók számára is bemutatni.12. amelyek segítik az áttekintést. akkor nem szabad olyan hasznokat is számba venni az elemzésben. Ha ezeket a hasznokat is figyelembe vennénk. Az útmutató felhívja a figyelmet arra. szociális jóléti kifizetések. akkor többszörösen lennének elszámolva. hogy valamely hatás nem számszerősíthetı. Dupla elszámolás Nagyon fontos a költségek és hasznok kettıs elszámolásának elkerülése. Nagyon figyelmesen kell kezelni a lehetséges externáliákat és azok jelentıségét.3. pl. ilyenkor az elemzésben ezt meg kell indokolni és a hatást legalább kvalitatív módon jellemezni kell. Az elemzések során a hatások számszerősítésének összefoglalására különbözı táblázatokat mutat be az anyag. valamint képesek a döntéshozatal folyamatát befolyásolni. Ha ezt a mérıszámot alkalmazzuk. információtechnológia. Elıfordulhat. vagy az árak torzulásának vizsgálatával kapcsolatban nem kell mégis csak bevonni az elemzésbe. illetve haszon arányában jelentısnek mondhatók.3. Transzferkifizetések A transzferkifizetések olyan kifizetések. a közgazdasági költség-haszon elemzésekben nem kell szerepeltetni azokat. Amennyiben az externális hatások nem kvantifikálhatók. A külsı költségek/hasznok gyakran megegyeznek a belsı költségek/hasznok transzferével. Így.

hogy ezeket a projekt mely szakaszában. majd az üzemeltetéshez különféle erıforrásokra (pl. elektronikusan intézhetı közigazgatási ügyek száma) • • • • • Hasznos hüvelykujj-szabálynak számít. Ráadásul azt is világosan kell látni. önerı.és bevétel kalkulációs sémát (pl. a mőködési költségek csökkenése) A létesítés közvetett hasznai (pl. mint pl. A projekt körültekintı tervezésénél azonban legalább ilyen fontos a megfelelı finanszírozási terv elkészítése (ti. a számítógéphasználat növekedése az egészségre gyakorolt hatáson keresztül) A létesítés közvetlen hasznai (pl. 17 . rezsiköltség és az olyan területeken jelentkezı negatív externáliák. Erıforrásterv és finanszírozási terv A projekt tervezéséhez. érzékenységelemzés) alkalmazása is indokolt lehet.). anyagok stb. hardver és szoftver eszközök. eGCES) találhat az Olvasó.4. hogy a projektgazda szervezetén belül rendelkezésre állnak-e a szükséges feltételek.• • Az állóeszközök beszerzési értéke A létesítés közvetett költségei (pl. 3.4. fejlesztık rendelkezésre állása). amely késıbb a kapcsolódó költségek megtervezésének is alapját képezheti. bankgarancia. az olyan területeken jelentkezı pozitív externáliák. TCO-módszer. amelyek ténylegesen kapcsolódnak az érintett erıforrások használatához és a kidolgozás alatt álló projektjavaslat befolyásolja majd. mint a környezetvédelem pl. épületek. végrehajtásához. banki hitel). A finanszírozási terv elkészítése nem tartozik szorosan a költség-haszon elemzések elvégzéséhez. pl.) lesz szükség. árfolyamkockázat. a felhasznált papíralapú dokumentumok csökkenésén keresztül) Pénzügyi alapok felszabadulása más célokra Maradványértékek Pozitív vagy negatív változások az eredménymutatókban (pl. hiszen ebbıl a szempontból kevésbé a költségek finanszírozásának forrása. humán erıforrások. kamat stb. A humán erıforrásoknál azt is tervezni kell. Jelen ajánlás mellékletében segítségképpen több olyan. vagy éppen külsı erıforrásokat kell biztosítani. kockázatelemzés. Figyelni kell arra is. Ez utóbbi esetében vizsgálni szükséges a hitelfelvételhez kapcsolódó kiadásokat is (pl. mint inkább a költségek neme és nagysága a lényeges. bizonyos esetekben pedig a költség-haszon elemzéseknél is használatos módszerek (pl. amely megkönnyíti a projekthez kapcsolódó költségek és hasznok azonosítását. hogy mikor milyen kapacitásokat kell lekötni (ld.1. A költségek és hasznok becslésének lehetséges módjai 3. visszafizetendı vagy vissza nem fizetendı támogatás. mely mérföldkövénél és milyen összetételben kell biztosítani. az e-közigazgatás területén releváns költség. hogy az elemzésbe csak azokat a költségeket és hasznokat kell bevonni. Mindez egy komplex erıforrásterv összeállítását igényli.

a következı lépés a pénzben kifejezett értékeik meghatározása. nem szignifikánsak az elemzés szempontjából. Az EU elvárásai alapján készült „Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez” iránymutatásai szerint a projekt elemzés során változatlan áron (inflációval kiigazított. (pl. hogy az érték pénzben történı meghatározását egyáltalán nem lehet végrehajtani.3. benzin. hogy a vizsgált termékek. (pl. de az értékük meghatározására fordítandó erıforrások költsége aránytalanul magasabb. Általános szabály. vagy bár szignifikánsak az elemzés szempontjából. ha egészen addig azt feltételezzük. Azonban a pénzügyi áramok elemzése során. hogy a költség-haszon elemzés érthetı és konzisztens képet mutasson az alternatív projektjavaslatokhoz kapcsolódó költségekrıl és hasznokról annak érdekében. melyek ára reálértéken is várhatóan esni fog. melyek ára várhatóan növekedni fog reálértéken. a kiinduló évhez rögzített ár) kell számolni. Kulcsfontosságú. míg 18 . (pl. hogy a hasznokat és költségeket valamilyen pénzben kifejezett mértékegységben kell lehetıség szerint kvantifikálni. a legújabb számítástechnikai eszközök) High-tech termékek. A reálértéken történı elemzés során ügyelni kell az egyes tételek egymáshoz viszonyított árváltozásaira. amelyek kínálata szőkös és korlátozott. hogy támogassa a döntéshozatalt.3. akkor a relatív árak korrekciója szükséges. Elıfordulhat azonban.4. mint az elemzésbe történı bevonásukkal járó haszon. ha az elemzés változatlan árakon történik. 3.4. Ez történhet például akkor. Reál vagy nominál értékek A költségeket és a hasznokat reálértéken (változatlan árakon) kell számba venni szemben a nominális értékkel (amikor is az áruk és szolgáltatások vásárláskori árát tekintik az értéküknek). A relatív árak változása szignifikáns hatást gyakorolhat az elemzés eredményeire az alábbi esetekben például: • • • • High-tech termékek. vagy sem. szolgáltatások árai az inflációt leszámítva változatlanok maradnak reálértéken. Az elemzıknek nem feladatuk. olaj. amelyek várhatóan gyorsabb mértékben emelkednek majd az inflációnál Hasznos hüvelykujj-szabály a számításnál. elektromos áram) Bérek vagy egyéb input árak. a számítások elvégzésekor reál diszkontrátát kell alkalmazni. hogy elıre elhatározzák az egyes projektjavaslatokról. és ennek megfelelıen alakítsák ki a súlyokat a vizsgálat során.2. és az inflációs elırejelzések alapján a relatív árak változása jelentıs. A releváns költségek és hasznok értékelése Miután a releváns költségek és hasznok azonosításra kerültek. védelmi felszerelések) Természeti erıforrások. hogy azok a legmegfelelıbbek. ha a költségek vagy hasznok • • • nem mérhetık megbízható módon.

mivel ez a legegyszerőbb módja az érték meghatározásának és általában jól tükrözi az implicit alternatíva költségeket is.4.4.pdf 19 . március. vagy nem egyszerő megbecsülni. Ugyanakkor. 3. 2 Lásd: Kiegészítı útmutató. mint azon erıforrások költsége. Megállapítja. ha nem áll rendelkezésre piaci ár Gyakran elıfordul. COWI Magyarország – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. így alkalmazásukkal kapcsolatban mérlegelni kell. hogy elég fontosak-e a döntés szempontjából. Ugyanakkor. létezik egyfajta átmenet az eszmei érték és a költségek.méltányolhatóan meg nem bizonyosodunk arról. hogy az árváltozásuk eltér a gazdaság egészében tapasztalható árváltozástól. szolgáltatásra vonatkozóan nem áll rendelkezésre piaci ár vagy a piaci ár közvetlenül nem megfigyelhetı. amit a piaci ár jelent. A haszonszint egyik mutatószáma. A termék valós költsége a termék ára és a termékegységre jutó támogatás összege lehet.nfu. Az eszmei érték meghatározása – a költségek és hasznok értékelése abban az esetben. 2007.hu/download/3687/CBG_kiegeszito_0313. ilyenkor az értékelés még azt a támpontot is elveszti.4. A költségek és hasznok értékelése a piaci árak felhasználásával A költségeket és a hasznokat normál esetben célszerő piaci áruk alapján értékelni. amelyekbıl a terméket elıállították. Például. • Árnyékárak – Egyes termékek. Ezekben az esetekben meglehetısen nehézkes lehet a költségek és hasznok becslése (illetve egyáltalán annak a meghatározása is. szolgáltatások esetében a piac a legkülönfélébb torzulások miatt nem képes az erıforrásokat reálisan értékelni. amelyekkel kalkulálhatók az értékek. a piaci árakat néhány esetben ki kell igazítani az adózásbeli különbségek. de nem lehet teljesen mellızni ezeket csak azért. A tágabb értelemben vett szociális és környezeti költségek és hasznok általában ebbe a kategóriába tartoznak. vagy becsült piaci árak ennek megfelelıen kiinduló pontként szolgálnak a költségek és hasznok értékelésekor. A módszerek alkalmazása meglehetısen erıforrás-igényes lehet. www. hogy több erıforrás esetében nem beszélhetünk piacról. például valamely adománnyal vagy további outputok elıállításának támogatásával. A reál. egy adott termék támogatásának hatására valószínőleg a termék ára alacsonyabb lesz. nem tudja kifejezni azok tényleges társadalmi költségét. a szükséges információk elérhetık és relatíve kisebb erıforrás-ráfordítással beszerezhetık-e. Az EU elvárásai alapján készült „Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez” címő kézikönyv kiegészítı útmutatója2 is foglalkozik az árnyékárak alkalmazásával. vagy a monopolista árképzés piactorzító hatásai miatt.5. mert nehéz a beárazásuk. 3. illetve hasznok kvantifikálására szolgáló feltételezések megbízhatósága között. hogy adott termékre. Az alábbiakban néhány szakértık által ajánlott technika kerül bemutatásra. hogy a költségek és hasznok kit érintenek). hogy mennyiben járulhat hozzá pénzügyileg a projekthez.

Újabb értelmezés szerint az árnyékár a termelési tényezı egységnyi változásával járó termelésnövekedést fejezi ki. amit össztársadalmi szinten már figyelembe kell venni. Ez az információ jelezheti. ahhoz képest vizsgálja az alternatív felhasználási lehetıséget. Például egy. akik egy jutalomalapot hoznak létre munkavállalóik egymás közti tudásmegosztásának ösztönzésére. de általában eltér piaci áruktól. Ennek a megfogalmazásnak egy kiterjesztett változata a Brent által adott definíció: az árnyékár azt mutatja meg. amit más célú felhasználás esetén kapni lehetne érte. A feltárt preferencia módszerek olyan helyzeteket hasonlítanak össze. úgy az állam sem mőködik tökéletesen. Ekkor a piaci ár nem fejezi ki a teljes társadalmi értéket. vagy az adott pontban mért határtermelékenységet. Egyrészt a projekt értékelés és költséghaszon elemzés szempontjából fontos teljes társadalmi értéket fejezi ki. A jogrendszeren keresztül biztosíthatja az erıforrások használóinak olyan alkuját. legnagyobb jólétet biztosítja. Egy erıforrás árnyékára csak adott projekttel kapcsolatban értelmezhetı. tehát az ár megegyezik a pótlólagosan beállított termelési tényezı által elérhetı hozammal. mindig egy termelési helyzetbıl indul ki. akik készek fizetni egy adott haszonért cserébe. hogy megbecsülje a kereskedelmi forgalomba nem kerülı termékek értékét. amelyek során az embernek történetileg kell választania valamilyen költség és haszon között. ami társadalmilag optimális értékre mozdítja azok árát vagy megfelelı nagyságú adókkal/szubvencióval korrigálhatja az általa optimálisnak tartott szintre. és a közigazgatási és vállalati foglalkoztathatóság teljes átjárhatósága mellett – a sokoldalú közigazga- • 20 .) A hedonikus ármódszer a kereskedelmi forgalomban lévı termékek különbözı jellemzıit használja fel annak érdekében. De ahogy a piacok. Az árnyékár több ekvivalens értelmezéssel bír. és többek közt az elégtelen információáramlásból adódó ügyintézési hibák kiküszöbölésére.Mivel a piaci kudarcok megakadályozzák az erıforrások hatékony elosztását. hogy kik azok az emberek. ezért az erıforrások valós értéke kisebb-nagyobb mértékben. mert a legnagyobb haszonnal járó tevékenységgel értékeli az erıforrást. hogy az árnyékár értelmezhetı az outputra is). tehát a legjobb allokációt. a Közigazgatási Tudásportál hatására sokoldalú e-közigazgatási ismeretekkel rendelkezı munkavállaló „sokoldalú közigazgatási ismereteinek” értékét – jól mőködı közigazgatási és vállalati teljesítményértékelési rendszerek esetén. az állam beavatkozásra kényszerül. Externália esetében az erıforrás használata több szereplınek okoz hasznot vagy költséget. hogy mekkora változást okoz a társadalmi jólétben a termelés egységnyi változása (mindez azt is jelenti. Más értelmezésben az árnyékár az erıforrás alternatív felhasználási lehetıségét mutatja meg: a legmagasabb árat. Módszertani példái: (I. Ez a maximális társadalmi hasznot méri. Példa lehet erre azon közigazgatási szervek közössége.

A támogatás mindezeken túl felértékeli a támogatott termék termelésében alkalmazott speciális erıforrásokat is. nem. Például. etnikum. Ez a megközelítés piaci helyzetet szimulál azáltal. egészségi állapot. illetve amennyiben lehetséges. hogy valamilyen kompenzációt fogadjon el egy negatív vagy rossz gazdasági eredmény eltőréséért cserébe. bizonyos különbözı ismérvek (kor. hogy a döntéshozók tisztában vannak a projektjavaslat határokon túli hatásaival (lásd pl. Szintén fontos kitérni a hasznok és költségek állampolgárok és külföldiek közti eloszlásának kezelésére. a nettó hasznot is. páneurópai elektronikus szolgáltatások). Az utazási költség módszer a kereskedelmi forgalomban lévı termékek és szolgáltatások értékét használja fel annak érdekében. hogy szükség van-e e tényezık költség-haszon elemzésbe történı bevonására. Disztribúciós hatások A különbözı projektjavaslatoknak a tervezettıl (átlagostól) jelentısen eltérı hatása is lehet egyes személyekre. hiszen a hasznok. mindenképpen célszerő meghatározni. (b) vagy az említett költségek és hasznok vonatkozásában minıségi értékelést végezni.4. illetve meggyızıdni arról. Mivel a támogatást bele kell számolni az eszközértékbe. képességek. földrajzi elhelyezkedés) alapján képzett társadalmi csoportokra. hogy az emberek mekkora mértékben hajlandók átváltani a költségekkel és hasznokkal kapcsolatos elvárásaik között bizonyos hipotetikus helyzetekben. hogy megbecsüli a fogyasztó (I) (II) arra vonatkozó hajlandóságát.tási tapasztalattal rendelkezı munkavállaló és egy hasonló képzettséggel bíró vállalati szektorban dolgozó munkavállaló értékének összevetése által állapít(II. egy termék vagy szolgáltatás elıállításának támogatása általában növeli a termelık jövedelmét. Ennek meghatározása azonban meglehetısen nehézkes. és értékelni azokat. de elınyös lehet a fogyasztók számára is az alacsonyabb árak miatt. disztribúciós hatása változhat. Ilyen körülmények között nagyon fontos (a) vagy egy jól felépített érzékenységvizsgálatot elvégezni a kulcsfontosságú változókra. szocio-ökonómiai helyzet. viszont csökkenti a versenytárs termékek gyártóinak jövedelmét. Amennyiben megfelelı pontossággal nem lehetséges néhány költség és haszon kvantifikálása.) hatjuk meg. hogy megbecsülje a ke- • reskedelmi forgalomba nem kerülı termékek értékét.6. Az elemzésnek be kell azonosítania a disztribúciós hatások nyerteseit és veszteseit. hiszen ez jelzi. mint hasznos. hogy egy termékért vagy szolgáltatásért fizessen arra vonatkozó hajlandóságát. 3. bevonásuk a mennyiségi elemzésbe inkább káros lehet. 21 . A kinyilvánított preferencia módszerekkel azt lehet felmérni. Bár a külföldieket érintı költségeket és hasznokat nem kell belefoglalni a nemzetgazdasági szintő költség-haszon elemzésekbe. illetve a költségek sokszor véletlenül és váratlanul is átcsoportosulnak.

illetve a legapróbb tevékenységelemekre lebontott rendszeréhez számszerősített költségeket rendeljünk Ehhez meg kell határoznunk az adott tevékenység • • • adott idıintervallumon belüli elıfordulási gyakoriságát. azt vizsgáljuk meg. Egy közigazgatási tevékenységet aszerint ítélünk meg. ha nem pl. ill. cselekmények idı. Adminisztratív terhek a jogszabályok által az érintettekre rótt kötelezettségeknek való megfelelés érdekében tett intézkedések. a szektorban ráfordításként felmerült összköltsége. a hivatalba küldendı dokumentáció postaköltsége. Adminisztratív költségek közé soroljuk mindazokat az érintett szereplık számára közvetlenül. Ilyen például annak a tevékenységnek az értéke. hanem a saját képzettségének megfelelı munkakörben dolgozhatott volna. Ennek során költségek keletkeznek bér és járulékok formájában. milyen képzettségi szint szükséges a tevékenység elvégzéséhez. elvégzésére fordított idı mennyiségét. a törvényeket betartva járnak el. például egy támogatás esetében. az állampolgárok és a közigazgatás szereplıi egyaránt eleget tesznek információszolgáltatási kötelezettségeiknek. A Standard Költségmodell esetében abból indulunk ki. humán-erıforrás ráfordításai. A standard költségmodell teremti meg a lehetıségét az elektronikus közigazgatási fejlesztési projektek kapcsán az adminisztratív terhek. ott sorban állnia kötelezettség teljesítése miatt. A modell a jogszabályokból meghatározott kötelezettségeknek való megfelelés érdekében történı tevékenységekhez tartozó közgazdasági paramétereket – lehetıség szerint – számszerősíti. Így meghatározható az adott rendelkezés által az érintettekre rótt terheknek bizonyos idıszakra vetített. Következı feladat az. hogyan tudja a címzett a kívánt célt a lehetı legkisebb költséggel elérni. valamint egységnyi idıráfordításának közvetlen (és/vagy alternatív) költségét. költségként felmerülı tételeket. A standard költségmodell (SCM) A standard költségmodell (Standard Cost Modell – SKM standard költség modell) célja az információszolgáltatási kötelezettség teljesítésével járó költségek mérése. Az információs kötelezettségek méréséhez az alábbi paraméterek figyelembe vételére van szükség: Belsı bérkulcs Fıszabály szerint az információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges tevékenységeket az érintett vállalkozás és a közigazgatási szerv maga végzi. illetve költségek csökkentésébıl származó hasznok számszerősítésének.3. mint amilyen pl. A képzettségi szint 22 . alternatív költségeinek összessége. amelyet a munkatárs akkor termelt volna meg. egy általánosan elterjedt módszertan segítségével. majd összegzi. Ha egy szabályozás a címzettjének kedvez. a postára kellett volna eljutnia. amelyek kizárólag az adminisztratív (információs) kötelezettség teljesítésébıl adódó feladatellátás során merült fel.7.4. hogy a jogszabályok információs kötelezettségekre. hogy a gazdaság szereplıi.

hogy szakterület-specifikus vagy azon túlmutató információszolgáltatási kötelezettségrıl van szó. Közös költségek Azon költségeket jelenti. a szakterületen túlmutatók esetén az átlagos bérszintet vesszük alapul. amelyekhez külsı tarifát veszünk alapul. Gyakoriság. Idı Idıparaméter (Z) alatt az információszolgáltatási kötelezettség teljesítésére szolgáló. a telefonelıfizetés. hogy a vállalat információszolgáltatási kötelezettségének eleget tudjon tenni. például egy szerzıdés kitöltésének idejét. évente milyen gyakorisággal kell egy információszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Országos szinten az SKM mérések során figyelmen kívül hagyjuk ezen költségeket. A szakterület-specifikus információszolgáltatási kötelezettség esetén az érintett szakterületek bérszintjét. olyan fix költségek. ami gyakran törvényben van elıírva. például adótanácsadó. mint a lakbér. amelyeket egy vállalat akkor is elvégez. Nem tartozik ide. A képzettségi szint szerinti differenciálás egyszerőbb információszolgáltatási kötelezettségek esetén nem szükséges. ügyvéd. ha nincs információszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó elıírás. Feltétlenül elıforduló költségek Vannak olyan tevékenységek.meghatározza a ráfordítandó költségek nagyságát. hogy egy törvény által elıírt információszolgáltatási kötelezettség esetén milyen bérszintet veszünk figyelembe. amelyek az egyes munkavállaló közvetlen bérköltségéhez tartoznak. Nehéz lenne elkülöníteni ezeket a tevékenységeket a gyakorlatban. nemzetközi öszszehasonlításban viszont érdemes foglalkozni vele. a beszerzést az éves amortizációs kulcs erejéig kell figyelembe venni. Az. stb. 23 . attól függ. például az internetelıfizetés. Külsı bérkulcs Bizonyos közigazgatási eljárásokat külsı szolgáltatók végeznek. sıt elegendı egy átlagértékhez visszanyúlni. a rezsi. Beszerzési költségek Ha egy beszerzés annak érdekében történik. periodicitás Az idıszakosság (H) azt határozza meg. percekben mért idıráfordítást értjük. jegyzı. országok közötti. ezért a mérésbıl nem hagyhatjuk ki ezen költségeket sem.

ZSij= az i-edik információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges j-edik standard tevékenység ideje M= a standard tevékenységek száma (ami holland számítások szerint maximum 14 lehet) 24 . állampolgárokat. Ti=az i-edik információszolgáltatási kötelezettség teljesítésének díja Zi= az i-edik információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges idı Az SKM-mérések esetén az információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges standard tevékenységek idıráfordítását mérjük: Z i = ∑ ZS ij j =1 M ahol. VA= Összes költség VKi= i-edik információszolgáltatási kötelezettség költsége N= a számításba vett információszolgáltatási kötelezettségek száma Az egyes információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges költséget az alábbi képlettel számoljuk ki: VK i = Pi ∗ Qi ahol. Pi= i-edik információszolgáltatási kötelezettség ára Qi= i-edik információszolgáltatási kötelezettség éves gyakorisága Az idı. közigazgatási szerveket jelenti. Formula az információs kötelezettségek közigazgatási költségeinek vizsgálatához Az információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges összes költség az egyes költségek összegébıl adódik: VA = ∑VK i i =1 N ahol. amelyek egy speciális információszolgáltatási kötelezettségben érintettek.és mennyiségkomponenseket a fenti formula szerint számoljuk ki.és az idıtényezık összeszorzásával történik: Pi = Ti ∗ Z i ahol.A célcsoport nagysága Ez azon vállalatokat. Az ár meghatározása a munkabér. másrészt a ténylegesen felmerülı esetek száma. A célcsoport nagyságát meghatározhatja egyrészt a törvényi elıírás.

1 Zi M ∑ TS j =1 ij ∗ ZS ij TSij= az i-edik információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges j-edik standard tevékenység díja. A mennyiség kiszámítása az információszolgáltatási kötelezettséggel érintett vállalatok. ami a díjazásban (T) is megmutatkozik. állampolgárok és közigazgatási szervek számának az éves gyakorisággal való összeszorzásával történik: Qi = AN ∗ H ahol. Ti = ahol. AN= a címzettek száma H=gyakoriság (idıszakosság) Az információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges költség kiszámítása tehát: VK i = (Ti ∗ Z i )( AN ∗ H ) 25 .A standard tevékenységeket különbözı képzettségő emberek látják el. A bért ezért a feladat ellátásával megbízott munkavállalók bérének idıvel súlyozott számtani közepének segítségével számoljuk ki. ennek tükrében az idıráfordítás eltérı lehet.

referenciaidıszak a „forintosítható” bevételek (hasznok) és kiadások (költségek) legalább éves bontásban. diszkontráta. referenciaidıszak.4. Kiegészítı felmérésekre és szakértıi konzultációkra lehet szükség! Megtérülési idı Költség-haszon elemzés (CBA) Költség-hatékonyság elemzés (CEA) Több szempontú elemzés (MCA) 4. a „forintosítható” bevételek (hasznok) és kiadások (költségek) éves bontásban. Kiegészítı felmérésekre lehet szükség! a „forintosítható” bevételek (hasznok) és kiadások (költségek) felhasználásával végzett elemzések kiegészítése a nem monetizálható költségek és hasznok számbavételével. vagy a rövidebb tartamú projektek esetében valamennyi hónapra. diszkontráta a „forintosítható” bevételek (hasznok) és kiadások (költségek). referenciaidıszak. Például valamennyi évre vonatkozóan lesz egy-egy nettó cash-flow-nk. A négy évnél rövidebb idıszakot átfogó projektek esetében érdemes lehet havi pénzáramokat számolni. Cash-flow (CF) Ha a költségek és hasznok értékelésére vonatkozó ajánlásokat követjük. referenciaidıszak a „forintosítható” bevételek (hasznok) és kiadások (költségek). 26 . A projektjavaslatok (lehetséges megoldási módok) elemzése és összehasonlításának módszerei A módszer neve Cash-flow (CF) Diszkontált pénzáramlás számítása (DCF) Nettó jelenérték (NPV) Belsı megtérülési ráta (IRR) Haszon-költség arány (BC) Beruházások megtérülése (ROI) A számításhoz szükséges inputok a pénzáramláshoz kapcsolódó éves vagy havi bevételek és kiadások. sikerkritériumok és súlyok meghatározása. diszkontráta. referenciaidıszak. externális költségek felmérése. Kiegészítı felmérésekre lehet szükség! a „forintosítható” kiadások (költségek) legalább éves bontásban. referenciaidıszak. referenciaidıszak a pénzáramláshoz kapcsolódó éves vagy havi bevételek és kiadások. akkor a projekt teljes ismert életciklusának valamennyi szakaszára vonatkozóan elıre jelezhetık a nettó pénzáramlások. referenciaidıszak. kockázatok értékelése stb. kockázatok értékelése stb. diszkontráta.1. referenciaidıszak. nem monetizálható költségek és hasznok számbavétele. diszkontráta a „forintosítható” bevételek (hasznok) és kiadások (költségek). diszkontráta a „forintosítható” bevételek (hasznok) és kiadások (költségek). externális hatások felmérése. nem monetizálható költségek számbavétele. esetleg diszkontráta.

2. A bizonytalanság/kockázat mértékét: Természetesen bizonyos mértékő bizonytalanság általában felmerül azzal kapcsolatban. ha az egyik idıszakban felmerülı pénzáramlást ugyanakkora súllyal vesszük figyelembe. hogy mennyivel haladják meg a vizsgált projekt nettó hasznai (vagy költségei) a hasonló kockázatú projektekbıl nyerhetı hasznokat. A diszkontált értéket jelen értéknek is nevezik. mint egy másik idıszakban. mint egy késıbbit. Ezek a cash-flow vagy pénzáram kimutatások adják a nettó jelenérték számítás (NPV) alapját is. hogy a késıbb felmerülı pénzáramlást kisebb súllyal vesszük figyelembe. hogy például a jövıbeni százezer forint egyáltalán befolyik-e. a pénzáramlások a legkülönbözıbb idıpontokban merülnek fel. Általában nem megfelelı. Egy másfajta értelmezése a diszkontálásnak. a diszkontált pénzáramlás számítása a megfelelı módszer. míg negatív nettó jelenérték esetében a várható haszon elmarad a hasonló kockázatú projektek hasznától. annál alacsonyabb lesz a súly. Ennek értékét csökkenti a bizonytalansági/kockázati tényezı mértéke. ha valaki egy projektjavaslat értékelésekor legalább olyan mértékő haszonra számít. Vagyis. amely valamennyi projektre alkalmazható lenne. Az egyes cash-flow-k – akár szakaszonként is értelmezhetıen – pozitív vagy negatív értéket egyaránt felvehetnek. A diszkontráta gyakorlatilag az az elvárt jövedelmezıség. mint ami hamarabb jelentkezik. A diszkontráta jellemzıen magába foglalja: • • Az idıpreferencia mértékét: A legtöbb ember ugyanis elınyben részesít egy mostani fogyasztást. Jelenlegi diszkontált érték = az n-edik idıszak jövıbeni értéke x [1/(1+r) ] n ahol. akkor azokat is be kell foglalni a cash-flow kimutatásba. s a gyakorlatban a diszkontráta meghatározásakor ezt alkalmazzák. A pozitív nettó jelenérték (NPV) a hasonló kockázatú projektekbıl származó haszonnál nagyobb várható hasznot jelez. A diszkontálás azt jelenti. mint amely más hasonló kockázatú befektetésekbıl származhat. a zéró érték közel azonosat. Minél távolabbi idıszak pénzáramlását tekintjük. amelyre a befektetı a hasonló kockázatú projektek esetében számít. hogy a költségek és hasznok nem feltétlenül feleltethetık meg a tényleges pénzáramlással. A nemzetgazdasági szintő (vagy másképpen közgazdasági) költség-haszon elem27 . A diszkontálással azt határozzuk meg. Diszkontált pénzáram számítása (DCF) Még a legegyszerőbb projekteknél is. noha a legtöbb esetben azért ez a jellemzı! Ha a nem pénzben kifejezett és kvalitatív jellegő költségeket és hasznokat monetizálni lehet.Fontos kiemelni. 4. Ezért diszkontált pénzáramlást kell számolni. n = az idıszak száma r = diszkontráta Nincs olyan generálisan elfogadható megtérülési ráta.

bizonyos kamatszint esetén nagyobb díjnövelést igényelhet.3 Az Európai Bizottság azt ajánlja. Konkrét projektek esetében végzett pénzügyi elemzésekben ki lehet indulni a projektgazda (vagy ha nincs szignifikáns eltérés az adott intézményi kör. illetve a hitel költségei ennél magasabbak.o. hogy reálértéken számított 5%-os pénzügyi diszkontrátát használjanak indikatív viszonyítási pontként az alapokból társfinanszírozásban részesülı állami beruházási projektek esetében. ha a diszkontráta értékét mérsékeljük.5 Rendkívül fontos. WACC-módszert (weighted average cost of capital). 7.o. társadalmi diszkontrátát alkalmazzák. Ez azonban jelentheti azt. ha a pénzügyi fenntarthatóság érdekében a díjakat magasabbra kell emelni. ha a projekt pénzügyi fenntarthatósága hiteltörlesztés nélkül –adott díjstruktúra mellett -– biztosított. Mivel az alkalmazott diszkontráta mértéke jelentıs mértékben befolyásolja az NPV-t.4 Ugyanitt a kohéziós országok esetében 5. az ún. hogy útmutató dokumentumaikban adják meg a diszkontrátára vonatkozó saját viszonyítási pontjukat. ha magasabb diszkontrátával számolunk.. a relatív árakban bekövetkezett változásokat is figyelembe kell venni. 08/2006. Ha szükséges. hogy a pénzügyi elemzésben használt 5%-os diszkontráta nem megfelelı. 20-26.zésekben az ún. minden esetben világosan közölni kell. az elemzést ennek megfelelıen állandó árakon kell elvégezni. amikor a saját forrás finanszírozása teljes mértékben önerıvel történik. hogy amikor a diszkontrátát reálértéken fejezik ki. Abban az esetben azonban. Ezt a hivatkozást azután következetesen kell alkalmazni. 4 Ld.5%-os társadalmi diszkontráta alkalmazását ajánlja. úgy nominális diszkontrátát kell alkalmazni. míg nı. 2007. Egyes esetekben a diszkontrátára Ennek lehetséges módjáról lásd a szakirodalomban pl. akkor a projekt nettó jelenértéke (NPV) csökken. 5 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: Kiegészítı útmutató a költség-haszon elemzés általános módszertani útmutatójához. A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat. Ez a legjobb alternatív projekt elızetes megtérüléseként is felfogható. A kamatfizetés és a hiteltörlesztés – ugyanezen díjstruktúra esetén . Általában. Európai Bizottság: A költség-haszon elemzés elvégzésének módszertani útmutatója. Kiindulásként. hogy rövid lejáratú hitellel kezelni lehet-e vagy az elvárt megtérülést a hitel miatt növelni kell és esetleg a díjakat is emelni kell. hogy a kalkulációkban miért és milyen rátát alkalmaztunk. Módszertani munkadokumentum a 2007-2013-as programozási idıszakra. hogy az ugyanazon régióban/országban meglévı. 3 28 . Ha ehelyett napi árakat használnak. ahhoz az esethez képest. mert a hitel.esetleg már egyes években negatív cash-flow-t eredményezne. a realitáshoz közelebb álló diszkontrátát. A hitellel történı finanszírozás. amit többnyire követni lehet. akár az egész kormányzat) tıke hozamlehetıség költségébıl (capital charge rate). A projekt hitellel történı finanszírozása hatással lehet a finanszírozási hiány mértékére. Meg kell jegyezni. Alternatív számítások 4%-os rátát elfogadhatóbbnak tekintenek. a projekt kumulált cash-flow-ja minden évben pozitív. Van. hasonló projektek vonatkozásában használt diszkontráták között biztosított legyen az összhang. ha a projekt illetve a projekt finanszírozása körüli bizonytalansági tényezı extrém magas. Készítette: COWI Magyarország. amikor az egyes ágazatok szintjén is külön megállapítanak elvárt jövedelmezıséget. önálló diszkontráta kalkulációra lehet szükség. Ez az egyszerőbb eset. március. amit meg kell vizsgálni.

feltételezéseket és becsléseket egyértelmően közöljék. Normál esetben. a 161/2005. Kormányrendelet. ez kevéssé jellemzı. Nettó jelenérték (NPV) Ha már a projekt több idıszakára vonatkozóan elkészítettük a cash-flow kimutatásokat. A legjellemzıbb az éves diszkontráta használata.gov.pm. A PM 35 éves idıszakra vonatkozóan negyedévenként. A nettó jelenérték a vizsgált idıszakra kalkulált diszkontált nettó pénzáramlások összege.nsf/0/E9BBE505FCE03656C12574800043AA4B/$File/a_leszamitolasi_ref_ kamatla_visszafiz_alkalmaz_terulete. amely azt mutatja meg. hogy miként lehet az egyes projektjavaslatokat ténylegesen értékelni. nagyon fontos. Különösen akkor igaz ez. Közülük a nettó jelenérték (net present value. Ha több lehetséges projektjavaslat hasznosságát akarjuk összevetni. ha havi cashflow kimutatást készítünk. kvantitatív és kvalitatív módszerek egyaránt.-t. amikor a projekt hasznos élettartama több évtized. a A közpénzekbıl finanszírozott projektek esetében. amely szinte minden projekt esetében használható. Mivel mechanikusan végrehajtható. amely alkalmas arra. valamint a Pénzügyminisztérium (Támogatásokat Vizsgáló iroda) nettó jelenérték számításra és diszkontrátára vonatkozó közleményeit is. NPV) az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer. erre is alkalmas az NPV számítása.pm. az éves diszkontrátát is havivá kell átalakítani. Havi diszkontráta = ((1+(éves diszkontráta/100)) 1/12 -1) x 100 4. NPV = CF0 + [CF1/(1+r)] + [CF2/(1+r)2] + … + [CFn/(1+r)n] ahol. tv.hu/web/home. hogy a képletben felhasznált tényezıkre vonatkozó alapfeltevéseket. Abban az esetben azonban. NPV = nettó jelenérték CFn = az n-edik idıszak nettó pénzáramlása r = diszkontráta Ha helyesen alkalmazzák. forint és euró alapon is közreadja az alkalmazható diszkontráták értékét (http://www1. különösen a nagy értékő tartós kormányzati kötelezettségvállalás esetén.vonatkozóan érzékenység elemzést is indokolt lehet elvégezni. akkor a nettó jelenérték elég objektív módszernek tekinthetı. hogy mennyiben függ a kimutatott jövedelmezıség mértéke a diszkontráta egy százalékpontnyi emelésétıl vagy csökkentésétıl. további kérdésként merül fel.6 Kivételes esetekben.gov. amikor ráadásul a gyors technológiai fejlıdés hatása is jelentıs. és kiválasztani közülük a leginkább költséghatékony megoldást.3. évi XXXVIII. figyelembe kell venni az Államháztartásról szóló 1992. ha a projektbıl származó bevételekkel csak jóval az indítás után lehet számolni. ami kiegészítı kalkulációt igényel. érdemes lehet a standardnál alacsonyabb diszkontrátával számolni. A gyakorlatban számos módszer és mérési szakasz létezik. Az e-közigazgatási projektek esetében azonban.doc?OpenElement 6 29 . hogy megítéljék: mennyiben járul hozzá a projekt a hasznok (a projektgazda jövedelme) növekedéséhez.hu/) http://www1.

hogy az összevetésre kerülı projektjavaslatok esetében vizsgált idıtáv azonos legyen. amelyek közül az NPV az egyik eszköz lehet. Ekkor a hosszabb idıtávú projekt ún. hogy a hosszabb gazdaságilag hasznos idıtartamú projektet is úgy veszik figyelembe. de nem elégséges módszer lehet és kiegészítendı más metódusokkal. akár a projektjavaslat elıkészítésével kapcsolatban felmerültek. A zérónál nagyobb érték minden esetben azt jelzi. hogy az ún. Ebben az esetben azonban figyelni kell arra. Erre többféle módszer is ismeretes. biztosítani kell az egyezıséget. vagyis minden marad a régiben („status quo”). nem vagy kevéssé kvantifikálható és monetizálható) nettó hasznot ígér..vállalati szférára jellemzı tiszta üzleti környezetben többnyire a legmagasabb NPV-vel kecsegtetı megoldást választják. Abban az esetben azonban. Az NPV rendkívül hatékony módszer lehet az egyes projektjavaslatok. Fontos megjegyezni. ha ezek a megoldási módok a legtöbb paraméter tekintetében összehasonlíthatók és maguk a projektjavaslatok is lényegüket tekintve hasonlók. ha az egyik projektjavaslat (lehetséges megoldási mód) a másiknál lényegesen több nehezen megragadható (ti. ami azonban nem jelentheti a projektjavaslat automatikus elutasítását. mintha befejezıdne a rövidebb idıtávú projekt idıszaka végén. azonban ezekben az esetekben is megköveteli az üzleti háttér (business case) tisztázását. ha ezek eltérıek. vagyis nem szabad. záró értékét (terminal value) is meg kell határozni a rövidebb projekt befejezési idıpontjára. felülírhatják a tisztán üzleti szempontokat. hogy döntésünket befolyásolja. Az összehasonlíthatóság szempontja ugyanakkor megköveteli. megoldási módok közötti összehasonlításra. hiszen egészen mások a feltételek és szempontok. hogy a projekt költséghatékonysága miként alakul. Egy projektjavaslat nettó jelenértékét kívánatos összevetni az alternatív megoldási módok (projektjavaslatok) NPV-jével. hiszen ezeken már nem lehet úgysem változtatni. vagyis azok. Az egyik. e-közigazgatási környezetben azonban általában másként kell eljárni. ha nem teszünk semmit. Egy másik 30 . hogy a változatlan állapothoz képest csak nyerhetünk a projekt támogatása által. Kormányzati. átláthatóság. elsüllyedt-költségek (sunk costs) ne kerüljenek beszámításra. ha az egyes megoldási módokat (alternatívákat) a „változatlan szkenárió”-hoz viszonyítjuk. Az e-közigazgatási projektek esetében nem ritkán elıfordulhat negatív nettó jelenérték. hogy mi van. Ebben az esetben a nettó jelenérték számítás egy szükséges. Az is egy lehetséges megoldási mód. Abban az esetben. hogy a pénzügyi bevételek és kiadások pontosan feltárásra. Itt számos nehezen kvantifikálható. még kevésbé monetizálható tényezı merülhet fel mind a bevételi (haszon). hogy az NPV számítás nem azonos a költség-haszon elemzéssel! A tág értelemben vett költség-haszon elemzés általában több módszert foglalhat egybe. A döntések megfelelı megalapozásához azonban ezekben az esetekben is meg kell követelni. mind a kiadási (költség) oldalon. tervezésre kerüljenek és világosan lehessen látni. mint például erıs stratégiai meghatározottság. Az alapelvek között említett világosság. Ezek között szokásos és célravezetı lehet azt az esetet is megvizsgálni. a közpénzekkel való hatékony bánásmód stb. jogszabályi kötelezettségek. amelyek már a döntést megelızıen. akkor az NPV alkalmazása nem lehet „perdöntı” a projektekre vonatkozó döntések esetében. a felhasználói elégedettség jelentıs elıre jelezhetı javulása stb. Olyan szempontok.

A belsı megtérülési ráta (Internal Rate of Return. Azoknál a projekteknél kifejezetten elınyös az alkalmazása. vagyis nincs olyan diszkontráta. akár azt kiegészítendı néhány más. az NPV-hez hasonló vagy ahhoz kapcsolódó elemzési módszert is alkalmazhatunk. ha azt feltételezzük. Abban az esetben.lehetıség. hogy több IRR is számítható Az IRR nem tesz különbséget a projektek mérete között (vagyis ha csupán az IRR-t alkalmaznánk a projektek közötti szelekcióra. ha az NPV már kiszámításra kerül. akkor elıfordulhatna. de bonyolultságuk miatt csak kivételesen indokolt ezek használata.5. hogy bizonyos esetekben az IRR kalkulálása megbízhatatlan. hogy a négy éves kifutású projekttel összevethetı legyen. 4. Az IRR az a diszkontráta. amely mellett. A legtöbb esetben értelmezhetı eredmény születik. általában nagyon egyszerő a többi hasonló számítást is elvégezni. amely mellett a várható pénzáramlások mellett zéró nettó jelenérték keletkezik.) Az ismert módszertani problémák kezelése érdekében az IRR-számítások számos módosított változatát is kidolgozták már. Elméletileg az is lehetséges. Belsı megtérülési ráta (IRR) Az NPV a leginkább bevett és széles körben alkalmazható pénzügyi módszer. illetve nem értelmezhetı eredményeket hoz. Az arányosság alapelvét figyelembe véve nem indokolt. akár alternatívaként. hogy az egyes projektek megismételhetık. érdemesebb inkább az NPV-vel kiegészíteni. Haszon-költség arány (BC) Az NPV egy lehetséges alternatívája a haszon-költség arány számítása. • • • 2 n Idınként egyáltalán nem lehetséges az IRR-t kiszámolni. amely mellett az NPV zérót adna. ahol meglehetısen bizonytalan vagy nehéz kalkulálni az NPV számításnál használatos diszkontrátát. Egy két éves projektet például meg lehet ismételni ahhoz. NPV = nettó jelenérték CFn = n-edik idıszak nettó pénzáramlása IRR = belsı megtérülési ráta Felhívjuk a figyelmet azonban arra. 4. Így pl. finomított IRR technikát alkalmazzanak. Képlete a következı: 31 .4. IRR) az egyik lehetséges alternatíva. amely alacsonyabb NPV-vel. de magasabb IRR-rel rendelkezik. hogy az IRR mellett egy módosított. nagyobb NPV-t hozó alternatívához képest elınyben részesítenénk azt a projektjavaslatot. s az alábbi képlet alapján számítható: NPV= CF0+ CF1/(1+IRR)+ CF2/(1+IRR) +…+ CFn/(1+IRR) =0 ahol. hogy a nagyobb hasznot.

4. ezáltal kevesebb új munkaerıt kell felvenni. ha a költség oldalon. Megtérülésrıl nyilvánvalóan akkor beszélhetünk. csupán az elsı idıszakban eszközölt jelentısebb kezdeti beruházás merül fel. amelyek a legmagasabb BC-vel rendelkeznek. A haszon-költség arány számítása hasznos döntéstámogató eszköz lehet akkor.) 32 . Zéró. Abban az esetben. A megtakarítás a csökkenı költségekbıl. vagyis a projektbıl nettó bevétel származik. a beruházások megtérülése (ROI) a nettó jelenérték és a beruházási költség hányadosa. hiszen ezek ígérik a források leginkább költséghatékony felhasználását. vagy pl. ha egy dolgozó kevesebb munkával tud ugyanannyi vagy több feladatot elvégezni. ha a portál infrastruktúrája csökkenti az IT üzemeltetési költségeket. Ezekben az esetekben a ROI is pozitív értéket vesz fel. BC = haszon-költség arány dBCF = a bevételek (pénzbeáramlások) diszkontált értéke dCCF = a költségek (pénzkiáramlások) diszkontált értéke A BC értéke zéró és annál nagyobb pozitív szám lehet. amelyet a – becsült vagy számított – megtakarított és megkeresett pénzösszegekkel lehet kifejezni. nem bevétel-generáló projektek esetében). ha a projekt nettó jelenértéke nagyobb vagy egyenlı. a megkeresett pénzösszeg a növekvı eladásokból ered. hogy valamennyit támogatni lehessen. hogy a beruházás élettartama alatt az eredménybıl hányszor térül meg a kezdeti beruházási összeg. Ebben az esetben a BC – egyfajta hüvelykujj-szabályként – alkalmas lehet a szelekcióra: azt vagy azokat a projekteket érdemes támogatni. ROI = beruházások megtérülése (return on investment) NPV = nettó jelenérték CCF0 = beruházási költség (pénzkiáramlás) Egy másik megközelítésben a beruházások forgási mutatói közül kiemelkedı ROI elemzés azt mutatja meg.6. amelyek mindegyike nettó jövedelmet termelne. ROI = NPV/ CCF0 ahol.BC = ∑dBCF/∑dCCF ahol. mint nulla. Az informatikai projektek esetében az úgynevezett kemény ROI-t lehet könnyebben meghatározni. amikor sok megvalósítható projektjavaslat közül kell választani. (Tipikus kemény megtérülésnek tekinthetı. azonban szőkösek a finanszírozási források ahhoz. akkor a BC-t nyereségességi-indexnek is nevezik. ha nincs bevétel (ti. Beruházások megtérülése (ROI) Az OECD definíciója szerint. Ha a BC>1 akkor a projekt nettó jelenértéke nagyobb mint zéró. ha csökkennek az utazási költségek a rendszerbe épített interaktív csoportmunka miatt.

Mindenképpen túlterjed tehát a hagyományos értelemben vett pénzügyi elemzésen. CBA) lényege. és még nehezebben forintosítható haszonnal kell számolnunk. s ezért mindkét irányban jelentısen befolyásolhatja a projektjavaslat támogatásával kapcsolatos döntést az idıt méri. Meg kell jegyeznünk azonban. hogy megbízható eredményre jutunk. s a kezdeti nettó kiáramlást nettó beáramlás váltja fel. ráadásul a fejlesztések eredményeként kínálható korszerőbb közszolgáltatásokat általában térítésmentesen vagy nem piaci áron lehet igénybe venni. amikor a kumulatív nettó pénzáramlások értéke meghaladja a zérót. A módszernek emellett több gyengesége is van. hogy a beruházások idıvel megtérülnek. valamint ezek valószínőségét is figyelembe venni. ahol jellemzıen számos nem vagy nehezen kvantifikálható. köztük: alternatív költségek 33 . A módszerrel éppen a megtérülési idı hosszát tudjuk meghatározni. nem az értéket • 4. amely akár jelentıs is lehet. Az eközigazgatási projektek jellegébıl adódóan azonban mindenképpen javasolt megoldás a pénzügyi mutatókon túltekinteni és a felelıs döntés megalapozásához minél több tényezıt és hatást. köztük a projekt/beruházás/jogszabály miatt elmaradt veszteségek Költségek Közvetlen kiadások Negatív externáliák és egyéb közvetett költségek.4. A módszer annak az idıpontnak a meghatározására irányul. Megtérülési idı A nettó jelenérték számítás egyik lehetséges alternatívája vagy kiegészítı módszere a megtérülési idı számítása. Így: • • alapesetben nem igényli a pénzáramlások diszkontálását (bár ez elvégezhetı) nem veszi figyelembe a megtérülési idıt követı nettó pénzáramlásokat.7. A költség-haszon-elemzést felépítı tényezık: Hasznok Közvetlen hasznok (eredmények) Pozitív externáliák és egyéb közvetett hasznok. a tiszta pénzügyi mutatókra építı módszerekkel nem biztos. A projektek többségére az a jellemzı. hogy a projektidıszak elején jelentıs beruházásokra kerül sor. Optimális esetben a projekt indulását követı néhány éven belül a nettó pénzáram iránya megfordul. hogy éppen az e-közigazgatási projektek esetében. hogy az anyagi és nem anyagi (immateriális) hasznokat és költségeket méri és hasonlítja össze egymással. A költség-haszon elemzés (CBA) alkalmazása A költség-haszon elemzés (cost-benefit analysis. majd a fejlesztéseket követıen szakaszosan egyre inkább a bevételek is megjelennek. vagyis reális lehetıség van arra. amely a mennyiségileg és pénzben mérhetı bevételek/hasznok és költségek számbavételére koncentrál.8.

Vizsgálati spektrumának részét képezik az alternatív költségek is. majd ezek alapján a nettó társadalmi haszon megállapítása. Annál hatékonyabb. Jelen ajánlás az elıbbi feladatra fókuszál és a projektgazdákat kívánja elsısorban támogatni abban. 34 . hogy mindent erıltetett módon monetizálni kell. de ez nem azt jelenti. A költség-haszon elemzés elvégzésének gyakorlati célja továbbra is ugyanaz: annak eldöntése. illetve szemszögébıl és nemzetgazdasági szinten is. csak így kapható objektív eredmény. ha abból nettó haszon származik. kevésbé komplex módszereknél figyelmen kívül hagyja a disztribúciós kérdéseket A költség-haszon elemzést el lehet végezni a projektre (projektgazdára) kiterjedıen. rangsorolására is alkalmas Hátránya: nem tud nem kvantifikálható/ monetizálható hatásokat figyelembe venni nehézségek a társadalmi diszkont ráta meghatározásában általában drágább és idıigényesebb más. hogy vajon az egyes projektjavaslatok közül melyik biztosítja a legkedvezıbb költség/haszon kombinációt. minél homogénebbek a számításhoz használt hatások mértékegységei. Errıl akkor beszélhetünk. összehasonlítása.• • • • Lényege a projektjavaslat/beruházás költségeinek és hasznainak egy helyen való ábrázolása. környezeti és társadalmi hasznainak és költségeinek azonosítására és értékelésére irányul. A CBA módszer a költséghatékonyság alapelvének érvényesülését segíti elı. A CBA Elınye: • • • • • • • egy intézkedés (beruházási döntés) valamennyi pozitív és negatív hatását figyelembe veszi a javaslat költségeit és hasznait felmerülésük folyamatában tudja összevetni alternatív javaslatok összevetésére. hogy saját magukból kiindulva minél szélesebb körően át tudják tekinteni a beruházásuk indokoltságát és hatásait meghatározó tényezıket. ha egy projekt eredményei és hosszú távú hatásai összhangban állnak az elérésükhöz szükséges költségekkel. Elvégzése során minden esetben átfogó módon kell bemutatni a következményeket. A CBA tehát a javasolt kezdeményezés várható gazdasági. az utóbbit közgazdasági költség-haszon elemzésnek is nevezik. Akkor igazolható egy intézkedés.

amikor a tervezett hasznok (bevételek) is realizálódnak. a célcsoportok. A záráskor és azt megelızıen is érdemes lehet frissíteni. hogy minél pontosabban vannak a célok és az elvárt eredmények meghatározva. megvalósítás szakasza. és valamennyi fontosabb eredményt (jellemzıen outputot) fel tudja mutatni. A fejlesztés eredményének felhasználása. ugyanakkor a CBA számításnál is figyelembe vett referencia-idıszakba ez is beletartozik. de nem elégséges feltétele annak. Általánosságban elmondható. amely maga is már több megelızı tevékenységre épül rá. Ezek a „projekt” gazdaságilag hasznos élettartamának azok az évei. A valóságban az elızetes költség-hatékonyság vizsgálat nem mindig könnyő. A CBA alkalmazásának illeszkedése a projekt-életciklusba Fel kell rá hívni a figyelmet. a lehetséges (mőszaki) megoldások. hogy a haszon-realizálás (benefits realisation. s eredményeire is újabb szakaszok építenek. majd megvalósítása folyamatát alkotó tevékenységek. általában túl sok bizonytalan feltételezésre kell építeni. amikor bár fizikailag megteremtıdnek az elektronikus szolgáltatásnyújtás feltételei. hogy egy e-közigazgatási projekt sikeresen zárul. BR) 35 . költséghatékony megoldást. Feltételezi azt. Ez azonban még mindig csak szükséges. a felhasználók érdektelensége. elektronikus szolgáltatás nyújtása. elıkészítése. Fontosabb azonban a projektjavaslat lehetséges következményeit és költség-típusait megérteni és megmagyarázni. hatásai valóban meg is valósuljanak. hogy a CBA módszer alkalmazása a projekt tervezése. opciók közül segít kiválasztani a leginkább megfelelı. Fel kell tárni továbbá. melyek a fı célkitőzések. hogy az ex-ante kalkulációnál figyelembe vett tényezık és körülmények ténylegesen hogyan alakultak. Lehetséges ugyanis. hogy a kívánt célhoz milyen lehetséges megoldási módokon (alternatívákon) keresztül lehet eljutni. üzemeltetése már túlnyúlik a szoros értelemben vett projektidıszakon. hogy a projekt hosszabb távra tervezett eredményei. Itt legalább annyira fontos annak mérése és értékelése. feltárásra kerül: a projekt milyen probléma kezelését kívánja megoldani. mert világosan megmutatkozik. a fejlesztésektıl elvárt eredmények és hasznok. közömbössége vagy éppen ismerethiánya miatt azonban mégsem realizálódnak a várt hasznok. A CBA innen indul ki. A projektjavaslat támogatását követıen megkezdıdik a végrehajtás. Elképzelhetı például ugyanis az az eset. hogy a projektjavaslat elıkészítése során már világosan meghatározásra.Szempontok az alkalmazáshoz: A CBA módszeren alapuló kiválasztás (összehasonlítás) alapja az egységnyi eredményre esı költség. mint nagyon pontos méréseket és számításokat végezni. aktualizálni a CBA számításokat. hogy vajon a tervezettnek megfelelıen (ütemben és költségekkel) halad-e a teljesítés. Vagyis lehetıvé válik egy adott eközigazgatási funkció ellátása. annál könnyebb a költség-hatékonyság elemzést elvégezni. lépések sorában csupán az egyik fázis. Nem véletlen.

különös tekintettel az angolszász országokban7. készült a MEH EKK megrendelésére 2008. kvalitatív. általában nem tartalmaz arra vonatkozó költségbecslést. akkor ez mennyire lenne hatással a preferált opció kiválasztására. ha a nem kívánatos esemény mégis bekövettényezık keze. ami akkor merül Bizonytalansági a kockázatok értékelése fel. esetleg számítási hibákból. nem lehet kizárólagos eszközként használni a döntéshozás támogatásához vagy a beavatkozás típusának meghatározásához átfogóbb kép alkotását Immateriális teszi lehetıvé a javak számszedöntéselıkészítés fázirősítése sában a számszerősítés nehéz. már ténylegesen realizált költségek és hasznok között. viszont az értelmezés lehet kvantitatív. januárban.2.vagy túlbecsülnék. A projekttel összefüggı kockázatok és bizonytalansági tényezık kezelése (RA) Szinte mindig van valamilyen eltérés az ex-ante szakaszban elvégzett CBA számítások és az aktuális.1.kezik. de sokszor amiatt következik be. 4.1. hogy megállapítsák: az egyes opciók mennyire vannak kitéve a jövıbeli bizonytalanságoknak.9. annak érdekében. a kulcstényezık nagy zonytalanságokra. 7 36 .jelentıs mértékben se. illetve magyarul: KOPINT-DATORG Zrt: Az e-kormányzati szolgáltatások költséghatékony megvalósítását segítı elemzési módszerek és módszertanok v.módszertanának finomítása és alkalmazása most van terjedıben a világban. Bıvebben lásd a hivatkozott irodalomjegyzékben. mert az elemzés készítésekor még elıre nem látható (vagy elıre nem jelzett) kockázatok vagy bizonytalanságok merültek fel.9. hogy ha a bizonytalan vagy erısen változó költségeket 5%-kal alá. csupán a kockázatokra fókuszál és számos lése (RA) gítheti a döntéseket pozitív és negatív hatást nem vesz figyelembe. Ez részben származhat a CBA módszerben benne rejlı gyengeségekbıl. A költség-haszon elemzés pénzügyi elemzésen túlmutató lehetséges kiegészítı elemei A költség-haszon elemzés pénzügyi elemzésen túlmutató lehetséges kiegészítı elemei Módszer Elınye Hátránya a kockázati hatások igen eltérıek lehetnek és nehezen kezelhetık egyben. Meg kellene például vizsgálni. A költség-haszon elemzésnek tartalmaznia kell a lehetséges kockázatok felmérését. amekenységi elemszáma miatt számítása nehezebb lyektıl egy kezdemézés nyezés sikere függhet 4. leíró vagy ezek kombinációja felhívja a figyelmet Szkenárióazokra a jelentıs bielemzés/ érzénagyobb projektek esetén.

beleértve a környezeti kockázati tényezıket. A kockázatok elemzését. hogy az eltérések mértéke és a teljes kockázati szint ésszerően megbecsülhetı. a várt eredményeket befolyásoló formája. hogy ezáltal javítsák a becsléseket megbízhatóságát. Azaz. a kulcsfontosságú költségek vagy hasznok bizonytalansági fokától és az érdekeltek kockázattőrı képességétıl függıen. figyelembe véve a potenciális kockázati tényezıket vagy éppen az esetleges elfogultság. Azonban ez gyakran nem lehetséges.A kockázatértékelés mélységét esetrıl esetre kell meghatározni. a projektjavaslat volumenétıl. vagy késleltessék a hasznokat. s ennek lehetséges következményeit. amelyeket kezelni kell. például közvetlen értékkorrekcióval növeljék a költségeket és csökkentsék. RA) tehát egy nemkívánatos esemény felmerülésének kockázatát becsüli meg.2. A túlzott optimizmus kiszőrésének lehetıségei A kockázat sok alakot ölthet. enyhíteni. hogy az egyes kockázatok közül melyek azok. s melyek azok. így ık teljes mértékben megalapozott döntéseket hozhatnak. átruházni) tudják a kockázatot és A döntéshozókkal való kommunikációt. Nem létezik egy bizonyított. hogy direkt értékkorrekciót alkalmaznak az alapfeltételezések és a kulcsfontosságú változók esetében. a kereslet visszaesésének vagy éppen a kivitelezés elhúzódásának lehetıségét. túlságosan is óvatosak vagy az általa elérhetı elınyök túlságosan is bizakodók. 4. az elemzés nem tükrözi teljesen a többletköltségek. szisztematikus módszer az elemzık számára ahhoz. a túlzott optimizmus hatását. annak következményét és a következmény felmerülésének valószínőségét. Legismertebb. hogy a becsült jövıbeli költségek. hogy kezelni (elkerülni. Az összes olyan kockázat azonosítását. a szervezeti célokat és kockázatkezelési képességeket. hogy kimutathassák a túlzott optimizmusból eredı hatásokat a projektjavaslatok elıkészítése során. A módszer feltételezi. Annak megállapítását. A túlzott optimizmusból fakadó eltérések csökkenthetık azáltal. A kockázatkezelés során megoldásokat lehet kidolgozni a kockázatok illetve hatásainak csökkentésére vagy kiküszöbölésére. Általában az érzékenység-elemzés módszere 37 .9. • • • • • A kockázatelemzés (Risk Assessment. amelyek tolerálhatóak. melyek hatással lehetnek a célokra. Egy minden részletre kiterjedı kockázat értékelésnek magában kell foglalnia: • A kockázatkezelés kontextusának meghatározását. figyelembe véve a kockázatforrás feltárását. A kockázatelemzés három fázisban végezhetı el: 1) a kockázat azonosítása 2) a kockázat bekövetkezési valószínőségének meghatározása 3) a kockázat lehetséges hatásainak felbecsülése. melyek az adott kezdeményezésbıl erednek. A kivitelezés elıtti és alatti lépések tényezıit feltérképezni. továbbá hogy mekkora kockázatot kell vállalniuk az érdekelteknek.

amint az egyes feltevések. Érdemes-e továbbra is a projekttervet követni. Mi történik. Ez az elemzés két kulcsfontosságú kérdést fogalmazhat meg. ütemezés vagy a feltevések). amelyektıl a fıbb változók függnek. hogy felhívják a figyelmet azokra a jelentıs bizonytalanságokra.9. mindig esetenként kell meghozni. ha egy vagy több érzékeny/fontosabb változó megváltozna ±10 vagy ±50%-kal. amelyek különös figyelmet. hogy teszteljék az elemzés megbízhatóságát. figyelembe véve a jövıbeli pénzáramlásokkal kapcsolatos. 4. bérköltségek. és az érdekeltek kockázattőrı képességétıl függıen. és melybe fektessenek energiát. amely azt vizsgálja. A szkenárió-elemzés Az érzékenységi elemzés egyik legegyszerőbb formája a forgatókönyv elemzés. kell-e folytatni a projektet? Milyen körülmények között változik a preferált változat? 38 . Ebben különbözı szkenáriókat („forgatókönyveket”) választanak ki.4. Az érzékenységi elemzések segíthetnek felhívni a figyelmet azon területekre. hogy a nettó jelenérték. hogy teszteljék és demonstrálják: az elemzés eredményei miként módosulnak. az összes költség és egyéb eredmények hogyan módosulnak. hogy mely érzékenység elemzési formát alkalmazzák. Érzékenységi elemzés (SA) Az érzékenységi elemzés (sensitivity analysis. Például. amint az egyes hipotézisek vagy változók megváltoznak. mi lenne a reális és lehetséges változat. Vannak olyan változók (úgymint devizaárfolyam. Ennek biztosítania kellene azt. ha a fı feltételezések közül néhány nem következik be? Vannak-e olyan lépések. hogy a kockázatokat. hogy mely kiválasztott projektjavaslatokat érdemes továbbra is követni. értékelést és kezelést igényelnek. hatékonyan megfigyeljék és kezeljék. 4.3.alkalmasabb arra. Az érzékenységi elemzést használhatják továbbá a monitoring és a kockázatkezelési rendszerek részeként. ha jelentıs változás megy végbe a kulcsfontosságú változókban. melyek anyagi hatással vannak a nettó elınyökre? A forgatókönyv elemzés középpontjában tehát „mi lenne ha” típusú kérdéseknek kell állniuk. ha a kapcsolódó kormányzati politika megváltozott vagy a projekt végrehajtása és eredményeinek realizálása szempontjából kritikus törvényt nem fogadják el? Ha ezek az események bekövetkeznek. a javasolt projekt volumenétıl. Ez a módszer arra használható. a fontosabb költségek és elınyök körüli jövıbeli bizonytalansági foktól. még akkor is. SA) egy olyan kvantitatív elemzés. Reális képet kell adnia annak mértékérıl. melyek a kivitelezés részét képezik. melyektıl egy kezdeményezés sikere függhet. amelyekkel csökkenthetı a kockázat még az adott megoldási mód elfogadása elıtt? Az érzékenységi elemzés segít a bizonytalanság elırejelzésében és a projektek kockázatkezelésében. A döntést arról. a túlzott optimizmusból eredı eltéréseket és a bizonytalanságokat. keresleti hajtóerık.9. költségek vagy elınyök megváltoznak. és újrakalkulálni az egyes szkenáriók esetében várható nettó jelenértékeket. Az érzékenységi elemzésnek jól megtervezettnek kell lennie és világosan kell bemutatni az eredményeit.

akkor egyértelmően hangsúlyozni és taglalni kell ıket az elemzésben. hogy az adott opció tekintetében körültekintıen hozhassák meg értékítéleteiket a döntéshozók. 4. hogy az összes azonosítható költséget és elınyt figyelembe kell venni. Ha ezen immateriális javak és költségek szignifikánsak. Ez a CBA módszer reális alternatívája lehet azokban az esetekben. ki kell zárni a kvantitatív elemzésbıl. és alapvetı hatással lehetnek a végsı döntésre. Ennek ellenére ezen immateriális javak és költségek jelentısen befolyásolhatják a kvantitatív hatásokat.5. világosan belefoglalni a költség-haszon elemzésben használt erıforrás-áramlások közé. a változók száma megnövekedhet és az érzékenységi elemzést is minden forgatókönyvre elvégezhetik. hogy befolyásolják a végsı döntést. akkor valószínőleg megnyugtatóbbnak érezzük az elemzés megbízhatóságát és a projektjavaslat nettó elınyeit. 39 .Egy bevált megoldást jelent. A költség-hatékonyság elemzés (CEA) A költség-hatékonyság elemzés (cost-effectiveness analysis. Nagyobb kezdeményezések számára.9. s lehetıséget nyújt a különbözı megoldási módok összevetésére. amelyeket nem lehet ésszerően pénzben kifejezni. 4. hogy az eljárási illetékeket online lehet rendezni). amikor tesztelik a kulcsfontosságú változók három kombinációját: • • • Pesszimista vagy óvatos forgatókönyv Legvalószínőbb vagy alap forgatókönyv Optimista forgatókönyv Ha a nettó jelenértékek (NPV-k) nem változnak elég jelentısen ahhoz. Ez a módszer általában a kisebb projektjavaslatok számára megfelelı. Azon immateriális javakat. elıre definiált eredmény eléréséhez szükséges költségek megbecslését igényli. vagy olyan esetekben. kvalitatív. azonos eredményt kínáló variánsok közül a legkisebb költséggel megvalósíthatót kell preferálni). A CEA módszer a gazdaságosság alapelvének érvényesülését segíti elı. CEA) egy kívánt. melyeknél a bizonytalanság is nagyobb. Ez az értelmezés lehet kvantitatív. Az immateriális javak a projekt szempontjából belsı és külsı költségek vagy hasznok egyaránt lehetnek. ahol a költség-haszon elemzés eredménye megbízhatóbb. és ha van ésszerő alapja. Immateriális javak számszerősítése Az immateriális javakat (intangables) és költségeket nem könnyő pénzügyi egységekben számszerősíteni. a javasolt módszer az. leíró vagy ezek kombinációja. Az immateriális javak egy részét nem lehet pénzügyi egységben meghatározni (egy ekormányzati fejlesztés elınye lehet például. amikor nehéz az eredményeket pénzben kifejezni. Amint a fejezet elején már taglaltuk. vagyis meghatározott cél elérésének megvalósítási módjai közül a költségek minimalizálása szempontja alapján kell választani (más megfogalmazásban.10. Alkalmas a különbözı megoldási módok és szabályozási variánsok közötti rangsorolására is. hogy „idıt spórol” azáltal.

a súlyozás és a rangsor megállapításakor. sem a súlyok többnyire nem alapulnak semmilyen háttérelemzésen. MCA). ha elızetesen az elemzık szakértıkkel és az érdekeltekkel is tárgyalnak a kritériumok. ahol az értékelési kritériumok súlyozása világos. Ez az elemzés anélkül is alkalmazható. az érdekeltek egy reprezentatív csoportja által). Több szempontú elemzés (MCA) A kvalitatív elemzések egyik legelterjedtebb formája a nem vagy nehezen kvantifikálható és monetizálható költségek és hasznok összehasonlításául szolgáló több szempontú elemzés (multy-criteria analysis. miközben nem veszi figyelembe a lehetséges mellékhatásokat nem nyújt segítséget annak eldöntéséhez. amely az alternatív projektjavaslatok (megoldások) meghatározott célok és kritériumok szerinti értékelésére és rangsorolására alkalmas. melyek pénzügyi és nem pénzügyi hatással is járnak. Elıremutató.A CEA módszer esetében is figyelembe veendık a költségek számbavételénél megfogalmazott alapelvek és értékelési módszerek. azonban ez a rangsorolási eljárás átláthatóságát és érvényességét csökkenti. A több szempontú elemzés rendszerint magában foglalja a sikerkritériumok meghatározását (lehetıleg a közérdek céljait tükrözve) és minden egyes kritériumhoz megfelelı súlyokat rendel. hanem rugalmasabb. hogy a kritériumokat egyértelmően súlyoznák. 40 . Még ott is. hanem pl.11. mivel viszonylag könnyő elvégezni és olyan lehetséges alternatívák becslésére és összehasonlítására használható. A költségek diszkontálása a CEA-val kapcsolatos pénzügyi elemzésben is használható. hogy vajon az adott javaslat nettó hasznot hoz-e a projektgazdának (a társadalomnak) 4. Segítheti a döntéshozatalt azáltal. mint a költség-haszon elemzés vagy a költséghatékonyság elemzés. sem a kritériumok. Az alternatívákat a kritériumoknak megfelelıen értékelik és pontozzák (pl. A CEA Elınye: • • • • • a hasznok mérésének nehézségeit könnyebben meg tudja kerülni. ha a költségkalkulációban nem csupán a projektjavaslatokkal kapcsolatos közvetlen költségeket veszik számításba. az externális hatásokat és költségeket is megpróbálják megbecsülni. ezért a súlyok szubjektív alapon könnyen meg is változtathatók. Nem olyan szigorú. Ez az elemzés egy olyan módszer. hogy kiegészíti a kvantitatív jellegő költség-haszon elemzést. mint a CBA alkalmas hasonló eredményt kínáló alternatívák összehasonlítására Hátránya: nem oldja meg a hasznok optimalizálásának kérdését egyfajta eredményre (elvárt hatásra) koncentrál. majd megfelelı súlyozással felállítják az alternatívák rangsorát. E módszertani aggályokon úrrá lehet lenni azáltal.

A komolyabb több szempontú elemzéseknél a döntéshozók számára részletes elemzési naplót is átadnak. és hogy világosan lássák a gazdasági erıforrások használatából eredı következményeket és hatásokat. Számos kiegészítı elemzési eszköz áll azonban rendelkezésre. és hogy lehetıvé váljon a döntéshozók számára. hogy az elemzık kezelni tudják a kockázatot és a bizonytalanságot. nem mindig lehet világosan megtudni. hogy a különbözı. egymással versengı projektjavaslatok és megoldási módok közül választani tudjanak. amelyek által az eredmények átláthatók. a kvantitatív és kvalitatív tényezık ésszerő kombinációjának figyelembe vételén alapuló értékelés alapján. pénzügyi) és megbízhatóságú adatokat együtt tud értelmezni a fontos kérdések szemléletes bemutatására alkalmas. kvalitatív. Az összes jelentıs költség és haszon pénzbeli számszerősítésével lehetségessé válik egy adott projektjavaslat nettó elınyeinek és költségeinek meghatározása (lásd pénzügyi elemzési módszerek). hogy a preferált projektjavaslatra vonatkozó felelıs döntést hozzanak. hogy vajon a hasznok meghaladják-e a költségeket az idı preferenciákat nem mindig tükrözi. világosak és dokumentáltak. Ez az elemzés megbízhatóságának záloga. hogy vajon az adott javaslat nettó hasznot hoz-e a projektgazdának (a társadalomnak) 4.12. Konklúzió A döntéshozóknak támogatásra van szükségük ahhoz. világosan jelezhetıek a helyettesítési hatások a disztribúciós kérdéseket és helyettesítési hatásokat ki tudja emelni Hátránya: szubjektív elemeket tartalmaz. és nem feltétlenül veszi figyelembe a lehetséges mellékhatásokat nem nyújt segítséget annak eldöntéséhez. különösen amikor a kritériumok súlyozását kell megoldani mivel különbözı típusú adatokat ötvöz. 41 . Néhány szignifikáns költség vagy haszon azonban bizonytalanságnak van kitéve és/vagy nem lehet pénzben számszerősíteni. MCA Elınye: • • • • • • • • a fenntarthatóság többdimenziós szempontjait is kezelni tudja különbözı típusú (kvantitatív.

3%-os rátával Várható bevételek (diszkontált 0 pénzbeáramlás) Várható kiadások (diszkontált pénzkiáramlás) 100 19.3 0 0 100 -100 1 50 20 30 2 50 20 30 3 50 20 30 42 . amely a jelenlegi rendszer mőködtetéséhez képest felmerül.4 48. CF) számítása: Év (millió Ft) Várható bevételek Várható kiadások Nettó pénzáram 0 0 100 -100 1 50 20 30 2 50 20 30 3 50 20 30 Diszkontált nettó pénzáram (DCF) kiszámítása: 3%-os diszkontráta alkalmazásával Év Várható bevételek Várható kiadások Nettó pénzáram . mai árakon van figyelembe véve.Melléklet I. Példatár – mintafeladatokkal Példák különbözı pénzügyi mutatók kiszámítására 1. A rendszer korszerősítése által ugyanakkor évi mintegy 50 millió forint takarítható meg. és a rendszert üzemeltetık továbbképzésébıl adódik). ami hatékonyabb felszólítást és adóbehajtást tesz lehetıvé. A korszerősített rendszer a tervek szerint három évig fut majd. 100 millió forintos kezdeti beruházást tesz szükségessé.8 18. Nettó pénzáram (cash-flow. mint a jelenlegi rendszer mőködtetése. (Ez a magasabb összeg több IT üzemeltetı személyzet alkalmazásából.9 45. mintapélda Az adóhivatal korszerősíteni akarja adótartozás nyilvántartó rendszerét. vagyis csak azt a bevétel és költség növekményt. mielıtt teljesen új rendszerrel váltaná le a jelenleg már mőködıt. amely összeg akkor is felmerülne. A jelenlegi rendszer éves üzemeltetési költsége ugyanis már most is 45 millió forint. Az éves pénzáramlások kalkulálásánál az útmutatásnak megfelelıen csak a marginális költségeket és hasznokat veszik figyelembe. A kimutatásban valamennyi adat reálértékben.5 47. A jelenlegi rendszer korszerősítése jelentısebb összegő. ami elsısorban a pontosabb és naprakészebb tartozás nyilvántartásból adódik. A korszerősítés a projekt elsı évében fejezıdik be teljesen és évente mintegy 20 millió forinttal magasabb üzemeltetési költséggel jár majd.1 18. miután lecserélik azt egy újra. ha nem történne semmi korszerősítés.

Az új rendszer 5 éven keresztül mőködik majd. A döntés-elıkészítési munkálatokat végzı elemzı csapat a költségek és hasznok számszerősítését követıen elvégezte a nettó jelenérték számításokat az egyes ajánlatokra az alábbi képlet alapján: NPV = (Bt – Ct) / (1 + r)t ahol Bt = t idıszakban (t-edik évben) felmerülı haszon Ct = t idıszakban (t-edik évben) felmerülı költség r = diszkontráta t = idıszak (év) Az elemzık két: 3.Ct) millió guriga -5. illetve back-office tevékenységének racionalizálása érdekében új számítástechnikai rendszert vezet be központjában és kirendeltségein. Y és Z beszállítóktól. illetve 5 %-os diszkontrátát alkalmaztak a nettó jelenérték kiszámítására. A papír. illetve a döntés szempontjából fontos további tényezıket. Az új rendszer 4 éven keresztül mőködik majd.2. és éves üzemeltetési költsége 1 millió guriga (reálértéken számítva). Az új rendszer 4 éven keresztül mőködik majd. évente több millió ügyet kezelı Közigazgatási Szolgáltató Hivatal vezetése úgy döntött.5 millió guriga (reálértéken számítva). Y-beszállító ajánlata: A modern IKT felszerelés beszerzésének és üzembe állításának költsége 3 millió guriga. „X” ajánlat Költségek (Ct) millió guriga Hasznok (Bt) millió guriga Éves nettó haszon (Bt . munkaidı megtakarításból.0 Nettó jelenérték 3% millió guriga -5. munkaidı megtakarításból.00 5% millió guriga -5. és rendszerezte az ajánlatokból a számszerősíthetı költségeket és hasznokat. hogy az ügyfélbarát szolgáltatásainak további minıségjavítása. A projektért felelıs döntıbizottság összegyőjtötte. valamint az ügyfél-elégedettség növekedésébıl származó becsült haszon a számítások szerint 3 millió guriga évente (szintén reálértéken számítva). valamint az ügyfél-elégedettség növekedésébıl származó becsült haszon a számítások szerint 3 millió guriga évente (szintén reálértéken számítva).5 millió guriga (reálértéken számítva). munkaidı megtakarításból.0 43 . és éves üzemeltetési költsége 1. év 5. Z-beszállító ajánlata: A modern IKT felszerelés beszerzésének és üzembe állításának költsége 4 millió guriga. X-beszállító ajánlata: A modern IKT felszerelés beszerzésének és üzembe állításának költsége 5 millió guriga. A Hivatal által kiírt közbeszerzési eljárásra három ajánlat érkezett be X. A papír. A papír. mintapélda Az Óperencián túl mőködı. és éves üzemeltetési költsége 1. valamint az ügyfél-elégedettség növekedésébıl származó becsült haszon a számítások szerint 2 millió guriga évente (szintén reálértéken számítva).00 0.

mind az 5%-os diszkontrátával az „Y” ajánlatnak a legrosszabb a nettó jelenértéke.73 1.0 2.44 -1. hogy a „Z” ajánlat futamideje 5 év.0 3.45 0.0 2. év 3. hogy mind a 3.23 0.0 0.94 1. év 2.5 2.0 2.0 1. év 4.89 1. év 1.5 1.5 1.37 1. év 3. év 4.5 Az ajánlat nettó jelenértéke Az eredmények azt mutatják.0 Nettó jelenérték 3% millió guriga -3.65 2.0 3.Ct) millió guriga -4.5 1.46 0. amire különbözı megoldási módok vannak. A belsı megtérülési ráta (IRR) az egyik lehetséges alternatíva.5 0.0 2. míg „X” ajánlaté 4 év.00 1.83 1. Ilyen esetekben az öt éves projekteket is „négyévesíteni lehet”. év 1. (Megjegyzés: Azt azonban szigorúan véve a pontos összehasonlítás érdekében figyelembe kell venni. év 3. év 2.49 0.5 0.78 2.18 2.36 1.14 5% millió guriga -3.90 1. fejezet vonatkozó részét.1.87 5% millió guriga -4.0 2.5 1. akár azt kiegészítendı néhány más.0 1.5 1.5 1.23 1.49 0.48 0.) Az NPV mellett.29 2. év 4.41 -1.0 Nettó jelenérték 3% millió guriga -4. év 1.00 0.0 3.5 1. „Z” ajánlaté egy kicsivel magasabb.0 3.0 1.00 1.30 1.46 1. az NPV-hez hasonló vagy ahhoz kapcsolódó elemzési módszer is alkalmazható.09 Az ajánlat nettó jelenértéke „Y” ajánlat Költségek (Ct) millió guriga Hasznok (Bt) millió guriga Éves nettó haszon (Bt .43 0.33 1.0 1. akár alternatívaként. év 4. év 2.5 1.5 1.0 1. Az „X” és „Z” ajánlatok NPV-je pozitív.41 1.81 1.0 2. ahol meglehetısen bizonytalan vagy nehéz kalkulálni az NPV számításnál használatos disz- 44 .0 3.5 3. Az ezzel kapcsolatos módszertani javaslatról lásd a 7.0 3.5 0.44 1.0 3.00 0.5 1.0 1. év 5.43 1.Ct) millió guriga -3. negatív.0 1.5 1. Azoknál a projekteknél kifejezetten elınyös az alkalmazása.47 0.0 3.0 2.5 Az ajánlat nettó jelenértéke „Z” ajánlat Költségek (Ct) millió guriga Hasznok (Bt) millió guriga Éves nettó haszon (Bt . év 3.

14 45 . például nem bevételgeneráló projektekrıl van szó.87 1.45%). ha nincs bevétel.28 0. azonban szőkösek a finanszírozási források. amelyek mindegyike nettó jövedelmet termelne. Az alábbi összefüggéseket felhasználva a BC-elemzés eredménye a három ajánlatra a lenti táblázatban található. A haszon-költség arány számítása hasznos döntéstámogató eszköz lehet akkor. Vagyis. Ebben az esetben a BC – egyfajta hüvelykujj-szabályként – alkalmas lehet a szelekcióra: azt vagy azokat a projekteket érdemes támogatni.41%.16 r = 5% 1. az „X” és „Z” ajánlatokra pedig 21. illetve nem értelmezhetı eredményeket hoz. s az alábbi képlet alapján számítható: NPV= CF0+ CF1/(1+IRR)+ CF2/(1+IRR)2+…+ CFn/(1+IRR)n=0 ahol. A legtöbb esetben értelmezhetı eredmény születik. amelynek értéke zéró és annál nagyobb pozitív szám lehet. Jelen példában az „Y” ajánlat esetében értelmezhetetlen az IRR (-14. amelyek a legmagasabb BC-vel rendelkeznek. amely mellett a várható pénzáramlások mellett zéró nettó jelenérték keletkezik. Az IRR az a diszkontráta. Az NPV egy másik lehetséges alternatívája a haszon-költség arány (BC) számítása. BC = ∑dBCF/∑dCCF ahol BC = haszon-költség arány dBCF = a bevételek (pénzbeáramlások) diszkontált értéke dCCF = a költségek (pénzkiáramlások) diszkontált értéke BC r = 3% „X” ajánlat „Y” ajánlat „Z” ajánlat 1. mind pedig a Z ajánlat hasznot hoz mindaddig.kontrátát. illetve 25. NPV = nettó jelenérték CFn = n-edik idıszak nettó pénzáramlása IRR = belsı megtérülési ráta Bizonyos esetekben azonban az IRR kalkulálása megbízhatatlan. Zéró. amikor sok megvalósítható projektjavaslat közül kell választani. amíg a diszkontráta nem emelkedik az adott értékek fölé (ami pedig nem valószínő). hiszen ezek ígérik a források leginkább költséghatékony felhasználását.24 0. mind az X.85 1.86%.

42 r = 3% 2. A projektek többségére az a jellemzı. A módszer annak az idıpontnak a meghatározására irányul. vagyis reális lehetıség van arra. hogy most a Z variáció tőnik kedvezıbbnek. hogy a beruházás élettartama alatt az eredménybıl hányszor térül meg a kezdeti beruházási összeg. hogy a beruházások idıvel megtérülnek.09 5. mint 0.00 0. s a kezdeti nettó kiáramlást nettó beáramlás váltja fel. mert a kezdeti beruházási költségre vetítve itt érhetı el a legnagyobb eredmény. majd a fejlesztéseket követıen szakaszosan egyre inkább a bevételek is megjelennek. az üzemeltetési költségeket nem). A beruházások megtérülése (ROI) a nettó jelenérték és a beruházási költség hányadosa.00 0. amikor a kumulatív nettó pénzáramlások értéke meghaladja a zérót. A módszerrel éppen a megtérülési idı hosszát tudjuk meghatározni.00 0. Ezekben az esetekben a ROI is 0 vagy pozitív értéket vesz fel.62 Az eredmények azt jelzik.49 r = 5% 2. hogy mindhárom érték pozitív. A megtérülés mellett hasznos kiegészítı mutató lehet a megtérülési idı is.43 5. vagyis a befektetések nem térülnének meg a vizsgálat idıszak alatt. 46 . ha a projekt nettó jelenértéke nagyobb vagy egyenlı. de az „Y” ajánlatra számított haszon-költség arány 1-nél kisebb.87 4. Megtérülésrıl nyilvánvalóan akkor beszélhetünk. A példában ennek megfelelıen „Y” ajánlatra nem értelmezhetı a megtérülés.72 „Z” ajánlat r = 5% 2. A különbözı diszkontráták mellett számított megtérüléseket a másik két javaslatra az alábbi táblázat tartalmazza: „X” ajánlat r = 3% NPV C0 ROI 2.00 0. mint nulla.Az eredmények azt mutatják. amely az alábbi képlet alapján számítható: ROI = NPV/ CCF0 ahol. Optimális esetben a projekt indulását követı néhány éven belül a nettó pénzáram iránya megfordul. Mindkét diszkontráta esetében az „X” ajánlat mutatkozik a legjobbnak. hogy a ROI a beruházási költségeket veszi figyelembe. (Megjegyzés: Ne felejtsük el. hogy a projektidıszak elején jelentıs beruházásokra kerül sor.49 4. ROI = beruházások megtérülése (return on investment) NPV = nettó jelenérték CCF0 = beruházási költség (pénzkiáramlás) Egy másik megközelítésben a beruházások forgási mutatói közül kiemelkedı ROI elemzés azt mutatja meg. hiszen az ajánlat nettó jelenértéke kisebb.

mintapélda: A építésügyi engedélyezési folyamat elektronizálása a sohaseholnincsi önkormányzat esetében a fejlesztést és az átállást követıen az önkormányzat számára az elsı évtıl évi mintegy 15 millió forint megtakarítást eredményezne. hogy a számított NPV megbízhatósága alacsony.45 2. valamint az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintézık számának csökkenésébıl.09 „Y” ajánlat r = 3% -3.24 1.17 0.00 -2.32 2. ha az árfolyamváltozás hatására 10%-kal leértékelıdne a forint a dollárhoz képest. közvetlenül a szállítótól importálandó megoldás (szoftver) képezné. A költség-haszon elemzés keretében a jelenleg ismert paraméterek (beleértve 5 éves referenciaidıszak és 3%-os diszkontráta) figyelembe vételével azt állapították meg. erıteljesebb árfolyamváltozás érzékenyen érintheti a projekt jövedelmezıségét.54 -1. vagyis a számítások alapján érdemes a beruházást megvalósítani.04 -1. A beruházás legnagyobb tételét (45 millió forintot) egy. Emiatt a költség-haszon elemzık a döntés megkönnyítése érdekében érzékenységi elemzés keretében megvizsgálták. évben térülne meg.„X” ajánlat Évek r = 3% 0 1 2 3 4 5 -5. A kockázatelemzés azonban rámutatott arra. hogy az „Y” ajánlat csak a 7.08 1. az árfolyam változás hatását a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez elvégzett kockázatelemzés is jelentıs rizikófaktorként azonosította. hogy milyen hatása lenne a projekt jövedelmezıségére.64 -1.10 -1.58 2.49 A példában szereplı ajánlatok közül kettı („X” és „Z”) 3 év alatt térül meg. másrészt a papírfelhasználás mérséklésébıl származik.57 -1. Ez részben az átlagos ügyintézési idı csökkenésébıl. Példa a költség-haszon elemzéshez szükséges érzékenységelemzésre 3.28 0.23 „Z” ajánlat r = 3% -4.00 -3. a tényleges beszerzési ár forintban pedig a mindenkori árfolyam függvénye.87 r = 5% -4.66 2.06 -1.07 -1.00 -2. hogy a projekt jelenértéke 8. míg az „Y” ajánlat a vizsgálati idıtáv alatt nem térül meg. Ehhez azonban szükség van 60 millió forint értékő kezdeti beruházásra. de a többi tényezıt változatlanul hagyva (ceteris paribus) látszik.00 -2.21 0.7 millió forint. Mivel jelentıs árfolyamingadozások jelezhetık elıre.51 -2.13 0.14 r = 5% -3.59 -1.00 -2.43 r = 5% -5. A referencia idıszakot meghosszabbítva. A két szkenárió tehát a következı: 47 .52 -2.00 -3. az Egyesült Államokból.

hogy a dollárár idıközben nem változik) 54 millió forintot kellene fizetni.1) alapeset: a beszerzést a jelenlegi 150 HUF/USD árfolyamon bonyolítják le. amelynek következtében a projekt összköltsége 69 millió forintra emelkedne.7 15 13. nagyobbrészt támogatásból tervezik megoldani.3 15 12.7 15 13. feltételezve.1 15 13.3 15 12. A nettó jelenérték (NPV2) ebben az esetben már -0. részint önerıbıl. 1 USD=150HUF Évek Hasznok Költségek Nettó haszon NPV A projekt nettó jelenértéke 60 -60 -60 15 14. 180 HUF/USD árfolyamon tudják lebonyolítani.1 15 13. Ebben az esetben a 300 ezer USD értékő szoftverért (integrált megoldásért) 45 millió forintot kell fizetni.6 15 14.9 8.3 millió forint lenne. azonban az egyes opciók különféle elınyökkel és hátrányokkal rendelkeznek. amit a döntéshozóknak mérlegelniük 48 . 1 USD=180HUF Évek Hasznok Költségek Nettó haszon NPV A projekt nettó jelenértéke 69 -69 -69 15 14. 2) pesszimista eset: a beszerzést a forint gyengülése miatt csak a jelenleginél lényegesen kedvezıtlenebb.3 0 1 15 2 15 3 15 4 15 5 15 Következtetés: A döntéshozók mérlegelésére kell bízni.9 -0. hogy miként lehetne részben vagy egészben közömbösíteni. változat (alapfeltételezés) r=3%. esetleg meg lehet vizsgálni. Példa a többszempontú elemzésre 4. vagyis a tervezett projekt összesen 60 millió forintból megvalósítható. A nettó jelenérték (NPV) ekkor 8.6 15 14. mintapélda: A kistérségi önkormányzati társulás egy ASP-központ keretében tervezi megoldani a szociális ügyek intézését. vagyis 9 millió forinttal többet az alapesetben tervezett költségnél. Az ASP-központ kiépítésének finanszírozását az egyes önkormányzatok közösen. Ebben az esetben a 300 ezer USD értékő szoftverért (integrált megoldásért. A részletes kalkulációkat a következı táblázatokban mutatjuk be: 1. hogy felvállalják-e az árfolyamkockázatot. Különféle megoldások képzelhetık el a cél elérése érdekében. vagyis nem lenne a projekt jövedelmezı. amely által évente összesen mintegy 15 millió forint megtakarítását remélik elosztva az egyes önkormányzatok között.7 0 1 15 2 15 3 15 4 15 5 15 2.7 millió forint.változat (pesszimista változat) r=3%.

azt jelentıs addicionális költségek (többletkiadások) nélkül is kezelni tudják majd. Az 5 éves support garanciát jelentett arra. szállító ajánlata mellett döntöttek. a pénzügyi számításokba nehezen illeszthetı döntési helyzet megoldása érdekében az önkormányzati társulás úgy döntött. A C) szállító ajánlata rendkívül drága. többféle ajánlata jöhet szóba a feladat megoldására. opció 100 10 40 70 2. A fenti összetett. majd üzembe állítása után. Ennek érdekében világosan meghatározták az ún. A harmadik opció bár sok szempontból elınyös és bevált megoldásnak ígérkezett. A döntés alapjául szolgáló paraméterek a következıképpen alakultak. Pusztán a gazdaságosság. amelyhez megfelelı súlyokat is rendeltek. amely által az ötéves referenciaidıszakkal számolt projekt nettó jelenértéke 12 millió forint. A kistérségi társulásba tartozó önkormányzatok képviselıibıl álló bizottság meghozta döntését: Bár az 1. hogy ha bármi komplikáció vagy nehézség merülne fel a rendszer kiépítése. 49 . hiszen a magasabb árat több mint ellensúlyozta a nagyobb rugalmasság és a megoldás megbízhatósága. de megbízhatóbb és ajánlata öt éves supportot is magában foglalt. hogy MCA elemzés segítségével hozza meg döntését. opció 60 85 100 73 Megjegyzés: Minden egyes megoldásra minden kritérium tekintetében 0-100 közötti pont adható. Kritérium NPV (60%) Megbízhatóság (20%) Rugalmasság (20%) Súlyozott átlag összesen: 1. jövedelmezıség kritériuma nem tőnik elegendınek a projekt sikerességének megítélése szempontjából. a magas ár végül leértékelte a szállítók versenyében. a tényleges igényekhez rugalmasan illeszthetı megoldásról van szó. A költség-haszon arány ugyanis szignifikánsan magasabbnak tőnt. végül a 2. azonban nincs megfelelı referenciája A B) szállító drágább. ugyanakkor nemzetközileg kipróbált.kell. opció 80 90 70 80 3. megoldás volt a legolcsóbb. Többféle megoldásszállító. Az A) szállító a legolcsóbb. sikerkritériumokat.

Értékelés: a javasolt beruházási projekt elızetes (ex-ante) elemzésére vonatkozik. melynek célja lehetıvé tenni a tevékenység átirányítását/átalakítását. Monitorozás: a tevékenység elırehaladásának rendszeres vizsgálata az elıre meghatározott ütemterv. hogy a elérték-e a várt eredményeket. illetve milyen tényezı k vezettek sikerhez vagy kudarchoz. amelynek felhasználását a közvetlenül a felhasználók által viselt díjaktól teszik függıvé. biztosítva. melynek tárgyát a kapott eredmények képezik. A projekt minél következetesebb és lényegre törıbb módon való igazgatására szolgál. A kezdeményezés által ténylegesen elért hatásnak a projekt általános célkitőzéseihez és rendeltetéséhez viszonyított ellenırzését feltételezi. Elızetes (ex-ante) értékelés: a pénzügyi döntés meghozatala céljából végzett értékelés. vagy pedig szolgáltatások díj ellenében történı nyújtásával jár. Annak megállapítására szolgál. Program: különbözı projektek összehangolt sorozata. Záróértékelés: közvetlenül a kezdeményezés teljes végrehajtását követıen végzett értékelés. amely földterület vagy ingatlan eladásával vagy bérletével. illetve a fontosabb és reprezentatív mutatók alapján. Fogalomtár Általános. hogy a célkitőzések – ha lehetséges – mennyiségileg meghatározhatók. és milyen mértékben sikerült ez. Folyamatos értékelés (initinere): a végrehajtással párhuzamosan végzett ellenırzés. Az értékelés a kezdeti eredményeket létfontosságúaknak tekinti. amely valamely olyan infrastruktúrába történı beruházással jár. a költségvetést és a határidıket. Megteremti a monitorozáshoz és utólagos értékeléshez szükséges alapot. Utólagos (ex-post) értékelés: bizonyos idıvel a kezdeményezés lezárását követıen végzett értékelés. a projektelemzéssel összefüggı alapfogalmak Bevételt termelı projekt: bármely mővelet.Melléklet II. továbbá bármely olyan mővelet. melynek célja a projekt érdemeinek és elfogadhatóságának megítélése a meghatározott döntési kritériumokkal összhangban. melyben pontosan meghatározzák a projektcél politikai keretét. melyek alapján kialakítható a végrehajtás minı ségére voantkozó kezdeti kép. 50 .

szervezeti fejlesztés. valamint azokat az körülményeket. melyekre összpontosítani kell (erıségek). amelyek tekintetében a költség-haszon elemzés elırejelzéseket tartalmaz. amely az infokommunikációs technológia eredményeit felhasználva hozzájárul az igazgatási jellemzıkkel rendelkezı közfeladatok ellátása minıségének javulásához. vagy amelyeket semlegesíteni kell (gyengeségek). és kötött határidıvel rendelkezik. továbbá elemzi a kedvezı (lehetıségek) vagy kedvezıtlen (veszélyek) külsı tényezıket. A pénzügyi elemzés esetében a beszerzett ráfordítás alternatív költségét mindig annak piaci ára képezi. ha végtermékekrıl vagy szolgáltatásokról van szó. a javasolt projektnek megfelelı mértékben sikerül-e megvalósítani a projektgazda/megrendelı célkitőzéseit. 51 . amely egy egyszeri. A pénzügyi elemzéssel kapcsolatos fogalmak Alternatív költségek: egy erıforrás legjobb alternatív felhasználásának értéke. SWOT elemzés: röviden leírja a projekt lényegi jellemzıit. hogy ha egyet kiválasztunk. több szervezeti funkcionális területet érint (komplexitás). rögzített erıforráskeretekkel. a többi már nem végezhetı el. amely összeveti a költségeket és az eredményeket (haszon). Egymást kölcsönösen kizáró projektek: projektek. Önálló projektek: olyan projektek. Projektelemzés: az az analitikai keret. nem projektbeli alternatív felhasználására számított határérték képezi a köztes termékek és szolgáltatások esetében. szükséges és elı re meghatározott tevékenységek sorának egy része. amelyben a beavatkozást tervezik. Elemzi azt a kontextust. vagy a ráfordítás használati értékét jelenti (a fizetési hajlandóság alapján mérve). Referenciaidıszak: azon évek száma. A gazdasági elemzésben a beszerzett ráfordítás alternatív költségét ennek a legjobb. melyek természetüknél fogva olyanok. illetve kimutatja azokat a belsı tényezıket. melyek elméletileg egy idıben elvégezhetık. amelyek között ezt megvalósítják. E-közigazgatási fejlesztés: minden olyan informatikai. Projektciklus: a projektek keretében elvégzett.Projekt: a projekt olyan feladat végrehajtása. ez lehetıvé teszi az alternatív fejlesztési szcenárió elemzését. hogy az alternatívákat figyelembe véve meghatározza. jól körülhatárolt cél érdekében zajlik.

Gazdasági megtérülési rátának (ERR) nevezzük. Haszon-költség arány: a haszon jelenértéke osztva a költségek jelenértékével. 52 . A piaci árakra vagy az árnyékárakra vonatkozhatnak. és az állandó árakkal kell szembeállítani. melyek célja az infláció kizárása a gazdasági adatokból. amely során a költségek vagy a haszon jövıbeli értékét a jelenlegiekhez igazítják a diszkont ráta segítségével. ha az értékeket az elszámolási áron becsülik fel. hogy eggyel vagy ennél magasabb haszon-költség aránnyal jellemezhetı. melyen a költségek és a haszon nettó jelenértéke nullával egyenlı. ha az értékeket az aktuális áron becsülik fel. megfelelı diszkont rátán. amelyen a jövıbeli értékeket leszámítolják a jelenlegiekre. illetve a közgazdasági (társadalmi) diszkont ráta értéke különbözhet. Sok esetben ezt tekintik az alternatív befektetési költségnek. mely idıben csökken. Folyó árak: egy adott idıpontban ténylegesen megfigyelt árak. Az elszámolási ráta a projekt minimálisan elfogadható belsı megtérülési rátája vagy a nettó jelenérték. ahogy a piaci árak is eltérhetnek az elszámolási áraktól. Amikor a haszon-költség arányt alkalmazzák. Bevételek: egy beruházástól az árak vagy díjak megállapításán keresztül várt jövedelem. A javasolt projekt teljesítményének értékelése céljából a belsı megtérülési rátát a viszonyítási alapként szolgáló értékkel (benchmark) hasonlítják össze. Pénzügyi megtérülési rátának (FRR) nevezzük. Leszámítolás (diszkontálás): az a folyamat.Állandó (fix) árak: az alapévben megállapított árak. a nettó haszon.beruházás arány vagy a haszon-költség arány kiszámításához alkalmazott diszkont ráta lehet. a szelekciós kritérium az. Elszámolási ráta: az a ráta. amely alatt a projektet elfogadhatatlannak tekintik. a legtöbbször az alternatív befektetési költségek alapján leszámítolt önálló projekteket fogadjanak el. Belsı megtérülési ráta: az a diszkont ráta. Diszkont ráta: az a ráta (kamatláb). Maradványérték: egy eszköz nettó jelenértéke az értékelésben kiválasztott idıszak utolsó évében. Az általános infláció hatásait is tartalmazó árakra vonatkoznak. A haszon-költség arány az önálló projektek helytelen rangsorolásához vezethet. Beruházási költség: a projekt megvalósítása során felmerült tıkeköltség. vagyis a jövıbeli értéket beszorozzák egy együtthatóval. A pénzügyi. Szükséges megkülönböztetni a folyó áraktól. és nem alkalmazható az egymást kölcsönösen kizáró alternatívák közötti választáshoz.

Mőködési költségek: egy beruházás mőködtetése során felmerült költség. A gazdasági elemzéssel kapcsolatos fogalmak Elszámolási árak (árnyékárak): a termékek alternatív költsége. 53 . beleértve a rendes és a rendkívüli fenntartási költséget. amelyet úgy kapunk. Piaci ár: az az ár. a projekt egész idı horizontja folyamán. Lehetıvé teszi: 1) a készpénz egyensúly ellenırzését és biztosítását (a pénzügyi fenntarthatóság ellenırzése). amely megmarad. ez utóbbi képezi a pénzügyi elemzésben figyelembe vett árat. hogy az erıforrások fedezik-e majd a jövıbeli kiadásokat. Az elszámolási árakat a projekt értékelésében alkalmazzák. Nettó jelenérték (NPV): az az összeg. A gazdasági nettó jelenérték jelölése ENPV. A pénzügyi nettó jelenérték jelölése FNPV. Pénzügyi fenntarthatósági vizsgálat: annak ellenırzése céljából végzett vizsgálat. Pénzügyi megtérülési ráta: a pénzügyi értékek alapján kiszámított és a projekt pénzügyi nyereségességét kifejezı belsı megtérülési ráta. Gyakran az árnyékárak szinonimájaként használják. amelyen a terméket vagy szolgáltatást ténylegesen valamilyen más termékkel vagy szolgáltatással cserélik ki. A pénzügyi fenntarthatóság akkor tekinthetı igazoltnak. Nettó haszon: az az összeg. hogy jobban tükrözzék a források reálértékő társadalmi költségeit. hogy a pénzügyi források elegendıek-e a pénzügyi kiáramlások fedezésére. miután a pénz beáramlásokból kivonják a kiáramlásokat. melynek célja a projektnek tulajdonítható többlet haszon felmérése. de az értékcsökkenési vagy tıkeköltségek kizárásával. 2) a beruházási projekt pénzügyi megtérülési mutatójának kiszámítását az idı függvényében leszámítolt nettó cash flow alapján. ha a kumulált nettó cash flow sohasem negatív a figyelembe vett évek folyamán. amely általában eltér a tényleges piaci áraktól. minden évben. illetve pénzért értékesítik. Pénzügyi elemzés: lehetıvé teszi annak pontos elırejelzését. hogy a beruházás várható költségeinek diszkontált értékét kivonjuk a várható haszon diszkontált értékébıl. valamint a szabályozott áraktól. valamint a kibocsátások reálértékő hasznát. A projekt végrehajtását feltételezı és a projekt nélküli szcenárió: a projektelemzés során a legfontosabb összehasonlítás a projekt végrehajtásával megvalósított nettó haszon és a projekt nélkül megvalósított nettó haszon összehasonlítása.

Viszonylag nyers. Egy vagy több összetevı kombinációjának változtatása. hogy társadalmi szempontból érdemes-e. illetve milyen mértékben érdemes a projektet elvégezni. Külsı gazdasági hatások (externáliák): a projektelemzésben külsı gazdasági hatásnak számít a projekt keretein kívül esı hatás. hogy tükrözze a társadalom szempontjából a jövıbeli elınyök és költségek értékelését a jelenlegiekhez képest. 54 .Gazdasági megtérülési ráta (ERR): a projekt társadalmi-gazdasági nyereségességének mutatója. hogy ezeket ki halmozza fel. ha az események eltérnek a tervezés során készített becslésektıl. Költség-haszon elemzés: közfinanszírozású vagy magánprojektek rendszerezett mennyiségi elemzésében alkalmazott elméleti keret. beleértve a belsı megtérülési rátát. melynek célja meghatározni. mely a jövıbeli eseményekkel és értékekkel kapcsolatos bizonytalanság felmérésére alkalmazható. ha az egyik gazdasági egység által termelt vagy használt termék vagy szolgáltatás közvetlenül befolyásolja egy másik egység termelıinek vagy fogyasztóinak jólétét. A külsı gazdasági hatások pozitívak vagy negatívak lehetnek. nettó jelenértéket és haszon-költség arányt. Egyéb értékelési kritériumokkal kapcsolatos fogalmak Érzékenységelemzés: analitikai eljárás annak rendszerezett vizsgálatához. Az ártorzulás miatt különbözhet a pénzügyi megtérülési rátától (FRR). amely a projekt hasznát kiegyenlíti a jelenlegi költségekkel. mely ennek következtében az értékelésbe nem kerül be. Arra tesz kísérletet. valamint a projekt diszkont rátájának kiszámítását feltételezi. és a változtatás eredményre gyakorolt hatásának meghatározása útján végezhetı el. kidolgozatlan eljárás. A költség-haszon elemzés általában az elszámolási árak alkalmazását feltételezi. vagyis nullázza a gazdasági nettó jelenértéket (ENPV). Az ERR az elszámolási árak alkalmazását. A költség-haszon elemzés abban különbözik a közvetlen pénzügyi elemzéstı l. Ezek annyiban térhetnek el a magánköltségektıl. Társadalmi-gazdasági haszon és költségek: a gazdaság egészének alternatív haszna és költségei. Az eredmények több formában is kifejezhetı k. amennyiben a tényleges árak eltérnek az elszámolási áraktól (társadalmi költség = magánköltségek + külsı költségek). függetlenül attól. hogy mi történik a projekt jövedelmezıségével. hogy valamennyi nyereséget (haszon) és veszteséget (költségek) figyelembe vesz. hogy külsı gazdasági hatások akkor fordulnak elı. Társadalmi diszkont ráta: a pénzügyi diszkont rátával állítható szembe. Általában úgy tekintik.

továbbá a megtérülési ráta legjobb becsléstı l való eltérésének legvalószínőbb mértékét is tanulmányozza. és a haszon minıségi meghatározására alkalmas eszközök létezését teszi szükségessé.Költség-hatékonyság elemzés: értékelési és monitorizálási eljárás. 55 . minden egyes mérhetı célkitőzéshez hozzárendelve egy súlyt. ha a haszon nem fejezhetı ki elfogadhatóan monetáris formában. mely sokféle célkitőzést vesz figyelembe. Általában a haszon egységára kiszámítása segítségével végzik el. mint az érzékenységelemzés az egyéni projektek kockázatosságának vagy az alternatív projektek viszonylagos kockázatosságának megítélése esetében. Kockázatelemzés: annak valószínőségét vizsgáló tanulmány. Több kritériumon alapuló elemzés: értékelési eljárás. hogy a projekt kielégítı belsı megtérülési rátát ér el. mely akkor használható. de nem csökkenti a kockázatokat. A kockázatelemzés jobb alapot teremt.

az e-közigazgatás mérésének lehetıségeit vizsgáló projektje gazdasági nettó jelenérték gazdasági belsı megtérülési ráta pénzügyi nettó jelenérték a teljes beruházási költség figyelembevétele esetén pénzügyi nettó jelenérték a befektetett tıke figyelembevétele esetén pénzügyi nettó jelenérték ügyfélszolgálat a beruházási költség pénzügyi belsı megtérülési rátája a befektetetett tıke pénzügyi belsı megtérülési rátája pénzügyi belsı megtérülési ráta belsı megtérülési ráta többszempontú elemzés nettó jelenérték projekt ciklus menedzsment kockázat elemzés 56 . Rövidítések jegyzéke Rövidítés ASP BC BO BPR CBA CEA CF DCF eGCES eGEP ENPV ERR FNPV/C FNPV/K FNPV FO FRR/C FRR/K FRR IRR MCA NPV PCM RA Angol terminológia application service provider benefit-cost ratio back office business process re-engineering cost-benefit analysis cost-effectiveness analysis cash-flow disconted cash-flow eGovernment Cost Element Structure eGovernment Economics Project economic net present value economic internal rate of return financial net present value of investment financial net present value of equity financial net present value front office financial rate of return on investment financial rate of return on equity financial internal rate of return internal rate of return multi-criteria analysis net present value project cycle management risk analysis Magyar megfelelı alkalmazás szolgáltató haszon-költség arány háttériroda (ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban nem lévı ügyintézés) az üzleti folyamatok újratervezése költség-haszon elemzés költség-hatékonyság elemzés pénzáramlás diszkontált pénzáramlás e-kormányzati költségelem struktúra (eGEP projekt ajánlása) az EU egyik.Melléklet III.

ROI SA TCO return on investment sensitivity analysis total cost of ownership beruházások megtérülése érzékenységi elemzés a tulajdonlás összes költsége 57 .

Melléklet IV. Költség- és bevétel(haszon)kalkulációs sémák e-közigazgatási projektekhez
I. A tulajdonlás összes költsége (TCO)
Az informatikai fejlesztések gazdasági értékelése, beruházás-gazdaságossági vizsgálata jelentıs számú problémát vet fel. Egy lehetséges megközelítési mód, a beruházás teljes élettartama alatt, a fejlesztéshez kapcsolódó összes költség definiálása és mértékének meghatározása, amely módszerrel a tulajdonláshoz tartozó teljes költség határozható meg. Az informatikai fejlesztések különbözı mélységben hathatják át a vállalat vagy szervezet mőködését. Az egyszerő eszközbeszerzésektıl kezdıdıen az integrált vállalatirányítási rendszereken keresztül megjelenhet magában a termékben is, elérheti akár a vásárlót is. Az egyes megvalósulási szintek esetében a TCO (total cost of ownership) számítás tekintetében is különbséget kell tenni. A különbözı szintő informatikai fejlesztések vállalatra vagy szervezetre gyakorolt hatását az alábbi ábra szemlélteti8:

IT fejlesztés: HATÉKONYSÁG

Üzleti folyamatok fejlesztése: HATÁSOSSÁG

Termék és szolgáltatásfejlesztés: INNOVÁCIÓ

Az információs technológia fejlesztésének legegyszerőbb példája az informatikai eszközpark elemeinek cseréje, bıvítése, korszerőbb megoldások beszerzése, amelyek az információs technológia hatékonyságát javítják. Ekkor a jelenleg meglevı informatikai infrastruktúra fenntartási költségei vethetıek össze, az új eszközök létesítési és mőködtetési költségeivel. Abban az esetben, ha az IT fejlesztés során érintjük az üzleti folyamatokat is, a rendszer hatásosságának kérdésével is foglalkozni kell. Mivel ezen informatikai beruházások évekre jelentı elkötelezettséget kívánnak, ezért ezt megelızıen célszerő az üzleti folyamatok újraszervezése (BPR), hogy a kialakításra kerülı rendszer, már a következı idıszak kihívásaihoz, feladataihoz a lehetı legjobb vállalati mőködés leképezésére legyen képes. Ezek a projektek jellemzıen ERP (Enterprise Resource Planning) és BSC (Balanced Scorecard) rendszerek
8

Szalay Zsigmond Gábor: A menedzsment információs rendszerek költség-haszon elemzése, 2007, in: http://www.gtk.szie.hu/upload_files/20071020090817_SzalayZsG_eloadas_05.doc

58

bevezetését szolgálják. A gazdaságossági vizsgálat során el kell különíteni az integrált rendszer saját költségeit, melyek jól közelíthetıek TCO modell készítésével, és az IT fejlesztésnek a szervezet költség-haszon elemeire gyakorolt hatását. Ez utóbbi vizsgálata túl nyúlik a TCO keretein, de a TCO által képviselt értékelési szemléletmód segítséget jelent a további elemzések megalapozottságának biztosításában. Termék és szolgáltatás-fejlesztési projektek ma már nehezen képzelhetık el informatikai támogatás nélkül, sıt gyakorta meghatározó erıforrásként szerepelnek benne. Adott esetben az innováció magára az információs technológiára irányul: új értékesítési csatornát teremt, vagy megjelenik magában a termékben, a szolgáltatás részévé válik. Jelentıs különbség az eddigi elemzésekhez képest, hogy a gazdaságossági vizsgálatok során a bevétel oldal alakulását is figyelembe kell venni, eljárásokat kell kialakítani számszerő értékük megközelítésére. Az alábbi táblázat a TCO elemeit foglalja össze: TCO DIREKT KTG. Beruházási ktg. szoftver hardver szolgáltatás Mőködési ktg. karbantartás bérleti díjak elıfizetések személyi jellegő INDIREKT KTG. szolgáltatás leállás végfelhasználói informatikai költségek

A Gartner Group által 1987-ben kifejlesztett TCO-módszer a teljes termék-életciklus során figyelemmel kíséri és értékeli az IT-beruházás közvetlen és közvetetett költségeit. A számtalan – többnyire beszerzési-, illetve üzemeltetési költségeket tervezı, elemzı – módszer és eszköz közül az egyik legismertebb. A TCO alkalmazásának elınyeit és hátrányait az alábbi tábla összegzi9:

TCO elınyök Elsısorban beszerzési döntésekhez használható Az eszköz teljes életciklusára számol Az életciklus alatt felmerülı összes költség Egyszerő adatgyőjtés és kezelés Az erıforrások szerint tagolt kategóriákkal Elterjedt (külföldön)

TCO hátrányok Az irányításhoz nem igen használható Nincs csatolva teljesítmény-egység Nincs csatolva költség-okozó Nem rugalmas, nem változtatható Sok féle értelmezése van Kiegészítı nyilvántartást igényel

9

Véry Zoltán: A vállalati információhttp://miau.gau.hu/miau/39/veryznov.doc

és

tudáskezelı-infrastruktúra

kontrollja;

in:

59

II. Az eGEP által kifejlesztett és felhasználásra ajánlott e-kormányzati költségelem struktúra (eGCES) Az e-kormányzati költségelem struktúra (eGovernment Cost Element Structure) kidolgozásával az eGEP európai uniós projekt szakértıi egy olyan költség-besorolási rendszert kívántak megalkotni, amely eleget tesz az EU eredeti elvárásainak: az e-kormányzati szolgáltatások bekerülési költségeit a fejlesztéstıl (1), a kivitelezésen (2) át a mőködtetésig (3) átfogja. Ezt az eredetileg három fázisú megközelítést két újabb elemmel is kiegészítették: ezek a teljesítménymérés és minıség-ellenırzés költségei (4), valamint a tágabb értelemben vett kutatás és fejlesztés költségei (5). Az eGCES-t részletesen az alábbi táblázatban mutatjuk be.
I. LÉTESÍTÉS (kifejlesztés) I./1-3. Tervezési fázis I /4-6. Kivitelezési fázis 1. Üzleti tervezés költségei 2. Marketing tervek költségei 3. Rendszer tervezés költségei 4. A rendszer kiépítéséhez szükséges beszerzések költségei 5. Rendszerfejlesztés és kiépítés költségei 6. Szervezeti változások költségei II: SZOLGÁLTATÁS-NYÚJTÁS (üzemeltetés) 7. Saját humán-erıforrás költségek 8. Anyagi jellegő mőködési költségek 9. Egyéb mőködési költségek III. Karbantartás és korszerősítés 10. Hardver (HW) karbantartás/szervízelés költségei 11. Szoftver (SW) karbantartás/szervízelés költségei 12. HW/SW felújítás költségei 13. HW/SW csere költségei IV. Teljesítménymérés és minıség-ellenırzés 14. Saját humán erıforrás költségek az input/output adatok begyőjtéséhez 15. Saját humán erıforrás költségek a minıség-ellenırzéshez/minıségbiztosításhoz 16. Belsı felhasználói elégedettség és attitőd vizsgálatok költségei 17. Külsı felhasználói elégedettség vizsgálatok költségei

60

eredményessége mérése terén úttörı szerepet játszó OECD a „business case” megközelítést javasolja. Tehát amikor az e-kormányzati szolgáltatások költséghatékonyságát vizsgáljuk. az e-kormányzat a jobb. A kormányzati tevékenység hatékonysága.és (új) szolgáltatásfejlesztés K+F költségei Forrás: eGEP1 – Expenditure Study. A kormányzati szolgáltatások költséghatékonysága mérése vonatkozásában is a versenyszférában bevett módszerekbıl lehet kiindulni. A szolgáltatás igénybevételével és annak ösztönzési módjaival kapcsolatos kutatások költségei 19.10 Az e-kormányzat teljes költség-haszon elemzésére a következı egyszerő képletet alkalmazza: (A kormányzat haszna + a felhasználók haszna) – (a kormányzat költségei + a felhasználók költségei) = az e-kormányzat költség-haszon hatásai Annak érdekében. Az interoperabilitás kutatás-fejlesztési költségei 20. elektronizálásával összefüggı (internális és externális) össztársadalmi költségek kalkulációjának lehetıségei Napjainkban minden ország kormányzatának az az egyik legfontosabb feladata. mint „cégszerő”. Az e-kormányzati szolgáltatások fejlesztésével. akárcsak a versenyszférában. vagyis a szolgáltatások nyújtása érdekében eszközölt beruházások megtérülését alátámasztó pénzügyi elemzések elvégzésének fontosságát hangsúlyozza az e-kormányzat „bibliájának” tekintett kiadványában. Tartalom. A szolgáltatáshoz való hozzáférés/használhatóság növelésével kapcsolatos mőszaki K+F költségei 21. III. A kormányzati tevékenységnek is alkalmazkodnia kell ahhoz a folyamathoz. vagyis a szolgáltatásai nyújtásának költség-haszon elemzése révén mérhetjük. hogy a szolgáltató állam megvalósítója legyen. jobban szervezett kormányzat szinonimája lett. Az elektronizálás. szervezetszerő tevékenységrıl alkotunk képet. hogy segítse a tagállamokban az e-közigazgatási szolgáltatások hatékonysága mérésével foglalkozó szakemberek munkáját. Kutatás és fejlesztés 18. ezért mőködésének gazdaságosságát e fı tevékenységének. 2005 61 . pp. amely – történelmi mércével mérve szinte egyik napról a másikra – már teljesen átalakította a gazdaságot. a hatékonyabb. el kell lesni a világmérető versenyben sikeres gazdasági társaságok módszereit az IKT nyújtotta lehetıségek kihasználása terén. egyre inkább magának a kormányzatnak a mőködésérıl. egy jegyzéket (checklist) állított össze a 10 e-Government for Better Government – OECD. a közigazgatásban is a mindennapok részévé vált.V. 15-16.

o a köztisztviselık ügyintézésre fordított idejének csökkenése. kevesebb reklamáció. kevesebb megismételt ügyintézés. Annex 1. új. a szolgáltatás nyújtásának helyén történı fizikai jelenlét szükségességének csökkenésébıl fakadó költségmegtakarítások. A munkavégzést elısegítı információkhoz jutás feltételeinek javulásából fakadó hasznok o gondosabban begyőjtött. fizetıs szolgáltatások nyújtásából származó bevételek. a magyar e-kormányzati szolgáltatások fejlesztését célzó projektek esetében is alkalmazható „leltárt” mutatjuk be. o egyféle adatot csak egyszer kell bekérni a felhasználóktól. naprakészebb és tisztább adatok állnak rendelkezésre. nı az információk megbízhatósága. 6 February 2006. a gazdasági bőnözés. papírtakarékosság. az elektronikus álláskeresési lehetıségek révén hamarabb találnak új munkahelyet az állásukat elveszített dolgozók). Milyen haszna származik a kormányzatnak szolgáltatásai elektronizálásából? Közvetlenül pénzben kifejezhetı hasznok: hatékonyabb adóbeszedés. helyi kirendeltségek feleslegessé válása. több bevétel az államkassza számára. Proposal for Work on an Inventory of E-Government Business Case Indicators. a kevesebb segély kifizetésébıl származó megtakarítások (pl. hogy milyen kockázati elemekkel kell szembenézniük az e-kormányzati szolgáltatások fejlesztését célul kitőzı projektek megvalósítóinak. az utazási költségek csökkenése. A kormányzati munka hatékonyságát növelı megtakarítások (monetizálható hasznok): Munkaidı megtakarítás a közszférában o az adatfeldolgozás idejének mérséklıdése. o rugalmas munkaidıben dolgozhatnak a közszféra alkalmazottai.kalkuláció során figyelembe veendı költség és haszon elemekrıl11. Az OECD szakemberei a több szempont szerint csoportosított költség. Az alábbiakban ezt. korrupció visszaszorulása. a területi képviselık.0: Checklists to Evaluate the Economic Case for E-Government 11 62 . az állami adatvagyon kereskedelmi célokra történı hasznosításából származó többletbevételek. o kisebb hibaszázalék a munkában. OECD.és haszonféleségeken kívül azt is bemutatják. a postaköltségek megtakarítása. 1.

o a szolgáltatások javuló konzisztenciája. A vizsgált fejlesztés kisugárzó hatása a költségek jövıbeli csökkentésére o a megosztott infrastruktúra és a felgyülemlett hasznosítható tudás komoly segítség lesz majd a következı projektekben. o információt szolgáltat a politikaalkotáshoz. akik valóban jogosultak rá. o a meglévı és jól mőködı szolgáltatások felkeltik a felhasználók igényeit más. újabb elektronikus szolgáltatások iránt is. A politikaalkotás támogatása o hozzájárul a kormány politikai célkitőzéseinek finomhangolásához.o nagyobb lehetıség a kormányzati intézmények közötti információ megosztásra. o a jobb információáramlás. a felhasználók bizalmának növekedése. o a meglévı (e és nem e) infrastruktúra hatékonyabb használata. o a felhasználók véleményének jobb figyelembe vétele. információkhoz való jobb hozzáférés következtében csak azok veszik igénybe a szolgáltatásokat. Erıforrás hatékonyság o a rendszerintegráció következtében csökkennek a redundanciák. Erısíti a demokráciát o erısíti a részvételi demokráciát. a célok koherenciájához. hogy több. o javuló biztonság. Egyéb. egyenlı hozzáférési lehetıség. A kockázati tényezık csökkenésébıl fakadó elınyök o javuló kockázatmenedzsment. és az átláthatóságot elısegíti. pénzben nem kifejezhetı hasznok: A nyújtott szolgáltatások színvonalának emelkedése o a felhasználók jobb kiszolgálása. o a szolgáltatásokhoz hozzáférık számának növekedése. kevesebb rosszindulatú támadás a rendszerek ellen. o nem lesz szükség a jövıben a közigazgatásban dolgozók számának növelésére. a felhasználók véleményének figyelembe vételét. a kárba veszı kapacitások mennyiségének csökkenése. o a kormányzat megítélésének javulása. o jobb kommunikáció a felhasználókkal. mindig újabb és újabb adat legyen begyőjthetı 63 . o a felhasználók elégedettségének javulása.

elkerülhetıvé válnak az újabb áremelések. o a megkeresésekre gyorsabban képes reagálni a közigazgatás. földrajzilag elzárt területek lakói számára jelent nagy elınyt. o erısödik a demokrácia. posta stb. Pénzben nem kifejezhetı értékalapú elınyök hamarabb elintézıdnek az ügyek o rövidül a kérvények feldolgozásának ideje. megbízhatóbbá válik a szolgáltatások nyújtása 64 . nem szükséges a különféle szolgáltatásokhoz többször ugyanazt az adatot beadni.). o az információk gyorsabban és könnyebben hozzáférhetıek lesznek. javul az informáltság o az információk megbízhatóbbak és naprakészebbek lesznek. ami különösen az elmaradott. segítık igénybevételére. kevesebbet kell a hivatalokba történı utazásra költeni. A felhasználók haszna Pénzben kifejezhetı hasznok a fizetıs szolgáltatások olcsóbbak lehetnek. a vállalkozások és a közvetítık számára („az adminisztratív terhek csökkenése”) Pénzben nem kifejezhetı idımegtakarítások csökken a felhasználók ügyintézésre fordított ideje. o erısödik a transzparencia. csökken a hivatalokba történı utazásra fordított idı. o interaktívabbá válik a kommunikáció. és IKT eszközök vásárlására (ez elsısorban az üzleti szférának nyújtott szolgáltatásokat érinti) jövedelem-generáló lehetıségek az állampolgárok. o valósidejő információkhoz juthatnak a felhasználók. mérséklıdnek az ügyintézéssel kapcsolatos információtovábbítás költségei (telefon. csökkenek az olyan járulékos költségek. mint például a hivatásos tanácsadóknak fizetett díjak. speciális célszoftverek. egyre kevésbé lesz szükség közvetítık.erısödik a tranzakciók biztonsága 2. átláthatóbbá válnak a közigazgatás folyamatai.

o a felhasználó kényelme fontos tényezıvé válik (a hét minden napján. o változásmenedzsment és kockázatkezelés. o csökken a félbehagyott tranzakciók és a reklamációk száma. o teszt és értékelés tervezés. design o felhasználói interfészek és a használhatóság. a megfelelı gondosság biztosítása az elıkészítés során (szakértık igénybevétele). o a rendszer architektúrájának megtervezése. a tendereztetés megvalósítása Rendszertervezés és -fejlesztés a hardver a szoftver licencdíjak a fejlesztés támogatása o program menedzsment. o személyre szabott szolgáltatásokat kap az ügyfél.o csökken a hibaszázalék. az adatok architektúrájának kialakítása. a felhasználó kedve szerint választhat. a tervek auditálása. a pályázatok elıkészítése. A kormányzat költségei Piactervezés és -fejlesztés üzleti tervek és megvalósíthatósági tanulmányok készítése. o az egész folyamat megbízhatóbbá válik. 3. o az ügyfélszolgálat szolgáltatásai egyre sokrétőbbek lesznek. lesz választási lehetıség. o átalakítás vagy az üzleti folyamatok újratervezése. o integrált szolgáltatásokat vezetnek be. o a követelmények definiálása. o konzisztensebbek lesznek a szolgáltatások. prémiumszolgáltatások is lesznek o különféle extra eszközöket és módszereket alkalmaznak a felhasználók igényeinek kielégítésére. piackutatás. 24 órán át fordulhat az ügyintézıkhöz). o megbízhatóbbak és biztonságosabbak lesznek a tranzakciók. hogy melyiket veszi igénybe. elıtérbe kerülnek a kényelmi szolgáltatások o többféle csatornán válnak hozzáférhetıvé a szolgáltatások. 65 .

o licencdíjak fizetése. üzemeltetés és menedzsmenttámogatás. a rendszerintegrációhoz. o utazás A rendszer megvásárlása és üzembe állítása beszerzés o hardver. csere szoftver o karbantartás. 66 . o célszoftverek. háttérmentés és a biztonsági rendszer fenntartása. IT helpdesk. o hálózati architektúra a fejlesztési fázis egyéb költségei o helyiség és irodai berendezések. o a felhasználók hozzáférése. o o o o program menedzsment. o szoftver. o korszerősítés. o web hosting a személyzet biztosítása o o o o további programmenedzsmenthez. a belsı kommunikációhoz. o a teszteléshez. a folyamatok újratervezéséhez. felszerelések biztosítása. üzemeltetés. a távközlési hálózat igénybevételének költségei. értékeléshez. o az adattisztításhoz és az adatkonverzió végrehajtásához IT tréning A rendszer mőködtetése és karbantartása hardver o karbantartás.o rendszerbiztonság. o a rendszermérnöki tevékenység ellátásához. o adat architektúra. o korszerősítés.

o E-mailek írására és a formanyomtatványok kitöltésére fordított idı. o Az ügy érdekében folytatott telefonbeszélgetések ideje 5. az e-kormányzati szolgáltatások fejlesztése is számos kockázattal jár. o tréning. vagyis a közigazgatási szolgáltatások nyújtására gyakorolt hatásokat a következı területeken kell megvizsgálni: 67 . hogy az e-kormányzati szolgáltatások nem elszigetelten. díjkedvezmények adása. fejlesztésük hatása több szinten is érinti a közigazgatás egészét. o a felhasználókat kiszolgáló helpdesk mőködtetése. hanem egy nagy rendszer részeként valósulnak meg. jogi tanácsadás 4. o az munkaerı átcsoportosításának költségei. folyamatos monitoring és értékelés. a telefon és internet használat költségei.és szoftvervásárlás. o az őrlapok. IT tanfolyamok és tanácsadás költségei. o Az információk elolvasására fordított idı. az IT eszközök mőködtetése és karbantartása. egyéb üzemeltetési és karbantartási költségek A „piacra jutás” és a szolgáltatás megvalósításának finanszírozási költségei személyzettel kapcsolatos költségek o belsı kommunikáció. o call center mőködtetése. Az OECD szakértıi szerint minden e-kormányzati szolgáltatásfejlesztés esetén az „üzletvitelre”.folyamatos tréning. A felhasználók költségei Közvetlen költségek o o o o IT hardver. információs anyagok kinyomtatásának költségei Idıtényezık o A szolgáltatásnak az interneten történı megtalálására fordított idı. marketing és kommunikáció (a szolgáltatás népszerősítése) a felhasználók ösztönzése. o az elektronikus aláírás megszerzésével kapcsolatos költségek. E kockázatok egyik csoportja abból fakad. Az üzleti hatásokkal kapcsolatos kockázatok vizsgálata Mint minden fejlesztés.

Milyen mőszaki kockázatokat kell számba venni? Az IKT fejlesztések jellemzıje. hogyan lehet kivédeni a várható kockázatokat? A közigazgatás egésze által nyújtott szolgáltatásokra gyakorolt hatások – Milyen hatása lesz a kifejlesztendı szolgáltatásnak a többi közigazgatási intézmény szolgáltatásaira és a felhasználókra a szolgáltatás fejlesztése alatt. hogy az alvállalkozók. hogy igen gyorsan fejlıdı technológiai környezetben valósulnak meg. hogy biztosítani tudják a szolgáltatás zavartalan mőködtetéséhez szükséges feltételeket. Az innovációs szint megválasztása – Az innovatív megoldások választásának legna- gyobb kockázata a még másutt ki nem próbált megoldások alkalmazásában.A szolgáltatását fejlesztı szervezet „üzleti” tevékenységére gyakorolt hatások – Ho- gyan fog megváltozni az intézmény a szolgáltatás fejlesztése alatt. illetve milyen hatást gyakorol azokra. tanácsadók rendelkeznek hosszú távon is megfelelı kapacitással ahhoz. Ezekre feltétlenül számítaniuk kell az e-kormányzati szolgáltatások fejlesztıinek. Az IT beszállítók teljesítıképessége – Gondosan meg kell vizsgálni. implementálóinak is. 68 . a megoldásszállítók. valamint a megvalósító stábnak az adott megoldás alkalmazásában való járatlanságában rejlik. hogy az elkészülı megoldások képesek lesznek-e mind vertikálisan mind horizontálisan a már létezı rendszerekkel megfelelı módon kommunikálni. Biztonság – Minden e-kormányzati szolgáltatásfejlesztést igen komoly fizikai és technológiai biztonsági kontrollnak kell alávetni. Az e-kormányzati szolgáltatások fejlesztıinek felelıssége az alkalmazandó technológiákban rejlı potenciális kockázatok felmérése. majd az implementációt követıen? Más projektekre gyakorolt hatások és a változások hatásai – Milyen mértékben függ a fejlesztés más ugyancsak folyamatban lévı projektektıl. majd az implementációt követıen? Milyen kockázatokkal járnak ezek a változások. ami számos kockázattal jár. új eljárások alkalmazása mindig nagy körültekintést igényel. továbbá milyen hatásai lehetnek az esetleges változásoknak? 6. A mőszaki kockázatok közül a következıkre hívnánk fel tételesen is a figyelmet: Technológiafüggıség . A már mőködı rendszerekkel való integrálás megvalósításának kockázata – Az ekormányzati szolgáltatások fejlesztésénél mindig szem elıtt kell tartani.Új technológiák.

fel kell készíteni ıket az új típusú munkára. 69 . Kommunikálni kell az intézmény dolgozóival a várható változásokról. A vezetıket az e-megoldások elkötelezett híveivé kell tenni. A változásmenedzsmentnek többek között az alábbi kihívásokkal kell szembenéznie. Le kell gyızni az újtól való félelmet. a változásokkal szembeni ellenérzéseket. a kiszámítható munkahelyi viszonyok híve. az alábbi problémák kezelésére kell megoldást nyújtania: Meg kell változtatni a közigazgatásban dolgozók munkakultúráját.7. Fogékonnyá kell tenni ıket a változásokra. a közigazgatáshoz nem. Miért van szükség változásmenedzsmentre az e-kormányzati szolgáltatások fejlesztése során? A közigazgatási szolgáltatások elektronizálása komoly kihívást jelent az intézmények vezetıi és alkalmazottai számára egyaránt. A köztisztviselık zöme az állandóság. továbbfejlesztéséhez szükség van változásmenedzsmentre. csupán az e-megoldásokhoz értı új generációs szakemberek nem tudják biztosítani a folyamatosságot. Ezt a problémát nem lehet a lecserélésükkel megoldani. Formális tanfolyamok. Az elektronizált szolgáltatások nyújtásának bevezetéséhez. tréningek helyett célorientáltan kell átképezni a stábot. meglehetısen nehéz az elektronikus megoldások iránti elkötelezettségre bírni ıket. Motiválni kell a köztisztviselıket az e-megoldások alkalmazására. s ennek a költségeivel számolni kell a projektek során. hiszen a szolgáltatások nyújtása terén megszerzett szakmai tapasztalataikra nagy szükség van az új körülmények között is.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful