Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea Istorie şi Filosofie Anul universitar 2008-2009 Semestrul 1

I. InformaŃii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Antropologie istorică Codul: HIR3138 Numărul de credite: 5 Locul de desfăşurare: sala V. Bogrea, Cladirea centrala (Str. M. Kogălniceanu, nr. 1 et. I. Programarea în orar a activităŃilor: II. InformaŃii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator Nume, titlul ştiinŃific: Bărbulescu Constantin, lector dr. InformaŃii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon): barbulescuco@yahoo.fr Ore de audienŃă: marŃi, orele 12-14

III. Descrierea disciplinei: [Obiectivele cursului/disciplinei, conŃinutul acestuia, competenŃele dobândite prin absolvirea disciplinei, metodele utilizate în cazul predării, al seminarului sau al lucrărilor practice – 10-20 de rînduri]. Obiectivele cursului şi competenŃele dobândite: însuşirea de către studenŃi a noŃiunilor elementare privitoare la antropologie ca disciplină umană ; însuşirea de către studenŃi a noŃiunilor elementare privitoare la antropologia istorică. Cunoaşterea bibliografiei de bază a celor două domenii amintite. ConŃinutul cursului : noŃiuni de bază ale antroplogiei ; noŃiuni de bază ale antroplogiei istorice. Metodele utilizate : prelegere, prezentare de materiale foto, video şi audio pe temele cursurilor.

IV. Bibliografia obligatorie: [Datele complete de identificare a lucrărilor fundamentale utilizate în cadrul disciplinei, precizarea locului unde acestea se pot accesa (includiv resursele accesibile prin Internet) – max. 10 titluri]. 1. Mondher Kilani, Introduction a l’anthropologie, Payot Lausanne, 1996.

guerisseur d’enfants depuis XIIIe siecle. Antroplogie structurală. – cu precizarea dacă acestea sunt sau nu sunt asigurate de facultate – opŃional]. 3. Politică. Între cultura Ńărănească şi cultura savantă (secolele XIX-XX). 1971. Les notions cles de l’ethnologie. Paris. Les Indiens de Perou devant la Conquête espagnole. Societate rurală şi mentalităŃi colective. La vision des vaincus. la fiecare curs/seminar/lucrare/verificare intermediară în parte. P. 10. 8. teme. XXe-XVIe siecle. Guinefort. Cluj-Napoca. Jacques le Goff. Payot Lausanne. Olivier Leservoisier. Montaillou. Richard Pottier. 2001. Meridiane. 9.. Materiale folosite în cadrul procesului educaŃional specific disciplinei: [După caz: calculator. Introduction a l’anthropologie. Gallimard. 1974.conceptelor de bază sau a cuvintelor cheie.partea relevantă din bibliografia obligatorie. Ethnologie.U.obligaŃiile studenŃilor pentru întâlnirea respectivă (lecturi. Marie-Odille Geraud. Ed. Analyses et textes.. sat Occitan de la 1294 până la 1324. instrumente de specialitate sau de laborator. video si foto.Mondher Kilani.U. Buc. Constantin Bărbulescu. Ed. Jean Claude Schmitt. VI. 5. 1988. 1992. Paris. 6..2. Gallimard. Paris. 2 vol. Essai de l’histoire regressive. Armand Colin. Complexe. P. La nouvelle histoire. Ed. 1530-1570. Philippe Laburthe-Tolra. Bruxelles. Ed. Flammarion. Paideia. Calculator si proiector pentru prezentarea materialelor audio. a: . . 4. Ed. 1996 . lucrări)]. 1. echipament special. Le retour des ancetres. Paris. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare: [Precizarea exactă a tematicilor abordate în cadrul firecărei întâlniri în parte. Imaginarul corpului uman. 2005. Dacia. Nathan Wachtel. Bucureşti.F. 2000. Paris. Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Jean Pierre Warnier. Wachtel. Les indiens Urus de Bolivie. cu precizarea capitolelor sau a paginilor aferente .. Anthropologie. 1990. Buc. Scurt istoric al antropologiei ca ştiinŃă (antropologie . Paris.F. 1978. Claude Levi-Strauss. N. Jean Porier. Toader Nicoară.. 7. Emmanuel Le Roy Ladurie. cu precizarea datei la care acestea sunt sunt planificate şi menŃionarea. diverse materiale etc. 1979. 1993) – x octombrie . Histoire de l’ethnologie. Le Saint levrier. V.

2000) – x noiembrie 6. „Ethnologies en miroir. 1974. Flammarion. Jean Porier. Imaginarul corpului uman. în I. P. (sous la direction de.1998. Corps. Istoria antropologică şi antropologia istorică: discuŃiile din ştiinŃa franceză. 1996. domenii comune de cercetare: problematica corpului (tehnicile corpului. structuralism .Veronique Moulinie. Ed. Gerard Lenclud. Presa Universitară Clujeană / Mesagerul. Daniel Fabre. etnologia corpului uman . volumul II. Marcel Mauss.. în “L’atelier de l’histoire”. Între cultura Ńărănească şi cultura savantă (secolele XIX-XX). Paris. „La nouvelle histoire”. 35-67) – x octombrie 4. 1992. Constantin Bărbulescu. Bruxelles. 9-39. Histoire de l’ethnologie. 1988.2. EvoluŃiile postbelice ale etnologiei domeniului francez (etnologie. Istorie şi etnologie. La sociologie du corps. Furet. Cluj-Napoca.. Paris. hier et aujourd’hui en France. MentalităŃi collective şi imaginar social.Gerard Lenclud.U. în Jacques le Goff. Paideia. sexualite et representations du sang. Utz Jeggle. Gallimard.. L’anthropologie historique. Faire de l’histoire. P.F. Complexe. pp.F. la nouvelle histoire . Paris. Bruxelles. 3 vol. „Vers une ethnologie du present”. La nouvelle histoire.Andre Burguiere. în Gerard Althabe. 1950. Istoria şi noile paradigme ale cunoaşterii. P. David le Breton.. Editions de la Maison des sciences de l’homme.. Paris. . Paris. Gerard Genclud. Paris. Paris. Paris. 1987.U. 21-39) – x octombrie 5. Pierre Nora. corp . La France et les pazs de langue allemande”. Cluj-Napoca.. 1998. Editions de la Maison des sciences de l’homme. Problematica corpului în ştiinŃele sociale din România (ştiinŃele sociale din România. Sociologie et anthropologie.F. Jacques le Goff. Le grand partage ou la tentation ethnologique. 1974) – x octombrie 3. 1988. Simona Nicoară.). 137-165. pp. Toader Nicoară.Jacques le Goff.Constantin Bărbulescu. ApariŃia antropologiei istorice ( antropologie istorică. Histoire et ethnologie.U. La chirurgie des ages. pp. Ed. etnologia domeniului francez . Chiva. Ed. Şcoala de la Annales si „la nouvelle histoire” (şcoala de la Annales. Anthropologie et histoire. în “Identitate şi alteritate”. Editions de la Maison des sciences de l’homme. Complexe. Fr. 1982. pp.

Constantin Bărbulescu. Ed. 1994. Martine Segalen. Lucian Boia.Bucureşti.). 2000. pp. Buc. FundaŃia Culturală Română. ŞtiinŃa. Ed. în C. în Gerard Althabe. Studii de gen în Europa Central Sud-estică. O perspectivă istorică (sec. Zonabend. 2004. 7-28.. Buc. II. pp. în “Ethnologie française”. special: “Sărbătoare. Parcours ceremoniel d’un terroir villageois.Fr. Dacia. special: Familie şi moralitate. 7. volumul II. Problematica sărbătorii în ştiinŃele sociale din România (sărbătoare. 1996) – x noiembrie 7. 1974. Vârstele timpului. Cluj-Napoca. Despre familie. 2005. (sous la direction de. Ion Ghinoiu. în Jacques le Goff. Pierre Nora. Mitul omului diferit din Antichitate până în zilele noastre. 1997) – x noiembrie 9. “Universul înrudirii. 1. Cluj-Napoca. celebrare. în “Identitate şi alteritate”. tome 7.. Între istorie şi antropologie”. A doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Istorie şi etnologie. Sentimentul religios la români. Problematica înrudirii în ştiinŃele sociale din România (înrudire. 1982. La fête sous la Revolution française. Cluj-Napoca..1998. 1992. II. Între înger şi fiară. familie Sorina Paula Bolovan. Caiete de antropologie istorică. 21-39. Anastasia. Humanitas. Bărbulescu. Editions de la Maison des sciences de l’homme.. Daniel Fabre. no. Gerard Genclud. domenii comune de cercetare: problematica sărbătorii (sărbătoare. no. La parenté: des sociétés <<exotiques>> aux sociétés modernes. domenii comune de cercetare: problematica înrudirii (înrudire. Istoria antropologică şi antropologia istorică: discuŃiile din ştiinŃa franceză. Istorie şi etnologie. 17-68. Le <<Carnaval des voyous >> à Strasbourg. no. InvenŃia corpului. comemorare . vol. pp. XVII – XX). comemorare . pp. Paris.Caiete de antropologie istorică. Familia în satul românesc din Transilvania. anul. no. 256-277. nr. Tina Jolas. pp. 1999. no.Mona Ozuf. Doru Radosav. Eve Cerf. 2. în “Ethnologie française”. familie . anul IV. „Vers une ethnologie du present”. Privire etnologică asupra familiei şi rudeniei. Chişinău. Gallimard. 1977. Paris. Ed. Marius Lazurca. 175-193) – x decembrie 10. “Faire de l’histoire”. pp. Cluj-Napoca. comemorare”. 2005. tome 12. . 177-184) – x noiembrie 8.

1980. Ed. 63-64. Fr. 2000) – x decembrie 11. domenii comune de cercetare: strategii matrimoniale şi patrimoniu funciar (strategii matrimoniale . <<Le pouvoir au village>>: difficultes et perspectives d’une recherché. Istorie şi etnologie. Pentru o istorie a imaginarului. 141-188. Pământuri şi familii într-un sat din Châtillonnais. 2003. în C. în C. Bărbulescu. în “L’Homme”. Între istorie şi antropologie”. Societate rurală şi mentalităŃi colective. în “Etudes rurales”. 25-42. Cluj-Napoca. Istorie şi etnologie. Andre Burguiere. Bărbulescu. Zonabend. B.L. Transilvania la începutul timpurilor moderne (1680-1800). Buc. 211-221) – x decembrie 13. Hervieu. Cluj-Napoca. “Universul înrudirii. Triburi şi sate din Sud-Estul Europei.Pierre Lamaison. Istorie şi etnologie. Buc. în C. pp. pp. Cluj-Napoca. “Universul înrudirii. 2000.3. 15-31. 2000. Paul H. Pentru o antropologie istorică în spaŃiul ştiinŃific românesc (antropologie istorică . “Universul înrudirii. Parente et politique dans un village lorrain. 1973. Le choix du nom de bapteme en France sous l’Ancien Regime (XVIe-XVIIIe siecles). Cluj-Napoca. 189-210. 52. 2000. Cluj-Napoca.. “Universul înrudirii. pp. Laurent LeviStrauss. 2000. Un nom pour soi.Claude Karnoouh. 1980. pp. tome XX. în “L’Homme”.Fr. Ed. Între istorie şi antropologie”. Cluj-Napoca. Strategii matrimoniale într-un system complex de înrudire: Ribennes în Gevaudan (1650 – 1830). 17-68) – x decembrie 12. pp. domenii comune de cercetare: sistemele de denominaŃie (antroponimie . Între istorie şi antropologie”. tome XX. Fr. Între istorie şi antropologie”. 2456. Bărbulescu. no. Între istorie şi antropologie”. Putere municipală şi înrudire într-un sat din Bourgogne. Stahl. Bărbulescu. în C. nos. în C. Boia. pp. Sistemul de numire în Minot. Bărbulescu. Zonabend. . no. Le nom de personne. 4.. Dacia. în “Etudes rurales”. pp. Zonabend. 2001. Privire etnologică asupra familiei şi rudeniei. Marie-Claude Pingaud. Jocul numelor. 2000. “Universul înrudirii. Toader Nicoară. 2000. no. 69-100) – x ianuarie 14. 1976. Despre familie. La democratie impossible. domenii comune de cercetare: patrimoniul simbolic (patrimoniu simbolic . 4. pp. Humanitas. Paideia.

proiecte de cercetare. Ed. IX. Marcel Mauss. Evaluarea se face prin examen scris în sesiune.. Boia. 6. Anastasia. 2004. Veronique Moulinie. Humanitas. Bucureşti. 9-39.. Le grand partage ou la tentation ethnologique. consecinŃele plagiatului la lucrările elaborate. L. consecinŃele cazurilor de fraudă la examen. Paris. Gerard Lenclud. 4. Paris. Plagiatul referatelor şi frauda la examene se soldează cu pierderea examenului în sesiunea respectivă. Paris. Humanitas.F. Ed. P. . La sociologie du corps. „Vers une ethnologie du present”. Între cultura Ńărănească şi cultura savantă (secolele XIX-XX). modalitatea de desfăşurare a examenelor/verificărilor. condiŃii de prezentare la examen.U. Paideia. Marius Lazurca. Lucian Boia. La chirurgie des ages. Buc. criterii de evaluare]. Buc. Paris. InvenŃia corpului.. 2000. 1950. gestionarea situaŃiilor excepŃionale: [PrezenŃa la ore (după caz). 7. Peter Brown..). 2005) – x ianuarie VII. Corps. 1992. Ed. 1996. PrezenŃa la curs: facultativă. Rao. Toate examenele anunŃate sunt obligatorii. Buc.. Mitul omului diferit din Antichitate până în zilele noastre. pp. ponderea acestor componente în nota finală. în Gerard Althabe. lucrări de semestru. Pentru o istorie a imaginarului. 2000. 2.. Gerard Genclud. Daniel Fabre. 1. modalităŃi de recuperare. Editions de la Maison des sciences de l’homme.. Bibliografia opŃională: [Datele complete de identificare a lucrărilor adiŃionale recomandate în cadrul disciplinei. participare activă etc. 3. 8. (sous la direction de. 1998.. Sociologie et anthropologie.Constantin Bărbulescu. Imaginarul corpului uman. 1999. Trupul şi societatea. David le Breton.). VIII. noŃiunea de plagiat. precizarea locului unde acestea se pot accesa (includiv resursele accesibile prin Internet)]. Modul de evaluare: [Componentele de activitate a studenŃilor care vor fi evaluate (verificări pe parcurs. rezolvarea contestaŃiilor]. Detalii organizatorice. Editions de la Maison des sciences de l’homme. Între înger şi fiară.F. Buc. P. sexualite et representations du sang. 5.U.

Jean Pierre Warnier.S. 15-31. „La nouvelle histoire”. B. 4. Paris. în “Etudes rurales”. 1987.9. Flammarion. . pp. Histoire de la decapitation.. Anthropologie. 137-165. Claude Levi-Strauss. Marie-Odille Geraud. Buc. Hervieu. Istorie şi etnologie. Paris. 1988.U. Fr.. Bruxelles. Paris.). pp. Antroplogie structurală.C.. 11. 19. Gerard Lenclud.3-4. tome XX. Le nom de personne. 14. pp. Jean Porier. Rasă şi istorie. 1978. Philippe Laburthe-Tolra. Bruxelles. 17. Paris. Claude Levi-Strauss. Ed. 1988. 1973. 1976. Utz Jeggle. Complexe. N. 12. Robert Lowie. Complexe. pp. no. Wachtel. Editions de la Maison des sciences de l’homme. Chiva. 25. 1974. Ed. no. Ed. 1993. P. 20. Claude Levi-Strauss. no. în “L’Homme”. Anthropologie et histoire. 23. Histoire et ethnologie.U. Stahl. Introduction a l’anthropologie. La France et les pazs de langue allemande”. Politică. Ed. Fr. Paris. Analyses et textes. 63-64. în “Antropologie structurală”. 35-67. Olivier Leservoisier. Parente et politique dans un village lorrain. L’anthropologie historique. Pensee sauvage et acculturation : l’espace et le temps chey Felipe Guamon poma de Ayala et l’ Inca Garciloso de la Vega.F. Zonabend. nos.. în Ion Drăgan (studiu introductiv de. Histoire de l’ethnologie. 52. Ethnologie. 2000. Buc. 22. Andre Burguiere. Armand Colin. Ed. „Ethnologies en miroir. „Rasismul în faŃa ştiinŃei”. La nouvelle histoire. Furet. Paris.. în I. Politică.”. hier et aujourd’hui en France. Histoire de l’etnologie clasique. 13. pp. în “L’atelier de l’histoire”. 1986. Mondher Kilani.F. 1996.U. La democratie impossible. în “Etudes rurales”. 10. Buc. 1971. Richard Pottier. Claude Karnoouh. 1982. P. 18. pp. <<Le pouvoir au village>>: difficultes et perspectives d’une recherché.. Payot Lausanne.F. Paul H. 793-841.. în Jacques le Goff. 1991.. Jacques le Goff. 3-38. 16. în “Annales E. Les notions cles de l’ethnologie. 1980. Paris. P. 1978. Politică. 24-56. 21. 15. 24. 1982. Payot.

Paris. Ed. N. guerisseur d’enfants depuis XIIIe siecle. 2. tome 7. Paris. ClujNapoca. Tina Jolas. 29. 38. tome 12. La vision des vaincus. 30. Presa Universitară Clujeană / Mesagerul. 256-277. pp. Guinefort. Istoria antropologică şi antropologia istorică: discuŃiile din ştiinŃa franceză. Buc. 1530-1570. Histoire et sciences socials. Jean Claude Schmitt. Constantin Bărbulescu. 36. 37. MentalităŃi collective şi imaginar social. 4. vol. 1990. Gallimard. Flammarion. Le retour des ancetres.. 2 vol. Eve Cerf. în “Ethnologie française”. Les indiens Urus de Bolivie. 21-39. Les Indiens de Perou devant la Conquête espagnole. Essai de l’histoire regressive. pp. 1971. . 177-184. Mona Ozuf. no. 31. Mona Ozuf. 1992. Istoria şi noile paradigme ale cunoaşterii. 41-84. La fête sous la Revolution française. volumul II. 25-42. tome 7. 1974. în “Ethnologie française”. 33. 1996.. Cluj-Napoca. sat Occitan de la 1294 până la 1324. 32. Pierre Nora. 34. no. F. Wachtel. 1. 1. Nathan Wachtel. Paris. no. La longue duree. Flammarion. pp. Inovations et traditions dans les itineraries des fêtes revolutionnaires: l’exemple de Caen. 1980. p. Andre Burguiere. Gallimard. pp. Simona Nicoară. no. în “L’Homme”. Imaginarul corpului uman. Parcours ceremoniel d’un terroir villageois. Gallimard. Constantin Bărbulescu. Paris. Emmanuel Le Roy Ladurie. 35. în “Ecrits sur l’histoire”. Un nom pour soi. 2005. 27. pp. XXe-XVIe siecle. Paris. Bucureşti. 1977. 45-54.1998. în “Ethnologie française”. în “Identitate şi alteritate”. Le <<Carnaval des voyous >> à Strasbourg. Le Saint levrier. Toader Nicoară. “Faire de l’histoire”. Le choix du nom de bapteme en France sous l’Ancien Regime (XVIe-XVIIIe siecles). în Jacques le Goff.26. 1979. tome XX. Montaillou. 7-28. 1989. 1977. Între cultura Ńărănească şi cultura savantă (secolele XIX-XX). pp. 1982. Paideia. 28. Braudel. II. Meridiane. Ed.

Fr. Zonabend. 2000. Dacia. 3 vol. .. 2002-2005. Paris. Sentimentul de insecuritate în societatea românească la începutul timpurilor moderne (1600-1830).. Cluj-Napoca. 50. “Universul înrudirii. “Universul înrudirii. Jocul numelor. Bărbulescu. Pierre Lamaison. 2001. Toader Nicoară. „Vers une ethnologie du present”. 1994. Societate rurală şi mentalităŃi colective. “Universul înrudirii. 2005. 2 vol. 1997. ClujNapoca. Caiete de antropologie istorică. Între istorie şi antropologie”. Gerard Genclud. 17-68. Ed. 189-210. Între istorie şi antropologie”. Faire de l’histoire. Între istorie şi antropologie”. 45. în C. Putere municipală şi înrudire într-un sat din Bourgogne. Strategii matrimoniale într-un system complex de înrudire: Ribennes în Gevaudan (1650 – 1830). Cluj-Napoca. Despre familie. O perspectivă istorică (sec. Doru Radosav. XVII – XX). 2000.39. 211-221. Dacia. pp. La parenté: des sociétés <<exotiques>> aux sociétés modernes. pp. Bărbulescu. Ion Ghinoiu. Laurent Levi-Strauss. anul IV. Jacques le Goff. no. Bărbulescu. 42. no. în C. Cluj-Napoca. Între istorie şi antropologie”. în C. Paris. “Universul înrudirii. special: “Sărbătoare.). Între istorie şi antropologie”. 43. Bărbulescu. 47. ClujNapoca. 7. Ed. comemorare”. Pământuri şi familii într-un sat din Châtillonnais. 69100. în C. în C. 48. în Gerard Althabe. Chişinău. Sistemul de numire în Minot. Sentimentul religios la români. pp. 175-193. Ed. Cluj-Napoca. Privire etnologică asupra familiei şi rudeniei. Accent. Editions de la Maison des sciences de l’homme. “Universul înrudirii. Cluj-Napoca. 40. Martine Segalen. Vârstele timpului. 41. Fr. 1974. ŞtiinŃa.. 141-188. Pierre Nora. (sous la direction de. pp. Ed. Gallimard. Marie-Claude Pingaud. celebrare. Daniel Fabre. Cluj-Napoca.. 44. Transilvania la începuturile timpurilor moderne (16801800). pp. 1992. 46. 49. Bărbulescu. 2000. 2000. Toader Nicoară. Zonabend. 2000. pp.

Cluj-Napoca. FundaŃia Culturală Română. Paul H. anul.. Familia în satul românesc din Transilvania. Buc. II. Ed. Caiete de antropologie istorică. no. nr.51. 3. 2003. A doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. 52. 1999. Sorina Paula Bolovan. Stahl. Studii de gen în Europa Central Sud-estică. Paideia. 53. Triburi şi sate din Sud-Estul Europei. special: Familie şi moralitate. 2000. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful